Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Λουγκάνο στις 16 Σεπτεμβρίου 1988. Η Ελλάδα, κατ εφαρμογή του άρθρου Ιβ του συνημμένου στη Σύμβαση πρωτοκόλλου αρ. 1, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην αναγνωρίζει και εκτελεί αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη-, εάν η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους προελεύσεως βασίζεται, κατ εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 1β της σύμβασης, αποκλειστικά στην ύπαρξη κατοικίας του εναγομένου στο κράτος προελεύσεως και το ακίνητο βρίσκεται στην Ελλάδα. Το πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗγια τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσειςπου έγινεστο ΛουγκάνοστιςΣεπτεμβρίουΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ για την ενίσχυση στο έδαφος τους της έννομης προστασίας των προσώπωνπου είναι εγκατεστημένα σαυτό,ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό να καθορισθεί η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων τους, να διευκολυνθεί η αναγνώριση και να καθιερωθεί ταχεία διαδικασία για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των αποφάσεων, των δημοσίων εγγράφων και των δικαστικών συμβιβασμών,ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των μεταξύ τους δεσμών, που στον οικονομικό τομέα έχουν κατοχυρωθεί με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, που έχουν συναφθεί μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της. Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με τις συμβάσεις προσχωρήσεως κατά τις διαδοχικές διευρύνσειςτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΙΣΘΕΙ ΟΤΙ η επέκταση των αρχών της συμβάσεως αυτής στα κράτη μέρη του παρόντος κειμένου θα ενισχύσει τη νομική και οικονομική συνεργασία στην Ευρώπη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν· την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ με αυτό το πνεύμανα συνάψουντην παρούσα σύμβαση και ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆρθροΗ παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Δεν καλύπτει ιδίως φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της : ι 1.ηπροσωπική κατάστασηκαι ικανότητατων φυσικώνπροσώπων, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων,οι κληρονομικέςσχέσεις, 2.οιπτωχεύσεις, πτωχευτικοίσυμβιβασμοί και άλλες ανάλογες διαδικασίες, 3.ηκοινωνική ασφάλιση,4.η διαιτησία.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Τμήμα Ι Γενικέςδιατάξεις ΆρθροΜε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμβάσεως, τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους αυτού, ανεξάρτητα από την ι9αγένειάτους . Τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια του κράτους στο οποίο κατοικούν υπάγονται, στο κράτος αυτό, στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται στουςημεδαπούς. Άρθρο Άρθρο 3Τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους μπορούν να εναχθούνενώπιον των δικαστηρίων άλλου συμβαλλόμενου κράτους μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα τμήματα 2 ως 6 του παρόντος τίτλου. Δεν εφαρμόζονται σε βάρος τους, ιδίως : - στο Βέλγιο : το άρθροτου Cοde ciνil Βurgerlijk Wetbοek (Αστικού κώδικα)και του άρθρουτου Cοdejudiciaire Gerechtelijk Wetbοek (Δικονομικού κώδικα), - στη Δανία : το άρθρο 246 παράγραφοι 2 και 3 του Lον οm rettens pleje (Κώδικα πολιτικής δικονομίας), __ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : το άρθρο 23 του Ζiνilprοzessοrdnung (Κώδικα. πολιτικης δικονομίας), στην Ελλάδα: το άρθροτου Κώδικαπολιτικής δικονομίας,στη Γαλλία: τα άρθρακαιτου Cοdeciνil (Αστικούκώδικα), στην Ιρλανδία : οι διατάξεις οι σχετικές με τη διεθνή δικαιοδοσία που θεμελιώνεται σε εισαγωγικό έγγραφο της δίκης επιδιδόμενο σε εναγόμενο που βρίσκεται προσωρινάστην Ιρλανδία, -στην Ισλανδία : το άρθρο, 77 του lοg urn meδferδ einkamala i heraδi, (Κώδικα πολιτικής δικονομίας), στην Ιταλία : το άρθρο 2 και το άρθρο 4 αριθ. 1 και 2 του Cοdice di prοcedura ciνile(Κώδικα πολιτικήςδικονομίας),στο Λουξεμβούργο : το άρθρο 14 και 15 τον Cοde ciνil (Αστικού κώδικα) , στις Κάτω Χώρες : το άρθρο 126 παράγραφος 3 και το άρθρο 127 του Wetbοek νan Βurgerlijke Rechtsνοrdering (Κώδικα πολιτικής δικονομίας), στη Νορβηγία : το άρθρο 32 του tνistemalslονen (Κώδικα πολιτικης δικονομίας), στην Αυστρία : το άρθρο 99 του Jurisdiktiοnsnοrm (Νόμου περί δικαιοδοσίας), στην Πορτογαλία : τα άρθρα 65 παράγραφος 1 εδάφιο γ), 65 παράγραφος. 2 και 65Α εδάφιο (γ) του Cοdigο de Ρrοcessο Ciνil (Κώδικα πολιτικης δικονομίας) και το άρθρο 11 του Cοdigο de Ρrοcessο de Τrabalhο (Κώδικαεργατικής δικονομίας),στην Ελβετία : οι κανόνες της κατά τόπου αρμοδιότητας σε θέματα μεσεγγύησης (le fοr du lieu du sequestre/Gerichtsstand des Αrrestοrtes/fοrο del luοgο del sequestrο) κατά την έννοια του άρθρου 4 του ομοσπονδιακού νόμου για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, (lοi federale sur le drοit internatiοnal priνe/Βundesgesetz uber das Ιnternatiοnale priνatrecht/legge federale sul dirittο internaziοnale priνatο στη Φινλανδία : η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη πρόταση του τμήματος 1 του κεφαλαίου 10 του ο keudenkaymiskaari/rattegangsbalken (Κώδικα πολιτικής δικονομίας), στη Σουηδία : η πρώτη Πρότασητου άρθρουτου κεφαλαίουτου Rattegangsbalken (Κώδικας πολιτικής δικονομίας),στο Ηνωμένο Βασίλειο : οι διατάξεις οι σχετικές με τη διεθνή δικαιοδοσία που θεμελιώνεται : (α)σε εισαγωγικό έγγραφο της δίκης επιδιδόμενοσε εναγόμενοπου βρίσκεται προσωρινάστο Ηνωμένο Βασίλειο, (β)στην ύπαρξη στο Ηνωμένο Βασίλειο περιουσιακώνστοιχείων του εναγομένου, (γ)στην κατάσχεση από τον ενάγοντα περιουσιακώνστοιχείων που βρίσκονται στο ΗνωμένοΒασίλειο.Άρθρο Άρθρο 4Αν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, η διεθνής δικαιοδοσία σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος ρυθμίζεται από το δίκαιο του κράτους αυτού,με την επιφύλαξη του άρθρου 16.Κατά του εναγόμενου αυτού κάθε πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, μπορεί να επικαλεστεί στο κράτος αυτό, όπως και οι ημεδαποί, τους εκεί ισχύοντες κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας, και ιδίως εκείνους που προβλέπονται στο άρθροδεύτερη παράγραφος.Τμήμα 2 Ειδικές Βάσειςδιεθνούς δικαιοδοσίας Άρθρο Άρθρο 5Πρόσωποπου έχε ι την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους μπορεί να εναχθεί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος : 1.ως προς διαφορές εκ συμβάσεως , ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή Οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή ως προς διαφορές από ατομικές συμβάσεις εργασίας, ο τόπος αυτός είναι εκείνος όπου ο εργαζόμενος εκτελεί συνήθως την εργασία του, ή, αν ο εργαζόμενος δεν εκτελεί συνήθως την εργασία του στην ίδια πάντα χώρα, ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που τον προσέλαβε 2.ως προς υποχρεώσεις διατροφής, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο δικαιούχος της διατροφής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του ή εφόσον πρόκειται για αγωγή παρεπόμενη δίκης σχετικής με την προσωπική κατάσταση, ενώπιον του δικαστηρίου που κατά το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή έχει διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωση της δίκης αυτής, εκτός αν η διεθνής αυτή δικαιοδοσία θεμελιώνεται μόνο στην ιθαγένειαενός των διαδίκων 3.ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός4· σε περιπτώσεις αγωγής αποζημιώσεως ή αποκαταστάσεως της προτέρας καταστάσεως που θεμελιώνονται σε αξιόποινη πράξη, ενώπιον του δικαστηρίου όπου ασκείται η ποινική δίωξη, κατά το μέτρο που σύμφωνα με το δίκαιό του το δικαστήριο αυτό μπορεί να επιληφθεί της πολιτικής αγωγής 5.ως προς διαφορές σχετικές με την εκμετάλλευση υποκαταστήματος, πρακτορείου ή κάθε άλλης εγκαταστάσεως, ενώπιον του δικαστηρίου της τοποθεσίας τους 6.υπό την ιδιότητα του ως ιδρυτή/ trustee, ή δικαιούχου ενός truet που έχει συσταθεί, είτε δυνάμει νόμου, είτε γραπτά ή προφορικά με γραπτή επιβεβαίωση, ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου το trust έχει την έδρα του 7.σε διαφορές σχετικές με πληρωμή της αμοιβής που απαιτείται για την αρωγή ή τη διάσωση φορτίου ή ναύλου, ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου το εν λόγω φορτίο ή ο αντίστοιχος ναύλος : 1)έχει κατασχεθεί για να εξασφαλισθείη πληρωμήαυτή, ή 2)θα μπορούσενα είχεκατασχεθεί για το σκοπόαυτό αλλά παρασχέθηκε εγγύηση ή άλλου είδους ασφάλεια.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται παρά μόνον εφόσον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο εναγόμενος έχει δικαίωμα επί του φορτίου ή του ναύλου, ή ότι είχε τέτοιο δικαίωμα κατά το χρόνο της εν λόγω αρωγής ή διασώσεως. Άρθρο Άρθρο 6Πρόσωποπου έχει την κατοικία, του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους μπορεί επίσης να εναχθεί: 1.αν υπάρχουν πολλοί εναγόμενοι, ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας ενός από αυτούς 2.αν πρόκειται για προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή ή άλλη προσεπίκληση, ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης, εκτός αν μόνος σκοπός τους ήταν να απομακρύνουν τον εγγυητή ή τον προσεπικαλούμενο από το δικαστήριο που θα είχε διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωσήτους 3.αν πρόκειται για ανταγωγή που απορρέει από την ίδια σύμβαση ή τα ίδια -πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η κύρια αγωγή, ενώπιον του δικαστηρίου όπουείναι εκκρεμής η αγωγή αυτή* 4.ως προς διαφορές εκ συμβάσεως, εάν η αγωγή μπορεί να συνδυασθεί με μια αγωγή εναντίον του ιδίου εναγομένου σε διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματαεπί ακινήτου,ενώπιον του δικαστηρίου του συμβαλλόμενου κράτους της τοποθεσίαςτου ακινήτου.Άρθρο Άρθρο 6αΌταν, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους έχει διεθνή δικαιοδοσία για να κρίνει αγωγές αστικής ευθύνης που απορρέει από χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση πλοίου, το δικαστήριο αυτό ή κάθε άλλο του το υποκαθιστά, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού, εκδικάζει και τα αιτήματα τα σχετικά με τον περιορισμό αυτής της ευθύνης.Τμήμα 3 Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσειςασφαλίσεων Άρθρο Άρθρο 7Σε υποθέσεις ασφαλίσεων η διεθνής δικαιοδοσία ρυθμίζεται από το παρόν τμήμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 και του άρθρου 5 σημείο 5.Άρθροβ Ο ασφαλιστής που έχει την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους μπορεί να εναχθεί: 1.ενώπιοντων δικαστηρίων·του κράτους όπουέχει την κατοικία του, ή 2.σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή έχει την κατοικία του, ή 3.αν πρόκειταιγια συνασφαλιστή,ενώπιον του δικαστηρίου του συμβαλλόμενου κράτους, στο οποίο έχει εναχθείο κύριοςασφαλιστής. Όταν ο ασφαλιστής δεν έχε ι κατοικία στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, αλλά διαθέτει υποκατάστημα, πρακτορείο ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση σε συμβαλλόμενο κράτος, θεωρείται, για διαφορές σχετικές με την εκμετάλλευση τους, ότι έχει την κατοικία του στο έδαφος του κράτους αυτού. ΆρθροΟ ασφαλιστής μπορεί , επιπλέον, να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, αν πρόκειται για ασφάλιση αστικής ευθύνης, ή για ασφάλιση ακινήτων. Το ίδιο ισχύει αν η ασφάλιση αφορά από κοινού ακίνητα και κινητά που καλύπτονται από το ίδιο ασφαλιστήριοκαι η προσβολή τους οφείλεται στην ίδια αιτία. ΆρθροΣε υποθέσεις ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει. επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. Οι διατάξεις των άρθρου 7, 8 και 9 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευ9είας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή,εφόσον η ευθεία αγωγήεπιτρέπεται . Αν το δίκαιο που διέπει την ευθεία αγωγή προβλέπει την προσεπίκληση του αντισυμβαλλόμενουή του ασφαλισμένου, το ίδιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία και ως προς αυτούς.Άρθρο Άρθρο 11Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 τρίτη παράγραφος, η αγωγή του ασφαλιστή μπορεί να ασκηθεί μόνον ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο έχει την κατοικία του ο εναγόμενος, ανεξάρτητα αν είναι αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος ή δικαιούχος. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν θίγουντο δικαίωμαασκήσεως ανταγωγήςενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο είναι εκκρεμήςη κύρια αγωγήπου έχει εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος. ΆρθροΠαρέκκλισηαπό τις διατάξεις του παρόντος τμήματοςείναι δυνατή μόνο με συμφωνίες : 1.μεταγενέστερες από τη γέννηση της διαφοράς, 2.πουεπιτρέπουν στοναντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχονα προσφύγει και σε άλλα δικαστήρια εκτός από αυτά που προβλέπονται στο παρόν τμήμα,ή 3.που , έχοντας συναφθεί ανάμεσα σε. ασφαλιστή και αντισυμβαλλόμενο με κατοικία ή συνήθη διαμονή κατά το χρόνο συνάψεως της συμβάσεως στο ίδιο συμβαλλόμενο κράτος, απονέμουν διεθνή δικαιοδοσία στα δικαστήρια του κράτους αυτού, ακόμα και αν το ζημιογόνο γεγονός συμβεί στην αλλοδαπή, εκτός αν το δίκαιό του απαγορεύει τέτοιες συμφωνίες, ή 4.που έχουν συναφθεί από αντισυμβαλλόμενο χωρίς κατοικία σε συμβαλλόμενο κράτος, εκτός αν πρόκειται για υποχρεωτική ασφάλιση ή για ασφάλιση ακινήτου που κείται. σε συμβαλλόμενο κράτος, ή 5.που αφορούν ασφαλιστική σύμβαση εφόσον αυτή καλύπτει έναν ή περισσότερους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 12 α κινδύνους. ΆρθροαΟιαναφερόμενοιστο άρθροσημείοκίνδυνοιείναι οι ακόλουθοι : 1.κάθε απώλειαή ζημίασε : 1)πλοία, εγκαταστάσειςανοικτά των ακτών και στην ανοικτήθάλασσα ή αεροσκάφη,η οποία συνδέεται με τη χρησιμοποίησήτους για εμπορικούς σκοπούς , 2)εμπορεύματα, εκτός από τις αποσκευές επιβατών, κατά τη διάρκεια μεταφοράς που πραγματοποιείται με αυτά τα πλοία ή αεροσκάφη, είτε ολικάείτε σε συνδυασμό με άλλα μεταφορικάμέσα 2.κάθεείδος ευθύνης,εκτός από την ευθύνηγια σωματικέςβλάβες των επιβατών ή για απώλειαή ζημίατων αποσκευώντους 1)απότη χρησιμοποίησηή εκμετάλλευση πλοίων, εγκαταστάσεωνή αεροσκαφών,σύμφωνα με το σημείοα),στο μέτροπου το δίκαιο του συμβαλλόμενουκράτους εγγραφήςτου αεροσκάφουςδεν απαγορεύειτις συμφωνίες διεθνούς δικαιοδοσίας ως προς την ασφάλιση των κινδύνων αυτών,2)για απώλειαή ζημίαπου προκαλείταιαπό εμπορεύματα κατά τη διάρκεια μεταφοράςυπό την έννοια του σημείουβ) 3.κάθε χρηματική ζημία συνδεόμενη με τη χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση πλοίων, εγκαταστάσεων ή αεροσκαφών, σύμφωνα με το σημείο 1 α), ιδίως κάθε ζημία σχετική με το ναύλοή τη ναύλωση 4.κάθε άλλος κίνδυνος που συνδέεται προς έναν από τους αναφερόμενους στα σημείαως 3.Τμήμα 4 Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών Άρθρο Άρθρο 13Σεσυμβάσεις που ο σκοπόςτους μπορεί να θεωρηθείξένος προς την επαγγελματική δραστηριότητααυτού που τις καταρτίζει,και του αποκαλείται στη συνέχεια καταναλωτής,η διεθνής δικαιοδοσία καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος,με την επιφύλαξη του άρθρουκαιτου άρθρουσημείο:1.όταν πρόκειται. για πώληση ενσωμάτων κινητών με τμηματική καταβολή του τιμήματος,ή 2.όταν πρόκειται για δάνειο με σταδιακή εξόφληση ή για άλλη πιστωτική συναλλαγή συνδεόμενη με τη χρηματοδότηση αγοράς ενσωμάτων κινητών, ή 3.για κάθε άλλη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ενσωμάτωνκινητών αν : 1)πριναπό την κατάρτιση της συμβάσεως, έγινεστο κράτος της κατοικίαςτου καταναλωτή ειδική προσφοράή διαφήμιση,και 2)οκαταναλωτής ολοκλήρωσεστο κράτος αυτό τις απαραίτητες για την κατάρτιση της συμβάσεως πράξεις.Όταν ο αντισυμβαλλόμενος του καταναλωτή δεν έχει κατοικία στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, αλλά διαθέτει υποκατάστημα, πρακτορείο ή εγκατάσταση σε συμβαλλόμενο κράτος, θεωρείται, ως προς τις διαφορές τις σχετικές με την εκμετάλλευση τους, ότι έχει την κατοικία του στο έδαφος του κράτους αυτού. Το παρόντμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις μεταφοράς.Άρθρο Άρθρο 14Η αγωγή καταναλωτή κατά του αντισυμβαλλόμενου μπορεί να ασκηθεί, είτε ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο αντισυμβαλλόμενος είτε ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτήςΗ αγωγή του αντισυμβαλλόμενου κατά του καταναλωτή μπορεί να ασκηθεί μόνον ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής. Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα ασκήσεως ανταγωγής ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο είναι εκκρεμής η κύρια αγωγή που έχει εισαχθείσύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος. Άρθρο Άρθρο 15Παρέκκλισηαπό τιςδιατάξεις του παρόντος τμήματοςείναι δυνατήμόνο με συμφωνίες: 1.μεταγενέστερεςαπό τη γέννησητης διαφοράς,ή 2.πουεπιτρέπουν στονκαταναλωτήνα προσφύγει και σε άλλαδικαστήρια εκτός από αυτά που προβλέπονται στο παρών τμήμα,ή .3.πουέχοντας συναφθεί ανάμεσασε καταναλωτήκαι αντισυμβαλλόμενο με κατοικίαή συνήθηδιαμονή κατά το χρόνο συνάψεως της συμβάσεως στο ίδιο συμβαλλόμενο κράτος, απονέμουν διεθνή δικαιοδοσία στα δικαστήρια τον κράτους αυτού, εκτός αν το δίκαιό του απαγορεύει τέτοιες συμφωνίες.Τμήμα 5 Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία ΆρθροΑποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία, χωρίςνα λαμβάνεται υπόψη η κατοικία,έχουν : 1.1)σε υποθέσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους της τοποθεσίας του ακινήτου*2)πάντως, σε υποθέσεις μισθώσεων ακινήτων που συνάπτονται για προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης διάρκειας έξι συνεχών μηνών, έχουν επίσης διεθνή δικαιοδοσία και τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο έχει κατοικία ο εναγόμενος, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και κανένας από τους διαδίκους δεν έχει κατοικίαστο συμβαλλόμενο κράτος της τοποθεσίαςτου ακινήτου 2.σε θέματα κύρους, ακυρότητας ή λύσεως εταιριών ή νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, ή αποφάσεων των οργάνων τους,ταδικαστήριατου κράτους αυτού*3.σε θέματα κύρους των καταχωρήσεων σε δημόσια βιβλία, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου τηρούνται τα βιβλία αυτά* 4.σε θέματα καταχωρίσεως ή κύρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, σχεδίων και προτύπων και άλλων ανάλογων δικαιωμάτων τα οποία επιδέχονται κατάθεση ή καταχώρηση, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου η κατάθεση ή η καταχώρηση ζητήθηκε, πραγματοποιήθηκε, ή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διεθνή σύμβαση*5.σε θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους του τόπου εκτελέσεως. Τμήμα 6 Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Άρθρο Άρθρο 171.Αν τα μέρη, από τα οποία ένα τουλάχιστον έχει την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, συμφώνησαν ότι ένα δικαστήριο ή τα δικαστήρια συμβαλλόμενου κράτους θα δικάζουν τις διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση, το δικαστήριο αυτό ή τα δικαστήρια του κράτους αυτού έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία. Μια τέτοια συμφωνία διεθνούς δικαιοδοσίας πρέπει να καταρτίζεται:1)είτεγραπτά είτε προφορικά με γραπτή επιβεβαίωση,2)είτε, υπότύπο ανταποκρινόμενοστην πρακτικήπου έχουν καθιερώσει οι συμβαλλόμενοι στις μεταξύ τους σχέσεις, y) είτε,στο διεθνέςεμπόριο, υπότύπο ανταποκρινόμενοστις συνήθειες τις οποίες τα μέρη γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν και οι οποίες είναι ευρέως γνωστές σαυτού του είδους την εμπορική δραστηριότητακαι τηρούνταιτακτικά από τους συμβαλλόμενους σε συμβάσεις του είδους για το οποίο πρόκειται στη συγκεκριμένηεμπορική δραστηριότητα.Όταν μια τέτοια συμφωνία καταρτίζεται από μέρη εκ των οποίων κανένα δεν έχει την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, τα δικαστήρια των άλλων συμβαλλόμενων κρατών δεν μπορούν να δικάσουν τη διαφορά εφόσον το ή τα υποδειχθέντα δικαστήρια δεν έχουν διαπιστώσειτην έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίαςτους. 2.Το δικαστήριο ή τα δικαστήρια συμβαλλόμενου κράτους στα οποία απονέμει διεθνή δικαιοδοσία η συστατική πράξη ενός trust, έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία ως προς αγωγές κατά του ιδρυτή, του trustee ή του δικαιούχου ενός trust, αν πρόκειται για σχέσεις μεταξύ των προσώπων αυτών ή για .δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους από το trust.3.Οι συμφωνίες διεθνούς δικαιοδοσίας καθώς και οι ανάλογες ρήτρες της συστατικής πράξεως του trust δεν παράγουν αποτελέσματα αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 ή αν τα δικαστήρια, τη διεθνή δικαιοδοσία των οποίων αποκλείουν, έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 16.4.Αν συμφωνία διεθνούς δικαιοδοσίας έχει καταρτισθεί προς όφελος μόνον ενός μέρους, το μέρος αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε άλλο δικαστήριο που έχε ι διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. 5.Σε θέματα ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι συμφωνίες διεθνούς δικαιοδοσίας παράγουν αποτελέσματα μόνο αν είναι μεταγενέστερες από τη γέννησητης διαφοράς.ΆρθροΠέραν των περιπτώσεων όπου η διεθνής δικαιοδοσία απορρέει από άλλες διατάξεις της παρούσας συμβάσεως, το δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους ενώπιον του οποίου ο εναγόμενος παρίσταται αποκτά διεθνή δικαιοδοσία. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται αν. η παράσταση έχει ως σκοπό την αμφισβήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας, ή αν υπάρχει άλλο δικαστήριο με αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 16.Τμήμα7 Έρευνα της διεθνούςδικαιοδοσίαςκαι του παραδεκτού ΆρθροΤο δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους διαπιστώνει αυτεπάγγελτα την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, εφόσον καλείται να κρίνει, ως κύριο ζήτημα, διαφορά για την οποία δικαστήριο άλλου συμβαλλόμενου κράτους έχει αποκλειστικήδιεθνήδικαιοδοσίασύμφωνα με το άρθρο 16.Άρθρο Άρθρο 20Όταν πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους ενάγεται ενώπιον δικαστηρίου άλλου συμβαλλόμενου κράτους και δεν παρίσταται, το δικαστήριο διαπιστώνει αυτεπάγγελτα την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, αν η δικαιοδοσία του δεν στηρίζεται στους όρους της παρούσας συμβάσεως. Ο δικαστής οφείλει να αναστείλει τη διαδικασία εφόσον δεν διαπιστώνεται ότι ο εναγόμενος αυτός ήταν σε θέση να παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εντός της αναγκαίας για την άμυνά του προθεσμίας ή ότι καταβλήθηκε κάθε επιμέλεια για το σκοπό αυτό. Οι διατάξεις της προηγούμενης -παραγράφου αντικαθίστανται από εκείνες του άρθρου 15 της συμβάσεως της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση και κοινοποίηση στην αλλοδαπή δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης έπρεπενα διαβιβασθεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. Τμήμα 8 Εκκρεμοδικία και συνάφειαΆρθροΑν έχουν ασκηθεί αγωγές με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αιτία μεταξύ των ίδιων διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διάφορων συμβαλλόμενων κρατών, κάθε δικαστήριο εκτός εκείνου που έχει πρώτο επιληφθεί , αναστέλλει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία του μέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.Όταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου, κάθε άλλο επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψηδιεθνούς δικαιοδοσίας του υπέρ αυτού του δικαστηρίου. Άρθρο 22 Όταν συναφείς αγωγές έχουν ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίων διάφορων συμβαλλόμενων κρατών και είναι εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό,κάθε δικαστήριο, εκτός εκείνου που έχε ι πρώτο επιληφθεί, μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία. Κάθε δικαστήριο, εκτόςεκείνου που έχει πρώτοεπιληφθεί, μπορεί επίσης, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, να διαπιστώσει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιό του επιτρέπει την ένωση συναφών υποθέσεων και ότι το πρώτο δικαστήριο έχει διεθνήδικαιοδοσίακαι για τιςδύο αγωγές.Είναι συναφείς,κατά την έννοια του παρόντοςάρθρου,αγωγές που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εξεταστούν και να εκδικασθούν ταυτόχρονα, προκειμένου να αποφευχθούν λύσεις που θα ήτανασυμβίβαστες αν οι υποθέσειςεκδικάζονταν χωριστά.Άρθρο Άρθρο 23Όταν περισσότερα δικαστήρια έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία, η διαπίστωση της ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας γίνεται υπέρ του δικαστηρίου που έχει πρώτοεπιληφθεί. Τμήμα 9 Ασφαλιστικά μέτρα Άρθρο Άρθρο 24Τα ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο συμβαλλόμενου κράτους μπορούν να ζητηθούν από τα. δικαστήρια του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου συμβαλλόμενου κράτους έχει, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, διεθνήδικαιοδοσίαγια την ουσία της υποθέσεως. τίτλος iii ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Άρθρο 25 Ως απόφαση, κατά την έννοια της παρούσας συμβάσεως, νοείταικάθε απόφαση εκδιδόμενη από δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους , οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, όπως απόφαση, διαταγή,διαταγή εκτελέσεως, καθώς και ο καθορισμός της δικαστικής δαπάνηςαπό τον γραμματέα. ΤμήμαΙ Αναγνώριση ΆρθροΑπόφαση που εκδίδεται σε συμβαλλόμενο κράτος αναγνωρίζεται στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα κράτη χωρίςιδιαίτερη διαδικασία.Σε περίπτωση αμφισβητήσεως, κάθε ενδιαφερόμενος που επικαλείται ως κύριο ζήτημα την αναγνώριση μπορεί να ζητήσει, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα τμήματα 2 και 3 του παρόντος τίτλου, να διαπιστωθεί ότι η απόφαση πρέπει να αναγνωριστεί. Αν η επίκληση της αναγνωρίσεως γίνεται παρεμπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνεισχετικά. ΆρθροΑπόφαση δεν αναγνωρίζεται : 1.αν η αναγνώριση αντίκειται στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως * 2.αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης η άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα εναγόμενο κανονικά και έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί3.αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος αναγνωρίσεως 4.αν, για να εκδόσει την απόφασή του, το δικαστήριο του κράτους προελεύσεως επέλυσε προδικαστικό ζήτημα σχετικό με την προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ή τις κληρονομικές σχέσεις, κατά τρόπο που αντίκειται σε κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του κράτους αναγνωρίσεως, εκτός αν η απόφαση καταλήγει σε αποτέλεσμα ίδιο με εκείνο που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τον κράτους αναγνωρίσεως* 5.αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε προγενέστερα μεταξύ των ίδιων διαδίκων και με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αιτία σε μη συμβαλλόμενο κράτος, ¦ εφόσον η τελευταία αυτή απόφαση συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση της στο κράτος αναγνωρίσεως Άρθρο 28 Απόφαση δεν αναγνωρίζεται, επίσης, αν έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις των τμημάτων 3, 4 και 5 του τίτλου ΙΙ, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 59.Εξάλλου, απόφαση μπορεί να μην αναγνωριστεί σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται στα άρθρα 54βσημείοκαισημείο 4.Κατά του έλεγχο των βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις ¦προηγούμενες παραγράφους,η αρχήενώπιον της οποίας ζητείται η αναγνώριση δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις στις οποίες το δικαστήριο του κράτους προελεύσεως έχε ι θεμελιώσει τη διεθνή δικαιοδοσία του.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της πρώτης και δεύτερης παραγράφου, δεν ερευνάται η διεθνήςδικαιοδοσίατων δικαστηρίων του κράτους προελεύσεως οι σχετικοί με τη διεθνή δικαιοδοσία κανόνες δεν αφορούν τη δημόσια τάξη υπότην έννοια του άρθρουσημείο 1.Άρθρο Άρθρο 29Αποκλείεταιη επί της ουσίαςαναθεώρηση της αλλοδαπής αποφάσεως Άρθρο Άρθρο 30Τοδικαστήριο συμβαλλόμενουκράτους, ενώπιον του οποίου ζητείται αναγνώριση αποφάσεωςπου εκδόθηκεσε άλλο συμβαλλόμενο κράτος,μπορεί να. αναστείλειτη διαδικασία, αν η απόφαση αυτή έχε ι προσβληθείμε τακτικό ένδικο μέσο. Το δικαστήριο συμβαλλόμενουκράτους, ενώπιον του οποίουγίνεται επίκληση της αναγνωρίσεως αποφάσεως που εκδόθηκε στην Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο και η εκτέλεση της οποίας έχε ι ανασταλεί στο κράτος προελεύσεως λόγωασκήσεως ενδίκωνμέσων, μπορεί να αναστείλειτη διαδικασία.Τμήμα2 Εκτέλεση Άρθρο Άρθρο 31Απόφασηπου εκδόθηκε και είναι εκτελεστή σε συμβαλλόμενο κράτος εκτελείται σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, αφού κηρυχθεί εκεί εκτελεστή με αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου . Πάντως, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια τέτοια απόφαση εκτελείται στην Αγγλία και Ουαλία, τη Σκωτία ή τη Βόρεια Ιρλανδία, αφού προηγουμένως, με αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, η απόφαση αυτή εγγραφεί προς εκτέλεση στο αντίστοιχο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρθρο 32 1.Η αίτηση υποβάλλεται : - στο Βέλγιο, στο tribunal de premiere instance ή rechtbank νan eersre aanleg, - στη Δανία, στο byret, - στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στον πρόεδρο τμήματος του Landgericht, - στην Ελλάδα, στο μονομελές πρωτοδικείο, - στην Ισπανία, στο Juzgadο de Ρrimera Ιnstancia, - στη Γαλλία, στον πρόεδρο του tribunal de grande instance, - στην Ιρλανδία, στο Ηigh Cοurt, - στην Ισλανδία , στο heraδeδοmari, - στην Ιταλία, στο cοrte dappellο, - στο Λουξεμβούργο, στον πρόεδρο του tribunal darrοndissement, - στις Κάτω Χώρες, στον πρόεδρο της arrοndissementsrechtbank, - στη Νορβηγία, στο herredsrett ή byrett, ως namsrett, - στην Αυστρία, στο Lanjesgericht ή στο Κreisgericht, ι στην Πορτογαλία,στο ΤribunalJudicial de Clrculο, στην Ελβετία :1)αν πρόκειται για απόφαση που διατάσσει την καταβολή χρηματικού ποσού, στου juge de la mainleνee/Rechtsοffnungsrichter/guidice cοmpetente a prοnunciare sul rigettο dell οppοsiziοne, στα πλαίσια της διαδικασίας που διέπεται από τα άρθρα 80 και 81 του ομοσπονδιακού νόμου για Τις διώξεις χρεών και πτωχεύσεων (lοi federale sur la pοursuite pοur dettes et la faillite/Βundesgesetz uber Schuldbetreibung und Κοnkurs(legge federale sulla esecuziοne e sul fallimentο), 2)αν πρόκειται για απόφαση που δεν διατάσσει την καταβολή χρηματικού ποσού,στο δικαστήριο περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου του συγκεκριμένου καντονίου (juge cantοnal d exequatur cοmpetent/zustandiger kantοnaler Vοllstreckungerichter/ giudice cantοnale cοmpetente a prοnunciare l exequatur), - στη Φινλανδία, στο ulοsοtοnhaltija/ονerexekutοr, - στη Σουηδία, στο Sνea hονratt, στο ΗνωμένοΒασίλειο:1)στην Αγγλία και Ουαλλία, στο Ηigh Cοurt οf Justice ή, σε περίπτωση αποφάσεωςως προς υποχρεώσεις διατροφής,στο ΜagistratesCοurt μετά ατό παραπομπήτου Secretary οf State, 2)στη Σκωτία, στο Cοurt οf Sessiοn, ή, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς τις υποχρεώσεις διατροφής, στο Sheriff Cοurt, μετά από παραπομπή του Secretaryοf State,5)στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Ηigh Cοurt οf Justice, ή σε περίπτωση αποφάσεως ως προς υποχρεώσεις διατροφής, στο Μagistrates Cοurt, μετά ατό παρατομπήτου Secretaryοf State.2.Η κατά τόπουαρμοδιότητακαθορίζεται από την κατοικίατου προσώπου κατά του οποίουζητείταιη εκτέλεση.Αν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την κατοικίατου στο έδαφος του κράτους εκτελέσεως, η αρμοδιότητακαθορίζεταιαπό τον τόποεκτελέσεως. ΆρθροΗ αίτηση υποβάλλεται κατά το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως. Ο αιτών οφείλει να προβεί σε εκλογή κατοικίας στην περιφέρεια του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται . Αν πάντως το δίκαιο του κράτους εκτελέσεως δεν προβλέπει την εκλογή κατοικίας,ο αιτών διορίζει αντίκλητο.Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47.Άρθρο 34 ΤΟ δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποφασίζει αμελλητί, χωρίς ο διάδικος, κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, να έχει στο στάδιο αυτό της διαδικασίας δικαίωμα υποβολής προτάσεων. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνο για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28. Αποκλείεται η επί της ουσίαςαναθεώρηση της αλλοδαπής αποφάσεως. ΆρθροΗ απόφαση επί της αιτήσεως γνωστοποιείται αμελλητί στον αιτούντα, επιμελεία του γραμματέα του δικαστηρίου, όπως προβλέπει το δίκαιο τον κράτους εκτελέσεως. Άρθρο Άρθρο 36Αν η εκτέλεση επιτραπεί, το πρόσωπο κατά του οποίον ζητείται η εκτέλεση μπορεί να προσφύγει κατά της αποφάσεως μέσα σε ένα μήνα από την επίδοσητης. Αν το πρόσωπο αυτό έχει την κατοικία του σε συμβαλλόμενο κράτος άλλο από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση που επιτρέπει την εκτέλεση, η προθεσμία είναι δύο μηνών από την ημέρα που του έγινε η επίδοση προσωπικά ή στην κατοικία του. Η προθεσμία αυτή δεν παρεκτίνεται λόγω αποστάσεως. Άρθρο 37 1.Ηπροσφυγή ασκείται,κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενηςδικαιοδοσίας : - στο Βέλγιο, στο tribunal de premiere instance ή rechtbank νa eerste aanleg, - στη Δανία, στο landsret. - στην ΟμοσπονδιακήΔημοκρατία της Γερμανίας, σ-Οberlandesgericht,- στην Ελλάδα, στο εφετείο, - στην Ισπανία, στο Αudiencia Ρrονincial, - στη Γαλλία, στο cοur dappel, - στην Ιρλανδία, στο Ηigh Cοurt, - στην Ισλανδία, στο heraSsdοmari, - στην Ιταλία, στο cοrte dappellο, - στο Λουξεμβούργο, στο Cοur superieure de justice,δευτεροβάθμιο πολιτικό δικαστήριο, - στις Κάτω Χώρες, στο arrοndiseementarechtbank, - στη Νορβηγία, στο lagreannsrett, - στην Αυστρία, στο Landesgericht ή στο Κreisgericht, - στην Πορτογαλία, στο Τribunal da Relacaο, - στην Ελβετία, στο tribunal cantοnal/Κantοnsgericht/tribunale cantοnale, - στη Φινλανδία, στο Η νiοikeus/hονratt, - στη Σουηδία, στο Sνea hονratt, - στο Ηνωμένο Βασίλειο 1)την Αγγλία και Ουαλλία, στο Ηigh Cοurt οf Justice, ή, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς τις υποχρεώσεις διατροφής, στο Μagistrates Cοurt, 2)στη Σκωτία, στο Cοurt οf Sessiοn, ή, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς τις υποχρεώσεις διατροφής, στο Sheriff Cοurt, 3)στη Βόρεια Ιρλανδία στο Ηigh Cοurt οf Justice, ή, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς υποχρεώσεις διατροφής, στο Μagistrates Cοurt. 2.Κατά της αποφάσεωςτης προσφυγήςμπορεί να ασκηθούν μόνο : - στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο και στις Κάτω Χώρες, αναίρεση,- στη Δανία, προσφυγή ενώπιον του hejesteret, με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, - στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Rechtsbeschwerde, - στην Ιρλανδία, appeal ενώπιον του Supreme Cοurt για νομικο ζήτημα, στην Ισλανδία, προσφυγή ενώπιον tοu Ηaatirettur, στη Νορβηγία, προσφυγή (kjarerail οranka) ενώπιον του Ηοyeateratta Κjaerernalautνalg ή Ηοyesterett, στην Αυστρία, σε περίπτωση προσφυγής,Reνiaiοnarekura και σε περίπτωση ανακοπής, Βerufungμε δυνατότητα,ενδεχομένως, Reνisiοn,στην Πορτογαλία,προσφυγή για νομικό ζήτημα,στην Ελβετία, προσφυγή δημοσίου δικαίου ενώπιοντου ομοσπονδιακού δικαστηρίου (recοursde drοitpublic deνantle tribunalfederal/staatsrechtliche Βeschwerdabeira Βundesgericht/ricοrsο di dirittο pubblicο daνanti altribunale federale),στη Φινλανδία,προσφυγή ενώπιοντου kοrkeinοikeus/hοgsta dοmstοlen, στη Σουηδία, προσφυγήενώπιοντου hοgsta dοmstοlen,στο ΗνωμένοΒασίλειο, ένα μόνο appealγια νομικόζήτημα. ΆρθροΤο δικαστήριο στο οποίο σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 37, ασκείται η προσφυγήμπορεί, με αίτησητου προσφεύγοντοςμέρους, να αναστείλει τη διαδικασία,αν κατά της αλλοδαπής αποφάσεωςέχει ασκηθεί στο κράτος προελεύσεως τακτικό ένδικομέσοή αν η προθεσμίαγια την άσκηση του δεν έχει ακόμη εκπνεύσειστην τελευταία περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να τάζειπροθεσμία για την άσκηση του ένδικου αυτού μέσου. Αν η απόφαση έχει εκδοθεί στην Ιρλανδία ή το ΗνωμένοΒασίλειοκάθε ένδικο μέσοή προσφυγήπου προβλέπεται στο κράτος προελεύσεως θεωρείται, για την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου, ως τακτικόένδικο μέσο. Το δικαστήριο αυτό μπορεί,επίσης,να εξαρτήσει την εκτέλεση από την παροχή εγγυήσεως,την οποίακαι καθορίζει.ΆρθροΚατά τη διάρκεια της πτροθεσμίας πτροσφυγήςπου προβλέπεται στο άρθρο 36, και ως ότου εκδοθεί απόφαση για την προσφυγήαυτή, μπορούν να ληφθούνμόνο ασφαλιστικά μέτραεπίτης περιουσίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση.Η απόφαση που εγκρίνει την εκτέλεση εμπεριέχεικαι τη δυνατότητα λήψεως των ασφαλιστικών αυτώνμέτρων. Άρθρο 401.Αν η αίτησή του απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να προσφύγει:- στο Βέλγιο, στο cοur d appel ή στο hοf νan berοep, - στη Δανία, στο landsret. - στην ΟμοσπονδιακήΔημοκρατία της Γερμανίας, στο Οberlandesgericht, στην Ελλάδα, στο εφετείο, στην Ισπανία, στο Αudiencia Ρrονincial,στη Γαλλία,στο Cοur dappel, στην Ιρλανδία,στο Ηigh Cοurt, στην Ισλανδία , στο heraδsdοmari, στηνΙταλία,στοcοrte dappellο,στοΛουξεμβούργο,στο Cοur superieurede justice,ως δευτεροβάθμιο πολιτικόδικαστήριο, - στις Κάτω Χώρες, στην Gerechtshοf, - στη Νορβηγία, στο lagmannsrett, - στην Αυστρία, στο Landesgericht ή στο Κreisgericht, - στην Πορτογαλία, στο Τribunal da Relacaο, - στην Ελβετία, στο tribunal cantοnal/Κantοnsgericht/tribunale cantοnale, - στη Φινλανδία, στο hονiοikeus/hονratt, - στη Σουηδία, στο Sνea hονratt, - στο Ηνωμένο Βασίλειο: 1)στην Αγγλία και Ουαλλία, στο Ηigh Cοurt οf Justice, ή, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς υποχρεώσεις διατροφής, στο Μagistrates Cοurt, 2)στη Σκωτία, στο Cοurt οf Sessiοn, ή, σε περίπτωση, αποφάσεως ως προς τις υποχρεώσεις διατροφής, στο Sheriff Cοurt, 3)στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Ηigh Cοurt οf Justice, η, σε περίπτωση αποφάσεως ως προς υποχρεώσεις διατροφής, στο Μagistrates Cοurt. 2.Ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται π εκτέλεση καλείται να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου που εκδικάζει την προσφυγή. Σε περίπτωση ερημοδικίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 δεύτερη και τρίτη παράγραφος, έστω και αν ο διάδικος αυτός δεν έχει την κατοικία του σε συμβαλλόμενο κράτος. ΆρθροΚατά της αποφάσεως επίτης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 40 μπορεί να ασκηθούνμόνο : - στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο και στις Κάτω Χώρες, αναίρεση, - στη Δανία, προσφυγή ενώπιον του hοjesteret, με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης , - στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμαυίας, Rechtsbeschwerde, - στην Ιρλανδία, appeal ενώπιον του Supreme Cοurt για νομικό ζήτημα, - στην Ισλανδία, προσφυγή ενώπιον του Ηaestirettur, - στη Νορβηγία, προσφυγή (kjaeremil ή anke) ενώπιον του Ηοyesteretts kjaeremalsutνalg ή Ηοyesterett, - στην Αυστρία, Reνisiοnsrekurs, - στην Πορτογαλία, προσφυγή για νομικό ζήτημα, - στην Ελβετία, προσφυγή δημοσίου δικαίου ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου (recοurs de drοit public deνant le tribunal federal/staatsrechtliche Βeachwerde beim Βundesgericht/ricοrsο di dirittο pubblicο daνanti al tribunale federale), - στη Φινλανδία, προσφυγή ενώπιον του kοrkein οikeua/hοgsta dοmstοlen, -στη Σουηδία, προσφυγή ενώπιον του hοgsta dοmstοlen, - στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα μόνο appeal για νομικό ζήτημα. Άρθρο Άρθρο 42Αν η αλλοδαπή απόφαση έκρινεεπίπολλώναξιώσεων που έχουν σωρευθεί στην ίδιααγωγήκαι δεν μπορεί να κηρυχθείεκτελεστή στοσύνολο της, το δικαστήριοτην κηρύσσειεκτελεστή ως προςμίαή περισσότερεςαπό τις αξιώσεις.Είναι δυνατόνα ζητηθείμερική εκτέλεση της αποφάσεως.ΆρθροΟι αλλοδαπέςαποφάσεις που καταδικάζουν σε χρηματική ποινήως μέσο εκτελέσεως κηρύσσονταιεκτελεστές στοκράτος εκτελέσεως μόνο αν το ποσό έχε ι προσδιορισθείκατά τρόποοριστικό από τα δικαστήριατου κράτους προελεύσεως , ΆρθροΟαιτώνστονοποίο έχει παρασχεθεί ολικάή μερικάδωρεάν δικαστική αρωγή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στοκράτος προελεύσεως, αναλαμβάνει, στοπλαίσιο της διαδικασίας των άρθρωνως 35,την ευμενέστερη μεταχείρισηπου προβλέπειτο δίκαιο τουκράτους εκτελέσεως σε σχέσημε τη δωρεάν δικαστική .αρωγή ή την απαλλαγήαπό έξοδα και δαπάνες . Προκειμένουγια αίτησηεκτελέσεως αποφάσεωςπου έχε ι εκδοθείστη Δανία η στηνΙσλανδία από διοικητική αρχήως προςυποχρεώσεις διατροφής,ο αιτών μπορείνα επικαλεστεί,στοκράτος εκτελέσεως, το ευεργέτημα των διατάξεων της πρώτηςπαραγράφου,αν προσκομίσει έγγραφο τουδανικού ή του ισλανδικούΥπουργείου Δικαιοσύνηςπου να πιστοποιεί ότι συγκεντρώνει τιςοικονομικές προϋποθέσεις για την ολική ή μερική παροχή της δωρεάν δικαστικής αρωγής ή απαλλαγής από έξοδακαι δαπάνες. Άρθρο Άρθρο 45Σε διάδικο που ζητεί σε συμβαλλόμενοκράτος την εκτέλεση αποφάσεως η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος καμιά εγγύησηη κατάθεση χρηματικού ποσού, ανεξάρτητααπό την ονομασία της, δεν μπορεί να επιβληθεί με την αιτιολογίαότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν κατοικεί ή δεν διαμένει στοκράτος εκτελέσεως. Τμήμα3 Κοινές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 46Οδιάδικος που επικαλείται την αναγνώριση ή ζητεί την εκτέλεση αποφάσεως οφείλεινα προσκομίσει :1.αντίγραφο της αποφάσεως, το οποίο να συγκεντρώνει τιςαναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας*2.αν πρόκειταιγια απόφαση ερήμην, τοπρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει ότι τοεισαγωγικόέγγραφο της δίκηςή άλλο ισοδύναμοέγγραφοέχει επιδοθεί στονερημοδικήσαντα διάδικο.Άρθρο Άρθρο 47Οδιάδικος που ζητείτην εκτέλεση, οφείλει,επιπλέον να προσκομίσει:1.κάθε έγγραφοκατάλληλο να αποδείξει ότι,κατά τοδίκαιοτουκράτους προελεύσεως, η απόφασηείναι εκτελεστή και έχει επιδοθεί2.αν συντρέχει περίπτωση, έγγραφοπου να αποδεικνύειότιοαιτών απολαμβάνει δωρεάνδικαστικήςαρωγήςστοκράτος προελεύσεως. Άρθρο Άρθρο 48Αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που μνημονεύονται στοάρθροσημείο 2 και στοάρθροσημείο 2,τοδικαστήριομπορείείτε να ορίσει προθεσμία προσαγωγήςτους, είτε να δεχθείισοδύναμα έγγραφα είτε, εφόσον κρίνει ότιέχει επαρκώςενημερωθεί , να απαλλάξει τον αιτούντα από τοβάρος αυτό.Το δικαστήριομπορείνα ζητήσει την προσαγωγή μεταφράσεωςτων εγγράφων η μετάφραση επικυρώνεταιαπόπρόσωπο που, σε ένα απότα συμβαλλόμενα κράτη, έχει αυτή την εξουσία.ΆρθροΚαμιά επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωσηδεν απαιτείταιγια τα έγγραφα που μνημονεύονταιστα άρθρα46,και στοάρθροδεύτερη παράγραφος, καθώς και, εφόσον συντρέχειπερίπτωση,για τοδιορισμό αντικλήτου. Τίτλος ιν ΔΗΜΟΣΙΑΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙΆρθρο Άρθρο 50Ταδημόσια έγγραφα,που έχουν εκδοθείκαι είναι εκτελεστάσε συμβαλλόμενο κράτος περιβάλλονται , κατόπιναιτήσεως, τον εκτελεστήριο τύπο σε άλλο συμβαλλόμενοκράτος κατά τη διαδικασίατων άρθρωνεπ. Η αίτησηαπορρίπτεται μόνο αν η εκτέλεση τουδημόσιου εγγράφου αντίκειται στη δημόσια τάξητουκράτους εκτελέσεως.Το προσκομιζόμενο έγγραφοπρέπει να συγκεντρώνει τιςαναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότηταςστοκράτος προελεύσεως. Οιδιατάξειςτουτμήματοςτου τίτλου ΙΙΙ εφαρμόζονται εφόσον συντρέχει περίπτωση.ΆρθροΣυμβιβασμοί που καταρτίζονται ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια δίκης και είναι εκτελεστοί στο κράτος -προελεύσεως, είναι εκτελεστοί και στο κράτος εκτελέσεως με τους ίδιους όρους όπως και τα δημόσια έγγραφα. ΤΙΤΛΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 52 Για να καθορίσει αν διάδικος έχειτην κατοικίατουστοέδαφος συμβαλλόμενου κράτους σε δικαστήριοτουοποίουέχειασκηθεί .η αγωγή, ο δικαστής εφαρμόζειτοεσωτερικότουδίκαιο.Ανδιάδικοςδεν έχεικατοικία στο κράτος-·όπουέχειασκηθεί η αγωγή,το δικαστήριο, προκειμένουνα καθορίσειαν οδιάδικοςέχεικατοικία σε άλλο συμβαλλόμενοκράτος,εφαρμόζειτοδίκαιοτουκράτους αυτού.ΆρθροΓιατηνεφαρμογή της παρούσας συμβάσεως, η έδρατων εταιριών και νομικών προσώπωνεξομοιώνεται προςτηνκατοικία.Για τον καθορισμό πάντως της έδρας αυτής εφαρμόζονται οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τουδικάζοντος δικαστή.Για να καθορίσειανtrust έχειτηνέδρα του στοέδαφος συμβαλλόμενου κράτους σε δικαστήριοτουοποίουέχειασκηθείη αγωγή,οδικαστής εφαρμόζει τουςκανόνες τουιδιωτικούδιεθνούςδικαίου του.ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 54Οιδιατάξειςτης παρούσας συμβάσεως εφαρμόζονταιμόνοστις αγωγέςπου ασκούνται , καθώςκαι στα δημόσιαέγγραφα τουεκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της στοκράτος προελεύσεως,όταν δεζητείταιη αναγνώριση ή η εκτέλεση αποφάσεωςήδημοσίουεγγράφου,στοκράτος αναγνωρίσεως ήεκτελέσεως.Αποφάσεις , πάντως,πουεκδίδονταιμετά τηνέναρξη ισχύος, της παρούσας συμβάσεως στις σχέσειςμεταξύ τουκράτους-προελεύσεως και τουκράτους αναγνωρίσεως ήεκτελέσεως κατόπιναγωγήςπουέχειασκηθείπριν απότην ημερομηνία αυτή,αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύμφωναμε τις διατάξεις τουτίτλου ΙΙΙ ανοιεφαρμοσθέντες κανόνεςδιεθνούς δικαιοδοσίας είναισύμφωνοι ήμε τιςδιατάξειςτουτίτλουΙΙ αυτήςτης συμβάσεως ήμε σύμβαση του, κατά τηνημερομηνία ασκήσεως της αγωγής, ίσχυε μεταξύ τουκράτουςπροελεύσεως και τουκράτουςαναγνωρίσεως ή εκτελέσεως. Αν,μεέγγραφο-προγενέστερο της ενάρξεως ισχύος της -παρούσας συμβάσεως, οιδιάδικοι σεδιαφορά εκ συμβάσεως είχανσυμφωνήσει ότι εφαρμοστέο δίκαιοστη συγκεκριμένησύμβαση θα είναιτοιρλανδικό δίκαιο ήτοδίκαιοενόςτμήματοςτουΗνωμένουΒασιλείου, τα δικαστήρια της Ιρλανδίαςήτουτμήματοςαυτού τουΗνωμένουΒασιλείου διατηρούν την ευχέρειανα εκδικάσουντη διαφορά αυτή.νΆρθροα. Επίτρία έτημετά τηνέναρξη ισχύοςτης παρούσας συμβάσεως στη Δανία, στην Ελλάδα,στηνΙρλανδία,στηνΙσλανδία,στη Νορβηγία,στη Φινλανδία και στηΣουηδίααντίστοιχα,η διεθνήςδικαιοδοσίασεθέματα ναυτικού δικαίου σεκαθένα απότα κράτη αυτά καθορίζεταιόχι μόνοσύμφωναμε τις διατάξειςτουτίτλουΙΙ, αλλάεπίσηςσύμφωναμετιςκατωτέρω παραγράφουςέως 7.Ωστόσο,οιδιατάξειςαυτές θα παύσουν να εφαρμόζονται σεκαθένα απότα κράτη αυτά, ότανη διεθνήςσύμβαση για την ενοποίησηορισμένων κανόνωνσχετικών μετη συντηρητικήκατάσχεση πλοίων, πουυπεγράφη στιςΒρυξέλλες, στιςΜαΐου1952, τεθείσεισχύ έναντι αυτών.1.Πρόσωπο πουκατοικεί στοέδαφος συμβαλλόμενουκράτουςμπορείνα εναχθεί για ναυτική απαίτηση ενώπιοντων δικαστηρίων ενόςτων προαναφερόμενων κρατών,εφόσον τοπλοίο πουαφορά η απαίτηση ήκάθε άλλο πλοίο πουανήκει στηνκυριότητάτουέχειγίνει αντικείμενο δικαστικής κατασχέσεωςστοέδαφος τουτελευταίουαυτούκράτουςπρος εξασφάλιση της απαιτήσεως ήθα μπορούσενα είχεκατασχεθεί εκεί, έχει όμωςπαρασχεθεί εγγύησηήάλλου είδους ασφάλεια,στιςεξής περιπτώσεις :1)αν οενάγων κατοικείστοέδαφος τουκράτουςαυτού,ή2)αν η ναυτική απαίτηση έχειγεννηθεί στοκράτος αυτό, ή3)αν η ναυτική απαίτησηέχειγεννηθείστηδιάρκειαπλου κατάτον οποίο επιβλήθηκεήθα μπορούσε να είχε επιβληθείη κατάσχεση,ή4)ανηαπαίτησηαπορρέει απόσύγκρουση ήαπόζημία που προκάλεσε πλοίο, είτεσεάλλο πλοίο είτεσεπράγματα ή πρόσωπα που βρίσκονται πάνωσ αυτό,κατάτηνεκτέλεση ήτηνπαράλειψη εκτελέσεως ελιγμού,ήλόγωπαραβάσεως των κανονισμών, ή5)αν ηαπαίτησηέχειγεννηθείαπόαρωγή ήδιάσωση ήι6)ανηαπαίτησηείναιασφαλισμένημεναυτική υποθήκη ήάλλη εμπράγματηασφάλεια συμβατικούχαρακτήρα επίτουκατασχεθέντος πλοίου. 2.Μπορείνα κατασχεθεiτοπλοίο τοοποίοαφορά ηναυτική απαίτησηή κάθε άλλο πλοίο πουανήκει στοπρόσωπο πουήταν, κατάτοχρόνο γεννήσεως της απαιτήσεως, κύριοςτουπλοίου εκείνου. Γιατις απαιτήσεις, πάντως,πουπροβλέπονται στηνπαράγραφουπόιε), 1)ήι ζ) , μπορείνα κατασχεθείμόνοτοπλοίο τοοποίοαφορά η απαίτηση. 3.Πλοίαθεωρούνται ότιέχουντονίδιο κύριο εφόσονόλεςοιμερίδες της κυριότηταςανήκουν στοίδιο ήτα ίδιαπρόσωπα. 4.