ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2445

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας -Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1996 μεταξύ αφ ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας -Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Αττική Οδός - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., γ) των μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας και δ) των συμβαλλόμμενων Επενδυτών, ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού -Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», το κείμενο της οποίας ακολουθεί:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή τρίτη (23) Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξη (1996), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα αναφερόμενα εις τα άρθρα του παρόντος κειμένου και τα Προσαρτήματά του ΜΕΤΑΞΥΑΦ ΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο ή το Δημόσιο ή ο Κύριος του Εργου (Κ.τ.Ε.), όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο Λαλιώτη, Υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 182, ΚΑΙ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ Α)της ΑνώνυμηςΕταιρείας, με την επωνυμίαΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΥΜΗΤΤΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε, που αποκαλείται εφεξής ο Ανάδοχος Παραχώρησης ή ο Ανάδοχος ή η Ανώνυμη .Εταιρεία (ή κατά συντομογραφία Α.Ε.), και εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλελλήνων, αρ.18 (GR 152 32), έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 8649/3-5-1996 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζ. Γεωργίου Θεοδωρακοπούλου το γένος Γεωργίου Κωνσταντινίδη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα με το διακριτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθ. ΕΜ 3312/10-5-1996 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών -Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 1956/14-5-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 35711/01ΑΤ/Β/96/117, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές και μετόχους τους : a) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει αναλάβει χίλιες εκατόν δέκα πέντε (1.115) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έντεκα και δέκα πέντε εκατοστά στα εκατό (11.15%) του μετοχικού κεφαλαίου. b)Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που έχει αναλάβει εξακόσιες σαράντα δύο (642) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και σαράντα δύο εκατοστά στα εκατό (6,42%) του μετοχικού κεφαλαίου. c)Την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει αναλάβει εξακόσιες είκοσι τρείς (623) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και είκοσι τρία εκατοστά στα εκατό (6,23%) του μετοχικού κεφαλαίου. d)Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΕΜΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που έχει αναλάβει πεντακόσιες εβδομήντα επτά (577) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά στα εκατό (5,77%) του μετοχικού κεφαλαίου. e)Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει αναλάβει εξακόσιες πενήντα (650) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και πενήντα εκατοστά στα εκατό (6,50%) του μετοχικού κεφαλαίου. f)Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., που έχει αναλάβει εξακόσιες σαράντα δύο (642) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και σαράντα δύο εκατοστά στα εκατό (6,42%) του μετοχικού κεφαλαίου. g)Την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό επτά και σαράντα τέσσερα εκατοστά στα εκατό (7,44%) του μετοχικού κεφαλαίου. h) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., που έχει αναλάβει επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό επτά και σαράντα τέσσερα εκατοστά στα εκατό (7.44%) του μετοχικού κεφαλαίου. i) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΖΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει εξακόσιες σαράντα δύο (642) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και σαράντα δύο εκατοστά στα εκατό (6,42%) του μετοχικού κεφαλαίου. j) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΝ Α.Ε., που έχει αναλάβει πεντακόσιες ογδόντα έξη (586) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό πέντε και ογδόντα έξη εκατοστά στα εκατό (5,86%) του μετοχικού κεφαλαίου. k) Την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει επτακόσιες σαράντα τέσσερις (744) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό επτά και σαράντα τέσσερα εκατοστά στα εκατό (7,44%) του μετοχικού κεφαλαίου. 1) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει πεντακόσιες εβδομήντα επτά (577) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά στα εκατό (5,77%) του μετοχικού κεφαλαίου. m) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει εξακόσιες σαράντα δύο (642) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό έξη και σαράντα δύο εκατοστά στα εκατό (6,42%) του μετοχικού κεφαλαίου. η) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει αναλάβει τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό τρία και εβδομήντα δύο εκατοστά στα εκατό (3.72%) του μετοχικού κεφαλαίου. ο) Τη Γαλλική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΝΣΡΟΥΤ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ Α.Ε. (ΤRΑΝSRΟUΤΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL S.Α), που έχει αναλάβει επτακόσιες (700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ήτοι ποσοστό επτά στα εκατό (7.00%) του μετοχικού κεφαλαίου. και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον κ. Χρήστο Γεωργίου Αρφάνη, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αριθμός 3, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο κατά τη συνεδρίασή του στις 14-5-1996 και με το υπ αριθ. 1 Πρακτικό, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 23) που συγκροτήθηκε σε σώμα και μεταξύ άλλων με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδότησε ειδικά τον πιο πάνω Πρόεδρό του να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και να υπογράψει επ ονόματι και για λογαριασμό αυτής την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης.. Το Πρακτικό αυτό καταχωρήθηκε νόμιμα στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος • Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά 1817077/16-5-1996 διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο. Υ. Χαλανδρίου. Β)της Συμβαλλόμενης Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΉ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., που αποκαλείται εφεξής η Κατασκευαστική Κοινοπραξία ή η Κοινοπραξία (ή κατά συντομογραφία Κ/Ξ) που έχει συσταθεί δυνάμει του από 27-4-1996 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας Κατασκευής, νόμιμα θεωρηθέντος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με την 196/8-5-1996 Πράξη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα με το διακριτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20. μεταξύ των : a)Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ b)Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ c)Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ d)Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ e)Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. f)Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ g)Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΕΜΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ h) Της Ανώνυμης · Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΐ) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΝ Α.Ε. j) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ k) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 1) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΖΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ m) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 18 και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Διαχειριστή της Δημήτριο Αθανασίου Κούτρα, διπλωματούχο μηχανικό ΕΜΠ. κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 18. των Συμβαλλομένων μελών της ανωτέρω Κοινοπραξίας, δηλαδή: a. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 18 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς τη 1612/28-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Αντιπρόεδρο (και ήδη Πρόεδρο) του Δ.Σ. και γενικό Διευθυντή αυτής κ. Δημήτριο Αθ. Κούτρα. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 16775/1977 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Καρυοφύλλη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 16837/77 Πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ.78242/1977 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 189/77 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό 13648/06/Β/86/03 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 2.033.657.500. b.Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. οδός Αποστόλου Παύλου αριθμός 4, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Απόστολο Γεωργίου Αλλαμανή. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 24053/1980 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Λάμπρου Αχ. Θεοδοσοπούλου. όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 24061/1980 Πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 3569/1980 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 305/80 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 3580/06/Β/86/16 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.059.999.000* c Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μαντζάρου αριθμός 1. και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της. σε συνδυασμό προς την από 1236/3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή αυτής κ Κωνσταντίνο Αν. Τσέλο. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 4438/1986 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συς. Ευθυμίου Παναγιωτοπούλου το γένος Λουκά Ιωάννου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 4444/1980 Πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 11600/1980 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής και του Αναπληρωτή νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 719/1980 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 18870/06/Β/86/13 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.770.000.000.α. Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 26. και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 27-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Γεώργιο Κων. Μπατατούδη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 394/1976 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γεωργίου Νικολοπούλου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 113373/1976 Απόβαση του Νομάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 2601/1976 Φ.Ε.Κ. Τεύχος .Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 2667/06/Β/86/25 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.876.000.000.e. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της. σε συνδυασμό προς το 199/5-4-1996 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Αντ. Μιτζάλη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 4983/1961 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρ. Σπ. Μεγάλου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 59499/3178/61 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 622/1962 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με αριθμό Μητρώου 8230/62/Β/86/65 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 121.000.000 f.Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μαντζάρου αριθμός 1, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την 845/3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής κ Χρήστο Αγγ. Γιόκαρη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 4637/7-9-1960 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Επ. Μαούνη, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 53377/2721/1960 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 509/1960 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών Τομέα Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 13555/01ΑΤ/Β/86/244 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 101.000.000.g. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΕΜΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΤΕΜΚΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Ιτέα Φωκίδος, οδός Μπαλή αριθμός 20, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 29-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ Κωνσταντίνο Δ. Γεωργάκη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 1473/1961 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Ν. Γρηγορίου. Γ εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 56434/3184/15-11-1961 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 534/27-11-1961 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 724/06/Β/86/12 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 572.500.000. h.Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ-ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικότίτλο Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Στρεϊτ αριθμός 17-19. και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της. σε συνδυασμό προς την 1827/19-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ Ιωάννη Λέων. Παπανικολάου. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 9849/1979 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αχιλλέα Τσορτέκη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 9894/1979 Πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 28935/1979 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 2924/1979 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 3514/06/Β/86/30 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.156.250.000.ι. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΕΤΩΝ Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πάρνωνος αριθμός 3. και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την 886/11-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Χρήστο Γεωργ. Αρφάνη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 12064/1969 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάριου Λέων. Πολέμη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 12094/1969 Πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 87140306/δις Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 131/1969 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών Τομέα Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 1359/01ΑΤ/Β/86/847 ,και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 4.275.233.400.j. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΒΑΞ Α.Ε., που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Σκουφά αριθμός 64, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 28-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Κωνσταντίνο Επαμ. Κουβαρά. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 12288/1986 καταστατικήπράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Χατζηκομή, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 24867/1986 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με περίληψη του καταστατικού στο υπ αριθ. 3442/1986 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 14303/01/Β/86/26 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 645.000.000.κ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Δαβάκη αριθμός 10, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την 765/8-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Γεώργιο Πολυχρ. Παπαδάκη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 34895/1962 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου γεωργίου Βασιλόπουλου , όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 35445/1962 εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 24088/5-5-1962 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε με περίληψη του καταστατικού στο υπ αριθ. 237/21-5-1962 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 874/06/Β/86/16 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.100.000.000.1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΖΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΖΕΥΣ Α.Τ.Ε.., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμός 9, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 23-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Στυλιανό Τ. Γεωργαλλίδη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 36145/19-1-1985 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Ιω. Καλλιτεράκη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 36177/1985 Πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 1264/1985 Απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 217/1985 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 14048/01/Β/86/188 (92) και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 1.860.000.000.m. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Β. Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ακακιών αριθμός 39, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της. σε συνδυασμό προς την από 23-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κ. Νικόλαο Τρίχα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Λέανδρο Σλάβη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ1 αριθ. 9920/1949 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Βόλου Χρήστου Αποστόλου Κόντου όπως τροποποιήθηκε με την υπ* αριθ. 9984/1949 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την από 11-5-1949 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό στο υπ αριθ. 141/4-6-2949 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό Μητρώου 317/06/Β/86/02 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 690.000.000.η. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία . ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΓΚ Α.Ε., που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Ησιόδου αριθμός 22, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την 807/18-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κ. Παναγιώτη Ε. Γκορίτσα, μέλος του Δ.Σ. Κ εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ αριθ. 2086/1966 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Χριστοδούλου, εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 37745/2428/1966 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε με το καταστατικό -το υπ αριθ. 707/4-7-1966 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Αθήνας με αριθμό Μητρώου 1065/01/Β/86/1066 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε δραχμές 635.002.500.Δ) Των Συμβαλλομένων ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων (κατά το άρθρο 30 της Συμπληρωματικής Προκήρυξης) του Αναδόχου (Α.Ε.), που αποκαλούνται εφεξής οι Επενδυτές, δηλαδή : a. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 1612/28-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Λεωνίδα Μπόμπολα. b. Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Απόστολο Γεωργίου Αλλαμανή. c Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 1236/3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή αυτής κ Κωνσταντίνο Αν. Τσέλο. d.Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 27-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της κ Αντώνιο Πρωτονοτάριο. e.Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς το 199/5-4-1996 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Κωνσταντίνο Αντ. Μιτζάλη. f.Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 845/3-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής κ Χρήστο Αγγ. Γιόκαρη. g. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΕΜΚΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΤΕΜΚΕ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 29-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ Κωνσταντίνο Δ. Γεωργάκη. h. Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το . διακριτικότίτλο Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 1827/19-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο. ί. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΕΤΩΝ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 886/11-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Χρήστο Γεωργ. Αρφάνη. j. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΓΚΗ· -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΒΑΞ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 28-3-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Κωνσταντίνο Επαμ. Κουβαρά. k. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 765/8-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση. Ι. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΖΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΖΕΥΣ Α.Τ.Ε.., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμός 9, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό προς την από 23-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Στυλιανό Τ. Γεωργαλλίδη. m. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Β. Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 23-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κ. Νικόλαο Τρίχα., Πρόεδρο του Δ.Σ. η. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΓΚ Α.Ε., με τα αυτά ως ανωτέρω υπό στοιχείο Γ νομιμοποιητικά στοιχεία. που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την 807/18-4-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Παναγιώτη Ε. Γκορίτσα. μέλος του Δ.Σ. ο. Της εδρεύουσας στο Παρίσι Γαλλίας και επί της οδού Μποσκέ αριθμός 41Β, Γαλλικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΝΣΡΟΥΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. (ΤRΑΝSRΟUΤΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL S.Α.) νόμιμα εκπροσωπούμενης σύμφωνα- με το καταστατικό της σε συνδυασμό προς την από 3-5-1995 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από το Γενικό Διευθυντή αυτής κ. Ανρί Ζιλιέ (Ηenri Jillet) και εν προκειμένω από τον κ. Βικέντιο-Μαρί Γκιγιών (Vincent Guillοn) δυνάμει της από 15-5/1996 ειδικής προς αυτόν εξουσιοδότησης του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της Γενικού Διευθυντή, ο οποίος επειδή δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, γνωρίζει όμως την Αγγλική. προσέλαβε ως διερμηνέα της απόλυτης εμπιστοσύνης του τον κ. Νικόλαο Κορίτσα, δικηγόρο Αθηνών, ο οποίος γνωρίζει τόσο την Ελληνική όσο και την Αγγλική γλώσσα. Η Εταιρεία αυτή έχει συσταθεί νόμιμα με την καταστατική πράξη που έχει κατατεθείστις 3-8-1990στη Γραμματείατου Εμποροδικείου Παρισίων και δημοσιεύθηκε στο Νομαρχιακό Δελτίο της πόλης των Παρισίων στις 3-8-1990. έχει δε εγγραφεί στα Μητρώα Εταιρειών στις 13-8-1990 με αύξοντα αριθμό Β.378 893 812 (90Β 11739), το δε μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη σε 126.000.000 γαλλικά φράγκα. 1.1Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου ορίζεται με την παρούσα ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού κ. Λεωνίδας Γεωργίου Μπόμπολας. κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλελλήνων αρ. 18. ο οποίος την εκπροσωπεί δυνάμει του από 22-5-1996 υπ αριθ. 2 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του. 1.2Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται με την παρούσα η Κα Βασιλική θυγ. Παναγιώτη Νιάτσου. δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής 152 32, οδός Φιλελλήνων αρ. 18. 1.2.1Κ επικοινωνία του ΚτΕ και του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 1.3Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Α.Υ. ορίζεται με την παρούσα ο Διαχειριστής της κ. Δημήτριος Αθ. Κούτρας, ο οποίος την εκπροσωπεί δυνάμει του από 27-4-1996 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας Κατασκευής, που προσαρτάται ως ανωτέρω στην παρούσα. 1.4ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ : 1.4.1Η Συμβαλλόμενη Ανώνυμη Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. υπό την ιδιότητα του Αναδόχου του Εργου, έχει έναντι του ΚτΕ, όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της. 1.4.2Η Συμβαλλόμενη Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ. δυνάμει της παρούσας και της μεταξύ αυτής και της Α.Ε. Σύμβασης Κατασκευής. που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 17, αναλαμβάνει έναντι του ΚτΕ όλες τις ευθύνες που αναφέρονται στη μεταξύ αυτής και της Α.Ε. Σύμβαση, σύμφωνα και με τους παρακάτω όρους: a. Ολα τα δικαιώματα της Α.Ε. έναντι της Κ/Ξ είναι και δικαιώματα του ΚτΕ. b.Ο ΚτΕ δικαιούται να ασκεί όλα τα εκ της Συμβάσεως Παραχώρησης δικαιώματά του, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη Χρηματοδότηση και Λειτουργία - Εκμετάλλευση του ΚΕΠ απευθείας και κατά της Κ/Ξ. c.Η Κ/Ξ εγγυάται προς την Α.Ε., ένα κατ αποκοπήν ποσό, σαν εργολαβικό αντάλλαγμα, εκφραζόμενο : (1) για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο στο ενενήντα οκτώ στα εκατό (98%) του Κ.Α.Τ. της Προσφοράς του Αναδόχου, εκφραζόμενου σε δραχμές και σε Σταθερές Τιμές 30-6-1994. ήτοι δραχμές διακόσια τριάντα πέντε δισεκατομμύρια, επικαιροποιημένου στο χρόνο Εναρξης της Παραχώρησης με χρήση ετήσιου Δ.Τ.Κ. Ελλάδος, συν τον εκάστοτε πληθωρισμό Δ.Τ.Κ. Ελλάδος, εφαρμοζόμενο ανά τρίμηνο, κατά τον χρόνο υλοποίησης των εργασιών Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών, και (2) για τα Παράλληλα Εργα στο ενενήντα οκτώ στα εκατό (98%) της Προσφοράς του Αναδόχου για τα Παράλληλα Εργα για το σύνολο των παροχών της που σχετίζονται με τη Μελέτη - Κατασκευή και Εγγύηση του Εργου, όπως το αντάλλαγμα αυτό προσδιορίζεται και συμφωνείται στην μεταξύ αυτής και του Αναδόχου Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής του Εργου που προσαρτάται στην παρούσα σαν Προσάρτημα 17. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτεται με εγγυητικές επιστολές της Κ/Ξ προς τον Ανάδοχο, που θα διαμορφωθούν ισόποσα με τις εγγυήσεις του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε. που ρυθμίζονται με το άρθρο 13 της παρούσας και αφορούν το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο και τα Παράλληλα Εργα d.Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, ο ΚτΕ δικαιούται κατά την κρίση του να υποκαταστήσει την Α.Ε. στα δικαιώματακαι υποχρεώσεις της έναντιτης Κ/Ξ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 54 και 55 της παρούσας και τα Συμβατικά Τεύχη. e.Η Κ/Ξ αναλαμβάνει με την παρούσα την ευθύνη για τη συντήρηση του Εργου (παράλληλα με αυτήν της Α.Ε.) σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: (1) Για τα Εργα Κ.Ε.Π. επί μία πενταετία (5ετία) μετά την Οριστική Παραλαβή της Περιόδου Τ1. (2) Για τα Εργα Τ.Ο. για χρόνο ίσο προς το χρόνο εγγύησης τους από τον Ανάδοχο, ήτοι επί τρία (3) χρόνια από την έκδοση της σχετικής Β.Π.Ε. Διευκρινίζεται ότι. οι ανωτέρω χρόνοι δεν επηρεάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, σχετικά με τους χρόνους εγγυήσεων που τον βαρύνουν. f. Ολα τα έγγραφα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής που ανταλλάσσονται μεταξύ Α.Ε. και Κ/Ξ θα κοινοποιούνται στον ΚτΕ. όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η κοινοποίηση αυτή δεν δημιουργεί υποχρέωση εκ μέρους του ΚτΕ. Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την παρούσα όπως η Κ/Ξ αλληλογραφεί απευθείας με τον Κ.τ.Ε. για θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής. 1.4.3.Τα Συμβαλλόμενα μέλη της Κ/Ξ : a) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ b) Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ c) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ d)Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ e) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. f) Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ g) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΕΜΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ h) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ i) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΝ Α.Ε. j) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ k) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 1) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΖΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ m) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνουν με την παρούσα έναντι του ΚτΕ, ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, όλες τις κατά την ανωτέρω παρ. 1.4.2 ευθύνες της Κ/Ξ. Παράλληλα δηλώνουν με την παρούσα ότι κατά τον αυτό τρόπο ευθύνονται και έναντι της Α.Ε. 1.4.4 Οι εκ τρίτου Συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν με την παρούσα έναντι του ΚτΕ την υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν το Εργο διά του Αναδόχου με τα συμφωνούμενα με την παρούσα κεφάλαια της Ιδιας Συμμετοχής τους, υπό τους ειδικώτερους όρους και συμφωνίες των άρθρων 16, και 49 της παρούσας Σύμβασης. Σε αντάλλαγμα της ανωτέρω υποχρεώσεώς τους, οι Επενδυτές δικαιούνται να ανακτήσουν από τον Ανάδοχο μέσω της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου, τη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν) που προσδιορίστηκε κατά ποσοστό και τρόπο υπολογισμού με την Προσφορά του Αναδόχου και συμφωνείται με το άρθρο 49 της παρούσα:. 15 Γίνεται μνεία ότι για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 82/96 που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 2372/1996, όπως αυτό προκύπτει από τα προσαρτώμεναστην παρούσα (Παράρτημα 23) προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εδώ υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συμβαλλομένων εταιρειών. 1.6Ολα τα ανωτέρω αναφερόμενανομιμοποιητικά έγγραφατων συμβαλλομένων μετά των σχετικών βεβαιώσεων, προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 23. Άρθρο 2 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΛΠ. ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.1Ο Ανάδοχος και όλοι οι ανωτέρω υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συμβαλλόμενοι, με ατομική τους ευθύνη βεβαιώνουν τον ΚτΕ ότι όλα τα ανωτέρω κατατεθέντα και μνημονευόμενα στοιχεία : a. Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή. b.Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη γνωστοποίηση σ αυτούς ή την καθ οιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.1ΟΡΙΣΜΟΙ Στην παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Προσαρτήματα, οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι θα έχουν την έννοια που καθορίζεται παρακάτω: 3.1.1ΑΝΑΔΟΧΟΣ (CΟΝCΕSSΙΟΝΝΑΙRΕ)ή ΑΝΑΔΟΧΟΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ Το . σύνολο των επιχειρήσεων που μεταξύ των συνδέονται με νομικούς δεσμούς, όπως επιτάσσει η Συμπληρωματική Προκήρυξη και έχει συσταθεί σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ η οποία υπογράφει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τη Σύμβαση. [Στην αγγλική μετάφραση χρησιμοποιούνται ταυτόσημα οι όροι CΟΝΤRΑCΤΟR και CΟΝCΕSSΙΟΝΝΑΙRΕ, εκτός αν, από τις εργασίες για τις οποίες γίνεται αναφορά (π.χ. άρθρο 30 της παρούσας για ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ), προκύπτει ο διαχωρισμός της έννοιας του αναδόχου εκτέλεσης εργασιών από τον Ανάδοχο Παραχώρησης] 3.1.2ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [συμβολίζεται ως RLSΡ (Reνised Lump Sum Ρrice)]. Είναι το (LSΡ), σε ΕCU, σε Τρέχουσες Τιμές, όπως αυτό θα διαμορφωθεί στο τέλος της περιόδου Τ1 Η αναπροσαρμογή του LSΡ πρέπει να γίνεται κατά διαστήματα και πριν από το τέλος της Τ1.Το εκάστοτε προβλεπόμενο χρηματικόμέγεθος του RLSΡ ονομάζεται Προβλεπόμενο,κατά τη χρονική στιγμή χ, Αναπροσαρμοσμένο Κατ Αποκοπήν Τίμημα Μελετών Κατασκευών και συμβολίζεται ΡRLSΡx (Ρredicted Reνised Lump Sum Ρrice). Το μέρος του ΡRLSΡΧ που αντιστοιχεί στην περίοδο t συμβολίζεται με ΡRLSΡxt 3.1.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [συμβολίζεται ως RΤΡΡ (Reνised Τοtal Ρrοject Ρrice)] Είναι η (ΤΡΡ), σε ΕCU, σε Τρέχουσες Τιμές, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο τέλος της περιόδου Τ1. Η αναπροσαρμογή της ΤΡΡ πρέπει να γίνεται κατά διαστήματα και πριν από το τέλος της Τ1. Το εκάστοτε προβλεπόμενο χρηματικό μέγεθος της RΤΡΡ ονομάζεται Προβλεπόμενη, κατά τη χρονική στιγμή χ, Αναπροσαρμοσμένη συνολική αξία Εργου Μελετών - Κατασκευών και συμβολίζεται ΡRΤΡΡχ (Ρredicted reνised Τοtal Ρrοject Ρrice). Το μέρος της ΡRΤΡΡΧ που αντιστοιχεί στην περίοδο t συμβολίζεται με ΡRΤΡΡxt 3.1.4ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Είναι οι Εταιρείες SΙR ΑLΕΧΑΝDΕR GΙΒΒ & ΡΑRΤΝΕRS LΤD (GΙΒΒ LΤD) ΚΑΙ SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ ΡΟUR L ΙΝDUSΤRΙΕ »ΙΝGΕΝΕRΙΕ (SGΙ)ή οποιοσδήποτεεκάστοτε διάδοχοςή αντικαταστάτης τους. 3.1.5 ΑΝΗΓΜΕΝΑ ΜΕΓΈΘΗΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σε περίπτωση αναγωγής οποιουδήποτε από τα παραπάνω μεγέθη σε ένα οποιοδήποτε, αλλά ορισμένο, χρονικό επίπεδο : το χρονικό επίπεδο θα χαρακτηρίζεται ως 0 και το σύμβολο του μεγέθους θα έχει (πρόσθετο) δείκτη (Θ) που θα σημαίνει το ανηγμένο μέγεθος 3.1.6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ[Συμβολίζεται ως ΙC (Ιnsurance Cοst)]. Το σύνολο των, κατά την Προσφορά, δαπανών του Αναδόχου, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πρέπει να συνάψει. Αναλύονται και αντιστοίχως συμβολίζονται ως ακολούθως : ΙC1 : το μέρος που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Τ1, το οποίο περιλαμβάνεται στο LSΡ. ΙC2 : το μέρος που αντιστοιχεί στην Περίοδο Τ2 ΙC3 : το μέρος που αντιστοιχεί στην περίοδο Τ3 3.1.7ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ[Συμβολίζεται ως ΒC (Βοnds Cοst)]. Το σύνολο των. κατά την Προσφορά, δαπανών του Αναδόχου για τις εγγυήσεις που οφείλει να παράσχει στον Κ.τ.Ε., εξαιρουμένης της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής. Αναλύονται και αντιστοίχως συμβολίζονται ως ακολούθως : ΒC1 : το μέρος που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Τ1, το οποίο περιλαμβάνεται στο LSΡ ΒC2 : το μέρος που αντιστοιχεί στην Περίοδο Τ2 ΒC3 : το μέρος που αντιστοιχεί στην περίοδο Τ3, από τη λήξη της περιόδου Τ2 μέχρι και την Οριστική Παραλαβή των έργων του Κύριου Εργου Παραχώρησης. 3.1.8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [συμβολίζεται με ΟC (Οperatiοn Cοst)] ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [συμβολίζεται με ΕxC (Εxplοitatiοn Cοst)]. ΟC είναι η συνολική χρηματική αξία σε ΕCU, σε Τρέχουσες Τιμές που. κατά την Προσφορά του Αναδόχου, αναφέρεται στις δαπάνες για τη Λειτουργία του Εργου του ΚΕΠ, καθ όλη την Περίοδο Λειτουργίας, άλλως το σύνολο των προβλεφθεισών (κατά την Προσφορά του Αναδόχου) χρηματικών εκροών για την περίοδο Τ2 Ομοίως ορίζεται και η ΕxC. Ισχύουν επίσης και οι ακόλουθοι ορισμοί και συμβολισμοί: ΟCt, ΕxCt: το μέρος της ΟC και ΕxC που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο t. ΡRΟCΧ) ΡRΕxCx : η προβλεπόμενη, κατά τη χρονική στιγμήχ,αναπροσαρμοσμένη τιμή ΟC, ΕxC. αντίστοιχα RΟCt, RΕxCt: η αναπροσαρμοσμένη τιμή ΟCt, ΕxCt αντίστοιχα ΡRΟCxt, ΡRΕxCxt: η προβλεπόμενη, κατά τη χρονική στιγμήχ. αναπροσαρμοσμένη τιμή ΟCt, ΕxCt αντίστοιχα 3.1.9ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Οποιαδήποτε επιχείρηση, ή όμιλος επιχειρήσεων (που περιλαμβάνουν και εμπορικούς ή/και χρηματοδοτικούς οίκους, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μελετητικούς οίκους, κλπ.) ή κοινοπραξία επιχειρήσεων που έχει προεπιλεγεί κατά την Α Φάση του Διαγωνισμού και η οποία έλαβε μέρος στη Β Φάση του Διαγωνισμού και υπέβαλε Προσφορά. 3.1.10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η από 6.2.92 Διακήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) για την προεπιλογή ομίλων για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση των έργων : α.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (συντομογραφείται Ε.Λ. Ε-Σ-Σ) και β. ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΛΕΩΦΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (συντομογραφείται Δ.Π.Λ.Υ.) 3.1.11ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή Σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή, των έργων του Κύριου Εργου Παραχώρησης. 3.1.12ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 11.3 του άρθρου 11 της παρούσας και από τη οποία προσμετράται η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. 3.1.13ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.1.14ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Οι παραπάνω όροι χρησιμοποιούνται ταυτόσημα και σημαίνουν την, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. η τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που θα ασκήσουν την επίβλεψη του Εργου και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 3.1.15ΈΡΓΟ Το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν και την υποχρέωση του Αναδόχου να πραγματοποίηση το κατά φυσική υπόσταση Εργο. ήτοι το αποτέλεσμα του συνόλου των πάσης φύσεων μελετών, ερευνών και κατασκευών (εργασιών πολιτικού μηχανικού, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κλπ.) που συνιστούν τη φυσική υπόσταση της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ και της Δ.Π.Λ.Υ. με τα οποιαδήποτε άλλα έργα κατασκευάζονται, σε συγκεκριμένα τμήματα, κατά μήκος άλλων σχετικών οδικών αξόνων που συνδέονται με τους παραπάνω, τις συνδέσεις των έργων αυτών με το υπάρχον οδικό δίκτυο και τις αποκαταστάσεις / συμπληρώσεις του υπάρχοντος οδικού δικτύου στην περιοχή των έργων, περιλαμβανομένων και όλων των εγκαταστάσεων και με ολόκληρο τον εξοπλισμό του (ακίνητο και κινητό) και τα παρακολουθήματα, έτοιμο για λειτουργία και εκμετάλλευση, και εκείνων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση και διατήρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνουν και την πραγματοποίηση του κατά φυσική υπόσταση Εργου σιδηροδρομικών γραμμών και σχετικών εγκαταστάσεων, σε μεταβαλλόμενο βαθμό ολοκλήρωσης των έργων τους (όπως αναλύεται στη Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της), όπως επίσης των συναφών προς τα συγκοινωνιακά έργα έργων Ο.Κ.Ω. Η κατασκευή όλων των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και τους Κανονισμούς, Κώδικες. Προδιαγραφές κλπ. στους οποίους αυτά (τα Τ.Δ.) παραπέμπουν. Διευκρινίζεται ότι στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται (για απλοποίηση των εκφράσεων) οι όροι: κατασκευές, ή κατασκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ή κατά φυσική υπόσταση έργο και απλούστερα έργο ή Εργο για να υποδηλώσουν το, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά φυσική υπόσταση έργο. Η αναφορά αυτή δεν περιορίζει κατά τίποτε τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση. 3.1.16 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (συντομογραφείται ως Κ.Α.Α. ή ΚΑΑ ή LSΟ - Lump Sum Οbject) Εργα της Σύμβασης, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κτ.Ε.. που περιλαμβάνονται μεταξύ των ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ, για τα οποία ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της κατασκευής τους ως τμήμα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, έναντι του Συμβατικού Ανταλλάγματος που χορηγείται από τον Κ,τ.Ε. Τα ΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ δείχνονται στις οριζοντιογραφίες των μελετών που χορηγούνται από τον Κ.τ.Ε. και για τα, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμενα όρια των κάθε είδους έργων, παρουσιάζονται πρόσθετες ενδείξεις (ως π.χ. ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, · ΟΡΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ. παρόμοιες εκφράσεις). Αν τυχόν δεν υπάρχουν πρόσθετες διευκρινιστικές ενδείξεις, νοείται ως όριο Εργου το αναφερόμενο στο θέμα των σχεδίων, το οποίο και υπερισχύει από τυχόν διαφορετική ένδειξη σε σχέδια με άλλο θέμα (π.χ. για τα ΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ του σώματος κυκλοφοριακού Εργου υπερισχύουν τα σχέδια της μελέτης του κυκλοφοριακού Εργου κλπ.). (Στις τυχόν υπάρχουσες αγγλικές αναγραφές επί των σχεδίων, που αποτελούν, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανεπίσημη μετάφραση, χρησιμοποιούνται με ταυτόσημη έννοια, ως απόδοση του όρου ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ οι φράσεις Limit οf Ρrοject. Limit οf Cοntract. Limit οf Wοrks και λοιπές παρόμοιες). 3.1.17.ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [συμβολίζεται με LSΡ (Lump Sum Ρrice) ή ΚΑΤ] (1) Είναι η συνολική χρηματική αξία, σε ΕCU. σε Τρέχουσες τιμές, (Τιμές του χρόνου που πραγματοποιούνται οι εκροές) των μελετών,ερευνών και κατασκευών της περιόδου Μελετών Κατασκευών (Τ1) για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο (μονίμων,προσωρινών κλπ.)συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού (κινητού ή μη) κλπ., όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 34.1.1.1 (2) του άρθρου 34 της παρούσας. 3.1.18ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (συντομογραφείται ως Κ.Ε.Π. ή ΚΕΠ) Εργα της Σύμβασης των οποίων η κατασκευή, λειτουργία. εκμετάλλευση και συντήρηση, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα γίνεται από τον Ανάδοχο. Αναφέρονται στο κύριο οδικό Εργο της Σύμβασης και τους κλάδους κόμβων και περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.7.(2) του υποκεφαλαίου 1.4 του Κ.Μ.Ε. [Τα άκρα των ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ δίδονται στην παράγραφο 1.4.2 του υποκεφαλαίου 1.4 του Κ.Μ.Ε. Σχετικά με τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. γίνεται αναφορά στο άρθρο 1 της Τ.Σ.Υ.]. 3.1.19ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συντομογραφείται ΚτΕ ή Κτ.Ε.) Το Ελληνικό Δημόσιο εν ονόματι και για λογαριασμό του οποίου το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμβάλλεται με την παρούσα Σύμβαση. 3.1.20ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Προϋπολογισμοί, διαγράμματα εκροών και συναφή χρησιμοποιούν τους παρακάτω όρους, με τις καθοριζόμενες έννοιες και συμβολισμούς, εκτός αν η αρμόδια Υπηρεσία του Κτ.Ε. συμφωνήσει σε διαφορετικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η διάκριση των μεγεθών θα είναι τουλάχιστον αυτή που απορρέει από τα παρακάτω : 3.1.21 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ (συντομογραφείται ως Π.Ε. ή ΠΕ ή Ρ.W. ή ΡW - Ρarallel Wοrks)Εργα της Σύμβασης, που δεν περιλαμβάνονται στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, που θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο αμειβόμενα ιδιαιτέρωςμε βάσητις ποσότητες εκτελεσμένωνεργασιών και τιμές Μονάδας, σύμφωνα με το προσαρτώμενο Τιμολόγιο Παραλλήλων Εργων (Προσάρτημα 6). 3.1.22ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ο όρος αποτελεί σύντμηση του πλήρους όρου Περίοδος Εκμετάλλευσης του κατά φυσική υπόσταση Εργου από τον Ανάδοχο. Είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το κατά φυσική υπόσταση Εργο εισπράττοντας για λογαριασμό του, τα διόδια τέλη και τα άλλα έσοδα από εκμετάλλευση εγκαταστάσεων [όπως π.χ. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)] που περιλαμβάνονται στο Συμβατικό Αντάλλαγμα. 3.1.23ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ *Ο όρος αποτελεί σύντμηση του πλήρους όρου Περίοδος Λειτουργίας του Εργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και εννοεί τη λειτουργία του Εργου του Κ.Ε.Π. για το Κοινό (Συμβολίζεται ως Περίοδος Τ2). Είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη και 9α μεριμνά για την καλή λειτουργία του Εργου του Κ.Ε.Π. με δαπάνες του. Το διάστημα αρχίζει από την απόδοση του Εργου (κατά τμήματα ή στο σύνολό του) σε χρήση από το κοινό (αμέσως μετά την, σύμφωνα με την παράγραφο 32.3 του άρθρου 32 της παρούσας, έκδοση του(των) Πρωτοκόλλου(ων) Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση των έργων Κ.Ε.Π.) και τερματίζεται με την μεταβίβαση του Εργου του Κ.Ε.Π. στον Κ.τ.Ε., δηλαδή την εκπνοή της Περιόδου Παραχώρησης. Διευκρινίζεται ότι η λήξη της Περιόδου Λειτουργίας σημαίνει μόνον ότι τερματίζεται η υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για τη λειτουργία και να καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και δεν αποδυναμώνει τις ευθύνες του Αναδόχου για την πολύ καλή λειτουργική κατάσταση του Εργου και για τον μετέπειτα της λήξης της Περιόδου Λειτουργίας χρόνο. 3.1.24ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Με τον όρο Περίοδος Μελετών - Κατασκευών, ή τους ταυτόσημους όρους Περίοδος Μελετών και Κατασκευών, Φάση Κατασκευών και Μελετών), νοείται το χρονικό διάστημα από την Εναρξη της Παραχώρησης μέχρι την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του συνόλου των έργων (του Κ.Ε.Π. που θα γίνεται από τον Ανάδοχο και των Τ.Ο. που θα γίνεται από τον Κ.Τ.Ε.). Συμβολίζεται ως Περίοδος Τ1. Εντός της Περιόδου αυτής θα ολοκληρωθούν οι μελέτες, έρευνες και κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, κλπ.) του Εργου, που συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη Λειτουργίας του Εργου (για το κοινό) στο σύνολό του ή σε επί μέρους τμήματα του, σύμφωνα με την παράγραφο 32.3 του άρθρου 32 της παρούσας. 3.1.25ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης μέχρι την λήξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης, οπότε μεταβιβάζεται / παραδίδεται το Εργο στον Κ.τ.Ε. 3.1.26ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ολο το χρονικό διάστημα που λήγει για το Κ.Ε.Π. δύο χρόνια μετά τη λήξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης, και για τα έργα ΤΟ με την εκπνοή του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης (ΧΕΤΟ)· Η περίοδος συντήρησης αρχίζει, για κάθε επί μέρους στοιχείο του Εργου από το πέρας της κατασκευής του, ή εγκατάστασής του, έστω και αν το Εργο (στο σύνολό του ή και σε επί μέρους τμήματά του) δεν έχει αποδοθεί σε λειτουργία για το κοινό. Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από τη λήξη της Περιόδου Τ2 μέχρι τη λήξη της Περιόδου Συντήρησης συμβολίζεται ως Περίοδος Τ3. 3.1.27ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗήΠΡΟΚΗΡΥΞΗΒ ΦΑΣΗΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (συντομογραφείται Σ.Π.) Η Συμπληρωματική Προκήρυξη, που αποτελεί και πρόσκληση για υποβολή προσφορών κατά τη Β ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση, συντήρηση και εκμετάλλευση των Εργων : α.ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ -Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ και β.ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ με τα οποιαδήποτε άλλα αναγκαία έργα κατά μήκος άλλων σχετικών αξόνων που συνδέονται με τους παραπάνω. 3.1.28ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ή ΣΥΜΒΑΣΗ Με τους όρους Σύμβαση Παραχώρησης ή απλά Σύμβαση, που χρησιμοποιούνται ταυτόσημα, νοείται η παρούσα Σύμβαση ανάθεσης του Εργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την, με αυτοχρηματοδότηση μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία του Εργου ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Ε.Λ. Ε-Σ-Σ) και ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ , ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Δ.Π.Λ.Υ.), καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Προσαρτήματα που προσαρτώνται σ αυτήν έναντι της παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κατά φυσικήν υπόσταση Εργου, δηλαδή της επιβολής στους χρήστες, και είσπραξης για λογαριασμό του Αναδόχου, διοδίων τελών, για περιορισμένο χρόνο; όσο και η διάρκεια της Εκμετάλλευσης του Εργου από τον Ανάδοχο, και λοιπών ανταλλαγμάτων σύμφωνα τα οικεία άρθρα της παρούσας. Οι εκφράσεις Σύμβαση, Σύμβαση με τα Προσαρτήματά της είναι ταυτόσημες. 3.1.29ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ . ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (συμβολίζεται ως ΤCΡ) Είναι το χρηματικό ποσό, σε ΕCU, που προέκυψε από την Προσφορά του Αναδόχου και περιλαμβάνει: (1) Τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Μελετών - Κατασκευών (ΤΡΡ) σε ΕCU, σε τρέχουσες τιμές προσαυξημένη κατά : (2) την προβλεπόμενη, στην παρούσα Σύμβαση, Αναθεώρηση επί των δαπανών κατασκευής των Παράλληλων Εργων [Συντομογραφείται ως Rpw (Reνisiοn Ρarallel Wοrks)]. 3.1.30ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3.1.30.1 Οι εκφράσειςπεριλαμβάνεται στηνΠροσφορά του.περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντάλλαγμα, με δαπάνες του Αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο, σε βάρος του Αναδόχου. άνευ ιδιαίτερηςαποζημίωσης, και λοιπές παρόμοιεςείναι ταυτόσημες. Ετσι οποιαδήποτε δαπάνη περιλαμβάνεται (ρητά. ή κατά συμβατική έννοια) στην Προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και στο Συμβατικό Αντάλλαγμα και αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 3.1.30.2Η έκφραση χρονοδιάγραμμα εργασιών και οι συναφείς σημαίνουν ένα (ή και τα δύο) χρονοδιαγράμματα του· άρθρου 24 της παρούσας, ανάλογα με την χρονική περίοδο των εργασιών, στις οποίες αναφέρονται. 3.1.30.3Οι συντομογραφίες Ο.Κ.Ω. ή Δ.Ε.Κ.Ο. χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 3.1.31ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ή ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ (συντομογραφείται Τ.Δ.): Το σύνολο των Τευχών Δημοπράτησης, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η Β Φάση του Διαγωνισμού. 3.1.32ΤΟΠΙΚΑΙ ΟΔΟΙ (συντομογραφείται ως Τ.Ο. ή ΤΟ) Εργα της σύμβασης που κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο, αλλά η συντήρησή τους θα γίνεται [μετά την εκπνοή του σχετικού Χρόνου Εγγύησης (ΧΕΤΟ)] από τον Κ.τ.Ε. Τα έργα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα έργα που παραχωρούνται στον Ανάδοχο για λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση. Πρόκειται για την κατασκευή παράπλευρων, κάθετων και άλλων τοπικών οδών και σιδηροδρομικών έργων, εγκαταστάσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. (εκτός από τα έργα αποχέτευσης ομβρίων του σώματος των έργων του Κ.Ε.Π., που περιλαμβάνονται στο Κ.Ε.Π.) κλπ. [Αναλυτικά τα έργα του Κ.Ε.Π. περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.7.(3) του υποκεφαλαίου 1.4 του Κ.Μ.Ε. Σχετικά με τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. γίνεται αναφορά στο άρθρο 1 της Τ.Σ.Υ.]. 3.1.33ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η κάθε φορά και κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Κτ.Ε., η οποία συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο και εκπροσωπεί τον Κ.τ.Ε. Σε μερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα για αντιδιαστολή Υπηρεσιών που ανήκουν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υπηρεσιών που ανήκουν σε άλλο Υπουργείο, χρησιμοποιείται ο όρος ΑΡΧΗ ή ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, που έχουν την ίδια έννοια με τον όρο ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 3.1.34ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συμβολίζεται ως ΜC (Μaintenance Cοst)]. Είναι η, κατά την Προσφορά του Αναδόχου, συνολική χρηματική αξία της Συντήρησης, σε ΕCU, σε Τρέχουσες Τιμές, ήτοι των Επιθεωρήσεων. Ελέγχων, Μελετών /Κατασκευών κλπ. για την Συντήρηση του Εργου, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ισούται με το (κατά την Προσφορά του Αναδόχου) σύνολο των χρηματικών εκροών της Περιόδου Συντήρησης, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο LSΡ. Αναλύεται ως ακολούθως και οι αντίστοιχοι συμβολισμοί είναι: ΜC1 : το μέρος της ΜC που αντιστοιχεί στην περίοδο Τ 1 (και περιλαμβάνεται στο LSΡ) ΜC2 : το μέρος της ΜC που αντιστοιχεί στην Περίοδο Τ2 και περιλαμβάνει και τις κατασκευές, της Περιόδου Λειτουργίας (Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης των έργων του ΚΕΠ της περιόδου Τ2 και οι αντιστοιχούσες δαπάνες συντήρησης των έργων Τ.Ο. κατά τον Χρόνο Εγγύησης των έργων Τ.Ο. που εμπίπτει στην περίοδο Τ2 ) ΜC3 : το μέρος της ΜC που αντιστοιχεί στην περίοδο Τ3 και περιλαμβάνει και τις κατασκευές της περιόδου, μεταξύ της λήξεως της Τ2 και του πέρατος του Χρόνου Εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π. (ΧΕΚΕΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 44.1.1 (1) του άρθρου 44 της παρούσας. Ι : ένας από τους παραπάνω δείκτες 1,2, 3 Μcit: το μέρος της ΜCiπου αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο t ΡRΜCix: η προβλεπόμενη, κατά τη χρονική στιγμή χ, αναπροσαρμοσμένη τιμή της ΜCi RΜCt:η αναπροσαρμοσμένη τιμή ΜCt ΡRΜCxt: η προβλεπόμενη,κατά τη χρονικήστιγμήx. αναπροσαρμοσμένη τιμή της ΜCt 3.1.35ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο χρόνος εγγύησης των έργων του Κυρίου Εργου Παραχώρησης (Κ.Ε.Π.) είναι διαφορετικός από το χρόνο εγγύησης των έργων ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.). (1) Ο χρόνος εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π. (συντομογραφείται ΧΕΚΕΠ) είναι αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 44.1.1 (1) του άρθρου 44 της παρούσας. (2) Ο χρόνος εγγύησης των έργων Τ.Ο. (συντομογραφείται ΧΕΤΟ) είναι αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 44.1.2 του άρθρου 44 της παρούσας. 3.2ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Εκτός από αυτές που ήδη μνημονεύθηκαν, άλλες συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι: 3.2.1· Συντομογραφίες μερικών εκ των Προσαρτημάτων : Κ.Μ.Ε.:Κανονισμός Μελετών Ερευνών Τ.Σ.Υ. : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Π.Κ.Ε. : Πρότυπα Κατασκευής Εργων Ε.Σ.Υ. : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 3.2.2Συντομογραφίες μερικών από τους Κώδικες, Προδιαγραφές, Κανονισμούς, στους οποίους τα Σ.Τ. παραπέμπουν και των εκδιδόντων Οργανισμών Α.Α.S.Η.Τ.Ο.: ΑμερικανικόςΣύνδεσμος ΚρατικώνΥπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών Α.S.Τ.Μ.: Αμερικανικά Πρότυπα Ελέγχου Υλικών Β.S.: Αγγλικοί Κανονισμοί CΕΝ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CΕΝΕLΕC: ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή ΗλεκτροτεχνικήςΤυποποίησης C.Ι.Ε.: Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού DΙΝ: Γερμανικοί Κανονισμοί ΕΛ.Ο.Τ. ή : ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Τ.Α.: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ΙSΟ: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης Ν.F.:Γαλλικοί Κανονισμοί Π.Τ.Π. ή ΠΤΠ :Πρότυπες ΤεχνικέςΠροδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τ. ΥΔΕ) 3.2.3Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών : Γ.Γ.Δ.Ε. : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων Δ.Ε.Η. : ΔημόσιαΕπιχείρηση Ηλεκτρισμού (Ελλάδος) · Δ.Ε.Κ.Ο. : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δ.ΕΠ.Α. : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Ελλάδος) Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ενωση Ε.Ο.Κ. : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ε.Υ.Δ.Ε./Σ.Ε.Α. : ΕιδικήΥπηρεσία ΔημοσίωνΕργων / Συγκοινωνιακά Εργα Αττικής Η.Λ.Π.Α.Π : ΗλεκτροκίνηταΛεωφορεία ΠεριοχήςΑθηνών - Πειραιώς Η.Σ.Α.Π. : ΗλεκτρικόςΣιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς Ι.Κ.Α. : Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Ε.Δ.Ε. : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Εργων (Ελλάδος) Ο.Κ.Ω. : Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας Ο.Σ.Ε. : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ο.Τ.Ε. : Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Τ.Ε.Ε. : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ.Ε.Ο. : Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι Δημοσίων Εργων 2.4 Αλλες συντομογραφίες: Α.Τ.Τ. (systems) : Προωθημένα Συστήματα Τηλεματικής Μεταφορών / Κυκλοφορίας Α.V.Ι. (system) : (Σύστημα) Αυτόματης Αναγνώρισης Οχημάτων Ε.C.U. (Ε.Ν.Μ.) : Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα Ι.R.Τ.Ε.: Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβάλλοντος Οδικών Μεταφορών Κ.Ε.Σ.: Κέντρο Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Κ.Μ.Λ.Ε.: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κ.Υ.Α.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Μ.Π.Ε.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ν.: Νόμος Ο.Π.Ε.: Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα Π.Ε. Πρότυπα Εγκαταστάσεων (οδών) Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Π.Ο. Πρότυπα Οδοποιίας Π.Σ.Ε. Πρότυπα Σιδηροδρομικών Εργων Π.Σ.Τ. Πρότυπα Σιδηροδρομικών Τεχνικών Εργων Π.Τ. Πρότυπα Τεχνικών Εργων (οδών) R.Τ.S. (systems) Τηλεματικά Συστήματα Οδικών Μεταφορών Σ.Γ.Υ.Τ. : Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλής Ταχύτητας Σ.Ε.Α. : Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Σ.Ε.Δ. : Σύστημα Είσπραξης Διοδίων Τ.Α.Σ. : Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας Φ.Ε.Κ. : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Χ.Ε.Υ. : Χώροι εγκαταστάσεων Υποστήριξης U.Ρ.S. : Αδιάλειπτη Παροχή ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος) V.Μ.S. : Σήματα Μεταβαλλόμενης Ενδειξης Άρθρο 4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ -ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ 4.1Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αποτελεί το μόνο εν ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και θα υποβληθεί από τον Κ,τ.Ε, κατά τα συμφωνούμενα με το άρθρο 11 της παρούσας, στη Βουλή των Ελλήνων για να κυρωθεί με νόμο στο σύνολό του. 4.2Τα παρακάτω Κείμενα, πλην των κατωτέρω υπό στοιχεία 11. 12 και 13 συμβάσεων οι οποίες, όταν υπογραφούν θα προσαρτηθούν στην παρούσα κατά την κατωτέρω συμφωνούμενη σειρά ισχύος, προσαρτώνται αναποσπάστως στην παρούσα, αν και δεν τυγχάνουν νομοθετικής κύρωσης, και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής: (1) Η Συμπληρωματική Προκήρυξη ( Σ.Π.) (2)Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.) (3)Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών ( Κ.Μ.Ε.) (4)Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Τ.Σ.Υ.). (5)Τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων ( Π.Κ.Ε.) (6) Το Τιμολόγιο Μελέτης Παραλλήλων Εργων [το οποίο μετά την εφαρμογή του προσφερθέντος από τον Ανάδοχο ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Ε) ισχύει ως Τιμολόγιο Προσφοράς]. (7)Οι Μελέτες που χορηγήθηκαν/ από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο πριν από την κατάθεση της Προσφοράς του. (8)Τα Χρονοδιαγράμματα του Εργου (Προσφοράς) και των εκτιμηθέντων από τον Ανάδοχο εισροών - εκροών. (9)Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο ( funding scheme ) του Εργου, που περιλαμβάνει συγκεφαλαίωση των όρων χρηματοδότησης του Εργου από τον Ανάδοχο και τον Κ.τ.Ε.. (10)Η Προσφορά του Αναδόχου. (11)Η Σύμβαση(εις) Δανείου(ων) που θα συνάψει η Α.Ε. με τους Δανειστές της. (12)Η Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών του Αναδόχου για την εγγύηση των δανείων κατά την ΠερίοδοΛειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου. (13)Η Συμβάσεις Εγγυήσεως μεταξύ των Εγγυητών των Δανείων του Αναδόχου κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και των Δανειστών. (14)Το Τεύχος με τίτλο Εξοπλισμός, Συστήματα και λοιπά θέματα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου (Α Φάσεως) (15)Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του Κ.Ε.Π. (Α Φάσεως). (16)Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Κ.Ε.Π. (ΑΦάσεως). (17)Η μεταξύ Α.Ε. και Κ/Ξ Σύμβαση Κατασκευής του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και των Π.Ε. (18)Το μεταξύ της Α.Ε. και της Εταιρείας Λειτουργίας-Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του Εργου, Σχέδιο Σύμβασης Λειτουργίας. (19)Το Καταστατικό της Α.Ε. Παραχώρησης. (20)Το Κοινοπρακτικό της Κοινοπραξίας Κατασκευής. (21)Ο κατάλογος των Μελετητών που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργο. (22)Η Σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. (23)Οι νομιμοποιήσεις/ βεβαιώσεις των Συμβαλλομένων Μερών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οποιουδήποτε όρου της παρούσας και των προσαρτημάτων της με μεταγενέστερους κανονισμούς που πραγματεύονται θέματα ασφάλειας (χρηστών, προσωπικού, έργων και εγκαταστάσεων), κατισχύουν και εφαρμόζονται οι όροι που είναι υπέρ της ασφάλειας. Οι τυχόν σχετικές δαπάνες εφαρμογής θα βαρύνουν: a. Τον Κ.τ.Ε., άν η μεταβολή επέλθει κατά την περίοδο Μελετών - Κατασκευών, και είναι πληρωτέες στον Ανάδοχο με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5.1.3.2 της παρούσας. b. Αν η μεταβολή επέλθει κατά την Περίοδο Λειτουργίας: (1) Τον Κ.τ.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι ο Κ.τ.Ε. δεν έχει ήδη εφαρμόσει τους κανονισμούς αυτούς σε άλλο υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο. (2) Τον Κ.τ.Ε. .και τον Ανάδοχο, αν ο Κ.τ.Ε. έχει ήδη εφαρμόσει τους κανονισμούς αυτούς σε άλλο υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο. Η μεταξύ των Συμβαλλόμενων κατανομή των σχετικών δαπανών θα γίνεται prοrata ανάλογα με το λόγο του υπολειπομένου χρόνου παραχώρησης διά του χρόνου ζωής της κατασκευής / συστήματος / εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας των τυχόν, εκ του ανωτέρω λόγου προσθέτων κατασκευών ή/και εγκαταστάσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. 4.4. Ρητά συμφωνείταιότι σε περίπτωση ασυμφωνίαςτων Προσαρτημάτων με την παρούσα Σύμβαση, υπερισχύει η υπογραφείσα σύμβαση και όταν κυρωθεί, ο κυρωτικός νόμος. Διατάξεις των Προσαρτημάτων, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά με τους όρους της Σύμβασης, εξακολουθούν να ισχύουν. 4.5Οι τίτλοι των Κεφαλαίων και των άρθρων της παρούσας Σύμβασης έχουν ενδεικτικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των σχετικών κεφαλαίων και άρθρων υπερισχύει. 4.6Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο ερμηνευόμενο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, προς ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος και των αρχών της αποδοτικότητας και συνέχειας της παραχωρούμενης δημόσιας υπηρεσίας. Ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1.1Αν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή Περιβαλλοντικών Ορων έρχονται σε αντίθεση με συμβατικούς όρους, τότε θα υπερισχύουν οι πρώτες. Το Εργο θα μελετηθεί, κατασκευαστεί και λειτουργήσει σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Ορους του δεκάτου και ενδεκάτου άρθρου του Ν. 2338 /1995. Η εφαρμογή τους θα αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση, Λειτουργία .και Εκμετάλλευση του Εργου, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματα της. 5.1.2 Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι ο Ανάδοχος βάσισε την Προσφορά του στα στοιχεία που του διατέθηκαν από τον Κ.τ.Ε. πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2338 /1995 και ειδικότερα στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα συμπεράσματά τους. Ο Ανάδοχος, εν όψει της υποχρέωσης του για προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεούται να τηρεί κατά την μελέτη -κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Εργου τις ανωτέρω μελέτες και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. Η αυτή υποχρέωση τον βαρύνει και σε κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Ορων. 5.1.3.1Οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση του κόστους Μελέτης -Κατασκευής του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου από την εφαρμογή του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, λόγω συνεπαγόμενης Τροποποίησης Σχεδιασμού του, βαρύνει τον Κ.τ.Ε. και θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με εφαρμογή του τιμολογίου και της διαδικασίας υπολογισμού και πληρωμής των Παραλλήλων Εργων. Η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολή στον Ανάδοχο της ανωτέρω επιβάρυνσης του κόστους, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1 και το Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τμήμα του Εργου, όπως αυτά θα προσαρμοστούν αντίστοιχα. 5.1.3.2Οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του κόστους Μελέτης -Κατασκευής των Παραλλήλων Εργων από την εφαρμογή του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου ή από κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, λόγω συνεπαγόμενης Τροποποίησης Σχεδιασμού του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου ή των Παραλλήλων Εργων, επίσης βαρύνει επίσης τον Κ.τ.Ε. και θα πληρωθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις περί Τροποποίησης Σχεδιασμού της παρούσας και του Προσαρτήματος 2. 5.1.4 Οι εκ των ανωτέρω λόγων τυχόν πρόσθετες δαπάνες Συντήρησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι περιέλαβε στην Προσφορά του επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπισή τους. Ο τυχόν καταμερισμός στα Προσαρτήματα της παρούσας των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των ανωτέρω Περιβαλλοντικών Ορων, σε υποχρεώσεις του Αναδόχου και σε υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε. υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. 5.2ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 5.2.1Συμπληρωματικά προς όσα αναφέρονται στην παρούσα και στα Προσαρτήματα 2 και 3, ισχύουν και οι Ειδικοί Οροι που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους : 5.2.2Η εκτέλεση των εκβραχισμών της Δ.Π.Λ.Υ., στην περιοχή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δ) θα πρέπει να τηρήσει τους επιβαλόμενους περιορισμούς, σύμφωνα με σχετική μελέτη ΕΠΙ-ΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ από τις εκρήξεις των βραχωδών εκσκαφών, που συντάχθηκε για τις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δ,. 5.2.3.Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται, κατά την εκτέλεση των έργων, τόσο με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δ όσο και με τον Κτ.Ε., για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προβλημάτων που θα παρουσιασθούν. 5.3ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5.3.1Συμπληρωματικά προς όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 3 και σε άλλα άρθρα της παρούσας, στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν και οι Ειδικοί Οροι, που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους : 5.3.2Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για αντιθορυβική προστασία του περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Εργου δεν περιλαμβάνουν και την κατασκευή έργων σηράγγων ή ανάλογης διαμόρφωσης κλειστών έργων. 5.3.3Αν, μετά την εφαρμογή των παραπάνω έργων/μέτρων/τεχνολογίας δεν μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα περιορισμού του θορύβου στα όρια που τίθενται με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 17252/οικ/20.5.1992, τότε η οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη (π.χ. αποζημίωση παρόδιων ιδιοκτησιών) θα επιβαρύνει τον Κτ.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να εφαρμόσει ειδικούς όρους δόμησης [απομάκρυνση κτισμάτων από τα όρια της Λεωφόρου, κατασκευή κτισμάτων με πρόβλεψη εσοχών στους άνω ορόφους. επιβολή ειδικών μέτρων αντιθορυβικής κατασκευής για τα κτίσματα (π.χ. .διπλά τζάμια) κλπ. Άρθρο 6 ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει: a. Οτι κατά την σύνταξη της Προσφοράς του αποδέχθηκε τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, και b.Οτι διερεύνησε, απεδέχθη και έλαβε υπόψη του : · (1) Την περιοχή του Εργου (φύση, τοποθεσία) (2)Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του Εργου, στην Ελλάδα και διεθνώς (3)Τη διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού (4)Τις συνθήκες εκτέλεσης του Εργου. (5)Τα επί τόπου ορατά δίκτυα Ο.Κ.Ω. (6)Τα διατιθεθέντα στοιχεία και πληροφορίες από οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.), Τοπικές Αρχές, κλπ. (7)Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την πλήρη ενημέρωσή του για τις συνθήκες εκτέλεσης της Σύμβασης. (8)Τους επιχειρηματικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων των συναλλαγματικών κινδύνων και των κινδύνων πληθωρισμού και όλες εκείνες τις συνθήκες που ήταν δυνατό να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς του. 6.2Τα πάσης φύσεως στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών (γεωτεχνικών, κυκλοφοριακών και άλλων), στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων ή / και μετρήσεων (μετεωρολογικών, υπερκείμενων κτιρίων, υποκείμενων δικτύων, ανάγκης διενέργειας αρχαιολογικών ανασκαφών, ερευνητικών τομών ή και άλλων εργασιών κάθε είδους κλπ.), που έγιναν, ή γίνονται, από την Υπηρεσία, ή από άλλους, είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν τον Κ.τ.Ε. και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα για τον Ανάδοχο. Δε δεσμεύουν επίσης τον Κ.τ.Ε. και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα για τον Ανάδοχο όλες οι εκθέσεις / μελέτες κλπ. που έχει εκπονήσει η Υπηρεσία, ή ο Τεχνικός Σύμβουλος, ή ο Οικονομικός Σύμβουλος, ή άλλοι φορείς, θεωρούμενα μόνο σαν ενδεικτικά / βοηθητικά στοιχεία. 6.3Σε κάθε περίπτωση συνθήκες του υπεδάφους, εκτός από τα αρχαιολογικά ευρήματα που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 36 της παρούσας, δε μπορούν να χαρακτηρισθούν ως απρόβλεπτες και να επηρεάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της Σύμβασης (χρονικά ή / και οικονομικά ). 6.4Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι ενημερώθηκε επαρκώς επί της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και της νομοθεσίας των κρατών όπου ενδεχομένως θα κατασκευαστούν τμήματα του Εργου, ή από τα οποία θα γίνει προμήθεια των αναγκαίων υλικών. 6.5Ο Ανάδοχος διερεύνησε τις δυνατότητες προσπορισμού νερού που είναι αναγκαίο για την κατασκευή του Εργου, εν όψει ειδικότερα των προβλημάτων λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα. 6.6Ο Ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχθηκε ότι είναι πλήρως ενήμερος της φύσης και της τοποθεσίας του Εργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, συσκευών, οργάνων κλπ., τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείρηση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού. ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ. Επίσης με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχθηκε ότι είναι πλήρως ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής και συντήρησης όπως και άλλων σχετικών παραμέτρων, οι οποίες, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες. την πρόοδο, ή το κόστος αυτών και γενικότερα τις συνθήκες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. Άρθρο 7 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7.1Τα Συμβαλλόμεναμέρη συμφωνούνότι ημεταξύ τουςαλληλογραφία θα γίνεται στις εξής διευθύνσεις : 7.1.1Για τον Κ.τ.Ε.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων ΕιδικήΥπηρεσία Δημοσίων Εργων / Συγκοινωνιακών Εργων Αττικής Λεωφόρος Αλεξάνδρας 38 - Αθήνα 114 72 Τηλ. 88 30 143/Fax. 88 31 598 7.1.2Για τον Ανάδοχο : ΑΤΤΙΚΉ ΟΔΟΣ Α.Ε. Φιλελλήνων 18 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. 6844312 /Fax 6817866 7.1.3Για την Κοινοπραξία Κατασκευής (και τα μέλη της): ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Φιλελλήνων 18 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. 6844312 /Fax 6817866 7.1.4 Για τους Επενδυτές : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. Φιλελλήνων 18 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. 6844312 /Fax 6817866 7.1.5Οι συμβαλλόμενοι θα γνωστοποιούν εγγράφως ο ένας στον άλλο οποιαδήποτε αλλαγή διευθύνσεως, και η γνωστοποίηση αυτή θα ισχύει δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την επίδοσή της. 7.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον Κ.τ.Ε. τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας ως και τα πάσης φύσεως έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 7.3Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον Κ.τ.Ε. το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδίδονται από αρχές της αλλοδαπής. 7.4 Ολα τα έγγραφα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής που ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και της Κ/Ξ ή/ και του Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Κ.τ.Ε. Το αυτό ισχύει και για τα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά την Περίοδο λειτουργίας μεταξύ Αναδόχου και της Εταιρείας Λειτουργίας. Η κοινοποίηση αυτή καθεαυτή δεν δημιουργεί υποχρεώσεις για τον Κ.τ.Ε. 7.5 Η μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία, οχλήσεις και κάθε είδους έγγραφη ειδοποίηση που συνεπάγεται έναρξη προθεσμίας, προϋποθέτει βεβαιωμένη παραλαβή του εγγράφου από το προς ό απευθύνεται Μέρος. 7.6Η αλληλογραφία του Κ,τ.Ε. με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, θα διενεργείται στην εξής διεύθυνση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσαρτώμενη Σύμβαση Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού (Προσάρτημα 22). Για τον Ανεξάρτητο Μηχανικό : Sir Αlexander Gibb & Ρartners Ltd (Gibb Ltd) Sοciete Generale Ροur L Ιndustrie Ιngenerie (SGΙ) Σπευσίππου 26-28 Αθήνα GR-106 75 Τηλ. 72 31177/Fax 7230710ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Άρθρο 8 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8.1.Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης ο Κύριος του Εργου παρέχει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα Μελέτης - Κατασκευής, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου Ελευθέρας Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων (Ε.Λ.Ε.Σ.Σ.) και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.), όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της. 8.2.Ο Κ,τ.Ε. Παραχωρεί ακόμα με την παρούσα στον Ανάδοχο το Δικαίωμα επιβολής και είσπραξης, για ίδιο λογαριασμό, διοδίων τελών από τους χρήστες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή συμφωνείται με την παρούσα. Ο Κ.τ.Ε. παραχωρεί με την παρούσα το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης των κάθε είδους χρήσεων που μπορούν να γίνουν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των χρηστών του Κ.Ε.Π. Τα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δικαιώματα του Αναδόχου παρέχονται σε αυτόν κατ αποκλειστικότητα και ο Κ.τ.Ε. συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα αυτά του Αναδόχου, υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης. 8.3 Στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνεται και η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. ανάθεση με την παρούσα στον Ανάδοχο, της μελέτης - κατασκευής των Παραλλήλων Εργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα και τα Προσαρτήματα της. 8.4ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.4.1 Ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται να μην ανταγωνίζεται τον Ανάδοχο Παραχωρησιούχο με οποιονδήποτε τρόπο και να μην παραχωρεί σε τρίτους ανάλογο δικαίωμα για την ίδια περιοχή. Ιδιαίτερα, ο Κ.τ.Ε., υποχρεούται να παραλείπει ο ίδιος ή άλλες υπηρεσίες, ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, ή Οργανισμοί, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχει, ανταγωνιστικές ενέργειες που βλάπτουν τον Ανάδοχο και θίγουν το αποκλειστικό του δικαίωμα. 8.4.2 Η Εκμετάλλευση του Εργου γίνεται προς όφελος των χρηστών με τον άριστοτρόπο ενάσκησης της παραχωρηθείσας δημόσιαςυπηρεσίας και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συγκοινωνιακής απόδοσης του Εργου. Κάθε είδους παρεμπόδιση στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού δημιουργεί τα δικαιώματα αποζημιώσεως του άρθρου 55 της παρούσας. 8.4.3 Ο Κ.τ.Ε. δεν προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος του Αναδόχου και ασκεί την εποπτεία που οφείλει σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. 8.5 ΖΩΝΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ 8.5.1 Ο Κ.τ.Ε. δεσμεύεται για όλη τη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να απόσχει από την κατασκευή ή/και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμου περίπου παράλληλου προς το υπό κατασκευήν Εργο, μέσα στη ζώνη που ορίζεται παρακάτω (Ζώνη Προνομίου). Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως περίπου παράλληλη οδός προς τους κύριους άξονες του Εργου, για την οποία δεσμεύεται ο Κ.τ.Ε., σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 8.5.1, θεωρείται αυτή της οποίας κάθε ενιαίο τμήμα που βρίσκεται εντός της Ζώνης Προνομίου έχει μήκος το πολύ ίσο προς 1,30 φορές το αντίστοιχο μήκος του άξονα αναφοράς του παραχωρούμενου Εργου. Για τον προσδιορισμό του αντίστοιχου μήκους θα γίνεται ορθή προβολή των άκρων του εξεταζόμενου τμήματος του περίπου παράλληλου έργου πάνω στον άξονα του αυτοκινητόδρομου αναφοράς του παραχωρούμενου Εργου. 1.Βόρεια (ή Βορειοανατολικά, ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε τμήματος) της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ (από τον Α.Κ. Θήβας(Ελευσίνα)μέχρι τον Α.Κ. Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Κ6),σε απόσταση από αυτήν 3,0 χλμ. 2.Νότια (ή Νοτιοδυτικά, ανάλογα προς τα παραπάνω) της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ (στο ως άνω τμήμα) σε απόσταση από αυτήν 2,5 χλμ. 3.Βορειοδυτικά του κύριου κλάδου της Δ.Π.Λ. Υμηττού σε απόσταση από αυτόν 1,5 χλμ. Συμφωνείται ότι στην εν λόγω δέσμευση δεν περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις γίνουν στη Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ούτε η κατασκευή της νέας προβλεπόμενης Λεωφόρου ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από το ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ή/και πριν από αυτό μέχρι τον Α.Κ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, με ή χωρίς την επέκταση της ΓΡΑΜΜΗΣ 3 του ΜΕΤRΟ. 4.Νοτιοανατολικά του κύριου κλάδου της Δ.Π.Λ. Υμηττού σε απόσταση από αυτόν 2,5 χλμ. Συμφωνείται ότι στην εν λόγω δέσμευση δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη να κατασκευαστεί Ανατολική Περιφερειακή Α. Υμηττού για την οποία μάλιστα έχει μελετηθεί η κατασκευή μελλοντικού Α.Κ. σύνδεσης με τον Ανατολικό κλάδο της Δ.Π.Λ.Υ. που περιλαμβάνεται στα σχέδια που είχαν χορηγηθεί στον Ανάδοχο, προ της υποβολής της Προσφοράς του. 8.5.2Η κατασκευή περίπου παράλληλων προς τα Εργα οδών μέσα στην παραπάνω Ζώνη Προνομίου που κατατάσσονται σε λειτουργικά χαμηλότερες κατηγορίες, μέχρι και κατηγορίας αρτηρίας, περιλαμβάνεται στα δικαιώματα του Κ.τ.Ε. χωρίς εκ τούτου να γεννάται κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο. 8.5.3 Ομοια, στα δικαιώματα του Κ.τ.Ε. για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου μέσα στη Ζώνη Προνομίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή περίπου παράλληλων προς το Εργο οδών, ακόμη και κατηγορίας αυτοκινητόδρομου ή ταχείας λεωφόρου, εφόσον κάθε τμήμα αυτών που εμπίπτει εντός της Ζώνης Προνομίου και ανήκει σε συνεχιζόμενο ενιαίο άξονα, δεν διήκει σε μήκος μεγαλύτερο από την αντίστοιχη απόσταση επί της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ ή Δ.Π.Λ.Υ.. τεσσάρων συνεχόμενων και άμεσα επηρεαζομένων κόμβων ή το πολύ 8,0 χλμ.. χωρίς εξ αυτού να γεννάται κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο. 8.5.4Τέλος συμφωνείται ότι στα δικαιώματα του Κ.τ.Ε. για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου μέσα στη Ζώνη Προνομίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή ή μη κατασκευή λοιπών οδών (πλην των περίπου -παράλληλων) οποιασδήποτε κατηγορίας ή μήκους. 8.6ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8.6.1Ο Κ.τ.Ε. δηλώνει με την παρούσα την πρόθεση του να συνεχίσει την ανάπτυξη του οδικού / σιδηροδρομικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια : των πραγματικών κυκλοφοριακών αναγκών, και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του. Στα σιδηροδρομικά έργα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους μέσα σταθερής τροχιάς (υπεραστικά τρένα, προαστιακά τρένα. ΜΕΤRΟ, ελαφρύ ΜΕΤRΟ κλπ.). 8.6.2Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει τον Κ.τ.Ε. για τις ανάγκες ανάπτυξης κυρίων έργων που διευκολύνουν την κυκλοφορία και έχουν ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 8.6.3 Ωστόσο ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια, σχεδιάσει και εκτελέσει τα οποιαδήποτε οδικά / σιδηροδρομικά έργα της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τη δική του αντίληψη για την θετική επιρροή στο περιβάλλον και στην κυκλοφορία, χωρίς από τις παραπάνω ενέργειες ή παραλείψεις ενεργειών του Κ.τ.Ε. να γεννώνται οποιαδήποτε δικαιώματα πρόσθετων ανταλλαγμάτων υπέρ του Αναδόχου. 8.6.4Ο Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύσσει το οδικό / σιδηροδρομικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής (εθνικό, επαρχιακό, αστικό κλπ.) σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, ακόμη και για την περίπτωση ανάπτυξης αξόνων ανταγωνιστικού χαρακτήρα και δηλώνεται ρητά ότι το ανωτέρω δικαίωμα του Κ.τ.Ε. ούτε απομειώνεται ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετα ανταλλάγματα για τον Ανάδοχο. 8.6.5Στα πλαίσια του παραπάνω δικαιώματος του Κ.τ.Ε., αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μερικά από τα κύρια συγκοινωνιακά έργα που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Εργου και τα οποία ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να προγραμματίσει, σχεδίασει και κατασκευάσει, χωρίς από αυτό του το δικαίωμα να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα πρόσθετων ανταλλαγμάτων του Αναδόχου : 1.Η σήραγγα Υμηττού με τις προσπελάσεις της [από την περιοχή του υπάρχοντος Α/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ μέχρι και τον Α.Κ: ΥΜΗΤΤΟΥ (Κ5) με την Ε.Λ. Ε-Σ-Σ] και εκείθεν με τυχόν επέκταση της λεωφόρου προς την Ε.Ο. Νο 1 [Ανατολική Παράκαμψη Πεντέλης (Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΜΑΡΑΘΩΝΑ)]. 2.Τυχόν άλλες σήραγγες που θα αποφασιστούν να κατασκευαστούν στον ΥΜΗΤΤΟ με κατάλληλη σύνδεσή τους με το υπάρχον οδικό δίκτυο. 3.Η Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΡΑΦΗΝΑΣ από τον Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ (Κ2) προς ΡΑΦΗΝΑ, με ή χωρίς προαστιακό τρένο. 4.Η Λεωφόρος ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από το ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (ή/και πριν από αυτό) μέχρι τον • Α.Κ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ, με την άμεση ή μελλοντική κατασκευή της επέκτασης της ΓΡΑΜΜΗΣ 3 του ΜΕΤRΟ μετά το πέρας του υπό κατασκευή τμήματος (που προβλέπεται στο ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ) μέχρι τον Α.Κ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. με ή χωρίς την άμεση κατασκευή των προβλεπομένων Συνεργείων Μεγάλης Επισκευής ΜΕΤRΟ παράτης Ε.Λ.Ε-Σ-Σκαι ανεξάρτητα από τηδιαμόρφωση του Σταθμού ΜΕΤRΟ στη σύνδεσή του με την Ε.Λ. Ε-Σ-Σ με τις οποιεσδήποτε διευκολύνσεις προβλεφθούν σ αυτόν (ΡΑRΚ & RΙDΕ, τροφοδοτικά Λεωφορεία κλπ.) 5.Ο αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ ή/και άλλη εναλλακτική χάραξη αυτού. 6.Η επέκταση της Δ.Π.Λ. Υμηττού μετά τον Α.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, προς Νότο, με τη μορφή έργου αυξημένης κυκλοφοριακής ικανότητας και υψηλής στάθμης ασφάλειας και λειτουργικών χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας. 7.Η Ανατολική Περιφερειακή Λ. Υμηττού, για την οποία ήδη προβλέπεται στο σχεδιασμό των έργων μελλοντική σύνδεση στον ανατολικό κλάδο της Δ.Π.Λ. Υ. της παρούσας σύμβασης. 8.Η Λεωφόρος Λαγονησίου 9.Η επέκταση προς Βορρά μέχρι κατάλληλης σύνδεσης με την Ε.Ο. Νο 1 (ή/και μετά από αυτήν) της Δ..Π.Λ. Αιγάλεω (επέκταση βόρεια από το προσωρινό πέρας που προβλέπεται σήμερα στον Α.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ). 10.Η . Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλής Ταχύτητας προς ΚΟΡΙΝΘΟ και οποιαδήποτε σιδηροδρομικά έργα στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ. 11.Η ολοκλήρωση της οδού ΘΗΒΩΝ - ΧΑΣΙΑΣ με οποιαδήποτε κατάλληλη λειτουργική μορφή. 12.Τα σιδηροδρομικά έργα περιοχής ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Σ.Κ.Μ.). 13.Τα έργα μετατροπής σε αυτοκινητόδρομο της υπάρχουσας Εθνικής Οδού ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο τμήμα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΔΑΦΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ με τα οποιαδήποτε αναγκαία έργα καλύτερης σύνδεσης της Δ.Π.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ και την τυχόν επέκταση αυτής προς ΣΧΙΣΤΟ και εκείθεν με την προβλεπόμενη Περιφερειακή οδό Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.). 14.Οι όποιες επεκτάσεις ή/και διακλαδώσεις των ΓΡΑΜΜΩΝ 2 και 3 ΜΕΤRΟ, ή/και νέες γραμμές ΜΕΤRΟ. 15.Τα σιδηροδρομικά έργα στα πλαίσια του προωθούμενου δικτύου προαστιακών τρένων ή/και πρόσθετα σιδηροδρομικά έργα. 16.Το σύστημα Ελεύθερων Λεωφόρων του Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου Αθηνών με τις οποιεσδήποτε επεκτάσεις των αξόνων για σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο (όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σταδιακά, ή όπως θα τροποποιηθεί αρμοδίως). 17.Η σήραγγα Γαλατσίου με τις προσπελάσεις της στα πλαίσια δημιουργίας άξονα σύνδεσης της Δ.Π.Λ.Υ. με την Ε.Ο. Νο 1 και την οδό Θηβών. 18.Η επέκταση της Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ νοτίως του Α.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ προς ΛΑΥΡΙΟ 19.Η επέκταση του αυτ/μου ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ πέραν του Α.Κ. Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ προς ΚΟΡΩΠΙ ή/και πέραν αυτού. 20.Η επέκταση της Λ. ΚΥΜΗΣ προς την Ε.Ο. Νο 1 βόρεια από την οδό ΠΛΑΠΟΥΤΑ 8.6.6Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητεί από τον Κ.τ.Ε. ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του οδικού δικτύου στις περιοχές που, κατά την άποψη του, το δίχτυο ενδέχεται να επηρεάσει την κυκλοφορία στο Εργο. Ο Κ.τ.Ε. έχει την υποχρέωση να παρέχει την επιζητούμενη ενημέρωση σε εύλογο χρόνο και στα πλαίσια των διαθέσιμων πληροφοριών. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 9.1.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα και σύμφωνα με τους όρους της να εκτελέσει το Εργο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα Προσαρτήματά της και ειδικότερα στα άρθρα 4 και 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Προσάρτημα 2). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις : (1) να εκπονήσει όλες τις Μελέτες και τις συναφείς έρευνες (2)να πραγματοποιήσει όλες τις κατασκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς κλπ., εμπρόθεσμα και με την προδιαγραφόμενη υψηλή ποιότητα. (3)να συντηρήσει το Εργο με μέριμνα και δαπάνες του καθ όλη τη διάρκεια των Χρόνων Εγγύησης (διαφορετικών για τα έργα του Κ.Ε.Π. από τα έργα Τ.Ο.). (4)να λειτουργήσει τα έργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και δαπάνη του, σε όλη την Περίοδο Λειτουργίας. (5)να χρηματοδοτήσει το Εργο κατά τις ανάγκες του (μελετών, ερευνών, κατασκευών, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, Συντήρησης, Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης), λαμβανομένης υπόψη και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. (6)να παραδώσει στον Κ.τ.Ε. το Εργο (με τον κινητό και μη κινητό εξοπλισμό του) σε πλήρη Λειτουργία κατά τη λήξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης. (7) να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των όρων της Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της, καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και εντολές που θα δίδει ο Κ.τ.Ε. (8)να προσλάβει Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με το άρθρα 21 και 10.1.5.1 (4) της παρούσας. (9)να συνάψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις που προβλέπονται με το άρθρο 53 της παρούσας. 9.2.Το σύνολο των υποχρεώσεων, που επιτάσσονται με την παρούσα Σύμβαση, πρέπει να εκπληρωθεί από τον Ανάδοχο με μέριμνα και δαπάνες του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αναφερόμενες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επιπλέον των μελετών, ερευνών και κατασκευών : (1) Η Λειτουργία των Εργων του Κ.Ε.Π. για την Περίοδο Εκμετάλλευσης.(2)Η εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για την Συντήρηση. Λειτουργία και Εκμετάλλευση των Εργων του Κ.Ε.Π. (3)Η σύνταξη της Β Φάσης των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Συντήρησης (Ε.Ε.Σ.) των έργων του Κ-.Ε.Π. και των έργων Τ.Ο.. του Εγχειριδίου Λειτουργίας (Ε.Λ.) των Εργων του Κ.Ε.Π. και του Εγχειριδίου Εξοπλισμού, Συστημάτων και Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης, όπως επίσης και η επικαιροποίηση των εγχειριδίων Ε.Ε.Σ. και Ε.Λ. των έργων του Κ.Ε.Π., όπως θα απαιτηθεί στη διάρκεια της Σύμβασης και όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της. (4)Η Συντήρηση των Εργων του Κ.Ε.Π. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης (ΧΕκεπ) που υπερβαίνει την Περίοδο Εκμετάλλευσης κατά δύο (2) χρόνια και των έργων Τ.Ο. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης (ΧΕΤΟ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της. (5)Η σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανανέωση του εξοπλισμού, κινητού και μη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Συντήρησης, διατήρησης του υψηλού επιπέδου ασφαλείας και εξυπηρέτησης των χρηστών των έργων του Κ.Ε.Π., εφ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης των αντιλήψεων περί ασφαλείας και τεχνολογίας. (6)Η εκπαίδευση προσωπικού Συντήρησης και Λειτουργίας των έργων του Κ.Ε.Π., που θα διαθέσει ο Κ.τ.Ε. σε χρονικές περιόδους μέσα στα δύο τελευταία έτη πριν από τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. (7)Η ενημέρωση του κοινού (χρηστών του Εργου, χρηστών των λειτουργιών της περιοχής του Εργου κλπ.) και των Υπηρεσιών του Κ.τ.Ε. που συναρτώνται με τη χρήση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Εργου. (8)η διευκόλυνση της άσκησης της εποπτείας του Κ.τ.Ε., διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, στην εκτέλεση και Λειτουργία της Παραχωρηθείσας Δημόσιας Υπηρεσίας, προς εκπλήρωση του σκοπού του δημοσίου συμφέροντος. 9.3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλητηδιάρκεια της ΜελέτηςΚατασκευής, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Εργου να τηρεί τους νόμους της χώρας, τις διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και τα διατάγματα, τους κανονισμούς, τις υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση, που εφαρμόζονται για τον ίδιο και την ενάσκηση της παραχωρηθείσας δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με όλες τις Αρχές που εμπλέκονται καθ οιονδήποτε τρόπο με την εκτέλεση της παρούσας. Για την έκδοσητων Αδειώνπου προβλέπειηνομοθεσία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγκαίρως τις απαραίτητες αιτήσεις συνοδευόμενες από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία. 9.4.Σύμφωνα με την παρούσα και τα Προσαρτήματά της, το Εργο από πλευράς συμβατικού καταμερισμού των υποχρεώσεων χρηματοδότησής του σε υποχρεώσεις του Αναδόχου και υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε., διακρίνεται σε ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ . Περαιτέρω, το Εργο της Σύμβασης, σε σχέση με τη διαίρεση αυτού σε Εργα παραχωρούμενα στον Ανάδοχο προς Εκμετάλλευση και Εργα που κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο χωρίς να παραχωρούνται, διακρίνεται σε : α. ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (συντομογραφούμενο Κ.Ε.Π.) και β) Εργα των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (συντομογραφούμενο Τ.Ο.). Το Κ.Ε.Π. περιλαμβάνει και έργα που εκτελούνται με μέριμνα, . ευθύνη και δαπάνες του Κ.τ.Ε. και παραχωρούνται στον Ανάδοχο για ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε οποιοδήποτε βαθμό είναι αναγκαίο και την εν συνεχεία Λειτουργία. Συντήρηση και Εκμετάλλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα για τα υπόλοιπα έργα του Κ.Ε.Π., των οποίων και η Μελέτη -Κατασκευή περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Προσαρτήματά της. 9.5.Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των Κατασκευών του Εργου, εξοπλισμένου, έτοιμου προς Λειτουργία, ήτοι η Περίοδος Μελετών - Κατασκευών (Τ1), συμφωνείται και ορίζεται σε πέντε (5,0) χρόνια. Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε. 10.1ΓΕΝΙΚΑ 10.1.2Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για το συνολικό διάστημα της ισχύος της, το αποκλειστικό δικαίωμα Εκμετάλλευσηςτου ΠαραχωρηθέντοςΕργου, καθώςκαι την αδιατάρακτη άσκηση του δικαιώματος αυτού. 10.1.3Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Ανάδοχο τους χώρους Κατασκευής του Εργου και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης, κατά την Εναρξη της Παραχώρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 30 Β και 35 της παρούσας. Επί πλέον, οι χώροι επί των οποίων θα κατασκευαστεί το Κ.Ε.Π. θα είναι στη διάθεση του Αναδόχου για όλη τη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Η παράδοση των ανωτέρω χώρων από τον Κ,τ.Ε. στον Ανάδοχο συντελείται από της καταγραφής της σε Πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τα συμβαλλόμενα Μέρη. 10.1.4Ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται να παραχωρήσει και χορηγήσει στον Ανάδοχο το Συμβατικό Αντάλλαγμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα, έναντι του αντικειμένου της παροχής του Αναδόχου που ορίζεται κατωτέρω. 10.1.4.1 Ειδικότερα, ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει στον Ανάδοχο (Παραχωρησιούχο) το παρακάτω Συμβατικό Αντάλλαγμα έναντι του Αντικειμένου της Παροχής. (1) Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής του Συμβολής στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο. Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο όπως αυτό προσδιορίζεται και συμφωνείται, καθ ύψος και τρόπο καταβολής, στην παρούσα. (2)Την Παραχώρηση του Δικαιώματος του Δημοσίου για Λειτουργία και Εκμετάλλευση του (κατά φυσικήν υπόσταση) Εργου του Κ.Ε.Π., με την επιβολή και είσπραξη διοδίων τελών στους χρήστες του (κατά φυσικήν υπόσταση) Εργου του Κ. Ε.Π., για χρόνο ίσο προς τη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 48 της παρούσας. (3)Χώρους προοριζόμενους για χρήση τους ως Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) στους οποίους ο Ανάδοχος θα μπορεί να κατασκευάσει, με δαπάνες του, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και άλλα έργα εμπορικής ανάπτυξης. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Αυτά θα μπορεί να τα εκμεταλλεύεται επί χρόνο ίσο προς τη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Κατ εξαίρεση, τυχόν άλλες εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της παρούσας, θα είναι στη διάθεση του Αναδόχου για χρόνο ίσο προς την Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. (4)Την πληρωμή στον Ανάδοχο του συνόλου της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται στην Κατηγορία των Παράλληλων Εργων, με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της και την περί Εκτελέσεως Δημοσίων Εργων ισχύουσα Νομοθεσία, όπως αυτή εφαρμόζεται, με παρεκκλίσεις, στην παρούσα Σύμβαση. (5)Την εμπρόθεσμη κατασκευή τυχόν άλλων Παραλλήλων Εργων, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 30.3.2 και 30.3.3 της παρούσας, τα οποία ευρίσκονται εντός του Κ.Ε.Π. και επηρεάζουν δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Μελετών - Κατασκευών και τη λειτουργία του. 10.1.5Ο Κ.τ.Ε, συμμετέχει με ίδιες δαπάνες στη χρηματοδότηση του Εργου και ειδικότερα : 10.1.5.1Επί πλέον της Χρηματοδοτικής Συμβολής του, που συμφωνείται με την παρούσα και η οποία συνδέεται κατά άμεσο τρόπο με τις δαπάνες του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε. θα καλύψει (ή έχει καλύψει) : (1) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτήθηκαν μέχρι σήμερα ή/και θα απαιτηθούν στο μέλλον, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορούν: a.Τις δαπάνες εκτέλεσης ερευνών που έγιναν από αυτόν. b.Τις δαπάνες αμοιβής συμβούλων του. cΤις δαπάνες μελετών που έγιναν από αυτόν. (2) Τις χρηματοδοτικές ανάγκες των δαπανών κατασκευής τμημάτων των έργων για τις εργασίες που περιγράφονται στο Προσάρτημα 3 της παρούσας και ειδικότερα : a. Δυτ. Περιφ. Λ. Αιγάλεω (Η υπάρχουσα εργολαβία έχει περαιωθεί). b.Τμήμα Μεταμόρφωσης - Α.Κ. Κύμης της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ. (Τα έργα για τα οποία έχει αναλάβει την ευθύνη ο Κ.τ.Ε. ευρίσκονται υπό κατασκευή). c Τμήμα Αγ. Ι. Κυνηγός - Α.Κ. Κατεχάκη της Δ.Π.Λ.Υ. (Η συσταθείσα εργολαβία έχει διαλυθεί). (3)Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τις απαλλοτριώσεις, στην έκταση που προβλέπονται στην παρούσα και το Προσάρτημα 2. (4)Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάλυψη της επίβλεψης του Εργου και γενικά της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποχρέωση που αναλαμβάνει με την παρούσα ο Κ.τ.Ε. για την κάλυψη του σαράντα στα εκατό (40%) της δαπάνης που προβλέπεται στο άρθρο 9.1 (8) της παρούσας. Συμφωνείται ότι η υποχρέωση αυτή του Κ.τ.Ε. δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ένα στα εκατό (1%) του Κ.Α.Τ. (5)Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τη μελέτη και κατασκευή των έργων (συγκοινωνιακών, υδραυλικών κλπ.) έξω από τα γεωγραφικά όρια που παρασχέθηκαν στον Ανάδοχο μελετών κατά τη Β ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού, εφόσον, κατά την απόλυτη κρίση του Κ.τ.Ε.,- απαιτηθούν για την καλύτερη σύνδεση/λειτουργία των τμημάτων άμεσης γειτνίασης οδών (δικτύων/αποχέτευσης κλπ.) που επηρεάζουν το Εργο. (6)Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδρομικών και λοιπών δικτύων της περιοχής των έργων, κατά τρόπο ώστε να ανταποκριθούν εύλογα, στην εξέλιξη των αναγκών του κοινού, υπό τους όρους του Προσαρτήματος 2 της παρούσας (άλλα έργα εντός της ευρύτερης περιοχής του Εργου). 10.1.5.2Οι δαπάνες που έχει καλύψει (ή θα καλύψει) ο Κ.τ.Ε. για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων 10.1.5.1 (1) μέχρι και (4), εκτιμώνται ότι ανέρχονται σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) ΕCU περίπου, σε σταθερές τιμές της 30-6-1994. 10.1.6Το Αντικείμενο Παροχής είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, και τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει. 10.1.7Το Συμβατικό Αντάλλαγμα που θα χορηγήσει ο ΚτΕ. στον Ανάδοχο, έναντι του Αντικειμένου Παροχής του Αναδόχου, αποτέλεσε αντικείμενο του Διαγωνισμού με τον οποίο επελέγη και ανακηρύχθηκε ο Ανάδοχος και προσδιορίστηκε, κατά τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, με την Προσφορά του Αναδόχου και τις Διαπραγματεύσεις (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προσαρτήματος 1 της παρούσας) που ακολούθησαν. 10.1.8 Ο Κ.τ.Ε. αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα Σύμβαση, αντικείμενο ύψους τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (35.400.000.000) σε σταθερές τιμές 1994 Β Τριμήνου, κατ εφαρμογή της προσφερθείσας από τον Ανάδοχο Ενιαίας Εκπτωσης επί των Τιμών Τιμολογίου Μελέτης Παραλλήλων Εργων Παράλληλα Εργα), στις οποίες περιλαμβάνεται ανηγμένα ο αναλογών Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας. 10.1.9Τα λοιπά συμβατικά ανταλλάγματα καθορίζονται στα Κεφάλαια ΙΙΙ και VΙ της παρούσας, σε συμφωνία και με τους αντίστοιχους όρους των Προσαρτημάτων της. 10.2ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10.2.1Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει σχετική με την μεταβολή, ή την μη μεταβολή, των υφιστάμενων κατά τον χρόνο κατάθεσης της Προσφοράς του Αναδόχου πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, εκτός από τη διενέργεια των απαλλοτριώσεων της ζώνης των μονίμων κατασκευών του Εργου. 10.2.2 Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σ οποιαδήποτε μεταβολή των πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων οποιασδήποτε περιοχής γειτονικής, ή μη, με το Εργο. 10.2.3 Δεν γεννάται δικαίωμα του Αναδόχου για χρηματική αποζημίωση ή άλλο αντάλλαγμα, αν ο Κ.τ.Ε. διά πράξεων ή παραλείψεων προκαλέσει; Αλλαγές χρήσεις γης. Μεταβολές στην πυκνότητα οίκησης, εργασίας κλπ. σ οποιαδήποτε υποπεριοχή γειτονική, ή μη, με το Εργο και τελικά αλλαγές στους τρόπους (patterns) μετακίνησης των ατόμων της περιοχής ή άλλων περιοχών που άμεσα, ή έμμεσα, σχετίζονται με την εξέλιξη της κυκλοφορίας. 10.3ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.3.1(1) Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει: είτε για να αναπτύξει ή για να παρεμποδίσει την ανάπτυξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του Εργου.. (2)Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει και για τις Τοπικές Αρχές. (3)Ενδεικτικά ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ελεύθερα τα εισιτήρια των Δημοσίων Συγκοινωνιών, που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή, ή ακόμη και την γειτονική περιοχή του Εργου, με ενδεικτική αναφορά στη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών, του δικτύου των γραμμών Προαστιακών Σιδηροδρόμων όπως προβλέπεται ή/και θα αναπτυχθεί περαιτέρω (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι γραμμές προαστιακού σιδηρόδρομου προς Α/Δ Σπάτων, Ραφήνα, Λαύριο κλπ.), των γραμμών ΜΕΤRΟ [υπαρχουσών, υπό κατασκευή, σχεδιαζόμενων προς μελλοντική κατασκευή (μεταξύ των οποίων και η επέκταση της ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΜΕΤRΟ μέχρι τον Α.Κ. Δουκ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) και τυχόν νέων γραμμών που δεν προβλέπονται ακόμη από τις υπάρχουσες μελέτες ή το γενικό σχεδιασμό]. (4)Ομοια ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς/ρυθμίσεις/μέτρα στην κυκλοφορία των επιβατικών ή/και άλλων κατηγοριών οχημάτων, που μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την ανάπτυξη ή την μη ανάπτυξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών. Οι παραπάνω περιορισμοί/ρυθμίσεις/μέτρα μπορεί να επιβληθούν τόσο στις γειτονικές προς το Εργο περιοχές, όσο και σε απομακρυσμένες από αυτό περιοχές [όπως π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται η επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία των επιβατικών κλπ. οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας ή/και σε άλλα τοπικά κέντρα, επιβολή διοδίων τελών για τα εισερχόμενα οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας ή/και σε άλλα τοπικά κέντρα, παρεμβάσεις στα τέλη στάθμευσης στο Κέντρο της Αθήνας ή/και σε άλλες περιοχές, διαμορφώσεις λωρίδων ή/και οδών αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων κλπ.], να συνδυάζουν τον παραπάνω τοπικό χαρακτήρα με χρονική επιβολή των περιορισμών / ρυθμίσεων / μέτρων, ή/και να είναι ανεξάρτητα από τοπικά/χρονικά χαρακτηριστικά [όπως π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται η ελεύθερη διαμόρφωση από τον Κ,τ.Ε. (στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχονται και από την Κοινοτική Νομοθεσία), του ύψους των τιμών υγρών καυσίμων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ή/και καυσίμων, του ύψους των ετησίων τελών κυκλοφορίας, του ύψους των διαφόρων επιβαρύνσεων αγοράς αυτοκινήτων ή/και άλλων επιβαρύνσεων κλπ.]. 10.3.2 Δεν γεννάται δικαίωμα του Αναδόχου για χρηματική αποζημίωση, ή άλλο αντάλλαγμα, αν ο Κ.τ.Ε., με πράξεις ή παραλείψεις του, προκαλέσει: Μεταβολές στην επιλογή μέσου μετακίνησης Μεταβολές στο μέγεθος ή/και τη σύνθεση της κυκλοφορίας και τη διαχρονική εξέλιξη τους Μεταβολές στις στατιστικές ιδιότητες της κυκλοφορίας και τη διαχρονική εξέλιξή τους 10.4ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.τ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 10.4.1 Ο Κτ.Ε., στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά, επιθυμεί την ανάπτυξη περιοχών που θα εξυπηρετηθούν από το Εργο. Ετσι στους γενικότερους στόχους του είναι και η, με πρόσφορες παρεμβάσεις, ανάπτυξη περιοχών. Ωστόσο ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Αναδόχου για συγκεκριμένες ή γενικές παρεμβάσεις, ούτε για τον χρόνο πραγματοποίησής τους ή ακόμη και για τη διατήρηση ή τροποποίηση των τυχόν προβλεπομένων από το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο παρεμβάσεων, που θα γίνει στα πλαίσια της, σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις, διαδικασίας της προοδευτικής τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου. 10.4.2Συμφωνείται ότι, μεταβολές στην οδική κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής ή/και στο ΚΕΠ, σχετικά με : τον όγκο της τη σύνθεσή της τα στατιστικά χαρακτηριστικά της τη διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω. οφειλόμενη σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις του Κτ.Ε., σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν συνεπάγονται δικαίωμα του Αναδόχου προς αποζημίωση ή πρόσθετα ανταλλάγματα. 10.5ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Κτ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.5.1 Ο Κ.τ.Ε. αναγνωρίζει ότι ο Ανάδοχος ενδέχεται να υποστεί θετικές ζημιές σχετικά με τις προβλέψεις του επί της κυκλοφορίας και εσόδων,μόνον στις περιπτώσεις που συμβούν τα παρακάτω γεγονότα, εναλλακτικά ή σωρευτικά : (1) Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της Α ΦΑΣΗΣ του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ σε σχέση με συμβατική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας που θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001. Ως Α ΦΑΣΗ λειτουργίας του ΑΔ ΣΠΑΤΩΝ θεωρείται η λειτουργία με την ελάχιστη δυναμικότητα με την οποία προβλέπεται να λειτουργήσει το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. (2)Καθυστέρηση στην απόδοση στην κυκλοφορία της Δυτικής Περιφερειακής Λ. Υμηττού από καθυστέρηση τήρησης των προθεσμιών που βαρύνουν τον Κ.τ.Ε. (3)Εναρξη λειτουργίας του προαστιακού τραίνου προς το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. 10,5.2 Στην περίπτωσηπου επισυμβούντα παραπάνωγεγονότα, εναλλακτικά ή σωρευτικά, τότε ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο με τα έσοδα εκ διοδίων για κυκλοφοριακό φόρτο Τr,σύμφωνα με τα παρακάτω : (1) ΤοΤr εκφρασμένο σε ισοδύναμα επιβατικά οχήματα (με σχέσεις ισοδυναμίας, αυτές του Πίνακα 50-1 του άρθρου 50 της παρούσας), θα είναι ίσος το πολύ με ποσοστό Κ της κυκλοφορίας (εισόδων στο σύστημα) για κάθε έτος, που χρησιμοποιείται στο Βασικό Κυκλοφοριακό Σενάριο Προσφοράς του Αναδόχου. (2)Στην περίπτωση που η πραγματική κυκλοφορία είναι μεγαλύτερη από το (1-Κ).Τ της Προσφοράς του Αναδόχου, τότε η υποχρέωση του Κ.τ.Ε. για αποζημίωση του Αναδόχου περιορίζεται στην κυκλοφορία που είναι αναγκαία για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη Τ κυκλοφορία της Προσφοράς του Αναδόχου. (3)Αν τυχόν η πραγματική κυκλοφορία είναι μεγαλύτερη ή ίση της Τ, τότε ο Κ.τ.Ε. δεν πρόκειται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. (4)Οι καταβολές του Κ.τ.Ε. θα τηρούν την ανάλυση για διακύμανση της κυκλοφορίας της Προσφοράς του Αναδόχου. (5) Ο έλεγχος των όρων των παραπάνω υποπαραγράφων (1) μέχρι και (4) θα είναι ανακεφαλαιωτικός για όλη την περίοδο που αποζημιώνεται ο Ανάδοχος εκ μέρους του Κ.τ.Ε. Ο Κ.τ.Ε. θα καταβάλει τις αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο σε διαστήματα όχι μικρότερα του ημερολογιακού μηνός και κάθε τέλος του έτους θα γίνεται συμψηφισμός των υποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη των αρχικών προβλέψεων εσόδων της Προσφοράς του Αναδόχου και των πραγματοποιηθεισών εισπράξεων (ως άθροισμα των εκ της κυκλοφορίας εισπράξεων και των καταβολών αποζημιώσεων εκ μέρους του Κ.τ.Ε.). Εισπραχθέντα ή καταβληθέντα ποσά σε Τρέχουσες Τιμές ΕCU θα επικαιροποιούνται στο τέλος του έτους με χρήση επιτοκίου αναγωγής ίσο προς το επιτόκιο της Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU. Η επιστροφή ποσών από τον Ανάδοχο προς τον Κ.τ.Ε. ή, αντίστροφα, η καταβολή συμπληρωματικών ποσών από τον Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο, θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου έτους ή εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά το τέλος της περιόδου καταβολής αποζημιώσεων. 10.5.3Σε καμιά περίπτωση οι ως άνω αποζημιώσεις, από οποιοδήποτε από τα παραπάνω γεγονότα, εναλλακτικά ή σωρευτικά, δεν θα μπορούν να καταβάλλονται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ακόμη και αν δεν εξέλειπε(αν) ο(οι) λόγος(οι) που θα συνεπάγετο(γοντο) καταβολή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Κ.τ.Ε. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Κ) α/α ΛΕ Ι ΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΔ.Π.Λ.Υ. Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΤΡΕΝΟ ΠΡΟΣ Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (1) 1 (20 (3) (41 (5) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 0,30. [(Ca0 + Fa . ca) / Ct0] 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 0,05 + 0,30 . [(Ca0 + Fa . ca) / CΤ0] ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 0,20 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 5 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 0,43 . [(Cay0 + Fay . cay) / Ct0] 6 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 0,05 + 0,45. [(Cay0 + Fay . cay) / Ct0] 7 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 0,15 + 0,25 . [(CΥ0 + FΥ . CΥ) / CΤ0] 8 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 0,25 . [(CΥ0 + FΥ . cΥ) / CΤ0] Οπου: Ca0 = Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σε Παρούσες Αξίες 1994, σύμφωνα με την Ανάλυση του Κατ Αποκοπήν Τιμήματος, μη περιλαμβανομένων των δαπανών των οδικών και λοιπών έργων που δεν έχουν κατασκευαστεί εμπρόθεσμα (σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής του Αναδόχου) για τη σύνδεση του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ, με υπαιτιότητα / εντολή του Κ,τ.Ε.. (Δηλαδή είναι Ca0 = CΤ0 - CΑ0) CΥ0 = Ομοια με παραπάνω Ca0, αλλά για ελλείπουσες εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. (Δηλαδή είναι CΥ0 = Ct0 - cΥ0) CΑΥ0 = Ομοια με το παραπάνω Ca0, αλλά για ελλείπουσες εργασίες σχετικές με Δ.Π.Λ.Υ. και το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. (Δηλαδή είναι CΑΥ0 = Ct0 - cΑΥ0) CΤο = Το σύνολο του προσφερθέντος από τον Ανάδοχο Κ.Α.Τ., για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, σε Παρούσες Αξίες 1994. cΑ0 = Οι δαπάνες των μη εκτελεσθεισών εργασιών, με υπαιτιότητα / εντολή του Κ.τ.Ε., για τη σύνδεση του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ και των συναφών έργων, σε Παρούσες Αξίες 1994, σύμφωνα με την ανάλυση της Προσφοράς του Αναδόχου για το Κ.Α.Τ. cΥ0 = Ομοια με το παραπάνω cΑο, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. CΑΥ0 = Ομοια με το παραπάνω ca0, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. και το Α/Δ Σπάτων. CΑ = Οι δαπάνες, σε Τρέχουσες Τιμές, των εργασιών των σχετικών με τη σύνδεση του Α/Δ Σπάτων και τα συναφή έργα που καθυστέρησαν, με υπαιτιότητα / εντολή του Κ.τ.Ε., σύμφωνα με την ανάλυση του Κ.Α.Τ, και τυχόν κατασκευάστηκαν αργότερα. Στις δαπάνες αυτές θα έχει περιληφθεί προσαύξηση λόγω αναθεώρησης (με βάση το Δ.Τ.Κ. της Ε.Ε.). (Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την εξεταζόμενη επί μέρους περίοδο, για την οποία προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε., δεν έχουν κατασκευαστεί οι παραπάνω ελλείπουσες εργασίες, οι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του Εργου, τότε στον παραπάνω μαθηματικό τύπο τίθεται cΑ ίσο με το μηδέν). cΥ = Ομοια με το παραπάνω cΑ, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. CΑΥ = Ομοια με το παραπάνω cΑ, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. και το Α/Δ Σπάτων Fa = Συντελεστής αναγωγής σε Παρούσες Αξίες 1994 των εργασιών ολοκλήρωσης του Εργου, των σχετικών με τη σύνδεση Α/Δ Σπάτων και τα συναφή έργα, που θα έχουν εκτελεστεί στην εκάστοτε εξεταζόμενη περίοδο αποζημίωσης του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. FΥ = Ομοια με το παραπάνω Fa, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. FΑΥ = Ομοια με τα παραπάνω Fa, αλλά για εργασίες σχετικές με τη Δ.Π.Λ.Υ. και το Α/Δ Σπάτων. 10.5.4 Στη στήλη (5) του πίνακα 1-10, ο συντελεστής Κ δίδεται σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση ή μη ολοκλήρωση των σχετικών οδικών και λοιπών συναφών έργων με τη Δ.Π.Λ.Υ. ή/και τη σύνδεση του Α/ΔΣπάτων,σε σχέσητο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής του Αναδόχου και την ανάλυση του προσφερθέντος Κατ Αποκοπήν Τιμήματος. 10.5.5Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, ο Κ.τ.Ε. δεν θα καταβάλλει στον Ανάδοχο τη Χρηματοδοτική Συμβολή του για τις εργασίες που, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν κατασκευάστηκαν. Αν οι σχετικές εργασίες απαιτηθεί να ολοκληρωθούν μετά τη λήξη της Περιόδου Τ1, συνυπολογιζομένων και των τυχόν παρατάσεων της που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., τότε ο μεν Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την Χρηματοδοτική του Συμβολή κατά ποσοστό επί του κόστους των ανωτέρω εργασιών, το οποίο θα παραμείνει αμετάβλητο σε σχέση με το προβλεπόμενο στην Προσφορά του Αναδόχου, οι δε λοιποί όροι που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση του υπολοίπου κόστους θα συμφωνηθούν αμοιβαία μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν αποζημιώσεως που θα έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 10.5.2 της παρούσας. Άρθρο 11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ / ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 11.1Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης είναι είκοσι τρία (23) έτη από την Ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης. 11.2ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ / ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 11.2.1. Η παρούσα Σύμβαση θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με μέριμνα του Κ.τ.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της, ώστε να κυρωθεί με νόμο, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 της παρούσας, ως Εναρξη Ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Κυρωτικού της Νόμου στην Ε.τ.Κ. 11.2.2.Ο Κ.τ.Ε. εκτιμά ότι απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας στο Νομοθετικό Σώμα. χωρίς όμως να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το χρόνο της κυρώσεώς της, ούτε ως προς αυτή καθ εαυτή την κύρωση της. Η μη κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης, δεν δημιουργεί υπέρ των εδώ αντισυμβαλλομένων του Κ.τ.Ε. (ή και τρίτων που με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται, είτε προς αυτούς είτε προς το αντικείμενο της Σύμβασης), οιουδήποτε είδους δικαιώματα. πλην των ρητά αναφερομένων στην παρούσα. 11.2.3 Αν η παρούσα Σύμβαση δεν κυρωθεί από τη Βουλή μέσα σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της, ο Ανάδοχος δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα, αποζημιούμενος εκ μέρους του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με τα κατωτέρω. 11.2.4 Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί από τη Βουλή και εν τω μεταξύ έχουν εκτελεστεί πρόδρομες εργασίες Ερευνών - Μελετών, κατ εφαρμογή του άρθρου 22 της παρούσας, τότε αυτές θα πληρωθούν στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Επί πλέον και κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 του Π.Δ. 609/85, σε περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο μη κύρωσης της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων, οι αποζημιώσεις του Κ.τ.Ε προς τον Ανάδοχο θα περιορίζονται ως ακολούθως : a.Κατ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) για τις πραγματοποιηθείσες από τον Ανάδοχο, βάσει επισήμων παραστατικών, εύλογες δαπάνες αμοιβών των κάθε είδους συμβούλων που χρησιμοποίησε για τις ανάγκες του Εργου και κατά την περίοδο από την ανακήρυξή του σαν Προσωρινού Αναδόχου, μέχρι τη διαπίστωση της μη κύρωσης της Σύμβασης. b.Κατ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) για τις πραγματοποιηθείσες από τον Ανάδοχο, βάσει επισήμων παραστατικών, δαπάνες εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (perfοrmance bοnds), ανεκκλήτων πιστώσεων (irreνοcable L/Cs), αμοιβών εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των δανείων (cοmmitment fees) ή μη χρησιμοποίησης δανείων (nοn-utilisatiοn fees) και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών, υπό την αίρεση της βεβαιώσεως του ευλόγου του ύψους τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση. c Επί πλέον των ανωτέρω θα καταβληθεί στον Ανάδοχο το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), προς κάλυψη των προδημοπρασιακών δαπανών του, σύμφωνα με το άρθρο 32 της Συμπληρωματικής Προκήρυξης (Προσάρτημα 1). e. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται επιστροφής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων που κατέβαλε για το σχηματισμό του κεφαλαίου του. 11.3.ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 11.3.1Η Εναρξη της Παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης. σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων : a.Οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες με την παρούσα Δανειακές Συμβάσεις θα έχουν καταρτιστεί και θα έχουν εκπληρωθεί οι πρόσθετοι όροι για την Εναρξη της Παραχώρησης που τυχόν θα έχουν τεθεί από τους Δανειστές. b.Θα έχουν εκδοθεί και κατατεθεί οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας. c Θα έχουν συναφθεί οι ασφαλιστικές συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53.2 της παρούσας. 11.3.2Η ημερομηνίαπλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεωνθα επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον Κ.τ.Ε. και τον Ανάδοχο και θα αποτελεί την Ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης. Άρθρο 12 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12.1Η παρούσα Σύμβαση θα εκτελεσθεί και ο Κ.τ.Ε. θα την ελέγξει και παρακολουθήσει χρονικά, με βάση τα αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα που καλύπτουν τόσο την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών του Εργου, όσο και τον υπόλοιπο χρόνο διάρκειας της Σύμβασης και τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα, ως Προσάρτημα 8 (Χρονοδιαγράμματα Προσφοράς). Τα Χρονοδιαγράμματα αυτά αναφέρονται στις δραστηριότητες του Αναδόχου για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τις δραστηριότητες των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, και είναι: a.Το Χρονοδιάγραμμα Ερευνών, Μελετών και Κατασκευών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Περίοδος Τ1) b.Το Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου από την έναρξη Λειτουργίας του Εργου του Κ.Ε.Π. έως τη λήξη της Σύμβασης (Περίοδοι Τ2 καιΤ3) c Το Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών και λοιπών χρηματοδοτικών υποχρεώσεων Αναδόχου και Κ.τ.Ε., το οποίο συσχετίζεται με τα ανωτέρω. 12.2Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και προσκομίσει στον Κ.τ.Ε.. το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Τ1 και το κατάλληλα προσαρμοσμένο σε αυτό Χρονοδιάγραμμα Εισροών -Εκροών, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 30.2.2.1 του άρθρου 30 της παρούσας αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας. Μετά τονέλεγχο και έγκρισή τουςαπότονΚ.τ.Ε., ταΧρονοδιαγράμματα αυτά θα αποτελέσουν τμήμα του Προσαρτήματος 8 της παρούσας. 12.3Τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη Λειτουργίας των έργων του Κ.Ε.Π. (κατά τμήματα ή στο σύνολο τους), ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Χροδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδων Τ2 και Τ3, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με το Προσάρτημα 2 της παρούσας, να βασίζεται στο αντίστοιχο Χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς του και να βρίσκεται σε πλήρη ανταπόκριση με τα Εγχειρίδια Β Φάσης Επιθεώρησης, Συντήρησης και Λειτουργίας του Εργου. Το Χρονοδιάγραμμα αυτό, μετά την έγκρισή του από τον Κ.τ.Ε., θα αποτελέσουν τμήμα του Προσαρτήματος 8 της παρούσας. Ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τα Χρονοδιαγράμματα του Εργου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Προσαρτήματος 2 της παρούσας. Άρθρο 13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 13.1 Ο Ανάδοχος,με την επιφύλαξη της παραγράφου 13.1.2της παρούσας, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Κ,τ.Ε πριν από την Εναρξη της Παραχώρησης, όπως αυτή συμφωνείται με την παράγραφο 11.3 της παρούσας και σε συνδυασμό με την παράγραφο 13.1.3 της παρούσας, τις ακόλουθες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων που συνομολογεί με την παρούσα : 13.1.1ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ1) 13.1.1.1Εγγυητικές επιστολές (Β1) Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, και ειδικότερα : (1) Εγγυητική επιστολή (Β1lsp) ποσού πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ΕCU για την Καλή Εκτέλεση της Σύμβασης και ειδικότερα των έργων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου. (2)Εγγυητική επιστολή ((Β1pw1) ποσού δραχμών τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) για την Καλή Εκτέλεση της Σύμβασης και ειδικότερα των Παραλλήλων Εργων [l0%(ΡWΒC)/1,18]. 13.1.1Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των Παράλληλων Εργων (Β1pw1) συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάβε πληρωμή των εργασιών Παράλληλων Εργων προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και σε δέκα στα εκατό (10%) στην αξία των ολικών που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι συμπληρωματικές κρατήσεις (Β1pw2) επί της αξίας εργασιών και υλικών (περιλαμβανομένων των πληρωμών αναθεώρησης), . επιτρέπεται να αντικατασταθοΰν με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. Σύμφωνα με τα παραπάνω : Η συνολική εγγύηση των εργασιών Παράλληλων Εργων είναι ίση προς : Β1Ρw = Β1pw1 + Β1pW2 και η συνολική εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Μελετών-Κατασκευών της Περιόδου Τ1 (Β1) είναι ίση προς : Β1 = Β1Lsp- Β1pw 13.1.1.3Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου (Β1lsp) συμπληρώνεταιμε πρόσθετηεγγύηση (Β3)Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και ειδικότερα των Μελετών και. Κατασκευών, ίση προς το πέντε στα εκατό (5 %) της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κ.Α.Τ. Η εγγύηση (Β3) θα παρέχεται με την παρακράτηση κάθε φορά του πέντε στα εκατό (5%) από το λαβείν του Αναδόχου. Ωστόσο είναι δυνατή η απόδοση των παρακρατημένων (ανακεφαλαιωτικά) ποσών, με αντικατάστασή τους από εγγυητική(κές) επιστολή(ές) Αναγνωρισμένων Τραπεζών Πρώτης Τάξεως. 13.1.1.4(1) Πρόσθετη εγγυητική επιστολή (Β4) υπέρ των συμβαλλομένων με την παρούσα Επενδυτών/Μετόχων του Αναδόχου (άρθρο 1Δ) για την καλή εκτέλεση της καταβολής της Συμμετοχής του Αναδόχου με Ιδια Κεφάλαια, ίση προς το εκατό στα εκατό (100%) της Συμμετοχής του Αναδόχου με Ιδια Κεφάλαια, που συμφωνείται με το άρθρο 16 της παρούσας. (2) Η ανωτέρω εγγύηση θα ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα, κατά την ημερομηνία έκδοσής της, αξία των εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (112.000.000) ΕCU (σε παρούσα αξία 30/6/1994), υπολογιζομένης με χρήση επιτοκίων της καμπύλης επιτοκίων ομολόγωνΕCU του άρθρου 14.3της παρούσας,μειωμένη κατά τα ποσά των παραγράφων 13.1.3.1 (c) και 13.1.3.2 της παρούσας και του, σύμφωνα με τις παραγράφους 16.1.1.1 (b) και (c), ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου. 13.1.1.5 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 13.1.1.1 θα είναι μειωμένες κατά το μέρος που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.1.3 του παρόντος άρθρου, έχουν ήδη προσκομιστεί και κατατεθεί στον Κ.τ.Ε. 13.1.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Τ2, Τ3) 13.1.2.1 (1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Εργου, εκδόσει, προσκομίσει και καταθέσει στον Κ.τ.Ε., εγγυητική επιστολή (Β2) ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ΕCU, αναπροσαρμοσμένου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κατωτέρω υποπαράγραφο, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης και ειδικότερα των υποχρεώσεών του που ορίζονται με τα Κεφάλαια V και VΙ της παρούσας (Περίοδοι Τ2 και Τ3). Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα 2 της παρούσας , αυξάνει διαδοχικά και μέσα στο πρώτο τρίμηνο εκάστου επομένου έτους της Περιόδου Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης του Εργου, την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη εγγύηση, κατά ποσό ίσο προς τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ΕCU αναπροσαρμοσμένων και αυτών κατά την επιρροή του πληθωρισμού και μέχρι του ανωτάτου ορίου του δέκα τοις εκατό (10%) των εκάστοτε ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του Αναδόχου (Β2max) του προηγούμενου της αυξήσεως, έτους λειτουργίας. Σε περίπτωση μείωσης των ετησίων εσόδων το ποσό της εγγυήσεως 8α παραμένει αμετάβλητο σε τρόπο ώστε πάντοτε να αντιστοιχεί στο 10% των ανωτάτων ετησίων εσόδων που επέτυχε ο Ανάδοχος μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο της Περιόδου Εκμετάλλευσης. (2) Η αναπροσαρμογήτης εγγύησηςΒ2 για τονπρώτοχρόνο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. θα υπολογιστεί ως ακολούθως : Β21 = 3.500.000 .Ι1 ΕCU, όπου : Ι1 = Πληθωρισμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της Ε.Ε. μεταξύ του ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 και του Δεκεμβρίου του έτους πριν από το έτος λειτουργίας του Κ.Ε.Π., που θα ισχύει για ολόκληρο το πρώτο έτος λειτουργίας. (3) Για τα επόμενα χρόνια λειτουργίας η επιρροή του πληθωρισμού επί της ετήσιας αύξησης της εγγύησης Β2 θα υπολογίζεται ως ακολούθως : Β2Π = 3.500.000 . n . Ιn σε ΕCU, όπου : Π = ο αριθμός των ετών λειτουργίας του Εργου του ΚΕΠ Ιη = Πληθωρισμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της Ε.Ε. μεταξύ του ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 και του Δεκεμβρίου του Π -1 έτους λειτουργίας του Εργου του Κ.Ε.Π., που θα ισχύει για ολόκληρο το Π έτος λειτουργίας. 13.1.3ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 13.1.3.1Ο Ανάδοχος προσκόμισε και κατέθεσε σήμερα στον ΚτΕ : a. Την υπ αριθμόν 839117 (Α-Ξ) / 22-5-1996 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) για το ποσό των Δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000), σαν εγγύηση καλής εκ μέρους του εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης μέχρι την Εναρξη της Παραχώρησης. Ό. Την υπ αριθμόν 839093 (Α-Ξ) / 22-5-1996 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) για το ποσό των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), ως εγγύηση καλής εκ μέρους του εκτέλεσης των Προδρόμων Εργασιών των άρθρων 22 και 23 της παρούσας. c Την υπ αριθμόν 50306001/23-5-1996 Εγγυητική Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ των συμβαλλομένων με την παρούσα Επενδυτών/Μετόχων του Αναδόχου (άρθρο 1Δ), ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της καταβολής της Συμμετοχής του Αναδόχου με Ιδια Κεφάλαια, συνολικού ποσού των είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων •χιλιάδων (27.200.000) ΕCU. 13.1.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στην Ε.τ.Κ του κυρωτικού της παρούσας νόμου, να καταθέσει στον Κ.τ.Ε. εγγυητική επιστολή ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) ΕCU, υπέρ των συμβαλλομένων με την παρούσα Επενδυτών/Μετόχων του Αναδόχου (άρθρο 1Δ) ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της καταβολής της Συμμετοχής του Αναδόχου με Ιδια Κεφάλαια 13.2ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 13.2.1Η απόσβεση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (Β1) θα γίνεται με τη διαδοχική πρόοδο των Μελετών και Κατασκευών του Εργου της Περιόδου Τ1. 13.2.1.1Η εγγύησηγια την καλή εκτέλεσητου Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου (Β1LSΡ). συμφωνείται ότι θα μειωθεί κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ΕCU, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την Εναρξη της Παραχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τη(ις) δανειακή(ές) σύμβαση(εις) που θα έχει συνάψει ο Ανάδοχος για τη χρηματοδότηση των δαπανών Μελέτης - Κατασκευής του Εργου, οι κεφαλαιακές εισροές για τη χρηματοδότηση των δαπανών αυτών θα έχουν συμφωνηθεί κατά το δυνατόν σύμμετρες προς τις κεφαλαιακές εισροές του Κ.τ.Ε., στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Συμβολής του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζεται η ανωτέρω προϋπόθεση, η εγγύηση Β1LSΡ θα μειώνεται ανάλογα με την εισροή των δανειακών κεφαλαίων και πάντως όχι κάτω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ΕCU συνολικά. Περαιτέρω μείωση της εγγύησης αυτής θα γίνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω. 13.2.2 Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη ισχύος της παραγρ. 13.2.5 του παρόντος άρθρου, η απόσβεση της εγγύησης Β1 θα γίνεται: 13.2.2.1 Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο (1) a. Η εγγύηση Β1lSΡ του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, για το οποίο έχει προσφέρει ο Ανάδοχος Κατ Αποκοπήν Τίμημα (Κ.Α.Τ., LSΡ) θα κατανέμεται στις γεωγραφικές ενότητες του Κ.Α.Τ., αναλογικά με τα ΜΕΡΙΚΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΑ, που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος με την Προσφορά του. b.Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των έργων που εντάσσονται στις αντίστοιχες γεωγραφικές ενότητες και έχει μόνον ολοκληρωθεί η κατασκευή των •προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση Σιδηροδρομικών Εργων : Υποδομής Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ (Γεωγραφική Ενότητα Α1 - Εργο R/R 1)Οριστικής Παραλλαγής υπάρχουσας Σ.Γ. και έργων Σ.Σ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ (Γεωγραφική Ενότητα Α9 -Εργο R/R 9) τότε, συμβατικά, θα θεωρείται ότι το αναλογούν τμήμα της εγγύησης Β1lsp θα είναι Για το έργο R/R 1 : (Β1LSΡ)1 = 3,3%. Β1LSΡ Για το έργο R/R 9 : (Β1 LSΡ)9 = 0,5% . Β1 LSp c. Για τα υπόλοιπα τμήματα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, για τα οποία επιβάλλονται Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 30 Α της παρούσας, δεν θα γίνεται περαιτέρω καταμερισμός και θα ισχύει μόνον η ολοκλήρωση των έργων της αντίστοιχης γεωγραφικής ενότητας. (2)a.Με την, χωρίςπαρατηρήσεις, έκδοσηΒεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών, τμημάτων των έργων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου της Περιόδου Τ1 [σύμφωνα με τις παραγρ. 32.2.1.(1) και (2) και την ανάλογη παράγραφο 32.3.4 της παρούσας], θα γίνεται μείωση του αναλογούντος (γεωγραφικά) τμήματος της εγγύησης Β1lsp, κατά ποσοστό σαράντα στα εκατό (40%). b. Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, τμημάτων των Εργων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου της Περιόδου Τ1,[σύμφωνα με τις παραγρ. 32.4.1.(1) και 32.4.4 της παρούσας], θα γίνεται μείωση του αναλογούντος (γεωγραφικά) τμήματοςτης εγγύησηςΒ1LSΡ κατά πρόσθετο ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%). (3)a.Μετην, χωρίςπαρατηρήσεις, έκδοσηΒεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών (Β.Π.Ε.), ολόκληρου του Εργου {Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων), της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.2.1.(3) και 32.2.2.(3) της παρούσας], θα γίνεται μείωση της συνολικής εγγύησης Β1lsp ώστε να έχει αποσβεσθεί ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εξήντα στα εκατό (60%) της συνολικής εγγύησης Β1LSΡ· Σύμφωνα με τα παραπάνω μετά την έκδοση Β.Π.Ε. ολόκληρου του Εργου {Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και ΠαράλληλωνΕργων) της Περιόδου Τ1 θα παραμένει ποσοστό ίσο με σαράντα στα εκατό (40%) της Β1lsp στα χέρια του Κ.τ.Ε. b. Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.4.1.(2) της παρούσας], θα γίνεται μείωση της συνολικής εγγύησης Β1lsp κατά πρόσθετο ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%). c Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.6.1.(2) της παρούσας], θα επιστραφεί στον Ανάδοχο και το απομένον ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) της συνολικής εγγύησης Β1lsΡ, που θα ευρίσκεται τα χέρια του Κ.τ.Ε. 13.2.22Παράλληλα Εργα (Ι) Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών, ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.2.1.(3) και 32.2.2.(3) της παρούσας], θα γίνεται μείωση τηςσυνολικής εγγύησηςΒ1pw, ώστενα έχει αποσβεσθεί ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εξήντα στα εκατό (60%) της συνολικής εγγύησης Β1pw. Αυτό ισχύει τόσο για τα τμήματα του Εργου των Παράλληλων Εργων, για τα οποία δεν έχει προηγηθεί τμηματική έκδοση Β.Π.Ε. ή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) όσο και για τα υπόλοιπα τμήματα για τα οποία έχει προηγηθεί έκδοση Β.Π.Ε. ή/και Π.Π.Π., ή/και έχει γίνει έγκριση επιμετρήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά την έκδοση Β.Π.Ε. για ολόκληρο το Εργο, θα παραμένει ποσοστό ίσο με σαράντα στα εκατό (40%) της Β1pw στα χέρια του Κ,τ.Ε. (2) Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.4.1.(2) της παρούσας], θα γίνεται μείωση της συνολικής εγγύησης Β1pw, κατά πρόσθετο ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%). (3)Με την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1([παραγρ. 32.6.1.(2)τηςπαρούσας],θα επιστραφεί στον Ανάδοχο και το απομένον ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) της συνολικής εγγύησης Β1pw που θα ευρίσκεται τα χέρια του Κ.τ.Ε. (4)Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85. (Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, κατισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης). 13.2.3Με την επιφύλαξη ισχύος των παραγρ. 13.2.4 και 13.2.5 : (1) Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1.1, 13.1.1.2 και 13.1.1.3 της παρούσας, που θα έχει στα χέρια του ο Κ.τ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 25.000.000 ΕCU μέχρι την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.2.1.(3) και 32.2.2.(3) της παρούσας]. (2)Μετά την έκδοση της παραπάνω Β.Π.Ε., το συνολικό ύψος των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1.1, 13.1.1.2 και 13.1.1.3 που θα έχει στα χέρια του ο Κ.τ.Ε., δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 17.000.000 ΕCU. (3.) Μετά την έκδοση, χωρίς παρατηρήσεις, του αντίστοιχου με τα παραπάνω Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ολόκληρου του Εργου (Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και Παράλληλων Εργων) της Περιόδου Τ1 [παραγρ. 32.4.1.(2) της παρούσας], το συνολικό ύψος των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1.1, 13.1.1.2 και 13.1.1.3 που θα έχει στα χέρια του ο Κ.τ.Ε. δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 9.000.000 ΕCU. (4) Πλήρης απόσβεση των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1 a, 13.1.1 b και 13.1.1 c, θα γίνει μετά την Οριστική Παραλαβή ολόκληρου του Εργου της Περιόδου Τ1 (παραγρ. 32.6.1.(2) της παρούσας) και την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και παράλληλα θα γίνει η πληρωμή της χρονικά επόμενης Καταβολής του Κ.τ.Ε. (5)Ο χρόνος μεταξύ της πραγματοποίησης του συμβάντος, που συνεπάγεται μείωσητων εγγυήσεων,σύμφωνα με τα παραπάνω, και της έκδοσης ειδοποίησης προς την εκδότρια Τράπεζα, ή επιστροφής παρακρατημένου ποσού, θα είναι το πολύ δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 13.2.4 Οι εγγυήσεις (Β4) της παραγρ. 13.1.1.4 της παρούσας θα αποσβέννυνται ανάλογα με την εισροή των κεφαλαίων Ιδιας Συμμετοχής του Αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών του Εργου, όπως αυτή θα βεβαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 16.1.1.1 της παρούσας. 13.2.5Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου, ή εν ελλείψει τοιούτου, από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης (πλην της εγγυήσεως Β4), ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί, ή θα εκπίπτει, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο : (1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα. (2) στον Κ.τ.Ε. και ειδικότερα σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, ή Δημοτικές Αρχές, ως πρόστιμο(α) που έχει(ουν) καταλογιστεί (π.χ. για παράβαση διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας) και ο Ανάδοχος δεν έχει καταβάλει εμπρόθεσμα, (3)σε ασφαλιστικούς οργανισμούς / εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού, ή σε εταιρείες που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του άρθρου 53 της παρούσας. (4)σε επιδικασθείσες εις βάρος του Κ.τ.Ε. ή/και του Αναδόχου αποζημιώσεις τρίτων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν τις καταβάλλει εμπρόθεσμα. Οι μειώσεις των εγγυήσεων της παραγρ. 13.2.3 δεν θα γίνονται, ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 13.2.6Η κατά οποιονδήποτε τρόπο αδυναμία του Αναδόχου να πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις του για χρηματοδότηση του Εργου μπορεί να επενεργήσει ανασταλτικά - μέχρις εξασφάλισης της χρηματοδότησης των επομένων φάσεων του Εργου - ως προς τη μείωση των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1.1, 13.1.1.2 και 13.1.1.3 της παρούσας. 13.2.7 (1) Μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Εργου και την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, η εγγύηση (Β2) θα περιοριστεί σε : 0,40 . Β2max (2) Η πλήρης απόσβεση της εγγυήσεως αυτής θα γίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την Οριστική Παραλαβή και την, χωρίς παρατηρήσεις, έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 14 ΝΌΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ - ΕΠΙΤΟΚΙΑ - Δ.Τ.Κ. 14.1Οι προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση συναλλαγές μεταξύ ΚτΕ και Αναδόχου, εκφράζονται και υπολογίζονται σε Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (ΕΝΜ - ΕCU), η δε μετατροπή των σχετικών ποσών σε δραχμές θα γίνεται με την επίσημη (Αθηνών) τρέχουσα ισοτιμία ΕCU / Δραχμής,, και μάλιστα σε επίπεδο τιμής fixing της ημέρας που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές, να επιβάλει, για την υποστήριξη της δραχμής, οποιουσδήποτε περιορισμούς κρίνει σκόπιμους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που του επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Περαιτέρω συμφωνείται ότι παρόμοιοι περιορισμοί δεν επηρεάζουν τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να καλύψει με την κατά τα ανωτέρω υιοθέτηση σαν νομίσματος της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ΕΝΜ - ΕCU). 14.1.1 Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι εκάστοτε περιορισμοί της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τρίτες χώρες σχετικά με τη μετατρεψιμότητα των πληρωμών Εθνικών Νομισμάτων της Ε.Ε. σε νομίσματα τρίτων χωρών και τη συναφή εξαγωγή συναλλάγματος. 14.1.2 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο η τήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές ροές του Εργου και να μετριάσει τους συναλλαγματικούς κινδύνους. Παράλληλα ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τον Ανάδοχο στην εξυπηρέτηση των αναγκών του σε συνάλλαγμα που προκύπτουν από την εκτέλεση της παρούσας. 14.1.3Κατ εξαίρεση ο υπολογισμός και η καταβολή εκ μέρους του ΚτΕ προς τον Ανάδοχο της αξίας των Παραλλήλων Εργων γίνεται σε δραχμές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Εργων. 14.2Οπου στην παρούσα Σύμβαση αναφέρονται οι όροι Παρούσες αξίες 30.6.94. ή Αναγωγή σε Τιμές 1994 ή άλλος ισοδύναμος όρος. υποδηλώνεται η αξία πράγματος ή υπηρεσίας ή έργου κατά την 30η Ιουνίου 1994. εκφρασμένη σε ΕCU ή Δραχμές. Μεταξύ των εδώ Συμβαλλομένων γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι η επίσημη (Αθηνών) ισοτιμία fixing Δραχμής / ΕCU κατά την ημερομηνία αυτή ανήρχετο σε 1 ΕCU = 288.524 Δραχμές. 14.3Οι προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση και τα προσαρτήματά της αναγωγές χρηματορροών σε ΕCU προς και από το χρονικό σημείο της 30.6.1994, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, γίνονται με χρήση της Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU, όπως αυτή απεικονίζεται στον Πίνακα 14-1 της παρούσας παραγράφου και όπως τα επιτόκια αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 14-2 που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος άρθρου. 14.3.1 Η αναγωγή χρηματορροών ,που πραγματοποιούνται σε χρόνους που δεν αναφέρονται ρητά στον κατωτέρω Πίνακα, γίνεται με χρήση της ανωτέρω Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU και με βάση την προκύπτουσα απόδοση από την απλή γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δύο πλησιέστερων χρονικών σημείων. 14.4Οπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται χρήση του όρου Δ.Τ.Κ. (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) ή C.Ρ.Ι. (Cοnsumer Ρrice Ιndex) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτών των χωρών μελών της Ε.Ε., όπως αυτός υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ενωσης (ΕURΟSΤΑΤ). 14.5. Οπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται χρήση του όρου Δ.Τ.Κ. της Ελλάδος, νοείται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). ΠΙΝΑΚΑΣ 14-2 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕCU ΧΡΟΝΟΣ ΤΚR CΡΝ ΜΤΥ ΑΠΟΔΟΣΗ 3 μην. LΙΒΟR/ ΒΙD ΕCU 5.81 ΒGΝ6 μην. LΙΒΟR/ ΒΙD ΕCU 5.94 ΒGΝ1 χρον. UΚΙΝ 8 1/4 01/24/95 6.28 2 χρον. UΚΙΝ 8 01/23/96 6.85 3 χρον. UΚΙΝ 5 1/4 01/21/97 7.23 4 χρον. ΒΤΝS 7 1/4 03/ 16/98 7.37 5 χρον. ΒΤΝS 5 03/ 16/99 7.47 6 χρον. FRΤR 9 1/2 04/ 25/ 00 7.77 7 χρον. UΚΙΝ 9 1/8 02/21/01 7.96 8 χρον. FRΤR 8 1/2 03/15/02 7.98 9 χρον. FRΤR 8 04/ 25/ 03 7.97 10 χρον. FRΤR 6 04/ 25/ 04 7.98 |15 χρον. ΕURΟF 8 1/2 06/ 04/ 07 8.45 20 χρον. 30 χρον. FRΤR 8 1/4 04/ 25/ 22 8.45 Άρθρο 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 15.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση Χρηματοδότησης του Εργου, κατά τα κατωτέρω συμφωνούμενα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Προσαρτήματα της παρούσας και την Προσφορά του και ειδικότερα : 15.1.1Να συμμετάσχει με Ιδια Κεφάλαια στη δαπάνη Μελέτης - Κατασκευής του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου και στην εν γένει δαπάνη Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του Κ.Ε.Π. και των έργων Τ.Ο. (για όσο διάστημα ευθύνεται για τη συντήρησή τους). Το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Αναδόχου, ο τρόπος επένδυσής τους και η αναμενόμενη απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ρυθμίζονται κυρίως στα άρθρα 16, 48, 49 και 50 της παρούσας. 15.1.2Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να μεριμνήσει για την έγκαιρη κατάρτιση και υπογραφή της(των) Δανειακής(ών) και εγγυητικής(ών) Συμβάσεως(ων), με την(τις) οποία(ες) διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση του Εργου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 της παρούσας Σύμβασης. 15.1.3 0 Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα με την παρούσα ότι τα ανωτέρω κεφάλαια (ίδια και δανειακά), μαζί με την χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε., όπως αυτή προβλέπεται και συμφωνείται στο άρθρο 18 της παρούσας, είναι επαρκή για την κάλυψη όλων ανεξαιρέτως των προβλεπομένων και απρόβλεπτων χρηματοδοτικών αναγκών, που δυνατόν να προκύψουν από γεγονότα, τον κίνδυνο των οποίων φέρει ο Ανάδοχος, για την προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της παροχής του. Άρθρο 16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16.1 Ο Ανάδοχος και οι εδώ συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν με την παρούσα την υποχρέωση να συμμετάσχουν με Ιδια Κεφάλαια στη συνολική δαπάνη Μελέτης - Κατασκευής, Συντήρησης και λειτουργίας του Εργου, σύμφωνα με την Προσφορά τους. Ειδικώτερα υποχρεούνται: 16.1.1Να επενδύσουν Ιδια Κεφάλαια στην Α.Ε. Παραχώρησης, συνολικού ύψους εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (112.000.000) ΕCU, σε Παρούσα Αξία 1994, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα έξη στα εκατό (16%) του Κατ Αποκοπήν Τιμήματος (σε παρούσα αξία 1994) που προσδιόρισε με την Προσφορά του ο Ανάδοχος. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που οι Δανειστές του Αναδόχου, για λόγους που αναφέρονται στη χρηματοδοτησιμότητα του Εργου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, απαιτήσουν όπως η συμμετοχή του σε Ιδια Κεφάλαια είναι ανώτερη του ποσού το οποίο προσδιορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος και οι Επενδυτές, αντί του ανωτέρω ποσού, αναλαμβάνουν με την παρούσα την υποχρέωση να επενδύσουν το οριζόμενο από τους Δανειστές, κατά τα ανωτέρω, ποσό, με την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή του Χρηματοδοτικού Σχεδίου, το οποίο και θα ισχύει του λοιπού σαν συμβατική τους υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει ανάλογα την εγγύηση Β4 της παραγράφου 13.1.1.4 της παρούσας. Επί πλέον, τυχόν μεταβολές : a.Στο χρόνο καταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων που προβλέπεται στην Προσφορά του Αναδόχου και στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, ή b.Του συνολικού κόστους του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, όπως αυτό εκτιμήθηκε και ορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου. συνεπάγονται αντίστοιχη υποχρέωση του Αναδόχου να αναπροσαρμόσει, με χρήση της Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU το ύψος των Τρεχουσών Τιμών των καταβολών της συμμετοχής του με Ιδια Κεφάλαια ή να τις αυξομειώσει ανάλογα, σε τρόπο ώστε αυτές , αναγόμενες σε Παρούσα Αξία 1994, με την αυτή μέθοδο, να μη υπολείπονται του δέκα πέντε στα εκατό (15%) του Κατ Αποκοπήν Τιμήματος σε Παρούσα Αξία 1994 και σε κάθε περίπτωση των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ΕCU σε παρούσα αξία 1994. 16.1.1.1 Η επένδυση των ανωτέρω κεφαλαίων συμφωνείται να πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο : a. Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου εκατόν δώδεκα εκατομμύρια (112.000.000) ΕCU σε Παρούσα Αξία 1994, εκφραζόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές του Αναδόχου. b. Το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Α.Ε. ανέρχεται σε δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ήτοι ποσό οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ΕCU. υπολογιζομένων κατά την ισοτιμία της ημέρας καταβολής του, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα βεβαίωση (158/22-5-1996) της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Προσάρτημα 23) σε συνδυασμό με το υπ αριθ. 2/22-5-1996 προσαρτώμενο στο ίδιο Προσάρτημα Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναδόχου περί πιστοποιήσεως καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. c Μετά την νομοθετική κύρωση της παρούσας και μέχρι την Εναρξη της Παραχώρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της Προσφοράς του, όπως αυτή εμφανίζεται και συμφωνείται με τις παραγράφους 16.1.2 (πίνακας 1-16) και 16.1.3 (πίνακας 2-16) του παρόντος άρθρου και πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο του δέκα πέντε στα εκατό (15%) τουλάχιστον του συνόλου της Ιδιας Συμμετοχής του. α. Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου θα αυξηθεί περαιτέρω και εντός της ανωτέρω τριετίας από την Εναρξη της Παραχώρησης, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της Προσφοράς του. όπως αυτή εμφανίζεται και συμφωνείται με τις παραγράφους 16.1.2(πίνακας 1-16)και 16.1.3(πίνακας 2-16) του παρόντος άρθρου. Η πιστοποίηση της καταβολής της Ιδιας Συμμετοχής του Αναδόχου θα γίνεται, για μεν το μέρος αυτής που θα εκφραστεί σαν μετοχικό κεφάλαιο, με βεβαίωση της εποπτεύουσας κατά το κ.ν. 2190|1920 Αρχής, για δε το υπόλοιπο από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της Α.Ε. 16.1.1.2Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου, με την επιφύλαξη της αμέσως κατωτέρω παραγράφου, δεν μπορεί να μειωθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου Τ3. Μετά την λήξη της περιόδου Τ3 και μέχρι την εκπλήρωση όλων των τυχόν υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του Κ.τ.Ε. και τυχόν τρίτων που καθοιονδήποτε τρόπο συνδέονται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, το κεφάλαιο του Αναδόχου επιτρέπεται να μειωθεί στο ένα τρίτο (1/3) του μέχρι τότε καταβεβλημένου. 16.1.1.3Μετά την ολοσχερή καταβολή της Ιδιας Συμμετοχής του με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, ο Ανάδοχος δικαιούται να μετατρέψει μέχρι το 50% του μετοχικού του κεφαλαίου σε δευτερεύον δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ του Αναδόχου και των Μετόχων του και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου. Η άσκηση εκ μέρους του Αναδόχου του δικαιώματος τούτου επιτρέπεται εφ όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : a. Οποιαδήποτε προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό τους όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920. b.Εχει προηγηθεί ενημέρωση των δανειστών του Αναδόχου. cΕχει προηγηθεί ενημέρωση του Κ.τ.Ε. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. 16.1.2Χρονικά και ποσοτικά η καταβολή της Ιδιας Συμμετοχής του Αναδόχου, όπως αυτή προσδιορίστηκε ποσοτικά και χρονικά με την Προσφορά του, συμφωνείται ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ 1-16 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (κατά ετήσια σύνολα - σε παρούσα αξία 1994) α/α Τρόπος Καταβολής 1995 1996 1997 1998 Σύνολο σε Παρούσα Αξία 1994 1.Μετοχικό Κεφάλαιο Α.Ε. (εκ. Εcu) 47.13 28.65 24,93 11,29 112 16.1.3Περαιτέρω, οι τακτές ημερομηνίες καταβολής της Ιδιας Συμμετοχής του Αναδόχου αναλύονται και συμφωνούνται ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ 2-16 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (κατά τακτές ημερομηνίες) Οι ημερομηνίες καταβολής της Ιδιας Συμμετοχής του Αναδόχου και τα ποσοτικά μεγέθη της σε τρέχουσες τιμές, που αντιστοιχούν στις παρούσες αξίες που συμφωνούνται με την παρούσα και αναλύονται στους Πίνακες 1-16 και 2-16 του παρόντος άρθρου, θα προσαρμοστούν κατάλληλα κατά την Εναρξη της Παραχώρησης, ώστε να αντιστοιχούν χρονικά στην ημερομηνία αυτή αντί της 30.6.1995. 16.1.4Κατά παρέκκλιση, από τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται στους ημεδαπούς μετόχους / επενδυτές της Α.Ε., η συνομολόγηση ρήτρας ΕCU για την αναλαμβανόμενη από αυτούς έναντι της Α.Ε. υποχρέωση καταβολής της Ιδιας Συμμετοχής τους, αδιακρίτως του τρόπου εκφράσεώς της (μετοχικό κεφάλαιο, δευτερεύον δάνειο κλπ.). 16.1.5 Η μετατροπή του εκάστοτε τμήματος της Ιδιας Συμμετοχής των Επενδυτών που καταβάλλεται έναντι καλύψεως, του με την παρούσα συμφωνουμένου μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., από ΕCU σε δραχμές, υπόκειται στους όρους της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας. 16.1.6 Κ Συμμετοχή των Επενδυτών με ίδια Κεφάλαια με τη μορφή δευτερευόντων δανείων προς την Α.Ε., επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να εκφράζεται σε ΕCU ή άλλο νόμισμα, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 16.2 Σε περίπτωση που οι Επενδυτές καθυστερούν την καταβολή της Συμμετοχής τους με Ιδια Κεφάλαια πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από τις ημερομηνίες που ορίζονται και συμφωνούνται με το παρόν άρθρο, ο ΚτΕ ή/και η Α.Ε. Παραχώρησης δικαιούται με απλή βεβαίωσή του υπογεγραμμένη αρμόδια, περί της αντισυμβατικής καθυστερήσεως των Επενδυτών, να εντέλλεται την εγγυήτρια τράπεζα όπως, με κατάπτωση μέρους ή του συνόλου των εγγυητικών που έχει στα χέρια του, καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στην Α.Ε. για λογαριασμό των Επενδυτών και ως εισφορά για αύξηση ή κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. σύμφωνα με την παρούσα. 16.2.1 Σε περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. ή η Α.Ε. Παραχώρησης δεν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την εκάστοτε προθεσμία, το σχετικό δικαίωμα θα δικαιούνται να ασκήσουν παράλληλα με τον Κ.τ.Ε. και οι δανειστές ή/και εγγυητές των δανείων του Αναδόχου. 16.3Εν όψει του ότι η Απόδοση επί των Μετοχικών Κεφαλαίων (R.Ο.Ε.) του Αναδόχου (Α.Ε.) αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης, επί τη βάσει του οποίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο VΙ της παρούσας, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων το ύψος των διοδίων και η Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, συμφωνούνται τα ακόλουθα : 16.3.1Τυχόν επιζητούμενες από τον Ανάδοχο μελλοντικές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. (και μάλιστα αδιακρίτως της προέλευσης των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν προς τούτο), όπως άλλωστε και κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού της, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του ΚτΕ. Κάθε σχετικό αίτημα του Αναδόχου προς τον ΚτΕ, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη Οικονομική Ανάλυση από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά και με σαφήνεια τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : a. Ο λόγος για τον οποίο επιζητείται η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου. b. Το ποσό της αυξήσεως και ο τρόπος καταβολής της. c Οι πηγές προέλευσης των διαθεσίμων προς κεφαλαιοποίηση. d. Η μέχρι τη στιγμή εκείνη επιτευχθείσα Μέση Απόδοση επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συσχετισμό με τους επιτευχθέντες κυκλοφοριακούς φόρτους του Εργου και την ακολουθηθείσα πολιτική διοδίων. e. Αιτιολογημένες προβλέψεις περί της τυχόν μεταβολής της ονομαστικής αξίας της Αποδόσεως επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και των επιπτώσεων επί της Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης. f. Τυχόν προτάσεις περί συνδυασμού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και μειώσεως του ποσοστού της Μέσης Απόδοσης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή περί διατηρήσεως στα συμβατικά επίπεδα του μέρους του κεφαλαίου επί του οποίου θα υπολογίζεται η Απόδοση. g.Τυχόν άλλες προτάσεις. 16.4Περαιτέρω συμφωνούνται και τα ακόλουθα : 16.4.1Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Κ.τ.Ε., να επενδύσει το σύνολο ή και τμήμα της διαφοράς μεταξύ της τυχόν κατά τα ανωτέρω και κατ απαίτηση των Δανειστών του καθορισθείσας Ιδιας Συμμετοχής του και αυτής που προσδιορίστηκε με την Προσφορά του, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. 16.4.2Σε περίπτωση όμως που οι εν λόγω Δανειστές του Αναδόχου επιβάλουν την επένδυση μέρους ή και του συνόλου της κατά τα ανωτέρω προκύπτουσας διαφοράς, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., τότε ο μεν ΚτΕ υποχρεούται να αποδεχθεί και να εγκρίνει (μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου) την προς τον σκοπό αυτό τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε., υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα συνυποβάλει με το σχετικό αίτημα, νέο Χρηματοδοτικό Σχέδιο, σύμφωνα με την παρ. 16.3.1 του παρόντος άρθρου. 16.4.3Σε περίπτωση που η επιζητούμενη αύξηση είναι αποτέλεσμα της κατά το άρθρο 16.1.1 απαιτουμένης από τους Δανειστές κεφαλαιοποιήσεως (μέρους ή του συνόλου) της προκύπτουσας διαφοράς των Ιδίων Κεφαλαίων, ο ΚτΕ παρέχοντας την έγκριση του, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει με πρόσφορο τρόπο την από την αύξηση αυτή τυχόν προκύπτουσα επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου. 16.4.4Ειδικά ως προς την Α.Ε. Παραχώρησης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι a.Ουδεμία μεταβολή του καταστατικού θα είναι δυνατή χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κ.τ.Ε.. b.Οι μεταβιβάσεις μετοχών θα ανακοινώνονται προηγουμένως στον Κ.τ.Ε.. cΟι αρχικοί μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν το πολύ: μέχρι 30% των μετοχών τους εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. μέχρι 49% (συνολικά) των μετοχών τους εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. Συμφωνείται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν προκειμένου περί μεταβιβάσεων προς τον Κ.τ.Ε., προς Τράπεζες ή Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ή προκειμένου περί μεταβιβάσεων μεταξύ των αρχικών Μετόχων. Η νόθευση του ποσοστού συμμετοχής μετόχου, δια της μη ασκήσεως του υπέρ αυτού δικαιώματος προτίμησης για την ανάληψη μετοχών προερχομένων από αύξηση κεφαλαίου, δεν θεωρείται ως υποκρύπτουσα μεταβίβαση μετοχών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. d. Ο Κ.τ.Ε. προσκαλείται υποχρεωτικά να παρακολουθήσει τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Α.Ε. (ισχύουν κατ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 26α § 1 του Κ.Ν. 2190/20). e. Προς τον Κ.τ.Ε. κοινοποιείται η πλήρης σειρά στοιχείων της Α.Ε. τα οποία κατά νόμο απαιτείται να υποβάλλονται προς την εποπτεύουσα την Α.Ε. αρχή. Άρθρο 17 ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 17.1 Ο Ανάδοχοςσύμφωνα με το ΧρηματοδοτικόΣχέδιο τηςΠροσφοράς του, έχει προσδιορίσει το ύψος, το είδος και τους ενδεικτικούς όρους των δανείων,. καθώς και τις αντίστοιχες εγγύησης. Στο Προσάρτημα 9 της παρούσας (Χρηματοδοτικό Σχέδιο) αναφέρονται οι ενδεικτικοί όροι των παραπάνω δανειοδοτήσεων και εγγυοδοσιών. 17.2. Επίσης, ρητά συνομολογούνται τα ακόλουθα : a. Η(οι) ανωτέρω Δανειακή (ες) Σύμβαση(σεις), κατά δήλωση του Αναδόχου προβλέπεται να υπογραφεί το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο απαιτούμενος χρόνος για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Αν η κατά το άρθρο 11 κύρωση της Σύμβασης καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται από την ημέρα συμπλήρωσης του τετραμήνου και μέχρι την κύρωση. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τη σχετική του υποχρέωση εντός της τελευταίας προθεσμίας, ο Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία ή να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 54 της παρούσας. b.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη του ΚτΕ την προς υπογραφή Δανειακή Σύμβαση, προκειμένου ο τελευταίος να ελέγξει το περιεχόμενό της. Εξυπακούεται ότι στο μέτρο που ο ΚτΕ περιλαμβάνεται στους προβλεπόμενους εγγυητές των δανείων του Αναδόχου, η ανάμιξή του στη διαπραγμάτευση των όρων της δανειακής συμβάσεως και στην εν γένει κατάρτισή της αποτελεί δικαίωμά του προς προστασία των συμφερόντων του. c Σε περίπτωση που για λόγους που αναφέρονται αποκλειστικά στους Δανειστές του Εργου, τα απαιτούμενα για τη Μελέτη-Κατασκευή του Εργου δάνεια εγκριθούν μεν στο σύνολό τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αλλά η εκταμίευσή τους προβλέπεταιναυλοποιηθείτμηματικά διά της υπογραφής σειράς δανειακών συμβάσεων, θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την υποχρέωση του προς εξασφάλιση της χρηματοδότησης εφ όσον κατά την προσκόμιση της πρώτης δανειακής συμβάσεως που αναφέρεται σε τμήμα των απαιτουμένων δανείων προσκομίσει και σχετική επιβεβαίωση από τους δανειστές, με την οποία να πιστοποιείται η εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου τους έγκριση του συνόλου των απαιτουμένων δανειακών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση του Εργου. 17.3 Η δομή των εγγυήσεων των ανωτέρω δανείων συμφωνείται στο άρθρο 19 της παρούσας. 17.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω δάνεια, τα οποία σύμφωνα με την Προσφορά του και την παρούσα κρίνονται αναγκαία για τη χρηματοδότηση του Εργου, καταβάλει κάθε συνετή και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη προσπάθεια για την έγκαιρη αναπλήρωση τους με έτερα δάνεια. Το αυτό υποχρεούται να πράξει ο Ανάδοχος σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (εξ αυτών των οποίων φέρει τον κίνδυνο σύμφωνα με την παρούσα), αυξηθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης του Εργου και στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από τα Δάνεια σε Αναμονή που θα έχει εξασφαλίσει. 17.5Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας του Αναδόχου να εκπληpώσει την υποχρέωση που αναλαμβάνει με το άρθρο 9.1 (5) της παρούσας, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 11.2.4 της παρούσας. 7.6Σε εκτέλεσητων διατάξεωντου παρόντος άρθρου καιμε αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Εργου, είναι δυνατή, ύστερα από αίτημα των Δανειστών και σχετική έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, η τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων της παρούσας με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρθρο 18 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΤΕ ΣΤΟ ΚΑ Τ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ 18.1Η ΧρηματοδοτικήΣυμβολή τουΚτΕ στοΚατΑποκοπήνΤίμημα (ΚΑΤ), όπως αυτή προσδιορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται και συμφωνείται συνολικά στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ( 250.000.000 ) ΕCU. σε Παρούσα Αξία της 30.6.1994. 18.1.1Ηδη με την παρούσα, ο ΚτΕ αναλαμβάνει έναντι του Αναδόχου την υποχρέωση να του καταβάλλει το ανωτέρω ποσό, κατά τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 18.2. του παρόντος άρθρου, όπως αυτές θα αναπροσδιοριστούν αποκλειστικά και μόνο λόγω Εναρξης της Παραχώρησης βραδύτερα από την 30 Ιουνίου 1995, κατά σύνδεση με την περαίωση συγκεκριμένων τμημάτων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου του Εργου, όπως αυτό προκύπτει και από τα προσαρτώμενα (Προσάρτημα 8) Χρονοδιαγράμματα Μελετών - Κατασκευών και εισροών - εκροών του Εργου. 18.12Ο υπολογισμός της τρέχουσας αξίας εκάστης τμηματικής καταβολής του Κ.τ.Ε. θα γίνει με εφαρμογή της Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU της 30-6-1994. 18.2. Πίνακας καταβολών Χρηματοδοτικής Συμβολής Κτ.Ε. Πίνακας Καταβολών Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κτ.Ε. 18.3 Προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους τουΚ.Τ.Ε. τηςεκάστοτεσυμφωνημένης δόσεως της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, αποτελεί η πιστοποίηση της προσήκουσας εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, με την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών από τον αρμόδιο Επιβλέποντα,. Η μετά την προσήκουσα υποβολή Β.Π.Ε., τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του ΚτΕ να καταβάλει την συμφωνημένη κατά την παρούσα, δόση της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα : 18.3.1Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, ο Ανάδοχος θα δικαιούται .τόκων επί του καθυστερουμένου ποσού, υπολογιζόμενων σύμφωνα με την Καμπύλη Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU του άρθρου 14 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση των ποινικών ρητρών που τυχόν έχουν επιβληθεί σε βάρος του Αναδόχου, θα γίνεται προ του κατά τα ανωτέρω εκτοκισμού του οφειλομένου από τον ΚτΕ ποσού. 18.3.2Σε περίπτωση καθυστέρησης, κατά τα ανωτέρω, πλέον των τριών (3) μηνών και επί συνολικά οφειλομένου ποσού (μετά την αφαίρεση των ποινικών ρητρών που τυχόν έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο) άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ΕCU (μη συνυπολογιζομένων των τόκων), ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, προσφεύγοντας προηγούμενα στη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρου 57 της παρούσας. Άρθρο 19 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 19.1ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ (Τ1) Ο ΚτΕ, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τα Προσαρτήματά της και την Προσφορά του Αναδόχου, δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί καθ οιονδήποτε τρόπο τα δάνεια που θα συνάψει ο Ανάδοχος για τη χρηματοδότηση της δαπάνης Μελέτης -Κατασκευής του Εργου, μέχρι το πέρας της Περιόδου Μελετών -Κατασκευών (Τ1). 19.1.1Παράλληλα c ΚτΕ έχει το δικαίωμα, ο δε Ανάδοχος παρέχει και με την παρούσα την ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεση του, όπως επικοινωνεί απευθείας με τους Δανειστές του Αναδόχου, για κάθε θέμα που αφορά τη δανειοδότηση του Εργου, δικαιούμενος να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη προς διαμόρφωση σαφούς αντιλήψεως επί της πορείας της χρηματοδότησης του Εργου. 19.2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ο ΚτΕ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί στο σύνολο ή καθ ό μέρος τυχόν απαιτηθεί, λόγω διαθεσιμότητας συνεγγυητών για την αυτή περίοδο, τα δάνεια που θα συνάψει ο Ανάδοχος αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της Μελέτης - Κατασκευής ολοκλήρου του Εργου, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 32.3.1 (2a) της παρούσας, μέχρι και την αποπληρωμή τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Πέραν των δανείων αυτών ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την εγγύηση τυχόν άλλων δανείων του Αναδόχου, είτε αυτά συναφθούν κατά την Περίοδο Τ1, είτε κατά την Περίοδο Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης του Εργου. 19.2.1Αρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα ανωτέρω δάνεια, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 55 της παρούσας. Οι συνέπειες της καταγγελίας επέρχονται άμεσα, ο δε Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 11.2.4 της παρούσας. 19.2.2Συμφωνείται με την παρούσα ότι ο ΚτΕ δικαιούται, στην περίπτωση που τυχόν υποχρεωθεί, λόγω της ιδιότητας του σαν εγγυητή του(ων) δανείου(ων) να καταβάλλει στο(ους) Δανειστές ποσό που υπερβαίνει, αθροιστικά το ποσό μιας τοκοχρεωλυτικής δόσεως, ανά τριετία της περιόδου αποπληρωμής του δανείου ή το πολύ ποσό που ισούται με το άθροισμα δύο (2) τοκοχρεωλυτικών δόσεων εντός της συνολικής περιόδου αποπληρωμής του δανείου, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, σε βάρος του Αναδόχου, ασκώντας κατ αυτού όλα τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί στην περίπτωση αυτή το δικαίωμά του προς αποζημίωση εκ μέρους του Αναδόχου. Άρθρο 20 ΕΚΧΏΡΗΣΗ20.1 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρήσει ή άλλως πως να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τουΚ.τ.Ε. και κατά τηδιαδικασία τουπαρόντοςάρθρου.20.2 Κατ εξαίρεση και για το σκοπό της χρηματοδότησης του Εργου, ο Ανάδοχος δύναται, μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Κ.τ.Ε., να εκχωρήσει, ως ασφάλεια μόνο, σε ένα ή περισσότερους Δανειστές, τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και τις προσαρτώμενες Συμβάσεις Μελέτης - Κατασκευής και Λειτουργίας. 20.3Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και θα περιλαμβάνει διάταξη με την οποία ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει και να συμμορφωθεί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα με αυτή. 20.4Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα καταστεί έγκυρη, δεσμευτική και ισχυρά έναντι του Ελληνικού Δημοσίου όταν τούτο λάβει κεκυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξεως της εκχώρησης και μεταβίβασης και υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΜΕΛΕΤΉ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ1) Άρθρο 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 21.1Ο Ανάδοχος προσλαμβάνει με δαπάνες του και μετά από σύμφωνη γνώμη του Κτ.Ε., Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο οποίος έχει διεθνή αναγνώριση και είναι ευφήμως γνωστός ως εξειδικευμένος σε έργα παρόμοια με το αντικείμενο της παρούσας. 21.1.1 Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Αναδόχου και Ανεξάρτητου Μηχανικού, περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους όρους που συμφωνούνται με το παρόν άρθρο και επιπλέον ειδικό όρο με τον οποίο ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και αποδέχεται να ασκήσει τις αρμοδιότητες και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτούς. Η επικοινωνία του Ανεξάρτητου Μηχανικού με τον Κ.τ.Ε. θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 58 της παρούσας. 21.1.2Τυχόν αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή/και τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης του με τον Ανάδοχο, θα γίνεται μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. 21.2Στον Ανεξάρτητο Μηχανικό ανατίθεται η Επίβλεψη της εκτέλεσης της Μελέτης - Κατασκευής του Εργου και ειδικότερα: a.Ο έλεγχος και έγκριση των μελετών του Κ.Α.Α. και των Π.Ε. b.Η επίβλεψη της κατασκευής του Κ.Α.Α. c Ο ποιοτικός έλεγχος (quality cοntrοl) των ερευνών - μελετών - κατασκευών του Κ.Α.Α. και των Π.Ε. και η διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance). 21.3Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού συμφωνούνται ως ακολούθως : 21.3.1Ελέγχει το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1 του ΚΑΑ, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και τεκμηριώνει τυχόν αλλαγές ως προς το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς. 21.3.2Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω, ελέγχει την εφαρμογή και υλοποίηση του Χρονοδιαγράμματος Εισροών - Εκροών, σε συσχετισμό με το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς. 21.3.3Ελέγχει και εγκρίνει, εντός των προθεσμιών που συμφωνούνται με την παρούσα τις μελέτες των μονίμων και προσωρινών κατασκευών του ΚΑΑ και των Παραλλήλων Εργων που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έχει, ως προς τις έρευνες και μελέτες τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις: a.Εγκρίνει το πρόγραμμα ερευνών και δοκιμών και ελέγχει την επάρκεια αυτών καθώς και τα αποτελέσματα. b.Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο ώστε οι απαιτούμενες από την Σύμβαση μελέτες για την υλοποίηση του Εργου είναι εκπονημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης ή τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. c Εντέλλεται την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών που είναι αναγκαίες για την έγκριση των μελετών. d. Ελέγχει τις επιπτώσεις των προσωρινών εργασιών επί των μονίμων εργασιών. e.Παρακολουθεί, ασκεί, ελέγχει και εγκρίνει τα εγχειρίδια ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των μελετητικών γραφείων. f.Ελέγχει κατά πόσο οι Μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια εκπονούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω εγχειρίδια και σύμφωνα με την διαδικασία ΙSΟ 9001 ή τις αντίστοιχες διαδικασίες και έχει το δικαίωμα να απαιτεί αλλαγές ή προσθήκες σαυτά και να ελέγχει την εφαρμογή των. g.Συντάσσει και αποστέλλει στον Ανάδοχο, στην Υπηρεσία και τους επιβλέποντες των εργασιών των Παραλλήλων Εργων, περιοδικές εκθέσεις προόδου. Οι εκθέσεις θα περιέχουν τουλάχιστον αναφορά τήρησης προγράμματος δραστηριοτήτων της προηγουμένης περιόδου και των προβλημάτων που ανέκυψαν, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την επόμενη περίοδο συμπεριλαμβανομένων των προς εκτέλεση δοκιμών- ερευνών και επισυνάπτει φύλλα ελέγχου Μελετών και Κατασκευών. h. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις Ελέγχου και Ολοκλήρωσης του ΕλέγχουΜελετών, δοκιμών,ερευνών καιτων αποτελεσμάτων αυτών και διαβιβάζει έγκαιρα στον Ανάδοχο, στην Κοινοπραξία Κατασκευής, Υπηρεσία και Επιβλέποντα. ί. Ελέγχει τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια για την διαπίστωση συμπεριφοράς των έργων. j.Εγκρίνει το πρόγραμμα τυχόν δοκιμαστικών μετρήσεων. 21.3.4Οποιαδήποτε παράβαση ή καθυστέρηση ως προς στον έλεγχο Μελετών, ποιοτικό έλεγχο, επίβλεψη ή γενικά ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή τυχόν διαφωνία του με τον Ανάδοχο ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υποχρέωση έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ούτε απομειώνει τις ευθύνες του. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση μη υποβολής, παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων από τον Κτ.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 21.4 του παρόντος άρθρου. 21.3.5Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός επιβλέπει την εκτέλεση του Κ.Α.Α. με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νόμου περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων. Καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί η αρμόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. Ενδεικτικά τα δικαιώματα αυτά του ανεξάρτητου Μηχανικού, έχουν ως ακολούθως: a.Παρακολούθηση της προόδου των Εργασιών σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης εργασιών για το ΚΑΑ καθώς και την παρακολούθηση του Εργου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επίβλεψης των Παραλλήλων Εργων. b. Παρακολούθηση και έλεγχος των Μονίμων εργασιών, όσον αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και των Προσαρτημάτων της και κυρίως ως προς τους Περιβαλλοντικούς Ορους, τις προδιαγραφές το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και την εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων. c Παρακολούθηση και έλεγχος των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και τηρήσεως των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου κατασκευής σύμφωνα με τον κανονισμό ΙSΟ 9001 και τη συμμόρφωση του κατασκευαστή στις προδιαγραφές αυτές. d. Ελεγχος και επισύναψη των πιστοποιητικών ελέγχου προ πάσης πιστοποίησης ή έκδοσης Β Π Ε. e. Παρακολούθηση και έλεγχος του σχεδιασμού ασφαλείας του Αναδόχου και της τηρήσεώς του. f.Παρακολούθηση και έλεγχος του ότι η κατασκευή του ΚΑΑ και Παραλλήλων Εργων ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιοτικού Ελέγχου και εξασφάλιση του ότι ο Ανάδοχος (ή/και η Κοινοπραξία κατασκευής) παρεμβαίνει για την λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υλικών ή εργασιών προς αυτά. g.Εκδοση πιστοποιητικών τήρησης των τμηματικών προθεσμιών και πιστοποιητικών πληρωμής προς τον Κ.τ.Ε, Τράπεζες και Ανάδοχο. h. Εκδοση όλων των βεβαιώσεων που προβλέπονται στην παρούσα για την Περίοδο Τ1, εξαιρουμένης της Δ.Π.Χ. της παραγράφου 32.3.1 (3) της παρούσας. Ειδικά για την έκδοση των υπολοίπων Δ.Π.Χ. του άρθρου 32 της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. 21.3.6Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου για το Κ.Α.Α. και τα Π.Ε. Το σύστημα που θα εφαρμόσει θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές 150 9001/ΕΝ 2900 και ΒS 5750/Ρart 1 ή άλλα ισοδύναμα και σύμφωνα με την παρούσα. Ειδικότερα ο Ανεξάρτητος Μηχανικός : a. Συντάσσει και εγκρίνει τα Εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου. b. Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας και επιβλέπει και εγκρίνει τον ποιοτικό έλεγχο όλων των μονίμων κατασκευών συνυπογράφοντας όλες τις υποβολές του Αναδόχου που αφορούν θέματα ποιοτικού ελέγχου. c Ελέγχει την εκ μέρους του Αναδόχου εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου. 21.4Δικαιώματα του Κ.τ.Ε. σχετικά με τον Ελεγχο - Εγκριση Μελετών, Ποιοτικό Ελεγχο και Διασφάλιση Ποιότητας. 21.4.1Ο Κ.τ.Ε δικαιούται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την ·παραλαβή κάθε εγκεκριμένης Μελέτης και του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας και εντός προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων και του προγράμματος ερευνών και δοκιμών, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, με κοινοποίηση στον Ανάδοχο, τυχόν αιτιολογημένες παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις του σχετικά με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση διόρθωσης μετά από παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις του Κ.τ.Ε., ο τελευταίος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανεξάρτητο Μηχανικό τυχόν περαιτέρω αντιρρήσεις του, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Αν πρόκειται περί ανασύνταξης, ισχύουν οι προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου. Τις ίδιες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις δικαιούται να διατυπώσει και ο Ανάδοχος, μέσα στις ίδιες προθεσμίες. 21.4.2Ειδικά για κάθε άλλο εγκεκριμένο στοιχείο ο Κ.τ.Ε. ή/και ο Ανάδοχος υποβάλλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία 7/30 ημερών. 21.4.3Επί των ανωτέρω παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποφαίνεται τεκμηριωμένα και εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από της λήψεώς τους. Η απόφαση απευθύνεται προς τον έχοντα παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις και κοινοποιείται και προς το έτερο Μέρος. 21.4.4Κατά της ανωτέρω απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τα μέρη δικαιούνται να προσφύγουν στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 57 της παρούσας, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την παραλαβή της. 21.4.5Κ υποβολή των ανωτέρω παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων ή η προσφυγή στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα και δεν παρεμποδίζουν την πρόοδο του χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών. 21.5Ασκηση Εποπτείας εκ μέρους του Κ.τ.Ε 21.5.1Αν ο Κ.τ.Ε. θεωρεί ότι ο Ανάδοχος κατασκευάζει ή εκτελεί ή προτίθεται να κατασκευάσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα του Εργου, κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και τα Προσαρτήματα της, τις ισχύουσες Προδιαγραφές, τα Κατασκευαστικά Σχέδια, τις Προδιαγραφές Ποιοτικού Ελέγχου ή προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που έχει προηγούμενα δοθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Ανάδοχο, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών αφότου λάβει γνώση των ανωτέρω. 21.5.2Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω ενημέρωσης, να αποφανθεί εγγράφως περί του αν αποδέχεται ή απορρίπτει τις ως άνω αντιρρήσεις του Κ.τ.Ε. Σε περίπτωση αποδοχής, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να δώσει τις σχετικές οδηγίες συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο. Οποιοδήποτε Μέρος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών της παρούσας, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την παραλαβή της. Τυχόν προσφυγή, δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης του Εργου. 21.6Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταγγείλει την Σύμβαση του Αν. Μηχανικού και την αντικατάσταση του σε περίπτωση που παραβίασε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση ως προς τον έλεγχο των Μελετών, την Επίβλεψη και γενικά των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας του Κ.τ.Ε με τον Ανάδοχο ως προς την συνδρομή λόγου καταγγελίας της Σύμβασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, η διαφωνία επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 της παρούσας περί Επίλυσης Διαφορών. 21.7Ρητά συμφωνείται ότι ο Κ.τ.Ε. διατηρεί, κατά τα ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα ελέγχου και εποπτείας της παρούσας σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού. 21.8Η σύμφωνα με το άρθρο 10.1.5.1 (4) συμμετοχή του Κ.τ.Ε. στην δαπάνη της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού και γενικά η αμοιβή του από τον Ανάδοχο θα εισπράττεται απευθείας από ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί ύστερα από κατάλληλες διευθετήσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Κ.τ.Ε., του Αναδόχου και των Δανειστών του. Άρθρο 22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗ 22.1. Κατά την περίοδο που μεσολαβεί απότηςυπογραφήςτηςπαρούσας μέχρι την κύρωσή της, επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εκτελέσει τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως (συμπληρωματικές) έρευνες και μελέτες, που έχει προσδιορίσει κατά αντικείμενο και κόστος με την Προσφορά του. 22.2Το κόστος των ανωτέρω Προδρόμων εργασιών ερευνών-μελετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό στα εκατό (0,5%) της Συνολικής Αξίας Εργου Μελετών - Κατασκευών (ΤΡΡ) της Προσφοράς του Αναδόχου και συμβατικά κατατάσσεται στις εργασίες του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει προσφέρει το Κατ Αποκοπήν Τίμημα. 22.3Σε περίπτωση που η παρούσα κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για τις ως άνω εργασίες άλλης αποζημίωσης, πλην της αναλογούσας Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. 22.4Σε περίπτωση που η Σύμβαση δεν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, οι παραπάνω εργασίες, αφού επιμετρηθούν και ελεγχθούν από τον Κ.τ.Ε., θα πληρωθούν στον Ανάδοχο με τιμές μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα περί Παράλληλων Εργων και το Προσάρτημα 2 της παρούσας. 22.5 Η διάρκεια της περιόδου του παρόντος άρθρου θα είναι από της υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την κύρωση της Σύμβασης, που ορίζεται με τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίοδος αυτή δεν προβλέπεται να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες. Αν η κύρωση της παρούσας καθυστερήσει πέραν του τετραμήνου, είναι δυνατή η πληρωμή των εκτελεσμένων και ελεγμένων εργασιών στον Ανάδοχο, κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 22.4. 22.6Σε περίπτωση που η Σύμβαση κυρωθεί προ της παρελεύσεως τετραμήνου από της υπογραφής της, συμφωνούνται τα ακόλουθα : a. Το ποσοστό των εργασιών του παρόντος άρθρου, που δεν τυχόν εκτελέστηκε, προσαυξάνει το ποσοστό των εργασιών του άρθρου 23 της παρούσας. b. Η κατά τα ανωτέρω πληρωμή στον Ανάδοχο των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών θα γίνει εντός μηνός από την δημοσίευση του κυρωτικού της παρούσας νόμου στην Ε.τ.Κ. Άρθρο 23 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 23.1Στην περίοδο που τυχόν θα μεσολαβήσει μεταξύ της κύρωσης της παρούσας και μέχρι την Εναρξη της Παραχώρησης, επιτρέπεται στον Ανάδοχο, κατ αναλογία με τα συμφωνούμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, να εκτελέσει εργασίες που σχετίζονται με την εκτέλεση ολοκλήρωσης των Προδρόμων εργασιών και την εκτέλεση και άλλων προσθέτων εργασιών που συναρτώνται με την επιτάχυνση της εκτέλεσης του Εργου. 23.1.1Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών μπορεί να γίνει μετά από πρόταση του Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε ή/και με εντολή του Κ.τ.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει κατά απόλυτη προτεραιότητα εκείνες εκ των εργασιών που τυχόν θα του υποδειχθούν από τον Κ.τ.Ε. 23.1.2Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας, να συντάξει και προσκομίσει στον Κ.τ.Ε. προς έγκριση, το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των Προδρόμων εργασιών του παρόντος άρθρου. 23.2.Το κόστος των παραπάνω εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το δύο στα εκατό (2%) της Συνολικής Αξίας Εργου Μελετών -Κατασκευών (ΤΡΡ) της Προσφοράς του Αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αφορούν εργασίες του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου ή/και των Παραλλήλων Εργων. 23.3Οι εργασίες της περιόδου αυτής θα πληρώνονται στον Ανάδοχο για χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μηνός και σύμφωνα με το άρθρο 22.4 της παρούσας. Σε περίπτωση που θα επιτευχθεί η Εναρξη της Παραχώρησης, ο Ανάδοχος, για τις εργασίες του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, υποχρεούται να τροποποιήσει ανάλογα τα Χρονοδιαγράμματα της Περιόδου Τ1, ούτως ώστε να συνυπολογιστούν οι εκτελεσθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος εργασίες και να υπολογιστούν, για συμψηφισμό με τις επόμενες καταβολές της Χ.Σ. του Κ.τ.Ε, οι διαφορές μεταξύ της συνολικής αξίας πληρωμών και της Χ.Σ. του Κ.τ.Ε. που αναλογεί σε αυτές. Για εργασίες των Π.Ε. ο Ανάδοχος θα πληρώνεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας. 23.4Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν ολοκληρωθεί και δεν επιτευχθεί η Εναρξη της Παραχώρησης, η κοστολόγηση και πληρωμή των ανωτέρω εργασιών στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 22.4 της παρούσας. 23.5Στις περιόδους που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 της παρούσας, ο Κ.τ.Ε. θα παραχωρήσει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των ήδη διαθέσιμων χώρων του Εργου, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 23.6 Προς το σκοπό επιτάχυνσης των διαδικασιών εκδόσεως αδειών, ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των εργασιών του παρόντος και του άρθρου 22 της παρούσας, υποχρεούται να ερευνήσει, εντοπίσει και καταγράψει τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ή προβλέπεται να απαιτηθεί η έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή παρεμφερούς πράξεως ή η διενέργεια εργασιών από τρίτους (κυρίως μετατόπισης δικτύων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας). Η σχετική έκθεση και κατάσταση των απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων, ενεργειών θα πρέπει να υποβληθεί στον Κ.τ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 30.2.3.2 (1) e της παρούσας. 23.7Η ασφαλιστική κάλυψη του Αναδόχου για τις εργασίες του παρόντος άρθρου θα γίνει κατ αναλογία προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 της παρούσας, οι δε σχετικές συμβάσεις πρέπει να συναφθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Κυρωτικού Νόμου στην Ε.τ.Κ. και πάντως προ της οποιασδήποτε ενάρξεως εργασιών. Άρθρο 24 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τ1 24.1Η Συμβατική Περίοδος Μελετών - Κατασκευών του Εργου (Περίοδος Τ1) έχει ως έναρξη την ημερομηνία Εναρξης της Περιόδου Παραχώρησης και ολοκληρώνεται με την έναρξη Λειτουργίας ολοκλήρου του Εργου, η οποία προϋποθέτει τη έκδοση της Δ.Π.Χ. της παραγράφου 32.3.1 (2a) της παρούσας Η ανωτέρω συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του Εργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία, συμφωνείται και ορίζεται με την παρούσα σε πέντε (5) χρόνια. 24.2 Η παρούσα Σύμβαση θα εκτελεστεί και ο Κ.τ.Ε. θα την ελέγξει και παρακολουθήσει χρονικά με βάση τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα του Αναδόχου, που καλύπτουν την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών του Εργου και προσαρτώνται στην παρούσα (Προσάρτημα 8 - Χρονοδιαγράμματα Προσφοράς), όπως αυτά θα διαμορφωθούν τελικά με την υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου των Χρονοδιαγραμμάτων Εφαρμογής. 24.3Τα χρονοδιαγράμματα της Περιόδου Τ1 της παραπάνω παραγράφου συσχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα εισροών -εκροών και τα λοιπά χρονικά χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, που προσαρτώνται επίσης στην παρούσα (Προσάρτημα 8) όπως επίσης και με το χρονοδιάγραμμα καταβολής της Χ.Σ. του Κ.τ.Ε. του άρθρου 18 της παρούσας. 24.4Τα χρονοδιαγράμματα της Περιόδου Τ1 δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 30.2.3.1 (2) της παρούσας. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων θα προσαρμόζει ανάλογα και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα εισροών-εκροών. 24.5Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει ανάλογα το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Τ1, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη, κατά τα άρθρα 22 και 23 της παρούσας, εκτελεσθείσες εργασίες. 24.6Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον Κ.τ.Ε. για κάθε μεταβολή που προτίθεται να κάνει στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο που επισυνάπτεται στη Σύμβαση, επεξηγώντας και τους λόγους μεταβολής. Οι μεταβολές, εφόσον δεν αφορούν απλή αύξηση των χρηματικών (προς τον Ανάδοχο) εισροών τελούν, υπό την έγκριση του Κ.τ.Ε. 24.7Τα Χρονοδιαγράμματα Εισροών-Εκροών που επισυνάπτονται στη Σύμβαση, είναι εκφρασμένα σε Σταθερές Τιμές σε δραχμές και σε ΕCU, τόσο σε Τρέχουσες Τιμές (δηλαδή τιμές του χρόνου πραγματοποίησης των χρηματοροών τους) όσο και σε Παρούσα Αξία 1994 με αναγωγή των χρηματοροών στο Χρονικό Επίπεδο Αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994, με χρήση επιτοκίων αναγωγής παρμένων από την Καμπύλη Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU. Το πρώτο ονομάζεται Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών Σταθερών Δραχμών, το δεύτερο Χρονοδιάγραμμα Εισροών -Εκροών Τρεχουσών Τιμών και το τρίτο ονομάζεται Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών Παρούσας Αξίας 1994. 24.7.1Τα παραπάνω Χρονοδιαγράμματα (Τρεχουσών Τιμών και Παρούσας Αξίας 1994) θα επικαιροποιούνται όταν απαιτείται. όταν ζητείται από τον Κ.τ.Ε. και πάντως με τον τρόπο που προδιαγράφεται στο άρθρο 51 της παρούσας. 24.7.2Κατά τις ενημερώσεις τα μεγέθη του προηγηθέντος χρονικού διαστήματος θα εκφράζονται με την πραγματική τιμή τους, ενώ τα μεγέθη του μέλλοντος θα αναπροσαρμόζονται, αν παρίσταται ανάγκη. Θα παρουσιάζονται καθαρά οι μεταβολές σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ενημέρωση. 24.7.3 Ο βαθμός ανάλυσης και οι συσχετισμοί με άλλες αναφορές και χρονοδιαγράμματα δεν θα είναι αδρομερέστεροι από εκείνους των Χρονοδιαγραμμάτων Εισροών - Εκροών (Τρεχουσών Τιμών και Παρούσας Αξίας 1994) της Προσφοράς του Αναδόχου. Άρθρο 25 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 25.1Το Αντικείμενο της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών του Εργου από πλευράς συμβατικού καταμερισμού των υποχρεώσεων του Αναδόχου και του Κ.τ.Ε. χωρίζεται: (1) Στο Κατ Άποκοπήν Αντικείμενο (2)Στα Παράλληλα Εργα Το Αντικείμενο των Μελετών-Κατασκευών του Εργου περιγράφεται αναλυτικά στα Προσαρτήματα της παρούσας. Σχετικά με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος με την Προσφορά του έχει αποδεχθεί και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της, για την έγκαιρη, έντεχνη και σύμφωνα με την παρούσα, αποπεράτωση του Εργου. Άρθρο 26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 26.1.Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας, αναλαμβάνει και την υποχρέωση : 26.1.2Να διαθέτει το εκάστοτε απαιτούμενο βασικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο δηλώθηκε και γνωστοποιήθηκε στον Κ.τ.Ε. 26.2.Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το σύνολο των εργασιών για Μελέτη-Κατασκευή του Κ.Α.Α. και των Π.Ε. για την ολοκλήρωση και θέση σε Λειτουργία του Εργου και οποιωνδήποτε εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, εξοπλισμών, συστημάτων και διαδικασιών κλπ., που σχετίζονται με την ολοκλήρωση και θέση σε Λειτουργία, θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Προσαρτημάτων της παρούσας και των αντίστοιχων προτύπων. 26.3.Οι εργασίες Ερευνών-Μελετών-Κατασκευών της Κατασκευής του Κ.Α.Α.. και των Π.Ε. θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο διά της Κοινοπραξίας Κατασκευής, δυνάμει της προσαρτώμενης στην παρούσα Σύμβασης Μελέτης-Κατασκευής του Εργου μεταξύ του Αναδόχου και της Κ/Ξ Κατασκευής (Προσάρτημα 17) και σύμφωνα με την παρούσα, τα Προσαρτήματά της και τις απαιτήσεις σχεδιασμού του Κ.τ.Ε. Ο Κ.τ.Ε., κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, είναι δυνατόν να εγκρίνει τροποποιήσεις Σχεδιασμού υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα τείνουν στη βελτίωση της ποιότητας και ευστάθειας των έργων, ενσωματώνουν νέες .τεχνολογίες και υποβοηθούν ταυτόχρονα στην σύντμηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. 26.4Ειδικότερα η εγκεκριμένη υπεργολάβος εταιρεία με την επωνυμία ΤRΑΝSRΟUΤΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL S.Α., έχει αναλάβει, δυνάμει σχετικής σύμβασης με την Κ/Ξ Κατασκευής την υποχρέωση να σχεδιάσει, μελετήσει, προμηθεύσει, εγκαταστήσει, λειτουργήσει δοκιμαστικά, ελέγξει τη λειτουργία, εκπαιδεύσει το προσωπικό του Αναδόχου και της εταιρείας Λειτουργίας - Συντήρησης του Εργου, αναφορικά με την είσπραξη των διοδίων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαφόρων σημείων του εν λόγω συστήματος με σημεία εκτός συστήματος, τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των πληρωμών διοδίων κλπ. κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Κ.τ.Ε., τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Ανάδοχο, την Κ/Ξ Κατασκευής και την Εταιρεία Λειτουργίας -Συντήρησης του Εργου. Για τον εξοπλισμό αυτό και τις υπηρεσίες της η εγκεκριμένη υπεργολάβος Τransrοute θα πληρωθεί από την Κ/Ξ Κατασκευής σε συνάλλαγμα. Άρθρο 27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 27.1Μεβάσητην παρούσαΣύμβαση, ο Κ.τ.Ε., πέραντων αναφερομένων στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Π, αναλαμβάνει και την υποχρέωση : 27.1.1 Να χορηγήσει στον Ανάδοχο το παρακάτω Συμβατικό Αντάλλαγμα έναντι του αντικειμένου παροχής του Αναδόχου : (1) Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής Συμβολής στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολών της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε του άρθρου 18 της παρούσας. (2) Το σύνολο της δαπάνης για την εκτέλεση των έργων που κατατάσσονται στην κατηγορία των Παραλλήλων Εργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας .και την περί Εκτελέσεως Δημοσίων Εργων ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή εφαρμόζεται με παρεκκλίσεις στην παρούσα Σύμβαση. 27.2. Να συνδράμει τον Ανάδοχο,σύμφωνα με το άρθροτης παρούσας για την έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτουμένων για την κατασκευή του Εργου αδειών από άλλους δημόσιους φορείς. 27.3.Να υποβοηθά με κάθε εύλογο τρόπο την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων των Μελετών - Κατασκευών, και 27.4. Να μην παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή εκτέλεση των έργων των Μελετών - Κατασκευών. Άρθρο 28 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 28.1Ο Ανάδοχος υπόκειται στην Εποπτεία της Υπηρεσίας σε όλες τις δραστηριότητες του και καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ειδικότερα : 23.1.1Η Επίβλεψη του Εργου του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου θα ασκηθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 της παρούσας και τα Προσαρτήματά της. Συμφωνείται ότι: α. ο όρος Επίβλεψη χρησιμοποιούμενος στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της σε αναφορά προς τα έργα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου κατά την Περίοδο Μελετών -Κατασκευών (Τ1), υποδηλώνει τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού. b. ο όρος Εποπτεία χρησιμοποιούμενος στην παρούσα σε σχέση με την Υπηρεσία ή τον Κ.τ.Ε. υποδηλώνει την άσκηση των δικαιωμάτων που επιφυλάσσονται στην Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με την νομοθεσία ΠερίΕκτελέσεως Δημοσίων Εργων. 28.1.2Η Επίβλεψη των Παραλλήλων Εργων θα ασκηθεί από την Υπηρεσία. 28.2Η Επίβλεψη θα ασκείται από τους εντεταλμένους από την παρούσα Σύμβαση, ήτοι από άτομα που, κατά περίπτωση, θα ανήκουν στο εκάστοτε μόνιμο και/ή έκτακτο προσωπικό της Υπηρεσίας ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει, εξασφαλίζει και διευκολύνει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη προσπέλαση των εντεταλμένων προς Επίβλεψη και Εποπτεία ατόμων σε κάθε θέση του Εργου, άμεση ή έμμεση, όπως επίσης και στα πρωτογενή ή/και επεξεργασμένα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Ανάδοχος. 28.3Ειδικότερα για τις τεχνικές εργασίες, ελέγχους κλπ., τόσο στην Περίοδο Μελετών-Κατασκευών του Εργου, όσο και στις Περιόδους Λειτουργίας και Συντήρησης, ένα ή περισσότερα άτομα της Υπηρεσίας ή/και του Ανεξάρτητου Μηχανικού θα χαρακτηρίζονται ως Επιβλέποντες και θα έχουν την εξουσιοδότηση χορήγησης εντολών προς τον Ανάδοχο. Οι εντολές αυτές μπορεί να είναι γραπτές ή με αναγραφή στο Ημερολόγιο, ή με ειδικό έγγραφο. Επιτρέπονται και προφορικές εντολές, υπό τον όρο ότι θα καλυφθούν έγγραφα εντός δύο (2) εργασίμων ημερών το πολύ. 28.4Η Υπηρεσία και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα γνωστοποιούν εγκαίρως στον Ανάδοχο τον(τους) Επιβλέποντα(ες) με - αν απαιτείται - διευκρίνιση τυχόν ορίων της εξουσιοδότησής τους. Οπως είναι αυτονόητο, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης θα υπάρχουν μεταβολές που και αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στον Ανάδοχο. Σε κάθε μεταβολή θα διευκρινίζεται αν προηγούμενες γνωστοποιήσεις καταργούνται Εν αμφιβολία θεωρείται ότι παραμένουν σε ισχύ. Ο όρος Επίβλεψη προσωποποιείται στον(στους) Επιβλέποντα (ες) και, κατά περίπτωση, την(τις) Υπηρεσία(ες) ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό που τον(τους) ορίζουν. 28.5Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Εργου, την ασφαλή/άρτια Συντήρηση και Λειτουργία του, και την εν γένει ικανοποιητική εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση. 28.6Η άσκηση Επίβλεψης και οποιωνδήποτε άλλων ελέγχων από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή την Υπηρεσία, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του, που επιτάσσουν οι όροι της παρούσας με τα Προσαρτήματά της. 28.7Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητας,σύμφωνα μετις απαιτήσειςτων Προσαρτημάτωντηςπαρούσαςκαιτιςπροδιαγραφές ΙSΟ 9001/ΕΝ29000 και την ΒS750/Μέρος 1 ή ισοδύναμες. 28.8Ο Κ.τ.Ε. θα ασκήσει, διά του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, ποιοτικό έλεγχο (Quality Cοntrοl) των υλικών και κατασκευών / εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (Quality Αssurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Συνεπώς ο Ανάδοχος υποχρεούται, να θέτει εγκαίρως υπόψη της Επίβλεψης κάθε στοιχείο που αφορά ελέγχους υλικών ή κατασκευών/εξοπλισμού και τα συναφή δείγματα. 28.9Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά όλες τις φάσεις του Εργου, δηλαδή της Μελέτης - Κατασκευής του Εργου αλλά και της Συντήρησης και Λειτουργίας του, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 43 της παρούσας. Η Επίβλεψη της Περιόδου Λειτουργίας-Εκμετάλλευσης του Εργου ασκείται από τον Κ.τ.Ε Άρθρο 29 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 29.1ΜΕΛΕΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 29.1.1.Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επάρκειας των μελετών που θα συντάξει και της συμμόρφωσής τους προς τους όρους της παρούσας και προς τα Προσαρτήματά της. Παράλληλα, με την υποβολή της προσφοράς ο Ανάδοχος αναγνώρισε ότι το σύνολο των Μελετών που χορηγήθηκαν σ αυτόν κατά τη Β Φάση του Διαγωνισμού, το οποίο αφού διευρεύνησε κατά τη φάση της υποβολής της Προσφοράς του και τηρουμένων των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται ως στοιχεία υποχρεωτικού σχεδιασμού, προτύπων ή/και μεθόδων υπολογισμών, υλικών / μεθόδων κατασκευής / προδιαγραφών συμπεριφοράς, προγραμματισμού της εκτέλεσης των έργων της παρούσας Σύμβασης και άλλων μελλοντικών έργων, που έχουν αλληλεπίδραση μ αυτά κατά την Περίοδο Μελετών -Κατασκευών όσο και κατά την Περίοδο Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης, αποτελεί ένα σύνολο απόλυτα αποδεκτό. 29.1.2Οι Μελέτες θα συνταχθούν από Μελετητές που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τα κατά νόμο τυπικά προσόντα. Ο Ανάδοχος γνωστοποίησε στον Κ.τ.Ε., προ της υπογραφής της παρούσας, πλήρη στοιχεία και τον τομέα αρμοδιότητας (γεωγραφικό ή/και κατά κατηγορία μελετών) του κάθε συνεργαζόμενου Γραφείου Μελετών και Ερευνών μαζί με τα συνοδεύοντα βιογραφικά σημειώματα των κυρίων στελεχών και των μηχανικών που πρόκειται να ασχοληθούν με τις μελέτες του Εργου. Τα στοιχεία αυτά προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 21. Ο Ανάδοχος δικαιούται να πραγματοποιεί αλλαγές στα ανωτέρω πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί τους συμβατικούς όρους ως προς τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των μελετητών και γνωστοποιεί προηγούμενα την πρόθεση του (με πλήρη στοιχεία) στον Κ.τ.Ε. 29.1.3Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την έκταση και πληρότητα των μελετών καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 της παρούσας (Κ.Μ.Ε.). 29.1.4Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επανυποβάλλει προμελέτες για όσα τμήματα του Εργου έχει παραλάβει προμελέτες από τον Κ.τ.Ε. οι οποίες, κατά την παρούσα και τα Προσαρτήματά της, δεν προβλέπεται να τροποποιηθούν. Η υποβολή προμελέτης είναι υποχρεωτική για όσα τμήματα/έργα προβλέπεται η τροποποίηση τους ή επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβεί σε τροποποιήσεις του Σχεδιασμού. 292 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 29.2.1 Οι υποβολές των Μελετών θα γίνουν σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα ΕφαρμογήςτηςΠεριόδουΤ1το οποίο θα προσαρτηθεί στην παρούσα (Προσάρτημα 8), σύμφωνα με το άρθρο 12.2 της παρούσας. 29.2.2Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων Μελετών θα γίνονται - υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς τους - μετά από έλεγχο και μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) έως εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή τους, ανάλογα με την έκταση και σοβαρότητα της κάθε επί μέρους μελέτης, αλλά και τον διατιθέμενο, από τον χρονικό προγραμματισμό του Εργου, χρόνο. 29.3ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 29.3.1Ολες οι δαπάνες και αμοιβές των κάθε φύσης Μελετών, του Κατ Αποκοπήν Αντικείμενου και των Παραλλήλων Εργων, έχουν εκτιμηθεί από τον Ανάδοχο και έχουν περιληφθεί στο Συμβατικό του Αντάλλαγμα. Κατ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στα Προσαρτήματα της παρούσας, οι δαπάνες και αμοιβές για την εκπόνηση των σχετικών μελετών, θα καταβάλονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβών μελετών της ισχύουσας, κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς νομοθεσίας. 29.4ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29.4.1Αν κατά την πορεία των εργασιών του Εργου προκύψουν ανάγκες για την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, αυτές θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 29.4.2 Κατ αρχήν τροποποιητικές μελέτες δεν είναι επιθυμητές. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη, ο Ανάδοχος με μέριμνα και δαπάνη του οφείλει: (1) να αιτιολογήσει την ανάγκη τροποποίησης (2)να εκπονήσει και υποβάλει την τροποποιητική μελέτη. 29.4.3Για τις μελέτες των παραγρ. 29.4.1 και 29.4.2 ισχύουν και τα παρακάτω: (1)Ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουμένων παραγράφων. (2)Δεν μεταβάλλονται οι όροι της παρούσας. (3)Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις του συνολικού χρόνου και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών. 29.6ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 29.6.1Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Εργου και των λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 2 και 4 της παρούσας, συνεπάγεται τη μη σύνταξη της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών. 29.6.2Οι δαπάνες για την τήρηση στοιχείων και τη. σύνταξη Μητρώου του Εργου για τα έργα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου έχουν περιληφθεί στην Προσφορά και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για το τμήμα των Παράλληλων Εργων προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, η οποία θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του Μητρώου του Εργου και του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης. Ολες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Μητρώο του Εργου και το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης είναι αλληλένδετες, μη επιτρεπομένου οποιουδήποτε καταμερισμού τους. 29.7ΕΡΕΥΝΕΣ-ΔΟΚΙΜΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 29.7.1Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έχει λάβει επαρκή γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει / γίνονται και πραγματοποίησε τις κατά την κρίση του επαρκείς αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισμούς κλπ. Επίσης ότι προέβη στις, κατά την κρίση του, επαρκείς και κατάλληλες έρευνες εδάφους / υπεδάφους, κλπ. για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του Εργου και την εκτίμηση και κάλυψη των σχετικών δαπανών. 29.8.2ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 29.8.2.1Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις έρευνες, δοκιμές και μετρήσεις που είναι αναγκαίες για ικανοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού, μελέτης κατασκευής και συμπεριφοράς του Εργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εργου. Το είδος και η έκταση των ερευνών αυτών θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών να αποδεικνύεται με επάρκεια. Ολες οι έρευνες, δοκιμές και μετρήσεις, θα εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, υπό την παρακολούθηση / επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία του Κ,τ.Ε. Άρθρο 30 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30 Α ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 30.1.ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 30.1.1.Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, ως αφετηρία όλων των προθεσμιών ορίζεται η ημερομηνία Εναρξης της Περιόδου Παραχώρησης, η οποία λογίζεται και ως ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο Εργο. 30.1.2Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του Εργου, εξοπλισμένου, έτοιμου προς λειτουργία, ήτοι η περίοδος Μελετών - Κατασκευών (Τ1), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5,0) χρόνια. 30.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30.2.1Εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία (Τ1) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει: α.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85) για παράδοση τμημάτων του Εργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Κύριο του Εργου και συναρτάται με συμβατικές του υποχρεώσεις σε άλλα έργα, των οποίων έχει λάβει γνώση ο Ανάδοχος. β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του Εργου. Ολες οι τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την Εναρξη της Παραχώρησης. 30.2.2Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες του Αναδόχου για τις Μελέτες και Κατασκευές του Εργου. 30.2.2.1Πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία : Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος : (1) Θα πρέπει να παραδώσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις και τις ευκολίες για χρήση της επίβλεψης. (2)Θα πρέπει να επισημάνει επί χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων που θα εκπονήσει ο ίδιος, τις εργοταξιακές του εγκαταστάσεις. (3)Θα πρέπει να υποβάλει το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της περιόδου Τ1. (4)Θα πρέπει να υποβάλει το Χρονοδιάγραμμα εισροών -εκροών, με πλήρη ανάλυση και κατάλληλες προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης υποπαραγράφου (3). (5)Θα πρέπει να υποβάλει την Προμελέτη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στα τμήματα που απαιτείται. (6)Θα πρέπει να έχει υποβάλει την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών κατά τα αναφερόμενα στο τμήμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΚΑΤΕΧΑΚΗ της Δ.Π.Λ.Υ. 30.2.2.2Δεύτερη αποκλειστική τμηματική προθεσμία Μέσα σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες : (1)Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υποβάλει την πλήρη οριστική μελέτη του κυκλοφοριακού Εργου όλων των κατασκευών (οδών και Σ.Γ.). (2)Θα πρέπει να έχει υποβάλει το γενικό πρόγραμμα ελέγχων κλπ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. (3)θα πρέπει να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία το κτηματολόγιο των τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης (παραγρ. 35.4.2 (1) του άρθρου 35 της παρούσας) και την ισχύουσα Νομοθεσία. (Για τυχόν αναγκαίες απαλλοτριώσεις για χώρους εργοταξίων, λατομεία-δανειοθαλάμους-χώρους απόθεσης ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 35.5.3. και 35.6.2. του άρθρου 35 της παρούσας. 30.2.2.3Τρίτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1)Μέσα σε επτακόσιες πενήντα (750) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υποβάλει την πλήρη οριστική μελέτη όλων των Κατασκευών της Περιόδου Τ1. Στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται και οι μελέτες των μετατοπιζομένων γνωστών αγωγών Ο.Κ.Ω., τόσο για αυτούς που βρίσκονται εντός των ορίων του Εργου του καταποκοπήν αντικειμένου, όσο και για αυτούς που βρίσκονται εκτός των ορίων του Εργου. Στις παραπάνω μελέτες δεν περιλαμβάνονται οι μελέτες αγνώστων αγωγών οι οποίοι θα αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, για τους οποίους δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιτρέπουν την σύνταξη σχετικής μελέτης μετατόπισής τους. Γιαυτούς τους αγωγούς, εφόσον ο εντοπισμός τους γίνει σε βραδύτερη χρονική στιγμή, που να μην επιτρέπει την τήρηση της παρούσας προθεσμία, η σύνταξη της σχετικής μελέτης μετατόπισης θα γίνεται εγκαίρως, όχι δε αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μετά τον εντοπισμό τους. (2)Θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ΥΠΟΔΟΜΗ (μέχρι και την στρώση διαμόρφωσης) της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) για το τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο του Εργου [Από προσδιοριζόμενη θέση ΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ στην περιοχή του Σ.Σ. ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ μέχρι το δυτικό άκρο της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ (Χ.Θ. 24+959 Σ.Γ.Υ.Τ.]. Ομοια, στην προθεσμία των παραπάνω μελετών, δεν περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις μελετών, που θα χρειαστεί να γίνουν σε τεχνικά έργα και λοιπά δομικά στοιχεία του Εργου, από τον εντοπισμό, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, αγνώστων αγωγών ή/και από διαπίστωση συνθηκών, που δεν ανταποκρίνονται στις παραδοχές και τη λοιπή τεκμηρίωση που έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των προωθουμένων σε κατασκευή μελετών. 30.2.2.4Τέταρτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία Μέσα σε εννιακόσιες τριάντα (930) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και να έχει αποδώσει στην κυκλοφορία την παραλλαγή και διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το δυτικό άκρο όριο Εργου της Ε.Λ. Ξ-Σ-Σ (Χ.Θ., 24+959 Σ.Γ.Υ.Τ.) μέχρι και την υπάρχουσα γέφυρα Α.Δ. της οδού ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ υπέρ την υπάρχουσα Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και τα θεμέλια με το απαραίτητο τμήμα του κορμού των προσκειμένων βάθρων και οι οποιοιδήποτε προσκείμενοι τοίχοι των γεφυρών Α.Δ. της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ και της δεύτερης (νέας) γέφυρας της οδού ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ πάνω από την Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ώστε στο τέλος της προθεσμίας αυτής να έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή αυτή η τελική μορφή του αυτ/μου ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (χωρίς να υπάρχει υποχρέωση σαυτήν την προθεσμία να έχει γίνει ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του κόμβου σε τύπο ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ). 30.2.2.5Πέμπτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία Μέσα σε χίλιες ογδόντα (1.080) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος: (1) Θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή, όπως προδιαγράφεται στα Τ.Δ., του ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ, στην γραμμή Η.Σ.Α.Π., μαζί με την αντίστοιχη οριστική διαμόρφωση της οδού ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ, με την προβλεπόμενη ανισόπεδη διάβαση αυτής πάνω από την Ε.Λ. Ε-Σ-Σ. ώστε τα παραπάνω έργα του Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ να αποδοθούν στον Η.Σ.Α.Π. για να προβεί στην έναρξη λειτουργίας του σταθμού. (2) Θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την οριστική παραλλαγή της υπάρχουσας Σιδ. Γραμμής ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο επηρεαζόμενο από τα έργα τμήμα της, για την απόδοση της σε λειτουργία. 30.2.2.6Εκτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία Μέσα σε χίλιες διακόσιες εβδομήντα (1.270) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, με τα συναφή δευτερεύοντα οδικά αυτού έργα, από τον Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Λ. Μαραθώνος) μέχρι και το όριο της ιδιοκτησίας του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ, για να μπορεί να αποδοθεί στην κυκλοφορία πλήρης μετά του εξοπλισμού του. 30.2.2.7Εβδομη αποκλειστική τμηματική προθεσμία. Μέσα σε χίλιες τετρακόσιες εξήντα (1.460) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, με τα συναφή δευτερεύοντα οδικά αυτού έργα, από τον Α/Κ ΚΑΤΕΧΑΚΗ μέχρι τον Α/Κ ΡΑΦΗΝΑΣ (Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού). 30.2.3.Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του Αναδόχου για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών του Εργου 30.2.3.1.Γενικά (1)Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της περιόδου Μελετών-Κατασκευών, συμφωνούνταιενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές προτάθηκαν από τον Ανάδοχο με την Προσφορά του και οι οποίες κατ ελάχιστον αναφέρονται στις φάσεις εργασιών που αναφέρονται παρακάτω. (2)Οι αναφερόμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα επιθυμητών μεγίστων και ο οριστικός καθορισμός τους θα γίνει, έπειτα από πρόταση του Αναδόχου, κατά την έγκριση από τον Κ.τ.Ε. του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής της Περιόδου Τ1. Κατά τον παραπάνω οριστικό καθορισμό δεν θα μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις μεγαλύτερες από ± 10% από αυτές που συμφωνήθηκαν και περιλαμβάνονται στην παρούσα. Η ποινική ρήτρα δεν θα μεταβληθεί από ενδεχόμενες, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλίσεις. (3)Η μεγαλύτερη ανάλυση σε υποφάσεις και η αντίστοιχη δέσμευση του Αναδόχου σοποιαδήποτε φάση των διαδικασιών μέχρι την οριστικοποίηση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 30.2.3.1.(2), είναι επιτρεπτή και επιθυμητή. Στη περίπτωση αυτή η αντίστοιχη ποινική ρήτρα θα επιμεριστεί (4)Μετά την κατά την παραγρ. 30.2.3.1.(2), έγκριση, ουδεμία μεταβολή είναι επιτρεπτή. 30.2.3.2Εργοταξιακά εργαστήρια - γραφεία, τοπογραφήσεις, άδειες εργασιών, συνεννοήσεις με Ο.Κ.Ω. (1) Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος θα πρέπει: a.Να έχει εγκαταστήσει και εξοπλίσει τα εργοταξιακά του εργαστήρια (Κεντρικό και Τοπικά) και να υποβάλει και πρόταση έγκρισης για άλλα εργαστήρια που θα χρησιμοποιήσει. Επίσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για λειτουργία το(α) εργοταξιακό(α) του γραφείο(α). Αν μέρος του εξοπλισμού, ή τμήμα των γραφείων του απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, θα γίνει . ανάλυση σε περισσότερες φάσεις. b.Να έχει συντάξει και υποβάλει τις αναγκαίες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να έχει κοινοποιήσει στην επίβλεψη όλες τις διαδικασίες που έχει πραγματοποιήσει για την παροχή σ αυτόν των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, σχετικά με τους εργοταξιακούς χώρους / εγκαταστάσεις, λατομεία, δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, διακίνηση περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών κατασκευής κλπ. Αν μέρος των παραπάνω απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, θα γίνει ανάλυση σε περισσότερες φάσεις. c Να έχει εγκαταστήσει στο έδαφος τα μόνιμα βάθρα σήμανσης επί του εδάφους των βασικών αξόνων του Εργου, χωροσταθμικές αφετηρίες (Repers) και πολυγωνομετρικό δίκτυο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Προσαρτήματα της παρούσας. d. Να έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων, σύμφωνα με την παρούσα και τα Προσαρτήματά της. c Να έχει υποβάλει στον Κ.τ.Ε. έκθεση και κατάσταση των απαιτούμενων για την εκτέλεση του Εργου αδειών, εγκρίσεων και σχετικών αναγκών μετατόπισης δικτύων, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που εξετέλεσε ήδη από την υπογραφή της παρούσας (Πρόδρομες εργασίες). Να έχει επισημάνει, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία (Υ.Ε.Θ.Α. κλπ.) και τους αντίστοιχους Οργανισμούς Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ή/και άλλους Ο.Κ.Ω. (π.χ. Δ.ΕΠ.Α.), τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εκτέλεση των έργων και από την ύπαρξη σχετικών δικτύων (αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων) και, αντίστοιχα, να έχει καθορίσει, καταρχήν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία και τους Οργανισμούς, τις εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει, σύμφωνα με την παρούσα και τα Προσαρτήματά της, όπως επίσης και να έχει καθορίσει σε χρονοδιάγραμμα τον τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων, τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών, τον καταμερισμό των εργασιών με τα αντίστοιχα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. κλπ. Ανάλογα, θα πρέπει να έχει συνεργαστεί με τους παραπάνω Ο.Κ.Ω. και για τα θέματα τα σχετικά με ενίσχυση υπαρχόντων αγωγών/εγκαταστάσεων ή / και νέους απαιτούμενους αγωγούς / εγκαταστάσεις. f.Να έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μέθοδο(ους) κατασκευής πασσάλων / διαφραγματικών τοίχων σύμφωνα με τα Προσαρτήματα της παρούσας. g.Να έχει συντάξει και υποβάλει το απαιτούμενο πρόγραμμα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών που θα εκτελεστεί από αυτόν σύμφωνα με τα Προσαρτήματα της παρούσας. (2)Μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος : a.Θα πρέπει να έχει συντάξει τις οποιεσδήποτε αναγκαίες τοπογραφήσεις και τις ενημερώσεις των τοπογραφικών · διαγραμμάτων σύμφωναμεόσααναφέρονται στα Προσαρτήματα της παρούσας. b. Θα πρέπει να έχει εκτελέσει και υποβάλει το 30% των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και δοκιμών του προγράμματος ερευνών που θα εκτελέσει, όπως αυτό θα έχει εγκριθεί αρμόδια. (3) Μέσα σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει και υποβάλει το 90% των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και δοκιμών του εγκεκριμένου προγράμματος που θα εκτελέσει. Το υπολειπόμενο ποσοστό 10% του προγράμματος των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και δοκιμών, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο σε κατάλληλο χρόνο [οπωσδήποτε πάντως, τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κάθε επί μέρους Εργου], ανάλογα με την πρόοδο των μελετών, ώστε να έχουν προσδιοριστεί ειδικά προβλήματα, στα οποία το ως άνω υπολειπόμενο πρόγραμμα θα δώσει απαντήσεις και θα εξασφαλίσει την αναγκαία τεκμηρίωση. 30.2.3.3Μελέτες - Κτηματολόγια (1) Με την επιφύλαξη ισχύος των παραγρ. 30.2.2.2.(1) και 30.2.2.3, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει: a.Τουλάχιστον σε πέντε (5) υποφάσεις τις οποιεσδήποτε προμελέτες - οριστικές μελέτες για κάθε γεωγραφική ενότητα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου. b.Τουλάχιστον σε πέντε (5) υποφάσεις τις οποιεσδήποτε προμελέτες - οριστικές μελέτες τμημάτων Κυκλοφοριακών Εργων (με όλα τα συνοδά έργα) που περιλαμβάνονται στα Παράλληλα Εργα. c Τουλάχιστον σε δύο (2) υποφάσεις τις οποιεσδήποτε μελέτες ανεξαρτήτων υδραυλικών έργων ή/και δικτύων Ο.Κ.Ω. που περιλαμβάνονται στα Παράλληλα Εργα με υποχρεωτική κατάτμηση τους σε συσχετισμό με τις επηρεαζόμενες γεωγραφικές ενότητες του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου ή/και των Παράλληλων Εργων. Ο χρονικός συσχετισμός των υποφάσεων προμελετών και οριστικών μελετών θα πρέπει να εξασφαλίζει ομαλή ροή των εργασιών μελέτης, εργασιών ελέγχων και έναρξης εκτέλεσης των εργασιών, ιδίως μάλιστα για την περίπτωση που οι κατασκευές τουΕργου θα κατατμηθούν σε γεωγραφικά ανεξάρτητα τμήματα, στα οποία θα προωθούνται εργασίες από επί μέρους εργολάβους. 30.2.3.4Εργοταξιακοί χώροι - Μηχανήματα και εγκαταστάσεις Μέσασε εξακόσιεςτριάντα (630)ημερολογιακές ημέρες,ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των εργοταξιακών χώρων, με ανάλυση τουλάχιστον σε τρεις (3) υποφάσεις. Τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, πριν από την προσκόμιση στο Εργο βασικών μηχανημάτων χωματουργικών εργασιών, σκυροδέματος, κατασκευής πασσάλων / διαφραγματικών τοίχων και οδοστρωσίας / ασφαλτικών, θα πρέπει να προσκομιστούν στην Επίβλεψη όλα τα αναγκαία στοιχεία (ΡRΟSΡΕCΤUS, βιβλιογραφία κλπ.) για την ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ τους. Τούτο ισχύει τόσο για τα μηχανήματα κατασκευής των εργασιών του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.), όσο και για τα μηχανήματα κατασκευής των εργασιών των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.). Η Επίβλεψη θα πρέπει να απαντήσει σχετικά με την αποδοχή των προτεινομένων μηχανημάτων μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Η μη απάντηση από την Επίβλεψη ερμηνεύεται ως μη ύπαρξη αντίρρησης (Νο Οbjectiοn). Στο χρονοδιάγραμμα θα είναι δυνατόν να προβλέπονται υποφάσεις περιορισμού της δυναμικότητας και αποκομιδής τμήματος των εγκαταστάσεων / εξοπλισμού για κάθε συγκεκριμένο εργοτάξιο, ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης των εργασιών. 30.2.3.5Εκτέλεση κατασκευών του Εργου (1)Μέσα σε επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το δέκα τέσσερα στα εκατό (14%) του συνόλου των Μελετών-Κατασκευών του Εργου (Κ.Α.Α. και Π.Ε.). (2)Μέσα σε χίλιες ογδόντα (1.080) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πενήντα πέντε στα εκατό (55%) του συνόλου των Μελετών-Κατασκευών του Εργου (Κ.Α.Α. και Π.Ε.). (3)Μέσα σε χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το εβδομήντα ένα στα εκατό (71%) του συνόλου των Μελετών-Κατασκευών του Εργου (Κ.Α.Α. και Π.Ε.).30.2.3.6 Παραγγελίες μηχανημάτων, υλικών, συσκευών, ετοίμων προϊόντων Μέσα σε εννιακόσιες εξήντα (960) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει προσκομίσει στην Επίβλεψη, για προέγκριση της παραγγελίας, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (ΡRΟSΡΕCΤUS, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία), όπως επίσης και δείγματα υλικών, οργάνων και συσκευών που θα ενσωματωθούν στο Εργο. 30 Β ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Κ.Τ.Ε. 30.3Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις των χώρων εκτέλεσης των Κατασκευών του Εργου και των προκαθορισμένου χώρου απόθεσης, εντός δέκα πέντε (15) μηνών από την Εναρξη της Παραχώρησης. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις των χώρων εργοταξίων. 30.3.1Κατεξαίρεση : a.Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από Δυτικό Ακρο μέχρι το Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ, που είναι αναγκαίες για τα έργα για τα οποία έχει ταχθεί η αποκλειστική τμηματική προθεσμία της παραγράφου 30.2.2.(2) της παρούσας, θα έχουν συντελεστεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, από την Εναρξη της Παραχώρησης. b.Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από τον Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Λ. Μαραθώνος) μέχρι και το όριο της ιδιοκτησίας του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ, που είναι αναγκαίες για τα έργα για τα οποία έχει ταχθεί η έκτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία της παραγράφου 30.2.2.6 της παρούσας, θα έχουν συντελεστεί εντός δέκα πέντε (15) μηνών από την Εναρξη Ισχύος της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η Εναρξη της Παραχώρησης καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων μηνών από την κύρωση της, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται, από την ημερομηνία συμπλήρωσης του τετραμήνου, μέχρι την Εναρξη της Παραχώρησης, οπότε και αρχίζει να προσμετράται το εναπομένον ενδεκάμηνο (11μηνο). 30.3.2Μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την Εναρξη της Παραχώρησης, ο Κ.τ.Ε. θα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των έργων, των οποίων έχει αναλάβει την ευθύνη, για το τμήμα Α.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Α.Κ. ΚΥΜΗΣ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εγκατεστημένος ανάδοχος κατασκευής, ή/και άλλος δεν έχει περαιώσει τις παραπάνω εργασίες μέσα στην προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τότε ο Κ.τ.Ε. θα έχει φροντίσει ώστε να καταγγείλει τη(τις) σύμβαση(σεις) του(ων) αναδόχου(ων) κατασκευής, να έχει διακόψει τις εργασίες και να αποδώσει το τμήμα αυτό, με τα ημιτελή έργα, στον Ανάδοχο, για να ολοκληρώσει τις εργασίες, αμειβόμενος για τις εργασίες αυτές από την κατηγορία των Παράλληλων Εργων. Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του κατά τη διαμόρφωση και υποβολή της Προσφοράς του το γεγονός ότι η ανάγκη κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών του τμήματος Α.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Α.Κ. ΚΥΜΗΣ, μέχρι ολοκλήρωσης του τμήματος, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης της παρούσας Σύμβασης (σχεδιασμός Εργου, ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΠΚΕ, ΕΣΥ κλπ.) δεν θεμελιώνει κανενός είδους δικαίωμα του, οικονομικό ή / και παράταση προθεσμίας, πέραν της αμοιβής του από την κατηγορία των Παράλληλων Εργων. Ο Ανάδοχος είναι ενήμερος για το ότι η προβλεπόμενη Κ.Δ. της οδού ΨΥΧΑΡΗ του Α.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ δεν θα κατασκευαστεί και αντ αυτής θα κατασκευαστεί η αρχικά προβλεπόμενη (στην αρχική οριστική μελέτη του γραφείου ΑΘ. ΛΟΥΚΑΚΟΥ) ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ. Η Διάβαση αυτή περιλαμβάνεται στα έργα τα οποία θα κατασκευάσει ο Κ.τ.Ε. με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του. 30.3.3Μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες,από την Εναρξη της Παραχώρησης, ο Κ.τ.Ε. θα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των κυρίων έργων αποχέτευσης ομβρίων, των οποίων έχει αναλάβει την ευθύνη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο(οι) εγκατεστημένος(οι) ανάδοχος(οι) κατασκευής δεν έχει περαιώσει μέσα στην ως άνω προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τις παραπάνω εργασίες των υδραυλικών έργων του Ρ. ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ (25ης ΜΑΡΤΙΟΥ) ΝΟΤΙΑ της Ε.Α. Ε-Σ-Σ και σε τμήμα αυτού, ΒΟΡΕΙΑ της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ, που εκτείνεται μέχρι εξήντα μέτρα (60 μ.) ανάντη του άξονα της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ. τότε ο Κ.τ.Ε. θα έχει φροντίσει ώστε να καταγγείλει τη(τις) σύμβαση(σεις) του(των) αναδόχου(ων) κατασκευής, να έχει διακόψει τις εργασίες και να αποδώσει τα ημιτελή έργα για τα οποία γίνεται λόγος στον Ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης για να ολοκληρώσει τις εργασίες, αμειβόμενος για τις εργασίες αυτές από την κατηγορία των Παράλληλων Εργων. Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του κατά τη διαμόρφωση και υποβολή της Προσφοράς του το γεγονός ότι η ανάγκη κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών των παραπάνω έργων αποχέτευσης μέχρι ολοκλήρωσής τους, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης (σχεδιασμός Εργου, Κ.Μ.Ε., Τ.Σ.Υ., Π.Κ.Ε., Ε.Σ.Υ. κλπ.) δεν θεμελιώνει κανενός είδους δικαίωμά του, οικονομικό ή/και παράταση προθεσμίας, πέραν της αμοιβής του από την κατηγορία των Παράλληλων Εργων. 30.3.4(1)Ο Κ.τ.Ε.θα ολοκληρώσει τηδιαδικασία συντέλεσηςτων απαλλοτριώσεων ή δουλειών : a.Συμπληρωματικών ζωνών εκτέλεσης προσθέτων κατασκευών του Εργου. b.Χώρων εργοταξιακών, λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης κλπ, υπό τον όρο ότι επιτρέπεται τέτοια διαδικασία από την κείμενη Νομοθεσία εντός των προθεσμιών της αμέσως επόμενης υποπαραγράφου (2) Οι ανωτέρω απαλλοτριώσεις / δουλείες που θα γίνονται από τον Κ,τ.Ε., θα ολοκληρώνονται μέσα στους χρόνους που αναφέρονται ακολούθως, οι οποίοι χρόνοι θα μετρώνται από την υποβολή κάθε συγκεκριμένου αιτήματος από τον Ανάδοχο το οποίο θα συνοδεύεται από κτηματολόγιο και πλήρη φάκελο: a.Για απαλλοτριώσεις εκτός Σχεδίου Πόλεως ή για απαλλοτριώσεις που απαιτούν επίσπευση εφαρμογής Ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως : Δέκα πέντε (15) μήνες. b.Για απαλλοτριώσεις που απαιτούν τροποποίηση Ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως : Είκοσι (20) μήνες 30.4Ο Κ.τ.Ε., με τις αρμόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες του, θα διεκπεραιώνει τις κάθε είδους άδειες που εύλογα θα ζητεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Εργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 της παρούσας. 30.5Ο Κ.τ.Ε., διά του Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα πραγματοποιεί τις εγκρίσεις (με ή χωρίς παρατηρήσεις) των Μελετών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος: (1)στις ειδικά οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση (άρθρο 29) και τα Προσαρτήματα, κατά ειδική περίπτωση, προθεσμίες. (2)για την περίπτωση λεπτομερειακών κατασκευαστικών σχεδίων (shοp drawings), διαδικασιών ελέγχων, κατασκευής κλπ., εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών. (3)για την περίπτωση έγκρισης μελετών ή τυχόν απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης, από Υπηρεσίες του Κ.τ.Ε., άλλες από την Υπηρεσία που κατά περίπτωση εποπτεύει ή επιβλέπει, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα συμφωνήσουν εύλογες προθεσμίες. Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν για πλήρεις (χωρίς ελλείψεις) υποβολές. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης, η απόρριψη θα γίνεται εντός των ιδίων προθεσμιών. (4)Για τις μελέτες των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 29 της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πληρότητας, η μελέτη θα επιστρέφεται στα 2/3 των οριζομένων προθεσμιών. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, παρέχει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να εφαρμόσει τη μελέτη σαν να ήταν εγκεκριμένη, χωρίς τούτο να απομειώνει τις ευθύνες του. 30.6Στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας του Κ.τ.Ε. να τηρήσει τις ανωτέρω προθεσμίες προς : α. διάθεση στον Ανάδοχο των χώρων εκτέλεσης των κατασκευών του Εργου. β. διάθεση εργοταξιακών χώρων, χώρων λατομείων, δανειοθαλάμων κλπ. και υπό την επιφύλαξη των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου 35 της παρούσας γ.έγκαιρη έκδοσητων απαιτουμένωναδειών, υπότην . επιφύλαξη του άρθρου 37 της παρούσας. οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών της Περιόδου Τ1 και καθιστούν αναγκαίες τις παρατάσεις των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών ή και της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Τ1. ο Ανάδοχος δικαιούται, πέρα από τις χορηγούμενες από τον Κ.τ.Ε. παρατάσεις και αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 38 της παρούσας. Άρθρο 31 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 31.1Στον Ανάδοχο θα επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινικές ρήτρες για υπαίτια από μέρους του υπέρβαση των συμβατικών του προθεσμιών. 31.2Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του άρθρου 30 Α (παραγρ. 30.1.2) της παρούσας, ορίζεται σε 13,3% της Ανηγμένης Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Εργου (Α.Μ.Η.Α.Ε.) και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες, μέχρις ακόμη 10% της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 26,6% της Α.Μ.Η.Α.Ε.. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η Α.Μ.Η.Α.Ε. προκύπτει, αφού διαιρεθεί, η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Μελετών - Κατασκευών (Τ.Ρ.Ρ.) με τον αριθμό ημερών της μέγιστης συνολικής προθεσμίας (5,0 χρόνια) και αναχθεί με την εφαρμογή συντελεστή (Σ.Α.) που εκφράζει το ποσοστό της συμμετοχής στην αξία αυτή του κόστους της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. (Ρ.Ο.C.) και της Δαπάνης των Παραλλήλων Εργων (Δ.Π.Ε.), με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου : ΡΟC + Δ.Π.Ε. ΣΑ= ----------------LSΡ + Δ.Π.Ε. Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες, χωρίς παρατάσεις και τα ποσά όπως προβλέπονται στην παρούσα. Μετά τη λήξη του χρόνου αυτού, ο Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνεχίσει την επιβολή των ρητρών ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και παράλληλα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, εκτός αν ο Ανάδοχος ζητήσει να του επιβληθεί έκπτωση, οπότε θα διακοπεί η επιβολή ποινικών ρητρών και ο Κτ.Ε. θα κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η σύμφωνα με τα παραπάνω έκπτωση του Αναδόχου δημιουργεί υπέρ του Κ.τ.Ε. και δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης. 31.3·Ποινικές Ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των αποκλειστικώντμηματικών προθεσμιών του άρθρου 30 Α της Σύμβασης. Οι Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του άρθρου 30Α της παρούσας, για τις οποίες οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες, ορίζονται ως ακολούθως, σύμφωνα με τον πίνακα 1-31 Ειδικά για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία της παραγράφου 30.2.2.6 (έκτη αποκλειστική προθεσμία), η ποινική ρήτρα ορίζεται με τα αυτά ως ανωτέρω ποσοστά υπολογιζόμενα όμως επί της Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Εργου (Μ.Η.Α.Ε.) δηλαδή με συντελεστή αναγωγής 1, η οποία προκύπτει από την διαίρεση της δηλωθείσας από τον Ανάδοχο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Μελετών - Κατασκευών (Τ.Ρ.Ρ.) διά του αριθμού ημερών της μέγιστης συνολικής προθεσμίας (5,0 χρόνια). ΠΙΝΑΚΑΣ 1-31 Πίνακας κατανομής Συνολικού Ποσοστού Ποινικών Ρητρών των Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών (Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς Περιόδου Τ1) α/α 1 Αποκλειστική τμηματική προθεσμία ενδεικνυόμενης παραγράφου του άρθρου 30 της Σύμβασης Οριζόμενη προθεσμία (ημερολογ. ημέρες) Ημερήσια ποινική ρήτρα Ποινικές ρήτρες ως ποσοστό του ΤΡΡ για υπέρβαση κατά 20·/. κάθε προθεσμίας Συντελεστής αναγωγής Συνολικές ποινικές ρήτρες ως ποσοστό του Τ.Ρ.Ρ. για υπέρβαση κατά 20% κάθε προθεσμίας Ποσοστό ΜΗΑΕ για υπέρβαση μέχρι 10% της ενδεικνυόμενης προθεσμίας Ποσοστό ΜΗΑΕ για υπέρβαση πάνω από 10% και έως 20% της ενδεικνυόμενης προθεσμίας Παρ.30.2.2.1. 120 0,30% 0,60% 0,0074% ΣΑ Παρ.30.2.2.2. 270 0,85% 1,70% 0,0472% ΣΑ 3 Παρ.30.2.2.3. 750 1,30% 2,60% 0,2003% ΣΑ 4 Παρ.30.2.2.4. 930 1,10% 2,20% 0,2102% ΣΑ 5 Παρ.30.2.2.5. 1.080 1,75% 3,50% 0,3883% ΣΑ 6 Παρ.30 ?,? 6. 1.270 4,35% 8,70% 1,1351% 1,00 7 Παρ.30.2.2.7 1.460 1,65% 3,30% 0,3541% Σ.Α. Σύνολο 2,3426% Μετά τη λήξη του χρόνου της κάθε μιας αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, ο Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνεχίσει την επιβολή ρητρών ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και παράλληλα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης. 31.4ΠοινικέςΡήτρεςγιαυπαίτιαυπέρβαση των Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών. 31.4.1Οι Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών θα έχουν συνολικό ύψος ίσο προς το 1% της Ανηγμένης Συνολικής Αξίας Εργου Μελετών - Κατασκευών (Α.Τ.Ρ.Ρ.) της και κατανέμονται ως ακολούθως, σύμφωνα με τον Πίνακα 2-31: ΠΙΝΑΚΑΣ 2-31 Πίνακας κατανομής Συνολικού Ποσοστού Ποινικών Ρητρών των Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών (Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς Περιόδου Τ1) α/α Ενδεικτική τμηματική προθεσμία ενδεικνυόμενης χορογράφου του άρθρου 30 της Σύμβασης Οριζόμενη προθεσμία (ημερολογ. ημέρες) Ημερήσια ποινική ρήτρα Ποινικές ρήτρες ως ποσοστό του ΤΡΡ για υπέρβαση κατά 20% κάβε προθεσμίας 0,0209% Συντελεστής Προσαρμογής Συνολικές ποινικές ρήτρες ως ποσοστό του Τ.Ρ.Ρ. για υπέρβαση κατά 20% κάθε προθεσμίας Ποσοστό ΜΗΑΕ για υπέρβαση μέχρι 10% της ενδεικνυόμενης προθεσμίας Ποσοστό ΜΗΑΕ για υπέρβαση πάνω από 10% και έως 20% της ενδεικνυόμενης προθεσμίας 1,12% 1 Παρ.30.2.3.2.(1) 120 1,06% ΣΑ 2 Παρ.30.2.3.2.(2) 180 1,06% 1,12% 0,0315% ΣΑ 3 Παρ.30.2.3.2.(3) 270 1,06% 1,12% 0,0472% ΣΑ 4 Παρ.30.2.3.3. 120 1,06% 1,12% 0,0209% ΣΑ 5 Παρ.30.2.3.4. 630 1,06% 1,12% 0,1102% ΣΑ 6 Παρ.30.2.3.5.(1) 720 1,06% 1,12% 0,1259% ΣΑ 7 Παρ.30.2.3.5.(2) 1.080 1,06% 1,12% 0,1889% ΣΑ 8 Παρ.30.2.3.5.(3) 1.440 1,06% 1,12% 0,2518% ΣΑ 9 Παρ.30.2.3.6. 960 1,06% 1,12% 0,2064% ΣΑ Σύνολο 1,0034% 31.5Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας. 31.5.1Οι Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας καθορίζονται σε 20.000 ΕCU ανά ημερολογιακή ημέρα. 31.6Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και παρακρατούνται από το λαβείν του Αναδόχου (από την τυχόν υπάρχουσα συμβολή του Κ.τ.Ε.. ή/και από την πληρωμή των δαπανών Παράλληλων Εργων). Με ίδια απόφαση αίρονται οι Ποινικές Ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, αν το Εργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. Άρθρο 32 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 32.1ΓΕΝΙΚΑ Για τις έννοιες και τις διαδικασίες εκτέλεσης των : (1)Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (Δ.Π.Χ.) (2)Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών του Εργου (Β.Π.Ε.) (3)Προσωρινής Παραλαβής του Εργου (4)Χρόνου Εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του Εργου (5)Οριστικής Παραλαβής του Εργου ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, και ειδικότερα τα άρθρα 56, 52, 53, 54 και 55 του Π.Δ. 609/85, με τις παρακάτω αναφερόμενες παρεκκλίσεις και εξειδικεύσεις. 32.2ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Β.Π.Ε.) 32.2.1Εργα του ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Κ.Α.Τ.) Βεβαιώσεις Περάτωσης Εργασιών (Β.Π.Ε.), για έργα που περιλαμβάνονται στο Κ.Α.Τ., θα εκδίδονται : (1)Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η, κατά το άρθρο 13 της παρούσας, μείωση των εγγυήσεων του Αναδόχου για καλή εκτέλεση. (2)Μετά το πέρας των κατασκευών των έργων, για τα οποία έχουν ταχθεί αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (περιλαμβανομένων όλων των σχετικών μελετών, ερευνών και τυχόν αναγκαίων παρακολουθημάτων, ακίνητου και κινητού εξοπλισμού κλπ.) ως ακολούθως : a)Παραλλαγή και διαπλάτυνση Αυτ/μου ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Εργα Τ.Ο.) b)(Ι) Οριστική παραλλαγή υπάρχουσας Σ.Γ. και Νέος Σ.Σ.ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ στηγραμμή Η.Σ.ΑΠ. (Εργα Τ.Ο.) (Π)Οριστική παραλλαγήυπάρχουσας Σ.Γ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Εργα Τ.Ο.) (ΠΙ)Υποδομή Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ -ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Εργα Τ.Ο.). c) Τμήμα Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). α) Τμήμα Α/Κ ΡΑΦΗΝΑΣ - Α/Κ ΚΑΤΕΧΑΚΗ Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) Οι Β.Π.Ε. θα εκδίδονται όταν τα έργα είναι έτοιμα για λειτουργία εκμετάλλευσης ή έτοιμα για τη μεταβίβασή τους στους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς για τη συνέχιση /ολοκλήρωση των εργασιών από αυτούς. (3)Μετά το πέρας όλων των μελετών και κατασκευών του Εργου (περιλαμβανομένων και των παρακολουθημάτων, ακίνητου και κινητού εξοπλισμού κλπ.) και όταν το συνολικό Εργο είναι έτοιμο προς λειτουργία και εκμετάλλευση. (4)Στη λήξη της συμβατικής Περιόδου Παραχώρησης των έργων του Κ.Ε.Π. (5)Στη λήξη του χρόνου εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π. και των έργων Τ.Ο. (6)Για κάθε καταβολή της συμβολής του Κ,τ.Ε. στο κατ αποκοπήν τίμημα. 32.2.2Παράλληλα Εργα (Π.Ε.) Βεβαιώσεις Περάτωσης Εργασιών (Β.Π.Ε.), για τα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ, θα εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 609/85, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις : (1)Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η, κατά το άρθρο 13 της παρούσας, μείωση των εγγυήσεων του Αναδόχου για καλή εκτέλεση. (2)Μετά το πέρας των κατασκευών των τμημάτων για τα οποία έχουν ταχθεί αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, όπως γίνεται αναφορά στην παραπάνω παράγραφο 32.2.1 .(2). Η έκδοση Β.Π.Ε.. για οποιεσδήποτε από τις παραπάνω κατασκευές, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων, τόσο αυτών που περιλαμβάνονται στο Κ.Α.Τ., όσο και εκείνων από ταΠ.Ε. των οποίων η κατασκευήσυναρτάται καιεπηρεάζει την κατασκευή, λειτουργία των αντίστοιχων έργων του Κ.Α.Τ. (3)Μετά το πέρας όλων των μελετών και κατασκευών του Εργου (περιλαμβανομένων και των παρακολουθημάτων ακίνητου και κινητού εξοπλισμού κλπ.) και όταν το συνολικό Εργο είναι έτοιμο προς λειτουργία και εκμετάλλευση. Και για την περίπτωση αυτή ισχύει το αλληλένδετο των έργων του Κ.Α.Τ. με τα Π.Ε. για την έκδοση Β.Π.Ε., κατ αναλογία με τα συμφωνούμενα ανωτέρω παραγρ. 32.2.2.(2). (4)Στη λήξη της συμβατικής περιόδου Παραχώρησης των έργων του Κ.Ε.Π. (που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Π.Ε.). (5)Στη λήξη του χρόνου εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π., (παραγρ. 32.5.1) και έργων Τ.Ο. (παραγρ. 32.5.2). 32.2.3Διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με τις Β.Π.Ε. (1) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Β.Π.Ε., από τις αναφερόμενες στις υποπαραγρ. 32.2.1.(1), (2) και (3) και 32.2.2.(1), (2) και (3) απαιτείται (κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 609/85), έγγραφη όχληση του Αναδόχου. Ειδικότερα για την περίπτωση Β.Π.Ε. των υποπαραγρ. 32.2.1.(2) και (3) και 32.2.2.(2) και (3), γίνεται μνεία ότι ο Ανάδοχος και η Επίβλεψη θα συνεργαστούν στενά ώστε η διαδικασία έκδοσης των Β.Π.Ε. να συγχρονιστούν με την αντίστοιχη Διοικητική Παραλαβή για Χρήση (Δ.Π.Χ.), χωρίς τούτο να σημαίνει ότι τοπικά υπάρχει αλληλεξάρτηση των πράξεων έκδοσης Β.Π.Ε. και Δ.Π.Χ. (2)Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) της παρούσας παραγράφου, η προθεσμία του Ανεξάρτητου Μηχανικού για την έκδοση Β.Π.Ε. είναι ένας μήνας από της υποβολής της σχετικής όχλησης του Αναδόχου, εκτός από την Β.Π.Ε. των παραγρ. 32.2.1.(4) και 32.2.2.(4) (που ταυτίζονται), στις οποίες η προθεσμία του Κ.τ.Ε. είναι ένας μήνας από τη λήξη της συμβατικής Περιόδου Παραχώρησης. (3)Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις για την έκδοση Β.Π.Ε., εφόσον είναι μία από αυτές που αναφέρονται στις παραγρ. 32.2.1.(1) έως και (5) ή/και 32.2.2.(1) έως και (5), τότε η Β.Π.Ε. εκδίδεται με παρατηρήσεις, ήτοι με καταγραφή των ελλείψεων, ενδεικτική ή περιοριστική, ή εκδίδεται έγγραφο της Επίβλεψης ανάλογου περιεχόμενου. Αφού ο Ανάδοχος αποκαταστήσει τις ελλείψεις, επανυποβάλλει την αίτηση και η Επίβλεψη έχει άλλον ένα μήνα για την έκδοση της Β.Π.Ε. Τούτο επαναλαμβάνεται μέχρις ότου προκύψει Β.Π.Ε. χωρίς παρατηρήσεις, που αυτή και μόνο παράγει οποιοδήποτε έγκυρο αποτέλεσμα. (4) Για την Β.Π.Ε. της υποπαραγρ. 32.2.1.(6) ισχύουν τα επόμενα: a.Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έχει προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την όχληση του Αναδόχου. Ειδικά όμως για την Β.Π.Ε. έκαστου έκτου μήνα από την ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης, η προθεσμία αυτή συμφωνείται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την όχληση του Αναδόχου. b.Τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν μη ουσιώδεις παραλείψεις δεν αναστέλλουν τα έννομα αποτελέσματα κατά το μέρος (και μόνον αυτό) που αφορούν την συνδεόμενη καταβολή της συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κατ Αποκοπήν Τίμημα, ο Ανάδοχος όμως οφείλει να άρει τις παραλείψεις, το αργότερο μέχρι την έκδοση της χρονικά επόμενης Β.Π.Ε., που αφορά την επόμενη καταβολή. c Για παρατηρήσεις επί της πληρότητας των επιμετρήσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 33 [παρ. 33.3(2) για καταβολές της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ,τ.Ε. στο Κ.Α.Τ., που ισχύουν και για τα Π.Ε., σύμφωνα με την παραγρ. 33.7.1 (2) της παρούσας]. 32.3ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑ ΧΡΗΣΗ (Δ.Π.Χ.) 32.3.1Διοικητική Παραλαβή για Χρήση (Δ.Π.Χ.) θα γίνει στις παρακάτω διακεκριμένες περιπτώσεις : (1) Οταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των τμημάτων για τα οποία, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον Κ.τ.Ε., έχει ταχθεί με την παρούσα στον Ανάδοχο (άρθρο 30 Α της παρούσας) αποκλειστική τμηματική προθεσμία και τα σχετικά έργα: a.Παραλλαγής και διαπλάτυνσης αυτ/μου ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι έτοιμα προς χρήση και λειτουργία από το Κοινό (έργα Τ.Ο.) b.(Ι) Οριστικήςπαραλλαγής καιΝέου Σ.Σ.ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ τηςΣ. ΓραμμήςΗ.Σ.Α.Π. είναι έτοιμα να παραδοθούν στον Η.Σ.Α.Π. για λειτουργία από το κοινό (Εργα Τ.Ο.) (Π) Οριστικής παραλλαγής υπάρχουσας Σ.Γ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ είναι έτοιμα προς χρήση και λειτουργία από το Κοινό (Εργα Τ.Ο.) (ΠΙ) Υποδομής Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα ΘΡΙΑΣΙΟΥ -ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ είναι έτοιμα να παραδοθούν στον Ο.Σ.Ε. (Εργα Τ.Ο.) c Του τμήματος Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ είναι έτοιμα προς χρήση και λειτουργία από το Κοινό (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). α. Του τμήματος Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ - Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ είναι έτοιμα προς χρήση και λειτουργία από το Κοινό (Εργα Κ.Ε.Π. ,Τ.Ο. και Π.Ε.). (2)a.Οταν τελειώσουν όλες οι Κατασκευές της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και το Εργο είναι έτοιμο προς λειτουργία και χρήση στο σύνολο του από το Κοινό (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). Η Δ.Π.Χ. της παρούσας παραγράφου και των ανωτέρω υποπαραγράφων 32.3.2 (1c) και (1d), συνεπάγεται δικαίωμα των εγγυητών των δανείων του Αναδόχου για την Περίοδο Μελετών -Κατασκευών, να ζητήσουν την συνολική ή μερική αντίστοιχα υποκατάστασή τους από τον Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές δανειακές και εγγυητικές συμβάσεις (Προσαρτήματα 10, 11 και 12 της παρούσας) και κατ αναλογία του κόστους κατασκευής των αντιστοίχων τμημάτων. (3)Οταν η συμβατική Περίοδος Παραχώρησης έχει λήξει και γίνεται μεταβίβαση όλου του Εργου του Κ.Ε.Π. (με τον μόνιμο και κινητό εξοπλισμό του) στον Κ.τ.Ε. 32.3.2Στις περιπτώσεις των παραπάνω υποπαραγράφων 32.3.1 .(1) και (2) η Δ.Π.Χ. θα γίνει έπειτα από όχληση του Αναδόχου, που θα πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας (για το κοινό) και Εκμετάλλευσης του Εργου, ή παράδοσης των έργων στον ενδιαφερόμενο Οργανισμό [για την περίπτωση των υποπαράγρ. 32.3.1.b.(ΙΙΙ)]. Ο Ανάδοχος μπορεί να συνεχίζει τις εργασίες τελειωμάτων μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη Λειτουργίας των τμημάτων ή του συνόλου του Εργου, ή της παράδοσης στον Ο.Σ.Ε., όπως προαναφέρθηκε. Η Επίβλεψη στο τελευταίο τριήμερο θα κάνει τις τελικές επιθεωρήσεις και θα πραγματοποιήσει τις Δ.Π.Χ. μόνον όταν δεν υπάρχουν πλέον ελλείψεις, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικές με την ασφάλεια των χρηστών του Εργου. Για την περίπτωση μεταβίβασης στον Ο.Σ.Ε. [παραγρ. 32.3.1.b.(ΙΙΙ)] οι απαιτήσεις σχετίζονται με την ολοκλήρωση των έργων από τον Ανάδοχο, σε όσο βαθμό έχουν προβλεφθεί από τους όρους δημοπράτησης. 32.3.3Στην περίπτωση της υποπαραγρ. 32.3.1.(3), η Δ.Π.Χ. αποτελεί μέρος του Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής μεταξύ Αναδόχου και Κ,τ.Ε. 32.3.4Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος προγραμματίζει να προβεί σε ενωρίτερη (σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα) τμηματική (γεωγραφικά) ολοκλήρωση των εργασιών συγκεκριμένων γεωγραφικών ενοτήτων του Εργου, λόγω επιζητούμενης ενωρίτερης έναρξης είσπραξης διοδίων ή/και για άλλους τυχόν προβλεπόμενους από τις δανειακές συμβάσεις λόγους, τότε είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του προς τον Κ.τ.Ε. και μετά από έγκριση αυτής, να γίνει έκδοση Δ.Π.Χ. για το(τα) συγκεκριμένο(α) προγραμματιζόμενο(α) τμήμα(τα), υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις για την έκδοση Δ.Π.Χ. Σχετικά αναφέρεται ότι ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να μην επιτρέψει την έκδοση Δ.Π.Χ. αν : Δεν έχει γίνει ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου τμήματος σε βαθμό που να μη δημιουργεί οχλήσεις σε σοβαρούς άξονες κυκλοφορίας (Δηλαδή θα απαιτείται να έχει γίνει ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων για το συγκεκριμένο τμήμα κυκλοφοριακών κλάδων ανισόπεδων κόμβων κλπ.). Δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους, ή κατ ελάχιστον σε βαθμό που να ικανοποιεί την Υπηρεσία, τα προβλεπόμενα (ή/και τυχόν πρόσθετα που θα προκύψουν ως αναγκαία λόγω της τμηματικής κατασκευής) έργα ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, που είναι συνυφασμένα με τα τμήματα για τα οποία γίνεται ενωρίτερη απόδοση στην κυκλοφορία. Δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία υπαρχόντων κυκλοφοριακών αξόνων από την προσέλκυση πρόσθετης κυκλοφορίας ή άλλη σχετική επιβάρυνση που θα προκύψει από αυτή καθεαυτή την τμηματική λειτουργία του Εργου, εφ* όσον αυτό υποστηρίζεται από σχετική κυκλοφοριακή μελέτη. Υπάρχουν άλλοι σχετικοί λόγοι που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των χρηστών των έργων. Για την παρούσα περίπτωση η έκδοση της Δ.Π.Χ. μπορεί να περιορίζεται στα τμήματα των ακραίων γεωγραφικών ενοτήτων (Αi) που είναι αναγκαία για την τμηματική λειτουργία των έργων, όπως αυτά θα προσδιοριστούν σε σχετική μελέτη που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. 32.4ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 32.4.1Θα γίνει Προσωρινή Παραλαβή για τις παρακάτω περιπτώσεις : (1) Για τις κατασκευές των έργων (μαζί με τις συναφείς μελέτες, έρευνες και τα αναγκαία παρακολουθήματα, εξοπλισμό κλπ.), στα τμήματα για τα οποία έχουν ταχθεί αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες : a. Παραλλαγή και διαπλάτυνση αυτ/μουΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕργαΤ.Ο.) b. (Ι) Οριστική παραλλαγή υπάρχουσας Σ.Γ. και Νέος Σ.Σ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ της Σ. Γραμμής Η.Σ.Α.Π. (Εργα Τ.Ο.) (Π)Οριστική παραλλαγήυπάρχουσας Σ.Γ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Εργα Τ,Ο.) (ΠΙ) Υποδομή Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ -ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Εργα Τ.Ο.) cΤμήμα Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) α.Τμήμα Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ - Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) (2)Για το σύνολο των μελετών, ερευνών και κατασκευών του Συνολικού Εργου (με τα παρακολουθήματα, τον εξοπλισμό κλπ.), δηλαδή όλων των εργασιών της Περιόδου Μελετών -Κατασκευών (Τ1). (3)Για τα έργα Κ.Ε.Π. (με τα παρακολουθήματα, εξοπλισμό κινητό και ακίνητο κλπ.), όπως έχουν συντηρηθεί και λειτουργούν αμέσως μετά τη λήξη της συμβατικής Περιόδου Παραχώρησης (Περίοδος Τ2). 32.4.2Κάθε Προσωρινή Παραλαβή Εργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα προϋποθέτει την πλήρη αποπεράτωση και εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση της σχετικής Β.Π.Ε. 32.4.3Ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου συντελείται αυτοδίκαια η Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, ορίζεται για την παρούσα Σύμβαση σε 6 μήνες, που προσμετρούνται από τη σχετική έγγραφη όχληση του Αναδόχου, αντί των 30 ημερών, και εφόσον έχει εκδοθεί προ μηνός ή ενωρίτερα Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών χωρίς παρατηρήσεις. Η κατά την ίδια παράγραφο έννοια της τελικής επιμέτρησης για την περίπτωση της Προσωρινής Παραλαβής του Συνολικού Εργου [παραγρ. 32.4.1 .(2)] διαστέλλεται και περιλαμβάνει: (1)Το Μητρώο του Εργου (2)Τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας 32.4.4Για τα τμήματα ενωρίτερης απόδοσης σε λειτουργία, για τα οποία γίνεται αναφορά στην παραπάνω παράγραφο 32.3.4 για έκδοση Δ.Π.Χ., θα είναι δυνατόν, μετά την έκδοση Δ.Π.Χ., να γίνει και προσωρινή παραλαβή αυτών, κατ αναλογίαν των όσων αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο 32.4.1.(1) και τις λοιπές υποπαραγράφους 32.4.2 και 32.4.3 της παραγράφου 32.4 του παρόντος άρθρου. 32.5ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 32.5.1Οριστική παραλαβή θα γίνει για τις παρακάτω διακεκριμένες περιπτώσεις : (1) Για τις κατασκευές των επί μέρους έργων (με τις συναφείς μελέτες, έρευνες και τα αναγκαία παρακολουθήματα, εξοπλισμό κλπ. των αντιστοίχων τμημάτων) για τα οποία θα έχει γίνει η Προσωρινή Παραλαβή της παραγράφου 32.4.1.(1). δηλαδή στα τμήματα : a.Παραλλαγή και διαπλάτυνση αυτ/μου ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Εργο Τ.Ο.) b.(Ι) Οριστική παραλλαγή υπάρχουσας Σ.Γ. και έργα Νέου Σ.Σ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ στη Σ. Γραμμή Η.Σ.Α.Π. (Εργα Τ.Ο.) (Π)Οριστική παραλλαγήυπάρχουσας Σ.Γ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Εργα Τ.Ο.) (ΙΙΙ) Υποδομή Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Εργα Τ.Ο.) cΤμήμα Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) d.Τμήμα Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ - Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) (2)Για το σύνολο των μελετών, κατασκευών κλπ. για τα οποία θα έχει γίνει Προσωρινή Παραλαβή της παραγρ. 32.4.1.(2) (Εργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) (3)Για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ήτοι γι αυτές που έχουν λήξει με την Περίοδο Παραχώρησης, καθώς και εκείνες που απορρέουν από την επί δύο πρόσθετα χρόνια συντήρηση του Εργου. 32.5.2Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η οριστική παραλαβή θα γίνει έπειτα από έγγραφη όχληση του Αναδόχου. Ο χρόνος, μετά την παρέλευση του οποίου συντελείται αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε 6 μήνες, που προσμετρώνται από την υποβολή της ανωτέρω έγγραφης όχλησης από τον Ανάδοχο. 32.5.3Η έγγραφη όχληση του Αναδόχου για την Οριστική Παραλαβή των περιπτώσεων 32.5.1 (1) και (2) μπορεί να γίνει αμέσως μετά την πραγματοποίηση της αντίστοιχης Προσωρινής Παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις, ή την ικανοποίηση των παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής από τον Ανάδοχο. 32.5.4Η Οριστική Παραλαβή των περιπτώσεων των παραγρ. 32.5.1.(1) και (2) παράγει έγκυρα αποτελέσματα αποκλειστικά και μόνον ως προς : (1)Την οποιαδήποτε οικονομική εκκαθάριση τυχόν λαβείν του Αναδόχου. (2)Την απόσβεση των εγγυήσεων των παραγρ. 13.1.1.1 και 13.1.1.3 του άρθρου 13 της παρούσας. Οι λοιπές ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση ουδόλως απομειώνονται. 32.5.5 Η έγγραφη όχληση του Αναδόχου για την οριστική παραλαβή της περίπτωσης της παραγρ. 32.5.1.(3) μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη λήξη του Χρόνου Εγγύησης έργων Κ.Ε.Π. (ΧΕΚΕΠ)· 32.5.6 Για τα τμήματα ενωρίτερης απόδοσης σε λειτουργία, για τα οποία γίνεται αναφορά στην παραπάνω παράγραφο 32.3.4 για έκδοση Δ.Π.Χ., θα είναι δυνατόν, μετά την Προσωρινή Παραλαβή τους για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 32.4.4, να γίνει και Οριστική Παραλαβή τους, κατ αναλογίαν των, όσων αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο 32.5.1.(1) και τις λοιπές υποπαραγράφους 32.5.2 μέχρι και 32.5.5 της παραγράφου 32.5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 33 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 33.1ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . (1) Ο Κ.τ.Ε. θα συμβάλλει με ένα κεφάλαιο (συντομογραφούμενο ως Ρ.Ο.C.) στην χρηματοδοτική κάλυψη μέρους των δαπανών ερευνών, μελετών και κατασκευών του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, για το οποίο έχει προσδιοριστεί στην προσφορά του Αναδόχου ένα Κατ Αποκοπήν Τίμημα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί στην Ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 34.1.1.1 (2) της παρούσας. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 1994 του αθροίσματος των καταβολών του Κ.τ.Ε. στο χρονικό επίπεδο αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994, αποτέλεσε στοιχείο του διαγωνισμού και προσδιορίζεται με την Προσφορά του Αναδόχου στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) ΕCU σε Παρούσα Αξία 30-6-1994. Η καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής θα γίνει από τον Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, στο άρθρο 18 και στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. 33.1.1Ολα τα χρησιμοποιούμενα χρηματικά μεγέθη του Κατ Αποκοπήν Τιμήματος (LSΡi, Βki κλπ.) και των αντίστοιχων επιζητουμένων καταβολών (ποσών) εκ μέρους του Κ.τ.Ε., που προκύπτουν ως ποσοστά του ΡΟC, αναφέρονται σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ του χρόνου πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εκροών. 33.1.2Η γεωγραφική κατανομή της Χρηματοδοτική Συμβολής του Κ,τ.Ε. στοΚατ Αποκοπήν Αντικείμενογίνεται ωςακολούθως, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου: (1) Για συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, στις οποίες θα κατασκευαστούν και πρόσθετα σιδηροδρομικά έργα, τα οποία επιβαρύνουν τις δαπάνες της περιόδου Μελετών -Κατασκευών, κατατασσόμενα στην κατηγορία των έργων Τ.Ο., αλλά που περιλαμβάνονται στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, ο Κ.τ.Ε. συμβάλει χρηματοδοτικά με αυξημένο ποσοστό της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, όπως αυτή συμφωνείται με την παρούσα Αυτές οι γεωγραφικές ενότητες ονομάζονται ενότητες ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Α.Χ.Σ.) και το άθροισμα της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ,τ.Ε. είναι : S(ΡΟCi1)= 0,25 . ΡΟC όπου : ΡΟCi1 = Χρηματοδοτική συμβολή του Κ,τ.Ε. στην κάθε γεωγραφική ενότητα Αi1 από τις ενότητες Α.Χ.Σ. (Αυτή προσδιορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό του ΡΟC στον παρακάτω πίνακα 1-33). S(ΡΟCi1)= Το άθροισμα όλων των ΡΟCi1 i1= Δείκτης γεωγραφικών ενοτήτων Αi1 (Α.Χ.Σ.) που παίρνει τις τιμές 1, 6, 7και 9 ΡΟC= Το Σύνολο της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε., που πραγματοποιείται με σειρά καταβολών, σε .ΕCU, σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου. (2) Για τις υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, η κατανομή του υπόλοιπου ποσοστού της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. γίνεται κατ αναλογία προς τα επί μέρους κατ αποκοπήν τιμήματα των αντιστοίχων γεωγραφικών ενοτήτων ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Σ.Χ.Σ.). Δηλαδή είναι : S(ΡΟCi2)= 0,75 . ΡΟC καιΡΟCi2 = 0,75 . ΡΟC . [LSΡi2 / S(LSΡi2)] Οπου τα νέα σύμβολα σημαίνουν : ΡΟCi2= Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ,τ.Ε. στην κάθε γεωγραφική ενότητα Αi2 από τις ενότητες Σ.Χ.Σ. i2= Δείκτης γεωγραφικών ενοτήτων Σ.Χ.Σ. που παίρνει τις τιμές 2 έως και 5, 8, 10 έως και 25 LSΡi2= ΜερικόΚατΑποκοπήνΤίμημαΠεριόδουΜελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου, για την κάθε γεωγραφική ενότητα Αi2 από τις ενότητες Σ.Χ.Σ. S(LSΡi2)= Αθροισμα όλων των LSΡi2 (3)Η κατανομή της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στις γεωγραφικές ενότητες Αi1 (Α.Χ.Σ.)γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ1-33 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Κ.τ.Ε. ΣΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Α.Χ.Σ.) α/α Γεωγραφικής Ενότητας Γεωγραφική Ενότητα Χρηματοδοτική Συμβολή ΡΟCi1 (ποσοστό του ΡΟC) Α1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ 10,5 % Α6 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΖΕΦΥΡΙ 6.0 % Α7 ΖΕΦΥΡΙ - ΑΧΑΡΝΕΣ 6,0 % Α9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 2.5 % Σύνολο 25.0 % 33.1.3Από τηνχρηματοδοτική συμβολήτουΚ.τ.Ε.γιατηνκάθεΓεωγραφική Ενότητα ΡΟCi, ποσοστό (m) πέντε στα εκατό (5%) αυτής, που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα 2-33, θα καταβληθεί μετά την Οριστική Παραλαβή των Εργων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου (Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει το παρακρατούμενο ποσοστό με ισόποση εγγυητική επιστολή. ΠΙΝΑΚΑΣ 2-33 ΠΟΣΟΣΤΟ (m) ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΟCi) ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ α/α Γεωγραφικής Ενότητας Γεωγραφική Ενότητα m (Ποσοστό του ΡΟCi) m1 (Εργα Κ.Ε.Π.) m2 (Εργα Τ.Ο.) (Σύνολο) Α1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2.0 % 3.0% 5,0 % Α6 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΖΕΦΥΡΙ 2,5 % 2,5 % 5,0 % Α7 ΖΕΦΥΡΙ - ΑΧΑΡΝΕΣ 1.5 % 3.5 % 5,0 % Α9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 3,0 % 2,0 % 5,0 % Α2+Α5, Α8 &Α10;+Α25 Λοιπές 4,0 % 1,0% 5,0 % 33.2Για κάθε μία από τις γεωγραφικές ενότητες Αi1 ή Αi2, η συνολική χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε. (ΡΟCi1, ΡΟCi2) κατανέμεται αναλογικά προς την πρόοδο των εργασιών της κάθε Οικογένειας ομοειδών εργασιών(Βk, όπως αυτές αναλύονταιστο Προσάρτημα 2 της παρούσας. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. για την ολοκλήρωση της κάθε Οικογένειας ομοειδών εργασιών Βk, σε κάθε γεωγραφική ενότητα Αi, είναι ανάλογη προς το ποσοστό της δαπάνης της συγκεκριμένης Οικογένειας ομοειδών εργασιών σε σχέση με το επί μέρους Κ.Α.Τ. της γεωγραφικής ενότητας, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην Προσφορά του Αναδόχου. Δηλαδή είναι: ΡΟCki = [Βki/S(Βki).ΡΟCi όπου : ΡΟCki= Χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε. για το σύνολοτων εργασιών τηςοικογένειας ομοειδών εργασιών Βk της γεωγραφικής ενότητας Αi (Αi1 ή Αi2). Βki= Δαπάνη,κατάτηνπροσφορά, της εξεταζόμενης οικογένειαςομοειδών εργασιών Βk, της γεωγραφικής ενότητας ΑiS(Βki) = Αθροισμα δαπανών, κατά την προσφορά τουΑναδόχου, τουσυνόλου των οικογενειών ομοειδών εργασιών Βk, της γεωγραφικής ενότητας Αi. ΡΟCi= ΧρηματοδοτικήΣυμβολή τουΚ.τ.Ε.σε κάθε γεωγραφική ενότητα Αi (Αi1 ή Αi2), όπως προκύπτει από την παράγραφο 33.1.2 της παρούσας. 332.1Κάθε καταβολή θα γίνεται (ανακεφαλαιωτικά) εντόςτακτού χρόνου από την περάτωση συγκεκριμένου ποσοστού (Ν) της κάθε οικογένειας ομοειδών εργασιών (Βki), της κάθε γεωγραφικής ενότητας Αi, δηλαδή Ν. Βki. Η πρόοδος των παραπάνω εργασιών Ν.Βki για κάθε γεωγραφική ενότητα Αi, θα βεβαιώνεται από τον Επιβλέποντα, με έκδοση Β.Π.Ε. 33.3(1)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της κάθε καταβολής είναι: a. (Ι) Βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας, πληρωμών υπέρ τρίτων κλπ., δηλαδή εκείνες που προβλέπει η Νομοθεσία για πληρωμές κατασκευών Δημοσίων Εργων. (Π) Σημειώνεται ότι πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του Εργου, θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικάκαιταπαραστατικά καταβολής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό έξη τοις χιλίοις (6%ο), που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). b. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών από τον Επιβλέποντα, στην οποία θα περιλαμβάνονται εγκριτικές αποφάσεις των μελετών. Οι εγκριτικές αποφάσεις/βεβαιώσεις επί των μελετών θα βεβαιώνουν ανεπιφύλακτα ότι ή μελέτη του έργου για το οποίο γίνεται πληρωμή, είναι ποιοτικά άρτια και έχει γίνει σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές. Αν τυχόν υπάρχουν διαφωνίες επί της αρτιότητας των μελετών, ανεξάρτητα από τις άλλες επιπτώσεις, τότε θα γίνεται, κατά την κρίση της Επίβλεψης, αποτίμηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των σχετικών μελετών και των επηρεαζομένων από αυτές εργασιών στην πρόοδο των εργασιών των αντίστοιχων οικογενειών ομοειδών εργασιών και αντίστοιχη μείωση της καταβολής, μέχρι την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων/βεβαιώσεων χωρίς επιφυλάξεις, ή μέχρι την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 της παρούσας. c. Επιμετρήσεις για τις ποσότητες εργασιών του τμήματος των Εργων του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, για τα οποία γίνεται η καταβολή και αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που αντιστοιχούν στις εργασίες αυτές, όπως θα προκύπτουν από το σύστημα ποιοτικού ελέγχου που θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα Προσαρτήματα της παρούσας. (2)Σημειώνεται ότι μη ουσιώδεις παραλείψεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων της παραγρ. 33.3 (1) c (και μόνον αυτής) δεν αναστέλλουν την καταβολή. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τέτοιες ελλείψεις μέχρι την επόμενη καταβολή. Αν παραλείψει τούτο αναστέλλεται η επόμενη καταβολή. Στην τελευταία περίπτωση επί διαφωνιών σχετικά με τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου θα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παραγρ. 33.3.(1) b για τις μελέτες. (3)Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κλπ., αυτές θα απομειώνουν το ποσό της καταβολής. 33.4.Οι καταβολές της χρηματοδοτικής συμβολής του Κ.τ.Ε. επί του ΚατΑποκοπήνΑντικειμένου,που εκφράζεται σεΕCUΤρεχουσών Τιμών (του χρόνου πραγματοποίησης τους), θα γίνονται σε δραχμές, με βάση την αντιστοιχία δραχμής και ΕCU που αναγράφεται στο επίσημο δελτίο τιμών fixing της Τράπεζας της Ελλάδος της προηγούμενης ημέρας από την πληρωμή του λογαριασμού. Την φροντίδα και ευθύνη μετατροπής των δραχμών σε συνάλλαγμα επιλογής του θα την έχει ο Ανάδοχος. 33.5Οι πληρωμές της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο θα γίνονται μηνιαίως και σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εισροών, που προσαρτάται στην παρούσα και με την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών (Β.Π.Ε.) του αντίστοιχου μήνα. 33.6.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Προσαρτήματα της παρούσας. 33.7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 33.7.1Η πληρωμή του Αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών Παράλληλων Εργων θα γίνεται τμηματικά με βάση πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1418/84 και του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85. σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις : (1)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση κάθε πιστοποίησης και πληρωμής θα είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 33.3.1 (2)Ισχύουν και στην περίπτωση αυτή τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 33.3.2 (2) και (3). 33.7.2(1)Στην παρούσα Σύμβαση ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδος της Προσφοράς του Αναδόχου. (2) Το συνολικό ποσό (Σ.Π.) του εκδιδόμενου τιμολογίου είσπραξης από εργασίες Παράλληλων Εργων θα κατανέμεται επί του Τιμολογίου ως ακολούθως: a.Πιστοποίηση Αναδόχου (άνευ Φ.Π.Α.)=0,847458.(Σ.Π.) b.Φ.Π.Α. =0,152542.(Σ.Π.)33.7.3 Για μεταβολές στο ύψος των παραπάνω επιβαρύνσεων θα ισχύουν τα παρακάτω : a.Επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις προκύπτουσες από νεότερες (δηλαδή κατά τον χρόνο διάρκειας της Σύμβασης) ρυθμίσεις της Νομοθεσίας ή Κοινοτικών οδηγιών περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του Αναδόχου και βαρύνουν ή -.....ωφελούν αυτόν. b.Επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις προκύπτουσες από την Εθνική Νομοθεσία που αφορούν την φορολογία εισοδήματος του Αναδόχου και δασμούς καυσίμων και λιπαντικών περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του Αναδόχου και βαρύνουν ή ωφελούν αυτόν. c Επιβαρύνσεις, ή ελαφρύνσεις προκύπτουσες από την Εθνική Νομοθεσία που αφορούν δασμούς εισαγωγής, υπέρ τρίτων τέλη, ειδικούς φόρους θα βαρύνουν ή θα ωφελούν τον Κ.τ.Ε. d. Επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις προκύπτουσες από την Εθνική Νομοθεσία που αφορούν στον Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων είσπραξης του Αναδόχου θα βαρύνουν ή θα ωφελούν τον Κ.τ.Ε. 33.7.4Οι τιμές μονάδας και οι αντίστοιχες πληρωμές των εργασιών των παράλληλων έργων θα είναι σε δραχμές. 33.8ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 33.8.1Προκαταβολή επί της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο (1)Ποσοστό μέχρι δέκα πέντε στα εκατό (15%) επί του κεφαλαίου Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. (ΡΟC) επί του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου είναι δυνατόν να καταβληθεί στον Ανάδοχο ύστερα από αίτηση του, ως έντοκη προκαταβολή (ΑΡ1)έναντι ισόποσου εγγυητικήςεπιστολής, για τις δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εργοταξίου (δηλαδή μελέτες, προσκόμιση μηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις γραφείων και εργαστηρίου(ων), βοηθητικές εγκαταστάσεις εργοταξιακών χώρων κλπ.), ή/και δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Εργο. (2)Η απόσβεση της προκαταβολής ΑΡ1 θα γίνεται τμηματικά, με παρακράτηση, από κάθε καταβολή του Κ,τ.Ε. προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού Ρ1(%), που εφαρμόζεται στο ποσό της καταβολής και προκύπτει από τη σχέση : Ρ1= 100.ΑΡ1j/ΡΟCjόπου : ΑΡ1j= Είναι το ποσό της προκαταβολής, σε ΕCU ΡΟCj= Είναι το μέρος του ΡΟC, σε ΕCU, που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον Ανάδοχο, κατά τη χορήγηση της προκαταβολής ΑΡ1 33.8.2Προκαταβολή επί των Δαπανών Παράλληλων Εργων (1)Ποσοστό μέχρι πέντε στα εκατό (5%) επί της ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΡWΒC), είναι δυνατόν να καταβληθεί στον Ανάδοχο, ύστερα από αίτηση του, ως έντοκη προκαταβολή (ΑΡ2), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής για τις δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εργοταξίου [δηλαδή μελέτες, προσκόμιση μηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις γραφείων και εργαστηρίου(ων), βοηθητικές εγκαταστάσεις εργοταξιακών χώρων κλπ.]. (2)Ομοιο ποσοστό, μέχρι πέντε στα εκατό (5%) επί της ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΡWΒC), είναι δυνατόν να καταβληθεί στον Ανάδοχο, ύστερα από αίτηση του, ως έντοκη προκαταβολή (ΑΡ3), έναντι ισόποσου εγγυητικής επιστολής, για τις δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων, που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Εργο. (3)Οι όροι που διέπουν τη λήψη, κατάθεση, απόσβεση, επιστροφή, παρακράτηση τόκων κλπ. των προκαταβολών ΑΡ2 και ΑΡ3 θα είναι σύμφωνοι με τους όρους του άρθρου 39 του Π.Δ. 609/85. Άρθρο 34 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 34.1. ΜΕΤΑΒΟΛΉΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ34.1.1 Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο 34.1.1.1 (1) Για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο δεν αντιμετωπίζεται καμία περίπτωση αύξησης του Κατ Αποκοπήν Τιμήματος, που έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών (πιθανές νέες εργασίες, κατάργηση εργασιών, αντικατάσταση εργασιών με άλλες κλπ.) και από τις ποσότητες των εργασιών (επί πλέον ή επί έλαττον), με την προϋπόθεση ότι τηρείται ο επιβαλλόμενος Σχεδιασμός του Κτ.Ε. (2)Ως Κ.Α.Τ. νοείται το προσφερθέν από τον Ανάδοχο συνολικό τίμημα, σε τρέχουσες τιμές ΕCU, για την κατασκευή του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, αναγόμενο σε σταθερές τιμές ΕCU της 30/6/1994, βάσει των αναφερομένων στην Προσφορά του Αναδόχου μακροοικονομικών παραδοχών, το οποίο, λόγω καθυστέρησης ενάρξεως της Παραχώρησης από την δοθείσα με τα Τ.Δ. ημερομηνία 30/6/1995 : α. επικαιροποιείται στην ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης (Τ) διά της αναγωγής, με χρήση της ισοτιμίας δραχμής / ΕCU του άρθρου 14.2 της παρούσας, του δραχμικού ισοτίμου του σε σταθερές τιμές 30/6/1994 στο χρονικό σημείο Τ, με χρήση ιστορικών στοιχείων Δ.Τ.Κ. Ελλάδος και μετατροπής σε ΕCU με την πραγματική ισοτιμία δραχμής / ΕCU του χρονικού σημείου Τ, και β. περαιτέρω υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές ΕCU, με χρήση των παραδοχών Δ.Τ.Κ. Ε.Ε. της Προσφοράς του Αναδόχου, λαμβανομένης υπόψη και της ανάλογης μετακίνησης του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών, λόγω της ανωτέρω καθυστέρησης. (3)Σε κάθε περίπτωση, εκείνο στο οποίο αναφέρεται η Προσφορά του ¦ Αναδόχου για το ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ.Α.Τ.) είναι η πραγματοποίηση του ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κτ.Ε. και σύμφωνα με την παρούσα και τα Προσαρτήματα της, χωρίς αναφορά σε είδη εργασιών, ποσότητες εργασιών, δυσχέρειες κλπ. 34.1.1.2Κατ αναλογίαν προς τα παραπάνω, δεν αντιμετωπίζεται δυνατότητα αύξησης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ,τ.Ε. (ΡΟC) στο ΚΑ.Τ. 34.1.1.3Στην περίπτωση κατά την οποία τροποποιηθεί, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Σχεδιασμός του Κ.τ.Ε. για το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο, ο οποίος χορηγήθηκε στον Ανάδοχο κατά την Β ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. 34.1.1.4Για κάθε γεωγραφική ενότητα Αi του Εργου, έχουν προσδιορισθεί ΜΕΡΙΚΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (LSΡi),στηνΠροσφοράτουΑναδόχου, για τα οποία ισχύουν, κατ αναλογίαν, όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 34.1.1.1 μέχρι και 34.1.1.3 για το ΚΑΤ και το ΡΟC. 34.1.2Παράλληλα Εργα 34.1.2.1(1) Για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το σκέλος της ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΡWΒC) θα ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν 1418/84 [όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν 2229/94 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν 1418/84 και άλλες διατάξεις (παραγρ. 12 και 13 άρθρου 2 του Ν 2229/94)], σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/1994 (ΦΕΚ Α 148/14-9-94). (2)Ως αναφερόμενο Συνολικό Συμβατικό Ποσό της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν 1418/84 (όπως ισχύει) θεωρείται, συμβατικά, η ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΡWΒC), που αναφέρεται στις εργασίες της περιόδου Μελετών -•Κατασκευών (Τ1). (3)Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει, οι εργασίες των Παράλληλων Εργων της Σύμβασης μπορούν να μειωθούν, χωρίς καμία αποζημίωση του Αναδόχου, κατά ποσοστό μέχρι το 25% του Συνολικού Συμβατικού Ποσού των Παράλληλων Εργων. 34.1.2.2Ολες οι εργασίες των Παράλληλων Εργων θεωρούνται [κατά διεύρυνση της έννοιας της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν 2229/94 (παραγρ. 13 άρθρου 2 Ν 2229/94)] ως ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και μάλιστα η ίδια με τις εργασίες κατασκευών του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου. 34.1.2.3Για την εφαρμογή της Νομοθεσίας, στην παρούσα περίπτωση των Παράλληλων Εργων, θεωρείται, συμβατικά, ότι στο ποσό της ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΡWSC) που περιλαμβάνεται στο έντυπο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και αντιπροσωπεύει το ποσό (σε δραχμές): (ΡWSC)= (ΡW). 1,18 όπου : ΡW = Η προβλεπόμενη στα Τ.Δ. δαπάνη, σε δραχμές, των Παράλληλων Εργων (χωρίς αναθεώρηση) στην οποίαπεριλαμβάνεται ανηγμένα ο Φ.Π.Α. 1,18= Η προσαύξηση των δαπανών Παράλληλων Εργων για τα Γενικά Εξοδα και Οφελος Εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) περιλαμβάνονται ανηγμένα και τα απρόβλεπτα, στα οποία απάγονται, συμβατικά, και οι εργασίες που θα εκτελεστούν αχό Υπηρεσίες του Κ.τ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις επίταξης που θα πληρωθούν δια του Αναδόχου. Επίσης περιλαμβάνει και την προβλεπόμενη αμοιβή του Αναδόχου για τη σύνταξη του Μητρώου του Εργου και του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης, κατά το τμήμα τους που αντιστοιχεί στα ΠΕ. 34.1.2.4Στην κατηγορία ίων Παράλληλων Εργων υπάγονται, συμβατικά: a.η μελέτη - κατασκευή πάσης φύσεως διχτύων, εντός ή και εκτός του Κ.Ε.Π. (όρια Εργου), στα οποία περιλαμβάνεται και αγωγός καυσίμων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Νέου Αεροδρομίου Σπάτων, προς εκμετάλλευση αχό τον Κ.τ.Ε. ή από πρόσωπα της επιλογής του. Τυχόν κατασκευαστικές επιπτώσεις από τροποποίηση σχεδιασμού ή στο ΚΕΠ από τη λειτουργία του ανωτέρω αγωγού, βαρύνουν τον Κ.τΕ. b.οι οποιεσδήποτε υπερσυμβατικές εργασίες απαιτηθεί να κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης των έργων του Κ.Ε.Π. από αυτόν, ή ακόμη και στην εν συνεχεία περίοδο που έχει (ο Ανάδοχος) την υποχρέωση συντήρησης (Περίοδοι Τ2 και Τ3). Τέτοιες εργασίες μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθ υπέρβαση των υποχρεώσεών του που θα διατάξει η Επίβλεψη του Εργου και εφ όσον οι ανάγκες του Εργου, ή οι επί τόπου συνθήκες ή η βούληση του Κ.τ.Ε. τις καταστήσουν αναγκαίες. 34.2ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.2.1Πεδίο εφαρμογής 34.2.1.1Οσες εργασίες από τα Παράλληλα Εργα δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης, ή δεν είναι δυνατή η αναγωγή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 2 της παρούσας περί αναγωγής παρεμφερών εργασιών, τότε θα συντάσσονται Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών βάσει σχετικού Πρωτοκόλλου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1418/84 (όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Ν 2229/94) και το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/1994 (ΦΕΚ Α 148/14-9-94). Επισημαίνεταιότι όλεςοι τιμέςτουΤιμολογίουΜελέτης θεωρούνται Συμβατικές Τιμές κατά την έννοια του άρθρου αυτού. 34.2.1.2Οι παραπάνω Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών θα ισχύουν και για την περίπτωση τροποποίησης του Σχεδιασμού του Κυρίου του Εργου στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο (σχετικά με το Σχεδιασμό του Κ.τ.Ε. που χορηγήθηκε στους διαγωνιζόμενους κατά τη Β ΦΑΣΗ του διαγωνισμού), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 2 της παρούσας 34.2.1.3Στις παρακάτω παραγρ. 34.2.2 μέχρι 34.2.6 ορίζονται αυτά που θα ισχύσουν στην παρούσα Σύμβαση για τις Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών. 34.2.2Τιμές Μονάδας βάσει παρομοίων ή αναλόγων συμβατικών εργασιών (1) Συμβατικά, ορίζεται ότι, σύμφωνα με την ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), για τα οποιαδήποτε ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ εκτελεστούν, που υπάγονται στην κατηγορία των Παράλληλων Εργων, για τα οποία υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές θα καθορίζονται σύμφωνα προς αυτές. (2)Ως συμβατικές τιμές θα θεωρούνται όλες οι τιμές των εργασιών που περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο Μελέτης (Υπηρεσίας). (3)Επί των ως άνω Τ.Μ.Ν.Ε. που θα προκύψουν από παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες του Συμβατικού Τιμολογίου θα εφαρμόζεται το προσφερθέν από τον Ανάδοχο Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης (Ε) επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. (4) Για την κατηγορία αυτή των νέων εργασιών, οι τιμές που προέκυψαν από παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, αφού μειωθούν κατά το Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης (Ε), θα αποτελούν τις Τ.Μ.Ν.Ε. επί τη βάσει των οποίων θα πληρωθεί ο Ανάδοχος, θεωρουμένου ότι περιλαμβάνεται ανηγμένα και ο αναλογών Φ.Π.Α. 34.2.3Τιμές Μονάδας βάσει Υποχρεωτικού Ποσοστού Ενιαίας Εκπτωσης (e) επί των εγκεκριμένων Αναλυτικών Τιμολογίων (1) Συμβατικά, ορίζεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/94 για τα οποιαδήποτε ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ εκτελεστούν, που υπάγονται στην κατηγορία των Παράλληλων Εργων, για τα οποία απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών). τότε θα εφαρμόζεται Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης (Υ.Π.Ε.Ε.) (e), επί των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων, ίσο με αυτό που δείχνεται στις παρακάτω υποπαραγράφους, των οποίων η σειρά αποτελεί και σειρά ισχύος. Το ως άνω ποσοστό e θεωρείται ως τεκμαρτή έκπτωση κατά το νόημα του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 3 του Π.Δ. 43, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/94, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην παρακάτω υποπαραγρ. (3) της παρούσας. a.Η Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργων Οδοποιίας, έτους 1994 (ΦΕΚ 538 Β / 7-7-1994) που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΔΙ α/0/6/74/4-7-94. Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e = 17 %. b.Η Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Εργων, που εγκρίθηκε με την ΒΜ5/0/30317/4.6.79 (ΦΕΚ 169 Β/212.80), όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. [περιλαμβανομένης της μείωσης δαπανών των μηχανημάτων και εργασιών που επιβλήθηκε με την Απόφαση Δ6/οικ/4/22172/9.9.92 (ΦΕΚ 562 Β/14.9.92)]. Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e. = 33 % c. (1)Η ΑνάλυσηΤιμών Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εγκρίθηκε με την ΕΚ1/5540/765/οικ/8.7.85 (ΦΕΚ 30Δ/11.2.86). (2) Η Ανάλυση Τιμών Εργαστηριακών και Επί Τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής και Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εγκρίθηκε με την Δ14α/4769/606/25.7.88. Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e = 0 % d.Η Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων κλπ.,πουεγκρίθηκεμετηνΕΗ 1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. ΥΔΕ (ΦΕΚ 1083/79. Τεύχος Β). Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e = 23 % e.Η Ανάλυση Τιμών Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), που εγκρίθηκε με την αριθ. Ε7/1253/155/16.1.76 Απόφαση τ. ΥΔΕ. Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e= 6 % f.Η Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό Τιμολόγιο Λιμενικών Εργων, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. Γ4/0/1/169/Φ55/12.7.76 Απόφαση τ. ΥΔΕ (ΦΕΚ 1031 -Τεύχος Β/17.8.76). Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e = 23 % g.Η Ανάλυση Τιμών Εργων Πρασίνου, που εγκρίθηκε με την υπ1 αριθ. ΒΜ5/30337/29.6.79 Απόφαση τ. ΥΔΕ (ΦΕΚ 689 - Τεύχος Β/18.8.79). Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης e = 28 % Για την εφαρμογή όσων αναφέρονται στην παρούσα παραγρ. 34.2.3, στα πιο πάνω αναφερόμενα εγκεκριμένα Αναλυτικά Τιμολόγια, θα έχουν εφαρμογή και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών εγκρίθηκαν και ισχύουν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού (ημέρα κατάθεσης των Προσφορών). (2)Βασικές τιμές ημερομισθίων υλικών και μισθώματα μηχανημάτων θα παρθούν, όπως προσδιορίζεται στην παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει. (3)Στα παραπάνω Υποχρεωτικά Ποσοστά Ενιαίας Εκπτωσης (e) που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Ανάδοχο, έχει συνυπολογιστεί το γεγονός ότι στην παρούσα σύμβαση ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στις σχετικές Τιμές Μονάδας οι οποίες, με τις παραπάνω δεσμεύσεις, περιλαμβάνουν, ανηγμένα, τις οποιεσδήποτε σχετικές επιβαρύνσεις του Αναδόχου που απορρέουν από την εφαρμογή της Σύμβασης. (4)Συμβατικά ορίζεται, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, ότι για την περίπτωση Τ.Μ.Ν.Ε. που καθορίζονται σύμφωνα με την ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, όπωςεπίσης καιγιατομέρος τηςΤ.Μ.Ν.Ε. τηςΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ γ που κανονίζεται σύμφωνα με την ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β, ο σταθερός συντελεστής σ που θα ισχύει για την παρούσα σύμβαση θα είναι ίσος με σ = 0,90. Ο συντελεστής αυτός θα ισχύει για όλα τα είδη εργασιών, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες θεωρούνται ότι αποτελούν ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Με το συντελεστή σ = 0,90 θα πολλαπλασιάζονται οι τιμές που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών) για το επίπεδο των τιμών της προσφοράς (30-6-94 = ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ), επί των οποίων στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το Υ.Π.Ε.Ε. (e) της προηγούμενης υποπαραγρ. 34.2.3.(1). (5)Οι τιμές που θα προκύπτουν από τα παραπάνω εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια, αφού πολλαπλασιαστούν επί το σταθερό συντελεστή σ και εν συνεχεία μειωμένες κατά το Υποχρεωτικό Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης (e), θα θεωρούνται, συμβατικά, ως ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Μ.Ν.Ε.) για την κατηγορία των Παράλληλων Εργων. Οι Τ.Μ.Ν.Ε. αυξανόμενες κατά δέκα οκτώ στα εκατό (18%) για Γ.Ε. και Ο.Ε. θα προσδιορίζουν την πληρωμή του Αναδόχου για την κατηγορία των εργασιών Π.Ε. που πληρώνονται βάσει της παρούσας παραγρ. 34.2.3, βάσει του εκδιδόμενου τιμολογίου είσπραξης. 34.2.4Τιμές μονάδας με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους (1)Για εργασίες για τις οποίες απαιτείται σύνταξη Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγρ. 34.2.2 ή/και 34.2.3, τότε θα συντάσσονται τιμές μονάδας με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους, σύμφωνα με την ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ γ της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 286/94. (2)Μετά τον προσδιορισμό των πραγματικών στοιχείων κόστους, για το προσδιοριζόμενο μέρος της νέας τιμής μονάδας, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα γίνεται προσαύξηση κατά 18% που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη του Φ.Π.Α. και αυτή η τιμή θα αποτελεί το αντίστοιχο μέρος της Τ.Μ.Ν.Ε., που προσδιορίζεται με πραγματικά στοιχεία κόστους, στην οποία θα περιλαμβάνεται ανηγμένη η δαπάνη του Φ.Π.Α. Επί του ως άνω μέρους της Τ.Μ.Ν.Ε. θα πληρώνεται πρόσθετο ποσοστό 18% για Γ.Ε.+Ο.Ε. και το σύνολο να αποτελεί την πληρωμή του Αναδόχου (για το αντίστοιχο μέρος της Τ.Μ.Ν.Ε.). 342.5Περιορισμός Δυνατότητας Εφαρμογής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών(1)Το συνολικό ύψος των δαπανών που θα μπορεί να πληρωθεί στον Ανάδοχο, βάσει Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών των παραπάνω παραγράφων 34.2.3 και 34.2.4, μη περιλαμβανομένων των Τ.Μ.Ν.Ε., που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παραγρ. 34.2.2, (κατά παρέκκλιση του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (15%) του συνόλου των υπολοίπων πληρωμών των Παράλληλων Εργων, που γίνονται με βάση το Τιμολόγιο Προσφοράς Παράλληλων Εργων. Ο περιορισμός αυτός θα έχει εφαρμογή για το άθροισμα των εργασιών: a.Οδοποιίας b.Υδραυλικών έργων καιc Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων υπαιθρίων οδικών έργων Οι εργασίες αυτές ονομάζονται στην παρούσα σύμβαση εργασίες ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ.Ε/Γ.Μ.Ν.Ε.) και η σχετική Ομάδα Εργασιών ονομάζεται ΟΜΑΔΑ Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε. (2)Στον παραπάνω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται: a.Οι εργασίες γεωτεχνικών ερευνών (γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες και εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής κλπ.) και μελετών. b.Οι εργασίες οικοδομικών εργασιών, περιλαμβανομένων των σχετικών Η/Μ εγκαταστάσεων. cΟι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων d.Οι τυχόν εργασίες λιμενικών έργων. e.Τα έργα Πρασίνου Οι εργασίες αυτές ονομάζονται στην παρούσα σύμβαση εργασίες ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χ.Π.Ε. / Τ.Μ.Ν.Ε.) και η σχετική Ομάδα Εργασιών ονομάζεται ΟΜΑΔΑ Χ.Π.Ε-/Τ.Μ.Ν.Ε.. Στην κατηγορία αυτών των εργασιών (Χ.Π.Ε./Τ.Μ.Ν.Ε.) θα υπάγονται (από πλευράς των πραγματοποιούμενων ελέγχων των εργασιών ΠΔ.Ε./Τ.Μ.Ν.Ε.) και οι δαπάνες που αφορούν εργασίες εκτελούμενες από Υπηρεσίες του Κ.τ.Ε. και αμείβονται διά του Αναδόχου και οι δαπάνες σύνταξης του Μητρώου του Εργου και του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης για τα Παράλληλα Εργα. (3)Για τον υπολογισμό των πληρωμών, προκειμένου να γίνει έλεγχος του παραπάνω περιορισμού της υποπαραγράφου (1) δεν θα υπολογίζεται η αναθεώρηση και οι τιμές των εργασιών θα ανάγονται στον χρονικό ορίζοντα αναφοράς της εκκίνησης της αναθεώρησης, δηλαδή 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. (4)Στην περίπτωση κατά την οποία, από τον έλεγχο που θα γίνεται για τις εργασίες Π.Δ.Ε./Τ.Μ.Ν.Ε., προκύψει άθροισμα πληρωμών βάσει Τ.Μ.ΝΕ. μεγαλύτερο από το 15% του αθροίσματος των υπολοίπων πληρωμών της ΟΜΑΔΑΣ Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε., που αμείβονται με Συμβατικές Τιμές, τότε το λαβείν του Αναδόχου θα περιορίζεται σε αυτό που θα τηρεί τον τιθέμενο περιορισμό. (5)Ο έλεγχος ισχύος του περιορισμού των πληρωμών των εργασιών Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε. θα είναι ανακεφαλαιωτικός. Κατά την πρώτη περίοδο από την έναρξη της ισχύος της σύμβασης και για διάρκεια ίση προς το τριάντα στα εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας της περιόδου μελετών-κατασκευών (Τ1), ο έλεγχος ισχύος του περιορισμού των εργασιών Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε. μπορεί να παραλείπεται, χωρίς μ αυτό να απομειώνεται η ισχύς του περιορισμού για την επόμενη περίοδο και για το σύνολο της περιόδου μελετών-κατασκευών (Τ1). (6)Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατά τη διαμόρφωση της Προσφοράς του εκτίμησε τις τυχόν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει σ αυτόν ο παραπάνω περιορισμός και έλαβε υπόψη του κατάλληλα οικονομικά περιθώρια στο προσφερθέν από αυτόν Ποσοστό Ενιαίας Εκπτωσης (Ε), βάσει του οποίου διαμορφώθηκε το Τιμολόγιο Προσφοράς Παράλληλων Εργων, ώστε να καλύψει, κατά ανηγμένο τρόπο, τις οποιεσδήποτε πιθανές ζημιές θα μπορούσαν να προκύψουν σ αυτόν από τις τυχόν ανάγκες εκτεταμένης εφαρμογής ζημιογόνων εργασιών που θα απαιτούσαν αυξημένο ποσοστό πληρωμών με βάση Τ.Μ.Ν.Ε., ενώ για την κατηγορία των Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε. η δυνατότητα αυτή περιορίζεται μέχρι του συγκεκριμένου τιθέμενου ορίου. (7) Ο περιορισμός της παραπάνω υποπαραγράφου (1) για τις εργασίες Π.Δ.Ε/Τ.Μ.Ν.Ε. δεν θα έχει εφαρμογή για τις εργασίες από την έναρξη λειτουργίας και εκμετάλλευσης των έργων του Κ.Ε.Π. από τον Ανάδοχο, ή ακόμη και στην εν συνεχεία περίοδο που έχει (ο Ανάδοχος) την υποχρέωση συντήρησης (Περίοδοι Τ2 και Τ3). 34.2.6Κατάργηση δυνατότητας προσδιορισμού τιμών κατόπιν Ιδιαίτερης Συμφωνίας.Συμφωνείται ότι μετά την έκδοση του Ν 2229/94 και την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν 1418/84 που έγινε με την παραγρ. 13 του άρθρου 2 του Ν 2229/94, η οποία έχει εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση, δεν εφαρμόζεται στην παρούσα η διαδικασία προσδιορισμού ειδικών νέων τιμών (τιμών μετά από ιδιαίτερη συμφωνία με τον Ανάδοχο) που αναφέρετο στο άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85. 34.3ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 34.3.1ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ. 34.3.1.1Για τοΚατ Αποκοπήν Τίμημα,τοοποίοεκφράζεταισεΤρέχουσες Τιμές Ε.C.U., σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και υπό την επιφύλαξη των περί παρατάσεων ρυθμίσεων της παρούσας, ουδεμία αναθεώρηση θα πληρωθεί στον Ανάδοχο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει τόσο για τις δαπάνες που πληρώνονται από τον Ανάδοχο, όσο και για τη Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. (ΡΟC). 31.4ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 34.4.1Για τα Παράλληλα Εργα θα ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία περί αναθεωρήσεως (άρθρο 10 του Ν. 1418/84, άρθρο 41 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τις παραγρ. 21 και 22 του άρθρου 6 του Ν. 2052/92) με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις : (1)θα διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά τις τρίμηνες αναθεωρητικές περιόδους. (2)Ως χρόνος εκκίνησης, για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα υπολογίζεται (κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 21 του άρθρου 6 του Ν. 2052/92) το Β Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994, (που αντιστοιχεί στο Χρονικό Ορίζοντα Αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994). (3)Η αναθεώρηση των τιμών μονάδας της σύμβασης παραμένει σταθερή για τις εργασίες που εκτελούνται, ή έπρεπε να εκτελεστούν, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν εκτελέστηκαν με υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι ίση με αυτή που αντιστοιχεί για χρόνο εκκίνησης το Β Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994 (που αντιστοιχεί στο Χρονικό Ορίζοντα Αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994) και αναθεωρητική περίοδο που αντιστοιχεί στο αναθεωρητικό τρίμηνο στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία Εναρξης της Περιόδου Παραχώρησης. (4)Για τις εργασίες που εκτελούνται, ή έπρεπε να εκτελεστούν, μετά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης θα εφαρμόζονται οι συντελεστές αναθεώρησης που προκύπτουν για χρόνο εκκίνησης που αντιστοιχεί στο Β Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994 (Χρονικός Ορίζοντας Αναφοράς η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994) και αναθεωρητική περίοδο που αντιστοιχεί στα αναθεωρητικά τρίμηνα στα οποία εμπίπτει η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 34.4.2Ο υπολογισμός του συντελεστή αναθεώρησης θα γίνεται με βάση το άρθρο που αναφέρεται σε κάθε άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης των Παράλληλων έργων . 34.4.3Για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών η αναθεώρηση θα υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (συντελεστές αναθεώρησης με βάση τις ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών). Άρθρο 35 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ35.1 ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 35.1.1Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των κατασκευών του Εργου και του προκαθορισμένου χώρου απόθεσης (με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 35.1.3) για την αναγκαία ζώνη, σύμφωνα με τον προωθούμενο σχεδιασμό των έργων, που επιβάλλεται να εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο. 35.1.2Ομοια, οι αναγκαίες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων κλπ. θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Κ.τ.Ε. 35.1.3(1)Στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων διοδίων έχει ληφθεί πρόνοια για την εξασφάλιση ικανοποιητικών, κατά την άποψη του Κ.τ.Ε., γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αναγκαίων χώρων και οι ζώνες αυτές προωθούνταισεαπαλλοτρίωση,σύμφωναμεόσα . αναφέρθηκαν στα προηγούμενα εδάφια. (2)Για την περίπτωση όμως κατά την οποία ο Ανάδοχος απαιτήσει να γίνουν και πρόσθετες απαλλοτριώσεις για τη διαμόρφωση ανετώτερων συνθηκών στους σταθμούς διοδίων (μεγαλύτερο πλήθος πυλών διοδίων ή/και μεγαλύτερες διαστάσεις χοάνης, μεγαλύτερη επιφάνεια χώρου για το κτίριο Διοίκησης και τις επιφάνειες στάθμευσης κάθε σταθμού κλπ.), που απαιτούν πρόσθετες επιφάνειες, τότε οι πρόσθετες δαπάνες απαλλοτρίωσης συμφωνείται ότι θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι απαλλοτριώσεις των συμπληρωματικών αυτών επιφανειών θα γίνουν υπέρ του Δημοσίου και η προώθησή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Κ.τ.Ε. Ομοια, ο Κ.τ.Ε. θα προωθήσει την αναγκαία τροποποίηση των ισχυόντων Πολεοδομικών Σχεδίων για την περίπτωση που οι πρόσθετες ως άνω απαλλοτριώσεις απαιτούνται να γίνουν εντός ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως που απαιτεί τροποποίηση. (3)Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι. κατά την πρόοδο του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων των διοδίων (πλάτη νησίδων - θαλαμίσκων, πλάτη πυλών κλπ.) έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα προς εφαρμογήν πρότυπα, οι οποίες ενδέχεται να μη έχουν παρουσιαστεί στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών. Τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνονται στην παραγρ. 1.7.3 (υποπαρ. 1.7.3.2 κλπ.) του υποκεφαλαίου 1.7 του Προσαρτήματος 3 της παρούσας (Κ.Μ.Ε.). 35.1.4Αναλυτικά, οι απαλλοτριώσεις που προωθούνταιμε δαπάνες. ευθύνη και μέριμνα του Κ.τ.Ε. καλύπτουν τις ανάγκες κατασκευής (1)Των έργων του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με το Προσάρτημα 3 της παρούσας. (2)Των έργωνΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ(Τ.Ο.) σύμφωναμετο . . Προσάρτημα 3 της παρούσας. (3)Των οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικών, κατά την απόλυτη κρίση του Κ.τ.Ε., επιφανειών για την κατασκευή προσωρινών ή/και οριστικών παραλλαγών για την εξασφάλιση υπάρχουσας κυκλοφορίας (οχημάτων, πεζών, σιδηροδρομικών συρμών κάθε είδους κλπ.) κατά τη διάρκεια της κατασκευής. (4)Των οποιωνδήποτε αναγκαίων επιφανειών, ακόμη και έξω από τα όρια των έργων, για την κατασκευή εγκαταστάσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. (μετατοπίσεις, ενισχύσεις ικανότητας υπαρχόντων αγωγών, νέους αγωγούς κλπ. εγκαταστάσεις), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα οποιαδήποτε έργα διευθετήσεων χειμάρρων, εκτροπής ρευμάτων κλπ.. Ομοια στις απαλλοτριώσεις που προωθούνται με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του Κ.τ.Ε. περιλαμβάνονται και οι απαλλοτριώσεις του χώρου αποθέσεων στο ανενεργό λατομείο με την επωνυμία ΦΡΑΓΚΟΥ, περιλαμβανομένης και της αναγκαίας επιφάνειας για την κατασκευή της προβλεπόμενης και απαιτούμενης ειδικής εργοταξιακής οδού προσπέλασης. 35.1.5(1)Τα όρια της ζώνης της προωθούμενης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν παρουσιαστεί γραφικά επί των οριζοντιογραφιών (κατά κύριο λόγο σε κλίμακα 1:500) των εγκεκριμένων μελετών. Για το χώρο-απόθεσης διατίθενται σχέδια σε κλίμακα 1:1.000. Τα σχέδια αυτά σε κλίμακα 1:1.000 (μετά από σμίκρυνση όπου ήταν αναγκαίο), συνοδευόμενα και από σχέδια στα οποία είναι αναγκαία η επίσπευση εφαρμογής ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως για τη κατασκευή αγωγών Ο.Κ.Ω., έχουν αποτελέσει ιδιαίτερη ομάδα στοιχείων που παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, με το χαρακτηρισμό ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τα όρια των προωθούμενων απαλλοτριώσεων (εντός Σχεδίου Πόλεως που απαιτούν και τροποποιήσεις των ισχυουσών Ρυμοτομικών /Οικοδομικών Γραμμών και εκτός Σχεδίου Πόλεως) όπως επίσης και τα όρια για τα οποία ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να προωθήσει επίσπευση εφαρμογής ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως (Σ.Π.), εφόσον δεν έχει γίνει διάνοιξη των προβλεπομένων οδών ή/και εξασφάλιση της αναγκαίας γης άλλων κοινοχρήστων χώρων. (2)Επί των σχεδίων έχει παρουσιαστεί η διαίρεση της συνολικής απαιτούμενης επιφάνειας σε επί μέρους επιφάνειες, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχει προχωρήσει η διαδικασία συντέλεσης απαλλοτρίωσης, της διαφοροποίησης της προώθησης απαλλοτρίωσης για διαφορετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ. Υ.Α.) κήρυξης απαλλοτρίωσης (για περιοχές εκτός ισχύοντος Σ.Π.), ή Πράξεις Αναλογισμού σε συνδυασμό με επίσπευση εφαρμογής ισχύοντος Σ.Π. (για περιοχές εντός Σ.Π.). Σε ιδιαίτερο τεύχος, που συνοδεύει τα παραπάνω σχέδια, παρουσιάζεται για κάθε σχέδιο και για κάθε επί μέρους επιφάνεια ή υπάρχουσα κατασκευή από πλευράς προόδου της διαδικασίας συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και η εκτιμώμενη ημερομηνία συντέλεσης αυτής και απόδοσης στον Ανάδοχο. Η ενημέρωση των πινάκων έχει γίνει για την περίοδο ολοκλήρωσης των Τευχών Δημοπράτησης Β ΦΑΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1994). (3)Τα στοιχεία της εκτιμώμενης ημερομηνίας συντέλεσης της απαλλοτρίωσης κάθε επιφάνειας είναι καθαρώς ενδεικτικά, χωρίς να αναλαμβάνει ο Κ.τ.Ε. οποιαδήποτε χρονική δέσμευση για παράδοση των αναγκαίων επιφανειών στον Ανάδοχο, άλλη πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 30 Β της παρούσας. (4)Ο Κ.τ.Ε., διά των αρμοδίων Υπηρεσιών του, θα ενημερώνει τακτικά τους πίνακες (και όπου είναι αναγκαίο και τα σχέδια) με την εξέλιξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων. (5)Από την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, λαμβάνοντας στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κ.τ.Ε. και να εκδίδει ενημερωμένους πίνακες (και τυχόν αναγκαία σχέδια) μια φορά ανά τρίμηνο (στην πρώτη του μηνός στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου) κατά την περίοδο που διαρκούν οι απαλλοτριώσεις, υποβάλλοντας τους σχετικούς ενημερωμένους πίνακες και τα τυχόν αναγκαία σχέδια) στην Υπηρεσία, κατά τα ισχύοντα περί μελετών της παρούσας σύμβασης. (6)Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των Τευχών Δημοπράτησης Β ΦΑΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 94) ο Κ.τ.Ε. είχε ήδη συντελέσει την απαλλοτρίωση ποσοστού περίπου σαράντα στα εκατό (40%) της συνολικά απαιτούμενης επιφάνειας για την κατασκευή των έργων. (7) Στα χορηγηθέντα στον Ανάδοχο σχέδια των μελετών του Κ.τ.Ε. έχουν παρουσιαστεί οι γραμμές απαλλοτρίωσης, οι οποίες είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους π.χ.: Οριζοντιογραφία Κυκλοφοριακού Έργου Οριζοντιογραφία αποχετεύσεων Οριζοντιογραφία ύδρευσης Οριζοντιογραφία προόδου απαλλοτριώσεων Γενικά η προωθούμενη απαλλοτρίωση, ανταποκρίνεται προς την εικόνα που δίδεται στο σχέδιο της μελέτης του κυκλοφοριακού έργου (και του προκαθορισμένου χώρου απόθεσης του επονομαζόμενου λατομείου ΦΡΑΓΚΟΥ). Για περιοχές όπου προβλέπεται η εκτέλεση έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, ή/και τυχόν άλλων Ο.Κ.Ω., χωρίς να περιλαμβάνονται οδικά έργα που παρουσιάζονται στη μελέτη του κυκλοφοριακού έργου, τότε ως απαλλοτριώσεις ισχύουν αυτές που δείχνονται στο κατά περίπτωση ισχύον σχέδιο με σειρά ισχύος, ως ακολούθως : Σχέδια αποχέτευσης Σχέδια ύδρευσης Σχέδια λοιπών Ο.Κ.Ω. Τα σχέδια ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ έχουν προέλθει από τα παραπάνω ισχύοντα σχέδια με τυχόν φωτοσμικρύνσεις και ενοποίηση σε ενιαίες ομάδες σχεδίων, κατά μελετώμενη ενότητα (γεωγραφικά) έργων. 35.1.6 (1) Κατά το σχεδιασμό των έργων, που έγινε από τον Κ,τ.Ε., πάρθηκαν υπόψη οι κάθε είδους δυσχέρειες σε σχέση με την επιθυμητή εφαρμογή πρανών με ήπιες κλίσεις, σε συσχετισμό με : Την αύξηση της αναγκαία λωρίδας απαλλοτρίωσης Την καθαίρεση παροδίων κτισμάτων/εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. Την αφαίρεση τμήματος από τους ελεύθερους χώρους που διατίθενται από μία οικισμένη περιοχή, ιδίως όταν αυτοί είναι ανεπαρκείς. Την ανάγκη περιορισμού του ύψους των πρανών ορυγμάτων, για λόγουςευστάθειας/αισθητικής, ή/καιγιαλόγουςπεριορισμού εκτέλεσης εκσκαφών μεγάλου ύψους σε περιοχές με φυτοκάλυψη. Την ανάγκη εξασφάλισης της αναγκαίας ζώνης για την κατασκευή τεχνικών και άλλου είδους έργων κατά την μελλοντική επέκταση έργων συναφών προς τις κατασκευές της παρούσας σύμβασης (π.χ. γεφυρώσεις και τοίχοι αντιστήριξης, που θα κατασκευαστούν κατά τη φάση ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων κάθε είδους, επεκτάσεις κυρίων οδικών αξόνων, τροποποίηση μορφολογίας κόμβων κλπ.). Την ανάγκη κατασκευής παραπλεύρων οδών οποιασδήποτε σημασίας ή/και πεζοδρόμων, άμεσου κατασκευής ή μελλοντικών, όπως δείχνεται στα σχέδια. Την ανάγκη κατασκευής στις υπόλοιπες περιοχές (ιδίως εκτός Σχεδίου Πόλεως) στοιχειωδών διανοίξεων, υπό τη μορφή αγροτικών οδών, για την εξασφάλιση της προσπέλασης των παρόδιων ιδιοκτησιών. Αλλους ειδικούς λόγους. Η παραπάνω αναγκαία ζώνη εξασφαλίστηκε, κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν ο Κ.τ.Ε. να εκτελέσει μελλοντικά τις εργασίες επέκτασης άλλων έργων με συνήθεις δόκιμες κατασκευαστικές μεθόδους, ελαχιστοποιώντας τις οχλήσεις της κυκλοφορίας των έργων του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 40 της παρούσας. (2)Από την παραπάνω συνεξέταση των διαφόρων απαιτήσεων προέκυψε ο σχεδιασμός των έργων με ανάγκη εφαρμογής πρανών σχετικά ισχυρών κλίσεων, ή/και με ανάγκη κατασκευής τοίχων υποστήριξης/αντιστήριξης οποιουδήποτε τύπου, για τους οποίους ισχύουν και τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. (3)Σύμφωνα με τα παραπάνω, το περίγραμμα της ζώνης απαλλοτρίωσης των κατασκευών του Εργου θεωρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για τον Ανάδοχο. (4)Κατ εξαίρεση, σε εξαιρετικώς ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να εξετάσει αίτημα του Αναδόχου για αύξηση του πλάτους απαλλοτρίωσης, η οποία θα μπορεί να γίνει δεκτή κατά την απόλυτη κρίση της. Αν η Υπηρεσία δεν δεχτεί να κάνει δεκτό το αίτημα του Αναδόχου, αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλήφθηκε από τον Ανάδοχο κατά τη διαμόρφωση της Προσφοράς του. μη θεμελιουμένου οποιουδήποτε αιτήματος αποζημίωσης ή/και παράτασης προθεσμίας εκ μέρους του Αναδόχου 35.1.7a.Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία [παραγρ. 20.β, άρθρου 6, Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α/5-6-92) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις] επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη αναγκαιουσών εκτάσεων για την εκτέλεση των αναγκαιουσών γεωτεχνικών ερευνών του προγράμματος ερευνών του Αναδόχου, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται αναγκαία η συνδρομή της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να προσκρούει σε περιορισμούς από την ύπαρξη κτισμάτων κλπ. επικειμένων. b. Η λήψη στοιχείων από τα τοπογραφικά συνεργεία του Αναδόχου θα είναι δυνατή σε περιοχές που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ως ακολούθως : (1)Αν δεν έχει γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης, η είσοδός τους στις ιδιοκτησίες, για εκτέλεση των εργασιών, θα μπορεί να γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών. (2)Αν έχει γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης, ισχύουν, κατ αναλογία προς όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο 35.1.7.a, (κατ εφαρμογήν της παραγρ. 20.α, του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου 2052/1992). 35.1.8Σε ορισμένες ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται και θα αποδοθούν στον Ανάδοχο υπάρχουν κτίσματα που θα πρέπει να καθαιρεθούν από αυτόν. Επίσης άλλες ιδιοκτησίες απαιτούν εργασίες καθαρισμού (αφαίρεσης τυχόν επικειμένων, φυτικών γαιών, κοπής δέντρων κλπ.), πριν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Τα τυχόν χρήσιμα προϊόντα των καθαιρέσεων ανήκουν στον Ανάδοχο. Η απόθεση των αχρήστων προϊόντων καθαιρέσεων, καθαρισμού των ιδιοκτησιών ως άνω κλπ. θα γίνει σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. 35.1.9(1)Εκτός από τις απαλλοτριώσεις που προωθούνται στις ζώνες, που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παραγρ. 35.1.4, είναι δυνατόν να προκύψει ανάγκη συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για ζώνες στις οποίες θα εκτελεστούν πρόσθετες κατασκευές του έργου όπως π.χ.: Συμπληρωματικές ζώνες οδικών ή/και σιδηροδρομικών έργων σε επιμηκύνσεις έργων, που θα κατασκευαστούν, κατατασσομένων στην κατηγορία των παράλληλων έργων. Συμπληρωματικές ζώνες κατασκευής επιμηκύνσεων των δικτύων Ο.Κ.Ω. έξω από τα αντίστοιχα όρια έργων, που έχουν επηρεάσει τις προωθούμενες απαλλοτριώσεις. Συμπληρωματικές ζώνες για εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο Προσάρτημα 3 της παρούσας. Αλλες ζώνες επιμήκυνσης - επέκτασης έργων, σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Τυχόν διαπλάτυνση ζώνης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παραγρ. 35.1.6.(4). (2) Για τις απαλλοτριώσεις αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγρ. 35.1.1 και 35.1.2 της παρούσας και για τις προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη συντέλεση τους και απόδοση του χώρου στον Ανάδοχο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 30 Β της παρούσας. 35.1.10Σε ορισμένα τμήματα των κατασκευών του Εργου προβλέπεται πρόσθετο πλάτος της λωρίδας απαλλοτρίωσης και κατασκευή συναφών έργων για την κατασκευή (άμεση ή μελλοντική, ανάλογα • προς τους όρους δημοπράτησης) σιδηροδρομικών γραμμών με τους προβλεπόμενους σιδηροδρομικούς σταθμούς, επισταθμούς κλπ. Στην πρόσθετη ζώνη που διατίθεται για τα σιδηροδρομικά έργα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κ.τ.Ε., τα ισχύοντα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, δεν θα επιτραπεί να εγκατασταθεί ουδεμία προσωρινή ή μόνιμη κατασκευή των οδικών και λοιπών έργων του Κ.Ε.Π., με εξαίρεση τα οποιαδήποτε μεσόβαθρα γεφυρών-σηράγγων με εκσκαφή και κάλυψη, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τρόπο που να μην εμποδίζει την υλοποίηση και σωστή λειτουργία των σιδηροδρομικών έργων. Η λωρίδα των σιδηροδρομικών έργων δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή λωρίδων κυκλοφορίας, Λωρίδων Εκτακτης Ανάγκης κλπ. των αυτοκινητοδρόμων/κλάδων κόμβων του Κ.Ε.Π., ούτε μονίμων ούτε προσωρινών. 35.2ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Χ.Ε.Υ.) 35.2.1 (1) Στα πλαίσια του προωθούμενου έργου ο Κ.τ.Ε. προωθεί, μαζί με τις απαλλοτριώσεις της προηγούμενης παραγρ. 35.1.4, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του. την απαλλοτρίωση ορισμένων χώρων στις περιοχές που προβλέπονται σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι οποίοι προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την κατασκευή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οι Χ.Ε.Υ. ευρίσκονται είτε εντός, είτε εκτός Σ.Π. και στην περίπτωση της σήραγγας του ΖΕΦΥΡΙΟΥ προβλέπεται να καταλάβουν τμήμα της επιφάνειας της σήραγγας κάλυψης των έργων. (2)Οι Εγκαταστάσεις Υποστήριξης προβλέπεται, κατ αρχήν, να είναι χώροι στάθμευσης (υπαίθριοι ή σταθμοί αυτοκινήτων, κατά περίπτωση) σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων. (3)Οι επιφάνειες των Χ.Ε.Υ. είναι προσδιορισμένες στα σχέδια των μελετών του κυκλοφοριακού έργου και ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα παραχωρούμενα έργα/χώρους προς τον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης. Ο Κ.τ.Ε. θα έχει την διακριτική εξουσία να προωθήσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων υποστήριξης σε κάθε διακεκριμένο χώρο, οπότε επιθυμεί και με οποιοδήποτε σύστημα επιθυμεί (με χρηματοδότηση, με μερική/ολική αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση από τον ανάδοχο κλπ.) με κυρίαρχο σκοπό την αύξηση της εξυπηρέτησης της επηρεαζόμενης περιοχής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, τη βελτιστοποίηση για το Δημόσιο της σχέσης των αναμενόμενων εσόδων/δαπανών κλπ. (4)Για τους χώρους αυτούς ο Κ.τ.Ε. προωθεί τις αναγκαίες ενέργειες για τον καθορισμό όρων δόμηση/περιβαλλοντικών όρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των όρων δημοπράτησης των έργων, όταν αποφασίσει να τα δημοπρατήσει, σύμφωνα με την απόλυτη αυτού κρίση. 35.3ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 35.3.1Ο Κ.τ.Ε., με την εξαίρεση των αναφερομένων στις παρακάτω υποπαραγράφους 35.3.2 και 35.3.3, ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την απαλλοτρίωση πρόσθετων χώρων, στους οποίους ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις εγκαταστάσεις γραφείων, αποθήκευσης υλικών, προκατασκευών κλπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να ελευθερωθούν και ενοικιαστούν ή/και να αγοραστούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. 35.3.2Επισημαίνεται ότι ο παρουσιαζόμενος, στα γενικά σχέδια οριζοντιογραφιών 1:5.000 της Α ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, στην περιοχή του Α.Κ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤRΟ, που προβλεπόταν να απαλλοτριωθεί και να χρησιμοποιηθεί,στην περίοδο μελετών - κατασκευών της παρούσας Σύμβασης, ως χώρος εργοταξίου, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Ο χώρος απαλλοτριώνεται μαζί με τις ζώνες της παραπάνω παραγράφου 35.1.4, αλλά εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου μελετών-κατασκευών της παρούσας σύμβασης, θα αρχίσει η κατασκευή των σχετικών έργων του ΜΕΤRΟ και θα καταληφθεί ο χώρος από τον Ανάδοχο της εργολαβίας αυτής. Κατ εξαίρεση προς όσα αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, είναι δυνατόν να γίνει χρήση του χώρου αυτού από τον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα δεν θα έχει ανακύψει θέμα εκτέλεσης εργασιών από τον Ανάδοχο του ΜΕΤRΟ. Οι σχετικές συνεννοήσεις του Αναδόχου και της Επίβλεψης θα γίνουν με την αρμόδια Υπηρεσία που εποπτεύει την κατασκευή των έργων του ΜΕΤRΟ και ο Ανάδοχος της παρούσας θα είναι υποχρεωμένος να εκκενώσει τον χώρο, μετά από προειδοποίηση με διάρκεια που θα συμφωνηθεί κατά την παροχή άδειας χρησιμοποίησης του χώρου. Κατά την εκκένωση του χώρου ο Ανάδοχος θα απομακρύνει/καθαιρέσει τις οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και βοηθητικές κατασκευές και θα αποκαταστήσει το χώρο σε διαμόρφωση αποδεκτή από την Υπηρεσία ΜΕΤRΟ. 35.3.3 (!) Ο Κ.τ.Ε., για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών των κατασκευών του έργου της παρούσας Σύμβασης, θα χορηγήσει στον Ανάδοχο προς χρήση του ως χώρων εργοταξίων τους ακόλουθους· ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ επί όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η περίοδος Μελετών-Κατασκευών (Τ1): a.Χ.Ε.Υ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργοταξιακοί χώροι από τον Ανάδοχο : Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΛΙΟΣΙΩΝ (ΦΥΛΗΣ) Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΚΥΜΗΣ Χ.Ε.Υ. α.κ. δ. ΠλακεντΙας Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΚΑΝΤΖΑΣ · Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Χ.Ε.Υ. Σ.Σ. ΚΑΡΕΛΑ Χ.Ε.Υ. Σ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ b. Χ.Ε.Υ. που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργοταξιακοί χώροι από τον Ανάδοχο : Χ.Ε.Υ.Νέας οδού Τατοΐου (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ) Χ.Ε.Υ. Σιδηροδρομικού Σταθμού ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑΣ Χ.Ε.Υ. Α.Κ. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Χ.Ε.Υ. Α.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (2)Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο μερικών ή/και του συνόλου των Χ.Ε.Υ. της υποπαραγρ. 35.3.3.(l).a, ως εργοταξιακών χώρων, θα γίνει ύστερα από αίτημα του Αναδόχου και θα τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι (π.χ. παρ. 16.3 του υποκεφαλαίου 1.6 του Κ.Μ.Ε.) και οι λοιποί όροι δημοπράτησης, οι σχετικοί με τους εργοταξιακούς χώρους. (3) Για τις απαλλοτριώσεις των εργοταξιακών χώρων της παραγρ. 35.3.3.(l).a, ισχύει η προθεσμία που αναφέρεται στην παραγρ. 30.3.4 του άρθρου 30 της παρούσας. 35.3.4 Με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγρ. 35.3.1, ο Κ.τ.Ε. μπορεί να αναλάβει να συνδράμει τον Ανάδοχο και να διεκπεραιώσει απαλλοτριώσεις και δουλείες για χώρους που θα του ζητηθούν από τον Ανάδοχο, εφόσον αποδεχθεί, σύμφωνα με την απόλυτη αυτού κρίση, σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με σχετικό φάκελο που θα περιλαμβάνει: (1) Το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος και τη διάρκεια χρήσης του. (2) Πλήρη τεκμηρίωση ότι έχει αποβεί αδύνατη, ή ιδιαιτέρως επαχθής η εξαγορά του χώρου, ή άλλου κατάλληλου για τον ίδιο σκοπό χώρου. (3) Κτηματολόγιο (4) Πλήρη τεκμηρίωση για τη συνδρομή των λόγων απαλλοτρίωσης, ή δουλείας, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. (5) Δήλωση ότι οι δαπάνες απαλλοτρίωσης, ή δουλείας, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο με κατάθεση σχετικής εγγύησης (αν του ζητηθεί). (6) Σχέδιο(α) (για την περίπτωση δουλείας) για τον τρόπο διευθέτησης του χώρου μετά τη λήξη του σκοπού της δουλείας, ως θα αποδοθεί στους ιδιοκτήτες. 35.3.5Ο Ανάδοχοςυποχρεούται ναχρησιμοποιεί χώρουςπουαπαλλοτριώνει ο Κ.τ.Ε. μόνον κατά την περίοδο που αποδεδειγμένα απαιτούνται για τις εργοταξιακές ανάγκες του και να παραδίδει τούτους ελεύθερους στον Κ.τ.Ε. μετά την περίοδο αυτή. Τυχόν μόνιμες κατασκευές που έχει πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για τις εργοταξιακές του ανάγκες θα καθαιρούνται, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την Επίβλεψη, οπότε θα παραδοθούν σ αυτήν χωρίς αντάλλαγμα. 35.4ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ - ΑΠΟΘΕΣΗΣ 35.4.1Με την εξαίρεση του προκαθορισμένου χώρου αποθέσεων στο ανενεργό λατομείο υπό την επωνυμία ΦΡΑΓΚΟΥ και ειδικότερα για το χώρο που θα απομείνει μετά τη χρησιμοποίησή του από την εν ενεργεία εργολαβία του Α/Κ Μεταμόρφωσης - Κύμης, ο Κ,τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει χώρους για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, για αποθέσεις κλπ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη. 35.4.2 (1) Με την επιφύλαξη ισχύος της παραπάνω παραγρ. 35.4.1, είναι δυνατόν να προωθηθούν σχετικές απαλλοτριώσεις, κατ αναλογίαν των όσων αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 35.3.4 και σύμφωνα με τη διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. (2)Στα στοιχεία που θα συνοδεύουν τον κατά την παραγρ. 35.3.4 φάκελο του αιτήματος του Αναδόχου για την περίπτωση χώρου λατομείου, δανειοθαλάμου, θα περιλαμβάνεται και το απαραίτητο ελάχιστο πρόγραμμα ερευνών (Κεφάλαιο 4 του Προσαρτήματος 3 της παρούσας) και η αναγκαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 της παρούσας). (3)Στα στοιχεία που θα συνοδεύουν τον κατά την παραγρ. 35.3.4 φάκελο του αιτήματος του Αναδόχου για την περίπτωση χώρου απόθεσης, θα περιλαμβάνεται και η (σύμφωνα με το άρθρο 14 της Τ.Σ.Υ.) απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υποβολή του φακέλου θα γίνει αφού θα έχει ολοκληρωθεί η αρχική διαδικασία επιλογής χώρων απόθεσης από την Υπηρεσία (Προσαρτήματα 4 και 2 της παρούσας). 35.4.3Αν για τους χώρους της παραπάνω υποπαραγράφου 35.4.2 ο Ανάδοχος εξεύρει εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, κατάλληλες για τις χρήσεις αυτές, και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 4 και 3 της παρούσας, η παραχώρηση τους, για χρήση λατομείου, δανειοθαλάμου. χώρου απόθεσης κλπ., θα γίνει από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα και με τους όρους χρήσης που θα εκπληρούν τους όρους της παρούσας, την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Ορους, τα οποία και θα αναγραφούν στη σχετική άδεια χρήσης. 35.4.4 Για τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ο Κ.τ.Ε. είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις των χώρων της παραγρ. 35.4.2 (περιλαμβανομένης κατ επέκταση και των χώρων της παραγρ. 35.4.3) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 Β της παρούσας. 35.5ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.Τ.Ε. Οποιοσδήποτε χώρος που απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ αυτού. Άρθρο 36 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ36.1 Από τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα στοιχεία (όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε συνεργασία του Κ.τ.Ε. με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αρχαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού), προκύπτει ότι το Εργο, γενικά, δεν παρουσιάζει μεγάλες πιθανότητες να συναντήσει αρχαιολογικά ευρήματα. 36.2Οι περιοχές για τις οποίες έγινε μια κατ αρχήν αναφορά ήταν, ενδεικτικά:(1)Η περιοχή ΤΣΟΥΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ στο ΘΡΙΑΣΙΟ Πεδίο (περί την Χ. Θ. 12+900 στην περιοχή του Α.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), από την οποία ο άξονας της χάραξης της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ διέρχεται σε απόσταση περίπου 175 μ. (2)Η περιοχή του ΑΥΧΕΝΑ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ στην περιοχή του ΑΙΓΑΛΕΩ περί την Χ.Θ. 8+025 της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ, όπου η χάραξη διασταυρώνει περίπου κάθετα τη θέση όπου διήρχετο το ΙΕΡΟ ΤΕΙΧΟΣ των Αθηνών. Στη θέση διέλευσης των έργων της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ εμφανίζονται, μόνον πολύ μικρής έκτασης υπολείμματα του τείχους, νοτιότερα όμως παρουσιάζονται ερείπια σε απόσταση περίπου 30 μ. από το όριο της νότιας οπής της προβλεπόμενης σήραγγας ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ. Η υψομετρική διαφορά της στάθμης θεμελίων του τείχους στο σημείο διασταύρωσης με την οροφή της σήραγγας είναι ίση προς 18 μ. περίπου. Η επιλογή της λύσης σήραγγας έγινε, τελικά, για περιβαλλοντικούς και αρχαιολογικούς λόγους και κατά τη μελέτη και εκτέλεση της σήραγγας θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα περιορισμού της ποσότητας των εκρηκτικών ανά χρόνο καθυστέρησης και τεχνικής της εξόρυξης, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των υπαρχουσών ερειπίων του ΙΕΡΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ. Σχετικά θα πρέπει να συνταχθεί ειδική μελέτη επικινδυνότητας και να εγκατασταθεί σύστημα καταγραφήςτωνπραγματοποιούμενων καταπονήσεων, κατ αναλογίαν προς όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας. Η ως άνω μελέτη επικινδυνότητας θα πρέπει να καλύψει και τις απαιτήσεις ασφάλειας του παρακείμενου ανοικτού (και κατά θέσεις κλειστού) υδαταγωγού ύδρευσης της πρωτεύουσας από το φράγμα Μόρνου, για τον οποίο επισημαίνεται ότι έχουν εκφραστεί φόβοι σχετικά με την αντοχή του, ενώ παράλληλα το έργο αυτό θεωρείται εξαιρετικής σπουδαιότητας για την υδροδότηση της Πρωτεύουσας. Οι οποιοιδήποτε περιορισμοί προκύψουν σαν συνέπεια από την παραπάνω μελέτη στην εκτέλεση των εργασιών (π.χ. υπόγειες εκσκαφές, ανοικτές εκσκαφές, άλλες εργασίες, προσπελάσεις κλπ.) επιβαρύνουν τον Ανάδοχο (χρονικά και οικονομικά) και συνυπολογίστηκαν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση και υποβολή της Προσφοράς του. (3)Η περιοχή της Δ.Π.Λ.Υ. στην περιοχή της Μονής του ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥ, η οποία όμως βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τον άξονα των έργων και τόσο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και από επίσκεψη Υπηρεσιακών παραγόντων της αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν διαπιστώθηκε, κατ αρχήν, ύπαρξη προβλημάτων. (4)Η περιοχή της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ στην περιοχή της πεδιάδας των Μεσογείων (περιοχή ΠΑΛΛΗΝΗΣ κλπ.) όπου εκτιμάται ότι μπορούν να συναντηθούν, σποραδικά, αρχαιολογικά ευρήματα. 36.3Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου κατασκευάζεται το Εργο, είναι δυνατόν να συναντηθούν αρχαιολογικά ευρήματα, των οποίων η πιθανότητα συνάντησης εκτιμήθηκε από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της Προσφοράς του, στην οποία εκτιμήθηκαν οι πιθανές συνέπειες του γεγονότος αυτού στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Εργου, καθώς και στις άλλες λειτουργίες στους χώρους εκτέλεσης των έργων και στα εργοτάξια. 36.4(1)Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του. ότι σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων θα εκτελέσει σχετική έρευνα, κάτω από την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πριν του επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών στα σημεία αυτά. (2) Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανερευνήσει και επαληθεύσει τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί για ενδεχόμενη ανεύρεση αρχαιοτήτων πριν από την έναρξη των εργασιών σε κάθε περιοχή, κάνοντας διερευνητικές τομές. Η διενέργεια των ερευνητικών τομών που διενεργούνται μέσα στα ΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Η πυκνότητα των τομών επαφίεται στην κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη του και την επόμενη παράγραφο 36.5. Οι τομές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την Επίβλεψη προκειμένου να παραστεί Η προειδοποίηση θα είναι της τάξεως των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών. 36.5(1)Ολα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του Εργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία. (2)Ο Ανάδοχος .υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων - οποιασδήποτε ηλικίας - κατά τις διερευνητικές τομές ή την πρόοδο των εργασιών, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. (3)Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για τη μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη μετατροπή του χρονοδιαγράμματος. 36.6ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 36.6.1Ο Ανάδοχος έχει προβλέψει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών για καθυστέρηση, λόγω αρχαιολογικών ερευνών και τυχόν εργασιών αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων των ερευνών στις περιοχές όπου από την αρχή, ή/και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της οριστικής μελέτης, έχουν καθοριστεί ως πιθανές θέσεις ανεύρεσης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων (επικίνδυνες περιοχές). Σε περίπτωση που στις περιοχές αυτές συναντηθούν αρχαιότητες, για το διάστημα αυτό των έξη μηνών ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ούτε παράταση προθεσμίας (τμηματική ή/και συνολική) ούτε αποζημίωση. Ομοια δεν θα δικαιούται παράταση της Περιόδου Παραχώρησης. 36.6.2Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν καθυστερήσεις από αρχαιολογικές έρευνες και τυχόν εργασίες αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων των ερευνών, μεγαλύτερες από έξη (6) μήνες στις επικίνδυνες περιοχές ή στις περιπτώσεις που θα συναντηθούν αρχαιότητες σε περιοχές που δεν έχουν προβλεφθεί ες αρχής ή κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 38 της παρούσας 36.7Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για την περίπτωση που εκτελούνται από τον ίδιο αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οπως αναφέρεται και στο Προσάρτημα 2 της παρούσας (Παράλληλα Εργα), ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες των εργασιών που εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για το Εργο, να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτές τις υπόλοιπες εργασίες του. Στις δαπάνες αυτές, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, μπορούν να περιληφθούν και τακτικές ή έκτακτες αποζημιώσεις του προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 36.8Εάν ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος αρχαιολογικές έρευνες υπό την Επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πληρώνεται απολογιστικά. Επί των απολογιστικών δαπανών (Κ) εφαρμόζεται προσαύξηση δέκα οκτώ στα εκατό (18%) από επιβάρυνση του Φ.Π.Α., ο οποίος ενσωματώνεται ανηγμένα στη δαπάνη, και στη συνέχεια η νέα δαπάνη 1,18Κ προσαυξάνεται, για Γ.Ε. και Ο.Ε., κατά ποσοστό δέκα τρία στα εκατό (13%) μειωμένο κατά το ποσοστό ενιαίας έκπτωσης (Ε) της Προσφοράς του Αναδόχου στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας (Μελέτης) των Παράλληλων Εργων. Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική αμοιβή (Α) που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, βάσει του σχετικού τιμολογίου είσπραξης, θα είναι ίση με : Α = 1,18 . Κ . [1,0 + 0,13 . (1 - Ε/100)] Άρθρο 37 ΑΔΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 37.1Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 30 της παρούσας, υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον Κ.τ.Ε. περί των προβλεπόμενων αναγκαίων αδειών, εγκρίσεων και σχετικών εργασιών για την εκτέλεση του Εργου. 37.2Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα και κατά τον προσήκοντα τρόπο τις αναγκαίες αιτήσεις για την χορήγηση των πάσης φύσεως αδαών, εγκρίσεων ή εκτέλεσης από τρίτους εργασιών, που απαιτούνται για την εκ μέρους του εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου ή τις Επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα, ενημερώνοντας συγχρόνως και τον Κ.τ.Ε. 37.2.1Για τις ανωτέρω άδειες των οποίων η έκδοση εξαρτάται από Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Δημόσιου Τομέα, το Δημόσιο αναλαμβάνει να τις εκδώσει εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων που συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά. Για άδειες που η ανάγκη τους δεν εντοπίστηκε, για οποιοδήποτε λόγο, από τον Ανάδοχο κατά τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 37.1, η προθεσμία του Κ.τ.Ε. ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 37.2.2Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν, οι προϋποθέσεις έκδοσης της αιτούμενης άδειας, η αρνητική απάντηση θα γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 37.3Εφ όσον οι άδειες αυτές δεν εκδοθούν εντός των ανωτέρω προθεσμιών και εκ του λόγου τούτου επηρεάζεται η κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 38 της παρούσας. 37.4Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη Δ.Ε.Η. (ή με άλλο νόμιμο τρόπο) σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια, στην ισχύ και στην τάση που θα του είναι απαραίτητες. Ο Ανάδοχος, παράλληλα, θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της Δ.Ε.Η. για την εξασφάλιση της ενέργειας από το Εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της Κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας και την τροφοδότηση των ηλεκτρικών υπολογιστών Αναδόχου και Επίβλεψης. 37.5Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα χρειαστεί για τις εργασίες του από τα σημεία παροχής στα σημεία χρήσης. 37.6Οι όροι της παραγράφου 38.1.1. ισχύουν κατ αναλογία και για την τηλεφωνοδότηση και την υδροδότηση του Εργου. 37.7Λόγω της σπουδαιότητας του Εργου, ο Ανάδοχος δικαιούται, εφ όσον εξασφαλίσει τη σχετική άδεια, να εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των θέσεων εργασίας της δικής του επιλογής. Άρθρο 38 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ38.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ1) (1) Εφόσον οι καθυστερήσεις, με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., από συντέλεση απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές έρευνες, έκδοση αδειών, υπέρβαση της προθεσμίας των παραγράφων 30.3.2 και 30.3.3 της παρούσας ή από τυχόν εκτέλεση εργασιών Παραλλήλων Εργων από τον Κ.τ.Ε. εντός του Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.4 1 (5) της παρούσας, επιδρούν στην κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Εργου και επηρεάζουν δυσμενώς τμηματικές μόνον προθεσμίες αυτού, θα χορηγείται: a. Παράταση προθεσμίας ίση με την προκαλούμενη καθυστέρηση στην περάτωση των μη δυναμένων να εκτελεστούν εργασιών. b. Πέραν της αναθεώρησης της επηρεαζόμενης δαπάνης των Παραλλήλων Εργων και αναθεώρηση, με χρήση του δείκτη Δ.Τ.Κ της Ε.Ε., της επηρεαζόμενης δαπάνης του Κ.Α.Τ. όπως αυτή προσδιορίζεται στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών, για την εκτέλεση των μη δυναμένων να εκτελεστούν υπολειπόμενων εργασιών, εφ όσον η καθυστέρηση διαρκέσει πέραν των τριάντα (30) ημερών και για το επέκεινα χρονικό διάστημα. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε μη έκδοση άδειας, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους των εργασιών αυτών, λόγω επέλευσης συναλλαγματικών κινδύνων ή κινδύνων πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, πέραν των προβλεφθέντων από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Κ.τ.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω αναθεωρήσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις θετικές ζημίες του Αναδόχου από την αύξηση του κόστους κατασκευής του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου. (2) Εφόσον οι ανωτέρω καθυστερήσεις βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελέτης -Κατασκευής του Εργου και επηρεάζουν δυσμενώς τη συνολική προθεσμία αυτού, θα χορηγείται παράταση της συνολικής προθεσμίας (ΔΤ), ίση με την προκαλούμενη καθυστέρηση στην περάτωση των μη δυναμένων να εκτελεστούν εργασιών, ως ακολούθως : a.Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να μην υπερβαίνεται η συνολική μέγιστη προθεσμία της Περιόδου Μελετών -Κατασκευών (Τ1), της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας (5,0 χρόνια), πέραν της παρατάσεως ΔΤ1 στη συνολική προθεσμία που έχει προβλεφθεί από τον Ανάδοχο στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, θα χορηγείται η αναθεώρηση στην επηρεαζόμενη δαπάνη των υπολειπομένων εργασιών κατασκευής, σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (1). b.Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να υπερβαίνεται η συνολική προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας, κατά ΔΤ2 (Δηλαδή ΔΤ = ΔΤ1 + ΔΤ2), τότε, επί πλέον της χορηγούμενης παράτασης: Ι.Για την κάλυψη του κόστους κατασκευής των επηρεαζομένων υπολειπομένωνεργασιώνθαχορηγείται η αναθεώρηση σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο a. ΙΙ.Για την περίοδο ΔΤ2, και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα τμήμα του Εργου του Κ.Ε.Π. δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ο Κ.τ.Ε., εκτός από την αναθεώρηση της παραπάνω παραγρ. b.Ι, θα καταβάλλει στον Ανάδοχο, τις θετικές ζημίες που τυχόν θα υποστεί από την ανωτέρω καθυστέρηση που θα υπολογίζονται με βάση τις τυχόν δαπάνες αναχρηματοδότησης τωνδανειακών υποχρεώσεων του Αναδόχου για την περίοδο ΔΤ2. Επί πλέον θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο οι τυχόν δαπάνες κινητοποίησης της Εταιρείας Λειτουργίας του Εργου, υπό την προϋπόθεση όμως : a.ότι η καθυστέρηση για την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έλαβε χώρα εντός περιόδου τριών (3) μηνών προ της συμπλήρωσης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Τ1 (5,0 χρόνια) ή της έκτης (6ης) αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (1.270 ημέρες). b.Η πρόθεση και η έκταση της κινητοποίησης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Κ.τ.Ε. ΙΙΙ. Στην περίπτωση κατά την οποία, επί χρονικό διάστημα ΔΤ3 που αποτελεί τμήμα ή/και το σύνολο της περιόδου ΔΤ2, έχει(ουν) δοθεί τμήμα(τα) του Κ.Ε.Π. στην κυκλοφορία, ο Κ.τ.Ε., κατά την περίοδο ΔΤ3, εκτός από την αναθεώρηση της παραπάνω παραγράφου b.Ι, θα καταβάλει στον Ανάδοχο, ως ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, το 80% των θετικών του ζημιών, που θα υπολογίζονται λαμβανομένων υπόψη και των εσόδων που προέρχονται από την τμηματική λειτουργία του Εργου. ΙV. Παρατάσεις που οφείλονται σε καθυστερήσεις από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., επηρεάζουν κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Εργου και έχουν ως συνέπεια τηνυπέρβασητηςΣυνολικής Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών του Εργου (Τ1) ή της έκτης (6ης) αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του άρθρου 30.2.2.6 της παρούσας, αποζημιώνονται στον Ανάδοχο με παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, που υπολογίζεται με ανάλογη προσαρμογή και εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 38.2.1 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιτύχει ενωρίτερη έναρξη λειτουργίας και απόδοσης στην κυκλοφορία ολοκλήρου του Εργου ή του κατά τα ανωτέρω τμήματός του, από το χρόνο της αρχικής προθεσμίας προσαυξημένο με την παράταση, το τμήμα της παρατάσεως της Μέγιστης ΔιάρκειαςτηςΠεριόδουΠαραχώρησης, που υπολογίστηκε κατά τα ανωτέρω το οποίο αναλογεί στην διαφορά χρόνου μεταξύ της ενωρίτερης έναρξης λειτουργίας και της συμπλήρωσης του συνολικού χρόνου της παράτασης, δεν θα συνυπολογίζεται στην Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, κατ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 48.7 της παρούσας. V. Η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ στον Ανάδοχο θα εφαρμόζεται μόνον για το μέρος της περιόδου ΔΤ2 για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του υπόλοιπου συνολικού Εργου και θα έχουν εκδοθεί οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΉΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Β.Π.Ε.) που προβλέπονται στις παραγρ. 32.2.1.(3) και 32.2.2.(3) της παρούσας, με επισήμανση ότι οι υπολειπόμενες εργασίες που καθυστερούν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κ,τ.Ε. (Αρχαιολογία, απαλλοτριώσεις, άδειες, εκτέλεση έργων). Σύμφωνα με τα παραπάνω εάν υπάρχουν για την περίοδο αυτή οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Εργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, έστω και αν υπάρχουν παράλληλα καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. δεν θα καταβάλλει αποζημιώσεις στον Ανάδοχο. Για την ίδια περίοδο όμως ο Κ.τ.Ε. δεν θα ζητήσει την, σύμφωνα με το άρθρο 30 Α της παρούσας,καταβολήαποζημιώσεων,λόγω καθυστερήσεων, εκ μέρους του Αναδόχου. c Η παραπάνω πληρωμή αναθεώρησης και η καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. (της παραπάνω υποπαραγράφου b) προς τον Ανάδοχο, για την περίπτωση καθυστερήσεων από τις ανωτέρω αιτίες. θα αποτελεί τη μοναδική καταβολή του Κ,τ.Ε. προς τον Ανάδοχο έστω και αν για την περίοδο αυτή συνυπάρχουν αιτίες για τις οποίες προβλέπεται αποζημίωση του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 52 της παρούσας. 38.1.1Οι παραπάνω καταβολές αναθεώρησης και αποζημίωσηςεκ μέρους του Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο, καλύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2052/92, κατά συμβατική έννοια, τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Αναδόχου από καθυστερήσεις, κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στις παραγρ. 4α, 4β και 4γ του άρθρου 9 του ιδίου Ν. 2052/92, ισχύουν δε, κατ αναλογία, τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 της παρούσας. 38.2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Τ2) 38.2.1Για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας τμήματος του Εργου επί χρόνο (D), τότε η παράταση (Ε) της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης θα προκύπτει από τον τύπο : Ε=D.[ΤRb-(ΤRa/R)]/ΤRb όπου : ΤRa = Τα έσοδα κατά το χρόνο περιορισμού της λειτουργίας του Εργου ΤRb = Τα έσοδα διοδίων κατά την πλέον πρόσφατη προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο λειτουργίας R=Ο συντελεστήςαύξησης (απόπληθωρισμό κλπ.) της σταθμισμένης τιμής διοδίων μεταξύ των ελεγχομένων περιόδων. 38.3Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο χρόνο ολοκλήρωσης και στο κόστος της Μελέτης - Κατασκευής - Συντήρησης -Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου, από καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. ή σε γεγονότα των οποίων ο Κ.τ.Ε. φέρει τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτής της υποχρεώσεώς του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις ανωτέρω αιτίες. Άρθρο 39 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 39.1ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 39.1.1Σε περίπτωση που υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το Εργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι δαπάνες απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 39.1.2Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη, ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ., που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 39.1.3Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα χρήσης, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και συνεπάγεται τις ακόλουθες κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου : (1)0 Κύριος του Εργου δικαιούται με μονομερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος της παρούσας παραγράφου μπορεί να τροποποιηθεί, αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προβλέπεται στο άρθρο 53 της παρούσας καλύπτει και την περίπτωση αυτή. (2)Ο Κύριος του Εργου δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 39.1.4Ο Ανάδοχος και ο Κτ.Ε. δικαιούνται να καλύψουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδους κατασκευής, συντήρησης, προγράμματα Η/Υ και λοιπά, από κοινού, ή το κάθε μέρος χωριστά, τηρώντας τις διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μέθοδοι, Προγράμματα Η/Ύ και άλλα που έχουν καλυφθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας απόκαιυπέρτουΑναδόχου,ταοποίαχρησιμοποιούνται για τη Λειτουργία, Συντήρηση ή Εκμετάλλευση του Εργου, θα μεταβιβαστούν χωρίς αντάλλαγμα στον Κ.τ.Ε. κατά τη μεταβίβαση του Εργου, κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. 39.1.5Ο Ανάδοχοςυποχρεούται ναπεριλαμβάνει στασυμβόλαια εξαγοράς ή χρήσης προϊόντων, μεθόδων κλπ., που καλύπτονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατάλληλους όρους, με τους οποίους θα διασφαλίζεται το με ίσους όρους δικαίωμα εξαγοράς ή χρήσης από τον Κ.τ.Ε., εφόσον ο Κ.τ.Ε. το ασκήσει μέσα σε εύλογη ανατρεπτική προθεσμία που θα είναι : a.Ενα (1) έτος για όλα τα. υλικά, μεθόδους κλπ., που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη Λειτουργία, Συντήρηση ή Εκμετάλλευση του Εργου. b.Εύλογη, κατά περίπτωση, και μη επαχθής για τον Ανάδοχο, για όλες τις άλλες περιπτώσεις. 39.2ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΚΝΟW-ΗΟW) 39.2.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα μελέτης να είναι δεδομένα υπέρ αυτού, ώστε να δυνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Τα δικαιώματα αυτά περιέρχονται, αδαπάνως για τον Κ.τ.Ε., στην κατοχή του τελευταίου με την υποβολή των αντιστοίχων μελετών. 39.2.2Ενδεχόμενη εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα θα μεταβιβαστεί αδαπάνως για τον Κ.τ.Ε. στην κατοχή του τελευταίου, στη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Η εισαγωγή τεχνογνωσίας (knοw-hοw) στην Ελλάδα για τους σκοπούς και τις ανάγκες κατασκευών, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Εργου θα αποδεικνύεται με την κατάθεση στον Κ.τ.Ε. ένορκης βεβαίωσης του κυρίου του knοw-hοw, θεωρημένης από το Τεχνικό Επιμελητήριο (ή άλλο αρμόδιο όργανο) της χώρας προέλευσής του, και προϋποθέτει όντως μυστική εφεύρεση ή επινόηση προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να τυγχάνει της διεθνούς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (internatiοnal patent law). 39.2.3Αμοιβές που καταβάλλονται από τον Ανάδοχο σε τρίτους για τη χρήση των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου, σε όλη τη διάρκεια της παρούσας, δύνανται να εκπίπτουν, για φορολογικούς σκοπούς, εντός του οικονομικού έτους καταβολής των στους δικαιούχους. Άρθρο 40 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 40.1ΓΕΝΙΚΑ 40.1.1Τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου της παρούσας Σύμβασης πρόκειται, μελλοντικά, να επεκταθούν για την κατασκευή : (1)Επεκτάσεων των οδικών αξόνων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση. (2)Νέων αξόνων που διασταυρώνουν/συμβάλλουν στους άξονες της παρούσας Σύμβασης. (3)Εργων ολοκλήρωσης των βασικών διαμορφώσεων σιδηροδρομικών έργων στο τμήμα ΑΧΑΡΝΑΙ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. 40.1.2Για όλα τα παραπάνω μελλοντικά έργα, που θα κατασκευαστούν με άλλη(ες) σύμβαση(εις), σε χρόνους που θα επιλέξει ο Κ,τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μαζί με τα έργα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν (μαζί και με άλλα κύρια έργα) ένα σύνολο που έχει σημαντική επιρροή στην περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή βελτίωση των συνθηκών της ευρύτερης περιοχής των έργων. 40.1.3Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Κ.τ.Ε., στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του για τη βελτίωση των συνθηκών της ευρύτερης περιοχής, εν όψει και των σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν, διαμόρφωσε το σχεδιασμό των έργων κατά τρόπον ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες στη δυνατότητα : λειτουργικά άρτιας και ασφαλούς και κατασκευαστικά δόκιμης και λογικά ευχερούς κατασκευής των μελλοντικών επεκτάσεων των έργων, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω. Κατά συνέπεια δεν είναι αποδεκτές, οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στη δυνατότητα επεκτάσεων των έργων που τυχόν θα εκφραστούν από τον Ανάδοχο, μέσω των συντασσομένων από αυτόν μελετών ή/και των κατασκευαζόμενων έργων, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος είναι συμβατικά υποχρεωμένος να εφαρμόσει το σχεδιασμό του Κ.τ.Ε., όπως αυτός εκφράζεται με τα Προσαρτήματά της παρούσας, σε συνδυασμό με τα σχέδια των μελετών που του χορηγήθηκαν. 40.1.4Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποιαδήποτε σχετική διαφοροποίηση διαπιστωθεί, είτε κατά την περίοδο ελέγχων από τον Κ.τ.Ε., είτε και μετά, δίδει το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να ζητήσει την επανόρθωση της προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή των επεκτάσεων που προαναφέρθηκαν. Το δικαίωμα τούτο κρατεί ο Κ.τ.Ε. ακόμη και για την περίπτωση που η διαφοροποίηση διαπιστωθεί όταν έχουν ήδη κατασκευαστεί οι μόνιμες κατασκευές των έργων ή/και περαιτέρω όταν θα έχουν αποδοθεί τα έργα στη λειτουργία για το κοινό, χωρίς εκ τούτου να στοιχειοθετείται κανενός είδους δικαίωμα (οικονομικό, χρονικό κλπ.) για τον Ανάδοχο. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως του αν οι οποιεσδήποτε σχετικές διαφοροποιήσεις προεκλήθησαν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου. 40.1.5Κατά την περίοδο της κατασκευής των μελλοντικών επεκτάσεων, ο Κ.τ.Ε., στα πλαίσια της καλής θέλησης και συνεργασίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε οχλήσεων που θα προκαλέσουν οι εργασίες αυτές στην κυκλοφορία, αναγνωρίζοντας ότι κακή οργάνωση των εργασιών και κακός σχεδιασμός των έργων είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, στην κυκλοφορία των έργων του Κ.Ε.Π. και κατ επέκταση και στα εκ διοδίων έσοδα του Αναδόχου. 40.1.6Ηδη, στα πλαίσια της παραπάνω εκδήλωσης του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Κ.τ.Ε. για το θέμα αυτό, έχει προβλεφθεί να γίνει κατασκευή των έργων ολοκλήρωσης της Σ.Γ., που αναφέρονται στο Προσάρτημα 2, με ειδικές μεθόδους κατασκευής, ειδικές προβλέψεις στα εκτελούμενα από σήμερα έργα και ειδική ρύθμιση της μελλοντικής εργοταξιακής κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό, ο με την παρούσα Σύμβαση προσδιορισμός, σε γενικές γραμμές, των μελλοντικών εργασιών επέκτασης, αποτελεί τον γνώμονα των σχέσεων Κ.τ.Ε. και Αναδόχου της παρούσας Σύμβασης. 40.1.7Εν όψει των παραπάνω, ο Κ.τ.Ε. δηλώνει ότι κατ αρχήν δεν δεσμεύεται να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση στον Ανάδοχο για την κατασκευή των έργων των επεκτάσεων από άλλη(ες) σύμβασης(εις), αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ορίσει όρους κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης, και θα εποπτεύσει την εφαρμογή τους, για να ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε από αυτήν την αιτία δυσμενείς επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο και τα εκ διοδίων έσοδα του Αναδόχου. Γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι οι όροι που θα τεθούν στις ως άνω συμβάσεις έργωνεπέκτασης θαείναι λογικοίκαιδενθαδημιουργούν απαιτήσεις εξεζητημένων κατασκευαστικών μεθόδων ή/και χρήσης αδόκιμων μελετών - κατασκευών των νέων έργων. 40.1.8Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παραγρ. 40.1.7 δεν έχουν την έννοια ότι δεν θα γίνει καμία χρήση των κατασκευασμένων και λειτουργούντων έργων του Κ.Ε.Π. από την εργοταξιακή κυκλοφορία ή/και καμία απολύτως, έστω και μικρής έκτασης, επέμβαση σ αυτά, αλλά την έννοια ότι θα γίνει λελογισμένη χρήση σε κατάλληλες περιόδους (του εικοσιτετραώρου, της εβδομάδας, των εποχών) που θα συμφωνηθούν με τον Ανάδοχο, με γνώμονα την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση τους. Το ίδιο ισχύει και για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων σε κατασκευασμένα έργα του Κ.Ε.Π. 40.1.9 (1) Ανεξάρτητααπόταπαραπάνω, ανο Ανάδοχοςαποδείξει, παρουσιάζοντας κατάλληλα στοιχεία μετρήσεων και προβλέψεων, ότι η κυκλοφορία . κάμπτεται από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες των έργων μελλοντικής επέκτασης, ο Κ.τ.Ε. είναι δυνατόν να αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις εκ τούτου θετικές του ζημιές σε ποσοστό εβδομήντα στα εκατό (70%) αυτών, λαμβανομένου υπόψη ότι η κύρια ευθύνη για την επιτυχή μελέτη και εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, κατά τρόπο που να διευκολύνονται οι εργασίες μελλοντικής επέκτασης των έργων, ανήκει στον Ανάδοχο. (2)Ειδικά όμως για την κατασκευή άλλων εγκάρσιων έργων που δεν προβλέπονται στο σχεδιασμό του Κ.τ.Ε. [Βλέπε παραγρ. 40.3.2.(4) της παρούσας], η τυχόν κάμψη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγρ. (1), θα συνεπάγεται την αποζημίωση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. για το σύνολο των θετικών ζημιών του. (3)Ο προσδιορισμός των ζημιών του Αναδόχου θα στηριχτεί σε κατάλληλη μαθηματική επεξεργασία των δεδομένων της μετρούμενης κυκλοφορίας του Κ.Ε.Π. (αριθμός εισόδων στο σύστημα) κατά τρόπο ώστε να υπολογιστούν τα αναμενόμενα κυκλοφοριακά μεγέθη (Τρ) (προβολές κυκλοφορίας) κατά την περίοδο που θα γίνεται εκτέλεση των εργασιών, με την παραδοχή ότι δεν θα γινόταν εκτέλεση των υπόψη εργασιών. Η κυκλοφορία Τρ, σε ισοδύναμα επιβατικά οχήματα ανά ημέρα, με σχέσεις ισοδυναμίας αυτές που θα προκύπτουν από την εφαρμογή τους στο Εργο κατά την αντίστοιχη περίοδο, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την κυκλοφορία Τ, που έχει προβλέψει ο Ανάδοχος στην Προσφορά του για την αντίστοιχη περίοδο. Με βάση την παραπάνω κυκλοφορία Τρ <= Τ θα γίνεται ο προσδιορισμός της αποζημίωσης του Αναδόχου για 0.70 . Τρ ή για 1,0 . Τρ αντίστοιχα για τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 40.1.9.(1) και (2). Εφόσον μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, εξακολουθεί η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, θα λαμβάνονται υπόψη τα νέα κυκλοφοριακά στοιχεία βάσει μετρήσεων της κυκλοφορίας επί ένα ή δύο έτη (όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ Αναδόχου και Κ.τ.Ε.) και θα γίνεται διόρθωση των προβλέψεων κυκλοφορίας, βάσει των οποίων έγινε η αποζημίωση του Αναδόχου και επανυπολογισμός των αποζημιώσεων. Για τις επί πλέον ή επί έλλαττον καταβολές θα λαμβάνονται υπόψη οι τόκοι βάσει της Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων Ε.C.U.. 40.2ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: (1) Η επέκταση της Δ.Π.Λ.Α. προς την Ε.Ο. Νο 1 ή/και πέραν αυτής. (2)Η επέκταση της Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΡΑΦΗΝΑΣ πέραν του Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ προς ΡΑΦΗΝΑ . (3)Η επέκταση προς ΛΑΥΡΙΟ νοτίως του Α.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, της Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ. (4)Η επέκταση προς ΚΟΡΩΠΙ πέραν του Α.Κ. Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (Κ6), του αυτ/μου ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ . (5)Η επέκταση της Δ.Π.Λ.Υ. νοτίως του Α.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ . 40.3ΝΕΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 40.3.1Στην κατηγορίααυτή υπάγονταιοι ακόλουθοιάξονες πουσυνδέονται με την κατασκευή κόμβου με τα έργα του Κ.Ε.Π. της παρούσας σύμβασης: (1) Ο άξονας του αυτ/μου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ, με τον οποίο προβλέπεται να συνδεθεί η Ε.Λ. Ε-Σ-Σ με τον Α.Κ. ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ή άλλη εναλλακτική χάραξη. (2)Ο άξονας της σήραγγας ΥΜΗΤΤΟΥ με τις προσπελάσεις της (τμήμα του άξονα της Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ) με τον οποίον προβλέπεται η σύνδεση της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ μέσω του Α.Κ. ΥΜΗΤΤΟΥ (Κ5). (3)Ο άξονας της Ανατολικής Π.Λ.Υ.. ο οποίος προβλέπεται να συνδεθεί με κόμβο με τον ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΛΑΔΟ της Δ.Π.Λ.Υ. (4)Στην κατηγορία αυτή προσομοιώνεται ότι υπάγονται και τα έργα μελλοντικής επέκτασης της Λ. ΚΥΜΗΣ προς την Εθνική Οδό Νο 1, κατά το τμήμα της το αναφερόμενο στην περιοχή του Α.Κ. ΚΥΜΗΣ για την κατασκευή των έργων Β ΦΑΣΗΣ αυτού στην περιοχή της οδού ΠΛΑΠΟΥΤΑ (5)Στην κατηγορία αυτή προσομοιώνεται ότι υπάγονται και τα έργα της κατασκευής της Λ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, κατά το τμήμα τους που ευρίσκεται στην περιοχή του Α.Κ. ΔΟΥΚ. Πλακεντίας.(6)Στην κατηγορία αυτή προσομοιώνεται ότι υπάγονται και τα έργα διαπλάτυνσης της κάθετης οδού του Α.Κ. ΚΑΝΤΖΑΣ, τα έργα διαπλάτυνσης της κάθετης οδού τον Α.Κ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ και τα έργα διαπλάτυνσης της κάθετης οδού του Α.Κ. ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. 40.3.2Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα ακόλουθα εγκάρσια οδικά ή και Σιδ. Εργα, τα οποία διασταυρώνουν τους άξονες των έργων της παρούσας σύμβασης χωρίς τα έργα αυτά να συνδέονται με τα έργα του Κ.Ε.Π. (1)Η διασταύρωση, με Α.Δ., της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ από τη Σ. Γραμμή που θα ενώσει την εγκατάσταση της Π.Α.Ε.ΓΑ.Ε. στην περιοχή του ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ή/και άλλα ανάλογα έργα Α.Δ.(2)Η κατασκευή δεύτερου κλάδου της οδού που διασταυρώνει την Ε.Λ. Ε-Σ-Σ και προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Σ.Σ. ΚΑΡΕΛΑ. (3)Η κατασκευή δεύτερου κλάδου της οδού που διασταυρώνει την Ε.Λ. Ε-Σ-Σ και προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Σ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ. (4)Ανεξάρτητα προς τις κάθετες οδούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατόν, μελλοντικά, να ανακύψει η ανάγκη κατασκευής και τυχόν άλλων εγκάρσιων έργων. Για τα έργα αυτά θα έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παραγρ. 40.1, ειδικά δε για την τυχόν αποζημίωση του Αναδόχου λόγω κάμψης της κυκλοφορίας των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων των έργων, θα ισχύουν οι παραγρ. 40.1.9.(2) και (3). 40.4ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΑΙ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ Για τα έργα αυτά γίνεται αναφορά στο Προσάρτημα 2 της παρούσας. Για την εκτέλεση των έργων ολοκλήρωσης της Σ.Γ. θα έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, ήδη κατά την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης, και ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην παραγρ. 40.1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 41 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΉ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ -ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ 41,1ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 41.1.1Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 41.1.2, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και την διεθνή και κοινοτική νομοθεσία που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. 41.1.2Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 41.1.3Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 41.2ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 41.2.1Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 41.2.2Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον Κτ.Ε. το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωση του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 41.3ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41.3.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α) Περί όπλων και εκρηκτικών υλών Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α) Περί αγορά μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ. Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59/Δ) Κτιριοδομικός κανονισμός (Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22.5.93 Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων, με κατ αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών έργων κλπ.). Η Οδηγία Πλαίσιο 89/391/Ε.Ο.Κ., Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 41.3.2Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων. 41.3.3Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο, και έχουν συνυπολογιστεί απ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Προσφοράς του, τόσο στο κατ αποκοπήν τίμημα όσο και (ανηγμένα) στις τιμές μονάδας των παράλληλων έργων. 41.4ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 41.4.1Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. 41.4.2Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Επίβλεψη θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη τέτοια συνηγορία και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 41.4.3Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών του Εργου. 41.4.4 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνες του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του. του κοινού, και εν γένει κάθε φύσεως κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 41.4.5Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Εργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. Άρθρο 42 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 42.1.1ΓιατιςυποχρεώσειςτουΑναδόχου προςεξασφάλιση τηςκυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Εργου, έχουν εφαρμογή οι όροι του άρθρου 9 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΆρθρο 43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 43.1ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΩΣΚΑΙΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 43.1.1Ο Ανάδοχος, σ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα Προσαρτήματα της παρούσας, για να εξασφαλίζεται: η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του Εργου, η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις. 43.1.2Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάζει και ενεργεί τη Λειτουργία . του Εργου κατά. τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως : την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) του Εργου την ασφάλεια των μη χρηστών (ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Εργου που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή του Εργου. την ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο του Εργου. 43.1.3Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ, ο Ανάδοχος θα είναι μόνο υπεύθυνος για ζημιές σε περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των χρηστών και τρίτων προσώπων σε σχέση με τη χρήση/ Λειτουργία του Εργου, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου. 43.1.4Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου, εκτός των περιπτώσεων εκτάκτων περιστατικών ή/και προγραμματισμένης συντήρησης, θα διασφαλίζει ότι το Κ.Ε.Π. είναι ανοικτό στην κυκλοφορία και η κυκλοφοριακήροή κατάμήκος τουείναι πάντοτε άνετηκαι ασφαλής. 43.1.5Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα της παρούσας, έχει το δικαίωμα να σχεδιάσει και εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα είσπραξης διοδίων. Στην περίπτωση αυτή. σε κάθε σταθμό διοδίων, μια τουλάχιστον πύλη ανά κατεύθυνση, θα λειτουργεί με χειροκίνητο σύστημα καταβολής διοδίων. Οι πύλες αυτές θα λειτουργούν όλες τις ώρες του 24ώρου, κάθε 24ωρο. 43.1.6Ο αριθμός γραμμών διοδίων (πυλών) των Σταθμών Διοδίων που θα βρίσκονται σε λειτουργία πρέπει, για όλο το 24ωρο, κάθε 24ωρο, να είναι τόσος ώστε η σχηματιζόμενη ουρά αναμονής : επί 15 min/ώρα σε οποιαδήποτε γραμμή διοδίων (πύλη) κατά τη διάρκεια όλων των ωρών του έτους εκτός των πρώτων 90 ωρών κυκλοφοριακής αιχμής, a.να μην υπερβαίνει τα 6 οχήματα (Επίπεδο Α - χρόνος αναμονής μεταξύ 0 και 120 δευτερολέπτων για λωρίδες με χειροκίνητο σύστημα). b.Επίπεδο Β: Χρόνος αναμονής πάνω από 120 δευτερόλεπτα. Για κάθε συγκεκριμένη πλατεία διοδίων, το επίπεδο Β δεν θα ισχύει για περισσότερο από ενενήντα (90) ώρες συνολικά για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοιο επίπεδο εξυπηρέτησης, ο Ανάδοχος θα είναι αναγκασμένος να καταβάλλει στον Κ.τ.Ε., λόγω Ποινικής Ρήτρας, ποσό είκοσι (20) ΕCU ανά ώρα, πέραν των 90 ωρών. Ο Ανάδοχος δεν θα θεωρηθεί ότι καθίσταται αίτιος λύσης της Σύμβασης εάν καταβάλλει τέτοια ποσά. 43.1.6.1Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα περισυλλογής διοδίων, θα συνεργάζεται με τον Κ.τ.Ε., ώστε να διασφαλίσει συμβατότητα, εφ* όσον τούτο είναι τεχνικά δυνατόν, με το αντίστοιχο σύστημα του Κ.τ.Ε. που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στους σταθμούς του Εθνικού δικτύου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.7 του Προσαρτήματος 3 της παρούσας (Κ.Μ.Ε.). 43.1.7Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και έλεγχο της κυκλοφορίας καθ όλη την Περίοδο Εκμετάλλευσης. 43.1.8Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, Διατάξεων κλπ., ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και την αποφυγή κάθε σημαντικής περιβαλλοντικής όχλησης.43.1.9 Οι ειδικότεροι όροι για τη Λειτουργία και Συντήρηση του Εργου συμπεριλαμβάνονται στο Τεύχος με τίτλο Εξοπλισμός, Συστήματα και άλλα θέματα, σχετικά με τη Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Εργου Α Φάσης, που προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 14) και το αυτό Τεύχος Β Φάσης που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Οι προδιαγραφές Λειτουργίας και Συντήρησης, θα δηλώνονται για ολόκληρο τον εξοπλισμό και τα συστήματα του Εργου. Θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα συνταχθούν τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, Επιθεώρησης και Συντήρησης με τη συμφωνία ότι κανένα μέρος δεν θα απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές από τις προδιαγραφές Λειτουργίας και Συντήρησης που καθορίζονται σε τέτοια εγχειρίδια, υπό τον όροι ότι αυτά θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας και των Προσαρτημάτων της. 43.1.10Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την Προσφορά του, θα αναθέσει συγκεκριμένες από τις υποχρεώσεις του για τη Συντήρηση, Λειτουργία και εκμετάλλευση του Εργου σε Ελληνική Εταιρεία που θα συσταθεί μεταξύ της εταιρείας Τransrοute Ιnternatiοnal S.Α και Μελών της Κ. Ξ Κατασκευής. Η ανάληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων Συντήρησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης θα γίνει σύμφωνα με Σύμβαση Λειτουργίας • και Συντήρησης που θα καταρτιστεί μεταξύ του Αναδόχου και της συσταθησόμενης εταιρείας. Η ανωτέρω σύμβαση, σχέδιο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 18, πρέπει να έχει καταρτιστεί και υποβληθεί προς έγκριση στον Κ.τ.Ε.., πέντε (5) μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη λειτουργίας ολοκλήρου του Εργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. Ο Ανάδοχος διατηρεί έναντι του Κ.Τ.Ε. ακέραια την ευθύνη που υπέχει βάσει των όρων της παρούσας, για τις πράξεις και παραλείψεις αυτού ή της εταιρείας Λειτουργίας. 43.2ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 43.2.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναιρείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για συντήρηση, ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και θα γίνονται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Κ.τ.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των εγκρίσεων αυτών. Για έκτακτα περιστατικά δεν απαιτείται τέτοια έγκριση, απαιτείται όμως ενημέρωση του Κ.τ.Ε. 43.2.2.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται και να βοηθά την αστυνομική αρχή για τον έλεγχο της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτάκτων περιστατικών, δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων συμβάντων. 43.2.3Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία και με τις οδηγίες του Κ.Τ.Ε. και των Αρμοδίων Αρχών να καταρτίσει σχέδια αντιμετώπισης των παρακάτω εκτάκτων καταστάσεων: αναστολή είσπραξης διοδίων σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης έκτακτης κατάστασης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση κλείσιμο του Εργου, σε τμήματα αυτού (μικρά ή μεγαλύτερα) μεταξύ κόμβων στη μία ή και στις δύο κατευθύνσεις αντιμετώπιση προσέγγισης χωρίς άδεια εκδήλωση πυρκαϊάς σε όχημα εντός σήραγγας υπέρβαση επιτρεπομένων ορίων ρύπων CΟ, ΝΟχ εντός σήραγγας χωρίςεγκατάσταση (λόγωμικρού μήκους) αερισμού κάθε άλλη κατάσταση που η αντιμετώπισή της θεωρείται αναγκαία από τον Κ.τ.Ε. ή την Αστυνομία Τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Εργου, σύμφωνα με το Προσάρτημα 2 της παρούσας. 43.2.4Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πάντοτε σε πλήρη ετοιμότητα και σε κατάλληλες θέσεις που θα προσδιοριστούν κατά τη σύνταξη του Εγχειριδίου Λειτουργίας Β Φάσεως, κατάλληλες Μονάδες Περισυλλογής για την απομάκρυνση τροχοφόρων που έχουν τυχόν ακινητοποιηθεί εντός των έργων του Κ.Ε.Π. ή/και σε τμήματα των έργων Τ.Ο. που βρίσκονται στην άμεση γειτονία των έργων του Κ.Ε.Π. και επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος των έργων και να έχει οργανώσει κατάλληλα σε 24ωρη βάση επιφυλακή των οργάνων εποπτείας τόσο της ομαλής κυκλοφορίας όσο και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 43.2.5Για την περίπτωση ατυχήματος και προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνέπειες του, έχουν εφαρμογή οι όροι του άρθρου 29.6 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας. 43.3ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 43.3.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταμετρά συνεχώς την κυκλοφορία που διέρχεται από τις γραμμές διοδίων (πύλες) των Σταθμών Διοδίων. 43.3.2 Η καταμέτρηση θα γίνεται κατά κατηγορία οχημάτων. a. Ολα τα οχήματα που δεν καταβάλλουν διόδια τέλη θα καταμετρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία οχημάτων. b. Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα οι κατηγορίες οχημάτων θα είναι σε αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία με τις κλάσεις των εκάστοτε επιβαλλομένων διοδίων. Επιτρέπεται πάντως η υποδιαίρεση μιας κατηγορίας. 43.3.3Οι καταμετρήσεις θα ολοκληρώνονται ανά 5 min. 43.3.4Ολα τα πρωτογενή στοιχεία καταμέτρησης της κυκλοφορίας : (1)θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στους εκπροσώπους του Κ.τ.Ε. (2)θα παραδίδονται στον Κ.τ.Ε σε μαγνητικά μέσα, εντός 15ημέρου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου. Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να εξασφαλίσει τη συνεχή ροή στοιχείων προς ΗΥ του Κ.τ.Ε., υποχρεούται δε να πραγματοποιήσει τούτο, αν ο Κ.τ.Ε. το ζητήσει. 43.3.5Ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να πραγματοποιεί δικές του καταμετρήσεις κυκλοφορίας με δικές του συσκευές και όργανα καταμέτρησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον Κ.τ.Ε. στις δραστηριότητες αυτές. Οι έλεγχοι του Κτ.Ε. δεν πρέπει να διαταράσσουν την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας. 43.4ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ 43.4.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και έχει σε συνεχή λειτουργία όλα τα συστήματα / διατάξεις / συσκευές / εγκαταστάσεις ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, που απαιτούνται για τη λειτουργία του Εργου σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 43.4.2Κάθε διακοπή της Λειτουργίας του σταθερού λειτουργικού εξοπλισμού, για λόγους συντήρησης, θα προγραμματίζεται με τον πρέποντα τρόπο. Κάθε απότομη διακοπή στη Λειτουργία του σταθερού λειτουργικού εξοπλισμού που οφείλεται σε ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία, θα αποκαθίσταται εντός της περιόδου που καθορίζεται στα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης. 43.5ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 43.5.1Ολες οι δαπάνες για : a. τη λειτουργία του Εργου σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, b. τη συντήρηση των συναφών συστημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. cτην ανανέωση και εκσυγχρονισμό τούτων όταν απαιτείται d. την ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 43.5.2Ολες οι δαπάνες του Αναδόχου κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης Λειτουργίας του Εργου, κατά τον χρόνο λήξης της Περιόδου Παραχώρησης, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 43.6ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 43.6.1Ο Ανάδοχος θα παραδόσει στην Υπηρεσία ένα λεπτομερές και πλήρες Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του Εργου, σύμφωνα με την παρούσα και το Προσάρτημα 4. 43.6.2 Το Εγχειρίδιο Συντήρησης του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.) (κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ.) συντάσσεται και υποβάλεται σε δύο φάσεις, κατά προϊούσα λεπτομέρεια και ακρίβεια : Α Φάση: Υπεβλήθη από τον Ανάδοχο και προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 15). Β Φάση: Υποβολή (από τον Ανάδοχο) όχι αργότερα από τρεις μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργου. Στη Β Φάση θα ενσωματωθούν όλες οι τυχόν παρατηρήσεις / υποδείξεις της Υπηρεσίας, οι τυχόν παρατηρήσεις / υποδείξεις των οποιωνδήποτε Συμβούλων (π.χ. Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου, Συμβούλων σχετικά με τη μελέτη ή/και την κατασκευή του Εργου κλπ.). Επισημαίνεται επίσης ότι στη Β Φάση δεν θα γίνεται μείωση της επιμέλειας, αυστηρότητας και αποτελεσματικότητας της συντήρησης που έχει προκαθορισθεί στην Α Φάση. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης Β Φάσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Χρόνος έγκρισης θα είναι ένας (1) μήνας μετά την πλήρη ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και οδηγιών της σ αυτό. Τυχόν υποβολές χωρίς την ενσωμάτωση αυτή δεν υπολογίζονται στον για την έγκριση χρόνο. 43.6.3 Παράλειψη υποβολής του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης των έργων του Κ.Ε.Π. (Β ΦΑΣΗΣ) συνεπάγεται την μη σύνταξη της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών της Περιόδου Μελέτης - Κατασκευής. 43.6.4Κατά την υποβολή του εγχειριδίου επιθεώρησης και συντήρησης Β ΦΑΣΗΣ των έργων του Κ.Ε.Π. θα γίνει υποβολή και του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης των έργων ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.) τόσο για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Κατ αποκοπήν αντικείμενο όσο και για τα έργα που κατατάσσονται στην κατηγορία των Παράλληλων Εργων. 43.6.5Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα υποβληθεί σε δύο ανεξάρτητα τεύχη από τα οποία : α. Το ένα θα αναφέρεται στο σύνολο των έργων του Κ.Ε.Π. (ανεξάρτητα του αν αυτά περιλαμβάνονται στο Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο ή/και στα Παράλληλα Εργα). β. Το άλλο θα αναφέρεται στο σύνολο των έργων Τ.Ο. (ανεξάρτητα του αν αυτά περιλαμβάνονται στο Κατ αποκοπήν αντικείμενο ή/και στα Παράλληλα Εργα) 43.6.6Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης (ΑκαιΒΦάσης) για τα έργα του ΚατΑποκοπήν Αντικειμένου περιλαμβάνονται στην Προσφορά του Αναδόχου. Για το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης που αντιστοιχεί στα Παράλληλα Εργα προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου ενοποιημένη με την αντίστοιχη αμοιβή του Μητρώου του έργου των Π.Ε. 43.7ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 43.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και παραδώσει ένα λεπτομερές και πλήρες Εγχειρίδιο Λειτουργίας των έργων του Κ.Ε.Π. με τις οποιασδήποτε επιρροές του στα έργα Τ.Ο., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και το Προσάρτημα 4. 43.7.2(1)ΤοΕγχειρίδιο Λειτουργίας του Εργου,συντάσσεται και υποβάλεται σε 2 Φάσεις, κατά προϊούσα λεπτομέρεια και ακρίβεια : Α Φάση: Υπεβλήθη από τον Ανάδοχο και προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 16). Β Φάση : Υποβολή από τον Ανάδοχο όπως καθορίζεται στην παρακάτω παραγρ. 43.7.3. (2) Στη Β Φάση θα ενσωματωθούν όλες οι τυχόν παρατηρήσεις/υποδείξεις της Υπηρεσίας και οι τυχόν παρατηρήσεις/υποδείξεις των οποιωνδήποτε Συμβούλων (μελέτης ή/και κατασκευής του Εργου) και των Ασφαλιστών. Επισημαίνεται επίσης ότι στη Β Φάση δεν θα γίνεται μείωση της εξυπηρετικότητας του Εργου, άλλως δυσμενοποίηση της χρήσης του (από τους χρήστες) από εκείνη που έχει προκαθορισθεί στην Α Φάση. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Β Φάσης) θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 43.7.3(1)Για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Β Φάσης) που θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη Λειτουργίας, η Υπηρεσία θα έχει: a. Τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη σύνταξή του ενεργώντας ενδεχομένως υποδείξεις. b. Ενα μήνα μετά την υποβολή για να το εγκρίνει με ή χωρίς παρατηρήσεις / υποδείξεις. Μετά την παρέλευση του μηνός θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τις τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και να τις ενσωματώσει στο τελικό κείμενο, που θα επανυποβάλει εντός 15 ημερολογιακών ημερών. (3) Η Υπηρεσία θα έχει 15 ημερολογιακές ημέρες για την τελική έγκριση. (4)Με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα το τελικά εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα είναι διαθέσιμο για τη μελέτη του και εξοικείωση όλων των ενδιαφερομένων, 4 μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας. (5) Τυχόν καθυστερήσεις του Αναδόχου συνεπάγονται ισόχρονη καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του Εργου εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. (6)Τυχόν πλημμελής σύνταξη ή δυστροπία του Αναδόχου παρέχει το δικαίωμα στην Υπηρεσία : είτε να μην επιτρέψει την έναρξη λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Εργου μέχρις ότου ο Ανάδοχος συμμορφωθεί πλήρως, ή να συντάξει εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου το Εγχειρίδιο Λειτουργίας σε μέρος, ή στο σύνολό του, ή να συνδυάσει τις παραπάνω ενέργειες και επί πλέον θα επιβάλει ποινική ρήτρα έως 20.000 ΕCU για κάθε ημερολογιακή ημέρα μείωσης του 4μήνου διαθεσιμότητας του τελικά εγκεκριμένου Εγχειριδίου Λειτουργίας. (7) Τυχόν καθυστέρηση της Υπηρεσίας σχετικά με τις παραπάνω προθεσμίες της, συνεπάγεται την αποζημίωση του Αναδόχου με 10.000 ΕCU για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης. 43.7.4Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Εγχειριδίου Λειτουργίας (Α και Β ΦΑΣΗΣ) περιελήφθησαν στην Προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 44 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 44.1ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΤΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΧΕ) Τα έργα που περιλαμβάνονται στα παρούσα Σύμβαση χωρίζονται σε έργα : . a.Του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π. ή ΚΕΠ) b.Των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο. ή ΤΟ) για τα οποία οι Χρόνοι Εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης είναι διαφορετικοί και ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρακάτω παραγρ. 44.1.1 και 44.1.2. 44.1.1Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης έργων Κ.Ε.Π. (ΧΕΚΕΠ) (1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα Εργα Κ.Ε.Π. (με τα παρακολουθήματά τους και όλο τον εξοπλισμό τους κινητό και ακίνητο) για όλη τη συμβατική Περίοδο Παραχώρησης και επί πλέον δύο χρόνια μετά τη λήξη της. Ετσι ο κατά το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85 χρόνος εγγύησης ορίζεται σε Τ+2 χρόνια, όπου Τ τα χρόνια της Περιόδου Παραχώρησης. (2) a. Στο χρονικόαυτόδιάστημαοΑνάδοχοςέχει την υποχρέωση να συντηρεί και να επισκευάζει τα Εργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και δαπάνες του και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους -όπως και στην περίοδο εκτέλεσης των εργασιών- καθώς και την καλή λειτουργία τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Εγχειρίδιο Συντήρησης, λαμβανομένων υπόψη και των όρων του Προσαρτήματος 4 της παρούσας. b. Ειδικότερα για την/ τελευταία διετία (μετά την λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και την ανάληψη της Λειτουργίας /Έκμετάλλευσης από τον Κ.τ.Ε.) ο Ανάδοχος 8α συντηρεί τα Εργα του Κ.Ε.Π. όπως ακριβώς κατά την περίοδο Παραχώρησης, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνος για βλάβες που θα έχουν προκληθεί από ανώτερη βία ή από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. Κατά την τελευταία αυτή διετία ο Κ.τ.Ε. θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνδράμει τον Ανάδοχο σε τμήμα του απαιτούμενου για τη Συντήρηση Προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη εκπαίδευση και η εξοικείωση του προσωπικού του Κ.τ.Ε. στις επί του Εργου εργασίες συντήρησης. Τούτο θα ισχύει ακόμη και αν ο Κ.τ.Ε. υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο (νέο Ανάδοχο παραχώρησης κλπ.). Η παραπάνω συνεισφορά προσωπικού από τον Κ.τ.Ε.. σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα επιλέξει ο Κ.τ.Ε., θα γίνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο προσωπικού πλην απλών εργατοτεχνιτών (ανειδικεύτων εργατών, χωματουργών, εργατών συντήρησης πρασίνου). Η ως άνω συνεισφορά προσωπικού του Κ.τ.Ε. δεν απομειώνει συμβατικά τις ευθύνες του Αναδόχου για πλήρη κατάλληλη στελέχωση αυτού καθ όλη τη διετή περίοδο. Στην περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. δεχθεί, σύμφωνα με την απόλυτη αυτού κρίση, να γίνεται σταδιακή αντικατάσταση του προσωπικού του Αναδόχου από δικό του προσωπικό, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα συμφωνηθούν με τον Ανάδοχο οι οικονομικοί και λοιποί όροι της σχετικής διαδικασίας. (3)Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την Εναρξη της Παραχώρησης. Ετσι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, επισκευάζει, αποκαθιστά κλπ. κάθε επί μέρους στοιχείο του Εργου που η κατασκευή του ολοκληρώνεται, καθώς και κάθε στοιχείο από τα παρακολουθήματα του Εργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του. (4)Κατά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες στα οδοστρώματα των έργων του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 4 της παρούσας., προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα των χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων καθ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης και μετά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης (Περίοδος Τ3). (5)Κατά την τελευταία τριετία της Περιόδου Παραχώρησης (δηλαδή κατά το διάστημα D-3 μέχρι D), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Εργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 4 της παρούσας (για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας) να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας της αποδοχής του Κ.τ.Ε. Ως πεπαλαιωμένα συστήματα θα θεωρούνται, συμβατικά, όλα τα συστήματα, τα οποία θα έχουν εγκατασταθεί στο Εργο σε χρόνο μεγαλύτερο από οκτώ (8) χρόνια, σχετικά με το πέρας (το συμβατικό με τις οποιεσδήποτε εγκεκριμένες παρατάσεις του) της Περιόδου Παραχώρησης (D). Ως νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας θα θεωρούνται. συμβατικά, συστήματα που θα έχουν εγκατασταθεί σε ανάλογα έργα στην Ευρώπη της επιλογής/έγκρισης του Κ.τ.Ε. το διάστημα των πέντε ετών από D - 8 μέχρι D - 3. 44.1.2Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης έργων Τ.Ο. (ΧΕΤΟ) (1) Ο Χρόνος Εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο των έργων για την κατηγορία των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ και υποχρεούται στη συντήρησή τους, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85, με τις εξειδικεύσεις και παρεκκλίσεις που ακολουθούν: (2)Στην παρούσα σύμβαση οι Χρόνοι Εγγύησης των έργων Τ.Ο. συναρτώνται με την έκδοση Β.Π.Ε. σχετικών με τα έργα Τ.Ο., που αναφέρονται στο άρθρο 32 της παρούσας. Ο Χρόνος Εγγύησης θα μετράται από την αντίστοιχη έκδοση Β.Π.Ε. (3)Ο Χρόνος Εγγύησης των έργων Τ.Ο., προσμετρώμενος σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζεται ίσος με τρία (3) χρόνια για το σύνολο των εργασιών των έργων Τ.Ο., εκτός από την αντιρρυπαντική επάλειψη. (4)Για την αντιρρυπαντική επάλειψη ο Χρόνος Εγγύησης ορίζεται ίσος προς τριάντα (30) μήνες από την έκδοση της Β.Π.Ε. (Προσάρτημα 4 της παρούσας). (5)Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν θα εμφανιστούν στα έργα ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.) μέσα στην περίοδο εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του Κτ.Ε., οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακαταλλήλων υλικών, ή μη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. (6) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Εργο, κάθε έξη μήνες, κατά την περίοδο της συντήρησης, με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. (7) Επίσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, να εκτελέσει, με οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθώσεων που θα αποκαλυφθούν και που θα οφείλονται σε αίτια άσχετα με την ποιότητα της κατασκευής των έργων. (8) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, του αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. (9) Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται, κατά διεύρυνση της έννοιας της συντήρησης, και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης (εκτός από τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (λάμπες φωτισμού, φωτιστικά σώματα, έργα του συστήματος άρδευσης κλπ.) και των έργων φύτευσης Τ.Ο. ·44.1.3Γενική παρατήρηση (1)Η Προσωρινή και η Οριστική Παραλαβή των μελετών και κατασκευών του Εργου, που προβλέπονται στο άρθρο 32 της παρούσας δεν επηρεάζουν τον χρόνο εγγύησης, ούτε μειώνουν τις ευθύνες του Αναδόχου. (2)Για τις δαπάνες συντήρησης, κατά το χρόνο εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π., ισχύουν τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 2 παρούσας. Άρθρο 45 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 45.1ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤ.Ε. Η ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 45.1.1 Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε καμία ενέργεια ή παράλειψη, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή ή παρεμπόδιση (μερική ή ολική) της κυκλοφοριακής ροής ή/και της συλλογής διοδίων στο Κ.Ε.Π., εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ασφάλειας, ή ασφάλειας των χρηστών, ή από την άσκηση της εποπτείας των συγκοινωνιών. 45.1.2Εφόσον μία δημόσια υπηρεσία ή οποιοσδήποτε Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, εν όψει της ενάσκησης των δραστηριοτήτων τους, χρειάζεται να παρεμποδίσει ή διακόψει την κυκλοφορία, θα ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τον Κ,τ.Ε. και τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία ή ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, θα βρίσκουν σε συνεργασία και από κοινού τον καλύτερο τρόπο της ρύθμισης του ζητήματος και με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της παρεμπόδισης της Λειτουργίας του Κ.Ε.Π.. Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται στον Κ.τ.Ε. και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και αποζημιώσεις για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στον Ανάδοχο. 45.1.3Η αποζημίωση του Αναδόχου, λόγω διακοπής της λειτουργίας του Εργου με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 της παρούσας. Άρθρο 46 ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ46.1 Οκτώ (8) μήνες πριν την Εναρξη Λειτουργίας του Κ.Ε.Π. ή τμήματός του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του και ο Ανάδοχος θα ρυθμίσουν από κοινού, με συμφωνία, τον τρόπο αστυνόμευσης του Εργου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει και θα συντηρεί με δικά του έξοδα τις κατάλληλες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του προσωπικού της αστυνομίας. 46.2Η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και πάντως ένα (1) μήνα πριν την Εναρξη Λειτουργίας του Εργου στο σύνολό του ή οποιουδήποτε τμήματός του. Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία αυτή έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα και δεν δημιουργεί περαιτέρω υποχρεώσεις στον Ανάδοχο από αυτές που αναφέρονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας. 46.3 (1) Στις δαπάνες Λειτουργίας του Εργου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αστυνόμευσης αυτού από το προσωπικό του Αναδόχου. (2) Η Αστυνόμευση του Εργου από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανεξάρτητη από την αστυνόμευση που αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία και διατηρεί την αυτοτέλειά της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 47 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ47.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Εργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση της εκτέλεσης ορισμένων εργασιών, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία την αναγνώριση Υπεργολάβου. Με αίτησή του ο Ανάδοχος θέτει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για τον υπεργολάβο, όπως εμπειρία, προσωπικό που θ ασχοληθεί στο Εργο, εκπροσώπηση, οικονομικά στοιχεία, καθώς και τις συγκεκριμένες δικαιοδοσίες που προτίθεται να εκχωρήσει στον Υπεργολάβο για τις σχέσεις του με την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία και αποφαίνεται στο αίτημα μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εάν η Υπηρεσία δεν απαντήσει μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι το αίτημα έχει απορριφθεί. 47.2Διευκρινίζεται ότι η εξουσιοδότηση του Αναδόχου προς τον Υπεργολάβο περιορίζεται στη διεκπεραίωση τεχνικών ή άλλων συνηθισμένων συνεννοήσεων που δεν έχουν επίδραση στο οικονομικό αντικείμενο, στις προθεσμίες παράδοσης του Εργου ή σε εργασίες άλλων Υπεργολάβων. Ο Ανάδοχος παραιτείται από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας που απορρέει από εντολή της Υπηρεσίας προς τον Υπεργολάβο και παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Κύριο του Εργου για την, κατά τη Σύμβαση, εκτέλεση των εργασιών του Υπεργολάβου. 47.3 Υπεργολαβία μπορεί να αναγνωριστεί, είτε για το σύνολο ενός είδους εργασιών, που έχουν περιληφθεί σαν εργασίες Βκ στα μερικά κατ αποκοπήν τιμήματα της Οικονομικής Προσφοράς, είτε για εργασίες με μικρότερο οικονομικό αντικείμενο, που αναφέρονται όμως στο σύνολο του Εργου. 47.4Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία να εγκρίνει την αντικατάσταση ή την κατάργηση κάποιου Υπεργολάβου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος ανακοινώνει στην Υπηρεσία τους εκπροσώπους του που θα συνεχίσουν τις σχετικές εργασίες, και υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί σχετικά με τις εργασίες που είχαν ήδη εκτελεστεί από τον Υπεργολάβο. Εφόσον υποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η Υπηρεσία εγκρίνει την κατάργηση του Υπεργολάβου και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση Υπεργολάβου, μετά από την παράδοση των παραπάνω στοιχείων, ακολουθείται η διαδικασία της παραγρ. 47.1 47.5Ο Ανάδοχος και ο(οι) υπεργολάβος(οι) οφείλουν να ειδοποιούν τον Κ.τ.Ε. γιατηνσυναφθείσασύμβασηυπεργολαβίαςκαινα υποβάλουν, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση υπεργολαβίας είναι σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής θα συνυποβάλλεται και επίσημη μετάφραση. 47.6Επί πλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε συμβόλαιο (ή συμφωνητικό) υπεργολαβίας να περιλαμβάνει ανέκκλητους όρους, σύμφωνα με τους οποίους : (1) Ολα τα δικαιώματα του Κ.τ.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Κ.τ.Ε.-Αναδόχου ισχύουν και έναντι του υπεργολάβου και αποτελούν και δικές του υποχρεώσεις. (2) Το υπεργολαβικό συμβόλαιο ουδέν δικαίωμα γεννά για τους συμβαλλόμενους έναντι του Κ.τ.Ε. (3) Στην περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο : a. Ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται, κατά την αδιαμφισβήτητη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει το συμβόλαιο υπεργολαβίας με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους, εφόσον ειδοποιήσει τον Ανάδοχο και τον υπεργολάβο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (90) ημερολογιακών ημερών, από τον τερματισμό της Σύμβασης Κ.τ.Ε.-Αναδόχου, ή της εκ μέρους του Κ.τ.Ε. ειδοποίησης του Αναδόχου για τερματισμό της Σύμβασης. Η συνέχιση της σύμβασης υπεργολαβίας θα γίνει μόνο για το ανεκτέλεστο από τον υπεργολάβο μέρος της υπεργολαβικής σύμβασης και είναι υποχρεωτική για τον υπεργολάβο, αν ο Κ.τ.Ε. δεχθεί τους ίδιους όρους και δεν επιμείνει σε ευνοϊκότερους όρους. b.Ο Κ.τ.Ε. δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οικονομική ή άλλη υποχρέωση που απορρέει από το εκτελεσμένο -εκ μέρους του υπεργολάβου - μέρος της σύμβασης υπεργολαβίας, για το οποίο ο Ανάδοχος και μόνον αυτός υπέχει κάθε ευθύνη. c Ο Κ.τ.Ε. δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του υπεργολάβου, σε περίπτωση που δεν θελήσει - καθ ό έχει δικαίωμα - να συνεχίσει, σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (a), τη σύμβαση της υπεργολαβίας. (4)Ο Κ. τ.Ε. διά των εκπροσώπων του δικαιούται να ζητεί κάθε πληροφορία σχετικήμετηνεξέλιξη τηςσύμβασης υπεργολαβίας, από τον Ανάδοχο ή και από τον υπεργολάβο. Ο Κ.τ.Ε. δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις σχέσεις υπεργολάβου και Αναδόχου παρά μόνον όταν : a. Παραβιάζονται απότονυπεργολάβοόροι της Σύμβασης Κ.τ.Ε. και Αναδόχου. b.Υπάρχουν λόγοιάμεσης επέμβασης για αποτροπή κινδύνου. Οι επεμβάσεις του Κ.τ.Ε. μπορεί να φθάνουν μέχρις αξίωσης άμεσης αντικατάστασης του υπεργολάβου. Η μη επέμβαση του Κ.τ.Ε., ή η επέμβαση, ουδόλως αποδυναμώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση Κ.τ.Ε. και Αναδόχου. (5) Ολοι οι παραπάνω όροι ισχύουν και για τα συμβόλαια υπεργολαβίας που ενδέχεται να συναφθούν για εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης του Εργου, με καταληκτική ημερομηνία το αντίστοιχο πέρας των περιόδων Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης και του Χρόνου Εγγύησης των έργων του Κ.Ε.Π. ή/και Τ.Ο. Για τα συμβόλαια αυτά, επί πλέον των παραπάνω όρων, θα περιλαμβάνονται και ανέκκλητοι όροι ανάλογοι με εκείνους της παραγρ. 47.6.(3), αλλά με χρονικό περιορισμό της υποχρέωσης ου υπεργολάβου, 2 χρόνια μετά την καταληκτική προθεσμία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 43 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 48.1Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε και επιζητήθηκε με την Προσφορά του Αναδόχου, ορίζεται με την παρούσα σε είκοσι τρία (23) χρόνια συνολικά από την Εναρξη της Παραχώρησης. 48.2Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά με την παρούσα ότι η ανωτέρω συμφωνούμενη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, προσδιορίσθηκε από τον ίδιο κατόπιν επιμελούς μελέτης και γνώσεως όλων των συνθηκών και παραμέτρων του Εργου και ειδικώτερα εκείνων που αναφέρονται στην οικονομική αποδοτικότητά του, σε συνδυασμό προς την εμπειρία του Αναδόχου, αφ ενός ως προς την Μελέτη και Κατασκευή παρόμοιων έργων και αφ ετέρου ως προς τη Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση τους. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα πλήρως και ανεπιφύλακτα την ευθύνη των χρηματοοικονομικών προβολών του με βάση τις οποίες προσδιόρισε την περίοδο αυτή σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως και με ικανά περιθώρια η αναμενόμενη από αυτόν Αντιπαροχή εκ μέρους του Κ.τ.Ε. 43.3 Κ Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Τ.Δ., συμφωνείται και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση της οριζόμενης με το επόμενο άρθρο Απόδοσης επί των Μετοχικών Κεφαλαίων του Αναδόχου (RΟΕaν), με την έννοια της επιστροφής των επενδεδυμένων από τους Επενδυτές στον Ανάδοχο Ιδίων Κεφαλαίων, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., προσαυξημένων κατά την εδώ συμφωνούμενη Μέση Ετήσια Απόδοση Μετοχικών Κεφαλαίων (RΟΕaν.) 48.4. Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, μετράται από την Εναρξη της Παραχώρησης, μη επιτρεπομένης της υπέρβασής της από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. Είναι όμως ενδεχόμενη η παράτασή της κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της, λόγω παρατάσεως προθεσμιών του Αναδόχου που θα χορηγηθούν από τον Κ.τ.Ε. 48.5.Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης μειώνεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του RΟΕ. ορίζονται κατωτέρω. 48.6.Ο κατά την ανωτέρω παράγραφο προβλεπόμενος περιορισμός της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, δεν εφαρμόζεται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης υπό του Αναδόχου των έργων Σ.Ε.Α και των τυχόν άλλων έργων εμπορικής εκμετάλλευσης που θα εκτελείται, στους χώρους αυτούς των Σ.Ε.Α. 48.7. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε σύντμηση του χρόνου πλήρους ολοκλήρωσης των κατασκευών του Εργου κατά την περίοδο Μελετών - Κατασκευών, που συνεπάγεται την ενωρίτερη έναρξη λειτουργίας του Εργου, προσαυξάνει ισόχρονα την Περίοδο Εκμετάλλευσης υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της λήξεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης και είναι σε όφελος του Αναδόχου, θεωρούμενη από τώρα σαν πρόσθετο αντάλλαγμα για την ενωρίτερη αποπεράτωση και απόδοση σε χρήση του Εργου. Παράλληλα συμφωνείται ότι τα τυχόν καθαρά κέρδη του Αναδόχου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 49 της παρούσας, από την ενωρίτερη της συμβατικής προθεσμίας (Τ1) έναρξη της Εκμετάλλευσης ολοκλήρου ή τμήματος του Εργου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον συμφωνούμενο στο άρθρο 49 της παρούσας υπολογισμό της επίτευξης της συμβατικής Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν). 48.8Συμφωνείται ότι το χρονικό σημείο της Περιόδου Λειτουργίας, κατά το οποίο η συνάρτηση της Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων (ΝΡVΕD) του άρθρου 49 της παρούσας, μηδενιστεί ή γίνει θετική, αποτελεί και το χρονικό σημείο λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης, υπό την έννοια της αμέσως επόμενης παραγράφου. 48.9Αν το χρονικό σημείο μηδενισμού ή θετικότητας της Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (ΝΡVΕD) επισυμβεί προ της λήξεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, τότε δημιουργείται υπέρ του ΚτΕ δικαίωμα περιορισμού της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, λόγω εκπληρώσεως εκ μέρους του της σχετικής συμβατικής του υποχρεώσεως προς τον Ανάδοχο. 48.10Στην περίπτωση που το ανωτέρω γεγονός επισυμβεί σε χρόνο που ο Ανάδοχος δεν έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του Εργου, ο ΚτΕ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του : a. Να θεωρήσει, κατά τα ανωτέρω, λήξασα την Περίοδο Παραχώρησης και να αναλάβει ο ίδιος την Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Εργου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση αποπληρωμής των μη ληξιπροθέσμων δόσεων των δανείων του Αναδόχου. b. Να επιτρέψει στον Ανάδοχο, παρατεινομένης της Περιόδου Παραχώρησης, τη συνέχιση της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου, έναντι εύλογης αμοιβής και ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ τους και παράλληλα να εισπράττει την τυχόν προκύπτουσα επί πλέον διαφορά μεταξύ του συνόλου των εσόδων του Εργου και των πάσης φύσεως εξόδων, δόσεων δανείων και της αμοιβής του Αναδόχου. Άρθρο 49 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (RΟΕ) 49.1Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν), από την Εκμετάλλευση του Παραχωρούμενου Εργου, επί της Ιδιας Συμμετοχής των Επενδυτών που έχει εκφραστεί ως μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου, ανέρχεται σε ποσοστό έντεκα και εξήντα στα εκατό (11,60%) 49.2Συμφωνείται με την παρούσα, ότι η Πραγματική Καθαρή Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων (ΝΡVΕD) του Αναδόχου, θα υπολογίζεται για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης, ως ακολούθως : 49.2.1Λαμβάνεται για κάθε χρονικό σημείο των Περιόδων Κατασκευής και Λειτουργίας του Εργου, η Παρούσα Αξία 30.6.1994, των δια-νεμηθέντων μερισματικών εκροών (DΙV) προς τους μετόχους από την Α.Ε., με συντελεστή προεξόφλησης την Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν)., Μείον τις εισροές επένδυσης του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΕQ), με συντελεστή προεξόφλησης στην 30-6-1994 τη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν) όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 49.2.2Ειδικώτερα συμφωνείται, ότι η Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν). είναι ο συντελεστής που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία του μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου και των μερισμάτων προς τους μετόχους του, κατά την 30.6.94, λαμβανομένων των : a. Εισροών Επένδυσης του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΕQ) με αρνητικό πρόσημο (-) ο. Μερισματικών εκροών (DΙV) με θετικό πρόσημο (+) προς τους Μετόχους από την Α.Ε.. θεωρουμένου συμβατικά ότι αμφότερες οι εισροές και εκροές λαμβάνουν χώρα την τελευταία ημέρα εκάστης χρήσεως της Α.Ε., σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο : όπου a.r είναι RΟΕ aν b.ΕQ1, ΕQ2...... ΕQC υποδηλούν Εισροές Επένδυσης. c.DΙV1, DΙV2..... DΙVpυποδηλούν Μερίσματα προς τους Μετόχους της Α.Ε. Παραχώρησης. d.t1, t2,....tc υποδηλούν χρόνους καταβολής των Εισροών Επένδυσης, σε σχέση με την 30/6/1994, εκφρασμένους σε έτη ή/και κλάσματα αυτών. e.tο+1,.......tο+p υποδηλούνχρόνους καταβολής Μερισμάτων, σε σχέση με την 30/6/1994. f.tο υποδηλώνει τον χρόνο έναρξης εκμετάλλευσης του Εργου από την 30/6/1994. Συμφωνείται ότι για τον υπολογισμό της Απόδοσης των Μετοχικών Κεφαλαίων (RΟΕ), οι χρησιμοποιούμενοι στην παρούσα και τα Προσαρτήματα της όροι μερίσματα, μερισματικές εκροές, διανεμηθεσες μερισματικές διανομές ή άλλες ταυτόσημες εκφράσεις, εκφράζουν και ισοδυναμούν με το σύνολο των καθαρών κερδών του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των φόρων. Σύμφωνα και με την Προσφορά του Αναδόχου η Αιτούμενη Ετήσια Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (συντομογραφείται RΟΕr), συμφωνείται ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ 49-1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(RΟΕr) 49.5Αντίστοιχα η Πραγματική Ετήσια Απόδοση του Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕac) 9α υπολογίζεται εκάστοτε με την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων που ισχύουν και συμφωνείται ότι αποτελεί το λόγο των μερισματικών διανομών προς τους μετόχους της Αναδόχου (DΙV) διά του μετοχικού κεφαλαίου. 49.6(1)Ο Ανάδοχος κατά τα ανωτέρω, έχει την υποχρέωση να προσαρμόζει τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες τιμές διοδίων, υπό την επιφύλαξη τηρήσεως του Ανω Συμβατικού Ορίου Διοδίων Τελών (ΑΣΟΔΤ) που προσδιόρισε με την Προσφορά του και συμφωνείται με το επόμενο άρθρο 50 της παρούσας, σύμφωνα και με την ανωτέρω Αιτούμενη Ετήσια Απόδοση Μετοχικών Κεφαλαίων (RΟΕr), σε συνδυασμό προς την Πραγματική Ετήσια Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕac), σε τρόπο ώστε, λαμβανομένης υπόψη της ιστορικής εξέλιξης, τις αντίστοιχα προσαρμοσμένες προβλέψεις της κυκλοφορίας και τις τιμές των πάσης φύσεως πραγματοποιηθεισών και προβλεπόμενων εκροών, η Πραγματική Απόδοση των Μετοχικών του Κεφαλαίων (RΟΕac), υπολογιζόμενη για μία (οποιαδήποτε) οικονομική χρήση της Α.Ε. ή και υπερετήσια περίοδο, να ικανοποιεί τις ακόλουθες σχέσεις : όπου : j= έτη λειτουργίας από 1 έως Τέλος Περιόδου Παραχώρησης. (2) Σε περίπτωση που οι ανωτέρω περιορισμοί είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν κατά την περίοδο j, υπό την έννοια ότι η διαφορά (RΟΕrj - RΟΕacj) είναι θετική, συμφωνείται ότι για την περίοδο (j+1) θα ισχύει ο περιορισμός τροποποιημένος ως ακολούθως : RΟΕrj+1 + (περιθώριο)j+1+ (RΟΕrj - RΟΕacj) > RΟΕacj+1 Αν και η σχέση αυτή δεν ικανοποιηθεί κατά την περίοδο j+1, επιτρέπεται στον Ανάδοχο η μεταφορά των θετικών διαφορών (RΟΕrj - RΟΕacj) κατά αθροιστικό τρόπο (Σ) στην αμέσως επόμενη περίοδο, μέχρις ότου να ικανοποιηθεί ο τροποποιημένος περιορισμός. Ο γενικός τροποποιημένος περιορισμός στην περίοδο (j+m), συμφωνείται ως ακολούθως όπου η διαφορά (RΟΕrj+k - RΟΕacj+k) στο άθροισμα της ανισότητας θα λαμβάνεται υπόψη όταν έχει θετικό πρόσημο. (3) Ο Κ.Τ.Ε., κατά την απόλυτη επιλογή του, θα δικαιούται να απαλλάσσει, ολικά ή μερικά, τον Ανάδοχο από την ανωτέρω υποχρέωση του προς αναπροσαρμογή των διοδίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχέσεις, προκειμένου, με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, να επιτυγχάνεται ταχύτερη επέλευση του χρονικού σημείου μηδενισμού της Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου (ΝΡVΕD) και των αποτελεσμάτων των παραγράφων 48.9 και 48.10 της παρούσας. Εναλλακτικά ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται επίσης, αντί της ανωτέρω επιλογής του, να ζητεί από τον Ανάδοχο την καταβολή σ αυτόν του συνόλου ή μέρους της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της Συμβατικής Αιτούμενης Ετήσιας Απόδοσης Μετοχικών Κεφαλαίων (RΟΕr) (λαμβανόμενων υπόψη και των ανωτέρω σχέσεων) και της πράγματι επιτυγχανομένης (RΟΕac). (4) Ο Κ.τ.Ε, υπό τη ρητή προϋπόθεση της ύπαρξης των σχετικών οικονομικών περιθωρίων από τα τυχόν κατά τα ανωτέρω αυξημένα έσοδα του Αναδόχου, αποδέχεται από τώρα να λάβει ο Ανάδοχος, με τη μορφή πρόσθετου ανταλλάγματος, ποσοστό έως και μία και μισή (1,5) εκατοστιαία μονάδα επί πλέον της συμφωνούμενης με την παρούσα Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν). Εξυπακούεται ότι αν το ανωτέρω ποσοστό δεν προκύπτει ως διαθέσιμο σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και τους όρους της Σύμβασης, τότε θα περιορίζεται ανάλογα ή και θα μηδενίζεται. 49.7Τυχόν υπέρβαση της Συμβατικής Μέσης Απόδοσης των Μετοχικών κεφαλαίων, λόγω της ενωρίτερης έναρξης εκμετάλλευσης ολοκλήρου του Εργου ή και τμήματος αυτού, δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης της με την παρούσα Σύμβαση συμφωνούμενης Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν)· 49.8Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, τις ακόλουθες προβλέψεις και αποθεματικά (πέρα των προβλεπόμενων από το νόμο): a.Πρόβλεψη για την αντιμετώπιση δαπανών έκτακτης συντήρησης (αποκατάστασης βλαβών στο Εργο) ίση προς το 1,5% του LSΡ σε Παρούσα Αξία του Εργου 1994. Η πρόβλεψη αυτή, εφ όσον τα έσοδα του Εργου το επιτρέπουν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας ολοκλήρου του Εργου. b.Πρόβλεψη αντιμετώπισης δαπανών περιοδικής συντήρησης του Εργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Εγχειριδίου Συντηρήσεως. c Τα αποθεματικά που τυχόν οι Δανειστές του Αναδόχου εκάστοτε θα επιβάλουν για την εξασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των δανείων. Συμφωνείται ότι το κατά το χρόνο της καθ οιονδήποτε τρόπο λήξης της Περιόδου Παραχώρησης τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο προβλέψεων ή αποθεματικών, έστω και αφανών εξ αποσβέσεων, που σχηματίστηκαν από τον Ανάδοχο χωρίς για οποιοδήποτε λόγο να έχουν υπολογιστεί στη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου, θα συνυπολογίζεται, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν εκ της διανομής τους οφειλόμενοι φόροι, στη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν) και εφ όσον αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο ανώτερο της συμβατικής (συνυπολογιζομένου και του προσθέτου ανταλλάγματος της παραγράφου 49.6 του παρόντος άρθρου), το υπερβάλλον θα αποδίδεται στον Κ.τ.Ε. Άρθρο 50 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 50.1ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. 50.1.1Το Ανω Συμβατικό Οριο Διοδίων Τελών (Α.Σ.Ο.Δ.Τ. - Τcap) συμφωνείται με την παρούσα σε ένα και πενήντα εξη εκατοστά (1,56) ΕCU, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε Τιμές 30-6-1994. 50.1.2Με την επιφύλαξη της τηρήσεως του Ανω Συμβατικού Ορίου Διοδίων Τελών και των περιορισμών που επιβάλλουν οι όροι του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος δύναται να καθορίζει ελεύθερα το ύψος των τελών διοδίων για τη χρήση των Εργων του Κ.Ε.Π. 50.1.3Αναφορικά με την παραπάνω ελευθερία ο Ανάδοχος θα μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: a.να αυξομειώνει τα τέλη διοδίων κατά κατηγορία οχημάτων : διαχρονικά εντός του έτους εντός των χρονικών περιόδων του έτους, μηνός, εβδομάδας ή /και 24ώρου Σε διαφορετικούς σταθμούς διοδίων του Κ.Ε.Π. b. Να αναλύει τις βασικές κατηγορίες οχημάτων σε περισσότερες κατηγορίες 50.1.4 Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) [Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α/25.11.92)], στα έργο του Κ.Ε.Π. (αυτοκινητόδρομος) απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων. ζώων. ποδηλάτων, ζωηλάτων οχημάτων και γενικά οχημάτων, τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ως και μηχανοκινήτων οχημάτων. τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής, ή εξ άλλης αιτίας, δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χλμ./ ώρα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται, συμβατικά, και τα οποιαδήποτε ερπυστριοφόρα οχήματα. 50.2ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 50.1 (1) Η, χωρίς Φ.Π.Α., Ανωτάτη Τιμή Διοδίων Τελών που μπορεί να επιβάλλει ο Ανάδοχος θα είναι μικρότερη, ή το πολύ ίση με τα Ανω Συμβατικά Ορια Διοδίων Τελών. Τα όρια καθορίζονται και συμφωνούνται στον ακόλουθο πίνακα 50.1 σε τιμές 30.6.1994 και θα αναπροσαρμόζονται για όλα τα έτη της Περιόδου Εκμετάλλευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 50.3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα : (a)Να μειώνει τον αριθμό των κατηγοριών των οχημάτων, εάν κάποια κατηγορία αντιπροσωπεύει λιγότερο από 5% του ετήσιου μέσου αριθμού εισόδων στο σύστημα. (b)Να μειώνει τις αναλογίες εφαρμοζομένων διοδίων που αντιστοιχούν σε κατηγορίες άλλες από εκείνες των επιβατηγών αυτοκινήτων, εάν ο Ανάδοχος μπορεί εύλογα να αποδείξει ότι τέτοια μείωση δεν θα επηρεάσει τα έσοδα του Αναδόχου. ΠΙΝΑΚΑΣ 50-1 ΑΝΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΑΣΟΔΤ) (Αναφέρονται σε. χωρίς Φ.Π.Α., τιμές για το χρονικό επίπεδο της 30.6.1994) α/α Κατηγορία οχήματος Α.Σ.Ο.Δ.Τ. ΕCU Σχέση Ανώτατων Α.Σ.Ο.Δ.Τ. διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ως προς Α.Σ. Ο.Δ. Τ επιβατικών (1) (2) (3) (4) 1.Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσυκλέττες, ενός τροχού ανά άξονα 0,78 0,5 2.Επιβατικά (ΙΧ.),, Ιδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, h3. Ελαφρά εμπορικά οχήματα h>l,30 επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύφος <2, 70m. 1.56 1.00 4.Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα hl,30 επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων) 2,34 1,50 5.Μικρά και μεσαία ΗGVs φορτηγά. συνολικού ύψους h>2,70 και 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 13 θέσεων) 3,90 2,50 6.Μεγάλα φορτηγά ΗGVs. συνολικού ύψους h>2.70 και 4 άξονες ή περισσότερους. 6.24 4.00 (2)Οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων απαλλάσσονται της καταβολής διοδίων τελών : a.Οχήματα των εκπροσώπων του Κ.τ.Ε. που ασκούν την επίβλεψη της Σύμβασης, ή μέρους αυτής, εφόσον μετακινούνται για την εκτέλεση εργασίας σχετικής με το σκοπό αυτό. b.Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας c Πυροσβεστικά οχήματα d.Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων e.Ασθενοφόρα Ο τρόπος διευκολύνσεως της διελεύσεως χωρίς χρέωση διοδίου των ανωτέρω κατηγοριών οχημάτων, θα καθορισθεί από μια διαδικασία που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη Λειτουργίας του Αυτοκινητόδρομου. (3)Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση των διοδίων τελών εντός μιας χρονικής περιόδου πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο λόγος ανώτατης τιμής εφαρμοζόμενων διοδίων (για κάθε κατηγορία) προς κατώτατη (για την αντίστοιχη κατηγορία) να μην υπερβαίνει το 1,30, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (24ωρο, εβδομάδα, ημερολογιακό μήνα, ημερολογιακό έτος). (4)Οι τιμές των διοδίων θα παραμένουν σταθερές κατελάχιστον για 3 μήνες από την προηγούμενη αλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτού της Ελλάδος δεν θα αυξηθεί περισσότερο από 2,5% κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες. (5)Οι αλλαγές των τιμών των διοδίων θα ανακοινώνονται στον Κ.τ.Ε. και τους χρήστες σε εύλογο χρόνο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής τους. 50.3Αναπροσαρμογή Ανώτατου Συμβατικού Ορίου Διοδίων Τελών λόγω πληθωρισμού. (1) Το Ανώτατο Συμβατικό Οριο Διοδίων Τελών (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.) θα αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο για να καλύψει την επίδραση του πληθωρισμού με την εφαρμογή του ακόλουθου τύπου : (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.)j = (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.)ο · (C.Ρ.Ι)Gi-l · (1 / ΙR)i-l Οπου : (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.)i = Το Α.Σ.Ο.Δ.Τ. που ισχύει για το έτος i (1994+i) για τα επιβατικά οχήματα (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.)ο = Το Α.Σ.Ο.Δ.Τ. που ισχύει για το έτος μηδέν (0) (έτος 1994) για τα επιβατικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. (C.Ρ.Ι)Gi-l = Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελλάδος, διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου του έτους (1994+i έτη), σε σχέση με περίοδο βάσης το ίδιο δίμηνο του 1994. (Τιμή ΕCU σε δραχμές της 30-6-1994) (1/ΙR)i-1= ------------------------------------------------------Τιμή ΕCU σε δραχμές της 30 Ιουνίου του έτους (1994+i)]. Αν η 30-6 συμπίπτει με αργία θα λαμβάνεται η τιμή της αμέσως προσεχούς εργάσιμης ημέρας. Αν ο παραπάνω λόγος προκύπτει μικρότερος της μονάδας, θα λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα. (2) Ο ίδιος τύπος αναπροσαρμογής του Α.Σ.Ο.Δ.Τ. των επιβατικών οχημάτων θα εφαρμόζεται και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων για την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων Α.Σ.Ο.Δ.Τ. 50.4Γενικός περιορισμός Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 49.6 της παρούσας, να προσαρμόζει τις εφαρμοζόμενες τιμές διοδίων τελών (που πάντοτε θα είναι μικρότερες από τα Α.Σ.Ο.Δ.Τ.), έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη : a.την ιστορική εξέλιξη (time histοry) και τις αντιστοίχως προσαρμοσμένες προβλέψεις εξέλιξης της κυκλοφορίας, b.τις τιμές των πάσης φύσεως εκκροών που έγιναν και εκείνων που προβλέπονται, η Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν) να τηρεί τους όρους που συμφωνούνται με την παρούσα. Άρθρο 51 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 51.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να ενημερώνει τον ΚτΕ πάνω στην πορεία και εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Εργου, σε τρόπο ώστε να διαπιστώνεται με ευχέρεια η οικονομική κατάσταση του Αναδόχου και η τήρηση των υποχρεώσεων του, σε όλα τα θέματα που εξαρτώνται από τις εν γένει χρηματοροές του Εργου. Σε εκτέλεση της ανωτέρω υποχρέωσης οφείλει να υποβάλει περιοδικά και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται κατωτέρω Χρηματοοικονομικές Αναφορές. Οι αναφορές αυτές δεν υποκαθιστούν, ούτε αναστέλλουν τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την Λογιστική παρακολούθηση του Εργου και τις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται στη Φορολογική Νομοθεσία. 51.2 Για την περίοδο Μελετών - Κατασκευών (Περίοδος Τ1) οι χρηματοοικονομικές αναφορές θα δίδονται χωριστά : α.Για τα έργα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου β.Για τις εργασίες των Παράλληλων Εργων 51.3Οι χρηματοοικονομικές αναφορές που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες: (1)Αναφορά επί των Χρηματοδοτικών Εισροών του Εργου Στην αναφορά αυτή θα διακρίνονται οι χρηματοδοτικές εισροές κατά πηγή. Θα γίνεται συσχετισμός με τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών, καθώς και τις προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εκροών. Η αναφορά αυτή θα είναι εξαμηνιαία για την περίοδο Μελετών -Κατασκευών (Τ1) και ετήσια για την Περίοδο Εκμετάλλευσης και θα συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εισροών. (2)Αναφορά επί των χρηματικών εκροών του Εργου Στην αναφορά αυτή θα διακρίνονται οι εκροές κατά βασικές κατηγορίες δαπανών, που για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών δεν θα διαφέρουν από τις κατηγορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των τμημάτων του Εργου, η ολοκλήρωση των οποίων συνιστά προϋπόθεση των τυχόν εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολών. Ειδικώτερα, κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, θα γίνονται και συσχετισμοί με : τιςπροεκτιμηθείσες δαπάνεςκαιτιςπηγές ενδεχομένων διαφοροποιήσεων τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών το εις το άρθρο 24 επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εισροών. Μετά την έναρξη Λειτουργίας του Εργου θα γίνονται συσχετισμοί: με το χρονοδιάγραμμα της παραγρ. 3 του άρθρου 24 της παρούσας και το εις το άρθρο 24 επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εισροών Η αναφορά θα είναι εξαμηνιαία για την περίοδο Μελετών -Κατασκευών (Τ1) και ετήσια για την περίοδο λειτουργίας και υποχρεωτικής συντήρησης κατά τον χρόνο εγγύησης του Κ.Ε.Π. και θα συνοδεύεται με επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκροών. (3)Αναφορά επί των Διατιθεμένων Ταμειακών ροών Η Αναφορά αυτή θα αρχίσει να υποβάλλεται από τον Ιανουάριο του έτους, που θα έπεται του πρώτου έτους Λειτουργίας. Η πρώτη αναφορά θα αφορά το διάστημα από την 1η ημέρα Λειτουργίας μέχρι την 31.12 του πρώτου έτους Λειτουργίας. (4)Κατάσταση της απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και υπολογισμός της καθαράς παρούσας αξίας. (ΝΡVΕD), με συσχετισμό της Απόδοσης Μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 49 της παρούσας. Αυτή θα δείχνει, μεταξύ άλλων, τα ποσά που παρακρατούνται ως βασική απόδοση των επενδυθέντων ιδίων κεφαλαίων. Για την έναρξη υποβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στο αμέσως ανωτέρω εδάφιο. (5)Αναφορά επί της κατανομής των εσόδων εκ του Εργου Η κατανομή των εσόδων θα γίνεται κατ αρχήν : σε έσοδα από διόδια τέλη σε άλλα έσοδα Τα έσοδα από διόδια θα συσχετίζονται με τα στοιχεία καταμέτρησης της κυκλοφορίας και θα κατανέμονται κατά κλάση διοδίων. Για την έναρξη υποβολής ισχύουν τα εις το εδάφιο 51.3 (3) αναφερόμενα.(6) Ετήσια, κατάτηνπερίοδολειτουργίας, αναφοράεπί των μεταβολών του λογαριασμού αποθεματικών και προβλέψεων. 51.4Ολες οι αναφορές θα συνοδεύονται, στο βαθμό που απαιτείται, με σχόλια / παρατηρήσεις. 51.5Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερείς αναφορές για κύρια θέματα που άμεσα, ή έμμεσα σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του έργου, όπως : τις κλάσεις διοδίων το σύστημα είσπραξης διοδίων το σύστημα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου Θα υποβάλλονται λεπτομερείς αναφορές τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την πραγματοποίηση των σχετικών ενεργειών προκειμένου να παρασχεθούν και οι σχετικές εγκρίσεις του Κ.τ.Ε. Στην περίπτωση μεταβολών θα ακολουθήσει η ίδια πρακτική. 51.6Κατάσταση Λογαριασμών Αποθεματικών και Προβλέψεων Η αναφορά αυτή 9α υποβάλλεται κατ έτος. 51.7Ολες οι δαπάνες για τις χρηματοοικονομικές αναφορές του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε. βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Άρθρο 52 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 52.1.ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 52.1.1Ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλους τους κινδύνους της Μελέτης και της Κατασκευής, όσο και εκείνους της Συντήρησης, της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης που οφείλονται σε γεγονότα ή παραλείψεις, οι οποίες προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του ή μπορούσαν να προβλεφθούν, ή υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του. 52.1.2Ως γεγονότα που μπορούσαν να προβλεφθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, θεωρούνται τα γεγονότα που έλαβε υπόψη του ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 52.1.3Ως γεγονότα που υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του Αναδόχου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ορίζονται τα εξής : (1)Η σχέσεις των εταίρων, μετόχων της Α.Ε. Παραχώρησης. (2)Η σχέση των μελών της Κοινοπραξίας Κατασκευής (3) Οι συμβατικές σχέσεις Αναδόχου και Κ/Ξ Κατασκευής (3) Η σχέση του Αναδόχου με χρηματοδότες (4)Η κατάσταση προσωπικού, εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών του Αναδόχου ή/και της Κ/Ξ Κατασκευής. (5)Η δανειοληπτική ικανότητα του Αναδόχου. (6)Η ποιότητα και ποσότητα του εξοπλισμού του Αναδόχου και της Κ/Ξ Κατασκευής. 52.2.ΕΥΘΥΝΕΣ Κ.Τ.Ε. 52.2.1.ΟΚ.τ.Ε.αναλαμβάνει μετηνπαρούσα,όπωςειδικότερακαθορίζεται στα οικεία άρθρα της παρούσας, τους κινδύνους από : (1)Την μη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων. (2)Την μή έγκαιρη έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του Εργου. (3)Την ανεύρεση αρχαιοτήτων στο χώρο εκτέλεσης του Εργου. (4)Την μη καταβολή ή την μη εμπρόθεσμη καταβολή της Χρηματοδοτικής του Συμβολής. (5)Την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση εργασιών που εκτελούνται ήδη στο χώρο του Εργου με άλλες εργολαβίες ή την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση έργων που θα εκτελέσει στο χώρο του Κ.Ε.Π. διά τρίτων και τα οποία αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη λειτουργία του. (6)Την οριστική ή προσωρινή διακοπή της κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Εργου κατόπιν εντολής του (ρητής ή σιωπηρής) και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή από αποφάσεις δικαστικών αρχών που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του Κ.τ.Ε. (7)Την μη λειτουργία ή την λειτουργία έργων τα οποία επιδρούν επί του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της παρούσας. (3) Την εφαρμογή νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων διά των οποίων παραβιάζονται οι υποχρεώσεις του περί μη ανταγωνισμού του Αναδόχου, το αποκλειστικό δικαίωμα του Αναδόχου για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, οι περί Ζώνης Προνομίου συμβατικές υποχρεώσεις και η υποχρέωση περί μη εισαγωγής διακρίσεων σε βάρος του Αναδόχου. 52.2.2Σε περίπτωση που λάβει χώρα γεγονός για το οποίο ο Κ.τ.Ε. ευθύνεται ως ανωτέρω, οΑνάδοχος έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα οικεία άρθρα της παρούσας. 52.3ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ. 52.3.1Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά τα οποία ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ή προληφθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των μερών (Γεγονότα Ανωτέρας Βίας εν στενή έννοια). 52.3.2Τυχηρά θεωρούνται όλα τα γεγονότα ή περιστατικά, τα οποία δεν οφείλονται σε πταίσμα εκάτερου των μερών. 52.3.3Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας ενστενή έννοιατηςπαραγράφου52.3.1. συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών της παραγράφου 52.3.2, αποτελούν τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας εν ευρεία εννοία, αποκαλούμενα στην παρούσας, χωρίς διάκριση, Γεγονότα Ανωτέρας Βίας. 52.3.4Γεγονότα που οφείλονται σε : a.ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας b.ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καύσιμου cΤρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές. Αποτελούν Γεγονότα Ανωτέρας Βίας εν στενή εννοία, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 53.2.1.3 της παρούσας δεν ασφαλίζονται (Μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας) 52.3.5Συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο επέλευσης και των συνεπειών: a. Των γεγονότων που προσδιορίζονται με την παράγραφο 52.1 της παρούσας και εν γένει ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του. β. Των γεγονότων για τον κίνδυνο επέλευσης των οποίων ο Ανάδοχος ασφαλίζεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 53 της παρούσας. 52.4Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1). Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότων Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ1, τα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως ως προς τη διαμόρφωση των μεταξύ τους συμβατικών σχέσεων και συνεπειών, ανάλογα με τη διάκριση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας σε Ασφαλισμένο ή Μη Ασφαλισμένο, τη διάρκεια του και των συνεπειών του. 52.4.1Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Τ1. Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι: a.Ο Ανάδοχος φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν. b.Ο Κ,τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο όριο κατά συμβάν όριο της παραγράφου 53.2.1.10 της παρούσας. c Τα μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζομένων προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 και τυχόν αναγκαία παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 της παρούσας. d. Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειες τους εκτείνονται πέραν των δώδεκα (12) μηνών: (i) υποχρεούνται να προβούν σε διαπραγματεύσεις και να αποφασίσουν για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες και να συνεχιστεί η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. (ii) σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εκάτερο των Μερών δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 της παρούσας . 52.4.1.1Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : a.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο την Ιδια Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας με επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ΕCU της 30-6-94. b.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του Εργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του Κ.τ.Ε. με τους Δανειστές για την εκ μέρους τους συνέχιση της χρηματοδότησης του Εργου, ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οιωνδήποτε ασφαλειών ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. c Ο Κ,τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Εργου, των Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα επ αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν αυτοδικαίως. d.Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν της έναντι αυτών υποχρεώσεις του. e.Οποιαδήποτε διαφωνίαωςπροςτηδιάρκειατωνΑσφαλισμένων Γεγονότων Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειες τους, λύεται με προσφυγή των Μερών στη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρο 57 της παρούσας. 52.42Μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Τ1. Σε περίπτωση επέλευσης Μη Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι: a.Ο Κ.τ.Ε. φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν. b.Ο Κ,τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες που υπέστη. c Τα μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζομένων προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 και τυχόν αναγκαία παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης. d. Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα Μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειες τους εκτείνονται πέραν των εννέα (9) μηνών: (i) υποχρεούνται να προβούν σε διαπραγματεύσεις και να αποφασίσουν για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες και να συνεχιστεί η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. (ii) σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εκάτερο των Μερών δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 της παρούσας . 52.4.2.1Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : a.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο την Ιδια Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας με επιτόκιο ίσο προς το αντίστοιχο της καμπύλης επιτοκίων ομολόγων ΕCU της 30-6-94. b.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του Εργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του Κτ.Ε. με τους Δανειστές για την εκ μέρους τους συνέχιση της χρηματοδότησης του Εργου, ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οιωνδήποτε εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. c Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Εργου, των Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα επ αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν αυτοδικαίως. ά. Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των εξασφαλιστικών αποζημιώσεων, πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν της έναντι αυτών υποχρεώσεις του. e. Οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τη διάρκεια των Ασφαλισμένων Γεγονότων Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειες τους, λύεται με προσφυγή των Μερών στη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρο 57 της παρούσας. 53.5Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά τη Διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης (Τ2) Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότων Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ2, τα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως ως προς τη διαμόρφωση των μεταξύ τους συμβατικών σχέσεων και συνεπειών, ανάλογα με τη διάκριση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας σε Ασφαλισμένο ή Μη Ασφαλισμένο, τη διάρκεια του και των συνεπειών του. 52.5.1Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Τ2. Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι: a.Ο Ανάδοχος φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν. b.Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο όριο κατά συμβάν όριο της παραγράφου 53.2.1.10 της παρούσας και την ασφάλιση απώλειας εσόδων. Η αποζημίωση αυτή είναι δυνατόν, μετά από συμφωνία των Μερών, να εκφραστεί, συνολικά ή μερικά, με ανάλογη παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 38.2. c Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειες τους εκτείνονται πέραν των δέκα οκτώ (18) μηνών: (ί) υποχρεούνται να προβούν σε διαπραγματεύσεις και να αποφασίσουν για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες και να συνεχιστεί η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. (ii) σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εκάτερο των Μερών δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 της παρούσας . 52.5.1.1Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : a.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 52.5.2.1 (a) της παρούσας. b.Ο Κτ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Ανάδοχο από τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του Εργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν γνωστοποιηθεί και τις οποίες έχει εγγυηθεί κατά το άρθρο 19 της παρούσας, αναλαμβάνοντας την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οιωνδήποτε ασφαλειών ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι σχετικές ρήτρες της σύμβασης εγγυήσεως που έχει καταρτίσει ο Κ.τ.Ε. με τους δανειστές. c Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Εργου, των Προσωρινών Κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και όλα τα επ αυτών δικαιώματα χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου, παύουν αυτοδικαίως. d.Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν της έναντι αυτών υποχρεώσεις του. e.Οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τη διάρκεια των Ασφαλισμένων Γεγονότων Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειες τους, λύεται με προσφυγή των Μερών στη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρο 57 της παρούσας. 52.5.2Μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Τ2. Σε περίπτωση επέλευσης Μη Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι: a.Ο Κ.τ.Ε. φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν. b.Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες και για την απώλεια εσόδων που υπέστη από τη μη λειτουργία του Εργου. Η αποζημίωση αυτή είναι δυνατόν, μετά από συμφωνία των Μερών, να εκφραστεί, συνολικά ή μερικά, με ανάλογη παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 38.2. c Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειες τους εκτείνονται πέραν των τεσσάρων (4) μηνών για την περίπτωση ζημιών στο Εργο και οκτώ (8) μηνών για κάθε άλλη περίπτωση: (i) υποχρεούνται να προβούν σε διαπραγματεύσεις και να αποφασίσουν για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες και να συνεχιστεί η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. (ii) σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εκάτερο των Μερών δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, κατ* ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 της παρούσας . 52.5.2.1Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : a.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 55.2. (2) της παρούσας. Για την περίπτωση αυτή συμφωνείται ότι το όφελος του Αναδόχου θα υπολογιστεί με Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν) οκτώ και μισό εκατοστιαίες μονάδες (8,5%) αντί της συμφωνηθείσας με την παρούσα Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου έντεκα και εξήντα εκατοστιαίες μονάδες (11,60%). Ο υπολογισμός της Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου προς 8,5% θα γίνει για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης του Εργου μέχρι το χρόνο της καταγγελίας και η με το παρόν συμφωνούμενη αποζημίωση θα καταβληθεί στον Ανάδοχο στο μέτρο που η απόδοση αυτή δεν έχει επιτευχθεί μέχρι το χρόνο της καταγγελίας. b.Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Ανάδοχο από τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του Εργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν γνωστοποιηθεί και τις οποίες έχει εγγυηθεί κατά το άρθρο 19 της παρούσας αναλαμβάνοντας την προς αυτούς αποπληρωμή του συνόλου των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων μετά των σχετικών τους επιβαρύνσεων, αφαιρουμένων οιωνδήποτε ασφαλειών ή εξασφαλίσεων που καταβλήθηκαν ή κατέπεσαν υπέρ των δανειστών και την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου προς αυτές τις υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι σχετικές ρήτρες της σύμβασης εγγυήσεως που έχει καταρτίσει ο Κ.τ.Ε. με τους δανειστές. c Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Εργου, του πάσης φύσεως εξοπλισμού λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης, και όλων των επ αυτών δικαιωμάτων κυριότητας, νομής, χρήσης, κατοχής και πρόσβασης του Αναδόχου. Επίσης ο Κ.τ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου από την εκμετάλλευση των Σ.Ε.Α. και των κατά το άρθρο 8.2 της παρούσας λοιπών εμπορικών εκμεταλλεύσεων του Εργου. d. Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω μειώνουν της έναντι αυτών υποχρεώσεις του. c Οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τη διάρκεια των Μη Ασφαλισμένων Γεγονότων Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειες τους, λύεται με προσφυγή των Μερών στη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρο 57 της παρούσας. Άρθρο 53 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 53.1.ΓΕΝΙΚΑ 53.1.1.Ο Ανάδοχος του Εργου υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί ασφαλίσεις καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της. Οι ασφαλίσεις που υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί ο Ανάδοχος θα καλύπτουν αφ ενός μεν την Περίοδο Μελετών -Κατασκευών (Τ1), αφ ετέρου δε την περίοδο Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης (Τ2) και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης: 53.1.2.Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε. περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση του Εργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ης προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 53.2.1.10 της παρούσας, παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 53.1.3.Ολες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : a.θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως b.θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και των υπολοίπων όρων των Προσαρτημάτων της παρούσας και cθα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η έγκριση του Κ.τ.Ε. έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής, ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του αντιστοίχου άρθρου και των λοιπών όρων του Προσαρτήματος 2 της παρούσας 53.1.4.Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τις ασφαλιστικές συμβάσεις της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1), που θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη ισχύος των. Κατά την υποβολή αυτή η (κάθε) ασφαλιστική σύμβαση είναι επιτρεπτό να έχει τη μορφή μονογεγραμμένου σχεδίου. 53.1.5Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στον Κ.τ.Ε. τις ασφαλιστικές συμβάσεις της Περιόδου Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης (Τ2), πού θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από την προβλεπομένη έναρξη της περιόδου Λειτουργίας -Συντήρησης και Εκμετάλλευσης (Τ2) τμήματος ή ολοκλήρου του Εργου. Κατά την υποβολή αυτή η (κάθε) ασφαλιστική σύμβαση είναι επιτρεπτό να έχει τη μορφή μονογεγραμμένου σχεδίου. 53.1.6Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι που αναφέρονται στα Προσαρτήματα της παρούσας. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί τις ακόλουθες ασφαλίσεις : 53.2.ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί τις ακόλουθες ασφαλίσεις: 53.2.1Ασφάλιση του Εργου κατά παντός κινδύνου. CΑR (Cοntractοrs Αll Risks) - Ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου. ΤΡL - Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους. FΑULΤΥ DΕSΙGΝ - Ασφαλιστική κάλυψη για ζημιογόνες συνέπειες των σφαλμάτων μελέτης, 53.2.1.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και κατά παντός κινδύνου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των. Προσαρτημάτων της και την ισχύουσα Νομοθεσία, το σύνολο των μονίμων κατασκευών του Εργου περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως Γ/καταστάσεων και του εξοπλισμού του. 53.2.1.2.Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρασχεθεί έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, λανθασμένη μελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufancturers risk), λανθασμένη εργασία. Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει και τις ενδεχόμενες βλάβες/καταστροφές στο στάδιο κατασκευής του Εργου, που προέρχονται από εμφάνιση συνθηκών φόρτισης/καταπόνησης του Εργου και πέραν αυτών που είχαν ληφθεί υπόψη στις μελέτες του Αναδόχου. Επίσης : Τις βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης. Τις βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Εργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα. 53.2.1.3.Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις ακόλουθες αιτίες : a.Αντάρτικη δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη Χώρα, εμφύλιο πόλεμο/ στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας. b.Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου. cΤρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές. 53.2.1.4.Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει για τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΡΡ) μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία θα περιλαμβάνονται εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κλπ., όπως αυτή έχει εκτιμηθεί από τον Ανάδοχο. 53.2.1.5.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητεί από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το Προσάρτημα 2 της παρούσας, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία του Εργου. 53.2.1.6.Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 53.2.1.7.Η ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνει ειδικούς όρους με τους οποίους θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι παντός κινδύνου και για τις μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό στην περιοχή του Εργου. 53.2.1.8.Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την Εναρξη της Παραχώρησης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή τον Μελετών - Κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της. Συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος, κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θα συνάψει ανάλογες ασφαλιστικές συμβάσεις για κάλυψη των κινδύνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών των άρθρων 22 και 23 της παρούσας και για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της παρούσας μέχρι την Εναρξη της Παραχώρησης 53.2.1.9.Η ασφαλιστικήκάλυψη είναιδυνατόν ναγίνεταιμεμια χρονοδιαγραμματική προσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας στο Χρονοδιάγραμμα των δαπανών πραγματοποίησης του Εργου με τους πιο κάτω περιορισμούς : a.Η αρχική ασφαλιζόμενη αξία δεν θα υπολείπεται του 20% της από τον Ανάδοχο (κατά την Προσφορά του) προεκτιμηθείσας ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ (ΤΡΡ). b.Η ασφαλιζόμενη αξία, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργου, θα εξισωθεί προς την Αναπροσαρμοσμένη Συνολική Αξία Εργου Μελετών-Κατασκευών, (RΤΡΡ). c Σε κάθε ενδιάμεση αναπροσαρμογή, η ασφαλιζομένη αξία θα υπερβαίνει το άθροισμα : [(Αξία του έργου που έγινε) + (Πρόβλεψη δαπανών προσεχούς εξαμήνου)] Χ 1.05. Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες ενδείξεις των επικαιροποιουμένων διαγραμμάτων χρηματικών εκροών. 53.2.1.10 Η από τις ανωτέρω ασφαλιστικές συμβάσεις μέγιστη κατά συμβάν προβλεπόμενη αποζημίωση του Αναδόχου δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του δέκα στα εκατό (10%) της εκάστοτε ασφαλιζόμενης αξίας του Εργου (Τ.Ρ.Ρ.). 53.2.2Ασφάλιση του Προσωπικού του Εργου 53.2.2.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. 53.2.2.2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό, όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 53.2.2.3.Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παραπάνω παραγράφων 53.2.2.1. και 53.2.2.2. της παρούσας, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 53.2.2.4.Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης. 53.2.3Ασφάλιση οχημάτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. 53.2.3.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει τα οχήματα, τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, τα ειδικά εργαλεία και μηχανικό εξοπλισμό που προορίζεται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των ερευνών και κατασκευών. 53.2.3.2.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. 53.2.4.Κ σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα υποχρεωτικώς θα καταρτιστεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. Κ ευθύνη των ασφαλιστών για την ανωτέρω ασφάλιση της κατηγορίας αυτής εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του Εργου μέχρι και την απομάκρυνσή τους από το Εργο. 53.2.5.Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εναντι Τρίτων. 53.2.5.1.Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών, της λειτουργίας του Εργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 53.2.5.2.Διάρκεια Ευθύνης Ασφαλιστών Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή των Μελετών -Κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και τα Προσαρτήματά της 53.2.5.3.Ορια Αποζημίωσης 53.2.5.3.1.Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: 1.Γιαυλικές ζημιέςθετικές ήαποθετικές σεπράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 1.500 000 ΕCU τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 2.Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο και ατύχημα σε 300.000 ΕCU 3.Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων σε 2.500.000 ΕCU 4.Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης σε 30.000.000 ΕCU 53.2.5.3.2.Τα ανωτέρω όρια (L) θεωρούνται για τον Χρονικό Ορίζοντα Αναγωγής της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 και αναπροσαρμόζονται διαχρονικά ετησίως, για την κάλυψη των επιρροών πληθωρισμού, με τον τύπο : Li= Lο · Ιi όπου : Li=Ορια αποζημίωσης έτους i, σε ΕCU έτους i. Lο = Ορια αποζημίωσης έτους 1994, σε ΕCU. Ιi=ΠληθωρισμόςΔείκτου ΤιμώνΚαταναλωτού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, (όπως αυτός ορίζεται επίσημα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) μεταξύ της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 και της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους i-1, που θα ισχύει για ολόκληρο το έτος i. Οι όροι της παρ. 53.2.1.9 ισχύουν κατ αναλογίαν και για τις ασφαλίσεις της παρούσας παραγράφου 53.2.5.3. 53.3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Τ2) Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει το Εργο για την Περίοδο της Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης-Συντήρησης (Τ2) με τις ακόλουθες ασφαλίσεις τουλάχιστον : 53.3.1Ασφάλιση ΑποπερατωμένωνΕργων ΠολιτικούΜηχανικού (CΕCR). Η λήξη της CΕCR θα συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Περιόδου υποχρεωτικής Συντήρησης 2 χρόνων (Τ3), που ακολουθεί τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. 53.3.2Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εναντι Τρίτων . Τα όρια αποζημίωσης θα είναι το 50% των αντιστοίχων ορίων, τα οποία ισχύουν κατά την περίοδο της Μελέτης - Κατασκευής. ¦53.3.3.Ασφάλιση περιουσιακώνστοιχείων τουΑναδόχου (Σταθμοίδιοδίων, εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, Εξοπλισμός διοδίων κλπ). 53.3.4.Ασφάλιση Προσωπικού. 53.3.5Ασφάλιση Απώλειας εσόδων (LΟΡ) 53.3.6Ασφάλιση Αυτοκινήτων Λειτουργίας - Συντήρησης Οι ανωτέρω ασφαλίσεις θα συναφθούν τέσσερις (4) μήνες πριν από τη θέση σε Λειτουργία του Εργου ή τμήματος του Εργου. 53.3.7.Μεταβολή συνθηκών Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας μεταβληθούν οι συνθήκες ασφάλισης τέτοιου είδους κινδύνων στη διεθνή ασφαλιστική αγορά με τρόπο ώστε η καταβολή των ασφαλίστρων για τον Ανάδοχο να γίνεται ιδιαίτερα επαχθής και ασύμφορη, συμφωνείται ότι οι επιπτώσεις από μια τέτοιου είδους μεταβολή θα ρυθμίζονται κατόπιν συμφωνίας με τον Κ.τ.Ε. και κατά περίπτωση των δανειστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 54 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤ.Ε. 54.1Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης δύναται να καταγγελθεί εκ μέρους του ΚτΕ σε περίπτωση πτώχευσης, αναξιόχρεου, αφερεγγυότητας, ή έκπτωσης του Αναδόχου. Επίσης λόγω ανικανότητας του Αναδόχου, ή απροθυμίας του να χρηματοδοτήσει επαρκώς το Εργο. Επίσης ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλλει εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς στους Δανειστές : a.οιοδήποτε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό από τη(ις) Δανειακή(ές) Σύμβαση(εις) των άρθρων 17 και 19.1 της παρούσας, αντίγραφα της(ων) οποίας(ων) προσαρτάται στην παρούσα, και b.λόγω συνδρομής των περιπτώσεων του άρθρου 19.2.2 της παρούσας. 54.2Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. μπορεί να γίνει και ως κύρωση εις βάρος του Αναδόχου για οποιαδήποτε μεταβολή του νομικού Καθεστώτος ή / και της εταιρικής διάρθρωσης του Αναδόχου, η οποία έγινε χωρίς την έγκριση του Κ.τ.Ε.. 54.3Επίσης μπορεί να καταγγελθεί η Σύμβαση Παραχώρησης εις βάρος του Αναδόχου σε περίπτωση που διαπιστώθηκε ή ουσιώδη παράβαση των όρων της. Η υπαίτια διακοπή των εργασιών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, ή της Λειτουργίας του Εργου, κατά την Περίοδο Τ2, τεκμαίρεται ως ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και κατά συνέπεια συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης υπέρ του Κ.τ.Ε. 54.4Στις περιπτώσεις των παραγρ. 54.1, 54.2 και 54.3, πλην βεβαίως της περιπτώσεως πτωχεύσεως του Αναδόχου και εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προσφύγει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 57 διαδικασίες επίλυσης διαφορών, τα αποτελέσματα της καταγγελίας αναστέλλονται μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της διαφοράς. 54.5Η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τον κίνδυνο του οποίου φέρει ο Ανάδοχος, το οποίο καθιστά την εκτέλεση της Συμβάσεως αδύνατη ή επηρεάζει ριζικά τις συμβατικές σχέσεις (εφόσον βέβαιαδεν κατέστη δυνατή η επανόρθωσή του), συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ του Κ.τ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συνέπειες αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 57 της παρούσας. Η περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας (του άρθρου 52 της παρούσας), από το οποίο προκύπτει διακοπή των εργασιών της Περιόδου Τ1, ή της Λειτουργίας του Εργου κατά την Περίοδο Τ2, συνιστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, λόγο καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ του Κ.τ.Ε., αν ο Ανάδοχος αδυνατεί ή αμελεί για την επανόρθωση των επιπτώσεων του γεγονότος. 54.6Η καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης πραγματοποιείται με επίδοση στον Ανάδοχο σχετικού εγγράφου. Το έγγραφο καταγγελίας της Σύμβασης θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους Δανειστές του Αναδόχου. 54.7Στο έγγραφο καταγγελίας της Σύμβασης ο Κ.τ.Ε. θα σημειώνει και το χρόνο εντός του οποίου θα επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Στην περίπτωση όμως που λόγος καταγγελίας είναι η πτώχευση του Αναδόχου, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αμέσως. 54.3Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Κ.τ.Ε., ο Ανάδοχος δικαιούται: (1)είτε να αποδεχθεί την καταγγελία και τη συνεπαγόμενη υποκατάσταση του από τον Κ.τ.Ε., δικαιούμενος να προσφύγει για τυχόν οικονομικά αιτήματα αποζημίωσής του, στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, κατά το άρθρο 57 της παρούσας, (2)είτε, στην περίπτωση που αμφισβητεί τη νομιμότητα της καταγγελίας και εφόσον έχει αναπτύξει στο κατά το άρθρο 56 της παρούσας σχέδιο επανόρθωσης, τους σχετικούς λόγους, δικαιούται να προσφύγει καταυτής με τη διαδικασία του άρθρου 57 της παρούσας. 54.9Ο Ανάδοχος δικαιούται σε κάθε άλλη περίπτωση και υπό την προυπόθεση ότι είχε προβάλει τους λόγους αμφισβήτησης της νομιμότητας της καταγγελίας στο κατά το άρθρο 56 της παρούσας σχέδιο επανόρθωσης και άσκησε εμπρόθεσμα την, σύμφωνα με την παραπάνω παραγρ. 54.8. (2), προσφυγή του, να ζητήσει από το αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο την αναστολή της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Άρθρο 55 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 55.1ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 55.1.1Η αδικαιολόγητη άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα δάνεια του Αναδόχου για την Περίοδο Λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 19.2.1 της παρούσας, να χορηγήσει στον Ανάδοχο το σύνολο ή μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματός του, όπως αυτό καθορίζεται και συμφωνείται με την παρούσα, όπως επίσης και η μη τήρηση από τον Κ.τ.Ε. των υποχρεώσεων του άρθρου 10 της παρούσας, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης υπέρ του Αναδόχου. Η προσφυγή από τον Κ.τ.Ε. στις προβλεπόμενες από το άρθρο 57 διαδικασίες επίλυσης διαφορών, αναστέλει τα αποτελέσματα της καταγγελίας μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της διαφοράς. 55.1.2Η επέλευση Γεγονότος Ανώτερης Βίας, τον κίνδυνο του οποίου φέρει ο Κ.τ.Ε. (κατά το άρθρο 52 της παρούσας), το οποίο καθιστά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης αδύνατη, ή επηρεάζει ριζικά τις συμβατικές σχέσεις (εφόσον βέβαια δεν κατέστη δυνατή η επανόρθωσή του), συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συνέπειες αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 57 της παρούσας 55.1.3Η καθυστέρηση του Κ.τ.Ε. να τηρήσει τις προθεσμίες που τον βαρύνουν, σύμφωνα με το άρθρο 30 Β της παρούσας, δεν συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ του Αναδόχου, αλλά συνεπάγεται τη χορήγηση παρατάσεων ή / και αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση όμως που το σύνολο των ανωτέρω παρατάσεων υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της Συνολικής Προθεσμίας Μελετών-Κατασκευών, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε βάρος του Κ.τ.Ε. 55.2ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης κατά τις διατάξεις των παραγρ. 55.1.1., 55.1.2. και 55.1.3. του παρόντος ισχύουν τα ακόλουθα : (1)Αποζημίωση Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εργου της Περιόδου Τ1 a. Εφοσον η καταγγελία επισυμβεί πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εργου, ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται να καταβάλει. σε ΕCU. στον Ανάδοχο την αξία του μέχρι τη στιγμή εκείνη εκτελεσθέντος Εργου, μείον την καταβληθείσα χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε. Ως αξία του Εργου νοείται το πραγματοποιηθέν ποσοστό δαπανών του προσφερθέντος Κατ Αποκοπήν Τιμήματος σε Τρέχουσες Τιμές ΕCU που καταβλήθηκε από τον Ανάδοχο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Προσφορά του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αύξηση ή μείωση των πραγματικών δαπανών σε σχέση με τις προσδιορισμένες στην Προσφορά του Αναδόχου δαπάνες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, εκτός αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. Ειδικώτερα, σε ό,τι αφορά την αξία του τυχόν κινητού εξοπλισμού κυριότητας του Αναδόχου, θα συνυπολογίζεται και η υπαξία του κατά την ημέρα υπολογισμού. Η Παρούσα Αξία 1994 σε ΕCU της συνολικής αξίας του Εργου δεν θα μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ποσό του Κ.Α.Τ. της Προσφοράς του Αναδόχου, αφαιρουμένης της Συνολικής Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε., σε Παρούσες αξίες 1994. Η καταβολή, κατά την παράγραφο αυτή, οποιουδήποτε ποσού από τον Κ.τ.Ε., θα μπορεί να γίνεται σταδιακά και να διανέμεται σε εξαμηνιαίες δόσεις μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα που θα μπορεί, σύμφωνα με επιλογή του Κ.τ.Ε., να φθάσει το χρονικό διάστημα που έχει διαρρεύσει από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι και την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Αυτό το χρονικό διάστημα όμως, εάν ο Κ.τ.Ε. το επιθυμεί, θα είναι ίσο προς 18 μήνες, έστω και αν το χρονικό διάστημα που θα προέκυπτε, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι μικρότερο. b. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα γίνει υπολογισμός των δαπανών του Αναδόχου σε Τρέχουσες Τιμές ΕCU για το τμήμα του Κατ Αποκοπήν Αντικειμένου, που έχει κατασκευασθεί κατά τον διαρρεύσαντα χρόνο, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής εισροών -εκροών Τρεχουσών Τιμών, αφαιρουμένης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. c Εν συνεχεία, τα ποσά αυτά, συνυπολογιζομένων των τόκων τους, με βάση τις συναφθείσες Δανειακές Συμβάσεις για το μέρος τους που χρηματοδοτήθηκε με δάνεια που συνήψε ο Ανάδοχος και με βάση την Καμπύλη Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU (ΕCU Βοnds Υield Curνe), για το μέρος τους που χρηματοδοτήθηκε με ίδια κεφάλαια του Αναδόχου, θα ανάγονται σε δαπάνες του Χρόνου Καταγγελίας της Σύμβασης και το σύνολο τους θα αποτελεί το ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ χρονο καταγγελίας (ΤCC/ΥΤΡ). Αν η καταγγελία γίνει για έργα για τα οποία δεν έχει γίνει Οριστική Παραλαβή της Περιόδου Τ1, τότε ως οφειλόμενο στον Ανάδοχο ποσό, θα θεωρείται ποσοστό ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) του ως άνω προσδιοριζόμενου κόστους. Μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Περιόδου Τ1, χωρίς παρατηρήσεις, τότε στο οφειλόμενο στον Ανάδοχο ποσό θα προστίθεται και το υπολειπόμενο πέντε στα εκατό (5%) του προσδιοριζόμενου, σύμφωνα με τα παραπάνω, κόστους. d.Κατά την πρώτη περίοδο μετά την καταγγελία της σύμβασης, και μέχρι τον οριστικό υπολογισμό της αποζημίωσης, η καταβολή των εξαμηνιαίων δόσεων από τον Κ.τ.Ε. θα γίνεται (για το συνολικό χρονικό διάστημα που θα έχει επιλεγεί από αυτόν) σε ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το σύνολο αυτών των δόσεων (μη περιλαμβανομένων των τόκων της παρακάτω παραγρ. f) δεν θα μπορεί να υπερβεί το πενήντα στα εκατό (50%) της Αρχικής Εκτίμησης του ΤCC/ΥΤΡ. κατά την κατωτέρω παρ. g.ΙΙΙ. e.Μετά τον τελικό προσδιορισμό του Οριστικού ΤCC/ΥΤΡ γίνεται επανυπολογισμός του υπολειπόμενου προς αποζημίωση ποσού και συνεχίζεται η καταβολή των δόσεων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο. f.Η καταβολή των αποζημιώσεων από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο θα γίνεται συνυπολογιζομένων των τόκων κάθε τμηματικής καταβολής αποζημίωσης. Οι τόκοι θα συνυπολογίζονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου καταβολής και του Χρόνου Καταγγελίας, με βάση την Καμπύλη Επιτοκίων Ομολόγων ΕCU (ΕCU Βοnds Υield Curνe), g.Συμπληρωματικά ορίζονται τα παρακάτω : Ι.Ο προσδιορισμός της Αρχικής Εκτίμησης του ΤCC/ΥΤΡ και του Οριστικού ΤCC/ΥΤΡ θα γίνεται κατ αναλογίαν προς τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 33 της παρούσας, για τον τρόπο συμβολής του Κ.τ.Ε. στο Κ.Α.Τ., με την επισήμανση ότι το κάθε ΜΕΡΙΚΟ Κ.Α.Τ. (LSΡi) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του επί μέρους τμήματος Αi δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί σχετικά με το LSΡi της Προσφοράς του Αναδόχου. Κατά συνέπεια, κατά την εκτέλεση των επιμετρήσεων και των συναφών προϋπολογισμών, που θα γίνουν για το εκτελεσθέν ποσοστό ολοκλήρωσης της κάθε γεωγραφικής ενότητας, θα επανελεγχτούν αναλογικές αυξήσεις-μειώσεις, στις τιμές μονάδας που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε η ολοκλήρωση των εργασιών της περιόδου Τ1 για την γεωγραφική ενότητα Αi να ισούται με 95% του LSΡi και ανάλογα να προκύπτει και η δαπάνη του συγκεκριμένου ποσοστού του εκτελεσθέντος τμήματος της γεωγραφικής ενότητας Αi. Π. Για τις γεωγραφικές ενότητες των οποίων θα έχει γίνει οριστική παραλαβή, θα αποδίδεται στον Ανάδοχο ως αποζημίωση και το υπολειπόμενο ποσοστό 5% των δαπανών των αντίστοιχων LSΡi. ΠΙ. Ο προσδιορισμός της Αρχικής Εκτίμησης του ΤCC/ΥΤΡ θα γίνει μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, από Επιτροπή που θα συστήσει ο Κ.τ.Ε. από εκπροσώπους του και εκπρόσωπο(ους) του Αναδόχου, μέσα σε δύο (2) μήνες από την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. ΙV.Ο προσδιορισμός του Οριστικού ΤCC/ΥΤΡ θα γίνει μέσα σε δέκα επτά (17) μήνες από την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, από την ίδια Επιτροπή που αναφέρθηκε παραπάνω στην υποπαράγραφο g.ΙΙΙ. V.Ο προσδιορισμός του προσφερόμενου Κατ Αποκοπήν Τιμήματος από τον Ανάδοχο, έγινε με ευθύνη του, τα δε προσφερόμενα από αυτόν επί μέρους ποσά, σύμφωνα με τα διαγράμματα χρηματορροών, θεωρούνται εύλογα και αντικειμενικά. (2)Αποζημίωση για καταγγελία κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας του Εργου Εφόσον η καταγγελία επισυμβεί κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου του Κ.Ε.Π., ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται κατ επιλογήν αυτού : Ι. Να καταβάλλει στον Ανάδοχο το όφελος αυτού (σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου), όπως θα προκύπτει από εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης του πραγματικού μεγέθους του οφέλους, και την εν συνεχεία πρόβλεψη αυτού για την υπολειπόμενη Περίοδο Παραχώρησης. Το εκάστοτε ετήσιο όφελος, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα μπορεί να υπερβεί, το αντίστοιχο μέγεθος που περιλαμβάνεται στο Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών Τρεχουσών Τιμών που προσαρτάται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο Κ.τ.Ε. υποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τη Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Εξυπηρέτηση των υπολειπομένων δανειακών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Π. Να καταβάλλει στον Ανάδοχο τα έσοδα αυτού εκ της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Εργου, αφαιρουμένων των δαπανών Εκμετάλλευσης, των δαπανών συντήρησης και των δαπανών ασφάλισης (όπως οι τελευταίες έχουν προβλεφθεί στο Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών Τρεχουσών Τιμών που προσαρτάται στη Σύμβαση). Το αποτέλεσμα (Α) του συνδυασμού των μεγεθών, σύμφωνα με τα παραπάνω, για κάθε έτος της υπολειπόμενης Περιόδου Παραχώρησης, θα προκύπτει από εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης του πραγματικού μεγέθους (Α) και την πρόβλεψη αυτού κατά την υπολειπόμενη Περίοδο Παραχώρησης, δεν θα είναι δυνατόν δε να υπερβεί για κάθε έτος, το αντίστοιχο μέγεθος (Α) που προκύπτει από το Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών Τρεχουσών Τιμών που προσαρτάται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει μόνον τη Λειτουργία. Εκμετάλλευση και συντήρηση του Εργου, περιλαμβανομένων των εξόδων ασφάλισης, μη αναλαμβάνοντας ουδεμία άλλη υποχρέωση του Αναδόχου. b. Η καταβολή των ποσών καθενός έτους από τα υπολειπόμενα της Περιόδου Παραχώρησης θα γίνεται την 30η Ιουνίου του αντίστοιχου έτους. Για τυχόν καθυστερήσεις ή ενωρίτερες καταβολές θα γίνεται καταβολή ή αφαίρεση των αντίστοιχων τόκων με βάση τις δανειακές συμβάσεις και το RΟΕaν. (3)Αποζημίωση Παράλληλων Εργων Για τα Παράλληλα Εργα εφαρμόζεται ευθέως η ισχύουσα Νομοθεσία Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Εργων. (Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 κλπ.), που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς. Άρθρο 56 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 56.1 Στην περίπτωση επέλευσης Γεγονότος που συνιστά, κατά τα ανωτέρω, λόγο καταγγελίας υπέρ του Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να ζητήσει ή την άμεση επανόρθωσή του ή την υποβολή σχεδίου επανόρθωσής του από τον Ανάδοχο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, επιδίδοντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο και τους Δανειστές του, η οποία πρέπει να προσδιορίζει το λόγο καταγγελίας: Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές του υποβάλουν σχέδιο επανόρθωσης του λόγου καταγγελίας, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, εκτός αν υπάρξει επί τούτου ειδική συμφωνία μεταξύ Αναδόχου ή/και Δανειστών και Κ.τ.Ε. Η αποδοχή ή μη του σχεδίου επανόρθωσης συνιστά δικαίωμα του Κ.τ.Ε., το οποίο θα ασκήσει κατά την εύλογη κρίση του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες από το παραπάνω γεγονός τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Εργου ή και η ασφάλεια των Χρηστών του, ο Κ.τ.Ε. μπορεί να περιορίσει τις παραπάνω προθεσμίες στον προσήκοντα χρόνο, ο οποίος και πρέπει να αναφέρεται στην ειδική πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο επανόρθωσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόταση των Δανειστών για υποκατάσταση του Αναδόχου με έτερο Νομικό Πρόσωπο (συστημένο κατά το Ελληνικό Δίκαιο και κατά τους αυτούς όρους συστάσεως και συγκρότησης του Αναδόχου .του προβλέπεται στην Σ.Π.) σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, περιλαμβανομένης ρητά και της υποχρέωσης επανόρθωσης του γεγονότος που αποτέλεσε το λόγο της καταγγελίας. Η αποδοχή ή μη τέτοιας πρότασης υποκατάστασης συνιστά δικαίωμα του Κ.τ.Ε. το οποίο θα ασκήσει κατά την εύλογη κρίση του. Σε περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. αποδεχθεί την πρόταση υποκατάστασης του Αναδόχου, τότε για τα από τη Λειτουργία της Σύμβασης γεγονότα που θα συμβούν μετά την υποκατάσταση ο Ανάδοχος δε θα ευθύνεται έναντι του Κ.τ.Ε. Εξυπακούεται όμως ότι οι ευθύνες του Αναδόχου από τη μέχρι την υποκατάσταση Λειτουργία της Σύμβασης εξακολουθούν να υφίστανται έναντι του Κ.τ.Ε., εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Κ.τ.Ε. 56.2Αν ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές του δεν επανορθώσουν το Γεγονός που συνιστά λόγο καταγγελίας ή δεν υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης του μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης, ή το σχέδιο που υποβλήθηκε δεν έγινε αποδεκτό από τον Κ.τ.Ε. ή το σχέδιο που υποβλήθηκε δεν εφαρμόσθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε μέσα στην προθεσμία των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών (ή τη συμφωνηθείσα κατά περίπτωση) από την επίδοση της ειδοποίησης, ή αν οι Δανειστές του Αναδόχου δεν ειδοποίησαν έγγραφα μέσα στην ίδια προθεσμία τον Κ.τ.Ε. τη ρητή δέσμευση τους να υποκαταστήσουν αυτοί τον Ανάδοχο στην εμπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω επανόρθωση του Γεγονότος, τότε ο Κ,τ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση σχετικού εγγράφου προς τον Ανάδοχο και τους Δανειστές του. 56.3Στην περίπτωση επέλευσης Γεγονότος που συνιστά, κατά τα ανωτέρω, λόγω καταγγελίας υπέρ του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει ή την άμεση επανόρθωσή του ή την υποβολή σχεδίου επανόρθωσής του από τον Κ.τ.Ε. εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών επιδίδοντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε., η οποία πρέπει να προσδιορίζει το λόγο καταγγελίας. Στην περίπτωση που ο Κ.τ.Ε. υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης του λόγου καταγγελίας, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, εκτός αν υπάρξει επί τούτου ειδική συμφωνία μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου. 56.4Αν ο Κ.τ.Ε. δεν επανορθώσει το Γεγονός που συνιστά λόγο καταγγελίας ή δεν υποβάλλει σχέδιο επανόρθωσής του μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης. ή το σχέδιο που υποβλήθηκε δεν εφαρμοσθεί ή δεν ολοκληρωθεί μέσα στην προθεσμία των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών (ή την συμφωνηθείσα κατά περίπτωση) από την επίδοση της ειδοποίησης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση σχετικού εγγράφου προς τον Κ.τ.Ε.. 56.5Η διάταξη του άρθρου 54.4 της παρούσας έχει εφαρμογή και εν προκειμένω. 56.6 Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγρ. 56.1 έως και 56.5, οι Δανειστές του Αναδόχου δικαιούνται μέσα σε εύλογη προθεσμία και μετά από σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε., να υποκαταστήσουν τον Ανάδοχο με έτερο Νομικό Πρόσωπο (συστημένο κατά το Ελληνικό Δίκαιο και κατά τους αυτούς τουλάχιστον όρους σύστασης και συγκρότησης του Αναδόχου που προβλέπονται στην παρούσα και τα τεύχη της) σε όλα του τα απορρέοντα από τη Σύμβαση Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις (περιλαμβανομένης ρητά και της υποχρέωσης επανόρθωσης του Γεγονότος που αποτέλεσε τον λόγο καταγγελίας και υποκατάστασης). 56.7 Στην περίπτωση που οι Δανειστές του Αναδόχου δεν ασκήσουν το ανωτέρω (παραγρ. 56.6) δικαίωμά τους, ή ο Κ.τ.Ε. δε συμφωνεί με την προτεινόμενη υποκατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι, αν ο Ανάδοχος έχει ασκήσει τη σχετική προσφυγή στο δικαστήριο της Σύμβασης, έχει εκδοθεί η σχετική κατά το άρθρο 57 της παρούσας απόφαση, τότε ακολουθούν οι παρακάτω επιπτώσεις και ενέργειες: (1)Ο Κ.τ.Ε. υποκαθιστά τον Ανάδοχο στη Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Εργου, έπειτα από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. (2)Μέχρι την υποκατάστασή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να Λειτουργεί και Εκμεταλλεύεται το Εργο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. (3)Η υποκατάσταση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. δεν έχει την έννοια της διαδοχής του. (4)Μετά την υποκατάσταση του Αναδόχου από τον Κ.τ.Ε. : a.Ολες οι εντεύθεν εισπράξεις από την Εκμετάλλευση του Εργου ανήκουν και περιέρχονται στον Κ.τ.Ε. b.Ουδεμία ευθύνη, πέρα από τις κατωτέρω ρητά αναφερόμενες, αναλαμβάνει ο Κ.τ.Ε για την πληρωμή πιστωτών του Αναδόχου. c Ολα τα ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά του Αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά την ημέρα υποκατάστασης, περιέρχονται στον Κ.τ.Ε. Το ποσό που θα περιέλθει στην διάθεση του Κ.τ.Ε. θα διατεθεί καθ ολοκληρία για την πληρωμή βεβαιωμένων χρεών του Αναδόχου κατά τη σειρά και αναλογία που, εφόσον διαφωνεί ο Ανάδοχος ή/και οι δανειστές του, θα καθορίσει δικαστική απόφαση. d. Ολος ο κινητός εξοπλισμός περιέρχεται στην κατοχή του Κ,τ.Ε.. e. Ο Κ.τ.Ε. δύναται να συνεχίσει να απασχολεί μέρος του Προσωπικού του Αναδόχου, κάνοντας ειδικές συμφωνίες με αυτό. Το προσωπικό που δε θα συνεχίσει να απασχολείται, απομακρύνεται, η δε ευθύνη και δαπάνη αποζημίωσης βαρύνει τον Ανάδοχο. f.Ο Κ.τ.Ε θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι των Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών που έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής του Εργου με δάνεια τους, μόνον αν οι σχετικές δανειακές συμβάσεις έχουν προσαρτηθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης κατά το χρόνο υπογραφής της ή/και μετά από αυτόν, αν αυτό προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση ή έχουν τυχόν συναφθεί εκ των υστέρων για τις ανάγκες του Εργου και έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας υποπαραγράφου με συμφωνία του Κ.τ.Ε. Οι κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε. περιορίζονται στο ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανειακών Συμβάσεων κατά την ημέρα υποκατάστασης και τους από την ημέρα εκείνη και εντεύθεν τόκους. Ο Κ.τ.Ε., πέραν των ανωτέρω, ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για άλλες οφειλές του Αναδόχου προς τις Τράπεζες αυτές, ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ή Χρηματοδοτικό Οργανισμό. g.Ο Κ.τ.Ε. θα υποκαταστήσει τον Ανάδοχο στις ασφαλιστικές συμβάσεις που υπάρχουν κατά την ημέρα της υποκατάστασης όχι όμως και τη πληρωμή τυχόν καθυστερούμενων ασφαλίστρων. 56.8Σε περίπτωση που η καταγγελία λάβει χώρα κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών,εφαρμόζονται οιδιατάξεις των παραγράφων 1.4.2 (α) και 54.8 της παρούσας. Άρθρο 57 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 57.1ΓΕΝΙΚΑ 57.1.1Ολες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών από τη Σύμβαση Παραχώρησης καθώς και από κάθε είδους πράξη του Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα, επιλύονται υποχρεωτικά με τη διαδικασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης του παρόντος άρθρου, επιτρεπομένης προσφυγής σε Διαιτησία μόνο κατά του οικονομικού μέρους του Πορίσματος της Πραγματογνωμοσύνης και του επιμερισμού των δαπανών της στα Μέρη. Η διαιτητική επίλυση των διαφορών αναστέλλεται αν έχει δρομολογηθεί διαδικασία Συνδιαλλαγής ή Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ως έναρξη της διαδικασίας Συνδιαλλαγής ή Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης νοείται ο ορισμός και των δύο Μεσολαβητών ή των δύο Πραγματογνωμόνων αντίστοιχα. Η διεξαγωγή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή τεχνικής πραγματογνωμοσύνης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στην Περίοδο Τ1, ούτε τη Λειτουργία του Εργου στην Περίοδο Τ2. 57.1.2Η προσφυγή στη διαδικασία της Συνδιαλλαγής ή της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγγραφη εκδήλωση της διαφοράς. Οι δαπάνες της Συνδιαλλαγής ή της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης καθορίζονται από τους Μεσολαβητές ή την επιτροπή Πραγματογνωμόνων και επιμερίζονται κατά περίπτωση στα Μέρη. 57.2ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ 57.2.1Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, ο κάθε Συμβαλλόμενος δικαιούται να προσφύγει σε διαδικασία Συνδιαλλαγής ενώπιον τριών μεσολαβητών, οι δύο από τους οποίους διορίζονται από τα μέρη και ο τρίτος με συμφωνία των δύο μεσολαβητών. Αν ένα μέρος, κατά περίπτωση, διαφωνεί με την προσφυγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής. τότε αυτή ματαιώνεται. Η διαφωνία εκφράζεται ρητά αμέσως μετά την προσφυγή ενός μέρους στη διαδικασία Συνδιαλλαγής. Η σιωπηρή στάση θεωρείται ως αποδοχή της διαδικασίας. Η διαδικασία Συνδιαλλαγής λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και γλώσσα της διαδικασίας ορίζεται η Ελληνική. 57.2.2Η προσφυγή στη διαδικασία της Συνδιαλλαγής με επίδοση με δικαστικό επιμελητή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης προς τον αντισυμβαλλόμενο, στην οποία ο προσφεύγων πρέπει να ορίζει και το μεσολαβητή που προτείνει. 57.2.3Ο συμβαλλόμενος προς τον οποίον απευθύνεται η προσφυγή υποχρεούται, εφόσον αποδέχεται την πρόταση Συνδιαλλαγής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του αυτή εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της πρόσκλησης, ορίζοντας ταυτόχρονα και το μεσολαβητή του. 57.2.4Λοιπά θέματα που αφορούν τη διαδικασία συνδιαλλαγής θα οριστούν με συμφωνία των μερών. Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της καλής πίστης και επιείκειας και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες. Εφ όσον η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε έκδοση απόφασης, αυτή είναι υποχρεωτική για τα μέρη. Αν η συνδιαλλαγή αποτύχει, εκδίδεται πρωτόκολλο το οποίο πιστοποιεί την αποτυχία της Συνδιαλλαγής. Τα Μέρη δικαιούνται να προσφύγουν στην προβλεπόμενη με το παρόν άρθρο διαδικασία Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης ή Διαιτησίας. 57.3ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 57.3.1Για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεμάτων, έστω και αν αυτές συνεπάγονται οικονομικές συνέπειες, τα συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδικασία Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης. που διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Πραγματογνωμόνων. 57.3.2Η διαδικασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης δρομολογείται, όταν ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την πρόθεσή του με σχετικό έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά το αντικείμενο της διαφοράς και ορίζεται ένας Πραγματογνώμονας. 57.3.3Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, το έτερο Μέρος, με την ίδια διαδικασία υποχρεούται να ορίσει το δεύτερο Πραγματογνώμονα και να προβάλλει τις απόψεις του επί της διαφοράς. Η άρνηση του ετέρου Μέρους να ορίσει τον Πραγματογνώμονά του ή η άπρακτη παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, δίνει το δικαίωμα στον προσφεύγοντα να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος το διορισμό του δεύτερου Πραγματογνώμονα. Η αίτηση προς το ΤΕΕ υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω 20ήμερης προθεσμίας και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο της προσφυγής. Το ΤΕΕ ορίζει το δεύτερο Πραγματογνώμονα με κλήρωση από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή του. 57.3.4Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τον, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμό και του δεύτερου Πραγματογνώμονα. οι δύο Πραγματογνώμονες ορίζουν τον τρίτο. Αν δεν επέλθει συμφωνία, ή παρέλθει άπρακτο το 20ήμερο, το καθένα από τα Μέρη μπορεί να προκαλέσει τον ορισμό του τρίτου Πραγματογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το Διεθνές Κέντρο Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης του Ιnternatiοnal Chamber οf Cοmmerce ΙCC (έδρα : Παρίσι), το οποίο ταυτόχρονα καθορίζει και την αμοιβή του 57.3.5Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη διενεργείται στην Αθήνα, μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζουν οι Πραγματογνώμονες κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και σημασία του αντικειμένου της δια-φοράς, η δε γλώσσα της είναι η ελληνική. Η Επιτροπή Πραγματογνωμόνων για την επίλυση της διαφοράς εφαρμόζει τις ουσιαστικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ορισμού του τρίτου Πραγματογνώμονα. 57.3.6Το πόρισμα της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα Μέρη. Για τεχνικά θέματα με οικονομικές συνέπειες και σε περίπτωση μη αποδοχής του οικονομικού μέρους του πορίσματος της Επιτροπής από καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη, το θιγόμενο Μέρος δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου με αίτημα τη μεταρρύθμιση των οικονομικών συνεπειών. 57.3.7Οι δαπάνες της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης προκαταβάλλονται από το Μέρος που προσφεύγει σε αυτήν και επιμερίζονται με το πόρισμα της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνία των Μερών ως προς τον επιμερισμό, επυλύεται από το δικαστήριο της Σύμβασης. 57.3.8Στη διαδικασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης και εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 903 του Κ. Πολ .Δ. 57.4ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 57.4.1Κάθε διαφορά μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου που προκύπτει από την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης ή με αφορμή αυτή, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θα επιλύεται διαιτητικώς από τη συμφωνούμενη με το παρόν άρθρο Διαιτησία. 57.4.2Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ρυθμίσεων περί Συνδιαλλαγής και Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, κάθε Μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση, δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Διαιτησίας. Η υποβολή της διαφοράς γίνεται με έγγραφο που περιέχει συνοπτική περιγραφή της διαφοράς και κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Το έγγραφο υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ορισμό διαιτητού για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αιτήσεως κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 57.4.5 του παρόντος άρθρου. 57.4.3Η προσφυγή στη Διαιτησία ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του Πορίσματος της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης της παραγράφου 57.3.6 της παρούσας. 57.4.4Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές. Το κάθε μέρος θα ορίζει ένα διαιτητή. Σε περίπτωση μη διορισμού διαιτητού από τον καθ ού η αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αιτήσεως περί υποβολής της διαφοράς σε διαιτησία, ο δεύτερος διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασμό του καθ ού από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αιτήσεως του αιτούντος. 57.4.5Ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της αιτήσεως, ορίζει διά κληρώσεως ως Επιδιαιτητή, Σύμβουλο Επικρατείας, περιλαμβανομένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. 57.4.6Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην Ελληνική γλώσσα και διέπεται από τις διατάξεις 867 έως 903 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Δικαστήριο εφαρμόζει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας. Η απόφαση λαμβάνεται υπό των διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο εκκρεμούσας σε αυτό διαφοράς, να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής. 57.4.7Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της διαιτησίας και την κατανομή τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του Επιδιαιτητού. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των μερών ή με πρωτοβουλία του, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για σπουδαίο λόγο. 57.4.8Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι δεσμευτική και για τα δύο Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση άμεσης συμμόρφωσής τους προς αυτή. 57.4.9Σε περίπτωση μη συμμετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή μη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από διαιτητή, αρκεί η μνεία του γεγονότος αυτού στην απόφαση η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή. 57.5ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των μερών από την εκτέλεση των Παραλλήλων Εργων της Σύμβασης, επιλύονται όμοια με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 58 ΓΛΩΣΣΑ58.1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Συμβάσεως και των σχέσεων που απορρέουν από αυτήν, είναι η ελληνική και σαυτήν θα συντάσσονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έγγραφα, αλληλογραφία και λοιπά κείμενα Αναδόχου και Κ.τ.Ε. Σε περίπτωση χρήσης δεύτερης γλώσσας, αυτή θα είναι η αγγλική. Αν δύο κείμενα έχουν συνταχθεί σε δύο γλώσσες, υπερισχύει η Ελληνική. 58.2.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την επικοινωνία του τυχόν αλλοδαπού προσωπικού του με τον Κ.τ.Ε. και τα αρμόδια όργανά του. με τη διάθεση διερμηνέων ή/και μεταφραστών. 58.3.Ανεξάρτητα της τυχόν χρήσης δεύτερης γλώσσας στις συμβατικές σχέσεις των Συμβαλλομένων, σε κάθε περίπτωση η επίσημη και υπερισχύουσα γλώσσα τόσο για την Σύμβαση, όσο και για όλες τις συμβατικές σχέσεις εκτέλεσης της είναι η Ελληνική. Κατ εξαίρεση, πληροφοριακά έντυπα υλικών ή συσκευών ή μηχανημάτων μπορεί να υποβάλλονται κατ αρχήν μόνο στην αγγλική και να μεταφράζονται εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Την ευθύνη της μετάφρασης θα φέρει ο Ανάδοχος και θα την πραγματοποιεί με δικό του προσωπικό. Τα μεταφρασμένα από τον Ανάδοχο κείμενα θα θεωρούνται τα μόνα σε ισχύ. 53.4Συμπληρωματικά ισχύουν και τα παρακάτω : (1)Εκθέσεις, Υπολογισμοί και Σχέδια του έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, θα υποβάλλονται τόσο στη γλώσσα του πρωτοτύπου όσο και την ελληνική. Ειδικά για τα σχέδια και τους υπολογισμούς είναι δυνατή η δίγλωσση αναγραφή. (2)Ειδικά για τα Κατασκευαστικά Σχέδια και ογκώδεις υπολογισμούς είναι δυνατόν, αν συμφωνηθεί με τον Κ.τ.Ε. a. να συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα [στην οποία έχει γίνει και η (ανεπίσημη) μετάφραση των Τευχών Δημοπράτησης και μεγάλου μέρους των μελετών-ερευνών πουχορηγήθηκαν στουςδιαγωνιζόμενους τόσο κατά την Α ΦΑΣΗ όσο και κατά την Β ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού], b.ή να γίνονται σποραδικές μεταφράσεις. (3)Αποτελέσματα Η/Υμπορεί ναμεταφράζονται κατά Κωδικοποιημένο τρόπο. (4)Στοιχεία Μητρώου του Εργου : Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Προσαρτήματα 2 και 4 της παρούσας. Άρθρο 59 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 59.1Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τον κυρωτικό της νόμο, ο οποίος ως ειδικός, υπερισχύει κάθε άλλου νόμου, την περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων [Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 23/93] νομοθεσία και τα συναφή Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί, το Ν. 2052/92, τις αμέσως εφαρμοστέες Οδηγίες του Συμβουλίου της Ε.Ε., την περί Κρατικών Προμηθειών Νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα, τις περί προστασίας περιβάλλοντος και δημοσίας τάξεως διατάξεις, κλπ., όπως εκάστοτε ισχύουν. 59.2Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων της παρούσας με την περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων Νομοθεσίας (Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 23/93, Ν. 2052/92, κλπ.), κατισχύουν οι διατάξεις της παρούσας. Η ανωτέρω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται όπου προβλέφθηκε ήδη από το στάδιο δημοπράτησης παρέκκλιση. Οι σχετικές παρεκκλίσεις ισχύουν εφόσον περιλήφθηκαν στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου. 59.3.Ολες οι ρυθμίσεις που διέπουν το Εργο, καθώς και οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση των μελετών, την Κατασκευή και Λειτουργία του Εργου, αποτελούν ερμηνευτικά ένα ενιαίο σύνολο και ερμηνεύονται προς το συμφέρον της παραχωρηθείσας δημόσιας υπηρεσίας και των χρηστών με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία του Εργου. 59.4Τροποποιήσεις νόμων, πράξεων, κανονισμών κλπ. του Ελληνικού Κράτους, που επήλθαν ή θα επέλθουν μετά την ημερομηνία δημοπράτησης του Εργου, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία ή καθιστούν δυσχερέστερη τη θέση του Αναδόχου κατά την Κατασκευή του Εργου ή καθιστούν δυσχερέστερη τη θέση του Αναδόχου εν γένει κατά την Περίοδο Λειτουργίας, θα αυξομειώνουν αντίστοιχα το συμβατικό αντάλλαγμα... Άρθρο 60 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 60.1Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά από συμφωνία των μερών που θα επικυρώνεται με νόμο. Ρητά συμφωνείται ότι η κατάργηση ή τροποποίηση της παρούσας με νόμο χωρίς τη συναίνεση του Αναδόχου, δημιουργεί υπέρ αυτού δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική του ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης. 60.2Η συμφωνία των μερών για τροποποίηση της Σύμβασής διατυπώνεται έγγραφα και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένα ειδικά πρόσωπα γι αυτό. Υπό τη μορφή αυτή, εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή. 60.3Οποιαδήποτε τροποποίηση των Προσαρτημάτων της παρούσας υπόκειται υποχρεωτικά σε συμφωνία των Μερών ή σε προηγούμενη έγκριση του Κ.τ.Ε. Ο Ανάδοχος και οι καθ οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενοι με την παρούσα συμφωνούν ότι δεν θα αρνούνται αδικαιολόγητα να συναινούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση ζητείται να γίνει στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ τους σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, από οποιανδήποτε Δανειστή ή μελλοντικό Δανειστή ή από άλλο πρόσωπο που προσφέρει κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Εργου. Επί πλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε η ανωτέρω ρήτρα να συμπεριληφθεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω συμβάσεις τυχόν συναφθούν μεταξύ αυτού και τρίτων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 61 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ61.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε πληροφορία, αλληλογραφία, έγγραφα, σχέδια, αποτυπώσεις, λογισμικό ή περιεχόμενο πληροφοριών Η/Υ, εμπορικές ή οικονομικές πληροφορίες, νομικά κείμενα, συμβάσεις ή μονομερείς πράξεις, καθώς και γνωμοδοτήσεις, είναι εμπιστευτικά και δεν θα δοθούν σε κανένα τρίτο, δεν θα αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο και δεν θα τύχουν κανενός είδους δημοσιότητας. Τυχόν παράβαση του όρου από οποιοδήποτε από τα μέρη δημιουργεί δικαίωμα αποζημιώσεως του άλλου μέρους ή και δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. με υπαιτιότητα του μέρους που παρέβη την εμπιστευτικότητα, πέραν τυχόν άλλων διατάξεων νόμου που τυγχάνει εφαρμογής. 61.2.Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καλύπτει και την περίοδο των διαπραγματεύσεων. 61.3.Είναι σαφές ότι δεν καλύπτει τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κυρωτικό νόμο και δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στα Προσαρτήματα της παρούσας μετά τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου. 61.4.Τα Μέλη της Ελληνικής Βουλής μπορούν να λάβουν γνώση εγγράφων και πληροφοριών από την περίοδο των διαπραγματεύσεων. 61.5.Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας συνεχίζει να υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, καθώς και για το μέλλον, για περίοδο τριών (3) ετών. 61.6.Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για όσα στοιχεία, σύμφωνα με την παρούσα, υποχρεούται ο Ανάδοχος να παραδώσει στον Κ.τ.Ε., κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και για τον χρόνο μετά από τη λήξη αυτής. 61.7.Η εμπιστευτικότητα δύναται να αίρεται, κατά περίπτωση, με ρητή συμφωνία των Μερών για ορισμένες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενες στην παρούσα διάταξη, όπως η ικανοποίηση αιτήματος τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, ειδικών εμπειρογνωμόνων και του υποκατάστατου του άρθρου 56 της παρούσας. 61.8.Η εμπιστευτικότητα δεν υφίσταται σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης ή διαιτησίας μόνον ως προς τη χρήση των μερών και των νομικών τους παραστατών, ως και των δικαστών / διαιτητών. 61.9.Η εμπιστευτικότητα αίρεται εφ όσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας. Άρθρο 62 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 62.1Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι το χρόνο Εναρξης της Εκμετάλλευσης ολοκλήρου του Εργου, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 32.3.1 (2a) της παρούσας. 62.2Κ Χρηματοδοτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. θεωρείται ως Επιδότηση Κεφαλαίου (GRΑΝΤ), δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλο φόρο. 62.3Ο Ανάδοχος δικαιούται κατ έτος να σχηματίζει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ίσο προς το ποσό πλασματικής απόσβεσης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε., λαμβανομένη ς κατά το λόγο της απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσης, όπως αυτός καθορίζεται με το παρόν άρθρο. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.Χ.Ε., όπως αυτή διαμορφώθηκε στη λήξη της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών (Τ1). 62.3.1Το κατά τα ανωτέρω κατ έτος μεταφερόμενο στο αφορολόγητο αποθεματικό ποσό, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και έλεγχο της Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου (RΟΕaν), σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 της παρούσας, θεωρουμένου για το σκοπό αυτό ότι έχει αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος του Αναδόχου. 62.3.2Το ανωτέρω αφορολόγητο αποθεματικό διανέμεται όταν η οικονομική κατάσταση του Αναδόχου το επιτρέπει, της διανομής αυτής υποκείμενης σε φορολογία κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τυχόν διαφορά του συντελεστή φορολόγησης με αυτόν που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό και έλεγχο της Μέσης Απόδοσης ΜετοχικούΚεφαλαίου (RΟΕaν)κατάτηναμέσως προηγούμενη υποπαράγραφο, θα ληφθεί υπόψη μεταβάλλοντας ανάλογα την απόδοση αυτή. 62.4Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86, το Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο και τα Παράλληλα Εργα θεωρούνται ως Ενιαίο Αγαθό Επένδυσης, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ως άνω νόμου. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 15 του Ν. 2166/93, εφαρμόζονται ανάλογα στο παρόν Εργο, χωρίς εκ τούτου να θεωρείται καθ οιονδήποτε τρόπο ο Ανάδοχος ως Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας. 62.4.1Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την έκπτωση του φόρου των εισροών για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες , σε κάθε φορολογική περίοδο, επιστρέφεται στον Ανάδοχο ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του Εργου ή των επί μέρους κατασκευών (ή τμημάτων του). 62.4.2Η επιστροφή του κατά τα ανωτέρω πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. προς τον Ανάδοχο διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τόκο υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά την τριακοστή (30) ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται εκάστοτε σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ. 105 7005/4547-19-0016/1132 της 11 Μαΐου 1995, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 62.5Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος των εργολάβων και υπεργολάβων που εκτελούν εργασίες στο πλαίσιο της Σύμβασης Κατασκευής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτώσεως α της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994. Προς το σκοπό αυτό η Κοινοπραξία και τα Μέλη της θεωρούνται ως ο Κύριος Εργολάβος του Ελληνικού Δημοσίου. Η Κοινοπραξία υπό την ως άνω ιδιότητά της, δύναται περαιτέρω να αναθέτει την εκτέλεση μέρους των εργασιών σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, περιλαμβανομένων αυτών της κατωτέρω παραγράφου 62.5.1, υπό τους όρους του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994, χωρίς η ανάθεση αυτή να θεωρείται υπεργολαβία. 62.5.1Το τμήμα. του κόστους της Σύμβασης Κατασκευής που αφορά προμήθεια αγαθών και προμήθεια ή παροχή εξοπλισμού που εισάγεται ή μεταφέρεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και εργασίες ή υπηρεσίες που εκτελούνται εκτός Ελλάδος, δύναται να εκτελεστεί από εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος. Οι ανωτέρω εταιρείες ή κοινοπραξίες δικαιούνται να τιμολογήσουν απευθείας τον Ανάδοχο για τις ανωτέρω παροχές, εργασίες ή υπηρεσίες. Το εισόδημα των ως άνω εταιρειών ή κοινοπραξιών δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα, υπό τη προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας, που έχουν την έδρα τους οι ανωτέρω εταιρείες ή κοινοπραξίες. 62.6.Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Αναδόχου, δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό. 62.7.Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος της Σύμβασης Κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Ανάδοχος πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής, θα αποσβέννυται κατεπιλογή του Αναδόχου, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του αρθρ. 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α 178), με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο αρθρ. 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης , ο Ανάδοχος δικαιούται με δήλωσή του προς την αρμόδια ΔΟΥ που κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογία Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, οποτεδήποτε πριν την έναρξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης του Εργου, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του αρθρ. 26 του ν. 2093/1992 Άρθρο 63 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 63.1Οι διατάξεις των άρθρων 1. 2. 3. 4. 5. 7, 11, 13, 15, 16. 17. 19,20. 21.22. 33. και 41 της παρούσας, ισχύουν από την υπογραφή της. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος, η Κοινοπραξία Κατασκευής, ταΜέλη τηςΚοινοπραξίας ΚατασκευήςκαιοιΕπενδυτές, υπέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησηςδιάτωνεξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που αναφέρονται παραπάνω. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κωνσταντίνος Λαλιώτης ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Χρήστος Αρφάνης ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Δημήτριος Κούτρας ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δημήτριος Κούτρας ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Λεωνίδας Μπόμπολας ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Απόστολος Αλαμανής ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Απόστολος Αλαμανής ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Τσέλος ΕΡΓΑΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γεώργιος Μπατατούδης Κωνσταντίνος Τσέλος ΕΡΓΑΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Αντώνιος Πρωτονοτάριος ΕΤΕΘ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Μιτζάλης ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΘ ΑΧ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Μιτζάλης ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Χρήστος Γιόκαρης Χρήστος Γιόκαρης ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Γεωργάκης ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Γεωργάκης Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ιωάννης Παπανικολάου ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Χρήστος Αρφάνης ΑΒΑΞ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος-ΚουβαράςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΓεώργιος Παπαδάκης ΖΕΥΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Χρήστος Αρφάνης ΑΒΑΞ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δημήτριος Καλλιτσάντσης ΖΕΥΣ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΒ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Λέανδρος Σλάβης ΤΕΒ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Νικόλαος Τρίχας ΤΕΓΚ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΓΚ Α.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Παναγιώτης Γκορίτσας ΤRΑΝSRΟUΤΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL S.Α. Vincent-Μarie Guillοn
Άρθρο 2
1.  
 1. Οι εκτάσεις, που σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης είναι αναγκαίες για την Κατασκευή και Λειτουργία του πιο πάνω Έργου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του Αναδόχου, απαλλοτριώνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού ή του Αναδόχου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, για δημόσια ωφέλεια.
 2. Στις απαλλοτριώσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 5 του δέκατου άρθρου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α), η παρ. 6 του ίδιου άρθρου που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α).
 3. Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τις ανωτέρω απαλλοτριώσεις οι διατάξεις του ν.δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
 5. Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται με δαπάνες του Αναδόχου ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και αποδίδονται σ αυτό χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.
 6. Για την εκτέλεση των απαιτούμενων γεωτεχνικών και αρχαιολογικών ερευνών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 20β του ν. 2052/1992.
 7. Μέχρι τη συντέλεση των παραπάνω απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια του Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 7 της Σύμβασης
 8. Επιτρέπεται η κατάληψη, εκχέρσωση ή κάλυψη δασών ή δασικών εκτάσεων, που περικλείονται εντός των ορίων που έχουν προσδιοριστεί στις Μελέτες του.
 9. Προσαρτήματος 7 και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
 10. Με τον παρόντα νόμο εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης, αίρεται η αναδάσωση και χορηγούνται η άδεια επέμβασης και η άδεια υλοτομίας των ανωτέρω εκτάσεων.
2.  
  Οι όροι δόμησης των εκτάσεων που ορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 7 της Σύμβασης Παραχώρησης και οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.), Κέντρου Διοίκησης Έργου (Κ.Δ.Ε.) και Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ.), του Έργου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, καθορίζονται ως εξής:.
 1. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) και Κέντρο Διοίκησης Έργου (Κ.Δ.Ε.):
 2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης τριάντα στα εκατό (30%) της επιφάνειας των γηπέδων.
 3. Μέγιστος συντελεστής δόμησης πενήντα στα εκατό (50%).
 4. Αποστάσεις κτιρίων μεταξύ τους και από τα όρια του γηπέδου πέντε μέτρα (5 μ.).
 5. Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου, καθώς και το ύψος των κτιρίων και στεγάστρων καθορίζονται από τη σχετική μελέτη.
 6. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών επιφανειών για τα Σ.Ε.Α. υπεράνω του αυτοκινητόδρομου και κάθετα προς αυτόν (γεφυρωτές κατασκευές) σύμφωνα με μελέτη που θα εκπονηθεί και εγκριθεί.
 7. Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ/τος της 15.6.1994.
 8. Η έγκριση των μελετών των άνω κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης επέχει θέση Οικοδομικής Αδείας, για δε τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 9. Οι όροι δόμησης, ο τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης, η χρήση των χώρων και ο φορέας μελέτης-κατασκευής και εκμετάλλευσης των Χώρων Εμπορικής Εκμετάλλευσης (Χ.Ε.Υ.), είτε αυτοί βρίσκονται εντός είτε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων.
 10. Για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων αυτών, που χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ή κοινής ωφέλειας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 11. Η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών Διοδίων γίνεται στους χώρους που προσδιορίζονται στις Μελέτες του Προσαρτήματος 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, σε εφαρμογή μελετών που θα συνταχθούν και εγκριθούν σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές του Προσαρτήματος 3 της Σύμβασης
3.  
  Η οριογραμμή όχθης και ζώνης συντήρησης ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών, η διευθέτηση των οποίων είναι αναγκαία για την κατασκευή του Εργου της Σύμβασης και την αντιπλημμυρική προστασία αυτού και των όμορων προς αυτό περιοχών, καθορίζονται σύμφωνα με τις Μελέτες του Προσαρτήματος 7, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 880/1979, όπως προστέθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 6 του ν. 2052/1992. Για την εκτέλεση εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 679/1977.
4.  
 1. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί προβαίνουν αμέσως, κατά προτεραιότητα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, στην έκδοση των απαιτούμενων για την εκτέλεση του Έργου πάσης φύσεως αδειών, στα έργα, εργασίες και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του Έργου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 114 Α).
 2. Οι σχετικές αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης.
 3. Οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται κατά περίπτωση να κατασκευάζουν ή να εποπτεύουν την κατασκευή έργων αρμοδιότητάς τους, κατά τρόπο που να μην παρακωλύεται η εκτέλεση εργασιών, η συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου.
 4. Για το συντονισμό των παραπάνω οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής υποχρεούνται, όπως εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και για όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, ορίσουν ανά έναν εκπρόσωπο στην αρμόδια για την εκτέλεση του Έργου υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 5. Οι Μελέτες εφαρμογής των υδραυλικών δικτύων που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 7 της Σύμβασης θα εκπονηθούν και εγκριθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις εγκεκριμένες από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. μελέτες σχεδιασμού.
 6. Στην περίπτωση ανάγκης δευτερευούσης σημασίας τροποποιήσεων από την Επίβλεψη του Έργου, εφαρμόζεται το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1068/1980.
5.  
  Με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση της αστυνόμευσης του Έργου, την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Έργο, την τήρηση της καθαριότητας από τον Ανάδοχο, τον τρόπο επιβολής και είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. από όργανα του Αναδόχου σε εφαρμογή των άρθρων 43 και 46 της Σύμβασης Παραχώρησης, ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις εθνικές οδούς. Η συμφωνία που προβλέπει το άρθρο 46 της Σύμβασης εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζεται η ιεραρχική εξάρτηση και ο έλεγχος των οργάνων του Αναδόχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους της επιβολής και της είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Αρθρο τρίτο Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 2266/1994 «Έλεγχος του δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Άλλες ρυθμίσεις», εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν και για το προσωπικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι σήμερα, ύστερα από την κατάταξή του σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την 3543/30.11.1995 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 217 τ. Ν. Π. Δ. Δ.), η οποία θεωρείται νόμιμη από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 679/ 1977 (ΦΕΚ 245 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Για τη στέγαση των Υπηρεσιών των ΕΥΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων η μίσθωση κτιρίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη Με την ίδια απόφαση συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Ε. και το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη διενέργεια της παραπάνω μίσθωσης .
Άρθρο 5 "1 .Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με αυτόν θεωρείται ότι δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν."
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/880 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/880 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1068 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1068 1980
ΝΟΜΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Τροποποίηση διατάξεων της “Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο[...]" 1998/3 1998
Τροποποίηση διατάξεων της «Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο[...]" 1999/75 1999
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001