Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 24 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 25 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 27 του ν.1975/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται για λόγους δημόσιου συμφέροντος και εφόσον ο υπό απέλαση εκ των εν γένει περιστάσεων κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, να διατάσσεται η κράτησή του μέχρις ότου καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το Ελληνικό έδαφος. Αν ο αλλοδαπός ασκήσει την κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου προσφυγή, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αποφαίνεται και για την κράτησή του που έχει ενδεχόμενα διαταχθεί.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν.1975/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Είναι μητέρα ημεδαπού ανηλίκου με τον οποίο συγκατοικεί και διατρέφει ή γονέας ημεδαπού ανηλίκου, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια ή κρατική ασφάλεια της χώρας, οπότε απελαύνονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.1975/1991 καταργούνται.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α) καταργείται και η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το κράτος φορέα, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.
 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη των ακατάλληλων δειγμάτων.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/ 1995 (ΦΕΚ 184 Α), αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Στις χορηγούμενες από τις αστυνομικές υπηρεσίες άδειες, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α) και του ν. 456/1976 (ΦΕΚ 277 Α), επικολλάται ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α), καθώς και ένσημο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προβλεπόμενων, για τις ανωτέρω πράξεις, τελών χαρτοσήμου.
4.  
  Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία έληξε την 26.6.1996, παρατείνεται μέχρι την 31.8.1997.
Άρθρο 5
1.  
  Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού σε θέματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έργο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι η μελέτη και επεξεργασία των γενικών κατευθύνσεων της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και μέσων. Το ανωτέρω Συμβούλιο συγκροτείται από δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται ένας από τη Νομική Σχολή Αθηνών και ένας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατά προτίμηση από τους διδάσκοντες στις Αστυνομικές Σχολές, έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. και το διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Όταν στο Επιστημονικό Συμβούλιο εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Προσωπικού τα δύο τελευταία μέλη αντικαθίστανται από το διευθυντή Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και το διευθυντή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του ανωτέρω συμβουλίου γίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος. Τα προερχόμενα από τα Α.Ε.Ι. και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέλη προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης δικαιούνται αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης:
 1. Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη επεξεργασία και υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόρους, εν ενεργεία ή όχι, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή άλλων υπηρεσιών και πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία.
 2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.1996.
 3. Μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους, εν ενεργεία ή όχι, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 4. Καθήκοντα γραμματέων σε καθεμία από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται με την Ιδια απόφαση στο προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 5. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορεί να προεδρεύει στη Μόνιμη και στις άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 6. Η συμμετοχή στις ανωτέρω επιτροπές προτείνεται, των μεν δικαστικών λειτουργών κατά τις διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων, των δε μελών του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. από τα οικεία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 7. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 αντικαθίσταται ως εξής:.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 153 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η αίτηση για πρόσληψη των δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους σε οποιαδήποτε θέση. Της ως άνω προστασίας και μόνο για την ή το σύζυγο ή ένα τέκνο απολαμβάνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα μέλη της οικογένειας των πολιτών που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξαιτίας της ενεργούς συμμετοχής τους στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή αιτήματος πρόσληψης. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από 1.1.1978. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και συνέβησαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, η ως άνω 2ετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της..
5.  
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1481/1984 καταργείται.
6.  
  Η διάταξη του εδαφίου ε της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α) εφαρμόζεται και για τις συζύγους των Αρχηγών Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 6 "Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Η συνολική κράτηση, υπέρ των δικαιούχων φορέων ασφάλισης του αστυνομικού προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1167/1981 (ΦΕΚ 161 Α), του ν.1169/1981(ΦΕΚΑ τουπ.δ/τος 10-5/20.7.1926 (ΦΕΚ 241 Α) και του π.δ/τος 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α), επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών, από προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας και επί των δαπανών για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων γενικά, καθορίζεται σε ποσοστό 6,4%, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως:.
 1. Υπέρ Τ.Α.Α.Χ. ποσοστό 0,68%.
 2. Υπέρ Τ.Α.Ο.Χ. ποσοστό 2,04%.
 3. Υπέρ Μ.Τ.Σ. ποσοστό 2,72%.
 4. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστό 0.96%.
2.  
  Το καθαρό προϊόν από την εκποίηση του άχρηστου υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμεται ως ακολούθως στα δικαιούχα ταμεία:
 1. Υπέρ Τ.Α.Α.Χ. ποσοστό 13,60%.
 2. Υπέρ Τ.Α.Ο.Χ. ποσοστό 54,40%.
 3. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστό 32%.
Άρθρο 7
1.  
  Η ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 1, του ν. 2298/ 1995 (ΦΕΚ 62 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α), και το άρθρο 28 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α), τροποποιείται ως εξής: Οι διατάξεις του άρθρου τούτου εφαρμόζονται από την 16η Σεπτεμβρίου 1997 και εφεξής.
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1867/1989 (ΦΕΚ 227 Α) προσωπική κράτηση κατ εφαρμογήν των διατάξεων του Κωδικός Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις τροποποιείται ως εξής:.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ/τος 196/ 1995 (ΦΕΚ 195 Α) καταργείται.
3.  
  Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.12.1996.
Άρθρο 9
1.  
  Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού από τότε που έληξε μέχρι την 31 Ιουλίου 1997
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος και πληρούνται οι εκάστοτε-κενές θέσεις των μελών του
Άρθρο 10 "Παράταση εκτέλεσης προϋπολογισμού"
1.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός του β τετραμήνου του έτους, να παρατείνεται η εκτέλεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού του ιδίου οικονομικού έτους: α) ένα μήνα, για την είσπραξη των μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους βεβαιωθέντων εσόδων και β) δύο μήνες για την πληρωμή εξόδων, οι σχετικές υποχρεώσεις των οποίων έχουν αναληφθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους. Ειδικά για το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1996 η ανωτέρω απόφαση παράτασης της εκτέλεσής του μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη λήξη του έτους..
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 24
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται:
 1. Η ίδρυση, διοικητική υπαγωγή και λειτουργία Κέντρων Προσωρινής Διαμονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών
 2. Η διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων
 3. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης της εισόδου και παραμονής των προστατευόμενων μελών της οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης
 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ταξιδιωτικού εγγράφου, που εκδίδεται κατ εφαρμογή των άρθρων 11 και 13 της Σύμβασης του Δουβλίνου της 15ης Ιουνίου 1990 Περί καθορισμού του κράτους - μέλους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σ ένα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρώθηκε με το ν.1996/1991 (ΦΕΚ 196 Α). 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται:.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος εισαγωγής και ο χρόνος παραμονής στα κέντρα της προηγούμενης παραγράφου των αλλοδαπών που ζητούν να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται:
 1. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για την επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωριζόμενων ως προσφύγων από τις Αρχές της χώρας μας
 2. Οι όροι με τους οποίους δύνανται να απασχοληθούν προσωρινά για κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, οι κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος αιτούμενοι την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες αλλοδαποί κατά το στάδιο εξέτασης της σχετικής αίτησης, καθώς και οι κατ εφαρμογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου προσωρινά διαμένοντες αλλοδαποί.
5.  
  Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 25
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης του Δουβλίνου της 15.6.1990, που κυρώθηκε με το ν. 1996/1991 (ΦΕΚ 196 Α), καθώς και των άλλων διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, ο αλλοδαπός που βρίσκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στο Ελληνικό έδαφος, αναγνωρίζεται ύστερα από αίτησή του ως πρόσφυγας και του παρέχεται άσυλο, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 209 Α), όπως τροποποιήθηκε με το από 31.1.1967 Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α).
2.  
  Κατά προτεραιότητα και με ταχύρρυθμη διαδικασία εξετάζεται κατ ουσία αίτηση ασύλου που:
 1. Είναι προδήλως αβάσιμη, οι δε περί διώξεων ισχυρισμοί του αιτούντος είναι σαφώς ανυπόστατοι, δόλιοι ή καταχρηστικοί των διαδικασιών του ασύλου
 2. Ο αιτών προέρχεται από τρίτη ασφαλή χώρα υποδοχής, στο έδαφος της οποίας δεν κινδυνεύει να διωχθεί για κάποιον από τους προβλεπόμενους στην προαναφερόμενη Σύμβαση λόγους, ούτε να επαναπροωθηθεί στη χώρα υπηκοότητάς του ή συνήθους διαμονής του
3.  
  Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εξετάζεται και η αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από αλλοδαπό κατά την άφιξή του σε σημείο εισόδου λιμένος ή αερολιμένος. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών παραμένει στη ζώνη αναμονής καθ όλο το χρόνο εξέτασης της αιτήσεώς του, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Ως ζώνη αναμονής θεωρείται ο χώρος που εκτείνεται από το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης, μέχρι το σημείο του διαβατηριακού ελέγχου. Στην εν λόγω ζώνη επιτρέπεται η πρόσβαση της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης ή Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να καθορίζεται αντίστοιχα εντός λιμένων ή αερολιμένων και άλλος κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία των αιτουμένων άσυλο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να καθορίζονται ως χώροι φιλοξενίας των αιτουμένων άσυλο και άλλοι κατάλληλοι χώροι που βρίσκονται εκτός λιμένων ή αερολιμένων.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους, να εγκρίνει την προσωρινή διαμονή αλλοδαπού, του οποίου έχει απορριφθεί αίτηση για την αναγνώρισή. του ως πρόσφυγα, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η αναχώρησή του από τη χώρα.
5.  
  Η διαμονή αλλοδαπού, κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, καθώς και η διαμονή που εγκρίνεται μετά την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης, είναι προσωρινές και διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το ειδικό καθεστώς προσωρινής προστασίας συγκεκριμένης κατηγορίας αλλοδαπών που καταφεύγουν στο Ελληνικό έδαφος για λόγους ανωτέρας βίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία υποδοχής των εν λόγω ατόμων, ως και παροχής σ αυτά ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή άλλης βοήθειας προς κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους..
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Η κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α) θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε. λήγει μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α), κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία προσαρμόζεται το καταστατικό του Ο.Τ.Ε. προς τις διατάξεις του.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/456 1976
ΝΟΜΟΣ 1981/1167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1167 1981
ΝΟΜΟΣ 1981/1169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1169 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1996 1991
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις 1995/2346 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/389 1968
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού 1995/196 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς. 1998/189 1998
Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους. 1999/266 1999
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα. 2002/366 2002
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2010/114 2010
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013