ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2510

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών μεγάλης ηλικίας 1.Οι ανήκοντες στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν τον παρακάτω χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης: 1)Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας: 1) Τριών (3) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1969 έως και 1977 (γεννηθέντες τα έτη 1948 έως και 1956). 2) Έξι (6) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 έως και 1985 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1964). 3) Δώδεκα (12) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1986 και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1965 και 1966). 2)Οι υπόχρεοι εκγύμνασης ή μειωμένης θητείας: 1) Τριών (3) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1969 έως και 1977 (γεννηθέντες τα έτη 1948 έως και 1956). 2) Τεσσάρων (4) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 έως και 1985 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1964). Όσοι από αυτούς έχουν κριθεί ή θα κριθούν ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (1/4), υποχρεούνται να εκπληρώσουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τριών (3) μηνών. 3) Έξι (6) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1986 και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1965 και 1966). 2.Οι αναφερόμενοι στις υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης α και ββ και γγ της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εκπληρώσουν την κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τους και τμηματικά, τουλάχιστον κατά δίμηνο. το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος της πρώτης κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθούν τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εκπλήρωσης ενός τμήματος και του επομένου, αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής τους. 3.Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, δεν μπορεί να είναι λιγότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, καθορίζεται δε και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 4.Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 5.Όσοι από τους ανήκοντες στην κλάση 1987 και προηγούμενες βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον καταταγούν εμπρόθεσμα στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης για όσους από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεών του. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του. Άρθρο Άρθρο 2 Τακτοποίηση ορισμένων κατηγοριών ανυπότακτων 1.Εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι από τους αναφερομένους στο άρθρο 1 διατέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 2.Όσοι ανήκουν στην κλάση 1988 και σε νεότερες κλάσεις και διατέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις έως 30 Νοεμβρίου 1998. Ομοίως εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού έχουν λόγους απαλλαγής από τη στράτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1763/1988 Στρατολογία των Ελλήνων (ΦΕΚ 57 Α). 3.Το αξιόποινο της ανυποταξίας των υπαγομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 3 Το άρθρο 1 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1.Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, για την κάλυψη αυξημένων επιστρατευτικών αναγκών, να καλούνται οι Έλληνες για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Άρθρο 4 1.Η περίπτωση ζ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: ζ. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 7 του νόμου αυτού. 2.Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α), προστίθεται περίπτωση ια ως εξής: ια. Όπου στο νόμο αυτόν ή σε άλλους νόμους ή διοικητικές πράξεις απαντάται ο όρος πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία, νοείται η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Η στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε στρατεύσιμη, σε εφεδρική και σε πρόσθετη. 4.Στο άρθρο 4 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του. Άρθρο 5 Το άρθρο 5 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5 Διάρκεια των στρατιωτικών υποχρεώσεων 1.Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι εικοσιτετράμηνη και της μειωμένης δωδεκάμηνη, εξάμηνη ή τρίμηνη. 2.Η διάρκεια της εφεδρικής υποχρέωσης εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΈ.ΕΘ.Α. και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του. Άρθρο Άρθρο 6 Το άρθρο 7 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Αναβολές κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών 1.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης της κλάσης ή κατηγορίας τους: 1)Είναι εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού. 2)Είναι εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού που είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους και χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. 3)Είναι μαθητές λυκείου και δεν έχουν αποφοιτήσει από άλλο λύκειο. 4)Είναι σπουδαστές ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή δημόσιας ή αναγνωρισμένης σχολής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού η του εξωτερικού και δεν έχουν αποφοιτήσει από ισότιμη σχολή ή αντίστοιχο ινστιτούτο. 5)Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό. 2.Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διαρκεί μέχρι την· 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος χορήγησης της προστεθεί η διάρκεια των σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του κατά περίπτωση απολυτηρίου, διπλώματος η πτυχίου, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη όταν πρόκειται για σπουδαστή ανώτερης ή ανώτατης σχολής και κατά ένα (1) έτος στις λοιπές περιπτώσεις. 3.Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε σπουδαστή ανώτερης σχολής μπορεί να παραταθεί μόνον εφόσον αυτός εγγραφεί σε ανώτατη σχολή ή για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε σπουδαστή ανώτατης σχολής μπορεί να παραταθεί μόνον εφόσον αυτός εγγραφεί για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. 4.Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε μαθητή λυκείου μπορεί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. να παραταθεί είτε εφόσον αυτός εγγραφεί σε ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε εφόσον έχει τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να εγγραφεί σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η αναβολή κατάταξης της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί, εφόσον οι στρατεύσιμοι εγγραφούν σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις 5.Η αναβολή κατάταξης για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας δεν χορηγείται ούτε παρατείνεται, αν η διάρκεια των σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του διπλώματος, πτυχίου ή ειδικότητας, υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τριακοστό πρώτο έτος της ηλικίας του, αν πρόκειται για ιατρική ειδικότητα, το εικοστό ένατο έτος, αν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές, το εικοστό όγδοο έτος, αν πρόκειται για κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και το εικοστό πέμπτο στις λοιπές περιπτώσεις. 6.Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών, εφόσον δεν έχει λήξει, διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση σπουδών είτε με την απώλεια της μαθητικής ή της σπουδαστικής ιδιότητας. Ειδικά για όσους ολοκληρώνουν κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, η αναβολή διακόπτεται την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 7.Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης των στρατευσίμων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το τριακοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο αξιωματικό, δύο καθηγητές Α.Ε.Ι. και έναν ανώτερο αξιωματικό του στρατολογικού σώματος. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, που. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής. Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής και για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας 8.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης των στρατευσίμων της κλάσης η κατηγορίας τους: 1)Έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 2)Είναι απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν την απόκτηση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού. 9.Η αναβολή κατάταξης των υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του δικαιούχου. 10 Η αναβολή των απόφοιτων λυκείου της παραγράφου 8β του άρθρου αυτού διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος χορήγησης της προστεθεί η διάρκεια της θαλάσσιας υπηρεσίας που απομένει νια την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, προσαυξημένη κατά ένα (1) έτος και διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών χωρίς ναυτολόγηση. συνεχώς ή διακεκομμένως είτε με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται αν η διάρκεια της απομένουσας θαλάσσιας υπηρεσίας υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού 11.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι λιποτάκτης. 2)Έχουν μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι ανυπότακτος. 12.Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού είναι ίση με τη διάρκεια της απομένουσας στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του αδελφού που παρέχει το δικαίωμα χορήγησής της. Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτικό υποχρέωση, είτε αν ο ταυτόχρονα υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιονδήποτε λόγο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού 13.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους και οι γονείς τους κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά τη γέννηση ή την εγκατάσταση. 2)Διαμένουν μονίμως και συνεχώς στο εξωτερικό από τη γέννηση ή την εγκατάσταση μέχρι την ημερομηνία ενηλικίωσης τους και κατοικούν στο εξωτερικό από την ενηλικίωση τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναβολής. Το μέχρι δώδεκα (12) έτη χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για σπουδές, συνεχώς ή τμηματικά, θεωρείται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό. 14.Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου: 1)Η κατοικία των γονέων, κατά το χρόνο γέννησης ή εγκατάστασης του τέκνου στο εξωτερικό, εξετάζεται σύμφωνα με τις περί κατοικίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2)Θεωρούνται ότι παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές αυτοί των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα κατοικεί συνεχώς στο εξωτερικό κατά το διάστημα που είναι ανήλικοι και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Εγγράφονται, εντός του πρώτου από την άφιξη τους στην Ελλάδα αρχόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε σχολείο, σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι δημόσιο ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 2) Διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή ή του σπουδαστή δημόσιου ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα. 3)Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας ή οικοσκευής, στις παρακάτω περιπτώσεις: 1) Με την απέλαση στην Ελλάδα. 2) Με την υπέρβαση έξι (6) μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύεται το ενδέκατο έτος της ηλικίας. 4)Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με την υπέρβαση δωδεκαετούς παραμονής και πριν από αυτή με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών παραμονής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, είτε από την ολοκλήρωση των σπουδών είτε από την απώλεια της μαθητικής ή της σπουδαστικής ιδιότητας. 15.Η αναβολή κατάταξης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού διακόπτεται είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους 16.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσων στρατευσίμων έχουν εκτός της ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και υπηρετούν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού. Η αναβολή αυτή χορηγείται εφόσον οι σχετικοί λόγοι υπάρχουν κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσης του από τις ξένες τακτικές ένοπλες δυνάμεις και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του. Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων 17.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που κατά την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η αναβολή αυτή διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στην ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις προστεθεί ένα (1) έτος και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του. Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων 18.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Η αναβολή αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την ορκωμοσία έτους και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του. Αναβολή κατάταξης προερχομένων από χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού ή την Τουρκία 19.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας. Οι χώρες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναβολή αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στην ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα προστεθούν τρία (3) έτη και μπορεί να διακοπεί με αίτηση του. Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων, κρατουμένων και εκτοπισμένων 20.Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των παρακάτω: 1)Όσων νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσοκομείο του εξωτερικού. 2)Όσων κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 3)Όσων έχουν εκτοπισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 21.Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 20 του άρθρου αυτού πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που ο υπόχρεος πρέπει να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η αναβολή αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο λόγος χορήγησης της. 22.Για την αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, εφαρμόζονται οι ειδικές γι αυτούς διατάξεις του ν. 1729/ 1987 (ΦΕΚ 144 Α), καθώς και του άρθρου 21 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύουν. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναβολή εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους υγείας 23.Αναβάλλεται η εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων κρίνονται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας. Η αναβολή αυτή μπορεί να διαρκέσει δύο (2) έτη συνολικά και μπορεί να χορηγείται και τμηματικά κατά έτη ή εξάμηνα. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ανήκει στα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. 24.Η υγειονομική εξέταση και επανεξέταση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού. Άρθρο 7 Το άρθρο 8 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις αναβολές κατάταξης -Ειδική περίπτωση διακοπής των αναβολών 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1)Καθορίζονται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης των αναβολών κατάταξης του άρθρου 7 του νόμου αυτού, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή κατάταξης και οι συνέπειες της μη τήρησης τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 2)Μπορεί, για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, να απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής λόγω σπουδών, για ορισμένες σχολές ή ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και όταν οι σπουδές ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. 3)Μπορεί, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, να καθορίζεται μείωση της θητείας έως τρεις (3) μήνες και άλλα ευεργετήματα, για στρατευσίμους που δικαιούνται αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών αλλά δεν ασκούν το δικαίωμα αυτό και κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. 2.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να διακόπτεται η αναβολή κατάταξης όλων ή ορισμένων, κατηγοριών στρατευσίμων. Άρθρο 8 Το άρθρο 9 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Ά) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Μειωμένη θητεία 1.Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω στρατεύσιμοι ή οπλίτες: 1)Σε θητεία τρίμηνης διάρκειας: 1) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, εφόσον έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή. 2) Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου. 3) Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον ο πατέρας αυτός έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. 4) Ο πατέρας τριών ζώντων τέκνων. 2)Σε θητεία εξάμηνης διάρκειας: 1) Οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο μεγαλύτερος ή μόνος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια. 2) Ο πατέρας δύο ζώντων ανήλικων ή ανίκανων για κάθε εργασία άγαμων τέκνων. 3) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής. 4) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 5) Όποιος υπηρέτησε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 6) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται στα μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. 7) Οι οπλίτες που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν τη μόνιμη διαμονή τους στη χώρα αυτή και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους. 3)Σε θητεία δωδεκάμηνης διάρκειας: 1) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τέσσερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια. 2) Ο τέταρτος και οι μικρότεροι από αυτόν αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια. 3) Ο πατέρας ενός ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου. 4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί οε χηρεία. εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο τέκνο. 5) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας, εφόσον δεν έχουν άλλο ικανό για κάθε εργασία ενήλικο τέκνο. 6) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν αποβιώσει. 7) Όποιος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. 2.Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν ανακαλείται, αν μετά την-υποβολή του σχετικού αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι. 3.Στις υποπεριπτώσεις αα. της περίπτωσης α. αα και γγ της περίπτωσης β και αα. δδ. εε, και ζζ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού: 1)Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους λογίζονται τέκνα των φυσικών γονέων. 2)Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου αυτού. 5.Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού ή αδελφής πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας και κρίνεται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους. Δεν παραπέμπονται σε υγειονομική επιτροπή όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών γραφείων, που εκδίδονται με βάση απορριπτικές αποφάσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Επί της προσφυγής αποφαίνεται οριστικά η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκει η πρωτοβάθμια. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προθεσμίες, οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα κριτήρια που θεμελιώνουν την ανικανότητα για εργασία και οι αρμοδιότητες των υγειονομικών επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και ο τρόπος παραπομπής σε αυτές. Άρθρο 9 Το άρθρο 10 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 Καταγραφή, απογραφή και στρατολογική παρακολούθηση των υπόχρεων σε στράτευση, κατανομή στρατευσίμων και διαδικασία στράτευσης 1.Η καταγραφή όλων των αρρένων Ελλήνων γίνεται από τα κοινά στρατολογικά γραφεία και τις λοιπές στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τα μητρώα αρρένων, τα προξενικά μητρώα και τους στρατολογικούς πίνακες που συντάσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται συμφωνά με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μητρώων αρρένων. Η διαδικασία και ο τρόπος της καταγραφής και της στρατολογικής παρακολούθησης των αρρένων Ελλήνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή όπου απαιτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2.Οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης, και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις αυτές, υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις: 1)Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής. 2)Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του δελτίου απογραφής. 3)Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών. 3.Όσοι στρατεύσιμοι καταθέτουν με το δελτίο απογραφής ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας, παραπέμπονται από τα αρμόδια στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών, για υγειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος παραπομπής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής οι στρατεύσιμοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με διαταγή της διεύθυνσης στρατολογικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η παραπέρα κατανομή και επιλογή σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες. γίνονται από τις διευθύνσεις στρατολογικού και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 5.Δεν επιτρέπεται η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί. Κατ εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταφορά στρατευσίμων, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεων αυτών. 6.Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ανάλογα με τις ανάγκες η πρόσκληση μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, ολόκληρης κλάσης ή τμηματική, κατά δήμους ή κοινότητες, περιφέρειες ή κατηγορίες. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) και ανήκουν στην ίδια κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη με την απόφαση πρόσκλησης ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση αυτή. Όσοι δεν κατατάσσονται ή κατατάσσονται εκπρόθεσμα κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: 1)Τα στοιχεία που αναγράφονται στα δελτία απογραφής, ο τρόπος και ο χρόνος συμπλήρωσης, κατάθεσης, διακίνησης και τήρησης τους, καθώς και τα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 2)Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αριθμητικής και ονομαστικής κατανομής των στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, της επιλογής σε όπλα. σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες, καθώς και της κατ εξαίρεση μεταφοράς στρατευσίμων από έναν κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλον. 3)Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης και κατάταξης των στρατευσίμων και των ανυπότακτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο Άρθρο 10 Στο άρθρο 11 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού υπάγονται και οι ανυπότακτοι που αδυνατούν να μετακινηθούν για κατάταξη. Άρθρο Άρθρο 11 Το άρθρο 12 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης 1.Η στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να επιτρέπεται η διάθεση σε αγροτικά ιατρεία ή κέντρα υγείας, οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής ή φαρμακευτικής, εφόσον έχουν εκπληρώσει τουλάχιστον εξάμηνη στρατιωτική υπηρεσία. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι λοιπές προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης, τα ειδικότερα προσόντα, οι διευκολύνσεις, οι όροι απασχόλησης και η τυχόν αμοιβή, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω οπλιτών. 2.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται όπως και η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και μπορεί να εξαγορασθεί ή να αρθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 του νόμου αυτού. 3.Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο, εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους. 4.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταργείται το δικαίωμα της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, ενιαία και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο τύπος και ο τρόπος καταρτισμού, συμπλήρωσης, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων των οπλιτών. Άρθρο Άρθρο 12 Το άρθρο 15 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 15 Προσωρινή και οριστική απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις 1.Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες και οι οπλίτες από την εφεδρεία απολύονται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον συντρέχει λόγος απόλυσης και δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Η ημέρα κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Αντίθετα, η ημέρα απόλυσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, είναι δε η αμέσως επόμενη μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. 2.Οι οπλίτες, οι έφεδροι οπλίτες και οι οπλίτες από την εφεδρεία απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την εκπλήρωση, κατά σειρά, της προβλεπόμενης κατά περίπτωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, της εφεδρικής υποχρέωσης, του χρόνου που δεν υπολογίζεται ως στρατιωτική υπηρεσία και των τυχόν πρόσθετων υποχρεώσεων. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της δωδεκάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης θητείας, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ήμισυ αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της προσωρινής απόλυσης και της επανακατάταξης, οι υποχρεώσεις των απολυομένων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 13 1.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 1763/ 1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η ανυποταξία αρχίζει από την επομένη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή. εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επομένη της τελευταίας ημέρας. Οι περί προθεσμιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. 3. Η ανυποταξία διακόπτεται: 1)Με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας του ανυποτάκτου. 2)Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. 3)Με τη σύλληψη για την ανυποταξία. 4)Με την παρουσίαση του ανυπότακτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή. 5)Με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακατάλληλου για στράτευση ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. 2.Στο άρθρο 20 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Κατ εξαίρεση των καθοριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να επιτρέπεται ονομαστικά. η είσοδος και η παραμονή χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, ανυπότακτων του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα για σοβαρούς και έκτακτους ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους, που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση. Άρθρο Άρθρο 14 Το άρθρο 21 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 21 Κατάταξη προτάκτων και εθελοντών στις Ένοπλες Δυνάμεις 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιτρέπεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως προτάκτων, για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, Ελλήνων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κληθεί για κατάταξη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 2.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιτρέπεται η εθελοντική κατάταξη, ως εθελοντών, στρατευσίμων ή εφέδρων που ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία που δεν έχει κληθεί για κατάταξη, καθώς και ομογενών που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία της κατάταξης, οι υποχρεώσεις των κατατασσόμενων, οι λόγοι προσωρινής και οριστικής απόλυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3.Για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις. Άρθρο Άρθρο 15 Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο κάθε Έλληνας είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου είτε αν αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση είτε αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του από την αρμόδια αρχή είτε αν η καταχώριση του έγινε εσφαλμένα από το αρμόδιο όργανο. Με την αίτηση για διόρθωση του έτους γέννησης υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ανάλογο πιστοποιητικό ξένης κρατικής αρχής και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μονό μία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του η οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας. Κατ εξαίρεση, αν πρόκειται για πρόσωπο που έχει εγγραφεί προσθέτως στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του δέκατου ογδόου έτους της ηλικίας του. η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την εγγραφή του Άρθρο Άρθρο 16 Το άρθρο 25 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 25 1.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του ή που έχει επιβληθεί με βάση προϊσχύσασες διατάξεις, μπορεί να αίρεται. αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή να εξαγοράζεται. 2.Η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που επιβάλλεται για ανυποταξία ή λιποταξία, αίρεται σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής από την κατηγορία. Χρηματικά ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν για την εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την αθώωση ή την απαλλαγή δεν επιστρέφονται. 3.Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά. που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άρσης ή εξαγοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο Άρθρο 17 Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η αρμοδιότητα για στρατολογικά θέματα ανήκει στα στρατολογικά γραφεία και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων. εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν η τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεση του. Τα στρατολογικά γραφεία είναι κοινά και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υπάγονται σε ενιαία διεύθυνση στρατολογικού στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.. μέσω περιφερειακών διευθύνσεων στρατολογικού. Για τις ανάγκες των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν διευθύνσεις στρατολογικού στα αντίστοιχα γενικά επιτελεία και σε σχηματισμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΟΠΛΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Άρθρο 18 ορισμοί 1.Όσοι επικαλούνται τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις προκειμένου να μην εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους συνείδησης, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. 2.Οι λόγοι συνείδησης της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται ότι έχουν σχέση με μια γενική αντίληψη περί ζωής. βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς 3.Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν είτε άοπλη στρατιωτική θητεία είτε εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 4.Δεν χαρακτηρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις: 1)Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες ένοπλες δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας. 2)Όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου κ.λπ., οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση οπλών. 3)Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας. Άρθρο Άρθρο 19 Διάρκεια και τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης των αντιρρησιών συνείδησης 1.Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν άοπλη θητεία ή πολιτική υπηρεσία, ίση με εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως, προσαυξημένη κατά δώδεκα (12) μήνες για τους υπόχρεους άοπλης θητείας και κατά δεκαοκτώ (18) μήνες για τους υπόχρεους πολιτικής υπηρεσίας. 2.Η εφεδρική υποχρέωση και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εκπληρώνονται εις απλούν. 3 Η άοπλη θητεία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύουν εκτός των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και εκτός των μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αυτούς ανατίθενται καθήκοντα και τους απονέμονται ειδικότητες που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση οπλών. 4.Η εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα. όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 219071994 (ΦΕΚ 28 Α) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης. γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και εκτός των μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Το Σεπτέμβριο κάθε έτους το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προσκαλεί τους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού να δηλώσουν αν επιθυμούν να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νόμου αυτού η πρόσκληση των φορέων για υποβολή δηλώσεων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του. Εφόσον δεν προσφερθούν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Άρθρο 20 1.Η υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόμου αυτού και η κατά περίπτωση διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα για εναλλακτική υπηρεσία ή η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για άοπλη θητεία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως αντιρρησιών συνείδησης, είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον τούτο απαιτείται και αποτελείται από: 1)Δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία. β Έναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2)Δύο ανώτερους αξιωματικούς, έναν του στρατολογικού και έναν του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών ορίζονται για δύο (2) έτη. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος λειτουργίας της πρώτης επιτροπής θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 1999. 3.Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ως άνω επιτροπής, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.. προκειμένου περί στρατιωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή της, κοινοποιεί στη διάδικη διοικητική αρχή. με δική του επιμέλεια και εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης αναστολής, αντίγραφο αυτής και της σχετικής πράξης του προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου η του αρμόδιου τμήματος αυτού Η διοικητική αρχή οφείλει να διαβιβάσει στο δικαστήριο, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης. καθώς και έκθεση με τις απόψεις της επί της αίτησης αναστολής. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ/τος 170/1973. όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 21 Εκπλήρωση της άοπλης θητείας και της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας Πρόσκληση για κατάταξη ή ανάληψη υπηρεσίαςΈκπτωση και μετάπτωση 1.Για όσους εντάσσονται στους αντιρρησίες συνείδησης άοπλης θητείας εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τους υπόχρεους ένοπλης θητείας, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης και εκπλήρωσης της θητείας τους. 2.Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι μη παρουσιαζόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι. σύμφωνα με τις ισχύουσες περί στρατολογίας διατάξεις. 3.Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία: 1)Δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων. 2)Θεωρούνται οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις. 3)Δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο διατίθενται, όμως εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους του φορέα τούτου σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα. 4)Δικαιούνται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς μισθός ίσος με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών. Το ύψος του μισθού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της μισθοδοσίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. 5)Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας. 4.Όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19. δεν δικαιούνται, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους. άδειας κυνηγίου γ, οποιασδήποτε άλλης άδειας η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί όπλων και πυρομαχικών, εκτός και αν εκπέσουν από το δικαίωμα τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την παράγραφοτου παρόντος άρθρου. 5.Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όσοι: α Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18. 1)Κηρύσσονται ανυπότακτοι λόγω μη παρουσίασης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας 2)Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας. 3)Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα η συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους 4)Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε ποινή, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων περί χορήγησης αδειών απουσίας, οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. 6.Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος άοπλης θητείας ή πολιτικής υπηρεσίας που διανύθηκε. αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης θητείας κατά το ήμισυ. 7.Όσοι έχουν υπαχθεί στους υπόχρεους άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας. μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε τη μετάπτωσή τους μόνο στους υπόχρεους ένοπλης θητείας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος άοπλης θητείας ή πολιτικής υπηρεσίας που διανύθηκε, αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης θητείας κατά το ήμισυ. 8.Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφωνκαι 7, το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες και οι μεταπίπτοντες στους υπόχρεους ένοπλης θητείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. 9.Όσοι εκπληρώνουν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν τη θητεία τους ενόπλως. 10.Όσοι εκπληρώνουν το χρόνο άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, απολύονται από τη μονάδα τους ή το φορέα στον οποίο διατέθηκαν, εγγραφόμενοι στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις σχετικές περί εφεδρείας διατάξεις. Αυτοί υπέχουν κατά περίπτωση άοπλη εφεδρική υποχρέωση ή εναλλακτική πολιτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται όπως και για τους ενόπλους Άρθρο 22 Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης 1, Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες κατάθεσής τους. ο χρόνος σύγκλησης και ο τρόπος λειτουργίας της ειδικής επιτροπής, η διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης, ο τρόπος στρατολογικής παρακολούθησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων του νόμου αυτού. 2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής του άρθρου 20 του νόμου αυτού. Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις για την άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης 1 Όσοι εκτίουν η έχουν εκτίσει ποινή, λόγω καταδίκης για ανυπακοή η ανυποταξία, που έχει τελεστεί για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, δικαιούνται. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί, με τη διαδικασία των άρθρων 18 έως και 22 του νόμου αυτού, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και όσοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν τελέσει τις παραπάνω πράξεις.. χωρίς αυτές να έχουν εκδικασθεί. 2.Με την έκδοση της απόφασης περί υπαγωγής στους υπόχρεους άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής ή της προσωρινής κράτησης με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. 3.Εκείνοι των οποίων η αίτηση γίνεται δεκτή και αποφυλακίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούνται να εκπληρώσουν την προβλεπόμενη άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης, που λογίζεται εξ ολοκλήρου ως χρόνος άοπλης θητείας ή εναλλακτικής υπηρεσίας κατά περίπτωση. 4.Όταν βεβαιωθεί η έναρξη εκπλήρωσης της άοπλης θητείας ή εναλλακτικής υπηρεσίας, τα εγκλήματα της παραγράφου 1 παραγράφονται, οι επιβληθείσες ποινές αίρονται και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, άλλως, με πράξη του ίδιου εισαγγελέα, διατάσσεται η εκτέλεση της ποινής ή η συνέχιση της προσωρινής κράτησης. 5.Οι κρατούμενοι που απολύονται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού δεν δικαιούνται αποζημίωση για το χρόνο κράτησής τους, σε καμιά περίπτωση. Άρθρο 24 Τελικές διατάξεις για την άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης 1.Όσοι καταδικάζονται για άρνηση εκτέλεσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας και εκτίουν ποινή φυλάκισης ίση η μεγαλύτερη της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας που θα εκπλήρωναν, αν είχαν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, μετά την αποφυλάκισή τους εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου η εξαίρεση αυτή μπορεί να διακοπεί. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Σε περίοδο πολέμου οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης θητείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 25 Αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους 1.Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους. υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους με στρατιωτική ιδιότητα. Η υπηρεσία που αναγνωρίζεται καλύπτει στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. την οποία υπέχουν πριν. κατά ή μετά την υπηρεσία τους σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους, καθώς και τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί οποτεδήποτε, εκτός από εκείνες που προέρχονται από ανυποταξία. 2.Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση τριών (3) τουλάχιστον μηνών υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 1763/1988 εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση. 3.Όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού διατελούν ή διετέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες από την ημερομηνία αναγνώρισης της υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. 4.Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και όσοι έχουν υπηρετήσει σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 5.Όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η προθεσμία εξαγοράς του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων. καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 26 Εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και οριστική απόλυση προερχομένων από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία 1.Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2000 η ισχύς των εξαιρέσεων από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις που αναφέρονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του ν. 2109/1992, η χρονική διάρκεια των οποίων έληξε ή θα λήξει πριν από την ημερομηνία αυτή. 2.Όσοι αναφέρονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του ν. 2109/1992. εφόσον εγκαθίστανται στην Ελλάδα μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, διέπονται, ως προς μεν το δικαίωμα της εξαίρεσης από τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988. ως προς δε το δικαίωμα της εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, για τους έχοντες το δικαίωμα αυτό, από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 2109/1992. η οποία κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν 1763/1988 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση. 3.Όσοι οπλίτες ανήκουν στις κλάσεις 1987 έως και 1992 (γεννηθέντες τα έτη 1966 έως και 1971) και μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εξάμηνης διάρκειας, κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1763/1988. ως προερχόμενοι από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή τους. Άρθρο 27 Κωδικοποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις των νόμων που αφορούν σε θέματα στρατολογικής φύσης. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση. Άρθρο 28 1.Όσοι πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν μεταφερθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης θητείας ή εκγύμνασης με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις. διατηρούν το ευεργέτημα, δικαιούνται δε να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού αν τις θεωρούν ευνοϊκότερες. 2.Αναβολές κατάταξης ή εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη λόγω σπουδών, που χορηγήθηκαν ή ζητήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του νόμου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νομού αυτού, σε ό,τι αφορά την παράταση η τη διακοπή της αναβολής ή της εξαίρεσης τους λόγω σπουδών Το ίδιο ισχύει και για τις αναβολές κατάταξης η εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη λόγω σπουδών που έληξαν η διακόπηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του νόμου αυτού. Το αξιόποινο της τυχόν ανυποταξίας των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. οι δε σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου. 3.Όσοι διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου αυτού και υπηρέτησαν η υπηρετούν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εξαιρούνται από την πρόσκληση για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Όσοι υπηρετούν δικαιούνται αναβολή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού και όσοι έχουν υπηρετήσει δικαιούνται ομοίως αναβολή κατάταξης έως 31 Δεκεμβρίου 1998 Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες, οι δε σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. 4.Εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις που χορηγήθηκαν ή ζητήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις. 5.Όσοι δεν διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία και σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις έχουν δικαίωμα εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους κατά την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να το ασκήσουν έως τη λήξη της νόμιμης παραμονής τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 1763/1988 εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση. Ειδικά για τους στρατεύσιμους αθιγγανικής καταγωγής και τους προερχομένους από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, το χρηματικό ποσό εξαγοράς κάθε μήνα στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο των δέκα χιλιάδων δραχμών. Όσοι από τους παραπάνω δεν ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους έως τη λήξη της νόμιμης παραμονής τους έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 6.Για όσους απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. 7.Όσοι έχουν διατεθεί σε φορείς εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 1763/1988. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν. 8.Όσοι κατέστησαν ανυπότακτοι ή λιποτάκτες μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ανυποταξίας ή της λιποταξίας, εκτός των θεμάτων που αφορούν στην άρση ή στην εξαγορά των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον το ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι με αίτηση τους. Άρθρο 29 1.Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως έξης: 1.Οι υποψήφιοι για κατάταξη δόκιμοι Λιμενοφύλακες πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με λοιπά προσόντα. τις ιατρικές εξετάσεις και τις αθλητικές δοκιμασίες, τον τρόπο επιλογής που θα γίνεται με μόρια κατά προσόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάταξη αυτή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπονται χωριστοί πίνακες επιλογής και ποσοστό ή αριθμός θέσεων από το συνολικό αριθμό κατατασσόμενων κατά πίνακα, ανάλογα με τον τύπο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ειδικότητες του λιμενικού σώματος, το φύλο ή την ύπαρξη υποψηφίων κατηγοριών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ή αθλητών και ο τρόπος κατάρτισης του τελικού ενιαίου πίνακα επιλογής για κατάταξη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 690/1977 (ΦΕΚ 253 Α) δεν εφαρμόζεται για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων. Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του άρθρου 28, καταργούνται: α. Η Φ.420/150/Σ.2088/1.9.1989 απόφαση Υ.ΕΘ.Α. (ΦΕΚ 672 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1911/1990. β. Η Φ.420/55/Σ.760/12.2.1990 απόφαση Υ.ΕΘ.Α. (ΦΕΚ 100 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1911/1990, εκτός των άρθρων 2, 10 και 13 αυτής που εξακολουθούν να ισχύουν. γ. Η Φ.420/25/Σ.1092/7.3.1991 απόφαση Υ ΕΘ Α. (ΦΕΚ 132 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2109/1992. εκτός των άρθρων 5 και 6 αυτής που εξακολουθούν να ισχύουν.· δ. Το άρθρο 37 του ν 2168/1993 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες. εκρηκτικούς μηχανισμούς (ΦΕΚ 147 Α). ε. Η Φ.420/16/9391/7.12.1994 απόφαση Υ.ΕΘ.Α. (ΦΕΚ 932 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 29 του ν 2292/1995. στ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του π.δ/τος 353/1993 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 152 Α). ζ. Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο. Άρθρο 31 1.Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκαλείται δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: 1)Δαπάνη 4.000.000 δραχμών, περίπου, ετησίως για την αμοιβή των μελών των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22. 2)Δαπάνη ακαθόριστη για την καταβολή μισθού σίτισης, στέγασης, ένδυσης και μετακίνησης στους αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι θα διατεθούν να υπηρετήσουν εναλλακτική υπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 δ. το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων που θα διατεθούν. Εκτιμάται πάντως ότι θα ανέλθει στο ποσό των 120.000.000 δρχ. ετησίως. 2.Οι παραπάνω δαπάνες γιο το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Κ.Α.Ε. 0515. Για τα επόμενα πέντε (5) έτη η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των φορέων, στους οποίους οι αντιρρησίες συνείδησης θα διατίθενται. Άρθρο 32 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού θα αρχίσει από 1ης Σεπτεμβρίου 1997, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 8, 25, 26 και 29 που θα αρχίσουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των άρθρων 18 έως και 24 που θα ισχύσουν από 1 ης Ιανουαρίου 1998. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις. 2001/2915 2001
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. 2016/4361 2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Διάθεση Οπλιτών Πτυχιούχων Ιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία. 2003/245 2003