Κύρωση του Διακανονισμού του Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 24ης Μαρτίου 1971, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979. _

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δημιουργία Ιδιαίτερης ΕνώσεωςΥιοθέτηση της Διεθνούς Ταξινόμησης"
1.  
  Οι χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο παρών Διακανονισμός δημιουργούν Ιδιαίτερη Ένωση και υιοθετούν μια κοινή ταξινόμηση, η οποία ονομάζεται Διεθνής Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (που στο εξής θα ονομάζεται Ταξινόμηση), για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πιστοποιητικά πατρότητας εφεύρεσης, τα υποδείγματα χρησιμότητας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας
Άρθρο 2 "Αρμοδία αρχή εφαρμογής"
1.  
  1) α) Η ταξινόμηση αποτελείται από: i. το κείμενο το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 19ης Δεκεμβρίου 1954 (που στο εξής θα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Σύμβαση) και το οποίο τέθηκε σε ισχύ και δημοσιεύθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η Σεπτεμβρίου 1968, ii. τις τροποποιήσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Διακανονισμού, iii. τις τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 5 και οι οποίες τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 6. β) Ο οδηγός χρήσης και οι σημειώσεις οι οποίες περιέχονται στο κείμενο της ταξινόμησης αποτελούν πλήρες μέρος της ταξινόμησης αυτής. 2) α) Το κείμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1) α) i συντάσσεται σε δύο αυθεντικά αντίγραφα στα αγγλικά και γαλλικά, τα οποία κατατίθενται κατά την ημερομηνία που ο παρών Διακανονισμός είναι ανοικτός για υπογραφή. Το ένα από τα κείμενα αυτά κατατίθεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το άλλο ενώπιον του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (που θα ονομάζονται στο εξής αντίστοιχα Γενικός Διευθυντής και Οργανισμός), ο οποίος δημιουργήθηκε από τη Σύμβαση της 14ης Ιουλίου 1967. β) Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1) α) ii κατατίθενται σε δύο αυθεντικά αντίγραφα στην αγγλική και γαλλική, το ένα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το άλλο ενώπιον του Γενικού Διευθυντή. γ) Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1) α) iii, κατατίθενται σε ένα μόνο αυθεντικό αντίγραφο στα αγγλικά και γαλλικά, ενώπιον του Γενικού Διευθυντή.
Άρθρο 3 "Γλώσσες ταξινόμησης"
1.  
  1) Η ταξινόμηση συντάσσεται στην αγγλική και γαλλική και τα κείμενα και των δύο γλωσσών θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. 2)Το Διεθνές Γραφείο του Οργανισμού (που θα ονομάζεται στο εξής Διεθνές Γραφείο) συντάσσει, μετά από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, είτε με βάση μετάφραση που προτείνεται από τις κυβερνήσεις αυτές είτε προσφεύγοντας σε οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο δεν θα υπάρχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως ή για τον Οργανισμό, αυθεντικά κείμενα της ταξινόμησης στα γερμανικά, ισπανικά, ιαπωνικά, πορτογαλικά, ρωσικά και σε άλλες γλώσσες που θα μπορεί να υποδείξει η Συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 7.
Άρθρο 4 "Εφαρμογή της ταξινόμησης"
1.  
  1) Η ταξινόμηση έχει διοικητικό μόνο χαρακτήρα. 2)Καθεμία από τις χώρες της Ιδιαίτερης Ενώσεως έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την ταξινόμηση, είτε ως κύριο σύστημα είτε ως βοηθητικό σύστημα. 3)Οι αρμόδιες διοικήσεις των χωρών της Ιδιαίτερης Ενώσεως θα καταγράψουν: i. στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στα πιστοποιητικά πατρότητας της εφεύρεσης, στα υποδείγματα χρησιμότητας και στα πιστοποιητικά χρησιμότητας τα οποία χορηγούν, καθώς επίσης και στις αιτήσεις για τους εν λόγω τίτλους, είτε τα δημοσιεύουν είτε τα θέτουν απλώς στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση, ii. στις γνωστοποιήσεις με τις οποίες μέσα από τα επίσημα περιοδικά γίνεται γνωστή η δημοσίευση ή η διάθεση στο κοινό των εγγράφων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο i τα πλήρη σύμβολα της ταξινόμησης τα οποία αφορούν την εφεύρεση που είναι αντικείμενο του παραπάνω αναφερόμενου εγγράφου στην υποπαράγραφο i. 4)Κατά τη στιγμή της υπογραφής του παρόντος Διακανονισμού ή της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης: i κάθε χώρα μπορεί να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται να μην αναγράφει τα σύμβολα που αναφέρονται σε ομάδες ή σε υποομάδες της ταξινόμησης για τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κοινού μόνο για ενημέρωση, καθώς επίσης και στις σχετικές γνωστοποιήσεις, π. κάθε χώρα η οποία δεν προβαίνει σε έλεγχο του νέου χαρακτήρα των εφευρέσεων, είτε αυτό πραγματοποιείται αμέσως είτε σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, και επομένως η διαδικασία χορήγησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των άλλων τίτλων προστασίας δεν προβλέπει έρευνα για τη στάθμη της τεχνικής, μπορεί να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπαραστήσει τα σύμβολα που αναφέρονται σε ομάδες ή σε υποομάδες ταξινόμησης στα έγγραφα και στις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3. Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν για ορισμένες μόνο κατηγορίες των τίτλων προστασίας ή ορισμένους τομείς τεχνικής, η εν λόγω χώρα δεν μπορεί να κάνει χρήση της επιφύλαξης παρά μόνο για τους λόγους αυτούς. 5)Τα σύμβολα της ταξινόμησης των οποίων προϋπάρχει η ένδειξη Διεθνής Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή η συντομογραφία που έχει αποφασισθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 5, θα τυπωθούν με έντονους χαρακτήρες ή με κάθε άλλο τρόπο ώστε να γίνονται καλά αντιληπτά στο επάνω μέρος καθενός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3) i., στα οποία πρέπει να απεικονίζονται τα εν λόγω σύμβολα 6)Εάν μια χώρα της Ιδιαίτερης Ενώσεως αναθέσει τη χορήγηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διακυβερνητική διοίκηση, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη γνώμη της ούτως ώστε η διοίκηση αυτή να εφαρμόσει την ταξινόμηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 5 "Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων"
1.  
  1) Ιδρύεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στην οποία εκπροσωπείται καθεμία από τις χώρες της Ιδιαίτερης Ενώσεως. 2)α) Ο Γενικός Διευθυντής καλεί τους διακυβερνητικούς οργανισμούς που είναι ειδικευμένοι στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στους οποίους μία τουλάχιστον από τις χώρες μέλη είναι μέλος του παρόντος Διακανονισμού για να εκπροσωπηθούν με παρατηρητές στις συσκέψεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. β) Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί, και μετά από αίτημα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων οφείλει, να καλέσει τους εκπροσώπους των άλλων διακυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών διεθνών μη διακυβερνητικών να λάβουν μέρος στις συζητήσεις που τους ενδιαφέρουν. 3)Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: i. τροποποιεί την ταξινόμηση, ii. απευθύνει στις χώρες της Ιδιαίτερης Ενώσεως συστάσεις, ούτως ώστε να διευκολύνεται η χρήση της ταξινόμησης και να προωθείται η ενιαία εφαρμογή της, Si. παρέχει τη συνδρομή της για να προωθείται η διεθνής συνεργασία για την επαναταξινόμηση των εγγράφων τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των εφευρέσεων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, iν, λαμβάνει όλα τα άλλα απαραίτητα μέτρα τα οποία, χωρίς να έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως ή για τον Οργανισμό, διευκολύνουν εκ φύσεως την εφαρμογή της ταξινόμησης από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ν. έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας. 4)Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υιοθετεί τον εσωτερικό της Κανονισμό. Ο Κανονισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα στους διακυβερνητικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2) α) και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της ταξινόμησης, να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. 5)Οι προτάσεις τροποποίησης της ταξινόμησης μπορούν να γίνουν από την αρμόδια διοίκηση κάθε χώρας της Ιδιαίτερης Ενώσεως, από το Διεθνές Γραφείο, τους διακυβερνητικούς οργανισμούς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2) α) και οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς που ειδικά προσκαλούνται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να παρουσιάσουν παρόμοιες προτάσεις. Οι προτάσεις γνωστοποιούνται στο Διεθνές Γραφείο, το οποίο τις υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και στους παρατηρητές το αργότερο δύο μήνες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια της οποίας αυτές θα εξεταστούν. 6)α) Κάθε χώρα μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έχει μία μόνο ψήφο. β) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των χωρών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. γ) Κάθε απόφαση για την οποία το 1/5 των χωρών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν θεωρούν ότι επιφέρει μετατροπή της ουσιαστικής δομής της ταξινόμησης ή επισύρει σημαντική εργασία αναταξινόμησης, πρέπει να λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των χωρών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. δ) Η αποχή δεν θεωρείται ως ψήφος.
Άρθρο 6
1.  
  Κοινοποίηση, θέση σε ισχύ και δημοσίευση των τροποποιήσεων και των άλλων αποφάσεων 1) Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις τροποποιήσεις που γίνονται στην ταξινόμηση, καθώς επίσης και οι συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κοινοποιούνται από το Διεθνές Γραφείο στις αρμόδιες διοικήσεις των χωρών μελών της Ιδιαίτερης Ενώσεως. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής των γνωστοποιήσεων. 2) Το Διεθνές Γραφείο ενσωματώνει στην ταξινόμηση τις τροποποιήσεις που τίθενται σε ισχύ. Οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται σε περιοδικά που ορίζονται από τη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7. •Αρθρο 7 Συνέλευση της Ιδιαίτερης Ενώσεως 1) α) Η Ιδιαίτερη Ένωση συγκαλείται σε Συνέλευση η οποία αποτελείται από τις χώρες της ΙδιαίτερηςΕνώσεως. β) Η Κυβέρνηση κάθε χώρας της Ιδιαίτερης Ενώσεως εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να έχει αναπληρωτές αντιπροσώπους, συμβούλους και εμπειρογνώμονες. γ) Κάθε διακυβερνητική οργάνωση που αναφέρεται στο άρθρο 5) 2) α) μπορεί να εκπροσωπείται από έναν παρατηρητή στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως και, εάν η Συνέλευση το αποφασίσει, να εκπροσωπείται και στιςσυνεδριάσεις των επιτροπών καιτωνομάδωνεργασίας που δημιουργούνται από τη Συνέλευση. δ) Τα έξοδα κάθε αντιπροσωπείας καταβάλλονται από την κυβέρνηση που την ορίζει. 2) α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, η Συνέλευση: i. εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν τη διατήρηση και ανάπτυξη της Ιδιαίτερης Ενώσεως και την εφαρμογή του παρόντος Διακανονισμού. π. δίνει στο Διεθνές Γραφείο οδηγίες που αφορούν την προετοιμασία των διασκέψεων αναθεώρησης, Ηi. εξετάζει και αποδέχεται τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του Γενικού Διευθυντή που αφορούν την Ιδιαίτερη Ένωση και του δίνει χρήσιμες οδηγίες για τα θέματα της αρμοδιότητας της Ιδιαίτερης Ενώσεως, iν. αποφασίζει το πρόγραμμα, υιοθετεί το διετή προϋπολογισμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως και αποδέχεται τους λογαριασμούς για τη λήξη της ετήσιας χρήσης, ν. υιοθετεί τον Οικονομικό Κανονισμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως, νi. αποφασίζει για τη σύνταξη επίσημων κειμένων της ταξινόμησης σε άλλες γλώσσες εκτός από αγγλικά, γαλλικά και εκείνες που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, νii. δημιουργεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, εφόσον τις θεωρεί χρήσιμες, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ιδιαίτερης Ενώσεως, νiii. αποφασίζει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1) γ) ποιες είναι οι χώρες μη μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως και ποιοι είναι οι διακυβερνητικοί οργανισμοί και οι διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της, καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συστήνονται από τη Συνέλευση, ix. αναλαμβάνει κάθε άλλη κατάλληλη ενέργεια για να επιτύχει τους σκοπούς της Ιδιαίτερης Ενώσεως, χ. έχει όλα τα άλλα καθήκοντα που της ανατίθενται από τον παρόντα Διακανονισμό. β) Για τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν εξίσου άλλες Ενώσεις που διοικούνται από τον Οργανισμό, η Συνέλευση αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Οργανισμού. 3) α) Κάθε χώρα μέλος της Συνελεύσεως έχει μία ψήφο. β) Η Συνέλευση συνεδριάζει με απαρτία εάν παρίσταται το ήμισυ των χωρών μελών της. γ) Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη διαδικασία, δεν καθίστανται εκτελεστές παρά μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί τις εν λόγω αποφάσεις στα Κράτη - Μέλη της Συνελεύσεως τα οποία δεν παρίσταντο σ αυτές και τα καλεί να εκθέσουν γραπτά, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής, την ψήφο τους ή την αποχή τους. Εάν, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο αριθμός των χωρών οι οποίες εξέφρασαν την ψήφο τους ή την αποχή τους είναι τουλάχιστον ίσος προς τον αριθμό των χωρών ο οποίος απαιτείτο για να υπάρξει απαρτία κατά τη συνεδρίαση, οι εν λόγω αποφάσεις καθίστανται εκτελεστές, εφόσον βέβαια κατά την ίδια χρονική στιγμή συνεχίζει να υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία. δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπεφρασμένων ψήφων. ε) Η αποχή δεν θεωρείται ως ψήφος. στ) Κάθε εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει μία μόνο χώρα και μπορεί να ψηφίσει μόνο για λογαριασμό της χώρας αυτής. 4)α) Η Συνέλευση συνεδριάζει μία φορά κάθε δύο χρόνια σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή και εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την ίδια χρονική περίοδο και στον ίδιο τόπο με τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. β) Η Συνέλευση συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση, με πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από αίτημα του 1/4 των Κρατών - Μελών της Συνελεύσεως. γ) Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης προετοιμάζεται από το Γενικό Διευθυντή. 5)Η Συνέλευση υιοθετεί τον εσωτερικό της Κανονισμό.
Άρθρο 8 "Διεθνές Γραφείο"
1.  
  1) α) Τα διοικητικά καθήκοντα που έχει η Ιδιαίτερη Ένωση ασκούνται από το Διεθνές Γραφείο. β) Ιδίως, το Διεθνές Γραφείο προετοιμάζει τις συνεδριάσεις και εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη της Συνέλευσης, της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλης επιτροπής ή ομάδας εργασίας τις οποίες δημιουργεί η Συνέλευση ή η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. γ) Ο Γενικός Διευθυντής θεωρείται ο ανώτατος υπάλληλος της Ιδιαίτερης Ενώσεως και την εκπροσωπεί. 2)Ο Γενικός Διευθυντής και κάθε μέλος του προσωπικού που ορίζεται από αυτόν λαμβάνει μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες στις συσκέψεις της Συνελεύσεως, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλης επιτροπής ή ομάδας εργασίας που δημιουργεί η Συνέλευση ή η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο Γενικός Διευθυντής ή ένα μέλος του προσωπικού που ορίζεται από αυτόν είναι εξ επαγγέλματος γραμματέας των οργάνων αυτών. 3)α) Το Διεθνές Γραφείο προετοιμάζει τις διασκέψεις αναθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της Συνελεύσεως. β)Το ΔιεθνέςΓραφείο μπορείνα συμβουλεύεταιδιακυβερνητικούς οργανισμούς και διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την προετοιμασία των διασκέψεων αναθεώρησης. γ) Ο Γενικός Διευθυντής και τα πρόσωπα που ορίζονται από αυτόν λαμβάνουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. στις αποφάσεις των διασκέψεων αναθεώρησης. 4) Το Διεθνές Γραφείο ασκεί και όλα τα άλλα καθήκοντα τα οποία του ανατίθενται.
Άρθρο 9 "Οικονομικά"
1.  
  1) α) Η Ιδιαίτερη Ένωση έχει προϋπολογισμό. β) Ο προϋπολογισμός της Ιδιαίτερης Ενώσεως περιλαμβάνει τα ίδια έσοδα και έξοδα της Ιδιαίτερης Ενώσεως, τη συνεισφορά της Ενώσεως στον προϋπολογισμό των κανών εξόδων όλων των Ενώσεων, καθώς επίσης, εφόσον είναι απαραίτητο, το ποσό που τίθεται στη διάθεση του προϋπολογισμού για τη Συνδιάσκεψη του Οργανισμού. γ) Θεωρούνται ως κοινά έξοδα των Ενώσεων τα έξοδα τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ιδιαίτερη Ένωση αλλά επίσης και μία ή περισσότερες από τις άλλες Ενώσεις που διοικούνται από τον Οργανισμό. Το μέρος της Ιδιαίτερης Ενώσεως στα κοινά αυτά έξοδα είναι ανάλογο με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα έξοδα αυτά για την ίδια την Ένωση. 2)Ο προϋπολογισμός της Ιδιαίτερης Ενώσεως αποφασίζεται λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων συντονισμού με τους προϋπολογισμούς των άλλων Ενώσεων που διοικούνται από τον Οργανισμό. 3)Ο προϋπολογισμός της Ιδιαίτερης Ενώσεως χρηματοδοτείται από τις ακόλουθες πηγές: i. τις συνεισφορές των Κρατών της Ιδιαίτερης Ενώσεως, ii. τα τέλη και τα οφειλόμενα ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Διεθνές Γραφείο για λογαριασμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως, .iiι. το ποσό από την πώληση των δημοσιεύσεων του Διεθνούς Γραφείου που αφορά την Ιδιαίτερη Ένωση και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις αυτές, iν. τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις επιχορηγήσεις, ν. τα ενοίκια, τους τόκους και τα άλλα διάφορα έσοδα. 4)α) Για τον καθορισμό του μέρους της συνεισφοράς σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 3) i, κάθε χώρα της Ιδιαίτερης Ενώσεως ανήκει στην κατηγορία στην οποία έχει τοποθετηθεί σε ό,τι αφορά την Ένωση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πληρώνει την ετήσια συνεισφορά της με βάση τον αριθμό των ενοτήτων οι οποίες καθορίζονται για την κατηγορία αυτή στην Ένωση. β) Η ετήσια εισφορά κάθε χώρας της Ιδιαίτερης Ενώσεως αφορά ποσό το οποίο είναι ανάλογο με το συνολικό ποσό των ετήσιων συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως όλων των χωρών και είναι το ίδιο με τη σχέση μεταξύ του αριθμού των ενοτήτων της κατηγορίας στην οποία έχει τοποθετηθεί το κράτος και του συνολικού αριθμού των ενοτήτων όλων των χωρών. γ) Οι εισφορές οφείλονται την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου. δ)Η χώρα η οποία καθυστερεί την πληρωμή των εισφορών δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου της σε κανένα από τα όργανα της Ιδιαίτερης Ενώσεως, εάν το ποσό το οποίο υπολείπεται είναι ίσο ή ανώτερο με εκείνο των συνεισφορών οι οποίες οφείλονται για τα δύο πλήρη προηγούμενα χρόνια. Παρ όλα αυτά, σε μία τέτοια χώρα μπορεί να της επιτραπεί να διατηρήσει την άσκηση του δικαιώματος ψηφοφορίας στο εν λόγω όργανο για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω όργανο θεωρεί ότι η καθυστέρηση έχει επέλθει από εξαιρετικές και αναπόφευκτες περιστάσεις. ε) Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν έχει υιοθετηθεί πριν την έναρξη της νέας χρήσης, ισχύει ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Οικονομικό Κανονισμό. 5) Το ύψος των τελών και ποσών που οφείλονται για τις υπηρεσίες που παρέχει το Διεθνές Γραφείο για λογαριασμό της Ιδιαίτερης Ενώσεως καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος το αναφέρει στη Συνέλευση. 6)α ) Η Ιδιαίτερη Ένωση έχει ένα κεφάλαιο κινήσεως το οποίο αποτελείται από εφάπαξ καταβολές, που πραγματοποιούνται από κάθε χώρα της Ιδιαίτερης Ενώσεως. Εάν το κεφάλαιο αυτό καταστεί ανεπαρκές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αύξησή του. β) Το ποσό αρχικής καταβολής κάθε χώρας στο εν λόγω κεφάλαιο ή της συμμετοχής στην αύξηση του κεφαλαίου αυτού είναι ανάλογο με τη συνεισφορά της χώρας για το έτος κατά το οποίο εδημιουργείτο το κεφάλαιο αυτό ή αποφασίζεται η αυξησή του. γ) Η αναλογία και οι τρόποι καταβολής αποφασίζονται από τη Συνέλευση μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού του Οργανισμού. 7)α) Η συμφωνία για την έδρα, η οποία υπογράφεται με τη χώρα στο έδαφος της οποίας ο Οργανισμός έχει την έδρα του, προβλέπει ότι εάν το κεφάλαιο κινήσεως είναι ανεπαρκές, η χώρα αυτή χορηγεί προκαταβολές. Το ποσό των προκαταβολών και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται αποτελούν αντικείμενο, σε κάθε περίπτωση, ξεχωριστών συμφωνιών μεταξύ της εν λόγω χώρας και του Οργανισμού. β) Η χώρα που αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο α και ο Οργανισμός έχουν καθένας το δικαίωμα να καταγγείλουν τη δέσμευση για χορήγηση προκαταβολών χρησιμοποιώντας γραπτή γνωστοποίηση. Η καταγγελία έχει αποτελέσματα τρία χρόνια μετά το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου κοινοποιήθηκε. 8)Ο έλεγχος των ισολογισμών εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Οικονομικό Κανονισμό, από μία ή περισσότερες χώρες της Ενώσεως ή από εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι έχουν ορισθεί από τη Συνέλευση, με τη σύμφωνη γνώμη τους.
Άρθρο 10 "Αναθεώρηση του Διακανονισμού"
1.  
  1) Ο παρών Διακανονισμός μπορεί να αναθεωρείται περιοδικά από ειδικές διασκέψεις των χωρών της Ιδιαίτερης Ενώσεως. 2)Η σύγκληση των διασκέψεων αναθεώρησης αποφασίζεται από τη Συνέλευση. 3)Τα άρθρα 7,8,9 και 11 μπορούν να τροποποιηθούν είτε από τις διασκέψεις αναθεώρησης είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.
Άρθρο 11
1.  
  Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Διακανονισμού 1) Προτάσεις για τροποποιήσεις των άρθρων 7,8.9 και του παρόντος άρθρου μπορούν να κατατεθούν από κάθε χώρα της Ιδιαίτερης Ενώσεως ή από το Γενικό Διευθυντή. Οι προτάσεις αυτές γνωστοποιούνται από το Γενικό Διευθυντή στις χώρες της Ιδιαίτερης Ενώσεως έξι μήνες τουλάχιστον πριν να υποβληθούν για συζήτηση στη Συνέλευση. 2)Κάθε τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 υιοθετείται από τη Συνέλευση. Η υιοθέτηση απαιτεί τα 3/4 των εκπεφρασμένων ψήφων. Παρόλα αυτά, κάθε τροποποίηση του άρθρου 7 και της παρούσας παραγράφου απαιτεί την πλειοψηφία των 4/5 των εκπεφρασμένων ψήφων. 3) α) Κάθε τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την παραλαβή από το Γενικό Διευθυντή των γραπτών γνωστοποιήσεων αποδοχής, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες εκ μέρους των 3/4 των χωρών οι οποίες ήταν μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως τη χρονική στιγμή κατά την οποία υιοθετήθηκε η τροποποίηση. β) Κάθε τροποποίηση των εν λόγω άρθρων η οποία υιοθετείται με αυτόν τον τρόπο δεσμεύει όλες τις χώρες που είναι μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ. Παρόλα αυτά, κάθε τροποποίηση που αυξάνει τις οικονομικές δεσμεύσεις των χωρών της Ενώσεως δεσμεύει μόνο εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν γνωστοποιήσει την αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. γ) Κάθε τροποποίηση η οποία γίνεται δεκτή σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α, δεσμεύει όλες τις χώρες οι οποίες γίνονται μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως μετά από την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α.
Άρθρο 12
1.  
  Οροι σύμφωνα με τους οποίους οι χώρες μπορούν να γίνουν μέλη του Διακανονισμού 1) Κάθε χώρα μέλος στη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει μέλος στον παρόντα Διακανονισμό με: ι. την υπογραφή της, η οποία συνοδεύεται από την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, ή ii. την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης. 2)Τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης κατατίθενται ενώπιον του Γενικού Διευθυντή. 3)Οι διατάξεις του άρθρου 24 της Πράξης της Στοκχόλμης της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται στον παρόντα Διακανονισμό. 4)Η παράγραφος 3 δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να ερμηνευθεί ότι επιφέρει αναγνώριση ή σιωπηρή αποδοχή από ένα οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος της Ιδιαίτερης Ενώσεως εδαφών εκ του γεγονότος . εφαρμογής του παρόντος Διακανονισμού, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, σε όλα τα εδάφη ενός Κράτους- Μέλους.
Άρθρο 13 "Θέση σε ισχύ του Διακανονισμού"
1.  
  1) α) Ο παρών Διακανονισμός τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης: ι) των δύο τρίτων των χωρών οι οποίες κατά την ημερομηνία θέσεως του παρόντος Διακανονισμού για υπογραφή είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, και ii) τριών χωρών μελών της Συμβάσεως των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά όχι μελών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπου η μια τουλάχιστον θα πρέπει να είναι χώρα στην οποία σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ετήσιες στατιστικές που δημοσιεύονται από το Διεθνές Γραφείο κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης είχαν κατατεθεί στη χώρα αυτή περισσότερες από 40.000 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών πατρότητας εφεύρεσης. β) Εναντι όλων των άλλων χωρών, εκτός των χωρών για τις οποίες ο Διακανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνο με το παραπάνω εδάφιο α. ο παρών Διακανονισμός τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία η επικύρωση ή η προσχώρηση της εν λόγω χώρας γνωστοποιήθηκε από το Γενικό Διευθυντή. εκτός εάν μια μεταγενέστερη ημερομηνία έχει μνημονευθεί στο έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παρών Διακανονισμός τίθεται σε ισχύ για την εν λόγω χώρα από την ημερομηνία αυτή. γ) Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, οι οποίες επικυρώνουν τον παρόντα Διακανονισμό ή οι οποίες προσχωρούν σαυτόν. είναι υποχρεωμένες να καταγγείλουν την εν λόγω Σύμβαση το αργότερο με αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών Διακανονισμός τίθεται σε ισχύ για αυτές. 2) Η επικύρωση ή η προσχώρηση έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση όλων των ρητρών και την αποδοχή όλων των πλεονεκτημάτων που ορίζονται από τον παρόντα Διακανονισμό.
Άρθρο 14 "Διάρκεια του Διακανονισμού"
1.  
  Ο παρών Διακανονισμός έχει την ίδια διάρκεια με τη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 15 "Καταγγελία"
1.  
  1) Κάθε χώρα της Ιδιαίτερης Ενώσεως μπορεί να καταγγείλει τον παρόντα Διακανονισμό με γνωστοποίηση την οποία απευθύνει στο Γενικό Διευθυντή. 2)Η καταγγελία έχει αποτελέσματα ένα χρόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής παρέλαβε τη γνωστοποίηση. 3)Η δυνατότητα καταγγελίας που προβλέπεται από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ασκηθεί από μια χώρα πριν τη λήξη προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε μέλος στην Ιδιαίτερη Ένωση.
Άρθρο 16 "Υπογραφή, γλώσσες, γνωστοποίηση. καθήκοντα θεματοφύλακα"
1.  
  1)α) Ο παρών Διακανονισμός υπογράφεται σε ένα μόνο πρωτότυπο αντίτυπο, στα αγγλικά και γαλλικά και τα δύο κείμενα θεωρούνται αυθεντικά. β) Ο παρών Διακανονισμός μένει ανοικτός για υπογραφή στο Στρασβούργο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1971. γ) Το πρωτότυπο αντίτυπο του παρόντος Διακανονισμού, εφόσον δεν είναι πλέον ανοικτός για υπογραφή, κατατίθεται ενώπιον του Γενικού Διευθυντή. 2)Επίσημα κείμενα καταρτίζονται από το Γενικό Διευθυντή, μετά από συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, στα γερμανικά, ισπανικά, ιαπωνικά, πορτογαλικά, ρώσικα και σε όποια άλλη γλώσσα θα μπορούσε να υποδείξει η Συνέλευση. 3)α) Ο Γενικός Διευθυντής πιστοποιεί και διαβιβάζει δύο αντίγραφα του υπογεγραμμένου κειμένου του παρόντος Διακανονισμού στις κυβερνήσεις των χωρών οι οποίες τον υπέγραφαν και στις κυβερνήσεις οποιουδήποτε άλλου κράτους μετά από αίτημά του. Επίσης. πιστοποιεί και διαβιβάζει ένα αντίγραφο στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. β) Ο Γενικός Διευθυντής πιστοποιεί και διαβιβάζει δύο αντίγραφα κάθε τροποποίησης του παρόντος Διακανονισμού στις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ιδιαίτερης Ενώσεως και στην κυβέρνηση οποιασδήποτε άλλης χώρας το ζητήσει. Επίσης, πιστοποιεί και διαβιβάζει ένα αντίγραφο στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. γ) Ο Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει μετά από αίτημα της κυβερνήσεως κάθε χώρας η οποία υπέγραψε τον παρόντα Διακανονισμό ή η οποία προσχώρησε σε αυτόν, ένα αντίγραφο επικυρωμένο της ταξινόμησης στα αγγλικά και γαλλικά. 4)Ο Γενικός Διευθυντής καταχωρεί τον εν λόγω Διακανονισμό ενώπιον της Γραμματείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 5)Ο Γενικός Διευθυντής γνωστοποιεί στις κυβερνήσεις όλων των Κρατών - Μελών της Συμβάσεως των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης: i) τις υπογραφές ii) την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης. iii) την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Διακανονισμού. iν) τις επιφυλάξεις που αφορούν την εφαρμογή της ταξινόμησης, ν) τις αποδοχές των τροποποιήσεων του παρόντος Διακανονισμού, νi) τις ημερομηνίας κατά τις οποίες οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ, νii) τις καταγγελίες που έχουν παραληφθεί.
Άρθρο 17
1.  
  , Μεταβατικές διατάξεις 1) Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Διακανονισμού, οι χώρες οι οποίες είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά δεν είναι ακόμα μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως μπορούν. εφόσον το επιθυμούν, να ασκούν στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τα ίδια δικαιώματα, ως εάν ήταν μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως. 2)Κατά τη διάρκεια των τριών ετών μετά από λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1, οι χώρες οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο μπορούν να εκπροσωπούνται από παρατηρητές στις συσκέψεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και, εφόσον αποφασιστεί, στις συσκέψεις των υποεπιτροπών ή ομάδων εργασίας οι οποίες δημιουργούνται από αυτήν. Κατά τη διάρκεια της ίδιας προθεσμίας, οι εν λόγω χώρες μπορούν να παρουσιάσουν προτάσεις τροποποίησης της ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και να αποδέχονται κοινοποιήσεις αποφάσεων και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1. 3)Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Διακανονισμού, οι χώρες οι οποίες είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση αλλά δεν είναι ακόμα μέλη της Ιδιαίτερης Ενώσεως μπορούν να εκπροσωπηθούν από παρατηρητές στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης και, εφόσον αποφασισθεί, στις συνεδριάσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας που δημιουργούνται από αυτήν.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία