ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2430

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
2.  
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση αναφερόμενη στην εν γένει αντιμετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα
Άρθρο 2
1.  
  Η Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και οι εκδηλώσεις που γίνονται γι αυτήν τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων
2.  
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρμόδιους δημόσιους φορείς, οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την 3η Δεκεμβρίου, κάθε έτος. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών και του περιεχομένου τους. Οι εκδηλώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του.
Άρθρο 3
1.  
  Υιοθετούνται το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης, καθώς και οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων. Εθνών, στην 47η Ολομέλειά της.
2.  
  Συνιστάται επιτροπή, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των εκδηλώσεων της Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής του παγκόσμιου προγράμματος δράσης και των επίσημων κανόνων για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Η.Ε., για τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τον αρμόδιο Υφυπουργό και έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή.
3.  
  Η επιτροπή αυτή, μέσα σ ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της, εκπονεί και υποβάλλει, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο
4.  
  Η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Έκθεση, που αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων του Ο.Η.Ε. για ίσες ευκαιρίες στα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.
Άρθρο 4 "-1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από το Υπουργείο Υγείας και Πρό [...]"
2.  
  Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα με την αναπηρία και το βαθμό αυτής που χρησιμεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται μετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόμενης παραγράφου. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθμιση της τυφλότητας ή ο βαθμός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθμό.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο και ανεξάρτητα από τον εκάστοτε οικείο ασφαλιστικό φορέα, η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθμού της, η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων επιτροπών, αποτελουμένων από ειδικευμένους νοσοκομειακούς ιατρούς, η διαδικασία χορήγησης ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας, ο τύπος και η χρήση αυτής. Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ισχύουν για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Η επανεξέταση όλων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τις επιτροπές αυτές είναι υποχρεωτική.
4.  
  Από της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που αναφέρονται σ αυτόν καταργείται. Οι υγειονομικές επιτροπές που λειτουργούν στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα θέματα που αναφέρονται στη νομοθεσία αυτή, εξαιρέσει των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων διαταγμάτων εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα νομοθεσία.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι διευκολύνσεις, που οι κάθε είδους εργοδότες των αιρετών μελών των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παρέχουν σε αυτά για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και εδώ.
Άρθρο 5
1.  
  Οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο που εδρεύει στον τόπο άσκησης του επαγγέλματός τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα αυτών, καθώς επίσης και στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
2.  
  Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 1996
Άρθρο 6
1.  
  Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να συσταθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας τετραμελής επιτροπή για την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών των ίδιων τομέων και για νομοθετικά μέτρα συνδεόμενα με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 7
1.  
  Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστώνται δύο (2) θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Πληροφορικής, με εισαγωγικό βαθμό Δ και προστίθενται στον αριθμό των θέσεων αυτού του κλάδου, που προβλέπεται στο π.δ. 138/1992 (ΦΕΚ 68 Α) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 8
1.  
 1. Εκ των εγγεγραμμένων, για την υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του καθεστώτος των οικονομικών ενισχύσεων, πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του τομέα* γεωργίας γενικά, παρακρατείται για κάθε ημερολογιακό έτος ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), το οποίο μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας.
 2. Το προϊόν του ανωτέρω λογαριασμού διανέμεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των δασικών υπαλλήλων, σι οποίοι λαμβάνουν ανάλογο επίδομα υπό τη μορφή επίδομα ειδικών συνθηκών.
 3. Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ανωτέρω λογαριασμού, το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια.
 4. Ανάλογο επίδομα χορηγείται και στο προσωπικό του Οργανισμού Βάμβακος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και των πρώην Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας και του Οργανισμού Κωπαΐδας με παρακράτηση ποσοστού εκ των εγγεγραμμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους για κάθε ημερολογιακό έτος και μεταφορά του σχετικού ποσού σε ειδικά λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
 5. Με όμοια απόφαση καθορίζονται το ποσοστό παρακράτησης εκ των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ειδικού λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 6. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.1996.
2.  
 1. Στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, μηχανικούς διπλωματούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταβάλλεται ειδικό επίδομα (αντιστάθμισμα από το σύνολο των πιστώσεων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή δημόσιων έργων στους ανωτέρω φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών επιστημόνων στη δημόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, τις αυξημένες ευθύνες στην εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των δημόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
 2. Το ειδικό αυτό επίδομα δεν καταβάλλεται στο προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ, ε, κ, ια, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 3. Το ειδικό αυτό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%ο) στο όριο πληρωμών των ανωτέρω πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και το προϊόν του ποσοστού αυτού, που εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδική συλλογική απόφαση σε ενιαίο ειδικό κωδικό αριθμό, κατατίθεται κάθε δίμηνο, με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε ειδικό έντοκο λογαριασμό,που ανοίγεταισε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 4. Οι τόκοι ενισχύουν το ποσό του λογαριασμού και διατίθενται για το σκοπό αυτόν.
 5. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού, με το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται το ανωτέρω ειδικό επίδομα και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας αυτής, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος και στους υπαλλήλους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και κατασκευής δημόσιων έργων και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμβάλλοντες έτσι στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 6. Η ανωτέρω Διεύθυνση Οικονομικού οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει το έργο της με τη Διοίκηση της ΕΜΔΥΔΑΣ και να προτείνουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων την προμήθεια υλικοτεχνικών μέσων στήριξης της Διεύθυνσης, που η σχετική δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από το προϊόν του σχετικού λογαριασμού, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή στους υπαλλήλους του ειδικού επιδόματος.
 7. Το ύψος του μηνιαίου ειδικού επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται ισόποσα ανά δίμηνο στους ανωτέρω υπαλλήλους, που μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών.
 8. Με την αυτή απόφαση ή άλλη όμοια καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του ειδικού επιδόματος, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 9. Το ανωτέρω ειδικό επίδομα καταβάλλεται από 1.1.1996.
 10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 11. Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικά εισπραττόμενου πόρου της παραγράφου 1. γ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 καταργείται >.
3.  
 1. Εκ του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, παρακρατείται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο ειδικός έντοκος λογαριασμός προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και διατίθεται για την παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας στους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που κατέχουν θέσεις του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (π.δ. 138/1992), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και στους υπηρετούντες με τοποθέτηση ή απόσπαση, από 1.4.1996.
 2. Η σύσταση του ανωτέρω ειδικού έντοκου λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας και η διαχείρισή του ανατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικού του ίδιου Υπουργείου.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος, το ύψος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια, αναφορικά με τη διαχείριση, διάθεση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού.
 4. Εκ του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και του ενιαίου προγράμματος προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ίδιου Υπουργείου, παρακρατείται ποσοστό τρία και μισό τοις εκατό (3,5%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθεται, από 1.8.1996, για την παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης, ως κίνητρο αποδοτικότητας, στο προσωπικό που υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), σε νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας αρμοδιότητας του ίδιου Υπουργείου, καθώς και στουςιατρούς τουΕθνικού ΣυστήματοςΥγείας (Ε.Σ.Υ.).
 5. Ο λογαριασμός αυτός σε περίπτωση ανεπάρκειας των εσόδων του για την παροχή του ανωτέρω επιδόματος, δύναται να ενισχύεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 6. Η σύσταση του ειδικού αυτού λογαριασμού, τα υπαγόμενα στην παρούσα παράγραφο νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας, το ύψος της παροχής και της τυχόν απαιτούμενης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο τρόπος διανομής του ποσού αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
4.  
  Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (πρώην επιθεωρήσεις εργασίας), χορηγείται επίδομα αυξημένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας σε βάρος των εσόδων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.). Το ύψος του επιδόματος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, το διατιθέμενο κατ έτος ποσό από τα έσοδα του Α.Σ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.1996.
5.  
  Από το παρακρατούμενο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση, ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του Ι.Κ.Α., διατίθεται από 1.8.1996 το τριάντα ένα τοις εκατό (31%) για την παροχή κινήτρων σε όλους τους ιατρούς, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς και βιολόγους - βιοχημικούς του Ιδρύματος, με άμεσο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι με ειδική σύμβαση ιατροί και οδοντίατροι του ν.δ/τος 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α), που δεν εξομοιώθηκαν μισθολογικά με τους μόνιμους ιατρούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α). Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κατά δικαιούχο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων.
6.  
  Ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων: α) του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α) ειδικού εσόδου της Ακαδημίας Αθηνών εκ παρακρατήσεως ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ετήσιων περισσευμάτων των προσόδων των υπό τη διαχείρισή της δωρεών και κληροδοτημάτων και β) του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ/τος 97/1974 (ΦΕΚ 289 Α) προϋπολογισμού των ιδίων πόρων της Ακαδημίας Αθηνών διατίθεται για τη χορήγηση στους τακτικούς και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδημίας Αθηνών επιδόματος αυξημένης ευθύνης, το οποίο δεν είναι δυνατό να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών τακτικών αποδοχών τους. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1204 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1204 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/97 1974
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. 1998/210 1998
Ορισμός διευκολύνσεων που παρέχονται από τους κάθε είδους εργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των πιο πάνω αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 2004/19 2004