ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2412

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων, όπως ήδη ισχύουν, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούνται ή τροποποιούνται, με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στα αντίστοιχα κυβερνητικά όργανα, ως εξής: 1: Στη δεύτε [...]"
2.  
  Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 του ν. 4055/1960 οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας, που παρέχεται με κοινή τους απόφαση.
3.  
  Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 13 του ν. 4377/1929 αντικαθίσταται ως εξής: Ή αναγκαστική απαλλοτρίωση διατάσσεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Ανάπτυξης.
4.  
  Οι υπό των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.
5.  
  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 του ν. 1331/1949 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
6.  
  Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 11 παρ. 2 και 17 του ν.δ/τος 2536/1953 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών. Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Εθνικής Άμυνας.
7.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 654/1977,οι λέξεις Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Υπουργού Πολιτισμού.
8.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν 743/1977 καταργείται
9.  
  Στο άρθρο 147 του ν.δ/τος 187/1973 οι λέξεις στηριζομένην εις απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινής απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών. Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυπλίας.
10.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του ν. 40/1975 αποφάσεις Περί λήψεως μέτρων προς εξοικονόμηση ενέργειας, εξαιρέσεων από την εφαρμογή τους και ρυθμίσεως των αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής τους εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό.
11.  
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 απόφαση ή πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση ή πρόταση του Πρωθυπουργού.
12.  
  Το δεύτερο εδάφιο του όρθρου 1 του ν.δ/τος 932/1971 αντικαθίσταται ως εξής: Το ύψος και η μορφή της εισφοράς καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
13.  
  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου τρίτου του ν. 1831/1989 οι λέξεις με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται ύστερα από πρόταση αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση.
14.  
  Στην παράγραφο 3 των άρθρων 17 και 125 παρ. 3 του ν. 419/1976 οι λέξεις τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ή προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών. μετ έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.
15.  
  Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 20. 105 παρ. 2 και 112 παρ. 1 εδ. β του ν. 419/1976 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και ταυ Υπουργού Εξωτερικών.
16.  
  Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 132 του ν. 419/1976 οι λέξεις εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
17.  
  Στο εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρουτου ν. 419/1976. οι λέξεις με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
18.  
  Στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 146 του ν 419/1976 οι λέξεις προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται
19.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του ν 2026/1992 οι λέξεις Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών
20.  
  Στο άρθρο 2 του ν.δ/τος 614/1970 οι λέξεις δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. _.
21.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 1360/1983 οι λέξεις Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
22.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του ν. 1Ϊ65/1918 οι λέξεις προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδόμενου αντικαθίστανται με τις λέξεις που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού.
23.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 1165/1918 ο» λέξεις προτάσει του Υπουργού Οικονομικών δύνανται δια πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
24.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου.36 του α.ν. 1539/1938 οι λέξεις προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.
25.  
  Τα διατάγματα περί επιβολής πρόσθετου φόρου κατανάλωσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του β.δ/τος 14-28.2.1939 εκδίδονται εφεξής μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
26.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του α.ν. 2039/1939 οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις του Υπουργού Οικονομικών.
27.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 2936/1954 οι λέξεις κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζοντος το τίμημα αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζει το τίμημα.
28.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 769/1970 οι λέξεις Δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
29.  
  Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του ν.δ/τος 86/1969 διατάγματα εκδίδονται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι Δημόσιων Έργων.
30.  
  Στο άρθρο 2 του ν.δ/τος 193/1974 οι λέξεις δια πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού.
31.  
  Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4442/1929, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
32.  
  Στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4442/1929 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης.
33.  
  Στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4442/1929 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
34.  
  Η εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 καταργείται. Τα θέματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
35.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν.δ/τος 187/1973 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών.
36.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 449/1970 οι λέξεις και μετ απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται. ,.
37.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 1630/1951 οι λέξεις κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.
38.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 106/1982 οι λέξεις και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.
39.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του π.δ/τος 93/1989 οι λέξεις και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.
40.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ/τος 25-28.11.1929 Οι λέξεις μετά σύμφωνον απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.
41.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 917/1971 οι λέξεις δι αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδιδομένων τη εισηγήσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
42.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 οι λέξεις δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
43.  
  Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 οι λέξεις Με την αυτή Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με την ίδια κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και οι λέξεις με απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με όμοια απόφαση.
44.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 οι λέξεις Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
45.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1515/1985 οι λέξεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται από τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις υστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
46.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1561/1985 οι λέξεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
47.  
  Στις παραγράφους 5 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 1468/1950 οι λέξεις Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Υπουργού Ανάπτυξης.
48.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 115 του ν.δ/τος 210/1973 οι λέξεις Το Υπουργικό Συμβούλιο δι αποφάσεώς του αντικαθίστανται με τις λέξεις Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους και οι λέξεις κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας απαλείφονται. 49.Στο δεύτεροεδάφιο τηςπαραγράφουτου άρθρου 21 του ν. 1586/1986 οι λέξεις με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
50.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 οι λέξεις απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
51.  
  Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 236/7.7.1994 έγκριση των προσλήψεων απαιτείται μόνον εφόσον δεν επιτευχθεί ομοφωνία της Επιτροπής του άρθρου 2 της ίδιας ΠΥΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εφόσον παρίσταται ανάγκη δύναται να καλεί τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό προκειμένου να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση ομοφωνίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των μετά ψήφου μελών της Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με πράξεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει σε μέλος ή μέλη του ή σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με πράξεις του μικρότερους σχηματισμούς του (διυπουργικά συμβούλια ή επιτροπές) την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή να καταργεί αυτές, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα όργανα εκ των άνω αναφερομένων, τα οποία θα είναι αρμόδια για τη ρύθμιση των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο των καταργούμενων αρμοδιοτήτων του
2.  
  Με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζεται ότι αρμοδιότητες μελών της Κυβέρνησης, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν σε έναν ή περισσότερους υπουργούς, μπορούν να ασκούνται από το ίδιο τα Υπουργικό Συμβούλιο ή από υφιστάμενους ή συνιστώμενους με πράξεις του μικρότερους σχηματισμούς του (διυπουργικά συμβούλια ή επιτροπές), εφόσον κατά την κρίση του ΥπουργικούΣυμβουλίου έχουν μείζονα πολιτική, διοικητική, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική σημασία ή για την άσκησή τους απαιτείται συνεργασία πολλών υπουργών
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1949/1331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1331 1949
ΑΠΟΦΑΣΗ 1975/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/40 1975
ΑΠΟΦΑΣΗ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
ΝΟΜΟΣ 1918/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1165 1918
ΝΟΜΟΣ 1918/1Ι65 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1Ι65 1918
ΝΟΜΟΣ 1929/4377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4377 1929
ΝΟΜΟΣ 1929/4442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4442 1929
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1630 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1630 1951
ΝΟΜΟΣ 1960/4055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4055 1960
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/654 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/743 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1104 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1190 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1360 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1831 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2536 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2536 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2936 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2936 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/449 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/449 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/614 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/769 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/917 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/917 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/932 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/932 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/193 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1539 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1944/3276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/3276 1944
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/106 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/93 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παράταση της ισχύος της ΠΥΣ 236/1994 «Έγκριση διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα από 1 Αυγούστου 1994 έως 31 Ιουλίου 1995» ως ισχύει μετά την εφαρμογή των Π.Υ.Σ. 311/1994, 422/1994, 193/ 1995, 276/1995 και 258/1996 και των διατάξεων του άρθρο[...]" 1997/53_1-8-1997 1997
Διορισμός σε θέσεις Παρέδρωνμε πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2006/29_16-11-2006 2006
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011