ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Διοίκηση εσόδων - εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων και το λογιστικό του Κράτους διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 2 1, Ο Υπουργός Οικονομικών είναι αρμόδιος για τη γενική διαχείριση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2.Ο ίδιος Υπουργός ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων και της δημόσιας περιουσίας, καθώς επίσης στις διαχειρίσεις των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 3 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εφαρμογή του νόμου αυτού έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες: α) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό του Κράτους. β) Επιμελείται της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και ασκεί έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες. γ) Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή φορέων που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν εγκρίνει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, εφόσον με την έκδοση της κανονιστικής πράξης δεν προβλέπεται ο τρόπος κάλυψής της. δ) Ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου και δευτέρου βαθμού) και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα, το περιεχόμενο, ο τρόπος άσκησης και η έκταση του ελέγχου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ε) Ασκεί έλεγχο στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ο έλεγχος της παρούσας και των περιπτώσεων β και δ είναι ανεξάρτητος των ελέγχων που διενεργούν οι καθ ύλην αρμόδιοι φορείς. στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την κίνηση των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών της δημόσιας διαχειρίσεως. ζ) Συντονίζει τις χρηματικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασμό του Δημοσίου, προγραμματίζει την τήρηση των αναγκαίων χρηματικών αποθεμάτων για την πληρωμή των δαπανών του Προϋπολογισμού και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του Δημοσίου. η) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του Κράτους. Άρθρο 4 Οικονομικό έτος Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την κίνηση της περιουσίας του Κράτους. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΤΕΡΟ Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού Άρθρο 5 1.Προϋπολογισμός είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους (πιστώσεων) για κάθε οικονομικό έτος. Φορέας είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν ενιαία διοικητική μονάδα (υπουργείο, περιφέρεια), που έχει διοικητική αυτοτέλεια και ίδιο προϋπολογισμό εντεταγμένο στο Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους. Ειδικός φορέας (υπηρεσία) είναι συγκεκριμένη υπηρεσία της ευρύτερης ως άνω διοικητικής μονάδας. 2.Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και ταξινομούνται κατ είδος, ομάδες, υποκατηγορίες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα έξοδα ταξινομούνται και κατά φορέα και ειδικό φορέα. 3.Στον Προϋπολογισμό συνάπτονται πίνακες: α) των προβλεπόμενων εσόδων, 1)των προβλεπόμενων εξόδων, χωριστά για κάθε φορέα, 2)των προβλεπομένων κατά κωδικό αριθμό εξόδου, ανεξαρτήτως φορέα ή ειδικού φορέα, 3)των προβλεπόμενων τελικών αποτελεσμάτων των εσόδων και εξόδων. 4.Σε ειδικούς πίνακες, που προσαρτώνται στον Προϋπολογισμό και που μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως αυτού με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναγράφεται κατά φορέα και ειδικό φορέα το είδος των δαπανών, σε βάρος των πιστώσεων, των οποίων επιτρέπεται η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων ή ενταλμάτων προπληρωμής. Άρθρο 6 1.Ο Προϋπολογισμός του Κράτους καταρτίζεται ύστερα από προτάσεις των αρμόδιων φορέων και εισήγηση των οικείων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 2.Η εγγραφή πιστώσεων για επιχορήγηση δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γίνεται μετά από συνεκτίμηση: 1)των αναγκών τους, σε σχέση με τους ίδιους πόρους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και το ύψος των διαθεσίμων τους και 2)των αποτελεσμάτων της οικονομικής τους διαχείρισης, όπως αυτά προκύπτουν από τους απολογισμούς και ισολογισμούς που υποβάλλονται αρμοδίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσοι από τους ανωτέρω φορείς δεν έχουν συντάξει τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς και απολογισμούς για τα προηγούμενα έτη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να τους συντάξουν εντός δύο (2) ετών. Από της ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών δύο (2) μήνες προ της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία θα απεικονίζουν την οικονομική τους θέση και εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους τον απολογισμό και ισολογισμό αυτού, μαζί με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία του κλεισίματος της χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να περικόπτεται η κρατική επιχορήγηση. Η καταβολή της επιχορήγησης από την πίστωση που εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό γίνεται τμηματικά, δύναται δε και να μην πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω, εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη, με βάση τα κριτήρια των προηγούμενων εδαφίων. Το ύψος των διαθεσίμων προκύπτει από πρόσφατα παραστατικά στοιχεία των οικείων τραπεζών ή ιδρυμάτων, τα οποία υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η προσκόμιση παραστατικών στοιχείων από τους φορείς δεν απαιτείται σε περίπτωση ελεύθερης πρόσβασης του Δημοσίου στους λογαριασμούς διαθεσίμων, η οποία πραγματοποιείται με ανέκκλητη δήλωση του οργάνου διοίκησης κάθε φορέα, που υποβάλλεται στην τράπεζα ή στο ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός των διαθεσίμων του. Περίληψη προϋπολογισμού των ανωτέρω επιχορηγούμενων φορέων, δύναται να ουνδημοσιεύεται σε ιδιαίτερο τεύχος με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι φορείς, το περιεχόμενο της περίληψης, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η μέθοδος και ο τρόπος καταρτίσεως του Προϋπολογισμού. Άρθρο 7 1.Οι δημόσιες επενδύσεις διέπονται από τις ειδικές γι αυτές διατάξεις. 2.Οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων εγγράφονται σε ιδιαίτερο τμήμα του Προϋπολογισμού του Κράτους και δύναται να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. 3.Στο κατά την προηγουμένη παράγραφο τμήμα του Προϋπολογισμού εγγράφονται και οι πιστώσεις για την εκτέλεση έργων δημοσίων επενδύσεων, η αξία των οποίων καταβάλλεται από τρίτους. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να μεταβληθεί ο τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 5.Πληρωμές έργων δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν εμφανίζονται στον Απολογισμό του Κράτους, με την έκδοση των κατά νόμο συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, ενταλματοποιούνται σε βάρος ειδικής πιστώσεως, που εγγράφεται στον εκτελούμενο εκάστοτε προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου των φορέων και μόνο για δικαιολογητικά πληρωμών που εκκρεμούν σ αυτές. Άρθρο 8 1.Ο Προϋπολογισμός εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν αρχίσει το οικονομικό έτος και ψηφίζεται για το επόμενο έτος κατά την τακτική ετήσια σύνοδο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό της Βουλής. Κατά την εισαγωγή του συνοδεύεται από τις αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών, Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων, Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 13 του παρόντος νόμου. 2.Αν τα πραγματοποιούμενα από οποιαδήποτε αιτία έσοδα ή έξοδα κατά την πορεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, βάσει στοιχείων που θα αποστέλλουν οι αρμόδιες για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. - Υ.Δ.Ε. - ΚΕ.Π.Υ.Ο.) στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποκλίνουν σημαντικά των προβλέψεων που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή, υποβάλλεται προς αυτή συμπληρωματικός ή διορθωτικός Προϋπολογισμός προς ψήφιση, συνοδευόμενος με προσωρινό Απολογισμό του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Άρθρο 9 1.Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων, βάσει του Προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με ειδικό κάθε φορά νόμο. 2.Αν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, η ψήφιση του Προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε ή λήγει, με. προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. 3.Κατά την περίοδο της προσωρινής διοικήσεως των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών σχετικών με τη σύσταση ή επέκταση δημοσίων υπηρεσιών. Κατά την ανωτέρω περίοδο, επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών για υποχρεώσεις που δημιουργούνται από ειδικούς νόμους και για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στον εκτελούμενο Προϋπολογισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Έσοδα - Έξοδα - Πιστώσεις Άρθρο 10 1.Δημόσια έσοδα είναι τα χρηματικά ποσά, τα οποία περιέρχονται στο Κράτος κατ επιταγή νόμου ή σε εκτέλεση συμβάσεως, διαθήκης, δικαστικής αποφάσεως ή από άλλη αιτία. 2.Έσοδα του Προϋπολογισμού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί. 3.Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, διαγράφονται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους. 4.Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Ή έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε σχετική με το θέμα λεπτομέρεια. Άρθρο 11 1.Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ενεργείται δυνάμει νόμιμου τίτλου από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, τα λοιπά όργανα εισπράξεως του Δημοσίου και τους Ειδικούς Ταμίες, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Τίτλοι εισπράξεως είναι τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και από τα οποία προκύπτει ο οφειλέτης του Δημοσίου, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό. 2.Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων δύναται να ανατεθεί στις τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της εισπράξεως, ο έλεγχος των εισπράξεων, καθώς και η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής αυτών, η οποία βαρύνει το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή οι εκδιδόμενες, κατ εφαρμογή του α.ν.1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α), επιταγές οπισθογραφούνται απευθείας από τις τράπεζες ή οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή από τις άλλες δημόσιες αρχές. Άρθρο 12 1.Αποδεικτικά εισπράξεως είναι τα παραστατικά στοιχεία, μηχανογραφικά ή μη, που εκδίδονται από τα αρμόδια για την είσπραξη δημοσίων εσόδων όργανα και αποδεικνύουν την εξόφληση της οφειλής. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, οι Ειδικοί Ταμίες και τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα εκδίδουν για κάθε είσπραξη αποδεικτικό εισπράξεως, του οποίου ο τύπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η είσπραξη θεωρείται ότι δεν έγινε, αν δεν έχει εκδοθεί το νόμιμο αποδεικτικό εισπράξεως. 2.Ανυπόγραφα αποδεικτικά στοιχεία χρεώσεως ή πιστώσεως της διαχειρίσεως του υπολόγου, που η συμπλήρωσή τους δεν είναι δυνατή λόγω θανάτου του οργάνου που τα έχει εκδώσει ή άλλης αιτίας, υπογράφονται από τα όργανα που τον έχουν διαδεχθεί στην υπηρεσία, αφού πρώτα από επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η εισαγωγή ή εξαγωγή στη διαχείρισή του των μετρητών, αξιών, ενσήμων ή υλικών, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά. 3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η είσπραξη ορισμένων δημοσίων εσόδων με τη διάθεση από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία ειδικών εντύπων, αντί της εκδόσεως των αποδεικτικών εισπράξεως της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τύπος των ειδικών εντύπων, η χρονολογία ενάρξεως της κυκλοφορίας τους, ο τρόπος επιστροφής τους, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η στρογγυλοποίηση των πληρωτέων ποσών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζεται ο τρόπος διαθέσεως των ειδικών εντύπων και από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και από ιδιώτες. Άρθρο 13 1.Έξοδα Προϋπολογισμού είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωμή. 2.Η πληρωμή των εξόδων του Προϋπολογισμού θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την εξόφληση του οικείου τίτλου του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. 3.Τα έξοδα του Προϋπολογισμού εντέλλονται σε βάρος των κατά φορέα πιστώσεων και μέσα στα όρια των πληρωμών και ποσοστών διαθέσεως που ορίζονται κάθε φορά. 4.Μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από το Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επί της πορείας των εξόδων και των αποτελεσμάτων του ελέγχου επί των δημοσίων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες, κατά το έτος που πέρασε και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε σχετική με το θέμα λεπτομέρεια. Άρθρο 14 Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές του Γραφείου Συμψηφισμών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 1.Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δύναται να διενεργεί τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού μέχρι τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. 2.Οι απαραίτητες μεταβολές στις πιστώσεις του Προϋπολογισμού για την εμφάνιση εξόδων από το Γραφείο Συμψηφισμών, μπορεί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αν τα δημόσια έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν τα προβλεφθέντα συνολικά στον εκτελεσθέντα Προϋπολογισμό, επιτρέπεται να γίνονται οι απαραίτητες μεταβολές σ αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση, πραγματοποιηθέντα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, είναι δυνατόν να μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από τον τακτικό Προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και αντίστροφα, για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών. 3.Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν την ημερομηνία της υπογραφής τους. Άρθρο 15 Ειδικότητα πιστώσεων - Αυξομειώσεις Μεταφορές αυτών 1.Πίστωση είναι το ποσό που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό για την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης και προσδιορίζεται από τον οικείο κωδικό αριθμό και κατονομασία, μέσα στα όρια του οποίου δύναται ο Διατάκτης να αναλαμβάνει υποχρεώσεις. 2.Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών του ειδικού φορέα (υπηρεσίας) για τον οποίο έχουν προβλεφθεί και προσδιορίζονται από τον οικείο κωδικό αριθμό. 3.Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού επιτρέπεται να μεταβληθούν, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού. 4.Με αιτιολογημένες αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του αυτού ειδικού φορέα και υποκατηγορίας. Με όμοιες αποφάσεις επιτρέπεται η εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων Περιφερειακού Προϋπολογισμού (Περιφέρειας ή Περιφερειακής Διεύθυνσης), στους φορείς της αρμοδιότητας του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Περιφερειακού Διευθυντή, με ισόποση μείωση πιστώσεων της αντίστοιχης υπηρεσίας και υποκατηγορίας του προϋπολογισμού του Υπουργείου. 5.Με αιτιολογημένες αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Περιφερειακού Διευθυντή επιτρέπεται η ισόποση αυξομείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, εντός του αυτού ειδικού φορέα. 6.Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου Διατάκτη (Υπουργού, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Περιφερειακού Διευθυντή), επιτρέπεται η εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού του, με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων αυτού, πλην των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 και επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. 7.Με αιτιολογημένες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εγκρίνεται η αύξηση των πιστώσεων των φορέων, με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί προς όφελος άλλου φορέα για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η αύξηση γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του φορέα που ωφελείται, σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι ίδιες αποφάσεις. 8.Οι αποφάσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 4, 5 και 6, εκδίδονται με τα παρεχόμενα από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στοιχεία κίνησης των πιστώσεων που μεταβάλλονται και με εισήγηση των για την πραγματοποίηση ή μη των αυξομειώσεων, με τους περιορισμούς του άρθρου 19 του παρόντος. 9.Οι πιστώσεις που αφορούν αποδοχές προσωπικού, συντάξεις, ενοίκια, αντίτιμα, κοινοτικά προγράμματα, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις για μισθοδοσία δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων από τους Διατάκτες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται και άλλες πιστώσεις ως μη δεκτικές αυξήσεων ή μειώσεων. 10.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 16 1.Στους περιφερειακούς προϋπολογισμούς μπορεί να εγγράφονται ή να μεταβιβάζονται πιστώσεις για τις υπηρεσίες των Πολιτικών Υπουργείων, με εξαίρεση τις πιστώσεις για αποδοχές τακτικού προσωπικού. 2.Στις περιπτώσεις εγγραφής πιστώσεων για τις μη αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τα αρμόδια όργανα για την έγκριση των δαπανών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. •Αρθρο 17 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η εγγραφή στους προϋπολογισμούς εξόδων των Υπουργείων, πιστώσεων ισόποσων με τα έσοδα που πραγματοποιούνται: 1)Από την επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ποσών που έχουν πληρωθεί αχρεωστήτως, για την αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων του οικονομικού έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται το έσοδο. 2)Από την είσπραξη ποσών που προορίζονται από ρητή διάταξη νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης. Με τα ποσά αυτά αυξάνεται η πίστωση που αφορά τη δαπάνη. 3)Από την είσπραξη ποσών που προέρχονται από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Άρθρο 18 1.Αποθεματικό είναι ειδική πίστωση που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά: 1)Για την αναπλήρωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού των φορέων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς, όχι όμως εξαιτίας της επεκτάσεως υπηρεσιών και 2)Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών δαπανών, που δεν έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των φορέων. 2.Η δια μεταφοράς διάθεση των πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες κατονομάζουν τους ειδικούς φορείς και κωδικούς αριθμούς που οι πιστώσεις τους αυξάνονται με τις μεταφορές από το αποθεματικό ή καθορίζουν νέους, όταν πρόκειται για δαπάνη που δεν μπορεί να καταλογισθεί στις εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό πιστώσεις. 3.Μετά την εξάντληση του αποθεματικού, νέα πίστωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο με ειδικό νόμο. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών μπορεί να χορηγηθεί νέα πίστωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 4.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση επιστρατεύσεως ή πολέμου, καθώς και σε περίπτωση απρόοπτων αναγκών που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους. Κατά τις περιόδους αυτές επιτρέπεται να εγγράφονται στον Προϋπολογισμό έκτακτες πιστώσεις με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρθρο Άρθρο 19 Ποσοστά διαθέσεως των πιστώσεων Όρια πληρωμών Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και για ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους Διατάκτες, κατά κατηγορίες ή ομάδες δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου διάθεση ορισμένων από αυτές. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται όρια πληρωμών, εφόσον το επιβάλλουν οι δημοσιονομικές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί με την οικονομική και νομισματική πολιτική. Άρθρο 20 1.Διατάκτης είναι ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο Περιφερειακός Διευθυντής ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κύριος Διατάκτης είναι ο Διατάκτης ο οποίος δύναται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεση του απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Δευτερεύων Διατάκτης είναι ο Διατάκτης ο οποίος δύναται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή του κατόπιν εντολής του κύριου Διατάκτη. Ειδικώς για το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας κύριοι Διατάκτες είναι και τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, κύριοι Διατάκτες, μεταβιβάζουν πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα στους κατά τις κείμενες διατάξεις επιτρόπους αυτών, δευτερεύοντες Διατάκτες. 2.Οι Διατάκτες διαθέτουν τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του φορέα τους πιστώσεις, μέσα στο ποσοστό διάθεσης, που προβλέπεται στο άρθρο 19. Η πραγματοποίηση των δαπανών, μέσα στο ποσοστό διάθεσης, που ορίζεται κάθε φορά, γίνεται με ευθύνη του οικείου Διατάκτη. 3.Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου δεν εκκαθαρίζουν και δεν ενταλματοποιούν δαπάνες που πραγματοποιούνται καθ υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων ή των εγγεγραμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 4.Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις: 1)Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται καθ υπέρβαση του συνολικού ετήσιου ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων, όχι όμως και των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, μπορεί να πληρωθούν μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση Διατάκτη. 2)Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων μπορεί να πληρωθούν μετά από κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Περιφερειακού Διευθυντή προς τον Υπουργό Οικονομικών. 3)Ειδικότερα οι καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων προγραμματοποιούμενες δαπάνες αποδοχών εν γένει και συντάξεων, νοσηλείας, κηδείας, ενοικίων δημοσίων υπηρεσιών, συναλλαγματικών διαφορών ή λόγω εσφαλμένου υπολογισμού αυτών, εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, εξυπηρετήσεως του δημόσιου χρέους, αποδόσεως των ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο υπέρ τρίτων, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τους Ειδικούς Ταμίες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, μπορεί να πληρωθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5.Για τις καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων πραγματοποιούμενες δαπάνες, των οποίων η πληρωμή δεν εγκρίνεται από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, το Δημόσιο ευθύνεται αποκλειστικώς και μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Άρθρο 21 1.Ανάληψη υποχρεώσεως είναι η διοικητική πράξη, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου απαιτείται σχετική απόφαση αναλήψεως υποχρεώσεως του αρμόδιου Διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 20 εφαρμόζονται αναλόγως και επί των δευτερευόντων Διατακτών και των Διοικητών των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις είτε απευθείας, είτε δια των υφιστάμενων οργάνων τους. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, δύναται να ορισθεί ότι δαπάνες σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του έτους και να ρυθμισθούν τα θέματα σχετικά με τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο αναλήψεως υποχρεώσεων, καθώς και με τις συνέπειες, ακυρότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες των αρμόδιων οργάνων από τη μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Έλεγχος δημοσίων δαπανών Άρθρο 22 1.Δημόσια δαπάνη είναι η γενόμενη χρησιμοποίηση πιστώσεως για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του Δημοσίου. 2.Ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από γενική ή ειδική διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών των φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις τους ή εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες αυτών. Η πραγματοποίηση των δημοσίων δαπανών εγκρίνεται από τους αρμόδιους Διατάκτες ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα αυτών και υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας. 3.Οι δαπάνες, που προκαλούνται από τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων, μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών. Η παράλειψη σύμπραξης αυτού συνεπάγεται τη μη δημοσίευση της κανονιστικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, από το Υπουργείο Οικονομικών, κατάλογος των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά το αμέσως επόμενο οικονομικό έτος. 4.Οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων που καλύπτουν λειτουργικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση των σκοπών των υπουργείων, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από τους κανόνες της εθιμοτυπίας, διοίκησης και οργάνωσης, βαρύνουν ειδική πίστωση στους προϋπολογισμούς εξόδων των υπουργείων, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών που βαρύνουν την ειδική αυτή πίστωση και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής. 5.Οι δαπάνες δημοσιευμάτων ή ανακοινώσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, βαρύνουν τις ειδικές πιστώσεις των οικείων κατά περίπτωση προϋπολογισμών των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ . Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές των δημοσιευμάτων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 23 Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Ειδικά Λογιστήρια 1.Οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετονομάζονται σε Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). 2.Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ανεξάρτητες από τους φορείς των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες. 3.Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 4.Οι Υ.Δ.Ε. έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες: 1)Συμμετέχουν με εισηγήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των φορέων, των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεσή του. 2)Ελέγχουν τη νομιμότητα και κανονικότητα και προβαίνουν στην εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών και κάθε άλλης δαπάνης, ο έλεγχος της οποίας ανατίθεται σε αυτές με νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 3)Διενεργούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ελέγχους που τους ανατίθενται, στα επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. δ) Εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς - απολογισμούς και τις τροποποιήσεις αυτών των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού ή της νομαρχίας που εδρεύουν. 4)Βεβαιώνουν στις πράξεις διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων των υπαλλήλων του Δημοσίου για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό. στ) Καταρτίζουν τον απολογισμό εξόδων των φορέων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος που έληξε. 5)Παρέχουν στοιχεία και οποιασδήποτε φύσης πληροφορίες στην Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου σχετικά με τις υπό πληρωμή δαπάνες. 6)Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτές με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 5.Τα Ειδικά Λογιστήρια έχουν τις αρμοδιότητες α), στ), ζ) και η) της προηγούμενης παραγράφου, όσον αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Άρθρο 24 1.Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και στα Ειδικά Λογιστήρια διενεργείται ετήσια τακτική και έκτακτη επιθεώρηση από οικονομικούς επιθεωρητές, οι οποίοι και συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρεσιών αυτών και των προϊσταμένων τους. 2.Από τους ίδιους επιθεωρητές ασκείται επιτόπιος και ουσιαστικός έλεγχος στις δαπάνες που ελέγχονται από τις Υ.Δ.Ε., όταν ανακύψουν σοβαρές αμφιβολίες για την πραγματοποίηση τους, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ή τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3.Η άσκηση του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου δεν αναστέλλει την πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. 4.Εφόσον από τον έλεγχο των οικονομικών επιθεωρητών διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεσή τους αποστέλλεται στον εισαγγελέα από το διατάξαντα τον έλεγχο. Άρθρο 25 Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις« 1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών διοικητικά ή οικονομικά αποκεντρωμένων ή ανεξάρτητων κρατικών αρχών και οργανισμών κοινής ωφέλειας ή κοινωνικής ασφάλισης. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι ανωτέρω Υ.Δ.Ε. είναι ανεξάρτητες από τους ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. 2.Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 καθορίζεται και η σε προσωπικό σύνθεση των συνιστώμενων Υ.Δ.Ε., επιτρεπομένης προς τούτο της ανάλογης αύξησης των οργανικών θέσεων προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3.Οι δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και αποδίδονται από τους φορείς της παρ. 1 στο Δημόσιο, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των δια του παρόντος συνιστώμενων υπηρεσιών, ανάλογα προς τις ιδιαιτερότητες των φορέων της παρ. 1 και καθορίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. Άρθρο 26 Έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου 1.Οι δαπάνες του Δημοσίου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, βάσει νόμιμων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους Διατάκτες, και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του Δημοσίου. Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία δαπάνης δικαιολογητικά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη νόμου και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Κανονική είναι η δαπάνη, εφόσον έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Κατά τον ασκούμενο υπό των Υ.Δ.Ε έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα. Εάν κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, η Υπηρεσία εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα, αναφέρει όμως την περίπτωση στον Υπουργό Οικονομικών και το Διατάκτη. 3.Επί των αμέσως ανωτέρω δαπανών, καθώς και επί των δαπανών των φορέων της παραγράφου 2 (περίπτωση δ) του άρθρου 3 δύναται να ασκείται και επί τόπου έλεγχος. Τα αρμόδια για τον επί τόπου έλεγχο όργανα δύνανται για ζητήματα τεχνικής φύσης να ζητούν τη συνδρομή και τη γνώμη υπαλλήλων του Δημοσίου ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικείας ειδικότητας ή εμπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης. Στους υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται ο τρόπος άσκησης του επί τόπου ελέγχου του άρθρου αυτού, το περιεχόμενο αυτού, η διαδικασία διάθεσης των εξειδικευμένων υπαλλήλων για τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων στην άσκηση του ελέγχου, ο χρόνος απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4.Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, με την οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών του Δημοσίου και εκδίδεται τίτλος πληρωμής. 5.Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ενεργείται σύμφωνα με τη διέπουσα αυτό νομοθεσία. Προκειμένου περί των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται να καθορίζεται, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ ύλην υπουργού, διαφορετική διαδικασία εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωμής για μέρος των δαπανών αυτών. 6.Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταρτίζει, βάσει στοιχείων που παρέχουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, έκθεση επί του ελέγχου των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, και την υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: 1)η διαδικασία του ελέγχου, της εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 2)οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, που εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής, υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο 27 Έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο 1.Όλες οι δαπάνες του Δημοσίου υπόκεινται σε προληπτικό ή κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 1265/1972, όπως ισχύει. 2.Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικός έλεγχος επί των λογαριασμών των υπολόγων περατώνεται οριστικά μέσα σε τρία (3) έτη από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Έκδοση - Εξόφληση τίτλων πληρωμής Άρθρο 28 1. 1)Τίτλος πληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα ή άλλο παραστατικό στοιχείο, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2)Χρηματικό ένταλμα είναι η έγγραφη εντολή για την πληρωμή εξόδων του Δημοσίου. 3)Τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. 2.Οι δαπάνες του Δημοσίου πληρώνονται από τις αρμόδιες για την πληρωμή αυτών υπηρεσίες με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 3.Κατ εξαίρεση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται να ορίζονται και άλλοι τίτλοι πληρωμής των σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των ταμειακών υπολόγων και των αδικαιολογήτως λαβόντων, ο τύπος των ανωτέρω τίτλων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 29 1.Χρηματικό ένταλμα ή άλλος τίτλος πληρωμής εξοφλείται από το αρμόδιο όργανο, μόνο όταν φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά εξοφλήσεως των τίτλων πληρωμής. 2.Προκειμένου για χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα ασκούν έλεγχο και ευθύνονται: 1)για την καθ υπέρβαση πληρωμή των εκκαθαρισμένων δαπανών, 2)για πληρωμές αυτών με εντολή αναρμόδιου οργάνου, 3)για την πληρωμή πέραν των ορίων της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί ή της εξουσιοδοτήσεως που έχει παρασχεθεί στους εκκαθαριστές και 4)για την ύπαρξη των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις δαπάνες αυτές από τις ειδικές διατάξεις. 3.Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια όργανα αρνούνται με έγγραφο την εξόφληση των ενταλμάτων και λοιπών τίτλων πληρωμής, μπορεί όμως ο αρμόδιος Διατάκτης να διατάσσει την πληρωμή με ευθύνη του. Στην περίπτωση αυτή, ο Διατάκτης είναι ο μόνος υπεύθυνος και ο υπόλογος απαλλάσσεται. 4.Κατά την άσκηση του ελέγχου του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 26. 5.Επί δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η ευθύνη για την ύπαρξη πιστώσεως, καθώς και για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών εκδόσεως του τίτλου πληρωμής, βαρύνει μόνο τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού. 6.Οι δαπάνες του Δημοσίου δύνανται να πληρώνονται και από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εξοφλήσεως αυτών, η ευθύνη των αρμόδιων για την εξόφληση αυτών οργάνων, το ύφος της προμήθειας ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 30 Εξόφληση ενταλμάτων πριν από την άφιξη τους Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης πληρωμής δαπάνης του Κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου να εντέλλονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και την εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων, πριν από την αποστολή των τίτλων αυτών στις Δημόσιες Οικονομικές -Υπηρεσίες ή στους δευτερεύοντες Διατάκτες, αντίστοιχα. Άρθρο 31 Εξόφληση τίτλων δικαιούχων που αδυνατούν να υπογράψουν Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξόφληση τίτλων πληρωμής δικαιούχων, που αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψουν την πράξη εξόφλησης. Άρθρο 32 Οίκοθεν εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων 1.Χρηματικά εντάλματα ή άλλοι τίτλοι πληρωμής, που παραμένουν ανεξόφλητοι μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, εξοφλούνται οίκοθεν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υπέρ των δικαιούχων, με την έκδοση γραμματίων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης και υπό λογαριασμό εκτός Προϋπολογισμού. 2.Το ίδιο επιτρέπεται και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εάν δικαιούχος από χρηματικό ένταλμα ή άλλον τίτλο πληρωμής, που έχει εκδοθεί για περισσότερους από ένα δικαιούχους, δεν προσέλθει να ζητήσει την πληρωμή του. Άρθρο 33 1.Μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται: 1)στον υπάλληλο που από δόλο ή βαρεία αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης και 2)στο λαβόντα εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού. 2.Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο Διατάκτης και οι κάθε ειδικότητας επιθεωρητές, που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ανωτέρω Διατάκτης είναι αρμόδιος και για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων με τίτλους πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, ότι η πληρωμή έγινε με μη νόμιμα δικαιολογητικά ή λανθασμένο υπολογισμό. Άρθρο 34 Απώλεια αποδεικτικών εισπράξεως, γραμματίων, δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών και τίτλων πληρωμής 1.Σε περιπτώσεις απώλειας αποδεικτικών εισπράξεως, γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, αντίγραφα αυτών, ύστερα από διαπίστωση επιθεωρητή: 1)προκειμένου για αποδεικτικά εισπράξεως, της εισαγωγής ή μη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά και 2)προκειμένου για γραμμάτια, χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, της μη εξοφλήσεως αυτών. 2.Προκειμένου για απώλεια χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, ύστερα από διαπίστωση του αρμόδιου επιθεωρητή, εκδίδεται αντίγραφο από το αρμόδιο όργανο για υπηρεσιακή και μόνο χρήση. 3.Σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, η πληρωμή της δαπάνης αυτής μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που καθορίζει και τον τρόπο δικαιολογήσεως αυτής και εφόσον μετά από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξετάσεως από αρμόδιο επιθεωρητή διαπιστωθεί ότι η απώλεια έχει συντελεσθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Άρθρο 35 Απόδοση κρατήσεων και εσόδων υπέρ τρίτων Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία: α) αποδόσεως στους τρίτους των υπέρ αυτών επιβαλλόμενων κρατήσεων επί των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισαγωγής στον Προϋπολογισμό των υπέρ του Δημοσίου κρατήσεων, β) αποδόσεως των εσόδων που επισπράττονται υπέρ τρίτων. Άρθρο 36 Πληρωμή δαπανών από προξενικές εισπράξεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή λόγω του επείγοντος, δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου σε χώρες του εξωτερικού δύνανται να πληρωθούν από τις προξενικές εισπράξεις, δεσμευμένες ή μη, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου υπουργού. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Άρθρο 37 Πληρωμές - Προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων 1.Πληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία και τους Ειδικούς Ταμίες χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος στις κατωτέρω περιπτώσεις, όταν πρόκειται για: 1)Έξοδα μεταγωγής κρατουμένων για χρέη προς το Δημόσιο. 2)Έξοδα εισπράξεως πλειστηριάσματος. 3)Έξοδα εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου. 4)Έξοδα μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών. 5)Αποζημίωση και οδοιπορικά δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων. στ) Κάθε άλλη δαπάνη που ορίζεται με ειδικό νόμο. 2.Τα αρμόδια όργανα για την πληρωμή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου ασκούν έλεγχο επ αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Επί των δαπανών αυτών ασκείται κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 4.Προπληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία, χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, όταν πρόκειται για: 1)επιστροφές χρημάτων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, β) έξοδα μεταγραφής ακινήτων. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω πληρωμών αποτελούν μέρος του χρηματικού υπολοίπου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση της διαχείρισης τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Προπληρωμές Άρθρο 38 Έννοια - Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής 1.Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα με το οποίο προκαταβάλλεται χρηματικό ποσό σε οριζόμενο υπόλογο, ο οποίος αποδίδει λογαριασμό σε τακτή προθεσμία με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών. 2.Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, για πραγματοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και μικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύψους των 1.200.000 δραχμών κατά Κ.Α.Ε., ετησίως. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 3.Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών, μονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που έχουν χρηματική διαχείριση, καθώς και στο όνομα των Τραπεζών Ελλάδος και Αγροτικής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται δεύτερος υπόλογος μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εκδίδονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και στο όνομα άλλων τραπεζών. 4.Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται. με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη, μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους. Προκειμένου περί προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή εκτελέσεως έργων, που ζητείται η έκδοση εντάλματος τον τελευταίο μήνα του έτους, μαζί με την απόφαση έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής υποβάλλεται αντίγραφο δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της εντολής παραγγελίας ή ανάθεσης στις περιπτώσεις μη διενέργειας διαγωνισμού. 5.Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπόλογος και η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού. Με όμοιες αποφάσεις, επιτρέπεται να παρατείνεται η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Άρθρο 39 Περιορισμοί - Ειδικές περιπτώσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.Δεν επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και φοροτεχνικών, που υπηρετούν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεων και πληρωμών. 2.Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε υπαλλήλους του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, σε όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και σε άλλα πρόσωπα για δαπάνες μετακίνησής τους με εντολή του Δημοσίου. Για δαπάνες μετακίνησης περισσότερων του ενός προσώπων, επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο, που προκαταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά στους μετακινουμένους. Οι λαμβάνοντες τις προκαταβολές υπέχουν αυτοτελώς τις ευθύνες υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και αποδίδουν λογαριασμό δια του υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής. Ο υπόλογος του εντάλματος, που ευθύνεται μόνο για τη νομιμότητα των προκαταβολών που διενήργησε, συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά αποδόσεως λογαριασμού των μετακινηθέντων και τα υποβάλλει αρμοδίως μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών. 3.Προκειμένου για δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό των εν ενεργεία υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών αυτών, καθώς και ιδιωτών που νοσηλεύονται στο εξωτερικό με δαπάνη του Δημοσίου, τα οικεία εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος, με δεύτερο υπόλογο τον Πρόξενο της χώρας μεταβάσεως. Για δαπάνες μετακινήσεως στο εξωτερικό προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και των τυχόν συνοδών αυτών, τα οικεία εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, συνταξιούχων ή ιδιωτών. Προκειμένου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εσωτερικό προσώπων, των οποίων τις δαπάνες καλύπτει το Δημόσιο, επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ ονόματι μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου. Άρθρο 40 Υποχρεώσεις και ευθύνες υπολόγων και άλλων οργάνων εξ ενταλμάτων προπληρωμής 1.Από το ποσό των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής καταβάλλονται δαπάνες που πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού. 2.Οι υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής ευθύνονται για δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών. Για τη νομιμότητα των αποδεικτικών πληρωμής και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτής, ευθύνονται για αμέλεια. 3.Οι τράπεζες ως υπόλογοι ευθύνονται μόνο για την ακριβή εκτέλεση των οδηγιών που δίδονται σε αυτές κάθε φορά. Ο δεύτερος υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, το δε αρμόδιο όργανο που δίδει τις σχετικές οδηγίες στις τράπεζες, ευθύνεται για τυχόν μη νόμιμη πληρωμή, εφόσον έχει ενεργήσει με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Άρθρο 41 Απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να ορισθεί πέραν των δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα, πλην των ενταλμάτων που εκδίδονται το μήνα Δεκέμβριο, για τα οποία η προθεσμία δεν μπορεί να οριστεί πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. 2.Προκειμένου για εντάλματα προπληρωμής, που εκδίδονται στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για επιδοτήσεις εν γένει, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους που εκδόθηκε το ένταλμα. 3.Προκειμένου για εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έκδοση του εντάλματος. 4.Ειδικά για εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή δημόσιων έργων στο εσωτερικό μπορεί να ορίζεται προθεσμία απόδοσης μέχρι δύο (2) μήνες από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο από τη λήξη του οικονομικού έτους που εκδόθηκε το ένταλμα. 5.Επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη η έκδοση συμπληρωματικού εντάλματος προπληρωμής στον ίδιο υπόλογο και για το ίδιο έργο, προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι αδύνατο να διαχωρισθούν κατ ένταλμα. Η προθεσμία απόδοσης του συμπληρωματικού εντάλματος δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) χρόνια από την έκδοση του πρώτου εντάλματος. Με την ίδια απόφαση έκδοσης του συμπληρωματικού εντάλματος παρατείνεται αυτοδίκαια η προθεσμία απόδοσης του αρχικού μέχρι τη λήξη προθεσμίας του συμπληρωματικού εντάλματος. 6.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του αρμόδιου υπουργού δύναται να παρατείνεται σε εξαιρεπκές περιπτώσεις η προθεσμία απόδοσης των ενταλμάτων της παραγράφου 3 και μέχρι τρία (3) έτη από την προθεσμία απόδοσής τους. 7.Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού, η οποία διαπιστώνεται μετά από έρευνα αρμόδιου επιθεωρητή, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, η πορισματική έκθεση δύναται να αποτελέσει παραστατικό δικαιολόγησης της δαπάνης εν όλω ή εν μέρει για την τακτοποίηση του οικείου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Άρθρο 42 Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής δημοσίων επενδύσεων Επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής μέχρι την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους για την εμφάνιση ως εξόδων του Προϋπολογισμού, πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που έγιναν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού των ενταλμάτων αυτών μπορεί να ορίζεται μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους και παρατείνεται για τις δαπάνες εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Άρθρο 43 1.Προσωρινό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό για επιτακτικές και επείγουσες δαπάνες του Κράτους, που δεν προβλέπονται από το νόμο ή για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση στον Προϋπολογισμό. 2.Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται, προκειμένου για δαπάνες που δεν προβλέπονται από το νόμο, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προκειμένου για δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπόλογος διαχειριστής και η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού. 3.Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών, μονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, που έχουν χρηματική διαχείριση από τον εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμό Προσωρινά Χρηματικά Εντάλματα. 4.Τα ανωτέρω εντάλματα προ της πληρωμής τους δεν υπόκεινται στον έλεγχο του άρθρου 26 του παρόντος νόμου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καταχωρούνται πριν από την πληρωμή τους σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δεν εξοφλεί το ένταλμα, αν αυτό δεν αποσταλεί σε αυτή από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5.Τα προσωρινά χρηματικά εντάλματα τακτοποιούνται με χρηματικά συμψηφιστικά εντάλματα, που εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του οικείου υπουργείου, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι τη λήξη του μεθεπόμενου οικονομικού έτους από τη λήξη της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού, εγγραφομένης υποχρεωτικώς σχετικής πιστώσεως. Άρθρο 44 Εξουσιοδοτήσεις Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται: α) Λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολόγων από εντάλματα προπληρωμής, επενδύσεων και προσωρινών. β) Ο τρόπος τακτοποιήσεως των ανωτέρω ενταλμάτων και οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης αποδόσεως λογαριασμού, οι κατά των υπολόγων κυρώσεις, τα σχετικά θέματα με την επίσχεση των αποδοχών, σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεων τους, καθώς και με τον καταλογισμό αυτών και των μη νομίμως λαβόντων. γ) Η καθιέρωση περιορισμών στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών, τα σχετικά θέματα με τη μεταβίβαση σε άλλους υπαλλήλους της διαχειρίσεως ολόκληρου ή μέρους του ποσού που έχει προκαταβληθεί στον υπόλογο, καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων περί προπληρωμών. Άρθρο 45 Ευθύνες διαχειριζομένων χρήματα χωρίς έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής Οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων των ενταλμάτων προπληρωμής εφαρμόζονται και σε όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια χρήματα, που προκαταβάλλονται με την υποχρέωση αποδόσεως λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση εντάλματος προπληρωμής. Οι Διατάκτες των ανωτέρω προκαταβολών έχουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Διατακτών ενταλμάτων προπληρωμής, όσον αφορά τον ορισμό των υπολόγων, τον καθορισμό προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού, παράταση αυτής, αντικατάσταση υπολόγων, επίσχεση αποδοχών αυτών, άρση αυτής, καθώς και τον καταλογισμό των υπολόγων. Οι υπόλογοι των προσωρινών ενισχύσεων πάγιων προκαταβολών του άρθρου 52 περίπτωση β του παρόντος νόμου έχουν τις ευθύνες των υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής, η δε επίσχεση αποδοχών ενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΔΟΜΟ Προκαταβολές - Δάνεια Άρθρο 46 Πάγιες προκαταβολές χρηματικού Έννοια - Σύσταση 1.Πάγιες Προκαταβολές Χρηματικού είναι ποσά που τίθενται στη διάθεση δημοσίων υπηρεσιών με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπό ίδιο λογαριασμό της δημόσιας ληψοδοσίας, στο όνομα υπολόγων διαχειριστών που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού. 2.Για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεώ τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών, επιτρέπεται η σύσταση στις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές και στρατιωτικές, πάγιων προκαταβολών χρηματικού με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 3.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού, που εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό κάθε δαπάνης που πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή και προσδιορίζεται το ποσό αυτής που δεν μπορεί να είναι ανώτερο των δύο και ημίσεως δωδεκατημορίων των σχετικών πιστώσεων που χορηγούνται δια του Προϋπολογισμού, προκειμένου για λειτουργικές δαπάνες και του ενός και ημίσεως δωδεκατημορίου, προκειμένου για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τα ποσοστά διαθέσεως των πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, εφαρμόζονται και επί των ανωτέρω δαπανών. Δαπάνες μισθοδοσίας δεν πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, παρά μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η πληρωμή αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία. Με αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου, επιτρέπεται η κατανομή του ποσού της πάγιας προκαταβολής σε περισσότερους του ενός διαχειριστές, που υπέχουν τις ευθύνες δημόσιων υπολόγων για τα ποσά που διαχειρίζονται. 4.Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται με όμοιες αποφάσεις η αύξηση του ποσού της προκαταβολής και των δαπανών που πληρώνονται από αυτή, μέχρι και του συνόλου των πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 5.Οι προκαταβολές του παρόντος άρθρου χορηγούνται με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμό Πάγιες Προκαταβολές. 6.Η προμήθεια και οι λοιπές δαπάνες των οικείων τραπεζών, για τη μετατροπή σε συνάλλαγμα του δραχμικού προϊόντος των προκαταβολών του παρόντος άρθρου, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 47 1.Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, σε μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή στρατιωτικούς εν γένει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του ν. 419/1976, όπως ισχύει. Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή δεν υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, υπόλογος διαχειριστής ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής, εφόσον αυτός είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που διενεργεί κατά το χρόνο της αναπληρώσεως. Κατ εξαίρεση, δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχειρίσεως πάγιων προκαταβολών σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. 2.Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών, που έχουν τις ευθύνες δημόσιου υπολόγου, ενεργούν πληρωμές και υποβάλλουν στο τέλος κάθε μήνα ή και νωρίτερα τα δικαιολογητικά των σχετικών δαπανών στις αρμόδιες για τον έλεγχο και εκκαθάρισή τους υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει μέσα σε ένα (1) μήνα να εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής. 3.Προκειμένου για τις αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών, κληρωτών και εφέδρων, που δεν δικαιούνται αποδοχές μονίμων, τα δικαιολογητικά πληρωμής συνίστανται σε βεβαίωση των αρμόδιων οικονομικών οργάνων για την πραγματοποιηθείσα πληρωμή, που εκδίδεται βάσει ειδικού βιβλίου στο οποίο υπογράφουν οι δικαιούχοι. Το περιεχόμενο της βεβαιώσεως καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Άρθρο 48 1.Κάθε πληρωμή, που πραγματοποιείται από την πάγια προκαταβολή παρανόμως ή αχρεωστήτως, καταλογίζεται εις ολόκληρον σε βάρος του λαβόντος και των τυχόν συνυπεύθυνων οργάνων. 2.Για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από την πάγια προκαταβολή καθ υπέρβαση των οριζομένων ως προς το είδος των δαπανών, στις σχετικές κοινές αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του παρόντος νόμου, καταλογίζονται τα όργανα που έχουν προκαλέσει την πληρωμή. 3.Σε κάθε περίπτωση καταλογισμού, το χρηματικό ένταλμα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου υπουργείου, βάσει αντιγράφου της περιληπτικής καταστάσεως βεβαιώσεως ως δημόσιου εσόδου του καταλογιζόμενου ποσού και αντιγράφου της σχετικής καταλογιστικής αποφάσεως και προκειμένου περί ελλειμμάτων, σε βάρος ειδικής πιστώσεως του προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Αν απωλεσθούν χρήματα ή δικαιολογητικά, το χρηματικό ένταλμα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βάρος της ανωτέρω ειδικής πιστώσεως του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της απαλλακτικής για τον υπόλογο πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4.Αν το ποσό της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγμα μειωθεί λόγω εξαναγκασμένης μετατροπής του από το νόμισμα συστάσεως στο εγχώριο, η αποκατάσταση γίνεται, βάσει πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν απαλλακτικού για τον υπόλογο πορίσματος αρμόδιου επιθεωρητή κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για μειώσεις του ποσού της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγμα που έχουν προκύψει από την ανωτέρω αιτία, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου. 5.Τα χρηματικά εντάλματα αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται σε βάρος ειδικής πιστώσεως που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 49 Υποχρεώσεις διαχειριστών πάγιων προκαταβολών Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών: α) Καταθέτουν απαραιτήτως τα διαθέσιμα κεφάλαια της πάγιας προκαταβολής σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ή ελλείψει αυτών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. β) Τηρούν βιβλία ημερολογίου ταμείου και αποδεικτικών εισπράξεως, θεωρημένα και αριθμημένα από τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών, που έχουν χορηγηθεί οι προκαταβολές, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι πραγματοποιούμενες από αυτούς εισπράξεις και πληρωμές κατά χρονολογική σειρά. γ) Διενεργούν τις αναγκαίες πληρωμές με επιταγές που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων. Παρέκκλιση του κανόνα αυτού μπορεί να θεσπισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. δ) Υποβάλλουν στο τέλος κάθε τριμήνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δια της προϊσταμένης τους υπηρεσίας, ισοζύγιο της πάγιας προκαταβολής για το τρίμηνο αυτό. Αν η πάγια προκαταβολή έχει κατανεμηθεί σε περισσότερες από μία διαχειρίσεις, υποβάλλεται ενιαίο ισοζύγιο από την υπηρεσία στην οποία έχει συσταθεί η πάγια προκαταβολή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του ισοζυγίου και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει αυτό. Άρθρο 50 Πάγιες προκαταβολές υλικού ή αξιών - Σύσταση Στις δημόσιες αρχές, πολιτικές και στρατιωτικές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, είναι δυνατή η σύσταση, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, πάγιων προκαταβολών παντός είδους υλικού ή αξιών, που ανανεώνονται, κάθε φορά, με την κατάθεση ίσου ποσού σε μετρητά, βάσει αποδείξεως που χορηγείται από τις ανωτέρω υπηρεσίες στο διαχειριστή των αξιών της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 51 1.Από την αρμόδια Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών ασκείται ετήσιος τακτικός έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων προκαταβολών και έκτακτος, όταν κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Ο έλεγχος των ανωτέρω διαχειρίσεων δύναται να ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών και σε άλλους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. 2.Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων προκαταβολών των υπηρεσιών εξωτερικού ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανατίθεται ο έλεγχος αυτός και σε Επιθεωρητές ή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 52 Προκαταβολές Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να διατάσσει την ενέργεια προκαταβολών από το λογαριασμό του Δημοσίου, στις εξής περιπτώσεις: α) Σε νομικά πρόσωπα ή ειδικούς λογαριασμούς, έναντι των εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών δια του Προϋπολογισμού. β) Για προσωρινές ενισχύσεις πάγιων προκαταβολών. γ) Για επιδοτήσεις ή συγκεντρώσεις προϊόντων. δ) Για νομοθετημένες επιχορηγήσεις. ε) Για υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς. οτ) Για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών. Με όμοιες εντολές επιτρέπεται η ενέργεια προκαταβολών σε βάρος του Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για εκκρεμείς υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προκαταβληθεί. Άρθρο 53 Εμφάνιση προκαταβολών και δανείων Οι προκαταβολές και τα δάνεια που χορηγούνται από το Δημόσιο, εμφανίζονται σε ιδιαίτερους εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμούς που τηρούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η αρμοδιότητα της χορηγήσεως αυτών ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Δημόσιοι υπόλογοι Άρθρο 54 1.Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.. καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος υπόλογος. 2.Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε: 1)Υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών. 2)Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών. 3)Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους. 4)Ειδικούς ταμίες. ¦ 5)Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 6)Υπολόγους Δημοσίων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3.Οι δημόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία: 1)Του Υπουργού Οικονομικών, εξαιρουμένων των υπολόγων των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για τους οποίους εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι κανονισμοί που διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές. 2)Του οικείου Διατάκτη. 3)Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι αυτό. Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 55 Ασυμβίβαστα υπολόγων διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού του Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή. Άρθρο 56 Ελλείμματα και ευθύνες δημοσίων υπολόγων Καταλογισμοί 1.Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία στη διαχείρισή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχειρίσεως που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο. Ως έλλειμμα θεωρείται και κάθε πληρωμή που: 1)Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου. 2)Έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά. 3)Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου. 4)Έχει γίνει αχρεωστήτως από υπαιτιότητα του υπολόγου. 5)Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχειρίσεως. 2.Οποιοδήποτε έλλειμμα αναπληρώνεται από τον υπόλογο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, διαφορετικά αυτός απομακρύνεται από τη διαχείριση αμέσως και καταλογίζεται με το ποσό του ελλείμματος που βεβαιώνεται, χωρίς αναβολή, ως δημόσιο έσοδο, λαμβάνεται δε και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση της απαιτήσεως του Δημοσίου. Εφόσον συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπολόγου (άπιστη διαχείριση), πέραν των προηγούμενων μέτρων, ο υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικώς. 3.Το έλλειμμα που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπόλογοι, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καταλογίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους διαπιστώσαντες αυτό οικείους διατάκτες και επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση καταλογίζεται επίσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο εντός δέκα (10) ετών από της υποβολής σε αυτό των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισή τους. 4.Στις περιπτώσεις πληρωμής μη νόμιμων δαπανών καταλογίζεται: 1)στα υπηρεσιακά όργανα που εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές πράξεις ή έχουν συμπράξει στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης και 2)στους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών. Στους λαβόντες καταλογίζεται και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής. 5.Αν το έλλειμμα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του υπολόγου, το αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον καταλογισμό όργανο μπορεί να εγκρίνει την τμηματική καταβολή μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής. 6.Επί μη νόμιμων πληρωμών, καταλογίζεται εις ολόκληρον και στους λαβόντες, τα ποσά δε που καταβάλλονται στο Δημόσιο από τον καταλογισθέντα υπόλογο βεβαιώνονται υπέρ αυτού, με αίτησή του, σε βάρος του λαβόντος και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 7.Ελλείψεις χαρτοσήμου, ενσήμων γενικά και κάθε αντικειμένου, βάσει του οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα, καταλογίζονται σε χρήμα και στην τιμή διαθέσεως που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 8.Έλλειψη κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή κατά το χρόνο του καταλογισμού. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται από τον οικείο Διατάκτη. 9.Απαγορεύεται η ανάμειξη στη διαχείριση του υπολόγου χρημάτων ξένων προς αυτή και για κάθε χρηματικό πλεόνασμα, που εμφανίζεται στη διαχείριση, συνιστάται δημόσια παρακαταθήκη μέχρι να αποδειχθεί η αιτία αυτού. 10.Οι υπόλογοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δημόσιων χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού γενικά που κρατούν στη διαχείρισή τους, οφείλουν να τηρούν τους οικείους κανονισμούς ασφαλείας κατά την αποστολή και παραλαβή αυτών και ευθύνονται για κάθε ζημία που υφίσταται το Δημόσιο .από τη μη τήρηση των ανωτέρω κανονισμών. 11.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς τίτλων και απαιτήσεων του Δημοσίου, εφόσον αυτή έχει προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο και δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα. 12.Οι καταλογιζόμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να προσβάλουν την καταλογιστική πράξη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι αυτό. Οι καταλογιζόμενοι μπορούν, επίσης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξεως, να ασκήσουν και αίτηση αναθεωρήσεως ενώπιον του οργάνου που την έχει εκδώσει. Λόγοι αναθεωρήσεως είναι οι ίδιοι για τους οποίους επιτρέπεται αναθεώρηση πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι αυτό. Άρθρο 57 Βιβλία δημοσίων υπολόγων Τα τηρούμενα από τους υπολόγους διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία, καθώς και ο τρόπος τηρήσεως και θεωρήσεως αυτών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Προκειμένου για τους υπολόγους διαχειριστές αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας, πλην των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων, καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών. Άρθρο 58 1.Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρεώσεως, πιστώσεως και για το υπόλοιπο της διαχειρίσεως. 2.Η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων ενεργείται: 1)για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, από αξιωματικούς που ορίζονται με διαταγές των αρμόδιων Υπουργείων και 2)για τις υπόλοιπες διαχειρίσεις από τους προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών. Σε περίπτωση συμπτώσεως του προσώπου του προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως προϊστάμενη αυτού αρχή. 3.Ο τρόπος κλεισίματος και θεωρήσεως των βιβλίων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 4.Ειδικά για το κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους κλείσιμο βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού και εφοδίων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την οικονομική μέριμνα αυτών. Άρθρο 59 Λογοδοσία δημοσίων υπολόγων στο Ελεγκτικό Συνέδριο 1.Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους ή από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεώς τους, οι δημόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιφυλασσομένης της ισχύος ειδικών διατάξεων. 2.Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς των λογοδοτούντων σ αυτό υπολόγων και αποφαίνεται για την ορθότητα ή μη αυτών. Οι σχετικές με τον ανωτέρω έλεγχο πράξεις ή αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον οργανισμό αυτού ένδικα μέσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΑΤΟ Λογαριασμοί δημόσιας διαχείρισης Άρθρο 60 1.Οι λογαριασμοί του Δημοσίου διακρίνονται σε αυτούς που εμφανίζουν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και σε αυτούς που απεικονίζουν την εκτός Προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση. Ο Υπουργός των Οικονομικών με πράξη του συνιστά τους λογαριασμούς αυτούς και καθορίζει τον τρόπο κινήσεως των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών. 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η σύσταση σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα οποιουδήποτε λογαριασμού του Δημοσίου, χωρίς πράξη του Υπουργού Οικονομικών και χωρίς την εμφάνιση του λογαριασμού στη δημόσια ληψοδοσία, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού αυτού. 3.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενοι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4.Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία των έξι (6) μηνών, εφόσον έχουν αναληφθεί νόμιμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι υποχρεώσεις των λογαριασμών αυτών εξοφλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5.Οι διατάξεις που αναφέρονται στα ,έσοδα των καταργούμενων λογαριασμών από φόρους, τέλη, παράβολα, εισφορές και οποιαδήποτε άλλη αιτία, εξακολουθούν να ισχύουν και τα έσοδα αυτά εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 6.Οι σκοποί που επιδιώκονται βάσει των οικείων διατάξεων από τους καταργούμενους λογαριασμούς, εκπληρώνονται στο εξής δια του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος. Άρθρο 61 1.Το Ελληνικό Δημόσιο για τα σε δραχμές ή συνάλλαγμα διαθέσιμα του δύναται: 1)να συνιστά έντοκους λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την κατάθεση αυτών, 2)να αναθέτει τη διαχείριση αυτών, καθώς και τη διεξαγωγή των συναλλαγών του, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις εμπορικές τράπεζες ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που παρέχει τα προς τούτο εχέγγυα. Η διαχείριση των διαθεσίμων αυτών του Δημοσίου δύναται να γίνεται και κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνεται αποδοτικότερος ή προσφορότερος για την προώθηση της γενικότερης οικονομικής πολιτικής. 2.Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών του Δημοσίου σε δραχμές ή συνάλλαγμα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τα διαθέσιμα του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό που κατατίθενται σε αυτή, είναι έντοκα με επιτόκιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. 3.Για τον προσδιορισμό του ημερήσιου ύψους των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε συνάλλαγμα και προέρχονται από αδιάθετες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία σε δραχμές των υπολοίπων αυτών υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία μέσης τιμής Fixing δραχμής ξένου νομίσματος ή ΕCU, που διαμορφώνεται κατά την ημέρα του υπολογισμού. 4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 62 1.Η κίνηση των λογαριασμών του Δημοσίου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ενεργείται με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια. 2.Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν ορίζεται διαφορετικά σε νόμους ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 63 1.Όλες οι συμψηφιστικές εγγραφές χρεώσεως των εξόδων και πιστώσεως των εσόδων του Προϋπολογισμού, καθώς και χρεωπιστώσεως των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών, ενεργούνται από το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υποβάλλει μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς και τα σχεπκά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα δικαιολογητικά των εγγραφών του Γραφείου Συμψηφισμών, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 2.Υπόλογος έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογίζεται, για μεν το λάθος της εντολής προς τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, το όργανο που εκδίδει την εντολή, για δε τη μη σύννομη κατά τα λοιπά συμψηφιστική εγγραφή, ο προϊστάμενος του γραφείου της προηγούμενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ Δημόσιο Χρέος και Δημόσια Πίστη Άρθρο 64 1.Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασμοί των υποχρεώσεων του Δημοσίου, που προέρχονται από δάνεια και εγγυήσεις. Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται για κάθε δάνειο χωριστά. Από τους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να προκύπτει: 1)Η χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία λήξης. 2)Το αρχικό κεφάλαιο, το επιτόκιο και η χρονολογία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος. 3)Το δάνειο ή μέρος αυτού που μετατρέπεται, εξοφλείται, εξαγοράζεται ή ρυθμίζεται κάθε φορά με άλλον τρόπο. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να τηρούνται τα έσοδα, οι πληρωμές και οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση του δημόσιου χρέους και την εν γένει εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης και σε λογαριασμούς που συνιστώνται εκτός Προϋπολογισμού. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των συνιστώμενων λογαριασμών, η σύνδεση τους με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και κάθε άλλη λεπτομέρεια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: 1)τη σύναψη των δημόσιων δανείων, 2)τις δαπάνες γενικά συνομολόγησης ή έκδοσης των δανείων, 3)την προμήθεια κάθε είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη και εξυπηρέτηση των δανείων, 4)τη διαχείριση των δανείων, 5)την πραγματοποίηση και εξυπηρέτηση των δανείων, καθώς και τον τρόπο τακτοποίησης των εξόδων που πραγματοποιούνται για τη σύναψη και εξυπηρέτησή τους, 6)κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δάνεια του Δημοσίου. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζεται η πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Άρθρο 65 1.Στην αρμόδια για τις εγγυήσεις του Δημοσίου Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τηρούνται ειδικά βιβλία παρακολούθησης των παρεχόμενων εγγυήσεων, στα οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την πορεία των σχέσεων του Δημοσίου από τις εγγυήσεις αυτές. 2.Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την κατάπτωση της εγγύησης του μετά από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, των σχετικών ποσών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και με βάση τα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, τόσο κατά του πρωτοφειλέτη όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνύποχρέων. 3.Εάν η εγγύηση δεν χορηγήθηκε εγκύρως λόγω πταίσματος του δανειστή ή πιστωτή, το Δημόσιο ελευθερώνεται και τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται και εκπίπτονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, όπου έχουν βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 4.Τα αναγκαία δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης, οι περιπτώσεις έκπτωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών βεβαιωμένων ήδη οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 5.Οι απαιτήσεις του Δημοσίου ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή, κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά των λοιπών συνύποχρέων, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή έννοια από της ισχύος του νόμου αυτού στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), παραγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο, μετά την εν στενή έννοια βεβαίωση τους, κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού παραγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους δημοσίευσης του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Ειδικοί Ταμίες Άρθρο 66 Αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων και πληρωμών 1.Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σε θέματα εισπράξεων και πληρωμών ενεργούν: 1)την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων του Κράτους, καθώς και τη διαχείριση των ενσήμων, αξιών και κάθε υλικού του οποίου η πώληση ανατίθεται αρμοδίως σε αυτές, 2)την είσπραξη εσόδων για λογαριασμό άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και 3)πληρωμές στους δικαιούχους ποσών που αποστέλλονται σε αυτές από άλλες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2.Η μεταξύ των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών διακίνηση χρημάτων του Δημοσίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 67 Λειτουργία, λογιστικό σύστημα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: 1)Η διάρθρωση και λειτουργία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. 2)Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των προϊσταμένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, του προσωπικού αυτών και των υπολόγων. 3)Το λογιστικό σύστημα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τηρήσεως αυτών. 2.Οι προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλουν να ζητούν από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα τη φρούρηση των καταστημάτων, καθώς και τη συνδρομή αυτών κατά τη μεταφορά χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού. Άρθρο 68 1.Οι εισπράξεις των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λογαριασμούς που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Σε χρέωση των λογαριασμών αυτών πραγματοποιούνται οι αναλήψεις των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών. 2.Η κατάθεση των ημερήσιων εισπράξεων και ο χρηματικός εφοδιασμός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να πραγματοποιείται δια των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες θα ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος ως πράκτορες αυτής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 69 Υποβολή στοιχείων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα στοιχεία και οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων αυτών. Τα σχετικά με την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της διαχειρίσεως των υπολόγων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Άρθρο 70 Ειδικοί Ταμίες Ειδικοί Ταμίες είναι οι δημόσιοι υπόλογοι οι εντεταλμένοι την είσπραξη ειδικών εσόδων δημόσιων υπηρεσιών ή και πληρωμή δαπανών από τα έσοδα αυτά και εφόσον δεν λειτουργεί ιδιαίτερη Ταμειακή Υπηρεσία. Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Ειδικών Ταμιών, καθώς και τα τηρούμενα από αυτούς βιβλία καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτούς, οι οποίες δύνανται να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο χρόνος αποδόσεως στο Δημόσιο των εισπραττόμενων από τους Ειδικούς Ταμίες εσόδων. Άρθρο 71 Χρηματικό υπόλοιπο Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμιών Οι προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ειδικών Ταμιών εξακριβώνουν καθημερινά το χρηματικό υπόλοιπο των υπολόγων και συντάσσουν σχετική πράξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΩΔΕΚΑΤΟ Απολογισμός - Ισολογισμός του Κράτους Άρθρο 72 1.Απολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους κάθε οικονομικού έτους και με τον οποίο εγκρίνονται οι σημειωθείσες κατά το ίδιο έτος υπερβάσεις πιστώσεων. 2.Ο Απολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλος Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων. Άρθρο 73 1.Ο Απολογισμός εμφανίζει: 1)Όσον αφορά τα έσοδα, το σύνολο κατ είδος (κωδικό αριθμό): των προυπολογισθέντων, των βεβαιωθέντων, των διαγραφέντων, των υπολοίπων των βεβαιωθέντων μετά την αφαίρεση των διαγραφέντων, των εισπραχθέντων και των υπολοίπων που απέμειναν για είσπραξη. 2)Όσον αφορά τα έξοδα, το σύνολο κατά φορέα, ειδικό φορέα και είδος δαπάνης (κωδικό αριθμό): των πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί, των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί, των εξόδων που έχουν πληρωθεί, των πιστώσεων που δεν έχουν διατεθεί και των τυχόν υπερβάσεων από τις πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί. 2.Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται στον Απολογισμό με τον ίδιο τρόπο που κατατάσσονται στον Προϋπολογισμό. Άρθρο 74 1.Ισολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται οι λογαριασμοί τόσο του Προϋπολογισμού όσο και οι εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη χρηματιστική διαχείριση του Δημοσίου, μπορεί δε να περιλαμβάνονται και λογαριασμοί άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. 2.Ο Ισολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλους Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Ισολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων. Άρθρο 75 1.Ο Ισολογισμός εμφανίζει: 1)Το τελικό υπόλοιπο που έχει προκύψει από την εκτέλεση του Γενικού Προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη του έτους στο οποίο αναφέρεται ο Ισολογισμός. 2)Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1, καθώς και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους που αφορά ο Ισολογισμός μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 3)Το υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, την κίνηση του έτους για το οποίο καταρτίζεται ο Ισολογισμός και το κατά την 31η Δεκεμβρίου νέο υπόλοιπο των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών του Δημοσίου, του δημόσιου χρέους και τών παρασχεθεισών από το Κράτος εγγυήσεων. 2.Στον Ισολογισμό προσαρτώνται αναλυτικοί πίνακες των λογαριασμών του Δημοσίου, των αποτελεσμάτων των Προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών και του τυχόν χρηματικού υπολοίπου σε δικαιολογητικά, κατά κατηγορίες. Άρθρο 76 Έλεγχος Απολογισμού και Ισολογισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υποβολή αυτών στη Βουλή 1.Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός αποστέλλονται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο μετά τη διαπίστωση της ορθότητας τους, τους επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα αποστολής μαζί με τη σχετική Διαδήλωση αυτού. 2.Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός, στους οποίους επισυνάπτεται η Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγονται από τον Υπουργό Οικονομικών για κύρωση στη Βουλή, το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου. Αν η Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει αποσταλεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο Απολογιομός και ο Ισολογισμός εισάγονται και χωρίς αυτή. Επί της Διαδηλώσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονομικών, με έκθεσή του, διατυπώνει απόψεις και σχόλια στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Κράτους μαζί με τη Διαδήλωση, προς ενημέρωση της Βουλής. Άρθρο 77 Ετήσια έκθεση εσόδων - εξόδων προς τη Βουλή Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της οικονομικής διαχείρισης του Κράτους, που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του, γνωστοποιούνται απαραίτητα, πριν από την εγχείριση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής, στους διατάκτες υπουργούς, μέσω του Υπουργού Οικονομικών. Οι απαντήσεις των υπουργών περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και αποστέλλονται μεριμνεί του Υπουργού Οικονομικών, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος στη συνέχεια τις διαβιβάζει, μαζί με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Πρόεδρο της Βουλής. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με τις απαντήσεις των διατακτών υπουργών συνδημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 78 Μηνιαία αποτελέσματα διαχειρίσεως Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζονται κάθε μήνα και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνοπτικοί πίνακες από τους οποίους πρέπει να προκύπτει: α) η πορεία της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού και β) η εξέλιξη των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών του Δημοσίου. Το περιεχόμενο των ανωτέρω πινάκων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου -Παραγραφές - Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου Άρθρο 79 Προϋποθέσεις συνάψεως συμβάσεων Συμβάσεις, από τις οποίες δημιουργούνται υποχρεώσεις σε βάρος του Δημοσίου, δεν δύναται να συνολομολογηθούν εάν δεν προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του. Άρθρο 80 Τύπος συμβάσεων Για το κύρος συμβάσεως του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτιση της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επί συμβάσεως, η αποδοχή της προτάσεως δύναται να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η υπό του αντισυμβαλλομένου .όμως του Δημοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της ελλείψεως του γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της συμβάσεως. Άρθρο 81 Εκπροσώπηση Δημοσίου Επιφυλασσομένης της ισχύος ειδικών διατάξεων, κάθε σύμβαση του Δημοσίου καταρτίζεται μόνο υπό του αρμόδιου Διατάκτη ή υπό του ειδικώς εξουσιοδοτημένου από αυτόν δημόσιου οργάνου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και προγενέστερη του χρόνου καταρτίσεως της συμβάσεως. Άρθρο 82 1.Για κάθε σύμβαση του Δημοσίου που συνεπάγεται έσοδο ή δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων με συνοπτική διαδικασία ή διαπραγμάτευση. 2.Κατά τα στάδια αυτών των διαδικασιών για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλεται να αναφέρονται σε σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προσφερόντων, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής. 3.Οι διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών προϊόντων που εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου ορίζονται από τις ειδικές περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουσες διατάξεις. 4.Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έργων, καθώς και των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων που δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 83 1.Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών. Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Ανω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων. 2.Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης: 1)Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται από το όργανο που έχει διακηρύξει το διαγωνισμό ασύμφορη για το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να μεταβληθούν, κατά την απευθείας ανάθεση, μόνο για να καταστούν πιο συμφέροντες για το Δημόσιο. 2)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική συνολική τιμολόγηση. 3)Οταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση πνευματικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης αυτών με ακρίβεια, ούτως ώστε να συναφθεί σύμβαση με επιλογή της καλύτερης προσφοράς. 3.Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης: 1)στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό, 2)στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο, 3)στην περίπτωση που η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες θα πρέπει να ανατεθεί αυτή στο νικητή του διαγωνισμού ή σ έναν από αυτούς, . 4)στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη, 5)στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση, αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή όταν μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Οι συμπληρωματικές αυτές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύμβασης. 6)Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 3ετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος ισχύουν ανάλογα και για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή έργων, σε συνδυασμό με τις ειδικές γι αυτές ισχύουσες διατάξεις. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Άρθρο 84 Προκαταβολές του Δημοσίου Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, εφόσον προβλέπεται απ αυτήν και τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας. Η προκαταβολή είναι έντοκη και χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου. Άρθρο 85 Ακυρότητα συμβάσεων Η καθ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 79 έως και 84 του παρόντος νόμου επάγεται την απόλυτη ακυρότητα της συμβάσεως. Από την ακυρότητα αυτής και τη σχετική παρανομία των οργάνων του Δημοσίου δεν γεννάται υποχρέωση αυτού προς αποζημίωση .του αντισυμβαλλομένου, στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα εκ προθέσεως παραβίασαν τις σχετικές διατάξεις και αυτός γνώριζε την παρανομία ή συνετέλεσε στην παραβίαση των διατάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Παραγραφές - Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις Άρθρο 86 1.Καμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν στενή έννοια). Ο κανόνας αυτός δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία τοιαύτη βεβαίωση. 2.Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή έννοια και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη. 3.Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που 1)απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που βασίζεται σε πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρυθμίσεως του τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το Δημόσιο χρεών, η οποία εξομοιώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού, 2)απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου, 3)γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχειρίσεως, 4)απορρέει από διάταξη τελευταίας βουλήσεως, 5)αφορά σε περιοδικές παροχές, στ) γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, 6)γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές, 7)αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, θ) απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής. 4.Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σ αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την αιτία αυτής, παραγραφή, που δεν δύναται όμως, σε κάθε περίπτωση, να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου προ της παρόδου πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής. 5.Απαιτήσεις του Δημοσίου εκ δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί στα Τελωνεία, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, παραγράφονται μετά παρέλευση τριετίας από της ημερομηνίας γέννεσης του απαιτητού της οφειλής. Απαιτήσεις του Δημοσίου από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία παραγράφονται μετά παρέλευση δεκαετίας από της λήξης του οικονομικού έτους εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Ως χρόνος γέννεσης της αξιώσεως για είσπραξη δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων επί εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή παρακολούθηση την οποία επιβάλλει η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών ή η υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς, το οποίο συνεπάγεται τελωνειακή παρακολούθηση, θεωρείται για την παραγραφή το χρονικό σημείο, κατά το οποίο πραγματοποιείται η διαφυγή του εμπορεύματος από την τελωνειακή παρακολούθηση και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο διαπίστωσης της διαφυγής. Άρθρο 87 1 Η παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου αναστέλλεται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2.Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται επίσης : 1)Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο. κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή πληρωμής του χρέους του ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νόμο είτε με δικαστική απόφαση είτε με πράξη αρμόδιας αρχής, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υποχρέου, ανεξάρτητα αν έχει συμμορφωθεί ή όχι, εν όλω ή εν μέρει, ο υπόχρεος. 2)Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο έχει εμποδισθεί το Δημόσιο να επιδιώξει την είσπραξη του χρέους με αναγκαστικά μέτρα, λόγω αναστολής εκτελέσεως που έχει χορηγηθεί με διάταξη νόμου. Και στις δύο περιπτώσεις (α και β), η παραγραφή συνεχίζεται μετά τη λήξη της αναστολής της και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη είτε της αναστολής πληρωμής ή της παραβιάσεως της υποχρεώσεως τμηματικής καταβολής είτε της αναστολής λήψεως των αναγκαστικών μέτρων. αντίστοιχα 3)Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομία στερείται ενεργητικού, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανηλίκου. 3.Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαιτήσεως του Δημοσίου παρατείνεται για δύο έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέμεινε στο εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο του μηνός, συναπτώς ή μη. 4.Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως από οποιονδήποτε είτε του νόμιμου τίτλου γενικά της απαιτήσεως του Δημοσίου είτε της νομιμότητας της βεβαιώσεως αυτής εν στενή εννοία είτε της για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως προς είσπραξη απαιτήσεως του Δημοσίου (διοικητικής εκτελέσεως), η προβλεπόμενη παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου προς βεβαίωση (εν ευρεία εννοία) ή προς είσπραξη της βεβαιωμένης απαιτήσεώς του αναστέλλεται μέχρι της εκδόσεως επί της δικαστικής ταύτης διενέξεως τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως και δεν συμπληρώνεται αυτή, σε κάθε περίπτωση, προ της παρόδου ενός έτους από της επιμέλεια των αντιδίκων του Δημοσίου κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελή ιΐ) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Το ως άνω αποτέλεσμα επάγεται και η αίτηση του Δημοσίου προς το δικαστήριο όπως επιτρέψει την προσωπική κράτηση του οφειλέτη του. Σε περίπτωση ακυρώσεως κατασχέσεως ή άλλης πράξεως της διοικητικής εκτελέσεως, n εντός της ανωτέρω προθεσμίας επανάληψη της ίδιας ή άλλης πράξεως της αναγκαστικής (διοικητικής) εκτελέσεως, επί του ιδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, του ιδίου ή άλλου προσώπου ευθυνομένου κατά το άρθρο 88 παράγραφος 1 περίπτωση γ του παρόντος, η δια της ακυρωθείσης πράξεως επελθούσα διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως λογίζεται ως μηδέποτε εξαλειφθείσα. Άρθρο 88 1.Την παραγραφή χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτει: 1)Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου. 2)Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα. 3)Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μεταυτού συνυποχρέου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό. Η αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στο γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε στο σύνδικο της πτωχεύσεως. Ειδικά, επί των μη προνομιακών απαιτήσεων του Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από της επιμέλειά του οφειλέτη κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Τελωνείου της τελεσίδικης αποφάσεως περί επικυρώσεως του πτωχευτικού συμβιβασμού. Η ένωση των πιστωτών ή η αποκατάσταση του πτωχού, καθώς και η ανάκληση της περί κηρύξεως της πτωχεύσεως δικαστικής αποφάσεως ή η ακύρωση ή διάρρηξη του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της διακοπείσας με την αναγγελία παραγραφής. 4)Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών ανωτέρω στην περίπτωση γ αναφερόμενων προσώπων. 5)Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου. Εάν επί διαλύσεως νομικού προσώπου δεν υπάρχει αμέσως γνωστός εκκαθαριστής βάσει του καταστατικού αυτού ή δικαστικής αποφάσεως, η παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου αναστέλλεται μέχρι ορισμού του εκκαθαριστή και έξι μήνες μετά τον ορισμό αυτού. 6)Η εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω στην περίπτωση γ πρόσωπα. Η εξάλειψη αυτών εντός του χρόνου της νέας παραγραφής, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα έτος μετά τη γραπτή γνωστοποίηση υπό του οφειλέτη προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της γενομένης εξαλείψεως. 7)Από της ενάρξεως της κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτελέσεως μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών, κάθε πράξη της εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από της με δικαστικό επιμελητή, επιμέλεια των αντιδίκων, κοινοποιήσεως στο Δημόσιο της επί του πίνακα κατατάξεως δανειστών αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. 2.Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση άλλης πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής εκτελέσεως από τις ανωτέρω, υπό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας προς τούτο διοικητικής αρχής, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή άλλου εκ των αναφερόμενων προσώπων στην παράγραφο 1 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής. 3.Επί περισσότερων συνοφειλετών, διαιρετώς ή εις ολόκληρον ευθυνόμενων, περιλαμβανομένου και του εγγυητή, η διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως του Δημοσίου ως προς ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών. 4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου. Άρθρο 89 Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου Η παραγραφείσα απαίτηση του Δημοσίου αντιτάσσεται σε συμψηφισμό και για τρία έτη μετά τη συμπλήρωση της παραγραφής. Κατά τα λοιπά η παραγραφή και επί της απαιτήσεως του Δημοσίου έχει τις από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενες συνέπειες, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων του ν.δ/τος 356/1974 και των τροποποιητικών αυτού. Άρθρο 90 1.Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. 2.Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. 3.Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεως της. 4.Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος είναι δέκα ετών. 5.Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. 6.Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. Άρθρο 91 Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτ ους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειμένου όμως περί δασικών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. Άρθρο 92 Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εμποδισθεί να ασκήσει την αξίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Άρθρο 93 Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο: α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. β) Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αιτήσεως για την πληρωμή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του Διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαιτήσεως αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή μη από τον Υπουργό Οικονομικών του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή. στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του Δημοσίου με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Άρθρο 94 Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δημοσίου δεν αντιτάσσεται για συμψηφισμό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο μετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ αυτού, έστω και- αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του Δημοσίου από τη συμπληρωμένη παραγραφή ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ αυτό της παραγεγραμμένης απαιτήσεως είναι άκυρη. Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. Άρθρο 95 1.Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς: 1)στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου, 2)στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, 3)στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, 4)στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ ου η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου), όσο και του κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 2.Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής. 3.Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της χρονολογίας της έγκυρης κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αρμόδιο υπουργό, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφ ενός να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφ ετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου Δικαστικού Επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις-διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις λοιπές υπηρεσίες ή χρηματικές διαχειρίσεις. 4.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου. Η αναγγελία τοιαύτης εκχωρήσεως πρέπει, επί ποινή ακυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου. 5.Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις χείρας του Δημοσίου κατασχέσεως ή της προς αυτό αναγγελίας εκχωρήσεως απαιτήσεως, λαμβανομένων υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις χείρας του κατάσχεσης, το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊΧΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Δοσοληψίες - Διαχείριση και έλεγχος κοινοτικών πόρων Άρθρο 96 Αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών Ο Υπουργός Οικονομικών: α. Είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των ελληνικών θέσεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του Γενικού Κοινοτικού Προϋπολογισμού αλλά και κατά την εξέταση από τα Κοινοτικά Οργανα θεμάτων δημοσιονομικού περιεχομένου. β. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της διαχείρισης των κονδυλίων που εισρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 97 Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε.) Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που αφορούν δημόσιους φορείς συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφόσον οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εμφανίζονται σ αυτόν κατά τα οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών και εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις περί εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 98 Αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστούν δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σ αυτόν κατά τα οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών. Άρθρο 99 Χρηματικές δοσοληψίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις, ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των χρηματικών δοσοληψιών, το άνοιγμα και η κίνηση των αναγκαίων λογαριασμών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο Άρθρο 100 Τήρηση βιβλίων Τα τηρούμενα βιβλία για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των χρηματικών δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 101 Έλεγχος δαπανών Στις δαπάνες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από κοινοτικούς πόρους διενεργείται διαχειριστικός και ουσιαστικός έλεγχος από δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο Άρθρο 102 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων Χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς που καταβάλλονται ατα πλαίσια κοινοτικών πολιτικών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούνται από το Δημόσιο, εφόσον διαπιστωθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Τα ποσά που αναζητούνται για την αιτία αυτή βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων για την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση. Άρθρο 103 Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου Η αναζήτηση των χρηματικών ποσών του προηγούμενου άρθρου υπόκειται σε παραγραφή εντός πενταετίας από την ημερομηνία διαπίστωσης της αχρεώστητης ή παράνομης είσπραξης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Τα καταλογισθέντα ποσά υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Οι διατάξεις περί αναστολής, διακοπής και συνεπειών της παραγραφής του παρόντος νόμου, που ισχύουν για τις απαιτήσεις του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Άρθρο 104 Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων Τα όργανα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, ο τρόπος βεβαίωσης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης ή επιστροφής αυτού στους δικαιούχους, το έντοκο ή μη της επιστροφής του ποσού, το ποσοστό του επιτοκίου, η χρονική αφετηρία υπολογισμού των τόκων, η βάση υπολογισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εφόσον οι πληρωμές έγιναν σε συνάλλαγμα, οι απαιτούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή για τα θέματα για τα οποία συντρέχει αρμοδιότητα και άλλων υπουργών, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων καθ ύλην υπουργών. Άρθρο 105 Υπόλογοι διαχειριστές Οι διαχειριστές κοινοτικών πόρων θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις περί δημόσιων υπολόγων του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 106 Ταμειακές υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και τρίτων από Δ.Ο.Υ. 1.Η ταμειακή υπηρεσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σε αυτές εξακολουθεί να εκτελείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2.Από την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οικονομικού έτους, παύει η βεβαίωση και είσπραξη από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των εσόδων οργανισμών ή επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, που έχουν ενταχθεί στο δημόσιο τομέα και τρίτων, εκτός από τα έσοδα εκείνα που θα συμβεβαιώνονται και θα εισπράττονται στο εξής με τα έσοδα του Δημοσίου και σε κωδικό αριθμό εσόδου προϋπολογισμού. 3.Τα έσοδα νομικών προσώπων και τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, παραμένουν σ αυτές μέχρι την οριστική είσπραξη. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και των Ειδικών Ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους. Άρθρο 107 Παραγραφή αξιώσεων που γεννήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Οσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. 2.Οι διατάξεις του παρόντος περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. Άρθρο Άρθρο 108 Υπόλοιπα λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού Τα υφιστάμενα υπόλοιπα των εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών κατά την 31η Δεκεμβρίου 1995 και οι συμψηφιστικές εγγραφές που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 109 ί. Επιτρέπεται η χρήση μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων πληροφορικής, βάσει ειδικών κατά περίπτωση προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, την παρακολούθηση του δημόσιου χρέους, των εγγυήσεων του Δημοσίου, των λογαριασμών, των παγίων και λοιπών προκαταβολών. καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. 2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνεται η κατάρτιση των προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης αυτών, τα όρια προσπελάσεως των εμπλεκομένων ό αυτά υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές δικλείδες, ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων στοιχείων και λογιστικών βιβλίων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 110 1.Για την καθολική και συστηματική οργάνωση και αποτύπωση των λογιστικών λειτουργιών του Δημοσίου, με βάση γενικά παραδεδεγμένες αρχές και μεθόδους, εισάγεται στο Δημόσιο Λογιστικό Σχέδιο. 2.Το Λογιστικό Σχέδιο του Δημοσίου αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών, το οποίο αποβλέπει στην καθιέρωση διπλογραφικού συστήματος, στην τυποποίηση των τηρούμενων από το Δημόσιο λογαριασμών, στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., Ν.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., με βάση τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στη σύνταξη του Ισολογισμού, Απολογισμού του Κράτους και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και στο σχεδιασμό γενικά της λογιστικής του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα. 3.Με το Λογιστικό Σχέδιο του Δημοσίου επιδιώκεται ο καθ ομοιόμορφο τρόπο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών του Δημοσίου, η αληθής και ορθή απεικόνηση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης του Δημοσίου, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας αυτού, η διευκόλυνση των μετ αυτού συναλλασσομένων, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες, όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τομέα. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου του Δημοσίου και το περιεχόμενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, μέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού του Δημοσίου, οι επί μέρους λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών .και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 111 Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου Το Δημόσιο δεν ασφαλίζει την κινητή και ακίνητη περιουσία του σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η ασφάλιση μόνο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του που βρίσκονται στο εξωτερικό. Άρθρο 112 1.Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα ή οι κανονιστικές αποφάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες κατά την έναρξη της ισχύος αυτού όμοιες πράξεις. 2.Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τροποποίηση οποιωνδήποτε διατάξεων αυτού επιτρέπονται μόνο με ειδική αιτιολόγηση και τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην πρόταση του νόμου. 3.Οι Μονές του Αγίου Όρους, διεπόμενες από ειδικό νομικό καθεστώς, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 113 Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το ν.δ. 321/1969, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, καθώς και κάθε διάταξη που αντιτίθεται στον παρόντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ αυτόν. Εξαιρούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκτέλεση δημόσιων έργων, περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών έργων και έργων οχυρώσεως της χώρας, στη διενέργεια κρατικών προμηθειών κατά τα σημεία που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος, στις δαπάνες και προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και στις δημόσιες επενδύσεις. Άρθρο 114 1.Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται: 1)Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 15.000.000 δρχ. 2)Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 24.000.000 δρχ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του. 3)Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 7.000.000 δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 13.000.000 δραχμών. Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού, εξ αίματος. Κλιμάκια Συντ/στης κλιμακίου Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα περιουσία Αναλογών φόρος 4.500.000 10.500.000 45.000.000 Υπερβάλλον 5 15 25 525.000 6.750.000 4.500.000 15.000.000 60.000.000 525.000 7.275.000 Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομιά ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι: 1)μέχρι και 8.500.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και β) από 8.500.001 έως και 34.000.000 δρχ., ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 Α.Κ.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου. Κλιμάκια Συντ/στης κλιμακίου Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα περιουσία Αναλογών φόρος 3.300.000 11.700.000 45.000.000 Υπερβάλλον 10 20 35 1.170.000 9.000.000 3.300.000 15.000.000 60.000.000 1.170.000 10.170.000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά). Κλιμάκια Συντ/στης κλιμακίου Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα περιουσία Αναλογών φόρος 1.500.000 13.500.000 45.000.000 Υπερβάλλον 20 35 50 2.700.000 15.750.000 1.500.000 15.000.000 60.000.000 2.700.000 18.450.000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό. Κλιμάκια Συντ/στής κλιμακίου Φόρος κλιμακίου Φορολογητέα περιουσία Αναλογών φόρος 900.000 14.100.000 45.000.000 Υπερβάλλον 35 50 60 4.935.000 22.500.000 900.000 15.000.000 60.000.000 4.935.000 27.435.000 Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ/τος 24/9 - 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος. 2.Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε καπόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου. Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 34.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%. 4.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α αντικαθίστανται ως ακολούθως: Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 Α.Κ., όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 20.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 30.000.000 δραχμές στην περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς, τα τέκνα τους. 5.Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.700.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.200.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στα μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 17.000.000 δραχμές. 6.Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 10.000.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία η ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. 7.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2ας Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 115 1.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 2. Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής: 1)Ετήσια τέλη δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για: - Επιβατικά και τύπου JΕΕΡ ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από επτακόσια ογδόντα έξι (786) μέχρι και χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) κυβικά εκατοστά. - Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα). 2)Ετήσια τέλη δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τα επιβατικά και τύπου JΕΕΡ ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) μέχρι και χίλια εννιακόσια είκοσι οκτώ (1928) κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) κυβικά εκατοστά και άνω. 3)Ετήσια τέλη δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) για επιβατικά και τύπου JΕΕΡ ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1929) μέχρι και δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά (2357) κυβικά εκατοστά. 4)Ετήσια τέλη δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για επιβατικά και τύπου JΕΕΡ ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ (2358) κυβικά εκατοστά και άνω. Εάν γίνει αλλαγή κινητήρα με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος. 3.Τα τέλη κυκλοφορίας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής, η προμήθεια του οποίου γίνεται με μέριμνα των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων. Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Η ονομαστική αξία κάθε σήματος είναι ίση με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε κλιμακίου. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι αυτά που τίθενται σε κυκλοφορία ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και στα οχήματα οποιουδήποτε αριθμού κυκλοφορίας, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι αξίας καθοριζόμενης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διαθέσεως του. Εξαιρετικά, δεν χορηγείται σήμα για τα οχήματα για τα οποία από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας. Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, έστω και αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Επίσης, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Τυχόν απώλεια ή κλοπή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων λόγω μη επικόλλησης του σήματος. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ποσά που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται, εφόσον το σχετικό σήμα επιστραφεί στη Δ.Ο.Υ.. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιστροφή. 2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και επομένων. 3.Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών Δ.Χ. αυτοκινήτων αυξάνονται από δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) δραχμές σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. 4.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.1.1996. Άρθρο Άρθρο 116 Παράταση προθεσμίας Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2161/1993, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2256/1994, παρατείνεται μέχρι 31.12.1996. Άρθρο 117 Καταβολή ειδικού φόρου διαφημίσεων και αγγελιοσήμου 1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα καθορισθούν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη του αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και των ανάλογων επιβαρύνσεων. 2.Η παράγραφος 12 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 12.Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1996. Από 1ης Νοεμβρίου 1995 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν την 31η Οκτωβρίου 1995. Άρθρο Άρθρο 118 Έλεγχος δαπανών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται από το χρόνο ισχύος του ως εξής: Την εκκαθάριση, τον έλεγχο νομιμότητας και την εντολή πληρωμής των εξόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ενεργούν οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και λειτουργούν σε κάθε νομό. Ολες οι δαπάνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 119 Έναρξη ισχύος Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 1996, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-11-27 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/247
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανονισμός υπ’ αριθ. 152/2002 Σύσταση Ανώτατης Ελεγκτικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_23.10.2002 2002
Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων του άρθρου 92 Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) και έλεγχος αυτού. 2006/6652_5331_1_ 2006
Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων. 2006/6653_5332_2_ 2006
Εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/163.2004 2004
Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. 2011/1_16.12.2011 2011
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 2012/1_18.12.2012 2012
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2007/3581 2007
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικακαι άλλες διατάξεις. 2007/3583 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγώνκαι παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. 2010/3892 2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 2010/3899 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2013/4180 2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. 2013/4205 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. 2013/4224 2013
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. 2014/4242 2014
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. 2014/4282 2014
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/137 1996
Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού». 1996/143 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/144 1996
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1996/145 1996
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/147 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/148 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996/149 1996
(1) Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έγκριση του καταστατικού του. 1996/150 1996
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1996/243 1996
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/286 1996
Μετάταξη του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 1996/290 1996
Σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης. 1996/328 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/329 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/344 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/349 1996
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών». 1996/392 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/66 1996
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Μύρινας Λήμνου, Χίου και Ρόδου. 1997/112 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αιτωλικό Αιτ/νίας και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1997/137 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στους Οθωνούς Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/141 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/142 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών. 1997/191 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/196 1997
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1997/200 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)». 1997/217 1997
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α΄ και Β΄ τάξης. 1997/222 1997
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1997/231 1997
Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/232 1997
Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1997/245 1997
Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. 1997/252 1997
Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα. 1997/253 1997
Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σαράγεβο. 1997/254 1997
Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στα Σκόπια. 1997/255 1997
Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μινσκ. 1997/256 1997
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1997. 1997/257 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του. 1997/284 1997
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας. 1997/291 1997
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/313 1997
Αύξηση θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/318 1997
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας. 1997/39 1997
Ίδρυση και Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.). 1997/51 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/53 1997
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1996. 1997/63 1997
Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 1997/93 1997
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Σερίφου. 1998/101 1998
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 461/13.11.1993 (ΦΕΚ 197/22.11.1993 τεύχος Α’) «Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας». 1998/102 1998
Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58). 1998/105 1998
Ίδρυση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 1998/108 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/11 1998
Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων. 1998/136 1998
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 1998/138 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/144 1998
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/156 1998
Ίδρυση εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στο Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/163 1998
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/164 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/167 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/175 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/176 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/177 1998
Περιορισμός της περιφερείας αρμοδιότητος του Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Μαρόκο και Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στην Τυνησία. 1998/192 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/193 1998
«Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού». 1998/211 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/219 1998
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1998/221 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/222 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 1998/223 1998
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου. 1998/229 1998
Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). 1998/232 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/233 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/234 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/235 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/236 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/237 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/238 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/260 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/261 1998
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. 1998/28 1998
Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοιβών διαμνημονεύσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) και άλλες διατάξεις. 1998/289 1998
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/292 1998
Τροποποίηση διατάξεων της “Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο[...]" 1998/3 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/306 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines) χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/307 1998
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων. 1998/311 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/313 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 117/6.4.1983 (ΦΕΚ Α 52/25.4.1983) Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών. 1998/324 1998
Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/333 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/334 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/336 1998
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1998. 1998/345 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα. 1998/352 1998
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 1998/375 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/376 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/379 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. 1998/380 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/382 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/383 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 225/1986 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)» ΦΕΚ 91/Α/86. 1998/387 1998
Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/391 1998
Ίδρυση διατμηματικών εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/395 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/6 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/63 1998
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/70 1998
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων. 1998/75 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ. Α~/96). 1999/117 1999
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/120 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 1999/124 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/129 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α~/90). 1999/138 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 63/1995 «Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Γραφεία Διοικητή και Υποδιοικητή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Α~ 47)». 1999/139 1999
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/142 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/143 1999
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/144 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1999/150 1999
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1999. 1999/153 1999
Κατανομή οργανικών θέσεων στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/175 1999
Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/179 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/194 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/195 1999
Ίδρυση εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/196 1999
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού» 1999/197 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α~ 6). 1999/2 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/249 1999
«Μεταβολή της έδρας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ίδρυση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην[...]" 1999/255 1999
Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. 1999/257 1999
Ίδρυση Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου. 1999/261 1999
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1999/267 1999
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. 1999/273 1999
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1999/275 1999
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Γεωφυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/296 1999
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας. 1999/304 1999
Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/305 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/37 1999
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1999/38 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1999/39 1999
Ίδρυση Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας. 1999/4 1999
Ίδρυση εργαστηρίων στα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/52 1999
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 1998. 1999/57 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 1999/58 1999
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Τροποποίηση διατάξεων της «Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο[...]" 1999/75 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 1999/82 1999
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/83 1999
΄Ιδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1999/84 1999
Ίδρυση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 1999/92 1999
Αύξηση οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2000/278 2000
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου. 2001/143 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/158 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών. 2001/169 2001
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2001/2 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/20 2001
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97. 2001/206 2001
Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. 2001/207 2001
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/21 2001
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 2001/214 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κλινικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2001/219 2001
Προαγωγή και μετονομασία Αστυνομικού Σταθμού Παντοκράτορα σε Αστυνομικό Τμήμα Λαγανά. 2001/225 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Γυναικολογικής Κυτταρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2001/252 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/26 2001
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 221/98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α~ 174). 2001/269 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/27 2001
Συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/276 2001
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/28 2001
Ίδρυση Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/290 2001
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/3 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2001. 2001/315 2001
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άγιου Νικολάου. 2001/350 2001
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου. 2001/354 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/364 2001
΄Ιδρυση εργαστηρίου Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/365 2001
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2001/366 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2001/368 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/384 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/385 2001
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης. 2001/40 2001
Συγκρότηση του Μουσείου Μινωϊκού Πολιτισμού ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας. 2001/400 2001
Συγκρότηση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας. 2001/401 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2001/48 2001
΄Ιδρυση εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/55 2001
Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 2001/61 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/66 2001
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατα[...]" 2001/71 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/75 2001
΄Ιδρυση διατμηματικού εργαστηρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/88 2001
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/89 2001
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας Φυτών στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/90 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2000. 2001/96 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων. 2002/104 2002
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/106 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 61/2001 περί Οργανισμού Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 2002/107 2002
Ίδρυση «Γ΄ Ορθοπεδικής Κλινικής» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/108 2002
Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/110 2002
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού και Σταθμού Τροχαίας Περάματος - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1). 2002/112 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/114 2002
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/119 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Μελέτης της Αθηροσκλήρωσης στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/120 2002
Ίδρυση Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/121 2002
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29). 2002/132 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/140 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/141 2002
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 2002/15 2002
Μετάταξη Λιμενικών Αρχών Βορειοδυτικού Αιγαίου και επανακαθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτών. 2002/150 2002
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2001. 2002/164 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Βιοστατιστικής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 2002/177 2002
Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2002/188 2002
΄Ιδρυση Νεφρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2002/192 2002
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο. 2002/194 2002
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των Οργάνων της ΕΡΤ-3. 2002/196 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης» στο Τμήμα Περιβάλλοντος, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/204 2002
Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής. 2002/205 2002
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2002. 2002/209 2002
΄Ιδρυση Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας και Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Μαγνησίας. 2002/220 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/231 2002
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτικής ΄Ερευνας και Τεκμηρίωσης» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/232 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας» και «Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/233 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/234 2002
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/235 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού - Έρευνας και Πολιτικής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/236 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/24 2002
Μεταφορά Αστυνομικού Τμήματος Παραλίας Διστόμου στο Δίστομο και Αστυνομικού Σταθμού Διστόμου στην Παραλία Διστόμου. 2002/249 2002
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2002/261 2002
Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία. 2002/262 2002
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/264 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/27 2002
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2002. 2002/271 2002
Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού. 2002/278 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) και Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α~-127). 2002/285 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού» και «Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου [...]" 2002/296 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/297 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/298 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης και β) Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/304 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Λαογραφίας» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/305 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/306 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/307 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/308 2002
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/314 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Αγωγής για το Βιβλίο με τίτλο «Βιβλιολόγειον» στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/315 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Αντοχής των Υλικών και Μικρομηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/316 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/317 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/321 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/328 2002
ΊΙδρυση Εργαστηρίου Προβιομηχανικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/329 2002
Ίδρυση εργαστηρίου «Συντήρηση Χάρτου, Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Σχέδιο-Χαρτογραφία» στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/330 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/331 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/332 2002
Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων. 2002/339 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Βιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/34 2002
Ίδρυση εργαστηρίου «Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/344 2002
Ίδρυση Α~ και Β~ Παθολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/347 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 276/2001 «Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α~ 196). 2002/348 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας και β) Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/349 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/35 2002
Επανακαθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας ορισμένων Λιμενικών Αρχών. 2002/350 2002
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2002/355 2002
Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα. 2002/366 2002
Σύσταση Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001. 2002/369 2002
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2002/37 2002
΄Ιδρυση «Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/372 2002
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/379 2002
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2002/38 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/389 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/390 2002
Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 2002/4 2002
Περί καθορισμού εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2002/51 2002
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2002/52 2002
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Αντίπαρο, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς του. Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Πάρου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας αυτού. 2002/59 2002
(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 2002/76 2002
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2002/82 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων και Πρωτοτύπων» στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/89 2002
Ίδρυση εργαστηρίου Γεω - Πολιτισμικών Αναλύσεων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/9 2002
΄Ιδρυση εργαστηρίου Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2002/90 2002
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος - 15ος αιώνας) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμό[...]" 2002/91 2002
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε[...]" 2002/95 2002
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας. 2002/98 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29) και άλλες διατάξεις. 2002/99 2002
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/107 2003
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/108 2003
Ίδρυση εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/109 2003
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/110 2003
΄Ιδρυση Διατμηματικού Εργαστηρίου «Ενόργανης Ανάλυσης» στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/111 2003
Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 2003/127 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/13 2003
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕURΟLΑΒ) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/14 2003
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Πολυμέσων για την Επεξεργασία Λόγου και Κειμένων στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/15 2003
Μετατροπή του Κέντρου Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων από των αρχαίων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως της Ακαδημίας Αθηνών σε: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. 2003/155 2003
Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό. 2003/164 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/179 2003
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/180 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο της Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/181 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/182 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/183 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας» στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/184 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/185 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/186 2003
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 2003/191 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Πειραματικών Ερευνών στις Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρίες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορι[...]" 2003/20 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 153). 2003/203 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Μέρτζανης 2003/217 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. 2003/22 2003
Μετατροπή του Γραφείου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών και του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών. 2003/225 2003
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/23 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω. 2003/230 2003
Ενοποίηση του «Ινστιτούτου Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» με το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)». 2003/246 2003
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. 2003/253 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58). 2003/254 2003
Προαγωγή Αστυνομικών Σταθμών Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Ιερισσού Χαλκιδικής, Μαραθόκαμπου Σάμου και Μαυρονερίου Κιλκίς σε Αστυνομικά Τμήματα. 2003/255 2003
Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/261 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/27 2003
Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις. 2003/331 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας και άλλες διατάξεις. 2003/349 2003
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων» στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2003/47 2003
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2003/49 2003
Μετάταξη των Γ~ - ΣΤ~ - Ζ~ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε Λιμεναρχεία, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών και επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. 2003/5 2003
Τροποποίηση του 184/2002 π.δ/τος «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης (Α΄ 172). 2003/55 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 373/1998 (Α΄ 254) Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2003/63 2003
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας και καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλη αρμοδιότητάς του. Καθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αστακού και του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. 2003/65 2003
΄Ιδρυση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2003/66 2003
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2002. 2003/71 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Γαυρίου Άνδρου. Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Άνδρου, καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άνδρου 2003/72 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σύμης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σύμης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. 2003/73 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ερμιόνης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου. 2003/74 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σκοπέλου. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σκοπέλου και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκιάθου. 2003/75 2003
Μετάταξη Λιμενικών Αρχών. 2003/82 2003
Καθιέρωση επίσημης στολής για το προσωπικό της Μουσικής του Λιμενικού Σώματος. 2003/83 2003
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/89 2003
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2003/9 2003
Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) και του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.146/2000 (Α΄- 127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας. 2004/100 2004
Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους. 2004/109 2004
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 151/2002 «Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 132 Α΄). 2004/110 2004
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄187) και άλλες διατάξεις. 2004/112 2004
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2003. 2004/163 2004
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης». 2004/179 2004
Σύσταση θέσεων ερευνητών σε Κέντρα ~Ερευνας Ακαδημίας Αθηνών. 2004/18 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου. 2004/190 2004
~Ιδρυση Πρεσβειών Ελλάδας στη Μικρονησία και το Ρalau χωρίς τη δημιουργία θέσεων. 2004/196 2004
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών. 2004/214 2004
Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. 2004/22 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...]" 2004/236 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων[...]" 2004/237 2004
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. 2004/238 2004
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/1988, 79/1990 και 206/2001. 2004/264 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Σύσταση Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2004/37 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 232/1998 Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 2004/44 2004
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2004/60 2004
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος. 2004/62 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου. 2004/63 2004
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2005/103 2005
Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 2005/114 2005
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2004. 2005/116 2005
Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων. 2005/127 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου 2005/153 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού. 2005/155 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Καρπάθου σε Λιμεναρχείο. 2005/156 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Γυθείου σε Λιμεναρχείο. 2005/157 2005
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 67/1997 προεδρικού διατάγματος «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπποστηρικτικών Υπηρεσιών. 2005/170 2005
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2005/171 2005
Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α). 2005/172 2005
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 383/2002 (ΦΕΚ 332/Α΄/30.12.2002) «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας». 2005/187 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών σε Λιμεναρχείο. 2005/196 2005
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 2005/252 2005
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας. 2005/42 2005
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2005/43 2005
Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες Αξιωματικών. 2005/46 2005
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.894/1981 (226 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.296/1985 (109 Α΄) «Περί της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας». 2005/8 2005
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας. 2005/88 2005
Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/92 2005
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2006/103 2006
Σύσταση Τμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 179/1995 (Α΄ 169). 2006/106 2006
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις. 2006/137 2006
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τάλλιν. 2006/162 2006
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Αθλητικός Αστυνομικός Σύνδεσμος - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2006/213 2006
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») 2006/23 2006
Τροποποίηση του π.δ. 407/95 (Α΄ 228) «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. 2006/247 2006
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού». 2006/4 2006
Τοπικός Αστυνόμος - Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρε­σιών» (Α΄- 58). 2006/49 2006
Σύσταση Ελαφρών Συνεργείων - Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12). 2006/58 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 12) και του π.δ. 208/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 164). 2006/85 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005. 2006/94 2006
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. 2007/106 2007
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2007/118 2007
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεωςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2007/126 2007
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. 2007/15 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Ντόχα. 2007/181 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα. 2007/182 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ανόι. 2007/183 2007
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού. 2007/185 2007
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδη­μίας Αθηνών. 2007/197 2007
Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπήςτου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/201 2007
Σύσταση Τμήματος Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2007/217 2007
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. 2007/244 2007
Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. 2007/54 2007
Κινητές Αστυνομικές Μονάδες – Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2007/80 2007
Σύσταση παγίας προκαταβολής ΕλληνικήςΑγροφυλακής. 2008/111 2008
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 2008/143 2008
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008
Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2008/175 2008
Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της. 2008/24 2008
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008
Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις. 2008/47 2008
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2008/87 2008
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 180/1983 (Α΄ 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 353/2002 ([...]" 2009/1 2009
Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπολιμεναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητος αυτού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπικού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας 2009/11 2009
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 282/1994, περί «ορισμού μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργησης προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων». 2009/121 2009
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 1/2001 (Α΄- 1) και π.δ.48/2006 (Α΄- 50). 2009/13 2009
΄Ιδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/160 2009
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 (ΦΕΚ Α 156) 2009/17 2009
Τροποποίηση του π.δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ)» (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει μετά την τ[...]" 2009/172 2009
Τροποποίηση του π.δ/τος 394/1994 (Α΄ 219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 150/2005 (Α΄ 211). 2009/2 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής και Κεντρικής Πελοποννήσου. 2009/29 2009
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 221/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192 τ.Α΄). 2009/35 2009
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Μ. 2009/5 2009
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2009/79 2009
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2009/83 2009
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδική[...]" 2009/92 2009
Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους. 2009/93 2009
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/101 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 92/2009 (Α΄117). 2010/102 2010
Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας. 2010/103 2010
Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ στο Στρατό Ξηράς. 2010/111 2010
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ). 2010/126 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 215/1997 (Α΄ 167) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2010/150 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄ 211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)». 2010/151 2010
Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»(Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/2004(Α΄ 156) και 17/2009 (Α΄ 33). 2010/18 2010
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/20 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο[...]" 2010/29 2010
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 2010/44 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 30/2007 (Α΄28) «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2010/52 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 214/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (Α΄ 167), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ/γμα 142/2005 (Α΄197). 2011/11 2011
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 219/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων)» (Α 168), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του[...]" 2011/12 2011
Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2011/136 2011
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης. 2011/15 2011
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
Ίδρυση Τμημάτων Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαμίας, Καλαμάτας και Ηρακλείου. 2011/25 2011
Ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. 2011/27 2011
Ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου. 2011/28 2011
Ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 2011/29 2011
Ίδρυση Εφετείου Ευβοίας. 2011/30 2011
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκη[...]" 2011/39 2011
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2011/40 2011
΄Ιδρυση Τμήματος Τροχαίας και Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης. 2011/46 2011
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2011/5 2011
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ). 2011/54 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 2011/79 2011
Σύσταση παγίας προκαταβολής στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 2011/87 2011
Σύσταση παγίας προκαταβολής στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου. 2011/88 2011
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 2011/9 2011
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. 2011/97 2011
Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας. 2012/103 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξηςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/11 2012
Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/123 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (Α΄/73) όπως αυτό ισχύει μ[...]" 2012/4 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α΄204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ Σ.Α.)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/42 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 352/2003 «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 317), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/49 2012
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων. 2012/52 2012
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Νιγρίτας Σερρών. 2012/54 2012
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τροποποίηση του άρθρου 30 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/9 2012
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2013/114 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013
Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) - Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. 2013/155 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2013/162 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (Α΄194),» όπως αυτό ισχύει μετά την τελευ[...]" 2013/2 2013
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/142 2014
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014
Ίδρυση Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού και κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. 2014/168 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. 2014/25 2014
Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2014/27 2014
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2014/32 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/38 2014
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014
Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στην ΕΔΑΑΠ. 2014/61 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/66 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 (Α΄219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/67 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. 2014/70 2014
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του «Δημοτικού Οργανισμού Προνοίας», όπως συστήθηκε με το Β.Δ. της 30.12.1955 (ΦΕΚ Α΄ 30/21.1.1956) «Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ρόδου Ιδρύματος, υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”» και τροποποιήθηκε με το Π.[...]" 2014/84 2014
Τροποποίηση του Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α΄). 2014/87 2014
Συγκρότηση και λειτουργία Δημόσιων Στρατιωτικών Ταμείων στο Στρατό Ξηράς. 2017/26 2017