ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2432

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 2 1.Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών υπάγεται η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου. 2.Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, δύναται να παρίστανται μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.), της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.), μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό διατάξεις, νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, μέλη Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και δικηγόροι. Κατ εξαίρεση δύναται να διορίζονται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη ειδίκευση. Άρθρο 3 Οι διατάξεις των άρθρων 39 παρ. Α1 και 2 του ν. 1947/1991, 23 του ν. 2019/1992 και 6Β του ν. 2197/1994 (με την οποία προστίθεται το άρθρο 47α μετά το άρθρο 47 του ν. 419/1976), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων, καταργείται. Άρθρο 4 Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2317/1995 (ΦΕΚ 125 Α) προθεσμία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της. Άρθρο 5 Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2322/1995 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143 Α), δεν έχουν εφαρμογή για τις εγγυήσεις που παρέχονται στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε πιστωτικά ιδρύματα και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για να χρησιμοποιηθούν για καθαρά αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς. Άρθρο 6 Επίδομα αυξημένης ευθύνης προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών 1.Εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και στον ΚΑΕ 0896 Απόρρητες δαπάνες, διατίθεται ποσό 500.000.000 δρχ., το οποίο διανέμεται από 1ης Ιουλίου 1996 στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών μόνιμους και επί συμβάσει με μορφή ειδικού επιδόματος αυξημένης ευθύνης, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η κατ έτος προκαλούμενη επιβάρυνση του κωδικού αυτού ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000.000 δραχμών. 2.Εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και στον ΚΑΕ 5189 Κάθε είδους δαπάνες για την υλοποίηση και εκτέλεση προγραμμάτων Αποδήμων Ελλήνων στο εσωτερικό και εξωτερικό (περιλαμβάνονται και έξοδα μετακίνησης Αποδήμων Ελλήνων) διατίθεται ποσό 11.000.000 δρχ., το οποίο διανέμεται από 1ης Ιουλίου 1996 στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, με μορφή ειδικού επιδόματος αυξημένης ευθύνης, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η κατ έτος προκαλούμενη επιβάρυνση του κωδικού αυτού ανέρχεται στο ποσό των 22.000.000 δραχμών. 3.Το ύψος των ποσών αυτών κατά κατηγορία υπαλλήλων, ο τρόπος διάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Άρθρο 7 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία