Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εισαγωγικές διατάξεις
Άρθρο 1
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και οι τοποθετούμενοι, μετατιθέμενοι και αποσπώμενοι
2.  
  Ως έδρα νοείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο τόπος στον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία, που απασχολείται ο μετακινούμενος υπάλληλος. Για τους υπαλλήλους που διαμένουν σε άλλη πόλη, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, ως αφετηρία εκκίνησης για τις μετακινήσεις τους θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας τους.
3.  
  Ως δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου για μετακινήσεις των υπαγόμενων στις διατάξεις του παρόντος νόμου προσώπων, αναγνωρίζονται:
 1. Το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων
 2. Η δαπάνη έκδοσης κάρτας απεριόριστων διαδρομών, καθώς και η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους
 3. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση για δαπάνες διατροφής
 4. Τα έξοδα διανυκτέρευσης
 5. Τα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την υπηρεσία
Άρθρο 2 "Ημέρες εκτός έδρας - Εντολές μετακίνησης - Μέσα - Θέσεις"
1.  
  Με πλοίο και τραίνο στη Β θέση και στην οικονομική θέση, με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β θέσης, μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω:
 1. Υπαξιωματικοί εν γένει β. Μαθητές λοιπών στρατιωτικών σχολών γ. Υπάλληλοι με βαθμό Δ και Ε δ. Λοιποί οπλίτες - αστυφύλακες - πυροσβέστες -λιμενοφύλακες.
2.  
  Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας του υπαλλήλου, ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν και οι αστυνομικοί συνοδοί ασφαλείας των βουλευτών. Στο ανώτατο αυτό όριο δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό, καθώς και για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση - μετεκπαίδευση. Ο αριθμός των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
3.  
  Με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των δικαιούμενων εκτός έδρας ημερών, μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαϊές, επιδημίες). Η διάταξη αυτή ισχύει και για μηχανικούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που μετακινούνται για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη μετακίνηση.
4.  
  Η έναρξη μετακίνησης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση και τα συγκοινωνιακά μέσα τη δικαιολογούν, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων
5.  
  Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό και ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα, από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και τον Περιφερειακό Διευθυντή, καθώς και από εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα. Με τις εντολές μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, προσδιορίζεται ο αριθμός ημερών εκτός έδρας, η αιτία και το μέσο μετακίνησης (ιδιόκτητο ή όχι). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται γραπτή έγκριση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.
6.  
  Οι μετακινούμενοι με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας χρησιμοποιούν στο εσωτερικό τα συγκοινωνιακά μέσα θαλάσσιας, χερσαίας και αεροπορικής μεταφοράς, όπως ορίζονται με την εντολή μετακίνησης. Η χρήση ιδιωτικού επιβατικού αυτοκινήτου ή ειδικά μισθωμένου μεταφορικού μέσου επιτρέπεται με τους περιορισμούς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Οι μετακινήσεις των αυτών προσώπων στο εξωτερικό, κατά κανόνα, γίνονται αεροπορικώς.
7.  
  Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν στις κατωτέρω θέσεις: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α θέση, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α θέσης για το εξωτερικό και εσωτερικό, οι παρακάτω:
 1. Ανθυπασπιστές και εξομοιούμενοι
 2. Γραμματείς πρεσβείας Α ή Β και εξομοιούμενοι, εισηγητές ανωτάτων δικαστηρίων, πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, ειρηνοδίκες Α και Β, δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Α τάξεως, λέκτορες Α.Ε.Ι., ταγματάρχες και εξομοιούμενοι, τμηματάρχες Α και Β και εξομοιούμενοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών επιπέδου τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου, μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος, μέλη διοικητικών συμβουλίων Ν.Π. Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέλη δημοτικών συμβουλίων δήμων 40.000 έως 100.000 κατοίκων.
 3. Βουλευτές, Γενικοί Γραμματείς υπουργείων και περιφερειών, πρόεδροι νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομάρχες, πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων και επιτροπών, περιφερειακοί διευθυντές, πρέσβεις, δήμαρχο δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, πρόεδροι και εισαγγελείς ανωτάτων δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, διοικητές τραπεζών, Διοικητής Αγίου Ορους, Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π).
 4. Ακόλουθοι πρεσβείας, γραμματείς Α ή Β και εξομοιούμενοι, υπολοχαγοί - ανθυπολοχαγοί και εξομοιούμενοι, υπάλληλοι με βαθμό Α ή Β και ιδιώτες.
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV.
 6. Οι σύζυγοι των κατωτέρω αναφερομένων, όταν στην εγκριτική απόφαση μετακίνησης αναφέρεται ότι τους συνοδεύουν επίσημα:
 7. Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και περιφερειών, νομαρχών, Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α, αρχηγών Γενικών Επιτελείων, γενικού διευθυντή και προϊσταμένων των ειδικών γραφείων του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβεων, πληρεξουσίων υπουργών Α και Β, καθώς και των κατ απονομή πρέσβεων, όταν μεταβαίνουν στις χώρες διαπίστευσης για επίδοση διαπιστευτηρίων ή ανακλητηρίων.
 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Με πλοίο και τρένο στην Α θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α:
 9. θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό, οι παρακάτω:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετακινήσεις στο εσωτερικό
Άρθρο 3
1.  
  Τα έξοδα κίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στην πόλη. Ως πόλη θεωρείται ο ευρύτερος οικισμός που περιλαμβάνει την ομώνυμη πόλη και τους συνεχόμενους, κατά φυσική προέκταση, συνοικισμούς και προάστια, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν έχουν αναπτυχθεί σε αυτοτελείς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου οικιστικού συγκροτήματος και εξυπηρετούνται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα συνίστανται στην αξία του αντιτίμου των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών.
2.  
  Έξοδα κίνησης εντός έδρας καταβάλλονται σε επιμελητές ή σε υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χρέη επιμελητή, όταν δεν υπάρχουν επιμελητές. Για την αναγνώριση των εξόδων κίνησης εντός έδρας δεν απαιτείται γραπτή εντολή. Πέραν των ανωτέρω εξόδων κίνησης, δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό γι αυτές τις μετακινήσεις.
3.  
