ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2465

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελματικό εργαστήριο, που χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκατεστημένων σ αυτό μηχανημάτων
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρούνται επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, Κεφ. 2.Με προεδρικάδιατάγματα, πουεκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (όπως τηχωροθέτηση, τοναπαιτούμενο χώρο,την εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθμό και το είδοςτων εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρμόδια όργανα, τις κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988. παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31.12.1997 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση τωνΥπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών καιΕπικοινωνιών τοαργότερο μέχρι 31.8.1997, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μια ακόμη πενταετία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την ημερομηνίαδημοσίευσης πολεοδομικήςμελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριμένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η απομάκρυνσή τους σε τακτή προθεσμία..
3.  
  Δεν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα επαγγελματικά εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται επισκευή και συντήρηση με εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 2 "Ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων"
1.  
  Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 18 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α), αντικαθίστανται ως εξής:.
2.  
  Η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα, το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 4 τόνους αντίστοιχα, για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α). Η χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
5.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 και 4 τόνους αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση, ότι στην αρχή του έτους άφιξης ή εισαγωγής τους θα έχει παρέλθει το πολύ 6ετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου. Το αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης των παραπάνω κατηγοριών οχημάτων τελωνείο πιστοποιεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας από την πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας τους. Το πιστοποιούμενο έτος πρώτης κυκλοφορίας θα αναγράφεται στο εκδιδόμενο από το τελωνείο πιστοποιητικό ταξινόμησης. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισαγωγής ή άφιξης τους. Η αλλαγή χρήσης τους απαγορεύεται.
6.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται ως ημερομηνία:
 1. άφιξης:
  • Προκειμένου περί των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αυτοκινήτων, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης άφιξης, στο τελωνείο άφιξης.
  • Προκειμένου περί αυτοκινήτων, που δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ταξινόμησης.
 2. εισαγωγής:
 3. η ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής
7.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσαρμόζονται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8.  
  Η χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας γίνεται εντός δύο (2) ετών από την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης
Άρθρο 3
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 40 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται με εξαίρεση τις διατάξεις του ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α), καθώς και του ν.δ/τος 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α) και των βάσει αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων..
2.  
  Το άρθρο 1 του ν.δ/τος 869/1971 (ΦΕΚ 79 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α) και τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ/τος αυτού και λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε, μετά τη λήξη της ισχύος της, υπό των ως άνω διατάξεων, προβλεπόμενης, άδειας λειτουργίας, είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της, σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, κατόπιν αποφάσεων και με μέριμνα της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου, όπου βρίσκεται το πρατήριο. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 869/1971 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του παρόντος, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
4.  
  Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων σε θέσεις που απέχουν - από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα - απόσταση μικρότερη από διακόσια (200) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 9 και 10 του π.δ/τος 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α), όπως ισχύει κάθε φορά. Απαγορεύεται επίσης εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων σε οποιονδήποτε χώρο πολυκατοικίας.
5.  
  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, έτυχαν άδειας καταλληλότητας θέσεως, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η ίδρυση και λειτουργία σταθμών εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβ [...]"
2.  
  Εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων που διέπονται από την προηγούμενη παράγραφο και το. κατ εφαρμογήν αυτής, προεδρικό διάταγμα, καθώς και τις εκδοθείσες, κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.δ/τος 3990/1959 (ΦΕΚ 199 Α), κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών και λειτουργούν είτε χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις άδεια είτε μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αρχής. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 3- Οι κύριοι ή εκμεταλλευτές των. κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εγκαταστάσεων, που λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε μετά τη λήξη της, από τις ανωτέρω διατάξεις, προβλεπόμενης άδειας είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, ως και κατά παράβαση των όρων λειτουργίας πουπροβλέπονται στην ανωτέρω άδεια, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα..
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται, υπηρεσία στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εντάσσονται εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων τύπου που προβλέπονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες σε οχήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες και υπερκατασκευές των οχημάτων αυτών. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται να συσταθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ίδρυση των εργαστηρίων του προηγούμενου εδαφίου, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας Π Ε Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού διπλωματούχου Πολυτεχνείου ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού και δέκα (10) θέσεις κατηγορίας ΔΕ 3 Τεχνικών.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να εξουσιοδοτούνται εξειδικευμένα εργαστήρια που ανήκουν σε Πολυτεχνεία. Α.Ε.Ι. ή άλλους επιστημονικούς φορείς για να διενεργούν τις δοκιμές ή επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Αττικής και Κυκλάδων και. μετά από αίτηση των οικείων Νομαρχών. σε οποιαδήποτε άλλη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, του βοηθητικού έργου της εξέτασης αυτής, της επιθεώρησης του εν γένει έργου της εξέτασης και των εξεταστών, καθώς και της επιθεώρησης οχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 355/1994 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το προσωρινό πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η ισχύς του λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
Άρθρο 7 "Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 56 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 3. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του καθίσταται απόλυτα αναγκαία η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου. β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου, που καθορίζεται: αα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε δραχμές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000), προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000). προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. γ) Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι οριστικές και χορηγούνται εφόσον διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης ή η άσκηση του επαγγέλματος του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας) και ο αιτών έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, τουλάχιστον, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. δ) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες και έχουν λειτουργήσει εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. θεωρούνται ως νεοσύστατες. Αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πραγματοποιήσει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ακαθάριστα έσοδα ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους, τότε εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γ. Αν όμως δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτό το ύψος ακαθάριστων εσόδων, δύνανται να λάβουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, οι οποίες έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης τους. Η χορήγηση επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών, τουλάχιστον, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι προσωρινές αυτές άδειες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οριστικές εντός του πρώτου διμήνου μετά τη λήξη τους. εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον οι ίδιοι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες) έχουν πραγματοποιήσει, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος που ισχύει η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. για κάθε τόνο μικτού βάρους. ε) Όταν παρέλθει δίμηνο από τη λήξη των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας του προηγούμενου εδαφίου δ είναι δυνατή η μετατροπή τους σε οριστικές, ανεξάρτητα αν έχουν αφαιρεθεί λόγω λήξης της ισχύος τους. από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης του προηγούμενου εδαφίου δ και επιπλέον καταβληθεί διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής: αα) Στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση εξαμήνου από τη λήξη της προσωρινής άδειας, στο ποσό του κατωτάτου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και της Α2/26718/5543/93 (ΦΕΚ 131 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του. ββ) Στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση οριστικοποίησης υποβάλλεται και η καταβολή του προστίμου πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από τη λήξη της προσωρινής άδειας, στο ήμισυ του ποσού του κατωτάτου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και της Α2/26718/ 5543/93 (ΦΕΚ 131 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του. Σε περίπτωση, που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου δ ή δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο. οι μη οριστικοποιηθείσες άδειες αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. στ) Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των.4.000 χιλιόγραμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν, δηλαδή προ της έναρξης της ισχύος της παρούσας διάταξης και παρέρχεται τουλάχιστον δίμηνο από τη λήξη τους και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μπορούν να μετατρέπονται σε οριστικές. Επίσης, μπορούν να επαναχορηγηθούν ως οριστικές οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν ανακληθεί λόγω παρέλευσης του διμήνου από τη λήξη της ισχύος τους. Για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών σε οριστικές ή την επαναχορήγησή τους, αντίστοιχα, ως οριστικών απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, που αναζητούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης του εδαφίου δ και επιπλέον καταβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με τις περ. (αα) και (ββ) του προηγούμενου εδαφίου ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν συντρέχουν οι αναφερθείσες στο εδάφιο δ προϋποθέσεις ή όταν δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο, οι μη οριστικοποιηθείσες άδειες αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία), στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. ζ) Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίησης της προσωρινής άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αίρονται οι συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. η) Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο χρηματικά όρια ακαθάριστων εσόδων αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. θ) Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων ή αλλαγής νομικής μορφής ή αλλαγής επωνυμίας δεν θεωρείται ότι συνιστάται νέα επιχείρηση, εφόσον δεν διακοπεί η λειτουργία της. ι) Αν κατά το χρόνο ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου η επιχείρηση διαλυθεί ή διακόψει τη λειτουργία της ή ο επαγγελματίας διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του. οι κατεχόμενες από αυτούς άδειες φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανακαλούνται.
Άρθρο 8
1.  
  Στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ. Ο.Ε.) του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των κειμένων διατάξεων από τα ελληνικά και αλλοδαπά λεωφορεία και φορτηγά, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και από τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, όπως και η επιβολή διοικητικών ποινών επί τόπου και άμεσα έπειτα από ακρόαση του οδηγού. Ελέγχεται τόσο η νομιμότητα της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όσο και η νομιμότητα της μεταφοράς και ο έλεγχος διενεργείται σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Στο Σ.Δ.Ο.Ε. για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες ή και σε διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Στα αλλοδαπά οχήματα μπορεί να επιβληθεί επίσης απαγόρευση εισόδου στη χώρα από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
2.  
  Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει κυρωθεί με το ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α) δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
1.  
  Επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως (Ε.Ι.Χ.), λεωφορείου ιδιωτικής χρήσεως (Λ.Ι.Χ.) ή φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή η έγκριση τύπου αυτών έχει λήξει ή ουδέποτε έχει εκδοθεί, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21, του κεφ. Ε του ν. 2218/1994, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206, του κεφ. ΙΑ του π.δ/τος 410/1995, Αναπτυξιακών Συνδέσμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 212 του κεφ. ΙΑ του ίδιου προεδρικού διατάγματος, Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων και συλλόγων που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και εκκλησιαστικών μονών.
2.  
  Η ταξινόμηση οχημάτων, των οποίων έχει λήξει η έγκριση τύπου ή ουδέποτε έχει εκδοθεί έγκριση τύπου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Δωρεάς των οχημάτων στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα
 2. Λήξης της ισχύουσας έγκρισης τύπου οχήματος κατά τη διάρκεια μειοδοτικού διαγωνισμού, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου για την προμήθεια των προς ταξινόμηση οχημάτων και εφόσον η έγκριση τύπου ίσχυε κατά τον προβλεπόμενο χρόνο από την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παράδοσης των οχημάτων).
 3. Η χορήγηση στους φορείς της παρ. 1 άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των καθ ύλην αρμόδιων Γενικών Διευθυντών των συναρμόδιων Υπουργείων.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης
Άρθρο 16
1.  
  Οι περιπτώσεις γ και δ του άρθρου 2 του ν.δ/τος 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α) αντικαθίστανται ως εξής: γ) Την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και την αγορά ακινήτων, την ανοικοδόμηση κτιρίων, την επισκευή ή συντήρηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των ιδίων υπηρεσιών, δ) Την προμήθεια οργάνων και υλικών, γενικά, αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και για την αγορά αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου μόνο..
2.  
  Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ και ε της προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τις κατά περίπτωση συνδικαλιστικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων ή ελλείψει αυτών, από το υπάρχον μικτό σωματείο οδηγών ή ιδιοκτητών του νομού ειδικότητας οδηγού επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης ή ιδιοκτήτου επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, αντίστοιχα, με πρόσκληση του οικείου νομάρχη με την οποία ορίζεται και δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία. Στις περιπτώσεις, που για οποιονδήποτε λόγο οι οργανώσεις δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις στο νομό, η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών..
3.  
  Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κληρονομούν ή λαμβάνουν δωρεά ή αποκτούν με γονική παροχή, δικαίωμα επί Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου και δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, μπορούν να αποκτήσουν την άδεια αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την επαγωγή της κληρονομιάς ή της σύστασης της δωρεάς ή της γονικής παροχής. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος και εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν απέκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, το δικαίωμα επί του Δ.Χ. αυτοκινήτου μεταβιβάζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε πρόσωπο που είναι οδικός μεταφορέας. Η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που απέκτησαν δικαίωμα επί Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς ή με γονική παροχή, προ της ισχύος του παρόντος νόμου, η δε ετήσια προθεσμία για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα αρχίζει από την ισχύ του παρόντος νόμου.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992, που προστέθηκε με την περ. α της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Από την ανάθεση της εποπτείας της εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την προηγούμενη παρ. 4 περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970 για την αντιμετώπιση δαπανών άσκησης της εποπτείας αυτής..
5.  
 1. Οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, για να λάβουν μέρος στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεούνται, το αργότερο από 1.1.1998, να έχουν συμμετάσχει σε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
 2. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σχολές οδηγών ή στα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών που λειτουργούν νόμιμα και η πρακτική εκπαίδευση στις σχολές οδηγών που λειτουργούν νόμιμα.
 3. Ο αριθμός των ελάχιστων μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια κάθε μαθήματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
6.  
  Αντικαθίσταται η παρ.τουάρθρου 3 τουν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α) ως εξής:.
7.  
  Καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές υπέρ της Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Π.Α.). οι οποίες είχαν επιβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 2.11.1926 π.δ/τος (ΦΕΚ 388 Α) του άρθρου 1 του ν. 1801/1944 και του άρθρου 45 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) και καταβάλλονταν από τους ενδιαφερομένους κατά τη χορήγηση ή μεταβολή αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
8.  
  Όσοι ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας που εκδόθηκε στις χώρες αυτές, δικαιούνται - εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα - να μετατρέψουν την άδεια οδήγησης τους σε ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας. χωρίς να υποστούν καμία θεωρητική ή πρακτική εξέταση. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Όσοι ομογενείς του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρουν με την οικοσκευή τους βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο και το παραλαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ. 245/11/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1839/1989, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιτρέπεται να το ταξινομήσουν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ, θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων του είναι μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα αυτοκίνητα. Ειδικότερα, για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα τα όρια αυτά πρέπει να είναι εκείνα που ισχύουν για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.10.1986. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
9.  
  Οι. κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από την Οlympic Catering (άρθρο 20 του ν. 1735/1987) και υπηρετούν σε πρώην Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού, που υπήχθησαν στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2218/1994, διορίζονται κατά τους ορισμούς της παραγράφου αυτής και εντάσσονται σε συνιστώμενες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού. Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994. Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. β και γ. 3 παρ.1 και παρ. 2 εδ.α, β, και γ, 6, 7 και 8 του ν. 1476/1984.
10.  
  Πολυμερείς κοινοτικές άδειες για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου, που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Ε.Ο.Κ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1992. χορηγούνται στους Έλληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων διεθνών μεταφορών από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
11.  
  Στην περίπτωση β της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 προστίθεται το εξής εδάφιο: Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους..
12.  
  Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών χορηγούνται επτά (7) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων και τρεις (3) άδειες για την περιοχή Θεσσαλονίκης. Χορηγούνται επίσης από δύο (2) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για νομούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και από μία (1) άδεια για νομούς με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) σε φορείς της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) νομαρχιακού επιπέδου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. Ο πληθυσμός κάθε νομού προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσμού. Τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν όλες τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και να είναι κατάλληλα διασκευασμένα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη μεταφορά ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά, εν γένει, προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν. Απαγορεύεται η μεταφορά άλλων ατόμων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η εν γένει λειτουργία τους διέπεται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης τους από το επιβατικό κοινό. Το σήμα εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαδικασία χορήγησης των αδειών, ο καθορισμός κομίστρου, οι προδιαγραφές του ειδικού σήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στους παραβάτες της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών μέσω της διαδικασίας των πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η έγκριση μετατροπής της άδειας κυκλοφορούντων ήδη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αναπηρικά αμαξίδια για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα διασκευασμένα.
13.  
  Οι παντός είδους αποδοχές και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι οποίοι αποσπώνται σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς, από την ισχύ του παρόντος νόμου και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση, θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς όσων τους απασχολούν. Στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, των οποίων η απόσπαση στους ως άνω φορείς λήξει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τότε μόνο μπορεί να ανανεωθεί, όταν οι εν λόγω φορείς καταβάλλουν στο εξής τις, παντός είδους, αποδοχές και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των αποσπασμένων.
14.  
  Στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1959/1991, προστίθεται περίπτωση δ η οποία έχει ως εξής: δ) Κατ εξαίρεση της περίπτωσης γ δύνανται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή τους καθολικούς διαδόχους τους εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σ αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της διάταξης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υπόχρεος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση γ βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο Άρθρο6 "Εξελεγκτική Επιτροπή Κ.Τ.Ε. Λ."
1.  
  Σε κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. συνιστάται με απόφαση του Νομάρχη, εξαμελής εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από:. Άρθρο 16 Εξελεγκτική Επιτροπή.
 1. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών του οικείου νομού, ως Πρόεδρο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας
 2. Έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. που ορίζεται μαζί με .τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.
 3. Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Εργασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη
 4. Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
 5. Εναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Κ.Τ.Ε.Λ. μαζί με τον αναπληρωτή του, που δεν έχουν παράλληλα και την ιδιότητα μετόχων αυτού.
 6. Ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη.
 7. Έναν εκπρόσωπο των μετόχων του Κ.Τ.Ε.Λ., που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γενική Συνέλευση αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.δ/τος αυτού για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι μετά την 31η Δεκεμβρίου 1980 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία. η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του Κ.Τ.Ε.Λ., εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο, με τη συμπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του. Η καταβολή αυτή διακόπτεται, εάν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του. Το ύψος της χορηγίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ.
3.  
  Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει τακτικά για την εκτέλεση του έργου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.δ/τος αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α) και με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, εκ των οποίων τα τρία (3) πρέπει να είναι αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου..
Άρθρο Άρθρο10 "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)"
1.  
  Παραχωρούνται και μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία ΈΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Η εταιρεία ΈΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά τον Ο.Σ.Ε. σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία ΈΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υποχρεώσεις του Ο.Σ.Ε από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την εταιρεία. Ως έργο, κατά την παρούσα παράγραφο, νοείται κάθε κατασκευή, ολική ή μερική, εργασία, μελέτη και προμήθεια υλικού που αφορά τον Ο.Σ.Ε., και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους ή από δανεισμό η με αυτοχρηματοδότηση, εφόσον το έργο συνδέεται με αντίστοιχο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι και τη λήξη της συμβάσεως. Ο τρόπος και οι όροι παραχώρησης και μεταβίβασης των έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και της ΈΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., η οποία κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. αναθέτει τα έργα της παρούσας παραγράφου απευθείας στην ΈΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 4 του ν. 1418/1984, 11 του ν. 716/1977 και 2 του ν. 2286/1995. Τα όργανα της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Τα κάθε φύσης κινητά πράγματα που ανήκουν κατά κυριότητα στον Ο.Σ.Ε. και που, κατά τις αρμόδιες επιτροπές του, θεωρούνται ότι είναι παλαιά ή είναι εντελώς ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση, εκποιούνται ελευθέρως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 251/1976, όπως αυτό ισχύει, από τις περιφερειακές διευθύνσεις του Ο.Σ.Ε., στις οποίες βρίσκονται τα παραπάνω κινητά κατά το χρόνο εκποίησης τους. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από το προϊόν της εκποίησης αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το υπόλοιπο ποσοστό του προϊόντος της εκποίησης περιέρχεται στον Ο.Σ.Ε. και διατίθεται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του Αναπληρωτή του Προέδρου, εφόσον είναι πλήρους απασχόλησης, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
4.  
  Ο Ο.Σ.Ε. δεν υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1985/1952. Η συντήρηση και επιτήρηση των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις σιδηροδρομικές γραμμές του Ο.Σ.Ε. διέπονται αποκλειστικά από τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς και διαταγές.
Άρθρο Άρθρο11 "Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Α. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι ελεύθερη εκτός από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παραμένουν στα αποκλειστικά δικαιώματα του Ο.Τ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Β. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών τους δικτύων. Γ. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό, πλην της φωνητικής τηλεφωνίας, οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Δ. Χορηγείται άδεια κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ., στις εξής περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:.
 1. Όταν για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτείται η χρήση σπάνιων πόρων όπως π.χ. η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, η γεωστατική τροχιά δορυφόρων και οι αριθμοί.
 2. Όταν απαιτείται από την αρμόδια αρχή η εξασφάλιση από τον παρέχοντα την υπηρεσία των ουσιωδών απαιτήσεων ή ειδικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια
 3. Όταν παραχωρούνται στον παρέχοντα την υπηρεσία ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.
 4. Ε. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απαιτείται η υποβολή δήλωσης κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Το εδάφιο Β της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Β. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και έχουν καθορισμένο χρόνο ισχύος. Ο χρόνος υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών βεβαιώνεται εγγράφως από την Ε.Ε.Τ. Το διάστημα των έξι (6) μηνών μπορεί να παραταθεί το ανώτερο κατά τρεις (3) μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ. Σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο εννέα (9) μηνών, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση της Ε.Ε.Τ, η άδεια θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια χορηγηθεί..
3.  
  Το στοιχείο ιστ του εδαφίου Γ της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 διαγράφεται και τα επόμενα στοιχεία αναριθμούνται ως εξής: το ιζ σε ιστ, το ιη σε ιζ·, το ιθ σε ιη και το κ σε ιθ.
4.  
  Το στοιχείο α του εδαφίου Ζ της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: α. Ναείναι εγκατεστημένες σεχώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να έχουν νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα*.
5.  
  Το στοιχείο β του εδαφίου Ζ της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 διαγράφεται και τα επόμενα στοιχεία αναριθμούνται ως εξής: το γ σε β. το δ σε γ, το ε σε δ και το στ σε ε.
6.  
  Το στοιχείο στ του εδαφίου Ζ της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: στ. Τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους να μην έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ αδικήματα, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 του π.δ/τος 611/1977..
7.  
  Το εδ. Β της παρ. 6 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Β. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Τ.Τ.) είναι κρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης και η ιδιότητά του αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιουδήποτε άλλου έμμισθου δημόσιου ή ιδιωτικού λειτουργήματος. Η ιδιότητα του Αναπληρωτή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε άλλης έμμισθης δραστηριότητας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών..
Άρθρο Άρθρο12 "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)"
1.  
  Το άρθρο 8 παρ. 5 περ. β εδάφιο γ του ν.δ/τος 3721/1957, όπως τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α). αντικαθίσταται ως εξής: Αυτός που επιθυμεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτής πρέπει:.
 1. να είναι κύριος τουλάχιστον του ενός ογδόου(1/8) ακεραίας μετοχής,
 2. να μη μετέχει σε διοικητικά συμβούλια και στη διοίκηση και διαχείριση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων με τους οποίους συναλλάσσεται ο Οργανισμός
 3. και να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ο.Α.Σ.Θ. με βαθμό Διευθυντή..
2.  
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου Κρατικός Αντιπρόσωπος. Ο Κρατικός Αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), προσλαμβάνεται και απολύεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.
Άρθρο Άρθρο13 "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή με Πρόεδρο καθηγητή μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου των τριών πρώτων βαθμίδων και μέλη δημοσίους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ βαθμού Α και Β και ειδικούς επιστήμονες με γνώση και εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την τεχνική στήριξη και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται, μετά την περαίωση του έργου της, εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και βαρύνει τον προϋπολογισμό (κωδικός 5161) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
2.  
  Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) μηνιαίο ειδικό επίδομα υποστήριξης Υπηρεσιών Αερολιμένων, αυξάνεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1996 στο ποσοστό που ορίζεται στην ως άνω διάταξη. Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 2338/1995 η αναδρομικότητα ισχύει από 1.7.1996, ημερομηνία μεταφοράς τους στην Υ.Π.Α.
3.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α.) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών..
4.  
  Από τη θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο των κινητών πραγμάτων που ήταν στην κυριότητα της αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προορισμένο για τη λειτουργία της.
5.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) δύναται να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης προσωπικού όσων κρατικών φορέων εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και πυρασφάλειας αερολιμένων της Πολιτικής Αεροπορίας. Για το διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποζημίωση του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1943/1991. Η Υ.Π.Α. δύναται να εκτελεί επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται -άμεσα ή έμμεσα- στην ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο καλύπτει ο φορέας του εκπαιδευόμενου προσωπικού, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης του.
Άρθρο Άρθρο14 "Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.)"
1.  
  Το εδάφιο β της παρ. ια του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α) αντικαθίσταται ως εξής: β. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 18 του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α). Με την κατάργηση αυτή η Ο.Α. υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς των ανωνύμων εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Η λογιστική λειτουργική ζημία, που εμφανίζεται στον ισολογισμό της Ο.Α. την 31η Δεκεμβρίου 1994, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί στα πέντε επόμενα οικονομικά έτη, κατά το υπόλοιπο που θα απομένει κάθε φορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
2.  
  Η παρ. θ του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 αντικαθίσταται ως εξής: θ. Η Ο.Α. απαλλάσσεται από κάθε προμήθεια που θα πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο για την παροχή των εγγυήσεων των παρ. στ και ζ του παρόντος άρθρου. Απαλλάσσεται επίσης από την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την αύξηση του κεφαλαίου που αναφέρεται στην παρ. η του παρόντος άρθρου..
3.  
  Η παρ. ιβ του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 αντικαθίσταται ως εξής: ιβ. Η Ολυμπιακή Αεροπορία απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου της, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2271/1994 στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης..
Άρθρο Άρθρο15 "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών"
1.  
  Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Στο άρθρο Δεύτερο του ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α) μετά την παρ. 23 προστίθεται παράγραφος 23α με το ακόλουθο περιεχόμενο: 23α. Η Ειδική Άδεια παροχής υπηρεσιών προσωπικών επικοινωνιών Ρersοnal Cοmmunicatiοn Systems (ΡCS) μέσω του δικτύου προσωπικών επικοινωνιών Ρersοnal Cοmmunicatiοn Νetwοrk (ΡCΝ) Τεχνολογίας DCS-1800 σε πανελλαδική βάση, η οποία χορηγήθηκε στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με το π.δ. 437/1995, μεταβιβάζεται στη θυγατρική εταιρία του Ο.Τ.Ε. με την επωνυμία Κυψελοειδές Λειτουργικό Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. Η θυγατρική εταιρεία του Ο.Τ.Ε. έχει δικαίωμα να κατασκευάσει και να λειτουργήσει δίκτυο μικροκυματικών ζεύξεων για τη σύνδεση των διαφόρων συστατικών στοιχείων του δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών DCS-1800 μεταξύ τους και με οποιαδήποτε άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Το ποσό που κατέβαλε ο Ο.Τ.Ε. ως αντάλλαγμα. δυνάμει της υπ αριθ. 92093/29.12.1995 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1101 Β) πλέον των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδραμόντων τόκων, υπολογιζόμενων με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Αθηνών (ΑΤΗΙΒΟR) για την αντίστοιχη περίοδο, αποτελεί την αξία σε χρήμα της, εις είδος, εταιρικής εισφοράς του Ο.Τ.Ε. στην πρώτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω θυγατρικής εταιρίας, μη εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν. 2190/1920..
Άρθρο Άρθρο17 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει με διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. Άρθρο 18 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-02-26 Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/28
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Α2/26718/5543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Α2_26718_5543 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/92093 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/92093 1995
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/245/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/245_11 1988
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1944/1801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1801 1944
ΝΟΜΟΣ 1952/1985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/1985 1952
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1073 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1350 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/881 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. 1994/2271 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3560 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3721 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3990 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/869 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/869 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/71 1988
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων). 2004/79 2004
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας α[...]" 2009/163 2009
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012