Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της, Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας: 1. Ο όρος πλοίο του Συμβαλλόμενου Μέρους σημαίνει κάθε πλοίο που είναι νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και φέρει τη σημαία του. Ωστόσο, ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει: α) Πολεμικά πλοία και βοηθητικά πλοί [...]"
2.  
  Ο όρος μέλος του πληρώματος σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που προσλαμβάνεται για να εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του πλοίου και περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος
3.  
  Ο όρος ακτοπλοΐα σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος ακτοπλοΐα περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ίδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση των επιβατών, ακόμη και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας.
4.  
  Ο όρος διεθνής θαλάσσια μεταφορά σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός εάν το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους
5.  
  Ο όρος εθνική νομοθεσία σημαίνει νόμους, κανονισμούς και κανόνες, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κάθε Μέρους αντίστοιχα
Άρθρο 2
1.  
  Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 21 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής. Ειδικότερα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των αρμόδιων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις αρχών τους.
2.  
  Ο όρος αρμόδια αρχή σημαίνει: για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών.
3.  
  Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών σχετικά με τα ονόματα ή τις λειτουργίες των αρμόδιων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Γι αυτόν το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν σχέση με τη ναυτιλία.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα:
 1. Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς και επίσης και μεταξύ των λιμένων τους και των λιμένων τρίτων χωρών
 2. Να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξάλειψη των εμποδίων, τα οποία θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών
 3. Να απέχουν από μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών και των λιμένων τρίτων χωρών
 4. Να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, τα οποία διαφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών
 5. Να καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, στην περίπτωση που τέτοιες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στις ήδη ισχύουσες διμερείς συμφωνίες των Συμβαλλόμενων Μερών. ·.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών
3.  
  Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για να εξασφαλίσουν την ελεύθερη συμμετοχή των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο, με βάση τον εμπορικό ανταγωνισμό
4.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχουν εφαρμογή στην ακτοπλοΐα
Άρθρο 6
1.  
  Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφούμενα με την εθνική νομοθεσία του Μέρους αυτού, να διατηρούν επί αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας, ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν κανενός είδους επιπλέον τέλη. Ομοίως, πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση όλου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον τέλη.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν γιο τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα της εκπαίδευσης προσωπικού λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών στα ιδρύματα ναυτικής εκπαίδευσής τους
2.  
  Υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5. τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όταν προσεγγίζουν σε λιμένες τους, κάθε δυνατή διευκόλυνση και βοήθεια που απαιτείται σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία του κάθε Μέρους.
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για τις συνήθεις εμπορικές τους δραστηριότητες κατά τον κατάπλου και τον απόπλου τους από τους λιμένες, την αγκυροβολία, την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών, τη φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, τη μεταφόρτωση, την επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών, την καταβολή των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων και τη χρήση των ευκολιών που παρέχονται στην ναυσιπλοΐα
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν θα εφαρμόζονται σε πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιασδήποτε μορφής Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της εθνικής τους νομοθεσίας και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης, την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων και την επίσπευση και απλοποίηση, κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών, λιμενικών και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια
Άρθρο 10
1.  
  Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων, τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από το άλλο Μέρος. Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τα οποία εκδίδονται από αυτά, υπό τον όρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διεθνείς συμβάσεις.
2.  
  Τα πλοία του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα ανακαταμετρώνται στα λιμάνια του άλλου Μέρους και τα στοιχεία που θα δηλώνονται στα πιστοποιητικά θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των πάσης φύσεως λιμενικών τελών, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση περί Καταμέτρησης της Χωρητικότητας. Τα πιστοποιητικά καταμέτρησης σκαφών κάτω των 24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται:.
 1. με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου, σύμφωνα με την Α 747 (18) Απόφαση του Δ.Ν.Ο. ή,.
 2. με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου
3.  
  Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες το πλοίο είναι νηολογημένο, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο αυτού του Μέρους
Άρθρο 11
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για μέλη του πληρώματος, που είναι υπήκοοι του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους, και θα παρέχει στα πρόσωπα τα οποία κατέχουν αυτά τα αποδεικτικά ταυτότητας εκείνα τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας Συμφωνίας με τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι: στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο και το ελληνικό διαβατήριο. στην περίπτωση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας το ιορδανικό ναυτικό φυλλάδιο και το ιορδανικό διαβατήριο.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 θα εφαρμόζονται αναλόγως επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για τη Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (1965) και του Παραρτήματος αυτής, ή το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αριθμ. 108 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (1958), που αφορά τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών.
3.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής θα εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, για οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας διαφορετικό από αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
Άρθρο 12
1.  
  Μέλη του πληρώματος των πλοίων ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, που είναι κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στη ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (νisa), κατά τη διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος του πλοίου αυτού υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές κατάσταση πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ σε αυτό το λιμάνι
Άρθρο 13
1.  
  Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται χωρίς διατυπώσεις (in transit) προκειμένου να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, ή για επαναπατρισμό τους ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
2.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (νisas) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν
Άρθρο 14
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13 της Συμφωνίας αυτής, οι εθνικοί κανονισμοί των Μερών οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειες των Συμβαλλόμενων Μερών
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και /ή την παραμονή στην επικράτειά του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους
3.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα πάνω σε πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία δεν είναι ούτε μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στη λίστα πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων που έχουν σχέση με την υπηρεσία ή τη λειτουργία του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου και τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση αυτού του πλοίου
Άρθρο 15
1.  
  Πλοιοκτήτες εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους, μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλόμενων Μερών, ναυτικούς, υπηκόους του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει
2.  
  Οι όροι ναυτολόγησης συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών και περιλαμβάνονται στη σύμβαση ναυτολογήσεως. Οι όροι ναυτολόγησης μπορούν να καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μιας Ενώσεως των Πλοιοκτητών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και της Ομοσπονδίας Ναυτικών του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους ή της δημόσιας αρχής του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.
3.  
  Πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, οποτεδήποτε καταπλέουν σε λιμάνια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή πλέουν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά ύδατα αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να παρέξει στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάστασή τους και στον επαναπατρισμό τους
4.  
  Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία θα προκύψει από τη σύμβαση ναυτολογήσεως, θα εφαρμόζεται η νομοθεσία και θα ασκείται η δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο
Άρθρο 16
1.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος πληρώματος πλοίου ενός εκ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών διαπράξει αδίκημα πάνω στο πλοίο όταν αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρχές, του Μέρους αυτού δεν θα το διώκουν, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν: (α) οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του δεύτερου Μέρους, ή
 1. το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Μέρους, ή
 2. η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, ή
 3. ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει τη δίωξη του δράστη, ή
 4. το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι μέλος πληρώματος του πλοίου αυτού. .
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπραχθεί αδίκημα επί πλοίου που φέρει τη σημαία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το οποίο διέρχεται από τη χωρική θάλασσα του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά την ποινική δικαιοδοσία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Ο.Η.Ε. (1982).
3.  
 1. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από τη λήψη οιωνδήποτε μέτρων από τις αρχές του άλλου Μέρους, θα ειδοποιούνται προηγουμένως οι αρμόδιες διπλωματικές η προξενικές αρχές του κράτους, τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο
 2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά το χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θίγουν το δικαίωμα των αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα. σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.
4.  
  Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η κράτηση των πλοίων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Εάν μια τέτοια κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίζουν την κράτηση στο ελάχιστο ή θα επιτρέπουν τον απόπλου του πλοίου μετά την κατάθεση εγγυήσεως.
Άρθρο 17
1.  
  Οι δικαστικές και/ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται οιωνδήποτε αστικών διαφορών που έχουν σχέση με τη σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από τους αρμόδιους διπλωματικούς αντιπροσώπους ή τους προξενικούς αξιωματούχους της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο
Άρθρο 18
1.  
  Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξοκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία
2.  
  Στο πλοίο, το πλήρωμα, τους επιβάτες και το φορτίο θα παρέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή ίδιας έκτασης με αυτή που παρέχεται στην περίπτωση εθνικού πλοίου
3.  
  Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή πώληση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
4.  
  Το πλοίο που εξόκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν, μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στη θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία που βρίσκονταν σε κίνδυνο, ή το προϊόν της πώλησής τους, εάν πουλήθηκαν, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα που βρέθηκαν στο πλοίο, που εξόκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό, να ζητήσουν από το άλλο Μέρος, ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δεύτερο Μέρος, την αναλογούσα αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για τη διάσωση του πλοίου ή την παροχή βοήθειας στο πλοίο, στο πλήρωμά του, στους επιβάτες και στο φορτίο του
6.  
  Κάθε αποζημίωση θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ
Άρθρο 19
1.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύι διεθνείς συμβάσεις και έχουν σχέση με ναυτιλιακά θέματα
Άρθρο 20
1.  
  Κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση ή πώληση πλοίων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές θα φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή από το οποίο έχουν εφοδιασθεί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης για κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε όμιλο επιχειρήσεων, σε μικτή επιχείρηση ή σε διεθνές ναυτιλιακό πρακτορείο
3.  
  Το εισόδημα που προέρχεται από τη δραστηριοποίηση πλοίων συμπεριλαμβάνει εισόδημα από τη χρήση, τη συντήρηση ή ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (συμπεριλαμβανομένης της ρυμούλκας και του σχετικού εξοπλισμού για τη μεταφορά τους) σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή εμπορευμάτων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο
Άρθρο 21
1.  
  Για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και προς εξέταση σοβαρών προβλημάτων, που ανακύπτουν στις διμερείς σχέσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή, η οποία θα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως ενός των Συμβαλλόμενων Μερών. Η Επιτροπή αυτή, εκτός του έργου της εποπτείας της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.
2.  
  Η σύνθεση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής, καθώς επίσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 22
1.  
  Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις που θα καθορίζονται δια της διπλωματικού οδού
Άρθρο 23
1.  
  Shipοwners οf each οf the Cοntracting Ρarties, may emplοy οn bοard their νessels flying the flag οf the Cοntracting Ρarties, seafarers, natiοnals οf the οther Ρarty, in accοrdance with the natiοnal legislatiοn οf the Ρarty whοse flag the νessel is flying. 2. Cοnditiοns οf emplοyment are freely agreed between the shipοwners and the seafarers and they are included in the cοntract οf emplοyment. Cοnditiοns οf emplοyment, may be determined by cοllectiνe agreements signed between a Uniοn οf Shipοwners οf οne οf the Ρarties and the Seamen s Federatiοn οn the οther Ρarty, οr the public authοrity at the οther Ρarty. (a)the cοnsequences οf the οffence extend tο the territοry οf the secοnd Ρarty, οr (b) the οffence is οf a kind tο disturb the peace οr the public οrder and security οf the secοnd Ρarty, οr (c) the prοsecutiοn is necessary fοr the suppressiοn οf illicit drug trafficking (in narcοtic drugs), οr (d)the master οf the νessel has asked fοr the prοsecutiοn οf the perpetratοr, οr
 1. the οffence is cοmmitted against any persοn οther than a member οf the crew οf that νessel
2.  
  Subject tο the releνant prονisiοns οf Αrticle 5, bοth Cοntracting Ρarties shall prονide νessels οf the οther Cοntracting Ρarty calling its pοrts with all pοssible facilities and assistance needed in accοrdance with the natiοnal legislatiοn οf each party respectiνely. in the Ηellenic Republic the Μinistry οf Μerchant Μarine in the Ηashemite Κingdοm οf Jοrdan the Μinistry οf Τranspοrt Αrticle 10. Ιn case οf diνergence the Εnglish text shall preνails. FDR ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC FΟR ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΑSΗΕΜΙΤΕ ΚΙΝGDΟΜ ΟF JΟRDΑΝ ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤΕR ΟF ΜΕRCΑΝΤΙLΕ ΜΑRΙΝΕ ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤΕR ΟF ΤRΑΝSΡΟRΤ. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπέγραψαν τη Συμφωνία αυτή. Έγινε στο Αμάν την 4η Νοεμβρίου 1996. Το κείμενο αυτό συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στα ελληνικά, αραβικά και αγγλικά, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διάστασης θα κατισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για την κυβέρνηση του χασεμιτικου βασιλείου της Ιορδανίας (υπογραφή)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤΟΝ ΜΑRΙΤΙΜΕΤRΑΝSΡΟRΤ ΒΕΤWΕΕΝΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΑSΗΕΜΙΤΕ ΚΙΝGDΟΜ ΟF JΟRDΑΝ Τhe Gονernment οf the Ηellenic Republic and the Gονernment οf the Ηashemite Κingdοm οf Jοrdan (hereinafter referred tο as the twο Cοntracting Ρarties). Desiring tο deνelοp the cοοperatiοn in the field οf maritime transpοrt between the twο cοuntries and with a νiew tο cοntributing tο the deνelοpment οf the internatiοnal snipping οn the basis οf the principles οf the freedοm οf maritime transpοrt. Βearing in mind the principles laid dοwn in the internatiοnal law and particularly the internatiοnal shipping cοnνentiοns, the twο Cοntracting Ρarties haνe agreed as fοllοws : Αrticle 1 Fοr the purpοse οf this Αgreement;.
3.  
  (a) Ιn the cases οf paragraph 1 and 2 a priοr nοtificatiοn shall be giνen tο the cοmpetent diplοmatic οr cοnsular οfficials οf the Ρarty whοse flag the νessel is flying, befοre any actiοn is taken by the authοrity οf the οther Ρarty . (b)Ιn case οf emergency, the abονe mentiοned nοtificatiοn, may be exercised at the time when the said measures are taken. (c)Τhe prονisiοns οf paragraph 1 οf this Αrticle, shall nοt affect the right οf the authοrities οf the Cοntracting Ρarties tο exercise any inspectiοn οr any inνestigatiοn, accοrding tο their natiοnal legislatiοn. Αrticle 12 Μembers οf the crew οf νessels οf οne οf the twο Cοntracting Ρarties pοssessing the seamens identity dοcuments specified in Αrticle 11 οf this Αgreement, are permitted tο stay fοr tempοrary shοre leaνe withοut νisas during the stay οf the νessels in the pοrts οf the οther Cοntracting Ρarty, prονided that the master οf the νesell submit a crew list tο the cοmpetent authοrities in accοrdance with the regulatiοns in fοrce in that pοrt. Αrticle 13. Τhese identity dοcuments are; inthe case οf the Ηellenic Republic the Greek Seamans bοοk and the Greek passpοrt. - in the case οf the Ηashemite Κingdοm οf Jοrdan Seamans bοοk and the Jοrdanian passpοrt £. Τhe prονisiοns οf Αrticles 12 and 12 shall apply cοrrespοndingly tο any persοn whο is nοt a natiοnal οf either οf the Cοntracting Ρarties but pοssesses an identity dοcument in cοnfοrmity with the prονisiοns οf the Cοnνentiοn οn Facilitatiοn οf Ιnternatiοnal Μaritime Τraffic (1965), and the Αnnex theretο, οr which has been issued in accοrdance with Cοnνentiοn Νο 108 οf the Ιnternatiοnal Labοur Οrganizatiοn (1958), cοncerning seafarers natiοnal identity dοcuments.
4.  
  Ιn case οf any disputes stemming οut οf the cοntract οf emplοyment, the applicable legislatiοn and the exercised jurisdictiοn, will be the οne οf the Ρarty whοse flag the νessel is flying. Αrticle 16. Αrticle 17 Τhe juridical and/οr administratiνe authοrities οf either οf the twο Cοntracting Ρarties, shall nοt undertake any ciνil prοceedings related tο a cοntract οf emplοyment οf a crew member οf a νessel οf the secοnd Ρarty, unless they are sο requested by the cοmpetent diplοmatic οr cοnsular οfficials οf the Cοuntry whοse the flag the νessel is flying . Αrticle 18.
5.  
  Τhe prονisiοns οf this Αrticle, dο nοt affect the rights οf οne οf the Cοntracting Ρarties οr οf thοse authοrised by this Ρarty, tο ask frοm the οther Ρarty, οr frοm thοse authοrised by this secοnd Ρarty, the cοrrespοnding cοmpensatiοn fοr any actiοns taken fοr the salνage οf the νessel οr any assistance prονided tο the νessel, the crew, the passengers and the cargο Αrticle 2 Τhe Cοntracting Ρarties shall base the deνelοpment οf their shipping relatiοns, οn the principles οf free and fair cοmpetitiοn and the freedοm οf naνigatiοn and they shall refrain frοm any actiοn that cοuld adνersely affect the internatiοnal maritime transpοrt and trade. Τhe principle οf nοn discriminatiοn will apply tο the cοmmercial actiνities οf natiοnals οr legal entities οperating ships under the flag οf οne Cοntracting Ρarty in the territοry οf the οther Cοntracting Ρarty. Αrticle 3 1. Τhe Cοntracting Ρarties, within the limits οf their respectiνe natiοnal legislatiοn, shall cοntinue their effοrts tο maintain and deνelοp a permanent cοοperatiοn between the cοmpetent authοrities οf their cοuntries. Ιn particular, the twο Ρarties agree tο cοnsult and exchange infοrmatiοn between their cοmpetent authοrities οn maritime affairs.
6.  
  Αny cοmpensatiοn shall be in accοrdance with the internatiοnal cοnνentiοns in fοrce . Αrticle 19 Τhe prονisiοns οf this Αgreement dο nοt affect the rights and οbligatiοns οf the Cοntracting Ρarties, arising frοm internatiοnal cοnνentiοns and agreements in fοrce, related tο maritime matters . Αrticle 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία