Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4
1.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η συγκρότηση, το έργο, η απαρτία, η θητεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση του έργου της Επιτροπής κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων του άρθρου 84 του π.δ/τος 147/1976.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η σύνθεση της ως άνω Επιτροπής
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται θέση Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο. Τμήμα εκείνο του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του, για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Π.Μ.Σ.
2.  
  Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, με την οποία δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα
3.  
  Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2083/1992 τροποποιείται ως εξής: Προτάσεις για λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μόνο οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων..
Άρθρο 8
1.  
  Τα εδ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 αντικαθίστανται ως εξής: Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου αναγνωρίζεται ως ανώτατο αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ομοταγές με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και τα Τμήματα αυτού ως ισότιμα με τα Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της αρμόδιας μονάδας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) ή, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της, του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., προσδιορίζονται οι τίτλοι σπουδών Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. προς τους οποίους είναι αντίστοιχοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου..
Άρθρο 9 "Οι διατάξεις των νόμων 1865/1989 και 1966/1991 για τις μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι. εσωτερικού ισχύουν και για τους Έλληνες υπηκόοους που εισάγονται στο"
1.  
  Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις. Ειδικά για τις μετεγγραφές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 1996-1997 των φοιτητών της παραπάνω κατηγορίας, ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.
Άρθρο 17
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Επαναφέρεται σε ισχύ, αναδρομικώς, από τότε που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 2083/1992, η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου αυτού, τροποποιούμενη ως εξής: Οι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2083/1992 υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές, μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και μόνιμοι λέκτορες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους για την επόμενη μόνο βαθμίδα μια φορά, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία εκλογής ή την εξέλιξη τους από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Στην ως άνω ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν εκκρεμούσα διαδικασία κρίσης κατά τη δημοσίευση του ν. 2083/.1992. Η εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών γίνεται χωρίς προκήρυξη της θέσης τους, ενώ των επίκουρων καθηγητών και των λεκτόρων γίνεται με ανοιχτή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τού αποτελέσματος των κρίσεων στη συνέχεια υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2083/1992.·.
2.  
  Διαδικασίες εξέλιξης μελών ΔΕΠ, υπαγομένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 2083/1992, που ήταν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 2413/ 1996, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Στη συνέχεια και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των κρίσεων, τα ως άνω μέλη ΔΕΠ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2083/1992.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
  Το εδ. γ της παρ. 9 της περ. ΣΤ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε σε περ. Δ με το εδ. α της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994, τροποποιείται ως εξής: Η πράξη του πρύτανη για το διορισμό και τη μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ούτε να εκτελεσθεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την άσκηση του ελέγχου αυτού, εφόσον κριθεί νόμιμη, ή μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση..
Άρθρο Άρθρο3
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997.
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Οι πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή πρώην Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και των λοιπών ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1865/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1966/1991, απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής. Με την Ίδια απόφαση οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ1 κληρικών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του με αριθμ. 62/1975 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 266 Α), που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της περ.1 της παρ. Β του άρθρου 7 του ν. 349/1976 περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, (ΦΕΚ 149 Α), προστίθεται μία (1) θέση ιερέως εφημερίας του ιδίου κλάδου.
Άρθρο Άρθρο11 "Ειδικό επίδομαιδιωτικών εκπαιδευτικών"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
2.  
  Για την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών στους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου από τους ιδιοκτήτες των σχολείων, για τις χρονικές περιόδους μέχρι 31.5.1992 στο ακέραιο, εφόσον δεν έχουν υποκύψει σε πενταετή παραγραφή και από 1.6.1992 μέχρι 31.12.1992 κατά το ήμισυ, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. 2028566/4431/0022/26.4.1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 321 Β΄/8.5.1996).Η προβλεπόμενη από την απόφαση αυτή πρώτη δόση καταβάλλεται την 1.2.1997.
Άρθρο Άρθρο12 "Διορισμός εκπαιδευτικώνκλάδου Πληροφορικής"
1.  
  Στις περιπτώσεις που, μετά την κατανομή των θέσεων διορισμού εκπαιδευτικών κατ έτος στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), εξαντλούνται οι διοριστέοι του ενός κλάδου, ο αριθμός των διοριζομένων συμπληρώνεται από υποψηφίους για διορισμό του άλλου κλάδου.
2.  
  Εγγραφή υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών στους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με τα προσόντα των στοιχείων β, γ, και δ του άρθρου 1 του π.δ/τος 118/1995 και των στοιχείων β και γ του άρθρου 2 του ίδιου π.δ/τος, καθώς και υποψηφίων που έχουν πτυχίο καθηγητικών σχολών θετικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., με προϋπηρεσία εισηγητή σε σεμινάρια πληροφορικής των επιστημονικών τους ενώσεων, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών αθροιστικά, είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο για τους έχοντες αποκτήσει τα προσόντα αυτά το αργότερο μέχρι 31.12.1996. Από το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία στη δημόσια εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων των αντίστοιχων κλάδων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση.
