Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Αστυνομικά Σώματα των Συμβαλλόμενων Μερών θα συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή του εγκλήματος στους ακόλουθους τομείς: α. Τρομοκρατικές ενέργειες. β. Οργανωμένο έγκλημα.
 1. Ανταλλαγή πείρας και γνώσεων στον τομέα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ειδικών και άλλων μελών των Αστυνομικών Σωμάτων των Συμβαλλόμενων Μερών
 2. Ανταλλαγή καθηγητών ή λεκτόρων των Αστυνομικών Ακαδημιών των Συμβαλλόμενων Μερών αν θεωρηθεί σκόπιμο
 3. Έρευνα για πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται
 4. Συνεργασία στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ψυχαγωγίας των μελών των Αστυνομικών Σωμάτων περιλαμβανομένης και ανταλλαγής επισκέψεων για ψυχαγωγία στην ακόλουθη βάση:
 5. (i) Τα Μέρη μπορούν ν ανταλλάζουν επισκέψεις ομάδων εκδρομέων (έγγαμα ζευγάρια) μέχρι είκοσι (20) άτομα πάνω σε ετήσια βάση. (ii) Η διάρκεια της εκδρομής θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες περιλαμβανομένων των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης. (iii) Τα Μέρη θα καθορίζουν εκ των προτέρων τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα της εκδρομής μετά από διαβουλεύσεις. (ίν) Αμφότερα τα Μέρη θα καλύπτουν όλα τα έξοδα διοργάνωσης των εκδρομών στην επικράτειά τους. (ν) Τα έξοδα μετάβασης από μία Χώρα στην άλλη θα καλύπτονται από το Μέρος που αποστέλλει την ομάδα. (νi) Το Μέρος υποδοχής θα παραχωρεί ξεναγό και τα αναγκαία μέσα διακίνησης, θα διοργανώνει πολιτιστικό πρόγραμμα και θα παρέχει κατά το δυνατό, βιβλία και άλλα έντυπα για αλληλογνωριμία των Χωρών τους.
 6. Έρευνα για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί. ζ. Διασφάλιση των κρατικών συνόρων και αποτροπή της παράνομης πρόσβασης σ αυτά.
 7. Ασφάλεια επίσημων αντιπροσωπειών, κυβερνητικών απεσταλμένων, καθώς και άλλων προσώπων με διπλωματικά προνόμια σύμφωνα με το διεθνή νόμο
 8. Πλαστογραφία διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων
 9. Κλοπές αυτοκινήτων, πλαστογράφηση αδειών οδηγήσεως και άλλων οδικών εγγράφων
 10. Παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. λ. Άλλες μορφές εγκληματικότητας. 2.
 11. Η συνεργασία και βοήθεια περιλαμβάνει επίσης:
 12. α. Ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνολογικών και νομικών πληροφοριών και στοιχείων.
 13. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο αλλοδαπών
Άρθρο 2
1.  
  Η εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κάθε Μέρους
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής. Η άρνηση συνεργασίας κοινοποιείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος χωρίς καθυστέρηση.
Άρθρο 4
1.  
  α. Τα ενδιαφερόμενα Μέρη δεν θα γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν εξασφαλίσουν προηγουμένως την άδεια της πλευράς που τις έχει προμηθεύσει. β. Αντικείμενα, πληροφορίες και τεχνικά μέσα που λαμβάνονται βάσει της Συμφωνίας μπορούν να αποσταλούν σε τρίτα Μέρη μόνο με τη συγκατάθεση της πλευράς που τα έχει χορηγήσει.
Άρθρο 5
1.  
  α. Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν μία Συντονιστική Επιτροπή για παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας, η οποία θα προεδρεύεται από τους Υπουργούς με συμμετοχή αντιπροσώπων από τα δύο Υπουργεία, της Αστυνομίας και άλλων εμπειρογνωμόνων. Αντιπρόσωποι από άλλα υπουργεία μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στις εργασίες της Επιτροπής αυτής αν χρειαστεί. β. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε διαστήματα που καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων εκ περιτροπής στην Ελληνική και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Άρθρο 6
1.  
  Η Συμφωνία δεν θα επηρεάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 7
1.  
  Η Συμφωνία αυτή συνομολογείται για απεριόριστη χρονική περίοδο, εφόσον καμία από τις δύο πλευρές δεν την αναστείλει, ειδοποιώντας εγγράφως προς το σκοπό αυτόν την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία θα πάψει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης από την άλλη πλευρά.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος Συμφωνίας"
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης ή αποδοχής της. Έγινε στη Λευκωσία την 11.12.1993 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα, με την ίδια ισχύ. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή) Στυλιανός Άγγελος Παπαθεμελής Υπουργός Δημόσιας Τάξης Για την Κυπριακή Δημοκρατία (υπογραφή) Αλέκος Κ. Ευαγγέλου Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία