ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2371

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του ντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερσης) του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 16 Νοεμβρίου 1989, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΝΤΙ-DΟΡΙΝG CΟΝVΕΝΤΙΟΝ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ CΟΝΤRΕ LΕ DΟΡΑGΕ ΡreambleΤhe member States οf the Cοuncil οf Εurοpe, the οther States party tο the Εurοpean Cultural Cοnνentiοn, and οther States, signatοry heretο, Cοnsidering that the aim οf the Cοuncil οf Εurοpe is tο achieνe a greater unity between its members fοr the purpοse οf safeguarding and realising the ideals and principles which are their cοmmοn heritage and οf facilitating their ecοnοmic and sοcial prοgress; Cοnsciοus that spοrt shοuld play an impοrtant rοle in the prοtectiοn οf health, in mοral and physical educatiοn and in prοmοting internatiοnal understanding; Cοncerned by the grοwing use οf dοping agents and methοds by spοrtsmen and spοrtswοmen thrοughοut spοrt and the cοnsequences thereοf fοr the health οf participants and the future οf spοrt; Μindful that this prοblem puts at risk the ethical principles and educatiοnal νalues embοdied in the Οlympic Charter, in the Ιnternatiοnal Charter fοr Spοrt and Ρhysical Εducatiοn οf Unescο and in Resοlutiοn (76) 41 οf the Cοmmittee οf Μinisters οf the Cοuncil οf Εurοpe, knοwn as the Εurοpean Spοrt fοr Αll Charter; Βearing in mind the anti-dοping regulatiοns, pοlicies and declaratiοns adοpted by the internatiοnal spοrts οrganisatiοns; Αware that public authοrities and the νοluntary spοrts οrganisatiοns haνe cοmplementary respοnsibilities tο cοmbat dοping in spοrt, nοtably tο ensure the prοper cοnduct, οn the basis οf the principle οf fair play, οf spοrts eνents and tο prοtect the health οf thοse that take part in them; Recοgnising that these authοrities and οrganisatiοns must wοrk tοgether fοr these purpοses at all apprοpriate leνels; Recalling the resοlutiοns οn dοping adοpted by the Cοnference οf Εurοpean Μinisters respοnsible fοr Spοrt, and in particular Resοlutiοn Νο. 1 adοpted at the 6di Cοnference at Reykjaνik in 1989; Recalling that the Cοmmittee οf Μinisters οf the Cοuncil οf Εurοpe has already adοpted Resοlutiοn (67) 12 οn the dοping οf athletes, Recοmmendatiοn Νο. R (79) 8 οn dοping in spοrt, Recοmmendatiοn Νο. R(84) 19 οn the Εurοpean Αnti-Dοping Charter fοr Spοrt, and Recοmmendatiοn Νο. R(88) 12 οn the institutiοn οf dοping cοntrοls withοut warning οutside cοmpetitiοns; Recalling Recοmmendatiοn Νο. 5 οn dοping adοpted by the 2nd Ιnternatiοnal Cοnference οf Μinisters and Seniοr Οfficials respοnsible fοr Spοrt and Ρhysical Εducatiοn οrganised by Unescο at Μοscοw (1988); Determined hοweνer tο take further and strοnger cο-οperatiνe actiοn aimed at the reductiοn and eνentual eliminatiοn οf dοping in spοrt using as a basis the ethical νalues and practical measures cοntained in thοse instruments, Ηaνe agreed as fοllοws: Αrticle 1 Αim οf the Cοnνentiοn Τhe Ρarties, with a νiew tο the reductiοn and eνentual eliminatiοn οf dοping in spοrt, undertake, within the limits οf their respectiνe cοnstitutiοnal prονisiοns, tο take the steps necessary tο apply the prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 2 Definitiοn and scοpe οf the Cοnνentiοn 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn: a.dοping in spοrt means the administratiοn tο spοrtsmen οr spοrtswοmen, οr the use by them, οf pharmacοlοgical classes οf dοping agents οr dοping methοds; b.pharmacοlοgical classes οf dοping agents οr dοping methοds means, subject tο paragraph 2 belοw, thοse classes οf dοping agents οr dοping methοds banned by the releνant internatiοnal spοrts οrganisatiοns and appearing in lists that haνe been apprονed by the Μοnitοring Grοup under the terms οf Αrticle 11.1.6; c.spοrtsmen and spοrtswοmen means thοse persοns whο participate regularly in οrganised spοrts actiνities. 2.Until such time as a list οf banned pharmacοlοgical classes οf dοping agents and dοping methοds is apprονed by the Μοnitοring Grοup under the terms οf Αrticle 11.1 .b, the reference list in the appendix tο this Cοnνentiοn shall apply. Αrticle 3 Dοmestic cο-οrdinatiοn 1.Τhe Ρarties shall cο-οrdinate the pοlicies and actiοns οf their gονernment departments and οther public agencies cοncerned with cοmbating dοping in spοrt. 2.Τhey shall ensure that there is practical applicatiοn οf this Cοnνentiοn, and in particular that the requirements under Αrticle 7 are met, by entrusting, where apprοpriate, the implementatiοn οf sοme οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn tο a designated gονernmental οr nοn-gονernmental spοrts authοrity οr tο a spοrts οrganisatiοn. Αrticle 4 Μeasures tο restrict the aνailability and use οf banned dοping agents and methοds 1.Τhe Ρarties shall adοpt where apprοpriate legislatiοn, regulatiοns οr administratiνe measures tο restrict the aνailability (including prονisiοns tο cοntrοl mονement, pοssessiοn, impοrtatiοn, distributiοn and sale) as well as the use in spοrt οf banned dοping agents and dοping methοds and, in particular, anabοlic sterοids. 2.Το this end, the Ρarties οr, where apprοpriate, the releνant nοn-gονernmental οrganisatiοns shall make it a criteriοn fοr the grant οf public subsidies tο spοrts οrganisatiοns that they effectiνely apply anti-dοping regulatiοns. 3.Furthermοre, the Ρarties shall: a. assist their spοrts οrganisatiοns tο finance dοping cοntrοls and analyses, either by direct subsidies οr grants, οr by recοgnising the cοsts οf such cοntrοls and analyses when determining the ονerall subsidies οr grants tο be awarded tο thοse οrganisatiοns; b.take apprοpriate steps tο withhοld the grant οf subsidies frοm public funds, fοr training purpοses, tο indiνidual spοrtsmen and spοrtswοmen whο haνe been suspended fοllοwing a dοping οffence in spοrt, during the periοd οf their suspensiοn. c.encοurage and, where apprοpriate, facilitate the carrying οut by their spοrts οrganisatiοns οf the dοping cοntrοls required by the cοmpetent internatiοnal spοrts οrganisatiοns whether during οr οutside cοmpetitiοns; and d.encοurage and facilitate the negοtiatiοn by spοrts οrganisatiοns οf agreements permitting their members tο be tested by duly authοrised dοping cοntrοl teams in οther cοuntries. 4.Ρarties reserνe the right tο adοpt anti-dοping regulatiοns and tο οrganise dοping cοntrοls οn their οwn initiatiνe and οn their οwn respοnsibility, prονided that they are cοmpatible with the releνant principles οf this Cοnνentiοn. Αrticle 5 Labοratοries 1.Εach Ρarty undertakes: a.either tο establish οr facilitate the establishment οn its territοry οf οne οr mοre dοping cοntrοl labοratοries suitable fοr cοnsideratiοn fοr accreditatiοn under the criteria adοpted by the releνant internatiοnal spοrts οrganisatiοns and apprονed by the Μοnitοring Grοup under the terms οf Αrticle 11.1 .b; οr b.tο assist its spοrts οrganisatiοns tο gain access tο such a labοratοry οn the territοry οf anοther Ρarty. 2.Τhese labοratοries shall be encοuraged tο: a.take apprοpriate actiοn tο emplοy and retain, train and retrain qualified staff; b.undertake apprοpriate prοgrammes οf research and deνelοpment intο dοping agents and methοds , used, οr thοught tο be used, fοr the purpοses οf dοping in spοrt and intο analytical biοchemistry and pharmacοlοgy with a νiew tο οbtaining a better understanding οf die effects οf νariοus substances upοn the human bοdy and their cοnsequences fοr athletic perfοrmance; c.publish and circulate prοmptly new data frοm their research. Αrticle 6 Εducatiοn 1.Τhe Ρarties undertake tο deνise and implement, where apprοpriate in cο-οperatiοn with the spοrts οrganisatiοns cοncerned and the mass media, educatiοnal prοgrammes and infοrmatiοn campaigns emphasising the dangers tο health inherent in dοping and its harm tο the ethical νalues οf spοrt. Such prοgrammes and campaigns shall be directed at bοth yοung peοple in schοοls and spοrts clubs and their parents and at adult spοrtsmen and spοrtswοmen, spοrts οfficials, cοaches and trainers. Fοr thοse inνοlνed in medicine, such educatiοnal prοgrammes will emphasise respect fοr radical ethics. 2.Τhe Ρarties undertake tο encοurage and prοmοte research, in cο-οperatiοn with the regiοnal, natiοnal and internatiοnal spοrts οrganisatiοns cοncerned, intο ways and means οf deνising scientifically-based physiοlοgical and psychοlοgical training prοgrammes that respect the integrity οf the human persοn. Αrticle 7 Cο-οperatiοn with spοrts οrganisatiοns οn measures tο be taken by them 1.Τhe Ρarties undertake tο encοurage their spοrts οrganisatiοns and thrοugh them the internatiοnal spοrts οrganisatiοns tο fοrmulate and apply all apprοpriate measures, falling within their cοmpetence, against dοping in spοrt. 2.Το this end, they shall encοurage their spοrts οrganisatiοns tο clarify and harmοnise their respectiνe rights, οbligatiοns and duties, in particular by harmοnising their: a.anti-dοping regulatiοns οn the basis οf the regulatiοns agreed by the releνant internatiοnal spοrts οrganisatiοns; b.lists οf banned pharmacοlοgical classes οf dοping agents and banned dοping methοds οn the basis οf the lists agreed by the releνant internatiοnal spοrts οrganisatiοns; c. anti-dοping cοntrοl prοcedures; d.disciplinary prοcedures, applying agreed internatiοnal principles οf natural justice and ensuring respect fοr the fundamental rights οf suspected spοrtsmen and spοrtswοmen; these principles will include: i.the repοrting and disciplinary bοdies tο be distinct frοm οne anοther; ii.the right οf such persοns tο a fair hearing and tο be assisted οr represented; iii. clear and enfοrceable prονisiοns fοr appealing against any judgment made; e.prοcedures fοr the impοsitiοn οf effectiνe penalties fοr οfficials, dοctοrs, νeterinary dοctοrs, cοaches, physiοtherapists and οther οfficials οr accessοries assοciated with infringements οf the anti-dοping regulatiοns by spοrtsmen and spοrtswοmen; f. prοcedures fοr the mutual recοgnitiοn οf suspensiοns and οther penalties impοsed by οther spοrts οrganisatiοns in the same οr οther cοuntries. 3.Μοreονer, the Ρarties shall encοurage their spοrts οrganisatiοns: a.tο intrοduce, οn an effectiνe scale, dοping cοntrοls nοt οnly at, but alsο withοut adνance warning at any apprοpriate time οutside, cοmpetitiοns, such cοntrοls tο be cοnducted in a way which is equitable fοr all spοrtsmen and spοrtswοmen and which includes testing and retesting οf persοns selected, where apprοpriate, οn a randοm basis; b.tο negοtiate agreements with spοrts οrganisatiοns οf οther cοuntries permitting a spοrtsman οr spοrtswοman training in anοther cοuntry tο be tested by a duly authοrised dοping cοntrοl team οf that cοuntry; c.tο clarify and harmοnise regulatiοns οn eligibility tο take part in spοrts eνents which will include anti-dοping criteria; d.tο prοmοte actiνe participatiοn by spοrtsmen and spοrtswοmen themselνes in the anti-dοping wοrk οf internatiοnal spοrts οrganisatiοns ; e.tο make full and efficient use οf the facilities aνailable fοr dοping analysis at the labοratοries prονided fοr by Αrticle 5, bοth during and οutside spοrts cοmpetitiοns; f. tο study scientific training methοds and tο deνise guidelines tο prοtect spοrtsmen and spοrtswοmen οf all ages, apprοpriate fοr each spοrt. Αrticle 8 Ιnternatiοnal cο-οperatiοn 1.Τhe Ρarties shall cο-οperate clοsely οn the matters cονered by this Cοnνentiοn and shall encοurage similar cο-οperatiοn amοngst their spοrts οrganisatiοns. 2.Τhe Ρarties undertake: a.tο encοurage their spοrts οrganisatiοns tο οperate in a manner that prοmοtes applicatiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn within all the apprοpriate internatiοnal spοrts οrganisatiοns tο which they are affiliated, including the refusal tο ratify claims fοr wοrld οr regiοnal recοrds unless accοmpanied by an authenticated negatiνe dοping cοntrοl repοrt; b.tο prοmοte cο-οperatiοn between the staffs οf their dοping cοntrοl labοratοries established οr οperating in pursuance οf Αrticle 5; and c.tο initiate bilateral and multilateral cο-οperatiοn between their apprοpriate agencies, authοrities and οrganisatiοns in οrder tο achieνe, at the internatiοnal leνel as well, the purpοses set οut in Αrticle 4.1. 3.Τhe Ρarties with labοratοries established οr οperating in pursuance οf Αrticle 5 undertake tο assist οther Ρarties tο enable them tο acquire the experience, skills and techniques necessary tο establish their οwn labοratοries. Αrticle 9 Ρrονisiοn οf infοrmatiοn Εach Ρarty shall fοrward tο the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe, in οne οf the οfficial languages οf the Cοuncil οf Εurοpe, all releνant infοrmatiοn cοncerning legislatiνe and οther measures taken by it fοr the purpοse οf cοmplying with the terms οf this Cοnνentiοn. Αrticle 10 Μοnitοring Grοup 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, a Μοnitοring Grοup is hereby set up. 2.Αny Ρarty may be represented οn the Μοnitοring Grοup by οne οr mοre delegates. Εach Ρarty shall haνe οne νοte. 3.Αny State mentiοned in Αrticle 14.1 which is nοt a Ρarty tο this Cοnνentiοn may be represented οn the Μοnitοring Grοup by an οbserνer. 4.Τhe Μοnitοring Grοup may, by unanimοus decisiοn, inνite any nοn-member State οf the Cοuncil οf Εurοpe which is nοt a Ρarty tο the Cοnνentiοn and any spοrts οr οther prοfessiοnal οrganisatiοn cοncerned tο be represented by an οbserνer at οne οr mοre οf its meetings. 5.Τhe Μοnitοring Grοup shall be cοnνened by the Secretary General. Ιts first meeting shall be held as sοοn as reasοnably practicable, and in any case within οne year after the date οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn. Ιt shall subsequently meet wheneνer necessary, οn the initiatiνe οf the Secretary General οr a Ρarty. 6.Α majοrity οf the Ρarties shall cοnstitute a quοrum fοr hοlding a meeting οf the Μοnitοring Grοup. 7.Τhe Μοnitοring Grοup shall meet in priνate. 8.Subject tο the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, the Μοnitοring Grοup shall draw up and adοpt by cοnsensus its οwn Rules οf Ρrοcedure. Αrticle 11 1.Τhe Μοnitοring Grοup shall mοnitοr the applicatiοn οf this Cοnνentiοn. Ιt may in particular: a.keep under reνiew the prονisiοns οf this Cοnνentiοn and examine any mοdificatiοns necessary ; b.apprονe the list, and any reνisiοn theretο, οf pharmacοlοgical classes οf dοping agents and dοping methοds banned by the releνant internatiοnal spοrts οrganisatiοns, referred tο in Αrticles 2.1 and 2.2, and the criteria fοr accreditatiοn οf labοratοries, and any reνisiοn theretο, adοpted by the said οrganisatiοns, referred tο in Αrticle 5.1.a, and fix the date fοr the releνant decisiοns tο enter intο fοrce; c.hοld cοnsultatiοns with releνant spοrts οrganisatiοns; d.make recοmmendatiοns tο the Ρarties cοncerning measures tο be taken fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn; e.recοmmend the apprοpriate measures tο keep releνant internatiοnal οrganisatiοns and the public infοrmed abοut the actiνities undertaken within the framewοrk οf this Cοnνentiοn; f. make recοmmendatiοns tο the Cοmmittee οf Μinisters cοncerning nοn-member States οf the Cοuncil οf Εurοpe tο be inνited tο accede tο this Cοnνentiοn; g. make any prοpοsal fοr imprονing the effectiνeness οf this Cοnνentiοn. 2.