Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων
Άρθρο 1 "Άδεια λειτουργίας - Μετοχικό κεφάλαιο Έλεγχος - Ρυθμίσεις καταστατικού"
1.  
  Ανώνυμες εταιρίες με κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και σε κατασκευαστικούς και προμηθευτικούς οίκους και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, υπέρ των μετόχων τους, που ονομάζονται Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.), επιτρέπεται να λειτουργούν μόνον ύστερα από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα νομοθεσία, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Επιτρέπεται, επίσης, στις Ε.Α.Ε. η παροχή συναφών προς τον κύριο σκοπό τους υπηρεσιών, ιδίως συμβουλευτικού και μελετητικού χαρακτήρα. Για τη χορήγηση της άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρίας, καθώς επίσης η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που τη διοικούν. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται τα ανωτέρω κριτήρια.
2.  
  Μέτοχοι της Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων μπορεί να είναι μόνο μέλη των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων, τα οποία διατηρούν εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, η οποία δεν απασχολεί άνω των εκατό (100) εργαζομένων. Επιτρέπεται κατά την ίδρυση Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων η συμμετοχή των ως άνω επιμελητηρίων, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).
3.  
  Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ορισθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι για να επιτραπεί η σύσταση και λειτουργία Εταιριών Αμοιβαίων Εγγυήσεων με σκοπό την παροχή εγγυήσεων και σε επαγγελματίες μετόχους τους
4.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την ίδρυση. Ειδικά, για τις Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων με έδρα τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την ίδρυση. Απαγορεύεται η κάλυψη του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή. Για τη χορήγηση της άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος απαιτείται η κατάθεση του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου των Ε.Α.Ε.
5.  
  Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση τους επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών για τους μετόχους εκείνους, υπέρ των οποίων έχει εγγυηθεί η ανώνυμη εταιρία και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ασφαλιζόμενου χρέους. Η μεταβίβαση των μετοχών κατά τους κανόνες κληρονομικής διαδοχής είναι ελεύθερη υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
6.  
  Απαγορεύεται η κτήση μετοχών κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται για συμμετοχή, κατά την ίδρυση, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επιμελητηρίων, ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του δημόσιου τομέα με την έννοια της παραγράφου 2. Η διάθεση των μετοχών τις οποίες κατέχουν πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ασφαλιστικές εταιρίες και φορείς του δημόσιου τομέα πλέον του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
7.  
  Το ύψος των πάσης φύσεως διευκολύνσεων της εταιρίας στον ίδιο μέτοχο ή σε εταιρίες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων όσον αφορά τις συμβάσεις εγγυήσεως.
9.  
  Το καταστατικό της Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων ορίζει τους όρους, υπό τους οποίους παρέχονται υπέρ των μετόχων της εταιρίας εγγυήσεις, ιδίως δε το ύψος των προμηθειών που εισπράττει η εταιρία για την εγγύηση, καθώς και την άσκηση δικαιώματος αναγωγής κατά των μετόχων
Άρθρο 2
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το καταστατικό της Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων, οι τροποποιήσεις του, οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι προμήθειες που εισπράττει η εταιρία, οι συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμενες για αυτές ασφάλειες, καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ επαχθούς αιτίας, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρέσει του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 2214/1994.
2.  
  Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών δεν διανέμεται στους μετόχους της εταιρίας, αλλά φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για την κάλυψη του κινδύνου από την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας. Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της Εταιρίας Αμοιβαίων Εγγυήσεων το αποθεματικό αυτό μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των καθαρών κερδών.
Άρθρο 3
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ταμείο Αντεγγύησης (Τ.Α.) με σκοπό την κάλυψη, κατά το ποσοστό που θα οριστεί με την ίδια απόφαση, του εγγυητικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σχηματισμού περιουσίας των νομικών προσώπων, οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και η σχέση τους με τις Ανώνυμες Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων, για τις οποίες αντεγγυάται. Με αντίστοιχες αποφάσεις μπορεί να συνιστώνται Ταμεία Αντεγγύησης και για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς.
2.  
  Τα εβδομήντα τοις εκατό (70%) των διαθεσίμων του Τ.Α. τοποθετούνται υποχρεωτικά και παραμένουν κατατεθειμένα εντόκως σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αφού ενημερωθεί εγκαίρως η Τράπεζα της Ελλάδος. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του Τ.Α. μπορεί να επενδύεται σε αξίες σταθερού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, οι τίτλοι του Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών και τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων.
3.  
  Τα Τ.Α. λειτουργούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και το διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργού Εμπορίου.
Άρθρο 4
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
2.  
  Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι Ε.Α.Ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τις ανωτέρω πράξεις και διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα πιστωτικά ιδρύματα που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων προς αυτά και τα υπεύθυνα για τη διοίκηση τους πρόσωπα εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των Ε.Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Άρθρο 5
1.  
  Οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι ανώνυμες εταιρίες, που σκοπό έχουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση κτηματικές, οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις μεσιτικών εργασιών, αντιπροσωπειών, τυχηρών παιγνίων και χρηματοπιστωτικών εργασιών (τράπεζες, ασφάλειες, κ.λπ.), αθλητικά σωματεία και οργανισμοί, καθώς και επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2.  
  Η Ε.Κ.Ε.Σ. μπορεί:.
 1. Να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 2. Να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που εκδίδονται από επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.
 3. Η μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την απόκτησή τους.
 4. Να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει
 5. Να τοποθετεί τα διαθέσιμα της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε δραχμές ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά
 6. Να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους
3.  
  Η Ε.Κ.Ε.Σ. μπορεί, επίσης, κατ εξαίρεση, να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, εφόσον η επένδυση της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι αποτέλεσμα της άσκησης δικαιώματος που απορρέει από προϋπάρχουσα επένδυση της Ε.Κ.Ε.Σ. στην επιχείρηση και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από την εισαγωγή σε χρηματιστήριο.
4.  
  Η Ε.Κ.Ε.Σ. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.
5.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης
6.  
  Επιτρέπεται στην Ε.Κ.Ε.Σ. να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της. Οι εταιρίες αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και διαθέτουν την προς τούτο αναγκαία οργάνωση, στελέχωση και εμπειρία.
7.  
  Για τη σύσταση Ε.Κ.Ε.Σ. ο Υπουργός Εμπορίου εξετάζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και εγκρίνει την υπαγωγή της σε αυτόν.
8.  
  Ο Υπουργός Εμπορίου ασκεί εποπτεία στις Ε.Κ.Ε.Σ., μπορεί να ζητεί από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία και να επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι Κανόνες αποτίμησης"
1.  
  Το ελάχιστο κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ. ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Η καταβολή του υπόλοιπου κεφαλαίου μέχρι του ελάχιστου ποσού πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της τρίτης εταιρικής χρήσης της Ε.Κ.Ε.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η αύξηση του ελάχιστου κεφαλαίου.
2.  
  Οι μετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται σε χρηματιστήριο αξιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Νομικά πρόσωπα και οι συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις, κατά την έννοια του ν. 2296/1995, καθώς και φυσικά πρόσωπα και οι πρώτου και δευτέρου βαθμού συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να κατέχουν, αμέσως ή εμμέσως, πάνω από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να κατέχουν κατ ανώτατο όριο, αμέσως ή εμμέσως, το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ.
4.  
  Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την Ε.Κ.Ε.Σ. σε επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι τοις εκατό (20%) των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Κ.Ε.Σ., όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου.
5.  
  Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της Ε.Κ.Ε.Σ. να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια της. Ως ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις της εταιρίας θεωρούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες Α και Γ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ/τος 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α). Στις υποχρεώσεις συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Κ.Ε.Σ. για δάνεια των επιχειρήσεων του άρθρου 5 παρ. 2 (γ) του παρόντος. Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η Ε.Κ.Ε.Σ., μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Με την ανάκληση της άδειας η Ε.Κ.Ε.Σ. τίθεται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου.
6.  
  Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές του άρθρου 5 παρ. 2(α) και 3 και μετατρέψιμες ομολογίες του άρθρου 5 παρ. 2(β). Στον υπολογισμό του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές του άρθρου 5 παρ. 2(α) και 3 σε επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μετά την επένδυση της Ε.Κ.Ε.Σ., και για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εισαγωγής τους.
7.  
  Οι κανόνες αποτίμησης των επενδύσεων των Ε.Κ.Ε.Σ. του άρθρου 5 παρ. 2(α) και 2(β) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Οι Ε.Κ.Ε.Σ. έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ηλεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές.
8.  
  Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 επιφέρει απώλεια των πλεονεκτημάτων, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος νόμου
Άρθρο 7
1.  
  Ειδικά για τη συμμετοχή τους σε αύξηση του κεφαλαίου ή σε ίδρυση επιχειρήσεων, που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας στην Ελλάδα, οι Ε.Κ.Ε.Σ. επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) στο ποσό της συμμετοχής τους. Για τον υπολογισμό του ύψους της επένδυσης υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας, εκτός από τις δαπάνες για την απόκτηση υλικών παγίων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες για την κάλυψη προλειτουργικών δαπανών για έρευνα αγοράς, εκπαίδευσης προσωπικού, απόκτηση τεχνογνωσίας και εξόδων ιδρύσεως και οργανώσεως.
2.  
  Ως συμμετοχή κατά την έννοια του άρθρου αυτού θεωρείται η καταβολή μετοχικής ή εταιρικής εισφοράς σε αύξηση του κεφαλαίου ή σε ίδρυση επιχειρήσεων στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2(α).
3.  
  Η επιχορήγηση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 παρ. Κα) του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, μετά από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά και άλλα απαραίτητα στοιχεία για το χαρακτηρισμό των επενδύσεων ως υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για επιχορήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι προθεσμίες υποβολής της, η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 8
1.  
  Τα πάσης φύσεως κέρδη που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ε.Σ., εφόσον διανέμονται, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως των δικαιούχων, ενώ τα μη διανεμόμενα κέρδη απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 106 και 114 του ν. 2238/1994.
2.  
  Οι απαλλαγές των κερδών που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ε.Σ. από την πώληση ή ανταλλαγή συμμετοχών της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 6, συμμετέχει στις παραπάνω επιχειρήσεις για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και το ποσοστό ελέγχου της στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής.
Άρθρο 9
1.  
  Εταιρίες, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου, είτε σύμφωνα με το ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α) είτε εκτός των πλαισίων αυτού, μπορούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Υπουργό Εμπορίου να υπαχθούν σε αυτόν.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται στις εταιρίες της προηγούμενης παραγράφου από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου για την υπαγωγή. Οι διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, που ακολουθεί τη χρήση, στη διάρκεια της οποίας έγινε η υπαγωγή.
3.  
  Τα άρθρα 1 έως και 6 του ν. 1775/1988, καθώς και οι παράγραφοι 12 έως και 16 του άρθρου 8 του Α κεφαλαίου του πρώτου μέρους του ν. 2166/1993, που τροποποίησε το ν. 1775/1988, καταργούνται δύο (2) χρόνια μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 1905/1990 (ΦΕΚ 147 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και απαιτήσεις έναντι πελατών στο εξωτερικό, από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, όπως επίσης και απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα..
2.  
  Προστίθεται στο άρθρο 1 του ν. 1905/1990 παράγραφος με τον αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και απαιτήσεις ιδρυτών ή μετόχων του φορέα του άρθρου 4 του παρόντος έναντι πελατών τους στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, εφόσον οι συμβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής του φορέα με τους πελάτες του..
3.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 1905/1990 αριθμούνται 5 και 6 αντίστοιχα.
4.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους για οποιαδήποτε νομική αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος είναι άκυρη, εάν με τη μεταβίβαση ο αποκτών συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος των εταιριών αυτών διεξάγεται από ορκωτούς ελεγκτές.
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1905/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των φορέων του άρθρου 4 του νόμου αυτού επιτρέπεται να ενεργείται έκπτωση, για την κάλυψη του κινδύνου από τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής: έως 1,5% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει, έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα αναγωγής. έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού ή το τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου α της ίδιας παραγράφου..
6.  
  Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 6 του ν. 1905/1990 με τον αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόμου από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χρηματοδοτική μίσθωση
Άρθρο 11
1.  
  Το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 αντικαθίσταται με το ακόλουθο: Ί. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κατά το άρθρο 2 εταιρία υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου, παρέχοντας στον 6ντισυμβαλλόμενό της συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης..
2.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με τον αριθμό 3: 3. Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, ενώ από τα ακίνητα εξαιρούνται τα οικόπεδα. Η σχετική σύμβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται υποχρεωτικά, στην περίπτωση ακινήτων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στις δε άλλες περιπτώσεις με ιδιωτικό έγγραφο. Οι συμβάσεις αυτές εγγράφονται στα βιβλία μεταγραφών της περιφέρειας του μισθούμενου ακινήτου και στα μητρώα αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και αεροσκαφών, αντίστοιχα. Όλες οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1038/1949 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
3.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 1665/1986 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με τον αριθμό 4: 4. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία θεσπίζονται περιορισμοί ως προς την υπηκοότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων ή κινητών πραγμάτων κάθε είδους, οι περιορισμοί αυτοί, στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, κρίνονται και στο πρόσωπο του μισθωτή.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής: Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών.
5.  
  Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 καταργείται.
6.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής: ί. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πάντοτε ορισμένη και δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία (3) έτη για τα κινητά, πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη και δέκα (10) έτη για τα ακίνητα. Αν συμφωνηθεί μικρότερη, ισχύει για την ως άνω καθοριζόμενη ελάχιστη διάρκεια.
7.  
  Στην παρ. 1 εδ. α του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 αντικαθίσταται η λέξη κινητά με τη λέξη πράγματα.
8.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Τα ανωτέρω καταβλητέα δικαιώματα των συμβολαιογράφων καθορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. Με αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
9.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 συμπληρώνεται με το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: Παραλλήλως ισχύει η διάταξη της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
10.  
  Αν ο μισθωτής αποβιώσει, οι καθολικοί διάδοχοι του μπορούν να υπεισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον, προκειμένου περί ακινήτου για επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση, συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης και υπό τον όρο της καταβολής από αυτούς του φόρου κληρονομιάς, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ό εκτοκισμός των οφειλόμενων εν καθυστερήσει τόκων υπερημερίας των μισθωμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων και των λοιπών απαιτήσεων, που απορρέουν από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, γίνεται σύμφωνα με την 289/30.10.1980 απόφαση της Ν.Ε. (ΦΕΚ 269 Α).
11.  
  Οι διατάξεις των νόμων περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης δεν ισχύουν προκειμένου περί χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων 5. Προκειμένου για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις στα μεν κινητά πράγματα σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της συμβάσεως, στα δε ακίνητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αποσβέσεις των ακινήτων.
12.  
  Κατά την έκδοση τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή- πωλητή ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου πώλησης προς την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης αποδίδεται στο Δημόσιο από την εκμισθώτρια εταιρία με την έκδοση σχετικής δίγραμμης επιταγής εις διαταγήντης κατά τόπο αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 9. Απαλλάσσονται από, τυχόν, φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, που θα επιβληθεί, καθώς και από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων:.
 1. η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρία προς το μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 2. η εξαγορά του μισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
13.  
  Οι κατά τα ανωτέρω δίγραμμες επιταγές παραδίδονται από τις εκδώσασες εταιρίες στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, μέσα στο πρώτο πενθήμερο (5 ημέρες) εκάστου μηνός και αφορούν το Φ.Π.Α. του προηγούμενου μήνα.
14.  
  Οι εκμισθώτριες εταιρίες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση απόδοσης Φ.Π.Α. στις προμηθεύτριες εταιρίες, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο (10 ημέρες) εκάστου μηνός, σχετικά με τον αποδοτέο κατά τον προηγούμενο μήνα Φ.Π.Α., για το συμψηφισμό εκ μέρους τους ή/και για τη δικαιολόγηση της μη εκ μέρους τους απόδοσης του συγκεκριμένου Φ.Π.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όροι και προϋποθέσεις μεταβιβάσεως μετοχών της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ στους εργαζομένους στην εταιρεία - Ρύθμιση θεμάτων αποχωρούντος προσωπικού
Άρθρο 12
1.  
  Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. υποχρεούται να μεταβιβάσει, με συμβάσεις πώλησης που θα καταρτιστούν γι αυτόν το σκοπό μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των μετοχών της εταιρείας Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ (αποκαλούμενης εφεξής εταιρεία) που βρίσκονται στην κυριότητα της, στους εργαζομένους στην εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, παραμένει σταθερό στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνόλου του.
2.  
  Συνολικό τίμημα της μεταβίβασης του ανωτέρω ποσοστού ορίζεται το ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (8.175.000.000) δραχμών καταβλητέο υποχρεωτικά σε ετήσιες άτοκες δόσεις. Το τίμημα για κάθε εργαζόμενο, καθώς και οι δόσεις του καθορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση πώλησης των μετοχών. Ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η 31.12.1998 και της τελευταίας η 31.12.2010. Οι μετοχές που μεταβιβάζονται θα είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες. Μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο:.
 1. σε προσλαμβανόμενο στην εταιρεία, μετά την υπογραφή των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά τους εκάστοτε συμφωνούμενους όρους,
 2. σε εργαζόμενο στην εταιρεία, ήδη μέτοχο αυτής και
 3. σε συνεταιρισμό των εργαζομένων στην εταιρεία, που μπορεί να συσταθεί σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
 4. Μέχρι την εξόφληση της αξίας τους οι μετοχές παραμένουν ως ενέχυρο στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., παραδίδονται δε στους εργαζομένους τμηματικά στο τέλος κάθε έτους ανάλογα με το μέρος του συνολικού τιμήματος που θα έχει καταβληθεί.
 5. Μέχρι την εξόφληση του τιμήματος το μέρισμα που αναλογεί στους μετόχους - εργαζομένους, συμψηφίζεται με το οφειλόμενο τίμημα, μειουμένων αναλόγως των αμέσως επόμενων καταβλητέρων δόσεων.
 6. Εφόσον συσταθεί ο κατά την επόμενη παράγραφο συνεταιρισμός, οι μετοχές παραδίδονται στους εργαζομένους, μέσω του συνεταιρισμού και με ευθύνη του.
 7. Οι συμβάσεις μεταβίβασης των μετοχών, όλες οι συνεπεία αυτών πράξεις, μεταβιβάσεις, μεταγραφές, εγγραφές υποθήκης ή προσημειώσεις υποθήκης, οι παραχωρήσεις ενεχύρου ή οποιουδήποτε άλλου εμπράγματου βάρους, καθώς και η άρση εμπράγματων βαρών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσημο ή άλλο αντίστοιχο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος.
 8. Επίσης, απαλλάσσονται κάθε φόρου οι τυχόν τόκοι του πιστούμενου τιμήματος.
 9. Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν και για την υλοποίηση της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του παρόντος συμφωνίας διαγραφής των χρεών της επιχείρησης, για την συνεπεία αυτής άρση των εμπράγματων βαρών, καθώς και για οποιοδήποτε τυχόν κέρδος εμφανισθεί λογιστικά στην επιχείρηση συνεπεία της διαγραφής αυτής.
3.  
  Οι μέτοχοι - εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τη διαχείριση των μετοχών τους και την άσκηση για λογαριασμό τους όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, σε έναν αστικό συνεταιρισμό, τον οποίο θα ιδρύσουν, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α), τουλάχιστον οκτακόσιοι (800) εργαζόμενοι στην εταιρεία και ο οποίος θα έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας ή ανάληψης οποιασδήποτε άλλης υποχρεώσεως έναντι τρίτων. Ο ανωτέρω συνεταιρισμός δύναται να αποκτά κατά κυριότητα μετοχές των εργαζομένων - μετόχων, κατόπιν συμβάσεως, υποκαθιστώντας τους σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει τον αναγκαίο χώρο για τη λειτουργία του συνεταιρισμού και να θέτει στη διάθεση του μέχρι τρία (3) άτομα από το προσωπικό της, τα οποία συνεχίζουν να λαμβάνουν από την εταιρεία, τις κάθε είδους τακτικές και πρόσθετες αποδοχές που θα ελάμβαναν ανεξάρτητα από τη διάθεσή τους.
4.  
  Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και οι μέτοχοι - εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας, όπως αυτό θα εκπονηθεί από τον επιχειρηματικό σύμβουλο που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη σχετικής προτάσεως της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, εκτιμώμενου ύψους κατά προσέγγιση δώδεκα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (12.500.000.000) δραχμών θα γίνει ως εξής:.
 1. Με εισφορά σε χρήμα των μετόχων, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια (2.200.000.000) δραχμές, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
 2. Η κάλυψη της αυξήσεως θα αναληφθεί κατά ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) από τους μετόχους - εργαζομένους και η καταβολή μπορεί να γίνει σταδιακά, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και μέσα στο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, σύμφωνα και με την παράγραφο Δ της από 15.9.1995 συμφωνίας μεταξύ Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και του σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία Η ΤΡΙΑΙΝΑ.
 3. Με κρατική επιχορήγηση με τη μορφή ενίσχυσης επενδύσεων αναδιάρθρωσης, η οποία θα προβλεφθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτους 1996 και θα αναληφθεί από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και της με αριθμ. 30512/9.8.1991 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 740 Β).
 4. Αντί του ποσοστού ιδίας συμμετοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης, ισχύει το ποσό της αυξήσεως κεφαλαίου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.
 5. Κατά τα λοιπά και σχετικά με την ίδια συμμετοχή στην επένδυση εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1892/1990.
 6. γ) Κατά το υπόλοιπο ποσό, με δανεισμό της εταιρείας.
 7. Με το επενδυτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού θα οριστικοποιηθεί το ακριβές ύψος της συνολικής αναγκαίας χρηματοδότησης.
 8. Εφόσον το ύψος της χρηματοδότησης είναι διαφορετικό από το ανωτέρω κατά προσέγγιση εκτιμώμενο, τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
5.  
  Σύμφωνα με την από 15.9.1995 συμφωνία μεταξύ Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, μέρος του μηνιαίου μισθού, καθώς και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα των μετόχων - εργαζομένων, θεωρείται ότι έχει εκχωρηθεί αυτοδικαίως στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. ή προς την εταιρεία, προκειμένου να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του μετόχου - εργαζομένου αποπληρωμής του τιμήματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η εκχώρηση επέρχεται προς μεν την εκδοχέα Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως της παραγράφου 1 του παρόντος, προς δε την εκδοχέα εταιρεία από την ημερομηνία λήψεως από τη Γενική Συνέλευση της αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Το ποσό που εκχωρείται από το μηνιαίο μισθό, καθώς και από τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθορίζεται με ακρίβεια στη σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της προηγούμενης παραγράφου. Οι νόμιμοι τόκοι των εκχωρούμενων κάθε μήνα ποσών, για την καταβολή των ετήσιων δόσεων του τιμήματος της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διατίθενται από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., εφόσον συσταθεί ο κατά την παρ. 3 συνεταιρισμός, σ αυτόν μετά από αίτηση του και προκειμένου μόνο για την αγορά μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια ως άνω παράγραφο. Το υπόλοιπο ποσό των τόκων φέρεται σε πίστωση των εργαζομένων - μετόχων και συμψηφίζεται με. το οφειλόμενο τίμημα, μειουμένων αναλόγως των αμέσως επόμενων καταβλητέων δόσεων.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., υποχρεούται να αναθέτει με συμβάσεις διάρκειας πέντε (5) ετών τη συνολική διαχείριση τη εταιρείας και την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, που για την πρώτη πενταετία θα εκπονηθεί από τον επιχειρηματικό σύμβουλο της παραγράφου 4, σε τρίτον, που θα επιλέγεται με διεθνή διαγωνισμό και θα ελέγχεται με βάση τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, τα αποτελέσματα διαχείρισης κάθε έτους και τους όρους της σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η διαδικασία του διαγωνισμού και οι ελάχιστοι όροι της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης και υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου καθορίζονται από την εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προτάσεων του επιχειρηματικού συμβούλου της παραγράφου 4 του παρόντος.
Άρθρο 13
1.  
  Για την ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης, εκτός των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων, μειώνεται και το προσωπικό της επιχείρησης κατά εξακόσια (600) άτομα εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Εφόσον από το επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 προκύπτει η ανάγκη νέων μειώσεων του προσωπικού, αυτές πραγματοποιούνται εντός του έτους 1996. Η επιλογή των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν γίνεται από την εταιρεία με κριτήρια, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες της και την ορθολογική διάρθρωση του προσωπικού που θα παραμείνει. Με την επιφύλαξη της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου, η παράγραφος Ε της από 15.9.1995 συμφωνίας μεταξύ της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και του σωματείου των εργαζομένων στην εταιρεία Η ΤΡΙΑΙΝΑ ισχύει.
2.  
  Οι ισχύουσες, νόμιμες ή συμβατικές αποζημιώσεις του προσωπικού, λόγω της κατά την προηγούμενη παράγραφο μειώσεως, καταβάλλονται μέσω της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.
3.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α), η οποία ρυθμίζει τα ειδικά μέτρα προστασίας των αποχωρούντων εργαζομένων της επιχείρησης, ισχύει για το προσωπικό που θα αποχωρήσει από την επιχείρηση μέχρι την 31.12.1996, κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων στην εταιρεία, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Οι μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α). Μετάταξη· δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όσοι από τους εργαζομένους στην εταιρεία την 31.3.1996 υποβάλουν αίτηση μετάταξης μέχρι 30.4.1996, οι αιτήσεις τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο μέχρι 31.8.1996 και οι αιτούντες μετατάσσονται στις θέσεις που προβλέπουν οι πίνακες των παραγράφων 4 (α) και 6 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994. Για τη μετάταξη δεν απαιτείται η προϋπόθεση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
5.  
  Όσοι εργαζόμενοι στην εταιρεία, ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του Ι.Κ.Α., έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.1996 τον αριθμό ημερών ασφάλισης και την ηλικία που αναφέρεται παρακάτω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποχώρησης από την εταιρεία για να λάβουν πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α.:.
 1. Άνδρες/Γυναίκες:
 2. 10.500 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από ηλικία. β. Άνδρες:
 3. 9.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 54 ετών. γ. Γυναίκες:
 4. 7.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 45 ετών. δ. Άνδρες:
 5. 4.500 ημέρες στα βαρέα και ηλικία 58 ετών. ε. Άνδρες:
 6. 4.500 ημέρες στα κοινά και ηλικία 62 ετών. στ.
 7. Άνδρες:
 8. 7.500 ημέρες στα κοινά και ηλικία 60 ετών. ζ. Γυναίκες:
 9. 4.500 ημέρες στα βαρέα και ηλικία 54 ετών. η. Άτομα με ειδικές ανάγκες που απασχολούνται στο χώρο παραγωγής και αντιμετωπίζουν δυσκολία μετακίνησης λόγω αναπηρίας ενός ή και των δύο κάτω άκρων ή ποσοστό αναπηρίας από πενήντα τοις εκατό (50%) και πάνω, με 6.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 45· ετών.
 10. Η αίτηση αποχώρησης λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης πρέπει να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή τη συμπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων.
 11. Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης, κατά τις παραπάνω διατάξεις, δικαιούνται και πλήρη επικουρική σύνταξη από τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
 12. Εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις και έχουν διαδοχικά ασφαλιστεί και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από το Ι.Κ.Α., το οποίο υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση το σύνολο του χρόνου που πραγματοποιήθηκε διαδοχικά.
 13. Ο συμμετέχων στην καταβολή της σύνταξης ασφαλιστικός οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη συνταξιοδότησης που του αντιστοιχεί, ταυτόχρονα με το Ι.Κ.Α.
 14. Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά τις παραπάνω διατάξεις υπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
6.  
  Σε όσους εργαζομένους της εταιρείας αποχωρούν, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός από την παράγραφο 4, καταβάλλεται η ισχύουσα πλήρης νόμιμη ή συμβατική αποζημίωση προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η αποζημίωση υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και φορολογείται μέχρι το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών με σταθερό συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) και πέραν του ποσού αυτού με σταθερό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
7.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.. Κάθε λεπτομέρεια της αναλογικής εφαρμογής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται διαφορετικές προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
8.  
  Τα ποσά που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν εξευρεθούν από κονδύλια σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διατεθούν από προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ. ή θα βαρύνουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
9.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με αιτιολογημένη απόφαση του έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί αίτηση για υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο εργαζόμενος κρίνεται απαραίτητος και έχει μετεκπαιδευτεί ειδικά για την εκτέλεση της από 10.5.1989 σύμβασης ναυπήγησης των τριών φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω εργαζόμενοι υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 14
1.  
  Με συμφωνία του Δημοσίου και της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. -ως πιστωτών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. σε ποσοστό ανώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου και του σαράντα τοις εκατό (40%) των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων κατά της εν λόγω εταιρείας- και της ιδίας εταιρείας, η οποία θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 το αργότερο μέχρι 31.1.1996, διαγράφονται κατά ποσοστό έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) όλες οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας, είτε αναφέρονται στα βιβλία της είτε όχι, καθώς και εκείνες που θα δημιουργηθούν εν τω μεταξύ, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μεταβίβασης των μετοχών και πάντως όχι μεταγενέστερα της 31.1.1996r Στη συμφωνία των πιστωτών δεν υπάγονται κατ εξαίρεση οι προκαταβολές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), οι αξιώσεις των προμηθευτών υλικών και εφοδίων, καθώς και των εργολάβων-υπεργολάβων, στους οποίους θα καταβάλλονται τα ήδη οφειλόμενα και τα δημιουργούμενα στο μεταξύ χρέη. Κάθε άλλη προηγούμενη τέτοια συμφωνία μεταξύ των ιδίων ή άλλων πιστωτών και της επιχείρησης παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από το τίμημα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προαφαιρούνται υπέρ της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.:.
 1. Τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας του διαγωνισμού της 3.5.1995.
 2. Η δαπάνη για την επιλογή και την αμοιβή του επιχειρηματικού συμβούλου της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και
 3. Οι καταβληθείσες, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, αποζημιώσεις του προσωπικού.
 4. Το υπόλοιπο του τιμήματος διανέμεται από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις διαγράφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατ αναλογία των απαιτήσεων τους.
 5. Στην κατ αναλογία αυτή κατανομή το Δημόσιο θα καταταγεί και για τη ζημία του Πολεμικού Ναυτικού που διαγράφεται, δυνάμει της διατάξεως του εδαφίου (ε) της επόμενης παραγράφου.
 6. Ειδικότερα, τα μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που θα διαγραφούν και δεν θα εξοφληθούν από το τίμημα μεταβιβάσεως των μετοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο.
2.  
  Οι συμβάσεις ναυπηγήσεων, επισκευών και κατασκευών συνεχίζονται και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών χωρίς καμία μεταβολή. Ειδικότερα, για την από 10.5.1989 σύμβαση ναυπήγησης των τριών φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού ορίζεται ότι η ναυπήγηση τους θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω σύμβασης με τις ακόλουθες διαφορές:.
 1. Τα άρθρα 5.1.11 έως 5.1.17 της σύμβασης αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 2. 5.1.11 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Πινάκων και Ηλεκτρολογικών Συνδέσεων 5% 5.1.12Έναρξη εγκατάστασης στο πλοίο των Οπλικών Συστημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων και Λειτουργικών Μονάδων 5%5.1.13 Έναρξη θέσεως σε λειτουργία Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 5%5.1.14 Έναρξη Δοκιμών Αποδοχής εν όρμω Οπλικών Συστημάτων 5%5.1.15 Έναρξη Δοκιμών Θάλασσας 5%5.1.16 Συμπλήρωση Δοκιμαστικών Βολών για Έλεγχο Αντοχής Σκάφους 5%5.1.17 Παράδοση5%.
 3. Κατά τροποποίηση του άρθρου 5.2 της σύμβασης, η δωδεκαήμερη προθεσμία πληρωμής γίνεται είκοσι (20) ημέρες και η δεκαήμερη προθεσμία της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου γίνεται τριάντα (30) ημέρες.
 4. Κατά τροποποίηση του άρθρου 17.2 της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το πρώτο πλοίο κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, για το δεύτερο κατά δεκαεννέα ( 19) μήνες και για το τρίτο κατά ένδεκα (11) μήνες.
 5. Η περίοδος χάριτος προσδιορίζεται σε πέντε (5) μήνες, των σχετικών άρθρων της σύμβασης τροποποιουμένων αναλόγως.
 6. Το άρθρο 19.1.2 της σύμβασης μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.-, που αφορά ποινικές ρήτρες για την τυχόν καθυστέρηση του έργου, τροποποιείται ως ακολούθως:
 7. Έάν η παράδοση κάθε πλοίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17, καθυστερήσει πέραν της περιόδου χάριτος θαπληρωθούν απότην εταιρείαΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. οι εξής ποινικές ρήτρες, υπολογιζόμενες επί του βασικού τιμήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.1.1. της σύμβασης:
 8. Για καθυστέρηση από την πρώτη μέχρι την τριακοστή ημέρα:
 9. 0,01% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την τριακοστή πρώτη μέχρι την εξηκοστή ημέρα:
 10. 0,02% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την εξηκοστή πρώτη μέχρι την ενενηκοστή ημέρα:
 11. 0.03% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την ενενηκοστή πρώτη Μέχρι την εκατοστή εικοστή ημέρα:
 12. 0,04% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την εκατοστή εικοστή πρώτη μέχρι την εκατοστή πεντηκοστή ημέρα:
 13. 0,05% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την εκατοστή πεντηκοστή πρώτη ημέρα μέχρι την αντίστοιχη περίοδο καθυστέρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.13 .για κάθε πλοίο:
 14. 0,06% ανά ημέρα.
 15. Η ζημία του Πολεμικού Ναυτικού, λόγω των καθυστερήσεων στη ναυπήγηση των τριών φρεγατών, εκκαθαριζόμενη οριστικά στο ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων (12.000.000.000) δραχμών, διαγράφεται εκ του νόμου σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
 16. Διαγράφεται επίσης καθ ολοκληρίαν κάθε ανταξίωση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. για καθυστέρηση καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως και για οποιαδήποτε άλλη αιτία, κατά του Πολεμικού Ναυτικού και αντιστρόφως.
 17. Για όσο χρόνο διαρκεί η ναυπήγηση των τριών φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού στη σύνθεση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. θα μετέχει και εκπρόσωπος που θα ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
 18. Το βραδύτερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μεταβιβάσεως μετοχών στους εργαζομένους, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. οφείλει να συντάξει αποτίμηση του εκτελεσθέντος έργου και να προσδιορίσει τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν.
 19. Η αποτίμηση αυτή θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.
3.  
  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 9,11,14,15 και 16 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995. τροποποιούμενες ως ακολούθως:.
 1. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995 διαγράφονται οι λέξεις του μεταβιβαστικού συμβολαίου και τίθεται η φράση των συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών στους εργαζομένους.
 2. Στον τελευταίο στίχο της ίδιας παραγράφου αντί των λέξεων του συμβολαίου τίθενται οι λέξεις των συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών στους εργαζομένους.
 3. Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α) τροποποιείται ως εξής:
 4. Η δήλωση για οικειοθελή αποχώρηση πρέπει να υποβληθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου για τη μεταβίβαση μετοχών στους εργαζομένους, και ενεργοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων μεταβίβασης των μετοχών.
 5. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 6. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 7. 15.
 8. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. διατηρεί και μετά τη μεταβίβαση μετοχών της στους εργαζομένους της κάθε μορφής προνόμια (πλην φορολογικών) ή άδειες που νόμιμα ή συμβατικά της έχουν παρασχεθεί.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 έως και 8,10,12 και 13 του άρθρου 1 του ν. 2302/1995 καταργούνται.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Η εφαρμογή των προηγούμενων άρθρων δεν τροποποιεί και ουδόλως επηρεάζει τις μεταξύ των συμβαλλόμενων σχέσεις, όπως συνομολογήθηκαν με την από 15.9.1995 συμφωνία μεταξύ της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και του σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία Η ΤΡΙΑΙΝΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 16
1.  
  Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως ισχύει. αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 17
1.  
  Τα υπόλοιπα κανονικών αδειών του προηγούμενου έτους των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, χορηγούνται υποχρεωτικά και πρέπει να έχουν εξαντληθεί το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, καθώς και Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που υπάγονται στο Α Μέρος και στο Κεφάλαιο Α του Δευτέρου Μέρους του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 1188/1981, ΦΕΚ 204 Α).
2.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 διαγράφονται, από τότε που ίσχυσε, οι λέξεις κατ αποκοπή.
Άρθρο 18
1.  
  Στους απολυόμενους χαλυβουργούς από εταιρείες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδική εισφορά (εθνική συμμετοχή) ισόποση προς την εισφορά που θα εγκρίνεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.), με βάση τη σύμβαση του ν. 1274/1991 που έχει υπογραφεί, για την εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 2β της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) μεταξύ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τομέας σιδηρουργίας, και της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Χαλυβουργίας 1993-1995 (93/C146/06).
Άρθρο 19
1.  
  Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α) και από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α), ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2000.
Άρθρο 20
1.  
  Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την εταιρεία Γενική Μεταλλευτική και. Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τιμολογείται από 1.1.1993 μέχρι 31.12.1998 με χρέωση της κιλοβατώρας (Κwh) ίση με την εκάστοτε ισχύουσα για την εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθετου τιμήματος. Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα της ηλεκτροδότησης ρυθμίζεται από σχετική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της Δ.Ε.Η. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται.
 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού του επικουρικού κεφαλαίου επιβάλλεται εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί τοις εκατό, που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
 2. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά 30% τους ασφαλισμένους.
 3. Η εισφορά των ασφαλισμένων εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης φορολογικής επιβάρυνσης εκτός των τελών χαρτοσήμου.
 4. Η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου γίνεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 160/1978 (ΦΕΚ 34 Α).
2.  
  Επιτρέπεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι πάσης φύσεως οφειλές της ανωτέρω εταιρείας προς τη Δ.Ε.Η. που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 1.8.1994, να κεφαλαιοποιούνται φερόμενες σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και οι μετοχές που αντιστοιχούν σ αυτές να περιέρχονται στη Δ.Ε.Η. Στις ανωτέρω κεφαλαιοποιούμενες οφειλές συμπεριλαμβάνονται και οι αναλογούντες τόκοι υπερημερίας μέχρι την ημερομημία μετοχοποιήσεως.
Άρθρο 21
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) με αρμοδιότητες: Τη χάραξη πολιτικής ανάπτυξης και στήριξης των Μ.Μ.Ε. και την παρακολούθηση της υλοποίησης της. Τη μέριμνα για προώθηση σύγχρονων χρηματοπιστωτικών και άλλων θεσμών που προάγουν τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις των Μ.Μ.Ε., ως και την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που τις αφορούν. Την εποπτεία του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
2.  
  Η διάρθρωση της Διευθύνσεως της προηγούμενης παραγράφου, η κατανομή των θέσεων του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, μέχρι εκδόσεως προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Άρθρο 22 "Κωδικοποίηση"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι κείμενες διατάξεις που ισχύουν και που αφορούν τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς του παρόντος νόμου. Στην παραπάνω κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η σύμπτυξη και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των διατάξεων που ισχύουν, καθώς και η απάλειψη των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.
Άρθρο 23 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις διατάξεις του κεφαλαίου Α, των οποίων η ισχύς αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των διατάξεων του άρθρου 16, των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1.1.1996. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-12-29 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/261
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/30512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/30512 1991
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/489 1976
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1905 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1274 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Τροποποίηση του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». 1995/2296 1995
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1038 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1038 1949
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/160 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου. (Συνεδρίαση 585/29.11.96, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1999/2_30.11.1999 1999
Πράξη Διοικητή αριθμ. 2479/27.8.2001 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/1_04.10.2001 2001
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2524/23.7.2003 Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1_31.07.2003 2003
Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2556/27.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_07.01.2005 2005
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4308 2014
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15). 1996/155 1996
Λήψη μέτρων σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, που αφορά τις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ των Κρατών μελών του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συμμόρφωση προς τις δια[...]" 1996/160 1996
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 1996/18 1996
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις, α) των Κοινοτικών Ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ - Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1,2/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία [...]" 1996/252 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1996/32 1996
(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος. 1996/337 1996
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για «τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων δ[...]" 1996/351 1996
Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε. 1996/40 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ[...]" 1996/48 1996
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7.12.92 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφ[...]" 1997/113 1997
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 /ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί. 1997/115 1997
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ[...]" 1997/133 1997
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ ΕΚ[...]" 1997/164 1997
Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών -μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα. 1997/22 1997
Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996. 1997/235 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α), Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 433/93 (ΦΕΚ 183Α) και του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/26/ΕΚ για την ενίσχυση της προλ[...]" 1997/258 1997
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 211/1994 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις τω[...]" 1997/394 1997
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ ΕΚ/22.9.94. 1997/40 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1995 (Α 37) «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/ 449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/Ε[...]" 1997/8 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α 15). 1997/87 1997
Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος [...]" 1997/88 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τ[...]" 1998/106 1998
Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν[...]" 1998/133 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10Α) όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/26/ΕΚ και προς ορισμένες διατάξεις των οδηγιών 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ ΕΟΚ. 1998/159 1998
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, κα[...]" 1998/178 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/19/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 «για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής» 1998/180 1998
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης. Τροποποίηση και συ[...]" 1998/181 1998
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/231 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α’ 104), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/68/ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου. 1998/290 1998
Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της αριθμ. 97/80/Ε.Κ. Απόφασης της Επιτροπής . 1998/323 1998
Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών. 1998/326 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 1998/346 1998
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Ρύθμιση τελών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών οικογενείας αυτών κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. 1998/351 1998
Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2239/1994 «Περί Σημάτων». 1998/353 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 1998/372 1998
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/405 1998
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 1998/62 1998
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 1998/76 1998
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ κρατώ[...]" 1998/84 1998
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε[...]" 1998/90 1998
Επέκταση της ισχύος του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/Α797) στο Ερευνητικό Προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ). 1998/91 1998
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 1999/104 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (1[...]" 1999/15 1999
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4[...]" 1999/156 1999
Χορήγηση Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1999/157 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α΄231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998. 1999/158 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»(11/Α) και του Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κα[...]" 1999/159 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.4.98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995. 1999/16 1999
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (ΦΕΚ Α~ 172), όπως εκάστοτε ισχύει σε συμμόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου για τηνδ ιασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλει[...]" 1999/165 1999
Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 1999/181 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώμ[...]" 1999/182 1999
Ενημέρωση του καταλόγου υπευθύνων φορέων για τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/75/ΕΚ της 1.10.1998. 1999/220 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. 1999/256 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1999/301 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 19/1995 (Α~ 15), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/1996 (Α~ 115) και το Π.Δ. 181/1998 (Α~ 133). 1999/309 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής «για έγκριση των προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχ[...]" 1999/7 1999
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 1999/88 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 1999/89 1999
Σχετικά με τη χρήση προτύπων γι ατη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος σε προσαρμογή προς την οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1999/9 1999
Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεση των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση [...]" 1999/90 1999
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρί[...]" 2001/330 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2001/372 2001
Ρύθμιση θεμάτων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. 2001/403 2001
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ[...]" 2002/130 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομι[...]" 2002/288 2002
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ. 2002/87 2002
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ [...]" 2003/10 2003
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 2003/166 2003
Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ. 2003/17 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 405/1998 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997» (Α~ 285), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το[...]" 2003/293 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2002 κα[...]" 2003/309 2003
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2003/332 2003
Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου. 2003/344 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 16/1999 (Α΄ 9) και 233/2001 (Α΄ 175), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/ 106/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/12/2001, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από[...]" 2003/346 2003
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ (150/Α). 2003/41 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3[...]" 2003/67 2003
Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συ[...]" 2003/69 2003
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 2003/81 2003
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική[...]" 2004/115 2004
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι[...]" 2004/116 2004
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικ[...]" 2004/117 2004
Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα γιά την μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L106/3.5.2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 2004/12 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμό[...]" 2004/155 2004
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄). 2004/180 2004
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγι[...]" 2004/223 2004
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/49/ΕΚ (L209/98). 2004/227 2004
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/Ε.Κ., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 Περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον π[...]" 2004/80 2004
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 2004/82 2004
Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 (L 110/20.4.2000). 2005/139 2005
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 2005/176 2005
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α~ 10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1) 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου [...]" 2005/23 2005
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 2005/49 2005
Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/ 22/ 17.5.2003). 2005/52 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμμό[...]" 2005/66 2005
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. 2006/1 2006
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/42/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2003, για την Αναφορά Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία. 2006/120 2006
Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 και την Οδηγία 98/18 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998. 2006/124 2006
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 2006/149 2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/51/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 41/2005. 2006/158 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)». 2006/167 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003). 2006/190 2006
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ[...]" 2006/2 2006
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 2006/212 2006
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314). 2006/223 2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 80/23.3.2002). 2006/240 2006
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ[...]" 2006/40 2006
Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/17.5.2003)» (Α΄ 79), σε συμμόρφωση με[...]" 2006/70 2006
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/142 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/143 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/144 2007
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέ[...]" 2007/216 2007
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. 2007/232 2007
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2007/51 2007
Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. 2007/54 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...]" 2008/145 2008
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006, για την ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για την διεθνή [...]" 2008/158 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητα[...]" 2008/25 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την α[...]" 2008/26 2008
Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει[...]" 2008/32 2008
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου. 2008/37 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕL261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών 2008/53 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ[...]" 2008/74 2008
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου[...]" 2009/149 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής. 2009/27 2009
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008),[...]" 2010/104 2010
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2010/114 2010
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/135/ΕΚ της επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕL 288). 2010/12 2010
Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 2010/19 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 2010/57 2010
Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για[...]" 2010/71 2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009). 2011/102 2011
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/103 2011
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποπο[...]" 2011/20 2011
Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημ[...]" 2011/3 2011
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254). 2011/36 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198). 2011/49 2011
Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων». 2011/81 2011
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας[...]" 2011/86 2011
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 967/1977 «περί συλλογής, αποξηράνσεως και επεξεργασίας σύκων» (ΦΕΚ Α΄ 325). 2012/1 2012
Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδι[...]" 2012/116 2012
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών κ[...]" 2012/125 2012
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Τροποποίηση του από 30.12.1955 Β.Δ. «περί μέτρων ελέγχου Τρυγητού, αποξηράνσεως, εμπορίας, συσκευασίας και προστασίας της ποιότητος της Κορινθιακής σταφίδος» (ΦΕΚ Α΄ 19/13-1-1956), όπως ισχύει». 2012/13 2012
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2012/2 2012
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄[...]" 2012/20 2012
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ[...]" 2012/50 2012
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012
Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντο[...]" 2012/56 2012
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. 2012/6 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 8[...]" 2012/8 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]" 2013/135 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...]" 2013/156 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο[...]" 2014/119 2014
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (ΕΕ L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α΄ 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεω[...]" 2014/166 2014
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες [...]" 2014/167 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. 2014/70 2014
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/33 2015
Τροποποίηση του Π.Δ. 20/2012:«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ.[...]" 2015/4 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/81 2015
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποίηση του Π.δ. 138/2005 (Α΄195). 2015/87 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 49/2005 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης»” (Α΄ 66), με κύριο σκοπό [...]" 2015/88 2015
Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφά­λειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 1[...]" 2016/120 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). 2016/128 2016
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή [...]" 2016/129 2016
Τροποποίηση του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του[...]" 2016/3 2016
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2016/52 2016
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α’ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α’ 261), 3/2005 (Α’[...]" 2017/48 2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμ[...]" 2017/51 2017
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 2017/98 2017
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και [...]" 2018/81 2018