«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Έκταση εφαρμογής 1.- Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι: α) του Δημοσίου, β) της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, γ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 2.- Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου: α) το διδακτικό προσωπικό των ανωτάτων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.), β) το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του ίδιου Υπουργείου, δ) οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ε) κατηγορίες πολιτικών υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με το ν.1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α’).
Άρθρο 2
1.  
  Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων 1.- Το προσωπικό του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά έχει, σε μισθολογικά κλιμάκια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. 2.- Σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο αντιστοιχεί ο ίδιος βασικός μισθός. Οι υπάλληλοι που έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σ’ αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.
Άρθρο 3
1.  
  Μισθολογικά κλιμάκια 1.- Τα μισθολογικά κλιμάκια ( Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξη (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: α.- Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) με εισαγωγικό το 36ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 19ο Μ.Κ. β.- Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με εισαγωγικό το 29ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 12ο Μ.Κ. γ.- Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εισαγωγικό το 21ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 4ο Μ.Κ. δ.- Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ημεδαπής, ή ισότιμο σχολών αλλοδαπής, με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. 2.- Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και ανήκουν στις κατηγορίες: α.- Δ.Ε. και έχουν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το ν.576/1977 (ΦΕΚ 102 Α’) εξελίσσονται στα Μ.Κ. με εισαγωγικό το 27ο και καταληκτικό το 10ο. β.- Τ.Ε. ή Π.Ε., χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Α.Ε.Ι. αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. με εισαγωγικό το 27ο και καταληκτικό το 10ο. 3.- Ειδικά οι υπάλληλοι: α.- Της κατηγορίας Τ.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα πλήρους τετραετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. με εισαγωγικό το 20ο και καταληκτικό το 3ο. β.- Της κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα με διάρκεια πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. με εισαγωγικό το 16ο και καταληκτικό το 1ο, και με πτυχίο πλήρους εξαετούς φοίτησης με εισαγωγικό το 15ο και καταληκτικό το 1ο. 4.- Τα εισαγωγικά και καταληκτικά Μ.Κ. του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ανάλογα με τον κλάδο που ανήκουν ως εξής: α.- Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης). Εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. β.- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: αα) κλάδων ΠΕ1 - ΠΕ20, εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. και προκειμένου για πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων Α.Ε.Ι. πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικό το 16ο ή 15ο αντίστοιχα και καταληκτικό το 1ο. ββ) Κλάδου ΤΕ1 εισαγωγικό το 22ο και καταληκτικό το 5ο και γγ) Κλάδου ΔΕ1 εισαγωγικό το 26ο και καταληκτικό το 9ο.
Άρθρο 4
1.  
  Μισθολογικό κλιμάκιο εσόδου στην Υπηρεσία 1.- Ο διοριζόμενος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η θέση που διορίζεται. 2.- Όπου από τις ισχύουσες ειδικές οργανικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας με απευθείας διορισμό, ο διοριζόμενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία με το μισθολογικό κλιμάκιο του οικείου κλάδου το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθμού της θέσης που διορίζεται. 3.- Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις διαβαθμισμένες βαθμολογικά ή μισθολογικά θέσεις μετακλητών ή με θητεία υπαλλήλων με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’).
Άρθρο 5
1.  
  Χρόνος μισθολογικής εξέλιξης 1.- Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κλάδων, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: α.- Για την απονομή του αμέσως επόμενου μετά το εισαγωγικό Μ.Κ. υπηρεσία ενός (1) έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ. 3β.- Για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 2.- Για την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.
Άρθρο 6
1.  
  Τρόπος μισθολογικής εξέλιξης 1.- Για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή υπάρχει ποινική καταδίκη σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και επιθεώρησης ή και λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του προκύπτουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του στην υπηρεσία ή η συμπεριφορά του προς τους πολίτες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι η πρέπουσα. Στην περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συμφωνεί για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, ο υπάλληλος επανακρίνεται μετά δύο έτη από τότε που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο που έχει. Αν και πάλι δεν χορηγηθεί το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, η κρίση επαναλαμβάνεται κάθε φορά μετά δύο έτη από την προηγούμενη κρίση. 2.- Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α’). 3.- Η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, πλην των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου.
Άρθρο 7
1.  
  Τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων 1.- Οι τακτικές αποδοχές του κάθε μισθολογικού κλιμακίου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα τακτικά επιδόματα. 2.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 36 ορίζεται στις εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές από 1.1.1997. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των άλλων Μ.Κ. προκύπτει με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω βασικού μισθού με το συντελεστή 0,027. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα. 3.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός της θέσης του Γενικού Διευθυντή προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του Μ.Κ. 36 με συντελεστή δύο και δύο δέκατα (2,2).
Άρθρο 8 "Τακτικά επιδόματα"
1.  
  Πέρα από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα, κατά μήνα: 1.- Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας: Ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και για δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. 2.- Επίδομα Εξομάλυνσης Διαφορών Μισθολογίου: Ορίζεται για το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο όλων των κατηγοριών σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές, μειούμενο κατά δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κατά την περαιτέρω εξέλιξή τους. 3.- Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α.- Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές. β.- Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστο, φοίτησης σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με 5 ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώρισή τους. Το Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. 4.- Επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, οριζόμενο ως εξής: α) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές, από 1.1.1997, αυξανόμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές από 1.3.1997. β) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές από 1.1.1997, αυξανόμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) δραχμές από 1.3.1997 και ποσοστό επί του τελευταίου ποσού της προηγούμενης περίπτωσης α’ οριζόμενο στο ογδόντα τοις εκατό (80%) από 1.1.1998, και στο ενενήντα τοις εκατό (90%) από 1.1.1999 και στο εκατό τοις εκατό (100%) από 1.1.2000. Το επίδομα αυτό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος αυτόματα, με αφετηρία την 1.1.1998, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. 5.- Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του ν.287/1976 (ΦΕΚ 78 Α’) αντίστοιχα και μόνο για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο κατά μήνα ως εξής: α.- Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β’, σε εννέα 6 χιλιάδες (9.000) δραχμές. β.- Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’, με εξαίρεση τις εξ αυτών παραμεθόριες του ν.287/1976, σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές. γ.- Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και παραμεθόριες σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. Από την έναρξη χορήγησης του επιδόματος αυτού καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που προβλέπονται για τους ανωτέρω υπαλλήλους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.287/1976 (ΦΕΚ 78 Α’) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α’), που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’). 6.- Επίδομα Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οριζόμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω υπάλληλοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας που ανήκουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος. 7.- Νοσοκομειακό Επίδομα, για το προσωπικό των Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων της χώρας, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οριζόμενο ως εξής: α.- Για προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές. β.- Για τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόμενο στην εστίαση, σε οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές. γ.- Για λοιπό προσωπικό, σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκομεία τα ποσά των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ προσαυξάνονται κατά τρείς χιλιάδες (3.000) δραχμές, αντίστοιχα. 8.- Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., οριζόμενο ως εξής: α.- Για προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. β.- Για εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, λοιπό τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό (κηπουροί, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες), καθώς και για μουσικούς πνευστών 7 οργάνων, σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές. γ.- Για λοιπό προσωπικό, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. 9.- Επίδομα Μεταφραστών - Διερμηνέων, οριζόμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. 10.- Τα επιδόματα των προηγούμενων παραγράφων 7, 8 και 9 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους ή στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Η χορήγηση των επιδομάτων αυτών διακόπτεται σε περίπτωση απομάκρυνσης των δικαιούχων από τους χώρους για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή τους. Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών λαμβάνει το επίδομα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όχι όμως και τα ειδικά επιδόματα του προσωπικού των Νοσοκομείων (νοσοκομειακό, τροφής). 11.- Επίδομα Πληροφορικής για τους ειδικευμένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα ή κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α’), καθώς και στους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόμενο κατά ειδικότητα ως εξής: α.- Αναλυτές Προγραμματιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. β.- Χειριστές - Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές. Σε περίπτωση που ανατίθεται, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου διεύθυνσης, η αναπλήρωση των καθηκόντων των προαναφερομένων θέσεων και ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο εφόσον και για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόμενες ειδικότητες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη συνδρομή 8 όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. γ.- Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών μηχανημάτων, που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωμένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. Πλην των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων, το Επίδομα Πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε χρήστες Η/Υ ή Προσωπικών Υπολογιστών, ούτε και σε εκπαιδευτικούς κλάδων πληροφορικής. Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόματος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα διατηρούμενα με το άρθρο 10 του παρόντος επιδόματα, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας. 12.- Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), οριζόμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές και αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος, με αφετηρία την 1.1.1998, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.
Άρθρο 9
1.  
  Επίδομα Εορτών και Αδείας 1.- Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το μηνιαίο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και του επιδόματος εξομάλυνσης. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2.- Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο προς το ήμισυ των μηνιαίων ποσών του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος και των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται δέκα μέρες πριν από το Πάσχα. 3.- Το Επίδομα Αδείας ορίζεται ίσο προς το ήμισυ των μηνιαίων ποσών του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος και των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης 9 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. 4.- Τα παραπάνω επιδόματα υπολογίζονται στο μισθό που έχει ο υπάλληλος, κατά τις οριζόμενες στις προηγούμενες παραγράφους ημερομηνίες. 5.- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
Άρθρο 10
1.  
  Διατηρούμενα επιδόματα και παροχές 1.- Διατηρούνται στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πέρα από τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, και τα εξής επιδόματα και παροχές: α.- Επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας του Π.Δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 Α’), των παραγράφων 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 2 του ν.1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α’), της με αριθμό 55825/5.6.1989 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 440 Β’), της με αριθμό 2011128/1253/ 0022/12.2.1990 όμοιας των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 101 Β’), η κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 19 του άρθρου 16 του ν.2298/1995 (ΦΕΚ 162 Α’), μετονομαζόμενη σε πάγια μηνιαία αποζημίωση για την δικαστηριακή απασχόληση και την έκδοση πράξεων μεταγραφών και πιστοποιητικών εν γένει και για εργασίες χρηματοδότησης δικαστικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων διατάξεων που ισχύουν κατά την 31.12.1996, με εξαίρεση: αα) Τα προβλεπόμενα για το προσωπικό των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 8 του παρόντος και ββ) το επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α’), το οποίο εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του παρόντος. Τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μόνο εφόσον και για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με την προβλεπόμενη ειδικότητά τους στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή. β.- Ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και τα ειδικά επιδόματα του άρθρου 105 του ν.2071/1992 10(ΦΕΚ 123 Α’). γ.- Επιδόματα τροφής του προσωπικού (πλην ιατρικού) των νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, καθώς και του Ε.Κ.Α.Β. δ.- Επιδόματα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). ε.- Επιδόματα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών για ταμίες, διαχειριστές και εκδότες, που διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ημερήσιας απασχόλησης χρήματα, εφόσον το μηνιαίο ποσό της χρηματικής διαχείρισης είναι ανώτερο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, σε μετρητά (πλην επιταγών). Στον περιορισμό του ανωτέρω ποσού μετρητών δεν εμπίπτουν ταμίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στους δικαιούχους της παροχής αυτής δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει μη ρευστών διαθεσίμων). στ.- Επιδόματα εξόδων παράστασης και τα χορηγούμενα για αντιμετώπιση πραγματικών δαπανών έξοδα κίνησης και ιατρείων. ζ.- Επιδόματα επιφυλακής, ετοιμότητας και στολής καθώς και παροχή κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής, προκειμένου μόνο περί του προσωπικού των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων, ενοποιούμενα σε ενιαίο επίδομα με την ονομασία «ειδικό επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης», οριζόμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές το μήνα. η.- Ειδικά, το επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής: Ζώνη Α’ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές. Ζώνη Β’ τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. Ζώνη Γ’ είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. Αν το επίδομα αυτό μαζί με το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του παρόντος, υπολείπεται του καταβαλλόμενου κατά την 31.12.1996 ποσού του επιδόματος ραδιενέργειας, η προκύπτουσα διαφορά διατηρείται ως προσωπική. 2.- Η απασχόληση των δικαιούχων των διατηρούμενων επιδομάτων, στις εργασίες για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιοδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή των ως άνω επιδομάτων με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. 3.- Λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιλύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. 4.- Πέραν των ως άνω διατηρούμενων επιδομάτων και παροχών, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένων και εκείνων που χορηγήθηκαν με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και παροχές για κίνητρα προσέκλυσης και παραμονής, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 11
1.  
  Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα 1.- Σε υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του οικείου υπουργού, καθήκοντα αυξημένης ευθύνης λόγω φύσεως της εργασίας και για απολύτως συγκεκριμένες περιπτώσεις ή λόγω ειδικής εργασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, καταβάλλεται αμοιβή για το χρόνο άσκησης των παραπάνω καθηκόντων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες για κάθε έτος. 2.- Η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας απαιτείται κοινή πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής και δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών.
Άρθρο 12
1.  
  Οικογενειακή παροχή 1.- Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων ως εξής: α.- Για οικογένεια έγγαμων υπαλλήλων, χωρίς ή με ενήλικα τέκνα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές. β.- Για οικογένεια με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή προσαυξάνεται κατά έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές για το τρίτο, κατά δεκαέξι χιλιάδες (16.000) δραχμές για το τέταρτο και κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά, ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. 2.- Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η προσαύξηση της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμιά όμως περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 3.- Για τη διακοπή της προσαύξησης της παροχής αυτής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. 4.- Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους λαμβάνει οικογενειακό επίδομα από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, δεν καταβάλλεται στον έτερο σύζυγο υπάλληλο η ανωτέρω παροχή. 5.- Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., η ανωτέρω παροχή καταβάλλεται στον ένα από αυτούς κατ’ επιλογή τους, με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), που υποβάλλεται στους εκκαθαριστές αποδοχών και των δύο συζύγων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η κατά τα ανωτέρω δήλωση επιλογής υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των διαφορών των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου αυτού. 6.- Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαμβάνει στο ακέραιο την παροχή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την διακοπή της προσαύξησης λόγω τέκνων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί συζύγων που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, καθώς και για άγαμους γονείς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται στον υπάλληλο που του έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια των τέκνων και συγκατοικεί με αυτά.
Άρθρο 13
1.  
  Κίνητρο Απόδοσης 1.- Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την ενίσχυση της προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και για την πρόσθετη αυτών εργασία προς αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο κατά κατηγορία υπαλλήλων ως εξής: α.- Κατηγορία Υ.Ε. τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) δραχμές. β.- Κατηγορία Δ.Ε. σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) δραχμές. γ.- Κατηγορία Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) δραχμές. δ.- Κατηγορία Τ.Ε. με πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο, πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) δραχμές. ε.- Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή ισότιμο, καθώς και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) δραχμές. 2.- Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η μη αξιολόγησή του με δυσμενή βαθμό, καθώς και ο βαθμός του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται κατ’ αρχήν περιορισμός του κινήτρου στο ήμισυ επί δίμηνο και, εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την παρέλευση διμήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα δίμηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση. Το Κίνητρο Απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή διαθεσιμότητα, καθώς και σε περίπτωση απουσίας του λόγω αναρρωτικής άδειας, με εξαίρεση τη χορηγούμενη από νοσοκομεία, καθώς και την άδεια κύησης και λοχείας και παύει καταβαλλόμενο με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Για την περικοπή του επιδόματος ο μήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο (22) ημέρες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή του ανωτέρω κινήτρου, ανάλογα με τη φύση των αντιμετωπιζόμενων από την υπηρεσία αντικειμένων. 3.- Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για την καταβολή της αποζημίωσης των διδακτικών τριμήνων. 4.- Προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι προϋπολογισμοί των οποίων βαρύνονται εξολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, το ανωτέρω κίνητρο καταβάλλεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών αυτών και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 5.- Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για την αιτία αυτή υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του νόμου αυτού, χωρίς να περιλαμβάνεται σε καμιά περίπτωση το Κίνητρο Απόδοσης του παρόντος άρθρου. 6.- Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου αυτού συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων, πλην ασφαλιστικών εισφορών και βαρύνει τους οικείους λογαριασμούς από τους οποίους καταβάλλονται τα καταργούμενα με την παρ.4 του άρθρου 10 του παρόντος επιδόματα με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στους οικείους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., που επιβαρύνονται εξολοκλήρου με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, των ποσών του Κινήτρου Απόδοσης από τους οικείους λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Προκειμένου περί: - Τελωνειακών υπαλλήλων και υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους, το ανωτέρω Κίνητρο βαρύνει τους Λογαριασμούς Δικαιωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών και Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε., Δ.Ε.Χ.Ε.). Όπου στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’) αναφέρεται «επίδομα εξομάλυνσης», νοείται από 1.1.1997 το Κίνητρο Απόδοσης του παρόντος άρθρου. - Δασικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και οδηγών οχημάτων δασικών υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρου αυτού, βαρύνει τις πιστώσεις του επιδόματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α’). - Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το αναφερόμενο στο άρθρο αυτό Κίνητρο Απόδοσης, βαρύνει τις πιστώσεις των επιδομάτων του άρθρου 4 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α’). 7.- Τυχόν απομένοντα υπόλοιπα υπέρ των δικαιούχων σε λογαριασμούς της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται από 1.1.1997 με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν κοινής πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου ή με κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών. Μέχρι την έκδοση των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι προβλεπόμενες εκ των λογαριασμών αυτών αμοιβές και λοιπές παροχές ή αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται ως διαφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, μειωμένες κατά το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου αυτού. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις έχουν συσταθεί λογαριασμοί περισσότεροι του ενός, μπορεί να ενοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά και από έκφραση γνώμης των ενδιαφερομένων. Με τις ίδιες αποφάσεις ή Π.Υ.Σ. ρυθμίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασμούς εκτός του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά. 8.- Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α’ - ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ.), της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α’), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α’), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α’), του άρθρου 3 του ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α’), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α’), του άρθρου 24 του ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α’), του άρθρου 57 του ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α’), του άρθρου 11 του ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α’), του άρθρου 29 του ν.2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α’), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α’), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν.2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α’), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α’), του άρθρου 5 του ν.2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α’), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν.2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α’), του άρθρου 8 του ν.2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α’), του άρθρου 7 του ν.2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α’), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του ν.928/1917 (ΦΕΚ 218 Α’), του άρθρου 1 του Διατάγματος της 22.12.1917 (ΦΕΚ 297 Α’), του άρθρου 10 του ν.5415/1932 (ΦΕΚ 129 Α’), του άρθρου 7 του π.δ/τος της 27.8.1932 (ΦΕΚ 254 Α’), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 434/1945 (ΦΕΚ 169 Α’), του άρθρου 94 του ν.1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α’) και των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμ. 29/1985, 35/1985, 144/1991, 237/1996 και 238/1996, του άρθρου 5 του ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α’), του άρθρου τέταρτου του ν.2371/1996 (ΦΕΚ 2 Α’) και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις 31.12.1996, καθώς και κάθε άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων του.
Άρθρο 14
1.  
  Επίδομα θέσεως ευθύνης 1.- Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο Επίδομα Θέσεως Ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσεως, ως εξής: Α.- Προϊστάμενοι διοίκησης: α.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. β.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. γ.- Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης (υποδιευθυντές) και επιθεωρητές που δεν προΐστανται διευθύνσεων, είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. δ.- Προϊστάμενοι Τμημάτων διοίκησης, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. ε.- Προϊστάμενοι αυτοτελών γραφείων διοίκησης και κρατικών παιδικών σταθμών, έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές. Β.- Προϊστάμενοι εκπαίδευσης: α.- Σχολικοί Σύμβουλοι, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. β.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. γ.- Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) δραχμές. δ.- Διευθυντές Γενικών, Κλασικών, Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές. ε.- Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) δραχμές. στ.- Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. ζ.- Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. 2.- Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ’ έτος και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου. 3.- Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου κατ’ έτος. 4.- Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
Άρθρο 15
1.  
  Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός των υπαλλήλων 2ου και 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων ορίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του Μ.Κ. 36 με συντελεστές, ως εξής, στρογγυλοποιούμενους στην πλησιέστερη εκατοντάδα: α.- 2ου βαθμού, δύο και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25). β.- 1ου βαθμού, δύο και τριάντα πέντε εκατοστά (2,35). 2.- Στους ανωτέρω υπαλλήλους χορηγούνται και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 60%, κίνητρο απόδοσης, θέσης ευθύνης, εορτών και άδειας, καθώς και η οικογενειακή παροχή. 3.- Ειδικά, προκειμένου περί γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων περιφερειών, γενικών διευθυντών των κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ. και δικαστηρίων, καθώς και οικονομικών επιθεωρητών του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α’), οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα ή προσαυξήσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 16
1.  
  Κατάταξη Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Δικαιοσύνης 1.- Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στο μόνιμο και δόκιμο προσωπικό της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, καθώς και στο μόνιμο και δόκιμο προσωπικό των κλάδων των άρθρων 54, 56, 58 και 59 του ν.419/1976 (ΦΕΚ 221 Α’) του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.- Η κατάταξη του κατά την προηγούμενη παράγραφο προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού τους, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί ως συνταγματικές οι ειδικές περί αυτών διατάξεις για κατάταξή τους σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.
Άρθρο 17
1.  
  Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη 1.- Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3, καθώς και για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 8 λαμβάνεται υπόψη: α.- Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β.- Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου. γ.- Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί. δ.- Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. ε.- Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν. στ.- Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντού ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός η έφεδρος εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος). ζ.- Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. η.- Χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής. 2.- Δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη και χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας: α.- Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, εφόσον δεν συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία. β.- Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. γ.- Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέραν του μηνός κατ’ έτος. δ.- Ο χρόνος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα, με εξαίρεση μόνο το χρόνο διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας.
Άρθρο 18
1.  
  Υπερωριακή εργασία 1.- Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, επιτρέπεται μόνο: α.- Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υφυπουργών, των Βουλευτών, των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και των Κυβερνητικών Επιτροπών, των Ειδικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, για οδηγούς της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για το προσωπικό των Γραφείων του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά κατά μήνα, για κάθε υπάλληλο. β.- Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας των Δικαστηρίων, του Εθνικού Τυπογραφείου, της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.), του Κέντρου Πληροφορικής και των συνεργείων ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, των Μονάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Αιγαίου που υπηρετεί στην έδρα αυτού, των Οργανισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ. - Ο.Α.Θ.), του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των Οργανισμών που εποπτεύονται από αυτό, το προσωπικό δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης του ίδιου Υπουργείου, τους Αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και το προσωπικό του ίδιου Υπουργείου που απασχολείται σε εργασίες υπαίθρου, τους εξεταστές ικανότητας οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και για το προσωπικό του Ι.Κ.Α., του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά κατ’ έτος για κάθε υπάλληλο. Ο περιορισμός του αριθμού των ωρών αίρεται κατά τη θερινή περίοδο μόνο για το προσωπικό δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες. 2.- Σε όλως εξαιρετικές ή απρόβλεπτες ή έκτακτες περιπτώσεις, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πέραν του κανονικού ωραρίου ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, μέχρι συνολικού αριθμού ωρών κατ’ έτος που αντιστοιχεί στο σαράντα τοις εκατό (40%) του υπηρετούντος κατά υπουργείο ή αυτοτελή υπηρεσία προσωπικού με διακόσιες (200) ώρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε υπάλληλο. Η όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, που επιβάλλει την απασχόληση του προσωπικού της παραγράφου αυτής, διαπιστώνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, με βάση σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανάγκη της εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο. Στην έννοια της εξαιρετικής ή απρόβλεπτης ή έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης δεν περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού για υπηρεσιακά καθήκοντα αυξημένων απαιτήσεων, η αντιμετώπιση των οποίων καλύπτεται με τη χορήγηση του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου 13 του νόμου αυτού. 3.- Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών για κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του κάθε υπουργείου που είναι γραμμένες για την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στη διάρκεια του έτους και προκειμένου περί γραφείων Βουλευτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 4.- Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, δεν μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την έκδοσή τους. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού οι ανωτέρω αποφάσεις μπορεί να αναδράμουν στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος (1.1.1997). 5.- Για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’). 6.- Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ως εξής: α.- Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. β.- Για νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέρα της υποχρεωτικής: αα.- Από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). ββ.- Από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%). δ.- Για εργασία (νυκτερινή και ημερήσια) που παρέχεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας: αα.- Νυκτερινή εργασίμων ημερών το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου. ββ.- Νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών ή εξαιρεσίμων ημερών το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου. ε.- Για το προσωπικό που αναφέρεται στην με αριθμό 2028565/4430/0022/26.4.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η ωριαία αμοιβή των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου αυτής προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το χρονικό διάστημα από 1.5.1996 μέχρι 31.12.1996, οι αντίστοιχες αμοιβές του ίδιου προσωπικού καταβάλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου αυτής της διάταξης καταβάλλεται, από 1.1.1997, και στο προσωπικό όλων των υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα. Η ωριαία αποζημίωση όλων των ανωτέρω περιπτώσεων στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα. 7.- Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα εκατοστό πεντηκοστό (1/150) του βασικού μισθού του κάθε μισθολογικού κλιμακίου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση την αντιστοιχία ή την προσέγγιση του βασικού τους μισθού στα μισθολογικά κλιμάκια του παρόντος, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα. 8.- Στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), της οποίας η ωριαία αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 19
1.  
  Αποζημιώσεις Συμβουλίων - Επιτροπών 1.- Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. για συμμετοχή τους σε κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας), που λειτουργούν στο χώρο των υπηρεσιών αυτών εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 2.- Σε υπαλλήλους ή ιδιώτες που συμμετέχουν σε μόνιμα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές) με την ιδιότητα προέδρου, μέλους ή γραμματέα καταβάλλεται μηνιαία ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και με κριτήρια την ιδιαίτερη σημασία του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους. Η ίδια αποζημίωση καταβάλλεται και σε νομικούς συμβούλους που καλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, προκειμένου να παρέχουν τις νομικές συμβουλές τους επί των θεμάτων που συζητούνται. Στην περίπτωση που η αμοιβή καθορίζεται κατά συνεδρίαση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε εκατοστών (5/100) του βασικού μισθού του 16ου Μ.Κ. και σε καμία περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. 3.- Σε εισηγητές, που εκ του νόμου προβλέπεται συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. 4.- Προκειμένου περί συλλογικών οργάνων προσωρινού χαρακτήρα (επιτροπές ή ομάδες εργασίας), καταβολή αποζημίωσης δικαιολογείται μόνο στις περιπτώσεις που η σύνθεση των συλλογικών αυτών οργάνων δεν είναι αμιγής, από υπαλλήλους οποιασδήποτε ιδιότητας, που υπηρετούν στο χώρο που λειτουργούν τα συλλογικά όργανα, καθώς και στις επιτροπές για την προώθηση και εφαρμογή του προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Συλλογικά όργανα του προηγούμενου εδαφίου με αμιγή υπηρεσιακή σύνθεση λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών ή εντός του προβλεπόμενου χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, με εξαίρεση μόνο τις επιτροπές του προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Στο Διοικητικό Προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Εισαγωγικών) Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5.- Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί το σύνολο των διαφόρων αμοιβών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τις τακτικές αποδοχές και το Κίνητρο Απόδοσης. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
Άρθρο 20
1.  
  Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αμοιβών 1.- Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους ο αρμόδιος υπουργός υποβάλλει στη Βουλή συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται τα εξής στοιχεία: α.- Ο αριθμός των υπαλλήλων που έλαβαν αμοιβή για υπερωριακή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 18 του παρόντος, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αιτία αυτή. β.- Ο αριθμός των συλλογικών οργάνων του προηγούμενου άρθρου (19) που λειτούργησαν με αμοιβή στον τομέα της αρμοδιότητάς του (Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ. της εποπτείας του), ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που συμμετείχαν με αμοιβή στα συλλογικά αυτά όργανα, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε. γ.- Οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε πηγή (εντός ή εκτός προϋπολογισμού). 2.- Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 21
1.  
  Υπάλληλοι περιορισμένης διαβάθμισης 1.- Οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και οι αγροφύλακες και οι αρχιφύλακες Αγροφυλακής που η μισθολογική τους εξέλιξη, κατά την έναρξη του παρόντος νόμου, είναι περιορισμένη, εξελίσσονται στον ίδιο αριθμό μισθολογικών κλιμακίων, με αφετηρία το εισαγωγικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 2.- Η μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού, πέρα από τα Μ.Κ. που κατατάσσονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και ισχύει από 1.1.1997.
Άρθρο 22
1.  
  Κατάταξη υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια 1.- Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόμου αυτού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 111624/4076/20.11.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 730 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν.1643/1986 (ΦΕΚ 126 Α’). Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους αυτή θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. της κατάταξής τους για την απονομή του επόμενου Μ.Κ. 2.- Οι Σχολικοί Σύμβουλοι λαμβάνουν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ως εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν από την κατά τα ανωτέρω κατάταξή τους, καθώς και επίδομα θέσης - ευθύνης του α’ εδαφίου της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 23
1.  
  Τρόπος προσδιορισμού διαφορών 1.- Οι διαφορές των αποδοχών των υπαλλήλων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος προσδιορίζονται βάσει των αποδοχών της νέας κατάταξής τους στα μισθολογικά κλιμάκια σε σύγκριση με τις καταβαλλόμενες σ’ αυτούς κατά την 31.12.1996. 2.- Ως καταβαλλόμενες αποδοχές για τη σύγκριση αυτή λαμβάνονται υπόψη: (α) οι περιλαμβανόμενες στη μισθοδοτική κατάσταση της ίδιας χρονολογίας (31.12.1996) και (β) τα ποσά, σε μηνιαία βάση, που εχορηγούντο με οποιονδήποτε τρόπο ή ονομασία, υπό μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης ή άλλη ονομασία, από οποιονδήποτε λογαριασμό (εντός ή εκτός προϋπολογισμού), που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 13 του νόμου αυτού και σε ύψος όχι ανώτερο του Κινήτρου Απόδοσης που προβλέπεται κατά κατηγορία από το ίδιο άρθρο, με εξαίρεση τα ποσά που καταβλήθηκαν εφάπαξ για ενίσχυση των υπαλλήλων. Προκειμένου περί εκπαιδευτικών λειτουργών, στις καταβαλλόμενες αποδοχές τους κατά την 31.12.1996 για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, λαμβάνεται υπόψη και η αποζημίωση διδακτικών τριμήνων, αναγόμενη σε μηνιαία βάση ίση προς το ένα δωδέκατο (1/12) του συνόλου των καταβληθέντων ποσών για το έτος 1996. 3.- Η τυχόν επί πλέον διαφορά που προκύπτει μεταξύ των μηνιαίων ποσών των καταβαλλόμενων παροχών της περίπτωσης β’ της προηγούμενης παραγράφου και εκείνων του Κινήτρου Απόδοσης του άρθρου 13 του παρόντος, διατηρείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 24 "Επέκταση διατάξεων"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι διατάξεις του νόμου αυτού μπορεί να επεκτείνονται, εν όλω ή εν μέρει, και σε προσωπικό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, πλην όμως έχει βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., καθώς και σε διαβαθμισμένους κληρικούς και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και ισχύουν από 1.1.1997.
Άρθρο 25
1.  
  Αντιστοιχία όρων - Προσαρμογή διατάξεων 1.- Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται Μ.Κ. του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως αυτός συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με το ν.1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α’), νοούνται τα μισθολογικά κλιμάκια του παρόντος που αντιστοιχούν στα ίδια έτη υπηρεσίας. 2.- Λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που μπορεί να έχουν και αναδρομική ισχύ.
Άρθρο 26
1.  
  Εποπτεία ειδικών λογαριασμών 1.- Ειδικοί λογαριασμοί που έχουν συσταθεί εκτός προϋπολογισμού, για τη χορήγηση σε προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή (πριμ παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης), στους οποίους απομένουν αδιάθετα υπόλοιπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του παρόντος, εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους. 2.- Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση ειδικών λογαριασμών εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού ή προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. για χορήγηση σε υπαλλήλους ή σε ταμεία παροχών με οποιαδήποτε ονομασία ή μορφή, ούτε η καθιέρωση νέων πηγών εσόδων των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου. 3.- Από την ίδια χρονολογία (1.1.1997) παύει η καταβολή των επιδομάτων και αποζημιώσεων με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης, μέσω ειδικών λογαριασμών, με την επιφύλαξη της ισχύος μόνο των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 13 του παρόντος.
Άρθρο 27
1.  
  Τροποποίηση μισθολογίου 1.- Τα θέματα του νόμου αυτού αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων μετά τη θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις στο Δημόσιο. Μέχρι τη θεσμοθέτηση του νομικού αυτού πλαισίου, η χορήγηση άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτόν, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος. 2.- Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος με βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του Δημοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 28
1.  
  Έλεγχος μισθοδοσίας 1.- Η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των μισθολογικού περιεχομένου διατάξεων ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των υπαλλήλων. Ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή και ομοιόμορφη απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και η ακρίβεια του ύψους των επιμέρους ποσών, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). 2.- Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των νόμιμων ποσών η αρμόδια Διεύθυνση ή Γενική Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενημερώνει εγγράφως τον εκκαθαριστή αποδοχών, καθώς και τον οικείο επιθεωρητή οικονομικής επιθεώρησης των Δ.Ο.Υ. για την έκδοση καταλογιστικής πράξης σε βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίπτωση αδυναμίας καταλογισμού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται καταλογισμός σε βάρος του εκκαθαριστή, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. 3.- Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
Άρθρο 29 "Διασφάλιση αποδοχών"
1.  
  Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την έναρξη της ισχύος του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών
Άρθρο 30
1.  
  Δαπάνες κίνησης μελών Επιμελητηρίων 1.- Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής των Επιμελητηρίων της χώρας, καθώς και των μελών αυτών, καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’). 2.- Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α’) έχει εφαρμογή και για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που μετακινούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 31 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται: α.- Τα άρθρα 1 έως και 27 του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α’). β.- Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 και 18 του ν.1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α’). γ.- Οι παράγραφοι 16 και 17 του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α’). δ.- Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α’). ε.- Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 9 του ν.2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α’), που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’). στ.- Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν.287/1976 (ΦΕΚ 78 Α’). ζ.- Το άρθρο 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’), το άρθρο 23 του ν.2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α’), οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α’) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 48 του ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α’). η.- Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 32 "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος"
1.  
  Στο άρθρο 39 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’/18.2.1997) προστίθεται παράγραφος 8 έχουσα ως εξής:
  8.- Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.1997.
Άρθρο 33 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.1997, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-03-21 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις»
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/40
2011-03-31 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Τροποποίηση Τύπος
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
Προσθήκη
A/2011/66
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/111624/4076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/111624_4076 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/55825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/55825 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/ΔΙΔΑΔ_Φ_50_265_29847 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/11981 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/11981 1995
ΝΟΜΟΣ 1976/287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/287 1976
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1798 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1798 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις 1995/2342 1995
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
ΝΟΜΟΣ 2010/3833 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3833 2010
ΝΟΜΟΣ 2010/3842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3842 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/97 1997/33_30-5-1997 1997
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «περί μη εφαρμογής του Ν. 2470/97 στους υπαλλήλους της Βουλής μέχρι 10.4.97. Το άρθρο 65 του Συντάγματος. 2. Την κατά την ΡΓ συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 1997 ομόφω[...]" 1997/1_31.03.1997 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3209 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Κατάργηση του ιδρύματος με την επωνυμία «Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού Πειραιά» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών -Πειραιώς. 1999/223 1999
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1999/243 1999
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/97 2001
Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής. 2002/205 2002
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. 2003/1 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 445/1993 (Α΄ 185). 2003/140 2003
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2003/205 2003
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998). 2003/60 2003