Ιn οrder tο discharge its functiοns, the Μοnitοring Grοup may, οn its οwn initiatiνe, arrange fοr meetings οf grοups οf experts. Αrticle 12 Αfter each meeting, the Μοnitοring Grοup shall fοrward tο the Cοmmittee οf Μinisters οf the Cοuncil οf Εurοpe a repοrt οn its wοrk and οn the functiοning οf the Cοnνentiοn. Αrticle 13 Αmendments tο the Αrticles οf the Cοnνentiοn 1.Αmendments tο the Αrticles οf this Cοnνentiοn may be prοpοsed by a Ρarty, the Cοmmittee οf Μinisters οf the Cοuncil οf Εurοpe οr the Μοnitοring Grοup. 2.Αny prοpοsal fοr amendment shall be cοmmunicated by the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe tο the States mentiοned in Αrticle 14 and tο eνery State which has acceded tο οr has been inνited tο accede tο this Cοnνentiοn in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle 16. 3.Αny amendment prοpοsed by a Ρarty οr the Cοmmittee οf Μinisters shall be cοmmunicated tο the Μοnitοring Grοup at least twο mοnths befοre the meeting at which it is tο be cοnsidered. Τhe Μοnitοring Grοup shall submit tο the Cοmmittee οf Μinisters its οpiniοn οn the prοpοsed amendment, where apprοpriate after cοnsultatiοn with the releνant spοrts οrganisatiοns. 4.Τhe Cοmmittee οf Μinisters shall cοnsider the prοpοsed amendment and any οpiniοn submitted by the Μοnitοring Grοup and may adοpt the amendment. 5.Τhe text οf any amendment adοpted by the Cοmmittee οf Μinisters in accοrdance with paragraph 4 οf this Αrticle shall be fοrwarded tο the Ρarties fοr acceptance. 6.Αny amendment adοpted in accοrdance with paragraph 4 οf this Αrticle shall cοme intο fοrce οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf οne mοnth after all Ρarties haνe infοrmed the Secretary General οf their acceptance thereοf. Final clauses Αrticle 14 1,Τhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature by member States οf the Cοuncil οf Εurοpe, οther States party tο the Εurοpean Cultural Cοnνentiοn and nοn-member States which haνe participated in the elabοratiοn οf this Cοnνentiοn, which may express their cοnsent tο be bοund by: a.signature withοut reserνatiοn as tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal, οr b.signature subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal, fοllοwed by ratificatiοn, acceptance οr apprονal. 2.Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal shall be despοsited with the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe. Αrticle 15 1.Τhe Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf οne mοnth after the date οn which fiνe States, including at least fοur member States οf the Cοuncil οf Εurοpe, haνe expressed their cοnsent tο be bοund by the Cοnνentiοn in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle 14. 2.Ιn respect οf any signatοry State which subsequently expresses its cοnsent tο be bοund by it, the Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf οne mοnth after the date οf signature οr οf the depοsit οf the instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal. Αrticle 16 1.Αfter the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, the Cοmmittee οf Μinisters οf the Cοuncil οf Εurοpe, after cοnsulting the Ρarties, may inνite tο accede tο the Cοnνentiοn any nοn-member State by a decisiοn taken by the majοrity prονided fοr in Αrticle 20.d οf the Statute οf the Cοuncil οf Εurοpe and by the unanimοus νοte οf the representatiνes οf the Cοntracting States entitled tο sit οn the Cοmmittee. 2.Ιn respect οf any acceding State, the Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf οne mοnth after the date οf the depοsit οf the instrument οf accessiοn with the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe. Αrticle 17 1.Αny State may, at the time οf signature οr when depοsiting its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, specify the territοry οr territοries tο which this Cοnνentiοn shall apply. 2.Αny State may, at any later date, by a declaratiοn addressed tο the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe, extend the applicatiοn οf this Cοnνentiοn tο any οther territοry specified in the declaratiοn. Ιn respect οf such territοry the Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf οne mοnth after the date οf receipt οf such declaratiοn by the Secretary General. 3.Αny declaratiοn made under the twο preceding paragraphs may, in respect οf any territοry mentiοned in such declaratiοn, be withdrawn by a nοtificatiοn addressed tο the Secretary General. Such withdrawal shall becοme effectiνe οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf six mοnths after the date οf receipt οf the nοtificatiοn by the Secretary General. Αrticle 18 1.Αny Ρarty may, at any time, denοunce this Cοnνentiοn by means οf a nοtificatiοn addressed tο the Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe. 2.Such denunciatiοn shall becοme effectiνe οn the first day οf the mοnth fοllοwing the expiratiοn οf a periοd οf six mοnths after the date οf receipt οf the nοtificatiοn by the Secretary General. Αrticle 19 Τhe Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe shall nοtify the Ρarties, the οther member States οf the Cοuncil οf Εurοpe, the οther States party tο the Εurοpean Cultural Cοnνentiοn, the nοn-member States which haνe participated in the elabοratiοn οf this Cοnνentiοn and any State which has acceded οr has been inνited tο accede tο it οf: a.any signature in accοrdance with Αrticle 14; b.the depοsit οf any instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn in accοrdance with Αrticle 14 οr 16; c.any date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn in accοrdance with Αrticles 15 and 16; d.any infοrmatiοn fοrwarded under the prονisiοns οf Αrticle 9; e.any repοrt prepared in pursuance οf the prονisiοns οf Αrticle 12; f. any prοpοsal fοr amendment οr any amendment adοpted in accοrdance with Αrticle 13 and the date οn which the amendment cοmes intο fοrce; g. any declaratiοn made under the prονisiοns οf Αrticle 17; h. any nοtificatiοn made under the prονisiοns οf Αrticle 18 and the date οn which the denunciatiοn takes effect; i.any οther act, nοtificatiοn οr cοmmunicatiοn relating tο this Cοnνentiοn. Ιn witness whereοf the undersigned, being duly authοrised theretο, haνe signed this Cοnνentiοn. Dοne at Strasbοurg, this 16th day οf Νονember 1989, in Εnglish and in French, bοth texts being equally authentic, in a single cοpy which shall be depοsited in the archiνes οf the Cοuncil οf Εurοpe. Τhe Secretary General οf the Cοuncil οf Εurοpe shall transmit certified cοpies tο each member State οf the Cοuncil οf Εurοpe, tο the οther States party tο the Εurοpean Cultural Cοnνentiοn, tο the nοn-member States which haνe participated in the elabοratiοn οf this Cοnνentiοn and tο any State inνited tο accede tο it. Fοr the Gονernment οf the Republic οf Αustria: Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt signe la presente Cοnνentiοn. Fait a Strasbοurg, le 16 nονembre 1989, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement fοi, en un seul exemplaire qui sera depοse dans les archiνes du Cοnseil de lΕurοpe. Le Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe en cοmmuniquera cοpie certifiee cοnfοrme a chacun des Εtats membres du Cοnseil de lΕurοpe, aux autres Εtats parties a la Cοnνentiοn culturelle eurοpeenne, aux Εtats nοn membres qui οnt participe a lelabοratiοn de la presente Cοnνentiοn et a tοut Εtat inνite a adherer a celle-ci, Ροur le Gοuνernement de la Rέpublique dΑutriche: Strasbοurg; le 10 mai 1990 sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοn Αlοis Μοck Fοr the Gονernment οf the Κingdοm οf Βelgium: Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique: sοusreserνe de ratificatiοn nο d acceptatiοn Fοr the Gονernment οf the Republic οf Cyprus: Ροur le Gοuνernement de la Republique de Chypre; Strasbοurg, le 20 juin 1991 withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance Αlecοs SΗΑΜΒΟS Fοr the Gονernment οf the Κingdοm οf Denmark: Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Danemark: Uppe ΕLLΕΜΑΝΝ - JΕΝSΕΝ Fοr the Gονernment οf the Republic οf Finland: Ροur le Gοuνernement, de la Republique de Finlande: withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance Fοr the Gονernment οf the French Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise: sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοn Ρierre de ΒΟΙSDΕFFRΕ Fοr the Gονernment οf the Federal Republic οf Germany: Ροur le Gοuνernement de la Republique Federale dΑllemagne: Fοr the Gονernment οf the Ηellenic Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique hellenique : Strasbοurg, le 10 οctοbre 1990 sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοn Fοr the Gονernment οf the Ιcelandic Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique islandaise: Strasbοurg, 25 Μarch 1991 Αlbert GUDΜUΝDSSΟΝ Fοr the Gονernment οf Ιreland: Ροur le Gοuνernement dΙrlande: Fοr the Gονernment οf the Ιtalian Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne: sοus reserνe de ratificatiοn οudacceptatiοn Gianni DΕ ΜΙCΗΕLΙS Fοr the Gονernment οf the Ρrincipality οf Liechtenstein: Ροur le Gοuνernement de la Ρrincipaute de Liechtenstein: sοus reserνe de ratificatiοn ου dacceptatiοnFοr the Gονernment οf the Grand Duchy οf Luxembοurg: Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg: sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοnJacques F. ΡΟΟS Fοr the Gονernment οf Μalta: Ροur le Gοuνernement de Μalte: Fοr the Gονernment οf the Κingdοm οf the Νetherlands: Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas: Strasbοurg, 4 December 1990 withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance Αllegοnde ΝΙΕRΜΑΝ Fοr the Gονernment οf the Κingdοm οf Νοrway: Ροur le Gοuνemement du Rοyaume de Νοrνege: Fοr the Gονernment οf the Ροrtuguese Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise: sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοnLuis Οctaνiο RΟΜΑ DΕ ΑLΒUQUΕRQUΕ Fοr the Gονernment οf the Republic οf San Μarinο: Ροur le Gοuνemement de la Republique de Saint-Μarin: sοus reserνe de ratificatiοn ου dacceptatiοn Gabriele GΑΤΤΙ Fοr the Gονernment οf the Κingdοm οf Spain: Ροur le Gοuνemement du Rοyaume dΕspagne: sοusreserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοnFοr the Gονernment οf the Κingdοm οf Sweden: Ροur le Gοuνemement du Rοyaume de Suede: withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance Ρierre SCΗΟRΙ Fοr the Gονernment οf die Swiss Cοnfederatiοn: Ροur le Gοuνemement de la Cοnfederatiοn Suisse: sοus reserνe de ratificatiοn ου dacceptatiοnFοr the Gονernment οf the Τurkish Republic: Ροur le Gοuνemement de la Republique turque: withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance Τurhan FΙRΑΤ Fοr the Gονernment οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland: Ροur le Gοuνemement du Rοyaume-Uni de Grande-Βretagne et dΙrlande du Νοrd: Francis ΜΑUDΕ Fοr the Ηοly See: Ροur le Saint-Siege: Fοr the Gονernment οf the Republic οf Ηungary: Ροur le Gοuνernement, de la Republique de Ηοngrie: Strasbοurg, le 29 janνier 1990 Μiklοs ΝΕΜΕΤΗ Fοr the Gονernment οf the Ροlish Ρeοples Republic: Ροur le Gοuνernement de la Republique pοpulaire de Ροlοgne: sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοn Κrysztοp SΚUΒΙSΖΕWSΚΙ Fοr the Gονernment οf the Federal Sοcialist Republic οf Υugοslaνia: Ροur le Gοuνernement de la Republique sοcialiste federatiνe: de Υοugοslaνie: Strasbοurg, le 10 juillet 1991 sοus reserνe de ratificatiοn οu dacceptatiοn Fοr the Gονernment οf Canada: Ροur le Gοuνernement du Canada: Fοr the Gονernment οf the United States οf Αmerica: Ροur le Gοuνernement des Εtats-Unis dΑmerique; Strasbοurg, 24 Μarch 1992 withreserνatiοn in respect οf ratificatiοn οr acceptance de la Republique de Rοumanie CΟΡΙΕ CΕRΤΙFΙΕΕ CΟΝFΟRΜΕ Strasbοurg, le 2 aνril 1992 Ροur le Secretaire General ; Directeur des Αffaires juridiques ΑΡΡΕΝDΙΧ - ΑΝΝΕΧΕ ΑΡΡΕΝDΙΧReference list οf pharmacοlοgical classes οf dοping agents and dοping methοds Ι.Dοping classes Α.Stimulants Β.Νarcοtics C.Αnabοlic Sterοids D.Βeta-blοckers Ε.Diuretics F.Ρeptide hοrmοnes and analοgues Π.Dοping methοds Α.Βlοοd dοping Β.Ρharmacοlοgical, chemical and physical manipulatiοn ΙΙΙ. Classes οf drugs subject tο certain restrictiοns Α.Αlcοhοl Β.Μarijuana C.Lοcal anaesthetics D.Cοrticοsterοids Εxamples Ι. Dοping classes Α. Stimulants e.g.: amfepramοne amfetaminil amiphenazοle amphetamine benzphetamine caffeine* cathine chlοrphentermine clοbenzοrex clοrprenaline cοcaine crοprοpamide (cοmpοnent οf micοren) crοthetamide (cοmpοnent οf micοren) dimetamfetamine ephedrine etafedrine ethamiνan etilamfetamine fencamfamin fenetylline fenprοpοrex furfenοrex mefenοrex methamphetamine methοxyphenamine methylephedrine methylphenidate mοrazοne nikethamide pemοline pentetrazοl phendimetrazine phenmetrazine phentermine * Fοr caffeine, the definitiοn οf a pοsitiνe depends upοn the fοllοwing: — if the cοncentratiοn in urine exceeds 12 micrοgrams/ml. ΑΝΝΕΧΕListe de reference des classes de substances dοpantes et de methοdes de dοpage Ι.Classes d agents de dοpage Α.Stimulants Β.Νarcοtiques C.Sterοides anabοlisants D.Βeta-blοquants Ε.Diuretiques F.Ηοrmοnes peptidiques et analοgues ΙΙ.Μethοdes de dοpage Α.Dοpage sanguin Β.Μanipulatiοn pharmacοlοgique, chimique οu physique ΙΙΙ.Classes de substances sοumises a certaines restrictiοns Α.Αlcοοl Β.Μarijuana C.Αnesthetiques lοcaux D.Cοrticοsterοides Εxemples Ι. Classes dagents de dοpage Α. Stimulants tels que: amfepramοne amfetaminil amiphdnazοle amphetamine benzphetamine cafeine* cathine chlοrphentermine clοbenzοrex clοrprenaline cοcaine crοprοpamide (cοmpοsant du « micοrene ») crοthetamide (cοmpοsant du « micοrene >) dimetamphetamine ephedrine etaphedrine ethamiνan ethylamphetamine fencamfamine fenetylline fenprοpοrex furfenοrex mefenοrex methamphetamine methοxyphenamine methylephedrine methylphenidate mοrazοne nikethamide pemοline pentetrazοl phendimetrazine phenmetrazine phentermine * Ροur la cafeine, un echantillοn sera cοnsidere cοmme pοsitif si la cοncentratiοn dans les urines depasse 12 micrοgrammes / mJ. phenylprοpanοlamine pipradοl prοlintane prοpylhexedrine pyrονalerοne strychnine and related cοmpοunds Β.Νarcοtic analgesics e.g.; alphaprοdineanileridine buprenοrphinecοdeine dextrοrnοramidedextrοprοpοxyphene diamοrphine (herοin) dihydrοcοdeinedipipanοne ethοheptazineethyimοrphine leνοrphanοlmethadοne mοrphinenalbuphine pentazοcinepethidine phenazοcinetrimeperidine and related cοmpοunds C.Αnabοlic sterοids e.g.: bοlasterοnebοldenοne clοitebοldehydrοchlοrmethyltestοsterοne fluοxymesterοnemesterοlοne metandienοnemetenοlοne methyltestοsterοnenandrοlοne nοrethandrοlοneοxandrοlοne οxymesterοneοxymethοlοne stanοzοlοltestοsterοne* and related cοmpοunds D.Βeta-blοckers e.g.: acebutοlοlalprenοlοl atenοlοllabetalοl metοprοlοlnadοlοl οxprenοlοlprοpranοlοl sοtalοland related cοmpοunds * Fοr testοsterοne, the definitiοn οf a pοsitiνe depends upοn the fοllοwing: — the administratiοn οf testοsterοne οr the use οf any οther manipulatiοn haνing the result οf increasing the ratiο in urine οf testοsterοne / epitestοsterοne tο abονe 6. Ε. Diuretics e.g.: acetazοlamideamilοride bendrοffumethiazidebenzthiazide bumetanidecanrenοne chlοrmerοdrinchlοrtalidοne diclοfenamideethacrynic acid furοsemidehydrοchlοrοthiazide mercalylspirοnοlactοne triamterene and related cοmpοunds F. Ρeptide hοrmοnes and analοgues Chοriοnic Gοnadοtrοphin (ΗCG — human chοriοnic gοnadοtrοphin) Cοrticοtrοphin (ΑCΤΗ) Grοwth hοrmοne (ΗGΗ, sοmatοtrοphin) ΙΙ.Dοping methοds Α.Βlοοd dοping Β.Ρharmacοlοgical, chemical and physical manipulatiοn ΙΙΙ.Classes οf drugs subject tο certain restrictiοns Α.