ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2503

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 1.Σε καθεμιά από τις Περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 1522/1986 (ΦΕΚ 92 Α) και των κατ εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τη χωρική έκταση, την έδρα και τον τίτλο των Περιφερειών, συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Περιφέρεια, που οργανώνεται, διοικείται και στελεχώνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Περιφέρεια συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιό του σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκτασή της, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή νομαρχία, καθώς και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήμων και κοινοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου, ειδικούς επιστήμονες και από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει και ένας Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και η εισήγηση για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων ή αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών στις Περιφέρειες, στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στους δήμους και κοινότητες. Στην επιτροπή συμμετέχουν κάθε φορά ανάλογα με τις υπό εξέταση αρμοδιότητες εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων. Στην επιτροπή ορίζονται και δύο υπάλληλοι που εκτελούν χρέη γραμματειακής εξυπηρέτησης. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μεταβιβάζονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου στις Περιφέρειες ή σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες αρμοδιότητες που αφορούν περιφερειακές, νομαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγματα μεταφέρονται: α) στους Ο.Τ.Α. οι απαραίτητοι πόροι και β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες. 2.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας που κατέχει κατά την κείμενη νομοθεσία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό πρώτο (1ο) των ειδικών θέσεων, διορίζεται, παύεται και μετακινείται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέματα που αφορούν την Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι και των αποδοχών ενός μηνός. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται επίσης των αστυνομικών, των πυροσβεστικών και λιμενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Στο Γενικό Γραμματέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ αυτόν βάσει νόμου. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εποπτεύει τα Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινότητες και υπουργεία, κατά την κείμενη νομοθεσία. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται να διατηρείται η εποπτεία Ν.Π.Δ.Δ. από τα υπουργεία, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Για όσα Ν.Π.Δ.Δ. δεν εκδοθεί προεδρικό διάταγμα κατά τα ανωτέρω, η εποπτεία μετά την πάροδο του εξαμήνου περιέρχεται αυτοδικαίως στο Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση με εντολή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας*. Μπορεί, επίσης, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του ως πειθαρχικού προϊσταμένου στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, όπως ισχύει Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι Γενικοί Γραμματείς της Περιφέρειας λαμβάνουν τις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων, καθώς και κατ αποκοπή έξοδα κίνησης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους. Τα τελευταία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Οι Γενικοί Γραμματείς, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, εξακολουθούν να λαμβάνουν τα έξοδα παράστασης. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. 3.Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακό Συμβούλιο που αποτελείται από: 1)Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. 2)Τους Προέδρους των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νομάρχες της Περιφέρειας. 3)Έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνει η Περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της Τ.Ε.Δ.Κ.. 4)Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων: των Επιμελητηρίων των παραγωγικών τάξεων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., της Γ.Σ.Ε.Ε.. Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρμοδιότητά της καλύπτει μέρος μόνο της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νομαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού καθορίζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας. Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιείται έγκαιρα στους βουλευτές των αντίστοιχων εκλογικών περιφερειών με την ημερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου αποτελούνται από τα μέλη που προβλέπονται πιο πάνω και επιπλέον, όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ως άνω και από: 1)Τους Δημάρχους Αθηναίων και Πειραιώς. β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. γ. Έναν εκπρόσωπο: (1) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, (2) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, (3) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς και (4) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών -Βιοτεχνών Ελλάδος. 4)Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής. 7)Τον πρόεδρο του συμβουλίου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς. -όσον αφορά τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, επιπλέον των ως άνω και: 1)τους δημάρχους των δήμων που είναι πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, 2)τους προέδρους των νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας. - όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από: 1)το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 2)τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η συγκρότηση, η αποζημίωση των μελών, η εκτός έδρας αποζημίωση και οι δαπάνες μετακίνησης καθορίζονται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, συγκροτείται Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες και από εκπροσώπους του Υπουργείου αυτού, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. έργο της οποίας είναι η υποβολή εντός δέκα (10) μηνών εισήγησης για την τροποποίηση των κειμένων διατάξεων των σχετικών με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και των διατάξεων που ρυθμίζουν το Δημοκρατικό Προγραμματισμό, προς την κατεύθυνση της προσαρμογής τους στις μεταβολές του διοικητικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία τους. Στην Επιτροπή ορίζονται και δύο υπάλληλοι που εκτελούν χρέη γραμματειακής εξυπηρέτησης. 4.Για τη στήριξη της περιφερειακής διοίκησης της χώρας και την εναρμόνιση των περιφερειακών πολιτικών ιδρύεται Συμβούλιο Περιφερειών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το Συμβούλιο Περιφερειών αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον οριζόμενο από αυτόν Υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας. Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα συμμετέχουν και οι αρμόδιοι υπουργοί, μπορεί δε να καλούνται κατά περίπτωση και υπηρεσιακοί παράγοντες. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και κατά περίπτωση για ειδικά θέματα σε έκτακτες συνεδριάσεις, καθώς και κατά τη διάρκεια κατάρτισης ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τακτικά ή κατά περίπτωση ή και μετά από πρόταση άλλου υπουργού για εξέταση θέματος της αρμοδιότητάς του. Μπορεί να συνεδριάζει σε ολομέλεια ή κατά τμήματα. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων. παρακολουθούν την εξέλιξη εφαρμογής των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας κέντρου και περιφερειών. Ειδικά Συντονιστικά Συμβούλια συνιστώνται επίσης για τις Περιφέρειες: α) που εμπίπτουν στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και β) που εμπίπτουν στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου, τα οποία συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και τον Υπουργό Αιγαίου, αντίστοιχα, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων ανάλογα των άνω διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα Ειδικά Συντονιστικά Συμβούλια έχουν αποστολή να συντονίζουν τη δράση των αντίστοιχων Περιφερειών και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις μεταξύ τους. Συνιστάται επίσης ειδικό συντονιστικό συμβούλιο για θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων; συγκαλούμενο και προεδρευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ή εκπρόσωπό του. 5.Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται και διατηρούνται υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με εγκεκριμένες ΣΑΕ και είναι ενταγμένα στο δεύτερο (2ο) Κ.Π.Σ., στο Ταμείο Συνοχής, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται: 1)Στα έργα που εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 679/ 1977 (ΦΕΚ 245 Α) και από ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 5 του ν. 2229/1994. 2)Στα έργα που χαρακτηρίζονται ως Εθνικού Επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ανωτέρω ν. 679/1977. 3)Στα ειδικά έργα ή ειδικές κατηγορίες έργων που χαρακτηρίζονται ως τέτοια με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχουν προϋπολογισμό δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000).δρχ. και άνω. 4)Στη συντήρηση όλων των έργων των ενταγμένων στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 5)Στον προγραμματισμό, την ιεράρχιση, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των ανωτέρω έργων και μελετών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με απόφαση του καθορίζει τα αποφαινόμενα όργανα, που μπορεί να είναι και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. 6.Οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.), τα Αμπελουργία Φυτώρια. οι Δενδροκομικοί Σταθμοί, τα Κρατικά Κτήματα, οι Συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και τα πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, οι γενικές και ειδικές αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας, με εξαίρεση το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι περιφερειακές υπηρεσίες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας δεν καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να αποτελούν υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Γεωργίας, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αντίστοιχα. Οι πιο πάνω υπηρεσίες μπορεί να υπαχθούν στην Περιφέρεια με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού κατά περίπτωση. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενος υπηρεσίας, η οποία εδρεύει στο νομό. Άρθρο 2 1.Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μία (1) Γενική Διεύθυνση που ονομάζεται Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας και στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται από όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία της Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά της όρια. Η πλήρης συγκρότηση των υπηρεσιών των Περιφερειών, η διάρθρωση σε Διευθύνσεις και Τμήματα, καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις οργανικές αυτές μονάδες και η τοπική τους αρμοδιότητα καθορίζεται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος νόμου. Η εσωτερική διάρθρωση οργανικών μονάδων σε γραφεία, όπου απαιτείται, γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, επιτρέπεται να καταργούνται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται οργανωτικές μονάδες της Περιφέρειας ή να ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων, ώστε η οργάνωση της κάθε Περιφέρειας να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Η σύσταση νέας υπηρεσιακής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης ή κατώτερο επιτρέπεται μόνο, όταν η φύση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται το επιβάλλει. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται και η έδρα, η τοπική αρμοδιότητα, η διάρθρωση της οργανικής μονάδας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 οι διανομαρχιακές και οι περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας καταργούνται αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. 2.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή του, να συγκροτεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.). Με την απόφαση συγκρότησης των Ο.Δ.Ε. ορίζονται ο υπεύθυνος και τα μέλη των Ομάδων και προσδιορίζεται το έργο και ο χρόνος περαίωσής του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να ανακαλεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου το Συντονιστή, τον υπεύθυνο ή οποιοδήποτε μέλος των Ομάδων Διοίκησης Έργου. Επικεφαλής των Ο.Δ.Ε. μπορεί να τοποθετείται για ορισμένο χρόνο Συντονιστής Έργων που έχει τα εξής καθήκοντα: 1)Διοικεί και συντονίζει τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου και έχει την ευθύνη, τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο πορείας αυτού. 2)Διαμορφώνει σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Ο.Δ.Ε. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και έχει την ευθύνη εφαρμογής του. Σε κάθε Ομάδα Διοίκησης Έργου τοποθετείται υπεύθυνος διοίκησης έργου που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου. Στο Συντονιστή και τους υπευθύνους διοίκησης έργου για όσο χρόνο διαρκεί το αντίστοιχο έργο, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις επιδόματα θέσης για τους προϊσταμένους του επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων που προσδιορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης Ομάδων Έργου. Η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης του προσωπικού των Ομάδων Διοίκησης Έργου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Οι Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειών συνέρχονται ανά δίμηνο με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και επεξεργάζονται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 3.Για τη στελέχωση των Περιφερειών μεταφέρονται αυτοδικαίως με τον παρόντα νόμο οι οργανικές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των υπουργείων που είναι κατανεμημένες στις Περιφέρειες. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν κατανεμηθεί θέσεις στις Περιφέρειες συνολικά ή ανά Περιφέρεια ή οι κατανεμημένες θέσεις είναι λιγότερες από το προσωπικό που υπηρετεί, μεταφέρονται σε κάθε Περιφέρεια οι θέσεις του προσωπικού, που υπηρετεί την 27η Φεβρουαρίου 1997. Οι μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 8 ή στην περίπτωση που δεν υφίστανται αντίστοιχοι σε συνιστώμενους προσωρινούς. Σχετικά εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις των αρμόδιων υπουργών για τις θέσεις που μεταφέρθηκαν και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών για το σύνολο των θέσεων που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρειά τους και την κατάταξη αυτών στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους ή ειδικότητες σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους ή ειδικότητες της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των θέσεων. Η μεταφορά αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξη προσωπικού σε θέση κλάδου κατώτερης κατηγορίας από εκείνη που κατείχε ή σε ανώτερη από τα τυπικά του προσόντα. Η κατάταξη των θέσεων σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ο καθορισμός των τυπικών προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων. ανάλογα με την ειδικότητα, τον κλάδο και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων καθορίζονται στις παρ. 5 και δ του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να ανακατανέμονται οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο από την ίδια Γενική Γραμματεία στις Περιφέρειες. Οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1943/1991, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 1622/1986 διατηρούνται σε ισχύ. 4.Για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των Περιφερειών σε ειδικούς επιστήμονες συνιστώνται στις Περιφέρειες, πέραν των κατά το παρόν άρθρο μεταφερόμενων θέσεων και οι ακόλουθες θέσεις, στις οποίες δεν κατατάσσονται υπηρετούντες υπάλληλοι κατά το άρθρο 3 του παρόντος. Α. Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: 1)Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων: 54 θέσεις 2)Κλάδος ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: 4 θέσεις 3)Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: 79 θέσεις 4)Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών: 29 θέσεις 5)Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 19 θέσεις στ) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων: 2 θέσεις 6)Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων: 10 θέσεις 7)Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.: 40 θέσεις 8)Κλάδος ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης: 36 θέσεις. Β. Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής: Εκατόν δύο (102) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τις οποίες ενενήντα δύο (92) θέσεις σε θέματα διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου. Δέκα (10) θέσεις σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων και μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού. Προσόντα διορισμού για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ/τος 194/1988 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991. Προσόντα διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων ορίζονται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας των κυρίων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών. Τα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για τους λοιπούς κλάδους και ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 194/1988, όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατανέμονται οι θέσεις της παρούσας παραγράφου στις Περιφέρειες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 5.Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας, ο οποίος: 1)Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για το σχεδιασμό των πολιτικών της Περιφέρειας. 2)Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 3)Παρακολουθεί την εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών της Περιφέρειας στις επί μέρους υπηρεσίες της. 4)Συγκαλεί επιτελικές συσκέψεις των υπηρεσιών. 5)Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών με την πολιτική της Περιφέρειας και μεριμνά για την εφαρμογή και εκτέλεση αυτών. 6)Μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και ενισχύει τις σχετικές πρωτοβουλίες των στελεχών της. 7)Εξασφαλίζει την επικοινωνία και την αρμονική συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τις υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήμων και κοινοτήτων της Περιφέρειας. Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α και δεκαπενταετή (15) πραγματική υπηρεσία με τα προσόντα της κατηγορίας ΠΕ, έχουν δε υπηρετήσει ή υπηρετούν σε θέση ευθύνης κατά την ημέρα υποβολής του ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 29 του ν. 2190/1994, ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η ανακοίνωση αυτή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τοιχοκολλάται στο κατάστημα, όπου αυτός εδρεύει και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι των Περιφερειών, των υπουργείων των οποίων αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στις Περιφέρειες, που έχουν τα προσόντα του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και του προσωπικού μητρώου του υποψηφίου, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η γνώση ξένων γλωσσών κατά προτίμηση μιας των κύριων γλωσσών της Ε.Ε. και η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προσωπικότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας που διαμορφώνεται κατά την προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή προτεραιότητα έχουν οι κρινόμενοι υπάλληλοι που δεν απολύονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας πριν παρέλθει διετία τουλάχιστον από την υποβολή του ερωτήματος στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η προκήρυξη για το σύνολο των θέσεων των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειών γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στη Γραμματεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερες της μιας Περιφέρειες, στις οποίες επιθυμεί να υπηρετήσει, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησής του. Αν δεν έχει καθορισθεί σειρά προτίμησης ισχύει η σειρά καταγραφής αυτών. Όσοι επιλέγονται Γενικοί Διευθυντές τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τρία (3) έτη. Σε περίπτωση που Γενικός Διευθυντής ανήκει στο προσωπικό της Περιφέρειας και δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά, καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου διεύθυνσης του κλάδου στον οποίο ανήκει και αν δεν υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου διεύθυνσης που θα κενωθεί. Γενικοί Διευθυντές, που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Περιφέρειας, εάν δεν επιλεγούν για δεύτερη φορά, επανέρχονται στις υπηρεσίες τους, εκτός αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη μη επιλογή τους υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη, η οποία είναι υποχρεωτική και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, σε κενή ή σε συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης προσωποπαγή θέση, στην περίπτωση δε αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 6.Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1997. Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν υπάλληλοι της Περιφέρειας, μετά από υπόδειξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Η υπόδειξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Το συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κρίση, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται, των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της οικείας Περιφέρειας. 7.Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων της Περιφέρειας μετά την κατά το άρθρο 3 του παρόντος νόμου κατάταξη του προσωπικού στους οικείους κλάδους, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι που ανήκουν στους κατά το άρθρο 3 κλάδους προσωπικού των Περιφερειών και προκειμένου για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών που ανήκουν σε κλάδους προσωπικού για τους οποίους απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας προιστάμενοι που είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως τις 27.2.1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 213 Α) εφαρμόζονται ανάλογα για όσες περιπτώσεις οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας δεν καλύπτουν όλους όσους είχαν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι μέχρι τις 27.2.1997. Σε περίπτωση που οι επιλεγμένοι προϊστάμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των οργανικών μονάδων και σε όσες από αυτές παραμένουν κενές τοποθετείται προσωρινός προϊστάμενος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υπάλληλος από τους υπηρετούντες σε αυτές, πληρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Οι κατά τα ανωτέρω οριζόμενοι προϊστάμενοι δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης από την έναρξη της αναπλήρωσης μέχρι την επιλογή προϊσταμένου κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 8.Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν στην εκτέλεση των δημόσιων έργων, οι σχετικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Άρθρο 3 Μετατάξεις - Αποσπάσεις Μεταθέσεις - Κατάταξη 1.Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από μία Περιφέρεια σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας άλλης Περιφέρειας, εφόσον ο μετατασσόμενος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Η μετάταξη διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο συμβουλίων, η διαφωνία λύεται με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία επιτρέπονται και αμοιβαίες μετατάξεις. Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη υπαλλήλων Περιφέρειας σε θέσεις υπηρεσιών υπουργείων, καθώς και υπαλλήλων υπουργείων σε θέσεις Περιφερειών η οποία ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι κατά το παρόν άρθρο μετατασσόμενοι, υπάλληλοι εξακολουθούν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. 2.Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, από Περιφέρεια σε υπουργείο και από υπουργείο σε Περιφέρεια με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δύναται να ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη. Μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασης, ο αποσπασμένος επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι πέντε (5) υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 1832/1989. 3.Για τη μετάθεση υπαλλήλων της Περιφέρειας εντός των ορίων της εφαρμόζονται οι περί μεταθέσεων διατάξεις, που ισχύουν για όλους τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2274/1994 προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 4.Οι κατά την 27.2.1997 υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες που ανήκουν στην Περιφέρεια, με εξαίρεση όσους υπηρετούν με απόσπαση, εντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 στην Περιφέρεια και κατατάσσονται σε βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2190/1994. Η διαπιστωτική αυτή πράξη ένταξης και κατάταξης εκδίδεται από- το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εντασσόμενοι και κατατασσόμενοι υπάλληλοι καθίστανται οργανικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας, λογιζόμενοι για κάθε συνέπεια ότι έχουν μεταταγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς, να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν από την ένταξη και κατάταξή τους στο προσωπικό της Περιφέρειας και να λαμβάνουν τις τακτικές και πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές των υπαλλήλων των υπηρεσιών στις οποίες ανήκαν πριν την κατά τα ανωτέρω ένταξη και κατάταξή τους. Οι κατά την 27.2.1997 υπηρετούντες υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες που ανήκουν στην Περιφέρεια, με εξαίρεση όσους υπηρετούν με απόσπαση, εντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και κατατάσσονται στις αντίστοιχες ειδικότητες με τις οποίες έχουν προσληφθεί. Οι ανωτέρω διατάξεις οι σχετικές με τους κατατασσόμενους υπαλλήλους εφαρμόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου. Μετά την έκδοση των πράξεων ένταξης και κατάταξης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τοποθετεί τους υπαλλήλους αυτούς και τους προϊσταμένους στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου και ισχύουν από την έναρξη ισχύος του μέρους πρώτου του παρόντος νόμου. Υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, εντάσσονται και κατατάσσονται με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεων τους στην Περιφέρεια, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εφόσον η απόσπασή τους έγινε μέχρι την 20.5.1997 και υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει. απο την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται και κατατάσσονται αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιούνται, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων τη μετάταξή τους σε κενή και εν ελλείψει προσωρινή θέση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου από το οποίο προέρχονται. Άρθρο 4 Προϋπολογισμός - Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.) 1.Οι πιστώσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών και λοιπών απολαβών του προσωπικού εγγράφονται σε ξεχωριστό τμήμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά Περιφέρεια, νομό ή νομαρχία και ειδικό φορέα δραστηριότητας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είναι κύριος διατάκτης του προϋπολογισμού της Περιφέρειάς του, με εξαίρεση τις πιστώσεις των ειδικών φορέων των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας, πλην της έδρας -αυτής των οποίων κύριος διατάκτης είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης κάθε νομού ή νομαρχίας. Για το εναπομένον χρονικό διάστημα του τρέχοντος έτους τροποποιείται ανάλογα ο Κρατικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών της Περιφέρειας, οι οποίες δύναται να καταλογίζονται και σε βάρος των φορέων που βάρυναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Από το 1998 εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Συλλογικές Αποφάσεις Έργων κάθε Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.). Οι πιστώσεις των έργων περιφερειακού χαρακτήρα που εντάσσονται στις Σ.Α.Ε.Π. περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συνεχιζόμενα έργα περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία πριν την ισχύ του παρόντος νόμου εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορείς εκτέλεσης τα αρμόδια υπουργεία, θα συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Π. με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού. Τα συνεχιζόμενα έργα των Σ.Α.Ε.Π. μετά την ισχύ του παρόντος νόμου εντάσσονται στη Σ.Α.Ε.Π. με πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διαδικασία κατάρτισης του Π.Δ.Ε. στο περιφερειακό επίπεδο, τα κριτήρια επιλογής έργων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται στην ετήσια Εγκύκλιο Οδηγιών Κατάρτισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ειδικότερα, καθορίζεται επίσης η αρμοδιότητα εκάστου φορέα για την πρόταση ένταξης νέων έργων στις Σ.Α.Ε.Π., ως εξής: α) έργα που προτείνονται με απόφαση αποκλειστικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, β) έργα που προτείνονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κεντρικής Αρχής, γ) έργα που προτείνονται με απόφαση αρμόδιας κεντρικής αρχής και σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να μεταβληθεί ο προϋπολογισμός και η ετήσια πίστωση εκάστου έργου εφόσον η μεταβολή αντισταθμίζεται σε άλλα έργα του ίδιου τομέα του Π.Δ.Ε.. ώστε να μην μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός και η ετήσια πίστωση των τομέων της Σ.Α.Ε.Π. και των Μέτρων των Εφαρμοζόμενων Κοινοτικών Προγραμμάτων. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για μεταβολές του συνολικού προϋπολογισμού τομέων του Π.Δ.Ε. απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και για μεταβολές του συνολικού προϋπολογισμού Μέτρων Κοινοτικών Προγραμμάτων έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. 3.Οι περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής: β. Η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. δ. Η άσκηση της ταμιακής του διαχείρισης. 4.Οι περιπτώσεις ζ, η και θ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 2218/1994 καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Άρθρο 5 1.Η Περιφέρεια διαρθρώνεται ως εξής: • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. • Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας. • Τμήμα Π.Σ.Ε.Α.. 2.Σε κάθε Περιφέρεια εκτός από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν. Στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από τα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας - Θράκης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. 3.Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται: Α. Από τις Διευθύνσεις: α) Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 1)Υγείας και Πρόνοιας γ) Δημόσιων Έργων δ) Ελέγχου Κατασκευής Έργων ε) Ελέγχου Συντήρησης Έργων στ) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ζ) Δασών η) Γεωργικής Ανάπτυξης θ) Αυτοδιοίκησης ι) Διοίκησης, από το αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας υπάγονται επίσης οι Επιθεωρήσεις Δασών. Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α, γ και δ της παρ. 10 του άρθρου 6, έχουν τοπική αρμοδιότητα ολόκληρη την Περιφέρεια και έδρα τους την έδρα της Περιφέρειας. Β. Από τις Διευθύνσεις: α) Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που λειτουργούν στους νομούς ή νομαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνους που βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, β) Δασών - Δασαρχεία. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις έχουν τοπική αρμοδιότητα το νομό ή νομαρχία κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 4.Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου επίσης ανήκουν: Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της Περιφέρειας για τις κρατικές δραστηριότητες. Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. Η μέριμνα για την επαφή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους. Άρθρο Άρθρο 6 Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα την Περιφέρεια 1.Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την εξειδίκευση της περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας, την υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και για τα αναπτυξιακά κίνητρα και την προώθηση νέων θεσμών. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια επίσης για τα θέματα των υδατικών πόρων. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα παρακάτω τέσσερα (4) τμήματα: Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής. • Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι: 1)Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας, ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του. Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την έγκριση των μεσοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στα πλαίσια των μεσοχρόνιων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν την Περιφέρεια. 2)Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επίπεδου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής του Δημόσιου Τομέα κατά την κατάρτιση και εκτέλεση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1622/1986. Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις προτάσεις της Περιφέρειας για το Εθνικό Ετήσιο Πρόγραμμα (Δημόσιες Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας). Η επιλογή και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 3)Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδύσεων, ο έλεγχος αυτών και η εφαρμογή των σχετικών με τα κίνητρα διατάξεων. 4)Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης από τις κείμενες διατάξεις. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, μπορεί να τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καθορίζεται χωρική αρμοδιότητα Τμημάτων Υδατικών Πόρων διαφορετική από εκείνη της Περιφέρειας της έδρας τους όταν αυτό επιβάλλεται για την ορθολογική διαχείριση των Υδατικών Πόρων και σε συνάρτηση με τα Υδατικά Διαμερίσματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ιδρύεται Γραφείο Υδατικών Πόρων με άλλη έδρα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα του Γραφείου και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του. 2.Η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας είναι αρμόδια για την προστασία της δημόσιας υγείας και την οργάνωση της πρόληψης, της αγωγής και προαγωγής της υγείας στην Περιφέρεια. Επίσης, συντονίζει το έργο των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας και εισηγείται ρυθμίσεις κατάλληλες για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους κατοίκους της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα: α. Τμήμα Δημόσιας Υγείας β. Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας γ. Τμήμα Πρόνοιας Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας είναι: α. Τμήμα Δημόσιας Υγείας Ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ο εντοπισμός των ιδιαιτεροτήτων και υγειονομικών προβλημάτων της περιοχής, η εκτίμηση των προτεραιοτήτων, η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και γενικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, η οργάνωση της πρόληψης και η αγωγή και προαγωγή της υγείας στην Περιφέρεια. β. Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας Ο συντονισμός του έργου όλων των φορέων υγείας οποιασδήποτε νομικής μορφής της Περιφέρειας. Η μέριμνα για τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων χωροταξικής κατανομής των φορέων υγείας. Η μελέτη ρυθμίσεων κατάλληλων για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας. Προτάσεις για την έκδοση, αναμόρφωση και τροποποίηση των Οργανισμών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Η απόφαση για τον καθορισμό επισκέψεων ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων των νοσοκομείων της υγειονομικής περιφέρειας σε νοσοκομεία - κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας που δεν διαθέτουν τους ιατρούς των ειδικοτήτων αυτών, όταν τυχόν υπάρχει διαφωνία των Δ.Σ. των εν λόγω νοσοκομείων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας. 1)Τμήμα Πρόνοιας Ο συντονισμός και η αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας οποιασδήποτε μορφής της Περιφέρειας. Η μελέτη και οι προτάσεις για την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών πρόνοιας στους κατοίκους της Περιφέρειας. 3.Η Διεύθυνση Δημόσιων Έργων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και τη μελέτη της περιφερειακής πολιτικής κατασκευής έργων, καθώς και την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης και την έγκριση των μελετών των έργων αυτών και για την εκτέλεση δειγματοληψιών και τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών και των υλικών κατασκευής των εκτελούμενων έργων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων ασκεί, για τα από τις υπηρεσίες αυτού εκτελούμενα έργα, τις κατά τη νομοθεσία περί εκτέλεσης των δημόσιων και άλλων έργων μνημονευόμενες ως αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής. Η Διεύθυνση Δημόσιων Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω επτά (7) Τμήματα: • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων • Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων • Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων • Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων • Τμήμα Εργαστηρίου Δημόσιων Έργων * Τμήμα Προγράμματος και Μελετών Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων είναι: 1)Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Η συγκέντρωση και η εσήγηση γα την κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων. Όλα τα θέματα έργων που χαρακτηρίζονται ως γενικότερης σημασίας σύμφωνα με την παρ. 2 περ. δ του άρθρου 1 του ν. 3200/1955 και κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση έργου σε επίπεδο Περιφέρειας. Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες συγκοινωνιακών έργων, κατασκευές συγκοινωνιακών έργων, μελέτες και κατασκευές εργασιών συντήρησης συγκοινωνιακών έργων. Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες έργων οικισμού, κατασκευής έργων οικισμού και κατασκευής εργασιών συντήρησης κτιριακών έργων. 2)Τμήμα Υδραυλικών Έργων Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες υδραυλικών έργων, κατασκευές υδραυλικών έργων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά μελέτες και κατασκευές εργασιών συντήρησης υδραυλικών και επειγόντων έργων. Η εποπτεία στη λειτουργία των υδρολογικών σταθμών. 3)Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Η κατάρτιση προγραμμάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων. Η έγκριση ανάθεσης εκπόνησης των μελετών. Η εκπόνηση προμελετών και μελετών έργων και η εκτέλεσή τους. Η επιμέλεια της λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων. Η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιου έργου. Η έγκριση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων. δ) Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων Κάθε ηλεκτρομηχανολογικό θέμα μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των έργων. 4)Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων Κάθε θέμα που αφορά την οδική κυκλοφορία, τις μετρήσεις, τη σήμανση των οδών, τη σηματοδότηση και το φωτισμό αυτών. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των μελετών αντικειμένου της Διεύθυνσης. Οι τοπογραφήσεις, χαράξεις και οι αντίστοιχες ενέργειες για απαλλοτριώσεις, καθώς και κάθε τοπογραφική εργασία αναγκαία για τη μελέτη και κατασκευή των έργων ή για την αντιμετώπιση πολεοδομικών θεμάτων. 5)Τμήμα Εργαστηρίου Δημόσιων Έργων Η εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, ως κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Η παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων, στα εκτελούμενα χωματουργικά έργα, χωμάτινα φράγματα, αναχώματα, οδοστρώματα. Η αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Η εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών για τον έλεγχο της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για κατασκευές οδοστρωμάτων. Ο έλεγχος ασφαλτικών συνδετικών υλικών και πρόσθετων βελτιωτικών υλικών, για την καταλληλότητα αυτών, για ασφαλτικές κατασκευές. Η μελέτη σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας μόνιμων εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτικών υλικών. Η παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα ασφαλτικά οδοστρώματα και άλλες ασφαλτικές κατασκευές. Η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων κονιών, τεχνητών λίθων δομικών υλικών από τσιμέντο, γύψο, ξυλόλιθο. προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, κεραμουργικών προϊόντων, ξυλείας, στεγανοποιητικών υλικών επιφάνειας και μάζας, χωμάτων, δομικών υλικών που περιέχουν άσφαλτο ή πίσσα ή υλικών σημάνσεως κ.λπ.. Η εκτέλεση χημικών αναλύσεων μετάλλων, πετρωμάτων κ.λπ., ο έλεγχος της ποιότητας τσιμέντου, της καταλληλότητας ύδατος και πρόσθετων υλικών σκυροδέματος. Ο έλεγχος καταλληλότητας αδρανών υλικών για σκυρόδεμα και η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων αντοχής δοκιμίων νωπού ή σκληρού σκυροδέματος. Ο έλεγχος και οι δοκιμές κατασκευών σκυροδέματος, καθώς και διαφόρων υλικών χρησιμοποιουμένων σε κατασκευές σκυροδέματος. Ο έλεγχος και η εκτέλεση δοκιμών μεταλλικών στοιχείων και σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος. 6)Τμήμα Προγράμματος και Μελετών Κάθε θέμα που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και στη διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση προγραμμάτων μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για την εξασφάλιση, διάθεση και παρακολούθηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων. Η συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως του προγράμματος μελετών έργων κ.λπ., καθώς και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. 4.Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων είναι αρμόδια για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο εκτέλεσης. Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα: • Τμήμα Μελετών • Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων • Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων είναι: 1)Τμήμα Μελετών Όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών, συμπλήρωσης και προσαρμογής αυτών, καθώς και κατάρτισης συμπληρωματικών μελετών έργων οδοποιίας και λοιπών έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2)Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων - η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της, η εποπτεία κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της. 3)Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών συγκοινωνιακών έργων - η εποπτεία κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών έργων. 5.Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων είναι αρμόδια για τη συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, τη μελέτη και εκτέλεση σήμανσης και σηματοδότησης, καθώς και τη συντήρηση του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα: Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού • Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων είναι: α) Τμήμα Συντήρησης Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, αρμοδιότητάς της. 1)Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης, ως και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου, αρμοδιότητάς της. γ) Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης Η συντήρηση και η αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και η φύλαξη αυτού. Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, σήμανσης κ.λπ., καθώς και η διαχείριση και αποθήκευση αυτών. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Έργων ασκεί για τα έργα που εκτελούνται από την υπηρεσία του τις αρμοδιότητες διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημόσιων έργων. 6.Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι αρμόδια για τον Προγραμματισμό και την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: • Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι: 1)Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για τη δομή και την οργάνωση του φυσικολειτουργικού χώρου, τις χρήσεις της γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και συστήματα τεχνικής υποδομής, τη δομή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασμού. Η επεξεργασία προγραμμάτων επεμβάσεων στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού περιφερειακού επιπέδου. Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών δεδομένων και εκπόνηση ειδικών μελετών. Η μέριμνα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων για το χωροταξικό πληροφοριακό σύστημα. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον. Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διανομαρχιακό χαρακτήρα. Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των πιστώσεων, και αυτοσχεδιασμό, καθώς και τις προτάσεις μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). Η εισήγηση για θέματα προέγκρισης χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατά τις διατάξεις της υπ αριθμ. 69269/5387/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678 Β) που διατηρούνται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ/τος 28 της 28.1.1993 (ΦΕΚ 9 Α), καθώς και εκείνων για τα οποία μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Η αρμοδιότητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων εκ της κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 69269/5387/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678 Β), που μεταβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες οικιστικού ελέγχου προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις . Ο καθορισμός Υδατικών Περιοχών δύο ή περισσότερων νομών (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 144/ 2.11.1987 ΦΕΚ 197 Α). Τα έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων της υπ αριθμ. 69269/ 5387/90 ΚΥΑ ΦΕΚ 678 Β). Η εισήγηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του από 24.5.85 π.δ/τος (ΦΕΚ 270 Α) και η παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του προαναφερόμενου π.δ/τος. Η αρμοδιότητα για την εποπτεία του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2242/ 1994 (ΦΕΚ 162 Α). β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. Ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις πολεοδομικές μελέτες. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ό,τι αφορά προγράμματα μελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδομικών μελετών ή και μεμονωμένων ως άνω μελετών. Η παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές. Η έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 410/1968. Η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων για εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 270 Α). Οι αρμοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται σε θέματα επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του από 13/22.4.1929 π.δ/τος (ΦΕΚ 153 Α). Η έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφ. 3 π.δ/τος 5/7.12.83 ΦΕΚ 291 Α). 7.Η Διεύθυνση Δασών είναι αρμόδια για την περιφερειακή δασική ανάπτυξη και προστασία των δασών. Η Διεύθυνση Δασών συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα: • Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης • Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων • Τμήμα Δασικό Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών είναι: α) Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης. Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσης προγραμμάτων νομαρχιακού επιπέδου. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εκτέλεσης των προγραμμάτων νομαρχιακού επιπέδου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και πινακοποίηση και τήρηση των απολογιστικών στοιχείων. Η κατάρτιση μελετών δασοτεχνικών έργων διανομαρχιακού επιπέδου. Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσης μελετών νομαρχιακού επιπέδου, η θεώρηση και η μέριμνα για την έγκριση αυτών. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσης δασοτεχνικά έργα νομαρχιακού επιπέδου. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχειμαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου. Θέματα σχετικά με τις κτηματογραφήσεις και τις χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων. 1)Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 7 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α). Η μέριμνα για τη σύνταξη, εκτύπωση και διανομή εκλαϊκευμένων φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη των δασών. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές. - Η εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, ο σχεδιασμός και η μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή των δασικών ανομημάτων, η παροχή σχετικών οδηγιών στις νομαρχιακού επιπέδου δασικές υπηρεσίες για την πιστή εφαρμογή των μέτρων δασοπροστασίας και η μέριμνα για την οργάνωση της Δασοφυλακής και την εκπαίδευση του προσωπικού δασοπροστασίας. Η μέριμνα για το σχεδιασμό του αντιπυρικού αγώνα και την οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Η επιχείρηση αξιοποίησης των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης που τυχόν διατίθενται στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Γεωργίας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο συντονισμός και αξιοποίηση των επίγειων μέσων των μονάδων της Περιφέρειας. Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα και εφόδια και λειτουργία του περιφερειακού Σ.Κ.Δ. σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών (Κ.Σ.Κ.Δ.). Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Περιφέρειας, η συντήρηση και επισκευή του σε συνεργασία με το Κ.Σ.Κ.Δ.. Η συνεργασία με το Κ.Σ.Κ.Δ. για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων και τη συνδρομή αυτών σε επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας. 2)Τμήμα Δασικό Η μελέτη των προβλημάτων και ο συντονισμός του έργου της εκμετάλλευσης των δημόσιων δασών. Ο συντονισμός της διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων. Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των μη δημόσιων δασοπονιών. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής. - Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής Δασοπονίας. - Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις νομαρχιακές υπηρεσίες και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού. Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα. - Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων. Θέματα αφορώντα στην κατά τις κείμενες διατάξεις αλλαγή της χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων. Η μέριμνα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και η μελέτη των συναφών θεμάτων. Η μέριμνα για τη λειτουργία της Γραμματείας των Συμβουλίων και Επιτροπών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων. Ο έλεγχος και η έγκριση όλων των παραστατικών διαχείρισης των δασών από τις νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες κατά τις ισχύουσες για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των δασικών βιβλίων. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η ταξινόμηση στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εκμετάλλευση δασών και την παραγωγή προϊόντων. Η χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων των συμβουλίων και επιτροπών. 8.Την Επιθεώρηση Δασών συγκροτούν οι Επιθεωρητές Δασών και το Γραφείο υποστήριξης των Επιθεωρητών. Οι Επιθεωρητές επιλέγονται και τοποθετούνται κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις, οι δε αρμοδιότητες και η υπηρεσιακή τους κατάσταση προσδιορίζονται από το άρθρο 41 του ν. 1845/19S9 (ΦΕΚ 102 Α). Το Γραφείο στήριξης των Επιθεωρητών τηρεί τους φακέλους των υποθέσεων, έχει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τήρηση αρχείου, καθώς και τη διαχείριση χρηματικού και υλικού και τη διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Επιθεώρησης γενικότερα. 9.Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για τη γεωργική ανάπτυξη και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης είναι: 1)Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Ο προγραμματισμός της γεωργικής ανάπτυξης, η κατάρτιση προγραμμάτων της Περιφέρειας και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. Η εκπόνηση μελετών και η αξιολόγηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής. Η εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και κατά του κύρους των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης. 2)Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων Η σύνταξη τομεακών και Λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, η ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, καθώς επίσης η λήψη αντιπροσωπευτικών, τιμών και η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων. 10.Η Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και την εφαρμογή του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης. Η Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτείται από τα παρακάτω πέντε (5) Τμήματα: • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού • Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Τμήμα Αποκέντρωσης • Τμήμα Γραμματείας Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι: 1)Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού Ασκεί σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. των λοιπών νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1α πλην της άσκησης εποπτείας των Ν.Π.Δ.Δ., του νομού ή νομαρχίας της_ έδρας της Περιφέρειας, οι οποίες ασκούνται από το Τμήμα Αποκέντρωσης. Επίσης, το Τμήμα εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα για όλα τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας. 2)Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού Η άσκηση εποπτείας στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ιδίως: Ο έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις των νομαρχιακών συμβουλίων, των συμβουλίων των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και λοιπών συλλογικών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομικών τους προσώπων και η παραπομπή στην επιτροπή του άρθρου 68 του π.δ/τος 30/1996. Η εκδίκαση των προσφυγών κατά πράξεων συλλογικών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που δεν απευθύνονται στην ανωτέρω επιτροπή. Η εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των νομαρχών και λοιπών μονομελών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Ο έλεγχος στα αιρετά όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από άποψη αστικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων στις περιπτώσεις καταδίκης. 3)Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ασκεί σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των λοιπών νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1. Επίσης, το Τμήμα εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα για όλα τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας. 4)Τμήμα Αποκέντρωσης Η άσκηση εποπτείας στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του νομού ή της νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας, πλην των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης και γενικά τα των κρατικών αρμοδιοτήτων που ανακύπτουν και δεν ανήκουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Τα θέματα της εθιμοτυπίας και των εορτών. Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 5)Τμήμα Γραμματείας Η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση, η ευρετηρίαση, η συσχέτιση και η κατανομή στα Τμήματα των εισερχόμενων εγγράφων στη Διεύθυνση. Η αντιγραφή, η παραβολή και η διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και η διακίνηση γενικά της αλληλογραφίας. Η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων και η τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο. Η τήρηση των αρχείων της Διεύθυνσης και η πρόταση για εκκαθάριση των ως αχρήστων κρινομένων. 11.Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια για όλα τα θέματα διοίκησης προσωπικού και οικονομικής διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Τμήμα Γραμματείας Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι: 1)Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού των υπηρεσιών που συγκροτούν την ενιαία διοικητική μονάδα της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού. Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων. Η μέριμνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης σχεδίων προγραμμάτων των τομέων δραστηριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων και εξειδίκευση των μέτρων, με βάση τις προτάσεις των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, καθώς και η μέριμνα της έγκρισης αυτών. Η μέριμνα για τη σύγκληση συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου να εξετάζονται θέματα προγραμματισμού και πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων, καθώς και θέματα κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος. Η εκτίμηση των αναγκών σε θέσεις προσωπικού και η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας, καθώς και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού. 2)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Η μέριμνα για την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος υλικού, εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ.). Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού. γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής Η παρακολούθηση και ταξινόμηση του αρχείου για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και νομολογία της Περιφέρειας, ως και για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νομοθεσία της (κανονισμός, οδηγίες, αποφάσεις), καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία αυτής. Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών και λοιπών στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση στην Περιφέρεια. Η μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. Η επιλογή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας που επιβάλλεται να μηχανογραφούνται. - Η μελέτη εφαρμογών πληροφορικής και η υλοποίησή τους και η ανάπτυξη και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος της Περιφέρειας. Η αξιολόγηση, επιλογή και ανανέωση του συστηματικού περιβάλλοντος (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.). 3)Τμήμα Γραμματείας Η πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, η διεκπεραίωση των εγγράφων. Η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων. Σε υπηρεσίες της Περιφέρειας που δεν στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, μπορεί, με απόφαση του γενικού γραμματέα, να λειτουργεί Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού, ως οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού. 12.Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των υποθέσεων των πολιτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα, το Τμήμα ενημερώνει τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, τους εφοδιάζει με τα κατάλληλα πληροφοριακά έντυπα, τους κατευθύνει για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων που τους απασχολούν. 13.Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), διέπεται, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, από τις κείμενες ειδικές διατάξεις. 14.Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας λειτουργεί και Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει η εξειδίκευση του σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, στα ζητήματα οργάνωσης των κρατικών υπηρεσιών για την πρόληψη, αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών. Άρθρο 7 1.Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ., την τεχνική υποστήριξη των δήμων και κοινοτήτων και για θέματα προσωπικού και οικονομικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή νομαρχία. Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, που λειτουργεί στους νομούς ή νομαρχίες κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παρ. 3 του άρθρου 5, συγκροτείται από τα παρακάτω τέσσερα (4) Τμήματα: Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι: α) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. Η άσκηση εποπτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ιδίως: Τα θέματα αναγνώρισης δήμων και κοινοτήτων και μεταβολών αυτών. - Τα θέματα καθορισμού και των μεταβολών στα άρια των δήμων και κοινοτήτων. Η φροντίδα για τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία των οργάνων των δήμων, κοινοτήτων και δημοτικών διαμερισμάτων. Η φροντίδα για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεων, συνδέσμων και συμβουλίων περιοχής, καθώς και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και των τοπικών συμβουλίων. Ο έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων και η παραπομπή στην επιτροπή του άρθρου 177 του π.δ/τος 410/1995. Η εκδίκαση των προσφυγών που δεν είναι της αρμοδιότητας της ανωτέρω επιτροπής. Ο έλεγχος στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού από άποψη αστικής και πειθαρχικής ευθύνης και η λήψη των αναγκαίων μέτρων στις περιπτώσεις καταδίκης. Ο έλεγχος των προϋπολογισμών των δήμων, κοινοτήτων και των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., συνδέσμων και συμβουλίων περιοχής. Η εντολή για τη διενέργεια ελέγχου της ταμιακής διαχείρισης των δήμων και κοινοτήτων. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α. και Δημοτικών και Κοινοτικών εισπρακτόρων. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων δήμων και κοινοτήτων. Η άσκηση εποπτείας των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού ή νομαρχίας. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων για επιχορήγηση της -νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε βάρος των πιστώσεων των οικείων ειδικών φορέων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Η μέριμνα για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της επιχειρήσεις των δήμων και κοινοτήτων. 1)Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Η σύνταξη και θεώρηση των μελετών, η επίβλεψη και παραλαβή των έργων των δήμων και κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών τους ιδρυμάτων, των λοιπών νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των συμβουλίων περιοχής και όσα αφορούν στο τεχνικό μέρος των εκτελούμενων έργων προμηθειών, τεχνικών εργασιών και μεταφορών των αυτών οργανισμών. Επίσης, τα τεχνικά θέματα που αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία των έργων και του εξοπλισμού των παραπάνω οργανισμών. Η σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων των ακινήτων των ανωτέρω οργανισμών, καθώς και των τοπογραφικών διαγραμμάτων για την αγορά, εκποίηση, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ακινήτων. Η εισήγηση για την κατάρτιση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κατά το μέρος που αυτά αφορούν στους ανωτέρω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τήρηση στατιστικής των δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών. Όσες άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν ή ανατέθηκαν στο Τμήμα αυτό, βάσει του π.δ/τος 924/1975 (ΦΕΚ 338 Α’/18.12.1976), με μεταγενέστερες αυτού του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. 2)Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού - Ο χειρισμός θεμάτων κατάστασης προσωπικού όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή στη νομαρχία. Η μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών αυτών. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Η μέριμνα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού. δ) Τμήμα Γραμματείας Η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση, η ευρετηρίαση, η συσχέτιση και η κατανομή στα Τμήματα των εισερχόμενων εγγράφων στη Διεύθυνση. Η αντιγραφή, η παραβολή και η διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και η διακίνηση γενικά της αλληλογραφίας. Η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων και η τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο. Η τήρηση των αρχείων της Διεύθυνσης και η πρόταση για εκκαθάριση των ως αχρήστων κρινομένων. 2.Η Διεύθυνση Δασών - Δασαρχεία διαρθρώνεται και έχει τις αρμοδιότητες, την έδρα και την τοπική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο Άρθρο 8 Προσωπικό - Προϊστάμενοι 1.Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων στις Περιφέρειες διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 1.ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2.ΠΕ Οικονομολόγων 3.ΠΕ Μηχανικών 4.ΠΕ Γεωτεχνικών 5.ΠΕ Πληροφορικής 6.ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων 7.ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. 8.ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 9.ΠΕ Ψυχολόγων 10.ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 11.ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης 12.ΠΕ Γεωλόγων 13.ΠΕ Χημικών Β. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 1.ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2.ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 3.ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 4.ΤΕ Πληροφορικής 5.ΤΕ Γεωπονίας, Αλιείας - Τροφίμων 6.ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 7.ΤΕ Δασοπονίας 8.ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γ. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 1.ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2.ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 3.ΔΕ Δασοφυλάκων 4.ΔΕ Τεχνικός Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 1.ΥΕ Επιμελητών 2.ΥΕ Εργατών 3.ΥΕ Δασοφυλάκων Β 4.ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 5.ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. 2.Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Περιφέρειες διακρίνονται ως εξής: Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, Τεχνικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 3.Για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού του προσωπικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 194/1988 (ΦΕΚ 8 Α), 172 1992 (ΦΕΚ 81 Α) και 368/1992 (ΦΕΚ 86 Α), με τα οποία καθορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο τα προσόντα διορισμού σε θέσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων ορίζονται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας των γλωσσών των Κρατών -Μελών της Ε.Ε.. Προσόντα διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται το πτυχίο Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ισότιμο της αλλοδαπής. Τα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ/τος 194/1988 και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε οικείες σχολές ή σχετική εμπειρία που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του π.δ/τος 194/1988. Θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων καλύπτονται από τυφλούς με προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα του εν λόγω κλάδου. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, με εξαίρεση τους τυφλούς τηλεφωνητές, περιλαμβάνονται διοικητική ή γραμματειακή εργασία, επεξεργασία κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, χειρισμός τέλεξ, φαξ ή τηλεφώνου και άλλες συναφείς εργασίες. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Δασοφυλάκων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ/τος 194/1988 και επιπλέον αποφοιτήριο Σχολής Δασοφυλάκων. Κατά την κατάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων και ΔΕ Τηλεφωνητών. 4.Οι θέσεις των κλάδων κατατάσσονται σε ειδικότητες με τις πράξεις κατάταξης του άρθρου 3 και με τις αντίστοιχες προκηρύξεις πλήρωσης των θέσεων. 5.Στις παρακάτω Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: 1)Στη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού. 2)Στη Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. 3)Στη Δ/νση Δημοσίων Έργων υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 4)Στη Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 5)Στη Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 6)Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Χημικών. ζ) Στη Δ/νση Δασών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων. 7)Στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών πλην ειδικότητας Δασολόγων. 8)Στη Δ/νση Αυτοδιοίκησης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 0 Στη Δ/νση Διοίκησης υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής. ια) Στις Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των νομών ή νομαρχιών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 9)Στις Δ/νσεις Δασών - Δασαρχεία των νομών και νομαρχιών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων. 6.Στα παρακάτω Τμήματα, γραφεία ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας, προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: 1)Στα Τμήματα: Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων Κινήτρων Ανάπτυξης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, στα τρία (3) πρώτα υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού και στο τέταρτο υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 2)Στα Τμήματα: Δημόσιας Υγείας Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας, στο μεν πρώτο υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας, στο δεύτερο και τρίτο υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΠΕ με μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία στη διοίκηση και στα οικονομικά της υγείας ή Κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. 3)Στα Τμήματα: Συγκοινωνιακών Έργων Υδραυλικών Έργων Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφίας Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων Προγράμματος και Μελετών Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων στα τέσσερα (4) πρώτα και στο έκτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, στο πέμπτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, στο δε τελευταίο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 4)Στα Τμήματα: Μελετών Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. ε) Στα Τμήματα: Συντηρήσεων Σήμανσης Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 5)Στα Τμήματα: Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο δεύτερο Τμήμα προΐστανται εκτός των ανωτέρω και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικών. ζ) Στα Τμήματα: Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων Δασικό της Διεύθυνσης Δασών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπονίας. η) Στα Τμήματα: Γεωργικής Ανάπτυξης Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης, στο πρώτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Γεωπονίας, Αλιείας, Τροφίμων και στο δεύτερο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών πλην της ειδικότητας Δασολόγων. 6)Στα Τμήματα: Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού Αποκέντρωσης Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, στα τέσσερα πρώτα υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο τελευταίο υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 7)Στα Τμήματα: Διοίκησης Προσωπικού Οικονομικής Διοίκησης Γραμματείας Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοίκησης, προΐστανται στα τρία (3) πρώτα υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 8)Στο αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 9)Στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ. 10)Στα Τμήματα: Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικού - Οικονομικού Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που λειτουργούν στους νομούς ή νομαρχίες της Περιφέρειας, προΐστανται στο πρώτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο δεύτερο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στο τρίτο όπως και στο τέταρτο τμήμα της περίπτωσης θ, και στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 11)Στα Τμήματα και τις άλλες μονάδες που συγκροτούν τη Διεύθυνση Δασών - Δασαρχεία, προΐστανται υπάλληλοι κλάδων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις Άρθρο 9 1.Στο άρθρο 228 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3, η οποία έχει ως εξής: 3α. Στους δήμους με πληθυσμό 10.000 κατοίκων και άνω συνιστάται με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ειδική ταμιακή υπηρεσία. 1)Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους κατά τις οικείες διατάξεις, διαρθρώνοντας την εν λόγω υπηρεσία ανάλογα με τις πραγματικές οργανωτικές ανάγκες τους με παράλληλη σύσταση αντίστοιχων θέσεων. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1188/1981. όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, δεν εφαρμόζονται γι αυτήν την τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας. 2)Επιτρέπεται η πλήρωση μέχρι τριών θέσεων κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1, ΤΕ17 και ΠΕ1 των δήμων στους οποίους συνιστάται ειδική ταμειακή υπηρεσία. Η πλήρωση των θέσεων αυτών ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, βάσει ειδικής προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. που θα αφορά μόνο την πλήρωση των θέσεων αυτών. 3)Η κατανομή των θέσεων ανά δήμο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2.Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που έχουν πληθυσμό 80.000 κατοίκων και άνω μπορεί να προβλεφθεί μία Γενική Διεύθυνση. 3.Στο άρθρο 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, που έχει ως ακολούθως: 6. Για την έκδοση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς κοινότητες-δήμους και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος των οφειλών αυτών, κάτω από το οποίο δεν παρεμποδίζεται η έκδοση του παραπάνω αποδεικτικού, η διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υποχρέου από το δικαιούχο δήμο-κοινότητα ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και η αντίστροφη ενημέρωση κατά την εξέταση αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού και το ύψος της δαπάνης που εισπράττεται από το Δημόσιο για τη λειτουργία αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των δήμων, κοινοτήτων, συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων και συμβουλίων περιοχής σε κάθε Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος ανάδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η λειτουργία των οργάνων των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5α.Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2008/1992 καταργείται. 1)Από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος, που προέρχεται από τους τόκους καταθέσεων, αποδίδεται στους δήμους και στις κοινότητες ποσοστό 15% από 1.1.1999 και ποσοστό 20% συνολικά από το έτος 2000. 6.Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του από 2.11.1935 α.ν. (ΦΕΚ 527 Α) μεταφέρονται στους δήμους και στις κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται και λειτουργούν ως δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) Μπορεί επίσης να γίνει μεταφορά τέτοιων κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και σε δήμους ή κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν αυτοί, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λαμβάνεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές αποφάσεις για τη μεταφορά πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. 7.Η παράγραφος 5 του άρθρουτου π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 5α) Το προσωπικό, κάθε κατηγορίας, που κατείχε η κατέχει οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρετούσε ή υπηρετεί κατά το χρόνο μεταφοράς τους στους Ο.Τ.Α., μετατάσσεται αυτοδικαίως στα νέα νομικά πρόσωπα, το δε υπηρεσιακό καθεστώς διέπεται πλέον από τις διατάξεις του Α και Γ μέρους του ν. 1188/1981 και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις στους Ο.Ε.Υ. των οικείων νομικών προσώπων ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την έξοδό τους από την υπηρεσία. Οι μετατασσόμενοι μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα, υπέρ του οποίου θα γίνονται και θα αποδίδονται οι σχετικές κρατήσεις. 1)Το βοηθητικό προσωπικό που κατέχει ή κατείχε οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρετεί ή υπηρετούσε κατά το χρόνο μεταφοράς τους στους Ο.Τ.Α., μετατάσσεται αυτοδικαίως στα νέα νομικά πρόσωπα, το δε υπηρεσιακό καθεστώς του διέπεται από τις διατάξεις του Α και Γ μέρους του ν. 1188/1981 και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις στους Ο.Ε.Υ. των οικείων νομικών προσώπων ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την έξοδο τους από την υπηρεσία. Οι μετατασσόμενοι μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα, υπέρ του οποίου θα γίνονται και θα αποδίδονται οι σχετικές κρατήσεις. 2)Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού αίρονται οι αποσπάσεις του κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού των κρατικών παιδικών σταθμών, που έχουν μεταβιβασθεί στους Ο.Τ.Α., με εξαίρεση όσων τυχόν έχουν διαπιστωθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και όσων έχουν γίνει για λόγους συνυπηρέτησης, κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 287/1976. Το προσωπικό του οποίου αίρεται ή διακόπτεται η απόσπαση συνυπολογίζεται με το λοιπό προσωπικά του Κ.Π.Σ. που μετατάσσεται και προβλέπονται οι αντίστοιχες θέσεις στους οικείους Ο.Ε.Υ., τις οποίες και καταλαμβάνει. 8.Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού επιχορηγούνται υποχρεωτικά κάθε έτος από την Περιφερειακή Διοίκηση μέσω των Ν.Α. για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας, συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Κ.Π.Σ. που θα μεταταγεί σε αυτά μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία. Οι λεπτομέρειες και οι όροι της επιχορήγησης καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του δήμου ή της κοινότητας και της Περιφέρειας. Σε περίπτωση κατάργησης ή μετατροπής του νομικού προσώπου και εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση του παρεχόμενου έργου, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά τα νομικά πρόσωπα μετατάσσεται αυτοδικαίως με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την ίδια εργασιακή σχέση στο δήμο ή στην κοινότητα, σε κενές οργανικές θέσεις ή ελλείψει αυτών σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις με την απόφαση της μετάταξης. 9.Τα μέτρα που αναφέρονται στην περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ/τος 410/1995 και αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων. μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, λαμβάνονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου δήμου ή κοινότητας ή από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης. 10.Εφόσον τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αφορούν: 1)Το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο. 2)Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 183/1986 (ΦΕΚ 70 Α) και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή των οικείων νομαρχών, των δήμων και κοινοτήτων: Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς. Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Πανόραμα, Θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι). Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου (Βόλος, Ν. Ιωνία, Ν. Δημητριάδα, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Γεώργιος, Άνω Βόλος, Άλλη Μεριά). Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσός, Γάζι) και Των Δήμων Πατρών και Λάρισας. 3)Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου του προηγούμενου εδαφίου και τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του ν. 2094/1992. 11.Οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 12.Οι παραβάτες των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2094/ 1992. 13.Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 52 του ν. 2094/1992 δεν θίγονται από τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, και 12 του παρόντος άρθρου. 14.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού προστίθενται εδάφια ως εξής: Δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή. Άρθρο 10 1.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού συγκροτείται επταμελής Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους των τριών ως άνω Υπουργείων και εκπροσώπους της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έργο της οποίας είναι η εισήγηση για κατάταξη των Εθνικών Γυμναστηρίων του ν. 423/1976, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 665/1977, σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής σημασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος της γραμματειακής στήριξης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περαιώσει το έργο της εντός μηνός από του διορισμού της, με απόφαση δε των ιδίων ως άνω Υπουργών οριστικοποιείται η κατάταξη στις κατηγορίες των Εθνικών, Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων, ανάλογα με τη σημασία τους και την εισήγηση της Επιτροπής. 2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων, η κυριότητα ή η χρήση των Νομαρχιακής και Τοπικής σημασίας Γυμναστηρίων, σύμφωνα με την κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατά τις διατάξεις των νόμων 423/1976 και 665/1977 λειτουργούντων Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Η κατάργηση των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. διαπιστώνεται με απόφαση των ιδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το προσωπικά των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και επομένων του άρθρου 115 του π.δ/τος 30/1996. 3. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται, εφόσον προηγουμένως τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια για τα τοπικής σημασίας γυμναστήρια ή τα νομαρχιακά συμβούλια για τα νομαρχιακής σημασίας γυμναστήρια, με απόφασή τους αποδεχθούν τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των γυμναστηρίων της αρμοδιότητάς τους εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου. Αν το αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνηθεί τη μεταβίβαση της κυριότητας ή χρήσης ενός γυμναστηρίου ή δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η κυριότητα ή η χρήση του συγκεκριμένου γυμναστηρίου μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιοχή της οποίας βρίσκεται αυτό, ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 4.Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω γυμναστηρίων που μεταβιβάζονται, τα θέματα κατάστασης προσωπικού, τα θέματα μεταβίβασης οικονομικών πόρων, η τύχη κάθε άλλου περιουσιακού τους στοιχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Το προσωπικό που μεταφέρεται στους κατά το άρθρο αυτό φορείς, επιλέγει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στα οποία υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας θέσης του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης, εφόσον δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις. 6.Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 36 του ν. 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 8-9(1). Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής, νομαρχιακής, περιφερειακής και εθνικής σημασίας, με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να γίνει μεταβολή του χαρακτηρισμού λιμανιού, εφόσον υπάρξει διαφοροποίηση των κριτηρίων: ασφάλειας και άμυνας της χώρας ή ουσιαστική μεταβολή του αναπτυξιακού ρόλου του λιμανιού, εάν αυτό αποδεικνύεται από σχετική εγκεκριμένη τομεακή μελέτη ή από διοικητική πράξη χωροταξικού σχεδιασμού. Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται ύστερα από γνώμη εννεαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των υπουργών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και αποτελείται από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπουργείων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ως άνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. (2) α. Στα λιμενικά ταμεία των λιμανιών εθνικής και περιφερειακής σημασίας η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από τις οικείες περιφέρειες, αντίστοιχα. 1)Για τα λιμάνια που κατατάσσονται, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, σε λιμάνια νομαρχιακής και τοπικής σημασίας, ύστερα από αίτηση του αντίστοιχου οργανισμού δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προτείνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, η έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο: 1) Περιέρχονται οι αρμοδιότητες των οικείων λιμενικών ταμείων που αφορούν τα λιμάνια αυτά και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στους οικείους δήμους και κοινότητες. ββ. Προσδιορίζεται αν η οικεία λιμενική υπηρεσία διατηρείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, κατά τα άρθρα 74 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 30/1996 και 203 του π.δ/τος 410/1995 αντίστοιχα με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο..... ή αν οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον αιτούντα οργανισμό με τη σύσταση νέας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 2) Καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου, σε περίπτωση μετατροπής του σε Ν.Π.Δ.Δ. της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. 3) Ρυθμίζονται τα ζητήματα προσωπικού, της κινητής περιουσίας του λιμενικού ταμείου, τα της διοίκησής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2)Στα λιμάνια που χαρακτηρίζονται εθνικής ή περιφερειακής σημασίας τα εκεί υπάρχοντα αντίστοιχα λιμενικά ταμεία διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα ως Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται σε αυτά όλα τα λιμάνια τα οποία δεν περιελήφθησαν στην περιοχή ευθύνης λιμενικού ταμείου της περ. βγ της παραγράφου αυτής. 3)Σε λιμάνια εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής σημασίας ορισμένες επί μέρους αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, καθώς και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι μπορεί να εκχωρηθούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους οικείους δήμους ή κοινότητες με προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του π.δ/τος 410/1995 ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ/τος 30/1996. 4)Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών πόρων της παραγράφου αυτής προϋποθέτει σχετική απόφαση του νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αντιστοίχως. Η εκχώρηση αυτή πραγματοποιείται τριάντα (30) ήμερες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. (3) α. Από τα ταμειακά υπόλοιπα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, των διατηρούμενων λιμενικών ταμείων και από τα έσοδά τους από λιμενικά τέλη, ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) αποδίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναλαμβάνουν την ευθύνη λιμανιών, κατά τις διατάξεις της παρ. 2, εφόσον τα προβλεπόμενα και τα πραγματοποιούμενα έσοδά τους είναι περιορισμένα. Μέρος των εσόδων αυτών διατίθεται για τη συγκρότηση γραφείου λιμενικών έργων. Το ακριβές ποσοστό, καθώς και τα κριτήρια κατανομής αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 1)Οι οικονομικοί πόροι, οι προερχόμενοι από την άσκηση των μεταφερόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων, αποτελούν ειδικευμένα έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία, τη συντήρηση των λιμανιών, την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών και κάθε άλλη αναγκαία παρέμβαση στα λιμάνια. 2)Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες ή τα νομικά πρόσωπα των νέων λιμενικών ταμείων, υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των λιμενικών ταμείων που αντιστοιχούν στα λιμάνια της διοικητικής ευθύνης τους. Ειδικότερα, οι οργανισμοί αυτοί μεριμνούν για την κατασκευή και τη συντήρηση των λιμενικών έργων των λιμανιών αυτών, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους, τη σπουδαιότητα και το επείγον κάθε έργου και αποδίδουν από τους πόρους αυτούς τέλη, δικαιώματα και εισφορές προς τρίτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3)Στο Διοικητικό Συμβούλιο των λιμενικών ταμείων που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιπρόεδροι είναι οι προϊστάμενοι των οικείων λιμεναρχείων ή των λιμενικών σταθμών. Στα λιμενικά ταμεία στα οποία υπάρχει πρωτοβάθμιος σύλλογος μονίμων υπαλλήλων, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του. Ως προς τις εκκρεμείς δίκες για υποθέσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, οι οποίες περιέρχονται με το άρθρο αυτό σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή δήμους και κοινότητες, ισχύει αναλόγως η διάταξη του άρθρου 115 παρ. 4 του π.δ/τος 30/1996. (4) 8)Οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα λιμενικά ταμεία, οι οποίες δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του άρθρου και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα των οργανισμών νομαρχιακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν τις αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών νομαρχιακής ή τοπικής σημασίας, αντιστοίχως. 1)Η περιοχή αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμανιών τοπικής σημασίας, περιορίζεται στα χερσαία γεωγραφικά όρια της περιοχής, αρμοδιότητας του οικείου δήμου ή κοινότητας, αντίστοιχα, και σε θαλάσσια έκταση που εκτείνεται σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από αυτά. Ορίζεται ως περιοχή αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η περιοχή των διοικητικών της ορίων, αφαιρουμένων των περιοχών που περιήλθαν, με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου αυτής, σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (5) 1.Οι αρμοδιότητες που αφορούν ζητήματα: 1)εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής χρησιμοποίησης των λιμανιών, 2)χορήγησης αδειών που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1650/1986 και 3)ασφαλούς κατάπλου και απόπλου των πλοίων, λιμενικής διοικητικής αστυνόμευσης και δικαστικής ανακριτικής δικαιοδοσίας των λιμενικών οργάνων, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2.Ομοίως δεν θίγονται οι δικαιοδοσίες των στρατιωτικών αρχών στις περιπτώσεις έκτακτων εθνικών αναγκών, κατά την περίοδο των οποίων η λειτουργία ορισμένων λιμανιών θα διαχωρίζεται από την τρέχουσα λειτουργία. (6) Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που αφορούν: 1)την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική τελών και δικαιωμάτων των λιμένων της χώρας και 2)τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των εκτελεστέων λιμενικών έργων, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. (7) Οι διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια της Χώρας εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 7.Κάθε ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα της δασοπονίας καταρτίζεται από τις οικείες δασικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Εθνικού ή Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο το οποίο καθορίζει και τις προτεραιότητες των προβλεπόμενων έργων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δασοπονικές αναπτυξιακές ανάγκες. Τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος γίνεται κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Τυχόν προσαρμογή του εν λόγω εγκεκριμένου προγράμματος, στα πλαίσια των διατιθέμενων πιστώσεων, προσδιορίζεται από τις προτεραιότητες της αρχικής έγκρισης. 8.Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας πράξεις αρμοδιότητας των Νομαρχών του ν. 1235/1982, που αναφέρονται στη διεπόμενη από τη νομοθεσία αυτή δημόσια περιουσία, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279 Α) και των άρθρων 13 παρ. 2Α του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α) και 6 του ν.δ/τος 221/1974 (ΦΕΚ 368 Α), για την έκδοση των οποίων αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας και γνώμη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την περιέλευσή τους στον Υπουργό Γεωργίας, έκτοτε δε τρέχουν και οι προθεσμίες των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α). 9.Η αρμοδιότητα σύστασης των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, Οριστικών Διανομών, Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, καθώς και των Επιτροπών του άρθρου 26 παρ.1 περίπτ. β του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 1898/1990 (ΦΕΚ 125 Α), περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι πράξεις για τη σύσταση Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου, που εκδόθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες από της εκδόσεώς τους. 10.Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες επί θεμάτων της αλιευτικής παραγωγής, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων και των λοιπών θεμάτων αλιείας, που είχαν μεταβιβασθεί στις νομαρχίες, περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πλην της θέσπισης διοικητικών μέτρων που αφορούν θαλάσσιες περιοχές και ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής αλιευτικής νομοθεσίας, την κοινή αλιευτική πολιτική και τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού αλιείας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών προβλέπεται η σύμπραξη και άλλων δημόσιων οργάνων ή φορέων που δεν υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αυτή διατηρείται σε ισχύ. Για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, όπου στην κείμενη αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται: Νομάρχης, νοείται ο αιρετός Νομάρχης. Νομαρχιακό Συμβούλιο, νοείται το αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο. Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας ή Εποπτεία Αλιείας, νοείται η υπηρεσία αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 11.Οι πιστώσεις για την απόδοση των δημόσιων εσόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και προέρχονται από την εκμετάλλευση των δημόσιων ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Βιστωνίδας Ξάνθης και Λογαρού Αρτας εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών και αποδίδονται στους δικαιούχους. 12.Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α) εποπτεία των ιχθυοσκαλών του νομού που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 13.Η κατά το άρθρο 3 του ν.δ/τος 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221 Α), αρμοδιότητα απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου υδάτινων και γειτνιαζουσών χερσαίων εκτάσεων για δραστηριότητες του τομέα αλιείας ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας. Άρθρο 11 Λειτουργικά ζητήματα πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 1.Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2085/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. 2.Δήμοι και κοινότητες οι οποίοι λειτουργούν στην περιφέρειά τους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εργοστάσια αφαλάτωσης δύναται να χρηματοδοτούνται από τους Κ.Λ.Π., ανεξαρτήτως της σύστασης από αυτούς Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Το ποσό της επιχορήγησης διατίθεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις ανάγκες της επιχείρησης. 3.Οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 17 του ν.2130/1993 επαναφέρονται σε ισχύ και η παρ. 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το τέλος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλεται μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30), η καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί ολόκληρο στην πρώτη δόση, η οφειλή μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%). 4.Η τελευταία πρόταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.2130/1993, όπως αυτή επαναφέρεται σε ισχύ, αντικαθίσταται ως εξής: Χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του ν. 2307/1995 επαναφέρονται σε ισχύ και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής τροποποιείται ως εξής: Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, μπορεί οι οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα δημοτικά ταμεία, να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις χωρίς καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 6.Οι πέντε πρώτοι στίχοι του τρίτου εδαφίου της παρ. 21 του άρθρου 7 του ν.2307/1995, όπως αυτή επαναφέρεται σε ισχύ, αντικαθίστανται ως εξής: Ή πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. 7.Η αληθής έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης (ζ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 είναι ότι από το τέλος ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υποχρέου. 8.Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) αντικαθίστανται ως εξής: (2) Για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ιε και για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων των περιπτώσεων β, ιστ. ιη. ιθ κ, κα, κβ, κγ και λ της παρ. 1, ο δήμος προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία Δημοτική Αστυνομία. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. (3) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησης τους, τα προσόντα. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας. 9.Στο άρθρο 25 του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής: 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από την Αιβ/3577/1983 υγειονομική διάταξη, καθώς και η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους α.ν. 445/1937 και 446/1937 και των ψυχαγωγικών παιδιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2323/1995 χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο. το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του οπωσδήποτε ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία που εφαρμόζεται για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη δημοτική και κοινοτική αρχή για τη λήψη της απόφασης του οικείου συμβουλίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του ανωτέρω άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15. 10.Για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους α.ν. 445/ 1937 και 446/1937, καθώς και των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του οικείου δήμου η κοινότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. 11.Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη. 12.Στο άρθρο 173 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, η οποία έχει ως εξής: 6. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δικαίωμα να εισπράττουν όλα τα έξοδα παραστάσεως μόνο από ένα αξίωμα και το μισό των εξόδων παραστάσεως από ένα ακόμη αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν τα έξοδα παραστάσεως που θα λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς. 13.Το άρθρο 174 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις του άρθρου 173 του παρόντος εφαρμόζονται και για τον αντιδήμαρχο δήμου που προέρχεται από συνένωση ανεξαρτήτως πληθυσμού. 14.Το δεύτερο και το τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του π.δ/τος 410/1995 καταργούνται. 15.Στο άρθρο 214 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 15, η οποία έχει ως εξής: 15. Οι πρόεδροι των συμβουλίων περιοχής έχουν δικαίωμα να εισπράττουν έξοδα παραστάσεως που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που πραγματοποιούν τα συμβούλια περιοχής και ειδικότερα τα έσοδα που προέρχονται: α) από τις ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές των δήμων και των κοινοτήτων μελών τους και β) από τη χρηματοδότηση των συμβουλίων περιοχής από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.). 16.Στην παράγραφο 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Όταν το ,ύψος των τελών ή εισφορών κλιμακώνεται, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο της πρώτης. 17.Επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας νέος καθορισμός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1832/1989. Για την κίνηση της διαδικασίας νέου καθορισμού ορίων απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου οργανισμού, που υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι ανακαθορισμού των ορίων και τα ακριβή σημεία τους. Η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1832/1989 συντίθεται από τους προϊσταμένους της διεύθυνσης ή τμήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Τ.Υ.Δ.Κ. του νομού ή της νομαρχίας και τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων. 18.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του π.δ/τος 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. 19.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η απόφαση για την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση δέκα (10) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. 20.Στο άρθρο 180 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 3, η οποία έχει ως εξής: 3. Για τις πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 176. 21.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 207 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 22.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 277 του π.δ/τος 410/1995 προστίθενται τα εξής: και σε περίπτωση συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο. 23.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 24.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2 ή από ορκωτούς ελεγκτές ή οικονομικούς επιθεωρητές (ν. 2343/1995), που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 25.Στο άρθρο 298 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8, η οποία έχει ως εξής: 8. Στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που είναι και υπάλληλοι του κράτους, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, χορηγείται ειδική άδεια μόνο για ένα αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν το αξίωμα για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την άδεια. 26.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α) η φράση και ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου διαγράφεται. 27.Τα βιβλία που τηρούνται από τους δήμους και τις κοινότητες τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του β.δ/τος 542/1961 Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών (ΦΕΚ 136 Α) πριν από τη χρήση τους αριθμούνται, μονογραφούνται και θεωρούνται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη νόμου. Κατ εξαίρεση, το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) αριθμείται, μονογραφείται και θεωρείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 28.Η παραίτηση των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης από τα αξιώματά τους υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα τα οποία τα εξέλεξαν ή τα διόρισαν,. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το απομένον χρονικό διάστημα της περιόδου για την οποία είχαν εκλεγεί οι παραιτηθέντες. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση μηνός από την. κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραιτήσεων, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων, εξακολουθούν να ισχύουν. 29.Α. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 237 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1.Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και με κάθε είδος δημόσιους οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την πραγματοποίηση, αποκλειστικώς, σκοπών που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. 3.Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε. Επιτρέπεται εξαιρετικά να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Αν ο σκοπός αυτός ματαιωθεί το δάνειο επιστρέφεται στο δανειστή. Β. Προστίθενται, μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 237 του π.δ/τος 410/1995, παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 3 ως εξής: 4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5.Η εξυπηρέτηση του δανείου δεν επιτρέπεται να γίνεται από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από τα ανταποδοτικά τέλη ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. (ΣΑΤΑ). Επιτρέπεται η λήψη δανείου με εκχώρηση εσόδων για την ασφάλειά του από ανταποδοτικά τέλη με την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη. Επίσης, επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. (ΣΑΤΑ), υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προμηθειών, που προβλέπονται από τη ΣΑΤΑ ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση. Στους πιο πάνω περιορισμούς δεν περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έσοδα των Ο.Τ.Α., που προέρχονται από τους Συνδέσμους, στους οποίους ανήκουν. 6.Απαραίτητο στοιχείο για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, με εξαίρεση τα δάνεια που συνομολογούνται με το Ταμείο Παρακαταθητικών και Δανείων. αποτελεί η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας από την οποία προκύπτει η νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα πρέπει να μνημονεύεται στη δανειακή σύμβαση. 7.Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου παρέχονται μόνο για δάνεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που συνομολογούνται με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της αλλοδαπής και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α). 8.Η παράγραφος 3 του άρθρου 238 του π.δ/τος 410/1995 καταργείται. Γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 237 του π.δ/τος 410/1995 λαμβάνει αριθμό 9 και τροποποιείται ως εξής: 9. Όποιοι παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 διώκονται για παράβαση του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και παραλλήλως ευθύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 183. 30.Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 2130/ 1993 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Δήμοι που. έχουν τη δική τους ταμειακή υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική συνείσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τη Δ.Ε.Η. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο Άρθρο 12 Προσωπικό Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού 1.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν. 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής: Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 123 του ν. 1188/1981, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 και του άρθρου 12 παράγραφος 12 του ν. 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Δεν μπορεί να χορηγηθεί σε υπάλληλο εκπαιδευτική άδεια, διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών συνολικά. 3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του ν. 1188/1981, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. από τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. 4.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 132 του ν. 1188/1981, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής: Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, μπορεί, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή συνδέσμου, να μεταταγεί σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή σε ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με τη μεταφορά της θέσης. 5.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση και υπόδειξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης, η ανάθεση καθηκόντων ελεγκτού εσόδων - εξόδων Ο.Τ.Α., σε τακτικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1 ή ΤΕ17 ή ΠΕ1 του Ο.Τ.Α., στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων και αν δεν υπάρχει σε υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο του Ο.Τ.Α., στον οποίο υπάρχει η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων Ο.Τ.Α., τότε με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η ανάθεση των ίδιων καθηκόντων σε τακτικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1 ή ΤΕ17 ή ΠΕ1 άλλου Ο.Τ.Α., ο οποίος εξυπηρετείται ταμειακά από την ίδια υπηρεσία και αν δεν υπάρχει σε υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Εάν η διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών υπερβεί το έτος, τότε αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη εκθέσεως υπηρεσιακής ικανότητας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται το επίδομα διαχειριστικών λαθών. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους εισπράκτορες εσόδων Ο.Τ.Α.. 5.Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Για την πρόσθετη αυτή απασχόληση καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδοθεί εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Τυχόν καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις για το λόγο αυτόν δεν επιστρέφονται. 7.Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2190/1994 έχουν εφαρμογή και στις μεταβολές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 1188/1981. 8. 1)Το προσωπικό που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. 2)Ο διορισμός γίνεται σε προσωποπαγείς προσωρινές οργανικές θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού και καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, ενώ οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχουν οι διοριζόμενοι καταργούνται. 3)Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 4)Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1476/1984, όπως συμπληρώθηκαν με το ν. 1533/ 1985 άρθρα 7 και 11 παρ. 1 (ΦΕΚ 222 Α) και το ν. 1599/1986 άρθρο 27 (ΦΕΚ 75 Α) και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2, πλην της εξαίρεσης της περ. γ της παρ. αυτής), 2 (παρ. 1 περ. β και γ), 3 (παρ .1, 2 εδ. α-γ, 6, 7 και 8) και 5 του εν λόγω ν. 1476/1984. 9.Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων των δήμων και κοινοτήτων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών γίνεται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, το οποίο διαβιβάζεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του. Παράλειψη αποστολής του φακέλου μητρώου του υπαλλήλου στοιχειοθετεί πειθαρχικό αδίκημα του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας. Η πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δήμων και κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την επιλογή. 10.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Ή όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου με τους όρους, τους περιορισμούς και τη διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109. Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., οι οποίοι πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α.. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους. Άρθρο 13 1.Προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης (ΙΙ) της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) εδάφιο (θ) ως εξής: θ) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα των συμβουλίων περιοχής του άρθρου 48 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.), των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων τους και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της επόμενης παραγράφου και των παραγράφων 1 έως και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του παρόντος. 2.Επαναφέρονται σε ισχύ οι περί προμηθειών διατάξεις των π.δ/των 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) και 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α), προκειμένου περί προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.), των συνδέσμων τους και συμβουλίων περιοχής, των δημοτικών και κοινοτικών τους ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα, τηρουμένων κατά τα λοιπά των κοινοτικών διατάξεων και των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για όλες τις προμήθειες των εξαιρούμενων με την παράγραφο 5.1. του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 φορέων που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 3.Προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης (VΙΙΙ) της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) εδάφιο ως εξής: Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.), τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), το ανωτέρω ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 4.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) προστίθενται τα εξής: Ειδικά οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις προμηθειών της σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από αυτή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 5.Στο άρθρο 7 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής: 7. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα που συγκροτεί την αντίστοιχη επιτροπή και βαρύνει την πίστωση για την αντίστοιχη προμήθεια που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα ανώτατα όρια των πρόσθετων αμοιβών, και των αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων. 8. Διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατήσεις επί δαπανών προμηθειών, υπέρ ορισμένων ταμείων, διατηρούνται 6.Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 του π.δ/τος 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α). 7.Από 1ης Ιανουαρίου 1997 οι εισφορές προς τις Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. των δήμων και κοινοτήτων -μελών τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ποσοστό 1,5% έως 2% επί του ποσού των Κ.Α.Π, που γράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό κάθε έτους για κατανομή στους Ο.Τ.Α.. Από το ποσό που αναλογεί στον παραπάνω ποσοστό, 30% εισάγεται στον ιδιαίτερο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο Έσοδα Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και 70% εισάγεται στον ιδιαίτερο λογαριασμό των Τ.Ε.Δ.Κ. που τηρείται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομού με τον τίτλο Εσοδα Τοπικής Ένωσης.... Η κατανομή του ποσού στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και στις Τ.Ε.Δ.Κ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα απο γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. Οι διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 1 περίπτωση (α) του ν. 1416/1984, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 παρ. 12 του ν. 2307/1995, καταργούνται. Όσοι από τους δήμους - κοινότητες μέλη Τ.Ε.Δ.Κ. αποφασίσουν να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά, μπορούν να το πράξουν, στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων συνεδρίων των οικείων Τ.Ε.Δ.Κ., με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι την εφαρμογή αυτού του άρθρου. 8.Οι εκπρόσωποι των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, που καταργούνται κατά τη διάρκεια της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους στις Τ.Ε.Δ.Κ. που έχουν εκλεγεί έως τη λήξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου. 9.Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2307/1995 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. αφότου ίσχυσαν. 10.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980, όπως αυτή τροποποιήθηκε με. το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 2307/1995, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ή προσαρμογή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που συνιστώνται από ένα μόνο δήμο ή κοινότητα προς τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου γίνεται οπωσδήποτε μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. 11.Το άρθρο 20 του ν. 1069/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 20 1.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: 1)Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. 2)Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων. 3)Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. 4)Για τη σύναψη δανείων. 5)Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. 2.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. 12.Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη εταιρία με κύριους σκοπούς: 1)την τεχνική υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, των επιχειρήσεών τους και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν και ιδιαίτερα τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών και εκδόσεων, την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, την οργάνωση των φορέων αυτών και την επιμόρφωση των στελεχών τους, 2)την ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση συμβούλων της τοπικής ανάπτυξης και την τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση, 3)την ανάληψη από φορείς του δημόσιου τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και 4)τη συνεργασία με αρχές και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 13.Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Μέτοχοι της εταιρίας μπορεί να είναι μόνον: α. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά πενήντα ένα τοις εκατό (51%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, β. Φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, γ. Κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, όπως επιστημονικά επιμελητήρια δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συνδικαλιστικοί φορείς, με το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. 14.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μετέχουν στην εταιρία συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.). 15.Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι ενδεκαμελές. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι πρόσωπα που υποδεικνύονται μόνον από τους μετόχους των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας με την παρακάτω αναλογία: πέντε μέλη από τα πρόσωπα, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι του εδαφίου α, τρία μέλη από αυτά, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι του εδαφίου β και τρία μέλη από αυτά, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι του εδαφίου Υ 16.Στο άρθρο 16 του ν. 1518/1985 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής: 10. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσαρμόζονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό 26200/1985 (ΦΕΚ 194 Β), καθώς και το καταστατικό της Εταιρείας, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 14 1.Η επικεφαλίδα του άρθρου 11 του π.δ/τος 497/1991 Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια (ΦΕΚ 180 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Καταχώριση μεταβολών 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων, που καταρτίσθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως αδήλωτοι. 3.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 2119/1993 Κώδικας Διατάξεων περί μητρώων αρρένων αντικαθίσταται ως εξής: 3. Ακολούθως οριστικοποιεί τα ετήσια μητρώα αρρένων και στέλνει από ένα αντίτυπο στις αρχές του άρθρου 1 που τηρούν αυτά. 4.Όπου στις διατάξεις του εδαφίου δευτέρου της παρ. 6 του άρθρου 2 και του εδαφίου πρώτου του άρθρου 18 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α) περί ληξιαρχικών πράξεων αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. 5.Η περίπτωση ζ του άρθρου 4 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Να εκπληρώνει όσα ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 2119/ 1993 (ΦΕΚ 23 Α) Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων αρρένων. 6.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίστανται ως εξής: Ί. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, ένεκα νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης υιοθεσίας, διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου, καταχωρίζονται στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου αυτές οι μεταβολές έλαβαν χώρα. 2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 8.3 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993. 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν.344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η άδεια ταφής εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος ή μεταφέρθηκε ο νεκρός για ενταφιασμό, με την προσαγωγή σε αυτόν έγγραφης βεβαίωσης του οικείου ληξιάρχου ότι καταχωρήθηκε η ληξιαρχική πράξη θανάτου στο σχετικό βιβλίο. 8.Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: 1.Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, με βεβαίωση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, να δοθεί άδεια ταφής και χωρίς την κατά το προηγούμενο άρθρο πιστοποίηση του ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, μέσα σε δύο (2) ημέρες το αργότερο, το γεγονός του θανάτου στον αρμόδιο ληξίαρχο, για τη σύνταξη της οικείας ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και το γεγονός, ως και ο λόγος που έγινε ο ενταφιασμός προ της συντάξεώς της. 9.Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: 4. Όποιος ζητεί την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να υποβάλει στην εισαγγελική αρχή βεβαίωση επικυρωμένη, για μεν τους γάμους από την αρμόδια πολιτική, εκκλησιαστική ή άλλη αρχή που να αποδεικνύει την τέλεση υποστατού γάμου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για δε τις γεννήσεις της αρμόδιας αρχής ή κλινικής ή ιατρού. 10.Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Οι υπόχρεοι σε δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, που παραλείπουν την εμπρόθεσμη δήλωση, τιμωρούνται: 1)Με πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, εφόσον έκαναν τη δήλωση εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α και 29 παράγραφος 1. 2)Με χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, εφόσον παρέλειψαν τη δήλωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στην ανωτέρω περίπτωση α. 11.Τα χρηματικά όρια και ποσά που ορίζονται στο ν. 344/1976 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 12.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2130/1993 προστίθενται τα εξής: καθώς και γι αυτούς που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα. Άρθρο 15 1.Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. 2.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) προστίθενται τα εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων είναι μεγαλύτερος σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων κατά επαρχίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1. 3.Στο άρθρο 35 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και του παρόντος, ο αριθμός των νομαρχιακών συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται το επαρχείο στο νομαρχιακό συμβούλιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων αυτού του άρθρου ως σύνολο των εδρών του επαρχείου λαμβάνεται το σύνολο των εδρών των επαρχιών οι οποίες απαρτίζουν το επαρχείο, όπως αυτό προκύπτει από τις λοιπές διατάξεις του νόμου. 4.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) προστίθενται τα εξής: Ό νομάρχης εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους εκλογείς για την επανάληψη της ψηφοφορίας. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται και οπωσδήποτε τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού ή νομαρχίας, με φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί από το νομάρχη για την ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η επανάληψη της ψηφοφορίας αφορά ολόκληρη την περιφέρεια ενιαίας (διευρυμένης) νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι νομάρχες υποχρεούνται να ορίσουν την ίδια ημέρα για την επανάληψη της ψηφοφορίας σε όλα τα νομαρχιακά διαμερίσματα αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας των νομαρχών η ημέρα της ψηφοφορίας ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 5.Στο άρθρο 49 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Οι επιτροπές προεδρεύονται από νομαρχιακό σύμβουλο, που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχει ένας εκπρόσωπος της μειοψηφίας του νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. 6.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρουτου π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η απόφαση για την εκλογή του νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. 7.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρουτου π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: α. Οι νομάρχες, οι βοηθοί νομάρχες, οι πρόεδροι και τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων και των νομαρχιακών επιτροπών (και επαρχιακών συμβουλίων) μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α). 1)Οι πρόεδροι των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι πρόεδροι και τα μέλη των συμβουλίων των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της τριμελούς επιτροπής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η τριμελής επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2346/1995, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2)Για όσες μετακινήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α και β έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την ανωτέρω διαδικασία, και δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες, επιτρέπεται να τεθούν υπόψη των •αρμόδιων ως άνω συλλογικών οργάνων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων εκ των υστέρων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 3)Η απόσταση των εκατό χιλιομέτρων πέραν των οποίων οι βοηθοί νομάρχες που μένουν μόνιμα πέραν αυτών, από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παίρνουν επιπλέον 16% του μισθού τους ως αποζημίωση, μειώνεται στα ογδόντα χιλιόμετρα. 8.Καθήκοντα γραμματέα του νομαρχιακού συμβουλίου και της νομαρχιακής επιτροπής, καθώς και των επαρχιακών συμβουλίων ασκούν υπάλληλοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του νομάρχη. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ασκεί υπάλληλος αυτής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου της. Στους ανωτέρω γραμματείς παρέχεται, για κάθε συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, αποζημίωση ίση με αυτήν που καταβάλλεται στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. 9.Στο άρθρο 1 του ν. 2234/1995 (ΦΕΚ 14 Α) και μετά τη φράση των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών προστίθενται οι λέξεις και των εκλογών. 10.Η παράγραφος 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2347/1995 (ΦΕΚ 221 Α) έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995. 11.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 113 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ή άδεια αυτή χορηγείται από την υπηρεσία του υπαλλήλου υποχρεωτικά και χωρίς σχετική αίτηση αυτού. 12.Στο άρθρο 116 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 13. η οποία έχει ως -εξής: 13. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ/τος 30/1996. όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α) και αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α), που αφορούν τις νομαρχιακές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τριμελείς επιτροπές των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 13.Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης περιέρχεται ο ειδικός λογαριασμός λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή διοικήσεως λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται από το π.δ. 236/1990 (ΦΕΚ 95 Α) Οργάνωση υπηρεσιών εμπορίου των νομαρχιών, καθώς και οι δεκαέξι (16) υπάλληλοι οι οποίοι καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης και μισθοδοτούνται από τον ειδικό αυτόν λογαριασμό σε βάρος του οποίου εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους και να υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 14.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του π.δ/τος 30/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Ή μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντίστροφα γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που έχουν γίνει θεωρούνται νόμιμες. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτόν προσωπική διαφορά. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη. 15.Υπάλληλοι των καταργηθέντων νομαρχιακών ταμείων, που κατά την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπηρετούσαν με απόσπαση σε υπηρεσίες που καταργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, δύνανται να μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που περιήλθαν οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούσαν με απόσπαση. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου που υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης παρατείνεται η απόσπαση του. 16.Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994, η πράξη χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων, για όσο χρόνο θεωρούνται αποσπασμένοι, εκδίδεται από τον οικείο νομάρχη. Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1505/1984 είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους αυτούς οι κανονικές άδειες απουσίας, οι άδειες λόγω κύησης και λοχείας, οι άδειες χωρίς αποδοχές και οι αναρρωτικές άδειες κατά τις κείμενες διατάξεις χορηγούνται από τον οικείο νομάρχη. Σης περιπτώσεις που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 17.Μετατάξεις υπαλλήλων νομαρχιακών κλάδων των παρ. 4 έως 7 του άρθρου 4 του ν. 1735/1987 σε υπηρεσίες που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης των οργανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γίνονται αναδρομικά και ανατρέχουν στην προηγούμενη της κατάργησης ημερομηνία, οι δε υπάλληλοι θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994. Η μετάταξη γίνεται και σε προσωρινή θέση όπου δεν υπάρχει κενή οργανική. 18.Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών για κίνηση εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Σε όλως εξαιρετικές ή απρόβλεπτες ή έκτακτες περιπτώσεις επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πέραν του κανονικού ωραρίου ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α). Τις αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργού ασκεί ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. 19.Στο άρθρο 105 του π.δ/τος 30/1996 προστίθεται παράγραφος, ως κατωτέρω, η οποία αριθμείται ως 2 και το κείμενο του άρθρου αυτού αριθμείται ως παράγραφος 1: 2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης, για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη. 20.Στην παράγραφο 9 του άρθρου 115 του π.δ/τος 30/1996 προστίθενται τα εξής: Ό μετατασσόμενος μετατάσσεται στον ίδιο ή παρεμφερή κλάδο της ίδιας κατηγορίας, για την κατάληψη θέσης του οποίου κατέχει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ τεχνικού που δεν κατέχουν ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών, οι οποίοι επιτρέπεται να μεταταγούν σε θέση του κλάδου στον οποίο ανήκουν με βάση την εμπειρία τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις μετατάξεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 109 του π.δ/τος 30/1996. 21.Επιτρέπεται η απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεση σε βουλευτές, Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών, υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και υπαλλήλων που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με απόσπαση μετά από εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων σε θέσεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994. 22.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 η φράση ..... .... και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών αντικαθίσταται ως εξής: .........και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια ως άνω διαδικασία. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων υπουργείων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. 23.Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των πρώην Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί με απόσπαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994 και που είχε τις προϋποθέσεις διορισμού σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 και οι διαδικασίες για το διορισμό τους δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την κατάργηση των υπηρεσιών αυτών, μπορεί να διορισθεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας για θέματα προσωπικού νομαρχιακής επιτροπής. 24.Το άρθρο 13 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το νομαρχιακό συμβούλιο (Ν.Σ.), η νομαρχιακή επιτροπή (Ν.Ε.) και ο νομάρχης. 25.Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο Άρθρο 15 Νομαρχιακή Επιτροπή 1.Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη αν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει μέχρι είκοσι πέντε μέλη, έξι μέλη αν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει τριάντα ένα και πάνω μέλη. 2.Τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του. Τα μισά από τα εκλεγόμενα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του νομαρχιακού συμβουλίου. Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Η θητεία των μελών της νομαρχιακής επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου. 26.Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου, το νομαρχιακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, ανάμεσα στα μέλη του, εκτός από τον πρόεδρό της. 27.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του π.δ/τος 30/1996 καταργείται. 28.Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νομαρχιακό διαμέρισμα το νομάρχη επικουρούν οι βοηθοί νομάρχες. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα των οποίων το νομαρχιακό συμβούλιο έχει είκοσι ένα μέλη, το νομάρχη επικουρεί ένας βοηθός νομάρχης. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα των οποίων το νομαρχιακό συμβούλιο έχει μέχρι τριάντα ένα μέλη, καθώς και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και στα νομαρχιακά διαμερίσματα Δράμας και Ξάνθης ορίζονται δύο βοηθοί νομάρχες. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα των οποίων το νομαρχιακό συμβούλιο έχει τριάντα επτά μέλη ορίζονται τρεις βοηθοί νομάρχες. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στα νομαρχιακά διαμερίσματα Αθηνών και Πειραιώς ορίζονται τέσσερις βοηθοί νομάρχες. 29.Βοηθοί νομάρχες είναι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι που ορίζει ο νομάρχης με απόφασή του. Η θητεία τους είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του νομαρχιακού συμβουλίου. 30.Ο νομάρχης με απόφαση του μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε βοηθούς, νομάρχες. Αν ο βοηθός νομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο νομάρχης. Στους βοηθούς νομάρχες καταβάλλεται το 50% των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Ο βοηθός νομάρχης που αναπληρώνει το νομάρχη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός λαμβάνει το σύνολο των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Δεν μπορεί όμως να λάβει για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα έξοδα παράστασης του βοηθού νομάρχη. Στους βοηθούς νομάρχες καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, της νομαρχιακής επιτροπής και του επαρχιακού συμβουλίου. Οι βοηθοί νομάρχες δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό με εξαίρεση τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με περισσότερα από ένα νησιά. Κατά των αποφάσεων του βοηθού νομάρχη επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ/τος 30/1996. 31.Πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής είναι ο νομάρχης ή ο βοηθός νομάρχης που έχει ορίσει ο νομάρχης. Αντιπρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της το πρώτο και το τρίτο έτος της νομαρχιακής περιόδου, ένα από τα μέλη της, με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του π.δ/τος 30/1996 εφαρμόζονται αναλόγως. Ο αντιπρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο αυτής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν είναι κενή η θέση για οποιονδήποτε λόγο. 32.(1) Η νομαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος. 2)Επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο νομαρχιακό συμβούλιο. 3)Αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. 4)Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ειδικές επιτροπές, η συγκρότησή τους γίνεται από τη νομαρχιακή επιτροπή. 5)Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο νομαρχιακό συμβούλιο. 6)Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για συμβιβασμό, καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων. 7)Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 8)Έχει τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το νομαρχιακό συμβούλιο. 9)Αποφασίζει για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται, ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. (2) Η νομαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο νομαρχιακό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεως, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος. 33.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται: νομαρχιακές επιτροπές, αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή, νομαρχιακές επιτροπές με την έννοια των πολλών, πρόεδρος αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής νοούνται: η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής. 34.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 61 του π.δ/τος 30/1996 καταργούνται. 35.Οι διατάξεις για τα επαρχιακά συμβούλια δεν θίγονται από την κατάργηση των νομαρχιακών επιτροπών και τη σύσταση της νομαρχιακής επιτροπής. Εξακολουθούν να λειτουργούν ως επαρχιακά συμβούλια και στο χώρο ευθύνης τους έχουν τις αρμοδιότητες του άρθρου 60 του π.δ/τος 30/1996. Όπου στις διατάξεις περί επαρχείων αναφέρεται νομαρχιακή επιτροπή νοείται το επαρχιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του επάρχου στα τριμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο βοηθός νομάρχης που ορίζεται από το νομάρχη. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το επαρχιακό συμβούλιο μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του στο νομαρχιακό συμβούλιο ή στη νομαρχιακή επιτροπή για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα και βαρύτητα του θέματος. 36.Το άρθρο 63 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 63 1.Το νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται η έχει τεθεί σε αργία ή είναι κενή η θέση, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί. 2.Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος νομάρχης, ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί. Αν δεν υπάρχει βοηθός νομάρχης, η αναπλήρωση του νομάρχη γίνεται από το νομαρχιακό σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου. 37.Οι διατάξεις των παρ. 24 έως και 36 του παρόντος ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1998. Οι νομαρχιακές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τη δεύτερη διετία της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου λειτουργούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Η νομαρχιακή επιτροπή της παραγράφου 25 εκλέγεται τον Ιανουάριο του 1998 και λειτουργεί μόνο κατά το τελευταίο έτος της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου. Οι βοηθοί νομάρχες ορίζονται τον Ιανουάριο του 1998 για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου. 38.(1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα, καθώς και σε κάθε κεντρική υπηρεσία Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακά συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη ή του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανάλογα, και αποτελείται από: 1)Τρεις (3) τακτικούς υπαλλήλους με βαθμό Α, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και αν δεν υπάρχουν τακτικοί, αποσπασμένους με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994. 2)Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των ανωτέρω υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ. 3)Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και αν δεν υπάρχει τακτικός αποσπασμένος με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Νομάρχη ή του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα. 4)Το συμβούλιο συνεδριάζει στο κατάστημα της υπηρεσίας για την οποία έχει συσταθεί. (2) Τα υπό στοιχείο α μέλη της προηγούμενης υποπαραγράφου ορίζονται από τον οικείο Νομάρχη ή τον οικείο Πρόεδρο της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ή οριστεί ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι αυτοί, ορίζονται υπάλληλοι μεταξύ εκείνων που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης. Τα υπό στοιχείο β μέλη της υποπαραγράφου (1) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιοδήποτε καθεστώς στις Ν.Α.. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Η γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. (3) Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα για θητεία δύο (2) ετών με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, ως νέο μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. (4) Με την απόφαση της συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. (5) Το συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπηρεσιών για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τακτικών ή με απόσπαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εισηγητές των θεμάτων στο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και λαμβάνουν την ίδια αμοιβή όπως τα μέλη του συμβουλίου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό, οπότε πρόεδρός του είναι πρωτοδίκης, που ορίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του. (6) Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη. (7) Για την αμοιβή των μελών του συμβουλίου και του γραμματέα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά συμβούλια των δημόσιων υπαλλήλων. (8) Μέχρις ότου συσταθούν και λειτουργήσουν υπηρεσιακά συμβούλια για τις κεντρικές υπηρεσίες των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της έδρας των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 39.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 101 του π.δ/τος 30/1996 αριθμείται ως παράγραφος 7 του αυτού άρθρου και αναριθμούνται οι παράγραφοι 7,8,9 και 10 αυτού σε 8,9,10 και 11, αντίστοιχα. 40.Το προσωπικό που υπηρετεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και έχει ορισθεί με απόφαση του νομάρχη και όχι του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 δικαιούται του επιδόματος θέσης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και μέχρι την επιλογή προϊσταμένου κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 16 Καθορισμός των αρχών που χορηγούν την επισημείωση του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια έγγραφα Το πρώτο εδάφιο του άρθρου δευτέρου του ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 188 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Ως αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης και ειδικότερα για τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια του Νομού ή της Νομαρχίας ή από τα εποπτευόμενα από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα έγγραφα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς, και τα έγγραφα των ληξιαρχείων της περιφέρειάς τους, ορίζονται: Ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας, που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Άρθρο Άρθρο 17 Επενδυτικά κίνητρα 1.Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α/29.12.1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής: Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες κατώτερες της Γ τάξης. 2.Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται ως εξής: γ. Για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρουκαι την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ., εφόσον οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ., εφόσον αυτές πραγματοποιούνται από άλλους φορείς. 3.Η περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρουτων κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται ως εξής: ιστ. Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμοί, που πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων. 4.Μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πρότασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 διατάξεων, που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, σε ενιαίο κείμενο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: Ειδικά για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και για επενδύσεις επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που καθορίζονται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίες πραγματοποιούνται στις περιοχές β και Γ, το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30%. 5.Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίστανται ως εξής: Στην περιοχή Α παρέχεται επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Για τις επενδύσεις αυτές που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ για εκείνες που πραγματοποιούνται στη Θράκη παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής. Στις επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμούς, που πραγματοποιούν στις περιοχές Β, Γ και Δ επενδύσεις της περίπτωσης (ιστ) της παραγράφου του άρθρου 2. παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι αιτήσεις των δικαιούχων έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι 15.12.1996. Η αποκατάσταση και μετατροπή των διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών και κτιρίων ισχύει και για πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς. Άρθρο Άρθρο 18 Λοιπές διατάξεις 1.Πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση (2) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2307/1995, οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικών και Νομαρχιών, που μεταφέρονται στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Διοικήσεις, μεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος των ιδίων διατάξεων, και σαράντα (40) οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας εργοδηγών -σχεδιαστών), μια οργανική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου και μια οργανική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας εργοδηγών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των περιπτώσεων (3) και (4) της ίδιας παραγράφου. 2.Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (4) της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α) Προσαρμογή της νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, είναι ότι στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) περιλαμβάνονται και όσες άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάσθηκαν ή ανατέθηκαν σε αυτή με μεταγενέστερες του π.δ/τος 924/1976 διατάξεις. 3.Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 ισχύει και για τους τεχνικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετακινούνται για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων. Οι διατάξεις της υπ αριθ. 2040831/14806/0022/ 24.6.1993 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497 Β) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του μηχανικού εξοπλισμού των νομαρχιακών ταμείων εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους υπαλλήλους του μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπηρετούσαν στα καταργηθέντα Νομαρχιακά Ταμεία και που ασχολούνται στις υπηρεσίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (εκχιονισμούς, πλημμύρες κ.λπ.), μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Ταμείων και την περιέλευση όλων των αρμοδιοτήτων τους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 4.Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 218 Α) για μετατάξεις έχουν επίσης εφαρμογή για το Νομό Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά Επαρχεία της Χώρας. 5.Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τριμελής επιτροπή που έχει ως αντικείμενο την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης για το χαρακτηρισμό των πόλεων και χωριών εκείνων που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944, ως μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. Η επιτροπή αποτελείται από έναν καθηγητή της Νεοελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ορίζεται από την οικεία σχολή του Πανεπιστημίου, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6.Όπου στα κείμενα των διατάξεων του ν. 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου (ΦΕΚ 236 Α) αναφέρονται οι λέξεις Διεύθυνση Εσωτερικών της Νομαρχίας ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, Νομάρχης ή Αναπληρωτής Νομάρχης, υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και υπηρεσίες του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφεξής νοούνται η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Περιφέρειας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Νομαρχιακό Διαμέρισμα, αντίστοιχα, και όπου αναφέρονται οι λέξεις Νομαρχιακός προϋπολογισμός, εφεξής νοείται προϋπολογισμός Περιφέρειας. 7.Στο άρθρο 36 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α/3.3.1994) προστίθεται παρ. 20, που έχει ως εξής: 20. Μετακίνηση, απόσπαση ή μετάθεση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Οι μεταβολές αυτές γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Στους υπαλλήλους που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας διεύθυνσης ή τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1586/1986, όπως ισχύει, καταβάλλεται το επίδομα θέσης για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1997. 8.Για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού, που έχουν ή αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, από τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2190/1994, ο χρόνος εξέλιξης στον επόμενο βαθμό ή ο απαιτούμενος για κρίση προϊσταμένου συντέμνεται κατά ένα (1) ή δύο (2) έτη, αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους επί των οποίων ήδη εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2190/1994. 9.Το άρθρο 17 παρ. 13 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α) αντικαθίσταται από 1.4.1996 ως εξής: 13. Οι θέσεις κλάδων διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικού ή δακτυλογράφων της κατηγορίας ΔΕ καλύπτονται από δύο κατηγορίες υποψηφίων: α) κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτήριου τίτλου κλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων ή οικονομίας ή τμημάτων υπαλλήλων διοίκησης ή υπαλλήλων λογιστηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 1)κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτήριου τίτλου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων μιας κατηγορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται η κάλυψη των θέσεων που υπολείπονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Όταν ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά νομό είναι περιττός, η απομένουσα θέση δίδεται στην πρώτη κατηγορία υποψηφίων. Η πλήρωση των θέσεων των ανωτέρω κλάδων πραγματοποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 και καταρτίζονται χωριστοί κατά νομό πίνακες επιτυχόντων για καθεμία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες. Οι προτιμήσεις ως προς το φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων στον πρώτο πίνακα προηγούνται έναντι των επιτυχόντων του δεύτερου πίνακα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των κλάδων ΔΕ 1, ΔΕ 13, ΔΕ 14. ΔΕ 15. ΔΕ 23. Τα προσόντα των λοιπών κλάδων εξακολουθούν να ορίζονται από τις διατάξεις των π.δ/των 37Α/1987 (ΦΕΚ 11 Α) και 22/1990 (ΦΕΚ 7 Α). Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπαγόμενους στις ρυθμίσεις του π.δ/τος 172/1992 φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και για τους φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 και 4 του ν. 2190/1994. 10.Μικρής κλίμακας λιμενικά τεχνικά έργα, που κατασκευάστηκαν μέχρι 30.9.1996 για κοινωφελείς σκοπούς από Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις για την παροχή εγκρίσεων ή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, μπορούν να νομιμοποιηθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, εφόσον παρασχέθηκαν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι σχετικές εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις κατά τις οικείες διατάξεις. 11.Στην παράγραφο 21 του άρθρου 9 του ν. 2307/ 1995 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: Ή διάρθρωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου αυτού σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα της οργάνωσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού η παραπάνω υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης. — Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θέσεις προσωπικού της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του ν. 2347/1995 και το προσωπικό που τις κατέχει μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 26 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 συμπληρώνεται ως εξής: στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στο τέλος της παρ. 26 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 προστίθενται τα εξής: Οι υπηρετούντες υπάλληλοι με απόσπαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 καταλαμβάνουν τις θέσεις που κατανέμονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη στελέχωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης με υπαλλήλους του δήμου και όχι πέραν της 31.10.1997. Οι παράγραφοι 28 και 29 του άρθρου 9 του ν. 2307/ 1995 καταργούνται. 12.Οι δήμοι, οι κοινότητες και τα συμβούλια περιοχής επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους. 13.Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τ.Ε.Δ.Κ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δήμους, κοινότητες ή συμβούλια περιοχής, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης αντίστοιχη προς τον τίτλο σπουδών τους προσωρινή θέση, η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής της Τ.Ε.Δ.Κ. και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου των Ο.Τ.Α. του νομού στον οποίο θα μεταταγεί ο υπάλληλος και προκειμένου για μετάταξη σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχαν πριν τη μετάταξή τους. 14.Για τη λογιστική διαδικασία των πληρωμών των έργων που εκτελεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως εργοδότης ή κύριος του έργου, κατά την έννοια των διατάξεων περί εκτελέσεως των δημόσιων έργων, μπορεί να επιχορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής στην οποία κατασκευάζεται το έργο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της ίδιας περιοχής, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις έργων που αφορούν σε περισσότερους από ένα νομούς ή σε περισσότερους από ένα φορείς στον ίδιο νομό, μπορεί, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υπουργού, να ορίζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα επιχορηγηθούν για τη διεκπεραίωση της άνω λογιστικής διαδικασίας των πληρωμών. 15.Συνιστάται επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), έργο της οποίας είναι η μελέτη και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων εργασίας 151 και 154, που κυρώθηκαν με τους νόμους 2405/1996 (ΦΕΚ 101 Α/4.6.96) και 2403/1996 (ΦΕΚ 99 Α/4.5.96), καθώς και η κατάρτιση σχετικού νομοσχεδίου. Η επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ως Πρόεδρο, το Νομικό Σύμβουλο και τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. - Γ.Γ.Δ.Δ., έναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τρεις καθηγητές Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. - Γ.Γ.Δ.Δ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μισθολογίου ή Τμήματος της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τέσσερις (4) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ως μέλη και έναν διοικητικό υπάλληλο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. -Γ.Γ.Δ.Δ., ως γραμματέα. Η επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από ερευνητική ομάδα, που συγκροτείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη, υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. - Γ.Γ.Δ.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζονται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής και της ερευνητικής ομάδας, καθώς και ο γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης για τα μέλη της επιτροπής, της ερευνητικής ομάδας και το γραμματέα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και υπό τον περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος. 16.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ειδικά για το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η άσκηση της υπό στοιχ. ζ αρμοδιότητας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Πρωθυπουργού στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Για την υποβοήθηση των, κατά το άρθρο 28 του ν. 1558/1986 ειδικών γραμματέων, οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 1558/1986 και του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 εφαρμόζονται αναλόγως και για την απόσπαση μέχρι δύο υπαλλήλων. Η διάταξη της παρ. 2 περ. α του άρθρου 33 του ν. 1558/1986 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αποσπάσεων υπαλλήλων κατά το προηγούμενο εδάφιο του άρθρου αυτού. 17.Ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 19/8.2.1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990, όπως ισχύει κάθε φορά, αυξάνονται κατά δύο (2) σε περίπτωση που ο βουλευτής είναι τυφλός. 18.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία σχεδιασμού, συντονισμού, διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου και αξιολόγησης των εκτελούμενων κάθε φορά, στο χώρο ευθύνης κάθε υπουργείου, προγραμμάτων και έργων οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού, καθώς και έργων πληροφορικής ή άλλων συναφών προγραμμάτων ή έργων και να συνιστώνται τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν συλλογικά όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας ή έργου. Στα πιο πάνω συλλογικά όργανα ορίζονται ως μέλη λειτουργοί και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες, που μπορούν λόγω ειδικών γνώσεων επιστημονικής κατάρτισης και πείρας να συμβάλλουν στη διεξαγωγή των προγραμμάτων ή έργων. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται στα μέλη των παραπάνω συλλογικών οργάνων αμοιβή ή αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 1505/1984 ή και άλλων περιοριστικών διατάξεων. Οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) εξακολουθούν να ισχύουν. 19.Η παρ. 12 του άρθρου 126 του ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 59 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.8 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 10 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατασχέσεως μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά μέσα ναρκωτικών ουσιών, εφόσον παρέλθουν έξι (6) μήνες από της κατασχέσεως, μεταφοράς λαθρομεταναστών, εφόσον παρέλθει ένα (1) έτος από της κατασχέσεως, καθώς και επί ανευρέσεως μεταφορικών μέσων που έχουν κλαπεί, εφόσον παρέλθει ένα (1) έτος από της ανευρέσεως. 20.Διαδικασίες μετατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που τελούσαν υπό την εποπτεία του ίδιου υπουργού, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας υπαγωγής του ενός νομικού προσώπου στην εποπτεία άλλου υπουργείου, ολοκληρώνονται με απόφαση των οικείων υπουργών. 21.Στο άρθρο 35 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, εργασίες, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες και συμμετέχει ως συμβαλλόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1)Η προγραμματική σύμβαση καλείται προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης και το δυνάμενο να επιβληθεί, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του π.δ/τος 30/1986 ή της περιπτώσεως 1 ε του άρθρου 217 του π.δ/τος 410/1995, τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται Πολιτιστικό τέλος. 2)Επιτρέπεται να συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο διοικητικό συμβούλιο επιχείρησης της Αυτοδιοίκησης η οποία συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση. 22. 1)Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα Νομοθεσίας της Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίας, αποτελούμενη από: α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου, δ) τον προϊστάμενο του τμήματος δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας του Υπουργείου και ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλη. Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου. 2)Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα Νομοθεσίας των περί προσόδων διατάξεων των δήμων και κοινοτήτων, αποτελούμενη από: α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου, δ) τον προϊστάμενο του τμήματος φορολογικού του Υπουργείου και ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλη. Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου. 3)Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη του Κώδικα Νομοθεσίας Διοικητικής Αποκέντρωσης, αποτελούμενη από: α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου, δ) τον προϊστάμενο του τμήματος αποκέντρωσης του Υπουργείου, ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου. 4)Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, αποτελούμενη από: α) ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) έναν ειδικό επιστήμονα ως προς τα αντικείμενα της κωδικοποίησης, γ) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου, ε) έναν προϊστάμενο τμήματος της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου και στ) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου. 5)Οι πρόεδροι, τα μέλη των ανωτέρω ειδικών επιτροπών και οι γραμματείς αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 23. 1)Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1739/1987 ως εξής: 7. Η ύδρευση προηγείται από κάθε άλλη χρήση νερού. Το δικαίωμα χρήσης νερού για ύδρευση δεν μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί. Αν οι ανάγκες του δικαιούχου για την ίδια ποιότητα και ποσότητα νερού ικανοποιούνται από έργα κοινής ωφέλειας ή αν το περιεχόμενο και η άσκηση του δικαιώματος επεκτείνονται πέρα από το αναγκαίο, το δικαίωμα αυτό καταργείται ή περιορίζεται, αντίστοιχα, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής για την υδρευτική χρήση του νερού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων και γνωμοδότηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων. 2)Συμπληρώνεται εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 1739/1987 ως εξής: Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζεται το ύψος της χρηματικής ποινής και το είδος των κυρώσεων ανάλογα με την παράβαση. Με την ίδια ή όμοια Κ.Υ.Α. καθορίζεται το ύψος του παραβόλου κατά την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του παραπάνω επιβαλλόμενου παραβόλου. 3)Συμπληρώνεται ο ν. 1739/1987 και προστίθεται άρθρο με αριθμό 9α ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής τους για τους παραβάτες των άρθρων 8, 9 και 15 παρ. 3 του ν. 1739/1987. 4)Τροποποιείται το β εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1739/1987 ως εξής: Μετά παρέλευση δύο μηνών από την υποβολή της πρότασης και εφόσον οι προτεινόμενοι περιορισμοί ή τα μέτρα δεν έχουν επιβληθεί, η πρόταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία μεριμνά για την υποβολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης, που εκδίδει κοινή σχετική απόφαση με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό. 5)Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου εκδίδεται η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 1739/1987 απόφαση σύστασης των αντίστοιχων περιφερειακών επιτροπών υδάτων (Π.Ε.ΥΔ.). Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να συνιστώνται περισσότερες από μια Π.Ε.ΥΔ. και να ορίζεται η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στις Π.Ε.ΥΔ.. 6)Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1739/1987. 24.Συνιστάται Επιτροπή Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά το άρθρο 76 παρ. 5 του Συντάγματος. Έργο της Επιτροπής είναι η αναθεώρηση και συμπλήρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που καταρτίστηκε από τη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2225/1994 και με την απόφαση αριθμ. 3619/20.10.1994 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από έναν Καθηγητή Διοικητικού Δίκαιου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από έναν ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία ή συνταξιούχο. ως πρόεδρο, και έως 15 μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας εν ενέργεια ή συνταξιούχους μέλη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη Δ.Ε.Π. ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο δημόσιο δίκαιο. Στην Επιτροπή αυτή μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού, ως υπεράριθμα μέλη της Επιτροπής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσης του έργου, ο οποίος σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρατείνεται με όμοια απόφαση. 25. Στο άρθρο 15 παρ. 5 περ. β του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α) προστίθενται υπό στοιχείο γ τα εξής: γ) Κατ εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Ε.Υ.Π. οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α). Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.7.1995. Επίσης στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α) προστίθενται τα εξής: Κατ εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Ε.Υ.Π., οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του παρόντος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 15.7.1996. Άρθρο 19 1.Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: ε) Η μεταβίβαση κατά κυριότητα σε δήμους και κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάθε είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο. Η ανωτέρω μεταβίβαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών στην τιμή κοστολόγησης ή σε μειωμένη τιμή όχι κατώτερη των πέντε δεκάτων (5/10) αυτής. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για τη μεταβίβαση κατά κυριότητα αυτοκινήτων σε κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθμός των μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων ορίζεται μέχρι τέσσερα (4) για το πρώτο, μέχρι τρία (3) για το δεύτερο και μέχρι δύο (2) για το καθένα από τα τυχόν λοιπά κόμματα. 2.Η περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 738/1977 (ΦΕΚ 310 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: στ) Η μεταβίβαση ενός τροχοφόρου μια φορά κάθε δύο χρόνια στην τιμή κοστολόγησης ή σε μειωμένη τιμή όχι κατώτερη από τα πέντε δέκατα (5/10) αυτής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε εταιρείες, κύριος σκοπός των οποίων είναι η εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή φιλανθρωπικών. Η μεταβίβαση αυτή ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται στους ανωτέρω φορείς και για καθεμία από τις περιφερειακές υπηρεσίες τους. 3.Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.), οι δήμοι και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα και ιδρύματα επιτρέπεται να μισθώνουν αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 4.Επιτρέπεται η κατ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δημόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Α. και Ο.Τ.Α. σε ειδικές περιπτώσεις, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, μετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε Ν.Α. και Ο.Τ.Α. από νομάρχες και μέλη νομαρχιακών συμβουλίων, δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης επισκευής και συντήρησης, καθώς και προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων, που είναι αναγκαία για τα οχήματα που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση συγκροτούνται δύο τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η μία αρμόδια για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και η άλλη για την παραλαβή εργασιών και υλικών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Στις επιτροπές αυτές επιτρέπεται να μετέχουν ως μέλη, σε ειδικές περιπτώσεις, μέχρι και δύο ακόμη υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). 6.Η επισκευή και συντήρηση, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιτρέπεται να γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπραγμάτευση, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση της κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου επιτροπής ανάθεσης και το ποσό κατά περίπτωση δαπάνης κατ αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει κάθε φορά τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές για τα συμβατικά και έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές για τα ειδικής κατασκευής (θωρακισμένα), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης· 7.Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν ή θα προκαλούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 από οχήματα που ανήκουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά και των διατάξεων του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α/16.10.1979). Το κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5 του νόμου αυτού πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού καταρτίζεται από τον αιρετό νομάρχη προϊστάμενο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος. 8.Αυτοκίνητα - οχήματα κυριότητας του Δημοσίου, που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και έχουν συλλεκτική ή ιστορική ή εκπαιδευτική αξία, επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για τη δημιουργία μουσείου ή εκθέσεων ή ένταξή τους σε υφιστάμενο μουσείο ή έκθεση. Η παραχώρηση ενεργείται, ύστερα από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκειά της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και του νομικού προσώπου προς το οποίο η παραχώρηση, η διαδικασία αποδοχής της παραχώρησης, η παράδοση και η παραλαβή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, του Ο.Δ.Δ.Υ.. του δήμου ή κοινότητας της έδρας του φορέα του Μουσείου και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής Λέσχης Κλασσικών Μεταφορικών Μέσων. Στην Επιτροπή μετέχει και εκπρόσωπος του φορέα στον οποίο παραχωρούνται κάθε φορά τα αυτοκίνητα. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τα αυτοκίνητα - οχήματα που παρουσιάζουν συλλεκτικό, εκπαιδευτικό ή ιστορικό ενδιαφέρον, για τη δυνατότητα του φορέα που αιτείται την παραχώρηση να επιτελέσει το σκοπό του μουσείου ή της έκθεσης και για την τήρηση των όρων παραχώρησης, καθώς και η εισήγηση για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του μουσείου ή της έκθεσης αυτοκίνητων - οχημάτων. Επίσης η Επιτροπή παρακολουθεί αν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης, ως και οι τυχόν άλλοι όροι που έχουν τεθεί για τη λειτουργία του Μουσείου ή της έκθεσης και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη λήψη των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων. Άρθρο Άρθρο 20 Οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 1.Η οργάνωση των υπουργείων, των αυτοτελών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς, που καταρτίζονται με προεδρικά διατάγματα. που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταρτίζεται ενιαίος οργανισμός για ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με τους Οργανισμούς καθορίζονται: α) η αποστολή του υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, β) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή γραφεία), γ) ο τίτλος, η έδρα και η κατανομή υφιστάμενων αρμοδιοτήτων σε καθεμιά των παραπάνω οργανικών μονάδων, δ) οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων του κάθε φύσεως προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες μέσα στο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. Η διάκριση των κλάδων σε ειδικότητες γίνεται σε σχέση με την επιδιωκόμενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ε) η περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης, στ) οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Επίσης, με τους Οργανισμούς επιτρέπεται: α) να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας ή άλλης κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), β) να καταργούνται πλεονάζουσες κενές οργανικές θέσεις, γ) να ρυθμίζονται θέματα κατάταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε συγχωνευόμενους ή συνιστώμενους νέους κλάδους της οικείας κατηγορίας. Με τους οργανισμούς δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Η αναδιαμόρφωση των κλάδων και θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλων. Όσοι υπάλληλοι, λόγω της αναδιαμόρφωσης κλάδων και θέσεων, παραμένουν τυχόν ως πλεονάζοντες, καταλαμβάνουν προσωρινές οργανικές θέσεις, που συνιστώνται στον οικείο κλάδο με το ίδιο προεδρικό διάταγμα. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την έξοδο από την υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Σε περίπτωση που καταργηθεί υπηρεσία ή υπηρεσιακή μονάδα, οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες ή υπηρεσιακές μονάδες με τα πιο πάνω προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα. 2.Με τους Οργανισμούς επιτρέπεται ακόμη να συνιστώνται οργανικές μονάδες, δίχως εσωτερική διάρθρωση, που ασκούν τις αρμοδιότητές τους με Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), οι οποίες συγκροτούνται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και για συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε ομάδα διοίκησης έργου ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση υπεύθυνος διοίκησης έργου (Υ.Δ.Ε.), με γνώση και πείρα στο αντικείμενο του έργου. Ο Υ.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου. Στους υπεύθυνους διοίκησης έργου καταβάλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί το αντίστοιχο έργο, το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις επίδομα θέσης για τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου τμήματος. Η στελέχωση των ομάδων διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) γίνεται με μόνιμους υπαλλήλους ή και με σχέση ιδιωτικού δικαίου ειδικό επιστημονικό προσωπικό της οικείας διεύθυνσης ή και άλλων υπηρεσιακών μονάδων του υπουργείου. Η συμμετοχή στις ομάδες και μέχρι περάτωσης του έργου είναι με πλήρη και αποκλειστική ή μερική και παράλληλη απασχόληση. Στις ομάδες, ανάλογα με το αντικείμενό τους, μπορεί να μετέχουν και υπάλληλοι από φορείς του δημόσιου τομέα, που αποσπώνται στο υπουργείο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες αναφέρονται στον υπεύθυνο διοίκησης έργου (Υ.Δ.Ε.). Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1735/1987 μπορεί να εφαρμόζονται και στα λοιπά υπουργεία, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. 3.Οι Οργανισμοί συνοδεύονται από Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.), στο οποίο γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων, προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας, σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου. Με αποφάσεις του οικείου υπουργού ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου, η σύνθεση προσωπικού υπηρεσιακής μονάδας μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών, που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής μονάδας. 4.Για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξης ισχύουν παράλληλα και οι ειδικές γι αυτά διατάξεις. Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 5.Στο άρθρο 9 του π.δ/τος 22/1990 μετά τη φράση ΤΕ 21 ιατρικών εργαστηρίων προστίθεται η φράση ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο Άρθρο 21 Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α) ν. 1892/1990, οι αιτήσεις υπαγωγής στον εν λόγω νόμο που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων του 1996 από 1ης Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου, καθώς και εκείνες που υποβλήθηκαν μέσω του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων και εξετάζονται μαζί με τις λοιπές αιτήσεις της πρώτης αυτής περιόδου υποβολής και οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις που κατά την κρίση της Διοίκησης εμπίπτουν στους περιορισμούς που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 13097/20.Χ.1995 Ανακοίνωσή της, δεν εξετάζονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 1996. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων αυτών θα ολοκληρωθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου ν. 1892/1990 υπουργικής απόφασης, της οποίας η ισχύς θα ανατρέχει στην 1η Μαΐου 1996 και θα καταλαμβάνει και τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κωδικοποιημένου ν. 1892/1990 μετά την ημερομηνία αυτή, και πάντως το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 1997. Για τους σκοπούς εφαρμογής της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου ν. 1892/1990 απόφαση καθορισμού του συνολικού ποσού επιχορηγήσεων του έτους 1997 θα καθορίσει και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που θα εγκριθούν για τις ως άνω επενδύσεις, καθώς επίσης και την κατανομή του μεταξύ των αρμόδιων για την έγκριση τους υπηρεσιών και φορέων. Άρθρο 22 1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.), που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν.2000/1991, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον με την απόφαση αυτή διαπιστώνεται ότι η αποκρατικοποιούμενη επιχείρηση είχε αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της για οικονομικούς λόγους ή ήταν σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή είχε πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής ή παρουσίαζε έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, τότε ως προς την επιχείρηση αυτή επέρχονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης οι εξής προσωρινές συνέπειες: 1)αναστέλλεται η πληρωμή των υφιστάμενων χρεών της, ληξιπρόθεσμων ή μη, πλην Φ.Π.Α, και δασμών, και κάθε σχετική εκκρεμής ή μη διαδικασία ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης 2)δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και η κήρυξη πτώχευσης αυτής για τα ως άνω χρέη 3)αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα ως άνω χρέη 4)δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του α.ν. 690/1945. όπως ισχύει, του άρθρου 1 του α.ν. 36/1967, του άρθρου 69 του ν. 356/1974. του άρθρου 11 ταυ π.δ. 57/1985. του άρθρου 21 παρ.7 του ν.1902/1990, του άρθρου 46 του ν. 2065/1992 και του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 στη διοίκηση και στους διευθύνοντες εν γένει υπαλλήλους της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης, οι οποίοι δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για τη μη καταβολή των πάσης φύσεως οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 2.Με απόφαση της Δ.Ε.Α. είναι δυνατόν η ως άνω προθεσμία να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών συνολικά ή να συντέμνεται για ίδιο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. 3.Για επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίησή τους, εκδίδεται νέα απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης, με την οποία διαπιστώνεται ότι υπάγεται σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, οπότε η προθεσμία και οι συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. 4.Απαιτήσεις που δημιουργούνται από χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα και ικανοποιούνται προνομιακά πριν από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 31 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α) του ίδιου χρονικού διαστήματος, οι οποίες προαφαιρούνται επίσης από το πλειστηρίασμα και ικανοποιούνται πρώτες. Άρθρο 23 Για έργα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων, σε νόμιμα ιδρυθέντες χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) μεγάλων πόλεων ή σε όμορες με τους χώρους αυτούς περιοχές που αποσκοπούν στην ορθολογικότερη λειτουργία των χώρων, τον εκσυγχρονισμό τους και την επέκτασή τους ή την αντικατάσταση τους με όμορους χώρους, και των οποίων έργων έχει γίνει μέχρι σήμερα η δημοπράτηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να γίνει μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης των έργων αυτών, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως της αποτροπής της ραγδαίας υποβάθμισης αυτού. Η διαπίστωση της συνδρομής της παραπάνω προϋπόθεσης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 24 Για τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. τα υπαγόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο πέμπτο του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 27 του ν. 2198/1994 και 8 παρ. 9 εδάφιο πρώτο του ν. 2225/1994, μπορεί να παρατείνεται η παραμονή τους στη δεύτερη θέση που κατέχουν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, με κοινή απόφαση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Για την παράταση αυτή εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρθρο 25 1.Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, εφόσον έχει συμπληρώσει, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνολική αναγνωρισμένη υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Δεν υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις οι ειδικοί επιστήμονες,, οι ειδικοί σύμβουλοι - συνεργάτες, οι σύμβουλοι και όσοι έχουν προσληφθεί στο γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 1943/1991. Όσοι επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 2.Ο διορισμός γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου στις υπηρεσίες που υπηρετούν. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται οργανικές θέσεις με την απόφαση διορισμού σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με την ίδια απόφαση κλάδους, με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων ιδιωτικού δικαίου που κατέχει το διοριζόμενο προσωπικό σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. Στους κλάδους που θα συσταθούν οργανικές θέσεις με μετατροπή θέσεων ιδιωτικού δικαίου, κάθε οργανική θέση που κενούται εφεξής καταργείται αυτοδικαίως έως τον αριθμό των θέσεων που συστάθηκαν επιπρόσθετα με μετατροπή. 3.Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/19S4, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994. ο διορισμός γίνεται σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις με την απόφαση διορισμού σε υφιστάμενους η συνιστώμενους με την ίδια απόφαση κλάδους με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων ιδιωτικού δικαίου που κατέχει το διοριζόμενο προσωπικό σε θέσεις μονίμων. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να θεωρούνται αποσπασμένοι στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει. 4.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του ν.1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α): 1)του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. β και γ, β. του άρθρου 3 παρ. 1, παρ. 2 εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο παρ. 6, 7 και 8. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, όπου στο ν.1476/1984 αναφέρονται οι κατηγορίες και κλάδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ και απαιτούμενος για προαγωγή χρόνος, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές ρυθμίσεις του κεφαλαίου Η του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Άρθρο 26 Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 προσλήψεις στο Δημόσιο κ.λπ. (ΦΕΚ 195 Α) ισχύουν και για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση επαναδιορισμού μετά τη λήξη της τελευταίας και προτελευταίας βουλευτικής περιόδου. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αρχίζει από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού. Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος νόμου αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 1997, με εξαίρεση τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 3 που ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Δεύτερου του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποδοχή παραιτήσεων και διορισμόςΓενικών Γραμματέων Περιφερειών. 2006/30_17-11-2006 2006
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών στα διοικητικά όρια του Δ. Ωλενίας Ν. Αχαΐας. 2008/4417 2008
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,165 στρεμ. στη θέση «Κριεμάδι» περιφέρειας Δήμου Βιλίων Αττικής. 2009/2604 2009
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 19,217 στρεμ. στη θέση «Κιάφα-Κάζα» περιφέρειας Δήμου Ερυθρών Αττικής. 2009/2886 2009
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,510 στρεμ. στη θέση «51° χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών» περιφέρειας Δήμου Βιλίων και κοιν. Οινόης Αττικής. 2009/2993 2009
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,820 στρεμμάτων στη θέση «Μαρούγκα Κινέτας» περιφερείας Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής. 2009/3057 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. 2005/3312 2005
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1997/200 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)». 1997/217 1997
Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). 1997/218 1997
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1997/263 1997
Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. 1997/282 1997
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1997/321 1997
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών. 1997/346 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1997/351 1997
Διατήρηση Εποπτείας ΝΠΔΔ από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1997/352 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 1997/354 1997
Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 1997/355 1997
Εποπτεία Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ). 1997/356 1997
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/360 1997
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1997/362 1997
Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας. 1997/364 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. 1997/366 1997
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Γεωργίας. 1997/367 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/368 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 1997/369 1997
Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.). 1997/389 1997
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/1 1998
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1998/112 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. 1998/131 1998
Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης. 1998/171 1998
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». 1998/196 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». 1998/197 1998
Συμπλήρωση του «Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)». 1998/225 1998
Ενοποίηση και κατάργηση Τελωνειακών Αρχών. 1998/248 1998
Κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών. 1998/264 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού. 1998/294 1998
Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1998/295 1998
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ.Α/12.9.83 και 225/86 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του[...]" 1998/305 1998
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 1998/308 1998
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 1/1998 σχετικά με τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/31 1998
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 1998/343 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68Α). 1998/349 1998
Οργανισμός του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 1998/357 1998
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης». 1998/358 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 225/1986 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)» ΦΕΚ 91/Α/86. 1998/387 1998
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 1998/396 1998
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μετονομασθέντος σε «Κέντρο Αποθεραπείας, - Φυσικής Αποκατάστασης, Κλεομένους Οικονόμου ιατρού» με το Π.Δ. 259/96 (Α190). 1998/4 1998
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1998/400 1998
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 1998/53 1998
Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας. 1998/60 1998
Κατάργηση του Σταθμού Τεχνολογίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού. 1998/73 1998
Τροποποίηση Π.Δ. υπ’ αριθ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. (Α’ 107). 1998/82 1998
Τροποποίηση του Π.Δ.145/89 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 70/Α) 1998/87 1998
Διατήρηση της Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. 1998/9 1998
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Μεταφορά της έδρας του Τελωνείου Χανίων στη Σούδα. 1999/1 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 274/89 για την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με ανακατανομή μίας θέσης. 1999/115 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας 1999/12 1999
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. 1999/121 1999
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 1999/122 1999
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηρακλείου. 1999/123 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. 1999/13 1999
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. 1999/14 1999
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 1999/186 1999
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1999/204 1999
Ίδρυση τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1999/205 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1999/206 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1999/207 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1999/208 1999
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. 1999/209 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/210 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1999/211 1999
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) 1999/216 1999
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών - μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1999/24 1999
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του 1999/253 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. 1999/258 1999
Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης. 1999/263 1999
Κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών (ΕΥΣΕΔΑΚ). 1999/28 1999
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κρήτης και Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων» σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης. 1999/294 1999
Τροποποίηση του 136/1997 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων». 1999/298 1999
Σύσταση κλάδου και μεταφοράς μιας (1) θέσεως προσωπικού στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ). 1999/308 1999
«Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)» 1999/48 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών. 1999/63 1999
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1999/81 1999
Ενοποίηση, κατάργηση Χημικών Υπηρεσιών και Σύσταση Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 1999/91 1999
Έργα συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων Ακρόπολης. 1999/97 1999
Σύσταση Κτηματικών Περιφερειακών Διευθύνσεων και αναδιάρθρωση Κτηματικών Υπηρεσιών. 2001/101 2001
Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ). 2001/105 2001
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). 2001/109 2001
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92). 2001/120 2001
Κατάργηση - σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/134 2001
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99. 2001/155 2001
Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής. 2001/156 2001
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 2001/159 2001
Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου 2001/18 2001
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97. 2001/206 2001
Σύσταση ΄΄Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004΄΄ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποίηση του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α). 2001/209 2001
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους κλάδους ΠΕ1 - Διοικητικού και ΠΕ3 Αναλυτών - Προγραμματιστών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2001/213 2001
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Σύσταση Τελωνειακής Αρχής στο Τυμπάκι της περιοχής του Νομού Ηρακλείου και αντικατάσταση του άρθρου 157 του Π.Δ. 551/88 (Α΄ 259) 2001/250 2001
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2001/322 2001
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2001/331 2001
Για τον καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού των Περιφερειών, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες 2001/332 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001
Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ). 2001/357 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 2001/359 2001
Τροποποίηση του ΠΔ 447/1990 Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΦΕΚ 171/Α/ 90). 2001/363 2001
Συγκρότηση του Μουσείου Μινωϊκού Πολιτισμού ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας. 2001/400 2001
Συγκρότηση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ως ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας. 2001/401 2001
«Αναδιοργάνωση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών» 2001/42 2001
Σύσταση κλάδου και μεταφορά θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων. 2001/43 2001
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών και Χημικών Αρχών και άλλες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. 2001/57 2001
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πειραιώς. 2001/58 2001
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 2001/59 2001
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/65 2001
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 385/1994 (Α΄ 216) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 187). 2001/7 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/75 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). 2002/100 2002
Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λαρίσης «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» Π.Δ/γμα 336/85 (ΦΕΚ 118/31.5.1985/τ.Α΄). 2002/129 2002
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
Σύσταση θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2002/202 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. 2002/221 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαλκίδας. 2002/222 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας. 2002/223 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας. 2002/224 2002
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Τροποποίηση του Οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) (Π.Δ. 360/92 - ΦΕΚ Α΄/183). 2002/255 2002
Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία. 2002/262 2002
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου» (ΦΕΚ 53/Α/1977). 2002/284 2002
Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2002/290 2002
Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 2002/295 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 127/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.154/91 (61/Α), 363/92 (184/Α) και 120/2001 (108/Α). 2002/302 2002
Τροποποίηση στον «Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων» (απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπαριθμ.177647/8720/13.9.1961, Β΄ 320, όπως τροποποιηθείσα ισχύει). 2002/303 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας 2002/354 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου. 2002/358 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. 2002/359 2002
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. 2002/360 2002
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/361 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. 2002/362 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. 2002/363 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». 2002/368 2002
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2002/58 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2002/60 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 2002/61 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 2002/62 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2002/65 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 2002/66 2002
Σύσταση Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής. 2002/67 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2002/68 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 2002/69 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 2002/70 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2002/71 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Κατάργηση Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών. 2002/83 2002
Κατάργηση Ειδικού Γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού. 2002/97 2002
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2003/11 2003
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001). 2003/125 2003
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 102/1990 «Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων» (Α/47) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 81/1997 (Α/69). 2003/133 2003
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. 2003/134 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 13/1999 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών» (ΦΕΚ 8/Α/99). 2003/135 2003
Τροποποίηση του Π.Δ.337/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης» (Α/179) 2003/136 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 309/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων» (Α/168). 2003/137 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/1991 και 363/1992, με αναδιοργάνωση του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας και 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας. 2003/144 2003
Σύσταση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΥΕ Καθαριότητας στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ). 2003/162 2003
Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό. 2003/164 2003
Τροποποίηση του εδαφ.γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 948/1977 Περί οργανώσεως συγκροτήσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΤΕΒΕ, (Α 322) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 185/ 1987(Α΄ 90) και με το Π.Δ/γμα 71/1992 (Α΄ 35). 2003/187 2003
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου. 2003/188 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 423/1991 Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου. 2003/19 2003
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 2003/191 2003
Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄248). 2003/233 2003
Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.). 2003/243 2003
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2003/265 2003
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ). 2003/327 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 251/89 «Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων». 2003/57 2003
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 263) 2003/59 2003
Κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα. 2003/61 2003
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Σύσταση κλάδου και θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/107 2004
Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2004/11 2004
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Σύσταση, κατάργηση, ενοποίηση και αναδιάρθρωση Τελωνειακών Υπηρεσιών και τροποποίηση των Π. Δ/των 284/1988 (Α΄ 128) και 551/1988 (Α΄ 259) 2004/13 2004
Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 2004/151 2004
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2004/189 2004
Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2004/193 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου 2004/203 2004
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2004/224 2004
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 2004/23 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (ΦΕΚ 240 τ.Α~). 2004/233 2004
Μεταφορά τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειριστών Η/Υ) στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ). 2004/242 2004
Σύσταση Κλάδων - Μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 2004/244 2004
Κατάργηση των Σχολών Επιστημών Υγείας και Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/247 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 354/2002 Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας (ΦΕΚ Α. 298). 2004/248 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος» (Α~ 195). 2004/255 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ). 2004/261 2004
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)». 2004/263 2004
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/1988, 79/1990 και 206/2001. 2004/264 2004
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2004/39 2004
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2004/40 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2004/54 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 435/1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λάρισας» (Α/169). 2004/77 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Οργανισμός του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ). 2004/87 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου. 2004/96 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/97 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 2005/11 2005
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 2005/121 2005
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2005/122 2005
Σύσταση Μονάδων Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και σε εποπτευόμενους φορείς του. 2005/13 2005
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ). 2005/131 2005
Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α6). 2005/132 2005
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
Σύσταση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στο Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων - Συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α) και άλλες διατάξεις). 2005/159 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2005/167 2005
Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177). 2005/174 2005
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 27/17.11.1971 «Περί του Κανονισμού διοικητικής οργανώσεως του Ιατρικού Συλλόγου Λαρίσης». 2005/19 2005
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2005/194 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 47/1996 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 33). 2005/206 2005
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2005/213 2005
Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2005/243 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 322/2000 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Καρδίτσας» (Α/265). 2005/244 2005
Μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων στους κλάδους ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 2005/255 2005
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 2005/259 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (Α΄ 146). 2005/26 2005
Σύσταση, διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2005/264 2005
Τροποποίηση του Π. Δ./τος 150/1989 «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων» (71/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 197/1998 (146/Α). 2005/29 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 2005/35 2005
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2005/36 2005
Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2005/40 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. 2005/50 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 2005/51 2005
Οργανισμός του Ταμείου Νομικών. 2005/53 2005
Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τροποποίηση του Π. Δ/τος 49/1988 (Α΄ 18). 2005/72 2005
Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου - Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 2005/77 2005
Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 2005/85 2005
Τροποποίηση του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2005/99 2005
Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες. 2006/104 2006
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006
Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις. 2006/117 2006
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/127 2006
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2006/133 2006
Τροποποίηση του π.δ. 221/2002 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών» (ΦΕΚ Α΄ 207/2002). 2006/134 2006
Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού. 2006/135 2006
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία στις Περιφέρειες της χώρας. 2006/145 2006
Τροποποίηση του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 183) - Σύσταση και αναδιάρθρωση κλάδων και θέσεων μονίμου πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π. 2006/163 2006
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδου επιλογής προϊσταμένου. 2006/181 2006
Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 2006/186 2006
Τροποποίηση του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2006/187 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 2006/191 2006
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής. 2006/195 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1986 «Σύσταση και Λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)» 2006/201 2006
Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2006/210 2006
Σύσταση Υπηρεσιών Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 2006/217 2006
Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών ΚέντρωνΣελίου και Βασιλίτσας. 2006/218 2006
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 2006/22 2006
Σύσταση και οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2006/221 2006
Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160). 2006/242 2006
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/54 2006
Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικώνκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2006/62 2006
Σύσταση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στους Δήμους Θεσπρωτικού και Φαναριού του Νομού Πρεβέζης - Τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259). 2006/63 2006
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2006/73 2006
Αναδιάρθρωση κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας. 2006/77 2006
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2006/79 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος. 2007/109 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Λογιστικού και ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Κύμης. 2007/110 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 2007/111 2007
Κατάργηση και σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2007/113 2007
Τροποποίηση του π.δ. 48/1999 « Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)» (Α΄ 51). 2007/12 2007
Σύσταση Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/120 2007
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες, γι[...]" 2007/156 2007
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128). 2007/157 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Ν. Χανίων 2007/178 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 2007/179 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263). 2007/186 2007
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ). 2007/187 2007
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 2007/234 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). 2007/25 2007
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 2007/31 2007
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Κατάργηση των Σταθμών ΟστρακοκαλλιέργειαςΘεσσαλονίκης και Λέσβου. 2007/37 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2007/48 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2007/6 2007
Οργανισμός του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών. 2007/63 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας. 2007/7 2007
Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικο­νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνική[...]" 2007/70 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄259). 2007/72 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φθιώτιδας. 2007/8 2007
Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183). 2007/84 2007
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 2007/90 2007
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». 2007/97 2007
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2008/1 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουρ­γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/118 2008
Τροποποίηση του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης» με τη σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2008/138 2008
Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου από την Περιφερειακή Υπηρεσία (Διεύθυνση Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 2008/142 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008
Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄1). 2008/173 2008
Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄). 2008/174 2008
Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259). 2008/177 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄). 2008/28 2008
Οργανισμός Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 2008/29 2008
Τροποποίηση του π.δ. 92/1991 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/1991) «Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης, Τμημάτων, τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 149/Α΄)» 2008/46 2008
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων 2008/5 2008
Οργανισμός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) 2008/55 2008
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2008/64 2008
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 2008/7 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/73 2008
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 2008/8 2008
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2008/9 2008
Τροποποίηση του π.δ./τος 219/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου (ΦΕΚ 116/Α΄). 2009/101 2009
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας» (ΦΕΚ 179/Α΄). 2009/102 2009
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2009/109 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009/110 2009
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2009/111 2009
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 2009/113 2009
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201). 2009/115 2009
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου. 2009/118 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. δ/τος 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», (Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στη Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Διευθύνσεως Ανάπτυξης και Σχεδιασμ[...]" 2009/120 2009
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Δι[...]" 2009/122 2009
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009
Τροποποίηση του π.δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ Α΄ 146). 2009/137 2009
Τροποποίηση του π.δ. 381/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΦΕΚ Α΄ 256). 2009/142 2009
Τροποποίηση του π.δ. 186/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ Α΄ 173). 2009/143 2009
Τροποποίηση του π.δ. 203/2004 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α΄ 177). 2009/144 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) 2009/153 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών) 2009/156 2009
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Ρεθύμνης (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ). 2009/167 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Φθιώτιδας (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ). 2009/168 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Καρδίτσας (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ). 2009/169 2009
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2009/170 2009
΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων. 2009/173 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2009/23 2009
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...]" 2009/24 2009
Ίδρυση Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/76 2009
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 2009/77 2009
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2010/135 2010
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΘεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 2010/138 2010
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 2010/141 2010
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΜακεδονίας - Θράκης. 2010/142 2010
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 2010/143 2010
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 2010/70 2010
Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010/8 2010
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση τ[...]" 2010/81 2010
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 282/1997 «Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 204 Α΄). 2011/1 2011
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 201/1995 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας» (ΦΕΚ 107/Α). 2011/53 2011
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 2011/75 2011
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων καιμαρτυρικών χωριών. 2012/118 2012
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2012/16 2012
Οργανισμός του Δικηγορικού ΣυλλόγουΘεσσαλονίκης. 2012/23 2012
Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2013/29 2013
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/105 2014
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 2014/139 2014
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). 2017/132 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2017/147 2017
«Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». 2017/49 2017