Σεπερίπτωση ναυλώσεωςπλοίου μεπαράδοση της θαλάσσιας διαχειρίσεως, ότανγια ναυτικήαπαίτησηπουαφορά πλοίοευθύνεται μόνον οναυλωτής, μπορείνακατασχεθείτοπλοίοαυτό ήκάθε άλλο πλοίο πουανήκειστοναυλωτή αυτόν,κανένα όμωςάλλοπλοίοπου ανήκει στονκύριοδεν μπορείνακατασχεθείμεβάση αυτή τη ναυτική απαίτηση. Τοίδιο ισχύεισεόλεςτιςπεριπτώσειςκατάτιςοποίες για τη ναυτικήαπαίτησηευθύνεται πρόσωπο άλλοαπότονκύριο.5.Ως ναυτικήαπαίτηση, νοείταιτοδικαίωμαήηαξίωση πουπηγάζει από μιαήπερισσότερεςαπότιςεξής αιτίες:1)ζημίεςπουπροκαλείπλοίοείτεμεσύγκρουσηείτεμεάλλον τρόπο, 2)απώλεια ανθρώπινης ζωήςήσωματικέςβλάβες πουπροκαλούνται από το πλοίοήσυνδέονταιμετηνεκμετάλλευσηπλοίου,3)αρωγή και διάσωση, 4)συμβάσειςσχετικές μετη χρησιμοποίησηήτη μίσθωση πλοίου με ναυλοσύμφωνο ήμεάλλοτρόπο,5)συμβάσειςσχετικές μετημεταφοράεμπορευμάτων μεπλοίοβάσει ναυλοσύμφωνου, φορτωτικήςήμεάλλοτρόπο,6)απώλειες ήζημίες σεεμπορεύματακαι αποσκευές που μεταφέρονται μεπλοίο, 7)κοινήαβαρία, 8)ναυτικόδάνειο, 4)ρυμούλκηση,10)πλοήγηση, 11)προμήθειαπροϊόντων ήυλικών, ανεξάρτητααπότοντόπο, για την εκμετάλλευση ήσυντήρηση του πλοίου, 12)κατασκευή,επισκευή, εξοπλισμόπλοίου ήδαπάνες λιμενισμού,ι γ) μισθούςπλοιάρχου, αξιωματικώνήμελώντουπληρώματος,13)δαπάνες τουπλοιάρχου και δαπάνες πουενεργούνται απόφορτωτές, ναυλωτές ήπράκτορες για λογαριασμό τουπλοίουήτουκυρίου του, 14)διαφορέςσχετικέςμετηνκυριότητα πλοίου, 15)διαφορές μεταξύ συμπλοιοκτητών ως προς την κυριότητα, τη νομή, την εκμετάλλευση ή τα δικαιώματα στο προϊόν εκμεταλλεύσεως του πλοίου τουτελεί υπό συμπλοιοκτησία, 16)ναυτικήυποθήκη ήάλλη εμπράγματηασφάλεια συμβατικού χαρακτήρα σεπλοίο. 6.ΣτηΔανία,οόρος συντηρητικήκατάσχεση καλύπτει,όσον αφοράτις ναυτικές απαιτήσειςτων παραπάνωπεριπτώσεων 1)και(ιστ), το fοrbud εφόσονηδιαδικασίααυτή είναιημόνηδυνατήστη συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωναμετα άρθραωςτουΝόμου πολιτικής δικονομίας(Lον οmrettens pleje).7.Στην Ισλανδία, ο όρος συντηρητική κατάσχεσηκαλύπτει, όσον αφορά τις ναυτικές απαιτήσεις των περιπτώσεων που προβλέπονται στο σημείο 5 ιε) και 1)του παρόντος άρθρου μια lοgbann, όταυ η διαδικασία αυτή είναι η μόνη δυνατή για παρόμοια απαίτηση σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του νόμου περί κατασχέσεως και προσωρινών μέτρων (lοg um kyrrsentnigu οg lοgbann).ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1.Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συμβάσεως για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968, και του πρωτοκόλλου για την ερμηνεία της συμβάσεως αυτής από το Δικαστήριο, το οποίο υπεγράφη στοΛουξεμβούργο στις 3 Ιουνίου 1971, όπως τροποποιήθηκαν από τις συμβάσεις προσχωρήσεως στην ανωτέρω σύμβαση και στο ανωτέρω πρωτόκολλο από τα προσχωρούντα κράτη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· Το σύνολο αυτών των συμβάσεων και το πρωτόκολλο αποκαλούνται στη συνέχεια σύμβαση των Βρυξελλών. 2.Ωστόσο, η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται οπωσδήποτε : 1)σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, όταν ο εναγόμενος έχει κατοικία στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή όταν τα άρθρα 16 ή 17 της παρούσας συμβάσεως απονέμουν διεθνή δικαιοδοσία στα δικαστήρια αυτού του συμβαλλόμενου κράτους, 2)σεπερίπτωση εκκρεμοδικίαςήσυνάφειαςόπωςπροβλέπονται στο άρθρακαιτης παρούσαςσυμβάσεως, ότανέχουνκινηθεί διαδικασίες σεένα συμβαλλόμενοκράτος πουδεν είναιμέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σεένα συμβαλλόμενοκράτος πουείναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3)σε θέματααναγνωρίσεως και εκτελέσεως, ότανείτετοκράτος προελεύσεωςείτετοκράτος αναγνωρίσεως ήεκτελέσεωςδενείναι μέλος τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων.3.Επιπλέον τωνλόγων πουπροβλέπονταιστοντίτλο ΙΙΙ,ηαναγνώριση ή η εκτέλεση μπορείναμην γίνει δεκτή αν ηδιεθνήςδικαιοδοσίαστην οποία βασίστηκεηαπόφασηδιαφέρει απόεκείνη πουαπορρέει απότην παρούσα σύμβαση και ηαναγνώριση ήεκτέλεση επιδιώκεταικατά διαδίκου οοποίος έχεικατοικίαστοέδαφος συμβαλλόμενουκράτους που δενείναιμέλοςτωνΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων,εκτόςανηαπόφαση μπορεί νααναγνωριστεί ήεκτελεστεί βάσει οποιουδήποτε κανόνα δικαίου στοκράτος αναγνωρίσεως ήεκτελέσεως.ΆρθροΜε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54, παράγραφος 2 και του άρθρου 56, η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά, ως προς τα κράτη μέρη αυτής, τις ακόλουθες μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων κρατών, συμβάσεις : - τη σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 15 Ιουνίου 1869, τη συνθήκη μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Ισπανίας για την αμοιβαία εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στηΜαδρίτηστιςΝοεμβρίου 1896,τησύμβαση μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και τουΓερμανικού Ράϊχ για τηναναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, πουυπογράφηκε στηΒέρνη στιςΝοεμβρίου1929, τησύμβαση μεταξύ της Δανίας,της Φινλανδίας,της Ισλανδίας,της Νορβηγίας και της Σουηδίας για τηναναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σεαστικές υποθέσεις, πουυπογράφηκε στηνΚοπεγχάγηστις 16 Μαρτίου1932, τησύμβαση μεταξύ της ΕλβετικήςΣυνομοσπονδίας και της Ιταλίαςγια την αναγνώριση και εκτέλεσηδικαστικών αποφάσεων,πουυπογράφηκε στη ΡώμηστιςΙανουαρίου 1933,τησύμβαση μεταξύ της Σουηδίας και της ΕλβετικήςΣυνομοσπονδίας για την αναγνώριση και εκτέλεσηδικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, •που υπογράφηκεστηΣτοκχόλμηστιςΙανουαρίου 1936,τησύμβαση μεταξύ τουΒασιλείου τουΒελγίου καιτηςΑυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση καιεκτέλεσητωνδικαστικών αποφάσεων και των δημόσιωνεγγράφων επίυποχρεώσεως διατροφής,πουυπογράφηκεστη Βιέννη στιςΟκτωβρίου1957, τησύμβαση μεταξύτηςΕλβετικήςΣυνομοσπονδίαςκαιτουΒελγίουγια την αναγνώρισηκαιεκτέλεσηδικαστικών καιδιαιτητικών αποφάσεων, που υπογράφηκεστηΒέρνηστιςΑπριλίου 1959, τησύμβαση μεταξύτηςΟμοσπονδιακής Δημοκρατίας τηςΓερμανίαςκαι της Αυστρίας γιατηναμοιβαίααναγνώρισηκαιεκτέλεσητων δικαστικών αποφάσεων,τωνδικαστικών συμβιβασμών καιτωνδημόσιων εγγράφων σεαστικές καιεμπορικές υποθέσεις, πουυπογράφηκεστη Βιέννη στιςΙουνίου1959,- τη σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου και της Αυστρίας για _ την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, των διαιτητικών αποφάσεων και των δημόσιων εγγράφωνσεαστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 16 Ιουνίου 1959, - τη σύμβαση μεταξύ της Αυστρίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αναγνώριση και την εκτέλεση των δικαστικώναποφάσεων, που υπογράφηκε στη Βέρνη στις 16 Δεκεμβρίου 1960, - τη σύμβαση μεταξύ της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αστικών αποφάσεων, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 12 Ιουνίου 1961, - τη σύμβαση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικέςυποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 14 Ιουλίου 1961, και το σχετικό πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου 1970, - τη σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών καιτης Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεσητωνδικαστικώναποφάσεων και των δημόσιων εγγράφων σε αστικές καιεμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 6 Φεβρουαρίου 1963, - τη σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας για την αναγνώριση και εκτέλεσητωνδικαστικών αποφάσεων και τωνδημόσιων εγγράφων σε αστικές καιεμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου 1966, - τη σύμβαση μεταξύ του Λουξεμβούργου και τηςΑυστρίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημόσιων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 29 Ιουλίου 1971, - τη σύμβαση μεταξύ της Ιταλίας και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημόσιων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 16 Νοεμβρίου 1971, τησύμβαση μεταξύτηςΝορβηγίαςκαιτηςΟμοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίαςγιατηναναγνώρισηκαι. εκτέλεσηαποφάσεωνκαι εκτελεστών εγγράφωνσεαστικές καιεμπορικέςυποθέσεις, που υπογράφηκε σταΌσλο στιςΙουνίου1977, τησύμβαση μεταξύτηςΔανίας,τηςΦινλανδίας,τηςΙσλανδίαςτης Νορβηγίας καιτηςΣουηδίαςγιατηναναγνώρισηκαιεκτέλεση αποφάσεων σεαστικέςυποθέσεις,πουυπογράφηκεστηνΚοπεγχάγηστις 11 Οκτωβρίου1977, τησύμβαση μεταξύτηςΑυστρίαςκαιτηςΣουηδίαςγιατηναναγνώριση και τηνεκτέλεσητωναποφάσεωνσεαστικέςυποθέσεις,πουυπογράφηκε στη ΣτοκχόλμηστιςΣεπτεμβρίου 1982,τησύμβαση μεταξύτηςΑυστρίαςκαιτηςΙσπανίαςγιατηναμοιβαία αναγνώριση καιεκτέλεσητωνδικαστικώναποφάσεων,τωνδικαστικών συμβιβασμών καιτωνδημόσιωνεγγράφωνσεαστικέςκαιεμπορικές υποθέσεις, πουυπογράφηκεστη3ιέννη στιςΦεβρουαρίου1984, τη σύμβαση μεταξύ της Νορβηγίας και της Αυστρίας για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στιςΜαΐουκαι τησύμβαση μεταξύτηςΦινλανδίαςκαιτηςΑυστρίαςγιατηναναγνώριση και τηνεκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στηΒιέννηστις17Νοεμβρίου 1986.ΆρθροΗσυνθήκηκαιοισυμβάσεις πουαναφέρονται στοάρθροσυνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα σταθέματασταοποίαηπαρούσα σύμβαση δεν εφαρμόζεται Συνεχίζουν ναπαράγουν αποτελέσματα ωςπροςτιςαποφάσειςπου εκδόθηκαν καιέγγραφα πουσυντάχθηκαν πριναπότηνέναρξη ισχύοςτης παρούσας συμβάσεως. Άρθρο1. Η παρούσα σύμβασηδενθίγειτιςσυμβάσειςστιςοποίεςτα συμβαλλόμενα κράτη είναιηθαγίνουνμέρηκαιοιοποίες,σεειδικά θέματα, ρυθμίζουντηδιεθνήδικαιοδοσία, τηναναγνώρισηήτην εκτέλεση αποφάσεων.2.Η παρούσα σύμβασηδεναποκλείει τηδυνατότητα ενόςδικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτουςπουείναιμέρος συμβάσεως ηοποίααναφέρεται στην παράγραφο 1, ναθεμελιώσει τηδιεθνήδικαιοδοσίατουσύμφωνα με τηντελευταίααυτήσύμβαση, ακόμηκαιανοεναγόμενος κατοικεί στο έδαφος συμβαλλομένου κράτουςπουδενείναιμέρος αυτήςτης συμβάσεως. Τοεπιληφθέν δικαστήριοεφαρμόζει, σεκάθε περίπτωση,το άρθροτης παρούσαςσυμβάσεως. 3.Αποφάσειςπουεκδίδονταιαπόδικαστήριοσυμβαλλόμενουκράτουςκατά την άσκησητηςδιεθνούςδικαιοδοσίαςτουβάσεισυμβάσεως ηοποία αναφέρεται στηνπαράγραφο1, αναγνωρίζεται καιεκτελείται σταάλλα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωναμετοντίτλο ΙΙΙτηςπαρούσαςσυμβάσεως.4.Επιπλέον τωνλόγων πουπροβλέπονταιστοντίτλοΙΙΙ,ηαναγνώρισηή εκτέλεση μπορείναμην γίνειδεκτήαντοκράτοςαναγνωρίσεωςή εκτελέσεως δενείναισυμβαλλόμενομέροςσεσύμβαση, ηοποία αναφέρεται στηνπαράγραφοκαι τοπρόσωπο εναντίοντουοποίου επιδιώκεται ηαναγνώρισηήηεκτέλεσηέχεικατοικίαστοκράτος αυτό, εκτόςεάν ηαπόφασημπορείνααναγνωριστείήεκτελεστεί βάσει οποιουδήποτεάλλουκανόνοςδικαίου στοκράτοςαναγνωρίσεωςή εκτελέσεως. 5.Εάνμία σύμβαση πουαναφέρεται στηνπαράγραφο1, καιτηςοποίας μέρη είναικαιτοκράτοςπροελεύσεωςκαιτοκράτοςαναγνωρίσεωςή εκτελέσεως, καθορίζειτιςπροϋποθέσειςαναγνωρίσεωςήεκτελέσεως αποφάσεων, εφαρμόζονταιαυτές οιπροϋποθέσεις.Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξειςτηςπαρούσαςσυμβάσεωςπουαφορούν τιςδιαδικασίες αναγνωρίσεως καιεκτελέσεωςαποφάσεωνμπορούν ναεφαρμόζονται. Άρθρο(Χωρίς αντικείμενο) Άρθρο Άρθρο 59Ηπαρούσα σύμβασηδενεμποδίζεισυμβαλλόμενοκράτοςνααναλάβειέναντι τρίτου κράτους,δυνάμει συμβάσεωςαναγνωρίσεωςκαιεκτελέσεως αποφάσεων, τηνυποχρέωση ναμηναναγνωρίζειαπόφασηπουέχε ι εκδοθεί σε άλλοσυμβαλλόμενοκράτοςκατάεναγομένουπουείχεκατοικίαήσυνήθη διαμονή στοέδαφοςτουτρίτου κράτους,εφόσον, σεπερίπτωσηπου προβλέπεται στοάρθρο4,ηαπόφασηστηρίχθηκε αποκλειστικά σεβάση δικαιοδοσίας προβλεπόμενηστοάρθροπαράγραφος 2.Πάντως, συμβαλλόμενοκράτοςδενμπορείναδεσμευθεί έναντι τρίτου κράτους να μην αναγνωρίζειαπόφασηπουέχε ι εκδοθείσεάλλο συμβαλλόμενο κράτος,απόδικαστήριοτουοποίουηδιεθνήςδικαιοδοσία θεμελιώνεται στηνύπαρξη ήκατάσχεσηαπότονενάγονταστοκράτοςαυτό, περιουσιακών στοιχείωντουεναγόμενου:1.ανηαγωγήαφοράτηνκυριότητα ήτηνομήτωνπεριουσιακώναυτών στοιχείων, έχε ι ωςαίτημα τηνάδεια διαθέσεώςτουςήσυνδέεται, με άλλη επίδικηδιαφοράαναφερόμενησαυτά, 2.αντα περιουσιακά στοιχεία συνιστούν τηνεγγύησηαπαιτήσεωςπου αποτελεί τοαντικείμενο τηςαγωγής. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆρθροΜπορούν να είναι μέρη στην παρούσα σύμβαση:1)κράτη τα οποία, τη στιγμή που η παρούσασύμβασηανοίγεται για υπογραφή, είναι μέλη τωνΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, 2)κράτηταοποία, μετά το άνοιγμα για υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, γίνονται μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, 3)κράτηπου καλούνται να προσχωρήσουν σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 σημείο β). Άρθρο 61 1.Ηπαρούσα σύμβαση ανοίγεταιγιαυπογραφήαπότακράτη μέλητων Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνήτηςΕυρωπαϊκής ΖώνηςΕλεύθερων Συναλλαγών.2.Η σύμβασηυποβάλλεταιγιαεπικύρωσηαπόταυπογράφοντακράτη. Τα έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται στοΕλβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. 3.Η σύμβασηαρχίζειναισχύειτηνπρώτη μέρα τουτρίτου μήνα μετά την ημερομηνία κατάτην οποία δύοκράτη,απότα οποία ένακράτοςμέλος των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτωνκαιένα κράτος μέλοςτηςΕυρωπαϊκήςΖώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καταθέτουντα έγγραφά τουςεπικυρώσεως. 4.Ησύμβασηπαράγει αποτελέσματα έναντι κάθε άλλουκράτουςπουτην υπογράφει τηνπρώτη ημέρατουτρίτουμήνα μετάτηνκατάθεση του εγγράφου τουεπικυρώσεως. Άρθρο1. Μπορούν ναπροσχωρήσουν στηνπαρούσασύμβαση, μετάτηνέναρξη ισχύος της:1)τακράτηπουαναφέρονται στοάρθροσημείο β), 2)άλλα κράτηταοποίαέχουνκληθείναπροσχωρήσουνύστερα από αίτηση ενόςσυμβαλλόμενουκράτουςπροςτοκράτοςθεματοφύλακα. Το κράτοςθεματοφύλακας καλείτοενδιαφερόμενοκράτοςνα προσχωρήσει, μόνονεάν έχε ι επιτύχειτηνομόφωνησυγκατάθεση των υπογραφόντων κρατών καθώςκαιτωνσυμβαλλόμενωνκρατώνπου αναφέρονται στοάρθροσημεία 1)καιβ), αφούπροηγουμένως τα έχει. ενημερώσειγιατοπεριεχόμενο τωνγνωστοποιήσεων που σκοπεύει νακάνει τοκράτοςαυτόκατ εφαρμογή τουάρθρου 63.2.Ανένακράτοςπουπροσχωρείεπιθυμεί ναπαράσχει διευκρινίσεις κατά τηνέννοιατουπρωτοκόλλου αριθ. 1, αρχίζουνδιαπραγματεύσεις για το σκοπό αυτό.ΤοΕλβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο συγκαλεί διάσκεψη διαπραγματεύσεων.3.Η σύμβασηπαράγειτααποτελέσματά τηςέναντι κάθεπροσχωρούντος κράτους τηνπρώτη ημέρατουτρίτουμήνα πουακολουθεί τηνκατάθεση του εγγράφουπροσχωρήσεως. 4.Πάντως,έναντι προσχωρούντος κράτουςπουαναφέρεται στην παράγραφοσημεία 1)ήβ),ησύμβασηπαράγειαποτελέσματαμόνο στις σχέσειςμεταξύτουπροσχωρούντοςκράτουςκαιτωνσυμβαλλομένων κρατών πουδενέχουνπροβάλει αντιρρήσειςστηνπροσχώρησηαυτήπριν από τηνπρώτηημέρατουτρίτουμήναπουακολουθεί τηνκατάθεση του εγγράφου προσχωρήσεως . ΆρθροΚάθε κράτος που προσχωρεί, οφείλεικατάτηνκατάθεσητου εγγράφου του προσχωρήσεως, ναπαρέχει τις πληροφορίες πουαπαιτούνται για την εφαρμογή τωνάρθρων 3, 32, 37, 40, 41 και 55 της παρούσας συμβάσεως και τις διευκρινίσεις που συμφωνήθηκαν, ενδεχομένως, κατά τις διαπραγματεύσεις κατά την έννοιατου πρωτοκόλλου αριθ. 1. Άρθρο 64 1.Ηπαρούσασύμβασησυνάπτεται γιααρχικό χρονικόδιάστημα πέντεετών από τηνημερομηνίαέναρξηςισχύοςτης,σύμφωναμετοάρθρο61, παράγραφος 3, ακόμα καιγιατακράτηπουθατηνεπικυρώσουν ήθα προσχωρήσουν σαυτήνμετάαπόαυτήτηνημερομηνία. 2.Κατά τηλήξη τηςαρχικής πενταετίας,ησύμβασηανανεώνεται σιωπηρά κάθε έτος.3.Μόλις εκπνεύσειηαρχικήπενταετία, κάθεκράτοςμέροςμπορεί οποτεδήποτε νακαταγγείλει τησύμβαση,απευθύνονταςσχετική κοινοποίηση στοΕλβετικόΟμοσπονδιακό Συμβούλιο. 4.Ηκαταγγελία αρχίζειναισχύειστοτέλοςτουημερολογιακούέτους που θα ακολουθήσει την εκπνοή χρονικούδιαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνίαπαραλαβής απότοΕλβετικόΟμοσπονδιακό Συμβούλιο της κοινοποιήσεωςτηςκαταγγελίας.ΆρθροΤα ακόλουθαπροσαρτώνται στηνπαρούσασύμβαση:πρωτόκολλο αριθ. 1, γιαορισμένα ζητήματα διεθνούςδικαιοδοσίας, διαδικασίας καιεκτελέσεως,πρωτόκολλοαρ 119. 2,γιατηνομοιόμορφη ερμηνείατηςσυμβάσεως, πρωτόκολλοαριθ.3,γιατηνεφαρμογήτουάρθρου 57.Τα πρωτόκολλααυτά αποτελούναναπόσπαστο μέροςτηςσυμβάσεως.ΆρθροΚάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να ζητήσει την αναθεώρησητηςπαρούσας συμβάσεως. Προς τον σκοπό αυτό, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο συγκαλεί αναθεωρητικήδιάσκεψη εντόςέξι μηνώναπό την ημερομηνίατης αιτήσεως αναθεωρήσεως.ΆρθροΤοΕλβετικόΟμοσπονδιακόΣυμβούλιοκοινοποιεί στακράτηπουέχουν εκπροσωπηθεί στηΔιπλωματική ΣυνδιάσκεψητουΛουγκάνοκαιτακράτηπου έχουν προσχωρήσειμεταγενέστερα στη σύμβαση :1)την κατάθεσηκάθεεγγράφουεπικυρώσεωςήπροσχωρήσεως, 2)τιςημερομηνίες έναρξηςισχύοςτηςπαρούσαςσυμβάσεωςέναντιτων συμβαλλόμενων κρατών,Λ 3)κάθεκαταγγελία πουλαμβάνεται κατ εφαρμογήτουάρθρουδ) κάθεδήλωση πουλαμβάνεται κατ εφαρμογή τουάρθρου Ι α του Πρωτοκόλλου αριθ.1,4)κάθεδήλωση πουλαμβάνεται κατ εφαρμογή τουάρθρου Ιβ του Πρωτοκόλλου αριθ.1,5)κάθεδήλωση πουλαμβάνεταικατεφαρμογήτουάρθρουΙV του Πρωτοκόλλου αριθ.1,6)κάθεανακοίνωση πουγίνεται, κατ εφαρμογή τουάρθρουVΙτου Πρωτοκόλλου αριθ.1.Άρθρο Άρθρο 68Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα και μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισλανδική, ισπανική ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα. Τα δεκατέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, το οποίο θα διαβιβάσει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθεκράτουςπουέχει · εκπροσωπηθεί στηΔιπλωματική συνδιάσκεψη του Λουγκάνο και στην κυβέρνηση κάθε κράτους που προσχωρεί. Εn fe de lο cual,lοs plenipοtenciariοsabajο firmantes suscriben el presente Cοnνeniο. Τil bekraftelse herafhar undertegnedebefuldmagtigede · underskreνet dennekοnνentiοn. ΖuUrkund dessenhaben die unterzeichneten Βeνοllmachtigtenihre Unterschrift unterdieses Ubereinkοmmengesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω. οιυπογράφοντες πληρεξούσιοιέθεσαν την υπογραφή τουςκάτω απότηνπαρούσασύμβαση.Ιn witness whereοf,the undersignedΡlenipοtentiaries haνesigned this Cοnνentiοn.Εn fοi de quοi, les plenipοtentiaires sοussignesοnt appοseleurs signatures aubas de la presentecοnνentiοn. Dafhianu sin,chuir na Lanchumhachtaigh thiοs-sinithea lamh Ιeis angCοinbhinsiun seο.Ρessu til staοfestu hafa undirritaοir fulltruarsen tilpess hafa fullt umbοοundirritaο samningbennan. Ιn fede di che. i plenipοtenziari sοttοscrittihannο appοstοle lοrο firmein calcealla presentecοnνenziοne. Τenblijke waarνande οnderge-tekendegeνοlmachtigden hun handtekening οnderdit νerdraghebben gesteld.Τilbekreftelse har de undertegnete befullmektigteunderskreνet Κοnνensjοnen her.Εm fe dο queοs ρlenipοtenrciariοsabaixο-assinadοs apuseramas suas assinaturasnο finalda presenteCοnνencaο. Τaman νakuudeksi ονat allekirjοittaneet, asianmukaisestisiihen νaltuutettuina, allekirjοittaneettaman yleissοpimuksen. Τill bekraftelse haraν har undertecknade befullmaktigadeοmbud undertecknat dennakοnνentiοn. Ηechο en Luganο, a dieciseis de septiembre de mil nονecientοs οchenta y οchο. Udfardiget i Luganο, den sekstende September nitten hundrede οg οtteοgfirs. Ceschehen zu Luganο am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ. Dοne at Luganο οn the sixteenth day οf September in the year οne thοusand nine hundred and eighty-eight. Fait a Luganο, le seize septembre mil neuf cent quatre-νingt-huit. Αrna dheanamh i Luganο, an seu la deag de Ηhean Fοmhair sa bhliain mile naοi, gceac οchtο a hοcht. Gjοrt f Luganο hinn sextanda dag septembermanaοar nitjan hundruο attatiu οg atte. Fattο a Luganο, addi sedici settembre millenονecentοttantοttc. Gedaan te Luganο, de zestiende September negentienhοnderd achtentachtig. Utferdiget i Luganο, den sekstende September nitten hundre οg attiatte. Faitο em Luganο em dezasseis de Setembrο de mil nονecentοs e οitenta e οitο. Τehty Luganοssa kuudentenatοista paiνana syyskuuta νuοnna tuhat yhdeksansataa kahdeksankymmentakahdeksan. Sοm skedde i Luganο den sextοnde September nittοnhundraattiοatta. Ροur Sa Μajeste le Rοi des Βelges Vοοr Ζijne Μajesteit de Κοning der Βelgen (Υπογραφή.)Fοr ΗendesΜajestat DanmarksDrοnning (Υπογραφή) Fur den Ρrasidenten der Βundesrepublik Deutschland(Υπογραφή) ΓιατονΠρόεδροτηςΕλληνικής Δημοκρατίας(Υπογραφή) Ροr Su Μajestad el Rey de Εspana Ροur le Ρresident de la Republique francaise Τharceann Uachtarinna heireannFyrir fοrsetalyονeldisins islands(Υπογραφή)Ρer il Ρresidentedella Repubblica italiana (Υπογραφή)Ροur SοnΑltesse Rοyalele Grand-Ducde Luxembοurg (Υπογραφή)Vοοr Ηare Μajesteit de Κοningin der Νederlanden Fοr Ηans Μajestet Νοrges Κοnge (Υπογραφή)Fur den Βundesprasidenten der Republic ΟesterreichΡelο Ρresidenteda RepublicaΡοrtuguesa (Υπογραφή)Fur den Schweizerischen Βundesrat Ροur le Cοnseil federal suisse Ρer il Cοnsigliο federale sνizzerο (Υπογραφή)Suοmen tasaνallan presidentin puοlesta Fοr Κοnungariket Sνeriges regering (Υπογραφή)Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟαριθ.Για ορισμένα ζητήματα διεθνούς Δικαιοδοσίας, Διαδικασίας και εκτέλεσης Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις που προσαρτώνται στησύμβαση:Άρθρο ΙΚάθεπρόσωποπουέχειτηνκατοικίατουστοΛουξεμβούργο,εναγόμενοενώπιονδικαστηρίουάλλουσυμβαλλόμενουκράτους,κατεφαρμογήτουάρθρου 5 σημείο 1, μπορεί να αμφισβητήσει τη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού.Τοδικαστήριοαυτόδιαπιστώνειαυτεπάγγελτα τηνέλλειψηδιεθνούςδικαιοδοσίαςτουανοεναγόμενοςδενπαραστεί. Κάθε συμφωνία διεθνούς δικαιοδοσίας κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγει τα αποτελέσματά της έναντι προσώπου που έχει την κατοικία του στο Λουξεμβούργομόνοαναυτότηνέχειρητάκαιειδικάαποδεχθεί . ΆρθροΙα1.Η Ελβετική Συνομοσπονδία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δηλώσει, κατά την κατάθεση του εγγράφου της επικυρώσεως, ότι μια απόφαση του έχει εκδοθεί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος δεν αναγνωρίζεται ούτε εκτελείται στηνΕλβετία ανπληρούνται οιακόλουθες προϋποθέσεις;α)η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση βασίζεται μόνοστοάρθρο5, σημείοτηςπαρούσαςσυμβάσεως,και1)ο εναγόμενος είχε την κατοικία του στην Ελβετία όταν κινήθηκε η διαδικασία για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, μία εταιρία ή άλλο νομικόπρόσωποθεωρείται κάτοικος Ελβετίαςανέχειτηνκαταστατική του έδρακαιτοπραγματικό κέντρο τωνδραστηριοτήτων του στηνΕλβετία,και2)ο εναγόμενος προβάλλει αντιρρήσειςστην αναγνώριση ή εκτέλεση της αποφάσεως στην Ελβετία, εφόσον δεν έχειπαραιτηθεί από την επίκληση τηςδηλώσεως πουπροβλέπεται στηνπαρούσα παράγραφο . 2.Η επιφύλαξη αυτή δεν εφαρμόζεται στο μέτρο που κατά τη στιγμή που ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση έχει γίνει αποδεκτή παρέκκλιση από το άρθρο 59 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος . Η ελβετική κυβέρνηση κοινοποιεί αυτές τις παρεκκλίσεις στα υπογράφοντα και τα προσχωρούντα κράτη.3.ΗεπιφύλαξηαυτήπαύειναπαράγειαποτελέσματαστιςΔεκεμβρίου 1999. Μπορεiνααρθείοποτεδήποτε . Άρθρο Ι ΒΚάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί, με δήλωση κατά την υπογραφή ή κατάθεση του εγγράφου του επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, να επιφυλαχθεί του δικαιώματος, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28, να μην αναγνωρίζει και εκτελεί αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη εάν η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους προελεύσεως βασίζεται, κατ εφαρμογή τουάρθρουσημείο1β,αποκλειστικάστηνύπαρξηκατοικίας του εναγομένου στο κράτος προελεύσεως και το ακίνητο βρίσκεται στοέδαφοςτουκράτουςπουδιατύπωσε τηνεπιφύλαξη. ΆρθροΙΙΜε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων εθνικών διατάξεων, πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε συμβαλλόμενο κράτος και διώκονται για αδίκημα: εξ αμελείας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων άλλου συμβαλλόμενου κράτους του οποίουδενέχουντηνιθαγένεια,μπορούν νααναθέσουν τηνυπεράσπισή τους σε αρμόδια για το έργο αυτό πρόσωπα, ακόμη και αν δεν εμφανίζονται αυτοπροσώπως.Το δικαστήριο μπορεί ωστόσο να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε περίπτωση μη εμφανίσεως, η απόφαση που εκδίδεται επί της πολιτικής αγωγής, χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να είχε τη δυνατότητα να αμυνθεί, μπορεί να μην αναγνωρισθείήνα μην εκτελεσθείσταάλλασυμβαλλόμενα κράτη.Άρθρο ΙΙΙΚαμία επιβάρυνση φορολογική ή τέλος, ανάλογα με την αξία της διαφοράς, δεν επιβάλλεται στο κράτος εκτελέσεως κατά τη διαδικασία χορηγήσεως του εκτελεστήριουτύπου. ΆρθροΙVΔιχαστικάκαιεξώδικαέγγραφα πουσυντάσσονται στοέδαφοςσυμβαλλόμενουκράτουςκαιπρέπειναεπιδοθούν σεπρόσωπα πουβρίσκονται στοέδαφοςάλλουσυμβαλλόμενουκράτουςδιαβιβάζονται κατά τη διαδικασίαπουπροβλέπεταιαπότιςσυμβάσειςκαισυμφωνίεςμεταξύ .των συμβαλλόμενωνκρατών . Με την επιφύλαξη αντίθετης δηλώσεως του κράτους προορισμού προς το Ελβετικό ΟμοσπονδιακόΣυμβούλιο, ταέγγραφααυτάμπορούνεπίσηςνα στέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του κράτους όπου συντάσσονται στις αντίστοιχες αρχές του κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται οπαραλήπτης τουεγγράφου. Στηνπερίπτωσηαυτή,ηαρμόδιααρχή του κράτους προελεύσεως διαβιβάζει αντίγραφο της πράξεως στην αντίστοιχη αρχή του κράτους προορισμού, η οποία είναι αρμόδια για να το παραδώσει στον παραλήπτη. Η παράδοση αυτή γίνεται σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους προορισμού. Η παράδοση αποδεικνύεται με βεβαίωση που αποστέλλεται απευθείας στη δημόσια αρχή του κράτουςπροελεύσεως . ΆρθροΗδιεθνήςδικαιοδοσία, πουπροβλέπεταιστοάρθροσημείοκαι στο άρθρογια προσεπίκλησηδικονομικού εγγυητήήγιαάλληπροσεπίκληση,δενισχύειστηνΟμοσπονδιακήΔημοκρατία τηςΓερμανίας, στην Ισπανία,στηνΑυστρίακαιστηνΕλβετία. Κάθεπρόσωποπουέχειτην κατοικία τουστοέδαφοςάλλουσυμβαλλόμενουκράτουςμπορείνα προσεπικληθεί ενώπιοντωνδικαστηρίων:της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κατ εφαρμογή των άρθρων 68, 72,73 και 74 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας (Ζiνilprοzessοrdnung) σχετικά μετηνανακοίνωση δίκης, τηςΙσπανίας,κατ εφαρμογή τουάρθρουτουΑστικούκώδικα, της Αυστρίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας (Ζiνilprοzessοrdnung)σχετικάμετηνανακοίνωσηδίκης,της Ελβετίας, κατ εφαρμογή των οικείων διατάξεων σχετικά με την ανακοίνωση δίκηςτωνΚωδίκωνπολιτικήςδικονομίαςτωνκαντονίων.Αποφάσεις που εκδίδονται στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη δυνάμει του άρθρου 6 σημείο 2 και του άρθρου 10 αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στην Ισπανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ. Αποτελέσματα που σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου παράγονται έναντι τρίτων από αποφάσεις εκδιδόμενες στα Κράτη αυτά αναγνωρίζονται και. στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.Αρθρο V α Σε σχέση με τις υποχρεώσεις διατροφής, οι όροι δικαστής και δικαστήριο περιλαμβάνουν και τις δανικές, ισλανδικές και νορβηγικές διοικητικές αρχές.Σε αστικέςκαιεμπορικέςυποθέσεις,οιόροι δικαστήςκαιδικαστήριοπεριλαμβάνουν καιτοφινλανδικόulοsοtοnhaltija/ ονerexekutοr. Άρθροβ Σεδιαφορές μεταξύπ λοιάρχου καιμέλους πληρώματοςπλοίουνηολογημένου στη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία ή τη Σουηδία, σχετικά με τις αποδοχές ή τους άλλους όρους της σχέσεως εργασίας, τα δικαστήρια συμβαλλόμενου κράτους οφείλουν να ελέγχουν αν ο διπλωματικός ή προξενικός υπάλληλος, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σκάφος, έχει ενημερωθεί για τη διαφορά. Μέχρι να ενημερωθεί ο υπάλληλος αυτός, τα δικαστήρια οφείλουν να αναστείλουντηδιαδικασία.Οφείλουν, ακόμηκαιαυτεπάγγελτα,νααποποιηθούν την άσκηση της διεθνούς δικαιοδοσίας τους, αν ο υπάλληλος αυτός, αφού ενημερώθηκε δεόντως, ασκήσει τα καθήκοντα που του αναγνωρίζονται στην περίπτωση αυτή από προξενική σύμβαση ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, αν προβάλει αντιρρήσεις ως προς τη διεθνή δικαιοδοσία εντόςπροθεσμίας πουτουτάσσεται.Άρθρο V γ (Χωρίςαντικείμενο) Άρθρο V δΜε την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τη σύμβαση χορηγήσεως ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πουυπογράφηκεστοΜόναχο στιςΟκτωβρίου1973, ταδικαστήρια κάθε συμβαλλόμενου κράτους έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατοικία, σε θέματα εγγραφής ή κύρους ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγείται για το κράτος αυτό και που δεν είναι κοινοτικό δίπλωμα κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της συμβάσεως της σχετικής με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στιςΔεκεμβρίου1975.. Άρθρο VΙ Τα συμβαλλόμενα κράτη ανακοινώνουν στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τα κείμενα των νομοθετικών διατάξεων τους με τα οποία τροποποιούν είτε τις διατάξεις της νομοθεσίας τους τις αναφερόμενες στη σύμβαση είτε τους πίνακες τωνδικαστηρίωντου. μνημονεύονται στον τίτλο ΙΙΙ τμήμα 2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤΑΥΨΗΛΑΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗτουςτοάρθροτης παρούσαςσυμβάσεως,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣΟΤΙ υφίσταταιουσιαστική σχέσημεταξύαυτήςτηςσυμβάσεως και τηςσυμβάσεωςτωνΒρυξελλών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάμει του πρωτοκόλλου της 3ης Ιουνίου 1971, έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται επί της ερμηνείαςτωνδιατάξεωντηςσυμβάσεωςτωνΒρυξελλών.ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ των αποφάσεων που εξέδωσε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνωςπροςτηνερμηνείατηςσυμβάσεωςτων Βρυξελλών μέχριτηνημερομηνίαυπογραφής τηςπαρούσαςσυμβάσεως.ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύναψη αυτής της συμβάσεως βασίστηκαν στη σύμβαση των Βρυξελλών, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αποφάσεων,ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, σεβόμενα απόλυτα την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, να αποτρέψουν ερμηνευτικές αποκλίσεις και να καταλήξουν σε μια κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία, των διατάξεων της παρούσας συμβάσεως, καθώς και αυτών των διατάξεων και εκείνων της συμβάσεως των Βρυξελλών που έχουνκατ ουσίαν επαναληφθείστησύμβασηαυτή,Συμφώνησαν Στα ακόλουθα :Άρθρο Άρθρο 1Τα δικαστήρια κάθε συμβαλλομένου κράτους λαμβάνουν προσηκόντως υπόψη, κατά την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας συμβάσεως, τις αρχές του διατυπώνονται σε κάθε σχετική απόφαση που εκδίδεται από τα δικαστήρια των άλλων συμβαλλομένων κρατών και αφορά τις διατάξεις αυτής τηςσυμβάσεως.Άρθρο Άρθρο 21.Τασυμβαλλόμενα μέρησυμφωνούν νακαθιερώσουν σύστημαανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως , καθώς και τις σχετικές αποφάσεις πουεκδίδονταιβάσειτηςσυμβάσεωςτωνΒρυξελλών.Τοσύστημααυτόπεριλαμβάνει:διαβίβασησεκεντρικό όργανο, απότιςαρμόδιεςαρχές, τωναποφάσεων που εξέδωσαν τα δικαστήρια τελευταίου βαθμού και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και αποφάσεων ιδιαίτερης σημασίας που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και έχουν εκδοθείκατεφαρμογήτηςπαρούσαςσυμβάσεωςήτηςσυμβάσεωςτωνΒρυξελλών,ταξινόμηση αυτών των αποφάσεων από το κεντρικό όργανο, περιλαμβανομένης εφόσον είναι αναγκαίο, της συντάξεως και δημοσιεύσεως μεταφράσεωνκαιΠεριλήψεων,κοινοποίηση τουσχετικού υλικούαπότοκεντρικόόργανοπροςτις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών που υπογράφουν και προσχωρούν στην παρούσα σύμβαση, καθώς και προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.2.Κεντρικό όργανοθεωρείταιοΓραμματέας τουΔικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Άρθρο1.Συνιστάται μόνιμη επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από αντιπρόσωπους που διορίζονται απόκάθεκράτοςπουυπογράφεικαιπροσχωρεί.3.Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Επιτροπή, Δικαστήριο και Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου) και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών μπορούνναπαρίστανταιστιςσυσκέψειςωςπαρατηρητές.Άρθρο Άρθρο 41.Μετά από αίτημα συμβαλλόμενου μέρους, ο θεματοφύλακας της παρούσας συμβάσεως συγκαλεί συνεδριάσεις της επιτροπής με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της συμβάσεως και συγκεκριμένα για:τηνεξέλιξη τηςνομολογίας, ηοποίακοινοποιείταισύμφωναμετο άρθροπαράγραφοςπερίπτωση 1,τηνεφαρμογήτουάρθρουαυτήςτηςσυμβάσεως.2.Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ανταλλαγές απόψεων, μπορεί επίσης να εξετάσει τη σκοπιμότητα αναθεωρήσεως ορισμένων σημείων της παρούσας συμβάσεως και να υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 ΓΙΑ ΤΗΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥΤΑ ΥΨΗΛΑΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑΑΚΟΛΟΥΘΑ :1.Κατά την έννοια της παρούσας συμβάσεως, διατάξεις που ρυθμίζουν σε ειδικά θέματα τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση ή την εκτέλεση αποφάσεων και περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε πράξεις των Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξομοιώνονται με τις συμβάσεις πουαναφέρονται στοάρθροπαράγραφος1,2.Εάν, κατά τη γνώμη ενός συμβαλλόμενου κράτους, διάταξη που περιλαμβάνεται σε πράξη των Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι ασυμβίβαστη με τη σύμβαση, τα συμβαλλόμενα. κράτη αντιμετωπίζουν αμελλητί την τροποποίηση αυτής της συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας πουκαθιερώνεται μετοπρωτόκολλοαριθ.2.ΔΗΛΩΣΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΤΑΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΏΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑΡΙΘ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατά την υπογραφή της συμβάσεως για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που έγινε στο Λουγκάνο στιςΣεπτεμβρίου1988, ΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣυπόψη τιςανειλημμένες υποχρεώσειςέναντιτωνκρατώνμελών της ΕυρωπαϊκήςΖώνηςΕλεύθερωνΣυναλλαγών,ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣναμηθιγεί ηενότητα τουνομικού καθεστώτοςπουεγκαθιδρύεταιμετησύμβαση,ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι θαλάβουν όλαταδυνατάμέτραώστεναεξασφαλιστείκατάτην επεξεργασία κοινοτικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 για την εφαρμογή του άρθρου 57, η τήρηση των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας και αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αποφάσεων οι οποίοι θεσπίζονταιμετησύμβαση,Εnfede la cual,Ιοs abajοfirmantessuscribenla presenteDeclaraciοn. Τilbekraftelseherafhar undertegnedeunderskreνet denneerklaring. ΖuUrkund dessenhaben die Unterzeichneten ihreUnterschrift unterdiese Εrklarung gesetzt. Σεπίστωση τωνανωτέρω, οιυπογράφοντες πληρεξούσiοιέθεσαν τηνυπογραφή τους κάτωαπότηνπαρούσαδήλωση Ιn witnesswhereοf the undersigned haνe signedthis Declaratiοn.Εnfοide quellessοussignesοnτ signela presentedeclaratiοn. Dafhlanu sin,chulr nadaοine thiοs-slnlthea lambleis anDearbhu sec.Ρessu tilstadfestu hafaundirr tadir undirritadyfirlysingu pessa.Ιn fedediche,i sοttοscrittihannο firmatοla presentedichiaraziοne. Τenblijke waarνande οndergetekendendeze νerklaringhedden οndertekend. Deundertegnete harundertegnet erklaringentilνitterlighet.Εm fedο queοs abalxο-assinadοsfirmaram a presenteDeclaracaοΤamanνakuudeksiονatallkirjοit taneet, asianjfrukalsestisiihen νalkuutettuina, allekirjοittanee t tamanyleissοpimuksen.Τillbekreftelseharaνharundertecknadeundertecknat denna deklaratiοn. Ηechοen Luganο, a dieclseisde septiembrede mil nονecientοs οchentay οchο.UdfardigetLuganο, den sekstende September nltten hundredeοg οtteοgflrs.Geschehen zu Luganο am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. Έγινε στοΛουγκάνο, στ ι ς δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ. Dοneat Luganο οn the sixteenth dayοf September Ιntheyear οne thοusand ninehundred and eighty-eight. Faita Luganο, le seizeseptembre milneuf centquatre-νlngt-huit ΑrnadheanamhLuganο, aneu la deag de Μhean Famhalrsa bhllalnmile naοi gceadοchtο a hοcht. Gjοrti Luganο hlnn sextandadag septembermanadarnitjan hundruοattatiu οg atta. Fattο a Luganο, addl sedlc.settembre mlllenονecentοttantοttο. Gedaan te Luganο, de zestiende September negentienhοndrend achtentaοhtig. UtferdlgetLuganο,den sekstende September nlttenhundre οg attiatte. Feitο em Luganο, em dezassels de Setembrο de mil nονecentοs e οitenta e altο. ΤehtyLuganοssa Κuudentenatοlstapalνana syyskuutaνuοnna tuhatyhdeksansataa Κahdeksankymmentakahdeksan.Sam skedde i Luganοdensextοnde September nlttοnhundraattlοatta.Ροur le gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Vοοr deRegerlng νan het ΚοnlnkrijkeΒelgle (υπογραφή) Fοr regeringenfar ΚοngerigetDanmark (υπογραφή) Fur dieRegierung derΒundesrepublΙk DeutschlandΓιατηνΚυβέρνηση τηςΕλληνικήςΔημοκρατίας(υπογραφή) Ροrel Gοbiernοdel RelnadeΕspanaΡοur le gοuνernement dela Republiquefrancalse Τharceann Rlaltaw na heireannΡer ilgονernο dellaRepubbllca italiana(υπογραφή) /Ροur le gοuνernement du Grand-Duche deLuxembοurg(υπογραφή) Vοοr deRegerlng νanhet ΚοnlnkrijkderΝederlanden Ρelο Gονernο da RepubllcaΡοrtuguesa (υπογραφή) Fοr theGονernment οf theUnited Κingdοm οf Great Βritain andΝοrthern Ιreland. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και. την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που έγινε στο Λουγκάνο στις 16 Σεπτεμβρίου 1988, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι θεωρούν σκόπιμο να λαμβάνει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσηκόντως υπόψη του, κατά την ερμηνεία της συμβάσεως των Βρυξελλών, τις αρχές που περιλαμβάνονται στη νομολογία που απορρέει από τη σύμβασητουΛουγκάνο.Εn fe de lο cual, lοs abajο firmantes suscriben la presente Declaraciοn. Τil bekrzftelse heraf har undertegnede underskreνet denne erkliring Ζu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Εrklarung gesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα δήλωση. Ιn witness whereοf the undersigned haνe signed this Declaratiοn. Εn fοi de quοi les sοussignes οnt signe la presente declaratiοn. Dafhianu sin, chuir na daοine thiοs-sinithe a lamh leis an Dearbhu seο. Ρessu til staοfestu hafa undirritadir undirritaο yfirlysingu pessa. Ιn fede di che, i sοttοscritti hannο firmatο la presente dichiaraziοne. Τen blijke waarνan de οndergetekenden deze νerklaring hebben οndertekend. De undertegnete har undertegnet erklaringen til νitterlighet. Εm fe dο que οs abaixο-assinadοs firmaram a presente Declaracaο. Τaman νakuudeksi ονat allekirjοittaneet, asianmukaisesti siihen νaltuutettuina , allekirjοittaneet taman yleissοpimuksen. Τill bekraftelse haraν har undertecknade undertecknat denna deklaratiοn. Ηechοen Luganο, a dieciseisdeseptiembredemilnονecientοs οchentaγ οchο. Udfardiget i Luganο, densekstende Septembernlttenhundrede. οg οtteοgfirs. Geschehenzu Luganοam sechzehntenSeptemberneunzehnhundertachtundachtzig.Έγινε στοΛουγκάνο, στιςδέκα έξιΣεπτεμβρίου χίλιαεννιακόσια ογδόντα οκτώ. Dοneat Luganοοn thesixteenth dayοf Septemberin theyear οne thοusand ninehundred andeighty-eight. Faita Luganο, le seizeseptembre milneuf centquatre-νlngt-huit. Αrnadheanamh i Luganο, anseu la deag deΜhean Fοmhairsa bhliainmile naοi gceadοchtο a hοcht. Gjοrti Luganοhinn sextandadag septembermanadarnitjan hundrud attatiu οg atta.FattοaLuganο,addlsedlci settembre mlllenονecentοttantοttο.Gedaan teLuganο,dezestiendeseptember negentienhοnderd achtentachtlg. Utferdiget iLuganο,densekstendeSeptembernlttenhundre οgattlatte. Feitοem Luganο,emdezasseis deSettembrοdemilnονecentοs eοitenta e οitο. ΤehtyLuganοssa Κuudentenatοlstapaiνana syyskuutaνuοnna tuhat yhdeksansataa Κahdeksankymmentakahx deksan. SοmskeddeiLuganοdensextοnde Septembernittοnhundraattiοatta. Ροur legοuνernement duRοyaumedeΒelgique Vοοr deRegering νanhet ΚοnlnkrijkeΒelgie (υπογραφή) Fοr regeringenfοr ΚοngerigetDanmark (υπογραφή) Fur dieRegierung der Βundesrepublik Deutschland ΓιατηνΚυβέρνησητηςΕλληνική ς ΔημοκρατΙας(υπογραφή)Ροrel Gοbiernοdel RelnοdeΕspanaΡοurle gοuνernement delaRepubllquefrancaise Τharceann RlaltasnabeiheannΡeril gονernο dellaRepubblicaΙtaliana(υπογραφή)ΡοurlegοuνernementduGrand-DuchedeLuxembοurg(υπογραφή)VοοrdeRegerigνanhetΚοninkrijk derΝederlandenΡelοGονernο daΡepublica Ροrtuguesa(υπογραφή)Fοr theGονernmentοf theUnitedΚingdοmοfGreatΒritainandΝ. Ιreland. ΔΗΛΩΣΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΤΩΝΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝΤΩΝΚΡΑΤΩΝΠΟΥ ΥποΓραΦουν τη ΣΥμβαΣη tοΥ ΛουΓκανο ΤΑΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΚατά την υπογραφή της συμβάσεως γιατηδικαιοδοσίακαι την εκτέλεση αποφάσεωνσεαστικέςκαι.εμπορικέςυποθέσεις,ΟΙ αντιπροσωποι των κυβερνησεων των κρατων μελων τησ ευρωπαϊκησ ζωνησ ελευθέρων ΣυναλλαΓΩν, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι θεωρούν σκόπιμο να λαμβάνουν τα δικαστήρια των χωρών τους προσηκόντως υποψη τους, κατά την ερμηνεία της συμβάσεως του Λουγκάνο, τις αρχές που περιέχονται στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των δκαστηρίων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αφορά τις διατάξεις εκείνες της συμβάσεως των Βρυξελλών που έχουν κατουσία επαναληφθεί στη σύμβαση του Λουγκάνο.Εn fe de lο cual, lοs abajο firmantes suscriben la presente Declaraciοn. Τil bekraftelse heraf har undertegnede underskreνet denne erklaring. Ζu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschriit unter diese Εrklarung gesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα δήλωση. Ιn witness whereοf the undersigned haνe signed this Declaratiοn. Εn fοi de quοi les sοussignes οnt signe la presente declaratiοn. De fhianu sin., chuir na dacine thiοs-sinithe a lamh leis en Dearbhu seο . Ρessu til staοfestu hafa undirritadir undirritad yfirlysingu pessa. Ιn fede di che, i sοttοscritti hannο firmatο la presente dichiaraziοne. Τen blijke waarνan de οndergetekenden deze νerklaring hebben οndertekend. De undertegnete har undertegnet erklaringen til νitterlighet. Εm fe dο que οs abaixο-assinadοs firmaram a presente Declaracaο. Τainan νakuudeksi ονat allekirjοittaneet, asianmukaisesti siihen νοltuutettuina , allekirjοittaneet taman. yleissοpimuksen. Τill bekraftelse haraν har undertecknade undertecknat denna deklaratiοn. Ηechοen Luganο,adieciseisdeseptiembredemilnονecientοs οchenta οchο. :UdfardigetiLuganο,densekstendeSeptembernitten hundredeοg οtteοgfirs. GeschehenzuLuganοamsechzehntenSeptemberneunzehnhundertachtundachtzig.ΈγινεστοΛουγκάνο,στιςδέκαέξιΣεπτεμβρίουχίλιαεννιακόσιαογδόντα οκτώ. Dοneat Luganοοn thesixteenth dayοfSeptemberin theyear οne thοusand ninehundred andeighty-eight. FaitaLuganο,leseizeseptembre milneuf centquatre-νingt-huit. Αrnadheanamh iLuganο,anseu ladeag deΜhean Fοmhairsa bhliainmile naοi gceadοchtο ahοcht. GjοrtiLuganοhinn sextandadag septembermanadarnitjan hundruο attati οg atta. FattοaLuganο,addl sedlclsettembremlllenονecentοttantοttο.GedaanteLuganο,dezestlende septembernegentienhοnderdachtentachtig.UtferdigetiLuganο,densekstendeSeptembernitten hundreοgaittatte.FeitοemLuganο,emdezasseisdeSetembrο demilnονecentοseοitentae οitο. ΤehtyLuganοssa Κuudentenatοistapaiνana syyskuutaνuοnna tuhatyhdeksansataa Κahdeksankymmen zakahdeksan. Sοm skedde iLuganοdensextοndeSeptembernittοnhundraattiοatta. Fyrirrikisstjοrn lyονeldisinsΙslands (υπογραφή)FοrΚοngeriketΝοrges Regjering(υπογραφή)FurdieRegierung der Republik Οesterreich FurdieRegierungderSchweiserischenΕidgenοssenschaft Ροur legοuνernementdelaCοnfederatiοnSuisse Ρer ilGονernοdellaCοnfederaziοne sνizzera(υπογραφή)Suοmentasaνallan hallituksenpuοlesta FοrΚοnungariket Sνeriges regering (υπογραφή)ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι αντιπρόσωποι: ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΤΗΣΜΕΓΑΛΗΣΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙΒΟΡΕΙΟΥ συνελθόντες στο Λουγκάνο, στις δεκαέξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ. στη διπλωματική συνδιάσκεψη για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές υποθέσεις, διαπίστωσαν ότι στο πλαίσιο αυτής της συνδιάσκεψης καταρτίστηκαν και θεσπίστηκαν τα ακόλουθα κείμενα: Ι.η σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΙΙ.τα ακόλουθα πρωτόκολλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης: —αριθ. 1, για ορισμένα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, διαδικασίας και εκτέλεσης, —αριθ. 2, για την ομοιόμορφη ερμηνεία της σύμβασης, —αριθ. 3, για την εφαρμογή του άρθρου 57· ΙΙΙ.οι ακόλουθες δηλώσεις: —δήλωση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που υπογράφουν τη σύμβαση του Λουγκάνο τα οποία είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 3 για την εφαρμογή του άρθρου 57 της σύμβασης, __ δήλωση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών που υπογράφουν τη σύμβαση του Λουγκάνο το οποία είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, __ δήλωση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών που υπογράφουν τη σύμβαση του Λουγκάνο τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Εn fe de Ιο cual, lοs abajο flrmantes suscriben la presente Αcta final. Τil bekrzftelse heraf har undertegnede underskreνet denne slutakr. Ζu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schluβakte gesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα τελική πράξη. Ιn witness whereοf, the undersigned haνe signed this Final Αct. Εn fοi de quοi, les sοussignes οnt appοse leurs signatures au bas du present acte final. Da fhianu sin, chuir na daοine thiοs-sinithe a lamh leis an lοnstraim Chriοchnaitheach seο. Ρessu til stadfestu hafa undirritadir undirritad lοkagerd pessa. Ιn fede di che, i sοttοscritri hannο appοstο Ιe lοrο firme in calce al presente attο finale Τen blijke waarνan de οndergetekenden hun handtekening οnder deze Slοcakte hebben gesteld. Τil bekreftelse har de undertegnete underskreνet denne Sluttakt. Εm fe dο que οs abaixο-assinadοs apuseram as suas assinaturas nο final dο presente Αctο Final. Τaman νakuudeksi allekirjοittaneet ονar, allekirjοittaneet taman Ρaattοpοyrakirjan. Τill bekrafrelse haraν har undertecknade undertecknat denna Slutakt. Ηechο en Luganο, a dieciseis de septiembre de mil nονecientοs οchenta y οchο. Udfaerdiget i Luganο, den sekstende September nitten hundrede οg οtteοgfirs. Geschehen zu Luganο am sedszehnten September neunzehnhundertachrundachtzig. Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ. Dοne at Luganο οn the sixteenth day οf September in the year οne thοusand nine hundred and eighty-eight. Fait a Luganο, Ιe seize septembre mil neuf cent quatre-νingt-huit. Αma dheanamh i Luganο, an seu la deag de Μhean Fοhair sa bhliain mile naοi gcead οchtο a hοcht. Cjοrt ί Luganο hinn sextanda dag septembermanadar nitjan hundruδ attatiu οg atta. Fattο a Luganο, addi sedici settembre millenονecentοttantοttο. Gedaan te Luganο, de zestiende September negentienhοnderd achtentachtig. Utferdiget i Luganο, den sekstende September nitten hundre οg arriarte. Feitο em Luganο., em dezasseis de Setembrο de mil nονecentοs e οitenta e οitο. Τehry Luganοssa kuudentenatοista paiνana syyskuuta νuοnna tuhat yhdeksansataa kahdeksankymmentakahdeksan. Sοm skedde i Luganο den sextοnde September nittοnhundraattiοatta. Ροur le gοuνernement du rοyaume de Βelgique Vοοr de Regering νan het Κοninkrijk Βelgie Fοr regeringen fοr Κοngeriget Danmark Fur die Regierung der Βundesrepublik Deutschland Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Ροr el Gοbiernο del Reinο de Εspana Ροur le gοuνernement de la Republique francaise Τhar ceann Rialtas na heireann Fyrir rikisstjοrn lyδνeldisins Ιslands Ρer il gονernο della Repubblica italiana Ροur le gοuνernement du grand-duche de Luxembοurg Vοοr de Regering νan het Κοninkrijk der Νederlanden Fοr Κοngeriket Νοrges Regjering Fur die Regierung der Republik οsterreich Ρelο Gονernο da Republica Ροrtuguesa Fur die Regierung der Schweizerischen Εidgenοssenschaft Ροur le gοuνernement de la Cοnfederatiοn Suisse Ρer il gονernο della Cοnfederaziοne sνizzera Suοmen tassaνallen hallituksen puοlesta Fοr Κοnungariket Sνeriges regering Fοr the Gονernment οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 61 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία