ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2490

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρτημένων σ αυτή δηλώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ ετέρου, η Τελική Πράξη, καθώς και οι Συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών και οι προσαρτημένες σε αυτή δηλώσεις, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου 1995, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, εφεξής καλούμενες Κοινότητα, αφενός, και ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, εφεξής καλούμενο Ισραήλ, αφετέρου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υπαρχόντων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και του Ισραήλ και των κοινών αξιών τους, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και το Ισραήλ επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, την εταιρική σχέση, καθώς και στην προώθηση της περαιτέρω ενσωμάτωσης της οικονομίας του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή οικονομία. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας και στην τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, ιδίως, στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, που αποτελούν την ίδια τη βάση της σύνδεσης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να ενώσουν τις προσπάθειες τους για να ενισχύσουν την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη ενθαρρύνοντας την περιφερειακή συνεργασία, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διατηρήσουν και να εντείνουν το διάλογο για τα οικονομικά, επιστημονικά, τεχνολογικά, πολιτιστικά, οπτικοακουστικά και κοινωνικά θέματα προς όφελος των μερών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει αντίστοιχα η Κοινότητα και το Ισραήλ για το ελεύθερο εμπόριο, και ιδίως για το σεβασμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), όπως προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία σύνδεσης θα δημιουργήσει νέο κλίμα γιο τις οικονομικές σχέσεις τους, ιδίως για την ανάπτυξη του εμπορίου, των επενδύσεων και της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Άρθρο 11. Εγκαθιδρύεται Σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Ισραήλ, αφετέρου. 2.Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι: να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο, προς ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών, να ευνοήσει, χάρη στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, την αμοιβαία ελευθέρωση του δικαιώματος εγκατάστασης, την επιδίωξη της σταδιακής ελευθέρωσης, των δημόσιων συμβάσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την εντατικοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ, και, με τον τρόπο αυτό, να προωθήσει στην Κοινότητα και το Ισραήλ τις οικονομικές δραστηριότητες, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, και της απασχόλησης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής σταθερότητας, να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία με σκοπό την παγίωση της ειρηνικής συνύπαρξης και της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, να προωθήσει τη συνεργασία σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 2 Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες διέπουν τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας · συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 3 1,Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών ο οποίος ενισχύει τις σχέσεις τους, συμβάλει την ανάπτυξη μόνιμης εταιρικής σχέσης και αυξάνει την αλληλοκατανόηση και την αλληλεγγύη. 2.Ειδικότερα, ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τομέα : θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη αλληλοκατανόηση και συνεχώς αυξανόμενη σύγκλιση των θέσεων στα διεθνή ζητήματα και ιδίως στα ζητήματα που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα από τα δύο μέρη, θα επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους, θα βελτιώσουν την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή. Άρθρο 4 Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και σκοπό έχει να προλειάνει το έδαφος για νέες μορφές συνεργασίας με κοινούς στόχους, ιδίως την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Άρθρο 5 1,Ο πολιτικός διάλογος διευκολύνει την επιδίωξη κοινών πρωτοβουλιών και πραγματοποιείται ιδίως : (α)σε υπουργικό επίπεδο, (β)σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων (πολιτικών διευθυντών) μεταξύ των εκπροσώπων του Ισραήλ, αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής αφετέρου, (γ)με πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών και, ιδίως, με τακτικές ενημερώσεις από υπαλλήλους, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνόδων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες, (δ)με την τακτική πληροφόρηση του Ισραήλ, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κοινή εξωτερική και πολιτική ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι αμοιβαία, (ε)με οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση, ανάπτυξη και εντατικοποίηση αυτού του διαλόγου. 2.Καθιερώνεται πολιτικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κνεσσέτ του Ισραήλ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 61.Η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ ενισχύεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για τις εμπορευματικές συναλλαγές, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), εφεξής καλούμενη ΓΣΔΕ. 2.Γιο την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, εφαρμόζονται η συνδυασμένη ονοματολογία και το δασμολόγιο του Ισραήλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 7 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Ισραήλ, εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ, εκτός από εκείνα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 8 Καταργούνται οι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασμοί και οι τυχόν επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ. Τούτο ισχύει και για τους δασμούς φορολογικού χαρακτήρα. Άρθρο 91.1)Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση από την Κοινότητα γεωργικού στοιχείου όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. 2)Το εν λόγω γεωργικό στοιχείο υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ των τιμών στην αγορά της Κοινότητας των γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αυτών των εμπορευμάτων και των τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, όταν το συνολικό κόστος των εν λόγω βασικών προϊόντων είναι μεγαλύτερο στην Κοινότητα. Το γεωργικό στοιχείο μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού κατ αξίαν. Το γεωργικό αυτό στοιχείο αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο ειδικό δασμό, όταν αποτελεί αντικείμενο δασμολόγησης. 2.1)Οι διστάζεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την εκ μέρους του Ισραήλ διατήρηση γεωργικού στοιχείου όσον αφορά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα V. 2)Το γεωργικό αυτό στοιχείο υπολογίζεται mutatis mutandis με βάση το κριτήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού κατ αξίαν. 3)Το Ισραήλ μπορεί να διευρύνει τον κατάλογο των εμπορευμάτων στον οποίο εφαρμόζεται το εν λόγω γεωργικό στοιχείο, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα διαφορετικά από εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα V, που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι! της παρούσας συμφωνίας. Πριν από τη θέσπισή του, το εν λόγω γεωργικό στοιχείο κοινοποιείται προς εξέταση στην Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία μπορεί να λάβει κάθε αναγκαία απόφαση. 3.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, η Κοινότητα και το Ισραήλ μπορούν να εφαρμόσουν στα εμπορεύματα που απαριθμούνται αντίστοιχα στα παραρτήματα ΙΙΙ και V τους δασμούς που αναλογούν στα προϊόντα αυτά. 4.Όταν η επιβάρυνση που εφαρμόζεται σε βασικό γεωργικό προϊόν μειώνεται, κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ, ή λόγω αμοιβαίων παραχωρήσεων για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα γεωργικά στοιχεία που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να μειωθούν. 5.Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 4, ο κατάλογος των σχετικών προϊόντων και, ενδεχομένως, οι δασμολογικές ποσοστώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η μείωση, καθορίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης. 6.Ο κατάλογος των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε παραχώρηση υπό μορφή μειωμένου γεωργικού στοιχείου κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητος και του Ισραήλ, καθώς και η έκταση των παραχωρήσεων αυτών, καθορίζονται στο παράρτημα VΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 10 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Ισραήλ, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΙΆρθρο 11 Η Κοινότητα και το Ισραήλ εφαρμόζουν σταδιακά μεγαλύτερη ελευθερία στις συναλλαγές τους στον τομέα των γεωργικών προϊόντων που ενδιαφέρουν αμφότερα τα μέρη. Από την 1η Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και το Ισραήλ εξετάζουν την κατάσταση με σκοπό να προσδιορίσουν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται από την Κοινότητα και το Ισραήλ αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2001, σύμφωνα με το στόχο αυτό. Άρθρο 12 Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ισραήλ που απαριθμούνται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 3 σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα, υπάγονται στα καθεστώτα που προβλέπουν τα εν λόγω πρωτόκολλα. Άρθρο 13 Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στα πρωτόκολλα αριθ. 2 και 3 σχετικά με τις εισαγωγές στο Ισραήλ, υπάγονται στα καθεστώτα που προβλέπουν τα εν λόγω πρωτόκολλα. Άρθρο 14 Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 και λαμβανομένου υπόψη του όγκου των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, καθώς και της ιδιαίτερης ευαισθησίας των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και το Ισραήλ εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 15 Η Κοινότητα και το Ισραήλ συμφωνούν να εξετάσουν, το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τη δυνατότητα παραχωρήσεων, με βάση το κριτήριο της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, στον τομέα του εμπορίου των αλιευτικών προϊόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ. Άρθρο 17 Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εξαγωγή και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ. Άρθρο 181.Τα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ δεν τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, μεταχείρισης ευνοϊκότερης από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. 2.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1991/91 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους. Άρθρο 191.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν ακολουθούν πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων επιβαρύνσεων οι οποίες υπερβαίνουν τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα. Άρθρο 201.Σε περίπτωση θέσπισης ειδικών κανόνων λόγω της εφαρμογής της γεωργικής πολιτικής του ή τυχόν τροποποίησης των ισχύοντων κανόνων ή στην περίπτωση τυχόν τροποποίησης ή διεύρυνσης των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής του, το οικείο μέρος μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις που προκύπτουν από τη συμφωνία όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω κανόνων ή τροποποιήσεων. 2.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω το οικείο μέρος λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του άλλου. Προς το σκοπό αυτό, τα μέρη μπορούν να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 211.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στη συμφωνία. 2.Η Κοινότητα και το Ισραήλ διαβουλεύονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για όλα τα σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και του Ισραήλ. Άρθρο 22 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, δυνάμει της συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ, της σχετικής εσωτερικής του νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 25. Άρθρο 23 Σε περίπτωση που παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών ενός προϊόντος σε ποσότητες και υπό συνθήκες που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των μερών, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας, ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή το Ισραήλ μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 25. Άρθρο 24 Σε περίπτωση που η τήρηση του άρθρου 17 οδηγεί σε : (ί)επανεξαγωγή προς τρίτη χώρο έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή (ii)σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης, προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας γιο το εξάγον μέρος, και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 25. Αυτά τα μέτρο δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 251.Η Κοινότητα ή το Ισραήλ ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 23 σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών περί την εξέλιξη των εμπορικών ρευμάτων. 2.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22, 23 και 24, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν οσάκις εφαρμόζεται η παράγραφος 3 στοιχείο δ), το ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει στην Επιτροπή Σύνδεσης, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί λύση αμοιβαίως αποδεκτή. Τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας, επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, με σκοπό ιδίως την κατάργηση τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)όσον αφορά το άρθρο 22, η Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 2)όσον αφορά το άρθρο 23, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από την κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν η Επιτροπή Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση θέτουσα τέρμα στις δυσχέρειες ή δεν έχει εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να μην υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν, 3)όσον αφορά το άρθρο 24, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην Επιτροπή Σύνδεσης. Η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει απόφαση εντός 30 ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα στην εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 4)σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή το Ισραήλ, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 22, 23 και 24, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος. Άρθρο 26 Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή το Ισραήλ αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, η Κοινότητα ή το Ισραήλ, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η ΓΣΔΕ και τα άρθρα VΙΙΙ και ΧVΙ του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την αποκατάσταση της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή το Ισραήλ, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των μέτρων αυτών. Άρθρο 27 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων εμπορευμάτων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή τους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 28 Η έννοια καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής καθορίζεται, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος τίτλου και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, στο πρωτόκολλο αριθ. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 291.Τα μέρη συμφωνούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν το δικαίωμα εγκατάστασης των εταιριών του ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τις εταιρίες ενός μέρους προς τους καταναλωτές υπηρεσιών στο άλλο μέρος. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θα διατυπώσει τις αναγκαίες συστάσεις για την επίτευξη του στόχου που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Κατά τη διατύπωση των εν λόγω συστάσεων, το Συμβούλιο Σύνδεσης θα λάβει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της αμοιβαίας παροχής της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία γιο τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών, εφεξής καλούμενη GΑΤS, και ιδίως αυτές του άρθρου V. 3.Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης εξέτασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 301.Σε πρώτο στάδιο, τα μέρη επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της GΑΤS και ιδίως την αμοιβαία παραχώρηση της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους, για τους τομείς των υπηρεσιών που καλύπτει αυτή η υποχρέωση. 2.Σύμφωνα με τη GΑΤS, η μεταχείριση αυτή δεν ισχύει για : 1)πλεονεκτήματα που χορηγεί το ένα ή το άλλο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο V της GΑΤS ή για τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας, 2)άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με την κατάσταση εξαιρέσεων οπό τη ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους, που προσαρτάται στην GΑΤS από το ένα ή το άλλο μέρος. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Άρθρο 31 Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, και με την επιφύλαξη των άρθρων 33 και 34, δεν τίθενται περιορισμοί μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ για την κυκλοφορία κεφαλαίων ούτε εφαρμόζονται διακρίσεις για λόγους ιθαγένειας ή τόπου εγκατάστασης των υπηκόων τους ή του τόπου στον οποίο επενδύονται τα κεφάλαια αυτά. Άρθρο 32 Οι τρέχουσες πληρωμές που συνδέονται με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών ή των κεφαλαίων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν υποβάλλονται σε κανένα περιορισμό. Άρθρο 33 Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και διαφόρων άλλων διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας και του Ισραήλ, οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 δεν θίγουν την εφαρμογή τυχόν περιορισμών που υπάρχουν μεταξύ αυτών κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά την κυκλοφορία των κεφαλαίων που συνίστανται σε άμεσες επενδύσεις, όπως οι ακίνητες περιουσίες, η εγκατάσταση, η παροχή οικονομικών υπηρεσιών ή η εισδοχή χρεωγράφων στις κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, δεν θίγεται η μεταφορά στο εξωτερικό των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο Ισραήλ από άτομα που διαμένουν στην Κοινότητα ή πραγματοποιούνται στην Κοινότητα από άτομα που διαμένουν μόνιμα στο Ισραήλ, καθώς και των κερδών που απορρέουν από αυτές. Άρθρο 34 Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στη συναλλαγματική ή νομισματική πολιτική της Κοινότητας ή του Ισραήλ, η Κοινότητα ή το Ισραήλ, αντίστοιχα, μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο πλαίσιο της GΑΤS και στα άρθρα VΙΙΙ και ΧΙV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να λάβουν μέτρα διασφάλισης κατά της κυκλοφορίας κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. CΕ/Ι/gr 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Άρθρο 35 Τα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για το αμοιβαίο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεών τους και των συμβάσεων που συνάπτονται από κοινωφελείς επιχειρήσεις για την αγορά εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή έργων, πέρα απ ό,τι έχει συμφωνηθεί από κοινού και αμοιβαίως στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 361.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ : (i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (ii)η κατάχρηση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή του Ισραήλ, ή σε σημαντικό τμήμα του, (iii)οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή την παραγωγή ορισμένων προϊόντων. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1. Έως ότου θεσπιστούν οι κανόνες αυτοί, ως κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο iii), ισχύουν οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ. 3.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, με την ενημέρωση, μεταξύ άλλων, ετησίως του άλλου μέρους σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 4.Όσον αφορά το γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 3, η παράγραφος 1 στοιχείο (iii) δεν εφαρμόζεται. 5.Εάν η Κοινότητα ή το Ισραήλ κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη προς τους όρους της παραγράφου 1 και: δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος ή ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή. Όσον αφορά πρακτικές ασυμβίβαστες· με την παράγραφο 1 σημείο iii) του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγκρίνονται αυτά τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η ΓΣΔΕ, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΓΣΔΕ και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 6.Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός των ορίων που επιβάλλονται υπό του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. Άρθρο 371.Τα κράτη μέλη και το Ισραήλ προσαρμόζουν σταδιακά, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διάθεσης των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και του Ισραήλ. 2.Η Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που θεσπίζονται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Άρθρο 38. Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που διαταράσσει τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, την για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ αυτές τις επιχειρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Άρθρο 391.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος VΙΙ, τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων. 2.Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος VΙΙ εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσχέρειες στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης, ώστε να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαία ικανοποιητικές. ΤΙΤΛΟΣ V ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 40 Τα μέρη αναλαμβάνουν να εντείνουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία Οι λεπτομέρειες προς επίτευξη του στόχου αυτού καθορίζονται σε χωριστές συμφωνίες που συνάπτονται προς το σκοπό αυτό. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 41 ΣτόχοιΗ Κοινότητα και το Ισραήλ αναλαμβάνουν να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος και της αμοιβαιότητας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της συμφωνίας. Άρθρο 42 Πεδίο εφαρμογής1.Η συνεργασία εστιάζεται κατά προτεραιότητα στους τομείς που έχουν σχέση με την προσέγγιση των οικονομιών της Κοινότητας και του Ισραήλ ή στους τομείς εκείνους που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι κύριοι τομείς συνεργασίας καθορίζονται στα άρθρα 44 έως 57, με την επιφύλαξη της δυνατότητας συμπερίληψης της συνεργασίας σε άλλους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέρη. 2.Η προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια των οικείων τομέων οικονομικής συνεργασίας. Άρθρο 43 Μέσα και τρόποι Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω : (α)του τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των μερών, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής και, ιδίως τη φορολογική πολιτική, το ισοζύγιο πληρωμών και τη νομισματική πολιτική, και ο οποίος ενισχύει τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων αρχών της οικονομικής πολιτικής, στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που ορίζει το Συμβούλιο αυτό, (β)της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων, σε κάθε τομέα συνεργασίας, καθώς και το πλαίσιο συνεδριάσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, (γ)της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικών γνώσεων και κατάρτισης, (δ)της εκτέλεσης κοινών ενεργειών, όπως σεμιναρίων και συνεδρίων εργασίας, (ε)της συνδρομής για θέματα τεχνικού, διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα, (στ) της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία Άρθρο 44 Περιφερειακή συνεργασία Τα μέρη ενθαρρύνουν τις δράσεις που σκοπό έχουν να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία. Άρθρο 45 Βιομηχανική συνεργασία Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στους ακόλουθους ιδίως τομείς :τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και του Ισραήλ, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση του Ισραήλ στα κοινοτικά δίκτυα προσέγγισης των επιχειρήσεων και στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας, τη διαφοροποίηση της βιομηχανικής παραγωγής του Ισραήλ, τη συνεργασία μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας και του Ισραήλ, την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, τις υπηρεσίες πληροφοριών και στήριξης, την τόνωση των καινοτομιών. Άρθρο 46 Γεωργία Η συνεργασία των μερών εστιάζεται ιδίως στα ακόλουθα :τη στήριξη των πολιτικών που εφαρμόζουν τα μέρη με σκοπό τη διαφοροποίηση της παραγωγής, την προώθηση γεωργικών μεθόδων συμβατών με το περιβάλλον, την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των ομίλων και των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν επί μέρους επαγγελματικούς κλάδους στο Ισραήλ και την Κοινότητα, σε εθελούσια βάση, την τεχνική βοήθεια και κατάρτιση, την εναρμόνιση των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προτύπων, την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων, τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών, την ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη. Άρθρο 47 ΠρότυπαΤα μέρη προσπαθούν να μειώσουν τις διαφορές στον τομέα της τυποποίησης και της εκτίμησης της συμμόρφωσης. Ενδεχομένως, τα μέρη συνάπτουν, προς το σκοπό αυτό, συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της εκτίμησης της συμμόρφωσης. Άρθρο 48 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Τα μέρη συνεργάζονται με τη σύναψη συμφωνιών, ενδεχομένως, για τη θέσπιση κοινών κανόνων και προτύπων, μεταξύ άλλων, για τα λογιστικά συστήματα και τα εποπτικά και κανονιστικά συστήματα στον Τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς. Άρθρο 49 Τελωνεία1.Τα μέρη αναλαμβάνουν να αναπτύξουν την τελωνειακή συνεργασία κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν την τήρηση των εμπορικών διατάξεων. Προς το σκοπό αυτό, καθιερώνουν διάλογο σχετικά με το τελωνειακά θέματα. 2.Η συνεργασία βασίζεται κυρίως στην απλούστευση και τη μηχανογράφηση των τελωνειακών διαδικασιών και πραγματοποιείται, ιδίως, με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και με την επαγγελματική κατάρτιση. 3.Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, οι διοικητικές αρχές των μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 50 Περιβάλλον1.Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης και την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, με σκοπό την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και την προώθηση περιφερειακών έργων σχετικών με το περιβάλλον. 2.Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα θέματα : την απερήμωση, την ποιότητα των υδάτων της Μεσογείου καθώς και τον έλεγχο και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση των αποβλήτων, την αύξηση της αλατότητας, την περιβαλλοντική διαχείριση των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, τη χρησιμοποίηση προηγμένων εργαλείων διαχείρισης και επίβλεψης του περιβάλλοντος, καθώς και τη χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον (Ε1S) και μελετών γιο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον αντίκτυπο της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον γενικά και στην ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ειδικότερα, τον αντίκτυπο της γεωργίας στην ποιότητα των εδαφών και των υδάτων. Άρθρο 51 Ενέργεια1.Τα μέρη θεωρούν ότι η αύξηση της θερμότητας του πλανήτη και η εξάντληση των πηγών ορυκτών καυσίμων υλών αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα. Τα μέρη αναλαμβάνουν επομένως να συνεργαστούν με σκοπό την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την εξασφάλιση της χρησιμοποίησης των καυσίμων ώστε να περιοριστεί η ρύπανση και να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. 2.Τα μέρη προσπαθούν να ενθαρρύνουν τις δράσεις που ευνοούν την περιφερειακή συνεργασία σε τομείς όπως η διαμετακόμιση φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Άρθρο 52 Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών προς το αμοιβαίο συμφέρον τους. Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε δράσεις που συνδέονται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, την εναρμόνιση των προτύπων και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας. Άρθρο 53 Μεταφορές1.Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των μεταφορών και των συναφών υποδομών με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διακίνησης των επιβατών και των εμπορευμάτων, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 2.Η συνεργασία περιστρέφεται κυρίως γύρω από : την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας στον τομέα των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Προς το σκοπό αυτό, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο διαβουλεύσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, την τυποποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως για τις συνδυασμένες μεταφορές, τις πολλαπλές μεταφορές και τη μεταφόρτωση, την προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Άρθρο 54 ΤουρισμόςΤα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη ανάπτυξη του τουρισμού, τα σχέδια μάρκετινγκ, τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, τις συμβάσεις και τις δημοσιεύσεις στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 55 Προσέγγιση των νομοθεσιών Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προσέγγιση των κατ ιδίαν νομοθεσιών τους ώστε να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 56 Ναρκωτικά και νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό ιδίως τα ακόλουθα : τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των μέτρων που αποβλέπουν στην καταπολέμηση της παροχής, και του παράνομου εμπορίου, ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και τη μείωση της κατάχρησης των ουσιών αυτών, την ενθάρρυνση κοινής προσέγγισης για τη μείωση της ζήτησης, την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών συστημάτων των μερών για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες γενικά και τη διακίνηση ναρκωτικών ειδικότερα. 2.Η συνεργασία πραγματοποιείται με την ανταλλαγή πληροφοριών και, ενδεχομένως, με κοινές δραστηριότητες στους ακόλουθους, τομείς : την επεξεργασία και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, τον έλεγχο του εμπορίου προδρόμων ουσιών, τη δημιουργία κοινωνικών και υγειονομικών θεσμών και συστημάτων πληροφοριών και την εφαρμογή σχεδίων προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και σχεδίων κατάρτισης και έρευνας, την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την κατάχρηση των χημικών προδρόμων ουσιών και ιδίως, των προτύπων που θεσπίζει η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF) και η ειδική ομάδα δράσης για τα χημικά προϊόντα (CΑΤF). 3.Τα μέρη καθορίζουν από κοινού, σύμφωνα με την κατ ιδίαν νομοθεσία, τις κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Οι δράσεις τους. όταν δεν είναι κοινές, αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων και στενού συντονισμού. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, συνεργαζόμενοι με τους αρμόδιους φορείς του Ισραήλ, της Κοινότητας και των κρατών μελών της, μπορούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να συμμετάσχουν στις δράσεις αυτές. Άρθρο 57 ΜετανάστευσηΤα μέρη συνεργάζονται με σκοπό ιδίως : τον καθορισμό των τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των πολιτικών για τη μετανάστευση. την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που σκοπό έχουν να παρεμποδίσουν ή να μειώσουν την παράνομη μετανάστευση. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Άρθρο 581.Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα προς αμοιβαίο συμφέρον. 2.Τα μέρη προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους συμμετοχής του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες της Κοινότητας στον τομέα αυτό ώστε να επιτραπεί η συνεργασία σε τομείς όπως η συμπαραγωγή, η κατάρτιση, η ανάπτυξη και η διανομή. Άρθρο 59 Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανταλλαγής νέων. Η συνεργασία καλύπτει ιδίως τομείς όπως η ανταλλαγή νέων, η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης, οι ξένες γλώσσες, η μετάφραση και άλλα μέσα προώθησης της καλύτερης αλληλοκατανόησης των αντίστοιχων πολιτισμών. Άρθρο 60 Τα μέρη ενθαρρύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Η συνεργασία καλύπτει ιδίως τομείς όπως η μετάφραση, η ανταλλαγή καλλιτεχνών και έργων τέχνης, η διατήρηση και η αποκατάσταση ιστορικών και πολιτιστικών χώρων και μνημείων, η κατάρτιση των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα, η αμοιβαία ευαισθητοποίηση και η διάδοση πληροφοριών για τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άρθρο 61 Τα μέρη ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες αμοιβαίου συμφέροντος στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Άρθρο 62 Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως μέσω : (α)του τακτικού διαλόγου μεταξύ των μερών, (β)της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε κάθε τομέα συνεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο συνεδριάσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, (γ)της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικών γνώσεων και κατάρτισης, (δ) της εκτέλεσης κοινών ενεργειών, όπως σεμιναρίων και συνεδρίων εργασίας, (ε) της συνδρομής σε θέματα τεχνικού, διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα, (στ) της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες συνεργασίας. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 631.Καθιερώνεται διάλογος μεταξύ των μερών που καλύπτει όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο διάλογος καλύπτει ιδίως τα θέματα τα σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα των μεταβιομηχανικών κοινωνιών, όπως η ανεργία, η επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, οι συνδικαλιστικές σχέσεις, η επαγγελματική κατάρτιση, η υγιεινή και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας κ.λπ. 2.Η συνεργασία πραγματοποιείται μέσω συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, σεμιναρίων και συνεδρίων εργασίας.ΑΡΘΡ0 64 1.Για το συντονισμό των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης των ισραηλινών εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους και των μελών της οικογενείας τους που έχουν τη νόμιμη διαμονή τους σ αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις, με την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνονται από τους εν λόγω εργαζομένους στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων γήρατος, συντάξεων αναπηρίας, συντάξεων επιζώντων και επιδομάτων και για την ιατρική περίθαλψη αυτών και των οικογενειών τους, όλες οι συντάξεις και τα, επιδόματα γήρατος, επιζώντων, εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικής ασθένειας ή αναπηρίας, με εξαίρεση τις μη φορολογούμενες παροχές, που τυγχάνουν ελεύθερης μεταφοράς προς το Ισραήλ, στο ποσοστό που εφαρμόζεται δυνάμει της νομοθεσίας του ή των υπόχρεων κρατών μελών, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα προαναφερόμενα μέλη της οικογενείας τους. 2.Το Ισραήλ παρέχει στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός του και στα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σ αυτό, μεταχείριση παρόμοια με εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερη και τρίτη περίπτωση, με την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στο Ισραήλ Άρθρο 651.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει τις διατάξεις εφαρμογής των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 54. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει του τρόπους εφαρμογής διοικητικής συνεργασίας, ώστε να διασφαλιστούν η διαχείριση και ο έλεγχος που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Άρθρο 66 Οι διατάξεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 65, δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των κρατών μελών, στο μέτρο που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν καθεστώς περισσότερο ευνοϊκό για τους υπηκόους του Ισραήλ ή τους υπηκόους των κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 67 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, μια φορά το έτος και οσάκις υπάρχει σχετική ανάγκη, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. Εξετάζει τα μείζονα προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καθώς και όλα τα διμερή ή διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 681.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να αντιπροσωπευθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Την Προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 691.Για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων στις προβλεπόμενες από αυτήν περιπτώσεις. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Άρθρο 701.Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Σύνδεσης, ιδρύεται Επιτροπή Σύνδεσης η οποία αναλαμβάνει την εφαρμογή της συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αναθέσει στην Επιτροπή Σύνδεσης το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 711.Η Επιτροπή Σύνδεσης που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου. 2.Η Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Η Προεδρία της Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από έναν εκπρόσωπο της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ. Άρθρο 721.Η Επιτροπή Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της συμφωνίας, καθώς και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης της έχει παραχωρήσει την προς τούτο αρμοδιότητα. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη που υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτεί η εκτέλεσή τους. ΖΟι αποφάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης λαμβάνονται με συμφωνία μεταξύ των μερών. Άρθρο 73 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να συστήσει ομάδα εργασίας ή όργανο αναγκαίο για την εκτέλεση της συμφωνίας. Άρθρο 74 Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κνεσσέτ του Ισραήλ, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Άρθρο 751.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά περί την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση. 3.Κάθε μέρος υποχρεούται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε διάδικος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης. Άρθρο 76 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : (α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας του, (β)αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, (γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής διασαλεύσεως του νόμου και της δημοσίας τάξεως, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 77 Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει το Ισραήλ έναντι της Κοινότητας δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι του Ισραήλ δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων του Ισραήλ ή των εταιρειών του. Άρθρο 78 Όσον αφορά την άμεση φορολόγηση, καμία διάταξη της συμφωνίας δεν συνεπάγεται: την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει ένα μέρος στα πλαίσια οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης εκ της οποίας δεσμεύεται, την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου κατά της φοροδιαφυγής ή της απάτης, την παρεμπόδιση του δικαιώματος κάποιου μέρους να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 791.Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων της. 2.Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις εκ της συμφωνίας υποχρεώσεις του, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα Προτού το πράξει, υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να παράσχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρο αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης μετά από αίτηση του άλλου μέρους. Άρθρο 80 Τα πρωτόκολλα 1 έως 5 και τα παραρτήματα Ι έως VΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. Οι δηλώσεις και οι ανταλλαγές επιστολών περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας. Άρθρο 81 Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο όρος μέρη αφορά την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες αφενός, και το Ισραήλ αφετέρου. Άρθρο 82 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημαΚάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης. Άρθρο 83 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος του κράτους του Ισραήλ. Άρθρο 84 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, φινλανδική, πολική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και εβραϊκή γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 85 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος αφενός και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου που υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου 1975. Ηechο en Βruselas, el νeinte de nονiembre de mil nονecientοs nονenta y cincο. Udfaerdiget i Βruxelles den tyVende nονember nitten hundrede οg fem οg halνfems. Geschehen zu Βrussel am zwanzigsten Νονember neunzehnhundertfunfundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Dοne at Βrussels οn the twentieth day οf Νονember in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fiνe. Fait e Βruxelles, le νingt nονembre mil neuf cent quatre-νingt-quinze. Fattο a Βruxelles, addi νenti nονembre millenονecentοnονantacinque. Gedaan te Βrussel, de twintigste nονember negentienhοnderd νijfennegentig. Feitο em Βruxelas, em νinte de Νονembrο de mil nονecenics e nονenta e cincο. ΤehtyΒrysselissa kahdentenakymmenentenapaiνana marraskuutaνuοnna tuharyhceksansataayhdeksankymmentaνiisi. Sοm skedde i Βryssel den tjugοnde nονember nittοnhundranittiοfem. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Catte signatura engaja ?gaiement la Cοmmunaute francaise, la Cοmmunaute flamande, la Cοmmunaute germanοphοne, la Regiοn wallοnne, la Regiοn flamande et la Regiοn de Βruxelles-Capitale. Daza handtekening νerbind! eνeneens da Vlaamse Gemeenschap, da Franse Gemeenschap, de Durtstaliga Gemeenschap, het Vlaa/r.se Gewest, het Waalse Gewest en he! Εrusselse Ηοοldstadelljka Gewest. Diese Unterschrift νerbindet zugleich die-Deutschsprachige Gemeinschaft die Flamische Gemeinschaft, die Franzοsische Gemeinschaft, die Wallοnische Regiοn, die Flamische Regiοn und die Regiοn 5russel-ΗauptstadL Ρa Κοngeriget Danmarks νegn Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar ceann na htireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Republik Οsterreich Ρela Republica Ροrtuguesa Suοmen tasaνallan puοlesta Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaaiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities .Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Ρa Εurοpeiska gemenskapernas νagnar ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα Ι Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 Παράρτημα ΙΙ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 Παράρτημα ΙΙΙ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 Παράρτημα ΙV Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παράγραφος 2 Παράρτημα V Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 Παράρτημα VΙ Κατάλογος προϊόντων υποκειμένων στις παραχωρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παράγραφος 6 Παράρτημα VΙΙΔικαιώματα σχετικά με την πνευματική, βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία που αναφέρονται στο άρθρο 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ex 3502 Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών: ex 3502 10 - Αυγοαλβουμίνη : -Άλλη:3502 10 91 —Αποξηραμένη (π.χ. σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες) 3502 10 99 -Άλλη •ex 3502 90 - Άλλα : - Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη: — Γαλακτοαλβουμίνη: 3502 90 51 — Αποξηραμένη (π.χ. σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες) 3502 90 59 — Άλλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0403 0403 10 51 έως 0403 10 99 0403 90 71 έως 0403 90 99 Βουτυρόγαλα πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: Γιαούρτια, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου Άλλα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου40 00 0711 90 30 Γλυκό καλαμπόκι, άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο Γλυκό καλαμπόκι, διατηρημένο προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινό η διατήρησή του), αλλά ακατάλληλο για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται ex1517 Μαργαρίνη, μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516: 1517 10 10 1517 90 10 Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλο που υπερβαίνει το 10% αλλά δεν υπερβαίνει το 15% άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10% αλλά δεν υπερβαίνει το 15% ex 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από το εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών του κωδικού ΣΟ 1704 90 10 1806 Σοκολάτα και άλλο παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο ex1901 Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των δόσεων 0401 ως 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ex1902 Ζυμαρικά εν γένει, εκτός από τα παραγεμισμένο ζυμαρικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30 αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) έστω και παρασκευασμένο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένο 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται γιο φάρμακα, αζυμοσφραγίδες. ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 2001 90 30 Καλαμπόκι γλυκό (Ζea Μays νar. saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό οξύ 2001 90 40 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους Ίσης ή ανώτερης του 5%, παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή οξικό οξύ 2004 10 91 Πατάτες. με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες 2004 90 10 Καλαμπόκι γλυκό (Ζea Μays νar. saccharara) παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένο 2005 20 10 Πατάτες, με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ. όχι κατεψυγμένες 2005 80 00 Καλαμπόκι γλυκό (Ζea Μays νar. saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένο 2006 92 45 Παρασκευάσματα τύπου μουσλί με βάση νιφάδες δημητριακών μη φρυγμένες 2008 99 85 Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης 2006 99 91 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμο μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% που έχει παρασκευαστεί ή διατηρηθεί αλλιώς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης 2101 10 96 Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ 2101 20 96 Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ 2101 30 19 Φρυγμένο υποκατάστατο του καφέ εκτός από το φραγμένο κιχώριο 2101 30 99 Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ εκτός από το υποκατάστατο φρυγμένου κιχωρίου 2102 10 31 έως 2102 10 39 Ζύμες αρτοποίησης • CΕ/ΙL/Παράρτημα/gr 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ex 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες: — Μαγιονέζα 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο ex2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού εκτός εκείνων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2106 10 20 και 2106 90 92 και εκτός από τα σιρόπια και ζάχαρα αρωματισμένα ή με την προσθήκη χρωστικών ουσιών 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Μη αλκοολούχα ποτά εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού ΣΟ 2009, που περιέχουν προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0401 ως 0404 2905 43 00 Μαννιτόλη 2905 44 D-Γλυκυτόλη (σορβιτόλη) ex3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένο άμυλο κάθε είδους, εκτός από τα εστεροποιημένα και τα αιθεροποιημένα άμυλα κάθε είδους του κωδικού ΣΟ 3505 10 50 3505 20 Κόλλες με βάση άμυλο κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένο άμυλο κάθε είδους 3809 10 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 3823 60 Σορβιτόλη άλλη οπό εκείνη του κωδικού ΣΟ 29C5 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός που εφαρμόζεται (1) 3501 Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεΐνών 3501 10 -Καζεΐνες: 3501 10 10 —Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών (2) 0% 3501 10 50 -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών (2) 3% 3501 10 90 -Άλλα 12% 3501 90 -Άλλα: 3501 90 90 -Άλλα 8% (1) Στην περίπτωση που οι δασμοί που αναφέρονται στη στήλη αυτή υπερβαίνουν τους δασμούς που έχουν κοινοποιηθεί στη GΑΤΤ, εφαρμόζονται οι τελευταίοι δασμοί (2)Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. CΕ/ΙL/Παράρτημα lll/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1S02 Ζυμαρικά και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) Α -από σκληρό σιτάρι 8 -Άλλα 1905 10 Ψωμί τύπου φρυγανιάς 1905 20 90 Ψωμί με καρυκεύματα όχι ειδικά για διαβητικούς: Α Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών άλλων οπό εκείνων του σίτου ανώτερης του 15% σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα Β -Άλλα ex3000 Α --Γκοφρέ και γκοφρέτες: Α1 -Μη παραγεμισμένες, επικαλυμμένες ή όχι: Α1α —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός οπό του σίτου ανώτερης του 15% σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα Α1β —Άλλες Α2 -Άλλες: Α2α —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα Ίσης ή ανώτερης του 1,5% ή σε πρωτεΐνες γάλακτος Ίσης ή ανώτερης του 2.5% Α2β —Άλλες 1905 40 10 Φρυγανιές. με προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου και τα παρόμοια: Α -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός από του σίτου ανώτερης του 15% σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα Β •Άλλες 1905 ex3000) Β + 9019) -Άλλα προϊόντα αρτοποιίας, με την προσθήκη ζάχαρης, μελιού, άλλων γλυκαντικών ουσιών, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυριού, φρούτων, κακάου ή τα Β1 -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε αυγά Ίσης ή ανώτερης του 10% Β2 -Με την προσθήκη αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών Ε2α —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 1,5% ή σε πρωτεΐνες γάλακτος Ίσης ή ανώτερης του 2,5%· βλ. Παράρτημα V Β2β —Άλλα 53 -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη κατώτερης του 10% χωρίς προσθήκη αυγών, αποξηραμένων φρούτων ή καρυδιών: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Β3α(i) —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρα δημητριακών εκτός από του σίτου ανώτερης του 15% σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα Β3 α (ii) —Άλλα Β3β —Άλλα Β3β(i) —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλευρο δημητριακών εκτός από του σίτου ανώτερης του 15% σε σχέση με τη συνολική περιεκτικότητα σε άλευρα Β3β(ii) —Άλλα Β4 -Άλλα: Β4α —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 1,5% ή σε πρωτεΐνες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 2,5%· βλ. Παράρτημα V Β4β —Άλλα 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο: Α -Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται οπό το γάλο Β -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται οπό το γάλα ίσης ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7% Γ -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται οπό το γάλα Ίσης ή ανώτερης του 7% ex 2207 10 50 Αλκοόλη που λαμβάνεται από σταφύλια ή σταφυλίτη οίνο με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 80% ή περισσότερο. που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών ex 1099 Αλκοόλη που λαμβάνεται από σταφύλια ή σταφυλίτη οίνο με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 80% ή περισσότερο, άλλη ex 2208 20 Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα, η τιμή των οποίων ανέρχεται σε $0,05 ανά cl. με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 17% 3502 10 00 Αυγοαλβουμίνη: Α Αποξεραμένη Ε Άλλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 Τελωνειακός κώδικας του Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός που εφαρμόζεται (1) 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα): 1704 10 1704 90 Τσίχλες (chewing gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) Άλλες Άλλες Άλλες 0,075 $ ΗΠΑ/kg (2) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 0% ex1901 ex2004 ex2005 ex2103 ex2104 1901 10 20 1901 20 20 1901 90 30 2004 10 10 200i 90 10 2005 20 10 2005 40 10 2005 59 10 2005 90 10 2103 90 20 2104 10 10 Παρασκευάσματα από αλεύρια, σιμιγδάλια άμυλο κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, του είδους που χρησιμοποιείται γιο τη διατροφή παιδιών ή για μαγειρική χρήση, που περιέχουν σκόνη κακάου σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής από αλεύρι σόγιας, που περιέχουν σογιέλαιο και άλλο φυτικά έλαια, υδατάνθρακες και αλάτι, και των παρασκευασμάτων διατροφής οπό αλεύρια χωρίς γλουτένη: από αλεύρια σιμιγδάλια άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης οπό αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλο κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης οπό αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλο κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια προϊόντα από αλεύρια ή σιμιγδάλια από αλεύρια σιμιγδάλια άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης οπό αλεύρια σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% (1) Σε περίπτωση που οι δασμοί που αναφέρονται σ αυτή τη στήλη υπερβαίνουν τους δασμούς που έχουν κοινοποιηθεί στη GΑΤΤ, εφαρμόζονται οι τελευταίοι δασμοί (2)Εντός του ορίου ετήσιας ποσόστωσης 5.000 τόνων ο εν λόγω δασμός θα μειωθεί σε 0,0375 $ ΗΠΑ/kg. CΕ/ΙL/Παράρτημα V/gr1 Τελωνειακός κώδικας του Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός που εφαρμόζεται (1) 1904 10 προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 8% 3505 3505 10 3505 10 30 3505 10 90 3505 20 00 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους με εξαίρεση τα άμυλα - Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους: - Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα - Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους και δεξτρίνη - Κόλλες 8% 8% (1)Σε περίπτωση που οι δασμοί που αναφέρονται σ αυτήν τη στήλη υπερβαίνουν τους δασμούς που έχουν κοινοποιηθεί στην GΑΤΤ, εφαρμόζονται οι τελευταίοι δασμοί CΕ/ΙL/Παράρτημα V/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κατάλογος προϊόντων υποκειμένων στις προχωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.6 Πίνακας 1: Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Ισραήλ υπόκεινται στις κατωτέρω παραχωρήσεις Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ετήσια ποσόστωση 1 000 kg Παραχώρηση εντός των ορίων της ποσόστωσης 0710 10 40 2004 90 10 Γλυκό καλαμπόκι κατεψυγμένο 10 600 (1) μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου 0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 Γλυκά καλαμπόκι όχι κατεψυγμένο 5400 (2) μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου 1704 90 30 Λευκή σοκολάτα 100 μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου .1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 2 500 μείωση κατά 15% του γεωργικού στοιχείου ex 1901 ex 2106 Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής οπό αλεύρια σιμιγδάλια άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από τα παρασκευάσματα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1901 90 91 100 μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς;. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένο ή αλλιώς παρασκευασμένο 200 μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα αζυμοσφραγίδες. άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 3200 μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου (1)Η παρούσα ποσόστωση θα μειωθεί σε 9.275 τόνους κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παραχώρησης και σε 9.940 τόνους κατά το δεύτερο έτος. (2)Η παρούσα ποσόστωση θα μειωθεί σε 4.725 τόνους κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παραχώρησης και σε 5.060 τόνους κατά το δεύτερο έτος. Πίνακας 2: Οι εισαγωγές στο Ισραήλ των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στις κατωτέρω παραχωρήσεις Κωδικός ΙΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ετήσια ποσόστωση 1 000 kg Παραχώρηση εντός των ορίων της ποσόστωσης 1 902 Ζυμαρικά εν γένει απεριόριστη δέσμευση του γεωργικού στοιχείου στα 0,255 ΗΠΑ/kg ex1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου- Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοοφραγίδες, άμυλο κάθε είδους σε φύλλο και παρόμοια προϊόντα: που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα απεριόριστη Δέσμευση στα 0,10$ ΗΠΑ/kg ex1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: που περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα απεριόριστη Δέσμευση στα 0.25$ ΗΠΑ/kg 2105 Παγωτά 500 Μείωση κατά 30% του γεωργικού στοιχείου ex 2207 10 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, από σταφύλι ή σταφυλίτη οίνο, με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 80% νοl ή περισσότερο, έστω και αν χρησιμοποιείται γιο την παρασκευή ποτών απεριόριστη δέσμευση στα 2.75$ ΗΠΑ/λίτρο αλκοόλης ex 2208 20 Αλκοολούχα παρασκευάσματα, αποστάγματα οπό κρασί ή τσίπουρο με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 17%, σε τιμή ίση ή κατώτερη των 0.05S ΗΠΑ ανά cl. απεριόριστη δέσμευση στο 2.75$ ΗΠΑ/λίτρο αλκοόλης Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ετήσια ποσόστωση 1 000 kg Παραχώρηση εντός των ορίων της ποσόστωσης ex 2208 20 Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρο με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο tοο ή ανώτερο του 17%, σε τιμή ίση ή κατώτερη των 0.05S ΗΠΑ ανά el. 2 000 hpa (1) δέσμευση κατά 0% 3205 10 Αυγοολβουμίνη 50 απεριόριστη εξαίρεση από το γεωργικό στοιχείο δέσμευση στα 2S ΗΠΑ/kg (1)εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Δικαιώματα σχετικά με την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία που αναφέρονται στο άρθρο 39 1.Μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, το Ισραήλ υποχρεούται να προσχωρήσει στις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας στις οποίες τα κράτη μέλη είναι μέρη ή οι οποίες εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη: σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων, της 24ης Ιουλίου 1971), συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Πράξη της Στοκχόλμης 1967, τροποποιημένη το 1979), πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη, 1989), συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη το 1950), συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες (Ουάσιγκτον 1970, τροποποιημένη το 1984). Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. 2.Το Ισραήλ, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, επικυρώνει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των εκτελεστών, παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη 1961). 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλμης 1967, τροποποιημένη το 1979). συμφωνία της Νικαίας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη 1977, τροποποιημένη το 1979), διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη της Γενεύης, 1991). ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 Για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ισραήλ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 Για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στο Ισραήλ γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 Σχετικά με φυτοϋγειονομικά θέματα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 Για τον ορισμό της έννοιας Καταγόμενα προϊόντα ή Προϊόντα Καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας . ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 Για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛ 1.Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα, καταγωγής Ισραήλ, εισάγονται στην Κοινότητα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται παρακάτω και στο παράρτημα. 2.1)Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται ή μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη Α. 2)Για ορισμένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμού κατ αξία και ειδικού δασμού, οι συντελεστές μείωσης που αναγράφονται στη στήλη Α καθώς και στη στήλη Γ εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς κατ αξία Ωστόσο, για τα προϊόντα που αντιστοιχούν στους κωδικούς 020722, 020742 και 220421, οι δασμολογικές μειώσεις εφαρμόζονται όπως ορίζεται στη στήλη Ε. 3.Για ορισμένα προϊόντα οι δασμοί καταργούνται εντός των ορίων δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται για καθένα από αυτά στη στήλη Β. Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται, ανάλογα με τα προϊόντα, εξ ολοκλήρου ή μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναγράφονται στη στήλη Γ. 4.Για ορισμένα άλλα προϊόντα που απαλλάσσονται από δασμούς καθορίζονται, στη στήλη Δ, ποσότητες αναφοράς. Αν οι εισαγωγές ενός προϊόντος υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς, η Κοινότητα μπορεί λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών που καταρτίζει, να υπαγάγει το προϊόν σε κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για όγκο ίσο με την εν λόγω ποσότητα αναφοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση ο δασμός του κοινού δασμολογίου εφαρμόζεται, ανάλογα με τα προϊόντα, στο σύνολό του ή μειωμένος κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη Γ γιο τις ποσότητες που εισάγονται καθ υπέρβαση της ποσόστωσης. 5.Για ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και περιλαμβάνονται στη στήλη Έ, το ύψος των Ποσοστώσεων αυξάνεται σε τέσσερις Ίσες δόσεις, που ισοδυναμούν με το 3% των αντίστοιχων ποσοτήτων, από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως την 1η Ιανουαρίου 2000. 6.Για ορισμένα προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και περιλαμβάνονται στη στήλη Έ, η Κοινότητα μπορεί να καθορίσει μια ποσότητα αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 4 αν, βάσει της κατάρτισης του ετήσιου ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών, διαπιστώσει ότι οι ποσότητες του προϊόντος ή των προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν κινδυνεύουν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην κοινοτική αγορά. Αν στη συνέχεια το προϊόν υπαχθεί σε δασμολογική ποσόστωση, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ο δασμός του κοινού δασμολογίου εφαρμόζεται, ανάλογα με τα προϊόντα, στο σύνολό του ή μειωμένος κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη Γ για τις ποσότητες που εισάγονται καθ υπέρβαση της ποσόστωσης. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1.Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα, καταγωγής Κοινότητας, εισάγονται στο Ισραήλ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται παρακάτω και στο παράρτημα. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται ή μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη α, εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στη στήλη β, και υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη στήλη γ. 3.Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που ισχύουν για τρίτες χώρες εφαρμόζονται, κατά τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη στήλη γ. 4.Για ορισμένα προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζονται ποσοστώσεις, ορίζεται ποσότητα αναφοράς, όπως αναφέρεται στη στήλη γ. Αν οι εισαγωγές ενός προϊόντος υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς, το Ισραήλ μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών που καταρτίζει, να υπαγάγει το προϊόν σε κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για όγκο ίσο με την εν λόγω ποσότητα αναφοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση, για τις ποσότητες που εισάγονται καθ υπέρβαση της ποσόστωσης, εφαρμόζεται ο δασμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 5.Για προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζεται ποσόστωση ούτε ποσότητα αναφοράς, το Ισραήλ μπορεί να καθορίσει ποσότητα αναφοράς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, αν, βάσει της κατάρτισης του ετήσιου ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών, διαπιστώσει ότι οι ποσότητες του προϊόντος ή των προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν κινδυνεύουν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην ισραηλινή αγορά. Αν στη συνέχεια το προϊόν υπαχθεί σε δασμολογική ποσόστωση, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3. 6.Για τα τυριά και το πηγμένο γάλα για τυρί, η δασμολογική ποσόστωση αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 1997 μέχρι 1ης Ιανουαρίου 2000 με βάση τέσσερις ίσες δόσεις, εκάστη των οποίων αντιστοιχεί στο 10% του ποσού. ΠαράρτημαΚωδικός Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός Β Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 0202 30 Κρέατα βοοειδών. χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένα 0% 6000 0206 29 Άλλα παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών. κατεψυγμένα 0% 500 0*02 10 Γάλα οχ σκόνη. περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών < 1.5% 1.55/κ 3000 0402 21 Γάλα στ σκόνη. περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες -> 1.5%. χωρίς προσθήκη ζάχαρης 3500 0404 Ορός γάλακτος 0% 500 0405 00 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος 1.65/κ 350 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 45/kg 200 Υπόκειται στις διατάξεις του σημείου 6 0601 Βολβοί κρεμμύδια κόνδυλοι. ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά 0% Υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 5 0602 Άλλο φυτά ζωντανά Υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 5 0603 10 Άνθη και μπουμπούκια ανθέων. κομμένα, νωπά Ποσότητα αναφοράς: 1000τ 0603 90 Άνθη αποξεραμένα 50 ex 0604 10 Βρύα και λειχήνες. νωπά Υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 5 0604 91 Φυλλώματα, φύλλα κλαδιά και άλλα μέρη θυτών νωπάΥπόκεινται στις διατάξει του σημείου 5 ex 0604 99 Φυλλώματα απλώς αποξεραμένα10 Πατάτες για σπορά 0% 8000 0701 90 Πατάτες, άλλες 2500 >0703 20 00 Σκόρδο μείωση δασμολογικού συντελεστή κατά 25% Κωδικός Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Α Δασμός (0%) 8 Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 0710 21 Μπιζέλια, κατεψυγμένα 14% 700 0710 22 Φασόλια, κατεψυγμένα 250 0710 29 Άλλα όσπρια, κατεψυγμένα 390 0710 30 Σπανάκια, κατεψυγμένα 300 0710 ΒΟ Άλλα λαχανικά. κατεψυγμένα 500 0712 90 Άλλα λαχανικά ξερά και μείγματα λαχανικών 16% 200 .0713 33 Φασόλια κοινά ξερά 0% 100 0713 39 Άλλα φασόλια ξερά 150 0713 50 Κουκιά και λαθούρια. ξερά 2500 0713 90 Άλλα όσπρια. ξερά 100 μείωση του δασμολογίου συντελεστή κατά 15% επί της ποσόστωσης 0802 90 Άλλα καρύδια 0% 500 μείωση του δασμολογικού συντελεστή κατά 15% επί της ποσόστωσης 0804 20 90 Σύκα. ξερά 0S 500 μείωση του δασμολογικού συντελεστή κατά 20% επί της ποσόστωσης 0806 20 Σταφύλια, ξερά (σταφίδες) μείωση του δασμολογικού συντελεστή κατά 25% 0808 10 ΙΜήλα 0% 750 0808 20 90 Κυδώνια 500 Ι10 Σιτάρι σκληρό 0% 9500 1001 90 Άλλο σιτάρι και σιμιγδάλι 150000 Κωδικός Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Α -Δασμός (0%) Β Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 1002 00 Σίκαλη 0% 10000 1003 00 Κριθάρι 0% 210000 1005 90 Καλαμπόκι όχι για σπορά 0% 11000 1006 30 Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο 3.75% 25000 1103 13 Πλιγούρια και σιμιγδάλια καλαμποκιού · 0% 235000 1103 29 Συσσωματώματα άλλων δημητριακών 7500 1104 12 10 Νιφάδες βρώμης 10% Υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 5 1107 10 Βύνη, ακαβούρντιστη 0% 7500 1108 Αμυλα κάθε είδους, Ινουλίνη μείωση δασμολογικού συντελεστή κατά 25% 1205 10 Αλεύρια από κουκιά σόγιας 0%1209 91 Σπέρματα λαχανικών 0% 500 1209 99 Άλλα σπέρματα 500 1214 10 Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (lucerne) 0% 1500 |1404 20 ΙΧνούδι σπόρων βαμβακιού 0% 100C ΙΚωδικός Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός (0%) Β Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 1507 10 Σογιέλαιο ακατέργαστο 13% 7000 1507 90 Σογιέλαιο. άλλο 4000 1512 11 Λάδια ηλιοτρόπιου ή κνήκου ακατέργαστο 9% 1500 1512 19 Λάδια ηλιοτρόπιου ή κνήκου. άλλα 1500 1512 21 Λάδι βαμβακιού, άλλα 50010 Λάδια αγριοκράμβης ακατέργαστα 13% 3000 1514 90 Λάδια αγριοκράμβης. άλλα *.1515 19 Λινέλαιο. άλλο 0% 150 1515 29 Καλαμποκέλαιο. άλλο 9% 600 1604 13 00 1604 14 00 Σαρδέλες. σε κονσέρβες Τόνοι, σε κονσέρβες 0% 3Ο0 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη 1701 91 Άλλη από την ακατέργαστη ζάχαρη, με προσθήκη αρωματικών ουσιών 0% 265000 1701 99 Άλλη από την ακατέργαστη ζάχαρη. άλλη 1702 30 Γλυκόζη που περιέχει κατά βάρος <20% φρουκτόζη 0.1 S/Κ 1200 μείωση του δασμολογικού συντελεστή κατά 15% 1702 60 Άλλη, Φρουκτόζη περιεκτικότητας κατά βάρος >50% φρουκτόζη 0% 200 2002 90 20/3 Ντομάτες σε μορφή σκόνης ε% 100 Γ2003 10 00 Μανιτάρια 10% 5000 i 2004 90 10 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα. κατεψυγμένα 7.50% 300 2004 90 90 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα. κατεψυγμένα 10.5% Κωδικός Ισραήλ Περιγραφή εμπορευμάτων Α Δασμός (0%) Β Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 20 07 99 Ζελέδες. μαρμελάδες 10% 500 2008 50 10 Βερίκοκα 12% 150 2008 50 20/90 βερίκοκα 13.5% 2008 70 10 Ροδάκινα 12.0% 1600 2008 70 30/90 Ροδάκινα 13.5% 2008 92 20 Μείγματα (χωρίς φράουλες, φιστίκια και εσπεριδοειδή) 12.0% 500 2008 92 30/90 Μείγματα (χωρίς φράουλες, φιστίκια και εσπεριδοειδή) 13.5% 0% 750 2009 70 Χυμοί μήλων συμπυκνωμένοι, σε συσκευασίες >10012207 10 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη. με κατ όγχο αλκοολικό τίτλο > 80% S2.75 per litre οf alcοhοl 3000 2301 10 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων 0% 14000 2303 10 Κατάλοιπα αμυλοποιίας 0% 2200 Κωδικός Ισραήλ Α Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός (0%) Β Ποσόστωση (τόνοι) Γ Ειδικές διατάξεις 2304 10 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή του σογιέλαιου 10% 1800 2306 40 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης 10% 3500 2309 10 10 Μπισκότα για σκύλους 25% 1700 2303 10 20 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεϊνούχες ύλες 15%-35% και σε λιπαρές ύλες όχι λιγότερο από 4% 8% 2309 10 90 Άλλες τροφές για σκύλους ή γάτες 2% 2309 90 10 Μπισκότα για σκύλους 25% 7000 2309 90 20 Περιεκτικότητας σε πρωτεϊνούχες ύλες 15%-35% και σε λιπαρές ύλες όχι λιγότερο από 4% β% 2309 90 30 Τροφές για διακοσμητικά ψάρια και πουλιά 40% 2309 90 90 Άλλες ζωικές τροφές 2% 2401 10 Καπνό χωρίς αφαίρεση των μίσχων 0.07 1700 2401 20 Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας , για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων που επισυνάπτεται στη συμφωνία για τη δημιουργία του ΠΟΕ, και ιδίως των άρθρων 2 και 6, τα μέρη συμφωνούν ότι από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας: 1)Στις μεταξύ τους συναλλαγές, η προσκόμιση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού θα απαιτείται: όσον αφορά τα κομμένα άνθη: μόνο για τα γένη Dendranthema, Δίανθος και Πελαργόνιο, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, και μόνο για τα γένη - Ροδή, Dendranthenia, Δίανθος, Πελαργόνιο, Γυψόφιλο και Ανεμώνη, κατά την εισαγωγή τους στο Ισραήλ, και όσον αφορά τα φρούτα : μόνο για τα γένη Κίτριο, Φορτουνέλλα, Ροncirus, και τα υβρίδιά τους Ανόνα, Κυδωνία, Διόσπυρος, Μηλέα, Μαγκιφόρος, Πασσιφλόρα, Προύμνη, Ψίδιο, Πύρος, Ρίβες, Ευγενία και Μυρτίδιο, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, και για όλα τα γένη που εισάγονται στο Ισραήλ. 2)Στις μεταξύ τους συναλλαγές, το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό εισαγωγής φυτών ή φυτικών προϊόντων 6α απαιτείται μόνον για την εισαγωγή των εν λόγω φυτών ή φυτικών προϊόντων η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα απαγορεύεται, με βάση ανάλυση των κινδύνων από παράσιτα. 3)Σε περίπτωση που ένα μέρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο λήψης νέων φυτοϋγειονομικών μέτρων τα οποία είναι δυνατόν να διαταράξουν τις υφιστάμενες συναλλαγές μεταξύ των μερών, υποχρεούται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το άλλο μέρος προκειμένου να εξετάζονται τα σχετικά μέτρα και το αποτέλεσμα τους. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου : (α)ως κατασκευή ή παρασκευή, νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, (β)ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κλπ, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, (γ)ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία, (δ)ως εμπορεύματα νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, (ε)ως δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται με βάση τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (Συμφωνία για τη Δασμολογητέα Αξία του ΠΟΕ), (στ)ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, ή στο πρόσωπο το οποίο ενήργησε ώστε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση να διενεργηθεί εκτός του εδάφους των μερών, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος, (ζ)ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός των συγκεκριμένων εδαφών, (η)ως αξία καταγόμενων υλών” νοείται η αξία αυτών των υλών όπως περιγράφεται στο σημείο (ζ), που εφαρμόζεται κατ αναλογία, (θ)ως κεφάλαια και κλάσεις νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν Πρωτόκολλο ως εναρμονισμένο σύστημα ή ΕΣ, (ι)ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση, (κ)ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Κριτήρια καταγωγής Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως : 1)Προϊόντα καταγωγής Κοινότητας : (α)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, (β)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2)Προϊόντα καταγωγής Ισραήλ : (α)το προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στο Ισραήλ κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, (β)τα προϊόντα που παράγονται στο Ισραήλ και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στο Ισραήλ, επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΑΡΘΡ0 3 Διμερής σώρευση 1,Παρά το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο β), τα προϊόντα καταγωγής Ισραήλ κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως προϊόντα κοινοτικής καταγωγής και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 2.Παρά το άρθρο 2 σημείο 2 στοιχείο β) τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ισραήλ και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. Άρθρο 4 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στο Ισραήλ : 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους, 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές, 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές, 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από πλοία τους, 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων - εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο (στ), 8)τα άχρηστα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα(θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, 9)τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων εφόσον η χώρα αυτή έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους, (κ) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (ι). 2.Οι όροι πλοία τους και πλοίων - εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία (στ) και (ζ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και πλοία - εργοστάσια τα οποία: είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στο Ισραήλ, έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Ισραήλ, ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Ισραήλ ή σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή στο Ισραήλ, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και του Ισραήλ και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη μέλη ή στο Ισραήλ ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των κρατών μελών ή του Ισραήλ, οι αξιωματικοί των οποίων είναι στο σύνολό τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Ισραήλ, το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75% τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή του Ισραήλ.. 3.Οι όροι η Κοινότητα και το Ισραήλ καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας και του Ισραήλ αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων - εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή του Ισραήλ, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν ληφθεί πλήρως στην Κοινότητα ή στο Ισραήλ θεωρούνται ότι υπέστησαν εκεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται ή όχι από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 12, παράγραφος 4, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα για κάποιο προϊόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος αυτού, μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι: 1)η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· 2)όταν περιέχονται στον πίνακα ένα ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών και δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών αυτών με εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαιο 50 έως 53 του Εναρμονισμένου Συστήματος. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με εξαίρεση το οριζόμενα στο άρθρο 6. Άρθρο 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Οι εξής επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 : (α)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των προϊόντων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο νερό, ή σε νερό στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση κατεστραμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες), (β)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής, (γ)(i)οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, (ii)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κλπ και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, (δ)η επίθεση επ αυτών των ιδίων προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων, (ε)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν Πρωτόκολλο ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από το Ισραήλ. (στ)η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους, (ζ)η σώρευση δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (στ), (η)η σφαγή ζώων. Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισμού1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτά : 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 8 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μία μηχανή, μία συσκευή ή ένα όχημα αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή τους ή δεν τιμολογούνται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα Άρθρο 9 ΣυνδυασμοίΟι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη το οποίο υπεισέρχονται στη σύνθεση αυτών είναι καταγόμενα Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από το Ισραήλ δεν είναι αναγκαίο να ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου ή εάν οι ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από αυτές. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 11 Αρχή της εδαφικότητας Οι όροι του Τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή το Ισραήλ Για το σκοπό αυτό, η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής θεωρείται ότι διακόπτεται όταν προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση σε ένα από τα μέρη έχουν εγκαταλείψει το έδαφος του μέρους αυτού, εκτός αν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13. Άρθρο 12 Επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιείται εκτός του εδάφους ενός μέρους 1.Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής στο έδαφος ενός από τα μέρη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙ δεν θίγεται σε περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία ή μεταποίηση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε εκτός του εδάφους του μέρους αυτού και ακολούθως επανεισήχθησαν σ αυτό υπό τον όρο ότι: 1)οι εν λόγω ύλες έχουν ληφθεί εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο μέρος ή έχουν υποστεί εκεί επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις ανεπαρκείς εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 πριν από την εξαγωγή τους, και 2)μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: (i)τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προκύπτουν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν, και (ii)η συνολική προστιθέμενη αξία, που αποκτάται εκτός του εν λόγω μέρους με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος για το οποίο ζητείται να υπαχθεί στο καθεστώς καταγωγής. 2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Τίτλο ΙΙ, όσον αφορά την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που διενεργείται εκτός του εδάφους του εν λόγω μέρους. Ωστόσο, όταν στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά τον προσδιορισμό του χαρακτήρα καταγωγής του σχετικού τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κάποιος κανόνας για τον καθορισμό της μέγιστης αξίας όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται εντός του εδάφους του εν λόγω μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτάται εκτός του εδάφους του εν λόγω μέρους με την εφαρμογή αυτού του άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν, αν υπολογιστούν μαζί, το αναφερόμενο ποσό. 3.Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ως συνολική προστιθέμενη αξία νοείται το σύνολο των εξόδων εκτός του εδάφους του εν λόγω μέρους, συμπεριλαμβανομένης στο ακέραιο της αξίας των προστιθέμενων υλών. 4.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που εμφαίνονται στο σχετικό πίνακα και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα μόνο βάσει της γενικής ανοχής του άρθρου 5 παράγραφος 2. 5.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Άρθρο 13 Επανεισαγωγή εμπορευμάτων Προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή το Ισραήλ προς τρίτη χώρα και στη συνέχεια επιστραφεί, θεωρούνται ότι δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ το έδαφος του εν λόγω μέρους, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: (α)τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί, και (β)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην. εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 14 Απευθείας μεταφορές 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της Κοινότητας και του εδάφους του Ισραήλ χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Ισραήλ που συνιστούν μία και μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδάφους άλλου από το έδαφος της Κοινότητας ή του Ισραήλ με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στο έδαφος αυτό, εφόσον τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Προϊόντα καταγωγής Ισραήλ ή Κοινότητας είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή του Ισραήλ. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής : 1)είτε ενιαίας φορτωτικής που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, 2)είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: (i)ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, (ii)την ημερομηνία εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, και (iii)την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης, 3)είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 15 Εκθέσεις1.Προϊόντα που αποστέλλονται από ένα από τα μέρη για να συμμετάσχουν σε έκθεση τρίτης χώρας και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν σε άλλο μέρος, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, που τους επιτρέπουν να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή το Ισραήλ και ότι παρέχεται στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητική απόδειξη ότι : 1)κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα από τα μέρη στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο σε άλλο μέρος, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στο άλλο μέρος στην κατάσταση που είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 16 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς1.Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Ισραήλ κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου V δεν αποτελούν, σε κανένα μέρος, αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους. .2.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, απαλλαγή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε από τα μέρη, σε ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, όταν οι ρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν, ρητά ή έμμεσα, αυτή την επιστροφή, την απαλλαγή ή τη μη καταβολή, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα που λαμβάνονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο μέρος. 3.Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων και ότι όλοι οι δασμοί ή οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, που αντιστοιχούν σ αυτές τις ύλες, έχουν πράγματι καταβληθεί. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, το εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 και τους συνδυασμούς ειδών κατά την έννοια του άρθρου 9 όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5.Οι παράγραφοι 1 - 4 ισχύουν μόνο επί υλικών καλυπτομένων από τη συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 17 Γενικές διατάξεις1.Τα προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου υπάγονται, κατά την εισαγωγή σε ένα από τα μέρη, στις διατάξεις της συμφωνίας εφόσον προσκομισθεί: 1)είτε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 2)στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, δήλωση, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (η δήλωση αυτή αποκαλείται στη συνέχεια δήλωση τιμολογίου). 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, στις διατάξεις της συμφωνίας χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων. Άρθρο 18 Διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.11.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1) του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του Ισραήλ εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από το Ισραήλ κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2) του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Όπου ισχύουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 3, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της •Κοινότητας ή του Ισραήλ εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόν Πρωτόκολλο, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα της Κοινότητας ή του Ισραήλ κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή στο Ισραήλ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται επί τρία τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της πλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών καταχωρίσεων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο θεωρούν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 7.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές. 8.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 19 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.11.Παρά το άρθρο 18 παράγραφος 8, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν : 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις : •ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ*, •DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ. •ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, •ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ·, •UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRF0LGΕΝDΕ·. •ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, •ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, •ΑΝΝΕΤΤU JΑLΚΙΚΑΤΕΕΝ·, •UΤFΑRDΑΤΙΕFΤΕRΗΑΝD 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Άρθρο 20 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού ΕUR.1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις : •DUΡLΙΚΑΤ*. DUΡLΙCΑΤΑ*, DUΡLΙCΑΤΟ. DUΡLΙCΑΑΤ·, DUΡLΙCΑΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡLΙCΑDΟ, SΕGUΝDΑ VΙΑ, ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ, ,7nyn3.Η μνεία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και ο αύξων αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού αναγράφονται στο χώρο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να αναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Άρθρο 21 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή από άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εμπορευμάτων. 2.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΕUR.1 πρέπει να αναγράφονται στη θέση 7. Άρθρο 22 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου 1.Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, σημείο β), μπορεί να συνταχθεί : 1)από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23, 2)από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις 6 000 ΕCU. 2.Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ενός από τα μέρη και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, μετά από σχετική αίτηση των τελωνειακών αρχών της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την πλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Η δήλωση τιμολογίου συνίσταται σε αναγραφή, από τον εξαγωγέα, με γραφομηχανή, με σφραγίδα ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο, της δήλωσης, το κείμενο της οποίας αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV, σε μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω Παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη. σ αυτήν την περίπτωση πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 5.Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι αυτές ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι χειρόγραφη υπογραφή αυτού. 6.Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα, κατά τη στιγμή εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αυτή αφορά (ή κατ εξαίρεση, μετά την εξαγωγή). Αν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται μετά τη διασάφηση των προϊόντων τα οποία αφορά, ενώπιον των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής, η εν λόγω δήλωση πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί στις συγκεκριμένες αρχές. Άρθρο 23 Εγκεκριμένος εξαγωγέας1.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, που στη συνέχεια καλείται εγκεκριμένος εξαγωγέας, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές μεταφορές προϊόντων βάσει της συμφωνίας και προσφέρει, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων αυτών καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. 2.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, όταν πληρούνται οι αναγκαίες κατά τη γνώμη τους προϋποθέσεις. 3.Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό άδειας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου. 4.Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας την οποία χορήγησαν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 5.Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δε πληροί τους όρους που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 24 Ισχύς των πιστοποιητικών καταγωγής1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να προσκομίζεται εντός της Ίδιας χρονικής περιόδου στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. Η δήλωση τιμολογίου ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της από τον εξαγωγέα και πρέπει να κατατεθεί εντός της προαναφερθείσας περιόδου στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και οι δηλώσεις τιμολογίου που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά ΕUR.1 ή τις δηλώσεις τιμολογίου, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 25 Υποβολή πιστοποιητικών καταγωγής Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και η δήλωση τιμολογίου πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού ή της δήλωσης. Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 26 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, ασυναρμολόγητα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του Εναρμονισμένου Συστήματος, που υπάγονται στα Τμήματα ΧVΙ και ΧVΙΙ ή τη διάκριση 7308 και 9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, και μπορεί να προσκομισθεί ένα και μόνο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές, κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 27 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών προς ιδιώτες ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η εν λόγω δήλωση πραγματοποιείται στην τελωνειακή δήλωση C2/CΡ3 ή σε φύλλο χαρτιού συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν έχουν εμπορικό σκοπό. 3.Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 500 ΕCU στην περίπτωση μικροαποστολών ή τα 1200 ΕCU στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Άρθρο 28 Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων 1.Ο εξαγωγέας, που υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 2.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22, παράγραφος 3. 3.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2. •4. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που κατατίθενται σ αυτές. Άρθρο 29 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή στη δήλωση τιμολογίου και εκείνων που περιλαμβάνονται στα έγγραφο που κατατίθενται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 ή της δήλωσης τιμολογίου εάν αποδειχθεί δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή στη δήλωση τιμολογίου δεν συνεπάγονται τη μη αποδοχή του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 30 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα μέρη. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2000 τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ίσα με την αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ΕCU κατά την 1η Οκτωβρίου 1994. Για κάθε διαδοχική χρονική περίοδο πέντε ετών, τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών επανεξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης βάσει των τιμών συναλλάγματος του ΕCU την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του αμέσως προηγουμένου της πενταετούς περιόδου έτους. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ΕCU. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 31 Κοινοποίηση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και του Ισραήλ κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUR.1 καθώς και των δηλώσεων τιμολογίων. Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR.1 και των δηλώσεων τιμολογίων πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες, ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των άλλων όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ζ Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 και το τιμολόγιο, εάν έχει κατατεθεί, ή τη δήλωση τιμολογίου, ή αντίγραφο των εγγράφων αυτών, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για εκ των υστέρων έλεγχο αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι μνείες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ΕUR.1 ή στη δήλωση τιμολογίου είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής των προληπτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου το αργότερο εντός δέκα μηνών. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις σώρευσης του άρθρου 3, παράγραφος 2 και του άρθρου 18, παράγραφος 4, η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ή της δήλωσης τιμολογίου στην οποία βασίζεται 6.Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων. Άρθρο 33 Διακανονισμός διαφορών Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου, αυτά υποβάλλονται προς εξέταση στην Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους. Άρθρο 34 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 35 Ελεύθερες ζώνες 1.Τα κράτη μέλη και το Ισραήλ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρο προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα, που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση. Ζ Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή του Ισραήλ εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR.1 και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές οφείλουν να εκδίδουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛ1Α Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν Πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37. Άρθρο 37 Ειδικοί όροι 1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί των άρθρων 2 και 3, παράγραφοι 1 και 2 και οι αναφορές στα άρθρα αυτά ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : 1)προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας : 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι: (i)τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ii)τα προϊόντα αυτά κατάγονται από την Κοινότητα ή το Ισραήλ κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6. 2)προϊόντα καταγωγής Ισραήλ : 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στο Ισραήλ, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στο Ισραήλ στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι : (i)αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών επεξεργαστών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ii)κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις μνείες Ισραήλ και Θέουτα ή Μελίλια* στη θέση 2 του πιστοποιητικού ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού ΕUR.1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 39 Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας 1.Συγκροτείται Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας η οποία αναλαμβάνει, αφενός, να εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία που στοχεύει στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και, αφετέρου, να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί Ζ Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες του Ισραήλ. Άρθρο 40 Παραρτήματα Τα παραρτήματα του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 41 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και το Ισραήλ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 42 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εφαρμοσθούν σε εμπορεύματα που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ευρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε έχουν υπαχθεί στην Κοινότητα ή στο Ισραήλ σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερων ζωνών, με την επιφύλαξη ότι, εντός τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδοθέν εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απευθείας μεταφορά. Παράρτημα Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΠρόλογος Οι κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μόνον στα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία. Σημείωση 1 1.1.Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2.Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και. κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3.Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της Ίδιας δασμολογικής· κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3 ή 4. 1.4Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. Σημείωση 2 2.1.Η επεξεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 2.2.Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται 2.3.Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Π.χ:Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από · χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημιεπεξεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημιεπεξεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απέκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημιεπεξεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημιεπεξεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο Ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται. 2.4.Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 2.5.Όταν ένας κανόνας, στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ.:Ο κανόνας για τα υφάσματα του κεφαλαίου ex 50 προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη ή ακόμη και οι δύο μαζί. Ζ6.Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μια καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα, (βλ. σημείωση 5.2 κατωτέρω σχετικά με τις υφαντικές ύλες). Π.χ. : Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν λαμβάνονται από δημητριακά. Αυτό δεν ισχύει, όμως για τα προϊόντα τα οποία αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας ούσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. Π.χ. : Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου ex 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, τότε δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα - ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 2.7.Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 3 3.1.Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος ¦φυσικές ίνες καλύπτει Ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί 3.ΖΟ όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 3.3.Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 3.4.Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 4 4.1.Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα ερμηνευτική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 4.3 και 4.4). 4.2.Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες : μετάξι,μαλλί, χοντροειδείς ζωικές τρίχες, λεπτές ζωικές τρίχες, τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, βαμβάκι,ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, λινάρι,κάνναβι, γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικού του φλοιού βίβλου, σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, συνθετικές ίνες συνεχείς, τεχνητές Ίνες συνεχείς, συνθετικές Ίνες μη συνεχείς, τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Π.χ. : Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από Ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές Ίνες μη συνεχείς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του νήματος. Π.χ:Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του υφάσματος. Π.χ. : Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Π.χ. : Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Π.χ.:Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος από τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισάγονται κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 4.3.Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολοουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτο τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η ανοχή είναι 20 % για τα νήματα αυτά. 4.4.Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αλουμινίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση 5 5.1.Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα ερμηνευτική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 5.2.Ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Π.χ. : Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 5.3.Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 6 6.1.Οι καθορισμένες επεξεργασίες, σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες : (α)η εν κενώ απόσταξη, (β)η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (1), (γ)η πυρόλυση, (δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, (ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, (στ)η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, (ζ)ο πολυμερισμός, (η)η αλκυλίωση, (θ)ο ισομερισμός. (1)Βλέπε συμπληρωματικήεπεξηγηματική σημείωση4(β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας. 6.2.Οι καθορισμένες επεξεργασίες σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες : (α)η εν κενώ απόσταξη, (β)η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, (γ)η πυρόλυση, (δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, (ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, (στ)η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, (ζ)ο πολυμερισμός, (η)η αλκυλίωση, (θ)ο ισομερισμός, (ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα του κωδικού ΣΟ ex 2710, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), (κ)η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθιση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710, (λ)η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και, σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιού του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες, (μ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86, (ν)η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710). 6.3.Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος κατεργασιών ή μεταποιήσεων επί υλών μη καταγομένων ώστε το μεταποιημένο προϊόν να μπορεί να αποκτά την ιδιότητα καταγωγής Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου (3) ή(4) υλών η προϊόντος Κεφ. 01 Ζώα ζωντανά (1) ex κεφ. 02 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, με εξαίρεση τα προϊόντα Των κλάσεων αριθ. 0201, 0202, 0206, 0210, για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή στην οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος 0201 Κρέατα βοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοειδών της κλάσης 0202 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη. της κλάσης 0201 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, βοοειδών χοιροειδών. προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με οπλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή οπό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 C210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων. βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη. αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή οπό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 ex κεφ. 03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ζωντανά Π) 0302 έως 0305 Ψάρια. άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες ο: χρησιμοποιημένες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 0305 Μαλακόστρακα, άλλα από τα μαλακόστρακα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 0307 Μαλάκια ασπόνδυλο υδρόβια άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια. με εξαίρεση τα μαλάκιο ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex κεφ. 04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων αριθ. 0402. 0403. 0404 έως 0406· προϊόντα βρώσιμα ζωικής Προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 0402 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας Κατασκευή από ύλες 0404 έως 0406 οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και Την κρίμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 0403 Βουτυρόγαλα πηγμένο με γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινο, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες. όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέηπφρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 0407 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά. διατηρημένα ή Βρασμένα (1) 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση τα αυγά πητών της κλάσης 0407 0409 Μέλι φυσικό (1) ex κεφ. 05 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης. που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων αριθ. ex C502. ex C506 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική οπό εκείνη του προϊόντος ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου ex 0506 Ακατέργαστα κόκκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες κεφ06 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας (1) (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) ex κεφ. 07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι βρώσιμα, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων αριθ. 0710 έως 0713, για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια (1) ex 710 έως 713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710 και ex 0711, για τα οποίο οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες «0710 Καλαμπόκι γλυκέ (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex κεφ. 08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων αριθ. 0811. 0812, 0813. 0814, για τα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που εκτίθενται στη συνέχεια (1) 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερά, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη εξ ολοκλήρου παραχθέντα 0812 Καρποί και φρούτο προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη. θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Ο) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προσδίδει το χαρακτήρα του (3) ή καταγόμενων υλών η καταγόμενου προϊόντος (4) 0813 Καρποί και φρούτα αποξεραμένα. άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του παρόντος κεφαλαίου Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου Παραχθέντα 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη ή σε θειωμένο νερά ή άλλα συντηρητικό διαλύματα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτο και καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα κεφ. 09 Καφές, τσάι. ματέ και μπαχαρικά, άλλα από τα μείγματα μπαχαρικών της κλάσης 0910, για την οποία ισχύει ο κανόνας που εκτίθεται στη συνέχεια (1) ex 0910 Μείγματα μπαχαρικών προβλεπόμενα στη σημείωση 1β) του κεφαλαίου 09 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Κεφ.10 Δημητριακά (1) ex κεφ. 11 Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη. γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 για τα οποία ισχύουν οι κανόνες που εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση οσπρίων της κλάσης 0708 Κεφ. 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά άχυρα και χορτονομές, άλλα από τα αλεύρια και σπέρματα ή τους ελαιώδεις καρπούς της κλάσης 1208, για τα οποία εφαρμόζεται ο κανόνας που εκτίθεται στη συνέχεια (1) (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 1208 Αλεύρια από σπέρματα ή ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι συναπιού: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ex Κεφ. 13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης αριθ. 1301 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος . 1301 Γομαλάκια φυσικές γόμες, ρητίνες. γόμες - ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κεφ. 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται και δεν περιλαμβάνονται αλλού Π) ax Κεφ.15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά προϊόντα της διάσπασης αυτών λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα, κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, άλλο από τα προϊόντα τα υπαγόμενα στις κλάσεις αριθ. 1501. 1502. 1504. ex 1505, 1506, ex 1507 έως 1515. ex 1516, ex 1517 και ex 1519. για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος 1501 Λίπος χοιρινό με την ονομασία Saindοux. Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκκαλο ή απορρίματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207. ή τα κόκαλο της κλάσης 0506 Άλλο Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμο παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή οπό κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Π) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών: Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202. 0204 ή 0206, ή από κόκκαλα της κλάσης 0506 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λιπών και ελαίων θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή οπό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Άλλα λίπη και ζωικά έλαια και τα κλάσματά τους. έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515 Άλλα εκτός : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι φυτικές ύλες πρέπει να είναι του λαδιού tung, του κεριού myrica και του κεριού Ιαπωνίας εξ ολοκλήρου παραχθείσες • εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή ex 1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους. επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές και φυτικές ύλες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1507 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικο, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα οπό κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα. παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1503 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών, ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1. Πάντως όλο τα χρησιμοποιούμενο ψάρια, μαλακόστρακα μαλάκιο και άλλο υδρόβιο ασπόνδυλα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 1604 Παρασκευάσματα ψαριών και διατηρημένο ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 1605 Μαλακόστρακο, μαλάκιο και άλλα ασπόνδυλο υδρόβιο, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα υδρόβια πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή Εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του (3) ή καταγόμενου προϊόντος (4) ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα, και χημικά καθαρή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα, και χημικά καθαρή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1702 Άλλα σάκχαρα στα οποία περιλαμβάνονται η λακτόζη. η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεμειγμένα με φυσικό μέλι Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα : ..· Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Άλλα σάκχαρα σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης. αρωματισμένες ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, όχι αρωματισμένες ούτε με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική οπό εκείνη του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προΐόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προοδίδει το χαρακτήρα του Ρ) ή καταγόμενων υλών η καταγόμενου προϊόντος ex Κεφ. 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων αριθ. 1801 και 1806, για τα οποία ισχύουν οι κανόνες που αναφέρονται κατωτέρω: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Ι1801 Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα (1) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής οπό αλεύρια, σιμιγδάλια. άμυλο κάθε είδους, εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Εκχυλίσματα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 Άλλο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ι (3) ή(4) 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής. παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη {π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέικς). Δημητριακά άλλα από καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα : Που δεν περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία : τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και άλευρα (εκτός από το καλαμπόκι Ζea Ιndurata και το σκληρό σιτάρι καθώς και παράγωγά τους) θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα, και η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Που περιέχουν κακάο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, άλλες από εκείνες της κλάσης 1806, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιοσδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενο λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 2002 Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες 2003 Μανιτάρια ή τρούφες, παρασκευσμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και · διατηρημένο αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ. κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παραχθέντα ή διατηρημένα με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: (Φρούτα και καρποί (περιλαμβανομένων των ξηρών καρπών) παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλο τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προσδίδει το χαρακτήρα του (3) ή καταγόμενων υλών η καταγόμενου προϊόντος Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που. χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση. χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος «2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφ. 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα τα υπαγόμενα στις κλάσεις ex 2101. ex 2103, ex 2104 και ex 2106. για τα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέν ex 2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών, ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού CΕ/ΙL/Ρ4/gr 65 Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προσδίδει το χαρακτήρα του (3) ή καταγόμενων υλών η καταγόμενου προϊόντος ex 2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών : Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 ex 2104 Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν υπό τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Σιρόπια ζάχαρης, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφ. 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδια άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2201, 2202. ex 2204, 2205. ex 2207, ex 2208, ex 2209, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος 2201 Νερά. στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά. χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενο νερά πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούντο: δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά. κίτρου και γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντες ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια. περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια : Κατασκευή από άλλους μούστους από σταφύλια Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) ------------------------—-----.-----.---- Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προσδίδει το χαρακτήρα του (3) ή καταγόμενων υλών η καταγόμενου προϊόντος (4) 2205 ex 2207 ex 2208 και ex 2209 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι οινοπνεύματα λικέρ και άλλα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξύδι Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγο σταφυλιών ex 2208 Ουίσκυ με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφ. 23 Υπολείμματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής τροφές παρασκευασμένες για ζώα, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων ex 2303, ex 2306, 2309 για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος «2303 Κατάλοιπο της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέν ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιολάδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθείσες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα. πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα 2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί απορρίματα καπνού : 0) (1)Για τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούμε πάντοτε το κριτήριο του εξ ολοκλήρου παραχθέντος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποίο προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 2402 Πούρο (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα το άκρα), πουράκια και τσιγάρα από καπνό ή υποκατάστατο του καπνού Κατασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70% του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέν ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70% του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέν ex 2403 Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί Όμοιογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά· εκχυλίσματα και βάμματα καπνού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες πρέπει να έχουν καταταχθεί σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ex Κεφ. 25 Αλόη, θείο. γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από τις κλάσεις ex 2504. ex 2515. ex 2516, ex 2518. ex 2519, ex 2520. ex 2524. ex 2525 και ex 2530. για τις οποίες οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 2504 Φυσικός. κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα. καθαρισμένος, αλεσμένος Εμπλουτισμένος με άνθρακα καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη ex 2515 Μάρμαρο, απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου η ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm Κοπή. με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης. πορφυρίτης, βασάλτης. ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο. απλά κομμένες. με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm Κοπή. με πριονισμό η άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm ex 2518 Δολομίτης πυρωμένος Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης). σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται φυσικά ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ειδικά για την οδοντιατρική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευή οπό συμπυκνώματα αμιάντου ex 2525 Μαρμαρυγίας σε σκόνη Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμάτων μαρμαρυγία ex 2530 Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φραγμένες) ή σε σκόνη Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών γαιών Κεφ. 25 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφ. 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά, εκτός από εκείνο των κλάσεων ex 2707 και 2709 έως 2715, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος οπό τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν το 65% τουλάχιστον του όγκου τους στους 250* C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων του πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδιο κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2709 Λάδια ακατέργαστα οπό ασφαλτούχα ορυκτά Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6 - Παράρτημα Ι. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή Εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ρ) ή<«) 2710 έως 2712 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αέριο πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή με άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα 2713 έως 2715 Οπτάνθρακα (κοκ) οπό πετρέλαιο. άσφαλτος οπό πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών Ασφαλτοι εν γένει φυσικοί σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής Πράξεις διύλισης ή / και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6 - Παράρτημα Ι. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (3) (4) ex Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 2805. ex 2811, ex 2833 και ex 2840, για τα οποία « κανόνες καθορίζονται κατωτέρω: Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2805 Μischmetall Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2811 Τριοξοείδιο του θείου Παρασκευή οπό διοξείδιο του θείου Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2833 Θειικό αργίλιο Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2840 Υπεοβορικό νάτριο Παρασκευή από πεντένυδρο βόρακα Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 29 ι Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932. 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποίο προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (3) (4) ex 2901 Υδρογονάθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ση η αξία τους . δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/κα μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική οπό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2905 Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται αλκοξείδια που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6, Παράρτημα Ι. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες. τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα Τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2932 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(α) οξυγόνου : Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιοσδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2S09 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστάσιου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογωνομένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, η αξία όλων των άλλων χρησιμοποιούμενων υλών αυτής της κλάσης δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία Γ αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(α) αζώτου, οξέα νουκλεϊκά και τα άλατά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2934 Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις. η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 και 2934 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής *εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποίο οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες ex χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμο ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα : Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά αναμεμειγμένα μεταξύ τους. παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις, ή μη αναμεμειγμένα προϊόντα, παρασκευασμένα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει: το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα: - Αίμα ανθρώπων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (1) (2) (3) (4) • Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Συστατικά του αίματος, εκτός από τους ειδικούς όρους από ζώο ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί την αιμοσφαιρίνη και τον ορό γλοβουλίνης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3003 και 3004 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 και 3006) Παρασκευή κατά την οποία : Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της κλάσης 3003 ή 3004 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους, λαμβανομένη συνολικά, δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα εκτός από εκείνα της κλάσης ex 3105, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία : άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10kg, από τα οποίο εξαιρούνται τα εξής : Νιτρικό νάτριο Κυαναμίδη του ασβεστίου Θειικό κάλιο Θειικό καλιομαγνήσιο Παρασκευή κατά την οποία : Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της Τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποίο προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος Π) (2) (3) (4) ex Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. ταννίνες και τα παράγωγά τους. χρωστικές ύλες, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση άτι η αξία τους. δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, οι εστέρες και άλλα παράγωγά τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3205 Χρωστικές λάκες· παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του παρόντος κεφαλαίου, με βάση τις χρωστικές λάκες (1) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. εκτός από τις κλάσεις 3203. 3204 και 3205. Εντούτοις. είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3205 υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, εξαιρουμένων εκείνων της κλάσης 3301, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους, δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Η σημείωση του Κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του Κεφαλαίου 32. Δασμολογική κλάση ΕΧ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών ή οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) Ρ) ή Μ 3301 Αιθέριο έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία πηγμένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων υλών άλλης ομάδας (1) της εν λόγω κλάσης. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφ. 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης. παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, κεριά για την οδοντοτεχνική και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο, εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή λάδια από ασφαλτούχα ορυκτά σε ποσοστό κάτω του 70% κατά βάρος Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (2) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Ως ομάδα θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. (2)Βλέπε εισαγωγή σημείωση 6 - Παράρτημα Ι. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα : Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, το κερί από υπολείμματα παραφινών Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση υδρογονωμένο έλαια που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1516 λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1519 ύλες της κλάσης 3404 Αυτές οι ύλες είναι ωστόσο, δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφ. 35 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες, ένζυμα, εκτός από εκείνα των κλάσεων 3505 και ex 3507. Οι κανόνες για τις κλάσεις 3505 και ex 3507 καθορίζονται κατωτέρω: Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδιο κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, εκτός από άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα ή αιθεροποιημένα. Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένο άμυλα κάθε είδους: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών ή οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (Ζ) (3) ή (4) Αιθέρες και εστέρες αμύλου Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 1108 ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφ. 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφορικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφ. 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, εκτός από εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) από άλλες ύλες εκτός οπό χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες. συσκευασμένες σε ειδική θήκη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην κλάση 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος • Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην κλάση 3702. υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3702 Ταινίες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό τις κλάσεις 3701 έως 3704 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό τις κλάσεις 3701 ή 3702 Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφ. 38 Διάφορο προϊόντα των χημικών βιομηχανικών. εκτός από εκείνα των κλάσεων 3801, ex 3803 ex 3805, ex 3806. ex 3307. 3808 έως 3814. 3818 έως 3820, 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) 3801 Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων : Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30% κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3403 δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3803 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3805 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας. καθαρισμένο Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3806 Γόμες εστέρες Παρασκευή από ρητινικό οξέα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλόπισσας Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποίο προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) 3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα. μυκητοκτόνα. ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοιο προϊόντα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών ουσιών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής) των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται οπό μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλο υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη οποία προσδίδει το χαρακτήρα το καταγόμενων υλών η υ καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που Περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία επιταχυντές βουλκανισμού. Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3813 Συνθέσεις για γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3818 Χημικά στοιχείο ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3819 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένο υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) 3820 Αντιψυκτικό παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3822 Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006 Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3823 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: - Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλάσης: Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών Ναφθενικά οξέα. τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων. αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών. θειοφαινικά και τα άλατα αυτών ΙοντοανταλλάκτεςΔασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενοι (3) ή(4) υλών η προϊόντος Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθορισμό των αερίων Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και λάδι Dippel Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3901 έως 3915 Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, απορρίματα. ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνες της κλάσης ex 3907, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή Εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3)ή (4) Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης • Παρασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20% της Τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει ΤΟ 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3907 Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ΑΒS) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) ex 3916 έως 3921 Ημικοτεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3916. ex 3917, ex 3920 και ex 3921, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω: Επίπεδα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: άλλα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα(1)Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906 όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου (1) (2) προϊόντος Π) ή (4) Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παρασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3916 και ex 3917 Είδη καθορισμένης μορφής και σωλήνες Παρασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3920 Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς Παρασκευή από θερμοπλαστικό άλας που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος μερικώς εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και νατρίου Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος ex 3921 Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες Παρασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους μικρότερου από 23μ (2) Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Στην περίπτωση των προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906 όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. (2)Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ΑSΤΜ-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας) - είναι μικρότερη από 2%. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή (4) ex Κεφ. 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ. εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 4001, 4005. 4012 και ex 4017, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4001 Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ τύπου κρεπ για σόλες υποδημάτων Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ 4005 Καουτσούκ αναμεμιγμένα, μη βουλκανισμένο. σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών εκτός από το φυσικό καουτσούκ δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα. από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα πέλματα επισώτρων με -πεπιεσμένο αέρα. που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ : Επίσωτρα αναγομωμένα συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012 ex 4107 Τεχνουργήματα οπό σκληρυμένο καουτσούκ Παρασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex Κεφ. 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 4102. 4104 έως 4107 έως 4109. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4102 Δέρματα ακατέργαστα αρνιών ή προβατοειδών αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί Αποψίλωση πρόβειων δερμάτων 4104 έως 4107 Δέρματα. αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4106 και 4109 Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων ή Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα Δέρματα επιμεταλλωμένα Παρασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107 υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφ. 42 Τεχνουργήματα από δέρμα Είδη σελοποιίας και λοστού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφ. 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα άλλα από εκείνα των κλάσεων 4302 και 4303. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν συναρμολογηθεί : Φύλλα. σταυροειδή σχήματα και παρόμοιες μορφές Αλλα Λεύκανση ή βαφή. παράλληλα με την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων. δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων Παρασκευή από μη συναρμολογημένα. δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα Παρασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 ex Κεφ. 44 Ξυλεία ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο άλλα από εκείνα των κλάσεων ex 4403. ex 4407. ex 4408. 4409. ex 4410 έως ex 4413. ex 4415. ex .4416, 4418 και ex 4421. για τις οποίες οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4403 Ξυλεία ορθογωνισμένη Παρασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή(<) αχ 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη. πάχους που υπερβαίνει τα 6mm πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό Πλάνισμα. λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα (αντικολλητά κόντρα πλακέ), πάχους όχι μεγαλύτερου των 6mm. συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη. λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό. πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6mm Συγκόλληση, πλάνισμα λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας «Χ 4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα. μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές - γλωσσίδια, αυλάκια. εντομές, πλαγιοτομές. αρμούς σε V γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό : Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα. πλαίσια εσωτερικό διάκοσμο. ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια. κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ex 4416 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα. κουβάδες και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους από ξύλο Κατασκευή από δούγες από ξύλο. έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες. αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) 4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέτουρα (shingles και shakes). από ξύλο : Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες - διαφράγματα και τα πέτουρα Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Μεταποίηση σε πήχες από ξύλο ή με γλυφές Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 ex Κεφ. 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό. εκτός από εκείνα της κλάσης 45C2 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 Κεφ46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Κεφ. 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού η χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος Κεφ. 46 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη. χαρτί ή χαρτόνια. εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 4811. 4816. 4817. ex 4818. ex 4819, ex 4820 και ex 4823. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται οχ κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή Εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή(4) ex 4811 Χαρτί και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα με γραμμές ή με τετραγωνίδια Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 «1β Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809). μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί έστω και συσκευασμένα στ κουτιά Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 «17 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex 4819 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί. χαρτόνι. χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 4820 Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εχ του εργοστασίου του προϊόντος ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) Ρ) ή(4) ex Κεφ. 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια, εκτός από εκείνα των κλάσεων 4909 και 4910, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους. διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγόμενες στις κλάσεις 4090 ή 4911 4910 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα Φύλλα : Ημερολόγια διαρκείας ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου· του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 β* Κεφ. 50 Μετάξι, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 5003. 5004 έως ex 5006 και 5007. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους. τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια). λαναρισμένα ή χτενισμένα Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή(4) 5004 έως ex 5006 Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι Κατασκευή από (1) : ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού λαγαρισμένα ή χτενισμένα ή επεξεργασμένα με άλλο τρόπο για την κλώση, άλλες φυσικές ίνες μη λαγαρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) Άλλα Κατασκευή από (1) : νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαγαρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες. υφαντικούς πολτούς, η ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση. επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer. κατεργασία προς ξήρανση. αφράτεμα. λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος τελείωμα διαρκείας. επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή Εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος* (1) (2) (3) ή (4) ex κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες εκτός από εκείνα των κλάσεων 5106 έως 5110 και 5111 έως 5113, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες Κατασκευή από (1) : ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση. φυσικές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ή από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδοοειδείς ή οπό χοντρότριχες: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα(1) : Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο γ/α την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer. κατεργασία προς ξήρανση αφράτεμα λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος», τελείωμα διαρκείας. (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από εκείνο των κλάσεων 5204 έως 5207 και 5206 έως 5212. για το οποίο οι κανόνες καθορίζεται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οχ χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5204 έως 5207 βήματα και νήματα για ράψιμο από βαμβάκι Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση. άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι; Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα (1) Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο Τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες. υφαντικούς πολτούς. ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο. λεύκανση. (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer, κατεργασία προς ξήρανση «αφράτεμα λείανση. επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος, τελείωμα διαρκείας. επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος ex κεφάλα» S3 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί, εκτός από εκείνα των κλάσεων 5306 έως 5308 και 5309 έως 5311, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, φυσικές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, ή ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού 5309 £ως 5311 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές Ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση. επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς ξήρανση. αφράτεμα λείανση. επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος·, τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 5401 έως 5406 Νήματα μονόϊνα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. συνεχείς Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση. άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες η υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5407 έως 5408 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. συνεχείς: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογιχή κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος, (1) (2) Ρ) ήΗ) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα Φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής η τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση. επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer. κατεργασία προς ξήρανση, αφράτεμα λείανση. επεξεργασία, για την αποφυγή του μαζέματος τελείωμα διάρκειας. επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό. επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη Τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής εκ του εργοστασίου. του προϊόντος 5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο Κατασκευή από (1J: ακατέργαστα μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού λαναρισμένο η χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται οπό ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) 5512 έως 5516 Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές Ίνες. μη συνεχείς: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ • Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα (1) Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές Ολες υφαντικούς πολτούς ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη οπό δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος {λ.χ. πλύσιμο. λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer, κατεργασία προς ξήρανση. αφράτεμα. λείανση επεξεργασία, για την αποφυγή του μαζέματος. τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της «εκ του εργοστασίου» τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, νήματα ειδικά Σπάγκοι. σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας. με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 5602. 5604. 5605 και 5606. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγομένου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) 5602 Πιλήματα έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα. επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1) : φυσικές Ίνες. χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402. ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex. μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου Άλλα του προϊόντος Κατασκευή από (1): Φυσικές ίνες. οι συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη. ή χημικές ύλες ή 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ. επικαλυμμένα με υφαντικά, Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιους μορφές των κλάσεων 5*04 ή 5405. εμποτισμένα, επιχρισμένα. επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική, ύλη: Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά υφαντικό πολτό Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4.-. CΕ/ΙL7Ρ4/gr 102 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Άλλα « Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες μη λαγαρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα. έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα, με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από (1): Φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται οπό ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες: Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι - Από άλλα πιλήματα Άλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402 ίνες πολυπροπυλενίου Των κλάσεων 5503 ή 5506. ή συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 Οecnex. μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από (1): νήματα από ίνες κοκοφοίνικα, συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, φυσικές ίνες. ή μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για Την κλώση (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση .4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή («>ex κεφάλαιο 53 58C5 Ειδικά υφάσματα Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης, Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα. με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 5305 και 5310, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω: Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Άλλα Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν. Φανόρας. Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια} και είδη Επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό. σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα Κατασκευή από απλά νήματα (1) Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση. επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer. κατεργασία προς ξήρανση, αφράτεμα. λείανση. επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος Τελείωμα διαρκείας. επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων). όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει τα 47.5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (31 ή(4) 5810 Κεντήματα σε τόπια σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες. των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία. κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρουσία υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιϊα Κατασκευή από νήματα 5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωστρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιον βισκόζης: Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες Άλλα Κατασκευή από νήματα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη. άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. CΕ/ΙL/Ρ4/gr 106 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) ή(4) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: Εμποτισμένες, επιχρισμένες. επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ. πλαστικές ή άλλες ύλες Άλλα Κατασκευή από νήματα : Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα φυσικές ίνες, μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο. λεύκανση. επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer. κατεργασία προς ξήρανση, αφράτεμα λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του μαζέματος τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου, του προϊόντος 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902: Υφάσματα πλεκτά Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % υφαντικών υλών Άλλα Κατασκευή από (1): Φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές η τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από χημικές ύλες Κατασκευή από νήματα (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) 5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα ή επικαλυμμένα Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από νήματα 5908 Φιτίλια υφασμένα. πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά από υφαντικές ύλες. για λάμπες. καμινέτα. αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα: Αμίαντα φωτισμού, έστω και εμποτισμένα Άλλα Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος 5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Άλλα Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 6310 Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λανθασμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο γιο την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος πλεκτά : Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα Άλλα Κατασκευή από νήματα (1)(2) Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή οι χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Κατασκευή οπό νήματα (1) (2) ex Κεφάλαιο 62 ex 6202. ex 6204. ex 6206 και ex 6209 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά. με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 6202, ex 6204, ex 5206. ex 6209, ex 6210. 6213. 6214, ex 6216, και 6217 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για γυναίκες. κορίτσια και μικρά παιδιά. κεντημένα Κατασκευή από νήματα (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής έκ του εργοστασίου του προϊόντος (2) (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. (2)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) ex 6210 και ex 6216 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (2) ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (2) 6213 και 6214 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες. μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη : Κεντημένα Άλλα Κατασκευή από απλό νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (2) Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (Η) 6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212 : Κεντημένα Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπει εισαγωγική σημείωση 4. (2)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) Αντιπυρικός Εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή οπό μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια κομμένες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από νήματα (1) ex Κεφάλαιο 53 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη. Ράκη. Εκτός από εκείνα των κλάσεων 6301 έως 5304, 5305. 6306, ex 6307 και 5308 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λ.π., κουρτίνες κ.λ.π., και άλλα είδη επίπλωσης : Από πιλήματα από μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από : (2) φυσικές ίνες. ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. (2)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ρ) ή (4) Άλλα Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα, φυσικού χρώματος (1) (2} ή Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) με την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων κεντημένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του εκ του εργοστασίου* του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) 63G5 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από : Φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για Την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων, κλπ., και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά Σκηνές. Είδη για κατασκήνωση: Μη υφασμένα υφάσματα Άλλα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες. ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) 6307 Άλλα έτοιμα είδη. στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή από την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής *εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 4. (2)Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απ ευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) 6308 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του σετ 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα Τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 5406 Μέρη υποδημάτων. Εσωτερικά κινητά πέλματα. υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, με εξαίρεση εκείνο των κλάσεων 6503 και 6505. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 6503 Καπέλο και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα οπό τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501 έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή οπό υφαντικές ίνες (1) 6505 Κοπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχιο (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα, Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα. Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος υφαντικές ίνες (1) (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) ή(4) ex Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι - καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 6601. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες - ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφάλαιο 67 ex Κεφάλαιο 63 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από Φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου. Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 6803, ex 6812 και ex 6814 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 6803 Τεχνουργήματα οπό φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο Κατασκευή οπό ύλες οποιοσδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνεται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή οπό κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4) ex Κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 και ex 7019 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο,. σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολημμένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4) 7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Λόξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί (άλλα από νήματα) Κατασκευή από : φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rονings), τεμαχισμένα κλώσματα μη χρωματιστά, ή γυάλινο μαλλί ex Κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια. πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα Με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106. ex 7107. 7108, ex 7109, 7110. ex 7111. 7116 και 7117, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7102 ex 7103 και ex 7104 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες (και πέτρες συνδετικές ή ανασχηματισμένες), κατεργασμένες Κατασκευή οπό πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες. ακατέργαστες 7106, 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα : Δοσμαλογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) ή(4) Ακατέργαστα Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106. 7106 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106. 7108 ή 7110 Π Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106. 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα ex 7107. ex 7109 και ex 7111 Μέταλλα κοινά. επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα 7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα μη επιχρυσωμένα ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα. με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex Κεφάλαιο 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας με εξαίρεση εκείνον των κλάσεων 7207. 7208 έως 7216. 7217.ex 7218, 7219 έως 7222. 7223. ex 7224. 7225 έως 7227. 7223 και 7229. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος • 7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201. 7202. 7203. 7204 η 7205 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4)7208 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης. ράβδοι είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7218 ex 7224. 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206. 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7224 ex Κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 7301. 7302. 7304. 7305. 7306. ex 7307. 7308 και ex 7315 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 Δασμολογική κλάση ΕΧ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4)7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα σιδηροτροχιές. αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες. συνδετήρες, στηρίγματα. σφήνες. πλάκες στήριξης. πλάκες σύσφιγξης. πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7304, 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207. 7218 ή 7224 «7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙSΟ nο ΧSCrΝiΜο 17121. αποτελούμενα από διάφορα μέρη Τόρνευση. διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 7306 Κατασκευές (άλλες από τις προκατασκευές της κλάσης 9406) και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι. πυλώνες, στύλοι, σκελετοί. στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια. φράγματα κιγκλιδώματα από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα Λαμαρίνες. ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή. σωλήνες και παρόμοια από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις. συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου· του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) ή (4)ex Κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό. με εξαίρεση εκείνα Των κλάσεων 7401. 7402 7403. 7404 και 7405. για το οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη οπό εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής -εκ του εργοστασίου, του προϊόντος 7401 θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7402 Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή: Χαλκός καθαρισμένος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Κράματα χαλκού Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό. ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα 7404 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7405 Κράματα μητρικά χαλκού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο. με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 7501 έως 7503 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολόγηση κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4)7501 έως 7503 θειούχα συμπήγματα νικελίου. συντήγματα (sintοrs) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου. Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφάλαιο 75 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, με εξαίρεση τις κλάσης 7601. 7502 και ex 7618 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος • 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου 7S02 Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες ανταπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4)ex Κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο Άλλος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 7802 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και Τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής ·εκ του εργοστασίου- προϊόντος 7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 7902 Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή(4)ex Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο, με εξαίρεση τις κλάσεις 3001. 8002 και 3007 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 3002 και 3007 Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου. Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές: Άλλα κοινά μέταλλα κατεργασμένα - τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex Κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων. είδη μαχαιροποιίας κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα Μέρη των ειδών αυτών από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3206. 3207, 8208. ex 8211. 3214 και 8215 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή(4)8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο. των κλάσεων 8202 έως 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 έως 8205. Ωστόσο. τα εργαλεία των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία χειρός, μηχανικά ή μη, ή για μηχανές - εργαλεία (π,χ. για κοίλανση. αποτύπωση. σφράγιση. διεύρυνση. κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση. εσωτερική εξομάλυνση. άνοιγμα και διεύρυνση οπών. τόρνευση, βίδωμα). στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκισμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση των μετάλλων. καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8211 Μαχαίρια άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή. στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. λεπίδες μαχαιριών και λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια. μεγάλα μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών {στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4)8215 Κουτάλια, πιρούνια κουτάλες. ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων. μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο. τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται ex Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από καινά μέταλλα, με εξαίρεση την κλάση ex 8306 για την οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 3306 Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών, Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες Εκτίθενται στη συνέχεια: 8401. 8402. 8403. ex 8404, 8406 έως 8409. 8411, 8412. ex 8413. ex 8414. 8415. 8418. ex 8419. 8420. 8423. 8425 έως 3430. ex 8431. 8439. 8441, 8444 έως 8447. «χ 8448. 8452. 8456 έως 8466. 8469 έως 8472 8480. 8482. 8484 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8401 Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς αντιδραστήρες (1) Κατασκευή κατά την οποία όλες ο* χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος (1) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1)Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη και η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του προϊόντος υλών καταγόμενου (1) (2) (3) ή (4)8402 Ατμολέβητες ή άλλες συσκευές για την παραγωγή ατμού (άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση). Λέβητες με την ονομασία υπερθερμενόμενου νερού» Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402. και Βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία καμία από τις χρησιμοποιούμενες ύλες δεν υπάγεται στις κλάσεις 8403 ή 8404 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων Των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8406 Ατμοστρόβιλοι κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής ·εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8409 Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 5407 ή 5405 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 5411 Στρόβιλοι δι αντιδράσεως. συσκευές προώθησης δια στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι αερίου Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4)S41Ζ Άλλοι κινητήρες και κινητήρα μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8413 Περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες Κατασκευή κατά την οποία; όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8414 Βιομηχανικοί ανεμιστήρες, φυσητήρες και τα παρόμοια Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας. συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8418 Ψυγεία. καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από ης μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη και η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του προϊόντος αγόμενων υλών καταγόμενου Π) (2) (3) ή (4)ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού/ Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8423 Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα. στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων βιομηχανικής επεξεργασίας, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές (με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο). Σταθμά κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση. τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία; η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου. ύλες της κλάσης 8-4-31 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4)8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Αngledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές· φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα : Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 5εν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8430 Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή. συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα Μηχανήματα νια την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, χα εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4)8439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της Τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8448 Μηχανές βοηθητικές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη η οποία προσδίδει το χαρακτήρα προϊόντος καταγόμενων υλών του καταγόμενου (1) (2) (3) ή (4)Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιούμενων καταγόμενων υλών και οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα Άλλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8456 έως 3466 Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματά τους. των κλάσεων 8456 έως 3466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8489 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές. υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3430 Πλαίσια χυτηρίου. 9άσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές Όλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη η οποία προσδίδει το χαρακτήρα προϊόντος καταγόμενων υλών του καταγόμενου (1) (2) (3) ή (4)8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους, ή με βελόνες Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει Το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8484 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8485 Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές. ούτε άλλο ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 8501. 8502, ex 8518. 8519 έως 8529, 8535 έως 8537, ex 8541. 8542. 8544 έως 8548 Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή Εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) ή (4)8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 3503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγομένων υλών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3519 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ). ηλεκτρόφωνα κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) Ρ) ή (4)Ηλεκτρικά γραμμόφωνα Κατασκευή κατά την οποία ; η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου. έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων Των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (3) ή (4)8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3524 Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 : Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Ι Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών κλάση ΕΣ (2) η οποία προσδίδει το χαρακτήρα προϊόντος του καταγόμενου Π) (3) ή (4)8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 5527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8528 Συσκευές λήθης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα. με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων : Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο), με ενσωματωμένο συντονιστή βίντεο Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη η οποία προσδίδει το χαρακτήρα Τ προϊόντος καταγόμενων υλών ου καταγόμενου (1) (2) (3) ή (4)Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 3256 μέχρι 3523 : Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία. συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δε πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη η οποία προσδίδει το χαρακτήρα προϊόντος καταγόμενων υλών του καταγόμενου (1) (2) (3) ή (4)8537 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8541 Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ) και παρόμοιοι ημιαγωγοί, εκτός οπό τις πλάκες που δεν έχουν κοπεί ακόμη σε τσιπ Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη οπό αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8544 Σύρματα καλώδιο (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (3) ή(4)354S Ηλεκτρόδια οπό άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3546 Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8547 Τεμάχια μονωτικά που αποτελούντα στο σύνολό τους κυρίως από μονωτικές ύλες και δευτερευόντως από μεταλλικά τεμάχια (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) ενσωματωμένα στη μάζα για λόγους συναρμολόγησης μόνο, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους. από κοινά μέταλλα, μεμονωμένα εσωτερικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλομ3άνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος 8601 έως 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία π αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει, να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) Ρ) ή (4)8608 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκ ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου* του προϊόντος 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 37 Οχήματα άλλα από επί σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. κινούμενα μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 8709 έως 8711. ex 8712. 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια αποθήκες. λιμάνια ή αεροδρόμια για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελκυστήρες. των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8711 Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια : Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού : Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3 Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3 Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του, εργοστασίου του προϊόντος ex 871 2 Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8715 Παιδικό αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα σχήματα, άλλα μη αυτοκίνητα οχήματα, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα, εξαιρούνται κατασκευές που υπάγονται στις κλάσεις ex 8804 και 8805, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος •χ 8804 Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών, συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια, συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο. δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 9001, 9002, 9004, ex 9005. ex 9006, 9007. 9011, ex 9014, 9015 έως 9020 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544 ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά. προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 9005 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας. άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (2) (4) 9011 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας χωρομετρίας, χωροστάθμισης. υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες, τηλέμετρα όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9017 Όργανο σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων. λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι) όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες, μικρόμετρα. παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και λοιπές ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, καθώς και οι συσκευές ελέγχου της όρασης : Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή οπό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλο Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής· συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, θεραπείας με αερώδη διαλύματα (αεροζόλ) φαρμάκων, συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9020 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν ούτε μηχανισμό ούτε κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, σε θλίψη ή εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών. χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος CΕ/ΙL/Ρ4/gr 146 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων {π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα. μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015. 9028 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα διαθλασίμετρα. φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού) όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο Του ιξώδους. του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση θερμίδων ακουστικής π έντασης του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης), μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9029 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες) : Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλο Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα. συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9C30 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα. βήτα. γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9032 Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 91 Ωρολόγια και μέρη τους, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία ο» κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 9105. 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9105 Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 91C9 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένα Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών) μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί. συναρμολογημένοι ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει ΤΟ 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι για συσκευές ωρολογιακών συσκευών, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους : Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κεφάλαιο 93 Όπλα. πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) Μex Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια, συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού λάμπες, ρεκλάμες, φωτεινά σήματα φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη· προκατασκευές· εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : ex 9401, ex 9403. 9405 και 9406 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος ex 9401 και ex 9403 Έπιπλο από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403. με την προϋπόθεση ότι : η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής που υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9406 Προκατασκευές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex Κεφάλαιο 95 Παιχνίδια γιο παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, τα μέρη και εξαρτήματά τους εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 9503 και ex 9606 Κατασκευή κατά την οποία όλες ο» χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά, μικρού μεγέθους υπό κλίμακα μοντέλα και παρόμοια είδη. με κίνηση ή όχι παιχνίδια - αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη οπό αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 9506 Όργανα και εξοπλισμός γυμναστικής, αθλητισμού, άλλων αθλημάτων εξαιρουμένης της επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) ή υπαίθριων αθλοπαιδιών, τα οποία δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο. πισίνες κάθε είδους Κατασκευή με ύλες που δεν υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν. Ωστόσο. είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια για την κατασκευή ράβδων γκολφ ex Κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα. εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : ex 9601. ex 9602. ex 9503. 9505. 9606. 9512. ex 9513 και ex 9614 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη οπό αυτήν του προϊόντος ex 9601 και 9602 Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή ορυκτές λαξεύσιμες ύλες Κατασκευή από κατεργασμένες ύλες των ιδίων κλάσεων ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια. καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού. σκίουρου). χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. πινέλα και κύλινδροι γιο χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) 3605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθαρισμό, των υποδημάτων και ενδυμάτων Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και μη καταγόμενα είδη, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνόλου 9606 Κουμπιά και κουμπιά σούστες σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά σούστες ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες· ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 9613 Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 9613 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια Κεφάλαιο 37 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Παράρτημα ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR.1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 χ 297 χιλιοστά· όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και το Ισραήλ μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR.1 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. 13 ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς: 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0 έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιητικό (1) 0 εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή. D δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις συνημμένες στο παρόν παρατηρήσεις) Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του παρόντος πιστοποιητικού (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ( Υπογραφή) (Υπογραφή)(1)Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1.Το πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων στοιχείων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών στοιχείων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους έκδοσης. 2.Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται το ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη. 3.Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη, ΔΗΛΩΝΩότι τα εμπορεύματααυτά πληρούν τους απαιτούμενουςόρους γιατην έκδοσητουπροσαρτημένου πιστοποιητικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΩτις περιστάσεις που επέτρεψαν σ αυτά τα προϊόντα να πληρούν τους όρους αυτούς: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩτα παρακάτω δικαιολογητικά: (1) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρωΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή)(1) Π.Χ.: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, δηλώσεις του κατασκευαστού κλπ που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση. CΕ/ΙL/Ρ4/gr 158 Παράρτημα ΙV Δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 22.4 Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που καλύπτει το παρόν έγγραφο, δηλώνω ότι τα εμπορεύματα αυτά, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο, πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών με : Την Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ισραήλ (1) και είναι καταγωγής : Ευρωπαϊκής Κοινότητας / Ισραήλ (1) (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) (Η υπογραφή πρέπει να ακολουθείται από τη μνεία, ολογράφως, του ονόματος του προσώπου που υπογράφει τη διασάφηση) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : (α)ως τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται από τα μέρη, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, (β)ως δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται και εισπράττονται στο έδαφος των μερών, κατ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, αλλά οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις αμοιβές και επιβαρύνσεις που περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των υπηρεσιών που παρασχέθησαν, (γ)ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. (δ)ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από τα μέρη για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, (ε)ως στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η διαπίστωση των πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Επίσης, δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να παραβούν αυτή τη νομοθεσία. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώνει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπήχθησαν τα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της, τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να πιστεύεται ότι προέβησαν σε ενέργειες αντίθετες με την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων στους οποίους δημιουργήθηκαν αποθέματα εμπορευμάτων, κατά τέτοιο τρόπο που επιτείνουν την εύλογη υποψία ότι αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που αντίκεινται στη νομοθεσία των άλλων μερών, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων, που πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να αποτελέσουν το αντικείμενο πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία, 4)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν. χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα μέρη παρέχουν, εντός του πλαισίου της νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων και άλλων νομικών τους πράξεων, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις οι οποίες φαίνονται αντίθετες προς την εν λόγω νομοθεσία και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα μέρη, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια αυτών των πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία, Άρθρο 5 Κοινοποίηση / γνωστοποίηση Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει την κανονική του κατοικία ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που συντάσσονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την εκτέλεσή τους. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία : 1)την απούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)τις ζητούμενες ενέργειες, 3)το 6έμα και τον λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανόνες και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβείς και κατανοητές, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το αντικείμενο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, και των ήδη διεξαχθεισών ερευνών εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη συντηρητικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση των αιτήσεων1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία δεν είναι σε θέση να ενεργήσει μόνη της, η διοικητική υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση από την αρμόδια αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, και διεξάγοντας ή ζητώντας τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις άλλες νομικές πράξεις του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Υπάλληλοι του αιτούντος μέρους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για τη διερεύνηση των πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία, είναι δυνατόν, σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, να παρίστανται αντίστοιχα στην Κοινότητα ή στο Ισραήλ, κατά τις έρευνες που διεξάγονται στην επικράτεια του αιτούντος μέρους και έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση την επανεξέταση σχετικών βιβλίων, μητρώων και άλλων εγγράφων ή φορέων δεδομένων και την παροχή αντιγράφων ή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παραβάσεις. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην απούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και παρόμοιων κειμένων. 2.Η παροχή των εγγράφων που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατόν να αντικατασταθεί από την παροχή στοιχείων, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό, με συστήματα πληροφορικής. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις οπό την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο : 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Ισραήλ από το οποίο ζητείται η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου- ή 2)είναι δυνατό να προσβάλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιαστικά συμφέροντα αυτών ή 3)συνεπάγεται την εφαρμογή νομισματικής ή φορολογικής νομοθεσίας άλλης από την τελωνειακή ή 4)προϋποθέτει παράβαση του βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην απούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση απορρήτου 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από το υπηρεσιακό απόρρητο και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο μέρος που την έλαβε καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στα κοινοτικά όργανα. 2.Η ανακοίνωση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να διενεργηθεί μόνον εφόσον προβλέπεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των προσώπων από τις νομοθεσίες των μερών. Τα μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα επίπεδο προστασίας βασιζόμενο στις αρχές της Σύμβασης αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 11 Χρήση των πληροφοριών1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται απαιτείται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, υποβάλλονται δε σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται στη συνέχεια, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα μέρη έχουν την ευχέρεια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες καθώς και σε διαφορές και καταγγελίες που εκδικάζουν τα δικαστήρια, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί, να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιό ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες, μάρτυρες, διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και στις εθνικές τελωνειακές αρχές του Ισραήλ, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους αρμόδιους φορείς τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και ενημερώνονται αμοιβαία για τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Κοινότητας και του Ισραήλ. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαίο συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 85 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία