ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2437

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 1996 Συμβάσεως μετά των Παραρτημάτων 1,2, 3 και 4, ως και των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Κοινοπραξίας (Cοnsοrtium) ΑΤΡ αφ ετέρου, για το έργο της μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου, μετά των Παραρτημάτων 1, 2, 3 και 4 και των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής», το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: Άρθρο 1 -ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο τροποποιήσεων του από 1 Ιουλίου 1993 Προσαρτήματος στην από 7.10.1987 Διακρατική Συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία από την Ρωσσική Ομοσπονδία, το οποίο Πρωτόκολο υπεγράφη την 19η Δεκεμβρίου 1994 και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την 16η Μαρτίου 1995, με το Ν. 2299/95 ΦΕΚ 66Α, η Ελληνική πλευρά σε αντικατάσταση της υποχρέωσής της να αναθέσει στην RΑΟ GΑΖΡRΟΜ το δικαίωμα για την κατασκευή θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250-300 ΜW συνδυασμένου κύκλου στη Βόρεια Ελλάδα υπό τον όρο Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Εκμετάλλευση (Βuild - Οwn - Οperate -ΒΟΟ), ανέλαβε και την . υποχρέωση να αναθέσει σε Κοινοπραξία (Cοnsοrtium), ως αναφέρεται στο Πρωτόκολλο, Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκόφυτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τη συμμετοχή των εταιρειών ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ και ΑΒΒ με βάση τις τιμές και τους συναφείς με αυτές οικονομικούς και τεχνικούς όρους που αφορούν τους δύο σταθμούς, όπως προκύπτουν, λαμβάνοντας υπ όψη τη Β φάση του διαγωνισμού για την εκτροπή του Αχελώου ποταμού και την αξιοποίηση της Θεσσαλικής Πεδιάδας της 14ης Απριλίου 1989 για τα συγκεκριμένα έργα. Με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, σε εκπλήρωση του όρου Ι(2) του Πρωτοκόλλου, αναθέτει το ΕΡΓΟ διαπευθείας αναθέσεως στην ΑΝΑΔΟΧΟ Κοινοπραξία (Cοnsοrtium) που συνεστήθη για το σκοπό αυτό με υπόδειξη και πρωτοβουλία της RΑΟ GΑΖΡRΟΜ, ώστε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει ανεπιφυλάκτως την υποχρέωση να τηρήσει αζήμιο τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και να τον αποζημιώσει για οποιαδήποτε τυχόν αξίωση της RΑΟ GΑΖΡRΟΜ στηριζόμενη στην μη απ ευθείας συμμετοχή της στη ΣΥΜΒΑΣΗ. Οπως προβλέπει το Πρωτόκολλο, η ΣΥΜΒΑΣΗ παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης (εύλογης αυξομείωσης) του Τιμήματος σε περίπτωση που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προβεί στο μέλλον σε αντίστοιχη τροποποίηση των τεχνικών μεγεθών και χαρακτηριστικών των Σταθμών Συκιάς ή/και Πευκόφυτου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απόδέχεται την εκτέλεση του παραπάνω ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι και ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε όλα τα τεύχη που απαρτίζουν την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ έχουν την ερμηνεία που ορίζεται στο Αρθρο 2 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Γ.Ο. 2). Άρθρο 3 -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3.1. Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Μηχανολογικού και του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των δύο Υδροηλεκτρικών Σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, καθώς και η συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ περιλαμβάνεται η μελέτη προμήθεια εγκατάσταση και δέση σε λειτουργία των στροβίλων, δικλείδων, γεννητριών, μετασχηματιστών καθώς και του λοιπού βοηθητικού μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το ΕΡΓΟ και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, για. τους Σταθμούς: Συκιά: 2 χ 33,5 ΜVΑ 1 χ 7,3 ΜVΑ Πευκόφυτο: 2 χ 90 ΜVΑ 3.2. Για την ανάθεση του ΕΡΓΟΥ αυτού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπέβαλε τα . εξής : α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, την 10 Ιουλίου 1995 β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το ΕΡΓΟ, την 13 Ιουλίου 1995 3.3. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και δέση σε λειτουργία του συστήματος SCΑDΑ και του λοιπού υδρομηχανικού εξοπλισμού του όλου έργου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 17 του παρόντος. 3.4. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωμα με απόφαση του να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελλάδος (Δ.Ε.Η.) αμφοτέρων των μερών διατηρούντων ή υποκειμένων στα εκ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ απορρέοντα αντίστοιχα δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Τυχόν τέτοια εκχώρηση δεν μπορεί να λάβει χώρο πριν την λήψη της προκαταβολής από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Άρθρο 4 4.1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ και στοιχεία που ορίζονται στο παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και αποτελούν την ΣΥΜΒΑΣΗ, καθώς και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, είναι τα εξής : 1.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 2.. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.2. Ρητώς ορίζεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οιουδήποτε από τα παραπάνω τεύχη και στοιχεία με το περιεχόμενο του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ υπερισχύει το τελευταίο και δα έχει εφαρμογή ότι ορίζεται σε αυτό το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 5 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.1. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και έχει συστατικό χαρακτήρα 5.2. Ειδικότερα και ιεραρχικά διέπεται: α. Από τον Νόμο που κυρώνει την παρούσα. β. Από τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 696/74 όπως ισχύουν σήμερα, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ρητά στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και την Οδηγία 90/531/ΕΟΚ. γ. Από τις διατάξεις για φόρους, δασμούς, κρατήσεις και επιβαρύνσεις που αφορούν την εκτέλεση έργων σε βάρος των πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων. δ. Από όσες άλλες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου είναι εφαρμοστέες εφόσον οι παραπάνω ειδικά μνημονευόμενες δεν υπερισχύουν ως ειδικώτερες. 5.3. Ολοι οι κανονισμοί και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που 8α χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ πρέπει να είναι οι τελευταίοι ισχύοντες, θα είναι συμβατοί μεταξύ τους και 8α αποτελούν ομοιογενές σύνολο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. 5.4. Επίσημη γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η Ελληνική. Το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ είναι γραμμένοι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, όμως το ελληνικό κείμενο 8α υπερισχύει σε κάδε ερμηνεία των διατάξεων, τόσο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ όσο και όλων των άλλων στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου επιτρέπονται δίγλωσσα κείμενα, η επίσημη και επικρατέστερη ερμηνεία δα δίδεται από το κείμενο που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, άλλως η πρωτότυπη γλώσσα των εγγράφων (Ελληνική ή Αγγλική) δα υπερισχύει. 5.5. Η γλώσσα που αναφέρεται σε τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική αλληλογραφία, σχέδια, εγχειρίδια και συνοδευτικά έγγραφα για τον Μηχανολογικό και τον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 8α είναι η Αγγλική. Οι επιγραφές και πινακίδες των πινάκων ελέγχου και λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και οι αναγγελίες σφαλμάτων 8α είναι στην Ελληνική γλώσσα. 5.6. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8α συνδράμει τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 6 - ΠΡΟΤΥΠΑ Τα πρότυπα που 8α εφαρμοσθούν στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ είναι αυτά των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ή τα ισοδύναμά τους ΙΕC, DΙΝ, VDΕ, ή ισοδύναμα Ρωσσικά GΟSΤ, των οποίων όμως η ισοδυναμία θαποδεικνύεται κατά περίπτωση και θα υπόκεινται στην έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 7 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, θα κατατεθεί με την δέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τα Αρθρα 10 και 21 του παρόντος. 7.2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, τα μέλη της Κοινοπραξίας (Cοnsοrtium) που αποτελούν τον ΑΝΑΔΟΧΟ δα καταθέσουν εγγυητικές επιστολές στο όνομα και για λογαριασμό της Κοινοπραξίας για την καλή εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συμποσούμενες στο 5% (πέντε τοις εκατό) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, που ορίζεται στο Αρθρο 12 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, αναπροσαρμοσμένου . κατά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 7.3. Ταυτόχρονα με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως ανωτέρω, τα μέλη της Κοινοπραξίας δα καταθέσουν στο όνομα και για λογαριασμό της Κοινοπραξίας εγγυητικές επιστολές προκαταβολής σύμφωνα με τα Αρθρα 12 και 14 του παρόντος. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως δα ισχύουν από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής. 7.4. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής μπορούν να εκδοθούν και από Τράπεζες του εξωτερικού χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος τους και σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3. 7.5. Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης με το ίδιο όπως παραπάνω ποσοστό, δα κατατίθεται κάθε φορά που θα υπάρχει μεταγενέστερη αύξηση του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και αφού εγκριθεί οριστικά αυτή η αύξηση του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. Άρθρο 8 - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την καλή λειτουργία για κάδε τμήμα των ΕΡΓΩΝ που είτε αντικαταστάθηκε είτε επιδιορθώθηκε από αυτόν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σχετικά με το χρόνο εγγύησης, επί μια πρόσθετη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση που η βλάβη παρουσιασθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η συνολική περίοδος εγγύησης για το επιδιορθωθέν τμήμα του ΕΡΓΟΥ, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης περιόδου εγγύησης, δεν δα ξεπερνά τους τριάντα (30) μήνες. 8.2. Η Συντήρηση των διαφόρων τμημάτων του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και δα σταματά κατά την ημερομηνία των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ τους. Άρθρο 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9.1. Η επίβλεψη και ο έλεγχος του ΕΡΓΟΥ ανήκει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο οποίος την ασκεί διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων Εργων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κάδε αιτούμενη πληροφορία και ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του ΕΡΓΟΥ και στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις, δικές του και των εγκεκριμένων υποπρομηθευτών του, όπου κατασκευάζονται τμήματα του εξοπλισμού του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει τις εργασίες του με τις αντίστοιχες εργασίες των άλλων εργολάβων του Εργου μέσα στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ. 9.2. Στην περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρά τα ανωτέρω υποστεί έξοδα ή δαπάνες ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, εξ αιτίας ή σαν αποτέλεσμα των εργασιών άλλων εργολάβων ή προμηθευτών του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που εργάζονται στην περιοχή των έργων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα αποζημιώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ για αποδεδειγμένα έξοδα και δαπάνες και ο τελευταίος θα δικαιούται ανάλογης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εφόσον οι παραπάνω καθυστερήσεις επηρρεάζουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 10 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ L0.1. Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο Άρθρο Αρθρο 21 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ δα ξεκινάει από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, με την εκπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων: 10.1.1. Υπογραφή του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ από τα δύο μέρη, τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 10.1.2. Γνωστοποίηση στον ΑΝΑΔΟΧΟ του ΦΕΚ με το οποίο έχει επικυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων η ΣΥΜΒΑΣΗ. 10.1.3. Παράδοση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως του ΕΡΓΟΥ. 10.1.4. Χορήγηση της προκαταβολής όπως αυτή ειδικά ορίζεται στο Αρθρο 14 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και η είσπραξή της από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, υπό τον όρο ότι η είσπραξη αυτή δεν καθυστερεί από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η καθυστέρηση της χορήγησης της προκαταβολής με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αποτελεί αιτία μεταθέσεως της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ή παρατάσεων των προθεσμιών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η μη αίτηση χορήγησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ της προκαταβολής εντός προθεσμίας 45 ημερών από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ αποτελεί υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 10.1.5. Γραπτή ανακοίνωση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την πιθανή τροποποίηση ή όχι των ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ των Σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 15 του παρόντος. 10.1.6. Γραπτή ανακοίνωση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να ξεκινήσει τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 10.2. Σε περίπτωση μη τροποποίησης των ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ των Σταθμών, η ημερομηνία της σχετικής ανακοινώσεως από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.6 του Αρθρου 10 του παρόντος, θα θεωρείται ως η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με την προϋπόθεση ότι όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 του παρόντος έχουν εκπληρωθεί. 10.3. Σε περίπτωση ανακοίνωσης τροποποίησης των ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ των Σταθμών, η ημερομηνία της σχετικής εγγράφου ανακοινώσεως από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.5 του παρόντος Αρθρου θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης περιόδου τεσσάρων (4) μηνών μέσα στην οποία: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ετοιμάσει και θα υποβάλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αναθεωρημένη τεχνική και αντίστοιχη οικονομική προσφορά. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εξετάσουν την αναθεωρημένη τεχνική και οικονομική προσφορά και αφού συμφωνήσουν θα υπογράψουν συμπλήρωμα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή του. Εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του παραπάνω συμπληρώματος: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τροποποιήσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως ώστε να ανταποκρίνεται στο τροποποιημένο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ανηγμένο στην ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και θα την παραδώσει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα τροποποιήσει το ποσόν της προκαταβολής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 14 του παρόντος ώστε να ανταποκρίνεται στο τροποποιημένο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, ανηγμένο στην ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων όσον αφορά την είσπραξη και έμβαση της προκαταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Αρθρου 10 του παρόντος. Η ημερομηνία λήψεως της γραπτής ανακοινώσεως από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να ξεκινήσει, εφόσον όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3 του Αρθρου 10 του παρόντος έχουν εκπληρωθεί θα θεωρείται ως η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ στην υπόψη περίπτωση. 10.4. Η συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ (όπως αυτό περιγράφεται στο Αρθρο 3 του παρόντος), δηλαδή μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης περί περάτωσης της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΕΡΓΟΥ, ορίζεται σε 45 μήνες από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση. 105.Η περίοδος εγγύησης και συντήρησης διαρκεί 24 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωθείσας περάτωσης της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ κάδε Μονάδας. Η περίοδος εγγύησης και συντήρησης παρατείνεται αντίστοιχα για να καλύψει όλες τις διακοπές λειτουργίας που οφείλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ. Στην περίπτωση που η βεβαιωθείσα ημερομηνία εκκίνησης για την περίοδο εγγύησης και συντήρησης δεν είναι η συμβατικός προβλεφθείσα και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται αποζημιώσεως για όλες τις πραγματικές σχετικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν με στοιχεία. 10.6. Οι εργασίες για το ΕΡΓΟ δα εκτελεσθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους. 10.7. Πέραν των όσων προβλέπονται στο Αρθρο 15 του παρόντος, η συνολική διάρκεια για την περάτωση του ΕΡΓΟΥ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Αρθρου 10 του παρόντος θα παρατείνεται λόγω των πιο κάτω γεγονότων, εφόσον επηρεάζεται η πρόοδος του ΕΡΓΟΥ, εφαρμοζομένων των άρθρων 6, 7 και 9 του Ν. 1418/84: Ανωτέρα βία και εξαιρούμενοι κίνδυνοι που αναφέρονται στο Άρθρο Αρθρο 23 του παρόντος Απώλεια ή ζημιά από πυρκαϊά και/ή άλλους κινδύνους κατά των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνάψει ασφάλιση Απεργίες εργαζομένων ή κλείσιμο εργοστασίων από εργοδότες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αλλαγές που αναφέρονται στο Αρθρο 17 του παρόντος Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει λάβει έγκαιρα αναγκαίες οδηγίες, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ Καθυστερήσεις που αναφέρονται στην παράγραφοτου Αρθρου 9 του παρόντος Η αδυναμία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να εξασφαλίσει αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και επιθεωρήσεις για την οποία δεν υπέχει ευθύνη Καθυστερήσεις στην παράδοση των χώρων εγκατάστασης του Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αναστολή μέρους ή όλων των εργασιών κατόπιν εγγράφου εντολής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή εγγράφου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αν καθυστερεί η πληρωμή του Η ανακάλυψη ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και/ή υλικών όπως στον Ε.Ο. 17 και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα δικαιούται αποζημιώσεων για τις θετικές ζημίες, τις δαπάνες και τα έξοδα που υπέστη. Άρθρο 11 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11.1. Οι ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση των προθεσμιών του Αρθρου ΕΟ-8 των Ειδικών Ορων της παρούσας καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 5 του Ν. 1418/84 και στο Αρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα και στο Αρθρο ΕΟ-9 των Ειδικών Ορων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 11.2. Σε περίπτωση μη τηρήσεως του χρονοδιαγράμματος του ΕΡΓΟΥ όπως αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ η αποπεράτωσή του, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο. 11.3. Η μεγίστη ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για ποινικές ρήτρες ή άμεσες ζημίες προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ λόγω καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής απόδοσης των εργασιών του ΕΡΓΟΥ δεν μπορεί να υπερβεί το άθροισμα του 5% του αναπροσαρμοσμένου κατά την ημερομηνια ισχυοσ της συμβασησ συμβατικου τιμήματος. 11.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες όπως, (όχι περιοριστικά), απώλεια εσόδων, απώλεια ωφέλους, απώλεια χρήσεως, απώλεια ενέργειας, κόστος κεφαλαίου ή κόστος αναπλήρωσης ενέργειας αναφορικά με τις εργασίες του ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 12 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 12.1. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για τις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και του ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ που συνοδεύει αυτό, ανέρχεται συνολικά σε 17.867.616.079 (δέκα επτά δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εβδομήντα εννέα) δραχμές. Το παραπάνω ποσό θα αναπροσαρμόζεται και θα αναθεωρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Αρθρα 14 και 24 του παρόντος. 12.2. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ κατανέμεται σε κάθε έκαστο των μελών της Κοινοπραξίας (Cοnsοrtium) που αποτελεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως ακολούθως: ΑΒΒ Κraftwerke ΑG: 6.947.260.751 (έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία) Δραχμές Μετατρέψιμες και 315.359.784 (τριακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις) Δραχμές VΟ ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ: 6.191.711.859 (έξι δισεκατομμύρια εκατόν ενεννήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα) Δραχμές Μετατρέψιμες και 132.673.265 (εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε) Δραχμές ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. 4.280.610.420 (τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι) Δραχμές 12.3. Η παραπάνω κατανομή δεν μειώνει την ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο Αρθρο 29 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. 12.4. Η λεπτομερής ανάλυση του ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ και ΤΙΜΩΝ και το σχέδιο των πληρωμών δα υποβληθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μέσα σε 4 εβδομάδες από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ και θα τελούν υπό την έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 13 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 13.1 Οι εισαγωγές εξοπλισμού για το ΕΡΓΟ δα γίνουν στον όνομα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ολα τα έξοδα και όλες οι διατυπώσεις σε σχέση με την διαδικασία εισαγωγής, όπως παραθέτονται κατωτέρω, δα αναληφθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Συσκευασία και μαρκάρισμα δα γίνουν με τα πρότυπα και λεπτομερείς διαδικασίες που δα συμφωνηθούν. Αποστολή και μεταφορά καθώς και η σχετική ασφάλιση. Εκτελωνισμός, αμοιβές και χαρτόσημα. Εξοδα λιμανιών και διεκπεραίωσης. Αποθήκευση στο εργοτάξιο περιλαμβάνοντας ασφάλιση σύμφωνα με τους οικείους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 13.2. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ προσαυξάνεται από τον προβλεπόμενο από τη Νομοθεσία Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος καταβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κάδε πιστοποίηση. Ο παραπάνω ΦΠΑ πληρώνεται σε δραχμές στον ΑΝΑΔΟΧΟ με κάδε καταβολή σε αυτόν και δα υπολογίζεται προ του συμψηφισμού της προκαταβολής σύμφωνα με το Αρθρο 14 του παρόντος. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που τυχόν δα βαρύνει τον εισαγόμενο εξοπλισμό δα πληρωθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Άρθρο 14 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 14.1. Με την δέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 21 του παρόντος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα λάβει από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προκαταβολή ύψους 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ αναπροσαρμοσμένου σύμφωνα με το Αρθρο 24 του παρόντος κατά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με το Αρθρο 21 του παρόντος, άτοκη, μη αναθεωρήσιμη περαιτέρω και σε ελεύθερη . χρήση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, εντός προθεσμίας εικοσιοκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία αιτήσεώς του και με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 και έναντι απλής απόδειξης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 7 και στις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 10 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η απόσβεση της προκαταβολής δα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού 15% από κάδε βασικό τιμολόγιο μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του ποσού του 15% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ το οποίο έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ως προκαταβολή. 14.2. Ολες οι πληρωμές, αναθεωρημένες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, δα γίνονται σε μετατρέψιμες ή και μη μετατρέψιμες δραχμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 12 και σύμφωνα με την ανάλυση του τιμήματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 του παρόντος. Ολα τα ποσά δα καταβάλλονται και δα μετατρέπονται λαμβάνοντας υπ όψιν τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 16 του παρόντος. Η πληρωμή του εξοπλισμού δα γίνεται με την άφιξή του στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ή σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης στην Ελλάδα, όπως έχει εγκριθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, έναντι φορτωτικών εγγράφων και τιμολογίων ελεγχθέντων από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφόσον η μεταφορά του εξοπλισμού στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ δεν είναι δυνατή, αυτός δα παραμένει σε φύλαξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έναντι έκδοσης αντίστοιχης θεματοφυλακής. Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης του εξοπλισμού μέχρι την ενσωμάτωσή του στο ΕΡΓΟ βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων αποθήκευσης και φύλαξης που οφείλονται στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Οι πληρωμές για Εισαγόμενο Εξοπλισμό και για Υπηρεσίες παρεχόμενες από Αλλοδαπό Προσωπικό δα γίνονται με μετατρέψιμες και μεταβιβάσιμες δραχμές κατά την ανάλυση και τους όρους του Άρθρου 12 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 του παρόντος και τα ποσά αυτά δα μεταφέρονται χωρίς καμμία μείωση ή χρέωση ή έξοδα ή δαπάνες ή φόρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο Αρθρο 16 του παρόντος και εξαιρουμένου οποιουδήποτε συμψηφισμού. 14.3. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ δα αναθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και η πληρωμή των ποσών που προκύπτουν από την αναθεώρηση των τιμών δα γίνεται κάθε 3 μήνες έναντι τιμολογίων. 14.4. Οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ δα γίνονται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάδε περίπτωση όχι αργότερα των 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση των σχετικών πιστοποιήσεων και τιμολογίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης των ανωτέρων πληρωμών δα εφαρμοσθεί η Ελληνική Νομοθεσία και το ισχύον επιτόκιο για Δημόσια Εργα. 14.5. Η προκαταβολή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14 του παρόντος, χορηγείται σε ελεύθερη χρήση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα χορηγηθεί σύμφωνα με την ανάλυση του τιμήματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 του παρόντος. 14.6. Τα δύο μέρη, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ρητώς τα παρακάτω: 14.6.1. Σε περίπτωση που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποφασίσει για οιονδήποτε λόγο να μην πραγματοποιήσει το ΕΡΓΟ και δεν καταστεί δυνατή η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 10 του παρόντος, η προκαταβολή δεν δα επιστραφεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, αλλά δα παραμείνει στην κατοχή και περαιτέρω διάθεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση που η ΣΥΜΒΑΣΗ ακυρωθεί εξαιτίας του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, το εναπομείναν μη απόσβεσθέν τμήμα της προκαταβολής μέχρι την ακύρωση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα παραμείνει επίσης στην ιδιοκτησία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 14.6.2. Και στις δύο περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 14.6.1, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν δα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής την οποία δα έχει στην κατοχή του, αλλά δα την επιστρέψει στον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την σχετική έγγραφη αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής δα περιλαμβάνεται όρος ότι δεν μπορεί να καταπέσει πριν την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ή αν η ΣΥΜΒΑΣΗ ακυρωθεί. Άρθρο 15 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15.1. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ των Σταθμών εντός το πολύ τριάντα έξη (36) μηνών από την υπογραφή του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το οποίο τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ θεωρούν ως εύλογο χρονικό διάστημα. Τυχόν τέτοια διαδικασία θα ξεκινήσει κατόπιν γραπτής ειδοποιήσεως από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και θα επιτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του Αρθρου 10 του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα πρέπει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του Αρθρου 10 του παρόντος, να ετοιμάσει μια αναθεωρημένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η αναθεωρημένη τεχνική και οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα θεωρούνται ως η νέα βάση της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, αφού πρώτα συζητηθούν και συμφωνηθούν από τα δύο μέρη και αφού επανακαθορισθούν και οριστικοποιηθούν τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ορίζεται ρητά ότι η τροποποίηση των ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ δεν θα επηρεάσει τους εμπορικούς όρους της αρχικά υπογραφείσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός των τιμών και των χρονικών ορίων. Ειδικότερα όσον αφορά τον προσδιορισμό των τιμών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: α/ Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύος και/ή του ύψους πτώσεως των Μονάδων κάποιου εκ των δύο ή και των δύο Σταθμών του ΕΡΓΟΥ, για κάθε Σταθμό όπου θα υπάρξει μία αύξηση/μείωση των παραπάνω παραμέτρων θα υπάρξει μία κατάλληλη αύξηση/μείωση του τιμήματος για τον Σταθμό αυτό που θα υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Ρ1 Ηο ΔC = 14.000.000.000 χ [(-----)0·7 χ (-----0,2 - 1] Ρο Η1 όπου: Ρ1 = Τροποποιημένη ισχύς του Σταθμού σε ΜW Ρο = Αρχική ισχύς του Σταθμού σε ΜW Η1 = Τροποποιημένο ύψος πτώσεως σε m Ηο = Αρχικό ύψος πτώσεως σε m ΔC = Αύξηση/μείωση του τιμήματος σε δραχμές Το τίμημα ΔC το οποίο 8α προστεθεί/αφαιρεθεί στο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ βασίζεται σε τιμές Ιουλίου 1995 και 8α αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. β/ Σε περίπτωση τροποποίησης των χαρακτηριστικών των Μονάδων διαφορετικής από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.1.α. για κάδε συμβατικό τμήμα του ΕΡΓΟΥ στο οποίο 8α επέρχεται αύξηση / μείωση του αντικειμένου του 8α υπάρχει μία ανάλογη αύξηση / μείωση της τιμής του με βάση εύλογες και εφαρμοστέες παραμέτρους, όπως αλλά όχι περιοριζόμενες στις ακόλουθες: ισχύς βάρος ποσότητα βαθμός απόδοσης μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίες Οι τιμές θα συμφωνηθούν μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. Σε περίπτωση νέου εξοπλισμού ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ -όπως το σύστημα SCΑDΑ - και/ή πρόσθετου εξοπλισμού ο οποίος μπορεί να διαχωριστεί από τον Κύριο και Βοηθητικό Εξοπλισμό της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - όπως ένας πρόσθετος στρόβιλος, μία πρόσθετη γεννήτρια, κ.λ.π. - οι τιμές 8α συμφωνηθούν μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 15.2. Σε περίπτωση που δεν ανακοινωθούν τέτοιες τροποποιήσεις από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ εντός του χρονικού ορίου της παραγράφου 1 του παρόντος Αρθρου θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του Αρθρου 10 του παρόντος. Άρθρο 16 - ΦΟΡΟΙ 16.1. Ισχύουν οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος. 16.2. Η εισαγωγή υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων 8α γίνεται στο όνομα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του παρόντος, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α φέρει την ευθύνη μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ τους. 16.3. Διευκρινίζεται ότι αν μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, κ.λ.π. που αφορούν άμεσα το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ή αν αυξηθούν οι ισχύοντες, τα αντίστοιχα ποσά θα βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ εξαιρουμένων οιωνδήποτε αυξήσεων του φόρου εισοδήματος εταιρειών για τις οποίες δεν θα βαρύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 16.4. Το μέρος του εξοπλισμού της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ το οποίο προμηθεύεται εκτός Ελλάδος και το οποίο πληρώνεται σε ξένο συνάλλαγμα δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα Το μέρος των εργασιών της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ που εκτελούνται στην Ελλάδα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και πληρώνεται σε δραχμές θα υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 17 - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 17.1. Νέες ή ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ εργασίες εκτελούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μόνο κατόπιν εγγράφου εντολής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84. Οσον αφορά προς τις διατάξεις του Νόμου 1418/84 οι εργασίες της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο από 15% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα τιμών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 17.2. Οι εγκρίσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για ολοκληρωμένες εργασίες συμφωνείται ρητά ότι δεν απαλλάσσουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την εν γένει ευθύνη του για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. 17.3. Προσδιορισμός νέων τιμών μονάδος για τις εργασίες του παρόντος Αρθρου όπως και οποιαδήποτε διαφωνία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε σχέση με τον προσδιορισμό των τιμών, με την φύση εντολών, υποδείξεων, οδηγιών, διορθώσεων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής παρεμβάσεων του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/84 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. 17.4. Το παρόν Αρθρο τίθεται σε εφαρμογή μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ. Άρθρο 18 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 18.1 Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, συμφωνούνται οι παρακάτω ειδικοί όροι που θα ισχύσουν σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιπρόσθετα του Νόμου για την έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 18.2. Η προθεσμία που τάσσεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με το Αρθρο 47 του Π.Δ. 609/85 Περί Εκπτώσεως του Αναδόχου συμφωνείται ότι 8α είναι σε όλες τις περιπτώσεις εύλογη όπως ορίζει το Π.Δ. 609/85 και πάντως μεγαλύτερη από 10 ημέρες. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση εκπτώσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους οι διατάξεις του ως άνω Άρθρου 47 του Π.Δ. 609/85, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής εντόκως του αναπόσβεστου τμήματος της προκαταβολής. 18.3. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται πριν από την απομάκρυνσή του να καθαρίσει πλήρως τα εργοτάξια και να απομακρύνει τα υλικά, μηχανήματα και εργαλεία που βρίσκονται σε αυτά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωμα να αναδέσει την εργασία καθαρισμού και απελευθέρωσης του εργοταξίου σε οποιονδήποτε τρίτο με δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθώς και να μεταφέρει και να αποθηκεύσει τα υλικά και τα μηχανήματα σε οποιουσδήποτε χώρους κρίνει πρόσφορους, εκτός του εργοταξίου, με δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δε φέρει καμμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή έλλειψη σημειωθεί στα υλικά και τα μηχανήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω του καθαρισμού του εργοταξίου, της μεταφοράς και της απόθήκευσής τους 18.4. Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος κατ αίτηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να επιτρέψει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή τυχόν νέο, προσωρινό ή οριστικό Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει ή να μισθώσει αντί λογικού και αγοραίου ανταλλάγματος τις εγκαταστάσεις, το μηχανικό εξοπλισμό και τα εφόδια που βρίσκονται ήδη επί τόπου των έργων, για χρονικό διάστημα που δα συμφωνηθεί μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που δεν μπορεί όμως να υπερβεί τους έξη (6) μήνες. 18.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει για λογαριασμό του σε σχέση με υλικά, εφόδια, μηχανήματα καθώς και τυχόν συμβάσεις με υπεργολάβους εντός 10 ημερών από τη σύναψή τους. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σε περίπτωση εκπτώσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δικαιούται εάν κρίνει ότι τούτο είναι απαραίτητο και επωφελές για το ΕΡΓΟ να αξιώσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να μεριμνήσει για την ομαλή μεταβίβαση των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις παραπάνω συμβάσεις είτε σε νέο Ανάδοχο είτε απ ευθείας στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο έκπτωτος ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τις πραγματικές δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί σχετικά με τις παραπάνω συμβάσεις στο μέτρο που οι δαπάνες αυτές αφορούν ανεκτέλεστα τμήματα των παραπάνω συμβάσεων. Άρθρο 19 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 19.1 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8α παραδώσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ τους χώρους και τις εγκαταστάσεις επί των οποίων θα εκτελεσθεί το ΕΡΓΟ ελεύθερους από νομικό εμπόδιο ή βάρος και χωρίς καμμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα παραδώσει αυτούς τους χώρους σταδιακά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και η εκτέλεση των εργασιών αυτών. 19.2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα χορηγεί τους προβλεπόμενους εργοταξιακούς χώρους και εγκαταστάσεις 90 ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερώσει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έξη (6) μήνες πριν να χρειαστεί τους εργοταξιακούς χώρους. 19.3. Χώροι σημαίνει οι τοποθεσίες όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες βάσει της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ καθώς και η προσπέλαση σε αυτές. Περιλαμβάνει περιοχές για βιομηχανική επεξεργασία, αποθήκευση και γήπεδα εκτός εργοταξίου στην περιοχή του ΕΡΓΟΥ οι οποίες σχετίζονται με τις εργασίες. Άρθρο 20 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 20.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι η Κοινοπραξία που αποτελείται από τις κατωτέρω εταιρείες: ΆΒΒ Κraftwerke ΑG Κallstadter Str. 1 68309 Μannheim 1, Germany •VΟ ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ Ονchinnikονskaya nab. 18/1 Μοscοw, 113324, Russia •ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε Σινώπης 27, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα 20.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διόρισε τον κύριο Χρήστο Τασιόπουλο ως Εκπρόσωπό του και Αντίκλητό του σύμφωνα με το Αρθρο 35 του Π.Δ. 609/1985. Άρθρο 21 - ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21.1. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι είναι η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 21.2. Διά της κυρώσεως της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ από την Βουλή των Ελλήνων εντός το αργότερο δύο (2) μηνών από την υπογραφή της, υλοποιείται ο σχετικός με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Υδροηλεκτρικά Εργα Συκιάς και Πευκοφύτου όρος του Πρωτοκόλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 που τροποποιεί το Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου 1993 στην Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 περί παροχής φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 22 - ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 22.1. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8α παράσχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, και στην περιοχή κάδε ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, κατάλληλους χώρους για εργασία, αποθήκευση και εγκατάσταση ώστε να είναι σε δέση να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις εργασίες στους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της Συκιάς και του Πευκοφύτου, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 22.2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8α παράσχει στους χώρους εργασίας και εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τις αναγκαίες συνδέσεις (ένα σημείο για κάδε εργοτάξιο και για κάδε σύστημα) με: Ηλεκτρικό δίκτυο Δίκτυο ύδρευσης Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα κατασκευάσει και δα συντηρεί αυτές τις συνδέσεις. 22.3. Το κόστος για την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τα αντίστοιχα πάγια τέλη δα βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 22.4. Οι δρόμοι προσπέλασης προς όλους τους χώρους συναρμολόγησης και αποθήκευσης καθώς και προς τους χώρους των γραφείων, των εγκαταστάσεων και τους χώρους ανέγερσης δα είναι κατάλληλοι για κάδε καιρό και για βαριά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την ανέγερση. Οι δρόμοι αυτοί δα κατασκευασθούν και δα συντηρούνται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 22.5. Οι εγκαταστάσεις, τα δίκτυα, ο εξοπλισμός εργοταξίου μηχανουργείων, αποθηκών και γραφείων, μηχανήματα και οχήματα και λοιπά εν γένει εφόδια που απαιτούνται για την άριστη εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ καλύπτονται από τα κονδύλια Προκαταρκτικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 και περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του παρόντος. Άρθρο 23 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ -ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 23.L Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται νασφαλίσει τις εγκαταστάσεις του, τα μηχανήματα και τον εν γένει εξοπλισμό του κατά παντός κινδύνου σύμφωνα με τους Ειδικούς Ορους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 23.2. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας που αναφέρονται στην παρ. 6 του Άρθρου 7 του Ν. 1418/84 και της παρ. 1 του Άρθρου 45 του Π.Δ. 6Ό9/85 θεωρούνται ιδία ο πόλεμος, ο σεισμός, η επανάσταση, οι εχθροπραξίες, η πυρκαϊά οφειλόμενη σε φυσικό γεγονός, οι εξαιρετικές και απρόβλεπτες πλημμύρες και γενικώς γεγονότα ή περιστάσεις οι οποίες σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 23.3. Αν από τα γεγονότα αυτά και τις περιστάσεις προκληθούν ζημιές στα έργα και στα υλικά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υπέχει ευθύνες εφόσον οι ζημιές δεν οφείλονται σε απρονοησία, αμέλεια και εν γένει υπαιτιότητά του. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιολογείται η καταβολή στον ΑΝΑΔΟΧΟ των αντιστοίχων αποζημιώσεων που προβλέπει ο Νόμος κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του Εργου και αντίστοιχη παράταση των προθεσμιών του ΕΡΓΟΥ. Εάν διαταχθεί αποκατάσταση βλαβών, μη υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αφού τελειώσει το ΕΡΓΟ και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε οι εργασίες επισκευής ή απόκατάστασης θα εκτελούνται μόνο με εύλογες τρέχουσες τιμές μονάδας. 23.4. Αν οι εργασίες διακοπούν λόγω των παραπάνω γεγονότων για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Αρθρου 9 του Ν. 1418/84. Άρθρο 24 - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ -ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 24.1. Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του ΕΡΓΟΥ εκφράζεται σε δραχμές και σε μετατρέψιμες δραχμές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και στον ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ αυτού και αναπροσαρμόζεται και αναθεωρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. 24.Ζ Κάδε τμήμα του μετατρέψιμου τιμήματος εκφρασμένο σε δραχμές θα μετατρέπεται κατά τον χρόνο πληρωμής σε Γερμανικά Μάρκα με την συναλλαγματική ισοτιμία όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος. 24.3. Οι τροποποιήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δα τιμολογούνται σε δραχμές, το μετατρέψιμο μέρος των οποίων δα μετατρέπεται σε Γερμανικά Μάρκα τη αιτήσει του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Άρθρο 25 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 25.1. Δεδομένου ότι το ΥΗΕ Συκιάς συνίσταται από τρείς Μονάδες και το ΥΗΕ Πευκοφύτου από δύο Μονάδες, η διαδικασία η καθοριζόμενη από την ΣΥΜΒΑΣΗ για τις δοκιμές μετά την εγκατάσταση και η διαδικασία παραλαβής 8α εφαρμοσθεί για κάδε Μονάδα χωριστά. Η μεταβίβαση κυριότητας για κάδε Μονάδα δα πραγματοποιηθεί με την αντίστοιχη έναρξη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. Για το σκοπό αυτού του Άρθρου, ως Μονάδα - νοείται ο εξοπλισμός παραγωγής ισχύος ο οποίος απαρτίζεται από ένα στρόβιλο, μία γεννήτρια, ένα μετασχηματιστή και ότι άλλο απαραίτητο βοηθητικό μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ανήκει στην Μονάδα, κατάλληλα εγκατεστημένο και έτοιμο για λειτουργία. Οι Μονάδες Ι για την Συκιά και το Πευκόφυτο αντίστοιχα, περιλαμβάνουν τον υποσταθμό διακοπτών, τον εξοπλισμό γενικής χρήσεως για κάθε σταθμό παραγωγής και τα ανταλλακτικά. Η ευθύνη μέσω οποιασδήποτε εγγυήσεως δα μειώνεται με την αποδοχή τμημάτων του ΕΡΓΟΥ. 25.2. Προκαταρκτικές Δοκιμές Με την συμπλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού της Μονάδας και πριν από τη δέση του σε λειτουργία ο εξοπλισμός δα δοκιμαστεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε συμφωνία με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι δοκιμές δα γίνουν με την ευθύνη και με έξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα συντονίσει όλους όσους εμπλέκονται στην εκτέλεση των δοκιμών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα ετοιμάσει για έγκριση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τα Πρωτόκολλα των δοκιμών, συνοδευόμενα από όλα τα σχετικά στοιχεία, μετρήσεις, παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Τα Πρωτόκολλα αυτά δα εκδοθούν εις τριπλούν και δα υπογραφούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, εφόσον τα αποτελέσματά τους δα ικανοποιούν τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και δα αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός της Μονάδας είναι ικανός για ασφαλή και χωρίς ανωμαλίες λειτουργία. 25.3. ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . Μόλις ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει ότι η Μονάδα είναι έτοιμη και ικανή για συνεχή Λειτουργία υπό φορτίο 8α ειδοποιήσει γραπτά τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για το γεγονός αυτό και κατόπιν η Μονάδα θα τεθεί σε ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες. Η περίοδος αυτή δα χρησιμοποιηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ελέγχους, μετρήσεις, κ,λ.π. Κατά την διάρκεια της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η Μονάδα 8α λειτουργήσει κάτω από την ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες του και τις ανάγκες για τους ελέγχους κ.λ.π. που θα κάνει, με την προϋπόθεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα πληροφορεί έγκαιρα τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για κάδε αλλαγή στις συνθήκες λειτουργίας. Κατά την περίοδο της Ημι-εμπορικής Λειτουργίας είναι υποχρεωτικό να λειτουργήσει η Μονάδα για τρεις (3) συνεχείς ημέρες με τη μέγιστη ισχύ της. 25.4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μετά το πέρας της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Μονάδας και εφόσον αυτή θεωρηθεί ικανοποιητική και από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Μονάδα δα τεθεί σε Εμπορική Λειτουργία για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Για το γεγονός αυτό δα συνταχθεί Πρωτόκολλο που δα υπογραφτεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Πριν από την έναρξη της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σε επτά (7) αντίγραφα τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετρήσεων που έκανε κατά τη διάρκεια της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Με τη λήξη της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και εφόσον αυτή θεωρηθεί ικανοποιητική από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δα υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα περάτωσης της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά τη διάρκεια της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η Μονάδα δα λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, πάντοτε όμως κάτω από την ευθύνη και την επίβλεψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο τέλος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα έχει ολοκληρώσει σε ικανοποιητικό Βαθμό και την εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 25.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ α/ Μετά την συμπλήρωση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Μονάδας και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου που ορίζεται στην παρ. 25.4 του παρόντος Άρθρου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να αρχίσει η διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της Μονάδας. β/ Για τον σκοπό αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α υποβάλλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ γραπτή αίτηση σε τριπλούν. Η αίτηση του. ΑΝΑΔΟΧΟΥ δα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται, επί ποινή απόρριψης της, με τρία αντίγραφα των αποτελεσμάτων όλων των δοκιμών που έγιναν μέχρι την ημερομηνία εκείνη ικανοποιητικά για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Τα αποτελέσματα αυτά 8α πρέπει να παρουσιαστούν σε ένα τόμο με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα και τις λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των δοκιμών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλει όλα τα άλλα τεχνικά στοιχεία τα οποία ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα έκρινε απαραίτητα για να προχωρήσει η διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Στην αίτησή του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα πρέπει επίσης να αναφέρει όλες του τις διαφωνίες που δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί άσχετα αν για κάποια ή κάποιες διαφωνίες απαυτές έχει ήδη ζητηθεί η διευθέτηση. Αν κάποια διαφωνία δεν αναφερθεί στην αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα θεωρηθεί συμπερασματικά ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει αποσύρει την απαίτησή του που σχετίζεται μ αυτή τη συγκεκριμένη διαφωνία. γ/ Μετά την αποδοχή της αιτήσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο τελευταίος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει στο μεταξύ υποβάλλει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, σε πλήρη ικανοποίηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα καθορίσει την ημερομηνία (η οποία θα εμπίπτει μέσα στην πιο πάνω χρονική περίοδο των 30 ημερών) κατά την οποία η Επιτροπή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της Μονάδας που 8α αποτελείται από εκπροσώπους του, δα αρχίσει τη διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, θα ενημερώσει ανάλογα τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δα τον προσκαλέσει εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, να παρακολουθήσει, με δικά του έξοδα, τις εργασίες της Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Η Επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ σε έξη (6) αντίγραφα στα οποία και δα περιλάβει όλες τις λεπτομέρειες των εργασιών που δεν έγιναν σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και θα λέει τη γνώμη της για τον τρόπο που δα λυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τα πορίσματά της. Επιπρόσθετα η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις απαιτήσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα δώσει τη γνώμη της, που θα πρέπει να είναι πλήρης και στηριγμένη στις προβλέψεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την ποσοτική αλλά και την ποιοτική παραλαβή της Μονάδας. Το Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί μέσα σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έχει καθορίσει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για την έναρξη της διαδικασίας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, κατά τα πιο πάνω, με τον όρο ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα έχει εκπληρώσει όλες του τις συμβατικές υποχρεώσεις και εφόσον η περίοδος αυτή δεν παραταθεί με απόλυτα αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Το Πρωτόκολλο δα υπογραφεί επίσης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δα υπόκειται στην έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η απόφαση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ πρέπει να εκδοθεί μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή κατάρτισε και υπόγραψε το Πρωτόκολλο. Με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ της Μονάδας δα θεωρηθεί ότι έχει γίνει την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. δ/ Αν η Επιτροπή βρει ότι κάποιο από τα τμήματα της Μονάδας δεν είναι σύμφωνο με τη ΣΥΜΒΑΣΗ μπορεί να αναβάλει τη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ μέχρι να γίνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ επιδιόρθωση του ελαττώματος, οπότε και η διαδικασία ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ θα επαναληφθεί μέσα σε ένα μήνα από την επιδιόρθωση του ελαττώματος και με δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Είναι πάντως στην διακριτική εξουσία της Επιτροπής, αντί να αναβάλει για αόριστο χρόνο ή/και να σταματήσει τελείως τη διαδικασία ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ γράφοντας στο σχετικό Πρωτόκολλο ότι ο εξοπλισμός ή/και η Μονάδα δεν είναι σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, να προχωρήσει στη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ πριν από την αποκατάσταση του ελαττώματος του τμήματος εκείνου που δεν είναι σύμφωνο με την ΣΥΜΒΑΣΗ, με τον όρο ότι όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που προκύπτουν από την ΣΥΜΒΑΣΗ δα επιφυλαχθούν πλήρως, και η Επιτροπή δα αναβάλει την επιστροφή ή και την μείωση της εγγυήσεως αν υπάρχει τέτοια περίπτωση ή και την πληρωμή ποσών που οφείλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρι την ημέρα που δα γίνει επιδιόρθωση των -ελαττωμάτων και των παραλείψεων. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κάνει ειδική αναφορά αυτού το όρου στο Πρωτόκολλο. Διευκρινίζεται ότι η παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να συμμορφωθεί στην υποχρέωσή του να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα σχέδια και εγχειρίδια οδηγιών θεωρείται σοβαρός λόγος για μη έκδοση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ρητά συμφωνούν ότι στην περίπτωση που το ελαττωματικό τμήμα του εξοπλισμού ή/και της Μονάδας που έχει ήδη επιδιορθωθεί δεν ικανοποιεί, σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, τις απαιτήσεις και τις προβλέψεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, η Επιτροπή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ μπορεί να αποφασίσει ότι ο εξοπλισμός ή/και η Μονάδα δεν είναι αποδεκτά και να αναβάλει την Παραλαβή για αόριστο χρόνο ή να διακόψει και να σταματήσει τη διαδικασία Παραλαβής. Σαυτή την περίπτωση η Επιτροπή δα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο καλώντας συγχρόνως τον ΑΝΑΔΟΧΟ να κάνει τα σχόλια ή/και τις προτάσεις του μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο δα καθορίζεται μέσα στην γραπτή σχετική πρόσκληση που δα του απευθύνει. Στο Πρωτόκολλο αυτό δα αναφέρονται οι λόγοι της αρνήσεως της Παραλαβής καθώς επίσης και οι λόγοι της αποφάσεως του σταματήματος ή της αναβολής της παραλαβής. Το Πρωτόκολλο, συνοδευόμενο από τα σχόλια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και από τις. προτάσεις της Επιτροπής δα προωθηθεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα αποκαταστήσει το ελάττωμα μέσα σε χρονικό διάστημα που δα συμφωνηθεί με τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και η Περίοδος Εγγύησης δα επεκταθεί αντίστοιχα και το Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ δα εκδοθεί σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία ε/ Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρόλο που προσκλήθηκε κανονικά δεν συμμετέχει στην διαδικασία Παραλαβής, αυτό δα αναφερθεί στο Πρωτόκολλο το οποίο και δα του κοινοποιηθεί με απόδειξη παραλαβής. Το ίδιο δα ισχύει και στην περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να υπογράψει το Πρωτόκολλο με ή χωρίς επιφυλάξεις. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφυλάξεις ή το Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί όπως πιο πάνω αναφέρεται, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, ή εάν αρνηθεί να το υπογράψει τότε δα πρέπει να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που δα του κοινοποιηθεί το Πρωτόκολλο, αλλιώς δα θεωρηθεί ότι το αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις. στ/ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από καμιά υποχρέωσή του που προκύπτει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ούτε και στερεί τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από το δικαίωμα να ζητήσει την επανόρθωση με δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ οποιουδήποτε ελλατώματος που δα εμφανιστεί μετά την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. ζ/ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συμπληρωμένο ή μερικά συμπληρωμένο τμήμα του ΕΡΓΟΥ πριν από την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ χωρίς αυτή η κατοχή ή χρήση να θεωρείται σαν Παραλαβή και χωρίς να απαλλάσσεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ από τον κίνδυνο απώλειας, εκτός αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε λάθος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. η/ Μέχρι την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισμού και της Μονάδας με δικά του έξοδα. 25.6. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ α/ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ της Μονάδας 8α γίνει μετά την συμπλήρωση της Περιόδου Εγγυήσεως με την προϋπόθεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει αποκαταστήσει απόλυτα ικανοποιητικά για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθένα και όλα τα ελαττώματα, τις ατέλειες και τις ανεπάρκειες της Μονάδας που είτε έχουν επισημανθεί από την Επιτροπή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ είτε αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της Περιόδου Εγγυήσεως. β/ Οι προβλέψεις του Αρθρου αυτού σχετικά με τη διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ έχουν εφαρμογή επίσης και για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ αφού βέβαια προσαρμοστούν κατάλληλα για την περίπτωση. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ πρέπει να έχει συντελεστεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης όπως αυτός καθορίζεται στο Αρθρο 38 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. γ/ Το Πρωτόκολλο της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υπόκειται στην έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται και για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ (30 ημέρες από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), και με την έγκρισή του δα αποδεσμεύονται οι εγγυητικές επιστολές. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ της Μονάδας θα θεωρηθεί ότι έγινε την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Περιόδου Εγγύησης η οποία 8α αναφέρεται στο Πρωτόκολλο της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΕΡΓΟΥ θα θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Περιόδου Εγγύησης της τελευταίας Μονάδας, η οποία περίοδος θα αναφέρεται στο Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της τελευταίας Μονάδας. Άρθρο 26 - ΡΗΤΡΑ ΑΖΗΜΙΟΥ 26.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα αποζημιώσει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έναντι όλων των απαιτήσεων τρίτων για τραυματισμούς, ζημιές σε ιδιοκτησίες ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την μελέτη, εκτέλεση, αποπεράτωση και συντήρηση των έργων εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από αιτίες ή σαν συνέπεια οποιασδήποτε πράξεως, λάθους ή παραλείψεως του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού ενεργούντος για λογαριασμό του ή οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π.χ. ό,τι περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος Άρθρου) και λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των όρων της παρ. 3 του Άρθρου 11 του παρόντος. 26.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον τηρείται η ΣΥΜΒΑΣΗ και η κείμενη νομοθεσία δεν δα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επίδραση στο περιβάλλον που δα προέρχεται από τις δοκιμές λειτουργίας ή την λειτουργία του ΕΡΓΟΥ ή οποιουδήποτε τμήματός του. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα αποζημιώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ για όλα τα έξοδα που δα υποστεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων τρίτων κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και στην έκταση που αυτές επιδικαστούν στους τρίτους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ανακοινώνει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αγωγές και εξώδικα που απευθύνονται καταυτού για τις παραπάνω αιτίες. Άρθρο 27 - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.1. Στην περίπτωση που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποφασίσει να μην προχωρήσει στην πραγματοποίηση του ΕΡΓΟΥ, και εφόσον κατά την ημερομηνία της ως ανωτέρω λήξης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν έχει καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την προκαταβολή, δα οφείλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ αποζημίωση ίση προς το 15% (δέκα πέντε τοις εκατό) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ αναπροσαρμοσμένου σύμφωνα με το Αρθρο 24 του παρόντος και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, εκκαθαρισμένη από τούδε για τις σχετικές δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε σχέση με αυτή την ΣΥΜΒΑΣΗ. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχει ήδη καταβληθεί η προκαταβολή, αυτή δα κρατηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως εκκαθαρισμένη κατά τα ανωτέρω αποζημίωση. Στην περίπτωση της ως άνω λήξης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ επιπλέον 8α υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη ανακοίνωση της σχετικής απόφασής του να φροντίσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον όρο Ι(2) του Πρωτοκόλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 που τροποποιεί το Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου 1993 στην Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 περί παροχής φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία. .27.2. Σε περίπτωση που η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ δεν λάβει χώρα εντός σαράντα έξη (46) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, τεκμαίρεται ότι ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν 8α προχωρήσει στην πραγματοποίηση του ΕΡΓΟΥ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 27.1 του παρόντος. 27.3. Σε περίπτωση που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποφασίσει να διακόψει οριστικά την ΣΥΜΒΑΣΗ μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, χωρίς υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πέραν των προβλεπομένων στο Αρθρο 14 του παρόντος, οποιοσδήποτε εξοπλισμός έχει ήδη κατασκευασθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ αλλά δεν έχει ακόμη παραδοθεί καθώς και οποιοσδήποτε εξοπλισμός βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής, και ανάλογα με το στάδιο με το οποίο βρίσκεται, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου κόστους για την μελέτη και σχεδίασή του, θα πληρωθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και αυτός ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην διάθεση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Περαιτέρω δαπάνες για αποθήκευση, ασφάλιση, κλπ θα επιβαρύνουν επίσης τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ολοι οι υπολογισμοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τις παραπάνω δαπάνες 8α συνοδεύονται από κατάλληλα στοιχεία και έγγραφα. Η διευκρίνηση στην παράγραφο 27.1 ανωτέρω σε σχέση με τον όρο Ι(2) του Πρωτοκόλλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 ισχύει και στην παρούσα παράγραφο. Άρθρο 23 - ΓΕΝΙΚΑ 28.1. Δεν απαιτείται να ασφαλισθεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για κίνδυνο πολέμου. 28.2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ συνάπτεται μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σε εκπλήρωση των όρων του Πρωτοκόλου της 19/12/94 με το οποίο τροποποιείται το Προσάρτημα της 1/7/93 στην Διακρατική Συμφωνία της 7/10/87 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας, οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν από Ρωσσικές τράπεζες (Ιnkοm Βank ή ισοδύναμη που θα εγκριθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). 28.3. Εντός ενός μηνός από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύσει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ α/ τέσσερα (4) οχήματα με σύστημα κίνησης τεσσάρων τροχών τύπου LΑΝD RΟVΕR, β/ τέσσερεις (4) προσωπικούς υπολογιστές μοντέλλο ΙΒΜ ΡS/2, με μικροϋπολογιστές (micrοprοcessοrs) τύπου Ρentium, ταχύτητα τουλάχιστον 100 ΜΗz , μνήμη τυχαίας προσπέλασης 16 megabyte (Μb), σκληρό δίσκο 500 Μb, συσκευή λειτουργίας μικροδίσκου (diskette) των 3,5 ιντσών και συσκευή λειτουργίας micrοdiskette των 5 και 1/4 ιντσών, κάρτα οθόνης VGΑ (1024 χ 768), έγχρωμη VGΑ οθόνη, εγκοπές για μελλοντικά επέκταση (slοts) κατάλληλες για γραφικά προγράμματα, ωρολόγιο και πύλη για συσκευές ένδειξης τύπου εν σειρά και παραλλήλω, γ/ τέσσερεις (4) Laser Ρrinter ταχύτητας τουλάχιστον 10 σελ./λεπτό, Μνήμη τουλάχιστον 2.5 Μb και δ/ τέσσερεις (4) συσκευές FΑΧ της επιλογής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ εκ των οποίων η μία θα είναι προγραμματιζόμενο πολυφάξ. Οι παραπάνω δαπάνες θα καλύπτονται από τα κονδύλια Προκαταρκτικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 28.4. Εντός τριών (3) μηνών από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραχωρήσει για χρήση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δύο χώρους, έναν σε κάθε Εργοτάξιο επιφάνειας τουλάχιστον 35 τ.μ. εκάστου, για γραφεία του προσωπικού του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το Αρθρο 01590 των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Άρθρο 29 - ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ Τα μέλη της Κοινοπραξίας που αποτελούν τον ΑΝΑΔΟΧΟ, όπως αυτά ορίζονται στο Αρθρο 20 του παρόντος, ευθύνονται έναντι του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων βάσει της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. Άρθρο 30 - ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣε μαρτυρία όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, στα οποία επικολήθηκαν τα νόμιμα χαρτόσημα, τα τρία (3) από τα πρωτότυπα παραδόθηκαν στον ΑΝΑΔΟΧΟ ενώ τα άλλα δύο (2) κρατήθηκαν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου, 1996 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 1) ΑΒΒ Κraftwerke ΑG Γεώργιος Ανωμερίτης Α. Ρadmanabhan Η. Κispert 2) VΟ Τechnοprοmexpοrt S. Βοkον 3) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. V. Rοgοjin Δ. Κοπελούζος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΚΙΑΣ ΚΑ/ ΠΕΥ Εργασία Σύνολο Δραχμές Δραχμές Μετατρέψιμες σε DΜ Α. ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ 1.Προκαταρκτικά 217.992.807 2.Προμήθεια Κυρίου και βοηθητικού Μηχανολογικού εξοπλισμού 2.255.267.846 1.673.7 3.Εγκατάσταση Κυρίου και βοηθητικού Μηχανολογικού εξοπλισμού 1.274.007.186 490.0 4.Προμήθεια Κυρίου και βοηθητικού Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 4.105.924.379 3.718.4 5.Εγκατάσταση Κυρίου και βοηθητικού Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1.448.237.916 954.8 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ 9.301.430.134 6.837.0 Β. ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 1.Προκαταρκτικά 157.524.648 2.Προμήθεια Κυρίου και βοηθητικού Μηχανολογικού εξοπλισμού 2.239.594.768 1.616.1 3.Εγκατάσταση Κυρίου και βοηθητικού Μηχανολογικού εξοπλισμού 1.271.198.358 646.0 4.Προμήθεια Κυρίου και βοηθητικού Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3.617.725.253 3.198.02 5.Εγκατάσταση Κυρίου και βοηθητικού Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1.280.142.918 841.565.954 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 8.566.185.945 6.301.8 ΣΥΝΟΛΟ 17.867.616.079 13.138.97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1/ Αναπροσαρμογή τιμών Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του εξοπλισμού και των εργασιών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 θα αναπροσαρμοσθεί μέχρι την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τους κατωτέρω τύπους : α Εξοπλισμός : Ρ = Ρο (0,45 χ Μ/Μο + 0,55 χ L/Lο) 6. Εργασίες εγκατάστασης και άλλες υπηρεσίες :Ρ = Ρο χ L/Lο 2/ Αναθεώρηση Τιμών Μετά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το αναπροσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα αναθεωρείται με τους παρακάτω τύπους : 1)Εξοπλισμός : Ρ = Ρο (0,10 + 0,35 χ Μ/Μο + 0,55 χ L/Lο) 6. Εργασίες εγκατάστασης και άλλες υπηρεσίες :Ρ = Ρο (0,10 + 0,90 L/Lο) 3/ Η διάκριση και οι συμβολισμοί που εφαρμόζονται στους παραπάνω τύπους αναπροσαρμογής και αναθεώρησης του εξοπλισμού και των εργασιών είναι: Α. Εισαγόμενο τρήμα Εξοπλισμού και Εργασιών. Για ότι αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για την οποία απαιτείται εξαγωγή συναλλάγματος σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και μόνο για το μέρος αυτό καθώς και για την εγκατάσταση και άλλες υπηρεσίες του εξοπλισμού για τις οποίες απαιτείται εξαγωγή συναλλάγματος σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και μόνο για το συναλλαγματικό μέρος αυτό καθώς και για τον εισαγόμενο εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στο ΕΡΓΟ, οι συμβολισμοί στους παραπάνω τύπους έχουν τις εξής έννοιες. Ρο = ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ή . ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ αφαιρουμένου στην περίπτωση αυτή του ποσοστού 15% που αντιστοιχεί στην μη αναθεωρήσιμη προκαταβολή (άρθρο 14 της παρούσας) για τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις εργασίες, πολλαπλασιασμένο με τη σχέση Εx/Εxο. Ρ = Αναπροσαρμοσμένο ή Αναθεωρημένο Τίμημα Μ = Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στις Η/Μ κατασκευές και παρέχεται από τις μηνιαίες δημοσιεύσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής της Γερμανίας (GΡ Systematic Statistisches Βundesamt) με Αριθ. 291 και που αναφέρονται στον πέμπτο, έκτο και έβδομο μήνα πριν από την απόστολή του . εξοπλισμού. Μο = Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών που αναφέρονται πιο πάνω σύμφωνα με την ως άνω δημοσίευση που ίσχυε τον Απρίλιο του 1989. L = Ο αριθμητικός μέσος όρος μισθού εργάτη στη μισθολογική ομάδα 7 σύμφωνα με το συγκεντρωτικό σύστημα (που αντιστοιχεί στη μισθολογική ομάδα VΙ σύμφωνα με το αναλυτικό σύστημα) πλέον των πρόσθετων σύμφωνα με την μισθοδοτική συμφωνία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για εργάτη της βιομηχανίας μετάλλου του Βορείου Wuerttemberg και του Βόρειου Βaden κατά το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μήνα πριν την παράδοση του εξοπλισμού ή τον μήνα παροχής υπηρεσιών (ανέγερση, δοκιμαστική λειτουργία και άλλες υπηρεσίες) αντίστοιχα. Lο = Ο μισθός εργάτη όπως αναφέρεται πιο πάνω, που ίσχυε τον Απρίλιο του 1989. Εx = Τιμή fixing της διατραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα για τα Γερμανικά μάρκα που ισχύει την ημερομηνία εγκρίσεως κάθε πληρωμής. Εxο = Τιμή fixing της διατραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα για τα Γερμανικά μάρκα που ίσχυε την 14.04.1989 για την αναπροσαρμογή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και αυτή που ισχύει την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την αναθεώρηση του ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. Β. Εγχώριο τμήμα του Εξοπλισμού και των Εργασιών. Για ότι αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για την οποία δεν απαιτείται εξαγωγή συναλλάγματος σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και μόνο για το μέρος αυτό καθώς και για την εγκατάσταση και άλλες υπηρεσίες του εξοπλισμού για τις οποίες δεν απαιτείται εξαγωγή συναλλάγματος σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και μόνο για το μέρος αυτό, οι συμβολισμοί στους τύπους αναπροσαρμογής και αναθεώρησης έχουν τις εξής έννοιες : Ρ = Αναπροσαρμοσμένο ή Αναθεωρημένο Τίμημα Ρο = ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ή ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ αφαιρουμένου στην περίπτωση αυτή του ποσοστού 15% που αντιστοιχεί στην μη αναθεωρήσιμη προκαταβολή (άρθρο 14 της παρούσας) για τον εξοπλισμό και τις εργασίες. Μ = Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στις Η/Μ κατασκευές και παρέχεται από τις μηνιαίες δημοσιεύσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής της Γερμανίας (Statistisches Βundesamt) με Αριθ. 291 και που αναφέρονται στον πέμπτο, έκτο και έβδομο μήνα πριν από την αποστολή του εξοπλισμού, πολλαπλασιασμένες με τις τιμές fixing της διατραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα για τα Γερμανικά Μάρκα που ισχύουν την ημερομηνία εγκρίσεως κάθε πληρωμής. Μο = Ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών που αναφέρονται πιο πάνω σύμφωνα με την ως άνω δημοσίευση που ίσχυε την 14.04.1989, πολλαπλασιασμένος με την τιμή fixing της διατραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα για τα Γερμανικά Μάρκα που ίσχυε την 14.04.1989. L = Ο αριθμητικός μέσος όρος του γενικού ημερομισθίου κατά τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μήνα πριν την παράδοση του εξοπλισμού) ή κατά τον μήνα εκτέλεσης της εγκατάστασης ή παροχής άλλων υπηρεσιών (τύπος εγκατάστασης). Lο = Τα πιο πάνω, λαμβανόμενα κατά τον μήνα υποβολής της προσφοράς. Οι δείκτες L, Lο λαμβάνονται από τους δείκτες ΙΚΑ για βιομηχανίες κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων Ελλάδος {a/a 15) και βιομηχανίες κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών (α/α 17). 4/ Η αναπροσαρμογή των τιμών 8α γίνει με δείκτες εκκίνησης τον Απρίλιο του 1989. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται με δείκτες εκκίνησης της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Προς..................... Εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως υπ αριθμόν........ Κύριοι, Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα, κατόπιν εντολής του πελάτη μας..................., που είναι μέλος της Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ) που συστήθηκε με την υπ αριθμό 51619 Πράξη Σύστασης Κονσόρτιουμ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Δ. Ημελλου στις 19 Ιουλίου 1995 και αποτελείται από τις Εταιρείες: ΑΒΒ ΚRΑFΤWΕRΚΕ ΑG, Μάνχαϊμ VΟ ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ, Μόσχα και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε., Αθήνα εγγυώμαστε ανεπιφυλάκτως προς εσάς, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ της ως άνω Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ) μέχρι του ποσού των Δραχμών......... (.........), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση της Συμβάσεως Νο.........για το Εργο που αφορά την μελέτη, προμήθεια, εκγατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου, και για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Συμβάσεως και την κάλυψη οποιασδήποτε απαιτήσεώς σας κατά της Αναδόχου Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ), προκύπτουσα ένεκα του έργου. Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε απροφασίστως όλο ή το μέρος που θα ζητήσετε, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή μας αυτή, χωρίς καμμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη αίτησή σας προς εμάς με την οποία θα αναφέρετε ότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία (CΟΝSΟRΤΙUΜ) δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της μέσα στην συμπεφωνημένη περίοδο, καθώς και με ποιό τρόπο. Σε περίπτωση τέτοιας αιτήσεώς σας παρακαλούμε να μας αποσταλεί μέσω της τράπεζάς σας. Η παρούσα εγγύηση καλής εκτελέσεως τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής από την Κοινοπραξία (CΟΝSΟRΤΙUΜ) κατά την Σύμβαση. Η εγγύησή μας αυτή λήγει την..............εφόσον και στο μέτρο * που δεν έχουμε λάβει από εσάς γραπτή αίτηση, κατά τα ανωτέρω στα γραφεία μας στην...........μέχρι αυτή την ημερομηνία Το παρόν έγγραφο πρέπει να μας επιστραφεί όταν η εγγύησή μας δεν χρειάζεται πια ή όταν λήξει η ισχύς της. Απαιτήσεις και δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την εγγύηση μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους μόνο με την γραπτή έγκριση της τράπεζάς μας. Προς..................... Εγγυητική επιστολή προκαταβολής υπ αριθμόν........ Κύριοι, Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα, κατόπιν εντολής του πελάτη μας..................., που είναι μέλος της Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ) που συστήθηκε με την υπ αριθμό 51619 Πράξη Σύστασης Κονσόρτιουμ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Δ. Ημελλου στις 19 Ιουλίου 1995 και αποτελείται από τις Εταιρείες: ΑΒΒ ΚRΑFΤWΕRΚΕ ΑG, Μάνχαϊμ VΟ ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ, Μόσχα και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε, Αθήνα εγγυώμαστε ανεπιφυλάκτως προς εσάς, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ της ως άνω Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ) μέχρι του ποσού των Δραχμών...............(.........), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την εκ μέρους της Κοινοπραξίας (CΟΝSΟRΤΙUΜ) απόδοση της προκαταβολής εκ δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του αναθεωρημένου Συμβατικού Τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως Νο.........για το Εργο που αφορά την μελέτη, προμήθεια, εκγατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου. Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε απροφασίστως όλο ή το μέρος που θα ζητήσετε, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή μας αυτή, χωρίς καμμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη αίτησή σας προς εμάς με την οποία 8α αναφέρετε ότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία (CΟΝSΟRΤΙUΜ) δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της μέσα στην συμπεφωνημένη περίοδο, καθώς και με ποιο τρόπο, όπως επίσης ότι οι εργασίες έχουν αρχίσει σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση και ότι η Σύμβαση δεν ακυρώθηκε μετά την Ημερομηνία Εναρξης της. Σε περίπτωση τέτοιας αιτήσεως σας παρακαλούμε να μας αποσταλεί μέσω της τράπεζάς σας. Η παρούσα εγγύηση Θα μειώνεται αυτομάτως κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας κάθε παραδόσεως εξοπλισμού στο εργοτάξιο και κάθε παρασχεθείσας υπηρεσίας αντίστοιχα, με την παρουσίαση σ εμάς του τιμολογίου εγκριθέντος από τον Κύριο του Εργου. Η εγγύησή μας αυτή λήγει την..............εφόσον και στο μέτρο που δεν έχουμε λάβει από εσάς γραπτή αίτηση, κατά τα ανωτέρω στα γραφεία μας στην........... μέχρι αυτή την ημερομηνία Το παρόν έγγραφο πρέπει να μας επιστραφεί όταν η εγγύησή μας δεν χρειάζεται πια ή όταν λήξει η ισχύς της. Απαιτήσεις και δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την εγγύηση μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους μόνο με την γραπτή έγκριση της τράπεζάς μας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ Οι παρακάτω ενδεικτικά περιγραφόμενες εγκαταστάσεις δα κατασκευασθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ώστε να καταστεί δυνατή η άριστη εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το κόστος τους καλύπτεται από τα κονδύλια Προκαταρκτικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. 2.ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε χώρους που δα. συμφωνηθούν μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στην περιοχή κάδε ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα παραχωρήσει χώρους ώστε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να κατασκευάσει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 2.1. Στεγασμένοι Χώροι και Κτίρια Διοίκησης Συκιά Πευκόφυτο Υπόστεγο Αποθήκευσης 17x12=204m 2 20xl2=240m2 Εξοπλισμού Αποθήκη Εξοπλισμού 26x12=312m2 34xl2=408m2 . - Εργαστήριο βιομηχανοποίησης 10x12=120m2 10x12=120πτ2 με γερανογέφυρα Αποθήκη 6x12=72m2 6xl2=72m2 Κτίριο Μηχανών 25m2 25m2 Πεπιεσμένου Αέρα Γκαράζ/Υπόστεγο 16xl2=192m2 20xl2=240m2 Ειδικών Οχημάτων Αποθήκη Καυσίμων/ 4xl2=48m2 4xl2=48m2 Λιπαντικών/Βαφών Κτίριο Συγκολλήσεων 24m2 24m2 - Αποθήκη Οξυγόνου/ Αερίου 18m2 18m2 - Ανοιχτά Υπόστεγα 600m2 600m2 - Αποθήκη 400m2 400m2 - Εργαστήρια 50m2 50m2 - Στεγασμένος Χώρος Στάθμευσης 50m2 50m2 - Κτίριο Διοίκησης 150m2 150m2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εργαστήριο βιομηχανοποίησης θα υπάρχει γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 5 τόνων, διαδρομής 20 μέτρων και ύψος γάντζου από το έδαφος 5 μέτρων. 2.2. Υπαίθριοι Χώροι Συκιά Πευκόφυτο - Βαφή Εξοπλισμού 850m2 850m2 - Εκτέλεση Εργασιών 1710m2 1710m2 - Αποθήκευση Εξοπλισμού 1330m2 1330m2 - Υπαίθρια Αποθήκη 1500m2 1500m2 2.3. Δρόμοι Προσπέλασης Οι δρόμοι προσπέλασης προς όλους τους ανωτέρω χώρους συναρμολόγησης και βιομηχανοποίησης καθώς και αυτοί προς τα γραφεία και τους οικισμούς θα κατασκευασθούν και θα συντηρούνται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα είναι δε κατάλληλοι για κάθε καιρό και για βαριά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την ανέγερση. 2.4. Περίφραξη Κατάλληλη περίφραξη γύρω από όλους τους παραπάνω χώρους. 2.5. Εξωτερικός Φωτισμός Κατάλληλος εξωτερικός φωτισμός για όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις. 3.ΓΡΑΦΕΙΑ Σε χώρους που δα συμφωνηθούν μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στην περιοχή κάθε ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγκαταστήσει: 1)Γραφεία Εργοταξιακής Διοίκησης 4 γραφεία 40m2 έκαστο, ανά ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. (6) Γραφεία Ανέγερσης στον Σταθμό Παραγωγής 4 κοντέϊνερς 36m2 έκαστο, ανά ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 2)Γραφεία Ανέγερσης στον Υποσταθμό, 1 κοντέϊνερ 36m2, ανά ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 4.ΟΙΚΙΣΜΟΙ Σε περιοχή ή περιοχές που θα συμφωνηθούν, για κάθε ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα κατασκευάσει ή θα ενοικιάσει τους παρακάτω χώρους διαμονής: Διαμονή Ανώτερου Προσωπικού : 36 οικίες, 100m2 έκαστη Διαμονή Κατώτερου Προσωπικού : 220 μονάδες ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΟ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Το αντικείμενο των Ειδικών Ορων είναι να συγκεντρώσει τους ειδικής μορφής όρους που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, οι οποίοι όροι γενικώς αποτελούν επεξήγηση, πρόσθεση, συμπλήρωση ή αλλαγή των αντίστοιχων Γενικών Ορων. ΕΟ-2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να μελετήσει, να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να δέσει σε λειτουργία τον μηχανολογικό και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου. ΕΟ-3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με αποκλειστικά δική του δαπάνη, θα διατηρεί σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, ασφαλιστική κάλυψη, με όρια όχι μικρότερα απο αυτά που αναφέρονται παρακάτω, με ασφαλιστές και ασφαλιστήρια συμβόλαια που δα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Πέντε επικυρωμένα αντίγραφα κάδε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δα υποβληθούν στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κατά την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ. Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της ακύρωσης, λήξης ή τροποποίησης των προαναφερθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δα γίνεται έγγραφη προειδοποίηση στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με συστημένη επιστολή. Α. Ασφάλειες παρεχόμενες απο τον Ανάδοχο 1.Κάλυψη : Ελάχιστα ποσά και όρια 1)Ασφάλιση Προσωπικού Απαιτήσεις επιβαλλόμενες από το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και ισχύουσες στον τόπο παροχής της εργασίας. (6) Μικτή Ασφάλιση Ολικής. Ευθύνης. (ι) Σωματικές βλάβες και Θάνατος 50.000.000 δρχ. ανά άτομο 400.000.000 δρχ. ανά ατύχημα. 2)Υλικές ζημιές 500.000.000 δρχ. ανά ατύχημα. (ιιι) Μέγιστο όριο ευθύνης Η συνολική αξία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3)Ασφάλιση Οχημάτων και Κατασκευαστικού Εξοπλισμού Απαιτήσεις επιβαλλόμενες από τον Νόμο και ισχύουσες στον τόπο εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ. 4)Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου Η συνολική αξία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν θα διατηρεί καμμιά ασφάλιση για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για κάλυψη έναντι απωλειών ή ζημιών στο ΕΡΓΟ ή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί ασφαλίσεις έναντι απωλειών ή ζημιών απο φυσικά αίτια στον εξοπλισμό ή στα εργαλεία του, οι ασφαλίσεις αυτές θα περιέχουν παραίτηση του Ασφαλιστή υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, για το δικαίωμα υποκατάστασης. 3.Οταν θα συμβάλλεται με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων και Κανονισμών που ισχύουν στην Ελλάδα (π.χ. Νόμοι 400/70, 489/76, 1256/82, 1418/84, Π.Δ. 609/85). 4.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, οι απαλλαγές κ.λ.π., δα υπόκεινται στην έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 5.Οι παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις δεν απαλλάσουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ούτε περιορίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή και ειδικότερα σε σχέση με την απαλλαγή, μειώσεις, περιορισμούς κλπ, που αναφέρονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος προς αποζημίωση προσώπων ή/και πραγμάτων πέρα από τις ασφαλιστικές καλύψεις. 6.Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποχρεώσεις του ή εάν οι υφιστάμενες ασφάλειες κριθούν ανεπαρκείς απο τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, τότε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τις ελλείπουσες ασφάλειες, αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά απο τα όσα δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο), ή εκπίπτοντας τα αντίστοιχα ποσά από την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτελέσεως. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αμελήσει ή αρνηθεί να πληρώσει στους Ασφαλιστές τα χρεωστούμενα για τις ασφαλιστικές καλύψεις, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωμα να πληρώσει αντί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τα ποσά αυτά για τα ασφαλιστήρια και να τα αφαιρέσει από αντίστοιχα ποσά πληρωτέα προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, ούτως ώστε να αποφευχθεί η ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δικαιούται επίσης να αφαιρέσει από τα ποσά που οφείλονται προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ κάδε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί απο τους Ασφαλιστές εξαιτίας απαλλαγών, περιορισμών κλπ που προβλέπονται απο τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 7.Εάν η Ασφαλιστική Εταιρεία παραλείπει ή αρνείται να αποζημιώσει (εν μέρει ή εν όλω) οποιαδήποτε ζημία για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος βάσει της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ανόρθωση των μη αποζημιουμένων ζημιών ή βλαβών. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δικαιούται να αφαιρεί από τις πιστοποιήσεις, ή κάδε είδους εγγυήσεις τα ποσά τα οποία, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για να ανορθώσουν την αντίστοιχη ζημία, βλάβη κλπ. 8.Για την διασφάλιση των απαιτήσεων του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για ποσά που καταβλήθηκαν στον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι ασφαλιστές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα περιλάβουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου καθώς και σε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύπτει το ΕΡΓΟ (πυρός, βλαβών σε μηχανήματα, κλπ), τον παρακάτω ειδικό όρο: Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του ΕΡΓΟΥ: α Ο ασφαλιστής προκειμένου να αποζημιώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ, θα λάβει προηγουμένως την έγγραφη προς τούτο συναίνεση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 1)Εάν ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν δώσει στον ασφαλιστή την συναίνεση του, η απαίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης, θα μεταβιβάζεται αυτομάτως στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ χωρίς καμμιά άλλη διατύπωση (ειδική εντολή, ή εντολή οιασδήποτε μορφής ή εξουσιοδότηση απο μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ). Η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει την ασφαλιστική αποζημίωση στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ευθύς ως ο τελευταίος της το ζητήσει. Η μεταβίβαση στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν απαλλάσσει καθ οιονδήποτε τρόπο τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ. Β. Ασφάλιση Προσωπικού 1 Η από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και των ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ασφάλιση του προσωπικού 8α παρέχεται στο ελληνικής ιθαγένειας προσωπικό καθώς και στο αλλοδαπό προσωπικό που είναι ασφαλιστέο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή σε άλλο οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, κατά περίπτωση). Για αλλοδαπό προσωπικό που δεν είναι ασφαλιστέο στην Ελλάδα (τεχνικοί σύμβουλοι, μη μισθωτό προσωπικό), θα παρέχεται ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρεία, κατά τους όρους του Ελληνικού Δικαίου και υπό ασφαλιστικούς όρους παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν στην χώρα της οποίας έχουν την ιθαγένεια Ζ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α ασφαλίσει σε Ασφαλιστική Εταιρεία της αποδοχής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τους συμβούλους και συνεργάτες του που έχουν ανάμειξη στο ΕΡΓΟ, είτε αυτοί είναι Ελληνες είτε είναι αλλοδαποί, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Επί του προκειμένου γίνεται εξαίρεση για τους αλλοδαπούς συμβούλους ή συνεργάτες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι οποίοι, είναι ήδη ασφαλισμένοι στην χώρα της προέλευσης τους και κάτω από όρους που ισχύουν και για την διαμονή τους στην Ελλάδα που δεν προσκρούουν στην Ελληνική Νομοθεσία Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση των συμβούλων και συνεργατών του και θα είναι επίσης υπεύθυνος για την διατήρηση και εξασφάλιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε επιβεβαίωση αυτών των ασφαλίσεων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, όπου θα δηλώνει ότι όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λ.π, είναι ασφαλισμένοι κατά κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Γ. Μικτή Ασφάλιση Ολικής Ευθύνης 1.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφάλειας Ολικής Ευθύνης θα περιέχει διάταξη ή πρόσθετο όρο που δα διαλαμβάνει ότι η ασφάλεια αυτή : 1)καλύπτει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έναντι απαιτήσεων που απορρέουν απο τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα ή αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες μπορεί να προκύψουν ή να απορρεύσουν απο τις δραστηριότητες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ απο την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, αδιακρίτως του αν οι δραστηριότητες αυτές γίνονται από τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή από προμηθευτή του ή από υπεργολάβο του ή από οποιοδήποτε άτομο για τις πράξεις του οποίου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος : (1) Απαιτήσεις που στηρίζονται στις διατάξεις περί ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, ανικανότητας, επιδομάτων και άλλων παρομοίων ευεργετημάτων των εργαζομένων. (2) Απαιτήσεις ζημιών λόγω σωματικών βλαβών, εργασιακών ασθενειών ή παθήσεων, ή θανάτου υπαλλήλων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και απαιτήσεις καλυπτόμενες ασφαλιστικά από συνήθη ασφάλιση προσωπικής βλάβης. (3) Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω σωματικών βλαβών, ασθένειας ή πάθησης ή θανάτου, οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι υπάλληλος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και απαιτήσεις καλυπτόμενες ασφαλιστικά από συνήθη ασφάλιση προσωπικής βλάβης. (4) Απαιτήσεις ζημιών ή καταστροφών υλικών αγαθών, περιλαμβανομένης και της απώλειας χρήσης που προέρχεται από αυτές τις ζημιές. 2)καλύπτει την ευθύνη που αναλαμβάνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή και η οποία υπόκειται σε όλους τους όρους και διατάξεις μιας τέτοιας ασφάλισης. 3)δεν περιέχει εξαιρέσεις για απώλειες ή ζημιές σε ιδιοκτησίες που προξενούνται απο εκρήξεις ή προέρχονται απο καταρρεύσεις κτιρίων ή κατασκευών ή ζημιές σε υπόγειες ιδιοκτησίες. 4)περιλαμβάνει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και τους συμβούλους του σαν πρόσθετους ασφαλισμένους σε σχέση με την ευθύνη τους που προκύπτει απο δραστηριότητα εκτελούμενη για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή. 5)δηλώνει ότι είναι κύρια ασφάλιση σε ότι αφορά τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και τους συμβούλους του που μνημονεύονται ως πρόσθετοι ασφαλισμένοι και περιέχει την ρήτρα διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων ή διαχωρισμού συμμετοχής (crοss liability οr seνerability οf interest). 6)καλύπτει την ευθύνη αποζημίωσης η οποία, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε σχέση με όλα τα έργα που προβλέπει η ΣΥΜΒΑΣΗ και που εκτελούνται για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από υπεργολΑβους. 7)καλύπτει την ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Cοmpleted Οperatiοns Liability Ιnsurance) αναφορικά με την επιβαλλόμενη υπό του Νόμου στον ΑΝΑΔΟΧΟ και κάθε ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ευθύνη αποζημίωσης για ζημιές που θα προκύψουν μεταξύ της ημερομηνίας της Εκδοσης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και της Ημερομηνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ εκείνου του τμήματος του ΕΡΓΟΥ, που η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε από τον καθένα απ αυτούς. 8)καλύπτει την ευθύνη για ζημίες που επιβάλλονται απο τον Νόμο στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και τους συμβούλους του σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτουν από αυτή την ΣΥΜΒΑΣΗ, ή των ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ του, περιλαμβανομένων παραλείψεων και πράξεων επιβλέψεως από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και τους συμβούλους του. 2.Σε περίπτωση όπου οι εργασίες : 1)περιλαμβάνουν την παντός είδους μεταφορά και μετακίνηση περιουσιακών στοιχειών αξίας άνω των 39.000.000 Δρχ., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάψει επίσης ασφάλεια μεταφορών Κατά Παντός Κινδύνου ή ασφάλιση φορτηγών αυτοκινήτων Κατά Παντός Κινδύνου ή άλλη παρόμοιου τύπου ασφάλιση που 8α καλύπτει, έναντι απωλειών ή ζημιών από φυσικά αίτια, τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων που 8α μεταφερθούν, μετακινηθούν ή διεκπεραιωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει όριο όχι μικρότερο από την αξία αντικατάστασης του μεμονωμένου φορτίου με την μεγαλύτερη αξία ή τη μεγαλύτερη υπό μεταφορά αξία, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, θα καλύπτει τα συμφέροντα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, όπως αυτά μπορεί να προκύψουν και θα περιέχει παραίτηση του Ασφαλιστή υπέρ εκάστου των δύο, για το δικαίωμα υποκατάστασης. 2)περιλαμβάνουν υλικά και εξοπλισμό που αγοράσθηκε για να ενσωματωθεί στο ΕΡΓΟ και τα οποία θα μετακινηθούν δια θαλάσσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάψει και θα διατηρεί Ασφάλιση Υπερπόντιου Φορτίου, για κάθε φορτίο αγαθών που θα μελετηθούν, θα κατασκευασθούν και θα εγκατασταθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής και τα οποία, υπόκεινται σε υπερπόντια μεταφορά. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει συνθήκες Κατά Παντός Κινδύνου, περιλαμβανομένου του πολέμου και των απεργιών. Η κάλυψη θα είναι από αποθήκη σε αποθήκη, με όριο ίσο προς την αξία αντικατάστασης του εξοπλισμού που αποστέλλεται σε οποιαδήποτε αυτόνομη μεταφορά. Ο εξοπλισμός θα τοποθετείται στο κύτος του σκάφους. Η ασφάλιση θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και των σχετικών με αυτόν φορέων και θα περιέχει την παραίτηση του ασφαλιστή έναντι υποκαταστάσεως ή το δικαίωμα προσφυγής υπέρ των ασφαλιζομένων μερών. 3)περιλαμβάνουν αεροσκάφη (σταθερών πτερύγων ή ελικόπτερα) που ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή χρησιμοποιούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, η ευθύνη που προκύπτει από τα αεροσκάφη αυτά Θα ασφαλίζεται για συνδυασμένο ενιαίο όριο όχι μικρότερο από 650.000.000 Δρχ. για κάθε περιστατικό και το όριο αυτό θα αφορά Σωματικές Βλάβες (συμπεριλαμβανομένων των Επιβατών) και Ευθύνη Ζημιών σε Ιδιοκτησίες. Η ασφάλιση αυτή 8α αναφέρει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ως πρόσθετο ασφαλιζόμενο, 8α δηλώνεται ότι αποτελεί κυρία ασφάλιση για τον πρόσθετο ασφαλιζόμενο και 8α περιέχει ρήτρα διασταυρουμένης ευθύνης έναντι αλλήλων ή διαχωρισμού συμμετοχής. Εάν το σκάφος είναι ασφαλισμένο, η ασφάλιση αυτή δα προβλέπει παραίτηση του ασφαλιστή υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για το δικαίωμα υποκατάστασης. 4)περιλαμβάνουν πλωτά μέσα ιδιοκτησίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή χειριζόμενα από αυτόν, η ευθύνη που ανακύπτει από τα πλωτά αυτά μέσα 8α καλύπτεται από τη μικτή ολική ασφάλιση ή από ισοδύναμη ασφάλιση, όπως ασφάλιση τύπου prοtectiοn and indemnity με συνδυασμένο ενιαίο όριο όχι μικρότερο από 500.000.000 δρχ. για κάδε περιστατικό. Μία τέτοια ασφάλιση δα αναφέρει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ως πρόσθετο ασφαλιζόμενο, δα δηλώνει ότι είναι η κύρια ασφάλιση αναφορικά με τον πρόσθετο ασφαλιζόμενο και θα περιέχει ρήτρα διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων ή διαχωρισμού συμμετοχής. (Crοss liability οr seνerability οf interest clause). Εάν ασφαλίζεται το σκάφος 8α προβλέπεται παραίτηση των δικαιωμάτων του ασφαλιστή υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για το δικαίωμα της υποκατάστασης. 3.Οι απαιτήσεις που αναφέρονται εδώ αναφορικά με τους τύπους και τα όρια καθώς και η έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για την ασφαλιστική κάλυψη που θα διατηρείται απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ δεν έχουν σκοπό να και επ ουδενί περιορίζουν ή τροποποιούν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή. 4.Ολες οι Ασφαλίσεις, πλήν της Ασφάλισης Προσωπικού, θα αναφέρουν τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ως πρόσθετο ασφαλιζόμενο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύσει τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με επικυρωμένα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων την ημέρα της ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εξαίρεση θα γίνει για την Ασφάλιση θαλασσιών μεταφορών που θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την φόρτωση και όπου δα φαίνεται η πλήρης αξία των τιμολογίων των υλικών και του εξοπλισμού που φορτώθηκε, 5.Παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις ασφάλισης, δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο παραίτηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από τα δικαιώματα του ούτε απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις ευθύνες του. 6.Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τον ΚΥΡΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟΥ έναντι των ευθυνών του που δα απορρέουν από το άρθροτου Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 7.Οι ευθύνες του ασφαλιστού θα αρχίσουν με την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ και θα λήξουν κατά την ημερομηνία αποπερατώσεως του ΕΡΓΟΥ. Εάν μετά την αποπεράτωση του ΕΡΓΟΥ, ανακύψουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή άλλες εργασίες σχετιζόμενες με το ΕΡΓΟ και οι οποίες απαιτείται να εκτελεσθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίσει νέα ασφαλιστική κάλυψη τρίτων σχετική με την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 8.Αν το ανώτατο όριο της ευθύνης του ασφαλιστού είναι κάτω απο το ποσό που απαιτείται (εξαιτίας της επισυμβάσεως βλαπτικών γεγονότων και της μετά ταύτα καταβολής της αντίστοιχης αποζημίωσης εκ μέρους των ασφαλιστών), και τούτο συμβεί ενόσω η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και η σχετική ασφάλεια ολικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι ακόμη σε ισχύ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα μεριμνήσει για την άμεση αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου της ευθύνης του ασφαλιστή σε σχέση με την ασφαλιζόμενη αξία, ούτως ώστε να διατηρήσει το ανώτατο όριο ευθύνης στο απαιτούμενο ύψος καθ όλο το διάστημα της ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για ζημιές σε τρίτους. 9.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, το εν γένει προσωπικό του, οι συνεργάτες του και το προσωπικό τους, θα θεωρούνται τρίτοι σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρουμένης ευθύνης (Crοss Liability). 10.Η ασφαλιστική εταιρεία έχει την υποχρέωση να υπερασπίζεται τον ΑΝΑΔΟΧΟ, τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και το προσωπικό τους κατά οποιασδήποτε αγωγής, σε περίπτωση που η ζημία ή η βλάβη οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των ανωτέρω αναφερόμενων μερών και καλύπτεται από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Ευθύνης έναντι Τρίτων). Η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει επίσης οιοδήποτε ποσό εγγύησης μέσα στα όρια που ισχύουν σχετικά με την ευθύνη των ασφαλιστών, για την άρση κατασχέσεων κλπ, των σχετικών με την αστική ευθύνη. 11.Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, των συμβούλων του, συνεργατών του και του προσωπικού τους σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων αυτών. Δ. Ασφάλιση Οχημάτων και Κατασκευαστικού Εξοπλισμού Τα ασφαλιστικά συμβόλαια θα παρέχουν κανονική ασφάλιση για συνήθη ευθύνη έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας για ασφάλιση οχημάτων (Νόμος 489/76). Η ασφάλιση οχημάτων που χρησιμοποιούνται και σαν εξοπλισμός θα καλύπτει τον διττό προορισμό των οχημάτων αυτών, είτε ανήκουν στον ΑΝΑΔΟΧΟ είτε χρησιμοποιούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, τους ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ και το προσωπικό τους για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Οι Ειδικοί Οροι που περιέχονται ανωτέρω στα εδάφια Γ1δ και Γ1ε θα περιλαμβάνονται και σε αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ε. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 1.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διατηρεί επίσης με δαπάνες του μέχρι την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ασφαλίσεις κατά οποιουδήποτε και παντός κινδύνου με ασφαλιστικές εταιρείες της εγκρίσεως του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τα ακόλουθα : 1)Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα αναφέρεται ως πρόσθετος ασφαλιζόμενος έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας ή απαιτήσεων για αποζημίωση από κάθε αιτία, περιλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από Ανωτέρα Βία ή από κινδύνους άλλους από εκείνους που συνήθως αναμένονται, όπως πόλεμος, εισβολή, εξέγερση, λαϊκή επανάσταση, κατάσταση πολιορκίας, μόλυνση απο ραδιενέργεια ή από ιονίζουσα ακτινοβολία καθώς και από κάθε εσφαλμένη μελέτη ή ποιότητα εργασίας και που 8α καλύπτει τόσο τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ όσο και τον ΑΝΑΔΟΧΟ για όλη την διάρκεια της κατασκευής του ΕΡΓΟΥ και μέχρι την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 2)Η κάλυψη θα περιλαμβάνει την συνολική αξία του κατασκευαζόμενου έργου (συμπεριλαμβανομένων των εντολών αλλαγών και των αναθεωρήσεων του αρχικού ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ) συν την αξία των προσωρινών επί τόπου εγκαταστάσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του κατασκευαστικού εξοπλισμού συν την αξία του μη εγκατεστημένου μονίμου υλικού που παρέχει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (αν υπάρχει). Δεν δα περιλαμβάνει την επισκευή ελλαττωματικού μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 3)Το συνολικό ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης θα αναπροσαρμόζεται κάδε φορά που δίδονται ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή άλλες αναθεωρήσεις του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ή της συνολικής αξίας των προσωρινών εγκαταστάσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μεταβολές του επί τόπου κατασκευαστικού εξοπλισμού. 2.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 8α περιλαμβάνει επίσης τους εξής όρους : 1)Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α μεταβιβάσει και στην συνέχεια θα εκχωρήσει στον ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τα ποσά των απαιτήσεων του σύμφωνα με τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία είναι άμεσα καταβλητέα στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μετά την υποβολή από αυτόν της σχετικής αίτησης δίχως οποιαδήποτε γραπτή συναίνεση ή άλλη ενέργεια που θεωρείται αναγκαία από πλευράς ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 2)Η ασφαλιστική εταιρεία 8α παραιτηθεί από όλα τα δικαιώματα προσφυγής κατά του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, του διευθυντικού προσωπικού του, των συμβούλων, συνεργατών και των υπαλλήλων του εν γένει, σε περίπτωση όπου η ζημιά ή η βλάβη οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις των προαναφερόμενων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πράξεις ή οι παραλείψεις δεν μπορούν να αποδοθούν σε δόλο ή βαρειά αμέλεια των ανωτέρω αναφερομένων φορέων ή προσώπων. 3)Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και το προσωπικό του, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες και το προσωπικό τους θα Θεωρούνται τρίτοι. 4)Η ασφαλιστική εταιρεία Θα παραιτηθεί του δικαιώματος να εκχωρήσει τον κίνδυνο του ΕΡΓΟΥ ολικά ή μερικά. 3.Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο θα καλύπτει επίσης την ευθύνη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που απορρέει από το άρθρο 922 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (Ευθύνη προστήσαντος). 4.Η ευθύνη του ασφαλιστού αρχίζει είτε με την έναρξη του ΕΡΓΟΥ είτε κατα την ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (οποιοδήποτε γεγονός προηγηθεί) και λήγει την ημέρα της εμπορικής λειτουργίας του μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ζ. Ασφάλεια κατά Τυχαίων Γεγονότων και Ανωτέρας Βίας 1.Ασφαλιστική κάλυψη Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει την συνολική αξία του (πράγματι αποπερατωμένου) ΕΡΓΟΥ έναντι Ανωτέρας Βίας και Τυχαίων Συμβεβηκότων (π.χ. σεισμού, πυρκαϊάς, κλπ). 2.Διάρκεια της Ασφάλισης Το (τα) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) αυτό(α) θα καλύπτει(ουν) το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ θα λογίζεται ως συντελεσθείσα. Το (τα) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) αυτό(α) θα υποβληθεί(ουν) απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία, για την οποία προγραμματίζεται ότι θα γίνει η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας ένα σημείωμα κάλυψης (Cονer nοte), για τα ασφαλιστήρια που 8α εκδοθούν κατά τα προεκτεθέντα ΕΟ-4 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα χορηγήσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, χωρίς επιβάρυνση, τρεις (3) πλήρεις σειρές των προδιαγραφών που αναφέρονται στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ καθώς και μία διαφάνεια και δύο φωτοτυπίες των ΣΧΕΔΙΩΝ. Αμέσως μετά την παραλαβή τους, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ελέγξει όλα τα σχέδια και τις προδιαγραφές που του δόθηκαν και θα ειδοποιήσει αμέσως τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σχετικά με παραλείψεις ή ασυμφωνίες σε αυτά. Ολα τα σχέδια και οι προδιαγραφές 8α συμπληρωθούν με σχέδια και προδιαγραφές που 8α εκδοθούν απο τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αφού γίνει η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 8α σημανθούν Ισχύουν για Οριστική Μελέτη*. Τέτοια σχέδια και προδιαγραφές 8α αποτελέσουν μετά την έκδοσή τους τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τηρουμένων των διαδικασιών του Άρθρου Γ.Ο.-3 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α εκτελεί τα ΕΡΓΑ μόνο σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές αυτές και κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση τους, καθώς και με εγκεκριμένα από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σχέδια που υποβάλλονται απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με το άρθρο των Ειδικών Ορων Σχέδια, Προδιαγραφές, Στοιχεία και Δείγματα που Χορηγούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα τηρεί στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ένα αντίγραφο των σχεδίων και των προδιαγραφών που δα ενημερώνονται συνεχώς με όλες τις αλλαγές και τροποποιήσεις και τα οποία δα είναι διαθέσιμα στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ανά πάσα στιγμή. ΕΟ-5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν δα χορηγήσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ οιαδήποτε υλικά ή εξοπλισμό. ΕΟ-6 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν δα χορηγήσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ άδειες και συμφωνίες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την ευθύνη για την έγκαιρη λήψη όλων των αδειών και συμφωνιών που απαιτούνται και που είναι απαραίτητες για να εκτελέσει τα έργα σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς, Διατάξεις ή Εντολές και νομικές απαιτήσεις κάδε δημόσιας ή δημοτικής ή άλλης αρχής που έχει δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, όπως θα καθορίσει ο ίδιος, μπορεί να βοηθεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ στην λήψη τέτοιων αδειών και συμφωνιών. ΕΟ-7 ΣΧΕΔΙΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα υποβάλει με δαπάνες του σχέδια, προδιαγραφές, στοιχεία και δείγματα, προς εξέταση και για έγκριση να προχωρήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η εξέταση και η έγκριση να προχωρήσει, όπως εκτίθενται στο παρόν Αρθρο, δεν συνιστούν αποδοχή ή έγκριση λεπτομερειών μελέτης, υπολογισμών, αναλύσεων, μεθόδων εκτέλεσης δοκιμών, πιστοποιητικών ή υλικών που αναπτύχθησαν ή επελέγησαν απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ, και δεν τον απαλλάσουν από την πλήρη συμμόρφωση στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Τα σχέδια και τα στοιχεία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δα είναι στην Αγγλική γλώσσα και δα περιέχουν διαστάσεις στο σύστημα SΙ. Η σειρά υποβολής των σχεδίων, προδιαγραφών, στοιχείων και δειγμάτων δα είναι τέτοια, ώστε να είναι διαθέσιμες, όλες οι πληροφορίες για τον έλεγχο κάδε σχεδίου, προδιαγραφής, σειράς στοιχείων και δείγματος όταν αυτά παραληφθούν. Ολα τα σχέδια, προδιαγραφές, στοιχεία και δείγματα που υποβάλλονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, δα βεβαιώνονται από αυτόν ως προς την ορθότητα τους και δα παραδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που αναφέρονται στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, και ένα αντίγραφο κατάλληλο για αναπαραγωγή δα επιστρέφεται σ αυτόν εντός εικοσιοκτώ (28) ημερολογιακών ημερών με έναν από τους ακόλουθους κωδικοποιημένους χαρακτηρισμούς: Κωδικός Παρατήρηση 1.Η Εργασία μπορεί να προχωρήσει. 2.Η Εργασία μπορεί να προχωρήσει. Να υποβληθούν τελικά σχέδια. 3.Διορθώστε και επανυποβάλετε. Η εργασία μπορεί να προχωρήσει με τον όρο της ενσωμάτωσης των αλλαγών που επισημαίνονται. 4.Διορθώστε και επανυποβάλετε. Η Εργασία δεν μπορεί να προχωρήσει. 5.Δεν απαιτείται εξέταση. Η Εργασία μπορεί να προχωρήσει. Σε περίπτωση κατά την οποία το σχετικό αντίγραφο δεν επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ. ΕΡΓΟΥ εντός της ανωτέρω προθεσμίας των εικοσιοκτώ (28) ημερών απο την ημερομηνία υποβολής του τότε το αντίγραφο αυτό θεωρείται αυτομάτως χαρακτηρισμένο με τον Κωδικό 1. Αν και η εργασία μπορεί να προχωρήσει με την παραλαβή σχεδίου, προδιαγραφής, στοιχείου ή δείγματος χαρακτηρισμένου με τον Κωδικό 3, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενσωματώσει τις υποδεικνυόμενες αλλαγές, θα επανυποβάλει και θα λάβει ένα χαρακτηρισμό Κωδικός 1 ή Κωδικός 2. όπως περιγράφεται εδώ, πριν από την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΕΡΓΟΥ. ΕΟ-8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Ι. Πρόγραμμα Κατασκευής, Παράδοσης και Εγκατάστασης του Εξοπλισμού 1.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τους παρακάτω χρόνους Τμηματικών Παραδόσεων του Εξοπλισμού στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. Οι χρόνοι αναφέρονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ΕΝΑΡΞΗΣ της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 1.1. Στρόβιλοι, ρυθμιστές στροφών, βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός. θυροφράγματα. βαλβίδες εισόδου, γερανογέφυρες σταθμού. ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ Μονάδα Μονάδα Π + ΠΙ Μονάδα Ι Μονάδα ΙΙ α Σωληνώσεις και αγκυρώσεις ενσωματωμένες στο σκυρόδεμα 1ου σταδίου μα 540* 540*+540* 540* 540* 6.Μεταλλική επένδυση αγωγού φυγής 530 590+650 700 760 Υ· Δακτύλιος σταθερών πτερυγίων και σπειροειδής Θάλαμος 820 880+940 970 1030 1)Λοιπά σταθερά και κινητά μέρη του στροβίλου, ρυθμιστής στροφών 920 980+1040 1105 1165 2)Βοηθητικά μηχανολογικά 830 890+950 1070 1130 3)Θυροφράγματα Αγωγών Φυγής 440 480+520 550 610 4)Βαλβίδες εισόδου906+966 1035η. Γερανογέφυρες 595 755 12.Γεννήτριες. Μετασχηματιστές και Λοιπός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός α Αγκυρώσεις γεννήτριας και σωληνώσεις ενσωματωμένες στο σκυρόδεμα 1ου σταδίου885+945 9706. Γεννήτρια πλήρης (στάτης, δρομέας, άξονας, κ.λ.π.)980+1040 1105γ. Μετασχηματιστές ισχύος και μονωμένοι ζυγοί980+1040 1105δ. Πίνακας ελέγχου και προστασίας μονάδων και βοηθητικοί πίνακες 1100 1220 1)Εξοπλισμός υποσταθμού Αγκυρώσεις 810 Σιδηρές κατασκευές 990 930 1110 2)Γειώσεις Πλέγμα γείωσης Σταθμού 430 * Πλέγμα γείωσης λοιπού εξοπλισμού Σταθμού 720 Πλέγμα γείωσης Υ/Σ 150/20 ΚV 750 610* 930 840 όχι αργότερα τωνεβδομάδων πριν την έναρξη της εγκατάστασής τους 2.Το Πρόγραμμα Κατασκευής, Παράδοσης και Εγκατάστασης που ενσωματώνεται στο παρόν, αποτελεί ενιαίο μέρος αυτού του Αρθρου, τηρουμένων όλων των δικαιωμάτων του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις ημερομηνίες αυτού του Προγράμματος, με τις συνέπειες του Αρθρου 9 των Ε.Ο. 3.Τελικές Παραδόσεις Η έναρξη της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ακολουθεί το πέρας της ΗΜΙΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όπως αυτή καθορίζεται στα Αρθρα 2 και 36 των Γενικών Ορων και ορίζεται για τα ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ και ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ως εξής, σε μήνες από την ΕΝΑΡΞΗ της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ Μονάδα Ι 36 (42) Μονάδα Ι 43 (38) Μονάδα ΙΙ· 38 (44) . Μονάδα Π: 45 (40) Μονάδα ΙΙΙ: 40 (45) Οι εντός παρανθέσεως προθεσμίες αναφέρονται στη δυνατότητα αντιμετάθεσης των ημερομηνιών τελικών παραδόσεων μεταξύ των ΥΗΣ Συκιάς και Πευκοφύτου, ανάλογα με την προτεραιότητα και εξέλιξη των αντιστοίχων έργων Π-Μ. Η οριστική επιλογή των τελικών ημερομηνιών θα γίνει με την έγκριση των τροποποιήσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα Αρθρα 10 και 15 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. 4.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλει εντός 2 μηνών από την ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ένα Λεπτομερειακό Πρόγραμμα Εργων, όπως ορίζεται στο Αρθρο 19 των Ε.Ο., για έγκριση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 5.Οι παραπάνω ημερομηνίες των παρ. 1 και 3 είναι αποκλειστικές κατά την έννοια του Νόμου και σε περίπτωση υπέρβασής τους εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα σχετικά του Αρθρου 9 των Ε.Ο. Π. Ημερολόγιο Εργου 1.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί για κάθε εργοτάξιο ένα ημερολόγιο, με αριθμημένα φύλλα, σχετικό με την πρόοδο του ΕΡΓΟΥ, που θα περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, τις εξής πληροφορίες : 1)Καιρικές συνθήκες 2)Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία 3)Κατασκευαστικό εξοπλισμό, ανά τύπο 4)Προσκομιζόμενα υλικά 5)Εκτελούμενες εργασίες 6)Εκτελούμενες εργαστηριακές εξετάσεις 7)Εντολές και παρατηρήσεις των επιβλεπόντων την κατασκευή 8)Εκτακτα περιστατικά και προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν Το ημερολόγιο δα συμπληρώνεται καθημερινώς ανεξάρτητα απο το άν εκτελέσθηκε εργασία 2.Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να απαιτήσει να συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία, και μπορεί να απαιτήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ να τηρήσει επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία 3.Το ημερολόγιο θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τόσο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όσο και του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και αντίγραφά του θα διατηρούνται από αμφότερες τις πλευρές. ΕΟ-9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1.Εγγυήσεις απόδοσης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγγυηθεί την απόδοση του εξοπλισμού Υδροηλεκτρικής Παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ. Η μέση σταθμισμένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των στροβίλων, των επιταχυντών (εάν υπάρχουν), των γεννητριών και των μετασχηματιστών , θα υπολογίζεται για κάθε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο χωριστά, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σχέση : Εα = (ΕΑ + ΕΒ + Εc + ΕD + ΕΕ) / 5 οπού Εα = μέση σταθμισμένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής ΕΑ , ΕΒ Εc ΕD ΕΕ = Η συνολική απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής στα σημεία λειτουργίας Α,Β,C,D, και Ε αντίστοιχα. Η συνολική απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής σε ένα σημείο λειτουργίας είναι ίση με το βαθμό απόδοσης του στροβίλου επί το βαθμό απόδοσης του επιταχυντή στροφών (εάν υπάρχει) επί το βαθμό απόδοσης της γεννήτριας επί το βαθμό απόδοσης του μετασχηματιστή, όπου : Α = Σημείο λειτουργίας που αντιστοιχεί στο 100% της παραγωγής της γεννήτριας υπό το μέγιστο καθαρό ύψος πτώσης. Β = Σημείο λειτουργίας που αντιστοιχεί στο πλήρες άνοιγμα των ρυθμιστικών πτερυγίων υπό το ονομαστικό καθαρό ύψος πτώσης. Γ = Σημείο λειτουργίας που αντιστοχεί στη μέγιστη απόδοση του στροβίλου υπό το ονομαστικό καθαρό ύψοος πτώσης. Δ = Σημείο λειτουργίας που αντιστοιχεί στο ελάχιστο άνοιγμα των ρυθμιστικών πτερυγίων υπό το ονομαστικό καθαρό ύψος πτώσης. Ε = Σημείο λειτουργίας που αντιστοιχεί στο πλήρες άνοιγμα των ρυθμιστικών πτερυγίων υπό το ελάχιστο καθαρό ύψος πτώσης. Ολα τα σημεία λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω σχέση θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια λειτουργίας που προδιαγράφονται στην εγγύηση έναντι σπηλαίωσης του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η εγγυημένη μέση σταθμισμένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής δα προσδιορίζεται, όπως αναφέρεται παραπάνω, με την χρήση των εγγυημένων απο τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαθμών απόδοσης των στροβίλων, επιταχυντών στροφών (εάν υπάρχουν), των γεννητριών και των μετασχηματιστών. Οπου οι εγγυημένοι από τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαθμοί απόδοσης για τους επιταχυντές στροφών (εάν υπάρχουν) και τις γεννήτριες, δεν αντιστοιχούν με τους εγγυημένους βαθμούς απόδοσης του στροβίλου σε κάθε καθορισμένο σημείο λειτουργίας, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα καθορίσουν κατάλληλους εγγυημένους βαθμούς απόδοσης, μετά από αμοιβαία συμφωνία, πριν υπογραφεί η ΣΥΜΒΑΣΗ χρησιμοποιώντας παρεμβολές ή άλλα μέσα. Το ταχύτερο δυνατόν μετά την ανέγερση και δέση σε ικανοποιητική λειτουργία των στροβίλων, θα εκτελεσθούν δοκιμές απόδοσης σε μία Μονάδα από κάθε Σταθμό ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των μεθόδων ανηγμένων τιμών όσον αφορά την ισχύ και το βαθμό απόδοσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.05 του τμήματος 15991 των ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι παραπάνω δοκιμές απόδοσης δα εκτελεσθούν σε καθαρά ύψη πτώσεως που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα οποία θα κυμαίνονται μέσα στο εύρος που αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την υπάρχουσα κατάσταση του ταμιευτήρα. Εφ όσον οι δοκιμές αυτές αποδείξουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε μοντέλο, οι τιμές του βαθμού απόδοσης από τις δοκιμές σε μοντέλο αφού αναχθούν καταλλήλως θα ληφθούν ως οι τιμές για τον βαθμό απόδοσης των στροβίλων για την εκτίμηση του κεντροβαρικού βαθμού απόδοσης σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο Αρθρο 9 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Η πραγματική μέση σταθμισμένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής θα προσδιορισθεί, όπως προδιαγράφεται, χρησιμοποιώντας τους βαθμούς απόδοσης που προκύπτουν από τις δοκιμές αποδοχής. Ποινικές ρήτρες για μη Ανταπόκριση στις Εγγυήσεις Απόδοσης. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι θα είναι δύσκολα να προσδιορισθούν οι ζημιές που θα υποστεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στην περίπτωση που ο εξοπλισμός που θα προμηθεύσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν είναι ισότιμος ή ανώτερος από εκείνον που προβλέπεται από την εγγύηση απόδοσης. Οι ζημιές αυτές εξαρτώνται εν μέρει απο την αξία της απώλειας της παραγομένης ισχύος κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του ΕΡΓΟΥ. Συνεπώς ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι οι ζημιές από την αδυναμία του εξοπλισμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί στους εγγυημένους βαθμούς απόδοσης θα προκύπτουν, όπως αναγράφεται παρακάτω, για κάθε δέκατο εκατοστιαίου ποσοστού (0,1%) απόκλισης της μέσης σταθμισμένης απόδοσης του συστήματος παραγωγής από την εγγυημένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής. Το κάθε δέκατο εκατοστιαίου ποσοστού απόκλισης θα ισοδυναμεί με Σταθμός Παραγωγής Συκιάς Δρχ. 14.520.000 Σταθμός Παραγωγής Πευκοφύτου Δρχ. 44.880.000 Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες είναι τα σύνολα για κάθε σταθμό παραγωγής. Εν τούτοις, οι εγγυήσεις απόδοσης εφαρμόζονται για κάθε Μονάδα Παραγωγής. Επομένως, οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες για κάθε Μονάδα, θα καθοριστούν διαιρώντας τα σύνολα κάθε σταθμού με την ονομαστική δυναμικότητα της Μονάδας σε συσχετισμό με την συνολική ονομαστική δυναμικότητα του Σταθμού. Οι υπολογισμοί των παραπάνω ποινικών ρήτρων έχουν εφαρμογή μόνον στην περίπτωση αποτυχίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να ανταποκριθεί στις εγγυήσεις λειτουργίας και δεν έχουν εφαρμογή ούτε περιορίζουν τις απαιτήσεις από οποιαδήποτε άλλη ζημία που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να υποστεί, ούτε περιορίζει τα ένδικα μέσα ή δικαιώματα που μπορεί να έχει λόγω οποιασδήποτε εγγύησης άλλης εκτός της αποτυχίας του εξοπλισμού να ανταποκριθεί στις εγγυημένες λειτουργικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ποινικές ρήτρες δεν καταβληθούν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί επιπλέον ότι ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις ποινικές ρήτρες από οποιοδήποτε ποσό οφείλει ή ενδέχεται να οφείλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. 2.Εγγυήσεις Παραγωγής : Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγγυηθεί για την απόδοση του υδροηλεκτρικού εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ. Η εγγυημένη απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής στο ονομαστικό καθαρό ύψος πτώσεως και στον ονομαστικό αριθμό στροφών θα είναι όπως προσδιορίζεται. Η πραγματική απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής στο ονομαστικό καθαρό ύψος πτώσης και στον ονομαστικό αριθμό στροφών θα είναι όπως προσδιορίζεται στις προδιαγεγραμμένες δοκιμές παραλαβής. Ποινικές Ρήτρες για μη Ανταπόκριση στις Εγγυήσεις Παραγωγής : Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι θα είναι δύσκολο να προσδιορισθούν οι ζημίες που δα υποστεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στην περίπτωση που ο εξοπλισμός που προμηθεύει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν είναι ισότιμος ή ανώτερος εκείνου που προβλέπεται στην εγγύηση παραγωγής. Συνεπώς ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι οι ζημιές από την αποτυχία του εξοπλισμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί στα εγγυημένα μεγέθη απόδοσης δα προκύπτουν όπως παρακάτω για κάδε Κilοwatt που η πραγματική απόδοση του συστήματος παραγωγής είναι μικρότερη από την εγγυημένη απόδοση του συστήματος παραγωγής : Σταθμός παραγωγής Συκιάς Δρχ. 131.000 Σταθμός παραγωγής Πευκοφύτου Δρχ. 131.000 Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση αποτυχίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να ανταποκριθεί στις εγγυήσεις παραγωγής και δεν εφαρμόζονται ούτε περιορίζουν καμμιά αξίωση από άλλη ζημία που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να υποστεί, ούτε περιορίζουν την άσκηση ενδίκων μέσων ή δικαιωμάτων που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να έχει λόγω οποιασδήποτε εγγύησης άλλης εκτός της αποτυχίας του εξοπλισμού να ανταποκριθεί στις εγγυημένες λειτουργίες παραγωγής. Στην περίπτωση, που οι παραπάνω αναφερόμενες ποινικές ρήτρες δεν καταβληθούν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί περαιτέρω ότι ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις ποινικές ρήτρες από οποιοδήποτε ποσόν οφείλει ή είναι δυνατόν να οφείλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. 3.Εγγυήσεις Σπηλαίωσης : Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εγγυηθεί κάθε στροφείο στροβίλου έναντι βελονισμού που προκαλείται από σπηλαίωση, για δώδεκα χιλιάδες (12.000) ώρες λειτουργίας, ή για μια περίοδο δύο (2) ετών απο την ημερομηνία της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ, οιοδήποτε απο τα δύο συμβεί πρώτο, αρκεί ο στρόβιλος να μην έχει λειτουργήσει περισσότερο από οκτακόσιες (800) ώρες σε παροχή μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στην εγγύηση, ή για περισσότερο από πενήντα (50) ώρες σε παροχές μεγαλύτερες της μέγιστης που αναφέρεται στην εγγύηση. Υπερβολικός βελονισμός των στροφείων που προκαλείται από σπηλαίωση ορίζεται ότι είναι η αφαίρεση περισσότερου από: 1,22 x D2 χιλιογράμμων για στροβίλους Francis 12,000 μετάλλου ανά ώρα λειτουργίας όπου D είναι η διάμετρος παροχέτευσης του στροφείου σε μέτρα. Εάν η αφαιρούμενη ποσότητα μετάλλου, είναι ίση ή λιγότερη από την προδιαγραφόμενη ποσότητα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του να επιδιορθώσει το στροφείο. Εάν η αφαίρεση του μετάλλου είναι μεγαλύτερη από την προδιαγραφόμενη ποσότητα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, . με δαπάνες του, να μελετήσει, να πραγματοποιήσει δοκιμές προτύπου, να κατασκευάσει, και να προμηθεύσει ένα νέο στροφείο με ικανοποιητική απόδοση σπηλαίωσης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι υπεύθυνος για την δαπάνη κάθε αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης του στροβίλου που απαιτούνται από την εκτέλεση αυτής της εγγύησης. Μια καινούργια περίοδος εγγύησης θα ισχύσει για το νέο στροφείο που χορηγείται ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής της εγγύησης. 4.Ποινικές Ρήτρες για Καθυστερήσεις στην Αποπεράτωση ή Διακοπές Οφειλόμενες σε Ελαττωματικά Εργα: 1)Τελικές ημερομηνίες παραδόσεως Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι θα είναι δύσκολο να προσδιορισθούν ο ζημιές που 8α υποστεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στην περίπτωση που ένας Σταθμός Παραγωγής δεν είναι αποπερατωμένος μέσα στις Προθεσμίες ή στη περίπτωση που διακόπηκε η λειτουργία του Σταθμού Παραγωγής για περίοδο 24 ωρών ή περισσότερο κατά την διάρκεια της διετούς περιόδου που θα ακολουθήσει την έκδοση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ, για λόγους που οφείλονται σε ελάττωμα του ΕΡΓΟΥ ή οποιουδήποτε τμήματός του και το οποίο ελάττωμα δημιούργησε την ανάγκη της διακοπής αυτής. Κατά συνέπεια, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνούν ότι οι αποζημιώσεις για την καθυστέρηση στην αποπεράτωση ή για την διακοπή λειτουργίας, θα είναι όπως αναφέρονται παρακάτω για την περίοδο των πρώτων είκοσι τεσσάρων ωρών : Για το Εργοστάσιο Παραγωγής Συκιάς Δρχ. 1.188.000 Για το Εργοστάσιο Παραγωγής Πευκόφυτου Δρχ. 3.564.000 Η εκτίμηση και καταβολή των ποινικών ρήτρων για καθυστερημένη αποπεράτωση 8α γίνουν σύμφωνα με το Αρθρο 36 του ΠΔ 609/85. Εάν κάποιες από τις Μονάδες Παραγωγής Ενεργείας του Σταθμού αποπερατώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ή εάν δεν τεθούν εκτός λειτουργίας όλες οι Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας σε κάποιο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, οι ποινικές ρήτρες δα υπολογισθούν αναλογικά. Δεν θα υπολογισθούν ποινικές ρήτρες εάν το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας διακόψει τη λειτουργία του για λιγότερο από 24 ώρες. Ποινικές ρήτρες για τμήματα ημέρας που θα ακολουθήσουν το πρώτο εικοσιτετράωρο θα υπολογισθούν αναλογικά. Οι παραπάνω Ποινικές Ρήτρες εφαρμόζονται για την απώλεια παραγόμενης ισχύος που θα υποστεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και όχι για οποιεσδήποτε δαπάνες αποκατάστασης που θα επιβληθούν από τα ελαττωματικά ΕΡΓΑ. 6.Τμηματικές Ημερομηνίες Παραδόσεως Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να τηρήσει τις τμηματικές ημερομηνίες παράδοσης του εξοπλισμού που αναφέρονται στο Αρθρο 8 των Ε.Ο. και ιδιαίτερα αυτές που εμπλέκονται με το πρόγραμμα περάτωσης των αντιστοίχων έργων Π-Μ. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα προκαλέσει απαιτήσεις τρίτων προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, και μόνο στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση και καταβολή των ποινικών ρητρών για μη τήρηση των Τμηματικών Ημερομηνιών Παράδοσης θα γίνουν σύμφωνα με το Αρθρο 36 του Π.Δ. 609/85. Ο υπολογισμός των ποινικών ρητρών για την μη τήρηση των Τμηματικών Ημερομηνιών Παράδοσης θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 υπολογιζόμενων όμως επί της μέσης ημερήσιας αξίας και της τμηματικής ημερομηνίας παράδοσης του καθυστερήσαντος τμήματος του ΕΡΓΟΥ. 1)Στην περίπτωση, που οι παραπάνω αναφερόμενες ποινικές ρήτρες δεν καταβληθούν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί περαιτέρω ότι ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις ποινικές ρήτρες από οποιοδήποτε ποσόν οφείλει ή είναι δυνατόν να οφείλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΟ-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση όλων των υλικών και του εξοπλισμού μέσα στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης του θέματος των σχετικών αδειών της ενίσχυσης, παράκαμψης και διαπλάτυνσης των υφιστάμενων προσπελάσεων συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων δρόμων και γεφυρών. Οι προσωρινές προσπελάσεις και οδοί μεταφοράς θα είναι ευθύνη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΟ-11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δαπάνες του θα χορηγήσει εγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους και θα παρέχει προστασία για όλον τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ίδιος. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν όλον τον εξοπλισμό και τα υλικά που είναι υπό τον έλεγχο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είτε αυτά είναι αποθηκευμένα πριν από την εγκατάστασή τους είτε όχι. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα διαθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες αποθήκευσης για υλικά και εξοπλισμό πριν από την εγκατάσταση. Ο τύπος αποθήκευσης και προστασίας θα καθορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις ειδικές οδηγίες που περιέχονται σε άλλα μέρη των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ και όπως απαιτείται. 1.Εσωτερικά θερμαινόμενη Αποθήκευση: Η εσωτερικά θερμαινόμενη αποθήκευση θα αποτελείται από ανθεκτικής κατασκευής κτίρια με μεταλλικά ή ισοδύναμα πλαίσια. Τα κτίρια θα είναι στεγανά έναντι καιρικών συνθηκών, καλώς αεριζόμενα, φωτιζόμενα, θερμαινόμενα με αποδεκτό τρόπο και προστατευμένα από κλοπή και βανδαλισμούς. Επιπλέον, θα είναι εγκατεστημένα σε καλά αποστραγγιζόμενες περιοχές και δεν θα επηρεάζονται από επιφανειακές απορροές ή πλημμύρες. Τα δάπεδα θα είναι από σκυρόδεμα ή ασφαλτικά με πρόβλεψη αποστράγγισης. 2.Εσωτερικά Κλιματιζόμενη Αποθήκευση : Η εσωτερικά κλιματιζόμενη αποθήκευση θα είναι όπως ορίζεται για την εσωτερικά θερμαινόμενη αποθήκευση, εκτός του ότι η ατμόσφαιρα μέσα στο κτίριο δα κλιματίζεται, ώστε να παρέχει σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από εβδομήντα τοις εκατό (70%) και θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 40°C. 3.Ανοικτή Υπαίθρια Αποθήκευση: Η ανοικτή υπαίθρια αποθήκευση δα αποτελείται από καλά προστατευόμενες και καλά αποστραγγιζόμενες επιφάνειες, ξεχωριστές από το χώρο όπου εκτελείται το ΕΡΓΟ, εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές κυκλοφοριακών και κατασκευαστικών δραστηριότητων. Η επιφάνεια δα ισοπεδώνεται για την διευκόλυνση τοποθέτησης ξύλινων δοκών και θα διατηρείται, καθαρή από αγριόχορτα και μπάζα. Τα υλικά και ο εξοπλισμός δα τοποθετούνται πάνω σε τελάρα ή σχάρες και δεν δα έρχονται σε επαφή με το έδαφος και με στάσιμα ή ρέοντα νερά. 4.Στεγασμένη Υπαίθρια Αποθήκευση : Η στεγασμένη υπαίθρια αποθήκευση δα είναι όπως προβλέπεται για την ανοικτή υπαίθρια αποθήκευση, πλήν του ότι οι επιφάνειες δα στεγάζονται για να προστατεύονται από την βροχή και τον ήλιο. Η πρόσβαση προς όλους τους αποθηκευτικούς χώρους δα είναι ελεγχόμενη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει επαρκή πυροπροστασία, ανάλογη με τα αποθηκευμένα υλικά και τον τύπο αποθήκευσης και δα επιτηρεί συνεχώς τις συνθήκες αποθήκευσης ως προς την συμβατικότητα με τις απαιτήσεις αποθήκευσης. ΕΟ-12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παραδώσει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ εντός 15 ημερών από την θέση σε ισχύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το Αρθρο 27 του ΠΔ 609/85. Αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα είναι πέντε τοις εκατό (5%) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. Η Εγγυητική Επιστολή θα παρασχεθεί από κοινού από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας σύμφωνα με το Αρθρο 35 του ΠΔ 609/85. ΕΟ-13 ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.Στην περιοχή του ΕΡΓΟΥ, υπάρχουν υπέργειες και υπόγειες εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν και πρέπει να μετατοπιστούν από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των υπαρχόντων δικτύων και για την έγκαιρη προειδοποίηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σχετικά με τα δίκτυα, εάν αυτά πρέπει να μετατοπισθούν. Ζ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δα είναι υπεύθυνος για την δαπάνη μετατόπισης των δικτύων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι υπεύθυνος να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών και δεν δα δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετη δαπάνη λόγω καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ εργασία που εκτελεί, σαν συνέπεια της μετατόπισης των δικτύων. ΕΟ-14 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΡΓΙΩΝ Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την περίοδο αργιών δα επιτραπούν εφόσον εκτελούνται σύμφωνα με το νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δα δικαιούται πρόσθετης πληρωμής. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και δα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και διατάξεις που αναφέρονται σε τέτοιες εργασίες. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να βοηθήσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ στην λήψη έγκρισης για υπερωριακή εργασία, εάν κατά την γνώμη του η εργασία αυτή είναι αναγκαία και δεν υπάρχει δυνατότητα για την εξασφάλιση πρόσθετου προσωπικού. Παρ όλα αυτά ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν εγγυάται μια τέτοια έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωρίες, το γεγονός αυτό δεν δα αποτελέσει αιτία για παράταση των προθεσμιών του ΕΡΓΟΥ. ΕΟ-15 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιλέξει να προμηθευτεί υλικά ή εξοπλισμό που κατασκευάστηκαν σε χώρα ή χώρες άλλη από την Ελλάδα, τότε δα ισχύουν οι παρακάτω όροι : 1.Οι φόροι που έχει την υποχρέωση να πληρώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, δα περιλαμβάνουν τις κάδε είδους επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο της ξένης χώρας, καθώς επίσης και όλες τις επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν απο την Ελλάδα λόγω της εισαγωγής των υλικών ή του εξοπλισμού που κατασκευάσθηκε σε χώρα ή χώρες εκτός της Ελλάδος. 2.Ολα τα έγγραφα στοιχεία που αφορούν τα υλικά και τον Εξοπλισμό αυτού του είδους,συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της αλληλογραφίας, των κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων δα είναι γραμμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, και όλα τα αριθμητικά στοιχεία δα είναι εκφρασμένα στο μετρητικό σύστημα SL 3.Πράξεις αλλοδαπών φορέων δεν δα αποτελέσουν αιτία για παράταση χρόνου ή για πρόσθετη αποζημίωση. 4.Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η μελέτη, η κατασκευή, οι διαστάσεις, η λειτουργία και οι δοκιμές όλων των υλικών και του εξοπλισμού δα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται στα παρόντα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. ΕΟ-16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα συμμορφώνεται προς όλους τους κανόνες ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κανονισμούς, διατάξεις, και νόμους που έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε εκτελούμενη εργασία σχετική με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, δα διατηρεί όλες τις εκσκαφές, τα επιχώματα, τους δρόμους μεταφοράς, τους μόνιμους δρόμους προσπέλασης, τους εργοταξιακούς χώρους, τους χώρους απόρριψης, τους δανειοθαλάμους και όλες τις άλλες περιοχές του ΕΡΓΟΥ καθαρές από σκόνη. Θα επιτραπούν βιομηχανικές μέθοδοι ελέγχου της σκόνης, κατάλληλοι για εφαρμογή στις υπόψη περιοχές, όπως ψεκασμοί, χημική επεξεργασία, ελαφρά επεξεργασία με άσφαλτο ή παρόμοιες μέθοδοι. Δεν δα γίνει καμμιά πρόσθετη πληρωμή για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. ΕΟ-17 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ολες οι ιστορικές και αρχαιολογικές τοποθεσίες ή υλικά κάδε φύσης και αξίας που 8α ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια του ΕΡΓΟΥ, 8α ανήκουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Αμέσως με την ανακάλυψη ύπαρξης τέτοιας τοποθεσίας ή/και υλικών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α πληροφορεί τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και την Τοπική Εφορία Αρχαιοτήτων, δα σταματά αμέσως όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή τέτοιων ανακαλύψεων και δα παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διατήρησή τους. Μετά την προσωρινή αναγνώριση των ευρημάτων από την Αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων, θα δοθούν οδηγίες στον ΑΝΑΔΟΧΟ είτε: 1) να συνεχίσει τις εργασίες εκτέλεσης των έργων, 2) να διεξαγάγει αρχαιολογικές έρευνες με τα δικά του μέσα και κάτω από την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 3) να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του για όσο χρόνο δα απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να εκτελέσει τις έρευνές της με δικά της μέσα. Θα δοθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ τμηματικές παρατάσεις χρόνου χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, εξ αιτίας των καθυστερήσεων των αρχαιολογικών ερευνών, εφόσον οι αρχαιολογικές έρευνες επηρρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή (critical path) του Προγράμματος του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα έχει ετοιμότητα μετακίνησης, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλες περιοχές του ΕΡΓΟΥ, σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ερευνών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης εφόσον απαιτηθεί να εκτελέσει αρχαιολογικές έρευνες που δα επιβλέπονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αποζημίωση αυτή δα συμφωνεί με τα οριζόμενα στο Αρθρο των Γενικών Ορων με τον τίτλο Αλλαγές και Πρόσθετες Εργασίες. ΕΟ - 18 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα εκπονήσει ένα Πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και δα χορηγήσει Εγχειρίδιο Οδηγιών ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, για χρήση από το προσωπικό του. Το πρόγραμμα δα εξετασθεί και δα εγκριθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και δα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία: Προσδιορισμός των απαιτήσεων Γνωστοποίηση απαιτήσεων Προσχεδιασμός Σωστή χρησιμοποίηση εργαλείων, μεθόδων και διαδικασιών Αναθέσεις καθηκόντων σε έμπειρο προσωπικό Απαιτήσεις δοκιμών Ανεξάρτητες ανασκοπήσεις ή έλεγχος αποτελεσμάτων Πιστοποίηση και καταγραφή της αποδοχής Εξέταση του συνόλου του συστήματος, πληροφόρηση και διορθωτικές ενέργειες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α εκτελέσει το Πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ το οποίο θα παρακολουθείται και ελέγχεται από το πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η εκτέλεση του προγράμματος ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα γίνεται με τρόπο που δα κριθεί κατάλληλος από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και δεν 8α απαλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ή οποιονδήποτε υπεργολάβο, κατασκευαστή, προμηθευτή, εμπορικό αντιπρόσωπο ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο απ αυτούς ή υπάλληλό τους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εκτελεί οποιοδήποτε τμήμα του ΕΡΓΟΥ, από καμμία υποχρέωση και ευθύνη για τον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, για να εξασφαλίσει το ποιοτικό αποτέλεσμα της εργασίας, και δα παραδίδει όλα τα αρχεία στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κατά την πρόοδο του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα επιτελέσει τα ακόλουθα σαν μέρος του προγράμματος ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:. Α. Μελέτη. Στη φάση της μελέτης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παράγει τα σχέδια, τους υπολογισμούς και άλλα στοιχεία σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια και τις προδιαγραφές. Σαν τμήμα των λειτουργιών ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ελέγχει όλη την παραγόμενη μελέτη. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ως τμήμα των λειτουργιών ποιοτικής εξασφάλισης μπορεί να επιθεωρεί τη μελέτη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για να διαπιστώσει ότι είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και με τις απαιτήσεις επιθεώρησης του ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Β. Προμήθεια Εξοπλισμού. Για την κατασκευή κύριου εξοπλισμού, οι κατασκευαστές δα υπόκεινται στις διαδικασίες ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κατασκευών όπως δα εγκριθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εξετασθούν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και να αναθεωρηθούν όπως απαιτηθεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελεί επιθεωρήσεις ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ των εργασιών που βρίσκονται σε πρόοδο στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών για όλο τον κύριο εξοπλισμό. Η συχνότητα των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις και το επίπεδο επιθεώρησης θα καθορισθούν στο Πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Το σχέδιο επιθεωρήσεων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα -4 παρακάτω επίπεδα: Επίπεδο 1. Τελική Επιθεώρηση: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραστεί στις ειδικές δοκιμές και θα επιβεβαιώσει τα χαρακτηριστικά πριν την φόρτωση. Επίπεδο 2. Ποιοτική Επιθεώρηση Περιορισμένης Εκτασης. Επισκέψεις εκπροσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στον προμηθευτή και εκτέλεση προκαθορισμένων επιθεωρήσεων μόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Μελετητή. Επίπεδο 3. Ποιοτική Επιθεώρηση Πλήρους Εκτασης. Εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα επισκέπτεται τον προμηθευτή συστηματικά για να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών. Η συχνότητα των επισκέψεων αυτών θα ορίζεται σε σχέση με την πρόοδο εκτέλεσης της παραγγελίας και την αξιοπιστία του προμηθευτή. Επίπεδο 4. Συνεχής επί Τόπου Επιθεώρηση Ελέγχου. Αυτό το επίπεδο επιθεώρησης θα εφαρμόζεται όταν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βρίσκεται σε συνεχή φάση κατασκευής κρίσιμου εξοπλισμού ή για άλλους ειδικούς λόγους. Ο εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρίσταται συνεχώς στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Το επίπεδο επιθεώρησης που απαιτείται από το πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ δα προτείνεται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για όλο το μόνιμο εξοπλισμό, όμως ο εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να παραγγελθεί πολύ πριν την εγκατάσταση στο ΕΡΓΟ απαιτεί επίπεδο επιθεώρησης 2 και 3. Το πρόγραμμα υπόκειται σε εξέταση και δα αναθεωρείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Τα αρχεία της εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων όλων των δοκιμών δα επιδίδονται έγκαιρα στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Γ. Εγκατάσταση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εξασφαλίσει επιθεώρηση επί τόπου του έργου και θα παράσχει και ανθρώπινο δυναμικό για την επίβλεψη και εκτέλεση των δοκιμών επί τόπου του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του έχει την ευθύνη του ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με τα παρακάτω: ο Κάδε άτομο δα έχει την ίδια ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας του. ο Η επιβεβαίωση της ποιότητας δα ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είχαν συμμετοχή στην εκτέλεση της εργασίας και με δικαιοδοσία απόρριψης . λανθασμένης εργασίας. ο Κάδε επικεφαλής στις μελέτες, κατασκευές και προμήθειες υλικών δα είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο της εργασίας στο χώρο της δικής του ευθύνης, απέναντι στον ΑΝΑΔΟΧΟ. ο Ο Επικεφαλής τμήματος δα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και υλοποίηση επαρκούς ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στο συγκεκριμένο τμήμα του ΕΡΓΟΥ. ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα ορίσει έναν Διευθυντή ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που δα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι το Πρόγραμμα του ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ορίζεται σωστά και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το Πρόγραμμα και την αποδοτικότητα του Προγράμματος, καθώς και την ποιότητα των διορθωτικών ενεργειών που δα κριθούν αναγκαίες. Επιπρόσθετα από τα παραπάνω, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί κατά την κρίση του να συντάξει το δικό του Πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που 8α περιλαμβάνει επιθεωρήσεις επί τόπου του ΕΡΓΟΥ και δοκιμές υλικών. Το πρόγραμμα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8α είναι επιπλέον του προγράμματος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν θα απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις υποχρεώσεις του για ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α συνεργάζεται πλήρως με το προσωπικό ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και για οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης του Προγράμματος ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ορίσει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΟ - 19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, θα υποβάλει αναλυτικό Πρόγραμμα του ΕΡΓΟΥ που 8α καλύπτει τις δραστηριότητες μελέτης και κατασκευής κάδε τμήματος του ΕΡΓΟΥ με βάση το Πρόγραμμα Κατασκευής που υπέβαλε με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του. Το πρόγραμμα αυτό δα υποβληθεί για έγκριση. Η εκτέλεση των εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι σύμφωνη με αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του ΕΡΓΟΥ θα συνταχθεί με τη Μέθοδο των Κρίσιμων Διαδρομών (CΡΜ) ή άλλη ισοδύναμη και θα εμφανίζει αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες, την αλληλουχία των φάσεων εργασίας, τις διάρκειες και τις αλληλοεξαρτήσεις για την ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση όλων των εργασιών σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, Θα σημειωθούν όλες οι ημερομηνίες περάτωσης. Οπου είναι κατάλληλο, εργασίες που δεν απαιτούν απαλλοτριώσεις θα ξεκινήσουν όσον το δυνατόν συντομώτερα. Το δικτυωτό διάγραμμα θα δείχνει κατά τάξη διαδοχής όλες τις δραστηριότητες, που είναι αναγκαίες και απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου του ΕΡΓΟΥ και οποιουδήποτε μεμονωμένου τμήματός του, καθώς και την περιγραφή, διάρκεια και εξάρτηση κάθε τέτοιας δραστηριότητας. Η έκθεση των δραστηριοτήτων στο δικτυωτό διάγραμμα θα περιέχει και τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα. ο Ορισμός με κομβικούς αριθμούς και περιγραφή. ο Διάρκεια. ο Ανθρώπινο δυναμικό (Ανθρωποώρες ανά ειδικότητα) και ποσότητες. ο Ημερομηνία ενωρίτερης εκκίνησης και αποπεράτωσης. ο Ημερομηνία πλέον καθυστερημένης εκκίνησης και αποπεράτωσης. ο Συνολικός κυμαινόμενος χρόνος και ελεύθερος κυμαινόμενος χρόνος. Το Πρόγραμμα του ΕΡΓΟΥ δα είναι πλήρες από κάθε άποψη και θα καλύπτει εκτός από τις δραστηριότητες στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, τις δραστηριότητες εκτός του χώρου του ΕΡΓΟΥ, όπως μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και ημερομηνίες παράδοσης στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ υλικών και εξοπλισμού που δα χορηγηθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Επιπρόσθετα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα υποβάλει αναλυτική επεξηγηματική περιγραφή του σχεδίου του για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ούτως ώστε να ανταποκριθεί στο Πρόγραμμα του ΕΡΓΟΥ. Το πρόγραμμα και το περιγραφικό σχέδιο επεξηγήσεων δα ενημερώνονται κάδε μήνα, λαμβάνοντας υπόψιν την πραγματική πρόοδο του ΕΡΓΟΥ και δα αναθεωρούνται, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα και το περιγραφικό σχέδιο, όπως δα καθορίζεται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, δα είναι ικανά ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, όπως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα υποβάλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μηνιαίες εκθέσεις της πραγματικής προόδου. Οι εκθέσεις αυτές δα περιέχουν τα παρακάτω: Α. Διαφανή φωτοτυπία του Προγράμματος του ΕΡΓΟΥ (Διάγραμμα Δραστηριοτήτων και Πινακοποίηση) που δα περιγράφει διαγραμματικά, την μέχρι τότε πρόοδο για τις διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των πραγματικών ποσοτήτων. Β. Περιγραφικό τμήμα που δα καλύπτει την εργασία που εκτελέσθηκε στον υπόψη μήνα, τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν και τις διορθωτικές ενέργειες, εάν υπήρξαν. Γ. Τον συνολικό αριθμό προσωπικού (δα αναφέρεται χωριστά το προσωπικό γραφείου, επίβλεψης και το χειρονακτικό προσωπικό ανα ειδικότητα) και ο εξοπλισμός που ενεργώς χρησιμοποιείται στο έργο κατά την περίοδο που αναφέρεται στην έκθεση. Δ. Κατάλογο ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού που προβλέπεται να απασχοληθεί τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, με αναγραφή του συνολικού αριθμού ατόμων και αναλυτικά επιμέρους αθροίσματα κατά ειδικότητα προσωπικού γραφείων, επίβλεψnς και χειρονακτικής απασχόλησης. Ε. Γενικές φωτογραφίες του χώρου εργασίας που 8α λαμβάνονται κάδε μήνα από την ίδια δέση έτσι ώστε να φαίνεται με σαφήνεια η πρόοδος της κατασκευής. ΣΤ. Φωτογραφίες ειδικών φάσεων του ΕΡΓΟΥ, της κατασκευής υλικών και της δοκιμής ανάλογα με το ενδιαφέρον ή όπως δα απαιτηθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΟ - 20 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα εκτελέσει δοκιμές πριν τη λειτουργία, κατά τις διαδικασίες έναρξης της λειτουργίας καθώς και δοκιμές κατά την λειτουργία όλου του εξοπλισμού του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την αναμενόμενη αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για Εκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ οποιασδήποτε εγκατάστασης του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα αρχίσει την εκπαίδευση του καθορισμένου από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης, σχετικά με τη λειτουργία, ρύθμιση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού των συστημάτων και των προϊόντων. Η εκπαίδευση δα βασίζεται στα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του σχετικού εξοπλισμού και των σχετικών συστημάτων και προϊόντων. Η εκπαίδευση δα περιλαμβάνει μια λεπτομερή θεώρηση των περιεχομένων των εγχειριδίων και δα επεξηγεί κάδε δέμα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η προτεινόμενη ύλη της εκπαίδευσης, που δα περιλαμβάνει κείμενα θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας, ή διάρκεια των μαθημάτων και οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές, δα υποβληθούν σαν τμήμα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ περιλαμβάνει όλα τα έξοδα για τους εκπαιδευτές, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα μέσα και τα υλικά που χρειάζονται για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στην πλήρη λειτουργία και συντήρηση κάδε εγκατάστασης του ΕΡΓΟΥ. Επίσης το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ περιλαμβάνει όλα τα έξοδα λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ μέχρι τη δέση του σε εμπορική λειτουργία, οπότε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα αναλάβει την ευθύνη και τις δαπάνες λειτουργίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι πλήρως υπεύθυνος για τη συντήρηση του ΕΡΓΟΥ μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του. Επιπλέον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραμένει υπεύθυνος για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από το Αρθρο των Γενικών Ορων με τον τίτλο Εγγυήσεις. ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΟ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Το αντικείμενο των Γενικών Ορων είναι να συγκεντρώσει τους όρους γενικής μορφής που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΓΟ-2 ΟΡΙΣΜΟΙ Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως που κάποια ειδική διάταξη ή τα κατά περίπτωση συμφραζόμενα ορίζουν διαφορετικά, οι όροι που περιέχονται στο παρόν Αρθρο θα διέπουν το νόημα και την εφαρμογή των λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. Οι προσδιοριζόμενες έννοιες των λέξεων ισχύουν ανεξάρτητα του αν η λέξη εμφανίζεται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενα και / ή ΣΧΕΔΙΑ που επισυνάπτονται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έχοντας την ίδια σειρά ισχύος με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ στα οποία επισυνάπτονται. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Τεχνικά βασικά στοιχεία, διαστάσεις και αριθμός που χαρακτηρίζουν από τεχνικής άποψης τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ : Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, μια ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ δα αρχίζει την 00:01 τοπική ώρα και δα συνεχίζεται για εικοσιτέσσερεις ώρες. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : Η επίσημη γραπτή βεβαίωση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ότι το ΕΡΓΟ θεωρείται περατωμένο. ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ : Γραπτή εντολή στον ΑΝΑΔΟΧΟ, υπογεγραμμένη από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του που εγκρίνει ή απαιτεί προσθήκη, αφαίρεση ή αναθεώρηση του ΕΡΓΟΥ, ή αναπροσαρμογή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και η οποία εκδίδεται μετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ (ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ): Η ημερομηνία από την οποία ξεκινούν οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο Αρθρο 10 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ για τα ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Η Κοινοπραξία (Cοnsοrtium) στην οποία ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ανέθεσε το ΕΡΓΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ : Η ΣΥΜΒΑΣΗ είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ η οποία καλύπτει τη μελέτη, εκτέλεση και αποπεράτωση του ΕΡΓΟΥ και συμπεριλαμβάνει σαν αναπόσπαστο τμήμα τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ και άλλα τεύχη, οδηγίες ή συμπληρωματικές συμφωνίες που είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : Το συνολικό ποσό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως ανατέθηκε και τροποποιήθηκε από ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ: Το σύνολο των τευχών συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (Συμφωνίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, Προτάσεις, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ κ.λ.π.) που συνιστούν την ΣΥΜΒΑΣΗ και ορίζονται στο Αρθρο 4.1 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ με την σειρά ισχύος τους. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Η χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και λήγει την ημερομηνία που αντιστοιχεί στο τέλος της περιόδου η οποία προσδιορίζεται στο Αρθρο 10.4 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ, εντός της οποίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να έχει αποπερατώσει όλο το ΕΡΓΟ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ : Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κάδε Εργασία που δεν είναι ικανοποιητική, ή είναι λανθασμένη ή ανεπαρκής, ή που δεν συμφωνεί με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οποιουδήποτε ελέγχου, δοκιμής ή έγκρισης που αναφέρεται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. ΣΧΕΔΙΑ : Εκείνα τα τμήματα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ τα οποία δείχνουν τον χαρακτήρα και το αντικείμενο των ΕΡΓΩΝ που θα κατασκευασθούν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ : Η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η ΣΥΜΒΑΣΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Η εκτέλεση οποιασδήποτε Εργασίας ή η συμμόρφωση προς οποιαδήποτε απαίτηση που δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό αντικείμενο του ΕΡΓΟΥ όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Η διαδικασία που καθορίζεται από το Αρθρο 25 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και κατά τα λοιπά από το Π.Δ. 609/85, Αρθρο 55, σύμφωνα με την οποία ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μετά από την επιτυχή λήξη της προβλεπομένης από την ΣΥΜΒΑΣΗ Περιόδου Εγγύησης πιστοποιεί ότι οι Εργασίες περατώθηκαν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Οι τοποθεσίες στις οποίες θα εκτελεσθούν κατασκευαστικές Εργασίες σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. ΕΡΓΟ : Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκόφυτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ : Το πρόγραμμα για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ όπως απαιτείται από το Αρθρο των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ με τον τίτλο .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, όπως αυτό αρχικά εγκρίθηκε από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ή όπως στη συνέχεια προτάθηκε για αναθεώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και εγκρίθηκε από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η διαδικασία που ορίζεται από το Αρθρο 25 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και κατά τα λοιπά από το Π.Δ. 609/85, Αρθρο 53, με την οποία ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ πιστοποιεί ότι οι Εργασίες περατώθηκαν και εγκρίθηκαν από απόψεως ποιότητας και ποσότητας. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ : Η διαδικασία που αποσκοπεί στην παρακολούθηση της προσπάθειας ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για να εξασφαλισθεί ότι όλες οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ εκτελούνται. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Ο σχεδιασμός, η στελέχωση και η εκτέλεση του Προγράμματος που καθορίζει τις δοκιμές, επιθεωρήσεις, αναφορές και τις αναλύσεις που είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση ότι το ΕΡΓΟ σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδιασμού, τα ΣΧΕΔΙΑ και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : Μια περίοδος δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία από την οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ειδοποιεί τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ότι μία Μονάδα είναι έτοιμη και ικανή να λειτουργήσει συνεχώς υπό φορτίο. Αυτή η περίοδος χρησιμοποιείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για τυχόν αναγκαίες ρυθμίσεις, ελέγχους, μετρήσεις, κλπ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Μία περίοδος τριάντα (30) ημερών που ακολουθεί την περίοδο ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, μετά από γραπτή ειδοποίηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον ΚΥΡΙΟ του ΕΡΓΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : Ολα τα σχέδια, διαγράμματα, προγράμματα και άλλα στοιχεία τα οποία ειδικώς εκπονούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, από ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, βιομηχανικό οίκο κατασκευής, κατασκευαστή, προμηθευτή ή εμπορικό αντιπρόσωπο, για να απεικονισθούν ορισμένα τμήματα του ΕΡΓΟΥ ως και όλες οι απεικονίσεις, έντυπα, τυποποιημένοι κατάλογοι, στοιχεία λειτουργίας, διαγράμματα, οδηγίες και άλλες πληροφορίες που ετοιμάζονται από ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, βιομηχανικό οίκο, κατασκευαστή, προμηθευτή ή εμπορικό αντιπρόσωπο και χρησιμοποιούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για να απεικονίσουν υλικά ή εξοπλισμό για συγκεκριμένα. τμήματα του ΕΡΓΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Εκείνα τα τμήματα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ τα οποία αποτελούνται από γραπτές τεχνικές περιγραφές υλικών, εξοπλισμού, συστημάτων κατασκευής, τυποποιήσεων και ποιότητας Εργασίας, όπως έχουν εφαρμογή στο ΕΡΓΟ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : Οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας που ευρίσκεται σε συμβατική σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει αναλάβει νομική δέσμευση απέναντι στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του ΕΡΓΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας που ευρίσκεται σε συμβατική σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει αναλάβει νομική δέσμευση απέναντι στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών του ΕΡΓΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ που περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών λύσεων που προτείνονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για την πλήρη κατασκευή του ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ : Ολες οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευθύνες που απαιτούνται για την επιτυχή αποπεράτωση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και οι οποίες αναλήφθηκαν από, ή ανατέθηκαν στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και τα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ της. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Συμβατικό κείμενο που καλύπτει συμφωνία των δύο μερών και εγκρίνεται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, με το οποίο συμβασιοποιείται κάθε ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΝΤΟΛΗ. ΓΟ-3 ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή εμπεριέχει όλη τη συμφωνία μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ του ΕΡΓΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δεν δεσμεύονται από, ούτε είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε δήλωση, συνομολόγηση, κίνητρο, επιρροή ή εκτίμηση που δεν αναφέρεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ. Καμμία αλλαγή, συμπλήρωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται εδώ δε θα είναι έγκυρη, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά, υπογραφεί από τα δύο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ και τελικά εγκριθεί όπως προβλέπεται από το Νόμο. ΓΟ-4 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Η διοίκηση του ΕΡΓΟΥ, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών ασκούναι από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, Αρθρα 28 και 29. Πριν την έναρξη των Εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ορίσει γραπτώς έναν αρμόδιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο να αντιπροσωπεύει και να δρά εξ ονόματος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε όλα τα θέματα που συνδέονται με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και θα πληροφορήσει γραπτώς το ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του εκπροσώπου αυτού. Ολες οι απαιτήσεις, οδηγίες και κάθε άλλη κοινοποίηση που θα δίνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα είναι εξ ίσου δεσμευτικές ως να εδίδοντο στον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι παρών ή θα εκπροσωπείται νόμιμα στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών καθώς και σε όλες τις συσκέψεις αναφορικά με την πρόοδο του ΕΡΓΟΥ, το προγραμματισμό, την ασφάλεια ή οποιαδήποτε άλλη σύσκεψη αναφορικά με το ΕΡΓΟ. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δα υποβοηθείται από κατάλληλους βοηθούς σε κάδε εργοτάξιο. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και οι βοηθοί του δα πρέπει να κριθούν ως ικανοποιητικοί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κοινοποιήσεις αλλαγών των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δα υποβάλλονται γραπτώς εκ των προτέρων στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Επιπλέον, δα ισχύουν τα οριζόμενα στο Αρθρο 29 του Π.Δ. 609/85. ΓΟ-5 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ Οπου οι λέξεις όπως δείχνεται, όπως λεπτομερώς σχεδιάζεται, όπως σημειώνεται ή λέξεις ισοδύναμου περιεχομένου χρησιμοποιούνται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, αυτές αναφέρονται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, εκτός και εάν το κείμενο ευκρινώς υποδεικνύει μια διαφορετική ερμηνεία. Οπου οι λέξεις απαιτείται, εγκρίνεται, ικανοποιητικό, καθοριζόμενο, αποδεκτό, ή λέξεις με ισοδύναμη σημασία χρησιμοποιούνται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, υποδηλώνεται πράξη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, εκτός εάν το κείμενο ευκρινώς υποδεικνύει μια διαφορετική ερμηνεία, όλες δε οι Εργασίες δα εκτελούνται σε συμφωνία με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Τέτοιου είδους πράξη ή παράλειψη πράξης εκ μέρους του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δε δα απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Απαίτηση ότι τεύχος παρεχόμενο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ πρέπει να έχει την ένδειξη υποβλήθηκε ή υποβλήθηκε και υπόκειται σε Έγκριση Συνέχισης, Έγκριση, Αποδοχή, Επιθεώρηση, Σχολιασμό, ή οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων λέξεων ή λέξεων με ισοδύναμο περιεχόμενο, δα σημαίνει, εκτός εάν το κείμενο ευκρινώς υποδεικνύει μια διαφορετική ερμηνεία, ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει, πριν προχωρήσει στην υλοποίηση των αντιστοίχων Εργασιών που περιέχονται στο τεύχος, να υποβάλει το τεύχος, να διευκρινήσει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και να λάβει εξουσιοδότηση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να συνεχίσει τις Εργασίες του. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν έχει την έννοια ότι έγινε ή δα γίνει πλήρης έλεγχος. Εξουσιοδότηση συνέχισης Εργασιών δεν υποδηλώνει αποδοχή ή έγκριση των λεπτομερειών μελέτης, υπολογισμών, αναλύσεων, δοκιμών, κατασκευαστικών μεθόδων ή υλικών που αναπτύχθηκαν ή επιλέχθηκαν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την υποχρέωση της πλήρους συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οπου στη ΣΥΜΒΑΣΗ προβλέπεται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α εκτελέσει ορισμένη Εργασία με δικές του δαπάνες ή χωρίς επιβάρυνση ή ότι ορισμένες Εργασίες δεν θα πληρωθούν χωριστά οι εκφράσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το κόστος γι αυτές, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην πληρωμή άλλων κονδυλίων του ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-6 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συνομολογούν ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ όσο και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αναφορικά με την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, εκτίθενται και περιγράφονται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. Ολα τα τμήματα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αμοιβαιότητα και όλες οι Εργασίες που απαιτούνται από ένα τμήμα και δεν αναφέρονται σε άλλο δα εκτελεσθούν στην ίδια έκταση και με τον ίδιο τρόπο όπως θα απαιτείται εάν αναφέροντο σε όλα. Η μη σωστή τοποθέτηση, προσθήκη ή παράλειψη μιας λέξης, ψηφίου, φράσης ή άλλης διάταξης δεν αλλάζει την πρόθεση οποιουδήποτε τμήματος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εν σχέσει με εκείνην που τίθεται σε ολόκληρη τη ΣΥΜΒΑΣΗ, η οποία θεωρείται ως ενιαίο σύνολο. Εάν παρά την πρόθεση που καθορίζεται στο παρόν παραμένει κάποια αντίφαση στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ, τότε η σειρά ισχύος των διαφόρων επί μέρους τευχών, θα είναι όπως ορίζεται στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Κάθε αλλαγή που γίνεται με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ή ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, θα εφαρμόζεται με την σειρά ισχύος του Τεύχους που αλλάχθηκε. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ανακαλύψει οποιαδήποτε προφανή αντίθεση, δυσαρμονία, λάθος ή παράλειψη μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν με την εφαρμογή της σειράς ισχύος των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, θα ενημερώσει αμέσως γραπτώς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ χωρίς καθυστέρηση θα διευκρινίσει τα δέματα αυτά και θα ενημερώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Οποιαδήποτε Εργασία που επηρρεάζεται απ αυτές τις αντιθέσεις, δυσαρμονίες, λάθη ή παραλείψεις εκτελέσθηκε πριν ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ χορηγήσει τις διευκρινήσεις του, θεωρείται ότι εκτελέσθηκε με ανάληψη του κινδύνου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. γο-7 κοινοποιήσεις Κοινοποιήσεις από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ δα επιδίδονται σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 Αρθρο 29, Παράγραφος 1. Εγγραφα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα απευθύνονται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων και δα καταγράφονται στο σχετικό βιβλίο πρωτοκόλλου. ΓΟ-8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος και όχι ως εκπρόσωπος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στην εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ, διατηρώντας πλήρη έλεγχο στους υπαλλήλους του και όλους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ του. γο-9 υπεργολαβίες Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι υπεύθυνος για όλο το ΕΡΓΟ που εκτελείται σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Σε περίπτωση που κάποιος ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αδυνατεί να προχωρήσει στην εκτέλεση τμήματος του ΕΡΓΟΥ με τρόπο ικανοποιητικό για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα απομακρύνει αυτόν τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ αμέσως, μετά την γραπτή απαίτηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, και δεν δα τον ξαναχρησιμοποιήσει στα ΕΡΓΑ. Τίποτα από τα περιεχόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ, ή σε οποιαδήποτε υπεργολαβία που ανατέθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, δεν δα δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ οποιουδήποτε τέτοιου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ με τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ Οποιαδήποτε υποκατάσταση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν επιτρέπεται παρά μόνον μετά την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του ΕΡΓΟΥ δα μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Αρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1418/84 και το Αρθρο 51 του ΠΔ. 609/85. Σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων πληρωμής του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα έχει το δικαίωμα, από το ποσό που κατά τη ΣΥΜΒΑΣΗ έχει υποχρέωση να καταβάλει προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, να αφαιρέσει: 1)Κάδε οφειλή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς οποιονδήποτε τρίτο, που 8α είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 6.Κάδε οφειλή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από φόρους. 1)Κάδε οφειλή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 2)Κάδε οφειλή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει απασχοληθεί στο έργο και έχει αναγγελθεί προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με το Νόμο. ΓΟ-11 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Δε δα γίνεται παραίτηση από καμμία από τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός αν υπάρχει γραπτή έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Καμμία τέτοια παραίτηση δε δα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε παλιά ή μελλοντική αμέλεια, συνθήκη ή συμφωνία που περιέχεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, εκτός αν ρητά αναφέρεται στην παραίτηση. Παράλειψη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε όρου και συνθήκης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ή παράλειψη, ή καθυστέρηση να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τον Νόμο, ή παράλειψη να κοινοποιήσει δεόντως στον ΑΝΑΔΟΧΟ σε περίπτωση παράβασης των συμφωνημένων, ή αποδοχής ή πληρωμής για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που προβλέπονται στο παρόν, ή επιθεώρησης, ή παράλειψη επιθεώρησης μελετών, δε δα απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις ευθύνες του που απορρέουν από τις εγγυήσεις του και τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δε δα θεωρηθεί ως παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ως παραίτηση από δικαιώματα και ένδικα μέσα αναφορικά με οποιαδήποτε παλιά ή μελλοντική αμέλεια. Επίσης οποιαδήποτε λύση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ δε δα εκληφθεί ως παραίτηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από οποιονδήποτε όρο που αναφέρεται εδώ; ΓΟ-12 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Οπου στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ γίνεται αναφορά σε πρότυπα ή κώδικες με τους οποίους δα εκτελεσθεί το ΕΡΓΟ σύμφωνα με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, δα ισχύει η τελευταία έκδοση ή αναθεώρηση των προτύπων ή κωδίκων κατά την ημερομηνία υποβολής της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Η αναφορά σε πρότυπα ή κώδικες δα γίνεται αποκλειστικά για τεχνικές πληροφορίες. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ οποιουδήποτε αναφερόμενου προτύπου η κώδικα και των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα προσδιορίζει το επικρατέστερο. ΓΟ-13 ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ υπόκειται στις διατάξεις του Νόμου 1418/84 Δημόσια Εργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και το Π.Δ. 609/85 Κατασκευή Δημοσίων Εργων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως ενήμερος, θα παρακολουθεί και θα συμμορφώνεται μ αυτούς και με όλους τους άλλους ελληνικούς Νόμους, διατάξεις, άδειες, εγκρίσεις, συμφωνίες και κανονισμούς οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο έχουν σχέση με τους απασχολούμενους ή προσληφθέντες για την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ, ή με τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στα ΕΡΓΑ, ή καθ οιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως ενήμερος, θα παρακολουθεί και θα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες, και τα διατάγματα φορέων ή οργάνων που έχουν δικαιοδοσία στα ΕΡΓΑ που εκτελούνται σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Εάν διαπιστωθεί κάποια ασυμφωνία ή διαφορά μεταξύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και οποιουδήποτε τέτοιου νόμου, διάταξης, άδειας, συμφωνίας, κανονισμού, οδηγίας ή διατάγματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερώσει αμέσως και γραπτώς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση όλων των ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ και των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Η ΣΥΜΒΑΣΗ και τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΓΟ-14 ΑΔΕΙΕΣ Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δικές του δαπάνες θα αποκτά όλες τις άδειες και επιθεωρήσεις, εκτός των επιθεωρήσεων που θα εκτελεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις για την σύμφωνα με το νόμο εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα καταβάλλει όλες τις δαπάνες και αμοιβές και θα χορηγεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ασφάλειες ή χρηματικές καταθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις όλων των σχετικών με τη ΣΥΜΒΑΣΗ αδειών. ΓΟ-15 ΦΟΡΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πληρώνει όλους τους σχετικούς με τα ΕΡΓΑ, ή με τη χορήγηση εξοπλισμού σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές κάδε φύσεως που οφείλονται και είναι καταβλητέοι από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πραγματοποιεί όλες τις παρακρατήσεις μισθοδοσίας που απαιτούνται από τον νόμο. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν δα έχει την παραμικρή ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα καταβάλλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τον οποίο στη συνέχεια ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αποδόσει στο Δημόσιο. ΓΟ-16 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα χρησιμοποιήσει μόνο κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό κατά την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα απομακρύνει από το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ οποιοδήποτε άτομο που ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κρίνει ως ακατάλληλο, ή μη συνεργάσιμο ή πρόσωπο που ενεργεί ή εργάζεται παραβαίνοντας όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και το οποίο άτομο δε θα ξαναχρησιμοποιηθεί στα ΕΡΓΑ. Αυτού του είδους η κρίση και η κατά συνέπεια απομάκρυνση των ακατάλληλων κ.λ.π, προσώπων, δεν δύναται να θεμελιώσει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημιώσεως κατά του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή οργάνων του ή εκπροσώπων του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διατηρεί αρμονικές εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό του. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει και θα επιβάλλει την τήρηση των εργασιακών κανόνων στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. ΓΟ-17 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις συνθήκες εργασίας στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας όλων των προσώπων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, ιδιοκτησιών κ.λ.π, κατά την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ. Η υποχρέωση αυτή θα υφίσταται συνεχώς και δε θα περιορίζεται στις κανονικές ώρες Εργασίας. Οι προβλέψεις ασφάλειας θα εναρμονίζονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, διατάξεις και κώδικες. 0 έλεγχος των εργασιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δεν έχει σαν στόχο τον έλεγχο της επάρκειας της μεθοδολογίας της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, του εξοπλισμού, των αντιστηρίξεων, των ικριωμάτων, ή των μέτρων προστασίας εντός, επί, ή πλησίον του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ και δε θα συνιστά εποπτεία της πραγματικής κατασκευής, ούτε θα καθιστά υπεύθυνο τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για την παροχή ασφαλούς τόπου εργασίας για την εκτέλεση εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και οποιονδήποτε ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ του ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή για την πρόσβαση, επίσκεψη, χρήση, εργασία, μετακίνηση ή διαμονή οποιουδήποτε προσώπου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα δίνει προσεκτικές οδηγίες σ όλους τους εργαζομένους σε ενδεχόμενα επικίνδυνες περιοχές, αναφορικά με τους πιθανούς κινδύνους και δα χορηγεί τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και τις αντίστοιχες οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί βλάβη σε πρόσωπα και ζημιά σε περιουσίες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα διαθέσει και δα διατηρεί στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ικανό αριθμό ασθενοφόρων εν λειτουργία σε όλες τις δέσεις Εργασίας, δα διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις και μέσα πρώτης βοήθειας, αντίστοιχα εφόδια και δα χορηγεί οδηγίες πρώτης βοήθειας στους Εργαζομένους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα διατηρεί όλα τα τμήματα των ΕΡΓΩΝ καθαρά. τακτοποιημένα και σε υγιεινή κατάσταση καθ όλη τη διάρκεια των Εργασιών του. Θα διατίθενται τουαλέτες από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, όπου απαιτείται, για χρήση από τους υπαλλήλους του και η χρήση τους δα επιβληθεί αυστηρά. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη των εργασιών στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ δα υποβάλλει το πρόγραμμα ασφάλειας και συντονισμού τούτου με τις άλλες εργοταξιακές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό δα περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, τα παρακάτω : 1.Ανάθεση καθηκόντων υπευθύνου ασφάλειας σε ένα ή περισσότερα άτομα με τα αντίστοιχα προσόντα. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας δα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ασφάλειας. 2.Ειδική εξέταση και έγκριση όλων των σχεδίων και μεθόδων Εργασίας από τους υπεύθυνους ασφαλείας. 3.Περιοδικούς ελέγχους από τους υπεύθυνους ασφαλείας των χώρων Εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθώς και των χώρων αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες και πρακτικές. 4.Αμεση αναφορά στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για κάδε και όλα τα ατυχήματα, θανάτους, βλάβες και ζημιές σε περιουσίες καθώς και τον αριθμό των ανθρωποωρών που χάθηκαν λόγω των ατυχημάτων αυτών. 5.Πλήρη συνεργασία κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 6.Σχέδιο για απομάκρυνση σε νοσοκομειακές μονάδες τραυματισμένων .εργατών, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου για τη λειτουργία των ασθενοφόρων που δα χορηγεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. ΓΟ-18 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α έχει την αποκλειστική ευθύνη να διαπιστώσει ο ίδιος ότι υφίστανται όλες οι συνθήκες για την πλήρη ικανοποίησή του αναφορικά με τη φύση και θέση των ΕΡΓΩΝ, καθώς και των γενικών και τοπικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των παρακάτω : 1.Μεταφορά, πρόσβαση, διάθεση, διακίνηση και αποθήκευση των υλικών. 2.Διαθεσιμότητα και ποιότητα εργατικού δυναμικού, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και κατάστασης δρόμων. 3.Κλιματικές συνθήκες. 4.Φυσικές συνθήκες στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 5.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις που απαιτούνται προκαταρκτικά και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ΕΡΓΩΝ. Παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να εξοικειωθεί με οποιαδήποτε από τις συνθήκες, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του της επιτυχούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΟ-19 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ Το δικαίωμα κυριότητας στο νερό, το έδαφος, το βράχο, τα χαλίκια, την άμμο, τα ορυκτά, τη ξυλεία και άλλα υλικά που θα προκύψουν ή θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές ή άλλες Εργασίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή οποιουδήποτε ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ του καθώς και τα δικαιώματα χρήσης αυτών των υλικών και της διάθεσής τους, ρητά αναφέρεται εδώ ότι ανήκουν στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. Ούτε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ούτε οι ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ του ούτε οποιοσδήποτε από τους εκπροσώπους τους ή τους υπαλλήλους τους θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στα υλικά αυτά και ούτε θα προβάλλουν αντίστοιχη απαίτηση. Μετά από έγκριση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει στις Εργασίες του οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, εφ όσον ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, χωρίς κόστος για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-20 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ορισμένα τοπογραφικά σημεία ελέγχου, όπως φαίνονται στα σχέδια, έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα σημεία ελέγχου θα εγκατασταθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 8α ολοκληρώσει την διάταξη όλων των ΕΡΓΩΝ και 8α είναι υπεύθυνος για όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τις δέσεις, γραμμές και κλίσεις που προσδιορίζονται ή φαίνονται και υπόκεινται σε εκείνες τις τροποποιήσεις τις οποίες ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να απαιτήσει κατά την πρόοδο των ΕΡΓΩΝ. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή οποιοσδήποτε από τους ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ του ή οποιοσδήποτε από τους εκπροσώπους τους ή τους υπαλλήλους τους μετακινήσει, καταστρέψει ή καταστήσει ανακριβές οποιοδήποτε τοπογραφικό σημείο ελέγχου, το σημείο αυτό ελέγχου 8α αντικατασταθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΓΟ-21 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ολες οι περιοχές Εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ θα είναι όπως φαίνεται στα ΣΧΕΔΙΑ, ή όπως αλλιώς καθοριστεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα περιορίσει τις εργασίες του στις περιοχές που προσδιορίζονται ή υποδεικνύονται. Εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει απαραίτητο ή πρόσφορο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε περιοχή εκτός ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ για οποιοδήποτε λόγο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δικές του δαπάνες 8α πραγματοποιήσει τους δικούς του διακανονισμούς για την χρήση αυτής της επιπρόσθετης περιοχής εκτός ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Οι διευθετήσεις αυτές δα υπόκεινται σε έγκριση εκ των προτέρων. ΓΟ-22 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 0 ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ΕΡΓΩΝ τις περιοχές Εργασίας του σε τακτοποιημένη, καθαρή και ασφαλή κατάσταση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα χορηγήσει ικανό αριθμό δοχείων απορριμμάτων, 8α επιβάλλει αυστηρά τη χρήση τους και δα επιτυγχάνει ικανοποιητικά την περιοδική εκκένωση, καθαρισμό ή και αντικατάσταση αυτών των δοχείων απορριμμμάτων. Ολα τα άχρηστα υλικά των δοχείων απορριμμάτων 8α διατίθενται εκτός της περιοχής των ΕΡΓΩΝ σε μία εγκεκριμένη χωματερή ή σε άλλες εγκαταστάσεις διάθεσης. Μετά την αποπεράτωση οποιουδήποτε τμήματος των ΕΡΓΩΝ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα απομακρύνει, χωρίς καθυστέρηση, από τις περιοχές Εργασιών όλον τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις κατασκευής, τις προσωρινές κατασκευές και το πλεονάζον υλικό που δε δα χρησιμοποιηθεί σε επόμενο στάδιο των ΕΡΓΩΝ στη συγκεκριμένη περιοχή ή πλησίον. Μετά την αποπεράτωση του ΕΡΓΟΥ και πριν την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα διαθέσει ικανοποιητικά όλα τα άχρηστα υλικά και δα απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις, κτίρια, εξοπλισμό και υλικά που ανήκουν στον ίδιο. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα υλοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΓΟ-23 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, άλλοι εργολάβοι και προμηθευτές υλικού μπορεί να εργάζονται στην περιοχή του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συντονίζει τις εργασίες του με εκείνες των άλλων εργολάβων και προμηθευτών υλικών, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες του δεν καθυστερούν ή εμποδίζονται από τις εργασίες άλλων εργολάβων και ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν καθυστερεί, παρενοχλεί ή εμποδίζει την Εργασία των άλλων υπεργολάβων και προμηθευτών υλικών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε θα έχει καμμιά απαίτηση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για φθορές ή ζημιές που προκλήθηκαν από καθυστερήσεις, αμέλεια, πράξη ή παράλειψη άλλων εργολάβων, υπεργολάβων ή εκπροσώπων τους ή υπαλλήλων τους αλλά τίποτα από τα αναφερόμενα εδώ δε θα περιορίζει οποιοδήποτε δικαίωμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να ζητήσει αποζημίωση από κάθε άλλο εργολάβο, υπεργολάβο ή εκπροσώπους τους ή υπαλλήλους τους. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ λόγω αμέλειάς του, σφάλματός του ή απροσεξίας του βλάψει οποιονδήποτε άλλο εργολάβο ή υπεργολάβο, συμφωνεί με το παρόν ότι είναι απ ευθείας υπεύθυνος για τις ζημιές αυτές στους εργολάβους ή υπεργολάβους αυτούς και ότι θα τους αποζημιώσει και θα τηρήσει μακράν βλάβης τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ λόγω των ζημιών αυτών. ΓΟ-24 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει όλες τις εργασίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, άδειες, συμφωνίες και κανόνες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθευτεί όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και μέσα και θα πάρει όλες τις απαραίτητες ή απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να αποτραπεί η εκπομπή μολυσμένων ουσιών οι οποίες μπορεί να ρυπάνουν την ατμόσφαιρα, οποιαδήποτε μάζα νερού, ή περιοχές, ή που μπορεί να βλάψουν ψάρια ή άλλη άγρια μορφή ζωής. ΓΟ-25ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα είναι υπεύθυνος και θα φέρει οποιοδήποτε και όλους τους κινδύνους για απώλεια ή ζημιά έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή, για όλα τα υλικά που παραδίδονται στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ καθώς και όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό μέχρι την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελεί πάντα όλες τις εργασίες του σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος απώλειας, κλοπής ή ζημιάς από βανδαλισμούς, σαμποτάζ ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες σε οποιοδήποτε έργο, υλικά, εξοπλισμό ή άλλη περιουσία που βρίσκεται στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιθεωρεί όλα τα έργα, υλικά και εξοπλισμό ώστε να ανακαλύπτει και να προσδιορίζει οποιεσδήποτε συνθήκες που μπορεί να υποκρύπτουν τέτοιους κινδύνους και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανακάλυψη προσδιορισμό και διόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας συνθήκης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη Εργασιών στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, πρέπει να υποβάλει το πρόγραμμα ασφαλείας για συντονισμό με τις άλλες δραστηριότητες του ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει αλλά όχι περιοριστικά, τα παρακάτω : 1.Ελεγχόμενη προσπέλαση σε γραφεία, αποθήκες και θέσεις υλικών και εξοπλισμού. 2.Διαχειριστικές διαδικασίες για την απαίτηση και διάθεση υλικών. 3.Περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας για όλες τις περιοχές ΕΡΓΩΝ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 4.Αναφορά των γεγονότων απώλειας, κλοπής ή βανδαλισμού προς τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έγκαιρα και ακολούθως με λεπτομερή γραπτή περιγραφή. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει τις Εργασίες του έτσι ώστε να μην : 1.Εισχωρήσει σε περιοχές που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση (παρθένες περιοχές) εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 2.Προκαλέσει ζημιά, διακοπή ή παρεμπόδιση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση κοινής ωφελείας, δρόμου ή αυτοκινητόδρομου και άλλη περιουσία, έως ότου παρασχεθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις. 3.Παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέμβει στις Εργασίες οποιασδήποτε εγκατάστασης σωληνώσεων, τηλεφώνου, ηλεκτρικής γραμμής μεταφοράς, χανδάκων ή όποιας άλλης κατασκευής. 4.Προκαλέσει ζημιά ή καταστροφή καλλιεργημένων και φυτευμένων περιοχών και βλάστησης όπως δέντρων, φυτών, και θάμνων στις περιοχές ή παράπλευρα των εργοταξιακών χώρων, οι οποίοι όπως προσδιορίζεται δεν άπτονται των Εργασιών της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παράγραφος αυτή συμπεριλαμβάνει ζημιές που προέρχονται από εκτέλεση των Εργασιών με τη χρήση εξοπλισμού ή αποθήκευσης υλικών σε σωρούς. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται καμμίας παράτασης χρόνου ή αύξησης αποζημίωσης λόγω της παραλείψεως του να προστατεύσει όλα τα υλικά, τον εξοπλισμό και την ιδιοκτησία όπως περιγράφεται στο παρόν. ΓΟ-26 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΙΩΝ Εξήντα (60) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλει τα σχέδιά του για πρόληψη πυρκαϊών και πυροπροστασία. Τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν, όχι όμως περιοριστικά, τα εξής : 1.Περιορισμό καύσεων σε καθορισμένες περιοχές. Αναμμα φωτιάς δεν θα επιτρέπεται στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ χωρίς εξουσιοδότηση. 2.Ορισμό φυλάκων προστασίας έναντι πυρκαγιάς (πυροφυλάκων), εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων για να προλαμβάνουν ή να ελέγχουν πυρκαγιές σε όλες τις Εργασίες συγκολλήσεων και καύσεων. 3.Κατάλληλη αναγνώριση, αποθήκευση και χειρισμό εύφλεκτων υλικών ώστε να προλαμβάνονται τυχαίες αναφλέξεις. 4.Πρόβλεψη επαρκούς πυροσβεστικού εξοπλισμού, κατάλληλου για τις εκτελούμενες Εργασίες. 5.Εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην συντήρηση και χρήση τέτοιου εξοπλισμού. 6.Διαδικασίες εκκένωσης και ασκήσεις για περίπτωση εκδήλωσης πυρκαϊάς, όπως απαιτείται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-27 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει και δα χρησιμοποιεί για τις εργασίες της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής μόνον εκείνες τις κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, συγκροτήματα και εξοπλισμό που είναι κατάλληλα για να παράγουν την ποιότητα και ποσότητα έργου και υλικών που απαιτούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ και εντός του καθορισμένου χρόνου. Πριν της έναρξης των σχετικών με τη ΣΥΜΒΑΣΗ εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα χορηγήσει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ πληροφορίες και σχέδια σχετικά με τον εξοπλισμό, τα συγκροτήματα και τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά τον χρόνο άφιξης στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ κάποιου κύριου συγκροτήματος, εξοπλισμού ή εργαλείων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα χορηγεί στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έναν κατάλογο με περιγραφή των τμημάτων που αποτελούν αυτό το κύριο συγκρότημα, εξοπλισμό ή εργαλεία. Ο κατάλογος αυτός δα περιλαμβάνει περιγραφή, ποσότητα και αύξοντα αριθμό κατά περίπτωση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δα μετακινεί από το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ τα κύρια αυτά συγκροτήματα, εξοπλισμό ή εργαλεία χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Οταν ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ το ζητήσει γραπτά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διακόπτει αμέσως τη λειτουργία μη ικανοποιητικών συγκροτημάτων, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων και είτε δα τροποποιεί τις μη ικανοποιητικές μονάδες είτε δα τις απομακρύνει από το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ και, εφ όσον απαιτείται, δα τις αντικαθιστά με μονάδες που λειτουργούν ικανοποιητικά. Η ικανοποιητική λειτουργία όλων των συγκροτημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. ΓΟ-28 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Οπου η Εργασία εκτελείται νύχτα ή σε σήραγγες ή όπου εμποδίζεται το φως της ημέρας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει με δαπάνες του τεχνητό φωτισμό επαρκή για έντεχνη, ικανοποιητική και ασφαλή εκτέλεση της Εργασίας καθώς και την συνεχή και προσεκτική παρακολούθησή της. Οι προσβάσεις στους χώρους Εργασίας σε αυτές τις περιπτώσεις δα είναι επίσης φωτισμένες. Ολες οι καλωδιώσεις φωτισμού δα εγκαθίστανται και δα συντηρούνται με τρόπο άριστο και ασφαλή. ΓΟ-29 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα επιθεωρεί με ικανοποιητικό τρόπο όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό που προορίζονται για το ΕΡΓΟ καθώς και την εκτελούμενη Εργασία, και τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων δα υποβάλλονται στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Αυτές οι επιθεωρήσεις από τον ΑΝΑΔΟΧΟ δα υπόκεινται ανά πάσα στιγμή στην ποιοτική επιτήρηση και έλεγχο του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, στον οποίο δα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη προσπέλαση στις δέσεις εργασίας, μηχανουργεία και εργοστάσια ή άλλες δέσεις Εργασιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και των ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ του, για την εκτέλεση τέτοιων επιθεωρήσεων ή ελέγχων. Παράλειψη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να κάνει τέτοιους ποιοτικούς ελέγχους ή δοκιμές ή ν ανακαλύψει ελαττωματική μελέτη, υλικά ή κακοτεχνίες δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις Συμβατικές του υποχρεώσεις ούτε αποδυναμώνει τα δικαιώματα του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να απορρίψει αργότερα ή ν απαιτήσει τη διόρθωση της ελαττωματικής Εργασίας σύμφωνα με όσα προβλέπει η ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΟ-30 ΔΟΚΙΜΕΣ Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη ΣΥΜΒΑΣΗ, οι δοκιμές των υλικών ή της Εργασίας δα εκτελούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες και σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του και/ή τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Τα εργαστήρια δοκιμών που δα χρησιμοποιηθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ δα είναι ικανά να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες δοκιμές και δα υπόκεινται σε έγκριση. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα εκτελεί εκείνες τις δοκιμές που κρίνει αναγκαίες για να προσδιορίσει την ποιότητα της Εργασίας ή τη συμβατότητα με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα χορηγεί έγκαιρα όλες τις εγκαταστάσεις, εργατικό δυναμικό και υλικά που εύλογα απαιτούνται για την εκτέλεση των δοκιμών όπως μπορεί να απαιτηθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ολες οι δοκιμές που δα πραγματοποιήσει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, δα εκτελεσθούν εντός της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα παραστεί και δα εγκρίνει τα αποτελέσματα των δοκιμών που δα γίνουν από ή για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως, δοκιμές ομοιωμάτων στροβίλων, δοκιμές ρυθμιστών στροφών, επιθεώρηση φτερωτών τον χώρο της κατασκευής των, τελικές δοκιμές των αξόνων μονάδων, επιθεώρηση και δοκιμές βαλβίδων λειτουργίας, στατόρων, ροτόρων, εδράνων γεννητριών, συστημάτων διέγερσης, ζυγών μονωμένων φάσεων, κυρίων και βοηθητικών μετασχηματιστών πινάκων ελέγχου και οργάνων μέτρησης, διακοπτών των 20 ΚV και 150 ΚV και των μετασχηματιστών τάσης και έντασης, όπως επίσης και οιεσδήποτε άλλες δοκιμές που μπορεί ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να ζητήσει να παρακολουθήσει κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εκτός από τις δοκιμές ρουτίνας, για όλες τις παραπάνω δοκιμές, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των δοκιμών, τον τόπο και τον χρόνο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν 8α επιτρέψει να προχωρήσουν αυτές οι δοκιμές χωρίς την παρουσία του αντιπρόσωπου του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, εκτός εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει λάβει γραπτή άδεια του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να προχωρήσει ή εάν χωρίς προειδοποίηση και αίτηση αναβολής, όχι πλέον των 10 ημερών, δεν υπάρξει αντιπροσώπευση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στη δέση των δοκιμών εντός 5 ημερών από την προγραμματισμένη έναρξη αυτών των δοκιμών. Στις δύο παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις απουσίας του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προχωρήσει στις προγραμματισμένες δοκιμές και θα υποβάλλει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ τα Πρωτόκολα με τα αποτελέσματα τα οποία αν είναι σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ δα γίνουν υποχρεωτικά αποδεκτά από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα προτείνει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ένα πρόγραμμα επισκέψεων στους προμηθευτές, δοκιμών και παραδόσεων όλων των υλικών, εξοπλισμού και των Εργασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα σχετικά έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής για τρείς (3) αντιπροσώπους του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για κάδε τέτοια επίσκεψη και δοκιμή δα θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έγγραφες αναφορές για όλες τις δοκιμές. Εάν κριθεί ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι πλήρη ή ότι δεν ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα συμπληρώσει ικανοποιητικά αυτές τις ελλείπεις δοκιμές, ή δα τις επαναλάβει μέχρι να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, τα υλικά, ο εξοπλισμός ή η Εργασία που συνεπάγεται δεν δα γίνουν αποδεκτά από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα παρέχει έγγραφη προειδοποίηση στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, σχετικά με την προγραμματιζόμενη ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλου του κύριου εξοπλισμού στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ έτσι ώστε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να μπορεί να έχει τον αντιπρόσωπό του παρόντα να παρακολουθήσει τη σχετική δραστηριότητα και να εκτελέσει οιονδήποτε έλεγχο που 8α απεφάσιζε να κάνει. ΓΟ-31 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το στοιχείο του χρόνου αποτελεί προαπαιτούμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα εκτελεί πάντοτε όλες τις Εργασίες του με φροντίδα ώστε να αποπερατωθούν και παραληφθούν κατά ή πριν τις προβλεπόμενες προθεσμίες του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δα ενημερώνει εκ των προτέρων πλήρως τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σε σχέση με τα σχεδιά του για την εκτέλεση κάδε τμήματος της εργασίας του. Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι η πρόοδος του ΕΡΓΟΥ δεν είναι ικανοποιητική ως προς την τήρηση των χρονικών απαιτήσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να ειδοποιήσει σχετικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος στην συνέχεια δα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση της προόδου του ΕΡΓΟΥ. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν βελτιώσει την απόδοση μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα που δα ορισθεί, ώστε να ανταποκριθεί στο τότε εγκεκριμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να απαιτήσει αύξηση του εργατικού δυναμικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, περισσότερες βάρδιες, υπερωριακή απασχόληση, περισσότερες ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας καθώς και αύξηση των κατασκευαστικών μέσων, δίχως πρόσθετες δαπάνες για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η ειδοποίηση αυτή του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αλλά και η παράλειψη του για έκδοση τέτοιας ειδοποίησης δεν απαλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την ευθύνη του να επιτύχει την ποιότητα και τον ρυθμό προόδου εργασίας που απαιτείται από την ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποτελεί έρεισμα για να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Αρθρου 47 του Π.Δ. 609/85. ΓΟ-32 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να ακυρώσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και χωρίς να ειδοποιήσει τους εγγυητές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ να επιφέρει, σύφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Αρθρο 8 του Νόμου 1418/84 και στα Αρθρα 43 και 44 του Π.Δ. 609/85, αλλαγές στον ΕΡΓΟ με τροποποιήσεις, προσθήκες ή μειώσεις Εργασιών ή αλλάζοντας τη σειρά, τρόπο ή μέθοδο εκτέλεσής τους. Για κάθε αλλαγή, ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που απαιτείται, θα δίδεται γραπτή εντολή και έγκριση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, τα οποία ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κρίνει ότι περιέχουν κίνδυνο σε ζωές ή ιδιοκτησίες, οι επιβαλόμενες για την αντιμετώπισή τους Εργασίες δα εκτελούνται ύστερα από εντολές του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Αρθρο 45 του ΠΔ 609/85. Σε περίπτωση που μία τέτοια αλλαγή ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ συνεπάγεται αύξηση ή μείωση του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, η ΣΥΜΒΑΣΗ 8α τροποποιείται ανάλογα. ΓΟ-33 ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Η επίλυση των διαφορών μεταξύ του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δα γίνει σύμφωνα με τα Αρθρα 12 και 13 του Νόμου 1418/84 και το Αρθρο 57 του Π.Δ. 609/85. Δεν δα εφαρμοσθεί το Αρθρο 14 ,του Νόμου 1418/84. ΓΟ-34 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.Προκαταβολές : Θα χορηγηθεί προκαταβολή από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 2.Πληρωμές Προόδου : Μηνιαίες πληρωμές προόδου δα γίνονται με την πρόοδο του ΕΡΓΟΥ. Οι πληρωμές αυτές δα γίνονται σύμφωνα με εκτίμηση προόδου που δα εκπονείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δα εγκρίνεται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Αυτή η εκτίμηση της προόδου αναφορικά με την ποσότητα και την αξία της Εργασίας που εκτελέσθηκε ικανοποιητικά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρι την ημερομηνία που έγινε η εκτίμηση, δα υποβάλλεται στο πρωτότυπο και τέσσερα (4) αντίγραφα στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στο τέλος κάδε ημερολογιακού μήνα. Ειδικά γι αυτό το τμήμα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του Άρθρου 5 του Νόμου 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85. Για να γίνει πληρωμή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να υποβάλλει το πιο πρόσφατο πιστοποιητικό του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ΤΕΑΔΞΕ και Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας που να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκκρεμή χρέη προς το Δημόσιο και τον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3.Πληρωμή Προσκομισθέντων Υλικών : Η πληρωμή δα γίνεται για μόνιμα υλικά και εξοπλισμό που έχουν προσκομισθεί στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ (ή άλλη εγκεκριμένη τοποθεσία), αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στο ΕΡΓΟ. Τα υλικά και ο εξοπλισμός αυτός θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες περιοχές αποθήκευσης ή σε αποθήκες. Μετά την πιστοποίηση από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της προσκόμισης και αποθήκευσης των υλικών και του εξοπλισμού, θα γίνεται πληρωμή στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 40 του Π.Δ. 609/85. 4.Ποσοστά Κρατήσεων : Από τα πληρωτέα στον ΑΝΑΔΟΧΟ ποσά κατά την διάρκεια όλων των Εργασιών, θα παρακρατείται ποσό ίσο προς πέντε τοις εκατό (5%) των οφειλομένων ποσών για τις Εργασίες καθώς και ποσό ίσο προς δέκα (10%) τοις εκατό των συνολικών πληρωμών για τα προσκομισθέντα υλικά (υλικά επί τόπου) σαν μερική εξασφάλιση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Οι κρατήσεις αυτές δα επιστραφούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Αρθρου 27 του ΠΔ 609/85. 5.Εγγυητική Επιστολή αντί Κρατήσεων : Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να αντικαταστήσει με εγγυητική επιστολή τις κρατήσεις χρηματικών ποσών εκ μέρους του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στο συνολικό πληρωτέο σ αυτόν ποσό, όπως εκτίθεται παραπάνω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 6 του Αρθρου 27 του Π.Δ. 609/85. ΓΟ-35 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Η αναθεώρηση τιμών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-36ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1.Γενικά Για τη διευκόλυνση της Αποπεράτωσης και της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, το ΕΡΓΟ θα χωρισθεί σε ομάδες έργων αυτοτελών που μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, τα οποία δα προσδιορισθούν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ θα γίνει μόνο για το σύνολο των Εργασιών για κάθε Μονάδα κάθε Σταθμού Παραγωγής. 2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ και η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΕΡΓΟΥ δα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθρων 52 και 53 του Π.Δ. 609/85 μετά την επιτυχή περάτωση της ΗΜΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Πριν γίνει η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να υποβάλει Αρχεία ΣΧΕΔΙΩΝ όπως κατασκευάστηκαν. 3.Συνεχιζόμενη Υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να εκτελέσει και να αποπερατώσει το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ, είναι απόλυτη. Ούτε η σύνταξη του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ούτε οι οποιεσδήποτε πληρωμές από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ, ούτε η οποιαδήποτε χρήση ή εγκατάσταση στο ΕΡΓΟ ή σε οποιοδήποτε τμήμα του από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ούτε η οποιαδήποτε πράξη παραλαβής ή παράλειψη του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να προβεί σε παραλαβή, ούτε η οποιαδήποτε επιδιόρθωση ελαττωματικής Εργασίας από αυτόν, θα αποτελεί καθ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή Εργασιών που δεν είναι σύμφωνες με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ή απαλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την υποχρέωση να εκτελέσει τις Εργασίες σύμφωνα με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. 4.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Μετά την εκπνοή της περιόδου Εγγύησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 9α ζητήσει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΕΡΓΟΥ. Η. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ θα ξεκινήσει και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Αρθρα 54 και 55 του Π.Δ. 609/85. Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ θα καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ τις κρατήσεις που απομένουν ή 8α επιστρέψει την εγγύηση κατά περίπτωση. ΓΟ-37 ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οποτεδήποτε, όπως 8α προσδιορισθεί, κάποιο τμήμα του ΕΡΓΟΥ που εκτελέσθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ είναι κατάλληλο για χρήση, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιήσει το τμήμα αυτό. Η χρήση δε θα συνιστά παραλαβή ή απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις ευθύνες του, ούτε θα έχει έννοια παραίτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από οποιοδήποτε όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα είναι υπεύθυνος για συνήθεις φθορές χρήσης ούτε για επισκευές ζημιών που προήλθαν από κακή χρήση κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή χρήσης από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η αποκατάσταση των βλαβών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Αρθρου 45 του Π.Δ. 609/85. Αν, εξαιτίας παράλειψης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να συμμορφωθεί με τις ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ διατάξεις, η χρήση κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδείξει ότι μέρος του ΕΡΓΟΥ είναι μη ικανοποιητικό, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα έχει το δικαίωμα να συνεχίζει τη χρήση, μέχρις ότου το τμήμα αυτό του ΕΡΓΟΥ να είναι σε δέση, δίχως ζημιά για τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, να τεθεί εκτός λειτουργίας για διόρθωση ατελειών, σφαλμάτων, παραλείψεων ή αντικαταστάσεων μη ικανοποιητικών υλικών και εξοπλισμού, όπως απαιτείται για να είναι το τμήμα αυτό του ΕΡΓΟΥ σε συμφωνία με την ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΟ-38 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ολα τα υλικά και ο εξοπλισμός που ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε έργο σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δα είναι καινούργια και της καλύτερης δυνατής ποιότητας της συγκεκριμένης κατηγορίας για το σκοπό που επιδιώκεται, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ολη η εκτελουμένη Εργασία θα είναι σύμφωνη με άριστες κατασκευαστικές πρακτικές, αποδεκτές από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό που προμηθεύει ή την εκτελούμενη Εργασία σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ έναντι ελαττωμάτων μελέτης, υλικών, και ποιότητας Εργασίας, για τον χρόνο εγγύησης του ΕΡΓΟΥ που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την έκδοση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ. Εάν σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την εκπνοή του χρόνου εγγύησης, ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ διαπιστώσει οποιοδήποτε ελάττωμα μελέτης, υλικών, ή ποιότητας εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, μέσα σε μία λογική προθεσμία μετά την διαπίστωση, και κατόπιν γραπτής εντολής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, δα επιδιορθώσει το ελάττωμα αυτό προς ικανοποίηση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με επανασχεδιασμό, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττωματικού ΕΡΓΟΥ και σε χρόνο αποδεκτό από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ολες οι δαπάνες αναφορικά με αυτές τις διορθωτικές ενέργειες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης, αποσυναρμολόγησης, επανεγκατάστασης, επανακατασκευής, εκτέλεσης δοκιμών εκ νέου και επαναεπιθεώρησης, όπως θα κριθεί αναγκαίο, για τη διόρθωση του ελαττώματος ή την απόδειξη ότι η θεωρούμενη προηγουμένως ελαττωματική εργασία συφωνεί με τις απαιτήσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, θα αναληφθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιπλέον εγγυάται οποιεσδήποτε και όλες τις διορθωτικές ενέργειες έναντι ελαττωματικής μελέτης, υλικών και ποιότητας Εργασίας για μια περίοδο είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών μετά την παραλαβή από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ του διορθωμένου έργου. ΓΟ-39 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οποιαδήποτε Εργασία δεν εκτελείται ικανοποιητικά σύμφωνα με τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ, θα αποκαθίσταται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δαπάνες του χωρίς να προκαλείται καθυστέρηση στην πρόοδο των Εργασιών. Οι διατάξεις του Αρθρου 46 του Π.Δ. 609/85 εφαρμόζονται στα θέματα που αφορούν ακατάλληλα υλικά και ελαττωματική εργασία. Ολες οι Εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ. ΓΟ-40 ΡΗΤΡΑ ΑΖΗΜΙΟΥ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-41 ΡΗΤΡΑ ΑΖΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί με το παρόν να διατηρήσει αζημίους, να προστατεύει και να τηρεί απαλλαγμένους από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , και τους εκπροσώπους του από κάθε διεκδίκηση, αγωγή, πράξεις, ζημιές, 6λά6ες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα, ή σε σχέση με κάθε διεκδίκηση, είτε Βάσιμη είτε όχι, η οποία προκύπτει από καταπάτηση ευρεσιτεχνίας, πνευματικού δικαιώματος, κατατεθέντος εμπορικού σήματος ή ονόματος για εξοπλισμό, υλικά, ή μέθοδο, ή τμήματος αυτών που χρησιμοποίησε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση των ΕΡΓΩΝ αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αν η χρήση τμήματος αυτού του εξοπλισμού, υλικών ή μεθόδων προστατεύεται από ευρεσιτεχνία ή απαγορεύεται, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση, με έξοδά του, να λάβει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, υλικών ή μεθόδων, με ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, να αντικαταστήσει τα ανωτέρω με ουσιαστικά ισοδύναμο, αλλά όχι υφιστάμενο περιορισμούς ευρεσιτεχνίας εξοπλισμό, υλικά ή μεθόδους, ή να τροποποιήσει τα παραπάνω έτσι ώστε να μην προστατεύονται από ευρεσιτεχνία, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα υλικά ή οι μέθοδοι που αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν θα ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και θα υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και με την προϋπόθεση ότι αυτή η αντικατάσταση ή τροποποίηση δεν θα τροποποιήσει ή θα απαλλάξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις Συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για εξοπλισμό υλικά και μεθόδους, των οποίων τα αναλυτικά ΣΧΕΔΙΑ έχουν παραχωρηθεί γραπτώς από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-42 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εάν κάποιο υλικό ή μηχάνημα προσδιορίζεται ή υποδεικνύεται στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ με το όνομα ευρεσιτεχνίας ή ιδιοκτησίας, ή με το όνομα και τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ή με οποιαδήποτε επώνυμη ένδειξη, η ένδειξη ή ο προσδιορισμός αυτός δα θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται για διευκόλυνση της περιγραφής του υλικού ή του μηχανήματος που ζητείται. Η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού ή μηχανήματος της ίδιας ποιότητας και χαρακτηριστικών όπως απαιτούνται, δα γίνει μετά την έγκαιρη υποβολή των σχετικών στοιχείων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και την έγκριση του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Μέχρι και εφόσον αυτές οι αλλαγές επιτραπούν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, καμμία απόκλιση από τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ δεν επιτρέπεται. Με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται ότι δεν δα επιτραπεί χρησιμοποίηση υποκατάστατου, η αναφορά κάποιας μάρκας ή αριθμού καταλόγου θεωρείται ότι ακολουθείται από τις λέξεις ή εγκεκριμένο αντίστοιχο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την ισοδυναμία στην ποιότητα και καταλληλότητα του προτεινόμενου υποκατάστατου. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δα είναι ο αποκλειστικός κριτής για την ποιότητα και καταλληλότητα των υποκατάστατων υλικών ή εξοπλισμού και η απόφασή του θα είναι τελεσίδικη. ΓΟ-43 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Χωρίς να θίγεται η ισχύς των όσων προβλέπονται στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, σε περίπτωση που κάποια διάταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ βρεθεί σε οποιαδήποτε στιγμή σε αντίθεση, ολικώς ή μερικώς, με οποιαδήποτε διάταξη του Ελληνικού Δικαίου, αυτή η διάταξη δα παραμείνει σε ισχύ μόνο στο βαθμό και έκταση που επιτρέπεται από το Νόμο, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δα συνεχίσουν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. ΓΟ-44 ΓΛΩΣΣΑ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΟ-45 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ως περιστατικά που συνιστούν Ανωτέρα Βία θα θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται ως τοιαύτα από το Ελληνικό Δίκαιο, συγκεκριμμένα από το Αρθρο 45 του Π.Δ. 609/85. Άρθρο 2 Η προθεσμία-ισχύος της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α’/27.5.96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά από παράταση της μέχρι 17.7. 1996, παρατείνεται για ένα (1) μήνα ακόμα, ήτοι μέχρι τη 17η Αυγούστου 1996. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τρίτους που προέρχονται από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να εξοφλούνται με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990. Ο ειδικότερος σκοπός έκδοσης, η διάρκεια, ο τρόπος καταβολής των τόκων και εξοφλήσεως του κεφαλαίου, οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997