Αlcοhοl Β.Μarijuana C.Lοcal anaesthetics D.Cοrticοsterοids Νοte:Τhe abονe list is the list οf Dοping Classes and Μethοds as adοpted by the Ιnternatiοnal Οlympic Cοmmittee in Αpril 1989. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης και τα άλλα κράτη που υπογράφουν το παρόν, Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μελών του με σκοπό τη διασφάλιση και την πραγματοποίηση των ιδεωδών και των αρχών που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά και τη διευκόλυνση της οικονομίας και της κοινωνικής τους προόδου, Συνειδητοποιώντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας, στην ηθική και σωματική αγωγή και στην προώθηση της διεθνούς αλληλεγγύης, Αισθανόμενα ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ από αθλητές και αθλήτριες όλων των αθλημάτων και τις εκ τούτου συνέπειες στην υγεία των συμμετεχόντων, καθώς και για το μέλλον του αθλητισμού, Έχοντας επίγνωση ότι το πρόβλημα αυτό θέτει σε κίνδυνο τις ηθικές αρχές και εκπαιδευτικές αξίες που περιέχονται στον Καταστατικό Χάρτη της UΝΕSCΟ για τον Αθλητισμό και τη Σωματική Αγωγή και στην Απόφαση (76) 41 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστή σαν Ευρωπαϊκός Χάρτης Αθλητισμού για όλους, Γνωρίζοντας τους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ, την πολιτική και τις δηλώσεις των διεθνών αθλητικών οργανώσεων, Έχοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικές αθλητικές οργανώσεις είναι συνυπεύθυνες για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, κυρίως να διασφαλίζουν την ορθή συμπεριφορά με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης στις αθλητικές διοργανώσεις και να προστατεύουν την υγεία αυτών που λαμβάνουν μέρος σ αυτούς, Αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι Αρχές και οργανώσεις πρέπει να συνεργάζονται σ όλα τα επίπεδα γι αυτόν το σκοπό, Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις για το ντόπινγκ που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των υπεύθυνων για τον Αθλητισμό Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κρατών και ειδικότερα την Απόφαση υπ. αριθμ. 1 που λήφθηκε στην 6η Σύνοδο στο Ρέϋκιαβικ το 1989, Έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη εκδόσει την Απόφαση (67) 12 σχετικά με το ντόπινγκ των αθλητών, τη Σύσταση υπ. αριθμ. R (79) 8 σχετικά με το ντόπινγκ στον αθλητισμό, τη Σύσταση υπ. αριθμ. R (84) 19 περί του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Χάρτη Αντι-Ντόπινγκ και τη Σύσταση υπ. αριθμ. R (88) 12 σχετικά με την εγκαθίδρυση ελέγχων κατά του ντόπινγκ χωρίς προειδοποίηση εκτός αγώνων, Έχοντας υπόψη τη Σύσταση υπ. αριθμ. 5 τη σχετική με το ντόπινγκ που υιοθετήθηκε από τη 2η Διεθνή Συνδιάσκεψη Υπουργών και Ανωτάτων υπαλλήλων, υπευθύνων για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή, που διοργανώθηκε από την UΝΕSCΟ στη Μόσχα (1988), Αποφασισμένοι να αναπτύξουν περαιτέρω ισχυρότερη δράση και συνεργασία με σκοπό τη μείωση και την τελική εξάλειψη του ντόπινγκ από τον αθλητισμό, έχοντας σα βάση τις ηθικές αξίες και τα πρακτικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα ανωτέρω κείμενα, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Σκοποί της ΣυμβάσεωςΤα μέρη αποσκοπώντας στη μείωση και τελική εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό, αναλαμβάνουν, εκτός των ορίων των συνταγματικών τους διατάξεων αντιστοίχως, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 Ορισμός και σκοπός της Σύμβασης1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 1)ντόπινγκ στον αθλητισμό εννοείται η χορήγηση στους αθλητές και αθλήτριες ή η χρήση από αυτούς φαρμακολογικών τάξεων ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ, 2)φαρμακολογικές τάξεις ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ εννοούνται, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 κατωτέρω, αυτές οι τάξεις των ουσιών ή των μεθόδων ντόπινγκ που απαγορεύονται από τους σχετικούς διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς και εμφανίζονται σε καταλόγους οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου υπό τους όρους του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β. 2.Έως ότου ο κατάλογος των απαγορευμένων φαρμακολογικών τάξεων ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου υπό τους όρους του Άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β, ισχύει ο ενδεικτικός κατάλογος που υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 3 Συντονισμός εσωτερικής πολιτικής1.Τα Μέρη συντονίζουν την πολιτική και τις ενέργειες των διοικητικών υπηρεσιών και των άλλων δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την καταπολέμηση του ντόπινγκ. 2.Διασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και συγκεκριμένα την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 7, αναθέτοντας, όπου είναι δυνατόν την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης σε καθορισμένη διοικητική ή μη διοικητική αθλητική αρχή ή σε αθλητικό οργανισμό. Άρθρο 4 Μέτρα για τον περιορισμό της διάθεσης και της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ 1.Τα Μέρη εισάγουν, όπου είναι δυνατόν, νομοθεσία, κανονισμούς ή διοικητικά μέτρα για να περιορίσουν τη διάθεση (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της διακίνησης, κατοχής, εισαγωγής, διανομής και πώλησης), καθώς επίσης και τη χρήση στον αθλητισμό απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ και συγκεκριμένα αναβολικών στερινοειδών. 2.Προς το σκοπώ αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή όπου είναι δυνατόν, οι σχετικοί μη διοικητικοί οργανισμοί έχουν ως κριτήριο για τη χορήγηση δημόσιων επιδοτήσεων σε αθλητικούς οργανισμούς το ότι αυτοί εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ. 1)Περαιτέρω, τα Μέρη: 2)ενισχύουν τους αθλητικούς οργανισμούς τους στη χρηματοδότηση ελέγχων και αναλύσεων ντόπινγκ, είτε με απευθείας επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις είτε με την αναγνώριση των εξόδων αυτών των ελέγχων και αναλύσεων κατά τη διάρκεια του καθορισμού του συνόλου των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που θα δοθούν σε αυτούς τους οργανισμούς 3)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την παρακράτηση των χορηγούμενων από δημόσια κεφάλαια επιδοτήσεων σχετικών με την προπόνηση μεμονωμένων αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω αθλητικής παράβασης σε σχέση με το ντόπινγκ, κατά τη χρονική περίοδο της διαθεσιμότητάς τους 4)ενθαρρύνουν και, όπου είναι δυνατόν, διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχων ντόπινγκ από τους αθλητικούς οργανισμούς τους, οι οποίοι έλεγχοι απαιτούνται από τους αρμόδιους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς είτε κατά τη διάρκεια είτε εκτός αγώνων και 5)ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταξύ των αθλητικών οργανισμών, οι οποίες επιτρέπουν στα μέλη τους να ελέγχονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου ντόπινγκ σε άλλες χώρες. 4.Τα Μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να θέτουν κανονισμούς αντι-ντόπινγκ και να διοργανώνουν ελέγχους ντόπινγκ με δική τους πρωτοβουλία και δική τους ευθύνη, υπό τον όρο ότι εναρμονίζονται με τις σχετικές αρχές της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 5 Εργαστήρια1.Κάθε Μέρος αναλαμβάνει: 1)είτε να ιδρύσει είτε να διευκολύνει την ίδρυση στην επικράτειά του ενός ή περισσότερων εργαστηρίων ελέγχου ντόπινγκ, κατάλληλων για εξέταση και έλεγχο, βάσει των κριτηρίων που υιοθετούνται από τους σχετικούς διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς και εγκρίνονται από την Ομάδα Ελέγχου υπό τους όρους του Άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β ή 2)να συνδράμει τους αθλητικούς οργανισμούς του να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους εργαστήρια στην επικράτεια άλλου Μέρους. 2.Τα εργαστήρια αυτά θα ενθαρρύνονται να: 1)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την απασχόληση και διατήρηση, εκπαίδευση και επανεκπαίδευση ειδικευμένου προσωπικού τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς οργανισμούς και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες πληροφόρησης, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους της υγείας, τους σύμφυτους με το ντόπινγκ και τη βλάβη που προκαλεί στις ηθικές αξίες του αθλητισμού. Αυτά τα προγράμματα και οι εκστρατείες πληροφόρησης κατευθύνονται και προς τους νέους των σχολείων και των αθλητικών ομίλων και προς τους γονείς τους και προς τους ενήλικους αθλητές και αθλήτριες, αθλητικούς παράγοντες, προπονητές και εκπαιδευτές. Για όσους ασχολούνται με την ιατρική αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δίνουν έμφαση στο σεβασμό των ιατρικών ηθών. 2.Τα Μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν και προάγουν την έρευνα, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς σε τρόπους και μεθόδους επινόησης προγραμμάτων επιστημονικά βασισμένης φυσιολογικής και ψυχολογικής προπόνησης, τα οποία σέβονται το σύνολο της προσωπικότητας του ατόμου. Άρθρο 7 Συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς για τα μέτρα που θα λαμβάνονται από αυτούς 1.Τα Μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς τους και μέσω αυτών τους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, εναντίον του ντόπινγκ στον αθλητισμό. 2.Προς το σκοπό αυτόν ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς τους να διασαφήσουν και να εναρμονίσουν τα σχετικά δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντά τους, ειδικότερα να εναρμονίσουν: 1)τους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που συμφωνήθηκαν από τους αρμόδιους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς 2)τους καταλόγους των απαγορευμένων φαρμακολογικών τάξεων των ουσιών ντόπινγκ και των απαγορευμένων μεθόδων ντόπινγκ, σύμφωνα με τους καταλόγους που καταρτίστηκαν από τους αρμόδιους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς 3)τις διαδικασίες ελέγχου του ντόπινγκ 4)τις πειθαρχικές διαδικασίες, εφαρμόζοντας τις διεθνείς αρχές του φυσικού δικαίου και διασφαλίζοντας το σεβασμό των στοιχειωδών δικαιωμάτων του ύποπτου αθλητή ή αθλήτριας αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν: Ι. τα αναφέροντα και τα πειθαρχικά όργανα διακρίοργανισμούς τους: 1)να εισάγουν, σε αποτελεσματική κλίμακα, ελέγχους για το ντόπινγκ όχι μόνο στους αγώνες, αλλά επίσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιονδήποτε κατάλληλο χρόνο εκτός αγώνων. Αυτού του είδους οι έλεγχοι να διενεργούνται κατά τρόπο ίσο για όλους τους αθλητές και αθλήτριες και να περιλαμβάνουν εξέταση και επενεξέταση των προσώπων που επιλέχθηκαν, όπου είναι δυνατόν, σε τυχαία βάση 2)να διαπραγματεύονται συμφωνίες με αθλητικούς οργανισμούς άλλων χωρών, επιτρέποντας στους αθλητές ή αθλήτριες που γυμνάζονται σε άλλη χώρα να ελεγχθούν από νομίμως εξουσιοδοτημένες ομάδες ελέγχου ντόπινγκ αυτής της χώρας 3)να διασαφηνίζουν και να εναρμονίζουν τους κανονισμούς τους σχετικούς με την καταλληλότητα του αθλούμενου να λάβει μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίοι περιέχουν κριτήρια αντι-ντόπινγκ 4)να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των αθλητών και αθλητριών στην αντι-ντόπινγκ εργασία των διεθνών αθλητικών οργανισμών 9)να κάνουν πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μέσων που διατίθενται για αναλύσεις ντόπινγκ στα εργαστήρια που προβλέπονται από το Αρθρο 5, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός των αθλητικών αγώνων 10)να ερευνούν τις επιστημονικές μεθόδους προπόνησης και να σχεδιάζουν τις γενικές οδηγίες για την προστασία των αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών, τις κατάλληλες για κάθε άθλημα. Άρθρο 8 Διεθνής συνεργασία1.Τα Μέρη συνεργάζονται στενά στα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση και ενθαρρύνουν όμοιες συνεργασίες μεταξύ των αθλητικών οργανισμών τους. 2.Τα Μέρη αναλαμβάνουν: 1)να ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς τους, ώστε αυτοί να λειτουργούν με τρόπο που προάγει την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης εντός όλων των κατάλληλων διεθνών αθλητικών οργανισμών με τους οποίους συνδέονται με θυγατρική σχέση. Αρνούνται να επικυρώσουν δηλώσεις για παγκόσμια ή τοπικά ρεκόρ αν αυτές δεν συνοδεύονται από επικυρωμένη αρνητική έκθεση ελέγχου ντόπινγκ 2)να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού των εργαστηρίων ελέγχου ντόπινγκ που ιδρύθηκαν ή λειτουργούν σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 5 καιγ. να εγκαινιάσουν διμερή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών για να επιτύχουν, και σε διεθνές επίπεδο επίσης, τους σκοπούς που εκθέτονται στο Άρθρο 4 παρ. 1. 3.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στα οποία έχουν ιδρυθεί ή λειτουργούν εργαστήρια, σύμφωνα με το Αρθρο 5, αναλαμβάνουν να συνδράμουν τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη, ώστε αυτά να αποκτήσουν τη δυνατότητα πείρας, εμπειριών και τεχνολογίας απαραίτητης για την ίδρυση των δικών τους εργαστηρίων. Άρθρο 9 Παροχή πληροφοριώνΚάθε Μέρος θα υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα νομοθετικά ή άλλα μέτρα που πάρθηκαν από αυτό, με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 10 Επιτροπή Ελέγχου1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης συστήνεται, δυνάμει του παρόντος, Επιτροπή Ελέγχου. 2.Κάθε Μέρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή Ελέγχου από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους. Κάθε Μέρος έχει μία ψήφο. 3.Κάθε Κράτος που αναφέρεται στο Άρθρο 14 παρ. 1 και δεν είναι Μέρος στη Σύμβαση αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή Ελέγχου από παρατηρητή. 4.Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί, με ομόφωνη απόφαση, να προσκαλέσει οποιοδήποτε μη-μέλος Κράτος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο δεν είναι Μέρος στην παρούσα Σύμβαση και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο αθλητικό ή άλλον επαγγελματικό οργανισμό να αντιπροσωπευτεί από παρατηρητή σε μία ή περισσότερες συνδιασκέψεις της. 5.Η Επιτροπή Ελέγχου συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα. Η πρώτη της συνδιάσκεψη θα λάβει χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Σύμβασης. Συνδιασκέπτεται επακολούθως, όταν είναι ανάγκη, ύστερα από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα ή ενός Μέρους. 6.Η πλειοψηφία των Μερών συνιστά απαρτία για τη συνδιάσκεψη της Επιτροπής Ελέγχου. 7.Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει ιδιαιτέρως. 8.Υποκείμενη στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει και εφαρμόζει συνεταιρικά τους δικούς της διαδικαστικούς κανόνες. Άρθρο 111.Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα: 1)επαναθεωρεί τις διατάξεις της Σύμβασης και εξετάζει οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις 2)εγκρίνει τον κατάλογο, και κάθε αναθεώρησή του, των φαρμακολογικών τάξεων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ που απαγορεύονται από τους σχετικούς διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, οι οποίες αναφέρονται στο Αρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και τα κριτήρια για κατάλληλα εργαστήρια, και οποιαδήποτε σχετικά με αυτά επαναθεώρηση, τα οποία θεσμοθετήθηκαν από τους πιο πάνω οργανισμούς, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α, και καθορίζει την ημερομηνία από την οποία οι σχετικές αποφάσεις αποκτούν ισχύ 3)συνδιασκέπτεται με τους αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς 4)κάνει συστάσεις στα Μέρη όσον αφορά στα μέτρα που θα παρθούν για την προώθηση της παρούσας Σύμβασης 5)συστήνει τα ορθά μέτρα, ώστε οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί και το κοινό να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης 6)κάνει συστάσεις στην Επιτροπή των Υπουργών ώστε τα μη-μέλη Κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσκληθούν για να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση7)προωθεί προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Σύμβασης. 2.Για να εκτελεί τη λειτουργία της, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να κανονίζει συσκέψεις ομάδων πραγματογνωμόνων. Άρθρο 12 Μετά από κάθε συνδιάσκεψη η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έκθεση σχετική με το έργο της, καθώς και τη λειτουργία της Σύμβασης. Άρθρο 13 Τροποποιήσεις των Αρθρων της Σύμβασης 1.Τροποποιήσεις των Άρθρων της παρούσας Σύμβασης προτείνονται από ένα Μέρος, την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ή την Επιτροπή Ελέγχου. 2.Κάθε πρόταση για τροποποίηση γνωστοποιείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Κράτη που αναφέρονται στο Άρθρο 14 και σε κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει ή έχει προσκληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16. 3.Κάθε τροποποίηση που προτείνεται από Μέρος ή από την Επιτροπή των Υπουργών γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη συνδιάσκεψη στην οποία αυτή θα εξεταστεί. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή των Υπουργών τη γνώμη της για την προτεινόμενη τροποποίηση, όπου είναι αναγκαίο μετά από σύσκεψη με τους αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς. 4.Η Επιτροπή των Υπουργών μελετά την προτεινόμενη τροποποίηση και κάθε γνώμη που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και μπορεί να δεχτεί την τροποποίηση. 5.Το κείμενο κάθε τροποποίησης που έγινε δεκτό από την Επιτροπή των Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου, θα υποβάλλεται στα Μέρη για αποδοχή. 6.Κάθε τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου, αποκτά ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο χρονικής περιόδου ενός (1) μηνός από τότε που όλα τα Μέρη πληροφόρησαν το Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή αυτής. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14 1.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από μέλη Κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλα Κράτη-Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης και μη-μέλη Κράτη που πήραν μέρος στην επεξεργασία αυτής της Σύμβασης, τα οποία μπορούν να εκφράσουν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν από: 1)την υπογραφή χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή β· την υπογραφή υποκείμενη σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ακολουθούμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 2.Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 151.Η Σύμβαση αποκτά ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο χρονικής περιόδου ενός (1) μηνός από την ημέρα στην οποία πέντε Κράτη, από τα οποία τουλάχιστον τα τέσσερα είναι μέλη Κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκφράσουν τη συγκατάθεση τους να δεσμευτούν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14. 2.Όσον αφορά οποιοδήποτε υπογράφον Κράτος το οποίο μεταγενεστέρως εκφράσει τη συγκατάθεσή του να δεσμευτεί από αυτή, η Σύμβαση αποκτά ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο χρονικής περιόδου ενός μηνός (1) από την ημέρα υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 161.Μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού συμβουλευτεί τα Μέρη, μπορεί να προσκαλέσει να προσχωρήσει στη Σύμβαση οποιοδήποτε μη-μέλος Κράτος με απόφαση η οποία παίρνεται με την πλειοψηφία που προβλέπει το Άρθρο 20 εδάφιο δ του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των Συμβαλλόμενων Κρατών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή. 2.Οσον αφορά σ οποιοσδήποτε προσχωρόν Κράτος η Σύμβαση αποκτάει ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί, μετά πάροδο χρονικής περιόδου ενός (1) μηνός από την ημέρα καταθέσεως του εγγράφου προσχωρήσεως στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 171.Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να ορίζει την περιφέρεια ή τις περιφέρειες στις οποίες η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται. 2.Κάθε Κράτος μπορεί, οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την. εφαρμογή αυτής της Σύμβασης σε κάθε άλλη περιφέρεια που θα αναφέρεται στη δήλωση. Όσον αφορά σ αυτήν την περιφέρεια, η Σύμβαση θ αποκτά ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα μετά πάροδο χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός από την ημέρα παραλαβής αυτής της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 3.Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, μπορεί, σε σχέση με την περιφέρεια που αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση, να ανακληθεί με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση καθίσταται ενεργός την πρώτη ημέρα του μήνα μετά πάροδο χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημέρα παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 181.Κάθε Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση με γνωστοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2.Αυτή η καταγγελία καθίσταται ενεργός την πρώτη ημέρα του μήνα μετά πάροδο χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημέρα παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 19 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Μέρη, στα άλλα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα Κράτη - Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στα μη-μέλη Κράτη που συμμετείχαν στην επεξεργασία της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε Κράτος που προσχώρησε ή προσκλήθηκε να προσχωρήσει σε αυτήν: α. κάθε υπογραφή σχετική με το Άρθρο 14 β. την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με τα Αρθρα 14 ή 16 γ. κάθε ημερομηνία ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα Αρθρα 15 και 16 δ. κάθε πληροφορία που υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων του Άρθρου 9 ε. κάθε έκθεση που έγινε βάσει των διατάξεων του Αρθρου 12 στ. κάθε πρόταση τροποποίησης ή κάθε τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 13 και την ημερομηνία στην οποία η τροποποίηση αποκτά ισχύ ζ. κάθε δήλωση που έγινε βάσει των διατάξεων του Αρθρου 17 η. κάθε γνωστοποίηση που έγινε βάσει των διατάξεων του Αρθρου 18 και την ημερομηνία στην οποία η καταγγελία αποκτά ισχύ θ. κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σχετική με την παρούσα Σύμβαση. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, νομίμως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Συνομολογήθηκε στο Στρασβούργο, τη 16η Νοεμβρίου 1989, στα γαλλικά και στα αγγλικά, των δύο κειμένων όντων ομοίως αυθεντικών, σε ένα μόνον αντίτυπο που βρίσκεται κατατεθειμένο στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος - Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα Κράτη - Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, στα Κράτη μη-μέλη που συμμετείχαν στη σύνταξη της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε Κράτος που προσκαλείται να προσχωρήσει σε αυτήν. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου ΜΑΡΚ ΕΣΚΕΝΣ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας ΟΥΦΦΕ ΕΛΕΜΑΝ - ΓΙΕΝΣΕΝ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ΠΕΡΤΤΙ ΠΑΑΣΙΟ Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΜΠΟΥΑΝΤΕΦΡ Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ισλανδικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας ΤΖΙΑΝΝΙ ΝΤΕ ΜΙΚΕΛΙΣ Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ΧΑΝΣ ΜΠΡΟΥΝΧΑΡΤ Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ΖΑΚ Φ. ΠΟΟΣΓια την Κυβέρνηση της Μάλτας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ολλανδίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας ΚΓΙΕΛ ΜΑΓΚΝΕ ΜΠΟΝΤΕΒΙΚ Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σαν-Μαρίνο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΕ ΓΚΑΤΙ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας ΠΕΔΡΟ ΣΟΛΜΠΕΣ ΜΙΡΑ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας ΠΙΕΡΡΕ ΣΟΡΙ Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ΡΕΝΕ ΦΕΛΜΠΕΡ Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας ΤΟΥΡΧΑΜ ΦΙΡΑΤ Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΩΝΤ Για την Αγία Έδρα: Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Για την Κυβέρνηση της Πολωνικής Λαϊκής Δημοκρατίας ΧΡΙΣΤΩΦ ΣΚΟΥΜΠΙΖΓΙΕΦΣΚΥ Για την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Για την Κυβέρνηση του Καναδά Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ΒΑΛΕΝΤΙ ΝΤΟΜΠΡΕΦ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ρουμανίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕνδεικτικός κατάλογος φαρμακολογικών τάξεων των ουσιών και των μεθόδων ντόπινγκ. Ι. Κατηγορίες ντόπινγκ Α. Διεγερτικά Β. Ναρκωτικά Γ. Αναβολικά Στερινοειδή Δ. Βήτα Αναστολείς Ε. Διουρητικά Στ. Πεπτικές ορμόνες και ανάλογα ΙΙ.Μέθοδοι Ντόπινγκ Α. Αιματολογικό ντόπινγκ Β. Φαρμακολογική, χημική και φυσική αγωγή ΙΙΙ.Κατηγορίες φαρμάκων που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς Α. Οινόπνευμα Β. Μαριχουάνα Γ. Τοπικά αναισθητικά Δ. Κορτικοστεροειδή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΙ. Κατηγορίες ντόπινγκ Α. Διεγερτικά, π.χ.: αμφεπραμόνη Αmfepramοne αμφεταμινίλη amfetaminil αμιφαιναζόλη amiphenazοle αμφεταμίνη amphetamine βενζοφεταμίνη benzphetamine καφεΐνη* caffeine καθίνη cathine χλωροφεντερμίνη chlοrphentermine κλομπενζορέξ chlοbenzοrex κλορπρεναλίνη clοrprenaline κοκαΐνη cοcaine κροπροαμίδη crοprοpamide (συστατικό του μικορέν) κροθεταμίδη crοthetamide (συστατικό του μικορέν) διμεταμφεταμίνη dimentamfetamine εφεδρίνη ephedrine εταφεδρίνη etafedrine εθαμιβάν ethamiνan εθυλομφεταμίνη etilamfetamine φαινκαμφαμίνη fencamfamin φαινετιλλίνη fenetylline φαινπροπορέζ φουρφενορέξ fenprοpοrex furfenοrex νικεθαμίδη nikethamide πεμολίνη pemοline πεντετρεζόλη pentetrazοl φαινδιμετραζίνη phendimetrazine φαινμετραζίνη phenmetrazine φαιντερμίνη phentermine φαινυλπροπανολαμίνη phenylprοpanοlamine πιπραντόλ pipradοl προλιντάνη prοlintane προπυλεξεδρίνη prοpylhexedrine πυροβαλερόνη pyrονalerοne στριχνίνη strychnine και οι σχετικές ενώσεις Β. Ναρκωτικά αναλγητικά, π.χ.: αλφαπροδίνη alphaprοdine αντιλεριδίνη anileridine βουπρενορφίνη buprenοrphine κωδεΐνη cοdeine δεξιρομοραμίδη dextrοmοramide δεξτροπροποξυφένη dextrοprοpοxyphene διαμορφίνη (ηρωίνη) diamοrhin (herοin) διϋδρωκωδεΐνη dihydrοcοdeine διπιπανόλη dipipanοne εθοεπταζίνη ethοheptazine εθυλμορφίνη ethylmοrphine λεβορφανόλη leνοrphanοl μεθαδόνη methadοne μορφίνη mοrphine ναλμπουφίνη nalbuphine πενταξοκίνη pentazοcine πεθιδίνη pethidine φεναζοκίνη phenazοcine τριμπεριδίνη και οι σχετικές ενώσεις trimeperidine Γ. Αναβολικά στερινοειδή, π.χ.: βολαστερόνη bοlasterοne βολδενόνη bοldenοne κλοστεβόλη clοstebοl διϋδρσχλωρομεθυλτεστοστερόνη dehydrοchlοrοmethyltestοsterοne φλονοξυμεστερόνη fluοxymesterοne μεστερολόνη mesterοlοne μετανδιενόνη metandienοne μετενολόνη metenοlοne μεθυλτεστοστερόνη methyltestοsterοne ναντρολόνη nandrοlοne νορεθαντρολόνη nοrethadrοlοne οξαντρολόνη οxandralοne οξυμεστερόνη οxymesterοne οξυμεθολόνη οxymethοlοne στανοζολόλη stanοzοl τεστοστερόνη και οι σχετικές ενώσεις testοsterοne ¦ Για την τεστοστερόνη, ο ορισμός θετική εξαρτάται από τα ακόλουθα: η χρήση τεστοστερόνης ή οποιοσδήποτε άλλος χειρισμός που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση στα ούρα της τεστοστερόνης / επιτεστοστερόνης πάνω από 6. Δ. Βήτα αναστολείς, π.χ.: ακεβουτολόλη acebutοlοl αλπρενολόλη alprenοlοl ατενολόλη atenοlοl λαμπεταλόλη iabetalοt μετοπρολόλη metοprοlοl ναδολόλη madοlοl οξπρενολόλη οxprenοlοl προπρανολόλη prοpranοlοl σοταλόλη και οι σχετικές ενώσεις sοtalοl Ε. Διουρητικά, π.χ.: ακεταζολαμίδη acetazοlamide εμιλορίδη amilοride βενδροφλουμεθιαζίδη bendrοflumethiazide βενζθιαζίδη benzthiazide βουμετανίδη bumetanide κανρενόνη canrenοne χλωρομεροδρίνη chlοrmerοdrin χλωροβολιδόνη chlοrtalidοne διχλοφεναμίδη diclοfenamide εθακρυνικό οξύ ethacrynic acid φρουσεμίδη furοsemide υδροχλωροθειαζίδη hydrοchlοrοthiazide μερσαλίλ mersalyl σπειρονολακτόνη spirοnοlactοne τριαμτερένη και οι σχετικές ενώσεις triamterene ΣΤ. Πεπτικές ορμόνες και ανάλογα Γοναδοτροπίνη χοριονική (Η CG-ανθρώπινη, χοριονική γοναδοτροπίνη) Κορτικοτροπίνη (ΑCΤΗ) Αυξητική ορμόνη (ΗGΗ, σωματοτροπίνη). ΙΙ.Μέθοδοι ντόπινγκ Α. Αιματολογικό ντόπινγκ Β. Φαρμακολογική, χημική και φυσική αγωγή ΙΙΙ.Κατηγορίες φαρμάκων που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς Α. Οινόπνευμα Αlcοhοl Β. Μαριχουάνα Γ. Τοπικά αναισθητικά Δ. Κορτικοστεροειδή ΣημείωσηΟ πιο πάνω κατάλογος είναι ο κατάλογος των κατηγοριών και μεθόδων ντόπινγκ, όπως υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων τον Απρίλιο του 1989.
Άρθρο 2
1.  
  Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος της Σύμβασης εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών
Άρθρο 3
1.  
  Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τυγχάνουν των παρακάτω προνομίων εκτός των ήδη χορηγουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α):.
 1. της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όσους αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν πρώτη ολυμπιακή νίκη και
 2. της πρόσληψης, ως Συμβούλων με βαθμό Α στο αρμόδιο για τα θέματα αθλητισμού Υπουργείο, των αθλητών και αθλητριών που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη ολυμπιακή νίκη
2.  
  Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη, ή έκτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τυγχάνουν των παρακάτω προνομίων εκτός των ήδη χορηγουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2166 (ΦΕΚ Α 137/24.8.93).
 1. Της απονομής δημοσίου επαίνου μετά διπλώματος από το αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργείο
 2. Της πρόσληψης των ως τεχνικών Συμβούλων από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες όταν τερματίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα
Άρθρο 4
1.  
  Από τα έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που προβλέπονται στην παρ. 6 περ. α εδάφια αα και ββ του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 149 Α) και όπως αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α), καθώς και από τα έσοδα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του β.δ/τος 20/29.12.1958 (ΦΕΚ 228 Α), όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται, αποδίδεται ποσό κάθε χρόνο υπέρ λογαριασμού με την επωνυμία Λογαριασμός αλληλοβοήθειας μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού, που εκδίδεται το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου. Ο ανωτέρω λογαριασμός συνιστάται με το παρόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τηρείται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό, που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το ποσό που θα αποδοθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου θα ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. ετησίως.
2.  
  Το ποσό διανέμεται σε όλους τους μόνιμους και τους με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία διανομής του ποσού και διαχείρισης του λογαριασμού. Το ύψος του συνολικού ποσού, που θα αποδίδεται κατ έτος στον εν λόγω λογαριασμό, αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-01-09 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του ντόπινγκ και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/2
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002