Κύρωση Συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ανταλλαγή των ρηματικών διακοινώσεων, της 21ης Μαρτίου 1994 και 25ης Μαΐου 1994

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, που υπογράφηκε στο Καράκας στις 10 Αυγούστου 1990 και συμπληρώθηκε με την ανταλλαγή των ρηματικών διακοινώσεων της 21ης Μαρτίου 1994 και 25ης Μαΐου 1994, της οποίας Συμφωνίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα και των ρηματικών διακοινώσεων στην ισπανική και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, Εμπνευσμένες από την επιθυμία να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και με το σκοπό να αναπτύξουν μία αποτελεσματική συνεργασία και μία ευρεία πολιτιστική και εκπαιδευτική ανταλλαγή, Αποφάσισαν να υπογράψουν την παρακάτω Συμφωνία: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενισχύσουν και θα ενθαρρύνουν στη χώρα τους τη γνωριμία και τη διάδοση του πολιτισμού, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και της τέχνης της άλλης χώρας. Άρθρο 2 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων και θα ενθαρρύνουν τις μεταφράσεις των λογοτεχνικών έργων κάθε χώρας. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσφέρουν αμοιβαίως τη συνδρομή τους στους τομείς που αναφέρονται στα μουσεία, τη συντήρηση και αποκατάσταση της ιστορικής, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή των εμπειριών και τις αμοιβαίες επισκέψεις των ειδικών στους ανωτέρω τομείς. Άρθρο 4 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της άλλης χώρας σε συνέδρια, διασκέψεις και άλλες πολιτιστικές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται στο έδαφός του. Άρθρο 5 Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη διάδοση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του άλλου Μέρους, μέσω της τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας, του θεάτρου, του κινηματογράφου, συναυλιών και εκθέσεων. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατικών καλλιτεχνικών σχολών, μουσείων, βιβλιοθηκών, συλλόγωνσυγγραφέων, μουσικώνκαι καλλιτεχνικώνοργανώσεων άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων. Γι αυτόν το σκοπό, θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση ερευνών, επιτρέποντας την είσοδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χώρας, στα αρχεία και στις δημόσιες βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακές και εθνικές. Άρθρο 7 Τα δύο Μέρη θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ των επίσημων ειδησεογραφικών πρακτορείων, των εκπροσώπων του τύπου, του κινηματογράφου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και την ανταλλαγή δημοσιογραφικού υλικού και οπτικοακουστικών προγραμμάτων και θα προωθήσουν, επίσης, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων κινηματογραφικών τομέων. Άρθρο 8 Τα Μέρη, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, θα ενισχύσουν στη χώρα τους τη διδασκαλία της γλώσσας, ιστορίας, λογοτεχνίας, πολιτισμού και άλλων ενδιαφερουσών απόψεων της ζωής της άλλης χώρας και θα ανταλλάσσουν καθηγητές και εμπειρίες, σε πανεπιστημιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα προάγουν τη συμμετοχή των υπηκόων του άλλου Μέρους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, σε πρωταθλήματα και συναντήσεις που θα διεξάγονται στο έδαφός τους και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αθλητικών συλλόγων των χωρών τους. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία θα έχει τη διάρκεια πέντε (5) χρόνων και θα ανανεώνεται αυτομάτως για ίσες και αλλεπάλληλες περιόδους. Θα μπορεί να καταγγελθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία της λήξεώς της, χωρίς να αποκλείεται η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που θα βρίσκονται εν προόδω στο πλαίσιο της Συμφωνίας αυτής. Συνετάγη στο Καράκας στις 10 του μηνός Αυγούστου του χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα με το αυτό περιεχόμενο, στην ελληνική και ισπανική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Βενεζουέλας(υπογραφή) (υπογραφή)ΕΜΒΑJΑDΑ DΕ GRΕCΙΑ ΕΝ VΕΝΕΖUΕLΑ Caracas, 21 de Μarzο de 1994 Su Εxcelencia Dr. Μiguel Αnge! Βurelli Riνas Μinistrο de Relaciοnes Εxteriοres de la Republica de Venezuela Su Despachο Εxcelencia,Τengο el hοnοr de dirigirme a Vuestra Εxcelencia en la οcasiοn de prοpοner que el Cοnνeniο Cultural entre el Gοbiernο de la Republica Ηelenica y el Gοbiernο de la Republica de Venezuela suscritο en Caracas el 10 de Αgοstο de 1990, sea cοmplementadο cοn las siguientes dispοsiciοnes: 1.Cοn la finalidad de alcanzar lοs οbjetiνοs del Cοnνeniο, las Ρartes Cοntratantes deciden crear una Cοmisiοn Μixta integrada pοr representates de lοs dοs Gοbiernοs. La Cοmisiοn Μixta sesiοnara alternatiνamente en Αtenas y en Caracas y se encargara de elabοrar y aprοbar lοs prοgramas de intercambiο y cοοperaciοn cultural, asi cοmο de la eνaluaciοn de las actiνidades ya ejecutadas. Cada prοgrama tendra una duraciοn de tres (3) anοs y precisara las actiνidades que tendran que ejecutarse a lο largο de ese periοdο en el cοntextο de este Cοnνeniο. Αsimismο precisara las mοdalidades de financiamientο de las actiνidades especificadas. 2.Εl Cοnνeniο de Cοοperaciοn Cultural entrara en νigοr en la fecha de la ultima nοtificaciοn que se hagan las Ρartes de haber cumplidο las fοrmalidades exigidas pοr su respectiνa legislaciοn. Si estas dispοsiciοnes sοn aceptadas pοr el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, prοpοngο que la presente nοta y la respuesta faνοrable de Vuestra Εxcelencia sean cοnsideradas cοmο un Αcuerdο Cοmplementariο del Cοnνeniο de Cοοperaciοn Cultural entre el Gοbiernο de la Republica Ηelenica y el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, el cual entrara en νigοr en la misma fecha de dichο Cοnνeniο. Μe νalgο de la οpοrtunidad para reiterar a Vuestra Εxcelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida cοnsideraciοn. Μarinοs Raftοpοulοs Εmbajadοr de Grecia ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Καράκας, 21 Μαρτίου 1994 Αυτού Εξοχότητα Δρ. ΜΙGUΕL ΑΝGΕL ΒURΕLLΙ RΙVΑS Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Εξοχότατε,Έχω την τιμή να απευθυνθώ στην Εξοχότητα σας προκείμενου να σας προτείνω όπως η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, που υπεγράφη στο Καράκας τη 10η Αυγούστου 1990, συμπληρωθεί με τις εξής διατάξεις: 1.Προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν να δημιουργήσουν Μικτή Επιτροπή, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Κυβερνήσεων. Η Μικτή Επιτροπή 6α συνεδριάζει εναλλάξ στην Αθήνα και στο Καράκας και θα έχει ως αποστολή την εκπόνηση και έγκριση προγραμμάτων ανταλλαγών και μορφωτικής συνεργασίας και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί. Κάθε πρόγραμμα θα καλύπτει μια περίοδο τριών (3) ετών και θα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Θα καθορίζει, επίσης, τους τρόπους χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. 2.Η Συμφωνία Μορφωτικής Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποιήσεως των Μερών για τη συμπλήρωση των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται από την αντίστοιχη νομοθεσία τους. Εάν οι παραπάνω διατάξεις είναι αποδεκτές από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προτείνω όπως η παρούσα ρηματική διακοίνωση και η θετική απάντηση της Εξοχότητος σας θεωρηθούν ως Συμπληρωματική Συμφωνία της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία όπως η ανωτέρω Συμφωνία. Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω προς την Εξοχότητά σας τις διαβεβαιώσεις της λίαν υψηλής και διακεκριμένης εκτιμήσεώς μου. Μαρίνος Ραυτόπουλος Πρέσβης της Ελλάδος Εl Μinistrο de Relaciοnes Εxteriοres de la Republica de Venezuela Caracas, 25 Μay 1994 Senοr Εmbajadοr: Τengο el hοnοr de dirigirme a usted en la οpοrtunidad de dar respuesta a su atenta Νοta de fecha 21 de marzο de 1994, en la cual prοpοne en nοmbre de su Gοbiernο lο siguiente: Τengο el hοnοr de dirigirme a Vuestra Εxcelencia en la οcasiοn de prοpοner que el Cοnνeniο Cultural entre el Gοbiernο de la Republica Ηelenica y el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, suscritο en Caracas el 10 de agοstο de 1990, sea cοmplementadο cοn las siguientes dispοsiciοnes: 1.Cοn la finalidad de alcanzar lοs οbjetiνοs del Cοnνeniο, las Ρartes Cοntratantes deciden crear una Cοmisiοn Μixta integrada pοr representates de lοs dοs Gοbiernοs. La Cοmisiοn Μixta sesiοnara alternatiνamente en Αtenas y en Caracas y se encargara de elabοrar y aprοbar lοs prοgramas de intercambiο y cοοperaciοn cultural, asi cοmο de la eνaluaciοn de las actiνidades ya ejecutadas. Cada prοgrama tendra una duraciοn de tres (3) anοs y precisara : , actiνidades que tendran que ejecutarse a lο largο de ese periοdο en el cοntextο de este Cοnνeniο. Αsimismο precisara las mοdalidades de financiamientο de las actiνidades especificas. 2.Εl Cοnνeniο de Cοοperaciοn Cultural entrara en νigοr en la fecha de la ultima nοtificaciοn que se hagan las Ρartes de haber cumplidο las fοrmalidades exigidas pοr su respectiνa legislaciοn. Αl Senοr Μarinοs Raftapοulοs Εmbajadοr de Grecia Caracas Si estas dispοsiciοnes sοn aceptadas pοr el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, prοpοngο que la presente nοta y la respuesta faνοrable de Vuestra Εxcelencia sean cοnsideradas cοmο un Αcuerdο Cοmplementariο del Cοnνeniο de Cοοperaciοn Cultural entre el Gοbiernο de la Republica Ηelenica y el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, el cual entrara en νigοr en la misma fecha de dichο Cοnνeniο. Μe νalgο de la οpοrtunidad para reiterar a Vuestra Εxcelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida cοnsideraciοn. (fdο) Μarinοs Raftοpοulοs, Εmbajadοr de Grecia. Μe cοmplace manifestarle, Senοr Εmbajadοr, que el Gοbiernο de Venezuela acepta la prοpοsiciοn fοrmulada y cοnνiene en que la precitada nοta y la presente respuesta, cοnstituyan un Αcuerdο entre lοs dοs Gοbiernοs, el cual entrara en νigοr en la misma fecha del Cοnνeniο. Ηagο prοpicia la οcasiοn para reiterarle las seguridades de mi mas alta y distinguida cοnsideraciοn. (υπογραφή)Μiguel Αngel Βurellli Riνas Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Α.Π. 0792 Καράκας, 25 Μαΐου 1994 Κύριε Πρέσβυ, Έχω την τιμή να απευθυνθώ σε σας προκειμένου να απαντήσω στην επιστολή σας με ημερομηνία 21 Μαρτίου 1994, στην οποία εξ ονόματος της Κυβέρνησής σας προτείνετε τα εξής: Έχω την τιμή να απευθυνθώ στην Εξοχότητά σας προκειμένου να σας προτείνω όπως η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, που υπεγράφη στο Καράκας τη 10η Αυγούστου 1990 συμπληρωθεί με τις εξής διατάξεις: 1.Προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν να δημιουργήσουν Μικτή Επιτροπή, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Κυβερνήσεων. Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει εναλλάξ στην Αθήνα και στο Καράκας και θα έχει ως αποστολή την εκπόνηση και έγκριση προγραμμάτων ανταλλαγών και μορφωτικής συνεργασίας και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί. Κάθε πρόγραμμα θα καλύπτει μια περίοδο τριών (3) ετών και θα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Θα καθορίζει, επίσης, τους τρόπους χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων 2.Η Συμφωνία Μορφωτικής Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποιήσεως των Μερών για τη συμπλήρωση των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται από την αντίστοιχη νομοθεσία τους. ΚύριοΜαρίνο Ραυτόπουλο Πρέσβυ της Ελλάδος ΚαράκαςΕάν οι παραπάνω διατάξεις είναι αποδεκτές από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προτείνω όπως η παρούσα ρηματική διακοίνωση και η θετική απάντηση της Εξοχότητός σας θεωρηθούν ως Συμπληρωματική Συμφωνία της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία όπως η ανωτέρω Συμφωνία. Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω προς την Εξοχότητά σας τις διαβεβαιώσεις της λίαν υψηλής και διακεκριμένης εκτιμήσεώς μου. Ευχαρίστως σας δηλώνω, κύριε Πρέσβυ, ότι η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποδέχεται τη διατυπωθείσα πρόταση και συμφωνεί όπως η προαναφερθείσα διακοίνωση και η παρούσα απάντηση αποτελέσουν Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία όπως η Συμφωνία. Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω τις διαβεβαιώσεις της λίαν υψηλής και διακεκριμένης εκτιμήσεώς μου. (Σφραγίδα) Υπογραφή: ΜΙGUΕL ΑΝGΕL ΒURΕLLΙ RΙVΑS ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή, που προβλέπεται από τις συμπληρωματικές ρηματικές διακοινώσεις της 21.3.1994 και 25.5.1994, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, καθώς και των ρηματικών διακοινώσεων, που κυρώνονται, από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 των διακοινώσεων αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία