Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Τ.Ε. αυξάνεται κατά ποσοστό έξι μονάδων και τριάντα τεσσάρων χιλιοστών επί τοις εκατό (6,034%) με την έκδοση και διάθεση των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή με δημόσια εγγραφή, ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του Ο.Τ.Ε. καθώς και από θεσμικούς επενδυτές.
 2. Η τιμή διάθεσης των μετοχών, που θα ορισθεί από τους αναδόχους της έκδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α., μπορεί να είναι μικρότερη εκείνης που αναλογεί στην αποτίμηση της αξίας του Ο.Τ.Ε. από τους αναδόχους και μέχρι του ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%).
 3. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφαση του, πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. των κατά το προηγούμενο εδάφιο μετοχών του Ο.Τ.Ε., να προβεί στη μεταβίβαση μετοχών του Ο.Τ.Ε., μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του υφισταμένου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μετοχικού κεφαλαίου του, στην τιμή έκδοσης των μετοχών του προηγουμένου εδαφίου α.
 4. Σε κάθε μέτοχο που αποκτά μετοχές κατά τα ανωτέρω εδάφια α και β και εξακολουθεί να τις κατέχει τουλάχιστον επί δεκαοκτώ (18) μήνες από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.Α., παρέχεται από τον Υπουργό Οικονομικών μια δωρεάν μετοχή ανά δέκα κατεχόμενες κατά τα ανωτέρω μετοχές και μέχρι εκατό συνολικά δωρεάν μετοχές ανά μέτοχο.
 5. Οι δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων ή τρίτων για την αξία των ως άνω μετοχών του Ο.Τ.Ε.
 6. Τα έσοδα από τη διάθεση μετοχών, σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο α, περιέρχονται στον Ο.Τ.Ε. και τα έσοδα από τη διάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο β, στο Δημόσιο.
2.  
  Η παράγραφος 20 του άρθρου 14 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) αντικαθίσταται ως εξής:«
3.  
  Σε περίπτωση διάθεσης εισηγμένων στο Χ.Α.Α. μετοχών επιχειρήσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 20 του άρθρου 14 του Ν. 2166/1993, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οποιοσδήποτε από τους ανδόχους έκδοσης δύναται να προβαίνει σε χρηματιστηριακές πράξεις πώλησης ή αγοράς των μετοχών αυτών, με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών που διατίθενται κάθε φορά στο Χ.Α.Α., με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων:.
 1. απαιτείται ρητή δήλωση των αναδόχων έκδοσης στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι ενδέχεται να προβούν σε πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των μετοχών,
 2. οποιοσδήποτε ανάδοχος έκδοσης μετοχών επιχειρεί συναλλαγές για τη σταθεροποίηση της τιμής των μετοχών αυτών υποχρεούται να καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών.
 3. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στον πίνακα αυτόν κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας στην οποία συντελέσθηκε η σχετική συναλλαγή.
 4. Ο πίνακας αυτός και τα στοιχεία του δύναται να ελέγχονται κατά πάντα χρόνο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις Αρχές του Χ.Α.Α. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος που ενεργεί πράξεις σταθεροποίησης μετοχών υπέχει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 11 του Ν. 2324/1995 ευθύνες.
4.  
  Επιτρέπεται σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διαχείριση των διαθεσίμων τους και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χ.Α.Α., εταιρειών - εκτός των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών - των οποίων το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) δισεκατομμύρια δραχμές, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, με εντολή προς την Τράπεζα στην οποία είναι κατατεθειμένα τα διαθέσιμα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α) και του άρθρου 14 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75Α), τηρουμένων πάντοτε των ποσοστών που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν. 2042/1992.
5.  
  Οι διατάξεις του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) εφαρμόζονται στις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο Ο.Τ.Ε. και οι θυγατρικές του εταιρείες μόνον όμως όσον αφορά τις αφορολόγητες εκπτώσεις.
20.  
  Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χ.Α.Α. και διάθεσης μετοχών επιχειρήσεων, των οποίων το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) δισεκατομμύρια δραχμές, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή και που εμπεριέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α.Α., επιτρέπεται με απόφαση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο τμήμα Ι, περιπτώσεις 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται: α. ότι υπάρχει επαρκής αγορά για τις διατιθέμενες μετοχές, β. ότι θα επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών, γ. ότι θα παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες, ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρία και για τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χ.Α.Α.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού του Ο.Τ.Ε. που περιέχεται στο άρθρο πρώτο του Ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Έναν (1) εκπρόσωπο των μετόχων της μειοψηφίας, όταν αυτοί εκπροσωπούν μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. με έναν (1) αναπληρωματικό ή δύο (2) εκπροσώπους των μετόχων της μειοψηφίας όταν αυτοί εκπροσωπούν πάνω από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται από την ειδική συνέλευση της μειοψηφίας του άρθρου 11 του Καταστατικού Στην περίπτωση που οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου, σύμφωνα με την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, αυξάνονται σε επτά (7) .
2.  
  Το άρθρο 11 του Καταστατικού του Ο.Τ.Ε που περιέχεται στο άρθρο πρώτο του Ν. 2257/1994, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Μετά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. και την έκδοση των μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος, καθώς και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο, οι εκτός του Δημοσίου μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποτελούν τη μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο γ του Καταστατικού, με ισάριθμους αναπληρωματικούς Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 26, 26α, 27, 28 και 30 του κωδ. ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α) και 31 του Καταστατικού, αναλόγως εφαρμοζόμενα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του κωδ. ν. 2190/1920 Η μη υπόδειξη από τη μειοψηφία των ως άνω μελών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία πέντε (5) μελών Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει Εκλέγονται δε οι δύο ή οι τέσσερις πρώτοι σχετικά πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι, εκ των οποίων ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι είναι οι τακτικοί και ο άλλος ή οι άλλοι δύο αναπληρωματικοί τους Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου -Μετόχου. 2 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του Κωδ Ν. 2190/1920 .
3.  
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2257/1994 προστίθεται η ακόλουθη διάταξη: «Ειδικά για το οικονομικό έτος 1996 οι κοινωνικές δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ο.Τ.Ε. θα καταβληθούν συμψηφιστικά με την απόδοση του μερίσματος του Ο.Τ.Ε. της χρήσεως 1995 προς το Δημόσιο».
4.  
  Η παράγραφος 14 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2257/1994 τροποποιείται ως εξής: 14 Δεν επιβάλλονται στον Ο.Τ.Ε. πρόστιμα ή κυρώσεις του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84Α), εφόσον οι παραλείψεις αυτές αποκατασταθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 .
5.  
  Τα ποσά των δαπανών που εγγράφονται από τον Ο.Τ.Ε. κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους έως τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%) των εσόδων από τις τηλεφωνικές συνδέσεις επιτηδευματιών, εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 3
1.  
  Τα τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 92093/29.12.1995 (ΦΕΚ 1101 Β) κατατίθενται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου δευτέρου παράγραφος 8 στοιχεία Γ και Δ του Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α).
2.  
  Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου Α της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994 τροποποιείται ως εξής: Η εκ μέρους τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως μονομερής οριστική διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς το χρήστη, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α) που αφορούν στο ύψος της οφειλόμενης στο απολυόμενο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 57 Α), όπως ισχύουν, μετά τις υπογραφείσες μεταξύ του Ο.Τ.Ε. και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜΕ - Ο.Τ.Ε.) Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Τ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
4.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου (Λοιπές ρυθμίσεις) του Ν. 2257/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Προσωπικό της εταιρείας δύναται να μετατάσσεται ή να αποσπάται σε θυγατρικές της εταιρείες που υπάρχουν ή που θα συσταθούν ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχει Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.), οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλεισμένης της μεταβολής του προς το χειρότερο .
5.  
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2356/1996 (ΦΕΚ 256 Α) προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
ΝΟΜΟΣ 1996/2356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2356 1996
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/173 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999