ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2390

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικειμενικά κριτήρια εμπορικών επιχειρήσεων"
1.  
  Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτής..
2.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής. δ) Συντελεστής απόδοσης, ο οποίος ανάλογα με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζεται ως ακολούθως: Για επιχειρήσεις με μοναδικό Συντελεστήςσυντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσηςμέχρι και 5%πάνω από 5%μέχρι και 10% 1,15πάνω από 10% μέχρι και 15% 1,30πάνω από 15% μέχρι και 20% 1,40πάνω από 20% 1,50Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες. ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως: Για επιχειρήσεις με μοναδικό Συντελεστήςσυντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσηςμέχρι και 20%πάνω από 20% μέχρι και 30% 1,20πάνω από 30% μέχρι και 40% 1,40πάνω από 40% 1,50.
3.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Επαγγελματική εγκατάσταση που βρίσκεται αποκλειστικά σε όροφο οικοδομής πάνω από το ισόγειο ή σε τυφλή στοά, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).· .
4.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του ν 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:. Σε κάθε άλλη περίπτωση συστέγασης για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ο χώρος που πραγματικά χρησιμοποιείται από κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση..
5.  
  Στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά στις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο..
6.  
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Αν μεταβληθεί το αντικείμενο εργασιών και η επαγγελματική εγκατάσταση ή διακοπεί η δραστηριότητα και μεταγενέστερα υποβληθεί νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών σε διαφορετική εγκατάσταση, ως πρώτο έτος θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωση μεταβολής ή τη νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος..
7.  
  Στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέα περίπτωση β και οι περιπτώσεις β, γ και δ αναριθμούνται σε γ, δ και ε, ως εξής: β) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ετησίως σε: αα) διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ββ) τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές για κάθε δίχωρο διαμέρισμα και γγ) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα..
8.  
  Στην περίπτωση δ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2258/1994, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Όι υποπεριπτώσεις ββ και δδ εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μη ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης..
9.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής: Προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά λεωφορεία μη ενταγμένα σε Κ.Τ.Ε.Λ., τα ποσά αυτής της περίπτωσης προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και αποτελούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών..
10.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου φόρου ίσο με ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές ετησίως, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτό ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως..
11.  
  Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: Σε επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, είτε διαθέτουν ίδια προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων,επιβάλλεται ποσόκαταβαλλόμενου φόρου ίσο με εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση από τη δραστηριότητα αυτή. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, το ποσό αυτόορίζεται σεεβδομήντα πέντεχιλιάδες (75.000) δραχμές ετησίως, εάν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως, εάνπρόκειται γιαπαραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Ειδικά για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εάν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μηνών, τα ανωτέρω ποσά φόρου καταβάλλονται στο μισό πριν από την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας. Δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από τα τυχόν άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, καταβάλλεται σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην αρχή κάθε διαχειριστικής περιόδου, το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση ήτην ανανέωση της οικείας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί σε αναρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που παρέλαβε την οικεία δήλωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει, μέσα στον επόμενο από την παραλαβή μήνα, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία..
12.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: α) Καθαρά κέρδη που αποκτούν οι δικαιούχοι από εκμετάλλευση θεάτρου, θεάτρου σκιών, κινηματογράφου, κυλικείου θεάτρου και κινηματογράφου, λεωφορείου ενταγμένου σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή από παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μίσθωση έργου ή από την παροχή υπηρεσιών με μίσθωση έργου αποκλειστικά προς ένα μόνο αντισυμβαλλόμενο χωρίς να απασχολούν προσωπικό..
13.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: γ) Καθαρά κέρδη που αποκτούν παραγωγοί ή μεσίτες ασφαλειών ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, λογιστές ή φοροτέχνες ή σύμβουλοι επιχειρήσεων από παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών ή εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, απασχολούμενοι στην οικία τους με εργασίες παροχής υπηρεσιών (φασόν) χωρίς να απασχολούν προσωπικό, ασχολούμενοι με το σύστημα της απευθείας διάθεσης προϊόντων στον τελικό καταναλωτή (ντίλερ) χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, περιοδεύοντες αντιπρόσωποι (πλασιέ), εκτελωνιστές, επιχειρήσεις έκδοσης επαρχιακών εφημερίδων εκτός ημερήσιων και εβδομαδιαίων, πρακτορεία εφημερίδων και περιοδικών, εφημεριδοπώλες, πρακτορεία ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού, πρακτορεία λαχείων γενικά, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ. ΛΟΤΤΟ και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, καθώς και πλανόδιοι μικροπωλητές λαχείων.
14.  
  Στην περίπτωση δ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Ως εθνικοί οδοί, που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου είναι οι Αθηνών - θεσσαλονίκης - Ευζώνων, Θεσσαλονίκης -Αλεξανδρούπολης, Αθηνών - Πατρών, Κορίνθου - Τρίπολης, Καστελλίου - Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου - Σητείας Κρήτης και Αντιρρίου -Ιωαννίνων. Ειδικά επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραλιακές περιοχές ή τουριστικούς τόπους με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους, εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
15.  
  Στην ίδια παράγραφο 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προστίθενται περιπτώσεις ε, στ και ζ, που έχουν ως εξής:.
 1. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες
 2. Επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησής τους δεν πραγματοποίησαν αγορές και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών
 3. Επιχειρήσεις που πραγματικά δεν λειτούργησαν και μέχρι την έκδοση της απαιτούμενης σχετικής άδειας λειτουργίας από αρμόδια αρχή
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή που παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες, που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση στστ της περίπτωσης α της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.), δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.)..
2.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: β) Ως συντελεστής εμφάνισης ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εμφανίσεων του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες και παρανομαστή τον αριθμό τριακόσια (300) (αριθμός εμφανίσεων)Ως συντελεστής δισκογραφίας ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών, μειωμένου όμως κατά τον αριθμό χίλια πεντακόσια (1500) και παρονομαστή τον αριθμό δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) (αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών - 1500) 1+-----------------------------------------------------------------18.000 Ως συντελεστής προβολής ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο του αριθμού εμφανίσεων στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες με τον αριθμό των διατεθέντων δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών και παρονομαστή τον αριθμό δύο εκατομμύρια (2.000.000) , (αριθμός εμφανίσεων Χ αριθμός διατεθέντων δίσκων και συναφών) 1+-----------------------------------------------------------------------------------2.000.000 Ειδικότερα η εμφάνιση του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή σε: αα) Κάθε συναυλία προσμετράται με πέντε (5) εμφανίσεις. ββ) Σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, εθνικούς σκοπούς, η εμφάνισή του δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν αμείβεται για τη συμμετοχή του αυτή. Ως αριθμός δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών λαμβάνεται ο μέσος όρος αυτών που διατέθηκαν στην αγορά κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών ή τραγουδιστών των οποίων οι εμφανίσεις είναι μέχρι σαράντα (40) και ο αριθμός των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1500), το καθαρό εισόδημα ισούται με την επαγγελματική αμοιβή.
3.  
  Ειδικά για τα εισοδήματα διαχειριστικής περιόδου 1995, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος αυτού, του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή που παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες, που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση στστ της περίπτωσης α της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου και του συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας, ο οποίος ανάλογα με το μέσο όρο των δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος, προσδιορίζεται ως εξής: Μέσος όρος δίσκων, κασετών Συντελεστήςκαι λοιπών συναφών που δισκογραφικήςδιατέθηκαν στην αγορά στο δραστηριότηταςέτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος μέχρι και 1500 τεμάχια 1 από1501 μέχρι 4000 τεμάχια 1.5 από4001 μέχρι 8000 τεμάχια 2 από8001 μέχρι 12000 τεμάχια . 2,5 από 12001 μέχρι 16000 τεμάχια 3 από 16001 μέχρι 20000 τεμάχια 3,5 από 20001 μέχρι 23000 τεμάχια 4 από 23001 μέχρι 26000 τεμάχια 4,5 από 26001 μέχρι 29000 τεμάχια 5 από 29001 μέχρι 32000 τεμάχια 5,5 από 32001 μέχρι 34000 τεμάχια 6 από 34001 μέχρι 36000 τεμάχια 6,5 από 36001 μέχρι 38000 τεμάχια 7 από 38001 μέχρι 40000 τεμάχια 7,5 από 40001 μέχρι 42000 τεμάχια 8 από 42001 μέχρι 44000 τεμάχια 8,5 από 44001 μέχρι 46000 τεμάχια 9 από 46001 μέχρι 48000 τεμάχια 9,5 από 48001 μέχρι 50000 τεμάχια 10 από 50001 και άνω τεμάχια 11.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: Ω ιατρός, ο οδοντίατρος και ο ψυχολόγος, εφόσον χρησιμοποιούν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, ως επιφάνεια που υπολογίζεται η μισθωτική αξία λαμβάνονται υπόψη σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Ειδικά για το φυσιοθεραπευτή, η μισθωτική αξία που λαμβάνεται υπόψη μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)..
5.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των προσώπων της παραγράφου 1 με εξαίρεση του δικηγόρου κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, μετά το 4ο έτος κατά δέκα τοις εκατό (10%) ανά έτος μέχρι το 20ό έτος, μειούμενο από το 21ο έτος κατά το ίδιο ποσοστό ανά έτος..
6.  
  Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης Αα της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: ββ) Κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για όλες τις κλινικές ειδικότητες ιατρών..
7.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτού του άρθρου, το συνολικό όμως εισόδημα τους που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που προκύπτει κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου..
8.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 προστίθεται περίπτωση δ, που έχει ως εξής: δ) Προκειμένου για στρατιωτικούς ιατρούς, στρατιωτικούς οδοντιάτρους και στρατιωτικούς κτηνιάτρους το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται περαιτέρω κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους λιγότερο από πέντε (5) έτη στην ίδια πόλη. Η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη..
9.  
  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά για τον καλλιτέχνη ή τον τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών, ως δηλούμενο εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από την άσκηση του επαγγέλματος του, ανεξάρτητα αν προέρχεται από παροχή υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από αυτήν την κατηγορία, η διαφορά λογίζεται εισόδημα της κατηγορίας αυτής..
Άρθρο 3 "Αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Αν το δηλούμενο εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης ή το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά, εκτός αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες..
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης, συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος του κλάδου πληροφορικής - λογισμικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενοι από άλλους δύο εφοριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης..
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Αν από τα τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα, διαφορετικό από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα..
4.  
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ειδικά η αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης..
Άρθρο 4
1.  
  Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος με αυτόν που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εκπίπτουν από το εισόδημά του, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ό,τι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο..
2.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Μαλακόστρακα με τα όστρακά τους, απλώς βρασμένα σε νερό, εφόσον όλα προέρχονται από αλιεία σε γλυκά νερά και από ιχθυοτροφεία. (Δ.Κ. ΕΧ 03.03). Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια εμπρόθεσμη δήλωσή τους. Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α). Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας, που δηλώθηκαν με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Όταν η αρχική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αφαίρεσης της επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη. Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή διαχειριστή εταίρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, από μία από αυτές, κατ επιλογή του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται με την οικεία αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, κατά περίπτωση, δήλωση της εταιρίας ή κοινωνίας και δεν ανακαλείται..
3.  
  Κατάλοιπα ψαριών γλυκών νερών (Δ.Κ 06.01, 06.02).. γ) Με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του άρθρου 81, εφαρμόζονται ανάλογα και σ αυτή την περίπτωση..
4.  
  Η περίπτωση στ του άρθρου 17 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των χρεωστικών. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά.
5.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2238/1994 προστίθεται περίπτωση ζ, που έχει ως εξής: ζ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, μέχρι του ύψους του ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής από το ακίνητο αυτό, κατά το έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με εισοδήματα άλλων ακινήτων ή με άλλα θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του νόμου αυτού..
6.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: ε) Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου, του κοινωνού και του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109..
7.  
  Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας..
8.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής: Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών, εάν στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, οπότε και θα αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη ότι ,κατά δήλωσή τους στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην περίπτωση εγγάμων γυναικών που στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται ο αριθμός της ταυτότητάς τους, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου τους..
9.  
  Στο άρθρο 82 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8. Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό της αμοιβής του. Σε κάθε κέντρο διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο για κάθε παράβαση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση υπογραφής αντεγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντέγγραφο και του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντέγγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντέγγραφο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά. Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87. Συμφωνητικά, τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευσή της, κατατίθενται με τη διαδικασία της ίδιας παραγράφου στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
10.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/ 1994, προστίθεται περίπτωση ιγ, που έχει ως εξής: ιγ) Οι τόκοι που αποκτά η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος από τη χορήγηση δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον: αα) το χορηγούμενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο δάνειο, το οποίο έχει λάβει προηγουμένως η Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, ββ) τα δύο ως άνω δάνεια έχουν την ίδια διάρκεια και επιβαρύνονται με το ίδιο επιτόκιο και γγ) στη συναπτόμενη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος σύμβαση αναφέρονται οι ανωτέρω όροι, καθώς και ο όρος απαλλαγής των τόκων από τη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από δάνεια, τα οποία έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) προστίθεται περίπτωση στ, που έχει ως εξής: στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/ 1986 (ΦΕΚ 204 Α) με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού..
12.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 6 της ενότητας Α του άρθρου 12 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι την 30ή Απριλίου 1996.
13.  
  Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α-ΑΓΑΘΑ, του Παραρτήματος Ιll-ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%, του ν.1642/ 1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:.
 1. Αντικαθίσταται η πρώτη πρόταση του εν λόγω Παραρτήματος ως εξής:
 2. Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 1996 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.2448/95 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1995, ΕΕ L 259/95).
 3. Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 16.
 5. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη.
 6. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας CΙCΗΟRΙUΜ ΙΝΤΥΒUS SΑΤΙVUΜ), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
 7. Η παράγραφος 29 αντικαθίσταται ως εξής:
 8. 29.
 9. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
 10. Εξαιρούνται τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών (Δ.Κ. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106)..
 11. Στην παράγραφο 37 η εντός παρενθέσεως δασμολογική κλάση ΕΧ 3823 αντικαθίσταται με την κλάση ΕΧ 3824
 12. Η παράγραφος 46 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. 46.
 14. Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας και παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας της γυναίκας, από χαρτί, από βάτες ή από τύρφη (Δ.Κ. ΕΧ 4818, ΕΧ 5601 και ΕΧ 6815)..
14.  
  Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει:
 1. των περιπτώσεων α έως και δ από 1.1.1996 και.
 2. της περίπτωσης ε από 8.8.1992, τυχόν δε καταβληθείς φόρος δεν επιστρέφεται και επιβληθείς με υψηλότερο συντελεστή καταβάλλεται στο Δημόσιο.
15.  
  Η μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) με σύμβαση μίσθωσης έργου διενεργείται από 1.9.1994, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αρ. 194902/ 22.11 1969 (ΦΕΚ 777 Β/22.11.1969) και αρ.2083062/ 8402/0022/28.12.1994 (ΦΕΚ 971 Β/29.12.1994) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η πέραν της προβλεπομένης με την αριθμ. 150/ 30.5.1994 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προκαλούμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού που αναφέρεται στην πράξη αυτή είναι νόμιμη.
16.  
  Όπου για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στη θέση του στο συλλογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, ορίζεται ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. 17 Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α) έχουν εφαρμογή από την ισχύ τους και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.).
18.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α) ισχύουν και μετά την εφαρμογή του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α).
19.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 17 και 18 εφαρμόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος και των ελεγκτικών κέντρων που συστήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 221 Α). 20 Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Κατ εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, που συστήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στη εταιρία..
21.  
  Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται για τις πιο πάνω εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τα εισοδήματα αυτών πουπροκύπτουν απόδιαχειριστικές περιόδουςπου λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1995 και μετά
22.  
  Οι διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση δ, καθώς και νέα περίπτωση ια, που έχουν ως εξής:
 2. Όι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα σκάφη του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α) εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά σκάφη.
 3. η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων και πλωτών μέσων που προορίζονται για την αλιεία και σπογγαλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται ο υποκείμενος στο φόρο που ενεργεί αυτή τη δραστηριότητα, καθώς και των αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ αυτά.
 4. Οι απαλλαγές των πράξεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ , με εξαίρεση τα τροφοεφόδια, δ και ε της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση αυτή..
