ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2433

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Διενέργεια πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ 1.Η παράγραφος 1γ του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 δεν έχει εφαρμογή στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2168/1993, η οποία είχε προστεθεί ως περίπτωση γ στην παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992. Τα ποσοστά του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν ότι περιέρχονται, με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π., στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000) δραχμών, ορίζονται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) για το ΛΟΤΤΟ και σε οκτώ τοις εκατό (8%) για το ΠΡΟΤΟ. 2. 1)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού, παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας επιπλέον πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, μετά τη συμπλήρωση των σαράντα (40) πρόσθετων διαγωνισμών, τα έσοδα των οποίων θα κατανέμονται όπως θα ορίζεται στην ίδια απόφαση. 2)Εγκρίνονται οι έντεκα (11) επιπλέον πρόσθετοι διαγωνισμοί ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ που διενεργήθηκαν από τον Ο.Π.Α.Π. κατά το από 21.10.1995 έως 31.12.1995 χρονικό διάστημα. Τα έσοδα των διαγωνισμών αυτών, μετά την αφαίρεση του ποσοστού των πρακτόρων, του ποσοστού που διανέμεται μεταξύ των παικτών (43% για το ΛΟΤΤΟ και 58% για το ΠΡΟΤΟ), του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) που καθορίζεται για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το άρθρο 14 του ν. 2328/1995, καθώς και του ποσοστού που παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π. (7%) για τα λειτουργικά του έξοδα, κατανέμονται όπως παρακάτω: 1)Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών. 2)Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και 5)Ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π., προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της. 3.Τα εδάφια αα και ββ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως: αα) ΛΟΤΤΟ Ποσοστό σαράντα τρία τοις εκατό (43%) του συνόλου, ως κέρδος στους συμμετέχοντες στο αριθμολαχείο. Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π. για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστή, ως και για μελλοντικές επενδύσεις. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του Προγράμματος Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή εθνικών θεμάτων. Ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. στο Ελληνικό Δημόσιο. ββ) ΠΡΟΤΟ Ποσοστό πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%), ως κέρδος στους συμμετέχοντες στο αριθμολαχείο. Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π.. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και - Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κατανομή των παραπάνω ποσοστών γίνεται για τους ίδιους όπως και προηγούμενους λόγους. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995, εξαιρουμένου του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) που περιέρχεται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το οποίο η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 30ή Αυγούστου 1995. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ διατίθεται για τα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και των θεραπευτικών κοινοτήτων, μετά την αφαίρεση του ποσοστού των πρακτόρων. Άρθρο 2 Δελτίο στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού, επιτρέπεται η έκδοση δελτίου στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του δελτίου, η διάθεση των εσόδων του και επιτρέπεται η παροχή εξουσιοδότησης στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό να ρυθμίζει με απόφασή του, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα ειδικότερου τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του δελτίου. Διαχειριστής του δελτίου ορίζεται ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτόρων ρυθμίζονται με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. 2.Όποιος χωρίς δικαίωμα διεξάγει δημόσια ή σε ευρύ κύκλο προσώπων στοίχημα σχετικά με την έκβαση ιπποδρομιακών ή ατομικών παιχνιδιών ή αθλημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης και σε γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος ή διαφημίζει το στοίχημα αυτό ή με οποιονδήποτε τρόπο προσελκύει τρίτους να συμμετάσχουν σε αυτό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. Όποιος συμμετέχει στο στοίχημα του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, εφόσον οι πράξεις που προβλέπονται σε αυτή δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη. 3.Από τη λειτουργία του παραπάνω στοιχήματος επιβάλλεται στα κέρδη πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές φόρος πέντε τοις εκατό (5%), ο οποίος παρακρατείται άμεσα κατά την πληρωμή των κερδών και με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. αποδίδεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρθρο 3 1.Η ετήσια δαπάνη διαφήμισης των παιχνιδιών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Π. ή όσων πρόκειται να διοργανώσει στο μέλλον, επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ του Ο.Π.Α.Π. και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στα δικαιώματα από κάθε παιχνίδι του Ο.Π.Α.Π., κατά το ποσοστό συμμετοχής του φορέα στην κατανομή των ακαθάριστων εισπράξεων του αντίστοιχου παιχνιδιού. 2.Ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του Ο.Π.Α.Π. και την οριστικοποίηση της ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης. Το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται σε δώδεκα (12) ίσες δόσεις από τα δικαιώματα του υπόχρεου φορέα στους διαγωνισμούς του επόμενου οικονομικού έτους. Το ύψος της ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης για όλα τα παιχνίδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) του προϋπολογισμού των συνολικών ακαθάριστων εισπράξεων από τη διεξαγωγή τους. 3.Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1646/1986 τροποποιείται όπως παρακάτω: Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού, ορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των Συντονιστών Διευθυντών του Ο.Π.Α.Π. και του Ο.Δ.Ι.Ε., καθώς και των αναπληρωτών τους. Η μηνιαία αυτή αποζημίωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του Διευθυντή της κατηγορίας ΠΕ του Ο.Π.Α.Π. ή του Ο.Δ.Ι.Ε, αντίστοιχα, προσαυξημένη κατά δέκα τοις εκατό (10%). 4.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 1326/1983 έχει εφαρμογή και για τον Ο.Π.Α.Π., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 5.Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) μπορεί να χρησιμοποιεί έως και 10% των χώρων των εθνικών, δημοτικών και κοινοτικών σταδίων και γυμναστηρίων, που είναι προορισμένοι για διαφήμιση, προκειμένου να αναρτά πινακίδες για τη διαφήμιση των προϊόντων του, χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής. Το σύνολο των πινακίδων που θα αναρτώνται, οι διαστάσεις τους, καθώς και ο χρόνος παραμονής τους στους πάνω χώρους, θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού. Άρθρο 4 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού, επιτρέπεται η έκδοση αριθμολαχείου ΜΠΙΝΓΚΟ - ΛΟΤΤΟ και λαχείου με διακριτικό τίτλο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, για την ενίσχυση των σκοπών του Πολιτισμού, Αθλητισμού, της ανάληψης και διοργάνωσης Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων, καθώς και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω λαχείων, η ακριβής διάθεση των εσόδων τους και επιτρέπεται η παροχή εξουσιοδότησης στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό να ρυθμίζει με απόφασή του, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα ειδικότερου τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των λαχείων. Διαχειριστής των λαχείων ορίζεται ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.). 2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτόρων ρυθμίζονται με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. Άρθρο 5 1.Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δύναται με απόφαση της ολομέλειάς της να παραχωρήσει δωρεάν, εν όλω ή εν μέρει, εξ αδιαιρέτου στο Ελληνικό Δημόσιο (στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και στον Ο.Π.Α.Π. κατά πλήρη κυριότητα, την έκταση που περιγράφεται στο συνημμένο στον παρόντα νόμο διάγραμμα του μηχανικού Νικολάου Δημητρακόπουλου υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Α, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της στην Καλογρέζα Αττικής, προκειμένου να ανεγερθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα κτίρια των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Ο.Π.Α.Π. και των αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας. 2.Ο Ο.Π.Α.Π. δύναται να διαθέτει τα πάσης φύσεως έσοδά του για την κατασκευή των έργων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 3.Για τα παραπάνω έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Ο.Π.Α.Π., δύναται, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού, να χαρακτηρίζεται κύριος του έργου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. α του ν. 1418/1984, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θα έχει κάθε αρμοδιότητα για τη μελέτη και την κατασκευή των έργων αυτών μέχρι και της οριστικής παραλαβής. Άρθρο 6 Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.1070/1980 Περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ν. 191/1975 Περί αντικαταστάσεως διατάξεων των αφορουσών εις την Φίλιππον Ένωσιν και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ί. Η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως συγκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη αυτής, τα οποία δεν δύνανται να είναι περισσότερα των εβδομήντα (70). Τα τακτικά μέλη ορίζονται από πρόσωπα τα οποία, ως εκ του κύρους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, δύνανται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής, της σχετικής απόφασης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπολειπόμενα τακτικά μέλη μέχρι του αριθμού των εβδομήντα (70) ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως, η οποία δίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 7 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 423/1976, τροποποιείται ως ακολούθως: 7. α) Για τη σύσταση νέας αθλητικής ένωσης, συνδέσμου ή ομοσπονδίας, απαιτούνται αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι (20) εκ των καλλιεργούντων το άθλημα αυτό σωματείων - μελών. 1)Για να αναγνωριστεί ως αυτοτελής ομοσπονδία αθλήματος, που αποχωρίζεται από ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, πρέπει να συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) το άθλημα που καλλιεργεί και αναπτύσσει η νέα ομοσπονδία να είναι άθλημα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, 2) να υφίσταται αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε., στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα. 3) Να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ή γενικών συνελεύσεων του πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα και τα οποία αξιολογήθηκαν και έλαβαν τακτική ετήσια επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατά το έτος που προηγήθηκε της απόφασης για ίδρυση νέας αυτοτελούς ομοσπονδίας. 2)Ενώσεις και ομοσπονδίες που έχουν τύχει αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διατηρούν αυτήν, εφόσον ο αριθμός των σωματείων -μελών τους που καλλιεργούν το άθλημα και έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις είναι μεγαλύτερος των δέκα (10), άλλως η αναγνώριση αυτή ανακαλείται και το άθλημα που καλλιεργούν υπάγεται σε άλλη ένωση ή ομοσπονδία, η οποία λειτουργεί νόμιμα. 3)Ειδικά για τη συγκρότηση ομοσπονδίας ΚΡΙΚΕΤ με έδρα την Κέρκυρα, αρκούν οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Γενικών Συνελεύσεων δέκα (10) τουλάχιστον σωματείων. Δεν ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 75/1975 σχετικά με τη διαμονή. 4)Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης που προστατεύεται από την Πολιτεία και το Σύνταγμα. Για τον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να ιδρύονται ομοσπονδίες, τις οποίες αναγνωρίζει ως αθλητικές ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. δ του ν. 1070/1980, αριθμείται ως εδάφιο δ. Άρθρο 8 Εναρμόνιση καταστατικού Ε.Π.Ο. προς αυτό της F.Ι.F.Α. 1.Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται, εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα. 2.Το ίδιο ισχύει και για τις Ενώσεις - μέλη της Ε.Π.Ο. (λοιπές Ενώσεις, Ε.Π.Α.Ε.), στα καταστατικά των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς ρήτρα για ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Ε.Π.Ο.. 3. 1)Η επίλυση των αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν κατά την τέλεση των πρωταθλημάτων και η επιβολή των σχετικών πειθαρχικών ποινών ανατίθενται σε όργανα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, τα οποία συγκροτούνται με αποφάσεις των Δ.Σ. αυτών και λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα. Τα παραπάνω όργανα διακρίνονται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 2)Ως μέλη δικαιοδοτικών και πειθαρχικών οργάνων της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Α.Ε. ορίζονται δικαστικοί εν ενεργεία ή νομικοί εν γένει. Τα μέλη των προαναφερόμενων οργάνων, που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, λαμβάνονται από κατάλογο που περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων, καταρτιζόμενο από το οικείο δικαστήριο, στο οποίο απευθύνεται η Ε.Π.Ο. ή η Ε.Π.Α.Ε., κατά περίπτωση, οπότε ο οριζόμενος δικαστικός λειτουργός και επί περισσοτέρων ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ισοβάθμων ο αρχαιότερος, καταλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου του οργάνου. 3)Τα δευτεροβάθμια όργανα υποχρεωτικώς συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, όταν στο πρωτοβάθμιο όργανο μετέχει δικαστικός λειτουργός. 4.Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων - μελών της είναι αρμόδια: 1)για την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. για παραπτώματα που διαπράττονται σε αγώνες των αντίστοιχων πρωταθλημάτων, 2)για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν στην υπόσχεση, παροχή ή αποδοχή δολίων παροχών και στην επιβολή των ποινών, οι οποίες σχετίζονται με τη διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων και τα αποτελέσματά τους, 3)για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών, που ανατίθενται στα όργανα αυτά με κανονισμούς ή αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Η άσκηση έφεσης στις περιπτώσεις αυτές δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 5.Μέχρι την επικύρωση του καταστατικού της Ε.Π.Ο. από το αρμόδιο δικαστήριο, η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων των οργάνων της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Α.Ε. ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή τους και κατά των αποφάσεων των Ε.Π.Σ. σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίησή τους. 6. 1)Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα των εθνικών πρωταθλημάτων εδρεύουν στην Αθήνα. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι διοργανώτριες των πρωταθλημάτων Α, Β, Γ, και Δ εθνικών κατηγοριών δύνανται να συστήσουν πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα (ατομικά ή συλλογικά), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων αυτών καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Τα μέλη των οργάνων αυτών δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. ή του Δ.Σ. των μελών της. 2)Στα μέλη των επιτροπών του παρόντος άρθρου καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την περί διορισμού αυτών απόφαση. 7.Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνιστάται δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο (επιτροπή εφέσεων), το οποίο είναι αρμόδιο: 1)για τη σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Α.Ε. και των Ενώσεων, μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ. των Ε.Π.Σ.. 2)Για κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σ αυτό με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ή προβλέπεται από κανονισμούς που εκδίδονται από αυτήν. 8. 1)Στην Ε.Π.Α.Ε. λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο όργανο επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών, που έχει ως έργο την επίλυση σε πρώτο βαθμό των οικονομικών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ποδοσφαιριστών ή προπονητών και Π.Α.Ε. ή Σωματείων Α, Β, Γ εθνικής κατηγορίας, συγκροτούμενη από το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε.. Οι αποφάσεις αυτής δεν είναι προσωρινά εκτελεστές. Μέχρι την επικύρωση του καταστατικού της Ε.Π.Ο. από το αρμόδιο δικαστήριο, έφεση ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Π.Ο. ασκείται σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 2)Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών, που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και έργο έχει τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Π.Α.Ε., των αποφάσεων των Ε.Π.Σ., με τις οποίες επιλύονται οι οικονομικές διαφορές μεταξύ σωματείων της αρμοδιότητάς τους και των προπονητών αυτών, καθώς και άλλα θέματα που ανατίθενται σ αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ή από τους κανονισμούς της. γ) Η θητεία των ως άνω οργάνων είναι διετής. 9.Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί επιτροπή διαιτησίας που έχει έργο: 1)Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Π.Ο. στη στρατηγική, σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων. 2)Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. για την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης των διαιτητών. 3)Την εισήγηση ή γνωμοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διαιτησίας Ποδοσφαίρου. 4)Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών αγώνων πρωταθλημάτων εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας Ποδοσφαίρου. 5)Την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου των λοιπών επιτροπών διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και την εισήγηση προς το Δ.Σ. για την ανασυγκρότησή τους. 6)Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και που ανατίθεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. ή τους κανονισμούς της. 10.Στις Ενώσεις - μέλη της Ε.Π.Ο. λειτουργούν επιτροπές διαιτησίας, οι οποίες έχουν ως έργο αυτό που τους ανατίθεται από τον κανονισμό διαιτησίας. Οι επιτροπές διαιτησίας της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων - μελών αυτής συγκροτούνται ως ακολούθως: 1)Ο πρόεδρος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ή της οικείας Ένωσης αντίστοιχα. 2)Το ήμισυ τουλάχιστον των λοιπών μελών τους επιλέγεται από κατάλογο διαιτητών μη εν ενεργεία, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Δ.Π.Ε.) ή τον οικείο Σύνδεσμο Διαιτητών κατά περίπτωση και που περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων αντίστοιχα. 3)Τα λοιπά μέλη ορίζονται από τα Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων αντίστοιχα. Όλα τα εκ διαιτητών μέλη των επιτροπών διαιτησίας είναι υποχρεωτικά διαιτητές μη εν ενεργεία, ειδικά δε τα μέλη της επιτροπής διαιτησίας της Ε.Π.Ο. πρέπει να ανήκουν στους διαιτητές μη εν ενεργεία F.Ι.F.Α. ή που έχουν διαιτητεύσει αγώνες Α ή Β εθνικής κατηγορίας και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή Γυμνασίου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής. 11. 1)Με ειδικό κανονισμό που εκδίδει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη διαιτησία των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων (εθνικών και τοπικών). 2)Σε κάθε νομό της χώρας αναγνωρίζεται μόνο ένας Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου, που έχει ως έργο τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων Σχολών Διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 12. 1)Στο καταστατικά της Ε.Π.Ο. μπορεί να περιλαμβάνεται διάταξη, με την οποία να ορίζεται ότι τα μετέχοντα με οποιονδήποτε τρόπο, στους διεξαγόμενους αγώνες, πρόσωπα (φυσικά ή νομικά δηλ. .Σωματεία, Π.Α.Ε., Σύνδεσμοι Διαιτητών, Ενώσεις αυτών, ποδοσφαιριστές, προπονητές και διαιτητές) συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση των αναφυομένων μεταξύ τους διαφορών, που απορρέουν από τη μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα, παραιτούμενα του δικαιώματος της προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προκειμένου για οικονομικές διαφορές ποδοσφαιριστών και προπονητών με τις Π.Α.Ε. και τα Σωματεία στα οποία ανήκουν, επιτρέπεται προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια μόνο μετά την περαίωση των διαδικασιών ενώπιον των αρμόδιων ποδοσφαιρικών Οργάνων. 2)Για κάθε άλλο θέμα, πλην των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, αρμόδια είναι τα καθ ύλην Δικαστήρια. 13.Στο άρθρο 45 του ν. 1958/1991 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7, η οποία έχει ως εξής: 7. Ειδικά για το ποδόσφαιρο οι συμβάσεις που υπογράφουν Σωματεία, Π.Α.Ε. ή Ενώσεις αυτών και προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων και κυπέλλου, οι διοργανώτριες αυτών, θεωρούνται από την Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού αυτής. 14.Η παρ. 2 του άρθρου 21 και η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 1958/1991 αντικαθίστανται ως εξής: Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) συνιστάται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, πενταμελές όργανο συγκροτούμενο από έναν εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο., έναν εκπρόσωπο της Ε.Π.Α.Ε., έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π., καθώς και από δύο (2) δικαστικούς εν ενεργεία με ειδικές γνώσεις στο εργατικό δίκαιο, το οποίο θα έχει έργο την επίλυση των διαφωνιών που τυχόν θα ανακύπτουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των Κανονισμών των άρθρων 21 και 64 του ν. 1958/1991. Ως Πρόεδρος του οργάνου αυτού ορίζεται ο ένας εκ των δύο δικαστικών. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στο όργανο αυτό (λειτουργία, τρόπος επιλογής των δικαστικών, αποζημίωση των μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια) καθορίζονται με την ίδια ή άλλη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. 15.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α) Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3, 16, 20 πλην παρ. 5, 22 παρ.1 και 2, 23 παρ. 2 και 3 του ν. 75/1975 περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, μόνο κατά το μέρος που αφορούν στο ποδόσφαιρο. 1)Οι διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 2, 65 (παρ. 3 από τη λέξη έργο και μετά, 4, 5 και 6). 66, 67, 68, 69, 70, 71 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 1958/1991 Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις κατά το μέρος που αφορούν στο ποδόσφαιρο. 2)Οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2, 74 παρ. 2 του ν. 1958/1991, κατά το μέρος που προβλέπουν έκδοση διαταγμάτων ή αρμοδιότητες του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, για έγκριση κανονισμών ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων των ποδοσφαιρικών οργανώσεων. Όπου στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ απαιτείται έγκριση του Υπουργού ή επίλυση διαφορών εκ μέρους του, η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται στην Ε.Π.Ο.. 3)Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά την έγκριση του καταστατικού της Ε.Π.Α.Ε. από την Ε.Π.Ο. και την κατά νόμο δημοσίευσή του, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 9, 51 (πλην της παρ.1), 52, 53, 54, 55, 56 και 58 του ν. 1958/1991 κατά το μέρος που αφορούν το ποδόσφαιρο, καθώς και οι διατάξεις του π.δ/τος 505/1991. 4)Οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λπ., πλην της παρ. 9 αυτού. 5)Οι διατάξεις των π.δ/των 56/1976, 417/1985 και 363/1991 περί της συνθέσεως και συγκροτήσεως των Διοικήσεων των Ε.Π.Σ. και της Ε.Π.Ο. κ.λπ. 6)Οι διατάξεις της υπ αριθμ. 21.952/26.7.1990 απόφασης της Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 500 Β). 16.Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος η Ε.Π.Ο. υποχρεούται να υποβάλει προς επικύρωση το καταστατικό της στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την επικύρωση του καταστατικού, τα κάθε είδους θέματα, καθώς και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις οι οποίες καταργούνται με τον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται και ασκούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.. Κάθε αντίθετη διάταξη προς το παρόν άρθρο καταργείται. Άρθρο 9 1.Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε θέσεις μόνιμου Φυλακτικού Προσωπικού, Κλάδων ΥΕ (ημερησίων και Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων) στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, που έχουν συμπληρώσει ή μετά τη συμπλήρωση δωδεκαετούς (12) υπηρεσίας στον τομέα της Φύλαξης Αρχαιοτήτων και εφόσον εκπαιδευθούν σε θέματα σύγχρονων μεθόδων ασφάλειας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη φύλαξη των Αρχαίων Μνημείων και σε στοιχεία πληροφόρησης επί του αντικειμένου στο χώρο ευθύνης τους, κατατάσσονται σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με την παρούσα διάταξη κλάδους ΔΕ 22 Φύλαξης - Πληροφόρησης και ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων αντίστοιχα, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων κλάδων ΥΕ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται ο τρόπος της κατά το προηγούμενο εδάφιο εκπαίδευσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2.Για την κατά τα ανωτέρω κατάταξη του προσωπικού συνιστώνται προσωρινές θέσεις στον κλάδο ΔΕ22 με αυτοδίκαιη μετατροπή των κατεχόμενων θέσεων του καταργούμενου κλάδου ΥΕ, ημερήσιων Φυλάκων, οι δε υφιστάμενες θέσεις του καταργούμενου κλάδου ΥΕ Νυκτοφυλάκων μεταφέρονται αυτοδικαίως στον κλάδο ΔΕ23. 3.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 369/1938 (ΦΕΚ 163 Α) προστίθεται η φράση: Ή αναγραφή ειδικότητας στους αντίστοιχους τίτλους σπουδών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στους αντίστοιχους κλάδους ΔΕ22 και ΔΕ234. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατέχοντες τις τυπικές προϋποθέσεις της παραπάνω παρ. 3, εντάσσονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους κλάδους. 5.Το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ειδικότητα Αρχαιοφύλακα εμπίπτει στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος ως προς τις μισθολογικές του προϋποθέσεις. 6.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς (15) υπηρεσίας στα καθήκοντα του νυκτοφύλακα και εφόσον έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους ή έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, μετατάσσονται στον κλάδο ΔΕ22 Φύλαξης - Πληροφόρησης, σε υφιστάμενες κατά χώρο θέσεις ή σε προσωρινές θέσεις, όπου δεν υπάρχουν κενές. Οι μετατασσόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσία νυκτοφύλακα μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης που δημιουργήθηκε από τη μετάταξη. Μετά τη συμπλήρωση της κατά τα ανωτέρω δεκαπενταετούς υπηρεσίας, για κάθε επιπλέον χρόνο το όριο ηλικίας των πενήντα (50) ετών μειώνεται κατά δύο (2) χρόνια. 7.Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε θέσεις μόνιμων Συντηρητών Αρχαιοτήτων του κλάδου ΥΕ Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 15ετή υπηρεσία στον τομέα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ6 Συντηρητών με ταυτόχρονη κατάργηση του αντίστοιχου κλάδου ΥΕ5. Για την κατά τα ανωτέρω κατάταξη του προσωπικού συνιστώνται προσωρινές θέσεις στον κλάδο ΔΕ6 Συντηρητών Αρχαιοτήτων με αυτοδίκαιη μετατροπή των κατεχόμενων θέσεων του καταργούμενου κλάδου ΥΕ5 Συντηρητών. 8.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997. Άρθρο Άρθρο 10 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ/τος 941/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικότητα των Εργατών εντάσσεται ως κατώτερο (στ) εξελικτικό κλιμάκιο, στην υπό των ιδίων διατάξεων και του άρθρου 3 του ν. 1189/1981 προβλεπόμενη ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε θέσεις Εργατών κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σε προσωρινές θέσεις της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται με όμοια απόφαση, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατεχόμενες θέσεις και οι τυχόν υφιστάμενες κενές της ειδικότητας Εργατών καταργούνται. Το ανωτέρω προσωπικό εξελίσσεται μέχρι και το κλιμάκιο του τεχνίτη με βάση τη συνολική πραγματική του υπηρεσία ή προϋπηρεσία, για δε τα επόμενα εξελικτικά κλιμάκια εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέλιξη του Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την εξέλιξη στο κλιμάκιο του Ειδικευμένου Εργάτη απαιτείται πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία δύο (2) ετών. Σε κάθε περίπτωση πάντως απαιτείται η συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά προεδρικά διατάγματα. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997. Άρθρο Άρθρο 11 Οι ισχύουσες διατάξεις για την εξέλιξη του Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται στο προσωπικό που εκάστοτε υπηρετεί στην ειδικότητα αυτή. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997. Άρθρο Άρθρο 12 Στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων συνιστάται ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού, η οποία προστίθεται στις ειδικότητες του άρθρου 13, παρ. ΙΙ του ν. 736/1977 Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και η οποία περιλαμβάνει τα εξής εξελικτικά κλιμάκια: α. Αρχιτεχνίτη β. Ειδικευμένου Τεχνίτη γ. Τεχνίτη δ. Βοηθού Τεχνίτη ε. Ειδικευμένου Εργάτη στ. Εργάτη Η εξέλιξη του προσωπικού της ειδικότητας αυτής στα ανωτέρω εξελικτικά κλιμάκια διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό της ίδιας ειδικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνιστώμενη με τη διάταξη αυτή ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού, εντάσσεται σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις προβλεπόμενες από τις οργανικές διατάξεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ν. 763/1977), ειδικότητες Τεχνιτών εκμαγείων και Εργατών, με ταυτόχρονη κατάργηση των κατεχόμενων θέσεων και των ειδικοτήτων αυτών. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997. Άρθρο Άρθρο 13 1.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του ν.δ/τος 1521/1942 (ΦΕΚ 182 Α), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 (ΦΕΚ 436 Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α) και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 4543/1965 εφαρμόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΞ5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, ΠΕ5 Τοπογράφων και ΠΕ3 Χημικών Μουσείων, μονίμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και στους μόνιμους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ11 Λαογράφων του Υπουργείου Πολιτισμού και ΠΕ Επιμελητών του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 2.Η χορήγηση της κατ έτος δίμηνης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία, στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιστημονικής απασχόλησης τους κατά το διάστημα αυτό. Εντός δεκαπενθημέρου από το πέρας της άδειας, ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει στην προϊσταμένη του Υπηρεσία δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι η άδεια χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της επιστημονικής απασχόλησης που δηλώθηκε. Ως τέτοια δικαιολογητικά θεωρούνται, κατά περίπτωση: 1)Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων ή παραδόσεων μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικές σχολές κ.λπ., φορείς επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 2)Έκθεση του αντικειμένου της ατομικής επιστημονικής εργασίας (μελέτη, έρευνα κ.λπ.) που εκπονείται. 3)Βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τμηματική πρόοδο, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διατριβής ή άλλης μεταπτυχιακής εργασίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υπάλληλος υπόκειται σε πειθαρχική ευθύνη για αδικαιολόγητη αποχή από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 3.Στις περιπτώσεις εκπόνησης επιστημονικής εργασίας (μελέτης, έρευνας, τεκμηρίωσης εργασιών κ.λπ.), ο υπάλληλος υποχρεούται να καταθέσει εντός τριμήνου από το πέρας της άδειας αντίγραφο της εργασίας του. τόσο στην προϊσταμένη του Υπηρεσία, όσο και στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για την έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δημοσίευση των εργασιών αυτών γίνεται είτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου πολιτισμού είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου. 4.Η υποβολή των δικαιολογητικών και των επιστημονικών εργασιών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για την επαναχορήγηση της άδειας στον υπάλληλο κατά το επόμενο έτος. Άρθρο Άρθρο 14 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται εντός δυο (Σ; ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα σε δυο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής μπορεί να εξοφληθούν από τα χρηματικά διαθέσιμα αυτών μέσα στην ως άνω προθεσμία των δυο (2) ετών. Άρθρο Άρθρο 15 Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α), που λήγει στις 18.6.1996, παρατείνεται μέχρι τη 17η Ιουλίου 1996. Άρθρο 16 Ίδρυση νομικού προσώπου με την επωνυμία Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.). Σκοπός της Δ.Ε.Μ.Α. είναι η διάδοση των ιδανικών και των αρχών του Ολυμπισμού, όπως ορίζονται στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, η προώθηση του ολυμπιακού κινήματος στις χώρες της Μεσογείου, η ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των νέων και των αθλητών της Μεσογείου, η ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των εθνικών ολυμπιακών επιτροπών των χωρών της Μεσογείου και η εξασφάλιση της συνέχειας της τέλεσης των Μεσογειακών Αγώνων σύμφωνα με το πνεύμα των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και το Χάρτη των Μεσογειακών Αγώνων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Δ.Ε.Μ.Α. συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές, τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και κάθε άλλο φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητες στο χώρο της σωματικής αγωγής, του αθλητισμού και της ολυμπιακής παιδείας. Μέλη της Δ.Ε.Μ.Α. είναι: α) οι εθνικές ολυμπιακές επιτροπές που λειτουργούν στις χώρες της Μεσογείου και έχουν αναγνωρισθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, β) τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που προέρχονται από τις χώρες των οποίων οι ολυμπιακές επιτροπές είναι μέλη της Δ.Ε.Μ.Α.. Ο ειδικότερος σκοπός της Δ.Ε.Μ.Α. και τα μέσα επίτευξής του, τα όργανά της, οι εξουσίες των οργάνων της και ο τρόπος ανάδειξής τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών της και εισδοχή νέων μελών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ρυθμίζονται: α) από το Χάρτη των Μεσογειακών Αγώνων ο οποίος καταρτίσθηκε από τη γενική συνέλευση της διεθνούς ένωσης με την επωνυμία Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, που ιδρύθηκε το 1951 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως ο Χάρτης αυτός τροποποιήθηκε από την ίδια γενική συνέλευση στη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στο Μπάρι της Ιταλίας την 1η Απριλίου 1995 και όπως κάθε φορά ισχύει τροποποιούμενος από τα όργανα, κατά τη διαδικασία που ο ίδιος προβλέπει και β) επικουρικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα σωματεία, όπως κάθε φορά ισχύουν. 2.Η Δ.Ε.Μ.Α. απολαμβάνει όλων των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα απασχολούνται στη Δ.Ε.Μ.Α. στην Ελλάδα δικαιούνται άδειας παραμονής και εργασίας στη χώρα. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων που ιδρύθηκε με το ν. 3148/1955 (ΦΕΚ 50 Α) μπορεί να αναλαμβάνει, ολικά ή μερικά, τα έξοδα λειτουργίας της μόνιμης γραμματείας της Δ.Ε.Μ.Α. στην Αθήνα βάσει προϋπολογισμού που εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής αυτής. 3.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 17 Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας 1) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με τις επωνυμίες Εθνικό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών και Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κολύμβησης Αθηνών που ιδρύθηκαν με το π.δ. 438/1991 (ΦΕΚ 159 Α), καταργούνται. Η περιουσία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ, το οποίο υπεισέρχεται ως διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων που καταργούνται μεταφέρεται στο Ο.Α.Κ.Α. και αποχωρεί μετά τη λήξη των συμβάσεών του. 2) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Το Ο.Α.Κ.Α. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. 2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με ισάριθμα αναπληρωματικά, διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Πέντε (5) από τα πιο πάνω μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ισάριθμα αναπληρωματικά προτείνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, ένα (1) μέλος με τον αναπληρωματικό του από το Δήμο Αμαρουσίου και ένα (1) μέλος με τον αναπληρωματικό του από το Σωματείο των εργαζομένων στο Ο.Α.Κ.Α., μέσα σ ένα (1) μήνα από την έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση του ίδιου Υπουργού. 3.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα επτά (7) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τα προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη με την οποία συντάχθηκε ο πρόεδρος. 3) Το άρθρο 19 του ν. 1646/1936 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 19 Ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και δύο (2) αναπληρωτές διευθυντές προσλαμβάνονται, ύστερα από γνώμη της Ε.Ο.Α., με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, η οποία καθορίζει την αμοιβή, τους όρους απασχόλησης και τις αρμοδιότητες του καθένα. Η θητεία των δύο αναπληρωτών διευθυντών είναι τριετής και η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης δημόσιας υπηρεσίας κλάδου ΠΕ, έγγαμου με δύο τέκνα, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας μεγαλύτερο των τριάντα δύο (32) ετών. 4) Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α., τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι κανονισμοί του άρθρου 20 του ν. 1646/1986, για να ρυθμιστούν τα θέματα λειτουργίας και διοίκησης του Κλειστού Γηπέδου Αθλοπαιδιών, του Ποδηλατοδρόμιου, του Κέντρου Αντισφαίρισης, του Κέντρου Κολύμβησης και των λοιπών βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.. Άρθρο Άρθρο 18 Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1473/1984 τροποποιείται ως κατωτέρω: 2.Στο άρθρο 5 του α.ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256 Α), όπως ισχύει, το κείμενο που υπάρχει αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής: 2.Ομοίως ο Ο.Δ.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και διασφάλιση των Φιλίππων, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του και ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δρομόνων ίππων μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί των ακαθάριστων εισπράξεων των αμοιβαίων στοιχημάτων που διεξάγονται από τον Οργανισμό, εκτός από το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (SWΕΕΡSΤΑΚΕ), για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών συντήρησης των ίππων αυτών. Μέχρι το μισό (0,5%) του ανωτέρω ποσοστού, θα διανέμεται υποχρεωτικά στους προπονητές, αναβάτες και σταυλίτες, με βάση τους συντελεστές που θα ισχύουν κάθε φορά από αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε.. 3.Επιχορηγήσεις ή παροχές που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε. και έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού α) στους προπονητές δρομόνων ίππων, αναβάτες και σταυλίτες για τη βελτίωση των ιπποδρομιών, β) στους έκτακτους υπαλλήλους του Ο.Δ.Ι.Ε. για οικονομική ενίσχυση αυτών κατά τη θερινή περίοδο και γ) στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Ι.Ε. και Φιλίππου Ενώσεως για ιπποδρομιακές αμοιβές, θεωρούνται ότι νόμιμα καταβλήθηκαν. Άρθρο 19 1.Για τον κλάδο των Αθλητικών Συντακτών, ως φορέας λειτουργίας του, αναγνωρίζεται από την Πολιτεία ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), με έδρα την Αθήνα. 2.Η Πολιτεία θεωρεί ότι ο Π.ΣΑ.Τ. και γενικότερα ο Έλληνας Αθλητικός Συντάκτης είναι ο αποφασιστικός και ουσιαστικός συντελεστής και παράγων προβολής, διάδοσης και κυρίως ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού. Άρθρο 20 Στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 υπάγεται και το προσωπικό του Ο.Π.Α.Π., με αρχική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, του οποίου η σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα παροχής εργασίας μέχρι και πέντε (5) ημέρες κάθε εβδομάδα και η διάρκεια της σύμβασης καλύπτει τις χρονικές προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, αδιαφόρως του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας και εφόσον εξακολουθούν να παρέχουν την εργασία τους στον Ο.Π.Α.Π. κατά την ψήφιση του παρόντος. Άρθρο 21 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-12 Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
Διαχείριση, Οργάνωση, Λειτουργία και Διάθεση των Εσόδων του Δελτίου Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη Απόδοσης. 1997/250 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). 1999/228 1999