ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2434

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑ.Ε.Κ.). 2.Πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. είναι: Α. Η εισφορά 0.45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) και η εισφορά 0,36%, που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 122 Α), όπως ισχύουν. 3.Από τα έσοδα του Λ.Α.Ε.Κ.: 1)Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0.45% για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Το ποσό που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή Διαχείρισης. Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για τη διενέργεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. 2)Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0.36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγούμενου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων, που διενεργούνται με προγράμματα ιδίου περιεχομένου που πραγματοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ.. 4.Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματές, που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο απαυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης. , Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι αποζημιώσεις των μελών και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής Διαχείρισης. 5.Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης και σε εφαρμογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., είναι δυνατό να τροποποιούνται οι σκοποί του Λ.Α.Ε.Κ. και τα ποσοστά των εισφορών. 7.Από το μεθεπόμενο, από την ισχύ του νόμου αυτού, μήνα, οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του Ε.Κ.Λ.Α., όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ.. 8.Ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του Ε.Κ.Λ.Α. μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο μεταφέρονται στο Λ.Α.Ε.Κ., αφού αφαιρεθούν τα ποσά που οφείλονται σε επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει προγράμματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2224/1994, όπως ισχύει. 9.Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2224/1994 Επιτροπές Διαχείρισης, οι λοιπές ρυθμίσεις των άρθρων αυτών, όπως ισχύουν, και οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α), καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον είναι αντίθετες στους σκοπούς του άρθρου αυτού. 10 Από το Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η επιχορήγηση αυτή μπορεί να ανέρχεται για όλους τους παραπάνω φορείς έως το 6% του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ. Άρθρο Άρθρο 2 Κάρτα απασχόλησης 1.Ο Ο.Α.Ε.Δ.. ως Εθνικός Φορέας Απασχόλησης εκδίδει την Κάρτα Απασχόλησης. 2.Με την Κάρτα Απασχόλησης δύνανται να εφοδιαστούν όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όλοι οι άνεργοι που επιθυμούν να απασχοληθούν με τέτοια σχέση και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α). 3.Με την Κάρτα Απασχόλησης υποχρεούνται να εφοδιαστούν άνεργοι ή εργαζόμενοι που εντάσσονται σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή και από τις δύο πηγές. 4.Στην Κάρτα Απασχόλησης αναγράφεται η διάρκεια, το ύψος και η έναρξη καταβολής του επιδόματος ανεργίας. με έντυπο τρόπο ή με μαγνητική ηλεκτρονική μέθοδο. 5.Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται: α. Ο τύπος της Κάρτας Απασχόλησης. β. Τα αναγραφόμενα σε αυτή προσωπικά στοιχεία του κατόχου, τα επαγγελματικά του προσόντα, οι εξειδικεύσεις του από την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, οι πιστοποιημένες επαγγελματικές του ικανότητες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που διευκολύνει τον κάτοχο στην εξεύρεση θέσης εργασίας και υποβοηθεί τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για την εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. 1)Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, αν ο κάτοχος είναι επιδοτούμενος και η κατ αναλογία μετατροπή των μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας σε μηνιαία μερίδια εργασίας και κατάρτισης, αν ο επιδοτούμενος άνεργος ενταχθεί στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 αυτού του νόμου. 2)Ο τρόπος της αυτόματης είσπραξης των επιδομάτων ανεργίας. 3)Ο τρόπος χρήσης της Κάρτας Απασχόλησης από εργοδότες ή τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που θα ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 αυτού του νόμου. 4)Οι ακριβείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις που θα έχουν προσλάβει ως εργαζόμενους κατόχους της Κάρτας Απασχόλησης, με την ένταξη της επιχείρησης τους στα ειδικά προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης, καθώς και ο τρόπος ανάληψης από την επιχείρηση των μηνιαίων μεριδίων εργασίας, που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοχο της κάρτας που θα προσληφθεί στην επιχείρηση. 6.Το δικαίωμα επιχορήγησης του εργοδότη, με τα ποσά που θα προβλέπονται στα μηνιαία μερίδια εργασίας και κατάρτισης και θα καθορίζονται στην Κάρτα Απασχόλησης, δεν αφορά ανέργους οι οποίοι είχαν εργασθεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών, που προηγούνται της πρόσληψης τους μ αυτόν τον τρόπο. 7.Εργοδότης που εντάχθηκε σε προγράμματα απορρόφησης των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης που προβλέπονται στην Κάρτα Απασχόλησης, δεν μπορεί να απολύσει το μισθωτό που εντάχθηκε στην επιχείρηση με τον τρόπο αυτόν, πριν την παρέλευση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μηνών μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης, μέσω της απορρόφησης των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης. 8.Εργοδότης, δύναται να συμμετέχει σε προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης, μέσω της απορρόφησης των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης που καθορίζονται στην Κάρτα Απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι επί έξι (6) μήνες πριν από την ένταξή του στο πρόγραμμα αυτό δεν θα έχει προβεί σε μείωση προσωπικού. 9.Οι εκδοθησόμενες από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσεις, για την εφαρμογή Προγραμμάτων Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα συμπεριλαμβάνουν και την απορρόφηση των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης που προβλέπονται στην Κάρτα Απασχόλησης, θα ορίζουν, ως ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης της επιχείρησης ή του εργοδότη στα προγράμματα αυτά, τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5 αυτού του άρθρου, καθώς επίσης και τον ακριβή καθορισμό των προϋποθέσεων που θα ισχύουν για τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης με τη χρήση των μηνιαίων μεριδίων εργασίας. Οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις των παραγράφων αυτών δεν αφορούν τις εποχιακές επιχειρήσεις. Ως εποχιακές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή τις ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιημένων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες. Οι προϋποθέσεις και οι όροι υπαγωγής στα προγράμματα αυτά των εποχιακών επιχειρήσεων, καθορίζονται με όμοια απόφαση, η οποία περιλαμβάνει την κατ αναλογία εφαρμογή των προϋποθέσεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, για τη συμμετοχή και των εποχιακών επιχειρήσεων στα σχετικά προγράμματα. Άρθρο Άρθρο 3 Ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα προσφοράς και ζήτησης των θέσεων εργασίας 1.Στον Ο.Α.Ε.Δ. αναπτύσσεται ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για όλες τις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις νέες θέσεις εργασίας και για όλες τις αιτήσεις θέσεων απασχόλησης, που υποβάλλουν οι αναζητούντες εργασία (Σύστημα Πανελλαδικής Ενημέρωσης Σ.Π.Ε.). 2.Η ανακοίνωση της προσφερόμενης θέσης εργασίας και αυτή των στοιχείων του ανέργου στο Σ.Π.Ε. γίνεται μόνο με τη συναίνεση των επιχειρήσεων και των ανέργων, αντίστοιχα. 3.Με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., προσδιορίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Σ.Π.Ε και ανακοινώνονται από αυτό, τυχόν κίνητρα που καθορίζονται για επιχειρήσεις και ανέργους, προκειμένου να χορηγήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Άρθρο 4 Συμψηφισμός επιδομάτων ανεργίας με προγράμματα κατάρτισης - απασχόλησης και παραγραφή αξίωσης για επιδότηση ανεργίας 1.Οι ημέρες παρακολούθησης από τον επιδοτούμενο άνεργο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αφαιρούνται από τη διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης ανεργίας, εφόσον η ημερήσια αποζημίωση στη διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει το ημερήσιο επίδομα ανεργίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται: η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 2.Σε περίπτωση που επιχείρηση προσλαμβάνει επιδοτούμενο άνεργο μέσω του προγράμματος των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης, λόγω ανεργίας. 3.Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 27 του ν.δ/τος 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.1545/1985, αντικαθίστανται ως εξής 9. Σε περίπτωση αναγγελίας του άνεργου στην αρμόδια υπηρεσία παροχών μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη λύση της εργασιακής σχέσης, απορρίπτεται η επιδότηση. 10.Η αξίωση για το επίδομα ανεργίας παραγράφεται μετά εξήντα (60) ημέρες από τότε που κατέστη απαιτητό. 4.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 1836/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους. τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες. Άρθρο 5 Σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 1836/1989, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2224/1994, αντικαθίστανται ως εξής, και προστίθενται παράγραφοι 5. 6. 7. 8 και 9: 1. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναθέτει ή να συνεργάζεται με το Δημόσιο, με φορείς του Δημοσίου, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εκτέλεση στο θεωρητικό ή στο πρακτικό μέρος ή στο σύνολό τους προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. 2.Ιδιωτικές επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από τριάντα (30) άτομα, δύνανται σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. να υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, με την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα προσλαμβάνουν, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήξη της, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των καταρτισθέντων ανέργων. Οι άνεργοι αυτοί πρέπει να μην είχαν απασχοληθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη, με οποιαδήποτε σχέση, τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτερο όριο που εκάστοτε καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ενώ τα μαθήματα της θεωρητικής διδασκαλίας δεν μπορεί να διαρκούν λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης. Η θεωρητική διδασκαλία των προγραμμάτων αυτών διεξάγεται: α. Σε σχολές του Ο.Α.Ε.Δ.. 1)Σε πιστοποιημένα από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). 2)Σε εκπαιδευτικές υποδομές των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από τριακόσια (300) άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πιστοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά δύναται να διενεργείται στους χώρους των επιχειρήσεων. 3.Ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από τριάντα (30) μισθωτούς μπορούν να υλοποιούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προγράμματα κατάρτισης, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις: 1)Η επιχείρηση να συμβάλλεται με άλλες επιχειρήσεις. με σκοπό την υλοποίηση κοινού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. 2)Το σύνολο των απασχολούμενων μισθωτών στις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις να είναι τουλάχιστον τριάντα (30). 3)Οι επιχειρήσεις να υπογράφουν σύμβαση με τον Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις ενός εκάστου των συμβαλλόμενων μερών, το περιεχόμενο της οποίας εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 4)Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τα προγράμματα αυτά οφείλουν να προσλάβουν συνολικά το ένα τρίτο (1/3) των καταρτισθέντων ανέργων. 4.Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, να υλοποιούν, με βάση τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας τους θα απασχολήσουν το ήμισυ τουλάχιστον των εκπαιδευθέντων ατόμων. Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση αυτού του μέτρου, συμμετέχουν ισότιμα με τον Ο.Α.Ε.Δ. στην επιλογή του συνόλου των ανέργων που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης και έχουν το δικαίωμα επιλογής του 1/2 των εκπαιδευθέντων που θα προσλάβουν. 5. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, μετά την πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στη συνέχεια στα προγράμματα απασχόλησης για τους ανέργους που καταρτίστηκαν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 6.Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 στα προγράμματα αυτά, η κατανομή των εκπαιδευτικών δαπανών, το χρονικό διάστημα για το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον καταρτισθέντα άνεργο, το ποσοστό συμμετοχής του Ο.Α.Ε.Δ. στην επιδότηση του κόστους εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής απασχόλησης των καταρτισθέντων στην επιχείρηση, το περιεχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 7.Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με τους φορείς των παραγράφων 1, 2 και 3, με σκοπό την εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των καταρτιζομένων. 8.Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτών, οι όροι επιχορήγησης των φορέων που υλοποιούν προγράμματα της παρ. 1, το ύψος του επιδόματος των καταρτιζομένων και κάθε άλλη δαπάνη που αναγνωρίζεται. 9.Για κάθε συνεργασία ή ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων της παρ. 1 καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας και ο τρόπος εκτέλεσης των σχετικών προγραμμάτων, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο 6 Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.), είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες. βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Στα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και στάδιο κατάρτισης. εξοικείωσης και προσαρμογής στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές. 2.Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται: 1)Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο ή αυταπασχολούμενο, το οποίο θα υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ή την επαγγελματική ειδικότητα ή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά περιοχή. 2)Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε αυταπασχολούμενο ή προσλαμβανόμενο μισθωτό κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιχορήγησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανομένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού. 3)Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που θα αφορά κάθε πρόγραμμα, η ηλικία ή η κατηγορία των αυταπασχολουμένων των ατόμων που μετά την πρόσληψή τους θα υπάγονται σ αυτό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων. Άρθρο 7 Μέτρα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων πτυχιούχων 1.Οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποιημένο τίτλο, οι πτυχιούχοι των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων και των μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, ηλικίας μέχρι τριάντα (30) ετών για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είκοσι πέντε (25) ετών για τους υπόλοιπους, δύνανται να παρακολουθήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις προγράμματα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων, για χρονικό διάστημα από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, με την ανάληψη από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρους του κόστους της πρακτικής τους άσκησης. 2.Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, ο καθορισμός των ειδικοτήτων σε σχέση με τις θέσεις της πρακτικής άσκησης, η διάρκεια αυτής, ο αριθμός των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο 8 Κατάρτιση των εργαζομένων στα μεγάλα τεχνικά έργα 1.Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι εταιρείες ανάδοχοι μεγάλων τεχνικών έργων δύνανται να συμβάλλονται για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη μορφή αστικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 Α.Κ., με σκοπό την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων που θα απασχοληθούν στην κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των μεγάλων τεχνικών έργων. 2.Η αστική εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. να συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικές εταιρείες τεχνολογικής ανάπτυξης, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με φυσικά πρόσωπα, με ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς τρίτων χωρών. 3.Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποτελεί το καταστατικό της αστικής εταιρείας, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Α.Κ.. και περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς όρους, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τα Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και της συμβαλλόμενης εταιρείας. 4.Οι συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν αστικές εταιρείες διαλύονται μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τεχνικού έργου και εντός δώδεκα (12) μηνών από την απόδοσή του για εκμετάλλευση ή λειτουργία. Άρθρο 9 Μέτρα για την εποχιακή απασχόληση μακροχρονίως ανέργων Στα κριτήρια των περιπτώσεων α έως δ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται για κάθε περίπτωση και αυτό του μακροχρονίως ανέργου. Ως τέτοιος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στον Ο.Α.Ε.Δ. για διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών. Άρθρο Άρθρο 10 Παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους 1.Άνεργοι μακροχρονίως, ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1)Έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α.. Για τη συμπλήρωση των ημερομισθίων αυτών λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου φορέα. 2)Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.. 2.Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει μηνιαία εισφορά στο Ι.Κ.Α. ίση με ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη του ανέργου, ο τρόπος απόδοσης της σχετικής εισφοράς από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Ι.Κ.Α. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 3.Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου αυτού ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται σε δύο (2) έτη που υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης, στην περίπτωση κατά την οποία ο μακροχρονίως άνεργος έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο, από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης λόγω γήρατος. 4.Εργοδότες που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.. εφόσον στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προσλάβουν άτομο που είχε υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. λαμβάνουν επί ένα (1) έτος από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσθετη επιχορήγηση, με σκοπό την κάλυψη μέρους των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εισφορών για την κάλυψη του μισθωτού στον κλάδο ασφάλισης παροχών ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.. ίση με το ποσό που ορίζεται κάθε φορά στην υπουργική απόφαση του άρθρου 6 του παρόντος νόμου για την επιχορήγηση των εργοδοτών που μετέχουν στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο 11 Επιχορήγηση εργοδοτών για την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους εργασίας 1.Από την ισχύ του παρόντος νόμου και έως τις 31.12.1997, οι μη εποχιακές ιδιωτικές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα μείωσης του έμμεσου μη μισθολογικού κόστους εργασίας για την πρόσληψη νέων ηλικίας από είκοσι (20) έως είκοσι εννέα (29) ετών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους και 2)για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ένταξή τους στο πρόγραμμα δεν θα προβούν σε μείωση του προσωπικού τους. 2.Οι προσλαμβανόμενοι από τις παραπάνω επιχειρήσεις νέοι και νέες ηλικίας από είκοσι (20) έως είκοσι εννέα (29) ετών συνάπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται ως προς την ασφάλιση τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του οικείου φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 3.Οι εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρος των καταβαλλόμενων μηνιαίως ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογούν, το οποίο ανέρχεται στις 30.000 δρχ. το μήνα για κάθε μισθωτό, για τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες της σύμβασης, και στις 35.000 δρχ. το μήνα για τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες της 12μηνης σύμβασης. 4.Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος νέων θέσεων εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο Άρθρο 12 Σύνθεση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 1.Το άρθρο 8 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Η σύνθεση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται ως εξής: 1)Ο Διοικητής του Οργανισμού, ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2)Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του. 3)Ενας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του. 4)Δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υποδεικνύονται από τον οικείο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους. 5)Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του. 6)Τέσσερις (4) εκπρόσωποι των μισθωτών, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους. από τους οποίους ο ένας για αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 7)Δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων του Ο.Α,Ε.Δ.. που εκλέγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του ν. 1836/1989. 8)Πέντε (5) εκπρόσωποι των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους. που υποδεικνύονται ως εξής: Τρεις από το Σ.Ε.Β., ένας από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας από την Ε.Σ.Ε.Ε.. Ένας από αυτούς υποδεικνύεται από κοινού και ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο αντιπρόεδρος αυτός προτείνεται από το Σ.Ε.Β.. 2.Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., μεταξύ των δύο κατά τα άνω υποδεικνυομένων, ορίζεται ο Α και ο Β Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού των Αντιπροέδρων και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. ο δεύτερος Αντιπρόεδρος. 3.Ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί με απόφασή του, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητες του στους αντιπροέδρους του Οργανισμού. 4.Στους αντιπροέδρους στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλεται, ανάλογα με την απασχόλησή τους. πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή. που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα τρία πέμπτα (3/5) των τακτικών αποδοχών του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού. 5.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι γενικοί διευθυντές του Ο.Α.Ε.Δ.. 6.Για τη θητεία των μελών, τη λειτουργία του Δ.Σ., τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις κυβερνητικού επιτρόπου, νομικού συμβούλου και γραμματέα και τον καθορισμό της αποζημίωσης των συμμετεχόντων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 2.Από την ισχύ του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και εντός τριών (3) μηνών συγκροτείται το Δ.Σ. αυτού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 31.12.1996. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί με την προηγούμενή του σύνθεση. Άρθρο Άρθρο 13 Μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ανέργων 1.Ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει προγράμματα ενίσχυσης της κινητικότητας των ανέργων με στόχο την απασχόλησή τους. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν: 1)Επιδοτούμενοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ.. κάτοικοι των νομών στους οποίους η εγγεγραμμένη ανεργία υπερβαίνει τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο. 2)Μακροχρονίως άνεργοι ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, κάτοικοι των νομών του εδαφίου α. Ως μακροχρονίως άνεργος θεωρείται ο εγγεγραμμένος του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών. 3)Ιδιωτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και εκείνες που λειτουργούν σε νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, που μπορούν να απασχολήσουν ανέργους των εδαφίων α και β του άρθρου αυτού. 4)Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και απασχολούν πάνω από 150 άτομα. 2.Τα προγράμματα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα: 1)Θεωρητική κατάρτιση στην περιοχή του τόπου κατοικίας του ανέργου, η οποία πραγματοποιείται: 1) στον Ο.Α.Ε.Δ., με ένταξη του ανέργου σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). 2) σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). 2)Πρακτική άσκηση διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός (1) μηνός, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον τόπο υποδοχής. 3)Απασχόληση στην επιχείρηση, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών, με δυνατότητα ένταξης κατά προτεραιότητα στα προγράμματα του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 4)Έξοδα μετεγκατάστασης που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εδάφια α και β της παραγράφου αυτής δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για την επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα. 3.Το κόστος που προκύπτει από τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και μπορεί να προέρχεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 4.Επιδοτούμενοι άνεργοι, που θα βρίσκουν θέσεις εργασίας εκτός του τόπου κατοικίας τους και αποφασίσουν να μετεγκατασταθούν, δύνανται να προεισπράξουν τα μη καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας, λαμβάνοντας εφάπαξ το ήμισυ τουλάχιστον των χρημάτων που αντιστοιχούν σ αυτά, εφόσον η μετεγκατάστασή τους πραγματοποιηθεί σε τόπο εργασίας που απέχει τουλάχιστον εκατό (100) χιλιόμετρα από τον παλαιό τόπο εργασίας και κατοικίας τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που προσδιορίζει τους όρους της χορήγησής του. 5.Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) αναλαμβάνει την επί διετία επιδότηση του ενοικίου του μετακινουμένου από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ. Σ. του Ο.Ε.Κ.. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και οι όροι δανειοδότησης για απόκτηση μόνιμης κατοικίας μετά πάροδο διετίας από την εγκατάσταση του ανέργου στον τόπο υποδοχής. 6.Οι όροι για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο Άρθρο 14 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης (ΠΕ.ΠΑ.) 1.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1836/1989, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης (ΠΕ.Π.Α.), με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ.. με σκοπό: 1)Την έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση και καταγραφή της αγοράς εργασίας. 2)Τη δημιουργία του εθνικού και των περιφερειακών παρατηρητηρίων απασχόλησης. 3)Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, πιλοτικών δράσεων και καινοτομικών ενεργειών, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Αττικής, χαρακτηρίζεται ως εθνικό για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συντονισμό των δράσεων των ΠΕ.Π.Α.. 2.Στα Δ.Σ. των ΠΕ.Π.Α. της παρ. 1 συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ο.Α.Ε.Δ.. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η σύνθεση των Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία τους καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 2.Οι σκοποί που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν και σκοπούς των ήδη συσταθέντων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, Πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.). 3.Τα συσταθέντα Π.Ι.Ε.Κ.Α.. με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1836/1989. όπως ισχύει. παραμένουν σε λειτουργία, ενώ οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τη λειτουργία τους προσαρμόζονται στα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό. Ο συνολικός χρόνος προσαρμογής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 15 Γραφεία Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων 1.Οι Ο.Τ.Α.. τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων και των εργοδοτών δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης Ανέργων. Μοναδικός σκοπός των Γραφείων αυτών είναι η ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών, που θα παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα Γραφεία Ενημέρωσης και Απασχόλησης, η διασύνδεσή τους με τις υποδομές πληροφόρησης και ενημέρωσης του Ο.Α.Ε.Δ.. η συνεργασία τους με τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., η περιγραφή του έργου τους, η στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του Ο.Α.Ε.Δ. στις δαπάνες λειτουργίας τους. καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 2.Τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργοδοτών και οι Ο.Τ.Α. δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες με τον Ο.Α.Ε.Δ. και να ιδρύουν Γραφεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων. Ο σκοπός των Γραφείων αυτών είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης, για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αυτά τα Γραφεία, η διασύνδεσή τους με τις υποδομές πληροφόρησης, και ενημέρωσης του Ο.Α.Ε.Δ.. η συνεργασία τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., η στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό, η περιγραφή του έργου τους. στα πλαίσια υλοποίησης των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του Ο.Α.Ε.Δ. στις δαπάνες λειτουργίας τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο Άρθρο 16 Διαδικασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη νόμιμη διαμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα 1.Εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου, συγκροτείται ειδική επιτροπή καθορισμού των προϋποθέσεων για τη νόμιμη διαμονή και εργασία αλλοδαπών, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από: 1)Τον πρόεδρο, που ορίζει με τον αναπληρωτή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2)Δεκατέσσερα (14) μέλη. που ορίζουν, με τους αναπληρωτές τους, έναν ο Υπουργός Εξωτερικών, έναν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, έναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έναν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, έναν ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ., δύο η Γ.Σ.Ε.Ε., έναν ο Σ.Ε.Β., έναν η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έναν η Ε.Σ.Ε.Ε., έναν η ΠΑ.Σ.Ε. ΓΕ.Σ.. έναν η ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.. έναν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και έναν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.). 3)Στην επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας νομικός επιστήμων, που επιλέγει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2.Η ειδική επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο που από κοινού θα αποφασιστεί στην πρώτη συνεδρίασή της, ενώ τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής αναλαμβάνει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. 3.Η συγκρότηση της ειδικής επιτροπής και ο καθορισμός της αμοιβής των μελών της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού. 4.Εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησής της η ειδική επιτροπή θα εισηγηθεί προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Γεωργίας, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας σχέδιο προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος από την ειδική επιτροπή. τα προαναφερόμενα Υπουργεία συντάσσουν τελικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που το υποβάλουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) για τη διατύπωση των απόψεών της. Μετά τη γνώμη της Ο.Κ.Ε., οι συναρμόδιοι Υπουργοί προτείνουν την έκδοση προεδρικού διατάγματος, που μεταξύ των άλλων ρυθμίζει, κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων: 1)Τη μέθοδο και τα μέσα καταγραφής των αλλοδαπών. που διαμένουν στην Ελλάδα. 2)Τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την έκδοση της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών*. 3)Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για όσους αλλοδαπούς αρνούνται ή αμελούν να εφοδιαστούν με την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών. 4)Τη χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών. 5)Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επανέκδοση ή ανανέωση της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών. στ. Το φορέα που θα αναλάβει το έργο της έκδοσης της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών. 5.Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που αφορά την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών, η ειδική επιτροπή εισηγείται, προς τους αναφερόμενους στην παρ. 4 του άρθρου αυτού Υπουργούς. σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου αυτού. Εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου προεδρικού διατάγματος από την ειδική επιτροπή, συντάσσεται με την ευθύνη των παραπάνω Υπουργών το τελικό κείμενο του προεδρικού διατάγματος, το οποίο υποβάλλεται στην Ο.Κ.Ε. για τη διατύπωση των απόψεών της. Μετά τη γνώμη της Ο.Κ.Ε., οι συναρμόδιοι Υπουργοί συντάσσουν το προεδρικό διάταγμα και προβαίνουν στις απαραίτητες για την έκδοσή του διαδικασίες. 6.Το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζει, κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων: 1)Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου αλλοδαπός που κατέχει την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών να γίνει κάτοχος της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας. 2)Τις προϋποθέσεις της χρονικής κλιμάκωσης της ισχύος της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας. 3)Κάθε θέμα που αφορά στη νόμιμη εργασία των αλλοδαπών στον ιδιωτικό τομέα, την απασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, καθώς και θέματα που αφορούν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των αλλοδαπών, που είναι κάτοχοι της Κάρτας αυτής. 4)Τη διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την έκδοση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας. Άρθρο Άρθρο 17 Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) προστίθεται: Ό Ο.Ε.Κ. δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.), να επιχορηγεί την εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών των ενεργειακών συστημάτων του οικισμού ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Το ύψος κάθε επιχορήγησης θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού και θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., μετά από υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού από την εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.. Άρθρο Άρθρο 18 Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. πλην των εισφορών των τριών (3) τελευταίων μηνών που είναι απαιτητές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μαζί με τα αναλογούντα σ αυτές πρόσθετα τέλη, υπολογιζόμενα μέχρι το τέλος του μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού, καθώς και με τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη, τόκους, λοιπές προσαυξήσεις ή επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης κ.λπ., κεφαλαιοποιούνται, διακανονίζονται και εξοφλούνται, είτε εφάπαξ είτε με δόσεις άτοκες, ως εξής: 1.Καταβολή εισφορών εφάπαξ: Καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά, πρόσθετα τέλη κ.λπ.), με έκπτωση σε ποσοστό 60% επί των πρόσθετων τελών. 2.Καταβολή εισφορών σε δόσεις: 1)Καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά, πρόσθετα τέλη κ.λπ.) σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση του 40% των πρόσθετων τελών. 2)Καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά, πρόσθετα τέλη κ.λπ.) σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση του 25% των πρόσθετων τελών. 3)Καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής (κύρια εισφορά, πρόσθετα τέλη κ.λπ.) σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία έκπτωση επί των πρόσθετων τελών. 3.Σε όσους επιλέξουν την καταβολή της ρυθμισθείσας οφειλής σε μηνιαίες δόσεις, παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων εξόφλησης των υπολειπόμενων δόσεων εφάπαξ, με την προϋπόθεση να μην έχουν απωλέσει τη ρύθμιση, με έκπτωση στα πρόσθετα τέλη κατά το ποσοστό που ισούται με τη διαφορά του ποσού έκπτωσης της επιλεγείσας ρύθμισης και του 60%. 4.Η κατά τα ανωτέρω έκπτωση από τα πρόσθετα τέλη γίνεται τόσο στα οίκοθεν, όσο και στα αυτοτελή πρόσθετα τέλη. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. 5.Η αίτηση για το διακονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 6.Όσοι επιλέξουν τη ρύθμιση της εφάπαξ καταβολής, θα πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις, θα πρέπει να προκαταβάλουν το 5% της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής τους. όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση των πρόσθετων τελών, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραν του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 7.Προϋπόθεση υπαγωγής στο διακανονισμό είναι η καταβολή της προκαταβολής, καθώς και όλων των εισφορών που ανάγονται σε χρονική περίοδο που δεν υπάγεται στη ρύθμιση και είναι απαιτητές κατά την ημέρα υπαγωγής σαυτή. Σε περίπτωση που οι εισφορές αυτές βεβαιωθούν, δύναται ο εργοδότης να καταβάλλει αυτές και να πιστωθούν κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 1902/1990, εφόσον διαυτού του τρόπου συνεχίζεται η ρύθμιση. 8.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση, θα προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1902/1990 πρόσθετα τέλη. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης πέραν των τριών (3) μηνών, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου με το νόμο αυτόν ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σαυτή κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λπ.. 9.Στο διακανονισμό αυτόν υπάγονται και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ Ι.Κ.Α.-ΕΛΔΕΟ, καθώς και οι εισφορές όλων των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης, αρωγής, ασθένειας, πρόνοιας, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαιρουμένων των εισφορών από προαιρετική ασφάλιση. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.. 10.Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές διατάξεις που είναι σε ισχύ. 11.Για όσο διάστημα οι εργοδότες τηρούν τους όρους του διακανονισμού: 1)Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί. 2)Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του α.ν.86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 3)Δεν υποβάλλονται αιτήσεις για προσωπική κράτηση. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.2065/1992. Επίσης αποσύρονται οι υποβληθείσες αιτήσεις, διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.7 του ν. 1902/1990, που αφορούν το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών και ανακαλούνται οι ήδη επιβληθείσες απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα για όσο διάστημα είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. Οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές για ρύθμιση της οφειλής επιστρέφονται, διατηρούνται δε οι κατατεθείσες για άλλους λόγους ή αντικαθίστανται με νέες που θα καλύπτουν τις δόσεις της παρούσας ρύθμισης. Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης. 12.Το Ι.Κ.Α. και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη διανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης. 13.Οι οφειλόμενες στο Ι.Κ.Α. εισφορές που δεν δύνανται να βεβαιωθούν από το ίδρυμα, μπορούν να ρυθμιστούν με- δήλωση του εργοδότη, στην οποία θα προσδιορίζεται η κατά μήνα οφειλή του. Μετά τον οριστικό έλεγχο από το Ι.Κ.Α. και τη βεβαίωση των οφειλόμενων εισφορών και εφόσον προκύψουν διαφορές, γίνεται επανυπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων της ρύθμισης και η διαφορά αυτών με Τ αναλογούντα πρόσθετα τέλη, υπολογισμένα από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καταβάλλονται μαζί με την τρέχουσα δόση. 14.Οι εργοδότες, που δεν θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση ή απωλέσουν αυτήν ή δημιουργήσουν οφειλές περιόδου μεταγενέστερης της ρυθμιζόμενης, εξακολουθούν να ρυθμίζουν αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 112-116 του Κ.Α.-Ι.Κ.Α.. σε καμία όμως περίπτωση η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να περιέχει ευνοϊκότερους όρους απ αυτούς της παρούσας ως προς την προκαταβολή και τις δόσεις. 15.Στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί και είναι ενήμερες με τη ρύθμιση αυτή. χορηγείται βεβαίωση της παρ.7 του άρθρου 39 του ν.2065/1992. με παρακράτηση ποσοστού 30% από τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους κατά του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Το ποσοστό αυτό. με απόφαση του αρμοδίου κατά το άρθρο 112 του Κ.Α-Ι.Κ.Α. οργάνου, μπορεί να περιοριστεί μέχρι το 10%. Τα παρακρατούμενα και αποδιδόμενα στο Ι.Κ.Α. ποσά. αφαιρούνται από την οφειλή των τελευταίων δόσεων. Συμψηφίζονται όμως υποχρεωτικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.. δήμους και κοινότητες. των αναδόχων οικοδομοτεχνικών έργων του Δημοσίου, οι προερχόμενες από εξόφληση τελικού λογαριασμού, έστω και αν αυτοί είναι ενήμεροι με την παρούσα ρύθμιση. 16.Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από τα ταμεία αυτοτελώς απασχολούμενων η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα διακανονισμό. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης το αντίστοιχο ποσό αυτής συμψηφίζεται και παρακρατείται από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του αμέσως επόμενου μήνα. Άρθρο Άρθρο 19 1.Τα ποσά των συντάξεων συνταξιούχων των συγχωνευόμενων στο Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ Φορέων, Κλάδων ή Λογιαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης από την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης ανακαθορίζονται ως εξής: 1)Ποσά, τα οποία είναι μικρότερα από το ισχύον κατά την ημερομηνία ισχύος της συγχώνευσης κατώτατο όριο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ, αναπροσαρμόζονται στο κατώτατο αυτό όριο σύνταξης. 2)Ποσά μεταξύ του ποσού του κατώτατου ορίου συντάξεων Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ και μέχρι του ποσού του κατώτατου ορίου αυτού αυξημένου κατά 50%, καταβάλλονται χωρίς μεταβολή. 3)Ποσά, τα οποία κατά την προηγούμενη της συγχώνευσης ημέρα είναι μεγαλύτερα του κατώτατου ορίου του Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ αυξημένου κατά 50%, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ, διατηρουμένης της επιπλέον διαφοράς ως προσωρινού επιδόματος, συμψηφιζομένου με τις αυξήσεις των συντάξεων του Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ. 4)Ποσά, όπως διαμορφώνονται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, δεν υπόκεινται στις μειώσεις που έχουν γίνει στον υπολογισμό της συντάξεως του κύριου ασφαλιστικού φορέα. 5)Σε περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις και καταβάλλεται ως οργανικό ποσό το προκύπτον κατά τις διατάξεις του συγχωνευόμενου ταμείου. 6)Σε περιπτώσεις συντάξεων συνταξιούχων, οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται από φορέα κύριας ασφαλίσεως ή δεν πληρούν τις χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ, τα ποσά αυτών αναπροσαρμόζονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις. 7)Τα διαμορφωνόμενα κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις ποσά αποτελούν ποσά συντάξεων Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ και διέπονται στο εξής από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού. 2.Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ (π.δ/μα 995/1980, ΦΕΚ 251Α). καταργούνται. 3.Η ισχύς της διάταξης αυτής, αρχίζει από 1ης Ιουλίου 1996. Άρθρο 20 1.Από 1ης Ιουλίου 1996 καταβάλλεται Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) στους συνταξιούχους αναπηρίας, γήρατος και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ν.Α.Τ.. πλην Ο.Γ.Α.. από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιουλίου 1996 το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας. 2)Το συνολικό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) και το εισόδημα από απασχόληση να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές. 3)Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές και 4)Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) δραχμών. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 1995. 2.Στους συνταξιούχους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και λαμβάνουν ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης (κύριας και επικουρικής), μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων, κατά τους μήνες Μάιο ή Ιούνιο 1996, που υπερβαίνει τις εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δρχ. δεν καταβάλλεται επίδομα. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγείται και σ εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 1η Ιουλίου 1996, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους συνταξιούχους που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτήν, το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επομένου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 3.Ποσό Επιδόματος. 1)Για συνολικά ποσά μηνιαίων συντάξεων (κύριων και επικουρικών), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις χορηγηθείσες αυξήσεις μέχρι 30.6.1996, μέχρι 100.000 δρχ. καταβάλλεται επίδομα ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400) δραχμών μηνιαίως. 2)Για συνολικά ποσά μηνιαίων συντάξεων (κύριων και επικουρικών), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις χορηγηθείσες αυξήσεις μέχρι 30.6.1996 από 100.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 110.000 δραχμών καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω: Ποσό σύνταξης 100.001 - 104.000 δραχμές 104.001 - 107.000 δραχμές 107.001 - 110.000 δραχμές Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 8.550 δραχμές 5.700 δραχμές 2.850 δραχμές Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Στους συνταξιούχους αναπηρίας, που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα θα ισούται με τα 2/3 των προαναφερόμενων ποσών. 4.Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλεται και μαζί με τη σύνταξη που χορηγείται ως δώρο Χριστουγέννων και κατά το ήμισυ μαζί με τη σύνταξη που χορηγείται ως δώρο Πάσχα όσο και μαζί με τη σύνταξη που χορηγείται ως επίδομα άδειας. 5.Το Ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.). θα καταβάλλεται μέχρι 31.8.1997 με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Για το εφεξής χρονικό διάστημα και σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από 1.9.1997. τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυπλίας. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κατά το προηγούμενο έτος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., για τις από 1.9.97 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση, με βάση την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή. Το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται καθ όλη τη χρονική διάρκεια των παραπάνω περιόδων, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή στο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης. 6.Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, το Δημόσιο ή το Ν.Α.Τ. επιλέγουν με αίτησή τους το φορέα ο οποίος θα καταβάλλει το Ειδικό Επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά του στοιχεία ή πολλαπλής είσπραξης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξής του, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού. 7.Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας των οικείων ταμείων, ούτε στην ειδική εισφορά συνταξιούχων του άρθρου 60 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α). Άρθρο 21 Από 1ης Ιανουαρίου 1997 και εφεξής τα κατώτατα όρια συντάξεων έως το ύψος των εκάστοτε ισχυόντων κατωτάτων ορίων του Ι.Κ.Α., καθώς και οι προσαυξήσεις τους, λόγω οικογενειακών βαρών, που χορηγούν οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ν.Α.Τ., πλην Ο.Γ.Α., αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους που αφορά την αναπροσαρμογή, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Οι σχετικές αυξήσεις χορηγούνται εξ ημισείας την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορίζεται και το καταβλητέο από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της αυξήσεως ημερολογιακού έτους, διορθωτικό ποσό που τυχόν προκύπτει, λόγω διαφοράς μεταξύ του καθορισθέντος και του πραγματικού ποσοστού αυξήσεως του παραπάνω δείκτη. Άρθρο 22 1.Οι υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς το Ι.Κ.Α. και ΤΥΔΚΥ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, απαλλάσσονται από τις πρόσθετες προσαυξήσεις, επιβαρύνσεις κ.λπ.. Οι οφειλές που απομένουν εξοφλούνται σε εξήντα (60) άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.). Η παρακράτηση και απόδοση των οφειλών αυτών γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την εκάστοτε καταβολή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), με βάση τις σχετικές καταστάσεις που αποστέλλει το Ι.Κ.Α. και το ΤΥΔΚΥ, από τις οποίες προκύπτει το ποσό οφειλής της κάθε δόσης, καθώς και ο υπόχρεος Ο.Τ.Α.. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δε λοιπές δόσεις με την κατανομή του κάθε μήνα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. 2.Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των παραπάνω εισφορών από τους υπόχρεους δήμους και κοινότητες, αυτές παρακρατούνται υποχρεωτικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την εκάστοτε καταβολή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των παραπάνω ασφαλιστικών οργανισμών προς το ταμείο αυτό και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. και στο ΤΥΔΚΥ. Η εν λόγω ειδοποίηση υποβάλλεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία των ασφαλιστικών οργανισμών προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, πιστώνονται δε κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 1902/1990. Οι προαναφερόμενες εισφορές αποδίδονται στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης. 3.Για τους δήμους και κοινότητες που υπάγονται, στην παρούσα ρύθμιση εφαρμόζονται ανάλογα ο» διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 18 του νόμου αυτού και χορηγούνται βεβαιώσεις για λήψη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δανειοδότηση - χρηματοδότηση από τράπεζες ή οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Άρθρο 23 Μετά το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 και προ των δύο τελευταίων εδαφίων της ίδιας παραγράφου προστίθενται εδάφια β, γ και δ που έχουν ως εξής: Για τα κατασκευαζόμενα ιδιωτικά οικοδομικά έργα και οικοδομικές εργασίες οι κατ ελάχιστον καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται με βάση τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή τους. όπως οι ημέρες αυτές προσδιορίζονται από τον Κανονισμό που προβλέπει η α περίοδος του β εδαφίου της παρ. 2 του επόμενου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α). Οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, χωρίς να συναρτώνται κατ ανάγκη με την απασχόληση συγκεκριμένου προσώπου, λογίζονται ως πραγματοποιηθείσες και οι αναλογούσες σ αυτές εισφορές καθίστανται απαιτητές χωρίς καμία περαιτέρω εκκαθάριση. πλην αν ρητώς με διάταξη νόμου ή κατ εξουσιοδότηση νόμου εκδοθέντος κανονισμού ορίζεται άλλως. Εφόσον όμως μεταγενεστέρως για την ίδια εργασία διαπιστώθηκε απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων σε ημέρες πρόσθετες των ήδη δηλωθεισών, για την οποία έχουν ήδη υπολογισθεί οι κατ ελάχιστον καταβλητέες εισφορές, για καθεμία από τις ημέρες αυτές συμψηφίζεται το ποσό των εισφορών που έχει ήδη υπολογισθεί γι αυτήν. Για κάθε υπολογισμό ελάχιστων καταβλητέων εισφορών που έγινε από 1.1.1993 μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, ως και για οικοδομικά έργα και οικοδομικές εργασίες που εκτελέστηκαν ωσαύτως μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και δεν δηλώθηκε απασχόληση, ισχύουν οι παρούσες διατάξεις.. Άρθρο 24 Χορήγηση Επιδόματος Παραγωγικότητας στους υπαλλήλους Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. 1.Από 1ης Ιουλίου 1996 χορηγείται ειδικό επίδομα αυξημένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. και στον Ο.Ε.Ε. ή είναι αποσπασμένοι από τους Οργανισμούς αυτούς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το επίδομα αυτό παρέχεται επίσης στο αποσπασμένο από άλλες υπηρεσίες στους παραπάνω Οργανισμούς προσωπικό στους απασχολούμενους από τους Οργανισμούς με σχέση έμμισθης εντολής (νομικούς συμβούλους - δικηγόρους), ως και στον ελεγκτή ιατρό του Ο.Α.Ε.Δ. και στους δικηγόρους του Ι.Κ.Α.. 2.Το ύψος του παραπάνω επιδόματος ως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη των Δ.Σ. των άνω Οργανισμών. 3.Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή του άνω επιδόματος κατά κατηγορία και κλάδο υπαλλήλων, θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των οικείων ως άνω Οργανισμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διακρίσεις της παραπάνω απόφασης. Άρθρο 25 1.Στο εδάφιο ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθενται τα εξής: Καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζομένης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το προσωπικό του Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε. Κ.Α.) Αττικής.. 2.Το ειδικό μηνιαίο επίδομα των 18.000 δραχμών που χορηγείται από 1ης Ιουλίου 1992, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) στους προϊσταμένους της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), καθώς και σε όλους τους δικηγόρους των Οργανισμών αυτών και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 1996 και στο νομικό σύμβουλο του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο 26 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οι κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούσες στους νομούς της χώρας Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. (Σχολές Μαθητείας (Σ.Μ.). Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Κοινωνικού Αποκλεισμού) κ.λπ.) και οι Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα ιδρυθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί να συγκροτούνται σε ενιαία ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.). 1.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 2.Το άρθρο 7 του ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο Άρθρο 7 Διαμονή, περίθαλψη, ψυχαγωγία και άθληση των καταρτιζομένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. 1. Σε όσους παρακολουθούν προγράμματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Μαθητεία) στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.. μπορεί να τους παρέχεται τροφή και στέγη δωρεάν στις Μαθητικές Εστίες που λειτουργεί για το· σκοπό αυτόν ο Ο.Α.Ε.Δ. ή σε άλλα κατάλληλα Ιδρύματα ή Καταστήματα, με ανάθεση των υπηρεσιών αυτών κατά τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις. Όπου δεν μπορεί ο Ο.Α.Ε.Δ. να παρέχει υπηρεσίες στέγασης και σίτισης κατά τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατόν, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, που εκδίδεται κατά περίπτωση, να συμμετέχει σ αυτές με ημερήσιο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την Ιδια απόφαση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 2.Στους εκπαιδευόμενους στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αυτές παρέχονται από το Ι.Κ.Α. με δαπάνες του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι να συμπληρωθούν οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Το ύψος και ο τρόπος απόδοσης από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Ι.Κ.Α. της απαιτούμενης δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη των Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ι.Κ.Α.. 3.Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να προβαίνει με δαπάνες του στη λήψη μέτρων προληπτικής υγιεινής για τους επαγγελματικά καταρτιζόμενους στις Εκπαιδευτικές του Μονάδες. 4.Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να προβαίνει σε δαπάνες για ψυχαγωγία, άθληση και πολιτιστική ανύψωση των εκπαιδευομένων του μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτού. 3.Στο άρθρο 8 του ν. 709/1977 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και 7. που έχουν ως εξής: 4. Οι καταρτιζόμενοι σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.: α) Μαθητείας, β) Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι επιχορήγησης των επιχειρήσεων στις οποίες ασκούνται οι καταρτιζόμενοι. Οι ειδικοί όροι και οι συνθήκες της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων. 5.Όταν ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν διαθέτει στις Εκπαιδευτικές του Μονάδες την απαραίτητη υποδομή για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μπορεί να μισθώνει για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλους χώρους από φορείς του Δημοσίου, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου, τομέα, από φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Μισθωτών και Εργοδοτών, που διαθέτουν τέτοιους χώρους. 6.Όπου στο ν. 709/1977 και γενικά στη νομοθεσία που διέπει την Επαγγελματική Κατάρτιση που παρέχει ο Ο.Α.Ε.Δ. σε άνεργους και εργαζόμενους αναφέρεται ο όρος Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση (Τ.Ε.Κ.). στο εξής αντικαθίσταται με τον όρο Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.). 7.Οι διατάξεις των άρθρων 1. 3, 10 και 11 του ν. 709/1977 καταργούνται. 4.Το άρθρο 9 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 9 1.Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με ανάλογα Ιδρύματα και Ινστιτούτα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Τρίτων Χωρών, για τη συγγραφή βιβλίων και εκπαιδευτικών πακέτων, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων: α) για την επαγγελματική κατάρτιση και β) για την επιμόρφωση του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ.. 2.Με τα παραπάνω Ιδρύματα και Ινστιτούτα ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης για το προσωπικό του. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. 3.Με τα Ιδρύματα και Ινστιτούτα της παραγράφου 1 ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται και για τη διενέργεια ερευνών σχετικών με τους τομείς των δραστηριοτήτων του. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι συνεργασίας και η χρηματοδότησή της που μπορεί να βαρύνει ολικά ή μερικά τον Ο.Α.Ε.Δ.. 5.Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και των Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων της παραγράφου 1, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι συνεργασίας και ο επιμερισμός των δαπανών. 5.Ο Ο.Α.Ε.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πρακτικό ή θεωρητικό τους μέρος ή στο σύνολό τους. Μπορεί επίσης με απόφαση του Δ.Σ. να παραχωρεί εκπαιδευτικά πακέτα σε φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 5.1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. ρυθμίζονται οι όροι ανάληψης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. και οι όροι παραχώρησης των εκπαιδευτικών πακέτων. 5.2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και των παραπάνω φορέων ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι και το κόστος ανάληψης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. 5.3. Τα έσοδα από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι τυχόν πόροι που θα προέλθουν από την παραχώρηση των εκπαιδευτικών πακέτων περιέρχονται στο Λογαριασμό Εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ.. 5.4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. καθορίζονται ο σκοπός για τον οποίο θα διαθέτονται ο» πόροι που θα προκύπτουν από τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από την καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ο τρόπος διάθεσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 6.Το εδάφιο που προστέθηκε με το άρθρο 24 του π.δ/τος 111/1987 (ΦΕΚ 64 Α) στο άρθρο 64 του β.δ/τος 266/1971 (ΦΕΚ 80 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να παραχωρείται η χρήση και η εκμετάλλευση των Κυλικείων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε πρόσωπα που επιλέγονται μετά από γνώμη της Επιτροπής που συγκροτείται, για το σκοπό αυτόν, με Απόφαση του Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του β.δ/τος 803/1970 (ΦΕΚ 1 Α). Η χρήση και εκμετάλλευση Κυλικείων που θα εξυπηρετούν περισσότερα από πεντακόσια (500) άτομα θα παραχωρείται σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού. Οι όροι ανάθεσης και διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Αν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβληθεί προσφορά ή αν ο διαγωνισμός αποτύχει ή αν κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. η επιλογή των προσώπων για την ανάθεση της χρήσης και εκμετάλλευσης και των κυλικείων αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από γνώμη της παραπάνω Επιτροπής.. 7.Το αγρόκτημα, επιφανείας 12.467.17 τ.μ.. που βρίσκεται στην θέση -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΓΑΝΑΣ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Τρίπολης, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του α.ν. 31/1967 (ΦΕΚ 97 Α) και 2 του α.ν. 237/1967 (ΦΕΚ 238 Α), μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε. ΓΕ.Σ.). παραχωρείται δωρεάν στον Ο.Α.Ε.Δ. για την ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Αρκαδίας, προς εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής. Η αποδοχή της δωρεάς αυτής με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. στην οποία σημειώνονται όλα τα γνωρίσματα του παραχωρούμενου αγροκτήματος, αποτελεί το νόμιμο τίτλο μεταγραφής υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς άλλη διατύπωση. Άρθρο 27 θεμάτων οικονομικών υπηρεσιών 1.Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α) και οι διατάξεις του π.δ/τος 696/1982 (ΦΕΚ 145 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στις επιχειρήσεις που επιχορηγούνται για επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους σ όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων των όρων των σχετικών προγραμμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1116/1981 (ΦΕΚ 8 Α), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 25 του ν. 1262/1982 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1836/1989. 1.1. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παράβασης των όρων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων ή ανέργων από επιχειρήσεις που επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1836/1989, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2224/1994. 2.Στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. για εκτέλεση υπηρεσίας ή μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί, κατ εξαίρεση του άρθρου 17 του ν.δ/τος 496/1974 Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 204 Α), να προκαταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 90% του συνόλου των δικαιολογούμενων εξόδων, με απόδοση λογαριασμού που θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας η οποία θα ορίζεται από τη σχετική για τη μετακίνηση απόφαση του Δ.Σ. 2.1. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται να τηρηθεί απόρρητη η μετακίνηση, στο έγγραφο που θα απευθύνει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η Υπηρεσία που διατάσσει τη μετακίνηση, θα αναφέρεται ο αριθμός της απόφασης μετακίνησης, η διάρκεια της μετακίνησης και το ποσό της προκαταβολής. Άρθρο 28 θεμάτων επιδότησης ανεργίας οικοδόμων 1.Η παρ. 2 του αρθρ. 31 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει όμοια θέματα, καταργείται από την ισχύ του παρόντος νόμου. 2.Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Για να δικαιούνται επίδομα ανεργίας οι άνεργοι των κατηγοριών της παρ. 1.απαιτούνται: 1)120 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου για επιδοτούμενους από την ισχύ του παρόντος νόμου και ύστερα, 2)110 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.. προκειμένου για επιδοτούμενους από 1.6.1997 και ύστερα, 3)100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου για επιδοτούμενους από 1.6.1998 και ύστερα. Ως περίοδος υπολογισμού των ημερομισθίων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ θεωρείται το 14μηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.. Άρθρο 29 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι αποδοχές των Ιπταμένων Συνοδών και των Ιπταμένων Φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας κατά το χρόνο ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου 9 του Μέρους Γ του β.δ/τος 701/1964 Περί κυρώσεως του Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΦΕΚ 232 Α), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Πρακτικά Συμφωνίας. Οι διατάξεις του εδ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α) και της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α) παύουν να ισχύουν για τους Ιπταμένους Φροντιστές και τους Ιπταμένους Συνοδούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Άρθρο 30 1.Το προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α) μηνιαίο επίδομα ειδικότητας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) αυξάνεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1996 κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Η, εκ της ως ανωτέρω προσαύξησης, προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις (3) δόσεις την 1η Απριλίου, την 1η Αυγούστου και την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους υπό την προϋπόθεση της αύξησης της χωριτηκότητας του Εθνικού Εναερίου Χώρου κατά δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και την αναγκαία συνεπακόλουθη αύξηση της χωριτηκότητας Εναέριας Κίνησης των Αεροδρομίων κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου. 2.Το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 μηνιαίο επίδομα Άδειας Ειδικότητας Ηλεκτρονικού Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ4 και ΤΕ4 της Υ.Π.Α. και το προβλεπόμενο στην παρ. 3 μηνιαίο επίδομα Αερολιμενικών Υπηρεσιών για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 και ΤΕΙ Αερολιμενικών προσαυξάνονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 1996 κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η αναγκαία αύξηση της υποστήριξης, για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου των συστημάτων Αεροναυτιλίας και Εξυπηρέτησης των Αεροδρομίων. 3.Το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 μηνιαίο ειδικό επίδομα υποστήριξης Υπηρεσιών Αερολιμένων για το μόνιμο προσωπικό της Υ.Π.Α., πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και το με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στην Υ.Π.Α. αυξάνεται κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η αναγκαία αύξηση της υποστήριξης, από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου, των συστημάτων αεροναυτιλίας και εξυπηρέτησης των αεροδρομίων. 4.Η, εκ της ως ανωτέρω προσαύξησης των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο (2) δόσεις, την 1η Αυγούστου και την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 5.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι οφειλόμενες πρώτες δόσεις θα καταβληθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγεται η διάταξη του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995. Άρθρο 31 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις. 2017/4491 2017
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1997/358 1997
Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. 1997/359 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α. 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 1998/241 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 359/97 (Α.240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. 1998/242 1998