ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2431

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Ο κατά το προηγούμενο άρθρο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας
2.  
    Η μη συνδρομή κωλυμάτων διορισμού ή πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται με βάση πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο αιτών πολίτης. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Η πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας γίνεται από τα όργανα που είναι αρμόδια κατά περίπτωση για τους Έλληνες πολίτες.
3.  
    Για το διορισμό ή την πρόσληψη απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο βαθμός γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ο τρόπος διαπίστωσής της καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη, ανάλογα με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης ή ειδικότητας.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-07-30 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/175
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες των εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Ε[...]" 1998/213 1998
Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων του προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α, Ε.ΘΕ.Λ ΗΛ.Π.Α.Π, Η.Σ.Α.Π στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες. 1998/214 1998
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ο.Σ.Ε, κατά κλάδους και ειδικότητες στους οποίους επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες. 1998/215 1998
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 1998/255 1998
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και στα νομικά πρόσωπα που κατέχει το 51 % τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου (θυγατρικών του εταιριών). 1998/315 1998
Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92. 1998/384 1998
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. κατά κλάδους και ειδικότητες, στους οποίους επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς[...]" 1998/393 1998
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επι[...]" 1999/128 1999
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1999/134 1999
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικών Προσώπων. 1999/135 1999
Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατ[...]" 1999/149 1999
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 1999/18 1999
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1999/19 1999
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2001/13 2001
Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/294 2001
Για τον καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού των Περιφερειών, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες 2001/332 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2001/375 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2001/379 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/383 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. 2001/404 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. 2001/405 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. 2001/406 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας. 2001/408 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2002/276 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και στο εποπτευόμενο απ’ αυτό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.). 2002/370 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2002/74 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 2002/75 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. 2002/8 2002
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 2003/154 2003
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις εποπτευομένων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών. 2003/158 2003
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2003/169 2003
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέσεις και ειδικότητες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2003/21 2003
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους εποπτευόμενους φορείς. 2003/7 2003
Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/123 2012
Τροποποίηση του Π.Δ. 123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄216) 2013/39 2013