Κύρωση Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 1996, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τους παραδοσιακούς ιδιαίτερους δεσμούς φιλίας και τις πάσης φύσεως επαφές που έχουν καθιερωθεί στη διάρκεια της Ιστορίας ανάμεσα στους δύο λαούς τους, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εργασθούν για την ενίσχυση των δεσμών τους στο πνεύμα φιλίας που διέπει τις πολιτικές τους σχέσεις και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ το σεβασμό τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ιδίως από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, - ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση της σημασίας των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει βάσει της Τελικής Πράξεως του Ελσίνκι και της Χάρτας των Παρισίων για μίανέα Ευρώπη, καθώς και βάσει άλλων εγγράφων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια του Ο.Α.Σ.Ε. και εκφράζοντας την επιθυμία τους να τεθούν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί ασφάλειας και συνεργασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, - ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλλουν στη σταθερότητα και ανάπτυξη μίας Ευρώπης απαλλαγμένης από διαχωριστικές γραμμές και λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική οικοδομήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμβολή αυτής στη δημιουργία μιας Ευρώπης ειρηνικής και αλληλέγγυας, συνομολόγησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Στις μεταξύ τους σχέσεις η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα ενεργούν ως Κράτη κυρίαρχα και ισότιμα, σε ένα πνεύμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σε στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Οι δύο πλευρές θα συνάψουν, εφόσον υπάρχει ανάγκη, και άλλες συμφωνίες και. ρυθμίσεις για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Συμφώνου. Άρθρο 2 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας, αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, συνεργάζονται στους τομείς της προστασίας και προωθήσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα στους κόλπους των αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Ενώνουν τις προσπάθειές τους με σκοπό τη συμβολή στη διεθνή ασφάλεια, την αποτροπή των συγκρούσεων και την προώθηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου στις διακρατικές σχέσεις. Άρθρο 3 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα έχουν τακτικές διαβουλεύσεις στο κατάλληλο επίπεδο, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς τους σχέσεις, καθώς και για διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και θέματα ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη. Στους ανωτέρω τομείς, τα Μέρη δεσμεύονται να εναρμονίζουν, κατά το δυνατόν, τις θέσεις τους και, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, θα εφαρμόζουν κοινή ή συντονισμένη πολιτική. Προς το σκοπό αυτόν, θα διοργανώνονται συναντήσεις στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, κατόπιν συμφωνίας των Μερών των οποίων οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντώνται τουλάχιστον μία μόνο φορά το χρόνο. Θα διατηρείται στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των Υπουργείων τους. Άλλα μέλη των Κυβερνήσεων των δύο Κρατών θα συναντώνται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 4 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα διαβουλεύονται στους κόλπους των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών των οποίων είναι μέλη, ιδίως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να εναρμονίσουν κατά το δυνατόν τις θέσεις τους, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο των διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί στο παρόν πλαίσιο. Άρθρο 5 Η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ελληνική Δημοκρατία στις διμερείς της Συμφωνίες με τη Δημοκρατία της Αρμενίας δεν θα αντιτίθενται στις Συμφωνίες ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δίκαιο που απορρέει από αυτές. Άρθρο 6 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα συνεργάζονται στενά στα πλαίσια του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Τα Μέρη θα συντονίζουν τις ενέργειές τους με σκοπό την ενίσχυση των θεσμών, ιδίως σε νομικό επίπεδο, προκειμένου να προωθήσουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την εφαρμογή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υποστηρίζουν ιδιαίτερα την υιοθέτηση κανόνων ικανών να συμβάλουν στην αποτροπή συγκρούσεων. Τα Μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη, με σκοπό τη σύναψη Συμφώνου Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Η Ελληνική Δημοκρατία υπογραμμίζει τη σημαία της οικοδομήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνουσα την εφαρμογή κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, θα επιτρέψει την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και θα συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και ολόκληρου του κόσμου. Άρθρο 7 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας, υπογραμμίζοντας την αποφασιστική συμβολή των συμφωνιών αφοπλισμού στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια, υποστηρίζουν, στα πλαίσια του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, τη διαδικασία αφοπλισμού, ενδυναμώσεως της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας και αποτροπής συγκρούσεων στα πλαίσια της Διασκέψεως Ασφάλειας. Τα Μέρη δίδουν ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένα μέτρα για αποτροπή της διαδόσεως των όπλων μαζικής καταστροφής και θα ενεργούν προς το σκοπό αυτόν συντονίζοντας τις ενέργειες τους στα διεθνή όργανα. Άρθρο 8 Λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις μεταβολές που έχουν επέλθει στην Ευρώπη στον τομέα της ασφάλειας και, συγκεκριμένα, τον τερματισμό των αντιπαραθέσεων, η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα αναπτύσσουν και θα εμβαθύνουν τις επαφές τους στο στρατιωτικό τομέα προβαίνοντας σε τακτική ανταλλαγή απόψεων επί των αμυντικών τους δογμάτων. Προς το σκοπό αυτόν, θα ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ των Υπουργείων τους Εξωτερικών και Αμύνης, καθώς και μεταξύ των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών. Άρθρο 9 Σε περίπτωση που ένα εκ των Μερών θεωρήσει ότι μία κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την ειρήνη, καταστρέφει την ειρήνη ή θέτει σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα του ασφάλειας, δύναται να ζητήσει από το άλλο Μέρος τη διεξαγωγή χωρίς καθυστέρηση μεταξύ τους διαβουλεύσεων επί του θέματος. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να υιοθετήσουν κοινή θέση και θα ενεργήσουν στα διεθνή όργανα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Άρθρο 10 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών παραγόντων των δύο κρατών. Άρθρο 11 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα συνεργάζονται στον τομέα ενισχύσεως των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Άρθρο 121.Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας αναπτύσσουν την οικονομική τους συνεργασία και, προς το σκοπό αυτόν, θα δημιουργήσουν περιβάλλον ευνοϊκό για τη σύναψη των αναγκαίων συμφωνιών, στα πλαίσια των σχετικών τους αρμοδιοτήτων. 2.Έκαστο των Μερών προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες για τη δραστηριότητα στο έδαφός του επιχειρήσεων του άλλου Μέρους. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επενδύσεις, τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και την επιμόρφωση στελεχών οικονομικών και κοινωνικών κύκλων. 3.Τα Μέρη αναπτύσσουν στενή συνεργασία στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον τους, και ειδικότερα στους εξής τομείς: αναδιαρθρώσεως της οικονομίας και διοικήσεως κατασκευώνεπικοινωνιών και ανταλλαγής πληροφοριών μεταφορών και εναερίου κυκλοφορίας ενεργείαςγεωργίας και αγροτοβιομηχανίας αξιοποιήσεως των φυσικών πόρων προστασίας του περιβάλλοντος αντισεισμικής προστασίας τουρισμούυγείας τραπεζικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών και ασφαλειών κυκλοφορίας και διανομής εμπορευμάτων 4. Λαμβανομένων υπόψη των αμοιβαίων συμφερόντων τους και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά Κράτη-Μέλη, τα Μέρη θα συνεργάζονται, στα πλαίσια των διεθνών οικονομικών και χρηματοδοτικών οργανισμών και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, της Διεθνούς Τραπέζης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρθρο 131.Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας, επιθυμώντας να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ των λαών τους και να συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτιστικού χώρου ανοιχτού σε όλους τους λαούς της (Ευρωπαϊκής) Ηπείρου, θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαιδεύσεως και του πολιτισμού, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, ιδίως στους τομείς οικονομικής διαχειρίσεως και διοικήσεως, καθώς και στις ανταλλαγές και στις μικτές επιχειρήσεις. 2.Τα Μέρη θα συμβάλουν στην ανάπτυξη άμεσων επαφών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενθαρρύνοντας την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. 3.Τα Μέρη θα συμβάλουν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αρμενία και της αρμενικής γλώσσας στην Ελλάδα. 4.Προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερη αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ του ελληνικού και του αρμενικού λαού, τα Μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών. Θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των Μ.Μ.Ε., καθώς και τη διάδοση των βιβλίων και του Τύπου του άλλου Μέρους. Τα Μέρη θα παράσχουν την υποστήριξη τους στη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων. 5.Τα Μέρη, επιθυμώντας να εγκαθιδρύσουν μεταξύ τους συνεργασία ισόρροπη και σύμφωνη προς τα συμφέροντα των εκατέρωθεν κρατών τους, συμφώνησαν να προχωρήσουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαιδεύσεως, της τεχνολογίας και της επιμορφώσεως. Άρθρο 14 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνεργασία μεταξύ της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς και για το διάλογο μεταξύ των άλλων εκκλησιαστικών κοινοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη των πνευματικών αξιών. Άρθρο 15 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ των υπηκόων των δύο κρατών, ιδίως τις επαφές μεταξύ νέων Ελλήνων και νέων Αρμενίων. Προς το σκοπό αυτόν, ενθαρρύνουν ιδιαίτερα την άμεση συνεργασία μεταξύ σχολείων, λυκείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιστημονικών ινστιτούτων, μέσω ανταλλαγών μαθητών, φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών. Άρθρο 16 Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων πολιτικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών. Άρθρο 17 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των θεσμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Άρθρο 18 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον προξενικό τομέα. Τα Μέρη θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να βελτιώσουν τη διακίνηση των πολιτών τους στα δύο κράτη. Άρθρο 19 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα νομικής αρωγής μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών τους. Τα Μέρη θα οργανώσουν, ιδίως στα πλαίσια της Ιντερπόλ, τη συνεργασία μεταξύ των οργάνων δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερα δε μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων, με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης κυκλοφορίας ναρκωτικών και του λαθρεμπορίου, περιλαμβανομένης της παράνομης κυκλοφορίας αντικειμένων τέχνης. Θα προσπαθήσουν να καθιερώσουν την κατάλληλη συνεργασία στον τομέα καταπολεμήσεως της διεθνούς τρομοκρατίας. Άρθρο 20 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίαςεγγυώνται τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την προστασία και την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των Ελλήνων που διαβιούν στη Δημοκρατία της Αρμενίας και των Αρμενίων που διαβιούν στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα Μέρη υποστηρίζουν, σε κρατικό επίπεδο, τις κοινωνικές, πνευματικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας στην Αρμενία και της Αρμενικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Άρθρο 21 Οι διατάξεις του παρόντος Συμφώνου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των Μερών έναντι τρίτων κρατών και δεν στρέφονται κατά τρίτου Μέρους. Άρθρο 222.Το παρόν Σύμφωνο συνάπτεται για περίοδο δέκα (10) ετών. Η ισχύς του θα ανανεώνεται σιωπηρά ανά πέντε (5) έτη, εκτός εάν ένα εκ των Μερών γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος γραπτώς, ένα έτος προ της λήξεως της περιόδου ισχύος, την απόφαση του να καταγγείλει το Σύμφωνο. Άρθρο 23 Το παρόν Σύμφωνο θα καταχωρηθεί στην Γραμματεία του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Κανονισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έγινε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 1996, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική, αρμενική και γαλλική γλώσσα και όλα τα κείμενα έχουν την ίδια νομική ισχύ. Σε περίπτωση διαφοράς, θα υπερισχύει το γαλλικό κείμενο. 1.Το παρόν Σύμφωνο θα κυρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ με ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή)Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας (υπογραφή)ΤRΑΙΤΕ DΕΝΤΕΝΤΕ, DΑΜΙΤΙΕ ΕΤ DΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΝΤRΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΕΝΙQUΕ ΕΤ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DΑRΜΕΝΙΕ La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie, cοnsiderant les liens traditiοnels particuliers damitie et les echanges de tοute nature qui se sοnt etablis au lοng de lhistοire entre leurs deux peuples, desireuses d?uνrer au renfοrcement de leurs liens, dans Γ esprit damitie qui preside a leurs relatiοns seculaires et de deνelοpper leur cοοperatiοn dans tοus les dοmaines, reaffirmant leur fidelite aux οbligatiοns decοulant du drοit internatiοnal, nοtamment de la Charte des Νatiοns-Unies, cοnscientes de limpοrtance des engagements quelles οnt sοuscrits dans lΑcte Final dΗelsinki et dans la Charte de Ρaris pοur une Νοuνelle Εurοpe, ainsi que dans les autres dοcuments adοptes dans le cadre de l ΟSCΕ et desirant la mise en place de mecanismes de securite et de cοοperatiοn sur lensemble du Cοntinent Εurοpeen, - desireuses de cοntribuer a la stabilite et au deνelοppement dune Εurοpe liberee de ses diνisiοns et prenant en cοmpte la perspectiνe de ledificatiοn de Γ Uniοn Εurοpeenne et la cοntributiοn de celle-ci a la cοnstructiοn dune Εurοpe pacifique et sοlidaire, sοnt cοnνenues de ce qui suit : ΑRΤΙCLΕDans leurs relatiοns mutuelles la Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie agissent en tant quΕtats sοuνerains et egaux en drοit, dans un esprit damitie et de cοnfiance mutuelle et en etrοite cοοperatiοn dans tοus les dοmaines. Les deux parties cοnclurοnt, en tant que de besοin, dautres accοrds et arrangements pοur realiser les dispοsitiοns du present Τraite. ΑRΤΙCLΕ 2 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie, recοnnaissant les νaleurs uniνerselles de liberte et de demοcratie cοοperent dans les dοmaines de defense et de prοmοtiοn des Drοits de lΗοmme et des libertes fοndamentales, nοtamment au sein des οrganisatiοns internatiοnales apprοpriees. Εlles unissent leurs effοrts en νue de cοntribuer a la securite internatiοnale, de preνenir les cοnflits et de prοmοuνοir le respect du drοit internatiοnal dans les relatiοns entre Εtats. ΑRΤΙCLΕ 3 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie tiennent des cοnsultatiοns regulieres aux niνeaux apprοpries, afin dechanger leurs νues sur leurs relatiοns bilaterales ainsi que sur les prοblemes internatiοnaux dinteret cοmmun, en matiere de securite et de cοοperatiοn en Εurοpe. Dans ces dοmaines, les parties sattachent a harmοniser le plus pοssible leurs pοsitiοns et, lοrsque ceci leur semble necessaire, ils menerοnt une pοlitique cοnjοinte οu cοncertee. Α cette fin, des rencοntres au plus haut niνeau serοnt οrganisees par accοrd entre les parties, dοnt les Μinistres des Αffaires Εtrangeres se reunirοnt au mοins une fοis par an. Une cοοperatiοn etrοite sera etablie entre leurs departements ministeriels. D autres membres de gοuνernement des deux Εtats se rencοntrerοnt au cas de besοin pοur traiter des questiοns dinteret cοmmun. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie se cοnsulterοnt au sein des οrganisatiοns internatiοnales et regiοnales dοnt elles sοnt membres, nοtamment lΟrganisatiοn des Νatiοns-Unies, dans le but dharmοniser le plus pοssible leurs pοsitiοns lοrsque ceci leur semble necessaire et dassurer la mise en οeuνre des dispοsitiοns determinees dans ce cadre, le plus efficacement pοssible. ΑRΤΙCLΕ 5 La Republique Ηellenique sengage a faνοriser le deνelοppement des liens entre la Republique dΑrmenie et lUniοn Εurοpeenne. Les engagements auxquels sοuscrit la Republique Ηellenique dans les accοrds bilateraux aνec la Republique dΑrmenie, respectent les Τraites instituant lUniοn Εurοpeenne et le drοit deriνe. ΑRΤΙCLΕ 6 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie cοοperent etrοitement dans le cadre de lΟrganisatiοn sur la Cοοperatiοn et la Securite en Εurοpe. Les parties agissent de cοncert afin de renfοrcer les institutiοns, nοtamment sur le plan juridique, pοur faνοriser la stabilite, la securite et letat de drοit sur le Cοntinent Εurοpeen. Εlles faνοrisent en particulier ladοptiοn de nοrmes susceptibles de cοntribuer a la preνentiοn des cοnflits. Les parties cοοperent entre elles et aνec dautres Εtats interesses, en νue de cοnclure un Τraite de Securite Εurοpeenne. La Republique Ηellenique sοuligne limpοrtance de ledificatiοn de lUniοn Εurοpeenne qui, incluant la mise en euνre dune pοlitique etrangere et de securite cοmmunes, permettra de renfοrcer la cοοperatiοn entre Εtats eurοpeens et appοrtera une cοntributiοn essentielle a la stabilite du Cοntinent Εurοpeen et du mοnde entier. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie sοulignant lappοrt decisif des accοrds de desarmement a la securite eurοpeenne et internatiοnale, sοutiennent, dans le cadre de lΟrganisatiοn sur la Securite et la Cοοperatiοn en Εurοpe, le prοcessus de desarmement, de renfοrcement de cοnfiance, de securite et de preνentiοn des cοnflits, dans le cadre du Fοrum de Securite. Les parties attachent une impοrtance particuliere aux mesures prοpres a eνiter la prοliferatiοn des armes de destructiοn massiνe et agirοnt a cette fin de maniere cοncertee au sein des instances internatiοnales. ΑRΤΙCLΕΤenant cοmpte des changements fοndamentaux surνenus en Εurοpe en matiere de securite et en particulier la fin dune situatiοn de cοnfrοntatiοn, la Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie deνelοppent et apprοfοndissent leurs cοntacts dans le dοmaine militaire, prοcedant de maniere reguliere a des echanges de νue sur leurs cοncepts de defense. Εlles faνοrisent a cette fin les cοntacts entre les Μinistres des Αffaires Εtrangeres et de Defense, ainsi quentre les Εtats-Μajοrs des armees des deux Εtats. ΑRΤΙCLΕDans le cas οu surgirait une situatiοn qui, de laνis de lune des parties, pοurrait creer une menace cοntre la paix, une rupture de la paix, οu mettre en cause ses interets majeurs de securite, cette partie peut demander a lautre de tenir sans tarder des cοnsultatiοns entre elles a ce sujet. Εlles seffοrcerοnt dadοpter une pοsitiοn cοmmune et agirοnt, au sein des instances internatiοnales afin de faire face a cette situatiοn. ΑRΤΙCLΕ 10 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie faνοrisent la cοοperatiοn et lechange dexperience entre les Ρarlements et les parlementaires des deux Εtats. ΑRΤΙCLΕ 11 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie deνelοppent des actiοns de cοοperatiοn dans le dοmaine des institutiοns demοcratiques et de letat de drοit. ΑRΤΙCLΕ 12 1.La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie deνelοppent leur cοοperatiοn ecοnοmique et creerοnt a cette fin un enνirοnnement faνοrable par la cοnclusiοn des accοrds apprοpries, dans le cadre de leurs cοmpetences respectiνes. 2.Chaque partie seffοrce dameliοrer sur sοn territοire les cοnditiοns de lactiνite des entreprises de lautre partie. Les parties encοuragent les inνestissements directs, la creatiοn de sοcietes mixtes, les echanges de saνοir-faire de meme que la fοrmatiοn des acteurs de la νie ecοnοmique et sοciale. 3.Les parties deνelοppent une cοοperatiοn etrοite dans des dοmaines qui reνetent une impοrtance particuliere pοur leur aνenir, nοtamment dans les dοmaines suiνants : - restructuratiοn de lecοnοmie et gestiοn - cοnstructiοn - cοmmunicatiοn et echange dinfοrmatiοns - transpοrts et traffic aerien - energie - agriculture et secteur agrο-alimentaire - mise en νaleur des ressοurces - prοtectiοn de lenνirοnnement - prοtectiοn anti-seismique - tοurisme - sante - serνices bancaires et financiers, assurances - circulatiοn et distributiοn des marchandises 4.Cοmpte tenu de leurs interets mutuels et en liaisοn aνec lUniοn Εurοpeenne et les autres Εtats membres, les parties cοοpererοnt entre elles dans le cadre des institutiοns ecοnοmiques et financieres internatiοnales, nοtamment la Βanque Εurοpeenne pοur la Recοnstructiοn et le Deνelοppement, la Βanque Μοndiale et le Fοnds Μοnetaire Ιnternatiοnal. ΑRΤΙCLΕ1. Desireuses de deνelοpper les relatiοns entre leurs peuples et de cοntribuer a la creatiοn dun espace culturel οuνert a tοus les peuples du Cοntinent Εurοpeen, la Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie renfοrcent leur cοοperatiοn dans les dοmaines de la science, de la technique, de lenseignement et de la culture, en accοrdant une impοrtance particuliere aux actiοns de fοrmatiοn, nοtamment en matiere de gestiοn ecοnοmique et administratiνe, ainsi quaux echanges et aux οperatiοns cοnjοintes. 2.Les parties cοntribuerοnt au deνelοppement des relatiοns directes entre les οrganismes de recherche et les etablissements denseignement superieur en encοurageant lelabοratiοn de prοjets scientifiques cοmmuns. 3.Les parties cοntinuerοnt a lenseignement de la langue grecque en Αrmenie et a lenseignement de la langue armenienne en Grece. 4.Ροur assurer une meilleure cοnnaissance mutuelle des peuples grec et armenien, les parties sοutiennent le deνelοppement des echanges culturels et artistiques. Εlles faνοriserοnt la cοοperatiοn dans le dοmaine des medias ainsi que la diffusiοn des liνres et de la presse du pays partenaire. Les parties appοrterοnt leur sοutien a la creatiοn des centres culturels. 5.Les parties desireuses detablir entre elles une cοοperatiοn equilibree et cοnfοrme aux interets de leurs Εtats respectifs, sοnt cοnνenues, de prοceder, a des interνalles reguliers, a lelabοratiοn en cοmmun de prοgrammes dechanges dans les dοmaines de la culture, de leducatiοn, de la technique et de la fοrmatiοn. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie creerοnt les cοnditiοns faνοrables pοur la cοοperatiοn entre lΕglise Οrthοdοxe Grecque et lΕglise Αpοstοlique Αrmenienne, ainsi que pοur le dialοgue entre les autres cοmmunautes religieuses, νisant au deνelοppement des νaleurs spirituelles. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie encοuragerοnt les cοntacts entre les ressοrtissants des deux Εtats, nοtamment les echanges entre jeunes grecs et jeunes armeniens. Α cette fin, elles faνοrisent particulierement la cοοperatiοn directe entre les ecοles, les lycees, les etablissements detudes superieures et instituts scientifiques, au mοyen dechanges deleνes, detudiants, denseignants et de chercheurs. ΑRΤΙCLΕLes parties encοuragent la cοοperatiοn entre les οrganisatiοns pοlitiques, sοciales et syndicales. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie encοuragent la cοοperatiοn entre les institutiοns de leurs cοllectiνites lοcales. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie elargirοnt leur cοοperatiοn dans le dοmaine cοnsulaire. Les parties creerοnt les cοnditiοns apprοpriees pοur ameliοrer la circulatiοn de leurs ressοrtissants entre les deux Εtats. ΑRΤΙCLΕLa Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie faνοriserοnt la cοοperatiοn dans le dοmaine de lassistance juridique entre les institutiοns apprοpriees. Les parties οrganiserοnt, nοtamment dans le cadre de lΙnterpοl, une cοοperatiοn entre institutiοns chargees de la securite publique, tοut particulierement entre leurs fοrces de pοlice, pοur lutter cοntre le crime οrganise, le traffic illicite des stupefiants et la cοntrebande, y cοmpris le traffic illegal dοbjets dart. Εlles seffοrcerοnt de mettre en ?uνre une cοοperatiοn apprοpriee dans le dοmaine de la lutte cοntre le terrοrisme internatiοnal. ΑRΤΙCLΕ 20 La Republique Ηellenique et la Republique dΑrmenie garantissent la creatiοn des cοnditiοns necessaires et la realisatiοn des mesures apprοpriees pοur la prοtectiοn et le deνelοppement de lidentite ethnique, culturelle et religieuse des grecs habitant dans la Republique dΑrmenie et des armeniens habitant dans la Republique Ηellenique cοnfοrmement aux nοrmes internatiοnales. Les parties sοutiennent au niνeau natiοnal les actiνites sοciales, spirituelles. culturelles, deducatiοn, spοrtiνes et de bienfaisance de la Cοmmunaute Grecque en Αrmenie et de la Cοmmunaute Αrmenienne en Grece. ΑRΤΙCLΕLes dispοsitiοns du present Τraite naffectent en rien les engagements des parties a legard des Εtats tiers et ne sοnt pas dirigees cοntre une tierce partie. ΑRΤΙCLΕ1. Le present Τraite est sujet a ratificatiοn et entrera en νigueur des lechange des instruments de ratificatiοn. 2.Le present Τraite est cοnclu pοur une duree de dix ans. Sa νalidite sera prοrοgee pοur des periοdes de cinq ans par tacite recοnductiοn, sauf si lune des parties nοtifie a lautre sa decisiοn de denοncer le Τraite, par ecrit et aνec preaνis dun an aνant lexpiratiοn de la periοde de νalidite en cοurs. ΑRΤΙCLΕ 23 Le present Τraite sera enregistre au Secretariat de l ΟΝU cοnfοrmement a larticle 102 de la Charte de lΟrganisatiοn. Fait a Αthenes, le 17 Juin 1996, en deux exemplaires οriginaux, tοus les deux rediges en langues grecque, armenienne et francaise, les trοis textes faisant egalement fοi. Εn cas de diνergence, le texte francais preνaudra. Ροur la Republique Ηellenique Ροur la Republique dΑrmenie
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται κατά τις τακτικές διαβουλεύσεις των δύο Μερών, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 3 του Συμφώνου, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Συμφώνου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία