ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2458

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Συνιστάται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) αυτοτελής Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, αποκαλούμενος εφεξής για συντομία Κλάδος. 2.Σκοπός του Κλάδου είναι η χορήγηση κύριας σύνταξης στα πρόσωπα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο σε περίπτωση γήρατος και αναπηρίας και στα μέλη της οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου. 3.Ο Κλάδος έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Γ.Α.. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός του Κλάδου περιλαμβάνονται αυτοτελώς στο γενικό Προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Ο.Γ.Α.. Το ποσοστό συμμετοχής του Κλάδου στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α.. 4.Η λειτουργία του Κλάδου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1998. 5.Ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών, που συνεστήθη με το ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α), καταργείται από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχός του. Άρθρο 2 Ασφαλισμένοι Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., η ασφάλιση είναι υποχρεωτική 14 Φεβρουαρίου 1997 για τον ένα εκ των συζύγων ύστερα από κοινή δήλωσή τους. Αν δεν υποβληθεί η παραπάνω κοινή δήλωση, η ασφάλιση χωρεί υποχρεωτικά και για τους δύο συζύγους. Ειδικά, οι μοναχοί και οι μοναχές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1390/1973 (ΦΕΚ 103 Α) υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου προαιρετικά. Οι μοναχοί και οι μοναχές ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του Ο.Γ.Α., χωρίς την προϋπόθεση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Η υπαγωγή στην ασφάλιση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα πριν από το θάνατο ή την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία. Η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Άρθρο 3 Πόροι Πόροι του Κλάδου είναι: α. Η μηνιαία ατομική εισφορά ασφαλισμένων, που ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. β. Η κρατική εισφορά για τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου πρόσωπα, υπολογιζόμενη μηνιαίως επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4, στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι. Το ποσοστό της κρατικής εισφοράς ορίζεται σε 14% και το ποσό της αποδίδεται στον Κλάδο απολογιστικά εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Ο τρόπος απόδοσης της εισφοράς του Κράτους ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. γ. Η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών του Κλάδου, καθώς και κάθε πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 4 1.Καθορίζονται επτά ασφαλιστικές κατηγορίες με τα παρακάτω ποσά, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές: 1η κατηγορία Ποσό κατηγορίας 96.000 δρχ. 2η 119.000 3η 143.200 4η 176.700 ¦ 5η 210.300 6η 243.900 · 7η 277.400 2.Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται, με δήλωση τους, σε μία από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες. Εάν δεν υποβάλουν σχετική δήλωση, η κατάταξη γίνεται στην 1η κατηγορία. Είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας με δήλωση του ασφαλισμένου που ισχύει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της έτους. 3.Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κατ έτος με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων αρχής γενομένης από 1.1.1997. 4.Η είσπραξη των εισφορών των ασφαλισμένων ενεργείται και αποδίδεται στον Ο.Γ.Α. από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και με εντολή της από τις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, καθώς και από τα κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 οριζόμενα όργανα. 5.Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαχειριστική εξυπηρέτηση του Κλάδου από την Α.Τ.Ε.. Άρθρο 5 1.Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, β) έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολή εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών. Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 2.Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης του ν. 1745/1987 για όσους ασφαλιστούν στον Κλάδο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδρομών στον Κλάδο, για όλες τις κατηγορίες συντάξεων. Άρθρο 6 1.Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης, της υπαγωγής στην ασφάλιση, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη. 2)Έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε (5) ετών, από τα οποία δυο (2) έτη μέσα στην πενταετία που προηγείται του έτους που έγιναν ανάπηροι ή έχουν πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση μέχρι του χρόνου επέλευσης της αναπηρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος. 2.