  Τα έξοδα κίνησης, που καλύπτουν τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, στα οποία υποβάλλονται οι υπάλληλοι κατά τις μετακινήσεις τους εντός έδρας δύνανται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή τους.
4.  
  Για τη μετάβαση του υπαλλήλου από την κατοικία του στην υπηρεσία του και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης
5.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα εκτός έδρας συνίστανται στο αντίτιμο των εισιτηρίων που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι, όταν μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλη πόλη ή χωριό, εκτός της έδρας τους και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση μετακίνησης, ανεξάρτητα από την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης. Στα οδοιπορικά έξοδα περιλαμβάνεται και η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, όταν επιτρέπεται κατά τις μετακινήσεις η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καθώς και η δαπάνη διοδίων, επί κινήσεως μέσω του εθνικού οδικού δικτύου.
6.  
  Η χιλιομετρική αποζημίωση για τις, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μετακινήσεις καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η συνολική δαπάνη της χιλιομετρικής αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου, όπου υπάρχει αεροπορική σύνδεση.
7.  
  Επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων καταβάλλεται ποσοστό 10% για μικροδαπάνες ταξιδίου. Επί της δαπάνης για κίνηση με μισθωμένο όχημα ή ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο, καθώς και επί του αντιτίμου εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή επί της αξίας της κάρτας απεριορίστων διαδρομών δεν καταβάλλεται κανένα ποσοστό.
8.  
  Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε μέλος της οικογένειάς τους, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή των λοιπών οργάνων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για κινήσεις εντός έδρας μόνο οι τεχνικοί υπάλληλοι, εφόσον κινούνται για τις ανάγκες των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Για κινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα
 3. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές
 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με αιτιολογημένη πάντοτε απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή
 5. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων και μόνο κατά την ανωτέρω περίοδο
 6. Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση
9.  
  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 10 Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο όταν:.
 1. δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση,
 2. είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών
Άρθρο 4 "Διανυκτέρευση - Αναγνωριζόμενη δαπάνη Ημερήσια αποζημίωση"
1.  
  Διανυκτέρευση είναι η διαμονή του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της νύκτας στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησής του
2.  
  Η διανυκτέρευση επιτρέπεται:
 1. Όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι άνω των εκατόν είκοσι (120) χιλιομέτρων, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και άνω των ογδόντα (80) χιλιομέτρων, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο
 2. Όταν πρόκειται για μετακινήσεις σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί με την αριθ. 82029/2230/16.7,1984 (ΦΕΚ 530 Β) κοινή υπουργική απόφαση, σε απόσταση άνω των εξήντα (60) χιλιομέτρων με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό μεταφορικό μέσο και σε απόσταση άνω των τριάντα (30) χιλιομέτρων με συγκοινωνιακό μέσο.
 3. Όταν πρόκειται για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, σε απόσταση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων και, σε περιπτώσεις αδυναμίας επιστροφής λόγω συγκοινωνιακών συνθηκών, σε απόσταση κάτω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων
 4. Όταν οι υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο για αντιμετώπιση θεομηνιών, πυρκαϊών, επιδημιών ή άλλης υπηρεσιακής ανάγκης, που δικαιολογεί αναμφισβήτητα, λόγω της φύσεώς της, τη διανυκτέρευση στην ύπαιθρο
 5. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής; η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή
3.  
  Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν, ενοικιαζόμενο δωμάτιο, με πρωινό, εφόσον αυτό προσφέρεται υποχρεωτικά και περιλαμβάνεται στην. τιμή του δωματίου και μέχρι του ύψους που ορίζεται κατωτέρω:.
 1. Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο, για τους γενικούς γραμματείς υπουργείων και περιφερειών, τους δικαστικούς με βαθμό ανώτερο του προέδρου εφετών και τους εξομοιούμενους με αυτούς, τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό και τους εξομοιούμενους, τους περιφερειακούς διευθυντές, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., τους ανώτατους στρατιωτικούς, για τους ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, και τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο, για τους δικαστικούς με βαθμό ανώτερο του προέδρου πρωτοδικών και τους εξομοιούμενους με αυτούς, τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με βαθμό συμβούλου πρεσβείας Αή Β και εξομοιούμενους. διευθυντές Α ή Β και εξομοιούμενους, τους ανώτερους και κατώτερους στρατιωτικούς, για όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης, τμήματος, ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, καθώς και τους μετακινούμενους ιδιώτες.
 3. Μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο για τους λοιπούς δικαστικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς και λοιπούς υπαλλήλους.
 4. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται.
4.  
  Ημερήσια αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την αντιμετώπιση των δαπανών διατροφής του. κατά την παραμονή του εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται: Α. Ολόκληρη.
 1. Όταν ο μετακινούμενος διανυκτερεύει σε ίδιο ή φιλικό σπίτι
 2. Όταν μετακινείται από νησί σε νησί σε απόσταση άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων και επιστρέφει αυθημερόν
 3. Όταν μετακινείται από την ηπειρωτική στη νησιωτική Ελλάδα ή αντίστροφα, σε απόσταση άνω των δέκα (10) ναυτικών μιλίων και επιστρέφει αυθημερόν.
 4. Γ. Μειωμένη κατά 50%.
 5. Ε. Ειδικά, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία, που μετακινούνται σε απόσταση από δέκα (10) μέχρι τριάντα (30) χιλιόμετρα, αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου αυτού, και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους, καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου αυτού, μειωμένη κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
 6. Σε περίπτωση μεταθέσεως και αποχώρησης από την υπηρεσία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
 7. Β. Μειωμένη κατά 40%.
 8. τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας,
  • τους τεχνικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια, πλην των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινούνται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, για τις ανάγκες κατασκευής ή επίβλεψης δημόσιων έργων
Άρθρο 5
1.  
  Δημόσιοι υπάλληλοι καλούμενοι, από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι καλούμενοι να παραστούν σε δίκη, ως κατηγορούμενοι, δεν δικαιούνται τα παραπάνω έξοδα.
2.  
  Οι υπάλληλοι, που παραπέμπονται κατόπιν εντολής της προϊσταμένης τους αρχής για να εξετασθούν ενώπιον Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
3.  
  Οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α. ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών αυτών, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους.
4.  
  Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβαίνουν με εντολή της υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών αναγνωρίζεται η τυχόν δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στον αποστελλόμενο υπάλληλο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, με την υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία του τη σχετική εξοφλητική απόδειξη πληρωμής τους.
Άρθρο 6
1.  
  Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, όταν αποσπώνται σε υπηρεσία που βρίσκεται εκτός της έδρας της κύριας θέσης στην οποία ανήκουν οργανικά, δικαιούνται, για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημέρες, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης στην υπηρεσία που αποσπώνται και επιστροφής στην έδρα τους ή χιλιομετρική αποζημίωση, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό τους ή μέλους της οικογένειας τους, ανεξάρτητα από τη χιλιομετρική απόσταση
2.  
  Σε περίπτωση απόσπασης σε υπηρεσία που απέχει από την έδρα τους πάνω από πενήντα (50) χιλιόμετρα ή δέκα (10) ναυτικά μίλια για τη νησιωτική Ελλάδα, δικαιούνται για κάθε ημέρα απόσπασης και για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημέρες ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης, κατά τα υπό του άρθρου 4 του παρόντος νόμου οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι διανυκτερεύουν στον τόπο της απόσπασής τους. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω αποσπώμενοι δεν διανυκτερεύουν στον τόπο απόσπασής τους δικαιούνται το ένα τρίτο (1/3) της ανωτέρω ημερήσιας αποζημίωσης για το ίδιο διάστημα. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετακινούνται από τον τόπο της απόσπασής τους για εκτέλεση υπηρεσίας, δεν δικαιούνται άλλη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για το χρόνο που τους καταβάλλεται αποζημίωση λόγω απόσπασης.
3.  
  Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο) δύναται να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα πέραν των σαράντα (40) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες συνολικά, που θα καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
4.  
  Οι αποσπώμενοι για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών και σε απόσταση άνω των πενήντα (50) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων από την έδρα τους δικαιούνται δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους οι οποίες καταβάλλονται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι το 1/2 του εκάστοτε βασικού ποσού της παρ. 7 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
5.  
  Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έξοδα απόσπασης δεν δικαιούνται:
 1. Οι αποσπώμενοι με αίτησή τους
 2. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που αποσπάσθηκαν, κατά παράταση της αρχικής απόσπασης, εφόσον έχουν εξαντλήσει το όριο των ημερών καταβολής σε αυτούς της σχετικής αποζημίωσης ή αποσπώνται πάλι μέσα σε έξι (6) μήνες στον ίδιο τόπο
 3. Οι υπάλληλοι που παραμένουν πάνω από σαράντα (40) ημέρες στην υπηρεσία που αποσπάσθηκαν
 4. Οι αποσπώμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από την περιφέρεια κάθε νομού στην έδρα της νομαρχίας
6.  
  Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων στους χώρους λειτουργίας των καζίνο, για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Στους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
1.  
  Οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης δικαιούνται: α. Τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.
 1. Την ημερήσια αποζημίωση
 2. Τις δαπάνες πρώτης εγκατάστασης
 3. Τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής.
 4. Για την καταβολή των εξόδων αυτών απαιτείται να αναγράφεται ρητά στη διαταγή μετάθεσης η αναγνώριση τους σε βάρος του Δημοσίου.
 5. Τα έξοδα αυτά δύναται και να προκαταβάλλονται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
2.  
  Μέλη της οικογένειας του μετατιθέμενου για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών και λοιπών εξόδων, όταν τον ακολουθούν στη μετάθεση είναι ο ή η σύζυγος, τα άγαμα άρρενα και θήλεα τέκνα του μέχρι του 20ού έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του 25ου, εφόσον αποδεδειγμένα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δύο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν. Τα μέλη των οικογενειών των δημοσίων υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους μετατιθέμενους υπαλλήλους.
3.  
  Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούται τα οδοιπορικά έξοδα αυτού και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατομικού εισιτηρίου του. Ο μετακινούμενος με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, που ανήκει στον ίδιο ή σε μέλος της οικογένειάς του, δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου χιλιομετρική αποζημίωση. Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου.
4.  
  Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης παρέχεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, από την ημέρα αναχώρησης μέχρι και την ημέρα άφιξης στη νέα έδρα του και όχι για περισσότερες από δύο (2) ημέρες. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης καταβάλλεται και η δαπάνη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
5.  
  Έξοδα εγκατάστασης είναι τα αναγνωριζόμενα στους μετατιθέμενους χρηματικά ποσά, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων, κατά την εγκατάστασή τους στον τόπο της νέας έδρας τους. Τα έξοδα εγκατάστασης λόγω μετάθεσης καθορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί σε πλήρη ημερήσια αποζημίωση πέντε (5) ημερών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται προσαυξημένη με τα ποσοστά των περιπτώσεων Α της παρ. 8 και Α και Β της παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Επί μεταθέσεως συζύγων δημοσίων υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών στον αυτό τόπο, οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται στον ένα σύζυγο.
6.  
  Έξοδα εγκατάστασης δεν δικαιούνται:
 1. Οι μετατιθέμενοι, στους οποίους δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης
 2. Οι μετατιθέμενοι σε συνέχεια απόσπασης στον αυτό τόπο, όταν τους έχει καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση λόγω απόσπασης
7.  
  Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής του μετατιθέμενου περιλαμβάνουν το καταβαλλόμενο κόμιστρο αυτής, τα χρηματικά ποσά για την αντιμετώπιση των εξόδων συσκευασίας, εργατικών φορτώσεως - εκφορτώσεως, αποσυσκευασίας, καθώς και τις δαπάνες ενδιάμεσων σταθμών. Το βασικό ποσό των εξόδων μεταφοράς της οικοσκευής του μετατιθέμενου υπαλλήλου καθορίζεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές για μετακινήσεις που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι εκατόν τριάντα (130) χιλιόμετρα.
8.  
  Το βασικό ποσό της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται κατά περίπτωση, ως εξής: Α. Προσαυξημένο κατά 5% Για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Β. Προσαυξημένο κατά 50% Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Γ. Προσαυξημένο κατά 30% Για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νησιών προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ 50/265/29847/92 (ΦΕΚ 667 Β) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (Β). Δ. Προσαυξημένο κατά 20% Για λοιπές, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από δέκα (10) ναυτικά μίλια.
9.  
  Το βασικό ποσό της παραγράφου 7 προσαυξάνεται επίσης, ανάλογα με το βαθμό του μετατιθέμενου, ως ακολούθως: Α. Προσαυξημένο κατά 20% Για τους δικαστικούς με βαθμό προέδρου εφετών και τους εξομοιούμενους μισθολογικά με αυτόν και τους ανωτέρους του, τους υπαλλήλους διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό. Β. Προσαυξημένο κατά 10% Για τους δικαστικούς με βαθμό ανώτερο του προέδρου πρωτοδικών και τους εξομοιούμενους με αυτούς, τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με βαθμό συμβούλου πρεσβείας Α ή Β και εξομοιούμενους, διευθυντές Α ή Β και εξομοιούμενους, για όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης, τμήματος, ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
10.  
  Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά της οικοσκευής του μετατιθέμενου υπερβαίνει τα εκατόν τριάντα (130) χιλιόμετρα, προστίθενται και εκατόν πενήντα (150) δραχμές ανά χιλιόμετρο, για την πάνω από εκατόν τριάντα (130) χιλιόμετρα απόσταση. Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς (Ferry Βοat), καταβάλλεται ο ναύλος ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου που ανήκει στον υπάλληλο ή σε μέλος της οικογένειάς του, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. μήκους μέχρι εννέα (9) μέτρα για τους έγγαμους και μέχρι έξι (6) μέτρα για τους άγαμους υπαλλήλους.
11.  
  Η καταβολή της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων που καλύπτουν τουλάχιστον το 90% της δαπάνης αυτής. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στο μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων, προσαυξημένο κατά 10%. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Το βασικό ποσό και τα ποσοστά προσαύξησης που ορίζονται στο άρθρο αυτό δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
12.  
  Τα οριζόμενα με το παρόν άρθρο έξοδα μετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται με αίτησή τους, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) διδακτικών ετών ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται
13.  
  Οι υπό του παρόντος άρθρου αναγνωριζόμενες δαπάνες μετάθεσης δεν καταβάλλονται στους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους και στους μετατιθέμενους με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση
14.  
  Οι υπηρετούντες στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μετατιθέμενοι εντός των ορίων των περιοχών αυτών, δικαιούνται μόνο τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, με την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία στην οποία μετατίθενται απέχει περισσότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα από εκείνη από την οποία μετατέθηκαν
15.  
  Οι τοποθετούμενοι σε τόπους εκτός της πόλεως, στην οποία είναι η έδρα της οργανικής τους μονάδας και σε απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδά τους και των μελών της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και το ήμισυ της δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής τους, όπως η δαπάνη αυτή ορίζεται με το παρόν άρθρο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι τοποθετούμενοι με αίτησή τους δεν δικαιούνται τα πιο πάνω έξοδα.
16.  
  Οι αποχωρούντες από την υπηρεσία, εφόσον έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, καθώς και οι για λόγους υγείας απολυόμενοι, για τη μετάβαση από τον τόπο που υπηρετούσαν στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους, δικαιούνται:
 1. Το αντίτιμο των εισιτηρίων αυτών και των μελών της οικογένειάς τους
 2. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
 3. Τα παραπάνω έξοδα δικαιούνται επίσης τα μέλη οικογένειας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών που απεβίωσαν, εφόσον η μετακίνησή τους, από τον τόπο που υπηρετούσε ο αποβιώσας υπάλληλος στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους, πραγματοποιηθεί σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπαλλήλου.
Άρθρο 8
1.  
  Ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί, όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους έκτος έδρας, δικαιούνται:
 1. Δαπάνη διανυκτέρευσης, η οποία καθορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
 2. Ημερήσια αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές και.
 3. Το αντίτιμο του εισιτηρίου του συγκοινωνιακού μέσου που χρησιμοποιούν
2.  
  Για την ημέρα επιστροφής, καθώς και για μετακινήσεις με αυθημερόν επιστροφή, η ημερήσια αποζημίωση περιορίζεται στο μισό
3.  
  Οι συνοδοί ασφαλείας διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και δικαιούνται τα ίδια έξοδα διανυκτέρευσης
4.  
  Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετακινήσεις στο εξωτερικό
Άρθρο 9
1.  
  Στον Πρωθυπουργό, στους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης, στους υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς, στους υφυπουργούς, στους κρατικούς λειτουργούς, στους υπαλλήλους των υπουργείων, στο στρατιωτικό προσωπικό, στο προσωπικό Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, στους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α., στους λειτουργούς και υπαλλήλους των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στα λοιπά πρόσωπα που μεταβαίνουν με εντολή του Δημοσίου για ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης. Τα αυτά έξοδα καταβάλλονται και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού.
2.  
  Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι στο εξωτερικό, κινούνται κατά κανόνα αεροπορικώς και δικαιούνται τη θέση που ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Οταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού, για λόγους υγείας, υπηρεσιακής ανάγκης, συνοδείας οικογένειας ή αντικειμενικής αδυναμίας, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση. Στην περίπτωση αυτή το αντίτιμο του εισιτηρίου και η αποζημίωση των ημερών ταξιδιού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά την αντίστοιχη δαπάνη αεροπορικής μετακίνησης.
3.  
  Οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή μέλους της οικογένειάς τους, κατά τις μετακινήσεις τους από και προς το εξωτερικό, δικαιούνται την αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Ως ημέρες ταξιδιού δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με το αεροπορικό μέσο.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεση μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού από το εξωτερικό στο εσωτερικό και δεν υπάρχει αεροπορική συγκοινωνία, λόγω ειδικών συνθηκών, αναγνωρίζεται η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση, κατ αναλογία προς τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου
5.  
  Οι ευρισκόμενοι με ειδική αποστολή στο εξωτερικό, στους οποίους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, όταν καλούνται να μεταβούν για εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλη χώρα από αυτή που υπηρετούν, δικαιούνται μόνο την ημερήσια αποζημίωση της χώρας, στην οποία μετακινούνται ειδικά
Άρθρο 10 "Ημερήσια αποζημίωση - Προϋποθέσεις καταβολής Δαπάνες διανυκτέρευσης - Κατηγορίες χωρών"
1.  
  Στους αναφερομένους στο προηγούμενο άρθρο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού, καθοριζόμενη κατ αποκοπή σε δολάρια Η.Π.Α. ανάλογα με τη θέση και την ιδιότητα τους, καθώς και την κατηγορία της χώρας στην οποία μεταβαίνουν, κατά τις παρακάτω διακρίσεις: ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΑΒ Γ.
 1. Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης. 160 150 140 β. Υπουργοί και Αναπληρωτές, Υφυπουργοί. , 140 130 120 γ. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και περιφερειών, πρόεδροι νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομάρχες, πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων και επιτροπών, περιφερειακοί διευθυντές, πρέσβεις, δήμαρχοι δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, πρόεδροι και εισαγγελείς ανωτάτων δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, διοικητές τραπεζών, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. 120δ. Πληρεξούσιοι υπουργοί Α ή Β και εξομοιούμενοι, κατ απονομήν πρέσβεις, αντιπρόεδροι ανώτατων ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΑΒ Γδικαστηρίων και εξομοιούμενοι, σύμβουλοι της Επικρατείας, αρεοπαγίτες, σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντεπίτροποι των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Αντιπρόεδροι Ν.Σ.Κ., νομικοί σύμβουλοι του Κράτους, αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, πρόεδροι και εισαγγελείς εφετών, δήμαρχοι δήμων 40.000 έως 100.000 κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, οι επικεφαλής νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα -διοικητές ή πρόεδροι -υποδιοικητές, γενικοί γραμματείς Ν.Π. Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πρυτάνεις, καθηγητές Α.Ε.Ι. -περιλαμβανομένων και των αναπληρωτών και επικούρων - και εξομοιούμενοι βαθμολογικώς ή μισθολογικώς, Υπαρχηγός Γ.ΕΤΕΘ.Α., αντιστράτηγοι, υποστράτηγοι, ταξίαρχοι. συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι, ειδικοί γραμματείς, διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές, ο Γενικός Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των ειδικών γραφείων του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους.
 2. Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π. 110ε. Σύμβουλοι πρεσβείας Α ή Β και εξομοιούμενοι, πάρεδροι ανώτατων δικαστηρίων, εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών, πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών, πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντισυνταγματάρχες και εξομοιούμενοι, μέλη νομαρχιακών συμβουλίων και επιτροπών, έπαρχοι, δήμαρχοι δήμων 20.000 έως και 40.000 κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων 40.000 έως 100.000 κατοίκων, μέλη δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, διευθυντές Α ή Β και εξομοιούμενοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών επιπέδου διεύθυνσης ή αντίστοιχης, καθώς και υπερκείμενα αυτών όργανα που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις γ και δ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και καθηγητές Τ.Ε.Ι όλων των βαθμίδων, ειδικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες.100στ.
 3. Γραμματείς πρεσβείας Α ή Β και εξομοιούμενοι, εισηγητές ανώτατων δικαστηρίων, πρωτοδίκες και αντιεισαγγελείς ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΑΒ Γπρωτοδικών, ειρηνοδίκες Α και Β, δικαστικοί αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ. Α τάξεως, λέκτορες Α.Ε.Ι., ταγματάρχες και εξομοιούμενοι, τμηματάρχες Α ή Β και εξομοιούμενοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών επιπέδου τμήματος ή ενδιαμέσου επιπέδου μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος, μέλη διοικητικών συμβουλίων Ν Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέλη δημοτικών συμβουλίων δήμων 40.000 έως 100.000 κατοίκων.90ζ. Γραμματείς πρεσβείας Γ και εξομοιούμενοι, έμμισθοι πάρεδροι πρωτοδικών, ειρηνοδίκες και δικαστικοί αντιπρόσωποιλοιπών βαθμών, λοχαγοί και εξομοιούμενοι, γραμματείς Α ή Β και εξομοιούμενοι. νομικοί σύμβουλοι ή δικηγόροι νομικώνυπηρεσιών.
 4. Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λοιποί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων.80 70 η. Λοιπά πρόσωπα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.702.
 5. Η ημερήσια αποζημίωση των ιδιωτών καθορίζεται με την απόφαση μετακίνησης τους και δεν μπορεί να υπερβεί την αποζημίωση της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό συμβούλου πρεσβείας Α, όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό, ως αρχηγοί τουλάχιστον τριμελών ειδικών αποστολών, καταβάλλεται η αποζημίωση της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
4.  
  Ειδικά για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών
5.  
  Στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για ειρηνευτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, καταβάλλεται αυξημένη η ανωτέρω αποζημίωση κατά ποσοστό μέχρι 50%, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
6.  
  Αντί δολαρίων Η.Π.Α. επιτρέπεται η καταβολή της αποζημίωσης στο νόμισμα της χώρας μετάβασης του υπαλλήλου, με βάση το ποσό δραχμών που αντιστοιχεί στο δικαιούμενο ποσό δολαρίων Η.Π.Α.
7.  
  Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η ανακατάταξη των χωρών στις προβλεπόμενες από την παρ. 11 του παρόντος άρθρου κατηγορίες, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
8.  
  Στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια του εξωτερικού, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη, κατ αποκοπή, σε δολάρια Η.Π.Α., ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία της χώρας στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο, ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ.
 1. Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος Πλοίαρχος 90 80 70
 2. Αντιπλοίαρχος 80 70 60
 3. Πλωτάρχης 70 60 50 δ Υποπλοίαρχος 60 50 40
 4. Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος 50 40 30
 5. Σ.Ε.Α. Ανθυπασπιστής Ν Δόκιμος 40 30 25 ζ· Υπαξιωματικοί Μαθητές 30 20 15.
 6. Οπλίτες (Ν/δίοποι) 20 15 10 Κατά τις ημέρες πλου, από λιμάνι σε λιμάνι στην αλλοδαπή, δεν καταβάλλεται αποζημίωση
9.  
  Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης Στο στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε πολεμικά πλοία ξένων κρατών, κατά τη διάρκεια των εν πλω ασκήσεων, καταβάλλεται η καθοριζόμενη με την προηγούμενη παράγραφο αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στην κατηγορία της χώρας εθνικότητας του πλοίου. Επί των παραπάνω αποζημιώσεων μπορεί να ενεργούνται κρατήσεις με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
10.  
  Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
11.  
  Οι χώρες του εξωτερικού, για τον καθορισμό της κατά το παρόν άρθρο ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων σε αυτές, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Αγιος Μαρίνος, Αίγυπτος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βενεζουέλα. Βουλγαρία. Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία. Δανία, Δημοκρατία Κμέρ, Ελβετία, Εσθονία, Ζαΐρ, Η.Π.Α., Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κατάρ. Κίνα, Κορέα, Κούβα, Κουβέιτ, Κροατία, Κύπρος, Λάος, Λεσότο, Λεττονία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία, Μαλβίδες, Μεξικό, Μονακό, Μπαχρέιν, Μπούρμα, Νέα Γιουγκοσλαβία, Νιγηρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ομάν, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Σενεγάλη, Σιγκαπούρη, Σουδάν, Σουηδία, Συρία, Ταϋλάνδη, Τσεχία, Τουρκία, Υεμένη Βόρεια και Νότια, Φιλιππίνες, Φινλανδία, Χιλή, Χόνγκ-Κόνγκ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Αιθιοπία, Αϊτή, Ακτή Ελεφαντοστούν, Αυστραλία, Βολιβία, Γουιάνα, Γκαμπόν, Γουατεμάλα, Γουϊνέα, Δομινικανική Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισημερινός, Καμερούν, Κένυα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Λιβερία, Μαλί, Μάλτα, Μαλάουι, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μπαχάμες, Μπαρμπάδος, Μπουτάν, Νέα Ζηλανδία, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Ονδούρα, Ουγκάντα, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη, Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Σρι Λάνκα. Τανζανία, Τζαμάϊκα, Τουμαντέ, Τυνησία, Φίτζι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Όλες οι χώρες που δεν περιλαμβάνονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
12.  
  Οι μετακινήσεις των αναφερόμενων στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου λειτουργών και υπαλλήλων πραγματοποιούνται μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου
13.  
  Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται από την ημέρα της αναχώρησης μέχρι και την ημέρα της επανόδου, ως εξής: Α. Ολόκληρη.
 1. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης
 2. Για την ημέρα μετάβασης και επιστροφής
 3. Για όσους μεταβαίνουν με ειδική αποστολή για υπηρεσία και διαμένουν σε στρατόπεδα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό
 4. Για κάθε ημέρα παραμονής στην Ελλάδα και όχι πέρα των τριάντα (30) ημερών για το προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό και λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση, εφόσον τούτο ανακαλείται στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση, καθώς και για το χρόνο που βρίσκεται σε κανονική άδεια.
 5. Β. Συμπληρωματική Σε περίπτωση καταβολής μέρους της δικαιούμενης αποζημίωσης από άλλη πηγή.
 6. Γ. Μειωμένη κατά 30% Οταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού και αυθημερόν επάνοδος στην έδρα τους.
 7. Δ. Μειωμένη κατά 50%.
14.  
  Σε όσους αποστέλλονται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό καταβάλλονται τα έξοδα διανυκτέρευσης και πρωινού, εφόσον αυτό προσφέρεται υποχρεωτικά στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν και περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο υπολογίζονται και καταβάλλονται κατά κανόνα στο νόμισμα της χώρας μετάβασης, όταν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των σταθερών ισοτιμιών, άλλως σε δολάρια Η.Π.Α.
15.  
  Εάν επικεφαλής των αποστελλόμενων στο εξωτερικό κρατικών λειτουργών είναι ο Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, Υπουργός, Υφυπουργός ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, με την απόφαση μετάβασης καθορίζονται και τα άτομα που θα διαμένουν μαζί τους στο ίδιο ξενοδοχείο Α κατηγορίας. Εάν ο επικεφαλής είναι άλλου βαθμού κρατικός λειτουργός ή υπάλληλος, η αποστολή διαμένει σε ξενοδοχείο Β κατηγορίας ανώτερης βαθμίδας ή Α κατηγορίας, εφόσον οι τιμές αυτού δεν υπερβαίνουν τις τιμές του ξενοδοχείου Β κατηγορίας ανώτερης βαθμίδας. Σε χώρες που λόγω ειδικών συνθηκών δεν υπάρχουν ξενοδοχεία Β κατηγορίας ανώτερης βαθμίδας, η αποστολή διαμένει σε ξενοδοχείο Α Κατηγορίας.
16.  
  Όταν τα παραπάνω πρόσωπα αποστέλλονται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, μπορούν, μετά από έγκριση της υπηρεσίας, να διαμένουν και σε μισθωμένο δωμάτιο ή διαμέρισμα, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το αντίστοιχο ποσό εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο Β κατηγορίας. Σ αυτή την περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις, οι οποίες δημιουργούνται μεταξύ του υπαλλήλου και του εκμισθωτή. Για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο υπάλληλο, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Προξενικής Αρχής, για την τιμή διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο Β κατηγορίας του τόπου στον οποίο διαμένει, το μισθωτήριο συμβόλαιο και η εξοφλητική απόδειξη.
Άρθρο 11
1.  
  Οι μετακινούμενοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, οι αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι στο εξωτερικό σε πρεσβευτικές ή προξενικές, διπλωματικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οι αποστελλόμενοι για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, δικαιούνται:
 1. Τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους
 2. Τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους
 3. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις
2.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειας, των κατά την προηγούμενη παράγραφο μετακινούμενων, καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, αναγνωρίζονται, όταν η μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών προβλέπεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Στους μετακινούμενους για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν καταβάλλονται οι δαπάνες αυτές. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησης τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής βαρύνουν τους ίδιους, εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε μείωση ή κατάργηση των θέσεων που έχουν τοποθετηθεί ή τερματίζεται η ειδική αποστολή. Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων δεν συνταξιδέψουν μαζί του, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.
3.  
  Τα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έξοδα καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, οι οποίοι παραιτούνται ή απολύονται λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου στο εξωτερικό
4.  
  Μέλη οικογένειας του μετακινούμενου στο εξωτερικό υπαλλήλου, λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή τοποθέτησης, για τα οποία δικαιούται οδοιπορικά έξοδα, όταν αυτά τον ακολουθούν στις ανωτέρω μετακινήσεις, είναι ο ή η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι είκοσι (20) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον τα τελευταία αποδεδειγμένα φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τα τέκνα που είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος
5.  
  Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 133 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α).
6.  
  Οι μετακινούμενοι με επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή φιλικού τους προσώπου, καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, δικαιούνται την αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον δικαιούνται το μισό της αξίας του, κατά τα ανωτέρω, εισιτηρίου, όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε την αξία, όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.
7.  
  Στις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής περιλαμβάνονται το κόμιστρο, τα έξοδα συσκευασίας - αποσυσκευασίας, φορτώσεως - εκφορτώσεως, καθώς και οι δαπάνες ενδιάμεσων σταθμών. Προκειμένου περί των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ασφάλιστρα, αποθήκευτρα και υπέρβαρα, κατά τις ισχύουσες περί αυτών ειδικές διατάξεις.
8.  
  Οικοσκευή θεωρείται το σύνολο του οικιακού εξοπλισμού, η επίπλωση, ο ρουχισμός και τα ατομικά είδη, πλην αυτοκινήτου. Το μέγιστο όριο κυβισμού της οικοσκευής, που δικαιούνται να μεταφέρουν με δαπάνη του Δημοσίου οι μετακινούμενοι, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ανάλογα με το βαθμό, τη θέση, την τυχόν επίπλωση της κατοικίας στην οποία εγκαθίστανται και την οικογενειακή τους κατάσταση. Προκειμένου για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον καθορισμό του ορίου αυτού απαιτείται και σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών.
9.  
  Οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης, τοποθέτησης, ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και από μια πόλη του εξωτερικού σε άλλη. της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται τις πραγματικές δαπάνες μεταφοράς της κατά την προηγούμενη παράγραφο οικοσκευής τους. Το ύψος της σχετικής δαπάνης εγκρίνεται από ειδική επιτροπή, κατόπιν αξιολόγησης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών αναγνωρισμένων γραφείων ή εταιρειών μεταφορών, που υποβάλλονται από τον ίδιο το μετακινούμενο. Στην επιτροπή αυτή μετέχουν δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα μέλη της επιτροπής, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
10.  
  Η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής εγκρίνεται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινουμένου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής των μελών της οικογένειας του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό. Σε όλως ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εγκριθεί η δαπάνη μεταφοράς της οικοσκευής και μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών και πάντως όχι πέρα των δώδεκα (12) μηνών συνολικά.
11.  
  Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής καταβάλλονται μόνο στον ένα σύζυγο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 12
1.  
  Οι αρχηγοί των αποστολών των Ενόπλων Δυνάμεων στη μόνιμη έδρα του ΝΑΤΟ, οι οποίοι έχουν διπλωματική ιδιότητα και ασκούν διπλωματικά καθήκοντα, καθώς και οι αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι και αντιπτέραρχοι, οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείουτου ΝΑΤΟ,δικαιούνται πρόσθετουεπιδόματος τριακοσίων (300) δολαρίων Η.Π.Α. μηνιαίως για έξοδα κίνησης και παράστασης. Οι υπηρετούντες στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, Έλληνες αξιωματικοί ως επικεφαλής, δικαιούνται πρόσθετο επίδομα εκατό (100) δολαρίων Η.Π.Α. μηνιαίως για έξοδα κίνησης και παράστασης. Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
3.  
  Η ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης των μετακινούμενων στο εσωτερικό ή εξωτερικό προέδρων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομαρχών, προέδρων, αντιπροέδρων, γραμματέων και μελών των νομαρχιακών συμβουλίων και νομαρχιακών επιτροπών, δημάρχων, αντιδημάρχων και μελών δημοτικών συμβουλίων, προέδρων και, μελών διοικητικών συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες που προβλέπονται για το γενικό γραμματέα υπουργείου ή περιφέρειας, καταβάλλονται δε σε αυτούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παρόμοια έξοδα, για τις ίδιες μετακινήσεις. από οποιαδήποτε άλλη πηγή και με οποιονδήποτε τρόπο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.1995. Τυχόν καταβληθέντα στους ανωτέρω επιπλέον ποσά δεν αναζητούνται.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Προκειμένου περί θεμάτων των υπαλλήλων του Υπουργείου αυτού, που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 5. Οι δαπάνες καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων, όπως ορίζονται με τον παρόντα νόμο για όλους τους μετακινουμένους σε κάθε περίπτωση, αποτελούν έξοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.
6.  
  Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή δαπανών των μετακινουμένων στο εξωτερικό, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η καταβαλλόμενη δαπάνη για ημερήσια αποζημίωση των με οποιαδήποτε ιδιότητα μετακινουμένων στο εσωτερικό υπόκειται στις κατά τις ισχύουσες περί Μ.Τ. Π.Υ. διατάξεις αναλογούσες υπέρ αυτού κρατήσεις, καθώς και στις κρατήσεις υπέρ λοιπών ταμείων άλλων κλάδων, που ορίζονται με ειδικές διατάξεις τους.
7.  
  Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των υπό του παρόντος προβλεπόμενων δαπανών γενικά ενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
8.  
  Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
9.  
  Λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13
1.  
  Στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) περιλαμβάνονται επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων:.
 1. αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης συνθηκών εργασίας, ως και ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων ταχύτερης και αποδοτικότερης διεξαγωγής του έργου των υπηρεσιών αυτού,
 2. σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρακολούθησης και τρόπου συντονισμού, διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων ή έργων πληροφορικής, ως και κατάρτισης σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών,
 3. σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας άνω των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών,.
 4. σύστασης νέων υπηρεσιών, καθώς και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων συστημάτων εισπράξεων και πληρωμών, διαχείρισης κεφαλαίων και δημόσιου χρέους
 5. τροποποίησης και συμπλήρωσης της κείμενης νομοθεσίας φορολογικού, δημοσιονομικού, χημικού και τελωνειακού περιεχομένου ή κατάρτισης σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κωδικοποιήσεων του αυτού περιεχομένου, καθώς και με κάθε άλλη μελέτη ή έρευνα, που κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών είναι αναγκαία πριν από τη λήψη κυβερνητικού μέτρου για θέματα αρμοδιότητας του ίδιου Υπουργείου
2.  
  Η σύσταση και η συγκρότηση των επιτροπών και ομάδων εργασίας της προηγούμενης παραγράφου, ο αριθμός των μελών, η ιδιότητα αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που μπορεί να έχουν και αναδρομική ισχύ
3.  
  Επιτροπές ή ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του υπ αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου για θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990, επανασυνιστώνται με όμοιες αποφάσεις αναδρομικά από τη συγκρότηση τους και η σχετική δαπάνη για την αμοιβή των μελών των συλλογικών αυτών οργάνων, από την έναρξη μέχρι πέρατος των εργασιών τους, είναι νόμιμη.
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 1914/1990.
Άρθρο 16 "Κίνητρο παραγωγικότητας υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας"
1.  
  Για τη χορήγηση κινήτρου παραγωγικότητας στους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που αμείβεται με βάση το ν. 1505/1984, διατίθεται για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από 1.7.1995, ποσοστό μέχρι 1,5% επί των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, της κατηγορίας των κωδικών αριθμών που αφορούν σε προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.
2.  
  Το προϊόν του παραπάνω ποσοστού, ως και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και διάθεσή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Ανάλογη ρύθμιση είναι δυνατόν να ισχύσει και για το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους
Άρθρο Άρθρο14 "Θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων"
1.  
  Μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αυτούσιες παρακαταθήκες που έχουν συσταθεί και τηρούνται στα κατά την κείμενη νομοθεσία λειτουργούντα σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της χώρας ως Γραφεία Παρακαταθηκών του Ταμείου, καθώς και οι εφεξής συνιστώμενες, μεταφέρονται προς φύλαξη, μαζί με τα οικεία παραστατικά τους, στο. κεντρικό κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Αθήνα και στα υποκαταστήματα αυτού στη θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
2.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζονται το κατάστημα υποδοχής των μεταφερόμενων παρακαταθηκών, το μέσο και η ασφάλιση μεταφοράς, ο τόπος και ο τρόπος φύλαξης αυτών, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των παρακαταθηκών στους δικαιούχους από το νέο φορέα φύλαξης, καθώς κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο Άρθρο15 "Μικροδαπάνες προγραμμάτων εκπαίδευσης"
1.  
  Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που διοργανώνονται από τις μονάδες εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών, δύναται να δικαιολογείται δαπάνη, για κάθε πρόγραμμα ή ημερίδα, γενικά, μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) δραχμών, ημερησίως, για την προμήθεια και τη χορήγηση αφεψήματος ή αναψυκτικού, με γλύκισμα ή άλλο ανάλογο έδεσμα, σε κάθε εκπαιδευόμενο ή μέλος του διδακτικού προσωπικού
2.  
  Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
3.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται ανάλογα και για τις δαπάνες προμήθειας αφεψημάτων ή αναψυκτικών, γλυκισμάτων ή άλλων ανάλογων εδεσμάτων. που χορηγήθηκαν σε εκπαιδευόμενους ή μέλη του διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από τους ανωτέρω φορείς, από την 1η Ιανουαρίου 1994 και εφεξής.
Άρθρο Άρθρο17 "Αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α) και μετά το τέταρτο εδάφιο, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Το ύψος της συνολικής ετήσιας δαπάνης για τη χορήγηση της ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης για το έτος 1995 καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α), που αναφέρεται στη συνολική ετήσια δαπάνη, καταργείται.
3.  
  Αναπροσαρμόζεται η ειδική αποζημίωση των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών, που καταβάλλεται στο φυλακτικό προσωπικό (μόνιμο, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και ωρομίσθιο προσωπικό) των Μουσείων -Αρχαιολογικών Χώρων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Ευστ. Ελευθεριάδη Τεριάντ και του ΤΑΠΑ, για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα, σε έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.
4.  
  Η χορηγούμενη ειδική αποζημίωση έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, του Ι.Κ.Α. ή υπέρ τρίτων και υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Η ανωτέρω αποζημίωση χορηγείται πέραν των δικαιούμενων αποδοχών και η δαπάνη γι αυτή θα καλυφθεί από τον προυπολογιομό του ΤΑΠΑ, εκτός από τις Υπηρεσίες, ΕΠΜΑΣ, που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Ευστ. Ελευθεριάδη Τεριάντ, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του.
5.  
  Η ισχύς των παραγράφουν 3 και 4 αρχίζει από 1.7.1994.
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Διάθεση εσόδων από Λ.Β.Κ.Α. Στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) διατίθεται ποσό από τα έσοδα του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) κάθε οικονομικού έτους, με άμεσο στόχο την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Το ποσό του κάθε δικαιούχου ορίζεται στο ίδιο ύψος με εκείνο των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. που χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α). Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α).
Άρθρο Άρθρο19 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις: α) Του ν.δ/τος 65/1973 (ΦΕΚ 150 Α) β) Του β.δ/τος 515/1972 (ΦΕΚ 154 Α). γ) Των αριθμ. 28243/845/1984 (ΦΕΚ 288 Β) και 95015/2615/1984 (ΦΕΚ 585 Β) κοινών υπουργικών αποφάσεων, που κυρώθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α) και δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ή απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, με την επιφύλαξη της ισχύος μόνο των γενικών ή ειδικών διατάξεων, βάσει των οποίων καταβάλλονται έξοδα κίνησης σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα τους, για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς και των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του στρατιωτικού γενικά προσωπικού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/28243/845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/28243_845 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/95015/2615 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/95015_2615 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/ΔΙΔΑΔ/Φ50/265/29847 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/ΔΙΔΑΔ_Φ50_265_29847 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/82029/2230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/82029_2230 2016
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1993/2129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2129 1993
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/65 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/65 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/515 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1996/2390 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016