ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2372

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Συνιστάται ανώνυμηεταιρεία μετην επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.).Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αυτή μπορεί να αποδίδεται στα αγγλικά ως ΗΕLLΕΝΙC CΕΝΤΕR FΟR ΙΝVΕSΤΜΕΝΤ (Η.C.Ι.) ή σε ακριβή μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα. 2.Το ΕΛ.Κ.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το ΕΛ.Κ.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. 3.Το καταστατικό του ΕΛ.Κ.Ε. έχει ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός1.Σκοπός του ΕΛ.Κ.Ε. είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων. 2.Για την επίτευξη του σκοπού του το ΕΛ.Κ.Ε..: 1)Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. 2)Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο. 3)Διευκολύνει και υποστηρίζει τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσής τους στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν και τη διαδικασία της χορήγησης των σχετικών αδειών. Ειδικότερα: 1) Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις ή επιχειρηματικά σχέδια το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια· (3.000.000.000) δραχμές ή το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που παραλαμβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 23 Α και 4α του 23 Β του ίδιου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α)· 2) Συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του. επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. 3) Παρακολουθεί τη διαδικασία προώθησης και επεξεργασίας των σχετικών φακέλων και εκθέσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έναρξη της λειτουργίας της επένδυσης. 4) Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. Άρθρο 2 Διάρκεια - Έδρα1.Η διάρκεια του ΕΛ.Κ.Ε. είναι πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Έδρα του ΕΛ.Κ.Ε. είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων του σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Άρθρο 3 Κεφάλαιο1.Το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΛ.Κ.Ε. είναι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης και μπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από τράπεζες - μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή από θυγατρικές τους εταιρίες. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΕΛ.Κ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων του Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2.Οι μετοχές του ΕΛ.Κ.Ε. είναι ονομαστικές. Άρθρο 4 ΈσοδαΤα έσοδα του ΕΛ.Κ.Ε. προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σκοπού του, από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 5 Διαχείριση1.Η διαχειριστική χρήση του ΕΛ.Κ.Ε. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισμός της επόμενης και μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Κ.Ε. και υποβάλλονται για έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό. 2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού. 3.Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της σύνταξης του ισολογισμού και του απολογισμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε. ρυθμίζεται με κανονισμούς πού καταρτίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Άρθρο 6 Οικονομικός έλεγχοςΗ οικονομική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε. υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο που υποβάλλει την έκθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Άρθρο 7 Απαλλαγές1.Το ΕΛ.Κ.Ε. απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986. 2.Οι διατάξεις περί προμηθειών δεν εφαρμόζονται στο ΕΛ.Κ.Ε. μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Άρθρο 8 Διοίκηση - Εκπροσώπηση1.Το ΕΛΚΕ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ανώτερα τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιμελητηρίων, προσωπικότητες της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής ζωής του τόπου και στελέχη του δημόσιου τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και διεθνούς επιχειρηματικής δράσης. Τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, διορίζονται μετά από υπόδειξη της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών και των τριτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων, που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. 2.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο για το χρόνο θητείας που απομένει. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική τους όμως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Κ.Ε.. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το γραμματέα. 5.Το ΕΛ.Κ.Ε. εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. 6.Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κέντρου, διευθύνει τις εργασίες του, προΐσταται των υπηρεσιών του και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα. Επίσης, ο γενικός διευθυντής καταρτίζει το ετήσιο και διευρυμένο πρόγραμμα δράσης και τους ετήσιους απολογισμούς έργου, που υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 9 Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία1.Στο ΕΛ.Κ.Ε. προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνεται και μία θέση νομικού συμβούλου, η οποία καλύπτεται με σχέση έμμισθης εντολής. 2.Επιτρέπεται η απόσπαση στο ΕΛ.Κ.Ε. υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 3.Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό του ΕΛ.Κ.Ε. με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται, βάσει και της περιγραφής της κάθε θέσης εργασίας, οι αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού του ΕΛ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των συγκριτικών αμοιβών στην αγορά εργασίας. 4.Οι αποσπώμενοι στο ΕΛ.Κ.Ε. εξακολουθούν να λαμβάνουν από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Άρθρο 10 Εσωτερικός κανονισμόςΜε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών του. β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του και ο τρόπος λειτουργίας τους. γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές μονάδες του. δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού. ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μόνιμη Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων
2.  
  Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους γενικούς γραμματείς, γενικό διευθυντή ή διευθυντή καθενός από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού και προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών.
3.  
  Η Επιτροπήεξετάζει ύστερααπό αίτησητου ΕΛ.Κ.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, υποθέσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή εγκρίσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή την υπαγωγή αυτών στους αναπτυξιακούς νόμους που ισχύουν κάθε φορά, εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς τον τρόπο άρσης των διαφωνιών ή δυσχερειών αυτών και φροντίζει για την επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής των αδειών ή εγκρίσεων. Η παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής, ταυτόχρονα με την υποβολή της στον αρμόδιο ή στους αρμόδιους υπουργούς, διαβιβάζεται και στη Διυπουργική Οικονομική Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί την περαιτέρω πορεία της και μεσολαβεί όταν απαιτείται, για λήψη οριστικής απόφασης.
4.  
  Ολες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. κάθε αναγκαία διευκόλυνση, συνδρομή και πληροφορία για την πραγματοποίηση του σκοπού του.
Άρθρο 3
1.  
1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.). 2.Η Μ.Ο.Δ. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η Μ.Ο.Δ. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 844/1978 (ΦΕΚ 232 Α) και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αναλογικώς εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. 3.Το καταστατικό της Μ.Ο.Δ. έχει ως εξής: Άρθρο 1 ΣκοπόςΣκοπός της Μ.Ο.Δ. είναι η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής στην εφαρμογή προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.Δ. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: 1.Αξιολογεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία των φορέων διαχείρισης προγραμμάτων και των φορέων υλοποίησης μέτρων ή έργων. Με τη διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού προσλαμβάνει ειδικευμένο προσωπικό και αποσπά στελέχη του δημόσιου τομέα, προκειμένου να συγκροτήσει τις αναγκαίες ομάδες που τίθενται στη διάθεση των πιο πάνω φορέων και συνάπτει συμβάσεις με τους οικείους φορείς διαχείρισης προγραμμάτων, μέτρων ή έργων, τα στοιχεία του περιεχόμενου των οποίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 2.Παρέχει προς τις ομάδες στελεχών της προηγούμενης παραγράφου συνεχή ενημέρωση, οργανωτικά συστήματα, συστήματα μηχανοργάνωσης και κάθε άλλη σχετική υποστήριξη. 3.Παρέχει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, μέσω της συνολικής εποπτείας του έργου των ομάδων στελεχών, τεκμηριωμένη πληροφόρηση, για τη διοικητική πρόοδο που έχει συντελεστεί και για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που εναπομένουν. 4.Προωθεί τη μετάδοση της τεχνογνωσίας και των οργανωτικών συστημάτων των στελεχών της στο μόνιμο προσωπικό του φορέα υποδοχής, ώστε να καταστούν κτήμα των φορέων που διαχειρίζονται προγράμματα, μέτρα ή έργα. 5.Συνάπτει για την επίτευξη του σκοπού της συμβάσεις με τους οικείους φορείς διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται τα στοιχεία των συμβάσεων αυτών. Άρθρο 2 Διάρκεια - Έδρα1.Η διάρκεια της Μ.Ο.Δ. είναι επτά (7) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Έδρα της Μ.Ο.Δ. ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρθρο 3 Κεφάλαιο1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Μ.Ο.Δ. είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρείται σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καλύψεως του ποσού της αύξησης και μπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από το Δημόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 2.Οι μετοχές της Μ.Ο.Δ. είναι ονομαστικές. Άρθρο 4 ΠόροιΟι πόροι της Μ.Ο.Δ. προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 5 Οικονομικός έλεγχοςΗ οικονομική διαχείριση της Μ.Ο.Δ. υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Άρθρο 6 ΑπαλλαγέςΗ Μ.Ο.Δ. απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986. Άρθρο 7 Διοίκηση - Εκπροσώπηση1.Η Μ.Ο.Δ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες και διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, ύστερα από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Μ.Ο.Δ., διεθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα. 4.Η Μ.Ο.Δ. εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος αυτού. 5.Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Μ.Ο.Δ. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Εργασίας. Άρθρο 8 Στελέχωση - Λειτουργία1.Το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. 2.Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης τους. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν δύνανται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 3.Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ., με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα. Οι αποσπώμενοι στη Μ.Ο.Δ. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος, ανάλογα με τα καθήκοντα τα οποία ασκούν. Άρθρο 9 Ειδικά θέματα1.Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ., τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανομή του σε τμήματα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 2.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ο.Δ. διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία διορισμού του. 3.Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Ο.Δ., ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την οργάνωση και τη λειτουργία της λεπτομέρεια.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α), αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ/τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α), συνάπτεται σύμβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον ανάδοχο του έργου. Για τον κανονισμό τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών και για τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών ενδίκων μέσων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α). Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης των συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των νόμων 716/1977, 1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότησή τους, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και κάθε νόμου ή προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται και αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των δημόσιων έργων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτού, νέα αρίθμηση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η ενέργεια διορθώσεων στη φραστική διατύπωση και η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας αντικαθίσταται με τον όρο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών..
3.  
  Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύουν για τα έργα που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά από ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
4.  
  Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α) ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου.
5.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου.
Άρθρο 5 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3999/1959 τροποποιείται ως ακολούθως:"
2.  
  Το εκ δύο τρίτων (2/3) υπόλοιπον του ανωτέρω ποσού αναγράφεται ωσαύτως υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον εις τον προυπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διατίθεται κατά τα δι αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας οριζόμενα, μη εφαρμοζομένων, εν προκειμένω, των περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεων..
Άρθρο 6
1.  
  Στη θέση της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1. του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του ν. 2324/1995, τίθεται περίπτωση ως εξής: ιγ. Εταιρείες διεθνούς εμπορίου που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι: α) αποκλειστικός σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονομικών - εμπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου και β) το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες πλήρωσης των ως άνω προύποθέσεων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την υπαγωγή επενδύσεων των εταιρειών αυτών στα κίνητρα του παρόντος νόμου..
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (ιθ) ως εξής: ιθ. Οι δαπάνες για την αγορά, κατασκευή ή τη μετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (εκτός Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαραίτητων για τις ανάγκες των εταιρειών διεθνούς εμπορίου της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί, ψυκτικοί χώροι ή ως χώροι ξήρανσης, συντήρησης, διαλογής ή/και συσκευασίας προϊόντων ή ως χώροι διανομής σε ευρύτερες περιφέρειες. Επίσης, οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τους ανωτέρω χώρους, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και του αναγκαίου λογισμικού (sοftware), του λοιπού εξοπλισμού δράσης και λειτουργίας των εταιρειών αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων. Επίσης, οι δαπάνες για την αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει την 5ετία. Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα του παρόντος νόμου παρέχονται για κόστος αγοράς ανά αυτοκίνητο ή τμήμα του ύψους μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές. 3. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 τουν. 1892/1990,το οποίοπροστέθηκε με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2234/1994 ως πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής: Τα οριζόμενα στο εδάφιο αυτό ισχύουν και για τις εταιρείες διεθνούς εμπορίου της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2..
Άρθρο 7 "Ειδικά μέτρα προστασίας απολυομένων στις περιοχές της ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ και ΘΡΑΚΗΣ του άρθρου 3 του ν. 1892/1990"
1.  
  Σε περίπτωση που εργοδότης προβεί, μέσα στον ίδιο μήνα, σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας περισσότερων των δέκα μισθωτών ή διακοπεί η λειτουργία επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας της τουλάχιστο δέκα μισθωτούς, οι απολυόμενοι εργαζόμενοι προστατεύονται από τα παρακάτω ειδικά μέτρα. Ειδικότερα:.
 1. Ο άνεργος δικαιούται να επιλέξει:
 2. Πρώτον, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, που δεν συμψηφίζεται με το επίδομα τακτικής ανεργίας, στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόλυσης ή της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές δύο (2) τουλάχιστον μηνών.
 3. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου επιδότησης τακτικής, της ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άτομο ηλικίας άνω των 55 ετών ή πολύτεκνο ή ευρισκόμενο πλησίον του χρόνου συμπλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής πλήρους σύνταξης.
 4. Δεύτερον, την ένταξή του κατά προτεραιότητα, στα προγράμματα απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, που πραγματοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή που ο Ο.Α.Ε.Δ. εκπονεί ειδικά για τους συγκεκριμένους απολυόμενους.
 5. Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδ. α ο άνεργος δικαιούται παροχών ασθενείας σε χρήμα και σε είδος από το Ι.Κ.Α., για τα επόμενα δύο (2) έτη, από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ανέργων στις ρυθμίσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το σύνολο των προβλεπόμενων παροχών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υπαγωγή στις σχετικές ρυθμίσεις.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να καθοριστούν πρόσθετα μέτρα προστασίας των απολυομένων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις μαζικών απολύσεων περισσότερων των δέκα μισθωτών ή διακοπής της λειτουργίας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας της περισσότερους από δέκα μισθωτούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1995.
5.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αποκλειστικά για τις γεωγραφικές περιοχές της ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ και ΘΡΑΚΗΣ του άρθρου 3 του ν. 1892/1990.
Άρθρο 8 "Φορείς Εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων Κοινωνικο-οικονομικής Παρέμβασης"
1.  
  Το Δημόσιο, πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα και ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων δύνανται να συμβάλλονται μεταξύ τους, για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη μορφή αστικής εταιρείας. Σκοπός της ως άνω εταιρείας είναι η εφαρμογή των Κοινοτικών Προγραμμάτων για την Οικονομική και Κοινωνική Ένταξη των Λιγότερο Ευνοημένων Κοινωνικών Ομάδων και για την Καταπολέμηση του Οικονομικού και Κοινωνικού Αποκλεισμού και την Προώθηση της Αλληλεγγύης. Η εφαρμογή και η διαχείριση των ανωτέρω Προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς εφαρμογής και διαχείρισης τους και υλοποιούνται μέσω των εταιρειών του παρόντος.
2.  
  Για τη σύσταση κάθε αστικής εταιρείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλονται οι φορείς που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εφαρμογή προγραμμάτων. • 3. Η ως άνω σύμβαση αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 κ.ε. του Α.Κ., τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική πράξη του αρμόδιου κοινοτικού οργάνου ή εξουσιοδοτημένων φορέων του, καθώς και στο τυχόν πρωτόκολλο συμφωνίας, στο συμβόλαιο εφαρμογής και γενικότερα σε οποιοδήποτε άλλο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο καταστατικό ορίζεται ότι όλα τα αποστελλόμενα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα και στοιχεία, βάσει του προγράμματος, αποστέλλονται ταυτόχρονα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που έχει το δικαίωμα ελέγχου διαχειρίσεως και πραγματοποιήσεως του σκοπού του προγράμματος. Η προβλεπόμενη, στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), εξουσία ελέγχου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ασκείται και έναντι των εταιρειών που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.
4.  
  Ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύεται στο αρμόδιο πρωτοδικείο και γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με τη δημοσίευση αυτή η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 του Α.Κ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες συστάσεως Μητρώου Αστικών Εταιρειών του παρόντος άρθρου.
5.  
  Η διαδικασία της παραγράφου 4 τηρείται για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού
6.  
  Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ), του οποίου ο αριθμός των μελών, ο τρόπος εκλογής και ο χρόνος της θητείας αυτών καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται τα 2/3 των μελών αυτού. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί και είναι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή του οριζόμενου προς τούτο διαχειριστή ενώπιον των δημόσιων αρχών, δικαστηρίων. οργανισμών και τρίτων. Ο διαχειριστής διορίζεται και παύεται ελευθέρως με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού. Δύναται να ορισθεί ως διαχειριστής ο πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. ή πρόσωπο εξωτικό προς την εταιρία. Η αμοιβή του διαχειριστή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία. Ο διαχειριστής επιμελείται την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες της εταιρείας. Φέρει προσωπική ευθύνη έναντι της εταιρείας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες του έχουν ανατεθεί βάσει του καταστατικού της εταιρείας.
7.  
  Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου κάθε προγράμματος δημοσιεύονται υποχρεωτικώς οι οικονομικές καταστάσεις αυτού σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα. Τα τυχόν πλεονάσματα χρήσεως επενδύονται προς όφελος του σκοπού της εταιρείας.
8.  
  Στην περίπτωση που η εισφορά του Δημοσίου για τη συμμετοχή του στις εταιρείες της παραγράφου 1 συνίσταται σε χρηματική παροχή, παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει το Δημόσιο το ποσό της εισφοράς αυτής από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
9.  
  Η εισροή των ποσών που προέρχονται από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και η διαχείριση των ποσών αυτών, καθώς επίσης και τα ποσά, που προέρχονται από την ίδια συμμετοχή του Κράτους, δήμου ή κοινότητας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο λογιστικό
10.  
  Κάθε εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ανοίγει έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται όλες οι εισφορές των εταίρων, καθώς και οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις. Η κίνηση του λογαριασμού αυτού γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στο καταστατικό.
11.  
  Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση λύσεως η τυχόν υπάρχουσα περιουσία της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, για τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
12.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετιζόμενες με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
13.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α) και του άρθρου 7 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α) διατηρούνται εν ισχύι.
14.  
  Ο τυχών υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισμός προγραμμάτων, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προ της ισχύος του παρόντος, δύναται να εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δε προϊόν του εκπλειστηριάσματος κατανέμεται μεταξύ των εταίρων της αστικής εταιρείας κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην εν λόγω εταιρεία
Άρθρο 9
1.  
1α.Η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993, βάσει της οποίας συνεστήθη η Γενική Γραμματεία Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς, καταργείται. 1)Οι παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς μεταφέρονται ως εξής: Η Διεύθυνση Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού. Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ε.Ο.Κ., εφεξής Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ε.Ε., στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 2)Η Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. 3)Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων υπάγονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας: Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), που διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 1202/1980, άρθρα 2 και 3 (ΦΕΚ 310 Α) και π.δ. 185/1985 άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α). - Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. - Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 4)Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2297/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γ.Δ.Σ.Ε.Υ.Ε.) έχει την αρμοδιότητα για την Επιθεώρηση των Γραφείων ΟΕΥ και λοιπών Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2α.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ανακατανέμονται και επαναοριοθετούνται οι αρμοδιότητες των κάτωθι Διευθύνσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας: της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων (ΕΤΠΑ), που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Τομεακών Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Ε.Ο.Κ.. 1)Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Πόρων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος και ο βαθμός του προϊσταμένου αυτού. 2)Το Αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου ποταμού και αξιοποίησης της Θεσσαλικής πεδιάδας, που συστήθηκε με την αριθμ. 75/3390/22.1.93 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καταργείται. 3α.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θεωρείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1)Το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. 1 του ν. 1892/1990 τροποποιείται ως ακολούθως: Ό Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Άρθρο δέκατο Αναπροσαρμογή ετήσιων επιχορηγήσεων από Ο.Λ.Π. 1.Αναπροσαρμόζονται από της οικονομικής χρήσεως 1987 οι καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4544/1966 άρθρο 14 παρ. 1, ν. 1220/1981 άρθρο 10 παρ. 1, ετήσιες επιχορηγήσεις στους όμορους του λιμένα δήμους και κοινότητες, ως ακολούθως: Για τους Δήμους: 1)Πειραιώςαπό 20.000.000 σε 40.000.000 δρχ. 2)Κερατσινίου από 6.000.000 σε 12.000.000 δρχ. γ. Περάματος από 4.500.000 σε 9.000.000 δρχ. δ. Δραπετσώνας από 1.500.000 σε 3.000.000 δρχ. Για τις Κοινότητες: 3)Αμπελακίωναπό 2.100.000 σε 4.200.000 δρχ. Σαλαμίνας στ. Σεληνίων από 1.000.000 σε 2.000.000 δρχ. Σαλαμίνας2.Τα ανωτέρω ποσά βαρύνουν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν.δ. 2942/1954 άρθρο 11 και ν.δ. 3398/1955 άρθρο 7 ειδικό λογαριασμό του Ο.Λ.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 3.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων κατ έτος. Άρθρο ενδέκατο 1.Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 2 Μαΐου 1996. 2.Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με αυτό το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μεταξύ άλλων: α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ονομαστικοποίησης των μετοχών, β) η νομική κατάσταση των μετοχών που μετά την ονομαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισμένο μέχρι φυσικού προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των μετοχών και χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων, γ) ο τρόπος παρακολούθησης της ονομαστικοποίησης από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Ανώνυμη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων, δ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 3.Ανώνυμες εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 και οι οποίες δεν έχουν προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους :μέσα στην προθεσμία των έξι (6) ·! μηνών τηςπαρ. 2 του αυτού άρθρουδύνανται να μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπωντου ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που έχει προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό, αναλάβουν την υποχρέωση να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους εντός προθεσμίας τριών, (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση της ι εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ή έκπτωση του αναδόχου ή προμηθευτή και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, μεταυτόχρονη επιβολήπροστίμου ίσου προς το ποσό της προκαταβολής, το οποίο εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 του ν.· 2214/1994. Το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί μέρα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου. Άρθρο δωδέκατο Το άρθρο 180 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 1801.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων: (α) τιμωρούνται] με φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) μηνών και (β) υπόκεινται; στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157. 2.Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εκδόσεως υπεράριθμων εισιτηρίων, επιβίβασης, παραλαβής και μεταφοράς υπεράριθμων επιβατών επιβάλλεται πρόσημο ύψους 50.000 δρχ. ανά υπεράριθμο επιβάτη ή 25.000 δρχ. ανά υπεράριθμο εισιτήριο. Άρθρο δέκατο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. 2014/4242 2014
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1996/82 1996
Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 2002/4 2002
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009