ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2471

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρούται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αξιών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις» της 18ης Νοεμβρίου 1996 (ΦΕΚ 258 Α), η οποία έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» Πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, β. Το ν. 3632/1928 Περί Χρηματιστηρίων Αξιών (ΦΕΚ 137 Α/7.8.1929). γ. Το ν. 1969/1991 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α/1991). δ. Την παρ. 11 του άρθρου 36 του ν. 2324/1995 Περί τροποποίησης της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 146 Α/17.7.1995), ε. Την εξαιρετικά επείγουσα, έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη να προχωρήσει η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ώστε να αποκατασταθεί αμέσως η ομαλή λειτουργία του Χ.Α.Α, η οποία διαταράχθηκε αιφνιδίως εξαιτίας της αδυναμίας πληρωμής μίας Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας (Α.Χ.Ε.) και να μην κλονισθεί η αξιοπιστία των χρηματιστηριακών συναλλαγών, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, Αποφασίζουμε Άρθρο 1 1.Αν η Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων οπισθογραφήσει επιταγές μέλους του Χρηματιστηρίου που κατατίθενται στους λογαριασμούς ειδικού σκοπού που τηρούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου σε πιστωτικό ίδρυμα. σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928. που προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1969/1991, υποχρεούται να καταβάλει αμελητί στο εν. λόγω πιστωτικό ίδρυμα τα ποσά των εν λόγω επιταγών. εάν οι επιταγές αυτές αποδειχθούν ακάλυπτες. 2.Εφόσον η Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων καταβάλει τα ποσά αυτά στο πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση τους είτε από το υπόχρεο εκ των επιταγών μέλος του Χρηματιστηρίου είτε -σε περίπτωση διαπίστωσης από τον Επόπτη του Χ.Α.Α. αδυναμίας τούτου- να καταβάλει από το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, το οποίο καταβάλλει στην Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων το χρηματικό ποσό των επιταγών, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την καταβολή χρηματικών ποσών από το Συνεγγυητικό. 3.Το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών δικαιούται να αναζητήσει τα καταβαλλόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά τόσο από το υπόχρεο για την καταβολή τους μέλος του Χρηματιστηρίου όσο και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνήργησε εκ δόλου στην πραγματοποίηση των συναλλαγών που συνδέονται με το έλλειμμα. 4.Τυχόν άλλα χρεωστικά υπόλοιπα (έναντι μελών του Χ.Α.Α.), που προκύπτουν από αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων απέναντι στην εκκαθάριση, λόγω συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 7 Νοεμβρίου 1996, καλύπτονται αμελλητί από το Συνεγγυητικό, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή το Συνεγγυητικό, κατ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 25 και 26 του ν. 3632/1928, προβαίνει σε υποχρεωτική εκκαθάριση ανεκπλήρωτων οφειλών μέλους του Χ.Α.Α. με αναγκαστική εκποίηση των τίτλων μετοχών που οφείλονται στην εταιρία από το Αποθετήριο, ευθύς ως διαπιστωθεί από τον Επόπτη του Χ.Α.Α. αδυναμία καταβολής. Το τίμημα της πώλησης περιέρχεται στο Συνεγγυητικό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει υπέρ του Συνεγγυητικού εφάπαξ εισφορά στα μέλη του Χρηματιστηρίου προς ενίσχυση των διαθεσίμων του. 5.Στην παρ. 11 του άρθρου 36 του ν. 2324/1995 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: Μπορεί επίσης να προβαίνει, σε επείγουσες περιπτώσεις, σε απευθείας ανάθεση ελεγκτικού, νομικού ή μελετητικού έργου, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή θυγατρικές εταιρίες αυτού; 6.Για να διενεργεί μέλος του Χρηματιστηρίου χρηματιστηριακές συμβάσεις πωλήσεως στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, υποχρεούται να καταβάλει ως εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ύστερα από γνώμη του Δ Σ. του Χ.Α.Α., σε σχέση με το ύψος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίαση. 7.Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέπεται αντί της καταβολής χρηματικού ποσού η κατάθεση τίτλων του Δημοσίου ή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής. 8.Με απόφαση επίσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι απαραίτητοι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των ως άνω παραγράφων 6 και 7. 9.Η έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατρέχει στις 20.10.1996. Η παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009