Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν 2190/1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Στην Κεντρική και τις τοπικές επιτροπές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994, μπορούν να μετέχουν και συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί ή καθηγητές της δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές. Βαθμολογητές, αναβαθμολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων και την παραλαβή των γραπτών, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, μπορεί να ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: Ολες οι ανωτέρω περιπτώσεις προσαυξήσεων ισχύουν μόνο για ένα μέλος της ίδιας οικογένειας, προηγουμένου εκείνου που προηγείται χρονικώς στην υποβολή της αιτήσεως και σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως κατά την ίδια ημέρα, του μεγαλύτερου στην ηλικία. Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά με βάση τα οποία παρέχονται οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες προσαυξήσεις της βαθμολογίας υποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας που τάσσεται από την προκήρυξη για την υποβολή της αιτήσεως. Πιστοποιητικά υποβαλλόμενα μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν γίνονται δεκτά. Η ιδιότητα του υποψηφίου με βάση την οποία παρέχονται οι ανωτέρω προσαυξήσεις πρέπει να συντρέχει κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να δηλώνεται επ αυτών.
3.  
  Από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 διαγράφονται οι λέξεις ή άλλη αξιολογική κρίση.
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Οι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 19 και 21, με συνοπτική αναφορά των στοιχείων προτεραιότητας, αναρτώνται στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως, της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως και του οικείου φορέα και είναι στη διάθεση των μέσων ενημερώσεως.
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 6-12 και 14 του άρθρου 1 του ν 2247/1994 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Για τους κατά τις παρ. 6 και 8 του παρόντος άρθρου ανέργους, που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Κqi Ο.Τ.Α., συνεπεία καταργήσεως υπηρεσιών ή από Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσεως της επιχειρήσεως υπό εκκαθάριση, ως όριο ηλικίας διορισμού ή προσλήψεως ορίζεται το 40ό έτος.
6.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 και μετά τις λέξεις και τους Ο.Τ.Α. προστίθεται η φράση καθώς και από όλα τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου.
7.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π. ενστάσεις κατά της ανακοινώσεως της παραγράφου αυτής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση ή από την τελευταία δημοσίευση της ανακοινώσεως, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνει μετά την ανάρτηση.
8.  
  Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση τους.
9.  
  Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 21 του άρθρουτου ν. 2247/1994 προστίθεται η φράση ή από βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
10.  
  Σε όσες περιπτώσεις προκηρύχθηκαν μετά την ισχύ του ν. 2190/1994 για πλήρωση θέσεις δημοσίων υπηρεσιών πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οργανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές καταργήθηκαν με τη δημοσίευση των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 και αυθεντικά ερμηνεύτηκε με την παρ. 4-β του άρθρου 14 του ν. 2273/1994, πληρούται ίσος αριθμός θέσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων, από τους οικείους πίνακες διοριστέων. Αν οι υφιστάμενες θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται με την απόφαση διορισμού προσωποπαγείς θέσεις σε αριθμό ίδιο με τον αριθμό των διοριζομένων.
11.  
  Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων υπαγομένων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, πλην του Υπουργείου Οικονομικών, για την πλήρωση των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και έχει παρασχεθεί μέχρι 20 Δεκεμβρίου 1995 η απαιτούμενη, σύμφωνα με τις ΠΥΣ 236/1994 (ΦΕΚ 115 Α) και 276/1995 (ΦΕΚ 158 Α), έγκριση, καλύπτονται από επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την από 25.1.1995 απόφαση του και μέχρι αριθμού ίσου με το συνολικό αριθμό των θέσεων που παρέμειναν ακάλυπτες από τον παραπάνω διαγωνισμό. Το Α.Σ.Ε.Π. με βάση τις εγκεκριμένες θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζει ενιαίο πίνακα για κάθε κατηγορία από τους αδιάθετους επιτυχόντες του διαγωνισμού, τους οποίους και διαθέτει για διορισμό στους οικείους φορείς κατά τη σειρά επιτυχίας τους και σύμφωνα με δήλωση προτίμησης τους. που θα υποβληθεί μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει το Α.Σ.Ε.Π. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και καθορίζεται κατά κατηγορία, κλάδο η ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν κατά φορέα, μέσα στο συνολικό όριο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι συμμετασχόντες στον ανωτέρω διαγωνισμό, εφόσον είχαν κατ αυτόν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε ειδικούς ή για ορισμένη υπηρεσία ή για νομικό πρόσωπο διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν τυχόν εντός του έτους 1996, καθώς και στον επόμενο πανελλήνιο διαγωνισμό, ανεξάρτητα από την υπέρβαση του ορίου ηλικίας.
