ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2427

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ ενός και της Ουκρανίας, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφ ενός και της Ουκρανίας, αφ ετέρου. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής: - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των Μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Μερών και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη, - να δημιουργήσει βάση για την οικονομική, κοινωνική και χρηματοδοτική συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς και την πολιτιστική συνεργασία με βάση το αμοιβαίο συμφέρον, - να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας της και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε οικονομία αγοράς. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζεται, ιδίως, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, περιλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στα έγγραφα της Διάσκεψης Δ.Α.Σ.Ε. της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των Μερών και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής σχέσης και της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα Μέρη θεωρούν ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία και σταθερότητα της περιοχής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα νέα ανεξάρτητα κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (εφεξής καλούμενα Ανεξάρτητα Κράτη) να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους, σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, με πνεύμα καλής γειτονίας, καθώς και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. Βάσει των ανωτέρω, τα Μέρη θεωρούν ότι πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη, στην ανάπτυξη των σχέσεών τους, την επιθυμία της Ουκρανίας να διατηρήσει δεσμούς συνεργασίας με τα άλλα ανεξάρτητα Κράτη. Άρθρο 4 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, ιδίως όταν θα έχει προωθηθεί περαιτέρω η διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης στην Ουκρανία, να εξετάσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των σχετικών τίτλων της Συμφωνίας, ιδίως τον τίτλο ΙΙΙ και το άρθρο 49, με σκοπό να εγκαθιδρυθεί μεταξύ τους ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να διατυπώσει σχετικά συστάσεις στα Μέρη. Η διεύρυνση αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Μερών σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες. Τα Μέρη θα προβούν σε διαβουλεύσεις το 1998 για να αποφασίσουν αν οι συνθήκες, και ιδίως η πρόοδος της Ουκρανίας όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις με προσανατολισμό την αγορά, καθώς και οι οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη στιγμή εκείνη, επιτρέπουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Άρθρο 5 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν από κοινού, με αμοιβαία συναίνεση, τις τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να επιφέρουν σε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας, λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής των συνθηκών, ιδίως μετά την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Γ.Σ.Δ.Ε.. Η πρώτη εξέταση θα πραγματοποιηθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ή όταν γίνει η Ουκρανία Συμβαλλόμενο Μέρος της Γ.Σ.Δ.Ε., αν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 6 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των Μερών, τον οποίο τα Μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση της Κοινότητας με την Ουκρανία, ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος: θα ενισχύσει τους δεσμούς της Ουκρανίας με την Κοινότητα και με τον τρόπο αυτόν με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών. Η οικονομική σύγκλιση που θα επιτευχθεί με την παρούσα Συμφωνία θα οδηγήσει σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και, με τον τρόπο αυτόν, θα αυξήσει την ασφάλεια και σταθερότητα, θα υποχρεώσει τα Μέρη να συνεργάζονται για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, την τήρηση των αρχών της δημοκρατίας, το σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ενδεχομένως, θα διενεργούνται διαβουλεύσεις για τα σχετικά θέματα. Άρθρο 7 Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας που συστήνεται με το άρθρο 85 και σε άλλες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τρόικας της Ένωσης, με αμοιβαία συμφωνία. Άρθρο 8 Τα Μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, μέσω κατάλληλων επαφών, ανταλλαγών και διαβουλεύσεων, ιδίως υπό τις ακόλουθες, μορφές: τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας και αντιπροσώπων της Κοινότητας, πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των Μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διμερών και πολυμερών επαφών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων της Δ.Α.Σ.Ε. και άλλων, τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη, οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση και την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου. Άρθρο 9 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 90. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 10 1.Τα Μέρη παρέχουν αμοιβαίο μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους, σύμφωνα με το άρθρο Ι παράγραφος 1 της Γ.Σ.Δ.Ε. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά: 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ή δυνάμει της δημιουργίας τέτοιας ένωσης ή ζώνης. 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες, σύμφωνα με τη Γ.Σ.Δ.Ε. και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. Άρθρο 11 1.Τα Μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων είναι θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Συμφωνίας, Όσον αφορά το θέμα αυτό, κάθε Μέρος επιτρέπει τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, χωρίς περιορισμούς για το εμπορεύματα που κατάγονται από το τελωνειακό έδαφος ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του άλλου Μέρους. 2.Οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο V παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της Γ.Σ.Δ.Ε. εφαρμόζονται μεταξύ των δύο Μερών. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν ειδικούς τομείς, ιδίως τον τομέα των μεταφορών, ή συγκεκριμένα προϊόντα, που συμφωνούνται μεταξύ των Μερών. Άρθρο 12 Οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1996 ή τη στιγμή της προσχώρησης της Ουκρανίας στη Γ.Σ.Δ.Ε., ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, τα οποία χορηγούνται από την Ουκρανία στα άλλα ανεξάρτητα κράτη, από την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, οι οποίες είναι δεσμευτικές και για τα δύο Μέρη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη χορηγούν αμοιβαία απαλλαγή από επιβαρύνσεις και δασμούς εισαγωγής επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει, σύμφωνο με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. Λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες υπό τις οποίες το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μία τέτοια σύμβαση. Άρθρο 14 Τα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας και Κοινότητας, αντίστοιχο, εισάγονται, αντίστοιχα στην Κοινότητα και την Ουκρανία χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18. 21 και 22 και του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 77, 81, 244, 249 και 2S0 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Κοινότητα. Άρθρο 15 1.Τα προϊόντα του εδάφους του ενός Μέρους που εισάγονται στο έδαφος του άλλου Μέρους δεν υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις εσωτερικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα, στα ομοειδή εγχώρια προϊόντα. 2.Εξάλλου, στα προϊόντα αυτά χορηγείται όχι λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς από εκείνο που χορηγείται στα ομοειδή προϊόντα εθνικής καταγωγής, σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για την πώληση τους στην εσωτερική αγορά, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την επιβολή διαφόρων επιβαρύνσεων εσωτερικών μεταφορών που βασίζονται αποκλειστικά στην οικονομική δραστηριότητα των μέσων μεταφοράς και όχι στην εθνικότητα του προϊόντος. Άρθρο 16 Τα ακόλουθα άρθρα της Γ.Σ.Δ.Ε. εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ των δύο Μερών: 1) άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 1, 2, 3, 4α, 4β, 4δ, 5, 2) άρθρο VΙΙΙ, 3) άρθρο ΙΧ, 4) άρθρο Χ. Άρθρο 17 Οι εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των Μερών γίνονται σε τιμές της αγοράς. Άρθρο 18 1.Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός των Μερών σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα η η Ουκρανία, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο ή μόλις αυτό είναι δυνατό, στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4, η Κοινότητα ή η Ουκρανία, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο Μέρη. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στην Επιτροπή Συνεργασίας, όσον αφορά τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας ή να λάβει άλλο κατάλληλο μέτρα. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα Μέρη μπορούν να λάβουν μέτρα πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση να διεξαχθούν διαβουλεύσεις αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων αυτών. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Μέρη δίνουν προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που προκαλούν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 19 Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου και ειδικότερα του άρθρου 18 δεν θίγει ούτε επηρεάζει τη λήψη, από ένα μέρος, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο VΙ της Γ.Σ.Δ.Ε., τη συμφωνία για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της Γ.Σ.Δ.Ε. ή τη σχετική εσωτερική νομοθεσία. Όσον αφορά τις έρευνες αντιντάμπινγκ ή τις έρευνες για τις επιδοτήσεις, κάθε Μέρος συμφωνεί να εξετάσει τα αιτήματα του άλλου Μέρους ή να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενο Μέρη για τα πραγματικά περιστατικά και εκτιμήσεις βάσει των οποίων πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση. Πριν επιβληθούν οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί, κάθε Μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος με εποικοδομητικό τρόπο. Άρθρο 20 Η παρούσα Συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιος ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των Μερών. Άρθρο 21 Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων διέπεται από χωριστή Συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 5 Μαΐου 1993 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1993. Άρθρο 22 1.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, εξαιρουμένου του άρθρου 14 και, τη στιγμή έναρξης ισχύος της, από τις διατάξεις Συμφωνίας για τις ποσοτικές ρυθμίσεις σχετικά με το εμπόριο προϊόντων χάλυβα Ε.Κ.Α.Χ.. 2.Δημιουργήθηκε ομάδα επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, που αποτελείται, αφ ενός, από αντιπροσώπους της Κοινότητας και, αφ ετέρου, από αντιπροσώπους της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο της ομάδας επαφών διενεργούνται τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών για όλα τα θέματα σιδήρου και χάλυβα που ενδιαφέρουν τα Μέρη. Άρθρο 23 Για το εμπόριο πυρηνικών υλικών εφαρμόζονται οι διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ουκρανίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Όροι εργασίας Άρθρο 24 1.Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε Κράτος - Μέλος, η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων, που έχουν ουκρανική υπηκοότητα και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός Κράτους -Μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του Κράτους - Μέλους. 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στην Ουκρανία, η Ουκρανία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων που είναι υπήκοοι ενός Κράτους - Μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους της. Άρθρο 25 Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης Τα Μέρη συνάπτουν συμφωνίες με σκοπό: 1) να υιοθετήσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε Κράτος - Μέλος, τις διατάξεις που απαιτούνται για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους που έχουν ουκρανική υπηκοότητα και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος Κράτους - Μέλους. Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν ιδίως ότι: όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα Κράτη - Μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζομένους. οι συντάξεις γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, με εξαίρεση των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του Κράτους - Μέλους ή των Κρατών - Μελών που τα οφείλουν, 2) να υιοθετήσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στην Ουκρανία, τις διατάξεις που απαιτούνται για να παρασχεθεί στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι Κράτους - Μέλους και απασχολούνται νομίμως στην Ουκρανία, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 26 Τα μέτρα που λαμβάνονται, σύμφωνα με, το Άρθρο 25 δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ουκρανίας και των Κρατών - Μελών, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Ουκρανίας ή των Κρατών - Μελών. Άρθρο 27 Το Συμβούλιο Συνεργασίας θα εξετάσει τον τρόπο από κοινού διενέργειας ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής και της πρακτικής της επανεισδοχής. Άρθρο 28 Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τις βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στους όρους εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνο με τις διεθνείς υποχρεώσεις των Μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της Διάσκεψης Δ.Α.Σ.Ε. της Βόννης. Άρθρο 29 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 24, 27 και 28. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιρειών Άρθρο 30 1. 1)Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη χορηγούν για την εγκατάσταση ουκρανικών εταιρειών στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στις εταιρείες των τρίτων χωρών. 2)Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις του Παραρτήματος ΙV, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη της παρέχουν, για τις δραστηριότητες των θυγατρικών των ουκρανικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα εδάφη τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή, για τις δραστηριότητές τους, από αυτήν που χορηγούν στις κοινοτικές εταιρείες. 3)Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη της χορηγούν για τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων των ουκρανικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένα στα εδάφη τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή, από αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών. 2. 1)Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις του Παραρτήματος ΙV, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και τους κανονισμούς της, η Ουκρανία χορηγεί για την εγκατάσταση των κοινοτικών εταιρειών στο έδαφος της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγείται στις εταιρείες της ή τις εταιρείες των τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 2)Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και τους κανονισμούς της, η Ουκρανία χορηγεί στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα των κοινοτικών εταιρειών, που είναι εγκατεστημένα στο έδαφός της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή, για τις δραστηριότητές τους, από αυτήν που χορηγείται στις εταιρείες ή τα υποκαταστήματά της αντίστοιχα ή στις εταιρείες ή τα υποκαταστήματα των τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστρατήγηση της νομοθεσίας και των κανονισμών ενός Μέρους που ισχύουν για την πρόσβαση σε ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες από τις θυγατρικές εταιρείες των εταιρειών του άλλου Μέρους που έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος του πρώτου. Επωφελούνται της μεταχείρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα και την Ουκρανία, αντίστοιχα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας και οι εταιρείες που εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία αυτή αμέσως μετά την εγκατάστασή τους. Άρθρο 31 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 104, οι διατάξεις του Άρθρου 30 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλασσών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε Μέρος επιτρέπει στις εταιρείες του άλλου Μέρους να αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφός του υπό μορφή θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων εφαρμόζοντας, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που χορηγούνται στις εταιρείες του ή στις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών, εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 1)την εμπορία και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, όταν τις υπηρεσίες αυτές εκτελούν ή προσφέρουν ο ίδιος ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες εμπορικές συμφωνίες, 2)την αγορά και χρησιμοποίηση για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, 3)την προετοιμασία των εγγράφων μεταφορών, των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων εγγράφων σχετικών με την καταγωγή και το χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή εμπορικών πληροφοριών με κάθε μέσο, περιλαμβανομένων των μηχανογραφικών συστημάτων πληροφοριών και της ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων (με την επιφύλαξη των περιορισμών, που δεν εισάγουν διακριτική μεταχείριση, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), 5)τις εμπορικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας), με οποιαδήποτε τοπική ναυτιλιακή εταιρεία, 6)τις πράξεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των εταιρειών, την οργάνωση της στάθμευσης του πλοίου ή, ενδεχομένως, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 32 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) ως κοινοτική εταιρεία ή Ουκρανική εταιρεία, αντίστοιχα, νοείται μια εταιρεία που συστήνεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους ή της Ουκρανίας αντίστοιχα, και έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ουκρανίας, αντίστοιχα. Ωστόσο, αν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους ή της Ουκρανίας έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ουκρανίας αντίστοιχα, θεωρείται κοινοτική ή ουκρανική εταιρεία, αντίστοιχα, αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα Κράτη - Μέλη ή της Ουκρανίας, αντίστοιχα, β) ως θυγατρική μιας εταιρείας νοείται μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, γ) ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται επιχειρηματική έδρα χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειαστεί, νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν οφείλουν να συναλλάσσονται απευθείας με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχειρηματική έδρα που αποτελεί την επέκταση της μητρικής εταιρείας, δ) ως εγκατάσταση νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών ή ουκρανικών εταιριών, κατά την έννοια του σημείου α, να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων στην Ουκρανία ή την Κοινότητα, ε) ως λειτουργία νοείται η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων,· στ) ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, ζ) όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι υπήκοοι των Κρατών - Μελών ή της Ουκρανίας. που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Ουκρανίας, αντίστοιχα, και οι ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Ουκρανίας και που ελέγχονται από υπηκόους Κράτους - Μέλους της Ουκρανίας, αντίστοιχα, υπάγονται επίσης στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου ΙΙΙ, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το Κράτος - Μέλος ή στην Ουκρανία, αντίστοιχα. σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. Άρθρο 33 1.Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. κάθε Μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ιδίως την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Μέρη για να αποφευχθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία. 2.Καμία διάταξη της Συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα Μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επί μέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών. Άρθρο 34 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα Μέρη, οποιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο, προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 35 1.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι μία κοινοτική ή ουκρανική εταιρία που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος της Ουκρανίας ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα υποκαταστήματά της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Ουκρανίας και της Κοινότητας αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Κοινότητας και της Ουκρανίας αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 2 και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρίες, θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιριών, εφεξής καλούμενων οργανισμών, αποτελείται από άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς κατά την έννοια του σημείου γ στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή υπήρξαν εταίροι αυτού του οργανισμού (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη μεταφορά αυτή: 1)Ανώτεροι υπάλληλο; οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες της εγκατάστασης, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα Μέρη και έχει μεταφερθεί προσωρινά, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων, στο έδαφος του άλλου Μέρους, ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός Μέρους και η μεταφορά πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρία) του οργανισμού αυτού και να ασκεί πράγματι παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου Μέρους. Άρθρο 36 1.Τα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν να λάβουν μέτρα ή δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιριών του άλλου Μέρους πιο περιοριστικές από την υπάρχουσα κατάσταση την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της Συμφωνίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 44: οι καταστάσεις που καλύπτονται από το εν λόγω άρθρο 44 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του, αποκλειομένης κάθε άλλης διάταξης. 3.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, η Κυβέρνηση της Ουκρανίας πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεσή της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τις συνθήκες για την εγκατάσταση ή λειτουργία στην Ουκρανία των θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιριών πιο περιοριστικές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της Συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από την Ουκρανία να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικό με τα σχέδια αυτά. 4.Όταν η θέσπιση στην Ουκρανία νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τις συνθήκες για την εγκατάσταση των κοινοτικών εταιριών στο έδαφός της και για τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών των κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία πιο περιοριστικές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση την ημέρα υπογραφής της Συμφωνίας, οι εν λόγω νόμοι και κανονισμοί δεν εφαρμόζονται, κατά τα τρία (3) έτη μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής πράξης, στις θυγατρικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στην Ουκρανία τη στιγμή της έναρξης ισχύος της εν λόγω πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας Άρθρο 37 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών ή ουκρανικών εταιριών, που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος Μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών στα δύο Μέρη. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 38 Τα Μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν στην Ουκρανία τομέα υπηρεσιών προσανατολισμένο προς την αγορά. Άρθρο 39 1.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και τις μεταφορές των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών για εμπορικούς λόγους. •α) Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnference), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. 1)Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογή των αρχών της παρ. 1, τα Μέρη: α) δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Κρατών - Μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 1)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 2)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 3)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλο εμπόδιο που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Κάθε Μέρος παρέχει, μεταξύ άλλων, στα σκάφη με σημαία του άλλου Μέρους όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτήν που παρέχει στα δικά του σκάφη, για τα σκάφη με σημαία του άλλου Μέρους όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες ανοικτούς στο διεθνές εμπόριο, τη χρησιμοποίηση της υποδομής και των βοηθητικών θαλάσσιων υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και όσον αφορά τα σχετικά δικαιώματα και επιβαρυνθείς, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση σταθμών αγκυροβόλησης και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση. Η ίδια μεταχείριση παρέχεται επίσης από κάθε Μέρος όσον αφορά τα σκάφη τα οποία εκμεταλλεύονται οι υπήκοοι και οι εταιρίες του άλλου Κράτους που έχουν σημαία τρίτης χώρας, μετά από μεταβατική περίοδο αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 1997. 3.Οι υπήκοοι και οι εταιρίες της Κοινότητας που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών είναι ελεύθεροι να παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες -ποτάμιες υπηρεσίες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ουκρανίας και αντίστροφα. . ΑΡΘΡΟ 40 μεταφορών μεταξύ των Μερών, ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχής υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, και ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών μπορούν να καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύονται το Μέρη, όπως ορίζοντα στο Άρθρο 99, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Γενικές διατάξεις Άρθρο 41 1.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση επίσημης * εξουσίας στο έδαφος του ενός ή του άλλου Μέρους. Άρθρο 42 Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα Μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε Μέρος από ειδική διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του Άρθρου 41. Άρθρο 43 Οι εταιρείες που ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε ουκρανικές και κοινοτικές εταιρείες από κοινού καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του παρόντος τίτλου. Άρθρο 44 Αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GΑΤS), η μεταχείριση που παρέχεται από το ένα Μέρος στο άλλο δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑΤS, δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω Μέρος δυνάμει της GΑΤS γιο κάθε τομέα, υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 45 Για τους σκοπούς των Κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχει η Κοινότητα, τα Κράτη - Μέλη της ή η Ουκρανία βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης, σύμφωνο με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 46 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των 1, Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα Μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα Μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα Κράτη - Μέλη ή στην Ουκρανία να κάνουν διάκριση, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, μεταξύ των φορολογουμένων των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 47 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 35, καμία διάταξη των Κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν επιτρέπει: στους υπηκόους των Κρατών - Μελών ή της Ουκρανίας να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της Ουκρανίας ή της Κοινότητας, αντίστοιχο, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι μιας εταιρίας, ως διευθυντές ή υπάλληλοι της εταιρίας αυτής ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ουκρανικών εταιριών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται Ουκρανοί υπήκοοι στο έδαφος της Κοινότητας, στις ουκρανικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των Κρατών - Μελών στο έδαφος της Ουκρανίας, - στις ουκρανικές εταιρίες ή τις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ουκρανικών εταιριών να αποσπούν Ουκρανούς υπηκόους που εργάζονται για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων με προσωρινές συμβάσεις εργασίας, - στις κοινοτικές εταιρίες ή τις ουκρανικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να αποσπούν εργαζομένους που είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών με προσωρινές συμβάσεις εργασίας. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 48 1.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερο μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ των μόνιμων κατοίκων της Κοινότητας και της Ουκρανίας, που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνο με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν απ αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 ή της παρ. 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και της Ουκρανίας και δεν καθίστανται πιο περιοριστικές οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. 4.Τα Μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων άλλων από εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 2 μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας Συμφωνίας. 5.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του ουκρανικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεόμενους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στην Ουκρανία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από το καθεστώς της Ουκρανίας στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ουκρανία εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς κατά τρόπο που να μην εισάγονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα Συμφωνία. Η Ουκρανία ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τη θέσπιση των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σε αυτά. 6.Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες για την εφαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή την Ουκρανία, η Κοινότητα και η Ουκρανία, αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 49 1.Τα Μέρη συμφωνούν να εξουδετερώσουν ή να άρουν, με την εφαρμογή των κατ ιδίαν νομοθεσιών στον τομέα του ανταγωνισμού ή με άλλους τρόπους, τους περιορισμούς στον ανταγωνισμό που προκαλούνται από τις επιχειρήσεις ή από κρατική παρέμβαση, εφόσον θίγουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας. 2.Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παρ. 1: 2.1. Τα Μέρη μεριμνούν για τη θέσπιση και την εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με τους περιορισμούς του ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. 2.2. Τα Μέρη αποφεύγουν να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις που ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή προϊόντων άλλων από τα βασικά προϊόντα όπως ορίζονται στη Γ.Σ.Δ.Ε., ή την παροχή υπηρεσιών που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, στο βαθμό που θίγουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας. 2.3. Μετά από αίτημα ενός Μέρους, το άλλο Μέρος παρέχει πληροφορίες για το δικό του καθεστώς ενισχύσεων ή για ειδικές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. Δεν παρέχονται πληροφορίες που καλύπτονται από τις νομοθετικές διατάξεις των Μερών για την τήρηση του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 2.4. Στην περίπτωση κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα, τα Μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διασφαλίσουν, από το τέταρτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας τους, ότι δεν θα υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων των Μερών όσον αφορά τους όρους προμήθειας ή εμπορίας των προϊόντων. 2.5. Στην περίπτωση δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες τα Κράτη - Μέλη ή η Ουκρανία χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα, τα Μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διασφαλίσουν από το τέταρτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ότι δεν εισάγονται ούτε διατηρούνται μέτρα που νοθεύουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας σε βαθμό που αντίκειται προς τα συμφέροντα των Μερών. Η παρούσα διάταξη δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση, νομικά ή πραγματικά, των επί μέρους καθηκόντων που ανατίθενται στις επιχειρήσεις αυτές. 2.6. Η περίοδος που ορίζεται στις παραγράφους 2.4 και 2.5 μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των Μερών. 3.Κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή της Ουκρανίας, μπορεί να διεξαχθούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας για τους περιορισμούς ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων τους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλουν οι νομοθεσίες οι σχετικές με την κοινολόγηση των πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα και το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις μπορούν να αφορούν και προβλήματα ερμηνείας των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα Μέρη που διαθέτουν πείρα, όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, είναι διατεθειμένα να παράσχουν στο άλλα Μέρη, μετά από αίτημα και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, την τεχνική βοήθεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. 5.Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των Μερών να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα, ιδίως εκείνο που αναφέρονται στο Άρθρο 19 για να αντιμετωπίσουν τη στρέβλωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Άρθρο 50 1.-Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και του Παραρτήματος ΙΙΙ η Ουκρανία εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να παρέχει; επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, περιλαμβανομένων των μέσων που εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας η Ουκρανία θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ παρ. 1, στις οποίες συμμετέχουν τα Κράτη - Μέλη ή που εφαρμόζονται de factο από τα Κράτη - Μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. Άρθρο 51 1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ουκρανίας και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Ουκρανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα συμβιβαστεί σταδιακά με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα και τους ακόλουθους τομείς: τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές. 3.Η Κοινότητα παρέχει στην Ουκρανία την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την ταχεία παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισχύουσα γιο κάθε τομέα νομοθεσία, τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 52 1.Η Κοινότητα και η Ουκρανία θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στη διαρκή και σταθερή ανάπτυξη της Ουκρανίας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει και αναπτύσσει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, προς όφελος και των δύο Μερών. 2.Οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση του οικονομικού συστήματος της Ουκρανίας με γνώμονα τις απαιτήσεις της διάρκειας και της αρμονικής και κοινωνικής ανάπτυξης θα εξασφαλίζουν επίσης ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος. 3.Για το σκοπό αυτόν, η συνεργασία θα εστιάζεται στη βιομηχανική συνεργασία, την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, τις δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, τα μεταλλευτικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες, την επιστήμη και την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη γεωργία και τη βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, την ενέργεια, τον τομέα πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τον τομέα του διαστήματος, τις τηλεπικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη νομισματική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνεργασία, τον τουρισμό, τις μικρές και μεσσίες επιχειρήσεις, την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, την προστασία των καταναλωτών, τα τελωνειακά θέματα, τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής, τα οικονομικά θέματα και τα ναρκωτικά. 4.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών και άλλων όμορων χωρών, με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. 5.Ενδεχομένως, η οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία μπορούν να υποστηριχθούν με τεχνική βοήθεια της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, τις προτεραιότητες που παρέχονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας στην Ουκρανία και τις καθοριζόμενες διαδικασίες συντονισμού και εφαρμογής. 6.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς που ορίζονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 53 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων αμφοτέρων των Μερών, για παράδειγμα όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Ουκρανίας να αναδιαρθρώσει και να βελτίωσει σε τεχνικό επίπεδο τη βιομηχανία της, τη βελτίωση της διαχείρισης, την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή της δομής της βιομηχανικής παραγωγής στα πρότυπα προηγμένης οικονομίας αγοράς, τη μετατροπή του στρατιωτικού - βιομηχανικού συμπλέγματος. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Άρθρο 54 1.Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των Κρατών - Μελών, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για να προσελκυσθούν α εθνικές και ξένες επενδύσεις, μέσω ιδίως καλύτερων συνθηκών για την προστασία των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει: - εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να θεσπιστούν συμφωνίες μεταξύ των Κρατών - Μελών και της Ουκρανίας για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, - εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να συναφθούν συμφωνίες μεταξύ των Κρατών - Μελών και της Ουκρανίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στην οικονομία της Ουκρανίας, να θεσπιστούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και συνθήκες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ανταλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 55 Δημόσιες συμβάσεις Τα Μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτού ανταγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων για εμπορεύματα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Άρθρο 56 Συνεργασία στον τομέα των προτύπων και της εκτίμησης της πιστότητας 1.Τα Μέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράμμιση με τα διεθνώς συμφωνηθέντα κριτήρια. αρχές και κατευθύνσεις στο επίπεδο της ποιότητας. Οι απαιτούμενες δράσεις θα διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εκτίμησης της πιστότητας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των ουκρανικών προϊόντων. 2.Για το σκοπό αυτόν το Μέρη επιδιώκουν: να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία με οργανισμούς και ιδρύματα που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς, να προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εκτίμησης της πιστότητας, να καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας. Άρθρο 57 1.Τα Μέρη ευνοούν την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. 2. Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις του μεταλλευτικού τομέα και του τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων, καθιέρωση νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, εμπορικά θέματα, ανάπτυξη νομοθετικών και άλλων μέτρων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, κατάρτιση, ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία Άρθρο 53 1.Τα Μέρη προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.). για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα κατ ιδίαν προγράμματα τους και με την επιφύλαξη των κατάλληλων επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει: την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, τις κοινές δραστηριότητες Ε.ΤΑ, - τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την Ε.Τ.Α.. Όταν αυτή η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπαίδευση και/ή κατάρτιση, πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 59. Τα Μέρη μπορούν να αναλάβουν, με κοινή συμφωνία. άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα ή/και στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ειδικούς διακανονισμούς, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε Μέρος, οι οποίοι καθορίζουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής. βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 59 1.Τα Μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ουκρανία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διπλωμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την κατάρτιση των στελεχών και υπαλλήλων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν, - τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, την κινητικότητα εκπαιδευτικών, πτυχιούχων, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών και νέων εν γένει, την προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, τη διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων, την κατάρτιση δημοσιογράφων, την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 2.Κάθε Μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου Μέρους, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, και ενδεχομένως θα καθοριστούν στη συνέχεια θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας, με βάση τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο 60 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 1.Ο σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτόν είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών στην Ουκρανία, η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα ουκρανικά προϊόντα, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας. Τα Μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των ουκρανικών προτύπων με τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς, σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 61 1.Τα Μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών της ενέργειας στην Ευρώπη. 2.Η συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς: τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή, παροχή και κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που προκαλούν οι δραστηριότητες αυτές στο περιβάλλον, τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ενέργεια, περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης των προμηθευτών, με ορθολογικό, από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς, τρόπο, τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με μια οικονομία αγοράς, - τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και διαφοροποίηση της ενεργειακής υποδομής, - τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, - τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα Άρθρο 62 Συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς 1.Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή ειδικών συμφωνιών, παραδείγματος χάριν για το εμπόριο των πυρηνικών υλικών, την πυρηνική ασφάλεια και τη θερμοπυρηνική σύντηξη και σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε Μέρους. 2.Τα Μέρη συνεργάζονται, και σε διεθνή όργανα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την καταστροφή του Τσερνομπίλ σε αυτή τη συνεργασία περιλαμβάνονται ιδίως: η κοινή μελέτη των επιστημονικών προβλημάτων που συνδέονται με το ατύχημα του Τσερνομπίλ, η καταπολέμηση της ραδιενεργού μόλυνσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των νερών, - η παρακολούθηση και η επίβλεψη των ραδιενεργών συνθηκών του περιβάλλοντος, - η αντιμετώπιση των επειγουσών περιπτώσεων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και της ραδιενέργειας, η απολύμανση των ραδιενεργών γαιών και η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, τα ιατρικά προβλήματα που συνδέονται με τις επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων στη δημόσια υγεία η λύση του προβλήματος ασφαλείας του κατεστραμμένου τέταρτου σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Τσερνομπίλ, α οικονομικές και διοικητικές πλευρές των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της καταστροφής, η κατάρτιση για την πρόληψη των πυρηνικών ατυχημάτων και τη μείωση των επιπτώσεών τους, οι επιστημονικές και τεχνικές πτυχές των δραστηριοτήτων για την πλήρη αποκατάσταση των επιπτώσεων της καταστροφής του Τσερνομπίλ, άλλοι τομείς που αποφασίζονται με συμφωνία των Μερών. Άρθρο 63 1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας για τη διακήρυξη της διάσκεψης της Λουκέρνης του 1993, τα Μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 2.Η συνεργασία έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως: την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων, την ποιότητα των νερών, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας, τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης, την προστασία των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών και τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, το σχεδιασμό των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, - την εφαρμογή της σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως με τα εξής μέσα: προγραμματισμός για τη διαχείριση των καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. - σύγκλιση των νομοθεσιών με τα κοινοτικά πρότυπα, συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά σφαιρικά και κλιματολογικά θέματα, καθώς και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 64 Μεταφορές Τα Μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στην Ουκρανία, καθώς και στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών και αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς, την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση των κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και την ιδιωτικοποίηση του τομέα των μεταφορών. Άρθρο 65 Διάστημα Τηρουμένων των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, των Κρατών - Μελών της και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, τα Μέρη προωθούν, ενδεχομένως, τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τις εμπορικές εφαρμογές στον τομέα της διαστημικής έρευνας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Τα Μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες που αξιοποιούν πλήρως τη συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους στον τομέα του διαστήματος. Άρθρο 66 Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες, τα Μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς: - τον καθορισμό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των αρχών πολιτικής τιμολόγησης και εμπορίας στους τομείς των τηλεποικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ενθάρρυνση έργων στον τομέα των τηλεποικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την ελευθέρωση, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων των υποτομέων, - την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την βελτιστοποίησή τους, τον καθορισμό κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την κατάρτιση για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο 67 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη της Ουκρανίας στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Παρέχεται τεχνική βοήθεια για: την ανάπτυξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, την ένταξη της Ουκρανίας σε διεθνώς αποδεκτά σύστημα αμοιβαίων διακανονισμών, την ανάπτυξη φορολογικού συστήματος και των σχετικών θεσμών του στην Ουκρανία, τις ανταλλαγές εμπειριών και την κατάρτιση του προσωπικού, την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιριών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα της Ουκρανίας, καθώς και την ανάπτυξη των ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις, - η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει, ιδίως, στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και των Κρατών - Μελών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Άρθρο 68 1.Τα Μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει και, ειδικότερα, από τα ναρκωτικά. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια, με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοra στον τομέα αυτόν, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 69 Νομισματική πολιτική Κατόπιν αιτήσεως των ουκρανικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια, με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για τη δημιουργία και την ενίσχυση του νομισματικού συστήματος της και τη θέσπιση νέας μετατρέψιμης νομισματικής μονάδας, καθώς και τη σταδιακή προσαρμογή των πολιτικών της στις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 70 1.Τα Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. 2.Για το σκοπό αυτόν, ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών. . Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των αντίστοιχων περιφερειών και των δημόσιων οργανισμών, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή μεθόδων και τρόπων για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 71 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα Μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα: την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλες παρόμοιες διαταραχές, - την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών, την έρευνα για τη διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των Μερών περιλαμβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για: τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, - τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση θέσεων εργασίας και παροχής συμβουλών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ευέλικτης απασχόλησης, περιλαμβανομένων εκείνων που ευνοούν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 3.Τα Μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην. Ουκρανία. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό έχουν να αναπτύξουν στην Ουκρανία μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες αγοράς και καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 72 Τουρισμός Τα Μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: τη διευκόλυνση του τουρισμού, τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων οργανισμών τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, - τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών, την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρθρο 73 1.Τα Μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) και των ενώσεών τους και τη συνεργασία μεταξύ Μ.Μ.Ε. της Κοινότητας και της Ουκρανίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας στους ακόλουθους κυρίως τομείς: την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις Μ.Μ.Ε., την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής (υπηρεσίας για τη στήριξη των Μ.Μ.Ε., των επικοινωνιών, της βοήθειας για τη δημιουργία ταμείου για τις Μ.Μ.Ε.), την ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων. Άρθρο 74 Πληροφόρηση και επικοινωνία Τα Μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων για τη διαχείριση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και παροτρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασική ενημέρωση για την Κοινότητα και την Ουκρανία στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 75 Προστασία των καταναλωτών Τα Μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως την παροχή συμβουλών για τη νομοθετική και θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δραστηριότητες κατάρτισης για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους εκπροσώπους των συμφερόντων των καταναλωτών, την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ των εκπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών και τη βελτίωση της συμβατότητας των πολιτικών προστασίας των καταναλωτών. Άρθρο 76 1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να θεσπισθούν, όσον αφορά το θεμιτό εμπόριο, και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Ουκρανίας με το σύστημα της Κοινότητας. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: την ανταλλαγή πληροφοριών, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την καθιέρωση της συνδυασμένης ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου. τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Ουκρανίας, - την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, την υποστήριξη για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών πληροφορικών συστημάτων, - τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, και ιδίως στο Άρθρο 79 , η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των Μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία Άρθρο 77 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία Ειδικότερα, τα Μέρη συνεργάζονται για τα εξής: την προσαρμογή του συστήματος στατιστικής της Ουκρανίας στις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και ταξινομήσεις, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, - την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτόν, η Κοινότητα παρέχει στην Ουκρανία την απαραίτητη τεχνική βοήθεια Άρθρο 78 Οικονομικά θέματα Τα Μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Προς το σκοπό αυτόν τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό: να βοηθήσει την Ουκρανία κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική βοήθεια, - να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών και να προβλέψει την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. Άρθρο 79 Ναρκωτικά Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους τα Μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της παρεκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση της κατάχρησης αυτών. Η συνεργασία στο χώρο αυτόν βασίζεται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία μεταξύ των Μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 80 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή τα προγράμματα ενός ή περισσότερων Κρατών - Μελών μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 81 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τα Άρθρα 82, 83 και 84 η Ουκρανία λαμβάνει προσωρινή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας, μέσω τεχνικής βοήθειας, υπό μορφή επιχορηγήσεων, για την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού της Ουκρανίας. Άρθρο 82 Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται στα πλαίσια του ΤΑCΙS που προβλέπεται στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Άρθρο 83 Οι στόχοι και οι τομείς, για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, που αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που συμφωνούνται μεταξύ των δύο Μερών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Ουκρανίας, οι τομεακές ικανότητες απορρόφησης και η πρόοδος της μεταρρύθμισης. Τα Μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 84 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα Μέρη εξασφαλίζουν το στενό συντονισμό των συνεισφορών τεχνικής βοήθειας της Κοινότητας με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα Κράτη - Μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (UΝDΡ) και το ΙΜF. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 85 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της Συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο Μερών. Άρθρο 86 1.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από Μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφ ενός. και Μέλη της Κυβέρνησης της Ουκρανίας, αφ ετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το αξίωμα του προέδρου του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της Κυβέρνησης της Ουκρανίας. Άρθρο 87 1.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από μία Επιτροπή Συνεργασίας, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των Μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφ ενός, και από εκπροσώπους της Κυβέρνησης της Ουκρανίας, αφ ετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων. Το αξίωμα το προέδρου της Επιτροπής Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά η Κοινότητα και η Ουκρανία Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 88 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 89 Το Συμβούλιο Συνεργασίας, κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο της Γ.Σ.Δ.Ε.. λαμβάνει υπόψη κατά το δυνατόν περισσότερο την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν τα Συμβαλλόμενα στη Γ.Σ.Δ.Ε. Μέρη, όσον αφορά το εν λόγω άρθρο της. Άρθρο 90 Συνιστάται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας. η οποία αποτελεί ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Μελών του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας και των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια Άρθρο 91 1.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφ ενός, και από Μέλη του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, αφ ετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 92 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 93 1.Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου Μέρους δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών της υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των Μερών για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, τα Μέρη: ενθαρρύνουν την προσφυγή σε διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και αυτών της Ουκρανίας, συμφωνούν ότι εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε Μέρος στη διαφορά μπορεί, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά, βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα Μέρη, να επιλέγει το δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και ότι ο τρίτος διαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους, συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να επιλέγουν με αμοιβαία συναίνεση τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις συμβάσεις τους, ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες της διαιτησίας, τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε κέντρο κράτους που έχει υπογράψει τη Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958. Άρθρο 94 Η παρούσα Συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα Μέρος να λάβει μέτρα τα οποία: α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, β) αφορούν την παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, η οποία διαταράσσει τη διατήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. δ) θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 95 1.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ουκρανία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των Κρατών - Μελών, των υπηκόων τους ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Ουκρανίας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων ή των εταιρειών ή επιχειρήσεων της Ουκρανίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν παρεμποδίζουν το δικαίωμα των Μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογουμένους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι η ίδια όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 96 1.Κάθε Μέρος μπορεί να υποβάλλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε Μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο Μέρος το διορισμό ενός μεσολαβητή το άλλο Μέρος οφείλει να διορίσει ένα δεύτερο μεσολαβητή εντός δύο (2) μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη θεωρούνται ως ένα Μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Συνεργασίας διορίζει τρίτο μεσολαβητή. Οι συστάσεις του μεσολαβητή εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα Μέρη. Άρθρο 97 Εφόσον το ζητήσει ένα Μέρος, τα Μέρη συμφωνούν να προβούν αμέσως στις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 18,19,96 και 102. Άρθρο 98 Η μεταχείριση που παρέχεται στην Ουκρανία σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα Κράτη - Μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 99 Για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας, ως Μέρη νοούνται η Ουκρανία, αφ ενός, και η Κοινότητα ή τα Κράτη - Μέλη ή η Κοινότητα και τα Κράτη - Μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφ ετέρου. Άρθρο 100 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία καλύπτονται και από τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τα Πρωτόκολλά του, η Συνθήκη αυτή και τα Πρωτόκολλα εφαρμόζονται μόλις τεθούν σε ισχύ, στα θέματα αυτά αλλά μόνον εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 101 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα (40) ετών. Η Συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα Μέρος δεν την έχει καταγγείλει γραπτώς έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Άρθρο 102 1.Τα Μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εάν ένα Μέρος κρίνει ότι το άλλο Μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωσή του, βάσει της Συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα Μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο Μέρος. Άρθρο 103 Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και το Προσάρτημά του, καθώς και το Πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 104 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία τους εξασφαλίζονται βάσει ισχυουσών συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα Κράτη - Μέλη, αφ ενός. και την Ουκρανία, αφ ετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα της Κοινότητας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Κρατών - Μελών που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Άρθρο 105 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται, αφ ενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, υπό τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω συνθήκες και αφ ετέρου στο έδαφος της Ουκρανίας. Άρθρο 106 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 107 Το πρωτότυπο της Συμφωνίας, τα αντίτυπα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ουκρανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 108 Η παρούσα Συμφωνία εγκρίνεται από τα Μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη κοινοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η παρούσα Συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει και στο μέτρο που αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 109 Εάν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων Μερών της παρούσας Συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται το 1994, δυνάμει ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ηechο en Luxemburgο, el catοrce de juniο de mil nονecientοs nονenta y cuatrο. Udfaerdiget i Luxembοurg den fjοrtende-juni nitten hundrede οg fire οg halνfems. Geschehen zu Luxemburg am νierzehnten Juni neunzehnhundertνierundneunzig. Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Dοne at Luxembοurg οn the fοurteenth day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. Fait a Luxembοurg, le quatοrze juin mil neuf cent quatre-νingt-quatοrze. Fattο a Lussembοurgο, addi quattοrdici giugnο millenονecentοnονantaquattrο. Gedaan te Luxemburg, de νeertiende juni negentienhοnderd νierennegentig. Feitο em Luxemburgο, em catοrze de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e quatrο. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fir das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Ρela Republica Ροrtuguesa Fοr the united Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Ουκρανία στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 12. Παράρτημα ΙΙ Έκτακτα μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 4. Παράρτημα ΙΙΙ Συμβάσεις για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία (άρθρο 50 παράγραφος 2). Παράρτημα ΙV Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνο με το άρθρο 30 παράγραφος 1 σημείο β. Παράρτημα V Επιφυλάξεις της Ουκρανίας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 σημείο α. Προσάρτημα του παραρτήματος V Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: ορισμοί ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Πρωτόκολλο περί αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Ουκρανία στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 12 1.Αρμενία. Λευκορωσία. Εσθονία, Γεωργία, Καζακστάν, Λιθουανία, Μολδαβία, Τουρκμενιστάν, Ρωσία: δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί. Δεν επιβάλλονται εξαγωγικοί δασμοί στα εμπορεύματα που παραδίδονται βάσει συμφωνιών clearing και διακρατικών συμφωνιών, στο πλαίσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στις συμφωνίες αυτές. Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α, στις εξαγωγές και εισαγωγές. Δεν επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στις εξαγωγές. Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη: εξαγωγικές ποσοστώσεις για παραδόσεις προϊόντων στο πλαίσιο ετήσιων διακρατικών συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας ανοίγονται, όπως και για τις παραδόσεις για κρατικές ανάγκες. 2.Αρμενία, Λευκορωσία, Εσθονία. Γεωργία. Καζακστάν, Λιθουανία. Μολδαβία, Τουρκμενιστάν: Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε ρούβλια. Ρωσία: οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε ρούβλια ή καρμποβάνετς. Όλα τα Ανεξάρτητο Κράτη: Ειδικό σύστημα για τις μη εμπορικές πράξεις περιλαμβανομένων των πληρωμών που γίνονται από τις πράξεις αυτές. 3.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη: ειδικό σύστημα τρεχουσών πληρωμών. 4.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη: σύστημα ειδικών τιμών κατά τις συναλλαγές ορισμένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων. 5.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη: ειδικοί όροι διαμετακόμισης. 6.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη: ειδικοί όροι για τις τελωνειακές διαδικασίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έκτακτα μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 1.Η Ουκρανία δύναται να λάβα έκτακτα μέτρα τα οποία παρεκλίνουν του άρθρου 14. με τη μορφή ποσοτικών περιορισμών χωρίς να εισάγουν διακρίσεις. . 2.Τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες, ειδικότερα εφόσον οι δυσχέρειες αυτές προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. 3.Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων τα οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα δεν υπερβαίνει το 15% του συνόλου των εισαγωγών από την Κοινότητα κατά το έτος που προηγείται της επιβολής ποσοτικών περιορισμών για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. 4.Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνο για μία μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά ή όταν η Ουκρανία καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος της GΑΤΤ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. ¦ 5.Η Ουκρανία ενημερώνει το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται πριν τεθούν σε ισχύ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (άρθρο 50 παράγραφος 2) 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (πράξη του Παρισιού, 1971), Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη, 1961), Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτων (Μαδρίτη, 1989), -Συμφωνία της Νίκαιας όσον αφορά τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για την καταχώριση των σημάτων (Γενεύη, 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη της Βουδαπέστης όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980), - Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1978). 2.Η Ουκρανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσχωρήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πράξη του 1991 για τη Διεθνή Σύμβαση όσον αφορά την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV). 3.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 50 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Στην περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους εμπορίου, αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα Μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 4.Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις α οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: Σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967 και όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967 και όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, όπως τροποποιήθηκε το 1979 και 1984). 5.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Ουκρανία παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που παρέχει σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 6.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Ουκρανία σε τρίτη χώρα σε πραγματικά αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Ουκρανία σε άλλη χώρα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 σημείο β Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα Κράτη - Μέλη μπορεί να απαιτείται παραχώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα μεταλλείων και ορυκτών για τις εταιρείες οι οποίες δεν ελέγχονται από την Ε.Κ.. Αλιεία Η πρόσβαση και η χρησιμοποίηση των βιολογικών πόρων και των πεδίων αλιείας σε θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των Κρατών - Μελών, περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία Κράτους - Μέλους και είναι νηολογημένα στο κοινοτικό έδαφος, εκτός αντιθέτων διατάξεων. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα Κράτη - Μέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από μη κοινοτικές εταιρείες υπόκειται σε περιορισμούς. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες περιλαμβανομένης της ραδιοφωνίας. Μπορεί να επιβάλλεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και διανομή, περιλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής και άλλης μορφής μετάδοσης, στα οπτικοακουστικά έργα τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο περιορισμών Σε ορισμένα Κράτη - Μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομές υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ιδρύουν εταιρείες. Γεωργία Σε ορισμένα Κράτη - Μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες μη ελεγχόμενες από την Ε.Κ., οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αμπελώνων από εταιρείες μη ελεγχόμενες από την Ε.Κ. υπόκειται σε κοινοποίηση ή, εφόσον χρειάζεται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα Κράτη - Μέλη περιορίζεται η συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρείες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Επιφυλάξεις της Ουκρανίας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 σημείο α Η εφαρμογή των επιφυλάξεων του παρόντος Παραρτήματος σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται σε εταιρείες τρίτης χώρας. 1.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (όπως ορίζονται στο Προσάρτημα) 1.1. Τραπεζικές και συναφείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Στο διάστημα μεταβατικής περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, η Ουκρανία δύναται να συνεχίσει να εφαρμόζει, όσον αφορά την εγκατάσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών στην Ουκρανία, τις διατάξεις της ουκρανικής νομοθεσίας: περί του συστήματος ρύθμισης και ελέγχου του συναλλάγματος, περί τραπεζών και τραπεζικών δραστηριοτήτων, περί επιβοηθητικών εγγυήσεων, περί αξιών και χρηματιστηρίου. - περί εγγράφων ιδιωτικοποίησης (σχετικά με τη διανομή και εμπορία τίτλων ιδιωτικοποίησης). Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις ή μέτρα τα οποία εισάγουν εντονότερες διακρίσεις για τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών σε σχέση με τις εταιρείες της Ουκρανίας. 1.2. Ασφαλιστικές υπηρεσίες (όπως ορίζονται στο Προσάρτημα) Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, η Ουκρανία δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των κοινοτικών ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και των κοινών ασφαλιστικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 σημείο α. Κατά την προαναφερόμενη μεταβατική περίοδο δεν θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις ή μέτρα που εισάγουν εντονότερες διακρίσεις για τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών σε σύγκριση με τις εταιρείες της Ουκρανίας. Κατά τη μεταβατική περίοδο απαγορεύεται, περιορίζεται ή υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις η ανάληψη, από αλλοδαπούς, ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε ορισμένους τομείς. 2. Λοιποί τομείς Μεσιτεία για ακίνητη ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένης της γης Ιδιοκτησία και χρήση φυσικών πόρων, Χρήση του υπεδάφους και των φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένων των μεταλλείων, Αγορά και πώληση φυσικών πόρων. Αλιεία Η πρόσβαση και η χρήση των βιολογικών πόρων και του πεδίου αλιείας στα χωρικά ύδατα και στην οικονομική αποκλειστική ζώνη της Ουκρανίας υπόκεινται σε περιορισμούς. Το κυνήγι περιορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας.. Γεωργία Η αγορά και η πώληση γεωργικής γης και δασών. Μίσθωση κρατικής ιδιοκτησίας Είναι δυνατόν να ζητείται η πληρωμή της μίσθωσης κρατικής ιδιοκτησίας σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. Τηλεπικοινωνίες Είναι δυνατόν να ζητείται άδεια για τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από αλλοδαπούς, όσον αφορά την εγκατάστασή τους. Εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης Επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί για τη συμμετοχή αλλοδαπών σε δραστηριότητες που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Οι επαγγελματικές δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς περιορίζονται μόνο στους υπηκόους της Ουκρανίας ή υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις (ιατρική, εκπαίδευση, νομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες μη συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών στον επιχειρηματικό τομέα όσον αφορά συναφή νομικά θέματα). Ιστορικά κτίρια και μνημεία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Ορισμοί Ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός Μέρους. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες: Α. Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οι σχετικές με ασφάλειες. 1.Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) 0 ζωής ii) ζημιών. 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα, όπως μεσιτεία και πρακτορεία. 4.Επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων. Β. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών). 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 2.Κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καστών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές αγορές είτε με άλλον τρόπο, επί: 1)μέσων χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, πιστοποιητικών καταθέσεων κ.λπ.), 2)συναλλάγματος, 3)παράγωγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων με δικαίωμα προαίρεσης, 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής και οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, κ.λπ., 5)μεταβιβάσιμων κινητών αξιών, 6)άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαυβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεωγράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις. 8.Υπηρεσίες χρηματιστού. 9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφής διαχείριση συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου. 10.Υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων. 11.Παροχή και μεταβίβαση πληροφοριών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από παρέχοντες άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 12.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται ανωτέρω στα σημεία 1 έως 11, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας, έρευνας και συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, παροχής συμβουλών για εξαγορές, καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση του Δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με τους δημόσιους φορείς, 3)δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή προγραμμάτων συνταξιοδότησης του Δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: α) ως τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω Μέρη, β) ως δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των Μερών, κατ εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται όμως τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό, το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών, γ) ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα Μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, δ) ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα Μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, ε) ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 1.Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα Μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν Πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, όπως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των Μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε θέματα πανικού δικαίου. Δεν καλύπτει πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατόπιν αιτήσεως των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα Μέρη, εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου Μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση: 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία 2)των διακινήσεων εμπορευμάτων για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 3)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα Μέρη θα παρέχουν, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και κάθε νομικό μέσο, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: . πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα Μέρη, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/γνωστοποίηση Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, και να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το Αρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία γιο την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: 1)την αιτούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το θέμα και το λόγο της αίτησης, 4)νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νομικά μέσα, 5)ενδείξεις όσο το δυνατόν ακριβείς και κατανοητές, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων και των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής, το διοικητικό τμήμα στο οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή. οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ίδιου Μέρους, με τη διοχέτευση των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα νομικά μέσα του Μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός Μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου Μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή. την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχη χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι ενός Μέρους είναι δυνατόν, με την σύμφωνη γνώμη του άλλου Μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και τα παρόμοια. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στον ποσόν Πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο: 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 3)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο Μέρος που την έλαβε και α αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Δεν διαβιβάζονται τα ονομαστικά στοιχεία εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση ή χρήση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων αντίκειται στις βασικές νομικές αρχές ενός από τα Μέρη και ιδίως, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδίκως τις σχετικές συνέπειες. Μετά από σχετική αίτηση, το Μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το Μέρος που την παρέχει, για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, στις αρχές δίωξης και στις δικαστικές αρχές. Τις πληροφορίες αυτές δύνανται να λάβουν άλλα πρόσωπα ή αρχές μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που της παρέχει τα στοιχεία. 4.Το Μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια αυτής. Όταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το Μέρος που τη λαμβάνει πρέπει να ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν. Το Μέρος αυτό υποχρεούται να προβεί στη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 11 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε Μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενο όλων των περιορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα Μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου Μέρους και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως. είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποια ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ Η Εφαρμογή 1.Η διαχείριση του παρόντος Πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Ουκρανίας, αφ ενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται, των τελωνειακών αρχών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ ετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα Μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 15 1.Το παρόν Πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή παρεχόμενη με βάση αυτές τις συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των Κρατών -Μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα που θα μπορούσαν να έχουν κοινοτικό ενδιαφέρον. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. της ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενα Κράτη - Μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφ ενός και οι πληρεξούσιοι της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, αφ ετέρου, συνελθόντες στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 1994 για την υπογραφή της Συμφωνίας εταιρικής, σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ ενός, και της Ουκρανίας, αφ ετέρου, εφεξής καλούμενη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, υιοθέτησαν το ακόλουθο κείμενο: τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και το Πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά θέματα. Οι πληρεξούσιοι των Κρατών — Μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Ουκρανίας υιοθέτησαν τις ακόλουθες κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη: Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 18 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 19 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 30 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 31 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με την έννοια του ελέγχου, στο άρθρο 32 (β) και στο άρθρο 43 Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 50 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 102 της Συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των Κρατών - Μελών και της Κοινότητας σημείωσαν την ακόλουθη μονομερή δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα τελική πράξη: Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης για την εφαρμονή της Συμφωνίας στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που έχουν συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι πληρεξούσιοι των Κρατών - Μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Ουκρανίας σημείωσαν επίσης την ακόλουθη ανταλλαγή επιστολών που επισυνάπτεται στην παρούσα τελική πράξη: Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Ουκρανίας για την εγκατάσταση των εταιριών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Η Κοινότητα και η Ουκρανία δηλώνουν ότι το κείμενο της ρήτρας διασφάλισης δεν παραχωρεί μεταχείριση διασφάλισης της Γ.Σ.Δ.Ε.. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 19 δεν έχουν ως στόχο ούτε ως αποτέλεσμα να επιβραδύνουν δυσχεραίνουν ή παρακωλύουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες των Μερών όσον αφορά τις έρευνες κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙV και V και οι διατάξεις των άρθρων 44 και 47, τα Μέρη συμφωνούν ότι οι λέξεις σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και τους κανονισμούς τους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30, σημαίνουν ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και λειτουργία εταιρειών στο έδαφός του, με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνεπάγονται, όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του άλλου Μέρους νέες επιφυλάξεις που καταλήγουν σε μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παραχωρεί στις δικές του εταιρείες ή σε εταιρείες ή υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρειών τρίτης χώρας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 Η εμπορική παρουσία των εταιρειών εσωτερικών πλωτών μεταφορών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Μέρους ρυθμίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στα Κράτη - Μέλη η στην Ουκρανία, εκτός εάν είναι δυνατόν να συμφωνηθούν ειδικές ευνοϊκότερες διατάξεις που διέπουν την εμπορική παρουσία και εφόσον η παρουσία αυτή δεν διέπεται από άλλα νομοθετικά μέσα δεσμευτικά για τα Μέρη. Νοείται ότι η εμπορική παρουσία έχει τη μορφή θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 32. Ο όρος νομοθεσία που εφαρμόζεται μεταφράζεται στην ουκρανική γλώσσα με τη φράση DΙΥUCΗΕ ΖΑΚΟΝDΡΑUSΤUΟ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 32 (β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Για παράδειγμα μία επιχείρηση θεωρείται ότι ελέγχεται από άλλη επιχείρηση και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής, εφόσον: η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής. 3.Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της Συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν την ευρεσιτεχνία, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 α της Σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι ο όρος πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία μεταφράζεται στην ουκρανική γλώσσα ως intelektualna νlasnist. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, για το σκοπό της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής, ότι ο όρος εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που περιέχεται στο άρθρο 102 της Συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παράβασης της Συμφωνίας από ένα από τα Μέρη. Σημαντική παράβαση της Συμφωνίας συνίσταται σε : 1)αποκήρυξη της Συμφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή 2)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της Συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Γαλλική Δημοκρατία σημειώνει ότι η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ουκρανία δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που έχουν συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δυνάμει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ . ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α. Επιστολή της Ουκρανίας Κύριε, Αναφέρομαι στη Συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας, που μονογραφήθηκε στις 23 Μαρτίου 1994. Όπως τόνισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στην Ουκρανία προνομιακή μεταχείριση, όσον αφορά ορισμένα θέματα. Εξήγησα ότι αυτό είναι σύμφωνο με την πολιτική της Ουκρανίας για την προώθηση, με κάθε τρόπο, της εγκατάστασης κοινοτικών εταιρειών στην Ουκρανία Τούτου δοθέντος, επιβεβαιώνω ότι κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας Συμφωνίας και της έναρξης ισχύος των άρθρων που αφορούν την εγκατάσταση των εταιρειών, η Ουκρανία δεν θα θεσπίσει μέτρα ή ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εισάγουν ή να οξύνουν διακρίσεις μεταξύ των κοινοτικών και των ουκρανικών εταιρειών ή εταιρειών κάθε άλλης τρίτης χώρας, σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας Β. Επιστολή της Κοινότητας Κύριε, Σας ευχαριστώ για τη σημερινή επιστολή σας η οποία έχει ως εξής: Κύριε, Αναφέρομαι στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας; που μονογραφήθηκε στις 23 Μαρτίου 1994. Όπως τόνισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στην Ουκρανία προνομιακή μεταχείριση όσον αφορά ορισμένα θέματα. Εξήγησα ότι αυτό είναι σύμφωνο με την πολιτική της Ουκρανίας για την προώθηση, με κάθε τρόπο, της εγκατάστασης κοινοτικών εταιρειών στην Ουκρανία. Τούτου δοθέντος, επιβεβαιώνω ότι κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας Συμφωνίας και της έναρξης ισχύος των άρθρων που αφορούν την εγκατάσταση των εταιρειών, η Ουκρανία δεν θα θεσπίσει μέτρα ή ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εισάγουν ή να οξύνουν διακρίσεις μεταξύ των κοινοτικών και των ουκρανικών εταιρειών ή εταιρειών κάθε άλλης τρίτης χώρας, σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση Εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Εl textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνes de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. Fοranstaende tekst er en bekrsaeftet genpart af οriginaldοkumentet depοneret i Raders Generalsekretariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hintertegt ist. Το Ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certifiee cοnfοrme a l οriginal depοse dans les archiνes du Secretariat General du Cοnseil a Βruxelles. ΙΙ testο che precede e cοpia certificate cοnfοrme allοriginale depοsitatο negli archiνi del Segretariatο generate del Cοnsigliο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerks afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat-Generaal νan de Raad re Βrussel. Ο textο que precede e uma cοpia autenucada de οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnselhο em Βruxelas. Βrusellas, Βruxelles, den Βrussel, den Βρυξέλλες, Βrussels, 30 VΙ 1994 Βruxelles, ie Βruxelles, addi Βrussel, Βruxelas, em Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de la Uniοn Εurοpee Fοr Generalsekretaeren fοr Radet fοr Den Εurοpaertske Uniοn Fur den Generalsekretar des Rates der Εurοpaischen Uniοn Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Fοr the Secretary-General οf the Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn Ροur le Secretaire general du Cοnseil de ΙUniοn eurοpeenne Ρer il Segretariο Generale del Gοnsigliο del Uniοne eurοpea Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad νan de Εurοpese Unie Ρelο Secretariο-Geral de Cοnselhο da Uniaο Εurοpeia. Β.L CRΟWΕ Directeur General Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 108 και 100 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία