Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

CHAPTER
Σώμα Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού και Γραμματεία του
Article 2 "Η Γραμματεία του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού"
1.  
  Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Σώματος, συνιστώνται δεκαοκτώ (18) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2.  
  Το προσωπικό της Γραμματείας διακρίνεται σε: α. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (έξι (6) θέσεις). που πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της αντίστοιχης θέσης στον ενεργειακό τομέα και αποδεδειγμένα άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 1. Προσωπικό ειδικών θέσεων (δύο (2) θέσεις)
 2. Προσωπικό πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (τρεις (3) θέσεις)
 3. Προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τέσσερις (4) θέσεις) και
 4. Βοηθητικό προσωπικό (τρεις (3) θέσεις).
 5. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται μετά από δημόσια προκήρυξη και επιλέγεται από το Α.Σ.Ε.Π., κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.
 6. Το προσωπικό ειδικών θέσεων προσλαμβάνεται και αποχωρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2190/1994.
3.  
  Για περίοδο τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Σώματος, η κάλυψη του 30% των οργανικών θέσεων του προσωπικού είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με αποσπάσεις προσωπικού φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως των δημοσίων επιχειρήσεων του τομέα ενέργειας, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην αρχική οργανική του θέση. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων, τα πάσης φύσεως τεχνικά ή ειδικά επιδόματα και οι εισφορές του εργοδότη στα αντίστοιχα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία βαρύνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται.
4.  
  Με ειδική απόφαση του Σώματος, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γραμματείας και ο Αναπληρωτής του
5.  
  Η διάρθρωση, οι όροι εργασίας και αμοιβής του Προϊσταμένου και του λοιπού προσωπικού της Γραμματείας, καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σώματος και της Γραμματείας του, που προβλέπεται στην παρ. 21 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, στα πλαίσια της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Σώματος. Στους απασχολούμενους στη Γραμματεία του Σώματος των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει άλλες υπηρεσίες ή φορείς, επιτρέπεται η καταβολή από το Σώμα επιδομάτων για την εξίσωση των αμοιβών τους με εκείνες που προβλέπονται για τη θέση στην οποία αποσπώνται.
6.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως δημόσιος τομέας θεωρείται ο οριζόμενος με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.
Article Άρθρο1 "Σώμα Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού"
1.  
  Συνιστάται ανεξάρτητο σώμα με την επωνυμία Σώμα Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού και έδρα την Αθήνα, αποκαλούμενο εφεξής Σώμα. Για τις διεθνείς σχέσεις του η επωνυμία του Σώματος αποδίδεται ως Βοard fοr Εnergy Ρlanning and Cοntrοl (Β.Ε.Ρ.C.) στα αγγλικά και Cοrps pοur la Ρlanificatiοn et Cοntrοle d Εnergie (C.Ρ.C.Ε.) στα γαλλικά.
2.  
  Το Σώμα αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για θέματα ενέργειας και κύρια αποστολή του είναι η κατάρτιση σχεδίων για ενεργειακά προγράμματα και η συνδρομή του για τη διασφάλιση αντικειμενικότητας και διαφάνειας στις δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας, εξυπηρέτησης του γενικού οικονομικού συμφέροντος και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του ενεργειακού τομέα
3.  
  Το Σώμα διέπεται από τον παρόντα νόμο και τα εκτελεστικά του διατάγματα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται δε από τον Υπουργό Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας. Περιεχόμενο της ανωτέρω εποπτείας είναι ιδίως:.
 1. ο κατασταλτικός έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων του και
 2. η κίνηση της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης κατά των μελών του
4.  
  Το Σώμα στις σχέσεις του με τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του, όταν δε αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του. Ο Πρόεδρος του Σώματος μπορεί με αποφάσειςτου να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του Σώματος ή μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
5.  
  Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Σώμα επικουρείται από Γραμματεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Για τους ίδιους λόγους λειτουργεί και δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο, αυξανομένων για το σκοπό αυτόν των θέσεων των Παρέδρων κατά μία (1).
6.  
  Το Σώμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Αυτές που ορίζονται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος νόμου για το φυσικό αέριο
 2. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς ενέργειας, να προβλέπει τις ανάγκες της χώρας σε πρωτογενείς και τελικές μορφές ενέργειας και να συντάσσει κάθε διετία ειδική έκθεση για την ενεργειακή κατάσταση της χώρας, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
 3. Να συντάσσει και να εισηγείται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τεχνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές, που αφορούν την ποιότητα των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών
 4. Να γνωμοδοτεί στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή άλλα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο ή σημαντικό ενεργειακό περιεχόμενο, ιδιαίτερα δε, για μεγάλα έργα και ενεργοβόρες επενδύσεις
 5. Να παρακολουθεί τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών και να εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τη λήψη μέτρων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. στ.
 6. Να συλλέγει, να οργανώνει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του τεχνικά, οικονομικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τη δραστηριότητα των φορέων του ενεργειακού τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν στο Σώμα όλα τα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στοιχεία, τα οποία τους ζητούνται.
 7. Επεξεργασμένες από αυτό πληροφορίες θα παρέχονται σε τρίτους, μόνον υπό τις προϋποθέσεις εχεμύθειας και προστασίας του απορρήτου του προηγούμενου εδαφίου και με βάση τιμολόγιο που καθορίζεται από το Σώμα και εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 8. Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα τιμολόγια παροχής ενέργειας και να εισηγείται στα αρμόδια Κυβερνητικά Όργανα μέτρα, που αφορούν την τιμολόγηση και φορολόγηση των διαφόρων μορφών ενέργειας, βάσει των εθνικών και διεθνών δεδομένων, των παραγόντων διαμόρφωσης των εθνικών και των διεθνών τιμών, του κόστους παραγωγής και της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος
 9. Να εκπονεί ή να συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών ή ερευνών σχετικών με την πρόβλεψη και βέλτιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, τη διαμόρφωση και ανάλυση εναλλακτικών επιλογών ενεργειακής πολιτικής, την εισαγωγή νέων ενεργειακών τεχνολογιών. τις επιπτώσεις της πολιτικής που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και γενικά μελετών και ερευνών απαραίτητων για την εκπλήρωση του ρόλου του και την άσκηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του.
 10. Να συνεργάζεται με ομόλογες αρχές άλλων κρατών ή διεθνείς οργανισμούς και, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, να συμμετέχει σε δραστηριότητες των εν λόγω οργανισμών
 11. Το Σώμα δύναται να επιλύει βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας διαφορές, που ανακύπτουν μεταξύ Κράτους και ενεργειακών επιχειρήσεων ή ενεργειακών επιχειρήσεων μεταξύ τους
7.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να ανατίθενται στο Σώμα και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων ρύθμισης των ενεργειακών αγορών, να ορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων του και να καθορίζονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις και οι κανονιστικές αποφάσεις, για την έκδοση των οποίων απαιτείται γνώμη του Σώματος
8.  
  Με αποφύσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες το Σώμα θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες του. Η ημερομηνία άσκησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του. δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη του ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δυνάμενη να παραταθεί για ορισμένες από τις αρμοδιότητες για ένα (1) ακόμη έτος με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όσες αρμοδιότητες δεν έχουν μεταβιβασθεί στο Σώμα με τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις, ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9.  
  Το Σώμα συγκροτείται από πέντε (5) μέλη διακρινόμενα για το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική τους ικανότητα και πείρα, τα οποία διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Σώμα, δημοσιευόμενη σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ακρόαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εργασιών της, των προτεινομένων από τον Υπουργό για τα καθήκοντα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται μεταξύ των μελών του Σώματος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του.
10.  
  Για την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου το προεδρικό διάταγμα συγκροτήσεως του Σώματος εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
11.  
  Η θητεία των μελών του Σώματος είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Σώματος δεν είναι ανακλητά, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του παρόντος άρθρου. Εάν θέση μέλους κενωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας, ορίζεται νέο μέλος με τη διαδικασία της παρ. 9 του παρόντος άρθρου για το υπόλοιπο της θητείας.
12.  
  Τα μέλη του Σώματος έχουν την ιδιότητα του ανώτατου κρατικού λειτουργού και εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα τους σε περίπτωση:
 1. Έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος τους για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
 2. Επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής απόλυσης από το αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου συλλογικό όργανο, το οποίο ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 17 του παρόντος άρθρου.
 3. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται σε περίπτωση εκδόσεως τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και μέχρις εκδόσεως τυχόν τελεσίδικης αθωωτικής αποφάσεως.
 4. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, του οποίου η θητεία διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
13.  
  Όλα τα μέλη του Σώματος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η δε άσκηση οποιουδήποτε άλλου έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένου και του έργου των μελών του διδακτικού προσωπικού ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ιδιωτικού έργου, αναστέλλεται αυτοδικαίως από το διορισμό τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους
14.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Σώματος
15.  
  Τα μέλη του Σώματος δεν θεμελιώνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αυτοτελές δικαίωμα συντάξεως, αλλά ο χρόνος της θητείας τους συνυπολογίζεται για την τελική συνταξιοδότηση τους, με τον όρο ότι εξακολουθούν να καταβάλλονται οι κατά νόμο εισφορές στον ασφαλιστικό οργανισμό που ανήκαν πριν από το διορισμό τους, το εργοδοτικό σκέλος των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Σώματος. Εφόσον τα μέλη κατείχαν κατά το διορισμό τους θέση μέλους διδακτικού προσωπικού ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή προέρχονται από ενεργειακούς φορείς του δημόσιου τομέα, συνεχίζουν να λαμβάνουν από το φορέα από τον οποίο προέρχονται, τις πάσης φύσεως αποδοχές τις οποίες ελάμβαναν πριν από το διορισμό τους. Το Σώμα καταβάλλει στους ανωτέρω μόνο τη διαφορά, μεταξύ των ανωτέρω αποδοχών και των αποδοχών που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αποδοχές της θέσης που κατείχαν τα μέλη πριν από το διορισμό τους διακόπτονται αυτοδικαίως. Τα μέλη του Σώματος, εφόσον προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν το διορισμό τους. Η θητεία τους, ως μέλη του Σώματος, λογίζεται ως ευδόκιμη πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχαν δεν είναι κενή κατά την επάνοδο τους ή έχει καταργηθεί, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από το φορέα.
16.  
  Τα μέλη του Σώματος υποβάλλουν κατ έτος στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το ν. 1738/1987 δήλωση περιουσιακής καταστάσεως.
17.  
  Για την πειθαρχική ευθύνη των μελών του Σώματος εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα πειθαρχικά αδικήματα των μελών του Σώματος κρίνονται, μετά από παραπομπή από τον Υπουργό Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας, από πενταμελές ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο. συγκροτούμενο από τους Προέδρους του Συμβουλίου της επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, αναπληρούμενων νομίμως, υπό την προεδρία του αρχαιοτέρου από τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου αυτού.
18.  
  Το Σώμα συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος διορισμού των μελών του
19.  
  Οι πράξεις και αποφάσεις του Σώματος με το σκεπτικό τους καταχωρούνται σε ιδιαίτερο επίσημο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο
20.  
  Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων του Σώματος γίνεται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού. Τα ανωτέρω μαζί με έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το Νοέμβριο κάθε έτους.
21.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από εισήγηση του Σώματος, καθορίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σώματος και της Γραμματείας και ο Κανονισμός Προμηθειών, Αναθέσεως Έργων και Μελετών, ακόμη και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διατάξεως
22.  
  Το Σώμα έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους: 1) Τακτικοί πόροι:
 1. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων
 2. Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές και πάσης φύσεως προαιρετικές τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων
 3. 2) Έκτακτοι πόροι:.
CHAPTER
Φυσικό Αέριο
Article 3 "Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου"
1.  
  Η άσκηση των δραστηριοτήτων της αγοράς, εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, εξαγωγής, επεξεργασίας, διανομής και πώλησης φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, είναι δημόσιας ωφέλειας και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την εξής έννοια:
 1. Φυσικό Αέριο ή Αέριο:
 2. Καύσιμο, σε κανονικές φυσικές συνθήκες (1,013 bar και 0° C) αέριο, το οποίο συνίσταται από μίγμα υδρογονανθράκων και εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς.
 3. Ειδικότερα, το αέριο αυτό αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% κατ όγκο) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες.
 4. Ως φυσικό αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε μορφή κι αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή.
 5. Μεταφορά Φυσικού Αερίου:
 6. Η διοχέτευση του φυσικού αερίου μέσω αγωγών πίεσης σχεδιασμού μεγαλύτερης των 19 barg.
 7. Επίσης, ως μεταφορά θεωρείται η διαμετακόμιση του φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή μέσω πλοίων ή οχημάτων.
 8. Διανομή Φυσικού Αερίου:
 9. Η διοχέτευση του φυσικού αερίου μέσω αγωγών πίεσης σχεδιασμού μέχρι και 19 barg
 10. Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:
 11. Το σύνολο των εγκαταστάσεων του δικτύου μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσα στην ελληνική επικράτεια, το οποίο περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό, τους κλάδους μεταφοράς, τις κάθε μορφής εγκαταστάσεις ή χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής του αερίου στο δίκτυο μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης, αποσυμπίεσης, ελέγχου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του δικτύου μεταφοράς
 12. Σύστημα Διανομής Φυσικού Αερίου:
 13. Το σύνολο των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής του φυσικού αερίου σε μία γεωγραφική περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της διανομής
 14. Μεγάλος Καταναλωτής:
 15. Ο καταναλωτής που καταναλώνει ετησίως, για δική του χρήση, όγκο αερίου μεγαλύτερο του αντιστοίχου των εκατό (100) γιγαβατωρών Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης
3.  
  Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια ορίζεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.), στην οποία παραχωρείται το ανεκχώρητο δικαίωμα του προγραμματισμού, κατασκευής, κυριότητας και εκμετάλλευσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., ως Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, υποχρεούται να τηρεί λογαριασμό χωριστό από τους λογαριασμούς των λοιπών δραστηριοτήτων της.
4.  
  Για την τιμολόγηση υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου θα λαμβάνεται υπόψη ιδίως η αρχή της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος Σε κάθε περίπτωση, το τιμολόγιο οικιακών καταναλωτών θα είναι ενιαίο σε εθνική κλίμακα
5.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα αγοράς, εισαγωγής, εξαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προσθήκης οσμητικών ουσιών, πώλησης, διανομής και γενικά εμπορίας του φυσικού αερίου. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει την εκτέλεση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που προκύπτουν από τις διακρατικές συμφωνίες που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τους αγωγούς της. Αυτό γίνεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα της μεταφοράς και έχει προηγηθεί συμφωνία της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με τους προβλεπόμενους από τη διακρατική συμφωνία τρίτους, ως προς τις ποσότητες και την τιμολόγηση των υπηρεσιών μεταφοράς του αερίου. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, κυριότητας και εκμετάλλευσης των Συστημάτων Διανομής Φυσικού Αερίου, που απαιτούνται για να τροφοδοτεί τους πελάτες της, των περιπτώσεων β), γ) και δ) της επόμενης παραγράφου 6.
6.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου: α) στις Εταιρείες Διανομής και Παροχής Αερίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος, β) στους Μεγάλους Καταναλωτές, γ) για κίνηση οχημάτων και δ) κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης άδειας διανομής φυσικού αερίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, σε βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές φυσικού αερίου ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης. Τα δικαιώματα υπό στοιχεία β) και γ) η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. δύναται να εκχωρεί, εν όλω ή εν μέρει, στην τοπικά αντίστοιχη Εταιρεία Διανομής Αερίου.
7.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να χρεώνει τους Μεγάλους Καταναλωτές αερίου της με ρήτρα ξένου νομίσματος, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδει πάντοτε τιμολόγια με το ισόποσο σε δραχμές, το οποίο προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος με βάση την τιμή πώλησης που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ισχύει κατά τη σχετική ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες, που θα συστήνονται ειδικά και μόνο γι αυτόν το σκοπό, άδεια εγκατάστασης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη, εφόσον συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να έχει παρέλθει επταετία από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.
 2. Η λειτουργία του συστήματος μεταφοράς θεωρείται ότι αρχίζει με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ενάρξεως της τροφοδότησης του πρώτου πελάτη της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
 3. Να εξυπηρετεί γεωγραφική περιοχή, στην οποία δεν έχει επεκταθεί το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ή, ο Φορέας Διαχείρισης δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον επέκτασης του Εθνικού Συστήματος στην περιοχή αυτή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους, μέσα σε έξι (6) μήνες αφότου ερωτηθεί σχετικά από το Σώμα.
 4. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις που προορίζονται να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο, αποκλειστικά τη διεθνή αγορά.
9.  
  Οι εταιρείες στις οποίες παρέχεται η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης οι δικαιούχοι της έχουν και ασκού το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης του συστήματος και υποχρεούνται, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό να παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο που εκμεταλλεύονται, στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή σε εταιρείες εμπορίας της επόμενης παραγράφου, έναντι καταβολής τέλους διέλευσης που συμφωνείται μεταξύ των μερών. Η κυριότητα των εγκαταστάσεων όλου του συστήματος από την έναρξη λειτουργίας του ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, ενώ η διαχείριση και η εκμετάλλευση τους περιέρχεται σ αυτόν μετά τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο παραχωρήθηκε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το σχετικό δικαίωμα.
10.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος, ορίζονται οι όροι. οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά και μόνο γι αυτόν το σκοπό, άδεια εισαγωγής. εξαγωγής ή και εμπορίας φυσικού αερίου, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.
11.  
  Οι εταιρείες στις οποίες χορηγείται άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να διαθέτουν φυσικό αέριο μόνο: α) στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και β) σε Μεγάλους Καταναλωτές, που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στις περιοχές της παρ. 8 (β) του παρόντος άρθρου. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στα δίκτυα της, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό, έναντι καταβολής τέλους διέλευσης, που συμφωνείται μεταξύ των μερών.
12.  
  Τα δικαιώματα του Δημοσίου, της ΔΕΠ-ΕΚΥ και των αναδόχων τους, επί του φυσικού αερίου που εξορύσσεται στη χώρα, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. έχει δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του φυσικού αερίου, το οποίο κατά τις διατάξεις του ν. 2289/1995 περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου ή της ΔΕΠ-ΕΚΥ.
Article 4
1.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.δικαιούται μετά από γνώμη τουΣώματος και έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας να ιδρύει Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας των οποίων προσδιορίζονται επακριβώς στο καταστατικό τους. Τα ανωτέρω όρια μπορούν να επεκταθούν μόνο μετά από γνώμη του Σώματος, έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις τρεις Ε.Δ.Α. που έχουν ιδρυθεί από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
3.  
  Στις Ε.Δ.Α. των προηγούμενων παραγράφων παρέχεται εντός των γεωγραφικών ορίων δραστηριότητας τους και με τους όρους που ορίζονται παρακάτω, το αποκλειστικό και μεταβιβαστό. κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, δικαίωμα.
 1. Προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, κυριότητας και εκμετάλλευσης Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου στη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας τους
 2. Πώλησης φυσικού αερίου σε καταναλωτές που καταναλώνουν ετησίως όγκο αερίου μέχρι και του αντίστοιχου των εκατό (100) γιγαβατωρών Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης.
 3. Η ετήσια αυτή κατανάλωση συνάγεται από την κατανάλωση καυσίμων της τελευταίας δωδεκάμηνης λειτουργίας ή, προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεων Η εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου γίνεται για κάθε καταναλωτή κατά την υπογραφή της πρώτης σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου και δεν μεταβάλλεται από τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις της κατανάλωσης.
 4. Για την εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου ως καταναλωτής νοείται εκείνος που έχει την κυριότητα ή νόμιμη χρήση εγκαταστάσεων για τις οποίες χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο, επί ενιαίου ή ομόρων γηπέδων.
4.  
  Τα δικαιώματα των Ε.Δ.Α., που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, παρέχονται με άδεια διανομής φυσικού αερίου, χρονικής ισχύος απο είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα : α) προγραμματισμού, β) μελέτης, γ) σχεδιασμού, δ) κατασκευής, ε) εκμετάλλευσης Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου και στ) πώλησης φυσικού αερίου εντός των γεωγραφικών ορίων δραστηριότητας της Ε.Δ.Α. μπορούν να εισφερθούν μόνο σε ανώνυμη εταιρεία Παροχής Αερίου (Εταιρεία Παροχής Αερίου - Ε.Π.Α Α.Ε), αποκαλούμενη εφεξής Ε.Π.Α., η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου και θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον προγραμματισμό, την άσκηση και την εκμετάλλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας εγκρίνεται η ανωτέρω εισφορά ως προς την τήρηση και συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου.
5.  
  Η άδεια διανομής φυσικού αερίου περιλαμβάνει όρους, την τήρηση των οποίων ελέγχει το Σώμα, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:
 1. Την εξυπηρέτηση κυρίως του δημόσιου συμφέροντος και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 2. β) Την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές.
 3. Τον καθορισμό ανακοινώσιμων και διαφανών τιμολογίων, σε συνάρτηση ιδίως με τις τιμές ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας και των στοιχείων κόστους, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της αναδρομικής αύξησης τους
 4. Την υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανομής σε ορισμένο εύλογο χρονικό διάστημα
 5. Την υποχρέωση παροχής αερίου στους ευρισκόμενους σε καθορισμένη απόσταση από το δίκτυο φυσικού αερίου καταναλωτές. στ) Την υποχρέωση τηρήσεως των κανόνων και των όρων ασφαλείας, που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του παρόντος.
 6. Τους όρους και τις προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων είναι δυνατή η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου σε καταναλωτή
 7. Διαδικασίες επιλύσεως των διαφορών και ελέγχου παραπόνων μεταξύ καταναλωτών και Ε.Δ.Α. ή Ε.Π.Α.
 8. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας.
 9. Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος, μπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην άδεια διανομής φυσικού αερίου και να προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου τηρήσεως των όρων, καθώς και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά από το Σώμα.
6.  
  Στις Ε.Δ.Α. καλείται να συμμετάσχει, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, η τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του αρχικού ή του μετά από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κάθε Ε.Δ.Α.
7.  
  Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος της παρ. 8 προκειμένου για τις τρεις (3) Ε.Δ.Α. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού τους, κάθε Ε.Δ.Α. υποχρεούται να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και θα συμμετάσχει στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με προκηρυσσόμενο ποσοστό συμμετοχής σε κάθε περίπτωση μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία θα έχει ως αποκλειστικό της σκοπό τον αναφερόμενο στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ή συμβατικώς συνδεδεμένες ομάδες επιχειρήσεων, με απαραίτητο στοιχείο την πείρα στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα ορισθούν:
 1. Το περιεχόμενο και ο τρόπος δημοσίευσης της προκήρυξης της προηγούμενης παραγράφου, (β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του ιδιώτη-επενδυτή, (γ) το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο της εταιρείας, (δ) υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της συμβάσεως και του καταστατικού που θα καταρτισθεί και οι οποίοι θα αναφέρονται ιδίως:
 2. στις προϋποθέσειςσυμμετοχής του ιδιώτη-επενδυτή στη διαχείριση της εταιρείας, (ιι) στη διάρκεια της εταιρείας, στον τρόπο εξόδου ή αποχώρησης του ιδιώτη-επενδυτή και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατά τη λήξη της εταιρείας ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του, (ιιι) στην υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανομής σε ορισμένο χρονικό διάστημα
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά γι αυτόν το σκοπό, εκτός από τις εταιρείες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, άδεια διανομής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. να έχει παρέλθει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και
 2. η Δ.Ε.ΠΑ Α.Ε. δεν έχει ιδρύσει Ε.Δ.Α. με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.
 3. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται και οι όροι συμμετοχής στις εταιρείες αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
12.  
  Κάθε περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.
Article 5 "Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Δ.Α. των παραγράφωνκαι 2 του προηγούμενου άρθρου"
1.  
1.Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και στις συμβάσεις που πρόκειται να υπογράφουν μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. και του Κονσόρτιουμ των εταιρειών Α/Ο SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ-ΡRΟΜΕΤΗΕUS GΑS S.Α.-VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ για την κατασκευή των κλάδων Λαυρίου, Κερατσινίου, Βόλου, Θεσσαλονίκης και Καβάλας του κυρίου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου. 2.Όλα τα προσωρινώς εισαχθέντα στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή του άρθρου τρίτου, μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά επ ονόματι της VVΟ ΜΑCΗΙΝΟΙΜΡΟRΤ μπορούν να μεταβιβασθούν στην εταιρεία VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κλάδων Λαυρίου, Κερατσινίου, Βόλου, Θεσσαλονίκης και Καβάλας του κυρίου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου. 3.Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα προσωρινώς εισαχθούν από την Α/Ο SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ και VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ για το σκοπό της παρ. 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχανημάτων, καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής, για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν, για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Δ.ΕΠ.Α. υποχρεούται στην παροχή εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο (με αντίστοιχη υποχρέωση αντεγγύησης του Κονσόρτιουμ προς τη Δ.ΕΠ.Α.) για την καταβολή του Φ.Π.Α., των φόρων. δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής σε σχέση με τα παραπάνω μηχανήματα, για την περίπτωση μη επανεξαγωγής τους. 4.Οι ρωσικές εταιρείες Α/Ο SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ και VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ, μέλη του Κονσόρτιουμ που θα κατασκευάσει τους κλάδους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να απασχολήσουν για το σκοπό αυτόν προσωπικό που θα προέρχεται από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης μέχρι ποσοστού 40% του συνόλου του εκάστοτε απασχολούμενου προσωπικού. Το αλλοδαπό αυτό προσωπικό δεν θα υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή άλλου φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 5.Οι ρωσικές εταιρείες Α/Ο SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ και VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ μέλη του παραπάνω Κονσόρτιουμ απαλλάσσονται για το προσωπικό τους που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού από την υποχρέωση παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που προβλέπεται με το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. η της υπ αριθμ. 4803/13/8-α/29.31/7/92 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 498 Β/31.7.1992). Άρθρο 91.Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ε.ΤΕ.ΚΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε.), το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 86 άτομα, μεταφέρεται στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.) και εντάσσεται στο προσωπικό αυτής, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 2.Η μεταφορά του προσωπικού αυτού χωρεί, εφόσον ζητηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. και προωθείται στη Δ.Ε.Η. μαζί με τον ατομικό φάκελο του αιτούντος. 3.Το μεταφερόμενο προσωπικό εντάσσεται: 1)Στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η.) και στις κατηγορίες και ειδικότητες του άρθρου 4 αυτού με βάση τα τυπικά προσόντα του και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ιδίου Κανονισμού, πλην του ορίου ηλικίας (παρ. 5 εδάφ. γ) και τοποθετείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Η. σε υπηρεσιακές μονάδες, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών της, με εξαίρεση την πρώτη τοποθέτηση, η οποία θα γίνει στην πόλη που σήμερα οργανικά ανήκει και υπηρετεί ο μεταφερόμενος μισθωτός. 2)Σε μισθολογικό κλιμάκιο του άρθρου 3 του Κ.Π.Π./Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας του στην Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. και την αρχή της ανά τριετία προαγωγής του άρθρου 22 του Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η.. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης και προσμετράται για την πρώτη μετά την ένταξη προαγωγή. 3)Στο έκτακτο προσωπικό της Δ.Ε.Η. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όσοι από τους ανωτέρω δεν έχουν τις προϋποθέσεις της ως άνω παρ. 3α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η. και με μηνιαίες αποδοχές που θα καθορισθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου Κανονισμού και που θα είναι ίσες με τις αποδοχές αντίστοιχου έκτακτου μισθωτού της Δ.Ε.Η.. που προσλήφθηκε την ιδία ημερομηνία με αυτήν που προσλήφθηκε στην Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. ο μεταφερόμενος μισθωτός. 4.Το ανωτέρω προσωπικό της Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. ασφαλίζεται από την ένταξη του στον κλάδο ασφάλισης του προσωπικού της Δ.Ε.Η. και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4491/1966 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο χρόνος υπηρεσίας του στην Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. προσμετράται για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη Δ.Ε.Η.. Άλλα συνταξιοδοτικά ή ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού αυτού δεν θίγονται. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπηρετούντες στην Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. δικηγόρο και ιατρό εργασίας. 6.Η μετακίνηση του ανωτέρω προσωπικού από την Ε.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. στη Δ.Ε.Η. θα γίνει προοδευτικά αμέσως με την ένταξη του και σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Η. και θα ολοκληρωθεί με την αποπεράτωση των εκτελούμενων από την Ε.ΤΕ.ΚΑ. έργων της Δ.Ε.Η.. Άρθρο Άρθρο 10Στην παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Από τις επιτροπές και υπό τις προύποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου επανεξετάζονται υποχρεωτικώς και οι προσληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 2.10.1986 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης στη Δ.Ε.Η. ως άτομα με ειδικές ανάγκες βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα από την ένταξη τους ή μη στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., την κατάληψη ή όχι από αυτούς οργανικών θέσεων ή την αυτοδίκαιη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, απολύονται από τη Δ.Ε.Η.. Αδικαιολόγητη άρνηση τους να εμφανισθούν στις ανωτέρω επιτροπές, εφόσον ασκηθούν οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρωτοβουλία ή αίτημα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της απόλυσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δ.Ε.Η., στα οποία η παραπομπή είναι υποχρεωτική. Η προηγούμενη περίοδος του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικώς σε όλες τις περιπτώσεις αρνήσεως των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπαγομένων στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, να εξετασθούν από τις προβλεπόμενες ανωτέρω επιτροπές. Άρθρο Άρθρο 111.1)Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, που τάσσεται στην παρ. 3β του άρθρου 13 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α), παρατείνεται μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως 3 της παραγράφου 3β του άρθρου 13 του ν. 2289/1995 τροποποιείται ως εξής: Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π. δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω πράξεις, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εκτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργείται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 279/1979, χωρίς να καταβληθεί δαπάνη εκτιμήσεως, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 2.Τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόσπαση από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία υπάγονται στις περιπτώσεις δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, μπορούν με αίτηση τους στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά να ζητήσουν τη μετάταξη τους στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η αίτηση υποβάλλεται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η μετάταξη αποφασίζεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τα κατωτέρω: 1)Ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ή του φορέα που ανήκει ο υπάλληλος ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα, εάν δεν λειτουργεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο 2)Η μετάταξη γίνεται σε θέση κλάδων όμοιων ή συναφών τυπικών προσόντων. 3)Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται και έχουν την ιδιότητα μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο της υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο φορέα από το χρόνο που γίνεται η μετάταξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία συμψηφίζεται σταδιακά, κατά τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ή αυξήσεις των αποδοχών για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 4)Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται και έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται σε θέσεις της κατηγορίας αυτής. Άρθρο 12 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
1.  
  Η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε Ε.Δ.Α. των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τους δήμους, τις κοινότητες ή τις επιχειρήσεις τους, εφόσον σ αυτές μετέχουν μόνο νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμοι ή κοινότητες, στις περιφέρειες των οποίων ασκεί τη δραστηριότητα της κάθε Ε.Δ.Α. Οι μετοχές των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι αμεταβίβαστες, πάντοτε ονομαστικές και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του μετοχικού κεφαλαίου κάθε Ε.Δ.Α. Κατ εξαίρεση, μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές τους μόνο σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινότητες ή επιχειρήσεις τους, στις περιφέρειες των οποίων ασκεί τη δραστηριότητα της η Ε.Δ.Α., ή και στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
2.  
  Μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ε.Δ.Α. της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου.
3.  
  Σε κάθε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, μετοχές που αντιστοιχούν σε ίδιο ποσοστό επί της αυξήσεως (2,5%), περιέρχονται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, με υποχρέωση της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. να καλύψει η ίδια και για λογαριασμό τους το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό.
4.  
  Οι υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν για τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο:.
 1. για τις τρεις Ε.Δ.Α. της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου και.
 2. μέχρις ότου η συνολική αξία των κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενων ή περιερχόμενων μετοχών ανέλθει και για τις τρεις Ε.Δ.Α. στο ύψος του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών.
 3. Οι ανωτέρω μετοχές συνυπολογίζονται πάντοτε στα ποσοστά των παραγράφων 1, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Με ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δικαιούνται να μετέχουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ε.Δ.Α., κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
6.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως της προηγούμενης παραγράφου ή δεν το εξαντλήσουν, δικαιούνται να μετέχουν σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση, αυξανομένου αντιστοίχως του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου, με αντίστοιχη μείωση του δικαιώματος προτίμησης της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
7.  
  Μετά την υπογραφή της συμβάσεως και τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ή δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προτιμήσεως της παρ. 5 του παρόντος άρθρου επί της αυξήσεως κεφαλαίου της Ε.Δ.Α., η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να καλέσει τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 να αγοράσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την κλήση τόσες μετοχές των Ε.Δ.Α., ώστε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο να είναι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους εντός της προηγούμενης προθεσμίας κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλλουν την πραγματική αξία των μετοχών κατά το χρόνο καταβολής του τιμήματος.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα καθοριστούν:
 1. Τα κριτήρια, το ποσοστό και η διαδικασία κατανομής ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί των μετοχών των προηγούμενων παραγράφων στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1.
 2. Ο τρόπος ασκήσεως των δικαιωμάτων τους επί των μετοχών, η διαδικασία υποδείξεως εκπροσώπων τους και εκφράσεως της βουλήσεως τους στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ε.Δ.Α.
 3. Το όργανο και ο τρόπος εκτιμήσεως της πραγματικής αξίας της μετοχής για την εφαρμογή της παρ. 7, καθώς και ο τρόπος κατανομής του ποσού της παρ. 4β στις τρεις Ε.Δ.Α. της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ζητήματα για τα οποία μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση με το προεδρικό διάταγμα, να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 4. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου
9.  
  Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ε.Δ.Α. δια εκλογής τουλάχιστον του 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ε.Π.Α., από τα υποδεικνυόμενα από την Ε.Δ.Α. και εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Ε.Π.Α. μέλη, το ένα ορίζεται από τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του παρόντος, τα οποία συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Δ.Α.
Article 6 "Δημοτική ΕπιχείρησηΦωταερίου Αθηνών, Ε.Δ.Α. Αττικής - Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Α.Ε. και Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου - Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα πάσης φύσεως προνόμια που έχουν παρασχεθεί στη Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (Δ.Ε.Φ.Α.), με τους νόμους ΥΔ της 15/22.5.1857 και 2234/1952, καταργούνται.
2.  
  Το Συμβούλιο Εκμεταλλεύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών (Δ.Ε.Φ.Α.) έχει την αρμοδιότητα και δύναται χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση να μεταβιβάσει δια συμβάσεως στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., την κυριότητα των πάσης φύσεως εγκατεστημένων δικτύων αερίου της Δ.Ε.Φ.Α., με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη λειτουργία τους και συντήρηση τους, καθώς και των ανταλλακτικών, έναντι καταβολής τιμήματος ύψους εξίμισι δισεκατομμυρίων (6.500.000.000) δραχμών. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται ακολούθως να εισφέρει κατά κυριότητα τα ανωτέρω στην Ε.Δ.Α. Αττικής, ανεξάρτητα από την εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων εγκαταστάσεων κατά τον κ.ν. 2190/1920.
3.  
  Με το ανωτέρω τίμημα εξοφλούνται από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και για λογαριασμό της Δ.Ε.Φ.Α.:.
 1. Τα πάσης φύσεως τυχόν, βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα, κατά το χρόνο καταβολής, χρέη της Δ.Ε.Φ.Α. προς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως.
 2. β) Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Δ.Ε.Π. και γ) Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ε.Λ.Δ.Α.
4.  
  Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη τάξη και όχι συμμέτρως. Επιπροσθέτως, όσα από τα ανωτέρω χρέη απομένουν ανεξόφλητα μετά την καταβολή από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. του ανωτέρω τιμήματος, διαγράφονται ολοσχερώς υπέρ της Δ.Ε.Φ Α.
5.  
  Από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως της παρ. 2, η Ε.Δ.Α. Αττικής φέρει την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Α.Ε. και μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της τα αρκτικόλεξα Δ.Ε.Φ.Α. Από την ίδια ημερομηνία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών, οι οποίες προκύπτουν από τις συμβάσεις παροχής αερίου με πελάτες της.
6.  
  Από την ίδια ως άνω. ημερομηνία, το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στη Δ.Ε.Φ.Α. κατά την 21.9.1995, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, εντάσσεται στην Ε.Δ.Α. Αττικής, διασφαλίζεται το ύψος των τακτικών αποδοχών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών και απόλυση χωρεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Επίσης, αναγνωρίζεται πλήρως η μέχρι την ημερομηνία εντάξεως τουπροϋπηρεσία τουκαι συνεχίζεταιτο ασφαλιστικό καθεστώς που το διέπει κατά την ημερομηνία ένταξης του. Ένα διευθυντικό στέλεχος της Δ.Ε.Φ.Α. τοποθετείται σε διευθυντική θέση στην Ε.Δ.Α. Αττικής.
7.  
  Όσοι από το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Ε.Δ.Α. Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορούν μετά από σχετική αίτηση τους, που υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να μεταταχθούν σε οργανικές θέσεις του Δήμου Αθηναίων. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
8.  
  Η Εταιρεία Παροχής Αερίου, που θα συσταθεί από την Ε.Δ.Α. Αττικής-Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Φ Α.) και τον ιδιώτη επενδυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 και στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος, φέρει από της συστάσεως της την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου-Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε και χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο τον τίτλο -Δ.Ε.Φ Α.-Ε.Π.Α. Από την έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω εταιρείας το προσωπικό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εντάσσεται στη Δ.Ε.Φ.Α-Ε.Π.Α με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διασφαλίσεις που εκεί αναφέρονται.
9.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., εκτός από την υποχρέωση της για καταβολή του τιμήματος της παρ. 2 προς τους δανειστές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δεν ευθύνεται έναντι κανενός για την καταβολή άλλου χρέους ή αποζημίωσης, αποκλειόμενης της εφαρμογής του άρθρου 479 Α.Κ.
10.  
  Τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Φ.Α.), μπορούν να επεκταθούν, μόνο μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της γενικής συνελεύσεως της και αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν μετατίθεται εκτός των ορίων του λεκανοπεδίου Αττικής.
Article 7
1.  
  Διατάξεις καταστατικών των Ε.Δ.Α., καθώς και των Ε.Π.Α. και αποφάσεις των οργάνων τους, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι εταιρείες της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Οι διατάξεις του έβδομου άρθρου του ν. 1769/1988 και των άρθρων 4 και 5 του ν. 1929/1991, όπως οι τελευταίες αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19 του ν. 2081/1992 και με το άρθρο 14 του ν. 2289/1995, ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες για τις Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.), καθώς και για τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) και για τους σκοπούς τους.
3.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α., για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανομής φυσικού αερίου και των συστατικών και παραρτημάτων τους εντός αστικών περιοχών και οικισμών, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ή ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω. Για τα ανωτέρω εκτελούμενα έργα και για τη διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση που αναφέρεται παραπάνω: α) δεν απαιτείται έκδοση οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, β) δεν καταβάλλεται τέλος χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ οποιουδήποτε Τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται, εφόσον τούτο είναι τεχνικό εφικτό, να επιτρέπουν τη, με οικονομικό αντάλλαγμα, χρησιμοποίηση από τρίτους των παραπάνω εκτελούμενων έργων για την εγκατάσταση άλλων συμβατών δικτύων παροχής υπηρεσιών ή αγαθών. Εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη εκτελέσεως εργασιών εγκατάστασης δικτύων διανομής, υποβάλλονται. εκ μέρους του νομικού προσώπου που εκτελεί τα έργα, τα σχέδια διαδρομής των δικτύων ή των τμημάτων τους που πρόκειται να εγκατασταθούν, μαζί με σχετικό υπόμνημα που περιέχει το πρόγραμμα των έργων, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών. το οικείο αστυνομικό τμήμα και τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά την εκτέλεση εργασιών παροχετεύσεων.
4.  
  Οι συγκύριοι ακινήτων υποχρεούνται να επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών και την τοποθέτηση εγκαταστάσεων παροχής φυσικού αερίου σε διακεκριμένη ιδιοκτησία καταναλωτή, στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους και πράγματα της οικοδομής
5.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκτέλεση δημόσιων έργων και προμηθειών. Διακηρύξεις, αναθέσεις και εκτέλεση των έργων και προμηθειών των ανωτέρω θα ρυθμίζονται και θα διενεργούνται σύμφωνα με κανονισμούς που αποφασίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, εγκρίνονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1956/1991, που προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 2115/1993, τροποποιείται ως εξής: 3. Για την εκτέλεση των έργων του συστήματος της μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου, ως και των συναφών εγκαταστάσεων και μέχρι την ολοκλήρωση τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων διοίκησης των παραπάνω έργων ολικά ή μερικά σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που συνάπτονται από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. .
7.  
  Το φυσικό αέριο βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα για τα υγρά καύσιμα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε άλλο σχετικό φόρο, μέχρι την 31.12. 2010.
8.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη του Σώματος, θεσπίζονται Κανονισμοί Εξωτερικών και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου, όπως και των εγκαταστάσεων των καταναλωτών. Το Σώμα δύναται να προβαίνει σε έρευνες, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου και να διενεργεί πραγματογνωμοσύνη στα ανωτέρω συστήματα σε περίπτωση ατυχήματος.
9.  
  Η κατασκευή και τοποθέτηση των εγκαταστάσεων των καταναλωτών μπορεί να γίνει από τις κατά τόπους Ε.Δ.Α. ή τις Ε.Π.Α., καθώς και από πρόσωπα που έχουν λάβει σχετική άδεια Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας εγκαταστάτη και συντηρητή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
10.  
  Οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου πρέπει να έχουν πιστοποίηση καταλληλότητας από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (CΕ.Ν.) ή τον ΕΛΟΤ ή άλλο Οργανισμό Προδιαγραφών αναγνωρισμένο από τον ΕΛΟΤ. 11.Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι εταιρείες των παρ. 8 και 10 του άρθρου 3, οι Ε.Δ.Α., οι Ε.Π.Α. και οι εταιρείες της παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος, υποχρεούνται να ασφαλίζονται για την, από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, αστική ευθύνη τους έναντι τρίτων. Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν οι μεγάλοι καταναλωτές για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη τους από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τους χρήσης φυσικού αερίου.
12.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο εταιρείες εισαγωγής. εξαγωγής, μεταφοράς, εμπορίας και διανομής φυσικού αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και στο Σώμα οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο ζητηθεί σχετικά με τη δραστηριότητα τους.
13.  
  Σε περίπτωση άσκησης από οποιονδήποτε δραστηριοτήτων σχετικών με το φυσικό αέριο, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε (5) έως πενήντα (50) εκατομμύρια δραχμές. Σε περίπτωση παραβίασης από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., τις Ε.Δ.Α., τις Ε.Π.Α. και τις εταιρείες των παρ. 8 και 10 του άρθρου 3 και της παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος, των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τους όρους των σχετικών αδειών, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι (20) έως εκατό (100) εκατομμύρια δραχμές. Τα πρόστιμα ορίζονται και επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σώματος και εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων ή τη λήψη άλλων μέτρων, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή τη χορηγηθείσα άδεια.
14.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. εγκαθιστούν τον εξοπλισμό για την ακριβή μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που παρέχουν στους αγοραστές τους. Σημείο παράδοσης του φυσικού αερίου στον αγοραστή είναι η στρόφιγγα εξόδου του μετρητή.
15.  
  Με απόφαση του Υπουργού Βιοχηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από εισήγηση του Σώματος, καθορίζεται η διαδικασία και το όργανο επιλύσεως των διαφωνιών μεταξύ των καταναλωτών και των εταιρειών διανομής, σε θέματα μέτρησης του παραδιδόμενου φυσικού αερίου
16.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών οικοδομών σχετικά με την εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου σε ανεγειρόμενες οικοδομές και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη μελέτη και επίβλεψη των εγκαταστάσεων αυτών, χωρίς να επηρεάζονται ήδη εγκαταστάσεις, σύμφωνες με το π.δ. 420 της 19/20.10.1987 (ΦΕΚ 187 Α) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 321/27.6/3.7.1988 (ΦΕΚ 150 Α), αποκλειόμενης της μείωσης των προβλεπόμενων με αυτό κινήτρων.
17.  
  Η δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκπίπτεται κατά το 75% του συνόλου της από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων. Στις ανωτέρω συσκευές και συστήματα περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πολυκατοικιών πολλαπλής ιδιοκτησίας, της απαλλαγής υπολογιζομένης βάσει των ποσοστών συνιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που φορολογούνται βάσει συντελεστή κέρδους ή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση των παραπάνω συσκευών εκπίπτεται κατά 75% της συνολικής της αξίας από το σύνολο των κερδών που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φορολόγησης ή των αντικειμενικών κριτηρίων. Στα νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης της παραπάνω δαπάνης σε ετήσιο ποσοστό. Το ετήσιο ποσοστό αποσβέσεως, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
23.  
  Οι εισφορές σε είδος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου από την ΕΔΑ προς την αντίστοιχη ΕΠΑ, στην οποία εισφέρονται για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης, αποτιμώνται βάσει εκθέσεως αποτίμησης που συντάσσεται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση αποτίμησης πρέπει.
 1. να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την εισφορά σε είδος,
 2. να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν,
 3. να πιστοποιεί, εάν οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανόν να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.
 4. Αν η έκθεση αποτίμησης συνταχθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, δύναται αυτή να επικαιροποιείται, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η οικονομική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή για τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ΕΠΑ, καθώς και τυχόν έγγραφες παραδοχές αυτού, βάσει των οποίων προσδιόρισε την αξία της ως άνω προσφοράς του.
 5. Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
Article 8
1.  
  Μετά το άρθρο τέταρτο του ν. 1956/1991 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται άρθρο πέμπτο και αναριθμείται το άρθρο πέμπτο σε άρθρο έκτο, ως εξής:.
Date Title FEK
1995-12-06 Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
Modification Type
A/1995/252
2009-01-28 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.
Modification Type
Οι εισφορές σε είδος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου από την ΕΔΑ προς την αντίστοιχη ΕΠΑ, στην οποία εισφέρονται για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης, αποτιμώνται βάσει εκθέσεως αποτίμησης που συντάσσεται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η έκθεση αποτίμησης πρέπει.
 • να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την εισφορά σε είδος,
 • να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν,
 • να πιστοποιεί, εάν οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανόν να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.
 • Αν η έκθεση αποτίμησης συνταχθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, δύναται αυτή να επικαιροποιείται, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η οικονομική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή για τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ΕΠΑ, καθώς και τυχόν έγγραφες παραδοχές αυτού, βάσει των οποίων προσδιόρισε την αξία της ως άνω προσφοράς του.
 • Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
 • Addition
  A/2009/8
  2011-12-16 Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.
  Modification Type
  Κάθε περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.
  Addition
  A/2011/262
  Title Ref.Number Date
  ΝΟΜΟΣ 1857/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1857/15 1857
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
  ΝΟΜΟΣ 1988/1769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1769 1988
  ΝΟΜΟΣ 1991/1929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1929 1991
  ΝΟΜΟΣ 1991/1956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1956 1991
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/420/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/420_19 1987
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/321/27.6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/321_27_6 1988
  Title Ref.Number Date
  Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. 2011/1_16.12.2011 2011
  Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
  Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
  Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
  Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
  Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
  Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
  Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
  Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. 2005/3428 2005
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. 2010/3855 2010
  Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
  Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α[...]" 2016/4414 2016
  Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
  Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). 1996/367 1996
  Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου. 1998/10 1998