3.  
  Από το σχολικό έτος 1997-1998 ο αριθμός των εισαγομένων στην ΠΑΤΕΣ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. υποψήφιων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η εισαγωγή αυτών γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων. Η παρούσα ρύθμιση δεν αποκλείει την εισαγωγή στην ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδιωτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων.
4.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την εισαγωγή στην ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. υποψηφίων για διορισμό στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολογίας, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων.
5.  
  Το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., όπου αυτό απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις ως προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να αντικατασταθεί με πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης που απονέμεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Α.Ε.Ι.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Το κατά τις κείμενες διατάξεις ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών, αυξάνεται για κάθε βαθμίδα κατά ίσο αριθμό ετών και μέχρι επτά (7) έτη, για υποψήφιους επιστήμονες που έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, μετά την κτήση διδακτορικού διπλώματος, σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο Άρθρο14 "Διορισμός εκπαιδευτικών στους κλάδους ΠΕ9 και ΠΕ13"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 68 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α).
2.  
  Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις των κλάδων ΠΕ9 και ΠΕ13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 67 Α) του έτους 1997 προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν σειρά διορισμού και παραλείφθηκαν εξαιτίας της εφαρμογής του καταργούμενου άρθρου 68 του ν. 2413/1996.
Άρθρο Άρθρο15 "Αυτοδύναμη λειτουργία Α.Ε.Ι., Σχολών και Τμημάτων"
1.  
  Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα τέσσερα (4) Τμήματά τους ή το σύνολο των Τμημάτων τους, αν ο αριθμός τους είναι μικρότερος από τέσσερα. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις κινείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρυτανικών Αρχών και Συγκρότησης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με το διορισμό των Πρυτανικών Αρχών και τη Συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτήν διατάξεις.
2.  
  Σχολές των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) από τα Τμήματα τους.
3.  
  Τμήματα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: ί) διορισμού εννέα (9) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα (4) στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και οπωσδήποτε τα δύο εξ αυτών στη βαθμίδα του Καθηγητή και Ν) εγγραφής φοιτητών. Από την τελευταία αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα Γενικά Τμήματα. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις κινείται κατά περίπτωση από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο της Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
4.  
  Η θητεία των πρώτων εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, προσαυξημένη με το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτείται για τη λήξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους της εκλογής τους.
5.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή στα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος λειτουργούντα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι., Σχολές και Τμήματα, καταργουμένων των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων, με εξαίρεση το κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2083/1992 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
6.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο Άρθρο16 "Εκπαιδευτικό ΠροσωπικόΤ.Ε.Ι."
1.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), επέρχονται από την έναρξη ισχύος του οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Στην παράγραφο 1 μεταξύ των λέξεων κάλυψη εκπαιδευτικών προστίθεται η λέξη πρόσκαιρων»
 2. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:
 3. ¦γ) Η διαδικασία που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση α εφαρμόζεται για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών ολόκληρου του διδακτικού έτους ή μόνο του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου.
 4. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθενται σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως.
 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου..
 6. Η παράγραφος 4β αντικαθίσταται ως εξής:
 7. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχο της ειδικότητας της θέσης που προκηρύσσεται και πέντε (5) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου σε χώρους εφαρμογής.
 8. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ι., πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται και τρία (3) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος σε χώρους εφαρμογής.
 9. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ερευνητική δραστηριότητα συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα..
 10. Στην παράγραφο 4 στο τέλος της περίπτωσης ε προστίθενται τα ακόλουθα:
 11. Προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών με ελλιπή προσόντα, προηγούνται στην επιλογή οι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος, όπως αυτό προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση α..
 12. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθενται περιπτώσεις στ και ζ ως εξής:
 13. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.
 14. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά τυχόν προηγούμενη θητεία του με οποιαδήποτε σχέση στο Ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.. στ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 15. 5.
 16. Σε περίπτωση που υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, αποφασίζει για την ένταξη ο Διευθυντής της Σχολής ή ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. εάν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές..
 17. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων.
 18. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-01-30 Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/2028566/4431/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2028566_4431_0022 1996
ΝΟΜΟΣ 1976/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/349 1976
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις. 1993/2174 1993
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/147 1976
Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1995/118 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 1997/299 1997
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1998/32 1998
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Ίδρυση τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατάργηση του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών. 1999/201 1999
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/165 2001
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2001/367 2001
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/85 2013