Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 1 "Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α) Οι διατάξεις του α.ν. 2039/1939, όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:"
1.  
  Όλες οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που καταλείπονται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο Ταμείο Εθνικού Στόλου και στο Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, στα οποία και αποδίδεται το προϊόν της καθεμιάς εκκαθάρισης αυτών.:. 2. Τα τιμαλφή είναι δυνατόν να εκποιούνται από τη Διεύθυνση Ενεχυροδανειστηρίων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλο σχετικό δημόσιο οργανισμό ή υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων.
 1. Είτε σε έντοκο κατάθεση προθεσμίας ή ταμιευτηρίου στις παραπάνω Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα
 2. Είτε σε ακίνητα
 3. Είτε σε ομόλογα ή ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα εξωτερικού συναλλάγματος ή ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας (ΕCU) ή ομόλογα δραχμικά ή έντοκα γραμμάτια ή άλλο τίτλο δανεισμού, που εκδίδει το Δημόσιο
 4. Είτε σε μετοχές αναγνωρισμένων τραπεζών
 5. Είτε σε ομολογιακά δάνεια αναγνωρισμένων τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν στην Ελλάδα
 6. Είτε σε άλλες μορφές δανεισμού και διαχείρισης κεφαλαίων που διατίθενται στην ελληνική αγορά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η τοποθέτηση ή η επένδυσή τους σ αυτά είναι η πλέον προσοδοφόρα και ασφαλής και δεν κωλύεται η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου, που ορίζεται στη συστατική πράξη.
 7. Κατ εξαίρεση και με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται η επένδυση σε χρεώγραφα του εξωτερικού, του προϊόντος των κληρουμένων στο άρτιο όμοιων χρεωγράφων, ως και η επένδυση κεφαλαίων και πλεονασμάτων από τη διαχείριση των κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε άλλα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, εφόσον κρίνεται επωφελέστερη και συμφέρουσα η, κατά τον τρόπο αυτόν, αξιοποίηση τους..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι κινητές αξίες με τα τοκομερίδια και τις μερισματαποδείξεις αυτών, παραδίδονται ή μεταφέρονται για φύλαξη, με εντολή του εκκαθαριστή, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα. Ο Υπουργός Οικονομικών διατάσσει την εκποίηση όλων ή μέρους αυτών, από την Τράπεζα της Ελλάδος ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τις παραπάνω Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία διενεργούν την εκποίηση τούτων σύμφωνα με τη σχετική εντολή του και αποδίδουν στο Δημόσιο το τίμημα αυτών, το οποίο βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που ειδοποιείται προς τούτο από την παραπάνω Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Πιστωτικό Ίδρυμα..
3.  
  Στο άρθρο 15 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει ως εξής:
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης ο αριθμός των δόσεων, η προθεσμία εξόφλησης κάθε δόσης, ως και το είδος και το ποσό της ασφάλειας που πρέπει να δώσει ο υπόχρεος για την καταβολή του κληροδοτήματος. Οι δόσεις αυτές είναι έντοκες, με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο τραπεζικών καταθέσεων ταμιευτηρίου που ισχύει κατά την έκδοση της απόφασης..
5.  
  Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης κάποιας δόσης, ο υπόχρεος με την καταβολή του κληροδοτήματος, επιβαρύνεται με την πληρωμή τόκου υπερημερίας..
6.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων, δύναται να επιτραπεί η πληρωμή χρεών και βαρών της κληρονομιάς, από τα μετρητά ή τα έσοδα ή το προϊόν εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχείων, που δεν έχουν βεβαιωθεί ως δημόσια έσοδα, εφόσον επαρκεί προς τούτο το ενεργητικό της. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία, είναι δυνατή και η πληρωμή των εξόδων εκκαθάρισης της κληρονομιάς, ως και η διάθεση ποσού στον εκκαθαριστή της, για την πληρωμή επειγουσών δαπανών εκκαθάρισης, με τον όρο απόδοσης σχετικού λογαριασμού διάθεσής του..
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
8.  
  Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αντικατάστασης του εκτελεστή της διαθήκης κοινοποιείται και στον εκτελεστή που αντικαθίσταται, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στην άμεση παράδοση των στοιχείων της διαχειριζόμενης από αυτόν περιουσίας στο νέο εκτελεστή και να υποβάλει λογοδοσία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 82. Ο εκτελεστής που παραβαίνει τα καθήκοντά του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εφόσον δεν υπάρχει βαρύτερη παράβαση του νόμου..
9.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
10.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:
11.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής: Σε καμία περίπτωση όμως δεν χορηγείται υποτροφία για χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του σχολικού ή ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο προκηρύχθηκε η υποτροφία..
12.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται εκτελεστής, η εκκαθάριση ενεργείται από τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο, εφόσον ο τελευταίος αυτός βαρύνεται ειδικά με την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου ή από τους διοικητές του ιδρύματος, εφόσον με τη διαθήκη συνιστάται κοινωφελές ίδρυμα, Οι παραπάνω υποχρεούνται σε δήλωση αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος. Σε περίπτωση αποδοχής του λειτουργήματος τούτου ο κληρονόμος, ο κληροδόχος και ο διοικητής συσταθέντος κοινωφελούς ιδρύματος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκτελεστή, εφαρμόζονται δε ως προς αυτούς και οι περί ανικανότητας και αντικατάστασης διατάξεις των άρθρων 65 και 86 του παρόντος..
13.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ολες οι εισπράξεις από την εκκαθάριση της κληρονομιάς κατατίθενται από τον εκτελεστή της διαθήκης σε έντοκη κατάθεση προθεσμίας ή ταμιευτηρίου, ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατάθεσης που εξυπηρετεί την κληρονομιά, κατά προτίμηση όμως σε έντοκη κατάθεση προθεσμίας, σε μία από τις Τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη..
14.  
  Στο άρθρο 70 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Τα τιμαλφή είναι δυνατόν να εκποιούνται από τη Διεύθυνση Ενεχυροδανειστηρίων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλο σχετικό δημόσιο οργανισμό ή Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων. 15 Η παράγραφος 1 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:.
16.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως εξής: 1.0 εκτελεστής μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, για τους αναφερόμενους στην επόμενη παράγραφο λόγους, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση των λόγων αντικατάστασης και κλήτευση αυτού με απόδειξη από τον Υπουργό Οικονομικών, για τυχόν αντίκρουση των λόγων αντικατάστασής του εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της επίδοσης της παραπάνω κλήσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου..
17.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως εξής: Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του εκτελεστή της διαθήκης ή των παραπάνω συγγενών αυτού προς την κληρονομιά, είναι δυνατόν να διοριστεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, προσωρινός εκτελεστής της διαθήκης, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, για τις οποίες υπάρχει η παραπάνω σύγκρουση συμφερόντων..
18.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οταν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας εκτελεστές διαθήκης, η αποποίηση, η παραίτηση, ο θάνατος, η ανικανότητα, η έκπτωση ενός ή περισσότερων εξ αυτών δεν συνεπάγεται αναγκαίως την αντικατάσταση ή πλήρωση της κενής θέσης, αλλά εξακολουθούν τη διαχείριση οι λοιποί εκτελεστές, εκτός εάν κατά την έννοια της διαθήκης απαιτείται η πλήρωση των θέσεων του εκτελεστή που θα κενωθούν, οπότε μέχρι το διορισμό αντικαταστάτη τους οι λοιποί εκτελεστές διαθήκης ασκούν εγκύρως το λειτούργημά τους..
19.  
  Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 86 αντικαθίστανται ως εξής:
20.  
  Το άρθρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2
1.  
  Όπου στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 ορίζεται κατάθεση όψεως και δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο, θεωρείται ως κατάθεση ταμιευτηρίου, με το επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου.
2.  
  Όπου στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 προβλέπεται κοινοποίηση προσκλήσεων και λοιπών εγγράφων του Υπουργού Οικονομικών, προς τους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων ή άλλα πρόσωπα, με δικαστικό επιμελητή, είναι δυνατή η επίδοση τούτων και με επιμελητή του Υπουργείου Οικονομικών.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 670/1977 (ΦΕΚ 232 Α), ισχύουν και για τα κοινωφελή ιδρύματα, τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και τις περιουσίες γενικά υπέρ κοινωφελών σκοπών, των άρθρων 95, 96 παράγραφος 1, και 1 του α.ν. 2039/1939, αντίστοιχα.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ/τος 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α), δεν εφαρμόζονται για τα ιδρύματα και τις περιουσίες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
5.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
6.  
  Αν ο αγοραστής ή ο μισθωτής κινητών ή ακινήτων κοινωφελούς περιουσίας δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο, δύναται να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον αποδέχεται τούτο με την τιμή της προσφοράς του πρώτου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η εγγύηση του πρώτου πλειοδότη υπέρ της κοινωφελούς περιουσίας.
7.  
  Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 119 έως 121 του Αστικού Κώδικα και 3 του ν. 455/1976, αποτελούν δεδικασμένο και εκτελεστό τίτλο από το χρόνο που καθίστανται αμετάκλητες.
8.  
  Όταν, με δικαστική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, διατίθενται περιουσιακά στοιχεία από ένα κοινωφελές ίδρυμα σε άλλο, για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, η μεταβίβαση τούτων επέρχεται αυτοδικαίως από το χρόνο που καθίσταται η απόφαση αμετάκλητη. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία μεταβιβάζονται εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα μεταγράφεται κατά το άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα, με αίτηση του ιδρύματος προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση και κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Το ίδρυμα, προς το οποίο διατίθενται περιουσιακά στοιχεία κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από το χρόνο που καθίσταται αμετάκλητη η δικαστική απόφαση, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και στις έννομες σχέσεις με τρίτους ως προς τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος από το οποίο αφαιρούνται. Η διάταξη αυτή του προηγούμενου εδαφίου δεν αίρει την ευθύνη σύμφωνα με το νόμο της διοίκησης του ιδρύματος, από το οποίο αφαιρέθησαν τα περιουσιακά στοιχεία, για τη μέχρι τη μεταβίβαση διαχείριση.
9.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων της παραγράφου 7, που έχουν καταστεί αμετάκλητες πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
Άρθρο 3 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του α.ν. 1920/1939 (ΦΕΚ 346 Α) που αφορά στη διοίκηση της καταλειφθείσας στο Έθνος περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του α.ν. 1920/1939 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να παρέχεται στα μέλη της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.κΚ.) και στον μετέχοντα στις συνεδριάσεις αυτής Γενικό Γραμματέα της, μηνιαία ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με όμοια απόφαση..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Νομικός Σύμβουλος της Επιτροπής ορίζεται ένας Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), επικουρούμενος στο έργο του από ένα δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. Ο διορισμός αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ή ανακαθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για το Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο πέραν από τις αποδοχές, επιδόματα και λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης. Οι παραπάνω παρίστανται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) κατά τις διατάξεις περί Ν.Σ.Κ. και εκπροσωπούν την Επιτροπή στις δίκες της χωρίς να είναι αναγκαίο να προσκομίσουν απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής για τη νομιμοποίησή τους..
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η Επιτροπή απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από το παράβολο για την άσκηση και συζήτηση ενδίκων μέσων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και έχει όλες τις άλλες ατέλειες και προνόμια, ως να επρόκειτο για το ίδιο το Δημόσιο (όπως οικονομικά, δικαστικά, συγκοινωνίας, μεταφορών), ουδεμία δε παραγραφή ή απαράδεκτο ισχύει εναντίον της Επιτροπής για οποιεσδήποτε δοσοληψίες της με το Δημόσιο. Οι διατάξεις περί παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου ισχύουν και για τις αξιώσεις κατά της Επιτροπής. Όλες ανεξαιρέτως οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, περιλαμβανομένων και αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε τρίτους που επισπεύδουν πλειστηριασμό; κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζονται και για την είσπραξη των οποιασδήποτε μορφής απαιτήσεων της Επιτροπής. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι αυτή που στην τοπική αρμοδιότητά της ανήκει ο χώρος του Ζαππείου Κήπου.
4.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται επί εφέσεων, επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 186 Α) και του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ 304 Α).
5.  
  Το άρθρο 17 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: ¦Αρθρο 17 Για την οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής, με αποκλειστικό σκοπό τη συντήρηση και εξωραϊσμό του Ζαππείου Μεγάρου, του Ζαππείου κήπου μετά των κτισμάτων του και των Λόφων Αρδηττού και Άγρας, με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία του κοινού, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων:.
 1. Η διαμόρφωση, ο εξωραϊσμός και η χρήση των εκτάσεων, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του κοινού και χωρίς να δημιουργείται βλάβη και φθορά των κήπων του Ζαππείου, καθώς και η ανακαίνιση, διαρρύθμιση και επισκευή των περιπτέρων, κέντρων και εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην Επιτροπή, τηρουμένων πάντοτε των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων
 2. Η εκμετάλλευση απευθείας από την Επιτροπή των περιπτέρων, κέντρων και λοιπών εγκαταστάσεων αυτής.
 3. Με κανονισμό του Δ.Σ. της Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από γνώμη του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, ορίζεται το αντικείμενο της απευθείας εκμετάλλευσης, η χρονική διάρκεια αυτής (εποχική ή συνεχής), οι ειδικότεροι όροι και τρόποι της εκμετάλλευσης, καθώς και οι κατηγορίες, οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού που πρέπει να προσληφθεί με σύμβαση έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και τα όρια των μηνιαίων αποδοχών ή πρόσθετων παροχών σε είδος ή χρήμα.
 4. Το προσωπικό αυτό μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης απολύεται αυτοδίκαια.
 5. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την εκμετάλλευση είναι ιδιωτικού δικαίου, το δε προσλαμβανόμενο για το σκοπό αυτόν προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 6. Με τον ίδιο κανονισμό, ορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και το διοικητικό έλεγχο της εκμετάλλευσης.
 7. Η σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, - για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση των κτιρίων, κέντρων, περιπτέρων και λοιπών εγκαταστάσεων, χωρίς διαγωνισμό, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή ολοκληρωμένων σχετικών μελετών..
6.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η πρώτη δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη της Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι όροι της διακήρυξης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του π.δ/τος 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α), οι οποίες διέπουν το διαγωνισμό κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες προς τις ειδικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου..
7.  
  Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 12 και 13 του άρθρου 18 του α.ν. 1920/1939 καταργούνται και η αρίθμηση των παραγράφων 9, 10 και 11 μετατρέπεται αντίστοιχα σε 6, 7 και 8.
8.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του α.ν.1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων υφίστανται οι εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού:.
 1. Μία (1) θέση κατηγορίας Π Ε, κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού, την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι ο Προϊστάμενος των οργανικών μονάδων
 2. Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού (Προϊσταμένου Λογιστηρίου)
 3. Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωπόνων
 4. Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού/Λογιστικού
 5. Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Γραφικών Τεχνών
 6. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού/Λογιστικού
 7. Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δακτυλογράφων
 8. Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, επιμελητή κήπων, κλάδου Γεωργικού
 9. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικού, ενός ηλεκτρολόγου και ενός υδραυλικού
 10. Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δενδροανθοκηπουρών.
 11. Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Χειριστών Η/Υ
 12. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Τεχνικού, ενός ελαιοχρωματιστή και ενός ξυλουργού (μαραγκού)
 13. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
 14. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Κλητήρων - θυρωρών
 15. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Καθαριστών - Καθαριστριών.
 16. Κάθε άλλη θέση μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις καταργείται.
 17. Με απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε μόνιμη θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατατάσσεται ή εντάσσεται στις παραπάνω μόνιμες θέσεις, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα.
 18. Ειδικά στις θέσεις δενδροανθοκηπουρών εντάσσονται κατά προτεραιότητα όσοι ασχολούνται στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων με τα καθήκοντα δενδροανθοκηπουρού για μία δεκαετία τουλάχιστον.
 19. Όσοι από αυτούς υπηρετούν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μπορούν με δήλωσή τους που κατατίθεται στη γραμματεία της Ε.Ο.κΚ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μονιμοποίησή τους να επιλέξουν την παραμονή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α..
9.  
  Στο άρθρο 23 του α.ν. 1920/1939 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5. Με κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Επιτροπής, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα και του λοιπού προσωπικού αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της..
10.  
  Το άρθρο 24 του αν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 24 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών:.
 1. Ορίζονται τα τυπικά προσόντα για το διορισμό σε οργανικές θέσεις του προσωπικού της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, όπου δεν υφίσταται πρόβλεψη στον Υπαλληλικό Κώδικα
 2. Μπορεί να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται, καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι
 3. Επιτρέπεται να ανυψώνονται βαθμολογικά υφιστάμενες οργανικές θέσεις προς αντιμετώπιση νέων αναγκών της Επιτροπής και
 4. Να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από κλάδο σε κλάδο, της ίδιας κατηγορίας, εντός του πλαισίου των κλάδων και του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων της Επιτροπής
Άρθρο 89
1.  
  Αν η εκλογή του κοινωφελούς σκοπού ή έργου ή του τρόπου εκτέλεσης αυτών ή του κοινωφελούς ιδρύματος, στο οποίο πρέπει να διατεθεί η καταλειφθείσα κοινωφελής περιουσία, έχει ανατεθεί στους εκτελεστές της διαθήκης ή άλλα πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώσουν ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών ή του Προξένου της κατοικίας ή διαμονής τους, την επιλογή τους αυτή προς εκπλήρωση των διατάξεων της συστατικής πράξης. 0 Γραμματέας Πρωτοδικών ή ο Πρόξενος οφείλει να υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες το πολύ, αντίγραφο της παραπάνω δήλωσης, η οποία συντάσσεται ατελώς. Αν η παραπάνω εκλογή έχει ανατεθεί στο Δημόσιο ¦ ή στα παραπάνω πρόσωπα, αλλά αυτά πεθάνουν χωρίς να έχουν προβεί στην επιλογή αυτή, η εκλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. Αντίγραφο της απόφασης αυτής αποστέλλεται στο Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
2.  
  Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίσει με σχετική πρόσκλησή του, που κοινοποιείται κατά · τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προθεσμία, μέσα στην οποία οι εκτελεστές διαθήκης ή τα άλλα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να δηλώσουν τον εκτελεστέο σκοπό ή έργο ή τον τρόπο εκτέλεσης αυτών ή το κοινωφελές ίδρυμα, στο οποίο πρέπει να διατεθεί η καταληφθείσα κοινωφελής περιουσία. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από αίτηση των προσκληθέντων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή διαφωνίας μεταξύ των εκτελεστών της διαθήκης ή των άλλων υπόχρεων προς τούτο προσώπων, ως προς τον παραπάνω σκοπό ή έργο ή τρόπο εκτέλεσης αυτών ή το ίδρυμα που πρέπει να διατεθεί η καταληφθείσα κοινωφελής περιουσία, τούτο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Αν η, κατά τα ανωτέρω, επιλογή από τους εκτελεστές της διαθήκης ή τα άλλα πρόσωπα, δεν αφορά κοινωφελή σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος ή δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, προσκαλεί τους εκτελεστές της διαθήκης ή τα άλλα πρόσωπα, κατά τις διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου, να εκλέξουν νέο σκοπό ή έργο ή τρόπο εκτέλεσής τους ή κοινωφελές ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του παρόντος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της τασσόμενης με την πρόσκληση προθεσμίας ή επιμονής των εκτελεστών της διαθήκης ή των άλλων προσώπων, στην εκλογή του ίδιου σκοπού ή έργου ή τρόπου εκτέλεσης αυτών ή ιδρύματος ή εκλογής νέου σκοπού μη κοινωφελούς ή μη συμφώνου προς τις διατάξεις της συστατικής πράξης, ο κοινωφελής σκοπός ή έργο ή τρόπος εκτέλεσης αυτών ή το κοινωφελές ίδρυμα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου..
21.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής: Οι περιουσίες αυτές διατίθενται, κατά τη διαδικασία του ν. 455/1976 (ΦΕΚ 277 Α), υπέρ υφιστάμενων άλλων ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων κ.λ.π. ως άνω ή για τη σύσταση νέου κοινωφελούς ιδρύματος, για την εκτέλεση του τυχόν οριζόμενου στη διαθήκη κοινωφελούς σκοπού ή άλλου παρεμφερούς κοινωφελούς σκοπού ή για την επαύξηση της περιουσίας του υφιστάμενου ιδρύματος ή του νομικού προσώπου..
22.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση κατά την οποία ο παραπάνω κοινωφελής σκοπός ή το έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία διατίθεται για άλλον παρεμφερή σκοπό ή έργο ή για την ενίσχυση υφιστάμενου κοινωφελούς ιδρύματος ή για τη σύσταση νέου κοινωφελούς ιδρύματος, κατά τη διαδικασία του ν. 455/1976 ..
23.  
  Στο άρθρο 99 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 6. Οταν στον οργανισμό κοινωφελούς ιδρύματος ορίζεται άρτιος αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του και λόγω ισοψηφίας δεν επιτευχθεί η συγκρότησή του σε σώμα σε τρεις συνεδριάσεις, που η τελευταία δεν μπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερο από ένα (1) μήνα, ούτε προβλέπεται στη συστατική πράξη και τον οργανισμό του ιδρύματος ειδικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος τούτου, διενεργείται προς τούτο ψηφοφορία, στην οποία δεν συμμετέχει ένα μέλος που αναδεικνύεται έπειτα από δημόσια κλήρωση. Αδικαιολόγητη απουσία από την ψηφοφορία αυτή θεωρείται ως παραίτηση. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνονται επαρκώς αιτιολογημένες αποφάσεις από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας και εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού και πριν από την ανωτέρω συγκρότηση σε σώμα, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη από τη συστατική πράξη και τον οργανισμό του ιδρύματος απαρτία των μελών και πλειοψηφία. Οι παραπάνω συνεδριάσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη και τον οργανισμό του ιδρύματος, συγκαλούνται με πρωτοβουλία και επιμέλεια δύο τουλάχιστον μελών του διοικητικού συμβουλίου..
24.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 101 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Ο απολογισμός των παραπάνω ιδρυμάτων δημοσιεύεται με φροντίδα των διοικητών ή διαχειριστών τους, μία φορά τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στον τόπο που εδρεύει το ίδρυμα ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια σε άλλη τοπική εφημερίδα. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στον τόπο αυτόν, δημοσιεύεται σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη περιφέρεια ή στο νομό. Αντίτυπο της εφημερίδας αυτής αποστέλλεται υποχρεωτικά από τους παραπάνω διοικητές ή διαχειριστές, στην αρμόδια κατά νόμο για την έγκριση του απολογισμού αρχή, εντός, δύο (2) μηνών το πολύ από την υποβολή του απολογισμού στην παραπάνω αρχή. Η μη δημοσίευση ή μη υποβολή αντιτύπου εφημερίδας, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί πειθαρχική παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 140 του παρόντος νόμου..
25.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 107 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που δεν ορίζεται ειδικότερα με τη διαθήκη ή τη συστατική πράξη ο τρόπος της εκλογής των υποτρόφων, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων ή του αρμόδιου νομάρχη μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, κατά τις διακρίσεις του π.δ/τος 97/1993.(ΦΕΚ 43 Α), να παραλείπεται η διενέργεια του διαγωνισμού, όταν από το χαρακτήρα του κληροδοτήματος ή για εξαιρετικούς λόγους ή ειδικούς όρους της διαθήκης ή της συστατικής πράξης, είναι ανέφικτος ή δυσχερής ή εξαιρετικά δαπανηρή για το κληροδότημα η διενέργεια του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτήν η εκλογή των υποτρόφων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 108 του παρόντος ή κατά τον τρόπο που θα καθοριστεί με ειδικό οργανισμό του κληροδοτήματος τούτου, ο οποίος θα κυρωθεί με προεδρικό διάταγμα..
26.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Περίληψη της προκήρυξης, μετά από την έγκριση ή την τροποποίησή της, δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του διαγωνισμού, δύο φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες, κατά προτίμηση ημερήσιες, που εκδίδονται στον τόπο της τέλεσης του διαγωνισμού ή στην περιφέρεια του τόπου του διαγωνισμού και μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Η προκήρυξη τοιχοκολλάται επίσης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, στο κατάστημα διενέργειας του διαγωνισμού και στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας..
27.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 108 αντικαθίσταται ως εξής: Περίληψη της πρόσκλησης αυτής δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής των υποτρόφων, δύο φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες, κατά προτίμηση ημερήσιες, που εκδίδονται στον τόπο της έδρας της κοινωφελούς περιουσίας, ως και μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας..
28.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Όλες οι ενεργούμενες, με φροντίδα των κληρονόμων, εκτελεστών διαθήκης και άλλων διαχειριστών ή του Δημοσίου, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Πιστωτικά Ιδρύματα γενικά, καταθέσεις κεφαλαίων ή εισοδημάτων από κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές, προς εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών, γίνονται από την κατάθεσή τους αυτοδίκαια έντοκες. Οι τόκοι των καταθέσεων αυτών, προστίθενται με φροντίδα της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Πιστωτικού Ιδρύματος που έχουν κατατεθεί, χωρίς καμία άλλη εντολή, στο κεφάλαιο, με το ίδιο επιτόκιο, εφόσον πρόκειται για καταθέσεις ταμιευτηρίου, ή μεταφέρονται σε ιδιαίτερο έντοκο λογαριασμό ταμιευτηρίου, εφόσον πρόκειται για καταθέσεις προθεσμίας, και ενημερώνεται προς τούτο ο ενεργήσας την κατάθεση και το Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι κατά τα ανωτέρω υφιστάμενες καταθέσεις σε άτοκο λογαριασμό, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε έντοκες με επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου, με φροντίδα της οικείας Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Πιστωτικού Ιδρύματος και χωρίς καμία άλλη εντολή. Οι κάθε φύσης καταθέσεις διαθετών σε Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε Πιστωτικά Ιδρύματα γενικά, που καταλείπονται με κληρονομία ή κληροδοσία στο Κράτος ή υπέρ κοινωφελών σκοπών, είναι αυτοδίκαια έντοκες, ως καταθέσεις ταμιευτηρίου με ανατοκισμό από τη χρονολογία θανάτου του διαθέτη ή από τη λήξη της προθεσμίας της προθεσμιακής κατάθεσης, εφόσον πρόκειται για προθεσμιακές καταθέσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο νομιμοποίησης των δικαιούχων των καταθέσεων τούτων. Ο τόκος των παραπάνω καταθέσεων υπολογίζεται μετά τη νομιμοποίηση ή κατά την απόδοση αυτών στους δικαιούχους κληρονόμους, κληροδόχους, εκτελεστές διαθηκών ή άλλους νόμιμους διαχειριστές αυτών, με το επιτόκιο που ισχύει για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, κατά την περίοδο αυτή. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι υφιστάμενες ως άνω άτοκες καταθέσεις, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε έντοκες, με επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου, με φροντίδα της οικείας Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Πιστωτικού Ιδρύματος και χωρίς καμία άλλη εντολή..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του α. ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Αν δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας αυτού που ανήγειρε το παράνομο κτίσμα ή κατασκευή, η αρμόδια για την έκδοση του παραπάνω πρωτοκόλλου υπηρεσία, προβαίνει στη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης σε μία τοπική και μία ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Κράτους προς οποιονδήποτε γνωρίζει τον ανεγείραντα, για να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την ταυτότητά του. Μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, εκδίδεται το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο όνομα αγνώστου. Αν είναι γνωστή η ταυτότητα αυτού που ανήγειρε το παράνομο κτίσμα ή κατασκευή αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του, το παραπάνω πρωτόκολλο κατεδάφισης εκδίδεται κατ αυτού και κοινοποιείται σε αυτόν ως άγνωστης διαμονής. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το πρωτόκολλο κατεδάφισης τοιχοκολλάται στο υπό κατεδάφιση κτίσμα ή κατασκευή και στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας της περιοχής που βρίσκεται αυτό. Η κατεδάφιση επιτρέπεται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον από την τελευταία τοιχοκόλληση στην πρώτη περίπτωση και από την τελευταία τοιχοκόλληση ή δημοσίευση στη δεύτερη περίπτωση..
2.  
  Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του α.ν. 2344/1940 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Αν ο ανεγείρας το αυθαίρετο κτίσμα ή κατασκευή δεν παρευρίσκεται κατά την κατεδάφιση ή αν παρευρίσκεται μεν αλλά αρνείται να παραλάβει τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο παραπάνω κτίσμα ή κατασκευή, γίνεται καταγραφή αυτών από Επιτροπή, που αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Πολεοδομίας, η οποία τα παραδίδει στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής του ακινήτου, που ορίζεται μεσεγγυούχος. Σε περίπτωση που ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας αρνείται την παραλαβή, συντάσσεται από την Επιτροπή σχετική έκθεση και ορίζεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία φύλακας αυτών, με ευθύνη του αρνηθέντος. Αν σε διάστημα δύο (2) μηνών, τα κινητά αυτά πράγματα δεν αναζητηθούν από τον κάτοχο του αυθαιρέτου που κατεδαφίσθηκε, παραδίδονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση. Σε περίπτωση αναζήτησης τούτων από τον κάτοχο του αυθαιρέτου μέσα στην άνω προθεσμία, του αποδίδονται, αφού προηγουμένως καταβάλλει τα έξοδα φύλαξής τους και τη δαπάνη κατεδάφισης που του έχει καταλογιστεί..
3.  
  Μετά το άρθρο 26 του α.ν. 2344/1940, προστίθεται άρθρο 26α, που έχει ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφεξής συμμετέχουν στα όργανα αυτά τα ίδια μέλη των ανωτέρω ή των διαδόχων υπηρεσιών, που υποδεικνύονται από τον οικείο νομάρχη. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης, τα μέλη ορίζονται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, είτε από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης είτε από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τυχόν πλημμέλειες σε γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, που εκδόθηκαν από την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και οι οποίες ανάγονται στη συμμετοχή στα όργανα αυτά, ως μελών, εκπροσώπων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Περιφερειακής Διοίκησης, δεν επηρεάζουν το κύρος των πράξεων αυτών.
2.  
  Αντίγραφα παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων νομαρχών, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού και αποφάσεων νομαρχών, καθώς και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού, εκδίδονται νομότυπα από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και χορηγούνται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα αντί ποσού που καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής του παραπάνω ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα ποσά που εισπράττονται περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με την κωδική ονομασία Δαπάνες Κτηματολογίου Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 26α "Όχθες και παρόχθια ζώνη πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών"
1.  
  Ανταλλάξιμα κτήματα, που βρίσκονται στην περιοχή Θεσσαλονίκης και των περιχώρων αυτής και καλλιεργούνται με λαχανικά ή άλλα γεωργικά προϊόντα, είναι δυνατόν να εκποιηθούν απευθείας στους αυθαίρετους κατόχους τους ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους. εφόσον κατέχονται και καλλιεργούνται απ αυτούς αυθαίρετα πριν από τη δημοσίευση (24.6.1976) του ν. 357/1976 (ΦΕΚ 156 Α), με τους παρακάτω ειδικότερους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις:.
 1. Σε κάθε αυτοτελή οικογένεια είναι δυνατόν να παραχωρηθεί έκταση μέχρι οκτακόσια (800) τετραγωνικά μέτρα, εφόσον πρόκειται για κτήματα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή έκταση μέχρι δύο (2) στρέμματα, εφόσον πρόκειται για κτήματα εκτός του σχεδίου πόλης
 2. Το τίμημα που καταβάλλεται είναι ίσο με το μισό (1/2) της τρέχουσας αγοραίας αξίας της παραχωρούμενης έκτασης, κατά το χρόνο της εξαγοράς και καταβάλλεται σε τριάντα (30) το πολύ ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%) το χρόνο.
 3. Στην αξία του ακινήτου δεν υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης και βελτίωσής του που έγιναν από τον κάτοχο, ως και η αξία των τυχόν ευρισκόμενων επ αυτού κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί από τούτον.
 4. Η παραχωρούμενη έκταση πρέπει να είναι συνεχόμενη και περιλαμβάνονται σ αυτήν και τα τυχόν κτίσματα των δικαιούχων
 5. Η παραχώρηση της έκτασης πραγματοποιείται, εφόσον ο δικαιούχος:
  • Καλλιεργεί αυτήν αυτοπροσώπως και συστηματικώς
  • Δεν έτυχε άλλης γεωργικής ή αστικής αποκατάστασης και στερείται επίσης άλλης αστικής ή αγροτικής ιδιοκτησίας στην ίδια περιοχή ή στην ευρύτερη περιφέρεια αυτής, που να καλύπτει τις ανάγκες του
 6. Η παραχώρηση της έκτασης ανακαλείται αυτοδίκαια, σε περίπτωση εκούσιας αλλαγής της χρήσης ή εκποίησης αυτής από τον αγοραστή, πριν από την παρέλευση δεκαετίας από την παραπάνω παραχώρηση.
 7. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος ακινήτου σε τρίτο, καταβάλλονται εφάπαξ στο Δημόσιο, πριν από την παραπάνω μεταβίβαση, με ποινή ακυρότητας αυτής, όλες οι υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις εξαγοράς.
 8. Οι αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την τοιχοκόλληση σχετικής πρόσκλησης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητας.
 9. Για την τοιχοκόλληση αυτή συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται και από ένα μάρτυρα.
2.  
  Επιτρέπεται, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, η διαπλάτυνση της όχθης της προηγούμενης παραγράφου, με την προσθήκη λωρίδας γης, πλάτους μέχρι πενήντα (50) μέτρων, που αρχίζει από το προς την ξηρά όριο της όχθης Όσοι δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση εξαγοράς της επιπλέον κατεχόμενης έκτασης, υποχρεούνται να παραδώσουν αυτήν ελεύθερη στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετικό πρωτόκολλο, εντός οκτώ (8) μηνών, από την έκδοση του τίτλου μεταβίβασης της έκτασης, που δικαιούνται να εξαγοράσουν με μειωμένο τίμημα. Σε αντίθετη περίπτωση η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια.
3.  
  Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, περί παραχώρησης του ανταλλαξίμου ακινήτου στον αυθαίρετο κάτοχο, αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται..
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 719/1977 (ΦΕΚ 301 Α) εφαρμόζεται και επί ακινήτων τα οποία αποδόθηκαν με οποιαδήποτε πράξη του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες πριν από το έτος 1930 και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν σε τρίτους με δημόσια έγγραφα νόμιμα από τότε μεταγραμμένα, τα οποία ακίνητα μεταγενέστερα καταχωρήθηκαν ως δημόσια κτήματα χωρίς ποτέ το Ελληνικό Δημόσιο να επιληφθεί της νομής ή κατοχής τους.
5.  
  Ακίνητα της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 3800/1957 (ΦΕΚ 256 Α), αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, μπορούν να εκποιηθούν απευθείας στους προ της 1ης Ιανουαρίου 1984 αυθαίρετους κατόχους αυτών ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, εφόσον εξακολουθούν μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να κατέχονται ή χρησιμοποιούνται από αυτούς, χωρίς διακοπή, αυθαίρετα ή με βάση σχετική μισθωτική σύμβαση μετά του Δημοσίου και δεν έχουν άλλη ακίνητηπεριουσία στηνίδια περιοχή,που. να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Η κατεχόμενη έκταση που εκποιείται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα άρτιο οικόπεδο, εφόσον πρόκειται για αστικά ακίνητα και μεγαλύτερη από 10 καλλιεργήσιμα στρέμματα, εφόσον πρόκειται για αγροτικά κτήματα. Το τίμημα εξαγοράς αυτής καθορίζεται ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της τρέχουσας αγοραίας αξίας κατά το χρόνο παραχώρησης αυτής και καταβάλλεται σε έξι (6) το πολύ εξαμηνιαίες δόσεις, έντοκα προς δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως. Κατ εξαίρεση μπορεί να εκποιηθεί μεγαλύτερη έκταση, όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:.
 1. Η έκταση αυτή καλύπτεται από μόνιμα κτίσματα του δικαιούχου
 2. Η έκταση που απομένει, μετά την εκποίηση ενός αρτίου οικοπέδου, δεν αποτελεί άρτιο οικόπεδο ή δεν μπορεί να αποτελέσει άρτιο οικόπεδο σε συνένωση με άλλη συνεχόμενη έκταση του Δημοσίου.
 3. Το τίμημα εξαγοράς της παραπάνω έκτασης καταβάλλεται εφάπαξ και είναι ίσο με την τρέχουσα αγοραία αξία κατά το χρόνο παραχώρησης της έκτασης.
 4. Στην αξία του ακινήτου δεν υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης αυτού, που έγιναν από τον κάτοχο - μισθωτή.
 5. Οι αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την τοιχοκόλληση σχετικής πρόσκλησης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητας.
 6. Για την τοιχοκόλληση αυτή συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται και από ένα μάρτυρα.
 7. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος ακινήτου σε τρίτο, καταβάλλονται εφάπαξ στο Δημόσιο, πριν από την παραπάνω μεταβίβαση, με ποινή ακυρότητας αυτής, όλες οι υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις εξαγοράς,.
6.  
  Τα τμήματα του δημόσιου κτήματος με ΑΒΚ25; αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας, που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή Αλυκές της κοινότητας Κ. Αχαΐας, τα οποία είχαν παραχωρηθεί στους αυθαίρετους κατόχους τους με αποφάσεις - παραχωρητήρια του Νομάρχη Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 719/1977 και του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α), και τα οποία επανήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων του τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.δ/τος 11-12 Νοεμβρίου 1929 (ΦΕΚ 399 Α), επανέρχονται στους αγοραστές αυτών, εφόσον έχει εξοφληθεί το τίμημα εκποίησης.
7.  
  Το άρθρο 3 του ν.δ/τος 547/1970 (ΦΕΚ 118 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:· Αρθρο 3.
8.  
  Η παραχώρηση εκτάσεων των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου τελεί με τους παρακάτω περιορισμούς: α) οι εκτάσεις αυτές δεν αποτελούν τμήμα δάσους ή δασικής έκτασης, ούτε βρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις ή συνθήκες, ούτε εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων ή σε περιοχές όπου για διαφόρους λόγους δεν επιτρέπεται η δόμηση, β) στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω πωλήσεως των παραχωρούμενων εκτάσεων από τον αγοραστή σε τρίτο, αυτός ενημερώνει προηγουμένως υποχρεωτικά εγγράφως με απόδειξη την αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου για την αγορά του ακινήτου έναντι τρίτων εντός μηνός οπό την παραπάνω κοινοποίηση. Στην έγγραφη ενημέρωση πρέπει να περιέχονται τα στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή και το συμφωνηθέν τίμημα. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης αγοράς του ακινήτου από το Δημόσιο ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του ενός μηνός, ο δηλών δικαιούται να προχωρήσει ελευθέρως στη σύναψη της σύμβασης πώλησης με οποιονδήποτε αντί τιμήματος όχι μικρότερου του δηλωθέντος. Η μη τήρηση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται ακυρότητα της μεταβίβασης, που κηρύσσεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, κατόπιν αγωγής του Δημοσίου, η οποία εγείρεται μέσα σε μία διετία από τη μεταβίβαση αυτή.
9.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα και οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται..
2.  
  Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: Ομοίως έχουν υποχρέωση να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο εκχώρησης ή μεταβίβασης θεωρημένο αντίτυπο της δήλωσης απόδοσης του οικείου φόρου και να αναφέρουν ρητά στο κείμενο του συμβολαίου τα στοιχεία της σχετικής δήλωσης και του νόμιμου αποδεικτικού καταβολής του φόρου. Αντίγραφα των συμβολαίων οφείλουν οι συμβολαιογράφοι να στέλνουν μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξή τους στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 13..
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του ν, 2238/1994, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 καταργούνται
4.  
  Στο άρθρο 13 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8. Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων για τα έσοδα αυτά..
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β, γ, δ, στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης..
6.  
  Η περίπτωση ε του άρθρου 17 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: ε. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό..
7.  
  Στην παράγραφο 14 του άρθρου 33 του ν. 2238/ 1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως έδρα θεωρείται η πόλη όπου ασκείται η εμπορική δραστηριότητα των πλανόδιων λιανοπωλητών..
8.  
  Στην παράγραφο 15 του άρθρου 33 του ν. 2238/ 1994 προστίθενται δύο τελευταία εδάφια, που έχουν ως εξής: Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως έδρα θεωρείται η πόλη που ασκείται· η εμπορική δραστηριότητα. Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο αυτής της παραγράφου, καθώς και της προηγουμένης, υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 86 και 87..
9.  
  Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για:.
10.  
  Η παράγραφος 22 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:.
11.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής: Ή άσκηση προσφυγής κατά τα ανωτέρω δεν αναστέλλει τη βεβαίωση του φόρου που οφείλεται και την είσπραξη του πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση και την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 19, των μη ληξιπρόθεσμων και μη καταβληθεισών κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής δόσεων. Το ποσό που θα καταβληθεί τελικά με βάση την απόφαση του δικαστηρίου δεν απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο που διαρκεί η αναστολή είσπραξης..
12.  
  Στο άρθρο 33 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 25, που έχει ως εξής: 25. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως μία πόλη.
13.  
  Η υποπερίπτωση αα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)..
14.  
  Η υποπερίπτωση δδ του δεύτερου εδαφίου και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου οι: αα) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, για τα αγαθά που προμηθεύονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. ββ) Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. για τα εμπορεύσιμα αγαθά που προμηθεύονται. γγ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τα αγαθά που προμηθεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή και δδ) Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε., οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών..
15.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τιμολόγια που εκδίδονται από 8 Φεβρουαρίου 1994 για τα αγαθά που προμηθεύονται και από 22 Μαρτίου 1994 για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται
16.  
  Η περίπτωση ιστ του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α) και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α) καταργούνται.
17.  
  Δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας των περιπτώσεων δ της παραγράφου 1 και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 5 του άρθρου 49.
18.  
  Δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι και κοινότητες του κράτους, το Ταμείο Λαϊκών Αγορών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1..
 1. Μέχρι τις 17 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται:
 2. αα) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή ββ) εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων..
19.  
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 προστίθεται υποπερίπτωση στστ, που έχει ως εξής: στστ) εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης..
20.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/ 1994 μετά την περίπτωση ε προστίθενται νέες περιπτώσεις στ και ζ, που έχουν ως εξής: στ) Προκειμένου για ατομική εμπορική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή ελεύθερο επαγγελματία που ασκεί ατομικά το επάγγελμά του και δεν τηρεί βιβλία, αν και υπόχρεος ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στις ακόλουθες προθεσμίες ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμό τους: αα) Μέχρι τις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Α. ββ) Μέχρι τις 3 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ. γγ) Μέχρι τις 4 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε. δδ) Μέχρι τις 5 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι. εε) Μέχρι τις 6 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Κ. στστ) Μέχρι τις 7 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ. ζζ) Μέχρι τις 8 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π. ηη) Μέχρι τις 9 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ. θθ) Μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υποχρέους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω. Αν η ημέρα στην οποία λήγει μια από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.
 1. Μέχρι τις 22 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία..
21.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Αν η εταιρία ή η κοινοπραξία, ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 62, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει η επωνυμία τους.
 2. Ως γράμμα που αρχίζει η επωνυμία λαμβάνεται αυτό που αναγράφεται πρώτο στο συστατικό τους έγγραφο, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
 3. Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν:
  • Η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
  • Μεταξύ των εισοδημάτων των υποχρέων περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης..
22.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν την επιχείρηση για μία συνεχή δεκαετία, πριν από τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, καθώς και από άτομα που είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικείας νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%).. Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποφασίζει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου ή προκειμένου για τις περιπτώσεις γ, δ και ε της παραγράφου 1, ο αρμόδιος επιθεωρητής δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας..
23.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 88, καθώς και τις περιπτώσεις ε της παραγράφου 1 και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 89. αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, κατά περίπτωση..
24.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις περιπτώσεις ε της παραγράφου 1 και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο..
25.  
  Στο άρθρο 81 του ν. 2238/1994 μετά την παράγραφο 15 προστίθενται νέες παράγραφοι 16 έως και 18 και η παράγραφος 16 αυτού αριθμείται σε 19, ως εξής: 16. Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να αρνηθούν την καταβολή των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής της περίπτωσης β της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
26.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 87 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 19, 33 παράγραφος 15, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 παράγραφοι 1 και 2, 83 και 85 παράγραφοι 7 και 8 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο, που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά, μη δυνάμενο να είναι μικρότερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές και μεγαλύτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο.
27.  
  Στο άρθρο 87 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Για την κοινοποίηση της πράξης και τη διαδικασία βεβαίωσης, γενικά, του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του νόμου.
28.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 1473/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου για την υποβολή δηλώσεων με την κατάθεση των οποίων δημιουργείται υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής μέρους ή ολόκληρου, κατά περίπτωση, του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, η εξάμηνη προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης της οποίας η εκκαθάριση ή καταβολή του φόρου δεν ενεργείται συγχρόνως με την κατάθεση αυτής, η εξάμηνη προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της ημερομηνίας έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου..
29.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α) σε άλλες τράπεζες, στις. οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι οι προερχόμενοι από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος..
30.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 σε άλλες τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος..
31.  
  Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 77 Α) ποσά φόρου προσαυξάνονται για την πενταετία 1996 - 2000 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 1995 ποσά φόρου, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 οφειλόμενης εισφοράς.
32.  
  Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) (ΦΕΚ 75 Α) ποσά εισφοράς, προσαυξάνονται για την πενταετία 1996 - 2000 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 1995 ποσά εισφοράς, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.
33.  
  Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 31 και 32 άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1996
34.  
  Προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1995, μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για υποθέσεις που παραγράφονται 31 Δεκεμβρίου 1995 κατόπιν παράτασης της ημερομηνίας παραγραφής τους κατά ένα (1) έτος, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου ενάτου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α), καθώς και για υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου. Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών, που παραγράφονται εντός του έτους 1995 και 1996, πλην των υπαγομένων στη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου εβδόμου του ν. 2275/1994.
Άρθρο 7 "Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρύθμιση θεμάτων επενδύσεων και μετασχηματισμών επιχειρήσεων"
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και ανεξάρτητα του αντικειμένου των εργασιών τους, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρία, με σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας. 2 Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της συνιστώμενης εταιρίας, για το τμήμα των κερδών μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τα κέρδη τα πέραν των είκοσι εκατομμυρίων (20 000.000) δραχμών, τα οποία δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτής.
3.  
  Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου απαλλαγή των κερδών από το φόρο εισοδήματος παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) οικονομικά έτη από το χρόνο της συγχώνευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Η από τη συγχώνευση προερχόμενη εταιρία έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου:
  • Προκειμένου για προσωπική εταιρία, τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) θα είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.
  • Προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστο σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές.
  • Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, τουλάχιστον εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.
 2. Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια πριν από το χρόνο της συγχώνευσης
 3. Το απαλλασσόμενο της φορολογίας εισοδήματος ποσό κερδών εμφανίζεται στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της προελθούσας από τη συγχώνευση εταιρίας. κατά το χρόνο της διανομής ή διάλυσης αυτής, αντίστοιχα.
4.  
  Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή προσωπική εταιρία ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν 2190/1920. όπως ισχύει.
5.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του ν.δ/τος 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α) και της παραγράφου 41 του άρθρου 15 του ν 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου. 6 Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998.
7.  
  Οι λέξεις ή νεοϊδρυόμενη, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), απαλείφονται.
8.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες..
9.  
  Το δεύτερο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 αντικαθίστανται ως εξής: Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994. Κατ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.1892/1990 μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωσή του από το Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών..
10.  
  Οι λέξεις ή συνιστώμενη, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993, απαλείφονται.
11.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ/τος 1297/ 1972 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993.
12.  
  Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α), που ανάγονται στη χρονική περίοδο από της ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996, γίνεται από τον ισολογισμό της χρήσης 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
13.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησής τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης
Άρθρο 8
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογίας Κεφαλαίου και λοιπών φορολογιών που έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠ.Ε.Δ.Α., συνεπεία θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον αρξάμενο έλεγχο, η διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού δύναται να ανατεθεί σε άλλον υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠ.Ε.Δ.Α., κατά περίπτωση, με απόφαση του προϊσταμένου των υπηρεσιών αυτών..
2.  
  Στην παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: Κατ εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών.. Αχαίας και Φωκίδας, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 13ης Μαΐου και 15ης Ιουνίου .1995, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε σαράντα οκτώ (48) ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται χωρίς τις αναλογούσες σε αυτές, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και τα χρέη των οφειλετών των ανωτέρω περιοχών, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1995. ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό του φόρου αυτού καθίσταται ληξιπρόθεσμο μερικά ή ολικά.
3.  
  Επίσης, αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος δεν επιδεικνύει στο φορολογικό έλεγχο το σύνολο ή μέρος των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων πού προβλέπονται από το π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α), καθώς και οποίος επικαλείται την απώλεια ή προβαίνει στην καταστροφή όλων ή μερικών από τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία, ενώ έχει υποχρέωση από τις οικείες διατάξεις να τα διαφυλάσσει. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων αυτής της παραγράφου είναι το Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση του υπαιτίου. Τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές..
 1. Ολόκληρη η περιοχή που περικλείεται από τα διοικητικά όρια των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, σύμφωνα και με την αριθ. 242/6.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 104 Α).
 2. Οι περιοχές που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων των Νομών Αχαίας και Φωκίδας, οι οποίες καθορίστηκαν με την αριθ. 266/ 18.7.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 148 Α) ως ακολούθως:.
4.  
  Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αποτελεί: Ό δράστης των ποινικών αδικημάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ και η της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή όχι κατώτερη των πέντε (5) και μέχρι πενήντα (50) εκατομμυρίων δραχμών..
 1. Η καταβολή της πρώτης δόσης της .ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης της αίτησης και της σχετικής βεβαίωσης.
5.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 13 του άρθρου 15 του ν, 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α), εκτός των διατάξεων που αναφέρονται στο αποδεικτικό ενημερότητας 7. Η καταδίκη για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 31, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, επιφέρει κατά του καταδικασθέντος φυσικού προσώπου και του υπόχρεου νομικού προσώπου, καθώς και του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας στο οποίο μετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά, τις κυρώσεις που ορίζονται από την παράγραφο 12 του άρθρου 95 του ν. 2238/1994. Για την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου και νόμου..
6.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α) καταργείται, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων φοροδιαφυγής της προηγούμενης παραγράφου 1 είναι το Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η τελεσθείσα πράξη φοροδιαφυγής. Χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και χρέη προς τρίτους που συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με τα έσοδα του Δημοσίου, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Νομού Τρικάλων, που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 και οφείλονται από κατοίκους και επιχειρήσεις των περιοχών του Νομού Τρικάλων, που υπέστησαν ζημιές από τις χιονοπτώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 1994 και τις πλημμύρες της άνοιξης του έτους 1994, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Οι δόσεις αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 8 Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται:.
 1. Η προσκόμιση βεβαίωσης της Νομαρχίας Τρικάλων ή του Επιμελητηρίου, από την οποία να προκύπτει ότι ο οφειλέτης υπέστη ζημία από τις χιονοπτώσεις ή τις πλημμύρες αυτές
 2. Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
 3. Η καταβολή μέχρι την ίδια ημερομηνία της πρώτης δόσης της ρύθμισης και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 μέχρι και 13 του άρθρου 15 του ν. 2198/1994, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται στο αποδεικτικό ενημερότητας.
7.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση παροχής των ζητούμενων πληροφοριών από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή από πρόσωπο που έχει τις ίδιες ελεγκτικές αρμοδιότητες με αυτόν..
8.  
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής: Ειδικά για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούμενο από ειδικό συνεργείο, που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α), απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου του ειδικού συνεργείου που διενεργεί το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο. Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) και τα παραρτήματά της, απαιτείται κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΠ.Ε.Δ.Α. ή του παραρτήματός της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή..
9.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: α) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήψη τέτοιων στοιχείων μεγάλης αξίας.. Για την επανάκτηση του δικαιώματος του διακανονισμού εξόφλησης των χρεών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση του οφειλέτη.
10.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Η ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου δήλωση παύσης πληρωμών του εμπόρου περιέχει και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου, πέραν των στοιχείων του άρθρου 526 του Εμπορικού Νόμου και του αριθμού του φορολογικού μητρώου, δηλώνονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας των ομόρρυθμων μελών, επί ανώνυμης εταιρείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των τυχόν συμπραττόντων συμβούλων, επί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του διαχειριστή της και επί παντός άλλου νομικού προσώπου των νόμιμων εκπροσώπων του. Η αίτηση για κήρυξη φυσικού ή νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης, η οποία υποβάλλεται από πιστωτή του στο αρμόδιο δικαστήριο, περιέχει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου του οποίου ζητείται η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης. Μόλις εκδοθεί απόφαση κηρύττουσα πτώχευση, ο γραμματέας του αρμόδιου δικαστηρίου υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιώντας και τους κατά τα ανωτέρω αριθμούς φορολογικού μητρώου..
11.  
  Οφειλόμενα ποσά από δάνεια, που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών της χώρας, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1995 στο λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ - δάνεια σεισμοπαθών, ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) κατ ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Κατ εξαίρεση των όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλλει ποσό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) των οφειλόμενων φόρων, των προς απόδοση στο Δημόσιο ποσών από παρακρατούμενους φόρους, τέλη, εισφορές και των νόμιμων προσαυξήσεων αυτών.. Οι οφειλέτες που θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από το υπόλοιπο ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφληση της οφειλής.
12.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 95 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Όποιος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων από αυτόν βιβλίων και στοιχείων, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλων φόρων, τελών και εισφορών που παρακρατούνται, επιρρίπτονται ή εισπράττονται για να αποδοθούν στο Δημόσιο, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία είναι ανώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή όχι κατώτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και άνω, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον ο παραβάτης δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλες διατάξεις. Αρθρο 9 Ρυθμίσεις βεβαιωμένων χρεών.
 1. Η κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα, του μήνα της δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου.
 2. Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης της αίτησης.
 3. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν την ημερομηνία αυτή.
 4. Για τους οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού κατά την καταβολή κάποιας δόσης της ρύθμισης και μέχρι την ενδέκατη (11η) δόση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.2198/1994.
