Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό προορισμό, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής:
 1. Μεταφορά προσώπων στα πλαίσια οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, αθλητικών - πολιτιστικών - κοινωνικών εκδηλώσεων
 2. Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας
 3. Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς και συνοριακούς σταθμούς
 4. Μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα, εφόσον αυτά δεν εξυπηρετούνται από τακτική γραμμή του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ.
 5. Μεταφορά μετ επιστροφής εργαζομένων στους τόπους εργασίας
 6. Μεταφορά λουομένων
 7. Μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών
 8. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία
2.  
 1. Στην περίπτωση στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατ εξαίρεση τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ τα οποία κατά την προηγούμενη, προ της ισχύος του παρόντος νόμου, διετία εκτελούσαν μεταφορές λουομένων, διατηρούν το δικαίωμα αυτό μόνο ως προς τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
 2. Η εκτέλεση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά λουομένων από τα ως άνω ή άλλα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ απαγορεύεται.
 3. Στην περίπτωση ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία το νομό της έδρας τους.
 4. Στην περίπτωση η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ.
 5. Οι κατά τ ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Ε.Ο.Τ. επιτρέπεται η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. και από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, και μόνο εντός του νομού ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, ύστερα από γνώμη επιτροπής, αποτελουμένης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ε.Ο.Τ.) και από εκπρόσωπο των Ομοσπονδιών Κ.Τ.Ε.Λ. και Τουριστικών Λεωφορείων αντιστοίχως, που διαπιστώνει ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων. Με όμοια απόφαση των αυτών Γενικών Γραμματέων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας, η αναπλήρωση των μελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της προαναφερόμενης επιτροπής.
4.  
  Το κατά την παρ.1 μεταφορικό έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία, για λογαριασμό τουριστικού γραφείου νομίμως λειτουργούντος, βάσει της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας και κατόπιν ειδικής προς τούτο έγγραφης σύμβασης, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στα πλαίσια εκτέλεσης του συμβατικού έργου, έναντι των επιβατών, ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας.
5.  
  Το κατά τα εδάφια δ, ε, στ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μεταφορικό έργο είναι δυνατό να διενεργείται και από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία που ανήκουν σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), όπως αυτές ορίστηκαν βάσει της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), νομίμως λειτουργουσών, μόνο με ολική μίσθωση, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας.
6.  
  Επιτρέπεται η εκ μέρους τουριστικών γραφείων και Τ.Ε.Ο.Μ. ολική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων από άλλο γραφείο τουρισμού ή Τ.Ε.Ο.Μ.
7.  
  Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης δεν επιτρέπεται να εκτελούν μεταφορικό έργο που απαγορεύεται από διεθνείς, κυρωμένες με νόμο, συμβάσεις
8.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εξειδικεύουν το περιεχόμενο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 102/1973.
Άρθρο 2 "Έργο των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ."
1.  
  Τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ διενεργούν κατ αποκλειστικότητα το μεταφορικό έργο των τακτικών γραμμών, όπως αυτές ορίζονται στο ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α) έναντι κομίστρου κατ επιβάτη, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά λεωφορεία κατά την πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φύλλο πορείας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 1. Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ. β. Αριθμό κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου. γ. Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωση μίσθωσης του λεωφορείου. δ. Είδος μεταφοράς. ε. Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιες μετακινήσεις). στ.
 2. Τόπο προορισμού. ζ. Συνολικό αριθμό επιβατών. η. Διάρκεια εκδρομής.
2.  
  Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας που περιλαμβάνει τουλάχιστο μία διανυκτέρευση, πλέον των ανωτέρω, το φύλλο πορείας συνοδεύεται και από ονομαστικό κατάλογο των επιβατών. Ο ίδιος αυτός κατάλογος καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, που τηρούν υποχρεωτικάτα τουριστικάγραφεία καιοι Τ.Ε.Ο.Μ. και του οποίου οι σελίδες θεωρούνται από τον Ε.Ο.Τ.
3.  
  Το φύλλο πορείας και ο ονομαστικός κατάλογος των μεταφερομένων, όπου απαιτείται, επιδεικνύεται από τον οδηγό σε κάθε ζήτηση αρμόδιου προς διενέργεια ελέγχου οργάνου της Τροχαίας, του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1.Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης χορηγείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. σε: -Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α) -Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) όπως αυτές ορίστηκαν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου χορηγείται στις επιχειρήσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 2. έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ. από τον Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία και έχει υποβληθεί στον Ε.Ο.Τ. η άδεια οδικού μεταφορέα, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 586/1988 (ΦΕΚ 282 Α).
 3. Η χορήγηση της έγκρισης προκειμένου για τουριστικά γραφεία επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών από το πραγματοποιηθέν έργο του συνόλου των δραστηριοτήτων τους ή επί μέρους των τουριστικών λεωφορείων τους έχει ανέλθει κατά το προηγούμενο λογιστικό έτος σε ποσό δραχμών που αντιστοιχεί σε 150 χιλ.
 4. ΕCU, ενώ προκειμένου για Τ.Ε.Ο.Μ. υπό την προϋπόθεση ότι από τις μισθώσεις - εκμισθώσεις των τουριστικών τους λεωφορείων ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται στο ίδιο κατά τ ανωτέρω ποσό και για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 5. Τα ως άνω αποδεικνύονται με την υποβολή στον Ε.Ο.Τ. βεβαίωσης της οικείας Δ.Ο.Υ., στην οποία εμφαίνεται ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών, που αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα των τουριστικών λεωφορείων τους ή προκειμένου περί τουριστικών γραφείων εναλλακτικά το σύνολο των τουριστικών τους πράξεων.
 6. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. δύναται V αναστέλλεται επ αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων..
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση έχει ισχύ ένα έτος από της έκδοσής της, εντός δε του χρονικού αυτού διαστήματος ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, για την ταξινόμηση του λεωφορείου, τη χορήγηση των πινακίδων και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός έτους από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία. χωρίς ο ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την άδεια κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου, η ισχύς της έγκρισης παύει αυτοδικαίως. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. η προθεσμία θέσης του τουριστικού λεωφορείου σε κυκλοφορία δύναται να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες.
Άρθρο 6
1.  
  Νέα άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, σε αντικατάσταση της .αρχικής, εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβληθούν στον Ε.Ο.Τ. οι απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, στις περιπτώσεις:.
 1. Σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής από φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι κάτοχος νόμιμης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον το νομικό πρόσωπο προμηθευτεί το σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ.
 2. Μετατροπής της νομικής μορφής οποιουδήποτε νομικού προσώπου επ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί νομίμως άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον χορηγηθεί σήμα λειτουργίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου με τη νέα του μορφή
 3. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου με μία ή περισσότερες Τ.Ε.Ο.Μ. (Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών) ή Τ.Ε.Ο.Μ. μεταξύ τους οποιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν νομίμως την άδεια κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους.
 4. Πώλησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων από και προς τουριστικά γραφεία ή Τ.Ε.Ο.Μ., λόγω παύσης λειτουργίας ή εξ άλλων αιτιών.
 5. θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου.
 6. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι από αμέλεια δεν λάβουν το σήμα λειτουργίας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ανακαλείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ.1 ή της παρ. 2 του άρθρου 1847 Α.Κ., προκειμένου περί κληρονόμου που είχε την τελευταία του κατοικία στην αλλοδαπή.
 7. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν ή δεν νομιμοποιούνται να λάβουν το ειδικό σήμα, δύνανται εντός διαστήματος δύο ετών από την ημερομηνία θανάτου να μεταβιβάσουν καθ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο την κυριότητα των κληρονομουμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων.
 8. Εξαιρετικά, η άδεια κυκλοφορίας δύναται να παραμένει σε ισχύ. βάσει σχετικού πιστοποιητικού του Ε.Ο.Τ., για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία θανάτου, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
 9. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται κάθε είδους τουριστική ή μεταφορική δραστηριότητα, πλην της εκμισθώσεως του τουριστικού λεωφορείου σε τουριστικά γραφεία ή Τ.Ε.Ο.Μ.
 10. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.
2.  
 1. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων του εδ. γ, και της πώλησης λεωφορείου από επιχείρηση που έπαυσε να λειτουργεί, οι ενδιαφερόμενοι (νέοι δικαιούχοι) οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση στον Ε.Ο.Τ. για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την επελθούσα αλλαγή.
 2. Για την περίπτωση πώλησης λεωφορείου από γραφείο ή τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών που έπαυσε να λειτουργεί, ή προθεσμία ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του γραφείου.γ. Για την περίπτωση του εδ. γ της παρ. 1, κατά την οποία οι κληρονόμοι έλαβαν επ ονόματι τους το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, η προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος από τη λήξη των υπό του άρθρου 1847 Α.Κ. οριζόμενων προθεσμιών αποποιήσεως της κληρονομίας.
 3. Οι δικαιούχοι των βάσει του παρόντος άρθρου χορηγούμενων εγκρίσεων υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της έγκρισης να λάβουν άδεια κυκλοφορίας επ ονόματι τους και να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτής στον Ε.Ο.Τ.
 4. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του λεωφορείου, διατηρείται δε σε ισχύ μόνο το δικαίωμα που απορρέει από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία.
 5. Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κυριότητα του τουριστικού λεωφορείου ως πράγματος μεταβιβάζεται στο φορέα χρηματοδότησης χωρίς προηγούμενο αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης.
 6. Η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομα του δικαιούχου μισθωτή.
3.  
 1. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. περί εγκρίσεως αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ως δημοσίας χρήσεως στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών, προς έκδοση των νέων αδειών κυκλοφορίας αυτών.
 2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των αντικαθιστάμενων αδειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στον Ε.Ο.Τ. από τις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της εκδόσεώς τους, προς ενημέρωση του τηρούμενου στον Ε.Ο.Τ. μητρώου τουριστικών λεωφορείων.
Άρθρο 7 "Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
 1. Σε κυκλοφορία τίθενται μόνο καινούργια τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου
 2. Μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης εσωτερικού-εξωτερικού τίθενται σε κυκλοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 3. Υ Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
 4. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται των μητρώων των αυτοκινήτων, καθώς και του ειδικού μητρώου του Ε.Ο.Τ., του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευομένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως αυτοκινήτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης..
Άρθρο 8 "Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως"
1.  
  Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
 1. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου.
 2. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
 3. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου
2.  
  Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από: -καινούργιο-μεταχειρισμένο τουριστικής χρήσης προέλευσης εσωτερικού, για το οποίο έχει προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.194/1991 (ΦΕΚ 75 Α), υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου επιτρεπόμενο όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τις οικείες Νομαρχίες και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ε.Ο.Τ. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται με έγγραφο του εποπτεύοντος τις μεταφορές κρατικού φορέα της αντίστοιχης χώρας.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 9 "Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως"
1.  
  Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης ανακαλείται οριστικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:.
 1. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ. ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο της παρ.1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιουμένων προς εκτέλεση του μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.
 2. Αν από την ετήσια επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 711/1977, το ειδικό τουριστικό λεωφορείο κριθεί ακατάλληλο για ασφαλή κυκλοφορία.
 3. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του λεωφορείου
 4. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού.
 5. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως εμπορεύματος ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης.
 6. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου.
2.  
  Τουριστικά γραφεία τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήταν κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων αφαιρεθέντων αναγκαστικώς, μπορούν να ζητήσουν την έγκριση αντικατάστασης αυτών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
3.  
  Άδειες κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χορηγηθείσες προ της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή από του έτους κατασκευής τους, εφόσον κυκλοφόρησαν το πρώτον στο εξωτερικό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρούνται ως κατασκευασθέντα την 1.1 του αντίστοιχου έτους..
Άρθρο 10 "Ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης"
1.  
  Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μία εκ των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) πλην της Ελβετίας, ασφαλιστικών εταιρειών.
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 13 "Μητρώο"
1.  
  Στον Ε.Ο.Τ. τηρείται ειδικό μητρώο επιχειρήσεων στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των λεωφορείων εκάστης εξ αυτών που είναι εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. και νομιμοποιούνται να διενεργούν το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού περιγραφέν έργο.. 1.1.Διοικητικές:.
 1. Ο φορέας τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ., που χρησιμοποιεί δημόσιας χρήσης τουριστικό λεωφορείο (Δ.Χ.Τ.Λ.) ιδιόκτητο ή μισθωμένο για μεταφορικό έργο που ανήκει αποκλειστικά στο Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 3 και δη όταν υπάρχει διαφοροποίηση της σύνθεσης της ομάδας των αναχωρούντων και επιστρεφόντων εκδρομέων-επιβατών στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και ο Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, που χρησιμοποιεί το λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ για μεταφορικό έργο που ανήκει αποκλειστικά στα Δ.Χ.Τ.Λ., κατά παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από τριών (3) μηνών μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δρχ.
 2. Σε περίπτωση αξιόποινης συμπεριφοράς κατά το ανωτέρω εδάφιο α ο οδηγός του Δ.Χ.Τ.Λ. ή του λεωφορείου του Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι τρεις (3) μήνες.
 3. Το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για ένα (1) μήνα.
 4. Αν ο ιδιοκτήτης είναι προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τιμωρείται ο διαχειριστής, αν είναι αφανής εταιρεία τιμωρείται ο εμφανής εταίρος, αν είναι ανώνυμη εταιρεία τιμωρείται ο διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος και αν είναι κοινοπραξία ή κοινωνία τιμωρείται ο διαχειριστής
 5. Σε περίπτωση επιβολής της κατά τ ανωτέρω εδάφιο γ ποινής επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. αποφασίζει την οριστική αφαίρεση του σήματος λειτουργίας και τη διαγραφή της επιχείρησης και των οχημάτων της από το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς και την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας.
 6. Αν το Δ.Χ.Τ.Λ. ή το Λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ είναι μισθωμένο, διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για δύο (2) μήνες.
 7. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται από το δικαστήριο στη Δ/νση Συγκοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχίας, στην οποία είναι ταξινομημένο το Δ.Χ.Τ.Λ. ή το λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ και καταχωρείται στο σχετικό μητρώο του, από το οποίο χορηγούνται αντίγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ύστερα από αίτησή του.
 8. Αν η άδεια Δ.Χ.Τ.Λ. ή λεωφορείου του Κ.Τ.Ε.Λ ή ΡΟΔΑ έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση μία φορά για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος, των δε μισθωμένων από τρεις (3) μέχρι έξι (6) μήνες.
 9. Αν η άδεια κυκλοφορίας ή οι κρατικές πινακίδες έχουν αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση δύο φορές για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για δύο (2) χρόνια, των δε μισθωμένων για ένα (1) χρόνο.
 10. Η αφαίρεση της άδειας και των κρατικών πινακίδων κατά τις διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου δεν επιφέρει τις συνέπειες των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.δ/τος 102/1973 περί ανακλήσεως της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου του Κ.Τ.Ε.Λ..
 11. Η αφαίρεση και φύλαξη των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων ενεργείται από την οικεία Αρχή της Τροχαίας Κίνησης
2.  
  Τα πρόστιμα της παρ. 1.1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται υπέρ του Ε.Ο.Τ., και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α).
4.  
  Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
3α.  
  Προ της επιβολής των στα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παρ. 1.1 του παρόντος άρθρου διοικητικών κυρώσεων , ο υπόχρεος καλείται επί αποδείξει να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο εγκαλούμενος κρίνεται με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση του Ε.Ο.Τ.
 1. Κατά των πράξεων επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης της παρ. 1.1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός προσφυγή ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται μετά των αναπληρωτών τους με απόφαση του εποπτεύοντος τον Ε.Ο.Τ. Υπουργού και η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
 2. Η Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ως πρόεδρο, ένα δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον πρωτοδίκη, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων και έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των τουριστικών λεωφορείων.
 3. Η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικά επί του συνόλου των υποβαλλόμενων ενστάσεων.
 4. Η υποβολή της ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.
Άρθρο 14
1.  
  Όσοι για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν τις οριζόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 711/1977, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 20 του ν.1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α), προθεσμίες υποβολής στον Ε.Ο.Τ. αιτήσεων για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, δύνανται, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του, να υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.Τ. για αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα τους.
2.  
  Όπου στον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις του τροποποιούμενου νόμου 711/1977, στις οποίες αναφέρεται ως καθ ύλην αρμόδιος ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης
Άρθρο 19
1.  
  Για τη στέγαση υπηρεσιών της Βουλής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η απευθείας αγορά από τη Βουλή των Ελλήνων, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, αμφοτέρων ή ενός των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα: α) του επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22-24 πολυορόφου ημιτελούς κτιρίου, β) του επί της οδού Φιλελλήνων 23 παλαιού ημιτετραορόφου κτιρίου, με τίμημα και λοιπούς όρους που θα καθοριστούν στο ή τα συμβόλαια αγοράς
2.  
  Για το χρόνο που θα απαιτήσει η αποπεράτωση των εργασιών σε ένα ή και τα δύο παραπάνω κτίρια, μπορεί ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να προβεί απευθείας στη μίσθωση χώρων εγγύς του Βουλευτηρίου για τη στέγαση υπηρεσιών της Βουλής
3.  
  Οι δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης των παραπάνω κτιρίων ή χώρων θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Βουλής
Άρθρο 20
1.  
  Επιβάλλεται Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, ποσοστού 0,4% επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας.
2.  
  Τα ως άνω κονδύλια θα κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό που θα τηρείται από τη Δ.Ε.Η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων του παραπάνω Ειδικού Λογαριασμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Λογαριασμού αυτού.
3.  
  Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται επιτροπή από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών περιφερειακών αρχών των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, της Δ.Ε.Η. και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έργο της οποίας θα είναι η κατανομή των ως άνω κονδυλίων που θα γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.
Άρθρο 21
1.  
  Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που είχε προσληφθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου, σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 25/9.2.94, 74/16.3.94, 39/23.1.95, 406/2.11.95, 330/95, 334/11.9.95, 413/ 2.11.95 και 12/16.2.96 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες έληξαν και το προσωπικό εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσία στα αναφερόμενα Νοσοκομεία ή με τη λήξη των συμβάσεων υποχρεώθηκε σε αποχώρηση, μετατρέπονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αυτοδίκαια σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για το χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι την κατά τα ανωτέρω μετατροπή τους, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του παραπάνω προσωπικού, θεωρούνται παραταθείσες κατά παρέκκλιση των διατάξεων που καθορίζουν την ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων ή παρατάσεών τους. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής κατατάσσεται σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών τους προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται με την πράξη κατάταξης σε θέσεις που συνιστώνται αυτοδίκαια με την ίδια πράξη. Οι συνιστώμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία, καθ οιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων αυτών.
2.  
  Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2256/1994, παρατείνεται μέχρι 15.3.1998.
3.  
  Η περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2256/1994 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 2335/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το προσωπικό του Κέντρου θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά .
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο Άρθρο11 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 τροποποιείται ως ακολούθως:"
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα της καταρτίσεως δημόσιου βιβλίου καταχωρίσεως του ενεχύρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
Άρθρο Άρθρο15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: Του άρθρου 3, των άρθρων 12, 16, 17 και 18 του ν. 711/1977. Των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 1437/1984. Του π.δ/τος 319/1985 (ΦΕΚ 115 Α). Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αναφέρεται σε θέματα, που ρυθμίζονται από τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νόμου και αφορά στο μεταφορικό έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1433/1984 (ΦΕΚ 51 Α) επεκτείνεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.
2.  
  Ο προγραμματισμός και η σύναψη των προγραμματικών συμφωνιών και των σε υλοποίηση αυτών συμβάσεων, οιοποίες προβλέπονταιστην παρ.τουάρθρου 1 του ν. 1433/1984, πραγματοποιούνται από τους παραπάνω φορείς με απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησής τους (διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και των λοιπών κείμενων για τη διενέργεια των προμηθειών τους διατάξεων.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1433/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι πιο πάνω προγραμματικές συμφωνίες και συμβάσεις υπόκεινται στην τελική έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Η με αριθ. Β.2671/482/29.1.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 100 Β), με την οποία καθορίστηκαν τα όρια Βιομηχανικής Περιοχής Αττικής Β στη θέση Σχιστό του Δήμου Περάματος, με σκοπό τη μετεγκατάσταση σ αυτή χυτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά και προστασίας περιβάλλοντος, κατά το μέρος που συμπεριέλαβε και εκτάσεις χαρακτηριζόμενες ως δάση, δασικές εκτάσεις ή αναδασωτέες, θεωρείται ως έγκυρη και ισχυρή πράξη, που παράγει έννομα αποτελέσματα και ως προς τις εκτάσεις αυτές. Η σχετική πράξη κήρυξης των εκτάσεων αυτών ως αναδασωτέων παύει να ισχύει όσον αφορά μόνο τις εκτάσεις αυτές.
2.  
  Όσες από τις παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., προκειμένου, μετά την οργάνωση τους σε Βιομηχανική Περιοχή, να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση μονάδων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου ή μετεγκατάσταση χυτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων. Η παραχώρηση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν δικαστική διεκδίκηση τρίτων επί των παραχωρούμενων εκτάσεων.
3.  
  Η εγκατάσταση και μετεγκατάσταση των ανωτέρω δραστηριοτήτων εντός της ΒΙ.ΠΕ. επιτρέπεται κατ εξαίρεση των διατάξεων του π.δ/τος 84/1984, οι δε σχετικοί όροι και προϋποθέσεις θα καθοριστούν από τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., που θα εκδοθεί με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης.
4.  
  Το όριο του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της εν λόγω ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να απέχει από κοιμητήριο 50 μέτρα αντί των 250 μέτρων που προβλέπονται από το π.δ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α).
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Επιτρέπεται η μετάταξη των εργαζομένων στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μετάταξης μέχρι την 30.4.1996, σε όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη διοίκηση της εταιρίας για την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία της. Η μετάταξη των παραπάνω εργαζομένων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο Υπουργού με την ίδια σχέση εργασίας, σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται σε ειδικότητα συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες, σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσομένου. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρία και σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας μέχρι την εξαφάνισή της. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρεία θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης..
2.  
  Οι παραπάνω αιτήσεις μετάταξης ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο μέχρι 28.2.1997.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/25 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/74 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/74 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/330 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/334 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/39 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/39 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/406 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/413 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/413 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1996/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/12 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/2671/482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/2671_482 1988
ΝΟΜΟΣ 1977/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/711 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1433 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/102 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1128 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/84 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/319 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/319 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/586 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. 2018/4533 2018
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001