Για τη διαπίστωση της αναπηρίας του ασφαλισμένου γνωμοδοτούν οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες, εκτός από τη διαπίστωση της φύσεως των αιτιών, της εκτάσεως και της διάρκειας της σωματικής ή της πνευματικής παθήσεως του ασφαλισμένου, αποφαίνονται και για την επίδραση αυτών στην καθολική ικανότητα του για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματος του ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής. 3.Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, παρατείνεται δε με την ίδια διαδικασία και για τον εκάστοτε οριζόμενο από τις υγειονομικές επιτροπές χρόνο ανικανότητας. Η σύνταξη λόγω αναπηρίας μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύσουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη. Η σύνταξη λόγω αναπηρίας καθίσταται αυτοδικαίως οριστική όταν ο συνταξιούχος: 1)Έχει συμπληρώσει το 55ο· έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές. 2)Έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές. 3)Έχει συμπληρώσει συνεχή 12ετία συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 4)Έχει συμπληρώσει 20ετή διακεκομμένη συνταξιοδότηση, αλλά από τριετίας συνεχή, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας 1.Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδοτήσεως, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α.. 2.Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας, αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Άρθρο 8 1.Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρα 6 παράγραφος 1 και 7 του παρόντος νόμου, για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δικαιούνται σύνταξη: α) ο επιζών σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α. ή εφόσον δεν απασχολείται σε άλλη εργασία πλην της υπαγομένης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., β) τα προστατευόμενα παιδιά, εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα και προκειμένου για γυναίκα και τα φυσικά αυτής τέκνα με την προϋπόθεση ότι: ι) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή ιι) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. 2.Δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου που έχουν ή αποκτούν παράλληλα δικαίωμα συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α., λόγω γήρατος ή αναπηρίας, βάσει του ν. 4169/1961, του ν.δ/τος 4575/1966 ή του παρόντος νόμου, δικαιούνται να επιλέξουν τη μία από τις συντάξεις αυτές. 3.Το δικαίωμα σύνταξης των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσώπων καταργείται: α) με το θάνατο τους, β) με την τέλεση γάμου κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό δίκαιο, γ) με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας ή παύση της ανικανότητας για εργασία προκειμένου περί παιδιών. Άρθρο 9 1.Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος. Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον ή τη μη συνταξιοδοτούμενη σύζυγο από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α. ή τον ή τη μη εργαζόμενη σύζυγο σε άλλη εργασία, πλην της υπαγόμενης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., που ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Προσαυξάνεται επίσης με επίδομα τέκνων, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α. ή του Κλάδου. Η προσαύξηση αυτή παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εφόσον ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. ή του Κλάδου, η προσαύξηση χορηγείται κατ επιλογή τους στον ένα των συζύγων. 2.Το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τους συνταξιούχους αναπηρίας από κοινή νόσο ή εξωεργατικό ατύχημα και σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τους συνταξιούχους από εργατικό ατύχημα. 3.Ειδικά για τους δικαιούχους σύνταξης που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τόσο στον Κλάδο, όσο και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του Κλάδου υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και για το χρόνο Ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1745/1987. Το ποσό της καταβλητέας σύνταξης του Κλάδου αποτελείται από το άθροισμα των δύο αυτών ποσών. 4.Οι συνταξιούχοι του Κλάδου δικαιούνται δώρου Χριστουγέννων ίσου προς το ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης και Πάσχα, καθώς και θερινού επιδόματος ίσων προς το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης. 5.Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη δεκάδα δραχμών. 6.Τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου και των κατώτατων ορίων αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και από την ίδια με εκείνες ημερομηνία. 7.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Κλάδου. Το ποσό της προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας δεν μπορεί να· είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλεται μόνο αν ο συνταξιούχος δεν δικαιωθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 του π.δ/τος 334/1988 (ΦΕΚ 154/1988) προσαύξηση, ως συνταξιούχος αναπηρίας του Ο.Γ.Α.. 8.Οι διατάξεις της νομοθεσίας του Ο.Γ.Α., που αφορούν την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος σύνταξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπει το άρθρο 16, εφαρμόζονται ανάλογα και στον Κλάδο. Άρθρο Άρθρο 10 Υπολογισμός σύνταξης λόγω θανάτου 1.Το ποσό της σύνταξης των κατά το άρθρο 8 το παρόντος νόμου μελών οικογενείας υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας ή θα εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος από τον Κλάδο και ορίζεται: α) για το χήρο ή τη χήρα σε ποσοστό 50%, β) για κάθε παιδί σε ποσοστό αυτής 25%. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, εκτός αν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς. 2.Το συνολικό ποσό της σύνταξης το οποίο δικαιούνται λόγω θανάτου ο ή η σύζυγος και τα τέκνα δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 100% της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100%, οι συντάξεις των μελών οικογενείας μειώνονται αναλόγως. Άρθρο Άρθρο 11 Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών πρόσθετης ασφάλισης 1.Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, τα οποία είχαν τις προϋποθέσεις εγγραφής στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς της πρόσθετης ασφάλισης του ν. 1745/1987, αλλά παρέλειψαν να προβούν στις σχετικές ενέργειες, μπορούν με αίτηση τους, που θα υποβληθεί μέχρι την 31.12.1999, να ζητήσουν να καταβάλουν εισφορές για όλον το μέχρι την 31.12.1997 χρόνο, κατά τον οποίο ήταν υπακτέοι στην πρόσθετη ασφάλιση αγροτών. 2.Οι καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετης ασφάλισης αγροτών των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται από τους υπόχρεους είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, εντός τριμήνου από την ειδοποίηση της σχετικής οφειλής είτε σε δόσεις. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζονται με το προβλεπόμενο από το άρθρο 16 του παρόντος νόμου προεδρικό διάταγμα. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ποσό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη του χρόνου καταβολής τους. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται ανάλογα για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς πρόσθετης ασφάλισης αλλά έχουν καθυστερήσει την καταβολή των οικείων εισφορών. Άρθρο Άρθρο 12 Καταβολή σύνταξης Ο.Γ.Α. 1.Οι καθιστάμενοι συνταξιούχοι του Κλάδου μέχρι του έτους 2002, περιλαμβανομένου, δικαιούνται παραλλήλως και πλήρη την προβλεπόμενη από το ν. 4169/1961 και το ν.δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, συνταξιοδοτική παροχή, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 2.Για τους ασφαλισμένους, που αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο από το έτος 2003 μέχρι το έτος 2026, το ποσό της παραπάνω σύνταξης του Ο.Γ.Α.. όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται, ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα: Έτος έναρξης συνταξιοδότησης Ποσοστό μείωσης σύνταξης ν.4169/1961 και ν.δ/τος 4575/1966 2003 4% 2004 8% 2005 12% 2006 16% 2007 20% 2008 24% 2009 28% 2010 32% 2011 36% 2012 40% 2013 44% 2014 48% 2015 52% 2016 56% 2017 60% 2018 64% 2019 68% 2020 72% 2021 76% 2022 80% 2023 84% 2024 · 88% 2025 92% 2026 96% 3.Οι ασφαλισμένοι των οποίων η συνταξιοδότηση από τον Κλάδο θα αρχίσει από 1.1.2027 και εφεξής δεν δικαιούνται σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. κατά τις διατάξεις του ν. 4169/1961. 4.Ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α., οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 ή καθίστανται ανάπηροι μετά την ημερομηνία αυτή, δεν δικαιούνται τη συνταξιοδοτική παροχή που προβλέπεται από το ν. 4169/1961 και το ν.δ. 4575/1966 με την επιφύλαξη των καθοριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5.Τα ποσά των συντάξεων του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961), όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α), αυξάνονται από 1.1.1997 κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της περιόδου 1.9.1995 μέχρι 31.12.1996. 6.Τα ποσά των συντάξεων του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961), καθώς και τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης (ν. 1745/1987) αναπροσαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 1997 και εφεξής κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους που αφορά την αναπροσαρμογή, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται και το καταβλητέο από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της αυξήσεως ημερολογιακού έτους διορθωτικό ποσό που τυχόν προκύπτει, λόγω διαφοράς μεταξύ του καθορισθέντος και του πραγματικού ποσοστού αυξήσεως του παραπάνω δείκτη. 7.Στους δικαιούχους της σύνταξης του ειδικού λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/ 1982 (ΦΕΚ 128 Α) και του ν. 2079/1992, άρθρο 23 (ΦΕΚ 142 Α), που συμπληρώνουν μετά την 31.12.2002 τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χορηγείται το ποσό σύνταξης το οποίο καταβάλλεται κάθε φορά στους καταστάντες μέχρι του έτους 2002 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. (ν.4169/ 1961). Άρθρο Άρθρο 13 Διαδοχική ασφάλιση 1.Οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή μεταξύ του καταργούμενου κλάδου πρόσθετης ασφάλισης και των άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον κλάδο αυτόν δεν θεωρήθηκε ως χρόνος διαδρομών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. 2.Επίσης, οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων κύριας ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο διανυθείς χρόνος στον καταργούμενο κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. εφόσον θεωρήθηκε ως διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. 3.Στην περίπτωση που οι κλάδοι των παραγράφων 1 και 2 είναι συμμετέχοντες, τόσο ο απονέμων οργανισμός. όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες οργανισμοί υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία τους βάσει του συνολικού χρόνου ασφάλισης και προσδιορίζουν το τμήμα που τους βαρύνει ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή τους. Το άθροισμα των τμημάτων της σύνταξης αποτελεί το συνολικό ποσό αυτής που καταβάλλεται στο δικαιούχο από τον απονέμοντα οργανισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περί κατωτάτων ορίων διατάξεις. 4.Η απόδοση των οφειλόμενων ποσών στον απονέμοντα φορέα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 10 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α). Άρθρο Άρθρο 14 Παροχές ασθένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων 1.Στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., καθώς και στα μέλη της οικογένειας τους χορηγούνται παροχές ασθένειας σε είδος. Πόροι για την κάλυψη των σχετικών δαπανών είναι η εισφορά ασφαλισμένου και συνταξιούχου, που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η κρατική επιχορήγηση. Με κανονισμό, που εκδίδεται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., ορίζονται το είδος, η έκταση, ο χρόνος έναρξης, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης των παραπάνω παροχών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. να εξυπηρετούνται και από τις υπηρεσίες περίθαλψης του Ι.Κ.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να αποδίδει ο Ο.Γ.Α. στο Ι.Κ.Α.. 2.Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ασθενείας ποσοστού 1,5% επί του ποσού των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες κατατάσσονται κάθε φορά σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού. Από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς αυτής εξαιρούνται οι μοναχοί και οι μοναχές, το δε ποσό της δαπάνης βαρύνει τον Κρατικό Προύπολογισμό. Η εισφορά αυτή, που ισχύει από 1.1.1998, συνεισπράττεται υποχρεωτικά με την εισφορά του Κλάδου Κύριας Σύνταξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί. 3.Οι συντάξεις του Ο.Γ.Α. του ν. 4169/1961, οι συντάξεις του ειδικού λογαριασμού συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1582 (ΦΕΚ 128 Α), οι συντάξεις πρόσθετης ασφάλισης του ν. 1745/ 1987, οι συντάξεις του ν.δ/τος 4575/ 1966 και οι κατά τον παρόντα νόμο συντάξεις υπόκεινται σε παρακράτηση 4% μηνιαίως επί του συνολικού ποσού τους από 1.1.1998. Από την ίδια ημερομηνία χορηγείται αύξηση 4% επί του ποσού των συντάξεων του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) 4.Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν έσοδο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4169/1961 Λογαριασμού Κλάδου Ασθένειας. 5.Προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. αποτελεί η απογραφή στον Κλάδο και η καταβολή τυχόν ληξιπρόθεσμων εισφορών σύνταξης και ασθένειας. Τα βιβλιάρια υγείας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.1998. 6.Επί προβαλλομένης οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή των παραπάνω εισφορών, αποφαίνεται για την ανανέωση ή μη του βιβλιαρίου υγείας τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ο.Γ.Α., της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή, η οποία συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας, με διετή θητεία, κρίνει ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και δήλωση του ν. 1599/1986 περί της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, περιλαμβανομένων και αυτών που τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει για το έτος έκδοσης της, εντός του οποίου δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, η γραμματειακή εξυπηρέτηση, η αμοιβή των μελών και των γραμματέων και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των Επιτροπών. Άρθρο Άρθρο 15 Βεβαιώσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών 1.Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί εξοφλήσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές προς τον Κλάδο, προκειμένου να τύχουν δανειοδοτήσεως από τραπεζικά ιδρύματα ή επιχορηγήσεως ή επιδοτήσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται στον Κλάδο.2. Για την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως ή οποιασδήποτε χρήσεως αγροτικού μηχανήματος απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμιων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές προς τον Κλαδο. 3.Οι παραπάνω βεβαιώσεις ισχύουν μέχρι του τέλους του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν. 4.Στις περιπτώσεις δανειοδότησης, επιχορήγησης ή επιδότησης της παρ. 1 είναι δυνατή η μη προσκόμιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των οφειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδεται στον Ο.Γ.Α.. Άρθρο Άρθρο 16 Εξουσιοδοτήσεις 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., εγκρίνεται ή τροποποιείται το κατασταστικό του Κλάδου, με το οποίο καθορίζονται: 1)Ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξη ς των εισφορών και γενικότερα των πόρων, που προβλέπονται από το άρθρο 5, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων, τα αρμόδια για είσπραξη των εισφορών όργανα, εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4, καθώς και η αμοιβή τους. 2)Ο χρόνος καταβολής εισφορών και οι συνέπειες από τη μη καταβολή ή μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών. 3)Τα αρμόδια για την απονομή των συντάξεων όργανα και η διαδικασία απονομής των συντάξεων. 4)Ο τρόπος διαχείρισης των πόρων και της αξιοποίησης των κεφαλαίων του Κλάδου. 5)Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού του Κλάδου. 2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), καταρτίζεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται ο Κανονισμός διαρθρώσεως των υπηρεσιών του Ο.Γ. Α. ΆρθροΤο άρθρο 7 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου Συγχρηματοδότηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ή από άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους ανθρώπινους πόρους εθνικού και περιφερειακού σκέλους του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των Καινοτομικών Προγραμμάτων του άρθρου 6 του Κανονισμού ΕΚ Τ. αριθμ. 2084/93. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής είναι η έγκριση των αντίστοιχων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματειών που αναφέρονται σ αυτή την παράγραφο δεν θίγονται. 2.Για προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το Ε.Κ.Τ. ή από άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις Δ.Ε.Κ.Ο., τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται ή χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τους δήμους ή τις κοινότητες, εφόσον δεν έχουν συστήσει εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, το μέρος της εθνικής συμμετοχής καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης. 3.Φορείς υλοποίησης ενεργειών των επιχειρησιακών προγραμμάτων του τομέα ανθρώπινοι πόροι του Β Κ.Π.Σ., των κοινοτικών πρωτοβουλιών, των καινοτομικών προγραμμάτων του άρθρου 6 του Κανονισμού Ε.Κ.Τ. αριθμ. 2084/93, που έχουν συσταθεί με οποιαδήποτε νομική μορφή του Αστικού Κώδικα ή του Εμπορικού Νόμου από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τους δήμους ή τις κοινότητες, τα επιμελητήρια ή τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών, που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις ή τα Κ.Ε.Κ., οποιασδήποτε νομικής μορφής κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δύνανται να χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται κατά το μέρος της εθνικής συμμετοχής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών. Προϋπόθεση για την παροχή της εθνικής συμμετοχής είναι η έγκριση για την υλοποίηση προγραμμάτων από την αρμόδια εθνική αρχή διαχείρισης. 4.