Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
1.  
  Ι. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 προστίθενται οι παράγραφοι 4. 5. 6, 7, 8. 9 και 10 ως εξής: 4. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας: α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε ή επώλησε και β) ότι αυτή είναι πράγματι η συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον ίδιο. όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά το Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία. 5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτη την υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης πριν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την υποβολή της αμέσως προηγούμενης. 6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται παραπάνω, το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει την άμεση εκ μέρους του κληθέντος υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης με την απειλή, σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ενός (1.000.000) μέχρι δέκα (10.000.000) εκατομμυρίων δραχμών. 7. Αν ο οφειλέτης, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, αίρεται ως προς αυτόν, ανεξάρτητα από κάθε άλλη κύρωση, ο χρονικός περιορισμός των έξι (6) μηνών, κατά τα ανωτέρω, και οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιούται να ζητήσει από αυτόν υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε μήνα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ως προς καθεμία υπεύθυνη δήλωση οι διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 8. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, με δικές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το μονομελές πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ αίτηση άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται. 9. Τα δικαιώματα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους έχουν κατ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν ή διαθέτουν ή πωλούν τεχνικά μέσα και υλικούς φορείς που υπόκεινται στην αμοιβή του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η σχετική δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του. 10. Σε περίπτωση κατά την οποία για την καταβολή της εύλογης αμοιβής επιλέγεται ο εισαγωγέας, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτικη απόκτηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας ή άλλων τεχνικών μέσων, η αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο σημείωση επί του τιμολογίου γίνεται επί του τιμολογίου διάθεσης των εν λόγω υλικών φορέων και τεχνικών μέσων και αναφέρει απλώς ότι στην τιμή διάθεσης περιλαμβάνεται και η υπολογισθείσα επί της ανωτέρω αξίας αμοιβή της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993. Η αμοιβή καθίσταται απαιτητή τρεις (3) μήνες από την εισαγωγή. ΙΙ.Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος που παίρνει τον αριθμό 5. ως εξής: 5. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. ΙΙΙ.Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος που παίρνει τον αριθμό 4. οι δε υπάρχουσες παράγραφοι 4,5,6,7 αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8. ως εξής: 4. Με την ποινή των παραγράφων 1, 2 και 3 τιμωρείται όποιος δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου..
Άρθρο 4 "Το άρθρο 86 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 86"
1.  
  Η Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. Υ. 339/30.4.1996 (ΦΕΚ 293 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού. καθώς και η Κεντρική Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού ΑΘΗΝΑ 1997, που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 5896/29.2.1996 (ΦΕΚ 146 Β) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής ΠΑΤΡΑ 1997 που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 13043/8.5.1996 (ΦΕΚ 361 Β) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα και λειτουργούν, από την ισχύ του νόμου αυτού, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Επιτροπών. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο έλεγχος των δαπανών των Επιτροπών αυτών διενεργείται από ορκωτούς λογιστές και από επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.
2.  
  Οι πιο πάνω Επιτροπές διαλύονται με. απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Επιτροπές υφίστανται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του πιο πάνω αρμόδιου Υφυπουργού, διατίθεται η κινητή και ακίνητη περιουσία των Επιτροπών για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου.
3.  
  Το απασχολούμενο στις Επιτροπές προσωπικό απολύεται χωρίς αποζημίωση, όταν λήξει το έργο των Επιτροπών. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Επιτροπών, καθορίζεται ο αριθμός του αναγκαίου για την εκκαθάριση προσωπικού. Το προσωπικό αυτό απολύεται, χωρίς αποζημίωση, όταν τελειώσει η εκκαθάριση..
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α/11.9.1990) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των οικογενειών των τριών Αξιωματικών, των πεσόντων την 31η Ιανουαρίου 1996, στα Ύμια.
2.  
  Οφειλές των πεσόντων ή των συζύγων τους, προς τις τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προερχόμενες από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι τις 30.1.1996, για απόκτηση ή βελτίωση στέγης, εξοφλούνται από το Δημόσιο.
Άρθρο 9
1.  
  Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού του κλάδου ΔΕ6 του Υπουργείου Πολιτισμού και ΔΕ2 Συντηρητών Έργων Τέχνης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου και πτυχίου Σχολής Συντήρησης και Αντιγραφής Εργων Τέχνης των σχολών ΑΤΟ Δοξιάδη και Θ Τεχνικής Σχολής τριετούς φοίτησης και που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία στον τομέα συντήρησης έργων τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, εντάσσονται σε προσωρινό κλάδο ΤΕΟ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχ/των του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωρινό κλάδο ΤΕΟ Συντηρητών Έργων Τέχνης του Μ.Ε.Λ.Τ., με εισαγωγικό κλιμάκιο 18ο και καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο 3ο.
2.  
  Οι ως άνω θέσεις είναι προσωπικές και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπηρετούντων υπαλλήλων
3.  
  Οι υπάλληλοι που υπάγονται στην ως άνω ρύθμιση δεν εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 214/1973 (ΦΕΚ 270 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α), καταργείται.
 2. Οι παράγραφοι 6. 7, 8 και 9 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 214/1973. που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν.δ/τος 1086/1971 (ΦΕΚ 281 Α), αναριθμούνται σε 5. 6, 7 και 8.
 3. Οι παράγραφοι 1. 2. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 1086/1971. όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.δ/τος 214/1973 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1694/1987. αντικαθίστανται ως εξής:
 4. 1.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 3α του παρόντος άρθρου, παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, ισόβια μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο στα ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα:
 6. Α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, θεατρικούς συγγραφείς, μεταφραστές θεατρικών έργων, δοκιμιογράφους φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου. ιστορικούς συγγραφείς - ιστοριογράφους και σεναριογράφους.
 7. Β.Εικαστικούς καλλιτέχνες,σκηνογράφους, φωτογράφους.
 8. Γ. Μουσουργούς, αρχιμουσικούς και ερμηνευτές.
 9. Δ. Συνθέτες, στιχουργούς, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής.
 10. Ε. Σκηνοθέτες, ηθοποιούς και λυρικούς καλλιτέχνες.
 11. ΣΤ.
 12. Χορογράφους και χορευτές και Ζ. Λαϊκούς καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες και ξυλογλύπτες.
2.  
  Από τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται σύνταξη οι έχοντες προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. 9. Η διαδικασία για την αναγνώριση του δικαιώματος για τη χορήγηση σύνταξης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού αρχίζει ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Επιτροπή της παραγράφου 3 Του άρθρου αυτού. Εάν δεν συμπληρωθεί μια χρονιά ο αριθμός αυτός με δικαιούχους, το υπόλοιπο μεταφέρεται στο αμέσως επόμενο έτος. κατά κατηγορία δικαιούχων. Η χορήγηση της σύνταξης γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 2-14/1973. που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν.δ/τος 1086/1971 (και αναριθμείται σε παράγραφο 7 με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. β του παρόντος). Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης ή της πρότασης..
3.  
  Για τους ήδη συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής εφαρμόζεται το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο
 1. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικώς μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνο επταμελής επιτροπή με την ονομασία Επιτροπή συνταξιοδότησης συγγραφέων και καλλιτεχνών, που διορίζεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τριετή θητεία από προσωπικότητες των Τεχνών και των Γραμμάτων.
 2. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έγκριση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της.
 3. Σε τυχόν αρνητική απόφαση, υποβάλλεται νέα πρόταση από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 4. Σε τυχόν δεύτερη άρνηση διορίζει τα μέλη της επιτροπής ο Υπουργός.
 5. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις εισηγήσεις των ειδικών πενταμελών επιτροπών που συνιστώνται ως εξής:.
  • Επιτροπή συγγραφέων, αποτελούμενη από δύο (2) προσωπικότητες των Γραμμάτων και από έναν (1) εκπρόσωπο της Εταιρείας Συγγραφέων, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφους, ιστορικούς συγγραφείς και ιστοριογράφους.
  • Επιτροπή Εικαστικών, αποτελούμενη από δύο (2) προσωπικότητες των Εικαστικών Τεχνών και της Φωτογραφίας και από έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της Πυραμίδας Ελλήνων Φωτογράφων και της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους εικαστικούς καλλιτέχνες, τους φωτογράφους και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού. αγ Επιτροπή Μουσικής, αποτελούμενη από δύο (2) προσωπικότητες της Μουσικής και από έναν (1) εκπρόσωπο της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών, της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος και της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους μουσουργούς, αρχιμουσικούς και ερμηνευτές, συνθέτες, στιχουργούς. ερμηνευτές ελληνικής μουσικής, λυρικούς καλλιτέχνες και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.
  • Επιτροπή Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού, αποτελούμενη από δύο (2) προσωπικότητες των ως άνω κατηγοριών και από έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, θεατρικούς συγγραφείς, μεταφραστές θεατρικών έργων, σεναριογράφους, χορογράφους, χορευτές και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.
  • Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας των ως άνω τεσσάρων ειδικών Επιτροπών διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και έχουν διετή θητεία.
  • Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος.
  • Οι Επιτροπές αυτές συνέρχονται το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος και περατώνουν το έργο τους μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.
 6. Οι κατ έτος απονεμόμενες συντάξεις κατανέμονται ως εξής:
 7. είκοσι (20) για την κατηγορία του εδαφίου 3αα (Επιτροπής Συγγραφέων), τριάντα (30) για την κατηγορία του εδαφίου 3αβ (Επιτροπής Εικαστικών). είκοσι (20) για την κατηγορία του εδαφίου 3αγ (Επιτροπής Μουσικών) και τριάντα (30) για την κατηγορία του εδαφίου 3αδ (Επιτροπής Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού) της παρούσας.
 8. Συμμετοχή του ιδίου προσώπου σε δύο Επιτροπές αποκλείεται.
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καταβάλλεται στα μέλη, τον Πρόεδρο.
 10. Αντιπρόεδρο, τους γραμματείς και τους εισηγητές των Επιτροπών αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, με δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις των νόμων 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν δ. Καταργούνται οι παρακάτω επιτροπές:
 11. Η Επιτροπή Συνταξιοδοτήσεως Λογοτεχνών, που προβλέπεται στο άρθρο 105 του π.δ/τος 941/1977 (ΦΕΚ 320 Α) και που μετονομάσθηκε σε Επιτροπή Συνταξιοδοτήσεως και Ασφαλίσεως Λογοτεχνών με το άρθρο 2 παρ 7 της υπ αριθ. 5 οικ. 25860 της 26/26 Απριλίου 1982 (ΦΕΚ 216 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών Η Επιτροπή Συνταξιοδοτήσεως Καλλιτεχνών, που προβλέπεται στο άρθρο 106 του π.δ/τος 941/1977, που μετονομάσθηκε αρχικά σε Επιτροπή Συνταξιοδοτήσεως Καλλιτεχνών και Μουσουργών με το άρθρο 2 παρ. 2 της υπ αριθ. 5 οικ. 25860 της 26/26 Απριλίου 1982 (ΦΕΚ 216 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών και ακολούθως σε Επιτροπή Συνταξιοδοτήσεως Εικαστικών Καλλιτεχνών και Μουσουργών με το άρθρο 2 παρ. 2 της υπ αριθ. 44046/1992 (ΦΕΚ 577 Β Διορθ.
 12. ΦΕΚ 656 Β) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού.
4.  
  Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται εφεξής ότι είναι ίσο με τα ογδόντα εκατοστά (80%) του βασικού μισθού του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου, όπως ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους..
Άρθρο Άρθρο2
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών δύναται να συσταθεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την οικονομική στήριξη των Ελλήνων καλλιτεχνών άσματος και χορού που στερούνται οικονομικών πόρων και έχουν σημαντική προσφορά στον τομέα τους Η οικονομική ενίσχυσή τους θα περιλαμβάνει τακτική και έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη επείγουσας ανάγκης αυτών και των οικογενειών τους. Πόροι της ένωσης είναι χορηγίες τρίτων πάσης νομικής μορφής και ιδίως καλλιτεχνών από διοργάνωση εκδηλώσεων, υπέρ του σκοπού αυτού, που απαλλάσσονται από φόρους και τέλη, καθώς και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού ανοίγει λογαριασμό στήριξης καλλιτεχνών άσματος και χορού που δέχεται τις χορηγίες, εντόκως, σε φερέγγυο πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις και αναλήψεις από το λογαριασμό ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, δημοσίων έργων και προμηθειών και το προϊόν αυτού ουδέποτε εντάσσεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, το ύψος. η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στελέχωση και στέγαση του φορέα που θα συσταθεί. Επίσης, διορίζεται 5μελής επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) προσωπικότητες του άσματος και του χορού, που επιλέγει ο Υπουργός και από έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος, των Ελλήνων Μουσουργών και της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, η οποία αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων και για το ύψος της χορηγίας, τακτικής και έκτακτης. Η απόφαση της επιτροπής είναι δεσμευτική για το Διευθυντή της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών που επιμελείται για την υλοποίηση αυτής. Ο πρόεδρος της επιτροπής, που ορίζεται με την ίδια απόφαση, του Υπουργού Πολιτισμού, από τα μέλη της. συνυπογράφει με τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών, απαραιτήτως για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από το λογαριασμό αυτόν. Η επιτροπή θα λειτουργήσει μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί από αυτή ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα που θα οριστικοποιηθεί με την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπογραφή του κανονισμού θα γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της άνω κοινής συστατικής υπουργικής απόφασης.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών δύναται να συσταθεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την οικονομική στήριξη των Ελλήνων ηθοποιών που στερούνται οικονομικών πόρων και έχουν σημαντική προσφορά στον τομέα τους. Η οικονομική ενίσχυση τους θα περιλαμβάνει τακτική και έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη επείγουσας ανάγκης αυτών και των οικογενειών τους. Πόροι της ένωσης είναι χορηγίες τρίτων πάσης νομικής μορφής και ιδίως καλλιτεχνών από διοργάνωση εκδηλώσεων, υπέρ του σκοπού αυτού, που απαλλάσσονται από φόρους και τέλη. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού ανοίγει λογαριασμό στήριξης ηθοποιών που δέχεται τις χορηγίες. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, το ύψος, η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στελέχωση και στέγαση του φορέα που θα συσταθεί. Επίσης, διορίζεται 5μελής επιτροπή καλλιτεχνών από εκπροσώπους των:.
 1. Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η), β) Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) και γ) Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, με πρόεδρο τον εκπρόσωπό του (Τ.Α.Σ.Ε.Η.), και από δύο (2) προσωπικότητες του θεάτρου που επιλέγει ο Υπουργός Πολιτισμού, η οποία αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων και για το ύψος της χορηγείας, τακτικής και έκτακτης.
 2. Η απόφαση της επιτροπής είναι δεσμευτική για το Διευθυντή της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών που επιμελείται για την υλοποίηση αυτής.
 3. Ο πρόεδρος της επιτροπής συνυπογράφει με τον εκάστοτε διευθυντή της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού, απαραιτήτως για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από το λογαριασμό αυτόν.
 4. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση δύναται να ανατεθεί η τήρηση του λογαριασμού και η διακίνηση του προϊόντος αυτού στην αντίστοιχη υπηρεσία του Τ.Α.Σ.Ε.Η., η οποία θα τον τηρεί σε φερέγγυο πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό του Τ.Α.Σ.Ε.Η.
 5. Επίσης, δύναται να καθοριστεί ότι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται από τις θεατρικές παραστάσεις που γίνονται κάθε χρόνο κατά την καθιερωμένη ημέρα του ηθοποιού θα διατίθενται υπέρ του άνω λογαριασμού.
 6. Η επιτροπή θα λειτουργήσει μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί από αυτή ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα που θα οριστικοποιηθεί με την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Η υπογραφή του κανονισμού θα γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της άνω κοινής συστατικής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Οι διατάξεις του ν. 2266/1994 έχουν εφαρμογή για τους υπηρετούντες στο καταργηθέν με το ν. 2273/1994 Ν.Π.Δ.Δ. Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίοι κατατάσσονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η δαπάνη για το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών των ανωτέρω θα βαρύνει από την ημερομηνία κατάταξής τους στις ως άνω θέσεις τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο Άρθρο7
1.  
  Από 1.9.1996 χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και στους υπαλλήλους αυτού που συνδέονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των εξής κατηγοριών: Αρχαιολόγων, Αρχαιολογικών Γραμματέων. Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Τοπογράφων, Χημικών Μουσείων και Λαογράφων. Το ίδιο επίδομα χορηγείται από της αυτής ημερομηνίας και στους μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συνδεόμενους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που ανήκουν σε κλάδους με τις αντίστοιχες ειδικότητες των ίδιων προσόντων. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος εκταμίευσης των αναγκαίων χρηματικών ποσών, της καταβολής αυτών στους δικαιούχους και της συνδρομής αυτών στην εκδοτική προσπάθεια του Τ.Α.Π.Α.
Άρθρο Άρθρο8 "Στους μονωδούς, χορωδούς, χορευτές, καλλιτεχνικούς συντελεστές και προσωπικό σκηνής, των οποίων οι ατομικές συμβάσεις εργασίας μετά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής δεν ανανεώθηκαν μετά την 31η Αυγούστου 1995 ή ανανεώθηκαν για διάστημα όχι μεγαλύτερο των π [...]"
1.  
  10ετής συνολική προϋπηρεσία στην Εθνική Λυρική Σκηνή εκ των αναφερόμενων στη παρ. 1 ειδικοτήτων, ενιαίως ή εναλλακτικώς.
2.  
 1. Για τους μονωδούς και χορωδούς συμπλήρωση ηλικίας σαράντα οκτώ (48) ετών,
 2. για τους καλλιτεχνικούς συντελεστές και προσωπικό σκηνής, πενήντα πέντε (55) ετών και γ) για τους χορευτές ανεξαρτήτως ηλικίας
3.  
  Να μη λαμβάνει σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ο αιτών. Ως προϋπηρεσία νοείται και η διανυθείσα στο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή. Στο προσωπικό της Ε.Λ.Σ. που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, χορηγείται η σύνταξη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν την ηλικία και το χρόνο της συνολικής προϋπηρεσίας στην Ε.Λ.Σ. Η απονομή τιμητικής σύνταξης δεν περιορίζεται από τυχόν συντάξεις κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που δικαιούται ή λαμβάνει ο δικαιούχος από αντίστοιχα ταμεία ασφάλισης. Σε περίπτωση θανάτου, τη σύνταξη δικαιούται ο ή η σύζυγος, τα τέκνα μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους ή το 26ο εφόσον φοιτούν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή όσο χρόνο διαρκεί σωματική ή πνευματική αναπηρία που τους καθιστά παντελώς ανίκανους για εργασία. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Στο άρθρο 72 του ν. 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία. συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Το σωματείο υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Μ.Σ.Ε.) μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη διαχειριστική δραστηριότητά του ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999..
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Άτομα με ειδικές ανάγκες, των οποίων η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου μετατράπηκε σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), επιτρέπεται να διορισθούν σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή σε εκείνα μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον επανεξετασθούν από τις προβλεπόμενες στην παρ 18 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξειδικευμένες κατά κατηγορία αναπηρίας επιτροπές πανεπιστημιακών νοσοκομείων και κριθούν από τις επιτροπές αυτές ως άτομα με ειδικές ανάγκες.
3.  
  Ο διορισμός γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται αντίστοιχης ειδικότητας οργανικές θέσεις, με την απόφαση διορισμού, σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με την ίδια απόφαση κλάδους, με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων ιδιωτικού δικαίου που κατέχει το διοριζόμενο προσωπικό σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. Στους κλάδους στους οποίους θα συσταθούν οργανικές θέσεις κατά μετατροπή θέσεων ιδιωτικού δικαίου, κάθε οργανική θέση που κενούται εφεξής καταργείται αυτοδικαίως, μέχρι να συμπληρωθεί αριθμός ίσος με τον αριθμό των θέσεων που συστάθηκαν κατά μετατροπή.
4.  
  Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Στην αίτηση του αυτή ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υποχρεωτικά τη βούληση του ότι επιθυμεί να επανεξετασθεί από την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου οικεία επιτροπή, στην οποία παραπέμπεται από την Υπηρεσία του. Αν δεν αναγράφει τη δήλωση αυτή, η αίτησή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α):.
 1. του άρθρου 2 παρ 1 περ. β και γ, β) του άρθρου 3 παρ.
5.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπου στο ν. 1476/1984 αναφέρονται κατηγορίες, κλάδοι και απαιτούμενος για προαγωγή χρόνος, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
6.  
  Η απόφαση διορισμού κάθε ενδιαφερόμενου εκδίδεται μετά τη θετική γνωμοδότηση της κατά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου οικείας επιτροπής.
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων καταβάλλεται σε βάρος του προϋπολογισμού της από 1.1.1996 μηνιαία ειδική αποζημίωση. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-08-20 Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/189
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1926/5ΟΙΚ.25860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/5ΟΙΚ_25860 1926
ΠΡΑΞΗ 1996/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/339 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/13043 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/13043 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/5896 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/5896 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1694 1987
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1086 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/2-14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/2-14 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/214 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις. 2014/4301 2014