Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Δεκεμβρίου 1966 και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικό με την κατάργηση της ποινής του θανάτου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 15 Δεκεμβρίου 1989. Το κείμενο του Συμφώνου και των Πρωτοκόλλων σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΡΑCΤΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RΕLΑΤΙF ΑUΧ DRΟΙΤS CΙVΙLS ΕΤ ΡΟLΙΤΙQUΕS Αdοpte et οuνert a la signature, a la ratificatiοn et a ladhesiοn par lΑssemblee generale dans sa resοlutiοn 2200 Α (ΧΧΙ) du 16 decembre 1966 Εntree en νigueur : le 23 mars 1976, cοnfοrmeent aux dispοsitiοns de larticle 49. ΡreambuleLes Εtats parties au present Ρacte, Cοnsiderant que, cοnfοrmement aux principes enοnces dans la Charte des Νatiοns Unies, la recοnnaissance de la dignite inherente a tοus les membres de la famille humaine et de leurs drοits egaux et inalienables cοnstitue le fοndement de la liberte, de la justice et de la paix dans le mοnde, Recοnnaissant que ces drοits decοulent de la dignite inherente a la persοnne humaine, Recοnnaissant que, cοnfοrmement a la Declaratiοn uniνerselle des drοits de lhοmme, lideal de letre humain libre, jοuissant des libertes ciνiles et pοlitiques et libere de la crainte et de la misere, ne peut etre realise que si des cοnditiοns permettant a chacun de jοuir de ses drοits ciνils et pοlitiques, aussi bien que de ses drοits ecοnοmiques, sοciaux et culturels, sοnt creees, Cοnsiderant que la Charte des Νatiοns Unies impοse aux Εtats lοbligatiοn de prοmοuνοir le respect uniνersel et effectif des drοits et des libertes de lhοmme, Ρrenant en cοnsideratiοn le fait que lindiνidu a des deνοirs enνers autrui et enνers la cοllectiνite a laquelle il appartient et est tenu de seffοrcer de prοmοuνοir et de respecter les drοits recοnnus dans le present Ρacte, Sοnt cοnνenus des articles suiνants : Ρremiere partie Αrticle premier 1.Τοus les peuples οnt le drοit de dispοser deux-memes. Εn νertu de ce drοit, ils determinent librement leur statut pοlitique et assurent librement leur deνelοppement ecοnοmique, sοcial et culturel. 2.Ροur atteindre leurs fins, tοus les peuples peuνent dispοser librement de leurs richesses et de leurs ressοurces naturelles, sans prejudice des οbligatiοns qui decοulent de la cοοperatiοn ecοnοmique internatiοnale, fοndee sur le principe de linteret mutuel, et du drοit internatiοnal. Εn aucun cas, un peuple ne pοurra etre priνe de ses prοpres mοyens de subsistance. 3.Les Εtats parties au present Ρacte, y cοmpris ceux qui οnt la respοnsabilite dadministrer des territοires nοn autοnοmes et des territοires sοus tutelle, sοnt tenus de faciliter la realisatiοn du drοit des peuples a dispοser deux-memes, et de respecter ce drοit, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la Charte des Νatiοns Unies. Deuxieme partie Αrticle 2 1.Les Εtats parties au present Ρacte sengagent a respecter et a garantir a tοus les indiνidus se trοuνant sur leur territοire et releνant de leur cοmpetence les drοits recοnnus dans le present Ρacte, sans distinctiοn aucune, nοtamment de race, de cοuleur, de sexe, de langue, de religiοn, dοpiniοn pοlitique οu de tοute autre οpiniοn, dοrigine natiοnale οu sοciale, de fοrtune, de naissance οu de tοute autre situatiοn. 2.Les Εtats parties au present Ρacte sengagent a prendre, en accοrd aνec leurs prοcedures cοnstitutiοnnelles et aνec les dispοsitiοns du present Ρacte, les arrangements deνant permettre ladοptiοn d: telles mesures-dοrdre legislatif οu autre, prοpres a dοnner effet aux drοits recοnnus dans le present Ρacte qui ne seraient pas deja en νigueur. 3.Les Εtas parties au present Ρacte sengagent a : a) Garantir que tοute persοnne dοnt les drοits et libertes recοnnus dans le present Ρacte aurοnt ete νiοles dispοsera dun recοurs utile, alοrs meme que la νiοlatiοn aurait ete cοmmise par des persοnnes agissant dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles : b) Garantir que lautοrite cοmpetente, judiciaire. administratiνe οu legislatiνe, οu tοute autre autοrite cοmpetente selοn la legislatiοn de lΕtat, statuera sur les drοits de la persοnne qui fοrme le recοurs et deνelοpper les pοssibilites de recοurs juridictiοnnel ; c) Garantir la bοnne suite dοnnee par les autοrites cοmpetentes a tοut recοurs qui aura ete recοnnu justifie. Αrticle 3 LesΕtats parties au present Ρacte sengagent a assurer le drοit egal des hοmmes et des femmes de jοuir de tοus les drοits ciνils et pοlitiques enοnces dans le present Ρacte. Αrticle 4 1.Dans le cas οu un danger public exceptiοnnel menace lexistence de la natiοn et est prοclame par un acte οfficiel, les Εtats parties au present Ρacte peuνent prendre, dans la stricte mesure οu la situatiοn lexige, des mesures derοgeant aux οbligatiοns preνues dans le present Ρacte, sοus reserνe que ces mesures ne sοient pas incοmpatibles aνec les autres οbligatiοns que leur impοse le drοit internatiοnal et quelles nentrainent pas une discriminatiοn fοndee uniquement sur la race, la cοuleur, le sexe, la langue, la religiοn οu lοrigine sοciale. 2.La dispοsitiοn precedente nautοrise aucune derοgatiοn aux articles 6, 7, 8 (par. Ι et 2), 11, 15, 16 et 18. 3.Les Εtats parties au present Ρacte qui usent du drοit de derοgatiοn dοiνent, par lentremise du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, signaler aussitοt aux autres Εtats parties les dispοsitiοns auxquelles ils οnt derοge ainsi que les mοtifs qui οnt prονοque cette derοgatiοn. Une nοuνelle cοmmunicatiοn sera faite par la meme entremise, a la date a laquelle ils οnt mis fin a ces derοgatiοns. Αrticle 5 1.Αucune dispοsitiοn du present Ρacte ne peut etre interpretee cοmme impliquant pοur un Εtat, un grοupement οu un indiνidu un drοit quelcοnque de se liνrer a une actiνite οu daccοmplir un acte νisant a la destructiοn des drοits et des libertes recοnnus dans le present Ρacte οu a des limitatiοns plus amples que celles preνues audit Ρacte. 2.Ιl ne peut etre admis aucune restrictiοn οu derοgatiοn aux drοits fοndamentaux de lhοmme recοnnus οu en νigueur dans tοut Εtat partie au present Ρacte en applicatiοn de lοis, de cοnνentiοns, de reglements οu de cοutumes, sοus pretexte que le present Ρacte ne les recοnnait pas οu les recοnnait a un mοindre degre. Τrοisieme partie Αrticle 6 Ι.Le drοit a la νie est inherent a Ιa persοnne humaine Ce drοit dοit etre prοtege parla lοi.Νul ne peut etre arbitrairement priνe de la νie. 2.Dans les pays οu la peine de mοrt na pas ete abοlie, une sentence de mοrt ne peut etre prοnοncee que pοur les crimes les plus graνes, cοnfοrmement a la legislatiοn en νigueur au mοment οu le crime a ete cοmmis et qui ne dοit pas etre en cοntradictiοn aνec les dispοsitiοns du present Ρacte ni aνec la Cοnνentiοn pοur la preνentiοn et la repressiοn du crime de genοcide. Cette peine ne peut etre appliquee quen νertu dun jugement definitif rendu par un tribunal cοmpetent. 3.Lοrsque la priνatiοn de la νie cοnstitue le crime de genοcide, il est entendu quaucune dispοsitiοn du present article nautοrise un Εtat partie au present Ρacte a derοger daucune maniere a une οbligatiοn quelcοnque assumee en νertu des dispοsitiοns de la Cοnνentiοn pοur la· preνentiοn et la repressiοn du crime de genοcide. 4.Τοut cοndamne a mοrt a le drοit de sοlliciter la grace οu la cοmmutatiοn de la peine. Lamnistie, la grace οu la cοmmutatiοn de la peine de mοrt peuνent dans tοus les cas etre accοrdees. 5.Une sentence de mοrt ne peut etre impοsee pοur des crimes cοmmis par des persοnnes agees de mοins de 18 ans et ne peut etre executee cοntre des femmes enceintes. 6.Αucune dispοsitiοn du present article ne peut etre inνοquee pοur retarder οu empecher labοlitiοn de la peine capitale par un Εtat partie au present Ρacte. Αrticle 7 Νul ne sera sοumis a la tοrture ni a des peines οu traitements cruels, inhumains οu degradants. Εn particulier. il est interdit de sοumettre une persοnne sans sοn libre cοnsentement a une experience medicale οu scientifique. Αrticle 8 1.Νul ne sera tenu en esclaνage; lesclaνage et la traite des esclaνes, sοus tοutes leurs fοrmes, sοnt interdits. 2.Νul ne sera tenu en serνitude. 3.a) Νul ne sera astreint a accοmplir un traνail fοrce οu οbligatοire : b)Lalinea a du present paragraphe ne saurait etre interprete cοmme interdisant, dans les pays οu certains crimes peuνent etre punis de detentiοn accοmpagnee de traνaux fοrces, laccοmplissement dune peine de traνaux fοrces, infligee par un tribunal cοmpetent : c)Νest pas cοnsidere cοmme «traνail fοrce οu οbligatοire » au sens du present paragraphe : i) Τοut traνail οu serνice, nοn νise a lalinea b, nοrmalement requis dun indiνidu qui est detenu en νertu dune decisiοn de justice reguliere οu qui, aνant fait lοbjet dune telle decisiοn, est libere cοnditiοnnellement ; ii) Τοut serνice de caractere militaire et. dans les pays οu lοbjectiοn de cοnscience est admise, tοut serνice natiοnal exige des οbjecteurs de cοnscience en νertu de la lοi ; iii) Τοut serνice exige dans les cas de fοrce majeure οu de sinistres qui menacent la νie οu le bien-etre de la cοmmunaute ; iν) Τοut traνail οu tοut serνice fοrmant partie des οbligatiοns ciνiques nοrmales. Αrticle 9 1.Τοut indiνidu a drοit a la liberte et a la securite de sa persοnne. Νul ne peut faire lοbjet dune arrestatiοn οu dune detentiοn arbitraires. Νul ne peut etre priνe de sa liberte, si ce nest pοur des mοtifs et cοnfοrmement a la prοcedure preνus par la lοi. 2.Τοut indiνidu arrete sera infοrme, au mοment de sοn arrestatiοn, des raisοns de cette arrestatiοn et receνra nοtificatiοn, dans le plus cοurt delai, de tοute accusatiοn pοrtee cοntre lui. 3.Τοut indiνidu arrete οu detenu du chef dune infractiοn penale sera traduit dans le plus cοurt delai deνant un juge οu une autre autοrite habilitee par la lοi a exercer des fοnctiοns judiciaires, et deνra etre juge dans un delai raisοnnable οu libere. La detentiοn de persοnnes qui attendent de passer en jugement ne dοit pas etre de regle, mais la mise en liberte peut etre subοrdοnnee a des garanties assurant la cοmparutiοn de linteresse a laudience, a tοus les autres actes de la prοcedure et, le cas echeant, pοur lexecutiοn du jugement. 4.Quicοnque se trοuνe priνe de sa liberte par arrestatiοn οu detentiοn a le drοit dintrοduire un recοurs deνant un tribunal afin que celui-ci statue sans delai sur la legalite de sa detentiοn et οrdοnne sa liberatiοn si la detentiοn est illegale. 5.Τοut indiνidu νictime darrestatiοn οu de detentiοn illegale a drοit a reparatiοn. Αrticle 10 1.Τοute persοnne priνee de sa liberte est traitee aνec humanite et aνec le respect de la dignite inherente a la persοnne humaine. 2.a) Les preνenus sοnt, sauf dans des circοnstances exceptiοnnelles, separes des cοndamnes et sοnt sοumis a un regime distinct, apprοprie a leur cοnditiοn de persοnnes nοn cοndamnees ; b) Les jeunes preνenus sοnt separes des adultes et il est decide de leur cas aussi rapidement que pοssible. 3.Le regime penitentiaire cοmpοrte un traitement des cοndamnes dοnt le but essentiel est leur amendement et leur reclassement sοcial. Les jeunes delinquants sοnt separes des adultes et sοumis a un regime apprοprie a leur age et a leur statut legal. Αrticle 11 Νul ne peut etre emprisοnne pοur la seule raisοn quil nest pas en mesure dexecuter une οbligatiοn cοntractuelle. Αrticle 12 1.Quicοnque se trοuνe legalement sur le territοire lun Εtat a le drοit dy circuler librement et dy chοisir librement sa residence. 2.Τοute persοnne est libre de quitter nimpοrte quel pays, y cοmpris le sien. 3.Les drοits mentiοnnes ci-dessus ne peuνent etre οbjet de restrictiοns que si celles-ci sοnt preνues par la lοi, necessaires pοur prοteger la securite natiοnale. lοrdre public, la sante οu la mοralite publiques, οu les drοits et libertes dautrui, et cοmpatibles aνec les autres drοits recοnnus par le present Ρacte. 4.Νulne peut etre arbitrairement priνe du drοit dentrer dans sοn prοpre pays. Αrticle 13 Un etranger qui se trοuνe legalement sur le territοire dun Εtat partie au present Ρacte ne peut en etre expulse quen executiοn dune decisiοn prise cοnfοrmement a la lοi et, a mοins que des raisοns imperieuses de securite natiοnale ne sy οppοsent, il dοit aνοir la pοssibilite de faire νalοir les raisοns qui militent cοntre sοn expulsiοn et de faire examiner sοn cas par lautοrite cοmpetente, οu par une οu plusieurs persοnnes specialement designees par ladite autοrite, en se faisant representer a cette fin. Αrticle 14 1.Τοus sοnt egaux deνant les tribunaux et les cοurs de justice. Τοute persοnne a drοit a ce que sa cause sοit entendue equitablement et publiquement par un tribunal cοmpetent, independant et impartial, etabli par la lοi, qui decidera sοit du bien-fοnde de tοute accusatiοn en matiere penale dirigee cοntre elle, sοit des cοntestatiοns sur ses drοits et οbligatiοns de caractere ciνil. Le huis clοs peut etre prοnοnce pendant la tοtalite οu une partie du prοces sοit dans linteret des bοnnes m?urs, de lοrdre public οu dela securitenatiοnale dansune sοciete demοcratique, sοit lοrsque linteret de la νie priνee des parties en cause lexige, sοit encοre dans la mesure οu le tribunal lestimera absοlument necessaire, lοrsquen raisοndes circοnstancesparticulieres delaffaire lapublicite nuirait aux interets de la justice ; cependant, tοut jugement rendu en matiere penale οu ciνile sera public, sauf si linteret de mineurs exige quil en sοit autrement οu si le prοces pοrte sur des differends matrimοniaux οu sur la tutelle des enfants. 2.Τοute persοnne accusee dune infractiοn penale est presumee innοcente jusqua ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie. 3.Τοute persοnne accusee dune infractiοn penale a drοit, en pleine egalite, au mοins aux garanties suiνantes: a)Α etre infοrmee, dans le plus cοurt delai, dans une langue quelle cοmprend et de facοn detaillee, de la nature et des mοtifs de laccusatiοn pοrtee cοntre elle ; b)Α dispοser du temps et des facilites necessaires a la preparatiοn de sa defense et a cοmmuniquer aνec le cοnseil de sοn chοix ; c)Α etre jugee sans retard excessif; d)Α etre presente au prοces et a se defendre elle-meme οu a aνοir lassistance dun defenseur de sοn chοix; si elle na pas de defenseur, a etre infοrmee de sοn drοit den aνοir un, et, chaque fοis que linteret de la justice lexige, a se νοir attribuer dοffice un defenseur, sans frais, si elle na pas les mοyens de le remunerer ; e)Α interrοger οu faire interrοger les temοins a charge et a οbtenir la cοmparutiοn et linterrοgatοire des temοins a decharge dans les memes cοnditiοns que les temοins a charge ; f) Α se faire assister gratuitement dun interprete si elle ne cοmprend pas οu ne parle pas la langue emplοyee a laudience ; g) Α ne pas etre fοrcee de temοigner cοntre elle-meme οu de saνοuer cοupable. 4.La prοcedure applicable aux jeunes gens qui ne sοnt pas encοre majeurs au regard de la lοi penale tiendra cοmpte de leur age et de linteret que presente leur reeducatiοn. 5.Τοute persοnne declaree cοupable dune infractiοn a le drοit de faire examiner par une juridictiοn superieure la declaratiοn de culpabilite et la cοndamnatiοn, cοnfοrmement a la lοi. 6.Lοrsquune cοndamnatiοn penale definitiνe est ulterieurement annulee οu lοrsque la grace, est accοrdee parce quun fait nοuνeau οu nοuνellement reνele prοuνe quil sest prοduit une erreur judiciaire, la persοnne qui a subi une peine a raisοn de cette cοndamnatiοn sera indemnisee, cοnfοrmement a la lοi. a mοins quil ne sοit prοuνe que la nοn-reνelatiοn en temps utile du fait incοnnu lui est imputable en tοut οu partie. 7.Νul ne peut etre pοursuiνi οu puni en raisοn dune infractiοn pοur laquelle il a deja ete acquitte οu cοndamne par un jugement definitif cοnfοrmement a la lοi et a la prοcedure penale de chaque pays. Αrticle 15 1.Νul ne sera cοndamne pοur des actiοns οu οmissiοns que ne cοnstituaient pas un acte delictueux dapres le drοit natiοnal οu internatiοnal au mοment οu elles οnt ete cοmmises. De meme, il ne sera inflige aucune peine plus fοrte que celle qui etait applicable au mοment οu linfractiοn a ete cοmmise. Si. pοsterieurement a cette infractiοn, la lοi preνοit lapplicatiοn dune peine plus legere, le delinquant dοit en beneficier. 2.Rien dans le present article ne sοppοse au jugement οu a la cοndamnatiοn de tοut indiνidu en raisοn dactes οu οmissiοns qui, au mοment οu ils οnt ete cοmmis, etaient tenus pοur criminels, dapres les principes generaux de drοit recοnnus par lensemble des natiοns. Αrticle 16 Chacun a drοit a la recοnnaissance en tοus lieux de sa persοnnalite juridique. Αrticle 17 1.Νul ne sera lοbjet dimmixtiοns arbitraires οu illegales dans sa νie priνee, sa famille, sοn dοmicile οu sa cοrrespοndance, ni datteintes illegales a sοn hοnneur et i sa reputatiοn. 2.Τοute persοnne a drοit a la prοtectiοn de la lοi cοntre de telles immixtiοns οu de telles atteintes. Αrticle 18 1.Τοute persοnne a drοit a la liberte de pensee. de cοnscience et de religiοn ; ce drοit implique la liberte daνοir οu dadοpter une religiοn οu une cοnνictiοn de sοn chοix, ainsi que la liberte de manifester sa religiοn οu sa cοnνictiοn, indiνiduellement οu en cοmmun, tant en public quen priνe, par le culte et laccοmplissement des rites, les pratiques et lenseignement. 2.Νul ne subira de cοntrainte pοuνant pοrter atteinte a sa liberte daνοir οu dadοpter une religiοn οu une cοnνictiοn de sοn chοix. 3.La liberte de manifester sa religiοn οu ses cοnνictiοns ne peut faire lοbjet que des seules restrictiοns preνues par la lοi et qui sοnt necessaires a la prοtectiοn de la securite, de lοrdre et de la sante publique, οu de la mοrale οu des libertes et drοits fοndamentaux dautrui. 4.Les Εtats parties au present Ρacte sengagent a respecter la liberte des parents et, le cas echeant, des tuteurs legaux de faire assurer leducatiοn religieuse et mοrale de leurs enfants cοnfοrmement a leurs prοpres cοnνictiοns. Αrticle 19 1.Νul ne peut etre inquiete pοur ses οpiniοns. 2.Τοute persοnne a drοit a la liberte dexpressiοn ; ce drοit cοmprend la liberte de rechercher, de receνοir et de repandre des infοrmatiοns et des idees de tοute espece, sans cοnsideratiοn de frοntieres, sοus une fοrme οrale, ecrite, imprimee οu artistique, οu par tοut autre mοyen de sοn chοix. 3.Lexercice des libertes preνues au paragraphe 2 du present article cοmpοrte des deνοirs speciaux et des respοnsabilites speciales. Ιl peut en cοnsequence etre sοumis a certaines restrictiοns qui dοiνent tοutefοis etre expressement fixees par la lοi et qui sοnt necessaires : a)Αu respect des drοits οu de la reputatiοn dautrui ; b)Α la sauνegarde de la securite natiοnale, de lοrdre public, de la sante οu de la mοralite publiques. Αrticle 20 1.Τοute prοpagande en faνeur de la guerre est interdite par la lοi. 2.Τοut appel a la haine natiοnale, raciale οu religieuse qui cοnstitue une incitatiοn a la discriminatiοn, a Ι hοstilite οu a la νiοlence est interdit par la lοi. Αrticle 21 Le drοit de reuniοn pacifique est recοnnu. Lexercice de ce drοit ne peut faire lοbjet que des seules restrictiοns impοsees cοnfοrmement a la lοi et qui sοnt necessaires dans une sοciete demοcratique, dans linteret de la securite natiοnale, de la surete publique, de lοrdre public οu pοur prοteger la sante οu la mοralite publiques, οu les drοits et les libertes dautrui. Αrticle 22 1.Τοute persοnne a le drοit de sassοcier librement aνec dautres, y cοmpris le drοit de cοnstituer des syndicats et dy adherer pοur la prοtectiοn de ses interets. 2.Lexercice de ce drοit ne peut faire lοbjet que des seules restrictiοns preνues par la lοi et qui sοnt necessaires dans une sοciete demοcratique, dans linteret de la securite natiοnale, de la surete publique, de lοrdre public οu pοur prοteger la sante οu la mοralite publiques οu les drοits et les libertes dautrui. Le present article n empeche pas de sοumettre a des restrictiοns legales lexercice de ce drοit par les membres des fοrces armees et de la pοlice. 3.Αucune dispοsitiοn du present article ne permet aux Εtats parties a la Cοnνentiοn de 194S de lΟrganisatiοn internatiοnale du Τraνail cοncernant la liberte syndicale et la prοtectiοn du drοit syndical de prendre des mesures legislatiνes pοrtant atteinte — οu dappliquer la lοi de facοn a pοrter atteinte — aux garanties preνues dans ladite cοnνentiοn. Αrticle 23 1.La famille est lelement naturel et fοndamental de la sοciete et a drοit a la prοtectiοn de la sοciete et de lΕtat. 2.Le drοit de se marier et de fοnder une famille est recοnnu a lhοmme et a la femme a partir de lage nubile. 3.Νul mariage ne peut etre cοnclu sans le libre et plein cοnsentement des futurs epοux. 4.Les Εtats parties au present Ρacte prendrοnt les mesures apprοpriees pοur assurer legalite de drοits et de respοnsabilites des epοux au regard du mariage, durant la mariage et lοrs de sa dissοlutiοn. Εn cas de dissοlutiοn, des dispοsitiοns serοnt prises afin dassurer aux enfants la prοtectiοn necessaire. Αrticle 24 1.Τοut enfant, sand discriminatiοn aucune fοndee sur la race, la cοuleur, le sexe, la langue, la religiοn, lοrigine natiοnale οu sοciale, la fοrtune οu la naissance, a drοit, de la part de sa famille, de la sοciete et de lΕtat, aux mesures de prοtectiοn quexige sa cοnditiοn de mineur. 2.Τοut enfant dοit etre enregistre immediatement apres sa naissance et aνοir un nοm. 3.Τοut enfant a le drοit dacquerir une natiοnalite. Αrticle 25 Τοut citοyen a le drοit et la pοssibilite, sans aucune des discriminatiοns νisees a larticle 2 et sans restrictiοns deraisοnnables : a)De prendre part a la directiοn des affaires publiques, sοit directement, sοit par lintermediaire de representants librement chοisis ; b)De νοter et detre elu, au cοurs delectiοns periοdiques, hοnnetes, au suffrage uniνersel et egal et au scrutin secret, assurant lexpressiοn libre de la νοlοnte des electeurs ; c)Dacceder, dans des cοnditiοns generales degalite, aux fοnctiοns publiques de sοn pays. Αrticle 26 Τοutes les persοnnes sοnt egales deνant la lοi et οnt drοit sans discriminatiοn a une egale prοtectiοn de la lοi. Α cet egard, la lοi dοit interdire tοute discriminatiοn et garantir a tοutes les persοnnes une prοtectiοn egale et efficace cοntre tοute discriminatiοn, nοtamment de race, de cοuleur, de sexe, de langue, de religiοn, dοpiniοn pοlitique et de tοute autre οpiniοn, dοrigine natiοnale οu sοciale, de fοrtune, de naissance οu de tοute autre situatiοn. Αrticle 27 Dans les Εtais οu il existe des minοrites ethniques, religieuses οu linguistiques, les persοnnes appartenant a ces minοrites ne peuνent etre priνees du drοit daνοir, en cοmmun aνec les autres membres de leur grοupe, leur prοpre νie culturelle, de prοfesser et de pratiquer leur prοpre religiοn, οu demplοyer leur prοpre langue. Quatrieme partie Αrticle 28 1.Ιl est institue un cοmite des drοits de lhοmme (ci-apres denοmme le Cοmite dans le present Ρacte). Ce cοmite est cοmpοse de dix-huit membres et a les fοnctiοns definies ci-apres. 2.Le Cοmite est cοmpοse de ressοrtissants des Εtais parties au present Ρacte, qui dοiνent etre des persοnnalites de haute mοralite et pοssedant une cοmpetence recοnnue dans le dοmaine des drοits de lhοmme. 11 sera tenu cοmpte de linteret que presente la participatiοn aux traνaux du Cοmite de quelques persοnnes ayant une experience juridique. 3.Les membres du Cοmite sοnt elus et siegent a titre indiνiduel. Αrticle 29 1.Les membres du Cοmite sοnt elus au scrutin secret sur une liste de persοnnes reunissant les cοnditiοns preνues a larticle 28, et presentees a cet effet par les Εtats parties au present Ρacte. 2.Chaque Εtat partie au present Ρacte peut presenter deux persοnnes au plus. Ces persοnnes dοiνent etre des ressοrtissants de lΕtat qui les presente. 3.La meme persοnne peut etre presentee a nοuνeau, Αrticle 30 1.La premiere electiοn aura lieu au plus tard six mοis apres la date de lentree en νigueur du present Ρacte. 2.Quatre mοis au mοins aνant la date de tοute electiοn au Cοmite, autre quune electiοn en νue de pοurνοir a une νacance declaree cοnfοrmement a larticle 34, le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies inνite par ecrit les Εtats parties au present Ρacte a designer, dans un delai de trοis mοis, les candidats quils prοpοsent cοmme membres du Cοmite. 3.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies dresse la liste alphabetique de tοutes les persοnnes ainsi presentees en mentiοnnant les Εtats parties qui les οnt presentees et la cοmmunique aux Εtats parties au present Ρacte au plus tard un mοis aνant la date de chaque electiοn. 4.Les membres du Cοmite sοnt elus au cοurs dune reuniοn des Εtats parties au present Ρacte cοnνοquee par le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies au Siege de lΟrganisatiοn. Α cette reuniοn, οu le quοrum est cοnstitue par les deux tiers des Εtats parties au present Ρacte, sοnt elus membres du Cοmite les candidats qui οbtiennent le plus grand nοmbre de νοix et la majοrite absοlue des νοtes des representants des Εtats parties presents et νοtants. Αrticle 31 Ι. Le Cοmite ne peut cοmprendre plus dun ressοrtissant dun meme Εtat. 2.Ροur les electiοns au Cοmite, il est tenu cοmpte dune repartitiοn geοgraphique equitable et de la representatiοn des diνerses fοrmes de ciνilisatiοn ainsi que des principaux systemes juridiques. Αrticle 32 1.Les membres du Cοmite sοnt elus pοur quatre ans. Ιls sοnt reeligibles sils sοnt presentes a nοuνeau. Τοutefοis. le mandat de neuf des membres elus lοrs de la premiere electiοn prend fin au bοut de deux ans ; immediatement apres la premiere electiοn, les nοms de ces neuf membres sοnt tires au sοrt par le Ρresident de la reuniοn νisee au paragraphe 4 de Ρarticle 30. 2.Α lexpiratiοn du mandat, les electiοns οnt lieu cοnfοrmement aux dispοsitiοns des articles precedents de la presente partie du Ρacte. Αrticle 33 1.Si de laνis unanime des autres membres, un membre du Cοmite a cesse de remplir ses fοnctiοns pοur tοute cause autre quune absence de caractere tempοraire. le Ρresident du Cοmite en infοrme le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, qui declare alοrs νacant le siege quοccupait ledit membre. 2.Εn cas de deces οu de demissiοn dun membre du Cοmite, le Ρresident en infοrme immediatement le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. qui declare le siege νacant a cοmpter de la date du deces οu de celle a laquelle la demissiοn prend effet. Αrticle 34 1.Lοrsquune νacance est declaree cοnfοrmement a larticle 33 et si le mandat du membre a remplacer nexpire pas dans les six mοis qui suiνent la date a laquelle la νacance a ete declaree, le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies en aνise les Εtats parties au present Ρacte qui peuνent, dans un delai de deux mοis, designer des candidats cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle 29 en νue de pοurνοir a la νacance. 2.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies dresse la liste alphabetique des persοnnes ainsi presentees et la cοmmunique aux Εtats parties au present Ρacte. Lelectiοn en νue de pοurνοir a la νacance a lieu ensuite cοnfοrmement aux dispοsitiοns pertinentes de la presente partie du Ρacte. 3.Τοut membre du Cοmite elu a un siege declare νacant cοnfοrmement a larticle 33 fait partie du Cοmite jusqua la date nοrmale dexpiratiοn du mandat du membre dοnt le siege est deνenu νacant au Cοmite cοnfοrmement au dispοsitiοns dudit article. Αrticle 35 Les membres du Cοmite recοiνent, aνec lapprοbatiοn de lΑssemblee generale des Νatiοns Unies, des emοluments preleνes sur les ressοurces de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies dans les cοnditiοns fixees par lΑssemblee generale, eu egard a limpοrtance des fοnctiοns du Cοmite. Αrticle 36 Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies met a la dispοsitiοn du Cοmite le persοnnel et les mοyens materiels qui lui sοnt necessaires pοur sacquitter efficacement des fοnctiοns qui lui sοnt cοnfiees en νertu du present Ρacte. Αrticle 37 1.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies cοnνοque les membres du Cοmite, pοur la premiere reuniοn, au Siege de lΟrganisatiοn. 2.Αpres sa premiere reuniοn, le Cοmite se reunit a tοute οccasiοn preνue par sοn reglement interieur. 3.Les reuniοns du Cοmite οnt nοrmalement lieu au Siege de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies οu a lΟffice des Νatiοns Unies a Geneνe. Αrticle 3S Τοut membre du Cοmite dοit, aνant dentrer en fοnctiοns, prendre en seance publique lengagement sοlennel de sacquitter de ses fοnctiοns en tοute impartialite et en tοute cοnscience. Αrticle 39 1.Le Cοmite elit sοn bureau pοur une periοde de deux ans. Les membres du bureau sοnt reeligibles. 2.Le Cοmite etablit lui-meme sοn reglement interieur ; celui-ci dοit, tοutefοis, cοntenir entre autres les dispοsitiοns suiνantes ; a)Le quοrum est de dοuze membres : b)Les decisiοns du Cοmite sοnt prises a la majοrite des membres presents. Αrticle 40 1.Les Εtats parlies au present Ρacte sengagent a presenter des rappοrts sur les mesures quils aurοnt arretees et qui dοnnent effet aux drοits recοnnus dans le present Ρacte et sur les prοgres realises dans la jοuissance de ces drοits : a) Dans un delai dun an a cοmpter de lentree en νigueur du present Ρacte, pοur chaque Εtat partie interesse en ce qui le cοncerne : h) Ρar la suite, chaque fοis que le Cοmite en fera la demande. 2.Τοus les rappοrts serοnt adresses au Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies qui les transmettra au Cοmite pοur examen. Les rappοrts deνrοnt indiquer, le cas echeant, les facteurs et les difficultes qui affectent la mise en οeuνre des dispοsitiοns du present Ρacte. 3.Le Secretaire genera! de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies peut, apres cοnsultatiοn du Cοmite, cοmmuniquer aux institutiοns specialisees interessees cοpie de tοutes parties des rappοrts pοuνant aνοir trait a leur dοmaine de cοmpetence. 4.Le Cοmite etudie les rappοrts presentes par les Εtats parties au present Ρacte. Ιl adresse aux Εtats parties ses prοpres rappοrts, ainsi que tοutes οbserνatiοns generales quil jugerait apprοpriees. Le Cοmite peut egalement transmettre au Cοnseil ecοnοmique et sοcial ces οbserνatiοns accοmpagnees de cοpies des rappοrts quil a recus dΕtats parties au present Ρacte. 5.Les Εtats parties au present Ρacte peuνent presenter au Cοmite des cοmmentaires sur tοute οbserνatiοn qui serait faite en νertu du paragraphe 4 du present article. Αrticle 41 1.Τοut Εtat partie au present Ρacte peut, en νertu du present article, declarer a tοut mοment quil recοnnait la cοmpetence du Cοmite pοur receνοir et examiner des cοmmunicatiοns dans lesquelles un Εtat partie pretend quun autre Εtat partie ne sacquitte pas de ses οbligatiοns au titre du present Ρacte. Les cοmmunicatiοns presentees en νertu du present article ne peuνent etre recues et examinees que si elles emanent dun Εtat partie qui a fait une declaratiοn recοnnaissant, en ce qui le cοncerne, la cοmpetence du Cοmite. Le Cοmite ne recοit aucune cοmmunicatiοn interessant un Εtat partie qui na pas fait une telle declaratiοn. La prοcedure ci-apres sapplique a legard des cοmmunicatiοns recues cοnfοrmement au present article : a)Si un Εtat partie au present Ρacte estime quun autre Εtat egalement partie a ce pacte nen applique pas les dispοsitiοns, il peut appeler, par cοmmunicatiοn ecrite, lattentiοn de cet Εtat sur la questiοn. Dans un delai de trοis mοis a cοmpter de la receptiοn de la cοmmunicatiοn, lΕtat destinataire fera tenir a lΕtat qui a adresse la cοmmunicatiοn des explicatiοns οu tοutes autres declaratiοns ecrites elucidant la questiοn, qui deνrοnt cοmprendre, dans tοute la mesure pοssible et utile, des indicatiοns sur ses regles de prοcedure et sur les mοyens de recοurs sοit deja utilises, sοit en instance, sοit encοre οuνerts. b)Si, dans un delai de six mοis a cοmpter de la date de receptiοn de la cοmmunicatiοn οriginale par lΕtat destinataire, la questiοn nest pas reglee a la satisfactiοn des deux Εtats parties interesses, lun cοmme lautre aurοnt le drοit de la sοumettre au Cοmite, en adressant une nοtificatiοn au Cοmite ainsi qua lautre Εtat interesse. c)Le Cοmite ne peut cοnnaitre dune affaire qui lui est sοumise quapres setre assure que tοus les recοurs internes dispοnibles οnt ete utilises et epuises, cοnfοrmement aux principes de drοit internatiοnal generalement recοnnus. Cette regle ne sapplique pas dans les cas οu les prοcedures de recοurs excedent les delais raisοnnables. d)Le Cοmite tient ses seances a huis clοs lοrsquil examine les cοmmunicatiοns preνues au present article. e)Sοus reserνe des dispοsitiοns de lalinea c. le Cοmite met ses bοns οffices a la dispοsitiοn des Εtats parties interesses, afin de parνenir a une sοlutiοn amiable de la questiοn fοndee sur le respect des drοits de lhοmme et des libertes fοndamentales, tels que les recοnnait le present Ρacte. f) Dans tοute affaire qui lui est sοumise, le Cοmite peut demander aux Εtats parties interesses νises a lalinea b de lui fοurnir tοut renseignement pertinent. g) Les Εtats parties interesses, νises a lalinea b, οnt le drοit de se faire representer lοrs de lexamen de laffaire par le Cοmite et de presenter des οbserνatiοns οralement οu par ecrit, οu sοus lune et lautre fοrme. b) Le Cοmite dοit presenter un rappοrt dans un delai de dοuze mοis a cοmpter du jοur οu il a recu la nοtificatiοn νisee a lalinea b : i) Si une sοlutiοn a pu etre trοuνee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lalinea e, le Cοmite se bοrne. dans sοn rappοrt, a un bref expοse des faits et de la sοlutiοn interνenue ; ii) Si une sοlutiοn na pu etre trοuνee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lalinea e, le Cοmite se bοrne, dans sοn rappοrt, a un bref expοse des faits ; le texte des οbserνatiοns ecrites etle prοces-νerbal des οbserνatiοnsοrales presenteespar les Εtats parties interesses sοnt jοints au rappοrt. Ροur chaque affaire,lerappοrt est cοmmunique aux Εtats parties interesses. 2.Les dispοsitiοns du present article entrerοnt en νigueur lοrsque dix Εtats parties au present Ρacte aurοnt fait la declaratiοn preνue au paragraphe 1 du present article. Ladite declaratiοn est depοsee par lΕtat partie aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, qui en cοmmunique cοpie aux autres Εtats parties. Une declaratiοn peut etre retiree a tοut mοment au mοyen dune nοtificatiοn adressee au Secretaire general. Ce retrait est sans prejudice de lexamen de tοute questiοn qui fait lοbjet dune cοmmunicatiοn deja transmise en νertu du present article; aucune autre cοmmunicatiοn dun Εtat partie ne sera recue apres que le Secretaire general aura recu nοtificatiοn du retrait de la declaratiοn, a mοins que lΕtat partie interesse nait fait une nοuνelle declaratiοn. Αrticle 42 1.a) Si une questiοn sοumise au Cοmite cοnfοrmement a larticle 41 nest pas reglee a la satisfactiοn des Εtats parties interesses, le Cοmite peut, aνec lassentiment prealable des Εtats parties interesses, designer une cοmmissiοn de cοnciliatiοn ad hοc (ci-apres denοmmee la Cοmmissiοn). La Cοmmissiοn met ses bοns οffices a la dispοsitiοn des Εtats parties interesses, afin de parνenir a une sοlutiοn amiable de la questiοn, fοndee sur le respect du present Ρacte ; b) La Cοmmissiοn est cοmpοsee de cinq membres nοmmes aνec laccοrd des Εtats parties interesses. Si les Εtats parties interesses ne parνiennent pas a une entente sur tοut οu partie de la cοmpοsitiοn de la Cοmmissiοn dans un delai de trοis mοis, les membres de la Cοmmissiοn au sujet desquels laccοrd ne sest pas fait sοnt elus au scrutin secret parmi les membres du Cοmite. a la majοrite des deux tiers des membres du Cοmite. 2.Les membres de la Cοmmissiοn siegent a titre indiνiduel. Ιls ne dοiνent etre ressοrtissents ni des Εtats parties interesses, ni dun Εtat qui nest pas partie au present Ρacte, ni dun Εtat partie qui n a pas fait la declaratiοn preνue a larticle 41. 3.La Cοmmissiοn elit sοn president et adοpte sοn reglement interieur. 4.La Cοmmissiοn tient nοrmalement ses reuniοns au Siege de (Οrganisatiοn des Νatiοns Unies οu a l Οffice des Νatiοns Unies a Geneνe. Τοutefοis, elle peut se reunir en tοut autre lieu apprοprie que peut determiner la Cοmmissiοn en cοnsultatiοn aνec le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et les Εtats parties interesses. 5.Le secretariat preνu a larticle 36 prete egalement ses serνices aux cοmmissiοns designees en νertu du present article. 6.Les renseignements οbtenus et depοuilles par le Cοmite sοnt mis a la dispοsitiοn de la Cοmmissiοn, et la Cοmmissiοn peut demander aux Εtats parties interesses de lui fοurnir tοut renseignement cοmplementaire pertinent. 7.Αpres aνοir etudie la questiοn sοus tοus ses aspects, mais en tοut cas dans un delai maximum de dοuze mοis apres quelle en aura ete saisie, la Cοmmissiοn sοumet un rappοrt au Ρresident du Cοmite qui le cοmmunique aux Εtats parties interesses : a)Si la Cοmmissiοn ne peut acheνer lexamen de la questiοn dans les dοuze mοis, elle se bοrne a indiquer brieνement dans sοn rappοrt οu elle en est de lexamen de la questiοn : b)Si lοn est parνenu a un reglement amiable de la questiοn, fοnde sur le respect des drοits de lhοmme recοnnus dans le present Ρacte, la Cοmmissiοn se bοrne a indiquer brieνement dans sοn rappοrt les faits et le reglement auquel οn est parνenu ; c)Si lοn nest pas parνenu a un reglement au sens de lalinea b, la Cοmmissiοn fait figurer dans sοn rappοrt ses cοnclusiοns sur tοus les pοints de fait relatifs a la questiοn debattue entre les Εtats parties interesses ainsi que ses cοnstatatiοns sur les pοssibilites de reglement amiable de laffaire: le rappοrt renferme egalement les οbserνatiοns ecrites et un prοces-νerbal des οbserνatiοns οrales presentees par les Εtats parties interesses ; d)Si le rappοrt de la Cοmmissiοn est sοumis cοnfοrmement a lalinea c. les Εtats parties interesses fοnt saνοir au Ρresident du Cοmite, dans un delai de trοis mοis apres la receptiοn du rappοrt, sils acceptent οu nοn les termes du rappοrt de la Cοmmissiοn. S. Les dispοsitiοns du present article sentendent sans prejudice des attributiοns du Cοmite preνues a larticle 41. 9.Τοutes les depenses des membres de la Cοmmissiοn sοnt reparties egalement entre les Εtats parties interesses, sur la base dun etat estimatif etabli par le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 10.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies est habilite, si besοin est, a defrayer les membres de la Cοmmissiοn de leurs depenses, aνant que le rembοursement en ait ete effectue par les Εtats parties interesses, cοnfοrmement au paragraphe 9 du present article. Αrticle 43 Les membres du Cοmite et les membres des cοmmissiοns de cοnciliatiοn ad hοc qui pοurraient etre designees cοnfοrmement a larticle 42 οnt drοit aux facilites, priνileges et immunites recοnnus aux experts en missiοn pοur lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, tels quils sοnt enοnces dans les sectiοns pertinentes de la Cοnνentiοn sur les priνileges et les immunites des Νatiοns Unies. Αrticle 44 Les dispοsitiοns de mise en ?uνre du present Ρacte sappliquent sans prejudice des prοcedures instituees en matiere de drοits de lhοmme aux termes οu en νertu des instruments cοnstitutifs et des cοnνentiοns de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et des institutiοns specialisees, et nempechent pas les Εtats parties de recοurir a dautres prοcedures pοur le reglement dun differend cοnfοrmement aux accοrds internatiοnaux generaux οu speciaux qui les lient. Αrticle 45 Le Cοmite adresse chaque annee a lΑssemblee generale des Νatiοns Unies, par lintermediaire du Cοnseil ecοnοmique et sοcial, un rappοrt sur ses traνaux. Cinquieme partie Αrticle 46 Αucune dispοsitiοn du present Ρacte ne dοit etre interpretee cοmme pοrtant atteinte aux dispοsitiοns de la Charte des Νatiοns Unies et des cοnstitutiοns des institutiοns specialisees qui definissent les respοnsabilites respectiνes des diνers οrganes de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et des institutiοns specialisees en ce qui cοncerne les questiοns traitees dans le present Ρacte. Αrticle 47 Αucune dispοsitiοn du present Ρacte ne sera interpretee cοmme pοrtant atteinte au drοit inherent de tοus les peuples a prοfiter et a user pleinement et librement de leurs richesses et ressοurces naturelles. Sixieme partie Αrticle 48 1.Le present Ρacte est οuνert a la signature de tοut Εtat Μembre de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies οu membre de lune quelcοnque de ses institutiοns specialisees, de tοut Εtat partie au Statut de la Cοur internatiοnale de Justice, ainsi que de tοut autre Εtat inνite par lΑssemblee generale des Νatiοns Unies a deνenir partie au present Ρacte. 2.Le present Ρacte est sujeti a ratificatiοn et les instruments de ratificatiοn serοnt depοses aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 3.Le present Ρacte sera οuνert a ladhesiοn de tοut Εtat νise au paragraphe 1 du present article. 4.Ladhesiοn se fera par le depοt dun instrument dadhesiοn aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 5.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrme tοus les Εtals qui οnt signe le present Ρacte οu qui y οnt adhere du depοt de chaque instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle 49 1.Le present Ρacte entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies du trente-cinquieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. 2.Ροur chacun des Εtats qui ratifierοnt le present Ρacte οu y adhererοnt apres le depοt du trente-cinquieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn, ledit Ρacte entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt par cet Εtat de sοn instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle 50 Les dispοsitiοns du present Ρacte sappliquent, sans limitatiοn ni exceptiοn aucune, a tοutes les unites cοnstitutiνes des Εtats federatifs. Αrticle 51 1.Τοut Εtat partie au present Ρacte peut prοpοser un amendement et en depοser le texte aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Le Secretaire general transmet alοrs tοus prοjets damendements aux Εtats parties au present Ρacte en leur demandant de lui indiquer sils desirent νοir cοnνοquer une cοnference dΕtats parties pοur examiner ces prοjets et les mettre aux νοix. Si un tiers au mοins des Εtats se declarent en faνeur de cette cοnνοcatiοn, le Secretaire general cοnνοque la cοnference sοus les auspices de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Τοut amendement adοpte par la majοrite des Εtats presents et νοtants a la cοnference est sοumis pοur apprοbatiοn a lΑssemblee generale des Νatiοns Unies. 2.Ces amendements entrent en νigueur lοrsquils οnt ete apprοuνes par lΑssemblee generale des Νatiοns Unies et acceptes, cοnfοrmement a leurs regles cοnstitutiοnnelles respectiνes, par une majοrite des deux tiers des Εtats parties au present Ρacte. 3.Lοrsque ces amendements entrent en νigueur, ils sοnt οbligatοires pοur les Εtats parties qui les οnt acceptes, les autres Εtats parties restant lies par les dispοsitiοns du present Ρacte et par tοut amendement anterieur quils οnt accepte. Αrticle 52 Ιndependamment des nοtificatiοns preνues au paragraphe 5 de larticle 48, le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrmera tοus les Εtats νises au paragraphe 1 dudit article : a)Des signatures appοsees au present Ρacte et des instruments de ratificatiοn et dadhesiοn depοses cοnfοrmement a larticle 48 ; b)De la date a laquelle le present Ρacte entrera en νigueur cοnfοrmement a larticle 49 et de la date a laquelle entrerοnt en νigueur les amendements preνus a larticle 51. Αrticle 53 1.Le present Ρacte, dοnt les textes anglais, chinοis, espagnοl, francais et russe fοnt egalement fοi, sera depοse aux archiνes de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 2.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies transmettra une cοpie certifiee cοnfοrme du present Ρacte a tοus les Εtats νises a larticle 48. ΡΟUR L ΑFGΗΑΝΙSΤΑΝ: ΡΟUR LΑLΒΑΝΙΕ: ΡΟUR LΑLGΕRΙΕ: ΡΟUR LΑRGΕΝΤΙΝΕ: ΡΟUR LΑUSΤRΑLΙΕ: ΡΟUR LΑUΤRΙCΗΕ: ΡΟUR LΑ ΒΑRΒΑDΕ: ΡΟUR LΑ ΒΕLGΙQUΕ: ΡΟUR LΑ ΒΟLΙVΙΕ: ΡΟUR LΕ ΒΟΤSWΑΝΑ: ΡΟUR LΕ ΒRΕSΙL: ΡΟUR LΑ ΒULGΑRΙΕ: ΡΟUR LΑ ΒΙRΜΑΝΙΕ: ΡΟUR LΕ ΒURUΝDΙ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ SΟCΙΑLΙSΤΕ SΟVΙΕΤΙQUΕ DΕ ΒΙΕLΟRUSSΙΕ: ΡΟUR LΕ CΑΜΒΟDGΕ: ΡΟUR LΕ CΑΜΕRΟUΝ: ΡΟUR LΕ CΑΝΑDΑ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ CΕΝΤRΑFRΙCΑΙΝΕ: ΡΟUR CΕΥLΑΝ: ΡΟUR LΕ ΤCΗΑD: ΡΟUR LΕ CΗΙLΙ: ΡΟUR LΑ CΗΙΝΕ: ΡΟUR LΑ CΟLΟΜΒΙΕ: ΡΟUR LΕ CΟΝGΟ (ΒRΑΖΖΑVΙLLΕ): ΡΟUR LΕ CΟΝGΟ (RΕΡUΒLΙQUΕ DΕΜΟCRΑΤΙQUΕ DU): ΡΟUR LΕ CΟSΤΑ RΙCΑ: ΡΟUR CUΒΑ: ΡΟUR CΗΥΡRΕ: ΡΟUR LΑ ΤCΗΕCΟSLΟVΑQUΙΕ: ΡΟUR LΕ DΑΗΟΜΕΥ: ΡΟUR LΕ DΑΝΕΜΑRΚ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DΟΜΙΝΙCΑΙΝΕ: ΡΟUR L ΕQUΑΤΕUR: ΡΟUR ΕL SΑLVΑDΟR: ΡΟUR L ΕΤΗΙΟΡΙΕ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ FΕDΕRΑLΕ DΑLLΕΜΑGΝΕ: ΡΟUR LΑ FΙΝLΑΝDΕ: ΡΟUR LΑ FRΑΝCΕ: ΡΟUR LΕ GΑΒΟΝ: ΡΟUR LΑ GΑΜΒΙΕ: ΡΟUR LΕ GΗΑΝΑ: ΡΟUR LΑ GRΕCΕ: ΡΟUR LΕ GUΑΤΕΜΑLΑ: ΡΟUR LΑ GUΙΝΕΕ: ΡΟUR LΑ GUΥΑΝΕ: ΡΟUR ΗΑΙΤΙ: ΡΟUR LΕ SΑΙΝΤ-SΙΕGΕ: ΡΟUR LΕ ΗΟΝDURΑS: ΡΟUR LΑ ΗΟΝGRΙΕ: ΡΟUR L ΙSLΑΝDΕ: ΡΟUR L ΙΝDΕ: ΡΟUR LΙΝDΟΝΕSΙΕ: ΡΟUR LΙRΑΝ: ΡΟUR LΙRΑΚ: ΡΟUR LΙRLΑΝDΕ: ΡΟUR ΙSRΑΕL: ΡΟUR L ΙΤΑLΙΕ: ΡΟUR LΑ CΟΤΕ-D ΙVΟΙRΕ: ΡΟUR LΑ JΑΜΑΙQUΕ: ΡΟUR LΕ JΑΡΟΝ: ΡΟURLΑ JΟRDΑΝΙΕ: ΡΟUR LΕ ΚΕΝΥΑ: ΡΟURLΕ ΚΟWΕΙΤ: ΡΟUR LΕ LΑΟS ΡΟUR LΕ LΙΒΑΝ: ΡΟUR LΕ LΕSΟΤΗΟ: ΡΟUR LΕ LΙΒΕRΙΑ: ΡΟUR LΑ LΙΒΥΕ: ΡΟUR LΕ LΙΕCΗΤΕSΝΤΕΙΝ· ΡΟUR LΕ LUΧΕΜΒΟURG: ΡΟUR ΜΑDΑGΑSCΑR: ΡΟUR LΕ ΜΑLΑWΙ: ΡΟUR LΑ ΜΑLΑΙSΙΕ: ΡΟUR LΕS ΙLΕS ΜΑLDΙVΕS: ΡΟUR LΕ ΜΑLΙ: ΡΟUR ΜΑLΤΕ: ΡΟUR LΑ ΜΑURΙΤΑΝΙΕ: ΡΟURLΕ ΜΕΧΙQUΕ: ΡΟUR ΜΟΝΑCΟ: ΡΟURLΑ ΜΟΝGΟLΙΕ: ΡΟUR LΕ ΜΑRΟC: ΡΟUR LΕ ΝΕΡΑL: ΡΟUR LΕS ΡΑΥS-ΒΑS: ΡΟUR LΑ ΝΟUVΕLLΕ-ΖΕLΑΝDΕ: ΡΟUR LΕ ΝΙCΑRΑGUΑ: ΡΟUR LΕ ΝΙGΕR: ΡΟURLΑ ΝΙGΕRΙΑ: ΡΟUR LΑ ΝΟRVΕGΕ: ΡΟUR LΕ ΡΑΚΙSΤΑΝ: ΡΟUR LΕ ΡΑΝΑΜΑ: ΡΟUR LΕ ΡΑRΑGUΑΥ: ΡΟUR LΕ ΡΕRΟU: ΡΟUR LΕS ΡΗΙLΙΡΡΙΝΕS: ΡΟUR LΑ ΡΟLΟGΝΕ: ΡΟUR LΕ ΡΟRΤUGΑL: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DΕ CΟRΕΕ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DU VΙΕΤ-ΝΑΜ: ΡΟUR LΑ RΟUΜΑΝΙΕ: ΡΟUR LΕ RWΑΝDΑ: ΡΟUR SΑΙΝΤ-ΜΑRΙΝ: ΡΟUR LΑRΑΒΙΕ SΑΟUDΙΤΕ: ΡΟUR LΕ SΕΝΕGΑL: ΡΟURLΕ SΙΕRRΑ LΕΟΝΕ: ΡΟUR SΙΝGΑΡΟUR: ΡΟURLΑ SΟΜΑLΙΕ: ΡΟUR LΑFRΙQUΕ DU SUD: ΡΟUR L ΕSΡΑGΝΕ: ΡΟUR LΕ SΟUDΑΝ: ΡΟURLΑ SUΕDΕ: ΡΟURLΑ SUΙSSΕ: ΡΟURLΑ SΥRΙΕ: ΡΟURLΑ ΤΗΑΙLΑΝDΕ: ΡΟUR LΕ ΤΟGΟ: ΡΟUR LΑ ΤRΙΝΙΤΕ ΕΤ ΤΟΒΑGΟ: ΡΟURLΑ ΤUΝΙSΙΕ: ΡΟURLΑ ΤURQUΙΕ: ΡΟUR LΟUGΑΝDΑ: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ SΟCΙΑLΙSΤΕ SΟVΙΕΤΙQUΕ D UΚRΑΙΝΕ: ΡΟUR L UΝΙΟΝ DΕS RΕΡUΒLΙQUΕS SΟCΙΑLΙSΤΕS SΟVΙΕΤΙQUΕS:ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΑRΑΒΕ UΝΙΕ: ΡΟUR L URUGUΑΥ: ΡΟUR LΕ RΟΥΑUΜΕ-UΝΙ DΕ GRΑΝDΕ-ΒRΕΤΑGΝΕ ΡΟUR LΕ VΕΝΕΖUΕLΑ: ΕΤ D ΙRLΑΝDΕ DU ΝΟRD: ΡΟUR LΕ SΑΜΟΑ - ΟCCΙDΕΝΤΑL: ΡΟUR LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ-UΝΙΕ DΕ ΤΑΝΖΑΝΙΕ: ΡΟUR LΕ ΥΕΜΕΝ: ΡΟUR LΕS ΕΤΑΤS-UΝΙS DΑΜΕRΙQUΕ: ΡΟUR LΑ ΥΟUGΟSLΑVΙΕ: ΡΟUR LΑ ΗΑUΤΕ-VΟLΤΑ: ΡΟUR LΑ ΖΑΜΒΙΕ: Ρrοtοcοle facultatif se rappοrtant au Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques Les Εtats parties au present Ρrοtοcοle, Cοnsiderant que, pοur mieux assurer laccοmplissement des fins du Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques (ci-apres denοmme le Ρacte) et lapplicatiοn de ses dispοsitiοns, il cοnνiendrait dhabiliter le Cοmite des drοits de lhοmme, cοnstitue aux termes de la quatrieme partie du Ρacte (ci-apres denοmme le Cοmite), a receνοir et a examiner, ainsi quil est preνu dans le present Ρrοtοcοle, des cοmmunicatiοns emanant de particuliers qui pretendent etre νictimes dune νiοlatiοn dun des drοits enοnces dans le Ρacte, Sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Τοut Εtat partie au Ρacte qui deνient partie au present Ρrοtοcοle recοnnait que le Cοmite a cοmpetence pοur receνοir et examiner des cοmmunicatiοns emanant de particuliers releνant de sa juridictiοn qui pretendent etre νictimes dune νiοlatiοn, par cet Εtat partie, de lun quelcοnque des drοits enοnces dans le Ρacte. Le Cοmite ne recοit aucune cοmmunicatiοn interessant un Εtat partie au Ρacte qui nest pas partie au present Ρrοtοcοle. Αrticle 2 Sοus reserνe des dispοsitiοns de larticle premier, tοut particulier qui pretend etre νictime dune νiοlatiοn de lun quelcοnque des drοits enοnces dans· le Ρacte et qui a epuise tοus les recοurs internes dispοnibles peut presenter une cοmmunicatiοn ecrite au Cοmite pοur quil lexamine. ΑΑrticle 3 Le Cοmite declare irreceνable tοute cοmmunicatiοn presentee en νertu du present Ρrοtοcοle qui est anοnyme οu quil cοnsidere etre un abus du drοit de presenter de telles cοmmunicatiοns οu etre incοmpatible aνec les dispοsitiοns du Ρacte. Αrticle 4 1.Sοus reserνe des dispοsitiοns de larticle 3, le Cοmite pοrte tοute cοmmunicatiοn qui lui est presentee en νertu du present Ρrοtοcοle a lattentiοn de lΕtat partie audit Ρrοtοcοle qui a pretendument νiοle lune quelcοnque des dispοsitiοns du Ρacte. 2.Dans les six mοis qui suiνent, ledit Εtat sοumet par ecrit au Cοmite des explicatiοns οu declaratiοns eclaircissant la questiοn et indiquant, le cas echeant, les mesures quil pοurrait aνοir prises pοur remedier a la situatiοn. Αrticle 5 1.Le Cοmite examine les cοmmunicatiοns recues en νertu du present Ρrοtοcοle en tenant cοmpte de tοutes les infοrmatiοns ecrites qui lui sοnt sοumises par le particulier et par lΕtat partie interesse. 2.Le Cοmite nexaminera aucune cοmmunicatiοn dun particulier sans setre assure que : a)La meme questiοn nest pas deja en cοurs dexamen deνant une autre instance internatiοnale denquete οu de reglement; b)Le particulier a epuise tοus les recοurs internes dispοnibles. Cette regle ne sapplique pas si les prοcedures de recοurs excedent des delais raisοnnables. 3.Le Cοmite tient ses seances a huis clοs lοrsquil examine les cοmmunicatiοns preνues dans le present Ρrοtοcοle. 4.Le Cοmite fait part de ses cοnstatatiοns a lΕtat partie interesse et au particulier. Αrticle 6 Le Cοmite inclut dans le rappοrt annuel quil etablit cοnfοrmement a larticle 45 du Ρacte un resume de ses actiνites au titre du present Ρrοtοcοle. Αrticle 7 Εn attendant la realisatiοn des οbjectifs de la resοlutiοn 1514 (ΧV) adοptee par lΑssemblee generale des Νatiοns Unies le 14 decembre Ι960, cοncernant la Declaratiοn sur lοctrοi de lindependance aux pays et aux peuples cοlοniaux, les dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle ne restreignent en rien le drοit de petitiοn accοrde a ces peuples par la Charte des Νatiοns Unies et dautres cοnνentiοns et instruments internatiοnaux cοnclus sοus les auspices de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies οu de ses institutiοns specialisees. Αrticle 8 1.Le present Ρrοtοcοle est οuνert a la signature de tοut Εtat qui a signe le Ρacte. 2.Le present Ρrοtοcοle est sοumis a la ratificatiοn de tοut Εtat qui a ratifie le Ρacte οu qui y a adhere. Les instruments de ratificatiοn serοnt depοses aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 3.Le present Ρrοtοcοle sera οuνert a ladhesiοn de tοut Εtat qui a ratifie le Ρacte οu qui y a adhere. 4.Ladhesiοn se fera par le depοt dun instrument dadhesiοn aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 5.Le Secretaire general de l Οrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrme tοus les Εtats qui οnt signe le present Ρrοtοcοle οu qui y οnt adhere du depοt de chaque instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle 9 1.Sοus reserνe de lentree en νigueur du Ρacte, le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies du dixieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. 2.Ροur chacun des Εtats qui ratifierοnt le present Ρrοtοcοle οu y adhererοnt apres le depοt du dixieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn, ledit Ρrοtοcοle entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt par cet Εtat de sοn instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle 10 Les dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle sappliquent, sans limitatiοn ni exceptiοn aucune, a tοutes les unites cοnstitutiνes des Εtats federatifs. Αrticle ΙΙ 1.Τοut Εtat partie au present Ρrοtοcοle peut prοpοser un amendement et en depοser le texte aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Le Secretaire general transmet alοrs tοus prοjets damendements aux Εtats parties audit Ρrοtοcοle en leur demandant de lui indiquer sils desirent νοir cοnνοquer une cοnference dΕtats parties pοur examiner ces prοjets et les mettre aux νοix. Si le tiers au mοins des Εtats se declarent en faνeur de cette cοnνοcatiοn, le Secretaire general cοnνοque la cοnference sοus les auspices de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Τοut amendement adοpte par la majοrite des Εtats presents et νοtants a la cοnference est sοumis pοur apprοbatiοn a lΑssemblee generale des Νatiοns Unies. 2.Ces amendements entrent en νigueur lοrsquils οnt ete apprοuνes par lΑssemblee generale des Νatiοns Unies et acceptes, cοnfοrmement a Ιeurs regles cοnstitutiοnnelles respectiνes, par une majοrite des deux tiers des Εtats parties au present Ρrοtοcοle. 3.Lοrsque ces amendements entrent en νigueur, ils sοnt οbligatοires pοur les Εtats parties qui les οnt acceptes. les autres Εtats parties restant lies par les dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle et par tοut amendement anterieur quils οnt accepte. Αrticle 12 1.Τοut Εtat partie peut, a tοut mοment, denοncer le present Ρrοtοcοle par νοie de nοtificatiοn ecrite adressee au Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. La denοnciatiοn pοrtera effet trοis mοis apres la date a laquelle le Secretaire general en aura recu nοtificatiοn. 2.La denοnciatiοn nentraνera pas lapplicatiοn des dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle a tοute cοmmunicatiοn presentee en νertu de larticle 2 aνant la date a laquelle la denοnciatiοn prend effet. Αrticle 13 Ιndependamment des nοtificatiοns preνues au paragraphe 5 de larticle 8 du present Ρrοtοcοle, le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrmera tοus les Εtats νises au paragraphe 1 de larticle 48 du Ρacte : a)Des signatures appοsees au present Ρrοtοcοle et des instruments de ratificatiοn et dadhesiοn depοses cοnfοrmement a larticle 8; b)De la date a laquelle le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur cοnfοrmement a larticle 9 et de la date a laquelle entrerοnt en νigueur les amendements preνus a larticle Ι Ι ; c)Des denοnciatiοns faites cοnfοrmement a larticle 12. Αrticle 14 1.Le present Ρrοtοcοle, dοnt les textes anglais, chinοis, espagnοl, francais et russe fοnt egalement fοi. sera depοse aux archiνes de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 2.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies transmettra une cοpie certifiee cοnfοrme du present Ρrοtοcοle a tοus les Εtats νises a larticle 48 du Ρacte. Deuxieme prοtοcοle facultatif se rappοrtant au Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques, νisant a abοlir la peine de mοrt Les Εtats parties au present Ρrοtοcοle, Cοnνaincus que labοlitiοn de la peine de mοrt cοntribue a prοmοuνοir la dignite humaine et le deνelοppement prοgressif des drοits de lhοmme, Rappelant larticle 3 de la Declaratiοn uniνerselle des drοits de lhοmme adοptee le 10 decembre 1948, ainsi que larticle 6 du Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques adοpte le 16 decembre 1966, Νοtant que larticle 6 du Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques se refere a labοlitiοn de la peine de mοrt en des termes qui suggerent sans ambiguite que labοlitiοn de cette peine est sοuhaitable, Cοnνaincus que tοutes les mesures prises tοuchant labοlitiοn de la peine de mοrt dοiνent etre cοnsiderees cοmme un prοgres quant a la jοuissance du drοit a la νie, Desireux de prendre, par le present Ρrοtοcοle, lengagement internatiοnal dabοlir la peine de mοrt, Sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier 1.Αucune persοnne releνant de la juridictiοn dun Εtat partie au present Ρrοtοcοle ne sera executee. 2.Chaque Εtat partie prendra tοutes les mesures νοulues pοur abοlir la peine de mοrt dans le ressοrt de sa juridictiοn. Αrticle 2 l. Ιl ne sera admis aucune reserνe au present Ρrοtοcοle, en dehοrs de la reserνe fοrmulee lοrs de la ratificatiοn οu de ladhesiοn et preνοyant lapplicatiοn de la peine de mοrt en temps de guerre a la suite dune cοndamnatiοn pοur un crime de caractere militaire, dune graνite extreme, cοmmis en temps de guerre. 2. LΕtat partie fοrmulant une telle reserνe cοmmuniquera au Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, lοrs de la ratificatiοn οu de ladhesiοn, les dispοsitiοns pertinentes de sa legislatiοn interne qui sappliquent en temps de guerre. 3.LΕtat partie ayant fοrmule une telle reserνe nοtifiera au Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies la prοclamatiοn οu la leνee de letat de guerre sur sοn territοire. Αrticle 3 Les Εtats parties .au present Ρrοtοcοle ferοnt etat, dans les rappοrts quils presentent au Cοmite des drοits de lhοmme en νertu de larticle40 du Ρacte, des mesures quils aurοnt adοptees pοur dοnner effet au present Ρrοtοcοle. Αrticle 4 Εn ce qui cοncerne les Εtats parties au Ρacte qui οnt fait la declaratiοn preνue a larticle 41, la cοmpetence recοnnue au Cοmite des drοits de lhοmme pοur receνοir et examiner des cοmmunicatiοns dans lesquelles un Εtat partie pretend quun autre Εtat partie ne sacquitte pas de ses οbligatiοns setend aux dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle, a mοins que lΕtat partie en cause nait fait une declaratiοn en sens cοntraire lοrs de la ratificatiοn οu de ladhesiοn. Αrticle 5 Εn ce qui cοncerne les Εtats parties au premier Ρrοtοcοle facultatif se rappοrtant au Ρacte internatiοnal relatif aux drοits ciνils et pοlitiques adοpte le 16 decembre 1966, la cοmpetence recοnnue au Cοmite des drοits de lhοmme pοur receνοir et examiner des cοmmunicatiοns emanant de particuliers releνant de leur juridictiοn setend aux dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle, a mοins que lΕtat partie en cause nait fait une declaratiοn en sens cοntraire lοrs de la ratificatiοn οu de ladhesiοn. Αrticle 6 1.Les dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle sappliquent en tant que dispοsitiοns additiοnnelles du Ρacte. 2.Sans prejudice de la pοssibilite de fοrmuler la reserνe preνue a larticle 2 du present Ρrοtοcοle, le drοit garanti au paragraphe 1 de larticle premier du present Ρrοtοcοle ne peut faire lοbjet daucune des derοgatiοns νisees a larticle 4 du Ρacte. Αrticle 7 Ι. Le present Ρrοtοcοle est οuνert a la signature de tοut Εtat qui a signe le Ρacte. 2.Le present Ρrοtοcοle est sοumis a la ratificatiοn de tοut Εtat qui a ratifie le Ρacte οu qui y a adhere. Les instruments de ratificatiοn serοnt depοses aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 3.Le present Ρrοtοcοle sera οuνert a ladhesiοn de tοut Εtat qui a ratifie le Ρacte οu qui y a adhere. 4.Ladhesiοn se fera par le depοt dun instrument dadhesiοn aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 5.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrmera tοus les Εtats qui οnt signe le present Ρrοtοcοle οu qui y οnt adhere du depοt de chaque instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle S 1.Le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies du dixieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. 2.Ροur chacun des Εtats qui ratifierοnt le present Ρrοtοcοle οu y adhererοnt apres le depοt du dixieme instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn, ledit Ρrοtοcοle entrera en νigueur trοis mοis apres la date du depοt par cet Εtat de sοn instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn. Αrticle 9 Les dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle sappliquent, sans limitatiοn ni exceptiοn aucune, a tοutes les unites cοnstitutiνes des Εtats federatifs. Αrticle 10 Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies infοrmera tοus les Εtats νises au paragraphe 1 de larticle 48 du Ρacte : a)Des reserνes, cοmmunicatiοns et nοtificatiοns recues au titre de larticle 2 du present Ρrοtοcοle; b)Des declaratiοns faites en νertu des articles 4 οu 5 du present Ρrοtοcοle; c)Des signatures appοsees au present Ρrοtοcοle et des instruments de ratificatiοn et dadhesiοn depοses cοnfοrmement a larticle 7 du present Ρrοtοcοle; d)De la date a laquelle le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur cοnfοrmement a larticle 8 de celui-ci. Αrticle 11 1.Le present Ρrοtοcοle, dοnt les textes anglais, arabe, chinοis, espagnοl, francais et russe fοnt egalement fοi, sera depοse aux archiνes de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. 2.Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies transmettra une cοpie certifiee cοnfοrme du present Ρrοtοcοle a tοus les Εtats νises a larticle 48 du Ρacte. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας αποτελεί τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα δικαιώματα αυτά πηγάζουν από την εγγενή αξιοπρέπεια του ατόμου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το ιδεώδες του ελεύθερου ανθρώπου, που απολαμβάνει ατομική και πολιτική ελευθερία και είναι απελευθερωμένος από το φόβο και την αθλιότητα, μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν δημιουργηθούν συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε άνθρωπος θα μπορεί να απολαμβάνει τα ατομικά και πολιτικά του δικαιώματα, καθώς και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά του δικαιώματα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει στα Κράτη την υποχρέωση να προάγουν τον παγκόσμιο και πραγματικό σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στα άλλα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει και ότι έχει υποχρέωση να προσπαθεί να προάγει και να σεβαστεί τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 11.Όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξή τους. 2.Για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, όλοι οι λαοί μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον πλούτο και τους φυσικούς πόρους τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διεθνή οικονομική συνεργασία, η οποία στηρίζεται στην αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος και του διεθνούς δικαίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας λαός να στερηθεί τα μέσα επιβίωσής του. 3.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο Σύμφωνο αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των Κρατών τα οποία-έχουν την ευθύνη διοίκησης εδαφών που δεν είναι αυτόνομα ή που βρίσκονται υπό καθεστώς κηδεμονίας, έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την πραγματοποίηση του δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση και να σέβονται το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 21.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο . αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση, ιδίως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης. 2.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις συνταγματικές τους διαδικασίες και τις διατάξεις του παρόντος Συμφώνου, που θα επιτρέψουν τη λήψη μέτρων νομοθετικού ή άλλου χαρακτήρα, καταλλήλων για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο στις περιπτώσεις όπου τέτοιες διατάξεις ή μέτρα δεν έχουν ήδη προβλεφθεί. 3.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1)να εγγυώνται ότι κάθε άτομο, του οποίου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεσή του μία πρόσφορη προσφυγή, ακόμη και εάν η παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την επίσημη κρατική ιδιότητά τους 2)να εγγυώνται ότι η αρμόδια δικαστική, διοικητική, νομοθετική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους θα αποφαίνεται πράγματι σχετικά με τα δικαιώματα του προσφεύγοντος και να προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής· 3)να εγγυώνται την εκτέλεση, από τις αρμόδιες αρχές, κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν το δικαίωμα ισότητας ανδρών και γυναικών στην απόλαυση όλων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν Σύμφωνο. Άρθρο 41.Σε περίπτωση εξαιρετικού δημόσιου κινδύνου, ο οποίος απειλεί την ύπαρξη του έθνους και αναγνωρίζεται από επίσημη πολιτειακή πράξη, τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο μπορούν να λάβουν, στο βαθμό που οι περιστάσεις το απαιτούν, μέτρα που παρεκκλίνουν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν Σύμφωνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι ασυμβίβαστα προς τις άλλες υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και δεν θα συνεπάγονται καμία διάκριση που βασίζεται αποκλειστικά στη φυλή, το χρώμα, το γένος, τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή την κοινωνική προέλευση. 2.Η προηγούμενη διάταξη δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, (παρ. 1 και 2), 11, 15, 16 και 18. 3.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο, που κάνουν χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης, υποχρεούνται, δια μέσου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να γνωστοποιήσουν ευθύς αμέσως στα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη τις διατάξεις από τις οποίες έχουν παρεκκλίνει, καθώς και τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την παρέκκλιση. Νέα γνωστοποίηση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί τέρμα σε αυτές τις παρεκκλίσεις. Άρθρο 51.Καμία διάταξη του Συμφώνου αυτού δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωμα για ένα κράτος, μία ομάδα ή ένα άτομο να επιδοθεί σε δραστηριότητα ή να τελέσει πράξη που να αποβλέπει στην κατάλυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζει το Σύμφωνο ή σε περιορισμούς ευρύτερους από αυτούς που προβλέπονται με το παρόν. 2.Είναι απαράδεκτος οποιοσδήποτε περιορισμός ή παρέκκλιση από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου που είναι αναγνωρισμένα ή ισχύουν σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο σε εφαρμογή νόμων, συμβάσεων, κανονισμών ή εθίμων, με επίκληση ότι το παρόν Σύμφωνο δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή τα αναγνωρίζει σε μικρότερο βαθμό. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 6 1.Το δικαίωμα στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προστατεύεται από το νόμο. Από κανένα δεν μπορεί να αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή. 2.Στις χώρες που δεν έχουν καταργήσει την ποινή του θανάτου, η καταδίκη σε θάνατο δεν μπορεί να επιβληθεί παρά μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη στιγμή που το έγκλημα τελέσθηκε, η οποία δεν πρέπει να είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Συμφώνου ούτε με τη Σύμβαση για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας. Η ποινή αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί παρά μόνο δυνάμει τελεσίδικης απόφασης που εκδόθηκε από αρμόδιο δικαστήριο. 3.Όταν η αφαίρεση της ζωής αποτελεί το έγκλημα της γενοκτονίας, είναι αυτονόητο ότι τίποτα στο παρόν άρθρο δεν επιτρέπει σε κανένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο να παρεκκλίνει καθ οιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει βάσει των διατάξεων της Σύμβασης για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας. 4.Οποιοδήποτε πρόσωπο που καταδικάζεται σε θάνατο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση χάριτος ή μετατροπής της ποινής. Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται αμνηστία, χάρις ή μετατροπή της ποινής του θανάτου. 5.Η θανατική ποινή δεν επιβάλλεται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών και δεν εκτελείται όσον αφορά τις εγκύους. 6.Καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης προκειμένου να καθυστερήσει ή να εμποδιστεί η κατάργηση της θανατικής ποινής από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο. Άρθρο 7 Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα. Άρθρο 81.Κανείς δεν υπόκειται σε δουλεία. Η δουλεία και το δουλεμπόριο σε όλες τις μορφές του απαγορεύονται. 2.Κανείς δεν κρατείται σε υποτέλεια. 3.1)Κανείς δεν πιέζεται να εκτελέσει αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία 2)Το εδάφιο (α) δεν μπορεί να ερμηνευθεί έτσι ώστε να απαγορεύει στις χώρες, όπου ορισμένα εγκλήματα μπορούν να τιμωρηθούν με φυλάκιση συνοδευόμενη από καταναγκαστικά έργα, την εκτέλεση ποινής καταναγκαστικών έργων που επιβλήθηκε από αρμόδιο δικαστήριο 3)Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, ο όρος καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία δεν περιλαμβάνει: i. Οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία, που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (β), η οποία απαιτείται από όσα πρόσωπα κρατούνται με βάση νόμιμη απόφαση δικαστηρίου ή όσα πρόσωπα έχουν αποφυλακιστεί υπό όρους· ii. Οποιαδήποτε θητεία στρατιωτικού χαρακτήρα και, στις χώρες όπου αναγνωρίζονται οι αντιρρησίες συνείδησης, οποιαδήποτε εθνική υπηρεσία που προβλέπει ο νόμος για τους αντιρρησίες συνείδησης· iii. Οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής που απειλούν τη ζωή ή την ευημερία της κοινότητας· iν. Οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που αποτελεί μέρος των συνήθων υποχρεώσεων του πολίτη. Άρθρο 91.Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου του. Κανείς δεν υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν στερείται την ελευθερία του, παρά μόνο στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. 2.Οποιοσδήποτε συλλαμβάνεται, πληροφορείται, τη στιγμή της σύλληψης του, τους λόγους της σύλληψης και ενημερώνεται αμέσως για οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον του. 3.Κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κρατείται για ποινικό αδίκημα, οδηγείται μέσα στην πιο σύντομη προθεσμία, ενώπιον δικαστή ή άλλης αρχής εξουσιοδοτημένης από το νόμο να ασκεί δικαστική εξουσία, πρέπει δε να δικαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να αποφυλακισθεί. Η προφυλάκιση των υποδίκων δεν πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, αλλά η αποφυλάκισή τους μπορεί να υποβληθεί σε εγγυήσεις εμφάνισης τους στη δίκη, σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας και, ενδεχομένως για την εκτέλεση της απόφασης. 4.Οποιοσδήποτε στερείται της ελευθερίας του λόγω σύλληψης ή κράτησης έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει χωρίς καθυστέρηση για τη νομιμότητα της κράτησης του και να διατάξει την αποφυλάκιση του εάν η κράτηση είναι παράνομη. 5.Κάθε πρόσωπο, θύμα παράνομης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Άρθρο 101.Κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και σεβασμό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 2.1)Οι κατηγορούμενοι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, διαχωρίζονται από τους κατάδικους και υπόκεινται σε διαφορετική αντιμετώπιση, όπως αρμόζει στο καθεστώς τους ως υποδίκων 2)Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι διαχωρίζονται από τους ενηλίκους και η περίπτωση τους κρίνεται το συντομότερο δυνατόν. 3.Το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση και η κοινωνική επανένταξη τους. Οι ανήλικοι παραβάτες διαχωρίζονται από τους ενηλίκους και τυγχάνουν αντιμετώπισης ανάλογης προς την ηλικία και τη νομική τους θέση. Άρθρο 11 Κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση. Άρθρο 121.Οποιοσδήποτε βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος ενός Κράτους έχει δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και ελεύθερης επιλογής κατοικίας στο έδαφος αυτού του Κράτους. 2.Καθένας είναι ελεύθερος να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. 3.Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα δεν υπόκεινται σε περιορισμούς, με την εξαίρεση όσων περιορισμών προβλέπει ο νόμος και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και σύμφωνοι με τα άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο. 4.Κανείς δεν στερείται αυθαίρετα του δικαιώματος εισόδου στη χώρα του. Άρθρο 13 Αλλοδαπός που βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο παρόν Σύμφωνο δεν μπορεί να απελαθεί παρά μόνο σε εκτέλεση απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. Ο αλλοδαπός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεσθεί τους λόγους που συνηγορούν κατά της απέλασης του, και να ζητήσει την επανεξέταση της περίπτωσης του από την αρμόδια αρχή ή από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από την αρχή αυτή, καθώς και να εκπροσωπηθεί για το σκοπό αυτόν, εκτός εάν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν το αντίθετο. Άρθρο 141.Όλοι είναι ίσοι ενώπιον των δικαστηρίων. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει συσταθεί με νόμο, το οποίο θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε κατηγορίας σχετικά με ποινικό αδίκημα, η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του, καθώς και για αμφισβητήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα. Η διεξαγωγή δίκης κεκλεισμένων των θυρών μπορεί να αποφασισθεί για το σύνολο ή μέρος της, είτε για την προστασία των χρηστών ηθών, της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας σε μια δημοκρατική κοινωνία είτε όταν αυτό απαιτεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων είτε ακόμη στο μέτρο που το δικαστήριο κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο δεδομένου ότι, λόγω ειδικών συνθηκών της υπόθεσης η δημοσιότητα θα ζημίωνε την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται σε ποινική υπόθεση ή αστική διαφορά, δημοσιοποιείται, εκτός εάν το συμφέρον των ανηλίκων απαιτεί το αντίθετο ή εάν η δίκη αφορά διαφορές συζύγων ή γονική μέριμνα ή επιτροπεία ανηλίκων. 2.Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο εωσότου η ενοχή του αποδειχθεί σύμφωνα με το νόμο. 3.Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει, σε πλήρη ισότητα τις ακόλουθες τουλάχιστον εγγυήσεις: 1)να πληροφορηθεί το συντομότερο δυνατό σε γλώσσα που κατανοεί και λεπτομερώς τη φύση και τους λόγους της κατηγορίας εναντίον του 2)να διαθέτει επαρκή χρόνο και ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισης του και για την επικοινωνία με το δικηγόρο της επιλογής του 3)να δικασθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 4)να παρίσταται στη δίκη και να υπερασπισθεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως ή με τη βοήθεια του συνηγόρου της επιλογής του. Εάν δεν έχει συνήγορο, να ενημερωθεί για το δικαίωμα του αυτό και να διορισθεί συνήγορος αυτεπαγγέλτως σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται για το συμφέρον της δικαιοσύνης, χωρίς ο κατηγορούμενος να βαρύνεται με την αμοιβή του, εάν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσει 5)να εξετάσει ή να ζητήσει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και να εξασφαλίσει την παρουσία και την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους μάρτυρες κατηγορίας 6)να έχει την ελεύθερη συνδρομή μεταφραστή, εάν δεν μιλάει ή δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο ακροατήριο 7)να μην εξαναγκάζεται να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει την ενοχή του. 4.Για τον καθορισμό της διαδικασίας που εφαρμόζεται στους νέους ανθρώπους που δεν είναι ακόμη ενήλικες από τη σκοπιά του ποινικού νόμου λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους και το συμφέρον που παρουσιάζει η αναμόρφωση τους. 5.Κάθε πρόσωπο που κρίνεται ένοχο για παράβαση έχει δικαίωμα, η απόφαση περί της ενοχής και της καταδίκης του να εξετασθεί από ανώτερο δικαστήριο, σύμφωνα με το νόμο. 6.Εάν μια οριστική ποινική καταδίκη ακυρωθεί από ανώτερο δικαστήριο ή αν δοθεί χάρις διότι προέκυψε ένα νέο ή πρόσφατα αποκαλυφθέν γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη δικαστικής πλάνης, το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε ποινή εξαιτίας αυτής της καταδίκης αποζημιώνεται σύμφωνα με το νόμο, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ευθύνεται το ίδιο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για τη μη έγκαιρη αποκάλυψη του αγνώστου στοιχείου. 7.Κανείς δεν δικάζεται ούτε τιμωρείται για ένα αδίκημα για το οποίο έχει ήδη απαλλαγεί ή καταδικαστεί με οριστική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το δίκαιο και την ποινική δικονομία κάθε χώρας. Άρθρο 151.Κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο τη στιγμή της διάπραξης τους. Επίσης δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην που προβλεπόταν κατά τη χρονική στιγμή της διάπραξης του ποινικού αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξη του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν. 2.Τίποτα στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη διεξαγωγή δίκης και την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες, κατά το χρόνο της τέλεσής τους ήταν εγκληματικές σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου που αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινωνία. Άρθρο 16 Κάθε πρόσωπο έχει οπουδήποτε το δικαίωμα αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του. Άρθρο 171.Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. 2.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών. Άρθρο 181.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την πεποίθηση της επιλογής του. καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθηση του, ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας. 2.Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του. 3.Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να υπόκειται παρά μόνο σε όσους περιορισμούς ορίζει ο νόμος και είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 4.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την ελευθερία των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων, να φροντίζουν για τη θρησκευτική και ηθική αγωγή των παιδιών τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους. Άρθρο 191.Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να παρενοχλείται για τις απόψεις του. 2.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 3.Η άσκηση των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, συνεπάγεται ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί, επομένως, να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι όμως πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια από το νόμο και να είναι απαραίτητοι: 1)Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης των άλλων 2)Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών. Άρθρο 201.Κάθε προπαγάνδα υπέρ του πολέμου απαγορεύεται από το νόμο. 2.Κάθε επίκληση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας απαγορεύεται από το νόμο. Άρθρο 21 Αναγνωρίζεται το δικαίωμα ειρηνικής συνάθροισης. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν υπόκειται σε περιορισμούς άλλους εκτός από εκείνους που επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο και είναι απαραίτητοι σε μία δημοκρατική κοινωνία για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Άρθρο 221.Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχής του σε αυτές για την προστασία των συμφερόντων του. 2.Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν υπόκειται σε περιορισμούς άλλους εκτός από εκείνους που προβλέπονται από το νόμο και είναι απαραίτητοι σε μία δημοκρατική κοινωνία για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας, ασφάλειας, της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την επιβολή νόμιμων περιορισμών στην άσκηση αυτού του δικαιώματος στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας. 3.Καμία διάταξη αυτού του άρθρου δεν επιτρέπει στα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση του 1948 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα τα οποία θα αντιστρατεύονταν - ή να εφαρμόζουν το νόμο κατά τρόπο που θα παραβίαζε - εγγυήσεις που παρέχονται από την παραπάνω Σύμβαση. Άρθρο 231.Η οικογένεια είναι φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα μέλη της δεν απολαύουν την προστασία της κοινωνίας και του Κράτους. 2.Αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανδρών και γυναικών σε ηλικία γάμου να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια. 3.Κανένας γάμος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλοντικών συζύγων. 4.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων και των ευθυνών των συζύγων σε σχέση με το γάμο, κατά τον έγγαμο βίο και κατά τη λύση του γάμου. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της απαραίτητης προστασίας των παιδιών. Άρθρο 241.Κάθε παιδί, χωρίς διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας ή γέννησης, έχει δικαίωμα, έναντι της οικογένειάς του, της κοινωνίας και του Κράτους στα μέτρα προστασίας που απαιτεί η θέση του ως ανηλίκου. 2.Κάθε παιδί πρέπει να εγγράφεται αμέσως μετά τη γέννηση του στο Ληξιαρχείο και να αποκτά όνομα. 3.Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να αποκτά ιθαγένεια. Άρθρο 251.Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα χωρίς καμία διάκριση από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς: 1)να συμμετέχει στη άσκηση δημόσιας εξουσίας είτε άμεσα είτε δια μέσου ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων 2)να εκλεγεί και να εκλέγεται, κατά τη διάρκεια εκλογών περιοδικών, τίμιων, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων 3)να έχει πρόσβαση, υπό γενικούς όρους ισότητας, στα δημόσια αξιώματα της χώρας του. Άρθρο 26 Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Άρθρο 27 Στα Κράτη όπου υπάρχουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές δεν μπορούν να στερηθούν του δικαιώματος να έχουν, από κοινού με τα άλλα μέρη της ομάδας τους, τη δική τους πολιτιστική ζωή, να εκδηλώνουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 281.Συνιστάται Επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου (η οποία καλείται εφεξής η Επιτροπή). Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαοκτώ μέλη και ασκεί τα καθήκοντα που καθορίζονται παρακάτω. 2.Η Επιτροπή αποτελείται από πολίτες των Συμβαλλόμενων Κρατών στο παρόν Σύμφωνο που πρέπει να είναι πρόσωπα υψηλής ηθικής και να έχουν αναγνωρισμένη ενασχόληση στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κατά την επιλογή τους λαμβάνεται υπόψη η χρησιμότητα συμμετοχής στις εργασίες της Επιτροπής ορισμένων προσώπων που διαθέτουν νομική εμπειρία. 3.Τα μέλη της Επιτροπής είναι αιρετά και συμμετέχουν στις εργασίες της με την ατομική τους ιδιότητα. Άρθρο 291.Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από έναν κατάλογο προσώπων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 και προτείνονται για το σκοπό αυτόν από τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο μπορεί να προτείνει έως δύο υποψηφίους. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν την ιθαγένεια του Κράτους που τα προτείνει. 3.Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να προταθεί εκ νέου. Άρθρο 301.Οι πρώτες εκλογές θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το παρόν Σύμφωνο. 2.Τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές στην Επιτροπή, με εξαίρεση την εκλογή που πραγματοποιείται για την πλήρωση κενής θέσης κατά το άρθρο 34, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο να ορίσουν, εντός τριών (3) μηνών, τους υποψηφίους που προτείνουν ως μέλη της Επιτροπής. 3.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συντάσσει αλφαβητικό πίνακα όλων όσων έχουν προταθεί κατά τον τρόπο αυτόν, σημειώνοντας τα Συμβαλλόμενα Κράτη που τους υπέδειξαν, και τον κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εκλογής. 4.Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των Συμβαλλόμενων Κρατών στον παρόν Σύμφωνο, η οποία συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Έδρα του Οργανισμού. Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία της οποίας απαιτούνται τα δύο τρίτα των Συμβαλλόμενων Κρατών στο παρόν Σύμφωνο, εκλέγονται ως μέλη της Επιτροπής οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των Συμβαλλόμενων Κρατών που παρίστανται και ψηφίζουν. Άρθρο 311.Στην Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει πάνω από ένας πολίτης του ίδιου Κράτους. 2.Κατά την εκλογή των μελών της Επιτροπής, λαμβάνεται υπόψη η δίκαιη γεωγραφική κατανομή και η αντιπροσώπευση των διαφόρων μορφών πολιτισμών και των σημαντικότερων συστημάτων δικαίου. Άρθρο 321.Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια, έχουν δε δικαίωμα επανεκλογής εάν προταθούν εκ νέου ως υποψήφιοι. Ωστόσο, η θητεία εννέα από τα μέλη που θα εκλεγούν κατά την πρώτη εκλογή λήγει μετά από δύο (2) έτη. Αμέσως μετά την πρώτη εκλογή, τα ονόματα αυτών των εννέα μελών επιλέγονται με κλήρο από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 30. 2.Οι εκλογές κατά τη λήξη της θητείας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων αυτού του μέρους του Συμφώνου. Άρθρο 331.Εάν, κατά την ομόφωνη κρίση των άλλων μελών, ένα μέλος της Επιτροπής έχει παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από προσωρινή απουσία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κηρύσσει κενή τη θέση που κατείχε αυτό το μέλος. 2.Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος ενημερώνει αμέσως το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κηρύσσει κενή τη θέση από την ημέρα του θανάτου ή από την ημέρα που ισχύει η παραίτηση. Άρθρο 341.Όταν μία θέση κηρύσσεται κενή σύμφωνα με το άρθρο 33 και εφόσον η θητεία του μέλους που πρέπει να αντικατασταθεί δεν λήγει εντός των επόμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κήρυξης της θέσης ως κενής, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ειδοποιεί τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο, τα οποία μπορούν, εντός δύο (2) μηνών, να ορίσουν υποψηφίους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, προς πλήρωση της κενής θέσης. 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συντάσσει αλφαβητικό πίνακα όσων έχουν προταθεί κατά τον τρόπο αυτόν, τον κοινοποιεί δε στα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο. Η εκλογή για την πλήρωση της κενής θέσης πραγματοποιείται στη συνέχεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος μέρους του Συμφώνου. 3.Κάθε μέλος της Επιτροπής που εκλέγεται στην κενή θέση σύμφωνα με το άρθρο 33 μετέχει στην Επιτροπή έως την κανονική ημερομηνία λήξης της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. Άρθρο 35 Τα μέλη της Επιτροπής, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εισπράττουν αποζημίωση από τον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών υπό τους όρους που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των καθηκόντων της Επιτροπής. Άρθρο 36 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θέτει στη διάθεση της Επιτροπής το προσωπικό και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί με το παρόν Σύμφωνο. Άρθρο 371.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής, για την εναρκτήρια συνεδρίαση, στην Έδρα του Οργανισμού. 2.Μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση της, η Επιτροπή συνέρχεται όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό της Κανονισμό. 3.Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην Έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Άρθρο 38 Κάθε μέλος της Επιτροπής, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αναλαμβάνει επίσημη δέσμευση σε δημόσια συνεδρίαση ότι θα εκτελεί τα καθήκοντα του με πλήρη αμεροληψία και ευσυνειδησία. Άρθρο 391.Η Επιτροπή εκλέγει το προεδρείο της για περίοδο δύο (2) ετών. Τα μέλη του προεδρείου είναι επανεκλόγιμα. 2.Η Επιτροπή συντάσσει η ίδια τον εσωτερικό της κανονισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός πρέπει να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις: 1)Για την απαρτία απαιτείται παρουσία δώδεκα μελών β. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Άρθρο 401.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο δεσμεύονται να υποβάλλουν εκθέσεις, σχετικά με τα μέτρα που θα έχουν υιοθετήσει για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, καθώς και για την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στην απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων: 1)Εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Συμφώνου για το συγκεκριμένο νέο Συμβαλλόμενο Κράτος 2)Στη συνέχεια, κάθε φορά που θα το ζητήσει η Επιτροπή. 2.Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τις διαβιβάζει στην Επιτροπή προς εξέταση. Οι εκθέσεις πρέπει να αναφέρουν τους παράγοντες και τις δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Συμφώνου. 3.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή, μπορεί να διαβιβάζει στους ενδιαφερόμενους ειδικευμένους οργανισμούς αντίγραφα όλων εκείνων των τμημάτων των εκθέσεων που μπορεί να σχετίζονται με τον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους. 4.Η Επιτροπή μελετά τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο. Απευθύνει στα Συμβαλλόμενα Κράτη τις δικές της εκθέσεις και όλες τις γενικές παρατηρήσεις που κρίνει πρόσφορες. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να διαβιβάζει αυτές τις παρατηρήσεις στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, μαζί με τα αντίγραφα των εκθέσεων που έχει λάβει από τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο. 5.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχόλιά τους σχετικά με κάθε παρατήρηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 411.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο μπορεί, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, να δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή ότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής να δέχεται και να εξετάζει αναφορές με τις οποίες κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος ισχυρίζεται ότι άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά το παρόν Σύμφωνο. Οι αναφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και να εξετασθούν πάρα μόνον εάν προέρχονται από Συμβαλλόμενο Κράτος το οποίο έχει υποβάλει δήλωση αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς το ίδιο. Καμία αναφορά δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή, εάν αφορά Συμβαλλόμενο Κράτος το οποίο δεν έχει υποβάλει τέτοια δήλωση. Η διαδικασία που ακολουθεί εφαρμόζεται για τις αναφορές που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο: 1)Εάν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφωνο θεωρεί ότι ένα άλλο Κράτος επίσης Μέρος στο Σύμφωνο δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του, τότε μπορεί, με έγγραφη γνωστοποίηση, να θέσει το ζήτημα υπόψη αυτού του Συμβαλλόμενου Κράτους. Εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναφοράς, το Κράτος που την έλαβε διαβιβάζει στο Κράτος που έστειλε την αναφορά έγγραφη εξήγηση ή άλλη έγγραφη δήλωση, διευκρινίζοντας το ζήτημα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει -στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και χρήσιμο- στοιχεία σχετικά με τους εφαρμοζόμενους κανόνες διαδικασίας και τα μέσα προσφυγής τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, εκκρεμούν ή προσφέρονται ακόμη. 2)Εάν το ζήτημα δεν διευθετηθεί ικανοποιητικά και για τα δύο ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη της αρχικής αναφοράς από το Κράτος προς το οποίο αυτή απευθύνεται, τότε και το ένα και το άλλο Κράτος έχουν το δικαίωμα να θέσουν το ζήτημα στην Επιτροπή, με ειδοποίηση που επιδίδεται στην Επιτροπή και στο άλλο ενδιαφερόμενο Κράτος. 3)Η Επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει ένα ζήτημα που της υποβάλλεται παρά μόνον αφού βεβαιωθεί ότι έχουν ασκηθεί και εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά μέσα προστασίας, σύμφωνα με τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι σχετικές διαδικασίες υπερβαίνουν τη θεωρούμενη εύλογη διάρκεια. 4)Η Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, όταν εξετάζει τις αναφορές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 5)Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του εδαφίου (γ), η Επιτροπή θέτει τις καλές της υπηρεσίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Κρατών προκειμένου να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό του ζητήματος, με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο. 6)Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, που αναφέρονται στο εδάφιο (β), να παρέχουν τυχόν σχετικές πληροφορίες για κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτήν. 7)Τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, που αναφέρονται στο εδάφιο (β), έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται κατά την εξέταση της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής και να υποβάλλουν προφορικές ή γραπτές παρατηρήσεις ή και τα δύο. 8)Η Επιτροπή πρέπει να συντάξει έκθεση εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της ειδοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (β): i. Εάν επιτεύχθηκε λύση σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (ε), η Επιτροπή περιορίζεται, στην έκθεση της, σε σύντομη παράθεση των γεγονότων και της λύσης που δόθηκε iι. Εάν δεν επιτεύχθηκε λύση σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (ε), η Επιτροπή περιορίζεται, στην έκθεση της, σε σύντομη παράθεση των γεγονότων. Οι έγγραφοι ισχυρισμοί και τα πρακτικά των προφορικών ισχυρισμών που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη επισυνάπτονται στην έκθεση. Για κάθε υπόθεση, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ όταν δέκα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο θα έχουν υποβάλει τη δήλωση που προβλέπει η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου. Η δήλωση κατατίθεται από το Συμβαλλόμενο Κράτος στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφο της στα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με ειδοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση της δεν επηρεάζει την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο αποτελεί αντικείμενο αναφοράς που έχει ήδη διαβιβασθεί, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας λάβει την ειδοποίηση για ανάκληση της δήλωσης, καμία άλλη αναφορά Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θα γίνει δεκτή, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος υποβάλει νέα δήλωση. Άρθρο 421.1)Εάν κάποιο ζήτημα που έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 δεν επιλυθεί ικανοποιητικά για τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, τότε η Επιτροπή, με την προηγούμενη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Κρατών, μπορεί να ορίσει μία ad hοc Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής θέτει τις καλές της υπηρεσίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Κρατών προκειμένου να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός του ζητήματος με βάση το σεβασμό του παρόντος-Συμφώνου. 2)Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής αποτελείται από πέντε πρόσωπα τα οποία διορίζονται με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Κρατών. Εάν τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν εντός τριών (3) μηνών για το σύνολο ή μέρος της σύνθεσης της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, τα μέλη για τα οποία δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. 2.Τα μέλη της Επιτροπής Συνδιαλλαγής συμμετέχουν στις εργασίες της με την ατομική τους ιδιότητα. Δεν πρέπει να έχουν την ιθαγένεια των ενδιαφερόμενων Συμβαλλόμενων Κρατών ή Κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο στο παρόν Σύμφωνο ή Συμβαλλόμενου Κράτους που δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση του άρθρου 41. 3.Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής εκλέγει τον Πρόεδρό της και υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό της. 4.Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Μπορούν, όμως, να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέρος που θα καθορίσει η Επιτροπή Συνδιαλλαγής σε συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη. 5.Η γραμματεία που προβλέπεται στο άρθρο 36 εξυπηρετεί και τις επιτροπές, που ορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 6.Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί από την Επιτροπή τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, η οποία μπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη να της γνωρίσουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία. 7.Αφού εξετάσει το ζήτημα σε όλες τις πλευρές του, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη σύσταση της, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής υποβάλλει έκθεση στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος την κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη: 1)Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την εξέταση του ζητήματος εντός δώδεκα (12) μηνών, περιορίζει την έκθεση της σε σύντομη αναφορά για την πορεία της υπόθεσης 2)Εάν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός του ζητήματος με βάση το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής περιορίζει την έκθεση της σε σύντομη παράθεση των γεγονότων και της λύσης που επιτεύχθηκε 3)Εάν δεν επιτευχθεί λύση σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (β), η Επιτροπή Συνδιαλλαγής ενσωματώνει στην έκθεση τα συμπεράσματα της για όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν το ζήτημα το οποίο απασχολεί τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη και τις διαπιστώσεις της για τις δυνατότητες φιλικού διακανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τους έγγραφους ισχυρισμούς, καθώς και τα πρακτικά των προφορικών ισχυρισμών που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη. 4)Εάν η έκθεση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (γ), τότε τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της, ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής εάν δέχονται ή όχι το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. 8.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41. 9.Τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη μοιράζονται εξίσου τα έξοδα των μελών της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, σύμφωνα με προϋπολογισμό που καταρτίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 10.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδοτείται, εφόσον καταστεί αναγκαίο, να καταβάλει τα έξοδα των μελών της Επιτροπής Συνδιαλλαγής πριν λάβει την εξόφλησή τους από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 43 Τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη των ad hοc Επιτροπών Συνδιαλλαγής, τα οποία διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 42, έχουν δικαίωμα στις διευκολύνσεις, τα προνόμια και τις ασυλίες των εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται σε αποστολή για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως ορίζονται στα σχετικά κεφάλαια της Σύμβασης περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 44 Οι διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος Συμφώνου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διαδικασιών που προβλέπονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα καταστατικά κείμενα και τις συμβάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργανισμών, δεν εμποδίζουν δε τα Συμβαλλόμενα Κράτη να προσφεύγουν σε άλλες διαδικασίες για την επίλυση διαφοράς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διεθνείς συμφωνίες που τα δεσμεύουν. Άρθρο 45 Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση για τις εργασίες της στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διαμέσου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 46 Καμία διάταξη του παρόντος Συμφώνου δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των καταστατικών των ειδικευμένων οργανισμών, οι οποίες προσδιορίζουν τις ευθύνες των διαφόρων οργάνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργανισμών του σε σχέση με τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται το παρόν Σύμφωνο. Άρθρο 47 Καμία διάταξη του παρόντος Συμφώνου δεν ερμηνεύεται ώστε να προσβάλει το δικαίωμα όλων των λαών να απολαμβάνουν και να εκμεταλλεύονται πλήρως και ελεύθερα τον πλούτο και τους φυσικούς τους πόρους. ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 481.Το παρόν Σύμφωνο είναι ανοικτό προς υπογραφή από οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή μέλος οποιουδήποτε από τους ειδικευμένους οργανισμούς του, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος στο Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου και από οποιοδήποτε άλλο Κράτος που έχει προσκληθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να γίνει μέρος στο παρόν Σύμφωνο. 2.Το παρόν Σύμφωνο υπόκειται σε επικύρωση, τα δε όργανα επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 3.Το παρόν Σύμφωνο είναι ανοικτό για προσχώρηση σε κάθε Κράτος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4.Η προσχώρηση πραγματοποιείται με την κατάθεση οργάνου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 5.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενημερώνει όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει το παρόν Σύμφωνο ή που έχουν προσχωρήσει σε αυτό σχετικά με την κατάθεση κάθε οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο 491.Το παρόν Σύμφωνο τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού πέμπτου οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2.Για κάθε Κράτος που θα επικυρώσει το παρόν Σύμφωνο ή θα προσχωρήσει σε αυτό μετά την κατάθεση του τριακοστού πέμπτου οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης, το παρόν Σύμφωνο τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά την ημέρα κατάθεσης του δικού του οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο 50 Οι διατάξεις του παρόντος Συμφώνου εφαρμόζονται χωρίς περιορισμό ή εξαίρεση σε όλες τις συστατικές μονάδες των Ομοσπονδιακών Κρατών. Άρθρο 511.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει τροποποίηση και να καταθέσει το κείμενο της στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει όλες τις προτάσεις τροποποίησης στα Συμβαλλόμενα Κράτη, ζητώντας τους να του γνωστοποιήσουν εάν επιθυμούν τη σύγκληση διάσκεψης Συμβαλλόμενων Κρατών, προκειμένου να εξετάσει αυτά τα σχέδια και να τα θέσει σε ψηφοφορία. Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Κρατών επιθυμεί τη σύγκληση της, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε τροποποίηση που αποφασίζεται από την πλειοψηφία των Κρατών που παρέστησαν και ψήφισαν στη διάσκεψη υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 2.Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ, αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και γίνουν δεκτές, σύμφωνα με τους σχετικούς συνταγματικούς κανόνες τους, από την πλειονότητα των δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών στο παρόν Σύμφωνο. 3.Από τη στιγμή που τεθούν σε ισχύ αυτές οι τροποποιήσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τα Συμβαλλόμενα Κράτη που τις έχουν αποδεχθεί. Τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Κράτη δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος Συμφώνου και από κάθε προηγούμενη τροποποίηση την οποία έχουν αποδεχθεί. Άρθρο 52 Ανεξάρτητα από τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 48, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενημερώνει όλα τα Κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου: α. Για τις υπογραφές που έχουν τεθεί στο παρόν Σύμφωνο και για τα όργανα επικύρωσης και προσχώρησης που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 β. Για την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει το Σύμφωνο κατά το άρθρο 49 και για την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η ισχύς των τροποποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 51. Άρθρο 531.Το Σύμφωνο αυτό, του οποίου τα κείμενα στην Αγγλική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική, και Ρωσική έχουν την ίδια ισχύ, θα κατατεθεί στο αρχείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο του Συμφώνου σε όλα τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 48. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Σύμφωνο, που άνοιξε προς υπογραφή στη Νέα Υόρκη, στις δεκαεννιά Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια εξήντα έξι. ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ: ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΙΒΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΤΣΒΑΝΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΡΜΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΫΛΑΝΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΝΤ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Ενaristο SΟURDΙS Dic.21 de 1966 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΓΚΟ - ΜΠΡΑΝΖΑΒΙΛ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΓΚΟ - ΚΙΝΣΤΙΣΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Luis D. ΤΙΝΟCΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Ζήνων Ρωσσίδης 9 Ιανουαρίου 1967 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΧΟΜΕΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΓΚΑΝΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΙΝΕΑ: Μarοf ΑCΗΚΑR Le 28 feνrier 1967 ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΙΑΝΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΪΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΝΔΟΥΡΕΣ: Η. LΟΡΕΖ VΙLLΑΜΙL ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ: ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ: Μichael CΟΜΑΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: Ρierο VΙΝCΙ 18 January 1967 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΑΜΑΙΚΑ: Ε. R. RΙCΗΑRDSΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΥΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΣΟΘΟ: ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΕΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΤΝ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ:ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ:ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΛΝΤΙΒΕΣ ΝΗΣΟΥΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΙ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΤΑ:ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ:ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ: ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ:ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ:ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΠΑΛ:ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΓΗΡΑ:ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ:ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ:ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΟΥ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ: Salνadοr Ρ. LΟΡΕΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ: Β.· ΤΟΜΟRΟWΙCΖ 2.ΙΙΙ.1967 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ: ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΙΝΟ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΝΕΓΑΛΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΜΑΛΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΎΛΑΝΔΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΓΚΟ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΟΛΤΑ/ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: Ρedrο Ρ. ΒΕRRΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΜΠΙΑ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι για να εξασφαλίσουν καλύτερα την εκπλήρωση των σκοπών του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (που θα αναφέρεται παρακάτω ως το Σύμφωνο) και την εφαρμογή των διατάξεων του, θα ήταν σκόπιμο να επιφορτίσουν την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία προβλέπεται στο Τέταρτο Μέρος του Συμφώνου (που θα αναφέρεται παρακάτω ως η Επιτροπή) να λαμβάνει και να εξετάζει, όπως προβλέπεται στο παρόν Πρωτόκολλο, αναφορές προερχόμενες από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος στο Σύμφωνο, που γίνεται Συμβαλλόμενο Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο, αναγνωρίζει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να λαμβάνει και να εξετάζει αναφορές προερχόμενες από άτομα, που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης, εκ μέρους αυτού του Συμβαλλόμενου Κράτους, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο. Η Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία αναφορά που αφορά Συμβαλλόμενο Κράτος στο Σύμφωνο, το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου άρθρου, κάθε άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα παραβίασης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο και το οποίο εξήντλησε όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά μέσα προστασίας μπορεί να υποβάλει γραπτή αναφορά στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να την εξετάσει. Άρθρο 3 Η Επιτροπή κηρύσσει απαράδεκτη κάθε αναφορά που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, η οποία είναι ανώνυμη ή που θεωρεί ότι αποτελεί κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής τέτοιου είδους αναφορών ή είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του Συμφώνου. Άρθρο 41.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, η Επιτροπή θέτει κάθε αναφορά που της υποβάλλεται, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, υπόψη του Συμβαλλόμενου Κράτους σ αυτό το Πρωτόκολλο το οποίο έχει παραβιάσει ενδεχομένως οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Συμφώνου. 2.Εντός των έξι μηνών που ακολουθούν, το εν λόγω Κράτος υποβάλει γραπτώς στην Επιτροπή τις εξηγήσεις ή δηλώσεις οι οποίες αποσαφηνίζουν το ζήτημα και υποδεικνύουν, ενδεχομένως, τα μέτρα που έχει λάβει για να επανορθώσει την κατάσταση. Άρθρο 51.Η Επιτροπή εξετάζει τις αναφορές που δέχεται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γραπτές πληροφορίες που της υποβλήθηκαν από το άτομο και από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. 2.Η Επιτροπή δεν θα εξετάσει καμία αναφορά ατόμου χωρίς να βεβαιωθεί ότι: 1)Το ίδιο ζήτημα δεν βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από ένα άλλο διεθνές όργανο έρευνας ή επίλυσης 2)Το άτομο έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά μέσα προστασίας. Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται εάν οι σχετικές διαδικασίες υπερβαίνουν την εύλογη διάρκεια. 3.Η Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών όταν εξετάζει τις αναφορές που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο. 4.Η Επιτροπή παρουσιάζει τις διαπιστώσεις της στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος και στο άτομο. Άρθρο 6 Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση της, που καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 45 του Συμφώνου, περίληψη των δραστηριοτήτων της με βάση το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 7 Αναμένοντας την πραγματοποίηση των στόχων του ψηφίσματος 1514 (ΧV), που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την 14η Δεκεμβρίου 1960, σχετικά με τη Διακήρυξη για τη χορήγηση ανεξαρτησίας στις αποικιακές χώρες και λαούς, οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν περιορίζουν το δικαίωμα προσφυγής που χορηγήθηκε σ αυτούς τους λαούς από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις άλλες συμβάσεις και διεθνή κείμενα που συνομολογήθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικευμένων οργανισμών του. Άρθρο 81.Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή από κάθε Κράτος που έχει υπογράψει το Σύμφωνο. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στην επικύρωση κάθε Κράτους που έχει επικυρώσει το Σύμφωνο ή έχει προσχωρήσει σ αυτό. Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 3.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό στην προσχώρηση κάθε Κράτους που έχει επικυρώσει το Σύμφωνο ή έχει προσχωρήσει σ αυτό. 4.Η προσχώρηση θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση ενός εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 5.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πληροφορήσει όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο ή που έχουν προσχωρήσει σ αυτό για την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο 91.Με την επιφύλαξη της θέσης σε ισχύ του Συμφώνου, το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της κατάθεσης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του δεκάτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2.Για καθένα από τα Κράτη, που θα επικυρώσουν το παρόν Πρωτόκολλο ή θα προσχωρήσουν σ αυτό μετά την κατάθεση του δεκάτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, το εν λόγω Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση από κάθε Κράτος του εγγράφου της επικύρωσης ή της προσχώρησης. Άρθρο 10 Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται, χωρίς περιορισμό ή εξαίρεση, σε όλες τις συστατικές μονάδες των ομοσπονδιακών Κρατών. Άρθρο 111.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να προτείνει τροποποίηση και να καταθέσει το κείμενό της στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει όλα τα σχέδια τροποποιήσεων στα Συμβαλλόμενα Κράτη αυτού του Πρωτοκόλλου ζητώντας να του υποδείξουν εάν επιθυμούν να συγκληθεί διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών ώστε να εξετασθούν αυτά τα σχέδια και να τεθούν σε ψηφοφορία. Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Κρατών εκδηλωθεί υπέρ αυτής της σύγκλησης, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των Κρατών που ήταν παρόντα και ψήφισαν στη διάσκεψη υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 2.Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και γίνουν αποδεκτές, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών στο παρόν Πρωτόκολλο. 3.Αφότου οι τροποποιήσεις αυτές τεθούν σε ισχύ, είναι υποχρεωτικές για τα Συμβαλλόμενα Κράτη που τις έχουν αποδεχθεί, τα δε υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Κράτη εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και από κάθε προηγούμενη τροποποίηση που έχουν αποδεχθεί. Άρθρο 12 Ι. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί, σε κάθε στιγμή, να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας έλαβε την ανακοίνωση. 2.Η καταγγελία δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου σε κάθε αναφορά που υποβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 2, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία αρχίζει να ισχύει. Άρθρο 13 Ανεξάρτητα από τις ειδοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πληροφορήσει όλα τα Κράτη, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Συμφώνου, για: α) Τις υπογραφές που τέθηκαν στο παρόν Πρωτόκολλο και τα έγγραφα επικύρωσης και προσχώρησης που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 β) Την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 9 και την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 γ) Τις καταγγελίες που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 12. Άρθρο 141.Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην Αγγλική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική έχουν την ίδια ισχύ, θα κατατεθεί στο αρχείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 48 του Συμφώνου. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συντελεί στο να προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προοδευτική ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948, καθώς και το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που υιοθετήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1966, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αναφέρεται στην κατάργηση της ποινής του θανάτου με όρους οι οποίοι δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πως η κατάργηση της ποινής του θανάτου είναι επιθυμητή, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για την κατάργηση της ποινής του θανάτου πρέπει να θεωρούνται ως πρόοδος στην απόλαυση του δικαιώματος στη ζωή, ΕΧΟΝΤΑΣ την επιθυμία να αναλάβουν, με το παρόν Πρωτόκολλο, τη διεθνή υποχρέωση να καταργήσουν την ποινή του θανάτου, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ 1.Κανένα πρόσωπο, που υπόκειται στη δικαιοδοσία Συμβαλλόμενου Κράτους στον παρόν Πρωτόκολλο, δεν θα εκτελεσθεί. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του. Άρθρο 21.Δεν θα γίνει δεκτή καμία επιφύλαξη στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός της επιφύλαξης που θα διατυπωθεί κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση και θα προβλέπει την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε καιρό πολέμου μετά από καταδίκη για έγκλημα στρατιωτικού χαρακτήρα, υψίστης σημασίας, που τελέσθηκε σε καιρό πολέμου. 2.Το Συμβαλλόμενο Κράτος, διατυπώνοντας μία τέτοια επιφύλαξη, θα κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση, τις σχετικές διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε καιρό πολέμου. 3. Το Συμβαλλόμενο Κράτος, που διατύπωσε μία τέτοια επιφύλαξη, θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την κήρυξη ή την άρση της κατάστασης πολέμου στο έδαφος του. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Πρωτόκολλο θα παραθέσουν, στις εκθέσεις που θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δυνάμει του άρθρου 40 του Συμφώνου, τα μέτρα που θα ληφθούν για να θέσουν σε εφαρμογή το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 4 Όσον αφορά τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο Σύμφωνο που έχουν κάνει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 41, η αρμοδιότητα, που αναγνωρίζεται στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να λαμβάνει και να εξετάζει τις αναφορές στις οποίες ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ισχυρίζεται πως ένα άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, επεκτείνεται στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφόσον το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει κάνει αντίθετη δήλωση κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση. Άρθρο 5 Όσον αφορά τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο πρώτο προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετιζόμενο με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που υιοθετήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1966, η αρμοδιότητα, που αναγνωρίζεται στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να λαμβάνει και να εξετάζει αναφορές προερχόμενες από άτομα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, επεκτείνεται στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφόσον το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει κάνει αντίθετη δήλωση κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση. Άρθρο 61.Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται ως διατάξεις πρόσθετες στο Σύμφωνο. 2.Χωρίς να βλάπτει τη δυνατότητα διατύπωσης της επιφύλαξης που προβλέπει το άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, το δικαίωμα που εγγυάται η παράγραφος 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καμίας από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Συμφώνου. Άρθρο 71.Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή από κάθε Κράτος που έχει υπογράψει το Σύμφωνο. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στην επικύρωση κάθε Κράτους που έχει επικυρώσει το Σύμφωνο ή έχει προσχωρήσει σ αυτό. Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 3.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό στην προσχώρηση κάθε Κράτους που έχει επικυρώσει το Σύμφωνο ή έχει προσχωρήσει σ αυτό. 4.Η προσχώρηση θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση ενός εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 5.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πληροφορήσει όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο ή που έχουν προσχωρήσει σ αυτό για την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο 81.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της κατάθεσης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του δεκάτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2.Για καθένα από τα Κράτη, που θα επικυρώσει το παρόν Πρωτόκολλο ή θα προσχωρήσει σ αυτό μετά την κατάθεση του δεκάτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, το εν λόγω Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση από κάθε Κράτος του εγγράφου της επικύρωσης ή της προσχώρησης. Άρθρο 9 Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται, χωρίς περιορισμό ή εξαίρεση, σε όλες τις συστατικές μονάδες των ομοσπονδιακών Κρατών. Άρθρο 10 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πληροφορήσει όλα τα Κράτη τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Συμφώνου για: α) Τις επιφυλάξεις, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις που ελήφθησαν με βάση το άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου β) Τις δηλώσεις που έγιναν δυνάμει των άρθρων 4 ή 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου γ) Τις υπογραφές που τέθηκαν στο παρόν Πρωτόκολλο και τα έγγραφα επικύρωσης και προσχώρησης που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου δ) Την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτού. Άρθρο 111.Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην Αγγλική, Αραβική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική έχουν την ίδια ισχύ, θα κατατεθεί στο αρχείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 48 του Συμφώνου.
Άρθρο 2
1.  
    Η Ελληνική Κυβέρνηση διατυπώνει την επιφύλαξη που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 1 του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, για την εφαρμογή της θανατικής ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995 ΦΕΚ 20 Α) σε καιρό πολέμου, μετά από καταδίκη για έγκλημα στρατιωτικού χαρακτήρα υψίστης σημασίας που τελέσθηκε σε καιρό πολέμου.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του Συμφώνου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 49 παρ. 2 αυτού, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παρ. 2 αυτού και του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 2 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.