ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2469

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 7
1.  
  Κάθε χρόνο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιλέγει για εξέταση και αξιολόγηση συγκεκριμένες δαπάνες ή ομάδες ή κατηγορίες ή υποκατηγορίες δαπανών του Προϋπολογισμού. Τα προκύπτοντα από την εξέταση αυτή συμπεράσματα αποτυπώνονται σε Ειδική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή. Τα συμπεράσματα αυτά λαμβάνονται υπόψη για τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό, καθώς και για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
2.  
  Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, ειδικότερα, να προβαίνει στην αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών και στην εξέταση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων ή και φορέων της Διοίκησης, σε σχέση με την εν γένει δραστηριότητά τους και το προσφερόμενο έργο. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των λειτουργικών δαπανών, μετά την ολοκλήρωσή της, τίθεται υπόψη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, οι οποίοι εντός τριμήνου εισηγούνται στη Βουλή τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8 "Χρηματοδοτική μίσθωση"
1.  
  Οι δημόσιοι οργανισμοί, ασφαλιστικοί φορείς και Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που διέπουν την κατάρτιση αυτών των συμβάσεων. Εάν η χρηματοδοτική μίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική μεταβίβαση του κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές με την εν λόγω απόκτηση ή μεταβίβαση διατάξεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις μη εφαρμογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και οδηγία αξιοποίησης της περιουσίας των δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 12 "Τακτοποίηση χρεών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών"
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να προβαίνει σε τακτοποιήσεις των προς αυτό χρεών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων με αντίστοιχες προς τα εν λόγω χρέη υπέρ αυτού αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών
2.  
  Επιχορηγήσεις του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού προς φορείς του δημόσιου τομέα, που λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δύνανται να χορηγούνται με αντίστοιχες υπέρ του Δημοσίου αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζονται οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις ή τα χρέη που τακτοποιούνται, οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
4.  
  Η σύναψη δανείων από τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού προς οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών όρων από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
Άρθρο 34 "Από 1.1.1997 οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstakes) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής: ποσοστό 80% σε αυτούς που κερδίζουν ποσοστό 5% για έπαθλα ιπποδρομιώ [...]"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να συνιστώνται παραρτήματα του Κέντρου σε άλλες διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όχι όμως περισσότερα του ενός ανά περιφέρεια.
 1. Ποσοστό 5%-10%, της συνολικής οφειλής, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, θα εξοφληθεί άμεσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα
 2. Το υπόλοιπο της οφειλής θα εξοφληθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), τα ομόλογα του οποίου θα διατεθούν στους προμηθευτές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 3. Το ειδικό ομολογιακό δάνειο για το οποίο θεωρούνται ισχύουσες οι διατάξεις της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν. 1914/1990 θα έχει ημερομηνία έκδοσης την 2.1.1997.
 4. Τα ομόλογα θα είναι διετούς, τριετούς και τετραετούς διάρκειας.
 5. Το επιτόκιο των ομολόγων θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και ορίζεται σε 11% για τα διετή, σε 10,5% για τα τριετή και 10% για τα τετραετή.
 6. Το ποσοστό της άμεσης καταβολής και η κατανομή των ομολόγων θα είναι συνάρτηση του ποσοστού έκπτωσης που θα δοθεί από τους προμηθευτές και η οποία θα υπολογιστεί επί της ονομαστικής αξίας των τιμολογίων τους, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.
 7. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΟΜΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΤΗ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ 0% 5% 40% 30% 30% 5% 6% 42% 29% 29% 10% 7% 44% 28% 28% 15% 8% 46% 27% 27% 20% 10% 48% 26% 26%.
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2414/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση ισότιμου και ισόποσου πιστωτικού σημειώματος για κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο θα αποσταλεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής, η αναπροσαρμογή του χορηγούμενου ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων ή Λιμενικών Επιτροπών, κατά περίπτωση. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του κάθε φορέα, αποκλειομένης οποιασδήποτε αύξησης των υφιστάμενων τιμολογίων εξ αυτής της αιτίας. άρθρο 22 Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 1. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), που περιλαμβάνει ειδικότερα την πιστοποίηση των κέντρων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. τωνεκπαιδευτών Σ.Ε.Κ., της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των κέντρων παροχής Σ.Υ.Υ. και των στελεχών Σ.Υ.Υ.
 2. 4.
 3. Η διαφορά του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και εκδοτών στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των εκάστοτε εγκεκριμένων ειδικών τιμολογίων για κάθε κατηγορία εντύπων και μέχρι του τέλους ομαδικής αποστολής οικονομικής επιστολής του αυτού κλιμακίου βάρους καταβάλλεται από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος.
 4. Το ειδικό αυτό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών καθορίζεται από τους Υπουργούς Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Οικονομικών..
 5. Η ανάπτυξη και καθιέρωση της τυπικής πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. με στόχο την αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων αντιστοίχων της παρεχόμενης συνεχιζόμενης κατάρτισης, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά και τα όσα ισχύουν, σχετικώς, στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Η εν γένει εναρμόνιση του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου, καθώς και οι σχετικές με τα τηλεφωνικά τέλη αντίστοιχες ρυθμίσεις, κατ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως αυτή ισχύει..
 7. Η μελέτη και ανάπτυξη των προδιαγραφών και κριτηρίων πιστοποίησης των Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. των προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. των εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ και στελεχών Σ.Υ.Υ. και της παρεχόμενης κατάρτισης -σπουδών των καταρτιζομένων.
 8. Η μελέτη και ο προγραμματισμός των αναγκών σε Πιστοποιημένες Δομές Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. στο επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και άλλους συναρμόδιους φορείς, κέντρα και ινστιτούτα.
 9. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των στόχων, που ρητά αναφέρονται στο Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, και αφορούν τον άξονα Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προώθηση της Απασχόλησης και ειδικότερα την ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης
3.  
  Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο. ιδιαίτερα δε:. β) Συνολικό χρόνο υπηρεσίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της προκήρυξης έτους, που να μην υπερβαίνει τα είκοσι οκτώ (28) έτη..
 1. Προωθεί την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. σε κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, σε εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλο στελεχιακό δυναμικό Σ.Ε.Κ. και σε στελεχιακό δυναμικό Σ.Υ.Υ., καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 2. Επιχορηγήσεις από τοΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. γ. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Υποβάλλει προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ..
 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιώνσε τρίτους έναντι αμοιβής. ε. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. στ.
 5. Ειδικέςεισφορές, δωρεέςκαι άλλεςπαροχές τρίτων.
 6. α. Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), βάσει της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996.
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει αναδρομικά, των μεν παρ. 1 και 2 αυτού από τη δημοσίευση του ν. 2343/1995, της δε παρ. 3 από τη δημοσίευση του π.δ/τος 211/1996. άρθρο1. Η ισχύςτης παρούσαςπαραγράφου ανατρέχειστο χρόνο ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 2367/1995. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωματικών τους στο διοικητικό συμβούλιο διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας - και εν ελλείψει αυτής - της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της δημόσιας επιχείρησης και η εκλογή τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της Επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 1264/1982..
5.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καταργείται α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και γ) ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από έξι (6) μέλη. Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε κάθε όμως περίπτωση η πρόσληψη ή η απόσπαση γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη και κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
 1. Στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του ν. 2196/ 22.3.1994 (ΦΕΚ 41 Α?) προστίθεται εδάφιο θ ως εξής:
 2. θ. Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους..
 3. Σε καθεμία από τις επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α?), συμμετέχει επιπλέον από 1.1.1997 ως μέλος και εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 4. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
 5. Το αναφερόμενο στην παρούσα παράγραφο Διοικητικό Συμβούλιο και οι επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα και χωρίς εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εάν δεν έχει εκδοθεί μέσα στην κατά το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία σχετική υπουργική απόφαση.
 6. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών μετά τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών συμμετέχουν νόμιμα στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. 6.
 7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως ακολούθως:
 8. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:
 9. α) Το ποσοστό της προμήθειας που εισπράττουν, από τους αγοραστές, τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι ιδιώτες, β) Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής..
6.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα υπουργό Όσες από τις ανωτέρω οφειλές δεν τακτοποιηθούν μέχρι τέλους του 1997, αν δεν εκκρεμεί αίτηση τακτοποίησής τους κατά τα ως άνω. βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα στις Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κατοικίας του οφειλέτη και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες παρέχεται κάθε συνδρομή στις εισαγγελίες όλης της χώρας ως προς τα στοιχεία ταυτότητας και τον τόπο κατοικίας των κατά τα ως άνω υπόχρεων, για τη διευκόλυνση βεβαίωσης των εν λόγω οφειλών στις Δ.Ο.Υ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ως προς τις οφειλές αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.  
  Δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών να ανατεθεί, απευθείας σε τράπεζα το έργο της συγκέντρωσης, κατάταξης. εξόφλησης κ.λπ. των ανωτέρω υποχρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, έναντι αμοιβής που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης φορείς του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζονται κατά περίπτωση όλες οι σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αναγκαίες λεπτομέρειες.. Η διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 εφαρμόζεται αναλόγως και για την ανωτέρω επιχορήγηση..
8.  
  Από της ισχύος του παρόντος ουδείς διαγωνισμός θα προκηρύσσεται και ουδεμία προμήθεια θα πραγματοποιείται, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσηλευτικού ιδρύματος και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι υπάρχει εγγεγραμμένη η απαιτούμενη πίστωση και η ταμειακή ευχέρεια για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης
 1. Ορίζεται η 31.12.1997 ως η τελευταία (καταληκτική) ημερομηνία για την υποβολή εκ μέρους των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ελλάδος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την απόφαση Ν.Ε. 1574/1970. όπως ισχύει, για την καταβολή διαφοράς τόκων (Α και Β φάση).
 2. Οι απαιτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν υποβάλει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο εδάφιο, αποσβέννυνται.
 3. Επίσης δια λογιστικών εγγραφών στο Σύστημα παρακολουθούνται τα τοκομερίδια των τίτλων, εφ ης αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς συναλλαγής, εφαρμοζομένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί τις εγγραφές λήψεως, εξυπηρετήσεως και αποπληρωμής των δανείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου..
 5. Μετά τηνπαράγραφοτου άρθρουτουν. 2198/1994 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:
 6. 10.
 7. Οι τίτλοι μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δανεισμού, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 806 του Α.Κ. .
 8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2198/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 9. 2.
 10. Ο επενδυτής έχει αξίωση επί του τίτλου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα, στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός του.
 11. Εάν το Δημόσιο δεν έχει εκπληρώσει τις κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις του, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτλου μόνο κατά του Δημοσίου..
 12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2198/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. 5.
 14. Για το υπόλοιπο της απαιτήσεως τους οι επενδυτές ικανοποιούνται προνομιακώς εκ της λοιπής περιουσίας του φορέα, κατατασσόμενοι ως προνομιούχοι πριν από τη σειρά των απαιτήσεων, που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του ν. 1545/1985 και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ. .
 15. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 2198/1994 προστίθεται παράγραφος 7 έχουσα ως ακολούθως:
 16. ??7.
 17. Για την ικανοποίηση των εκ των τίτλων απαιτήσεών τους κατά του φορέα κατά κεφάλαιο και τόκους, οι επενδυτές κατατάσσονται ως προνομιούχοι πριν από τη σειρά των απαιτήσεων, που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του ν. 1545/1985 και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ.??.
 18. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 10 του ν. 2198/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 19. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται η μετατροπή των κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος υφιστάμενων ή και των μεταγενέστερα από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος εκδιδόμενων σε φυσική μορφή έντοκων γραμματίων, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακών δανείων, σε τίτλους με λογιστική μορφή.
 20. Η μετατροπή αυτή δεν δύναται να παραβλάπτει τα δικαιώματα των επενδυτών..
9.  
  Η εξόφληση των προμηθευτών θα γίνεται κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ό προϋπολογισμός αποστέλλεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μαζί με την εισηγητική του έκθεση, την έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και την πράξη έγκρισης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ώστε να αξιολογηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσηλευτικού ιδρύματος. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το μεν προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο επανέρχεται στις θέσεις που ανήκει οργανικά, ανακαλουμένης αυτοδίκαια της απόσπασής του, το δε υπόλοιπο προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση ή οποιονδήποτε τρόπο απασχολείται στο νομικό αυτό πρόσωπο απολύεται αυτοδίκαια. Τα πρόσωπα των οποίων λύεται αυτοδίκαια, δυνάμει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η υφιστάμενη σχέση τους με το ως άνω καταργούμενο νομικό πρόσωπο, δύναται να συνεχίσουν τη σχέση αυτή (σύμβαση έργου) σε εποπτευόμενα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικά πρόσωπα, εκτός του υπό σύσταση με τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου, εφόσον υποβληθεί προς τη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου αυτού σχετικό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ενδιαφερόμενων προσώπων σε ένα ή περισσότερα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και καθορίζονται το αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στα πρόσωπα αυτά, καθώς και οι όροι ανάθεσης του έργου αυτού, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, απαγορευμένης πάντως, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, οποιασδήποτε ευνοϊκότερης μεταχείρισης των προσώπων αυτών.
10.  
  Επί του προσωπικού του υπό του παρόντος νόμου ιδρυόμενου νομικού προσώπου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α?), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α). άρθρο 23 Για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που εδρεύουν σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, ο ισολογισμός και η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τους δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητώνδεκατρείς (13)ΠΕ Υγειονομικών Επιθεωρητών (Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων Ιατρών και Ιατρών) πέντε(5) ΠΕΕπιθεωρητών Οδοντιάτρων μία(1) ΠΕΕπιθεωρητών Φαρμακοποιών τρεις(3) και προστίθενται στον αριθμό των θέσεων, που προβλέπονται στο π.δ. 138/1992 (ΦΕΚ 68 Α) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Για τον κλάδο Επιθεωρητών προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται κατά ειδικότητα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα όμως προσόν διορισμού για τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές και τους Επιθεωρητές Φαρμακοποιούς στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:.
 1. Για τους ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλος ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής, καθώς επίσης και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
 2. 4.
 3. Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότηση των φορέων που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να ζητηθούν κατά την κρίση του εγγυητή επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης υπέρ του Δημοσίου επί ακινήτων τους, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων.
 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρέχεται η εγγύηση..
 5. Για τους ΠΕ Υγιεινολόγους, πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, πτυχίο Υγιεινολόγου, Υγειονομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς επίσης και εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
 6. 6.
 7. Τα δάνεια χορηγούνται στους φορείς των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου από τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και κοινοπραξία τραπεζών.
 8. Οι τράπεζες που κάνουν προσφορές για δανεισμό εφόσον δεν επιλεγούν από τους δανειολήπτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο κοινοπρακτικό δάνειο ως μέλη της κοινοπραξίας.
 9. Η κυρία ανάδοχος τράπεζα συμμετέχει στο δάνειο με ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%).
 10. Η διαδικασία επιλογής δανείστριας τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, ο ελάχιστος αριθμός τραπεζών που είναι απαραίτητος για την υποβολή προσφορών. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 11. Για τους ΠΕ Ιατρούς, πτυχίο ιατρικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας πέραν των ανωτέρω προσόντων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή.
 12. Ο απαιτούμενος χρόνος και ο τρόπος απόδειξης της ειδίκευσης θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.
 13. Για τους ΠΕ Φαρμακοποιούς, πτυχίο της Φαρμακευτικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
 14. Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) (β.δ. 561/8.3.1962, ΦΕΚ 137 Α?).
 15. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 72 του π.δ/τος 138/1992 (ΦΕΚ 68 Α?) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του άρθρου αυτού. άρθρο 20.
11.  
 1. Τα σύμφωνα με το τρίτο άρθρο του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α) διαθέσιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τους κανόνες β έως η της παρούσας παραγράφου.
 2. Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.
 3. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
 4. Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.
 5. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη μέση τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος.
 6. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα.
 7. Η διαχειριστική χρήση του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
 8. Με Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της.
 9. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την ανάληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της αξίας της καταθέσεώς τους στο Κοινό Κεφάλαιο.
 10. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει το αιτούμενο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., μειουμένης αναλόγως της μερίδας συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο.
 11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη του Διοικητή της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση.
 12. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
 13. Οι πρόσοδοι που αναλογούν σε αναληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
 14. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθέσιμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
 15. Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των αποδόσεων στους δικαιούχους θα γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. η. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών,Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 16. Οι παράγραφοι 2 και 3 του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 καταργούνται. άρθροΟργανωτικά θέματα Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο Άρθρο9 "Σύμβουλοι διαχείρισης"
1.  
  Οι δημόσιοι οργανισμοί, ασφαλιστικοί φορείς και Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται με απόφαση του Δ.Σ. αυτών, να προσλαμβάνουν, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως, συμβούλους διαχείρισης για την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Τα κριτήρια για την πρόσληψη αυτών πρέπει να είναι:.
 1. Αξιοπιστία
2.  
  Τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα προνοιακά ιδρύματα και οι προνοιακές μονάδες Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. τους, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, να προσλαμβάνουν με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου συμβούλους οργάνωσης και διαχείρισης. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.) μπορεί. για την εκπλήρωση του σκοπού της και με την ίδια διαδικασία. να προσλαμβάνει. με απόφαση του Δ.Σ. της μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, συμβούλους για την οργάνωση νοσηλευτικών μονάδων και υπηρεσιών υγείας.
3.  
  Εξειδικευμένη εμπειρία, κύρος Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη συμβούλων διαχείρισης των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. με σαφή περιγραφή των προσόντων τους, του αριθμού. της διάρκειας, της διαδικασίας επιλογής, του ύψους και των κριτηρίων της αμοιβής, με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα και στόχους.
 1. Διάθεση επαρκούς επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων συμβούλων διαχείρισης
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας δημόσιων φορέων Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και ο εποπτεύων κατά περίπτωση υπουργός δύνανται να προβαίνουν ή να αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους την αξιολόγηση του προϋπολογισμού των δαπανών όλων των φορέων του δημόσιου τομέα και τη διατύπωση προτάσεων εξορθολογισμού τους, προς την κατεύθυνση της προσαρμογής σε σύγχρονες μορφές οικονομικής διαχείρισης. Ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής, της αμοιβής των συμβούλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών.
Άρθρο Άρθρο11 "Επενδύσεις δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων"
1.  
  Επιτρέπεται η διάθεση από τους δημόσιους οργανισμούς και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ή άλλη τράπεζα) βάσει του α.ν. 1611/1950 διαθέσιμα κεφάλαιά τους, για επενδύσεις σε ακίνητα και σε κινητές αξίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.. Με την ίδια διαδικασία ρευστοποιούνται και οι επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε ακίνητα και κινητές αξίες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Το εδάφιο με αριθμό 2 της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να προβούν σε επένδυση μόνο σε ακίνητα ή μόνο σε κινητές αξίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με τον περιορισμό ότι το ποσό που θα διατεθεί δεν θα υπερβαίνει το πιο πάνω καθοριζόμενο ποσοστό για κάθε περίπτωση, δηλαδή το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δεκάτου των διαθέσιμων κεφαλαίων τους..
4.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και Ν.Π.Δ.Δ., οι κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς, καθώς και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβίασής τους, όσον αφορά τις περιπτώσεις των άρθρων 8, 9 και 11 του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο13 "Τακτοποίηση υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου, δαπάνες προμηθειών, προγράμματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και διαχείριση νοσηλείων"
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 7. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής μέρισμα στα ετήσια καθαρά κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)..
 1. Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996, καθώς και οι μη τακτοποιηθείσες, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, οφειλές και υποχρεώσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, τακτοποιούνται εντός του έτους 1997
 2. Οφειλές και υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου που θα δημιουργηθούν από την 1.1.1997 και εφεξής, τακτοποιούνται το αργότερο εντός του επόμενου έτους από την καθ οιονδήποτε τρόπο οριστικοποίησή τους με σταδιακή παρακράτηση αποδόσεων εσόδων, θεσμοθετημένων υπέρ των οφειλετών πόρων και των επιχορηγήσεων, με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Η τακτοποίηση των ανωτέρω οφειλών και υποχρεώσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκ φορολογικών υποχρεώσεων οφειλές, δύναται να λάβει χώρα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για ποσά, αξίες ή πόρους που βρίσκονται εις χείρας άλλων φορέων του Δημοσίου ή τρίτων.
 4. Ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία τακτοποίησης των οφειλών και των υποχρεώσεων, οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής, το έντοκο ή μη των καθυστερήσεων εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
 5. Τυχόν διαφωνίες και αμφισβητήσεις ως προς το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εδαφίων α και β επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος, στις περιπτώσεις που η μεταξύ των φορέων υφιστάμενη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.
 6. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 7. Ως φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή των εδαφίων α, β και γ του παρόντος άρθρου νοούνται τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Διοικήσεις, οι Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού, οι Ασφαλιστικοί Φορείς, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Δημόσιο, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ), οι παραχωρηθείσες υπό του Δημοσίου επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και κάθε είδους θυγατρικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και εταιρείες των ανωτέρω φορέων.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3003/ 1954 (ΦΕΚ 214 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής το Δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα ετήσια καθαρά κέρδη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την αφαίρεση των εν γένει εξόδων και αποσβέσεων..
3.  
  Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, στα ετήσια καθαρά κέρδη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.). Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής από το αδιάθετο υπόλοιπο του λογαριασμού διαχείρισης πόρων του Δημοσίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) των προερχομένων από τη διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται εκείνα από τα ακίνητα του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το πέραν των χιλίων πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών ποσό μεταφέρεται στο λογαριασμό 200/1 του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνιστώμενου Τμήματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Επίσης, στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνιστώνται δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ - Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του π.δ/τος 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α), όπως ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται για τις ανάγκες της παραγράφου 1.δ του παρόντος άρθρου Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, συγκροτούμενη ως εξής:.
 1. Από το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων που εποπτεύουν τους εμπλεκόμενους φορείς
 3. Από ένα Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 4. Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ49-Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων
 5. Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ24-Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ανάλογα με τα θέματα συζήτησης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δ20-Προϋπολογισμού, Δ23-Δημόσιου Χρέους, Δ25-Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, Δ39-Ν.Π.Δ.Δ. ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
 7. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Δ49-Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, η οποία και υποστηρίζει ολόκληρο το έργο της Επιτροπής.
 8. Ο ορισμός των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 9. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής για τη σύνταξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικών μελετών και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 10. Έργο της Επιτροπής είναι ακόμη η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων και η εισήγηση του περιεχομένου τους στον Υπουργό Οικονομικών στις περιπτώσεις διαφωνίας των φορέων της παραγράφου 1.δ ως προς το ύψος των μεταξύ τους υποχρεώσεων και απαιτήσεων, όταν η μεταξύ των φορέων υφιστάμενη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. 5. α. Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Διαρκής Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Θεμάτων Νοσηλείων των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.
 11. Η Επιτροπή απαρτίζεται από:
 12. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον καθ ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
 13. Το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 14. Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 15. Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Νοσηλείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 16. Έναν εκπρόσωπο των εν ενεργεία υπαλλήλων με υπόδειξη του Τριτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου τους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 17. Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων του Δημοσίου με υπόδειξη του συνδικαλιστικού τους οργάνου, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 18. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών.
 19. Οι συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών μία τουλάχιστον φορά ανά μήνα και το έργο της υποστηρίζεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών. β. Έργο της Επιτροπής είναι:
 20. Η εν γένει παρακολούθηση της διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείων των εν ενεργεία υπαλλήλων, των συνταξιούχων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους.
 21. Η παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών με θέματα των νοσηλείων υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φαρμακείων, καθώς και οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων συμβάσεων, των οποίων τους όρους και τις προϋποθέσεις εισηγείται αρμοδίως.
 22. Η εποπτεία και παρακολούθηση παντός άλλου σχετιζόμενου με τις δαπάνες νοσηλείων θέματος.
 23. Η υποβολή στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών:
 24. (i) τριμηνιαίων εκθέσεων επί θεμάτων σχετικών με τα νοσήλεια των εν ενεργεία υπαλλήλων, των συνταξιούχων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους και τις αντίστοιχες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός, (ii) προτάσεων αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή κατάργησης υφιστάμενων σήμερα υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, προσαρμογής του ισχύοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και μέτρων για τη συγκράτηση των δαπανών.
 25. Η σύνταξη σχετικών με το έργο και το αντικείμενο της Επιτροπής σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων.
6.  
 1. Επιτρέπεται η σύσταση οργανισμών με μορφή Α.Ε. από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου, για τη διενέργεια κάθε είδους προμηθειών κεφαλαιουχικού ή λοιπού λειτουργικού εξοπλισμού τους στο πλαίσιο του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α?) προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Οικονομικών και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ως άνω οργανισμών και οι εν γένει αρμοδιότητές τους.
 3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
7.  
 1. Στους σκοπούς της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), όπως αυτοί ορίζονται με το ν. 973/1979, περιλαμβάνεται και η προώθηση κτιριακών προγραμμάτων των υπουργείων και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η αγορά κτιρίων, οικοπέδων, καθώς και η ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα του Δημοσίου.
 2. Τα προγράμματα αυτά συντάσσονται από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία ή τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και υποβάλλονται στην Κ.Ε.Δ. και στον Οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, αν αφορούν κτίρια ανεγειρόμενα στις περιοχές αυτές αντιστοίχως.
 3. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται από την Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, εάν πρόκειται για κτίρια ανεγειρόμενα εντός αυτών των περιοχών εντός διμήνου από την υποβολή των προγραμμάτων αυτών.
 4. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί μεταξύ των άλλων και η προοπτική αντικατάστασης του κόστους των μισθωμάτων που καταβάλλονται από τον Προϋπολογισμό, με το κόστος απόσβεσης της αγοράς και ανέγερσης κτιρίων μέσω της χρηματοδότησης με μακροχρόνια δάνεια ή ομόλογα κατάλληλης χρονικής διάρθρωσης.
 5. Στην αξιολόγηση των προγραμμάτων μετέχει και εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στις περιπτώσεις κάλυψης της σχετικής δαπάνης με την έκδοση δανειακών τίτλων του Δημοσίου εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιου Χρέους, καθώς και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ανάλογα με το αν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
 1. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών), υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι, που επιλέγονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθήκοντα Συντονιστή Δημοσιονομικού Ελεγκτή
 2. Η αρμοδιότητα των ανωτέρω, αναφέρεται κυρίως στην επιτόπου καθοδήγηση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των κειμένων δημοσιολογιστικών διατάξεων και των σχετικών με αυτές οδηγιών.
 3. Στους Συντονιστές-Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και στις Υ.Δ.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα άσκησης του επιτόπιου και ουσιαστικού ελέγχου, που προβλέπεται από τα άρθρα 24 παρ. 2 και 26 παρ. 3 του ν. 2362/1995, επί των δαπανών που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από αυτές ή ελέγχονται από τις Ειδικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφόσον αυτές υφίστανται, καθώς επίσης και επί των δαπανών των φορέων της παρ. δ του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
 4. Επίσης στους Συντονιστές-Δημοσιονομικούς Ελεγκτές δύναται να ανατίθενται και ειδικότερα καθήκοντα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 5. Οι Συντονιστές-Δημοσιονομικοί Ελεγκτές κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους εξομοιούνται κατά πάντα προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, οι δε υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε. κατά την άσκηση του επιτόπιου και ουσιαστικού ελέγχου έχουν τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιθεωρητών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ/τος 1264/1942.
 6. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται. άρθρο 14 Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων, θεσμοθέτηση εσόδων υπέρ τρίτων και διαχείριση εσόδων εκτός Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/973 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/973 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1326 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. 1994/2216 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3003 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3003 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/561 1962
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2005/1_09.05.2005 2005
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2005/1_30.03.2005 2005
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2016/1_10.08.2016 2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/97 1997/33_30-5-1997 1997
Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας. 1998/48_11-11-1998 1998
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 1999/26_18-5-1999 1999
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1999. 1999/7_5-2-1999 1999
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/18_8-3-2001 2001
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 2001 2001/20_8-3-2001 2001
Αναπροσαρμογή των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές διαθεσίμων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). 2001/21_15-3-2001 2001
Τροποποίηση της 55/1998 Π.Υ.Σ. 2001/22_5-4-2001 2001
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/56_11-9-2001 2001
Τροποποίηση της 31/26.5.2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 134). 2001/63_1-11-2001 2001
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθ. 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2001/65_21-11-2001 2001
Παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2002/59_5-12-2002 2002
Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2003/27_4-12-2003 2003
Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παράγραφος 3) του Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α~ 117). 2003/5_27-2-2003 2003
Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. 2004/14_28-6-2004 2004
Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/5.2.2004 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) (ΦΕΚ Α΄ 26). 2004/19_14-7-2004 2004
Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) 2004/3_5-2-2004 2004
(1) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ 1999/1_17.11.1999 1999
Αριθ. Φ.0544/7/ΑΣ 329/Μ.4950-4958 Έγκριση των Μνημονίων συνεννοήσεως: 1. της πρώτης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασίας (Ερεβάν, 3.6.1998) καθώς και 2. της δεύτερης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασ[...]" 2001/1_03.08.2001 2001
Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 716/Μ 5154 ΄Εγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Συνάντησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Οικονομίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Τεχε[...]" 2001/1_08.02.2001 2001
Έγκριση του πρακτικού Συνάντησης εμπειρογνωμόνων της περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδος Περιφέρειας Κρασνοντάρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του συνημμένου σ’ αυτό πρωτοκόλλου» Αθήνα 20.06.2000. 2001/Φ.0544_2_ΑΣ704_Μ.5162 2001
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ273_Μ.5240 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Αθήνα, 15.3.2001. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ366_Μ5259 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας Αθήνα, 19.9.2000. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ723_Μ5171 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ283_Μ.5096 2001
Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για την περίοδο 2001 - 2003. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ340_Μ.5253 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ351_Μ.5062 2001
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας παρατάσεως για ένα έτος της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών Ελλάδος -Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1991. Αθήνα, 19.7.2001/ 20.7.2001. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ579_Μ.5294 2001
Έγκριση πρακτικού 4ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα 9.7.1999). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ690_Μ.5032 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής. (Πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2001 - 2002). Βαρσοβία, 8.11.2000. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ85_Μ.5208 2001
Έγκριση του Προγράμματος Εφαρμογής της Μορφωτικής και Επιστημονικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου του Μαρόκου για τα έτη 2001 - 2002 και 2003 (Ραμπάτ, 20 Απριλίου 2001). 2001/Φ0544_3_ΑΣ389_Μ.5257 2001
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 29.9.1996. Κάϊρο, 8.7.2001 - 16.7.2001. 2002/Φ.0544_3_ΑΣ881_Μ.5322 2002
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Έκτης Συνόδου της Οργανωτικής Επιτροπής της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ερεβάν, 13 Φεβρουαρίου 2002 2002/Φ.0544_4_ΑΣ377_Μ.5372 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γιουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2001 - 2003. (Αθήνα, 12.6.2001). 2002/Φ.0544_4_ΑΣ669_Μ.5286 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ670_Μ.5292 2002
Έγκριση της δια ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας παρατάσεως για ένα έτος της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1991. Αθήνα, 12.7.2002/ 31.7.2002. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ676_Μ.5442 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Αθήνα, 12 Μαίου 2004). 2004/0544_ΑΣ526_Μ.5644 2004
ΑΠ.Φ.0544/ΑΣ 610/Μ. 5647 «Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής επί θεμάτων Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου» Βελιγράδι, 29.4.2004 2004/1_04.08.2004 2004
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δαμασκός, 6 Δεκεμβρίου 2003) 2004/1_31.12.2004 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεύτερης Συνόδου της Ελληνο - γεωργιανής Μικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά των Παρατημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 7.7.2003) 2004/Φ.0544_2_ΑΣ582_Μ.5560 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Οικονομικής και Τεχνολογικής Επιτροπής Ελλάδος - Λετονίας (Αθήνα, 29 Μαρτίου 2001). 2004/Φ.0544_4_ΑΣ490_Μ.5261 2004
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Έκτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Δαμασκός, 23.2.2003) 2004/Φ.0544_4_ΑΣ528_Μ.5509 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της εβδόμης συνόδου της Μεικτής Ελληνο-τσεχικής επιτροπής για συνεργασία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003). 2004/Φ.0544_4_ΑΣ587_Μ.5518 2004
Έγκριση του Προγράμματος για την εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2003-2004-2005 και 2006, μετά του Παραρτήματος αυτού. (Νέο Δελχί, 9.9.2003) 2004/Φ.0544_4_ΑΣ714_Μ.5574 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ130_Μ.5623 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνόδου της Μεικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ136_Μ.5611 2004
Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ137_Μ.5590 2004
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για τα έτη 2004-2006 (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ138_Μ.5624 2004
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για τα έτη 2002 - 2005 (Αθήνα. 17.4.2002). 2004/Φ.0544_ΑΣ277_Μ.5393 2004
Έγκριση του Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού για τα έτη 2004 - 2007. (Ερεβάν, 19 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ321_Μ.5625 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Πολωνικής Επιτροπής (Πρόγραμμα Εργασίας για τα έτη 2004-2005) (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ322_Μ.5627 2004
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και άλλους σχετιζόμενους τομείς μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 15 Ιανουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ351_Μ.5621 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για τον τουρισμό (Θεσσαλονίκη, 14.2.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ491_Μ.5639 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού της 9ης Συνόδου της Μικτής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ616_Μ.5516 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδος - Γεωργίας (Τιφλίδα, 12 - 14 Μαΐου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ696_Μ.5659 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-λετονικής Επιτροπής Μεταφορών. (Αθήνα, 6-7 Μαΐου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ704_Μ.5660 2004
Έγκριση του κειμένου της 27ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνογαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ730_Μ.5593 2004
Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς του Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Ρίγα, 11 Δεκεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ778_Μ.5604 2004
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966» (Κάιρο, 5.6.2004/8 8.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ892_Μ.5669_1_ 2004
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 31.7.1991» (Αθήνα, 19.7.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ947_Μ.5658_2_ 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεκάτης πέμπτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Γερμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2004). 2005/0544_ΑΣ1029_Μ.5683 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-σλοβενικής Υποεπιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού. 2005/1_01.06.2005 2005
Αριθ. Φ.0544/ΑΣ 1090/Μ.5607-Μ.5673 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της Πρώτης και Δεύτερης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα και Δαμασκός, 17 Δεκεμβρίου 2003 και 25 Σεπτεμβρίου 2004) αντίστοιχα, και του Μνημονίου συ[...]" 2005/1_06.05.2005 2005
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 μετά του συνημμένου Παραρτήματος. 2005/1_18.04.2005 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-σλοβακικής Επιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία» (Μπρατισλάβα, 22 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ10_Μ.5693 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ1153_Μ.5692 2005
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για τα έτη 2005-2007 με το σ[...]" 2005/Φ.0544_ΑΣ12_Μ.5700 2005
Έγκριση της δια ρηματικών διακοινώσεων παρατάσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002-2[...]" 2005/Φ.0544_ΑΣ149_Μ.5710 2005
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ223_Μ.5717 2005
Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 2004-2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ273_Μ.5721 2005
Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Χιλής για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ340_Μ.5720 2005
Έγκριση του κειμένου της 28ης Συνόδου της Μεικτής Γαλλο-ελληνικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία (Παρίσι, 15 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ3_Μ.5695 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο - τσεχικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών (Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ503_Μ.5762 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Αλβανίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Αθήνα, 19-20 Ιανουαρίου 2005). 2005/Φ.0544_ΑΣ516_Μ.5755 2005
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ543_Μ.5763 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας (Μαδρίτη, 11 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ5_Μ.5694 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Τουρκίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Άγκυρα, 19 Απριλίου 2005). 2005/Φ.0544_ΑΣ620_Μ.5779 2005
Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2015/1_20.04.2015 2015
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 2007/3586 2007
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις. 2011/3911 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. 2015/4340 2015
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις. 2016/4404 2016
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/100 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις το[...]" 1997/102 1997
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Μύρινας Λήμνου, Χίου και Ρόδου. 1997/112 1997
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε. 1997/125 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων κα[...]" 1997/126 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96). 1997/127 1997
Χαρακτηρισμός Κοινότητας Θερμών Νιγρίτας Σερρών ως Λουτρόπολης 1997/131 1997
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ[...]" 1997/133 1997
Τροποποίηση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/1996). 1997/134 1997
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Παράταση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 1997/143 1997
Τροποποίηση Π.Δ. 154/96 (ΦΕΚ 115/Α) «Διορισμός και Τοποθέτηση Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης». 1997/144 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΦΕΚ 138Α). 1997/145 1997
Τροποποίηση Π.Δ/τος 415/94 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας». 1997/147 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 108/83 (ΦΕΚ 49/83 τ. Α`) «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστατεύτων παιδιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 1997/148 1997
Οργάνωση και Λειτουργία Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς 1997/151 1997
Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). 1997/154 1997
Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ». 1997/155 1997
Μετατροπή του Οργανισμού ΥδρεύσεωςΘεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1997/156 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (Ο.Α.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1997/157 1997
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. 1997/158 1997
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ ΕΚ[...]" 1997/164 1997
Καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1997/169 1997
Ιδρυση Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας στην Ιατρική Σxολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/170 1997
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 1997/173 1997
Κύρωση της Αναθεώρησης 2 της Συμφωνίας “σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα που δύνανται να τοποθετηθούν και / ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την α[...]" 1997/178 1997
(2) Μετονομασία συνοικισμού «Πλακωτό» της Κοινότητας Καρίτσας - Δολόπων της Επαρχίας και του Νομού Καρδίτσας. 1997/179 1997
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 1997/185 1997
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ/τος 539/1984 «Εκκαθάριση των Αρχείων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Ο.Γ.Α. (Α 191), όπως ισχύει». 1997/186 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1989 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύει. 1997/189 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών. 1997/191 1997
θέση σε Κυκλοφορία νέων αναμνηστικών μεταλλικών κερμάτων των 100 (εκατό) δραχμών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. 1997/192 1997
Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1997/193 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/196 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1997/197 1997
Ανακήρυξη πηλού και νερού του οικισμού Κρηνίδων Καβάλας ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1997/199 1997
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1997/200 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ». 1997/203 1997
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/206 1997
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/207 1997
Ανακατανομή θέσεων διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1997/208 1997
Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 (Α’ 223). 1997/210 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993». 1997/211 1997
Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ 1997/212 1997
Για τη διαφάνεια ως προς τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις του Δημοσίου και δημοσίων νομικών προσώπων, που γίνονται σε ημερήσιες και μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες και τη σύσταση κοινών λογαριασμών 1997/213 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1997/216 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)». 1997/217 1997
Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). 1997/218 1997
Κατάργηση - σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1997/220 1997
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 776/1977 «περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών από τον ΟΑΕΔ» (Α 250). 1997/221 1997
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α΄ και Β΄ τάξης. 1997/222 1997
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1997/225 1997
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/226 1997
Περί τροποποιήσεώς του, με την με αριθ. 44151/ 4661/1956 απόφαση του Υπουργού Εργασίας εγκριθέντος Κανονισμού «Περί Ασφαλίσεως Ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας Σταφίδος, μελών της εν Ηρακλείω Κρήτης Συνεργατικής Σταφιδεργατών», όπως αυτός τροποποιή[...]" 1997/227 1997
Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους. 1997/229 1997
Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους. 1997/230 1997
Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1997/232 1997
Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996. 1997/235 1997
Αυξομείωση των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1997/238 1997
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1997/239 1997
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
Μεταφορά θέσης Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ τάξεως στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βαρκελώνη. 1997/241 1997
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην Ανκόνα. 1997/242 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 284/1961 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Διοικήσεως, Διαχειρίσεως και Λειτουργίας του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών κειμένων διατάξεων» (Α 82). 1997/243 1997
Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων δικαιοδοσίας Προϊσταμένου Υπηρεσιών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Π. 1997/244 1997
Μετονομασία κοινότητας Θυρίου της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλ/νίας σε κοινότητα Θυρρείου. 1997/246 1997
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης. 1997/247 1997
Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 167/25.6.94 «Παραχώρηση εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας». 1997/248 1997
Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής. 1997/249 1997
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1997. 1997/257 1997
«Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας». 1997/259 1997
(1) Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων. 1997/260 1997
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1997/263 1997
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Γλυφάδας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 1997/264 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 67/1980 «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των χοίρων» (Α 22) και του Π.Δ. 307/1990 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων μικρών ζώων» (Α 127). 1997/265 1997
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας ή συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων. 1997/266 1997
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στο Μινσκ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και στην Άλμα-Ατα της Δημοκρατίας του Καζακστάν. 1997/268 1997
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). 1997/269 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Νομού Γρεβενών. 1997/270 1997
Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (20.985.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/276 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (Α 206). 1997/277 1997
(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ του Νομού Πιερίας». 1997/278 1997
Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. 1997/282 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1986 (Α 43), όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 94/42/ΕΚ και 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/283 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του. 1997/284 1997
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223). 1997/285 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τροποποίηση του Π.Δ. 95/1987 (Α’/56). 1997/286 1997
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Χίου. 1997/287 1997
θέσπιση στοιχειωδών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων και τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 223/1995 (Α/128) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 95/22/ΕΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1997/288 1997
Περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στη αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος, ως και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ/τος 11/1995 (Α 5) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 94/65/ΕΚ. 1997/289 1997
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας. 1997/291 1997
Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχιούχων της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας προς τους πτυχιούχους των Τμημάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1997/292 1997
Τροποποίηση (συμπλήρωση) της παρ. 2 του άρθρου 23 του καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Εμπόρων (Τ.Α.Ε.). 1997/293 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ. 1997/295 1997
Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής και συμπλήρωση των Π.Δ. 538/1983 (Α 211) και 105/1986 (Α 39), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/74 του Συμβουλίου και 94/39, 95/9, 95/10 της Επιτροπής. 1997/296 1997
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
Ίδρυση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1997/298 1997
Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 1997/299 1997
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής με την επωνυμία Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στην Ύδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης. 1997/300 1997
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Κοντόπευκο του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής. 1997/301 1997
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, στο Δήμο Ζεφυρίου Αττικής. 1997/302 1997
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Χαλανδρίου στο Δήμο Παπάγου που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. 1997/303 1997
Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/305 1997
Χρήση τουόρου «Επιμελητήριο» στην «ΕΛΛΗΝΟΪΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». 1997/306 1997
Επέκταση διατάξεων του Π.Δ. 523/1977 (Α 170) και στους εισαγομένους από τρίτες χώρες οίνους. 1997/307 1997
Καθορισμός των ειδικών προνομίων που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. 1997/308 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Α 193/97 ΦΕΚ (187/Α και 155/Α) αντίστοιχα. 1997/309 1997
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1074 (1996) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1997/310 1997
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. 1997/311 1997
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1997/312 1997
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/314 1997
Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 1997/317 1997
Αύξηση θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/318 1997
Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 1025/77. 1997/319 1997
Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο. 1997/320 1997
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1997/321 1997
Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα. 1997/322 1997
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού της Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, στο συνοικισμό Εργατικών Κατοικιών Καλλιθέας Ξάνθης. 1997/324 1997
Επανίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Καπούλη στη θέση χάλακα της Νήσου Μήλου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου. 1997/325 1997
Επανίδρυση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου με την επωνυμία Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 1997/326 1997
Επανίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος. 1997/327 1997
Ίδρυση Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής με την επωνυμία του εν Αγίοις Πατρός ημών Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή της Κοινότητας Λειβαδίου Χαλκιδικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. 1997/328 1997
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής με την επωνυμία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. 1997/329 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1994 «Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα [...]" 1997/330 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α 232) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου». 1997/331 1997
Σύσταση θέσης συμβολαιογράφου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης. 1997/332 1997
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. 1997/334 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1997/335 1997
Συμπλήρωση και τροποποίηση του από 20/27.12.1958 Β.Δ. «περί της λειτουργίας δελτίου προγνωστικών επί των ποδοσφαιρικών αγώνων (Α 227)». 1997/336 1997
Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 1997/337 1997
Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.). 1997/338 1997
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986 (Α 11). 1997/339 1997
Ίδρυση Δ Παθολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1997/342 1997
Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών σε Εφετεία του Κράτους. 1997/343 1997
(1) Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/344 1997
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών. 1997/346 1997
Σύστημα μεταθέσεων των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1997/347 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ/των 243/87 (Α­ 104) «Περί κανονισμού λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή (ταξί - αγοραία) που στην άδεια κυκλοφορίας τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα που βρίσκ[...]" 1997/348 1997
Κατάργηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Δωδεκανήσου. 1997/350 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1997/351 1997
Διατήρηση Εποπτείας ΝΠΔΔ από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1997/352 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 1997/354 1997
Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 1997/355 1997
Εποπτεία Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ). 1997/356 1997
Αναγνώριση ονομασιών προέλευσης οίνων «ΠΑΡΟΣ». 1997/357 1997
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1997/358 1997
Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. 1997/359 1997
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/360 1997
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 266/97 περί ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας ή συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων. 1997/361 1997
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1997/362 1997
Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ. 1997/363 1997
Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας. 1997/364 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. 1997/366 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/368 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 1997/369 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Πολιτισμού. 1997/370 1997
Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στην Νικαράγουα. 1997/371 1997
Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 1997/372 1997
Διαδικασία καθορισμού της πόλης της Ορεστιάδας ως έδρας επί μέρους πανεπιστημιακών μονάδων και λειτουργιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 1997/373 1997
Κατάργηση και αντίστοιχη σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικών Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία. 1997/374 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). 1997/375 1997
Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου 1997/376 1997
Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/377 1997
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1997/379 1997
Περί Κριτηρίων επιλογής των προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για τις περιπτώσεις που οι πρόεδροι και τα μέλη αυτών δεν ορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του Ν[...]" 1997/380 1997
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 1997/381 1997
Όριο ηλικίας αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1997/382 1997
Αύξηση κατά το ποσό των δεκατριών δισεκατομμυρίων διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (13.205.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1997/383 1997
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 1997/388 1997
Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.). 1997/389 1997
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων. 1997/390 1997
Αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κατηγοριών των Δικαιούχωνεπιδομάτων απότον ΔιανεμητικόΛογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) 1997/391 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο. 1997/393 1997
Συμπλήρωση μαθημάτων και διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 1996-97. 1997/57 1997
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 1997/67 1997
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/1 1998
Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου. 1998/10 1998
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/103 1998
Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού. 1998/104 1998
Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58). 1998/105 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τ[...]" 1998/106 1998
Μετατροπή της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Βλασίας Καλαβρύτων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σε Γυναικεία Κοινοβιακή. 1998/109 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/11 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στην Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου Αττικής. 1998/110 1998
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1998/112 1998
Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 1998/113 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Γορτύνης Κρήτης (14 Ιουνίου) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην περιοχή Παπά Τίτου Μετόχι του Δήμου Ηρακλείου. 1998/114 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού των Αγίων Ενδόξων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου στο Συνοικισμό ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης. 1998/115 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, στην περιοχή Νέου Βουτζά του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. 1998/116 1998
Επανίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο Κοζάνης της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. 1998/117 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παντανάσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στην Κοινότητα Νάουσας της Πάρου. 1998/118 1998
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 1998/119 1998
Τροποποίηση διατάξεων της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 1998/12 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στον Οικισμό Ελαιώνα της Κοινότητος Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως. 1998/120 1998
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 1998/125 1998
Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1998/126 1998
Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1998/128 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 211/1992 «όροι υγειονομικού ελέγχου πουλερικών και αυγών επώασης » (Α΄100), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/120/ ΕΟΚ, 91/494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 2) και 92/65/ΕΟΚ (άρθρο 7Β) του Συμβουλίου». 1998/129 1998
Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών του. 1998/13 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. 1998/131 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στον οικισμό Κουτσούφλιανης της Κοινότητος Γαρδικίου - Ομιλαίων Φθιώτιδος. 1998/132 1998
Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν[...]" 1998/133 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ του Νομού Τρικάλων». 1998/134 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ του Νομού ΛΑΡΙΣΗΣ». 1998/135 1998
Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων. 1998/136 1998
Κατάργηση του Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.). 1998/137 1998
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 1998/138 1998
Σύσταση τριών (3) θέσεων στα γραφεία της Διοικήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 1998/139 1998
Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης. 1998/140 1998
Θέσπιση όρων εισαγωγής και διακίνησης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στη χώρα, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ της Επιτροπής. 1998/141 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). 1998/142 1998
Υπαγωγή α) του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και β) της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/143 1998
Συμμετοχή του ΤΕΒΕ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1998/145 1998
Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους». 1998/147 1998
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1998. 1998/148 1998
Ανακατανομή οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών. 1998/149 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998
Μεταφορά έδρας Συμβολαιογράφου από την Κοινότητα Κάμπου στην Κοινότητα Βέργας που υπάγεται στην περιφέρεια του τέως Ειρηνοδικείου Άβιας. 1998/152 1998
Κατάργηση - σύσταση θέσεων προσωπικού στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 1998/154 1998
Κατάργηση - σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1998/155 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/156 1998
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 180/1983 (Α 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχετεύσεως και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τούτο ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 261/1993 (Α 112). 1998/160 1998
Ίδρυση εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στο Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/163 1998
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/164 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/165 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/166 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/167 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον οικισμό Ντράφι της κοινότητας Πικερμίου Αττικής. 1998/168 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην περιοχή Κίτσι του Δήμου Κρωπίας. 1998/169 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. 1998/17 1998
Μετονομασία Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της Κοινότητας Μεσημερίου θεσσαλονίκης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της ίδιας Κοινότητος. 1998/170 1998
Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης. 1998/171 1998
Σύσταση θέσεων ερευνητών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 1998/172 1998
Αντικατάσταση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1998/173 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993» όπως αυτό τροποποιήθ[...]" 1998/174 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/175 1998
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, κα[...]" 1998/178 1998
Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/ΕΚ της Επιτροπής. 1998/179 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)”. 1998/18 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/19/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 «για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής» 1998/180 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ισλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Κομορών νήσων χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων». 1998/183 1998
Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης. 1998/184 1998
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίσθηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ [...]" 1998/187 1998
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς. 1998/189 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). 1998/19 1998
Περιορισμός της περιφερείας αρμοδιότητος του Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Μαρόκο και Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στην Τυνησία. 1998/192 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/193 1998
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών μεταλλικών κερμάτων των 100/δραχμών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. 1998/195 1998
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». 1998/196 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». 1998/197 1998
Επέκταση της περιφερείας δικαιοδοσίας του Έμμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Χονγκ Κονγκ 1998/198 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 1998/199 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). 1998/2 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (Ι.Β.Ε.Ι.)”. 1998/20 1998
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων. 1998/200 1998
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. 1998/201 1998
Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/202 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (Α 231), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/1996 (Α 162), 291/[...]" 1998/203 1998
Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας. 1998/204 1998
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου. 1998/205 1998
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/206 1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. 1998/207 1998
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/208 1998
Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. 1998/210 1998
Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες των εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Ε[...]" 1998/213 1998
Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων του προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α, Ε.ΘΕ.Λ ΗΛ.Π.Α.Π, Η.Σ.Α.Π στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες. 1998/214 1998
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ο.Σ.Ε, κατά κλάδους και ειδικότητες στους οποίους επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες. 1998/215 1998
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με αντικειμενικά κριτήρια 1998/216 1998
Προαγωγή του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Ντακάρ της Σενεγάλης σε Άμισθο Γενικό Προξενείο. 1998/217 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας και κατάργηση του Αμίσθου Γενικού Προξενείου. 1998/218 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/219 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου στο συνοικισμό Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Κιλκίς. 1998/22 1998
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1998/221 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/222 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 1998/223 1998
Συμπλήρωση του «Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)». 1998/225 1998
Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/226 1998
Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών 1998/228 1998
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου. 1998/229 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στην περιοχή Λιανής Άμμου του Δήμου Χαλκίδος. 1998/23 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/231 1998
Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). 1998/232 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/233 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/234 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/235 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/236 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/237 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε υπηρεσία εξωτερικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/238 1998
Ίδρυση Ενορίας του ιερού Ναού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, της ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην περιοχή Αγία Κυριακή του Δήμου Σπάτων Αττικής. 1998/24 1998
Τροποποίηση του π.δ./τος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ. Α 145) όπως αυτό ισχύει. 1998/240 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α. 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 1998/241 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 359/97 (Α.240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. 1998/242 1998
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/245 1998
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 1998/247 1998
Ενοποίηση και κατάργηση Τελωνειακών Αρχών. 1998/248 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού του Ευαγγελιστή Λουκά της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, στο Συνοικισμό Καμενίτσας της Κοινότητας Αλισσού Πατρών 1998/25 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 165/1974 «Περί Ποιοτικού Ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινών γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν» (Α~ 62) 1998/251 1998
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: (α) Α Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (β) Β Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (γ) Γ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (δ) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσιών Αττικής, (ε) Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσ[...]" 1998/254 1998
Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α 116) «Περί κατηγοριών μελετών». 1998/256 1998
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 150) και του β.δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 159). 1998/257 1998
Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 1998/258 1998
Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα κ[...]" 1998/259 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (Α` 44) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1998/26 1998
Επανίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας Μαυριωτίσσης) της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς 1998/263 1998
Κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών. 1998/264 1998
Καθορισμός νέας ειδίκευσης του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998/265 1998
Κατάργηση της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου. 1998/266 1998
Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών. 1998/267 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218). 1998/269 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90). 1998/27 1998
Οργανισμός της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. 1998/270 1998
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας του Νομού Κυκλάδων. 1998/272 1998
Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 1998/273 1998
Αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93 κατηγοριών προσωπικού με αυτές του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 2190/94 για τον υπολογισμό του καταβαλλομένου επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ. 1998/274 1998
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/275 1998
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/276 1998
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία. 1998/277 1998
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/278 1998
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/279 1998
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. 1998/28 1998
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 1998/280 1998
Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών. 1998/281 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 (Α΄ 46) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 1998/282 1998
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 582/1984 (Α΄ 208) και Π.Δ. 161/1988 (Α΄ 74). 1998/283 1998
Επανίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους - Κατερίνης και Πλαταμώνος και μετατροπή αυτής σε Γυναικεία Κοινοβιακή. 1998/287 1998
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Σγουράδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. 1998/288 1998
Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοιβών διαμνημονεύσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) και άλλες διατάξεις. 1998/289 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α’ 104), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/68/ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου. 1998/290 1998
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/292 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού. 1998/294 1998
Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1998/295 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς στον Οικισμό Χλόης - Φουντουκλή του Δήμου Καστοριάς. 1998/296 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου στον Οικισμό Σκάλα του Δήμου Πολιχνίτου Λέσβου. 1998/297 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Γενεσίου Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, στον οικισμό Σπήλαιο της Κοινότητας Χλωματιανών Κερκύρας. 1998/298 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος στην Κοινότητα Αρκαδικού Ναυπλίας Αργολίδος. 1998/299 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως, και Σταυρουπόλεως, στην περιοχή του Δήμου Ευόσμου. 1998/300 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Επτά Μαρτύρων των εν Κερκύρα Μαρτυρησάντων Λίνιας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, στον οικισμό Λίνια της Κοινότητας Χλωμού Κερκύρας. 1998/301 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, στην Περιβόλα Πατρών. 1998/302 1998
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 383/1979 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 113). 1998/303 1998
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 51). 1998/304 1998
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ.Α/12.9.83 και 225/86 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του[...]" 1998/305 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/306 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines) χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/307 1998
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 1998/308 1998
Επιμερισμός δαπανών διοίκησης και λειτουργίας μεταξύ των Κλάδων του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.). 1998/309 1998
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 1/1998 σχετικά με τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/31 1998
Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ Α 42), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 317/93 (ΦΕΚ Α 138) (Διόρθ. Σφάλματος ΦΕΚ Α 165). 1998/312 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/313 1998
Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης. 1998/314 1998
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και στα νομικά πρόσωπα που κατέχει το 51 % τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου (θυγατρικών του εταιριών). 1998/315 1998
Ανακήρυξη πηλού Λίμνης και νερού Υδρογεώτρησης Πικρολίμνης Κιλκίς ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/316 1998
Ανακήρυξη της Ψυχρής, Μεταλλικής Πηγής της Κοινότητας Κιβωτού Γρεβενών ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/317 1998
Ανακήρυξη της Πηγής Λουτροχωρίου της Κοινότητας Πετραίας Νομού Πέλλας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/318 1998
Ανακήρυξη της Πηγής «Θερμιά» του Δήμου Παρανεστίου Δράμας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/319 1998
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1998/32 1998
Ανακήρυξη της Θερμικής Μεταλλικής Πηγής των Κοινοτήτων Αγραπιδιών και Λιμνοχωρίου Νομού Φλωρίνης ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/320 1998
Προσαρμογή του Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης» στις διατάξεις του Νόμου 2083/1992 και τροποποίηση ορισμένων διατάξεών του. 1998/322 1998
Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της αριθμ. 97/80/Ε.Κ. Απόφασης της Επιτροπής . 1998/323 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 117/6.4.1983 (ΦΕΚ Α 52/25.4.1983) Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών. 1998/324 1998
Σύσταση του Ελληνο-Αργεντινού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Μπουένος Άυρες. 1998/325 1998
Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών. 1998/326 1998
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/328 1998
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. 1998/329 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). 1998/331 1998
Συμπλήρωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 και αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 95/Α). 1998/332 1998
Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/333 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/334 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/336 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 1998/339 1998
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Κατανομή οργανικών θέσεων προέδρων εφετών και εισαγγελέων εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. 1998/341 1998
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1998/342 1998
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 1998/343 1998
Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ. 1998/344 1998
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1998. 1998/345 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 1998/346 1998
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 19, 23, 24, 25 και 31 του Π.Δ/τος 417/6.10.1993 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια». 1998/348 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68Α). 1998/349 1998
Αύξηση κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (7.875.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1998/35 1998
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/350 1998
Ρύθμιση τελών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών οικογενείας αυτών κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. 1998/351 1998
Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2239/1994 «Περί Σημάτων». 1998/353 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Ακινδύνων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής. 1998/355 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην περιοχή Γουδί του Δήμου Ζωγράφου. 1998/356 1998
Οργανισμός του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 1998/357 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 1998/359 1998
Διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/360 1998
Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 1998/361 1998
Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ». 1998/362 1998
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών. 1998/363 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ) στο Δήμο Σαρανταπόρου του Νομού Λάρισας. 1998/364 1998
Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α~ 44) «Περί καθορισμού τύπου κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του Ν.Δ. 1938/42 ειδικού ενσήμου» (ΦΕΚ Α~ 289) όπως ισχύει. 1998/367 1998
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ[...]" 1998/368 1998
Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Α~ 265). 1998/369 1998
Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας. 1998/37 1998
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Βίλνιους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 1998/370 1998
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 311/1998 (Α~ 215) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». 1998/371 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 1998/372 1998
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/373 1998
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 1998/375 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/376 1998
Τροποποίηση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λέρου και του Υπολιμεναρχείου Πάτμου. 1998/377 1998
Τροποποίηση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. 1998/378 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/379 1998
Αύξηση κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (2.980.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. 1998/38 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. 1998/380 1998
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/381 1998
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/382 1998
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/383 1998
Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92. 1998/384 1998
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος». 1998/386 1998
Θέση σε κυκλοφορία νέων μεταλλικών κερμάτων των 50 δρχ. ως αναμνηστικών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. 1998/388 1998
Ανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου του παρεχόμενου από το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων - Ο.Λ.Π. εφάπαξ βοηθήματος. 1998/389 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97». 1998/39 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 445/93 (ΦΕΚ 185/τ. Α~) για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.). 1998/390 1998
Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/391 1998
Τροποποίηση του Β.Δ. 636/72 «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας» (Α 182) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ.115/96 (Α 85) και 181/97 (Α 152). 1998/392 1998
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. κατά κλάδους και ειδικότητες, στους οποίους επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς[...]" 1998/393 1998
Ίδρυση διατμηματικών εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1998/395 1998
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 1998/396 1998
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μετονομασθέντος σε «Κέντρο Αποθεραπείας, - Φυσικής Αποκατάστασης, Κλεομένους Οικονόμου ιατρού» με το Π.Δ. 259/96 (Α190). 1998/4 1998
Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 1998/40 1998
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1998/400 1998
Τροποποίηση του άρθρου 1 παράγρ. 21 του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α­ 72), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/98 (Α­ 16). 1998/402 1998
Ίδρυση Τμήματος Φρουράς Κρατητηρίων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ρύθμιση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση του Π.Δ. 582/1984. 1998/403 1998
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 1998/404 1998
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/405 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1998/406 1998
Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων. 1998/407 1998
Συγχώνευση του ΝΠΔΔ «Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων». 1998/408 1998
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αλμυρού στο Δήμο Ν. Αγχιάλου. 1998/409 1998
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας. 1998/41 1998
Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/411 1998
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του. 1998/412 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/413 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, στο συνοικισμό Ελαιώνος του Δήμου Χαϊδαρίου. 1998/415 1998
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, στην περιοχή Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου. 1998/416 1998
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής στη Δροσιά Αττικής. 1998/417 1998
Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V. 1998/418 1998
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου. 1998/419 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» του Νομού Θεσσαλονίκης. 1998/43 1998
Περί επεκτάσεως των εγκαταστάσεων στη θέση «Βούρλα» ή «Άγιος Διονύσιος» Δήμου Δραπετσώνας, Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος. 1998/44 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» του Νομού Ευβοίας. 1998/47 1998
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων. 1998/48 1998
Περί Κανονισμού των Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής. 1998/54 1998
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος 1998/55 1998
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 21/91. 1998/56 1998
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας. 1998/57 1998
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Αγραπιδοκάμπου στο Δήμο Αντιρρίου. 1998/58 1998
Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους. 1998/59 1998
Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας. 1998/60 1998
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 1998/62 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/63 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 421/81 «περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» (ΦΕΚ 113/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Π.Δ. 430/86 (ΦΕΚ. 202/Α΄και Π.Δ. 146/90 ([...]" 1998/64 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135). 1998/65 1998
Ίδρυση Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος των ευρισκομένων στο Πέραμα Πειραιώς εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε. 1998/67 1998
Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που παραχωρούν τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ» και εφαρμογής αυτών στην εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ». 1998/68 1998
Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια. 1998/69 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α 72). 1998/7 1998
Παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά κυριότητα δημόσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 11.600 στρεμμάτων επί του όρους Παρνασσός. 1998/71 1998
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 1998/72 1998
Κατάργηση του Σταθμού Τεχνολογίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού. 1998/73 1998
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1998. 1998/74 1998
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων. 1998/75 1998
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 1998/76 1998
(1) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθν[...]" 1998/77 1998
Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών. 1998/78 1998
Προϋποθέσεις απονομήςτου ΜεταλλίουΕξόχου Πράξεως, περιγραφή και καθορισμός του τύπου και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την απονομή του. 1998/79 1998
Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά την πρώτη φάση της εκπαίδευσης. 1998/8 1998
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄ ) «Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού». 1998/80 1998
Τροποποίηση Π.Δ. υπ’ αριθ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. (Α’ 107). 1998/82 1998
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ κρατώ[...]" 1998/84 1998
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Τροποποίηση του Π.Δ.145/89 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 70/Α) 1998/87 1998
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε[...]" 1998/90 1998
Επέκταση της ισχύος του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/Α797) στο Ερευνητικό Προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ). 1998/91 1998
Μεταφορά της έδρας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 1998/95 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ του Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ». 1998/97 1998
Μεταφορά της έδρας του Τελωνείου Χανίων στη Σούδα. 1999/1 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 364/1988 Αναγνώριση Ελληνικών πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για την δρομολόγησή τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας (Α 159) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 3[...]" 1999/101 1999
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 1999/104 1999
Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. 1999/105 1999
Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/107 1999
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Φωτεινής της Σαμαρείτιδος της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, στην περιοχή ΣΕΚΕ του Δήμου Ευόσμου Θεσσαλονίκης. 1999/108 1999
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στην περιοχή Ευξεινουπόλεως της Κοινότητας Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκ