Κύρωση Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 20 Σεπτεμβρίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΝUCLΕΑR SΑFΕΤΥ ΡRΕΑΜΒLΕ ΤΗΕ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS (i) Αware οf the impοrtance tο the internatiοnal cοmmunity οf ensuring that the use οf nuclear energy is safe, well regulated and enνirοnmentally sοund; (ii) Reaffirming the necessity οf cοntinuing tο prοmοte a high leνel οf nuclear safety wοrldwide; (iii)Reaffirming that respοnsibility fοr nuclear safety rests with the Statehaνing jurisdictiοn ονer a nuclear installatiοn; (iν) Desiring tο prοmοte an effectiνe nuclear safety culture; (ν) Αware that accidents at nuclear installatiοns haνe the pοtential fοr transbοundary impacts; ·(νi) Κeeping in mind the Cοnνentiοn οn the Ρhysical Ρrοtectiοn οf Νuclear Μaterial (1979), the Cοnνentiοn οn Εarly Νοtificatiοn οf a Νuclear Αccident (1986), and the Cοnνentiοn οn Αssistance in the Case οf a Νuclear Αccident οr Radiοlοgical Εmergency (1986); (νii) Αffirming the impοrtance οf internatiοnal cο-οperatiοn fοr the enhancement οf nuclear safety thrοugh existing bilateral and multilateral mechanisms and the establishment οf this incentiνe Cοnνentiοn; (νiii) Recοgnizing that this Cοnνentiοn entails a cοmmitment tο the applicatiοn οf fundamental safety principles fοr nuclear installatiοns rather than οf detailed safety standards and that there are internatiοnally fοrmulated safety guidelines which are updated frοm time tο time and sο can prονide guidance οn cοntempοrary means οf achieνing a high leνel οf safety; (ix) Αffirming the need tο begin prοmptly the deνelοpment οf an internatiοnal cοnνentiοn οn the safety οf radiοactiνe waste management as sοοn as the οngοing prοcess tο deνelοp waste management safety fundamentals has resulted in brοad internatiοnal agreement;. (x) Recοgnizing the usefulness οf further technical wοrk in cοnnectiοn with the safety οf οther parts οf the nuclear fuel cycle, and that this wοrk may, in time, facilitate the deνelοpment οf current οr future internatiοnal instruments; ΗΑVΕ ΑGRΕΕD as fοllοws: CΗΑΡΤΕR 1. ΟΒJΕCΤΙVΕS,DΕFΙΝΙΤΙΟΝS ΑΝDSCΟΡΕ ΟF ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΑRΤΙCLΕ 1. ΟΒJΕCΤΙVΕSΤhe οbjectiνes οf this Cοnνentiοn are: (i) tο achieνe and maintain a high leνel οf nuclear safer/ wοrldwide thrοugh the enhancement οf natiοnal measures and internatiοnal cο-οperatiοn including. where apprοpriate, safety-related technical cο-οperatiοn; (ii) tο establish and maintain effectiνe defences in nuclear installatiοns against pοtential radiοlοgical hazards in οrder tο prοtect indiνiduals, sοciety and the enνirοnment frοm harmful effects οf iοnizing radiatiοn frοm such installatiοns; iii) tο preνent accidents with radiοlοgical cοnsequences and tο mitigate such cοnsequences shοuld they οccur. ΑRΤΙCLΕ 2. DΕFΙΝΙΤΙΟΝSFοr the purpοse οf this Cοnνentiοn: (i) nuclear installatiοn means fοr each Cοntracting Ρarry any land-based ciνil nuclear pοwer plant under its jurisdictiοn including such stοrage, handling and treatment facilities fοr radiοactiνe materials as are οn the same site and are directly related tο the οperatiοn οf the nuclear pοwer plant. Such a plant ceases tο be a nuclear installatiοn when all nuclear fuel elements haνe been remονed permanently frοm the reactοr cοre and haνe been stοred safely in accοrdance with apprονed prοcedures, and a decοmmissiοning prοgramme has been agreed tο by the regulatοry bοdy. (ii) regulatοry bοdy means fοr each Cοntracting Ρarty any bοdy οr bοdies giνen the legal authοrity by that Cοntracting Ρarty tο grant licences and tο regulate the siting, design, cοnstructiοn, cοmmissiοning, οperatiοn οr decοmmissiοning οf nuclear installatiοns. (iii) licence means any authοrizatiοn granted by the regulatοry bοdy tο the applicant tο haνe the respοnsibility fοr the siting, design, cοnstructiοn, cοmmissiοning, οperatiοn οr decοmmissiοning οf a nuclear installatiοn. ΑRΤΙCLΕ 3. SCΟΡΕ ΟF ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ Τhis Cοnνentiοn shall apply tο the safety οf nuclear installatiοns. CΗΑΡΤΕR 2. ΟΒLΙGΑΤΙΟΝS (a) General Ρrονisiοns ΑRΤΙCLΕ 4. ΙΜΡLΕΜΕΝΤΙΝG ΜΕΑSURΕS Εach Cοntracting Ρarry shall take, within the framewοrk οf its natiοnal law, the legislatiνe, regulatοry and administratiνe measures and οther steps necessary fοr implementing its οbligatiοns under this Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ 5. RΕΡΟRΤΙΝGΕach Cοntracting Ρarry shall submit fοr reνiew, priοr tο each meeting referred tο in Αrticle 20, a repοrt οn the measures it has taken tο implement each οf the οbligatiοns οf this Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ 6. ΕΧΙSΤΙΝG ΝUCLΕΑR ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS Εach Cοntracting Ρarty shall take the apprοpriate steps tο ensure that the safety οf nuclear installatiοns existing at the time the Cοnνentiοn enters intο fοrce fοr that Cοntracting Ρarty is reνiewed as sοοn as pοssible. When necessary in the cοntext οf this Cοnνentiοn, the Cοntracting Ρart} shall ensure that all reasοnably practicable imprονements are made as a matter οf urgency tο upgrade the safety οf the nuclear installatiοn. Ιf such upgrading cannοt be achieνed, plans shοuld be implemented tο shut dοwn the nuclear installatiοn as sοοn as practically pοssible. Τhe timing οf the shut-dοwn may take intο accοunt the whοle energy cοntext and pοssible alternatiνes as well as the sοcial, enνirοnmental and ecοnοmic impact. (b) Legislatiοn and regulatiοn ΑRΤΙCLΕ 7. LΕGΙSLΑΤΙVΕ ΑΝD RΕGULΑΤΟRΥ FRΑΜΕWΟRΚ 1.Εach Cοntracting Ρarty shall establish and maintain a legislatiνe and regulatοry framewοrk tο gονern the safety οf nuclear installatiοns. 2.Τhe legislatiνe and regulatοry framewοrk shall prονide fοr: .(i) the establishment οf applicable natiοnal safety requirements and regulatiοns; (ii)a system οf licensing with regard tο nuclear installatiοns and the prοhibitiοn οf the οperatiοn οf a nuclear installatiοn withοut a licence; (iii)a system οf regulatοry inspectiοn and assessment οf nuclear installatiοns tο ascertain cοmpliance with applicable regulatiοns and the terms οf licences; (iν)the enfοrcement οf applicable regulatiοns and οf the terms οf licences, including suspensiοn, mοdificatiοn οr reνοcatiοn. ΑRΤΙCLΕ 8. RΕGULΑΤΟRΥ ΒΟDΥ 1.Εach Cοntracting Ρarry shall establish οr designate a regulatοry bοdy entrusted with the implementatiοn οf the legislatiνe and regulatοry framewοrk referred tο in Αrticle 7, and prονided with adequate authοrity, cοmpetence and financial and human resοurces tο fulfil its assigned respοnsibilities. 2.Εach Cοntracting Ρarty shall take the apprοpriate steps tο ensure an effectiνe separatiοn between the functiοns οf the regulatοry bοdy and thοse οf any οther bοdy οr οrganizatiοn cοncerned with the prοmοtiοn οr utilizatiοn οf nuclear energy. ΑRΤΙCLΕ 9. RΕSΡΟΝSΙΒΙLΙΤΥ ΟF ΤΗΕ LΙCΕΝCΕ ΗΟLDΕR Εach Cοntracting Ρarty snail ensure that prime respοnsibility fοr the safety οf a nuclear installatiοn rests with the hοlder οf the releνant licence and shall take the apprοpriate steps tο ensure that each such licence hοlder meets its respοnsibility. (c) General Safety Cοnsideratiοns ΑRΤΙCLΕ 10. ΡRΙΟRΙΤΥ ΤΟ SΑFΕΤΥ Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that all οrganizatiοns engaged in actiνities directly related tο nuclear installatiοns shall establish pοlicies that giνe due priοrity tο nuclear safety. ΑRΤΙCLΕ 11. FΙΝΑΝCΙΑL ΑΝD ΗUΜΑΝ RΕSΟURCΕS 1.· Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that adequate financial resοurces are aνailable tο suppοrt the safety οf each nuclear installatiοn thrοughοut its life. 2.Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that sufficient numbers οf qualified staff with apprοpriate educatiοn, training and retraining are aνailable fοr all safety-related actiνities in οr fοr each nuclear installatiοn, thrοughοut its life. ΑRΤΙCLΕ 12. ΗUΜΑΝ FΑCΤΟRS Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that the capabilities and limitatiοns οf human perfοrmance are taken intο accοunt thrοughοut the life οf a nuclear installatiοn. ΑRΤΙCLΕ 13. QUΑLΙΤΥ ΑSSURΑΝCΕ Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that quality assurance prοgrammes are established and implemented with a νiew tο prονiding cοnfidence that specified requirements fοr all actiνities impοrtant tο nuclear safety are satisfied thrοughοut the life οf a nuclear installatiοn. ΑRΤΙCLΕ 14. ΑSSΕSSΜΕΝΤ ΑΝD VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ ΟF SΑFΕΤΥ Εach Cοntracting Ρarty shall cake the apprοpriate steps tο ensure that: (i) cοmprehensiνe and systematic safety assessments are carried οut befοre the cοnstructiοn and cοmmissiοning οf a nuclear installatiοn and thrοughοut its life. Such assessments shall be well dοcumented, subsequently updated in the light οf οperating experience and significant new safety infοrmatiοn, and reνiewed under the authοrity οf the regulatοry bοdy; (ii) νerificatiοn by analysis, surνeillance, testing and inspectiοn is carried cut tο ensure that the physical state and the οperatiοn οf a nuclear installatiοn cοntinue tο be in accοrdance with its design, applicable natiοnal safety requirements, and οperatiοnal limits and cοnditiοns. ΑRΤΙCLΕ 15. RΑDΙΑΤΙΟΝ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that in all οperatiοnal states the radiatiοn expοsure tο the wοrkers and the public caused by a nuclear installatiοn shall be kept as lοw as reasοnably achieνable and that nο indiνidual shall be expοsed tο radiatiοn dοses which exceed prescribed natiοnal dοse limits. ΑRΤΙCLΕ 16. ΕΜΕRGΕΝCΥ ΡRΕΡΑRΕDΝΕSS 1.Εach Cοntracting Ρarty shall take the apprοpriate steps tο ensure that there are οn-site and οff-site emergency plans that are rοutinely tested fοr nuclear installatiοns and cονer the actiνities tο be carried οut in the eνent οf an emergency. Fοr any new nuclear installatiοn, such plans shall be prepared and tested befοre it cοmmences οperatiοn abονe a lοw pοwer leνel agreed by the regulatοry bοdy. 2.Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that, insοfar as they arc likely tο be affected by a radiοlοgical emergency, its οwn pοpulatiοn and the cοmpetent authοrities οf the States in the νicinity οf the nuclear installatiοn are prονided with apprοpriate infοrmatiοn fοr emergency planning and respοnse. 3.Cοntracting Ρanics which dο nοt haνe a nuclear installatiοn οn their territοry, insοfar as they are likely tο be affected in the eνent οf a radiοlοgical emergency at a nuclear installatiοn in the νicinity, shall take the apprοpriate steps fοr the preparatiοn and testing οf emergency plans fοr their territοry that cονer the actiνities tο be carried οut in the eνent οf such an emergency. (d) Safety οf Ιnstallatiοns ΑRΤΙCLΕ 17. SΙΤΙΝGΕach Cοntracting Ρarty shall take the apprοpriate steps tο ensure that apprοpriate prοcedures are established and implemented: (i)fοr eνaluating all releνant site-related factοrs likely tο affect the safety οf a nuclear installatiοn fοr its prοjected lifetime; (ii)fοr eνaluating the likely safety impact οf a prοpοsed nuclear installatiοn οn indiνiduals, sοciety and the enνirοnment; (iii) fοr re-eνaluating as necessary all releνant factοrs referred tο in subparagraphs (i) and (ii) sο as tο ensure the cοntinued safety acceptability οf the nuclear installatiοn; (iν) fοr cοnsulting Cοntracting Ρarties in the νicinity_ οf a prοpοsed nuclear installatiοn, insοfar as they are likely tο be affected by that installatiοn and, upοn request prονiding the necessary infοrmatiοn tο such Cοntracting Ρarties, in οrder tο enable them tο eνaluate and make their οwn assessment οf the likely safety impact οn their οwn territοry οf the nuclear installatiοn. ΑRΤΙCLΕ 18. DΕSΙGΝ ΑΝD CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ Εach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that: (i)the design and cοnstructiοn οf a nuclear installatiοn prονides fοr seνeral reliable leνels and methοds οf prοtectiοn (defense in depth) against the release οf radiοactiνe materials, with a νiew tο preνenting the οccurrence οf accidents and tο mitigating their radiοlοgical cοnsequences shοuld they οccur; (ii) the technοlοgies incοrpοrated in the design and cοnstructiοn οf a nuclear installatiοn are prονen by experience οr qualified by testing οr analysis; (iii) the design οf a nuclear installatiοn allοws fοr reliable, stable and easily manageable οperatiοn, with specific cοnsideratiοn οf human factοrs and the man-machine interface. ΑRΤΙCLΕ 19. ΟΡΕRΑΤΙΟΝΕach Cοntracting Ρarry shall take the apprοpriate steps tο ensure that: (i) the initial authοrizatiοn tο οperate a nuclear installatiοn is based upοn an apprοpriate safety analysis and a cοmmissiοning prοgramme demοnstrating that the installatiοn, as cοnstructed, is cοnsistent with design and safety requirements; (ii) οperatiοnal limits and cοnditiοns deriνed frοm the safety analysis, tests and οperatiοnal experience arc defined and reνised as necessary fοr identifying safe bοundaries fοr οperatiοn; (iii) οperatiοn, maintenance, inspectiοn and testing οf a nuclear installatiοn are cοnducted in accοrdance with apprονed prοcedures; (iν) prοcedures are established fοr respοnding tο anticipated οperatiοnal οccurrences and tο accidents; (ν) necessary engineering and technical suppοrt in all safety-related fields is aνailable thrοughοut the lifetime οf a nuclear installatiοn; (νi) incidents significant tο safety are repοrted in a timely manner by the hοlder οf the releνant licence tο the regulatοry bοdy; (νii) prοgrammes tο cοllect and analyse οperating experience are established, the results οbtained and the cοnclusiοns drawn axe acted upοn and that existing mechanisms are used tο share impοrtant experience with internatiοnal bοdies and with οther οperating οrganizatiοns and regulatοry bοdies; (νiii) the generatiοn οf radiοactiνe waste resulting frοm the οperatiοn οf a nuclear installatiοn is kept tο the minimum practicable fοr the prοcess cοncerned, bοth in actiνity and in νοlume, and any necessary treatment and stοrage οf spent fuel and waste directly related tο the οperatiοn and οn the same site as that οf the nuclear installatiοn take intο cοnsideratiοn cοnditiοning and dispοsal. CΗΑΡΤΕR 3. ΜΕΕΤΙΝGS ΟF ΤΗΕ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS ΑRΤΙCLΕ 20. RΕVΙΕW ΜΕΕΤΙΝGS 1.Τhe Cοntracting Ρarties shall hοld meetings (hereinafter referred tο as reνiew meetings) fοr the purpοse οf reνiewing the repοrts submitted pursuant tο Αrticle 5 in accοrdance with the prοcedures adοpted under Αrticle 22. 2.Subject tο the prονisiοns οf Αrticle 24 sub-grοups cοmprised οf representatiνes οf Cοntracting Ρarties may be established and may functiοn during the reνiew meetings as deemed necessary fοr the purpοse οf reνiewing specific subjects cοntained in the repοrts. 3.Εach Cοntracting Ρarty shall haνe a reasοnable οppοrtunity tο discuss the repοrts submitted by οther Cοntracting Ρarties and tο seek clarificatiοn οf such repοrts. ΑRΤΙCLΕ 21. ΤΙΜΕΤΑΒLΕ1.Α preparatοry meeting οf the Cοntracting Ρarties shall be held nοt later than six mοnths after the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn. 2.Αt this preparatοry meeting, the Cοntracting Ρarties shall determine the date fοr the first reνiew meeting. Τhis reνiew meeting shall be held as sοοn as pοssible, but nοt later than thirty mοnths after the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn. 3.Αt each reνiew meeting, the Cοntracting Ρarties shall determine the date fοr the next such meeting. Τhe interνal between reνiew meetings shall nοt exceed three years. ΑRΤΙCLΕ 22. ΡRΟCΕDURΑL ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS 1.Αt the preparatοry meeting held pursuant tο Αrticle 21 the Cοntracting Ρarties shall prepare und adοpt by cοnsensus Rules οf Ρrοcedure and Financial Rules. Τhe Cοntracting Ρarties shall establish in particular and in accοrdance with the Rules οf Ρrοcedure: CΟguidelines regarding the fοrm and structure οf the repοrts tο be submitted pursuant tο Αrticle 5; (ii)a date fοr the submissiοn οf such repοrts; (iii)the prοcess fοr reνiewing such repοrts. 2.Αt reνiew meetings the Cοntracting Ρarties may, if necessary, reνiew the arrangements established pursuant tο sub-paragraphs (i)-(iii) abονe, and adοpt reνisiοns by cοnsensus unless οtherwise prονided fοr in the Rules οf Ρrοcedure. Τhey may alsο amend the Rules οf Ρrοcedure and the Financial Rules, by cοnsensus. ΑRΤΙCLΕ 23. ΕΧΤRΑΟRDΙΝΑRΥ ΜΕΕΤΙΝGS Αn extraοrdinary meeting οf the Cοntracting Ρarties shall be held: (i)if sο agreed by a majοrity οf the Cοntracting Ρarties present and νοting at a meeting, abstentiοns being cοnsidered as νοting; οr (ii) at the written request οf a Cοntracting Ρarty, within six mοnths οf this request haνing been cοmmunicated tο the Cοntracting Ρanics and nοtificatiοn haνing been receiνed by the secretariat referred tο in Αrticle 28, that the request has been suppοrted by a majοrity οf the Cοntracting Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 24. ΑΤΤΕΝDΑΝCΕ1.Εach Cοntracting Ρarty shall attend meetings οf the Cοntracting Ρanics and be represented at such meetings by οne delegate, and by such alternates, experts and adνisers as it deems necessary. 2.Τhe Cοntracting Ρarties may inνite, by cοnsensus, any intergονernmental οrganizatiοn which is cοmpetent in respect οf matters gονerned by this Cοnνentiοn tο attend as an οbserνer, any meeting, οr specific sessiοns thereοf. Οbserνers shall be required tο accept in writing, and in adνance, the prονisiοns οf Αrticle 27. ΑRΤΙCLΕ 25. SUΜΜΑRΥ RΕΡΟRΤS Τhe Cοntracting Ρanics shall adοpt, by cοnsensus:, and make aνailable tο the public a dοcument addressing issues discussed and cοnclusiοns reached during a meeting. ΑRΤΙCLΕ 26. LΑΝGUΑGΕS1. Τhe languages οf meetings οf the Cοntracting Ρarties shall be Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish unless οtherwise prονided in the Rules οf Ρrοcedure. 2.Repοrts submitted pursuant tο Αrticle 5 shall be prepared in the natiοnal language οf the submitting Cοntracting Ρarry οr in a single designated language tο be agreed in the Rules οf Ρrοcedure. Shοuld the repοrt be submitted in a natiοnal language οther than the designated language, a translatiοn οf the repοrt intο the designated language shall be prονided by the Cοntracting Ρarry. 3.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 2, if cοmpensated, the secretariat will assume the translatiοn intο the designated language οf repοrts submitted in any οther language οf the meeting. ΑRΤΙCLΕ 27. CΟΝFΙDΕΝΤΙΑLΙΤΥ1.Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall nοt affect the rights and οbligatiοns οf the Cοntracting Ρarties under their law tο prοtect infοrmatiοn frοm disclοsure. Fοr the purpοses οf this Αrticle, infοrmatiοn includes, inter alia, (i) persοnal data; (ii) infοrmatiοn prοtected by intellectual prοperty rights οr by industrial οr cοmmercial cοnfidentiality; and (iii) infοrmatiοn relating tο natiοnal security οr tο the physical prοtectiοn οf nuclear materials οr nuclear installatiοns. 2.When, in the cοntext οf this Cοnνentiοn, a Cοntracting Ρarry prονides infοrmatiοn identified by it as prοtected as described in paragraph 1, such infοrmatiοn shall be used οnly fοr the purpοses fοr which it has been prονided and its cοnfidentiality shall be respected. 3.Τhe cοntent οf the debates during the reνiewing οf the repοrts by the Cοntracting Ρarties at each meeting shall be cοnfidential. ΑRΤΙCLΕ 28. SΕCRΕΤΑRΙΑΤ 1.Τhe Ιnternatiοnal Αtοmic Εnergy Αgency, (hereinafter referred tο as the Αgency) shall prονide the secretariat fοr the meetings οf the Cοntracting Ρarties. 2.Τhe secretariat shall: (i)cοnνene, prepare and serνice the meetings οf the Cοntracting Ρarties; (ii)transmit tο theCοntracting Ρartiesinfοrmatiοn receiνed οr prepared in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Τhe cοsts incurred by the Αgency in carrying οut the functiοns referred tο in subparagraphs i) and (ii) abονe shall be bοrne by the Αgency as part οf its regular budget. 3.Τhe Cοntracting Ρarties may, by cοnsensus, request the Αgency tο prονide οther serνices in suppοrt οf meetings οf the Cοntracting Ρarties. Τhe Αgency may prονide such serνices if they can be undertaken within its prοgramme and regular budget. Shοuld this nοt be pοssible, the Αgency may prονide such serνices if νοluntary funding is prονided frοm anοther sοurce. CΗΑΡΤΕR-4FΙΝΑL CLΑUSΕS ΑΝD ΟΤΗΕR ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 29. RΕSΟLUΤΙΟΝ ΟF DΙSΑGRΕΕΜΕΝΤS Ιn the eνent οf a disagreement between twο οr mοre Cοntracting Ρarties cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn, the Cοntracting Ρanics shall cοnsult within the framewοrk οf a meeting οf the Cοntracting Ρarties with a νiew tο resοlνing the disagreement. ΑRΤΙCLΕ 30. SΙGΝΑΤURΕ,RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝ, ΑCCΕΡΤΑΝCΕ,ΑΡΡRΟVΑL, ΑCCΕSSΙΟΝ 1.Τhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature by all States at the Ηeadquarters οf the Αgency in Vienna frοm 20 September 1994 until its entry intο fοrce. 2.Τhis Cοnνentiοn is subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal by the signatοry States. 3.Αfter its entry intο fοrce, this Cοnνentiοn shall be οpen fοr accessiοn by all States. 4.(i)Τhis Cοnνentiοnshall beοpen fοr signature οr accessiοn byregiοnal οrganizatiοns οf an integratiοn οr οther nature, prονided that any such οrganizatiοn is cοnstituted by sονereign States and has cοmpetence in respect οf the negοtiatiοn, cοnclusiοn and applicatiοn οf internatiοnal agreements in matters cονered by this Cοnνentiοn. (ii) Ιn matters within their cοmpetence, such οrganizatiοns shall, οn their οwn behalf, exercise the rights and fulfil the respοnsibilities which this Cοnνentiοn attributes tο Suites Ρarties. (iii) When becοming party tο this Cοnνentiοn, such an οrganizatiοn shall cοmmunicate tο the Depοsitary referred tο in Αrticle 34, a declaratiοn indicating which States are members thereοf, which articles οf this Cοnνentiοn apply tο it, and the extent οf its cοmpetence in the field cονered by thοse articles. (iν) Such an οrganizatiοn shall nοt hοld any νοte additiοnal tο thοse οf its Μember States. 5.¦Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall be depοsited with the Depοsitary. ΑRΤΙCLΕ 31. ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ 1.Τhis Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit with the Depοsitary οf the twenty-secοnd instrument οf ratificatiοn, acceptance οr apprονal, including the instruments οf seνenteen States, each haνing at least οne nuclear installatiοn which has achieνed criticality in a reactοr cοre. 2.Fοr each State οr regiοnal οrganizatiοn οf an integratiοn οr οther nature which ratifies, accepts, apprονes οr accedes tο this Cοnνentiοn after the date οf depοsit οf the last instrument required tο satisfy the cοnditiοns set fοrth in paragraph 1, this Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit with the Depοsitary οf the apprοpriate instrument by such a State οr οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 32. ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 1.Αny Cοntracting Ρarty may prοpοse an amendment tο this Cοnνentiοn. Ρrοpοsed amendments shall be cοnsidered at a reνiew meeting οr an extraοrdinary meeting. 2.Τhe text οf any prοpοsed amendment and the reasοns fοr it shall be prονided tο the Depοsitary whο shall cοmmunicate the prοpοsal tο the Cοntracting Ρanics prοmptly and at least ninety days befοre the meeting fοr which it is submitted fοr cοnsideratiοn. Αny cοmments receiνed οn such a prοpοsal shall be circulated by the Depοsitary tο the Cοntracting Ρarties. 3.Τhe Cοntracting Ρarties shall decide after cοnsideratiοn οf the prοpοsed amendment whether tο adοpt it by cοnsensus, οr, in the absence οf cοnsensus, tο submit it tο a Diplοmatic Cοnference. Α decisiοn tο submit a prοpοsed amendment tο a Diplοmatic Cοnference shall require a twο-thirds majοrity νοte οf the Cοntracting Ρarties present and νοting at the meeting, prονided that at least οne half οf the Cοntracting Ρarties arc present at the time οf νοting. Αbstentiοns shall be cοnsidered as νοting. 4.Τhe Diplοmatic Cοnference tο cοnsider and adοpt amendments tο this Cοnνentiοn shall be cοnνened by the Depοsitary and held nο later than οne year after the apprοpriate decisiοn taken in accοrdance with paragraph 3 οf this Αrticle. Τhe Diplοmatic Cοnference shall make eνery effοrt tο ensure amendments are adοpted by cοnsensus. Shοuld this nοt be pοssible, amendments shall be adοpted with a twο-thirds majοrity οf all Cοntracting Ρarties. 5.Αmendments tο this Cοnνentiοn adοpted pursuant tο paragraphs 3 and 4 abονe shall be subject tο ratificatiοn, acceptance, apprονal, οr cοnfirmatiοn by the Cοntracting Ρarties and shall enter intο fοrce fοr thοse Cοntracting Ρarties which haνe ratified, accepted, apprονed οr cοnfirmed them οn the ninetieth day after the receipt by the Depοsitary οf the releνant instruments by at least three fοurths οf the Cοntracting Ρarties. Fοr a Cοntracting Ρarty which subsequently ratifies, accepts, apprονes οr cοnfirms the said amendments, the amendments will enter intο fοrce οn the ninetieth day after that Cοntracting Ρarty has depοsited its releνant instrument. ΑRΤΙCLΕ 33. DΕΝUΝCΙΑΤΙΟΝ1.Αny Cοntracting Ρarty may denοunce this Cοnνentiοn by written nοtificatiοn tο the Depοsitary. 2.Denunciatiοn shall take effect οne year fοllοwing the date οf the receipt οf the nοtificatiοn by the Depοsitary, οr οn such later date as may be specified in the nοtificatiοn. ΑRΤΙCLΕ 34. DΕΡΟSΙΤΑRΥ1.Τhe Directοr General οf the Αgency shall be the Depοsitary οf this Cοnνentiοn. 2.Τhe Depοsitary shall infοrm the Cοntracting Ρarties οf: (i)the signature οf this Cοnνentiοn and οf the depοsit οf instruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, in accοrdance with Αrticle 30; (ii)the date οn which the Cοnνentiοn enters intο fοrce, in accοrdance with Αrticle 31; (iii) the nοtificatiοns οf denunciatiοn οf the Cοnνentiοn and the date thereοf, made in accοrdance with Αrticle 33; (iν) the prοpοsed amendments tο this Cοnνentiοn submitted by Cοntracting Ρarties, the amendments adοpted by the releνant Diplοmatic Cοnference οr by the meeting οf the Cοntracting Ρarties, and the date οf entry intο fοrce οf the said amendments, in accοrdance with Αrticle 32. ΑRΤΙCLΕ 35. ΑUΤΗΕΝΤΙC ΤΕΧΤS Τhe οriginal οf this Cοnνentiοn οf which the Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish lexis are equally authentic, shall be depοsited with the Depοsitary, whο shall send certified cοpies thereοf tο the Cοntracting Ρarties. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 1)Αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα για τη διεθνή κοινότητα της εξασφάλισης ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι ασφαλής, καλώς νομοθετημένη και αβλαβής για το περιβάλλον 2)Επαναβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα συνέχισης της προώθησης ενός υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως 3)Επαναβεβαιώνοντας ότι η ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια εναπόκειται στο Κράτος που έχει τη δικαιοδοσία των πυρηνικών εγκαταστάσεων 4)Επιθυμώντας την προώθηση μιας αποτελεσματικής ασφάλειας· 5)Αντιλαμβανόμενοι ότι τα ατυχήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· 6)Έχοντας υπόψη τη Σύμβαση περί της Φυσικής Προστασίας του Πυρηνικού Υλικού (1979), τη Σύμβαση για την Έγκαιρη Γνωστοποίηση σε Περίπτωση Πυρηνικού Ατυχήματος (1986) και τη Σύμβαση για Βοήθεια σε Περίπτωση Πυρηνικού Ατυχήματος ή Ραδιολογικής Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης (1986) 7)Επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας, μέσω ισχυόντων διμερών και πολυμερών μηχανισμών και της καθιέρωσης αυτής της με σημαντικά κίνητρα Σύμβασης 8)Αναγνωρίζοντας ότι αυτή η Σύμβαση συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής θεμελιωδών αρχών ασφάλειας για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παρά λεπτομερειακών μέτρων ασφάλειας και ότι υπάρχουν διεθνώς διαμορφωμένες κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας, οι οποίες εκσυγχρονίζονται από καιρού εις καιρόν και έτσι είναι δυνατόν να παρέχεται καθοδήγηση για σύγχρονα μέσα επίτευξης υψηλού επιπέδου ασφάλειας 9)Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της άμεσης έναρξης της ανάπτυξης μιας διεθνούς σύμβασης για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων, μόλις η διαδικασία ανάπτυξης θεμελιωδών αρχών ασφάλειας για τη διαχείριση των καταλοίπων θα έχει καταλήξει σε μια ευρεία διεθνή συμφωνία. 10)Αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα περαιτέρω τεχνικών εργασιών που αφορούν στην ασφάλεια άλλων μερών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου και ότι αυτή η εργασία μπορεί εν καιρώ, να διευκολύνει την ανάπτυξη των παρόντων ή μελλοντικών διεθνών πράξεων. Συμφώνησαν τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣΟι σκοποί της παρούσας Σύμβασης είναι: α) Ηεπίτευξη και η διατήρησηυψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, δια της επαύξησης των εθνικών μέτρων και της διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι απαραίτητο, μιας τεχνικής συνεργασίας σχετιζόμενης με την ασφάλεια β) Η δημιουργία και η διατήρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις μίας αποτελεσματικής άμυνας κατά των ενδεχόμενων ραδιολογικών κινδύνων, προκειμένου να προστατευθούν τα άτομα, η κοινωνία και το περιβάλλον από τις επιβλαβείς επιδράσεις των Ιοντιζουσών ακτινοβολιών από τις εγκαταστάσεις αυτές γ) Η πρόληψη ατυχημάτων με ραδιολογικές συνέπειες και η μείωση των συνεπειών αυτών, στην περίπτωση που ήθελε προκύψουν. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙΓια το σκοπό της Σύμβασης: α) Πυρηνική εγκατάσταση για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος νοείται κάθε χερσαίος μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός που τελεί υπό τη δικαιοδοσία του, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χειρισμού και επεξεργασίας ραδιενεργών υλικών, τα οποία εμπεριέχονται στην ίδια τοποθεσία και σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Σταθμός αυτού του είδους παύει να θεωρείται πυρηνική εγκατάσταση όταν όλα τα πυρηνικά καύσιμα έχουν απομακρυνθεί οριστικά από τον πυρήνα του αντιδραστήρα και έχουν αποθηκευθεί ασφαλώς σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες, έχει δε εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή το πρόγραμμα αποξήλωσης. β) Ρυθμιστική αρχή για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος νοείται οποιαδήποτε αρχή ή αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το ίδιο το Συμβαλλόμενο Μέρος να χορηγούν άδειες και να ρυθμίζουν την εκλογή τοποθεσίας, τη σχεδίαση, την ανέγερση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία ή την αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων. γ) Άδεια νοείται κάθε είδους εξουσιοδότηση η οποία έχει δοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή στον αιτούντα να έχει την ευθύνη για την επιλογή της τοποθεσίας, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία ή αποξήλωση κάποιας πυρηνικής εγκατάστασης. Άρθρο 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στην ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4 ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΈκαστο των Συμβαλλόμενων Μερών λαμβάνει, μέσα στα πλαίσια της εθνικής του νομοθεσίας, τα νομοθετικά, ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα, καθώς και άλλες ενέργειες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει προς εξέταση, πριν από κάθε συνεδρίαση αναφερόμενη στο άρθρο 20, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την εκπλήρωση εκάστης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή. Άρθρο 6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια των ήδη υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης στο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα επανεξετάζεται το ταχύτερο δυνατόν. Όταν είναι αναγκαίο, στα πλαίσια αυτής της Σύμβασης, το Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξασφαλίσει ότι έχουν γίνει κατεπειγόντως όλες οι λογικά εφαρμοστέες βελτιώσεις, για την αναβάθμιση της ασφάλειας της πυρηνικής εγκατάστασης. Εάν αυτού του είδους η αναβάθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία της πυρηνικής εγκατάστασης το ταχύτερο πρακτικά δυνατόν. Στο χρονοδιάγραμμα της διακοπής λειτουργίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το όλο ενεργειακό πλαίσιο και οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις, καθώς επίσης και ο κοινωνικός, περιβαλλοντικός και οικολογικός αντίκτυπος. Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καθιερώσει και διατηρήσει το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 2.Το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 9α προβλέπει: α) Την καθιέρωση εφαρμοστέων εθνικών απαιτήσεων και κανονισμών ασφάλειας 1)Ένα σύστημα χορηγήσεως αδειών που αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και την απαγόρευση της λειτουργίας πυρηνικής εγκατάστασης χωρίς άδεια 2)Ένα σύστημα κανονιστικού ελέγχου και εκτίμησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τους όρους των αδειών 3)Την επιβολή των εφαρμοστέων κανονισμών και των όρων των αδειών, συμπεριλαμβανομένων και της αναστολής τους, της τροποποίησής τους ή της ανάκλησής τους. Άρθρο 8 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα θεσπίσει ή θα διορίσει μία Ρυθμιστική Αρχή επιφορτισμένη με την εκτέλεση και εφαρμογή του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 7, και στην οποία θα παρέχεται επαρκής εξουσία, αρμοδιότητα, οικονομικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επιτέλεση των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων της Ρυθμιστικής Αρχής και των καθηκόντων κάθε άλλης υπηρεσίας ή οργανισμού που ασχολείται με την ανάπτυξη ή χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Άρθρο 9 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξασφαλίζει ότι η κύρια ευθύνη για την ασφάλεια μιας πυρηνικής εγκατάστασης αφορά τον κάτοχο της σχετικής άδειας και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίζει ότι ο κάθε κάτοχος τέτοιου είδους άδειας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 10ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι Οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις θα καθιερώσουν τακτικές οι οποίες θα δίνουν τη δέουσα προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια. Άρθρο 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη της ασφάλειας κάθε πυρηνικής εγκατάστασης καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού με την προσήκουσα μόρφωση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε όλες τις δραστηριότητες τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια για κάθε πυρηνική εγκατάσταση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Άρθρο 12 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι δυνατότητες και τα όρια των ικανοτήτων της ανθρώπινης απόδοσης λαμβάνονται υπόψη καθ όλη της διάρκεια της ζωής μια πυρηνικής εγκατάστασης. Άρθρο 13 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα καθιερωθούν και θα εφαρμοσθούν προγράμματα για την ποιοτική εξασφάλιση με σκοπό να παρέχεται η εμπιστοσύνη ότι οι καθοριζόμενες προϋποθέσεις για όλες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την πυρηνική ασφάλεια πληρούνται καθ όλη τη διάρκεια ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Άρθρο 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι: 1.Θα πραγματοποιούνται περιεκτικές και συστηματικές αξιολογήσεις ασφάλειας πριν την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία μιας πυρηνικής εγκατάστασης και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Τέτοιου είδους αξιολογήσεις θα τεκμηριώνονται πλήρως, ακολούθως θα εκσυγχρονίζονται υπό το φως της λειτουργικής εμπειρίας και νέων σημαντικών πληροφοριών ασφάλειας και θα εξετάζονται υπό τη δικαιοδοσία της Ρυθμιστικής Αρχής. 2.Η επιβεβαίωση της ασφάλειας θα πραγματοποιείται με ανάλυση, επιτήρηση, δοκιμές και έλεγχο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η φυσική κατάσταση και η λειτουργία μιας πυρηνικής εγκατάστασης εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τη σχεδίασή της, με τις εφαρμοστέες εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας και με τα λειτουργικά όρια και προϋποθέσεις. Άρθρο Άρθρο 15ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πάρει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας η έκθεση σε ακτινοβολία των εργαζομένων και του κοινού που προκαλείται από μια πυρηνική εγκατάσταση θα κρατείται στο λογικά χαμηλότερο εφικτό επίπεδο και ότι κανένα άτομο δεν θα εκτεθεί σε δόσεις ακτινοβολίας οι οποίες θα υπερβαίνουν εθνικά καθορισμένα όρια δόσεων. Άρθρο 16 ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης εντός περιοχής εγκατάστασης και εκτός περιοχής εγκατάστασης, τα οποία τίθενται σε συχνές δοκιμές για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και καλύπτουν τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Για κάθε νέα πυρηνική εγκατάσταση, αυτού του είδους τα σχέδια θα ετοιμάζονται και θα τίθενται σε δοκιμή προτού η πυρηνική εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία πάνω από ένα χαμηλό επίπεδο ισχύος, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ώστε, κατά το μέτρο που είναι πιθανόν να επηρεασθούν από κάποια ραδιολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο πληθυσμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών που συνορεύουν με την πυρηνική εγκατάσταση να εφοδιάζονται με όλες τις σχετικές πληροφορίες για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεν έχουν πυρηνική εγκατάσταση στην επικράτειά τους, κατά το μέτρο που είναι πιθανό να επηρεασθούν σε περίπτωση ραδιολογικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε μια πυρηνική εγκατάσταση που συνορεύει, θα λάβουν τα προσήκοντα μέτρα για την προετοιμασία και τη δοκιμή σχεδίων κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την περιοχή τους, τα οποία θα καλύπτουν τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σε περίπτωση τέτοιου είδους κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 17ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα καθιερωθούν και θα εφαρμοσθούν όλες οι κατάλληλες διαδικασίες: 1.Για να εκτιμηθούν όλοι οι σχετικοί με την τοποθεσία παράγοντες που πιθανόν θα επηρεάσουν την ασφάλεια μίας πυρηνικής εγκατάστασης κατά τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής της 2.Για να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη επίπτωση της ασφάλειας της σχεδιαζόμενης πυρηνικής εγκατάστασης. στα άτομα, στην κοινωνία και στο περιβάλλον 3.Για να επανεκτιμηθούν, όπου είναι αναγκαίο όλοι οι σχετικοί παράγοντες οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους (1) και (2), ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής αποδοχή της ασφάλειας μιας πυρηνικής εγκατάστασης 4.Για διαβουλεύσεις με τα Συμβαλλόμενα Μέρη που συνορεύουν με μια σχεδιαζόμενη πυρηνική εγκατάσταση. κατά το μέτρο που είναι πιθανόν να επηρεασθούν από την εγκατάσταση, εφόσον το ζητήσουν, να εφοδιασθούν με τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτως ώστε να καταστούν ικανά να εκτιμήσουν και να κάνουν τις δικές τους αξιολογήσεις ενδεχόμενης επίπτωσης στην ασφάλεια της δικής τους χώρας από την πυρηνική εγκατάσταση. Άρθρο 18 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι: 1.Η σχεδίαση και η κατασκευή μιας πυρηνικής εγκατάστασης προβλέπει ικανό αριθμό αξιόπιστων επιπέδων και μεθόδων προστασίας (άμυνα σε βάθος) κατά της έκλυσης ραδιενεργών υλικών, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και τον περιορισμό των ραδιολογικών επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος. 2.Οι τεχνολογίες, ενσωματωμένες στη σχεδίαση και την κατασκευή μιας πυρηνικής εγκατάστασης, είναι εγγυημένες από την εμπειρία ή αξιολογούνται με δοκιμές ή ανάλυση. 3.Η σχεδίαση μιας πυρηνικής εγκατάστασης να παρέχει αξιόπιστη, σταθερή και εύχρηστη λειτουργία, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη μηχανή. Άρθρο Άρθρο 19ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι: 1.Η αρχική έγκριση για τη λειτουργία μιας πυρηνικής εγκατάστασης βασίζεται σε μια ενδεδειγμένη ανάλυση ασφάλειας και σε ένα πρόγραμμα έναρξης λειτουργίας που να επιδεικνύουν ότι η εγκατάσταση, όπως είναι κατασκευασμένη, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σχεδίασης και ασφάλειας. 2.Οι συνθήκες και τα όρια λειτουργίας που προκύπτουν από την ανάλυση ασφάλειας, τις δοκιμές και τη λειτουργική εμπειρία καθορίζονται και αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες για να διαπιστωθούν ασφαλή όρια για τη λειτουργία. 3.Η λειτουργία, η συντήρηση, οι έλεγχοι και οι δοκιμές μιας πυρηνικής εγκατάστασης θα διεξάγονται σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες. 4.Καθιερώνονται διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε αναμενόμενα λειτουργικά συμβάντα και ατυχήματα. 5.Η απαραίτητη μηχανολογική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα τα σχετικά με την ασφάλεια είναι διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια της ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης. 6.Περιστατικά σημαντικά για την ασφάλεια θα αναφέρονται εγκαίρως από τον κάτοχο της σχετικής άδειας στη Ρυθμιστική Αρχή. 7.Καθιερώνονται προγράμματα συλλογής και ανάλυσης της λειτουργικής εμπειρίας, τα δε αποκομιζόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα είναι χρήσιμα και οι υπάρχοντες μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για να ανταλλάσσουν τα διεθνή όργανα σημαντικές εμπειρίες μεταξύ τους, καθώς και με άλλους οργανισμούς λειτουργίας και ρυθμιστικές υπηρεσίες. 8.Η παραγωγή ραδιενεργών καταλοίπων προερχόμενη από τη λειτουργία μιας πυρηνικής εγκατάστασης θα διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο για την προαναφερθείσα διαδικασία, τόσο σε ενεργότητα όσο και σε όγκο και για κάθε απαραίτητη επεξεργασία και αποθήκευση των αναλωθέντων καυσίμων και των καταλοίπων τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία και στην ίδια περιοχή με αυτήν της πυρηνικής εγκατάστασης θα λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη επεξεργασία και η διάθεση αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Άρθρο 20 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεδριάζουν (στο εξής θα αναφέρονται σαν (συνεδριάσεις απολογισμού) με σκοπό την ανασκόπηση των αναφορών που υποβάλλονται εις εφαρμογή του άρθρου 5, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στο άρθρο 22. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 απορούν να συγκροτούνται υποομάδες που θα περιλαμβάνουν αντιπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων απολογισμού, όπου θεωρείται αναγκαίο, με σκοπό την εξέταση ειδικών θεμάτων που εμπεριέχονται στις αναφορές. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει την εύλογη δυνατότητα να συζητήσει τις αναφορές που θα έχουν υποβληθεί από τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και να ζητήσει διευκρινίσεις επί αυτών των αναφορών. Άρθρο 21 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1.Μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών θα λάβει χώρα όχι αργότερα από 6 μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος αυτής της Σύμβασης. 2.Σ αυτή την προπαρασκευαστική συνεδρίαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίσουν την ημερομηνία για την πρώτη συνεδρίαση απολογισμού. Αυτή η συνεδρίαση απολογισμού θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν. αλλά όχι αργότερα από 3C μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτής της Σύμβασης. 3.Σε κάθε συνεδρίαση απολογισμού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίζουν την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης απολογισμού. Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων απολογισμού δεν θα υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Άρθρο 22 διαδικαστικές διευθετήσεις 1.Στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση που θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 21 τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ετοιμάσουν και θα θεσπίσουν με ομοφωνία Κανόνες Διαδικασιών και Οικονομικούς Κανόνες. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθιερώσουν ιδιαίτερα και σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασιών: 1)τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον τύπο και τη δομή των αναφορών, που θα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, ·2)την ημερομηνία υποβολής αυτών των αναφορών. 3)τη διαδικασία εξέτασης αυτών των αναφορών. 2. Στις συνεδριάσεις απολογισμού τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να εξετάζουν, εάν είναι αναγκαίο, τις καθιερωθείσες διευθετήσεις εις εφαρμογή των ανωτέρω υποπαραγράφων από α έως γ, και να υιοθετούν αναθεωρήσεις ομοφώνως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες διαδικασιών. Θα πρέπει επίσης να τροποποιούν τους Κανόνες Διαδικασιών και τους Οικονομικούς Κανόνες, ομοφώνως. Άρθρο 23 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣΈκτακτη συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών πραγματοποιείται: 1.Εάν συμφωνηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Μερών σε κάποια συνεδρίαση, των αποχών θεωρούμενων ως ψήφων ή2.Κατόπιν έγγραφης αίτησης κάποιου Συμβαλλόμενου Μέρους, μέσα σε 6 μήνες αφότου η αίτηση αυτή θα έχει διαβιβασθεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα έχει παραληφθεί ανακοίνωση της γραμματείας, που αναφέρεται στο άρθρο 28, ότι η αίτηση αυτή έχει υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 24 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Συμβαλλόμενων Μερών και θα εκπροσωπείται σ αυτές τις συνεδριάσεις από έναν αντιπρόσωπο και από όσους αναπληρωτικούς, εμπειρογνώμονες και συμβούλους θεωρεί αναγκαίους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προσκαλούν, με ομοφωνία, κάθε διακυβερνητικό οργανισμό, αρμόδιο σε θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση αυτή, για να παρακολουθήσει σαν παρατηρητής, οποιαδήποτε συνεδρίαση ή συγκεκριμένα Μέρη των συνεδριάσεων αυτών. Οι παρατηρητές θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν εγγράφως και εκ των προτέρων τις διατάξεις του άρθρου 27. Άρθρο 25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετήσουν, ομοφώνως, και θα θέσουν στη διάθεση του κοινού έγγραφα με τα θέματα που έχουν συζητηθεί, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης. Άρθρο 26 ΓΛΩΣΣΕΣ1.Οι γλώσσες των συνεδριάσεων των Συμβαλλόμενων Μερών θα είναι η αραβική, η κινέζικη, η αγγλική, η γαλλική, η ρωσική και η ισπανική εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους Κανόνες Διαδικασιών. 2.Οι εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 θα συντάσσονται στην εθνική γλώσσα του υποβάλλοντος αυτήν Συμβαλλόμενου Μέρους ή σε μία καθορισμένη γλώσσα, η οποία θα έχει συμφωνηθεί στους Κανόνες Διαδικασιών. Σε περίπτωση που η αναφορά υποβληθεί σε κάποια εθνική γλώσσα διαφορετική από την καθορισμένη, η μετάφρασή της στην καθορισμένη γλώσσα θα παρέχεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, εάν αποζημιωθεί, η γραμματεία θα αναλαμβάνει τη μετάφραση στην καθορισμένη γλώσσα όλων των αναφορών που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της συνεδρίασης. Άρθρο 27 ΑΠΟΡΡΗΤΟ1.Οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με τη νομοθεσία τους να προστατέψουν το απόρρητο των πληροφοριών. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) προσωπικά δεδομένα, β) πληροφορίες προστατευμένες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο και γ) πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια ή τη φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών ή των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 2.Όταν στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης ένα Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει πληροφορίες τις οποίες έχει χαρακτηρίσει ως απόρρητες, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1, τέτοιου είδους πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται και το απόρρητό τους θα είναι σεβαστό. 3.Το περιεχόμενο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αναφορών των Συμβαλλόμενων Μερών σε κάθε συνεδρίαση θα είναι απόρρητο. Άρθρο 28 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ1.Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (στο εξής θα αναφέρεται ως Οργανισμός) θα διαθέτει τη γραμματεία για τις συνεδριάσεις των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Η γραμματεία: 1)συγκαλεί, προετοιμάζει και εξυπηρετεί τις συνεδριάσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, 2)διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη όλες τις πληροφορίες που έχουν παραληφθεί ή ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τον Οργανισμό κατά την εκτέλεση των λειτουργιών που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους α και β θα θεωρούνται από τον Οργανισμό σαν μέρος του τακτικού προϋπολογισμού του. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται, ομοφώνως, να ζητήσουν από τον Οργανισμό να παρέχει και άλλες υπηρεσίες για την υποστήριξη των συνεδριάσεών τους. Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες, εάν αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμά του και στον τακτικό προϋπολογισμό του. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, εφόσον κάποια άλλη πηγή προσφέρει εθελοντικά την οικονομική κάλυψη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝΣε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται, στα πλαίσια της συνεδρίασης των Συμβαλλόμενων Μερών, με σκοπό την επίλυση της διαφωνίας. Άρθρο 30 ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ,ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 1.Η Σύμβαση αυτή θα είναι ανοικτή προς υπογραφή από όλα τα Κράτη στη Διεύθυνση του Οργανισμού στη Βιέννη από τις 20 Σεπτεμβρίου 1994 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 2.Η Σύμβαση αυτή υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα Κράτη. 3.Μετά την έναρξη ισχύος της, η Σύμβαση αυτή θα είναι ανοικτή για την προσχώρηση όλων των Κρατών. 4.1)Η Σύμβαση αυτή θα είναι ανοικτή προς υπογραφή ή προσχώρηση από περιφερειακούς σύνθετους ή άλλης φύσης οργανισμούς, υπό τον όρο ότι κάθε τέτοιου είδους οργανισμός έχει συγκροτηθεί από ανεξάρτητα Κράτη και έχει αρμοδιότητες, από άποψη διαπραγματεύσεων, σύναψης και εφαρμογής διεθνών συμφωνιών για θέματα που καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή. 2)Στα θέματα αρμοδιότητάς τους, οι οργανισμοί αυτοί θα ασκούν τα δικαιώματα, επ ονόματι τους, και θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις, τις οποίες η Σύμβαση αυτή αποδίδει στα Κράτη - Μέλη. 3)Από τη στιγμή που ο Οργανισμός αυτός θα γίνει Μέλος της Σύμβασης αυτής, θα διαβιβάσει στο Θεματοφύλακα, τον αναφερόμενο στο άρθρο 34, μια διακήρυξη, η οποία θα δηλώνει ποια Κράτη είναι μέλη του, ποια άρθρα της Σύμβασης αυτής έχουν εφαρμογή σ αυτόν και την έκταση της αρμοδιότητας στους τομείς που καλύπτονται από τα άρθρα αυτά. 4)Αυτός ο Οργανισμός δεν θα έχει καμία επιπλέον ψήφο πέραν εκείνων των Κρατών - Μελών του. 5.Οι πράξεις της κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα. Άρθρο 31 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ1.Η ισχύς της Σύμβασης αυτής άρχεται την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της εικοστής δεύτερης πράξης κύρωσης, αποδοχής η έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων δεκαεπτά Κρατών, το καθένα εκ των οποίων έχει τουλάχιστον μια πυρηνική εγκατάσταση, στην οποία έχει επιτευχθεί κρισιμότητα στον πυρήνα ενός αντιδραστήρα. 2.Για κάθε Κράτος ή περιφερειακό σύνθετο ή άλλης φύσης οργανισμό, που κυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί σ αυτήν τη Σύμβαση, μετά την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης που απαιτείται, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο 1, αυτή η Σύμβαση θα ισχύσει την ενενηκοστή μέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της κατάλληλης πράξης από κάθε τέτοιο Κράτος ή οργανισμό. Άρθρο 32 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποίηση της Σύμβασης αυτής. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα εξετάζονται σε συνεδρίαση απολογισμού ή σε έκτακτη συνεδρίαση. 2.Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης, καθώς και οι λόγοι της τροποποίησης θα παρέχονται στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη την πρόταση αμέσως και τουλάχιστον ενενήντα μέρες πριν τη συνεδρίαση για την οποία έχε; υποβληθεί η τροποποίηση προς εξέταση. Οποιαδήποτε σχόλια λαμβάνονται επί της προτάσεως αυτής θα διαβιβάζονται από το Θεματοφύλακα στα Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν κατόπιν εξέτασης της προτεινόμενης τροποποίησης αν την υιοθετούν ομοφώνως ή, σε περίπτωση μη υπάρχουσας ομοφωνίας, να την υποβάλλουν σε Διπλωματική Διάσκεψη. Η απόφαση για την υποβολή της προτεινόμενης τροποποίησης στη Διπλωματική Διάσκεψη, απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, των παρόντων και ψηφιζόντων στη συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ήμισυ των Συμβαλλόμενων Μερών είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι αποχές εκλαμβάνονται ως ψήφοι. 4.Η Διπλωματική Διάσκεψη προκειμένου να εξετάσει και να υιοθετήσει τις τροποποιήσεις αυτής της Σύμβασης συγκαλείται από το Θεματοφύλακα και πραγματοποιείται όχι αργότερα από ένα έτος από την απόφαση που θα έχει ληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου. Η Διπλωματική Διάσκεψη καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τροποποιήσεις υιοθετούνται ομόφωνα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) όλων των Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτής, υιοθετούμενες σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4, υπόκεινται σε κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή επιβεβαίωση των Συμβαλλόμενων Μερών και τίθενται σε ισχύ για εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία τις έχουν κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή επιβεβαιώσει, την ενενηκοστή ημέρα μετά τη λήψη από το Θεματοφύλακα των σχετικών πράξεων τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των Συμβαλλόμενων Μερών. Για το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο μεταγενέστερα θα κυρώσει, θα αποδεχθεί, θα εγκρίνει ή θα επιβεβαιώσει τις συζητηθείσες τροποποιήσεις, οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν την ενενηκοστή ημέρα από την κατάθεση εκ μέρους του Συμβαλλόμενου Μέρους της σχετικής του πράξης. Άρθρο 33 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση με έγγραφη γνωστοποίηση στο Θεματοφύλακα. 2.Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Θεματοφύλακα ή αργότερα από την ημερομηνία αυτή, όπως τυχόν θα καθορίζεται στη γνωστοποίηση. Άρθρο 34 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣΟ Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού θα είναι ο Θεματοφύλακας αυτής της Σύμβασης. 2. Ο Θεματοφύλακας θα ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη: α) για την υπογραφή αυτής της Σύμβασης και για την κατάθεση των πράξεων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 30, β) για την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 31, γ) για τις γνωστοποιήσεις καταγγελίας αυτής της Σύμβασης και για τις ημερομηνίες σχετικά με αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 33, δ) για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτής της Σύμβασης, που υποβάλλονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, για τις τροποποιήσεις που υιοθετούνται στη σχετική Διπλωματική Διάσκεψη ή στη συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών και για την ημερομηνία έναρξης ισχύος των συζητηθέντων τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32. Άρθρο 35 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΤο πρωτότυπο της Σύμβασης αυτής, του οποίου το αραβικό, κινέζικο, αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό και ισπανικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα στείλει επικυρωμένα αντίγραφα αυτού στα Συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 31 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-05-14 Κύρωση Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία