Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Παροχή μετοχικής ενίσχυσης για την εξυγίανση της Τράπεζας"
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) με σταδιακές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της συνολικού ποσού τετρακοσίων ενενήντα δύο δισεκατομμυρίων (492.000.000.000) δρχ., που πραγματοποιούνται υπό μορφή εισφοράς ειδικών Ομολόγων ελεύθερα διαπραγματευσίμων και εκδίδονται σε πέντε (5) τμήματα από το έτος 1995 έως και το έτος 1999. Τα Ομόλογα έχουν διάρκεια πέντε (5) έτη και ονομαστική αξία, ως κατωτέρω: α) Ομόλογα με ημερομηνία εκδόσεως 2.1.1995 ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δύο δισεκατομμυρίων (152.000.000.000) δρχ. β) Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1996 ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα δισεκατομμυρίων (110.000.000.000) δρχ. γ) Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1997 ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε δισεκατομμυρίων (85.000.000.000) δρχ. δ) Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1998 ονομαστικής αξίας ογδόντα δισεκατομμυρίων (80.000.000.000) δρχ. ε) Ομόλογα εκδόσεως 4.1.1999 ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε δισεκατομμυρίων (65.000.000.000) δρχ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς οι όροι έκδοσης των ομολόγων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζονται στον ισολογισμό της Ε.Τ.Β.Α. με ημερομηνία 31.12.1994 ποσού δραχμών τριακοσίων έντεκα δισεκατομμυρίων (311.000.000.000) και αφορούν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Τ.Β.Α., επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο και αντικαθίστανται με νέα ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, με ημερομηνία έκδοσης 2.1.1995. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς οι όροι έκδοσης των νέων ομολόγων, ο τρόπος αντικατάστασης των παλαιών με νέα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του παρόντος άρθρου διατίθενται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α., για την κάλυψη των ανοιγμάτων που προκύπτουν κάθε έτος από τις διαγραφές του προβληματικού χαρτοφυλακίου και τις λειτουργικές ζημιές της Τράπεζας. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Τράπεζας στα οποία ενσωματώνονται οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, διατίθενται για τη μείωση των υποχρεώσεων της Ε.Τ.Β.Α. από ομόλογα που έχει εκδώσει.
4.  
  Στην Τράπεζα της Ελλάδος ανατίθεται:
 1. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος εξυγίανσης.
 2. Η Ε.Τ.Β.Α., εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλει για το σκοπό αυτόν στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης, πουπεριλαμβάνει προϋπολογιστικάετήσια στοιχεία ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και ταμιακών ροών για το σύνολο της Τράπεζας και κατά τομέα χωριστά, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, τα οποία καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογήςτου προγράμματος εξυγίανσης.
 3. Αντίστοιχα εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται από την Ε.Τ.Β.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου καθ όλο το χρονικόδιάστημα εφαρμογήςτου προγράμματος εξυγίανσης, συνοδευόμενα από σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και τις εξελίξεις στο συνολικό αριθμό και τη σύνθεση κατά κατηγορίες του προσωπικού, τόσο για την Τράπεζα συνολικά, όσο και για καθένα από τους δύο Τομείςχωριστά, καθώςκαι γιατις θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας.
 4. Η αξιολόγηση, με τη συμμετοχή της Διοίκησης της Ε.Τ.Β.Α., της ποιότητας των τοποθετήσεων του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Τομέα της Ε.Τ.Β.Α., όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και της πιστοδοτικής πολιτικής και της επάρκειας των συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, που θεσμοθετούνται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 6 του παρόντος νόμου.
 5. Η υποβολή στο τέλος κάθε έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, έκθεσης για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα συμπεράσματά της, κατά την παράγραφο 4β του παρόντος άρθρου, αξιολόγησης της δραστηριότητας του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Τομέα της Ε.Τ.Β.Α., όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος.
 6. Σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αποκλίσεις από τους στόχους του προγράμματος εξυγίανσης, η καταβολή των επόμενων δόσεων του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου με την οποία βεβαιώνεται η λήψη από τη Διοίκηση της Ε.Τ.Β.Α. των μέτρων τα οποία επιβάλλονται για τη διόρθωση των αποκλίσεων και την προσαρμογή της δραστηριότητας της Ε.Τ.Β.Α. προς τα συμπεράσματα της έκθεσης.
 7. Στα μέτρα αυτά μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Τομέα της Ε.Τ.Β.Α., εφόσον η απόδοσή τους κριθεί ως μη ικανοποιητική από το μέτοχο μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α.
5.  
 1. Τα τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν, κατ έτος, από ευνοϊκότερη εξέλιξη των αποτελεσμάτων, μειώνουν ισόποσα την, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, προβλεπόμενη έκδοση ομολόγων του επόμενου έτους
 2. Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν κατά το έκτο έτος επιστρέφονται στο Δημόσιο με την προϋπόθεση ότι η καθαρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας δεν είναι κατώτερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου του ενεργητικού της
Άρθρο 2 "Αναδιάρθρωση της Τράπεζας Εκσυγχρονισμός εσωτερικών λειτουργιών"
1.  
  Η Τράπεζα διαρθρώνεται σε δύο αυτόνομους λειτουργικούς Τομείς, το Διαχειριστικό και τον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό, οι οποίοι τελούν υπό ενιαία Διοίκηση. Καθένας από τους Τομείς αυτούς έχει οργανωτική και λογιστική αυτοτέλεια, με σύνταξη ξεχωριστών λογιστικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεων. Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. δημοσιεύει ενοποιημένους ισολογισμούς.
2.  
  Ο Διαχειριστικός Τομέας περιλαμβάνει: το σύνολο του προβληματικού χαρτοφυλακίου, που υφίσταται με ονομαστική αξία την 31.12.1994, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και ειδικότερα: α) Τα πάγια και λοιπά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε πλειστηριασμούς. β) Τα δάνεια σε εμπλοκή και γ) Τις συμμετοχές σε προβληματικές ή σε μη κερδοφόρες επιχειρήσεις ή θυγατρικές εταιρίες.
3.  
  Ο Αναπτυξιακός - Επενδυτικός Τομέας περιλαμβάνει: α) Το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας σε ιδιώτες, β) Τα δάνεια στο Στρατό και στο Ναυτικό. γ) Τα δάνεια σε ιδιώτες που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου, δ) Τις συμμετοχές σε κερδοφόρες θυγατρικές εταιρίες, που εντάσσονται στη νέα στρατηγική της Τράπεζας, όπως η Α.Ε. Ε.Τ.Β.Α. Leasing, η Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, η Α.Ε. ΒΙΠΕ.Τ.Β.Α. ε) Τις βιομηχανικές περιοχές, στ) Την παροχή εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαχειριστική μονάδα και τη διαχείριση της χρηματοδότησης της Τράπεζας και ζ) Τα Ομόλογα του Δημοσίου. Στον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό Τομέα ανήκουν και οι ακόλουθες εργασίες: α) Η παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναπτυξιακής υφής για τη στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, β) Η προσφορά στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σύγχρονων τραπεζικών εργασιών και προϊόντων.
4.  
  Στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό Τομέα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της Τράπεζας εκποιούνται, μετά από απόφαση του μετόχου
5.  
  Η Τράπεζα υποχρεούται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος να εκπονήσει, σε συνεργασία με το Σύλλογο των Υπαλλήλων της και να υποβάλλει για έγκριση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εκδιδομένης προς τούτο κοινής υπουργικής απόφασης, ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένης και της σταδιακής μείωσης του μόνιμου προσωπικού κατά την έκταση που πλεονάζει και μέχρι διακόσιες (200) θέσεις στην πενταετία του προγράμματος εξυγίανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων αναπτυξιακών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει την επεξεργασία συστήματος Διοίκησης, Κανονισμού Λειτουργίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α.
6.  
  Οι Κανονισμοί Λειτουργίας εισάγουν μεταξύ άλλων σύστημα, το οποίο καλύπτει τους τραπεζικούς - επιχειρηματικούς κινδύνους, μέσω του οποίου ενημερώνεται η Διοίκηση και θεσπίζουν κανόνες πιστωτικής πολιτικής και εσωτερικού ελέγχου για την τήρηση των πιστωτικών και λειτουργικών κανόνων της Τράπεζας, την έκδοση εγχειριδίων, που καλύπτουν τις πιστωτικές και λοιπές λειτουργίες της και καθορίζουν την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού, που καθιερώνει σύστημα αξιολόγησης και εξέλιξης του προσωπικού
7.  
  Τα μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας επιλέγονται με βάση τα επιστημονικά τους προσόντα, την εμπειρία και τη σταδιοδρομία που έχουν στον τραπεζικό χώρο και η θητεία τους είναι τριετής. Η θητεία των μελών της παρούσας Διοίκησης είναι αυτή που ορίσθηκε με τις αριθμ. Οικ. Β. 19307/1611/11.11.1993 και Οικ. Β. 3601/22.2.1995 και αρ. πρωτ. 9352/919/20.7.1995 κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και των συναρμόδιων υπουργών.
8.  
  Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε εννέα (9) συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Διοίκησης και των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία μεταξύ του μόνιμου προσωπικού της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. Το νέο Δ.Σ. θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Τ.Β.Α., που θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Παρέχεται εφάπαξ στους υπηρετούντες μόνιμους υπαλλήλους της Τράπεζας το δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης από την υπηρεσία. Πάντως, ο αριθμός των αποχωρούντων δεν θα είναι μικρότερος των εξήντα (60) ατόμων.
2.  
  Το δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης έχουν όσοι: α. Συμπληρώνουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 207/1965, όπως ισχύει σήμερα και στους νόμους 1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992, και έχουν πραγματική ασφάλιση στο Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
 1. Συμπληρώνουν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τον απαιτούμενο από τις παραπάνω διατάξεις ελάχιστο συντάξιμο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ελάχιστη πραγματική ασφάλιση στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, συμπληρώνουν δε το κατώτατο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση μέχρι 31.12. 2001.
 2. Συμπληρώνουν, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. και τους νόμους που αναφέρονται στην περίπτωση α, τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31.12.1997, με ασφάλιση στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών μέχρι την ίδια ημερομηνία, ως και το κατώτατο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση μέχρι 31.12. 2001.
3.  
  Δεν υπάγονται στις διατάξεις περί εθελουσίας εξόδου όσοι συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά λόγω ορίου ηλικίας μέχρι 31.12.1997.
4.  
  Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος η Διοίκηση της Τράπεζας απευθύνει προς το προσωπικό έγγραφη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων περί οικειοθελούς αποχώρησης. Οι αιτήσεις αυτές είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης.
5.  
  Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από τη Διοίκηση κατά σειρά προτεραιότητας, ως ακολούθως: α) Προηγούνται όσοι εντάσσονται στην κατηγορία της παρ. 2α του παρόντος άρθρου, έπονται οι της κατηγορίας της παρ. 2β και ακολουθούν οι της κατηγορίας της παρ. 2γ. β) Εξαντλείται ο αριθμός των αιτήσεων της προηγούμενης κατηγορίας προκειμένου να ακολουθήσει η αμέσως επόμενη κατηγορία και γ) Σε κάθε κατηγορία η σειρά προτεραιότητας υπαγωγής καθορίζεται ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στο Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. Η αποδοχή των αιτήσεων οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με πράξη του Διοικητή της Ε.Τ.Β-,Α. Α.Ε., η οποία γνωστοποιείται σε καθέναν από τους ενδιαφερομένους εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης.
6.  
  Η αποχώρηση όσων υπαχθούν στην οικειοθελή έξοδο ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου
7.  
  Η Διοίκηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρατείνει τα όρια εξόδου υπαλλήλων υπαχθέντων στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποχώρησης, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αποδοχή της αίτησης. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στη θεσπιζόμενη από τον παρόντα νόμο διαδικασία και αποκτούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την οικειοθελή αποχώρηση, με την αποδοχή της αίτησής τους. Τα δικαιώματα ενεργοποιούνται κατά την έξοδο από την υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος.
8.  
 1. Παρέχεται στους υπαλλήλους, των οποίων γίνεται αποδεκτή η αίτηση για οικειοθελή αποχώρηση, πρόσθετος συντάξιμος χρόνος μέχρι τρία (3) χρόνια για τις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 και μέχρι τέσσερα (4) χρόνια για την περίπτωση γ της ίδιας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, περιλαμβανομένων και των ετών που έχουν αναγνωρισθεί η θα αναγνωρισθούν λόγω στρατιωτικής θητείας ή σπουδών, δεν υπερβαίνει την 35ετία.
 2. Ο πρόσθετος χρόνος προσμετράται στο μέχρι της εξόδου συνολικό χρόνο ασφάλισης και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ αποζημίωσης και της σύνταξης.
 3. Καταβάλλεται στους κατά τα ανωτέρω αποχωρούντες χρηματικό ποσό ίσο με τέσσερις (4) μηνιαίες αποδοχές για την κατηγορία α της παρ. 2 και ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαίες αποδοχές για τις κατηγορίες β και γ της παρ. 2.
 4. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης εκάστου υπαλλήλου.
 5. Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά τον τελευταίο μήνα αποχώρησης του, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται τα επιδόματα ενοικίου, θέρμανσης, παιδικής μέριμνας, εξόδων κίνησης, υπερωριακής απασχόλησης, νυκτερινής απασχόλησης, καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση και η μηνιαία αναλογία εκ δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και επιδόματος ισολογισμού.
 6. Το ποσό αυτό φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2214/1994.
 7. Η εφάπαξ αποζημίωση - του κλάδου προνοίας του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 207/1965, ως ισχύει, με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το χρόνο αποχώρησης και τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας, αυξημένο κατά το χρόνο του κατά περίπτωση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου, καταβάλλεται από την Τράπεζα για λογαριασμό του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., εντός δύο (2) μηνών από της αποχώρησης του υπαλλήλου.
 8. Το ποσό της αποζημίωσης επιστρέφεται από το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. στην Τράπεζα άτοκο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του β.δ/τος 207/1965.
 9. Η Τράπεζα καταβάλλει στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για τους αποχωρούντες με την εθελουσία έξοδο υπαλλήλους, για τον κατά το εδάφιο α της παρούσας παραγράφου πρόσθετο συντάξιμο χρόνο.
9.  
  Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις περί εθελουσίας εξόδου υποχρεούνται να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, διαγραφόμενοι από την ημερομηνία αυτή από τη δύναμη του προσωπικού και καθιστάμενοι οριστικά συνταξιούχοι, περιέρχονται δε στη δικαιοδοσία του Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., εισπράττουν τη σύνταξη την καθοριζόμενη από τις διέπουσες το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. διατάξεις και τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα.
10.  
  Η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποχώρησης σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των συνεπειών που συνεπάγονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ανεπιφύλακτη αυτή αποδοχή πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στη σχετική αίτηση.
11.  
  Η Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω ρητά αναλαμβανόμενων δια του παρόντος υποχρεώσεων, ουδεμία άλλη υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι των εξερχομένων
12.  
  Οι υπαχθέντες στις διατάξεις περί εθελουσίας εξόδου δεν δικαιούνται να επιδιώξουν από το Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α. την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης εκ νέου ή τη συμπλήρωση αυτής, εφόσον η αξίωσή τους αυτή έχει εξ ολοκλήρου ικανοποιηθεί από την Τράπεζα κατά το χρόνο αποχώρησής τους. Η πληρωμή εισφορών από την Τράπεζα στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 εδ. δ του παρόντος, δεν παρέχει δικαίωμα διεκδίκησης εφάπαξ αποζημίωσης από το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., ούτε προβολής και κατά του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.
13.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των οικειοθελώς αποχωρούντων είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού των εξήντα (60) ατόμων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά εργαζόμενοι μέχρι να συμπληρωθεί ο εν λόγω ελάχιστος αριθμός αποχωρούντων. Η επιλογή των υποχρεωτικά συνταξιοδοτουμένων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Β.Α. από όσους έχουν συμπληρώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. (β.δ. 207/1965) και τους νόμους 1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992 και με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από το συνολικό πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας. Για τους υποχρεωτικά συνταξιοδοτούμενους ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
14.  
  Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει έναντι του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.: α) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ.1 και 2, 25 παρ. 1 δ, 35 και 41 παρ. 7 του β.δ/τος 207/1965, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα και β) την καταβολή σ αυτό των ετήσιων απωλειών από τη μείωση των εισφορών εργοδότου και εργαζομένου συνεπεία της εθελουσίας εξόδου, με βάση αναλογιστική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2000.
Άρθρο 4
1.  
  Η στελέχωση των προβλεπόμενων θέσεων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εργαζομένων πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από της εγκρίσεως από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας του προγράμματος οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του παρόντος. Υπάλληλοι που δεν εντάσσονται στις προβλεπόμενες θέσεις, κατά τη διάρκεια της πενταετίας, με αίτησή τους, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα στις τράπεζες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, εφόσον υπάρχουν θέσεις που αντιστοιχούν στα προσόντα τους ή μετατάσσονται σε άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ανάλογα με τα προσόντα τους. Υπάλληλοι, που δεν εντάσσονται στις προβλεπόμενες θέσεις και δεν υποβάλλουν αίτηση απορρόφησης ή μετάταξης, απολύονται, αποζημιούμενοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω απορρόφησης ή μετάταξης.
2.  
  Με την έγκριση των Οργανογραμμάτων και την παρέλευση της τασσόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση, με την οποία είχαν δοθεί τίτλοι και πρόσθετα διοικητικά καθήκοντα. Η μη εκ νέου απονομή τίτλου και η μη ανάθεση καθηκόντων σε εργαζομένους, που μέχρι τότε είχαν τέτοιους τίτλους ή καθήκοντα, δεν θεμελιώνει γι αυτούς δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξιώσεως.
3.  
  Ουδείς υπάλληλος δικαιούται επιδόματος ευθύνης, εφόσον δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα
4.  
  Η Διοίκηση της Τράπεζας δύναται να μεταθέτει για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, από και προς την περιφέρεια, υπαλλήλους της Τράπεζας, λαμβανόμενης υπόψη, κατά το δυνατόν, της οικογενειακής κατάστασης του κρινόμενου για μετάθεση υπαλλήλου
Άρθρο 5
1.  
  Η Τράπεζα, για την προώθηση του προγράμματος εξυγίανσης, συντάσσει εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος αιτιολογημένες εκθέσεις με τις επισφαλείς απαιτήσεις, των οποίων την είσπραξη εκτιμά ανέφικτη, και με τις απαιτήσεις για τις οποίες έχει εξασφαλίσει συμβιβαστική εξόφληση, με τους όρους καθεμιάς και με περιγραφή των υπέγγυων περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η έγκριση της εκποίησής τους. Οι εκθέσεις υποβάλλονται προς έγκριση στο μέτοχο και γνωστοποιούνται στη Βουλή, δια του Προέδρου της, καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία διατυπώνει τις τυχόν παρατηρήσεις της εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή των εκθέσεων. Ο μέτοχος εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει την πρόταση των εκθέσεων μετά την πάροδο της κατά τα ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη του τις τυχόν υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
2.  
  Για την επίτευξη της κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος εξυγίανσης της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., περιορίζεται, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο αριθμός των απασχολουμένων με σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής και συμβατικού χαρακτηρισμού πλην των μονίμων, σε τριάντα πέντε (35) άτομα. Οι υπόλοιποι μετατάσσονται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών στις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου όπου παρείχαν τις υπηρεσίες τους, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που θα εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πραγμάτωση των ανωτέρω μετατάξεων, οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν στην Ε.Τ.Β.Α. με την αυτή ως σήμερα σχέση εργασίας. Αποκλειστικό κριτήριο, με το οποίο η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην επιλογή κατά κατηγορία των απασχολουμένων που παραμένουν, αποτελεί η διάρκεια της απασχόλησής τους σ αυτήν (αρχαιότης). Παρέχεται το δικαίωμα στη Διοίκηση της Ε.Τ.Β.Α., σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να επιλέξει και προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου μέχρι σαράντα πέντε (45) εργαζομένους που είναι αποσπασμένοι από τις θυγατρικές της εταιρείες. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο της προηγούμενης περιόδου και μόνο μεταξύ αυτών που υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τους υπόλοιπους εφαρμόζεται ομοίως η ανωτέρω ρύθμιση που αφορά τους επί συμβάσει.
3.  
  Συνιστώνται στην Τράπεζα, εντός του εκάστοτε ορίου θέσεων μόνιμου προσωπικού, μέχρι επτά (7) θέσεις προσωπικού, διοριζόμενου απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφ. ιβ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που διαθέτει εξειδίκευση στη σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία.
4.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά την άσκηση της εποπτείας της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Ε.Τ.Β.Α., όπως αυτό τροποποιείται με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του παρόντος, παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Ε.Τ.Β.Α. στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά η αρμοδιότητα και ευθύνη κάθε απόφασης για ίδρυση θυγατρικής και για μετοχική ή και πιστωτική ενίσχυση επιχειρήσεων ανήκει αποκλειστικά στη Διοίκησή της.
Άρθρο 6 "Το Καταστατικό της Ε.Τ.Β.Α., όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 1369/1973, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 49/1975 (ΦΕΚ 118 Α), το ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α), το ν. 1472/1984 (ΦΕΚ 112 Α) και το άρθρο 45 του ν. 1947/1991, τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Σκοπός της Τράπεζας είναι η προώθηση της βιομηχανικής, βιοτεχνικής, τουριστικής, ναυτιλιακής, μεταλλευτικής, εμπορικής και εν γένει κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η προώθηση της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, στα πλαίσια του εκάστοτε κυβερνητικού προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των κανόνων και διατάξεων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες νομισματικές και κρατικές αρχές. Άρθρο 2 Έδρα - Υποκαταστήματα Έδρα της Τράπεζας ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατόν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι σύστασης και λειτουργίας τους, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
 1. τη μετοχική και πιστωτική ενίσχυση προς ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξυγίανση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω δραστηριότητες,
 2. την παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας προς τις παραπάνω επιχειρήσεις για την ταχεία και αποτελεσματική πραγματοποίηση των προγραμμάτων τους,
 3. την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα,
 4. την υποβοήθηση της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα
2.  
  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2070, δυνάμενη να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
3.  
  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Σκοπός της Τράπεζας
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το κεφάλαιο της Τράπεζας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της, που καθορίζει και τους όρους της αύξησης ή της μείωσης.
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα: α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β. Έγκριση του Ισολογισμού της Τράπεζας, γ. Διάθεση των ετήσιων κερδών, δ. Εκλογή των ελεγκτών, ε. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη, στ. Διορισμό εκκαθαριστών, ζ. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.
6.  
  Στο άρθρο 12 παρ. 3 αντί του εκεί οριζόμενου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας τίθεται Υπουργού Εμπορίου.
7.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης, λήξης της θητείας, παύσης ή θανάτου μέλους ή μελών του, αυτό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών του είναι τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των θεσμοθετημένων κάθε φορά θέσεων.
8.  
  Η δεύτερη περίοδος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Διοικητής δύναται με απόφασή του να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του ή και την εκπροσώπηση της Τράπεζας σε Υποδιοικητή ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο ή σε δικηγόρο της Τράπεζας.
9.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι μηνιαίες αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
10.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: 1. α) Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία τριών (3) ετών. β) Η Ε.Τ.Β.Α. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας..
11.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 31 αντί Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας τίθεται Υπουργείο Εμπορίου.
12.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σε περίπτωση συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας, που συνιστάται ή που προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, όταν τμήμα του κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά περιουσίας ή επιχείρησης, η ευθύνη από το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα υπάρχει μόνο έναντι δανειστών που αναγγέλλονται μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία δημοσίευση της επόμενης παραγράφου και για ποσά που δεν μπορεί να υπερβούν εκείνα, για τα οποία αναγγέλθηκαν.
13.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 πρέπει να αναγγέλλονται και οι απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία
14.  
  Τα άρθρα 5 και 6 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 5 Διατηρούμενες διατάξεις Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5, των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9, όπως η πρώτη από αυτές ερμηνεύτηκε με το άρθρο 4 του ν.δ/τος 2941/1954 και του άρθρου 10 του ν.δ/τος 1038/1949, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 1198/1949, καθώς και η διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ/τος 2688/1953. Όπου στις εν λόγω διατάξεις γίνεται παραπομπή σε άρθρα της προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 4366/1964, όπως ισχύουν, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 7, με αναπροσαρμογή των εκεί οριζόμενων ποσών ενιαία στο ποσό των δραχμών 100.000, από την παρ. 2 του άρθρου 10 και από το άρθρο 11 αυτού.
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο δ, που έχει ως εξής: δ. Η αίτηση κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου στους πιστωτές της επιχείρησης, οι οποίοι δεν συμβλήθηκαν στη συμφωνία, όταν αυτοί είναι το Ελληνικό Δημόσιο, Ι.ΚΑ και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, στα πιστωτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση επί των ακινήτων αυτής.
2.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 742/1977, αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά την εκ μέρους του φορέα του δικαιώματος οργάνωσης και εκμετάλλευσης της βιομηχανικής περιοχής απόκτηση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυσή της εδαφικών εκτάσεων ή κτισμάτων και των συναφών άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση από αυτόν σε τρίτους δικαιώματος κυριότητας ή τη σύσταση άλλης ενοχικής σχέσης και γενικά κάθε εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που αφορά έκταση, προοριζόμενη για την οργάνωση βιομηχανικής περιοχής ή κτίριο για εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β του παρόντος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων και. κάθε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλεται δε σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου δρχ. 100. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αμίσθου ή εμμίσθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των πιο πάνω δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. για το συμβολαιογράφο και τις δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. για τον υποθηκοφύλακα. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι απαλλαγές και ελαφρύνσεις που θεσπίζονται με το παρόν, ισχύουν και επεκτείνονται σε κάθε απόκτηση ή μεταβίβαση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
3.  
  Στο τέλος της περίπτωσης Α.2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 350/1985 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1.3 του άρθρου 3 δεν ισχύει για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο τραπεζικών ομολόγων των επενδυτικών τραπεζών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α), όπως ισχύει. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του π.δ/τος 350/1985..
Άρθρο 8
1.  
  Στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνομολογούν δάνεια με εμπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του επιτοκίου. Η επιδότηση χορηγείται για τους τόκους που προκύπτουν μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και αφορά δάνεια, που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται κατά την περίοδο από 16.6.1994 μέχρι 31.12.1996, εφόσον δεν επιδοτούνται δυνάμει άλλων διατάξεων. Ως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οριζόμενες με την απόφαση Ν.Ε./197/11/3.4.78 (ΦΕΚ 74/10.5.78/τεύχος Α) και την αριθμ. 1990/1.10.91 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 161/30.10.91/τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.  
  Οι κατηγορίες των δανείων για τα οποία παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, η διάρκεια της παρεχόμενης επιδότησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες χορηγήσεως της από τον ΕΟΜΜΕΧ στους ενδιαφερομένους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η περίοδος της παραγράφου 1 και πέραν της 31.12.1996.
3.  
  Η αρμοδιότητα για την έγκριση προτάσεων και ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΙΙ μπορεί να μεταβιβάζεται συνολικά ή μερικά σε περιφερειακά ή κεντρικά όργανα του ΕΟΜΜΕΧ, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ, εφόσον η γνώμη παρασχεθεί σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών αφ ότου ζητηθεί ή, διαφορετικά, και χωρίς αυτήν. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης και ένταξης των προτάσεων από τα ανωτέρω όργανα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 9
1.  
  Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν με βάση το ν. 2527/1920 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και είναι σε ισχύ την 1.1.1996, μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαετίας από την ημέρα κανονικής κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πληρωμή τελών εφαρμόζονται και για τα διπλώματα αυτά.
2.  
  Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία τροποποιείται ως εξής: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.
3.  
  Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία καταργείται.
4.  
  Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία, ως ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής: Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη -Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη - Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
5.  
  Το άρθρο αυτό τίθεται σε ισχύ από την 1.1.1996.
Άρθρο 10 "Οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρίες του ΕΟΜΜΕΧ με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΠΛΟΥ Ε.Π.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ε.Π.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ε.Π.Ε., και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ"
1.  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που άρχισε πριν από την 31.12.1990 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και οι οποίοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους έξι (6) μετατάσσονται, με αίτησή τους, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή στον ΕΟΜΜΕΧ, σε οργανικές θέσεις υφιστάμενες ή που θα συσταθούν για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997