12.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α) προστίθεται περίπτωση θ, που έχει ως εξής: θ. Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.: Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
13.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής το πλήρες κείμενο όλων των προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) δημοσιεύεται μόνο στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.. Για τη δημοσίευση της περιλήψεως των προκηρύξεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 10 (περίπτωση α) του ν. 2225/1994. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς ανά δίμηνο. Ειδικώς για προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. το ανωτέρω τεύχος εκδίδεται οποτεδήποτε. Με ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π. αντίτυπο του τεύχους αποστέλλεται σε όλες τις Περιφερειακές Διοικήσεις και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στην περιοχή των οποίων προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της Περιφερειακής Διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ευθύνη του περιφερειακού διευθυντή και του νομάρχη, αντίστοιχα, ο οποίος με έγγραφό του προς το Α.Σ.Ε.Π. βεβαιώνει αμελλητί την ανάρτηση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του Α.Σ.Ε.Π. στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Για την πρώτη προκήρυξη που θα δημοσιευθεί βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του Α.Σ.Ε.Π. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
14.  
  Το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθεται στους ενδιαφερόμενους με την καταβολή αντιτίμου που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α). Η διάθεση του ανωτέρω τεύχους γίνεται στις έδρες όλων των νομαρχιών από τα γραφεία διάθεσης τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Εθνικού Τυπογραφείου. Όπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία, ο περιφερειακός διευθυντής ορίζει με απόφασή του υπόλογο διαχειριστή δημόσιο υπάλληλο, ένα ή περισσότερους, από τους υπηρετούντες στην έδρα του, για τη διάθεση του ανωτέρω τεύχους και την είσπραξη του αντιτίμου. Όπου λειτουργούν επαρχεία, ο οικείος περιφερειακός διευθυντής ορίζει με απόφασή του υπόλογο διαχειριστή από τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην περιοχή του επαρχείου, για τη διάθεση του ανωτέρω τεύχους και την είσπραξη του αντιτίμου. Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται το αργότερο ανά πενθήμερο στο δημόσιο ταμείο και εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στον ειδικό φορέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του Τεύχους Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. από οποιοδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί σκοπώ κέρδους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο εκατονταπλάσιο της τιμής του τεύχους. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου του Εθνικού Τυπογραφείου, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.
15.  
  Ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου από καταχωρήσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ετήσιες συνδρομές, πωλήσεις φύλλων ή διάθεση φωτοαντιγράφων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου και η αντίστοιχη πίστωση εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το προϊόν του ποσοστού του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών για την παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Εθνικού Τυπογραφείου και της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., περιλαμβανομένων και των κατ απόσπαση υπηρετούντων και των αποσπασμένων από το πρώην Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, με εξαίρεση τους αποσπασμένους από άλλες υπηρεσίες ελεγκτές δημόσιας διοίκησης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης), του Εθνικού Τυπογραφείου και του Α.Σ.Ε.Π., αντίστοιχα, και τακτοποιούνται απολογιστικώς από τα έσοδα του προηγούμενου εδαφίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και διάθεση του σχετικού ποσού.
16.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, μετά τη λέξη διαγωνισμοί προστίθενται οι λέξεις μπορεί να.
17.  
 1. Στον έκτο στίχο της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) η φράση έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτό αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η διάταξη με τη φράση ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος του θανόντος.
 2. Όσοι κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 είχαν τις προς διορισμό προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου αυτής δύνανται να υποβάλουν αίτηση διορισμού εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα από το έτος που έχει επέλθει το συμβάν.
Άρθρο 3 "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας"
1.  
  Μετατροπές συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 10 και επόμενα του ν. 2266/1994 προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, που καταργήθηκαν με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οργανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εφόσον δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από την κατάργηση των υπηρεσιών αυτών, γίνονται αναδρομικώς και ανατρέχουν στην προηγούμενη της κατάργησης ημερομηνία, οι δε υπάλληλοι θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994.
2.  
  Η σειρά προτεραιότητας των προσλαμβανομένων βάσει των διατάξεων της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 σε ασφαλιστικά ταμεία καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, εφόσον έχουν τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας. Η δημόσια κλήρωση γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού και έναν προτεινόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 προστίθεται η ακόλουθη φράση: και συνιστώνται οι επιπλέον τυχόν απαιτούμενες προσωποπαγείς θέσεις για όσους εγγράφονται στον οικείο πίνακα σε σειρά που προηγούνται άλλου επαναπροσληπτέου βάσει του αρχικού πίνακα.
4.  
  Στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 υπάγονται και οι υπάλληλοι της ΚΥΔΕΠ που παρέμειναν σε αυτήν μετά τη θέση της υπό εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, θεωρούμενοι, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ως απολυθέντες με τη θέση της ΚΥΔΕΠ υπό εκκαθάριση. Για όσους από τους ανωτέρω διατηρηθούν μετά την 31.12.1995 με απόφαση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στην ΚΥΔΕΠ για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, η εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται αμέσως μόλις απολυθούν ή ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 υπάγονται και οι υπάλληλοι της ΑΓΡΕΞ, που εργάζονται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, εξομοιούμενοι, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, με τους απολυθέντες με τη θέση της ΚΥΔΕΠ υπό εκκαθάριση.
5.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 οι λέξεις συγκροτείται τριμελής επιτροπή αντικαθίστανται με τις λέξεις συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές. Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: Γραμματείς των επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου (6) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Με την απόφαση συγκροτήσεως ορίζεται και η αρμοδιότητα κάθε επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 1505/1984, αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα των επιτροπών.
6.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 οι λέξεις στο Υπουργείο αντικαθίστανται με τις λέξεις στο Δημόσιο.
7.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1.
 3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καταρτίζονται οι οργανισμοί των υπουργείων και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 Α) όπως ισχύουν..
 4. Η προβλεπόμενη στην τελευταία περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 προθεσμία έκδοσης νέων οργανισμών των υπουργείων παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 1996.
 5. Η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της αυτής ως άνω παραγράφου προθεσμία έκδοσης νέων οργανισμών των Ν.Π.Δ.Δ.* παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 1996.
 6. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α).
8.  
  Στην παρ. 3α του άρθρου 4 του ν. 2273/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Στη διάταξη αυτή εμπίπτει και το προσωπικό των οποίων οι συμβάσεις μετατρέπονται από ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το ν. 2266/1994 άρθρο 10 παρ. 1α και 1β.
Άρθρο 4
1.  
  Αυτοκίνητα που ανήκουν σε δημόσιες υπηρεσίες και αναγνωρισμένα από τον κανονισμό της Βουλής κόμματα και καταστράφηκαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές αντικαθίστανται με άλλα, τα οποία μεταβιβάζονται κατά κυριότητα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. στους κυρίους των προς αποκατάσταση καταστραφέντων αυτοκινήτων, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος. Η πιστοποίηση της σχετικής προϋπόθεσης γίνεται από το συνεργείο αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 5
1.  
  Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του ν. 1878/1990 και στο όρθρο 2 του ν. 1895/1990 αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τρεις από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η υποχρέωση διάθεσης ενός τουλάχιστον πτυχιούχου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν ισχύει, όταν ο συνεργάτης Βουλευτή που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής αριθ. 4775/19.11.1982 είναι κι αυτός πτυχιούχος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχει δημόσια υπηρεσία πέραν της δωδεκαετίας.
Άρθρο 6 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1 "Θέματα Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)"
1.  
  Η μετάταξη υπαλλήλου με αίτηση του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) επιτρέπεται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ύστερα από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων που θα καλυφθεί με μετάταξη, καθώς και τους σχετικούς κλάδους ή ειδικότητες. Η ισχύς της διατάξεως αυτής αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (16.6.1994). Ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 στο Α.Σ.Ε.Π. από φορείς του κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 δημόσιου τομέα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. καλύπτεται με επιλογή υπαλλήλου που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 από την Ολομέλεια του Συμβουλίου.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 9 του ν 2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο που έχει ως εξής: Οσοι μετατάσσονται στο Α.Σ.Ε.Π. από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3.  
  Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Α.Σ.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, γίνονται χωρίς χρονικό περιορισμό. Αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει λογίζονται ότι έγιναν για αόριστο χρονικό διάστημα, εφόσον στη σχετική απόφαση δεν έχει τεθεί χρονικός περιορισμός.
4.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο: Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η λαμβανόμενη αποζημίωση, λόγω συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαγωνισμών πληρώσεως θέσεων κατά τον παρόντα νόμο, υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του δευτέρου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83Α).
5.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2198/1994, αντικαθίσταται ως εξής: Στους ανωτέρω καταβάλλεται το ήμισυ (V4) των πλήρων μηνιαίων αποδοχών μετά των τακτικών επιδομάτων της θέσεως που διατηρούν.
6.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Μετάταξη στο Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Με μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να καλυφθούν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις.
7.  
  Αυξάνονται οι θέσεις του κύριου προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. κατά δύο (2) θέσεις συμβούλων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/301 1976
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις 1990/1878 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1895 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. 1994/2216 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 1996/322 1996
Διοικητική Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 1997/44 1997