 5. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση αυτή και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέτρα, καθώς και τα μέτρα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και ν. 1867/1989, αναστέλλεται δε η εκτέλεση τυχόν ληφθέντων μέτρων.
 6. Η αναστολή όμως δεν ισχύει για κατάσχεση στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα δε ποσά πιστώνονται στις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη.
 7. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος της ρύθμισης τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
 8. Η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση αυτή δεν εμποδίζει τη λήψη εξασφαλιστικών μέτρων της οφειλής.
 9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 10 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 2198/ 1994.
13.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α) εφαρμόζονται, όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, και για τις απαιτήσεις του άρθρου 32 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α), που καταβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2322/1995.
14.  
  Οι προσφυγές κατά αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών των νομών του Κράτους, που αφορούν θέματα επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές (άρθρο 5 του αν. 1819/1951), απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν.δ/τος 356/1974) και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 82 του ν.δ/τος 356/1974), εξετάζονται εμπεριστατωμένα από επιτροπή που αποτελείται από:.
 1. Ένα (1) Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο
 2. Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας
 3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 4. Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.
 5. Τον Τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 6. Εισηγητές ορίζονται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 7. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
15.  
  Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου γνωμοδοτεί στον Υπουργό Οικονομικών για την αποδοχή (μερική ή ολική) ή μη του αιτήματος των ενδιαφερομένων. Η αρνητική γνώμη της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τις αποφάσεις που εκδίδει μπορεί να τροποποιεί τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής, ώστε το περιεχόμενό τους να γίνεται αυστηρότερο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα πρόσωπα που μετέχουν στην επιτροπή, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, η θητεία αυτών, ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, η έδρα της επιτροπής και η αμοιβή των μελών της.
16.  
  Στη ρύθμιση των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών χρέη προς το Δημόσιο, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες του κέντρου των Αθηνών, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ή Νοεμβρίου 1995 από γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Πολυτεχνείου και προέρχονται αποκλειστικά από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με προϋπόθεση ότι οι πληγέντες θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της Αστυνομίας ή της Νομαρχίας.
Άρθρο 11 "Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) Οι διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν προσωρινή δήλωση υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε ποσοστό τριακόσια τοις εκατό (300%) του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, λόγω μη υποβολής της δήλωσης., . ¦γ) Η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στο εσωτερικό της χώρας, κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος..
2.  
  Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ανακριβή προσωρινή δήλωση υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που υπολογίζεται σε ποσοστό του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, λόγω της ανακρίβειας ως ακολούθως: α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.
 1. Επί διαφοράς φόρου μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%).
 2. έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία, τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.
 3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις και τη μερική επιστροφή τιμήματος σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994..
 4. Για το πέραν ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ποσό. ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό τριακόσια τοις εκατό (300%).
3.  
  Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.1995 και ο διακανονισμός του φόρου που αναλογεί στη διαφορά των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων, που προκύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα γίνει με την οικεία εκκαθαριστική δήλωση.
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαφορά φόρου που οφείλεται με την εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και για τις περιπτώσεις των μετατάξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 32 και της παραγράφου 12 του άρθρου 33. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα.
 1. Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος
 2. Η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού
 3. Η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς Π ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς η μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού..
5.  
  Η εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης, η ανακρίβεια του περιεχομένου της και η παράλειψη της υποβολής της συνεπάγονται την επιβολή προστίμου δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000), εκατό χιλιάδων (100.000) και εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000), αντίστοιχα. δ) Η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του εισαγωγέα, σε άλλο κράτος - μέλος και η παράδοσή τους απαλλάσσεται, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22α..
6.  
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο, καθώς και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική του δραστηριότητα και μέχρι του ποσού των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο..
7.  
  Οι περιπτώσεις α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 αντικαθίστανται ως εξής: α) Η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενους στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο, γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
 1. Η παράδοση και η. εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά.
 2. Η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.
 3. Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
 4. Η ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών του ν.438/1976 (ΦΕΚ 256 Α) απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας.
 5. Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους..
8.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 22α αντικαθίσταται ως εξής: δ) Η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό την παράδοσή τους με τους όρους της παραπάνω περίπτωσης α και του άρθρου 22γ, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν αυτές τις παραδόσεις αγαθών με προορισμό ένα άλλο κράτος-μέλος, μέχρι του ποσού των παραδόσεων αυτών, που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο, κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο..
9.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται η περίπτωση β ως εξής: β. Από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κα, κβ, κγ, κδ, κε και κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος..
10.  
  Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση παύσης εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση..
11.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 12, καθώς και στην ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών και στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος της Κοινότητας και ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Κοινότητας..
12.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 προστίθεται νέα περίπτωση ε, που έχει ως εξής: ε) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί μετά την 1.1.1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10α παράγραφοι 1 και 2 και 10β..
13.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής: γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β και ε της παραπάνω παραγράφου 5..
14.  
  Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 καταργούνται από 1.1.1996.
15.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 συμπληρώνεται ως εξής: , με εξαίρεση το πρόστιμο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 48, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), εφόσον το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό αυτό καταβληθεί εφάπαξ πριν από την υπογραφή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
16.  
  Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 εκκρεμείς υποθέσεις.
17.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 43 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για πρόστιμα των άρθρων 47 παράγραφος 4 και 48
18.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 προστίθεται περίπτωση γ, που έχει ως εξής:
 1. με διπλότυπο είσπραξης, πριν από την υπογραφή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, του ποσού του ειδικού προστίμου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 48, που αναλογεί στο ποσοστό μείωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 42
19.  
  Η πρώτη περίοδος του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής: Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υπόχρεο και οι εξής:
20.  
  Το άρθρο 47 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 47 Παράλειψη υποβολής δήλωσης -Ανακριβής δήλωση Εκπρόθεσμη δήλωση
21.  
  Το άρθρο 48 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 12 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. προς τις διατάξεις της δεύτερης οδηγίας απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (95/7/Ε.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10.4.95 L 102/5.5.1995) που τροποποιεί την έκτη οδηγία Φ.Π. [...]"
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 5 καταργείται Ως καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης νοείται το φορολογικό καθεστώς αναστολής της καταβολής Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως: δ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, που έχουν ως αντικείμενο εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγματοποιούνται υλικώς στο Κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας..
 1. φορολογική αποθήκη, κάθε τόπος που ορίζεται ως τέτοιος με άδεια της αρμόδιας αρχής, όπου αποθηκεύονται αγαθά από τον εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του,
 2. εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή να αποθηκεύει σε φορολογική αποθήκη αγαθά δικής του κυριότητας ή τρίτων,
 3. εναποθέτης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης, έχει όμως άδεια από την αρμόδια αρχή να παραλαμβάνει κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, αγαθά που προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη. 3.
 4. Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών χορηγείται άδεια από τη Διεύθυνση Φ.Π.Α., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 5. Η άδεια αυτή ανακαλείται από την ίδια αρχή, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση.
3.  
  Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους. Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (ΔΚ 0801 και 0802). Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο Κράτος - μέλος, εφόσον τα υλικά και αντικείμενα αποστέλλονται από το Κράτος του εργοδότη και τα αγαθά που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολάβο μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο Κράτος - μέλος, στο οποίο αυτός είναι εγκαταστημένος..
4.  
  Αρμόδια αρχή για την εποπτεία, έλεγχο και γενικά για την παρακολούθηση του καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα ή το κεντρικό κατάστημα του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης. Εξαιρετικά, προκειμένου για φορολογικές αποθήκες του ίδιου εκμεταλλευτή, που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλων Δ.Ο.Υ., ως αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζεται ο προϊστάμενος της χωρικά αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
5.  
  Η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: γγ) πραγματογνωμοσύνες γενικά, καθώς και εργασίες σε ενσώματα κινητά αγαθά, εφόσον δεν παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο Κράτος - μέλος και τα αγαθά αυτά μετά την παροχή των υπηρεσιών δεν αποστέλλονται ούτε μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας. Για πραγματογνωμοσύνες, καθώς και λοιπές εργασίες σε ταξινομημένα στην Ελλάδα μεταφορικά μέσα λογίζεται ότι αυτά σε κάθε περίπτωση δεν αποστέλλονται ούτε μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας..
6.  
  Απαλλάσσονται από το φόρο: Επίσης, κατ εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας:. δ) πραγματογνωμοσύνες γενικά και εργασίες σε ενσώματα κινητά αγαθά, οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο Κράτος - μέλος, εφόσον τα αγαθά μετά την παροχή των υπηρεσιών αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας. Σόργο σε κόκκους. Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό και άλλα δημητριακά (ΔΚ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ΕΧ 1006, 1007, 1008).
 1. οι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τα οποία προορίζονται να τεθούν, στο εσωτερικό της χώρας, σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης και των αποθηκών του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α),.
 2. οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, οι οποίες αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α, -γ) οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών εκτός από αυτές που αφορούν παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που προβλέπονται στην περίπτωση α, εφόσον τα αγαθά εξακολουθούν να παραμένουν στο εσωτερικό της χώρας στο ίδιο καθεστώς
7.  
  Κουκιά σόγιας, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, σπέρματα ηλιοτροπίου και άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, όλα τα παραπάνω έστω και σπασμένα. Αράπικα φυστίκια όχι ψημένα αλλά ούτε αλλιώς παρασκευασμένα έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα. Για μεταφορικά μέσα ταξινομημένα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτά μεταφέρονται ή αποστέλλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας.. Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης δύνανται να υπαχθούν οποιαδήποτε αγαθά, εφόσον προορίζονται να παραδοθούν σε:.
 1. υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες των παραδόσεων που πραγματοποιούνται για την τροφοδοσία των οριζόμενων στο άρθρο 22γ καταστημάτων αφορολόγητων ειδών,
 2. καταστήματα αφορολόγητων ειδών για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα, με αεροπορική πτήση ή θαλάσσια διαδρομή που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,
 3. υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν προς επιβάτες πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μεταφοράς της οποίας ο τόπος άφιξης ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας,
 4. υποκείμενους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν με απαλλαγή από το φόρο σύμφωνο με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
 5. Δεν υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου αυτού τα είδη που καλύπτονται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
8.  
  Για την υπαγωγή των αγαθών στο καθεστώς του άρθρου αυτού υποβάλλονται από τον κατά περίπτωση υπόχρεο στο φόρο όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος, στην αρμόδια αρχή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος: δ) από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση γ έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται, για τυχόν μεταφορά των αγαθών από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους - μέλους της Κοινότητας που είναι γνωστός κατά το χρόνο τελωνισμού τους και τη θέση τους σε ανάλωση..
 1. δήλωση εισόδου των αγαθών ανεξάρτητα από την έκδοση και άλλων παραστατικών ή συνοδευτικών τίτλων αυτών, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης ή του εναποθέτη κυρίου των αγαθών, η ημερομηνία αποθήκευσης, το είδος, η ποιότητα και η ποσότητα των αγαθών, οι όροι αποθήκευσης, ο ανώτατος χρόνος παραμονής των αγαθών στη φορολογική αποθήκη, οι εργασίες που θα γίνονται στα αγαθά, το είδος και το ύψος των σχετικών εγγυήσεων, καθώς και τυχόν άλλες λεπτομέρειες,
 2. δήλωση εξόδου των αγαθών στην οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α στοιχεία, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη των αγαθών, ο προορισμός των αγαθών, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος και σε ειδικό χώρο γίνεται η εκκαθάριση του καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με την παράγραφο 13 του παρόντος και αναγράφονται ο χρόνος παραμονής των αγαθών στη φορολογική αποθήκη, ημερομηνία εξόδου των αγαθών από το καθεστώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. -Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση εισόδου και τη δήλωση εξόδου των αγαθών επαληθεύονται κατά την είσοδο και την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη, από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος.
 3. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9.  
  Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, σε στερεή κατάσταση, ακατέργαστη, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών (ΔΚ ΕΧ 1701) β) η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τα μη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή. Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα αγαθά που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και προορίζονται για τον εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης. Κατά την έννοια των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται: αα) ως αγαθά εξοπλισμού, τα ενσωματούμενα ή χρησιμοποιούμενα σε μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης, ββ) ως αγαθά εφοδιασμού, κυρίως τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα τροφοεφόδια των μέσων αυτών. Ειδικά για λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες, τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ο ταξιδιώτης δεν είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους -μέλους της Κοινότητας, τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση. Η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του Κράτους -μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα, η συνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το ποσό αυτό σε εθνικό νόμισμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 69/169/ Ε.Ο.Κ., όπως ισχύει κάθε φορά. Για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων που αναφέρονται στις λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες θεωρείται: ως ταξιδιώτης μη εγκαταστημένος στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο ταξιδιώτης του οποίου η κατοικία ή η συνήθης διαμονή δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Κατεξαίρεση, εξομοιώνεται με ταξιδιώτη μη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας ο αγοραστής που διαμένει στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον αποδεδειγμένα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα. ως κατοικία ή συνήθης διαμονή, ο τόπος που αναγράφεται ως τέτοιος στο διαβατήριο, στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αναπληρώνει νόμιμα το δελτίο ταυτότητας,.
10.  
  Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα (ΔΚ 1801) γγ)- να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), εφόσον πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 1 του ιδίου νόμου για τα οποία οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν ότι υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών της Οδηγίας 92/12/Ε.Ο.Κ. ή για άλλα προϊόντα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνειακώς χώρου, ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος, αποθηκών ανεφοδιασμού Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 3665/87 ως κάθε φορά ισχύει, Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών..
 1. να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας,
 2. να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης,
 3. να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 21 και
 4. να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας
11.  
  Μετά το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 21α, ως εξής: Αρθρο 21α Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του ν. 2127/1993. Ο φόρος δεν καταβάλλεται, εφόσον τα αγαθά εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22α.
12.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: Οταν η έξοδος των αγαθών δε γίνεται από τα πρόσωπα αυτά, υπόχρεο στο φόρο είναι το πρόσωπο που πραγματοποιεί την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς αυτό, ανεξάρτητα αν ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου. Ωστόσο ο εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης ευθύνεται έναντι του Δημοσίου, για τον οφειλόμενο φόρο, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, όταν δεν είναι ο ίδιος κύριος των αγαθών που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη.
13.  
  Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης λαμβάνεται η αξία παράδοσης των αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15, ο δε φόρος που προκύπτει με την εφαρμογή του οικείου συντελεστή δεν μπορεί να είναι μικρότερος από: Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Προπάνιο και βουτάνια, που έχουν υγροποιηθεί (ΔΚ 2709, 2710 και ΕΧ 2711).
 1. να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 2. Ειδικά, ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία του αποστέλλονται από άλλο Κράτος - μέλος από ή για λογαριασμό υποκειμένου στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο Κράτος - μέλος, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 8, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασμούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο,.
14.  
  Ανόργανα χημικά προϊόντα και ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων (ΔΚ 2801 έως 2851) Επιπλέον, η μη υποβολή των δηλώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καθώς και η υποβολή τους με ανακριβή στοιχεία, συνιστά αδίκημα φοροδιαφυγής κατά τις διατάξεις του άρθρου 51.
15.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 29 καταργείται
 1. οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών του παρόντος άρθρου, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης αυτής,
 2. οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών, η λογιστική παρακολούθηση των αγαθών που αποθηκεύονται, ο χρόνος διάρκειας της λειτουργίας αυτών, καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης του ειδικού βιβλίου φορολογικής αποθήκης,
 3. η διαδικασία εισόδου και εξόδου των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, καθώς και ο τρόπος της άσκησης του ελέγχου αυτών,
 4. ο ανώτατος χρόνος παραμονής των αγαθών κατά κατηγορία, στη φορολογική αποθήκη,
 5. η διαδικασία αναγνώρισης των απωλειών ή καταστροφών που υφίστανται τα αγαθά κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αυτή ταύτη τη φύση των αγαθών
 6. οι παρεχόμενες εγγυήσεις, το είδος και το ύψος αυτών προς διασφάλιση των οφειλόμενων κάθε φορά στο Δημόσιο αναλογούντων φόρων επί των αποθηκευμένων αγαθών,
 7. η διαδικασία εφαρμογής των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου,
 8. ο τύπος και το περιεχόμενο, καθώς και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και
 9. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
16.  
  Καουτσούκ φυσικό, συνθετικό και τεχνητό που προέρχεται από λάδια, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης 4002, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες φύλλα ή ταινίες (ΔΚ 4001, 4002) 13. Εργασίες της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφόσον το παραγόμενο, κατασκευαζόμενο ή συναρμολογούμενο αγαθό περιλαμβάνεται στα αγαθά του Κεφαλαίου Α του παρόντος Παραρτήματος. Ειδικά, προκειμένου για εργασίες του προηγούμενου εδαφίου για βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.
17.  
  Ξυλεία ακατέργαστη έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη (ΔΚ ΕΧ 4403). 18.Μαλλιά μη λαναρισμένα ή χτενισμένα (ΔΚ 5101). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21α
18.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1996 με εξαίρεση την ισχύ των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 7 του προστιθέμενου με την παράγραφο 11 άρθρου 21α, που αρχίζει μετά την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Από την έναρξη ισχύος παύει να ισχύει κάθε σχετική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.
19.  
  Βαμβάκι μη λαναρισμένο ή χτενισμένο (ΔΚ 5201)
20.  
  Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη. Πλατίνα, παλλάδιο ή ρόδιο, σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη (ΔΚ 7106 και ΕΧ 7110).
21.  
  Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό. Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή. Κράματα μητρικά χαλκού. Σύρματα από χαλκό (ΔΚ 7402, 7403, 7405 και 7408).
22.  
  Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή (ΔΚ 7502)
23.  
  Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (αλουμίνιο) (ΔΚ 7601)
24.  
  Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (ΔΚ 7801)
25.  
  Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή (ΔΚ 7901)
26.  
  Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή (ΔΚ 8001)
27.  
  Ίνδιο σε ακατέργαστη μορφή, απορρίμματα, θραύσματα, σκόνες και άλλες μορφές (ΔΚ ΕΧ 8112)..
Άρθρο 13 "Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) Οι διατάξεις του ν. 2127/1993, όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:"
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για πετρελαιοειδή προϊόντα που έχουν μολυνθεί ή αναμειχθεί τυχαία και συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέστησαν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται, εφόσον τα προϊόντα αυτά επανεισάγονται στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση. 2 Οι όροι και οι διατυπώσεις εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ί. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα Κράτη -μέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα:. Εάν όμως τα προϊόντα έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς.
 1. Οι πίσσες (κωδ.
 2. ΣΟ. 27.06.).
 3. Οι βενζόλες (κωδ.
 4. Σ.Ο. 27.07.10) Οι τολουόλες (κωδ.
 5. Σ.Ο. 27.07.20) Οι ξυλόλες (κωδ.
 6. Σ.Ο. 27.07.30) Τα άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 C, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86) (κωδ.
 7. Σ.Ο. 27.07.50) Τα λάδια κρεοζώτου (κωδ.
 8. Σ.Ο. 27.07.91.00) Τα άλλα ακατέργαστα λάδια (κωδ.
 9. Σ.Ο. 27.07.99.11 και 27.07.99.19).
 10. Τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), (κωδ.
 11. Σ.Ο. 27.09).
 12. Τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια.
 13. Τα παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό (κωδ.
 14. Σ.Ο. 27.10).
 15. Τα αέρια πετρελαίου και οι άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (κωδ.
 16. Σ.Ο. ΕΧ 27.11), συμπεριλαμβανομένου και του χημικώς καθαρού μεθανίου και προπανίου, με εξαίρεση το φυσικό αέριο.
 17. Βαζελίνη (κωδ.
 18. Σ .0. 27. 12.10).
 19. Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι (κωδ.
 20. Σ.Ο. 27.12.20.00).
 21. Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 0,75% λάδι, το κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, άλλα ορυκτά κεριά, SLΑCΚ WΑΧ και παρόμοια προϊόντα. που λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα (κωδ.
 22. Σ.Ο. 27.12.90.31, 27.12.90.33, 27.12. 90.39, 27.12.90.90).
 23. Τα ασφαλτικά μείγματα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, η πίσσα του πετρελαίου, η ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cutbacks (κωδ.
 24. Σ.Ο. 27.15).
 25. Οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες (κωδ.
 26. Σ.Ο. 29.01).
 27. Το κυκλοεξάνιο (κωδ.
 28. Σ.Ο. 29.02.11.00), οι άλλοι κυκλανικοί ή κυκλενικοί υδρογονάνθρακες του κωδ.
 29. Σ.Ο.29.02.19.90, το βενζόλιο (κωδ.
 30. Σ.Ο. 29.02.20), το τολουόλιο (κωδ.
 31. Σ.Ο. 29.02.30), τα ξυλόλια (κωδ.
 32. Σ.Ο. 29.02.41.00. 29.02.42.00 και 29.02.43.00) και τα ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (κωδ.
 33. Σ.Ο. 29.02.44).
 34. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν λάδια από πετρέλαια ή ασφαλτούχα ορυκτά των κωδ. της Σ.Ο. 34.03.11.00 και 34.03.19.
 35. Τα αντικροτικά παρασκευάσματα, τα ανασχετικά της οξείδωσης, τα προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, τα βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, τα προσθετικά κατά της διάβρωσης και τα άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά, που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια (κωδ.
 36. Σ.Ο. 38.11).
 37. Τα αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 27.07 ή 29.02 (κωδ.
 38. Σ.Ο. 38.17).
2.  
  Από τα προϊόντα της προηγούμενης παραγράφου και ανεξάρτητα από το αν επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 20, τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του παρόντος νόμου: Τα προϊόντα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 27.07.10. 27.07.20, 27.07.30 και 27.07.50. Τα προϊόντα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 27 10.00.11 έως και 27.10.00.78. Εν τούτοις για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 27.10.00.21, 27.10.00.25 και 27.10.00.59 οι διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του παρόντος νόμου εφαρμόζονται μόνο εφόσον αυτά μεταφέρονται χύμα για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στον κωδικό της Σ.Ο.27.11, με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στους κωδικούς 27.11. 11.00 και 27.11.21.00. Οι κορεσμένοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες του κωδικού Σ.Ο. 29.01.10. Τα προϊόντα της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς Σ.Ο. 29.02.20, 29.02.30, 29.02.41, 29.02.42. 29.02.43 και 29.02.44.
 1. κανονικές δεξαμενές καυσίμων:
 2. οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα μεταφορικά μέσα του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο μεταφορικό μέσο και η τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και ενδεχομένως, για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων, οι δεξαμενές υγραερίου, που είναι τοποθετημένες σε μεταφορικά μέσα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου, καθώς και οι δεξαμενές που είναι προσαρμοσμένες σε άλλα συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο το μεταφορικό μέσο, οι μόνιμες δεξαμενές καυσίμων, που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου με τον τύπο του εξεταζόμενου εμπορευματοκιβωτίου και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων, με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης
 3. αποστέλλονται από ένα Κράτος - μέλος προς ένα άλλο μέσω χωρών Ε.Ζ.Ε.Σ. ή μεταξύ Κράτους - μέλους και χώρας Ε.Ζ.Ε.Σ., υπό το καθεστώς της κοινοτικής εσωτερικής διαμετακόμισης, ή μέσω μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών εκτός ΕΖΕΣ, υπό την κάλυψη δελτίου ΤΙR ή δελτίου ΑΤΑ.
 4. Οταν στην παραπάνω περίπτωση β χρησιμοποιείται το ενιαίο διοικητικό έγγραφο θα πρέπει:
 5. να συμπληρώνεται σε αυτό ο κωδικός αριθμός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και να αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται, για αποστολή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο παραλήπτης να αποστείλει για εκκαθάριση ένα αντίτυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 64.
 6. Επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις της συναφούς νομοθεσίας..
3.  
  Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται με την κάλυψη του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) 3649/1992 απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.)..
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία παρέχεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με απόφασή της, χωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντος..
5.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών
6.  
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 καταργείται και η περίπτωση η αριθμείται ως ζ
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως εγκεκριμένου αποθηκευτή απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία παρέχεται με απόφασή της μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου..
8.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 προστίθεται το παρακάτω κείμενο: - να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει τα επιβαλλόμενα από αυτή τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα..
9.  
  Στην αρχή της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 η λέξη ευθύνονται αντικαθίσταται με τη λέξη ευθύνεται
10.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Αν κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, διαπιστώθηκαν ελλείμματα ή απώλειες της προηγούμενης παραγράφου 3, οι αρμόδιες αρχές που έκαναν τη διαπίστωση προβαίνουν σε σχετική σημείωση στη δεύτερη σελίδα του επιστρεπτέου από τον παραλήπτη στον αποστολέα αντιτύπου του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου. Οι αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού των προϊόντων, κατά τη θεώρηση του επιστρεπτέου αντιτύπου, σημειώνουν επ αυτού τη χορήγηση ή όχι απαλλαγής κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τις απώλειες ή τα ελλείμματα που διαπιστώθηκαν. Αντίγραφο του αντιτύπου αυτού αποστέλλεται από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού στις αρχές που διαπίστωσαν τις απώλειες ή τα ελλείμματα..
11.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται, ως εξής: α) Ο αποστολέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την επιστροφή φόρου, πριν από την αποστολή των προϊόντων, η οποία συνοδεύεται με έγγραφο ή άλλα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης..
12.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: β) Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων πραγματοποιείται με την κάλυψη του συνοδευτικού εγγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 64..
13.  
  Στην τέταρτη σειρά της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η φράση του άρθρου αυτού αντικαθίσταται από τη φράση του ίδιου άρθρου
14.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι ένοπλες δυνάμεις και οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δύνανται να παραλαμβάνουν προϊόντα από φορολογικές αποθήκες άλλων κρατών -μελών ή του εσωτερικού της χώρας, υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με την κάλυψη του συνοδευτικού εγγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 64, υπό τον όρο ότι το έγγραφο αυτό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό απαλλαγής, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις..
15.  
  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 19 Ορισμός
16.  
  Οι περιπτώσεις α, β, γ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.26 140.000 χιλ/λίτρο.
 2. Βενζίνη με μόλυβδο 27.10.00.34 και 27.10.00.36 119.000 .
 3. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο -με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5 27.10.00.27 και 27.10.00.29 104.000 -με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 27.10.00.29 και 27.10.00.32 114.000 η) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUΕL ΟΙL-Μαζούτ) 27.10.00.74 έως και 27.10.00.78 12.000 μετρ.τόννος.
17.  
  Στην τέταρτη σειρά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 η φράση ως καύσιμο ή καύσιμο κίνησης αντικαθίσταται από τη φράση ως καύσιμο θέρμανσης ή καύσιμο κίνησης
18.  
  Μετά το άρθρο 21 προστίθεται νέο άρθρο 21Α, που έχει ως εξής: Αρθρο 21Α Καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης και εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων
19.  
  Μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α, που έχει ως εξής: Αρθρο 22Α Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου
20.  
  Μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση στ, που έχει ως εξής:
 1. τα πετρελαιοειδή προϊόντα που εγχέονται στις υψικαμίνους με σκοπό να διευκολυνθεί η χημική διεργασία αναγωγής, σε συνδυασμό με το κωκ που χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο. 21 Ο κωδικός ΣΟ 27.10.00.35 της παραγράφου 2 περίπτωση α του άρθρου 23 αντικαθίσταται από τους κωδικούς Σ.Ο. 27.10 00.34 και 27.10.00 36.
22.  
  Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 αντί του ν.3685/1957 να γραφεί ν.3686/1957.
23.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 23 προστίθεται παράγραφος 3, της παραγράφου 3 αριθμουμένης ως 4: 3. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών και εθνικών διατάξεων οι παρεχόμενες με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 19, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα πετρελαιοειδών, προορίζονται για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις και τελούν υπό φορολογικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησής τους..
24.  
  Οι υποπεριπτώσεις αα και ββ της περίπτωσης α και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 καταργούνται
25.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 καταργείται και η αρίθμηση της παραγράφου 1 διαγράφεται. 26. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 καταργείται, των παραγράφων 3 και 4 αριθμουμένων ως 2 και 3 αντίστοιχα.
27.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 καταργείται
28.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Οι φόροι και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, που έχουν καταβληθεί για τα προϊόντα που καταστρέφονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση, εφόσον η αίτηση περί καταστροφής υποβληθεί εντός τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής των αιτήσεων φορολογίας, υπολογισμού και βεβαίωσης των φόρων που αναλογούν και η αίτηση για το συμψηφισμό ή την επιστροφή υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της καταστροφής. Η επιστροφή των φόρων γίνεται μόνο όταν είναι αδύνατος ο συμψηφισμός τους.
29.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Προκειμένου περί μικροποσοτήτων, βιομηχανοποιημένων καπνών εμπορικού χαρακτήρα αλλοδαπής προέλευσης που δεν υπερβαίνουν κατά αποστολή τα 5.000 τεμάχια σε συσκευασία λιανικής πώλησης, η επικόλληση της ταινίας, εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι, μπορεί να γίνει, ύστερα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών. εντός φορολογικής αποθήκης που τελεί υπό τη διαρκή παρουσία της Τελωνειακής Υπηρεσίας..
30.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Ένσημες ταινίες που υφίστανται βλάβη ή φθορά κατά την επικόλληση τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται, καθώς και αυτές που είναι κακέκτυπες, καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 50 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση που η παραπάνω βλάβη ή φθορά των ενσήμων ταινιών από άλλη αιτία οφείλεται, κατά την κρίση της επιτροπής του άρθρου 50, σε υπαιτιότητα του παραλήπτη, η αντικατάστασή τους γίνεται με την καταβολή του αντιτίμου αυτών..
31.  
  Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 60 Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνώνΚατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 56:
32.  
  Το άρθρο 61 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 16 "Αντικατάσταση διατάξεως του ν. 1165/1918 (ΦΕΚ73 Α) Το άρθρο 66 του ν. 1165/1918 περί Τελωνειακού Κωδικός αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 66"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης καθώς και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον πρόκειται για τη σύσταση επιλιμένιας Ελεύθερης Ζώνης, μπορεί να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 166 έως 181 του Κανονισμού 2913/1992 του συμβουλίου και των άρθρων 799 έως 840 του Κανονισμού 2454/93 της Επιτροπής
2.  
  Η διοίκηση και εκμετάλλευση των Ελευθέρων Ζωνών ανατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συστατικές αποφάσεις
3.  
  Ο τρόπος τελωνειακής λειτουργίας των Ελευθέρων Ζωνών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες, όπως αυτές ορίζονται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις και να καθορίζεται ο τρόπος τελωνειακής λειτουργίας τους. Η εκμετάλλευση των Ελευθέρων Αποθηκών μπορεί να ασκείται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5.  
  Για την έκδοση των κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, υποβάλλεται σχετική πρόταση από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του χώρου όπου πρόκειται να συσταθεί η Ελεύθερη Ζώνη, ή αίτηση από το πρόσωπο που επιθυμεί την αναγνώριση Ελεύθερης Αποθήκης, προς τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας από την οποία πρέπει να προκύπτουν: Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης Ελεύθερης Ζώνης ή Ελεύθερης Αποθήκης. Η προσδοκόμενη συμβολή της Ελεύθερης Ζώνης ή Ελεύθερης Αποθήκης στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη κοινοτικών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της. - Τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και εκμετάλλευση της Ελεύθερης Ζώνης ή για τη σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων στην περίπτωση της Ελεύθερης Αποθήκης.
6.  
  Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αφού εξετάσει την πληρότητα των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο στοιχείων, διαβιβάζει με αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση το σχετικό φάκελο σε Γνωμοδοτική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και προεδρευόμενη από το Γενικό Γραμματέα Δ.Ο.Σ., κοινοποιώντας αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Επιτροπή μετέχουν: Όταν πρόκειται για Ελεύθερη Ζώνη: Από ένας εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου που συμμετέχει στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον πρόκειται για Ελεύθερη Ζώνη επί των χερσαίων συνόρων. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της περιοχής όπου συνιστάται η Ελεύθερη Ζώνη. Ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου συνιστάται η Ελεύθερη Ζώνη. Όταν πρόκειται για Ελεύθερη Αποθήκη: Ενας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της περιοχής της Ελεύθερης Αποθήκης. - Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για Ελεύθερη Αποθήκη εντός λιμενικής ζώνης. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη σύνταξη και προώθηση της σχετικής απόφασης.
7.  
  Η τροποποίηση των ορίων των Ελευθέρων Ζωνών που συνιστώνται με βάση το παρόν άρθρο, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Ζώνης