 5. Η περίπτωση β της παραγράφου 9 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής:
 6. β) ο τρόπος τήρησης και το περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου που προβλέπεται στις περιπτώσεις α και στ της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου..
 7. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
 8. δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακόστρακων,
 9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
 10. Με το πρακτικό αυτό. που επέχει θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, η διαφορά επιλύεται κατά το μέρος που επήλθε συμφωνία και ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και στο ένα τρίτο (1/3) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου..
 11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β του Παραρτήματος ΙV αντικαθίσταται ως εξής:
 12. 1.
 13. Ψάρια νωπά (ζωντανά ή μη) διατηρημένα με απλή. ψύξη ή κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, καπνιστά έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, που προέρχονται από αλιεία σε γλυκά νερά και από ιχθυοτροφεία (Δ.Κ. ΕΧ 03.01, ΕΧ 03.02).
23.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν:
 1. των περιπτώσεων α και β από 1.1.1996, β) των περιπτώσεων γ και ε από 1.1.1997 και γ) της περίπτωσης δ για πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από 1.1.1996 και εφεξής. 24 Η αληθινή έννοια της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α) είναι ότι την προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή αποζημίωση δεν λαμβάνουν οι υπάλληλοι εκείνοι του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους καταβάλλεται άλλο είδος αποζημίωσης, με εξαίρεση εκείνης των ΔΙΒΕΕΤ, που προβλέπεται από την αριθ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση (ΦΕΚ 81 Α).
 2. Επίσης, την ως άνω αποζημίωση δεν λαμβάνουν και όσοι υπάλληλοι εξαιρούνται με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.
 3. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993.
25.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με τις απαλλαγές των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του. άρθρου αυτού διατάξεων και τα οποία μετά την παρέλευση της· ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας, που προβλέπεται γι αυτά, μεταβιβάστηκαν μέσω των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του πιο πάνω νόμου. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της τελωνειακής αρχής θα χορηγηθεί, αφού προηγουμένως καταβληθεί το κατά περίπτωση ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την καταβολή του οποίου ως ημερομηνία συμπλήρωσης των προθεσμιών της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1921/1991 θα ληφθεί η ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., έστω και αν αυτή ανακλήθηκε εκ των υστέρων Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των τελωνειακών και δικαστικών αρχών, μετά την καταβολή του, σύμφωνα με τα παραπάνω, ποσοστού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τίθενται στο αρχείο.
26.  
  Επιβατικά αυτοκίνητα, που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12α της Δ. 245/88 ΑΥΟ, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) και έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία παραμονής τους στο καθεστώς αυτό, μπορούν, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επανεξαχθούν χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων για παράνομη κυκλοφορία προστίμων. Αντί της επανεξαγωγής τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν, μέσα στην πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία, να παραληφθούν με τις απαλλαγές του άρθρου 3 της Δ. 245/88 ΑΥΟ, εφόσον μέσα στην εν λόγω προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 12α της ως άνω απόφασης βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής και εφόσον συντρέχουν οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της απόφασης αυτής. Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, έστω και αν έχουν εκδοθεί ή προσκομίζονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια του άρθρου 4 της Δ. 245/88 ΑΥΟ.
27.  
  Η υποπερίπτωση γκ της περίπτωσης γ του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) αριθμείται σε για και προστίθεται νέα περίπτωση γιβ, ως εξής: γιβ. Να απαλλάσσει τους υπόχρεους, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων για τις αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών, βάσει σύμβασης έργου, προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ..
28.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές..
29.  
  Τα ανταλλάξιμα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των αστικών ορίων των οικισμών Τρανοβάλτου και Κτενίου του Νομού Κοζάνης, που αποδεδειγμένα κατέχονται για περισσότερα από εξήντα (60) χρόνια, πωλούνται στους κατόχους τους με τίμημα στο ένα εικοστό (1/20) της αξίας τους
30.  
  Η παραχώρηση από δημοτικές επιχειρήσεις της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών μονάδων στο σύνολό τους (με φήμη, επωνυμία, σήμα, πελατεία κ.λπ.) σε μεικτές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν και οι ίδιες, ανεξαρτήτως ποσοστού, θεωρείται φορολογητέα πράξη (εμπορική σύμβαση), κατά τις διατάξεις του ν. 1642/1986, η δε εξ αυτής πρόσοδος, εισόδημα εξ εμπορικής πράξεως, και επομένως συντρέχουν για τις εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν. 1642/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις δημιουργηθείσες στο παρελθόν σχετικές περιπτώσεις.
Άρθρο 5 "Α. 1.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Ειδικός Λογαριασμός εσόδων από Θαλάσσια Μεταφορικά Μέσα που τηρείται έντοκος σε αναγνωρισμένη από το Κράτος τράπεζα. β. Πόροι του κατά τα ανωτέρω συνιστώμενου Ειδικού Λογαριασμού είναι: βα) Οι υπό [...]"
2.  
 1. Το ύψος της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2227/1994 αποζημιώσεως είναι ίσο με το ένα εξηκοστό (1/60) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών, για κάθε ώρα πρόσθετης απασχόλησης, και υπολογίζεται επί των* αποδοχών της τελευταίας ημέρας κάθε διδακτικού τριμήνου, παρέχεται δε για πενήντα τέσσερις (54) ώρες απασχόλησης και καταβάλλεται την 23η Δεκεμβρίου, την 31η Μαρτίου και την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.
 2. Από την αποζημίωση αυτή εξαιρούνται όσοι τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές.
 3. Το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω διατάξεις επίδομα βιβλιοθήκης καθορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών ανά μήνα.
 4. Η αναπροσαρμογή της αποζημίωσης διδακτικών τριμήνων, ως και το ύψος του ποσού του επιδόματος βιβλιοθήκης, καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα εκάστοτε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Οι δαπάνες θα βαρύνουν κατά περίπτωση τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε).
 6. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1996.
 7. Β. Μετά το άρθρο 23 του Κ.Ν. 792/1978 προστίθεται νέο άρθρο 23α που έχει ως εξής:.
Άρθρο 6
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 4. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστώνται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποβοήθηση του έργου της Υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η πρόσληψη γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, που δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά διετία.
2.  
  Η περίπτωση ε της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211Α) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: α) Προΐσταται των Υπηρεσιών του Ο.Δ.Δ.Υ. και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.
 1. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Μεριμνά για την κανονική και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Ο.Δ.Δ.Υ.
 3. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ο.Δ.Δ.Υ. και μπορεί με αποφάσεις του, έπειτα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού, την υπογραφή σαφώς καθοριζόμενων υπηρεσιακών εγγράφων.
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων δράσης, καθώς και του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού.
 5. Υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Δ. Σ. λεπτομερή έκθεση για τη δραστηριότητα του Οργανισμού και προ -τείνει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
 6. Εγκρίνει κάθε αναγκαία δαπάνη μέχρι του ορίου που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Ασκεί την πειθαρχική δίωξη επί του προσωπικού του Οργανισμού
 8. Αξιολογεί τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και διατυπώνει γνώμη στις εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων Τμημάτων
 9. Μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 10. Εξετάζει τα παράπονα που υποβάλλονται από τους πολίτες και υποβάλλει σχετικό πόρισμα της εξέτασης στο Διοικητικό Συμβούλιο
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται: α) η συγκρότηση των παραπάνω Γενικών Διευθύνσεων, πλην της υπό στοιχείο (ε) Γενικής Διεύθυνσης, β) ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και γ) ο χρόνος λήξης της θητείας των υπηρετούντων στις θέσεις Προϊσταμένων των καταργούμενων Γενικών Διευθύνσεων. Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων συγκροτείται από τις Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: α) Δ4-Προσωπικού Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), β) Δ21-Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, γ) Δ26. Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, δ) Δ39-Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ε) Δ40-Οικονομικού Γ.Λ.Κ., τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Υπουργείων και Νομικών Προσώπων και τα Ειδικά Λογιστήρια στα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών.
4.  
  Το άρθρο 6 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 738/1977 (ΦΕΚ 310 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.Δ.Υ., έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα, σχετικά με τη διοίκηση, λειτουργία και δράση του Οργανισμού, έπειτα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
 2. Χαράσσει τη γενική πολιτική του Οργανισμού, καθορίζει τους γενικούς όρους και τη διαδικασία διενέργειας των εκποιήσεων εν γένει και ελέγχει την πιστή εφαρμογή αυτών
 3. Εγκρίνει τους καταρτιζόμενους από την υπηρεσία κανονισμούς, που προβλέπονται από τις διέπουσες τον Οργανισμό διατάξεις, καθώς και τις επιτροπές διενέργειας των μειοδοτικών και πλειοδοτικών διαγωνισμών που συγκροτούνται από το Γενικό Διευθυντή
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Οργανισμού, καθώς και τις δαπάνες για τη λειτουργία του
 5. Αποφασίζει για την ανάθεση σε άλλους Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, μελετών, ερευνών και εργασιών που έχουν σχέση με την προαγωγή των συμφερόντων του Οργανισμού και κύρια με την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υλικών και τροχοφόρων του Οργανισμού και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβάλλεται
 6. Ενεργεί για την πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση και πειθαρχική δίωξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24/31.12.95 Β.Δ. περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 7. Εγκρίνει τις προτεινόμενες υπό των εμπειρογνωμόνων τιμές κοστολόγησης και αποφαίνεται για την ανάγκη ανακοστολόγησης των υλικών και τροχοφόρων
 8. Αποφασίζει για την αποκατάσταση έκπτωτων αγοραστών στα αγοραστικά τους δικαιώματα
 9. Χορηγεί παρατάσεις προθεσμιών διακανονισμού ή καταβολής των δόσεων
 10. Αποφασίζει για έγερση αγωγής ή άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση εξ αυτών, καθώς και για εξώδικους συμβιβασμούς
 11. Αποφαίνεται περί αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων στο εσωτερικό, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού, η πραγματοποίηση των οποίων τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών
 12. Μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του εκ των υπό στοιχεία δ, η και θ στο Γενικό Διευθυντή, με απόφασή του που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 13. Ειδικά, ως προς την αρμοδιότητα υπό στοιχείο δ μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας του Οργανισμού και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
 14. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
 15. Δικαιολογεί και εγκρίνει την πραγματοποίηση μικροδαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών κατέτος, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Το άρθρο 7 του ν. 251/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 738/1977, αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:.
 1. Εκπροσωπεί τον Ο.Δ.Δ.Υ. σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτού και ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης δημόσιας αρχής.
 2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο τέσσερις (4) τουλάχιστον φορές το μήνα σε τακτική συνεδρίαση και εκτάκτως, ότανπαρίσταται ανάγκη και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
 3. Τηρείται ενήμερος της λειτουργίας του Οργανισμού υπό του Γενικού Διευθυντή και παρακολουθεί την υπαυτού εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
6.  
  Το άρθρο 9 του ν. 251/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 738/1977, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9. 1. Των Υπηρεσιών του Ο.Δ.Δ.Υ. προΐσταται Γενικός Διευθυντής προσλαμβανόμενος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή συνταξιούχος του Δημοσίου, αναγνωρισμένου ήθους και κύρους, διακρινόμενος για τα οργανωτικά του προσόντα και εμπειρία του σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και την εν γένει αποστολή του Οργανισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές του. Στο Γενικό Διευθυντή χορηγούνται, σε περίπτωση μετακίνησής του εκτός έδρας, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις.
7.  
  Στη Νομική Υπηρεσία του Ο.Δ.Δ.Υ., που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α), προΐσταται πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αυξανομένων προς τούτο των θέσεων των παρέδρων κατά μία (1).
8.  
  Από της ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 7 του άρθρου αυτού και ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των παραγράφων αυτών, καταργείται
9.  
  Οι οργανικές θέσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αυξάνονται κατά τριάντα δύο (32).
10.  
  Η περίπτωση α του άρθρου 7 της υπ αριθμ. Α.Π. 61495/ΔΙΟΑΔ 1026 ΚΥΑ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιορισμός Συλλογικών, Οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 578 Β/23.9.1992) καταργείται αφ ης ίσχυσε.
Άρθρο 7
1.  
  Το ετήσιο τέλος, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του β.δ/τος 29 της 15/28 Ιανουαρίου 1971 (ΦΕΚ 21 Α), για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων, εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, καθορίζεται με βάση τον πληθυσμό του Δήμου ή της Κοινότητας που βρίσκεται το κατάστημα και τον αριθμό των εγκαταστημένων τεχνικών παιγνίων και των τραπεζιών που είναι ειδικά διασκευασμένα για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα και υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής:.
 1. Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι, με εξαίρεση τους Δήμους και Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση. β, Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.
 2. Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 30.000 κατοίκους, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.
 3. Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.
 4. Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή μηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.
 5. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε Δήμου ή Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή.
 6. Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως ένας Δήμος.
 7. Το αυτό ισχύει και για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
2.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση ή την επέκταση της άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων υποβάλλεται πριν την αρχική ή συμπληρωματική εγκατάσταση, κατά περίπτωση, των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή μηχανικών παιγνίων και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών. Η αίτηση για την ετήσια ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσα στον Ιανουάριο κάθε έτους. Εξαιρετικά για το 1996, η αίτηση για την ανανέωση της άδειας πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οπότε και λήγει η ισχύς όλων των αδειών διενέργειας τεχνικών παιγνίων που έχουν χορηγηθεί νόμιμα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, εκτός από στοιχεία που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και από:.
 1. Αναλυτική δήλωση απογραφής κατ αύξοντα αριθμό όλων των μηχανημάτων ή ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κατάστημα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 με τα διακριτικά στοιχεία κάθε μηχανήματος.
 2. Η δήλωση απογραφής πρέπει να είναι θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Αποδεικτικό καταβολής του τέλους.
 4. Το περιεχόμενο της δήλωσης απογραφής αναγράφεται αυτούσιο και στη χορηγούμενη άδεια, στην οποία αναφέρεται επίσης και ο αριθμός του αποδεικτικού καταβολής του τέλους.
 5. Σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης μηχανήματος ή τραπεζιού για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος, δεν οφείλεται για τη νέα άδεια τέλος για το ίδιο έτος, εκτός εάν η εγκατάσταση γίνεται σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, οπότε καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος της κατηγορίας αυτής χωρίς συμψηφισμό του προηγουμένου.
3.  
  Η θεώρηση της δήλωσης απογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. γίνεται μετά την καταβολή του τέλους και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού καταβολής Με την καταβολή του ποσού χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. ειδικό αυτοκόλλητο σήμα για κάθε μηχάνημα και τραπέζι. Το χορηγούμενο σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο σε κάθε μηχάνημα και τραπέζι και αποτελεί ένδειξη ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους και ότι συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση απογραφής. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος δημιουργείται υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή του ποσού πού αντιστοιχεί στο μηχάνημα ή στο τραπέζι για το οποίο προορίζεται το σήμα.
4.  
  Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας τεχνικών παιγνίων, χωρίς τη νόμιμη άδεια, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του κατά την παράγραφο 1 τέλους. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και όταν η αίτηση για την ανανέωση της άδειας υποβληθεί εκπρόθεσμα. Σε υπέρβαση της νόμιμης άδειας το πρόστιμο ανέρχεται στο τριπλάσιο του τέλους που δεν καταβλήθηκε. Επίσης, για τη μη επικόλληση του σήματος επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μηχάνημα ή τραπέζι.
5.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία των ειδικά διασκευασμένων για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων τραπεζιών, για τα οποία υπολογίζεται το τέλος της παραγράφου 1, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος που επικολλάται σε κάθε μηχάνημα και τραπέζι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8
1.  
  Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 91/1973 Περί Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ 169 Α), όπως αντικαταστάθηκε διαδοχικά με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 483/1976 (ΦΕΚ 317 Α), την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1353/1983 (ΦΕΚ 59 Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α), καθώς και διατάξεων .της παρ. 1 εδάφ. α του άρθρου 23, των παραγράφων 1β και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 26, του π.δ/τος 1133/1980 (ΦΕΚ 286 Α), ορίζεται ότι στην 48η εκπαιδευτική σειρά (1995-96) της Σχολής Εθνικής Άμυνας μπορούν να κληθούν να φοιτήσουν αξιωματικοί βαθμού Συνταγματάρχη, Ταξιάρχου και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ.
2.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας
Άρθρο 9
1.  
  Ο χρόνος κράτησης, φυλάκισης, εκτόπισης και δίωξης λόγω της αντιδικτατορικής δράσης κατά το διάστημα από 21ης Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 1256/1982 για κάθε διοικητική και οικονομική συνέπεια, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει αναγνωρισθεί ως αντιδικτατορικός αγωνιστής βάσει των αποκαταστατικών νόμων. Η πιο πάνω αναγνώριση με την παρούσα διάταξη ισχύει και για τους συμβασιούχους ορισμένου ή αορίστου χρόνου του Δημοσίου, καθώς και για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε εκκαθάριση ή εξυγίανση από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 1989. Για τις περιπτώσεις των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε εκκαθάριση ή εξυγίανση από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ο ελάχιστος συντάξιμος χρόνος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως ορίζεται στους νόμους1902/1990, 1976/1991και2084/1992 μειώνεται στα είκοσι (20) έτη. Οι δικαιούμενοι των διατάξεων αυτών μπορούν να υπαχθούν από την ισχύ του παρόντος σε παρελθούσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις γι αυτό.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει: α) Των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 1, 2,3, 4/6, 7, 8, 9, 12,13, 14 και 15, 2 παράγραφοι 1, 4 έως και 9, 3 παράγραφοι 1 και 3, 4 παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά. β) Των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά. γ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 23α
1.  
 1. Συνταξιούχοι ναυτικοί με δεκαπενταετή τουλάχιστον θαλάσσια εργασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η άδεια και οι πάσης φύσεως εξαγορές του Ν.Α.Τ., οι οποίοι τα τέσσερα τελευταία χρόνια της θαλάσσιας εργασίας τους εξαγόρασαν ή ναυτολογήθηκαν σε ειδικότητες για τις οποίες κατείχαν τα αντίστοιχα διπλώματα, άδειες ή πτυχία και για τις οποίες η σχέση μεταξύ της ανώτατης σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται την 31.12.1995 και του αντίστοιχουβασικού μισθούτης συλλογικής σύμβασης είναι μικρότερη του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), λαμβάνουν από 1.1.1996 σύνταξη ίση με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του ανωτέρω μισθού της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης, που ισχύει για το 1995, εφόσον η καταβαλλόμενη σύνταξή τους, υπολογιζόμενη χωρίς το επίδομα μακροχρόνιας πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας την 31.12.1995, υπολείπεται αυτής.
 2. Η εξαγορά υπηρεσίας για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, περιορίζεται στους Έλληνες ναυτικούς που υπάγονται στις κατηγορίες των παραγράφων 2, 4, 8, 10 και 12 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) και του άρθρου 3 (στ) του Κ.Ν. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1085/1,980, καθώς επίσης και στους καθηγητές ή διευθυντές σπουδών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.
 3. Στην περίπτωση που η σύνταξη είναι κατώτερη της ανώτατης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου υπολογιζόμενης χωρίς το επίδομα μακροχρόνιας πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, καταβάλλεται εκείνη που αναλογεί στα χρόνια της θαλάσσιας εργασίας τους.
 4. Ειδικά για Πλοιάρχους Α τάξεως και Μηχανικούς Α τάξεως, κατόχους των αντίστοιχων διπλωμάτων, η ανώτατη καταβαλλόμενη σύνταξη καθορίζεται στο πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του βασικού μισθού της συλλογικής σύμβασης του 1995 των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων.
 5. Το χρονοεπίδομα του άρθρου 33 του Κ.Ν. 792/1978 υπολογίζεται επί της πράγματι καταβαλλόμενης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους.
 6. Αυξήσεις από την 1.1.1996 υπολογίζονται μετά από τις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, τόσο για την καταβαλλόμενη σύνταξη, όσο και για το χρονοεπίδομα του άρθρου 33 του Κ.Ν. 792/1978.
 7. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους συνταξιοδοτηθέντες και τις οικογένειές τους λόγω ατυχήματος, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας εργασίας τους επάνω στο πλοίο, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και για την οικογένεια του συνταξιούχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20 και κατά τις κείμενες διατάξεις
2.  
 1. Ο πίνακας ΙΙΙ του άρθρου 16 του Κ.Ν. 792/1978 τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες πλοίων Β και Γ και εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικού μισθού, οι πιο κάτω ειδικότητες και βαθμοί:.
 2. Ο Αρχιμάγειρας στη Β2 αντί της Β3
  • Ο Αρτοποιός στη Β6 αντί της Β8. ιιι) Ο Φροντιστής στη Β2 αντί της Β3.
  • Ο Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος Επιβατηγών Πλοίων στη Β2 αντί της Β3. ν) Ο Αρχιθαλαμηπόλος Τραπεζαρίας Επιβατηγών Πλοίων στη Β3 αντί της Β5.
  • Ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος στη Β2 αντί της Β4 και στη Γ2 αντί της Γ4 για τη Γ κατηγορία πλοίων του πίνακα ΙΙΙ.
  • Η ένταξη γίνεται και για τους ήδη συνταξιούχους, οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίζονται κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τις επικουρικές συντάξεις του ΚΕΑΝ.
  • Επίσης,· οι συντάξεις αυτών επανυπολογίζονται εφόσον κατέβαλαν επί μία πενταετία την αντίστοιχη διαφορά ή θατην καταβάλουνύστερα απόαίτηση τους.Η καταβολή της επανυπολογισθείσας σύνταξης αρχίζει ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, όπου δε συντρέχει εξαγορά, ένα (1) μήνα από την εξαγορά.
 3. Χορηγείται επίδομα ίσο με τρία τοις εκατό (3%), υπολογιζόμενο επί της καταβαλλόμενης σύνταξης κατά την 31.12.1995, των Ασυρματιστών (Ραδ/των) Α τάξεως του πίνακα ΙΙΙ της Β κατηγορίας πλοίων.
 4. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για την επικουρική σύνταξη.
 5. Στο άρθρο 17β του Κ. Ν. 792/1978, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 19 του ν. 1085/1980 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987, προστίθεται στο τέλος του εδάφιο που έχει ως εξής:
 6. Ναύτες που έχουν πραγματοποιήσει μετά την απόκτηση της άδειας έξι (6) χρόνια πραγματική ναυτική υπηρεσία σε πλοία της κατηγορίας Β του πίνακα Ι του άρθρου 16 του Κ.Ν. 792/1978 υπάγονται στην οικεία κλάση συνταξιοδοτικού μισθού Μαγείρου Α τάξεως με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει ή ότι θα καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές Μαγείρου Α τάξης.
 7. Η αύξηση των συντάξεων θα καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα καταβολής της διαφοράς των εισφορών.
 8. Η παρούσα ισχύει για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1.1.1996.
 9. Οι διατάξεις του άρθρου 17β του ΚΝ. 792/1978, που προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1085/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ 5 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α), εφαρμόζονται και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Ν.Α.Τ. πριν από την 30ή Ιουνίου 1987.
 10. Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η αύξηση της σύνταξης, που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.
 11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 792/1978, υπάγονται και οι Αρχιθαλαμηπόλοι του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου.
3.  
  Η αληθής έννοια της τελευταίας περιόδου της παραγράφου δ του άρθρου 3α του Κ.Ν. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος (1) περίπτωση (β) του ν. 1711/1987, είναι ο ασφαλισμένος να μην λαμβάνει σύνταξη από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της αλλοδαπής. Συντάξεις, που έχουν χορηγηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, διακόπτονται, εξακολουθεί όμως να παρέχεται από τον Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.) ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή προστασία κατά τις κείμενες διατάξεις, αν ο ασφαλισμένος δεν έχει προστασία από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
4.  
  Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. Κα) του ν. 1711/1987 είναι ότι η θαλάσσια υπηρεσία των επτάμισι (7,5) μηνών θα πρέπει να έγινε μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
5.  
  Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές ναυτικών και πλοιοκτητών επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 438/ 1976, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι οι αυτές με τις αντίστοιχες των συλλογικών συμβάσεων, που συνομολογούνται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), για πλοία αντίστοιχης χωρητικότητας και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που καταβάλλονται για υπηρεσία ναυτικού σε ακτοπλοϊκά Φ/Γ-Μ/S μέχρι 500 κοχ. Οι ναυτικοί αυτοί κατατάσσονται συνταξιοδοτικά ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση της Π.Ν.Ο., με βάση την οποία καταβάλλουν τις εισφορές τους.
6.  
  Η παράγραφος 4 (γ) του άρθρου 3 του Κ.Ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε ως παράγραφος 7 με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980, τροποποιείται ως ακολούθως: Εφόσον είναι απογεγραμμένοι Ναυτικοί και κέκτηνται 10ετή τουλάχιστον εν τω Εμπορικώ Ναυτικώ πραγματική Ναυτική Υπηρεσία οι Υπάλληλοι Προξενικών Λιμεναρχείων, οι Κυβερνήται και τα μέλη πληρώματος πλοίων της κατά Θάλασσαν Οικονομικής Αστυνομίας (Θ.Ο.Α.) καθ ον χρόνον ταύτα ετύγχανον εν ενεργεία.
7.  
  Ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία που τελούν υπό παραλαβή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να υψώσουν Ελληνική σημαία, και δεν έχουν εφοδιασθεί με ναυτολόγια, μπορούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους, εφόσον τα πλοία στα οποία εργάζονται υψώσουν την Ελληνική σημαία
8.  
  Στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 792/1978 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8. Η χήρα (χήρος) του ασφαλισμένου δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη:.
 1. Εάν ο θάνατος του συζύγου (της συζύγου) επήλθε πριν περάσουν έξι (6) μήνες από την τέλεση του γάμου. εκτός:
 2. i) εάν ο θάνατος οφείλεται σε ναυτεργατικό ή μη ατύχημα, ii) εάν, ενώ υφίσταται ο γάμος γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο, iii) εάν η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
 3. Εάν ο αποθανών (ή η αποθανούσα) ήταν κατά την τέλεση του γάμου συνταξιούχος γήρατος ή ατυχήματος, ο δε θάνατος επήλθε πριν περάσουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη χρονολογία τέλεσης του γάμου, εκτός αν και στην περίπτωση αυτή συντρέχει λόγος εκ των ανωτέρω υπό στοιχεία (α.i), (α.ii) και (α.iii) αναφερομένων..
9.  
  Για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς αλιεργάτες, που ασφαλίζονται στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμπληρώνουν θέσεις της οργανικής σύνθεσης των αλιευτικών σκαφών, δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Ν.Α.Τ. για τις θέσεις της οργανικής σύνθεσης που καταλαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.
10.  
  Το άρθρο 2 του ν.δ/τος 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α) . αντικαθίσταται ως εξής: Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων · Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) οι Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί με μόνη εξαίρεση τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
11.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/150 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1922/194902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/194902 1922
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2024387/2870/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2024387_2870_0022 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2083062/8402/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2083062_8402_0022 1994
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/245 1988
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/438 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/483 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/718 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/718 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/738 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/792 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/820 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1085 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1353 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1711 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. 1994/2258 1994
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις 1995/2346 1995
ΝΟΜΟΣ 2001/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1085 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/91 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1133 1980
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1928/29/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/29_15 1928
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/24 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής. 2001/156 2001