ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2467

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Επαναπατριζόμενος είναι το πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, που εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία μετά την 1.1.1945 με την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα και τα μέλη της οικογένειας του, που επέστρεψαν ή πρόκειται να επιστρέψουν οριστικά για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εντός έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. β) Επαναπατριζόμενος συνταξιούχος είναι ο επαναπατριζόμενος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία πριν από τον επαναπατρισμό του από τη Ρουμανία. γ) Επαναπατριζόμενος ασφαλισμένος είναι ο μη συνταξιούχος επαναπατριζόμενος που πραγματοποίησε στη Ρουμανία χρόνο ασφάλισης. δ) Σύνταξη είναι η παροχή, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις νομοθεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών. ε) Χρόνος ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία.
Άρθρο 2
1.  
  Τα άρθρα 1. 2 και 3 του ν. 1539/1965 (ΦΕΚ 64 Α) έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που επαναπατρίζονται από τη Ρουμανία.
2.  
  Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της Συμφωνίας και η οποία θα υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλει η ρουμανική πλευρά σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας, θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εγγραφή κατ έτος της αναγκαίας πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
3.  
  Η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει συντάξεις στους επαναπατριζόμενους συνταξιούχους και να αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίησαν στη Ρουμανία οι επαναπατριζόμενοι ασφαλισμένοι σύμφωνα με την ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
Άρθρο 3
1.  
  Η αποζημίωση, που προβλέπεται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας είναι το αντίστοιχο του ποσού των 15 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α., το οποίο θα εξοφληθεί σε έξι (6) ετήσιες ισόποσες δόσεις των 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Από το ποσό της συνολικής αποζημίωσης το αντίστοιχο των 12 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. θα καταβληθεί σε προϊόντα και τα 3 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. σε χρήμα. Από το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. τα 2/3 θα καταβληθούν σε δολάρια Η.Π.Α. και το 1/3 σε δραχμές στην ισοτιμία fixing της ημερομηνίας πληρωμής.
2.  
  Οι ετήσιες δόσεις σε χρήμα και σε προϊόντα καθορίζονται ως εξής: 1η, 2η και 3η δόση: 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. σύμφωνα με την αναλογία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού (2/3 δολάρια Η.Π.Α. 1/3 δραχμές) και 1.5 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. σε προϊόντα.
3.  
  Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και οι υπόλοιπες πέντε (5) δόσεις μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία έκαστου των επόμενων ετών
4.  
  Οι διαδικασίες υλοποίησης της Συμφωνίας αυτής σχετικά με τα προϊόντα που θα παραδοθούν θα καθορισθούν από τους φορείς που θα υποδείξουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη
5.  
  Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1. 2 και 4 του Άρθρου αυτού και αναφέρονται στα προϊόντα θα είναι σύμφωνες με τις διεθνείς υποχρεώσεις των δύο πλευρών.
4η.  
  5η και 6η δόση: 2.5 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. σε προϊόντα.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικών ασφαλίσεων των επαναπατριζόμενων
Άρθρο 5
1.  
  Μετά την αποπληρωμή του ποσού των 15 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. παύει οποιαδήποτε υποχρέωση της ρουμανικής πλευράς για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων.
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 7
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα προωθηθεί για κύρωση εντός ενός έτους από την υπογραφή της και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης. Έγινε στην Αθήνα, στις 23 Φεβρουαρίου 1996. σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική και ρουμανική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(υπογραφή) (υπογραφή)ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ DΟRΕL ΜΟUSΤΑΤΕΑ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1965/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/1539 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία