Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι κάτωθι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, που ονομάζονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου δημόσιες επιχειρήσεις: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ.). ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.ΑΘ. Α.Ε). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δ.Ε.Π. Α.Ε.). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Δ.Ε.Π.-ΕΚ.Υ. Α.Ε.). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Σ.), ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Ε.Φ.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β. Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο. Α.Ε.), ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (Ε.Κ.Ο. Α.Ε.). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛ.Ο.Τ.), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.). ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (Κ.Α.Ε. Α.Ε.), ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Θ.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.), ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ (Ο. ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.), ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Ο.Α. Α.Ε.). ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG (Ο.C.). ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΟΛ.ΤΟΥΡ. Α.Ε.). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π.Ε.). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο Τ.Ε. Α.Ε.). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Υ.Θ ) 2 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Άρθρο 2
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από γνώμη του Δ.Σ., δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή αυτή και να καταρτίζονται τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κ.ν. 2190/1920. Με όμοια προεδρικά διατάγματα δύναται για ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις να παραταθεί η προθεσμία του ανωτέρω εδαφίου για ένα επιπλέον εξάμηνο. Ομοίως με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδονται εντός της ως άνω προθεσμίας. προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τα καταστατικά των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή εγκρίνεται η προσαρμογή τους.
2.  
  Αλλαγές στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των δημοσίων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όπου είναι αναγκαίο. με νόμο.
3.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. ορίζεται ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας τους ως εταιριών που ασκούν δραστηριότητα κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 3 "Επιχειρησιακό Σχέδιο"
1.  
  Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν:
 1. Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας επιχείρησης και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους.
 2. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών.
 3. Το Ε.Σ εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
2.  
  Κάθε Ε.Σ. περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Σε κάθε Ε.Σ.:.
 1. περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά,
 2. προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους,
 3. προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν,
 4. αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και
 5. καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.
 6. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο εποπτεύων Υπουργός παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου Ε.Σ. και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του.
 7. Το Σ.Σ. και το ΕΣ. υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα Υπουργό. εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.
3.  
  Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρίες, περιλαμβανόμενες ή μη στην απαρίθμηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποχρεούνται να υποβάλουν τα Σ.Σ. και τα Ε.Σ. για λογαριασμό όλου του ομίλου και των εταιριών του.
4.  
  Το Ε.Σ. μπορεί να αναθεωρείται με τον τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Εν τούτοις σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων μπορούν, αν κρίνουν αναγκαίο, για τη βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησης να προβαίνουν σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων με δική τους ευθύνη. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων θα υποβάλλουν και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών. που θα αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους. 5 Η υποχρέωση υποβολής του Σ.Σ και του Ε.Σ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, το λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
6.  
  Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρίες υποβάλλουν, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους ισολογισμούς
Άρθρο 7 "Σύμβουλος"
1.  
  Στις δημόσιες επιχειρήσεις που προσαρμόζουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος και στις οποίες δεν έχει ήδη ορισθεί διευθύνων σύμβουλος, αυτός προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης
2.  
  Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ της δημόσιας επιχείρησης και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. 3 Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο η τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης δημόσιας επιχείρησης.
4.  
  Η προκήρυξη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής. εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 14
1.  
  Η αληθής έννοια του εδαφίου 3 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 έχει ως εξής: Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου.
2.  
  Το εδάφιο 4 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 τροποποιείται ως εξής: Ειδικά ως προς τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 1969/1991, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισμός του ποσοστού μέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες μετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων μετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ρύθμιση των παραπάνω εδαφίων ανατρέχει στην 3η Αυγούστου 1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2328/1995.
Άρθρο 15
1.  
  Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2297/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού από το Γραφείο Ο.Ε.Υ σε Γραφείο Ο.Ε.Υ., από Γραφείο Ο.Ε.Υ. σε Πρεσβευτικές, Προξενικές Αρχές και Μ.Ε.Α. και από Κ.Υ. (Ελλάδα) σε Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές και Μ.Ε.Α. εφόσον αυτό υπαγορεύεται από υπηρεσιακές ανάγκες ειδικώς αιτιολογημένες. Η απόσπαση αυτή είναι διάρκειας μέχρι δυο (2) ετών δυνάμενη να ανανεωθεί για ένα (1) ακόμη έτος και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών, προκειμένου για Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου..
2.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 2297/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 7.α. Στους Προϊσταμένους Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. παρέχεται η εκάστοτε προβλεπόμενη από το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 419/1976. όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2080/1992 (ΦΕΚ 153 Α), δωρεάν οίκηση εις βάρος του Δημοσίου. β Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2297/1995 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη δημοσίευση του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α).
