Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Υποχρέωση παροχής υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων"
1.  
  Όλες οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις αιτήσεις της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. για παροχή υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, κατά τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
2.  
  Άρνηση ή αμέλεια για τη συλλογή και αποστολή των στατιστικών στοιχείων που ζητούνται ή η παροχή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα
3.  
  Η ποινή για το αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, αφού υποβληθεί σε αυτά σχετική αναφορά από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
4.  
  Ειδικά, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. η ποινή για το αδίκημα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
5.  
  Σε περίπτωση υποτροπής, ο υπαίτιος τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών
Άρθρο 3
1.  
  Οι λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις αυτές θα καθορισθούν με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
2.  
  Οι παραβάσεις της ανωτέρω διατάξεως της παρ. 1 τιμωρούνται με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές.
3.  
  Στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. τηρείται μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται, με βάση το στατιστικό αριθμό, όσοι παρέχουν στατιστικά στοιχεία και λαμβάνουν κάθε έτος πιστοποιητικό στατιστικής ενημερότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του στατιστικού αριθμού και τη χορήγηση του πιστοποιητικού στατιστικής ενημερότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Όποιος αποκαλύπτει πριν από την ανακοίνωσή τους ειδικές στατιστικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προσωπικό κέρδος ή για απόκτηση πλεονεκτημάτων ανταγωνισμού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως. Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2.  
  Οποιος παραποιεί τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές. Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3.  
  Οποιος εσκεμμένα διαδίδει ψευδείς φήμες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ή να παραβλάψουν την επιτυχία των διενεργούμενων απογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών ή εμποδίζει την εργασία των υπευθύνων για τη συλλογή πρωτογενούς υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4.  
  Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, ο οποίος αποκαλύπτει ατομικές πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές σε τρίτους ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές, υπόκειται δε και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 5
1.  
  Τα στοιχεία που συλλέγει η Γ.Γ. Ε Σ.Υ.Ε. μέσω απογραφών, μεσοαπογραφών, ερευνών και λοιπών εργασιών της από κρατικά μητρώα και αρχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
2.  
  Οι στατιστικές που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του εθνικού στατιστικού προγράμματος, αποτελούν δημόσιο αγαθό, προσιτό στο κοινό
Άρθρο 7
1.  
  Οι στατιστικές που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό, δημοσιεύονται και διαδίδονται σε τρίτους με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρέσχον ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό
2.  
  Επιτρέπεται η δημοσίευση μητρώων οικονομικών μονάδων, μόνο με τα στοιχεία ταυτότητας των μονάδων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση) και των δραστηριοτήτων που ασκούν κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Άρθρο 8
1.  
  Συνιστάται στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου. Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια να εξετάζει τα ζητήματα που αναφέρονται στη διατήρηση του εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγει η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. και παραπέμπονται σε αυτή με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Σ.Υ.Ε.
2.  
  Η Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου είναι πενταμελής και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικής της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως πρόεδρο και από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεθοδολογίας και Προγράμματος, Πληροφορικής και Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκτυπώσεων της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., καθώς και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης που εισηγείται τα θέματα, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της λειτουργίας της.
Άρθρο 9 "Διενέργεια απογραφών και ευρείας έκτασης στατιστικών ερευνών και εργασιών και ρύθμιση συναφών θεμάτων"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, αποφασίζεται η διενέργεια των απογραφών και μεσοαπογραφών πληθυσμού και οικοτεχνίας, οικοδομών και κατοικιών, γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και καταστημάτων και επιχειρήσεων
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. η διενέργεια στατιστικών ερευνών και εργασιών.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζονται τα σχετικά με την προκήρυξη και εκτέλεση των απογραφών, των μεσοαπογραφών και των στατιστικών ερευνών και εργασιών, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η χρονική διάρκεια της διενέργειάς τους, τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, τα όργανα που θα τις διενεργήσουν και το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθούν τα όργανα αυτά. Με την ίδια απόφαση συγκροτούνται οι αναγκαίες γνωμοδοτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και των υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από την υποχρεωτική ημερήσια εργασία τους, για την προπαρασκευή και την εκτέλεση κάθε απογραφής, μεσοαπογραφής και στατιστικής έρευνας ή εργασίας, καθώς και για την επεξεργασία των στοιχείων τους. Η απασχόληση των ανωτέρω δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας και δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του ν. 1256/1982.
5.  
  Οι ιδιώτες-συνεργάτες πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου και επιλέγονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, από το τηρούμενο σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου μητρώο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρησιμοποίηση ιδιωτών-συνεργατών για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται: α) η αμοιβή των κατά τις προηγούμενες 4 και 5 παραγράφους προσώπων κατά επεξεργαζόμενη ή συλλεγόμενη και συμπληρούμενη από αυτούς μονάδα στατιστικών εντύπων, ερωτηματολογίων, καταστάσεων ή άλλων παρόμοιων μέσων και β) η εφάπαξ αμοιβή των ίδιων πιο πάνω προσώπων, για την ενημέρωσή τους στην εργασία που θα εκτελέσουν
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να καθορίζονται φυλακές (βάρδιες) εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση για την προπαρασκευή και εκτέλεση κάθε απογραφής, μεσοαπογραφής ή στατιστικής έρευνας και εργασίας, καθώς και κατά τα στάδια της επεξεργασίας των στοιχείων τους
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα σχετικά με την κατανομή των δαπανών κάθε απογραφής, μεσοαπογραφής και στατιστικής έρευνας ή εργασίας σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των αρμόδιων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
9.  
  Στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., κάθε ημερολογιακό έτος μετά από δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στα Μ.Μ.Ε. όλης της χώρας, τηρείται μητρώο ιδιωτών-συνεργατών, το οποίο καταρτίζεται κάθε ημερολογιακό έτος και στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα κατά νόμο προσόντα (τουλάχιστον απόφοιτοι εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου), ύστερα από αίτησή τους, η οποία πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο. Το μητρώο αυτό καταρτίζεται και σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
Άρθρο 10 "Καταβολή αποζημίωσης σε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε."
1.  
  Στους εμπειρογνώμονες, στους ιδιώτες-συνεργάτες, υπεργολάβους, καθώς και στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, εκτός του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου, στη Γενική Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε. για τη διενέργεια απογραφών, μεσοαπογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών, οι οποίες εκτελούνται με χρηματοδότηση και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων, ιδιωτών - συνεργατών και υπεργολάβων για εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Στους εμπειρογνώμονες, καθώς και στο προσωπικό της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, εκτός του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. για τη διενέργεια απογραφών, μεσοαπογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών οι οποίες εκτελούνται με χρηματοδότηση και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση.
2.  
  Η παροχή υπηρεσιών των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχολούνται στη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ύψος της αποζημίωσής τους και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
4.  
  Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Σ.Υ.Ε., οι οποίες καταρτίζονται κάθε μήνα με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ορίζονται τα πρόσωπα πουθα απασχοληθούν για την εκτέλεση τωνεργασιών, που αναφέρονται στην παράγραφοτου παρόντος άρθρου.
5.  
  Η επιλογή των ειδικών εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο των σχετικών εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και την εμπειρία τους σε σχετικές εργασίες
6.  
  Τα προγράμματα εκτέλεσης στατιστικών εργασιών και ερευνών, που έχουν αρχίσει μέσα στο 1995 και βρίσκονται σε εξέλιξη, συνεχίζονται μέχρις ότου περατωθούν. Τα πρόσωπα που εργάζονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Ο καθορισμός των προσώπων που έχουν εργασθεί ή εξακολουθούν να εργάζονται για την πραγματοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Μαίου 1995.
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το Ε.ΣΥ.Σ. αποτελείται από:.
 1. το Γενικό Γραμματέα, Προϊστάμενο της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., ως Πρόεδρο,.
 2. το Γενικό Διευθυντή, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικής της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.,.
 3. τρεις (3) Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ημεδαπών Α.Ε.Ι., από τους οποίους δύο (2) Στατιστικής και ένας Οικονομικών,.
 4. τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών,
 5. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος,
 6. δύο (2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γ.Γ Ε.Σ.Υ.Ε.,.
 7. δύο (2) εκπροσώπους υπουργείων σε επίπεδο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης,
 8. τον Πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,
 9. ανά έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε), του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), που ορίζονται από τις διοικήσεις των οικείων φορέων, ως μέλη.
2.  
  Όταν ο Πρόεδρος δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από το Γενικό Διευθυντή, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικής της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1819/1988.
Άρθρο 12
1.  
  Η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. επιτρέπεται να κάνει χρήση των μητρώων Φ.Π.Α. του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη συγκέντρωση των ακόλουθων στοιχείων των επιχειρήσεων: α) επωνυμία, β) διεύθυνση, γ) κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, δ) νομική μορφή, ε) ημερομηνία έναρξης εργασιών, στ) ημερομηνία διακοπής εργασιών, ζ) κύκλος εργασιών, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
2.  
  Η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. επιτρέπεται, επίσης, να κάνει χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου των επιχειρήσεων.
3.  
  Τα ανωτέρω παρεχόμενα στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά, εκτός από τις ανωτέρω α, β και γ περιπτώσεις και εφαρμόζονται σ αυτά τα άρθρα 36. 40 και 41 του ν. δ/τος 3627/1956.
Άρθρο 13
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με τριετή θητεία, ως εξής:.
 1. Δέκα (10) θέσεις Ειδικών Στατιστικών, με προσόντα διορισμού διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 2. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Οικονομολόγων, με προσόντα διορισμού διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 3. Δώδεκα (12) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στην Πληροφορική, με προσόντα διορισμού διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής και άριστη γνώση μια ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master στην επιστήμη της Πληροφορικής, τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πληροφορικής και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 4. Η άριστη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών θεωρείται αυξημένο προσόν
 5. Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190/1994.
2.  
  Με την ισχύ του παρόντος άρθρου καταργούνται τριάντα (30) θέσεις τακτικού προσωπικού της Κατηγορίας ΠΕ και ειδικότερα από τον Κλάδο ΠΕ Στατιστικών της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
Άρθρο 16 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39, 40, 41 και 42 του ν. δ/τος 3627/1956 και του άρθρου 35 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α).
Άρθρο Άρθρο6 "Απόρρητο πρωτογενών στοιχείων"
1.  
  Το περιεχόμενο των εγγράφων, των μαγνητικών, ηλεκτρονικών ή των με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποτυπώσεων που χρησιμοποιεί η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. για τη συλλογή των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων, είναι εμπιστευτικό και απαγορεύεται: α) η χρησιμοποίησή του για τον υπολογισμό ή την επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων, όπως σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων, β) η δημοσίευση και διάδοσή του σε τρίτους. 2 Επιτρέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού με βάση τις απαντήσεις στα ανωτέρω έντυπα για οποιαδήποτε χρήση, μόνο σε εκείνον που παρέσχε τα σχετικά στοιχεία.
Άρθρο Άρθρο14 ". 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται ως προς το ποινικό μητρώο και κάθε άλλου είδους προσωπική πληροφορία που τηρείται από τις Δικαστικές Αρχές ή Υπηρεσίες."
2.  
  Η νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών υπερισχύει των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Άρθρο Άρθρο15 "Κατανομή Προσωπικού Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε."
1.  
  Οι θέσεις, στις οποίες κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2266/1994, άρθρα 10 και 11, το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. κατανέμονται, κατά κατηγορία και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην Κεντρική Υπηρεσία και στις επί μέρους περιφερειακές υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου.
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας επιτρέπεται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών:
 1. να κατανέμονται συνολικά κατά κλάδο ή και ειδικότητα οι οργανικές θέσεις του μόνιμου και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. στην Κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου και β) να μεταφέρονται και άλλες οργανικές θέσεις από την Κεντρική στις περιφερειακές υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου, όχι όμως και αντιστρόφως.
3.  
  Η κατανομή ειδικότερα των οργανικών θέσεων του μόνιμου και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. στις επί μέρους περιφερειακές υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου, με βάση τη γενικότερη κατανομή στην Κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Άρθρο Άρθρο17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-04-09 Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/60
2006-06-28 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Στους εμπειρογνώμονες, στους ιδιώτες-συνεργάτες, υπεργολάβους, καθώς και στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, εκτός του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου, στη Γενική Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε. για τη διενέργεια απογραφών, μεσοαπογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών, οι οποίες εκτελούνται με χρηματοδότηση και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων, ιδιωτών - συνεργατών και υπεργολάβων για εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Αντικατάσταση
1 Οι ιδιώτες, οι ενώσεις ιδιωτών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου έχουν την υποχρέωση να παρέχουν έγκαιρα και με ακρίβεια, προφορικά ή γραπτά, κάθε πληροφορία η οποία ζητείται από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και ανάγεται στην αρμοδιότητά της. .
Αντικατάσταση
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, πέρα από τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την εκτέλεση κάθε απογραφής, μεσοαπογραφής και στατιστικής έρευνας ή εργασίας. .
Αντικατάσταση
A/2006/132
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3627 1956