Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Σκοποί"
1.  
  Σκοποί του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. είναι: α) Η διάσωση, συλλογή, τακτοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και διάδοση χαρτών, χαρτογραφικών ατλάντων και συναφούς χαρτογραφικού υλικού ιδιαίτερης αξίας, καθώς και της εν γένει χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας. β) Η μελέτη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επικοινωνιακού ρόλου των χαρτών, η χαρτογραφική υποστήριξη εθνικών θεμάτων, η επιστημονική και τεχνική συνεργασία με σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα χαρτογραφίας και χαρτών και η συνδρομή σε οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. γ) Η οργάνωση μόνιμων και κινητών εκθέσεων χαρτών, η παραγωγή σχετικών εκδόσεων, υλικού και άλλων μέσων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. δ) Η κατάλληλη αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών χαρτών και η αγορά σπάνιων χαρτών και αξιόλογων συλλογών χαρτών κυρίως του Ελλαδικού χώρου, που διατίθενται στο εσωτερικό και το εξωτερικό. ε) Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και η κατάλληλη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, σχετικά με όλους τους κλάδους της χαρτογραφικής επιστήμης, καθώς και η μελέτη σχετικά με τη χαρτογραφική διάσταση και εν .γένει σπουδαιότητα των τοπωνυμίων. στ) Η οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις του χαρτοθήκης, χαρτογραφικής βιβλιοθήκης, εκθεσιακών χώρων, καθώς και κατάλληλων διαδικασιών παροχής μέσων μελέτης, σε ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές. ζ) Ο σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συστηματικών κύκλων μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα συντήρησης και αναπαραγωγής παλαιών χαρτών και συναφούς υλικού.
Άρθρο 3
1.  
  Οι πόροι του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. προέρχονται από:.
 1. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και παροχές προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής, περιλαμβανομένου του Δημοσίου, ή της αλλοδαπής, των ομογενειακών οργανώσεων, καθώς επίσης και κάθε κληρονομιά, κληροδοσία, που καταλείπεται υπό οποιαδήποτε μορφή στο Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. και τις προσόδους αυτών.
 2. Έσοδα από συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, εκτυπώσεις χαρτών, παραχωρήσεις χώρων, παροχές πληροφοριών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε έσοδο προερχόμενο από την εφαρμογή των σκοπών του
 3. Έσοδα από την εκποίηση πάσης φύσεως άχρηστου ή παρωχημένου υλικού
2.  
  Τα έσοδα του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο έντοκο λογαριασμό τραπέζης. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτού γίνεται με ειδική εντολή του Προέδρου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Την ανωτέρω εξουσία παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο μόλις αυτός αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 4
1.  
  Όργανα διοίκησης του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η δε συγκρό­τηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, διορίζεται με πενταετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.
3.  
  Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται εν ενεργεία καθηγητής Α.Ε.Ι. με μακρόχρονο, διακεκριμένο, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και συγγραφικό έργο στη χαρτογραφία και ιδιαίτερη συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη της, με αναγνωρισμένο κύρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μακρά διοικητική πείρα. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ. Σ. θα αποτελούνται από καταξιωμένες και αναγνωρισμένες προσωπικότητες της πνευματικής, επιστημονικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου με ιδιαίτερη μακρόχρονη εμπειρία, σπουδές, έργο και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη χαρτογραφία, που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.
4.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος δεν δικαιούνται μισθού ή άλλης αποζημίωσης. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσιών του Ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Δ.Σ. και αποδεικνύονται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
5.  
  Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ως οργάνου διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., ο τρόπος πλήρωσης κενωθείσης θέσεως, η ανάθεση αρμοδιοτήτων του σε μέλη αυτού ή πρόσωπα, τα των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του Προέδρου, τα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και του τρόπου διενέργειας του διαχειριστικού ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. που συντάσσεται από το Δ.Σ. και οι τροποποιήσεις αυτού, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
Άρθρο 5
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης. ύστερα από γνώμη του Δ.Σ., συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού στο Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης στις θέσεις αυτές.
2.  
  Για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών και εφόσον το προσωπικό του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση και πείρα, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ανατίθεται σε επιστήμονες ή άλλους ειδικούς, με συμβάσεις, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζεται το έργο, ο χρόνος παράδοσης αυτού και το ύψος της αμοιβής.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με­τά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απο­σπάται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προ­σωπικό από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημό­σιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσης του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. δύναται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να αποσπάται στον Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δύναται για συγκεκριμένο χρόνο να ασκεί έργο του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., μισθοδοτούμενο από το φορέα προέλευσης του.
Άρθρο 6
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου και γίνεται με βάση τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς εσόδων και εξόδων αυτού
2.  
  Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος και παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους
3.  
  Ιδιώτες οι οποίοι παραχωρούν στο Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. συλλογές χαρτών ή άλλο χαρτογραφικό υλικό ιδιαίτερης συλλεκτικής αξίας έναντι συμβολικού αντιτίμου, το οποίο συμφωνείται μεταξύ του Ιδρύματος και του ιδιώτη, απαλλάσσονται των φορολογικών εκείνων υποχρεώσεων που ισχύουν για τους ασκούντες εμπορία έργων τέχνης.
4.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Η εκκαθάριση ενεργείται από δύο εκκαθαριστές που διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας-Θράκης και Οικονομικών.
Άρθρο 7 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1 "Επωνυμία - Έδρα - Χαρακτήρας Εποπτεία"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., με έδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Η επωνυμία του για τις διεθνείς επαφές και συνεργασίες του Κέντρου είναι Νatiοnal Centre fοr Μaps and Cartοgraphic Ηeritage Νatiοnal Μap Library.
2.  
  Το Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. είναι κοινωφελές, τα δε τυχόν έσοδα του διατίθενται για την απόκτηση μέσων, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εν γένει τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού, την ενίσχυση και ανάπτυξη της λειτουργίας του και γενικά την επίτευξη των σκοπών του.
3.  
  Το Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. στεγάζεται δωρεάν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που παραχωρούνται από φορέα του δημόσιου τομέα, ο οποίος δύναται να συνδράμει για τη συντήρηση και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία τους.
4.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. ασκείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και περιλαμβάνει το διορισμό των οργάνων διοίκησης κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού και την άσκηση τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-03-06 Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/30
2006-10-02 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η δε συγκρό­τηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης.
Αντικατάσταση
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με­τά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απο­σπάται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προ­σωπικό από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημό­σιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσης του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Αντικατάσταση
A/2006/205