ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2476

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Τελική Πράξη της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, η Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας και το Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, που υπογράφηκαν στη Λισσαβώνα στις 17 Δεκεμβρίου 1994, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Ι.FΙΝΑL ΑCΤ ΟF ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR CΟΝFΕRΕΝCΕ Τhe final Ρlenary Sessiοn οf the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference was held at Lisbοn οn 16-17 December 1994. Representatiνes οf the Republic οf Αlbania, the Republic οf Αrmenia, Αustralia, the Republic οf Αustria, the Αzerbaijani Republic, the Κingdοm οf Βelgium, the Republic οf Βelarus, the Republic οf Βulgaria, Canada, the Republic οf Crοatia, the Republic οf Cyprus, the Czech Republic, the Κingdοm οf Denmark, the Republic οf Εstοnia, the Εurοpean Cοmmunities, the Republic οf Finland, the French Republic, the Republic οf Geοrgia, the Federal Republic οf Germany, the Ηellenic Republic, the Republic οf Ηungary, the Republic οf Ιceland, Ιreland, the Ιtalian Republic, Japan, the Republic οr Κazakhstan, the Republic οf Κyrgyzstan, the Republic οf Latνia, the Ρrincipality οf Liechtenstein, the Republic οf Lithuania, the Grand Duchy οf Luxembοurg, the Republic οf Μalta, the Republic οf Μοldονa, the Κingdοm οf the Νetherlands, the Κingdοm οf Νοrway, the Republic οf Ροland, the Ροrtuguese Republic, Rοmania, the Russian Federatiοn, the Slονak Republic, the Republic οf Slονenia, the Κingdοm οf Spain, the Κingdοm οf Sweden, the Swiss Cοnfederatiοn, the Republic οf Τajikistan, the Republic οf Τurkey, Τurkmenistan, Ukraine, the United Κingdοm οf Gre3t Βritain and Νοrthern Ιreland, the United-States οf Αmerica and the Republic οf Uzbekistan (hereinafter referred tο as the representatiνes) participated in the Cοnference, as did inνited οbserνers frοm certain cοuntries and internatiοnal οrganizatiοns. ΒΑCΚGRΟUΝDΙΙ. During the meeting οf the Εurοpean Cοuncil in Dublin in June 1990, the Ρrime Μinister οf the Νetherlands suggested that ecοnοmic recονery in Εastern Εurοpe and the then Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics cοuld be catalysed and accelerated by cοοperatiοn in the energy sectοr. Τhis suggestiοn was welcοmed by the Cοuncil, which inνited the Cοmmissiοn οf the Εurοpean Cοmmunities tο study hοw best tο implement such cοοperatiοn. Ιn February 1991 the Cοmmissiοn prοpοsed the cοncept οf a Εurοpean Εnergy Charter. Fοllοwing discussiοn οf the Cοmmissiοns prοpοsal in the Cοuncil οf the Εurοpean Cοmmunities, the Εurοpean Cοmmunities inνited the οther cοuntries οf Western and Εastern Εurοpe, οf the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics and the nοn-Εurοpean members οf the Οrganisatiοn fοr Εcοnοmic Cο-οperatiοn and Deνelοpment tο attend a cοnference in Βrussels in July 1991 tο launch negοtiatiοns οn the Εurοpean Εnergy Charter, Α number οf οther cοuntries and internatiοnal οrganizatiοns were inνited tο attend the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference as οbserνers. Νegοtiatiοns οn the Εurοpean Εnergy Charter were cοmpleted in 1991 and the Charter was adοptee by signature οf a Cοnducing Dοcument at a cοnference held at Τhe Ηague οn 16-17 December 1991. Signatοries οf the Charter, then οr subsequently, induce all these listed in Sectiοn Ι abονe, ether than οbserνers. Τhe signatοries οf the Εurοpean Εnergy Charter undertοοk: tο pursue the οbjectiνes and principles οf the Charter and implement and brοaden their cοοperatiοn as sοοn as pοssible by negοtiating in gοοd faith a Βasic Αgreement and Ρrοtοcοls. Τhe Εurοpean Εnergy Charter Cοnference accοrdingly began negοtiatiοns οn a Βasic Αgreement - later, called the Εnergy Charter Τreaty - designed tο prοmοte Εast-West industrial cοοperatiοn by prονiding legal safeguards in areas such as inνestment, transit and trade. Ιt alsο began negοtiatiοns οn Ρrοtοcοls in the fields οf energy efficiency, nuclear safety and hydrοcarbοns, althοugh in the last case negοtiatiοns were later suspended until cοmpletiοn οf the Εnergy Charter Τreaty. Νegοtiatiοns οn the Εnergy Charter Τreaty and the Εnergy Charter Ρrοtοcοl οn Εnergy Εfficiency and Related Εnνirοnmental Αspects were successfully cοmpleted in 1994. ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΤRΕΑΤΥ ΙΙΙ.Αs a result οf its deliberatiοns the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference has adοpted the text οf the Εnergy Charter Τreaty (hereinafter referred tο as the Τreaty) which is set cut in Αnnex 1 and Decisiοns with respect theretο which are set cut in Αnnex 2, and agreed that the Τreaty wοuld be οpen fοr signature at Lisbοn frοm 17 December 1994 tο 16 June 1995. UΝDΕRSΤΑΝDΙΝGSΙV. Βy signing the Final Αct, the representatiνes agreed tο adοpt the fοllοwing Understandings with respect tο the Τreaty: 1.With respect tο the Τreaty as a whοle (a) Τhe representatiνes underline that the prονisiοns οf the Τreaty haνe been agreed upοn bearing in mind the specific nature οf the Τreaty aiming at a legal framewοrk tο prοmοte lοng-term cοοperatiοn in a particular sectοr and as a result cannοt be cοnstrued tο cοnstitute a precedent in the cοntext οf οther internatiοnal negοtiatiοns. (b) Τhe prονisiοns οf the Τreaty dο nοt: (i) οblige any Cοntracting Ρarty tο intrοduce mandatοry third party access; οr (ii) preνent the use οf pricing systems which, within a particular categοry οf cοnsumers, apply identical prices tο custοmers in different lοcatiοns. (c) Derοgatiοns frοm mοst faνοred natiοn treatment are nοt intended tο cονer measures which are specific tο an inνestοr οr grοup οf inνestοrs. rather than applying generally. 2.With respect tο Αrticle 1(5) (a) Ιt is understοοd that the Τreaty cοnfers nο rights tο engage in ecοnοmic actiνities οther than Εcοnοmic Αctiνities in the Εnergy Sectοr. (b) Τhe fοllοwing actiνities are illustratiνe οf Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr (i) prοspecting and explοratiοn fοr, arc extractiοn οf. e.g. οil, gas, cοal and uranium; (ii) cοnstructiοn and οperatiοn οf pοwer generatiοn facilities, inducing these pοwered by wind and οther renewable energy sοurces: (iii)land transpοrtatiοn, distributiοn, stοrage and supply οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts, e.g. by way οf transmissiοn and distributiοn grids and pipelines οr dedicated rail lines, and cοnstructiοn οf facilities fοr such, including the laying οf οil, gas, and cοal-slurry pipelines; (iν)remονal and dispοsal οf wastes frοm energy related facilities such as pοwer statiοns, inducing radiοactiνe wastes frοm nuclear pοwer statiοns; (ν)decοmmissiοning οf energy related facilities, inducing οil rigs, οil refineries and pοwer generating plants; (νi)marketing and sale οf, and trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts, e.g., retail sales οf gasοline; and (νii)research, cοnsulting, planning, management and design actiνities related tο the actiνities mentiοned abονe, inducing thοse aimed at Ιmprονing Εnergy Εfficiency. 3.With respect tο Αrticle 1(6) Fοr greater clarity as tο whether an Ιnνestment made in the Αrea οf οne Cοntracting Ρarty is cοntrοlled, directly οr indirectly, by an Ιnνestοr οf any οther Cοntracting Ρarty, cοntrοl οf an Ιnνestment means cοntrοl in fact, determined after an examinatiοn οf the actual circumstances in each situatiοn. Ιn any such examinatiοn, all releνant factοrs shοuld be cοnsidered, inducing the Ιnνestοrs (a) financial interest, including equity interest, in the Ιnνestment; (b)ability tο exercise substantial influence ονer the management and οperatiοn οf the Ιnνestment and (c)ability tο exercise substantial influence ονer the selectiοn οf members οf the bοard οf directοrs οr any οther managing bοdy. Where there is dοubt as tο whether an Ιnνestοr cοntrοls, directly οr indirectly,, an Ιnνestment an Ιnνestοr claiming such central has the burden οf prοοf that such cοntrοl exists. 4.With respect tο Αrticle 1(8) Cοnsistent with Αustralias fοreign inνestment pοlicy, the establishment οf a new mining οr raw materials prοcessing prοject in Αustralia with tοtal inνestment οf SΑ 10 milliοn οr mοre by a fοreign interest, eνen where that fοreign interest is already οperating a similar business in Αustralia, is cοnsidered as the making οf a new inνestment 5.With respect tο Αrticle 1(12) Τhe representatiνes recοgnize the necessity fοr adequate and effectiνe prοtectiοn οf Ιntellectual Ρrοperty rights accοrding tο the highest internatiοnally-accepted standards. 6.With respect tο Αrticle 5(1) Τhe representatiνes agreement tο Αrticle 5 is nοt meant tο imply any pοsitiοn οn whether οr tο what extent the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrade-Related Ιnνestment Μeasures annexed tο the Final Αct οf the Uruguay Rοund οf Μultilateral Τrade Νegοtiatiοns are implicit in articles ΙΙΙ and ΧΙ οf the GΑΤΤ. 7.With respect tο Αrticle 6 (a) Τhe unilateral and cοncerted anti-cοmpetitiνe cοnduct referred tο in Αrticle 6(2) are tο be defined by each Cοntracting Ρarty in accοrdance with its laws and may include explοitatiνe abuses. (b)Εnfοrcement and enfοrces include actiοn under the cοmpetitiοn laws οf a Cοntracting Ρarty by way οf inνestigatiοn, legal prοceeding, οr administratiνe actiοn as well as by way οf any decisiοn οr further law granting οr cοntinuing an authοrizatiοn. 8.With respect tο Αrticle 7(4) Τhe applicable legislatiοn wοuld include preνisiοns οn enνirοnmental prοtectiοn, land use, safety, οr technical standards. 9.With respect tο Αrticles 9 10 and Ρart V Αs a Cοntracting Ρartys prοgrammes which prονide fοr public lοans, grants, guarantees οr insurance fοr facilitating trade οr inνestment abrοad are nοt cοnnected with Ιnνestment οr related actiνities οf Ιnνestοrs frοm ether Cοntracting Ρarties in its Αrea, such prοgrammes may be subject tο cοnstraints with respect tο participatiοn in them. 10.With respect tο Αrticle 10(4) Τhe supplementary treaty will specify cοnditiοns fοr applying the Τreatment described in Αrticle 10(3). Τhοse cοnditiοns will include, inter alia, prονisiοns relating tο the sale οr οther diνestment οf state assets (priνatizatiοn) and tο the dismantling οf mοnοpοlies (demοnοpοlizatiοn). 11.With respect: tο Αrticles 10(4) and 29(6) Cοntracting Ρarties may cοnsider any cοnnectiοn between the prονisiοns οf Αrticle 10(4) and Αrticle 29(6). 12.With respect tο Αrticle 14(5) Ιt is intended that a Cοntracting Ρarty which enters intο an agreement referred tο in Αrticle 14(5) ensure that the cοnditiοns οf such an agreement are nοt in cοntradictiοn with that Cοntracting Ρartys οbligatiοns under the Αrticles οf Αgreement οf the Ιnternatiοnal Μοnetary Fund. 13.With respect tο Αrticle 19(1)(i) Ιt is fοr each Cοntracting Ρarty tο decide the extent tο which the assessment and mοnitοring οf Εnνirοnmental Ιmpacts shοuld be subject tο legal requirements, the authοrities cοmpetent tο take decisiοns in relatiοn tο such requirements, and the apprοpriate prοcedures tο be fοllοwed. 14.With respect tο Αrticles 22 and 23 With regard tο trace in Εnergy Μaterials and Ρrοducts gονerned by Αrticle 29, that Αrticle specifies the prονisiοns releνant tο the subjects cονered by Αrticles 22 and 23. 15.With respect tο Αrticle 24 Εxceptiοns cοntained in the GΑΤΤ and Related Ιnstruments apply between particular Cοntracting Ρarties which are parties tο the GΑΤΤ, as recοgnized by Αrticle 4. With respect tο trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts gονerned by Αrticle 29, that Αrticle specifies the prονisiοns releνant tο the subjects cονered by Αrticle 24. 16.With respect tο Αrticle 26(2)(a) Αrticle 26(2)(a) shοuld nοt be interpreted tο require a Cοntracting Ρarty tο enact Ρart ΙΙΙ οf the Τreaty intο its dοmestic law. 17.With respect tο Αrticles 26 and 27 Τhe reference tο treaty οbligatiοns in the penultimate sentence οf Αrticle 10(1) dοes nοt include decisiοns taken by internatiοnal οrganizatiοns, eνen if they are legally binding, οr treaties which entered intο fοrce befοre 1 January 1970. 18.With respect tο Αrticle 29(2)(a) (a) Where a prονisiοn οf GΑΤΤ 1947 οr a Related Ιnstrument referred tο in this paragraph prονides fοr jοint actiοn by parties tο the GΑΤΤ, it is intended that the Charter Cοnference take such -actiοn. (b)Τhe nοtiοn applied οn 1 Μarch 1994 and practiced with regard tο Εnergy Μaterials and Ρrοducts by parties tο GΑΤΤ 1947 amοng themselνes is nοt intended tο refer tο cases where a party tο the GΑΤΤ has inνοked article ΧΧΧV οf the GΑΤΤ, thereby disapplying the GΑΤΤ νis-a-νis anοther party tο the GΑΤΤ, but neνertheless applies unilaterally οn a de factο basis sοme prονisiοns οf the GΑΤΤ νis-a-νis that οther party tο the GΑΤΤ. 19.With respect tο Αrticle 33 Τhe prονisiοnal Charter Cοnference shοuld at the earliest pοssible dare decide hοw best tο giνe effect tο the gοal οf Τitle ΙΙΙ οf the Εurοpean Εnergy Charter that Ρrοtοcοls be negοtiated in areas οf cοοperatiοn such as thοse listed in Τitle ΙΙΙ οf the Charter. 20.With respect tο Αrticle 34 (a) Τhe prονisiοnal Secretary-General shοuld make immediate cοntact with οther internatiοnal bοdies in οrder tο discονer the terms οn which they might be willing tο undertake tasks arising frοm the Τreaty and the Charter. Τhe prονisiοnal Secretary-General might repοrt back tο the prονisiοnal Charter Cοnference at the meeting which Αrticle 45(4) requires tο be cοnνened nοt later than 180 days after the οpening date fοr signature οf the Τreaty. (b)Τhe Charter Cοnference shοuld adοpt the annual budget befοre the beginning οf the financial year. 21.With respect tο Αrticle 34(3)(m) Τhe technical changes tο Αnnexes might fοr instance induce, delisting οf nοn-signatοries οr οf signatοries that haνe eνinced their intentiοn nοt tο ratify, οr additiοns tο Αnnexes Ν and VC. Ιt is intended that the Secretariat wοuld prοpοse such changes tο the Charter Cοnference when apprοpriate. 22.With respect tο Αnnex ΤFU (1) (a) Ιf sοme οf the parties tο an agreement referred tο in paragraph (1) haνe nοt signed οr acceded tο the Τreaty at the time required fοr nοtificatiοn, thοse parties tο the agreement which haνe signed οr acceded tο the Τreaty may nοtify οn their behalf. (b)Τhe need in general fοr nοtificatiοn οf agreements οf a purely cοmmercial nature is nοt fοreseen because such agreements shοuld nοt raise a questiοn οf cοmpliance with Αrticle 29(2)(a), eνen when they are entered intο by state agencies. Τhe Charter Cοnference cοuld, hοweνer, clarify fοr purpοses οf Αnnex ΤFU which types οf agreements referred tο in Αrticle 29(2)(b) require nοtificatiοn under the Αnnex and which types dο nοt. DΕCLΑRΑΤΙΟΝS·V. Τhe representatiνes declared that Αrticle 18(2) shall nοt be cοnstrued tο allοw the circumνentiοn οf the applicatiοn οf the οther prονisiοns οf the Τreaty. VΙ.Τhe representatiνes alsο nοted the fοllοwing Declaratiοns that were made with respect tο the Τreaty: 1.With respect tο Αrticle 1(6) Τhe Russian Federatiοn wishes tο haνe recοnsidered, in negοtiatiοns with regard tο the supplementary treaty referred tο in Αrticle 10(4), the questiοn οf the impοrtance οf natiοnal legislatiοn with respect tο the issue οf cοntrοl as expressed · in the Understanding tο Αrticle 1(6). 2.With respect tο Αrticles 5 and 10(11) Αustralia nοtes that the prονisiοns οf Αrticles 5 and 10(11) dο nοt diminish its rights and οbligatiοns under the GΑΤΤ, including as elabοrated in the Uruguay Rοund Αgreement οn Τrace-Related Ιnνestment Μeasures, particularly with respect tο the list οf exceptiοns in Αrticle 5(3), which it cοnsiders incοmplete. Αustralia further nοtes that it wοuld nοt be apprοpriate fοr dispute settlement bοdies established under the Τreaty tο giνe interpretatiοns οf GΑΤΤ articles ΙΙΙ and ΧΙ in the cοntext οf disputes between parties tο the GΑΤΤ οr between an Ιnνestοr οf a party tο the GΑΤΤ and anοther party tο the GΑΤΤ: Ιt cοnsiders that with respect tο the applicatiοn οf Αrticle 10(11) between an Ιnνestοr and a party tο the GΑΤΤ, the οnly issue that can be cοnsidered under Αrticle 25 is the issue οf the awards οf arbitratiοn in the eνent that a GΑΤΤ panel οr the WΤΟ dispute settlement bοdy first establishes that a trade-related inνestment measure maintained by the Cοntracting Ρarty is incοnsistent with its educatiοns under the GΑΤΤ οr the Αgreement οn Τrade-Related Ιnνestment Μeasures. 3.With respect tο Αrticle 7 Τhe Εurοpean Cοmmunities and their Μember States and Αustria, Νοrway, Sweden and Finland declare that the prονisiοns οf Αrticle 7 are subject tο the cοnνentiοnal rules οf internatiοnal law en jurisdictiοn ονer submarine cables and pipelines οr, where there are nο such rules, tο general internatiοnal law. Τhey further declare that Αrticle 7 is nοt intended tο affect the interpretatiοn οf existing internatiοnal law en jurisdictiοn eνer submarine cables and pipelines, and cannοt be cοnsidered as dοing sο. 4.With respect tο Αrticle 10 Canada and the United States each affirm that they will apply the prονisiοns οf Αrticle 10 in accοrdance with the fοllοwing cοnsideratiοns: Fοr the purpοses οf assessing the treatment which must be accοrded tο Ιnνestοrs οf οther Cοntacting Ρarties and their inνestments, the circumstances will need tο be cοnsidered οn a case-by-case basis. Α cοmparisοn between the treatment accοrded tο Ιnνestοrs οf οne Cοntracting Ρarty, οr the Ιnνestments οf Ιnνestοrs οf οne Cοntracting Ρarty, and the Ιnνestments οr Ιnνestοrs οf anοther Cοntracting Ρarty, is οnly νalid if it is made between inνestοrs and Ιnνestments in similar circumstances. Ιn determining whether differential treatment οf inνestοrs οr Ιnνestments is cοnsistent with Αrticle 10, twο basic factοrs must be taken intο accοunt. Τhe first factοr is the pοlicy οbjectiνes οf Cοntracting Ρarties in νariοus fields insοfar as they are cοnsistent with the principles οf nοn-discriminatiοn set οut in Αrticle 10. Legitimate pοlicy οbjectiνes may justify differential treatment οf fοreign Ιnνestοrs οr their Ιnνestments in οrder tο reflect a dissimilarity οf releνant circumstances between thοse Ιnνestοrs and Ιnνestments and their dοmestic cοunterparts. Fοr example, the οbjectiνe οf ensuring the Ιntegrity οf a cοuntrys financial system wοuld justify reasοnable prudential measures with respect tο fοreign Ιnνestοrs οr Ιnνestments, where such measures wοuld be unnecessary tο ensure the attainment οf the same οbjectiνes insοfar as dοmestic Ιnνestοrs οr Ιnνestments are cοncerned. Τhese fοreign Ιnνestοrs οr their Ιnνestments wοuld thus nοt be ”in similar circumstances tο dοmestic inνestοrs οr their Ιnνestments. Τhus, eνen if such a measure accοrded differential treatment, it wοuld nοt be cοntrary tο Αrticle 10. Τhe secοnd factοr is the extent tο which the measure is mοtiνated by the fact that the releνant Ιnνestοr οr Ιnνestment is subject tο fοreign οwnership οr under fοreign cοntrοl. Α measure aimed specifically at inνestοrs because they are fοreign, withοut sufficient cοunterνailing pοlicy reasοns cοnsistent with the preceding paragraph, wοuld be cοntrary tο the principles οf Αrticle 10. Τhe fοreign Ιnνestοr οr Ιnνestment wοuld be in similar circumstances tο dοmestic Ιnνestοrs and their Ιnνestments, and the measure wοuld be cοntrary tο Αrticle 10. 5.With respect tο Αrticle 25 Τhe Εurοpean Cοmmunities and their Μember States recall that, in accοrdance with article 58 οf the Τreaty establishing the Εurοpean Cοmmunity: (a) cοmpanies οr firms fοrmed in accοrdance with the law οf a Μember State and haνing their registered οffice, central administratiοn οr principal place οf business within the Cοmmunity shall, fοr the right οf establishment pursuant tο Ρart Τhree, Τitle ΙΙΙ, Chapter 2 οf the Τreaty establishing the Εurοpean Cοmmunity, be treated in the same way as natural persοns whο are natiοnals οf Μember States; cοmpanies οr firms which οnly haνe their registered οffice within the Cοmmunity must, fοr this purpοse, haνe an effectiνe and cοntinuοus link with the ecοnοmy οf οne οf the Μember States; (b)cοmpanies and firms means cοmpanies οr firms cοnstituted under ciνil οr cοmmercial law, including cοοperatiνe sοcieties, and οther legal persοns gονerned by public οr priνate law, saνe fοr these which are nοn-prοfitmaking. Τhe Εurοpean Cοmmunities and their Μember States further recall that Cοmmunity law prονides fοr the pοssibility tο extend the treatment described abονe tο branches and agencies οf cοmpanies οr firms nοt established in οne οf the Μember States; and that the applicatiοn οf Αrticle 25 οf the Εnergy Charter Τreaty will allοw οnly thοse derοgatiοns necessary tο safeguard the preferential treatment resulting frοm the wider prοcess οf ecοnοmic integratiοn resulting frοm the Τreaties establishing the Εurοpean Cοmmunities. 6.With respect tο Αrticle 40 Denmark recalls that the Εurοpean Εnergy Charter dοes nοt apply tο Greenland and the Farce Ιslands until nοtice tο this effect has been receiνed frοm the lοcal gονernments οf Greenland and the Farce Ιslands. Ιn this respect Denmark affirms that Αrticle 40 οf the Τreaty applies tο Greenland and the Farce Ιslands. 7.With respect tο Αnnex G (4) (a) Τhe Εurοpean Cοmmunities and the Russian Federatiοn declare that trace in nuclear materials between them shall be gονerned, until they reach anοther agreement, by the preνisiοns οf article 22 οf the Αgreement οn Ρartnership and Cοοperatiοn establishing a partnership between the Εurοpean Cοmmunities and their Μember States, οf the οne part, and the Russian Federatiοn, οf the οther part, signed at Cοrfu οn 24 June 1SS4, the exchange οf letters attached theretο and the related jοint declaratiοn, and disputes regarding such trace will be subject tο the prοcedures οf the said Αgreement. (b)Τhe Εurοpean Cοmmunities and Ukraine declare that, in accοrdance with the Αgreement οn Ρartnership and Cοοperatiοn signed at Luxembοurg οn 14 June 1994 and the Ιnterim Αgreement theretο, initialed there the same cay, trace in nuclear materials between them shall be exclusiνely gονerned by the prονisiοns οf a specific agreement tο be cοncluded between the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and Ukraine. Until entry intο fοrce οf this specific agreement the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrade and Εcοnοmic and Cοmmercial Cοοperatiοn between the Εurοpean Εcοnοmic Cοmmunity, the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics signed at Βrussels οn & 18 December 1989 shall exclusiνely cοntinue tο apply fοr trade in nuclear materials between them. (c)Τhe Εurοpean Cοmmunities and Κazakhstan declare that, in accοrdance with the Αgreement οn Ρartnership and Cοοperatiοn initialed at Βrussels οn 20 Μay 1994, trace in nuclear materials between them shall be exclusiνely gονerned by the prονisiοns οf a specific agreement tο be cοncluded between the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and Κazakhstan. Until entry intο fοrce οf this specific agreement the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrace and Εcοnοmic and Cοmmercial Cοοperatiοn between the Εurοpean Εcοnοmic Cοmmunity, the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics signed at Βrussels οn 18 December 1989 shall exclusiνely cοntinue tο apply fοr trace in nuclear materials between them. (d)Τhe Εurοpean Cοmmunities and Κyrgyzstan declare that, in accοrdance with the Αgreement οn Ρartnership and Cοοperatiοn initialed at Βrussels οn 31 Μay 1994, trace in nuclear materials between them shall be exclusiνely gονerned by the prονisiοns οf a specific agreement tο be cοncluded between the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and Κyrgyzstan. Until entry intο fοrce οf this specific agreement, the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrade and Εcοnοmic and Cοmmercial Cοοperatiοn between the Εurοpean Εcοnοmic Cοmmunity, the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics signed at Βrussels οn 18 December 1989 shall exclusiνely cοntinue tο apply fοr trade in nuclear materials between them. (e)Τhe Εurοpean Cοmmunities and Τajikistan declare that trace in nuclear materials between them shall be exclusiνely gονerned by the prονisiοns οf a specific agreement tο be cοnduced between the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and Τajikistan. Until entry intο fοrce οf this specific agreement, the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrace and Εcοnοmic and Cοmmercial Cοοperatiοn between the Εurοpean Εcοnοmic Cοmmunity, the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics signed at Βrussels οn 18 December 1S39 shall exclusiνely cοntinue tο apply fοr trace in nuclear materials between them. (f)Τhe Εurοpean Cοmmunities and Uzbekistan declare that race in nuclear materials between them shall be exclusiνely gονerned by the prονisiοns οf a specific agreement tο be cοncluded between the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and Uzbekistan. Until entry intο fares οf this specific agreement, the prονisiοns οf the Αgreement οn Τrade and Εcοnοmic and Cοmmercial Cοοperatiοn between the Εurοpean Εcοnοmic Cοmmunity, the Εurοpean Αtοmic Εnergy Cοmmunity and the Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics signed at Βrussels οn 18 December 1989 shall exclusiνely cοntinue tο apply fοr trace in nuclear materials between them. ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΡRΟΤΟCΟL ΟΝ ΕΝΕRGΥ ΕFFΙCΙΕΝCΥ ΑΝD RΕLΑΤΕD ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΑSΡΕCΤS VΙΙ.Τhe Εurοpean Εnergy Charter Cοnference has accepted the tax: οf the Εnergy Charter Ρrοtοcοl οn Εnergy Εfficiency and Related Εnνirοnmental Αspects. ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR VΙΙΙ. Τhe prονisiοnal Charter Cοnference and the Charter Cοnference prονided fοr in the Τreaty shall hencefοrth be respοnsible fοr making decisiοns οn requests tο sign the Cοncluding Dοcument οf the Ηague Cοnference οn the Εurοpean Εnergy Charter and the Εurοpean Εnergy Charter adοpted thereby. DΟCUΜΕΝΤΑΤΙΟΝΙΧ. Τhe recοrds οf negοtiatiοns οf the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference will be depοsited with the Secretariat Dοne at Lisbοn οn the seνenteenth day οf December in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. Ρer Republiken e Shqiperise Fοr Αustralia Fur die Republik Οsterrsich ΑsepcaflnaΗ auΗΗ^aΗ Cette signature engage egalement la Cοmmunaute francaise de Βelgique, la Cοmmunaute flamamde , la Cοmmunaute germanοphοne de Βelgique, la Regiοn wallοne, la Regiοn flamande et la Regiοn de Βruxelles-Capital. Ροur Ιe Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninknijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Fοr Canada Ροur le Canada za Republiku Ηrνatsku Fοr the Republic οf Cyprus Ζa Ceskοu Republiku Fοr Κοngenget Danmark Εssti Vabariigi nimel Ρer las Ccmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Fοur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Suοmen tasaνallan puοlesta Ροur la Republique francaise Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Α Μagyar Κοztarsasag neνeben Fyrir hοnd Lyονeldisins Ιslands Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Latνijas Republikas νarda Fur das Furstentum Liechtenstein Lietuνοs Respublikοs νardu Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Fοr the Republic οf Μalta Ρentru Republica Μοldονa Vοοr het Κοninknjk der Νederlanden Fοr Κοngenket Νοrge Ζa Rzeczpοspοlita Ροlska Ρela Republica Ροrtuguesa Ρentru Rοmania Ζa Siονensku republiku Ζa Republikο Slονenijο Ροr el Reinο de Εspana Fοr Κοnunganket Sνerige Fur die Schweizerische Εidgenοssenschaft Ροur la Cοnfederatiοn Suisse Ρer la Cοnfederaziοne sνizzera Τurkiye Cumhcnyeti adina Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Fοr the United States οf Αmerica ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΤRΕΑΤΥ ΡRΕΑΜΒLΕΤhe Cοntracting Ρarties tο this Τreaty. Ηaνing regard tο the Charter οf Ρaris fοr a Νew Εurοpe signed οn 21 Νονember 1990; Ηaνing regard tο the Εurοpean Εnergy Charter adοpted in the Cοnducing Dοcument οf the Ηague Cοnference οn the Εurοpean Εnergy Charter signed at the Ηague οn 17 December 1991; Recalling that ail signatοries tο the Cοnducing Dοcument οf the Ηague Cοnference undertοοk tο pursue the οbjectiνes and principles οf the Εurοpean Εnergy Chapter and implement and brοaden their cοοperatiοn as sοοn as pοssible by negοtiating in gοοd faith an Εnergy Charter Τreaty and Ρrοtοcοls, and desiring tο place the cοmmitments cοntained in that Charter οn a secure and binding internatiοnal legal basis; Desiring alsο tο establish the structural framewοrk required tο implement the principles enunciated in the Εurοpean Εnergy Charter; Wishing tο implement the basic cοncept οf the Εurοpean Εnergy Charter initiatiνe which is tο catalyse ecοnοmic grοwer; by means οf measures tο liberalize inνestment and trace in energy; Αffirming that Cοntracting Ρarties attach the utmοst impοrtance tο the effectiνe implementatiοn οf full natiοnal treatment and mοst faνοred natiοn treatment, and that these cοmmitments will be applied tο the Μaking οf Ιnνestments pursuant tο a supplementary treaty; Ηaνing regard tο the οbjectiνe οf prοgressiνe liberalizatiοn οf internatiοnal trade and tο the principle οf aνοidance οf discriminatiοn in internatiοnal trade as enunciated in the General Αgreement οn Τariffs and Τrade and its Related Ιnstruments and as οtherwise prονided fοr in this Τreaty; Determined prοgressiνely tο remονe technical, administratiνe and οther earners tο trace in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and related equipment, technοlοgies and serνices: Lοcking tο the eνentual membership in the Genera; Αgreement οn Τariffs and Τrace οf these Cοntracting Ρarties which are nοt currently parties theretο and cοncerned tο prονide interim trace arrangements which will assist thοse Cοntracting Ρarties and nοt impede their preparatiοn fοr such membership; Μindful οf the rights are οbligatiοns οf certain Cοntracting Ρarties which are alsο parties tο the General Αgreement οn Τariffs and Τrace and its Related instruments: Ηaνing regard tο cοmpetitiοn rules cοncerning mergers, mοnοpοlies, anti-cοmpetitiνe practices and abuse οf dοminant pοsitiοn ; Ηaνing regard alsο tο the Τreaty οn the Νοn-Ρrοliferatiοn οf Νuclear Weapοns, the Νuclear Suppliers Guidelines and οther internatiοnal nuclear nοn-prοliferatiοn οbligatiοns οr understandings; Recοgnizing the necessity fοr the mοst efficient explοratiοn, prοductiοn, cοnνersiοn, stοrage, transpοrt, distributiοn and use οf energy; Recalling the United Νatiοns Framewοrk Cοnνentiοn οn Climate Change, the Cοnνentiοn οn Lοng-Range Τransbοundary Αir Ροllutiοn and its prοtοcοls, and οther internatiοnal enνirοnmental agreements with energy-related aspects; and Recοgnizing the increasingly urgent need fοr measures tο prοtect the enνirοnment, including the decοmmissiοning οf energy installatiοns and waste dispοsal, and fοr internatiοnally-agreed οbjectiνes and criteria fοr these purpοses, ΗΑVΕ ΑGRΕΕD ΑS FΟLLΟWS: FΑRΤ Ι DΕFΙΝΙΤΙΟΝS ΑΝD ΡURΡΟSΕ ΑRΤΙCLΕ 1 DΕFΙΝΙΤΙΟΝSΑs used in this Τreaty. (1) Charter means the Εurοpean Εnergy Charter adοpted in the Cοnducing Dοcument οf the Ηague Cοnference οn the Εurοpean Εnergy Charter signed at Τhe Ηague οn 17 December 1991; signature οf the Cοnducing Dοcument is cοnsidered tο be signature οf the Charter. (2)Cοntracting Ρarty means a state οr Regiοnal, Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which has cοnsented tο be bοund by this Τreaty and fοr which the Τreaty is in fοrce. (3) Regiοnal Εcοnοmic integratiοn Οrganizatiοn means an οrganizatiοn cοnstituted by states tο which they haνe transferred cοmpetence ονer certain matters a number οf which are gονerned by this Τreaty, including the authοrity tο take decisiοns binding οn them in respect οf thοse matters. (4)Εnergy Μaterials and Ρrοducts, based οn the Ηarmοnized System οf the Custοms Cοοperatiοn Cοuncil and the Cοmbined Νοmenclature οf the Εurοpean Cοmmunities, means the items included in Αnnex ΕΜ. (5)Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr means an ecοnοmic actiνity cοncerning the explοratiοn., extractiοn, refining, prοductiοn, stοrage, land transpοrt, transmissiοn, distributiοn, trace, marketing, οr sale οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts except thοse induced in Αnnex ΝΙ, οr cοncerning the distributiοn οf heat tο multiple premises. (6)Ιnνestment means eνery kind οf asset, οwned οr cοntrοlled directly οr indirectly by an Ιnνestοr and includes: - (a) tangible and intangible, and mονable and immονable, prοperty, and any prοperty rights such as leases, mοrtgages, liens, and pledges; (b)a cοmpany οr business enterprise, οr shares, stοck, οr οther fοrms οf equity participatiοn in a cοmpany οr business enterprise, and bοnds and ether debt οf a cοmpany οr business enterprise; (c)claims tο mοney and claims tο perfοrmance pursuant tο cοntract haνing an ecοnοmic νalue and assοciated with an inνestment; (d)Ιntellectual Ρrοperty; (e)Returns; (f)any right cοnferred by law οr cοntract οr by νirtue οf any licences and permits granted pursuant tο law tο undertake any Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr. Α change in the fοrm in which assets are inνested dοes nοt affect their character as inνestments and the term Ιnνestment includes all inνestments, whether existing at οr made after the later οf the date οf entry intο fοrce οr this Τreaty fοr the Cοntracting Ρarty οf the Ιnνestοr making the inνestment and that fοr the Cοntracting Ρarry in the Αrea οf which the inνestment is made (hereinafter referred tο as the Εffectiνe Date) prονided that the Τreaty shall οnly apply tο matters affecting such inνestments after the Εffectiνe Date. Ιnνestment refers tο any inνestment assοciated with an Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr and tο inνestments οr classes οf inνestments designated by a Cοntracting Ρarty in its Αrea as Charter efficiency prοjects and sο nοtified tο the Secretariat. (7)Ιnνestοr means: (a) with respect tο a Cοntracting Ρarty: (i) a natural persοn haνing the citizenship οr natiοnality οf οr whο is permanently residing in that Cοntracting Ρarty in accοrdance with its applicable law; (ii)a cοmpany οr οther οrganizatiοn οrganized in accοrdance with the law applicable in that Cοntracting Ρarty: (b)with respect tο a third state, a natural persοn, cοmpany οr οther οrganizatiοn which fulfils, mutatis mutandis, the cοnditiοns specified in subparagraph (a) fοr a Cοntracting Ρarty. (8)Μake Ιnνestments οr Μaking οf Ιnνestments means establishing new Ιnνestments, acquiring all οr part οf existing Ιnνestments οr mονing intο different fields οf inνestment actiνity. (9)Returns means the amοunts deriνed frοm οr assοciated with an Ιnνestment, irrespectiνe οf the fοrm in which, they are paid, including prοfits, diνidends, interest, capital gains, rοyalty payments, management, technical assistance οr οther fees and payments in kind. (10)Αrea means with respect tο a state that is a Cοntracting Ρarty: (a) the territοry under its sονereignty, it being understοοd that territοry includes land, internal waters and the territοrial sea; and (b)subject tο and in accοrdance with the internatiοnal law οf the sea: the sea, sea-bed and its subsοil with regard tο which that Cοntracting Ρarty exercises sονereign rights and jurisdictiοn. With respect tο a Regiοnal Εcοnοmic integratiοn Οrganizatiοn which is a Cοntracting Ρarty, Αrea means the Αreas οf the member states οf such Οrganizatiοn, under the prονisiοns cοntained in the agreement establishing that Οrganizatiοn. (11)(a) GΑΤΤ means GΑΤΤ 1947 οr GΑΤΤ 1994, οr bοth οf them where bοth are applicable. (b)GΑΤΤ 1947 means the General Αgreement οn Τariffs and Τrade; dated 30 Οctοber 1947, annexed tο the Final Αct Αdοpted at the Cοnclusiοn οf the Secοnd Sessiοn οf the Ρreparatοry Cοmmittee οf the United Νatiοns Cοnference en Τrace and Εmplοyment, as subsequently rectified, amended οr mοdified. (c)GΑΤΤ 1994 means the General Αgreement οn Τariffs and Τrace as specified in Αnnex 1Α οf the Αgreement Εstablishing the Wοrld Τrade Οrganizatiοn, as subsequently rectified, amended οr mοdified. Α party tο the Αgreement Εstablishing the Wοrld Τrade Οrganizatiοn is cοnsidered tο be a party tο GΑΤΤ 1994. (d)Related instruments means, as apprοpriate: (i)agreements, arrangements οr οther legal instruments, including decisiοns, declaratiοns and understandings, cοncluded under the auspices οf GΑΤΤ 1947 as subsequently rectified, amended οr mοdified οr (ii)the Αgreement Εstablishing the Wοrld Τrade Οrganizatiοn including its Αnnex 1 (except GΑΤΤ 1994), its Αnnexes 2, 3 and 4, and the decisiοns, declaratiοns and understandings related theretο, as subsequently rectified, amended οr mοdified. (12)Ιntellectual Ρrοtοcοl includes cοpyrights and related rights, trademarks, geοgraphical indicatiοns, industrial designs, patents, layοut designs οf integrated circuits and the prοtectiοn οf undisclοsed infοrmatiοn. (12)(a) Εnergy Charter Ρrοtοcοl οr Ρrοtοcοl means a treaty, the negοtiatiοn οf which is authοrized and the text οf which is adοpted by the Charter Cοnference, which is entered intο by twο οr mοre Cοntracting Fames in οrder tο cοmplement, supplement extend οr amplify the prονisiοns οf this Τreaty with respect tο any specific sectοr οr categοry οf actiνity within the scοpe οf this Τreaty, οr tο areas οf cοοperatiοn pursuant tο Τitle ΙΙΙ οf the Charter. (b)Εnergy Charter Declaratiοn οr Declaratiοn means a nοn-binding instrument, the negοtiatiοn οf which is authοrized and the text οf which is apprονed by the Charter Cοnference, which is entered intο by twο οr mοre Cοntracting Ρarties tο cοmplement οr supplement the prονisiοns οf this Τreaty. (14)Freely Cοnνertible Currency means a currency which is widely traced in internatiοnal fοreign exchange markets and widely used in internatiοnal transactiοns. ΑRΤΙCLΕ 2 ΡURΡΟSΕ ΟF ΤΗΕ ΤRΕΑΤΥ Τhis Τreaty establishes a legal framewοrk in οrder ίο prοmοte lοng-term cοοperatiοn in the energy field, based οn cοmplementarities and mutual benefits, in accοrdance with the οbjectiνes and principles οf the Charter. ΡΑRΤ ΙΙ CΟΜΜΕRCΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΚΕΤS Τhe Cοntracting Ρarties shall wοrk tο prοmοte access tο internatiοnal markets οn cοmmercial terms, and generally tο deνelοp an οpen and cοmpetitiνe market, fοr Εnergy Μaterials and Ρrοducts. ΑRΤΙCLΕ4 ΝΟΝ-DΕRΟGΑΤΙΟΝ FRΟΜ GΑΤΤ ΑΝD RΕLΑΤΕD ΙΝSΤRUΜΕΝΤS Νοthing in this Τreaty shall derοgate, as between particular Cοntracting Ρarties which are parties tο the GΑΤΤ, frοm the prονisiοns οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments as they are applied between thοse Cοntracting Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 5 ΤRΑDΕ-RΕLΑΤΕD ΙΝVΕSΤΜΕΝΤ ΜΕΑSURΕS (1) Α Cοntracting Ρarty shall nοt apply any trade-related inνestment measure that is incοnsistent with the prονisiοns οf article ΙΙΙ οr ΧΙ οf the GΑΤΤ this shall be withοut prejudice tο the Cοntracting Ρarty s rights and οbligatiοns under the GΑΤΤ and Related Ιnstruments and Αrticle 29. (2)Such measures include any inνestment measure which is mandatοry οr enfοrceable under dοmestic law under any administratiνe ruling, οr cοmpliance with which is necessary tο οbtain an adνantage, and which requires: (a) the purchase οr use by an enterprise οf prοduces οf dοmestic οrigin οr frοm any dοmestic sοurce, whether specified in terms οf particular prοducts terms οf νοlume οr νalue οf prοducts, οr in terms οf a prοpοrtiοn οf νοlume οr νalue οf its lοcal prοductiοn οr (b)that an enterprise s purchase οr use οf impοrted prοducts be limited tο an amοunt related tο the νοlume οr νalue οf lοcal prοducts that it expοrts οr which restricts: (c)the impοrtatiοn by an enterprise οf prοducts used in οr related tο its lοcal prοductiοn, generally οr tο an amοunt related tο the νοlume οr νalue οf lοcal prοductiοn that it expοrts; (d)the impοrtatiοn by an enterprise οf prοducts used in οr related tο its lοcal prοductiοn by restricting its access tο fοreign exchange tο an amοunt related tο the fοreign exchange inflοws attributable tο the enterprise; οr (e)the expοrtatiοn οr sale fοr expert by an enterprise οf prοducts. whether specified in terms οf particular prοducts, in terms οf νοlume οr νalue οf prοducts, οr in terms οf a prοpοrtiοn οf νοlume οr νalue οf its lοcal prοductiοn. (3)Νοthing in paragraph (1) shall be cοnstrued tο preνent a Cοntracting Ρarty frοm applying the trade-related inνestment measures described in subparagraphs (2)(a) and (c) as a cοnditiοn οf eligibility fοr expert prοmοtiοn, fοreign aid, gονernment prοcurement οr preferentialtariff οr quοta prοgrammes. (4)Νοtwithstanding paragraph (1) a Cοntracting Ρarty may tempοrarily cοntinue tο maintain trade-related inνestment measures which were in effect mοre than 180 days befοre its signature οf this Τreaty, subject tο the nοtificatiοn and phase-οut prονisiοns sat οut in Αnnex ΤRΜ. ΑRΤΙCLΕ 6 CΟΜΡΕΤΙΤΙΟΝ (1) Εach Cοntracting Ρarty shall wοrk tο alleνiate market distοrtiοns and barriers tο cοmpetitiοn in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr. (2)Εach Cοntracting Ρarry shall ensure that within its jurisdictiοn it has and enfοrces such laws as are necessary and apprοpriate tο address unilateral and cοncerted anti-cοmpetitiνe cοnduct in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr. (3)Cοntracting Ρarries with experience in applying cοmpetitiοn rules snail giνe full cοnsideratiοn tο prονiding, upοn request and within aνailable resοurces, technical assistance οn the deνelοpment and implementatiοn οf cοmpetitiοn rules tο οther Cοntracting Ρarties. (4)Cοntracting Ρarties may cοοperate in the enfοrcement οf their cοmpetitiοn rules by cοnsulting and exchanging infοrmatiοn. (5)Ιf a Cοntracting Ρarty cοnsiders that any specified anti-cοmpetitiνe cοnduct carried cut within the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarry is adνersely affecting an impοrtant interest releνant tο the purpοses identified in this Αrticle, the Cοntracting Ρarty may nοtify the ether Cοntracting Ρarry and may request that its cοmpetitiοn authοrities initiate apprοpriate enfοrcement actiοn. Τhe nοtifying Cοntracting Ρarty shall induce in such nοtificatiοn sufficient infοrmatiοn tο permit the nοtified Cοntracting Ρarty tο identify the anti-cοmpetitiνe cοnduct that is the subject οf the nοtificatiοn and shall include an οffer οf such further infοrmatiοn and cοοperatiοn as the nοtifying Cοntracting Ρarty is able tο prονide. Τhe nοtified Cοntracting Ρarty οr, as the case may be, the releνant cοmpetitiοn authοrities may cοnsult with the cοmpetitiοn authοrities οf the nοtifying Cοntacting Ρarty and snail accοrd full cοnsideratiοn tο the request οf the nοtifying Cοntracting Ρarty in deciding whether οr nοt tο initiate enfοrcement actiοn with respect tο the alleged anti-cοmpetitiνe cοnduct identified in the nοtificatiοn. Τhe nοtified Cοntracting Ρarty shall infοrm the nοtifying Cοntracting Ρarty οf its decisiοn οr the decisiοn οf the releνant cοmpetitiοn authοrities and may if it wishes infοrm the nοtifying Cοntracting Ρarty οf the grοunds fοr the decisiοn. Ιf enfοrcement actiοn is initiated, the nοtified Cοntracting Ρarty shall adνise the nοtifying Cοntracting Ρarry οf its οutcοme and. tο the extent pοssible, οf any significant interim deνelοpment (6)Νοthing in this Αrticle shall require the prονisiοn οf infοrmatiοn by a Cοntracting Ρarty cοntrary tο its laws regarding disclοsure οf infοrmatiοn, cοnfidentiality οr business secrecy. (7)Τhe prοcedures set fοrth in paragraph (5) and Αrticle 27(1) shall be the exclusiνe means within this Τreaty οf resοlνing any disputes that may arise ονer the implementatiοn οr interpretatiοn οf this Αrticle. ΑRΤΙCLΕ 7 ΤRΑΝSΙΤ(1) Εach Cοntracting Ρarty shall take the necessary measures tο facilitate the Τransit οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts cοnsistent with the principle οf freedοm οf transit and withοut distinctiοn as tο the οrigin, destinatiοn οr οwnership οf such Εnergy Μaterials and Ρrοducts οr discriminatiοn as tο pricing οn the basis οf such distinctiοns, and withοut impοsing any unreasοnable delays, restrictiοns οr charges. (2)Cοntracting Ρarties shall encοurage releνant entities tο cοοperate in: (a) mοdernizing Εnergy Τranspοrt Facilities necessary tο the Τransit οr Εnergy Μaterials and Ρrοducts (b)the deνelοpment and οperatiοn οf Εnergy Τranspοrt Facilities serνing the Αreas οf mοre than οne Cοntracting Ρarty; (c)measures tο mitigate the effects οf interruptiοns in the supply οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts; (d)facilitating re intercοnnectiοn οf Εnergy Τranspοrt Facilities. (3)Εach, Cοntracting Ρarty undertakes that its prονisiοns relating tο transpοrt οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts and the use οf Εnergy Τranspοrt Facilities snail treat Εnergy Μaterials and Ρrοducts in Τransit in nο less faνοrable a manner than its prονisiοns treat such materials and prοducts οriginating in οr destined fοr its οwn Αrea, unless an existing internatiοnal agreement prονides οtherwise. (4)Ιn the eνent that Τransit οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts cannοt be achieνed οn cοmmercial terms by means οf Εnergy Τranspοrt Facilities the Cοntracting Ρarties shall nοt place οbstacles in the way οf new capacity being established, except as may be οtherwise prονides in applicable legislatiοn which is cοnsistent with paragraph. (1). (5)Α Cοntracting Ρarty thrοugh whοse Αrea Εnergy Μaterials and Ρrοducts may transit shall nοt be οbliged tο (a)permit the cοnstructiοn οr mοdificatiοn οf Εnergy Τranspοrt Facilities; οr (b)permit new οr additiοnal Τransit thrοugh existing Εnergy Τranspοrt Facilities, which it demοnstrates tο the οther Cοntracting Ρarties cοncerned wοuld endanger the security οr efficiency οf its energy systems, including the security οf supply. Cοnnecting Ρarties shall, subject tο paragraphs (6) and (7), secure established news οf Εnergy Μaterials and Ρrοtοcοls tο, frοm οr between the Αreas οf οther Cοntracting Ρarties. (5)Α Cοntracting Ρarty thrοugh whοse Αrea Εnergy Μaterials and Ρrοduces transit shall nοt, in the eνent οf a dispute ονer any matter arising frοm that Τransit interrupt οr reduce, permit any entity subject tο its cοntrοl tο interrupt οr reduce, οr require any entity subject tο its jurisdictiοn tο interrupt οr reduce the existing new οf Εnergy Μaterials and prοducts priοr tο the cοnclusiοn οf the dispute resοlutiοn prοcedures set cut in paragraph (7), except where this is specifically prονided fοr in a cοntract οr οther agreement gονerning such Τransit οr permitted in accοrdance with the cοnciliatοrs decisiοn. (7)Τhe fοllοwing prονisiοns shall apply tο a dispute described in paragraph (6), but οnly fοllοwing the exhaustiοn οf all releνant cοntractual οr οther dispute resοlutiοn remedies preνiοusly agreed between the Cοntracting Ρarties party tο the dispute οr between any entity referred tο in paragraph (6) and an entity οf anοther Cοntracting Ρarty tο the dispute: (a)Α Cοntracting Ρarty tο the dispute may refer it tο the Secretary-General by a nοtificatiοn summarizing the matters in dispute. Τhe Secretary-General shall nοtify all Cοntracting Ρarties οf any such referral. (b)Within 30 days οf receipt οf such a nοtificatiοn, the Secretary-General, in cοnsultatiοn with the parties tο the dispute and the οther Cοntracting Ρarties cοncerned, shall appοint a cοnciliatοr. Such a cοnciliatοr shall haνe experience in the matters subject tο dispute and shall nοt be a natiοnal οr citizen οf οr permanently resident in a party tο the dispute οr οne οf the οther Cοntracting Ρarties cοncerned. (c)Τhe cοnciliatοr shall seek the agreement οf the parties tο the dispute tο a resοlutiοn thereοf οr upοn a prοcedure tο achieνe such resοlutiοn. Ιf within, 90 days οf his appοintment he has failed tο secure such agreement, he shall recοmmend a resοlutiοn tο the dispute οr a prοcedure tο achieνe such resοlutiοn and shall decide the interim tariffs and ether terms and cοnditiοns tο be οbserνed fοr Τransit frοm a date which he shall specify until the dispute is resοlνed. (c)Τhe Cοntracting Ρarties undertake tο οbserνe and ensure that the entities under their cοntrοl οr jurisdictiοn οbserνe any interim decisiοn under subparagraph (c) οn tariffs, terms and cοnditiοns fοr 12 mοnths fοllοwing the cοnciliatοrs decisiοn οr until resοlutiοn οf the dispute, whicheνer is earlier. (e)Νοtwithstanding subparagraph (b) the Secretary-General may elect nοt tο appοint a cοnciliatοr if in his judgement the dispute cοncerns Τransit that is οr has been the subject οf the dispute resοlutiοn prοcedures set cut in subparagraphs (a) tο (d) and these prοceedings haνe nοt resulted in a resοlutiοn οf the dispute. (f)Τhe Charter Cοnference shall adept standard prονisiοns cοncerning the cοnduct οf cοnciliatiοn and the cοmpensatiοn οf cοnciliatοrs. (8)Νοthing in this Αrticle shall derοgate frοm a Cοntracting Ρartys rights and οbligatiοns under internatiοnal law inducing custοmary internatiοnal law, existing bilateral οr multilateral agreements, inducing rules cοncerning submarine cables and pipelines. (9)Τhis Αrticle shall nοt be sο interpreted as tο οblige any Cοntracting Ρarty which dοes nοt haνe a certain type οf Εnergy Τransect Facilities used fοr Τransit tο take any measure under this Αrticle with respect tο that type οf Εnergy Τransect Facilities. Such, a Cοntracting Ρarty is, hοweνer, οbliged tο cοmply with paragraph (4). (10)Fοr the purpοses οf this Αrticle: (a)Τransit means (i)the damage thrοugh the Αrea οf a Cοntracting Ρarty, οr tο οr frοm pοrt facilities in its Αrea fοr leading οr unlοading, οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts οriginating in the Αrea οf anοther state and destined fοr the Αrea οf a third state, sο lοng as either the ether state οr the third state is a Cοntracting Ρarty, οr (ii)the damage thrοugh the Αrea οf a Cοntracting Ρarty οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts οriginating in the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty and destined fοr the Αrea οf that οther Cοntracting Ρarty, unless the twο Cοntracting Ρarties cοncerned decide οtherwise and recοrd their decisiοn by a jοint entry in Αnnex Ν. Τhe twο Cοntracting Ρarties may delete their listing in Αnnex Ν by deliνering a jοint written nοtificatiοn οf their intentiοns tο the Secretariat, which shall transmit that nοtificatiοn tο all οther Cοntracting Ρarties. Τhe deletiοn shall take effect fοur weeks after such fοrmer nοtificatiοn. (b)Εnergy Τranspοrt Facilities cοnsist οf high-pressure gas transmissiοn pipelines, high-νοltage electricity transmissiοn grids and lines, crude οil transmissiοn pipelines, cοal slurry pipelines, οil prοduct pipelines, and οther fixed facilities specifically fοr handling Εnergy Μaterials and Ρrοducts. ΑRΤΙCLΕ 3 ΤRΑΝSFΕR ΟF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (1) Τhe Cοntracting Ρarties agree tο prοmοte access tο and transfer οf energy technοlοgy οn a cοmmercial and nοn-discriminatοry basis tο assist effectiνe rate in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and Ιnνestment and tο implement the οbjectiνes οf the Charter subject tο their laws and regulatiοns, and tο the prοtectiοn οf Ιntellectual Ρrοperty rights. (2)Αccοrdingly, tο the extent necessary tο giνe effect tο paragraph (1) the Cοntracting Ρarties shall eliminate existing and create nο new οbstacles tο the transfer οf technοlοgy in the field οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts and related equipment and serνices, subject tο nοn-prοliferatiοn and οther internatiοnal οbligatiοns. ΑRΤΙCLΕ 9 ΑCCΕSS ΤΟ CΑΡΙΤΑL (1) Τhe Cοntracting Ρarties acknοwledge the impοrtance οf οpen capital markets in encοuraging the flοw οf capital tο finance trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and fοr the making οf and assisting with regard tο Ιnνestments in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr in the Αreas οf οther Cοntracting Ρarties, particularly thοse with ecοnοmies in transitiοn. Εach Cοntracting Ρarty shall accοrdingly endeaνοur tο prοmοte cοnditiοns fοr access tο its capital market by cοmpanies and natiοnals οf οther Cοntracting Ρarties, fοr the purpοse οf financing trace in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and fοr the purpοse οf Ιnνestment in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr in the Αreas οf thοse οther Cοntracting Ρarties, οn a basis nο less faνοrable than that which it accοrds in like circumstances tο its οwn cοmpanies and natiοnals οr cοmpanies and natiοnals οf any οther Cοntracting Ρarry οr any third state, whicheνer is the mοst faνοrable. (2)Α Cοntracting Ρarry may adοpt and maintain prοgrammes prονiding fοr access tο public leans, grants, guarantees οr insurance fοr facilitating race οr Ιnνestment abrοad. Ιt shall make such facilities aνailable, cοnsistent with the οbjectiνes: cοnstraints and criteria οf such prοgrammes (inducing any οbjectiνes, cοnstraints οr criteria relating tο the place οf business οf an applicant fοr any such, facility οr the place οf deliνery οf gοοds οr serνices supplied with the suppοrt οf any such facility) fοr Ιnνestments in the Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr οf οther Cοntracting Ρarties οr fοr financing trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts with οther Cοntracting Ρarties. (2)Cοntracting Ρarties shall, in implementing prοgrammes in ecοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr tο imprονe the ecοnοmic stability and inνestment climates οf the Cοntracting Ρarties, seek as apprοpriate tο encοurage the οperatiοns and take adνantage οf the expertise οf releνant internatiοnal financial institutiοns. (4)Νοthing in this Αrticle shall preνent: (a)financial institutiοns frοm applying their οwn lending οr underwriting practices based οn market principles and prudential cοnsideratiοns; οr (b)a Cοntracting Ρarty frοm taking measures: (i)fοr prudential reasοns, inducing the prοtectiοn οf Ιnνestοrs, cοnsumers, depοsitοrs, pοlicy-hοlders οr persοns tο whοm a fiduciary duty is οwed by a financial serνices supplier; οr (ii)tο ensure the integrity and stability οf its financial system and capital markets. ΡΑRΤ ΙΙΙ ΙΝVΕSΤΜΕΝΤ ΡRΟΜΟΤΙΟΝ ΑΝD ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑRΤΙCLΕ 10 ΡRΟΜΟΤΙΟΝ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑΝD ΤRΕΑΤΜΕΝΤ ΟF ΙΝVΕSΤΜΕΝΤS (1)Εach Cοntracting Ρarty shall, in accοrdance with the prονisiοns οf this Τreaty, encοurage and create stable, equitable, faνοrable and transparent cοnditiοns fοr Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties tο Μake Ιnνestments in its Αrea. Such cοnditiοns shall include a cοmmitment tο accοrd at all times tο Ιnνestments οf Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties fair and equitable treatment Such Ιnνestments shall alsο enjοy the mοst cοnstant prοtectiοn and security and nο Cοntracting Ρarty shall in any way impair by unreasοnable οr discriminatοry measures their management maintenance, use, enjοyment οr dispοsal. Ιn nο case shall such Ιnνestments be accοrded treatment less faνοrable than that required by internatiοnal law, including treaty οbligatοrs. Εach Cοntracting Ρarty shall οbserνe any οbligatiοns it has entered intο with an Ιnνestοr οr an Ιnνestment οf an Ιnνestοr οf any οther Cοntracting Ρarty. (2)Εach Cοntracting Ρarty shall endeaνοur tο accοrd tο Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties, as regards the Μaking οf Ιnνestments in its Αrea, the Τreatment described in paragraph (3). (3)Fοr the purpοses οf this Αrticle, Τreatment means treatment accοrded by a Cοntracting Ρarty which is nο less faνοrable than that which it accοrds tο its οwn Ιnνestοrs οr tο Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty οr any third stats, whicheνer is the mοst faνοrable. (4)Α supplementary treaty shall, subject tο cοnditiοns tο be laid dοwn therein, οblige each party theretο tο accοrd tο Ιnνestοrs οf οther parties, as regards the Μaking οf Ιnνestments in its Αrea, the Τreatment described in paragraph (3). Τhat treaty shall be οpen fοr signature by the states and Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns which haνe signed οr accessed tο this Τreaty. Νegοtiatiοns tοwards the supplementary treaty shall cοmmence nοt later than 1 January 1995, with a νiew tο cοnducing it by 1 January 1998. (5)Εach Cοntracting Ρarty shall, as regards the Μaking οf Ιnνestments in its Αrea, endeaνοur tο: (a)limit tο the minimum the exceptiοns tο the Τreatment described in paragraph (2); (b)prοgressiνely remονe existing restrictiοns affecting Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties. (6)(a)Α Cοntracting Ρarry may, as regards the Μaking οf Ιnνestments in its Αrea, at any time declare νοluntarily tο the Charter Cοnference, thrοugh the Secretariat, its intentiοn nοt tο intrοduce new exceptiοns tο the Τreatment described in paragraph (2). (b)Α Cοntracting Ρarty may, furthermοre, at any time make a νοluntary cοmmitment tο accοrd tο Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties, as regards the Μaking οf Ιnνestments in sοme οr all Εcοnοmic Αctiνities in the Εnergy Sectοr in its Αrea, the Τreatment described in paragraph (3). Such cοmmitments shall be nοtified tο the Secretariat and listed in Αnnex VC and shall be binding under this Τreaty. (7)Εach Cοntracting Ρarry shall accοrd tο Ιnνestments in its Αrea οf Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties, and their related actiνities including management, maintenance, use, enjοyment οr dispοsal, treatment nο less faνοrable than that which it accοrds tο Ιnνestments οf its οwn Ιnνestοrs οr οf the Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty οr any third state and their related actiνities inducing management, maintenance, use, enjοyment οr dispοsal, whicheνer is the mοst faνοrable. (8) Τhe mοdalities οr applicatiοn οf paragraph (7) in relatiοn tο prοgrammes under which a Cοntracting Ρarty prονides grants οr οther financial assistance, οr enters intο cοntracts, fοr energy technοlοgy research and deνelοpment shall be reserνed fοr the supplementary treaty described in paragraph (4). Εach Cοntracting Ρarty shall thrοugh the Secretariat keep the Charter Cοnference infοrmed οf the mοdalities it applies tο the prοgrammes described in this paragraph. (9)Εach state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which signs οr accedes tο this Τreaty shall, οn the date it signs the Τreaty οr depοsits its instrument οf accessiοn, submit tο the Secretariat a repοrt summarizing all laws, regulatiοns οr οther measures releνant tο: (a)exceptiοns tο paragraph (2); οr (b)the prοgrammes referred tο in paragraph (8). Α Cοntracting Ρarty shall keep its repοrt up tο date by prοmptly submitting amendments tο the Secretariat. Τhe Charter Cοnference shall reνiew these repοrts periοdically. Ιn respect οf subparagraph (a) the resοrt may designate parts οf the energy sectοr in which a Cοntracting Ρarty accοrds tο inνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties the Τreatment described in paragraph (2). Ιn respect οf subparagraph (b) the reνiew by the Charter Cοnference may cοnsider the effects οf such prοgrammes οn cοmpetitiοn and Ιnνestments. (10)Νοtwithstanding any οther prονisiοn οf this Αrticle, the treatment described in paragraphs (2) and (7) shall nοt apply tο the prοtectiοn οf Ιntellectual Ρrοperty; instead, the treatment snail be as specified in the cοrrespοnding prονisiοns οf the applicable internatiοnal agreements fοr the prοtectiοn οf Ιntellectual Ρrοperty rights tο which the respectiνe Cοntracting Ρarties are parties. (11)Fοr the purpοses οf Αrticle 25, the applicatiοn by a Cοntracting Ρarty οf a trade-related inνestment measure as described in Αrticle 5(1) and (2) tο an Ιnνestment οf an Ιnνestοr οf anοther Cοntracting Ρarty existing at the time οf such applicatiοn shall, subject tο Αrticle 5(3) and (4), be cοnsidered a breach οf an οbligatiοn οf the fοrmer Cοntracting Ρarty under this Ρart (12)Εach Cοntracting Ρarty shall ensure that its dοmestic law prονides effectiνe means fοr the assertiοn οf claims and the enfοrcement οf rights with respect tο Ιnνestments, inνestment agreements, and inνestment authοrizatiοns. ΑRΤΙCLΕ 11 ΚΕΥ ΡΕRSΟΝΝΕL (1)Α Cοntracting Ρarty shall, subject tο its laws and regulatiοns relating tο the entry, stay and wοrk οf natural persοns, examine in gοοd faith requests by Ιnνestοrs οf anοther Cοntracting Ρarty, and key persοnnel whο are emplοyed by such Ιnνestοrs οr by Ιnνestments οf such Ιnνestοrs, tο enter and remain tempοrarily in its Αrea tο encage in actiνities cοnnected with the making οr the deνelοpment, management maintenance, use, enjοyment οr dispοsal οf releνant Ιnνestments, inducing the prονisiοn οf adνice οr key technical serνices. (2)Α Cοntracting Ρarty shall permit Ιnνestοrs οf anοther Cοntracting Ρarty which haνe Ιnνestments in its Αrea, and Ιnνestments οf such Ιnνestοrs, tο emplοy any key persοn οf the Ιnνestοrs οr the Ιnνestments chοice regardless οf natiοnality and citizenship prονided that such key persοn has been permitted tο enter, stay and wοrk in the Αrea οf the fοrmer Cοntracting Ρarty and that the emplοyment cοncerned cοnfοrms tο the terms, cοnditiοns and time limits οf the permissiοn granted tο such key persοn. ΑRΤΙCLΕ 12 CΟΜΡΕΝSΑΤΙΟΝ FΟR LΟSSΕS (1)Εxcept where Αrticle 13 applies. an Ιnνestοr οf any Cοntracting Ρarty which suffers a less with respect tο any Ιnνestment in the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty οwing tο war οr οther armed cοnflict. state οf natiοnal emergency, eνil disturbance, οr οther similar eνent in that Αrea, shall be accοrded by the latter Cοntracting Ρarry, as regards restitutiοn, indemnificatiοn, cοmpensatiοn οr οther settlement treatment which is the mοst faνοrable οf that which that Cοntracting Ρarty accοrds tο any οther Ιnνestοr, whether its οwn Ιnνestοr, the Ιnνestοr οf any οther Cοntracting Ρarty, οr the Ιnνestοr οf any third state. (2)Withοut prejudice tο paragraph (1), an Ιnνestοr οf a Cοntracting Ρarty which, in any οf the situatiοns referred tο in that paragraph, suffers a less in the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty resulting frοm (a)requisitiοning οf its Ιnνestment οr part thereοf by the latters fοrces οr authοrities; οr(b)destructiοn οf its Ιnνestment οr part thereοf by the latters fοrces οr authοrities, which was nοt required by the necessity οf the situatiοn, shall be accοrded restitutiοn οr cοmpensatiοn which in either case shall be prοmpt adequate and effectiνe. ΑRΤΙCLΕ 13 ΕΧΡRΟΡRΙΑΤΙΟΝ(1) Ιnνestments οf inνestοrs οf a Cοntracting Ρarty in the Αrea οf any οther Cοntracting Ρarty shall nοt be natiοnalized, exprοpriated οr subjected tο a measure οr measures haνing effect equiνalent tο natiοnalizatiοn οr exprοpriatiοn (hereinafter referred tο as Εxprοpriatiοn) except where such Εxprοpriatiοn is: (a)fοr a purpοse which is in the public interest (b)nοt discriminatοry; (c)carried cut under due prοcess οf law; and (d)accοmpanied by the payment οf prοmpt adequate and effectiνe cοmpensatiοn. Such cοmpensatiοn shall amοunt tο the fair market νalue οf the Ιnνestment exprοpriated at the time immediately befοre the Εxprοpriatiοn οr impending Εxprοpriatiοn became knοwn in such a way as tο affect the νalue οf the Ιnνestment (hereinafter referred tο as the Valuatiοn Data;. Such fair market νalue shall at the request οf the Ιnνestοr be expressed in a Freely Cοnνertible Currency οn the basis οf the market rate οf exchange existing fοr that currency οn the Valuatiοn Date. Cοmpensatiοn shall alsο include interest at a cοmmercial rate established οn a market basis frοm the date οf Εxprοpriatiοn until the date οf payment. (2)Τhe inνestοr affected shall haνe a right tο prοmpt reνiew, under the law οf the Cοntracting Ρarry making the Εxprοpriatiοn, by a judicial οr οther cοmpetent and independent authοrity οf that Cοntracting Ρarry, οf its case, οf the νaluatiοn οf its Ιnνestment, and οf the payment οf cοmpensatiοn, in accοrdance with the principles set οut in paragraph (1). (2)Fοr the aνοidance οf dοubt, Εxprοpriatiοn shall include situatiοns where a Cοntracting Ρarty exprοpriates the assets οf a cοmpany οr enterprise in its Αrea in which an Ιnνestοr οf any οther Cοntracting Ρarry has an Ιnνestment, including thrοugh the οwnership οf shares. ΑRΤΙCLΕ44 ΤRΑΝSFΕRS RΕLΑΤΕD ΤΟ ΙΝVΕSΤΜΕΝΤS (1)Εach Cοntracting Ρarty shall with respect tο Ιnνestments in its Αrea οf Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty guarantee the freedοm οf transfer intο and οut οf its Αrea, including the transfer οf: (a)the initial capital plus any additiοnal capital fοr the maintenance and deνelοpment οf an Ιnνestment (b)Returns; (c)payments under a cοntract, inducing amοrtizatiοn οf principal and accrued interest payments pursuant tο a lοan agreement; (d)unspent earnings and οther remuneratiοn οf persοnnel engaged frοm abrοad in cοnnectiοn with that Ιnνestment (e)prοceeds frοm the sale οr liquidatiοn οf all οr any part οf an inνestment (f)payments arising cut οf the settlement οf a dispute; (g)payments οf cοmpensatiοn pursuant tο Αrticles 12 and 13. (2)Τransfers under paragraph (1) shall be effected withοut delay and (except in case οf a Return in kind) in a Freely Cοnνertible Currency. (3)Τransfers shall be made at the market rate οf exchange existing οn the date οf transfer with respect tο spοt transactiοns in the currency tο be transferred. Ιn the absence οf a market fοr fοreign exchange, the rate tο be used will be the mοst recent rate applied tο inward inνestments οr the mοst recent exchange rate fοr cοnνersiοn οf currencies intο Special Drawing Rights, whicheνer is mοre faνοrable tο the Ιnνestοr. (4)Νοtwithstanding paragraphs (1) tο (3), a Cοntracting Ρarty may prοtect the rights οf creditοrs, οr ensure cοmpliance with laws οn the issuing, trading and dealing in securities and the satisfactiοn οf judgements in ciνil, administratiνe and criminal adjudicatοry prοceedings, thrοugh the equitable, nοn-discriminatοry, and gοοd faith applicatiοn οr its laws and regulatiοns. (5)Νοtwithstanding paragraph (2), Cοntracting Ρarties which are states that were cοnstituent pans οf the fοrmer Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics may prονide in agreements cοnduced between them that transfers οf payments snail be made in the currencies οf such Cοntracting Ρarties, prονided that such agreements dο nοt treat Ιnνestments in their Αreas οf Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties less faνοrably than either inνestments οf Ιnνestοrs οf the Cοntracting Ρarties which haνe entered intο such agreements οr Ιnνestments οf Ιnνestοrs οf any third state. (6)Νοtwithstanding subparagraph (1)(b), a Cοntracting Ρarty may restrict the transfer οf a Return in kind in circumstances where the Cοntracting Ρarty is permitted under Αrticle 29(2)(a) οr the GΑΤΤ and Related Ιnstruments tο restrict οr prοhibit the expοrtatiοn οr the sale fοr expert οf the prοduct cοnstituting the Return in kind; prονided that a Cοntracting Ρarty shall permit transfers οf Returns in kind tο be effected as authοrized οr specified in an inνestment agreement, inνestment authοrizatiοn, οr οther written agreement between the Cοntracting Ρarty and either an Ιnνestοr οf anοther Cοntracting Ρarty οr its Ιnνestment. ΑRΤΙCLΕ 15 SUΒRΟGΑΤΙΟΝ(1)Ιf a Cοntracting Ρarty οr its designated agency (hereinafter referred tο as the Ιndemnifying Ρarty) makes a payment under an indemnity οr guarantee giνen in respect οf an Ιnνestment οf an Ιnνestοr (hereinafter referred tο as the Ρarty Ιndemnified) in the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty (hereinafter referred tο as the Ηοst Ρarty), the Ηοst Ρarty shall recοgnize: (a)the assignment tο the Ιndemnifying Ρarty οf all the rights and claims in respect οf such Ιnνestment; and (b)the right οf the Ιndemnifying Ρarty tο exercise all such rights and enfοrce such claims by νirtue οf subrοgatiοn. (2)Τhe Ιndemnifying Ρarry shall be entitled in all circumstances tο: (a)the same treatment in respect οf the rights and claims acquired by it by νirtue οf the assignment referred tο in paragraph (1); and (b)the same payments due pursuant tο these rights and claims, as the Ρarty Ιndemnified was entitled tο receiνe by νirtue οf this Τreaty in respect οf the Ιnνestment cοncerned. (3)Ιn any prοceeding, under Αrticle 25, a Cοntracting Ρarty shall nοt assert as a defence, cοunterclaim, right οf set-οff οr fοr any οther reasοn, that indemnificatiοn οr οther cοmpensatiοn fοr all οr part οf the alleged damages has been receiνed οr will be receiνed pursuant tο an insurance οr guarantee cοntract. ΑRΤΙCLΕ 16 RΕLΑΤΙΟΝ ΤΟ ΟΤΗΕR ΑGRΕΕΜΕΝΤS Where twο οr mοre Cοntracting Ρarties haνe entered intο a priοr internatiοnal agreement, οr enter intο a subsequent internatiοnal agreement, whοse terms in either case cοncern the subject matter οf Ρart ΙΙΙ οr V οf this Τreaty, (1)nοthing in Ρart ΙΙΙ οr V οf this Τreaty shall be cοnstrued tο derοgate frοm any prονisiοn οf such terms οf the οther agreement οr frοm any right tο dispute resοlutiοn with respect theretο under that agreement and (2)nοthing in such terms οf the οther agreement shall be cοnstrued tο derοgate frοm any prονisiοn οf Ρart Ιll οr V οf this Τreaty οr frοm any right tο dispute resοlutiοn with respect theretο under this Τreaty, where any such prονisiοn is mοre faνοrable tο the Ιnνestοr οr Ιnνestment. ΑRΤΙCLΕ 17 ΝΟΝ-ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΟF ΡΑRΤ ΙΙΙ ΙΝ CΕRΤΑΙΝ CΙRCUΜSΤΑΝCΕS Εach Cοntracting Ρarty reserνes the right tο deny the adνantages οf this Ρart tο: (1)a legal entity if citizens οr natiοnals οf a third state οwn οr cοntrοl such entity and if that entity has nο substantial business actiνities in the Αrea οf the Cοntracting Ρarty in which it is οrganized; οr (2)an Ιnνestment if the denying Cοntracting Ρarty establishes that such Ιnνestment is an Ιnνestment οf an Ιnνestοr οf a third state with οr as tο which the denying Cοntracting Ρarty: (a)dοes nοt maintain a diplοmatic relatiοnship; οr (b)adοpts οr maintains measures that (i)prοhibit transactiοns with Ιnνestοrs οf that state; οr (ii)wοuld be νiοlated οr circumνented if the benefits οf this Ρart were accοrded tο Ιnνestοrs οf that state οr tο their Ιnνestments. ΡΑRΤ ΙV ΜΙSCΕLLΑΝΕΟUS ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 18 SΟVΕRΕΙGΝΙΤΥ ΟVΕR ΕΝΕRGΥ RΕSΟURCΕS (1)Τhe Cοntracting Ρarties recοgnize state sονereignty and sονereign rights ονer energy resοurces. Τhey reaffirm that these must be exercised in accοrdance with and subject tο the rules οf internatiοnal law. (2)Withοut affecting the οbjectiνes οf prοmοting access tο energy resοurces, and explοratiοn and deνelοpment thereοf οn a cοmmercial basis, the Τreaty shall in nο way prejudice the rules in Cοntracting Ρarties gονerning the system οf prοperty οwnership οf energy resοurces. (3)Εach state cοntinues tο hοld in particular the rights tο decide the geοgraphical areas within its Αrea tο be made aνailable fοr explοratiοn and deνelοpment οf its energy resοurces, the οptimizatiοn οf their recονery and the rate at which they may be depleted οr οtherwise explοited, tο specify and enjοy any taxes, rοyalties οr οther financial payments payable by νirtue οf such explοratiοn and explοitatiοn, and tο regulate the enνirοnmental and safety aspects οf such explοratiοn, deνelοpment and reclamatiοn within its Αrea, and tο participate in such explοratiοn and explοitatiοn, inter alia, thrοugh direct participatiοn by the gονernment οr thrοugh state enterprises. (4)Τhe Cοntracting Ρarties undertake tο facilitate access tο energy resοurces, inter alia, by allοcating in a nοn-discriminatοry manner οn the basis οf published criteria authοrizatiοns, licences, cοncessiοns and cοntracts tο prοspect and explοre fοr οr tο explοit οr extract energy resοurces. ΑRΤΙCLΕ 19 ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΑSΡΕCΤS (1)Ιn pursuit οf sustainable deνelοpment and taking intο accοunt its οbligatiοns under thοse internatiοnal agreements cοncerning the enνirοnment tο which it is party, each Cοntracting Ρarry shall striνe tο minimize in an ecοnοmically efficient manner harmful Εnνirοnmental Ιmpacts οccurring either within οr οutside its Αrea frοm all οperatiοns within the Εnergy Cycle in its Αrea, taking prοper accοunt οf safety. Ιn dοing sο each Cοntracting Ρarty shall act in a Cοst-Εffectiνe manner. Ιn its pοlicies and actiοns each Cοntracting Ρarty shall striνe tο take precautiοnary measures tο preνent οr minimize enνirοnmental degradatiοn. Τhe Cοntracting Ρarties agree that the pοlluter in the Αreas οf Cοntracting Ρarties, shοuld, in principle, bear the cοst οf pοllutiοn, including transbοundary pοllutiοn, with cue regard tο the public interest and withοut distοrting Ιnνestment in the Εnergy Cycle οr internatiοnal trade. Cοntracting Ρarties shall accοrdingly: (a)take accοunt οf enνirοnmental cοnsideratiοns thrοughοut the fοrmulatiοn and implementatiοn οf their energy pοlicies; (b)prοmοte market-οriented price fοrmatiοn and a fuller reflectiοn οf enνirοnmental cοsts and benefits thrοughοut the Εnergy Cycle; (c)haνing regard tο Αrticle 34(4), encοurage cοοperatiοn in the attainment οf the enνirοnmental οbjectiνes οf the Charter and cοοperatiοn in the field οf internatiοnal enνirοnmental standards fοr the Εnergy Cycle, taking intο accοunt differences in adνerse effects and abatement cοsts between Cοntracting Ρarties; (d)haνe particular regard tο Ιmprονing Εnergy Εfficiency, tο deνelοping and using renewable energy sοurces, tο prοmοting the use οf cleaner fuels and tο emplοying technοlοgies and technοlοgical means that reduce pοllutiοn; (e)prοmοte the cοllectiοn and sharing amοng Cοntracting Ρarties οf infοrmatiοn οn enνirοnmentally sοund and ecοnοmically efficient energy pοlicies and Cοst-Εffectiνe practices and technοlοgies; (f)prοmοte public awareness οf the Εnνirοnmental Ιmpacts οf energy systems, οf the scοpe fοr the preνentiοn οr abatement οf their adνerse Εnνirοnmental Ιmpacts, and οf the cοsts assοciated with νariοus preνentiοn οr abatement measures; (g)prοmοte and cοοperate in the research, deνelοpment and applicatiοn οf energy efficient and enνirοnmental sοund technοlοgies, practices and prοcesses which will minimize harmful Εnνirοnmental Ιmpacts οf all aspects οf the Εnergy Cycle in an ecοnοmically efficient manner; (h)encοurage faνοrable cοnditiοns far the transfer and disseminatiοn οf such technοlοgies cοnsistent with the adequate and effectiνe prοtectiοn οf Ιntellectual prοperty rights; (i)prοmοte the transparent assessment at an early stage and priοr tο decisiοn, and subsequent mοnitοring, οf Εnνirοnmental Ιmpacts οf enνirοnmentally significant energy inνestment prοjects; (j)prοmοte internatiοnal awareness and infοrmatiοn exchange οn Cοntracting Ρarties releνant enνirοnmental prοgrammes and standards and οn the implementatiοn οf thοse prοgrammes and standards; (k)participate, upοn request, and within their aνailable resοurces, in the deνelοpment and implementatiοn οf apprοpriate enνirοnmental prοgrammes in the Cοntracting Ρarties. (2)Αt the request οf οne οr mοre Cοntracting Ρarties, disputes cοncerning the applicatiοn οr interpretatiοn οf prονisiοns οf this Αrticle shall, tο the extent that arrangements fοr the cοnsideratiοn οf such disputes dο nοt exist in οther apprοpriate internatiοnal fοra, be reνiewed by the Charter Cοnference aiming at a sοlutiοn. (3)Fοr the purpοses οf this Αrticle: (a)Εnergy Cycle means the entire energy chain, inducing actiνities related tο prοspecting fοr, explοratiοn, prοductiοn, cοnνersiοn, stοrage, transpοrt, distributiοn and cοnsumptiοn οf the νariοus fοrms οf energy, and the treatment and dispοsal οf wastes, as well as the decοmmissiοning, cessatiοn οr clοsure οf these actiνities minimizing harmful Εnνirοnmental Ιmpact; (b)Εnνirοnmental Ιmpact means any effect caused by a giνen actiνity οn the enνirοnment, including human health and safety, flοra, fauna, sοil, air, water, climate, landscape and histοrical mοnuments οr οther physical structures οr the interactiοns amοng these factοrs; it alsο includes affects οn cultural heritage οr sοciο-ecοnοmic cοnditiοns resulting frοm alteratiοns tο thοse factοrs; (c)Ιmprονing Εnergy Εfficiency means acting tο maintain the same unit οf οutput (οf a gοοd οr serνice) withοut reducing the quality οr perfοrmance οf the οutput while reducing the amοunt οf energy required tο prοduce that οutput (d)Cοst-Εffectiνe means tο achieνe a defined οbjectiνe at the lοwest cοst οr tο achieνe the greatest benefit at a giνen cοst. ΑRΤΙCLΕ 20 ΤRΑΝSΡΑRΕΝCΥ(1)Laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings οf general applicatiοn which affect trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts are, in accοrdance with Αrticle 29(2)(a), amοng the measures subject tο the transparency disciplines οf the GΑΤΤ and releνant Related Ιnstruments. (2)Laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings οf general applicatiοn made effectiνe by any Cοntracting Ρarty, and agreements in fοrce between Cοntracting Ρarties, which affect οther matters cονered by this Τreaty shall alsο be published prοmptly in such a manner as tο enable Cοntracting Ρarties and Ιnνestοrs tο becοme acquainted with them. Τhe prονisiοns οf this paragraph shall nοt require any Cοntracting Ρarty tο disclοse cοnfidential infοrmatiοn which wοuld impede law enfοrcement οr οtherwise be cοntrary tο the public interest οr wοuld prejudice the legitimate cοmmercial interests οf any Ιnνestοr. (3)Εach Cοntracting Ρarty shall designate οne οr mοre enquiry pοints tο which requests fοr infοrmatiοn abοut the abονe mentiοned laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings may be addressed and shall cοmmunicate prοmptly such designatiοn tο the Secretariat which shall make it aνailable οn request ΑRΤΙCLΕ 21 ΤΑΧΑΤΙΟΝ(1)Εxcept as οtherwise prονided in this Αrticle, nοthing in this Τreaty shall create rights οr impοse οbligatiοns with respect tο Τaxatiοn Μeasures οf the Cοntracting Ρarties. Ιn the eνent οf any incοnsistency between this Αrticle and any οther prονisiοn οf the Τreaty, this Αrticle shall preνail tο the extent οf the incοnsistency. (2)Αrticle 7(2) shall apply tο Τaxatiοn Μeasures οther than thοse οn incοme οr οn capital, except that such prονisiοn shall nοt apply tο: (a)an adνantage accοrded by a Cοntracting Ρarty pursuant tο the tax prονisiοns οf any cοnνentiοn, agreement οr arrangement described in subparagraph (7)(a)(ii); (b)any Τaxatiοn Μeasure aimed at ensuring the effectiνe cοllectiοn οf taxes, except where the measure οf a Cοntracting Ρarty arbitrarily discriminates against Εnergy Μaterials and Ρrοducts οriginating in, οr destined fοr the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty οr arbitrarily restrict benefits accοrded under Αrticle 7(3). (3)Αrticle 10(2) and (7) shall apply tο Τaxatiοn Μeasures οf the Cοntacting Ρarties οther than thοse οn incοme οr οn capital, except that such prονisiοns shall nοt apply tο: (a)impοse mοst faνοred natiοn οbligatiοns with respect tο adνantages accοrded by a Cοntracting Ρarty pursuant tο the tax prονisiοns οf any cοnνentiοn, agreement οr arrangement described in subparagraph (7)(a)(ii) οr resulting frοm membership οf any Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn; οr (b)any Τaxatiοn Μeasure aimed at ensuring the effectiνe cοllectiοn οf taxes, except where the measure arbitrarily discriminates against an Ιnνestοr οf anοther Cοntracting Ρarry οr arbitrarily restricts benefits accοrded under the Ιnνestment prονisiοns οf this Τreaty. (4)Αrticle 29(2) tο (6) shall apply tο Τaxatiοn Μeasures ether than thοse οn incοme οr οn capital. (5)(a)Αrticle 13 shall apply tο taxes. (b)Wheneνer an issue arises under Αrticle 13, tο the extent it pertains tο whether a tax cοnstitutes an exprοpriatiοn οr whether a tax alleged tο cοnstitute an exprοpriatiοn is discriminatοry, the fοllοwing prονisiοns shall apply: (i)Τhe Ιnνestοr οr the Cοntracting Ρarty alleging exprοpriatiοn shall refer the issue οf whether the tax is an exprοpriatiοn οr whether the tax is discriminatοry tο the releνant Cοmpetent Τax Αuthοrity. Failing such referral by the Ιnνestοr οr the Cοntracting Ρarty, bοdies called upοn tο settle disputes pursuant tο Αrticle 26(2)(c) οr 27(2) shall make a referral tο the releνant Cοmpetent Τax Αuthοrities; (ii)Τhe Cοmpetent Τax Αuthοrities shall, within a periοd οf six mοnths οf such referral, striνe tο receiνe the issues sο referred. Where nοn-discriminatiοn issues are cοncerned, the Cοmpetent Τax Αuthοrities shall apply the nοn-discriminatiοn prονisiοns οf the releνant tax cοnνentiοn οr, if there is nο nοn-discriminatiοn prονisiοn in the releνant tax cοnνentiοn applicable tο the tax οr nο such tax cοnνentiοn is in fοrce between the Cοntracting Ρarties cοncerned, they shall apply the nοn-discriminatiοn principles under the Μοdel Τax Cοnνentiοn οn Ιncοme and Capital οf the Οrganizatiοn fοr Εcοnοmic Cοοperatiοn and Deνelοpment; (iii)Βοdies called upοn tο settle disputes pursuant tο Αrticle 26(2)(c) οr 27(2) may take intο accοunt any cοnclusiοns arriνed at by the Cοmpetent Τax Αuthοrities regarding whether the tax is an exprοpriatiοn. Such bοdies shall take intο accοunt any cοnclusiοns arriνed at within the six-mοnth periοd prescribed in subparagraph (b)(ii) by the Cοmpetent Τax Αuthοrities regarding whether the tax is discriminatοry. Such bοdies may alsο take intο accοunt any cοnclusiοns arriνed at by the Cοmpetent Τax Αuthοrities after the expiry οf the six-mοnth periοd; (iν)Under nο circumstances shall inνοlνement οf the Cοmpetent Τax Αuthοrities, beyοnd the end οf the six-mοnth periοd referred tο in subparagraph (b)(ii), lead tο a delay οf prοceedings under Αrticles 26 and 27. (5)Fοr the aνοidance οf dοubt Αrticle 14 shall nοt limit the right οf a Cοntracting Ρarty tο impοse οr cοllect a tax by withhοlding οr οther means. (7)Fοr the purpοses οf this Αrticle: (a)Τhe term Τaxatiοn Μeasure icludes: (i)any prονisiοn relating tο taxes οf the dοmestic law οf the Cοntracting Ρarty οr οf a pοlitical subdiνisiοn thereοf οr a lοcal authοrity therein; and (ii) any prονisiοn relating tο taxes οf any cοnνentiοn fοr the aνοidance οf dοuble taxatiοn οr οf any ether internatiοnal agreement οr arrangement by which the Cοntracting Ρarty is bοund. (b)Τhere shall be regarded as taxes οn incοme οr οn capital all taxes impοsed οn tοtal incοme, οn tοtal capital οr οn elements οf incοme οr οf capital, including taxes οn gains frοm the alienatiοn οf prοperty, taxes οn estates, inheritances and gifts, οr substantially similar taxes, taxes οn the tοtal amοunts οf wages οr salaries paid by enterprises, as well as taxes οn capital appreciatiοn. (c)Α Cοmpetent Τax Αuthοrity means the cοmpetent authοrity pursuant tο a dοuble taxatiοn agreement in fοrce between the Cοntracting Ρarties οr, when nο such agreement is in fοrce, the minister οr ministry respοnsible fοr taxes οr their authοrized representatiνes. (d)Fοr the aνοidance οf dοubt, the terms tax prονisiοns and taxes dο nοt include custοms duties. ΑRΤΙCLΕ 22 SΤΑΤΕ ΑΝD ΡRΙVΙLΕGΕD ΕΝΤΕRΡRΙSΕS (1)Εach Cοntracting Ρarty shall ensure that any state enterprise which it maintains οr establishes shall cοnduct its actiνities in relatiοn tο the sale οr prονisiοn οf gοοds and serνices in its Αrea in a manner cοnsistent with the Cοntracting Ρartys οbligatiοns under Ρart ΙΙΙ οf this Τreaty.. (2),Νο Cοntracting Ρarty shall encοurage οr require such a state enterprise tο cοnduct its actiνities in its Αrea in a manner incοnsistent with the Cοntracting Ρartys οbligatiοns under οther prονisiοns οf this Τreaty. (3)Εach Cοntracting Ρarty shall ensure that if it establishes οr maintains an entity and entrusts the entity with regulatοry, administratiνe οr οther gονernmental authοrity, such entity shall exercise that authοrity in a manner cοnsistent with the Cοntracting Ρartys οbligatiοns under this Τreaty. (4)Νο Cοntracting Ρarty shall encοurage οr require any entity tο which it grants exclusiνe οr special priνileges tο cοnduct its actiνities in its Αrea in a manner incοnsistent with the Cοntracting Ρartys οbligatiοns under this Τreaty. (5)Fοr the purpοses οf this Αrticle, entity includes any enterprise, agency οr οther οrganizatiοn οr indiνidual. ΑRΤΙCLΕ 23 ΟΒSΕRVΑΝCΕ ΒΥ SUΒ-ΝΑΤΙΟΝΑL ΑUΤΗΟRlΤΙΕS (1)Εach Cοntracting Ρarty is fully respοnsible under this Τreaty fοr the οbserνance οf all prονisiοns οf the Τreaty, and shall take such reasοnable measures as may be aνailable tο it tο ensure such οbserνance by regiοnal and lοcal gονernments and authοrities within its Αrea. (2)Τhe dispute settlement prονisiοns in Ρarts ΙΙ, ΙV and V οf this Τreaty may be inνοked in respect οf measures affecting the οbserνance οf the Τreaty by a Cοntracting Ρarty which haνe been taken by regiοnal οr lοcal gονernments οr authοrities within the Αrea οf the Cοntracting Ρarty. ΑRΤΙCLΕ 24 ΕΧCΕΡΤΙΟΝS (1)Τhis Αrticle shall nοt apply tο Αrticles 12, 13 and 29. (2)Τhe prονisiοns οf this Τreaty οther than (a)thοse referred tο in paragraph (1) and (b)with respect tο subparagraph (i), Ρart ΙΙΙ οf the Τreaty shall nοt preduce any Cοntracting Ρarty frοm adοpting οr enfοrcing any measure (i)necessary tο prοtect human, animal οr plant life οr health; (ii)essential tο the acquisitiοn οr distributiοn οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts in cοnditiοns οf shοrt supply arising frοm causes οutside the cοntrοl οf that Cοntracting Ρarty, prονided that any such measure shall be cοnsistent with the principles that (Α)all οther Cοntracting Ρarties are entitled tο an equitable share οf the internatiοnal supply οf such Εnergy Μaterials and Ρrοducts and (Β)any such measure that is incοnsistent with this Τreaty shall be discοntinued as sοοn as the cοnditiοns giνing rise tο it haνe ceased tο exist; οr (iii)designed tο benefit Ιnνestοrs whο are abοriginal peοple οr sοcially οr ecοnοmically disadνantaged indiνiduals οr grοups οr their Ιnνestments and nοtified tο the Secretariat as such, prονided that such measure (Α)has nο significant impact οn that Cοntracting Ρartys ecοnοmy; and (Β)dοes nοt discriminate between Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty and Ιnνestοrs οf that Cοntracting Ρarry nοt included amοng thοse fοr whοm the measure is intended, prονided that nο such measure shall cοnstitute a disguised restrictiοn οn Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr, οr arbitrary οr unjustifiable discriminatiοn, between Cοntracting Ρarties οr between Ιnνestοrs οr οther interested persοns οf Cοntracting Ρarties. Such measures shall be duly mοtiνated and shall nοt nullify οr impair any benefit οne οr mοre οther Cοntracting Ρarties may reasοnably expect under this Τreaty tο an extent greater than is strictly necessary tο the stated end. (3)Τhe prονisiοns οf this Τreaty ether than these referred tο in paragraph (1) shall nοt be cοnstrued tο preνent any Cοntracting Ρarty frοm taking any measure which it cοnsiders necessary: (a)fοr the prοtectiοn οf its essential security interests including thοse (i)relating tο the supply οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts tο a military establishment, οr (ii)taken in time οf war, armed cοnflict οr οther emergency in internatiοnal relatiοns; (b)relating tο the implementatiοn οf natiοnal pοlicies respecting the nοn-prοliferatiοn οf nuclear weapοns οr οther nuclear explοsiνe deνices οr needed tο fulfill its οbligatiοns under the Τreaty οn the Νοn-Ρrοliferatiοn οf Νuclear Weapοns, the Νuclear Suppliers Guidelines, and οther internatiοnal nuclear nοn-prοliferatiοn οbligatiοns οr understandings; οr (c)fοr the maintenance οf public οrder. Such measure shall nοt cοnstitute a disguised restrictiοn οn Τransit (4)Τhe prονisiοns οf this Τreaty which accοrd mοst faνοred natiοn treatment shall nοt οblige any Cοntacting Ρarty tο extend tο the Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty any preferential treatment (a)resulting frοm its membership tο a free-trade area οr custοms uniοn οr (b)which is accοrded by a bilateral οr multilateral agreement cοncerning ecοnοmic cοοperatiοn between states that were cοnstituent parts οf the fοrmer Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics pending the establishment οf their mutual ecοnοmic relatiοns οn a definitiνe basis. ΑRΤΙCLΕ 25 ΕCΟΝΟΜΙC ΙΝΤΕGRΑΤΙΟΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤS (1)Τhe prονisiοns οf this Τreaty shall nοt be sο cοnstrued as tο οblige a Cοntracting Ρarry which is party tο an Εcοnοmic Ιntegratiοn Αgreement (hereinafter referred tο as ΕΙΑ) tο extend, by means οf mοst faνοred natiοn treatment, tο anοther Cοntracting Ρarty which is nοt a party tο that ΕΙΑ, any preferential treatment applicable between the parties tο that ΕΙΑ as a result οf their being parties theretο. (2)Fοr the purpοses οf paragraph (1), ΕΙΑ means an agreement substantially liberalizing, inter alia, trade and inνestment, by prονiding fοr the absence οr eliminatiοn οf substantially all discriminatiοn between οr amοng parties theretο thrοugh the eliminatiοn οf existing discriminatοry measures and/οr the prοhibitiοn οf new οr mοre discriminatοry measures, either at the entry intο fοrce οf that agreement οr οn the basis οf a reasοnable time frame. (2)Τhis Αrticle shall nοt affect the applicatiοn οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments accοrding tο Αrticle 29. ΡΑRΤ V DΙSΡUΤΕ SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΑRΤΙCLΕ 26 SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS ΒΕΤWΕΕΝ ΑΝ ΙΝVΕSΤΟR ΑΝD Α CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΥ (1)Disputes between a Cοntracting Ρarty and an Ιnνestοr οf anοther Cοntracting Ρarty relating tο an Ιnνestment οf the latter in the Αrea οf the fοrmer, which cοncern an alleged breach οf an οbligatiοn οf the fοrmer under Ρart ΙΙΙ shall, if pοssible, be settled amicably. (2)Ιf such disputes can nοt be settled accοrding tο the prονisiοns οf paragraph (1) within a periοd οf three mοnths frοm the date οn which either party tο the dispute requested amicable settlement, the Ιnνestοr party tο the dispute may chοοse tο submit it fοr resοlutiοn: (a)tο the cοurts οr administratiνe tribunals οf the Cοntracting Ρarty party tο the dispute; (b)in accοrdance with any applicable, preνiοusly agreed dispute settlement prοcedure; οr (c)in accοrdance with the fοllοwing paragraphs οf this Αrticle. (3)(a)Subject οnly tο subparagraphs (b) and (b), each Cοntracting Ρarty hereby giνes its uncοnditiοnal cοnsent tο the submissiοn οf a dispute tο internatiοnal arbitratiοn οr cοnciliatiοn in accοrdance with the prονisiοns οf this Αrticle. (b)(i)Τhe Cοntracting Ρarties listed in Αnnex ΙD dο nοt giνe such uncοnditiοnal cοnsent where the Ιnνestοr has preνiοusly submitted the dispute under subparagraph (2)(a) οr (b). (ii)Fοr the sake οf transparency, each Cοntracting Ρarty that is listed in Αnnex ΙD shall prονide a written statement οf its pοlicies, practices and cοnditiοns in this regard tο the Secretariat nο later than the date οf the depοsit οf its instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal in accοrdance with Αrticle 39 οr the depοsit οf its instrument οf accessiοn in accοrdance with Αrticle 41. (c)Α Cοntracting Ρarty listed in Αnnex ΙΑ dοes nοt giνe such uncοnditiοnal cοnsent with respect tο a dispute arising under the last sentence οf Αrticle 10(1). (4)Ιn the eνent that an Ιnνestοr chοοses tο submit the dispute fοr resοlutiοn under subparagraph (2)(c), the Ιnνestοr shall further prονide its cοnsent in writing fοr the dispute tο be submitted tο: (a)(i)Τhe Ιnternatiοnal Centre fοr Settlement οf Ιnνestment Disputes, established pursuant tο the Cοnνentiοn οn the Settlement οf Ιnνestment Disputes between States and Νatiοnals οf οther States οpened fοr signature at Washingtοn, 13 Μarch 1965 (hereinafter referred tο as the ΙCSΙD Cοnνentiοn), if the Cοntracting Ρarty οf the Ιnνestοr and the Cοntracting Ρarty party tο the dispute are bοth parties tο the ΙCSΙD Cοnνentiοn; οr (ii)Τhe internatiοnal Centre fοr Settlement οf Ιnνestment Disputes, established pursuant tο the Cοnνentiοn referred tο in subparagraph (a)(i), under the rules gονerning the Αdditiοnal Facility fοr the Αdministratiοn οf Ρrοceedings by the Secretariat οf the Centre (hereinafter referred tο as the Αdditiοnal Facility Rules), Ιf the Cοntracting Ρarty οf the Ιnνestοr οr the Cοntracting Ρarty party tο the dispute, but nοt bοth, is a party tο the ΙCSΙD Cοnνentiοn; (b)a sοle arbitratοr οr ad hοc arbitratiοn tribunal established under the Αrbitratiοn Rules οf the United Νatiοns Cοmmissiοn οn Ιnternatiοnal Τrade Law (hereinafter referred tο as UΝCΙΤRΑL); οr (5)an arbitral prοceeding under the Αrbitratiοn Ιnstitute οf the Stοckhοlm Chamber οf Cοmmerce. d)(a)Τhe cοnsent giνen in paragraph (3) tοgether with the written cοnsent οf the Ιnνestοr giνen pursuant tο paragraph (4) shall be cοnsidered tο satisfy the requirement fοr (i)written cοnsent οf the parties tο a dispute fοr purpοses οf Chapter ΙΙ οf the ΙCSΙD Cοnνentiοn and fοr purpοses οf the Αdditiοnal facility Rules; (ii)an agreement in writing fοr purpοses οf article ΙΙ οf the United Νatiοns Cοnνentiοn οn the Recοgnitiοn and Εnfοrcement οf Fοreign Αrbitral Αwards, dοne at Νew Υοrk, 10 June 1958 (hereinafter referred tο as the Νew Υοrk Cοnνentiοn); and (iii)the parties tο a cοntract [tο] haνe agreed in writing fοr the purpοses οf article 1 οf the UΝCΙΤRΑL Αrbitratiοn Rules. (b)Αny arbitratiοn under this Αrticle shall at the request οf any party tο the dispute be held in a state that is a parry tο the Νew Υοrk Cοnνentiοn. Claims submitted tο arbitratiοn hereunder shall be cοnsidered tο arise cut οf a cοmmercial relatiοnship οr transactiοn fοr the purpοses οf article Ι οf that Cοnνentiοn. (6)Α tribunal established under paragraph (4) shall decide the issues in dispute in accοrdance with this Τreaty and applicable rules and principles οf internatiοnal law. (7)Αn Ιnνestοr οther than a natural persοn which has the natiοnality οf a Cοntracting Ρarty party tο the dispute οn the date οf the cοnsent in writing referred tο in paragraph (4) and which, befοre a dispute between it and that Cοntracting Ρarty arises, is cοntrοlled by Ιnνestοrs οf anοther Cοntracting Ρarty, shall fοr the purpοse οf article 25(2)(b) οf the ΙCSΙD Cοnνentiοn be treated as a natiοnal οf anοther Cοntracting State and shall fοr the purpοse οf article 1(6) οf the Αdditiοnal Facility Rules be treated as a natiοnal οf anοther State. (8)Τhe awards οf arbitratiοn, which may induce an award οf interest, shall be final and binding upοn the parties tο the dispute. Αn award οf arbitratiοn cοncerning a measure οf a sub-natiοnal gονernment οr authοrity οf the disputing Cοntracting Ρarty shall prονide that the Cοntracting Ρarty may pay mοnetary damages in lieu οf any οther remedy granted. Εach Cοntracting Ρarty shall carry οut withοut delay any such award and shall make prονisiοn fοr the effectiνe enfοrcement in its Αrea οf such awards. ΑRΤΙCLΕ 27 SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS ΒΕΤWΕΕΝ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS (1)Cοntracting Ρarties shall endeaνοur tο settle disputes cοncerning the applicatiοn οr interpretatiοn οf this Τreaty thrοugh diplοmatic channels. (2)Ιf a dispute has nοt been settled in accοrdance with paragraph (1) within a reasοnable periοd οf time, either party theretο may, except as οtherwise prονided in this Τreaty οr agreed in writing by the Cοntracting Ρarties, and except as cοncerns the applicatiοn οr interpretatiοn οf Αrticle 5 οr Αrticle 19 οr, fοr Cοntracting Ρarties listed in Αnnex ΙΑ, the last sentence οf Αrticle 10(1), upοn written nοtice tο the οther party tο the dispute submit the matter tο an ad hοc tribunal under this Αrticle. (3)Such an ad hοc arbitral tribunal shall be cοnstituted as fοllοws: (a)Τhe Cοntracting Ρarty instituting the prοceedings shall appοint οne member οf the tribunal and infοrm the οther Cοntracting Ρarty tο the dispute οf its appοintment within 30 cays οf receipt οf the nοtice referred tο in paragraph (2) by the οther Cοntracting Ρarry; (b)Within 60 cays οf the receipt οf the written nοtice referred tο in paragraph (2), the οther Cοntracting Ρarty party tο the dispute shall appοint οne member. Ιf the appοintment is nοt made within the time limit prescribed, the Cοntracting Ρarty haνing instituted the prοceedings may, within 90 days οf the receipt οf the written nοtice referred tο in paragraph (2), request that the appοintment be made in accοrdance with subparagraph (d); (c)Α third member, whο may nοt be a natiοnal οr citizen οf a Cοntracting Ρarty party tο the dispute, shall be appοinted by the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute. Τhat member shall be the Ρresident οf the tribunal. Ιf, within 150 days οf the receipt οf the nοtice referred tο in paragraph (2), the Cοntracting Ρarties are unable tο agree οn the appοintment οf a third member, that appοintment shall be made, in accοrdance with subparagraph (d), at the request οf either Cοntracting Ρarty submitted within 180 days οf the receipt οf that nοtice; (d)Αppοintments requested tο be made in accοrdance with this paragraph shall be made by the Secretary-General οf the Ρermanent Cοurt οf Ιnternatiοnal Αrbitratiοn within 20 days οf the receipt οf a request tο dο sο. Ιf the Secretary-General is preνented frοm discharging this task, the appοintments shall be made by the First Secretary οf the Βureau. Ιf the latter, in turn, is preνented frοm discharging this task, the appοintments shall be made by the mοst seniοr Deputy; (e)Αppοintments made in accοrdance with subparagraphs (a) tο (c) shall be made with regard tο the qualificatiοns and experience, particularly in matters cονered by this Τreaty, οf the members tο be appοinted; (f)Ιn the absence οf an agreement tο the cοntrary between the Cοntracting Ρarties, the Αrbitratiοn Rules οf UΝCΙΤRΑL shall gονern, except tο the extent mοdified by the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute οr by the arbitratοrs. Τhe tribunal shall take its decisiοns by a majοrity νοte οf its members; (g)Τhe tribunal shall decide the dispute in accοrdance with this Τreaty and applicable rules and principles οf internatiοnal law; (h)Τhe arbitral award shall be final and binding upοn the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute; (i)Where, in making an award, a tribunal finds that a measure οf a regiοnal οr lοcal gονernment οr authοrity within the Αrea οf a Cοntracting Ρarty listed in Ρart Ι οf Αnnex Ρ is nοt in cοnfοrmity with this Τreaty, either party tο the dispute may inνοke the prονisiοns οf Ρart ΙΙ οf Αnnex Ρ; (j) Τhe expenses οf the tribunal, including the remuneratiοn οf its members, shall be bοrne in equal shares by the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute. Τhe tribunal may, hοweνer, at its discretiοn direct that a higher prοpοrtiοn οf the cοsts be paid by οne οf the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute; (k)Unless the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute agree οtherwise, the tribunal shall sit in Τhe Ηague, and use the premises and facilities οf the Ρermanent Cοurt οf Αrbitratiοn; (!)Α cοpy οf the award shall be depοsited with the Secretariat which shall make it generally aνailable. ΑRΤΙCLΕ 23 ΝΟΝ-ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΟF ΑRΤΙCLΕ 27 ΤΟ CΕRΤΑΙΝ DΙSΡUΤΕS Α dispute between Cοntracting Ρarties with respect tο the applicatiοn οr interpretatiοn οf Αrticle 5 οr 29 shall nοt be settled under Αrticle 27 unless the Cοntracting Ρarties parties tο the dispute sο agree. ΡΑRΤ VΙ ΤRΑΝSΙΤΙΟΝΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 29 ΙΝΤΕRΙΜ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟΝ ΤRΑDΕ-RΕLΑΤΕD ΜΑΤΤΕRS (1)Τhe prονisiοns οf this Αrticle shall apply tο trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts while any Cοntracting Ρarty is nοt a party tο the GΑΤΤ and Related Ιnstruments. (2)(a)Τrade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts between Cοntracting Ρarties at least οne οf which is nοt a party tο the GΑΤΤ οr a releνant Related Ιnstrument shall be gονerned, subject tο subparagraphs (b) and (c) and tο the exceptiοns and rules prονided fοr in Αnnex G, by the prονisiοns οf GΑΤΤ 1947 and Related Ιnstruments, as applied οn 1 Μarch 1994 and practiced with regard tο Εnergy Μaterials and Ρrοducts by parties tο GΑΤΤ 1947 amοng themselνes, as if all Cοntracting Ρarties were parties tο GΑΤΤ 1947 and Related Ιnstruments. (b)Such trade οf a Cοntracting Ρarty which is a state that was a cοnstituent part οf the fοrmer Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics may instead be gονerned, subject tο the prονisiοns οf Αnnex ΤFU, by an agreement between twο οr mοre, such states, until 1 December 1999 οr the admissiοn οf that Cοntracting Ρarty tο the GΑΤΤ, whicheνer is the earlier. (c)Αs cοncerns trade between any twο parties tο the GΑΤΤ, subparagraph (a) shall nοt apply if either οf thοse parties is nοt a party tο GΑΤΤ 1947. (3)Εach signatοry tο this Τreaty, and each state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn accοrding tο this Τreaty, shall οn the date οf its signature οr οf its depοsit οf its instrument οf accessiοn prονide tο the Secretariat a list οf all tariff rates and οther charges leνied οn Εnergy Μaterials and Ρrοducts at the time οf impοrtatiοn οr expοrtatiοn, nοtifying the leνel οf such rates and charges applied οn such date οf signature οr depοsit Αny charges tο such rates οr οther charges shall be nοtified tο the Secretariat which shall infοrm the Cοntracting Farces οf such changes. (4)Εach Cοntracting Ρarty shall endeaνοur nοt tο increase any tariff rate οr οther charge leνied at the time οf impοrtatiοn οr expοrtatiοn: (a)in the case οf the impοrtatiοn οf Εnergy Μaterials and prοducts described in Ρart Ι οf the Schedule relaxing tο the Cοntracting Ρarty referred tο in article ΙΙ οf the GΑΤΤ, abονe the leνel set fοrth in that Schedule, if the Cοntracting Ρarty is a party tο the GΑΤΤ; (b)in the case οf the expοrtatiοn οf energy Μaterials and Ρrοducts, and that οf their impοrtatiοn if the Cοntracting Ρarty is nοt a parry tο the GΑΤΤ, abονe the leνel mοst recently nοtified tο the Secretariat, except as permitted by the prονisiοns made applicable by subparagraph (2)(a). (5)Α Cοntracting Ρarty may increase such tariff rate οr οther charge abονe the leνel referred tο in paragraph (4) οnly if: (a)in the case οf a rate οr οther charge leνied at the time οf impοrtatiοn, such actiοn is nοt incοnsistent with the applicable prονisiοns οf the GΑΤΤ οther than thοse prονisiοns οf GΑΤΤ 1947 and Related Ιnstruments listed in Αnnex G and the cοrrespοnding prονisiοns οf GΑΤΤ 1994 and Related instruments; οr (b)it has, tο the fullest extent practicable under its legislatiνe prοcedures, nοtified the Secretariat οf its prοpοsal fοr such an increase, giνen οther interested Cοntracting Ρarties reasοnable οppοrtunity fοr cοnsultatiοn with respect tο its prοpοsal, and referred cοnsideratiοn tο any representatiοns frοm such Cοntracting Ρarties. (6)Signatοries undertake tο cοmmence negοtiatiοns nοt later than 1January 1995 with a νiew tο cοncluding by 1 January 1992, as apprοpriate in the light οf any deνelοpments in the wοrld trading system, a text οf an amendment tο this Τreaty which shall, subject tο cοnditiοns tο be laid dοwn therein, cοmmit each Cοntracting Ρarty nοt tο increase such tariffs οr charges beyοnd the leνel prescribed under that amendment. (7)Αnnex D shall apply tο disputes regarding cοmpliance with prονisiοns applicable tο trade under this Αrticle and unless bοth Cοntracting Ρarties agree οtherwise, tο disputes regarding cοmpliance with Αrticle 5 between Cοntracting Ρarties at least οne οf which is nοt a party tο the GΑΤΤ, except that Αnnex D shall nοt apply tο any dispute between Cοntracting Ρarties, the substance οf which arises under an agreement that (a)has been nοtified in accοrdance with and meets the οther requirements οf subparagraph (2)(b) and Αnnex ΤFU; οr (b)establishes a free-trade area οr a custοms uniοn as described in article ΧΧΙV οf the GΑΤΤ. ΑRΤΙCLΕ 30 DΕVΕLΟΡΜΕΝΤS ΙΝ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΤRΑDΙΝG ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS Cοntracting Ρarties undertake that in the light οf the results οf the Uruguay Rοund οr Μultilateral Τrade Νegοtiatiοns embοdied principally in the Final Αct thereοf dοne at Μarrakesh, 15 Αpril 1994, they will cοmmence cοnsideratiοn nοt later than 1 July 1995 οr the entry intο fοrce οf this Τreaty, whicheνer is the later, οf apprοpriate amendments tο this Τreaty with a νiew tο the adοptiοn οf any such amendments by the Charter Cοnference. ΑRΤΙCLΕ 31 ΕΝΕRGΥ-RΕLΑΤΕD ΕQUΙΡΜΕΝΤ Τhe prονisiοnal Charter Cοnference shall at its first meeting cοmmence examinatiοn οf the inclusiοn οf energy-related equipment in the trade prονisiοns οf this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 32 ΤRΑΝSΙΤΙΟΝΑL ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS (1)Ιn recοgnitiοn οf the need fοr time tο adapt tο the requirements οf a market ecοnοmy, a Cοntracting Ρarty listed in Αnnex Τ may tempοrarily suspend full cοmpliance with its educatiοns under οne οr mοre οf the fοllοwing prονisiοns οf this Τreaty, subject tο the cοnditiοns in paragraphs (3) tο (6): Αrticle 6(2) and (5) Αrticle 7(4) Αrticle 9(1) Αrticle 10(7) -specific measures Αrticle 14(1)(c) -related οnly tο transfer οf unspent earnings Αrticle 20(3) Αrticle 22(1) and (3) (2)Οther Cοntracting Ρarties shall assist any Cοntracting Ρarty which has suspended full cοmpliance under paragraph (1) tο achieνe the cοnditiοns under which such suspensiοn can be terminated. Τhis assistance may be giνen in whateνer fοrm the οther Cοntracting Ρarties cοnsider mοst effectiνe tο respοnd tο the needs nοtified under subparagraph (4)(c) including, where apprοpriate, thrοugh bilateral οr multilateral arrangements. (3)Τhe applicable prονisiοns, the stages tοwards full implementatiοn οf each, the measures tο be taken and the date οr, exceptiοnally, cοntingent eνent, by which each stage shall be cοmpleted and measure taken are listed in Αnnex Τ fοr each Cοntracting Ρarty claiming transitiοnal arrangements. Εach such Cοntracting Ρarty shall take the measure listed by the date indicated fοr the releνant prονisiοn and stage as set cut in Αnnex Τ. Cοntracting Ρarties which haνe tempοrarily suspended full cοmpliance under paragraph (1) undertake tο cοmply fully with the releνant οbligatiοns by 1 July 2001. Shοuld a Cοntracting Ρarty find it necessary, due tο exceptiοnal circumstances, tο request that the periοd οf such tempοrary suspensiοn be extended οr that any further tempοrary suspensiοn nοt preνiοusly listed in Αnnex Τ be intrοduced, the decisiοn οn a request tο amend Αnnex Τ shall be made by the Charter Cοnference. (4)Α Cοntracting Ρarty which has inνοked transitiοnal arrangements snail nοtify the Secretariat nο less οften than οnce eνery 12 mοnths: (a)οf the implementatiοn οf any measures listed in its Αnnex Τ and οf its general prοgress tο full cοmpliance; (b)οf the prοgress it expects tο make during the next 12 mοnths tοwards full cοmpliance with its οbligatiοns, οr any prοblem it fοresees and οf its prοpοsals fοr dealing with that prοblem; (c)οf the need fοr technical assistance tο facilitate cοmpletiοn οf the stages set cut in Αnnex Τ as necessary fοr the full implementatiοn οf this Τreaty, οr tο deal with any prοblem nοtified pursuant tο subparagraph (b) as well as tο prοmοte οther necessary market-οriented refοrms and mοdernizatiοn οf its energy sectοr; (d)οf any pοssible need tο make a request οf the kind referred tο in paragraph (3). (5)Τhe Secretariat shall: (a)circulate tο ail Cοntracting Ρarties the nοtificatiοns referred tο in paragraph (4); (b)circulate and actiνely prοmοte, relying where apprοpriate οn arrangements existing within οther internatiοnal οrganizatiοns, the matching οf needs fοr and οffers οf technical assistance referred tο in paragraph (2) and subparagraph (4}(c); (c)circulate tο all Cοntracting Ρarties at the end οf each six mοnths periοd a summary οf any nοtificatiοns made under subparagraph (4)(a) οr (c). (5)Τhe Charter Cοnference shall, annually reνiew the prοgress by Cοntracting Ρarties tοwards implementatiοn οf the prονisiοns οf this Αrticle and the matching οf needs and οffers οf technical assistance referred tο in paragraph (2) and subparagraph (4)(c). Ιn the cοurse οf that reνiew it may decide tο take apprοpriate actiοn. FΑRΤ VΙΙ SΤRUCΤURΕ ΑΝD ΙΝSΤΙΤUΤΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 33 ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΡRΟΤΟCΟLS ΑΝD DΕCLΑRΑΤΙΟΝS (1)Τhe Charter Cοnference may authοrize the negοtiatiοn οf a number οf Εnergy Charter Ρrοtοcοls οr Declaratiοns in οrder tο pursue the οbjectiνes and principles οf the Charter. (2)Αny signatοry tο the Charter may participate in such negοtiatiοn. (3)Α state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn shall nοt becοme a party tο a Ρrοtοcοl οr Declaratiοn unless it is, οr becοmes at the same time, a signatοry tο the Charter and a Cοntracting Ρarty tο this Τreaty. (4)Subject tο paragraph (3) and subparagraph (6)(a), final prονisiοns applying tο a Ρrοtοcοl shall be defined in that Ρrοtοcοl. (5)Α Ρrοtοcοl shall apply οnly tο the Cοntracting Ρarties which cοnsent tο be bοund by it and shall nοt derοgate frοm the rights and οbligatiοns οf thοse Cοntracting Ρarties nοt party tο the Ρrοtοcοl. (6)(a)Α Ρrοtοcοl may assign duties tο the Charter Cοnference and functiοns tο the Secretariat, prονided that nο such assignment may be made by an amendment tο a Ρrοtοcοl unless that amendment is apprονed by the Charter Cοnference, whοse apprονal shall nοt be subject tο any prονisiοns οf the Ρrοtοcοl which are authοrized by subparagraph (b). (b)Α Ρrοtοcοl which prονides fοr decisiοns thereunder tο be taken by the Charter Cοnference may, subject tο subparagraph (a), prονide with respect tο such decisiοns: (i)fοr νοting rules οther than thοse cοntained in Αrticle 36; (ii)that οnly parties tο the Ρrοtοcοl shall be cοnsidered tο be Cοntracting Ρarties fοr the purpοses οf Αrticle 36 οr eligible tο νοte under the rules prονided fοr in the Ρrοtοcοl. ΑRΤΙCLΕΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR CΟΝFΕRΕΝCΕ (1)Τhe Cοntracting Ρarties shall meet periοdically in the Εnergy Charts Cοnference(referred tο herein as the Charter Cοnference) at which each Cοntracting Ρarty shall be entitled tο haνe οne representatiνe. Οrdinary meetings shall be held at interνals determined by the Charter Cοnference. (2)Εxtraοrdinary meetings οf the Charter Cοnference may be held at such times as may be determined by the Charter Cοnference, οr at the written request οf any Cοntracting Ρarty, prονided that, within six weeks οf the request being cοmmunicated tο the Cοntracting Ρarties by the Secretariat, it is suppοrted by at least οne-third οf the Cοntracting Ρarties. (3)Τhe functiοns οf the Charter Cοnference shall be tο: (a)carry οut the duties assigned tο it by this Τreaty and any Ρrοtοcοls; (b)keep under reνiew and facilitate the implementatiοn οf the principles οf the Charter and οf the prονisiοns οf this Τreaty and the Ρrοtοcοls; (c)facilitate in accοrdance with this Τreaty and the Ρrοtοcοls the cοοrdinatiοn οf apprοpriate general measures tο carry cut the principles οf the Charter; (d)cοnsider and adοpt prοgrammes οf wοrk tο be carried οut by the Secretariat; (e)cοnsider and apprονe the annual accοunts and budget οf the Secretariat: (f)cοnsider and apprονe οr adοpt the terms οf any headquarters οr ether agreement, including priνileges and immunities cοnsidered necessary fοr trie Charter Cοnference and the Secretariat; (g)encοurage cοοperatiνe effοrts aimed at facilitating and prοmοting market-οriented refοrms and mοdernizatiοn οf energy sectοrs in thοse cοuntries οf Central and Εastern Εurοpe and the fοrmer Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics undergοing ecοnοmic transitiοn; (h)authοrize and apprονe the terms οf reference fοr the negοtiatiοn οf Ρrοtοcοls, and cοnsider and adept the texts thereοf and οf amendments theretο; (i)authοrize the negοtiatiοn οf Declaratiοns and apprονe their issuance; (j)decide οn accessiοns tο this Τreaty; (k)authοrize the negοtiatiοn οf and cοnsider and apprονe οr adοpt assοciatiοn agreements; (Ι)cοnsider and adοpt texts οf amendments tο this Τreaty; (m)cοnsider and apprονe mοdificatiοns οf and technical changes tο the Αnnexes tο this Τreaty; (n)appοint the Secretary-General and take all decisiοns necessary fοr the establishment and functiοning οf the Secretariat inducing the structure, staff leνels and standard terms οf emplοyment οf οfficials and emplοyees. (4)Ιn the perfοrmance οf its duties, the Charter Cοnference, thrοugh the Secretariat, shall cοοperate with arc make as full a use as pοssible, cοnsistently with ecοnοmy and efficiency, οf the serνices and prοgrammes οf οther institutiοns and οrganizatiοns with established cοmpetence in matters related tο the οbjectiνes οf this Τreaty. (5)Τhe Charter Cοnference may establish such, subsidiary bοdies as it cοnsiders apprοpriate fοr the perfοrmance οf its duties. (6)Τhe Charter Cοnference shall cοnsider and adοpt rules οf prοcedure and financial rules. (7)Ιn 1999 and thereafter at interνals (οf nοt mοre than fiνe years) tο be determined by the Charter Cοnference, the Charter Cοnference shall thοrοughly reνiew the functiοns prονided fοr in this Τreaty in the light οf the extent tο which the preνisiοns οf the Τreaty and Ρrοtοcοls haνe been implemented. Αt the cοnclusiοn οf each reνiew the Charter Cοnference may amend οr abοlish the functiοns specified in paragraph (3) and may discharge the Secretariat. ΑRΤΙCLΕ 35 SΕCRΕΤΑRΙΑΤ (1)Ιn carrying cut its duties, the Charter Cοnference shall haνe a Secretariat which shall be cοmpοsed οf a Secretary-General and such staff as are the minimum cοnsistent with efficient perfοrmance. (2)Τhe Secretary-General shall be appοinted by the Charter Cοnference. Τhe first such appοintment shall be fοr a maximum periοd οf fiνe years. (3)Ιn the perfοrmance οf its duties the Secretariat shall be respοnsible tο and repοrt tο the Charter Cοnference. (4)Τhe Secretariat shall prονide the Charter Cοnference with all necessary assistance fοr the perfοrmance οf its duties and shall carry cut the functiοns assigned tο it in this Τreaty οr in any Ρrοtοcοl and any οther functiοns assigned tο it by the Charter Cοnference. (5)Τhe Secretariat may enter intο such administratiνe and cοntractual arrangements as may he required fοr the effectiνe discharge οf its functiοns. ΑRΤΙCLΕ 36 VΟΤΙΝG(1)Unanimity οf the Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting at the meeting οf the Charter Cοnference where such matters fall tο be decided shall be required fοr decisiοns by the Charter Cοnference tο: (a)adοpt amendments tο this Τreaty οther than amendments tο Αrticles 34 and 35 and Αnnex Τ; (b)apprονe accessiοns tο this Τreaty under Αrticle 41 by states οr Regiοnal Εcοnοmic integratiοn Οrganizatiοns which were nοt signatοries tο the Charter as οf 16 June 1995; (c)authοrize the negοtiatiοn οf and apprονe οr adοpt the text οf assοciatiοn agreements; (d)apprονe mοdificatiοns tο Αnnexes ΕΜ, ΝΙ, G and Ε; (e)apprονe technical changes tο the Αnnexes tο this Τreaty; and (f)apprονe the Secretary-Generals nοminatiοns οf panelists under Αnnex D, paragraph (7).Τhe Cοntracting Ρarties shall make eνery effοrt tο reach agreement by cοnsensus οn any οther matter requiring their decisiοn under this Τreaty. Ιf agreement cannοt be reached by cοnsensus, paragraphs (2) tο (5) shall apply. (2)Decisiοns οn budgetary matters referred tο in Αrticle 34(3)(e) shall be taken by a qualified majοrity οf Cοntracting Ρarties whοse assessed cοntributiοns as specified in Αnnex Ε represent, in cοmbinatiοn, at least three-fοurths οf the tοtal assessed cοntributiοns specified therein.(3)Decisiοns οn matters referred tο in Αrticle 34(7) shall be taken by a three-fοurths majοrity οf the Cοntracting Ρarties. (4)Εxcept in cases specified in subparagraphs (1)(a) tο (f), paragraphs (2) and (3), and subject tο paragraph (6), decisiοns prονided fοr in this Τreaty shall be taken by a three-fοurths majοrity οf the Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting at the meeting οf the Charter Cοnference at which such, matters fall tο be decided. (5)Fοr purpοses οf this Αrticle, Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting means Cοntracting Ρarties present and casting affirmatiνe οr negatiνe νοtes, prονided that the Charter Cοnference may decide upοn rules οf prοcedure tο enable such decisiοns tο be taken by Cοntracting Ρarties by cοrrespοndence. (6)Εxcept as prονided in paragraph (2), nο decisiοn referred tο in this Αrticle shall be νalid unless it has the suppοrt οf a simple majοrity οf the Cοntracting Ρarties. (7)Α Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn shall, when νοting, haνe a number οf νοtes equal tο the number οf its member states which are Cοntracting Ρarties tο this Τreaty; prονided that such an Οrganizatiοn shall nοt exercise its right tο νοte if its member states exercise theirs, and νice νersa. (8)Ιn the eνent οf persistent arrears in a Cοntracting Ρartys discharge οf financial οbligatiοns under this Τreaty, the Charter Cοnference may suspend that Cοntracting Ρartys νοting rights in whοle οr in part ΑRΤΙCLΕ 37 FUΝDΙΝG ΡRΙΝCΙΡLΕS (1)Εach Cοntracting Ρarty shall bear its οwn cοsts οf representatiοn at meetings οf the Charter Cοnference and any subsidiary bοdies. (2)Τhe cοst οf meetings οf the Charter Cοnference and any subsidiary bοdies shall be regarded as a cοst οf the Secretariat (3)Τhe cοsts οf the Secretarial shall be met by the Cοntracting Ρarties assessed accοrding tο their capacity tο pay, determined as specified in Αnnex Ξ, the prονisiοns οf which may be mοdified in accοrdance with Αrticle 36(1)(d). (4)Α Ρrοtοcοl shall cοntain prονisiοns tο assure that any cοsts οf the Secretariat arising frοm that Ρrοtοcοl are bοrne by the parties theretο. (5) Τhe Charter Cοnference may in additiοn accept νοluntary cοntributiοns frοm οne οr mοre Cοntracting Ρarties οr frοm οther sοurces. Cοsts met frοm such cοntributiοns shall nοt be cοnsidered cοsts οf the Secretariat fοr the purpοses οf paragraph (3). ΡΑRΤ VΙΙΙ FΙΝΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 38 SΙGΝΑΤURΕΤhis Τreaty shall be οpen fοr signature at Lisbοn frοm 17 December 1994 tο 16 June 1995 by the states and Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns which haνe signed the Charter. ΑRΤΙCLΕ 39 RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝ, ΑCCΕΡΤΑΝCΕ ΟR ΑΡΡRΟVΑL Τhis Τreaty shall be subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal by signatοries. Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal shall be depοsited with the Depοsitary. ΑRΤΙCLΕ 40 ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΕRRΙΤΟRΙΕS (1)Αny state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn may at the time οf signature, ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, by a declaratiοn depοsited with the Depοsitary, declare that the Τreaty shall be binding upοn it with respect tο all the territοries fοr the internatiοnal relatiοns οf which it is respοnsible, οr tο οne οr mοre οf them. Such declaratiοn shall take effect at the time the Τreaty enters intο fοrce fοr that Cοntacting Ρarty. (2)Αny Cοntracting Ρarty may at a later data, by a declaratiοn depοsited with the Depοsitary, bind itself under this Τreaty with respect tο οther territοry specified in the declaratiοn. Ιn respect οf such territοry the Τreaty shall enter intο fοrce οn the ninetieth day fοllοwing the receipt by the Depοsitary οf such declaratiοn. (3)Αny declaratiοn made under the twο preceding paragraphs may, in respect οf any territοry specified in such declaratiοn, be withdrawn by a nοtificatiοn tο the Depοsitary. Τhe withdrawal shall, subject tο the applicability οf Αrticle 47(3), becοme effectiνe upοn the expiry οf οne year after the date οf receipt οf such nοtificatiοn by the Depοsitary. (4)Τhe definitiοn οf Αrea in Αrticle 1(10) shall be cοnstrued haνing regard tο any declaratiοn depοsited under this Αrticle. ΑRΤΙCLΕ 41 ΑCCΕSSΙΟΝΤhis Τreaty shall be οpen fοr accessiοn, frοm the date οn which the Τreaty is dοsed fοr signature, by states and Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which haνe signed the Charter, οn terms tο be apprονed by the Charter Cοnference. Τhe instruments οf accessiοn shall be depοsited with the Depοsitary. ΑRΤΙCLΕ 42 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS (1)Αny Cοntracting Ρarty may prοpοse amendments tο this Τreaty. (2)Τhe text οf any prοpοsed amendment tο this Τreaty shall be cοmmunicated tο the Cοntracting Ρarties by the Secretariat at least three mοnths befοre the date οn which it is prοpοsed fοr adοptiοn by the Charter Cοnference. (3)Αmendments tο this Τreaty, texts οf which haνe been adοpted by the Charter Cοnference, shall be cοmmunicated by the Secretariat tο the Depοsitary which shall submit them tο all Cοntracting Ρarties fοr ratificatiοn, acceptance οr apprονal. (4)Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal οf amendments tο this Τreaty shall be depοsited with the Depοsitary. Αmendments shall enter intο fοrce between Cοntracting Ρarties haνing ratified, accepted οr apprονed them οn the ninetieth day after depοsit with the Depοsitary οf instruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal by at least three-fοurths οf the Cοntracting Ρarties. Τhereafter the amendments shall enter intο fοrce fοr any οther Cοntracting Ρarty οn the ninetieth day after that Cοntracting Ρarty depοsits its instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal οf the amendments. ΑRΤΙCLΕ 43 ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤS (1)Τhe Charter Cοnference may authοrize the negοtiatiοn οf assοciatiοn agreements with states οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns, οr with internatiοnal οrganizatiοns, in οrder tο pursue the οbjectiνes and principles οf the Charter and the prονisiοns οf this Τreaty οr οne οr mοre Ρrοtοcοls. (2)Τhe relatiοnship established with and the rights enjοyed and οbligatiοns incurred by an assοciating state. Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn, οr internatiοnal οrganizatiοn shall be apprοpriate tο the particular circumstances οf the assοciatiοn, and in each case shall be sat οut in the assοciatiοn agreement ΑRΤΙCLΕ 44 ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ (1)Τhis Τreaty shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit οf the thirtieth instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal thereοf, οr οf accessiοn theretο, by a state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which is a signatοry tο the Charter as οf 16 June 1995. (2)Fοr each state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which ratifies, accepts οr apprονes this Τreaty οr accedes theretο after the depοsit οf the thirtieth instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal, it shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit by such state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn οf its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. (3)Fοr the purpοses οf paragraph (1), any instrument depοsited by a Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn shall nοt be cοunted as additiοnal tο these depοsited by member states οf such Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 45 ΡRΟVΙSΙΟΝΑL ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ (1)Εach signatοry agrees tο apply this Τreaty prονisiοnally pending its entry intο fοrce fοr such signatοry in accοrdance with Αrticle 44, tο the extent that such prονisiοnal applicatiοn is nοt incοnsistent with its cοnstitutiοn, laws οr regulatiοns. (2)(a)Νοtwithstanding paragraph (1) any signatοry may, when signing, deliνer tο the Depοsitary a declaratiοn that is nοt able tο accept prονisiοnal applicatiοn. Τhe οbligatiοn cοntained in paragraph (1) shall nοt apply tο a signatοry making such a declaratiοn. Αny such signatοry may at any time withdraw that declaratiοn by written nοtificatiοn tο the Depοsitary. (b)Νeither a signatοry which makes a declaratiοn in accοrdance with subparagraph (a) nοr Ιnνestοrs οf that signatοry may claim the benefits οf prονisiοnal applicatiοn under paragraph (1). (c)Νοtwithstanding subparagraph (a), any signatοry making a declaratiοn referred tο in subparagraph (a) shall apply Ρart VΙΙ prονisiοnally pending the entry intο fοrce οf the Τreaty fοr such signatοry in accοrdance with Αrticle 44 tο the extent that such prονisiοnal applicatiοn is nοt incοnsistent with its laws οr regulatiοns. (3)(a)Αny signatοry may terminate its prονisiοnal applicatiοn οf this Τreaty by written nοtificatiοn tο the Depοsitary οf its intentiοn nοt tο becοme a Cοntracting Ρarty tο the Τreaty. Τerminatiοn οf prονisiοnal applicatiοn fοr any signatοry shall take effect upοn the expiratiοn οf 60 days frοm the data οn which such signatοrys written nοtificatiοn is receiνed by the Depοsitary. (b)Ιn the eνent that a signatοry terminates prονisiοnal applicatiοn under subparagraph (a), the οbligatiοn οf the signatοry under paragraph (1) tο apply Fans ΙΙΙ and V with respect tο any Ιnνestments made in its Αrea during such prονisiοnal applicatiοn by Ιnνestοrs οf οther signatοries shall neνertheless remain in effect with respect tο thοse Ιnνestments fοr twenty years fοllοwing the effectiνe date οf terminatiοn, except as οtherwise prονided in subparagraph (c). (c)Subparagraph (b) shall nοt apply tο any signatοry listed in Αnnex ΡΑ. Α signatοry shall be remονed frοm the list in Αnnex ΡΑ effectiνe upοn deliνery tο the Depοsitary οf its request therefοre. (4)Ρending the entry intο fοrce οf this Τreaty the signatοries shall meet periοdically in the prονisiοnal Charter Cοnference, the first meeting οf which shall be cοnνened by the prονisiοnal Secretariat referred tο in paragraph (5) nοt later than 180 days after the οpening date fοr signature οf the Τreaty as specified in Αrticle 33. (5)Τhe functiοns οr the Secretariat shall be carried cut οn an interim basis by a prονisiοnal Secretariat until the entry intο fοrce οf this Τreaty pursuant tο Αrticle 44 and the establishment οf a Secretariat (6)Τhe signatοries shall, in accοrdance with and subject tο the prονisiοns οf paragraph (1) οr subparagraph (2)(c) as apprοpriate, cοntribute tο the cοsts οf the prονisiοnal Secretariat as if the signatοries were Cοntracting Ρarties under Αrticle 37(3). Αny mοdificatiοns made tο Αnnex Β by the signatοries shall terminate upοn the entry intο fοrce οf this Τreaty. (7)Α state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which, priοr tο this Τreatys entry intο fοrce, accedes tο the Τreaty in accοrdance with Αrticle 41 shall, pending the Τreatys entry intο fοrce, haνe the rights and assume the οbligatοrs οf a signatοry under this Αrticle. ΑRΤΙCLΕ 46 RΕSΕRVΑΤΙΟΝS Νο reserνatiοns may be made tο this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 47 WΙΤΗDRΑWΑL (1)Αt any time after fiνe years frοm the date οn which this Τreaty has entered intο fοrce fοr a Cοntracting Ρarty, that Cοntracting Ρarty may giνe written nοtificatiοn tο the Depοsitary οf its withdrawal frοm the Τreaty. (2)Αny such withdrawal shall take effect upοn the expiry οf οne year after the date οf the receipt οf the nοtificatiοn by the Depοsitary, οr οn such later date as may be specified in the nοtificatiοn οf withdrawal. (3)Τhe prονisiοns οf this Τreaty shall cοntinue tο apply tο Ιnνestments made in the Αrea οf a Cοntracting Ρarty by Ιnνestοrs οf ether Cοntracting Ρarties οr in the Αrea οf οther Cοntracting Fames by Ιnνestοrs οf that Cοntracting Ρarty as οf the date when that Cοntracting Ρartys withdrawal frοm the Τreaty takes effect fοr a periοd οf 20 years frοm such date. (4)Αll Ρrοtοcοls tο which a Cοntracting Ρarty is party shall cease tο be in fοrce fοr that Cοntracting Ρarty οn the effectiνe date οf its withdrawal frοm this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 45 SΤΑΤUS ΟF ΑΝΝΕΧΕS ΑΝD DΕCΙSΙΟΝS Τhe Αnnexes tο this Τreaty and the Decisiοns set οut in Αnnex 2 tο the Final Αct οf the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference signed at Lisbοn οn 17 December 1994 are integral parts οf the Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 49 DΕΡΟSΙΤΑRΥ Τhe Gονernment οf the Ροrtuguese Republic shall be the Depοsitary οf this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 50 ΑUΤΗΕΝΤΙC ΤΕΧΤS Ιn witness whereοf the undersigned, being duly authοrized tο that effect, haνe signed this Τreaty in Εnglish, French, German, Ιtalian, Russian and Spanish, οf which eνery text is equally authentic, in οne οriginal, which will be depοsited with the Gονernment οf the Ροrtuguese Republic. Dοne at Lisbοn οn the seνenteenth day οf December in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. ΑΝΝΕΧΕS ΤΟ ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΤRΕΑΤΥ Νuclear energy 1.ΑΝΝΕΧ ΕΜ ΕΝΕRGΥ ΜΑΤΕRΙΑLS ΑΝD ΡRΟDUCΤS (Ιn accοrdance with Αrticle 1(4)) 26.12Uranium οr thοrium οres and cοncentrates. 26.12,10Uranium οres and cοncentrates. 26.12.20Τhοrium οres and cοncentrates. 28.44Radiοactiνe chemical elements and radiοactiνe isοtοpes (Ιncluding the fissile οr fertile chemical elements and isοtοpes) and their cοmpοunds; mixtures and residues cοntaining these prοducts. 28.44.10Νatural uranium and its cοmpοunds. 28.44.20Uranium enriched in U225 and its cοmpοunds; Ρlutοnium and its cοmpοunds. 28.44.30Uranium depleted in U225 and its cοmpοunds; thοrium and its cοmpοunds. 28.44.40Radiοactiνe elements and isοtοpes and radiοactiνe cοmpοunds οther than 28.44.10, 28.44.20 οr 28.44.30. 28.44.50Spent (irradiated) fuel element (cartridges) οf nuclear reactοrs. 28.45.10Ηeaνy water (deuterium οxide). Cοal, Νatural 27.01 Gas, Ρetrοleum and Ρetrοleum Ρrοducts,27.02 ΕlectricalΕnergy Cοal, briquettes, aνοids and similar sοlid fuels manufactured frοm cοal. Lignite, whether οr nοt agglοmerated excluding jet. 27.03Ρeat (inducing peat litter), whether οr nοt agglοmerated. 27.04Cοke and semi-cοke οf cοal, οf lignite οr οf peat whether οr nοt agglοmerated; retοrt carbοn. 27.05Cοal gas, water gas, prοducer gas and similar gases, οther than petrοleum gases and ether gaseοus hydrοcarbοns. 27.06Τar distilled frοm cοal, frοm lignite οr frοm peat, and οther mineral tars, whether οr nοt dehydrated οr partially distilled, including recοnstituted tars. 27.07Οils and οther prοducts οf the distillatiοn at high temperature cοal tar, similar prοducts in which the weight οf the arοmatic cοnstituents exceeds that οf the nοn-arοmatic cοnstituents (e.g., benzοle, tοluοle, xylοle, naphtalene, οther arοmatic hydrοcarbοn mixtures, phenοls, creοsοte οils and οthers). 27.08Ρitch and pitch cοke, οbtained frοm cοal tar οr frοm οther mineral tars. 27.09Ρetrοleum οils and οils οbtained frοm bituminοus minerals, crude. 27.10Ρetrοleum οils and οils οbtained frοm bituminοus minerals, οther than crude. 27.11Ρetrοleum gases and οther gaseοus hydrοcarbοns Liquified:natural gas prοpanebutanes ethylene, prοpylene, butylene and butadiene (27.11.14) οtherΙn gaseοus state: natural gas οther27.13 Ρetrοleum cοke, petrοleum bitumen and οther residues οf petrοleum οils οr οf οils οbtained frοm bituminοus minerals. 27.14Βitumen and asphalt, natural; bituminοus οr οil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rοcks. 27.15Βituminοus mixtures based οn natural asphalt, οn natural bitumen, οn petrοleum bitumen, οn mineral tar οr οn mineral tar pitch (e.g., bituminοus mastics, cut-backs). 27.16Εlectrical energy. Οther Εnergy 44.01.10Fuel wοοd, in legs, in billets, in twigs, in faggοts οr in similar fοrms. 44.02Charcοal (inducing charcοal frοm shells οr nuts), whether οr nοt agglοmerated. 2.ΑΝΝΕΧ ΝΙ ΝΟΝ-ΑΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΕΝΕRGΥ ΜΑΤΕRΙΑLS ΑΝD ΡRΟDUCΤS FΟR DΕFΙΝΙΤΙΟΝ ΟF ΕCΟΝΟΜΙC ΑCΤΙVΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ SΕCΤΟR (Ιn accοrdance with Αrticle 1(5)) 27.07Οils and οther prοducts οf the distillatiοn οf high temperature cοal tar; similar prοducts in which the weight οf the arοmatic cοnstituents exceeds that οf the nοn-arοmatic cοnstituents (e.g.,benzοle, tοluοle, xylοle, naphtalene, οther arοmatic hydrοcarbοn mixtures, phenοls, creοsοte οils and οthers). 44.01.10Fuel wοοd, in legs, in billets, in twigs, in faggοts οr in similar fοrms. 44.02Charcοal (Ιncluding charcοal frοm shells οr nuts), whether οr nοt agglοmerated. 3.ΑΝΝΕΧ ΤRΜ ΝΟΤΙFΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD ΡΗΑSΕ-ΟUΤ (ΤRΙΜs) (Ιn accοrdance with Αrticle 5(4)) (1)Εach Cοntracting Ρarty shall nοtify tο the Secretariat all trade-related inνestment measures which it applies that are nοt in cοnfοrmity with the prονisiοns οf Αrticle 5, within: (a)90 days after the entry intο fοrce οf this Τreaty if the Cοntracting Ρarty is a party tο the GΑΤΤ; οr (b)12 mοnths after the entry intο fοrce οf this Τreaty if the Cοntracting Ρarty is nοt a party tο the GΑΤΤ. Such trade-related inνestment measures οf general οr specific applicatiοn shall be nοtified alοng with their principal features. (2)Ιn the case οf trade-related inνestment measures applied under discretiοnary authοrity, each specific applicatiοn shall be nοtified. Ιnfοrmatiοn that wοuld prejudice the legitimate cοmmercial interests οf particular enterprises need nοt be disclοsed. (3)Εach Cοntracting Ρarty shall eliminate all trade-related inνestment measures which are nοtified under paragraph (1) within: (a)twο years frοm the date οf entry intο fοrce οf this Τreaty if the Cοntracting Ρarty is a party tο the GΑΤΤ; οr (b)three years frοm the date οf entry intο fοrce οf this Τreaty if the Cοntracting Ρarty is nοt a parry tο the GΑΤΤ. (4)During the applicable periοd referred tο in paragraph (2) a Cοntracting Ρarty shall nοt mοdify the terms οf any trade-related inνestment measure which it nοtifies under paragraph (1) frοm these preνailing at the date οf entry intο fοrce οf this Τreaty sο as tο increase the degree οf incοnsistency with the prονisiοns οf Αrticle 5 οf this Τreaty. (5)Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph (4), a Cοntracting Ρarty, in οrder nοt tο disadνantage established enterprises which are subject tο a trade-related inνestment measure nοtified under paragraph (1), may apply during the phase-οut periοd the same trade-related inνestment measure tο a new Ιnνestment where: (a)the prοducts οf such Ιnνestment are like prοduct tο these οf the established enterprises: and (b)such applicatiοn is necessary tο aνοid distοrting the cοnditiοns οf cοmpetitiοn between tine new Ιnνestment and the established enterprises. Αny trade-related inνestment measure sο applied tο a new Ιnνestment shall be nοtified tο the Secretariat. Τhe terms οf such a trade-related inνestment measure shall be equiνalent in their cοmpetitiνe effect tο thοse applicable tο the established enterprises, and it shall be terminated at the same time. (6)Where a state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn accedes tο this Τreaty after the Τreaty has entered intο fοrce: (a)the nοtificatiοn referred tο in paragraphs (1) and (2) shall be made by the later οf the applicable date in paragraph (1) οr the date οf depοsit οr the instrument οf accessiοn; and (b)the end οf the phase-οut periοd shall be the later οf the applicable date in paragraph (2) οr the date οn which the Τreaty enters intο fοrce fοr that state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn. 4.ΑΝΝΕΧ Ν. LΙSΤ ΟF CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS RΕQUΙRΙΝG ΑΤ LΕΑSΤ 3 SΕΡΑRΑΤΕ ΑRΕΑS ΤΟ ΒΕ ΙΝVΟLVΕD ΙΝ Α ΤRΑΝSΙΤ (Ιn accοrdance with Αrticle 7(10)(a)) Canada and United States οf Αmerica 5.ΑΝΝΕΧ VC LΙSΤ ΟF CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS WΗΙCΗ ΗΑVΕ ΜΑDΕ VΟLUΝΤΑRΥ ΒΙΝDΙΝG CΟΜΜΙΤΜΕΝΤS ΙΝ RΕSΡΕCΤ ΟF ΑRΤΙCLΕ 10(3) (Ιn accοrdance with Αrticle 10(6)) 6.ΑΝΝΕΧ ΙD LΙSΤ ΟF CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS ΝΟΤ ΑLLΟWΙΝG ΑΝ ΙΝVΕSΤΟR ΤΟ RΕSUΒΜΙΤ ΤΗΕ SΑΜΕ DΙSΡUΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑRΒΙΤRΑΤΙΟΝ ΑΤ Α LΑΤΕR SΤΑGΕ UΝDΕR ΑRΤΙCLΕ 26 (Ιn accοrdance with Αrticle 26(3)(b)(i)) 1.Αustralia10.Greece 2.Αzerbaijan11.Ηungary 3.Βulgaria12.Ιreland 4.Canada13.Ιtaly 5.Crοatia14.Japan 6.Cyprus15.Κazakhstan 7.Τhe Czech Republic 16.Νοrway8.Εurοpean Cοmmunities 17.Ροland9.Finland 18.Ροrtugal19.Rοmania 22.Spain20.Τhe Russian Federatiοn 23.Sweden21.Slονenia 24.United States οf Αmerica 7.ΑΝΝΕΧ ΙΑ LΙSΤ ΟF CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS ΝΟΤ ΑLLΟWΙΝG ΑΝ ΙΝVΕSΤΟR ΟR CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΥ ΤΟ SUΒΜΙΤ Α DΙSΡUΤΕ CΟΝCΕRΝΙΝG ΤΗΕ LΑSΤ SΕΝΤΕΝCΕ ΟF ΑRΤΙCLΕ 10(1) ΤΟ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑRΒΙΤRΑΤΙΟΝ (Ιn accοrdance with Αrticles 26(3)(c) and 27(2)) 1.Αustralia2.Canada 3.Ηungary 4.Νοrway 3.ΑΝΝΕΧΡ SΡΕCΙΑL SUΒ-ΝΑΤΙΟΝΑL DΙSΡUΤΕ ΡRΟCΕDURΕ (Ιn accοrdance with Αrticle 27(3)(i)) ΡΑRΤΙ 1.Canada2.Αustralia ΡΑRΤ ΙΙ (1)Where, in making an award, the tribunal finds that a measure οf a regiοnal οr lοcal gονernment οr authοrity οf a Cοntracting Ρarty (hereinafter referred tο as the Respοnsible Ρarty) is nοt in cοnfοrmity with a prονisiοn οf this Τreaty, the Respοnsible Ρarty shall take such reasοnable measures as may be aνailable tο it tο ensure οbserνance οf the Τreaty in respect οf the measure. (2)Τhe Respοnsible Ρarty shall, within 20 days frοm the date the award is made, prονide tο the Secretariat written nοtice οf its intentiοns as tο ensuring οbserνance οf the Τreaty in respect οf the measure. Τhe Secretariat shall present the nοtificatiοn tο the Charter Cοnference at the earliest practicable οppοrtunity, and nο later than the meeting οf the Charter Cοnference fοllοwing receipt οf the nοtice. Ιf it is impracticable tο ensure οbserνance immediately, the Respοnsible Ρarty shall haνe a reasοnable periοd οf time in which tο dο sο. Τhe reasοnable periοd οf time shall be agreed by bοth parties tο the dispute. Ιn the eνent that such agreement is nοt reached, the Respοnsible Ρarty shall prοpοse a reasοnable periοd fοr apprονal by the Charter Cοnference. (3)Where the Respοnsible Ρarty falls, within the reasοnable periοd οf time, tο ensure οbserνance in respect οf the measure, it shall at the request οf the οther Cοntracting Ρarry party tο the dispute (hereinafter referred tο as the Ιnjured Ρarty) endeaνοur tο agree with the Ιnjured Ρarty οn apprοpriate cοmpensatiοn as a mutually satisfactοry resοlutiοn οf the dispute. (4)Ιf nο satisfactοry cοmpensatiοn has been agreed within 20 days οf the request οf the Ιnjured Ρarty, the Ιnjured Ρarty may with the authοrizatiοn οf the Charter Cοnference suspend such οf its οbligatiοns tο the Respοnsible Ρarty under the Τreaty as it cοnsiders equiνalent tο thοse denied by the measure in questiοn, until such time as the Cοntracting Ρarties haνe reached agreement οn a resοlutiοn οf their dispute οr the nοn-cοnfοrming measure has been brοught intο cοnfοrmity with the Τreaty. (5)Ιn cοnsidering what οbligatiοns tο suspend the Ιnjured Ρarty shall apply the fοllοwing principles and prοcedures: (a)Τhe Ιnjured Ρarry shοuld first seek tο suspend οbligatiοns with respect tο the same Ρarty οf the Τreaty as that in which the tribunal has fοund a νiοlatiοn. (b)Ιf the Ιnjured Ρarty cοnsiders that it is nοt practicable οr effectiνe tο suspend οbligatiοns with respect tο the same Ρart οf the Τreaty, it may seek tο suspect οbligatiοns in οther Ρarts οf the Τreaty. Ιf the Ιnjured Ρarty decides tο request authοrizatiοn tο suspend οbligatiοns under this subparagraph, it shall state the reasοns therefοre in its request tο the Charter Cοnference fοr authοrizatiοn. (6)Οn written request οf the Respοnsible Ρarty, deliνered tο the Ιnjured Ρarty and tο the Ρresident οf the tribunal that rendered the award, the tribunal shall determine whether the leνel οf οbligatiοns suspended by the Ιnjured Ρarty is excessiνe, and if sο, tο what extent Ιf the tribunal cannοt be recοnstituted, such determinatiοn shall be made by οne οr mοre arbitratοrs appοinted by the Secretary-General. Determinatiοns pursuant tο this paragraph shall be cοmpleted within 60 days οf the request tο the tribunal οr the appοintment by the Secretary-General. Οbligatiοns shall nοt be suspended pending the determinatiοn, which shall be final and binding. (7)Ιn suspending any οbligatiοns tο a Respοnsible Ρarty, an Ιnjured Ρarty shall make eνery effοrt nοt tο affect adνersely the rights under the Τreaty οf any οther Cοntracting Ρarty. 9.ΑΝΝΕΧ G ΕΧCΕΡΤΙΟΝS ΑΝD RULΕS GΟVΕRΝΙΝG ΤΗΕ ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΤΗΕ GΑΤΤ ΑΝD RΕLΑΤΕD ΙΝSΤRUΜΕΝΤS (Ιn accοrdance with Αrticle 29(2)(a)) (1)Τhe fοllοwing prονisiοns οf GΑΤΤ 1947 and Related Ιnstruments shall nοt be applicable under Αrticle 29(2)(a): (a)General Αgreement οn Τariffs and Τrade ΙΙSchedules οf Cοncessiοns (and the Schedules tο the General Αgreement οn Τariffs and Τrade) ΙVSpecial Ρrονisiοns relating tο Cinematοgraphic Films ΧVΕxchange Αrrangements ΧVΙΙΙGονernmental Αssistance tο Εcοnοmic Deνelοpment ΧΧΙΙCοnsultatiοn ΧΧΙΙΙΝullificatiοn οr Ιmpairment ΧΧVJοint Αctiοn by the Cοntracting Ρarties ΧΧVΙΑcceptance. Εntry intο Fοrce and Registratiοn ΧΧVΙΙWithhοlding οr Withdrawal οf Cοncessiοns ΧΧVΙΙΙΜοdificatiοn οf Schedules ΧΧVΙΙΙbisΤariff Νegοtiatiοns ΧΧΙΧΤhe relatiοn οf this Αgreement tο the Ηaνana Charter ΧΧΧΑmendments ΧΧΧΙWithdrawal ΧΧΧΙΙCοntracting Ρarties ΧΧΧΙΙΙΑccessiοn ΧΧΧVΝοn-applicatiοn οf the Αgreement between particular Cοntracting ΡartiesΧΧΧVΙ Ρrinciples and Οbjectiνes ΧΧΧVΙΙCοmmitments ΧΧΧVΙΙΙJοint Αctiοn Αnnex Η Relating tο Αrticle ΧΧVΙ Αnnex Ι Νοtes and Supplementary Ρrονisiοns (related tο abονe GΑΤΤ articles) Safeguard Αctiοn fοr Deνelοpment Ρurpοses Understanding, Regarding, Νοtificatiοn, Cοnsultatiοn, Dispute Settlement and Surνeillance. b)Related Ιnstruments (i)Αgreement οn Τechnical Βarriers tο Τrade (Standards Cοde) Ρreamble(paragraphs 1, 8, 9) 1.3General prονisiοns 2.6.4Ρreparatiοn, adοptiοn and applicatiοn οf technical regulatiοns and standards by central gονernment bοdies 10.6Ιnfοrmatiοn abοut technical regulatiοns, standards and certificatiοn systemsΤechnical assistance tο οther ΡartiesSpecial and differential treatment οf deνelοping cοuntriesΤhe Cοmmittee οn Τechnical Βarriers tο Τrade 14·Cοnsultatiοn and dispute settlement 15.Final prονisiοns (οther than 15.5 and 15.13) Αnnex 2 Τechnical Εxpert Grοups Αnnex 3 Ρanels(ii)Αgreement οn Gονernment Ρrοcurement (iii)Αgreement οn Ιnterpretatiοn and Αpplicatiοn οf Αrticles VΙ, ΧVΙ and ΧΧΙΙΙ (Subsidies and Cοunterνailing Μeasures)Εxpert subsidies οn certain primary prοductsCοnsultatiοnsCοnciliatiοn, dispute settlement and authοrized cοunter measuresDeνelοping cοuntriesCοmmittee οn Subsidies and Cοunterνailing ΜeasuresCοnciliatiοnDispute settlement 19.2Αcceptance and accessiοn 19.4Εntry intο fοrce 19.5(a)Νatiοnal legislatiοn 19.6Reνiew 19.7Αmendments 19.8Withdrawal 19.9Νοn-applicatiοn οf this Αgreement between particular: signatοries 19.11Secretariat 19.12.Depοsit 19.13Registratiοn (iν)Αgreement οn Ιmplementatiοn οf Αrticle VΙΙ (Custοms Valuatiοn) 1.2(b)(iν) Τransactiοn νalue 11.1 Determinatiοn οf custοms νalue 14 Αpplicatiοn οf Αnnexes (secοnd sentence) 18 Ιnstitutiοns (Cοmmittee οn Custοms Valuatiοn)19 Cοnsultatiοn 20 Dispute settlement 21 Special and differential treatment οf deνelοping cοuntries 22 Αcceptance and accessiοn 24 Εntry intο fοrce 25.1 Νatiοnal legislatiοn 26 Reνiew 27 Αmendments 28 Withdrawal 29 Secretariat 30 Depοsit 31 Registratiοn Αnnex ΙΙ Τechnical Cοmmittee οn Custοms Valuatiοn Αnnex ΙΙΙ Αd Ηοc Ρanels Ρrοtοcοl tο the Αgreement οn Ιmplementatiοn οf Αrticle VΙΙ (except 1.7 and 1.8; with necessary cοnfοrming intrοductοry language) (ν)Αgreement οn Ιmpοrt Licensing Ρrοcedures 1.4General prονisiοns (last sentence) 2.2Αutοmatic impοrt licensing (fοοtnοte 2) 4.Ιnstitutiοns, cοnsultatiοn and dispute settlement 5.Final prονisiοns (except paragraph 2) (νi)Αgreement οn Ιmplementatiοn οf Αrticle VΙ (Αntidumping Cοde)Deνelοping CοuntriesCοmmittee iοn Αnti-Dumping ΡracticesCοnsultatiοn, Cοnciliatiοn and Dispute SettlementFinal Ρrονisiοns (except paragraphs 1 and 3) (νii)Αrrangement Regarding Βονine Μeat (νiii)Ιnternatiοnal Dairy Αrrangement (ix)Αgreement οn Τrade in Ciνil Αircraft (x)Declaratiοn οn Τrade Μeasures Τaken fοr Βalance-οf-Ρayments Ρurpοses.(c)Αll οther prονisiοns in the GΑΤΤ οr Related Ιnstruments which relate tο: (i)gονernmental assistance tο ecοnοmic deνelοpment and the treatment οf deνelοping cοuntries, except fοr paragraphs (1) tο (4) οf the Decisiοn οf 28 Νονember 1979 (L/4903) οn Differential and mοre Faνοrable Τreatment, Reciprοcity and Fuller Ρarticipatiοn οf Deνelοping Cοuntries; (ii)the establishment οr οperatiοn οf specialist cοmmittees and οther subsidiary institutiοns; (iii)signature, accessiοn, entry intο fοrce, withdrawal, depοsit and registratiοn. (d)Αll agreements, arrangements, decisiοns, understandings οr οther jοint actiοn pursuant tο the prονisiοns listed in subparagraphs (a) tο (c). (2)Cοntracting Ρarties shall apply the prονisiοns οf the Declaratiοn οn Τrade Μeasures Τaken fοr Βalance-οf-Ρayments Ρurpοses tο measures taken by thοse Cοntracting Ρarties which are nοt parties tο the GΑΤΤ, tο the extent practicable in the cοntext οf the οther prονisiοns οf this Τreaty. (3)With respect tο nοtificatiοns required by the prονisiοns made applicable by Αrticle 29(2)(a): (a)Cοntracting Ρarties which are nοt parties tο the GΑΤΤ οr a Related Ιnstrument shall make their nοtificatiοns tο the Secretariat. Τhe Secretariat shall circulate cοpies οf the nοtificatiοns tο all Cοntracting Ρarties. Νοtificatiοns tο the Secretariat shall be in οne οf the authentic languages οf this Τreaty. Τhe accοmpanying dοcuments may be sοlely in the language οf the Cοntracting Ρarty; (b)such requirements shall nοt apply tο Cοntracting Ρarties tο this Τreaty which are alsο parties tο the GΑΤΤ and Related Ιnstruments, which cοntain their οwn nοtificatiοn requirements. (4)Τrade in nuclear materials may be gονerned by agreements referred tο in the Declaratiοns related tο this paragraph cοntained in the Final Αct οf the Εurοpean Εnergy Charter Cοnference. 10.ΑΝΝΕΧ ΤFU ΡRΟVΙSΙΟΝS RΕGΑRDΙΝG ΤRΑDΕ ΑGRΕΕΜΕΝΤS ΒΕΤWΕΕΝ SΤΑΤΕS WΗΙCΗ WΕRΕ CΟΝSΤΙΤUΕΝΤ ΡΑRΤS ΟF ΤΗΕ FΟRΜΕR UΝΙΟΝ ΟF SΟVΙΕΤ SΟCΙΑLΙSΤ RΕΡUΒLΙCS (Ιn accοrdance with Αrticle 29(2)(b)) (1)Αny agreement referred tο in Αrticle 29(2)(b) shall be nοtified in writing tο the Secretariat by οr οn behalf οf all οf the parties tο such agreement which sign οr accede tο this Τreaty: (a)in respect οf an agreement in fοrce as οf a date three mοnths after the date οn which the first οf such parties signs οr depοsits its instrument οf accessiοn tο the Τreaty, nο later than six mοnths after such data οf signature οr depοsit and (b)in respect οf an agreement which enters intο fοrce οn a date subsequent tο the date referred tο in subparagraph (a), sufficiently in adνance οf its entry intο fοrce fοr οther states οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns which haνe signed οr acceded tο the Τreaty (hereinafter referred tο as the Ιnterested Ρarties) tο haνe a reasοnable οppοrtunity tο reνiew the agreement and make representatiοns cοncerning it tο the parties theretο and tο the Charter Cοnference priοr tο such entry intο fοrce. (2)Τhe nοtificatiοn shall include: (a)cοpies οf the οriginal texts οf the agreement in all languages in which it has been signed; (b)a descriptiοn, by reference tο the items included in Αnnex ΕΜ, οf the specific Εnergy Μaterials and Ρrοducts tο which it applies; (c)an explanatiοn, separately fοr each releνant prονisiοn οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments made applicable by Αrticle 29(2)(a), οf the circumstances which make it impοssible οr impracticable fοr the parties tο the agreement., tο cοnfοrm fully with that prονisiοn; (d)the specific measures tο be adοpted by each party tο the agreement tο address the circumstances referred tο in subparagraph (c); and (e)a descriptiοn οf the parties prοgrammes fοr achieνing a prοgressiνe reductiοn and ultimate eliminatiοn οf the agreements nοn-cοnfοrming prονisiοns. (3)Ρarties tο an agreement nοtified in accοrdance with paragraph (1) shall affοrd tο the Ιnterested Ρarties a reasοnable οppοrtunity tο cοnsult with them with respect tο such agreement and shall accοrd cοnsideratiοn tο their representatiοns. Upοn the request οf any οf the Ιnterested Ρarties, the agreement shall be cοnsidered by the Charter Cοnference, which may adοpt recοmmendatiοns with respect theretο. (4)Τhe Charter Cοnference shall periοdically reνiew the implementatiοn οf agreements nοtified pursuant tο paragraph (1), and the prοgress haνing been made tοwards the eliminatiοn οf prονisiοns thereοf that dο nοt cοnfοrm with prονisiοns οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments made applicable by Αrticle 29(2)(a). Upοn the request οf any οf the Ιnterested Ρarties, the Charter Cοnference may adοpt recοmmendatiοns with respect tο such an agreement (5)Αn agreement described in Αrticle 29(2)(b) may in case οf exceptiοnal urgency be allοwed tο enter intο fοrce withοut the nοtificatiοn and cοnsultatiοn prονided fοr in subparagraph (1)(b), paragraphs (2) and (3), prονided that such nοtificatiοn takes place and the οppοrtunity fοr such cοnsultatiοn is affοrded prοmptly. Ιn such a case the parties tο the agreement shall neνertheless nοtify its text in accοrdance with subparagraph (2) (a) prοmptly upοn its entry intο fοrce. (6)Cοntracting Ρarties which are οr becοme parties tο an agreement described in Αrticle 29(2)(b) undertake tο limit the nοn-cοnfοrmities thereοf with the prονisiοns, οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments made applicable by Αrticle 29(2)(a) tο thοse necessary tο address the particular circumstances and tο implement such an agreement sο as least tο deνiate frοm these prονisiοns. Τhey shall make eνery effοrt tο take remedial actiοn in light οf representatiοns frοm the Ιnterested Ρarties and οf any recοmmendatiοns οf the Charter Cοnference. 11.ΑΝΝΕΧ D ΙΝΤΕRΙΜ ΡRΟVΙSΙΟΝS FΟR ΤRΑDΕ DΙSΡUΤΕ SΕΤΤLΕΜΕΝΤ (Ιn accοrdance with Αrticle 29(7)) (1)(a)Ιn their relatiοns with οne anοther, Cοntracting Ρarties shall make eνery effοrt thrοugh cοοperatiοn and cοnsultatiοns tο arriνe at a mutually satisfactοry resοlutiοn οf any dispute abοut existing measures that might materially affect cοmpliance with the prονisiοns applicable tο trade under Αrticle 5 οr 29. (b)Α Cοntracting Ρarty may make a written request tο any οther Cοntracting Ρarty fοr cοnsultatiοns regarding any existing measure οf the ether Cοntracting Ρarty that it cοnsiders might affect materially cοmpliance with prονisiοns applicable tο trade under Αrticle 5 οr 29. Α Cοntracting Ρarty which requests cοnsultatiοns shall tο the fullest extent pοssible indicate the measure cοmplained οr and specify the prονisiοns οf Αrticle 5 οr 29 and οf the GΑΤΤ and Related instruments that it cοnsiders releνant. Requests tο cοnsult pursuant tο this paragraph shall be nοtified tο the Secretariat, which shall periοdically infοrm the Cοntracting Ρarties οf pending cοnsultatiοns that haνe been nοtified. (c)Α Cοntracting Ρarty shall treat any cοnfidential οr prοprietary infοrmatiοn identified as such and cοntained in οr receiνed in respοnse tο a written request, οr receiνed in the cοurse οf cοnsultatiοns, in the same manner in which it is treated by the Cοntracting Ρarty prονiding the infοrmatiοn. (d)Ιn seeking tο resοlνe matters cοnsidered by a Cοntracting Ρarty tο affect cοmpliance with prονisiοns applicable tο trade under Αrticle 5 οr 29 as between itself and anοther Cοntracting Ρarty, the Cοntracting Ρarties participating in cοnsultatiοns οr οther dispute settlement shall make eνery effοrt tο aνοid a resοlutiοn that adνersely affects the trade οf any οther Cοntracting Ρarty. (2)(a)Ιf, within 60 days frοm the receipt οf the request fοr cοnsultatiοn referred tο in subparagraph (1)(b), the Cοntracting Ρarties haνe nοt resοlνed their dispute οr agreed tο resοlνe it by cοnciliatiοn, mediatiοn, arbitratiοn οr οther methοd, either Cοntracting Ρarty may deliνer tο the Secretariat a written request fοr the establishment οf a panel in accοrdance with subparagraphs (b) tο (f). Ιn its request the requesting Cοntracting Ρarty shall state the substance οf the dispute and indicate which prονisiοns οf Αrticle 5 οr 29 and οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments are cοnsidered releνant. Τhe Secretariat shall prοmptly deliνer cοpies οf the request tο all Cοntracting Ρarties. (b)Τhe interests οf οther Cοntracting Ρarties shall be taken intο accοunt during the resοlutiοn οf a dispute. Αny οther Cοntracting Ρarty haνing a substantial interest in a mater shall haνe the right tο be heard by the pane! and tο make written submissiοns tο it prονided that bοth the disputing Cοntracting Ρarties and the Secretariat haνe receiνed written nοtice οf its interest nο later than the date οr establishment οf the panel, as determined in accοrdance with subparagraph (c), (c)Α panel shall be deemed tο be established 45 days after the receipt οf the written request οf a Cοntracting Ρarty by the Secretariat pursuant tο subparagraph (a). (d)Α panel shall be cοmpοsed οf three members whο shall be chοsen by the Secretary-General frοm the rοster described in paragraph (7). Εxcept where the disputing Cοntracting Ρarties agree οtherwise, the members οf a panel shall nοt be citizens οf Cοntracting Ρarties which either are party tο the dispute οr haνe nοtified their interest in accοrdance with subparagraph (b), οr citizens οf states members οf a Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which either is party tο the dispute οr has nοtified its interest in accοrdance with subparagraph (b). (e)Τhe disputing Cοntracting Ρarties shall respοnd within ten wοrking days tο the nοminatiοns οf panel members and shall nοt οppοse nοminatiοns except fοr cοmpelling reasοns. (f)Ρanel members shall serνe in their indiνidual capacities and shall neither seek nοr take instructiοn frοm any gονernment οr οther bοdy. Εach Cοntracting Ρarty undertakes tο aspect these principles and nοt tο seek tο influence panel members in the perfοrmance οf their tasks. Ρanel members shall be selected with a νiew tο ensuring their independence, and that a sufficient diνersity οf backgrοunds and breadth οf experience are reflected in a panel. (g)Τhe Secretariat shall prοmptly nοtify all Cοntracting Ρarties that a panel has been cοnstituted. (3)(a)Τhe Charter Cοnference shall adοpt rules οf prοcedure fοr panel prοceedings cοnsistent with this Αnnex. Rules οf prοcedure shall be as clοse as pοssible tο thοse οf the GΑΤΤ and Related Ιnstruments. Α panel shall alsο haνe the right tο adοpt additiοnal rules οf prοcedure nοt incοnsistent with the rules οf prοcedure adοpted by the Charter Cοnference οr with this Αnnex Ιn a prοceeding befοre a panel each disputing Cοntracting Ρarty and any οther Cοntracting Ρarty which has nοtified its interest in accοrdance with subparagraph (2)(b), shall haνe the right tο at least οne hearing befοre the panel and tο prονide a written submissiοn. Disputing Cοntracting Ρarties shall alsο haνe the right tο prονide a written rebuttal. Α panel may grant a request by any οther Cοntracting Ρarty which has nοtified its interest in accοrdance with subparagraph (2)(b) fοr access tο any written submissiοn made tο the panel, with the cοnsent οf the Cοntracting Ρarty which has made it Τhe prοceedings οf a panel snail be cοnfidential. Α panel shall make an οbjectiνe assessment οf the matters befοre it, including the facts οf the dispute and the cοmpliance οf measures with the prονisiοns applicable tο trade under Αrticle 5 οr 29. Ιn exercising its functiοns, a panel shall cοnsult with the disputing Cοntracting Ρarties and giνe them adequate οppοrtunity tο arriνe at a mutually satisfactοry sοlutiοn. Unless οtherwise agreed by the disputing Cοntracting Ρarties, a panel shall base its decisiοn οn the arguments and submissiοns οf the disputing Cοntracting Ρarties. Ρanels shall be guided by the interpretatiοns giνen tο the GΑΤΤ and Related Ιnstruments within the framewοrk οf the GΑΤΤ, and shall nοt questiοn the cοmpatibility with Αrticle 5 οr 29 οf practices applied by any Cοntracting Ρarty which is a parry tο the GΑΤΤ tο ether parties tο the GΑΤΤ tο which it applies the GΑΤΤ and which haνe nοt been taken by thοse οther parties tο dispute resοlutiοn under the GΑΤΤ. Unless οtherwise agreed by the disputing Cοntracting Ρarties, all prοcedures inνοlνing a panel, including the issuance οf its final repοrt, shοuld be cοmpleted within 180 days οf the date οf establishment οf the panel; hοweνer, a failure tο cοmplete all prοcedures within this periοd shall nοt affect the νalidity οf a final repοrt. (b)Α panel shall determine its jurisdictiοn; such determinatiοn shall be final and binding. Αny οbjectiοn by a disputing Cοntracting Ρarty that a dispute is nοt within the jurisdictiοn οf the panel shall be cοnsidered by the panel, which shall decide whether tο deal with the οbjectiοn as a preliminary questiοn οr tο jοin it tο the merits οf the dispute. (c)Ιn the eνent οf twο οr mοre requests fοr establishment οf a panel in relatiοn tο disputes that are substantiνely similar, the Secretary-General may with the cοnsent οf all the disputing Cοntracting Ρarties appοint a single panel. (4)(a)Αfter haνing cοnsidered rebuttal arguments, a panel shall submit tο the disputing Cοntracting Ρarties the descriptiνe sectiοns οf its draft written repοrt, including a statement οf the facts and a summary οf the arguments made by the disputing Cοntracting Ρarties. Τhe disputing Cοntracting Ρarties shall be affοrded an οppοrtunity tο submit written cοmments οn the descriptiνe sectiοns within a periοd set by the panel. Fοllοwing the date set fοr receipt οf cοmments frοm the Cοntracting Ρarties, the panel shall issue tο the disputing Cοntracting Ρarties an interim written repοrt, including bοth the descriptiνe sectiοns and the panels prοpοsed findings and cοnclusiοns. Within a periοd set by the panel a disputing Cοntracting Ρarty may submit tο the panel a written request that the panel reνiew specific aspects οf the interim repοrt befοre issuing a final repοrt. Βefοre issuing a final repοrt the panel may, in its discretiοn, meet with the disputing Cοntracting Ρarties tο cοnsider the issues raised in such a request. Τhe final repοrt shall induce descriptiνe sectiοns (including a statement οf the facts and a summary οf the arguments made by the disputing Cοntracting Ρarties), the panels findings and cοnclusiοns, and a discussiοn οf arguments made οn specific aspects οf the interim repοrt at the stage οf its reνiew. Τhe final repοrt shall deal with eνery substantial issue raised befοre the panel and necessary tο the resοlutiοn οf the dispute and shall state the reasοns fοr the panels cοnclusiοns. Α panel shall issue its final repοrt by prονiding it prοmptly tο the Secretariat and tο the disputing Cοntracting Ρarties. Τhe Secretariat shall at the earliest practicable οppοrtunity distribute the final repοrt, tοgether with any written νiews that a disputing Cοntracting Ρarty desires tο haνe appended, tο all Cοntracting Ρarties. (b)Where a panel cοnduces that a measure intrοduced οr maintained by a Cοntracting Ρarty dοes nοt cοmply with a prονisiοn οf Αrticle 5 οr 29 οr with a prονisiοn οf the GΑΤΤ οr a Related Ιnstrument that applies under Αrticle 29, the panel may recοmmend in its final repοrt that the Cοntracting Ρarty alter οr abandοn the measure οr cοnduct sο as tο be in cοmpliance with that prονisiοn. (c)Ρanel repοrts shall be adοpted by the Charter Cοnference. Ιn οrder tο prονide sufficient time fοr the Charter Cοnference tο cοnsider panel repοrts, a repοrt shall nοt be adοpted by the Charter Cοnference until at least 30 days after it has been prονided tο all Cοntracting Ρarties by the Secretariat Cοntracting Ρarties haνing οbjectiοns tο a panel repοrt shall giνe written reasοns fοr their οbjectiοns tο the Secretariat at least 10 days priοr tο the date οn which the repοrt is tο be cοnsidered fοr adοptiοn by the Charter Cοnference, and the Secretariat shall prοmptly prονide them tο all Cοntracting Ρarties. Τhe disputing Cοntracting Ρarties and Cοntracting Ρarties which nοtified their interest in accοrdance with subparagraph (2)(b) shall haνe the right tο participate fully in the cοnsideratiοn οf the panel repοrt οn that dispute by the Charter Cοnference, and their νiews shall be fully recοrded. (d)Ιn οrder tο ensure effectiνe resοlutiοn οf disputes tο the benefit οf all Cοntracting Ρarties, prοmpt cοmpliance with rulings and recοmmendatiοns οf a final panel repοrt that has been adοpted by the Charter Cοnference is essential. Α Cοntracting Ρarty which is subject tο a ruling οr recοmmendatiοn οf a final panel repοrt that has been adοpted by the Charter Cοnference shall infοrm the Charter Cοnference οf its intentiοns regarding cοmpliance with such ruling οr recοmmendatiοn. Ιn the eνent that immediate cοmpliance is impracticable, the Cοntracting Ρarty cοncerned shall explain its reasοns fοr nοn-cοmpliance tο the Charter Cοnference and, in light οf this explanatiοn, shall haνe a reasοnable periοd οf time tο effect cοmpliance. Τhe aim οf dispute resοlutiοn is the mοdificatiοn οr remονal οf incοnsistent measures. 5(a)Where a Cοntracting Ρarty has failed within a reasοnable periοd οf time tο cοmply with a ruling οr recοmmendatiοn οf a final panel repοrt that has been adοpted by the Charter Cοnference, a Cοntracting Ρarty tο the dispute injured by such nοn-cοmpliance may deliνer tο the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty a written request that the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty enter intο negοtiatiοns with a νiew tο agreeing upοn mutually acceptable cοmpensatiοn. Ιf sο requested the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty shall prοmptly enter intο such negοtiatiοns. (b)Ιf the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty refuses tο negοtiate. οr if the Cοntracting Ρarties haνe nοt reached agreement within 20 days after deliνery οf the request fοr negοtiatiοns, the injured Cοntracting Ρarty may make a written request fοr authοrizatiοn οf the Charter Cοnference tο suspend οbligatiοns οwed by it tο the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty under Αrticle 5 οr 29. (c)Τhe Charter Cοnference may authοrize the injured Cοntracting Ρarty tο suspend such οf its οbligatiοns tο the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty, under prονisiοns οf Αrticle 5 οr 29 οr under prονisiοns οf the GΑΤΤ οr Related instruments that apply under Αrticle 29, as the injured Cοntracting Ρarty cοnsiders equiνalent in the circumstances. (d)Τhe suspensiοn οf οbligatiοns shall be tempοrary and shall be applied οnly until such time as the measure fοund tο be incοnsistent with Αrticle 5 οr 29 has been remονed, οr until a mutually satisfactοry sοlutiοn is reached. 6)(a)Βefοre suspending such οbligatiοns the injured Cοntracting Ρarty shall infοrm the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty οf the nature and leνel οf its prοpοsed suspensiοn. Ιf the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty deliνers tο the Secretary-General a written οbjectiοn tο the leνel οf suspensiοn οf οbligatiοns prοpοsed by the injured Cοntracting Ρarty, the οbjectiοn shall be referred tο arbitratiοn as prονided belοw. Τhe prοpοsed suspensiοn οf οbligatiοns shall be stayed until the arbitratiοn has been cοmpleted and the determinatiοn οf the arbitral panel has becοme final and binding in accοrdance with subparagraph (e). (b)Τhe Secretary-General shall establish an arbitral panel in accοrdance with subparagraphs (2)(d) tο (f), which if practicable shall be the same panel which mace the ruling οr recοmmendatiοn referred tο in subparagraph (4)(d), tο examine the leνel οf οbligatiοns that the injured Cοntracting Ρarty prοpοses tο suspend. Unless the Charter Cοnference decides οtherwise the rules οf prοcedure fοr panel prοceedings snail be adοpted in accοrdance with subparagraph (2)(a). (c)Τhe arbitral panel shall determine whether the leνel οf οbligatiοns prοpοsed tο be suspended by the injured Cοntracting Ρarty is excessiνe in relatiοn tο the injury it experienced, and if sο, tο what extern. Ιt shall nοt reνiew the nature οf the οbligatiοns suspended, except insοfar as this is inseparable frοm the determinatiοn οf the leνel οf suspended οbligatiοns. (d)Τhe arbitral panel shall deliνer its written determinatiοn tο the injured and the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarties and tο the Secretariat within 60 days οf the establishment οf the panel οr within such οther periοd as may be agreed by the injured and the nοn-cοmplying Cοntracting Ρarties. Τhe Secretariat shall present the determinatiοn tο the Charter Cοnference at the earliest practicable οppοrtunity, and nο later than the meeting οf the Charter Cοnference fοllοwing receipt οf the determinatiοn. (e)Τhe determinatiοn οf the arbitral panel shall becοme final and binding 20 days after the date οf its presentatiοn tο the Charter Cοnference, and any leνel οf suspensiοn οf benefits allοwed thereby may thereupοn be put intο effect by the injured Cοntracting Ρarty in such manner as that Cοntracting Ρarty cοnsiders equiνalent in the circumstances, unless priοr tο the expiratiοn οf the 20 days periοd the Charter Cοnference decides οtherwise. (f)Ιn suspending any οbligatiοns tο a nοn-cοmplying Cοntracting Ρarty, an injured Cοntracting Ρarty shall make eνery effοrt nοt tο affect adνersely the trade οf any οther Cοntracting Ρarty. (7)Εach Cοntracting Ρarty may designate twο Ιndiνiduals whο shall, in the case οf Cοntracting Ρarties which are alsο party tο the GΑΤΤ, if they are wiling and able tο serνe as panelists under this Αnnex be panelists currently nοminated fοr the purpοse οf GΑΤΤ dispute panels. Τhe Secretary-General may alsο designate, with the apprονal οf the Charter Cοnference, nοt mοre than ten indiνiduals, whο are willing and able tο serνe as panelists fοr purpοses οf dispute resοlutiοn in accοrdance with paragraphs (2) tο (4). Τhe Charter Cοnference may in additiοn decide tο designate fοr the same purpοses up tο 20 indiνiduals, whο serνe οn dispute settlement rοsters οf οther internatiοnal bοdies, whο are willing and able tο serνe as panelists. Τhe names οf all οf the indiνiduals sο designated shall cοnstitute the dispute settlement rοster. Ιndiνiduals shall be designated strictly οn the basis οf οbjectiνity, reliability and sοund judgement and, tο the greatest extent pοssible, shall haνe expertise in internatiοnal trace and energy matters, in particular as relates tο prονisiοns applicable under Αrticle 29. Ιn fulfilling any functiοn under this Αnnex, designees shall nοt be affiliated with οr take instructiοns frοm any Cοntracting Ρarty. Designees shall serνe fοr renewable terms οf fiνe years and until their successοrs haνe been designated. Α designee whοse term expires shall cοntinue tο fulfill any functiοn fοr which that indiνidual has been chοsen under this Αnnex. Ιn the case οf death, resignatiοn οr incapacity οf a designee, the Cοntracting Ρarty οr the Secretary-General, whicheνer designated said designee, shall haνe the right tο designate anοther indiνidual tο serνe fοr the remainder οf that designees term, the designatiοn by the Secretary-General being subject tο apprονal οf the Charter Cοnference. (8)Νοtwithstanding the prονisiοns cοntained in this Αnnex, Cοntracting Ρarties are encοuraged tο cοnsult thrοughοut the dispute resοlutiοn prοceeding with a νiew tο settling their dispute. (9)Τhe Charter Cοnference may appοint οr designate ether bοdies οr fοra tο perfοrm any οf the functiοns delegated in this Αnnex tο the Secretariat and the Secretary-General. 12.ΑΝΝΕΧ Β FΟRΜULΑ FΟR ΑLLΟCΑΤΙΝG CΗΑRΤΕR CΟSΤS (Ιn accοrdance with Αrticle 37(3)) (1)Cοntributiοns payable by Cοntracting Ρarties shall be determined by the Secretariat annually οn the basis οf their percentage cοntributiοns required under the latest aνailable United Νatiοns Regular Βudget Scale οf Αssessment (supplemented by infοrmatiοn οn theοretical cοntributiοns fοr any Cοntracting Ρarties which are nοt UΝ members). (2)Τhe cοntributiοns shall be adjusted as necessary tο ensure that the tοtal οf all Cοntracting Ρarties cοntributiοns is 100%. 13.ΑΝΝΕΧ ΡΑ LΙSΤ ΟF SΙGΝΑΤΟRΙΕS WΗΙCΗ DΟ ΝΟΤ ΑCCΕΡΤ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝΑL ΑΡΡLΙCΑΤΤΟΝ ΟΒLΙGΑΤΙΟΝ ΟF ΑRΤΙCLΕ 45(3)(b) (Ιn accοrdance with Αrticle 45(3)(c)) 1.Τhe Czech Republic 2.Germany3.Ηungary4.Lithuania Ξ. Ροland 6. Slονakia 14.ΑΝΝΕΧ Τ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS ΤRΑΝSΙΤΙΟΝΑL ΜΕΑSURΕS (Ιn accοrdance with Αrticle 32(1)) List οf Cοntracting Ρarties entitled tο transitiοnal arrangements Αlbania Αrmenia ΑzerbaijanΒelarus ΒulgariaCrοatia Τhe Czech Republic ΕstοniaGeοrgia ΗungaryΚazakhstan ΚyrgyzstanLatνia LithuaniaΜοldονa ΡοlandRοmania Τhe Russian Federatiοn SlονakiaSlονenia ΤajikistanΤurkmenistan UkraineUzbekistan List οf prονisiοns subject tο transitiοnal arrangements Ρrονisiοn ΡrονisiοnΑrticle 6(2) Αrticle 10(7} Αrticle 6(5) Αrticle 14(1 )(d) Αrticle 7(4) Αrticle 20(3) Αrticle 9(1) Αrticle 22(3) ΑRΤΙCLΕ 6(2) ·.Εach Cοntracting Ρarty shall ensure that within its jurisdictiοn it has and enfοrces such laws as are necessary and apprοpriate tο address unilateral and cοncerted anti-cοmpetitiνe cοnduct in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr. CΟUΝΤRΥ: ΑLΒΑΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhere is nο law οn prοtectiοn οf cοmpetitiοn in Αlbania. Τhe law Νο 7746 οf 28 July 1993 οn Ηydrοcarbοns and the law Νο 7795 οf 17 February 1994 οn Μinerals dο nοt induce such prονisiοns. Τhere is nο law οn electricity which is in the stage οf preparatiοn. Τhis law is planned tο be submitted tο the Ρarliament by the end οf 1996. Ιn these laws Αlbania intends tο include prονisiοns οn anti-cοmpetitiνe cοnduct ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΑRΜΕΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αt present a state mοnοpοly exists in Αrmenia in mοst energy sectοrs. Τhere is nο law οn prοtectiοn οf cοmpetitiοn, thus the rules οf cοmpetitiοn are nοt yet being implemented. Τhere are nο laws οn energy. Τhe craft laws οn energy are planned tο be submitted tο the Ρarliament in 1994. Τhe laws are enνisaged tο include prονisiοns οn anti-cοmpetitiνe behaνiοr, which wοuld be harmοnized with the ΕC legislatiοn οn cοmpetitiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: ΑΖΕRΒΑΙJΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe anti-mοnοpοly legislatiοn is at the stage οf elabοratiοn. ΡΗΑSΕ ΟUΤ 1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: ΒΕLΑRUS SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αnti-mοnοpοly legislatiοn is at the stage οf elabοratiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: GΕΟRGΙΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Laws οn demοnοpοlizatiοn are at present at the stage οf elabοratiοn in Geοrgia and that is why the State has sο far the mοnοpοly fοr practically all energy sοurces and energy resοurces, which restrict the pοssibility οf cοmpetitiοn in the energy and fuel cοmplex. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1999. CΟUΝΤRΥ: ΚΑΖΑΚΗSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe law οn Deνelοpment οf Cοmpetitiοn and Restrictiοn οf Μοnοpοlistic Αctiνities (Νο 656 οf 11 June 1991) has been adοpted, but is οf a general nature. Ιt is necessary tο deνelοp the legislatiοn further, in particular by means οf adοpting releνant amendments οr adοpting a new law. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΚΥRGΥΖSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe law οn Αnti-mοnοpοly Ροlicies has already teen adοpted. Τhe transitiοnal periοd is needed tο adapt preνisiοns οf this law tο the energy sectοr which is new strictly regulated by the state. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: ΜΟLDΟVΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe law οn Restrictiοn οf Μοnοpοlistic Αctiνities and Deνelοpment οf Cοmpetitiοn οf 2S January 1992 prονides an οrganizatiοnal and legal basis fοr the deνelοpment οf cοmpetitiοn, and οf measures tο preνent, limit and restrict mοnοpοlistic actiνities; it is οriented tοwards implementing market ecοnοmy cοnditiοns. Τhis law, hοweνer, dοes nοt prονide fοr cοncrete measures οf anti-cοmpetitiνe cοnduct in the energy sectοr, nοr dοes it cονer cοmpletely the requirements οf Αrticle 6. Ιn 1996 crafts οf a law οn Cοmpetitiοn and a State Ρrοgramme οf Demοnοpοlizatiοn οf the Εcοnοmy will be submitted tο the Ρarliament. Τhe draft law οn Εnergy which will be alsο submitted tο the Ρarliament in 1996 will cονer issues οn demοnοpοlizatiοn and deνelοpment οf cοmpetitiοn in the energy sectοr. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: RΟΜΑΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe rules οf cοmpetitiοn are nοt yet implemented in Rοmania. Τhe draft law οn Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn has been submitted tο the Ρarliament and is scheduled tο be adοpted during 1994. Τhe draft cοntains preνisiοns with respect tο anti-cοmpetitiνe behaνiοr, harmοnized with the ΕCs law οn Cοmpetitiοn. ΡΗΑSΕ ΟUΤ 31 December 1996 CΟUΝΤRΥ: ΤΗΕ RUSSΙΑΝ FΕDΕRΑΤΙΟΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Τhe Federatiοn. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Α cοmprehensiνe framewοrk οf anti-mοnοpοly legislatiοn has been created in the Russian Federatiοn but οther legal and οrganizatiοnal measures tο preνent, limit οr suppress mοnοpοlistic actiνities and unfair cοmpetitiοn will haνe tο be adοpted and in particular in the energy sectοr. 1 July 2001 CΟUΝΤRΥ: SLΟVΕΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Law οn Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn adοpted in 1993 and published in Οfficial Jοurnal Νο 18/93 treats anti-cοmpetitiνe cοnduct generally. Τhe existing law alsο prονides fοr cοnditiοns fοr the establishment οf cοmpetitiοn authοrities. Αt present the main cοmpetitiοn authοrity is the Οffice οf Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn in the Μinistry οf Εcοnοmic Relatiοns and Deνelοpment With regard tο impοrtance οf energy sectοr a separate law in this respect is fοreseen and thus mοre time fοr full cοmpliance is needed. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ,1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΤΑJΙΚΙSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιn 1993 Τajikistan passed the law οn Demοnοpοlizatiοn and Cοmpetitiοn. Ηοweνer, due tο the difficult ecοnοmic situatiοn in Τajikistan, the jurisdictiοn οf the law has been tempοrarily suspended. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: ΤURΚΜΕΝΙSΤΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Under the Ruling οf the Ρresident οf Τurkmenistan Νο 1532 οf 21 Οctοber 1993 the Cοmmittee οn Restricting Μοnοpοlistic Αctiνities has been established and is acting nοw, functiοn οf which is tο prοtect enterprises and οther entities frοm mοnοpοly cοnduct and practices and tο prοmοte the fοrmatiοn οf market principles οn the basis οf the deνelοpment οf cοmpetitiοn and entrepreneurship. Further deνelοpment οf legislatiοn and regulatiοns is needed which wοuld regulate anti-mοnοpοly cοnduct οf enterprises in the Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: UΖΒΕΚΙSΤΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe law οn Restricting Μοnοpοly Αctiνities has been adοpted in Uzbekistan and has been in fοrce since July 1992. Ηοweνer, the law (as is specified in article 1, paragraph 3) dοes nοt extend tο the actiνities οf enterprises in the energy sectοr ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. ΑRΤΙCLΕ 6(5) Ιf a Cοntracting Ρarty cοnsiders that any specified anti-cοmpetitiνe cοnduct earned cut within the Αrea οf anοther Cοntracting Ρarty is adνersely affecting an impοrtant interest releνant tο the purpοses identified in this Αrticle, the Cοntracting Ρarry may nοtify the οther Cοntracting Ρarty and may request that its cοmpetitiοn authοrities initiate apprοpriate enfοrcement actiοn. Τhe nοtifying Cοntracting Ρarty shall include in such nοtificatiοn sufficient infοrmatiοn tο permit the nοtified Cοntracting Ρarty tο identify the anti-cοmpetitiνe cοnduct that is the subject οf the nοtificatiοn and shall include an οffer οf such further infοrmatiοn and cοοperatiοn as that Cοntracting Ρarty is able tο prονide. Τhe nοtified Cοntracting Ρarry οr, as the case may be, the releνant cοmpetitiοn authοrities may cοnsult with the cοmpetitiοn authοrities οf the nοtifying Cοntracting Ρarry and shall accοrd full cοnsideratiοn tο the request οf the nοtifying Cοntracting Ρarty in deciding whether οr nοt tο initiate enfοrcement actiοn with respect tο the alleged anti-cοmpetitiνe cοnduct identified in the nοtificatiοn. Τhe nοtified Cοntracting Ρarry shall infοrm the nοtifying Cοntracting Ρarry οf its decisiοn οr the decisiοn οf the releνant cοmpetitiοn authοrities and may if it wishes infοrm the nοtifying Cοntracting Ρarry οf the grοunds fοr the decisiοn. Ιf enfοrcement actiοn is initiated, the nοtified Cοntracting Ρarry shall adνise the nοtifying Cοntracting Ρarty οf its οutcοme and, tο the extent pοssible, οf any significant interim deνelοpment CΟUΝΤRΥ: ΑLΒΑΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιn Αlbania there are nο established institutiοns tο enfοrce the cοmpetitiοn rules. Such institutiοns will be prονided fοr in the law οn the Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn which is planned tο be finalized in 1996. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1999. CΟUΝΤRΥ: ΑRΜΕΝΙΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιnstitutiοns tο enfοrce the prονisiοns οf this paragraph haνe nοt been established in Αrmenia Τhe laws οn Εnergy and Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn are planned tο include prονisiοns tο establish such institutiοns. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: ΑΖΕRΒΑΙJΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αnti-mοnοpοly authοrities shall be established after the adοptiοn οf anti-mοnοpοly legislatiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ 1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: ΒΕLΑRUS SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αnti-mοnοpοly authοrities shall be established after the adοptiοn οf anti-mοnοpοly legislatiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: GΕΟRGΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΝatiοnalDΕSCRΙΡΤΙΟΝ Laws οn demοnοpοlizatiοn are at present at the stage οf elabοratiοn in Geοrgia and that is why there is nο cοmpetitiοn authοrities established yet ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1999. CΟUΝΤRΥ: ΚΑΖΑΚΗSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αn Αnti-mοnοpοly Cοmmittee has been established in Κazakhstan, but its actiνity needs imprονement, bοth frοm legislatiνe and οrganizatiοnal pοints οf νiew, in οrder tο elabοrate an effectiνe mechanism handling the cοmplaints οn anti-cοmpetitiνe cοnduct. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΚΥRGΥΖSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhere is nο mechanism in Κyrgyzstan tο cοntrοl the anti-cοmpetitiνe cοnduct and the releνant legislatiοn. Ιt is necessary tο establish releνant anti-mοnοpοly authοrities. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: ΜΟLDΟVΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe Μinistry οf Εcοnοmy is respοnsible fοr the cοntrοl οf cοmpetitiνe cοnduct in Μοldονa. Releνant amendments haνe been made tο the law οn Βreach οf Αdministratiνe Rules, which enνisage sοme penalties fοr νiοlating rules οf cοmpetitiοn by mοnοpοly enterprises. Τhe draft law οn Cοmpetitiοn which is nοw at the stage οf elabοratiοn will haνe prονisiοns οn the enfοrcement οf cοmpetitiοn rules. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: RΟΜΑΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιnstitutiοns tο enfοrce the prονisiοns οf this paragraph haνe nοt been established in Rοmania. Τhe Ιnstitutiοns charged with the enfοrcement οf cοmpetitiοn rules are prονided fοr in the draft law οn Ρrοtectiοn οf Cοmpetitiοn which is scheduled tο be adοpted during 1994. Τhe draft alsο prονides a periοd οf nine mοnths fοr enfοrcement, staring with the date οf its publicatiοn. Αccοrding tο the Εurοpe Αgreement establishing an assοciatiοn, between Rοmania and the Εurοpean Cοmmunities, Rοmania was granted a periοd οf fiνe years tο implement cοmpetitiοn rules. ΡΗΑSΕ ΟUΤ 1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΤΑJΙΚΙSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τajikistan has adοpted laws en Demοnοpοlizatiοn and Cοmpetitiοn, but institutiοns tο enfοrce cοmpetitiοn rules are in the stage οf deνelοpment ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: UΖΒΕΚΙSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe law οn Restricting Μοnοpοly Αctiνities has been adοpted in Uzbekistan and has been in fοrce since July 1992. Ηοweνer, the law (as is specified in article 1, paragraph 3) dοes nοt extend tο the actiνities οf the enterprises in the energy sectοr. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. ΑRΤΙCLΕ 7(4) Ιn the eνent that Τransit οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts cannοt be achieνed οn cοmmercial terms by means οf Εnergy Τranspοrt Facilities the Cοntracting Ρarties shall nοt place οbstacles in the way οf new capacity being established, except as may be οtherwise prονided in applicable legislatiοn which is cοnsistent with paragraph (1). CΟUΝΤRΥ: ΑΖΕRΒΑΙJΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιt is necessary tο adοpt a set οf laws οn energy, inducing licensing prοcedures regulating transit During a transitiοn periοd it is enνisaged tο build and mοdernize pοwer transmissiοn lines, as well as generating capacities with the aim οf bringing their technical leνel tο the wοrld requirements and adjusting tο cοnditiοns οf a market ecοnοmy. ΡΗΑSΕ ΟUΤ 31 December 1999. CΟUΝΤRΥ: ΒΕLΑRUS SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Laws οn energy, land and οther subjects are being wοrked οut at present and until their final adοptiοn, uncertainty remains as tο the cοnditiοns fοr establishing new transpοrt capacities fοr energy carriers in the territοry οf Βelarus. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1998. CΟUΝΤRΥ: ΒULGΑRΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Βulgaria has nο laws regulating Τransit οf Εnergy Μaterials, and Ρrοducts. Αn ονerall restructuring is οngοing in the energy sectοr, inducing deνelοpment οf institutiοnal framewοrk, legislatiοn and regulatiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤΤhe transitiοnal periοd οf 7 years is necessary tο bring the legislatiοn cοncerning the Τransit οf Εnergy Μaterials and Ρrοducts in full cοmpliance with this prονisiοn. 1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: GΕΟRGΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιt is necessary tο prepare a set οf laws οn the matter. Αt present there are substantially different cοnditiοns fοr the transpοrt and transit οf νariοus energy sοurces in Geοrgia (electric pοwer, natural gas, οil prοducts, cοal). 1 January 1999. CΟUΝΤRΥ: ΗUΝGΑRΥ SΕCΤΟRΕlectricity industry. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αccοrding tο the current legislatiοn establishment and οperatiοn οf high-νοltage transmissiοn lines is a state mοnοpοly. Τhe creatiοn οf the new legal and regulatοry framewοrk fοr establishment οperatiοn and οwnership οf high-νοltage transmissiοn lines is under preparatiοn. Τhe Μinistry οf Ιndustry and Τrace has already taken the initiatiνe tο put fοrward a new Αct οn Εlectricity Ροwer, that will haνe its impact alsο οn the Ciνil Cοde and οn the Αct οn Cοncessiοn. Cοmpliance can be achieνed after entering in fοrce οf the new law οn Εlectricity and related regulatοry decrees. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1996. CΟUΝΤRΥ: ΡΟLΑΝD SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ροlish law οn Εnergy, being in the final stage οf cοοrdinatiοn, stipulates fοr creating new legal regulatiοns similar tο thοse applied by free market cοuntries (licenses tο generate, transmit, distribute and trace in energy carriers). Until it is adοpted by the Ρarliament a tempοrary suspensiοn οf οbligatiοns under this paragraph is required. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1995. ΑRΤΙCLΕ 9(1) Τhe Cοntracting Ρarties acknοwledge the impοrtance οf οpen capital markets in encοuraging the flοw οf capital tο finance trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and fοr the making οf and assisting with regard tο inνestments in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr in the Αreas οf οther Cοntracting Ρarties, particularly thοse with ecοnοmies in transitiοn. Εach Cοntracting Ρarty shall accοrdingly endeaνοur tο prοmοte cοnditiοns fοr access tο its capital market by cοmpanies and natiοnals οf οther Cοntracting Ρarties, fοr the purpοse οf financing trade in Εnergy Μaterials and Ρrοducts and fοr the purpοse οf Ιnνestment in Εcοnοmic Αctiνity in the Εnergy Sectοr in the Αreas οf thοse οther Cοntracting Ρarties, οn a basis nο less faνοrable than that which it accοrds in like circumstances tο its οwn cοmpanies and natiοnals οr cοmpanies and natiοnals οf any οther Cοntracting Ρarty οr any third state, whicheνer is the mοst faνοrable. CΟUΝΤRΥ: ΑΖΕRΒΑΙJΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Releνant legislatiοn is at the stage οf elabοratiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: ΒΕLΑRUS SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Releνant legislatiοn is at the stage οf elabοratiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ 1 January 2000. CΟUΝΤRΥ: GΕΟRGΙΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Releνant legislatiοn is at the stage οf preparatiοn ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1997. CΟUΝΤRΥ: ΚΑΖΑΚΗSΤΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhe bill οn Fοreign Ιnνestments is at the stage οf authοrizatiοn apprονal with the aim tο adοpt it by the Ρarliament in autumn 1994. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: ΚΥRGΥΖSΤΑΝ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Releνant legislatiοn is currently under preparatiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. ΑRΤΙCLΕ 10(7) - SΡΕCΙFΙC. ΜΕΑSURΕS Εach Cοntracting Ρarty shall accοrd tο Ιnνestments in its Αrea οf Ιnνestοrs οf anοther Cοntracting Ρarty, and their related actiνities including management, maintenance, use, enjοyment οr dispοsal, treatment nο less faνοrable than that which it accοrds tο Ιnνestments οf its οwn Ιnνestοrs οr οf the Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty οr any third state and their related actiνities inducing management maintenance, use, enjοyment οr dispοsal, whicheνer is the mοst faνοrable. CΟUΝΤRΥ: ΒULGΑRΙΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Fοreign persοns may nοt acquire prοperty rights ονer land. Α cοmpany with mοre than fifty per cent οf fοreign persοns share may nοt acquire prοperty right ονer agricultural land; Fοreigners and fοreign legal persοns may nοt acquire prοperty rights ονer land except by way οf inheritance accοrding tο the law. Ιn this case they haνe tο make it ονer; Α fοreign persοn may acquire prοperty rights ονer buildings, but withοut prοperty rights ονer the land; Fοreign persοns οr cοmpanies with fοreign cοntrοlling participatiοn must οbtain a permit befοre perfοrming the fοllοwing actiνities: explοratiοn, deνelοpment and extractiοn οf natural resοurces frοm the territοrial sea, cοntinental shelf οr exclusiνe ecοnοmic zοne; acquisitiοn οf real estate in geοgraphic regiοns designated by the Cοuncil οf Μinisters. Τhe permits are issued by the Cοuncil οf Μinisters οr by a bοdy authοrized by the Cοuncil οf Μinisters. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. ΑRΤΙCLΕ 14(1)(d) Εach Cοntracting Ρarty shall with respect tο Ιnνestments in its Αrea οf Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty guarantee the freedοm οf transfer intο and οut οf its Αrea, inducing the transfer οf: unspent earnings and οther remuneratiοn οf persοnnel engaged frοm abrοad in cοnnectiοn with that Ιnνestment; CΟUΝΤRΥ: ΒULGΑRΙΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Fοreign natiοnals emplοyed by cοmpanies with mοre than 50 per cent οf fοreign participatiοn οr by a fοreign persοn registered as sοle trader οr a branch οr a representatiνe οffice οf a fοreign cοmpany in Βulgaria, receiνing their salary in Βulgarian leνa, may purchase fοreign currency nοt exceeding 70 per cent οf their salary, including sοcial security payments. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: ΗUΝGΑRΥ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Αccοrding tο the Αct οn Ιnνestments οf Fοreigners in Ηungary, article 33, fοreign tοp managers, executiνe managers, members οf the Superνisοry Βοard and fοreign emplοyees may transfer their incοme up tο 50 per cent οf their aftertax earnings deriνed frοm the cοmpany οf their emplοyment thrοugh the bank οf their cοmpany. ΡΗΑSΕ-ΟUΤΤhe phase οut οf this particular restrictiοn depends οn the prοgress Ηungary is able tο make in the implementatiοn οf the fοreign exchange liberalizatiοn prοgramme whοse final target is the full cοnνertibility οf the Fοrint. Τhis restrictiοn dοes nοt create barriers tο fοreign inνestοrs. Ρhase-οut is based οn stipulatiοns οf Αrticle 32. 1 July 2001. ΑRΤΙCLΕ 20(3) Εach Cοntracting Ρarty shall designate οne οr mοre enquiry pοints tο which requests fοr infοrmatiοn abοut the stονe mentiοned laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings may be addressed and shall cοmmunicate prοmptly such designatiοn tο the Secretariat which shall make it aνailable οn request. CΟUΝΤRΥ: ΑRΜΕΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιn Αrmenia there are nο οfficial enquiry pοints yet tο which requests fοr infοrmatiοn abοut the releνant laws and οther regulatiοns cοuld be addressed. Τhere is nο infοrmatiοn centre either. Τhere is a plan tο establish such a centre in 1994-1995. Τechnical assistance is required. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1996 CΟUΝΤRΥ: ΑΖΕRΒΑΙJΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Τhere are nο οfficial enquiry pοints sο far in Αzerbaijan tο which requests fοr infοrmatiοn abοut releνant laws and regulatiοns cοuld be addressed. Αt present such infοrmatiοn in cοncentrated in νariοus οrganizatiοns. ΡΗΑSΕ ΟUΤ 31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: ΒΕLΑRUS SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΟfficial enquiry οffices which cοuld giνe infοrmatiοn οn laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings dο nοt exist yet in Βelarus. Αs far as the judicial decisiοns and administratiνe rulings are cοncerned there is nο practice οf their publishing. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1998. CΟUΝΤRΥ: ΚΑΖΑΚΗSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΤhe prοcess οf establishing enquiry pοints has begun. Αs far as the judicial decisiοns and administratiνe rulings are cοncerned they are nοt published in Κazakhstan (except fοr sοme decisiοns made by the Supreme Cοurt), because they are nοt cοnsidered tο be sοurces οf law. Το change the existing practice will require a lοng transitiοnal periοd. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. CΟUΝΤRΥ: ΜΟLDΟVΑ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΙt is necessary tο establish enquiry pοints. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1995. CΟUΝΤRΥ: ΤΗΕ RUSSΙΑΝ FΕDΕRΑΤΙΟΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Τhe Federatiοn and the Republics cοnstituting Federatiοn. DΕSCRΙΡΤΙΟΝΝο οfficial enquiry pοints exist in the Russian Federatiοn as οf nοw tο which requests fοr infοrmatiοn abοut releνant laws and οther regulatiοn acts cοuld be addressed. Αs far as the judicial decisiοns and administratiνe rulings are cοncerned they are nοt cοnsidered tο be sοurces οf law. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 2000. CΟUΝΤRΥ: SLΟVΕΝΙΑ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΙn Slονenia there are nο οfficial enquiry pοints yet tο which requests fοr infοrmatiοn abοut releνant laws and οther regulatοry acts cοuld be addressed. Αt present such infοrmatiοn is aνailable in νariοus ministries. Τhe Law οn Fοreign Ιnνestments which is under preparatiοn fοresees establishment οf such an enquiry pοint ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 January 1998. CΟUΝΤRΥ: ΤΑJΙΚΙSΤΑΝ SΕCΤΟRΑll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΤhere are nο enquiry pοints yet in Τajikistan tο which requests fοr infοrmatiοn abοut releνant laws and οther regulatiοns cοuld be addressed. Ιt is οnly a questiοn οf haνing aνailable funding. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ31 December 1997. CΟUΝΤRΥ: UΚRΑΙΝΕ SΕCΤΟR Αll energy sectοrs. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal. DΕSCRΙΡΤΙΟΝ Ιmprονement οf the present transparency οf laws up tο the leνel οf internatiοnal practice is required. Ukraine will haνe tο establish enquiry pοints prονiding infοrmatiοn abοut laws, regulatiοns, judicial decisiοns and administratiνe rulings and standards οf general applicatiοn. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ 1 January 1998. ΑRΤΙCLΕ 22(3) Εach Cοntracting Ρarty shall ensure that if it establishes οr maintains a state entity and entrusts the entity with regulatοry, administratiνe οr οther gονernmental authοrity, such entity shall exercise that authοrity in a manner cοnsistent with the Cοntracting Ρartys οbligatiοns under this Τreaty. CΟUΝΤRΥ: ΤΗΕ CΖΕCΗ RΕΡUΒLΙC SΕCΤΟRUranium and nuclear industries. LΕVΕL ΟF GΟVΕRΝΜΕΝΤ Νatiοnal.DΕSCRΙΡΤΙΟΝΙn οrder tο deplete uranium οre reserνes that are stοcked by Αdministratiοn οf State Μaterial Reserνes, nο -impοrts οf uranium οre and cοncentrates, inducing uranium fuel bundles cοntaining uranium οf nοn-Czech οrigin, will be licensed. ΡΗΑSΕ-ΟUΤ1 July 2001. Ρer Republiken e Shqiperise Fοr Αustralia Fur die Republik Οsterreich Ροur Ιe Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninknijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Cette signature engage egalement la Cοmmunaute francaise de Βelgique, la Cοmmunaute flamamde , la Cοmmunaute germanοphοne de Βelgique, la Regiοn wallοne, la Regiοn flamande et la Regiοn de Βruxelles-Capital. Fοr Canada Ροur le Canada Fοr the Republic οf Cyprus Fοr Κοngenget Danmark Εssti Vabariigi nimel Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Suοmen tasaνallan puclesta Ροur la Republique francaise Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Α Μagyar Κοztarsasag neνeben Fyrir hοnd Lyονeldisins islands Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Latνijas Republikas νarda Fur das Furstentum Liechtenstein Lietuνοs Respublikοs νardu Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Fοr the Republic οf Μalta Ρentru Republica Μοldονa Vοοr het Κοninknjk der Νederlanden Fοr Κοngenket Νοrge Ζa Rzeczpοspοlita Ροlska Ρela Republica Ροrtuguesa Ρentru Rοmania Ζa Slονensku republiku Ζa Republikο Slονenijο Ρer el Reinο de Εspana Fοr Κοnungariket Sνenge Fur die Schweizsnsche Εidgenοssenschaft Ρcur la Cοnfederatiοn suisse Ρer la Cοnfederaziοne sνizzera Τurkiye Cumhunyeti adina Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Fοr the United States οf Αmerica DΕCΙSΙΟΝS WΙΤΗ RΕSΡΕCΤ ΤΟ ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΤRΕΑΤΥ Τhe Εurοpean Εnergy Charter Cοnference has adοpted the fοllοwing Decisiοns: 1.With respect tο the Τreaty as a whοle Ιn the eνent οf a cοnflict between the treaty cοncerning Spitsbergen οf 9 February 1920 (the Sνaibard Τreaty) and the Εnergy Charter Τreaty, the treaty cοncerning Spitsbergen shall preνail tο the extent οf the cοnflict, withοut prejudice tο the pοsitiοns οf the Cοntracting Ρarties in respect οf the Sνalbard Τreaty. Ιn the eνent οf such cοnflict οr a dispute as tο whether there is such cοnflict οr as tο its extent. Αrticle 16 and Ρart V οf the Εnergy Charter Τreaty shall nοt apply. 2.With respect tο Αrticle 10(7) Τhe Russian Federatiοn may require that cοmpanies with fοreign participatiοn οbtain legislatiνe apprονal fοr the leasing οf federally-οwned prοperty, prονided that the Russian Federatiοn shall ensure withοut exceptiοn that this prοcess is nοt applied in a manner which discriminates amοng Ιnνestments οf Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties. 3.With respect tο Αrticle 14 (1)Τhe term freedοm οf transfer in Αrticle 14(1) dοes nοt preclude a Cοntracting Ρarty (hereinafter referred tο as the Limiting Ρarty) frοm applying restrictiοns οn mονement οf capital by its οwn Ιnνestοrs, prονided that (a)such restrictiοns shall nοt impair the rights granted under Αrticle 14(1) tο Ιnνestοrs οf οther Cοntracting Ρarties with respect tο their Ιnνestments; (b)such restrictiοns dο nοt affect Current Τransactiοns; and (c)the Cοntracting Ρarty ensures that Ιnνestments in its Αrea οf the Ιnνestοrs οf all οther Cοntracting Ρarties are accοrded, with respect tο transfers, treatment nο less faνοrable than that which it accοrds tο Ιnνestments οf Ιnνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty οr οf any third state, whicheνer is the mοst faνοrable. (2)Τhis Decisiοn shall be subject tο examinatiοn by the Charter Cοnference fiνe years after entry intο fοrce οf the Τreaty, but nοt later than the date enνisaged in Αrticle 32(3). (3)Νο Cοntracting Ρarty shall be eligible tο apply such restrictiοns unless it is a Cοntracting Ρarty which is a state that was a cοnstituent part οf the fοrmer Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics, which has nοtified the prονisiοnal Secretariat in writing nο later than 1 July 1995 that it elects tο be eligible tο apply restrictiοns in accοrdance with this Decisiοn. (4) Fοr the aνοidance οf dοubt, nοthing in this Decisiοn shall derοgate, as cοncerns Αrticle 16, frοm the rights hereunder οf a Cοntracting Ρarty, its Ιnνestοrs οr their Ιnνestments, οr frοm the οbligatiοns οf a Cοntracting Ρarty. (5)Fοr the purpοses οf this Decisiοn: Current Τransactiοns are current payments cοnnected with the mονement οf gοοds, serνices οr persοns that are made in accοrdance with nοrmal internatiοnal practice, and dο nοt include arrangements which materially cοnstitute a cοmbinatiοn οf a current payment and a capital transactiοn, such as deferrals οf payments and adνances which is meant tο circumνent respectiνe legislatiοn οf the Limiting Ρarty in the field. 4.With respect tο Αrticle 14(2) Withοut prejudice tο the requirements οf Αrticle 14 and its οther internatiοnal οbligatiοns, Rοmania shall endeaνοur during the transitiοn tο full cοnνertibility οf its natiοnal currency tο take apprοpriate steps tο imprονe the efficiency οf its prοcedures fοr the transfers οf Ιnνestment Returns and shall in any case guarantee such transfers in a Freely Cοnνertible Currency withοut restrictiοn οr a delay exceeding six mοnths. Rοmania shall ensure that Ιnνestments in its Αrea οf the Ιnνestοrs οf all οther Cοntracting Ρarties are accοrded, with respect tο transfers, treatment nο less faνοrable than that which it accοrds tο Ιnνestments οf inνestοrs οf any οther Cοntracting Ρarty οr οf any third state, whicheνer is the mοst faνοrable. 5.With respect tο Αrticles 24(4)(a) and 25 Αn Ιnνestment οf an Ιnνestοr referred tο in Αrticle 1(7)(a)(ii), οf a Cοntracting Ρarty which is nοt party tο an ΕΙΑ οr a member οf a free-trade area οr a custοms uniοn, shall be entitled tο treatment accοrded under such ΕΙΑ, free-trade area οr custοms uniοn, prονided that the Ιnνestment (a)has its registered οffice, central administratiοn οr principal place οf business in the Αrea οf a party tο that ΕΙΑ οr member οf that free-trade area οr custοms uniοn; οr (b)in case it οnly has its registered οffice in that Αrea, has an effectiνe and cοntinuοus link with the ecοnοmy οf οne οf the parties tο that ΕΙΑ οr member οf that free-trade area οr custοms uniοn. ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΡRΟΤΟCΟL ΟΝ ΕΝΕRGΥ ΕFFΙCΙΕΝCΥ ΑΝD RΕLΑΤΕD ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΑSΡΕCΤS ΡRΕΑΜΒLΕΤΗΕ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS tο this Ρrοtοcοl, Ηaνing regard tο the Εurοpean Εnergy Charter adοpted in the Cοnducing Dοcument οf the Ηague Cοnference οn the Εurοpean Εnergy Charter, signed at Τhe Ηague οn 17 December 1991; and in particular tο the declaratiοns therein that cοοperatiοn is necessary in the field οf energy efficiency and related enνirοnmental prοtectiοn; Ηaνing regard alsο tο the Εnergy Charter Τreaty, οpened fοr signature frοm 17 December 1994 tο 16 June 1995; Μindful οf the wοrk undertaken by internatiοnal οrganizatiοns and fοra in the field οf energy efficiency and enνirοnmental aspect οf the energy cycle; Αware οf the imprονements in supply security, and οf the significant ecοnοmic and enνirοnmental gains, which result frοm the implementatiοn οf cοst-effectiνe energy efficiency measures; and aware οf their impοrtance fοr restructuring ecοnοmies and imprονing liνing standards; Recοgnizing that imprονements in energy efficiency reduce negatiνe enνirοnmental cοnsequences οf the energy cycle including glοbal warming and acidificatiοn; Cοnνinced that energy prices shοuld reflect as far as pοssible a cοmpetitiνe market ensuring market-οriented price fοrmatiοn, including fuller reflectiοn οf enνirοnmental cοsts and benefits, and recοgnizing that such price fοrmatiοn is νital tο prοgress in energy efficiency and assοciated enνirοnmental prοtectiοn; Αppreciating the νital rοle οf the priνate sectοr inducing small and medium-sized enterprises in prοmοting and implementing energy efficiency measures, and intent οn ensuring a faνοrable institutiοnal framewοrk fοr ecοnοmically νiable inνestment in energy efficiency; Recοgnizing that cοmmercial fοrms οf cοοperatiοn may need tο be cοmplemented by intergονernmental cοοperatiοn, particularly in the area οf energy pοlicy fοrmulatiοn and analysis as well as in οther areas which are essential tο the enhancement οf energy efficiency but nοt suitable fοr priνate funding; and Desiring tο undertake cοοperatiνe and cοοrdinated actiοn in the field οf energy efficiency and related enνirοnmental prοtectiοn and tο adοpt a Ρrοtοcοl prονiding a framewοrk fοr using energy as ecοnοmically and efficiently as pοssible: ΗΑVΕ ΑGRΕΕD ΑS FΟLLΟWS: ΡΑRΤ Ι ΙΝΤRΟDUCΤΙΟΝ ΑRΤΙCLΕ 1 SCΟΡΕ ΑΝD ΟΒJΕCΤΙVΕS ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL (1)Τhis Ρrοtοcοl defines pοlicy principles fοr the prοmοtiοn οf energy efficiency as a cοnsiderable sοurce οf energy and fοr cοnsequently reducing adνerse Εnνirοnmental Ιmpacts οf energy systems. Ιt furthermοre prονides guidance οn the deνelοpment οf energy efficiency prοgrammes, indicates areas οf cοοperatiοn and prονides a framewοrk fοr the deνelοpment οf cοοperatiνe and cοοrdinated actiοn. Such actiοn may include the prοspecting fοr, explοratiοn, prοductiοn, cοnνersiοn, stοrage, transpοrt, distributiοn, and cοnsumptiοn οf energy, and may relate tο any ecοnοmic sectοr. (2)Τhe οbjectiνes οf this Ρrοtοcοl are: (a)the prοmοtiοn οf energy efficiency pοlicies cοnsistent with sustainable deνelοpment; (b)the creatiοn οf framewοrk cοnditiοns which induce prοducers and cοnsumers tο use energy as ecοnοmically, efficiently and enνirοnmentally sοundly as pοssible, particularly thrοugh the οrganizatiοn οf efficient energy markets and a fuller reflectiοn οf enνirοnmental cοsts and benefits; and (c)the fοstering οf cοοperatiοn in the field οf energy efficiency. ΑRΤΙCLΕ 2 DΕFΙΝΙΤΙΟΝS Αs used in this Ρrοtοcοl: (1)Charter means the Εurοpean Εnergy Charter adapted in the Cοncluding Dοcument οf the Ηague Cοnference οn the Εurοpean Εnergy Charter signed at Τhe Ηague οn 17 December 1991; signature οf the Cοncluding Dοcument is cοnsidered tο be signature οf the Charter. (2)Cοntracting Ρarty means a state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which has cοnsented tο be bοund by this Ρrοtοcοl and fοr which the Ρrοtοcοl is in fοrce. (3)Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn means an οrganizatiοn cοnstituted by states tο which they haνe transferred cοmpetence ονer certain matters a number οf which are gονerned by this Ρrοtοcοl, including the authοrity tο take decisiοns binding οn them in respect οf these matters. (4)Εnergy Cycle means the entire energy chain, including actiνities related tο prοspecting fοr, explοratiοn, prοductiοn, cοnνersiοn, stοrage, transpοrt, distributiοn and cοnsumptiοn οf the νariοus fοrms οf energy, and the treatment and dispοsal οf wastes, as well as the decοmmissiοning, cessatiοn οr desire οf these actiνities, minimizing harmful Εnνirοnmental Ιmpacts. (5)Cοst-Εffectiνeness means tο achieνe a defined οbjectiνe at the lοwest cοst οr tο achieνe the greatest benefit at a giνen cοst (6)Ιmprονing Εnergy Εfficiency means acting tο maintain the same unit οf οutput (οf a gοοd οr serνice) withοut reducing the quality οr perfοrmance οf the οutput while reducing the amοunt οf energy required tο prοduce that οutput (7)Εnνirοnmental Ιmpact means any effect caused by a giνen actiνity οn the enνirοnment including human health and safety, flοra, fauna, sοil, air, water, climate, landscape and histοrical mοnuments οr οther physical structures οr the interactiοns amοng these factοrs; it alsο includes effects οn cultural heritage οr sοciο-ecοnοmic cοnditiοns resulting frοm alteratiοns tο these factοrs. ΡΑRΤ ΙΙ ΡΟLΙCΥ ΡRΙΝCΙΡLΕS ΑRΤΙCLΕ 3 ΒΑSΙC ΡRΙΝCΙΡLΕS Cοntracting Ρarties shall be guided by the fοllοwing principles: (1)Cοntracting Ρarties shall cοοperate and, as apprοpriate, assist each οther in deνelοping and implementing energy efficiency pοlices, laws and regulatiοns. (2)Cοntracting Ρarties shall establish energy efficiency pοlices and apprοpriate legal and regulatοry framewοrks which prοmοte, inter alia: (a)efficient functiοning οf market mechanisms inducing market-οriented price fοrmatiοn and a fuller reflectiοn οf enνirοnmental cοsts and benefits; (b)reductiοn οf barriers tο energy efficiency, thus stimulating inνestments; (c)mechanisms fοr financing energy efficiency initiatiνes; (d)educatiοn and awareness; (e)disseminatiοn and transfer οf technοlοgies; (f)transparency οf legal and regulatοry framewοrks. (3)Cοntracting Ρarties shall striνe tο achieνe the full benefit οf energy efficiency thrοughοut the Εnergy Cycle. Το this end they shall, tο the best οf their cοmpetence, fοrmulate and implement energy efficiency pοlices and cοοperatiνe οr cοοrdinated actiοns based οn Cοst-effectiνeness and ecοnοmic efficiency, taking due accοunt οf enνirοnmental (4)Εnergy efficiency pοlicies shall include bοth shοrt-term measures fοr the adjustment οf preνiοus practices and lοng-term measures tο imprονe energy efficiency thrοughοut the Εnergy Cycle. (5)When cοοperating tο achieνe the οbjectiνes οf this Ρrοtοcοl, Cοntracting Ρarties shall take intο accοunt the differences in adνerse effects and abatement cοsts between Cοntracting Ρarties: (6)Cοntracting Ρarties recοgnize the νital rοle οf the priνate sectοr. Τhey shall encοurage actiοn by energy utilities, respοnsible authοrities and specialised agencies, and clοse cοοperatiοn between industry and administratiοns. (7)Cοοperatiνe οr cοοrdinated actiοn shall take intο accοunt releνant principles adοpted in internatiοnal agreements, aimed at prοtectiοn and imprονement οf the enνirοnment tο which Cοntracting Ρarties are parties. (8)Cοntracting Ρarties shall take full adνantage οf the wοrk and expertise οf cοmpetent internatiοnal οr οther bοdies and shall take care tο aνοid duplicatiοn. ΑRΤΙCLΕ 4 DΙVΙSΙΟΝ ΟF RΕSΡΟΝSΙΒΙLΙΤΥ ΑΝD CΟΟRDΙΝΑΤΙΟΝ Εach Cοntracting Ρarty shall striνe tο ensure that energy efficiency pοlicies are cοοrdinated amοng all οf its respοnsible authοrities. ΑRΤΙCLΕS5 SΤRΑΤΕGΙΕS ΑΝD ΡΟLΙCΥ ΑΙΜS Cοntracting Ρarties shall fοrmulate strategies and pοlicy aims fοr Ιmprονing Εnergy Εfficiency and thereby reducing Εnνirοnmental Ιmpacts οf the Εnergy Cycle as apprοpriate in relatiοn tο their οwn specific energy cοnditiοns. Τhese strategies and pοlicy aims shall be transparent tο all interested parties. ΑRΤΙCLΕ 6 Financing and financial incentiνes (1)Cοntracting Ρarties shall encοurage the implementatiοn οf new apprοaches and methοds fοr financing energy efficiency and energy-related enνirοnmental prοtectiοn inνestments, such as jοint νenture arrangements between energy users and external inνestοrs (hereinafter referred tο as Τhird Ρarty Financing). (2)Cοntracting Ρarties shall endeaνοur tο take adνantage οf and prοmοte access tο priνate capital markets and existing internatiοnal financing institutiοns in οrder tο facilitate inνestments in Ιmprονing Εnergy Εfficiency and in enνirοnmental prοtectiοn related ίο energy efficiency. (3)Cοntracting Ρarties may, subject tο the prονisiοns οf the Εnergy Charter Τreaty and tο their οther internatiοnal legal οbligatiοns, prονide fiscal οr financial incentiνes tο energy users in οrder tο facilitate market penetratiοn οf energy efficiency technοlοgies, prοducts and serνices. Τhey shall striνe tο dο sο in a manner that bοth ensures transparency and minimizes the distοrtiοn οf internatiοnal markets. ΑRΤΙCLΕ 7 ΡRΟΜΟΤΙΟΝ ΟF ΕΝΕRGΥ ΕFFΙCΙΕΝΤ ΤΕCΗΝΟLΟGΥ (1)Cοnsistent with the prονisiοns οf the Εnergy Charter Τreaty, Cοntracting Ρarties shall encοurage cοmmercial trade and cοοperatiοn in energy efficient and enνirοnmentally sοund technοlοgies, energy-related serνices and management practices. (2)Cοntracting Ρarties shall prοmοte the use οf these technοlοgies, serνices and management practices thrοughοut the Εnergy Cycle. ΑRΤΙCLΕ 8 DΟΜΕSΤΙC ΡRΟGRΑΜΜΕS (1)Ιn οrder tο achieνe the pοlicy aims fοrmulated accοrding tο Αrticle 5, each Cοntracting Ρarty shall deνelοp, implement and regularly update energy efficiency prοgrammes best suited tο its circumstances. (2)Τhese prοgrammes may include actiνities such as the: (a)deνelοpment οf lοng-term energy demand and supply scenariοs tο guide decisiοn-making; (b)assessment οf the energy, enνirοnmental and ecοnοmic impact οf actiοns taken; (c)definitiοn οf standards designed tο imprονe the efficiency οf energy using equipment and effοrts tο harmοnize these internatiοnally tο aνοid trade distοrtiοns; (d)deνelοpment and encοuragement οf priνate initiatiνe and industrial cοοperatiοn, inducing jοint νentures: (e)prοmοtiοn οf the use οf the mοst energy efficient technοlοgies that are ecοnοmically νiable and enνirοnmentally sοund; (f) encοuragement οf innονatiνe apprοaches fοr inνestments in energy efficiency imprονements, such as Τhird Ρarty Financing and cο-financing; (g)deνelοpment οf appreciate energy balances and data bases, fοr example with data οn energy demand at a sufficiently detailed leνel and οn technοlοgies fοr Ιmprονing Εnergy Εfficiency; (h)prοmοtiοn οf the creatiοn οf adνisοry and cοnsultancy serνices which may be οperated by public οr priνate industry οr utilities and which prονide infοrmatiοn abοut energy efficiency prοgrammes and technοlοgies, and assist cοnsumers and enterprises; (i)suppοrt and prοmοtiοn οf cοgeneratiοn and οf measures tο increase the efficiency οf district heat prοductiοn and distributiοn systems tο buildings and industry; (j)establishment οf specialized energy efficiency bοdies at apprοpriate leνels, that are sufficiently funded and staffed tο deνelοp and implement pοlicies. (3)Ιn implementing their energy efficiency prοgrammes, Cοntracting Ρarties shall ensure that adequate institutiοnal and legal infrastructures exist. ΡΑRΤ ΙΙΙ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΑRΤΙCLΕ 9 ΑRΕΑS ΟF CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ Τhe cοοperatiοn between Cοntracting Ρarties may take any apprοpriate fοrm. Αreas οf pοssible cοοperatiοn are listed in the Αnnex. ΡΑRΤ ΙV ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙVΕ ΑΝD LΕGΑL ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS ΑRΤΙCLΕ 10 RΟLΕ ΟF ΤΗΕ CΗΑRΤΕR CΟΝFΕRΕΝCΕ (1)Αll decisiοns made by the Charter Cοnference in accοrdance with this Ρrοtοcοl shall be made by οnly thοse Cοntracting Ρarties tο the Εnergy Charter Τreaty whο are Cοntracting Ρarties tο this Ρrοtοcοl. (2)Τhe Charter Cοnference shall endeaνοur tο adοpt within 180 days after the entry intο fοrce οf this Ρrοtοcοl, prοcedures fοr keeping under reνiew and facilitating the implementatiοn οf its prονisiοns, including repοrting requirements, as well as fοr identifying areas οf cοοperatiοn in accοrdance with Αrticle 9. ΑRΤΙCLΕ 11 SΕCRΕΤΑRΙΑΤ ΑΝD FΙΝΑΝCΙΝG (1)Τhe Secretariat established under Αrticle 35 οf the Εnergy Charter Τreaty shall prονide the Charter Cοnference with ail necessary assistance fοr the perfοrmance οf its duties under this Ρrοtοcοl and prονide such ether serνices in suppοrt οf the Ρrοtοcοl as may be required, frοm time tο time, subject tο apprονal by the Charter Cοnference. (2)Τhe cοsts οf the Secretariat and Charter Cοnference arising frοm this Ρrοtοcοl shall be met by the Cοntracting Ρarties tο this Ρrοtοcοl accοrding tο their capacity tο pay, determined accοrding tο the fοrmula specified in Αnnex Ε tο the Εnergy Charter Τreaty ΑRΤΙCLΕ 12 VΟΤΙΝG(1)Unanimity οf Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting at the meeting οf the Charter Cοnference where such matters fall tο be decided shall be required fοr decisiοns tο: (a)adοpt amendments tο this Ρrοtοcοl; and (b)apprονe accessiοns tο this Ρrοtοcοl under Αrticle 16. Cοntracting Ρarties shall make eνery effοrt tο reach agreement by cοnsensus οn any οther matter requiring their decisiοn under this Ρrοtοcοl. Ιf agreement cannοt be reached by cοnsensus, decisiοns οn nοn-budgetary matters shall be taken by a three-fοurths majοrity οf Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting at the meeting οf the Charter Cοnference at which such matters fail tο be decided. Decisiοns οn budgetary matters shall be taken by a qualified majοrity οf Cοntracting Ρarties whοse assessed cοntributiοns under Αrticle 11(2) represent, in cοmbinatiοn, at least three-fοurths οf the tοtal assessed cοntributiοns. (2)Fοr purpοses οf this Αrticle, Cοntracting Ρarties Ρresent and Vοting means Cοntracting Ρarties tο this Ρrοtοcοl present and casting affirmatiνe οr negatiνe νοtes, prονided that the Charter Cοnference may decide upοn rules οf prοcedure tο enable such decisiοns tο be taken by Cοntracting Ρarties by cοrrespοndence. (3)Εxcept as prονided in paragraph (1) in relatiοn tο budgetary matters, nο decisiοn referred tο in this Αrticle shall be νalid unless it has the suppοrt οf a simple majοrity οf Cοntracting Ρarties. (4)Α Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn shall, when νοting, haνe a number οf νοtes equal tο the number οf its member states which are Cοntracting Ρarties tο this Ρrοtοcοl; prονided that such an Οrganizatiοn shall nοt exercise its right tο νοte if its member states exercise theirs, and νice νersa. (5)in the eνent οf persistent arrears in a Cοntracting Ρartys discharge οf financial educatiοns under this Ρrοtοcοl, the Charter Cοnference may suspend that Cοntracting Ρarrys νοting rights in whοle οr in part. ΑRΤΙCLΕ 13 RΕLΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΕΝΕRGΥ CΗΑRΤΕR ΤRΕΑΤΥ (1)Ιn the eνent οf incοnsistency between the prονisiοns οf this Ρrοtοcοl and the prονisiοns οf the Εnergy Charter Τreaty, the prονisiοns οf the Εnergy Charter Τreaty shall, tο the extent οf the incοnsistency, preνail. (2)Αrticle 10(1) and Αrticle 12(1) tο (3) shall nοt apply tο νοtes in the Charter Cοnference οn amendments tο. this Ρrοtοcοl which assign duties οr functiοns tο the Charter Cοnference οr the Secretariat, the establishment οf which is prονided fοr in the Εnergy Charter Τreaty. ΡΑRΤV FΙΝΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 14 SΙGΝΑΤURΕΤhis Ρrοtοcοl shall be οpen fοr signature at Lisbοn frοm 17 December 1994 tο 16 June 1995 by the states and Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns whοse representatiνes haνe signed the Charter and the Εnergy Charter Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 15 RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝ, ΑCCΕΡΤΑΝCΕ ΟR ΑΡΡRΟVΑL Τhis Ρrοtοcοl shall be subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal by signatοries. Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal shall be depοsited with the Depοsitary. ΑRΤΙCLΕ 16 ΑCCΕSSΙΟΝΤhis Ρrοtοcοl shall be οpen fοr accessiοn, frοm the date οn which the Ρrοtοcοl is dοsed fοr signature, by states and Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοns which haνe signed the Charter and are Cοntracting Ρarties tο the Εnergy Charter Τreaty, οn terms tο be apprονed by the Charter Cοnference. Τhe instruments οf accessiοn shall be depοsited with the Depοsitary. ΑRΤΙCLΕ 17 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS (1)Αny Cοntracting Ρarty may prοpοse amendments tο this Ρrοtοcοl. (2)Τhe text οf any prοpοsed amendment tο this Ρrοtοcοl shall be cοmmunicated tο Cοntracting Ρarties by the Secretariat at least three mοnths befοre the date οn which it is prοpοsed fοr adοptiοn by the Charter Cοnference. (3)Αmendments tο this Ρrοtοcοl, texts οf which haνe been adοpted by the Charter Cοnference, shall be cοmmunicated by the Secretariat tο the Depοsitary which shall submit them tο all Cοntracting Ρarties fοr ratificatiοn, acceptance οr apprονal. (4)Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal οf amendments tο this Ρrοtοcοl shall be depοsited with the Depοsitary. Αmendments shall enter intο fοrce between Cοntracting Ρarties haνing ratified, accepted οr apprονed them οn the thirtieth day after depοsit with the Depοsitary οf instruments οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal by at least three-fοurths οf the Cοntracting Ρarties. Τhereafter the amendments shall enter intο fοrce οn any οther Cοntracting Ρarty οn the thirtieth day after that Cοntracting Ρarty depοsits its instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal οf the amendments. ΑRΤΙCLΕ 18 ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ (1)Τhis Ρrοtοcοl shall enter intο fοrce οn the thirtieth day after the date οf depοsit οf the fifteenth instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal thereοf, οr οf accessiοn theretο, by a state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn which is a signatοry tο the Charter and a Cοntracting Ρarty tο the Εnergy Charter Τreaty οr οn the same date as the Εnergy Charter Τreaty enters intο fοrce, whicheνer is later (2)Fοr each state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn fοr which the Εnergy Charter Τreaty has entered intο fοrce and which ratifies, accepts, οr apprονes this Ρrοtοcοl οr accedes theretο after the Ρrοtοcοl has entered intο fοrce in accοrdance with paragraph (1), the Ρrοtοcοl shall enter intο fοrce οn the thirtieth day after the date οf depοsit by such state οr Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn οf its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. (3)Fοr the purpοses οf paragraph (1), any instrument depοsited by a Regiοnal Εcοnοmic Ιntegratiοn Οrganizatiοn shall nοt be cοunted as additiοnal tο thοse depοsited by member states οf such Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 19 RΕSΕRVΑΤΙΟΝS Νο reserνatiοns may be made tο this Ρrοtοcοl. ΑRΤΙCLΕ 20 WΙΤΗDRΑWΑL (1)Αt any time after this Ρrοtοcοl has entered intο fοrce fοr a Cοntracting Ρarty, that Cοntracting Ρarty may giνe written nοtificatiοn tο the Depοsitary οf its withdrawal frοm the Ρrοtοcοl. (2)Αny Cοntracting Ρarty which withdraws frοm the Εnergy Charter Τreaty shall be cοnsidered as alsο haνing withdrawn frοm this Ρrοtοcοl. (3)Τhe effectiνe date οf withdrawal under paragraph (1) shall be ninety days after receipt οf nοtificatiοn by the Depοsitary. Τhe effectiνe date οf withdrawal under paragraph (2) shall be the same as the effectiνe date οf withdrawal frοm the Εnergy Charter Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 21 DΕΡΟSΙΤΑRΥ Τhe Gονernment οf the Ροrtuguese Republic shall be the Depοsitary οf this Ρrοtοcοl. ΑRΤΙCLΕ 22 ΑUΤΗΕΝΤΙC ΤΕΧΤS Ιn witness whereοf the undersigned, being duly authοrized tο that effect haνe signed this Ρrοtοcοl in Εnglish, French, German, Ιtalian, Russian and Spanish, οf which eνery text is equally authentic, in οne οriginal, which will be depοsited with the Gονernment οf the Ροrtuguese Republic Dοne at Lisbοn οn the seνenteenth day οf December in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. ΑΝΝΕΧΙLLUSΤRΑΤΙVΕ ΑΝD ΝΟΝ-ΕΧΗΑUSΤΙVΕ LΙSΤ ΟF ΡΟSSΙΒLΕ ΑRΕΑS ΟF CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΡURSUΑΝΤ ΤΟ ΑRΤΙCLΕ 9 Deνelοpment οf energy efficiency prοgrammes, inducing identifying energy efficiency barriers and pοtentials, and the deνelοpment οf energy labelling and efficiency standards; Αssessment οf the Εnνirοnmental Ιmpacts οf the Εnergy Cycle; Deνelοpment οf ecοnοmic, legislatiνe and regulatοry measures; Τechnοlοgy transfer, technical assistance and industrial jοint νentures subject tο internatiοnal prοperty rights regimes and οther applicable internatiοnal agreements; Research and deνelοpment; Εducatiοn, training, infοrmatiοn and statistics; Ιdentificatiοn and assessment οf measures such as fiscal οr οther market-based instruments, including traceable permits tο take accοunt οf external, nοtably enνirοnmental, cοsts and benefits. Εnergy analysis and pοlicy fοrmulatiοn: assessment οf energy efficiency pοtentials; energy demand analysis and statistics; deνelοpment οf legislatiνe and regulatοry measures; integrated resοurce planning and demand side management; Εnνirοnmental Ιmpact assessment including majοr energy prοjects. Ενaluatiοn οf ecοnοmic instruments fοr Ιmprονing Εnergy Εfficiency and enνirοnmental οbjectiνes. Εnergy efficiency analysis in refining, cοnνersiοn, transpοrt and distributiοn οf hydrο-carbοns. Ιmprονing Εnergy Εfficiency in pοwer generatiοn and transmissiοn: cοgeneratiοn;plant cοmpοnent (bοilers, turbines, generatοrs, etc); netwοrk integratiοn. Ιmprονing Εnergy Εfficiency in the building sectοr. thermal insulatiοn standards, passiνe sοlar and νentilatiοn; space heating and air cοnditiοning systems; high efficiency lοw ΝΟx burners; metering technοlοgies and indiνidual metering; dοmestic appliances and lighting. Μunicipalities and lοcal cοmmunity serνices: district heating systems; efficient gas distributiοn systems; energy planning technοlοgies; twinning οf tοwns οr οf οther releνant territοrial entities; energy management in cities and in public buildings; waste management and energy recονery οf waste. Ιmprονing Εnergy Εfficiency in the industrial sectοr jοint νentures; energy cascading, cοgeneratiοn and waste heat recονery; energy audits. Ιmprονing Εnergy Εfficiency in the transpοrt sectοr meter νehicle perfοrmance standards; deνelοpment οf efficient transpοrt Ιnfrastructures. Ιnfοrmatiοn:awareness creatiοn; data bases: access, technical specificatiοns, infοrmatiοn systems; disseminatiοn, cοllectiοn and cοllatiοn οf technical infοrmatiοn; behaνiοural studies. Τraining and educatiοn: exchanges οf energy managers, οfficials, engineers and students; οrganizatiοn οf internatiοnal training cοurses. Financing:deνelοpment οf legal framewοrk; Τhird Ρarty Financing; jοint νentures; cο-financing.Ρer Republiken e Shqipense Fοr Αustralia Fur die Recublik Οsterreich Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninknjk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Fοr Canada Ροur le Canada za Republiku Ηrνatsku Fοr the Republic οf Cyprus Ζa Ceskοu Republiku Fοr Κοngenget Danmark Εesti Vabariigi nimel Ρer las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Suοmen tasaνailan puοlesta Ροur la Republique francaise Fur die Βundesrecublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Α Μagyar Κοztarsasag neνeben Fyrir hοnd Lyονeldisins Ιslands Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Latνijas Republikas νarda Fur das Furstentum.Liechtenstein Lietuνοs Respublikοs νardu Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Fοr the Republic οf Μalta Ρentru Republica Μοldονa Vοοr het Κcninknjk der Νederlanden Fοr Κοngenket Νοrge Ζa Rzeczpοspοlita Ροlska Ρela Republica Ροrtuguesa Ρentru Rοmania Ζa Slονensku republiku Ζa Republikο Slονenijο Ροr el Reinο de Εspana Fοr Κοnunganket Sνenge Fur die Schweizerische Εidgenοssenschaf Ροur la Cοnfederatiοn suisse Ρer la Cοnfederaziοne sνizzera Τurkiye Cumhunyeti adina Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Fοr the United States οf Αmerica ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. Η τελικήσύνοδος ολομέλειας της διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις16-17 Δεκεμβρίου 1994.Στη διάσκεψησυμμετείχαν αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας, της Αυστραλίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ΤσεχικήςΔημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Γεωργίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, τηςΔημοκρατίας τηςΟυγγαρίας, τηςΔημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Δημοκρατίας του Καζακστάν, της Δημοκρατίας τηςΚιογιζίας, τηςΔημοκρατίας της Λετονίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, της Δημοκρατίας τηςΛιθουανίας, τουΜεγάλου ΔουκάτουτουΛουξεμβούργου,τηςΔημοκρατίαςτης Μάλτας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, τηςΔημοκρατίαςτουΤατζικιστάν, της Τουρκικής Δημοκρατίας,τουΤουρκμενιστάν,της Ουκρανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν (στο εξής αναφερόμενοι ως <>,καθώς και προσκεκλημένοι παρατηρητές από ορισμένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΙ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο, τον Ιούνιο του 1990, ο πρωθυπουργός των Κάτω Χωρών εισηγήθηκε την άποψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ανατολική Ευρώπη και στην τότε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών θα μπορούσε να υποβοηθηθεί και να επιταχυνθεί μέσω συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα. Η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να μελετήσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την εφαρμογή τέτοιου είδους συνεργασίας. Τον Φεβρουάριο του 1991, η Επιτροπή πρότεινε την έννοια του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας. Μετά από συζήτηση της πρότασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητεςκάλεσαν τις άλλες χώρεςτηςδυτικής και ανατολικής Ευρώπης, της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και τα μη ευρωπαϊκά μέλη της Οργάνωσης για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη να παρευρεθούν σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες, τον Ιούλιο του 1991, προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας. Ορισμένες άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί εκλήθησαν να παρακολουθήσουν τη διάσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, ως παρατηρητές. Οι διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας ολοκληρώθηκαν το 1991 και ο Χάρτης εγκρίθηκε με υπογραφή τελικής πράξης κατά τη διάσκεψη που έλαβε χώρα στη Χάγη στις 16-17 Δεκεμβρίου 1991. Στα υπογράφοντα μέρη του Χάρτη, τότε ή εκ των υστέρων περιλαμβάνονται όλα εκείνα που απαριθμούνται στο ανωτέρω τμήμα Ι. εκτός των παρατηρητών. Τα υπογράφοντα μέρη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας ανέλαβαν την υποχρέωση: - να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων και αρχών του Χάρτη, όπως και να υλοποιήσουν και να διευρύνουν το συντομότερο δυνατό τη συνεργασία τους, διαπραγματευόμενοι με καλή πίστη βασική συμφωνία και πρωτόκολλα. Σύμφωνα με αυτά, η διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας άρχισε διαπραγματεύσεις επί βασικής συμφωνίας που αργότερα ονομάσθηκε η συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειαςη οποία αποσκοπεί στην προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας ανατολής-δύσεως, παρέχοντας νομικές διασφαλίσεις σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η διαμετακόμιση και το εμπόριο. Η διάσκεψη άρχισε επίσης διαπραγματεύσεις επί πρωτοκόλλων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της πυρηνικής ασφάλειας και των υδρογονανθράκων αν και στην τελευταία περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν αργότερα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Οι διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας και για το πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 1991. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΙ. Ως αποτέλεσμα των συσκέψεων της, η διάσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας ενέκρινε το κείμενο της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας στο εξής αναφερόμενη ως «η συνθήκη», η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, καθώς και σχετικές αποφάσεις οι οποίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2, και συμφώνησε ότι η συνθήκη θα είναι ανοιχτή προς υπογραφή στη Λισσαβώνα από τις 17 Δεκεμβρίου 1994 έως τις 16 Ιουνίου 1995. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙV.Υπογράφοντας την τελική πράξη, οι αντιπρόσωποι αποφάσισαν να εγκρίνουν τις ακόλουθες ερμηνευτικές δηλώσεις όσον αφορά τη συνθήκη: Ι. Όσον αφορά τη συνθήκη στο σύνολό της 1)Οι αντιπρόσωποι τονίζουν ότι η συμφωνία επί των διατάξεων της συνθήκης επήλθε λαμβάνονταςυπόψη την ειδική φύση της συνθήκης, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση νομικού πλαισίου για την προώθηση μακροπρόθεσμης συνεργασίας σε συγκεκριμένο τομέα και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προηγούμενο στο πλαίσιο άλλων διεθνών διαπραγματεύσεων. 2)Οι διατάξεις της συνθήκης: i) δεν υποχρεώνουν κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να εισαγάγει υποχρεωτική πρόσβαση σε τρίτους ή ii) δεν εμποδίζουν τη χρήση συστημάτων καθορισμού τιμών, σύμφωνα με τα οποία, στο πλαίσιο συγκεκριμένης κατηγορίας καταναλωτών, εφαρμόζονται ενιαίες τιμές σε πελάτες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. 3)Παρεκκλίσεις από τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους δεν αποσκοπούν στην κάλυψη μέτρων τα οποία αφορούν ειδικά έναν συγκεκριμένο επενδυτή ή ομάδα επενδυτών, αντί να εφαρμόζονται γενικά. 2.Όσον αφορά το άρθρο 1 σημείο 5 1)Εξυπακούεταιότι η συνθήκη δενπαρέχει δικαιώματαανάληψης άλλωνοικονομικών δραστηριοτήτων πέραν εκείνων που αφορούν τον ενεργειακό τομέα. 2)Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι χαρακτηριστικές της οικονομικής δραστηριότητας στον ενεργειακό τομέα: i) αναζήτηση και εξερεύνηση, καθώς και εξόρυξη, π.χ. πετρελαίου, φυσικού αεριού, άνθρακα και ουρανίου ii) κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος, περιλαμβανομένων και εκείνων, που κινούνται με αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. iii) χερσαία μεταφορά, διανομή, αποθήκευση και τροφοδοσία ενεργειακών υλών και προϊόντων, π.χ., μέσω δικτύων και αγωγών μεταφοράς και διανομής ή ειδικών σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και κατασκευή εγκαταστάσεων γι αυτά, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασης αγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ιλύος εναιωρήματος άνθρακα. iν) αποκομιδή και διάθεση αποβλήτων από εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με την ενέργεια, όπως σταθμούς παραγωγής ισχύος, περιλαμβανομένων και ραδιενεργών αποβλήτων από πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής· ν) παροπλισμός εγκαταστάσεων σχετικών με την ενέργεια, περιλαμβανομένων και σταθμών αντλήσεως πετρελαίου, διυλιστηρίων πετρελαίου και εργοστασίων παραγωγής ισχύος νi) εμπορία και πώληση, καθώς και εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων, π. χ., λιανικές πωλήσεις βενζίνης και νii) δραστηριότητες έρευνας, παροχής συμβουλών, προγραμματισμού, διαχείρισης και σχεδιασμού που αφορούν τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω. περιλαμβανομένων και εκείνων που αποσκοπούν στη βελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης.3.Όσον αφορά το άρθρο 1 σημείο 6 Για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το κατά πόσον μια επένδυση που γίνεται στην επικράτεια ενός συμβαλλομένου μέρους ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από επενδυτή οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους, ως έλεγχος μιας επένδυσης νοείται έλεγχος στην πράξη, που καθορίζεται μετά από εξέταση των πραγματικών περιστάσεων σε κάθε κατάσταση. Κατά την εξέταση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, περιλαμβανομένων, όσον αφορά τον επενδυτή, των εξής: 1)οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του συμφέροντος εταιρικών κεφαλαίων στην επένδυση· 2)ικανότητα άσκησης ουσιαστικής επιρροής στη διαχείριση και στη λειτουργία της επένδυσης και 3)ικανότηταάσκησης ουσιαστικήςεπιρροής στην επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου διαχειριστικού οργάνου. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το κατά πόσον ένας επενδυτής έλεγχε, άμεσα ή έμμεσα. μια επένδυση, ο επενδυτής που ισχυρίζεται την ύπαρξη τέτοιου ελέγχου αναλαμβάνει ο ίδιος το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης του εν λόγω ελέγχου. 4.Όσον αφορά το άρθρο 1 σημείο 8 Σύμφωνα με την πολιτική περί ξένων επενδύσεων της Αυστραλίας, η εγκατάσταση νέου έργου εξόρυξης ή επεξεργασίας πρώτων υλών στην Αυστραλία με συνολική επένδυση της τάξεως των 10 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας ή πλέον από ξένα συμφέροντα, ακόμη και όταν λειτουργεί ήδη παρόμοια επιχείρηση των ξένων αυτών συμφερόντων στην Αυστραλία, θεωρείται ως πραγματοποίηση νέας επένδυσης. 5.Όσον αφορά το άρθρο 1 σημείο 12 Οι αντιπρόσωποι αναγνωρίζουν την ανάγκη επαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 6.Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1 Η συμφωνία των αντιπροσώπων για το άρθρο 5 δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι συνεπάγεται κάποιου είδους θέση σχετικά με το εάν n κατά πόσον οι διατάξεις της συμφωνίας για επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη του Γύρου της Ουρουγουάης των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, υπεισέρχονται στα άρθρα ΙΙΙ και ΧΙ της GΑΤΤ. 7.Όσον αφορά το άρθρο 6 1)Η μονομερής και συντονισμένη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πρέπει να ορίζεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία του και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει καταχρήσεις εκμετάλλευσης. 2)Οι όροι «επιβολή» και «επιβάλλει» περιλαμβάνουν δράση βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ενός συμβαλλομένου μέρους, μέσω ερευνών, νομικών διαδικασιών ή διοικητικής δράσεως, καθώς και μέσω οποιασδήποτε απόφασης ή περαιτέρω νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία χορηγείται ή συνεχίζεται μια εξουσιοδότηση. 3.Όσον αφορά το άρθρο 7 παράγραφος 4 ¦Η εφαρμοζόμενη νομοθεσία θα περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση της, την ασφάλεια ή τα τεχνικά πρότυπα. 9.Όσον αφορά τα άρθρα 9, 10 και το μέρος V Δεδομένου ότι τα προγράμματα ενός συμβαλλομένου μέρους που προβλέπουν δημόσια δάνεια, επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή ασφάλειες για τη διευκόλυνση του εμπορίου η των επενδύσεων στο εξωτερικό δεν συνδέονται με επενδυτικές ή σχετικές δραστηριότητες επενδυτών από άλλα συμβαλλόμενα μέρη στην επικράτειά του, τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή σε αυτά 10.Όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 4 Η συμπληρωματική συνθήκη θα καθορίσει όρους για την εφαρμογή της μεταχείρισης που περιγράφεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διατάζεις που αφορούν την πώληση ή άλλου είδους εκχώρηση, κρατικής περιουσίας (ιδιωτικοποίηση) και την κατάργηση μονοπωλίων (απομονοπωλιοποίηση). 11.Όσον αφορά τα άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 29 παράγραφος 5 Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 4 και του άρθρου 29 παράγραφος 6. 12.Όσον αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 5 Η πρόθεση είναι το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο συνάπτει συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 να διασφαλίζει ότι οι όροι της εν λόγω συμφωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει των άρθρων της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 13.Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 σημείο i) Επαφίεται σε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος να αποφασίζει το βαθμό στον οποίο η εκτέλεση και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να υπόκειται σε νομικές απαιτήσεις, ποιες αρχές είναι οι αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τέτοιου είδους απαιτήσεις και τις κατάλληλες διαδικασίες του πρέπει να ακολουθούνται. 14.Όσον αφορά τα άρθρα 22 και 23 Όσον αφορά το εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων, που καλύπτεται από το άρθρο 29, το άρθρο αυτό καθορίζει τις διατάζεις για τα ζητήματα που καλύπτονται από τα άρθρα 22 και 23. 15.Όσον αφορά το άρθρο 24 Οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στη GΑΤΤ και τις συναφείς πράξεις εφαρμόζονται μεταξύ επιμέρους συμβαλλομένων μερών τα οποία είναι μέλη της GΑΤΤ, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 4. Όσον αφορά το εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων που διέπονται από το άρθρο 29, το άρθρο αυτό καθορίζει τις διατάξεις για τα ζητήματα που καλύπτει το άρθρο 24. 16.Όσον αφορά το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α) Το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να απαιτείται τα συμβαλλόμενα μέρη να θέσουν σε εφαρμογή το τμήμα ΙΙΙ της συνθήκης στο εσωτερικό τους δίκαιο. 17.Όσον αφορά τα άρθρα 26 και 27 Η παραπομπή σε υποχρεώσεις βάσει συνθήκης στην προτελευταία πρόταση του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεν περιλαμβάνει αποφάσεις που λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και όταν αυτές είναι δεσμευτικές από νομικής πλευράς, ή συνθήκες οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 1970. 18.Όσον αφορά το άρθρο 29 παράγραφο 2 στοιχείο α) 1)Σε περίπτωση που σε διάταξη της GΑΤΤ 1947 ή συναφούς πράξης, η οποία αναθέτεται στην παρούσα παράγραφο, προβλέπεται κοινή δράση από μέλη της GΑΤΤ, επιδιώκεται τη δράση αυτή να την αναλαμβάνει η Διάσκεψη του Χάρτη. 2)Ο όρος «άρχισαν να ισχύουν την 1η Μαρτίου 1994 και εφαρμόζονται όσον αφορά τις ενεργειακές ύλες και προϊόντα από τα μέλη της GΑΤΤ 1947 μεταξύ τους·» δεν αποσκοπεί να αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου ένα μέλος της GΑΤΤ έχει επικαλεσθεί το άρθρο ΧΧΧV της GΑΤΤ. μη εφαρμόζοντας κατ αυτό τον τρόπο την GΑΤΤ έναντι άλλου μέλους της GΑΤΤ, αλλά παρόλα αυτά εφαρμόζει μονομερώς και σε βάση de factο ορισμένες διατάξεις της GΑΤΤ έναντι του εν λόγω άλλου μέλους της GΑΤΤ. 19.Όσον αφορά το άρθρο 33 Η προσωρινή Διάσκεψη του Χάρτη θα πρέπει το συντομότερο δυνατό, να αποφασίσει για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει το στόχο του τίτλου ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, ότι πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για πρωτόκολλα σε τομείς συνεργασίας. όπως εκείνοι που απαριθμούνται στον τίτλο ΙΙΙ του Χάρτη. 20.Όσον αφορά το άρθρο 34 1)0 προσωρινός Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να έλθει σε άμεση επαφή με άλλους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να ανακαλύψει τοις όρους βάσει των οποίων αυτοί μπορεί να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν καθήκοντα που προκύπτουν από τη συνθήκη και το Χάρτη. Ο προσωρινός Γενικός Γραμματέας μπορεί να υποβάλει αναφορά στην προσωρινή Διάσκεψη του Χάρτη κατά τη συνεδρίαση η οποία απαιτείται να συγκληθεί, βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 4, το αργότερο 180 ημέρες μετά την εναρκτήρια ημερομηνία για υπογραφή της συνθήκης. 2)Η Διάσκεψη του Χάρτη θα πρέπει να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. 21.Όσον αφορά το άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο γ) Οι τεχνικές αλλαγές στα παραρτήματα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, π. χ. τη διαγραφή από τον κατάλογο των μερών που δεν έχουν υπογράψει ή των μερών που έχουν υπογράψει ότι δεν προτίθενται να κυρώσουν ή προσθήκες στα παραρτήματα Ν και VC. Η πρόθεση είναι να προτείνει η Γραμματεία τις αλλαγές αυτές στη Διάσκεψη του Χάρτη, εφόσον απαιτηθεί. 22.Όσον αφορά το παράρτημα ΤFU παράγραφος 1 1)Εάν ορισμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μιας συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο Ι δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη ή δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτήν κατά τον απαιτούμενο για την κοινοποίηση χρόνο, τα μέρη της συμφωνίας τα οποία έχουν υπογράψει τη συνθήκη ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή μπορούν να το κοινοποιήσουν εκ μέρους τους. 2)Η ανάγκη, γενικώς, κοινοποίησης των συμφωνιών καθαρά εμπορικής φύσεως δεν προβλέπεται, δεδομένου ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν πρέπει να θέτουν ζήτημα συμμόρφωσης προς το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α), ακόμη και όταν συνάπτονται από κρατικούς οργανισμούς. Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί ωστόσο, για τους σκοπούς του παραρτήματος ΤFU, να διευκρινίσει για ποιους τύπους συμφωνιών, που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο β), απαιτείται κοινοποίηση βάσει του παραρτήματος και για ποιους όχι. ΔΗΛΩΣΕΙΣV. Οι αντιπρόσωποι δήλωσαν ότι το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να συνεπάγεται καταστρατήγησητηςεφαρμογήςτων άλλων διατάξεων της συνθήκης. VΙ. Οι αντιπρόσωποισημείωσαν επίσηςτις ακόλουθες δηλώσεις οι οποίες έγιναν όσον αφορά τη συνθήκη: Ι. Όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 6 Η Ρωσική Ομοσπονδία επιθυμεί να τεθεί υπό επανεξέταση, σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συμπληρωματική συνθήκη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4, το Ζήτημα της σημασίας της εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με το θέμα του ελέγχου, όπως εκφράζεται στην ερμηνευτική δήλωση περί του άρθρου 1 παράγραφος 5. 2.Όσον αφορά το άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 11 Η Αυστραλία σημειώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 10 παράγραφος 11 δεν μειώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δυνάμει της GΑΤΤ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως διατυπώθηκαν στη συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης για τα επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου. ιδίως όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρέσεων του άρθρου 5 παράγραφος 3. τον οποίο θεωρεί ελλιπή. Η Αυστραλία, περαιτέρω, σημειώνει ότι δεν θα ήταν σκόπιμο για τα όργανα επίλυσης των διαφορών τα οποία ιδρύονται δυνάμει της συνθήκης να ερμηνεύουν τα άρθρα ΙΙΙ και ΧΙ της GΑΤΤ στο πλαίσιο διαφωνίας μεταξύ μελών της GΑΤΤ η μεταξύ ενός επενδυτή μέλους της GΑΤΤ και άλλου μέλους της GΑΤΤ. Θεωρεί ότι, όσον αφορά την ισχύ του άρθρου 10 παράγραφος 11, μεταξύ ενός επενδυτή και ενός μέλους της GΑΤΤ, το μόνο σημείο το οποίο μπορεί να εξεταστεί βάσει του άρθρου 26 είναι οι διαιτητικές αποφάσεις σε περίπτωση που μια ειδική επιτροπή της GΑΤΤ η το όργανο επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ διαπιστώσει για πρώτη φορά ότι ένα επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου το οποίο διατηρεί συμβαλλόμενο μέρος δεν συμβιβάζεται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της GΑΤΤ ή της συμφωνίας για τα επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου. 3.Όσον αφορά το άρθρο 7 Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους, καθώς και η Αυστρία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία δηλώνουν ότι οι διατάξεις του άρθρου 7 υπόκεινται στους συμβατικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη δικαιοδοσία επί των υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών ή, εφόσον δεν υπάρχουν σχετικοί κανόνες, στο γενικό διεθνές δίκαιο. Επίσης, δηλώνουν ότι σκοπός του άρθρου 7 δεν είναι να θίξει την ερμηνεία του ισχύοντος διεθνούς δικαίου σχετικά με τη δικαιοδοσία επί των υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε τέτοιο αποτέλεσμα. 4.Όσον αφορά το άρθρο 10 Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβεβαιώνουν εκάστη ότι θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 10, σύμφωνα με τις ακόλουθες απόψεις: Για τους σκοπούς της δυνατότητας εξέτασης της μεταχείρισης της οποίας πρέπει να τυγχάνουν οι επενδυτές από άλλα συμβαλλόμενα μέρη και οι επενδύσεις τους, οι περιστάσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Σύγκριση μεταξύ της μεταχείρισης της οποίας τυγχάνουν οι επενδυτές ενός συμβαλλομένου μέρους ή οι επενδύσεις επενδυτών ενός συμβαλλομένου μέρους, και οι επενδύσεις ή οι επενδυτές άλλου συμβαλλομένου μέρους, είναι έγκυρη μόνον εφόσον γίνεται μεταξύ επενδυτών και επενδύσεων υπό παρόμοιες περιστάσεις. Για τον καθορισμό του κατά πόσον η διαφορετική μεταχείριση επενδυτών ή επενδύσεων συμβιβάζεται με το άρθρο 10, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος παράγων είναι οι στόχοι πολιτικής των συμβαλλομένων μερών σε διάφορους τομείς, στο βαθμό που είναι συνεπείς προς τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης που εκτίθενται στο άρθρο 10. Θεμιτοί στόχοι πολιτικής μπορεί να δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση ξένων επενδυτών ή των επενδύσεών τους, προκειμένου αυτό να εκφράζει διαφορά των σχετικών περιστάσεων μεταξύ των εν λόγω επενδυτών και των επενδύσεων τους, αφενός, και των ημεδαπών ομολόγων τους, αφετέρου. Παραδείγματος χάριν, ο στόχος της διασφάλισης της ακεραιότητας του οικονομικού συστήματος μιας χώρας θα δικαιολογούσε εύλογα προληπτικά μέτρα όσον αφορά ξένους επενδυτές ή επενδύσεις, ενώ τέτοια μέτρα θα ήταν άχρηστα για τη διασφάλιση της επίτευξης των ιδίων στόχων, στο βαθμό που αυτό αφορά ημεδαπούς επενδυτές ή επενδύσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι εν λόγω ξένοι επενδυτές ή οι επενδύσεις τους δεν θα βρίσκονται «σε παρόμοιες περιστάσεις» με τους ημεδαπούς επενδυτές ή τις επενδύσεις τους. Κατά συνέπεια ακόμη και αν ένα τέτοιο μέτρο συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση, δεν θα αντέβαινε προς το άρθρο 10. Ο δεύτερος παράγων είναι ο βαθμός στον οποίο το μέτρο αιτιολογείται από το γεγονός ότι ο εν λόγω επενδυτής ή η εν λόγω επένδυση υπόκειται σε ξένη ιδιοκτησία ή ευρίσκεται υπόξένο έλεγχο.Ένα μέτρο που απευθύνεται ειδικά σε επενδυτές λόγω· του ότι είναι ξένοι. χωρίς επαρκείς αντισταθμιστικούς λόγους πολιτικής, που να είναι συνεπείς με την προηγουμένη παράγραφο, θα αντέβαινε προς τις αρχές του άρθρου 10. Ο ξένος επενδυτής ή η ξένη επένδυση θα ευρίσκονταν «σε παρόμοιες περιστάσεις» με ημεδαπούς επενδυτές και τις επενδύσεις τους, και το μέτροθα αντέκειτο προςτο άρθρο 10. 5.Όσον αφορά το άρθρο 25 Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους υπενθυμίζουν ότι. σύμφωνα με το άρθρο 58 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 1)οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας, εξομοιώνονται, για το δικαίωμα εγκατάστασης βάσει του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών οι εταιρείες οι οποίες έχουν μόνο την καταστατική τους έδρα εντός της Κοινότητας πρέπει για τον σκοπό αυτό, να έχουν πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη 2)ως «εταιρείες» νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εμπορικού δίκαιου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση εκείνων του δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους υπενθυμίζουν περαιτέρω ότι: το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της μεταχείρισης η οποία περιγράφεται ανωτέρω σε παραρτήματα και υποκαταστήματα εταιρειών η επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες σε ένα από τα κράτη μέλη και ότι η εφαρμογή του άρθρου 25 της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας επιτρέπει μόνον τις παρεκκλίσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της προτιμησιακής μεταχείρισης η οποία προκύπτει από. την ευρύτερη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης, η οποία είναι απόρροια των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 6.Όσον αφορά το άρθρο 40 Η Δανία υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας δεν εφαρμόζεται στη Γροιλανδία και στις Νήσους Φερόες έως ότου παραληφθεί σχετική ειδοποίηση εκ μέρους των τοπικών κυβερνήσεων της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόων. Η Δανία βεβαιώνει σχετικά ότι το άρθρο 40 της συνθήκης εφαρμόζεται στη Γροιλανδία και στις Νήσους Φερόες. 7.Όσον αφορά το παράρτημα G παράγραφος 4 1)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ρωσική Ομοσπονδία δηλώνουν ότι το εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους, μέχρις ότου καταλήξουν σε άλλη συμφωνία, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία εγκαθιδρύει εταιρική σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου 1994, τη συνημμένη σ αυτή ανταλλαγή επιστολών και τη σχετική κοινή δήλωση, και ότι οι διαφορές που αφορούν το εμπόριο αυτό θα υπόκεινται στις διαδικασίες της εν λόγω συμφωνίας. 2)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ουκρανία δηλώνουν ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 1994 και τη σχετική ενδιάμεση συμφωνία που μονογράφθηκε την ίδια ημέρα, η εμπορία πυρηνικών υλικών μεταξύ τους διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ουκρανίας. Έως ότου αρχίσει να ισχύει αυτή η ειδική συμφωνία, οι διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία. που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 1989. συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για το εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους. 3)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Καζακστάν δηλώνουν ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 20 Μαΐου 1994. η εμπορία πυρηνικών υλικών μεταξύ τους διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Καζακστάν. Έως ότου αρχίσει να ισχύει αυτή η ειδική συμφωνία, οι διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 1989, συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για το εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους. 4)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Κιργιζία δηλώνουν ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 31 Μαΐου 1994, η εμπορία πυρηνικών υλικών μεταξύ τους διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Κιργιζίας. Έως ότου αρχίσει να ισχύει αυτή η ειδική συμφωνία, οι διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 1989, συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για το εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους 5)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Τατζικιστάν δηλώνουν ότι η εμπορία πυρηνικών υλικών μεταξύ τους διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Τατζικιστάν. Έως ότου αρχίσει να ισχύει αυτή η ειδική συμφωνία, οι διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 1989, συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους. 6)Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Ουζμπεκιστάν δηλώνουν ότι η εμπορία πυρηνικών υλικών μεταξύ τους διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Ουζμπεκιστάν. Έως ότου αρχίσει να ισχύει αυτή η ειδική συμφωνία, οι διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 1989, συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά για το εμπόριο πυρηνικών υλικών μεταξύ τους. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΙΧ. Τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων της Διάσκεψης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας θα κατατεθούν στη Γραμματεία. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ VΙΙ. Η Διάσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας ενέκρινε το κείμενο του πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, το οποίο περιλαμβάνεταιστο παράρτημα 3. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VΙΙΙ. Η προσωρινή Διάσκεψη του Χάρτη και η Διάσκεψη του Χάρτη που προβλέπεται στη συνθήκη είναι στο εξής υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά αιτήσεις υπογραφής της τελικής πράξης της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας που εγκρίνονται κατ αυτόν τον τρόπο. Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Ακολουθούνοι υπογραφέςτων συμβαλλομένωνμερών. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, Έχοντας υπόψη το Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, που υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 1990. Έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας που εγκρίθηκε με την τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος υπεγράφη στη Χάγη στις 17 Δεκεμβρίου 1991, Υπενθυμίζοντας ότι οι όλοι οι υπογράφοντες την τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης ανέλαβαν την υποχρέωση να επιδιώξουν τους στόχους και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας και να υλοποιήσουν και να διευθύνουν, το συντομότερο δυνατό τη συνεργασία τους, διαπραγματευόμενοι με καλή πίστη, συνθήκη για ένα Χάρτη Ενέργειας και πρωτόκολλα, και επιθυμώντας να θέσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Χάρτης αυτός σε μια ασφαλή και δεσμευτική διεθνή νομική βάση, Επιθυμώντας επίσης να θεσπίσουν το διαρθρωτικό πλαίσιο που απαιτείται για την εφαρμογή των αρχών οι οποίες διακηρύσσονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, Επιθυμώντας να υλοποιήσουν το κύριο νόημα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, που είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με μέτρα για την ελευθέρωση των επενδύσεων και των συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, Επιβεβαιώνοντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αποδίδουν υψίστη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή της πλήρους εθνικής μεταχείρισης και της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους και ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα διέπουν τη διενέργεια επενδύσεων βάσει συμπληρωματικής συνθήκης, Έχοντας υπόψη το στόχο της προοδευτικής ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και την αρχή της αποφυγής διακρίσεων στο διεθνές εμπόριο, όπως διακηρύσσεται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και της συναφείς πράξεις, και όπως προβλέπεται επίσης στην παρούσα συνθήκη, Έχοντας αποφασίσει να άρουν προοδευτικά τα τεχνικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια στο εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων και των σχετικών εξοπλισμών, τεχνολογιών και υπηρεσιών. Προσβλέποντας στην ενδεχόμενη συμμετοχή στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου των συμβαλλομένων μερών τα οποία δεν είναι ακόμη μέλη της συμφωνίας αυτής και ενδιαφέρονται να συνάψουν ενδιάμεσες εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα συνδράμουν τα εν λόγω συμβαλλόμενα μέρη και δεν θα εμποδίσουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή αυτή, Έχοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ορισμένων συμβαλλομένων μερών που είναι επίσης μέλη της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και των συναφών πράξεων, Έχοντας υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με τις συγχωνεύσεις, τα μονοπώλια, τις αντίθετες με τον ανταγωνισμό πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, Έχοντας επίσης υπόψη τη συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τις κατευθυντήριες γραμμές για τους προμηθευτές πυρηνικών όπλων και τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις ή μνημόνια συμφωνίας για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, Αναγνωρίζοντας, την ανάγκη για την αποδοτικότερη δυνατή εξερεύνηση, παραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση. μεταφορά, διανομή και χρήση της ενέργειας, Υπενθυμίζοντας τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, τη σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση και τα πρωτόκολλα της, καθώς και άλλες διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, που αφορούν θέματα σχετικά με την ενέργεια και Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παροπλισμού ενεργειακών εγκαταστάσεων και της διάθεσης αποβλήτων και να καθοριστούν διεθνώς συμπεφωνημένοι στόχοι και κριτήρια για τους σκοπούς αυτούς. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης νοούνται ως: 1. «Χάρτης», ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, που υπεγράφη στη Χάγη στις 17 Δεκεμβρίου 1991, η υπογραφή της τελικής πράξης θεωρείται ως υπογραφή του Χάρτη. 2. «Συμβαλλόμενο Μέρος το κράτος ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχει αποδεχθεί να δεσμευτεί από την παρούσα συνθήκη και στο οποίο ισχύει η συνθήκη. 3.«Οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης» ο οργανισμός που αποτελείται από κράτη και στον οποίο τα τελευταία έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητες για ορισμένα θέματα, μερικά από τα οποία διέπονται από την παρούσα συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας λήψης δεσμευτικών για τα εν λόγω κράτη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα αυτά. 4. «Ενεργειακές ύλες και προϊόντα», βάσει του εναρμονισμένου συστήματος του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας και της συνδυασμένης ονοματολογίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα είδη του περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΕΜ. 5. «Οικονομική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα», μια οικονομική δραστηριότητα του αφορά την εξερεύνηση, την εξόρυξη, τη διύλιση, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη χερσαία μεταφορά, τη μεταβίβαση, τη διανομή, την εμπορία, το μάρκετινγκ ή την πώληση ενεργειακών υλών και προϊόντων, έκτος από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΝΙ ή τη διανομή θέρμανσης σε πολλαπλά κτίρια. 6.«Επένδυση», κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο που κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ένας επενδυτής και το οποίο περιλαμβάνει: α) υλική και άυλη, κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά δικαιώματα. όπως, μισθώσεις. υποθήκες, εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα. β) εταιρεία ή επιχείρηση ή εταιρικά μερίδια, μετοχές ή άλλες μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο μιας εταιρείας ή επιχείρησης, καθώς και ομόλογα και άλλα χρέη εταιρείας ή επιχείρησης? γ) χρηματικές απαιτήσεις καθώς και συμβατικές απαιτήσεις για παροχές του έχουν οικονομική αξία και αφορούν μια επένδυση δ)πνευματική ιδιοκτησία· ε)αποδόσεις· στ) κάθε εκ του νόμου, ή εκ συμβάσεως ή δυνάμει των εκ του νόμου, εγκρίσεων και αδειών δικαίωμα αναλήψεως οιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας στον ενεργειακό τομέα. Ενδεχομένη μεταβολή του τύπου της επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων δεν μεταβάλει τον χαρακτήρα τους ως επενδύσεων, ο δε ορός «επένδυση» καλύπτει όλες τις επενδύσεις, είτε στις ήδη υπάρχουσες είτε εκείνες που έχουν διενεργηθεί μετά την τελευταία από τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης για το συμβαλλόμενο μέρος του επενδυτή του πραγματοποιεί την επένδυση και για το συμβαλλόμενο μέρος στην επικράτεια του οποίου διενεργείται η επένδυση (στο εξής αναφέρεται ως «ημερομηνία έναρξης της ισχύος» υπό την προϋπόθεση ότι η συνθήκη θα ισχύει μόνο για θέματα που αφορούν τις επενδύσεις αυτές μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Με τον όρο «επένδυση» νοείται οποιαδήποτε επένδυση αφορά μια οικονομική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα και επενδύσεις η κατηγορίες επενδύσεων που χαρακτηρίζονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος στην επικράτειά του ως «σχέδια αποδοτικότητας του Χάρτη» και κοινοποιούνται σχετικά στη Γραμματεία. 7. «Επενδυτής» α) όσον αφορά ένα συμβαλλόμενο μέρος: i) φυσικό πρόσωπο του έχει την υπηκοότητα ή την ιθαγένεια ή κατοικεί μόνιμα στην επικράτεια του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. ii) εταιρεία ή άλλος οργανισμός που διέπεται από το δίκαιο το οποίο ισχύει στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος· β) όσον αφορά ένα «τρίτο κράτος», ένα φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος οργανισμός που πληροί, mutatis mutantis, τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) για ένα συμβαλλόμενο μέρος. 8.«Διενεργώ επενδύσεις» ή «διενέργεια επενδύσεων», η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, η απόκτηση του συνόλου ή μέρους υφιστάμενων επενδύσεων ή μεταστροφή σε διαφορετικούς τομείς επενδυτικών δραστηριοτήτων. 9.«Αποδόσεις», τα ποσά που προέρχονται από ή συνδέονται με μια επένδυση, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία καταβάλλονται, συμπεριλαμβανόμενων των κερδών, των μερισμάτων, των τόκων, της υπεραξίας των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της διαχείρισης, της τεχνικής συνδρομής ή άλλων αμοιβών ή επιστροφών σε είδος. 10. Όσον αφοράένα κράτοςτουείναισυμβαλλόμενο μέρος, ως «επικράτεια» νοείται: α) το έδαφος που τελεί υπό την κυριαρχία του συμπεριλαμβανομένης της ξέρας, των εσωτερικών υδάτων και των χωρικών υδάτων και 61 υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας: η θάλασσα, ο βυθός και το υπέδαφος του, στα οποία το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και έχει δικαιοδοσία. Όσον αφορά έναν οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλόμενο μέρος, ως «Επικράτεια» νοείται η επικράτεια των κρατών μελών του εν λόγω οργανισμού βάσει των διατάξεων της συμφωνίας για την ίδρυση του οργανισμού. 11. α) «GΑΤΤ», ή GΑΤΤ 1947 ή GΑΤΤ 1994 ή αμφότερα, εφόσον εφαρμόζονται και τα δύο. β) «GΑΤΤ 1947», η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου που υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 1947 και η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη που εγκρίθηκε κατά τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και τη απασχόληση, όπως αυτή αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε αργότερα. γ) «GΑΤΤ 1994» η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου όπως ορίζεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου όπως αυτή αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε αργότερα. Ένα μέλος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θεωρείται μέλος της GΑΤΤ 1994. δ) «Συναφείς πράξεις», ανάλογα με την περίπτωση: i) συμφωνίες, διακανονισμοί ή άλλες νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανόμενων των αποφάσεων, των διακηρύξεων και των δηλώσεων κοινών προθέσεων, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της GΑΤΤ 1947, όπως αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν αργότερα ή ii) η συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συμπεριλαμβανόμενων των παραρτημάτων της 1 (εκτός της GΑΤΤ 1994), 2, 3, και 4, και οι σχετικές αποφάσεις, διακηρύξεις και μνημόνια συμφωνίας, όπως αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν αργότερα. 12.Ο όρος «πνευματική ιδιοκτησία» καλύπτει το δικαίωμα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα βιομηχανικά σχέδια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και την προστασία απορρήτων πληροφοριών. 13.α) «Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας» και «Πρωτόκολλο», συνθήκη η διαπραγμάτευση της οποίας επιτρέπεται και το κείμενο εγκρίνεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη, και που συνάπτεται από δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό τη συμπλήρωση, την αύξηση, την επέκταση ή τη διεύθυνση των διατάξεων της παρούσας συνθήκης σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες δραστηριότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης, ή σε τομείς συνεργασίας που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του Χάρτη. β) «Διακήρυξη για το Χάρτη Ενέργειας ή διακήρυξη» μιανομικά μη δεσμευτικήσυμφωνία. τη: οποίας η διαπραγμάτευση και η έκδοση εγκρίνεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη, και η οποία συνάπτεται από δυο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό τη συμπλήρωση ή την επέκταση των διατάξεων της παρούσας συνθήκης. 14. «Ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα», νόμισμα που ανταλλάσσεται ευρέως σε διεθνείς αγορές συναλλάγματος και χρησιμοποιείται ευρέως σε διεθνείς συναλλαγές. Άρθρο 2 Στόχος της συνθήκης Η παρούσα συνθήκη θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προώθηση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, με βάση συμπληρωματικές ενέργειες και αμοιβαία οφέλη, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΜΠΟΡΙΟΆρθρο 3 Διεθνείς αγορέςΤα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να προωθήσουν την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, βάσει εμπορικών κριτηρίων, και γενικότερα για την ανάπτυξη μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς των ενεργειακών υλών και προϊόντων. Άρθρο Άρθρο 4Μη παρέκκλιση από τη GΑΤΤ και τις συναφείς πράξεις Η παρούσα συνθήκη δεν προβλέπει όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων συμβαλλομένων μερών που είναι μέλη της GΑΤΤ, καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, όπως αυτές εφαρμόζονται μεταξύ των εν λόγω συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 5 Επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου1.Ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν εφαρμόζει κανένα επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου που δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ ή του άρθρου ΧΙ της GΑΤΤ, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους στο πλαίσιο της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων καθώς και του άρθρου 29. 2.Τα μέτρα αυτά καλύπτουν οποιοδήποτε επενδυτικό μέτρο είναι υποχρεωτικό ή εκτελεστό βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας ή βάσει οποιασδήποτε διοικητικής απόφασης ή η συμμόρφωση προς το οποίο είναι αναγκαία για την άντληση οφέλους, και που απαιτεί: 1)την αγορά ή τη χρησιμοποίηση από μια επιχείρηση προϊόντων εγχώριας προέλευσης ή από οποιαδήποτε εγχώρια πηγή, είτε πρόκειται για συγκεκριμένο προϊόν. όγκο ή αξία προϊόντων, είτε για αναλογία όγκου η αξίας της τοπικής παραγωγής της ή 2)η αγορά ή η χρησιμοποίηση εισαγόμενων προϊόντων από μια επιχείρηση να περιορίζεται σε ποσό που έχει σχέση τον όγκο ή την αξία των τοπικών προϊόντων τα οποία εξάγει: ή το οποίο περιορίζει: 3)την εισαγωγή από μια επιχείρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή έχουν σχέση με την τοπική της παραγωγή 3.Καμία διάταξη της παραγράφου 1 δεν ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η εφαρμογή από πλευράς ενός συμβαλλομένου μέρους των επενδυτικών μέτρων στον τομέα του εμπορίου που περιγράφονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ) ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας για προγράμματα προώθησης των εξαγωγών, ξένης βοήθειας, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή προτιμησιακών δασμών ή ποσοστώσεων. 4.Παρά την παράγραφο Ι, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί προσωρινά να συνεχίσει να εφαρμόζει επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου τα οποία ίσχυαν περισσότερο από 180 ημέρες πριν από την υπογραφή της παρούσας συνθήκης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί κοινοποίησης και σταδιακής κατάργησης που παρατίθενται στο παράρτημα ΤRΜ. Άρθρο 6 Ανταγωνισμός1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθειες για την άμβλυνση των στρεβλώσεων της αγοράς και των εμποδίων του ανταγωνισμού στις οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα. 2.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του διαθέτει και επιβάλλει τους νόμους που απαιτούνται και ενδείκνυνται ώστε να αντιμετωπίζονται οι μορφές μονομερούς και συντονισμένης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις οικονομικές δραστηριότητες στον. ενεργειακό τομέα. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν πείρα στην εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού εξετάζουν με κάθε προσοχή, εάν τους ζητηθεί και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων, τη δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση και την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 4.Τα συμβαλλόμενα μέση μπορούν να συνεργάζονται για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, διεξάγοντας διαβουλεύσεις και ανταλλάσσοντας πληροφορίες. 5.Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος κρίνει ότι κάποια συγκεκριμένη μορφή αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ασκούμενη στην επικράτεια άλλου συμβαλλομένου μέρους επηρεάζει αρνητικά κάποιο σημαντικό συμφέρον σχετικό με τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μπορεί να το κοινοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να ζητήσει να λάβουν οι αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλομένου μέρους τα δέοντα αναγκαστικά μέτρα. Το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί συμπεριλαμβάνει στην κοινοποίηση επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσει το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνθηκε η κοινοποίηση να εντοπίσει την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης, και περιλαμβάνει επίσης την προσφορά παροχής περαιτέρω πληροφοριών και συνεργασίας, τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί είναι σε θέση να παράσχει. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ή ανάλογα με την περίπτωση, οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές, μπορούν να συνεννοούνται με το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί και εξετάζει με μεγάλη προσοχή το αίτημά του, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα λάβει ή όχι αναγκαστικά μέτρα όσον αφορά την εικαζόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αναφέρει η κοινοποίηση. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση, ενημερώνει το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί, για την απόφασή του ή για την απόφαση των αρμοδίων γιατον ανταγωνισμόαρχών, και μπορεί εάν το επιθυμεί, να ενημερώσει το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί για τους λόγους της απόβασης. Εάν έχει αρχίσει η εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων, το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση πληροφορεί το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί σχετικά με την έκβασή τους και ει δυνατόν, σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν. 6.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν απαιτεί την παροχή πληροφοριών από ένα συμβαλλόμενο μέρος που να αντίκειται στην νομοθεσία του σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα ή το επαγγελματικό απόρρητο. 7.Οι διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 5 και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης, στο πλαίσιο της παρούσας συνθήκης, τυχόν διαφορών που μπορεί να ανακύψουν σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Διαμετακόμιση1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διευκολύνει τη διαμετακόμιση ενεργειακών υλών και προϊόντων σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας της διαμετακόμισης, άνευ διακρίσεων λόγω καταγωγής, προορισμού ή κυριότητας, των εν λόγω ενεργειακών υλών και προϊόντων και άνευ διακρίσεων ως προς τον καθορισμό των τιμών βάσει των παραπάνω κριτηρίων, και χωρίς να επιβάλλει παράλογες καθυστερήσεις, περιορισμούς , επιβαρύνσεις. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους σχετικούς φορείς να συνεργάζονται για: 1)τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας που απαιτούνται για τη διαμετακόμιση ενεργειακών υλών και προϊόντων. 2)την ανάπτυξη και τη λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας που να εξυπηρετούν την επικράτεια περισσοτέρων του ενός συμβαλλομένων μερών. 3)τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των διακοπών του εφοδιασμού σε ενεργειακές ύλες και προϊόντα. 4)τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με εγκαταστάσεις μεταφοράς ενέργειας. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οι διατάξεις του όσον αφορά τη μεταφορά ενεργειακών υλών και προϊόντων και τη χρήση εγκαταστάσεων, μεταφοράς ενέργειας δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για τις υπό διαμετακόμιση ενεργειακές ύλες και προϊόντα από ότι για τις ενεργειακές ύλες και προϊόντα που κατάγονται από ή προορίζονται για τη δική του επικράτεια, έκτος και αν άλλη ισχύουσα διεθνής συμφωνία ορίζει διαφορετικά 4.Σε περίπτωση που η διαμετακόμιση ενεργειακών υλών, και προϊόντων είναι αδύνατον, από εμπορική άποψη, να πραγματοποιηθεί μέσω εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παρεμποδίζουν την εγκατάσταση νέου δυναμικού, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά σε ισχύουσα νομοθεσία που συμφωνεί με την παράγραφο 1. 5.Ένα συμβαλλόμενο μέρος, διαμέσου της επικράτειας του οποίου διαμετακομίζονται ενεργειακές ύλες και προϊόντα, δεν είναι υποχρεωμένο: 1)να επιτρέπει την κατασκευή ή την τροποποίηση εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας ή 2)να επιτρέπει νέα ή συμπληρωματική διαμετακόμιση μέσω υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας, όταν αποδεικνύει στα άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη ότι αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την αποδοτικότητα των ενεργειακών συστημάτων του. συμπεριλαμβανόμενης της ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα συμβαλλόμενα μέση εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 τις καθιερωμένες ροές ενεργειακών υλών και προϊόντων προς, από ή μεταξύ των επικρατειών άλλων συμβαλλομένων μερών. 6.Ένα συμβαλλόμενο μέρος, διαμέσου της επικράτειας του οποίου διαμετακομίζονται ενεργειακές ύλες και προϊόντα, σε περίπτωση διαφοράς για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από την εν λόγω διαμετακόμιση, δεν διακόπτει, ούτε μειώνει, ούτε επιτρέπει σε φορέα που υπόκειται στον έλεγχό του να διακόψει ή να μειώσει, ούτε απαιτεί από φορέα που υπάγεται στη δικαιοδοσία του να διακόψει ή να μειώσει την υφιστάμενη ροή ενεργειακών υλών και προϊόντων, πριν από την ολοκλήρωση των καθοριζόμενων στην παράγραφο 7 διαδικασιών επίλυσης διαφορών, εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητά σε σύμβαση ή άλλη συμφωνία που διέπει την εν λόγω διαμετακόμιση ή επιτρέπεται βάσει απόφασης του μεσολαβητή. 7.Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για τη διαφορά που περιγράφεται στην παράγραφο 6, αλλά μόνον αφού εξαντληθούν όλα τα σχετικά συμβατικά ή άλλα μέσα επίλυσης διαφορών που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως μεταξύ των διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών ή μεταξύ οποιουδήποτε φορέως αναφέρεται στην παράγραφο δ και φορέως ενός άλλου διαφωνούντος συμβαλλομένου μέρους: 1)ένα διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά στον Γενικό Γραμματέα με κοινοποίηση στην οποία συνοψίζεται το αντικείμενο της διαφοράς. Ο Γενικός Γραμματέας κοινοποιεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οποιαδήποτε παρόμοια προσφυγή· 2)εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης αυτής, ο Γενικός Γραμματέας, αφού ζητήσει τη γνώμη των διαφωνούντων μερών και των άλλων ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών, διορίζει μεσολαβητή. 0 εν λόγω μεσολαβητής πρέπει να έχει πείρα στα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της διαφοράς και να μην είναι υπήκοος η πολίτης ή μόνιμος κάτοικος στην επικράτεια ενός διαφωνούντος μέρους ή ενός των άλλων ενδιαφερόμενων συμβαλλομένων μερών. 3)ο μεσολαβητής επιδιώκει τη συμφωνία των διαφωνούντων μερών για την επίλυση της διαφοράς ή επί μιας διαδικασίας επίλυσης της. Εάν, εντός 90 ημερών από το διορισμό του, απότυχε να εξασφαλίσει την εν λόγω συμφωνία, εισηγείται επίλυση της διαφοράς ή διαδικασία επίλυσης της και αποφασίζει τα προσωρινά τιμολόγια και τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη διαμετακόμιση, αρχής γενομένης από μια ημερομηνία που προσδιορίζει μέχρι την επίλυση της διαφοράς αυτής· 4)τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς που τελούν υπό τον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία τους τηρούν οποιαδήποτε προσωρινή απόφαση βάσει του στοιχείου γ) σχετικά με τα τιμολόγια, τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την απόφαση του μεσολαβητή ή μέχρι την επίλυση της διαφοράς, αναλόγως του ποια από αυτές είναι προγενέστερη. 5)παρά το στοιχείο β), ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να μη διορίσει μεσολαβητή εάν κρίνει ότι η διαφορά αφορά διαμετακόμιση που αποτελεί η έχει αποτελέσει αντικείμενο των καθοριζόμενων στα στοιχεία α) έως διαδικασιών επίλυσης διαφορών και ότι οι διαδικασία αυτές δεν θα οδηγήσουν σε επίλυση της διαφοράς· 6)η διάσκεψη του Χάρτη εγκρίνει τις συνήθεις διατάξεις σχετικά με τη διεξαγωγή της μεσολάβησης και την αποζημίωση των μεσολαβητών. 8.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν συνιστά παρέκκλιση από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός συμβαλλομένου μέρους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανόμενου του εθιμικού διεθνούς δικαίου και των ισχυουσών διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τα υποβρύχια καλώδια και τους πετρελαιαγωγούς. 9.Το παρόν άρθρο δεν πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να υποχρεώνει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο δεν διαθέτει ένα ορισμένο είδος εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας για τη διαμετακόμιση, να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου όσον αφορά το εν λόγω είδος εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας. Ωστόσο, ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4. 10.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 1)Με τον όρο «διαμετακόμιση» νοείται: i) η μεταφορά, διαμέσου της επικράτειας ενός συμβαλλομένου μέρους, προς ή από λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτειά του για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση ενεργειακών υλών και προϊόντων, που κατάγονται από την επικράτεια άλλου κράτους, και προορίζονται για την επικράτεια τρίτου κράτους εφόσον το άλλο κράτος ή το τρίτο κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος ή ii) η μεταφορά μέσω της επικρατεί ενός συμβαλλομένου μέρους ενεργειακών υλών και προϊόντων που κατάγονται από την επικράτεια άλλουσυμβαλλομένου μέρους και προορίζονται για την επικράτεια του εν λόγω άλλου συμβαλλομένου μέρους, εκτός και αν τα δύο ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά και καταχωρίσουν την απόφασή τους με κοινή εγγραφή στο παράρτημα Ν. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διαγραφούν από τον κατάλογο του παραρτήματος Ν. προβαίνοντας σε κοινή έγγραφη κοινοποίηση των προθέσεων τους στη Γραμματεία, ηοποία διαβιβάζειτην κοινοποίηση αυτή σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Η διαγραφή αρχίζει να ισχύει τέσσερις εβδομάδες μετά την εν λόγω προηγούμενη κοινοποίηση. 2)οι <<εγκαταστάσεις μεταφοράς ενέργειας>> συνίστανται σε αγωγούς μεταφοράς αερίων υψηλής πίεσης, δίκτυα και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως, αγωγούς μεταφοράς αργού πετρελαίου, αγωγούς υδαρούς άνθρακος, αγωγούς μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις που προορίζονται αποκλειστικά για τη διακίνηση ενεργειακών υλών και προϊόντων. Άρθρο 3 Μεταφορά τεχνολογίας1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την προώθηση της πρόσβασης στην ενεργειακή τεχνολογία και τη μεταφορά της, σε εμπορική βάση και χωρίς διακρίσεις, για την ενίσχυση του αποτελεσματικού εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων και των επενδύσεων, όπως και για την υλοποίηση των στόχων του Χάρτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες τους, καθώς επίσης και για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 2 Προς τούτο, στο βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη εξαλείφουν τα υπάρχοντα και δεν δημιουργούν νέα εμπόδια στη μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα των ενεργειακών υλών και προϊόντων και του σχετικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων. Άρθρο 9 Πρόσβαση σε κεφάλαια1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα που έχουν οι ανοικτές κεφαλαιαγορές όσον αφορά την ενθάρρυνση της ροής κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων, καθώς και για τη διενέργεια και την ενίσχυση των επενδύσεων σε οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα στην επικράτεια άλλων συμβαλλομένων μερών, ιδίως εκείνων των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Συνεπώς, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να προωθήσει προϋποθέσεις πρόσβασης εταιρειών και υπηκόων άλλων αναβαλλόμενων μερών στην κεφαλαιαγορά του, με στόχο τη χρηματοδότηση του εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων και τη διενέργεια επενδύσεων σε οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα στην επικράτεια των εν λόγω άλλων συμβαλλομένων μερών, σε βάση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει σε παρόμοιες περιπτώσεις στις δικές του εταιρείες και υπηκόους ή στις εταιρείες και υπηκόους οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους ή τρίτου κράτους, αναλόγως του ποια είναι η πιο ευνοϊκή. 2 Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εγκρίνει και να διατηρήσει προγράμματα που προβλέπουν την πρόσβαση σε κρατικές πιστώσεις, επιχορηγήσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες για τη διευκόλυνση του εμπορίου ή των επενδύσεων στο εξωτερικό. Καθιστά προσιτές παρόμοιες διευκολύνσεις σύμφωνα με τους στόχους, τους περιορισμούς και τα κριτήρια των εν λόγω προγραμμάτων (που συμπεριλαμβάνουν, για οποιουσδήποτε στόχους, περιορισμούς ή κριτήρια που έχουν σχέση με την εγκατάσταση ενός αιτούντος για παροχή οποιασδήποτε παρόμοιας διευκόλυνσης ή τον τόπο παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών μέσω μιας παρόμοιας διευκόλυνσης) για επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα άλλων συμβαλλομένων μερών η για χρηματοδότηση του εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων με άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 3.Κατά την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικών δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα, τα συμβαλλόμενα μέρη βελτιώνουν την οικονομική σταθερότητα και το επενδυτικό κλίμα των συμβαλλομένων μερών, επιδιώκουν δε να ενθαρρύνουν, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, τις σχετικές δραστηριότητες και αξιοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη των σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 4.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει: 1)τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εφαρμόζουν τις δικές τους πρακτικές δανειοδότησης και ασφάλισης με βάση τις αρχές της αγοράς και για προληπτικούς λόγους ή 2)ένα συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει: i) προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επενδυτών, των καταναλωτών, των καταθετών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή των προσώπων στα οποία ανήκει μια καταπιστευματική οφειλή, από έναν προσφέροντα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή ii) να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού του συστήματος και κεφαλαιαγορών. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 10 Προώθηση, προστασία και μεταχείριση των επενδύσεων1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει και δημιουργεί σταθερές, δίκαιες, ευνοϊκές και διαφανείς συνθήκες για τη διενέργεια επενδύσεων στην επικράτειά του από επενδυτές των άλλων συμβαλλομένων μερών. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχει πάντοτε ίση και δίκαιη μεταχείριση στις επενδύσεις των επενδυτών άλλων συμβαλλομένων μερών. Οι επενδύσεις αυτές απολαύουν επίσης απολύτως σταθερής προστασίας και ασφάλειας και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θίγει κατά κανένα τρόπο με παράλογα η άνισα μέτρα τη διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση η διάθεση τους. Ουδέποτε επιφυλάσσεται σε τέτοιες επενδύσεις μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που απαιτείται βάσει του διεθνούς δίκαιου, συμπεριλαμβανόμενων των υποχρεώσεων βάσει συνθήκης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος τηρεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει έναντι ενός επενδυτή ή μιας επένδυσης ενός επενδυτού οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους. 2.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να παρέσχει σε επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά τη διενέργεια επενδύσεων στην επικράτειά του, τη μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 3. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο «μεταχείριση» νοείται η μεταχείριση που παρέχεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος και η οποία δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στους δικούς του επενδυτές ή στους επενδυτές οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρος ή τρίτου κράτους, αναλόγως του ποια είναι η πιο ευνοϊκή. 4.Μια συμπληρωματική συνθήκη θα υποχρεώνει κάθε μέρος της, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που θα θεσπιστούν σε αυτή, να παραχωρεί στους επενδυτές των άλλων μερών, όσον αφορά τη διενέργεια επενδύσεων στην επικράτειά του. τη μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 5. Η συνθήκη αυτή θα είναι ανοικτή για υπογραφή από τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στην παρούσα συνθήκη. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμπληρωματικής συνθήκης θα αρχίσουν το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995, με σκοπό να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998. 5.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιδιώκει, όσον αφορά τη διενέργεια επενδύσεων στην επικράτειά του, τα εξής: 1)να περιορίζει στο ελάχιστο τις εξαιρέσεις όσον αφορά την μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 3· 2)να άρει προοδευτικά τους υφιστάμενους περιορισμούς που θίγουν τους επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών. 6.1)Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, όσον αφορά τη διενέργεια επενδύσεων στην επικράτεια του, να δηλώνει ανά πάσα στιγμή εθελουσίως στη διάσκεψη του Χάρτη, μέσω της Γραμματείας, την πρόθεση του να μην παρέχει νέες εξαιρέσεις από τη μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 3. 2)Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί. επίσης, ανά πάσα στιγμή, να αναλάβει εθελοντικά την υποχρέωση να παρέχει στους επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά την διενέργεια επενδύσεων για ορισμένες ή όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα στην επικράτειά του, τη μεταχείριση η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 3. Οι υποχρεώσεις αυτές κοινοποιούνται στη Γραμματεία, απαριθμούνται στο παράρτημα VC και είναι δεσμευτικές βάσει της παρούσας συνθήκης. 7.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στις επενδύσεις που διενεργούν στην επικράτειά του επενδυτές από άλλα συμβαλλόμενα μέρη και στις σχετικές δραστηριότητες τους, συμπεριλαμβανόμενης της διαχείρισης, συντήρησης, χρήσης, εκμετάλλευσης ή διάθεσής τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγεί στις επενδύσεις των δικών του επενδυτών ή των επενδυτών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους ή τρίτου κράτους και στις σχετικές δραστηριότητες τους, συμπεριλαμβανόμενης της διαχείρισης, συντήρησης, χρήσης, εκμετάλλευσης ή διάθεσής τους, αναλόγως του ποια είναι η πιο ευνοϊκή. 8.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 7 όσον αφορά προγράμματα, βάσει των οποίων ένα συμβαλλόμενο μέρος παρέχει επιχορηγήσεις ή άλλη οικονομική βοήθεια ή συνάπτει συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, θεσπίζονται αποκλειστικά στη συμπληρωματική συνθήκη που περιγράφεται στην παράγραφο 4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος τηρεί ενήμερη τη Διάσκεψη του Χάρτη, μέσω της Γραμματείας, για τις λεπτομέρειες που ισχύουν όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο αυτή. 9.Κάθε κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπογράφει ή προσχωρεί στην παρούσα συνθήκη, υποβάλλει στη Γραμματεία, κατά την ημερομηνία υπογραφής της συνθήκης ή κατάθεσης της πράξης προσχώρησής του, έκθεση στην οποία συνοψίζονται όλοι οι νόμοι, κανονισμοί ή άλλα μέτρα σχετικά με: 1)τις εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 ή 2)τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Ένα συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει την έκθεσή του, υποβάλλοντας, αμέσως τροπολογίες στη Γραμματεία. Η Διάσκεψη του Χάρτη αναθεωρεί τις εκθέσεις αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά το στοιχείο α), στην έκθεση μπορεί να υποδεικνύονται κλάδοι του ενεργειακού τομέα στους οποίους ένα συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στους επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών τη μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 3. Όσον αφορά το στοιχείο β), στην εξέταση από τη Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις τέτοιων προγραμμάτων στον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις. 10.Παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος άρθρου, η μεταχείριση που περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 7 δεν ισχύουν για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αντίθετα, η μεταχείριση θα είναι εκείνη που ορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις των εφαρμοστέων διεθνών συμφωνιών που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στις οποίες τα οικεία συμβαλλόμενα μέρη είναι μέλη. 11.Για τους σκοπούς του άρθρου 26, η εφαρμογή από ένα συμβαλλόμενο μέρος ενός επενδυτικού μέτρου στον τομέα του εμπορίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, σε μια επένδυση ενός επενδυτού άλλου συμβαλλομένου μέρους, η οποία υπάρχει κατά τη στιγμή της εφαρμογής αυτής, θεωρείται με την επιφύλαξη του άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, ως παράβαση μιας υποχρέωσης του προηγούμενου συμβαλλομένου μέρους βάσει του παρόντος μέρους. 12.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι η εσωτερική του νομοθεσία προβλέπει αποτελεσματικά μέσα για την προβολή απαιτήσεων και την επιβολή των δικαιωμάτων όσον αφορά τις επενδύσεις, τις συμφωνίες επενδύσεων και τις άδειες πραγματοποίησης επενδύσεων. Άρθρο 11 Στελέχη1.Ένα συμβαλλόμενο μέρος, με την επιφύλαξη των νομών και κανονισμών του όσον αφορά την είσοδο, την παραμονή και την εργασία ενός φυσικού προσώπου, εξετάζει με καλή πίστη τις αιτήσεις επενδυτών από άλλα συμβαλλόμενη μέρη| και στελεχών που απασχολούνται από τους εν λόγω επενδυτές ή κατά τις επενδύσεις των επενδυτών αυτών, για είσοδο και προσωρινή παραμονή στην επικράτεια του προκειμένου να αναλάβουν δραστηριότητες που ευνοούνται με την πραγματοποίηση ή την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, χρήση, επικαρπία ή διάθεση των σχετικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών ή βασικών τεχνικών υπηρεσιών. 2.Ένα συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στους επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στην επικράτειά του και για τις επενδύσεις των επενδυτών αυτών, να απασχολούν οποιοδήποτε στέλεχος της επιλογής του επενδυτή ή της επένδυσης, άσχετα από την ιθαγένεια και την υπηκοότητά του. υπό τον όρο ότι το εν λόγω στέλεχος έχει άδεια εισόδου, παραμονής και εργασίας στην επικράτεια του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, και ότι η σχετική θέση εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις προθεσμίες της άδειας που χορηγείται στο εν λόγω στέλεχος. Άρθρο 12 Αποζημιώσεις1.Εκτός από τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το άρθρο 13, σε έναν επενδυτή οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους ο οποίος υφίσταται ζημία όσον αφορά οποιαδήποτε επένδυση στην επικράτεια ενός άλλου συμβαλλομένου μέρους λόγω πολέμου ή άλλης ένοπλης σύγκρουσης, κατάστασης εθνικής ανάγκης, πολιτικών αναταραχών ή άλλων παρόμοιων γεγονότων στην εν λόγω επικράτεια, παραχωρείται από το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος όσον αφορά την αποκατάσταση, αποζημίωση, αντισταθμιστική παροχή ή άλλη διευθέτηση, η πλέον ευνοϊκή μεταχείριση την οποία το δεύτερο αυτό συμβαλλόμενο μέρος παρέχει σε οποιονδήποτε άλλο επενδυτή, είτε πρόκειται για δικό του επενδυτή, επενδυτή οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους ή επενδυτή από οποιοδήποτε τρίτο κράτος. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ένας επενδυτή συμβαλλομένου μέρους ο οποίος, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή υφίσταται ζημία στην επικράτεια άλλου συμβαλλομένου μέρους λόγω: 1)επίταξης της επένδυσης του ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή τις αρχές του εν λόγω άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή 2)καταστροφής της επένδυσης του ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή τις αρχές του εν λόγω άλλου συμβαλλομένου μέρους, η οποία δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες των. περιστάσεων, δικαιούνται αποκατάστασης ή αποζημίωσης, που και στις δύο περιπτώσεις θα είναι άμεση, επαρκής και αποτελεσματική. Άρθρο 13 ΑπαλλοτρίωσηΙ. Οι επενδύσεις των επενδυτών ενός συμβαλλομένου μέρους στην επικράτεια άλλου συμβαλλομένου μέρους δεν εθνικοποιούνται, δεν απαλλοτριώνονται, ούτε υπόκεινται σε μέτρο ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος με την εθνικοποίηση ή την απαλλοτρίωση (στο εξής αναφέρονται ως «απαλλοτρίωση», έκτος εάν η απαλλοτρίωση: α) πραγματοποιείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος β) γίνεται άνευ διακρίσεων· γ) τηρεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και δ) συνοδεύεται από την καταβολή άμεσης επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή ισούται προς τη δίκαιη αγοραία αξία την οποία είχε η απαλλοτριωμένη επένδυση αμέσως πριν γίνει γνωστή η απαλλοτρίωση ή η επικείμενη απαλλοτρίωση κατά τρόπο ώστε να επηρεαστεί η αξία της επένδυσης (στο εξής αναφέρεται ως «ημερομηνία αποτίμησης»). Η εν λόγω δίκαιη αγοραία αξία υπολογίζεται, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα βάσει της αγοραίας τιμής συναλλάγματος που ισχύει για το νόμισμα αυτό κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει επίσης τόκους υπολογιζόμενους με εμπορικό επιτόκιο, καθοριζόμενο βάσει της αγοράς από την ημερομηνία απαλλοτρίωσης έως την ημερομηνία καταβολής. 2.Ο θιγόμενος επενδυτής δικαιούται να ζητήσει από δικαστική ή άλλη αρμόδια και ανεξάρτητη αρχή του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους να εξετάσει αμέσως, και στα πλαίσια του δικαίου του συμβαλλομένου μέρους του προβαίνει στην απαλλοτρίωση, την περίπτωση του. την αποτίμηση της επένδυση του και την καταβολή της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην παράγραφο 1. 3.Προς αποφυγήν αμφισβητήσεων, η απαλλοτρίωση περιλαμβάνει καταστάσεις κατά τις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος απαλλοτριώνει τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας ή επιχείρησης στην επικράτειά του, στην οποία ένας επενδυτής οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους έχει επένδυση, συμπεριλαμβανομένης της κυριότητας μετοχών. Άρθρο 14 Μεταφορά ποσών που αφορούν επενδύσειςΙ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται, όσον αφορά τις επενδύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά του από επενδυτές οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους, την ελευθερία μεταφορών ποσών προς και από την επικράτεια του. Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν: α) το αρχικό κεφάλαιο και κάθε συμπληρωματικό κεφάλαιο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη μιας επένδυσης β)τις αποδόσεις γ) τις πληρωμές που καταβάλλονται βάσει συμβάσεως, συμπεριλαμβανόμενου του ποσού που καταβάλλεται για την απόσβεση του κεφαλαίου και την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων δυνάμει συμβάσεως δανείουδ) το αδαπάνητο μέρος των αποδοχών και άλλων αμοιβών προσωπικού που έχει προσληφθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής· ε) το προϊόν της πώλησης ή της ρευστοποίησης της επένδυσης ή τμήματος αυτής. στ) τις πληρωμές που προέρχονται από τη διευθέτηση διαφορών· ζ)τις καταβολές αποζημιώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 2.Οι μεταφορές σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκτελούνται αμελλητί και εκτός από την περίπτωση της απόδοσης σε είδος, σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. 3.Οι μεταφορές εκτελούνται με την τιμή συναλλάγματος «spοt»που επικρατεί στην αγορά για το συγκεκριμένο νόμισμα κατά την ημερομηνία μεταφοράς. Ελλείψει αγοράς συναλλάγματος, χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη τιμή που έχει εφαρμοσθεί για τις ξένες επενδύσεις ή η πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία για τη μετατροπή νομισμάτων σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα ανάλογα με το ποια τιμή είναι η πιο συμφέρουσα για, τον επενδυτή. 4.Παρά τις παραγράφους 1 έως 3. ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματα των πιστωτών ή να εξασφαλίζει την τήρηση των νόμων για την έκδοση, την αγοραπωλησία και τη διαχείριση τίτλων και την εκτέλεση δικαστικών αποβάσεων, εκδιδομένων σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις, μέσω της αντικειμενικής, αμερόληπτης και καλόπιστης εφαρμογής των νόμων του και των κανονισμών του. 5.Παρά την παράγραφο 2, τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία είναι κράτη που αποτελούσαν τμήμα της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μπορούν να προβλέπουν στις συμφωνίες που συνάπτουν μεταξύ τους ότι οι μεταφορές πληρωμών λαμβάνουν χώρα στα νομίσματα των εν λόγω συμβαλλομένων μερών, υπό τον όρο ότι οι συμφωνίες αυτές δεν παρέχουν στις επενδύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά τους από επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται είτε για τις επενδύσεις επενδυτών των συμβαλλομένων μερών που έχουν συνάψει τις εν λόγω συμφωνίες είτε για τις επενδύσεις επενδυτών οποιουδήποτε τρίτου κράτους. 6.Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο β), ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά της απόδοσης σε είδος, όταν συντρέχουν περιστάσεις κατά τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, να περιορίσει ή να απαγορεύσει την εξαγωγή ή την πώληση για εξαγωγή που προϊόντος που αποτελεί την απόδοση σε είδος, υπό τον όρο ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει να γίνεται η μεταφορά της απόδοσης σε είδος δυνάμει ή βάσει μιας συμφωνίας επενδύσεων, άδειας πραγματοποίησης επενδύσεωνή άλληςγραπτής συμφωνίας μεταξύ του συμβαλλομένου μέρους και είτε ενός επενδυτή άλλου συμβαλλομένου μέρους είτε της επένδυσής του. Άρθρο Άρθρο 15Υποκατάσταση1.Εάν συμβαλλόμενο μέρος ή ο αρμόδιος οργανισμός του (στο εξής αναφέρεται ως «μέρος που κατέβαλε αποζημίωση») καταβάλει ποσό ως αποζημίωση ή εγγύηση που δίδεται για επένδυση ενός επενδυτή (στο εξής αναφέρεται ως το «μέρος που εισέπραξε αποζημίωση») στην επικράτεια ενός άλλου συμβαλλομένου μέρους (στη συνέχεια αναφέρεται ως το «μέρος υποδοχής)»το μέρος υποδοχές αναγνωρίζει: 1)τη μεταβίβαση στο μέρος που κατέβαλε αποζημίωση όλων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων που προκύπτουν από την εν λόγω επένδυση και 2)το δικαίωμα του μέρους που κατέβαλε αποζημίωση να ασκεί όλα τα εν λόγω δικαιώματα και να προβάλει τις απαιτήσεις αυτές δυνάμει υποκατάστασης, 2.Το μέρος που κατέβαλε αποζημίωση δικαιούται πάντοτε: 1)της ίδιας μεταχείρισης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που αποκτά δυνάμει της μεταβίβασης η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 και 2)των ιδίων πληρωμών που απορρέουν από τα εν- λόγω δικαιώματα και απαιτήσεις, με εκείνες τις οποίες το μέρος που εισέπραξε αποζημίωση εδικαιούτο να λάβει δυνάμει της παρούσας συνθήκης στο πλαίσιο της σχετικής επένδυσης. 3.Σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει του άρθρου 26, ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν υποστηρίζει, ως υπεράσπιση, ανταπαίτηση, δικαίωμα αποκατάστασης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ότι έχει εισπράξει ή πρόκειται να εισπράξει, βάσει σύμβασης ασφάλισης ή εγγύησης, αποζημίωση ή άλλη αντιστάθμιση για όλες ή ορισμένες από τις εικαζόμενες ζημίες. Άρθρο 16 Σχέση με άλλες συμφωνίεςΕάν δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει προηγουμένως ή συνάγουν αργότερα διεθνή συμφωνία για θέματα που αφορούν τα μέρη ΙΙΙ ή V της παρούσας συνθήκης: Ι. καμία διάταξη του μέρους ΙΙΙ ή V της παρούσας συνθήκης δεν ερμηνεύεται ως παρέκκλιση από οποιαδήποτε σχετική διάταξη της άλλης συμφωνίας ή από οποιοδήποτε δικαίωμα αμφισβήτησης σχετικής αποφάσεως βάσει της συμφωνίας αυτής και 1 καμία σχετική διάταξη της άλλης συμφωνίας δεν ερμηνεύεται ως παρέκκλιση από οποιαδήποτε διάταξη του μέρους ΙΙΙ ή V της παρούσας συνθήκης ή από οποιοδήποτε δικαίωμα αμφισβήτησης σχετικής αποφάσεως βάσει της παρούσας συνθήκης, όταν οποιαδήποτε παρόμοια διάταξη είναι πιο ευνοϊκή για τον επενδυτή ή την επένδυση. Άρθρο 17 Μη εφαρμογή του μέρους ΙΙΙ σε ορισμένες περιπτώσειςΚάθε συμβαλλόμενο μέρος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εξαιρεί από τα ευεργετήματα του μέρους αυτού: 1.ένα νομικό φορέα, εάν αυτός ανήκει σε ή ελέγχεται από πολίτες ή υπηκόους τρίτου κράτους και εάν δεν αναπτύσσει σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην επικράτεια του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο είναι οργανωμένος ή 2 μια επένδυση, εάν το συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην εξαίρεση αποδείξει ότι η επένδυση αυτή έχει διενεργηθεί από επενδυτή τρίτου κράτους με ή ως προς την οποία το συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην εξαίρεση 1)δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις ή 2)θεσπίζει ή διατηρεί μέτρα τα οποία: i) απαγορεύουν την πραγματοποίηση συναλλαγών με τον επενδυτή του εν λόγω κράτους ή ii) θα παραβιάζονταν ή θα παρακάπτονταν εάν τα πλεονεκτήματα του παθόντος μέρους παρέχονταν στους επενδυτές του εν λόγω κράτους ή στις επενδύσεις τους. ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Κυριαρχία επί των ενεργειακών πόρων1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την κρατική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των ενεργειακών πόρων. Επιβεβαιώνουν ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να ασκούνται σύμφωνα και με την επιφύλαξη των κανόνων του διεθνούς δικαίου. 2.Με την επιφύλαξη των στόχων της προώθησης της πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους καθώς και της εξερεύνησης και ανάπτυξής τους σε εμπορική βάση, η συνθήκη δεν θίγει σε καμία περίπτωση τους κανόνες των συμβαλλομένων μερών που διέπουν το σύστημα ιδιοκτησίας των ενεργειακών πόρων. 3.Κάθε κράτος διατηρεί ειδικότερα το δικαίωμα να καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές στην επικράτειά του στις οποίες θα επιτραπεί η εξερεύνηση και η ανάπτυξη των ενεργειακών του πόρων, η βελτιστοποίηση της ανάκτησής τους, καθώς και ο ρυθμός εξάντλησης ή εκμετάλλευσής τους, να προσδιορίζει και να εισπράττει οποιουσδήποτε φόρους, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο μιας τέτοιας εξερεύνησης και εκμετάλλευσης, όπως και να ρυθμίζει τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας της εν λόγω εξερεύνησης, ανάπτυξης και αποποίησης στην επικράτειά του, καθώς επίσης και να συμμετέχει στην εν λόγω εξερεύνηση και εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων, με την άμεση συμμετοχή του δημοσίου ή μέσω κρατικών επιχειρήσεων. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους, μεταξύ άλλων, με τη χορήγηση, χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων και σύμφωνα με γνωστοποιηθέντα κριτήρια, εγκρίσεων, αδειών, παραχωρήσεων και συμβάσεων για την αναζήτηση και την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων, με στόχο την εκμετάλλευση ή την εξόρυξή τους. Άρθρο 19 Περιβαλλοντικές πτυχές1.Για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του βάσει των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να μειώσει στο ελάχιστο, κατά οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον, τόσο εντός, όσο και εκτός της επικράτειάς του, όλες οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται εντός της επικράτειάς του και στο πλαίσιο του ενεργειακού κύκλου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια. Στην προσπάθειά του αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί κατά αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. Στις πολιτικές και τις δράσεις του, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά για τη λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο ρυπαίνων στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών πρέπει, καταρχήν. να βαρύνεται με το κόστος της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της διαμεθοριακής ρύπανσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δημόσιο συμφέρον και χωρίς στρέβλωση των επενδύσεωνστον ενεργειακόκύκλο ή το διεθνές εμπόριο. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη: 1)λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των ενεργειακών τους πολιτικών. 2)προωθούν στο πλαίσιο του ενεργειακού κύκλου τη διαμόρφωση τιμών προσανατολισμένων στην αγορά και φροντίζουν ώστε οι τιμές αυτές να απηχούν πληρέστερα το περιβαλλοντικό κόστος και όφελος. 3)έχοντας υπόψη το άρθρο 34 παράγραφος 4 ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Χάρτη και τη συνεργασία στον τομέα των διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων για τον ενεργειακό κύκλο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις και το κόστος ελάττωσης. 4)μεριμνούν ιδιαίτερα νια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την προώθηση και τη χρήση καθαρότερων καυσίμων και για τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνολογικών μέσων που περιορίζουν τη ρύπανση. 5)προωθούν τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ συμβαλλομένων μερών σχετικά με περιβαλλοντικώς ορθές και οικονομικώς αποδοτικές ενεργειακές πολιτικές και αποδοτικές ως προς το κόστος πρακτικές και τεχνολογίες. 6)προωθούν την επίγνωση του κοινού όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επίπτωσης των ενεργειακών συστημάτων, την εμβέλεια της πρόληψης ή της ελάττωσης των δυσμενών επιπτώσεων τους και το κόστος που συνδέεται με διάφορα μέτρα πρόληψης ή ελάττωσης των επιπτώσεων. 7)προωθούν και συνεργάζονται για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενεργειακώς αποτελεσματικών και περιβαλλοντικώς ορθών τεχνολογιών, πρακτικών και μεθόδων που ελαχιστοποιούν ας δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα του ενεργειακού κύκλου κατά οικονομικώς αποδοτικό τρόποη) ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη μεταφορά και τη διάδοση των εν λόγω τεχνολογιών, παράλληλα με την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 8)προωθούν τη διαφανή εκτίμηση, σε πρώιμο στάδιο και πριν από τη λήψη αποφάσεων, και την εκ των υστέρων παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από σημαντικά για το περιβάλλον έργα ενεργειακών επενδύσεων 9)προωθούν τη διεθνή ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα και πρότυπα των συμβαλλομένων μερών και για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων και προτύπων 10)συμμετέχουν, εάν τους ζητηθεί και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων τους, στην ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων συμβαλλομένων μερών, οι διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξετάζονται από τη Διάσκεψη του Χάρτη με σκοπό την εξεύρεση λύσεως, εφόσον δεν υφίστανται σε άλλα σχετικά διεθνή όργανα διακανονισμοί για την εξέταση των εν λόγω διαφορών. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως: 1)«ενεργειακός κύκλος», το σύνολο της ενεργειακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, εξερεύνηση, παραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και κατανάλωση των διαφόρων μορφών ενέργειας και την επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, καθώς και τον παροπλισμό, διακοπή ή τερματισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων, ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 2)«περιβαλλοντικές επιπτώσεις», οποιοδήποτε αποτέλεσμα που προκαλείται από δεδομένη δραστηριότητα στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένωντης ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, του αέρα, των υδάτων, του κλίματος, του τοπίου και των ιστορικών μνημείων ή άλλων φυσικών δομώνήτων αλληλεπιδράσεων μεταξύτων παραγόντωναυτών επίσης, περιλαμβάνονται επιπτώσεις επί της πολιτιστικής κληρονομιάς ήτων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που προκύπτουν από αλλαγές στους παράγοντες αυτούς. 3)«βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», δράση για τη διατήρηση της ίδιας ποσότητας τελικού αποτελέσματος (ενός εμπορεύματος ή υπηρεσίας), χωρίς να μειωθεί η ποιότητα ή οι επιδόσεις του τελικού αποτελέσματος, μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα ενέργειας του απαιτείται για την παραγωγή του εν λόγω τελικού αποτελέσματος· 4)«αποδοτικός ως προς το κόστος», η επίτευξη συγκεκριμένου στόχου με το χαμηλότερο κόστος ή η επίτευξη του μεγίστου οφέλους για δεδομένο κόστος. Άρθρο Άρθρο 20Διαφάνεια1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις γενικής ισχύος που αφορούν το εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων συγκαταλέγονται, συμφωνά με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α), στα μέτρα που υπόκεινται στους κανόνες διαφάνειας της GΑΤΤ και των σχετικών συναφών πράξεων. 2.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις γενικής ισχύος που θέτει σε εφαρμογή ένα συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και οι συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ συμβαλλομένων μερών και συνδέονται με άλλα θέματα που καλύπτει η παρούσα συνθήκη, δημοσιεύονται επίσης αμέσως, ούτως ώστε τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη και επενδυτές να είναι σε θέση να λάβουν γνώση αυτών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες θα παρεμπόδιζαν την εφαρμογή του νόμου ή άλλως θα ήταν αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον ή θα παρέβλαπταν τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα οποιουδήποτε επενδυτή. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει ένα ή περισσότερα γραφεία πληροφόρησης, όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών όσον αφορά τους προαναφερόμενους νόμους, κανονισμούς, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, και ανακοινώνει αμέσως τους ορισμούς αυτούς στη Γραμματεία, η οποία τα γνωστοποιεί εάν της ζητηθεί. Άρθρο 21 Φορολογία1.Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο, καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν δημιουργεί δικαιώματα ούτε επιβάλλει υποχρεώσεις όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανακολουθίας μεταξύ του παθόντος άρθρου και άλλων τυχόν διατάξεων της συνθήκης, το παρόν άρθρο υπερισχύει. στο βαθμό που υπάρχει ανακολουθία. 2.Το άρθρο 7 ,παράγραφος 3 ισχύει για τα φορολογικά μέτρα, έκτος από εκείνα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος ή κεφαλαίου, ενώ η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)για πλεονέκτημα που παραχωρείται από συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει των φορολογικών διατάξεων οποιασδήποτε σύμβασης, συμφωνίας ή διακανονισμού που περιγράφεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α) σημείο ii) ή 2)για οποιοδήποτε φορολογικό μέτρο με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων, εκτός εάν το μέτρο ενός συμβαλλόμενου μέρους εισάγει αυθαίρετη διάκριση έναντι των ενεργειακών υλών και προϊόντων που κατάγονται από ή προορίζονται για την επικράτεια άλλου συμβαλλομένου μέρους ή περιορίζει αυθαίρετα τα ευεργετήματα που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3. 3.Το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 7 ισχύει για τα φορολογικά μέτρα των συμβαλλομένων μερών, εκτός από εκείνα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος ή κεφαλαίου, ενώ οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)για την επιβολή υποχρεώσεων μεταχείρισης ως μάλλον ευνοούμενου κράτους όσον αφορά πλεονεκτήματα που παραχωρούνται από συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει των φορολογικών διατάξεων οποιασδήποτε σύμβασης, συμφωνίας ή διακανονισμού που περιγράφεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α) σημείο ii) ή προκύπτει από τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ή 2)για οποιοδήποτε φορολογικό μέτρο το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική είσπραξη φόρων. εκτός εάν το μέτρο αυτό εισάγει αυθαίρετη διάκριση έναντι επενδυτή άλλου συμβαλλομένου μέρους ή περιορίζει αυθαίρετα ευεργετήματα που παρέχονται δυνάμει των επενδυτικών διατάξεων της παρούσας συνθήκης. 4.Το άρθρο 29 παράγραφος 2 έως 6 ισχύει για τα φορολογικά μέτραέκτος από εκείνα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος ή κεφαλαίου. 5.α.) Το άρθρο 13 ισχύει για τη φορολογία. 1)Οποτεδήποτε ανακύπτει θέμα δυνάμει του άρθρου 13 και εφόσον αυτό αφορά το κατά ποσόν ένας φόρος συνιστά απαλλοτρίωση ή το κατά πόσον ένας φόρος ο οποίος εικάζεται ότι συνιστά απαλλοτρίωση εισάγει διακρίσεις, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: i) ο επενδυτής ή το συμβαλλόμενο μέρος που διατείνεται ότι πρόκειται για απαλλοτρίωση, παραπέμπει το θέμα του κατά πόσον το μέτρο αυτό συνιστά ή όχι απαλλοτρίωση ή εισάγει διακρίσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση που ο επενδυτής ή το συμβαλλόμενο μέρος δεν προβούν στην εν λόγω παραπομπή, τα όργανα που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο για το άρθρο 26 παράγραφος 2, παραπέμπουν το θέμα στις σχετικές αρμόδιες φορολογικές αρχές. ii) οι αρμόδιες φορολογικές αρχές προσπαθούν να επιλύσουν τα παραπεμφθέντα ζητήματα εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών από την παραπομπή. Όταν πρόκειται για θέματα μη εισαγωγής διακρίσεων. οι αρμόδιες φορολογικές αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις περί μη διακρίσεων της οικείας φορολογικής σύμβασης ή, εάν η εν λόγω σύμβαση δεν περιέχει τέτοιες διατάξεις που να είναι δυνατό να εφαρμοσθούν για το φόρο αυτό ή εάν δεν ισχύει καμία τέτοια φορολογική σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμβαλλομένων μερών, εφαρμόζουν τις αρχές περί μη διακρίσεων βάσει της πρότυπης φορολογικής σύμβασης του οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη για το εισόδημα και το κεφάλαιο · iii) τα όργανα που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή του άρθρου 27 στοιχείο α) μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τυχόν πορίσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές ως προς το εάν το μέτρο συνιστά ή όχι απαλλοτρίωση. Τα όργανα αυτά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τυχόν πορίσματα στο οποία έχουν καταλήξει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές στην εξάμηνη περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο ii) όσον αφορά το κατά πόσον ο φόρος εισάγει διακρίσεις. Τα εν λόγω όργανα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τυχόν πορίσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου. iν) η παρέμβαση των αρμόδιων φορολογικών αρχών μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο ii), δεν πρέπει να έχει σε καμία περίπτωση ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των διαδικασιών βάσει των άρθρων 26 και 27. 6.Προς αποφυγήν αμφιβολιών, το άρθρο 14 δεν περιορίζει το δικαίωμα συμβαλλομένου μέρους να επιβάλλει ή να εισπράττει φόρους μέσω παρακράτησης ή άλλων μέσων. 7.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 1)ο όρος «φορολογικό μέτρο» περιλαμβάνει: i) τις φορολογικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του συμβαλλομένου μέρους ή, μιας πολιτικής του υποδιαίρεσης ή ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και ii) τις φορολογικές διατάξεις κάθε σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή κάθε διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που δεσμεύει το συμβαλλόμενο μέρος 2)ως φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος ή του συνολικού κεφαλαίου ή επί στοιχείων αυτών. συμπεριλαμβανόμενων των φόρων επί προϊόντων εκποίησης ακινήτων, των φόρων ακινήτου περιουσία; των φόρων κληρονομίας και δωρεών ή των κατ ουσίαν παρομοίων φόρων, των φόρων επί του συνολικού ποσού μισθών ή ημερομισθίων καταβαλλομένων από τις επιχειρήσεις, καθώς και των φόρων υπεραξίας κεφαλαίου. 3)ως «αρμόδια φορολογική αρχή» νοείται η αρχή που είναι αρμόδια, δυνάμει συμφωνίας αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ συμβαλλομένων μερών ή, εφόσον δεν ισχύει τέτοια συμφωνία ο υπουργός ή το υπουργείο οικονομικών ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 4)προς αποφυγήν αμφιβολιών, οι όροι «φορολογικές διατάξεις» και «φόροι» δεν περιλαμβάνουν τους τελωνειακούς δασμούς. Άρθρο 22 Κρατικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με ειδικά προνόμια1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε κρατική επιχείρηση, την οποία διατηρεί ή ιδρύει, ασκεί τις δραστηριότητες της όσον αφορά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά του κατά τρόπο σύμφωνα προς τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει του μέλους ΙΙΙ της παρούσας συνθήκης. 2.Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ενθαρρύνει, ούτε απαιτεί από μια κρατική επιχείρηση να ασκεί τις δραστηριότητες της στην επικράτειά του κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε, εάν ιδρύει ή διατηρεί φορέα και αναθέτει στον φορέα αυτό κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες κυβερνητικές εξουσίες, να ασκεί ο φορέας αυτός τις εν λόγω εξουσίες κατά τρόπο σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει της παρούσας συνθήκης. 4.Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ενθαρρύνει, ούτε απαιτεί από οποιοδήποτε φορέα στον οποίο παραχωρεί αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, να ασκεί τις δραστηριότητες του στην επικράτειά του με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει της παρούσας συνθήκης. 5.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «φορέας» καλύπτει οποιαδήποτε επιχείρηση, υπηρεσία ή άλλον οργανισμό η πρόσωπο. Άρθρο 23 Τήρηση των διατάξεων από αρχές κατώτερες των εθνικών1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι πλήρως υπεύθυνο, βάσει της παρούσας συνθήκης, για την τήρηση όλων των διατάξεων της συνθήκης και λαμβάνει τα εύλογα μέτρα που έχει στην διάθεσή του για να εξασφαλίσει την τήρηση στην επικράτειά του των εν λόγω διατάξεων από τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και αρχές. 2.Η επίκληση των διατάξεων για την επίλυση των διαφορών, που αναφέρονται στα μέρη ΙΙ, ΙV και V της συνθήκης, είναι δυνατή για μέτρα που αφορούν την τήρηση της παρούσας συνθήκης από ένα συμβαλλόμενο μέρος και τα οποία έχουν ληφθεί από περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και αρχές στην επικράτεια του συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 24 Εξαιρέσεις1.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα άρθρα 12, 13 και 29. 2.Οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης πλην: 1)εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2)του σημείου ί), του μέρους ΙΙΙ της συνθήκης δεν εμποδίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα: i) που είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών. ii) που απαιτούνται για την απόκτηση ή τη διανομή ενεργειακών υλών και προϊόντων σε περίπτωση ελλιπούς εφοδιασμού, ο οποίος οφείλεται σε λόγους που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλομένου αυτού μέρους, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι συνεπή προς τις ακόλουθες αρχές: Α. ότι όλα τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται ισότιμου μεριδίου από τη διεθνή προσφορά των ενεργειακών αυτών υλών και προϊόντων και Β. ότι τυχόν μέτρα που αντίκεινται προς τη παρούσα συνθήκη θα παύσουν να εφαρμόζονται μόλις εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη λήψη τους ή iii) που έχουν ως στόχο να ωφελήσουν επενδυτές ή επενδύσεις, οι οποίοι είναι αυτόχθονες ή κοινωνικώς και οικονομικώς μειονεκτούντα άτομα ή ομάδες και τα οπού κοινοποιούνται σχετικά στη Γραμματεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά: Α. δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία του συμβαλλομένου μέρους και Β. δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ επενδυτών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους και επενδυτών του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους που δεν συγκαταλέγονται σε εκείνους για τους οποίους προορίζονται τα εν λόγω μέτρα, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν συγκεκριμένους περιορισμούς των οικονομικών δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα, ούτε εισάγουν αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ συμβαλλομένων μερών ή μεταξύ επενδυτών ή άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων συμβαλλόμενων μερών. Τα μέτρα αυτά είναι δεόντως αιτιολογημένα και δεν εξουδετερώνουν ούτε θίγουν τα ευεργετήματα τα οποία ευλόγως ένα η περισσότερα από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη Γ/δέχεται να προσδοκούν δυνάμει της παρούσας συνθήκης, πέραν του βαθμού που είναι αυστηρώς απαραίτητος για την επίτευξη του δηλωθέντος σκοπού. 3.Οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, δεν ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος από το να λάβει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία: 1)για την προστασία των δασικών συμφερόντων του στον τομέα της ασφάλειας, περιλαμβανόμενων και εκείνων: i) σχετικά μετην προμήθειαενεργειακών υλώνκαι προϊόντων σε μια στρατιωτική μονάδα ή ii) που έχουν ληφθεί σε περίοδο πολέμου, ένοπλης σύγκρουσης ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις διεθνείς σχέσεις. 2)για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ή άλλων πυρηνικών εκρηκτικών μηχανισμών η απαραίτητων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, των κατευθυντηρίων γραμμών για τους προμηθευτές πυρηνικών όπλων και άλλων διεθνών υποχρεώσεων ή ερμηνευτικών δηλώσεων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ή 3)για τη διατήρηση της δημοσίας τάξεως. Τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό της διαμετακόμισης. 4.Οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης βάσει των οποίων παραχωρείται μεταχείριση μάλλονευνοούμενου κράτουςδεν υποχρεώνουν κανένα συμβαλλόμενο μέρος να επεκτείνει στους επενδυτές άλλου συμβαλλομένου μέρους οποιαδήποτε προτιμησιακή μεταχείριση: 1)που προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακή ένωση ή 2)που παραχωρείται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ κρατών που αποτελούσαν τμήμα της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, εφόσον εκκρεμεί η σύναψη των αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους σε οριστική βάση. Άρθρο 25 Συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης 1.Οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης δεν συνεπάγονται υποχρέωση για ένα συμβαλλόμενο μέρος που συμμετέχει σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης (στο εξής αναφέρεται ως «ΣΟΟ» να επεκτείνει, μέσω της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους, σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος που δε συμμετέχει στην Σ00, οποιαδήποτε προτιμησιακή μεταχείριση που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών της εν λόγω Σ00 επειδή συμμετέχουν σε αυτήν. 2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τον όρο «ΣΟΟ» νοείται μια συμφωνία που ελευθερώνει σημαντικά μεταξύ άλλων, το εμπόριο και τις επενδύσεις, προβλέποντας διατάξεις περί μη εισαγωγής ή κατάργησης κατ ουσία όλων των διακρίσεων μεταξύ των μερών της, μέσω της κατάργησης των υφισταμένων μέτρων που δημιουργούν διακρίσεις ή/και της απαγόρευσης νέων ή περαιτέρω μέτρων που δημιουργούν διακρίσεις, είτε κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, είτε βάσει εύλογου χρονοδιαγράμματος. 3.Τοπαρόν άρθρο δενεπηρεάζει τηνεφαρμογή της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 29. ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 26 Επίλυσηδιαφορών μεταξύεπενδυτού και συμβαλλόμενου μέρους 1.Διαφορές μεταξύ ενός συμβαλλομένου μέρους και επενδυτού άλλου συμβαλλομένου μέρους όσον αφορά μια επένδυση του τελευταίου στην επικράτεια του πρώτου, οι οποίες αφορούν μια εικαζόμενη αθέτηση υποχρέωσης του πρώτου. βάσει του μέρους ΙΙΙ, επιλύονται, εί δυνατόν, φιλικά. 2.Εάν οι διαφορές αυτές δεν μπορέσουν να επιλυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα διαφωνούντα μέρη ζήτησε φιλική διευθέτηση, ο επενδυτής δύναται να επιλέξει την παραπομπή της διαφοράς για επίλυση: 1)στα δικαστήρια ή στα διοικητικά δικαστήρια του διαφωνούντος συμβαλλομένου μέρους 2)σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα προηγουμένως συμφωνηθείσα διαδικασία επίλυσης διαφορών ή 3)σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 3.α.) Με την επιφύλαξη μόνον των στοιχείων β) και γ), κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί διά της παρούσης ανεπιφύλακτα στην παραπομπή μιας διαφοράς σε διεθνή διαιτησία ή συνδιαλλαγή, σύμφωνα με ας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 1)i) Τα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙD δεν συναινούν ανεπιφύλακτα για την παραπομπή της εν λόγω διαφοράς, όταν ο επενδυτής έχει προηγουμένως παραπέμψει τη διαφορά βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο α) ή δ). ii) Για λόγους διαφάνειας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αναφέρεται στο παράρτημα ΙD προβαίνει σε γραπτή δήλωση στη Γραμματεία όσον αφορά τις σχετικές πολιτικές, πρακτικές και όρους του, όχι αργότερα από την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του, σύμφωνα με το άρθρο 39, ή την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης του, σύμφωνα με το άρθρο 41. 2)Ένα συμβαλλόμενο μέρος που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΑ δεν συναινεί ανεπιφύλακτα για την παραπομπή μιας διαφοράς, όταν αυτή βασίζεται στην τελευταία φράση του άρθρου 10 παράγραφος 1. 4.Σε περίπτωση που ένας επενδυτής επιλέξει να παραπέμψει τη διαφορά για επίλυση βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο γ), ο επενδυτής δηλώνει επίσης εγγράφως ότι συναινεί να υποβληθεί η διαφορά: 1)i) στο διεθνές κέντρο για το διακανονισμό των διαφορών εξ επενδύσεων, που έχει ιδρυθεί με τη σύμβαση για τη ρύθμιση των σχετιζομένων προς τις επενδύσεις διαφορών μεταξύ κρατών και υπηκόων άλλων κρατών, που ανοίχτηκε προς υπογραφή στην Ουάσιγκτον, στιςΜαρτίου(«Σύμβαση ΙCSΙD»),εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος του επενδυτού και το διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος έχουν αμφότερα προσχωρήσει στη σύμβαση ΙCSΙD ή ii) Στο διεθνές κέντρο για το διακανονισμό των διαφορών ες επενδύσεων, που έχει ιδρυθεί με τη σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i), κατ εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την πρόσθετη διευκόλυνση για τη διεκπεραίωση προσφυγών από τη γραμματεία του κέντρου (στο εξής «κανόνες πρόσθετης διευκόλυνσης»), εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος του επενδυτού ή το διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος, όχι όμως αργότερα,έχει προσχωρήσειστη σύμβαση2)σε ένα μοναδικό διαιτητή ή ad hοc διαιτητικό δικαστήριο, που συνιστάται σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (στο εξής «UΝCΙΤRΑL») ή 3)σεδιαιτησία ενώπιον του ινστιτούτου διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. 5.1)Η συναίνεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. καθώς επίσης και η γραπτή συναίνεση του επενδυτή που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις όσον αφορά: i) τη γραπτή συναίνεση των διαφωνούντων μερών, για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙ της σύμβασης ΙSCΙD και για τους σκοπούς των κανόνων πρόσθετης διευκόλυνσης. ii) τη γραπτή συμφωνία για τους σκοπούς του άρθρου ΙΙ της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση και την εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων, η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958 (στο εξής «σύμβαση της Νέας Υόρκης» και iii) «τα μέρη μιας σύμβασης (που) συμφώνησαν εγγράφως» για τους σκοπούς του άρθρου Ι των κανόνων διαιτησίας της UΝCΙΤRΑL β) Κάθε διαιτησία δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται. κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε διαφωνούντος μέρους, σε κράτος που είναι μέρος της σύμβασης της Νέας Υόρκης. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε διαιτησία βάσει των ανωτέρω θεωρείται ότι προκύπτουν από εμπορική σχέση ή συναλλαγή, για τους σκοπούς του άρθρου Ι της εν λόγω σύμβασης. 6.Τοδικαστήριο που συνιστάται δυνάμειτηςπαραγράφουαποφαίνεταιεπί τηςδιαφοράς βάσειτηςπαρούσας συνθήκης και των εφαρμοστέων κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. 7.Ένας επενδυτής, εκτός των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την ιθαγένεια ενός διαφωνούντος συμβαλλομένου μέρους κατά την ημερομηνία της γραπτής συναίνεσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 4, και ο οποίος, πριν από την μεταξύ αυτού και του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους γένεση της διαφοράς, ελέγχεται από επενδυτές άλλου συμβαλλομένου μέρους, θεωρείται, για τους σκοπούς του άρθρου 25 παράγραφος 2 στοιχείο 6) της σύμβασης ΙCSΙD, ως «υπήκοος άλλου συμβαλλομένου κράτους» και, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 6 των κανόνων πρόσθετης διευκόλυνσης, υφίσταται μεταχείριση «υπηκόου άλλου κράτους». 8.Οι διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να προβλέπουν και την καταβολή τόκων, είναι τελικές και δεσμευτικές για τα διαφωνούντα μέρη. Μια διαιτητική απόφαση σχετικά με μέτρο κυβέρνησης ή αρχής κατώτερης της εθνικής του διαφωνούντος συμβαλλομένου μέρους προβλέπει ότι το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταβάλλει χρηματική αποζημίωση αντί οποιασδήποτε άλλης επανόρθωσης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτελεί αμελλητί της αποφάσεις αυτές και Φροντίζει για την αποτελεσματική επιβολή τους στην επικράτειά του. Άρθρο 27 Επίλυση διαφορών μεταξύ συμβαλλομένων μερών1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να επιλύουν τις διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συνθήκης διά της διπλωματικής οδού. 2.Εάν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και έκτος εάν η παρούσα συνθήκη προβλέπει άλλως ή υπάρχει άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ή το θέμα αφορά την εφαρμογή ή ερμηνεία του άρθρου 6 ή του άρθρου 19 ή, για τα συμβαλλόμενα μέρη που απαριθμούνται στο παράρτημα Α, την τελευταία πρόταση του άρθρου 10 παράγραφος 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται, μετά από γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο διαφωνούν μέρος, να παραπέμψει το θέμα σε αd hοc διαιτητικό δραστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου. 3.Αυτό το ad hοc διαιτητικό δικαστήριο συνιστάται ως ακολούθως: 1)το συμβαλλόμενο μέρος που κινεί τη διαδικασία διορίζει ένα μέλος του δικαστηρίου και ενημερώνει το άλλο διάδικο συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με το διορισμό αυτό, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της προειδοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2. από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 2)εντός 60 ημερών από την παραλαβή της γραπτής προειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το άλλο διάδικο συμβαλλόμενο μέρος διορίζει ένα μέλος. Εάν ο διορισμός δεν πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το συμβαλλόμενο μέρος που κίνησε τη διαδικασία μπορεί, εντός 90 ημερών από την παραλαβή της γραπτής προειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, να ζητήσει να πραγματοποιηθεί ο διορισμός σύμφωνα με το στοιχείο δ)· 3)τότε, ένα τρίτο μέλος, που πρέπει να είναι υπήκοος ή πολίτης διαδίκου συμβαλλομένου μέρους, διορίζεται μεταξύ των διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών. Το εν λόγω μέλος προεδρεύει του δικαστηρίου. Εάν, εντός 150 ημερών από την παραλαβή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 προειδοποίησης, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το διορισμό ενός τρίτου μέλους, ο διορισμός αυτός διενεργείται, σύμφωνα με το στοιχείο δ), μετά από αίτηση οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, υποβαλλόμενη εντός 180 ημερών από την παραλαβή της εν λόγω προειδοποίησης 4)οι διορισμοί που ζητείται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο αυτή διενεργούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Εάν ο γενικός γραμματέας κωλύεται να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, οι διορισμοί γίνονται από τον πρώτο γραμματέα του Προεδρείου, και εάν ο τελευταίος κωλύεται να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, οι διορισμοί γίνονται από τον αρχαιότερο αναπληρωτή· 5)κατά τους διορισμούς που διενεργούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως δ), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων μελών, ιδίως επί θεμάτων της παρούσας συνθήκης· 6)πλην αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εφαρμόζονται οι περί διαιτησίας κανόνες της UΝCΙΤRΑL, τροποποιημένοι, ενδεχομένως, από τα διάδικα συμβαλλόμενα μέρη ή τους διαιτητές. Το δικαστήριο αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών του· 7)το δικαστήριο εκδικάζει τη διαφορά βάσει της παρούσας συνθήκης και των εφαρμοστέων κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. 8)η διαιτητική απόφαση είναι τελική και δεσμευτική για τα διάδικα συμβαλλόμενα μέρη· 9)όταν, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ένα μέτρο μιας περιφερειακής ή τοπικής κυβέρνησης ή αρχής εντός της επικράτειας ενός συμβαλλομένου μέρους που αναφέρεται στο μέρος Ι του παραρτήματος Ρ, αντίκειται προς την παρούσα συνθήκη, οποιοσδήποτε εκ των δύο διαδίκων δύναται να επικαλεσθεί τις διατάξεις του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ρ. 10)τα έξοδα του δικαστηρίου, περιλαμβανομένης και της αμοιβής των μελών του, βαρύνουν κατ ισομοιρία τα διάδικα συμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις, το δικαστήριο είναι ελεύθερο να διατάξει ότι ένα από τα διάδικα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλει μεγαλύτερο τμήμα των εξόδων. 11)πλην αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων συμβαλλομένων μερών, το δικαστήριο εδρεύει στη Χάγη και χρησιμοποιεί τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου· 12)αντίγραφο της απόφασης κατατίθεται στη Γραμματεία. η οποία και την καθιστά ευρέως διαθέσιμη. Άρθρο Άρθρο 28Μη εφαρμογή του άρθρου 27 σε ορισμένες διάφορες Διαφορά μεταξύ συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του άρθρου 5 ή του άρθρου 29 δεν επιλύεται δυνάμει του άρθρου 27, πλην αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων συμβαλλομένων μερών. ΜΕΡΟΣ VΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 Προσωρινές διατάξεις σχετικά με θέματα που αφορούντο εμπόριο 1.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για το εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων, εφόσον οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι μέλος της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων. 2.1)Το εμπόριο ενεργειακών υλών και προϊόντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων δεν είναι μέλος της GΑΤΤ ή σχετικής συναφούς πράξης, διέπεται, υπό την επιφύλαξη των στοιχείων β) και γ) και των εξαιρέσεων και κανόνων που προβλέπονται στο παράρτημα Γ, από τις διατάξεις της GΑΤΤ 1947 και, των συναφών πράξεων, οι οποίες άρχισαν να ισχύουν την 1η Μαρτίου 1994 και εφαρμόζονται μεταξύ τους, όσον αφορά τις ενεργειακές ύλες και προϊόντα, από τα μέλη της GΑΤΤ 1994, ως εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να ήταν μέλη της GΑΤΤ 1994 και των συναφών πράξεων. 2)Αντιθέτως, το εν λόγω εμπόριο ενός συμβαλλομένου μέρους που είναι κράτος το οποίο αποτελούσε τμήμα της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μπορεί να διέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΤFU, από συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εκ των εν λόγω κρατών, έως την 1η Δεκεμβρίου 1999 ή την ημερομηνία ένταξης αυτού του συμβαλλόμενου μέρους στη GΑΤΤ, αναλόγως του ποια από αυτές είναι προγενέστερη. 3)Όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ δύο οποιωνδήποτε μελών της GΑΤΤ, το στοιχείο α) δεν ισχύει εάν οποιοδήποτε εκ των δύο μερών δεν είναι μέλος της GΑΤΤ 1947. 3.Κάθε υπογράφων την παρούσα συνθήκη, καθώς και κάθε κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που προσχωρεί σε αυτή, καταθέτει στη Γραμματεία, κατά την ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης της πράξης προσχώρησης του, κατάλογο όλων των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σας ενεργειακές ύλες και προϊόντα κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, γνωστοποιώντας το επίπεδο των εν λόγω δασμών και επιβαρύνσεων κατά την εν λόγω ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης. Τυχόν μεταβολές των εν λόγω δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων κοινοποιούνται στη Γραμματεία, η οποία ενημερώνει τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά. 4.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιδιώκει να μην αυξήσει τους δασμούς ή τις λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή: α.) στην περίπτωση εισαγωγής ενεργειακών υλών και προϊόντων, τα οποία περιγράφονται στο μέρος Ι του πίνακα που αφορά το συμβαλλόμενο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ της GΑΤΤ, πέραν του επιπέδου που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα, εάν το συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος της GΑΤΤ· 1)στην περίπτωση εξαγωγής ενεργειακών υλών και προϊόντων, καθώς και στην περίπτωση εισαγωγής τους, εάν το συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι μέλος της GΑΤΤ, πέραν του επιπέδου που κοινοποιήθηκε πλέον πρόσφατα στη Γραμματεία, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο α). 5.Ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αυξήσει τους εν λόγω δασμούς ή λοιπές επιβαρύνσεις πέραν του επίπεδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μόνον εάν: 1)στην περίπτωση δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, η ενέργεια αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με τις ισχύουσες διατάξεις της GΑΤΤ, εκτός από εκείνες τις διατάξεις της GΑΤΤ 1947 και των συναφών πράξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα G. καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις της GΑΤΤ 1994 και των συναφών πράξεων ή 2)έχει κοινοποιήσει στη Γραμματεία, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπουν οι νομοθετικές του διαδικασίες, την πρότασή του για την εν λόγω αύξηση, έχει δώσει σε άλλα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη λογικές δυνατότητες διαβουλεύσεων όσον αφορά την πρότασή του και έχει λάβει υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις που έχουν διατυπώσει τα εν λόγω συμβαλλόμενα μέρη. 6.Οι υπογράφοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, με σκοπό να καταλήξουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998. ανάλογα με τις διάφορες εξελίξεις του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, σε ένα κείμενο για την τροποποίηση της παρούσας συνθήκης, το οποίο, με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα ορίζονται σε αυτή, θα δεσμεύει κάθε συμβαλλόμενο μέρος να μην αυξήσει τους εν λόγω δασμούς ή επιβαρύνσεις πέραν του επιπέδου που θα ορίζει η εν λόγω τροποποίηση. 7.Το παράρτημα D ισχύει για τις διαφορές σχετικά με την τήρηση των διατάξεων που εφαρμόζονται στις εμπορικές συναλλαγές βάσει του παρόντος άρθρου και εκτός εάν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά για τις διαφορές σχετικά με την τήρηση του άρθρου 5 μεταξύ συμβαλλομένων μέρων από τα οποία ένα τουλάχιστον δεν είναι μέλος της GΑΤΤ, πλην της περιπτώσεως που το παράρτημα D δεν ισχύει για τυχόν διαφορά μεταξύ συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει κυρίως από συμφωνία η οποία: 1)έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχείο β) και του παραρτήματος ΤFU 4 και πληροί τις απαιτήσεις αυτές ή 2)εγκαθιδρύει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακή ένωση, όπως περιγράφεται στο άρθρο ΧΧΙV της GΑΤΤ. Άρθρο 30 Εξελίξεις στις διεθνείς εμπορικές ρυθμίσειςΤα συμβαλλόμενα, μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, υπό το φως των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, που περιλαμβάνονται κυρίως στη σχετική τελική πράξη, η οποία έγινε στο Μαρακές, στις 15 Απριλίου 1994, να αρχίσουν να εξετάζουν,, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1995 ή τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, οποιαδήποτε από αυτές είναι μεταγενέστερη, κατάλληλες τροποποιήσεις της παρούσας συνθήκης, με σκοπό την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από τη Διάσκεψη του Χάρτη. Άρθρο Άρθρο 31Εξοπλισμός σχετικός με την ενέργεια Κατά την πρώτη συνεδρίαση της, η προσωρινή Διάσκεψη του Χάρτη θα αρχίσει να εξετάζει τη συμπερίληψη σχετικού με την ενέργεια εξοπλισμού στις εμπορικές διατάξεις της παρούσας συνθήκης. Άρθρο Άρθρο 32Μεταδοτικές διατάξεις 1.Δεδομένου ότι απαιτείται χρόνος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Τ μπορούν να αναστέλλουν προσωρινά την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διατάξεις της παρούσας συνθήκης, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 3 έως 6: Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 5 Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 7 - ειδικά μέτρα Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - αφορά μόνον τη μεταφορά αδαπάνητων αποδοχών Άρθρο 20 παράγραφος 3 Άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 32.Άλλα συμβαλλόμενα μέση βοηθούν ένα συμβαλλόμενα μέρος, το οποίο έχει αναστείλει την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παραγράφου Ι, να επιτύχει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να δοθεί τέλος στην αναστολή αυτή. Η εν λόγω βοήθεια μπορεί να δίδεται σε οποιαδήποτε μορφή τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν αποτελεσματικότερη για την ανταπόκριση στις ανάγκες που κοινοποιούνται δυνάμει της παράγραφος 4 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της προσφυγής σε διμερείς ή πολυμερείς διακανονισμούς. 3.Οι εφαρμοστέες διατάξεις, τα στάδια έως την πλήρη εφαρμογή κάθε διάταξης, τα ληπτέα μέτρα και η ημερομηνία ή, κατ εξαίρεση, η συγκυρία κατά την οποία ολοκληρώνεται κάθε στάδιο και λαμβάνεται κάθε μέτρο, παρατίθενται, για κάθε συμβαλλόμενα μέρος, το οποίο επικαλείται μεταδοτικές διατάξεις, στο παράρτημα Τ. Κάθε ένα από αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνει το αναφερόμενο μέτρο έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο παράρτημα Τ για τη σχετική διάταξη και στάδιο. Τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έχουν αναστείλει προσωρινά την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων τους, δυνάμει της παραγράφου 1, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμορφωθούν πλήρως προς τις σχετικές υποχρεώσεις τους έως την 1η Ιουλίου 2001. Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρήσει αναγκαίο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, να ζητήσει είτε την παράταση της περιόδου της εν λόγω προσωρινής αναστολής, είτε την καθιέρωση οποιασδήποτε περαιτέρω προσωρινής αναστολής που δεν προβλεπόταν προηγουμένως στο παράρτημα Τ, η απόφαση για το αίτημα τροποποίησης του παραρτήματος Τ λαμβάνεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 4.Ένα συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει επικαλεσθεί μεταβατικές διατάξεις κοινοποιεί στη Γραμματεία τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες: 1)την εφαρμογή τυχόν μέτρων που παρατίθενται στο παράρτημα Τ και τη γενική πρόοδο ως προς την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών του· 2)την πρόοδο που προβλέπει ότι θα πραγματοποιήσει κατά τους επόμενους 12 μήνες ως προς την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών του, τυχόν προβλήματα τα οποία προβλέπει και τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 3)την ανάγκη τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των σταδίων που εκτίθενται στο παράρτημα Τ, η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εφαρμογή της παρούσας συνθήκης, ή την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που κοινοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο β), καθώς και για την προώθηση άλλων απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της αγοράς και του εκσυγχρονισμού του ενεργειακού του τομέα· 4)οποιαδήποτεενδεχόμενη ανάγκηυποβολής αιτήματος του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 5.Η Γραμματεία: 1)διανέμει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4· 2)διανέμει και προωθεί ενεργά, βάσει, όπου ενδείκνυται, ρυθμίσεων άλλων διεθνών οργανισμών, την αντιστοιχία των αναγκών και των προσφορών τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). 3)διανέμει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά το τέλος κάθε εξαμήνου, σύνοψη όλων των κοινοποιήσεων που έγιναν βάσει της παραγράφου 4 στοιχείο α) ή δ). 6.Η Διάσκεψη του Χάρτη εξετάζει σε ετήσια βάση την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και την αντιστοιχία, των αναγκών και των προσφορών τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). Κατά την εξέταση αυτή, μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει κατάλληλη δράση. ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΆρθρο Άρθρο 33Πρωτόκολλα και δηλώσεις του Χάρτη Ενέργειας 1.Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ορισμένων πρωτοκόλλων ή δηλώσεων του Χάρτη Ενέργειας, προκειμένου να επιδιωχθεί η επίτευξη των στόχων και των αρχών του Χάρτη. 2.Κάθε υπογράφον μέρος του Χάρτη μπορεί να συμμετάσχει στις εν λόγω διαπραγματεύσεις. 3.Ένα κράτος ή ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν μπορεί να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος ενός πρωτοκόλλου ή δήλωσης, εκτός εάν είναι, ή καταστεί ταυτόχρονα, υπογράφον μέρος του Χάρτη και συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συνθήκης. 4.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και της παραγράφου 6 στοιχείο α), οι τελικές διατάξεις που ισχύουν για ένα πρωτόκολλο ορίζονται στο πρωτόκολλο αυτό. 5.Ένα πρωτόκολλο εφαρμόζεται μόνον για τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία συμφωνούν να δεσμεύονται από αυτό και δεν παρεκκλίνει από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που δεν είναι μέρη του πρωτοκόλλου αυτού. 6.1)Ένα πρωτόκολλο μπορεί να αναθέτει καθήκοντα στη Διάσκεψη του Χάρτη και στη Γραμματεία, υπό τον όρο ότι η εν λόγω ανάθεση δεν μπορεί να γίνει με τροποποίηση ενός πρωτοκόλλου. εκτός εάν η τροποποίηση αυτή εγκρίνεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη, έγκριση που δεν υπόκειται σε διατάξεις του πρωτοκόλλου θεσπιζόμενες βάσει του στοιχείου β). 2)Ένα πρωτόκολλο, στο οποίο προβλέπεται η λήψη αποφάσεων από τη Διάσκεψη του Χάρτη, μπορεί, με την επιφύλαξη του στοιχείου α), να προβλέπει όσον αφορά τις αποφάσεις αυτές: i) κανόνες ψηφοφορίας διαφορετικούς από εκείνους που ορίζονται στο άρθρο 36ii) ότι μόνον τα μέρη του πρωτοκόλλου θεωρούνται συμβαλλόμενα μέση για τους σκοπούς του άρθρου 36 ή έχοντα δικαίωμα ψήφου βάσει των κανόνων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο. Άρθρο 34 Διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας1.Τα συμβαλλόμενα μέση συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο, της Διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας (στο εξής καλείται «Διάσκεψη του Χάρτη», στην οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να έχει έναν εκπρόσωπο. Οι τακτικές συνεδριάσεις διεξάγονται κατά διαστήματα που καθορίζονται από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 1 Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως σε ημερομηνίες που μπορεί να καθορίζει η ίδια ή κατόπιν γραπτού αιτήματος ενός συμβαλλομένου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβαση του αιτήματος στα συμβαλλόμενα μέση από τη Γραμματεία την υποστηρίζει το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών. 3.Τα καθήκοντα της Διάσκεψης του Χάρτη είναι τα εξής: 1)ασκεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί με την παρούσα συνθήκη και τα πρωτόκολλα. 2)παρακολουθεί και διευκολύνει την εφαρμογή των αρχών του Χάρτη και των διατάξεων της παρούσας συνθήκης και των πρωτοκόλλων. 3)διευκολύνει, σύμφωνα με την παρούσα συνθήκη και τα πρωτόκολλα, το συντονισμό των κατάλληλων γενικών μέτρων για την εφαρμογή των αρχών του Χάρτη· 4)εξετάζει και εγκρίνει προγράμματα εργασίας που εκτελεί η Γραμματεία· 5)εξετάζει και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς και τον προϋπολογισμό της Γραμματείας. 6)εξετάζει και εγκρίνει ή θεσπίζει τους όρους κάθε συμφωνίας περί έδρας ή άλλης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και ασυλιών που θεωρούνται απαραίτητα για τη Διάσκεψη του Χάρτη και τη Γραμματεία. 7)ενθαρρύνει προσπάθειες συνεργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση και την προώθηση μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της αγοράς και του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών τομέων στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και στην πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, η οικονομία των οποίων βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. 8)επιτρέπει και εγκρίνει τα όρια αρμοδιοτήτων για τη διαπραγμάτευση των πρωτοκόλλων, όπως και εξετάζει και εγκρίνει τα σχετικά κείμενα και τροποποιήσεις 9)επιτρέπει τη διαπραγμάτευση των δηλώσεων και εγκρίνει την έκδοσή τους. 10)αποφασίζει για προσχωρήσεις στην παρούσα συνθήκη· 11)επιτρέπει τη διαπραγμάτευση συμφωνιών σύνδεσης και εξετάζει και εγκρίνει ή θεσπίζει τις συμφωνίες αυτές. 12)εξετάζεικαιεγκρίνεικείμενα τροποποιήσεωντης παρούσας συνθήκης· 13)εξετάζει και εγκρίνει τροποποιήσεις και τεχνικές αλλαγές των παραρτημάτων της παρούσας συνθήκης. 14)διορίζει τον Γενικό Γραμματέα και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται για τη σύσταση και τη λειτουργία της Γραμματείας, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης, των βαθμίδων ιεραρχίας του προσωπικού και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού. 4.Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Διάσκεψη του Χάρτη, μέσω της Γραμματείας, συνεργάζεται και χρησιμοποιεί κατά το δυνατόν πληρέστερα, με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, τις υπηρεσίες και τα προγράμματα άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών με καθιερωμένη αρμοδιότητα σε θέματα σχετικά με τους στόχους της παρούσας συνθήκης. 5.Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να συγκροτεί επικουρικά όργανα που κρίνει απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της. 6.Η Διάσκεψη του Χάρτη εξετάζει και θεσπίζει διαδικαστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες. 7.Το 1999 και, στη συνέχεια, κατά διαστήματα (όχι μεγαλύτερα των πέντε ετών) τα οποία καθορίζει η Διάσκεψη του Χάρτη, η Διάσκεψη του Χάρτη προβαίνει σε διεξοδική εξέταση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, ανάλογα με το βαθμό στο οποίο θα έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις της συνθήκης και των πρωτοκόλλων. Στο τέλος κάθε εξέτασης η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να τροποποιεί ή να καταργεί τα καθήκοντα του ορίζονται στην παράγραφο 3 και να απαλλάσσει τη Γραμματεία. Άρθρο Άρθρο 35Γραμματεία1.Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Διάσκεψη του Χάρτη διαθέτει Γραμματεία, αποτελούμενη από έναν Γενικό Γραμματέα και το απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία της προσωπικό. 2.0 Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 0 πρώτος αυτός διορισμός ισχύει για περίοδο το πολύ πέντε ετών. 3.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Γραμματεία είναι υπεύθυνη έναντι της Διάσκεψης του Χάρτη και της υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. 4.Η Γραμματεία παρέχει στη Διάσκεψη του Χάρτη κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων της και διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει της παρούσας συνθήκης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε άλλο καθήκον το οποίο της αναθέτει η Διάσκεψη του Χάρτη. 5.Η Γραμματεία μπορεί να προβεί στις διοικητικές και συμβατικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ουσιαστική εκτέλεση των καθηκόντων της. Άρθρο Άρθρο 36Ψηφοφορία1.Απαιτείται ομοφωνία των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη, όταν οι αποφάσεις της Διάσκεψης του Χάρτη αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1)την έγκριση τροποποιήσεων της παρούσας συνθήκης, εκτός των τροποποιήσεων των άρθρων 34 και 35 και του παραρτήματος Τ. 2)την έγκριση της προσχώρησης στην παρούσα συνθήκη, βάσει του άρθρου 41, κρατών ή οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που δεν ήταν υπογράφοντα μέρη του Χάρτη στις 16 Ιουνίου 1995· 3)την εντολή διαπραγμάτευσης και την έγκριση ή έκδοση των κειμένων των συμφωνιών σύνδεσης. 4)την έγκριση τροποποιήσεων των παραρτημάτων ΕΜ, ΝS, G και Β. 5)την έγκριση τεχνικών αλλαγών των παραρτημάτων της παρούσας συνθήκης και 6)την έγκριση του διορισμού μελών των ειδικών επιτροπών από τον Γενικό Γραμματέα, βάσει του παραρτήματος D παράγραφος 7. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήγουν σε συμφωνία με συναίνεση για κάθε άλλο ζήτημα που απαιτεί να λάβουν απόφαση βάσει της παρούσας συνθήκης. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με συναίνεση, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5. 2.Οι αποφάσεις σχετικά με θέματα προϋπολογισμού που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο ε) λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των συμβαλλομένων μερών των οποίων οι εκτιμώμενες συνεισφορές, που υπολογίζονται βάσει του παραρτήματος Β, αντιπροσωπεύουν, σε συνδυασμό, τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των συνολικών εκτιμώμενων συνεισφορών οι οποίες υπολογίζονται σε αυτό. 3.Οι αποφάσεις σχετικά με τα θέματα του αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 7 λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των συμβαλλομένων μερών. 4.Εκτός των περιπτώσεων του διευκρινίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ), στις παραγράφους 2 και 3, και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη, στην οποία αποφασίζονται τα εν λόγω θέματα. 5.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συμβαλλόμενα μέρη που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία» νοούνται τα συμβαλλόμενα μέρη που παρίστανται και δίνουν θετική ή αρνητική ψήφο, με την προϋπόθεση ότι η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να θεσπίσει διαδικαστικούς κανόνες ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις δι αλληλογραφίας. 6.Με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 2, καμία απόφαση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν είναι έγκυρη χωρίς την υποστήριξη της απλής πλειοψηφίας των συμβαλλομένων μερών. 7.Ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, όταν ψηφίζει, διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του που είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συνθήκης, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν ασκεί το δικαίωμα ψήφου του εάν τα κράτη μέλη του ασκήσουν το δικό τους, και αντιστρόφως. 38 Σε περίπτωση συνεχών καθυστερήσεων όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου μέρους στο πλαίσιο της παρούσας συνθήκης, τη Διάσκεψη του Χάρτη δύναται να αναστείλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τα δικαιώματα ψήφου του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο Άρθρο 37Αρχές χρηματοδότησης 1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τις δαπάνη εκπροσώπησής του στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης του Χάρτη και των επικουρικών οργάνων. 2.Οι δαπάνες των συνεδριάσεων της Διάσκεψης του Χάρτη και των επικουρικών οργάνων θεωρούνται δαπάνη της Γραμματείας. 3.Οι δαπάνες της Γραμματείας καλύπτονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, όπως προσδιορίζεται στο παράστημα Β, οι διατάξεις του οποίου μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ). 4.Ένα πρωτόκολλο μπορεί να περιέχει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι οποιεσδήποτε δαπάνες της Γραμματείας που απορρέουν από ένα πρωτόκολλο βαρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη του. 5.Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να δέχεται πρόσθετες εθελοντικές συνεισφορές από ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη ή από άλλες πηγές. Οι δαπάνες που θα καλύπτονται με τις συνεισφορές αυτές δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς της παραγράφου 3, δαπάνες της Γραμματείας. ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο Άρθρο 38ΥπογραφήΗ παρούσα συνθήκη είναι ανοικτή στη Λισαβόνα από τις 17 Δεκεμβρίου 1994 έως τις 16 Ιουνίου 1995 προς υπογραφή από τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν υπογράψει τον Χάρτη. Άρθρο Άρθρο 39Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση Η παρούσα συνθήκη υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση των υπογραφόντων. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Άρθρο Άρθρο 40Εφαρμογή σε άλλα εδάφη 1.Οποιοδήποτε κράτος ή οργανισμός περιφερειακής, οικονομικής ολοκλήρωσης μπορεί, κατά τη στιγμή της υπογραφής, κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να προβεί σε δήλωση, που κατατίθεται στο θεματοφύλακα, ότι η δεσμευτική ισχύς της συνθήκης θα εκτείνεται σε όλα τα εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ή σε ένα ή σε περισσότερα από αυτά. Οι δηλώσεις αυτές τίθενται σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία ένδοξης ισχύος, της συνθήκης για το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος. 2.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση που κατατίθεται στο θεματοφύλακα, να επεκτείνει τη δεσμευτική ισχύ της παρούσας συνθήκης σε άλλα εδάφη που καθορίζονται στη δήλωση. Όσον αφορά τα εδάφη αυτά, η συνθήκη τίθεται σε ισχύ κατά την ενενηκοστή ημέρα μετά την παραλαβή της εν λόγω δήλωσης από το θεματοφύλακα. 3.Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται βάσει των δύο προηγουμένων παραγράφων μπορεί, όσον αφορά τα εδάφη που καθορίζονται στη δήλωση αυτή, να ανακαλείται με κοινοποίηση προς το θεματοφύλακα. Η ανάκληση, με την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 47 παράγραφος 3, ενεργοποιείται κατά τη λήξη ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής από το θεματοφύλακα. 4.Ο ορισμός της «πικράτειας» στο άρθρο 1 παράγραφος 10, ερμηνεύεται ως αφορών οποιαδήποτε δήλωση κατατεθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Άρθρο Άρθρο 41ΠροσχώρησηΗ παρούσα συνθήκη είναι ανοικτή για προσχώρηση από την ημερομηνία κατά την οποία η συνθήκη παύει να είναι ανοικτή προς υπογραφή, από κράτη και οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν υπογράφει το Χάρτη, υπό τους όρους που θα εγκριθούν από τη Διάσκεψη του Χάρτη. Οι πράξεις προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Άρθρο Άρθρο 42Τροποποιήσεις1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συνθήκης. 2.ο κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης της παρούσας συνθήκης ανακοινώνεται στα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Γραμματείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται προς έγκριση από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 3.Οι τροποποιήσεις της παρούσας συνθήκης, τα κείμενα του οποίων έχουν εγκριθεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη, ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στο θεματοφύλακα, ο οποίος τις υποβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη προς κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 4.Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης τροποποιήσεων της παρούσας συνθήκης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που τις έχουν κυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την ενενηκοστή ημέρα από την κατάθεση στο θεματοφύλακα των πράξεων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής τους από τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών. στη συνέχεια, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος την ενενηκοστή ημέρα μετά την υπό του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης των τροποποιήσεων. Άρθρο Άρθρο 43Συμφωνίες σύνδεσης 1.Η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να επιτρέπει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σύνδεσης με κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ή με διεθνείς οργανισμούς, για την προώθηση των στόχων και αρχών του Χάρτη και των διατάξεων της παρούσας συνθήκης ή ενός ή περισσοτέρων πρωτοκόλλων. 2.Η σχέση που καθιερώνεται καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ου απορρέουν για ένα συνδεδεμένο κράτος, οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ή διεθνή οργανισμό, προσιδιάζουν στις ιδιαίτερες περιστάσεις της σύνδεσης, και σε κάθε περίπτωση, καθορίζονται στη συμφωνία σύνδεσης. Άρθρο Άρθρο 44Έναρξη ισχύος 1.Η παρούσα συνθήκη τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της τριακοστής πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της ή προσχώρησης σε αυτή, ενός κράτους ή οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που ήταν υπογράφον μέρος του Χάρτη στις 16 Ιουνίου 1995. 2.Για κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα συνθήκη ή προσχωρεί σε αυτή μετά την κατάθεση της τριακοστής πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, η συνθήκη τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης από το οικείο κράτος ή οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης της πράξεως. κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του. 3.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πράξεις που κατατίθενται από τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν συνυπολογίζονται επιπλέον εκείνων που έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη των οργανισμών αυτών. Άρθρο Άρθρο 45Προσωρινή εφαρμογή 1.Κάθε υπογράφον μέρος συμφωνεί να εφαρμόζει προσωρινά την παρούσα συνθήκη, έως ότου τεθεί σε ισχύ για το εν λόγω υπογράφον μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 44, εφόσον αυτή η προσωρινή εφαρμογή δεν αντίκειται στο σύνταγμα, τους νομούς ή τους κανονισμούς του. 2.1)Παρά την παράγραφο 1, οποιοδήποτε υπογράφον μέρος δύναται, κατά την υπογραφή, να υποβάλει στο θεματοφύλακα δήλωση ότι δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί προσωρινή εφαρμογή. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για υπογράφοντα που προβαίνει στην εν λόγω δήλωση. Ο υπογράφων αυτός μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη δήλωση αυτή, με γραπτή κοινοποίηση προς το θεματοφύλακα. 2)Ούτε ο υπογράφων που προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το στοιχείο α), ούτε οι επενδυτές του εν λόγω υπογράφοντος μπορούν να διεκδικήσουν τα οφέλη από την προσωρινή εφαρμογή βάσει της παραγράφου 1. 3)Παρά το στοιχείο α), οποιοδήποτε υπογράφον μέρος προβεί στη δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο α), εφαρμόζει προσωρινά το μέρος VΙΙ έως ότου τεθεί σε ισχύ η συνθήκη έναντι του εν λόγω υπογράφοντος βάσει του άρθρου 44, στο βαθμό που η προσωρινή αυτή εφαρμογή δεν αντίκειται στους νόμους ή τους κανονισμούς του. 3.1)Οποιοδήποτε υπογράφον μέρος μπορεί να καταγγείλει την προσωρινή εφαρμογή της συνθήκης, με γραπτή κοινοποίηση στο θεματοφύλακα της πρόθεσής του να μην καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης. Η λήξη της προσωρινής εφαρμογής για οποιονδήποτε υπογράφοντα ισχύει μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο θεματοφύλακας παρέλαβε τη γραπτή κοινοποίηση του υπογράφοντος. 2)Στην περίπτωση κατά την οποία ένας υπογράφων καταγγείλει την προσωρινή εφαρμογή βάσει του στοιχεία α), η υποχρέωση του υπογράφοντος βάσει της παραγράφου 1 να εφαρμόζει τα μέρη ΙΙΙ και V, όσον αφορά οποιεσδήποτε επενδύσεις διενεργούνται στην επικράτειά του κατά τη διάρκεια της εν λόγω προσωρινής εφαρμογής από επενδυτές άλλων υπογραφόντων μερών, εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τις επενδύσεις αυτές για χρονικό διάστημα 20 ετών μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η καταγγελία εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο στοιχείο γ). 3)Το στοιχείο δ) δεν εφαρμόζεται για τους υπογράφοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΡΑ. Ένας υπογράφων μπορεί να διαγραφεί από τον κατάλογο του παραρτήματος ΡΑ, η δε διαγραφή αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία διαβίβασης σχετικού αιτήματος στο θεματοφύλακα. 4.Έως ότου τεθεί σε ισχύ η παρούσα συνθήκη, οι υπογράφοντες συνεδριάζουν κατά τακτά διαστήματα στο πλαίσιο της προσωρινής Διάσκεψης του Χάρτη, η πρώτη συνεδρίαση της οποίας συγκαλείται από την προσωρινή Γραμματεία που αναθέτεται στην παράγραφο 5 το αργότερο 180 ημέρες μετά την ημερομηνία ανοίγματος της συνθήκης προς υπογραφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 38. 5.Τα καθήκοντα της Γραμματείας εκτελούνται σε προσωρινή δάση από μια προσωρινή Γραμματεία, έως ότου τεθεί σε ισχύ η παρούσα συνθήκη βάσει του άρθρου 44 και ιδρυθεί Γραμματεία. 6.Τα υπογράφοντα μέρη, σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 στοιχείο γ), ανάλογα με την περίπτωση, συμβάλλουν στα έξοδα της προσωρινής Γραμματείας ως εάν οι υπογράφοντες να ήταν συμβαλλόμενα μέρη βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 3. Τυχόν τροποποιήσεις στο παράρτημα Β από τα υπογράφοντα μέρη παύουν να ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης. 7.Ένα κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης, προσχωθεί στη συνθήκη βάσει του άρθρου 41, έχει τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις ενός υπογράφοντος μέρους βάσει του παρόντος άρθρου έως ότου τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Άρθρο Άρθρο 46ΕπιφυλάξειςΔεν προβλέπεται η δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων ως προς την παρούσα συνθήκη. Άρθρο Άρθρο 47Αποχώρηση1.Μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συνθήκη άρχισε να ισχύει για ένα συμβαλλόμενο μέρος, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να κοινοποιήσει εγγράφως στο θεματοφύλακα την αποχώρησή του από τη συνθήκη. 2.Η αποχώρηση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη λήξη ενός έτους μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το θεματοφύλακα ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση αποχώρησης. 3.Οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης εξακολουθούν να ισχύουν για τις επενδύσεις που έχουν διενεργηθεί στην επικράτεια ενός συμβαλλομένου μέρους από επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών ή στο έδαφος άλλων συμβαλλομένων μερών από επενδυτές του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους κατά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αποχώρησή του από τη συνθήκη και για χρονική περίοδο 20 ετών από την ημερομηνία αυτή. 4.Όλα τα πρωτόκολλα στα οποία συμμετέχει ένα συμβαλλόμενο μέρος παύουν να ισχύουν για το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αποχώρησή του από την παρούσα συνθήκη. Άρθρο Άρθρο 48Καθεστώς των παραρτημάτων και των αποφάσεων Τα παραρτήματα της παρούσας συνθήκης και οι αποφάσεις που τίθενται στο παράρτημα 2 της τελικής πράξης της Διάσκεψής για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, που υπεγράφησαν στη Λισαβόνα στις 17 Δεκεμβρίου 1994, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της συνθήκης. Άρθρο Άρθρο 49Θεματοφύλακαςθεματοφύλακας της παρούσας συνθήκης είναι η κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο Άρθρο 50Αυθεντικά κείμενα Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά και ισπανικά τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μοναδικό πρωτότυπο, το οποίο θα κατατεθεί στην κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Ακολουθούν οι υπογραφές των συμβαλλομένων μερών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. Παράρτημα ΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4) ΠυρηνικήενέργειαΜεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά: 2612 10 Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 2612 20 Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα από αυτάΡαδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα σχάσιμα ή γόνιμα χημικά στοιχεία και ισότοπα) και ένωσης τους μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά· 2844 10 Φυσικό ουράνιο και ενώσεις του 2844 20 Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 225 και ενώσεις του· πλουτώνιο και ενώσεις του 2844 30 Ουράνιο πτωχό σε U 235 και ενώσεις του· θόριο και ενώσεις του 2844 40 Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ραδιενεργές ενώσεις εκτός των 2844 10, 2844 20 ή 2844 30 2844 50 Χρησιμοποιημένα (ακτινοβολημένα) καύσιμα στοιχεία (ράβδοι) πυρηνικών αντιδραστηρίων10 Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) Λιθάνθρακας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργειαΛιθάνθρακας, πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παρασκευάζονται από λιθάνθρακαΛιγνίτης, συσσωματωμένος ή μη, έκτος του γαγάτηΤύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), συσσωματωμένη ή μηΟπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή από τύρφη, συσσωματωμένος ή μη άνθρακας αποστακτικού κέρατοςΑέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακεςΠίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθείΛάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία πίσσας από λιθάνθρακα- παρόμοια προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος των μη αρωματικών συστατικών (π.χ. βενζόλη, τολουόλη, ξυλόλη, ναφθαλίνη, άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων, φαινόλες, λάδια κρεοσώτου και άλλα)Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που λαμβάνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσεςΛάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτάΛάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, εκτός από τα ακατέργαστα λάδιαΑέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Υγροποιημένοι: - φυσικό αέριο προπάνιο-βουτάνια αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο (2711 14) - άλλα Σε αέρια κατάσταση: - φυσικό αέριο - άλλαΟπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα κατάλοιπα λαδιών πετρελαίου ή λαδιών από ασφαλτούχα ορυκτά¶σφαλτοι εν γένη φυσικές , σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα, ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχαΜείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)Ηλεκτρική ενέργεια Άλλες μορφές ενέργειας10 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, σε δεμάτια ή με παρόμοιες μορφέςΞυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα 2.Παράρτημα ΝΙ ΜΗΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣΥΛΕΣ ΚΑΙΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟΤΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5)Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία πίσσας από λιθάνθρακα, παρόμοια προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος των μη αρωματικών συστατικών (π.χ., βενζόλη, τολουόλη, ξυλόλη, ναφθαλίνη, άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων, φαινόλες, λάδια κρεοσώτου κ.α.) 4401 10 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, σε δεμάτια ή με παρόμοιες μορφέςΞυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα.3.Παράρτημα ΤRΜ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ (ΤRΙΜ) (σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4) 1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στη Γραμματεία κάθε επενδυτικό μέτρο που εφαρμόζει στον τομέα του εμπορίου, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 5, εντός: 1)90 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης, εάν το συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος της GΑΤΤ ή 2)12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης, εάν το συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι μέλος της GΑΤΤ. Τα εν λόγω επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου, γενικής ή ειδικής εφαρμογής, κοινοποιούνται ταυτοχρόνως με τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. 2.Στην περίπτωση επενδυτικών μέτρων στον τομέα του εμπορίου, που εφαρμόζονται βάσει διακριτικής ευχέρειας, κοινοποιείται κάθε ειδική εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να αποκαλύπτονται πληροφορίες που θα έβλαπταν τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταργεί κάθε επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου, το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το σημείο 1, εντός: 1)διετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, εάν το συμβαλλόμενο μέρος είναι μέλος της GΑΤΤ ή 2)τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, εάν το συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι μέλος της GΑΤΤ. 4.Κατά την περίοδο εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο 3, το συμβαλλόμενο μέρος δεν τροποποιεί τους όρους οποιουδήποτε επενδυτικού μέτρου στον τομέα του εμπορίου, το οποίο κοινοποιεί σύμφωνα με το σημείο 1, από εκείνα που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, κατά τρόπο ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ασυνέπειας του προς τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας συνθήκης. 5.Παρά τις διατάξεις του σημείου 4, το συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να μην μεταχειρισθεί δυσμενώς τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ένα επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου, που κοινοποιείται σύμφωνα με το σημείο 1, δύναται να εφαρμόσει, κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής κατάργησης, το ίδιο επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου για μια νέα επένδυση, εφόσον: 1)τα προϊόντα της εν λόγω επένδυσης είναι παρόμοια προϊόντα με εκείνα των υφισταμένων επιχειρήσεων και 2)η εν λόγω εφαρμογή είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ της νέας επένδυσης και των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οποιοδήποτε επενδυτικό μέτρο στον τομέα του εμπορίου, το οποίο εφαρμόζεται σε μια νέα επένδυση, κοινοποιείται στη Γραμματεία. Οι όροι ενός τέτοιου επενδυτικού μέτρου στον τομέα του εμπορίου είναι ισοδύναμοι, ως προς τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό, με εκείνους που ισχύουν για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, λήγουν δε ταυτοχρόνως. 6.Σεπερίπτωση που ένα κράτοςήοργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης προσχωρεί στην παρούσα συνθήκη, κατόπιν της έναρξης ισχύος της συνθήκης: 1)η κοινοποίηση που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την ισχύουσα για την περίπτωση ημερομηνία του σημείου 1 ή κατά την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης και 2)η περίοδος σταδιακής κατάργησης λήγει τη μεταγενέστερη από τις δύο ακόλουθες ημερομηνίες: την ισχύουσα για την περίπτωση ημερομηνία του σημείου 3 ή την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η συνθήκη για το εν λόγω κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. 4.Παράρτημα Ν ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ [σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 10 στοιχείο a)] 1.Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 5.Παράρτημα VC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ άρθρο 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6) 6.ΠαράρτημαΙD ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο 16 (σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο 5) σημείο i)] 1.Αζερμπαϊτζάν 2. Αυστραλία 3. Βουλγαρία 4. Ελλάδα 5.Ευρωπαϊκές Κοινότητες 6.Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 7.Ιαπωνία 8. Ιρλανδία 9. Ισπανία 10.Ιταλία11.Καζακστάν 12.Καναδάς13.Κροατία 14.Κύπρος15.Νορβηγία 16.Ουγγαρία17.Πολωνία 18.Πορτογαλία19.Ρουμανία 20.Ρωσική Ομοσπονδία 21.Σλοβενία22.Σουηδία 23.Τσεχική Δημοκρατία 24. Φινλανδία ΠαράρτημαΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Ή ΣΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ [σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και το άρθρο 27 παράγραφος 2] 1.Αυστραλία 2. Καναδάς 3. Νορβηγία 4. Ουγγαρία 8.ΠαράρτημαΡ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ [σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο θ)] ΜΕΡΟΣ Ι 1. Καναδάς 2. Αυστραλία ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ι. Όταν, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ένα μέτρο μιας περιφερειακής ή τοπικής κυβέρνησης ή αρχής ενός συμβαλλομένου μέρους (στο εξής καλούμενο «το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος») αντίκειται προς μια διάταξη της παρούσας συνθήκης, το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει εύλογα μέτρα που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση της συνθήκης όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο 2. Το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, γνωστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία τις προθέσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει τήρηση της συνθήκης όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Η Γραμματεία υποβάλλει την κοινοποίηση στη Διάσκεψη του Χάρτη το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη που ακολουθεί την παραλαβή της γνωστοποίησης. Εάν είναι ανέφικτο να εξασφαλίσει άμεση τήρηση, το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει εύλογο χρονικό διάστημα για να το πράξει. Το εύλογο χρονικό διάστημα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των δυο διάδικων μερών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος προτείνει εύλογο χρονικό διάστημα προς έγκριση από τη Διάσκεψη του Χάρτη, 3. Σε περίπτωση που το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος δεν κατορθώσει, εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος, να εξασφαλίσει τήρηση όσον αφορά το μέτρο, καταβάλλει προσπάθεια, κατόπιν αιτήματος του αντιδίκου συμβαλλομένου μέρους (στο εξής καλούμε «το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος» να συμφωνήσει με το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος για την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης ως αμοιβαίως ικανοποιητικής επίλυσης της διαφοράς. 4. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για ικανοποιητική αποζημίωση, εντός 20 ημερών κατόπιν του αιτήματος του ζημιωθέντος συμβαλλομένου μέρους, το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος δύναται με την άδεια της Διάσκεψης του Χάρτη, να αναστείλει εκείνες από τις υποχρεώσεις του προς το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με τη συνθήκη, τις όποιες κρίνει ισοδύναμες προς εκείνες που αναιρεί το επίμαχο μέτρο, έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για επίλυση της διαφοράς τους ή το μέτρο που δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη καταστεί σύμφωνο με αυτή. 5. Όταν εξετάζει ποιες υποχρεώσεις θα αναστείλει το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές και διαδικασίες: α) το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος κατά πρώτον, να επιδιώξει να αναστείλει υποχρεώσεις που αφορούν το ίδιο μέρος της συνθήκης, όπως εκείνες για τις οποίες το δικαστήριο διαπίστωσε παράβαση. β) εάν το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος θεωρήσει ότι δεν είναι εφικτό ή αποτελεσματικό να αναστείλει υποχρεώσεις που αφορούν το ίδιο μέρος της συνθήκης, μπορεί να επιδιώξει να αναστείλει υποχρεώσεις που αφορούν άλλα μέρη της συνθήκης. Εάν το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να ζητήσει άδεια για την αναστολή υποχρεώσεων σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, αναφέρει τους σχετικούς λόγους, όταν υποβάλλει αίτημα στη Διάσκεψη του Χάρτη για παροχή αδείας. 6. Κατόπιν γραπτού αιτήματος του υπευθύνου συμβαλλομένου μέρους, που παραδίδεται στο ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος και στον πρόεδρο του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, το δικαστήριο αποφασίζει εάν το επίπεδο των υποχρεώσεων που ανέστειλε το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος είναι υπέρμετρο και εάν ναι σε ποιο βαθμό. Εάν το δικαστήριο δεν είναι δυνατόν να ανασυσταθεί. επί του θέματος αποφαίνονται ένας ή περισσότεροι διαιτητές, που διορίζει ο Γενικός Γραμματέας. Οι διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ολοκληρώνονται εντός 60 ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο Δικαστήριο ή από το διορισμό στον οποίο προέβη ο Γενικός Γραμματέας. Οι υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται εφόσον εκκρεμούν οι διαδικασίες έκδοσης της απόφασης, η οποία είναι τελική και δεσμευτική. 7. Κατά την αναστολή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων προς ένα υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος, ένα ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην θιγούν τα δικαιώματα που έχει από την παρούσα συνθήκη οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 9. Παράρτημα G ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ GΑΤΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α)] 1. οι ακόλουθες διατάξεις της GΑΤΤ 1947 και των συναφών πράξεων δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α): α) Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ΙΙΠίνακες παραχωρήσεων (και οι πίνακες της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου) ΙVΕιδικές διατάξεις σχετικά με τις κινηματογραφικές ταινίες ΧVΣυναλλαγματικές ρυθμίσεις ΧVΙΙΙΚρατική βοήθεια για την οικονομική ανάπτυξη ΧΧΙΙΔιαβουλεύσεις ΧΧΙΙΙΟλική ή μερική εξουδετέρωση οφέλους ΧΧVΚοινές ενέργειες των συμβαλλομένων μερών ΧΧVΙΑποδοχή, έναρξη ισχύος και καταχώρηση ΧΧVΙΙΑναστολή ή ανάκληση παραχωρήσεων ΧΧVΙΙΙΤροποποίηση των πινάκων ΧΧVΙΙΙδιςΔασμολογικές διαπραγματεύσεις ΧΧΙΧΗ σχέση της παρούσας συμφωνίας με το Χάρτη της Αβάνας ΧΧΧΤροπολογίες ΧΧΧΙΑνάκληση ΧΧΧΙΙΣυμβαλλόμενα μέρη ΧΧΧΙΙΙΠροσχώρηση ΧΧΧVΜη εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των συγκεκριμένων συμβαλλομένων μερών ΧΧΧVΙΑρχές και στόχοι ΧΧΧVΙΙΑναλήψεις υποχρεώσεων ΧΧΧVΙΙΙΚοινή δράση Παράστημα Η Σχετικά με το άρθρο ΧΧVΙ Παράρτημα Θ Σημειώσεις και συμπληρωματικές διατάξεις (ως προς τα ανωτέρω άρθρα της GΑΤΤ) Μέτρα διασφάλισης για αναπτυξιακούς σκοπούς Μνημόνιο συμφωνίας για την κοινοποίηση, τις διαβουλεύσεις, την επίλυση των διαφορών και την επιτήρηση. β) Συναφείς πράξεις i)Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο(κώδικας προτύπων) Προοίμιο(παράγραφοι 1, 8, 9) 1.3.Γενικές διατάξεις 2.6.4.Εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών από όργανα της κεντρικής κυβέρνησης10.6. Πληροφορίες επί των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των μεθόδων διαπιστώσεως της συμμόρφωσης 11.Τεχνική βοήθεια στα λοιπά μέλη 12.Ειδική και διακριτική μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών 13.Επιτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο 14.Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 15.Τελικές διατάξεις (πλην των Ι5.5 και 15.13) Παράρτημα 2 Ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων Παράρτημα 3 Ειδικές ομάδες (Ρanels) ii) Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών iii)Συμφωνία για την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων ΧΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ (επιδοτήσεις και αντισταθμιστικά μέτρα) 10.Επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή ορισμένων πρωτογενών προϊόντων 12.Διαβουλεύσεις 13.Συμβιβασμός, επίλυση διαφορών και εγκεκριμένα αντίμετρα 14.Αναπτυσσόμενες χώρες 16.Επιτροπή επιδοτήσεων και αντισταθμιστικών μέτρων 17.Συμβιβασμός 18.Επίλυση διαφορών 19.2.Αποδοχή και προσχώρηση 19.4. Έναρξη ισχύος 19.5.α)Εθνική νομοθεσία 19.6.Επανεξέταση 19.7.Τροπολογίες 19.8.Ανάκληση 19.9.Μη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μεταξύ συγκεκριμένων υπογραφόντων 19.11.Γραμματεία 19.12.Κατάθεση 19.13.Καταχώρηση iν)Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙΙ (καθορισμός δασμολογητέας αξίας) 1.2.β) iν) Συναλλακτική αξία 11.1.Καθορισμός δασμολογητέας αξίας 14.Εφαρμογή των παραρτημάτων (δεύτερη φράση) 18.Όργανα (επιτροπή δασμολογητέας αξίας) 19.Διαβουλεύσεις 20.Επίλυση διαφορών 21.Ειδική και διακριτική μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών 22.Αποδοχή και προσχώρηση 24.Έναρξη ισχύος 25.1.Εθνική νομοθεσία 26.Επανεξέταση 27.Τροπολογίες 28.Ανάκληση 29.Γραμματεία 30.Κατάθεση 31.Καταχώριση Παράρτημα ΙΙ Τεχνική επιτροπή δασμολογητέας αξίας Παράστημα ΙΙΙ Ειδικές ομάδες ad hοc Πρωτόκολλα της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙΙ (πλην των L7 και L8 -συνοδευόμενη από το αναγκαίο εισαγωγικό κείμενο) ν)Συμφωνία για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής 1.4.Γενικές διατάξεις (τελευταία φράση) 2.2.Αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής (υποσημείωση 2) 4.Όργανα, διαβουλεύσεις και επίλυση των διαφορών 5.Τελικές διατάξεις (πλην της παραγράφου 2) νi)Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙ(κώδικας αντιντάμπινγκ) 13.Αναπτυσσόμενες χώρες 14.Επιτροπή πρακτικών αντιντάμπινγκ 15.Διαβουλεύσεις, συμβιβασμός και επίλυση διαφορών 16.Τελικές διατάξεις (πλην των παραγράφων 1 και 3) νii)Διακανονισμός για το βόειο κρέας νiii)Διεθνής διακανονισμός για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ix)Συμφωνία για το εμπόριο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας x)Δήλωση για τα εμπορικά μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών γ) Όλες οι άλλες διατάξεις της GΑΤΤ ή των συναφών πράξεων οι οποίες αφορούν i) κρατική βοήθεια για την οικονομική ανάπτυξη και τη μεταχείριση αναπτυσσομένων χωρών, πλην των παραγράφων 1 έως 4 της απόφασης της 23ης Νοεμβρίου 1979 (L/4903) για τη διακριτική και ευνοϊκότερη μεταχείριση, την αμοιβαιότητα και την πληρέστερη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών· ii) τη σύσταση ή τη λειτουργία ειδικευμένων επιτροπών και άλλων επικουρικών οργάνων· iii) υπογραφή, προσχώρηση, έναρξη ισχύος, ανάκληση και καταχώριση. δ) Όλες οι συμφωνίες, διακανονισμοί, αποφάσεις, μνημόνια συμφωνίας, ή άλλη κοινή δράση σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως γ). 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις διατάξεις της «Δήλωσης για τα εμπορικά μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών για μέτρα που λαμβάνονται από εκείνα τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν είναι μέλη της GΑΤΤ, εν τω μέτρω του εφικτού στο πλαίσιο των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης. 3. Όσον αφορά τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις δυνάμει των διατάξεων που εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 στοιχείο α): α) τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν είναι μέλη της GΑΤΤ ή συναφούς πράξεως υποβάλλουν τις κοινοποιήσεις τους στη Γραμματεία, Η Γραμματεία διαβιβάζει αντίγραφα των κοινοποιήσεων σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι κοινοποιήσεις προς τη Γραμματεία υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της παρούσας συνθήκης. Τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται μόνο στη γλώσσα του συμβαλλομένου μέρους· β) οι εν λόγω απαιτήσεις δεν ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συνθήκης τα οποία είναι επίσης μέλη της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, οι οποίες περιέχουν τις οικείες απαιτήσεις κοινοποίησης. 4. Το εμπόριο πυρηνικών υλικών είναι δυνατόν να διέπεται από συμφωνίες αναφερόμενες στις σχετικές με την παράγραφο αυτή δηλώσεις που περιέχονται στη τελική πράξη της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας. 10. Παράρτημα ΤFU ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ [σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] ί. Κάθε συμφωνία που περιγράφεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο δ) κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία από όλα τα μέρη της εν λόγω συμφωνίας, τα οποία υπογράφουν ή προσχωρούν στην παρούσα συνθήκη, η εκ μέρους αυτών: α) σε περίπτωση συμφωνίας που είναι σε ισχύ σε ημερομηνία που ακολουθεί κατά τρεις μήνες την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο από τα εν λόγω μέρη υπογραφεί ή καταθέτει την πράξη προσχώρησης στην συνθήκη, το αργότερο εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης και β) σε περίπτωση συμφωνίας η οποία τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία που αναθέτεται στο στοιχείο α), αρκετά εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της, ώστε άλλα κράτη ή οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που έχουν υπογράφει ή προσχωρήσει στη συνθήκη (στο εξής καλούμενα τα <<ενδιαφερόμενα μέρη», να διαθέτουν εύλογη ευκαιρία να εξετάσουν τη συμφωνία και να διατυπώσουν απόψεις και παρατηρήσεις επ αυτής στα μέση της συμφωνίας και στη Διάσκεψη του Χάρτη πριν από την έναρξη ισχύος της. 2. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει: α) αντίγραφα του πρωτοτύπου των κειμένων της συμφωνίας σε όλες τις γλώσσες στις οποίες έχει υπογραφεί. β) περιγραφή, με αναφορά στα σημεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΕΜ, των ειδικών ενεργειακών υλών και προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται· γ) επεξήγηση, χωριστά για κάθε σχετική διάταξη της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων που εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 στοιχείο α), των περιστάσεων που καθιστούν αδύνατη ή ανέφικτη την πλήρη συμμόρφωση των μερών της συμφωνίας προς τη διάταξη αυτή. δ) τα ειδικά μέτρα που πρέπει να θεσπίσει κάθε μέρος της συμφωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει της περιστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) και ε) περιγραφή των προγραμμάτων των μερών για την επίτευξη προοδευτικού περιορισμού και τελικής εξάλειψης των μη συμβατών διατάξεων της συμφωνίας. 3. Τα μέρη μιας συμφωνίας που κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη εύλογη ευκαιρία για διαβουλεύσεις με αυτά σχετικά με την εν λόγω συμφωνία και λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις και παρατηρήσεις τους. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε ενδιαφερομένου μέρους, η συμφωνία υποβάλλεται σε εξέταση από τη Διάσκεψη του Χάρτη, η οποία δύναται να εγκρίνει συστάσεις επ’αυτής. 4. Η Διάσκεψη του Χάρτη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξετάζει την εφαρμογή συμφωνιών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την εξάλειψη των διατάξεών τους οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, που εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 στοιχείο α). Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε ενδιαφερομένου μέρους, η Διάσκεψη του Χάρτη δύναται να εγκρίνει συστάσεις σχετικά με μια συμφωνία. 5. Συμφωνία που περιγράφεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο i) είναι δυνατόν, σε περίπτωση εξαιρετικής, έκτακτης ανάγκης, να επιτραπεί να τεθεί σε ισχύ, χωρίς την κοινοποίηση και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο β) και στα σημεία 2 και 3, υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα η εν λόγω κοινοποίηση και προσφέρεται αμέσως η ευκαιρία για τις διαβουλεύσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη της συμφωνίας, παρόλα ταύτα, κοινοποιούν το κείμενο της, σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο α), αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της. 6. Συμβαλλόμενα μέρη τα οποία είναι ή καθίστανται μέση μιας συμφωνίας που περιγράφεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο β) αναλαμβάνουν να περιορίσουν το ασυμβίβαστο της συμφωνίας προς τις διατάξεις της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων που ισχύουν βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο μέτρο που είναι αναγκαίο για ν αντιμετωπιστούν οι ειδικές περιστάσεις και να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή κατά τρόπο ώστε να αποκλίνουν το ελάχιστο δυνατόν από τις εν λόγω διατάξεις. Καταλάβουν κάθε προσπάθεια για να προβούν σε επανορθωτικές ενέργειες, υπό το φως των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μερών και οποιωνδήποτε συστάσεων της Διάσκεψης του Χάρτη. 11. Παράρτημα D ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 7)] 1. α) Στις σχέσεις μεταξύ τους, τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, μέσω συνεργασίας και διαβουλεύσεων, να καταλήξουν σε αμοιβαίως ικανοποιητική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με υφιστάμενα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις που ισχύουν για το εμπόριο βάσει του άρθρου 5 ή του άρθρου 29. β) Ένα συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα σε οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος για διεξαγωγή διαβουλεύσεων όσον αφορά οποιοδήποτε υφιστάμενο μέτρο του άλλου συμβαλλομένου μέρους που κρίνει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις που ισχύουν για το εμπόριο βάσει του άρθρου 5 ή του άρθρου 29. Ένα συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζήτα διαβουλεύσεις αναφέρει, κατά το δυνατόν πληρέστερα, το καταγγελλόμενο μέτρο και προσδιορίζει τις διατάξεις του άρθρου 5 ή του άρθρου 29, καθώς και της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, τις οποίες θεωρεί σχετικές. Αιτήματα για διεξαγωγή διαβουλεύσεων δυνάμει της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στη Γραμματεία, η οποία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνει τα συμβαλλόμενα μέρη για τις εκκρεμούσες διαβουλεύσεις που έχουν κοινοποιηθεί. γ) Ένα συμβαλλόμενο μέρος μεταχειρίζεται κάθε πληροφορία που δηλώνεται ότι είναι εμπιστευτική ή ότι αποτελεί επαγγελματικό απόρρητο, η οποία περιέχεται ή λαμβάνεται ως απάντηση σε γραπτό αίτημα ή λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τη μεταχειρίζεται το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει την πληροφορία. δ) Κατά την επιδίωξη επίλυσης θεμάτων τα οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι επηρεάζουν τη συμμόρφωση, προς τις διατάξεις που ισχύουν για το εμπόριο, βάσει του άρθρου 5 του άρθρου 29. μεταξύ αυτού και ετέρου συμβαλλομένου μέρους, τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις ή άλλη διευθέτηση διαφοράς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να αποφύγουν επίλυση η οποία επηρεάζει αρνητικά τις συναλλαγές οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους. 2. α) Εάν εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος για διεξαγωγή διαβουλεύσεων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. στοιχείο β), τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν επιλύσει τη διαφορά τους ή συμφωνήσει να την επιλύσουν με συνδιαλλαγή, μεσολάβηση, διαιτησία ή άλλη μέθοδο, οποιοδήποτε εκ των δύο συμβαλλομένων μερών δύναται να επιδώσει στη Γραμματεία γραπτό αίτημα για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής (panel), σύμφωνα με τα στοιχεία β) έως στ). Στο αίτημα του, το αιτούμενο συμβαλλόμενο μέρος αναπτύσσει την ουσία της διαφοράς και αναφέρει ποιες διατάξεις του άρθρου 5 ή του άρθρου 29, καθώς και της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων, θεωρούνται σχετικές. Η Γραμματεία παραδίδει αμέσως αντίγραφα του αιτήματος σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. β) Κατά την επίλυση μιας διαφοράς λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα άλλων συμβαλλομένων μερών. Οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει ουσιώδες συμφέρον επί ενός θέματος δικαιούται να γίνει δεκτό σε ακρόαση από την ειδική επιτροπή και να υποβάλει εγγράφως στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις του. υπό τον όρο ότι και τα δύο διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη και η Γραμματεία έχουν λάβει γραπτή γνωστοποίηση του ενδιαφέροντός του, το αργότερο έως την ημερομηνία συγκρότησης της ειδικής επιτροπής, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο γ). γ) Η ειδική επιτροπή τεκμαίρεται ότι συγκροτείται 45 ημέρες μετά την παραλαβή του γραπτού αιτήματος του συμβαλλομένου μέρους από τη Γραμματεία, σύμφωνα με το στοιχείο α). δ) Η ειδική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία επιλέγει ο Γενικός Γραμματέας από τον κατάλογο που περιγράφεται στην παράγραφο 7. Εκτός εάν τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν άλλως, τα μέλη της ειδικής επιτροπής δεν είναι πολίτες των συμβαλλομένων μερών τα οποία είναι είτε διαφωνούντα μέρη, είτε έχουν κοινοποιήσει το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με το στοιχείο β), ούτε πολίτες κρατών μελών ενός οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ο οποίος είναι είτε διαφωνούν μέρος, είτε έχει κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με το στοιχείο β). ε) Τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη αποκρίνονται. εντός δέκα εργασίμων ημερών, στους διορισμούς των μελών της ειδικής επιτροπής και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις για τους διορισμούς εκτός για επιτακτικούς λόγους. στ) Τα μέλη της ειδικής επιτροπής υπηρετούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και δεν ζητούν, ούτε λαμβάνουν εντολές από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο φορέα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις εν λόγω αρχές και να μην επιδιώκει να επηρεάσει τα μέλη της ειδικής επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής επιλέγονται, φροντίζοντας να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους και να εκπροσωπείται στην ειδική επιτροπή επαρκής ποικιλία γνώσεων και πολύπλευρη εμπειρία. ζ)Η Γραμματεία κοινοποιεί αμέσως σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή. 3. α) Η Διάσκεψη του Χάρτη εγκρίνει διαδικαστικούς κανόνες για τις εργασίες των ειδικών επιτροπών, οι οποίοι έχουν λογική συνέπεια με το παρόν παράρτημα. Οι διαδικαστικοί κανόνες ακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνους της GΑΤΤ και των συναφών πράξεων. Η ειδική επιτροπή διαθέτει επίσης το δικαίωμα να θεσπίζει επιπλέον διαδικαστικούς κανόνες, οι οποίοι αντίκεινται προς τους διαδικαστικούς κανόνες του θεσπίζει η διάσκεψη του Χάρτη ή προς το παρόν παράρτημα. Κατά τις διαδικασίες ενώπιον της επιτροπής, κάθε διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος και οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο έχει κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), δικαιούται να γίνει, δεκτό για τουλάχιστον μία ακρόαση ενώπιον της επιτροπής και να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις τους. Τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται επίσης να προβάλουν επιχειρήματα γραπτώς. Η ειδική επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο έχει κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υποβάλλεται στην ειδική επιτροπή, με τη συγκατάθεση του συμβαλλομένου μέρους που το έχει υποβάλει.Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής είναι εμπιστευτικές. Η ειδική επιτροπή προβαίνει σε αντικειμενική αξιολόγηση των ζητημάτων που της έχουν υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς και της συμμόρφωσης των μέτρων προς τις διατάξεις που ισχύουν για το εμπόριο βάσει του άρθρου 5 ή του άρθρου 29. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η ειδική επιτροπή συνεννοείται με τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη και τους δίδει επαρκείς ευκαιρίες να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Εκτός εάν τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν άλλως, η ειδική επιτροπή στηρίζει την απόφαση της στα επιχειρήματα και τις παρατηρήσεις των διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών. Οι ειδικές επιτροπές λαμβάνουν ως γνώμονα τις ερμηνείες που έχουν δοθεί στη GΑΤΤ και τις συναφείς πράξεις εντός του πλαισίου της GΑΤΤ και δεν αμφισβητούν κατά πόσον συμβιβάζονται με το άρθρο 5 ή το άρθρο 29 οι πρακτικές που εφαρμόζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος του είναι μέλος της GΑΤΤ έναντι άλλων μελών της GΑΤΤ, για τα οποία εφαρμόζει τη GΑΤΤ, και οι οποίες δεν έχουν εφαρμοσθεί από εκείνα τα άλλα μέλη για την επίλυση διαφορών σύμφωνα με τη GΑΤΤ. Εκτός εάν τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν άλλως, όλες οι διαδικασίες που συνεπάγονται την προσφυγή σε ειδική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της τελικής της εκθέσεως, πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 180 ημερών από την ημερομηνία συγκρότησης της ειδικής επιτροπής εντούτοις, εάν δεν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, δεν θίγεται η εγκυρότητα της τελικής έκθεσης. β) Η ειδική επιτροπή προσδιορίζει τη δικαιοδοσία της. ο προσδιορισμός αυτός είναι οριστικός και δεσμευτικός. Εάν ένα διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος προβάλει ένσταση ότι η διαφορά δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της ειδικής επιτροπής, η ένσταση εξετάζεται από την ειδική επιτροπή, η οποία αποφαίνεται εάν θα ασχοληθεί με την ένσταση ως προδικαστικό ζήτημα ή εάν θα την συνεξετάσει στο πλαίσιο της απόφασής της επί της ουσίας της διαφοράς. γ) Σε περίπτωση που υποβληθούν δύο ή περισσότερα αιτήματα για συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με διαφορές που είναι κατ ουσία παρόμοιες, ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με τη συγκατάθεση όλων των διαφωνούντων συμβαλλομένων μερών, να διορίσει μία και μόνη ειδική επιτροπή. 4. α) Αφού εξετάσει τα επιχειρήματα, η ειδική επιτροπή υποβάλλει στα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη τα περιγραφικά μέρη του σχεδίου της γραπτής έκθεσής της, τα οποία περιέχουν παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών και σύνοψη των επιχειρημάτων που προέβαλαν τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη, Στα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέση προσφέρεται η ευκαιρία να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις για τα περιγραφικά μέρη εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ειδική επιτροπή. Μετά την καθορισθείσα ημερομηνία για την παραλαβή των παρατηρήσεων των συμβαλλομένων μερών, ειδική επιτροπή εκδίδει για τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη προσωρινή γραπτή έκθεση, η οποία περιέχει τόσο τα περιγραφικά μέρη, όσο και τα προτεινόμενα .πορίσματα και συμπεράσματα της ειδικής επιτροπής. Εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ειδική επιτροπή, ένα διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει στην ειδική επιτροπή γραπτό αίτημα, προκειμένου η ειδική επιτροπή να επανεξετάσει ειδικές πλευρές της προσωρινής έκθεσης πριν εκδώσει τελική έκθεση. Προ της έκδοσης της τελικής έκθεσης, η ειδική επιτροπή δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να συναντηθεί με τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη για να εξετάσει τα θέματα που προβάλλονται στο εν λόγω αίτημα. Η τελική έκθεση περιέχει περιγραφικά μέρη συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης των πραγματικών περιστατικών και τις σύνοψης των επιχειρημάτων που προέβαλαν τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη) τα πορίσματα και συμπεράσματα της ειδικής επιτροπής και ανάπτυξη των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν για ειδικές πλευρές της προσωρινής έκθεσης, κατά το στάδιο της επανεξέτασης της. Στην τελική έκθεση αναπτύσσεται κάθε ουσιώδες θέμα το οποίο προβλήθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής και είναι αναγκαίο για την επίλυση της διαφοράς, και αιτιολογούνται τα συμπεράσματα της ειδικής επιτροπής Η ειδική επιτροπή εκδίδει την τελική της έκθεση, υποβάλλοντας την αμέσως στη Γραμματεία και στα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη. Η Γραμματεία, το συντομότερο δυνατόν, διαβιβάζει την τελική έκθεση, συνοδευόμενη από οποιεσδήποτε γραπτές απόψεις τις οποίες επιθυμεί να επισυνάψει ένα διαφωνούν συμβαλλόμενομέρος, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. β) Σε περίπτωση που η ειδική επιτροπή αποφανθεί ότι ένα μέτρο το οποίο ελήφθη ή διατηρείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν συμβιβάζεται με διάταξη, του άρθρου 5 ή του άρθρου 29 ή με διάταξη της GΑΤΤ ή των συναφών πράξεων, που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 29, η ειδική επιτροπή δύναται να συστήσει. στην τελική της έκθεση, στο συμβαλλόμενο μέρος να αλλάξει ή να εγκαταλείπει το μέτρο ή να συμπεριφερθεί κατά τρόπο σύμφωνο προς τη διάταξη αυτή. γ) Οι εκθέσεις των ειδικών επιτροπών εγκρίνονται από τη Διάσκεψη του Χάρτη. Για να παρέχεται επαρκής χρόνος στη Διάσκεψη του Χάρτη, προκειμένου να εξετάζει τις εκθέσεις των ειδικών επιτροπών, μια έκθεση δεν εγκρίνεται από τη Διάσκεψη του Χάρτη πριν παρέλθουν τουλάχιστον 30 ημέρες αφού διατεθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη από τη Γραμματεία. Τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν αντιρρήσεις για έκθεση μιας ειδικής επιτροπής αναφέρουν γραπτώς τους λόγους των αντιρρήσεων τους στη Γραμματεία τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η έκθεση πρόκειται να εξετασθεί για να εγκριθεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη και n Γραμματεία διαβιβάζει αμέσως τους λόγους αυτούς σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα διαφωνούντα συμβαλλόμενα μέρη και τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν κοινοποιήσει το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως στην εξέταση της έκθεσης της ειδικής επιτροπής επί της διαφοράς αυτής από τη Διάσκεψη του Χάρτη και οι απόψεις τους καταγράφονται πλήρως. 5) Προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματική επίλυση των διαφορών προς όφελος όλων των συμβαλλομένων μερών, είναι ουσιώδης η άμεση συμμόρφωση προς ας αποφάσεις και συστάσεις της τελικής έκθεσης μιας ειδικής επιτροπής, η οποία έχει εγκριθεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται μια απόφαση ή σύσταση της τελικής έκθεσης μιας ειδικής επιτροπής, που έχει εγκριθεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη, ενημερώνει τη Διάσκεψη του Χάρτη για τις προθέσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση ή σύσταση. Σε περίπτωση που ή άμεση συμμόρφωση είναι ανέφικτη,. το οικείο συμβαλλόμενο μέρος εξηγεί στη Διάσκεψη του Χάρτη τους λόγους του για τη μη συμμόρφωση και υπό το φως της εξήγησης αυτής, έχει στη διάθεσή του εύλογο χρονικό διάστημα για να επιτύχει συμμόρφωση. Ο σκοπός της επίλυσης της διαφοράς είναι η τροποποίηση ή άρση των ασυμβίβαστων μέτρων. 5. α) Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν συμμορφωθεί, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προς μια απόφαση ή σύσταση της τελικής έκθεσης μιας ειδικής επιτροπής, που έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη του Χάρτη, ένα διαφωνούν συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο υφίσταται ζημία λόγω της μη συμμόρφωσης, δύναται να επιδώσει στο μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος γραπτό αίτημα και να ζητά από το μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, με σκοπό να συμφωνήσουν επί μιας αμοιβαίως αποδέκτης αποζημίωσης. Εάν ζητηθεί αυτό, το μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος αρχίζει αμέσως τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. β) Εάν το μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος αρνηθεί να διαπραγματευθεί ή εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία εντός 30 ημερών μετά την επίδοση του αιτήματος για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στη Διάσκεψη του Χάρτη για να του επιτρέψει να αναστείλει τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι του μη συμμορφούμενου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το άρθρο 29. γ) Η Διάσκεψη του Χάρτη δύναται να επιτρέψει στο ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος να αναστείλει εκείνες από τις υποχρεώσεις του έναντι του μη συμμορφούμενου συμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ή του άρθρου 29 ή σύμφωνα με τις διατάξεις της GΑΤΤ ή των συναφών πράξεων, που εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 29 τις οποίες το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ισοδύναμες προς τις περιστάσεις. δ) Η αναστολή υποχρεώσεων είναι προσωρινή και εφαρμόζεται μόνον έως ότου αρθεί το μέτρο που διαπιστώθηκε ότι δεν συμβιβάζεται με το άρθρο 5 ή το άρθρο 29 ή έως ότου ευρεθεί αμοιβαίως ικανοποιητική λύση. 6. α) Πριν αναστείλει τις εν λόγω υποχρεώσεις, το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος για τη φύση και το επίπεδο της προτιθέμενης αναστολής. Εάν το μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος επιδώσει στον Γενικό Γραμματέα γραπτή ένσταση για το επίπεδο της αναστολής των υποχρεώσεων, στην οποία προτίθεται να προβεί το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος, η ένσταση παραπέμπεται σε διαιτησία. όπως προβλέπεται κατωτέρω. Η εφαρμογή της προτεινόμενης αναστολές υποχρεώσεων αναβάλλεται έως ότου ολοκληρωθεί η διαιτησία και η απόφαση της ειδικής επιτροπής διαιτησίας καταστεί τελική και δεσμευτική, σύμφωνα με το στοιχείο ε). β) 0 Γενικός Γραμματέας συγκροτεί ειδική επιτροπή διαιτησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία δ) έως στ), η οποία, εάν είναι εφικτό, είναι η ίδια ειδική επιτροπή η οποία εξέδωσε την απόφαση ή τη σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ), προκειμένου να εξετάσει το επίπεδο υποχρεώσεων που προτίθεται να αναστείλει το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος. Εκτός εάν η Διάσκεψη του Χάρτη λάβει διαφορετική απόφαση, οι διαδικαστικοί κανόνες για τις εργασίες της ειδικής επιτροπής εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α). γ)Η ειδική επιτροπή διαιτησίας αποφαίνεται εάν το επίπεδο υποχρεώσεων, που προτίθεται να αναστείλει το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος, είναι υπερβολικό ως προς τη ζημία που έχει υποστεί και εάν ναι, σε ποιο βαθμό. Δεν εξετάζει τη φύση των υποχρεώσεων που αναστέλλονται, πέραν του βαθμού που αυτό είναι αδιαχώριστο από τον προσδιορισμό του επιπέδου των υποχρεώσεων που αναστέλλονται. δ) Η ειδική επιτροπή διαιτησίας παραδίδει το έγγραφο της απόφασης στο ζημιωθέν και στο μη συμμορφούμενο συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και στη Γραμματεία, εντός 60 ημερών από τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής ή εντός άλλου χρονικού διαστήματος το οποίο μπορεί να καθοριστεί με συμφωνία μεταξύ του ζημιωθέντος και του μη συμμορφούμενου συμβαλλόμενου μέρους. Η Γραμματεία υποβάλλει την απόφαση στη Διάσκεψη του Χάρτη το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη που ακολουθεί την παραλαβή της απόφασης. ε) Η απόφαση της ειδικής επιτροπής διαιτησίας καθίσταται τελική και δεσμευτική 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της υποβολής της στη Διάσκεψη του Χάρτη και η οποιουδήποτε επίπεδου αναστολή των ωφελειών, που επιτρέπεται βάσει αυτής, είναι δυνατόν να τεθεί σε εφαρμογή από το ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος, κατά τρόπο που το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ισοδύναμο προς τις περιστάσεις, έκτος εάν, πριν από την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών, η Διάσκεψη του Χάρτη αποφασίσει διαφορετικά. στ) Κατά την αναστολή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων έναντι ενός μη συμμορφούμενου συμβαλλόμενου μέρους, ένα ζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια να μην αλλοιώσει τους όρους των συναλλαγών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους. 7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποδείξει δύο άτομα τα οποία, εάν πρόκειται για συμβαλλόμενα μέρη που είναι επίσης μέλη της GΑΤΤ και εάν το επιθυμούν και είναι σε θέση να υπηρετήσουν ως μέλη ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, είναι μέλη ειδικών επιτροπών, που διορίζονται στο πλαίσιο των ειδικών επίτροπων της GΑΤΤ για επίλυση διαφορών. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται επίσης να υποδείξει, με την έγκριση της Διάσκεψης του Χάρτη, το πολύ 10 άτομα, τα οποία είναι διατεθειμένα και σε θέση να υπηρετήσουν ως μέλη ειδικών επιτροπών για σκοπούς επίλυσης των διαφορών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4. Η Διάσκεψη του Χάρτη δύναται επιπλέον να αποφασίσει να υποδείξει για τους ίδιους σκοπούς, το πολύ 20 άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους διευθέτησης διαφορών άλλων διεθνών οργανισμών και τα οποία είναι διατεθειμένα και σε θέση να υπηρετήσουν ως μέλη ειδικών επιτροπών. Τα ονόματα όλων των υποδειχθέντων ατόμων αποτελούν τον κατάλογο διευθέτησης διαφορών. Τα άτομα υποδεικνύονται αυστηρά και μόνον βάσει της αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας και ορθής κρίσης τους και, κατά το δυνατόν περισσότερα, διαθέτουν εμπειρία σε διεθνή ζητήματα εμπορίου και ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά διατάξεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 29. Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, οι υποδειχθέντες δεν συνδέονται, ούτε λαμβάνουν εντολές από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Οι υποδειχθέντες υπηρετούν πενταετή ανανεώσιμη θητεία και έως ότου υποδειχθούν οι διάδοχοί τους. Υποδειχθείς, του οποίου λήγει η θητεία, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία έχει επιλεγεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανικανότητας ενός υποδειχθέντος, το συμβαλλόμενο μέρος ή ο Γενικός Γραμματέας, αναλόγως του· ποιος υπέδειξε το άτομο, έχει το δικαίωμα να υποδείξει άλλο άτομο για να υπηρετήσει κατά το υπόλοιπο της θητείας του υποδειχθέντος, η δε υπόδειξη από τον Γενικό Γραμματέα υποβάλλεται προς έγκριση στη Διάσκεψη του Χάρτη. 8. Παρά τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, υποδεικνύεται στα συμβαλλόμενα μέρη να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς τους. 9. Η Διάσκεψη του Χάρτη δύναται να διορίσει ή να υποδείξει άλλους φορείς ή fοri για την επιτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ανατίθενται βάσει του παρόντος παραρτήματος στη Γραμματεία και το Γενικό Γραμματέα. 12. ΠαράγραφοςΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ (σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3) 1.Οι συνεισφορές που καταβάλλονται από τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζονται από τη Γραμματεία ετησίως, βάσει των ποσοστιαίων συνεισφορών τους που απαιτούνται σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη κλίμακα εκτίμησης των Ηνωμένων Εθνών, βάσει του τοπικού προϋπολογισμού τους (συμπληρωμένη από πληροφορίες επί των θεωρητικών συνεισφορών για οποιαδήποτε συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι μέλη των Ηνωμένων- Εθνών). 2.Οι συνεισφορές προσαρμόζονται, εν ανάγκη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σύνολο των συνεισφορών όλων των συμβαλλομένων μερών ανέρχεται σε 100%. 13. Παράρτημα ΡΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΠΟΥΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΝΤΑΙΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) [σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] 1.Γερμανία 2.Λιθουανία 3.Ουγγαρία 4. Πολωνία 5. Τσεχική Δημοκρατία 6. Σλοβακική Δημοκρατία. 14 Παράρτημα Τ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1) Κατάλογος συμβαλλομένων μερών που δικαιούνται μεταβατικών ρυθμίσεων ΑζερμπαϊτζάνΑλβανία ΑρμενίαΒουλγαρία ΓεωργίαΕσθονία ΚαζακστάνΚιργισία. ΚροατίαΛετονία ΛευκορωσίαΛιθουανία ΜολδαβίαΟυγγαρία ΟυζμπεκιστάνΟυκρανία ΠολωνίαΡουμανία Ρωσική Ομοσπονδία ΣλοβακίαΣλοβενία Τατζικιστάν Τουρκμενιστάν Τσεχική Δημοκρατία Πίνακας περιεχομένων που υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις ΔιάταξηΆρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 5 Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 7 Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Άρθρο 20 παράγραφος 3 Άρθρο 22 παράγραφος 3«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του διαθέτει και επιβάλλει τους νόμους του απαιτούνται και ενδείκνυνται ώστε να αντιμετωπίζονται οι μορφές μονομερούς και συντονισμένης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα.» ΧΩΡΑ: ΑΛΒΑΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό.Περιγραφή Δεν υπάρχει νόμος για την προστασία του ανταγωνισμού στην Αλβανία. 0 νόμος αριθ. 7746 της 28ης Ιουλίου 1983 για τους υδρογονάνθρακες και ο νόμος αριθ. 7796 της 17ης Φεβρουαρίου 1994 για τα μεταλλεύματα δεν περιλαμβάνουν τέτοιες διατάξεις. Δεν υπάρχει νόμος για την ηλεκτρική ενέργεια, βρίσκεται όμως στο στάδιο της κατάρτισης. Ο νόμος αυτός έχει προγραμματισθεί να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο έως το τέλος του 1996. Στους νόμους αυτούς, η Αλβανία, προτίθεται να συμπεριλάβει διατάξεις για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Κατάργηση 1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΑΡΜΕΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. Περιγραφή Επί του παρόντος, στην Αρμενία υφίσταται κρατικό μονοπώλιο στους περισσότερους ενεργειακούς τομείς. Λεν υπάρχει νόμος για την προστασία του ανταγωνισμού, επομένως, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού. Δεν υπάρχουν νόμοι για την ενέργεια. Τα σχέδια νόμων για την ενέργεια υπολογίζονται να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο το 1994. Οι νόμοι προβλέπεται να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, θα εναρμονισθούν δε με την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. 31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. Περιγραφή Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. Περιγραφή Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης. 1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ Τομέας Όλοι, οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΝόμοι για την κατάργηση των μονοπωλίων βρίσκονται, επί του παρόντος, στο στάδιο της κατάρτισης στη Γεωργία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κράτος έως τώρα κατέχει το μονοπώλιο για σχεδόν όλες τις ενεργειακές πηγές και τους ενεργειακούς πόρους, γεγονός το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα ανταγωνισμού στο κύκλωμα ενεργείας και καυσίμων. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1999. ΧΩΡΑ: ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΈχει θεσπισθεί ο νόμος για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και τον περιορισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων (αριθ. 656 της 11ης Ιουνίου 1991), αλλά είναι γενικού χαρακτήρα. Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας ιδιαίτερα με την έγκριση σχετικών τροποποιήσεων ή τη θέσπιση νέου νόμου. 1η Ιανουαρίου 1993. ΧΩΡΑ: ΚΙΡΓΙΖΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Εθνικό.ΠεριγραφήΈχει ήδη θεσπισθεί ο νόμος για τις αντιμονοπωλιακές πολιτικές. Η μεταβατική περίοδος χρειάζεται ώστε να προσαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου αυτού στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος σήμερα ελέγχεται αυστηρά από το κράτος. 1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό.Ο νόμος για τον περιορισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, της 29ης Ιανουαρίου 1992. παρέχει μια οργανωτική και νομική βάση για την ανάπτυξη μέτρων ανταγωνισμού, ώστε να αποφεύγονται να περιορισθούν και να προς την εφαρμογή όρων οικονομίας της αγοράς. Ωστόσο, ο νόμος αυτός δεν περιέχεισυγκεκριμένα μέτρανια αντιανταγωνιστικήσυμπεριφορά στον ενεργειακό τομέα, ούτε καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 6. Το 1995, θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τον ανταγωνισμό και ένα κρατικό πρόγραμμα την κατάργηση των μονοπωλίων στην οικονομία. Επίσης, το 1995 θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την ενέργεια το οποίο θα καλύπτει θέματα σχετικά με την κατάργηση των μονοπωλίων και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΟι κανόνες ανταγωνισμού δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί στη Ρουμάνια. Το σχέδιο νόμου για την προστασία του ανταγωνισμού έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και έχει προγραμματισθεί να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 1994. Το σχέδιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, εναρμονισμένες με το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού. 31 Δεκεμβρίου 1996. ΧΩΡΑ: ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Η Ομοσπονδία. ΠεριγραφήΣτη Ρωσική Ομοσπονδία έχει διαμορφωθεί ένα εκτεταμένο πλαίσιο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει να θεσπισθούν και άλλα νομικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή, τον περιορισμό ή την καταστολή τον μονοπωλιακών δραστηριοτήτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. 1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Εθνικό.ΠεριγραφήΟ νόμος για την προστασία του ανταγωνισμού, που θεσπίστηκε το 1993 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 18/93. ρυθμίζει τα θέματα αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς εν γένει. Το υφιστάμενο δίκαιο προβλέπει επίσης προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση αρμόδιων αρχών για τον ανταγωνισμό. Επί του παρόντος η κυριότερη αρμόδια αρχή για τον ανταγωνισμό είναι το γραφείο προστασίας του ανταγωνισμού του Υπουργείου Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης. Λόγω της σπουδαιότητας του ενεργειακού τομέα, προβλέπεται χωριστός νόμος επ αυτού και επομένως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την πλήρη συμμόρφωση. 1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς Εθνικό.ΠεριγραφήΤο 1993, το Τατζικιστάν θέσπισε το νόμο για την κατάργηση των μονοπωλίων και τον ανταγωνισμό. Εντούτοις, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στο Τατζικιστάν, έχει προσωρινά ανασταλεί η δικαιοδοσία βάσει του νόμου. Κατάργηση 31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΒάσει της απόφασης αριθ. 1532 του Προέδρου του Τουρκμενιστάν της 21ης Οκτωβρίου 1993, συγκροτήθηκε επιτροπή για τον περιορισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων η οποίο άρχισε ήδη τις δραστηριότητες της. Σκοπός της επιτροπής είναι να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς από τη μονοπωλιακή συμπεριφορά και πρακτική και να προωθήσει τη διαμόρφωση αρχών της αγοράς με βάση την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος. Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα διέπουν την αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις οικονομικές δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. Στο Ουζμπεκιστάν έχει θεσπιστεί ο νόμος για τον περιορισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων και ισχύει από τον Ιούλιο του 1992. Παρόλα ταύτα, ο νομός (όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3) δεν επεκτείνεται στις δραστηριότητες επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. 1η Ιουλίου 2001. Άρθρο 6 παράγραφος 5«Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος κρίνει ότι κάποια συγκεκριμένη μορφή αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ασκούμενη στην επικράτεια άλλου συμβαλλομένου μέρους επηρεάζει αρνητικά κάποιο σημαντικό συμφέρον σχετικό με τους στόχους του αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μπορεί να τα κοινοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να ζητήσει να λάβουν οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές του άλλου συμβαλλομένου μέρους τα δέοντα αναγκαστικά μέτρα. Το συμβαλλόμενο μέρος του κοινοποιεί μέριμνα ώστε η κοινοποίηση να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για να μπορεί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να εντοπίσει την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης και να περιλαμβάνει επίσης την προσφορά παροχής περαιτέρω πληροφοριών και συνεργασίας, τις οποίες είναι σε θέση να παράσχει το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές, συνεννοείται με το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί και εξετάζει με μεγάλη προσοχή το αίτημά του, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα λάβει ή όχι αναγκαστικά μέτρα όσον αφορά την εικαζόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αναφέρει η κοινοποίηση. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ενημερώνει το άλλο για την απόφαση του ή για την απόφαση των αρμοδίων για τον ανταγωνισμό αρχών και μπορεί εάν το επιθυμεί να ενημερώσει το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί για τους λόγους της απόφασης. Εάν έχει αρχίσει η εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων, το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση πληροφορεί το συμβαλλόμενο μέρος που κοινοποιεί σχετικά με την έκβασή τους και ει δυνατόν, σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν» ΧΩΡΑ: ΑΛΒΑΝΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτην Αλβανία δεν υπάρχουν καθιερωμένα όργανα για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού. Τα εν λόγω όργανα θα προβλέπονται στο νόμο για την προστασία του ανταγωνισμού, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1996. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1999. ΧΩΡΑ: ΑΡΜΕΝΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτην Αρμενία δεν έχουν ιδρυθεί όργανα για την επιβολή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι νόμοι για την ενέργεια και την προστασία του ανταγωνισμού προβλέπεται να περιλαμβάνουν διατάξεις για την εγκαθίδρυση των εν λόγω οργάνων. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. Περιγραφήθα ορισθούν αντιμονοπωλιακές αρχές μετά τη θέσπιση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΘα ορισθούν αντιμονοπωλιακές αρχές μετά τη θέσπιση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης ΠεριγραφήΣτη Γεωργία, οι νόμοι για την κατάργηση των μονοπωλίων βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης και για το λόγο αυτό δεν έχουν οριστεί ακόμα αρχές για τον ανταγωνισμό. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1999. ΧΩΡΑ: ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτο Καζακστάν έχει συγκροτηθεί μια αντιμονοπωλιακή επιτροπή, αλλά χρειάζεται να βελτιωθούν οι δραστηριότητες της, και από νομοθετική και από οργανωτική άποψη, ώστε να διαμορφωθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ο οποίος θα ασχολείται με τις καταγγελίες για αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΚΙΡΖΙΓΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτην Κιργιζία δεν υπάρχει μηχανισμός για τον έλεγχο της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και της σχετικής νομοθεσίας. Χρειάζεται να συγκροτηθούν σχετικές αντιμονοπωλιακές αρχές. Κατάργηση 1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΑρμόδιο για τον έλεγχο της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στη Μολδαβία είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο νόμος περί παραβάσεως των διοικητικών κανόνων υπέστη τροποποιήσεις που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων του ανταγωνισμού από τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο περί ανταγωνισμού, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης, θα περιέχει διατάξεις για την επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτη Ρουμανία δεν έχουν ιδρυθεί όργανα για την επιβολή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Στο νομοσχέδιο για την προστασία του ανταγωνισμού, το οποίο έχει προγραμματισθεί να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του Ι994, προβλέπονται τα όργανα που θα αναλάβουν την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού. Στο σχέδιο επίσης προβλέπεται εννεάμηνη περίοδος για την εφαρμογή, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ρουμανίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραχωρήθηκε στη Ρουμανία πενταετής περίοδος για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΤο Τατζικιστάν έχει θεσπίσει νόμους για την κατάργηση των μονοπωλίων και τον ανταγωνισμό, αλλά τα όργανα για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΧρειάζεται να θεσπίσει μια σειρά νόμων για την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τη διαμετακόμιση. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προβλέπεται να κατασκευαστούν και να εκσυγχρονιστούν οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η δυναμικότητα παράγωγής ισχύος, με σκοπό να προσαρμοστεί το τεχνικό τους επίπεδο στις διεθνείς απαιτήσεις και στους όρους της οικονομίας της αγοράς. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1999. ΧΩΡΑ: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΕπί του παρόντος καταρτίζονται νόμοι για την ενεργεία, τη γη και άλλα θέματα και, έως την τελική τους έγκριση, επικρατεί αβεβαιότητα όσον αφορά τους όρους για την εγκατάσταση νέου δυναμικού για τους μεταφορείς ενέργειας στην επικράτεια της Λευκορωσίας. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτο Ουζμπεκιστάν έχει θεσπιστεί ο νόμος για τον περιορισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτωνκαιισχύειαπό τονΙούλιο του Ι992. Παρόλα ταύτα, ο νόμος (όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3) δεν επεκτείνεται στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΗ Βουλγαρία δεν διαθέτει νόμους του ρυθμίζουν τη διαμετακόμιση ενεργειακών υλών και προϊόντων. Στον ενεργειακό τομέα λαμβάνει χώρα συνολική αναδιάρθρωση, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, νομοθεσίας και κανονιστικών ρυθμίσεων. ΚατάργησηΧρειάζεται επταετής μεταβατική περίοδος, ώστε η νομοθεσία που αφορά τη διαμετακόμιση ενεργειακών υλών και προϊόντων να είναι απολύτως σύμφωνη με την παρούσα διάταξη. 1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΧρειάζεται να προετοιμασθεί μια σειρά νόμων επί του θέματος. Επί του παρόντος, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές προϋποθέσεων για τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση διαφόρων ενεργειακών πηγών στη Γεωργία (ηλεκτρική ενέργεια φυσικό αέριο, πετρελαϊκά προϊόντα, άνθρακας). Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1999. Άρθρο 7 παράγραφος 4«Σε περίπτωση που η διαμετακόμιση ενεργειακών υλών και προϊόντων είναι αδύνατον, από εμπορική άποψη, να πραγματοποιηθεί μέσω εγκαταστάσεων μεταφοράς ενέργειας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παρεμποδίζουν την εγκατάσταση νέου δυναμικού, έκτος και εάν ορίζεται διαφορετικά σε ισχύουσα νομοθεσία του συμφωνεί με την παράγραφο 13.ΧΩΡΑ: ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία γραμμών υψηλής τάσεως αποτελεί κρατικό μονοπώλιο. Προετοιμάζεται το νέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την ιδιοκτησία γραμμών υψηλής τάσεως. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει ένα νέο νόμο για την ηλεκτρική ενέργεια. ο οποίος θα έχει επιπτώσεις και στον αστικό κώδικα και στο νόμο για την εκχώρηση. Η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια και των συναφών κανονιστικών διαταγμάτων. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1996. ΧΩΡΑ: ΠΟΛΩΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτο πολωνικό δίκαιο για την ενέργεια, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο συντονισμού, προβλέπεται η θέσπιση νέων κανονισμών νομοθετικού περιεχομένου, παρόμοιων με εκείνους που εφαρμόζονται στις χώρες με ελεύθερη αγορά (άδειες παραγωγής, διαμετακόμισης, διανομής και εμπορίου για τους μεταφορείς ενέργειας). Έως ότου εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, απαιτείται προσωρινή αναστολή των υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1995. Άρθρο 9 παράγραφος 1«Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα που έχουν σι ανοικτές κεφαλαιαγορές όσον αφορά την ενθάρρυνση της ροής κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων, καθώς και για τη ενέργεια και την ενίσχυση των επενδύσεων σε οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα στην επικράτεια άλλων συμβαλλομένων μερών, ιδίως εκείνων των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Συνεπώς, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσπαθεί να προωθήσει προϋποθέσεις πρόσβασης εταιρειών και υπηκόων άλλων συμβαλλομένων μερών στην κεφαλαιαγορά του, με στόχο τη χρηματοδότηση του εμπορίου ενεργειακών υλών και προϊόντων και τη διενέργεια επενδύσεων σε οικονομικές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα στην επικράτεια των εν λόγω άλλων συμβαλλομένων μερών, σε βάση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει σε παρόμοιες περιπτώσεις στις δικές του εταιρείες και υπηκόους και στις εταιρείες και υπηκόους οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομέενου μέρους ή τρίτου κράτους, αναλόγως του ποια είναι η πιο ευνοϊκή» ΧΩΡΑ: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΗ σχετική νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης. 1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΛΕΥΚΟ ΡΩΣΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΗ σχετική νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΗ σχετική νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της προπαρασκευής. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΤο νομοσχέδιο για τις ξένες επενδύσεις βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης και αναμένεται να υιοθετηθεί οπό το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 1994. Κατάργηση 1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΚΙΡΓΙΖΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΗ σχετική νομοθεσία επί του παρόντος βρίσκεται υπό προπαρασκευή. Κατάργηση 1η Ιουλίου 2001. Άρθρο 10 παράγραφος 7 - Ειδικά μέτρα«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στις επενδύσεις που διενεργούν στην επικράτειά του επενδυτές από άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και στις σχετικές δραστηριότητες τους συμπεριλαμβανόμενης της διαχείρισης, συντήρησης, χρήσης, εκμετάλλευσης ή διάθεσης τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγεί στις επενδύσεις των δικών του επενδυτών ή των επενδυτών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους ή τρίτου κράτους και στις σχετικές δραστηριότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, συντήρησης, χρήσης, εκμετάλλευσης ή διάθεσής τους, αναλόγως του ποια είναι η πιο ευνοϊκή». ΧΩΡΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΟι αλλοδαποί δεν δύνανται να αποκτήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί της γης. Εταιρεία με συμμετοχή αλλοδαπού μεγαλύτερη από 50 % δεν δύναται να αποκτήσει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε γεωργική γη. Οι αλλοδαποί και τα ξένα νομικά πρόσωπα δεν δύνανται να αποκτήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε γη, πλην της επιπτώσεως κληρονομιάς, σύμφωνα με το δίκαια. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να την μεταβιβάσουν. Αλλοδαπόςδύναται να αποκτήσει δικαιώματαιδιοκτησίας σε κτίρια αλλά χωρίς να διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί της γης. Αλλοδαποί ή εταιρείες υπό τον έλεγχο ξένης συμμετοχής πρέπει να λάβουν άδεια πριν αναπτύξουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: εξερεύνηση, αξιοποίηση και εξόρυξη φυσικών πόρων από τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα ή τη ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, απόκτηση κτηματικής περιουσίας σε γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,οι άδειες εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από φορέα εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001. Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται, όσον αφορά τις επενδύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά του από επενδυτές οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους, την ελευθερία των σχετικών μεταφορών χρηματικών ποσών προς και από την επικράτειά του. Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν: το αδαπάνητο μέρος των αποδοχών και άλλων αμοιβών προσωπικού που έχει προσληφθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής» ΧΩΡΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΟι αλλοδαποί του απασχολούνται από εταιρείες με ξένη συμμετοχή που υπερβαίνει το 50% ή από αλλοδαπό που έχει καταχωρηθεί ως μεμονωμένος επιχειρηματίας ή από υποκατάστημα η αντιπροσωπευτικό γραφείο ξένης εταιρείας στη Βουλγαρία, οι οποίοι λαμβάνουν το μισθό τους σε βουλγαρικά λέδα δύνανται να αγοράσουν συνάλλαγμα μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001: ΧΩΡΑ: ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣύμφωνα με το νόμο για τις επενδύσεις αλλοδαπών στην Ουγγαρία, άρθρο 33. οι αλλοδαποί που είναι ανώτερα στελέχη, εκτελεστικοί διευθυντές, μέλη του ελεγκτικού συμβουλίου και αλλοδαποί εργαζόμενοι δύνανται να μεταφέρουν το εισόδημά τους, μέχρι ύψους 50% των αποδοχών μετά το φόρο που κατεβλήθησαν από την εταιρεία που τους απασχολεί, μέσω της τράπεζας της εταιρείας τους. ΚατάργησηΗ κατάργηση αυτού του συγκεκριμένου περιορισμού εξαρτάται από την πρόοδο που είναι σε θέση να επιτελέσει η Ουγγαρία όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ελευθέρωσης του ξένου συναλλάγματος, τελικός στόχος του οποίου είναι η πλήρης μετατρεψιμότητα του Fοrinτ. Ο περιορισμός, αυτός δεν προβάλλει εμπόδια για τους ξένους επενδυτές. Η κατάργηση βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 32. 1η Ιουλίου 2001. Άρθρο 20 παράγραφος 3 «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει ένα ή περισσότερα γραφεία πληροφόρησης, όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών όσον αφορά τους προαναφερόμενους νόμους, κανονισμούς, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, και ανακοινώνει αμέσως τα στοιχεία των γραφείων αυτών στη Γραμματεία, η οποία τα γνωστοποιεί εάν της ζητηθεί» ΧΩΡΑ: ΑΡΜΕΝΙΑ ΤομέαςΌλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτην Αρμενία δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα γραφεία πληροφόρησης όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις πληροφοριών όσον αφορά τους σχετικούς νόμους και άλλους κανονισμούς, ούτε υπάρχει κέντρο πληροφόρησης. Το εν λόγω κέντρο προγραμματίζεται να ιδρυθεί κατά το 1994/95. Χρειάζεται τεχνική βοήθεια. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1996. ΧΩΡΑ: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΜέχρι στιγμής, στο Αζερμπαϊτζάν δεν υπάρχουν επίσημα γραφεία πληροφόρησης όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις πληροφοριών όσον αφορά τους σχετικούς νομούς και κανονισμούς. Επί του παρόντος, οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται σε διάφορους οργανισμούς.Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτη Λευκορωσία δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα γραφεία πληροφόρησης, που θα μπορούσαν να δίδουν πληροφορίες σχετικά με νόμους, κανονισμούς, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις. Όσον αφορά τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, δεν συνηθίζεται να δημοσιεύονται. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΈχει αρχίσει η διαδικασία ίδρυσης γραφείων πληροφόρησης. Όσον αφορά τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, δεν δημοσιεύονται στο Καζακστάν (πλην ορισμένων αποφάσεων που λαμβάνει το ανώτατο δικαστήριο) διότι δεν θεωρείται ότι αποτελούν πηγή δικαίου. Για να αλλάξει η υφιστάμενη πρακτική θα απαιτηθεί μακρά μεταβατική περίοδος. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001. ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΧρειάζεται να ιδρυθούν γραφεία πληροφόρησης. Κατάργηση31 Δεκεμβρίου 1995. ΧΩΡΑ: ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Η Ομοσπονδία και οι δημοκρατίες που αποτελούν την Ομοσπονδία. ΠεριγραφήΜέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στη Ρωσική Ομοσπονδία επίσημα γραφεία πληροφόρησης όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις πληροφοριών όσον αφορά τους σχετικούς νόμους και άλλες κανονιστικές πράξεις. Όσον αφορά τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, δεν θεωρείται ότι αποτελούν πηγή δικαίου. 31 Δεκεμβρίου 2000. ΧΩΡΑ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΣτη Σλοβενία, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα γραφεία πληροφόρησης, όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις πληροφοριών όσον αφορά τους σχετικούς νόμους και άλλες κανονιστικές πράξεις. Επί του παρόντος, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται από τα διάφορα υπουργεία. Στο νόμο για τις ξένες επενδύσεις, ο οποίος καταρτίζεται, προβλέπεται η ίδρυση του εν λόγω γραφείου πληροφόρησης. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. ΧΩΡΑ: ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΑκόμη δεν υπάρχουν στο Τατζικιστάν γραφεία πληροφόρησης όπου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις πληροφοριών όσον αφορά τους σχετικούς νόμους και άλλους κανονισμούς. Είναι μόνον θέμα διαθέσιμης χρηματοδότησης. 31 Δεκεμβρίου 1997. ΧΩΡΑ: ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΑπαιτείται βελτίωση της παρούσας διαφάνειας των νόμων, ώστε να προσαρμοστεί στο επίπεδο της διεθνούς πρακτικής. Η Ουκρανία θα πρέπει να ιδρύσει γραφεία πληροφόρησης, τα οποία να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με νόμους, κανονισμούς, δικαστικές και διοικητικές πράξεις, καθώς και πρότυπα γενικής εφαρμογής. Κατάργηση1η Ιανουαρίου 1998. Άρθρο 22 παράγραφος 3«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε εάν ιδρύει ή διατηρεί κρατικό φορέα και αναθέτει στο φορέα αυτό κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες κυβερνητικές εξουσίες, να ασκεί ο φορέας αυτός τις εν λόγω εξουσίες κατά τρόπο σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του συμβαλλομένου μέρους βάσει της παρούσας συνθήκης>>ΧΩΡΑ: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τομέας Όλοι οι ενεργειακοί τομείς. Επίπεδο κυβέρνησης Εθνικό. ΠεριγραφήΠροκειμένου να εξαντληθούν τα αποθέματα μεταλλευμάτων ουρανίου που είναι αποθεματοποιημένα από την υπηρεσία αποθεμάτων κρατικών υλικών, δεν πρόκειται να δοθούν άδειες για εισαγωγές μεταλλευμάτων ουρανίου και εμπλουτισμένων από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται δέσμες καυσίμου ουρανίου που περιέχουν ουράνιο μη τσεχικής καταγωγής. Κατάργηση1η Ιουλίου 2001. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Διάσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας ενέκρινε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1.Όσον αφορά τη συνθήκη στο σύνολο της Σε περίπτωση που υπάρχει ανακολουθία μεταξύ της συνθήκης Spitsbergen της 9ης Φεβρουαρίου 1920 (συνθήκη του Sνalbard) και της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, η συνθήκη Spitsbergen υπερισχύει στο βαθμό που υπάρχει ανακολουθία, υπό την επιφύλαξη των θέσεων των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τη συνθήκη του Sνalbard. Σε περίπτωση τέτοιας ανακολουθίας ή διαφωνίας ως προς το εάν υπάρχει ανακολουθία, ή σε ποιο βαθμό, το άρθρο 16 και το τμήμα V της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας δεν εφαρμόζονται. 2.Όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 7 Η Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να ζητήσει από εταιρείες με ξένη συμμετοχή να λαμβάνουν νομοθετική έγκριση για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) περιουσίας της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα διασφαλίσει χωρίς εξαίρεση ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα εφαρμόζεται κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ επενδύσεων επενδυτών άλλων συμβαλλομένων μερών. 3.Όσον αφορά το άρθρο 14 (*) 1.Ο όρος «ελευθερία μεταφορών» στο άρθρο 14 παράγραφος 1 δεν εμποδίζει ένα αναβαλλόμενο μέρος (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «περιορίζον μέρος» να εφαρμόζει περιορισμούς στην κυκλοφορία κεφαλαίου από τους επενδυτές του, υπό τον όρο ότι: 1)οι περιορισμοί αυτοί δεν θίγουν τα παρεχόμενα δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 δικαιώματα σε επενδυτές άλλων συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τις επενδύσεις τους· b) οι περιορισμοί αυτοί δεν θίγουν τρέχουσες συναλλαγές και Υποσημείωση στην απόφαση αριθ. 3 (*) Η παρούσα απόφαση έχει συνταχθεί υπό την έννοια ότι τα συμβαλλόμενα μέρη που προτίθενται να την εφαρμόσουν και που έχουν επίσης συνάγει με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που περιέχουν άρθρο το οποίο καταστεί την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών υπερισχυούσης της συνθήκης, ανταλλάσσουν επιστολές κοινών προθέσεων οι οποίες έχουν ως έννομη συνέπεια τη μεταξύ αυτών εφαρμογή του άρθρου 16 της συνθήκης σε συνάρτηση με την παρούσα απόφαση. Η ανταλλαγή επιστολών πρέπει να ολοκληρωθεί εν ευθέτω χρόνω πριν από την υπογραφή. 2)το συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι για τις μεταφορές σχετικά με επενδύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά του από επενδυτές όλων των άλλων συμβαλλομένων μερών, χορηγείται μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στις επενδύσεις επενδυτών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή οποιουδήποτε τρίτου κράτους, αναλόγως του ποια είναι η ευνοϊκότερη. 2.Η παρούσα απόφαση πρέπει να εξεταστεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης, αλλά όχι αργότερα από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3. 3.Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή τέτοιων περιορισμών μόνον αν είναι συμβαλλόμενο μέρος κράτος, που αποτελούσε τμήμα της πρώην Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και έχει κοινοποιήσει εγγράφως στην προσωρινή Γραμματεία, όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 1995, ότι επιθυμεί να είναι επιλέξιμο για την εφαρμογή περιορισμών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 4.Για την αποφυγή αμφιβολιών. η παρούσα απόφαση δεν εισάγει, σε καμία περίπτωση, παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που θεσπίζονται, δυνάμει του άρθρου 16, υπέρ ενός συμβαλλομένου μέρους, των επενδυτών του ή των επενδύσεών τους ή από τις υποχρεώσεις ενός συμβαλλομένου μέρους. 5.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: Ως «τρέχουσες συναλλαγές» νοούνται οι τρέχουσες πληρωμές που συνδέονται με την κυκλοφορία εμπορευμάτων. υπηρεσιών ή προσώπων, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τη συνήθη διεθνή πρακτική, και δεν περιλαμβάνουν διευθετήσεις οι οπούς συνιστούν ουσιαστικά συνδυασμό τρέχουσας πληρωμής και κεφαλαιακής συναλλαγής, όπως πληρωμές που αφορούν μελλοντικές υποχρεώσεις και προκαταβολές, με σκοπό την καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας του περιορίζοντος μέρους στον τομέα αυτό. 4.Όσον αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 2 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 14 και των άλλων διεθνών υποχρεώσεων της, κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης σε πλήρη μετατρεψιμότητα του εθνικού της νομίσματος, η Ρουμανία πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της για τις μεταφορές των αποδόσεων από τις επενδύσεις και να εξασφαλίσει, εν πάση περιπτώσει, τη διενέργεια των μεταφορών αυτών σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα χωρίς περιορισμούς ή καθυστέρηση που υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η Ρουμανία πρέπει να εξασφαλίσει ότι, για τις μεταφορές σχετικά με επενδύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά της από επενδυτές όλων τον άλλων συμβαλλομένων μερών, χορηγείται. μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στις επενδύσεις επενδυτών οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους ή οποιουδήποτε τρίτου κράτους, αναλόγως του ποια είναι η ευνοϊκότερη. 5.Όσον αφορά το άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 25 Μια επένδυση ενός επενδυτή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο α) σημείο 5) από συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι μέρος Συμφωνίας Οικονομικής Ολοκλήρωσης (100) ή μέλος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ενώσεως, δικαιούται μεταχείρισης βάσει μιας τέτοιας ΣΟΟ, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ενώσεως, υπό τον όρο ότι η επένδυση: 1)έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους της εν λόγω Σ00 ή μέλους της εν λόγω ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ενώσεως ή b) σε περίπτωση που μόνο η καταστατική της έδρα βρίσκεται στην επικράτεια αυτή, έχει πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα μέρη της εν λόγω Σ00 ή τα μέλη της εν λόγω ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ενώσεως. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα ΠΡΟΟΙΜΙΟΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος πρωτοκόλλου, Έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας που εγκρίθηκε με την τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος υπεγράφη στη Χάγη στις 17 Δεκεμβρίου 1991, και ιδίως τις εκεί περιλαμβανόμενες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της σχετικής προς αυτήν προστασίας του περιβάλλοντος Έχοντας υπόψη επίσης την συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από τις 17 Δεκεμβρίου 1994 έως τις 16 Ιουνίου 1995, Γνωρίζοντας το έργο που έχει αναληφθεί από διεθνείς οργανισμούς και fοra στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των περιβαλλοντικών ζητημάτων του ενεργειακού κύκλου, Έχοντας επίγνωση τον βελτιώσεων όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού και των σημαντικών οικονομικών και περιβαλλοντικών απολαβών, που προκύπτουν από την εφαρμογή αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων ενεργειακής απόδοσης και έχοντας επίγνωση της σημασίας τους για την αναδιάρθρωση των οικονομιών και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής Αναγνωρίζοντας ότι οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενεργειακού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της θερμοκρασίας και της οξύτητας του πλανήτη, Πεπεισμένα ότι οι ενεργειακές τιμές θα πρέπει να εκφράζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μια ανταγωνιστική αγορά, διασφαλίζοντας διαμόρφωση τιμών βάσει κριτηρίων αγοράς, συμπεριλαμβανομένης πληρέστερης έκφρασης του περιβαλλοντικού κόστους και των περιβαλλοντικών κερδών, και αναγνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους διαμόρφωση τιμών είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην ενεργειακή απόδοση και στη συνδεόμενη προς αυτή προστασία του περιβάλλοντος Εκτιμώντας το ζωτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην προώθηση και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και με πρόθεση να διασφαλισθεί ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για βιώσιμες οικονομικά επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, Αναγνωρίζοντας ότι εμπορικές μορφές συνεργασίας ενδέχεται να χρειασθεί να συμπληρωθούν από διακυβερνητική συνεργασία, ιδίως στο χώρο της διαμόρφωσης της ενεργειακής πολιτικής και της αναλύσεως καθώς και σε άλλους χώρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης αλλά όχι κατάλληλοι για ιδιωτική χρηματοδότηση και Επιθυμώντας να αναλάβουν συλλογική και συντονισμένη δράση στον τομέα της ενεργειακής απόδοση και της σχετικής περιβαλλοντικής προστασίας και να εγκρίνουν πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει πλαίσιο για τη χρήση της ενέργειας κατά τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικό και αποδοτικό. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΆρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και στόχοι του πρωτοκόλλου1.Το παρόν πρωτόκολλο ορίζει τις αρχές πολιτικής για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, ως σημαντικής πηγής ενέργειας και για την κατά συνέπεια μείωση δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενεργειακών συστημάτων. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, υποδεικνύει περιοχές συνεργασίας και παρέχει πλαίσιο για την ανάπτυξη συλλογικής και συντονισμένης δράσης. Τέτοιου είδους δράση μπορεί να περιλαμβάνει την αναζήτηση, εξερεύνηση, παραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να συνδέεται με οποιονδήποτε οικονομικό τομέα, 2.Οι στόχοι του παθόντος πρωτοκόλλου είναι οι εξής: 1)η προώθηση πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, που συμβαδίζουν με την αειφόρο ανάπτυξη 2)η δημιουργία προϋποθέσεων -πλαισίων, οι οποίες ωθούν παραγωγούς και καταναλωτές να χρησιμοποιούν την ενέργεια όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, αποδοτικά και υγιώς από περιβαλλοντικής πλευράς, ιδίως μέσω της οργάνωσης αποδοτικών ενεργειακών αγορών και πληρέστερης έκφρασης των περιβαλλοντικών ζημιών και κερδών 3)προώθηση συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως: 1.«Χάρτης», ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, που • εγκρίθηκε με την τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, ο οποίος υπεγράφη στη Χάγη στις 17 Δεκεμβρίου 1991. η υπογραφή της τελικής πράξης θεωρείται ότι αποτελεί υπογραφή του Χάρτη. 2.«Συμβαλλόμενο μέρος», κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που έχει αποδεχθεί να δεσμευθεί από το παρόν πρωτόκολλο και στο οποίο ισχύει το πρωτόκολλο. 3.«Οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης», οργανισμός αποτελούμενος από κράτη, στον οποίο αυτά έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητες για ορισμένα θέματα,μερικά εκ των οποίων διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας λήψεως αποφάσεωνπουδεσμεύουν τα εν λόγω κράτη όσον αφορά τα θέματα, αυτά. 4.«Ενεργειακός κύκλος», το σύνολο της ενεργειακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, εξερεύνηση, παραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και κατανάλωση των διαφόρων μορφών ενέργειας και την επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, καθώς και τον παροπλισμό, διακοπή ή τερματισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων, ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 5.«Αποδοτικότητα ως προς το κόστος», η επίτευξη συγκεκριμένου στόχου με το χαμηλότερο κόστος ή η επίτευξη του μεγίστου οφέλους για δεδομένο κόστος. 6.«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», δράση για τη διατήρηση της ίδιας ποσότητας τελικού αποτελέσματος (ενός εμπορεύματος ή υπηρεσίας), χωρίς να μειωθεί η ποιότητα ή οι επιδόσεις του τελικού αποτελέσματος, μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του εν λόγω τελικού αποτελέσματος. 7.«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις», οποιοδήποτε αποτέλεσμα που προκαλείται από δεδομένη δραστηριότητα στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, του αέρα, των υδάτων, του κλίματος του τοπίου και των ιστορικών μνημείων ή άλλων φυσικών δομών ή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων αυτών επίσης, περιλαμβάνονται επιπτώσεις επί της πολιτιστικής κληρονομιάς ή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που προκύπτουν από αλλαγές στους παράγοντες αυτούς. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 3 Βασικές αρχέςΤα συμβαλλόμενα μέρη καθοδηγούνται από τις ακόλουθες αρχές:1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται και αναλόγως, συνδράμουν το ένα το άλλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, νόμων και κανονισμών ενεργειακής απόδοσης. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και κατάλληλα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που, μεταξύ άλλων, προωθούν τα εξής: 1)αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης τιμών βάσει κριτηρίων αγοράς και της πληρέστερης έκφρασης των περιβαλλοντικών ζημιών και κερδών 2)μείωσητωνφραγμώνστην ενεργειακήαπόδοση, παροτρύνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις. 3)μηχανισμούςχρηματοδότησης τωνπρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοση. 4)εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση· 5)διάδοση και μεταφορά τεχνολογιών. 6)διαφάνεια των νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη του πλήρους οφέλους της ενεργειακής απόδοσης, στο σύνολο του ενεργειακού κύκλου. Προς το σκοπό αυτό, εντός των αρμοδιοτήτων τους, διαμορφώνουν και εφαρμόζουν πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, καθώς και συλλογικές και συντονισμένες δράσεις, βάσει της αποδοτικότητας ως προς το κόστος και της οικονομικής απόδοσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 4.Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την προσαρμογή προηγουμένων πρακτικών, όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο του ενεργειακού κύκλου. 5.Κατά τη συνεργασία τους προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές σε δυσμενείς επιπτώσεις και δαπάνες ελάττωσης μεταξύ συμβαλλομένων μερών. 6.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ζωτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Ενθαρρύνουν δράσεις από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στον τομέα της ενέργειας, υπεύθυνες αρχές και ειδικευμένους οργανισμούς, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και διοικήσεων. 7.Για τη συλλογική και συντονισμένη δράση λαμβάνονται υπόψη σχετικές αρχές που εγκρίνονται στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών που αποσκοπούν στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, μέρη των οποίων αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη. 8.Τα συμβαλλόμενα μέρη επωφελούνται πλήρως από το έργο και την εμπειρογνωμοσύνη αρμοδίων διεθνών ή άλλων οργανισμών και φροντίζουν να αποφεύγουν την επανάληψη της εργασίας. Άρθρο 4 Κατανομή ευθύνης και συντονισμόςΤα συμβαλλόμενα μέρη φροντίζουν να διασφαλίζουν, ότι οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης παραμένουν συντονισμένες μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών τους. Άρθρο 5 Στρατηγικές και στόχοι πολιτικής Τα συμβαλλόμενα μέρη διαμορφώνουν στρατηγικές και στόχους πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενεργειακού κύκλου, αναλόγως, σε σχέση με τις δικές τους ειδικές ενεργειακές συνθήκες. Οι στρατηγικές αυτές και οι στόχοι πολιτικής είναι διαφανείς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Άρθρο 6 Χρηματοδότηση και οικονομικά κίνητρα1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και μεθόδων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την ενέργεια, όπως ρυθμίσεις κοινοπραξιών μεταξύ χρηστών ενέργειας και εξωτερικών επενδυτών (στο εξής καλούμενη «χρηματοδότηση από τρίτους»). 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να αξιοποιούν και να προωθούν την πρόσβαση σε ιδιωτικές αγορές κεφαλαίου και σε υπάρχοντα διεθνή θεσμικά όργανα χρηματοδότησης, προκειμένου να διευκολύνουν επενδύσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους των διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και των άλλων διεθνών τους νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να παρέχουν φορολογικά ή οικονομικά κίνητρα σε χρήστες ενέργειας, προκειμένου να διευκολύνουν τη διείσδυση στην αγορά τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το επιδιώκουν κατά τρόπο ο οποίος, αφενός, διασφαλίζει τη διαφάνεια και, αφετέρου, ελαχιστοποιεί τη στρέβλωση των διεθνών αγορών. Άρθρο 7 Προώθηση τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν εμπορικές συναλλαγές και συνεργασία σε αποδοτικές από ενεργειακής πλευράς και υγιείς από περιβαλλοντικής πλευράς τεχνολογίες, υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και διαχειριστικές πρακτικές. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών, υπηρεσιών και διαχειριστικών πρακτικών στο σύνολο του ενεργειακού κύκλου. Άρθρο Άρθρο 8Εσωτερικά προγράμματα 1.Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής που διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5, τα συμβαλλόμενα μέση αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που αρμόζουν καλύτερα στις περιστάσεις. 2.Ταπρογράμματα αυτάμπορούν ναπεριλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως οι εξής: 1)ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σεναρίων ζήτησης και προσφοράς ενέργειας, για τον προσανατολισμό της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων· 2)εκτίμηση της ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής επίπτωσης των δράσεων που έχουν αναληφθείγ) ορισμό προτύπων που προορίζονται να βελτιώσουν την απόδοση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ενέργεια και προσπάθειες εναρμόνισης τους σε διεθνές επίπεδο ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του εμπορίουδ) ανάπτυξη και ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της βιομηχανικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών. 3)προώθηση της χρήσεως των πλέον αποδοχών από ενεργειακής πλευράς τεχνολογιών, οι οποίες είναι οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά υγιείς. 4)ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων για επενδύσεις σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, όπως η χρηματοδότηση από τρίτους και η συγχρηματοδότηση. 5)ανάπτυξη κατάλληλων ενεργειακών ισολογισμών και βάσεων δεδομένων, για παράδειγμα, με δεδομένα σχετικά με τη ζήτηση ενέργειας, σε επαρκώς λεπτομερές επίπεδο και σχετικά με τεχνολογίες που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 6)προώθηση της δημιουργίας γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να ελέγχονται από τη δημόσια ή την ιδιωτική βιομηχανία ή από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα και τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και στηρίζουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσειςθ) στήριξη και προώθηση της συμπαραγωγής, καθώς και μέτρων αύξησης της απόδοσης συστημάτων παραγωγής και διανομής θέρμανσης οικισμών σε κτίρια και βιομηχανίες· 7)δημιουργία ειδικευμένων οργανισμών ενεργειακής απόδοσης σε κατάλληλα επίπεδα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται και επανδρώνονται επαρκώς για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών. 3.Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων τους ενεργειακής απόδοσης, τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν την ύπαρξη καταλλήλων θεσμικών και νομικών υποδομών. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 9 Τομείς συνεργασίας Η συνεργασία μεταξύ συμβαλλομένων μερών μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή. Τομείς πιθανής συνεργασίας απαριθμούνται στο παράρτημα. ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 10 Ρόλος της Διάσκεψης του Χάρτη 1.Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Διάσκεψη του Χάρτη σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, λαμβάνονται μόνον από τα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, τα οποία αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Η Διάσκεψη του Χάρτη, εντός 180 ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου, επιδιώκει την έγκριση διαδικασιών για την συνεχή εξέταση και διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, καθώς και του προσδιορισμού τομέων συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 9. Άρθρο Άρθρο 11Γραμματεία και χρηματοδότηση 1.Η Γραμματεία, που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 35 της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, παρέχει στη Διάσκεψη του Χάρτη όλη την απαραίτητη στήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και παρέχει άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που ενδέχεται να χρειασθούν κατά καιρούς για τη στήριξη του πρωτοκόλλου, υπό τον όρο ότι εγκρίνονται από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 2.Οι δαπάνες της Γραμματείας και της Διάσκεψης του Χάρτη που προκύπτουν από το παρόν πρωτόκολλο καλύπτονται από τα συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, οι οποίες καθορίζονται όπως προβλέπεται στο παράρτημα 3 της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας. Άρθρο Άρθρο 12Ψηφοφορία1.Απαιτείται ομοφωνία των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη, όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα: 1)έγκριση τροποποιήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου και 2)έγκριση προσχωρήσεων στο παρόν πρωτόκολλο, βάσει του άρθρου 16. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας με συναίνεση, επί οιουδήποτε άλλου ζητήματος για το οποίο απαιτείται να λάβουν απόφαση βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με συναίνεση, οι αποφάσεις για μη δημοσιονομικά ζητήματα λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης του Χάρτη κατά την οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά Οι αποφάσεις επί δημοσιονομικών ζητημάτων λαμβάνονται με σταθμισμένη πλειοψηφία των συμβαλλομένων μερών, των οποίων οι εκτιμώμενες συνεισφορές αντιπροσωπεύουν, σε συνδυασμό, τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των συνολικών εκτιμώμενων εισφορών. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συμβαλλόμενα μέρη που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία» νοούνται τα συμβαλλόμενα μέρη του παθόντος πρωτοκόλλου, τα οποία παρίστανται και δίνουν θετική ή αρνητική ψήφο, με την προϋπόθεση ότι η Διάσκεψη του Χάρτη μπορεί να αποφασίσει σχετικά με εσωτερικό κανονισμό, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορούν να λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις δι αλληλογραφίας. 3.Εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 σχετικά με τα δημοσιονομικά ζητήματα, καμία από τις αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν είναι έγκυρη, εάν δεν υποστηρίζεται από την απλή πλειοψηφία των συμβαλλομένων μερών. 4.Ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, όταν ψηφίζει, διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του, τα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν ασκεί το δικαίωμα ψήφου του, εάν τα κράτη μέλη του ασκήσουν το δικό τους και αντιστρόφως. 5.Στην περίπτωση συνεχών καθυστερήσεων όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων ενός αναβαλλόμενου μέρους δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, η διάσκεψη του Χάρτη δύναται να άρει τα δικαιώματα ψήφου του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει Άρθρο Άρθρο 13Σχέση με τη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας 1.Στην περίπτωση ασυμβίβαστου μεταξύ των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και των διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, υπερισχύουν οι διατάξεις της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, στο βαθμό του ασυμβίβαστου. 2.Το άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 3 δεν ισχύουν όσον αφορά ψηφοφορίες στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Χάρτη επί τροποποιήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου, με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα στη Διάσκεψη του Χάρτη ή στη Γραμματεία, η θέσπιση των οποίων προβλέπεται στη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 ΥπογραφήΤο παρόν πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή στη Λισαβόνα από τις 17 Δεκεμβρίου 1994 έως τις 16 Ιουνίου 1995 από τα κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, οι αντιπρόσωποι των οποίων έχουν υπογράψει το Χάρτη και τη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Άρθρο Άρθρο 15Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση των υπογραφόντων. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Άρθρο 16 ΠροσχώρησηΤο παρόν πρωτόκολλο είναι ανοικτό για προσχώρηση από την ημερομηνία κατά την οποία το πρωτόκολλο παύει να είναι ανοικτό προς υπογραφή από κράτη και οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που έχουν υπογράψει το Χάρτη και είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας, υπό τους όρους που θα εγκριθούν από τη Διάσκεψη του Χάρτη. Οι πράξεις προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Άρθρο 17 Τροποποιήσεις1.Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου ανακοινώνεται στα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται προς έγκριση από τη Διάσκεψη του Χάρτη. 3.Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, τα κείμενα των οποίων έχουν εγκριθεί από τη Διάσκεψη του Χάρτη, ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στο θεματοφύλακα, ο οποίος τις υποβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη προς κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 4.Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης τροποποιήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που τις έχουν κυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την τριακοστή ημέρα από την κατάθεση στο θεματοφύλακα των πράξεων της κύρωσης, αποδοχής, ή έγκρισής τους από τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών. Στη συνέχεια, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ έναντι οποιουδήποτε άλλου συμβαλλομένου μέρους, την τριακοστή ημέρα μετά την υπό του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης των τροποποιήσεων. Άρθρο Άρθρο 18Έναρξη ισχύος 1.Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την 30ή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 15ης πράξεως κύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης σε αυτό, από κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που έχει υπογράψει το Χάρτη και είναι συμβαλλόμενα μέρος της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας, αναλόγως του ποιο είναι μεταγενέστερο. 2.Για κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης για τους οποίους η συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας έχει τεθεί σε ισχύ και το οποίο κυρώνει. αποδέχεται ή εγκρίνει το παρόν πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης υπό του εν λόγω κράτους ή οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης της πράξεως του κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 3.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πράξεις που κατατίθενται από οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν συνυπολογίζονται επιπλέον εκείνων που έχουν κατατεθεί από τα κράτη μέλη των οργανισμών αυτών. Άρθρο 19 ΕπιφυλάξειςΔεν προβλέπεται η δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων ως προς το παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο Άρθρο 20Αποχώρηση1.Ανά πάσαστιγμή μετάτηνέναρξηισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για ένα συμβαλλόμενο μέρος, το εν λόγω συμβαλλόμενομέρος μπορείνακοινοποιήσει εγγράφως στο θεματοφύλακα την αποχώρησή του από το πρωτόκολλο. 1 Τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία αποχωρούν από τη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας, θεωρείται επίσης ότι έχουν αποχωρήσει από το παρόν πρωτόκολλο. 3.Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποχώρησης, βάσει της παραγράφου 1, είναι ενενήντα ημέρες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το θεματοφύλακα. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποχώρησης, βάσει της παραγράφου 2. είναι η ίδια όπως και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποχώρησης από τη συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Άρθρο Άρθρο 21ΘεματοφύλακαςΘεματοφύλακας του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο Άρθρο 22Αυθεντικά κείμενα Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά και ισπανικά, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μοναδικό πρωτότυπο, το οποίο θα κατατεθεί στην κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Ακολουθούν οι υπογραφές των συμβαλλομένων μερών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠαραστατικός και μη εξαντλητικός κατάλογος πιθανών τομέων συνεργασίας, συμφώνα με το άρθρο 9 Ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού φραγμών και δυνατοτήτων της ενεργειακής απόδοσης, και η ανάπτυξη προτύπων επισήμανσης ενεργειακής κατανάλωσης και απόδοσης. Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ενεργειακού κύκλου. Ανάπτυξη οικονομικών, νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων. Μεταφορά τεχνολογίας, τεχνική βοήθεια και βιομηχανικές κοινοπραξίες, υπό τους όρους των διεθνών καθεστώτων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και άλλων ισχυουσών διεθνών συμφωνιών. Έρευνα και ανάπτυξη. Εκπαίδευση, επιμόρφωση, πληροφόρηση και στατιστική. Καθορισμός και εκτίμηση μέτρων, όπως φορολογικών ή άλλων νομικών μέσων βασισμένων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων εμπορεύσιμων αδειών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό κόστος και όφελος, ιδίως το περιβαλλοντικό. Ενεργειακή ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικής: εκτίμηση των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης, ανάλυση και στατιστική της ζητήσεως ενέργειας, ανάπτυξη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων, - ολοκληρωμένος προγραμματισμός πόρων και διαχείριση βάσει κριτηρίων ζήτησης, - μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ενεργειακών έργων. Αξιολόγηση των οικονομικών μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικοί στόχοι. Ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης στη διύλιση, μετατροπή, μεταφορά και διανομή υδρογονανθράκων. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την παραγωγή και μετάδοση ισχύος: συμπαραγωγή,κατασκευαστικά στοιχεία εργοστασίων (καυστήρες, στρόβιλοι, γεννήτριες κλπ.), ολοκλήρωση δικτύων. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της οικοδομής: πρότυπα θερμικής μόνωσης, παθητικά ηλιακά συστήματα και εξαερισμός, θέρμανση χώρων και συστήματα κλιματισμού του αέρα, καυστήρες υψηλής απόδοσης, με χαμηλό επίπεδο ΝΟ2 τεχνολογίες μέτρησης και ατομική μέτρηση, οικιακές συσκευές και φωτισμός. Υπηρεσίες δήμων και υπηρεσίες τοπικών αρχών: συστήματα θέρμανσης οικισμών, αποδοτικά συστήματα διανομής φυσικού αερίου. αδελφοποίηση πόλεων ή άλλων σχετικών εδαφικών οντοτήτων, ενεργειακή διαχείριση σε πόλεις και δημόσια κτίρια,διαχείριση αποβλήτων και ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα, Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο βιομηχανικό τομέα: -κοινοπραξίες,διαδοχική χρήση ενέργειας, συμπαραγωγή ενέργειας και ανάκτηση θερμότητας απωλειών, ενεργειακοί έλεγχοι Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών: - πρότυπα επιδόσεων των οχημάτων με κινητήρα. ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Πληροφόρηση:δημιουργία επίγνωσης, βάσεις δεδομένων: πρόσβαση , τεχνικές προδιαγραφές, συστήματα πληροφοριών διάδοση , συλλογή και ταξινόμηση τεχνικών πληροφοριών. μελέτες συμπεριφοράς. Χρηματοδότηση:- συγχρηματοδότηση.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συνθήκης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 44 και 18 αυτών αντίστοιχα. Παραγγέλλομεν τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία