ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2448

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, που πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,00 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, (Α/Γ.Ε.Σ.. Γ.Ε.Ν.. Γ.Ε.Α.) Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού -και Λιμενικού Σώματος 1.90 Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 1,85 Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,80 Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,68 Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,58 Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,40 Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,23 Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1, 15 Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,10 Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,05 Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00 Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,93 Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,90 Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0.86 Λοχίας και αντίστοιχοι 0.73 Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,55 Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,30 2.Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες (168.000) δρχ. από 1.1.1997, σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) δρχ. από 1.1.1998 και σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000) δρχ. από 1.7.1998. Άρθρο 2 Πέρα από το μηνιαίο βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα: 1.Χρόνου υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α) για όλους τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γενικώς για τους στρατιωτικούς ως προς τον τρόπο υπολογισμού του. 2.Οικογενειακή παροχή, στο ίδιο ύψος και με τις Ιδιες προϋποθέσεις που χορηγείται σε όλους τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου. 3.Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) δρχ. για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει. Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δρχ. το μήνα Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δρχ.. Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών. 4.Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια που ορίζεται, κατά περίπτωση. ως εξής: 1)Εθνικής Άμυνας για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: 1) Για αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δρχ. από 1.1.1997 και σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000.) δρχ. από 1.1.1998. 2) Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δρχ. από 1.1.1997, και σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) δρχ. από 1.1.1998. 2)Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για Το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος: αα Για αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δρχ. από 1.1.1997, και σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) δρχ. από 1.1.1998. 1) Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. από 1.1.1997, και σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δρχ. από 1.1.1998. Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών). 5.θέσης υψηλής ευθύνης για τους ανώτατους αξιωματικούς, καθώς και για το βαθμό του Συνταγματάρχη, οριζόμενο ως εξής: 1)Για τον Α/Γ.Ε.Ε.Θ Α σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. από 1.1.1997 και σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δρχ. από 1.1.1998. 2)Για τους Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν.. ΓΕΑ., καθώς και για τους αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δρχ. από 1.1.1997 και σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δρχ. από 1.1.1998. 3)Για τον αντιστράτηγο ή αντίστοιχο, σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δρχ. από 1.1.1997 και σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. από 1.1.1998. 4)Για τον υποστράτηγο ή αντίστοιχο, σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δρχ. από 1.1.1997 και σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δρχ. από 1.1.1998. 5)Για τον ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δρχ. οπό 1.1.1997 και σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. από 1.1.1998. 6)Για το συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές από 1.1.1997 και σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές από 1.1.1998. 6.Έξοδα παράστασης, τα οποία ορίζονται κατά μήνα από 1.1.1997 ως εξής: __ α Για τον Α/Γ.Ε.Ε.Θ.Α. σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ 1)Για τους Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν.. Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ.. 2)Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό, του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. 7.Εορτών και άδειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 1505/1984 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α). 8.Τα επιδόματα των παραγράφων 4, 5, καθώς και τα έξοδα παράστασης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται μόνο για το χρονικό διάστημα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια και δεν υπολογίζονται στις τρίμηνες αποδοχές. 9.Οι δόκιμοι αστυφύλακες και οι αντίστοιχοι του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν το βασικό μισθό του μόνιμου στρατιώτη και το επίδομα-χρόνου υπηρεσίας, χωρίς τα λοιπά επιδόματα του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 1.Από 1.1.1997 καταργούνται τα παρακάτω αναφερόμενα επιδόματα. και παροχές για όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου: 1)Ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17 Α). 2)Στολής του άρθρου 3 παρ.1 του π.δ/τος 904/1978 (ΦΕΚ 217 Α) και του άρθρου 2 περίπτ. 6 του ν. 1643/1986 (ΦΕΚ 126 Α). 3)Τεχνικό του άρθρου 1 του ν.δ/τος 732/1970 (ΦΕΚ 254 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.δ/τος 1070/1971 (ΦΕΚ 269 Α). 4)Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας του άρθρου 3 παρ. 5 του π.δ/τος 904/1978, του άρθρου 2 περίπτ. 5 του ν. 1643/1986 και του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α). 5)Ειδικής απασχόλησης του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ/τος 904/1978. 6)Οδοιπορικών εξόδων κατ αποκοπή του π.δ/τος 934/1980 (ΦΕΚ 237 Α) και του π.δ/τος 1135/1981 (ΦΕΚ 280 Α). 7)Το στεγαστικό της κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.) με αριθμ.: Φ.841.1/41/207083/1.12.1981, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 περίπτ. στ του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α), και των κ.υ,α. με αριθμ.: 2076633/8788/ 0022/2.10.1989 (ΦΕΚ 738 Β) και 2076438/8790/0022/ 2.10.1989 (ΦΕΚ 739 Β), που κυρώθηκαν με το άρθρο 11 παρ. 19 και 44 αντίστοιχα του ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α). 8)Ειδικό επίδομα του άρθρου 34 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 34 Α) και του άρθρου 5 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α). 9)Ετοιμότητας του ν. 2340/1995 (ΦΕΚ 204 Α) και του άρθρου 24 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α). 10)Ευδόκιμης παραμονής του άρθρου 7 του ν. 1135/ 1981 (ΦΕΚ 60 Α), της κ.υ.α. με αριθμ.: 2077785/ 8972/0022/1989 (ΦΕΚ 755 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 45 του ν.1881/1990 και των κ.υ.α. με αριθμ. 2023150/2732/1990 (ΦΕΚ 219 Β) και 2022607/ 2661/0022/1990 (ΦΕΚ 250 Β), που κυρώθηκαν με το άρθρο 24 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α). 11)Εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1643/1986 και των κ.υ.α. με αριθμ.: . 2075477/8628/0022/1989, 2075475/8630/0022/1989 και 2075476/8629/0022/1989, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 737 Β και κυρώθηκαν με το άρθρο 11 παρ. 18, 32.και 35 αντίστοιχα του ν. 1881/1990. 12)Το ποσό της Α.ΤΑ, καθώς και των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί μετά την κατάργηση της όπως το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στις 31.12.1996. ιγ. Προσωπική διαφορά του άρθρου 6 του ν. 1643/1986. 13)Υπερωριακή αποζημίωση της κ.υ.α. με αριθμ.: 3091/79/10.2.1987 (ΦΕΚ 91 Β). 14)Διαχειριστικών λαθών του άρθρου 12 του ν. 1310/ 1988. 2.Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικά, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ.. Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών), καθώς και οι λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις που παρέχονται στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που θα έχουν διαμορφωθεί για τους δικαιούχους αυτών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα διατηρούμενα επιδόματα αναπηρίας και οι λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις δύναται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ενώ τα επιδόματα κινδύνου αναπροσαρμόζονται κατ έτος αυτόματα, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού. 3.Τα επιδόματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό και σε εφάπαξ βοηθήματα των ταμείων αλληλοβοήθειας μετά από απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων και έγκρισης από τον αρμόδιο υπουργό, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων το επιτρέπουν. Άρθρο 4 Αποζημιώσεις Συμβουλίων και Επιτροπών Οι διατάξεις που ισχύουν για τις αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, ως μελών συμβουλίων και επιτροπών, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους εμπίπτοντες στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 5 Διασφάλιση καταβαλλόμενων αποδοχών Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους, κατά την έναρξη ισχύος του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική, μέχρι την κάλυψή της από βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή από τη χορήγηση χρονοεπιδόματος. Άρθρο 6 1.Η χορήγηση άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτόν, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος. 2.Το επίδομα κινδύνου που καταβάλλεται στο προσωπικό των Ε.Κ.Α.Μ. επεκτείνεται και στο προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και στους δύτες υποβρυχίων διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 3.Στο κατά το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β - Προσωπικό) προσωπικό καθώς και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεται στην υπηρεσία ασφαλείας της Βουλής, η προβλεπόμενη από τον προαναφερόμενο Κανονισμό της υπερωριακή αποζημίωση αυτού εξακολουθεί να διέπεται από το μισθολογικό καθεστώς που Ισχυε κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 7 Κρατήσεις Οι κρατήσεις υπέρ των μετοχικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος θα ρυθμιστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών μετά τη δημοσίευση του παρόντος Άρθρο 8 1.Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) ιδρύεται ειδικός κλάδος με την ονομασία Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. Προερχομένων από το Στρατό Ξηράς (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.). 2.Στον από την προηγούμενη παράγραφο ιδρυόμενο κλάδο περιέχονται οι ακόλουθοι πόροι: 1)Μηνιαία εισφορά των μετόχων του Μ.Τ.Σ. των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς, ανερχόμενη σε ποσοστό 1% επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται και η μηνιαία υπέρ Μ.Τ.Σ. κράτηση. 2)Μηνιαία εισφορά των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς, ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί του καταβαλλόμενου σ αυτούς μηνιαίου μερίσματος υπό του Μ.Τ.Σ.. 3)Κρατήσεις ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) ως κατωτέρω: (1) Επί των ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των οπωσδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό μετακινούμενων στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς: (2) Επί των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των ανωτέρω στρατιωτικών βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. (3) Επί των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων εξωτερικού εις άπαντες του υπηρετούντες στο εξωτερικό στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς. Η ανωτέρω κράτηση υπολογίζεται σε δραχμές βάσει της ισοτιμίας του σχετικού ξένου νομίσματος και εκπίπτει κατά την καταβολή της αποζημιώσεως. 4)Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη, από χαριστική πράξη, παροχή προς το Μ.Τ.Σ. που γίνονται για ενίσχυση του ειδικού αυτού λογαριασμού. 5)Εισφορές καθοριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από: (1) Κέρδη διαχειρίσεων ιδίων πόρων και εκμεταλλεύσεων του Στρατού Ξηράς (Πρατήρια, Κ. Ψ.Μ, Λέσχες κλπ.) ως και κρατήσεις από δαπάνες σε βάρος των εν λόγω πόρων. (2) Προσόδους από τα μισθώματα Στρατιωτικών Οικημάτων και από την εν γένει περιουσία του ΤΕΘΑ. 6)Τόκοι από τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του κλάδου, καθώς και τόκοι των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Στρατού (Τ.Α.Σ.) ή μέρους αυτών, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν στον Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Α.Σ., εγκρινόμενη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας. Άρθρο 9 1.Τα ετήσια έσοδα του Κλάδου διανέμονται κατά τον επόμενο χρόνο, με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που προέρχονται αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς, κατόπιν εισηγήσεως τριμελούς επιτροπής, διοριζόμενης από το Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. και αποτελούμενης από τον ανώτερο κατά βαθμό ε.ε. Αξιωματικό του Στρατού Ξηράς μέλος του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. ως πρόεδρο, από το Γενικό Διευθυντή του Μ.Τ.Σ. ως εισηγητή με ψήφο, εφόσον προέρχεται από το Στρατό Ξηράς, άλλως από ε.ε. Αξιωματικό υπηρετούντα στο Ταμείο ή στο Γ.Ε.Σ./ΔΟΙ και από έναν Αξιωματικό οριζόμενο από το Γ.Ε.Σ.. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του κεφαλαίου του Ειδικού Κλάδου, η διαδικασία χορηγήσεως και ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης στους δικαιούχους οικονομικής ενισχύσεως, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 3.Η διαχείριση του Κλάδου και η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από υπηρεσία του Μ.Τ.Σ., η οποία θα επανδρώνεται αποκλειστικά από στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, στο οποίο θα προΐσταται Ανώτερος Αξιωματικός (0) από τους υπηρετούντες στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή διατιθέμενος από το Γ.Ε.Σ./ΔΟΙ. 4.Εναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 από της 1ης του επόμενου της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μηνός, της στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 προβλεπόμενης αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 10 1.Στο άρθρο 53 του α.ν. 833/1937 Περί στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών του κατά γην Στρατού (ΦΕΚ 351 Α) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 8. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, που προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2109/1992, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι και 42 ετών, που κατέλαβαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών του έτους 1996 ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της τέταρτης έως και της όγδοης σε ατομικό κανονικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και για τους αθλητές ή αθλήτριες που έχουν κατακτήσει ή πρόκειται να κατακτήσουν πρώτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό άθλημα, στους οποίους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 9.Οι ανωτέρω έφεδροι κατ απονομή Άξιωματικοί των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου δύνανται να μονιμοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 2109/1992. 2.Μόνιμοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων, που ανεδείχθησαν Ολυμπιονίκες σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό κανονικά άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, δύνανται να προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό μετά από απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου στον οποίο ανήκουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τη συνδρομή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων, που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την ιεραρχία και εξέλιξη μόνιμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και την προαγωγή νεοτέρων τους και εντάσσονται εις το αριστερόν των υπηρετούντων, κατά το χρόνο προαγωγής, ομοιοβάθμων τους. Άρθρο VΙ Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. Οι διατάξεις του ν. 1643/1986. 1)Όλες οι διατάξεις και οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος, με τις οποίες χορηγήθηκαν τα επιδόματα και οι παροχές που καταργούνται με την ίδια διάταξη. 2)Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Άρθρο 12 ___ 1.Το άρθρο 5 του ν. 4407/1929 Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής Αμύνης αντικαθίσταται ως εξής: Το Ταμείο Εθνικής Αμυνας διοικείται από επιτροπή συγκροτούμενη: 1.Από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας 2.Από τον Υπουργό Οικονομικών 3.Από τον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. 4.Από τον Αρχηγό του Γ.Ε.Σ. 5.Από τον Α Υπαρχηγό του Γ.Ε.Σ. 6.Από τον Β Υπαρχηγό του Γ.Ε.Σ., ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής διορίζεται ανώτερος Αξιωματικός Όπλου, μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. ___2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του α.ν. της 24/25 Ιανουαρίου 1936 Περί διοικήσεως και λειτουργίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου αντικαθίσταται ως εξής: 1.Το Ταμείο Εθνικού Στόλου υπάγεται στην ανώτατη διοίκηση Επιτροπής η οποία αποτελείται από το Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ως πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.1997, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα. 24 Δεκεμβρίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίς του Κράτους Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1996 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (Α` 44) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1998/26 1998