Ειδικά για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, τους φορείς, οι οποίοι τελικά δεν συγχρηματοδοτήθηκαν από τις Γενικές Γραμματείες Λαϊκής Επιμόρφωσης. Ισότητας των Φύλων, Νέας Γενιάς, Απόδημου Ελληνισμού και Αθλητισμού, καθώς και για τους άλλους δημόσιους φορείς πλην των Δ.Ε.Κ.Ο., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ν.Π.Ι.Δ. που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον υλοποίησαν προγράμματα ενεργειών του 1995, ανεξάρτητα από το χρόνο υλοποίησης τους, το μέρος της εθνικής συμμετοχής καλύπτεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5.Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης της εθνικής συμμετοχής καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και για τις Γενικές Γραμματείες από τα Υπουργεία που τις εποπτεύουν. 6.Τα ποσά της εθνικής συμμετοχής που καταβάλλονται 1.Από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς των Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Απόδημου Ελληνισμού, ισότητας των Φύλων και Αθλητισμού, καθώς και των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού δύνανται να χρηματοδοτούνται, κατά το μέρος της εθνικής συμμετοχής με μορφή επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων, οι φορείς υλοποίησης με νομική μορφή του Αστικού Κώδικα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τα νοσοκομεία, που συγχρηματοδοτούνται από το από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποδίδονται με τη μορφή επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με δημιουργία συγκεκριμένων Σ.Α.Ε. (Συλλογική Απόφαση Έργου), τόσο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και για τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, αφού ολοκληρωθεί η διοικητική τους οργάνωση. 7.Οι προϋποθέσεις εγκρίσεως των Προγραμμάτων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο Άρθρο 18 Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 4. Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ανωτέρω ασφάλιση υπολογίζονται με βάση το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται για τις ώρες του προγράμματος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του προγράμματος και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε το εκπαιδευτικό επίδομα. Θέση εργοδότη έναντι του Ι.Κ.Α., με όλες τις απορρέουσες από τη νομοθεσία του Ιδρύματος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος. Οι παροχές του κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. αφορούν ατομικά τον ασφαλισμένο και χορηγούνται από την πρώτη ημέρα παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι το πέρας αυτού. Η ασφάλιση αυτή δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την καταβολή των επιδομάτων που χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους στα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα. Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις όλοι όσοι παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εγκρίθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και ασφαλίστηκαν σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 του άρθρου 7 της απόφασης 115373/11.11.94 (ΦΕΚ 854 Β) του Υπουργού Εργασίας. Άρθρο 19 1.Ασφαλισμένοι που απολύθηκαν από το έτος 1992 μέχρι σήμερα, χωρίς υπαιτιότητα τους, από την επιχείρηση ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε., που λειτουργούσε στην Πάτρα, Χαλκίδα και Αθήνα και τελούσε υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ν. 1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2001/1991, δικαιούνται να επιδοτηθούν εκτάκτως λόγω ανεργίας, εφόσον συμπληρώνουν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Έχουν την ιδιότητα του ανέργου, όπως αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στην ειδική επιδότηση ανεργίας η καταστούν άνεργοι εντός του έτους 1997, λόγω απόλυσης από την παραπάνω επιχείρηση, στην οποία είχαν προσληφθεί για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης. 2)Οι άνδρες έχουν συμπληρώσει το 54ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 49ο έτος της ηλικίας τους. 3)Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.200 ημέρες ασφάλισης. 2.Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δικαιούνται ειδικής επιδότησης ανεργίας μέχρι τη συνταξιοδότηση τους και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα έξι (36) μηνών, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 3.Το ημερήσιο επίδομα είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το βασικό ημερήσιο επίδομα του κοινού ανέργου. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης συνεχίζεται η ασφάλιση στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν οι εργαζόμενοι μέχρι την απόλυση τους, για τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας κατ έτος ειδικής επιδότησης. 4.Μετά τη λήξη της έκτακτης επιδότησης ανεργίας και εφόσον εξακολουθούν να είναι άνεργοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν και εργαζόμενοι μέχρι την απόλυση τους, για τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας για κάθε έτος. 5.Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 3 και 4 βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ., υπολογιζόμενων επί του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτό προσαυξάνεται λόγω οικογενειακών βαρών και χρόνου προϋπηρεσίας του επιδοτουμένου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί επιδότησης των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. 6.Τα ποσά που απαιτούνται για την ειδική επιδότηση ανεργίας του παρόντος άρθρου βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Ο.Α.Ε.Δ, και κατά το ήμισυ τον προϋπολογισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Άρθρο 20 1.Καθιερώνεται κατάλογος συνταγογραφομένων ιδιοσκευασμάτων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθενείας, ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή. Ο ανωτέρω κατάλογος εγκρίνεται και αναθεωρείται κατ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας καιΕμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση Ειδικής Επιτροπής που συστήνεται με απόφαση των ίδιων Υπουργών στον Ε.Ο.Φ.. 2.Η Ειδική Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται από δύο καθηγητές ή αναπληρωτές των σχολών επιστημών υγείας των Α.Ε.Ι., ένα γιατρό με βαθμό διευθυντή, του Ε.Σ.Υ. και ένα φαρμακοποιό, με προϋπηρεσία άνω των πέντε ετών στο Ε.Σ.Υ. και από ένα γιατρό ή φαρμακοποιό του Ε.Ο.Φ., του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α., που ορίζονται από τις διοικήσεις τους. Για καθένα από τα μέλη ορίζεται αντίστοιχα και αναπληρωτής. Πρόεδρος ορίζεται ένας εκ των δύο καθηγητών. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση καταλόγου συνταγογραφομένων φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, με αντικειμενικά κριτήρια, όπως η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους, η ανεκτικότητα και ασφάλεια, το μέσο κόστος ημερήσιας θεραπείας, η χορήγησή τους από τις κοινωνικές ασφαλίσεις άλλων χωρών και κάθε άλλο κριτήριο κατά τη γνώμη της Επιτροπής. 3.Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Επιτροπή Ενστάσεων, αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Κ.Ε.Σ.Υ. με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο, τον πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο, το γενικό διευθυντή κοινωνικών ασφαλίσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αναπληρωτή το διευθυντή ασφάλισης ασθενείας και μητρότητας, το γενικό διευθυντή Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αναπληρωτή το διευθυντή της διεύθυνσης φαρμάκων και φαρμακείων του ίδιου Υπουργείου, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με αναπληρωτή που ορίζεται από τη διοίκηση του Συλλόγου, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν καθηγητή φαρμακευτικού τμήματος των σχολών επιστημών υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Σ.Υ.. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόμενων παρασκευαστών ή αντιπροσώπων. των οποίων ιδιοσκευάσματα δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Οι αποφάσεις της έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την ειδική επιτροπή. 4.Σε όλα τα μέλη και στους γραμματείς των Επιτροπών των παρ. 2 και 3 καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, η οποία δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 3 του ν. 1256/1982 και 18 του ν. 1505/1984, βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) και τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ.. Το ύψος της αποζημίωσης και η αναλογία της δαπάνης που θα βαρύνει το Λ.Β.Κ.Α. και τον Ε.Ο.Φ. θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας. 5.Οι όροι λειτουργίας των Επιτροπών, η διαδικασία εγκρίσεως ή απορρίψεως των ιδιοσκευασμάτων, η γραμματειακή εξυπηρέτηση τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 6.Κατά την πρώτη εφαρμογή του καταλόγου συνταγογραφομένων ιδιοσκευασμάτων και για την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ.1 θα ληφθεί υπόψη η εισήγηση της Επιτροπής, που καταρτίσθηκε με τις αριθ. Φ7/οικ.391/13.3.96 και Φ7/οικ.520/5.4.96 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 7.Το Δημόσιο και οι φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν θα εξοφλούν συνταγές που θα περιέχουν φάρμακα μη συμπεριλαμβανόμενα στον κατάλογο, εκτός εάν συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού για την αναγκαιότητα της χορήγησης τους και με την ένδειξη αναντικατάστατο, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό του Δημοσίου ή του αρμόδιου φορέα. 8.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθιερώνεται ενιαίος τύπος συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θεσπίζονται όργανα και διαδικασίες ελέγχου της φαρμακευτικής περίθαλψης και καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών φορέων, φαρμακοποιών και των θεραπόντων ιατρών, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους. Άρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α) 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 147.4/1984 (ΦΕΚ. Α 128) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων του Επιμελητηρίου διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, κάθε τρία (3) χρόνια, ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια, με την επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 7 του π.δ/τος 334/1985, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία. Η ημέρα διεξαγωγής τους προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει, επίσης την ημέρα διεξαγωγής ολικής ή μερικής επαναληπτικής εκλογής, είτε σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης είτε στην περίπτωση ματαίωσης της ψηφοφορίας, σε ορισμένο εκλογικό τμήμα, για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο. Ως αφετηρία της τριετούς θητείας των οργάνων λογίζεται η ημέρα εγκατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να προκηρύξει εγκαίρως τις εκλογές, ώστε αυτές να διεξαχθούν εντός του τελευταίου μήνα της θητείας του. 2.Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1474/1984, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως ακολούθως: 4.Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να μετατίθεται μέχρι πέντε (5) μήνες κατ ανώτατο όριο είτε σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απ αυτόν δίμηνο συμπίπτει με το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών είτε σε περιπτώσεις που συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι καθιστώντες αδύνατη ή δυσχερέστατη τη διεξαγωγή των εκλογών. Για τη μετάθεση αυτή του χρόνου των εκλογών απαιτείται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Με την ίδια υπουργική απόφαση μετατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της. 5.Η θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 11ης Ιουνίου 1993 παρατείνεται μέχρι την εγκατάσταση των νέων οργάνων του, που θα αναδειχθούν από τις επικείμενες εκλογές, των οποίων ως ημέρα διεξαγωγής ορίζεται η 11.5.1997. Όλες οι πράξεις των προαναφερόμενων οργάνων, οι οποίες ενεργούνται εντός της ως άνω παράτασης, λογίζονται ως γενόμενες εντός της θητείας τους. Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α) 1.Το άρθρο 4 του ν. 2346/1995 τροποποιείται ως εξής: 1)Στο τέλος του εδαφίου ι του σημείου Γβ της παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση και τους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. 2)Στο τέλος του σημείου Ε της παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία, που μετακινούνται από δέκα (10) μέχρι τριάντα (30) χιλιόμετρα, αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, σποροπαραγωγής γεωργικής μέριμνας και εφαρμογών και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εκάστοτε ελέγχων της αρμοδιότητάς τους και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους. 2.Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 2345/1995. Άρθρο 23 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-02-14 Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/15
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2004/3250 2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης. 2006/3457 2006
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. 2014/4302 2014
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων[...]" 2018/4529 2018
Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών. 1998/78 1998
Καθιέρωση ενιαίου εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 1998/88 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1998 «Καθιέρωση εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς» (Α’ 82). 1999/100 1999
Συμπλήρωση της περίπτωσης ε του άρθρου 5 του π.δ/τος 67/2000 Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α. 58)» όπως τροποποιήθηκε και ισχ[...]" 2001/137 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α’ 58)». 2001/8 2001
Συμπλήρωση του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α΄ 58)». 2003/149 2003
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους. 2005/191 2005
Περί αντικαταστάσεως της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α’ 72)». 2006/194 2006
Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων. 2008/121 2008