 1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2297/1995 προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:
 2. Προκείμενου περί θεμάτων των υπαλλήλων των κλάδων των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που δεν ρυθμίζονται από τον 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α), εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά τη δημοσίευση του ν 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α) οι διατάξεις του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η ισχύς της παραγράφου 7 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 2297/1995.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2297/1995 καταργείται από της ισχύος της.
Άρθρο 20
1.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη των εργαζομένων στα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. ανεξαρτήτως ηλικίας αυτών, σε όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α).
2.  
  Η μετάταξη των άνω εργαζομένων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο Υπουργού, σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσόμενου.
3.  
  Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί από τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται από τη χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας μέχρι την εξαφάνισή της. 0 συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου που έχει αναγνωρισθεί από τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης.
4.  
  Για την κατά τα ανωτέρω μετάταξη απαιτείται αίτηση του εργαζομένου, συνοδευόμενη από πλήρη βιογραφικά στοιχεία αυτού, που θα πρέπει να υποβληθεί το βραδύτερο μέχρι 30.6.1996. Οι σχετικές αιτήσεις ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο μέχρι 30.9.1996.
5.  
  Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 24 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του που ορίζουν διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο4 "Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του"
1.  
  Μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κάθε δημόσιας επιχείρησης αφ ενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφ ετέρου συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Σ.Σ. και του Ε.Σ. οι στόχοι που ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.
2.  
  Το Συμβόλαιο Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:
 1. τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του Ε.Σ. και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του,.
 2. τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης του, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή μεταβολής της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής,
 3. τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή και κατά τη λήξη της θητείας τους.
 4. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του Ε.Σ. επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας, πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτοί επέδειξαν,.
 5. τους λόγους καταγγελίας του από την πλευρά του Δημοσίου
 6. τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών,
 7. το ποσό που διατίθεται συνολικά ετησίως για τις δαπάνες του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικό οικονομικά μεγέθη της δημόσιας επιχείρησης,
 8. Τις υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή με ουσιωδώς μειωμένο αντάλλαγμα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν αντάλλαγμα ανάλογο με την παρεχόμενη υπηρεσία
3.  
  Το Δ.Σ κάθε δημόσιας επιχείρησης συντάσσει ετήσιο έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.
4.  
  Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Μέσα σε ένα (1) μήνα από το διορισμό νέων συνομολογείται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) και του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
Άρθρο Άρθρο5 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Οργανα διοίκησης των δημοσίων επιχειρήσεων είναι: α) Το διοικητικό συμβούλιο. β) Ο διευθύνων σύμβουλος. γ) Το συμβούλιο διεύθυνσης.
Άρθρο Άρθρο6 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της δημόσιας επιχείρησης και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
2.  
  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των δημοσίων επιχειρήσεων είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα ένδεκα (11) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7). Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και από εκπροσώπους του Δημοσίου Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Δ.Σ. μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α).
3.  
  Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς ρε την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
4.  
  Ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το Καταστατικό καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων αυτών. Ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το Καταστατικό θα τρόπο ποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, συμφωνά με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις τω. παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. κάθε δημόσιας επιχείρησης.
Άρθρο Άρθρο8 "Συμβούλιο Διεύθυνσης Γενικοί ΔιευθυντέςΣτις δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργεί συμβούλιο διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρίας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσ [...]"
3.  
  Οι γενικοί διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένο στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης
4.  
  Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητες τους. καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης.
Άρθρο Άρθρο9 "Υποχρεώσεις τωνδημόσιων επιχειρήσεων προς τουςκαταναλωτές"
1.  
  Κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα η υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο ένα Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δημόσιες επιχειρήσεις ζητούν γραπτώς τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 13 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α) για το Χ.Υ.Κ. Οι απόψεις της Επιτροπής υποβάλλονται γραπτώς εντός δυο (2) μηνών από την ανωτέρω αίτηση.
2.  
  Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις. τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα η τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. 3 Οι δημόσιες επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους προς έγκριση σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (Δ.Ε.Α.). Οι Δ.Ε.Α. καθορίζονται ανάλογα με τη συγκεκριμένη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραγόμενων προϊόντων και περιλαμβάνουν δείκτες ποιότητας αυτών.
Άρθρο Άρθρο10 "Θέματα προσωπικού"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις νόμων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων.
2.  
  Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη
3.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό των δημόσιων επιχειρήσεων επιπλέον αμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.
4.  
  Οι διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους Γ.Κ.Π. των επιχειρήσεων και ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρηση - εργαζόμενοι) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του χώρου.
Άρθρο Άρθρο11 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 4 και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 και ιδίως ο χρόνος υποβολής και έγκρισης των Σ.Σ. και των Ε.Σ. και της υπογραφής των Σ.Δ.
Άρθρο Άρθρο12 "Σύσταση"
1.  
  ΔιεύθυνσηςΕιδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτωνκαι Τεχνικής Βοήθειας (Ε.Χ.Π.Τ.Β.) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων (Γ.Δ. Ε.Ο και Ε.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων και Τεχνικής Βοήθειας, με αρμοδιότητα στους τομείς του σχεδιασμού, συντονισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης - ελέγχου και αξιολόγησης κάθε είδους ειδικών προγραμμάτων και έργων με εθνική, κοινοτική ή διεθνή χρηματοδότηση, που απευθύνονται προς τρίτες χώρες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια. Με κοινή απόφαση κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διάρθρωση της Διεύθυνσης σε επί μέρους οργανικές μονάδες και η κατανομή σαυτές των ειδικότερων αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθεται εδάφιο, ως εξής. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια επενδύσεων σχετιζομένων με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.
2.  
  Στην τρίτη σειρά του (α) εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, και μετά τη λέξη Θράκη, προστίθεται φράση. ως εξής: ή για επενδύσεις που γίνονται στα πλαίσια αποκατάστασης των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.
3.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 9 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής: Επίσης η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τη μετεγκατάσταση από οποιαδήποτε περιοχή (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α) στην ίδια ή άλλη περιοχή της επικράτειας και χωρίς τον περιορισμό της εγκατάστασης εντός ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α. επιχειρήσεων της παραγράφουτου άρθρου 2, που γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια επενδύσεών τους σχετιζομένων με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.
4.  
  Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, των οποίων επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατά την Α και Β εξεταστική περίοδο 1995. Γι αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση υπαγωγής μπορεί να τροποποιηθεί για τη σχετική αύξηση του κόστους της επένδυσης προς ενσωμάτωση του κόστους αγοράς κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και των δαπανών μετεγκατάστασης της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου αναπτυξιακού νόμου, χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης υλοποίησης του 50% της παραγωγικής επένδυσης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση δε που η αγορά των κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων. καθώς και οι δαπάνες μετεγκατάστασης θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι την ως άνω τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, η επιχείρηση δεν δικαιούται να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου για αναμόρφωση του κόστους του τμήματος αυτού της παραγωγικής επένδυσης.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 1819/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η μελέτη και η εισήγηση των θεμάτων της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου ανατίθεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και υποβάλλεται σ αυτόν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από ένα (1)έτος. Σε ειδικές επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις η εν λόγω προθεσμία μπορεί να ορίζεται σε δυο (2)έτη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διαβιβάζει την εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στο Ε.ΣΥ.Λ. Η προθεσμία γνωμοδότησης του Ε.ΣΥ.Λ, που ορίζεται με το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ούτε μεγαλύτερη από ένα (1) έτος. Αν το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος δεν υποβάλει την εισήγησή του για τα παραπάνω θέματα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, το Ε.ΣΥ.Λ. γνωμοδοτεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Λογιστικής Τυποποίησης ή ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Λ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια και κάθε διαδικαστικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 2 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν 1819/1988 προστίθενται ως περιπτώσεις β και η οι εξής προβλέψεις αντίστοιχα: β. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής ή Διεύθυνσης Δ.Ε. Κ.Ο. Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή τμήματος.
 1. το γραμματέα, υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής. 3 Οι περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ της ανωτέρω παραγράφου αναγράφονται στο έξης ως περιπτώσεις γ. δ. ε. στ και ζ αντίστοιχο.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1819/1988 προστίθεται ως περίπτωση β η εξής πρόβλεψη: β. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ο γραμματέας..
5.  
  Οι περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ της ανωτέρω παραγράφου αναγράφονται στο εξής ως περιπτώσεις γ. δ, ε, στ και ζ αντίστοιχα.
6.  
  Οι περιπτώσεις β μέχρι και στ του εδαφίου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1819/1988 αναγράφονται στο εξής β μέχρι και ζ.
7.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 1819/1988 καταργείται.
8.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1819/1988 αντικαθίσταται ως έξης: Ί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται:.
 1. Το παράβολο που πρέπει κατά περίπτωση να καταβληθεί από τον ιδιώτη ενδιαφερόμενο για τη συζήτηση προσφυγής του στην Επιτροπή Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1819/1988 ή για την εξέταση αιτήματος του στο Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής και την έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν, 1819/1988.
 2. Η αποζημίωση του προέδρου και των λοιπών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων και του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής, που δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ν. 1256/1982 και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984·.
9.  
  Κυρούται η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης, με αριθ. πρωτ. 13995/Γ 423/23.4.1996, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 300 Β.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το π.δ. 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, καθορίζονται: ι) οι ως άνω περιοχές, ιι) τα παρεχόμενα στις επενδύσεις αυτές κίνητρα όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου και ιιι) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για τις εν λόγω επενδύσεις και τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα μεταφορικά αυτά μέσα.
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται. αφότου ίσχυσε, ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται από την 1η Νοεμβρίου 1994 και μετά.
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 6α του άρθρου 6 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) διατάξεων που αφορούν, στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται ως εξής: Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές ολοκληρώνονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και την 31η Μαίου, αντίστοιχα, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός των επομένων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τις ημερομηνίες αυτές, εντός των οποίων δημοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 από την 1η Μαίου 1996 και μετά
Άρθρο Άρθρο19 "Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος(Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.)"
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α) έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε περιόδους γενικών απογραφών.
2.  
  Στους υπαλλήλους της ίδιας Υπηρεσίας (Γ.Γ. Ε.Σ. Υ.Ε.), που υπηρετούν σε υπηρεσίες στατιστικής νομαρχιακού επιπέδου και μετακινούνται σε απόσταση από δέκα (10) μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων ή τη διεξαγωγή απογραφών, μεσοαπογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών μέσα στα όρια του νομού της αρμοδιότητάς τους και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους, καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2346/1995, μειωμένη κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
Άρθρο Άρθρο21
1.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2359/1995 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Τα ομόλογα έχουν διάρκεια πέντε (5) ή επτά (7) έτη και ονομαστική αξία. ως κατωτέρω: α) Ομόλογα με ημερομηνία εκδόσεως 02.01.1995 ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δύο δισεκατομμυρίων (152.000.000.000) δρχ. β) Ομόλογα εκδόσεως 02.01.1996 ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα δισεκατομμυρίων (110.000.000.000) δρχ. γ) Ομόλογα εκδόσεως 02.01.1997 ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε δισεκατομμυρίων (85.000.000 000) δρχ. δ) Ομόλογα εκδόσεως 02.01.1998 ονομαστικής αξίας ογδόντα δισεκατομμυρίων (80.000.000.000) δρχ. ε) Ομόλογα εκδόσεως 04.01.1999 ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε δισεκατομμυρίων (65.000.000.000) δρχ.
2.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν 2359/1995 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
Άρθρο Άρθρο22
1.  
  Η τρίμηνη προθεσμία, που θέτουν οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 20 του άρθρου 15 του ν 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, για την καταβολή της διαφοράς φορολογιών μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, με απαλλαγή από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, παρατείνεται μέχρι 31.8.1996.
Άρθρο Άρθρο23
1.  
  Επαναπροσληφθέντες στο Ι.Κ.Α βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2190/1994, εφόσον έχουν προσόντα διοικητικού προσωπικού, κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους κατηγορίας και κλάδου αναδρομικά από της επαναπρόσληψής τους.
2.  
  Για τη βαθμολογική εξέλιξη των επαναπροσλαμβανομένων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος από της κτήσεως των τυπικών προσόντων του κλάδου στον οποίο επαναπροσλαμβάνονται
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-06-25 Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13995/Γ423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13995_Γ423 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων τον Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/2080 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Προστασία των καταναλωτών. 1994/2251 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις 1995/2346 1995
Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1995/2359 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
(1 ) Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων. 1995/456 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2004/3293 2004
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ». 1997/155 1997
Μετατροπή του Οργανισμού ΥδρεύσεωςΘεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1997/156 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (Ο.Α.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1997/157 1997
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. 1997/158 1997
Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». 1997/159 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/196 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/53 1997
Παράταση της προθεσμίας για την μετατροπή της ΔΕΗ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΦΑ, ΕΛΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΟΤ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΟΥΘ, ΟΑΘ σε Ανώνυμες Εταιρείες. 1997/64 1997
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/1 1998
Υπαγωγή α) του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και β) της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/143 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/176 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/177 1998
Υπαγωγή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) στις διατάξεις του νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/286 1998
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 1/1998 σχετικά με τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/31 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1998/406 1998
Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/411 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/413 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998
Υπαγωγή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/50 1998
Υπαγωγή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/51 1998
Υπαγωγή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/83 1998
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 1999/18 1999
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1999/19 1999
Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). 1999/228 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. 1999/233 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/249 1999
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. 1999/312 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/37 1999
Μετατροπή του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) σε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ). 1999/56 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 1999/58 1999
Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 2001/70 2001
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.). 2003/222 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1999 (ΦΕΚ 59Α) «Μετατροπή του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ). 2003/241 2003