Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Χωρίς να αποκλείεται γενικότερη συνεργασία και σε άλλους συναφείς τομείς, η μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών συνεργασία περιλαμβάνει, ειδικότερα, τους εξής τομείς: 2.1. Απασχόληση - Κατάρτιση - Επαγγελματικός Προσανατολισμός"
1.  
  Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των λειτουργών της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων της Κύπρου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της Ελλάδας, με εκατέρωθεν επισκέψεις, πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, αξιολόγησης ικανοτήτων και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ λειτουργών των αρμόδιων υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών, με εκατέρωθεν επισκέψεις, πάνω σε θέματα απασχόλησης, επαγγελματικής πληροφόρησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης
3.  
  Ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού (εκτός από την ιδρυματική) με τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής εργατικού δυναμικού και απόκτησης εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών
4.  
  Ανάπτυξη από τους αντίστοιχους φορείς των Συμβαλλόμενων Μερών προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού και η εφαρμογή τους στην Επικράτεια εκατέρων των Μερών, με συμμετοχή πολιτών και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη
5.  
  Ανταλλαγή εμπειριών ή πληροφοριών στους τομείς της απασχόλησης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού πάνω στις εξελίξεις που σημειώνονται στην Ε.Κ.
6.  
  Ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της έρευνας για θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, των επιπέδων κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού
7.  
  Συνεργασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των λειτουργών αρμόδιων υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών με κοινή συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης. σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ. που οργανώνονται από τις αρμόδιες αυτές υπηρεσίες αντίστοιχα και συνδιοργάνωση διμερών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή διεθνών σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 2.2.Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων.
Άρθρο 3
1.  
  Για πιο πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και ιδιαίτερα την υλοποίηση των διατάξεων Πρόνοιας του Αρθρου 2, θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από αντίστοιχες υπηρεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 4
1.  
  4.1. Η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Το Μέρος που δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και το Μέρος που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην Επικράτειά του. 4.2.Για την υλοποίηση της πιο πάνω διάταξης θα υπογράφονται από τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία των Συμβαλλόμενων Μερών ή τους υπαγόμενους σ αυτά οργανισμούς, προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν τους οικονομικούς και άλλους όρους, καθώς επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής τους.
Άρθρο 5
1.  
  5.1. Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς της αρχίζει από τη μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών ανταλλαγή των επικυρώσεων της Συμφωνίας κατά τα ισχύοντα στις δύο χώρες. 5.2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να μην μεταδίδει σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιστημονικές και άλλες πληροφορίες που λαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής. 5.3.Η Συμφωνία αυτή ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός (1) χρόνου, εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλει γραπτώς έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Εγινε και υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26.7 1993 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2. τηρώντας τους νόμους και γενικά, τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα. αντίστοιχα.