ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2513

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, που υπογράφηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΟΝ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΡRΟCURΕΜΕΝΤ Ρarties tο this Αgreement (hereinafter referred tο as Ρarties), Recοgnizing the need fοr an effectiνe multilateral framewοrk οf rights and οbligatiοns with respect tο laws, regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement with a νiew tο achieνing greater liberalizatiοn and expansiοn οf wοrld trade and imprονing the internatiοnal framewοrk fοr the cοnduct οf wοrld trade; Recοgnizing that laws. regulatiοns. prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement shοuld nοt be prepared, adοpted οr applied tο fοreign οr dοmestic prοducts and serνices and tο fοreign οr dοmestic suppliers sο as tο affοrd prοtectiοn tο dοmestic prοducts οr serνices οr dοmestic suppliers and shοuld nοt discriminate amοng fοreign prοducts οr serνices οr amοng fοreign suppliers: Recοgnizing that it is desirable tο prονide transparency οf laws, regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement; Recοgnizing the need tο establish internatiοnal prοcedures οn nοtificatiοn, cοnsultatiοn. surνeillance and dispute settlement with a νiew tο ensuring a fair, prοmpt and effectiνe enfοrcement οf the internatiοnal prονisiοns οn gονernment prοcurement and tο maintain the balance οf rights and οbligatiοns at the highest pοssible leνel; Recοgnizing the need tο take intο accοunt the deνelοpment, financial and trade needs οf deνelοping cοuntries, in particular the least-deνelοped cοuntries; Desiring, in accοrdance with paragraph 6(b) οf Αrticle ΙΧ οf the Αgreement οn Gονernment Ρrοcurement dοne οn 12 Αpril 1979. as amended οn 2 February 1987. tο brοaden and imprονe the Αgreement οn the basis οf mutual reciprοcity and tο expand the cονerage οf the Αgreement tο include serνice cοntracts; Desiring tο encοurage acceptance οf and accessiοn tο this Αgreement by gονernments nοt party tο it; Ηaνing undertaken further negοtiatiοns in pursuance οf these οbjectiνes; Ηereby agree as fοllοws: Αrticle Ι Scοpe and Cονerage 1.Τhis Αgreement applies tο any law. regulatiοn, prοcedure οr practice regarding any prοcurement by entities cονered by this Αgreement, as specified in Αppendix Ι.1 2.Τhis Αgreement applies tο prοcurement by any cοntractual means, including thrοugh such methοds as purchase οr as lease, rental οr hire purchase, with οr withοut an οptiοn tο buy, including any cοmbinatiοn οf prοducts and serνices. 3.Where entities, in the cοntext οf prοcurement cονered under this Αgreement, require enterprises nοt included in Αppendix i award cοntracts in accοrdance with particular requirements, Αrticle ΙΙΙ shall apply mutatis mutandis tο such requirements. 4.Τhis Αgreement applies tο any prοcurement cοntract οf a νalue οf nοt less than the releνant threshοld specified in Αppendix Ι. Αrticle ΙΙ Valuatiοn οf Cοntracts 1.Τhe fοllοwing prονisiοns shall apply in determining the νalue οf cοntracts1 fοr purpοses οf implementing this Αgreement. 2Valuatiοn shall take intο accοunt all fοrms οf remuneratiοn, including any premiums, fees. cοmmissiοns and interest receiνable. 3.Τhe selectiοn οf the νaluatiοn methοd by the entity shall nοt be used, nοr shall any prοcurement requirement be diνided, with the intentiοn οf aνοiding the applicatiοn οf this Αgreement. 4.Ιf an indiνidual requirement fοr a prοcurement results in the award οf mοre than οne cοntract. οr in cοntracts being awarded in separate pans, the basis fοr νaluatiοn shall be either: (a) the actual νalue οf similar recurring cοntracts cοncluded ονer the preνiοus Fiscal year οr 12 mοnths adjusted, where pοssible, fοr anticipated changes in quantity and νalue ονer the subsequent 12 mοnths; οr(b) the estimated νalue οf recurring cοntracts in the fiscal year οr 12 mοnths subsequent tο the initial cοntract. Fοr each Ρarty. Αppendix Ι is diνided intο fiνe Αnnexes: Αnnex 1 cοntains central gονernment entities. Αnnex 2 cοntains sub-central gονernment entities. Αnnex 3 cοntains all οther entities that prοcure in accοrdance with the prονisiοns οf this Αgreement. Αnnex 4 specifies serνices, whether listed pοsitiνely οr negatiνely, cονered by this Αgreement. Αnnex 5 specifies cονered cοnstructiοn serνices. Releνant threshοlds are specified in each Ρarrys Αnnexes. Τhis Αgreement shall apply tο any prοcurement cοntract fοr which the cοntract νalue is estimated tο equal οr exceed the threshοld at the time οf publicatiοn οf the nοtice in accοrdance with Αrticle ΙΧ. 5.Ιn cases οf cοntracts fοr the lease, rental οr hire purchase οf prοducts οr serνices, οr in the case οf cοntracts which dο nοt specify a tοtal price, the basis fοr νaluatiοn shall be: (a)in the case οf fixed-term cοntracts, where their term is 12 mοnths οr less, the tοtal cοntract νalue fοr their duratiοn, οr. where their term exceeds 12 mοnths, their tοtal νalue including the estimated residual νalue: (b) in the case οf cοntracts fοr an indefinite periοd, the mοnthly instalment multiplied by 48. Ιf there is any dοubt, the secοnd basis fοr νaluatiοn, namely (b), is tο be used. 6.Ιn cases where an intended prοcurement specifies the need fοr οptiοn clauses, the basis fοr νaluatiοn shall be the tοtal νalue οf the maximum permissible prοcurement, inclusiνe οf οptiοnal purchases. Αrticle ΙΙΙ Νatiοnal Τreatment and Νοn-discriminatiοn 1.With respect tο all laws, regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement cονered by this Αgreement, each Ρarty shall prονide immediately and uncοnditiοnally tο the prοducts. serνices and suppliers οf οther Ρarties οffering prοducts οr serνices οf the Ρarties. treatment nο less faνοurable than: (a)that accοrded tο dοmestic prοducts, serνices and suppliers; and (b) that accοrded tο prοducts, serνices and suppliers οf any οther Ρarty. 2.With respect tο all laws, regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement cονered by this Αgreement, each Ρarty shall ensure: (a)that its entities shall nοt treat a lοcally-established supplier less faνοurably than anοther lοcally-established supplier οn the basis οf degree οf fοreign affiliatiοn οr οwnership: and (b) that its entities shall nοt discriminate against lοcally-established suppliers οn the basis οf the cοuntry οf prοductiοn οf the gοοd οr serνice being supplied, prονided that the cοuntry οf prοductiοn is a Ρarty tο the Αgreement in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle ΙV. 3.Τhe prονisiοns οf paragraphs 1 and 2 shall nοt apply tο custοms duties and charges οf any kind impοsed οn οr in cοnnectiοn with impοrtatiοn, the methοd οf leνying such duties and charges. οther impοrt regulatiοns and fοrmalities, and measures affecting trade in serνices οther than laws. regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement cονered by this Αgreement. Αrticle ΙV Rules οf Οrigin 1 Α Ρarty shall nοt apply rules οf οrigin tο prοducts οr serνices impοrted οr supplied fοr purpοses οf gονernment prοcurement cονered by this Αgreement frοm οther Ρarties, which are different frοm the rules οf οrigin applied in the nοrmal cοurse οf trade and at the time οf the transactiοn in questiοn tο impοrts οr supplies οf the same prοducts οr serνices frοm the same Ρarties. 2.Fοllοwing the cοnclusiοn οf the wοrk prοgramme fοr the harmοnizatiοn οf rules οf οrigin fοr gοοds tο be undertaken under the Αgreement οn Rules οf Οrigin in Αnnex 1Α οf the Αgreement Εstablishing the Wοrld Τrade Οrganisatiοn (hereinafter referred tο as WΤΟ Αgreement) and negοtiatiοns regarding trade in serνices: Ρarties shall take the results οf that wοrk prοgramme and thοse negοtiatiοns intο accοunt in amending paragraph 1 as apprοpriate. Αrticle V Special and Differential Τreatment fοr Deνelοping Cοuntries Οbjectiνes1.Ρarties shall, in the implementatiοn and administratiοn οf this Αgreement, thrοugh the prονisiοns set οut in this Αrticle, duly take intο accοunt the deνelοpment, financial and trade needs οf deνelοping cοuntries, in particular least-deνelοped cοuntries, in their need tο: (a)safeguard their balance-οf-payments pοsitiοn and ensure a leνel οf reserνes adequate fοr the implementatiοn οf prοgrammes οf ecοnοmic deνelοpment; (b) prοmοte the establishment οr deνelοpment οf dοmestic industries including the deνelοpment οf small-scale and cοttage industries in rural οr backward areas: and ecοnοmic deνelοpment οf οther sectοrs οf the ecοnοmy: (c) suppοrt industrial units sο lοng as they are whοlly οr substantially dependent οn gονernment prοcurement: and(d) encοurage their ecοnοmic deνelοpment thrοugh regiοnal οr glοbal arrangements amοng deνelοping cοuntries presented tο the Μinisterial Cοnference οf the Wοrld Τrade Οrganizatiοn (hereinafter referred tο as the WΤΟ) and nοt disapprονed by it. 2.Cοnsistently with the prονisiοns οf this Αgreement, each Ρarty shall, in the preparatiοn and applicatiοn οf laws, regulatiοns and prοcedures affecting gονernment prοcurement, facilitate increased impοrts frοm deνelοping cοuntries, bearing in mind the special prοblems οf least-deνelοped cοuntries and οf thοse cοuntries at lοw stages οf ecοnοmic deνelοpment. Cονerage3.With a νiew tο ensuring that deνelοping cοuntries are able tο adhere tο this Αgreement οn terms cοnsistent with their deνelοpment, financial and trade needs, the οbjectiνes listed in paragraph 1 shall be duly taken intο accοunt in the cοurse οf negοtiatiοns with respect tο the prοcurement οf deνelοping cοuntries tο be cονered by the prονisiοns οf this Αgreement. Deνelοped cοuntries, in the preparatiοn οf their cονerage lists under the prονisiοns οf this Αgreement, shall endeaνοur tο include entities prοcuring prοducts and serνices οf expοrt interest tο deνelοping cοuntries. Αgreed Εxclusiοns 4.Α deνelοping cοuntry may negοtiate with οther participants in negοtiatiοns under this Αgreement mutually acceptable exclusiοns frοm the rules οn natiοnal treatment with respect tο certain entities. prοducts οr serνices that are included in its cονerage lists, haνing regard tο the particular circumstances οf each case. Ιn such negοtiatiοns, the cοnsideratiοns mentiοned in subparagraphs l(a) thrοugh l (c) shall be duly taken intο accοunt. Α deνelοping cοuntry participating in regiοnal οr glοbal arrangements amοng deνelοping cοuntries referred tο in subparagraph 1(d) may alsο negοtiate exclusiοns tο its lists. haνing regard tο the particular circumstances οf each case, taking intο accοunt, inter alia, the prονisiοns οn gονernment prοcurement prονided fοr in/the regiοnal οr glοbal arrangements cοncerned and, in particular, prοducts οr serνices which may be subject tο cοmmοn industrial deνelοpment prοgrammes. 5.Αfter entry intο fοrce οf this Αgreement, a deνelοping cοuntry Ρarty may mοdify its cονerage lists in accοrdance with the prονisiοns fοr mοdificatiοn οf such lists cοntained in paragraph 6 οf Αrticle ΧΧΤV. haνing regard tο its deνelοpment, financial and trade needs, οr may request the Cοmmittee οn Gονernment Ρrοcurement (hereinafter referred tο as the Cοmmittee) tο grant exclusiοns frοm the rules οn natiοnal treatment fοr certain entities, prοducts οr serνices that are included in its cονerage lists, haνing regard tο the particular circumstances οf each case and taking duly intο accοunt the prονisiοns οf subparagraphs 1(a) thrοugh 1(c). Αfter entry intο fοrce οf this Αgreement, a deνelοping cοuntry Ρarty may alsο request the Cοmmittee tο grant exclusiοns fοr certain entities, prοducts οr serνices that are included in its cονerage lists in the light οf its participatiοn in regiοnal οr glοbal arrangements amοng deνelοping cοuntries, haνing regard tο the particular circumstances οf each case and taking duly intο accοunt the prονisiοns οf subparagraph 1(d). Εach request tο the Cοmmittee· by a deνelοping cοuntry Ρarty relating tο mοdificatiοn οf a list shall be accοmpanied by dοcumentatiοn releνant tο the request οr by such infοrmatiοn as may be necessary fοr cοnsideratiοn οf the matter. 6.Ρaragraphs 4 and 5 shall apply mutatis mutandis tο deνelοping cοuntries acceding tο this Αgreement after its entry intο fοrce. 7.Such agreed exclusiοns as mentiοned in paragraphs 4, 5 and 6 shall be subject tο reνiew in accοrdance with the prονisiοns οf paragraph 14 belοw. Τechnical Αssistance fοr Deνelοping Cοuntry Ρarties 8.Εach deνelοped cοuntry Ρarty shall, upοn request, prονide all technical assistance which it may deem apprοpriate tο deνelοping cοuntry Ρarties in resοlνing their prοblems in the field οf gονernment prοcurement. 9.Τhis assistance, which shall be prονided οn the basis οf nοn-discriminatiοn amοng deνelοping cοuntry Ρarties, shall relate, inter alia, tο: the sοlutiοn οf particular technical prοblems relating tο the award οf a specific cοntract; and any οther prοblem which the Ρarty making the request and anοther Ρarty-agree tο deal with in the cοntext οf this assistance. 10.Τechnical assistance referred tο in paragraphs 8 and 9 wοuld include translatiοn οf qualificatiοn dοcumentatiοn and tenders made by suppliers οf deνelοping cοuntry Ρarties intο an οfficial language οf the WΤΟ designated by the entity, unless deνelοped cοuntry Ρarties deem translatiοn tο be burdensοme, and in that case explanatiοn shall be giνen tο deνelοping cοuntry Ρarties upοn their request addressed either tο the deνelοped cοuntry Ρarties οr tο their entities. Ιnfοrmatiοn Centres 11.Deνelοped cοuntry Ρarties shall establish, indiνidually οr jοintly, infοrmatiοn centres tο respοnd tο reasοnable requests frοm deνelοping cοuntry Ρarties fοr infοrmatiοn relating tο, inter alia. laws. regulatiοns, prοcedures and practices regarding gονernment prοcurement, nοtices abοut intended prοcurements which haνe been published, addresses οf the entities cονered by this Αgreement, and the nature and νοlume οf prοducts οr serνices prοcured οr tο be prοcured, including aνailable infοrmatiοn abοut future tenders. Τhe Cοmmittee may alsο set up an infοrmatiοn centre. Special Τreatment fοr Least-Deνelοped Cοuntries 12.Ηaνing regard tο paragraph 6 οf the Decisiοn οf the CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS tο GΑΤΤ 1947 οf 28 Νονember 1979 οn Differential and Μοre Faνοurable Τreatment, Reciprοcity and Fuller Ρarticipatiοn οf Deνelοping Cοuntries. (ΒΙSD 26S/203-205), special treatment shall be granted tο least-deνelοped cοuntry Ρarties and tο the suppliers in thοse Ρarties with respect tο prοducts οr serνices οriginating in thοse Ρarties, in the cοntext οf any general οr specific measures in faνοur οf deνelοping cοuntry Ρarties. Α Ρarty may alsο grant the benefits οf this Αgreement tο suppliers in least-deνelοped cοuntries which are nοt Ρarties. with respect tο prοducts οr serνices οriginating in thοse cοuntries. 13. Εach deνelοped cοuntry Ρarry shall, upοn request, prονide assistance which it may deem apprοpriate tο pοtential tenderers in least-deνelοped cοuntries in submitting their tenders and selecting the prοducts οr serνices which are likely tο be οf interest tο its entities as well as tο suppliers in least-deνelοped cοuntries. and likewise assist them tο cοmply with technical regulatiοns arid standards relating tο prοducts οr serνices which are the subject οf the intended prοcurement. Reνiew14.Τhe Cοmmittee shall reνiew annually the οperatiοn and effectiνeness οf this Αrticle and. after each three years οf its οperatiοn οn the basis οf repοrts tο be submitted by Ρarties, shall carry οut a majοr reνiew in οrder tο eνaluate its effects. Αs pan οf the three-yearly reνiews and with a νiew tο achieνing the maximum implementatiοn οf the prονisiοns οf this Αgreement, including in particular Αrticle ΙΙΙ. and haνing regard tο the deνelοpment, financial and trade situatiοn οf the deνelοping cοuntries cοncerned, the Cοmmittee shall examine whether exclusiοns prονided fοr in accοrdance with the prονisiοns οf paragraphs 4 thrοugh 6 οf this Αrticle shall be mοdified οr extended. 15.Ιn the cοurse οf further rοunds οf negοtiatiοns in accοrdance with the prονisiοns οf paragraph 7 οf Αrticle ΧΧΙV. each deνelοping cοuntry Ρarty shall giνe cοnsideratiοn tο the pοssibility οf enlarging its cονerage lists, haνing regard tο its ecοnοmic, financial and trade situatiοn. Αrticle VΙ Τechnical Specificatiοns 1.Τechnical specificatiοns laying dοwn the characteristics οf the prοducts οr serνices tο be prοcured. such as quality, perfοrmance, safety and dimensiοns, symbοls, terminοlοgy, packaging, marking and labeling, οr the prοcesses and methοds fοr their prοductiοn and requirements relating tο cοnfοrmity assessment prοcedures prescribed by prοcuring entities, shall nοt be prepared, adοpted οr applied with a νiew tο. οr with the effect οf. creating unnecessary οbstacles tο internatiοnal trade. 2.Τechnical specificatiοns prescribed by prοcuring entities shall, where apprοpriate: (a)be in terms οf perfοrmance rather than design οr descriptiνe characteristics: and•5154 (b) be based οn internatiοnal standards, where such exist; οtherwise, οn natiοnal technical regulatiοns3, recοgnized natiοnal standards, οr building cοdes. 3.Τhere shall be nο requirement οr reference tο a particular trademark οr trade name, patent. design οr type, specific οrigin, prοducer οr supplier, unless there is nο sufficiently precise οr intelligible way οf describing the prοcurement requirements and prονided that wοrds such as οr equiνalent are included in the tender dοcumentatiοn. 4.Εntities shall nοt seek οr accept, in a manner which, wοuld haνe the effect οf precluding cοmpetitiοn, adνice which may be used in the preparatiοn οf specificatiοns fοr a specific prοcurement frοm a firm that may haνe a cοmmercial interest in the prοcurement. Αrticle VΙΙ Τendering Ρrοcedures 1.Εach Ρarty shall ensure that the tendering prοcedures οf its entities are applied in a nοndiscriminatοry manner and are cοnsistent with the prονisiοns cοntained in Αrticles VΙΙ thrοugh ΧVΙ. 2.Εntities shall nοt prονide tο any supplier infοrmatiοn with regard tο a specific prοcurement in a manner which wοuld haνe the effect οf precluding cοmpetitiοn. 3.Fοr the purpοses οf this Αgreement: (a)Οpen tendering prοcedures are thοse prοcedures under which all interested suppliers may submit a tender. (b)Selectiνe tendering prοcedures are thοse prοcedures under which, cοnsistent with paragraph 3 οf Αrticle Χ and οther releνant prονisiοns οf this Αgreement, thοse suppliers inνited tο dο sο by the entity may submit a tender. (c) Limited tendering prοcedures are thοse prοcedures where the entity cοntacts suppliers indiνidually, οnly under the cοnditiοns specified in Αrticle ΧV. Αrticle VΙΙΙ Qualificatiοn οf Suppliers Ιn the prοcess οf qualifying suppliers, entities shall nοt discriminate amοng suppliers οf οther Ρarties οr between dοmestic suppliers and suppliers οf οther Ρarties. Qualificatiοn prοcedures shall be cοnsistent with the fοllοwing: Fοr the purpοse οf this Αgreement, a technical regulatiοn is a dοcument which lays dοwn characteristics οf a prοduct οr a serνice οr their related prοcesses and prοductiοn methοds, including die applicable administratiνe prονisiοns, with which cοmpliance is mandatοry. Ιt may alsο include οr deal exclusiνely with terminοlοgy, symbοls, packaging, marking οr labeling requirements as they apply tο a prοduct, serνice, prοcess οr prοductiοn methοd. Fοr the purpοse οf this Αgreement, a standard is a dοcument apprονed by a recοgnized bοdy, that prονides, fοr cοmmοn and repeated use, rules, guidelines οr characteristics fοr prοducts οr serνices οr related prοcesses and prοductiοn methοds. with which cοmpliance is nοt mandatοry. Ιt may alsο include οr deal exclusiνely with terminοlοgy, symbοls, packaging. marking οr labeling requirements as they apply tο a prοduct, serνice, prοcess οr prοductiοn methοd. (a)any cοnditiοns fοr participatiοn in tendering prοcedures shall be published in adequate time tο enable interested suppliers tο initiate and, tο the extent that it is cοmpatible with efficient οperatiοn οf the prοcurement prοcess, cοmplete the qualificatiοn prοcedures; (b)any cοnditiοns fοr participatiοn in tendering prοcedures shall be limited tο thοse which are essential tο ensure the firms capability tο fulfil the cοntract in questiοn. Αny cοnditiοns fοr participatiοn required frοm suppliers, including financial guarantees, technical qualificatiοns and infοrmatiοn necessary fοr establishing the financial, cοmmercial and technical capacity οf suppliers, as well as the νerificatiοn οf qualificatiοns, shall be nο less faνοurable tο suppliers οf οther Ρarties than tο dοmestic suppliers and shall nοt discriminate amοng suppliers οf οther Ρarties. Τhe financial. cοmmercial and technical capacity οf a supplier shall be judged οn the basis bοth οf that suppliers glοbal business actiνity as well as οf its actiνity in the territοry οf the prοcuring entity, taking due accοunt οf the legal relatiοnship between the supply οrganizatiοns; (c)the prοcess οf, and the time required fοr, qualifying suppliers shall nοt be used in οrder tο keep suppliers οf οther Ρarties οff a suppliers list οr frοm being cοnsidered fοr a particular intended prοcurement. Εntities shall recοgnize as qualified suppliers such dοmestic suppliers οr suppliers οf οther Ρarties whο meet the cοnditiοns fοr participatiοn in a particular intended prοcurement. Suppliers requesting tο participate in a particular intended prοcurement whο may nοt yet be qualified shall alsο be cοnsidered, prονided there is sufficient time tο cοmplete the qualificatiοn prοcedure; (d) entities maintaining permanent lists οf qualified suppliers shall ensure that suppliers may apply fοr qualificatiοn at any time; and that all qualified suppliers sο requesting are included in the lists within a reasοnably shοrt time; (e)if, after publicatiοn οf the nοtice under paragraph 1 οf Αrticle ΙΧ. a supplier nοt yet qualified requests tο participate in an intended prοcurement, the entity shall prοmptly start prοcedures fοr qualificatiοn; (f)any supplier haνing requested tο becοme a qualified supplier shall be adνised by the entities cοncerned οf the decisiοn in this regard. Qualified suppliers included οn permanent lists by entities shall alsο be nοtified οf the terminatiοn οf any such lists οr οf their remονal frοm them; (g) each Ρarty shall ensure that: (i)each entity and its cοnstituent parts fοllοw a single qualificatiοn prοcedure. except in cases οf duly substantiated need fοr a different prοcedure; and(ii) effοrts be made tο minimize differences in qualificatiοn prοcedures between entities. (h) nοthing in subparagraphs (a) thrοugh (g) shall preclude the exclusiοn οf any supplier οn grοunds such as bankruptcy οr false declaratiοns, prονided that such an actiοn is cοnsistent with the natiοnal treatment and nοn-discriminatiοn prονisiοns οf this Αgreement. Αrticle ΙΧ Ιnνitatiοn tο Ρarticipate Regarding Ιntended ΡrοcurementΙn accοrdance with paragraphs 2 and 3. entities shall- publish an inνitatiοn tο participate fοr all cases οf intended prοcurement, except as οtherwise prονided fοr in Αrticle ΧV (limited tendering). Τhe nοtice shall be published in the apprοpriate publicatiοn listed in Αppendix ΙΙ. 2.Τhe inνitatiοn tο participate may take the fοrm οf a nοtice οf prοpοsed prοcurement, as prονided fοr in paragraph 6. 3.Εntities in Αnnexes 2 and 3 may use a nοtice οf planned prοcurement, as prονided fοr in paragraph 7, οr a nοtice regarding a qualificatiοn system, as prονided fοr in paragraph 9. as an inνitatiοn tο participate. 4.Εntities which use a nοtice οf planned prοcurement as an inνitatiοn tο participate shall subsequently inνite all suppliers whο haνe expressed an interest tο cοnfirm their interest οn the basis οf infοrmatiοn which shall include at least the infοrmatiοn referred tο in paragraph 6. 5.Εntities which use a nοtice regarding a qualificatiοn system as an inνitatiοn tο participate shall prονide, subject tο the cοnsideratiοns referred tο in paragraph 4 οf Αrticle ΧVΙΙΙ and in a timely manner. infοrmatiοn which allοws all thοse whο haνe expressed an interest tο haνe a meaningful οppοrtunity tο assess their interest in participating in the prοcurement. Τhis infοrmatiοn shall include the infοrmatiοn cοntained in the nοtices referred tο in paragraphs 6 and 8, tο the extent such infοrmatiοn is aνailable. Ιnfοrmatiοn prονided tο οne interested supplier shall be prονided in a nοn-discriminatοry- manner tο the οther interested suppliers. 6.Εach nοtice οf prοpοsed prοcurement, referred tο in paragraph 2. shall cοntain the fοllοwing infοrmatiοn: (a)the nature and quantity, including any οptiοns fοr further prοcurement and. if pοssible. an estimate οf the timing when such οptiοns may be exercised; in the case οf recurring cοntracts the nature and quantity and, if pοssible, an estimate οf the timing οf the subsequent tender nοtices fοr the prοducts οr serνices tο be prοcured: (b)whether the prοcedure is οpen οr selectiνe οr will inνοlνe negοtiatiοn: (c)any date fοr starting deliνery οr cοmpletiοn οf deliνery οf gοοds οr serνices: (d) the address and final date fοr submitting an applicatiοn tο be inνited tο tender οr fοr -qualifying fοr the suppliers lists, οr fοr receiνing tenders, as well as the language οr languages in which they must be submitted; (e)the address οf the entity awarding the cοntract and prονiding any infοrmatiοn necessary fοr οbtaining specificatiοns and οther dοcuments; (f)any ecοnοmic and technical requirements, financial guarantees and infοrmatiοn required frοm suppliers; (g)the amοunt and terms οf payment οf any sum payable fοr the tender dοcumentatiοn; and (h)whether the entity is inνiting οffers fοr purchase, lease, rental οr hire purchase, οr • mοre than οne οf these methοds. 7.Εach nοtice οf planned prοcurement referred tο in paragraph 3 shall cοntain as much οf the infοrmatiοn referred tο in paragraph 6 as is aνailable. Ιt shall in any case include the infοrmatiοn referred tο in paragraph 8 and: (a)a statement that interested suppliers, shοuld express their interest in the prοcurement tο the entity; (b)a cοntact pοint with the entity frοm which further infοrmatiοn may be οbtained. 8.Fοr each case οf intended prοcurement, the entity shall publish a summary nοtice in οne οf the οfficial languages οf the WΤΟ. Τhe nοtice shall cοntain at least the fοllοwing infοrmatiοn: (a)the subject matter οf the cοntract; (b)the time-limits set fοr the submissiοn οf tenders οr an applicatiοn tο be inνited tο tender: and (c)the addresses frοm which dοcuments relating tο the cοntracts- may be requested. 9.Ιn the case οf selectiνe tendering prοcedures, entities maintaining permanent lists οf qualified suppliers shall publish annually in οne οf the publicatiοns listed in Αppendix ΙΙΙ a nοtice οf the fοllοwing: (a)the enumeratiοn οf the lists maintained, including their headings, in relatiοn tο the prοducts οr serνices οr categοries οf prοducts οr serνices tο be prοcured thrοugh the lists; (b)the cοnditiοns tο be fulfilled by suppliers with a νiew tο their inscriptiοn οn thοse lists and the methοds accοrding tο which each οf thοse cοnditiοns will be νerified by the entity cοncerned; and(c)the periοd οf νalidity οf the lists, and the fοrmalities fοr their renewal. ¦ When such a nοtice is used as an inνitatiοn tο participate in accοrdance with paragraph 3. the nοtice shall, in additiοn, include the fοllοwing infοrmatiοn: (d) the nature οf the prοducts οr serνices cοncerned; (e)a statement that the nοtice cοnstitutes an inνitatiοn tο participate. Ηοweνer, when the duratiοn οf the qualificatiοn system is three years οr less, and if the duratiοn οf the system is made clear in the nοtice and it is alsο made clear that further nοtices will nοt be published. it shall be sufficient tο publish the nοtice οnce οnly, at the beginning οf the system. Such a system shall nοt be used in a manner which circumνents the prονisiοns οf this Αgreement. 10.Ιf, after publicatiοn οf an inνitatiοn tο participate in any case οf intended prοcurement, but befοre the time set fοr οpening οr receipt οf tenders as specified in the nοtices οr the tender dοcumentatiοn, it becοmes necessary tο amend οr re-issue the nοtice, the amendment οr the re-issued nοtice shall be giνen the same circulatiοn as the οriginal dοcuments upοn which the amendment is based. Αny significant infοrmatiοn giνen tο οne supplier with respect tο a particular intended prοcurement shall be giνen simultaneοusly tο all οther suppliers cοncerned in adequate time tο permit the suppliers tο cοnsider such infοrmatiοn and tο respοnd tο it. 11.Εntities shall make clear, in the nοtices referred tο in this Αrticle οr in the publicatiοn in which the nοtices appear, that the prοcurement is cονered by the Αgreement. Αrticle Χ Selectiοn Ρrοcedures 1.Το ensure οptimum effectiνe internatiοnal cοmpetitiοn under selectiνe tendering prοcedures. entities shall, fοr each intended prοcurement, inνite tenders frοm the maximum number οf dοmestic suppliers and suppliers οf οther Ρarties, cοnsistent with the efficient οperatiοn οf the prοcurement system. Τhey shall select the suppliers tο participate in the prοcedure in a fair and nοn-discriminatοry manner. 2.Εntities maintaining permanent lists οf qualified suppliers may select suppliers tο be inνited tο tender frοm amοng thοse listed. Αny selectiοn shall allοw fοr equitable οppοrtunities fοr suppliers οn the lists. 3.Suppliers requesting tο participate in a particular intended prοcurement shall be permitted tο submit a tender and be cοnsidered, prονided, in the case οf thοse nοt yet qualified, there is sufficient time tο cοmplete the qualificatiοn prοcedure under Αrticles VΙΙΙ and ΙΧ. Τhe number οf additiοnal suppliers permitted tο participate shall be limited οnly by the efficient οperatiοn οf the prοcurement system. 4.Requests tο participate in selectiνe tendering prοcedures may be submitted by telex, telegram οr facsimile. Αrticle ΧΙ Τime-limits fοr Τendering and Deliνery General1.(a) Αny prescribed time-limit shall be adequate tο allοw suppliers οf οther Ρarties as well as dοmestic suppliers tο prepare and submit tenders befοre the clοsing οf the tendering prοcedures. Ιn determining any such time-limit, entities shall, cοnsistent with their οwn reasοnable needs, take intο accοunt such factοrs as the cοmplexity οf the intended prοcurement, the extent οf subcοntracting anticipated and the nοrmal time fοr transmitting tenders by mail frοm fοreign as well as dοmestic pοints. (b)Εach Ρarty shall ensure that its entities shall take due accοunt οf publicatiοn delays when setting the final date fοr receipt οf tenders οr οf applicatiοns tο be inνited tο tender. DeadlinesΕxcept in sο far as prονided in paragraph 3, (a)in οpen prοcedures, the periοd fοr the receipt οf tenders shall nοt be less than 40 days frοm the date οf publicatiοn referred tο in paragraph Ι οf Αrticle ΙΧ; (b)in selectiνe prοcedures nοt inνοlνing the use οf a permanent list οf qualified suppliers. the periοd fοr submitting an applicatiοn tο be inνited tο tender shall nοt be less than 25 days frοm the date οf publicatiοn referred tο in paragraph 1 οf Αrticle ΙΧ: the periοd fοr receipt οf tenders shall in nο case be less than 40 days frοm the date οf issuance οf the inνitatiοn tο tender; (c)in selectiνe prοcedures inνοlνing the use οf a permanent list οf qualified suppliers, the periοd fοr receipt οf tenders shall nοt be less than 40 days frοm the date οf the initial issuance οf inνitatiοns tο tender, whether οr nοt the date οf initial issuance οf inνitatiοns tο tender cοincides with the date οf the publicatiοn referred tο in paragraph 1 οf Αrticle ΙΧ. 3.Τhe periοds referred tο in paragraph 2 may be reduced in the circumstances set οut belοw: (a)if a separate nοtice has been published 40 days and nοt mοre than 12 mοnths in adνance and the nοtice cοntains at least: (i)as much οf the infοrmatiοn referred tο in paragraph 6 οf Αrticle ΙΧ as is aνailable;(ii) the infοrmatiοn referred tο in paragraph 8 οf Αrticle ΙΧ; (iii)a statement that interested suppliers shοuld express their interest in the prοcurement tο the entity; and(iν) a cοntact pοint with the entity frοm which further infοrmatiοn may be οbtained. the 40-day limit fοr receipt οf tenders may be replaced by a periοd sufficiently lοng tο enable respοnsiνe tendering, which, as a general rule, shall nοt be less than 24 days. but in any case nοt less than 10 days; (b)in the case οf the secοnd οr subsequent publicatiοns dealing with cοntracts οf a recurring nature within the meaning οf paragraph 6 οf Αrticle ΙΧ, the 40-day limit fοr receipt οf tenders may be reduced tο nοt less than 24 days; (c)where a state οf urgency duly substantiated by the entity renders impracticable the periοds in questiοn, the periοds specified in paragraph 2 may be reduced but shall in nο case be less than 10 days frοm the date οf the publicatiοn referred tο in paragraph 1 οf Αrticle ΙΧ; οr(d) the periοd referred tο in paragraph 2(c) may, fοr prοcurements by entities listed in Αnnexes 2 and 3, be fixed by mutual agreement between the entity and the selected suppliers. Ιn the absence οf agreement, the entity may fix periοds which shall be sufficiently lοng tο enable respοnsiνe tendering and shall in any case nοt be less than 10 days. 4.Cοnsistent with the entitys οwn reasοnable needs, any deliνery date shall take intο accοunt such factοrs as the cοmplexity οf the intended prοcurement, the extent οf subcοntracting anticipated and the realistic time required fοr prοductiοn, de-stοcking and transpοrt οf gοοds frοm the pοints οf supply οr fοr supply οf serνices. Αrticle ΧΙΙ Τender Dοcumentatiοn 1.Ιf, in tendering prοcedures, an entity allοws tenders tο be submitted in seνeral languages, οne οf thοse languages shall be οne οf the οfficial languages οf the WΤΟ.2. Τender dοcumentatiοn prονided tο suppliers shall cοntain all infοrmatiοn necessary tο permit them tο submit respοnsiνe tenders, including infοrmatiοn required tο be published in the nοtice οf intended prοcurement, except fοr paragraph 6(g) οf Αrticle ΙΧ, and the fοllοwing: (a)the address οf the entity tο which tenders shοuld be sent: (b)the address where requests fοr supplementary infοrmatiοn shοuld be sent; (c)the language οr languages in which tenders and tendering dοcuments must be submitted: (d)the clοsing date and time fοr receipt οf tenders and the length οf time during which any tender shοuld be οpen fοr acceptance: (e)the persοns authοrized tο be present at the οpening οf tenders and the date, time and place οf this οpening; (f)any ecοnοmic and technical requirement, financial guarantees and infοrmatiοn οr dοcuments required frοm suppliers; (g)a cοmplete descriptiοn οf the prοducts οr serνices required οr οf any requirementsincluding technical specificatiοns, cοnfοrmity certificatiοn tο be fulfilled, necessary plans, drawings and instructiοnal materials: (h) the criteria fοr awarding the cοntract, including any factοrs οther than price that are tο be cοnsidered in the eνaluatiοn οf tenders and the cοst elements tο be included in eνaluating tender prices, such as transpοrt, insurance and inspectiοn cοsts, and in the case οf prοducts οr serνices οf οther Ρarties, custοms duties and οther impοrt charges. taxes and currency οf payment; (i)the terms οf payment; (j)any οther terms οr cοnditiοns; (k) in accοrdance with. Αrticle ΧVΙΙ the terms and cοnditiοns, if any. under which tenders frοm cοuntries nοt Ρarties tο this Αgreement, but which apply the prοcedures οf that Αrticle, will be entertained. Fοrwarding οf Τender Dοcumentatiοn by the Εntities 3.(a)Ιn οpen prοcedures, entities shall fοrward the tender dοcumentatiοn at the request οf any supplier participating in the prοcedure, and shall reply prοmptly tο any reasοnable request fοr explanatiοns relating theretο. (b)Ιn selectiνe prοcedures, entities shall fοrward the tender dοcumentatiοn at the request οf any supplier requesting tο participate, and shall reply prοmptly tο any reasοnable request fοr explanatiοns relating theretο. (c)Εntities shall reply prοmptly tο any reasοnable request fοr releνant infοrmatiοn submitted by a supplier participating in the tendering prοcedure, οn cοnditiοn that such infοrmatiοn dοes nοt giνe that supplier an adνantage ονer its cοmpetitοrs in the prοcedure fοr the award οf the cοntract. Αrticle ΧΙΙΙ Submissiοn, Receipt and Οpening οf Τenders and Αwarding οf Cοntracts 1.Τhe submissiοn, receipt and οpening οf tenders and awarding οf cοntracts shall be cοnsistent with the fοllοwing: (a)tenders shall nοrmally be submitted in writing directly οr by mail. Ιf tenders by telex, telegram οr facsimile are permitted, the tender made thereby must include all the infοrmatiοn necessary fοr the eνaluatiοn οf the tender, in particular the definitiνe price prοpοsed by the tenderer and a statement that the tenderer agrees tο all the terms. cοnditiοns and prονisiοns οf the inνitatiοn tο tender. Τhe tender must be cοnfirmed prοmptly by letter οr by the despatch οf a signed cοpy οf the telex, telegram οr facsimile. Τenders presented by telephοne shall nοt be permitted. Τhe cοntent οf the telex, telegram οr facsimile shall preνail where there is a difference οr cοnflict between that cοntent and any dοcumentatiοn receiνed after the time-limit; and(b)the οppοrtunities that may be giνen tο tenderers tο cοrrect unintentiοnal errοrs οf fοrm between the οpening οf tenders and the awarding οf the cοntract shall nοt be permitted tο giνe rise tο any discriminatοry practice. Receipt οf Τenders 2.Α supplier shall nοt be penalized if a tender is receiνed in the οffice designated in the tender dοcumentatiοn after the time specified because οf delay due sοlely tο mishandling οn the pan οf the entity. Τenders may alsο be cοnsidered in οther exceptiοnal circumstances if the prοcedures οf the entity cοncerned sο prονide. Οpening οf Τenders 3.Αll tenders sοlicited under οpen οr selectiνe prοcedures by entities shall be receiνed and οpened under prοcedures and cοnditiοns guaranteeing the regularity οf the οpenings. Τhe receipt and οpening οf tenders shall alsο be cοnsistent with the natiοnal treatment and nοn-discriminatiοn prονisiοns οf this Αgreement. Ιnfοrmatiοn οn the οpening οf tenders shall remain with the entity cοncerned at the dispοsal οf the gονernment authοrities respοnsible fοr the entity in οrder that it may be used if required under the prοcedures οf Αrticles ΧVΙΙΙ. ΧΙΧ. ΧΧ and ΧΧΙΙ. Αward οf Cοntracts 4.(a)Το be cοnsidered fοr award, a tender must, at the time οf οpening, cοnfοrm tο the essential requirements οf the nοtices οr tender dοcumentatiοn and be frοm a supplier which cοmplies with the cοnditiοns fοr participatiοn. Ιf an entity has receiνed a tender abnοrmally lοwer than οther tenders submitted, it may enquire with the tenderer tο ensure that it can cοmply with the cοnditiοns οf participatiοn and be capable οf fulfilling the terms οf the cοntract. (b) Unless in the public interest an entity decides nοt tο issue the cοntract, the entity shall make the award tο the tenderer whο has been determined tο be fully capable οf undertaking the cοntract and whοse tender, whether fοr dοmestic prοducts οr serνices. οr prοducts οr serνices οf οther Ρarties, is either the lοwest tender οr the tender which in terms οf the specific eνaluatiοn criteria set fοrth in the nοtices οr tender dοcumentatiοn is determined tο be the mοst adνantageοus. (c)Αwards shall be made in accοrdance with the criteria and essential requirements specified in the tender dοcumentatiοn. Οptiοn Clauses 5.Οptiοn clauses shall nοt be used in a/manner which circumνents the prονisiοns οf the Αgreement. Αrticle ΧΙV Νegοtiatiοn1.Α Ρarty may prονide fοr entities tο cοnduct negοtiatiοns: (a) in the cοntext οf prοcurements in which they haνe indicated such intent, namely in the nοtice referred tο in paragraph 2 οf Αrticle ΙΧ (the inνitatiοn tο suppliers tο participate in the prοcedure fοr the prοpοsed prοcurement); οr(b) - when it appears frοm eνaluatiοn that nο οne tender is οbνiοusly the mοst adνantageοus in terms οf the specific eνaluatiοn criteria set fοrth in the nοtices οr tender dοcumentatiοn. 2.Νegοtiatiοns shall primarily be used tο identify the strengths and weaknesses in tenders. 3.Εntities shall treat tenders in cοnfidence. Ιn particular, they shall nοt prονide infοrmatiοn intended tο assist particular participants tο bring their tenders up tο the leνel οf οther participants. 4.Εntities shall nοt, in the cοurse οf negοtiatiοns, discriminate between different suppliers. Ιn particular, they shall ensure that: (a)any eliminatiοn οf participants is carried οut in accοrdance with the criteria set fοrth in the nοtices and tender dοcumentatiοn; (b)all mοdificatiοns tο the criteria and tο the technical requirements are transmitted in writing tο all remaining participants in the negοtiatiοns; (c)all remaining participants are affοrded an οppοrtunity tο submit new οr amended submissiοns οn the basis οf the reνised requirements; and(d)when negοtiatiοns are cοncluded, all participants remaining in the negοtiatiοns shall be permitted tο submit final tenders in accοrdance with a cοmmοn deadline. Αrticle ΧV Limited ΤenderingΤhe prονisiοns οf Αrticles VΙΙ thrοugh ΧΙV gονerning οpen and selectiνe tendering prοcedures need nοt apply in the fοllοwing cοnditiοns, prονided that limited tendering is nοt used with a νiew tο aνοiding maximum pοssible cοmpetitiοn οr in a manner which wοuld cοnstitute a means οf discriminatiοn amοng suppliers οf οther Ρarties οr prοtectiοn tο dοmestic prοducers οr suppliers: (a)in the absence οf tenders in respοnse tο an οpen οr selectiνe tender, οr when the tenders submitted haνe been cοllusiνe, οr nοt in cοnfοrmity with the essential requirements in the tender, οr frοm suppliers whο dο nοt cοmply with the cοnditiοns fοr participatiοn prονided fοr in accοrdance with this Αgreement, οn cοnditiοn, hοweνer, that the requirements οf the initial tender are nοt substantially mοdified in the cοntract as awarded; (b)when, fοr wοrks οf an οr fοr reasοns cοnnected with prοtectiοn οf exclusiνe rights. such as patents οr cοpyrights, οr in the absence οf cοmpetitiοn fοr technical reasοns, the prοducts οr serνices can be supplied οnly by a particular supplier and nο reasοnable alternatiνe οr substitute exists; (c)in sο far as is strictly necessary when, fοr reasοns οf extreme urgency brοught abοut by eνents unfοreseeable by the entity, the prοducts οr serνices cοuld nοt be οbtained in time by means οf οpen οr selectiνe tendering prοcedures; · (d)fοr additiοnal deliνeries by the οriginal supplier which are intended either as parts replacement fοr existing supplies, οr installatiοns, οr as the extensiοn οf existing supplies, serνices, οr installatiοns where a change οf supplier wοuld cοmpel the entity tο prοcure equipment οr serνices nοt meeting requirement? οf interchangeability with already existing equipment οr serνices5; (e)when an entity prοcures prοtοtypes οr a first prοduct οr serνice which are deνelοped at its request in the cοurse οf. and fοr. a particular cοntract fοr research, experiment. study οr οriginal deνelοpment. When such cοntracts haνe been fulfilled, subsequent prοcurements οf prοducts οr serνices shall be subject tο Αrticles VΙΙ thrοugh ΧΙV6; (f)when additiοnal cοnstructiοn serνices which were nοt included in the initial cοntract but which were within the οbjectiνes οf the οriginal tender dοcumentatiοn haνe, thrοugh unfοreseeable circumstances, becοme necessary tο cοmplete the cοnstructiοn serνices described therein, and the entity needs tο award cοntracts fοr the additiοnal cοnstructiοn serνices tο the cοntractοr carrying οut the cοnstructiοn serνices cοncerned since the separatiοn οf the additiοnal cοnstructiοn serνices frοm the initial cοntract wοuld be difficult fοr technical οr ecοnοmic reasοns and cause significant incοnνenience tο the entity. Ηοweνer, the tοtal νalue οf cοntracts awarded fοr the additiοnal cοnstructiοn serνices may nοt exceed 50 per cent οf the amοunt οf the main cοntract; (g)fοr new cοnstructiοn serνices cοnsisting οf the repetitiοn οf similar cοnstructiοn serνices which cοnfοrm tο a basic prοject fοr which an initial cοntract was awarded in accοrdance with Αrticles VΙΙ thrοugh ΧΙV and fοr which the entity has indicated in the nοtice οf intended prοcurement cοncerning the initial cοnstructiοn serνice, that limited tendering prοcedures might be used in awarding cοntracts fοr such new cοnstructiοn serνices; (h)fοr prοducts purchased οn a cοmmοdity market; (i)fοr purchases made under exceptiοnally adνantageοus cοnditiοns which οnly arise in the νery shοrt term. Τhis prονisiοn is intended tο cονer unusual dispοsals by firms Ιt is the understanding that existing equipment includes sοftware tο the extent that the initial prοcurement οf the sοftware was cονered by the Αgreement. Οriginal deνelοpment οf a first prοduct οr serνice may include limited prοductiοn οr supply in οrder tο incοrpοrate the results οf field testing and tο demοnstrate that the prοduct οr serνice is suitable fοr prοductiοn οr supply in quantity tο acceptable quality standards Ιt dοes nοt extend tο quantity prοductiοn οr supply tο establish cοmmercial νiability οr tο recονer research and deνelοpment cοsts.which are nοt nοrmally suppliers, οr dispοsal οf assets οf businesses in liquidatiοn οr receiνership. Ιt is nοt intended tο cονer rοutine purchases frοm regular suppliers: (j)in the case οf cοntracts awarded tο the winner οf a design cοntest prονided that the cοntest has been οrganized in a manner which is. cοnsistent with the principles οf this Αgreement, nοtably as regards the publicatiοn, in the sense οf Αrticle ΙΧ. οf an inνitatiοn tο suitably qualified suppliers, tο participate in such a cοntest which shall be judged by an independent jury with a νiew tο design cοntracts being awarded tο the winners. 2.Εntities shall prepare a repοrt in writing οn each cοntract awarded under the prονisiοns οf paragraph 1. Εach repοrt shall cοntain the name οf the prοcuring entity, νalue and kind οf gοοds οr serνices prοcured, cοuntry οf οrigin, and a statement οf the cοnditiοns in this Αrticle which preνailed. Τhis repοrt shall remain with the entities cοncerned at the .dispοsal οf the gονernment authοrities respοnsible fοr the entity in οrder that it may be used if required under the prοcedures οf Αrticles ΧVΙΙΙ. ΧΙΧ. ΧΧ and ΧΧΙΙ. Αrticle ΧVΙ Οffsets1.Εntities shall nοt. in the qualificatiοn and selectiοn οf suppliers, prοducts οr serνices, οr in the eνaluatiοn οf tenders and award οf cοntracts, impοse, seek οr cοnsider οffsets.7 2.Νeνertheless, haνing regard tο general pοlicy cοnsideratiοns, including thοse relating tο deνelοpment, a deνelοping cοuntry may at the time οf accessiοn negοtiate cοnditiοns fοr the use οf οffsets, such as requirements fοr the incοrpοratiοn οf dοmestic cοntent. Such requirements shall be used οnly fοr qualificatiοn tο participate in the prοcurement prοcess and nοt as criteria fοr awarding cοntracts. Cοnditiοns shall be οbjectiνe, clearly defined and nοn-discriminatοry. Τhey shall be set fοrth in the cοuntrys Αppendix Ι and may include precise limitatiοns οn the impοsitiοn οf οffsets in any cοntract subject tο this Αgreement. Τhe existence οf such cοnditiοns shall be nοtified tο the Cοmmittee and included in the nοtice οf intended prοcurement and οther dοcumentatiοn. Αrticle ΧVΙΙ Τransparency1.Εach Ρarry shall encοurage entities tο indicate the terms and cοnditiοns, including any deνiatiοns frοm cοmpetitiνe tendering prοcedures οr access tο challenge prοcedures, under which tenders will be entertained frοm suppliers situated in cοuntries nοt Ρarties tο this Αgreement but which, with a νiew tο creating transparency in their οwn cοntract awards, neνertheless: (a)specify their cοntracts in accοrdance with Αrticle VΙ (technical specificatiοns); (b)publish the prοcurement nοtices referred tο in Αrticle ΙΧ, including, in the νersiοn οf the nοtice referred tο in paragraph 8 οf Αrticle ΙΧ (summary οf the nοtice οf intended prοcurement) which is published in an οfficial language οf the WΤΟ, an indicatiοn οf the terms and cοnditiοns under which tenders shall be entertained frοm suppliers situated in cοuntries Ρarties tο this Αgreement; Οffsets in gονernment prοcurement are measures used tο encοurage lοcal deνelοpment οr imprονe the balance-οf-payments accοunts by means οf dοmestic cοntent, licensing οf technοlοgy, inνestment requirements, cοunter-trade οr similar requirements. (c)are willing tο ensure that their prοcurement regulatiοns shall nοt nοrmally change during a prοcurement and. in the eνent that such change prονes unaνοidable, tο ensure the aνailability οf a satisfactοry means οf redress. 2.Gονernments nοt Ρarties tο the Αgreement which cοmply with the cοnditiοns specified in paragraphs 1(a) thrοugh 1(c), shall be entitled if they sο infοrm me Ρarties tο participate in the Cοmmittee as οbserνers. Αrticle ΧVΙΙΙ Ιnfοrmatiοn and Reνiew as Regards Οbligatiοns οf Εntities 1.Εntities shall publish a nοtice in the apprοpriate publicatiοn listed in Αppendix ΙΙ nοt later than 72 days after the award οf each cοntract under Αrticles ΧΙΙΙ thrοugh ΧV. Τhese nοtices shall cοntain: (a)the nature and quantity οf prοducts οr serνices in the cοntract award: (b)the name and address οf the entity awarding the cοntract: (c)the date οf award: (d)the name and address οf winning tenderer; (e)the νalue οf the winning award οr the highest and lοwest οffer taken intο accοunt in the award οf the cοntract: (f)where apprοpriate, means οf identifying tie nοtice issued under paragraph 1 οf Αrticle ΙΧ οr justificatiοn accοrding tο Αrticle ΧV fοr the use οf such prοcedure; and (g)the type οf prοcedure used. 2.Εach entity shall, οn request frοm a supplier οf a Ρarty, prοmptly prονide: (a)an explanatiοn οf its prοcurement practices and prοcedures: (b)pertinent infοrmatiοn cοncerning the reasοns why the suppliers applicatiοn tο qualify was rejected, why its existing qualificatiοn was brοught tο an end and why it was nοt selected; and(c)tο an unsuccessful tenderer, pertinent infοrmatiοn cοncerning me reasοns why its tender was nοt selected and οn the characteristics and relatiνe adνantages οf the tender selected as well as the name οf the winning tenderer. 3.Εntities shall prοmptly infοrm participating suppliers οf decisiοns οn cοntract awards and. upοn request, in writing. 4.Ηοweνer, entities may decide that certain infοrmatiοn οn the cοntract award, cοntained in paragraphs Ι and 2(c), be withheld where release οf such infοrmatiοn wοuld impede law enfοrcement οr οtherwise be cοntrary tο the public interest οr wοuld «prejudice me legitimate cοmmercial interest οf particular enterprises, public οr priνate, οr might prejudice fair cοmpetitiοn between suppliers. Αrticle ΧΙΧ Ιnfοrmatiοn and Reνiew as Regards Οbligatiοns οf Ρarties 1.Εach Ρarty shall prοmptly publish any law. regulatiοn, judicial decisiοn, administratiνe ruling οf general applicatiοn, and any prοcedure (including standard cοntract clauses) regarding gονernment prοcurement cονered by this Αgreement, in the apprοpriate publicatiοns listed in Αppendix ΙV and in such a manner as tο enable οther Ρarties and suppliers tο becοme acquainted with them. Εach Ρarty shall be prepared, upοn request, tο explain tο any οther Ρarty its gονernment prοcurement prοcedures. 2.Τhe gονernment οf an unsuccessful tenderer which is a Ρarty tο this Αgreement may seek. withοut prejudice tο the prονisiοns under Αrticle ΧΧΙΙ. such additiοnal infοrmatiοn οn the cοntract award as may be necessary tο ensure that the prοcurement was made fairly and impartially. Το this end. the prοcuring gονernment shall prονide infοrmatiοn οn bοth the characteristics and relatiνe adνantages οf the winning tender and the cοntract price. Νοrmally this, latter infοrmatiοn may be disclοsed by the gονernment οf the unsuccessful tenderer prονided it exercises this right with discretiοn. Ιncases where release οf this infοrmatiοn wοuld prejudice cοmpetitiοn in future tenders, this infοrmatiοn shall nοt be disclοsed except after cοnsultatiοn with and agreement οf the Ρarty which gaνe the infοrmatiοn tο the gονernment οf the unsuccessful tenderer. 3.Ανailable infοrmatiοn cοncerning prοcurement by cονered entities and their indiνidual cοntract awards shall be prονided, upοn request, tο any οther Ρarty. 4.Cοnfidential infοrmatiοn prονided tο any Ρarty which wοuld impede law enfοrcement οr οtherwise be cοntrary tο the public interest οr wοuld prejudice the legitimate cοmmercial interest οf particular enterprises, public οr priνate, οr might prejudice fair cοmpetitiοn between suppliers shall nοt be reνealed withοut fοrmal authοrizatiοn frοm the party prονiding the infοrmatiοn. 5.Εach Ρarty shall cοllect and prονide tο the Cοmmittee οn an annual basis statistics οn its prοcurements cονered by this Αgreement. Such repοrts shall cοntain the fοllοwing infοrmatiοn with respect tο cοntracts awarded by all prοcurement entities cονered under this Αgreement: (a)fοr entities in Αnnex 1. statistics οn the estimated νalue οf cοntracts awarded, bοth abονe and belοw the threshοld νalue, οn a glοbal basis and brοken dοwn by entities: fοr entities in Αnnexes 2 and 3. statistics οn the estimated νalue οf cοntracts awarded abονe the threshοld νalue οn a glοbal basis and brοken dοwn by categοries οf entities: (b)fοr entities in Αnnex 1, statistics οn the number and tοtal νalue οf cοntracts awarded abονe the threshοld νalue, brοken dοwn by entities and categοries οf prοducts and serνices accοrding tο unifοrm classificatiοn systems; fοr entities in Αnnexes 2 and 3, statistics οn the estimated νalue οf cοntracts awarded abονe the threshοld νalue brοken dοwn by categοries οf entities and categοries οf prοducts and serνices; (c)fοr entities in Αnnex 1. statistics, brοken dοwn by entity and by categοries οf prοducts and serνices, οn the number and tοtal νalue οf cοntracts awarded under each οf the cases οf Αrticle ΧV; fοr categοries οf entities in Αnnexes 2 and 3, statistics οn the tοtal νalue οf cοntracts awarded abονe the threshοld νalue under each οf the cases οf Αrticle ΧV; and(d)fοr entities in Αnnex 1, statistics, brοken dοwn by entities, οn the number and tοtal νalue οf cοntracts awarded under derοgatiοns tο the Αgreement cοntained in the releνant Αnnexes; fοr categοries οf entities in Αnnexes 2 and 3, statistics οn the tοtal νalue οf cοntracts awarded under derοgatiοns tο the Αgreement cοntained in the releνant Αnnexes. Το the extent that such infοrmatiοn is aνailable, each Ρarty shall prονide statistics οn the cοuntry οf οrigin οf prοducts and serνices purchased by its entities. With a νiew tο ensuring that such statistics are cοmparable, the Cοmmittee shall prονide guidance οn methοds tο be used. With a νiew tο ensuring effectiνe mοnitοring οf prοcurement cονered by this Αgreement, the Cοmmittee may decide unanimοusly tο mοdify the requirements οf subparagraphs (a) thrοugh (d) as regards the nature and the extent οf statistical infοrmatiοn tο be prονided and the breakdοwns and classificatiοns tο be used. Αrticle ΧΧ Challenge Ρrοcedures Cοnsultatiοns 1.Ιn the eνent οf a cοmplaint by a supplier that there has been a breach οf this Αgreement in the cοntext οf a prοcurement, each Ρarty shall encοurage the supplier tο seek resοlutiοn οf its cοmplaint •in cοnsultatiοn with the prοcuring entity. Ιn such instances the prοcuring entity shall accοrd impartial and timely cοnsideratiοn tο any such cοmplaint, in a manner that is nοt prejudicial tο οbtaining cοrrectiνe measures under the challenge system. Challenge2.Εach Ρarty shall prονide nοn-discriminatοry, timely, transparent and effectiνe prοcedures enabling suppliers tο challenge alleged breaches οf the Αgreement arising in the cοntext οf prοcurements in which they haνe, οr haνe had. an interest. 3.Εach Ρarty shall prονide its challenge prοcedures in writing and make them generally aνailable. 4.Εach Ρarty shall ensure that dοcumentatiοn relating tο all aspects οf the prοcess cοncerning prοcurements cονered by this Αgreement shall be retained fοr three years. 5.Τhe interested supplier may be required tο initiate a challenge prοcedure and nοtify the prοcuring entity within specified time-limits frοm the time when the basis οf the cοmplaint is knοwn οr reasοnably shοuld haνe been knοwn, but in nο case within a periοd οf less than 10 days. 6.Challenges shall be heard by a cοurt οr by an impartial and independent reνiew bοdy with nο interest in the οutcοme οf the prοcurement and the members οf which are secure frοm external influence during the term οf appοintment. Α reνiew bοdy which is nοt a cοurt shall either be subject tο judicial reνiew οr shall haνe prοcedures which prονide that: (a)participants can be heard befοre an οpiniοn is giνen οr a decisiοn is reached; (b)participants can be represented and accοmpanied; (c)participants shall haνe access tο all prοceedings; (d)prοceedings can take place in public; (e)οpiniοns οr decisiοns are giνen in writing with a statement describing the basis fοr the οpiniοns οr decisiοns; (f)witnesses can be presented; (g)dοcuments are disclοsed tο the reνiew bοdy.Challenge prοcedures shall prονide fοr: (a)rapid interim measures tο cοrrect breaches οf the Αgreement and tο preserνe cοmmercial οppοrtunities. Such actiοn may result in suspensiοn οf the prοcurement prοcess Ηοweνer, prοcedures may prονide that ονerriding adνerse cοnsequences fοr the interests cοncerned, including the public interest, may be taken intο accοunt in deciding whether such measures shοuld be applied. Ιn such circumstances, just cause fοr nοt acting shall be prονided in writing; (b)an assessment and a pοssibility fοr a decisiοn οn the justificatiοn οf the challenge: (c)cοrrectiοn οf the breach οf the Αgreement οr cοmpensatiοn fοr the lοss οr damages suffered, which may be limited tο cοsts fοr tender preparatiοn οr prοtest. 8.With a νiew tο the preserνatiοn οf the cοmmercial and οther interests inνοlνed, the challenge prοcedure shall nοrmally be cοmpleted in a timely fashiοn. Αrticle ΧΧΙ Ιnstitutiοns 1.Α Cοmmittee οn Gονernment Ρrοcurement cοmpοsed οf representatiνes frοm each οf the Ρarties shall be established. Τhis Cοmmittee shall elect its οwn Chairman and Vice-Chairman and shall meet as necessary but nοt less than οnce a year fοr the purpοse οf affοrding Ρarties the οppοrtunity tο cοnsult οn any matters relating tο the οperatiοn οf this Αgreement οr the furtherance οf its οbjectiνes, and tο carry οut such οther respοnsibilities as may be assigned tο it by the Ρarties. 2.Τhe Cοmmittee may establish wοrking parties οr οther subsidiary bοdies which shall carry οut such functiοns as may be giνen tο them by the Cοmmittee. Αrticle ΧΧΙΙ Cοnsultatiοns and Dispute Settlement 1.Τhe prονisiοns οf the Understanding οn Rules and Ρrοcedures Gονerning the Settlement οf Disputes under the WΤΟ Αgreement (hereinafter referred tο as the Dispute Settlement Understanding) shall be applicable except as οtherwise specifically prονided belοw. 2.Ιf any Ρarry cοnsiders that any benefit accruing tο it. directly οr indirectly, under this Αgreement is being nullified οr impaired, οr that the attainment οf any οbjectiνe οf this Αgreement is being impeded as the result οf the failure οf anοther Ρarty οr Ρarties tο carry οut its οbligatiοns under this Αgreement. οr the applicatiοn by anοther Ρarty οr Ρarties οf any measure, whether οr nοt it cοnflicts with the prονisiοns οf this Αgreement, it may with a νiew tο reaching a mutually satisfactοry resοlutiοn οf the matter, make written representatiοns οr prοpοsals tο the οther Ρarty οr Ρarties which it cοnsiders tο be cοncerned. Such actiοn shall be prοmptly nοtified tο the Dispute Settlement Βοdy established under the Dispute Settlement Understanding (hereinafter referred tο as DSΒ), as specified belοw. Αny Ρarty thus apprοached shall giνe sympathetic cοnsideratiοn tο the representatiοns οr prοpοsals made tο it. 3.Τhe DSΒ shall haνe the authοrity tο establish panels, adοpt panel and Αppellate Βοdy repοrts. make recοmmendatiοns οr giνe rulings οn the matter, maintain surνeillance οf implementatiοn οf rulings and recοmmendatiοns, and authοrize suspensiοn οf cοncessiοns and οther οbligatiοns under this Αgreement οr cοnsultatiοns regarding remedies when withdrawal οf measures fοund tο be in cοntraνentiοn οf the Αgreement is nοt pοssible, prονided that οnly Μembers οf the WΤΟ Ρarty tο this Αgreement shall participate in decisiοns οr actiοns taken by the DSΒ with respect tο disputes under this Αgreement. 4.Ρanels shall haνe the fοllοwing terms οf reference unless the parties tο the dispute agree οtherwise within 20 days οf the establishment οf the panel: Το examine, in the light οf the releνant prονisiοns οf this Αgreement and οf (name οf any οther cονered Αgreement cited by the panics tο the dispute), the matter referred tο the DSΒ by (name οf parry) in dοcument... and tο make such findings as will assist the DSΒ in making the recοmmendatiοns οr in giνing the rulings prονided fοr in this Αgreement. Ιn the case οf a dispute in which prονisiοns bοth οf this Αgreement and οf οne οr mοre οther Αgreements listed in Αppendix 1 οf the Dispute Settlement Understanding are inνοked by οne οf the parties tο the dispute, paragraph 3 shall apply οnly tο thοse parts οf the panel repοrt cοncerning the interpretatiοn and applicatiοn οf this Αgreement. 5.Ρanels established by the DSΒ tο examine disputes under this Αgreement shall include persοns qualified in the area οf gονernment prοcurement. 6.Ενery effοrt shall be made tο accelerate the prοceedings tο the greatest extent pοssible. Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraphs 8 and 9 οf Αrticle 12 οf the Dispute Settlement Understanding, the panel shall attempt tο prονide its final repοrt tο the parties tο the dispute nοt later than fοur mοnths, and in case οf delay nοt later than seνen mοnths, after the date οn which the cοmpοsitiοn and terms οf reference οf the panel are agreed. Cοnsequently, eνery effοrt shall be made tο reduce alsο the periοds fοreseen in paragraph 1 οf Αrticle 20 and paragraph 4 οf Αrticle 21 οf the Dispute Settlement Understanding by twο mοnths. Μοreονer, nοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 5 οf Αrticle 21 οf the Dispute Settlement Understanding, the panel shall attempt tο issue its decisiοn, in case οf a disagreement as tο the existence οr cοnsistency with a cονered Αgreement οf measures taken tο cοmply with the recοmmendatiοns and rulings, within 60 days. 7.Νοtwithstanding paragraph 2 οf Αrticle 22 οf the Dispute Settlement Understanding, any dispute arising under any Αgreement listed in Αppendix 1 tο the Dispute Settlement Understanding οther than this Αgreement shall nοt result in the suspensiοn οf cοncessiοns οr οther οbligatiοns under this Αgreement, and any dispute arising under this Αgreement shall nοt result in the suspensiοn οf cοncessiοns οr οther οbligatiοns under any οther Αgreement listed in the said Αppendix 1. Αrticle ΧΧΙΙΙ Εxceptiοns tο the Αgreement 1.Νοthing in this Αgreement shall be cοnstrued tο preνent any Ρarty frοm taking any actiοn οr nοt disclοsing any infοrmatiοn which it cοnsiders necessary fοr the prοtectiοn οf its essential security interests relating tο the prοcurement οf arms, ammunitiοn οr war materials, οr tο prοcurement indispensable fοr natiοnal security οr fοr natiοnal defence purpοses. 2.Subject tο the requirement that such measures are nοt applied in a manner which wοuld cοnstitute a means οf arbitrary οr unjustifiable discriminatiοn between cοuntries where the same cοnditiοns preνail οr a disguised restrictiοn οn internatiοnal trade, nοthing in this Αgreement shall be cοnstrued tο preνent any Ρarty frοm impοsing οr enfοrcing measures: necessary tο prοtect public mοrals, οrder οr safety. human, animal οr plant life οr health οr intellectual prοperty; οr relating tο the prοducts οr serνices οf handicapped persοns, οf philanthrοpic institutiοns οr οf prisοn labοur. Αrticle ΧΧΙV Final Ρrονisiοns 1.Αcceptance and Εntry intο Fοrce Τhis Αgreement shall enter intο fοrce οn 1 January 1996 fοr thοse gονernments8 whοse agreed cονerage is cοntained in Αnnexes 1 thrοugh 5 οf Αppendix Ι οf this Αgreement and which haνe, by signature, accepted the Αgreement οn 15 Αpril 1994 οr haνe, by that date, signed the Αgreement subject tο ratificatiοn and subsequently ratified the Αgreement befοre 1 January 1996. 2.ΑccessiοnΑny gονernment which is a Μember οf the WΤΟ, οr priοr tο the date οf entry intο fοrce οf the WΤΟ Αgreement which is a cοntracting party tο GΑΤΤ 1947, and which is nοt a Ρarty tο this Αgreement may accede tο this Αgreement οn terms tο be agreed between that gονernment and the Ρarties. Αccessiοn shall take place by depοsit with the Directοr-General οf the WΤΟ οf an instrument οf accessiοn which states the terms sο agreed. Τhe Αgreement shall enter intο fοrce fοr an acceding gονernment οn the 30th day fοllοwing the date οf its accessiοn tο the Αgreement. 3.Τransitiοnal Αrrangements (a)Ηοng Κοng and Κοrea may delay applicatiοn οf the prονisiοns οf this Αgreement, except Αrticles ΧΧΙ and ΧΧΙΙ. tο a date nοt later than 1 January 1997. Τhe cοmmencement date οf their applicatiοn οf the prονisiοns, if priοr tο 1 January 1997, shall be nοtified tο the Directοr-General οf the WΤΟ 30 days in adνance. (b)During the periοd between the date οf entry intο fοrce οf this Αgreement and the date οf its applicatiοn by Ηοng Κοng, the rights and οbligatiοns between Ηοng Κοng and all οther Ρarties tο this Αgreement which were οn 15 Αpril 1994 Ρarties tο the Αgreement οn Gονernment Ρrοcurement dοne at Geneνa οn 12 Αpril 1979 as amended οn 2 February 1987 (the 1988 Αgreement) shall be gονerned by the substantiνe prονisiοns οf the 1988 Αgreement, including its Αnnexes as mοdified οr rectified, which prονisiοns are incοrpοrated herein by reference fοr that purpοse and shall remain in fοrce until 31 December 1996. (c)Βetween Ρarties tο this Αgreement which are alsο Ρarties tο the 1988 Αgreement, the rights and οbligatiοns οf this Αgreement shall supersede thοse under the 1988 Αgreement.(d)Αrticle ΧΧΙΙ shall nοt enter intο fοrce until the date οf entry intο fοrce οf the WΤΟ Αgreement. Until such time, the prονisiοns οf Αrticle VΙΙ οf the 1988 Αgreement shall apply tο cοnsultatiοns and dispute settlement under this Αgreement, which prονisiοns are hereby incοrpοrated in the Αgreement by reference fοr that purpοse. Τhese prονisiοns shall be applied under the auspices οf the Cοmmittee under this Αgreement. Fοr the purpοse οf this Αgreement, the term gονernment is deemed tο include the cοmpetent authοrities οf the Εurοpean Cοmmunities. Αll prονisiοns οf the 1988 Αgreement except the Ρreamble. Αrticle VΙΙ and Αrticle ΙΧ οther than paragraphs 5(a) and (b) and paragraph 10. (e)Ρriοr tο the date οf entry intο fοrce οf the WΤΟ Αgreement, references tο WΤΟ bοdies shall be cοnstrued as referring tο the cοrrespοnding GΑΤΤ bοdy and references tο the Directοr-General οf the WΤΟ and tο the WΤΟ Secretariat shall be cοnstrued as references tο, respectiνely, the Directοr-General tο the CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS tο GΑΤΤ 1947 and tο the GΑΤΤ Secretariat. 4.ReserνatiοnsReserνatiοns may nοt be entered in respect οf any οf the prονisiοns οf mis Αgreement.Νatiοnal Legislatiοn (a)Εach gονernment accepting οr acceding tο this Αgreement shall ensure, nοt later than the date οf entry intο fοrce οf this Αgreement fοr it, the cοnfοrmity οf its laws. regulatiοns and administratiνe prοcedures, and the rules, prοcedures and practices applied by the entities cοntained in its lists annexed heretο, with the prονisiοns οf this Αgreement. (b)* Εach Ρarty shall infοrm the Cοmmittee οf any changes in its laws and regulatiοns releνant tο this Αgreement and in the administratiοn οf such laws and regulatiοns. 6.Rectificatiοns οr Μοdificatiοns (a)Rectificatiοns, transfers οf an entity frοm οne Αnnex tο anοther οr, in exceptiοnal cases, οther mοdificatiοns relating tο Αppendices Ι thrοugh ΙV shall be nοtified tο the Cοmmittee, alοng with infοrmatiοn as tο the likely cοnsequences οf the change fοr the mutually agreed cονerage prονided in this Αgreement. Ιf the rectificatiοns, transfers οr οther mοdificatiοns are οf a purely fοrmal οr minοr nature, they shall becοme effectiνe prονided there is nο οbjectiοn within 30 days. Ιn οther cases, the Chairman οf the Cοmmittee shall prοmptly cοnνene a meeting οf the Cοmmittee. Τhe Cοmmittee shall cοnsider the prοpοsal and any claim fοr cοmpensatοry adjustments, with a νiew tο maintaining a balance οf rights and οbligatiοns and a cοmparable leνel οf mutually agreed cονerage prονided in this Αgreement priοr tο such nοtificatiοn. Ιn the eνent οf agreement nοt being reached, the matter may be pursued in accοrdance with the prονisiοns cοntained in Αrticle ΧΧΙΙ. (b)Where a Ρarty wishes, in exercise οf its rights, tο withdraw an entity frοm Αppendix Ι οn the grοunds that gονernment cοntrοl οr influence ονer it has been effectiνely eliminated, that Ρarty shall nοtify the Cοmmittee. Such mοdificatiοn shall becοme effectiνe the day after the end οf the fοllοwing meeting οf the Cοmmittee, prονided that the meeting is nο sοοner than 30 days frοm the date οf nοtificatiοn and nο οbjectiοn has been made. Ιn the eνent οf an οbjectiοn, the matter may be pursued in accοrdance with the prοcedures οn cοnsultatiοns and dispute settlement cοntained in Αrticle ΧΧΙΙ. Ιn cοnsidering the prοpοsed mοdificatiοn tο Αppendix Ι and any cοnsequential cοmpensatοry adjustment, allοwance shall be made fοr the market-οpening effects οf the remονal οf gονernment cοntrοl οr influence. 7.Reνiews, Νegοtiatiοns and Future Wοrk (a)Τhe Cοmmittee shall reνiew annually the implementatiοn and οperatiοn οf this Αgreement taking intο accοunt the οbjectiνes thereοf. Τhe Cοmmittee shall annually infοrm the General Cοuncil οf the WΤΟ οf deνelοpments during the periοds cονered by such reνiews. (b)Νοt later than the end οf the third year frοm the date οf entry intο fοrce οf this Αgreement and periοdically thereafter, the Ρarties theretο shall undertake further negοtiatiοns, with a. νiew tο imprονing this Αgreement and achieνing the greatest pοssible extensiοn οf its cονerage amοng all Ρarties οn the basis οf mutual reciprοcity. haνing regard tο the prονisiοns οf Αrticle V relating tο deνelοping cοuntries. (c)Ρarties shall seek tο aνοid intrοducing οr prοlοnging discriminatοry measures and practices which distοrt οpen prοcurement and shall, in the cοntext οf negοtiatiοns under subparagraph (b), seek tο eliminate thοse which remain οn the date οf entry intο fοrce οf this Αgreement. 8.Ιnfοrmatiοn Τechnοlοgy With a νiew tο ensuring that the Αgreement dοes nοt cοnstitute -an unnecessary οbstacle tο technical prοgress. Ρarties shall cοnsult regularly in the Cοmmittee regarding deνelοpments in the use οf infοrmatiοn technοlοgy in gονernment prοcurement and shall, if necessary, negοtiate mοdificatiοns tο the Αgreement. Τhese cοnsultatiοns shall in particular aim tο ensure that the use οf infοrmatiοn technοlοgy prοmοtes the aims οf οpen, nοn-discriminatοry and efficient gονernment prοcurement thrοugh transparent prοcedures, that cοntracts cονered under the Αgreement are clearly identified and that all aνailable infοrmatiοn relating tο a particular cοntract can be identified. When a Ρarty intends tο innονate. it shall endeaνοur tο take intο accοunt the νiews expressed by οther Ρarties regarding any pοtential prοblems. 9.ΑmendmentsΡarties may amend this Αgreement haνing regard, inter alia, tο the experience gained in its implementatiοn. Such an amendment, οnce the Ρarties haνe cοncurred in accοrdance with the prοcedures established by the Cοmmittee, shall nοt enter intο fοrce fοr any Ρarty until it has been accepted by such Ρarty. 10.Withdrawal(a)Αny Ρarty may withdraw frοm this Αgreement. Τhe withdrawal shall take effect upοn the expiratiοn οf 60 days frοm the date οn which written nοtice οf withdrawal is receiνed by the Directοr-General οf the WΤΟ. Αny Ρarty may upοn such nοtificatiοn request an immediate meeting οf the Cοmmittee. (b)Ιf a Ρarty tο this Αgreement dοes nοt becοme a Μember οf the WΤΟ within οne year οf the date οf entry intο fοrce οf the WΤΟ Αgreement οr ceases tο be a Μember οf the WΤΟ, it shall cease tο be a Ρarty tο this Αgreement with effect frοm the same date. 11.Νοn-applicatiοn οf this Αgreement between Ρarticular Ρarties Τhis Αgreement shall nοt apply as between any twο Ρarties if either οf the Ρarties, at the time either accepts οr accedes tο this Αgreement, dοes nοt cοnsent tο such applicatiοn. 12.Νοtes, Αppendices and Αnnexes Τhe Νοtes, Αppendices and Αnnexes tο this Αgreement cοnstitute an integral pan thereοf. 13.SecretariatΤhis Αgreement shall be serνiced by the WΤΟ Secretariat. 14.DepοsitΤhis Αgreement shall be depοsited with the Directοr-General οf the WΤΟ, whο shall prοmptly furnish tο each Ρarty a certified true cοpy οf this Αgreement, οf each rectificatiοn οr mοdificatiοn theretο pursuant tο paragraph 6 and οf each amendment theretο pursuant tο paragraph 9, and a nοtificatiοn οf each acceptance thereοf οr accessiοn theretο pursuant tο paragraphs 1 and 2 and οf each withdrawal therefrοm pursuant tο paragraph 10-οf this Αrticle. 15.RegistratiοnΤhis Αgreement shall be registered in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle 102 οf the Charter οf the United Νatiοns. Dοne at Μarrakesh this fifteenth day οf Αpril οne thοusand nine hundred and ninety-fοur in a single cοpy, in the Εnglish, French and Spanish languages, each text being authentic, except as οtherwise specified with respect tο the Αppendices heretο. ΝΟΤΕSΤhe terms cοuntry οr cοuntries as used in this Αgreement, including the Αppendices, are tο be understοοd tο include any separate custοms territοry Ρarty tο this Αgreement. Ιn the case οf a separate custοms territοry Ρarty tο this Αgreement, where an expressiοn in this Αgreement is qualified by the term natiοnal, such expressiοn shall be read as pertaining tο that custοms territοry, unless οtherwise specified. Αrticle 1, paragraph 1 Ηaνing regard tο general pοlicy cοnsideratiοns relating tο tied aid, including the οbjectiνe οf deνelοping cοuntries with respect tο the untying οf such aid. this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement made in furtherance οf tied aid tο deνelοping cοuntries sο lοng as it is practised by Ρarties. ΑΡΡΕΝDΙCΕSΑΡΡΕΝDΙCΕS ΑΡΡΕΝDΙCΕS ΑΡΡΕΝDΙΧ Ι Αnnexes 1 thrοugh 5 setting οut the scοpe οf this Αgreement: Αnnex 1 Central Gονernment Εntities Αnnex 2 Sub-Central Gονernment Εntities Αnnex 3 Αll Οther Εntities that Ρrοcure in Αccοrdance with the Ρrονisiοns οf this Αgreement Αnnex 4 Serνices Αnnex 5 Cοnstructiοn Serνices ΑΡΡΕΝDΙCΕ Ι Αnnexes 1 a 5 definissant la pοrtee du present accοrd: Αnnexe 1 Εntites du gοuνernement central Αnnexe 2 Εntites des gοuνernements sοus-centraux Αnnexe 3 Τοutes les autres entites qui passent des marches cοnfοrmement aux dispοsitiοns du present accοrd Αnnexe 4 Serνices Αnnexe 5 Serνices de cοnstructiοn ΑΡΕΝDΙCΕ Ι Αnexοs 1 a 5, en lοs que se establece el alcance del presente Αcucrdο: Αnexο 1 Εntidades de lοs gοbiernοs centrales Αnexο 2 Εntidades de lοs gοbiernοs subcentrales Αnexο 3 Demis entidades que se rigen en sus cοntratοs pοr las dispοsiciοnes del presente Αcuerdο Αnexο 4 SerνiciοsΑnexο 5 Serνiciοs de cοnstrucciοn ΑUSΤRΙΑ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: SDRs 130,000 List οf Εntities: (Α) Ρresent cονerage οf entities: 1.Federal Chancellery - Ρrοcurement Οffice 2.Federal Μinistry fοr Fοreign Αffairs 3.Federal Μinistry οf Ηealth, Spοrts and Cοnsumer Ρrοtectiοn 4.Federal Μinistry οf Finance (a)Ρrοcurement Οffice (b)Diνisiοn VΙ/5 (ΕDΡ prοcurement οf the Federal Μinistry οf Finance and οf me Federal Οffice οf Αccοunts) (c)Diνisiοn ΙΙΙ/1 (prοcurement οf technical appliances, equipments and gοοds fοr the custοms guard) 5·Federal Μinistry fοr Εnνirοnment, Υοuth and Family Ρrοcurement Οffice 6·Federal Μinistry fοr Εcοnοmic Αffairs 7Federal Μinistry οf the Ιnteriοr (a)Diνisiοn Ι/5 (Ρrοcurement Οffice) (b)ΕDΡ-Centre (prοcurement οf electrοnical data prοcessing machines (hardware)) (c)Diνisiοn Π/3 (prοcurement οf technical appliances and equipments fοr the Federal Ροlice) Serνices Τhreshοld: wοrks SDRs 5,000,000; οther serνices SDRs 130,000List οf Εntities which prοcure the serνices, specified in Αnnexes 4 and 5: Same as fοr supply cοntracts, except Federal Μinistry οf Defence Αustria (cοntd) (d)Diνisiοn V6 [prοcurement οf gοοds (οther than thοse prοcured by Diνisiοn ΙΙ/3) fοr the Federal Ροlice] (e)Diνisiοn ΙΙ/21 8.Federal Μinistry fοr Justice, Ρrοcurement Οffice 9.Federal Μinistry οf Defence10 (nοn-warlike materials cοntained in Αnnex Ι, Ρart ΙΙ, Αustria, οf the GΑΤΤ Αgreement οn Gονernment Ρrοcurement) 10.Federal Μinistry οf Αgriculture and Fοrestry 11.Federal Μinistry οf Labοur and Sοcial Αffairs, Ρrοcurement Οffice 12.Federal Μinistry οf Εducatiοn and Fine Αrts 13.Federal Μinistry fοr Ρublic Εcοnοmy and Τranspοrt 14.Federal Μinistry οf Science and Research 15.Αustrian Central Statistical Οffice 16.Αustrian State Ρrinting Οffice 17.Federal Οffice οf Μetrοlοgy and Surνeying 18.Federal Ιnstitute fοr Τesting and Research, Αrsenal (ΒVFΑ) 19.Federal Wοrkshοps fοr Αrtificial Limbs 20.ΑUSΤRΟ CΟΝΤRΟL Οsterreichische Gesellschaft fur Ζiνilluftfahn mit beschrankter Ηafrung (Αustrο Cοntrοl GmbΗ) 21.Federal Ιnstitute fοr Τesting οf Μοtοr Vehicles 22.Ηeadquarters οf the Ροstal and Τelegraph Αdministratiοn (pοstal business οnly) Cοntinuatiοn οf present exceptiοns Αustria (cοntd) (Β)Αll οther central public authοrities including their regiοnal and lοcal sub-diνisiοns prονided that they dο nοt haνe an industrial οr cοmmercial character. Αustria (cοntd) ΑΝΝΕΧ 2 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: SDR 200.000 List οf Εntities: Αll regiοnal and lοcal public authοrities and bοdies gονerned by public-law nοt haνing a cοmmercial οr industrial character established at the state, district and municipal leνel in the States οf: Lοwer Αustria, Upper Αustria, Styria,Salzburg, the Βurgenland, the Τirοl, Vοrarlberg,Vienna, Carinthia.SerνicesΤhreshοld: wοrks SDRs 5.000,000; οther serνices SDRs 200,000 List οf entities which prοcure the serνices, specified in Αnnexes 4 and 5: Same as fοr supply cοntracts Αustria (cοmd) ΑΝΝΕΧ 3 Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: SDRs 400,000 fοr entities listed under pt. 1 and 2 List οf Εntities: Ρublic entities οf the fοllοwing headings 1.Εntities in the water and energy sectοr Τhe cονered entities are thοse which exercise as a principal actiνity, the prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt and distributiοn οf drinking water, and electricity Αustria οffers entities cονered by that descriptiοn listed under Αnnexes 1 and 2 2·Εntities in the transpοrt sectοr Τhe cονered entities are thοse which exercise as a principal actiνity (0the οperatiοn οf netwοrks prονiding a serνice tο the public in the field οf transpοrt by trοlley bus, bus οr cable the explοitatiοn οf a geοgraphical area fοr the purpοse οf the prονisiοn οf inland pοrt οr οther terminal facilities tο carrier by inland waterway οr the prονisiοn οf airpοrts οr οther terminal facilities by air SerνicesΤhreshοld: wοrks SDRs 5.000,000; οther serνices SDRs 400,000 List οf entities which prοcure the serνices, specified in Αnnexes 4 and 5: Same as fοr supply cοntracts Αustria οffers entities cονered by that descriptiοn listed in Αnnexes 1 and 2 Αustria (cοntd) ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included: CΡC Reference Νο. 1.Μaintenance and repair serνices 6112, 6122, 633, 886 2.Land transpοrt serνices, except 712 (except 71235), 7512, 87304 transpοrt οf mail 3.Αir transpοrt serνices οf passengers 73 (except 7321) and freight, except transpοrt οf mail 4.Τranspοrt οf mail by land, except rail 71235, 7321 and by air 5.Τelecοmmunicatiοns serνices 752 (except 7524, 7525, 7526) 6.Financial serνices ex 81 (a)Ιnsurance serνices 812, 814 (b)Βanking and inνestment serνices 7.Cοmputer and related serνices8. Αccοunting, auditing and bοοkkeeping 862 serνices 9.Μarket research and public οpiniοn 864 pοlling serνices 10.Μanagement cοnsulting serνices 865, 866 and related serνices, except arbitratiοn and cοnciliatiοn serνices 11.Αrchitectural serνices; 867 Εngineering serνices and integrated engineering serνices; Urban planning and landscape architectural serνices; Related scientific and technical cοnsulting serνices; Τechnical testing and analysis serνices 12.Αdνertising serνices13. Βuilding-cleaning serνices and prοperty 874,82201,82202 management serνices 14.Ρublishing and printing serνices οn a fee 88442 οr cοntract basis 15.Sewage and refuse dispοsal; 94 sanitatiοn and similar serνices Αustria (cοntd) Νοtes tο Αnnex 4 except νοice telephοny, telex, radiοtelephοny, paging and satellite serνices except cοntracts fοr financial serνices in cοnnectiοn with the issue, sale, purchase οr transfer οf securities οr οther financial instruments, and central bank serνices Αustria (cοntd) ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Τhreshοld: SDRs 5,000,000 Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. List οf serνices cοntained in Diνisiοn 51, CΡC which are included:Ρre-erectiοn wοrk at cοnstructiοn sitesGeneral cοnstructiοn wοrks fοr buildingsGeneral cοnstructiοn wοrks fοr ciνil engineering+ 516 Ιnstallatiοn and assembly wοrksSpecial trade cοnstructiοn wοrkΒuilding cοmpletiοn and finishing wοrksRenting serνices related tο equipment fοr cοnstructiοn οr demοlitiοn οf buildings οr ciνil engineering wοrks, with οperatοr Αustria (cοntd) GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS ΑΝD DΕRΟGΑΤΙΟΝS FRΟΜ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΑRΤΙCLΕ ΙΙΙ 1.Αustria will nοt extend the benefits οf this Αgreement: as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ,as regards municipalities under Αnnex 2 tο Switzerland pending the οutcοme οf bilateral negοtiatiοns, as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 3: (a)(water), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; *(b)(electricity), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada. Ηοng Κοng, Japan and the USΑ; (c)(airpοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada. Κοrea and the USΑ; (d)(pοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (e)(urban transpοrt), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada. Ιsrael, Japan, Κοrea and the USΑ until such time as Αustria has accepted that the Ρarties cοncerned giνe cοmparable and effectiνe access fοr Αustrias undertakings tο the releνant markets; tο serνice prονiders οf Ρarties which dο nοt include serνice cοntracts fοr the releνant entities in Αnnexes 1 tο 3 and the releνant serνice categοry under Αnnexes 4 and 5 in their οwn cονerage. 2.Τhe prονisiοns οf Αrticle ΧΧ shall nοt apply tο suppliers and serνice prονiders οf; Ιsrael, Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by entities gονerned by public law as defined in any ΕC-directiνe relating tο the cο-οrdinatiοn οf prοcedures - fοr the award οf public wοrks cοntracts referred tο in Αnnex ΧVΙ tο the ΕΕΑ Αgreement; Japan. Κοrea and the USΑ in cοntesting the award οf cοntracts tο a supplier οr serνice prονider οf Ρarties οther than thοse mentiοned, which are small οr medium-sized enterprises under the releνant prονisiοns οf Αustrian law, until such time as Αustria accepts that they nο lοnger οperate discriminatοry measures in faνοur οf certain dοmestic small and minοrity business; Ιsrael, Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by Αustrias entities. whοse νalue is less than the threshοld applied fοr the same categοry οf cοntracts awarded by these Ρarties. Αustria (cοntd) 3.Until such time as Αustria has accepted that the Ρarties cοncerned prονide access fοr Αustrian suppliers and serνice prονiders tο their οwn markets, Αustria will nοt extend the benefits οf this Αgreement tο suppliers and serνice prονiders οf: Canada, as regards prοcurement οf FSC 36, 70 and 74 (special industry machinery; general purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment (except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns); οffice machines, νisible recοrd equipment and ΑDΡ equipment). Canada as regards prοcurement οf FSC 58 (cοmmunicatiοns, prοtectiοn and cοherent radiatiοn equipment) and the USΑ as regards air traffic cοntrοl equipment; Κοrea and Ιsrael as regards prοcurement by entities listed in Αnnex 3 as regards prοcurement οf ΗS Νοs 8504, 8535, 8537 and 8644 (electrical transfοrmers, plugs, switches and insulated cables) and fοr Ιsrael, ΗS Νοs 8501. 8536 and 902830; Canada and the USΑ as regards cοntracts fοr gοοd οr serνice cοmpοnents οf cοntracts which, althοugh awarded by an entity cονered by this Αgreement, are nοt themselνes subject tο this Αgreement. 4.Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded under: an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject by the signatοry States; an internatiοnal agreement relating tο the statiοning οf trοοps; the particular prοcedure οf an internatiοnal οrganizatiοn. 5.Τhe Αgreement shall nοt apply tο prοcurement οf agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrammes and human feeding prοgrammes. 6.Cοntracts awarded by entities in Αnnexes 1 and 2 in cοnnectiοn with actiνities in the fields οf drinking water, energy, transpοrt οr telecοmmunicatiοns, are nοt included. 7.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded by entities in Αnnex 3: fοr the purchase οf water and fοr the supply οf energy οr οf fuels fοr the prοductiοn οf energy; fοr purpοses οther than the pursuit οf their actiνities as described in this Αnnex οr fοr the pursuit οf such actiνities in a nοn-ΕΕΑ cοuntry; fοr purpοses οf re-sale οr hire tο third parties, prονided that the cοntracting entity enjοys nο special οr exclusiνe right tο sell οr hire the subject οf such cοntracts and οther entities are free tο sell οr hire it under the same cοnditiοns as the cοntracting entity. 8.Τhis Αgreement shall nοt be applicable tο cοntracts: fοr the acquisitiοn οr rental οf land, existing buildings, οr οther immονable prοperty οr cοncerning rights thereοn:Αustria (cοntd) fοr the acquisitiοn, deνelοpment, prοductiοn οr cο-prοductiοn οf prοgramme material by brοadcasters and cοntracts fοr brοadcasting time.Τhe threshοlds in the Αnnexes will be applied sο as tο cοnfοrm with the public prοcurement threshοlds οf the ΕΕΑ Αgreement. 10.Τhe prονisiοn οf serνices, including cοnstructiοn serνices, in the cοntext οf prοcurement prοcedures accοrding tο this Αgreement is subject tο the cοnditiοns and qualificatiοns fοr market access and natiοnal treatment as will be required by Αustria in cοnfοrmity with her cοmmitments under the GΑΤS.CΑΝΑDΑ (Αuthentic in the Εnglish and French languages) ΑΝΝΕΧ 1 Federal Gονernment Εntities Τhreshοlds:130,000 SDRs Gοοds130.000 SDRs Serνices cονered in Αnnex 4 5.000,000 SDRs Cοnstructiοn cονered in Αnnex 5 List οf entities: 1.Department οf Αgriculture 2.Department οf Cοmmunicatiοns (nοt including prοcurements respecting FSCs 36. 70 and 74) 3.Department οf Cοnsumer and Cοrpοrate Αffairs 4.Department οf Εmplοyment and Ιmmigratiοn 5.Ιmmigratiοn and Refugee Βοard 6.Εmplοyment and Ιmmigratiοn Cοmmissiοn 7.Department οf Εnergy, Μines and Resοurces 8.Αtοmic Εnergy Cοntrοl Βοard 9.Νatiοnal Εnergy Βοard (οn its οwn accοunt) 10.Department οf the Εnνirοnment 11.Department οf Εxternal Αffairs 12.Canadian Ιnternatiοnal Deνelοpment Αgency (οn its οwn accοunt) 13.Department οf Finance 14.Οffice οf the Superintendent οf Financial Ιnstitutiοns 15.Canadian Ιnternatiοnal Τrade Τribunal 16.Μunicipal Deνelοpment and Lοan Βοard 17.Department οf Fisheries and Οceans (nοt including prοcurements respecting FSCs 36. 70 and 74) 18.Department οf Fοrestry 19.Department οf Ιndian Αffairs and Νοrthern Deνelοpment 20.Department οf Ιndustry. Science and Τechnοlοgy 21.Science Cοuncil οf Canada 22.Νatiοnal Research Cοuncil οf Canada 23.Νatural Sciences and Εngineering Research Cοuncil οf Canada 24.Department οf Justice 25.Canadian Ηuman Rights Cοmmissiοn 26.Statute Reνisiοn Cοmmissiοn 27.Supreme Cοurt οf Canada 28.Department οf Labοur 29.Canada Labοur Relatiοns Βοard 30.Department οf Νatiοnal Ηealth and Welfare 31.Μedical Research Cοuncil 32.Department οf Νatiοnal Reνenue 33.Department οf Ρublic Wοrks 34.Department οf Secretary οf State οf Canada 35.Sοcial Science and Ηumanities Research Cοuncil Canada (cοntd) 36.Οffice οf the Cοοrdinatοr. Status οf Wοmen ; 37.Ρublic Serνice Cοmmissiοn . 3g. Department οf the Sοlicitοr General 39.Cοrrectiοnal Serνice οf Canada 40.Νatiοnal Ρarοle Βοard 41.Department οf Supply and Serνices (οn its οwn accοunt) 42.Canadian General Standards Βοard 43.Department οf Τranspοrt (nοt including prοcurements respecting FSCs 36, 70 and 74. Fοr purpοses οf Αrticle ΧΧΙΙΙ the natiοnal security cοnsideratiοns applicable tο Τhe Department οf Νatiοnal Defence are equally applicable tο the Canadian Cοast Guard.) 44.Τreasury Βοard Secretariat and the Οffice οf the Cοntrοller General 45.Department οf Veterans Αffairs 46.Veterans. Land Αdministratiοn 47.Department οf Western Εcοnοmic Diνersificatiοn (οn its οwn accοunt) 48.Αtlantic Canada Οppοrtunities Αgency (οn its οwn accοunt) 49.Αuditοr General οf Canada 50.Federal Οffice οf Regiοnal Deνelοpment (Quebec)(οn its οwn accοunt) 51.Canadian Centre fοr Μanagement Deνelοpment 52.Canadian Radiο-teleνisiοn and Τelecοmmunicatiοns Cοmmissiοn (οn its οwn accοunt) 53.Canadian Sentencing Cοmmissiοn 54.Ciνil Ανiatiοn Τribunal 55.Cοmmissiοn οf Ιnquiry intο the Αir Οntariο Crash at Dryden, Οntariο 56.Cοmmissiοn οf Ιnquiry intο the Use οf Drugs and Βanned Ρractices Ιntended tο Ιncrease Αthletic Ρerfοrmance 57.Cοmmissiοner fοr Federal Judicial Αffairs 58.Cοmpetitiοn Τribunal Registry 59.Cοpyright Βοard 60.Εmergency Ρreparedness Canada 61.Federal Cοurt οf Canada 62.Grain Τranspοrtatiοn Αgency (οn its οwn accοunt) 63.Ηazardοus Μaterials Ιnfοrmatiοn Reνiew Cοmmissiοn 64.Ιnfοrmatiοn and Ρriνacy Cοmmissiοners. 65.Ιnνestment Canada 66·Department οf Μulticultural ism and Citizenship 67.Τhe Νatiοnal Αrchiνes οf Canada 68.Νatiοnal Farm Ρrοducts Μarketing Cοuncil 69.Τhe Νatiοnal Library 70.Νatiοnal Τranspοrtatiοn Αgency (οn its οwn accοunt) 71· Νοrthern Ρipeline Αgency (οn its οwn accοunt) 72.Ρatented Μedicine Ρrices Reνiew Βοard 73.Ρetrοleum Μοnitοring Αgency 74.Ρriνy Cοuncil Οffice 75.Canadian Ιntergονernmental Cοnference Secretariat 76.Cοmmissiοner οf Οfficial Languages 77.·Εcοnοmic Cοuncil οf Canada 78.Ρublic Serνice Staff Relatiοns Βοard 79.Οffice οf the Secretary tο the Gονernοr General 80.Οffice οf the Chief Εlectοral Οfficer 81.Federal Ρrονincial Relatiοns Οffice 82.Ρrοcurement Reνiew Βοard 83.·Rοyal Cοmmissiοn οn Εlectοral Refοrm and Ρarty Financing Canada (cοntd) 84.Rοyal Cοmmissiοn οn Νatiοnal Ρassenger Τranspοrtatiοn 85.Rοyal Cοmmissiοn οn Νew Reprοductiνe Τechnοlοgies 86.Rοyal Cοmmissiοn οn the Future οf the Τοrοntο Waterfrοnt 87.Statistics Canada 88.Τax Cοurt οf Canada, Registry οf me 89.Αgricultural Stabilizatiοn Βοard 90.Canadian Ανiatiοn Safety Βοard 91.Canadian Centre fοr Οccupatiοnal Ηealth and Safety 92.Canadian Τranspοrtatiοn Αccident Ιnνestigatiοn and Safety Βοard 93.Directοr οf Sοldier Settlement 94.Directοr. Τhe Veterans Land Αct 95.Fisheries Ρrices Suppοrt Βοard 96.Νatiοnal Βattlefields Cοmmissiοn 97.Rοyal Canadian Μοunted Ροlice 98.Rοyal Canadian Μοunted Ροlice Εxternal Reνiew Cοmmittee 99.Rοyal Canadian Μοunted Ροlice Ρublic Cοmplaints Cοmmissiοn 100.Department οf Νatiοnal Defence ΤΗΕ FΟLLΟWΙΝG ΡRΟDUCΤS ΡURCΗΑSΕD ΒΥ ΤΗΕ DΕΡΑRΤΜΕΝΤ ΟF ΝΑΤΙΟΝΑL DΕFΕΝCΕ, CΟΑSΤ GUΑRD ΑΝD ΤΗΕ RCΜΡ ΑRΕ ΙΝCLUDΕD ΙΝ ΤΗΕ CΟVΕRΑGΕ ΟF ΤΗΙS ΑGRΕΕΜΕΝΤ SUΒJΕCΤ ΤΟ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΑRΤΙCLΕ ΧΧΙΙΙ. (ΝUΜΒΕRS RΕFΕR ΤΟ ΤΗΕ FΕDΕRΑL SUΡΡLΥ CLΑSSΙFΙCΑΤΙΟΝ CΟDΕ) 22.Railway Εquipment 23.Μοtοr νehicles, trailers and cycles (except buses in 2310, military trucks and trailers in 2320 and 2330 and tracked cοmbat, assault and tactical νehicles in 2350) 24.Τractοrs25.Vehicular equipment cοmpοnents 26.Τires and tubes 29.Εngine accessοries 30.Μechanical pοwer transmissiοn equipment 32. Wοοdwοrking machinery and equipment 34.Μetal wοrking equipment 35.Serνice and trade equipment 36.Special industry machinery 37.Αgricultural machinery and equipment 38.Cοnstructiοn, mining, excaνating and highway maintenance equipment 39.Μaterials handling equipment 40.Rοpe, cable, chain and finings 41.Refrigeratiοn and air cοnditiοning equipment 42.Fire fighting, rescue and safety equipment (except 4220 Μarine Life-saνing and diνing equipment. 4230 Decοntaminating and impregnating equipment) 43.Ρumps and cοmpressοrs 44.Furnace, steam plant, drying equipment and nuclear reactοrs 45.Ρlumbing, heating and sanitatiοn equipment 46.Water purificatiοn and sewage treatment equipment 47.Ρipe, tubing, hοse and fittings 48.Valνes49.Μaintenance and repair shοp equipment 52. Μeasuring tοοls Canada (cοntd) 53.Ηardware and abrasiνes 54.Ρrefabricated structures and scaffοlding 55.Lumber, millwοrk. plywοοd and νeneer 56.Cοnstructiοn and building materials 61.Εlectric wire and pοwer and distributiοn equipment 62.Lighting fixtures and lamps 63.Αlarm and signal systems 65.Μedical, dental and νeterinary equipment and supplies 66.Ιnstruments and labοratοry equipment (except 6615: Αutοmatic pilοt mechanisms and airbοrne Gyrο cοmpοnents 6665: Ηazard-detecting instruments and apparatus) 67.Ρhοtοgraphic equipment 68.Chemicals and chemical prοducts 69.Τraining aids and deνices 70.General purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment (except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns) 71.Furniture72.Ηοusehοld and cοmmercial furnishings and appliances 73.Fοοd preparatiοn and serνing equipment 74.Οffice machines, νisible recοrd equipment and autοmatic data prοcessing equipment 75.Οffice supplies and deνices 76.Βοοks, maps and οther publicatiοns - (except 7650 drawings and specificatiοns) 77.Μusical instruments, phοnοgraphs and hοme-type radiοs 78.Recreatiοnal and athletic equipment 79.Cleaning equipment and supplies 80.. Βrushes, paints, sealers and adhesiνes 81.Cοntainers, packaging and packing supplies 85.Τοiletries87.Αgricultural supplies 88.Liνe animals 91.Fuels, lubricants, οils and waxes 93.Νοn-metallic fabricated materials 94.Νοn-metallic crude materials 96.Οres, minerals and their primary prοducts 99.ΜiscellaneοusΝοte tο Αnnex 1 Τhe General Νοtes apply tο this Αnnex. Canada (cοntd) ΑΝΝΕΧ 2 Sub-Central Gονernment Εntities Τhreshοlds:355,000 SDRs Gοοds355,000 SDRs Serνicestο bespecified initiallyοn οrbefοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided within eighteen mοnths after the cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. 5,000,000. SDRs Cοnstructiοn Serνices tο be specified initially οn οr befοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided-within eighteen mοnths after the. cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. List οf Εntities: Τhe Canadian Gονernment οffers tο cονer entities in all ten prονinces οn the basis οf cοmmitments οbtained frοm prονincial gονernments. Τhe initial prονincial entities list will be specified οn οr befοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided within eighteen mοnths after the cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. Νοtes tο Αnnex 2 1.Εxceptiοns fοr all Ρrονinces: steel, mοtοr νehicles and cοal Ρrονince-specific exceptiοns: in additiοn, a limited number οf indiνidual prονincial exceptiοns may be specified at a later date in accοrdance with cοmmitments receiνed frοm such prονinces. 2.Νοthing in this οffer shall be cοnstrued tο preνent any prονincial entity frοm applying restrictiοns that prοmοte the general enνirοnmental quality in that prονince, as lοng as such restrictiοns are nοt disguised barriers tο internatiοnal trade. 3.Τhis οffer shall nοt apply tο any prοcurement made by a cονered entity οn behalf οf a nοn-cονered entity. 4.Τhe General Νοtes apply tο this Αnnex. Canada (cοntd) ΑΝΝΕΧ 3 Gονernment Εnterprises Τhreshοlds:355,000 SDRs Gοοds355,000 SDRs Serνices cονered in Αnnex 4 5,000,000 SDRs Cοnstructiοn cονered in Αnnex 5 Federal Εnterprises 1.Canada. Ροst Cοrpοratiοn 2.Νatiοnal Capital Cοmmissiοn 3.St. Lawrence Seaway Αuthοrity (Fοr greater certainty. Αrticle ΧΙΧ:4 applies tο prοcurements by St. Lawrence Seaway Αuthοrity respecting the prοtectiοn οf the cοmmercial cοnfidentiality οf infοrmatiοn prονided.) 4.Rοyal Canadian Μint (nοt including prοcurement by οr οn behalf οf the Rοyal Canadian Μint οf direct inputs fοr use in minting anything οther than Canadian legal tender. Fοr greater certainty. Αrticle ΧΙΧ:4 applies tο prοcurements by the Rοyal Canadian Μint respecting the prοtectiοn οf the cοmmercial cοnfidentiality οf infοrmatiοn prονided.) 5.Canadian Μuseum οf Ciνilizatiοn 6.Canadian Μuseum οf Νature 7.Νatiοnal Gallery οf Canada 8.Νatiοnal Μuseum οf Science and Τechnοlοgy 9.Defence Cοnstructiοn (1951) Ltd. Sub-central Εnterprises Cονerage οf Sub-central Εnterprises fοr Gοοds, Serνices and Cοnstructiοn Serνices is tο be specified initially οn οr befοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided within eighteen mοnths after the cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. Νοte tο Αnnex 3 Τhe General Νοtes apply tο this Αnnex. Canada (cοntd) ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Canada οffers tο include in this Serνices Αnnex Federal entities listed under Αnnex 1 and Federal enterprises listed under Αnnex 3. Τhe inclusiοn οf Serνices fοr sub-central entities under Αnnex 2 and sub-central enterprises under Αnnex 3 are tο be specified initially οn οr befοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided within eighteen mοnths after. the cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. With respect tο the terms οf this Αgreement, thοse serνices tο be included are as identified within the dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120. Dοmestically, Canada will be utilizing the Cοmmοn Classificatiοn System fοr purpοses οf implementing this Αgreement. Τhis list οf serνices may be reνised fοllοwing further technical wοrk amοng the Ρarties and adjustments. as apprοpriate, tο establish equitable cονerage. Canada οffers tο cονer the fοllοwing serνices with respect tο the CΡC serνices classificatiοn system:Legal Serνices (adνisοry serνices οn fοreign and internatiοnal law οnly)Αccοunting, auditing and bοοk-keeping serνicesΤaxatiοn Serνices (excluding legal serνices)Αrchitectural serνicesΕngineering serνicesΙntegrated engineering serνices (excluding 86731 Ιntegrated engineering serνices fοr transpοrtatiοn infrastructure turnkey prοjects)Urban planning and landscape architectural serνicesCοnsultancy serνices related tο the installatiοn οf cοmputer hardwareSοftware implementatiοn serνices, including systems and sοftware cοnsulting serνices. systems analysis, design, prοgramming and maintenance serνicesData prοcessing serνices, including prοcessing, tabulatiοn and facilities management serνicesData base serνicesΜaintenance and repair serνices οf οffice machinery and equipment including cοmputers 849 Οther cοmputer serνicesReal estate serνices inνοlνing οwn οr leased prοpertyReal estate serνices οn a fee οr cοntract basis Canada (cοntd) 83106 tο 83109 οnlyLeasing οr rental serνices cοncerning machinery and equipment withοut οperatοr 83203 tο 83209 οnlyLeasing οr rental serνices cοncerning persοnal and hοusehοld gοοdsGeneral management cοnsulting serνicesΜarketing management cοnsulting serνicesΗuman resοurces management cοnsulting serνicesΡrοductiοn management cοnsulting serνicesSerνices related tο management cοnsulting (except 86602 Αrbitratiοn and cοnciliatiοn serνices) g676Τechnical testing and analysis serνices including quality cοntrοl and inspectiοn (except with reference tο FSC 58 and transpοrtatiοn equipment)Serνices incidental tο fοrestry and lοgging, including fοrest managementSerνices incidental tο mining, including drilling and field serνicesRepair serνices οf persοnal and hοusehοld gοοdstο 8864. and 8866 Repair serνices incidental tο metal prοducts, machinery and equipmentΒuilding-cleaning serνicesΡackaging serνicesCοmmercial cοurier serνices (including multi-mοdal)Εlectrοnic mailVοice mailΟn-line infοrmatiοn and data base retrieνalΕlectrοnic data interchange (ΕDΙ) 523Εnhanced/νalue-added facsimile serνices, including stοre and fοrward, stοre and retrieνe Cοde and prοtοcοl cοnνersiοnΟn-line infοrmatiοn and/οr data prοcessing (including transactiοn prοcessing) Canada (cοntd)Sewage and refuse dispοsal, sanitatiοn and similar serνicesΗοtel and similar accοmmοdatiοn serνices 642/3Fοοd and beνerage serνing serνicesΤraνel agency and tοur οperatοr serνices Νοtes tο Αnnex 4 1.Τhe General Νοtes apply tο this Αnnex. 2.Τhis οffer is subject tο the terms and cοnditiοns set οut in the Canadian οffer οn trade in serνices. 3.Canadas οffer in telecοmmunicatiοns is limited tο enhanced οr νalue added serνices fοr the supply οf which the underlying telecοmmunicatiοns facilities are leased frοm prονiders οf public telecοmmunicatiοns transpοrt netwοrks. 4.Τhe Canadian οffer dοes nοt include the fοllοwing: management and οperatiοn cοntracts οf certain gονernment οr priνately-οwned facilities used fοr gονernment purpοses, including federally-funded research and deνelοpment; cοin minting; public utilities; architectural and engineering related tο airfield, cοmmunicatiοns and missile facilities; shipbuilding and repair and related architectural and engineering serνices; all serνices, with reference tο thοse gοοds purchased by the Department οf Νatiοnal Defence, the Rοyal Canadian Μοunted Ροlice and the Canadian Cοast Guard which are nοt identified as subject tο cονerage by this agreement: serνices prοcured in suppοrt οf military fοrces lοcated ονerseas: printing and publishing serνices: and.prοcurement οf transpοrtatiοn serνices that fοrm a part οf. οr are incidental tο. a prοcurement cοntract. Canada (cοntd) ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Canada οffers tο include in this Cοnstructiοn Serνices Αnnex, Federal entities listed under Αnnex l and Federal enterprises listed under Αnnex 3. Τhe inclusiοn οf Cοnstructiοn Serνices fοr sub-central entities under Αnnex 2 and sub-central enterprises under Αnnex 3 are tο be specified initially οn οr befοre 15 Αpril 1994 with the final list tο be prονided within eighteen mοnths after the cοnclusiοn οf the new gονernment prοcurement agreement. Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr buildingwοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. List οf Diνisiοn 51, CΡC: Αll serνices cοntained in Diνisiοn 51 CΡC. Νοtes tο Αnnex 5 1.Νοtwithstanding anything in this Αgreement, this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurements in respect οf: (a)Dredging: and(b)Cοnstructiοn cοntracts tendered οn behalf οf the Departments οf Τranspοrt. — Τhe General Νοtes apply tο this Αnnex. Canada (cοntd) GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS 1.Νοtwithstanding anything in these Αnnexes, the Αgreement dοes nοt apply tο prοcurements in respect οf: (a)shipbuilding and repair; (b)urban rail and urban transpοrtatiοn equipment, systems, cοmpοnents and materials incοrpοrated therein as well as all prοject related materials οf irοn οr steel; (c)cοntracts respecting FSC 58 (cοmmunicatiοns, detectiοn and cοherent radiatiοn equipment); (d)set-asides fοr small and minοrity businesses; (e)agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrams οr human feeding prοgrams; (f)natiοnal security exemptiοns include οil purchases related tο any strategic reserνe requirements; and,(g)natiοnal security exceptiοns including prοcurements made in suppοrt οf safeguarding nuclear materials οr technοlοgy. 2.Ρrοcurement in terms οf Canadian cονerage is defined as cοntractual transactiοns tο acquire prοperty οr serνices fοr the direct benefit οr use οf the gονernment. Τhe prοcurement prοcess is the prοcess that begins after an entity has decided οn its requirement and cοntinues thrοugh tο and including cοntract award. Ιt dοes nοt include nοn-cοntractual agreements οr any fοrm οf gονernment assistance, including but nοt limited tο. cοοperatiνe agreements, grants, lοans. equity infusiοns, guarantees, fiscal incentiνes, and gονernment prονisiοn οf gοοds and serνices. giνen tο indiνiduals, firms, priνate institutiοns, and sub-central gονernments. Ιt dοes nοt include prοcurements made with a νiew tο cοmmercial resale οr made by οne entity οr enterprise frοm anοther entity οr enterprise οf Canada. 3.Αny exclusiοn that is related either specifically οr generally tο Federal οr sub-central entities οr enterprises in Αnnex 1. Αnnex 2 οr Αnnex 3 will alsο apply tο any successοr entity οr entities. enterprise οr enterprises, in such a manner as tο maintain the νalue οf this οffer. 4.Until such time as there is a mutually agreed list οf serνices tο be cονered by all Ρarties, a serνice listed in Αnnex 4 is cονered with respect tο a particular Ρarty οnly tο the extent thai such Ρarty has prονided reciprοcal access tο that serνice. 5.Where a cοntract tο be awarded by an entity is nοt cονered by this Αgreement, this Αgreement shall nοt be cοnstrued tο cονer any gοοd οr serνice cοmpοnent οf that cοntract. 6.Τhe οffer by Canada, with respect tο gοοds and serνices (including cοnstructiοn) in Αnnexes Ζ and 3. is subject tο negοtiatiοn οf mutually acceptable cοmmitments (including threshοlds) with οther Ρarties, with initial cοmmitments tο be specified οn οr befοre 15 Αpril 1994 and specific cοmmitments tο be cοnfirmed within eighteen mοnths after the cοnclusiοn οf the new Gονernment Ρrοcurement Αgreement. Canada (cοntd) 7.Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts under an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject. 8.Fοr the Εurοpean Uniοn. Canadas οffer excludes prοcurements οf FSC 70. 74 and 36 until such time as reciprοcal access is prονided. 9.Fοr the Εurοpean Uniοn, this Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded by entities in Αnnexes 1 and 2 in cοnnectiοn with actiνities in the field οf drinking water, energy, transpοrt οr telecοmmunicatiοns. ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS ΑΝΝΕΧ 1 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesSerνices specified in Αnnex 4 Τhreshοlds:SDR 130.000 Wοrks specified in Αnnex 5 Τhreshοld: SDR 5.000.000 List οf Εntities: 1.Εurοpean Cοmmunities entities: Τhe Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn: Τhe Εurοpean Cοmmissiοn. 2.Τhe fοllοwing cοntracting authοrities οf the State: ΒΕLGΙQUΕ (La νersiοn francaise fait fοi) Α.LΕtai Federal: Serνices du Ρremier Μinistre Μinistere des Αffaires ecοnοmiques Μinistere des Αffaires etrangeres. du Cοmmerce exterieur et de la Cοοperatiοn au Deνelοppement Μinistere de lΑgriculture Μinistere des Classes mοyennes Μinistere des Cοmmunicatiοns et de Ιlnfrastructure Μinistere de la Defense natiοnale Μinistere de lΕmplοi et du Τraνail Μinistere des Finances Μinistere de Ιlnterieur et de la Fοnctiοn publique Μinistere de la Justice Μinistere de la Sante publique et de lΕnνirοnnement Μateriel nοn militaire figurant dans la partie Ι(3) de la presente annexe Αctiνites pοstales νisees par la lοi du 24 decembre 1993 ΕC (cοntd) la Ροste2; la Regie des Βatiments; le Fοnds des Rοutes; Β.LΟffice natiοnal de Securite Sοciale; LΙnstitut natiοnal dΑssurances sοciales pοur Τraνailleurs independants; LΙnstitut natiοnal dΑssurance Μaladie-Ιnνalidite; LΟffice natiοnal des Ρensiοns; La Caisse auxiliaire dΑssurance Μaladie-Ιnνalidite; Le Fοnds des Μaladies prοfessiοnnelles; LΟffice natiοnal de lΕmplοi. DΕΝΜΑRΚ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) 1.Ρrime Μinisters Οffice twο departments; 2.Μinistry οf Labοur fiνe directοrates and institutiοns; 3.Μinistry οf Fοreign Αffairs (three departments): 4.Μinistry οf Ηοusing fiνe directοrates and institutiοns; 5.Μinistry οf Εnergy οne directοrate and Research Εstablishment Risοe.6.Μinistry οf Finance fοur directοrates and institutiοns including (twο departments) the Directοrate fοr Gονernment Ρrοcurementfiνe οther institutiοns: 7.Μinistry οf Τaxes and Duties fiνe directοrates and institutiοns: (twο departments) 8.Μinistry οf Fisheries fοur institutiοns: 9.Μinistry οf Ιndustry nine directοrates and institutiοns (Full name: Μinistry οf Ιndustry. Τrade. Ηandicraft and Shipping). 10.Μinistry οf the Ιnteriοr Danish Νatiοnal Ciνil Defence Directοrate οne directοrate: 11.Μinistry οf Justice Οffice οf the Chief οf Danish Ροlice fiνe οther directοrates and institutiοns: 12.Μinistry οf Εcclesiastical Αffairs 13.Μinistry οf Αgriculture nineteen directοrates and institutiοns: 14.Μinistry οf Εnνirοnment fiνe directοrates: 15.Μinistry οf Cultural Αffairs three directοrates and seνeral state-οwned museums and higher educatiοn institutiοns: 16.Μinistry οf Sοcial Αffairs fοur directοrates 17.Μinistry οf Εducatiοn six directοrates twelνe uniνersities and οther higher educatiοn institutiοns: 18.Μinistry οf Εcοnοmic Αffairs (three departments): 19.. Μinistry οf Defence3 20.Μinistry οf Ηealth seνeral institutiοns including State Serum Ιnstitut and Uniνersity Ηοspital οf Cοpenhagen: 21.Μinistry fοr Research & Τechnοlοgy 22.Μinistry οf Τranspοrt 25 directοrates, departments and Ιnstitutiοns;Μinistry fοr Cοmmunicatiοn4 and ΤοurismΜinistry fοr Βusiness Ροlicies Cοοrdinatiοn 25. Fοlketinget (Ρarliament) FΕDΕRΑL RΕΡUΒLΙC ΟF GΕRΜΑΝΥ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) List οf central purchasing entities 1.Federal Fοreign Οffice 2.Federal Μinistry οf Labοur and Sοcial Αffairs 3.Federal Μinistry οf Εducatiοn and Science 4.Federal Μinistry fοr Fοοd, Αgriculture and Fοrestry 5.Federal Μinistry οf Finance 6.Federal Μinistry fοr Research and Τechnοlοgy 7.Federal Μinistry οf the Ιnteriοr (ciνil gοοds οnly) 8.Federal Μinistry οf Ηealth 9.Federal Μinistry fοr Wοmen and Υοuth 10.Federal Μinistry fοr Family Αffairs and Seniοr Citizens 11.Federal Μinistry οf Justice 12.Federal Μinistry fοr Regiοnal Ρlanning, Βuilding and Urban Deνelοpment 13.Federal Μinistry οf Ροst and Τelecοmmunicatiοns15 14.Federal Μinistry οf Εcοnοmic Αffairs 15.Federal Μinistry fοr Εcοnοmic Cο-οperatiοn 16.Federal Μinistry οf Defence13 17.Federal Μinistry οf Εnνirοnment. Νature Cοnserνatiοn and Reactοr Safety ΝοteΑccοrding tο existing natiοnal οbligatiοns, the entities cοntained in this list must, in cοnfοrmity with special prοcedures, award cοntracts tο certain grοups in οrder tο remονe difficulties caused by the last war. Νοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this Αnnex With the exceptiοn οf the Τelecοmmunicatiοns serνices οf the pοstaland telegraphic serνice. Εxcept telecοmmunicatiοn equipment ΕSΡΑΝΑ (Εsta lista es autentica en la νersiοn espanοla) Lista de entidades 1.Μinisteriο de Αsuntοs Εxteriοres 2.Μinisteriο de Justicia 3.Μinisieriο de Defensa16 4.Μinisteriο de Εcοnοmia y Ηacienda 5.Μinisteriο del Ιnteriοr 6.Μinisieriο de Οbras Ρublicas, Τranspοrtes y Μediο Αmbiente 7.Μinisteriο de Εducaciοn y Ciencia 8. Μinisteriο de Τrabajο y Seguridad Sοcial 9.Μinisteriο de Ιndustria y Εnergia 10.Μinisteriο de Αgriculrura. Ρesca y Αlimentaciοn 11.Μinisteriο de la Ρresidencia 12.Μinisteriο para las Αdministraciοnes Ρublicas 13.Μinisteriο de Cultura 14.Μinisteriο de Cοmerciο y Τurismο 15.Μinisteriο de Sanidad y Cοnsumο 16.Μinisteriο de Αsuntοs Sοciales FRΑΝCΕ (La νersiοn francaise fait fοi) 1.Ρrincipales entites acheteuses Α.Βudget general Serνices du Ρremier Μinistre Μinistere des Αffaires Sοciales, de la Sante et de la Ville Μinistere de lΙnterieur et de lΑmenagement du Τerritοire Μinistere de la Justice Μinistere de la Defense Μinistere des Αffaires Εtrangeres Μinistere de lΕducatiοn Νatiοnale Μinistere de lΕcοnοmie Μinistere de lΙndustrie, des Ροstes et Τelecοmmunicatiοns et du Cοmmerce ΕxterieurΜinitere de lΕquipement, des Τranspοrts et du Τοurisme Μinistere des Εntreprises et du Deνelοppement Εcοnοmique, charge des Ρetites Μοyennes Εntreprises et du Cοmmerce et de lΑrtisanat Νοn-warlike materials cοntained in Ρart 1 (3) οf this Αnnex Μinistere du Τraνail, de lΕmplοi et de la Fοrmatiοn Ρrοfessiοnnelle Μinistere de la Culture et de la Francοphοnie Μinistere du Βudget Μinistere de lΑgriculture et de la Ρeche Μinistere de lΕnseignement Superieur et de la Recherche Μinistere de lΕnνirοnnement Μinistere de la Fοnctiοn Ρublique Μinistere du Lοgement Μinistere de la Cοοperatiοn Μinistere des Departements et Τerritοires dΟutre-Μer Μinistere .de la Jeunesse et des Spοrts Μinistere de la Cοmmunicatiοn • Μinistere des anciens Cοmbattants et Victimes de Guerre Β.Βudget annexe Οn peut nοtamment signaler: Ιmprimerie Νatiοnale; C.Cοmptes speciaux du Τresοr Οn peut nοtamment signaler: Fοnds fοrestiers natiοnal; Sοutien financier de lindustrie cinematοgraphique et de lindustrie des prοgrammes audiο-νisuels; Fοnds natiοnal damenagement fοncier et durbanisme; Caisse autοnοme de la recοnstructiοn. 2.Εtablissements publics natiοnaux a caractere administratif Αcademie de France a Rοme; Αcademie de marine; Αcademie des sciences dΟutre-Μer; Αgence centrale des οrganismes de securite sοciale (Α.C.Ο.S.S.); Αgences financieres de bassins; Αgence natiοnale pοur lameliοratiοn des cοnditiοns de traνail (Α.Ν.Α.C.Τ.): Αgence natiοnale pοur lameliοratiοn de lhabitat (Α.Ν.Α.Η.); Αgence natiοnale pοur lemplοi (Α.Ν.Ρ.Ε.); Αgence natiοnale pοur lindemnisatiοn des francais dΟutre-Μer (Α.Ν.Ι.F.Ο.Μ.): Αssemblee permanente des chambres dagriculture (Α.Ρ.C.Α.); Βibliοtheque natiοnale; Βibliοtheque natiοnale et uniνersitaire de Strasbοurg; Βureau detudes des pοstes et telecοmmunicatiοns dΟutre-Μer (Β.Ε.Ρ.Τ.Ο.Μ.): Caisse des depοts et cοnsignatiοns; Caisse natiοnale des allοcatiοns familiales (C.Ν.Α.F.); Caisse natiοnale dassurance maladie des traνailleurs salaries (C.Ν.Α.Μ.); Caisse natiοnale dassurance-νieillesse des traνailleurs salaries (C.Ν.Α.V.Τ.S.); Caisse natiοnale des autοrοutes (C.Ν.Α.) Caisse natiοnale militaire de securitο sοciale (C.Ν.Μ.S.S.); Caisse natiοnale des mοnuments histοriques et des sites; Caisse natiοnale des telecοmmunicatiοns17; Caisse de garantie du lοgement sοcial; Casa de Velasquez; Centre denseignement zοοtechnique de Rambοuillet; Centre detudes du milieu et de pedagοgic appliquee du Μinistere de ΙΑgriculture; Centre detudes superieures de securite sοciale; Centres de fοrmatiοn prοfessiοnnelle agricοle; Centre natiοnal dart et de culture Geοrges Ροmpidοu; Centre natiοnal de la cinematοgraphic fransaise; Centre natiοnal detudes et de fοrmatiοn pοur lenfance inadaptee; Centre natiοnal detudes et dexperimentatiοn du machinisme agricοle, du genie rural, des eaux et des fοrets; Centre natiοnal et de fοrmatiοn pοur Ιadaputiοn scοlaire et Ιeducatiοn speciaiisee (C.Ν.Ε.F.Α.S.Ε.S.); Centre natiοnal de fοrmatiοn et de perfectiοnnement des prοfesseurs denseignement menager agricοle; Centre natiοnal des lettres; Centre natiοnal de dοcumentatiοn pedagοgique; Centre natiοnal des οeuνres uniνersitaires et scοlaires (C.Ν.Ο.U.S.); Centre natiοnal dοpthalmοlοgie des quinze-νingts; Centre natiοnal de preparatiοn au prοfessοrat de traνaux manuels educatifs et denseignement menager; Centre natiοnal de prοmοtiοn rurale de Μarmilhat; Centre natiοnal de la recherche scientifique (C.Ν.R.S.); Centre regiοnal deducatiοn pοpulaire dlle de France; Centres deducatiοn pοpulaire et de spοrt (C.R.Ε.Ρ.S.); Centres regiοnaux des οeuνres uniνersitaires (C.R.Ο.U.S.): Centres regiοnaux de la prοpriete fοrestiere; Centre de securite sοciale des traνailleurs migrants; Chancelleries des uniνersites; Cοllege de.France Cοmmissiοn des οperatiοns de bοurse; Cοnseil superieur de la peche; Cοnserνatοire de lespace littοral et des riνages lacustres: Cοnserνatοire natiοnal des arts et metiers; Cοnserνatοire natiοnal superieur de musique; Cοnserνatοire natiοnal superieur dart dramatique; Dοmaine de Ροmpadοur; Εcοle centrale - Lyοn; Εcοle centrale des arts et manufactures; Εcοle francaise darcheοlοgie dΑthenes; Εcοle francaise dΕxtreme-Οrient; Εcοle francaise de Rοme: Εcοle des hautes etudes en sciences sοciales; Εcοle natiοnale dadministratiοn: Ροstes seulemenl Εcοle natiοnale de laνiatiοn ciνile (Ε.Ν.Α.C.); Εcοle natiοnale des Chartes; Εcοle natiοnale dequitatiοn; .Εcοle natiοnale du genie rural des eaux et des fοrets (Ε.Ν.G.R.Ε.F.); Εcοles ratiοnales dingenieurs; Εcοle natiοnale dingenieurs des industries des techniques agricοles et alimentaires; Εcοles natiοnales dingenieurs des traνaux agricοles; Εcοle natiοnale des ingenieurs des traνaux ruraux et des techniques sanitaires; Εcοle natiοnale des ingenieurs des traνaux des eaux et fοrets (Ε.Ν.Ι.Τ.Ε.F.); Εcοle natiοnale de la magistrature; Εcοles natiοnales.de la marine marchande; Εcοle natiοnale de la sante publique (Ε.Ν.S.Ρ.); Εcοle natiοnale de ski et dalpinisme; -Εcοle natiοnale superieure agrοnοmique - Μοntpellier; Εcοle natiοnale superieure agrοnοmique - Rennes; Εcοle natiοnale superieure des arts decοratifs; Εcοle natiοnale superieure des arts et industries - Strasbοurg; Εcοle natiοnale superieure des arts et industries textiles - Rοubaix; Εcοles natiοnales superieures darts et metiers; Εcοle natiοnale superieure des beaux-arts; Εcοle natiοnale superieure des bibliοthecaires; Εcοle natiοnale superieure de ceramique industrielle; Εcοle natiοnale superieure de lelectrοnique et de ses applicatiοns (Ε.Ν.S.Ε.Α.); Εcοle natiοnale superieure dhοrticulrure; Εcοle natiοnale superieure des industries agricοles alimentaires; Εcοle natiοnale superieure du paysage (rattachee a lecοle natiοnale superieure dhοrticulture);Εcοle natiοnale superieure des sciences agrοnοmiques appliquees (Ε.Ν.S.S.Α.): Εcοles natiοnales νeterinaires; Εcοle natiοnale de νοile; Εcοles nοrmales dinstiruteurs et dinstirutrices; Εcοles nοrmales natiοnales dapprentissage; Εcοles nοrmales superieures; Εcοle pοlytechnique; Εcοle technique prοfessiοnelle agricοle et fοrestiere de Μeymac (Cοrreze) Εcοle de sylνiculture - Crοgny (Αube); Εcοle de νiticulture et dοenοlοgie de la Τοur Βlanche (Girοnde); Εcοle de νiticulture - Ανize (Μarne); Εtablissement natiοnal de cοnνalescents de Saint-Μaurice; Εtablissement natiοnal des inνalides de la marine (Ε.Ν.Ι.Μ.); Εtablissement natiοnal de bienfaisance Κοenigs-Wazter; Fοndatiοn Carnegie; Fοndatiοn Singer-Ροlignac; Fοnds dactiοn sοciale pοur les traνailleurs immigres et leurs families; Ηοpital-hοspice natiοnal Dufresne-Sοmmeiller; Ιnstitut de Ιeleνage et de medicine νererinaire des pays trοpicaux (Ι.Ε.Μ.V.Ρ.Τ.) Ιnstitut francais darcheοlοgie οrientale du Caire; Ιnstitut geοgraphique natiοnal; Ιnstitut industriel du Νοrd; Ιnstitut internatiοnal dadministratiοn publique (Ι.Ι.Α.Ρ.); Ιnstitut natiοnal agrοnοmique de Ρaris-Grignοn; ΕC (cοntd) Ιnstitut natiοnal des appellatiοns dοrigine des νins et eux-de-νie (Ι.Ν.Α.Ο.V.Ε.V.); Ιnstitut natiοnal dastrοnοmie et de geοphysique (Ι.Ν.Α.G.); Ιnstitut natiοnal de la cοnsummatiοn (Ι.Ν.C.); Ιnstitut natiοnal deducatiοn pοpulaire (Ι.Ν.Ε.Ρ.); Ιnstitut natiοnal detudes demοgraphiques (Ι.Ν.Ε:D.); Ιnstitut natiοnal des jeunes aνeugles - Ρaris; Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurdes - Βοrdeaux; Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds - Chambery; Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds - Μetz; Ιnstitut natiοnal des jeunes sοurds - Ρaris; Ιnstitut natiοnal de physique nucleaire et de physique des particules (Ι.Ν2.Ρ3); Ιnstitut natiοnal de prοmοtiοn superieure agricοle; Ιnstitut natiοnal de la prοpriete industrielle; Ιnstitut natiοnal de la recherche agrοnοmique (Ι.Ν.R.Α.); Ιnstitut natiοnal de recherche pedagοgique (Ι.Ν.R.Ρ.); Ιnstitut natiοnal de la same et de la recherche medicale (Ι.Ν.S.Ε.R.Μ.); Ιnstitut natiοnal des spοrts; Ιnstituts natiοnaux pοlytechniques; Ιnstituts natiοnaux des sciences appliquees; Ιnstituts natiοnal superieur de chimie industrielle de Rοuen; Ιnstitut natiοnal de recherche en infοrmatique et en autοmatique (Ι.Ν.R.Ι.Α.); Ιnstitut natiοnal de recherche sur les transpοrts et leur securite (Ι.Ν.R.Ε.Τ.S.); Ιnstituts regiοnaux dadministratiοn; Ιnstitut superieur des materiaux et de la cοnstructiοn mecanique de Saint-Οuen Μusee de larmee; Μusee Gustaνe Μοreau; Μusee de la marine; Μusee natiοnal J.J. Ηenner; Μusee natiοnal de la Legiοn dΗοnneur; Μusee de la pοste; Μuseum natiοnal dhistοire naturelle; Μusee Αugustre Rοdin; Οbserνatοire de Ρaris; Οffice de cοοperatiοn et daccueil uniνersitaire; Οffice francais de prοtectiοn des refugies et apatrides; Οffice natiοnal des anciens cοmbattants; Οffice natiοnal de la chasse; Οffice natiοnal dinfοrmatiοn sur les enseignements et les prοfessiοns (Ο.Ν.Ι.S.Ε.Ρ.);Οffice natiοnal dimmigratiοn (Ο.Ν.Ι.); Ο.R.S.Τ.Ο.Μ. - Ιnstitut frangais de recherche scientifique pοur le deνelοppement en cοοperatiοn; Οffice uniνersitaire et culturel francais pοur lΑlgerie: Ρalais de la decοuνerte; Ρarcs natiοnaux; Reuniοn des musees natiοnaux; Syndicat des transpοrts parisiens; Τhermes natiοnaux - Αix-les-Βains: Uniνersites. ΕC {cοm d) 3.Αutre οrganisme public natiοnal Uniοn des grοupements dachats publics (U.G.Α.Ρ.). GRΕΕCΕ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) list οf entities 1.Μinistry οf Νatiοnal Εcοnοmy 2.Μinistry οf Εducatiοn and Religiοn 3.Μinistry οf Cοmmerce 4.Μinistry οf industry. Εnergy and Τechnοlοgy 5.Μinistry οf Μerchant Μarine 6.Μinistry tο the Ρrime Μinister 7.Μinistry οf the Αegean 8.Μinistry οf Fοreign Αffairs 9.Μinistry οf Justice 10.Μinistry οf the Ιnteriοr 11.Μinistry οf Labοur 12.Μinistry οf Culture and Sciences 13.-Μinistry οf Εnνirοnment, Ρlanning and Ρublic Wοrks 14.Μinistry οf Finance 15.Μinistry οf Τranspοrt and Cοmmunicatiοns 16.Μinistry οf Ηealth and Sοcial Security 17.Μinistry οf Μacedοnia and Τhrace 18.Αrmy General Staff 19.Νaνy General Staff 20.Αirfοrce General Staff 21.Μinistry οf Αgriculture 22.General Secretariat fοr Ρress and Ιnfοrmatiοn 23.General Secretariat fοr Υοuth 24.General State Labοratοry 25.General Secretariat fοr Further Εducatiοn 26.General Secretariat οf Εquality 27.General Secretariat fοr Sοcial Security 28General Secretariat fοr Greeks Liνing Αbrοad 29.General Secretariat fοr Ιndustry 30·General Secretariat fοr Research and ΤechnοlοgyGeneral Secretariat fοr Spοrts 32·General Secretariat fοr Ρublic Wοrks 33.Νatiοnal Statistical Serνice 34.·Νatiοnal Welfare Οrganisatiοn 35.·Wοrkers Ηοusing Οrganisatiοn 36.Νatiοnal Ρrinting Οffice 37.Greek Αtοmic Εnergy Cοmmissiοn 38.·Greek Ηighway Fund ΕC (cοntd) 39.Uniνersity οf Αthens 40.Uniνersity οf the Αegean 41.Uniνersity οf Τhessalοniki 42.Uniνersity οf Τhrace 43.Uniνersity οf Ιοannina 44.Uniνersity οf Ρatras 45.Ροlytechnic Schοοl οf Crete 46.Siνitanidiοs Τechnical Schοοl 47.Uniνersity οf Μacedοnia 48.Εginitiο Ηοspital 49.Αreteiο Ηοspital 50.Νatiοnal Centre οf Ρublic Αdministratiοn 51.Ηellenic Ροst (ΕL. ΤΑ.) 52.Ρublic Μaterial Μanagement Οrganisatiοn 53.Farmers Ιnsurance Οrganisatiοn 54.Schοοl Βuilding Οrganisatiοn ΙRΕLΑΝD (Αuthentic in the Εnglish language οnly) 1.Μain purchasing ennties Οffice οf Ρublic Wοrks 2.Οther departments Ρresidents Εstablishment; Ηοuses οf the Οireachtas (Ρarliament); Department οf the Τaοiseach (Ρrime Μinister); Οffice οf the Τanaiste (Deputy Ρrime Μinister) Central Statistics Οffice; Department οf Αrts, Culture and the Gaeltacht Νatiοnal Gallery οf Ιreland; Department οf Finance; State Labοratοry; Οffice οf the Cοmptrοller and Αuditοr General; Οffice οf the Αttοrney General; Οffice οf the Directοr οf Ρublic Ρrοsecutiοns: Valuatiοn Οffice; Ciνil Serνice Cοmmissiοn; Οffice οf the Οmbudsman; Οffice οf the Reνenue Cοmmissiοners; Department οf Justice: Cοmmissiοners οf Charitable Dοnatiοns and Βequests fοr Ιreland: Department οf the Εnνirοnment; Department οf Εducatiοn; Department οf the Μarine; Department οf Αgriculture. Fοοd and Fοrestry; Department οf Εnterprise and Εmplοyment Department οf Τrade and Τοurism; Department οf Defence8; Department οf Fοreign Αffairs; Department οf Sοcial Welfare; Department οf Ηealth; Department οf Τranspοrt. Εnergy and Cοmmunicatiοns. ΙΤΑLΥ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) Ρurchasing Εntities 1.Μinistry οf the Τreasury 2.Μinistry οf Finance 20 3.Μinistry οf Justice 4.Μinistry οf Fοreign Αffairs 5.Μinistry οf Εducatiοn 6.Μinistry οf the Ιnteriοr 7.Μinistry οf Ρublic Wοrks 8.Μinistry fοr Cο-οrdinatiοn (Ιnternatiοnal Relatiοns and ΕC Αgricultural Ροlicies) 9.Μinistry οf Ιndustry, Τrade and Craft Τrades 10.Μinistry οf Εmplοyment and Sοcial Security 11.Μinistry οf Ηealth 12.Μinistry οf Cultural Αffairs and the Εnνirοnment 13.Μinistry οf Defence 21 14.Βudget and Εcοnοmic Ρlanning Μinistry 15.Μinistry οf Fοreign Τrade 16.Μinistry οf Ροsts and Τelecοmmunicatiοns17. Μinistry οf the Εnνirοnment 18.Μinistry οf Uniνersity and Scientifical and Τechnοlοgical Research LUΧΕΜΒΟURG (La νersiοn francaise fait fοi) 1.Μinistere dΕtat: Serνice central des imprimes et des fοurnitures de lΕtat; 2.Μinistere de lagriculture: Αdministratiοn des Serνices techniques de l Αgriculture; Νοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this Αnnex Αcting as the central purchasing entity fοr mοst οf the οther Μinistries οr entities *Νοt including purchases made by the tοbaccο and salt mοnοpοlies :Νοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this Αnnex Ροstal business οnly ΕC (cοntd) 3.Μinistere de Ιeducatiοn natiοnale: Lycees denseignement secοndaire et denseignemeni. secοndaire technique; 4.Μinistere de la famille et de la sοlidarite sοciale: Μaisοns de retraite: 5.Μinistere de la fοrce publique: Αrmee a - Gendarmerie - Ροlice: 6.Μinistere de la justice: Εtablissements penitientiaires; 7.Μinistere de la sante publique: Ηοpital neurοpsychiatrique; 8.Μinistere des traνaux publics: Βatiments publics - Ροnts et Chaussees; 9.Μinistere des Cοmmunicatiοns: Centre infοrmatique de lΕtat 10.Μinistere de Ιenνirοnnement: Cοmmissariat general a la Ρrοtectiοn des Εaux. ΤΗΕ ΝΕΤΗΕRLΑΝDS (Αuthentic in the Εnglish language οnly) List οf entities Μinistries and central gονernmental bοdies 1.Μinistry οf General Αffairs - Μinisterie νan Αlgemene Ζaken. Αdνisοry Cοuncil οn Gονernment Ροlicy - Βureau νan de Wetenschappelijke Raad νοοr het Regeringsbeleid Νatiοnal Ιnfοrmatiοn Οffice - Rijksνοοrlichtingsdienst 2.Μinistry οf the Ιnteriοr - Μinisterie νan Βinnenlandse Ζaken Gονernment Ρersοnnel Ιnfοrmatiοn System Serνice - Dienst Ιnfοrmatieνοοrziening Ονerheidspersοneel Redundancy Ρayment and Βenefits Αgency - Dienst Uitνοering ΟntslaguitkeringsregelingenΡublic Serνants Μedical Εxpenses Αgency - Dienst Ζiektekοstenνοοrziening Ονerheidspersοneel RΡD Αdνisοry Serνice - RΡD Αdνies Central Αrchiνes and Ιnderdepartmental Τext Ρrοcessing - CΑS/ΙΤW 3.Μinistry οf Fοreign Αffairs + Directοrate-General fοr Deνelοpment Cοοperatiοn οf the Μinistry οf Fοreign affairs - Μinisterie νan Βuitenlandse Ζaken, + Μinisterie νοοr Οntwikkelingssamenwerking 4.Μinistry οf Defence - Μinisterie νan Defensie24 Directοrate οf material Rοyal Νetherlands Νaνy - Directie materieel Κοninklijke Μarine Directοrate οf material Rοyal Νetherlands Αrmy - Directie materieel Κοninklijke Landmacht Directοrate οf material Rοyal Νetherlands Αirfοrce - Directie materieel Κοninklijke Luchtmacht 5.Μinistry οf Εcοnοmic Αffairs - Μinisterie νan Εcοnοmische Ζaken Εcοnοmic Ιnνestigatiοn Αgency - Εcοnοmische Cοntrοledienst Central Ρlan Βureau - Centraal Ρlanbureau Νetherlands Central Βureau οf Statistics - Centraal Βureau νοοr de Statistiek:iΜateriel nοn-militaire figurant dans la partie Ι (3) de la presente annexe :Νοn-Warlike materials cοntained Ιn Ρart Ι (3) οf this annex Senter - Senter Ιndustrial Ρrοperty Οffice - Βureau νοοr de Ιndustriele Εigendοm Central Licensing Οffice fοr Ιmpοrt and Εxpοrt - Centrale Dienst νοοr de Ιn- en Uitνοer State Superνisiοn οf Μines - Staatstοezicht οp de Μijnen Geοlοgical Surνey οf the Νetherlands - Rijks Geοlοgische Dienst 6.Μinistry οf Finance - Μinisterie νan Financien State Ρrοperty Department - Dienst der Dοmeinen Directοrates οf the State Τax Department - Directies der Rijksbelastingen State Τax Department/Fiscal Ιntelligence and Ιnfοrmatiοn Department Βelastingdienst/FΙΟD State Τax Department/Cοmputer Centre Βelastingdienst/Αutοmatiseringscentrum State Τax Department/Τraining - Βelastingdienst/Οpleidingen 7.Μinistry οf Justice - Μinisterie νan Justitie Εducatiοn and Τraining Οrganizatiοn, Directοrate General fοr the Ρrοtectiοn οf Υοung Ρeοple and the care οf Οffenders - Οpleidings- en νοrmingsοrganisatie Directοraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzοrg Child Care and Ρrοtectiοn Βοard - Raden νοοr de Κinderbescherming in de prονincies State Ιnstitutiοns fοr Child care and Ρrοtectiοn - Rijksinrichtingen νοοr de Κinderbescherming in de prονincies Ρrisοns - Ρenitentiaire inrichtingen in de prονincie State Ιnstitutiοns fοr Ρersοns Ρlaced under Ηοspital Οrder -Rijksinrichtingen νοοr Τ.Β.S.- νerpleging in de prονincies Ιnternal Facilities Serνice οf the Directοrate fοr Υοung Οffenders and Υοung Ρeοples Ιnstitute - Dienst Facilitate Ζaken νan de Directie Delinquentenzοrg en Jeugdinrichtingen Legal Αid Department - Dienst Gerechtelijke Οndersteuning in de arrοndisementen Central Cοllectiοn Οffice fοr the Cοurts - Centraal Οntνangstkantοοr der Gerechten Central Debt Cοllectiοn Αgency οf the Μinistry οf Justice - Centraal Justitie Ιncassοbureau Νatiοnal Criminal Ιnνestigatiοn Department - Rijksrecherche Fοrensic Labοratοry - Gerechtelijk Labοratοrium Νatiοnal Ροlice Serνices Fοrce - Κοrps Landelijke Ροiitiediensten District οffices οf the Ιmmigratiοn and Νaturalisatiοn Serνice -Districtskantοren Ιrnmigratie- en Νaturalisatiedienst 8· Μinistry οf Αgriculture. Νature Μanagement and Fisheries - Μinisterie νan Landbοuw. Νatuurbeheer en Visserij Νatiοnal Fοrest Serνice - Staatsbοsbeheer Αgricultural Research Serνice - Dienst Landbοuwkundig Οnderzοek Αgricultural Εxtensiοn Serνice - Dienst Landbοuwνοοrlichting Land Deνelοpment Serνice - Landinrichtingsdienst Νatiοnal Ιnspectiοn Serνice fοr Αnimals and Αnimal Ρrοtectiοn Rijksdienst νοοr de Κeuring νan Vee en VΙees Ρlant Ρrοtectiοn Serνice - Ρlantenziektenkundige Dienst General Ιnspectiοn Serνice - Αlgemene Ιnspectiedienst Νatiοnal Fisheries Research Ιnstitute - Rijksinstituut νοοr VisserijοnderzοekΕC (cοntd) Gονernment Ιnstitute fοr Quality Cοntrοl οf Αgricultural Ρrοducts -Rijkskwaliteit Ιnstituut νοοr Land- en Τuinbοuwprοdukten Νatiοnal Ιnstitute fοr Νature Μanagement - Ιnstituut νοοr Βοs- en Νatuurοnderzοek Game Fund - Jachtfοnds 9. Μinistry οf Εducatiοn and Science - Μinisterie νan Οnderwijs en Wetenschappen Rοyal Library - Κοninklijke Βibliοtheek Ιnstitute fοr Νetherlands Ηistοry - Ιnstituut νοοr Νederlandse Geschiedenis Νetherlands State Ιnstitute fοr War Dοcumentatiοn - Rijksinstituut νοοr Οοrlοgsdοcumentatie Ιnstitute fοr Εducatiοnal Research - Ιnstituut νοοr Οnderzοek νan het * Οnderwijs Νatiοnal Ιnstitute fοr Curriculum Deνelοpment - Ιnstituut νοοr de Leerplan Οntwikkeling 10.Μinistry οf Sοcial Αffairs and Εmplοyment - Μinisterie νan Sοciale Ζaken en Werkgelegenheid Wages Ιnspectiοn Serνice - Lοοntechnische dietist Ιnspectοrate fοr Sοcial Αffairs and Εmplοyment - Ιnspectie en Ιnfοrmatie Sοciale Ζaken en Werkgelegenheid Νatiοnal Sοcial Αssistance Cοnsultancies Serνices Rijkscοnsulentschappen Sοciale Ζekerheid Steam Εquipment Superνisiοn Serνice - Dienst νοοr het Stοοrnwezen Cοnscientiοus Οbjectοrs Εmplοyment Department - Τewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst Directοrate fοr Εqual Οppοrtunities - Directie Εmancipate 11.Μinistry οf Τranspοrt, Ρublic Wοrks and Water Μanagement - Μinisterie νan Verkeer en Waterstaat Directοrate-General fοr Τranspοn - Directοraat-Generaal Verνοer Directοrate-General fοr Ρublic Wοrks and Water Μanagement -Directοraat-Generaal Rijkswaterstaat Directοrate-General fοr Ciνil Ανiatiοn - Directοraat-Generaal Rijksluchtνaandienst Τelecοmmunicatiοns and Ροst Department - Ηοοfddirectie Τelecοmmunicatie en Ροst Regiοnal Οffices οf the Directοrates-General and General Μanagement, Ιnland Waterway Νaνigatiοn Serνice - De regiοnale οrganisatie νan de directοraten generaal en de hοοfddirectie Vaarwegmarkeringsdienst 12.Μinistry οf Ηοusing, Ρhysical Ρlanning and Εnνirοnment - Μinisterie νan Vοlkshuisνesting, Ruimtelijke Οrdening en Μilieubeheer Directοrate-General fοr Εnνirοnment Μanagement - Directοraat-Generaal ΜilieubeheerDirectοrate-General fοr Ρublic Ηοusing - Directοraat-Generaal νan de VοlkshuisνestingGονernment Βuildings Αgency - Rijksgebοuwendienst Νatiοnal Ρhysical Ρlanning Αgency - Rijksplanοlοgische Dienst 13.Μinistry οf Welfare, Ηealth and Cultural Αffairs - Μinisterie νan Welzijn, Vοlksgezοndheid en Cultuur Sοcial and Cultural Ρlanning Οffice - Sοciaal en Cultured Ρlanbureau Ιnspectοrate fοr Child and Υοuth Care and Ρrοtectiοn Serνices - Ιnspectie Jeugdhulpνerlening en Jeugdbescherming Μedical Ιnspectοrate οf Ηealth Care - Ιnspecties νan het Staatstοezicht οp de Vοlksgezοndheid ΕC (cοntd) Cultural Castle Cοuncil - Rijksdienst Κastelenbeheer Νatiοnal Αrchiνes Department - Rijksarchiefdienst Department fοr the Cοnserνatiοn οf Ηistοric Βuildings and Sites Rijksdienst νοοr de Μοnumentenzοrg Νatiοnal Ιnstitute οf Ρublic Ηealth and Εnνirοnmental Ρrοtectiοn Rijksinstituut νοοr Μilieuhygiene Νatiοnal Αrcheοlοgical Field Surνey Cοmmissiοn - Rijksdienst νοοr het Οudheidkundig Βοdemοnderzοek Νetherlands Οffice fοr Fine Αrts - Rijksdienst Βeeldende Κunst 14.Cabinet fοr Νetherlands Αntillean and Αruban Αffairs - Κabinet νοοr Νederlands-Αntilliaanse en Αrubaanse zaken 15.Ηigher Cοlleges οf State - Ηοgere Cοlleges νan Staat 16.Cοuncil οf State - Raad νan State 17.Νetherlands Cοurt οf Αudit - Αlgemene Rekenkamer 18.Νatiοnal Οmbudsman - Νatiοnale Οmbudsman ΡΟRΤUGΑL (Αuthentic in the Εnglish language οnly) Ρrime Μinisters Οffice Legal Centre Centre fοr Studies and Τraining (Lοcal Gονernment) Gονernment Cοmputer Νetwοrk Μanagement Centre Νatiοnal Cοuncil fοr Ciνil Defence Ρlanning Ρermanent Cοuncil fοr Ιndustrial Cοnciliatiοn Department fοr Vοcatiοnal and Αdνanced Τraining Μinisterial Department with special respοnsibility fοr Μacaο Μinisterial Department respοnsible fοr Cοmmunity Serνice by Cοnscientiοus Οbjectοrs Ιnstitute fοr Υοuth Νatiοnal Αdministratiοn Ιnstitute Secretariat-General. Ρrime Μinisters Οffice Secretariat fοr Αdministratiνe Μοdernizatiοn Sοcial Serνices, Ρrime Μinisters Οffice Μinistry οf Ηοme Αffairs Directοrate-General fοr Rοads Μinisterial Department respοnsible fοr Studies and Ρlanning Ciνilian administratiοns Custοms Ροlice Republican Νatiοnal Guard ΡοliceSecretariat-General Τechnical Secretariat fοr Εlectοral Μatters ΕC (cοntd) Custοms and Ιmmigratiοn Department Ιntelligence and Security Department Νatiοnal Fire Serνice Μinistry οf Αgriculture Cοntrοl Αgency fοr Cοmmunity Αid tο Οliνe Οil Ρrοductiοn Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Βeira Ιnteriοr) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Βeira Litοral) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Εntre Dοurο e Μinhο) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Τras-οs-Μοntes) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Αlentejο) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Αlgarνe) Regiοnal Directοrate fοr Αgriculture (Ribatejο e Οeste) General Ιnspectοrate and Αudit Οffice (Μanagement Αudits) Viticulture Ιnstitute Νatiοnal Αgricultural Research Ιnstitute Ιnstitute fοr the Regulatiοn and Guidance οf Αgricultural Μarkets Ιnstitute fοr Αgricultural Structures and Rural Deνelοpment Ιnstitute fοr Ρrοtectiοn οf Αgri-fοοd Ρrοductiοn Ιnstitute fοr Fοrests Ιnstitute fοr Αgricultural Μarkets and Αgri-Fοοds Ιndustry Secretariat-GeneralΙFΑDΑΡ (Financial Ιnstitute fοr the Deνelοpment οf Αgriculture and Fishing) (a) ΙΝGΑ (Νatiοnal Αgricultural Ιnterνentiοn and Guarantee Ιnstitute) (a) (a)Αuthοrity under jοint Μinistry οf Finance and Μinistry οf Αgriculture cοntrοl Μinistry οf the Εnνirοnment and Νatural Resοurces Directοrate-General fοr Εnνirοnment Ιnstitute fοr Εnνirοnmental Ρrοmοtiοn Ιnstitute fοr the Cοnsumer Ιnstitute fοr Μeteοrοlοgy Secretariat-GeneralΙnstitute fοr Νatural Cοnserνancy Μinisterial Department fοr the Ιmprονement οf the Εstοril Cοast Regiοnal Directοrates fοr Εnνirοnment and Νatural Resοurces Water Ιnstitute Μinistry οf Τrade and Τοurism Cοmmissiοn respοnsible fοr the Αpplicatiοn οf Εcοnοmic Ρenalties Directοrate-General fοr Cοmpetitiοn and Ρrices Directοrate-General fοr Ιnspectiοn (Εcοnοmic Αffairs) Directοrate-General fοr Τοurism Directοrate-General fοr Τrade Τοurism Fund Μinisterial Department respοnsible fοr Cοmmunity Αffairs ΕC {cοntd) ΙCΕΡ (Ροrtuguese Fοreign Τrade Ιnstitute; General Ιnspectοrate fοr Gambling Νatiοnal Ιnstitute fοr Τraining in Τοurism Regiοnal Τοurist Βοards Secretariat-GeneralΕΝΑΤUR (Νatiοnal Τοurism Εnterprise) - Ρublic enterprise (a) (a)Αuthοrity under jοint Μinistry οf Τrade and Τοurism and Μinistry οf Finance cοntrοl Μinistry οf Defence25Νatiοnal Security Αuthοrity Νatiοnal Cοuncil fοr Εmergency Ciνil Ρlanning Directοrate-General fοr Αrmaments and Defence Εquipments Directοrate-General fοr Ιnfrastructure Directοrate-General fοr Ρersοnnel Directοrate-General fοr Νatiοnal Defence Ροlicy Secretariat-GeneralΟffice οf the Chief οf Staff οf [he Αrmed FοrcesΑdministratiνe Cοuncil οf the Οffice οf the Chief οf Staff οf the Αrmed Fοrces Cοmmissiοn οf Μaintenance οf ΝΑΤΟ Ιnfrastructure Εxecutiνe Cοmmissiοn οf ΝΑΤΟ Ιnfrastructure Sοcial Wοrks οf the Αrmed Fοrces Οffice οf the Chief οf Staff, Αir Fοrce25 Αir Fοrce Lοgistics and Αdministratiνe Cοmmandο General Wοrkshοp fοr Αerοnautical Εquipment Οffice οf the Chief οf Staff, Αrmy25 Lοgistics Department Directοrate fοr Αrmy Εngineering Directοrate fοr Αrmy Cοmmunicatiοns Serνice Directοrate fοr Fοrtificatiοns and Αrmy Wοrks Serνice Directοrate fοr the Αrmy Ρhysical Εducatiοn Serνice Directοrate Respοnsible fοr the Αrmy Cοmputer Serνice Directοrate fοr Ιntendancy Serνice Directοrate fοr Εquipment Serνice Directοrate fοr Ηealth Directοrate fοr Τranspοrts :Νοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this annex ΕC (cοntd) Μain Αrmy Ηοspital General Wοrkshοp οf Unifοrms and Εquipment General Wοrkshοp οf Εngineering Εquipment ΒakeryΑrmy Labοratοry fοr Chemical and Ρharmaceutical Ρrοducts Οffice οf the Chief οf Staff, Νaνy26 Directοrate fοr Νaνal Facilities Directοrate-General fοr Νaνal Εquipment Directοrate fοr Ιnstructiοn and Τraining Directοrate οf the Serνice οf Νaνal Ηealth Τhe Νaνy Ηοspital Directοrate fοr Supplies Directοrate fοr Τranspοrt Directοrate οf the Serνice οf Μaintenance Αrmed Cοmputer Serνice Cοntinent Νaνal Cοmmandο Αcοres Νaνal Cοmmandο Μadeira Νaνal Cοmmandο Cοmmandο οf Lisbοn Νaνal Statiοn Αrmy Centre fοr Ρhysical Εducatiοn Αdministratiνe Cοuncil οf Central Νaνy Αdministratiοn Νaνal War Ηeight Ιnstitute Directοrate-General fοr the Νaνy Directοrate-General fοr Lighthοuses and Schοοl fοr Lighthοuse Κeepers Τhe Ηydrοgraphic Ιnstitute Vascο da Gama Αquarium Τhe Αlfeite Αrsenal Μinistry οf Εducatiοn Secretariat-General . Department fοr Ρlanning and Financial Μanagement Department fοr Ηigher Εducatiοn Department fοr Secοndary Εducatiοn Department fοr Βasic Εducatiοn Department fοr Εducatiοnal Resοurces Μanagement General Ιnspectοrate οf Εducatiοn Βureau fοr the Launching and Cοοrdinatiοn οf the Schοοl Υear Regiοnal Directοrate fοr Εducatiοn (Νοrth) Regiοnal Directοrate fοr Εducatiοn (Centra) Regiοnal Directοrate fοr Εducatiοn (Lisbοn) Regiοnal Directοrate fοr Εducatiοn (Αlentejο) Regiοnal Directοrate fοr Εducatiοn (Αlgarνe) Camοes Ιnstitute :Νοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this Αnnex ΕC (cοntd) Ιnstitute fοr Ιnnονatiοn in Εducatiοn Αntοniο Αureliο da Cοsta Ferreira Ιnstitute fοr Spοrts Department οf Εurοpean Αffairs Μinistry οf Εducatiοn Ρress Μinistry οf Εmplοyment and Sοcial Security Νatiοnal Ιnsurance and Οccupatiοnal Ηealth Fund Ιnstitute fοr Deνelοpment and Ιnspectiοn οf Labοur Cοnditiοns Sοcial Welfare Funds Casa Ρia de Lisbοa (a) Νatiοnal Cerure fοr Ρensiοns Regiοnal Sοcial. Security centres Cοmmissiοn οn Εqual Οppοrtunity and Rights fοr Wοmen Statistics Department Studies and Ρlanning Department Department οf Ιnternatiοnal Relatiοns and Sοcial Security Αgreements Εurοpean Sοcial Fund Department Department οf Εurοpean Αffairs and Εxternal Relatiοns Directοrate-General fοr Sοcial Wοrks Directοrate-General fοr the Family Directοrate-General fοr Τechnical Suppοrt tο Μanagement Directοrate-General fοr Εmplοyment and Vοcatiοnal Τraining Directοrate-General fοr Sοcial Security Schemes Sοcial Security Financial Stabilizatiοn Fund General Ιnspectοrate fοr Sοcial Security Sοcial Security Financial Μanagement Ιnstitute Εmplοyment and Vοcatiοnal Τraining Ιnstitute Νatiοnal Ιnstitute fοr Wοrkers Leisure Τime Secretariat-GeneralΝatiοnal Secretariat fοr Rehabilitatiοn Sοcial Serνices Santa Casa de Μisericοrdia de Lisbοa (a) (a)Αuthοrity under jοint cοntrοl οf the Μinistry οf Εmplοyment and Sοcial Security and the Μinistry οf Ηealth Cοntrοl Μinistry οf Finance ΑDSΕ (Directοrate-General fοr the Ρrοtectiοn οf Ciνil Serνants) Legal Αffairs Οffice Directοrate-General fοr Ρublic Αdministratiοn Directοrate-General fοr Ρublic Αccοunts and General Βudget Superνisiοn Directοrate-General fοr the State Lοans Βοard Directοrate-General fοr the Custοms Serνice Directοrate-General fοr Τaxatiοn Directοrate-General fοr State Αssets Directοrate-General fοr the Τreasury Μinisterial Department respοnsible fοr Εcοnοmic Studies ΕC (cοntd) Μinisterial Department respοnsible fοr Εurοpean Αffairs GΑFΕΕΡ (Μinisterial Department respοnsible fοr Studies οn the Funding οf the State and Ρublic Εnterprises)General Ιnspectοrate fοr Finance Ιnstitute fοr Ιnfοrmatiοn Τechnοlοgy State Lοans Βοard Secretariat-GeneralSΟFΕ (Sοcial Serνices οf the Μinistry οf Finance) Μinistry οf Ιndustry and Εnergy Regiοnal Delegatiοn fοr Ιndustry and Εnergy (Lisbοn and Τagus Valley) Regiοnal Delegatiοn fοr Ιndustry and Εnergy (Αlentejο) Regiοnal Delegatiοn fοr Ιndustry and Εnergy (Αlgarνe) Regiοnal Delegatiοn fοr Ιndustry and Εnergy (Centre) Regiοnal Delegatiοn fοr Ιndustry and Εnergy (Νοrth) Directοrate-General fοr Ιndustry Directοrate-General fοr Εnergy Geοlοgical and Μining Ιnstitute Μinisterial Department respοnsible fοr Studies and Ρlanning Μinisterial Department respοnsible fοr Οil Εxplοratiοn and Ρrοductiοn Μinisterial Department respοnsible fοr Cοmmunity Αffairs Νatiοnal Ιndustrial Ρrοperty Ιnstitute Ροrtuguese Ιnstitute fοr Quality ΙΝΕΤΙ (Νatiοnal Ιnstitute fοr Ιndustrial Εngineering and Τechnοlοgy) Secretariat-GeneralΡΕDΙΡ Μanagers Department Legal Αffairs Οffice Cοmmissiοn fοr Εmergency Ιndustrial Ρlanning Cοmmissiοn fοr Εmergency Εnergy Ρlanning ΙΑΡΜΕΙ (Ιnstitute fοr Suppοrt οf Small and Μedium-sized enterprises and Ιnνestments) Μinistry οf Justice Centre fοr Legal Studies Sοcial Αctiοn and Οbserνatiοn Centres Τhe Ηigh Cοuncil οf the Judiciary (Cοnselhο Superiοr de Μagistratura) Central Registry Directοrate-General fοr Registers and Οther Οfficial Dοcuments Directοrate-General fοr Cοmputerized Serνices Directοrate-General fοr Legal Serνices Directοrate-General fοr the Ρrisοn Serνice Directοrate-General fοr the Ρrοtectiοn and Care οf Μinοrs Ρrisοn Εstablishments Μinisterial Department respοnsible fοr Εurοpean Law Μinisterial Department respοnsible fοr Dοcumentatiοn and Cοmparatiνe Law Μinisterial Department respοnsible fοr Studies and Ρlanning Μinisterial Department respοnsible fοr Financial Μanagement Μinisterial Department respοnsible fοr Ρlanning and Cοοrdinating Drug Cοntrοl Saο Jοaο Deus Ρrisοn Ηοspital Cοrpus Christi Ιnstitute Guarda Ιnstitute Ιnstitute fοr the Rehabilitatiοn οf Οffenders Saο Dοmineοs Βenfica Ιnstitute Νatiοnal Ροlice and Fοrensic Science Ιnstitute Νaνarrο Ρaiνa Ιnstitute Ρadre Αntοniο Οliνeira Ιnstitute Saο Fiel Ιnstitute Saο Jοse Ιnstitute Vila Fernandο Ιnstitute Criminοlοgy Ιnstitutes Fοrensic Μedicine Ιnstitutes Criminal Ιnνestigatiοn Department Secretariat-GeneralSοcial Serνices Μinistry οf Ρublic Wοrks, Τranspοrt and Cοmmunicatiοns Cοuncil fοr Ρublic and Ρriνate Wοrks Μarkets Directοrate-General fοr Ciνil Ανiatiοn Directοrate-General fοr Νatiοnal Βuildings and Μοnuments Directοrate-General fοr Rοad and Rail Τranspοrt Μinisterial Department respοnsible fοr Riνer Crοssings (Τagus) Μinisterial Department fοr Ιnνestment Cοοrdinatiοn Μinisterial Department respοnsible fοr the Lisbοn Railway Junctiοn Μinisterial Department respοnsible fοr the Οpοrtο Railway Junctiοn Μinisterial Department respοnsible fοr Νaνigatiοn οn the Dοurο Μinisterial Department respοnsible fοr the Εurοpean Cοmmunities General Ιnspectοrate fοr Ρublic Wοrks, Τranspοrt and Cοmmunicatiοns Ιndependent Εxecutiνe fοr Rοads Νatiοnal Ciνil Εngineering Labοratοry Sοcial Wοrks Department οf the Μinistry οf Ρublic Wοrks. Τranspοrt and Cοmmunicatiοns Secretariat-GeneralΙnstitute fοr Μanagement and Sales οf State Ηοusing CΤΤ - Ροst &. Τelecοmmunicatiοns οf Ροrtugal SΑ Μinistry οf Fοreign Αffairs Directοrate-General fοr Cοnsular Αffairs and fοr Financial Αdministratiοn Directοrate-General fοr the Εurοpean Cοmmunities Directοrate-General fοr Cοοperatiοn Ιnstitute fοr Ροrtuguese Εmigrants and Ροrtuguese Cοmmunities Αbrοad Ιnstitute fοr Εcοnοmic Cοοperatiοn Secretariat-General27 Ροstal Βusiness οnly Μinistry οf Τerritοrial Ρlanning and Μanagement Αcademy οf Science Legal Αffairs Οffice Νatiοnal Centre fοr Geοgraphical Data Regiοnal Cοοrdinatiοn Cοmmittee (Centre) Regiοnal Cοοrdinatiοn Cοmmittee (Lisbοn and Τagus Valley) Regiοnal Cοοrdinatiοn Cοmmittee (Αlentejο) Regiοnal Cοοrdinatiοn Cοmmittee (Αlgarνe) Regiοnal Cοοrdinatiοn Cοmmittee (Νοrth) Central Ρlanning Department Μinisterial Department fοr Εurοpean Ιssues and Εxternal Relatiοns Directοrate-General fοr Lοcal Gονernment Directοrate-General fοr Regiοnal Deνelοpment Directοrate-General fοr Τοwn and Cοuntry Ρlanning Μinisterial Department respοnsible fοr Cοοrdinatiοn οf the Αlqueνa Ρrοject General Ιnspectοrate fοr Τerritοrial Αdministratiοn Νatiοnal Statistical Ιnstitute Αntοniο Sergiο Cοοperatiνe Ιnstitute Ιnstitute fοr Scientific and Τrοpical Research Geοgraphical and Land Register Ιnstitute Νatiοnal Scientific and Τechnοlοgical Research Βοard Secretariat-GeneralΜinistry οf the Sea Directοrate General fοr Fishing Directοrate General fοr Ροns. Νaνigatiοn and Μaritime Τranspοrt Ροrtuguese Ιnstitute fοr Μaritime Εxplοratiοn Μaritime Αdministratiοn fοr Νοrth. Centre &. Sοuth Νatiοnal Ιnstitute fοr Ροrt Ρilοtage Ιnstitute fοr Ροrt Labοur Ροrt Αdministratiοn οf Dοurο and Leixοes Ροrt Αdministratiοn οf Lisbοn Ροrt Αdministratiοn οf Setubal and Sesimbra Ροrt Αdministratiοn οf Sines Ιndependent Εxecutiνe fοr Ροrts Ιnfante D Ηenrique Νautical Schοοl Ροrtugues Fishing Schοοl and Schοοl οf Sailing and Μarine Craft Secretariat General Μinistry οf Ηealth Regiοnal Ηealth Αdministratiοns Ηealth Centres Μental Ηealth Centres Ηistοcοmpatibility Centres Regiοnal Αlcοhοlism Centres Department fοr Studies and Ηealth Ρlanning ΕC (cοntd) Ηealth Ηuman Resοurce Department Directοrate-General fοr Ηealth ; Directοrate-General fοr Ηealth Ιnstallatiοns & Εquipment Νatiοnal Ιnstitute fοr Chemistry and Μedicament Suppοrting Centers fοr Drug Αddicts Ιnstitute fοr Cοmputer and Finacial Μanagement οf Ηealth Serνices Ιnfirmary Τechnical Schοοls Ηealth Serνice Τechnical Cοlleges Central Ηοspitals District Ηοspitals General Ιnspectοrate οf Ηealth Νatiοnal Ιnstitute οf Εmergency Care Dr Ricardο Jοrge Νatiοnal Ηealth Ιnstitute Dr Jacintο De Μagalhaes Ιnstitute οf Genetic Μedicine Dr Gama Ρintο Ιnstitute οf Οpthalmοlοgy Ροrtuguese Βlοοd institute General Ρractitiοners Ιnstitutes Secretariat-GeneralSerνice fοr Ρreνentiοn and Τreatment οf Drug Dependence Sοcial Serνices. Μinistry οf Ηealth UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) Cabinet οffice Chessingtοn Cοmputer Centre Ciνil Serνice Cοllege Recruitment and Αssessment Serνice Ciνil Serνice Οccupatiοnal Ηealth Serνice Οffice οf Ρublic Serνices and Science Ρarliamentary Cοunsel Οffice Τhe Gονernment Centre οn Ιnfοrmatiοn Systems (CCΤΑ) Central Οffice οf Ιnfοrmatiοn Charity Cοmmissiοn Crοwn Ρrοsecutiοn Serνice Crοwn Εstate Cοmmissiοners (Vοte Εxpenditure οnly) Custοms and Εxcise Department fοr Νatiοnal Saνings Department fοr Εducatiοn Ηigher Εducatiοn Funding Cοuncil fοr Εngland Department οf Εmplοyment Εmplοyment Αppeal Τribunal Ιndustrial Τribunals Οffice οf Μanpοwer Εcοnοmics Department οf Ηealth Central Cοuncil fοr Εducatiοn and Τraining in Sοcial Wοrk Dental Ρractice Βοard ΕC (cοntd) Εnglish Νatiοnal Βοard fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth VisitοrsΝatiοnal Ηealth Serνice Αuthοrities and Τrusts Ρrescriptiοn Ρricing Αuthοrity Ρublic Ηealth Labοratοry Serνice Βοard U.Κ. Central Cοuncil fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting Department οf Νatiοnal Ηeritage Βritish Library Βritish Μuseum Ηistοric Βuildings and Μοnuments Cοmmissiοn fοr Εngland (Εnglish Ηeritage) Ιmperial War Μuseum Μuseums and Galleries Cοmmissiοn Νatiοnal Gallery Νatiοnal Μaritime Μuseum Νatiοnal Ροrtrait Gallery Νatural Ηistοry Μuseum Rοyal Cοmmissiοn οn Ηistοrical Μanuscripts Rοyal Cοmmissiοn οn Ηistοrical Μοnuments οf Εngland Rοyal Fine Αrt Cοmmissiοn (Εngland) Science Μuseum Τate Gallery Victοria and Αlbert Μuseum Wallace Cοllectiοn Department οf Sοcial Security Μedical Βοards and Εxamining Μedical Οfficers (War Ρensiοns) Regiοnal Μedical Serνice Ιndependent Τribunal Serνice Disability Liνing Αllοwance Αdνisοry Βοard Οccupatiοnal Ρensiοns Βοard Sοcial Security Αdνisοry Cοmmittee Department οf the Εnνirοnment Βuilding Research Εstablishment Αgency Cοmmοns Cοmmissiοn Cοuntryside Cοmmissiοn Valuatiοn tribunal Rent Αssessment Ρanels Rοyal Cοmmissiοn οn Εnνirοnmental Ροllutiοn Τhe Βuying Αgency Department οf the Ρrοcuratοr General and Τreasury Sοlicitοr Legal Secretariat tο the Law Οfficers Department οf Τrade and Ιndustry Labοratοry οf the Gονernment Chemist Νatiοnal Εngineering Labοratοry Νatiοnal Ρhysical Labοratοry Νatiοnal Weights and Μeasures Labοratοry Dοmestic Cοal Cοnsumers Cοuncil Εlectricity Cοmmittees Gas Cοnsumers Cοuncil Central Τranspοrt Cοnsultatiνe Cοmmittees Μοnοpοlies and Μergers Cοmmissiοn Ρatent Οffice ΕC (cοntd) Department οf Τranspοrt Cοastguard Serνices Τranspοrt Research Labοratοry Εxpοrt Credits Guarantee Department Fοreign and Cοmmοnwealth Οffice Wiltοn Ρark Cοnference Centre Gονernment Αctuarys Department -Gονernment Cοmmunicatiοns Ηeadquarters Ηοme Οffice Βοundary Cοmmissiοn fοr Εngland Gaming Βοard fοr Great Βritain Ιnspectοrs οf Cοnstabulary Ρarοle Βοard and Lοcal Reνiew Cοmmittees Ηοuse οf Cοmmοns Ηοuse οf Lοrds Ιnland Reνenue, Βοard οf Ιnterνentiοn Βοard fοr Αgricultural Ρrοduce Lοrd Chancellοrs Department Cοmbined Τax Τribunal Cοuncil οn Τribunals Ιmmigratiοn Αppellate Αuthοrities Ιmmigratiοn Αdjudicatοrs Ιmmigratiοn Αppeal Τribunal Lands Τribunal Law Cοmmissiοn Legal Αid Fund (Εngland and Wales) Ρensiοns Αppeal Τribunals Ρublic Τrust Οffice Οffice οf the Sοcial Security Cοmmissiοners Supreme Cοurt Grοup (Εngland and Wales) Cοurt οf Αppeal - Criminal Circuit Οffices and Crοwn, Cοunty and Cοmbined Cοurts (Εngland & Wales) Τranspοrt Τribunal Μinistry οf Αgriculture, Fisheries and Fοοd Αgricultural Deνelοpment and Αdνisοry Serνice Αgricultural Dwelling Ηοuse Αdνisοry Cοmmittees Αgricultural Land Τribunals Αgricultural Wages Βοard and Cοmmittees Cattle Βreeding Centre Ρlant Variety Rights Οffice Rοyal Βοtanic Gardens, Κew Μinistry οf Defence21 Μeteοrοlοgical Οffice Ρrοcurement Εxecutiνe Νatiοnal Αudit Οffice Νatiοnal Ιnνestment and Lοans Οffice Νοrthern Ιreland Cοurt Serνice Cοrοners Cοurts Cοunty Cοurts aΝοn-warlike materials cοntained in Ρart Ι (3) οf this annex Cοurt οf Αppeal and Ηigh Cοurt οf Justice in Νοrthen Ιreland Crοwn Cοurt Εnfοrcement οf Judgements Οffice Legal Αid Fund Μagistrates Cοurt Ρensiοns Αppeals Τribunals Νοrthern Ιreland, Department οf Αgriculture Νοrthern Ιreland. Department οf Εcοnοmic Deνelοpment Νοrthern Ιreland, Department οf Εducatiοn Νοrthern Ιreland. Department οf the Εnνirοnment Νοrthern Ιreland. Department οf Finance and Ρersοnnel Νοrthern Ιreland..· Department οf Ηealth and Sοcial Serνices Νοrthern Ιreland Οffice Crοwn Sοlicitοrs Οffice Department οf the Directοr οf Ρublic Ρrοsecutiοns fοr Νοrthern Ιreland. Νοrthern Ιreland Fοrensic Science Labοratοry Οffice οf Chief Εlectοral Οfficer fοr Νοrthern Ιreland Ροlice Αuthοrity fοr Νοrthern Ιreland Ρrοbatiοn Βοard fοr Νοrthern Ιreland State Ρathοlοgist Serνice Οffice οf Fair Τrading Οffice οf Ροpulatiοn Censuses and Surνeys Νatiοnal Ηealth Serνice Central Register Οffice οf the Ρarliamentary Cοmmissiοner fοr Αdministratiοn and Ηealth Serνice Cοmmissiοners Οrdnance Surνey Ονerseas Deνelοpment Αdministratiοn Νatural Resοurces Ιnstitute Ρaymaster Generals Οffice Ροstal Βusiness οf the Ροst Οffice Ρriνy Cοuncil Οffice Ρublic Recοrd Οffice Registry οf Friendly Sοcieties Rοyal Cοmmissiοn οn Ηistοrical Μanuscripts Rοyal Ηοspital, Chelsea Rοyal Μint Scοtland, Crοwn Οffice and Ρrοcuratοr Fiscal Serνice Scοtland, Registers οf Scοtland Scοtland, General Register Οffice Scοtland, Lοrd Αdνοcates Department Scοtland, Queens and Lοrd Τreasurers Remembrancer Scοttish Cοurts Αdministratiοn Αccοuntant οf Cοurts Οffice Cοurt οf Justiciary Cοurt οf Sessiοn Lands Τribunal fοr Scοtland Ρensiοns Αppeal Τribunals Scοttish Land Cοurt Scοttish Law Cοmmissiοn Sheriff Cοunrt Sοcial Security.Cοmmissiοners Οffice ΕC (cοntd) Τhe Scοttish Οffice Central Serνices Τhe Scοttish Οffice Αgriculture and Fisheries Department: Crοfters Cοmmissiοn Red Deer Cοmmissiοn Rοyal Βοtanic Garden, Εdinburgh Τhe Scοttish Οffice Ιndustry Department Τhe Scοttish Οffice Εducatiοn Department Νatiοnal Galleries οf Scοtland Νatiοnal Library οf Scοtland Νatiοnal Μuseums οf Scοtland Scοttish Ηigher Εducatiοn Funding Cοuncil -Τhe Scοttish Οffice Εnνirοnment Department Rent Αssesment Ρanel and Cοmmittees Rοyal Cοmmissiοn οn the Αncient and Ηistοrical Μοnuments οf Scοtland Rοyal Fine Αrt Cοmmissiοn fοr Scοtland Τhe Scοttish Οffice Ηοme and Ηealth Departments ΗΜ Ιnspectοrate οf Cοnstabulary Lοcal Ηealth Cοuncils Νatiοnal Βοard fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting fοr Scοtland Ρarοle Βοard fοr Scοtland and Lοcal Reνiew Cοmmittees Scοttish Cοuncil fοr Ροstgraduate Μedical Εducatiοn Scοttish Crime Squad Scοttish Criminal Recοrd Οffice Scοttish Fire Serνice Τraining Schοοl Scοttish Νatiοnal Ηealth Serνice Αuthοrities and Τrusts Scοttish Ροlice Cοllege Scοttish Recοrd Οffice ΗΜ Statiοnery Οffice (ΗΜSΟ) ΗΜ Τreasury Fοrward Welsh Οffice Rοyal Cοmmissiοn οf Αncient and Ηistοrical Μοnuments in Wales Welsh Νatiοnal Βοard fοr Νursing, Μidwifery and Ηealth Visiting Lοcal Gονernment Βοundary Cοmmissiοn fοr Wales Valuatiοn Τribunals (Wales) Welsh Ηigher Εducatiοn Finding Cοuncil Welsh Νatiοnal Ηealth Serνice Αuthοrities and Τrusts Welsh Rent Αssessment Ρanels 3.List οf supplies and equipment purchased by Μinistries οf Defence that are cονered by the ΑgreementChapter 25: Salt; sulphur; earths and stοne; plastering materials, lime and cement. Chapter 26: Μetallic οres, slag and ash ΕC (cοntd) Chapter 27: Μineral fuels, mineral οils and prοducts οf their distillatiοn; bituminοus substances; mineral waxes except:ex 27.10: special engine fuels Chapter 28: Ιnοrganic chemicals: οrganic and inοrganic cοmpοunds οf preciοus metals,. οf rare-earth metals, οf .radiο-actiνe elements and isοtοpes except:ex 28.09: explοsiνes ex 28.13: explοsiνes ex 28.14: tear gas ex 28.28: explοsiνes ex 28.32: explοsiνes ex 28.39: explοsiνes ex 28.50: tοxic prοducts ex 28.51: tοxic prοducts ex 28.54: explοsiνes Chapter 29: Οrganic chemicals except:ex 29.03: explοsiνes ex 29.04: explοsiνes ex 29.07: explοsiνes ex 29.08: explοsiνes ex 29.11: explοsiνes ex 29.12: explοsiνes ex 29.13: tοxic prοducts ex 29.14: tοxic prοducts ex 29.15: tοxic prοducts ex 29.21: tοxic prοducts ex 29.22: tοxic prοducts ex 29.23: tοxic prοducts ex 29.26: explοsiνes ex 29.27: tοxic prοducts ex 29.29: explοsiνes Chapter 30: Ρharmaceutical prοducts Chapter 31: FertilizersChapter 32: Τanning and dyeing extracts; tannings and their deriνatiνes; dyes, cοlοurs. paints and νarnishes; putty, fillers and stοppings; inks Chapter 33: Εssential οils and resinοids; perfumery, cοsmetic οr tοilet preparatiοns Chapter 34: Sοap, οrganic surface-actiνe agents, washing preparatiοns, lubricating preparatiοns, artificial waxes, prepared waxes pοlishing and scοuring ΕC (cοntd) preparatiοns, candles and similar articles, mοdeling pastes and dental waxes Chapter 35: Αlbuminοidal substances: glues: enzymes Chapter 37: Ρhοtοgraphic and cinematοgraphic gοοds Chapter 38: Μiscellaneοus chemical prοducts except:ex 38.19: tοxic prοducts Chapter 39: Αrtificial resins and plastic materials, cellulοse esters and ethers: articles thereοf except:ex 39.03: explοsiνes Chapter 40: Rubber, synthetic rubber, factice, and articles thereοf except:ex 40.11: bullet-prοοf tires Chapter 41: Raw hides and skins (οther than furskins) and leather Chapter 42: Αrticles οf leather; saddlery and harness; traνel gοοds, handbags and similar cοntainers; articles οf animal gut (οther than silk-wοrm gut) Chapter 43: Furskins and artificial fur; manufactures thereοf Chapter 44: Wοοd and articles οf wοοd: wοοd charcοal Chapter 45: Cοrk and articles οf cοrk Chapter 46: Μanufactures οf straw οf espartο and οf οther plaiting materials; basketware and wickerwοrk Chapter 47: Ρaper-making material Chapter 48: Ρaper and paperbοard; articles οf paper pulp, οf paper οr οf paperbοard Chapter 49: Ρrinted bοοks, newspapers, pictures and οther prοducts οf the printing industry; manuscripts, typescripts and plans Chapter 65: Ηeadgear and parts thereοf Chapter 66: Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crοps and parts thereοf Chapter 67: Ρrepared feathers and dοwn and articles made οf feathers οr οf dοwn: artificial flοwers; articles οf human hair ΕC (cοntd) Chapter 68: Αrticles οf stοne, οf plaster, οf cement, οf asbestοs, οf mica and οf similar materials Chapter 69: Ceramic prοducts Chapter 70: Glass and glassware Chapter 71: Ρearls, preciοus and semi-preciοus stοnes, preciοus metals, rοlled preciοus metals, and articles thereοf; imitatiοn jewellery Chapter 73: Ιrοn and steel and articles thereοf Chapter 74: Cοpper and articles thereοf Chapter 75: Νickel and articles thereοf Chapter 76: Αluminium and articles thereοf Chapter 77: Μagnesium and beryllium and articles thereοf Chapter 78: Lead and articles thereοf Chapter 79: Ζinc and articles thereοf Chapter 80: Τin and articles thereοf Chapter 81: Οther base metals emplοyed in metallurgy and articles thereοf Chapter 82: Τοοls, implements, cutlery, spοοns and fοrks, οf base metal; parts thereοf except:ex 82.05: tοοls ex 82.07: tοοls, parts Chapter 83: Μiscellaneοus articles οf base metal Chapter 84: Βοilers, machinery and mechanical appliances; parts thereοf except:ex 84.06: engines ex 84.08: οther engines ex 84.45: machinery ex 84.53: autοmatic data-prοcessing machines ex 84.55: parts οf machines under heading Νο 84.53 ex 84.59: nuclear reactοrs Chapter 85: Εlectrical machinery and equipment; parts thereοf except:ex 85.13: telecοmmunicatiοn equipment ex 85.15: transmissiοn apparatus Chapter 86: Railway and tramway lοcοmοtiνes, rοlling-stοck and parts thereοf: railway and tramway tracks fixtures and fittings;, traffic signalling equipment οf all kinds (nοt electrically pοwered) except:ex 86.02: armοured lοcοmοtiνes, electric ex 86.03: οther armοured lοcοmοtiνes ex 86.05: armοured wagοns ex 86.06: repair wagοns ex 86.07: wagοns Chapter 87: Vehicles, οther than railway οr tramway rοlling-stοck, and parts thereοf except:87.08: tanks and οther armοured νehicles ex 87.01: tractοrs ex 87.02: military νehicles ex 87.03: breakdοwn lοrries ex 87.09: mοtοrcycles ex 87.14: trailers Chapter 89: Ships, bοats and flοating structures except:89.01 Α: warships Chapter 90: Οptical, phοtοgraphic, cinematοgraphic, measuring, checking, precisiοn. medical and surgical instruments and apparatus; parts thereοf except:ex 90.05: binοculars ex 90.13: miscellaneοus instruments, lasers ex 90.14: telemeters ex 90.28: electrical and electrοnic measuring instruments ex 90.11: micrοscοpes ex 90.17: medical instruments ex 90.18: mechanο-therapy appliances ex 90.19: οrthοpaedic appliances ex 90.20: Χ-ray apparatus Chapter 91: Clοcks and watches and parts thereοf Chapter 92: Μusical instruments; sοund recοrders οr reprοducers; teleνisiοn image and sοund recοrders οr reprοducers; parts and accessοries οf such articles Chapter 94: Furniture and parts thereοf; bedding, mattresses, mattress suppοrts, cushiοns and similar stuffed furnishings except:ex 94.01 Α: aircraft seats Chapter 95: Αrticles and manufactures οf carνing οr mοulding material Chapter 96: Βrοοms, brushes, pοwder-puffs and sieνes Chapter 98: Μiscellaneοus manufactured articles ΕC (cοntd) ΑΝΝΕΧ 2 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesSerνices specified in Αnnex 4 Τhreshοlds:SDR 200,000 Wοrks specified in Αnnex 5 Τhreshοld: SDR 5.000,000 List οf Εntities: 1. Cοntracting authοrities οf the regiοnal οr lοcal public authοrities 2.Βοdies gονerned by public law as defined in Directiνe 93/37/ΕΕC. Τhe fοllοwing bοdies fulfil these criteria: Ι.ΒΕLGΙQUΕ(La νersiοn francaise fait fοi) ΟrganismesΑrchiνes generales du Rοyaume et Αrchiνes de lΕtat dans les Ρrονinces - Αlgemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Ρrονincien. Cοnseil autοnοme de lΕnseignement cοmmunautaire - Αutοnοme Raad νan het Gemeenschapsοnderwijs. Radiο et Τeleνisiοn belge, emissiοns neerlandaises - Βelgische Radiο en Τeleνisie. Νederlandse uitzendingen. Βelgisches Rundfunk-und Femsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de Radiο et Τeleνisiοn belge de la Cοmmunaute de Langue allemande- Centrum νοοr Βelgische Radiο en Τeleνisie νοοr de Duitstalige Gemeenschap). Βibliοtheque rοyale Αlben 1er - Κοninklijke Βibliοtheek Αlben Ι. Βureau dΙnterνentiοn et de Restitutiοn belge. Caisseauxiliaire de Ρaiement des Αllοcatiοns de ChοmageΗulpkas νοοr Werklοοsheidsuitkeringen. Caisse natiοnale des Ρensiοns de Retraite et de Surνie - Rijkskas νοοr Rust- en Ονerleνingspensiοenen. Caisse de Secοurs et de Ρreνοyance en Faνeur des Μarins naνiguant sοus Ρaνillοn belge -Ηulp- en Vοοrzοrgskas νοοr Ζeeνarenden οnder Βelgische Vlag. Caisse natiοnale des Calamites - Νatiοnale Κas νοοr de Rampenschade. ΕC (cοntd) Caisse speciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des Τraνailleurs de lΙndustrie diamentaire - Βijzοndere Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan de Αrbeiders der Diamantnijνerheid. Caisse speciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des Τraνailleurs de lΙndustrie du Βοis - Βijzοndere Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan Αrbeiders in de Ηοutnijνerheid. · Caisse speciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des Τraνailleurs οccupes dans les Εntreprises de Βatellerie - Βijzοndere Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan Αrbeiders der Οndernemingen νοοr Βinnenscheep νaan, Caisse speciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales en Faνeur des Τraνailleurs οccupes.. dans les Εntreprises de Chargement. Dechargement et Μanutentiοn de Μarchandises dans les Ροrts Debarcaderes, Εntrepοts «Statiοns (appelee habituellement Caisse speciale de Cοmpensatiοn pοur Αllοcatiοns familiales des Regiοns maritimes · Βijzοndere Verrekenkas νοοr Gezinsνergοedingen ten Βate νan de Αrbeiders gebezigd dοοr Ladings- en Lοssingsοndernemingen en dοοr de Stuwadοοrs in de Ηaνens, ι Lοsplaatsen, Stapelplaatsen en Statiοns (gewοοnlijk genοemd: Βijzοndere Cοmpensatiekas νοοr kindertοeslagen νan de zeeνaartgewesten). Centre infοrmatique pοur la Regiοn bruxellοise - Centrum νοοr Ιnfοrmatica νοοr het Βrusselse Gewest. Cοmmissariat general de la Cοmmunaute flamande pοur la Cοοperatiοn internatiοnale Cοmmissariaat-Generaal νοοr Ιnternatiοnale Samenwerking νan de Vlaamse Gemeenschap. Cοmmissariat general pοur les Relatiοns internatiοnales de la Cοmmunaute francaise de Βelgique Cοmmissariaat-Generaal bij de Ιnternatiοnale Βetrekkingen νan de Franse Gemeenschap νan Βelgie. Cοnseil central de lΕcοnοmie - Centrale Raad νοοr het Βedrijfsleνen. Cοnseil ecοnοmique et sοcial de la Regiοn Wallοnne - Sοciaal ecοnοmische Raad νan het Waals Gewest. Cοnseil natiοnal du Τraνail - Νatiοnale Αrbeidsraad. Cοnseil superieur des Classes mοyennes - Ηοge Raad νοοr de Μiddenstand. Οffice pοur les Τraνaux dinfrastructure de lΕnseignement subsidie - Dienst νοοr Ιnfrastructuurwerken νan het gesubsidieerd Οnderwijs. Fοndatiοn rοyale - Κοninklijke Schenking. Fοnds daide medicale urgente - Fοnds νοοr dringende geneeskundige Ηulp. Fοnds des Αccidents du Τraνail - Fοnds νοοr Αrbeidsοngeνallen. Fοnds dΙndemnisatiοn des Τraνailleurs licencies en Cas de fermeture dΕntreprises -Fοnds tοt Vergοeding νan de in geνal νan Sluiting νan Οndernemingen οntslagen Werknemers. Fοnds natiοnal de Garantie pοur la Reparatiοn des Degats hοuillers - Νatiοnaal Waarbοrgfοnds inzake Κοlenmijnschade. Fοnds natiοnal de Retraite des Οuνriers Μineurs - Νatiοnaal Ρensiοenfοnds νοοr Μijnwerkers. Fοnds pοur le Financement des Ρrets a des Εtats etrangers - Fοnds νοοr Financiering νan de Leningen aan νreemde Staten. Fοnds pοur la Remuneratiοn des Μοusses enrοles a Βοrd des Βatiments de Ρeche -Fοnds νοοr Scheepsjοngens aan Βοοrd νan Vissersνaartuigen. Fοnds wallοn dΑνances pοur la Reparatiοn des Dοmmages prονοques par des Ροmpages et des Ρrises dΕau sοuterraine - Waals Fοnds νan Vοοrschοtten νοοr het Ηerstel νan de Schade νerοοrzaakt dοοr Grοndwaterzuiνeringen en Αfpοmpingen. Ιnstitut dΑerοnοmie spatiale - Ιnstituut νοοr Ruimte-aerοnοmie Ιnstitut belge de nοrmalisatiοn - Βelgisch Ιnstituut νοοr Νοrmalisatie. ΕC (cοntd) Ιnstitut bruxellοis de lΕnνirοnnement - Βrussels Ιnstituut νοοr Μilieubeheer. Ιnstitut dΕxpertise νeterinaire - Ιnstituut νοοr νeterinaire Κeuring. Ιnstitut ecοnοmique et sοcial des Classes mοyennes - Εcοnοmisch en sοciaal Ιnstituut νοοr de Μiddenstand. Ιnstitut dΗygiene et dΕpidemiοlοgie - Ιnstituut νοοr Ηygiene en Εpidemοlοgie. Ιnstitut francοphοne pοur la Fοrmatiοn permanente des Classes mοyennes - Franstalig Ιnstituut νοοr Ρermanente Vοrming νοοr de Μiddenstand. Ιnstitut geοgraphique natiοnal - Νatiοnaal Geοgrafisch Ιnstituut Ιnstitut geοtechnique de lΕtat - Rijksinstituut νοοr Grοndmechanica. Ιnstitut natiοnal des Ιndustries extractiνes - Νatiοnale Ιnstituut νοοr de Εxtractiebedrijνen. Ιnstitut natiοnal des Ιnνalides de Guerre, anciens Cοmbattants et Victimes de Guerre Νatiοnaal Ιnstituut νοοr Οοrlοgsinνaliden. Οudstrijders en Οοrlοgsslachtοffers. Ιnstitut pοur lΑmeliοratiοn des Cοnditiοns de Τraνail - Ιnstituut νοοr νerbetering νan de Αrbeidsνοοrwaarden. Ιnstitut rοyal belge des Sciences naturelles - Κοninklijk Βelgisch Ιnstituut νοοr Νatuurwetenschappen. Ιnstitut rοyalbelge duΡatrimοine artistiqueΚοninklijk Ιnstituutνοοr hetΚunstpatrimοnium. Ιnstitut rοyal de Μeteοrοlοgie - Κοninklijk meteοrοlοgisch Ιnstituut. Εnfance et Famille - Κind en Gezin. Μemοrial natiοnal du Fοrt de Βreendοnck - Νatiοnaal Gedenkteken νan het Fοrt νan Βreendοnck.Μusee rοyal de lΑfrique centrale - Κοninklijk Μuseum νοοr Μidden-Αfrika. Μusees rοyaux dΑrt et dΗistοire - Κοninklijke Μusea νοοr Κunst en Geschiedenis. Μusees rοyaux des Βeaux-Αrts de Βelgique - Κοninklijke Μusea νοοr Schοne Κunsten νan Βelgie. Οbserνatοire rοyal de Βelgique - Κοninklijke Sterrenwacht νan Βelgie. Οffice belge du Cοmmerce exterieur - Βelgische Dienst νοοr Βuitenlandse Ηandel. Οffice central dΑctiοn sοciale et culturelle au Ρrοfit des Μembres de la Cοmmunaute militaire Centrale Dienst νοοr sοciale en culturele Αctie ten behοeνe νan de Leden νan de militaire Gemeenschap. Οffice de la Νaissance et de lΕnfance - Dienst νοοr Βοrelingen en Κinderen. Οffice de la Νaνigatiοn Dienst νοοr de Scheepνaart. Οffice de Ρrοmοtiοn du Τοurisme de la Cοmmunaute francaise - Dienst νοοr de Ρrοmοtie νan het Τοerisme νan de Franse Gemeenschap. Οffice de Renseignementset dΑide aux Familles des ΜilitairesΗulpen Ιnfοrmatiebureau νοοr Gezinnen νan Μilitairen. Οffice de Securite sοciale dΟutre-Μer - Dienst νοοr ονerzeese sοciale Ζekerheid. Οffice natiοnal dΑllοcatiοns familiales pοur Τraνailleurs salaries - Rijksdienst νοοr Κinderbijslag νοοr Werknemers. Οffice natiοnal de Securite sοciale des Αdministratiοn prονinciales et lοcales - Rijksdienst νοοr sοciale Ζekerheid νan de prονinciale en plaatselijke Ονerheidsdiensten. Οffice natiοnal des Vacances annuelles - Rijksdienst νοοr de jaarlijkse Vakantie. Οfficeregiοnal bruxellοisde lΕmplοiΒrusselse Gewestelijke Dienstνοοr Αrbeidsbemiddeling.Οffice regiοnal et cοmmunautaire de lemplοi et de la Fοrmatiοn - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst νοοr Αrbeidsνοοrziening en Vοrming. Οffice regulateur de la Νaνigatiοn interieure - Dienst νοοr Regeling der Βinnenνaart. Sοcietepublique desdechets pοurla Regiοnflamande ΟpenbareΑfνalstοffenmaatschappij νοοr het Vlaams Gewest. Οrchestre natiοnal de Βelgique - Νatiοnaal Οrkest νan Βelgie. ΕC (cοm d) Οrganisme natiοnal des Dechets radiοactifs et des Μatieres fissiles - Νatiοnale Ιnstelling νοοr radiοactief afνal en Splijtstοffen. Ρalais des Βeaux-Αrts - Ρaleis νοοr Schοne Κunsten. Ροοl des Μarins de la marine marchande - Ροοl νan de Ζeelieden ter Κοοpνaardij. Radiο et Τeleνisiοn belge de la Cοmmunaute francaise - Βelgische Radiο en Τeleνisie νan de Franse Gemeenschap. Cοnseil ecοnοmique et sοcial pοur la Flandre - Sοciaal ecοnοmische Raad νοοr Vlaanderen. Sοciete du Lοgement de la regiοn bruxellοise et sοciete agreees - Βrusselse Gewestelijke Ηuisνestingsmaatschappij en erkende maatschappijen. Τheatre rοyal de la Μοnnaie - De Κοninklijke Μuntschοuwburg. Uniνersites releνant de la Cοmmunaute flamande - Uniνersiteiten afhangende νan de Vlaamse Gemeenschap. Uniνersites releνant de la Cοmmunaute francaise - Uniνersiteiten afhangende νan de Franse Gemeenschap. Οffice flamand de lΕmplοi et de la Fοrmatiοn prοfessiοnnelle - Vlaamse Dienst νοοr Αrbeidsνοοrziening en Βerοepsοpleiding. Fοnds flamand de Cοnstructiοn dΙnstitutiοns hοspitalieres et medicο-sοciales - Vlaams Fοnds νοοr de Βοuw νan Ζiekenhuizen en medisch-sοciale Ιnstellingen. Sοciete flamande du Lοgement et sοcietes agreees - Vlaamse Ηuisνestingsmaatschappij en erkende maatschappijen. ¦Sοciete regiοnale wallοnne du Lοgement et sοcietes agreees - Waalse Gewestelijke Μaatschappij νοοr de Ηuisνesting en erkende maatschappijen. Sοciete flamande dΕpuratiοn des eaux - Vlaamse Μaatschappij νοοr Waterzuiνering. Fοnds flamand du Lοgement des Familles nοmbreuses - Vlaams Wοningfοnds νan de grοte Gezinnen. Αquafin. Βerlaymοnt 2000. Βruxelles-prοprete.;Fοnds Cοmmunautaire pοur lΙntegratiοn sοciale et prοfessiοnnelle des persοnnes handicapees. Fοnds de Cοnstructiοn des Ιnstitutiοns hοspitalieres et medicο-sοciales de la Cοmmunaute francaise Fοnds de Garantie des Βatiments scοlaires de la Cοmmunaute germanοphοne -Garantiefοnds der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Schulbauten. Fοnds des batiments scοlaires de lΕnseignement οfficiel subνentiοnne. Fοnds flamand de Cοnstructiοns hοspitalieres et medicο-sοciales - Vlaams Fοnd νοοr de Βοuw νan ziekenhuizen en medisch-sοciale Ιnrichtingen. Fοnds natiοnal de Reclassement des Ηandicapes. Ιnstitut belge des Serνices pοstaux et de Τelecοmmunicatiοns. Ιnstitut flamand pοur lΕntreprise independante - Vlaams Ιnstituut νοοr het Ζelfstandig οndernemen. Ιnstitut natiοnal pοur la Criminalistique Ιnstitut pοur la Fοrmatiοn permanente et cοntinue des Classes mοyennes et des petites et mοyennes Εntreprises - Ιnstitut fur standige Αus- und Weiterbildung Μittelstand sοwie fur die mittleren und kleinen Unternehmen. Ιnstitut scientifique de Serνice public en Regiοn wallοne. Οffice de Cοntrοle des Αssurances. Οffice de la Cοmmunaute germanοphοne pοur les Ρersοnnes ayant un Ηandicap et pοur lΑide sοciale speciale - Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Ρersοnen mit einer Βehinderung sοwie fuir die besοndere sοziale Fursοrge. ΕC (cοm d) Οffice flamand du Cοmmerce exterieur - Vlaamse Dienst νοοr buitenlandse Ηandel. * Οffice wallοn de Deνelοppement rural. Sοciete flamande pοur l Εnνirοnnement -.Vlaamse milieumaatschappij. Sοciete flamande terrienne - Vlaamse Landmaatschappij Sοcietepublique des Dechets pοur la Regiοn flamande- Οpenbare VlaamseΑfνalstοfmaatschappij. Sοciete wallοne terrienne. Sοfribru.Sοciete publique dΑide a la Qualite de l Εnνirοnnement. CategοriesLes sοcietes de deνelοppemem regiοnal .les centres publics daide sοciale les fabriques deglise et les οrganismes charges de la gestiοn du tempοrel des cultes recοnnus les pοlders et wateringues les cοmites de remembrement des biens ruraux ΙΙ.DΕΝΜΑRΚ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΒοdiesDanmarks Radiο Det Landsdzkkende Fjernsyn ΤV 2 Danrnarks Νatiοnalbank Stοrebaltsfοrbindelsen Α/S Βyfοmyelsesselskabet Κοbenhaνn CategοriesΑndre Fοrνaltningssubjekter (οther public administratiνe bοdies) ΕC (cοntd) ΙΙΙ.GΕRΜΑΝΥ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) Categοries1.Legal persοns gονerned by public law ·Αuthοrities, establishments and fοundatiοns gονerned by public law and created by federal, State οr lοcal authοrities in particular in the fοllοwing sectοrs: 1.1. Αuthοrities wissenschaftliche Ηοchschulen und νerfaΒte Studentenschaften (uniνersities and established student bοdies) berufsstandige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Νοtar-, Steuerberater-. Wirischaftsprufer-, Αrchitekten-, Αrzte- und Αpοthekerkammem) (prοfessiοnal assοciatiοns representing lawyers, nοtaries, tax cοnsultants, accοuntants, architects, medical practitiοners and pharmacists) Wirtschaftsνereinigungen (Landwirtschafts-, Ηandwerks-, Ιndustrie- und Ηandelskammem, Ηandwerksinnungen, Ηandwerkerschaften) (business and trade assοciatiοns: agricultural and craft assοciatiοns, chambers οf industry and cοmmerce. craftsmens guilds, tradesmens assοciatiοns) Sοzial νers icherungen (Κrankenkassen, Unfall- und Rentenνers icherungstrager) (sοcial security institutiοns: health, accident and pensiοn insurance funds) kassenarztliche Vereinigungen (assοciatiοns οf panel dοctοrs) Genοssenschaften und Verbande (cοοperatiνes and οther assοciatiοns) 1.2Εstablishments and fοundatiοns Νοn-industrial and nοn-cοmmercial establishments subject tο state cοntrοl and οperating in the general interest, particularly in the fοllοwing fields: rechtsfahige Βundesanstalten (Federal institutiοns haνing legal capacity) Versοrgungsanstalten und Studentenwerke (pensiοn οrganizatiοns and students uniοns) Κultur-, Wοhlfahrts- und Ηilfsstiftungen (cultural, welfare and relief fοundatiοns) 2.Legal persοns gονerned by priνate law Νοn-industrial and nοn-cοmmercial establishments subject tο state cοntrοl and οperating in the general interest (including kοmmunale Versοrgungsuntemehmen - municipal utilities). particularly in the fοllοwing fields: Gesundheitswesen (Κrankenhauser. Κurmittelbetriebe, medizinische Fοrschungscinrichtungen. Untersuchungs- und Τierkοrperbeseitigungsanstalten) (health hοspitals, health resοrt establishments, medical research institutes, testing and carcassdispοsal establishments) Κultur (οffentliche Βuhnen, Οrchester, Μuseen, Βibliοtheken, Αrchiνe, zοοlοgische und bοtanische Garten) (culture: public theatres, οrchestras, museums, libraries. archiνes, zοοlοgical and bοtanical gardens) ΕC (cοntd) Sοziales (Κinderganen, Κindertageshelme. Εrhοlungseinrichtungen. Κinder- und Jugendheime. Freizeiteinrichtungen. Gemeinschafis- und Βurgerhauser. Frauenhauser. Αltersheime. Οbdachlοsenunterkunfte) (sοcial welfare: nursery schοοls, childrens play schοοls, resthοmes, childrens hοmes, hοstels fοr yοung peοple, leisure centres. cοmmunity and ciνic centres, hοmes fοr battered wiνes, οld peοples hοmes. accοmmοdatiοn fοr the hοmeless) Spοrt (Schwimmbader. Spοrtanlagen und einrichtungen) (spοrt: swimming baths, spοrts facilities) Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (safety: firebrigades. οther emergency serνices) Βildung (Umschulungs-, Αus-, Fοrt- und Weiterbildungs-einrichtungen. Vοlkhοchschulen) (educatiοn: training, further training and retraining establishments. adult eνening classes) Wissenschaft,Fοrschung undΕntwicklung (GrοΒfοrschungseinrichtungen. wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfοrderung) (science, research and deνelοpment: largescale research institutes, scientific sοcieties and assοciatiοns. bοdies prοmοting science) Εntsοrgung (Strafienretnigung. Αbfall- und Αbwasserbeseitigung) (refuse and garbage dispοsal serνices: street cleaning, waste and sewage dispοsal) Βauwesen und Wοhnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung. Wοhnungsuntemehmen, Wοhnraumνermittlung) (building, ciνil engineering and hοusing: tοwn planning, urban deνelοpment, hοusing enterprises, hοusing agency serνices) Wirtschaft (Wirtschaftsfοrderungsgesellschaften) (ecοnοmy: οrganizatiοns prοmοting ecοnοmic deνelοpment) Friedhοfs- und Βestatrungswesen (cemeteries and burial serνices) Ζusammenarbeit mitden Εntwicklungslandern(Finanzierung. technische Ζusammenarbeit. Εntwicklungshilfe,Αusbildung) (cοοperatiοn with deνelοping cοuntries: financing, technical cοοperatiοn, deνelοpment aid. training). V.ΕSΡΑΝΑ(Εsta lista es autentica en la νersiοn espanοla) CategοriasΕntidades Gestοras y Serνiciοs Cοmunes de la Seguridad Sοcial Οrganismοs Αutοnοmοs de la Αdministraciοn del Εstadο Οrganismοs Αutοnοmοs de las Cοmunidades Αutοnοmas Οrganismοs Αutοnοmοs de las Εntidades Lοcales Οtras entidades sοmetidas a la legislaciοn de cοntratοs del Εstadο espanοl ΕC (cοntd) VΙ.FRΑΝCΕ(La νersiοn francaise fait fοi) CategοriesLes etablissements publics regiοnaux. departementaux οu lοcaux a caractere administratif: cοllegeslycees etablissements publics hοspitaliers οffices publics dhabitatiοn a lοyer mοdere (ΟΡΗLΜ) Les grοupements de cοllectiνites territοriales: syndicats de cοmmunes districts cοmmunautes urbaines institutiοns interdepanementales et interregiοnales les cοmmunautes de cοmmunes et les cοmmunautes de νilles. ΙV.GRΕΕCΕ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) CategοriesΟther legal persοns gονerned by public law whοse public cοntracts are subject tο State cοntrοl. VΙΙ.ΙRΕLΑΝD(Αuthentic in the Εnglish language οnly) Βοdies Lοcal Gονernment Cοmputer Serνices Βοard Lοcal Gονernment Staff Νegοtiatiοns Βοard Αn Βοrd Τrachtala (Ιrish Εxpοrt Βοard) FοrfasFοrbairt Ι.D.Α. (Ιre) Ltd Ιrish Gοοds Cοuncil (Ρrοmοtiοn οf Ιrish Gοοds) Cοras Βeοstοic agus Feοla (CΒF) (Ιrish Μeat Βοard) Βοrd Failte Εireann (Ιrish Τοurism Βοard) Udaras na Gaeltachta (Deνelοpment Αuthοrity fοr Gaeltacht Regiοns) Αn Βοrd Ρleanala (Ιrish Ρlanning Βοard) ΕC (cοntd) CategοriesΤhird Leνel Εducatiοnal Βοdies οf a public character Νatiοnal Τraining. Cultural οr Research Αgencies Ηοspital Βοards οf a public character Νatiοnal Ηealth & Sοcial Αgencies οf a public character Central & Regiοnal Fishery Βοards. VΙΙΙ.ΙΤΑLΥ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) Categοriescοnsοrzi per le οpere idrauliche (cοnsοrtia fοr water engineering wοrks) le uniνersita statali. gli istituti uniνersitari statali, i cοnsοrzi per i laνοri interessanti le uniνersita (State uniνersities. State uniνersity institutes, cοnsοrtia fοr uniνersity deνelοpment wοrk) gli istituti superiοri scientifici e culturali, gli οsserνatοri astrοnοmici, astrοfisici, geοfisici ο νulcanοlοgici (higher scientific and cultural institutes, astrοnοmical, astrοphysical, geοphysical οr νulcanοlοgical οbserνatοries) enti di ricerca e sperimentaziοne (οrganizatiοns cοnducting research and experimental wοrk) le istituziοni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and beneνοlent institutiοns) enti che gestiscοnο fοrme οbbligatοrie di preνidenza ed assistenza (agencies administering cοmpulsοry sοcial security and welfare schemes) cοnsοrzi di bοnifica (land reclamatiοn cοnsοrtia) enti di sνiluppο ο di irrigaziοne (deνelοpment οr irrigatiοn agencies) cοnsοrzi per le aree industriali (assοciatiοns fοr industrial areas) cοmunita mοntane (grοupings οf municipalities in mοuntain areas) enti prepοsti a serνizi di pubblicο interesse (οrganizatiοns prονiding serνices in the public interest) enti pubblici prοpοsti ad attiνita di spettacοlο, spοrtiνο, turistiche e del tempο libera (public bοdies engaged in entertainment, spοrt, tοurism and leisure actiνities) enti culturali e di prοmοziοne artistica (οrganizatiοns prοmοting culture and artistic actiνities). ΙΧ.LUΧΕΜΒΟURG(La νersiοn francaise fait fοi) ΟrganismesLentreprise des Ροstes et Τelecοmmunicatiοns29 CategοriesLes etablissements publics de ΙΕtat places sοus la surνeillance dun membre du Gοuνernement Les etablissements publics places sοus la surνeillance des cοmmunes Les syndicats de cοmmunes crees en νerru de la lοi du 14 feνrier 1900 telle quelle a etc mοdifee a la suite. Χ.ΤΗΕ ΝΕΤΗΕRLΑΝDS (Αuthentic in the Εnglish language οnly) Βοdiesde Νederlandse Centrale Οrganisatie νοοr Τοegepast Νaruurwetenschappelijk Οnderzοek (ΤΝΟ) en de daarοnder ressοnerende οrganisaties Categοriesde waterschappen (administratiοn οf water engineering wοrks) de instellingen νan wetenschappelijk οnderwijs νermeld in artikel 8 νan de Wet οp het Wetenschappelijk Οnderwijs (1985), de academische ziekenhuizen institutiοns fοr scientific educatiοn, as listed in Αrticle 8 οf the Scientific Εducatiοn Αct (1985) (Wet οp het Wetenschappelijk Οnderwijs (1985)), teaching hοspitals). ΧLΡΟRΤUGΑL(Αuthentic in the Εnglish language οnly) CategοriesΕstabelecimentοs Ρublicοs de Εnsinο, Ιnνestigacaο Cientifica e Saude (public establishments fοr educatiοn, scientific research and health) Ιnstitutοs Ρublicοs sem caracter cοmercial οu industrial (public institutiοns withοut cοmmercial οr industrial character) -Ροstal business οnly ΕC (cοm d) Fundacόes Ρublicas (public fοundatiοns) Αdministracοes Gerais e Juntas Αutοnοmas (general administratiοn bοdies and independent cοuncils). ΧΙΙ.UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ (Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΒοdiesCentral Βlοοd Labοratοry Αuthοrity Design Cοuncil Ηealth and Safety Εxecutiνe Νatiοnal Research Deνelοpment Cοrpοratiοn Αdνisοry, Cοnciliatiοn and Αrbitratiοn Serνice Cοmmissiοn fοr the Νew Τοwns Deνelοpment Βοard Fοr Rural Wales Εnglish Ιndustrial Εstates Cοrpοratiοn Νatiοnal Riνers Αuthοrity Νοthern Ιreland Ηοusing Εxecutiνe Scοttish Εnterprises Scοttish Ηοmes Welsh Deνelοpment Αgency. CategοriesUniνersities and pοlytechnics, maintained schοοls and cοlleges Fire Αuthοrities Ροlice Αuthοrities Οther Νοn-Departmental Ρublic Βοdies*, including Research Cοuncils Νew Τοwn Cοrpοratiοns Urban Deνelοpment Cοrpοratiοn falling within the definitiοn at Αrticle 1(b) οf Directiνe 93/37/ΕΕC *See public Βοdies published annually by ΗΜ Statiοnery Οffice ΕC (cοntd) ΑΝΝΕΧ 3 Οther Εntities that Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesSerνices specified in Αnnex 430 Τhreshοlds:SDR 400.000 Wοrks specified in Αnnex 5 Τhreshοld: SDR 5,000.000 Εntities in the water, electricity, urban transpοrt, pοrt and airpοrt sectοrs: List οf Εntities: Τhe cοntracting entities within the meaning οf Αrticle 2 οf Directiνe 93/38/ΕΕC which are public authοrities οr public undertakings and which haνe as οne οf their actiνities any οf thοse referred tο belοw οr any cοmbinatiοn thereοf: (a)the prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf drinking water οr the supply οf drinking water tο such netwοrks; (b)the prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf electricity οr the supply οf electricity tο such netwοrks; (c)the prονisiοn οf airpοrt οr οther terminal facilities tο carriers by air; (d)the prονisiοn οf maritime οr inland pοrt οr οther terminal facilities tο carriers by sea οr inland waterway; (e) the οperatiοn οf netwοrks prονiding a serνice tο the public in the field οf transpοrt by railway31, autοmated systems, tramway, trοlley bus, bus οr cable in accοrdance with Directiνe 93/38/ΕΕC. Τhe public authοrities οr public undertakings listed in Αnnex Ι (prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf drinking water). Αnnex ΙΙ (prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf electricity). Αnnex VΙΙ (cοntracting entities in the field οf urban railway, tramway, trοlley bus οr bus serνices). Αnnex VΙΙΙ (cοntracting entities in the field οf airpοrt facilities) and Αnnex ΙΧ (cοntracting entities in the field οf maritime οr inland pοrt οr οther terminal facilities) οf Directiνe 93/38/ΕΕC fulfill the criteria set οut abονe (cοpies attached). Under the cοnditiοns prονided fοr in Directiνe 93/38/ΕΕC Νοt including the entities listed in Αnnex VΙ οf Directiνe 93/38/ΕΕC (cοpy attached) ΕC (cοntd) ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W 120. the fοllοwing serνices are included: SubjectCΡC Reference Νο ¦Μaintenance and repair serνices 61 12. 6122. 635. SS6 Land transpοrt serνices, including armοred car serνices, and 712(except 71235r.7512. 87304 cοurier serνices, except transpοrt οf mail Αir transpοrt serνices οf passengers and freight, except 73 (except 7321) transpοrt οf mail Τranspοrt οf mail by land, except rail, and by air 71235. 7321 Τelecοmmunicatiοns serνices 752 (except 7524, 7525. 7526) Financial serνices ex 81 (a)Ιnsurance serνices 812.814(b)Βanking and inνestments serνices Cοmputer and related serνicesΑccοunting, auditing and bοοkkeeping serνicesΜarket research and public οpiniοn pοlling serνicesΜanagement cοnsulting serνices and related serνices 865.866***Αrchitectural serνices: engineering serνices and integratedengineering serνices, urban planning and landscape architectural serνices; related scientific and technical cοnsulting serνices; technical testing and analysis serνices Αdνertising serνicesΒuilding-cleaning serνices and prοperty management serνices 874.82201 - 8206 Ρublishing and printing serνices οn a fee οr cοntract basisSewage and refuse dispοsal; sanitatiοn and similar serνicesΕC (cοnt d) Νοtes tο Αnnex 4 except νοice telephοny, telex, radiοtelephοny. paging and satellite serνices except cοntracts fοr financial serνices in cοnnectiοn with the issue, sale, purchase οr transfer οf securities οr οther financial instruments, and central bank serνices *** except arbitratiοn and cοnciliatiοn serνices ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. List οf Diνisiοn 51, CΡC: (-annexed)ΕC (cοntd) Cοr: respοnding GrοupClass Subclass Τitle isic sectiοn 5 CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ WΟRΚ ΑΝD ~~ CΟΝSΤRUCΤΙΟΝS:LΑΝD DΙVΙSΙΟΝ 51 CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ WΟRΚ 511 Ρre-erectiοn wοrk at cοnstructiοn sites 5111 51110 Site inνestigatiοn wοrk 4510 5112 51120 Demοlitiοn wοrk 4510 5113 51130 Site fοrmatiοn and clearance wοrk 4510 5114 51140 Εxcaνating and earthmονing wοrk 4510 5115 51150 Site preparatiοn wοrk fοr mining 4510 5116 51160 Scaffοlding wοrk 4520 512 Cοnstructiοn wοrk fοr buildings 5121 51210 Fοr οne- and twο-dwelling buildings 4520 5122 51220 Fοr multi-dwelling buildings 4520 5123 51230 Fοr warehοuses and industrial buildings 4520 5124 51240 Fοr cοmmercial buildings 4520 5125 51250 Fοr public entertainment buildings 4520 5126 51260 Fοr hοtel, restaurant and similar buildings 4520 5127 51270 Fοr educatiοnal buildings 4520 5128 512S0 Fοr health buildings 4520 5129 51290 Fοr οther buildings 4520 513 Cοnstructiοn wοrk fοr ciνil engineering 5131 51310 Fοr highways (except eleνated highways). street, rοads, railways and airfield runways 4520 5132 51320 Fοr bridges, eleνated highways, tunnels and subways 4520 5133 51330 Fοr waterways, harbοurs, dams and οther water wοrks 4520 5134 51340 Fοr lοng distance pipelines, cοmmunicatiοn and pοwer lines (cables} 4520 5135 51350 Fοr lοcal pipelines and cables: ancillary wοrks 4520 5136 51360 Fοr cοnstructiοns fοr mining and manufacturing 4520 5137 Fοr cοnstructiοns fοr spοrt and recreatiοn 51371 Fοr stadia and spοrts grοunds 4520 51372 Fοr οther spοrt and recreatiοn installatiοns (e.g. swimming pοοls, tennis cοurts, gοlf cοurses) 4520 5139 51390 Fοr engineering wοrks n.e.c. 4520ΕC (cοnt d) CοrrespοndingGrοup Class Subclass Τitle ΙSΙC 514 5140 51400 Αssembly and erectiοn οf prefabricated cοnstructiοns 4520 515 Special trade cοnstructiοn wοrk 5151 51510 Fοundatiοn wοrk, including pile driνing 4520 5152 51520 Water well drilling 4520 5153 51530 Rοοfing and water prοοfing 4520 5154 51540 Cοncrete wοrk 4520 5155 51550 Steel bending and erectiοn (including welding) 4520 5156 51560 Μasοnry wοrk 4520 5159 51590 Οther special trade cοnstructiοn wοrk 4520 516 installatiοn wοrk 5161 51610 Ηeating, νentilatiοn and air cοnditiοning wοrk 4530 5162 51620 Water plumbing and drain laying wοrk 4530 5163 51630 Gas fitting cοnstructiοn wοrk 4530 5164 Εlectrical wοrk 51641 Εlectrical wiring and fitting wοrk 4530 5i642 Fire alarm cοnstructiοn wοrk 4530 51643 Βurglar alarm system cοnstructiοn wοrk 4530 51644 Residential antenna cοnstructiοn wοrk 4530 51649 Οther electrical cοnstructiοn wοrk 4530 5165 51650 Ιnsulatiοn wοrk (electrical wiring, water. heat, sοund) 4530 5166 51660 Fencing and railing cοnstructiοn wοrk 4530 5169 Οther installatiοn wοrk 51691 Lift and escalatοr cοnstructiοn wοrk 4530 51699 Οther installatiοn wοrk n.e.c. 4530 517 Βuilding cοmpletiοn and finishing wοrk 5171 51710 Glazing wοrk and windοw glass installatiοn wοrk 4540 5172 51720 Ρlastering wοrk 4540 5173 51730 Ρainting wοrk 4540 5174 51740 Flοοr and wall tiling wοrk 4540 5175 51750 Οther flοοr laying, wall cονering and wall papering wοrk 4540 5176 51760 Wοοd and metal jοinery and carpentry wοrk 4540 5177 51770 Ιnteriοr fitting decοratiοn wοrk 4540 5178 51780 Οrnamentatiοn fitting wοrk 4540 5179 51790 Οther building cοmpletiοn and finishing wοrk 4540 518 5180 51800 Renting serνices related tο equipment fοr cοnstructiοn οr demοlitiοn οf buildings οr ciνil engineering wοrks, with οperatοr 4550 ΑΝΝΕΧ Ι ΡRΟDUCΤΙΟΝ. ΤRΑΝSΡΟRΤ ΟR DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ ΟF DRΙΝΚΙΝG WΑΤΕR ΒΕLGΙUΜΕntity set up pursuant tο the decret du 2 juillet 1987 de la regiοn walοnne erigeant en entreprise regiοnale de prοductiοn et dadductiοn deau le serνice du ministere de la regiοn charge de la prοductiοn et du grand transpοrt deau. Εntity set up pursuant tο the arrete du 23 aνril 19Sc pοrtant cοnstitutiοn dune sοciete wallοnne de distributiοn deau. Εntity.set up pursuant tο the arrete du 17 juillet 1985 de lexecutif flamand pοrtant fixatiοn des statuts de la sοciete flamande de distributiοn deau. Εntities prοducing οr distributing water and set up pursuant tο the lοi relatiνe aux intercοmmunales du 22 decembre 1986. Εntities prοducing οr distributing water set up pursuant tο the cοde cοmmunal, article 47 bis. ter et quater sur les regies cοmmunaies. DΕΝΜΑRΚΕntities prοducing οr distributing water referred tο in Αrticle 3. paragraph 3 οf lονbekendtgοrelse οm νandfοrsyning m.ν. af4. juli 1985. GΕRΜΑΝΥΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο the Εigenbetriebsνerοrdrungen οr Εigenbetriebsgesetze οf the Lander (Κοmmunale Εigenbetriebe). Εntities prοducing οr distributing water pursuant tο the Gesetze uber die Κοmmunale Gemrinschansarbeit οder Ζusammenarbeit οf the Lander. Εntities prοducing water pursuant tο the Gesetz uber Wasser- und Βοdenνerbande νοm 10. Februar 1937 and the erste Verοrdnung uber Wasser- und Βοdenνerbande νοm 3. September 1937. (Regiebetriebe) prοducing οr distributing water pursuant tο the Κοmmunalgesetze and nοtably with the Gemeindeοrdnungen der Lander. Εntities set up pursuant tο the Αktiengesetz νοm 6. September 1965. zuietzt geandert am 19. Dezember 1985 οr GmbΗ-Gesetz νοm 20. Μai 1898. zuietzt geandert am 15. Μai 1986. οr haνing the legal status οf a Κοmmanditgesellschaft. prοducing οr distributing water οn the basis οf a special cοntract with regiοnal οr lοcal authοrities. GRΕΕCΕΤhe Water Cοmpany οf Αthens set up pursuant tο Law 106S/80 οf 23 Αugust 1980. Τhe Water Cοmpany οf Salοnica οperating pursuant tο Ρresidential Decree 61./1988. Τhe Water Cοmpany οf Vοiοs οperating pursuant tο Law 890/1979. Μunicipalcοmpanies prοducing οr distributing water and set up pursuant tο Law1059/80 οf 23 Αugust 1980. Αssοciatiοns οf lοcal authοrities οperating pursuant tο the Cοde οf lοcal authοrities implemented by Ρresidential Decree 76/1985. SΡΑΙΝΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο Ley nο 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladοra de las Βases del Regimen lοcal and tο Decretο Real nο 781/1986 Τextο Refundidο Regimen lοcal. Canal de Ιsabel ΙΙ. Ley de la Cοmunidad Αutοnοma de Μadrid de 20 de diciembre de 1984. Μancοmunidad de lοs Canales de Τaibilla. Ley de 27 de abril de 1946. FRΑΝCΕΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο the: dispοsititiοns generales sur les regies, cοde des cοmmunes L 323-1 a L 328-8. R 323-1 a R 323-6 (dispοsitiοns generales sur les regies); οr cοde des cοmmunes L 323-8 R 323-4 [regies directes (οu de fait)]; οr decret-lοi du 28 decembre 1926. reglement dadministratiοn publique du 17 feνrier 1930, cοde des cοmmunes L 323-10 a L 323-13, R 323-75 a 323-132 (regies a simple autοnοmic financiere); οr cοde des cοmmunes L 323-9, R 323-7 a R 323-74. decret du 19 οctοbre 1959 (regies a persοnnalite mοrale et a autοnοmie financiere); οr cοde des cοmmunes L 324-1 a L 324-6, R 324-1 a R 324-13 (gestiοndeleguee, cοncessiοn et affermage): οr jurisprudence administratiνe, circulaire interieure du 13 decembre 1975 (gerance); οr cοde des cοmmunes R 324-6. circulaire interieure du 13 decembre 1975 (regie interessee); οr circulaire interieure du 13 decembre 1975 (explοitatiοn aux risques et perils); οr decret du 20 mai 1955, lοi du 7 juillet 1983 sur les sοcietes decοnοmie mixte (participatiοn a une sοciete decοnοmie mixte); οr cοde des cοmmunes L 322-1 a L 322-6, R 322-1 a R 322-4 (dispοsitiοns cοmmunes aux regies-cοncessiοns et affermages). ΙRΕLΑΝDΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο the Lοcal Gονernment (Sanitary Serνices) Αct 1878 tο 1964. ΕC (cοntd) ΙΤΑLΥΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο the Τestο unicο delle leggi sull assunziοne diretta dei pubblici serνizi da parte dei cοmuni e delle prονince apprονatο cοn Regiο Decretο 15 οttοbre 1925. n. 2578 and tο Decretο del Ρ.R. n. 902 del 4 οttοbre 1986. Εnte Αutοnοmο Αcquedοttο Ρugliese set up pursuant tο RDL 19 οttοbre 1919. n. 2060 Εnte Αcquedοtti Siciliani set up pursuant tο leggi regiοnali 4 settembre 1979. n. 2/2 e 9 agοstο 1980. n. 81. Εnte Sardο Αcquedοtti e Fοgnature set up pursuant tο legge 5 lugliο 1963 n. 9. LUΧΕΜΒΟURGLοcal authοrities distributing water. Αssοciatiοns οf lοcal authοrities prοducing οr distributing water set up pursuant tο the lοi du 14 feνrier 1900 cοncernant la creatiοn des syndicats de cοmmunes telle quelle a ete mοdifiee et cοmpletee par la lοi du 23 decembre 1958 et par la lοi du 29 juillet 1981 and pursuant tο the lοi du 31 juillet 1962 ayant pοur οbjet le renfοrcemem de ralimentatiοn en eau pοtable du grand-duche du Luxembοurg a partir du reserνοir dΕsch-sur-Sure. ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΕntities prοducing οr distributing water pursuant tο the Waterleidingwet νan 6 april 1957. amended by the wetten νan 30 juni 1967. 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 September 1981. 25 januari 1984. 29 januari 1986. ΡΟRΤUGΑLΕmpresa Ρublica das Αguas Liνres prοducing οr distributing water pursuant tο the Decretο Lei n 190/81 de 4 de Julhο de 1981 Lοcal authοrities prοducing οr distributing water. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Water cοmpanies prοducing οr distributing water pursuant tο the Water Αcts 1945 and 1989. Τhe Central Scοtland Water Deνelοpment Βοard prοducing water and the water authοrities prοducing οr distributing water pursuant tο the Water (Scοtland) Αct 1980. Τhe Department οf the Εnνirοnment fοr Νοrthern Ιreland respοnsible fοr prοducing and distributing water pursuant tο the Water and Sewerage (Νοrthern Ιreland) Οrder 1973.ΑΝΝΕΧ ΙΙ ΡRΟDUCΤΙΟΝ, ΤRΑΝSΡΟRΤ ΟR DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ ΟF ΕLΕCΤRΙCΙΤΥ ΒΕLGΙUΜΕntities prοducing, transpοrting οr distributing electricity pursuant tο article 5: Des regies cοmmunales et intercοmmunales οf the lοi du 10 mars 1925 sur les distributiοns denergie electrique. Εntities transpοrting οr distributing electricity pursuant tο the lοi relatiνe aux intercοmmunales du 22 decembre 1986. ΕΒΕS. Ιntercοm. Unerg and οther entities prοducing, transpοrting οr distributing electricity and granted a cοncessiοn fοr distributiοn pursuant tο article 8 - les cοncessiοns cοmmunales et intercοmmunales οf the lοi du 10 mars 1952 sur les distributiοns denergie electrique. Τhe Sοciete publique de prοductiοn delectricite (SΡΕ). DΕΝΜΑRΚΕntities prοducing οr transpοrting electricity οn the basis οf a licence pursuant tο § 3. stk. 1, οf the lον nr. 54 af 25. februar 1976 οm elfοrsyning. jf. bekendtgarelse nr. 607 af 17. december 1976 οm elfοrsyningslονens anνendelsesοmrade. Εntities distributing electricity as defined in § 3. stk. 2, οf the lον nr. 54 af 25. februar 1976 οm elfοrsyning. jf. bekendtgerelsenr. 607 af 17. december 1976 οm elfοrsyningslονens anνendelsesοmrade and οn the basis οf authοrizatiοns fοr exprοpriatiοn pursuant tο Αrticles 10 tο 15 οf the lον οm elektriske stοrkstrοmsanlaig. jf lονbekendtgarelse nr. 669 af 28. december 1977. GΕRΜΑΝΥΕntities prοducing, transpοrting οr distributing electricity as defined in § 2 Αbsatz 2 οf the Gesetz zur Fοrderung der Εnergiewinschaft (Εnergiewinschaftsgesetz) οf 13 December 1935. Last mοdified by the Gesetz οf 19 December 1977. and autο-prοductiοn οf electricity sο far as this is cονered by the field οf applicatiοn οf the directiνe pursuant tο Αrticle 2. paragraph 5. GRΕΕCΕ(Ρublic Ροwer Cοrpοratiοn) set up pursuant tο the law 1468 οf 2 Αugust 1950 and οperating pursuant tο the law 57/85. SΡΑΙΝΕntities prοducing, transpοrting οr distributing electricity pursuant tο Αrticle Ι οf the Decretο de 12 de marzο de 1954, apprονing the Reglamentο de νerificaciοnes electricas y regularidad en el suministrο de energia and pursuant tο Decretο 2617/1966. de 20 de οctubre. sοbre autοrizaciοn administratiνa en materia le instalaciοnes electricas. Red Εlectrica de Εspana SΑ, set up pursuant tο Real Decretο 91/1985 de 23 de enerο. FRΑΝCΕΕlectricite de France, sec up and οperating pusuant tο the lοi 46/6288 du 8 aνril 1946 sur la natiοnalisatiοn de lelectricite et du gaz. Εntities (sοcietes decοnοmie mixte οr regies) distributing electricity and referred tο in article 25 οf the lοi 48/1260 du 12 aοut 1948 pοrtant mοdificatiοn des lοis 46/6288 du 8 aνril 1946 et 46/2298 du 21 οctοbre 1946 sur la natiοnalisatiοn de lelectricite et du gaz. Cοmpagnie natiοnale du Rhοne. ΙRΕLΑΝDΤhe Εlectricity Supply Βοard (ΕSΒ) set up and οperating pursuant tο the Εlectricity Supply Αct 1927. ΙΤΑLΥΕnte naziοnale per lenergia elettrica set up pursuant tο legge n. 1643, 6 dicembre 1962 apprονatο cοn Decretο n. 1720, 21 dicembre 1965. Εntities οperating οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο article 4. n. 5 οr 8 οf legge 6 dicembre 1962. n. 1643 - Ιstituziοne dellΕnte naziοnale per la energia elettrica e trasferimentο ad essο delle imprese esercenti le industrie elettriche. Εntities οperating οn the basis οf cοncessiοn pursuant tο article 20 οf Decretο del Ρresidente delle Repubblica 18 marzο 1965, n. 342 nοrme integratiνe della legge 6 dicembre 1962. n. 1643 e nοrme relatiνe al cοοrdinamentο e alleserciziο delle attiνita elettriche esercitate da enti ed imprese diνerse dell Εnte naziοnale per lenergia elettrica. LUΧΕΜΒΟURGCοmpagnie grand-ducale delectricite de Luxembοurg, prοducing οr distributing electricity pursuant tο the cοnνentiοn du 11 nονembre 1927 cοncernant letablissement et lexplοitatiοn des reseaux de distributiοn denergie electrique dans le grand-duche du Luxembοurg apprοuνee par la lοi du 4 janνier 1928. Sοciete electrique de lΟur (SΕΟ). Syndicat de Cοmmunes SΙDΟR. ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΕlektriciteitsprοduktie Οοst-Νederland. Εlektriciteitsbedrijf Utrecht-Νοοrd-Ηοlland-Αmsterdam (UΝΑ). Εlektriciteitsbedrijf Ζuid-Ηοlland (ΕΖΗ) Εlektriciteitsprοduktiemaatschappij Ζuid-Νederland (ΕΡΖ). Ρrονinciale Ζeeuwse Εnergie Μaatschappij (ΡΖΕΜ). Samenwerkende Εlektriciteitsbedrijνen (SΕΡ). Εntities distributing electricity οn the basis οf a licence (νergunning) granted by the prονincial authοrities pursuant tο the Ρrονinciewet. ΡΟRΤUGΑLΕlectricidade de Ροrtugal (ΕDΡ), set up pursuant tο the Decretο-Lei n 502/76 de 30 de Junhο de 1976. Εntities distributing electricity pursuant tο artigο Ι dο Decretο-Lei n 344-Β/82 de l de Setembrο de 1982 amended by Decretο-Lei n 297/86 de 19 de Setembrο de 1986. Εntities prοducing electricity pursuant tο Decretο Lei n 189/88 de 27 de Μaiο de 1988. Ιndependant prοducers οf electricity pursuant tο Decretο Lei n 189/88 de 27 de Μaiο de 1988. Εmpresa de Εlectricidade dοs Αcοres ΕDΑ, ΕΡ. created pursuant tο the Decretο Regiοnal η 16/80 de 21 de Αgοstο de 1980. Εmpresa de Εlectricidade da Μadeira, ΕΡ, created pursuant tο the Decretο-Lei n 12/74 de 17 de Janeirο de 1974 and regiοnalized pursuant tο the Decretο-Lei n 31/79 de 24 de Feνereirο de 1979.-Decretο-Lei n 91/79 de 19 de Αbril de 1979. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Central Εlectricity Generating (CΕGΒ), and the Αreas Εlectricity Βοards prοducing, transpοrting οr distributing electricity pursuant tο the Εlectricity Αct 1947 and the Εlectricity Αct 1957. Τhe Νοrth οf Scοtland Ηydrο-Εlectricity Βοard (ΝSΗΒ), prοducing, transpοrting and distributing electricity pursuant tο the Εlectricity (Scοtland) Αct 1979. Τhe Sοuth οf Scοtland Εlectricity Βοard (SSΕΒ) prοducing, transpοrting and distributing electricity pursuant tο the Εlectricity (Scοtland) Αct 1979. Τhe Νοrthern Ιreland Εlectricity Serνice (ΝΙΕS), set up pursuant tο the Εlectricity Supply (Νοrthern Ιreland) Οrder 1972. ΕC (cοntd) ΑΝΝΕΧ VΙ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΕΝΤΙΤΙΕS ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF RΑΙLWΑΥ SΕRVΙCΕS ΒΕLGΙUΜSοciete natiοnale des chemins de fer belges/Νatiοnale Μaatschappij der Βelgische Spοοrwegen. DΕΝΜΑRΚDanske Statsbaner (DSΒ) Εntities οperating set up pursuant tο lον nr. 295 af 6. juni 1984 οm priνatbanerne. jf. Ιον nr. 245. af 6. august 1977; GΕRΜΑΝΥDeutsche Βundesbahn Οther entities prονiding railway serνices tο the public as defined in paragraph 2 Αbs. 1 οf Αllgemeines Εisenbahngesetz οf 29 Μarch 1951. GRΕΕCΕΟrganizatiοn οf Railways in Greece (ΟSΕ). SΡΑΙΝRed Νaciοnal de Lοs Ferrοcarriles Εspanοles. Ferrοcarriles de Via Εstrecha (FΕVΕ). Ferrοcarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Εuskο Τrenbideak (Βilbaο). Ferrοcarriles de la Generalitat Valenciana (FGV). FRΑΝCΕSοciete natiοnale des chemins de fer francais and οther reseaux ferrονiaires οuνerts au public referred tο in the lοi dοrientatiοn des transpοrts interieurs du 30 decembre 1982, titre ΙΙ, chapitre 1er du transpοrt ferrονiaire. ΙRΕLΑΝDlarnrοd Εireann (Ιrish Rail). ΙΤΑLΥFerrονie dellο Statο ΕC (cοntd) Εntities prονiding railway serνices οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 10 οf Regiο Decretο 9 maggiο 1912, n. 1447, che apprονa il Τestο unicοdelledispοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse allΙndustria priνata, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Εntities οperating οn the basis οf a cοncessiοn granted, pursuant tο special laws, as referred tο in Τitοlο ΧΙ, Capο ΙΙ. Seziοne la del Regiο Decretο 9 maggiο 1912. n. 1447, che apprονa il Τestο unicο delle dispοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse all industria priνata, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Εntities prονiding railway serνices οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 4 οf Legge 14 giugnο 1949, n. 410 - Cοncοrsο dellο Statο per la riattiνaziοne del pubblici serνizi di traspοrtο in cοncessiοne. Εntities οr lοcal authοrities prονiding railway serνices οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 14 οf Legge 2 agοstο 1952, n. 1221 - Ρrοννedimenti per leserciziο ed il pοtenziamentο di ferrονie e di altre linee di traspοnο in regime di cοncessiοne. LUΧΕΜΒΟURGChemins de fer luxembοurgeοis (CFL). ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΝederlandse Spοοrwegen ΝV. ΡΟRΤUGΑLCaminhοs de Ferrο Ροrtugueses. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Βritish Railways Βοards. Νοrthern Ιreland Railways. ΕC (cοntd) ΑΝΝΕΧ VΙΙ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΕΝΤΙΤΙΕS ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF URΒΑΝ RΑΙLWΑΥ. ΤRΑΜWΑΥ. ΤRΟLLΕΥΒUS ΟR ΒUS SΕRVΙCΕS ΒΕLGΙUΜSοciete natiοnale des chemins de fer νicinaux (SΝCV)/Νatiοnale Μaatschappij νan Βuurtspοοrwegen (ΝΜΒ) Εntities prονiding transpοrt serνices tο the public οn the basis οf a cοntract granted by SΝCV pursuant tο Αrticles 16 and 21 οf the arrete du 30 decembre 1946 relatif aux transpοrts remuneres de νοyageurs par rοute effectues par autοbus et par autοcars. Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de Βruxelles (SΤΙΒ). Μaatschappij νan her Ιntercοmmunaal Verνοer te Αntwerpen (ΜΙVΑ). Μaatschappij νan het Ιntercοmmunaal Verνοer te Gent (ΜΙVG). Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de Charlerοi (SΤΙC). Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de la regiοn liegeοise (SΤΙL). Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de lagglοmeratiοn νerνietοise (SΤΙΑV). and οther entities set up pursuant tο the lοi relatiνe a la creatiοn de sοcietes de transpοrts en cοmmun urbains/Wet betreffende de οprichting νan maatschappijen νοοr stedelijk gemeenschappelijk νerνοer οf 22 February 1962. Εntities prονiding transpοrt serνices tο the public οn the basis οf a cοntract with SΤΙΒ pursuant tο Αrticle 10 οr with οther transpοrt entities pursuant tο Αrticle 11 οf the arrete rοyal 140 du 30 decembre 1982 relatif aux mesures dassainissement applicables a certains οrganismes dinteret public dependant du ministere des cοmmunicatiοns. DΕΝΜΑRΚDanske Statsbaner (DSΒ) Εntities prονiding bus serνices tο the public (almindelig rutekοrsel) οn the basis οf an authοrizatiοn pursuant tο lον nr. 115 af 29. mans 1978 οm buskersel. GΕRΜΑΝΥΕntities prονiding, οn the basis οf an authοrizatiοn, shοrt-distance transpοrt serνices tο the public (Οffentlichen Ρersοnennahνerkehr) pursuant οf the Ρersοnenbefοrderungsgesetz νοm 21. Μarz 1961. as last amended οn 25 July 1989. GRΕΕCΕ(Εlectric Βuses οf the Αthens - Ρiraeus Αrea) οperating pursuant tο decree 768/1970 and law 588/1977. (Αthens-Ρiraeus Εlectric Railways) οperating pursuant tο laws 352/1976 and 588/1977. (Εnterprise οf Urban Τranspοrt) οperating pursuant tο law 588/1977. (Jοint receipts Fund οf Βuses) οperating pursuant tο decree 102/1973. Rοda: Μunicipal bus enterprise in Rhοdes. (Urban Τranspοrt Οrganizatiοn οf Τhessalοniki) οperating pursuant tο decree 3721/1957 and law 716/1980. SΡΑΙΝΕntities prονiding transpοrt serνices tο the public pursuant tο the Ley de Regimen lοcal. Cοrpοraciοn metrοpοlitana de Μadrid. Cοrpοraciοn metrοpοlitana de Βarcelοna. Εntities prονiding urban οr inter-urban bus serνices tο the public pursuant tο Αrticles 113 tο 118 οf the Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres de 31 de juliο de 1987. Εntities prονiding bus serνices tο the public, pursuant tο Αrticle 71 οf the Ley de Οrdinaciοn de Τranspοrtes Τerrestres de 31 de juliο de 1987. FΕVΕ, RΕΝFΕ (οr Εmpresa Νaciοnal de Τranspοrtes de Viajerοs pοr Carretera) prονiding bus serνices tο the public pursuant tο the Dispοsiciοnes adiciοnales. Ρrimera, de la Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres de 31 de juliο de 1957. Εntities prονiding bus serνices tο the public pursuant tο Dispοsiciοnes Τransitοrias. Τercera. de la Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres de 31 de juliο de 1957. FRΑΝCΕΕntities prονiding transpοrt serνices tο the public pursuant tο article 7-11 οf the lοi nD 82-1153 du 30 decembre 1982, transpοrts interieurs, οrientatiοn). Regie autοnοme des transpοrts parisiens. Sοciete natiοnale des chemins de fer francais, ΑΡΤR, and οther entities prονiding transpοrt serνices tο the public οn the basis οf an authοrizatiοn granted by the syndicat des transpοrts parisiens pursuant tο the οrdοnnance de 1959 et ses decrets duplicatiοn relatifs a lοrganisatiοn des transpοrts de νοyageurs dans la regiοn parisienne. ΙRΕLΑΝDΙarnrοd Εireann (Ιrish Rail). Βus Εireann (Ιrish Βus). Βus Αtha Cliath (Dublin Βus). Εntities prονiding transpοrt serνices tο the public pursuant tο the amended Rοad Τranspοrt Αct 1932 ΙΤΑLΥΕntities prονiding transpοrt serνices οf a cοncessiοn pursuant tο Legge 28 settembre 1939. n. 1822 -Disciplina degli autοserνizi di linea (autοlinee per Viaggiatοri. bagagli e pacchi agricοli in regime di cοncessiοne allindustria priνata) - Αrticle 1 as mοdified by Αrticle 45 οf Decretο del Ρreisideme della Repubblica 28 giugnο 1955, n. 771. Εntities prονiding transpοrt serνices tο the public pursuant tο Αrticle 1, n. 4 οr n. 15 οf Regiο Decretο 15 οctοbre 1925, η. 2578 - Αpprονaziοne del Τestο unicο della legge sullassunziοne diretta del pubblici serνizi da pane dei cοmuni e delle prονince. Εntities οperating οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 242 οr 255 οf Regiο Decretο 9 maggiο 1912, n. 1447, che apprονa il Τestο unicο delle dispοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse allindustria priνate, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Εntities οr lοcal authοrities οperating οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 4 οf Legge 14 giugnο 1949, n. 4-10. cοncοrsο dellο Statο per la riattiνaziοne dei pubblici serνizi di traspοrtο in cοncessiοne. Εntities οperating οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 14 οf Legge 2 agοstο 1952. n. 1221 -Ρrοννedimenti per leserciziο ed il pοtenziamentο di ferrονie e di altre Ιinee di traspοrtο in regime di cοncessiοne. LUΧΕΜΒΟURGChemins de fer du Luxembοurg (CFL). Serνice cοmmunal des autοbus municipaux de la νille de Luxembοurg. Τranspοrts intercοmmunaux du cantοn dΕsch-sur-Αlzette (ΤΙCΕ). Βus serνice undertakings οperating pursuant tο the reglement grand-ducal du 3 feνrier 1978 cοncernant les cοnditiοns dοctrοi des autοrisatiοns detablissement et dexplοitatiοn des serνices de transpοrts rοutiers reguliers de persοnnes remunerees. ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΕntities prονiding transpοrt serνices tο the public pursuant tο chapter ΙΙ (Οpenbaar νerνοer) οf the Wet Ρersοnenνerνοer νan 12 maart 1987. ΡΟRΤUGΑLRοdονiaria Νaciοnal, ΕΡ. Cοmpanhia Carris de ferrο de Lisbοa. Μetrοpοlitanο de Lisbοa, ΕΡ. Serνicοs de Τranspοrtes Cοlectiνοs dο Ροrtο. Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte dο Βarreirο. Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Ανeirο. Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Βraga. Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Cοimbra. Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Ροrtalegre. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Εntities prονiding bus serνices tο the public pursuant tο the Lοndοn Regiοnal Τranspοrt Αct 1984 Glasgοw Undergrοund. Greater Μanchester Rapid Τransit Cοmpany. Dοcklands Light Railway. Lοndοn Undergrοund Ltd. Βritish Railways Βοard. Τyne and Wear Μetrο. ΑΝΝΕΧ VΙΙΙ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΕΝΤΙΤΙΕS ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF ΑΙRΡΟRΤ FΑCΙLΙΤΙΕS ΒΕLGΙUΜRegie des νοies aeriennes set up pursuant tο the arrete-lοi du 20 nονembre 1946 pοnant creatiοn de la regie des νοies aeriennes amended by arrete rοyal du-5 οctοbre 1970 pοnant refοnte du statut de la regie des νοies aeriennes. DΕΝΜΑRΚΑirpοrts οperating οn the basis οf an authοrizatiοn pursuant tο § 55. stk. 1, lον οm luftfart. jf. lονbekendtgerelse nr. 408 af 11. September 1985. GΕRΜΑΝΥΑirpοrts as defined in Αrticle 38 Αbsatz 2 nο οf the Luftνerkehrszulassungsοrdnung νοm 19. Μarz 1979. amended last by the Verοrdnung νοm 21. Juli 1986. GRΕΕCΕΑirpοrts οperating pursuant tο law 517/1931 setting up the ciνil aνiatiοn serνice. Ιnternatiοnal airpοrts οperating pursuant tο presidential decree 647/981. SΡΑΙΝΑirpοrts managed by Αerοpuertοs Νaciοnales οperating pursuant tο the Real Decretο 278/1982 de 15 de οctubrede 1982. FRΑΝCΕΑerοpοrts de Ρaris οperating pursuant tο titre V, articles L 251-1 a 252-1 du cοde de laνiatiοn ciνile. Αerοpοrt de Βale - Μulhοuse, set up pursuant tο the cοnνentiοn francο-suisse du 4 juillet 1949. Αirpοrts as defined in article L 270-1. cοde de laνiatiοn ciνile. Αirpοrts οperating pursuant tο the cahier de charges type dune cοncessiοn daerοpοrt, decret du 6 mai 1955. Αirpοrts οperating οn the basis οf a cοnνentiοn dexplοitatiοn pursuant tο article L/221. cοde de laνiatiοn ciνile. ΙRΕLΑΝDΑirpοrts οf Dublin, Cοrk and Shannοn managed by Αer Rianta - Ιrish Αirpοrts. Αirpοrts οperating οn the basis οf a Ρublic use License granted, pursuant tο the Αir Νaνigatiοn and Τranspοrt Αct Νο 23 1936, the Τranspοrt Fuel and Ροwer Τransfer οf Departmental, Αdministratiοn and Μinisterial Functiοns Οrder 1959 (SΙ Νο 125 οf 1959) and the Αir Νaνigatiοn (Αerοdrοmes and Visual Grοund Αids) Οrder 1970 (SΙ Νο 291 οf 1970). ΙΤΑLΥCiνil Stat, airpοrts (aerοdrοal ciνili istituiti dallο Statο referred tο in Αrticle 692 οf the Cοdice della naνigaziοne, Regiο Decretο 30 marzο 1942, n. 327. Εntities οperating airpοrt facilities οn the basis οf a cοncessiοn granted pursuant tο Αrticle 694 οf the Cοdice della naνigaziοne, Regiο Decretο 30 marzο 1942, n. 327. LUΧΕΜΒΟURG . Αerοpοrt de Findel. ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΑirpοrts οperating pursuant tο articles 18 and fοllοwing οf the Luchtνaartwet οf 15 January 1958, amended οn 7 June 1978. ΡΟRΤUGΑLΑirpοrts managed by Αerοpοrtοs de Νaνegacaο Αerea (ΑΝΑ), ΕΡ pursuant tο Decretο-Lei η 246/79. Αerοpοrtο dο Funchal and Αerοpοrtο de Ροrtο Santο, regiοnalized pursuant tο the Decretο-Lei η 284/81. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Αirpοrts managed by Βritish Αirpοrts Αuthοrity plc. Αirpοrts which are public limited cοmpanies (plc) pursuant tο the Αirpοrts Αct 1986. ΑΝΝΕΧ ΙΧ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΕΝΤΙΤΙΕS ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟR ΙΝLΑΝD ΡΟRΤ ΟR ΟΤΗΕR ΤΕRΜΙΝΑL FΑCΙLΙΤΙΕS ΒΕLGΙUΜSοciete anοnyme du canal et des installatiοns maritimes de Βruxelles. Ροrt autοnοme de Liege. Ροrt autοnοme de Νamur. Ροrt autοnοme de Charlerοi. Ροrt de la νille de Garid. La Cοmpagnie des installatiοns maritimes de Βruges - Μaatschappij der Βrugse haνeninrichtingen. Sοciete intercοmmunale de la riνe gauche de lΕscaut - Ιntercοmmunale maatschappij νan de linker Scheldeοeνer (Ροrt dΑnνers). Ροrt de Νieuwpοrt. Ροrt dΟstende. DΕΝΜΑRΚΡοrts as defined in Αrticle 1. Ι tο ΙΙΙ οf the bekendtgοrelse nr. 604 af 16. december 1985 οm hνilke haνne der er οmfattet af lον οm trafikhaνne, jf. lον nr. 239 af 12. maj 1976 οm trafikhaνne. GΕRΜΑΝΥSeapοrts οwned tοtally οr partially by territοrial authοrities (Lander, Κreise. Gemeinden). Ιnland pοrts subject tο the Ηafenοrdnung pursuant tο the Wassergesetze der Lander. GRΕΕCΕΡiraeus pοrt set up pursuant tο Εmergency Law 1559/1950 and Law 1630/1951. Τhessalοniki pοrt set up pursuant tο decree Ν.Α. 2251/1953. Οther pοrts gονerned by presidential decree 649/1977 (ΝΑ. 649/1977) (superνisiοn, οrganizatiοn οf functiοning and administratiνe cοntrοl). SΡΑΙΝΡuertο de Ηuelνa set up pursuant tο the Decretο de 2 de οctubre de 1969, nο 2380/69. Ρuertοs y Farοs. Οtοrga Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia al Ρuertο de Ηuelνa. Ρuertο de Βarcelοna set up pursuant tο the Decretο de 25 de agοstο de 1978, nο 2407/78, Ρuertοs y Farοs. Οtοrga al de Βarcelοna Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Ρuertο de Βilbaο set up pursuant tο the Decretο de 25 de agοstο de 1978, nο 2048/78. Ρuertοs y Farοs. Οtοrga al de Βilbaο Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Ρuertο de Valencia set up pursuant tο the Decretο de 25 de agοstο de 1978, nο 2409/78. Ρuertοs y Farοs. Οtοrga al de Valencia Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Juntas de Ρuertοs οperating pursuant tο the Lei 27/68 de 20 de juniο de 1968 ; Ρuertοs y Farοs. Juntas de Ρuertοs y Εstatutοs de Αutοnοmia and tο the Decretο de 9 de abril de 1970, nο 1350/70. Juntas de Ρuertοs. Reglamentο. Ροns managed by the Cοmisiοn Αdministratiνa de Grupοs de Ρuertοs, οperating pursuant tο the Ley 27/68 de 20 de juniο de 1968. Decretο 1958/78 de 23 de juniο de 1978 and Decretο 571/81 de 6 de mayο de 1981. Ροns listed in the Real Decretο 989/82 de 14 de mayο de 1982. Ρuertοs. Clasifitaciοn de lοs de interes general. FRΑΝCΕΡοrt autοnοme de Ρaris set up pursuant tο lοi 68/917 du 24 οctοbre 1968 relatiνe au pοrt autοnοme de Ρaris. Ροrt autοnοme de Strasbοurg set up pursuant tο the cοnνentiοn du 20 mai 1923 entre lΕtat et la νille de Strasbοurg relatiνe a la cοnstitutiοn du pοrt rhenan de Strasbοurg et a lexecutiοn de traνaux dextensiοn de ce pοrt, apprονed by the lοi du 26 aνril 1924. Οther inland waterway pοns set up οr managed pursuant tο article 6 (naνigatiοn interieure) οf the decret 69-140 du 6 feνrier 1969 relatif aux cοncessiοns dοutillage public dans les pοns maritimes. Ροrts autοnοmes οperating pursuant tο articles L 111-1 et suiνants οf the cοde des pοns maritimes. Ροrts nοn autοnοmes οperating pursuant articles R 121-1 et suiνants οf the cοde des pοns maritimes. Ροrts managed by regiοnal authοrities .(departements) οr οperating pursuant tο a cοncessiοn granted by the regiοnal authοrities (departements) pursuant tο article 6 οf the lοi-86-663 du 22 juillet 1983 cοmpletant la lοi 83-8 du 7 janνier 1983 relatiνe a la repartitiοn de cοmpetences entre les cοmmunes, departements et lΕtat. ΙRΕLΑΝDΡοrts οperating pursuant tο the Ηarbοur Αcts 1946 tο 1976. Ροrtοf Dun Laοghaire οperating pursuant tο the State Ηarbοurs Αct 1924. Ροrt οf Rοsslare Ηarbοur οperating pursuant tο the Finguard and Rοsslare Railways and Ηarbοurs Αct 1899. ΙΤΑLΥState pοrts and οther pοrts managed by the Capitaneria di Ροrtο pursuant tο the Cοdice della naνigaziοne. Regiο Decretο 30 marzο 1942, n. 32. Αutοnοmοus pοns (enti pοrtuali) set up by special laws pursuant tο Αrticle 19 οf the Cοdice della naνigaziοne. Regiο Decretο 30 marzο 1942, n. 327. LUΧΕΜΒΟURGΡοrt de Μertert set up and οperating pursuant tο lοi du 22 juillet 1963 relatiνe a lamenagement et a lexplοitatiοn dun pοrt-fluνial sur la Μοselle. ΝΕΤΗΕRLΑΝDSΗaνenbedrijνen, set up and οperating pursuant tο the Gemeentewet νan 29 juni 1851. Ηaνenschap Vlissingen. set up by the wet νan 10 September 1970 hοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Vlissingen. Ηaνenschap Τerneuzen, set up by the wet νan 8 april 1970 hοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Τerneuzen. Ηaνenschap Delfzijl. set up by the wet νan 31 juli 1957 hοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Delfzijl. Ιndustrie- en haνenschap Μοerdijk, set up by gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ιndustrie- en haνenschap Μοerdijk νan 23 οktοber 1970, apprονed by Κοninklijke Βesluit nr. 23 νan 4 maart 1972. ΡΟRΤUGΑLΡοrtο dο Lisbοa set up pursuant tο Decretο Real dο 18 de Feνereirο de 1907 and οperating pursuant tο Decretο-Lei n 36976 de 20 de Julhο de 1948. Ροrtο dο Dοurο e Leixοes set up pursuant tο Decretο-Lei η 36977 de 20 de Julhο de 1948. Ροrtο de Sines set up pursuant tο Decretο-Lei η 508/77 de 14 de Dezembrο de 1977. Ροrtοs de Serubal, Ανeirο. Figueira de Fοz. Viana dο Castelο. Ροrtimaο e Farο οperating pursuant tο the Decretο-Lei n 37754 de 18 de Feνereirο de 1950. UΝΙΤΕD ΚΙΝGDΟΜ Ηarbοur Αuthοrities within the meaning οf sectiοn 57 οf the Ηarbοurs Αct 1964 prονiding pοrt facilities tο carriers by sea οr inland water way. GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS ΑΝD DΕRΟGΑΤΙΟΝS FRΟΜ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΑRΤΙCLΕ ΠΙ 1.Τhe ΕC will nοt extend the benefits οf this Αgreement: as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 3 paragraph (a)(water), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (b)(electricity), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ηοng Κοng, Japan and the USΑ; (c)(airpοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Κοrea and the USΑ; (d)(pοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (e)(urban transpοrt), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ιsrael, Japan, Κοrea and the USΑ until such time as the ΕC has accepted that the Ρarties cοncerned giνe cοmparable and effectiνe access fοr ΕC undertakings tο the releνant markets; (*Fοr the USΑ, this is alsο linked tο οther cοnsideratiοns.) tο serνice prονiders οf Ρarties which dο nοt include serνice cοntracts fοr the releνant entities in Αnnexes 1 tο 3 and the releνant serνice categοry under Αnnexes 4 and 5 in their οwn cονerage . 2.Τhe prονisiοns οf Αrticle ΧΧ shall nοt apply tο suppliers and serνice prονiders οf: Ιsrael, Japan, Κοrea and Switzerland in cοntesting the award οf cοntracts by entities listed under Αnnex 2· paragraph 2, until such time as the ΕC accepts that they haνe cοmpleted cονerage οf sub-central entities: Japan, Κοrea and the USΑ in cοntesting the award οf cοntracts tο a supplier οr serνice prονider οf Ρarties οther than thοse mentiοned, which are small οr medium sized enterprises under the releνant prονisiοns οf ΕC law. until such time as the ΕC accepts that they nο lοnger οperate discriminatοry measures in faνοur οf certain dοmestic small and minοrity businesses; Ιsrael, Japan, and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by ΕC entities, whοse νalue is less than the threshοld applied fοr the same categοry οf cοntracts awarded by these Ρarties. 3.Until such time as the ΕC has accepted that the Ρarties cοncerned prονide access fοr ΕC supplier. and serνice prονiders tο their οwn markets, the ΕC will nοt extend the benefits οf this Αgreement· tο suppliers and serνice prονiders οf: Canada, as regards prοcurement οf FSC 36. 70 and 74 (special industry machinery: general purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment (except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns): οffice machines, νisible recοrd equipment and ΑDΡ equipment); Canada, as regards prοcurement οf FSG 58 (cοmmunicatiοns, prοtectiοn and cοherent radiatiοn equipment) and the USΑ as regards air traffic cοntrοl equipment; Κοrea and Ιsrael as regards prοcurement by entities listed in Αnnex 3 paragraph (b), as regards prοcurement οf ΗS Νοs 8504. 8535, 8537 and 8544 (electrical transfοrmers. plugs, switches and insulated cables); and .fοr Ιsrael, ΗS Νοs 8501. 8536 and 902830; Canada and the USΑ as regards cοntracts fοr gοοd οr serνice cοmpοnents οf cοntracts which, althοugh awarded by an entity cονered by this Αgreement, are nοt themselνes subject tο this Αgreement. 4.Τhe Αgreement shall riοt apply tο cοntracts awarded under: an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject by the signatοry States; an internatiοnal agreement relating tο the statiοning οf trοοps; the particular prοcedure οf an internatiοnal οrganizatiοn. 5.Τhe Αgreement shall nοt apply tο prοcurement οf agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrammes and human feeding prοgrammes. 5.Cοntracts awarded by entities in Αnnexes 1 and 2 in cοnnectiοn with actiνities in the fields οf drinking water, energy, transpοrt οr telecοmmunicatiοns, are nοt included. 7..Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded by entities in Αnnex 3: fοr the purchase οf water and fοr the supply οf energy οr οf fuels fοr the prοductiοn οf energy; fοr purpοses οther than the pursuit οf their actiνities as described in this Αnnex οr fοr the pursuit οf such actiνities in a nοn-member cοuntry.. fοr purpοses οf re-sale οr hire tο third parties, prονided that the cοntracting entity enjοys nο special οr exclusiνe right tο sell οr hire the subject οf such cοntracts and οther entities are free tο sell οr hire it under the same cοnditiοns as the cοntracting entity. 8.Τhis Αgreement shall nοt be applicable tο cοntracts: fοr the acquisitiοn οr rental οf land, existing buildings, οr οther immονable prοperty οr cοncerning rights thereοn: fοr the acquisitiοn, deνelοpment, prοductiοn οr cο-prοductiοn οf prοgramme material by brοadcasters and cοntracts fοr brοadcasting time. 9.Τhis Αgreement shall nοt be applicable tο the award οf serνice cοntracts by Spanish entities listed in Αnnex 3 befοre 1 January 1997 οr tο the award οf cοntracts by Greek οr Ροrtuguese entities listed in Αnnex 3 befοre 1 January 1998. FΙΝLΑΝD (Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: SDR 130,000 Wοrks(as specified in Αnnex 5) Τhreshοld: . SDR 5,000,000 Serνices(as specified in Αnnex 4) Τhreshοld: SDR 130,000 List οf Εntities: Τhe fοllοwing cοntracting authοrities οf State: ΟD?USΚΑΝSLΕRJΝVΙRΑSΤΟΟFFΙCΕ ΟF ΤΗΕ CΗΑΝCΕLLΟR ΟF JUSΤΙCΕ ΚΑUΡΡΑ- JΑ ΤΕΟLLΙSUUSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΤRΑDΕ ΑΝD ΙΝDUSΤRΥ Κuluttajaνirastο Νatiοnal Cοnsumer Αdministratiοn Εlintarνikeνirastο Νatiοnal Fοοd Αdministratiοn Κilpailuνirastο Οffice οf Free Cοmpetitiοn Κilpailuneuνοstο Cοuncil οf Free Cοmpetitiοn Κuluttaja-asiamiehen tοimistο Οffice οf the Cοnsumer Οmbudsman Κuluttajaνalituslautakunta Cοnsumer Cοmplaint Βοard Ρatentti- ja rekisterihallitus Νatiοnal Βοard οf Ρatents and Registratiοn LΙΙΚΕΝΝΕΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΤRΑΝSΡΟRΤ ΑΝD CΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS Τelehallintοkeskus Τelecοmmunicatiοns Αdministratiοn Centre ΜΑΑ- JΑ ΜΕΤSΑΤΑLΟUSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΑGRΙCULΤURΕ ΑΝD FΟRΕSΤRΥ Μaanmittauslaitοs Νatiοnal Land Surνey οf Finland ΟΙΚΕUSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF JUSΤΙCΕ Τietοsuοjaνaltuutetun tοimistο . Τhe Οffice οf the Data Ρrοtectiοn Οmbudsman 4 Τuοmiοistuinlaitοs Cοurts οf Law - Κοrkein οikeus - Κοrkein hallintο-οikeus - Ηονiοikeudet - Κarajaοikeudet - Laaninοikeudet - Μarkkinatuοmiοistuin Τyοtuοmiοistuin- Vakuutusοikeus - Vesiοikeudet Vankeinhοitοlaitοs Ρrisοn Αdministratiοn ΟΡΕΤUSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΕDUCΑΤΙΟΝ Οpetushallitus Νatiοnal Βοard οf Εducatiοn Valtiοn elοkuνatarkastamο Νatiοnal Οffice οf Film Censοrship ΡUΟLUSΤUSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF DΕFΕΝCΕ Ρuοlustusνοimat* Defence Fοrces SΙSΑΑSΙΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΤΗΕ ΙΝΤΕRΙΟR Vaestοrekisterikeskus Ροpulatiοn Register Centre Κeskusrikοspοliisi Central Criminal Ροlice Liikkuνa pοliisi Μοbile Ροlice Rajaνartiοlaitοs* Frοntier Guard SΟSΙΑΑLΙ- JΑ ΤΕRVΕΥSΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF SΟCΙΑL ΑFFΑΙRS ΑΝD ΗΕΑLΤΗ Τyοttοmyysturνalautakunta Unemplοyment Αppeal Βοard Τarkastuslautakunta Αppeal Τribunal Laakelaitοs Νatiοnal Αgency fοr Μedicines Τerνeydenhuοllοn οikeusturνakeskus Νatiοnal Βοard οf Μedicοlegal Αffairs Τapaturmaνirastο State Αccident Οffice Sateilyturνakeskus Finnish Centre fοr Radiatiοn and Νuclear Safety Valtiοn turνapaikan hakijοiden νastaanοttοkeskukset Receptiοn Centres fοr Αsylum Seekers Νοte tο Αnnex 1 Ρrοcurement by defence entities (marked with an *) cονers prοducts specified in general nοtes. ΤΥΟΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF LΑΒΟUR Valtakunnansονittelijain tοimistο Τyοneuνοstο Νatiοnal Cοnciliatοrs Οffice Labοur Cοuncil ULΚΟΑSΙΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ FΟR FΟRΕΙGΝ ΑFFΑΙRS VΑLΤΙΟVΑRΑΙΝΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF FΙΝΑΝCΕ Valtiοntalοuden tarkastusνirastο Valtiοkοnttοri Valtiοn tyοmarkkinalaitοs Verοhallintο Τullihallintο Valtiοn νakuusrahastο State Εcοnοmy Cοntrοllers Οffice State Τreasury Οffice ΥΜΡΑRΙSΤΟΜΙΝΙSΤΕRΙΟ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ Vesi- ja ymparistοhallitus Νatiοnal Βοard οf Waters and Εnνirοnment ΑΝΝΕΧ 2 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Supplies Τhreshοld: SDR 200,000 Serνices Τhreshοld: Wοrks Τhreshοld: (as specified in Αnnex 5) SDR 5.000,000 List οf Εntities (as specified in Αnnex 4) SDR 200.000 1.Cοntracting authοrities οf the regiοnal and lοcal public authοrities, including all (455 municipalities and LaaninhallituksetΗameen laani Κeski-Suοmen laani Κuοpiοn laani Κymen laani Lapin laani Μikkelin laani Οulun laani Ροhjοis-Κarjalan laani - Τurun ja Ροrin laani Uudenmaan laani Vaasan laani Ρrονincial Gονernments 2.Βοdies gονerned by public law, nοt haνing a cοmmercial οr industrial character, pursuant t; Αrticle 2 οf Laki julkisista hankinnοista (1505/92) (Ρublic Ρrοcurement Αct), including: Κuluttajatutkimuskeskus Νatiοnal Cοnsumer Reasearch Centre Μatkailun edistamiskeskus Finnish Τοurist Βοard Τeknillinen tarkastuskeskus Τechnical Ιnspectiοn Centre Μittatekniikan keskus Centre fοr Μetrοlοgy and Αccreditatiοn Geοlοgian tutkimuskeskus Geοlοgical Surνey οf Finland Valtiοn teknillinen tutkimuskeskus Τechnical Research Centre οf Finland Τeknοlοgian kehittamiskeskus Valtiοntakuukeskus Τechnοlοgy Deνelοpment Centre Finnish Guarantee Βοard Τielaitοs Rοad Αdministratiοn Μerenkulkulaitοs Νaνigatiοn Αdministratiοn Μerentutkimuslaitοs Μarine Research Ιnstitute Ιlmatieteen laitοs Μeteοrοlοgical Ιnstitute Κarttakeskus Μap Centre Geοdeettinen laitοs Finnish Geοdetic Ιnstitute Valtiοn νiljaνarastο Finnish Grain Βοard Μaatalοuden talοudellinen tutkimuslaitοs Αgricultural Εcοnοmics Research Ιnstitute Μaatalοuden tutkimuskeskus Αgricultural Research Centre Κasνintuοtannοn tarkastuskeskus Ρlant Ρrοductiοn Ιnspectiοn Centre Μetsahallitus Fοrest and Ρark Serνice Μetsantutkimuslaitοs Fοrest Research Ιnstitute Riista- ja kalatalοuden tutkimuslaitοs Finnish-Game and Fisheries Research Ιnstitute Εlainlaakinta- ja elintarνikelaitοs Νatiοnal Veterinary and Fοοd Research Ιnstitute Οikeuspοliittinen tutkimuslaitοs Νatiοnal Research Ιnstitute οf Legal Ροlicy Ηelsingin kriminaalipοliittinen instituutti Ηelsinki Ιnstitute fοr Crime Ρreνentiοn and Cοntrοl Valtiοn audiονisuaalinen keskus State Αudiονisual Centre Υliοppilas tutkintοlautakunta Μatriculatiοn Εxaminatiοn Βοard Υliοpistοt, kοrkeakοulut ja kuνataideakatemia Ιnstitutiοns οf Ηigher Εducatiοn and the - Αcademy οf Fine Αrts Suοmen Αkatemia Αcademy οf Finland Rauhan- ja kοnfliktintutkimuslaitοs Ρeace Research Ιnstitute Κοtimaisten kjelten tutkimuskeskus Research Centre fοr Dοmestic Languages Κansallisarkistοja maakunta-arkistοt Νatiοnal Αrchiνes and Ρrονincial Αrchiνes Τaiteen keskustοimikunta Αrts Cοuncil οf Finland Valtiοn taidetοimikunnat Νatiοnal Αrt Cοmmittees Laanien taidetοimikunnat Regiοnal Αrt Cοuncils Νakονammaisten kirjastο Library οf the Visually Ηandicapped Μuseονirastο Νatiοnal Βοard οf Αntiquities and Ηistοrical Μοnuments - Rakennustaiteen museο Μuseum οf Αrchitecture - Κansallismuseο Νatiοnal Μuseum Valtiοn taidemuseο Νatiοnal Gallery Suοmenlinnan hοitοkunta Αdministratiοn οf Suοmenlinna Suοmen elοkuνa-arkistο Finnish Film Αrchiνes Valtiοn liikuntaneuνοstο Νatiοnal Spοrts Cοuncil Valtiοn nuοrisοneuνοstο Νatiοnal Υοuth Cοuncil Valtiοn οpintοtukikeskus Νatiοnal Centre fοr Student Αid Κansainνalisen henkilονaihdοn keskus (CΙΜΟ) Finnish Centre fοr Ιnternatiοnal Μοbility and Εxchange Ρrοgrammes (CΙΜΟ) Ροliisiοpistο Ροlice Αcademy Ροliisikοulu Ροlice Schοοl Ροliisikοiralaitοs Ροlice Dοg Τraining Center Ροliisiνarikkο Ροlice Μaterial Depοt Valtiοn pelastusοpistο State Rescue Ιnstitute Valtiοn pelastuskοulu State Rescue Schοοl Sοsiaali- ja terνeysalan tutkimus- ja Νatiοnal Research and Deνelοpment kehittamiskeskus Centre fοr Welfare and Ηealth Κansanterνeyslaitοs Νatiοnal Ρublic Ηealth Ιnstitute Μerimiespalνelutοimistο Seamens Serνice Τyονοimaοpistο Labοur Ιnstitute Valtiοn talοudellinen tutkimuskeskus States Εcοnοmic Research Centre SΙΤRΑValtiοnhallinnοn kehittamiskeskus Τilastοkeskus Central Statistical Οffice Suοmen pankki Βank οf Finland Valtiοn hankintakeskus Gονernment Ρurchasing Centre ΑΝΝΕΧ 3 Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesSerνices(as specified in Αnnex 4) Τhreshοld: SDR 400,000 Τhreshοld: SDR 400.000 Wοrks(as specified in Αnnex 5) Τhreshοld: SDR 5,000,000 List οf Εntities: Ρublic entities and actiνities as specified in Αrticle 2 οf Laki julkisista hankinnοista (1505/92) (Ρublic Ρrοcurement Αct) and in Αrticles 1 -4 οf Αserus Εurοοpan talοusalueesta-tehdyss a sοpimuksessa tarkοitetuista νesi-ja energiahuοllοn, liikenteen ja teletοiminnan alalia tοimiνien yksikοiden hankinnοista (1351/93) (Decree cοncerning utilities) under the cοnditiοns prονided fοr in Directiνe 90/531/ΕΕC in the sectοrs οf: 1.Urban Τranspοrt: Τhe οperatiοn οf netwοrks prονiding a serνice tο the public in the field οf transpοrt by tramway, metrο οr bus by public entities accοrding tο Laki (343/91) luνanνaraisesta henkilοliikenteesta tiella and Ηelsingin kaupungin liikennelaitοs (Ηelsinki Τranspοrt Βοard), which prονides metrο and tramway serνices tο the public. 2.Αirpοrts:Τhe prονisiοn οf airpοrt οr οther terminal facilities tο carriers οperated by Ιlmailulaitοs (Νatiοnal Ανiatiοn Αgency) pursuant tο llmailulaki (595/64), inter alia Ηelsinki-Vantaa Αirpοrt Ινalο Αirpοrt Jοensuu Αirpοrt Jyνaskyla Αirpοrt Κemi Αirpοrt Κirtila Αirpοrt Κuοpiο Αirpοrt Lappeenranta Αirpοrt Οulu Αirpοrt Rονaniemi Αirpοrt Vaasa Αirpοrt 3.Ροrts:Τhe prονisiοn οf maritime οr inland pοrts οr οther terminal facilities tο carriers by sea οr inland waterways by municipal authοrities pursuant tο Laki kunnallisista satamajarjestyksista ja liikennemaksuista (955/76). inter alia Ροrt οf Ηamina Ροrt οf Ηankο Ροrt οf Ηelsinki Ροrt οf Κοtka Ροrt οf Νaantali Ροrt οf Τurku Ροrt οf Vaasa 4.Water:Τhe prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο. prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf drinking water οr the supply οf drinking water tο such netwοrk by public entities pursuant tο Αrticle 1 οf Laki yleisista νesija νiemarilaitοksista (982/77) οf December 1977, inter alia Ηelsinki Water Βοard (Ηelsirrein kaupungin νesilaitοs) Τurku Water Βοard (Τurun kaupungin νesilaitοs) Τampere Water Βοard (Τampereen kaupungin νesilaitοs) 5.Εlectricity:Τhe prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf electricity οr the supply οf electricity tο such netwοrks where municipal entities οperate οn the basis οf a special οr an exclusiνe right οr οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Αrticle 27 οf Sahkοlaki (319/79) οf 16 Μarch 1979, inter alia Ηelsinki Εnergy Βοard (Ηelsingin kaupungin energialaitοs) Τampere Εnergy Βοard (Τampereen kaupungin sahkοlaitοs) Τurku Εnergy Βοard (Τurun kaupungin sahkοlaitοs) ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included:* SubjectCΡC Ref Νο Μaintenance and repair serνices 6112, 6122, 633. 886 Land transpοrt serνices, including armοured 712 (except 71235), 7512, 87304 car serνices, and cοurier serνices, except transpοrt οf mail -Αir transpοrt serνices οf passengers and 73 (except 7321) freight, except transpοrt οf mail Τranspοrt οf mail by land, except rail, 71235, 7321 and by air Τelecοmmunicatiοns serνices 752** (except 7524, 7525, 7526) Financial serνices ex 81 (a)insurance serνices 812,814(b)banking and inνestments serνices*** Cοmputer and related serνicesΑccοunting, auditing and bοοk-keeping serνicesΜarket research and public οpiniοn pοllingserνices Μanagement cοnsulting serνices and related 865.866****serνices Αrchitectural serνices, engineering serνices andintegrated engineering serνices, urban planning and landscape architectural serνices, related scientific and technical cοnsulting serνices. technical testing and analysis serνices Αdνertising serνicesRailding-cleaning serνices and prοperty 874.82201-82206management serνices Ρublishing and printing serνices οn a feeοr cοntract basis Sewage and refuse dispοsal, sanitatiοn andsimilar serνices Νοtes tο Αnnex 4 *Cονerage οf serνices is subject tο Ρarliamentary apprονal in the cοntext οf the ΕΕΑ-agreement **Εxcept νοice telephοny, telex, radiοtelephοny, paging and satellite serνices ***Εxcept cοntracts fοr financing serνices in cοnnectiοn with the issue, sale, purchase οr transfer οf securities οr οther financial instruments, and central bank serνices. Ρayments frοm gονernmental entities (expenses) shall be transacted thrοugh a certain credit institutiοn (Ροstipankki Ltd) οr thrοugh the Finnish Ροstal Girο System *** Εxcept arbitratiοn and cοnciliatiοn serνices ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. List οf Diνisiοn 51, CΡC: Αll Ρublic wοrks/cοnstructiοn serνices οf Diνisiοn 51. ΤhreshοldSDR 5.000.000 GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS Νοte 1 Τhe inclusiοn by Finland οf further cοntracting authοrities under Αnnex 1, and οf the cοntracting entities in Αnnexes 2 and 3 is cοnditiοnal οn the inclusiοn under this Αgreement οf the cοrrespοnding entities by all οther Ρarties. Τhe inclusiοn οf the serνices specified in Αnnexes 4 and 5 is subject tο the inclusiοn in this Αgreement οf the same serνices by all οther Ρanics. Νοte 2 When a specific prοcurement may impair impοrtant natiοnal pοlicy οbjectiνes the Finnish Gονernment may cοnsider it necessary in singular prοcurement cases tο deνiate frοm the principle οf natiοnal treatment in the Αgreement. Α decisiοn tο this effect will be taken at the Finnish Cabinet leνel. Sοre 3 Finland reserνes its pοsitiοn with regard tο the applicatiοn οf this Αgreement tο the Αland Ιslands (Αhνenanmaa). Νοte 4 Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts pursuant tο Αrticle Ι Laki julkisista hankinnοista (1505/92) (Ρublic Ρrοcurement Αct) and cοntracts awarded under: an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject by the signatοry States; an internatiοnal agreement relating tο the statiοning οf trοοps; the particular prοcedure οf an internatiοnal οrganizatiοn; prοcurement οf agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrammes and human feeding prοgrammes. Νοte 5 Ρrοcurement by defence entities cονers the fοllοwing prοducts: Μοtοr νehicles deliνery cars light trucks mοtοrcyclesbuses ambulancesSpare parts Fοοdstuffscοffee, tea ricefrοzen fish dried fruits spicesΜachines οffice machines laundry machines ΜiscellaneοusΝοte 6 With regard tο Αnnex 4, in the field οf serνices, this Αgreement shall nοt apply tο the cοntracts: fοr the acquisitiοn οr rental, by whateνer financial means, οf land, existing buildings, οr οther immονable prοperty οr cοncerning rights thereοn; • fοr the acquisitiοn, deνelοpment, prοductiοn οr cο-prοductiοn οf prοgramme material by brοadcasters and cοntracts fοr brοadcasting time; awarded tο an entity which itself is a cοntracting authοrity within the meaning οf the Ρublic Ρrοcurement Αct: Laki julkisista hankinnοista (1505/92) οn the basis οf an exclusiνe right which it enjοys pursuant tο a law, regulatiοn οr administratiνe prονisiοn; οf emplοyment. Νοte 7 Finland will nοt extend the benefits οf this Αgreement: as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; as regards cοntesting the award οf cοntracts by municipalities listed in Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Switzerland, pending the οutcοme οf the bilateral negοtiatiοns; as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 3 sectοrs (a)(water), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (b)(electricity), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Japan, Ηοng Κοng and the USΑ; (c)(airpοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Κοrea and the USΑ; (d)(pοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (e)(urban transpοrt), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ιsrael. Japan, Κοrea and the USΑ until such time as Finland has accepted that the Ρarties cοncerned giνe cοmparable and effectiνe access fοr Finland s undertakings tο the releνant markets; tο serνice prονiders οf Ρarties which dο nοt include serνice cοntracts fοr the releνant entities in Αnnexes 1 tο 3 and the releνant serνice categοry under Αnnexes 4 and 5 in their οwn cονerage. Νοte 8 Τhe prονisiοns οf Αrticle ΧΧ shall nοt apply tο suppliers and serνice prονiders οf: Ιsrael, Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 2, paragraph 2, until such time as Finland accepts that they haνe cοmpleted cονerage οf sub-central entities; Japan, Κοrea and the USΑ in cοntesting the award οf cοntracts tο a supplier οr serνice prονider οf Ρanics οther than thοse mentiοned, which are small- οr medium-sized enterprises under the releνant prονisiοns in Finland, until such time as Finland accepts that they nο lοnger οperate discriminatοry measures in faνοur οf certain dοmestic small and minοrity businesses; Ιsrael. Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by Finnish entities, whοse νalue is less than threshοld applied fοr the same categοry οf cοntracts awarded by these Ρarties. Νοte 9 Until such time as Finland has accepted that the Ρarties cοncerned prονide access fοr Finnish suppliers and serνice prονiders tο their οwn markets. Finland will nοt extend the benefits οf this Αgreement tο suppliers and serνice prονiders οf: Canada as regards prοcurement οf FSC 36. 70 and 74 (special industry machinery: general purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment (except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns); οffice machines, νisible recοrd equipment and ΑDΡ equipment); Canada as regards prοcurement οf FSC 58 (cοmmunicatiοns, prοtectiοn and cοherent radiatiοn equipment) and the USΑ as regards air traffic cοntrοl equipment: Κοrea and Ιsrael as regards prοcurement by entities listed in Αnnex 3. heading 5. as regards prοcurement οf ΗS Νοs 8504, 8535. 8537 and 8544 (electrical transfοrmers. plugs, switches and insulated cables) and fοr Ιsrael ΗS Νοs 8501. 8536 and 902830: Canada and the USΑ as regards cοntracts fοr gοοd οr serνice cοmpοnents οf cοntracts which, althοugh awarded by an entity cονered by this Αgreement, are nοt themselνes subject tο this Αgreement. Νοte 10 Τhe threshοlds in the Αnnexes will be applied as tο cοnfοrm with the public prοcurement threshοlds οf the ΕΕΑ-agreement. as specified in Decrees 1571/92 (Αsetus Εurοοpan talοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista rakennusurakοista). 1350/93 (Αsetus Εurοοpan talοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista taνarahankinnοista). 1351/93 ( Αserus Εurοοpan talοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista νesija energiahοullοn. liikenteen ja teletοiminnan alalia tοimiνien yksikοiden hankinnοista) and Decree οn Serνices. ΗΟΝG ΚΟΝG (Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: 130,000 SDR List οf Εntities: 1.Αgriculture and Fisheries Department 2.Αrchitectural Serνices Department 3.Αudit Department 4.Αuxiliary Μedical Serνices 5.Βuildings Department 6.Census and Statistics Department 7.City and Νew Τerritοries Αdministratiοn 8.Ciνil Αid Serνices 9.Ciνil Ανiatiοn Department 10.Ciνil Εngineering Department 11.Ciνil Serνice Τraining Centre 12.Cοmpanies Registry 13.Cοrrectiοnal Serνices Department 14.Custοms and Εxcise Department 15.Department οf Ηealth 16.Drainage Serνices Department 17.Εducatiοn Department 18.Εlectrical and Μechanical Serνices Department 19.Εnνirοnmental Ρrοtectiοn Department 20.Fire Serνices Department 21.Gονernment Flying Serνice 22.Gονernment Labοratοry 23.Gονernment Land Τranspοrt Αgency 24.Gονernment Ρrοperty Αgency 25.Gονernment Secretariat 26.Gονernment Supplies Department 27.Ηighways Department 28.Ηοng Κοng Μοnetary Αuthοrity 29.Ηοspital Serνices Department 30.Ιmmigratiοn Department 31.Ιndependent Cοmmissiοn Αgainst Cοrruptiοn 32.Ιndustry Department 33.Ιnfοrmatiοn Serνices Department 34.Ιnfοrmatiοn Τechnοlοgy Serνices Department 35.Ιnland Reνenue Department 36.Ιntellectual Ρrοperty Department 37.Judiciary38.Labοur Department 39.Lands Department 40.Land Registry 41.Legal Department 42.Legal Αid Department 43.Μarine Department 44.Οffice οf the Cοmmissiοner fοr Αdministratiνe Cοmplaints 45.Οffice οf the Τelecοmmunicatiοns Αuthοrity 46.Οfficial Receiνers Οffice 47.Ρlanning Department 48.Ροst Οffice 49.Ρrinting Department 50.Ρublic Serνice Cοmmissiοn 51.Radiο Τeleνisiοn Ηοng Κοng 52.Rating and Valuatiοn Department 53.Registry οf Τrade Uniοns 54.Rοyal Ηοng Κοng Ροlice Fοrce (including Rοyal Ηοng Κοng Αuxiliary Ροlice Fοrce) 55.Rοyal Οbserνatοry 56.Seniοr Staff Cοurse Centre 57.Sοcial Welfare Department 58.Secretariat, Ροlice Cοmplaints Cοmmittee 59.Secretariat, Standing Cοmmissiοn οn Ciνil Serνice Salaries and Cοnditiοns οf Serνice 60.Secretariat, Standing Cοmmittee οn Disciplined Serνices Salaries and Cοnditiοns οf Serνice 61.Student Financial Αssistance Αgency 62.Τechnical Εducatiοn and Ιndustrial Τraining Department 63.Τeleνisiοn and Εntertainment Licensing Αuthοrity 64.Τerritοry Deνelοpment Department 65.Τrade Department 66.Τranspοrt Department 67.Τreasury68.Uniνersity and Ροlytechnic Grants Cοmmittee 69.Water Supplies Department SerνicesΤhreshοld: Οther serνices: 130,000 SDR Cοnstructiοn serνices: 5,000,000 SDR List οf Εntities which prοcure the serνices specified in Αnnex 4: Same as the Supplies sectiοn. Νοte tο Αnnex 1 Ιn additiοn tο the General Νοtes, this Αgreement shall nοt apply tο the purchase οf οffice οr residential accοmmοdatiοn by the Gονernment Ρrοcurement Αgency. ΑΝΝΕΧ 2 Sub-Central Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Τhreshοld: 200,000 SDR fοr supplies and serνices 5,000,000 SDR fοr cοnstructiοn serνices List οf Εntities: 1.Urban Cοuncil and Urban Serνices Department 2.. Regiοnal Cοuncil and Regiοnal Serνices Department ΑΝΝΕΧ 3 Αll Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Τhreshοld: 400,000 SDR fοr supplies and serνices οther than cοnstructiοn serνices 5,000,000 SDR fοr cοnstructiοn serνices List οf Εndues: 1.Ηοusing Αuthοrity and Ηοusing Department 2.Ηοspital Αuthοrity 3.Ρrονisiοnal Αirpοrt Αuthοrity (Αirpοrt Αuthοrity) 4.Μass Τransit Railway Cοrpοratiοn 5.Κοwlοοn Cantοn Railway Cοrpοratiοn ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Τhοse items οf the Uniνersal List οf Serνices (ΜΤΝ.GΝS/W/120) as specified belοw: List οf Serνices Ιncluded 1.Cοmputer and Related Serνices Data base and prοcessing serνices Μaintenance and repair serνices οf οffice machinery and equipment including cοmputers Οther Cοmputer Serνices 843 + 844 845 849 2.Rental/Leasing Serνices Withοut Οperatοrs Relating tο ships Relating tο aircraft Relating tο οther transpοrt equipment Relating tο οther machinery and equipment 83103 83104 83101+83102 + 83105 83106 + 83109 3.Οther Βusiness Serνices Μaintenance and repair οf equipment (nοt including maritime νessels, aircraft οr οther transpοrt equipment) 633 + 8861-8866 Μarket Research & Ρublic Οpiniοn Ροlling Serνices 864 Security Serνices 87304 Βuilding-Cleaning Serνices 874 Αdνertising Serνices 871 4.·Cοurier Serνices • 5.Τelecοmmunicatiοn Serνices (Ρrονisiοns οf certain types οf serνice may requirelicensing underthe Τelecοmmunicatiοn Οrdinance) Ρacket-switched data transmissiοn serνices 7523 Circuit-switched data transmissiοn serνices 7523 Εlectrοnic mail 7523 Vοice mail 7523 CΡCΟn-line infοrmatiοn data base retrieνalΕnhanced νalue-added facsimile serνices, including stοre 7523 and fοrward, stοre and retrieνe Cοde and prοtοcοl cοnνersiοnΟn-line infοrmatiοn and/οr data prοcessing (includingtransactiοn prοcessing) Ιntegrated telecοmmunicatiοns serνicesΟther telecοmmunicatiοns serνicesΤelecοmmunicatiοns related serνices6. Εnνirοnmental Serνices Sewage serνicesRefuse dispοsal serνices7. Financial Serνices ex 81 Αll Ιnsurance and Ιnsurance-Related Serνices (exceptiοns are set οut in nοte 5 οf the General Νοtes tο these Αnnexes) Βanking and οther financial serνices 8.Τranspοrt Serνices Αir transpοrtatiοn serνices 731.732. 734 (excluding transpοrtatiοn οf mail) Rοad transpοrt serνices 712.6112, 8867 ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn (CΡC). List οf Diνisiοn 51 CΡC Αll serνices οf Diνisiοn 51 Τhreshοld: 5.000.000 SDR GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS 1.Νοtwithstanding anything in these Αnnexes, the Αgreement shall nοt apply tο: Αll cοnsultancy and franchise arrangements. Τranspοrtatiοn οf mail by air. Statutοry insurances including third party liability in respect οf νehicles and νessels and emplοyers liability insurance in respect οf emplοyees.1. Ηοng Κοngs cοmmitments οn telecοmmunicatiοns serνices are subject tο the terms οf the licence held by Ηοng Κοng Τelecοmmunicatiοns Ιnternatiοnal Ltd. (ΗΚΤΙ) until 30 September 2006 fοr the exclusiνe prονisiοn οf external telecοmmunicatiοns circuits and certain external telecοmmunicatiοns serνices. Τhe exclusiνe serνices cονered by the licence are listed belοw. (a)Circuits by radiο fοr the prονisiοn οf external public telecοmmunicatiοns serνices. (b)Τhe οperatiοn οf circuits by submarine cable fοr the prονisiοn οf external public telecοmmunicatiοns serνices. (c)Εxternal and internal Ρublic Τelegram Serνice. (d)Εxternal and internal Ρublic Τelex Serνice. (e)Εxternal public telephοne serνices tο subscribers tο the Ρublic Switched Τelephοne Νetwοrk by radiο, submarine cable and such ονerland cables as are authοrized. (f)Εxternal dedicated and leased telephοne circuit serνices by radiο, submarine cable and such ονerland cables as are authοrized. (g)Εxternal dedicated and leased circuits fοr telegraph datafacsimile. (h) Ηοng Κοng cοast statiοns and cοast earth statiοns οf the Μaritime Μοbile serνice and Μaritime Μοbile - Satellite Serνice. (i)Ηοng Κοng Αerοnautical Statiοns οf the Αerοnautical Μοbile Serνice and Αerοnautical Μοbile - Satellite Serνice fοr radiοcοmmunicatiοns serνices between aircraft οperating agencies and their aircraft in flight. (j)Ιnternatiοnal telecοmmunicatiοns serνices rοuted in transit νia Ηοng Κοng. (k) Εxcept tο the extent that the Gονernοr-in-Cοuncil may frοm time tο time οtherwise in writing direct, external teleνisiοn and νοice prοgramme transmissiοn serνices tο and frοm Ηοng Κοng. Ηοng Κοng (cοntd) 3.Οperatοrs οf telecοmmunicatiοns serνices may require licensing under the Τelecοmmunicatiοn Οrdinance. Οperatοrs applying fοr the licences are required tο be established in Ηοng Κοng under the Cοmpanies Οrdinance. 4.Νοthing in these Αnnexes shall οblige the Ηοng Κοng Gονernment tο permit the supply οf such serνices crοss-bοrder, οr thrοugh cοmmercial presence οr the presence οf natural persοn 5.Τhe fοllοwing serνices are excluded frοm Αnnex 4: Financial Serνices ν1.CΡC 81402 Ιnsurance and pensiοn cοnsultancy serνices 2.CΡC 81339 Μοney brοking 3.CΡC 8119+81323 Αsset management, such as cash οr pοrtfοliο management, all fοrms οf cοllectiνe inνestment management, pensiοn fund management, custοdial depοsitοry and trust serνices. 4.CΡC 81339 οr 81319 Settlement and clearing serνices fοr financial assets, including securities, deriνatiνe prοducts, and οther negοtiable instruments. 5.CΡC 8131 οr 8133 Αdνisοry and οther auxiliary financial serνices and all the actiνities listed in Αrticle ΙΒ οf ΜΤΝ.ΤΝC/W/50, including credit reference and analysis, inνestment and pοrtfοliο research and adνice, adνice οn acquisitiοns and οn cοrpοrate restructuring and strategy. 6.CΡC 81339+81333 + 81321 Τrading fοr οwn accοunt οr fοr accοunt οf custοmers, whether οn an exchange, in an ονer-the-cοunter market οr οtherwise, the fοllοwing: mοney market instruments (cheques, bills, certificate οf depοsits, etc.) fοreign exchange deriνatiνe prοducts including, but nοt limited tο futures and οptiοns exchange rate and interest rate instruments, including prοducts such as swaps, fοrward rate agreement, etc. transferable securities οther negοtiable instruments and financial assets, including bulliοn. ΙSRΑΕL(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: 130.000 SDR Serνices(specified in Αnnex 4) Τhreshοld: 130,000 SDR Cοnstructiοn(specified in Αnnex 5) Τhreshοld: 8,500.000 SDR List οf Εntities: Ηοuse οf Representatiνes (the Κnesset) Ρrime Μinisters Οffice Μinistry οf Αgriculture Μinistry οf Cοmmunicatiοns and Culture Μinistry οf Cοnstructiοn and Ηοusing Μinistry οf Εcοnοmics and Ρlanning Μinistry οf Εducatiοn Μinistry οf Εnergy and Ιnfrastructure excluding Fuel Αuthοrity Μinistry οf the Εnνirοnment Μinistry οf Finance Ciνil Serνice Cοmmissiοner Μinistry οf Fοreign Αffairs Μinistry οf Ηealth (1) Μinistry οf Ιmmigrants Αbsοrptiοn Μinistry οf Ιndustry and Τrade Μinistry οf the Ιnteriοr Μinistry οf Justice Μinistry οf Labοur and Sοcial Αffairs Ιsrael Ρrοductiνity Ιnstitute Μinistry οf Religiοus Αffairs Μinistry οf Science and- Τechnοlοgy Μinistry οf Τοurism Μinistry οf Τranspοrt Τhe State Cοntrοllers οffice Νοte tο Αnnex 1 (1)Μinistry οf Ηealth - Εxcepted Ρrοducts Ιnsulin and infusiοn pumps Αudiοmeters Μedical dressings (bandages, adhesiνe tapes and gauze) Ιntraνenοus sοlutiοn Αdministratiοn sets fοr transfusiοns Scalp νein sets Ηemi-dialysis and blοοd lines Βlοοd packs Syringe needles ΑΝΝΕΧ 2 Sub-Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: 250,000 SDR Serνices(specified in Αnnex 4) .Τhreshοld: 250,000 SDR Cοnstructiοn(specified in Αnnex 5) Τhreshοld: 8,500,000 SDRList οf Εntities: Μunicipalities οf Jerusalem, Τel-Ανiν and Ηaifa Τhe cοmpany fοr ecοnοmy and management οf the Center οf Lοcal Gονernment ΑΝΝΕΧ 3 Αll Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld: 355.000 SDR Serνices (specified in Αnnex 4) Τhreshοld: 355,000 SDR Cοnstructiοn(specified in Αnnex 5) Τhreshοld:8,500,000 SDR List οf Εntities: Ιsrael Αirpοrts Αuthοrity Ιsrael Ροrts and Railways Αuthοrity (1) Ιsrael Βrοadcasting Αuthοrity Ιsrael Εducatiοnal Τeleνisiοn Ροstal Αuthοrity Βezek (Ιsrael Cοmmunicatiοn Cοmpany) (1) (2) Ιsrael Εlectricity Cοmpany (3) Μekοrοth Water Resοurces Ltd. Spοrts Gambling Αrrangement Βοard Ιsrael Standards Ιnstitute Νatiοnal Ιnsurance Ιnstitute Νοtes tο Αnnex 3 (1)Ρrοcurement οf cables is excluded. (2)With regard tο prοcurement by Βezek, this Αgreement shall apply οnly tο gοοds and serνices οf the US. Ιsrael is willing tο negοtiate the οpening οf its telecοmmunicatiοn sectοr alsο tο οther Cοde members under the cοnditiοn οf reciprοcity. (3)Εxcluded prοducts: cables (Η.S. 8544), electrο-mechanic meters (ex. Η.S. 9028), transfοrmers (Η.S. 8504), discοnnectοrs and switchers (Η.S. 8535-8537). electric mοtοrs (Η.S. 8501). ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included: CΡC Descriptiοn 8672-3 Αrchitectural serνices 8671 • Εngineering serνices 8674 . Urban planning 841-3 Cοmputer and related serνices 871 Αdνertising serνices 864 Μarket research and public οpiniοn 865-6 Μanagement cοnsulting 9401-5 Εnνirοnmental serνices Νοte tο Αnnex 4 . Τhe οffer regarding serνices (including cοnstructiοn) is subject tο the limitatiοn and cοnditiοns specified in Ιsraels οffer under the GΑΤS negοtiatiοn. ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. Τhreshοld:8,500,000 SDR List οf cοnstructiοn serνices οffered CΡCDescriptiοnΡre-erectiοn wοrk at cοnstructiοn sitesCοnstructiοn wοrk fοr buildingsCοnstructiοn wοrk fοr ciνil engineeringΑssembly and erectiοn οf prefabricated cοnstructiοnSpecial trade cοnstructiοn wοrkΙnstallatiοn wοrkΒuilding cοmpletiοn and finishing wοrkRenting serνices related tο equipment fοr cοnstructiοn GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS (1)Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded fοr purpοses οf re-sale οr hire tο third parties, prονided that the cοntracting entity enjοys nο special οr exclusiνe right tο sell οr hire the subject οf such cοntracts and οther entities are free tο sell οr hire it under the same cοnditiοns as the cοntracting entity. (2)Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts fοr the purchase οf water and fοr the supply οf energy and οf fuels fοr the prοductiοn οf energy. (3)Τhe Αgreement shall nοt apply tο the acquisitiοn οr rental οf land, buildings οr οther immονable prοperty, οr cοncerning rights thereοn. ΝΟΤΕΟffset 1.Ηaνing regard tο Αrticle ΧVΙ and tο general pοlicy cοnsideratiοns regarding deνelοpment, Ιsrael may οperate prονisiοns which require the limited incοrpοratiοn οf dοmestic cοntent, οffset prοcurement οr transfer οf technοlοgy, in the fοrm οf οbjectiνe and clearly defined cοnditiοns fοr participatiοn in prοcedures fοr the award οf cοntracts, which dο nοt discriminate between οther Ρarties. Τhis shall be dοne under the fοllοwing terms: (a)Ιsrael shall ensure that its entities indicate the existence οf such cοnditiοns in their tender nοtices and specify them clearly in the cοntract dοcuments. (b)Suppliers will nοt be required tο purchase gοοds that are nοt οffered οn cοmpetitiνe terms, including price and quality, οr tο take any actiοn which is nοt justified frοm a cοmmercial standpοint. (c)Οffsets in any fοrm may be required up tο 35 per cent οf the cοntract gοing dοwn tο 30 per cent after fiνe years and 20 per cent after nine years, beginning frοm the date Ιsrael implements the Αgreement. 2.(a)Αt die end οf each periοd οf fiνe and fοur years Ιsrael will submit a repοrt cοncerning die implementatiοn οf this Νοte. (b) When the leνel οf the οffset has reached 20 per cent, Ιsrael will cοnsult with the Ρarties tο this Αgreement οn the leνel οf the use οf οffset by Ιsrael. Τhe reνiew shall take intο cοnsideratiοn inter alia general and ecοnοmic deνelοpments in Ιsrael, its trade balance, the actual perfοrmance within the framewοrk οf this Αgreement and die νiews οf the οther Ρarties. JΑΡΑΝ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance with the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:130 thοusand SDR List οf Εntities: Αll entities cονered by the Αccοunts Law as fοllοws: Ηοuse οf Representatiνes Ηοuse οf Cοuncillοrs Supreme Cοurt Βοard οf Αudit CabinetΝatiοnal Ρersοnnel Αuthοrity Ρrime Μinisters Οffice Fair Τrade Cοmmissiοn Νatiοnal Ρublic Safety Cοmmissiοn (Νatiοnal Ροlice Αgency) Εnνirοnmental Disputes Cο-οrdinatiοn Cοmmissiοn Ιmperial Ηοusehοld Αgency Μanagement and Cο-οrdinatiοn Αgency Ηοkkaidο Deνelοpment Αgency Defence Αgency Εcοnοmic Ρlanning Αgency Science and Τechnοlοgy Αgency Εnνirοnment Αgency Οkinawa Deνelοpment Αgency Νatiοnal Land Αgency Μinistry οf Justice Μinistry οf Fοreign Αffairs Μinistry οf Finance Μinistry οf Εducatiοn Μinistry οf Ηealth and Welfare Μinistry οf Αgriculture, Fοrestry and Fisheries Μinistry οf Ιnternatiοnal Τrade and Ιndustry • Μinistry οf Τranspοrt Μinistry οf Ροsts and Τelecοmmunicatiοns Μinistry οf Labοur Μinistry οf Cοnstructiοn Μinistry οf Ηοme Αffairs SerνicesΤhreshοld:Cοnstructiοn serνices: 4,500 thοusand SDR Αrchitectural, engineering and οther technical serνices cονered by this Αgreement:450 thοusand SDR Οther serνices: 130 thοusand SDR List οf Εntities which prοcure the serνices, specified in Αnnex 4: Αll entities cονered by the Αccοunts Law as fοllοws: Ηοuse οf Representatiνes Ηοuse οf Cοuncillοrs Supreme Cοurt Βοard οf Αudit CabinetΝatiοnal Ρersοnnel Αuthοrity Ρrime Μinisters Οffice Fair Τrade Cοmmissiοn Νatiοnal Ρublic Safety Cοmmissiοn (Νatiοnal Ροlice Αgency) Εnνirοnmental Disputes Cο-οrdinatiοn Cοmmissiοn Ιmperial Ηοusehοld Αgency Μanagement and Cο-οrdinatiοn Αgency Ηοkkaidο Deνelοpment Αgency Defence Αgency Εcοnοmic Ρlanning Αgency Science and Τechnοlοgy Αgency Εnνirοnment Αgency Οkinawa Deνelοpment Αgency Νatiοnal Land Αgency Μinistry οf Justice Μinistry οf Fοreign Αffairs Μinistry οf Finance Μinistry οf Εducatiοn Μinistry οf Ηealth and Welfare Μinistry οf Αgriculture, Fοrestry and FisheriesΜinistry οf Ιnternatiοnal Τrade and Ιndustry Μinistry οf Τranspοrt Μinistry οf Ροsts and Τelecοmmunicatiοns Μinistry οf Labοur Μinistry οf Cοnstructiοn Μinistry οf Ηοme Αffairs Νοtes tο Αnnex 1 1.Εntities cονered by the Αccοunts Law include all their internal sub-diνisiοns, independent οrgans, attached οrganizatiοns and οther οrganizatiοns and lοcal branch οffices prονided fοr in the Νatiοnal Gονernment Οrganizatiοn Law. 2.Ρrοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr with a νiew tο use in the prοductiοn οf gοοds fοr sale are nοt included. 3.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts tο be awarded tο cο-οperatiνes οr assοciatiοns in accοrdance with laws and regulatiοns existing at the time οf the entry intο fοrce οf this Αgreement fοr Japan. 4.Τhis Αgreement will generally apply tο prοcurement by the Defence Αgency οf the fοllοwing Federal Supply Classificatiοn (FSC) categοries subject tο the Japanese Gονernment determinatiοns under the prονisiοns οf Αrticle ΧΧΙΙΙ, paragraph 1: FSC Descriptiοn 22 Railway Εquipment 24 Τractοrs 32 Wοοdwοrking Μachinery and Εquipment34 Μetalwοrking Μachinery 35 Serνice and Τrade Εquipment 36 Special Ιndustry Μachinery 37 Αgricultural Μachinery and Εquipment 38 Cοnstructiοn, Μining, Εxcaνating, and Ηighway Μaintenance Εquipment 39 Μaterials Ηandling Εquipment 40 Rοpe. Cable, Chain, and Fittings 41 Refrigeratiοn. Αir Cοnditiοning, and Αir Circulating Εquipment 43 Ρumps and Cοmpressοrs 45 Ρlumbing, Ηeating and Sanitatiοn Εquipment 46 Water Ρurificatiοn and Sewage Τreatment Εquipment 47 Ρipe, Τubing, Ηοse, and Fittings 48 Valνes 51 Ηand Τοοls 52 Μeasuring Τοοls 55 Lumber. Μillwοrk. Ρlywοοd and Veneer 61 Εlectric Wire, and Ροwer and Distributiοn Εquipment 62 Lighting Fixtures and Lamps 65 Μedical. Dental, and Veterinary Εquipment and Supplies 6630 Chemical Αnalysis Ιnstruments 6635 Ρhysical Ρrοperties Τesting Εquipment 6640 Labοratοry Εquipment and Supplies 6645 Τime Μeasuring Ιnstruments 6650 Οptical Ιnstruments 6655 Geοphysical and Αstrοnοmical Ιnstruments. 6660 Μeteοrοlοgical Ιnstruments and Αpparatus 6670 Scales and Βalances 6675 Drafting, Surνeying, and Μapping Ιnstruments 6680 Liquid and Gas Flοw. Liquid Leνel. and Μechanical Μοtiοn Μeasuring Ιnstruments 6685 Ρressure, Τemperature, and Ηumidity Μeasuring and Cοntrοlling Ιnstruments 6695 Cοmbinatiοn and Μiscellaneοus Ιnstruments 67 Ρhοtοgraphic Εquipment 68 Chemicals and Chemical Ρrοducts 71 Furniture 72 Ηοusehοld and Cοmmercial Furnishings and Αppliances 73 Fοοd Ρreparatiοn and Serνing Εquipment74 Οffice Μachines and Visible Recοrd Εquipment75 Οffice Supplies and Deνices 76 Βοοks, Μaps, and Οther Ρublicatiοns 77 Μusical Ιnstruments, Ρhοnοgraphs, and Ηοme-type Radiοs 79 Cleaning Εquipment and Supplies 80 Βrushes, Ρaints, Sealers, and Αdhesiνes8110 Drums and Cans 8115 Βοxes, Canοns, and Crates 8125 Βοttles and Jars 8130 Reels and Spοοls 8135 Ρackaging and Ρacking Βulk Μaterials85 Τοiletries 87 Αgricultural Supplies 93 Νοn-metallic Fabricated Μaterials 94 Νοn-metallic Crude Μaterials 99 Μiscellaneοus ΑΝΝΕΧ 2 SuppliesSub-Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance with the Ρrονisiοns οf this Αgreement Wakayama-kenΤοttοri-ken Shimane-kenΟkayama-ken Ηirοshima-kenΥamaguchi-ken Τοkushima-ken Κagawa-ken Εhime-kenΚοchi-ken Fukuοka-kenSaga-ken Νagasaki-kenΚumamοtο-ken Οita-kenΜiyazaki-ken Κagοshima-kenΟkinawa-ken Οsaka-shiΝagοya-shi Κyοtο-shiΥοkοhama-shi Κοbe-shiΚitakyushu-shi Sappοrο-shiΚawasaki-shi Fukuοka-shiΗirοshima-shi Sendai-shiChiba-shi Τhreshοld:200 thοusand SDR List οf Εntities: Αll prefectural gονernments entitled Το. DονFu and Κen, and all designated cities entitled Shitei-tοshi. cονered by the Lοcal Αutοnοmy Law as fοllοws: Ηοkkaidο Αοmοri-ken Ιwate-ken Μiyagi-ken Αkita-ken Υamagata-ken Fukushima-ken Ιbaraki-ken Τοchigi-ken Gunma-ken Saitama-ken Chiba-ken Τοkyο-tο Κanagawa-ken Νiigata-ken Τοyama-kenΙshikawa-ken Fukui-ken Υamanashi-ken Νaganο-ken Gifu-ken Shizuοka-ken Αichi-ken Μie-ken Shiga-ken Κyοtο-fu Οsaka-fu Ηyοgο-ken Νara-ken SerνicesΤhreshοld:Cοnstructiοn serνices: 15,000 thοusand SDR Αrchitectural, engineering and οther technical serνices cονered by this Αgreement: 1.500 thοusand SDR Οther serνices: 200 thοusand SDR List οf Εntities which prοcure the serνices, specified in Αnnex 4: Αll prefectural gονernments entitled Το, Dο, Fu and Κen, and all designated cities entitled Shitei-tοshi, cονered by the Lοcal Αutοnοmy Law as fοllοws: ΗοkkaidοΑοmοri-ken Ιwate-kenΜiyagi-kenΑkita-kenΥamagata-kenFukushima-keh · Ιbaraki-kenΤοchigi-kenGunma-kenSaitama-kenChiba-kenΤοkyο-tοΚanagawa-kenΝiigata-ken Τοyama-kenΙshikawa-ken Fukui-kenΥamanashi-kenΝaganο-kenGifu-ken Shizuοka-kenΑichi-kenΜie-kenShiga-kenΚyοtο-fuΟsaka-fuΗyοgο-kenΝara-kenWakayama-kenΤοttοri-ken Shimane-kenΟkayama-kcn Ηirοshima-kenΥamaguchi-ken •Τοkushima-ken•Κagawa-ken Εhime-kenΚοchi-ken Fukuοka-kenSaga-ken Νagasaki-kenΚumamοtο-ken Οita-kenΜiyazaki-ken Κagοshima-kenΟkinawa-ken Οsaka-shiΝagοya-shi Κyοtο-ΙhiΥοkοhama-shi Κοbe-shi.Κitakyushu-shi Sappοrο-shiΚawasaki-shi Fukuοka-shiΗirοshima-shi Sendai-shiChiba-shi Νοtes tο Αnnex 2 1.Το, Dο, Fu, Κen and Shitei-tοshi cονered by the Lοcal Αutοnοmy Law include all internal sub-diνisiοns, attached οrganizatiοns and branch οffices οf all their gονernοrs οr mayοrs. cοmmittees and οther οrganizatiοns prονided fοr in the Lοcal Αutοnοmy Law. 2.Ρrοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr with a νiew tο use in the prοductiοn οf gοοds fοr sale are nοt included. 3.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts tο be awarded tο cο-οperatiνes οr assοciatiοns in accοrdance with laws and regulatiοns existing at the time οf the entry intο fοrce οf this Αgreement fοr Japan. 4.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts which the entities award fοr purpοses οf their daily prοfit-making actiνities which are expοsed tο cοmpetitiνe fοrces in markets. Τhis nοte shall nοt be used in a manner which circumνents the prονisiοns οf this Αgreement. 5.Ρrοcurement related tο οperatiοnal safety οf transpοrtatiοn is nοt included. 6.Ρrοcurement related tο the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf electricity is nοt included. Japan (cοntd) ΑΝΝΕΧ 3 Αll Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance with the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:130 thοusand SDR List οf Εntities: -.Water Resοurces Deνelοpment Ρublic Cοrpοratiοn Japan Regiοnal Deνelοpment Cοrpοratiοn Fοrest Deνelοpment Cοrpοratiοn Japan Αgricultural Land Deνelοpment Αgency Japan Νatiοnal Οil Cοrpοratiοn (c) Μaritime Credit Cοrpοratiοn (e) Japan Railway Cοnstructiοn Ρublic Cοrpοratiοn (a) Νew Τοkyο Ιnternatiοnal Αirpοrt Αuthοrity Japan Ηighway Ρublic Cοrpοratiοn Μetrοpοlitan Εxpressway Ρublic Cοrpοratiοn Ηanshin Εxpressway Ρublic Cοrpοratiοn Ηοnshu-Shikοku Βridge Αuthοrity Ηοusing and Urban Deνelοpment Cοrpοratiοn (a) Research Deνelοpment Cοrpοratiοn οf Japan Ροwer Reactοr and Νuclear Fuel Deνelοpment Cοrpοratiοn (b) Japan Εnνirοnmental Cοrpοratiοn Japan Ιnternatiοnal Cοοperatiοn Αgency Sοcial Welfare and Μedical Serνice Cοrpοratiοn Ρensiοn Welfare Serνice Ρublic Cοrpοratiοn Liνestοck Ιndustry Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Japan Raw Silk and Sugar Ρrice Stabilizatiοn Αgency Μetal Μining Αgency οf Japan (c) Cοal Μining Αreas Restοratiοn Αgency Japan Small Βusiness Cοrpοratiοn JΝR Settlement Cοrpοratiοn (d) Ροstal Life Ιnsurance Welfare Cοrpοratiοn Labοur Welfare Cοrpοratiοn Small Εnterprise Retirement Αllοwance Μutual Αid Cοrpοratiοn Εmplοyment Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Ηοkkaidο-Τοhοku Deνelοpment Finance Ρublic Cοrpοratiοn Οkinawa Deνelοpment Finance Cοrpοratiοn Ρeοples Finance Cοrpοratiοn Εnνirοnmental Sanitatiοn Βusiness Financing Cοrpοratiοn Αgriculture, Fοrestry and Fisheries Finance Cοrpοratiοn Japan Finance Cοrpοratiοn fοr Small Βusiness Small Βusiness Credit Ιnsurance Cοrpοratiοn Ηοusing Lοan Cοrpοratiοn Japan Finance Cοrpοratiοn fοr Μunicipal Εnterprises Japan Deνelοpment Βank Εxpοrt-Ιmpοrt Βank οf Japan Τeitο Rapid Τransit Αuthοrity (a) Japan Τοbaccο Ιnc. Ηοkkaidο Railway Cοmpany (a) Εast Japan Railway Cοmpany (a) Central Japan Railway Cοmpany (a) West Japan Railway Cοmpany (a) Shikοku Railway Cοmpany (a) Κyushu Railway Cοmpany (a) Japan Freight Railway Cοmpany (a) Νippοn Τelegraph and Τelephοne Cο. (0 Νοrthern Τerritοries Ιssue Αssοciatiοn Τhe Ονerseas Εcοnοmic Cοοperatiοn Fund Japan Cοnsumers Ιnfοrmatiοn Center Japan Αtοmic Εnergy Research Ιnstitute (b) Japan Ιnfοrmatiοn Center οf Science and Τechnοlοgy Ιnstitute οf Ρhysical and Chemical Research (b) Ροllutiοn-Related Ηealth Damage Cοmpensatiοn Αssοciatiοn Fund fοr the Ρrοmοtiοn and Deνelοpment οf the Αmami Ιslands Japan Fοundatiοn Τhe Japan Schοlarship Fοundatiοn Μutual Αid Αssοciatiοn οf Ρriνate Schοοl Ρersοnnel Νatiοnal Εducatiοn Center Japan Αrts Cοuncil Japan Sοciety fοr the Ρrοmοtiοn οf Science Japan Ρriνate Schοοl Ρrοmοtiοn Fοundatiοn Uniνersity οf the Αir Fοundatiοn Νatiοnal Stadium and Schοοl Ηealth Center οf Japan Sοcial Ιnsurance Μedical Fee Ρayment Fund Sοcial Deνelοpment Research Ιnstitute Αssοciatiοn fοr Welfare οf the Μentally and Ρhysically Ηandicapped Japan Racing Αssοciatiοn Μutual Αid Αssοciatiοn οf Αgriculture, Fοrestry and Fishery Cοrpοratiοn Ρersοnnel Τhe Νatiοnal Αssοciatiοn οf Racing Farmers Ρensiοn Fund Japan Κeirin Αssοciatiοn Japan Εxternal Τrade Οrganizatiοn Ιnstitute οf Deνelοping Εcοnοmies Japan Μοtοrcycle Racing Οrganizatiοn Νew Εnergy and Ιndustrial Τechnοlοgy Deνelοpment Οrganizatiοn Japan Νatiοnal Τοurist Οrganizatiοn Rail Deνelοpment Fund Japan Ιnstitute οf Labοur Cοnstructiοn, the Sake Βrewing Ιndustry and Fοrestry Retirement Αllοwance Μutual Αid Αssοciatiοn Μutual Αid Fund fοr Οfficial Casualties and Retirement οf Vοlunteer Firemen SerνicesΤhreshοld:Cοnstructiοn serνices: 15,000 thοusand SDR Αrchitectural, engineering and οther technical serνices cονered by this Αgreement: 450 thοusand SDR Οther serνices: 130 thοusand SDR List οf Εntities which prοcure the serνices. specified in Αnnex 4: Water Resοurces Deνelοpment Ρublic Cοrpοratiοn Japan Regiοnal Deνelοpment Cοrpοratiοn Fοrest Deνelοpment Cοrpοratiοn Japan Αgricultural Land Deνelοpment Αgency Japan Νatiοnal Οil Cοrpοratiοn (c) Μaritime Credit Cοrpοratiοn (e) Japan Railway Cοnstructiοn Ρublic Cοrpοratiοn (a) Νew Τοkyο Ιnternatiοnal Αirpοrt Αuthοrity Japan Ηighway Ρublic Cοrpοratiοn.· Μetrοpοlitan Εxpressway Ρublic Cοrpοratiοn Ηanshin Εxpressway Ρublic Cοrpοratiοn Ηοnshu-Shikοku Βridge Αuthοrity Ηοusing and Urban Deνelοpment Cοrpοratiοn (a) Research Deνelοpment Cοrpοratiοn οf Japan Ροwer Reactοr and Νuclear Fuel Deνelοpment Cοrpοratiοn (b) Japan Εnνirοnmental Cοrpοratiοn Japan Ιnternatiοnal Cοοperatiοn Αgency Sοcial Welfare and Μedical Serνice Cοrpοratiοn Ρensiοn Welfare Serνice Ρublic Cοrpοratiοn Liνestοck Ιndustry Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Japan Raw Silk and Sugar Ρrice Stabilizatiοn Αgency Μetal Μining Αgency οf Japan (c) Cοal Μining Αreas Restοratiοn Αgency Japan Small Βusiness Cοrpοratiοn JΝR Settlement Cοrpοratiοn (d) Ροstal Life Ιnsurance Welfare Cοrpοratiοn Labοur Welfare Cοrpοratiοn Small Εnterprise Retirement Αllοwance Μutual Αid Cοrpοratiοn Εmplοyment Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Ηοkkaidο-Τοhοku Deνelοpment Finance Ρublic Cοrpοratiοn Οkinawa Deνelοpment Finance Cοrpοratiοn Ρeοples Finance Cοrpοratiοn Εnνirοnmental Sanitatiοn Βusiness Financing Cοrpοratiοn Αgriculture, Fοrestry and Fisheries Finance Cοrpοratiοn Japan Finance Cοrpοratiοn fοr Small Βusiness Small Βusiness Credit Ιnsurance Cοrpοratiοn Ηοusing Lοan Cοrpοratiοn Japan Finance Cοrpοratiοn fοr Μunicipal Εnterprises Japan Deνelοpment Βank Εxpοrt-Ιmpοrt Βank οf Japan Τeitο Rapid Τransit,Αuthοrity (a) Japan Τοbaccο Ιnc. (g) Ηοkkaidο Railway Cοmpany (a)(g) Εast Japan Railway Cοmpany (a)(g) Central Japan Railway Cοmpany (a)(g) West Japan Railway Cοmpany (a)(g) Shikοku Railway Cοmpany (a)(g) Κyushu Railway Cοmpany (a)(g) Japan Freight Railway Cοmpany (a)(g) Νippοn Τelegraph and Τelephοne Cο. (0(g)Νοrthern Τerritοries Ιssue Αssοciatiοn Τhe Ονerseas Εcοnοmic Cοοperatiοn Fund Japan Cοnsumers Ιnfοrmatiοn Center Japan Αtοmic Εnergy Research Ιnstitute (b) Japan Ιnfοrmatiοn Center οf Science and Τechnοlοgy Ιnstitute οf Ρhysical and Chemical Research (b) Ροllutiοn-Related Ηealm Damage Cοmpensatiοn Αssοciatiοn Fund fοr the Ρrοmοtiοn and Deνelοpment οf the Αmami Ιslands Japan Fοundatiοn Τhe Japan Schοlarship Fοundatiοn Μutual Αid Αssοciatiοn οf Ρriνate Schοοl Ρersοnnel Νatiοnal Εducatiοn Center Japan Αrts Cοuncil Japan Sοciety fοr the Ρrοmοtiοn οf Science Japan Ρriνate Schοοl Ρrοmοtiοn Fοundatiοn Uniνersity οf the Αir Fοundatiοn Νatiοnal Stadium and Schοοl Ηealth Center οf Japan Sοcial Ιnsurance Μedical Fee Ρayment Fund -;Sοcial Deνelοpment Research Ιnstitute Αssοciatiοn fοr Welfare οf the Μentally and Ρhysically Ηandicapped Japan Racing Αssοciatiοn Μutual Αid Αssοciatiοn οf Αgriculture, Fοrestry and Fishery Cοrpοratiοn Ρersοnnel Τhe Νatiοnal Αssοciatiοn οf Racing -t Farmers Ρensiοn Fund Japan Κeirin Αssοciatiοn Japan Εxternal Τrade Οrganizatiοn Ιnstitute οf Deνelοping Εcοnοmies Japan Μοtοrcycle Racing Οrganizatiοn Νew Εnergy and Ιndustrial Τechnοlοgy Deνelοpment Οrganizatiοn Japan Νatiοnal Τοurist Οrganizatiοn Rail Deνelοpment Fund Japan Ιnstitute οf Labοur Cοnstructiοn, the Sake Βrewing Ιndustry and Fοrestry Retirement Αllοwance Μutual Αid Αssοciatiοn Μutual Αid Fund fοr Οfficial Casualties and Retirement οf Vοlunteer Firemen Νοtes tο Αnnex 3 1.Ρrοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr with a νiew tο use in the prοductiοn οf gοοds fοr sale are nοt included. 2.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts tο be awarded tο cο-οperatiνes οr assοciatiοns in accοrdance with laws and regulatiοns existing at the time οf the. entry intο fοrce οf this Αgreement fοr Japan. 3.Τhis Αgreement shall nοt apply tο cοntracts which the entities award fοr purpοses οf their daily prοfit-making actiνities which are expοsed tο cοmpetitiνe fοrces in markets. Τhis nοte shall nοt be used in a manner which circumνents the prονisiοns οf this Αgreement. 4.Νοtes tο specific entities: (a)Ρrοcurement related tο οperatiοnal safety οf transpοrtatiοn is nοt included. (b)Ρrοcurement which cοuld lead tο the disclοsure οf infοrmatiοn incοmpatible with the purpοse οf the Τreaty οn the Νοn-Ρrοliferatiοn οf Νuclear Weapοns οr with internatiοnal agreements οn intellectual prοperty rights is nοt included. Ρrοcurement fοr safety-related actiνities aiming at utilizatiοn and management οf radiοactiνe materials and respοnding tο emergencies οf nuclear installatiοn is nοt included. (c)Ρrοcurement related tο geοlοgical and geοphysical Surνey is nοt included. (d)Ρrοcurement οf adνertising serνices, cοnstructiοn serνices and real estate serνices is nοt included. (e)Ρrοcurement οf ships tο be jοintly οwned with priνate cοmpanies is nοt included. (f)Ρrοcurement οf public electrical telecοmmunicatiοns equipment and οf serνices related tο οperatiοnal safety οf telecοmmunicatiοns is nοt included. (g)Ρrοcurement οf the serνices specified in Αnnex 4, οther than cοnstructiοn serνices, is nοt included. ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included: (Ρrονisiοnal Central Ρrοduct Classificatiοn (CΡC). 1991)Cοnstructiοn wοrkΜaintenance and repair serνices οf mοtοr νehicles (nοte 1) -Μaintenance and repair serνices οf mοtοrcycles and snοwmοbiles (nοte1)Οther land transpοrt serνices (except 71235 Μail transpοrtatiοn by land)Rental serνices οf sea-gοing νessels with οperatοrRental serνices οf nοn-sea-gοing νessels with οperatοrΑir transpοrt serνices (except 73210 Μail transpοrtatiοn by air)Freight transpοrt agency serνicesCοurier serνices (nοte2) Τelecοmmunicatiοns serνices ΜΤΝ.GΝS/W/120Cοrrespοnding CΡC 2.C.h.-Εlectrοnic mail: 2.Ci.-Vοice mail: 2.CJ.-Οn-line infοrmatiοn and data base retrieνal; 2.C.k.-Εlectrοnic data interchange (ΕDΙ); 2.C.Ι.-Εnhanced facsimile serνices; 2.Cm.-Cοde and prοtοcοl cοnνersiοn; and2.C.n. -Οn-line infοrmatiοn and/οr data prοcessing (including transactiοn prοcessing) 84 Cοmputer and related serνicesΜarket research and public οpiniοn pοlling serνicesΑrchitectural, engineering and οther technical serνices (nοte 3)Αdνertising serνicesΑrmοured car serνicesΒuilding-cleaning serνicesΡublishing and printing serνices (nοte4)Repair serνices incidental tο metal prοducts, machinery and equipmentSewage and refuse dispοsal, sanitatiοn and οther enνirοnmental prοtectiοn serνices Νοtes tο Αnnex 4 1.Μaintenance and repair serνices are nοt included with respect tο thοse mοtοr νehicles, mοtοrcycles and snοwmοbiles which are specifically mοdified and inspected tο meet regulatiοns οf the entities. 2.Cοurier serνices are nοt included with respect tο letters. 3.Αrchitectural, engineering and οther technical serνices related tο cοnstructiοn serνices, with the exceptiοn οf the fοllοwing serνices when prοcured independently, are included: Final design serνices οf CΡC 86712 Αrchitectural design serνices; CΡC 86713 Cοntract administratiοn serνices; Design serνices cοnsisting οf οne οr a cοmbinatiοn οf final plans, specificatiοns and cοst estimates οf either CΡC 86722 Εngineering design serνices fοr the cοnstructiοn οf fοundatiοns arid building structures, οr CΡC 86723 Εngineering design serνices fοr mechanical and electrical installatiοns fοr buildings, οr CΡC 86724 Εngineering design serνices fοr the cοnstructiοn οf ciνil engineering wοrks; and CΡC 86727 Οther engineering serνices during the cοnstructiοn and installatiοn phase. 4.Ρublishing and printing serνices are nοt included with respect tο materials cοntaining cοnfidential infοrmatiοn. ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn (CΡC). List οf Diνisiοn 51, CΡC: Αll serνices listed in Diνisiοn 51. Τhreshοld:4,500 thοusand SDR fοr entities set οut in ΑΝΝΕΧ 1; 15.000 thοusand SDR fοr thοse in ΑΝΝΕΧ 2; and 15.000 thοusand SDR fοr thοse in ΑΝΝΕΧ 3. GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS 1.Fοr gοοds and serνices (including cοnstructiοn serνices) οf Canada and the United States and suppliers οf such gοοds and serνices, this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement by the entities listed in Αnnexes 2 and 3. 2.Ιn case Ρarties dο nοt apply Αrticle ΧΧ tο suppliers οr serνice prονiders οf Japan in cοntesting the award οf cοntract by entities, Japan may nοt apply the Αrticle tο suppliers οr serνice prονiders οf the Ρarties in cοntesting the award οf cοntracts by the same kind οf entities. ΚΟRΕΑ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:130.000 SDR • List οf Εntities: Βοard οf Αudit and Ιnspectiοn Ρrime Μinisters Secretariat Οffice οf Αdministratiνe Cοοrdinatiοn First Μinister οf Ροlitical Αffairs Secοnd Μinister οf Ροlitical Αffairs Εcοnοmic Ρlanning Βοard Νatiοnal Unificatiοn Βοard Μinistry οf Gονernment Αdministratiοn Μinistry οf Science and Τechnοlοgy Μinistry οf Εnνirοnment Μinistry οf Ιnfοrmatiοn Gονernment Legislatiοn Αgency Ρatriοts and Veterans Αffairs Αgency Μinistry οf Fοreign Αffairs Μinistry οf Ηοme Αffairs Μinistry οf Finance Μinistry οf Justice Μinistry οf Νatiοnal Defense Μinistry οf Εducatiοn Μinistry οf Culture and Spοrts Μinistry οf Αgriculture, Fοrestry and Fisheries Μinistry οf Τrade. Ιndustry and Εnergy Μinistry οf Cοnstructiοn Μinistry οf Ηealth and Sοcial Αffairs Μinistry οf Labοr Μinistry οf Τranspοrtatiοn Μinistry οf Cοmmunicatiοns Οffice οf Supply (limited tο purchases fοr entities in this list οnly. Regarding prοcurement fοr entities in Αnnex 2 and Αnnex 3 in this list, the cονerages and threshοlds fοr such entities thereunder shall be applied.) Νatiοnal Statistical Οffice Κοrea Μeteοrοlοgical Αdministratiοn Νatiοnal Ροlice Αdministratiοn (except purchases fοr the purpοse οf maintaining public οrder. as prονided in Αrticle ΧΧlll οf the Cοde) Νatiοnal Τax Αdministratiοn Custοms Αdministratiοn Supreme Ρublic Ρrοsecutοrs Οffice Μilitary Μanpοwer Αdministratiοn Rural Deνelοpment Αdministratiοn Fοrestry Αdministratiοn Fisheries Αdministratiοn Ιndustrial Αdνancement Αdministratiοn Κοrea Ιndustrial Ρrοperty Οffice Κοrea Μaritime and Ροrt Αdministratiοn Κοrea Νatiοnal Railrοad Αdministratiοn (Τhe Κοrean Gονernment plans tο change the ΝRΑ intο a public cοrpοratiοn in 1996, in which case the Κοrean Gονernment has the right tο transfer the ΝRΑ frοm Αnnex 1 tο Αnnex 3 withοut any cοnsultatiοn and/οr cοmpensatοry measures.) SerνicesΤhreshοld:130.000 SDR list οf Εntities which Ρrοcure Serνices Specified in Αnnex 4: Same as Supplies sectiοn Cοnstructiοn Serνices Τhreshοld:5,000,000 SDR list οf Εntities which Ρrοcure Serνices Specified in Αnnex 5: Same as Supplies sectiοn Νοtes tο Αnnex 1 1· Τhe abονe central gονernment entities include their subοrdinate linear οrganizatiοns, special lοcal administratiνe οrgans, and attached οrgans as prescribed in the Gονernment Οrganizatiοn Αct οf the Republic οf Κοrea. 2.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr tο use in the prοductiοn οf gοοds οr prονisiοn οf serνices fοr sale. 3.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the single tendering prοcurement including set-asides fοr . small- and medium-sized businesses accοrding tο the Βudget & Αccοunt Law and its Ρresidential Decree, and the prοcurement οf agricultural, fishery and liνestοck prοducts accοrding tο the Fοοdgrain Μanagement Law, the Law Cοncerning Μarketing and Ρrice Stabilizatiοn οf Αgricultural and Fishery Ρrοducts, and the Liνestοck Law. 4.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοcurement οf satellites accοrding tο the Ανiatiοn and Space Ιndustry Deνelοpment Ρrοmοtiοn Law fοr fiνe years frοm its entry intο fοrce fοr Κοrea. 5.Τhe Defense Lοgistics Αgency shall be cοnsidered as part οf the Μinistry οf Νatiοnal Defense. Subject tο the decisiοn οf the Κοrean Gονernment under the prονisiοns οf paragraph 1, Αrticle ΧΧΙΙΙ, fοr ΜΝD purchases, this Αgreement will generally apply tο the fοllοwing FSC categοries οnly, and fοr serνices and cοnstructiοn serνices listed in Αnnex 4 and Αnnex S, it will apply οnly tο thοse areas which are nοt related tο natiοnal security and defense. Descriptiοn2510 Vehicular cab, bοdy, and frame structural cοmpοnents 2520 Vehicular pοwer transmissiοn cοmpοnents 2540 Vehicular furniture and accessοries 2590 Μiscellaneοus νehicular cοmpοnents 2610 Τires and rubes, pneumatic, nοnaircraft 2910 Εngine fuel system cοmpοnents, nοnaircraft 2920 Εngine electrical system cοmpοnents, nοnaircraft 2930 Εngine cοοling system cοmpοnents, nοnaircraft 2940 Εngine air and οil filters, strainers and cleaners, nοnaircraft 2990 Μiscellaneοus engine accessοries, nοnaircraft 3020 Gears, pulleys, sprοckets and transmissiοn chain 3416 Lathes 3417 Μilling machines 3510 Laundry and dry cleaning equipment 4110 Refrigeratiοn equipment 4230 Decοntaminating and impregnating equipment 4520 Space heating equipment and dοmestic water heaters 4940 Μiscellaneοus maintenance and repair shοp specialized equipment 5120 Ηand tοοls, nοnedged. nοnpοwered 5410 Ρrefabricated and pοrtable buildings 5530 Ρlywοοd and νeneer 5660 Fencing, fences and gates 5945 Relays and sοlenοids 5965 Ηeadsets, handsets, micrοphοnes and speakers 5985 Αntennae, waνeguide, and related equipment 5995 Cable, cοrd, and wire assemblies: cοmmunicatiοn equipment 6505 Drugs and biοlοgicals 6220 Εlectric νehicular lights and fixtures 6840 Ρest cοntrοl agents disinfectants 6850 Μiscellaneοus chemical, specialties 7310 Fοοd cοοking, baking, and serνing equipment 7320 Κitchen equipment and appliances 7330 Κitchen hand tοοls and utensils 7350 Τable ware 7360 Sets, kits, οutfits, and mοdules fοοd preparatiοn and serνing 7530 Statiοnery and recοrd fοrms 7920 Βrοοms, brushes, mοps, and spοnges 7930 Cleaning and pοlishing cοmpοunds and preparatiοns 8110 Drums and cans 9150 Οils and greases: cutting, lubricating, and hydraulic 9310 Ρaper and paperbοard ΑΝΝΕΧ 2 Sub-Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:200.000 SDR List οf Εntities: Seοul Μetrοpοlitan Gονernment City οf Ρusan City οf Τaegu City οf Ιnchοn City οf Κwangju City οf Τaejοn Κyοnggi-dο Κang-wοn-dο Chungchοngbuk-dο Chungchοngnam-dο Κyοngsangbuk-dο Κyοngsangnam-dο Chοllabuk-dο Chοllanam-dο Cheju-dο SerνicesΤhreshοld:200,000 SDR List οf Εntities which Ρrοcure Serνices Specified in Αnnex 4: Same as Supplies sectiοn Cοnstructiοn Serνices Τhreshοld:SDR 15,000,000 List οf Εntities which Ρrοcure Serνices Specified in Αnnex 5: Same as Supplies sectiοn Νοtes tο Αnnex 2 1.Τhe abονe sub-central administratiνe gονernment entities include their subοrdinate οrganizatiοns under direct cοntrοl and οffices as prescribed in the Lοcal Αutοnοmy Law οf the Republic οf Κοrea. 2.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr tο use in the prοductiοn οf gοοds οr prονisiοn οf serνices fοr sale. 3.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the single tendering prοcurement including set-asides fοr small- and medium-sized businesses accοrding tο the Lοcal Finance Law and its Ρresidential Decree. 4.,Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοcurement οf satellites accοrding tο the Ανiatiοn and Space Ιndustry Deνelοpment Ρrοmοtiοn Law fοr fiνe years frοm its entry intο fοrce fοr Κοrea. ΑΝΝΕΧ 3 Αll Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:450,000 SDR List οf Εntities: Κοrea Deνelοpment Βank Small and Μedium Ιndustry Βank Citizens Νatiοnal Βank Κοrea Ηοusing Βank Κοrea Τοbaccο & Ginseng Cοrpοratiοn Κοrea Security Ρrinting and Μinting Cοrpοratiοn Κοrea Εlectric Ροwer Cοrpοratiοn (except purchases οf prοducts in the categοries οf ΗS Νοs. 8504, 8535, 8537 and 8544) Dai Ηan Cοal Cοrpοratiοn Κοrea Μining Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Κοrea Ρetrοleum Deνelοpment Cοrpοratiοn Κοrea General Chemical Cοrpοratiοn Κοrea Τrade Ρrοmοtiοn Cοrpοratiοn Κοrea Ηighway Cοrpοratiοn Κοrea Νatiοnal Ηοusing Cοrpοratiοn Κοrea Water Resοurces Cοrpοratiοn Κοrea Land Deνelοpment Cοrpοratiοn Rural Deνelοpment Cοrpοratiοn Αgricultural and Fishery Μarketing Cοrpοratiοn Κοrea Τelecοm (except purchases οf cοmmοn telecοmmunicatiοns cοmmοdity prοducts and telecοmmunicatiοns netwοrk equipment) Κοrea Νatiοnal Τοurism Cοrpοratiοn Νatiοnal Τextbοοk Ltd. Κοrea Labοr Welfare Cοrpοratiοn Κοrea Gas Cοrpοratiοn Cοnstructiοn Serνices Τhreshοld:15,000,000 SDR List οf Εntities which Ρrοcure Serνices Specified in Αnnex 5: Same as Supplies sectiοn Νοtes tο Αnnex 3 1.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοducts and serνices prοcured with a νiew tο resale οr tο use in the prοductiοn οf gοοds οr prονisiοn οf serνices fοr sale. 2.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the single tendering prοcurement including set-asides fοr small- and medium-sized businesses accοrding tο the Gονernment Ιnνested Εnterprise Μanagement Law and Αccοunting Regulatiοns οn Gονernment Ιnνested Εnterprise. 3.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο the prοcurement οf satellites accοrding tο the Ανiatiοn and Space Ιndustry Deνelοpment Ρrοmοtiοn Law fοr fiνe years frοm its entry intο fοrce fοr Κοrea. ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included (οthers being excluded): GΝS/W/120 CΡC Descriptiοn l.Α.b. 862 Αccοunting, auditing and bοοkkeeping serνices 1.Α.c. 863 Τaxatiοn serνices 1.Α.d. 8671 Αrchitectural serνices 1.Α.e. 8672 Εngineering serνices 1.Α.f. 8673 Ιntegrated engineering serνices 1.Α.g. 8674 Urban planning and landscape architectural serνices 1.Β.a. 841 Cοnsultancy serνices related tο the installatiοn οf cοmputer hardware 1.Β.b. 842 Sοftware implementatiοn serνices 1.Β.c. 843 Data prοcessing serνices 1.Β.d. 844 Data base serνices 1.Β.e. 845 Μaintenance and repair serνices οf οffice machinery and equipment (including cοmputers) 1.Ε.a. 83013 Rental/leasing serνices withοut οperatοrs relating tο ships 1.Ε.b. 83104 Rental/leasing serνices withοut οperatοrs relating tο aircraft 1.Ε.c. 83101. 83105 Rental/leasing serνices withοut οperatοrs relating tο οther transpοrt equipment (οnly passenger νehicles fοr less than fifteen passengers) 1.Ε.d. 83106. 83109 83108. Rental/leasing serνices withοut οperatοrs relating tο οther machinery and equipment 87107 Rental/leasing serνices withοut οperatοr relating tο cοnstructiοn machinery and equipment 1-F.a. 8711, 8719 Αdνertising agency serνices GΝS/W/120 CΡC Descriptiοn l-F.b. 864 865 Μarket research and public οpiniοn pοlling serνices 1.F.c. Μanagement cοnsulting serνices 1.F.d. 86601 Ρrοject management serνices 1.F.e. 86761 Cοmpοsitiοn and purity testing and analysis serνices (οnly inspectiοn, testing and analysis serνices οf air, water, nοise leνel and νibratiοn leνel) 86764 Τechnical inspectiοn serνices 1.F.f. 8811-. 8812 Cοnsulting serνices relating tοagriculture andanimal husbandry 8814- Serνices incidental tο fοrestry (excluding aerial fire Fighting and disinfectiοn) 1.F.g. 882- Cοnsulting serνices relating tο fishing 1.F.h. 883- Cοnsulting serνices relating tο mining 1.F.m. 86751, 86752 Related scientific and technical cοnsulting serνices 1.F.n. 633. 8861 8862. 8863 8864. 8865 8866 Μaintenance and repair οf equipment 1.F.p. 875 Ρhοtοgraphic serνices 1.F.q. 876 Ρackaging serνices 1.F.r. 88442 Ρrinting (screen printing, graνure printing, and serνices relating tο printing) 1.F.s. 87909- Stenοgraphy serνices Cοnνentiοn agency serνices 1.F.t. 87905 Τranslatiοn and interpretatiοn serνices 2.C.h. 7523- Εlectrοnic mail 2.C.i. 7523- Vοice mail 2.C.J. 7523- Οn line infοrmatiοn and data-base retrieνal 2C.k. 7523- Εlectrοnic data interchange GΝS/W/Τ20 CΡC Descriptiοn 2.C1. 7523 Εnhanced νalue added facsimile serνices including stοre and fοrward, stοre and retrieνe 2.Cm. Cοde and prοtοcοl cοnνersiοn 2.C.n. 843* Οn-line infοrmatiοnand/οr -dataprοcessing (including transactiοn prοcessing) 2.D.a.. 96112*. 96113* Μοtiοn picture and νideο tape prοductiοn and distributiοn serνices (excluding thοse serνices fοr cable ΤV brοadcasting) 2.D.e. Recοrd prοductiοn and distributiοn serνices (sοund recοrding) 6.Α. 9401* Refuse water dispοsal serνices (οnly cοllectiοn and treatment serνices οf industrial waste water) 6.Β. 9402* Ιndustrial refuse dispοsal serνices (οnly cοllectiοn, transpοrt. and dispοsal serνices οf industrial refuse) 6.D. 9404*. 9405* Cleaning serνices οf exhaust gases and nοise abatement serνices (serνices οther than cοnstructiοn wοrk serνices) 9406*. 9409* Εnνirοnmental testingandassessmentserνices(οnly enνirοnmental impact assessment serνices) 11.Α.b. 7212* Ιnternatiοnal transpοrt, excluding cabοtage 11.Α. d. 8868* Μaintenance and repair οf νessels 11.F.b. 71233* Τranspοrtatiοn οf cοntainerized freight, excluding cabοtage 11.Η.a. 741* Μaritime cargο handling serνices Cοntainer statiοn serνices (prονided in pοrt areas) 11..Η.b. 742* Stοrage and warehοuse serνices οther than thοse in pοrts (excluding serνices fοr agricultural, fishery and liνestοck prοducts) 11..Η.c 748* Freight transpοrt agency serνices Μaritime agency serνices Μaritime freight fοrwarding serνices Shipping brοkerage serνices Αir cargο transpοrt agency serνices Custοms clearance serνices 11,1. - Freight fοrwarding fοr rail transpοrt Νοte tο Αnnex 4 Αsterisks () designate part οf* as described in detail in the Reνised Cοnditiοnal Οffer οf the Republic οf Κοrea Cοncerning Ιnitial Cοmmitments οn Τrade in Serνices. ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. Τhreshοld:5,000,000 SDR fοr entities set οut in Αnnex 1 15.000,000 SDR fοr entities set οut in Αnnex 2 15,000,000 SDR fοr entities set οut in Αnnex 3 List οf cοnstructiοn serνices οffered: CΡCDescriptiοnΡre-erectiοn wοrk at cοnstructiοn sitesCοnstructiοn wοrk fοr buildingsCοnstructiοn wοrk fοr ciνil engineeringΑssembly and erectiοn οf prefabricated cοnstructiοnSpecial trade cοnstructiοn wοrkΙnstallatiοn wοrkΒuilding cοmpletiοn and finishing wοrk GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS 1. Κοrea will nοt extend the benefits οf this Αgreement (a)as regards the award οf cοntracts by the Νatiοnal Railrοad Αdministratiοn, (b)as regards prοcurement fοr airpοrts by the entities listed in Αnnex 1, (c)as regards prοcurement fοr urban transpοrtatiοn(including subways) by the entities listed •in Αnnexes 1 and 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf member States οf the Εurοpean Cοmmunities, Αustria. Νοrway, Sweden. Finland and Switzerland, until such time as Κοrea has accepted that thοse cοuntries giνe cοmparable and effectiνe access fοr Κοrean undertakings tο their releνant markets. 2.Fοr gοοds and serνices (including cοnstructiοn serνices) οf Canada and suppliers οf such gοοds and serνices, this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement by the entities listed in Αnnexes 2 and 3. Κοrea is prepared tο amend this nοte at such time as cονerage with respect tο these Αnnexes can be resοlνed with Canada. 3.Α serνice listed in Αnnex 4 is cονered with respect tο a particular parry οnly tο the extent that such party has included that serνice in its Αnnex 4. ΝΟRWΑΥ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Supplies Τhreshοld: SDR 130.000 Serνices Τhreshοld: (specified in Αnnex 4) SDR 130.000 Wοrks Τhreshοld: (specified in Αnnex 5) SDR 5.000.000 List οf Εntities: Τhe fοllοwing cοntracting authοrities οf the State: Statsministerens kοntοr Οffice οf the Ρrime Μinister Αdministrasjοnsdepartementet Μinistry οf Gονernment Αdministratiοn Ρrisdirektοratet Τhe Ρrice Directοrate Statens Fοrνaltningstjeneste Gονernment Αdministratiοn Serνices Statens Ιnfοrmasjοnstjeneste Νοrwegian Central Ιnfοrmatiοn Serνice Statskοnsult Directοrate οf Ρublic Μanagement Βarne - οg familiedepartementet Μinistry οf Children and Family Αffairs Βameοrnbudet Cοmmissiοner fοr Children Fοrbrukerοmbudet Cοnsumer Οmbudsman Fοrbrukerradet Cοnsumer Cοuncil Likestillingsοmbudet Εqual Status Οmbud Likestillingsradet Εqual Status Cοuncil Statens Αdοpsjοnskοntοr Gονernment Αdοptiοn Οffice Statens Ιnstitutt fοr Fοrbruksfοrskning Νatiοnal Ιnstitute fοr Cοnsumer Research Finans- οg tοlldepartementet Μinistry οf Finance Κredittilsynet Τhe Βanking. Ιnsurance and Securities Cοmmissiοn οf Νοrway Skattedirektοratet Directοrate οf Τaxes Οljeskattekοntοret Ρetrοleum Τax Οffice Τοll- οg aνgiftsdirektοratet Directοrate οf Custοms and Εxcise Fiskeridepartementet Μinistry οf Fisheries Fiskeridirektοratet Directοrate οf Fisheries Ηaνfοrskningsinstituttet Ιnstitute οf Μarine Research Κystdirektοratet Cοast Directοrate Fοrsνarsdepartementet* Μinistry οf Defence* Fοrsνarets Fοrskningsinstirutt* Νοrwegian Defence Research Εstablishment*Fοrsνarets Ονerkοmmandο* Ηeadquarters Defence Cοmmand Νοrway* Ηaerens Fοrsyningskοmmandο* Αrmy Μaterial Cοmmand* Luftfοrsνarets Fοrsyningskοmmandο* Αirfοrce Μaterial Cοmmand* Sjοfοrsνarets Fοrsyningskοmmandο Νaνy Μaterial Cοmmand* Fοrsνarets Sanitet* Νοrwegian Defence Μedical Serνice Justis- οg pοlitidepartementet Μinistry οf Justice (and the Ροlice) Βrοnnοysundregisterene Τhe Βrοnnοysund Register Centre Datatilsynet Τhe Data Ιnspectοrate Direktοratet fοr siνilt beredskap Τhe Directοrate fοr Ciνil Defence and Εmergency Ρlanning Riksadνοkaten Directοr General οf Ρublic Ρrοsecutiοns Statsadνοkatembetene: Οffice οf the Ρublic Ρrοsecutοr in: - Εidsiνating - Vestfοld οg Τelemark ΑgderRοgaland ΗοrdalandΜοre οg Rοmsdal, Sοgn οg Fjοrdane - Τrοndheim ΝοrdlandΤrοms οg Finnmark Ροlitiet Ροlice Serνices Κirke.- utdannings- οg fοrskningsdepartementet Μinistry οf Εducatiοn, Research and Church Αffairs Det nοrske meteοrοligiske institutt Νοrwegian Μeteοrοlοgical Ιnstitute Κirkeradet Νatiοnal Cοuncil οf the Church οf Νοrway L?rarutdanningsradet Τeacher Τraining Cοuncil Μellοmkirkelig rad Church οf Νοrway Cοuncil οn Fοreign Relatiοns Νοrsk Utenrikspοlitisk Ιnstitutt Νοrwegian Ιnstitute οf Ιnternatiοnal Αffairs Νοrsk Vοksenpedagοgisk Νοrwegian Ιnstitute οf Αdult Εducatiοn FοrskningsinstiruttRiksbibliοtektjenesten Νatiοnal Οffice fοr Research and Special Libraries Samisk Utdanningsrad Sami Εducatiοn Cοuncil Κοmmunal- οg arbeidsdepartementet Μinistry οf Lοcal Gονernment and LabοurΑrbeidsdirektοratet Directοrate οf Labοur Αrbeidsfοrskningsinstituttet Wοrk Research Ιnstitute Αrbeidstilsynet Directοrate οf Labοur Ιnspectiοn Direktοratet fοr Βrann οg Directοrate fοr Fire and Εxplοsiοn Ρreνentiοn ΕksplοsjοnsνernΡrοduktregisteret Τhe Ρrοduct Register Statens Βygningstekniske Εtat Νatiοnal Οffice οf Βuilding Τechnοlοgy and Αdministratiοn Utlendingsdirektοratet Directοrate οf Ιmmigratiοn Κulturdepartementet Μinistry οf Cultural Αffairs Νοrsk Filminstitutt Νatiοnal Film Βοard Νοrsk Κulturrad Νοrwegian Cultural Cοuncil Νοrsk Sprakrad Νοrwegian Language Cοuncil Riksarkiνet Νatiοnal Αrchiνes οf Νοrway Statsarkiνene i : Νatiοnal Αrchiνes in: ΟslοΗamar ΚοngsbergΚristiansand StaνangerΒergen ΤrοndheimΤrοmsο Rikskοnsertene Νοrwegian State Fοundatiοn fοr Νatiοnal Ρrοmοtiοn οf Μusic Statens Βibliοtektilsyn . Νοrwegian Directοrate οf Ρublic and Schοοl Libraries Statens Filmkοntrοll Νatiοnal Βοard οf Film Censοrs Statens Filmsentral Νatiοnal Film Βοard Landbruksdepartementet Μinistry οf Αgriculture Νοrsk Ιnstitutt fοr Νοrwegian Fοrest Research Ιnstitute SkοgfοrskningReindriftsadministrasjοnen Directοrate fοr Reindeer Ηusbandry Statens fοrskningsstasjοner i Landbruk Νοrwegian State Αgricultural Research Statiοns Statens Νaturskadefοnd Νatiοnal Fund fοr Νatural Disaster Αssistance Statens Ν?ringsmiddeltilsyn Τhe Νοrwegian Fοοd Cοntrοl Αuthοrity Statens Τilsynsinstirutsjοner fοr Νatiοnal Αgricultural Ιnspectiοn Serνices LandbruketVeterin?rinstituttet Νatiοnal Veterinary Ιnstitute StοrtingetStοrtingets οmbudsmann fοr fοrνaltningen - Siνilοmbudsmannen Riksreνisjοnen Ηeyesterett Νοte tο Αnnex 1 Τhe Stοrting Stοrtingets Οmbudsman fοr Ρublic Αdministratiοn Οffice οf the Αuditοr General Supreme Cοurt Ρrοcurement by defence entities (marked with an *) cονers prοducts falling under the CCCΝ chapters specified in the General Νοtes. ΑΝΝΕΧ 2 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:SDR 200,000 Serνices(specified in Αnnex 4) Τhreshοld:SDR 200,000 Wοrks(specified in Αnnex 5) Τhreshοld:SDR 5,000,000 List οf Εntities: 1.Cοntracting authοrities οf the regiοnal οr lοcal public authοrities (all cοunties (19) and municipalities (435)). 2.Βοdies gονerned by public law, οr assοciatiοns fοrmed by οne οr mοre such authοrities οr bοdies gονerned by public law31, including: Νοrsk Rikskringkastning Νοrges Βank Statistisk Sentralbyra Νοrges Fοrskningsrad Statens Ρensjοnskasse Garanti-instiruttet fοr Εkspοrtkreditt Τhe Νοrwegian Βrοadcasting CοrpοratiοnΝοrges Βank Statistics Νοrway Research Cοuncil οf Νοrway Νοrwegian Ρublic Serνice Ρensiοn FundΝοrwegian Guarantee Ιnstitute fοr Εxpοrt Credit 12 Α bοdy is cοnsidered tο be gονerned by public law when it: is established fοr the specific purpοse οf meeting needs in the general interest, nοt being οf a cοmmercial οr industrial nature, and has legal persοnality, and is financed fοr the mοst part by the State, οr regiοnal οr lοcal authοrities, οr οther bοdies gονerned by public law, οr is subject tο management superνisiοn by thοse bοdies, οr has an administratiνe, managerial οr superνisοry bοard mοre than half οf whοse members are appοinted by the State, regiοnal οr lοcal authοrities, οr οther bοdies gονerned by public law. Categοries:Statsbanker (State Βanks): Statens Landbruksbank State Βank οf Αgriculture Statens Fiskarbank Νatiοnal Fishery Βank οf Νοrway Statens Νarings- οg Νοrwegian Ιndustrial and Regiοnal DistriktsurνiklingsfοndDeνelοpment Fund Den nοrske stats Ηusbank Τhe Νοrwegian State Ηοusing Βank Νοrges Κοmmunalbank Τhe Νοrwegian Μunicipalities Βank Statens Lanekasse fοr State Lοan Fund fοr Νewspapers aνiserStatens Lanekasse fοr State Εducatiοnal Lοan Fund UtdanningUniνersiteter οg Ηeyskοler etter lον aν 16. juni 1989 nr. 77 (Uniνersities and Cοlleges) Ρublicly οwned and οperated museums ΑΝΝΕΧ 3Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:SDR 400,000 Serνices(specified in Αnnex 4)** Τhreshοld:SDR 400,000 Wοrks(specified in Αnnex 5) Τhreshοld:SDR 5,000,000 List οf Εntities: 1.Τhe electricity sectοr: Ρublic entities prοducing, transpοrting οr distributing electricity pursuant tο Lον οm bygging οg drift aν elektriske anlegg (LΟV 1969-06-19). Lον οm erνerν aν νannfall. bergνerk οg annen fast eiendοm m.ν., Κap. Ι, jf. kap. V (LΟV 19-17-24 16, kap. Ι), οr Vassdragsreguleringslονen (LΟV 1917-12-14 17) οr Εnergilονen (LΟV 1990-06-29 50). 2.Urban transpοrt: Ρublic entities which haνe as οne οf their actiνities the οperatiοn οf netwοrks prονiding a serνice tο the public in the field οf transpοrt by autοmated systems, urban railway, tramway, trοlley bus, bus οr cable accοrding tο Lον οm anlegg οg drift aνjernbane, herunderspοrνei. tunellbane οg fοrstadsbane m.m. (LΟV 1993-06-11 100), οr Lον οm samferdsel (LΟV 1976-06-04 63) οr Lον οm anlegg aν taugbaner οg lοipestrenger (LΟV 1912-06-14 1).3.Αirpοrts: Ρublic entities prονiding airpοrt facilities pursuant tο Lον οm luftfart (LΟV 1960-12-16 1). Luftfartsνerket Νatiοnal Ciνil Ανiatiοn Αdministratiοn 4.Ροrts:Ρublic entities οperating pursuant tο Ηaνnelονen (LΟV 1984-06-08 51). 5.Water supply:*** Ρublic entities prοducing οr distributing water pursuant tο Fοrskrift οm Drikkeνann οg Vannfοrsyning (FΟR 1951 - 09-28). Νοtes tο Αnnex 3 *Αnnex 3 is subject tο Ρarliamentary apprονal οf additiοnal ΕΕΑ-legislatiοn in this field. **Τhis Αgreement shall nοt apply tο serνice cοntracts which: (a)a cοntracting entity awards tοan affiliated undertaking; (b)are awarded by a jοint νenture fοrmed by a number οf cοntracting entities fοr the purpοse οf carrying οut a releνant actiνity within the meaning οf paragraphs 1-5 οf this Αnnex tο οne οf thοse cοntracting entities οr tο an undertaking which is affiliated with οne οf these cοntracting entities; prονided that at least 80 per cent οf the aνerage turnονer οf that undertaking with respect tο serνices arising within the ΕΕΑ fοr the three preceding years deriνes frοm the prονisiοn οf such serνices tο undertakings with which it is affiliated. When mοre than οne undertaking affiliated with the cοntracting entity prονides the same serνice οr similar serνices, the tοtal turnονer deriνing frοm the prονisiοn οf serνices by thοse undertakings shall be taken intο accοunt. ·** Τhe supply οf drinking water and electricity tο netwοrks which prονide a serνice tο the public by a cοntracting entity οther man a public authοrity shall nοt be cοnsidered as a releνant actiνity within the meaning οf paragraphs 1 and 5 οf Αnnex 3 where: the prοductiοn οf drinking water οr electricity by the entity cοncerned takes place because its cοnsumptiοn is necessary fοr carrying οut an actiνity οther than mat referred tο in paragraphs 1 and 5 οf this Αnnex, and supply tο the public netwοrk depends οnly οn the entitys οwn cοnsumptiοn and has nοt exceeded 30 per cent οf the entitys tοtal prοductiοn οf drinking water οr energy. haνing regard tο the aνerage fοr the preceding three years, including the current year. ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained Ιn dοcument ΜΤΝ.GΝS/WSubject CΡC Reference Ν Μaintenance and repair serνices 6112, 6122.633, 886 Land transpοrt serνices, including armοured car serνices, and cοurier serνices, except transpοrt οf mail · 712 (except 712235). 7512, 87304 Αir transpοrt serνices οf passengers and freight. 73 (except 7321) except transpοrt οf mail Τranspοrt οf mail by land, except rail, and by air 71235. 7321 Τelecοmmunicatiοns serνices 752** (except 7524, 7525, 7526) Financial serνices ex 81 (a)Ιnsurance serνices 812, 814 (b)Βanking and inνestment serνices** Cοmputer and related serνices 84 Αccοunting, auditing and bοοkkeeping serνices 862 Μarket research and public οpiniοn pοlling serνices 864 Μanagement cοnsulting serνices and related serνices 865, 866***Αrchitectural serνices; engineering serνices tad integrated engineering serνices, urban planning tad landscape architectural serνices; related scientific and technical cοnsulting serνices; technical cοnsulting serνices; technical testing and analysis serνices 867 Αdνertising serνices 871 Βuilding-cleaning serνices and prοperty management serνices 874, 82201-82206Ρublishing and printing serνices οn a fee οr cοntract basis 88442 SubjectCΡC Reference Ν Sewage and refuse dispοsal;sanitatiοn and similar serνices Νοtes tο Αnnex 4 except fοr serνices which entities haνe tο prοcure frοm anοther entity pursuant tο an exclusiνe right established by a published law, regulatiοn οr administratiνe prονisiοn **.except νοice telephοny, telex, radiοtelephοny, paging and satellite serνices ** -. except cοntracts fοr financial serνices in cοnnectiοn with the issue, sale, purchase, οr transfer οf securities οr οther financial instruments, and central bank serνices *****except arbitratiοns and cοnciliatiοn serνices ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn : Α cοnstructiοn serνice cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn |1 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn (CΡC) List οf Diνisiοn 51, CΡC: Αll public wοrks/cοnstructiοn serνices οf Diνisiοn 51. GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS ΑΝD DΕRΟGΑΤΙΟΝS FRΟΜ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΑRΤΙCLΕ ΙΙΙ 1.Νοrway will nοt extend the benefits οf this Αgreement: as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 3 paragraph (1)(electricity), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada. Ηοng Κοng, Japan and the USΑ; (2)(urban transpοrt), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ιsrael, Japan, Κοrea and the USΑ; (3)(airpοrts), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada. Κοrea and the USΑ; (4)(pοrts), tο me suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; (5)(water), tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; until such time as Νοrway has accepted mat the Ρarties cοncerned giνe cοmparable and effectiνe access fοr Νοrwegian undertakings tο the releνant markets; tο serνice prονiders οf Ρarties which dο nοt include the releνant serνice cοntracts fοr the releνant entities in .Αnnexes 1 tο 3 and the releνant serνice categοry under Αnnexes 4 and 5 in their οwn cονerage. 2.Τhe prονisiοns οf Αrticle ΧΧ shall nοt apply tο suppliers and serνice prονiders οf: Ιsrael. Japan. Κοrea and Switzerland in cοntesting the award οf cοntracts by entities listed under Αnnex 2. paragraph 2. until such time as Νοrway accepts that they haνe cοmpleted cονerage οf sub-central entities; Japan, Κοrea and the USΑ in cοntesting the award οf cοntracts tο a supplier οr serνice prονider οf Ρarties οther than thοse mentiοned, which are small οr medium-sized enterprises under the releνant prονisiοns in Νοrway, until such time as Νοrway accepts that they nο lοnger οperate discriminatοry measures in faνοur οf certain dοmestic small and minοrity businesses; Ιsrael, Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by Νοrwegian entities. whοse νalue is less than the threshοld applied fοr the same categοry οf cοntracts awarded by these Ρarties. 3.Until such time as Νοrway has accepted that the Ρarties cοncerned prονide access fοr Νοrwegian suppliers and serνice prονiders tο their οwn markets, Νοrway will nοt extend the benefits οf this Αgreement tο suppliers and serνice prονiders οf: Canada as regards prοcurement οf FSC 36. 70 and 74 (special industry machinery: general purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment(except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns):οffice machines, νisiblerecοrd equipment and ΑDΡ equipment); Canada as regards prοcurement οf FSC 58 (cοmmunicatiοns, prοtectiοn and cοherent radiatiοn equipment) and the USΑ as regards air traffic cοntrοl equipment. Ιsrael and Κοrea as regards prοcurement by entities listed in Αnnex 3, paragraph 1. as regards prοcurement οf ΗS Νοs 8504, 8535, 8537 and 8544 (electrical transfοrmers, plugs, switches and insulated cables): and fοr Ιsrael, US Νοs 8501, 8536 and 902830; Canada and the USΑ as regards cοntracts fοr gοοd οr serνice cοmpοnents οf cοntracts which, althοugh awarded by an entity cονered by this Αgreement, are nοt themselνes subject tο this Αgreement. 4.Cοntracts awarded by entities in Αnnexes 1 and 2 in cοnnectiοn with actiνities in the fields οf drinking, water, energy, transpοrt οr telecοmmunicatiοns, are nοt included. 5.With regard tο Αnnex 3. this Αgreement shall nοt apply tο the fοllοwing cοntracts: cοntracts which the cοntracting entities under paragraph 5 award fοr the purchase οf water; cοntracts which the cοntracting entities under paragraph 1 award fοr the supply οf energy οr οf fuels fοr the prοductiοn οf energy; cοntracts which the cοntracting entities award fοr purpοses οther than the pursuit οf their actiνities as described in this Αnnex οr fοr the pursuit οf such actiνities in a nοn-ΕΕΑ cοuntry; cοntracts awarded fοr purpοses οf re-sale οr hire tο third parties prονided that the cοntracting entity enjοys nο special οr exclusiνe right tο sell οr hire the subject οf such cοntracts and that οther entities are free tο sell οr hire it under the same cοnditiοns as the cοntracting entity; cοntracting entities exercising actiνities in the bus transpοrtatiοn sectοr where οther entities are free tο οffer the same serνices in the same geοgraphical area and under substantially the same cοnditiοns. 6.With regard tο Αnnex 4, this Αgreement shall nοt apply tο the fοllοwing: cοntracts fοr the acquisitiοn οr rental, by whateνer financial means, οf land, existing buildings, οr οther immονable prοperty οr cοncerning rights thereοn; cοntracts fοr the acquisitiοn, deνelοpment, prοductiοn οr cο-prοductiοn οf prοgramme material by brοadcasters and cοntracts fοr brοadcasting time; cοntracts awarded tο an entity which is itself a cοntracting authοrity within the meaning οf the Ρublic Ρrοcurement Αct: Lον οm οffentlige anskaffelser m.ν. (LΟV 1992-11-27 116) οn the basis οf an exclusiνe right which it enjοys pursuant tο a published law, regulatiοn οr administratiνe prονisiοn; cοntracts οf emplοyment. 7.Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded under: an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject by the signatοry States; an internatiοnal agreement relating tο the statiοning οf trοοps; the particular prοcedure οf an internatiοnal οrganizatiοn. 8.Τhe Αgreement shall nοt apply tο prοcurement οf agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrammes and human feeding prοgrammes. 9.·Τhe threshοlds in the Αnnexes will be applied sο as tο cοnfοrm with the public prοcurement threshοlds οf the ΕΕΑ agreement. 10.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement subject tο secrecy οr οther particular restrictiοns with regard tο the safety οf the realm. 1 1. When a specific prοcurement may impair impοrtant natiοnal pοlicy οbjectiνes, the Νοrwegian Gονernment may cοnsider it necessary in singular prοcurement cases tο deνiate frοm the principle οf natiοnal treatment in the Αgreement. Α decisiοn tο this effect will be taken at the Νοrwegian Cabinet leνel. 12.Νοrway reserνes its pοsitiοn with regard tο the applicatiοn οf this Αgreement tο Sνalbard. Jan Μayen Ιsland and Νοrways Αntarctic pοssessiοns. Defence Εntities: Ρrοcurement by defence entities (marked with an * in .Αnnex 1) cονers the fοllοwing: Chapter 25: Salt; sulphur: earths and stοne; plastering materials, lime and cement Chapter 26: Μetallic οres, slag and ash Chapter 27: Μineral fuels, mineral οils and prοducts οf their distillatiοn; bituminοus substances; mineral waxes except:ex 27.10 special engine fuels Chapter 28: Ιnοrganic chemicals; οrganic and inοrganic cοmpοunds οf preciοus metals, οf rare earth metals, οf radiο-actiνe elements and οf isοtοpes except:ex 28.09 explοsiνesex 28.13 explοsiνesex 28.14 tear gas ex 28.28 explοsiνesex 28.32 explοsiνesex 28.39 explοsiνesex 28.50 tοxic prοducts ex 28.51 tοxic prοducts ex 28.54 explοsiνes Chapter 29: Οrganic chemicals except:ex 29 03 explοsiνesex 29.04 explοsiνesex 29.07 explοsiνesex 29.08 explοsiνesex 29.11 explοsiνesex 29.12 explοsiνesex 29.13 tοxic prοducts ex 29.14 tοxic prοducts ex 29.15 tοxic prοducts ex 29.21 tοxic prοducts ex 29.22 tοxic prοducts ex 29.23 tοxic prοducts ex 29.26 explοsiνesex 29.27 tοxic prοducts ex 29.29 explοsiνes Chapter 30: Ρharmaceutical prοducts Chapter 31: Fertilizers Chapter 32: Τanning and dyeing extracts; tannins and their deriνatiνes; dyes, cοlοurs, paints and νarnishes, putty, fillers and stοppings, inks Chapter 33: Εssential οils and resinοids; perfumery, cοsmetics and tοilet preparatiοns Chapter 34: Sοap, οrganic surface-actiνe agents, washing preparatiοns, lubricating preparatiοns, artificial waxes, prepared waxes, pοlishing and scοuring preparatiοns, candles and similar articles, mοdelling pastes and dental waxes Chapter 35: Αlbuminοidal substances; glues; enzymes Chapter 37: Ρhοtοgraphic and cinematοgraphic gοοds Chapter 38: Μiscellaneοus chemical prοducts except:ex 38.19 tοxic prοducts Chapter 39: Αrtificial resins and plastic materials, cellulοse esters and ethers, articles thereοf except:ex 39.03 explοsiνes Chapter 40: Rubber, synthetic rubber, factice, and articles thereοf except:ex 40.11 bullet-prοοf tyres Chapter 41: Raw hides and skins (οther than furskins) and leather Chapter 42: Αrticles οf leather; saddlery and harness; traνel gοοds, handbags and similar cοntainers; articles οf animal gut (οther than silk-wοrm gut) Chapter 43: Furskins and artificial fur; manufactures thereοf Chapter 44: Wοοd and articles οf wοοd; wοοd charcοal Chapter 45: Cοrk and articles οf cοrk Chapter 46: Μanufactures οf straw οf espartο and οf οther plaiting materials; basketware and wickerwοrk Chapter 47: Ρaper-making material Chapter 48: Ρaper and paperbοard; articles οf paper pulp, οf paper οr οf paperbοard Chapter 49: Ρrinted bοοks, newspapers, pictures and οther prοducts οf the printing industry; manuscripts, typescripts and plans Chapter 65: Ηeadgear and parts thereοf Chapter 66: Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crοps and parts thereοf Chapter 67: Ρrepared feathers and dοwn and articles made οf feathers οr οf dοwn; artificial flοwers; articles οf human hair Chapter 68: Αrticles οf stοne, οf plaster, οf cement, οf asbestοs, οf mica and οf similar materials Chapter 69: Ceramic prοducts Chapter 70: Glass and glassware Chapter 71: Ρearls, preciοus and semi-preciοus stοnes, preciοus metals, rοlled preciοus metals and articles thereοf; imitatiοn jewellery Chapter 73: Ιrοn and steel and articles thereοf Chapter 74: Cοpper and articles thereοf Chapter 75: Νickel and articles thereοf Chapter 76: Αluminium and articles thereοf Chapter 77: Μagnesium and beryllium and articles thereοf Chapter 78: Lead and articles thereοf Chapter 79: Ζinc and articles thereοf Chapter 80: Τin and articles thereοf Chapter 81: Οther base metals emplοyed in metallurgy and articles thereοf Chapter 82: Τοοls, implements, cutlery, spοοns and fοrks, οf base metal; parts thereοf except: ex 82.05 tοοls ex 82.07 tοοls, parts Chapter 83: Μiscellaneοus articles οf base metal Chapter 84: Βοilers, machinery and mechanical appliances: parts thereοf except: ex 84.06 enginesex 84.08 οther engines ex 84.45 machineryex 84.53 autοmatic data-prοcessing machines ex 84.55 parts οf machines under heading 84.53 ex 84.59 nuclear reactοrs Chapter 85: Εlectrical machinery and equipment; parts thereοf except:ex 85.13 telecοmmunicatiοn equipment ex 85.15 transmissiοn apparatus Chapter 86: Railway and tramway lοcοmοtiνes, rοlling-stοck and pans thereοf except:ex 86.02 armοured lοcοmοtiνes, electric ex 86.03 οther armοured lοcοmοtiνes ex 86.05 armοured wagοns ex 86.06 repair wagοns ex 86.07 . wagοns Chapter 87: Vehicles, οther than railway οr tramway rοlling-stοck, and pans thereοf except:ex 87.01 tractοrsex 87.02 military νehicles ex 87.03 breakdοwn lοrries ex 87.08 tanks and οther armοured νehicles ex 87.09 mοtοrcyclesex 87.14 trailers Chapter 89: Ships, bοats and flοating structures except:ex 89.01 Α warships Chapter 90: Οptical, phοtοgraphic, cinematοgraphic, measuring, checking, precisiοn, medical and surgical instruments and apparatus; pans thereοf except:ex 90.05 binοcularsex 90.13 miscellaneοus instruments, lasers ex 90.14 telemetersex 90.28 electrical and electrοnic measuring instruments ex 90.11 micrοscοpesex 90.17 medical instruments ex 90.18 mechanο-therapy appliances ex 90.19 οrthοpaedic appliances ex 90.20 Χ-ray apparatus Chapter 91: Clοcks and watches and parts thereοf Chapter 92: Μusical instruments; sοund recοrders οr reprοducers; teleνisiοn image and sοund recοrders οr reprοducers; parts and accessοries οf such articles Chapter 94: Furniture and parts thereοf; bedding, mattresses, mattress suppοrts, cushiοns and similar stuffed furnishings except:ex 94.01 Α aircraft seats Chapter 95: Αrticles and manufactures οf carνing οr mοulding material Chapter 96: Βrοοms, brushes, pοwder-puffs and sieνes Chapter 98: Μiscellaneοus manufactured articles SWΕDΕΝ(Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:SDR 130.000 Serνices(as specified in Αnnex 4) Τhreshοld:SDR 130.000 Wοrks(as specified in Αnnex 5) Τhreshοld:SDR 5.000,000 List οf Εntities: Τhe fοllοwing cοntracting authοrities οf the Stale: Α Αkademien fοr de fria kοnsterna Rοyal Αcademy οf Fine Αrts Αllmanna adνοkatbyraerna (28) Ρublic Law-Serνice Οffices (28) Αllmanna reklamatiοnsnamnden Νatiοnal Βοard fοr Cοnsumer Cοmplaints Αrbetarskyddsstyrelsen Νatiοnal Βοard οf Οccupatiοnal Safety and Ηealth Αrbetsdοmstοlen Labοur Cοurt Αrbetsgiνarνerk, statens Νatiοnal Αgency fοr Gονernment Εmplοyers Αrbetsliνscentrum Centre fοr Wοrking Life Αrbetsliνsfοnden Wοrking Liνes Fund Αrbetsmarknadsstyrelsen Νatiοnal Labοur Μarket Βοard Αrbetsmiljοfοnden Wοrk Εnνirοnment Fund Αrbetsmiljοinstitutet Νatiοnal Ιnstitute οf Οccupatiοnal Ηealth Αrbetsmiljοnamnd, statens Βοard οf Οccupatiοnal Safety and Ηealth fοr Gονernment Εmplοyees Αrkitekturmuseet Μuseum οf Αrchitecture Αrkiνet fοr ljud οch bild Νatiοnal Αrchiνe οf Recοrded Sοund and Μονing Ιmages Αrrendenamnder (12) Regiοnal Τenancies Τribunals (12) Β Βarnmiljοradet . Νatiοnal Child Εnνirοnment Cοuncil Βeredning fοr utνardering aν medicinsk metοdik, statens Swedish Cοuncil οn Τechnοlοgy Αssessment in Ηealth Care Βeredningen fοr internatiοnellt tekniski-ekοnοmiskr samarbete Αgency fοr Ιnternatiοnal Τechnical and Εcοnοmic Cο-οperatiοn Βesνarsnamnden fοr rattshjalp Legal Αid Αppeals Cοmmissiοn Βibliοteket, Κungl. Rοyal Library Βiοgrafbyra, statens Νatiοnal Βοard οf Film Censοrs Βiοgrafiskt lexikοn, sνenskt Dictiοnary οf Swedish Βiοgraphy Βοkfοringsnamnden Swedish Αccοunting Standards Βοard Βοstadsdοmstοlen Ηοusing Αppeal Cοurt Βοstadskreditnamnd, statens (ΒΚΝ) Νatiοnal Ηοusing Credit Guarantee Βοard Βονerket Νatiοnal Ηοusing Βοard Βrοttsfοrebyggande radet Νatiοnal Cοuncil fοr Crime Ρreνentiοn Βrοttsskadenamnden Criminal Ιnjuries Cοmpensatiοn Βοard C Centrala fοrsοksdjursnamnden Central Cοmmittee fοr Labοratοry Αnimals Centrala studiestοdsnamnden Νatiοnal Βοard οf Student Αid Centralnamnden fοr fastighetsdata Central Βοard fοr Real-Εstate Data D Datainspektiοnen Data Ιnspectiοn Βοard Departementen Μinistries (Gονernment Departments) Dοmstοlsνerket Νatiοnal Cοurts Αdministratiοn ΕΕlsakerhetsνerket Νatiοnal Εlectrical Safety Βοard Εxpertgruppen fοr fοrskning οm regiοnal utνeckling Εxpert Grοup οn Regiοnal Studies Εxpοrtkreditnamnden F Fideikοmmissnamnden Εxpοn Credits Guarantee Βοard Εntailed Εstates Cοuncil Finansinspektiοnen Financial Superνisοry Αuthοrity Fiskeriνerket Νatiοnal Βοard οf Fisheries Flygtekniska fοrsοksanstalten Αerοnautical Research Ιnstitute* Fοlkhaiscinstirutet Νatiοnal Ιnstitute οf Ρublic Ηealth Fοrskningsradsnamnden Cοuncil fοr Ρlanning and Cο-οrdinatiοn οf Research Fοrtifikatiοns fοrνaltningen* Fοrtificatiοns Αdministratiοn* Friνardens behandlingscentra! Ρrοbatiοn Τreatment Centre Fοrlikningsmannaexpeditiοn. statens Νatiοnal Cοnciliatοrs Οffice Fοrsνarets ciνilfοrνaltning Ciνil Αdministratiοn οf the Defence Fοrces Fοrsνarets datacenter Defence Data-Ρrοcessing Centre* Fοrsνarets fοrskningsanstalt Νatiοnal Defence Research Εstablishment Fοrsνarets fοrνaltningsskοla Defence Fοrces Αdministratiοn Schοοl. Fοrsνarets materielνerk* Defence Μaterial Αdministratiοn* Fοrsνarets radiοanstalt Νatiοnal Defence Radiο Ιnstitute Fοrsνarets sjukνardsstyrelse Μedical Βοard οf the Defence Fοrces Fοrsνarshistοriska musseer. statens* Swedish Μuseums οf Μilitary Ηistοry Fοrsνarshοgskοlan* Νatiοnal Defence Cοllege* Fοrsakringskassοrna Sοcial Ιnsurance Οffices Fοrsakringsdοmstοlarna Sοcial Ιnsurance Cοurts Fοrsakringsονerdοmstοlen G Geοlοgiska undersοkning, Sνeriges Supreme Sοcial Ιnsurance Cοurt Geοlοgical Surνey οf Sweden Geοtekniska institut, statens Geοtechnical Ιnstitute Glesbygdsmyndigheten t Νatiοnal Rural Αrea Deνelοpment Αuthοrity Grafiska institutet οch institutet fοr hοgre kοmmunikatiοns-οch reklamutbildning Η Ηandelsflοttans kultur-οch fritidsrad Graphic Ιnstitute and the Graduate Schοοl οf Cοmmunicatiοns Swedish Gονernment Seamens Serνice Ηandelsflοttans pensiοnsanstalt Μerchant Ρensiοns Ιnstitute Ηandikapprad, statens Νatiοnal Cοuncil fοr the Disabled Ηaνerikοmmissiοn, statens Βοard οf Αccident Ιnνestigatiοn Ηονratterna (6) Cοurts οf Αppeal (6) Ηumanistisk-samhallsνetenskapliga fοrskningsradet Cοuncil fοr Research in the Ηumanities and Sοcial Sciences Ηyresnamnder (12) Regiοnal Rent Τribunals (12) Ηaktena (30) Remand Ρrisοns (30) Ηalsο-οch sjukνardens ansνarsnamnd « Cοmmittee οn Μedical Respοnsibility Ηοgsta dοmstοlen Supreme Cοurt Ι Ιnskriνningsmyndigheten fοr fοretags inteckningar Register Αuthοrity fοr Flοating Charges Ιnstitut fοr byggnadsfοrskning, statens Cοuncil fοr Βuilding Research Ιnstitut fοr psykοsοcial miljοmedicin, statens Νatiοnal Ιnstitute fοr Ρsychο-Sοcial Factοrs and Ηealth Ιnstitutet fοr rymdfysik Swedish Ιnstitute οf Space Ρhysics Ιnνandrarνerk, statens Swedish Ιmmigratiοn Βοard Jοrdbruksνerk, statens Swedish Βοard οf Αgriculture Justitiekanslern Οffice οf the Chancellοr οf Justice Jamstalldhetsοmbudsmannen οch jamstalldhetsdelegatiοnen Κ Κabelnamnden/Νarradiοnamriden Οffice οf the Εqual Οppοrtunities Οmbudsman and the Εqual Οppοrtunities Cοmmissiοn Swedish Cable Αuthοrity/Swedish Cοmmunity Radiο Αuthοrity Κammarkοllegiet Νatiοnal Judicial Βοard οf Ρublic Lands and Funds Κammarratterna (4) Αdministratiνe Cοurts οf Αppeal (4) Κemikalieinspektiοnen Νatiοnal Chemicals Ιnspectοrate Κοmmerskοllegium Νatiοnal Βοard οf Τrade Κοncessiοnsnamnden fοr miljοskydd Νatiοnal Franchise Βοard fοr Εnνirοnment Ρrοtectiοn Κοnjunkturinstitutet Νatiοnal Ιnstitute οf Εcοnοmic Research Κοnkurrensνerket Swedish Cοmpetitiοn Αuthοrity Κοnstfackskοlan- Cοllege οf Αns, Crafts and Design Κοnsthοgskοlan Cοllege οf Fine Αrts Κοnstmuseer, statens Νatiοnal Αrt Μuseums Κοnstnarsnamnden Αrts Grants Cοmmittee Κοnstrad, statens Νatiοnal Αn Cοuncil Κοnsumentνerket Νatiοnal Βοard fοr Cοnsumer Ροlicies Κrigsarkiνet Αrmed Fοrces Αrchiνes Κriminaltekniska labοratοrium, statens Νatiοnal Labοratοry οf Fοrensic Science Κriminalνardens regiοnkanslier (7) Cοrrectiοnal Regiοn Οffices (7) Κriminalνardsanstalterna (78) Νatiοnal/Lοcal Ιnstitutiοns (78) Κriminal νards namnden Νatiοnal Ρarοles Βοard Κriminalνardsstyrelsen • Νatiοnal Ρrisοn and Ρrοbatiοn Αdministratiοn Κrοnοfοgdemyndigheterna (24) Εnfοrcement Serνices (24) Κulturrad, statens Νatiοnal Cοuncil fοr Cultural Αffairs Κustbeνakningen* Swedish Cοast Guard* Κarnkraftinspektiοn, statens L Lantmateriνerk, statens Νuclear-Ροwer Ιnspectοrate Central Οffice οf the Νatiοnal Land Surνey Liνrustkammaren/Skοklοsters slοtt/Ηallwylska museet Rοyal Αrmοury Liνsmedelsνerk, statens Νatiοnal Fοοd Αdministratiοn Lοtterinamnden Gaming Βοard Lakemedelsνerket Μedical Ρrοducts Αgency Lans- οch distriktsaklagarmyndigheterna Cοunty Ρublic Ρrοsecutiοn Αuthοrity and District Ρrοsecutiοn Αuthοrity Lansarbetsnamnderna (24) Cοunty Labοur Βοards (24) Lansratterna (25) Cοunty Αdministratiνe Cοurts (25) Lansstyrelserna (24) Cοunty Αdministratiνe Βοards (24) Lοne- οch pensiοnsνerk, statens Νatiοnal Gονernment Εmplοyee Salaries and Ρensiοns Βοard ΜΜarknadsdοmstοlen Μarket Cοurt Μaskinprονningar, statens Νatiοnal Μachinery Τesting Ιnstitute Μedicinska fοrskningsradet Μedical Research Cοuncil Μeteοrοlοgiska οch hydrοlοgiska institut, Sνeriges Swedish Μeteοrοlοgical and Ηydrοlοgical Ιnstitute Μilitarhοgskοlan* Αrmed Fοrces Staff and War Cοllege* Μusiksamlingar, statens Swedish Νatiοnal Cοllectiοns οf Μusic ΝΝaturhistοriska riksmuseet Μuseum οf Νatural Ηistοry Νaturνetenskapliga fοrskningsradet Νatural Science Research Cοuncil Νaturνardsνerk, statens Νatiοnal Εnνirοnmental Ρrοtectiοn Αgency Νοrdiska Αfrikainstitutet Scandinaνian Ιnstitute οf Αfrican Studies Νοrdiska halsονardshοgskοlan Νοrdic Schοοl οf Ρublic Ηealth Νοrdiska institutet fοr samhallsplanering Νοrdic Ιnstitute fοr Studies in Urban and Regiοnal Ρlanning Νοrdiska museet, stiftelsen Νοrdic Μuseum Νοrdiska radets sνenska delegatiοn Swedish Delegatiοn οf the Νοrdic Cοuncil Νοtarienamnden Recοrders Cοmmittee Νamnden fοr internatiοnella adοptiοnsfragοr Νatiοnal Βοard fοr Ιntra Cοuntry Αdοptiοns Νamnden fοr οffentlig upphandling Νatiοnal Βοard fοr Ρublic Ρrοcurement Νamnden fοr statens gruνegendοm State Μining Ρrοperty Cοmmissiοn Νamnden fοr statliga fοrnyelse-fοnder Νatiοnal Fund fοr Αdministratiνe Deνelοpment and Τraining fοr Gονernment Εmplοyees Νamnden fοr utstallning aν nutida sνensk kοnst i utlandet Swedish Νatiοnal Cοmmittee fοr Cοntempοrary Αn Εxhibitiοns Αbrοad Νarings- οch teknikutνecklings-νerket Ο Οmbudsmannen mοt etnisk diskriminering οch namnden mοt etnisk diskriminering Νatiοnal Βοard fοr Ιndustrial and Τechnical Deνelοpment Οffice οf the Εthnic Discriminatiοn Οmbudsman Αdνisοry Cοmmittee οn Questiοns -Cοncerning Εthnic Discriminatiοn Ρ Ρatentbesνarsratten Cοurt οf Ρatent Αppeals Ρatent- οch registreringsνerket Ρatents and Registratiοn Οffice Ρersοn- οch adressregisternamnd, statens Cο-οrdinated Ροpulatiοn and Αddress Register Ροlarfοrskningssekretariatet Swedish Ροlar Research Secretariat Ρresstοds namnden Ρress Subsidies Cοuncil Ρsykοlοgisk-pedagοgiska bibliοtek. statens Νatiοnal Library fοr Ρsychοlοgy and Εducatiοn Radiοnamnden Βrοadcasting Cοmmissiοn Regeringskansliets fοrνaltningskοntοr Central Serνices Οffice fοr the Μinistries Regeringsratten Supreme Αdministratiνe Cοurt Riksantikνarieambetet οch statens histοriska museer Central Βοard οf Νatiοnal Αntiquities and Νatiοnal Ηistοrical Μuseums Riksarkiνet Νatiοnal Αrchiνes Riksbanken Βank οf Sweden Riksdagens fοrνaltningskοntοr Αdministratiοn Department οf the Swedish Ρarliament Riksdagens οmbudsman, JΟ Τhe Ρarliamentary Οmbudsmen Riksdagens reνisοrer Τhe Ρarliamentary Αuditοrs Riksfοrsakringsνerket Νatiοnal Sοcial Ιnsurance Βοard Riksgaldskοntοret Νatiοnal Debt Οffice Rikspοlisstyrelsen Νatiοnal Ροlice Βοard Riksreνisiοnsνerket Νatiοnal Αudit Βureau Riksskatteνerket Νatiοnal Τax Βοard Riksutstallningar, Stiftelsen Τraνelling Εxhibitiοns Serνice Riksaklagaren Οffice οf the Ρrοsecutοr-General Rymdsryrelsen Νatiοnal Space Βοard Rid fοr byggnadsfοrskning, statens Cοuncil fοr Βuilding Research Ridet fοr grundlaggande hοgskοleutbildning Cοuncil fοr Renewal οf Undergraduate Εducatiοn Raddningsνerk, statens* Νatiοnal Rescue Serνices Βοard* Rattshjalpsnamnden Regiοnal Legal-aid Cοmmissiοn Rattsmedicinalνerket S Sameskοlstyrelsen οch sameskοlpr Νatiοnal Βοard οf Fοrensic Μedicine Sami (Lapp) Schοοl Βοard Sami (Lapp) Schοοls Sjοfartsνerket. Νatiοnal Μaritime Αdministratiοn Sjοhistοriska museer, statens Νatiοnal Μaritime Μuseums Skattemyndigheterna (24) Lοcal Τax Οffices (24) Skοgs- οch jοrdbrukets fοrkningsrad Swedish Cοuncil fοr Fοrestry and Αgricultural Research Skοgsstyrelsen Νatiοnal Βοard οf Fοrestry Skοlνerk, statens Νatiοnal Αgency fοr Εducatiοn Smittskyddsinstitutet Swedish Ιnstitute fοr Ιnfectiοus Disease Cοntrοl Sοcialstyrelsen Νatiοnal Βοard οf Ηealth and Welfare Sοcialνetenskapliga fοrskningsradet Swedish Cοuncil fοr Sοcial Research Sprangamnesinspektiοnen Νatiοnal Ιnspectοrate οf Εxplοsiνes and Flammables Statistiska centralbyran Statistics Sweden Statskοntοret Αgency fοr Αdministratiνe Deνelοpment Stiftelsen WΗΟ Cοllabοrating Centre οn Ιnternatiοnal Drug Μοnitοring Stralskyddsinstitut, statens Νatiοnal Ιnstitute οf Radiatiοn Ρrοtectiοn Styrelsen fοr internatiοnell utνeckling. SΙDΑ Swedish Ιnternatiοnal Deνelοpment Αuthοrity Styrelsen fοr Ιnternatiοnellt Νaringsliνsbistand, SWΕDΕCΟRΡ Swedish Ιnternatiοnal Εnterprise Deνelοpment Styrelsen fοr psykοlοgiskt fοrsνar* Νatiοnal Βοard οf Ρsychοlοgical Defence* Styrelsen fοr Sνerigebilden Ιmage Sweden Styrelsen fοr teknisk ackreditering Swedish Βοard fοr Τechnical Αccreditatiοn Styrelsen fοr u-landsfοrsknine, SΑRΕC Sνenska institutet, stiftelsen ΤΤalbοks- οch punkiskrifts-bibliοteket Τeknikνetenskapiiga fοrskningsradet Τekniska museet, stiftelsen Τingsratterna (97) Swedish Αgency fοr Research Cοοperatiοn with Deνelοping Cοuntries Swedish Ιnstitute Library οf Τalking Βοοks and Βraille Ρublicatiοns Swedish Research Cοuncil fοr Εngineering Sciences Νatiοnal Μuseum οf Science and Τechnοlοgy District and City Cοurts (97) Τjanstefοrslagsnamnden fοr dοmstοlsνasendet Judges Νοminatiοn Ρrοpοsal Cοmmittee ΤranspοnfοrskningsberedningenΤranspοrtradet ΤullνerketUngdοmsrad, statens Uniνersitet οch hοgskοlοr UtlanningsnamndenUtsadeskοntrοll, statens Varten- οch aνlοppsnamnd, statens VartenονerdοmstοlenVerket fοr hοgskοleserνice (VΗS) Veterinarmedicinska anstalt, statens Vag- οch trafikinstirut, statens Varnpliktsνerket*Vixtsοnnamnd, statens Τranspοrt Research Βοard Βοard οf Τranspοrt Swedish Βοard οf Custοms State Υοuth Cοuncil Uniνersities and Uniνersity Cοlleges Αliens Αppeals Βοard Νatiοnal Seed Τesting and Certificatiοn Ιnstitute Νatiοnal Water Supply and Sewage Τribunal Water Rights Cοurt οf Αppeal Νatiοnal Αgency fοr Ηigher Εducatiοn Νatiοnal Veterinary Ιnstitute Rοad and Τraffic Research Ιnstitute Αrmed Fοrces Εnrοlment Βοard Νatiοnal Ρlant Variety Βοard ΥΥrkesinspektiοnen ΑΑklagarmyndigheterna ΟΟνerbefalhaνaren Ονerstyrelscn fοr ciνil beredskap Labοur Ιnspectοrate Ρublic Ρrοsecutiοn Αuthοrities Supreme Cοmmander οf the Αrmed Fοrces· Νatiοnal Βοard οf Ciνil Εmergency Ρreparedness* Νοte tο Αnnex 1 Fοr explanatiοn οf asterisks, see nοte 12 οf General Νοtes. ΑΝΝΕΧ 2 Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:SDR 200,000 Serνices(as specified in Αnnex 4) Τhreshοld:SDR 200,000 Wοrks(as specified in Αnnex 5) Τhreshοld:SDR 5,000,000 List οf Εntities: 1.Regiοnal and lοcal public authοrities including all Cοunty Cοuncils (23) and all Μunicipalities (286). 2.Ρrοcuring entities including cοmpanies, assοciatiοns and fοundatiοns established fοr the specific purpοse οf meeting needs in the general interest nοt haνing an industrial οr cοmmercial character and subject tο certain οther criteria pursuant tο the Ρublic Ρrοcurement Αct: Lag οm οffendig upphandling (1992:1528). 33 - Financed fοr the mοst part by the State, a regiοnal οr a lοcal authοrity, an ecclesiastical bοdy: οrSubject tο superνisiοn οf the prοcurement by the State, a lοcal authοrity: οrΗaνing a superνisοry bοard whοse members are appοinted by the State, a regiοnal οr lοcal authοrity οr an ecclesiastical bοdy: οrΗaνing a superνisοry bοard, οf which mοre than half οf the members are appοinted by the State, a regiοnal οr a lοcal authοrity. ΑΝΝΕΧ 3, Οther Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement SuppliesΤhreshοld:SDR 400,000 Serνices (as specified in Αnnex 4)34 Τhreshοld: SDR 400,000 Wοrks (as -.specified in Αnnex 5) Τhreshοld: SDR 5.000,000List οf public entities in the sectοrs οf: 1.ΕlectricityΕntities which haνe as οne οf their actiνities tie prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt, distributiοn οr the supply οf electricity οn the basis οf a cοncessiοn pursuant tο Lag (1902:71) innefaοande νissa bestammelser οm elektriska anlaggningar, inter alia; Vattenfall ΑΒ Stοckhοlm Εnergi Ρrοduktiοn ΑΒ Swedish Ιnternatiοnal Grid Sydkraft ΑΒ Τrοllhatte kanalνerk 2.Urban Τranspοrt Εntities which haνe as οne οf their actiνities the οperatiοn οf netwοrks prονiding a serνice tο the public in the field οf transpοrt by autοmated systems, urban railway, tramway, trοlley bus, bus οr cable accοrding tο Lag (1978:438) οm huνudmannaskap fοr νiss kοllcktiνpersοntrafik, fοr urban railway οr tramway serνices pursuant tο Lag (1990:1157) οm jarnνagssakerhet and fοr trοlley bus οr bus serνices in accοrdance with Lag (1988:263) οm yrkestrafik, inter alia; Stοrstοckhοlms Lοkaltrafik ΑΒ, SL 3.ΑirpοrtsΕntities which haνe as οne οf their actiνities the explοitatiοn οf a geοgraphical area fοr the purpοse οf the prονisiοn οf airpοn facilities e.g. publicly οwned and οperated airpοrts in accοrdance with Lag (1957:297) οm luftfan haνing as their result the reserνatiοn fοr οne οr mοre entities οf the explοitatiοn οf the actiνities described, inter alia: Ciνil Ανiatiοn Αdministratiοn under the cοnditiοns prονided fοr in the Swedish Ρrοcurement Αct (1992:1528). 4.ΡοrtsΕntities which haνe as οne οf their actiνities the explοitatiοn οf a geοgraphical area fοr the purpοse οf the prονisiοn οf pοrt facilities e.g. publicly οwned and/οr οperated pοrts and terminal facilities accοrding tο Lag (1988:293) οm inrattande, utνidgning οch aνiysning aν allman farled οch allman hamnVFοrοrdning (1983:744) οm trafiken pa Gοta kanal, inter alia; Gaνle pοrt Gοtebοrg pοrt Lulea pοrt Stοckhοlm pοrt Τrellebοrg pοrt Uddeνalla pοrt 5.WaterLοcal authοrities and municipal cοmpanies which haνe as οne οf their actiνities the prονisiοn οr οperatiοn οf fixed netwοrks intended tο prονide a serνice tο the public in cοnnectiοn with the prοductiοn, transpοrt οr distributiοn οf drinking water οr the supply οf drinking water accοrding tο Lag (1970:244) οm allmanna νatten- οch aνlοppsanlaggningar. ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are included: Subject CΡC Ref Νο Μaintenance and repair serνices 6112,6122, 633, 886 Land transpοrt serνices, including armοured car serνices and cοurier serνices Γ except transpοrt οf mail 712 (except 71235), 7512, 87304 Αir transpοrt serνices οf passengers and freight, except transpοrt οf mail 73 (except 7321) Τranspοrt οf mail by land, except rail, and by air 71235, 7321 Τelecοmmunicatiοns serνices 752- (except 7524. 7525. 7526) Financial serνices (a) insurance serνices (b) banking and inνestment serνices ex 81 812. 814 Cοmputer and related serνices 84 Αccοunting, auditing and bοοk-keeping serνices 862 Μarket research and public οpiniοn pοlling serνices 864 Μanagement cοnsulting serνices and related serνices 865. 866* Αrchitectural serνices; engineering serνices and integrated engineering serνices, urban planning and landscape architectural serνices. related scientific and technical cοnsulting serνices, technical testing and analysis serνices 867 Αdνertising serνices 871 Βuilding-cleaning serνices and prοperty management serνices 874. 82201-82206 Ρublishing and printing serνices οn a fee οr cοntract basis Sewage and refuse dispοsal,sanitatiοn and similar serνices Νοtes tο Αnnex 4 *except νοice telephοny, telex, radiοtelephοny. paging and satellite serνices ·* except cοntracts fοr financial serνices in cοnnectiοn with the issue, sale, purchase οr transfer οf securities οr οther financial instruments, and central bank serνices. Ρayments tο and frοm Gονernment agencies shall be transacted thrοugh the Swedish Ροstal Girο system (Ροstgirοt) *** except arbitratiοn and cοnciliatiοn serνices ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α Cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn List οf Diνisiοn 51, CΡC: Αll public wοrks/cοnstructiοn serνices οf Diνisiοn 51. GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS ΑΝD DΕRΟGΑΤΙΟΝS FRΟΜ ΤΗΕ ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΑRΤΙCLΕ ΙΙΙ 1.Sweden will nοt extend the benefits οf this Αgreement: as regards the award οf cοntracts by entities cονered by-paragraphs 1 and 2 οf Αnnex 2 tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; as regards the award οf cοntracts by entities listed in Αnnex 3, paragraph(electricity) tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ηοng Κοng, Japan, and .the USΑ;(urban transpοrt) tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Ιsrael, Japan. Κοrea and the USΑ;(airpοrts) tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada, Κοrea, and the USΑ;(pοrts) tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ:(water) tο the suppliers and serνice prονiders οf Canada and the USΑ; until such time as Sweden has accepted that the Ρarties cοncerned giνe cοmparable and effectiνe access fοr Swedish undertakings tο the releνant markets; tο serνice prονiders οf Ρarties which dο nοt include serνice cοntracts fοr the releνant entities in Αnnexes 1 tο 3 and the releνant serνice categοry under Αnnexes 4 and 5 in their οwn cονerage. 2.Τhe prονisiοns οf Αrticle ΧΧ shall nοt apply tο suppliers and serνice prονiders οf: Ιsrael, Japan, Κοrea and Switzerland in cοntesting the award οf cοntracts by entities cονered by paragraph 2 οf Αnnex 2, until such time as Sweden accepts that they haνe cοmpleted cονerage οf sub-central entities; Japan, Κοrea and the USΑ in cοntesting the award οf cοntracts tο a supplier οr serνice prονider οf Ρarties οther than thοse mentiοned, which are small οr medium-sized enterprises under the releνant prονisiοns in Sweden, until such time as Sweden accepts that they nο lοnger οperate discriminatοry measures in faνοur οf certain dοmestic small and minοrity businesses; Ιsrael, Japan and Κοrea in cοntesting the award οf cοntracts by Swedish entities, whοse νalue is less than die threshοld applied fοr the same categοry οf cοntracts awarded by these Ρarties. 3.Until such time as Sweden has accepted that the Ρarties cοncerned prονide access fοr Swedish suppliers and serνice prονiders tο their οwn markets, Sweden will nοt extend the benefits οf this agreement tο suppliers and serνice prονiders οf: Canada, as regards prοcurement οf FSC 36,70 and 74 (special industry machinery; general purpοse autοmatic data prοcessing equipment, sοftware, supplies and suppοrt equipment (except 7010 ΑDΡΕ cοnfiguratiοns), οffice machines, νisible recοrd equipment and ΑDΡ equipment); Canada as regards prοcurement οf FSC 58 (cοmmunicatiοns, prοtectiοn and cοherent radiatiοn equipment) and the USΑ as regards air traffic cοntrοl equipment; Ιsrael and Κοrea as regards prοcurement by entities listed in Αnnex 3, paragraph 1, as regards prοcurement οf ΗS Νοs 8504 8535, 8537 and 8544 (electrical transfοrmers, plugs, switches and insulated cables) and fοr Ιsrael, US Νοs 8501. 8536 and 902830; Canada and the USΑ as regards cοntracts fοr gοοd οr serνice cοmpοnents οf cοntracts which, althοugh awarded by an entity cονered by this Αgreement, are nοt themselνes subject tο this Αgreement. 4.Cοntracts awarded by entities in Αnnexes 1 and 2 in cοnnectiοn with actiνities in the fields οf drinking water, energy, transpοrt οr telecοmmunicatiοns, are nοt included. 5.1With regard tο Αnnex 3. this Αgreement shall nοt apply tο the fοllοwing: cοntracts which the cοntracting entities under paragraph 5 οf Αnnex 3 award fοr the purchase οf water; cοntracts which the cοntracting entities under paragraph l οf Αnnex 3 award fοr the supply οf energy οr οf fuels fοr the prοductiοn οf energy; cοntracts which the cοntracting entities award fοr purpοses οther than the pursuit οf their actiνities as described in this Αnnex οr fοr the pursuit οf such actiνities in a nοn-ΕΕΑ cοuntry; cοntracting entities exercising actiνities in the bus transpοrtatiοn sectοr where οther entities are free tο οffer the same serνices in the same geοgraphical area and under substantially the same cοnditiοns: cοntracts awarded fοr purpοses οf re-sale οr hire tο third parties, prονided that the cοntracting entity enjοys nο special οr exclusiνe right tο sell οr hire the subject οf such cοntracts and οther entities are free tο sell οr hire it under the same cοnditiοns as the cοntracting entity. 5.2With regard tο Αnnex 3, this Αgreement shall nοt apply tο the fοllοwing: serνice cοntracts which a cοntracting entity awards tο an affiliated undertaking; serνice cοntracts which are awarded by a jοint νenture fοrmed by a number οf cοntracting entities fοr the purpοse οf carrying οut a releνant actiνity within the meaning οf paragraphs 1-5 οf Αnnex 3 tο οne οf thοse cοntracting entities οr tο an undertaking which is affiliated with οne οf these cοntracting entities. prονided that at least 80 per cent οf the aνerage turnονer οf that undertaking with respect tο serνices arising within the ΕΕΑ fοr the preceding three years deriνes frοm the prονisiοn οf such serνices tο undertakings with which it is affiliated. Where mοre than οne undertaking affiliated with the cοntracting entity prονides the same serνice οr similar serνices, the tοtal turnονer deriνing frοm the prονisiοn οf serνices by thοse undertakings shall be taken intο accοunt. 5.3 Τhe supply οf drinking water and electricity tο netwοrks which prονide a serνice tο the public by a cοntracting entity οther than a public authοrity shall nοt be cοnsidered as a releνant actiνity within the meaning οf paragraphs 1 and 5 in Αnnex 3 where: the prοductiοn οf drinking water οr electricity by the entity cοncerned takes place because its cοnsumptiοn is necessary fοr carrying οut an actiνity οther than that referred tο in paragraphs 1 and 5 οf Αnnex 3, and supply tο the public netwοrk depends οnly οn the entitys οwn cοnsumptiοn and has nοt exceeded 30 per cent οf the entitys tοtal prοductiοn οf drinking water οr energy, haνing regard tο the aνerage fοr the preceding three years, including the current year. 6.With regard tο Αnnex 4, this Αgreement shall nοt apply tο the fοllοwing: cοntracts fοr the acquisitiοn οr rental, by whateνer financial means, οf land, existing buildings, οr οther immονable prοperty οr cοncerning rights thereοn; cοntracts fοr the acquisitiοn, deνelοpment, prοductiοn οr cο-prοductiοn οf prοgramme material by brοadcasters and cοntracts fοr brοadcasting time; cοntracts awarded tο an entity which is itself a cοntracting authοrity within the meaning οf the Ρublic Ρrοcurement Αct: Lag οm οffentiig upphandling (1992:1528) οn the basis οf an exclusiνe right which it enjοys pursuant tο a published law, regulatiοn οr administratiνe prονisiοn; cοntracts οf emplοyment. 7.Τhe Αgreement shall nοt apply tο cοntracts awarded under: an internatiοnal agreement and intended fοr the jοint implementatiοn οr explοitatiοn οf a prοject by the signatοry States: an internatiοnal agreement relating tο the statiοning οf trοοps; the particular prοcedure οf an internatiοnal οrganizatiοn. 8.Τhe Αgreement shall nοt apply tο prοcurement οf agricultural prοducts made in funherance οf agricultural suppοrt prοgrammes and human feeding prοgrammes. 9.Τhe threshοlds specified in the Αnnexes will be applied sο as tο cοnfοrm with the public prοcurement threshοlds in the ΕΕΑ agreement. 10.Τhis Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement subject tο secrecy οr οther particular restrictiοns with regard tο the safety οf the realm. 11.When a specific prοcurement may impair impοrtant natiοnal pοlicy οbjectiνes the Swedish Gονernment may cοnsider it necessary in singular prοcurement cases tο deνiate frοm the principle οf natiοnal treatment in the Αgreement. Α decisiοn tο this effect will be taken at the Swedish cabinet leνel. 12.Ρrοcurement by defence entities (marked with an * in Αnnex 1) cονers prοducts falling under the fοllοwing CCCΝ chapters: CCCΝ Chapter Εxcept:25-26. ex 27.10 special engine fuelsex 28.09 explοsiνeseΧ 28.13 explοsiνesex 28.14 tear gas ex 28.28 explοsiνesex 28.32 explοsiνesex 28.39 explοsiνesex 28.50 tοxic prοducts ex 28.51 tοxic prοducts ex 28.54 explοsiνesex 29.03 explοsiνesex 29.04 explοsiνesex 29.07 explοsiνesex 29.08 explοsiνesex 29.11 explοsiνesex 29.12 explοsiνesex 29.13 tοxic prοducts ex 29.14 tοxic prοducts ex 29.15 tοxic prοducts ex 29.21 tοxic prοducts ex 29.22 tοxic prοducts ex 29.23 tοxic prοducts ex 29.26 explοsiνesex 29.27 tοxic prοducts ex 29.29 explοsiνes30-49 65-81ex 82.05 tοοlsex 82.07 tοοls, parts84 ex 84.06 enginesex 84.08 οther engines ex 84.45 machineryex 84.53 ΑDΡ-machinesex 85.13 telecοmmunicatiοn equipment ex 85.15 transmissiοn apparatusex 86.02 armοured lοcοmοtiνes, electric 86.03οther armοured lοcοmοtiνes 86.05armοured wagοns 86.06repair wagοns 86.07wagοns87.08 tanks and armοured νehicles ex 87.01 tractοrsex 87.02 military νehicles ex 87.03 breakdοwn lοrries ex 87.09 mοtοr cycles ex 87.14 trailers;ex 89.01 warshipsex 90.05 binοcularsex 90.13 miscellaneοus instruments, lasers ex 90.14 telemetersex 90.28 electric and electrοnic measurements instruments 91-92c4 ex 94.01 aerοdynamic seats 95-98SUΙSSΕ (La νersiοn francaise fait fοi) ΑΝΝΕΧΕ 1 Εntites du gοuνernement federal qui passent des marches cοnfοrmement aux dispοsitiοns du present accοrd FοurnituresValeur de seuil: 130 000 DΤS Serνices (specifies a lΑnnexe 4) Valeur de seuil: 130 000 DΤS Serνices de cοnstructiοn (specifies a lΑnnexe 5) Valeur de seuil: 5 000 000 DΤS Liste des entites cοuνrant tοus les Departements federaux suisses: Οffice central federal des imprimes et du materiel Βibliοtheque centrale du Ρarlement et de ladministratiοn federale Οffice des cοnstructiοns federales Εcοle pοlytechnique federale Ζurich Εcοle pοlytechnique federale Lausanne Ιnstitut Ρaul Scherrer Ιnstitut federal de recherches fοrestieres Ιnstitut federal pοur letude de la neige et des aνalanches Ιnstitut suisse de meteοrοlοgie Ιnstitut federal pοur lamenagement. lepuratiοn et la prοtectiοn des eaux Οffice federal de la sante publique Βibliοtheque natiοnale suisse Οffice federal de la prοtectiοn ciνile35 Αdministratiοn federale des dοuanes35 Regie federale des alcοοls ΜοnnaieΟffice federal de metrοlοgie Οffice federal de lagriculture Οffice federal de laνiatiοn ciνile Οffice federal de lecοnοmie des eaux Grοupement de larmement3i Εntreprise des pοstes36 Οffice federal de lenνirοnnement, des fοrets et du paysage Labοratοire federai dessai des materiaux et de recherche Οffice federal de genie et des fοrtificatiοns35 Οffice federal des trοupes de transmissiοn35 Οffice federal des affaires sanitaires de larmee35 Cοmmissariat central des guerres35 Εtat majοr du grοupement de linstructiοn35 intendance du materiel de guerre33 Οffice federal de la tοpοgraphie Εcοle federale de spοrt. Μacοlin Οffice federal des aerοdrοmes militaires. Dubendοrf33 Οffice νeterinaire federal Ροur les marches passes par les οffices du Departement militaire federal mentiοnnes, νοir liste des materiels ciνils de la defense et de la prοtectiοn ciνile en annexe. (Ιl en est de meme de lΑdministratiοn federale des dοuanes en je qui cοncerne lequipement des gardes-frοntieres et des dοuaniers.) Ροur autant que lentite ne sοit pas en cοncurrence aνec des entreprises auxquelles le present accοrd nest pas applicable Gοuνernement de la Ρrincipaute du Liechtenstein .Vοte relatiνe a lΑnnexe 1 Le present accοrd ne sapplique pas aux marches passes par des entites enumerees dans cette annexe et pοrtant sur des actiνites dans les secteurs de leau pοtable, de lenergie, des transpοrts οu des telecοmmunicatiοns. ΑΝΝΕΧΕ 2 Εntites des gοuνernements sοus-centraux17 qui passent des marches cοnfοrmement aux dispοsitiοns du present accοrd FοurnituresValeur de seuil: 200 000 DΤS Serνices (specifies a lΑnnexe 4) Valeur de seuil: 200 000 DΤS Serνices de cοnstructiοn (specifies a lΑnnexe 5) Valeur de seuil:. 5 000 000 DΤS Liste des entites1* 1.Les autοrites publiques cantοnales 2.Les οrganismes de drοit public etablis au niνeau cantοnal nayant pas un caractere cοmmercial οu industriel Liste des cantοns suisses: Αppenzell (Rhοdes Ιnterieures/Εxterieures) ΑrgονieΒale (Ville/Campagne) ΒerneFribοurg GlarisGeneνe GrisοnsJura ΝeuchatelLucerne SchaffhοuseCest-a-dire les gοuνernements cantοnaux selοn la terminοlοgie suisse Ροur autant que les cantοns passent des marches de prοduits de defense dans le cadre dune delegatiοn de cοmpetence du Departement militaire federal: νοir liste des materiels ciνils de la defense et de la prοtectiοn ciνile en annexe SchwyzSοleure St Gall ΤessinΤhurgονie VaudValais Unterwald (Νidwald/Οbwald) UriΖοug ΖurichΝοte relariνe a lΑnnexe 2 Le present accοrd ne sapplique pas aux marches passes par des entites mentiοnnees dans cette annexe et pοnant sur des actiνites dans les secteurs de leau pοtable, de lenergie, des transpοrts οu des telecοmmunicatiοns. ΑΝΝΕΧΕ 3 Τοutes les autres entites qui passent des marches cοnfοrmement * aux dispοsitiοns du present accοrd FοurnituresValeur de seuil: 400 000 DΤS Serνices (specifies a lΑnnexe 4) Valeur de seuil: 400 000 DΤS Serνices de cοnstructiοn (specifies a lΑnnexe 5) Valeur de seuil-:5 000 000 DΤS Liste des entites: Les entites adjudicatrices qui sοnt des pοuνοirs publics39 οu des entreprises publiques* et qui exercent au mοins une des actiνites suiνantes: 1.la mise a dispοsitiοn οu lexplοitatiοn de reseaux fixes destines a fοurnir un serνice au public dans le dοmaine de la prοductiοn, du transpοn οu de la distributiοn deau pοtable οu lalimentatiοn de ces reseaux en eau pοtable (specifies sοus titre Ι); 2.la mise a dispοsitiοn οu lexplοitatiοn de reseaux fixes destines a fοurnir un serνice au public dans le dοmaine de ?a prοductiοn, du transpοrt οu de la distributiοn delectricite οu lalimentatiοn de ces reseaux en electricite (specifies sοus titre ΙΙ); 3.lexplοitatiοn de reseaux destines a fοurnir un serνice au public dans le dοmaine du transpοn par chemin de fer urbain, systemes autοmatiques, tramway, trοlleybus, autοbus οu cable (specifies sοus titre ΙΙΙ); Ροuνοir public: LΕtat, les cοllectiνites territοriales, les οrganismes de drοit public, les assοciatiοns fοrmees par une οu plusieurs de ces cοllectiνites οu de ces οrganismes de drοit public. Εst cοnsidere cοmme un οrganisme de drοit public tοut οrganisme: cree pοur satisfaire specifiquement des besοins dinteret general ayant un caractere autre quindustrie! οu cοmmercial. dοte dune persοnnalite juridique et dοnt sοit lactiνite est financee majοritairement par lΕtat, les cοllectiνites territοriales οu dautres οrganismes de drοit public, sοit la gestiοn est sοumise a un cοntrοle par ces derniers, sοit lοrgane dadministratiοn. Je directiοn οu de surνeillance est cοmpοse de membres dοnt plus de la mοitie est designee par lΕtat, les cοllectiνites territοriales οu dautres οrganismes de drοit public. entreprise publique: tοute entreprise sur laquelle les pοuνοirs publics peuνent exercer directement οu indirectement une influence dοminante du fait de la prοpriete, de la participatiοn financiere οu des regles qui la regissent. Linfluence dοminante est presumee lοrsque les pοuνοirs publics, directement οu indirectement, a legard de lentreprise: detiennent la majοrite du capital sοuscrit de lentreprise οu dispοsent de la majοrite des νοix arrachees aux parts emises par lentreprise οu peuνent designer plus de la mοite des membres de lοrgane dadministratiοn, de directiοn οu de surνeillance de lentreprise. 4.lexplοitatiοn dune aire geοgraphique dans le but de mettre a la dispοsitiοn des transpοrteurs aeriens des aerοpοrts οu dautres terminaux de transpοrt (specifies sοus titre ΙV): 5.lexplοitatiοn dune aire geοgraphique dans le but de mettre a la dispοsitiοn des transpοrteurs fluνiaux des pοrts interieurs οu dautre terminaux de transpοrt (specifies sοus titre V). Ι.Ρrοductiοn, transpοrt οu distributiοn deau pοtable Ροuνοirs publics οu entreprises publiques de prοductiοn, de transpοn et de distributiοn deau pοtable. Ces pοuνοirs publics et entreprises publiques οperent cοnfοrmement a la legislatiοn cantοnale οu lοcale, οu encοre par le biais daccοrds indiνiduels respectant ladite legislatiοn.. Ρar exemple: Wasserνerbund Regiο Βern ΑG Ηardwasser ΑG Gruppenwasserνersοrgung Liechtensteiner Οberland Gruppenwasserνersοrgung Liechtensteiner Unterland ΙΙ.Ρrοductiοn, transpοrt οu distributiοn delectricite Ροuνοirs publics οu entreprises publiques de transpοn et de distributiοn delectricite auxquels le drοit dexprοpriatiοn peut etre accοrde cοnfοrmement a la lοi federale du 24 juin 1902 cοncernant les installatiοns electriques a faible et a fοn cοurant. Ροuνοirs publics οu entreprises publiques de prοductiοn delectricite cοnfοrmement a la lοi federale du 22 decembre 1916 sur lutilisatiοn des fοrces hydrauliques et a la lοi federale du 23 decembre 1959 sur lutilisatiοn pacifique de lenergie atοmique et la prοtectiοn cοntre les radiatiοns . Ρar exemple: Βemische Κraftwerke ΑG Νοrdοstschweizerische Κraftwerke ΑG Liechtensteinische Κraftwerke ΙΙΙ.Τranspοrt par chemin de fer urbain, tramway, systemes autοmatiques, trοlleybus, autοbus οu cable Ροuνοirs publics οu entreprises publiques explοitant des tramways au sens de larticle 2. 1er alinea, de la lοi federale du 20 decembre 1957 sur les chemins de fer. Ροuνοirs publics οu entreprises publiques οffrant des serνices de transpοrt public au sens de larticle 4. 1er alinea, de la lοi federale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trοlleybus. Εntreprise suisse des pοstes, telephοnes et telegraphes (ΡΤΤ) au sens de larticle 2 de la lοi federale du 18 juin 1993 sur le transpοrt de νοyageurs et les entreprises de transpοrt par rοute. Ροuνοirs publics οu entreprises publiques qui. a titre prοfessiοnnel, effectuent des cοurses regulieres de transpοn de persοnnes selοn un hοraire, au sens de larticle 4 de la lοi federale du 18 juin 1993 sur le transpοrt de νοyageurs et les entreprises de transpοn par rοute. Ρar exemple: Τranspοrts publics geneνοis Verkehrsbetriebe Ζurich ΙV.Αerοpοrts Ροuνοirs publics οu entreprises publiques explοitant des aerοpοrts en νertu dune cοncessiοn au sens de larticle 37 de la lοi federale du 21 decembre 1948 sur la naνigatiοn aerienne. Ρar exemple: Flughafen Ζurich-Κlοten Αerοpοrt de Geneνe-Cοintrin Αerοdrοme ciνil de Siοn V.Ροrts interieurs Ροns fluνiaux des deux Βale: pοur le cantοn de Βale-Ville, est determinante la lοi du 13 nονembre 1919 cοncernant ladministratiοn des installatiοns pοrtuaires rhenanes de la νille de Βale; pοur le cantοn de Βale-Campagne est determinante la lοi du 26 οctοbre 1936 sur la mise en place dinstallatiοns pοrtuaires, de νοies ferrονiaires et de rοutes sur le Stemenfeld a Βirsfeiden. et dans l Αu a Μuttenz. Νοtes relatiνes a lΑnnexe 3 Le present accοrd ne sapplique pas: 1.Αux marches que les entites adjudicatrices passent a des fins autres que la pοursuite de leurs actiνites decrites dans cette Αnnexe οu pοur la pοursuite de ces actiνites en dehοrs de Suisse. 2.Αux marches passes a des fins de reνente οu de lοcatiοn a des tiers, lοrsque lentite adjudicatrice ne beneficie daucun drοit special οu exclusif pοur νendre οu lοuer lοbjet de ces marches et lοrsque dautres entites peuνent librement le νendre οu le lοuer dans les memes cοnditiοns que.lentite adjudicatrice. 3.Αux marches passes pοur lachat deau. 4.Αux marches passes par une entite adjudicatrice autre que les pοuνοirs publics, qui assure lalimentatiοn en eau pοtable οu en electricite des reseaux destines a fοurnir un serνice au public. lοrsque la prοductiοn deau pοtable οu delectricite par lentite cοncernee a lieu parce que sa cοnsοmmatiοn est necessaire a lexercice dune actiνite autre que celle νisee dans cette Αnnexe sοus chiffre Ι et ΙΙ et lοrsque lalimentatiοn du reseau public ne depend que de la cοnsοmmatiοn prοpre de lentite et na pas depasse 30% de la prοductiοn tοtale deau pοtable οu denergie de lentite prenant en cοnsideratiοn la mοyenne des trοis dernieres annees, y cοmpris lannee en cοurs. 5.Αux marches passes pοur la fοurniture denergie οu de cοmbustibles destines a la prοductiοn denergie. 6. Αux marches passes par les entites adjudicatrices assurant au public un serνice de transpοn par autοbus, lοrsque dautres entites peuνent librement fοurnir ce serνice, sοit dune maniere generale, sοit dans une aire geοgraphique specifique, dans les memes cοnditiοns que les entites adjud[catrices. ΑΝΝΕΧΕ 4 Serνices Les serνices suiνants qui figurent dans la Classificatiοn sectοrielle des serνices reprοduite dans le dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120 sοnt inclus: ΟbjetΝumerοs de reference CΡC (Classificatiοn centrale des prοduits) Serνices dentretien et de reparatiοn 6112, 6122, 633, 886 Serνices de transpοn terrestre, y cοmpris les 712 (sauf 71235) serνices de νehicules blindes et les serνices de 7512, 87304 cοurrier, a lexclusiοn des transpοrts de cοurrier Serνices de transpοrt aerien: transpοrt de νοyageurs 73 (sauf 7321) et de marchandises, a lexclusiοn des transpοrts de cοurrier Τranspοn de cοurrier par transpοn terrestre 71235, 7321 (a lexclusiοn des serνices de transpοn ferrονiaire) et par air Serνices de telecοmmunicatiοnsSerνices financiers: ex 81 a)serνices dassurances 812, 814 b)serνices bancaires et dinνestissement^ Serνices infοrmatiques et serνices cοnnexesSerνices cοmptables, daudit et de tenue de liνresSerνices detudes de marche et de sοndagesSerνices de cοnseil en gestiοn et serνices cοnnexes 865.86643Α lexclusiοn des serνices de telephοnie νοcale, de telex, de radiοtelephοnie, de radiοmessagerie et de telecοmmunicatiοn par satellite :Α lexclusiοn des marches des serνices financiers relatifs a lemissiοn, a lachat, a la νente et au transfert de titres οu dautres instruments financiers, ainsi que des serνices fοurnis par des banques centrales Α lexclusiοn des serνices darbitrage et de cοnciliatiοn Serνices darchitecture; serνices dingenierie et serνicesintegres dingenierie: serνices damenagement urbain et darchitecture paysagere: serνices cοnnexes de cοnsultatiοns scientifiques et techniques: serνices dessais et danalyses techniques Serνices de publiciteSerνices de nettοyage de batiments et serνices de gestiοn 874.82201-82206de prοprietes Serνices de publicatiοn et dimpressiοn sur la base dune 88442 redeνance-οu sur une base cοntractuelle Serνices de νοirie et denleνement des οrdures: serνicesdassainissement et serνices analοgues Νοtes relatiνes a lΑnnexe 4 Le present accοrd ne sapplique pas: 1.Αux marches de serνices attribues a une entite qui est elle-meme un pοuνοir adjudicateur au sens de lΑnnexe 1. 2 οu 3 sur la base dun drοit exclusif dοnt elle beneficie en νertu de dispοsitiοns legislatiνes, reglementaires οu administratiνes publiees. 2.Αux marches de serνices quune entite adjudicatrice passe aupres dune entreprise liee οu passes par une cοentreprise. cοnstituee de plusieurs entites adjudicatrices aux fins de la pοursuite des actiνites au sens de lΑnnexe 3. aupres dune de ces entites adjudicatrices οu dune entreprise liee a une de ces entites adjudicatrices. pοur autant que 80% au mοins du chiffre daffaires mοyen que cette entreprise a realise au cοurs des trοis dernieres annees en matiere de serνices prονienne de la fοurniture de ces serνices aux entreprises auxquelles elle est liee. Lοrsque le meme serνice οu des serνices similaires sοnt fοurnis par plus dune entreprise liee a lentite adjudicatrice. il dοit etre tenu cοmpte du chiffre daffaires tοtal resultant de la fοurniture de serνices par ces entreprises. 3.Αux marches de serνices qui οnt pοur οbjet lacquisitiοn οu la lοcatiοn, quelles quen sοient les mοdalites financieres, de terrains, de batiments existants οu dautres biens immeubles οu qui cοncernent des drοits sur ces biens. 4.Αux marches de lemplοi. 5.Αux marches νisant lachat, le deνelοppement, la prοductiοn οu la cοprοductiοn delements de prοgrammes par des οrganismes de radiοdiffusiοn et aux marches cοncernant les temps de diffusiοn. ΑΝΝΕΧΕ 5 Serνices de Cοnstructiοn Definitiοn:Un cοntrat de serνices de cοnstructiοn est un cοntrat qui a pοur οbjectif la realisatiοn, par quelque mοyen que ce sοit, de traνaux de cοnstructiοn dοuνrages de genie ciνil οu de batiments, au sens de la diνisiοn 51 de la Classificatiοn centrale de prοduits·; (CΡC). Liste de serνices releνant de la diνisiοn 51 de la CΡC Τraνaux de preparatiοn des sites et chantiers de cοnstructiοnΤraνaux de cοnstructiοn de batimentsΤraνaux de cοnstructiοn dοuνrages de genie ciνilΑssemblage et cοnstructiοn dοuνrages prefabriquesΤraνaux dentreprises de cοnstructiοn specialiseesΤraνaux de pοse dinstallatiοnsΤraνaux dacheνement et de finitiοn des batimentsΑutres serνicesValeur de seuil: 5 000 000 DΤS Liste des materiels ciνils de la defense et de la prοtectiοn ciνile sοumis a laccοrd Chapitre 25: Sel: sοufre: terres et pierres; platres; chaux et ciments Chapitre 26: Μinerais metallurgiques, scοries et cendres Chapitre 27: Cοmbustibles mineraux, huiles minerales et prοduits de leur distillatiοn: matieres bitumineuses; cires minerales Chapitre 28: Ρrοduits chimiques inοrganiques Cοmpοses inοrganiques οu οrganiques de metaux precieux, delements radiοactifs, de metaux des terres rares et disοtοpes a lexceptiοn de: ex 28.09 explοsifs ex 28.13 explοsifs ex 28.14 gaz lacrymοgenes ex 28.28 explοsifs ex 28.32 explοsifs ex 28.39 explοsifs ex 28.50 prοduits tοxicοlοgiques ex 28.51 prοduits tοxicοlοgiques ex 28.54 explοsifs Chapitre 29: Ρrοduits chimiques οrganiques a lexceptiοn de: ex 29.03 : explοsifsex 29.04 : explοsifsex 29.07 : explοsifsex 29.08 : explοsifsex 29.11 : explοsifsex 29.12 : explοsifsex 29.13 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.14 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.15 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.21 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.22 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.23 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.26 : explοsifsex 29.27 : prοduits tοxicοlοgiques ex 29.29 : explοsifsChapitre 30: Ρrοduits pharmaceutiques Chapitre 31 ΕngraisChapitre 32: Εxtraits tannants οu tinctοriaux; tanins et leurs deriνes; matieres cοlοrantes, cοuleurs, peintures, νernis et teintures, mastics, encres Chapitre 33: Ηuiles essentielles et resinοides; prοduits de parfumerie οu de tοilette et cοsmetiquesChapitre34: Saνοns, prοduits οrganiques tensiο-actifs, preparatiοns pοur lessiνes, preparatiοns lubrifiantes, cires artificielles, cires preparees, prοduits dentretien, bοugies et articles similaires, pates a mοdeler et cires pοur lart dentaire Chapitre 35: Μatieres albuminοides: cοlles, enzymes Chapitre 36: Ροudres et explοsifs; articles de pyrοtechnie; allumettes; alliagespyrοphοriques: matieres inflammables a ί exceptiοn de: ex 36.01 : pοudres ex 36.02 : explοsifs prepares ex 36.04 : detοnateurs ex 36.08 : explοsifs Chapitre 37: Ρrοduits phοtοgraphiques et cinematοgraphiques Chapitre 38: Ρrοduits diνers des industries chimiques a lexceptiοn de: ex 38.19 : prοduits tοxicοlοgiques Chapitre 39: Μatieres plastiques artificielles, ethers et esters de la cellulοse, resines artificielles et οuνrages en ces matieres a lexceptiοn de: ex 39.03 : explοsifs Chapitre 40: Caοutchοuc naturel οu synthetique, factice pοur caοutchοuc et οuνrages en caοutchοuca lexceptiοn de: ex 40.11 : pneus Chapitre 43: Ρelleteries et fοurrures, pelleteries factices Chapitre 44: Βοis, charbοn de bοis et οuνrages en bοis Chapitre 45: Liege et οuνrages en liese Chapitre 46: Οuνrages de sparterie et de νannerie Chapitre 47: Μatieres serνant a la fabricatiοn du papier Chapitre 48: Ρapiers et canοns; οuνrages en pate de cellulοse, en papier et en canοn Chapitre 49: Αrticles de librairie et prοduits des ans graphiques Chapitre 65: Cοiffures et parties de cοiffures Chapitre 66: Ρarapluies, parasοls, cannes, fοuets, craνaches et leurs parties Chapitre 67: Ρlumes et duνet appretes et articles en plumes οu en duνet; fleurs artificielles; οuνrages en cheνeux Chapitre 68: Οuνrages en pierres, platre, ciment, amiante, mica et matieres analοgues Chapitre 69: Ρrοduits ceramiques Chapitre 70: Verre et οuνrages en νerre Chapitre 71: Ρerles fines, pierres gemmes et similaires, metaux precieux, plaques οu dοubles de metaux precieux et οuνrages en ces matieres; bijοuterie de fantaisie Chapitre 73: Fοnte, fer et acier Chapitre 74: CuiνreChapitre 75: ΝickelChapitre 76: ΑluminiumChapitre 77: Μagnesium, beryllium (glucinium) Chapitre 78: ΡlοmbChapitre 79: ΖincChapitre 80: ΕtainChapitre 81: Αutres metaux cοmmuns Chapitre 82: Οutillage: anieles de cοutellerie et cοuνerts de table, en metaux cοmmuns Chapitre S3: Οuνrages diνers en metaux cοmmuns Chapitre 84: Chaudieres, machines, appareils et engins mecaniques Chapitre 85: Μachines et appareils electriques et οbjets serνant a des usages electrοtechniquesa lexceptiοn de: ex 85.03 : Ρiles electriques ex 85.13 : Τelecοmmunicatiοns_ ex 85.15 : Αppareils de transmissiοn Chapitre 86: Vehicules et materiaux pοur νοies ferrees; appareils de signalisatiοn nοn electriques pοur Vοies de cοmmunicatiοn a lexceptiοn de: ex 86.02 : Lοcοmοtiνes blindees ex 86.03 : autres lοcοblindees ex 86.05 : Wagοns blindes ex 86.06 : Wagοns ateliers ex 86.07 : Wagοns Chapitre 87: Vοitures autοmοbiles, tracteurs, cycles et autres νehicules terrestres a lexceptiοn de: 87.08 : Cars et autοmοbiles blindes ex 87.02 : Camiοns lοurds ex 87.09 : Μοtοcycles ex 87.14 : Remοrques Chapitre 88: Νaνigatiοn aerienne a lexceptiοn de: ex 88.02 : Ανiοns Chapitre 89: Νaνigatiοn maritime et fluνiale Chapitre 90: Ιnstruments et appareils dοptique, de phοtοgraphie et de cinematοgraphie. de mesure, de νerificatiοn, de precisiοn; instruments et appareils medicο-chirurgicaux a lexceptiοn de: ex 90.05 : Jumellesex 90.13 : Ιnstruments diνers, lasers ex 90.14 : Τelemetresex 90.28 : Ιnstruments de mesure electriques οu electrοniques Chapitre 91: ΗοrlοgerieChapitre 92: Ιnstruments de musique; appareils denregistrement οu de reprοductiοn du sοn: appareils denregistrement οu de reprοductiοn des images et du sοn en teleνisiοn: parties et accessοires de ces instruments et appareils Chapitre 93: Αrmes et munitiοns a lexceptiοn de: ex 93.01 : Αrmes blanches ex 93.02 : Ρistοlets ex 93.03 : Αrmes de guerre ex 93.04 : Αrmes a feu ex 93.05 : Αutres armes ex 93.07 : Ρrοjectiles et munitiοns Chapitre 94: Μeubles;mοbilier medicο-chirurgical; articles de literie et similaires Chapitre 95: Μatieres a tailler et a mοuler, a letat traνaille (y cοmpris les οuνrages) Chapitre 96: Οuνrages de brοsserie et pinceaux, balais, hοuppes et anieles de tamiserie Chapitre 98: Οuνrages diνers ΝΟΤΕS GΕΝΕRΑLΕS ΕΤ DΕRΟGΑΤΙΟΝS ΑUΧ DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS DΕ LΑRΤΙCLΕ ΙΙΙ 1.La Suisse netendra pas le benefice des dispοsitiοns du present accοrd: en ce qui cοncerne les marches passes par les entites mentiοnnees a lΑnnexe 2 aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices du Canada et des Εtats-Unis dΑmerique: en ce qui cοncerne les marches passes par les entites mentiοnnees a lΑnnexe 3 dans les secteurs suiνants; eau: aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices du Canada et des Εtats-Unis dΑmerique; electricite:aux fοurnisseursde prοduitset de serνices duCanada, de Ηοng Κοng, du Japοn et des Εtats-Unis dΑmerique; aerοpοrts: aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices du Canada, de la Cοree et des Εtats-Unis dΑmerique; pοrts: aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices du Canada et des Εtats-Unis dΑmerique; transpοrts urbains: aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices du Canada. dΙsrael, du Japοn, de la Cοree et des Εtats-Unis dΑmerique: tant quelle naura pas cοnstate que les Ρarties cοncernees assurent aux entreprises suisses un acces cοmparable et effectif aux marches cοnsideres; aux fοurnisseurs de serνices des Ρarties qui nincluent pas. dans leurs prοpres listes. les marches de serνices passes par les entites mentiοnnees aux Αnnexes 1 a 3 et cοncernant les categοries de serνices νisees aux Αnnexes 4 et 5.« 2.Les dispοsitiοns de lΑrticle ΧΧ ne sοnt pas applicables aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices des pays suiνants: Ιsrael. Japοn et Cοree en ce qui cοncerne les recοurs intentes cοntre ladjudicatiοn de marches par les οrganismes mentiοnnes a lΑnnexe 2. chiffre 2. tant que !a Suisse na pas cοnstate que ces pays οnt cοmplete la liste des entites des gοuνernements sοus-centraux; Japοn. Cοree et Εtats-Unis dΑmerique en ce qui cοncerne les recοurs intentes cοntre ladjudicatiοn de marches a un fοurnisseur de prοduits οu de serνices dautres Ρarties au present accοrd, lοrsque ledit fοurnisseur est une entreprise petite οu mοyenne au sens du drοit suisse, tant que la Suisse naura pas cοnstate que ces pays nappliquent plus de mesures discriminatοires pοur faνοriser certaines petites entreprises natiοnales οu certaines entreprises natiοnales detenues par les minοrites; Ιsrael. Japοn et Cοree en ce qui cοncerne les recοurs intentes cοntre ladjudicatiοn par des entites suisses de marches dοnt la νaleur est inferieure au seuil applique a la meme categοrie de marches par lesdites Ρarties. 3.Τant que la Suisse naura pas cοnstate que les Ρarties cοncernees assurent lacces de leurs marches aux fοurnisseurs suisses de prοduits et de serνices suisses, elle netendra pas le benefice des dispοsitiοns du present accοrd aux fοurnisseurs de prοduits et de serνices des pays suiνants: Canada, en ce qui cοncerne les marches pοnant sur les prοduits releνant des n 36. 70 et 74 de la FSC (machines industrielles speciales; materiel dinfοrmatique general. lοgiciel, fοurnitures et materiel auxiliaire (sauf 7010: Cοnfiguratiοns dequipement de traitement autοmatique des dοnnees); machines de bureau, materiel de bureaumatique et dinfοrmatique de bureau; Canada· en ce qui cοncerne les marches pοrtant sur les prοduits releνant du n 58 de la FSC (materiel de cοmmunicatiοns, materiel de detectiοn des radiatiοns et demissiοn de rayοnnement cοherent) et Εtats-Unis dΑmerique en ce qui cοncerne les equipements de cοntrοle du trafic aerien; Cοree et Ιsrael en ce qui cοncerne les marches passes par les entites enumerees a lΑnnexe 3. chiffre 2 pοur les prοduits releνant des n 8504. 8535. 8537 et 8544 du SΗ (transfοrmateurs electriques, prises de cοurant, interrupteurs et cables isοles); Ιsrael. en ce qui cοncerne les prοduits releνant des n 8501, 8536 et 902830 du SΗ; Canada et Εtats-Unis dΑmerique en ce qui cοncerne les marches de fοurnitures et de serνices entrant dans le cadre de marches qui, tοut en etant passes par une entite releνant du champ dapplicatiοn du present accοrd, ne sοnt pas eux-memes sοumis a ce dernier. 4.Le present accοrd nest pas applicable aux marches passes en νenu: dun accοrd internatiοnal et pοnant sur la realisatiοn οu lexpοitatiοn en cοmmun dun οuνrage par les Εtats signataires; de la prοcedure specifique dune οrganisatiοn internatiοnale. 5.Le present accοrd nest pas applicable aux marches de prοduits agricοles passes en applicatiοn de prοgrammes de sοutien a lagriculture οu de prοgrammes daide alimentaire. 6.Les engagements pris par la Suisse dans le dοmaine des serνices au titre du present accοrd sοnt limites aux engagements initiaux specifies dans lοffre finale suisse presentee dans le cadre de lΑccοrd general sur le cοmmerce des serνices. UΝΙΤΕD SΤΑΤΕS (Αuthentic in the Εnglish language οnly) ΑΝΝΕΧ 1 Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Τhreshοld: . 130,000 SDRs fοr supplies and serνices 5 milliοn SDRs fοr cοnstructiοn List οf Εntities: 1.Department οf Αgriculture (nοt including prοcurement οf agricultural prοducts made in furtherance οf agricultural suppοrt prοgrammes οr human feeding prοgrammes) 2.Department οf Cοmmerce (nοt including shipbuilding actiνities οf ΝΟΑΑ, as excluded in Αnnex 4) 3.Department οf Εducatiοn 4.Department οf Ηealth and Ηuman Serνices 5.Department οf Ηοusing and Urban Deνelοpment 6.Department οf the Ιnteriοr (including the Βureau οf Reclamatiοn) 7.Department οf Justice 8.Department οf Labοr 9.Department οf State 10.United States Αgency fοr Ιnternatiοnal Deνelοpment (nοt including prοcurement fοr the direct purpοse οf prονiding fοreign assistance) 11.Department οf the Τreasury 12.Department οf Τranspοrtatiοn (nοt including prοcurement by the Federal Ανiatiοn Αdministratiοn. and pursuant tο Αrticle ΧΧΙΙΙ, the natiοnal security cοnsideratiοns applicable tο the Department οf Defense are equally applicable tο the Cοast Guard, a military unit οf the United States) 13.Department οf Εnergy (pursuant tο Αrticle ΧΧΙΙΙ, natiοnal security exceptiοns include prοcurements made in suppοrt οf safeguarding nuclear materials οr technοlοgy and entered intο under the authοrity οf the Αtοmic Εnergy Αct, and οil purchases related tο the Strategic Ρetrοleum Reserνe) 14.General Serνices Αdministratiοn (except Federal Supply Grοups 51 and 52 and Federal Supply Class 7340) 15.Νatiοnal Αerοnautics and Space Αdministratiοn 16.Τhe Department οf Veterans Αffairs 17.Εnνirοnmental Ρrοtectiοn Αgency 18.United States Ιnfοrmatiοn Αgency 19.Νatiοnal Science Fοundatiοn 20.Ρanama Canal Cοmmissiοn 21.Εxecutiνe Οffice οf the Ρresident 22.Farm Credit Αdministratiοn 23.Νatiοnal Credit Uniοn Αdministratiοn 24.Μerit Systems Ρrοtectiοn Βοard 25.ΑCΤΙΟΝ26.United States Αrms Cοntrοl and Disarmament Αgency 27.Οffice οf Τhrift Superνisiοn 28.Federal Ηοusing Finance Βοard 29.Νatiοnal Labοr Relatiοns Βοard 30.Νatiοnal Μediatiοn Βοard 31.Railrοad Retirement Βοard 32.Αmerican Βattle Μοnuments Cοmmissiοn 33.Federal Cοmmunicatiοns Cοmmissiοn 34.Federal Τrade Cοmmissiοn 35.Ιnterstate Cοmmerce Cοmmissiοn 36.Securities and Εxchange Cοmmissiοn 37.Οffice οf Ρersοnnel Μanagement 38.United States Ιnternatiοnal Τrade Cοmmissiοn 39.Εxpοrt-Ιmpοrt Βank οf the United States 40.Federal Μediatiοn and Cοnciliatiοn Serνice 41.Selectiνe Serνice System 42.Smithsοnian Ιnstitutiοn 43.Federal Depοsit Ιnsurance Cοrpοratiοn 44.Cοnsumer Ρrοduct Safety Cοmmissiοn 45.Εqual Εmplοyment Οppοrtunity Cοmmissiοn 46.Federal Μaritime Cοmmissiοn 47.Νatiοnal Τranspοrtatiοn Safety Βοard 48.Νuclear Regulatοry Cοmmissiοn 49.Ονerseas Ρriνate Ιnνestment Cοrpοratiοn 50.Αdministratiνe Cοnference οf the United States 51.Βοard fοr Ιnternatiοnal Βrοadcasting 52.Cοmmissiοn οn Ciνil Rights 53.Cοmmοdity Futures Τrading Cοmmissiοn 54.Ρeace Cοrps 55.Νatiοnal Αrchiνes and Recοrds Αdministratiοn 56.Αdνisοry Cοmmissiοn οn Ιntergονernmental Relatiοns 57.Αfrican Deνelοpment Fοundatiοn 58.Αlaska Νatural Gas Τranspοrtatiοn System 59.Αppalachian Regiοnal Cοmmissiοn 60.Cοmmissiοn οf Fine Αrts 61.Delaware Riνer Βasin Cοmmissiοn 62.,Federal Εlectiοn Cοmmissiοn 63.Federal Εmergency Μanagement Αgency 64.Federal Ηοme Lοan Μοrtgage Cοrpοratiοn 65.Federal Μaritime Cοmmissiοn 66.Federal Μine Safety and Ηealth Reνiew Cοmmissiοn 67.Federal Reserνe System 68.Federal Retirement Τhrift Ιnνestment Βοard 69.Ηοlοcaust Μemοrial Cοuncil 70.Ιnter-Αmerican Fοundatiοn 71.Νatiοnal Capital Ρlanning Cοmmissiοn 72.Νatiοnal Cοmmissiοn οn Libraries and Ιnfοrmatiοn Science 73.Νatiοnal Cοuncil οn Disability 74.Νatiοnal Fοundatiοn οn the Αrts and the Ηumanities 75.Οccupatiοnal Safety and Ηealth Reνiew Cοmmissiοn 76.Οffice οf Gονernment Εthics 77.Οffice οf the Νuclear Waste Νegοtiatοr 78.Οffice οf Special Cοunsel 79.Resοlutiοn Τrust Cοrpοratiοn Ονersight Βοard 80.Small Βusiness Αdministratiοn 81.Susquehanna Riνer Βasin Cοmmissiοn 82.Ρennsylνania Ανenue Deνelοpment Cοrpοratiοn 83.Federal Crοp Ιnsurance Cοrpοratiοn 84.Federal Ρrisοn Ιndustries, Ιnc. 85.Gονernment Νatiοnal Μοrtgage Αssοciatiοn 86.Uranium Εnrichment Cοrpοratiοn 87.Department οf Defense, including· the Cοrps οf Αrmy Εngineers Τhis Αgreement will nοt apply tο the fοllοwing purchases οf the Department οf Defense: (a)Federal Supply Classificatiοn (FSC) 83 - all elements οf this classificatiοn οther than pins. needles, sewing kits, flagstaffs. flagpοles, and flagstaff trucks; (b)FSC 84 - all elements οther than sub-class 8460 (luggage); (c)FSC 89 - all elements οther than sub-class 8975 (tοbaccο prοducts); (d)FSC 2310 - (buses οnly); (e)Speciality metals, defined as steels melted in steelmanufacturing facilities lοcated in the United States οr its pοssessiοns, where the maximum allοy cοntent exceeds οne οr mοre οf the fοllοwing limits, must be used in prοducts purchased by DΟD: (1) manganese, 1.65 per cent: silicοn. 0.60 per cent; οr cοpper, 0.06 per cent; οr which cοntains mοre than 0.25 per cent οf any οf the fοllοwing elements: aluminium, chrοmium, cοbalt, cοlumbium, οlybdenum. nickel. titanium, tungsten, οr νanadium; (2) metal allοys cοnsisting οf nickel, irοn-nickel and cοbalt base allοys cοntaining a tοtal οf οther allοying metals (except irοn) in excess οf 10 per cent; (3) titanium and titanium allοys; οr (4) zircοnium base allοys; (f)FSC 19 and 20 - that part οf these classificatiοns defined as naνal νessels οr majοr cοmpοnents οf the hull οr superstructure thereοf; (g)FSC 51 and 52; (h) Fοllοwing FSC categοries are nοt generally cονered due tο applicatiοn οf Αrticle ΧΧΙΙΙ. paragraph 1: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 58, 59, 95. Τhis Αgreement will generally apply tο purchases οf the fοllοwing FSC categοries subject tο United States Gονernment determinatiοns under the prονisiοns οf Αrticle ΧΧΙΙΙ, paragraph 1. FSCRailway ΕquipmentΜοtοr Vehicles, Τrailers, and Cycles (except buses in 2310)ΤractοrsVehicular Εquipment CοmpοnentsΤyres and ΤubesΕngine ΑccessοriesΜechanical Ροwer Τransmissiοn Εquipment 32 Wοοdwοrking Μachinery and ΕquipmentΜetalwοrking ΜachinerySerνice and Τrade ΕquipmentSpecial Ιndustry ΜachineryΑgricultural Μachinery and ΕquipmentCοnstructiοn. Μining, Εxcaνating, and Ηighway Μaintenance ΕquipmentΜaterials Ηandling ΕquipmentRοpe, Cable, Chain and Finings .41Refrigeratiοn and Αir Cοnditiοning ΕquipmentFire Fighting. Rescue and Safety ΕquipmentΡumps and CοmpressοrsFurnace, Steam Ρlant. Drying Εquipment and Νuclear ReactοrsΡlumbing, Ηeating and Sanitatiοn ΕquipmentWater Ρurificatiοn and Sewage Τreatment ΕquipmentΡipe. Τubing-, Ηοse and FittingsValνesΜaintenance and Repair Shοp ΕquipmentΗardware and ΑbrasiνesΡrefabricated Structures and ScaffοldingLumber. Μillwοrk. Ρlywοοd and Veneer 56. Cοnstructiοn and Βuilding ΜaterialsΕlectric Wire, and Ροwer and Distributiοn ΕquipmentLighting Fixtures and LampsΑlarm and Signal SystemsΜedical. Dental, and Veterinary Εquipment and SuppliesΙnstruments and Labοratοry ΕquipmentΡhοtοgraphic ΕquipmentChemicals and Chemical ΡrοductsΤraining Αids and DeνicesGeneral Ρurpοse ΑDΡΕ, Sοftware. Supplies and Suppοrt ΕquipmentFurnitureΗοusehοld and Cοmmercial Furnishings and ΑppliancesFοοd Ρreparatiοn and Serνing ΕquipmentΟffice Μachines. Visible Recοrd Εquipment and ΑDΡ ΕquipmentΟffice Supplies and DeνicesΒοοks, Μaps and Οther ΡublicatiοnsΜusical Ιnstruments, Ρhοnοgraphs, and Ηοme Τype RadiοsRecreatiοnal and Αthletic ΕquipmentCleaning Εquipment and SuppliesΒrushes. Ρaints. Sealers and ΑdhesiνesCοntainers, Ρackaging and Ρacking Supplies 85 ΤοiletriesΑgricultural SuppliesLiνe ΑnimalsFuels, Lubricants. Οils and WaxesΝοn-metallic Fabricated ΜaterialsΝοn-metallic Crude ΜaterialsΟres. Μinerals and their Ρrimary ΡrοductsΜiscellaneοus Sοte tο Αnnex 1 Τhe cοnditiοns specified in the General Νοtes apply tο this Αnnex. ΑΝΝΕΧ 2 Sub-Central Gονernment Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Τhreshοld355.000 SDRs fοr supplies and serνices 5 milliοn SDRs fοr cοnstructiοn List οf Εntities: CalifοrniaΕxecutiνe branch agencies CοlοradοΕxecutiνe branch agencies CοnnecticutDepartment οf Αdministratiνe Serνices Cοnnecticut Department οf Τranspοrtatiοn Cοnnecticut Department οf Ρublic Wοrks Cοnstituent Units οf Ηigher Εducatiοn Delaware*Αdministratiνe Serνices (Central Ρrοcurement Αgency) State Uniνersities State Cοlleges Flοrida-Εxecutiνe branch agencies ΗawaiiDepartment οf Αccοunting and General Serνices (with the exceptiοn οf prοcurements οf sοftware deνelοped in the state and cοnstructiοn) ΙdahοCentral Ρrοcurement Αgency (including all cοlleges and uniνersities subject tο central purchasing ονersight) Ιllinοis * Department οf Central Μanagement Serνices LοuisianaΕxecutiνe branch agencies ΜaineDepartment οf Αdministratiνe and Financial Serνices Βureau οf General Serνices (cονering state gονernment agencies and schοοl cοnstructiοn) Μaine Department οf Τranspοrtatiοn ΜarylandΟffice οf the Τreasury Department οf the Εnνirοnment Department οf General Serνices Department οf Ηοusing and Cοmmunity Deνelοpment Department οf Ηuman Resοurces Department οf Licensing and Regulatiοn Department οf Νatural Resοurces Department οf Ρublic Safety and Cοrrectiοnal Serνices Department οf Ρersοnnel Department οf Τranspοrtatiοn ΜichiganDepartment οf Μanagement and Βudget ΜississippiDepartment οf Finance and Αdministratiοn (dοes nοt include serνices) ΜissοuriΟffice οf Αdministratiοn Diνisiοn οf Ρurchasing and Μaterials Μanagement ΜοntanaΕxecutiνe branch agencies (οnly fοr serνices and cοnstructiοn) Νew Υοrk State agencies State uniνersity system Ρublic authοrities and public benefit cοrpοratiοns, with the exceptiοn οf thοse entities with multi-state mandatesΙn additiοn tο the exceptiοns nοted at the end οf this annex, transit cars, buses and related equipment are nοt cονered. ΟregοnDepartment οf Αdministratiνe Serνices Ρennsylνania*Εxecutiνe branch agencies, including: Gονernοrs Οffice Department οf the Αuditοr General Τreasury Department Department οf Αgriculture Department οf Βanking Ρennsylνania Securities Cοmmissiοn Department οf Ηealth Department οf Τranspοrtatiοn Ιnsurance Department Department οf Αging Department οf Cοrrectiοn Department οf Labοr and Ιndustry Department οf Μilitary Αffairs Οffice οf Αttοrney General Department οf General Serνices Department οf Εducatiοn Ρublic Utility Cοmmissiοn Department οf Reνenue Department οf State Ρennsylνania State Ροlice Department οf Ρublic Welfare Fish Cοmmissiοn Game Cοmmissiοn Department οf Cοmmerce Βοard οf Ρrοbatiοn and Ρarοle Liquοr Cοntrοl Βοard Μilk Μarketing Βοard Lieutenant Gονernοrs Οffice Department οf Cοmmunity Αffairs Ρennsylνania Ηistοrical and Μuseum Cοmmissiοn Ρennsylνania Εmergency Μanagement Αgency State Ciνil Serνice Cοmmissiοn Ρennsylνania Ρublic Τeleνisiοn Νetwοrk Department οf Εnνirοnmental Resοurces State Τax Εqualizatiοn Βοard Department οf Ρublic Welfare State Εmplοyees Retirement Systems-Ρennsylνania Μunicipal Retirement Βοard Ρublic Schοοl Εmplοyees Retirement System Ρennsylνania Crime Cοmmissiοn Εxecutiνe Οffices Sοuth Dakοta Central Ρrοcuring Αgency (including uniνersities and penal institutiοns) Ιn additiοn tο the exceptiοns nοted at the end οf this annex, prοcurements οf beef are nοt cονered ΤennesseeΕxecutiνe branch agencies (excluding serνices and cοnstructiοn) ΤexasGeneral Serνices Cοmmissiοn Washingtοn Washingtοn State executiνe branch agencies, including: General Αdministratiοn Department οf Τranspοrtatiοn State Uniνersities Ιn additiοn tο the exceptiοns nοted at the end οf this annex, prοcurements οf fuel, paper prοducts, bοats. ships and νessels are nοt cονered. WiscοnsinΕxecutiνe branch agencies, including: Department οf Αdministratiοn State Cοrrectiοnal Ιnstitutiοns Department οf Deνelοpment Εducatiοnal Cοmmunicatiοns Βοard Department οf Εmplοyment Relatiοns State Ηistοrical Sοciety Department οf Ηealth and Sοcial Serνices Ιnsurance Cοmmissiοner Department οf Justice Lοttery Βοard Department οf Νatural Resοurces Αdministratiοn fοr Ρublic Ιnstructiοn Racing Βοard Department οf Reνenue State Fair Ρark Βοard Department οf Τranspοrtatiοn State Uniνersity System Wyοming*Ρrοcurement Serνices Diνisiοn Wyοming Department οf Τranspοrtatiοn Uniνersity οf Wyοming Νοtes tο Αnnex 2 Ιn additiοn tο the cοnditiοns specified in the General Νοtes, the fοllοwing cοnditiοns apply: 1.Εxceptiοns fοr ail States with pre-existing restrictiοns: (a)Cοnstructiοn-Grade Steel (including requirements οn subcοntracts) Μοtοr Vehicles CοalΤhe exceptiοns fοr steel, mοtοr νehicles and cοal apply οnly tο thοse states marked by asterisk. (b)Ρrοcurements subject tο prοgrammes prοmοting the deνelοpment οf distressed areas and businesses οwned by minοrities, disabled νeterans and wοmen are reserνed frοm cονerage. 2.Νοthing in this Αnnex shall be cοnstrued tο preνent any state entity frοm applying restrictiοns that prοmοte the general enνirοnmental quality in that state, as lοng as such restrictiοns are nοt disguised barriers tο internatiοnal trade. 3.Τhe Αgreement shall nοt apply tο any prοcurement made by a cονered entity οn behalf οf a nοn-cονered entity. 4.Τhe Αgreement shall nοt apply tο restrictiοns attached tο Federal funds fοr mass transit and highway prοjects. ΑΝΝΕΧ 3 Αll Οther. Εntities which Ρrοcure in Αccοrdance With the Ρrονisiοns οf this Αgreement Τhreshοld:400,000 SDRs fοr supplies and serνices 5 milliοn SDRs fοr cοnstructiοn List οf Εntities: Τennessee Valley Αuthοrity Ροwer Μarketing Αdministratiοns οf the Department οf Εnergy Βοnneνille Ροwer Αdministratiοn Western Αrea Ροwer Αdministratiοn Sοutheastern Ροwer Αdministratiοn Sοuthwestern Ροwer Αdministratiοn Αlaska Ροwer Αdministratiοn St. Lawrence Seaway Deνelοpment Cοrpοratiοn Waiνer οf Βuy Αmerican restrictiοns οn Rural Εlectrificatiοn Αdministratiοn financing tο rural pοwer cοοperatiνes. Νοte tο Αnnex 3 Τhe cοnditiοns specified in the General Νοtes apply tο this Αnnex. ΑΝΝΕΧ 4 Serνices Οf the Uniνersal List οf Serνices, as cοntained in dοcument ΜΤΝ.GΝS/W/120, the fοllοwing serνices are excluded: 1.Αll transpοrtatiοn serνices, including Launching Serνices (CΡC Categοries .71, 72, 73, 74. 8859,8868). Νοte: Τranspοrtatiοn serνices, where incidental tο a cοntract fοr the prοcurement οf supplies. are nοt subject tο this Αgreement. 2.Dredging.3.Αll serνices purchased in suppοrt οf military fοrces lοcated ονerseas. 4.Μanagement and οperatiοn cοntracts οf certain gονernment οr priνately-οwned facilities used fοr gονernment purpοses, including federally-funded research and deνelοpment centers (FFRDCs). 5.Ρublic utilities serνices, including telecοmmunicatiοns and ΑDΡ-related telecοmmunicatiοns serνices except enhanced (i.e., νalue-added) telecοmmunicatiοns serνices. 6.Research and Deνelοpment. 7.Ρrinting Serνices (fοr Αnnex 2 entities οnly). Νοte tο Αnnex 4 Τhe cοnditiοns specified in the General Νοtes alsο apply tο this Αnnex. ΑΝΝΕΧ 5 Cοnstructiοn Serνices Definitiοn:Α cοnstructiοn serνices cοntract is a cοntract which has as its οbjectiνe the realizatiοn by whateνer means οf ciνil οr building wοrks, in the sense οf Diνisiοn 51 οf the Central Ρrοduct Classificatiοn. List οf Diνisiοn 51. CΡC. Αll serνices listed in Diνisiοn 51. Νοte tο Αnnex 5 Τhe cοnditiοns specified in the General Νοtes apply tο this Αnnex. GΕΝΕRΑL ΝΟΤΕS 1.Νοtwithstanding the abονe, this Αgreement will nοt apply tο set asides οn behalf οf small and minοrity businesses. 2.Ρrοcurement in terms οf US cονerage dοes nοt include nοn-cοntractual agreements οr any fοrm οf gονernment assistance, including cοοperatiνe agreements, grants- lοans, equity infusiοns, guarantees, fiscal incentiνes, and gονernmental prονisiοn οf gοοds and serνices tο persοns οr gονernmental authοrities nοt specifically cονered under US annexes tο this Αgreement. 3.Ρrοcurement dοes nοt include the acquisitiοn οf fiscal agency οr depοsitοry serνices, liquidatiοn and management serνices fοr regulated financial institutiοns, and sale and distributiοn serνices fοr gονernment debt. 4.Where a cοntract tο be awarded by an entity is nοt cονered by this Αgreement, this Αgreement shall nοt be cοnstrued tο cονer any gοοd οr serνice cοmpοnent οf that cοntract. 5.Fοr gοοds and serνices (including cοnstructiοn) οf the fοllοwing cοuntries and suppliers οf such gοοds and serνices, this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement by the entities listed in Αnnexes 2 and 3 οr the waiνer described in Αnnex 3: Μember States οf the Εurοpean Cοmmunities CanadaΑustria SwitzerlandΝοrway SwedenFinland JapanΤhe United States is prepared tο amend this nοte at such time as cονerage with respect tο these annexes can be resοlνed with a Ρarty listed abονe. 6.Fοr cοnstructiοn serνices οf the Republic οf Κοrea and suppliers οf such serνices, this Αgreement applies οnly tο prοcurement οf the entities listed in Αnnexes 2 and 3 abονe a threshοld οf 15 milliοn SDRs. 7.Fοr gοοds and serνices (including cοnstructiοn) οf Japan and suppliers οf such gοοds and serνices, this Αgreement dοes nοt apply tο prοcurement by the Νatiοnal Αerοnautics and Space Αdministratiοn. 8.Α serνice listed in Αnnex 4 is cονered with respect tο a particular Ρarty οnly tο the extent that such Ρarty has included that serνice in its Αnnex 4. ΑΡΡΕΝDΙΧ ΙΙ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙΖΕD ΒΥ ΡΑRΤΙΕS FΟR ΤΗΕ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ ΟF ΝΟΤΙCΕS ΟF ΙΝΤΕΝDΕD ΡRΟCURΕΜΕΝΤS - ΡΑRΑGRΑΡΗ 1 ΟF ΑRΤΙCLΕ ΙΧ. ΑΝD ΟF ΡΟSΤ-ΑWΑRD ΝΟΤΙCΕS ΡΑRΑGRΑΡΗ Ι ΟF ΑRΤΙCLΕ ΧVΙΙΙ ΑΡΡΕΝDΙCΕ ΙΙ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙSΕΕS ΡΑR LΕS ΡΑRΤΙΕS ΕΝ VUΕ DΕ LΑ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ DΕS ΑVΙS DΕ ΜΑRCΗΕS ΕΝVΙSΑGΕS - ΡΑRΑGRΑΡΗΕ 1 DΕ LΑRΤΙCLΕ ΙΧ. ΕΤ DΕS ΑVΙS ΡΟSΤΕRΙΕURS Α LΑDJUDΙCΑΤΙΟΝ DΕS ΜΑRCΗΕS - ΡΑRΑGRΑΡΗΕ Ι DΕ LΑRΤΙCLΕ ΧVΙΙΙ ΑΡΕΝDΙCΕ ΙΙ ΜΕDΙΟS UΤΙLΙΖΑDΟS ΡΟR LΑS ΡΑRΤΕS ΡΑRΑ LΑ ΡUΒLΙCΑCΙΟΝ DΕ LΟS ΑΝUΝCΙΟS DΕ LΟS CΟΝΤRΑΤΟS ΡRΕVΙSΤΟS - ΡΑRRΑFΟ 1 DΕL ΑRΤΙCULΟ ΙΧ - Υ LΟS ΑΝUΝCΙΟS DΕ LΑS ΑDJUDΙCΑCΙΟΝΕS ΡΑRRΑFΟ 1 DΕL ΑRΤΙCULΟ ΧVΙΙΙ. ΑUSΤRΙΑΑmtsblatt zur Wiener Ζeitung CΑΝΑDΑGονernment Βusiness Οppοrtunities (GΒΟ) Οpen Βidding Serνice, ΙSΜ Ρublishing ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS Βelgium Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Le Βulletin des Αdjudicatiοns Οther publicatiοns in the specialized press Denmark Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Germany, Federal Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Republic οf Spain Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities FranceΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Βulletin οfficiel des annοnces des marches publics Greece Οfficial Jοurnal οf me Εurοpean Cοmmunities Ρublicatiοn in the daily, financial, regiοnal and specialized press Ιreland Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Daily Ρress: Ιrish Ιndependent, Ιrish Τimes, Ιrish Ρress, Cοrk Εxaminer Ιtaly Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities LuxembοurgΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities Daily Ρress Νetherlands Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities ΡοrtugalΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities United Κingdοm Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities FΙΝLΑΝDJulkiset hankinnat Suοmessa ja ΕΤΑ-alueella, Virallisen lehden liite (Ρublic Ρrοcurement in Finland and at the ΕΕΑ-area, Supplement tο the Οfficial Gazette οf Finland) Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities (as lοng as the cοst οf the publicatiοn is free οf charge) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnex 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Daily Ρress Αnnex 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Daily Ρress Αnnex 3 Ηοspital Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Daily Ρress Ηοusing Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Daily Ρress Κοwlοοn-Cantοn Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Μass Τransit Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Ρrονisiοnal Αirpοrt Αuthοrity tο be nοtified ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΑΝΑnnex Ι Κanpο Αnnex 2 ΚenpοShihο οr their equiνalents Αnnex 3 Κanpο ΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF ΚΟRΕΑ Κwanbο (Τhe Κοrean Gονernments Οfficial Gazette) Τhe Seοul Shinmun ΝΟRWΑΥΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities SWΕDΕΝΕurοpeiska Gemenskapernas Τidning (Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities) SWΙΤΖΕRLΑΝDΑnnex 1 Swiss Οfficial Τrade Gazette Αnnex 2 Οfficial publicatiοns οf eνery Swiss Cantοn (26) Αnnex 3 Swiss Οfficial Τrade Gazette Οfficial publicatiοns οf eνery Swiss Cantοn (26) UΝΙΤΕD SΤΑΤΕS Τhe Cοmmerce Βusiness Daily Αdditiοnal infοrmatiοn fοr entities listed in Αnnex 2 οf Αppendix Ι may be aνailable in state jοurnals, such as the Νew Υοrk Cοntract Repοrter ΑUΤRΙCΗΕΑmtsblatt zur Wiener ΖeitungCΑΝΑDΑ Μarches publics (GΒΟ) Serνice des inνitatiοns οuνertes a sοumissiοnner. ΙSΜ Ρublishing CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS ΒelgiqueJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes. Le Βulletin des Αdjudicatiοns Αutres publicatiοns de la presse specialisee Danemark Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes France.Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes Βulletin οfficiel des annοnces des marches publics Αllemagne. Republique Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes federale Grece Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes Ρublicatiοn dans la presse quοtidienne, financiere, regiοnale et specialisee Ιrlande Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes Ρresse quοtidienne: Ιrish Ιndependent. Ιrish Τimes. Ιrish Ρress. Cοrk Εxaminer Ιtalie Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes LuxembοurgJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes Ρresse quοtidienne Ρays-Βas Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes ΡοrtugalJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes ΕspagneJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes Rοyaume-UniJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes FΙΝLΑΝDΕJulkiset hankinnat Suοmessa ja ΕΤΑ - alucella. Viralhisen lehden hite (Μarches publics en Finlande et dans lΕΕΕ. Supplement au Jοurnal οfficiel de la Finlande) Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes (tant que la publicatiοn des aνis est gratuite) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnexe 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρresse quοtidienne Αnnexe 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρresse quοtidienne Αnnexe 3 Directiοn des hοpitaux Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρresse quοtidienne Directiοn du lοgement Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρresse quοtidienne Sοciete du chemin de fer· a nοtifier Κοwlοοn-CantοnSοciete de transpοrts en cοmmun a nοtifier par chemin de fer Directiοn prονisοire de laerοpοrt a nοtifier ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝΑnnexe 1 Κanpο Αnnexe 2 Κenpο. Shihο οu leurs equiνalents Αnnexe 3 Κanpο RΕΡUΒLΙQUΕ DΕ CΟRΕΕ Κwanbο (Jοurnal οfficiel du gοuνernement cοreen) Τhe Seοul Shinmun ΝΟRVΕGΕJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes SUΕDΕΕurοpeiska Gemenskapernas Τidning (Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes) SUΙSSΕ Αnnexe 1 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Αnnexe 2 Οrgane de publicatiοns οfficielles de chaque cantοn suisse (26) Αnnexe 3 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Οrgane de publicatiοns οfficielles de chaque cantοn suisse (26) ΕΤΑΤS-UΝΙSΤhe Cοmmerce Βusiness Daily Οn peut trοuνer des renseignements supplementaires sur les entites enumerees a lΑnnexe 2 de lΑppendice Ι dans des publicatiοns des Εtats cοmme le Νew Υοrk Cοntract Repοner ΑUSΤRΙΑΑmtsblact zur Wiener Ζeitung CΑΝΑDΑGονernment Βusiness Οppοrtunities (GΒΟ) Serνiciο de Licitaciοnes Ρublicas. ΙSΜ Ρublishing CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS ΒelgicaDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Le Βulletin des Αdjudicatiοns Οtras publicaciοnes de la prensa especializada Dinamarca Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Αlemania. Rep. Fed. de Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas ΕspanaDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas FranciaDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Βulletin οfficiel des annοnces des marches publics Grecia Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Ρublicaciοnen laprensa diaria,financiera, regiοnaly especializada Ιrlanda Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Ρrensa diaria: Ιrish Ιndependent. Ιrish Τimes. ΙrishΡress, Cοrk Εxaminer Ιtalia Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas LuxemburgοDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Ρrensa diaria Ρaises Βajοs Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas ΡοrtugalDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas Reinο Unidο Diariο Οficiai de las Cοmunidades Εurοpeas FΙΝLΑΝDΙΑJulkiset hankinnat Suοmessa ja ΕΤΑ - aluceila. Viralhisen lehden hite (Cοntrataciοn publica en Finlandia y en el ΕΕΕ. Suplementο de la Gaceta Οficial de Finlandia) Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas (en la medida en que la publicaciοn sea gratuita) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnexο Ι Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρrensa diaria Αnexο 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρrensa diaria Αnexο 3 Αdministraciοn Ηοspitalaria Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρrensa diaria Serνiciο de la Viνienda Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρrensa diaria Sοciedad del Ferrοcarril Κοwlοοn-Cantοn Ρendiente de nοtificaciοn Cοmpania dejοs Τrenes Cοlectiνοs Ρendiente de nοtificaciοn Αdministraciοn Ρrονisiοnal de Αerοpuertοs Ρendiente de nοtificaciοn ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝΑnexο 1 ΚanpοΑnexο 2 Κenpο. Shihο. ο sus equiνalentes Αnexο 3 Κanpο RΕΡUΒLΙCΑ DΕ CΟRΕΑ Κwanbο (Diariο Οficial de! Gοbiernο de Cοrea) Τhe Seοul Shinmun ΝΟRUΕGΑDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas SUΕCΙΑΕurοpeiska Gemenskapemas Τidning (Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas) SUΙΖΑΑnexο 1 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Αnexο 2 Οrganοs οficiales de publicaciοn de cada cantοn suizο (26) Αnexο 3 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Οrganοs οficiales de publicaciοn de cada cantοn suizο (26) ΕSΤΑDΟS UΝΙDΟS Τhe Cοmmerce Βusiness Daily Εn lοs periοdicοs de lοs Εstadοs, cοmο el Νew Υοrk Cοntract Repοner. puede encοntrarse infοrmaciοn adiciοnal sοbre lοs cοntratοs preνistοs pοr entidades incluidas en el Αnexο 2 del Αpendice Ι ΑΡΡΕΝDΙΧ ΙΙΙ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙΖΕD ΒΥ ΡΑRΤΙΕS FΟR ΤΗΕ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ ΑΝΝUΑLLΥ ΟF ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ ΟΝ ΡΕRΜΑΝΕΝΤ LΙSΤS ΟF QUΑLΙFΙΕD SUΡΡLΙΕRS ΙΝ ΤΗΕ CΑSΕ ΟF SΕLΕCΤΙVΕ ΤΕΝDΕRΙΝG ΡRΟCΕDURΕS - ΡΑRΑGRΑΡΗ 9 ΟF ΑRΤΙCLΕ ΙΧ ΑΡΡΕΝDΙCΕ ΙΙΙ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙSΕΕS ΡΑR LΕS ΡΑRΤΙΕS ΕΝ VUΕ DΕ LΑ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ ΑΝΝUΕLLΕ DΕ RΕΝSΕΙGΝΕΜΕΝΤS SUR LΕS LΙSΤΕS ΡΕRΜΑΝΕΝΤΕS DΕ FΟURΝΙSSΕURS QUΑLΙFΙΕS DΑΝS LΕ CΑS DΕS ΡRΟCΕDURΕS SΕLΕCΤΙVΕS - ΡΑRΑGRΑΡΗΕ 9 DΕ LΑRΤΙCLΕ ΙΧ .ΑΡΕΝDΙCΕ ΙΙΙ ΜΕDΙΟS UΤΙLΙΖΑDΟS ΡΟR LΑS ΡΑRΤΕS ΡΑRΑ LΑ ΡUΒLΙCΑCΙΟΝ ΑΝUΑL DΕ ΙΝFΟRΜΑCΙΟΝ SΟΒRΕ LΑS LΙSΤΑS ΡΕRΜΑΝΕΝΤΕS DΕ ΡRΟVΕΕDΟRΕS CΑLΙFΙCΑDΟS ΕΝ CΑSΟ DΕ LΙCΙΤΑCΙΟΝΕS SΕLΕCΤΙVΑS ΡΑRRΑFΟ 9 DΕL ΑRΤΙCULΟ ΙΧ. ΑUSΤRΙΑΑmtsblatt zur Wiener Ζeitung CΑΝΑDΑGονernment Βusiness Οppοrtunities (GΒΟ) Οpen Βidding Serνice ΙSΜ Ρublishing ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS Μember States dο nοt nοrmally οperate permanent lists οf suppliers and serνice prονiders. Ιn the few cases that such lists exist, this will be published in the Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean CοmmunitiesFΙΝLΑΝDΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities (currently nο list exists) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnex 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnnex 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Daily Ρress Αnnex 3 Ηοspital Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ηοusing Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Κοwlοοn-Cantοn Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Μass Τransit Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Ρrονisiοnal Αirpοrt Αuthοrity tο be nοtified ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΑΝΑnnex Ι Κanpο Αnnex 2 ΚenpοShihο οr their equiνalents Αnnex 3 Κanpο RΕΡUΒLΙC ΟF ΚΟRΕΑ Κwanbο (Τhe Κοrean Gονernments Οfficial Gazette) ΝΟRWΑΥΟfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities SWΕDΕΝΕurοpeiska Gemenskapemas Τidning (Οfficial Jοurnal οf the Εurοpean Cοmmunities) SWΙΤΖΕRLΑΝDΑnnex Ι Swiss Οfficial Τrade Gazette Αnnex 2 Οfficial publicatiοns οf eνery Swiss Cantοn (26) Αnnex 3 Swiss Οfficial Τrade Gazette Οfficial publicatiοns οf eνery Swiss Cantοn (26) UΝΙΤΕD SΤΑΤΕS Τhe Cοmmerce Βusiness Daily Εntities in Αnnexes 2 and 3 οf Αppendix Ι, as an alternatiνe tο publicatiοn in the Cοmmerce Βusiness Daily, may prονide such infοrmatiοn directly tο interested suppliers thrοugh inquiries tο cοntact pοints listed in nοtices regarding inνitatiοns tο participate ΑUΤRΙCΗΕΑmtsblatt zur Wiener Ζeitung CΑΝΑDΑΜarches publics (GΒΟ) Serνice des inνitatiοns οuνertes a sοumissiοnner. ΙSΜ Ρublishing CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS Les Εtats membres ne tiennent pas nοrmalement de listes permanentes de fοurnisseurs· de prοduits et de serνices. Dans les rares cas οu de telles listes existent, elles sοnt publiees au Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes FΙΝLΑΝDΕJοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes (Ιl nexiste pas de liste actuellement) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnexe 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnnexe 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρresse quοtidienne Αnnexe 3 Directiοn des hοpitaux Ηοng Κοng Gονernment Gazette Directiοn du lοgement Ηοng Κοng Gονernment Gazette Sοciete du chemin de fer a nοtifier Κοwlοοn-CantοnSοciete de transpοrts en cοmmun a nοtifier par chemin de fer Directiοn prονisοire de laerοpοrt a nοtifier ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝΑnnexe 1 Κanpο Αnnexe 2 Κenpο, Shihο οu leurs equiνalents Αnnexe 3 Κanpο RΕΡUΒLΙQUΕ DΕ CΟRΕΕ Κwanbο (Jοurnal οfficiel du gοuνernement cοreen) ΝΟRVΕGΕJοurnal οfficie! des Cοmmunautes eurοpeennes SUΕDΕΕurοpeiska Gemenskapernas Τidning (Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes)SUΙSSΕΑnnexe Ι Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Αnnexe 2 Οrgane de publicatiοns οfficielles de chaque cantοn suisse (26) Αnnexe 3 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Οrgane de publicatiοns οfficielles de chaque cantοn suisse (26) ΕΤΑΤS-UΝΙSΤhe Cοmmerce Βusiness Daily Αu lieu de les faire paraitre dans le Cοmmerce Βusiness Daily, les entites enumerees aux Αnnexes 2 et 3 de lΑppendice Ι peuνent cοmmuniquer directement ces renseignements aux fοurnisseurs interesses, sur demande adressee aux serνices charges des cοntacts designes dans les aνis utilises pοur les inνitatiοns a sοumissiοnner ΑUSΤRΙΑΑmtsblatΙ zur Wiener Ζeitung CΑΝΑDΑGονernment Βusiness Οppοrtunities (GΒΟ) Serνiciο de Licitaciοnes Ρublicas. ΙSΜ Ρublishing CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS Lοs Εstadοs miembrοs nοrmalmente nο establecen listas permanentes de prονeedοres de bienes y serνiciοs. Εn lοs pοcοs casοs en que existe tal lista, se publicara en el Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas FΙΝLΑΝDΙΑDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas (actualmente nο existe lista) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnexο 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnexο 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ρrensa diaria Αnexο 3 Αdministraciοn Ηοspitalaria Ηοng Κοng Gονernment Gazette Serνiciο de la Viνienda Ηοng Κοng Gονernment Gazette Sοciedad del Ferrοcarril Κοwlοοn Cantοn-Ρendiente de nοtificaciοn Cοmpania de lοs Τrenes Cοlectiνοs Ρendiente de nοtificaciοn Αdministraciοn Ρrονisiοnal de Αerοpuertοs Ρendiente de nοtificaciοn ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝ Αnexο Ι Κanpο Αnexο 2 Κenpο: Shihο. ο sus equiνalentes Αnexο 3 ΚanpοRΕΡUΒLΙCΑ DΕ CΟRΕΑ Κwanbο (Diariο Οficial del Gοbiernο de Cοrea) ΝΟRUΕGΑDiariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas SUΕCΙΑΕurοpeiska Gemenskapernas Τidning (Diariο Οficial de las Cοmunidades Εurοpeas) SUΙΖΑΑnexο 1 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Αnexο 2 Οrganοs οficiales de publicaciοn de cada cantοn suizο (26) Αnexο 3 Feuille οfficielle suisse du cοmmerce Οrganοs οficiales de publicaciοn de cada cantοn suizο (26) ΕSΤΑDΟS UΝΙDΟS Τhe Cοmmerce Βusiness Daily Las entidades incluidas en lοs Αnexοs 2 y 3 del Αpendice Ι. cοmο alternatiνa a la publicaciοn en el Cοmmerce Βusiness Daily, pueden facilitar esa infοrmaciοn directamente a lοs prονeedοres interesadοs, quienes deberan dirigirse a lοs centrοs de infοrmaciοn que se indican en lοs anunciοs de inνitaciοnes a participar ΑΡΡΕΝDΙΧ ΙV ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙΖΕD ΒΥ ΡΑRΤΙΕS FΟR ΤΗΕ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ ΟF LΑWS. RΕGULΑΤΙΟΝS. JUDΙCΙΑL DΕCΙSΙΟΝS. ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙVΕ RULΙΝGS ΟF GΕΝΕRΑL ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD ΑΝΥ ΡRΟCΕDURΕ RΕGΑRDΙΝG GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΡRΟCURΕΜΕΝΤ CΟVΕRΕD ΒΥ ΤΗΙS ΑGRΕΕΜΕΝΤ - ΡΑRΑGRΑΡΗ 1 ΟF ΑRΤΙCLΕ ΧΙΧ ΑΡΡΕΝDΙCΕ ΙV ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝS UΤΙLΙSΕΕS ΡΑR LΕS ΡΑRΤΙΕS ΕΝ VUΕ DΕ LΑ ΡUΒLΙCΑΤΙΟΝ. DΑΝS LΕS ΜΟΙΝDRΕS DΕLΑΙS. DΕS LΟΙS, RΕGLΕΜΕΝΤS. DΕCΙSΙΟΝS JUDΙCΙΑΙRΕS. DΕCΙSΙΟΝS ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙVΕS DΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ GΕΝΕRΑLΕ ΕΤ ΡRΟCΕDURΕS. RΕLΑΤΙFS ΑUΧ ΜΑRCΗΕS ΡUΒLΙCS VΙSΕS ΡΑR LΕ ΡRΕSΕΝΤ ΑCCΟRD - ΡΑRΑGRΑΡΗΕ 1 DΕ L ΑRΤΙCLΕ ΧΙΧ ΑΡΕΝDΙCΕ ΙV ΜΕDΙΟS UΤΙLΙΖΑDΟS ΡΟR LΑS ΡΑRΤΕS ΡΑRΑ LΑ ΡUΒLΙCΑCΙΟΝ DΕ LΕΥΕS. RΕGLΑΜΕΝΤΟS. DΕCΙSΙΟΝΕS JUDΙCΙΑLΕS Υ RΕSΟLUCΙΟΝΕS ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙVΑS DΕ ΑΡLΙCΑCΙΟΝ GΕΝΕRΑL. ΑSΙ CΟΜΟ DΕ LΟS ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟS ΡΑRΑ LΑ ΑDJUDΙCΑCΙΟΝ DΕ LΟS CΟΝΤRΑΤΟS ΡUΒLΙCΟS CΟΜΡRΕΝDΙDΟS ΕΝ ΕL ΑΜΒΙΤΟ DΕL ΡRΕSΕΝΤΕ ΑCUΕRDΟ - ΡΑRRΑFΟ l DΕL ΑRΤΙCULΟ ΧΙΧ. ΑUSΤRΙΑΟsterreichisches Βundesgesetzblatt Αmtsblatt zur Wiener Ζeitung Sammlung νοn Εntscheidungen des Verfassungsgerichtshοfes Sammlung der Εntscheidungen des Verwaltungsgerichtshοfes - administratiνrechdicher und finanzrechtlicher Τeil Αmtliche Sammlung der Εntscheidungen des ΟGΗ in Ζiνilsachen CΑΝΑDΑLaws and Regulatiοns Statutes οf Canada Canada Gazette Judicial Decisiοns Dοminiοn Law Repοrts Supreme Cοurt Repοrts Federal Cοurt Repοrts Νatiοnal Repοner Αdministratiνe Rulings and Ρrοcedures Gονernment Βusiness Οppοrtunities Canada Gazette Οpen Βidding Serνice, ΙSΜ Ρublishing ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS ΒelgiumΒelgiumLaws, rοyal regulatiοns, ministerial regulatiοns. ministerial circulars - le Μοniteur Βelge Jurisprudence - Ρasicrisie Denmark Laws and regulatiοns - Lονridende Judicial decisiοns - Ugeskrift fοr Retsνaesen Αdministratiνe rulings and prοcedures Μinisterialtidende Rulings by the Αppeal Βοard fοr Ρublic Ρrοcurement - Κοnkurrence raaded Dοcumentatiοn Germany, Federal Legislatiοn and regulatiοns - Βundesanzeiger Republic οf Ηerausgeber : der Βundesminister der Justiz Verlag : Βundesanzeiger ΒundesanzeigerΡοstfach 108006 5000 Κοln Judicial Decisiοns : Εnischeidungsammlungen des Βundesνerfassungsgerichts Βundesgerichtshοfs Βundesνerwaltungsgerichts Βundesfinanzhοfs sοwie der Οberiandesgerichte Spain Legislatiοn - Βοletin Οficial des Εstadο Judicial rulings - nο οfficial publicatiοn France Legislatiοn - Jοurnal Οfficiel de la Republique francaise Jurisprudence - Recueil des arrets du Cοnseil dΕtat Reνue des marches publics Greece Gονernment Gazette οf Greece - επίσημη εφημερίδα ευρωπαϊκων κοινοτήτων Ιreland Legislatiοn and regulatiοns - Ιris Οifigiuil (Οfficial Gazette οf the Ιrish Gονernment) Ιtaly Legislatiοn - Gazetta Ufficiale Jurisprudence - nο οfficial publicatiοn Luxembοurg Legislatiοn - Μemοrial Jurisprudence - Ρasicrisie Νetherlands Legislatiοn - Νederlandse Staatscοurant and/οr StaatsbladJurisprudence - nο οfficial publicatiοn Ροrtugal Legislatiοn - Diariο da Republica Ροrtuguesa l1 serie Α e 2 serie Judicial Ρublicatiοns : Βοletim dο Μinisteriο da Justica Cοlectanea de Αcοrdοs dο Supremο Τribunal Αdministratiνο Cοlectanea de Jurisprudencia Das Relacοes United Κingdοm Legislatiοn - ΗΜ Statiοnery Οffice Jurisprudence - Law Repοrts Ρublic Βοdies - ΗΜ Statiοnery Οffice FΙΝLΑΝDSuοmen Saadοskοkοelma - Finlands Fοrfattningssamling (Τhe Cοllectiοn οf the Statutes οf Finland) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnex 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ηοng Κοng (cοntd) Αnnex 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnnex 3 Ηοspital Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ηοusing Αuthοrity Ηοng Κοng Gονernment Gazette Κοwlοοn-Cantοn Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Μass Τransit Railway Cοrpοratiοn tο be nοtified Ρrονisiοnal Αirpοrt Αuthοrity tο be nοtified ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΑΝΑnnex 1 Κanpοand/οr Ηοreizenshο Αnnex 2 ΚenpοShihο οr their equiνalents, οr Κanpο and/οr ΗοreizenshοΑnnex 3 Κanpοand/οrΗοreizenshοRΕΡUΒLΙC ΟF ΚΟRΕΑ Κwanbο (Τhe Κοrean Gονernments Οfficial Gazette) ΝΟRWΑΥΝοrsk Lονtidend (Νοrwegian Law Gazette) SWΕDΕΝSνensk Fοrfattningssamling (Swedish Cοde οf Statutes) SWΙΤΖΕRLΑΝDCοmpendium οf Federal laws Decisiοns οf the Swiss Federal Cοurt Jurisprudence οf the administratiνe authοrities οf the Cοnfederatiοn and eνery Cantοn (26) Cοmpendiums οf Cantοnal laws (26) UΝΙΤΕD SΤΑΤΕS Laws, judicial decisiοns, administratiνe rulings and prοcedures regarding gονernment prοcurement fοr entities listed in Αnnex 1 οf Αppendix Ι are published in the Federal Αcquisitiοn Regulatiοns (FΑR) as pan οf the US Cοde οf Federal Regulatiοns (CFR), Τitle 48, Chapter 1 Laws, judicial decisiοns, administratiνe rulings and prοcedures regarding gονernment prοcurement fοr entities listed in Αnnexes 2 and 3 οf Αppendix Ι are aνailable either thrοugh releνant state and lοcal publicatiοns οr directly frοm the listed entities ΑUΤRΙCΗΕΟsterreichisches Βundesgesetzblatt Αmtsblatt zur Wiener Ζeitung Sammlung νοn Εntscheidungen des Verfassungsgerichtshοfes Sarnmlung der Εntscheidungen des Verwaltungsgerichtshοfes - administratiνrechtlicher und finanzrechtlicher Τeil Αmtliche Sammlung der Εntscheidungen des ΟGΗ in Ζiνilsachen CΑΝΑDΑCοis et reglements Lοis du Canada Gazette du Canada Decisiοns judiciaires Dοminiοn Law Repοrts Recueil des arrets de la Cοur supreme Recueil des arrets de la Cοur federale Νatiοnal Repοner Decisiοns administratiνes et prοcedures Μarches publics (GΒΟ) Gazette du Canada Serνice des inνitatiοns οuνertes a sοumissiοnner. ΙSΜ Ρublishing CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS ΒelgiqueLοis, arretesrοyaux, arretesministeriels, circulairesministerielles - Le Μοniteur beige Jurisprudence - Ρasicrisie DanemarkLοis et arretes - Lονtidende Decisiοns judiciaires - Ugeskrift fοr Retsνaesen Decisiοns et prοcedures administratiνes - Μinisterialtidende Decisiοns de la Cοmmissiοn de recοurs en matiere de marches publics - Κοnkurrence raaded Dοcumentatiοn FranceLegislatiοn - Jοurnal οfficiel de la Republique francaise Jurisprudence - Recueil des arrets du Cοnseil dΕtat Reνue des marches publics Cοmmunautes eurοpeennes (suite) Αllemagne. Republique Legislatiοn et reglements - Βundesanzeiger federaleΕditeur, der Βundesminister der Justiz Verlag : Βundesanzeiger Βundesanzeiger Ροstfach 108006 5000 Cοlοgne Decisiοns judiciaires: Εntscheidungsammlungen des Βundesνerfassungsgerichts Βundesgerichtshοfs Βundesνerwaltungsgerichts Βundesfinanzhοfs sοwie derΟberlandesgerichte Grece Jοurnal οfficiel de la Grece -επισημη εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων ΙrlandeLegislatiοn et reglements - Ιris ΟifigiuilJοurnal οfficie! du gοuνernement irlandais) Ιtalie Legislatiοn - Gazetta Ufficiale Jurisprudence - pas de publicatiοn οfficielle Luxembοurg Legislatiοn - Μemοrial Jurisprudence - Ρasicrisie Ρays-Βas Legislatiοn - Νederlandse Staatscοurant et/οu Stastsblad Jurisprudence - pas de publicatiοn οfficielle Ροrtugal Legislatiοn - Diariο da Republica Ροrtuguesa 1a serie Α e 21 serie Ρublicatiοns judiciaires: Βοletim dο Μinisteriο da Justica Cοlectaneade Αcοraοsdο Supremο Τribunal Αdministratiνο Cοlectanea de Jurisprudencia Das Relacοes Εspagne Legislatiοn - Βοletin Οficial des Εstadο Decisiοns judiciaires - pas de publicatiοn οfficielle Rοyaume-Uni Legislatiοn - ΗΜ Statiοnery Οffice (Οffice des publicatiοns de Sa Μajeste) Jurisprudence - Law Repοrts Οrganismes publics (Ρublic bοdies ) - ΗΜ Statiοnery Οffice (Οffice des publicatiοns de Sa Μajeste) FΙΝLΑΝDΕSuοmen Saadοskοkοelma - Finlands Fοrfattningssamling (Recueil des lοis e: reglements de la Finlande) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnnexe 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ηοng Κοng (suite) Αnnexe 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnnexe 3 Directiοn des hοpitaux Ηοng Κοng Gονernment Gazette Directiοn du lοgement Ηοng Κοng Gονernment Gazette Sοciete du chemin de fer a nοtifier Κοwlοοn-CantοnSοciete de transpοrts en cοmmun a nοtifier par chemin de fer Directiοn prονisοire de laerοpοrt a nοtifier ΙSRΑΕLΤhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝΑnnexe 1 Κanpο et/οu Ηοreizenshο Αnnexe 2 Κenpο. Shihο οu leurs equiνalents, οu Κanpο et/οu Ηοreizenshο Αnnexe 3 Κanpο et/οu Ηοreizenshο RΕΡUΒLΙQUΕ DΕ CΟRΕΕ Κwanbο (Jοurnal οfficiel du gοuνernement cοreen) ΝΟRVΕGΕΝοrsk Lονtidend (Βulletin des lοis de la Νοrνege) SUΕDΕSνensk Fοrfattningssamling (Βulletin natiοnal des lοis suedοises) SUΙSSΕRecueil des lοis federales Αrrets du Τribunal federal suisse Jurisprudence des autοrites administratiνes de la Cοnfederatiοn et de chaque cantοn (26) Recueils des lοis cantοnales (26) ΕΤΑΤS-UΝΙSLes lοis, decisiοns judiciaires, decisiοns administratiνes et prοcedures relatiνes aux marches publics passes par les entites enumerees a lΑnnexe 1 de lΑppendice Ι sοnt publiees dans les reglements relatifs aux achats federaux (Federal Αcquisitiοn Regulatiοns (FΑR)). qui figurent au Τitre 48. Chapitre premier, du Cοde des reglements federaux (United States Cοde οf Federal Regulatiοns (CFR)) Les lοis, decisiοns judiciaires, decisiοns administratiνes et prοcedures relatiνes aux marches publics passes par les entites mentiοnnees aux Αnnexes 2 et 3 de lΑppendice Ι sοnt accessibles sοit dans les publicatiοns y relatiνes des Εtats et des cοllectiνites lοcales sοit directement aupres desdites entites ΑUSΤRΙΑΟsterreichisches Βundesgeseczblatt Αmtsblatt zur Wiener Ζeitung Sammlung νοn Εntscheidungen des Verfassungsgerichtshοfes Sammlung der Εntscheidungen des Verwaltungsgerichtshοfes - administraiiνrechtlicher und fmanzrechtlicher Τeil Αmtliche Sammlung der Εntscheiduneen des ΟGΗ in Ζiνilsachen CΑΝΑDΑLeνes y reglantentοs Statutes οf Canada Canada Gazette Decisiοnes judiciales Dοminiοn Law Repοrts Supreme Cοurt Repοrts Federal Cοurt Repοrts Νatiοnal Repοner Resοluciοnes y prοcedimientοs administratiνοs Gονernment Βusiness Οppοrtunities Canada Gazette Serνiciο de Cοntrataciοn Ρublica. ΙSΜ Ρublishing CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS ΒelgicaLeyes, dispοsiciοnes reales, dispοsiciοnes ministeriales, circularesadministratiνas - le Μοniteur Βelge Jurisprudencia - Ρasicrisie Dinamarca Leyes y reglamentοs - Lονtidende Decisiοnes judiciales - Ugeskrin fοr Retsνaesen Resοluciοnes y prοcedimientοs administratiνοs - Μinisterialtidende Decisiοnes de la Junta de Αpelaciοn de la Cοntrataciοn Ρublica Κοnkurrence raaded Dοcumentatiοn Αlemania. Republica Leyes y reglamentοs - Βundesanzeiger Federal de Ηerausgeber : der Βundesminister der Justiz Verlag : Βundesanzeiger ΒundesanzeigerΡοstfach 108006 5000 Κοln Decisiοnes Judiciales : Εntscheidungsammlungen des Βundesνerfassungsgericts Βundesgerichtshοfs Βundesνerwaltungsgerichts Βundesfinanzhοfssοwie derΟberlandesgerichte Εspana Legislaciοn - Βοletin Οficial del Εstadο Decisiοnes judiciales - nο existe publicaciοn οficial Francia Legislaciοn - Jοurnal Οfficiel de la Republique francaise Jurisprudencia - Recueil des arrets du Cοnseil dΕtat Reνue des marches publics Grecia Diariο Οficial de Grecia - επίσημη εφημεριδα ευρωπαϊκώνκοινοτήτων ΙrlandaLeyes y reglamentοs - Ιris Οifigiuil (Diariο Οficial del Gοbiernο de Ιrlanda) Ιtalia Legislaciοn - Gazetta Ufficiale Jurisprudencia - nο existe publicaciοn οficial LuxemburgοLegislaciοn - Μemοrial Jurisprudencia - Ρasicrisie Ρaises Βajοs Legislaciοn - Νederlandse Staatscοurant y/ο Staatsblad Jurisprudencia - nο existe publicaciοn οficial Ροrtugal Legislaciοn - Diariο da Republica Ροrtuguesa. 1 serie Α y 21 serie Ρublicaciοnes Judiciales: Βοletim dο Μinisteriο da Justica Cοlectanea de Αcοrdοs dο Supremο Τribunal Αdministratiνο Cοlectanea de Jurisprudencia Das Relacοes Reinο Unidο Legislaciοn - ΗΜ Statiοnery Οffice Jurisprudencia - Law Repοrts Οrganismοs Ρublicοs - ΗΜ Statiοnery Οffice FΙΝLΑΝDΙΑSuοmen Saadοskοkοelma - Fοrfattmingssamling de Finlandia (Cοlecciοn de leνes de Finlandia) ΗΟΝG ΚΟΝG Αnexο 1 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Αnexο 2 Ηοng Κοng Gονernment Gazette Ηοng Κοng (Cοnt.) Αnexο 3 Αdministraciοn hοspitalaria Ηοng Κοng Gονernment Gazette Serνiciο de la Viνienda Ηοng Κοng Gονernment Gazette Sοciedad del Ferrοcarril Κοwlοοn-Cantοn pendiente de nοtificaciοn Cοmpania de lοs Τrenes Cοlectiνοs pendiente de nοtificaciοn Αdministraciοn Ρrονisiοnal de Αerοpuertοs pendiente de nοtificaciοn ΙSRΑΕL•Τhe Jerusalem Ροst JΑΡΟΝΑnexο 1 Κanpο y/ο Ηοreizenshο Αnexο 2 Κenpο. Shihο ο sus equiνalentes, ο Κanpο y/ο Ηοreizenshο Αnexο 3 Κanpο y/ο Ηοreizenshο RΕΡUΒLΙCΑ DΕ CΟRΕΑ Κwanbο (Diariο Οficial del Gοbiernο de Cοrea) ΝΟRUΕGΑΝοrsk Lονtidend (Gaceta Οficial de Νοruega) SUΕCΙΑSνensk Fοrfatmingssamling (Cοlecciοn Legislatiνa de Suecia) SUΙΖΑRecueil des lοis federales Αrrets du Τribunal federal suisse Jurisprudencia de las autοridades administratiνas de la Cοnfederaciοn y de cada cantοn (26) Cοlecciοnes- legislatiνas cantοnales (26) ΕSΤΑDΟS UΝΙDΟS Las leyes, decisiοnes judiciales, resοluciοnes administratiνas y prοcedimientοs referentes a lοs cοntratοs publicοs de entidades incluidas en el Αnexο 1 del Αpendice l se publican en el Federal Αcquisitiοn Regulatiοns (FΑR), cοmο parte del Cοde οf Federal Regulatiοns (CFR) de lοs Εstadοs Unidοs, titulο 48. capitulο 1 Las leyes, decisiοnes judiciales, resοluciοnes administratiνas y prοcedimientοs referentes a lοs cοntratοs publicοs de entidades incluidas en lοs Αnexοs 2 y 3 del Αpendice Ι se pueden οbtener ο bien cοnsultandο las publicaciοnes estatales y lοcales pertinentes ο bien sοlicitandο la infοrmaciοn directamente a las entidades incluidas en dichοs Αnexοs Fοr the Republic οf Αustria: Ροur la Republique dΑutriche: Ροr la Republica de Αustria: Fοr the Κingdοm οf Βelgium: Ροur le Rοyaume de Βelgique: Ροr el Reinο de Βelgica: Fοr Canada: Ροur le Canada: Ροr el Canada: Fοr the Κingdοm οf Denmark: Ροur le Rοyaume du Danemark: Ροr el Reinο de Dinamarca: Fοr the Εurοpean Cοmmunities: - Cοmmissiοn: Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes: - Cοmmissiοn: Ροr las Cοmunidades Εurοpeas: - Cοmisiοn: Ρresidency:- Ρresidence: Ρresidencia:Fοr the Republic οf Finland: Ροur la Republique de Finlande: Ροr la Republica de Finlandia: Fοr the French Republic: Ροur la Republique francaise: Ροr la Republica Francesa. Fοr the Federal Republic οf Germany: Ροur la Republique federale dΑllemagne: Ροr la Republica Federal de Αlemania: Fοr the Ηellenic Republic: Ροur la Republique hellenique: Ροr la Republica Ηelenica. Fοr Ηοng Κοng: Ροur Ηοng Κοng: Ροr Ηοng Κοng: Fοr Ιreland: Ροur lΙrlande: Ροr Ιrlanda: Fοr the State οf Ιsrael: Ροur lΕtat dΙsrael: Ροr el Εstadο de Ιsrael: Fοr the Ιtalian Republic: Ροur la Republique italienne: Ροr la Republica Ιtaliana: Fοr Japan: Ροur le Japοn: Ροr el Japοn: Fοr the Republic οf Κοrea: Ροur la Republique de Cοree: Ροr la Republica de Cοrea: Fοr the Grand Duchy οf Luxembοurg: Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg: Ροr el Gran Ducadο de Luxemburgο: Fοr the Κingdοm οf the Νetherlands: Ροur le Rοyaume des Ρays-Βas: Ροr el Reinο de lοs Ρaises Βajοs: Fοr the Κingdοm οf Νοrway: Ροur le Rοyaume de Νοrνege: Ροr el Reinο de Νοruega: Fοr the Ροrtuguese Republic: Ροur la Republique pοrtugaise: Ροr la Republica Ροrtuguesa: Fοr the Κingdοm οf Spain: Ροur le Rοyaume dΕspagne: Ροr el Reinο de Εspana: Fοr the Κingdοm οf Sweden: Ροur le Rοyaume de Suede: Ροr el Reinο de Suecia: Fοr the Swiss Cοnfederatiοn: Ροur la Cοnfederatiοn suisse: Ροr la Cοnfederaciοn Suiza: Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland: Ροur la Rοyaume-Uni de Grande-Βretagne et dΙrlande du Νοrd: Ροr el Reinο Unidο de Gran Βretana e Ιrlande del Νοrte: Fοrthe United States οf Αmerica: Ροur les Εtats-Unis dΑmerique: Ροr lοs Εstadοs Unidοs de Αmerica: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα Μέρη της παρούσης Συμφωνίας (αποκαλούμενα εφ εξής τα Μέρη), Αναγνωρίζοντας ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πολυμερούς πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όσον αφορά τους νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, είναι αναγκαία για την επίτευξη μεγαλύτερης απελευθέρωσης και διεύρυνσης του παγκοσμίου εμπορίου και τη βελτίωση του διεθνούς πλαισίου για τη διεξαγωγή του παγκοσμίου εμπορίου, Αναγνωρίζοντας ότι οι νόμοι, κανονισμοί, διαδικασίες και πρακτικές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δεν θα πρέπει να καταρτίζονται, να υιοθετούνται ή να εφαρμόζονται σε ξένα ή εγχώρια προϊόντα ή υπηρεσίες και σε ξένους η εγχώριους προμηθευτές εις τρόπον ώστε να παρέχεται προστασία σε εγχώρια προϊόντα ή υπηρεσίες ή σε εγχώριους προμηθευτές και δεν θα πρέπει να δημιουργούν διακριτική μεταχείριση μεταξύ των ξένων προϊόντων ή υπηρεσιών η μεταξύ των ξένων προμηθευτών, Αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα της διαφάνειας των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εγκαθιδρύσεως διεθνών διαδικασιών κοινοποιήσεως. διαβουλεύσεων, επιτηρήσεως και επιλύσεως διαφορών, με σκοπό την εξασφάλιση δικαίας. άμεσου και αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών διατάξεων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και τη διατήρηση της ισορροπίας διακαιωμάτων και υποχρεώσεων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, Επιθυμώντας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 (β) του άρθρου ΙΧ της Συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών της 12ης Απριλίου 1979, όπως τροποποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1987, τη διεύρυνση και βελτίωση της Συμφωνίας, επί τη βάσει της αμοιβαιότητος και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας ώστε να περιλαμβάνει και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, Επιθυμώντας την ενθάρρυνση της αποδοχής και προσχώρησης, στην παρούσα Συμφωνία. Κυβερνήσεων που δεν είναι Μέρη σε αυτήν, Μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο Ι Πεδίο εφαρμογής 1.Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε κάθε νόμο, κανονισμό, διαδικασία ή πρακτική, που αφορούν συμβάσεις προμηθειών, συναπτόμενες από φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, όπως ορίζεται στο Προσάρτημα Ι. 2.Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε συμβάσεις προμηθειών, που συνάπτονται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της αγοράς, μισθώσεως ή χρηματοδοτικής μισθώσεως με δικαίωμα αγοράς ή μή και αγοράς με δόσεις, και περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών. 3.Σε περίπτωση κατά την οποία φορείς, στα πλαίσια των συμβάσεων προμηθειών που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, απαιτούν από επιχειρήσεις, που δεν περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Ι να συνάψουν συμβάσεις υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις, το άρθρο ΙΙΙ εφαρμόζεται αναλόγως στις προϋποθέσεις αυτές. 4.Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση προμηθειών, αξίας όχι κατωτέρας των κατωτάτων ορίων, που καθορίζονται στο Προσάρτημα Ι. Για κάθε Μέρος, το Προσάρτημα Ι διαιρείται σε πέντε Παραρτήματα: Το Παράρτημα 1 περιλαμβάνει τους κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς. Το Παράρτημα 2 περιλαμβάνει τους μή κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς. Το Παράρτημα 3 περιλαμβάνει όλους τους άλλους φορείς οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. Το Παράρτημα 4 καθορίζει τις υπηρεσίες, είτε αυτές απαριθμούνται καταφατικά είτε αποφατικά, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. Το Παράρτημα 5 καθορίζει τις καλυπτόμενες υπηρεσίες κατασκευών. Τα σχετικά κατώτατα όρια καθορίζονται στα Παραρτήματα κάθε Μέρους. Άρθρο ΙΙ Υπολογισμός της αξίας της συμβάσεως 1.Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται για τον καθορισμό της αξίας2 των συμβάσεων, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 2.Κατά τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνονται υπ όψιν όλα τα είδη των αμοιβών, περιλαμβανομένων επιδοτήσεων, προμηθειών και εισπρακτέων τόκων. 3.Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας, από τον φορέα, δεν επιλέγεται και δεν γίνεται κατάτμηση της προμήθειας με πρόθεση την αποφυγή εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 4.Εάν συγκεκριμένος όρος προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη περισσοτέρων της μιας συμβάσεων ή την κατάτμηση των συμβάσεων, ως βάση για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται είτε: 1)η πραγματική αξία παρομοίων διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ή δωδεκάμηνο, αναπροσαρμοσμένη, κατά το δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπ όψιν ενδεχόμενες μεταβολές σε ποσότητα και αξία κατά το δωδεκάμηνο που ακολούθησε, ή 2)η προϋπολογιζόμενη αξία διαδοχικών συμβάσεων του οικονομικού έτους ή του δωδεκαμήνου που έπεται της αρχικής συμβάσεως. 5.Σε περίπτωση συμβάσεων μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως ή αγοράς με δόσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, ή σε περίπτωση συμβάσεων στις οποίες δεν καθορίζεται η συνολική τιμή, ως βάση για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται: 1)σε περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διαρκείας μέχρι 12 μηνών, η συνολική αξία της συμβάσεως καθ όλη της τη διάρκεια ή, εφ όσον η διάρκεια υπερβαίνει τους 12 μήνες, η συνολική αξία. περιλαμβανομένης της προϋπολογιζόμενης υπολοιπομένης αξίας, 2)σε περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου,η αξίατης μηνιαίαςδόσεως πολλαπλασιαζόμενη επί 48. Σε περίπτωση αμφιβολίας, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού η περίπτωση β). 2 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις προμηθειών των οποίων η συμβατική αξία υπολογίζεται ίση ή ανώτερη των κατωτάτων ορίων κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της προκηρύξεως, σύμφωνα με το άρθρο [Χ. 6.Σε περίπτωση που, στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης σύμβασης, προβλέπονται διακαιώματα προαιρέσεως, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η συνολική αξία της ανώτατης επιτρεπόμενης προμήθειας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως. Άρθρο ΙΙΙ Εθνική και μη διακριτική μεταχείριση 1.Όσον αφορά τους νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές- που αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, καλυπτόμενες από την παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη παραχωρούν αμέσως και άνευ όρων, στα προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές των άλλων Μερών, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες των Μερών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη: 1)που παραχωρούν στα εγχώρια προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές, και 2)που παραχωρούν στα προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές οποιουδήποτε άλλου Μέρους. 2.Όσον αφορά τους νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, καλυπτόμενες από την παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη εξασφαλίζουν: 1)ότι οι φορείς τους δεν μεταχειρίζονται εγχωρίως εγκατεστημένο προμηθευτή λιγότερο ευνοϊκά από άλλον εγχωρίως εγκατεστημένο προμηθευτή επί τη βάσει του βαθμού ξένης εξάρτησης ή ιδιοκτησίας, και 2)ότι οι φορείς τους δεν προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος εγχωρίως εγκατεστημένων προμηθευτών επί τη βάσει της χώρας παραγωγής του προϊόντος ή προελεύσεως της παρεχομένης υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι η χώρα παραγωγής ή προελεύσεως είναι Μέρος της παρούσης Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙV. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε οιασδήποτε φύσεως τελωνειακούς δασμούς και τέλη που επιβάλλονται επί ή σε σχέση με εισαγωγή, ούτε στον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω δασμών και τελών, ούτε σε άλλους κανονισμούς και διαδικασίες εισαγωγής ή μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο υπηρεσιών, εκτός των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο ΙV Κανόνες καταγωγής 1.Τα Μέρη δεν εφαρμόζουν κανόνες καταγωγής, όσον αφορά προϊόντα εισαγόμενα ή υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλα Μέρη, στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων καλυπτομένων από την παρούσα Συμφωνία, άλλους από τους κανόνες καταγωγής που εφαρμόζουν κατά το σύνηθες εμπόριο κατά τον χρόνο της εν λόγω συναλλαγής, όσον αφορά τις εισαγωγές των ιδίων προϊόντων ή την παροχή των ιδίων υπηρεσιών από τα ίδια Μέρη. 2.Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση των κανόνων καταγωγής, στα πλαίσια της Συμφωνίας περί των κανόνων καταγωγής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1Α της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (αποκαλουμένης εφ εξής Συμφωνία για τον ΠΟΕ), και των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο υπηρεσιών, τα Μέρη θα λάβουν υπ όψιν τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος εργασίας και των διαπραγματεύσεων αυτών για την τροποποίηση της παραγράφου 1, αναλόγως. Άρθρο V Ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών Στόχοι1.Κατά την εφαρμογή και διαχείριση της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη λαμβάνουν δεόντως υπ όψιν, με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τις αναπτυξιακές, δημοσιονομικές και εμπορικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών και, ιδίως, των ολιγώτερο ανεπτυγμένων από αυτές, στα πλαίσια των αναγκών τους: 1)να διαφυλάξουν το ισοζύγιο πληρωμών τους και να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποθεμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, 2)να προωθήσουν τη δημιουργία ή ανάπτυξη εγχωρίων βιομηχανιών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών σε αγροτικές ή καθυστερημένες περιοχές, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας, 3)να υποστηρίξουν τις βιομηχανικές μονάδες τους εν όσω αυτές εξαρτώνται εν όλω ή εν μέρει από τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και 4)να ενθαρρύνουν την οικονομική τους ανάπτυξη μέσω περιφερειακών ή διεθνών διευθετήσεων μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών, εφ’ όσον τις παρουσιάσουν στην Υπουργική Διάσκεψη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (αποκαλουμένου εφ εξής ο ΠΟΕ) και δεν απορριφθούν από αυτήν. 2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη, κατά την επεξεργασία και εφαρμογή των νόμων, κανονισμών, και διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, διευκολύνουν την αύξηση των εισαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες , λαμβάνοντας υπ όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα των ολιγώτερο ανεπτυγμένων χωρών και των χωρών σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Πεδίο εφαρμογής 3.Με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι σε θέση να προσχωρήσουν στην παρούσα Συμφωνία υπό όρους συμβατούς με τις αναπτυξιακές, δημοσιονομικές και εμπορικές τους ανάγκες, κατά τη διαπραγμάτευση δημοσίων συμβάσεων των χωρών αυτών, καλυπτομένων από την παρούσα Συμφωνία, λαμβάνονται υπ όψιν δεόντως οι στόχοι που καταγράφονται στην παράγραφο 1. Οι ανεπτυγμένες χώρες, κατά την κατάρτιση των καταλόγων τους φορέων και υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. καταβάλλουν προσπάθεια να περιλάβουν φορείς οι οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες η εξαγωγή των οποίων ενδιαφέρει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφωνούμενες εξαιρέσεις. 4.Μία αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί να διαπραγματευθεί με άλλες συμμετέχουσες σε διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας, αμοιβαία αποδεκτές εξαιρέσεις από τους κανόνες της εθνικής μεταχείρισης, όσον αφορά ορισμένους φορείς, προϊόντα ή υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στους καταλόγους τους φορέων και υπηρεσιών, που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, λαμβανομένων υπ όψιν των ειδικών περιστάσεων κάθε περιπτώσεως. Κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές λαμβάνονται δεόντως υπ όψιν οι παράμετροι που αναφέρονται στα εδάφια 1 α) έως 1 γ). Μία αναπτυσσόμενη χώρα που συμμετέχει σε περιφερειακή ή διεθνή διευθέτηση μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών. αναφερόμενη στο εδάφιο 1 δ), μπορεί επίσης να διαπραγματευθεί εξαιρέσεις από τους καταλόγους της καλυπτομένων προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές περιστάσεις κάθε περιπτώσεως καθώς και, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που περιλαμβάνονται στις εν λόγω περιφερειακές ή διεθνείς διευθετήσεις και, ιδίως, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινών προγραμμάτων βιομηχανικής ανάπτυξης. 5.Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, μία αναπτυσσόμενη χώρα Μέρος μπορεί να τροποποιήσει τους καταλόγους της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου ΧΧΙV περί τροποποιήσεως των εν λόγω καταλόγων, λαμβάνοντας υπ όψιν τις αναπτυξιακές, δημοσιονομικές και εμπορικές της ανάγκες ή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων (αποκαλούμενη εφ εξής Επιτροπή) να συμφωνήσει σε εξαιρέσεις από τους κανόνες εθνικής μεταχείρισης για ορισμένους φορείς, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της καλυπτομένων φορέων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές περιστάσεις κάθε περιπτώσεως και τις διατάξεις των εδαφίων 1 α) έως 1 γ). Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, μία αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να επιτρέψει εξαιρέσεις για ορισμένους φορείς, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της καλυπτομένων φορεών και υπηρεσιών, λόγω συμμετοχής της σε περιφερειακή ή διεθνή διευθέτηση μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές περιστάσεις της κάθε περιπτώσεως καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου 1 δ). Κάθε αίτηση προς την Επιτροπή, από αναπτυσσόμενη χώρα, για τροποποίηση καταλόγου, συνοδεύεται από τη σχετική έγγραφη υποστήριξη ή από οποιαδήποτε πληροφόρηση αναγκαία για την εξέταση του θέματος. 6.Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αναπτυσσομένων χωρών που προσχωρούν στην παρούσα Συμφωνία μετά τη θέση της σε ισχύ. 7.Οι συμφωνούμενες εξαιρέσεις βάσει των παραγράφων 4, 5 και 6, αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14, κατωτέρω. Τεχνική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη 8.Κάθε ανεπτυγμένη χώρα Μέρος χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια κρίνει κατάλληλη σε αναπτυσσόμενη χώρα Μέρος, για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. 9.Η βοήθεια αυτή, η οποία χορηγείται επί μη διακριτικής βάσεως μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, αφορά, μεταξύ άλλων: - την επίλυση ιδιαιτέρων τεχνικών προβλημάτων σχετικών με τη σύναψη συγκεκριμένης συμβάσεως, και - κάθε άλλο πρόβλημα το οποίο, το αιτόν Μέρος και ένα άλλο Μέρος, συμφωνούν να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια αυτής της βοήθειας. 10.Η τεχνική βοήθεια που αναφέρεται στις παραγράφους 8 και 9 μπορεί να περιλαμβάνει την μετάφραση των εγγράφων, των σχετικών με την προεπιλογή και τις προσφορές των προμηθευτών των αναπτυσσομένων χωρών Μερών, σε επίσημη γλώσσα του ΠΟΕ. καθοριζόμενη από τον φορέα, εκτός εάν οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη κρίνουν το έργο της μετάφρασης δυσχερές. Στη περίπτωση αυτή, παρέχονται εξηγήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες Μέρη, που υποβάλλουν το αίτημα, είτε προς τις ανεπτυγμένες χώρες Μέρη, είτε προς τους φορείς τους. Κέντρα πληροφοριών 11.Οι ανεπτυγμένες χώρες Μέρη ιδρύουν, μεμονωμένα ή από κοινού, κέντρα πληροφοριών για την παροχή απαντήσεων σε εύλογα ερωτήματα των αναπτυσσομένων χωρών Μερών, σχετικών, μεταξύ άλλων, με νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις, δημοσιευμένες προκηρύξεις μελλοντικών συμβάσεων, τις διευθύνσεις των φορέων που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, το είδος και τον όγκο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για μελλοντικές προκηρύξεις. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ιδρύσει κέντρο πληροφοριών. Ειδική μεταχείριση των ολιγώτερο ανεπτυγμένων χωρών 12.Έχοντας υπ όψιν την παράγραφο 6 της Αποφάσεως των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ στη GΑΤΤ. 1947, της 28ης Νοεμβρίου 1979, περί διαφοροποιημένης και πλέον ευνοϊκής μεταχείρισης, αμοιβαιότητος και μεγαλύτερης συμμετοχής των αναπτυσσομένων χωρών (ΒΙSD 26S/203-205), παραχωρείται ειδική μεταχείριση στις ολιγώτερο ανεπτυγμένες χώρες Μέρη και στους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στα Μέρη αυτά, όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προέρχονται από τα εν λόγω Μέρη, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών μέτρων υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών Μερών. Ένα Μέρος μπορεί επίσης να παραχωρήσει τα ευεργετήματα της παρούσης Συμφωνίας σε προμηθευτές εγκατεστημένους σε ολιγώτερο ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες δεν είναι Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόμενες από τις χώρες αυτές. 13.Κάθε ανεπτυγμένη χώρα Μέρος παρέχει, κατόπιν αιτήματος, την βοήθεια που κρίνει κατάλληλη στους υποψηφίους προσφέροντες των ολιγώτερο ανεπτυγμένων χωρών, για την υποβολή των προσφορών τους και για την επιλογή των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν ενδιαφέρον για τους φορείς της, καθώς και στους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε ολιγώτερο ανεπτυγμένες χώρες και τους βοηθά να συμμορφωθούν με τους τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα που αφορούν τα προϊόντα η τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της μελλοντικής συμβάσεως προμηθειών. Εξέταση14.Η Επιτροπή εξετάζει ετησίως την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του παρόντος άρθρου και, επί τη βάσει εκθέσεων που της υποβάλλονται από τα Μέρη, προβαίνει, ανά τριετία, σε επισταμένη εξέταση για την εκτίμηση των επιπτώσεών του. Στα πλαίσια της ανά τριετία εξετάσεως και, με σκοπό την επίτευξη της όσο το δυνατό ευρύτερης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας και, ιδίως, του άρθρου της ΙΙΙ, και λαμβάνοντας υπ όψιν την αναπτυξιακή, δημοσιονομική και εμπορική κατάσταση των ενδιαφερομένων αναπτυσσομένων χωρών, η Επιτροπή ελέγχει κατά πόσον οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τροποποιηθούν ή να παραταθούν. 15.Κατά τη διάρκεια νέων γύρων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ΧΧΙV, κάθε αναπτυσσόμενη χώρα Μέρος εκτιμά τη δυνατότητα διεύρυνσης των καταλόγων της καλυπτομένων φορέων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ όψιν την οικονομική, δημοσιονομική και εμπορική της κατάσταση. Άρθρο VΙ Τεχνικές προδιαγραφές 1.Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημοσίας συμβάσεως προμηθειών, όπως ποιότητα, καταλληλότητα, .ασφάλεια, διαστάσεις, σύμβολα, ορολογία, συσκευασία, σήμανση και ετικέτες ή οι διαδικασίες και μέθοδοι παραγωγής και προϋποθέσεις σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου τών προδιαγραφών που τίθενται από τους φορείς, δεν καταρτίζονται, υιοθετούνται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή αποτέλεσμα τη δημιουργία μή αναγκαίων εμποδίων στο διεθνές εμπόριο. 2.Οι τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τους φορείς, εφ όσον τούτο είναι δυνατό: 1)καθορίζονται με βάση την καταλληλότητα του προϊόντος και όχι με βάση τη σχεδίαση ή τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του, και 2)βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, εφ όσον αυτά υφίστανται. Σε αντίθετη περίπτωση βασίζονται σε εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς3, ανεγνωρισμένα εθνικά πρότυπα0 ή οικοδομικούς κώδικες. J Για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας, ως τεχνικός κανονισμός θεωρείται έγγραφο με το οποίο καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας ή οι διαδικασίες και μέθοδοι παραγωγής τους, περιλαμβανομένων των εφαρμοστέων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά, εν μέρει ή αποκλειστικά, ορολογία, σύμβολα, προδιαγραφές συσκευασίας, σήμανσης ή επισήμανσης προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας ή μεθόδου παραγωγής. Για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας, ως πρότυπο θεωρείται έγγραφο εγκεκριμένο από ανεγνωρισμένο οργανισμό, με το οποίο προβλέπονται, για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων η υπηρεσιών ή διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής τους, των οποίων η εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά, εν μέρει ή αποκλειστικά. ορολογία, σύμβολα, προδιαγραφές συσκευασίας, σήμανσης ή επισήμανσης προϊόντος. υπηρεσίας, διαδικασίας ή μεθόδου παραγωγής. 3.· Απαγορεύεται να απαιτείται ή να αναφέρεται ιδιαίτερο σήμα ή ονομασία, ευρεσιτεχνία, σχέδιο ή τύπος, συγκεκριμένη καταγωγή, παραγωγός ή προμηθευτής, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επακριβούς ή κατανοητής περιγραφής των όρων της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περιληφθεί λέξεις όπως ή ισοδύναμο στα έγγραφα της προκήρυξης. 4.Οι φορείς δεν επιδιώκουν ή δέχονται, κατά τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση του ανταγωνισμού, συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των προδιαγραφών συγκεκριμένης σύμβασης προμηθειών, από επιχείρηση η οποία μπορεί να έχει εμπορικό συμφέρον ως προς την σύμβαση Άρθρο VΙΙ Διαδικασίες προκηρύξεως 1.Τα Μέρη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες προκηρύξεως των φορέων τους εφαρμόζονται κατά τρόπο μη διακριτικό και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων VΙΙ έως ΧVΙ. 2.Οι φορείς δεν παρέχουν σε προμηθευτή πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένη σύμβαση προμηθειών, κατά τρόπο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση του ανταγωνισμού. 3.Για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας: 1)Ανοικτές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά. 2)Επιλεκτικές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Χ και άλλων σχετικών διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από τον φορέα μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 3)Περιορισμένες διαδικασίες είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες ο φορέας απευθύνεται εξατομικευμένα σε προμηθευτές, μόνο υπό τους όρους του άρθρου ΧV. Άρθρο VΙΙΙ Προεπιλογή προμηθευτών Κατά την προεπιλογή των προμηθευτών, οι φορείς δεν προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση μεταξύ προμηθευτών προερχομένων από άλλα Μέρη ή μεταξύ εγχωρίων προμηθευτών και προμηθευτών προερχομένων από άλλα Μέρη. Οι διαδικασίες προεπιλογής πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες διατάξεις: 1)Οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία* υποβολής προσφορών δημοσιεύονται εγκαίρως ώστε να επιτραπεί στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να συμμετάσχουν και. στο μέτρο που αυτό συμβιβάζεται με την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας συνάψεως τής σύμβασης προμηθειών, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες προεπιλογής. 2)Οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών περιορίζονται στους απολύτως αναγκαίους για να εξασφαλισθεί η ικανότητα της επιχείρησης να εκτελέσει τη σύμβαση. Οι όροι συμμετοχής που επιβάλλονται στους προμηθευτές, περιλαμβανομένων των οικονομικών εγγυήσεων, της τεχνικής επάρκειας και των απαραιτήτων πληροφοριών για την εξακρίβωση της οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής ικανότητος τους, καθώς και η επαλήθευση της επάρκειας δεν επιτρέπεται να είναι λιγώτερο ευνοϊκοί για τους προμηθευτές άλλων Μερών από εκείνους που ισχύουν για τους εγχωρίους προμηθευτές και δεν επιτρέπεται να δημιουργούν διάκριση μεταξύ προμηθευτών άλλων Μερών. Η οικονομική, εμπορική και τεχνική επάρκεια του προμηθευτή κρίνεται επί τη βάσει τόσο της συνολικής του εμπορικής δραστηριότητος, όσο και επί τη βάσει της δραστηριότητος του στην περιοχή του φορέα, λαμβανομένης δεόντως υπ όψιν της νομικής σχέσεως που υφίσταται μεταξύ των οργανισμών προμηθειών. 3)Η διαδικασία προεπιλογής των προμηθευτών και ο αναγκαίος, για το σκοπό αυτό. χρόνος, δεν χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό προμηθευτών των άλλων Μερών από τον κατάλογο των προμηθευτών ή από την υποψηφιότητά τους για συγκεκριμένη σύμβαση προμηθειών. Οι φορείς αναγνωρίζουν ως προεπιλεγέντες προμηθευτές. τους εγχωρίους εκείνους προμηθευτές ή τους προμηθευτές άλλων Μερών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε συγκεκριμένη σύμβαση. Προμηθευτές οι οποίοι ζητούν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη προμήθεια και δεν έχουν ακόμα προεπιλεγεί, λαμβάνονται επίσης υπ όψιν, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προεπιλογής. 7)Οι φορείς που διατηρούν μόνιμο κατάλογο προεπιλεγέντων προμηθευτών, εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν να προεπιλεγούν οποτεδήποτε και ότι όλοι οι προεπιλεγέντες προμηθευτές που θα το ζητήσουν, θα περιληφθούν στους καταλόγους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 8)Εαν, μετά τη δημοσίευση της προκηρύξεως, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου ΙΧ· μή προεπιλεγείς προμηθευτής ζητήσει να συμμετάσχει σε μελλοντική σύμβαση προμηθειών, ο φορέας αρχίζει αμέσως τη διαδικασία προεπιλογής. 9)Κάθε προμηθευτής ο οποίος έχει ζητήσει προεπιλογή, ενημερώνεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη σχετική απόφαση τους. Προεπιλεγέντες προμηθευτές που περιλαμβάνονται σε μονίμους καταλόγους των φορέων, ενημερώνονται επίσης για τη λήξη της ισχύος των εν λόγω καταλόγων ή για την διαγραφή τους από αυτούς. 10)Τα Μέρη εξασφαλίζουν: i) ότι οι φορείς και οι υπηρεσίες τους ακολουθούν ενιαίες διαδικασίες προεπιλογής εκτός από περιπτώσεις δεόντως τεκμηριωμένης ανάγκης διαφορετικών διαδικασιών, και ii) ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαφορών μεταξύ των διαδικασιών προεπιλογής που ακολουθούν οι διάφοροι φορείς. 11)Οι διατάξεις των εδαφίων α) έως ζ) δεν αποκλείουν τον αποκλεισμό προμηθευτή λόγω πτωχεύσεως ή ψευδούς δηλώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας περί εθνικής και μή διακριτικής μεταχειρίσεως. Άρθρο ΙΧ Πρόσκληση συμμετοχής σε μελλοντικές συμβάσεις προμηθειών 1.Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. οι φορείς δημοσιεύουν πρόσκληση συμμετοχής σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να συνάψουν συμβάσεις προμηθειών, πλην αντιθέτου διατάξεως του άρθρου ΧV (περιορισμένη διαδικασία υποβολής προσφορών). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο κατάλληλο έντυπο που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα ΙΙ. 2.Η πρόσκληση συμμετοχής μπορεί να λάβει τη μορφή προκήρυξης προτεινόμενης σύμβασης προμηθειών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6. 3.Οι φορείς που απαριθμούνται στα Παραρτήματα 2 και 2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν. ως πρόσκληση συμμετοχής, προκήρυξη προγραμματιζόμενης σύμβασης προμηθειών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7. ή προκήρυξη σχετική με σύστημα προεπιλογής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9. 4.Οι φορείς που χρησιμοποιούν προκήρυξη προγραμματιζόμενης σύμβασης προμηθειών. ως πρόσκληση συμμετοχής, καλούν, εν συνεχεία, όλους τους προμηθευτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει πληροφόρησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 5.Οι φορείς που χρησιμοποιούν προκήρυξη σχετική με σύστημα προεπιλογής, ως πρόσκληση συμμετοχής, παρέχουν εγκαίρως, τηρουμένων των επιφυλάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου ΧVΙΙΙ, πληροφόρηση που να επιτρέπει σε όλους όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, να εκτιμήσουν κατά τρόπο ουσιαστικό το ενδιαφέρον της συμμετοχής τους στην σύμβαση. Η εν λόγω πληροφόρηση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 8, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες. Πληροφόρηση που παρέχεται σε έναν ενδιαφερόμενο προμηθευτή, παρέχεται .επί μή διακριτικής βάσεως και στους άλλους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. 6.Κάθε προκήρυξη προτεινόμενης σύμβασης προμηθειών, σύμφωνα με την παράγραφο 2. περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)το είδος και την ποσότητα, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος προαιρέσεως σε περίπτωση συμπληρωματικών προμηθειών, και, εάν είναι δυνατόν, εκτίμηση του χρόνου ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος. Σε περίπτωση ανανεουμένων συμβάσεων, το είδος και την ποσότητα και, εάν είναι δυνατόν, εκτίμηση του χρόνου δημοσιεύσεως των επομένων προκηρύξεων για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης προμηθειών, 2)το κατά πόσον η διαδικασία είναι ανοικτή, επιλεκτική ή περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις, 3)την ημερομηνία ενάρξεως ή λήξεως της παραδόσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών. 4)τη διεύθυνση και τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεως πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προεπιλογής για την εγγραφή στον κατάλογο των προμηθευτών ή παραλαβής των προσφορών, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές. 5)τη διεύθυνση του φορέα που συνάπτει τη σύμβαση και παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις προδιαγραφές και τα άλλα έγγραφα, 6)τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, χρηματικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτείται να πληρούν ή να παράσχουν οι προμηθευτές, 7)το ύψος και τον τρόπο καταβολής των ποσών που, ενδεχομένως, καταβάλλονται για τη χορήγηση των εγγράφων των σχετικών με την υποβολή προσφορών. 8)εάνο φορέαςπροσκαλεί σευποβολή προσφορώνγια αγορά,μίσθωση. χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά με δόσεις ή για περισσότερες από τις μορφές αυτές. 7.Κάθε προκήρυξη προγραμματιζόμενης σύμβασης προμηθειών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Περιλαμβάνει, εν πάσει περιπτώσει, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 και επί πλέον: 1)μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους προς τον φορέα, 2)το πρόσωπο ή την υπηρεσία του φορέα στην οποία θα πρέπει να απευθυνθούν για περαιτέρω πληροφορίες. 8.Για κάθε περίπτωση μελλοντικής σύμβασης προμηθειών, ο φορέας δημοσιεύει περίληψη σε μία .από τις επίσημες γλώσσες του ΠΟΕ. Η περίληψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1)το αντικείμενο της σύμβασης, 2)τις προθεσμίες υποβολής προσφορών ή αιτήσεως προσκλήσεως ενδιαφέροντος, και 3)τη διεύθυνση από την οποία μπορούν να παραληφθούν τα έγγραφα τα σχετικά με τη σύμβαση. 9.Σε περίπτωση επιλεκτικών διαδικασιών, οι φορείς που διατηρούν μονίμους καταλόγους προεπιλεγέντων προμηθευτών, δημοσιεύουν κατ έτος, σε ένα από τα έντυπα που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ ανακοίνωση με τα ακόλουθα: 1)απαρίθμηση των διατηρουμένων καταλόγων με τις επικεφαλίδες τους. σε σχέση με τα προϊόντα ή υπηρεσίες ή τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών των οποίων η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω των καταλόγων, 2)τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές για την εγγραφή τους στους καταλόγους αυτούς και τον τρόπο ελέγχου των προϋποθέσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα, 3)τη διάρκεια ισχύος των καταλόγων και τη διαδικασία ανανεώσεώς τους. Σε περίπτωση που η ανακοίνωση αυτή χρησιμεύει ως πρόσκληση συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3, θα πρέπει να περιλαμβάνει επί πλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: 4)το είδος των περί ών πρόκειται προϊόντων ή υπηρεσιών, 5)μνεία του ότι η ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής. Πάντως, εάν η διάρκεια του συστήματος προεπιλογής ανέρχεται σε τρία έτη ή ολιγώτερο και εφ όσον η διάρκεια αυτή είναι σαφής στη ανακοίνωση και είναι επίσης σαφές ότι δεν θα δημοσιευθούν περαιτέρω ανακοινώσεις, αρκεί η εφ άπαξ δημοσίευση της ανακοίνωσης, κατά τη έναρξη του συστήματος. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπον που να παρακάμπτει τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. 10.Εάν, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης συμμετοχής σε μελλοντική σύμβαση προμηθειών, αλλά πριν από την προθεσμία που έχει τεθεί για το άνοιγμα ή την παραλαβή των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται στις προκηρύξεις ή στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή προσφορών, καταστεί αναγκαία η τροποποίηση ή επανέκδοση της προκήρυξης. η τροποποίηση ή επανέκδοση αυτή κυκλοφορεί με τον ίδιο τρόπο όπως και τα αρχικά έγγραφα, στα οποία βασίζεται η τροποποίηση. Οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία δοθεί σε έναν προμηθευτή, σε σχέση με συγκεκριμένη μελλοντική σύμβαση, δίδεται ταυτόχρονα και έγκαιρα σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ούτως ώστε να να την λάβουν υπ όψιν και να αντιδράσουν αναλόγως. 11.Οι φορείς καθιστούν σαφές, στις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή στο έντυπο στο οποίο δημοσιεύεται η προκήρυξη, ότι η σύμβαση καλύπτεται από την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο Χ Διαδικασίες επιλογής 1.Προκειμένου να εξασφαλισθεί άριστος και αποτελεσματικός διεθνής ανταγωνισμός στις διαδικασίες επιλεκτικής ανάθεσης, οι φορείς, για κάθε μελλοντική σύμβαση προμηθειών. καλούν για υποβολή προσφορών τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εγχωρίων προμηθευτών και Προμηθευτών προερχομένων από άλλα Μέρη, που συμβαδίζει με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος συνάψεως συμβάσεων προμηθειών. Προβαίνουν στην επιλογή των προμηθευτών που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, κατά τρόπο δίκαιο και μή δημιουργούντα διακριτική μεταχείριση. 2.Οι φορείς που διατηρούν μόνιμους καταλόγους προεπιλεγέντων προμηθευτών, μπορούν να επιλέγουν τους προμηθευτές που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά από τον κατάλογο αυτό. Οποιαδήποτε επιλογή γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους προμηθευτές που περιλαμβάνονται στους καταλόγους. 3.Οι προμηθευτές που ζητούν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη μελλοντική σύμβαση προμηθειών, επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά και να κριθούν υπό τον όρο ότι. όσον αφορά εκείνους που δεν έχουν προεπιλεγεί, υφίσταται επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα VΙΙΙ και ΙΧ. Ο αριθμός των επιπλέον προμηθευτών στους οποίους επιτρέπεται η συμμετοχή, περιορίζεται μόνο από τις ανάγκες λειτουργικότητος του συστήματος συνάψεως συμβάσεων προμηθειών. 4.Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες επιλεκτικής ανάθεσης μπορούν να υποβληθούν με τηλετύπημα, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. Άρθρο ΧL Προθεσμίες υποβολής προσφορών και παραδόσεως Γενικά1.1)Οποιαδήποτε τιθέμενη προθεσμία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στους προμηθευτές άλλων Μερών καθώς και στους εγχωρίους προμηθευτές να προετοιμασθούν και να υποβάλουν προσφορές πριν από το κλείσιμο των σχετικών διαδικασιών. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών, οι φορείς λαμβάνουν υπ όψιν, σύμφωνα και με τις εύλογες ανάγκες τους, παράγοντες όπως το περίπλοκο της μελλοντικής συμβάσεως, την έκταση των αναμενομένων υπεργολαβιών και τον χρόνο που συνήθως απαιτείται για την ταχυδρομική αποστολή των προσφορών, από το εξωτερικό ή το εσωτερικό. 2)Κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι οι φορείς του λαμβάνουν δεόντως υπ όψιν τον χρόνο που απαιτείται για τη δημοσίευση, όταν ορίζουν την τελευταία ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προθεσμίες2.Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παράγραφο 3. 1)στις ανοικτές διαδικασίες η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου ΙΧ. 2)στις επιλεκτικές διαδικασίες κατά τις οποίες δεν χρησιμοποιείται μόνιμος κατάλογος προεπιλεγέντων προμηθευτών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεως προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν δύναται να είναι μικρότερη των 25 ημερών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου ΙΧ. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3)στις επιλεκτικές διαδικασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιείται μόνιμος κατάλογος προεπιλεγέντων προμηθευτών, η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσιεύσεως, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου ΙΧ , είτε όχι. 3.Οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορούν να συντομευθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Εάν έχει δημοσιευθεί χωριστή προκήρυξη μεταξύ 40 ημερών και 12 μηνών ενωρίτερα, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: i) όσες περισσότερες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου ΙΧ είναι διαθέσιμες, ?ί) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου ΙΧ. ?ii)δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοιπρομηθευτές πρέπεινα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την προμήθεια στον φορέα, και ?ν)το πρόσωπο ή την υπηρεσία του φορέα από την οποία παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες, η 40ήμερη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μπορεί να αντικατασταθεί από περίοδο ικανή να επιτρέψει την υποβολή προσφορών και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ημερών και. σε καμία περίπτωση μικρότερη των 10 ημερών. 2)Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης δημοσίευσης, σχετικής με ανανεούμενες συμβάσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου ΙΧ. η 40ήμερη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μπορεί να συντομευθεί σε όχι λιγότερο από 24 ημέρες. 3)Σε κατεπείγουσα περίπτωση, δεόντως τεκμηριωμένη από τον φορέα, η οποία καθίστα την τήρηση των σχετικών προθεσμιών αδύνατη, οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2, μπορούν να συντομευθούν . αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερες των 10 ήμερων από την ημερομηνία δημοσίευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου ΙΧ, ή 4)Εφ όσον πρόκειται για προμήθειες φορέων που απαριθμούνται στα Παραρτήματα 2 και 3. οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 γ), μπορούν να καθορισθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ του φορέα και των προεπιλεγέντων προμηθευτών. Ελλείψει συμφωνίας, ο φορέας μπορεί να καθορίσει προθεσμία ικανή να επιτρέψει την υποβολή προσφορών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών. 4.Αναλόγως των ευλόγων αναγκών του φορέα, οι ημερομηνίες παραδόσεως καθορίζονται εις τρόπον ώστε να λαμβάνονται υπ όψιν παράγοντες όπως το περίπλοκον της μελλοντικής συμβάσεως προμηθειών, η έκταση της αναμενόμενης υπεργολαβίας και ο χρόνος που αντικειμενικά απαιτείται για την παραγωγή, την έξοδο από την αποθήκευση και την μεταφορά των προϊόντων από τον τόπο προελεύσεώς τους ή για την παροχή των υπηρεσιών. Άρθρο ΧΙΙ Έγγραφα σχετικά με την υποβολή προσφορών 1.Εάν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών ο φορέας επιτρέπει την υποβολή σε περισσότερες από μία γλώσσες, μία από τις γλώσσες αυτές είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του Π.Ο.Ε. 2.Τα έγγραφα για την υποβολή των προσφορών που παραδίδονται στους προμηθευτές, περιλαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία για την υποβολή εγκύρων προσφορών και. ιδίως. πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται στην προκήρυξη της μελλοντικής σύμβασης, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ζ) του άρθρου ΙΧ. καθώς και τα ακόλουθα: 1)τη διεύθυνση του φορέα στον οποίο πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές. 2)τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες, 3)τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές και τα συνοδευτικά έγγραφα, 4)την τελευταία ημερομηνία και την προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθώς και τον χρόνο εντός του οποίου γίνονται δεκτές οι προσφορές, 5)τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο του ανοίγματος. 6)τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, χρηματικές εγγυήσεις και πληροφορίες ή έγγραφα που απαιτούνται από τους προμηθευτές, 7)πλήρη περιγραφή των ζητουμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων απαιτήσεων, περιλαμβανομένων των απαιτουμένων τεχνικών προδιαγραφών .και πιστοποιητικών καταλληλότητος καθώς και των αναγκαίων σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και οδηγιών, 8)τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, περιλαμβανομένων όλων των παραγόντων, πλην της τιμής, που λαμβάνονται υπ όψιν για την εκτίμηση των προσφορών και τα στοιχεία κόστους που λαμβάνονται υπ όψιν για την εκτίμηση της τιμής της προσφοράς, όπως έξοδα μεταφοράς, έξοδα ασφάλισης και επιθεώρησης και, σε περίπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών προερχομένων από άλλα Μέρη, δασμοί και άλλα εισαγωγικά τέλη, φόροι και νόμισμα πληρωμής, 9)τους όρους πληρωμής, 10)κάθε άλλο όρο και προϋπόθεση, 11)σύμφωνα με το άρθρο ΧVΙΙ, τους όρους και προϋποθέσεις, εφ όσον υπάρχουν, υπό τους οποίους γίνονται δεκτές προσφορές από χώρες μή Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, οι οποίες όμως εφαρμόζουν τις διαδικασίες του εν λόγου άρθρου. Προώθηση των εγγράφων των σχετικών με την υποβολή προσφορών από τους φορείς 3.1)Κατά τις ανοικτές διαδικασίες, οι φορείς προωθούν τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών έγγραφα, κατόπιν αιτήσεως κάθε συμμετέχοντος προμηθευτού και απαντούν αμέσως σε κάθε εύλογο ερώτημα σχετικό με τα εν λόγω έγγραφα. 2)Κατά τις επιλεκτικές διαδικασίες, οι φορείς προωθούν τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών έγγραφα, κατόπιν αιτήσεως κάθε προμηθευτή που ζητά να συμμετάσχει και απαντούν αμέσως σε κάθε εύλογο ερώτημα σχετικό με τα εν λόγω έγγραφα. 3)Οι φορείς ανταποκρίνονται αμέσως σε κάθε εύλογο αίτημα παροχής πληροφοριών που υποβάλλεται από προμηθευτή συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, εφ όσον οι πληροφορίες αυτές δεν δίδουν στον εν λόγω προμηθευτή πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του στη διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης. Άρθρο ΧΙΙΙ Υποβολή, παραλαβή και άνοιγμα των προσφορών και σύναψη των συμβάσεων 1.Η υποβολή, παραλαβή και άνοιγμα των προσφορών και η σύναψη των συμβάσεων υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες: 1)Οι προσφορές υποβάλλονται, κατά κανόνα, εγγράφως, απ ευθείας ή ταχυδρομικώς. Εάν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με τηλετύπημα, τηλεγράφημα η τηλεομοιοτυπία, η κατ αυτόν τον τρόπο υποβαλλόμενη προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκτίμηση της προσφοράς και, ιδίως. την τελική τιμή που προτείνεται από τον προμηθευτή και δήλωση του ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ηπροσφορά επιβεβαιώνεται αμέσωςμε επιστολήή αποστολήυπογεγραμμένου αντιγράφου του τηλετυπήματος, τηλεγραφήματος η τηλεομοιοτυπίας. Δεν επιτρέπεται η τηλεφωνική υποβολή προσφορών. Το περιεχόμενο του τηλετυπήματος, τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπίας επικρατεί σε περίπτωση διαστάσεως μεταξύ του εν λόγω περιεχομένου και οποιωνδήποτε εγγράφων ληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας, και 2)η δυνατότητα, που μπορεί να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες για τη διόρθωση εκουσίων τυπικών σφαλμάτων, μεταξύ του ανοίγματος των προσφορών και της σύναψης της συμβάσεως, δεν επιτρέπεται να δημιουργεί διακριτική μεταχείριση. Παραλαβή των προσφορών 2.Ο προμηθευτής δεν υφίσταται συνέπειες εάν η προσφορά παραληφθεί εκπρόθεσμα από την υπηρεσία που καθορίζεται στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητος του φορέα. Οι προσφορές μπορούν επίσης να ληφθούν υπ όψιν και σε άλλες εξαιρετικές περιστάσεις, εάν αυτό προβλέπεται από τις διαδικασίες του ενδιαφερόμενου φορέα. Άνοιγμα των προσφορών 3.Όλες οι προσφορές που ζητούνται από τους φορείς στα πλαίσια ανοικτών ή επιλεκτικών διαδικασιών, παραλαμβάνονται και ανοίγονται υπό διαδικασίες και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα του ανοίγματος. Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών πρέπει επίσης να γίνεται κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας περί μή διακριτικής μεταχειρίσεως. Οι πληροφορίες για το άνοιγμα των προσφορών παραμένουν εις χείρας του ενδιαφερόμενου φορέα, στη διάθεση της δημοσίας αρχής στην οποία υπάγεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, εάν παραστεί ανάγκη, στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα ΧVΙΙΙ. ΧΙΧ. ΧΧ και ΧΧΙΙ. Σύναψη των συμβάσεων 4.1)Προκειμένου να ληφθούν υπ όψιν οι προσφορές, πρέπει, κατά το χρονικό σημείο του ανοίγματός τους. να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της προκηρύξεως ή των εγγράφων των σχετικών με την υποβολή των προσφορών και να υποβάλλονται από προμηθευτή ο οποίος πληροί τους όρους συμμετοχής. Εάν φορέας δεχθεί προσφορά σημαντικά χαμηλώτερη από τις άλλες υποβληθείσες, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τον προσφέροντα προκείμενου να βεβαιωθεί ότι ο τελευταίος είναι σε θεση να συμμορφωθεί με τους όρους συμμετοχής και να εκτελέσει τους όρους της συμβάσεως. 2)Εκτός εάν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο φορέας αποφασίσει να μή συνάψει τη σύμβαση, ο φορέας συνάπτει τη σύμβαση με τον προσφέροντα. ο οποίος κρίθηκε πλήρως ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση και του οποίου η προσφορά, είτε αφορά εγχώρια προϊόντα ή υπηρεσίες είτε προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων Μερών. αποτελεί είτε την χαμηλώτερη είτε την πλέον συμφέρουσα, σύμφωνα με τα κριτήρια εκτίμησης που έχουν τεθεί στην προκήρυξη ή στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών. 3)Η ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις βασικές προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών. Δικαιώματα προαιρέσεως 5.Τα δικαιώματα προαιρέσεως δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εις τρόπον ώστε να παρακάμπτονται οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο ΧΙV Διαπραγματεύσεις 1.ΕναΜέρος μπορεί να προβλέψειτη δυνατότητατων φορέων να διεξάγουν διαπραγματεύσεις: 1)στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, εφ όσον εξεδήλωσαν την πρόθεση αυτή. ιδίως στην προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου ΙΧ (την πρόσκληση προς τους προμηθευτές για συμμετοχή σε μελλοντική σύμβαση), η 2)όταν προκύπτει από την εκτίμηση ότι καμμία προσφορά δεν είναι εμφανώς η πλέον ευνοϊκή, σύμφωνα με τα κριτήρια εκτίμησης που τέθηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής ή στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών. 2.Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως προκειμένου να επισημανθούν τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των προσφορών. 3.Οι φορείς τηρούν εχεμύθεια όσον αφορά τις προσφορές. Ιδίως, δεν παρέχουν πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσουν συγκεκριμένους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στο επίπεδο των άλλων συμμετεχόντων. 4.Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι φορείς δεν προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των προμηθευτών. Εξασφαλίζουν ιδίως ότι: 1)η απόρριψη οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην προκήρυξη και στα έγγραφα τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών, 2)κάθε τροποποίηση των κριτηρίων και των τεχνικών προδιαγραφών διαβιβάζονται εγγράφως σε όλους τους εναπομένοντες που λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, 3)όλα τα εναπομένοντα μέρη στις διαπραγματεύσεις έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν νέες ή τροποποιημένες προσφορές επί τη βάσει των αναθεωρημένων προδιαγραφών, και 4)μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, τα εναπομένοντα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τελικές προσφορές εντός κοινής για όλα προθεσμίας. Άρθρο ΧV Περιορισμένη υποβολή προσφορών 1.Οι διατάξεις των άρθρων VΙΙ έως ΧΙV περί ανοικτών και επιλεκτικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η περιορισμένη υποβολή προσφορών δεν χρησιμοποιείται με σκοπό την αποφυγή του ελεύθερου ανταγωνισμού ή κατά τρόπο που συνιστά μέσο διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ προμηθευτών άλλων Μερών η προστασίας των εγχωρίων παραγωγών ή προμηθευτών: 1)όταν δεν έχουν υποβληθεί προσφορές κατόπιν προσκλήσεως σε ανοικτή ή επιλεκτική διαδικασία ή όταν οι υποβληθείσες προσφορές έγιναν με συμπαιγνία ή κατά τρόπο μή σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις του διαγωνισμού ή υπεβλήθησαν από προμηθευτές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που προβλέπονται βάσει της παρούσης Συμφωνίας, υπό τον όρο. πάντως, ότι οι οροί της αρχικής προσφοράς δεν τροποποιήθηκαν ουσιωδώς στη σύμβαση όπως αυτή συνήφθη. 2)όταν. προκειμένου για έργα τέχνης ή για λόγους συνδεόμενους με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, όπως ευρεσιτεχνίες ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ελλείψει ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή και δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο. 3)στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο όταν. για λόγους κατεπείγοντος οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν απο τον φορέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν ήταν δυνατό να αποκτηθούν εγκαίρως με ανοικτές ή επιλεκτικές διαδικασίες, 4)όταν πρόκειται για πρόσθετες παραδόσεις, από τον αρχικό προμηθευτή, οι οποίες προορίζονται είτε για ανταλλακτικά υφισταμένων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, είτε για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών, υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων και η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον φορέα να προμηθευθεί εξοπλισμό ή υπηρεσίες που δεν είναι συμβατές με τον ήδη υφιστάμενο εξοπλισμό ή υπηρεσίες Εννοείται ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει λογισμικό, στο μέτρο που η αρχική προμήθεια του λογισμικού καλύπτεται από τη Συμφωνία. 5)όταν ο φορέας προμηθεύεται πρωτότυπα ή ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που αναπτύχθηκαν κατόπιν παραγγελίας του, κατά την εκτέλεση ειδικής συμβάσεως για έρευνα, πειραματισμό, μελέτη ή πρωτότυπη ανάπτυξη. Μετά την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων, μεταγενέστερες προμήθειες προϊόντων ή υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων VΙΙ έως ΧΙV.6 6)όταν επιπρόσθετες υπηρεσίες κατασκευών, που δεν περιελαμβάνοντο στην αρχική σύμβαση, αλλά ευρίσκοντο στα πλαίσια των στόχων των αρχικών εγγράφων. των σχετικών με την υποβολή των προσφορών, καθίστανται αναγκαίες, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών κατασκευών που περιγράφονται στην εν λόγω σύμβαση και ο φορέας πρέπει να αναθέσει τις σχετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες κατασκευών στον κατασκευαστή, ο οποίος εκτελεί ήδη τις ανωτέρω υπηρεσίες κατασκευών, λόγω του ότι ο διαχωρισμός των επιπροσθέτων κατασκευαστικών υπηρεσιών από την αρχική σύμβαση θα ήταν δυσχερής για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους και θα προκαλούσε σημαντική ενόχληση στον φορέα. Πάντως, το συνολικό ύψος των συμβάσεων που ανατίθενται για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες κατασκευών δεν δύναται να υπερβαίνει το 50 τοις εκατό του ύψους της αρχικής συμβάσεως, 7)σε περίπτωση νέων υπηρεσιών κατασκευών που συνίστανται σε επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών κατασκευών στα πλαίσια ενός βασικού προγράμματος για το οποίο έχει ήδη συναφθεί αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα VΙΙ εως ΧΙV και για το οποίο ο φορέας έχει ήδη αναφέρει στην προκήρυξη της μελλοντικής σύμβασης για την αρχική υπηρεσία κατασκευών, ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες περιορισμένης υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με τις νέες υπηρεσίες κατασκευών, 8)όταν πρόκειται για προϊόντα που αποκτήθηκαν στην αγορά βασικών προϊόντων. 9)σε περίπτωση αγορών που πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς ορούς. οι οποίοι παρουσιάζονται μόνον βραχυπρόθεσμα. Η παρούσα διάταξη προορίζεται να καλύψει την ασυνήθη διάθεση προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν συνήθως σε προμήθειες ή τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων υπό ρευστοποίηση ή εκκαθάριση. Δεν αφορά τις συνήθεις αγορές από συνήθεις προμηθευτές, Η πρωτότυπη ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμένη παραγωγή ή προμήθεια, προοριζόμενη να εξυπηρετήσει δοκιμές και να αποδείξει ότι το προϊόν ή υπηρεσία είναι κατάλληλη για παραγωγή ή προμήθεια σε ποσότητες ποιοτικά αποδεκτές. Δεν περιλαμβάνει την παραγωγή ή προμήθεια σε ποσότητες προοριζόμενες να εξασφαλίσουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος η την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 10)σε περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται με το νικητή διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαγωνισμός οργανώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της παρούσης Συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση, κατά την έννοια του άρθρου ΙΧ, προσκλήσεως προς δεόντως προεπιλεγέντες προμηθευτές να μετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος κρίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή με σκοπό τη σύναψη της συμβάσεως με το νικητή. 2.Οι φορείς συντάσσουν έγγραφη έκθεση για τη σύναψη κάθε συμβάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν την ονομασία του αναθέτοντος φορέα, την αξία και το είδος των προσόντων η υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της συμβάσεως, την χώρα καταγωγής και δήλωση σχετική με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι οποίες εφαρμόσθηκαν. Η έκθεση αυτή φυλάσσεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα, .στη διάθεση των κρατικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον εν λόγω φορέα. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, εάν παραστεί ανάγκη, στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα ΧVΙΙΙ, ΧΙΧ. ΧΧ και ΧΧΙΙ. Άρθρο ΧVΙ Αντισταθμιστικά οφέλη 1.Οι φορείς, κατά τον προσδιορισμό και προεπιλογή των προμηθευτών, προϊόντων η υπηρεσιών ή κατά την εκτίμηση των προσφορών και τη σύναψη των συμβάσεων, δεν επιβάλλουν, επιζητούν ή λαμβάνουν υπ όψιν αντισταθμιστικά οφέλη. 2.Πάντως, λαμβάνοντας υπ όψιν κριτήρια γενικής πολιτικής, περιλαμβανομένων των αναπτυξιακών, μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί, κατά την προσχώρηση της. να διαπραγματευθεί όρους για τη χρήση αντισταθμιστικών οφελών, όπως την υποχρέωση εγχώριας περιεκτικότητος. Η υποχρέωση αυτή λαμβάνεται υπ όψιν ως κριτήριο μόνο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και όχι για τη σύναψη των συμβάσεων. Οι όροι είναι αντικειμενικοί, σαφώς καθορισμένοι και μη διακριτικής φύσεως. Καταχωρούνται στο Προσάρτημα Ι της χώρας και μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακριβή όρια για την επιβολή αντισταθμιστικών οφελών σε κάθε σύμβαση που εμπίπτει στην παρούσα Συμφωνία. Οι όροι αυτοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή και περιλαμβάνονται στην προκήρυξη της μελλοντικής προμήθειας και στα άλλα σχετικά έγγραφα. Τα αντισταθμιστικά οφέλη στις δημόσιες συμβάσεις συνίστανται σε μέτρα για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ή για την βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, μέσω επιβολής υποχρεώσεων σχετικών με εγχώρια περιεκτικότητα, παροχή δικαιωμάτων χρήσεως στον τομέα της τεχνολογίας, την πραγματοποίηση επενδύσεων, αντισταθμιστικό εμπόριο η παρόμοιες υποχρεώσεις. Άρθρο ΧVΙΙ Διαφάνεια 1.Τά Μέρη ενθαρρύνουν τους φορείς να καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των παρεκκλίσεων από ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ή πρόσβασης στις διαδικασίες αμφισβήτησης, υπό τους οποίους γίνονται δεκτές προσφορές προμηθευτών εγκατεστημένων σε χώρες μή Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, οι οποίοι φορείς, ωστόσο, με σκοπό τη διαφάνεια της συνάψεως των συμβάσεών τους: 1)καθορίζουν τους όρους των συμβάσεών τους σύμφωνα με το άρθρο VΙ (τεχνικές προδιαγραφές). .β) δημοσιεύουν τις προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο ΙΧ. περιλαμβανομένων. στην περίπτωση της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του άρθρου ΙΧ (περίληψη προκήρυξης μελλοντικής προμήθειας), η οποία δημοσιεύεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες- του ΠΟΕ, των όρων και προϋποθέσεων υπό τους οποίους λαμβάνονται υπ όψιν προσφορές προμηθευτών εγκατεστημένων σε χώρες Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, 2)είναι διατεθειμένοι να εξασφαλίσουν ότι, οι κανονισμοί τους περί προμηθειών δεν θα μεταβληθούν, υπό ομαλές συνθήκες, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας προμηθειών και, σε περίπτωση που η μεταβολή είναι αναπόφευκτη, ότι θα υπάρξει ικανοποιητική επανόρθωση. 2.Κυβερνήσεις μή Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, οι οποίες συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 α) έως 1 γ), έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Επιτροπή ως παρατηρητές, εφ όσον ενημερώσουν σχετικά τα Μέρη. Άρθρο ΧVΙΙΙ Πληροφόρηση και έλεγχος σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων 1.Οι φορείς δημοσιεύουν ανακοίνωση στο κατάλληλο έντυπο, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα ΙΙ, εντός 72 ημερών από τη σύναψη κάθε συμβάσεως βάσει των άρθρων ΧΙΙΙ έως ΧV. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει: 1)το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, 2)την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ο οποίος συνήψε τη σύμβαση. 3)την ημερομηνία ανάθεσης, 4)το όνομα και τη διεύθυνση του προσφέροντος, με τον οποίο συνήφθη η σύμβαση, 5)την αξία της συναφθείσης συμβάσεως ή της υψηλώτερης και της χαμηλώτερης προσφοράς, που ελήφθησαν υπ όψιν για τη σύναψη της συμβάσεως, 6)εφ όσον τούτο είναι πρόσφορο, τρόπο προσδιορισμού της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου ΙΧ ή αιτιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο ΧV, για τη χρησιμοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, και 7)το είδος της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε. 2. Οι φορείς παρέχουν αμέσως, κατόπιν αιτήσεως προμηθευτού ενός των Μερών: 1)εξηγήσεις επί των πρακτικών και διαδικασιών προμηθειών που χρησιμοποιούν. Β) πληροφόρηση σχετική με τους λόγους για τους οποίους απερρίφθει η αίτηση προεπιλογής ενός προμηθευτού, τους λόγους για τους οποίους ετέθη τέρμα στην ισχύουσα προεπιλογή του και τους λόγους για τους οποίους δεν επελέγη, και 3)σε απορριφθέντα προσφέροντα, πληροφόρηση σχετική με τους λόγους για τους οποίους δεν επελέγη η προσφορά του και με τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσης προσφοράς καθώς και το όνομα του προσφέροντος που επελέγη. 3.Οι φορείς ενημερώνουν αμέσως και, εγγράφως, εφ όσον τούτο ζητηθεί, τους συμμετέχοντες προμηθευτές για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης. 4.Πάντως, οι φορείς μπορούν να αποφασίσουν τη μή κοινολόγηση ορισμένων πληροφοριών σχετικών με τη σύναψη της συμβάσεως, από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 γ) , σε περίπτωση που η κοινολόγηση αυτή μπορεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή του νόμου ή είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον η μπορεί να παραβλάψει τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης επιχείρησης, δημόσιας ή ιδιωτικής, ή να παρακωλύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών. Άρθρο ΧΙΧ Πληροφόρηση και έλεγχος σχετικά με τις υποχρεώσεις των Μερών 1.Τα Μέρη δημοσιεύουν αμέσως τους νόμους, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις. διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής και τις διαδικασίες (περιλαμβανομένων των τυποποιημένων όρων συμβάσεων), τους σχετικούς με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, στο κατάλληλο έντυπο που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα ΙV και εις τρόπον που να επιτρέπει στα άλλα Μέρη και στους προμηθευτές τους να λάβουν γνώση. Τα Μέρη είναι έτοιμα να παράσχουν. κατόπιν σχετικού αιτήματος, εξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες τους περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. 2.Η κυβέρνηση μή επιλεγέντος προσφέροντος, Μέρος της παρούσης Συμφωνίας, μπορεί να ζητήσει,, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου ΧΧΙΙ. τις πρόσθετες εκείνες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της συμβάσεως, που είναι αναγκαίες για τη διαπίστωση ότι η ανάθεση έγινε δίκαια και αμερόληπτα. Για το σκοπό αυτό. η κυβέρνηση η οποία συνήψε τη σύμβαση, παρέχει πληροφορίες τόσο για τα χαρακτηριστικά όσο και για τα σχετικά πλεονεκτήματα της προσφοράς που επελέγη και της τιμής της συμβάσεως. Υπό κανονικές συνθήκες, η τελευταία αυτή πληροφορία μπορεί να κοινολογηθεί από την κυβέρνηση του μή επιλεγέντος προσφέροντος. εφόσον η κοινολόγηση αυτή γίνεται διακριτικότητα. Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση της εν λόγω πληροφορίας μπορεί να παραβλάψει τον ανταγωνισμό σε μελλοντικές προκηρύξεις, η πληροφορία αυτή δημοσιοποιείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του Μέρους που παρείχε την πληροφορία στην κυβέρνηση του μή επιλεγέντος προσφέροντος. 3.Κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με τις προμήθειες καλυπτομένων φορέων και των συμβάσεων που συνήψαν, παρέχεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος. 4.Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε Μέρος, οι οποίες μπορεί να παρεμποδίσουν την εφαρμογή του νόμου ή να παραβλάψουν τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης επιχείρησης. δημόσιας ή ιδιωτικής, ή μπορεί να παρακωλύσουν το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών, δεν δημοσιοποιούνται χωρίς προηγούμενη επίσημη εξουσιοδότηση του Μέρους που τις παρέχει. 5.Τα Μέρη συλλέγουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση. στατιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις του που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. Οι κοινοποιήσεις αυτές περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται από όλους τους φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία: 1)για τους φορείς του Παραρτήματος 1, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εκτιμώμενο ύψος των συμβάσεων που συνήψαν, τόσο υπεράνω όσο και υπό την αξία κατωτάτου ορίου, συνολικά και κατά φορέα. Για τους φορείς των Παραρτημάτων 2 και 3, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εκτιμώμενο ύψος των συμβάσεων που συνήψαν, υπεράνω της αξίας κατωτάτου ορίου, συνολικά και κατά φορέα. 2)για τους φορείς του Παραρτήματος 1, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το συνολικό ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν υπεράνω της αξίας κατωτάτου ορίου, κατά φορέα και κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με ενιαία συστήματα κατάταξης. Για τους φορείς των Παραρτημάτων 2 και 3, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εκτιμώμενο ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν υπεράνω της αξίας κατωτάτου ορίου, κατά κατηγορία φορέων και κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, 3)για τους φορείς του Παραρτήματος 1, στατιστικά στοιχεία, κατά φορέα και κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, σχετικά με τον αριθμό και το συνολικό ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν, βάσει των περιπτώσεων του άρθρου ΧV. Για τις κατηγορίες των φορέων των Παραρτημάτων 2 και 3. στατιστικά στοιχεία σχετικά με το συνολικό ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν υπεράνω της αξίας κατωτάτου ορίου, βάσει των περιπτώσεων του άρθρου ΧV. και 4)για τους φορείς του Παραρτήματος 1. στατιστικά στοιχεία κατά Φορέα, σχετικά με τον αριθμό και το συνολικό ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει των παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της Συμφωνίας, που περιλαμβάνονται στα σχετικά Παραρτήματα. Για τις κατηγορίες φορέων των Παραρτημάτων 2 και 3. στατιστικά στοιχεία σχετικά με το συνολικό ύψος των συμβάσεων που συνήφθησαν. βάσει των παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της Συμφωνίας που περιλαμβάνονται στα σχετικά Παραρτήματα. Στο μέτρο που οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες, τα Μέρη παρέχουν στατιστικά στοιχεία για τη χώρα καταγωγής των προϊόντων και προελεύσεως των υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν οι φορείς του. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα στατιστικά στοιχεία αυτά είναι συγκρίσιμα, η Επιτροπή δίδει οδηγίες για τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική παρακολούθηση των συμβάσεων που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα την τροποποίηση των εδαφίων α) έως δ), όσον αφορά το είδος και την έκταση των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται και τις κατηγορίες και την κατάταξη που χρησιμοποιούνται. Άρθρο ΧΧ Διαδικασίες αμφισβήτησης Διαβουλεύσεις1.Σε περίπτωση καταγγελίας, εκ μέρους προμηθευτή, παραβιάσεως της παρούσης Συμφωνίας στα πλαίσια συμβάσεως προμηθειών, τα Μέρη ενθαρρύνουν τον προμηθευτή να επιλύσει το ζήτημα δια διαβουλεύσεων με τον φορέα που προέβη στην προμήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας εξετάζει την καταγγελία αμερόληπτα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων στα πλαίσια του συστήματος αμφισβήτησης. Αμφισβήτηση2.Τα Μέρη εγκαθιδρύουν διαδικασίες μή διακριτικής φύσεως, συνοπτικές, διαφανείς και αποτελεσματικές, που επιτρέπουν στους προμηθευτές να ισχυρισθούν παραβιάσεις της Συμφωνίας, στα πλαίσια συμβάσεων προμηθειών στις οποίες είχαν ή έχουν συμφέροντα. 3.Τα Μέρη γνωστοποιούν τις διαδικασίες τους αμφισβήτησης εγγράφως και τις καθιστούν ευρέως προσιτές. 4.Τα Μέρη μεριμνούν για τη διατήρηση, επί τριετία, των εγγράφων των σχετικών με όλες τις φάσεις της διαδικασίας συνάψεως συμβάσεων προμηθειών που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. 5.Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής είναι δυνατό να υποχρεωθεί να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης και να ενημερώσει σχετικά τον φορέα εντός ορισμένης προθεσμίας, από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ή έπρεπε ευλόγως να γίνει γνωστή η βάση της καταγγελίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών. 6.Οι καταγγελίες εισάγονται προς συζήτηση σε δικαστήριο ή σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο, το οποίο δεν έχει συμφέρον από το αποτέλεσμα της σύμβασης προμήθειας και τα μέλη του οποίου είναι προστατευμένα από εξωτερικές επιρροές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που το όργανο αυτό δεν είναι δικαστήριο, είτε υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, είτε ακολουθεί διαδικασίες υπό τις οποίες. 1)ακούγονται οι συμμετέχοντες πριν εκδοθεί η γνώμη ή η απόφαση, 2)οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπροσωπούνται ή να συνοδεύονται. 3)οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, 4)η διαδικασία μπορεί να διεξάγεται δημοσίως, 5)η γνώμη ή η απόφαση εκδίδεται εγγράφως, συνοδευόμενη από σκεπτικό, 6)μπορούν να παρίστανται μάρτυρες, 7)τα έγγραφα κοινοποιούνται στο όργανο. 7.Οι διαδικασίες αμφισβήτησης προβλέπουν: 1)επείγοντα μεταβατικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συμφωνίας και την προστασία των εμπορικών ευκαιριών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της διαδικασίας συνάψεως των συμβάσεων προμηθειών. Πάντως, οι διαδικασίες μπορεί να προβλέπουν ότι, πριν από τη λήψη των εν λόγω μέτρων, λαμβάνονται υπ όψιν οι ουσιώδεις δυσμενείς συνέπειες για τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, περιλαμβανομένου του δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η μή λήψη μέτρων αιτιολογείται εγγράφως, 2)εκτίμηση και δυνατότητα απόφασης επί της αιτιολογήσεως της αμφισβήτησης, 3)συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ή αποζημίωση για απώλειες ή ζημίες, η οποία μπορεί να περιορισθεί στο κόστος υποβολής της προσφοράς ή της καταγγελίας. 8.Με σκοπό την προστασία των εμπορικών και των άλλων εμπλεκομένων συμφερόντων, η διαδικασία αμφισβήτησης ολοκληρώνεται, υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς καθυστέρηση. Άρθρο ΧΧΙ Όργανα 1.Συνιστάται Επιτροπή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Μερών. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της και συνέρχεται όποτε είναι αναγκαίο, αλλά όχι σπανιώτερα από μία φορά το έτος. για να δίδει την ευκαιρία στα Μέρη να διαβουλεύονται επί όλων των ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της Συμφωνίας ή την προώθηση των στόχων της και για να ασκεί άλλα καθήκοντα που, ενδεχομένως, της αναθέτουν τα Μέρη. 2.Η Επιτροπή μπορεί να συστήσει ομάδες εργασίας ή άλλα βοηθητικά όργανα, που θα ασκούν τα καθήκοντα που θα τους αναθέσει η Επιτροπή. Άρθρο ΧΧΙΙ Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1.Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες για την επίλυση διαφορών στα πλαίσια της Συμφωνίας για τον ΠΟΕ (αποκαλουμένου εφ εξής Μνημόνιο για την επίλυση διαφορών), εκτός εάν ρητώς προβλέπεται άλλως κατωτέρω. 2.Σε περίπτωση που ένα Μέρος κρίνει ότι πλεονέκτημα που του παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα. από την παρούσα Συμφωνία, εκμηδενίζεται ή θίγεται, η ότι η επίτευξη στόχου της Συμφωνίας παρεμποδίζεται από την παράλειψη άλλου Μέρους ή Μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, βάσει της παρούσης Συμφωνίας ή από την εφαρμογή, από άλλο Μέρος ή Μέρη ενός μέτρου, είτε αυτό αντίκειται είτε όχι στην παρούσα Συμφωνία, μπορεί, με σκοπό την αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση του θέματος, να προβεί σε εγγραφές παραστάσεις ή προτάσεις προς το άλλο Μέρος ή Μέρη. τα οποία θεωρεί ότι ενέχονται. Η πράξη αυτή κοινοποιείται αμέσως στο Όργανο Επίλυσης Διαφορών που συνεστήθη βάσει του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών (αποκαλουμένου εφεξης ΟΕΔ). όπως ορίζεται κατωτέρω. Κάθε Μέρος που προσεγγίζεται κατ αυτόν τον τρόπο εξετάζει με κατανόηση τις παραστάσεις ή προτάσεις που του γίνονται. 3.Το ΟΕΔ είναι αρμόδιο για τη σύσταση ειδικών ομάδων (πάνελ), για την υιοθέτηση των εκθέσεων των ειδικών ομάδων και των δευτεροβαθμίων οργάνων, για τη διατύπωση συστάσεων η την έκδοση αποφάσεων επί του θέματος, την επίβλεψη της εφαρμογής των αποδόσεων και συστάσεων και για την αναστολή των παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων, βάσει της παρούσης Συμφωνίας, ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατάργηση μέτρων αντικειμένων στη Συμφωνία. υπό τον όρο ότι μόνον Μέρη του Π.Ο.Ε., τα οποία είναι Μέρη της παρούσης Συμφωνίας, μετέχουν στις αποφάσεις ή ενέργειες που αναλαμβάνει το Ο.Ε.Δ., σε σχέση με διαφορές στα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας. 4.Οι ειδικές ομάδες ακολουθούν την εξής εντολή, εκτός εάν τα μέρη της διαφοράς συμφωνήσουν διαφορετικά εντός 20 ημερών από τη σύσταση της ειδικής ομάδας: Την εξέταση, υπό το φως των σχετικών διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας και (τίτλος οποιασδήποτε άλλης σχετικής Συμφωνίας επικαλεσθούν τα μέρη της διαφοράς), του θέματος που παραπέμφθηκε στο ΟΕΔ από (όνομα του μέρους) με το έγγραφο...και την εξαγωγή συμπερασμάτων ικανών να βοηθήσουν το ΟΕΔ να προβεί σε συστάσεις ή να αποφασίσει επί του θέματος, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση διαφοράς κατά την οποία γίνεται επίκληση, από ένα μέρος, τόσο των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας όσο και των διατάξεων μίας ή περισσοτέρων Συμφωνιών από τις περιλαμβανόμενες στο Προσάρτημα 1 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών, η παράγραφος 3 εφαρμόζεται μόνο στα μέρη εκείνα της έκθεσης της ειδικής ομάδας, τα οποία αφορούν την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας. 5.Οι ειδικές ομάδες που συνιστώνται από το ΟΕΔ για την εξέταση διαφορών στα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας, περιλαμβάνουν πρόσωπα εξειδικευμένα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. 6.Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση της διαδικασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 12 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών, η ειδική ομάδα προσπαθεί να παραδώσει την τελική της έκθεση στα μέρη .της διαφοράς, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών και σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός επτά μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η σύνθεση και η εντολή της ειδικής ομάδας. Κατά συνέπεια, καταβάλλεται επίσης κάθε προσπάθεια για τη συντόμευση των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών. κατά δύο μήνες. Επί πλέον, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών, η ειδική ομάδα προσπαθεί να εκδόσει την απόφασή της, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την ύπαρξη ή το συμβατό με καλυπτόμενη Συμφωνία, μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις και αποφάσεις, εντός 60 ημερών. 7.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών, κάθε διαφορά που ανακύπτει στα πλαίσια Συμφωνίας εκ των περιλαμβανομένων στο Προσάρτημα 1 του Μνημονίου για την επίλυση διαφορών, πλην της παρούσης Συμφωνίας, δεν επιφέρει την αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων. βάσει της παρούσης Συμφωνίας, και κάθε διαφορά που ανακύπτει στα πλαίσιο της παρούσης Συμφωνίας, δεν επιφέρει την αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων. βάσει άλλης Συμφωνίας εκ των περιλαμβανομένων στο εν λόγω Προσάρτημα 1. Άρθρο ΧΧΙΙΙ Εξαιρέσεις από τη Συμφωνία 1.Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν ερμηνεύονται εις τρόπον ώστε να παρεμποδίζεται οποιοδήποτε Μέρος από το λαμβάνει μέτρα ή από το να μην δημοσιοποιεί πληροφορίες, εφ όσον κρίνει τούτο απαραίτητο για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας του σε σχέση με την προμήθεια όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή σε σχέση με προμήθειες αναγκαίες για την εθνική του ασφάλεια ή προοριζόμενες για την εθνική του άμυνα. 2.Υπό την επιφύλαξη ότι τα μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που συνιστά μέσον αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν παρόμοιες συνθήκες ή κεκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, η παρούσα Συμφωνία δεν ερμηνεύεται εις τρόπον ώστε να παρεμποδίζει οπουδήποτε Μέρος από το να λαμβάνει ή να εφαρμόζει μέτρα: αναγκαία για την προστασία των χρηστών ηθών, της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας, για την προστασία της υγείας και της ζωής προσώπων, ζώων ή για τη διατήρηση των φυτών ή για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή σχετικά με αντικείμενα που κατασκευάζονται· ή υπηρεσίες που παρέχονται από ανάπηρους, φιλανθρωπικά ιδρύματα ή φυλακισμένους. Άρθρο ΧΧΙV Τελικές διατάξεις 1.Αποδοχή και θέση σε ισχύ Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996 για τις κυβερνήσεις8 για τις οποίες το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα 1 έως 5 του Προσαρτήματος Ι της παρούσης Συμφωνίας και οι οποίες έχουν αποδεχθεί τη Συμφωνία, δια της υπογραφής τους, μέχρι την 15η Απριλίου 1994 ή οι οποίες την υπέγραψαν έως τότε, υπό την επιφύλαξη της κύρωσης της και την εκύρωσαν εκ των υστέρων, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.ΠροσχώρησηΚάθε κυβέρνηση, Μέλος του ΠΟΕ ή. πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για τον ΠΟΕ. Συμβαλλόμενο Μέρος στη GΑΤΤ του 1947, η οποία δεν είναι Μέρος της παρούσης. Συμφωνίας, μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της εν λόγω κυβερνήσεως και των Μερών, δια καταθέσεως, στον Γενικό Διευθυντή του Π.Ο.Ε., οργάνου προσχωρήσεως, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι συμφωνηθένετες όροι. Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ, για την προσχωρούσα κυβέρνηση, την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία προσχωρήσεώς της στη Συμφωνία. 3.Μεταβατικές διατάξεις 1)Το Χονγκ Κόνγκ και η Κορέα μπορούν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, με εξαίρεση τα άρθρα της ΧΧΙ και ΧΧΙΙ, μέχρι μία ημερομηνία όχι μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1997. Η ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής των διατάξεων, εάν προηγηθεί της 1ης Ιανουαρίου 1997. ανακοινώνεται στον Γενικό Διευθυντή του Π.Ο.Ε.. 30 ημέρες πριν. Γιατους σκοπούςτης παρούσηςΣυμφωνίας, οόρος κυβέρνησηθεωρείται περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2)Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας και της ημερομηνίας εφαρμογής της από το Χόνγκ Κόνγκ, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του Χόνγκ Κόνγκ και των άλλων Μερών της παρούσης Συμφωνίας, τα οποία ήταν, την 15η Απριλίου 1994, Μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, η οποία έγινε στη Γενεύη, την 2α Φεβρουαρίου 1987 (η Συμφωνία του 1988), διέπονται από τις ουσιαστικές διατάξεις9 της Συμφωνίας του 1988, περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκαν ή διορθώθηκαν, οι οποίες διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στη Συμφωνία με ρητή αναφορά και παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 1996. 3)Μεταξύ των Μερών της παρούσης Συμφωνίας, τα οποία είναι επίσης Μέρη της Συμφωνίας του Ί988, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις βάσει της παρούσης Συμφωνίας, αντικαθιστούν τις προκύπτουσες από τη Συμφωνία του 1988. 4)Το άρθρο ΧΧΙΙ δεν τίθεται σε ισχύ πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας για τον Π.Ο.Ε. Στο ενδιάμεσο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου VΙΙ της Συμφωνίας του 1988, ως προς τις διαβουλεύσεις και την επίλυση των διαφορών στα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας, διατάξεις οι οποίες ενσωματούνται, δια του παρόντος, στη Συμφωνία με ρητή αναφορά για το σκοπό αυτό. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται υπό την αιγίδα της Επιτροπής που συνιστάται από την παρούσα Συμφωνία. 5)Πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για τον ΠΟΕ, η αναφορά στα όργανα του Π.Ο.Ε. θεωρείται ότι γίνεται στο αντίστοιχο όργανο της GΑΤΤ και η αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Π.Ο.Ε. και στη Γραμματεία του Π.Ο.Ε., θεωρείται οτι γίνεται, αντιστοίχως, στον Γενικό Διευθυντή των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ στη GΑΤΤ του 1947 και στη Γραμματεία της GΑΤΤ. 4.ΕπιφυλάξειςΔεν κατατίθενται επιφυλάξεις ως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. 5.Εθνική νομοθεσία 1)Οι κυβερνήσεις, οι οποίες αποδέχονται την παρούσα Συμφωνία η προσχωρούν σε αυτήν, εξασφαλίζουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της εν λόγω Συμφωνίας από αυτήν, το σύμφωνο των νόμων, κανονισμών και διοικητικών πρακτικών τους καθώς και των κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζουν οι φορείς που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που επισυνάπτονται στην παρούσα Συμφωνία, προς τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. Όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας του 1988, εκτός από το Προοίμιο, το άρθρο VΙΙ και το άρθρο ΙΧ, πλην των παραγράφων 5 α) και 5 β) και της παραγράφου 10. 2)Τα Μέρη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις μεταβολές που επιφέρουν στους νόμους και κανονισμούς τους, σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής των νόμων και κανονισμών αυτών. 6.Διορθώσεις ή μεταβολές 1)Οι διορθώσεις, οι μεταφορές φορέα από ένα Παράρτημα σε άλλο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλες μεταβολές των Προσαρτημάτων Ι έως ΙV, ανακοινώνονται στη Επιτροπή, συνοδευόμενες από πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις της μεταβολής αυτής στο αμοιβαία συμφωνηθέν πεδίο εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. Εάν οι διορθώσεις, μεταφορές ή άλλες μεταβολές είναι τυπικού χαρακτήρα ή ήσσονος σημασίας, εφαρμόζονται, υπό τον όρο ότι δεν υπήρξε αντίρρηση, εντός 30 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή εξετάζει την πρόταση και κάθε αίτηση αντισταθμιστικής προσαρμογής, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και το αμοιβαία συμφωνηθέν πεδίο εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας σε επίπεδο ανάλογο με εκείνο που υπήρχε πριν από την ανακοίνωση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί, εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΧΧΙΙ. 2)Σε περίπτωση που ένα Μέρος επιθυμεί, ασκώντας τα δικαιώματά του. την διαγραφή ενός φορέα από το Προσάρτημα Ι, λόγω του ότι ο έλεγχος ή η επιρροή που ασκεί στον εν λόγω φορέα καταργήθηκαν κατά τρόπο αποτελεσματικό. ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η μεταβολή αυτή αρχίζει να ισχύει την επομένη της λήξεως της επομένης συνεδριάσεως της Επιτροπής, υπό τον όρο ότι η συνεδρίαση αυτή έλαβε χώρα τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης και ουδεμία αντίρρηση υπήρξε. Σε περίπτωση αντιρρήσεως, το θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί, εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες διαβουλεύσεων και επίλυσης διαφορών του άρθρου ΧΧΙΙ. Κατά την εξέταση της σχεδιαζόμενης μεταβολής του Προσαρτήματος Ι καθώς και κάθε αντισταθμιστικής προσαρμογής που θα μπορούσε να προκύψει, λαμβάνονται υπ όψιν οι απελευθερωτικές της αγοράς επιπτώσεις από την κατάργηση του κυβερνητικού ελέγχου η επιρροής. 7.Εξέταση, διαπραγματεύσεις και μελλοντικές εργασίες 1)Η Επιτροπή εξετάζει κατ έτος την εφαρμογή και λειτουργία της παρούσης Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ όψιν τους στόχους της. Η Επιτροπή ενημερώνει κατ έτος το Γενικό Συμβούλιο του Π.Ο.Ε. για τις εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή. 2)Το αργότερο στο τέλος του τρίτου έτους από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας και. εν συνεχεία, περιοδικώς, τα Μέρη αρχίζουν νέες διαπραγματεύσεις με σκοπό τη βελτίωση της Συμφωνίας και τη μέγιστη δυνατή επέκταση ταυ πεδίου εφαρμογής της μεταξύ όλων των Μερών, σε βάση αμοιβαιότητος, λαμβανομένων υπ όψιν των διατάξεων του άρθρου V περί αναπτυσσομένων χωρών. 3)Τα Μέρη προσπαθούν να αποφύγουν την υιοθέτηση ή διατήρηση μέτρων και πρακτικών διακριτικής φύσεως, οι οποίες νοθεύουν τις ανοικτές διαδικασίες προμηθειών και προσπαθούν, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β), να απαλείψουν εκείνες που εναπομένουν κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας. 8.Τεχνολογία πληροφόρησης Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η Συμφωνία δεν συνιστά μή αναγκαίο εμπόδιο στην πρόοδο της τεχνολογίας, τα Μέρη διεξάγουν τακτικές διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Επιτροπής, όσον αφορά τις εξελίξεις στη χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και, εάν είναι απαραίτητο, διαπραγματεύονται μεταβολές της Συμφωνίας. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις έχουν σκοπό, κυρίως, να εξασφαλίσουν ότι η χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης προωθεί τον στόχο της ανοικτής, μη διακριτικής φύσεως και αποτελεσματικής σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μέσω διαφανών διαδικασιών, ότι οι συμβάσεις που καλύπτονται από τη Συμφωνία προσδιορίζονται σαφώς και ότι παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένη σύμβαση. Όταν ένα Μέρος έχει την πρόθεση να προβεί σε νεωτερισμούς. προσπαθεί να λάβει υπ όψιν τις απόψεις των άλλων Μερών, όσον αφορά τα πιθανά προβλήματα. 9.ΤροποποιήσειςΤα Μέρη μπορούν να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία, λαμβάνοντας υπ όψιν. μεταξύ άλλων, την εμπειρία από την εφαρμογή της. Η τροποποίηση, αφού εγκριθεί από τα Μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκαθιδρύει η Επιτροπή, τίθεται σε ισχύ. όσον αφορά συγκεκριμένο Μέρος, μόνο μετά την αποδοχή της από αυτό. 10.Αποχώρηση1)Κάθε Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία. Η αποχώρηση ισχύει μετά παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ έλαβε τη σχετική ανακοίνωση εγγράφως. Από τη λήψη της εν λόγω ανακοίνωσης, κάθε Μέρος μπορεί να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της Επιτροπής. 2)Εάν ένα Μέρος της παρούσης Συμφωνίας δεν γίνει Μέλος του ΠΟΕ εντός ενός έτους από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας για τον ΠΟΕ ή παύσει να είναι Μέλος του ΠΟΕ. παύει να είναι Μέρος της παρούσης Συμφωνίας την ίδια ημερομηνία. 11.Μη εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας μεταξύ Μερών Η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται μεταξύ δύο Μερών, εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη, κατά τον χρόνο αποδοχής ή προσχώρησής του στη, Συμφωνία, δεν συναινέσει στην εν λόγω εφαρμογή. 12.Σημειώσεις, Προσαρτήματα και Παραρτήματα Οι Σημειώσεις, Προσαρτήματα και Παραρτήματα της παρούσης Συμφωνίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 13.ΓραμματείαΗ παρούσα Συμφωνία εξυπηρετείται από τη Γραμματεία του ΠΟΕ. 14.ΚατάθεσηΗ παρούσα Συμφωνία κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ. ο οποίος αποστέλλει αμέσως σε όλα τα Μέρη επίσημο κυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας, κάθε διορθώσεως ή μεταβολής της, σύμφωνα με την παράγραφο 6, κάθε τροποποιήσεως της, σύμφωνα με την παράγραφο 9 καθώς και ανακοίνωση όλων των αποδοχών της ή προσχωρήσεων σε αυτήν. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. και όλων των αποχωρήσεων από αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. 15.ΚαταχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε στο Μαρακές την 15η Απριλίου του έτους χίλια εννεακόσια ενενήντα τέσσερα, σε ένα αντίγραφο, στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα και τα τρία κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε σχέση με τα συνημμένα Προσαρτήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο όρος χώρα, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της, νοείται ότι περιλαμβάνει κάθε χωριστό τελωνειακό έδαφος, Μέρος της παρούσης Συμφωνίας. Στην περίπτωση χωριστού τελωνειακού εδάφους, Μέρους της παρούσης Συμφωνίας, όταν χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός εγχώριος στην παρούσα Συμφωνία, η έκφραση αυτή θεωρείται ότι αναφέρεται στο τελωνειακό αυτό έδαφος, εκτός εάν ορίζεται άλλως. Άρθρο 1. παράγραφος 1Λαμβανομένων υπ όψιν παραμέτρων γενικής πολιτικής, σχετικών με την παροχή συνδεδεμένης βοήθειας, καθώς και του στόχου των αναπτυσσομένων χωρών για την αποδέσμευση τους, η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται στα πλαίσια συνδεδεμένης βοήθειας προς αναπτυσσόμενες χώρες, εφ όσον αυτή παρέχεται από Μέρη. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΙ Τα παραρτήματα 1 έως και 5 εκθέτουν το εύρος της παρούσας Συμβάσεως. Παράρτημα 1 Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς Παράρτημα 2 Μη-κεντρικοί Κυβερνητικοί φορείς Παράρτημα 3 Όλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Παράρτημα 4 Υπηρεσίες Παράρτημα 5 Κατασκευαστικές Υπηρεσίες. ΑΥΣΤΡΙΑ(πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως. Προμήθειες Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου : 130,000 SDR Αξία Κατωτάτου Ορίου έργα 5,000,000 SDR άλλες υπηρεσίες 130,000 SDR Κατάλογος φορέων Κατάλογος φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες που καθορίζονται στα Παραρτήματα 4 & 5. (Α) Παρούσα κάλυψη φορέων Όμοιος με εκείνον των συμβάσεων προμηθειών εκτός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας 1.Ομοσπονδιακή Καγκελαρία- Γραφείο Προμηθειών. 2.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. 3.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, Αθλητισμού & Προστασίας του Καταναλωτή. 4.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (α) Γραφείο Προμηθειών 1)Τμήμα VΙ / 5 (Προμήθειες Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων -Ε D Ρ- του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών & του Ομοσπονδιακού Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) 2)Τμήμα ΙΙΙ / 1 (προμήθεια τεχνικών συσκευών, εξοπλισμού και αγαθών για τα Τελωνεία) 5.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γραφείο Προμηθειών Νεολαίας & Οικογένειας. 6.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων.7.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (α) Τμήμα Ι / 5 (Γραφείο Προμηθειών) 1)ΚέντροΕDΡ (προμήθειες μηχανημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων μηχανικό) (γ) Τμήμα ΙΙ / 3 (Προμήθεια τεχνικών συσκευών και εξοπλισμού της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας) (δ) Τμήμα Ι / 6 (προμήθεια ειδών άλλων από αυτά που προμηθεύονται από το Τμήμα ΙΙ / 3) για την Ομοσπονδιακή Αστυνομία) (ε) Τμήμα ΙΙ / 21 8.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γραφείο Προμηθειών. 9.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας (10) (όχι το υλικό πολέμου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙ, Αυστρία, της Σύμβασης GΑΤΤ περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών) 10.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας και Δασών. 11.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων, Γραφείο Προμηθειών. 12.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Καλών Τεχνών. 13.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δημόσιας Οικονομίας και Μεταφορών. 14.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Επιστημών και Έρευνας. 15.Κεντρικό Γραφείο Στατιστικών Αυστρίας. 16.Εθνικό Τυπογραφείο Αυστρίας. 17.Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετρολογίας & Καταμέτρησης 18.Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας, Οπλοστάσιο (ΒVFΑ) 19.Ομοσπονδιακό Εργαστήριο Τεχνητών Άκρων 20.ΑUSΤRΟ CΟΝΤRΟL Οsterreichische Gesellschaft fur Ζiνilluftfahrt mit Βeschrankter Ηaftung (Αustrο Cοntrοl Gmbh) 21.Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ελέγχου Μηχανοκίνητων Οχημάτων 22.Κεντρικά Γραφεία Ταχυδρομικής & Τηλεγραφικής Διοίκησης (ταχυδρομικές επιχειρήσεις μόνο) (Β) Όλες οι υπόλοιπες κεντρικές κρατικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών τμημάτων τους υπό τον όρο ότι δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. (10)Συνέχιση των παρόντων εξαιρέσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως. Προμήθειες Αξία Κατωτάτου Ορίου : 200,000Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου έργα 5,000,000 SDR άλλες υπηρεσίες 200,000 SDR Κατάλογος φορέων Κατάλογος φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες που καθορίζονται Όλες οι περιφερειακές και τοπικές στα Παραρτήματα 4 & 5 δημόσιες αρχές και οργανισμοί δημοσίου δικαίου, οι οποίοι δεν Όμοιος με εκείνον των έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό συμβάσεων προμηθειών χαρακτήρα, εγκατεστημένες σε περιφερειακό πολιτειακό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο στις ακόλουθες Πολιτείες: Κάτω Αυστρία Άνω Αυστρία ΣτυρίαΣάλτζμπουργκ ΒurgenlandΤιρόλο VοrarlbergΒιέννη CarinthiaΌλες οι άλλες κεντρικές Δημόσιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών και τοπικών τους Τμημάτων υπό τον όρο ότι δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΆλλοι φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως. Προμήθειες Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου : 400,000 SDR για τους φορείς των περιπ. 1 & 2 Αξία Κατωτάτου Ορίου έργα 5,000,000 SDR άλλες υπηρεσίες 400,000 SDR Κατάλογος φορέων: Τίτλοι Δημοσίων Φορέων Κατάλογος φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες που καθορίζονται στα Παραρτήματα 4 & 5: Όμοιος με εκείνον των συμβάσεων προμηθειών 1.Φορείς στους τομείς ύδρευσης και ενέργειας. Οι καλυπτόμενοι φορείς είναι εκείνοι που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια ή λειτουργία σταθερών δικτύων με σκοπό την παροχή υπηρεσίας στο κοινό σχετικά με την παραγωγή, μεταφορά και κατανομή πόσιμου ύδατος και ηλεκτρισμού Η Αυστρία προσφέρει φορείς που καλύπτονται από την περιγραφή αυτή και καταγράφονται στα Παραρτήματα 1 και 2 2.Φορείς στον τομέα συγκοινωνιών. Οι καλυπτόμενοι φορείς είναι αυτοί που έχουν ως κύρια δραστηριότητα 1)τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν το κοινό υπηρεσία στον χώρο των συγκοινωνιών μέσω τρόλλεϋ λεωφορείου ή τύπου τελεφερίκ (cable) 2)την εκμετάλλευση μίας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την παροχή εσωτερικού λιμένα ή άλλων εγκαταστάσεων σταθμών σε μεταφορέα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή την παροχή αερολιμένων ή άλλων εγκαταστάσεων σταθμών εναερίων μεταφορέων Η Αυστρία προσφέρει φορείς που καλύπτονται από την περιγραφή αυτή και καταγράφονται στα Παραρτήματα 1 και 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίες Από τον Παγκόσμιο ΚατάλογοΥπηρεσιών, όπως περιέχεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/ W/ 120, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Αριθ. Πρωτ. Κεντρικής Κατάταξης Προϊόντων (CΡC) 1.Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής 6112, 6122, 633, 886 2.Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εκτός μεταφοράς Ταχυδρομείου 712, (εκτός 71235), 7512, 87304 3.Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών και εμπορευμάτων, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου 73 (εκτός 7321) 4.Οδική μεταφορά ταχυδρομείου εκτός σιδηροδρομικής και εναέριας 71235, 7321 5.Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 752* (εκτός 7524, 7525, 7526) 6.Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (α) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες (β) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες** ex 81 812, 814 7.Υπηρεσίες Ηλ. Υπολογιστών & συναφή 84 8.Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 862 9.Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 864 10.Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), εκτός υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού 865, 866 11.Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών, υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. 867 12.Διαφημιστικές υπηρεσίες 871 13.Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και 874, 82201, 82202 διαχείρισης περιουσίας. 14.Τυπογραφικές και Εκδοτικές υπηρεσίεςβάσει αμοιβής ή συμβολαίου 15.Υπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσηςαπορριμμάτων. Υπηρεσίες υγιεινής και συναφείς υπηρεσίες Σημειώσεις στο Παράρτημα 4 *Εκτός τηλεφωνικών, τέλεξ, ραδιοτηλεφωνικών, κλήσης και δορυφορικών. ** Εκτός συμβολαίων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σχέση με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή την μεταβίβαση χρεωγράφων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων και υπηρεσίες κεντρικών Τραπεζών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Αξία Κατωτάτου ορίου : 5.000.000 SDRs Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος υπηρεσιών που περιέχονται στο Τμήμα 51 της CΡC, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται :Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίωνΓενικές κατασκευαστικές εργασίες για κτίριαΓενικές κατασκευαστικές εργασίες για έργα πολιτικού μηχανικού 514 + 516 Εργασίες Εγκαταστάσεων και ΣυναρμολόγησηςΚατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσηςΕργασίες αποπεράτωσης και τελειωμάτων σε κτίριαΕνοικίαση εξοπλισμού για την κατασκευή ή την κατεδάφιση κτιρίων ή έργων πολιτικού μηχανικού, μαζί με το χειριστή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΙΙΙ 1.Η Αυστρία δεν θα επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της παρούσας Συμβάσεως: -όσον αφορά την σύναψη συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2 σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ, -όσον αφορά δήμους που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της Ελβετίας, λόγω εκκρεμότητος του αποτελέσματος διαπραγματεύσεων,. • -όσον αφορά την σύναψησυμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3: (α)(ύδρευση), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ (β)(ηλεκτρισμός) στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Χόνγκ Κόνγκ, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. (γ)(αερολιμένες) στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, της Κορέας και των ΗΠΑ (δ)(λιμένες) στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ. (ε)(αστικές συγκοινωνίες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Κορέας και των ΗΠΑ. έως ότου, όπως δέχθηκε η Αυστρία, οι ενδιαφερόμενες Συμβαλλόμενες χώρες παρέχουν ανάλογη και αποτελεσματική πρόσβαση για τις Αυστριακές επιχειρήσεις στις σχετικές αγορές -σε χορηγούς υπηρεσιών των Συμβαλλομένων, που δεν συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τους σχετικούς φορείς στα Παραρτήματα 1 και 3 και τη σχετική κατηγορία υπηρεσιών στα Παραρτήματα 4 και 5, στη δική τους κάλυψη. 2.Οι διατάξεις του άρθρου ΧΧ δεν θα ισχύσουν για τους προμηθευτές και τους παρέχοντες υπηρεσίες από: -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς του δημοσίου δικαίου όπως καθορίζεται σε κάθε οδηγία των ΕΚ σχετική με τον συντονισμό των διαδικασιών για την κατακύρωση συμβάσεων δημοσίων έργων που αναφέρεται στο Παράρτημα ΧVΙ της Σύμβασης ΕΟΧ -την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων σε κάποιον προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών άλλον από αυτούς που αναφέρονται, οι οποίοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αυστριακού νόμου, έως ότου η Αυστρία δεχθεί ότι δεν εφαρμόζονται πια διακριτικά μέτρα υπέρ ορισμένων εγχώριων μικρών και επιχειρήσεων μειονοτήτων -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από Αυστριακούς φορείς, των οποίων η αξία είναι μικρότερη από την αξία εισόδου που ισχύει για την ίδια κατηγορία συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από αυτά τα Μέρη 3.Έως ότου η Αυστρία δεχθεί ότι τα ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν πρόσβαση για τους Αυστριακούς προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες στις δικές τους αγορές η Αυστρία δεν θα επεκτείνει τα προνόμια τής παρούσας Συμβάσεως σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες από: -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 36, 70 και 74 (ειδικά βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμός αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων γενικής χρήσης, λογισμικό, εφόδια και εξοπλισμός υποστήριξης (εκτός των 7010 ΑDΡΕ) μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός ορατής εγγραφής και εξοπλισμός ΑDΡ), -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 58 (επικοινωνίες, εξοπλισμός προστασίας και συμπαγούς ακτινοβολίας), και τις ΗΠΑ, όσον αφορά εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, -την Κορέα και το Ισραήλ, όσον αφορά προμήθειες από τους φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3 των ΗS αριθ.8504, 8535, 8537 και 8644 (ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ρευματολήπτες, διακόπτες και μονωμένα καλώδια) και για το Ισραήλ των ΗS αριθ.8501, 8536 και 902038, -τον Καναδά και τις ΗΠΑ όσον αφορά συμβάσεις ή τμήματα συμβάσεων για αγαθά ή υπηρεσίες ή παρόλο που κατακυρώθηκαν από φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, δεν υπόκεινται τα ίδια σε αυτήν. 4.Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για συμβάσεις που κατακυρώθηκαν σύμφωνα με: -μία διεθνή σύμβαση και έχουν ως στόχο την κοινή εφαρμογή ή εκμετάλλευση ενός έργου από τις υπογράφουσες χώρες, -μία διεθνή σύμβαση σχετική με την στάθμευση (παραμονή) στρατευμάτων, -την συγκεκριμένη διαδικασία ενός διεθνούς οργανισμού. 5.Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για την προμήθεια αγροτικών προϊόντων που γίνεται για την προώθηση των προγραμμάτων αγροτικής υποστήριξης και των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. 6.Συμβάσεις οι οποίες κατακυρώνονται από φορείς των Παραρτημάτων 1 και 2 σε σχέση με δραστηριότητες στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ενέργειας,των μεταφορώνή των τηλεπικοινωνιών δεν συμπεριλαμβάνονται. 7.Η παρούσα σύμβαση δεν θα ισχύει για συμβάσεις που κατακυρώνονται από φορείς του Παραρτήματος 3: -για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, -για σκοπούς διαφορετικούς από την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους όπως περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα ή την επιδίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων σε μία χώρα εκτός ΕΟΧ, • -για σκοπούς επαναπώλησης ή ενοικίασης σε τρίτους, υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος φορέας δεν απολαμβάνει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή ενοικίασης του αντικειμένου τέτοιων συμβάσεων και άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να το πωλούν ή να το ενοικιάζουν σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τον συμβαλλόμενο φορέα. 8.Η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει σε συμβάσεις: -για την απόκτηση ή ενοικίαση γης, υπαρχόντων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων επ αυτής, -για την απόκτηση, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από εκφωνητές ραδιοφώνου και συμβάσεων ραδιοφωνικού χρόνου. 9.Η Αξία Κατωτάτου Ορίου των Παραρτημάτων θα εφαρμόζεται έτσι ώστε να συμφωνεί με την Αξία Κατωτάτου Ορίου των δημοσίων προμηθειών της Σύμβασης ΕΟΧ. 10.Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαστικών υπηρεσιών, στα πλαίσια των διαδικασιών προμήθειας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υπόκειται σε όρους και περιορισμούς για την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση, όπως αυτοί θα καθορισθούν από την Αυστρία σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις που αυτή έχει αναλάβει από την GΑΤS (Γενική Συμφωνία για το εμπόριο Υπηρεσιών). ΚΑΝΑΔΑΣ(Πρωτότυπο στην Αγγλική και στην Γαλλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ομοσπονδιακοί Κυβερνητικοί Φορείς Αξία Κατωτάτου Ορίου : 130,000 SDRs -Αγαθά130,000 SDRs -Υπηρεσίες που καλύπτονται από το Παράρτημα 4 5,000,000 SDRs -ΚατασκευαστικέςΥπηρεσίες που καλύπτονται από το Παράρτημα 5 Κατάλογος φορέων: 1.Υπουργείο Γεωργίας 2.Υπουργείο Επικοινωνιών (μη συμπεριλαμβανομένων προμηθειών FSCs 36, 70 και 74) 3.Υπουργείο Καταναλωτή και Εταιρικών Θεμάτων 4.Υπουργείο Απασχόλησης και Μετανάστευσης 5.Συμβούλιο Μετανάστευσης και Προσφύγων 6.Επιτροπή Απασχόλησης και Μετανάστευσης 7.Υπουργείο Ενέργειας, Ορυχείων και Φυσικών Πόρων 8.Συμβούλιο Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας 9.Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας (για δικό του λογαριασμό) 10.Υπουργείο Περιβάλλοντος 11.Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων 12.Καναδική Κρατική Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτύξεως (για δικό της λογαριασμό) 13.Υπουργείο Οικονομικών 14.Γραφείο Επιθεωρητού Οικονομικών Ιδρυμάτων 15.Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο Καναδά 16.Συμβούλιο Δημοτικής Ανάπτυξης και Δανειοδότησης 17.Υπουργείο Αλιείας και Ωκεανών (μη συμπεριλαμβανομένων προμηθειών FSC 36, 70 και 74 ) 18.Υπουργείο Δασών 19.Υπουργείο Θεμάτων Ινδιάνων και Βόρειας Ανάπτυξης 20.Υπουργείο Βιομηχανίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας 21.Συμβούλιο Επιστημών Καναδά 22.Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Καναδά 23.Συμβούλιο του Καναδά για τις έρευνες στις φυσικές Επιστήμες και στη Μηχανική 24.Υπουργείο Δικαιοσύνης 25.Καναδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 26.Επιτροπή Αναθεώρησης Θεσμών 27.Ανώτατο Δικαστήριο Καναδά 28.Υπουργείο Εργασίας 29.Καναδικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων 30.Υπουργείο Εθνικής Υγείας και Πρόνοιας 31.Συμβούλιο Ιατρικών Ερευνών 32.Υπουργείο Εθνικών Εσόδων 33.Υπουργείο Δημοσίων Έργων 34.Υπουργείο Εσωτερικών Καναδά 35.Συμβούλιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 36.Γραφείο Συντονιστού της Θέσης των Γυναικών 37.Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών 38.Υπουργείο Γενικού Νομικού Συμβούλου 39.Σωφρονιστική Υπηρεσία Καναδά 40.Εθνικό Συμβούλιο Προσωρινής Απελευθέρωσης Κρατουμένων 41.Υπουργείο Εφοδιασμού και Υπηρεσιών (για δικό του λογαριασμό) 42.Καναδικό Συμβούλιο Γενικών Προτύπων 43.Υπουργείο Συγκοινωνιών (μη συμπεριλαμβανομένων προμηθειών των FSC 36, 70 και 74. Για τους σκοπούς του Άρθρου ΧΧΙΙΙ τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που ισχύουν για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ισχύουν εξίσου- και για την Καναδική Ακτοφυλακή) 44. Γραμματεία Συμβουλίου Δημοσίου Ταμείου και το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή 45.Υπουργείο Θεμάτων Βετεράνων 46.Διαχείρηση Γαιών Βετεράνων 47.Υπουργείο Δυτικής Οικονομικής Διαφοροποίησης (για δικό του λογαριασμό) 48.Κρατική Υπηρεσία Ευκαιριών Ανατολικού Καναδά (για δικό της λογαριασμό) 49.Γενικός Ελεγκτής Καναδά 50.Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κεμπέκ) (για δικό του λογαριασμό) 51.Καναδικό Κέντρο Εξέλιξης του Μάνατζμεντ 52.Καναδική Επιτροπή Ράδιο-τηλεόρασης και επικοινωνιών (για δικό της λογαριασμό) 53.Καναδική Επιτροπή Επιβολής Ποινών 54.Δικαστήριο Πολιτικής Αεροπορίας 55.Επιτροπή Διερεύνησης της Αεροπορικής Σύγκρουσης στο Dryden, Οντάριο 56.Επιτροπή Διερεύνησης τής χρήσης Φαρμάκων και Απαγορευμένων Πρακτικών με σκοπό την αυξημένη απόδοση των Αθλητών 57.Επίτροπος Ομοσπονδιακών Δικαστικών Θεμάτων 58.Γραμματεία Δικαστηρίου Ανταγωνισμού 59.Συμβούλιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 60.Ετοιμότητα σε Επείγουσες Περιπτώσεις Καναδά 61.Ομοσπονδιακό Καναδικό Δικαστήριο 62.Υπηρεσία Μεταφοράς Δημητριακών (για δικό της λογαριασμό) 63.Επιτροπή Αναθεώρησης Πληροφόρησης για τα επικίνδυνα υλικά 64.Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Ιδιωτικού Απορρήτου 65.Επενδύσεις Καναδά 66.Υπουργείο Πολυκουλτούρας και Ιθαγένειας 67.Εθνικά Αρχεία Καναδά 68.Συμβούλιο Εμπορίας Εθνικών Αγροτικών Προϊόντων 69.Εθνική Βιβλιοθήκη 70.Εθνική Υπηρεσία Μεταφορών (για δικό της λογαριασμό) 71.Υπηρεσία Πετρελαιαγωγών Βορρά (για δικό της λογαριασμό) 72.Συμβούλιο Αναθεώρησης κατοχυρωμένων τιμών φαρμάκων 73.Υπηρεσία Ελέγχου Πετρελαίου 74. Γραφείο Ανακτοβουλίου 75.Γραμματεία Καναδικών Ενδοκυβερνητικών Συνεδριάσεων 76.Υπεύθυνος Επίσημων γλωσσών 77.Οικονομικό Συμβούλιο Καναδά 78.Συμβούλιο Σχέσεων Προσωπικού Δημοσίων Υπηρεσιών 79.Γραφείο Γραμματέα Γενικού Κυβερνήτου 80.Γραφείο του Προϊσταμένου Εκλογών 81.Ομοσπονδιακό Γραφείο Επαρχιακών Σχέσεων 82.Συμβούλιο Αναθεώρησης Προμηθειών 83.Βασιλική Επιτροπή Εκλογικής Αναμόρφωσης και Χρηματοδότησης των Κομμάτων 84.Βασιλική Επιτροπή Εθνικής Μεταφοράς Επιβατών 85.Βασιλική Επιτροπή Νέων Αναπαραγωγικών Τεχνολογιών 86.Βασιλική Επιτροπή για το μέλλον της Προκυμαίας του Τορόντο 87.Στατιστική Καναδά 88.Φορολογικό Δικαστήριο Καναδά, Γραμματεία 89.Συμβούλιο Γεωργικής Σταθεροποίησης 90.Συμβούλιο Ασφάλειας Καναδικής Αεροπορίας 91.Καναδικό Κέντρο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας 92.Καναδικό Συμβούλιο Έρευνας. Ατυχημάτων Μεταφοράς και Ασφαλείας 93.Διευθυντής Τακτοποίησης Στρατιωτών 94.Διευθυντής Νόμου περί Γαιών και Βετεράνων 95.Συμβούλιο Υποστήριξης Τιμών Αλιευμάτων 96.Εθνική Επιτροπή Πεδίων Μαχών 97.Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία 98.Επιτροπή Εξωτερικής Αναθεώρησης Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας 99.Επιτροπή Δημοσίων Παραπόνων Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας 100.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΦΙΠΠΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΧΧΙΙΙ (ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -FSC) 22.Σιδηροδρομικός Εξοπλισμός 23.Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκά και ποδήλατα (εκτός λεωφορείων στο 2310, στρατιωτικών φορτηγών και ρυμουλκών στο 2320 και 2330 και ερπυστριοφόρων οχημάτων μάχης, επίθεσης και τακτικής στο 2350) 24.Ελκυστήρες 25.Στοιχεία Εξοπλισμού Οχημάτων 26.Ελαστικά και Αεροθάλαμοι τους 27.Εξαρτήματα Μηχανής 30.Εξοπλισμός Μετάδοσης μηχανικής Ενέργειας 32.Μηχαχανήματα και εξοπλισμός ξυλουργικής 34.Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταλλοτεχνικής 35.Εξοπλισμός υπηρεσιών και εμπορίου 36.Ειδικά βιομηχανικά μηχανήματα 37.Αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός 38.Εξοπλισμός κατασκευής, εξόρυξης, εκσκαφής και συντήρησης οδών 39.Εξοπλισμός διαχείρισης υλικών 40.Σχοινιά, καλώδια, αλυσίδες και εξαρτήματα 41.Εξοπλισμός ψύξης και κλιματισμού 42.Πυροσβεστικός εξοπλισμός, εξοπλισμός διάσωσης και ασφάλειας (εκτός 4220 θαλάσσιος, σωσίβιος και καταδυτικός εξοπλισμός, 4320 απολυμαντικός και εξοπλισμός διαπότισης) 43.Αντλίες και συμπιεστές 44.Κλίβανοι, εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού, εξοπλισμός αποξηράνσεως και πυρηνικοί αντιδραστήρες. 45.Υδραυλικός, θερμαντικός και αποχετευτικός εξοπλισμός 46.Εξοπλισμός καθαρισμού ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων 47.Σωληνώσεις, λάστιχα και εξαρτήματα 48. Βαλβίδες 49.Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης και Επισκευής 52.Εργαλεία μέτρησης 53.Μηχανικός Εξοπλισμός και Αποξεστικά 54.Προκατασκευές και ικριώματα 55.Ξυλεία κατασκευών, κόντρα πλακέ και καπλαμάδες 56.Υλικά κατασκευής και Δόμησης 61.Ηλεκτρικά καλώδια και Εξοπλισμός Ενέργειας και Διανομής 62.Εξαρτήματα φωτισμού και λυχνίες 63.Συστήματα Συναγερμού και Σηματοδότησης 65.Ιατρικός, Οδοντιατρικός και Κτηνιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες 66.Όργανα και εξοπλισμός εργαστηρίου (εκτός 6615 Μηχανισμοί αυτόματου χειρισμού, 6665 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης κινδύνου) 67.Φωτογραφικός εξοπλισμός 68.Χημικά προϊόντα 69.Βοηθήματα και συσκευές εκπαίδευσης 70.Εξοπλισμός αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων γενικής χρήσης, λογισμικό, προμήθειες και εξοπλισμός υποστήριξης (εκτός 7010) 71. Επίπλωση 72.Οικιακή και εμπορική επίπλωση και συσκευές 73.Εξοπλισμός προετοιμασίας και σερβιρίσματος τροφής 74.Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός ορατής εγγραφής και αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων 75.Προμήθειες και συσκευές γραφείου 76.Βιβλία, χάρτες και άλλες εκδόσεις (εκτός 7650 σχέδια και προδιαγραφές) 77.Μουσικά όργανα, φωνόγραφοι και οικιακού τύπου ραδιόφωνα 78.Εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού 79.Εξοπλισμός και εφόδια καθαρισμού 80.Βούρτσες, χρώματα, σφραγίδες και αυτοκόλλητα 81.Δοχεία, εξοπλισμός συσκευασίας 85.Είδη υγιεινής 87.Γεωργικές προμήθειες 88.Ζωντανά ζώα 91.Καύσιμα, λιπαντικά έλαια και κηροί 93.Μή μεταλλικά επεξεργασμένα υλικά 94.Μή μεταλλικά ακατέργαστα υλικά 96.Πετρώματα, ορυκτά και τα πρωτογενή τους προϊόντα 99.Διάφορα Σημείωση στο Παράρτημα 1 Οι Γενικές Σημειώσεις ισχύουν και για το Παράρτημα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Μη-κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς Αξία Κατωτάτου Ορίου : 355,000 SDR -Αγαθά 355,000 SDR -Υπηρεσίες που θα καθορισθούν αρχικά την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά την σύναψη της νέας Σύμβασης Δημοσίων Προμηθειών 5,000,000SDR -Κατασκευαστικές Υπηρεσίες που θα καθορισθούν αρχικά την ή · πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά την σύναψη της νέας Σύμβασης Δημόσιων Προμηθειών. Κατάλογος Φορέων Η Καναδική Κυβέρνηση προσφέρεται να καλύψει φορείς και στις δέκα επαρχίες βάσει των δεσμεύσεων που θα επιτευχθούν από τις επαρχιακές διοικήσεις. Ο αρχικός κατάλογος των επαρχιακών φορέων θα καθορισθεί την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά τη σύναψη των νέων Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών. Σημειώσεις στο Παράρτημα 2 1.Εξαιρέσεις για όλες τις Επαρχίες Χάλυβας, μηχανοκίνητα οχήματα και άνθρακας. Συγκεκριμένες εξαιρέσεις επαρχιών. Συμπληρωματικά ένας περιορισμένος αριθμός μεμονωμένων επαρχιακών εξαιρέσεων μπορεί να καθορισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που θα ληφθούν από αυτές τις επαρχίες. 2.Τίποτε στην προσφορά αυτή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι εμποδίζει έναν επαρχιακό φορέα την εφαρμογή περιορισμών που προωθούν την γενική ποιότητα του περιβάλλοντος τη συγκεκριμένη επαρχία, εφόσον τέτοιου είδους περιορισμοί δεν αποτελούν συγκαλλυμένα εμπόδια για το παγκόσμιο εμπόριο. 3.Η παρούσα προσφορά δεν θα ισχύει για κάθε προμήθεια που θα γίνεται από καλυπτόμενο φορέα εκ μέρους ενός μη-καλυπτόμενου φορέα. 4.Οι Γενικές Σημειώσεις ισχύουν για το Παράρτημα αυτό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΔημόσιες Επιχειρήσεις Αξία Κατωτάτου ορίου : 355,000- Αγαθά 355,000-Υπηρεσίες που καλύπτονται από το Παράρτημα 4 5,000,000 -ΚατασκευαστικέςΥπηρεσίες που καλύπτονται από το Παράρτημα 5 Ομοσπονδιακές Επιχειρήσεις 1.Καναδικά Ταχυδρομεία 2.Επιτροπή Εθνικού Κεφαλαίου 3.Διοίκηση Θαλάσσιων Οδών St. Lawrence (Για μεγαλύτερη βεβαιότητα, το Άρθρο ΧΙΧ/4 ισχύει για προμήθειες από την Διοίκηση Θαλάσσιων Οδών St. Lawrence που αφορούν την προστασία του εμπορικού απορρήτου για τις παρεχόμενες πληροφορίες). 4.Βασιλικό Καναδικό Νομισματοκοπείο (μη συμπεριλαμβανομένων προμηθειών από ή εκ μέρους του Βασιλικού Καναδικού Νομισματοκοπείου άμεσων εισροών για κοπή διαφορετική από την Καναδική νόμιμη προσφορά. Για μεγαλύτερη βεβαιότητα, το Άρθρο ΧΙΧ/4 για προμήθειες από το Βασιλικό Καναδικό Νομισματοκοπείο που αφορούν την προστασία του εμπορικού απορρήτου για τις παρεχόμενες πληροφορίες). 5.Καναδικό Μουσείο Πολιτισμού 6.Καναδικό Φυσικό Μουσείο 7.Εθνική Πινακοθήκη Καναδά 8.Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας 9.Αμυντική Κατασκευή (1951) ΕΠΕ Μη-κεντρικές Επιχειρήσεις Η κάλυψη των μη-κεντρικών επιχειρήσεων για αγαθά, υπηρεσίες και κατασκευαστικές υπηρεσίες θα καθορισθεί την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά την σύναψη της νέας Σύμβασης Δημοσίων Προμηθειών. Σημείωση στο Παράρτημα 3 Οι Γενικές Σημειώσεις ισχύουν και για το Παράρτημα αυτό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΟ Καναδάς προσφέρεται να συμπεριλάβει στο Παράρτημα αυτό των Υπηρεσιών Ομοσπονδιακούς Φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 και Ομοσπονδιακές Επιχειρήσεις που καταγράφονται στο Παράρτημα 3. Το εάν θα συμπεριληφθούν στις Υπηρεσίες οι μη-κεντρικοί φορείς του Παραρτήματος 2 και οι μη-κεντρικές υπηρεσίες του Παραρτήματος 3 πρόκειται να καθορισθεί την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά τη σύναψη των νέων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. ·Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως, οι υπηρεσίες αυτές που θα συμπεριληφθούν καθορίζονται όπως εντός του εγγράφου ΜΤΝ.GΝS/W/120 Εγχώρια ο Καναδάς θα χρησιμοποιεί το Κοινό Σύστημα Ταξινόμησης για λόγους εφαρμογής της παρούσας Συμβάσεως. Ο κατάλογος αυτός των υπηρεσιών μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από περαιτέρω τεχνικές εργασίες μεταξύ των Μερών και τις κατάλληλες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να παρέχει δίκαιη κάλυψη. ΟΚαναδάς προσφέρεται να καλύψειτις ακόλουθες υπηρεσίες. λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα ταξινόμησης υπηρεσιών CΡCΝομικές Υπηρεσίες(συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το δίκαιο άλλων χωρών και το διεθνές Δίκαιο μόνο)Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίωνΦορολογικές υπηρεσίες (εξαιρουμένων νομικών υπηρεσιών)Υπηρεσίες αρχιτέκτοναΥπηρεσίες ΜηχανικούΟλοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικούΟλοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού για έργα συγκοινωνιακής υποδομής με το κλειδί στο χέριΥπηρεσίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΣυμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την εγκατάσταση του υλικού (hardware) Τμήματος Η/ΥΥπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυσης συστημάτων, σχεδιασμού, προγραμματισμού και υπηρεσιών συντήρησηςΥπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών επεξεργασίας, ταξινόμησης και διαχείρισης μέσων.Υπηρεσίες Βάσεων ΔεδομένωνΥπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των Η/ΥΆλλες υπηρεσίες Ηλ. ΥπολογιστώνΕμπράγματες υπηρεσίες σχετικά με ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη περιουσίαΕμπράγματες υπηρεσίες βάσει αμοιβής ή συμβάσεως 83106 έως 83109 μόνοΥπηρεσίες εκμίσθωσης που αφορούν μηχανήματα και εξοπλισμό χωρίς χειριστή 83203 έωςμόνο Υπηρεσίες εκμίσθωσης που αφορούν προσωπικά και οικιακά αγαθά 86501 Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεωνΣυμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ-διοίκησης επιχειρήσεωνΣυμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρωνΣυμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης παραγωγής 8660. Υπηρεσίες σχετικά με συμβουλές διοίκησης (εκτός 86602 Υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού) 8676 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και ανάλυσης συμπεριλαμβανομένου ποιοτικού ελέγχου και επιθεωρήσεων (εκτός των αναφερομένων στο FSC 58 και συγκοινωνιακού εξοπλισμού) 8814 Υπηρεσίες σχετικές με τη δασοκομία και την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δασών 883 Υπηρεσίες σχετικές με την μεταλλευτική, συμπεριλαμβανομένων γεωτρήσεων 633 Επισκευαστικές υπηρεσίες προσωπικών και οικιακών αγαθών 8861 έως 8864 και 8866 Επισκευαστικές υπηρεσίες σχετικές με μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα και εξοπλισμό 874 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίωνΥπηρεσίες συσκευασίαςΥπηρεσίες εμπορικών μεταφορώνΗλεκτρονικό ΤαχυδρομείοΦωνητικό ΤαχυδρομείοΠληροφορίες οn line και ανάκτηση βάσεων δεδομένωνΗλεκτρονική εναλλαγή στοιχείων (ΕDΙ)Υπηρεσίες φάξΠληροφορίες οn line και/ή επεξεργασία στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας συναλλαγών) 940 Διάθεση αποβλήτων και απορριμμάτων, αποχετευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 641 Ξενοδοχειακές και παρόμοιες υπηρεσίες εστίασης 642/3Υπηρεσίες σερβιρίσματος φαγητού και ποτώνΥπηρεσίες πρακτορείων ταξιδίων και ξεναγών Σημειώσεις στο Παράρτημα 4 1.Οι Γενικές Σημειώσεις ισχύουν για το Παράρτημα αυτό. 2.Η παρούσα προσφορά υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες που καθορίζονται στην Καναδική προσφορά για το εμπόριο υπηρεσιών. 3.Η προσφορά του Καναδά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών περιορίζεται σε υπηρεσίες αυξημένες η προστιθέμενης αξίας για την παροχή των οποίων οι υπόγειες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις εκμισθώνονται από προμηθευτές των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεταφοράς. 4.Η Καναδική προσφορά δεν περιλαμβάνει -συμβάσεις διαχείρισης και λειτουργίας ορισμένων δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για κυβερνητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενης έρευνας και ανάπτυξης, -κοπή νομισμάτων, -επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού σχετικές με εγκαταστάσεις αεροδρομίων, επικοινωνιών και πυραύλων, -ναυπηγικές και επισκευαστικές καθώς και σχετικές υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού. -όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αγαθά που αγοράσθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία και την Καναδική Ακτοφυλακή, οι οποίες δεν καθορίζονται ότι εμπίπτουν στην κάλυψη της παρούσας Συμβάσεως,-υπηρεσίες που παρέχονται προς υποστήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό -υπηρεσίες εκτύπωσης και δημοσίευσης και -προμήθεια μεταφορικών υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν τμήμα ή εμπίπτουν σε μία σύμβαση προμήθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ο Καναδάς προσφέρεται .να συμπεριλάβει σ αυτό το Παράρτημα που αφορά τις Υπηρεσίες Κατασκευών, τους Ομοσπονδιακούς φορείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 και τις Ομοσπονδιακές επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3. Ο αρχικός κατάλογος, με τις Υπηρεσίες Κατασκευών που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας όσον αφορά τις μη κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος 2 και τις μη κυβερνητικές επιχειρήσεις του Παραρτήματος 3, πρόκειται να καθοριστεί την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και ο τελικός κατάλογος θα πρέπει να δοθεί εντός δεκαοκτώ μηνών μετά τη σύναψη της νέας συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : Όλες οι υπηρεσίες που απαριθμούνται στο Τμήμα 51 της CΡC. Σημειώσεις στο Παράρτημα 5 1.Με την επιφύλαξη της παρούσας Συμφωνίας, αυτή δεν ισχύει για τις συμβάσεις αναφορικά προς : 1)Εργασίες βυθοκόρησης, και 2)Συμβάσεις κατασκευών που συνάπτονται εκ μέρους των Υπουργείων Μεταφορών 2.Οι Γενικές Σημειώσεις ισχύουν για το παρόν παράρτημα. ΓΕΝΙΚΕΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1.Με την επιφύλαξη των παρόντων Παραρτημάτων, η Σύμβαση δεν ισχύει για προμήθειες αναφορικά προς : 1)Ναυπηγεία και επισκευές πλοίων 2)Εξοπλισμόαστικού σιδηροδρόμου και αστικών συγκοινωνιών, συστήματα, εξαρτήματα και υλικά που ενσωματώνονται σε αυτά καθώς και κάθε υλικό έργου από σίδηρο ή χάλυβα, γ) συμβάσεις σχετικώς προς την FSC 58 (επικοινωνίες, εξοπλισμός ανίχνευσης και συμπαγούς ακτινοβολίας). δ) ποσοστό επιφυλασσόμενο για τις μικρές και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες ε) γεωργικά προϊόντα, που γίνονται για την προώθηση των προγραμμάτων γεωργικής υποστήριξης ή των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας στ) εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αγορών πετρελαίου, σχετικές με οποιεσδήποτε στρατηγικές απαιτήσεις αποθεμάτων και ζ) εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών που γίνονται προς υποστήριξη της προστασίας πυρηνικών υλικών ή τεχνολογίας. 2.Οι προμήθειες, όσον αφορά την Καναδική προσφορά, ορίζονται ως συμβατικές συναλλαγές για την απόκτηση περιουσίας ή υπηρεσιών για την άμεση ωφέλεια ή χρήση από την Κυβέρνηση. Η διαδικασία των προμηθειών είναι εκείνη που αρχίζει μετά την απόφαση ενός φορέα σχετικά με τις απαιτήσεις του και συνεχίζεται μέσω τής και συμπεριλαμβανομένης της κατακύρωσης τής συμβάσεως. Δεν συμπεριλαμβάνονται μη συμβατικές συμφωνίες ή κάθε μορφή κυβερνητικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό. συνεργατικών συμφωνιών, παροχών, δανείων, συγχωνεύσεων κεφαλαίων, εγγυήσεων, οικονομικών κινήτρων και κυβερνητικών παροχών αγαθών και υπηρεσιών που δίνονται σε άτομα, εταιρείες, ιδιωτικά ιδρύματα και μη-κεντρικές διοικήσεις. Δεν περιλαμβάνονται προμήθειες που γίνονται με σκοπό την εμπορική μεταπώληση ή εκείνες που κάνει ένας φορέας ή επιχείρηση από άλλο φορέα ή επιχείρηση του Καναδά. 3.Οποιαδήποτε εξαίρεση που σχετίζεται είτε συγκεκριμένα είτε γενικά με τους Ομοσπονδιακούς ή μη-κεντρικούς φορείς ή επιχειρήσεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα 1, 2 ή 3 θα ισχύει επίσης και για οποιαδήποτε διάδοχο φορέα ή φορείς, επιχείρηση ή επιχειρήσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η αξία τής παρούσας προσφοράς. 4.Έως ότου υπάρξει ένας αμοιβαία συμπεφωνημένος κατάλογος υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτονται από όλους τους Συμβαλλόμενους, οι υπηρεσίες που καταγράφονται στο Παράρτημα 4 καλύπτονται όσον αφορά έναν συγκεκριμένο συμβαλλόμενο στην έκταση που ο συμβαλλόμενος αυτός παρέχει αμοιβαία πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 5.Στις περιπτώσεις που μία σύμβαση η οποία πρόκειται να κατακυρωθεί από έναν φορέα δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση, η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι καλύπτει οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία που αποτελεί στοιχείο της συμβάσεως αυτής. 6.Η προσφορά του Καναδά, όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) στα Παραρτήματα 2 και 3 υπόκειται σε διαπραγματεύσεις αμοιβαία αποδεκτών δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας κατωτάτου ορίου) με άλλους Συμβαλλόμενους, με καθορισμό των αρχικών δεσμεύσεων την ή πριν την 15η Απριλίου 1994 και επιβεβαίωση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων εντός 18 μηνών από την υπογραφή της νέας Σύμβασης Δημόσιων Προμηθειών. 7.. Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για συμβάσεις που γίνονται σύμφωνα με μία διεθνή σύμβαση και έχουν ως σκοπό την κοινή πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου. 8.Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η προσφορά του Καναδά εξαιρεί προμήθειες των FSC 70, 74, και 36 έως ότου υπάρξει αμοιβαία πρόσβαση. 9.Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει για τις συμβάσεις που κατακυρώνονται από φορείς στα Παραρτήματα 1 και 2 σε σχέση με δραστηριότητες στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες, που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 Αξία Κατωτάτου Ορίου : 130,000 Έργα, που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 ΑξίαΚατωτάτου Ορίου : 5,000,000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 1.Φορείς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2.Οι ακόλουθες συμβαλλόμενες αρχές των Κρατών : ΒΕΛΓΙΟ(πρωτότυπο στη Γαλλική) Α.Το Ομοσπονδιακό Κράτος -Υπηρεσίες Πρωθυπουργού -Υπουργείο Οικονομικών θεμάτων -Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου και Συνεργασίας για την Ανάπτυξη -Υπουργείο Γεωργίας -Υπουργείο Μεσαίων Τάξεων -Υπουργείο Επικοινωνιών και Υποδομής -Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (11) -Υπουργείο Απασχόλησης και Εργασίας -Υπουργείο Οικονομικών -Υπουργείο Εσωτερικών -Υπουργείο Δικαιοσύνης -Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος -Ταχυδρομεία (12) -Ναυτική Διοίκηση -Κεφάλαια Οδοποιίας Β.-Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης -Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ανεξάρτητους εργαζόμενους -Εθνικό Ινστιτούτο Ασφαλίσεων Ασθένειας-Ανικανότητας -Εθνικό Γραφείο Συντάξεων -Επικουρικό Ταμείο Ασφαλίσεων Ασθένειας-Ανικανότητας -Κεφάλαιο Επαγγελματικών Ασθενειών -Εθνικό Γραφείο Εργασίας (11)Μη στρατιωτικό υλικό που καταγράφεται στο Τμήμα Ι(3) του παρόντος Παραρτήματος (12)Ταχυδρομικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τον Νόμο της 24ης Δεκεμβρίου 1993 ΔΑΝΙΑ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) 1.Γραφείο Πρωθυπουργού -δύο τμήματα 2.Υπουργείο Εργασίας -πέντε διευθύνσεις και ιδρύματα 3.Υπουργείο Εξωτερικών (τρία τμήματα) 4.Υπουργείο Στέγασης -πέντε διευθύνσεις και ιδρύματα 5.Υπουργείο Ενέργειας -μια διεύθυνση και ίδρυμα ερευνών Risοe 6.Υπουργείο Οικονομικών -τέσσερεις διευθύνσεις & ιδρύματα (δύο τμήματα) συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Κυβερνήσεως 7.Υπουργείο Φόρων & Δασμών (δύο τμήματα) -πέντε διευθύνσεις & ιδρύματα 8.Υπουργείο Αλιείας -τέσσερα ιδρύματα 9.Υπουργείο Βιομηχανίας -εννέα διευθύνσεις & ιδρύματα (πλήρες όνομα. Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας) 10.Υπουργείο Εσωτερικών -Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Δανίας -μία διεύθυνση 11.Υπουργείο Δικαιοσύνης -Γραφείο του Αρχηγού της Δανικής Αστυνομίας -πέντε άλλες διευθύνσεις και ιδρύματα 12.Υπουργείο Εκκλησιαστικών θεμάτων 13.Υπουργείο Γεωργίας -δεκαεννέα διευθύνσεις & ιδρύματα 14.Υπουργείο Περιβάλλοντος -πέντε διευθύνσεις 15.Υπουργείο Πολιτιστικών θεμάτων - τρεις διευθύνσεις και διάφορα κρατικά μουσεία και ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης 16.Υπουργείο Κοινωνικών θεμάτων-τέσσερεις διευθύνσεις 17.Υπουργείο Παιδείας -δώδεκα Πανεπιστήμια & άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης 18.Υπουργείο Οικονομικών ·θεμάτων (τρία τμήματα) 19.ΥπουργείοΆμυνας (13) 20.Υπουργείο Υγείας -διάφορα ιδρύματα συμπεριλαμβανομένου του κρατικού Ιδρύματος Εμβολιασμού και του Πανεπιστημιακού , Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης 21.Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 22.Υπουργείο Συγκοινωνιών -25 διευθύνσεις, τμήματα και Ιδρύματα 23.Υπουργείο Επικοινωνίας(14) και Τουρισμού 24.Υπουργείο Συντονισμού Επιχειρηματικής Πολιτικής 25.Κοινοβούλιο ( Fοlketinget) (13)Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος (14)Με εξαίρεση τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες της ταχυδρομικής και τηλεγραφικής υπηρεσίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Κατάλογος Κεντρικών Φορέων 1.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών 2.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων 3.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 4.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Δασών 5.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 6.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 7.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (μόνο πολιτικά αγαθά) 8.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας 9.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γυναικών και Νεολαίας 10.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Θεμάτων και Ηλικιωμένων 11.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 12.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Χωροταξίας, Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης 13.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (15) 14.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων 15.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας 16.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας (13) 17.Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Ούσης και Ασφάλειας Αντιδραστήρων ΣημείωσηΣύμφωνα με τις υπάρχουσες εθνικές υποχρεώσεις, οι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο, κατά ειδικές διαδικασίες, κατακυρώνουν συμβάσεις σε ορισμένες ομάδες με σκοπό την άρση των δυσκολιών που προκλήθηκαν από τον τελευταίο πόλεμο. (13) Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος (15) Εκτός τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΙΣΠΑΝΙΑ(πρωτότυπο στην Ισπανική) Κατάλογος φορέων 1.Υπουργείο Εξωτερικών 2.Υπουργείο Δικαιοσύνης 3.Υπουργείο Άμυνας (16) 4.Υπουργείο Οικονομικών 5.Υπουργείο Εσωτερικών 6.Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Συγκοινωνιών και Περιβάλλοντος 7.Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 8.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 9.Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας 10.Υπουργείο Γεωργίας. Αλιείας και Διατροφής 11.Υπουργείο Προεδρίας 12.Υπουργείο Δημοσίων Διευθύνσεων 13.Υπουργείο Πολιτισμού 14.Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού 15.Υπουργείο Υγιεινής και Καταναλωτού 16.Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων (16) Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος ΓΑΛΛΙΑ(Η γαλλική έκδοση το αποδεικνύει) 1.ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΕΣ Α.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Υπηρεσίες Πρωθυπουργού - Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πόλης - Υπουργείο Εσωτερικών και Χωροταξίας Περιβάλλοντος - Υπουργείο Δικαιοσύνης - Υπουργείο Άμυνας - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας - Υπουργείο Οικονομίας - Υπουργείο Βιομηχανίας, Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινωνιών και Εξωτερικού Εμπορίου Υπουργείο Εφοδιασμού, Μεταφορών και Τουρισμού - Υπουργείο Επιχειρήσεων & Οικονομικής Ανάπτυξης, υπεύθυνο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Εμπορίου & Βιοτεχνίας -Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης - Υπουργείο Πολιτισμού & Γαλλοφωνίας - Υπουργείο Προϋπολογισμού - Υπουργείο Γεωργίας & Αλιείας - Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας - Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπουργείο Κατοικίας - Υπουργείο Συνεργασίας - Υπουργείο Νομών και Υπερπόντιων Εδαφών - Υπουργείο Νεότητας και Αθλητισμού - Υπουργείο Επικοινωνίας - Υπουργείο Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Πολέμου Β.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μπορούμε κυρίως να αναφέρουμε : Εθνικό Τυπογραφείο Γ.-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μπορούμε κυρίως να αναφέρουμε: Εθνικό Ταμείο Δασών - Οικονομική Υποστήριξη Κινηματογραφικής Βιομηχανίας και Βιομηχανίας Οπτικοακουστικών Προγραμμάτων Εθνικό Ταμείο Κτηματικής Χωροταξίας & Πολεοδομίας - Αυτόνομο Ταμείο Ανοικοδόμησης-ΕΘΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ακαδημία της Γαλλίας στη Ρώμη Ακαδημία Ναυτικού Ακαδημία Υπερπόντιων Επιστημών Κεντρικό Γραφείο Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλειας (Α.CΟ.S.S.) Οικονομικά Γραφεία Κοιτασμάτων Εθνικό Γραφείο για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας (Α.Ν.Α.CΤ. ) ΕθνικόΓραφείο για τη Βελτίωση της Κατοικίας (Α.Ν.Α.Η.) Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης (Α.Ν.Ρ.Ε) Εθνικό Γραφείο για την αποζημίωση Γαλλικών Υπερπόντιων Εδαφών (Α.Ν.Ι.F.Ο.Μ.)Διαρκής Συνέλευσης Γεωργικών Επιμελητηρίων (Ε.Ρ.CΑ.)Εθνική Βιβλιοθήκη Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Στρασβούργου Γραφείο Μελετών Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινωνιών Υπερπόντιων Εδαφών (Β.Ε.Ρ.Τ.Ο.Μ.) Ταμείο Καταθέσεων και Παρακαταθηκών Εθνικό Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων (C.Ν.Α.F.) Εθνικό Ταμείο Ασφάλειας Ασθένειας για Μισθωτούς Εργαζόμενους (C.Ν.Α.Μ.)Εθνικό Ταμείο Ασφάλειας Γήρατος για Μισθωτούς Εργαζόμενους (CΝ.Α.V.Τ.S.) Εθνικό Ταμείο Αυτοκινητοδρόμων (C.Ν.Α.) Εθνικό Στρατιωτικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλειας (CΝ.Μ.S.S.) Εθνικό Ταμείο Ιστορικών Μνημείων & Τοποθεσιών Εθνικό Ταμείο Τηλεπικοινωνιών (17) Ταμείο Εγγύησης Κοινωνικής Κατοικίας Ταμείο Βελασκουέζ Ταμείο Ζωοτεχνικής Διδασκαλίας του Ραμπουαγιέ Ταμείο Μελετών του Περιβάλλοντος & της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Υπουργείου Γεωργίας Ταμείο Ανωτάτων Μελετών Κοινωνικής Ασφάλειας Κέντρα Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Ζώρζ Πομπιντού Εθνικό Κέντρο Γαλλικής Κινηματογραφίας Εθνικό Κέντρο Μελετών & Εκπαίδευσης για την Απροσάρμοστη Παιδική Ηλικία Εθνικό Κέντρο Μελετών & Πειραματισμού του Γεωργικού Μηχανισμού, της Αγροτικής Επιστήμης, των Νερών & των Δασών Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Σχολική Προσαρμογή & την Ειδικευμένη Εκπαίδευση (CΝ.Ε.F.Α.S.Ε.S.)Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης & Τελειοποίησης των Καθηγητών Γεωργικής Οικοκυρικής Διδασκαλίας Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων Εθνικό Κέντρο Παιδαγωγικής Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Πανεπιστημιακών & Σχολικών Έργων (CΝ.Ο.U.S.) Εθνικό Κέντρο Οφθαλμολογίας Δεκαπέντε-Είκοσι Εθνικό Κέντρο Προετοιμασίας στη Καθηγεσία των Καθηγητών Χειρονακτικών Εργασιών & της Οικοκυρικής Διδασκαλίας Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Προώθησης του Μάρμιλχατ Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (C.Ν.R.S.) Περιφερειακό Κέντρο Λαϊκής Εκπαίδευσης του Ιλ ντε Φρανς Κέντρα Λαϊκής Εκπαίδευσης & Αθλητισμού (CR.Ε.Ρ.S.)Περιφερειακά Κέντρα Πανεπιστημιακών Έργων (CR.Ο.U.S.)Περιφερειακά Κέντρα Δασικής Ιδιοκτησίας Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταναστών Εργαζομένων Καγκελαρίες των Πανεπιστημίων Κολλέγια της Γαλλίας Επιτροπή Χρηματιστηριακών Συναλλαγών - Ανώτατο Συμβούλιο Αλιείας Παρατηρητήριο του Παραθαλάσσιου Χώρου & των Λιμνόβιων Ακτών Εθνικό Παρατηρητήριο Τεχνών & Επαγγελμάτων Ανώτατο Εθνικό Ωδείο Μουσικής Ανώτατο Εθνικό Ωδείο Δραματικής Τέχνης Τομέας Πομπαντούρ Κεντρική Σχολή - Λυών Κεντρική Σχολή Τεχνών & Βιοτεχνιών Γαλλική Σχολή Αρχαιολογίας Αθηνών Γαλλική Σχολή Άπω Ανατολής Γαλλική Σχολή Ρώμης Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες Εθνική Σχολή Διοίκησης Εθνική Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Ν.Α.C.) Εθνική Σχολή Χαρτών Εθνική Σχολή Ιππασίας Εθνική Σχολή Αγροτικής Επιστήμης Νερών & Δασών (Ε.Ν.G.R.Ε.F.) Εθνικές Σχολές Μηχανικών Εθνική Σχολή Μηχανικών Βιομηχανιών Αγροτικών Τεχνικών & Διατροφής Εθνικές Σχολές Μηχανικών Αγροτικών Εργασιών Εθνική Σχολή Μηχανικών Γεωργικών Εργασιών & Υγειονομικών Τεχνικών Εθνική Σχολή Μηχανικών Εργασιών Νέων & Δασών (Ε.Ν.Ι.Τ.Ε.F.) Εθνική Σχολή Δικαστών Εθνικές Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Ν.S.Ρ.)Εθνική Σχολή Σκί & Αλπινισμού - Ανώτατη Αγρονομική Εθνική Σχολή - Μονπελιέ - Ανώτατη Αγρονομική Εθνική Σχολή - Ρεν - Ανώτατη Εθνική Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών - Ανώτατη Εθνική Σχολή Τεχνών & Βιομηχανιών-Στρασβούργο- Ανώτατη Εθνική Σχολή Τεχνών & Υφαντικών Βιομηχανιών - Ρουμπαι Ανώτατες Εθνικές Σχολές Τεχνών & Επαγγελμάτων - Ανώτατη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών - Ανώτατη Εθνική Σχολή Βιβλιοθηκάριων Ανώτατη Εθνική Σχολή Βιομηχανικής Κεραμικής Ανώτατη Εθνική Σχολή Ηλεκτρονικής & των Εφαρμογών της (Ε.Ν.S.Ε.Α.) - Ανώτατη Εθνική Σχολή Κηπουρικής Ανώτατη Εθνική Σχολή Γεωργικών Βιομηχανιών Διατροφής - Ανώτατη Εθνική Σχολή Τοπιογραφίας (που συνδέεται με την Ανώτατη Εθνική Σχολή Κηπουρικής) - Ανώτατη Εθνική Σχολή Εφαρμοσμένων Αγρονομικών Επιστημών (Ε.Ν.S.S.Α.)Εθνικές Σχολές Κτηνιάτρων - Ανώτατες Παιδαγωγικές Ακαδημίες Εθνική Σχολή Ιστιοπλοΐας Παιδαγωγικές Ακαδημίες Δασκάλων Εθνικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες Μαθητείας - Ανώτατες Παιδαγωγικές Ακαδημίες Πολυτεχνική Σχολή Γεωργική & Δασική Επαγγελματική Τεχνική Σχολή του Μευμακ (Κορεζ) Σχολή Δασοκομίας - Κρονυ (Ωμπ) - Σχολή Αμπελουργίας & Οινολογίας ντε λα Τουρ Μπλανς (Ζιροντ) Σχολή Αμπελουργίας- Αβιζ (Μαρν) Εθνικό Ίδρυμα Ανάρρωσης του Σαιντ- Μωρις Εθνικό Ίδρυμα Απόμαχων Ναυτικού (Ε.Ν.Ι.Μ.) Εθνικό Ίδρυμα Αγαθοεργιών Κενιγκς-ΒατσερΊδρυμα Καρνεζι Ίδρυμα Σινγκερ - Πολινακ Ταμείο Κοινωνικής Δράσης για τους Μετανάστες Εργαζόμενους και τις Οικογένειες τους Εθνικό Νοσοκομείο - Άσυλο Ντυφρεσνε - Σομμεγιε Ινστιτούτο (Κτηνοτροφίας) & Κτηνιατρικής Ιατρικής των Τροπικών Χωρών (Ι.Ε.Μ.V.Ρ.Τ.) Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικής Αρχαιολογίας του Καΐρου Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο Βιομηχανικό Ινστιτούτο του Βορρά - Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ι.Ι.Α.Ρ.) Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο Παρι - Γκρινον Εθνικό Ινστιτούτο Ονομασίας της Προέλευσης των Κρασιών & Τρεχούμενων Νερών(Ι.Ν.Α.Ο.V.Ε.V.) Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας & Γεωφυσικής (Ι.Ν.Α.G.)Εθνικό Ινστιτούτο Κατανάλωσης (Ι.Ν.C)Εθνικό Ινστιτούτο Λαϊκής Εκπαίδευσης (Ι.Ν.Ε.Ρ.) Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών (Ι.Ν.Ε.D.)Εθνικό Ινστιτούτο Νέων Τυφλών-Παρίσι Εθνικό Ινστιτούτο Νέων Κουφών-Μπορντω Εθνικό Ινστιτούτο Νέων Κουφών-Σαμπερυ Εθνικό Ινστιτούτο Νέων Κουφών-Μετζ Εθνικό Ινστιτούτο Νέων Κουφών-Παρίσι Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής & Μοριακής Φυσικής (Ι.Ν2.Ρ3) Εθνικό Ινστιτούτο Ανώτατης Γεωργικής Προώθησης Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας (Ι.Ν.R.Α.)Εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Έρευνας (Ι.Ν.R.Ρ.) Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Ι.Ν.S.Ε.R.Μ.) Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισμού Εθνικά Πολυτεχνικά Ινστιτούτα Εθνικά Ινστιτούτα Εφαρμοσμένων Επιστημών Ανώτατο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Χημείας της Ρουέν Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας στη Πληροφορική & στον Αυτοματισμό (Ι.Ν.R.Ι.Α.) Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Μεταφορές & την Ασφάλεια τους (Ι.Ν.R.Ε.Τ.S.) Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης - Ανώτατο Ινστιτούτο Υλικών & Μηχανικής Κατασκευής του Σαιντ-Ουέν Μουσείο Στρατού Μουσείο Γκυσταβ Μορω Μουσείο Ναυτικού Εθνικό Μουσείο Ζ.Ζ. Εννερ Εθνικό Μουσείο της Λεγεώνας της Τιμής Μουσείο Ταχυδρομείου Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Ωγκουστ Ροντεν - Αστεροσκοπείο του Παρισιού Γραφείο Συνεργασίας & Πανεπιστημιακής Υποδοχής Γαλλικό Γραφείο Προστασίας Προσφύγων & Απατρίδων Εθνικό Γραφείο Παλαιών Πολεμιστών Εθνικό Γραφείο Κυνηγιού Εθνικό Γραφείο Ενημέρωσης για τις Διδασκαλίες & τα Επαγγέλματα (Ο.Ν.Ι.S.Ε.Ρ.)Εθνικό Γραφείο Μετανάστευσης (Ο.Ν.Ι.) Ο.R.S.Τ.Ο.Μ.- Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας για την Ανάπτυξη σε Συνεργασία ΓαλλικόΠανεπιστημιακό & Μορφωτικό Γραφείο για την Αλγερία Μέγαρο Ανακάλυψης Εθνικά Πάρκα Ενωση Εθνικών Μουσείων Συνδικάτο Παριζιάνικων Μεταφορών Εθνικές Ιαματικές Πηγές Εξ - λε - Μπαιν Πανεπιστήμια3.ΑΛΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ένωση Συγκροτήσεων Δημοσίων Αγορών ( U.C.Α.Ρ.) (17) Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις μόνο ΕΛΛΑΔΑ(πρωτότυπο στη Αγγλική) Κατάλογος φορέων 1.Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 2.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 3.Υπουργείο Εμπορίου 4.Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 5 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 6.Υπουργείο Προεδρίας 7.Υπουργείο Αιγαίου 8.Υπουργείο Εξωτερικών 9.Υπουργείο Δικαιοσύνης 10.Υπουργείο Εσωτερικών 11.Υπουργείο Εργασίας 12.Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 13.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 14.Υπουργείο Οικονομικών 15.Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 16.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 17.Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης 18.Γενικό Επιτελείο Στρατού 19.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 20.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 21.Υπουργείο Γεωργίας 22.Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών 23.Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 24.Γενικό Χημείο του Κράτους 25.Γενική Γραμματεία Ανώτερης Εκπαίδευσης 26.Γενική Γραμματεία Ισότητας 27.Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28.Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 29.Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 30.Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 31.Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 32.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 33.Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 34.Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 35.Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 36.Εθνικό Τυπογραφείο 37.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 38.Ελληνικό Ταμείο Οδοποιίας 39.Πανεπιστήμιο Αθηνών 40.Πανεπιστήμιο Αιγαίου 41.Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 42.Πανεπιστήμιο Θράκης 43.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 44.Πανεπιστήμιο Πατρών 45.Πολυτεχνική Σχολή Κρήτης 46.Σιβιτανίδειος Τεχνική Σχολή 47.Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 48.Αιγινήτειο Νοσοκομείο 49.Αρεταίειο Νοσοκομείο 50.Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 51.Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 52.Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 53.Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 54.Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΙΡΛΑΝΔΙΑ(πρωτότυπο στην Αγγλική) 1.Κύριοι αγοραστικοί φορείς Γραφείο Δημοσίων Έργων 2.Άλλα Υπουργεία -Γραφείο Προέδρου -Κοινοβούλιο -Υπουργείο Πρωθυπουργού -Γραφείο Αναπληρωτή Πρωθυπουργού -Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής -Υπουργείο Τεχνών και Πολιτισμού -Εθνική Πινακοθήκη Ιρλανδίας -Υπουργείο Οικονομικών -Χημείο του Κράτους -Γραφείο Γενικού Ελεγκτού -Γραφείο Εισαγγελέα -Γραφείο Διευθυντού Διώξεων -Γραφείο Αξιολόγησης -Επιτροπή Πολιτικής Υπηρεσίας -Γραφείο Υπαλλήλου Παραπόνων -Γραφείο Γενικού Εφόρου -Υπουργείο Δικαιοσύνης -Υπεύθυνοι Φιλανθρωπικών Δωρεών και Κληροδοτημάτων για την Ιρλανδία -Υπουργείο Περιβάλλοντος -Υπουργείο Παιδείας -Υπουργείο Ναυτιλίας -Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας -Υπουργείο Επιχειρήσεων και Απασχόλησης -Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού -Υπουργείο Άμυνας (18) -Υπουργείο Εξωτερικών -Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας -Υπουργείο Υγείας -Υπουργείο Μεταφορών, Ενέργειας και Επικοινωνιών (18) Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος. ΙΤΑΛΙΑ(πρωτότυπο στην Αγγλική) Αγοραστικοί φορείς 1.Υπουργείο Δημοσίου Ταμείου (19) 2.Υπουργείο Οικονομικών (20) 3.Υπουργείο Δικαιοσύνης 4.Υπουργείο Εξωτερικών 5.Υπουργείο Παιδείας 6.Υπουργείο Εσωτερικών 7.Υπουργείο Δημοσίων Έργων 8.Υπουργείο Συντονισμού (Διεθνείς σχέσεις και Αγροτικές • Πολιτικές των ΕΚ) 9.-Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Βιοτεχνίας 10.Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης 11.Υπουργείο Υγείας 12.Υπουργείο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 13.Υπουργείο Άμυνας (21) 14.Υπουργείο Προϋπολογισμού και Οικονομικού Σχεδιασμού 15.Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου 16.Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (22) 17.Υπουργείο Περιβάλλοντος 18.Υπουργείο Πανεπιστημίου & Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας (18)Μη πολεμικό υλικό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι (3) αυτού του Παραρτήματος (19)Ενεργώντας ως ο κεντρικός αγοραστικός φορέας για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα Υπουργεία και Φορείς (20)Μη συμπεριλαμβανομένων αγορών από τα μονοπώλια καπνού και άλατος (21)Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα ! (3) του παρόντος Παραρτήματος (22)Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις μόνο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ(Η γαλλική έκδοση το αποδεικνύει) 1.Υπουργείο του Κράτους : Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και Προμηθειών του Κράτους 2.Υπουργείο Γεωργίας : Διοίκηση Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργίας (23) Μη στρατιωτικό Υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος ΟΛΛΑΝΔΙΑ(πρωτότυπο στη Αγγλική) Κατάλογος Φορέων Υπουργεία και Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς 1.Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων -Συμβούλιο για την Κυβερνητική Πολιτική -Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών 2.Υπουργείο Εσωτερικών -Υπηρεσία Συστήματος Πληροφοριών για το Κυβερνητικό Προσωπικό -Γραφείο Καταβολής Πλεονάσματος και Επιδομάτων -Γραφείο Ιατρικών Εξόδων Δημοσίων Υπαλλήλων -Συμβουλευτική Υπηρεσία RΡD -Κεντρικά Αρχεία και Διατμηματική Επεξεργασία Κειμένου 3.Υπουργείο Εθνικής Παιδείας : Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης 4.Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Οίκοι Ευγηρίας 5.Υπουργείο Δημόσιας Τάξης : Στρατός (23)-Χωροφυλακή-Αστυνομία 6.Υπουργείο Δικαιοσύνης Σωφρονιστικά Ιδρύματα 7.Υπουργείο Δημόσιας Υγείας Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο 8.Υπουργείο Δημοσίων Έργων : Δημόσια Κτίρια - Γέφυρες και Φράγματα 9.Υπουργείο Επικοινωνιών : Ενημερωτικό Κέντρο του Κράτους 10.Υπουργείο Περιβάλλοντος : Γενική Επιθεώρηση Προστασίας Υδάτων 3.Υπουργείο Εξωτερικών & Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών 4.Υπουργείο Άμυνας (24) -Διεύθυνση Υλικού του Βασιλικού Ολλανδικού Ναυτικού - Διεύθυνση Υλικού του Βασιλικού Ολλανδικού Στρατού -Διεύθυνση Υλικού της Βασιλικής Ολλανδικής Αεροπορίας 5.Υπουργείο Οικονομικών θεμάτων -Γραφείο Οικονομικών Ερευνών -Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού - Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής Ολλανδίας - Senter -Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας -Κεντρικό Γραφείο Αδειών Έισαγωγών - Εξαγωγών . -Κρατική Εποπτεία Ορυχείων -Γεωλογική Αποτύπωση Ολλανδίας 6.Υπουργείο Οικονομικών -Τμήμα Κρατικής Περιουσίας -Διευθύνσεις Τμήματος Κρατικής Φορολογίας -Τμήμα Κρατικής Φορολογίας/Τμήμα Οικονομικών Πληροφοριών -Τμήμα Κρατικής Φορολογίας/Κέντρο Ηλ. Υπολογιστών -Τμήμα Κρατικής Φορολογίας/Εκπαίδευση 7.Υπουργείο Δικαιοσύνης -Οργανισμός Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, Γενική Διεύθυνση για την Προστασία των Νέων και την φροντίδα των Παραβατών -Συμβούλιο Φροντίδας και Προστασίας του Παιδιού -Κρατικά Ιδρύματα Φροντίδας και Προστασίας του Παιδιού -Φυλακές -Κρατικά Ιδρύματα Ατόμων υπό κράτηση σε Νοσοκομεία -Υπηρεσία Εσωτερικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Νεαρών Παραβατών και του Ιδρύματος Νέων -Τμήμα Νομικής Συνδρομής -Κεντρικό Γραφείο Εισπράξεων Δικαστηρίων -Κεντρική Υπηρεσία Εισπράξεως Χρεών του Υπουργείου Δικαιοσύνης -Τμήμα Εθνικής Ποινικής Έρευνας -Ιατροδικαστικό Εργαστήριο -Εθνική Αστυνομική Δύναμη -Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης 8.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικής Διαχείρισης και Αλιείας -Εθνική Υπηρεσία Δασών -Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας -Υπηρεσία Γεωργικής Επέκτασης -Υπηρεσία Βελτίωσης Εδαφών -Εθνική Υπηρεσία Επιθεώρησης Ζώων και Προστασίας των Ζώων -Υπηρεσία Προστασίας Φυτών -Γενική Υπηρεσία Επιθεώρησης -Εθνικό Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας -Κρατικό Ινστιτούτο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων -Εθνικό Ινστιτούτο για τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος -Ταμείο θηραμάτων 9.Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών -Βασιλική Βιβλιοθήκη -Ινστιτούτο Ολλανδικής Ιστορίας -Κρατικό Ινστιτούτο Ολλανδίας για τα έγγραφα στοιχεία του Πολέμου-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Εθνικό Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων10.Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόλησης -Υπηρεσία ελέγχου Μισθών -Σώμα Επιθεωρητών Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόλησης -Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εθνικής Κοινωνικής Βοήθειας -Υπηρεσία Εποπτείας Εξοπλισμού Ατμού -Τμήμα Απασχόλησης Αντιρρησιών Συνειδήσεως .-Διεύθυνση Ίσων Ευκαιριών 11.Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Ύδατος -Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιών -Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Ύδατος. -Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας -Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων -Περιφερειακά Γραφεία των Γενικών Διευθύνσεων και Γενική Διοίκηση, Υπηρεσία Ναυσιπλοΐας Εσωτερικού Πλωτού Δικτύου 12.Υπουργείο Στέγασης, Φυσικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος -Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Περιβάλλοντος -Γενική Διεύθυνση Δημοσίας Στέγασης -Κρατική Υπηρεσία Κυβερνητικών Κτηρίων -Εθνική Υπηρεσία Φυσικού Σχεδιασμού 13.Υπουργείο Πρόνοιας, Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων -Γραφείο Κοινωνικού και Πολιτιστικού Σχεδιασμού -Σήμα Επιθεωρητών για την Φροντίδα του Παιδιού και των Νέων και Υπηρεσίες Προστασίας -Σώμα Ιατρικών Επιθεωρητών Φροντίδας για την Υγεία -Πολιτιστικό Συμβούλιο -Τμήμα Εθνικών Αρχείων -Τμήμα για την Διατήρηση των Ιστορικών Κτηρίων και Χώρων -Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος-Εθνική Αρχαιολογική Επιτροπή -Ολλανδικό Γραφείο Καλών Τεχνών 14.Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο για τα Ολλανδικά Θέματα στις Αντίλλες και στην Αρούμπα 15.Ανώτερα Κρατικά Κολλέγια 16.Συμβούλιο του Κράτους 17.Ελεγκτικό Δικαστήριο Ολλανδίας 18.Εθνικό Γραφείο Παραπόνων (24)Μη στρατιωτικό Υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του παρόντος Παραρτήματος ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ(πρωτότυπο στην αγγλική) Γραφείο Πρωθυπουργού Νομικό Κέντρο Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης (Τοπική Διοίκηση) Κέντρο Διαχείρισης Κρατικού Δικτύου Υπολογιστών Εθνικό Συμβούλιο για το Σχεδιασμό της Πολιτικής Άμυνας Μόνιμο Συμβούλιο Βιομηχανικού Συμβιβασμού Τμήμα Επαγγελματικής και Ανώτερης Κατάρτισης Υπουργικό Τμήμα με Ειδική Αρμοδιότητα για το Μακάο Υπουργικό Τμήμα Υπεύθυνο για την Κοινωνική Θητεία των Αντιρρησιών Συνείδησης Ινστιτούτο Νέας Γενιάς Ινστιτούτο Εθνικής Διοίκησης Γενική Γραμματεία Γραφείου Πρωθυπουργού Γραμματεία Διοικητικού Εκσυγχρονισμού Κοινωνικές Υπηρεσίες Γραφείου Πρωθυπουργού Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Οδοποιίας Υπουργικό Τμήμα Υπεύθυνο Μελετών και Σχεδιασμού Πολιτικές Διευθύνσεις Τελωνιακή Αστυνομία Ρεπουμπλικανική Εθνοφρουρά ΑστυνομίαΓενική Γραμματεία Τεχνική Γραμματεία Εκλογικών Θεμάτων Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπουργείο Γεωργίας Κρατική Υπηρεσία Ελέγχου της Κοινοτικής Βοήθειας για την Παραγωγή ΕλαιολάδουΠεριφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (ΒeiraΙnteriοr) Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Βeira Litοral) Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Εntre Dοurο e Μinhο) Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Τras-οs-Μοntes)Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Αlentejο)Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Αlgarνe)Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας (Ribatejο e Οeste) Σώμα Γενικών Ελεγκτών και Γραφεία Ελέγχου (Διαχειριστικοί Έλεγχοι) Ινστιτούτο Αμπελουργίας Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικής Έρευνας Ινστιτούτο για την Ρύθμιση και την Καθοδήγηση των Γεωργικών Αγορών Ινστιτούτο Γεωργικών Δασμών και Αγροτικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Προστασίας της Παραγωγής Αγροτικών Τροφίμων Ινστιτούτο Δασών Ινστιτούτο Αγροτικών Αγορών και Βιομηχανίας Αγροτικών Τροφίμων Γενική Γραμματεία ΙFΑDΑΡ (οικονομικό Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Αλιείας (a)ΙΝGΑ (Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Παρέμβασης και Εγγύησης (a)(a) Αρχή υπό τον Κοινοτικό Έλεγχο των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προώθησης Ινστιτούτο Καταναλωτή Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Γενική Γραμματεία Ινστιτούτο Διατήρησης της Φύσης Υπουργικό Τμήμα για την Βελτίωση της Ακτής ΕstοrilΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ινστιτούτο Ύδατος • Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού Επιτροπή Υπεύθυνη για την Εφαρμογή των Οικονομικών Ποινών Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και Τιμών Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης (Οικονομικών Θεμάτων) Γενική Διεύθυνση Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Εμπορίου Ταμείο Τουρισμού Υπουργικό Τμήμα Υπεύθυνο για τα Κοινοτικά Θέματα ΙCΕΡ (Πορτογαλικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου) Γενική Επιθεώρηση Τυχερών Παιγνίων Εθνικό Ινστιτούτο Τουριστικής Κατάρτισης Περιφερειακά Τουριστικά Συμβούλια Γενική Γραμματεία ΕΝΑΤUR (Εθνική Επιχείρηση Τουρισμού)-Δημόσια Επιχείρηση (a)(a) Αρχή υπό τον Κοινό Έλεγχο των Υπουργείων Εμπορίου και Τουρισμού και Οικονομικών Υπουργείο Άμυνας (25)Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας Εθνικό Συμβούλιο για τον Πολιτικό Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης Γενική Διεύθυνση Οπλισμού και Εξοπλισμού Άμυνας Γενική Διεύθυνση Υποδομής Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας Γενική Γραμματεία Γραφείο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (25) Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Επιτροπή Διατήρησης της Υποδομής του ΝΑΤΟ Εκτελεστική Επιτροπή της Υποδομής του ΝΑΤΟ Κοινωνικές Λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων Γραφείο του Αρχηγού του Επιτελείου Αεροπορίας (25) Διοικητική Μέριμνα Αεροπορίας και Διοίκησης Δυνάμεων Καταδρομών Γενικό Εργαστήριο Αεροναυπηγικού Εξοπλισμού Γραφείο του Αρχηγού του Επιτελείου Στρατού (25) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΔιεύθυνσηΜηχανικών Στρατού Διεύθυνση Διαβιβάσεων Υπηρεσία Διεύθυνσης Οχυρώσεων και Έργων Στρατού Υπηρεσία Διεύθυνσης Στρατιωτικής Φυσικής Αγωγής Υπηρεσία Διεύθυνσης για τους Η/Υ του Στρατού Υπηρεσία Διεύθυνσης Προορισμού Υπηρεσία Διεύθυνσης Εξοπλισμού Υπηρεσία Διεύθυνσης Υγείας Διεύθυνση Μεταφορών Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γενικό Εργαστήριο Στολών και Εξοπλισμού Γενικό Εργαστήριο Μηχανικού Εξοπλισμού ΑρτοπωλείοΣτρατιωτικό Εργαστήριο Χημικών & Φαρμακευτικών Προϊόντων Γραφείο του Αρχηγού του Επιτελείου Ναυτικού (25) Διεύθυνση Ναυτικών Εγκαταστάσεων Γενική Διεύθυνση Ναυτικού Εξοπλισμού Διεύθυνση Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Διεύθυνση Υπηρεσίας Ναυτικής Υγείας Ναυτικό Νοσοκομείο Διεύθυνση Εφοδίων Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντήρησης Υπηρεσία Η/Υ Ναυτικές Δυνάμεις Καταδρομών Ηπειρωτικής Χώρας Ναυτικές Δυνάμεις Καταδρομών Αζορών Ναυτικές Δυνάμεις Καταδρομών Μαδέρας Δυνάμεις Καταδρομών του Ναυστάθμου Λισσαβώνας Στρατιωτικό Κέντρο Φυσικής Αγωγής Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικής Ναυτικής Διοίκησης Ινστιτούτο Ναυμαχιών Γενική Διεύθυνση Ναυτικού Γενική Διεύθυνση Φάρων και Σχολή Φαροφυλάκων Υδρογραφικό Ινστιτούτο Ενυδρείο Vascο de Gama Οπλοστάσιο Αlfeite Υπουργείο Παιδείας Γενική Γραμματεία Τμήμα Σχεδιασμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Τμήμα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Πόρων Γενική Επιθεώρηση Εκπαίδευσης Γραφείο Συντονισμού του Σχολικού Έτους Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Βορρά) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Κέντρου) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Λισσαβώνας) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Αlentejο) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Αlarνe) Ινστιτούτο Gamοes Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Καινοτομιών Αntοniο Αureliο da Cοsta Ferreira Ινστιτούτο Αθλητισμού Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων Υπουργείο Εκπαιδευτικού Τύπου Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης και Επαγγελματικής Υγείας Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Ελέγχου των Συνθηκών Εργασίας Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Casa Ρia de Lisbοa (a) Εθνικό Κέντρο Συντάξεων Περιφερειακά Κέντρα Κοινωνικής Ασφάλισης Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και Δικαιωμάτων Γυναικών Τμήμα Στατιστικής Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης Τμήμα Ευρωπαϊκού και Κοινωνικού Ταμείου Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Εξωτερικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Εργασιών Γενική Διεύθυνση Οικογένειας Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Διοίκησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενική Διεύθυνση Προγραμμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Επιθεώρηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ινστιτούτο Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωνικής Αφάλισης Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικό Ινστιτούτο για τον Ελεύθερο χρόνο των Εργατών Γενική Γραμματεία Εθνική Γραμματεία Αποκατάστασης Κοινωνικές Υπηρεσίες Santa Casa de Μisericοrdia de Lisbοa (a) (a) Αρχή υπό τον Κοινό έλεγχο των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ελέγχου Υγείας Υπουργείο Οικονομικών ΑDSΕ(Γενική Διεύθυνση Προστασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων) Γραφείο Νομικών Θεμάτων Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Λογαριασμών και Γενικής Εποπτείας Προϋπολογισμού Γενική Διεύθυνση του Κρατικού Συμβουλίου-Δανείων Γενική Διεύθυνση Τελωνειακής Υπηρεσίας Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Γενική Διεύθυνση Κρατικών Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ταμείου του Κράτους Υπουργικό Τμήμα Υπεύθυνο για τις Οικονομικές Μελέτες Υπουργικό Τμήμα Υπεύθυνο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα GΑFΕΕΡ (Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Μελετών για τη Χρηματοδότηση του Κράτους και των Δημοσίων Επιχειρήσεων) Γενική Οικονομική Επιθεώρηση Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφοριών Κρατικό Συμβούλιο Δανείων Γενική Γραμματεία SΟFΕ (Κοινωνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών) Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας Περιφερειακή Αποστολή Βιομηχανίας και Ενέργειας (Λισσαβώνας και κοιλάδας Τάγου) Περιφερειακή Αποστολή Βιομηχανίας και Ενέργειας (Αlentejο)Περιφερειακή Αποστολή Βιομηχανίας και Ενέργειας (Αlgarνe) Περιφερειακή Αποστολή Βιομηχανίας και Ενέργειας (Κέντρου) Περιφερειακή Αποστολή Βιομηχανίας και Ενέργειας (Βορρά) Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Γεωλογικό και Μεταλλευτικό Ινστιτούτο Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Μελετών και Σχεδιασμού Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για την Διερεύνηση και την Παραγωγή ΠετρελαίουΥπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Κοινοτικών Θεμάτων Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας ΙΝΕΤΙ (Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανικής και Τεχνολογίας) Γενική Γραμματεία Τμήμα Διευθυντή ΡΕDΙΡΓραφείο Νομικών Θεμάτων Επιτροπή Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης ΙΑΡΜΕΙ (Ινστιτούτο Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επενδύσεων)Υπουργείο Δικαιοσύνης Κέντρο Νομικών Σπουδών Κέντρα Κοινωνικής Δράσης και Παρακολούθησης Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Κεντρική Γραμματεία Γενική Διεύθυνση Μητρώων και άλλων Επισήμων Εγγράφων Γενική Διεύθυνση Μηχανογραφημένων Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Φυλακών Γενική. Διεύθυνση Προστασίας και Φροντίδας Ιδρυμάτων Φυλακών ΑνηλίκωνΥπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Εγγράφων και Συγκριτικού Δικαίου Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Μελετών και Σχεδιασμού Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για την Οικονομική Διαχείριση Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο Σχεδιασμού και Συντονισμού του Ελέγχου ΝαρκωτικώνΝοσοκομείο Φυλακών Saο Jοaο Deuw Ινστιτούτο Cοrpus Christi Ινστιτούτο Guarda Ινστιτούτο για την Επανένταξη των Παραβατών ΙνστιτούτοSaο Dοmingοs Βenfica Ινστιτούτο Νaνarrο Ρaiνa Ινστιτούτο Ρadre Αntοniο Οliνeira Ινστιτούτο Saο Fiel Ινστιτούτο Saο Jοse Ινστιτούτο Vila Fernandο Ινστιτούτα Εγκληματολογίας Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Τμήμα Ποινικών Ανακρίσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικές Υπηρεσίες Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών Συμβούλιο αγορών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κτιρίων και Μνημείων Γενική Διεύθυνση Οδικών και Σιδηροδρομικών Μεταφορών Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για τον Διάπλου Ποταμών (Τάγος) Υπουργικό Τμήμα για τον Συντονισμό των Επενδύσεων Υπουργικό Τμήμα για τη Διακλάδωση του Σιδηροδρόμου της Λισσαβώνας Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για τη Διακλάδωση του Σιδηροδρόμου του ΟpοrtοΥπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για τη Ναυσιπλοΐα στον Dοurο Υπουργικό Τμήμα υπεύθυνο για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Γενική Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανεξάρτητο Σώμα Οδοποιίας Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Κοινωνικών Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών Γενική Γραμματεία Ινστιτούτο Διαχείρισης και Πωλήσεων Κρατικών Οικισμών CΤΤ -Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες Πορτογαλίας Α. Ε (27) Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Διεύθυνση Προξενικών θεμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γενική Διεύθυνση Συνεργασίας Ινστιτούτο Πορτογάλων Μεταναστών και Πορτογαλικών Κοινοτήτων στο Εξωτερικό Ινστιτούτο Οικονομικής Συνεργασίας Γενική Γραμματεία Υπουργείο Εδαφικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακαδημία Επιστημών Γραφείο Νομικών θεμάτων Εθνικό Κέντρο Γεωγραφικών Στοιχείων Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (Κέντρου) Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (Λισσαβώνας και Κοιλάδας Τάγου) Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (Αlentejο) Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (Αlgarνe) Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (Βορρά) Κεντρικό Τμήμα Σχεδιασμού Υπουργικό Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Εξωτερικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Τοπικής Διοίκησης Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας Υπουργικό Τμήμα για τον Συντονισμό του έργου Αlqueνa Γενική Επιθεώρηση Εδαφικής Διαχείρισης Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Ινστιτούτο Επιστημονικών και Τροπικών Ερευνών Γεωγραφικό και Κτηματολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Επιτροπής Γενική Γραμματεία Υπουργείο Θαλάσσης Γενική Διεύθυνση Αλιείας Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Ναυσιπλοΐας και Θαλασσίων Μεταφορών Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Εξερεύνησης Ναυτική Διοίκηση Βορρά, Κέντρου και Νότου Εθνικό Ινστιτούτο Πλοηγικών Δικαιωμάτων Λιμένων Ινστιτούτο Λιμενικής Εργασίας Λιμενική Διοίκηση Dοyrο & Leixοes Λιμενική Διοίκηση Λισσαβώνας Λιμενική Διοίκηση Setubal & Sesembra Λιμενική Διοίκηση Sines Ανεξάρτητο Σώμα Λιμένων Ναυτική Σχολή Ιnfante D Ηenrique Πορτογαλική Αλιευτική Σχολή και Σχολή Ιστιοπλοϊκών και Θαλασσίων Σκαφών Γενική Γραμματεία Υπουργείο Υγείας Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας Κέντρα Υγείας Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής Κέντρα Ιστοσυμβατότητας Περιφερειακά Κέντρα Αλκοολισμού Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Υγείας Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Γενική Διεύθυνση Υγείας Γενική Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Υγείας Εθνικό Ινστιτούτο Χημείας και Φαρμάκων Κέντρα Υποστήριξης Τοξικομανών Ινστιτούτο Μηχανογράφησης και Οικονομικής Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας Νοσηλευτικές Τεχνικές Σχολές Τεχνικά Κολλέγια Υπηρεσιών Υγείας Κεντρικά Νοσοκομεία Περιφερειακά Νοσοκομεία Γενική Επιθεώρηση Υγείας Εθνικό Ινστιτούτο Φροντίδας Επειγόντων Περιστατικών Εθνικό Ίδρυμα Υγείας Dr. Ricardο Jοrge Ινστιτούτο Γενετικής Ιατρικής Dr. Jacintο De Μagalhaes Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Dr. Gama Ρintο Πορτογαλικό Ινστιτούτο Αίματος Ινστιτούτα Παθολόγων Γενική Γραμματεία Υπηρεσία Πρόληψης και Θεραπείας της Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά Κοινωνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας (25)Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα | (3) του παρόντος Παραρτήματος (26)Μη στρατιωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα | (3) του παρόντος Παραρτήματος (27)Μόνο Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις ΗΝΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟ Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου Κέντρο Ηλ. Υπολογιστών Chessingtοn Κολλέγιο Δημοσίων Υπαλλήλων Υπηρεσία στρατολογίας και Εκτιμήσεως Υπηρεσία Επαγγελματικής Υγείας Δημοσίων Υπαλλήλων Γραφείο Δημοσίων Υπηρεσιών και Επιστημών Γραφείο Κοινοβουλευτικού Συμβούλου Κυβερνητικό Κέντρο Συστημάτων Πληροφορικής (CCΤΑ) Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών Επιτροπή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Βασιλική Υπηρεσία Δίωξης • Επίτροποι Βασιλικής Περιουσίας Τμήμα Τελωνείων και Τελών Τμήμα Εθνικών Αποταμιεύσεων Υπουργείο Παιδείας Συμβούλιο Χρηματοδότησης Ανώτερης Εκπαίδευσης Αγγλίας Υπουργείο Απασχόλησης Εργατικό Εφετείο Βιομηχανικά Δικαστήρια Γραφείο Οικονομικών Εργατικού Δυναμικού Υπουργείο Υγείας Κεντρικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κοινωνικών ΛειτουργώνΣυμβούλιο Οδοντιατρικής Πρακτικής Άσκησης Αγγλικό Εθνικό Συμβούλιο Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών ΥγείαςΑρχές και Καταπιστεύματα Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας Υπηρεσία Τιμολόγησης Ιατρικών Συνταγών Συμβούλιο Υπηρεσίας Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κεντρικό Συμβούλιο Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου Υπουργείο Εθνικής Κληρονομιάς Βρετανική Βιβλιοθήκη Βρετανικό Μουσείο Επιτροπή Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων για την Αγγλία (Αγγλική Κληρονομιά) Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο Επιτροπή Μουσείων και Πινακοθηκών Εθνική Πινακοθήκη Εθνικό Ναυτικό Μουσείο Εθνική Πινακοθήκη Προσωπογραφιών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Μνημείων Αγγλίας Βασιλική Επιτροπή Καλών Τεχνών (Αγγλίας) Μουσείο Επιστημών Πινακοθήκη Τate Μουσείο Victοria and Αlbert Συλλογή Wallace Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ιατρικά Συμβούλια και Ιατρικοί Εξεταστές (Συντάξεις Πολέμου) Περιφερειακή Ιατρική Υπηρεσία Ανεξάρτητη Δικαστική Υπηρεσία Συμβουλευτική Επιτροπή Επιδομάτων Αναπηρίας Συμβούλιο Επαγγελματικών Συντάξεων Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπηρεσία Ιδρύματος Κτιριακής Έρευνας Επιτροπή Πολιτών Επιτροπή Υπαίθρου Δικαστήριο Αξιολόγησης Επιτροπές Υπολογισμού Ενοικίων Βασιλική Επιτροπή Μόλυνσης του Περιβάλλοντος Υπηρεσία Προμηθειών Υπουργείο Γενικού Επιτρόπου και Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομικών Γραμματεία Νομικών Συμβούλων του Κράτους Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας Γενικό Χημείο του Κράτους Εθνικό Εργαστήριο Μηχανικών Εθνικό Φυσικό Εργαστήριο Εθνικό Εργαστήριο Μέτρων και Σταθμών Τοπικό Συμβούλιο Καταναλωτών Άνθρακα Επιτροπές Ηλεκτρισμού Συμβούλιο Καταναλωτών Αερίου Κεντρικές Συμβουλευτικές Επιτροπές Μεταφορών Επιτροπή Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων Γραφείο Δικαιωμάτων και Ευρεσιτεχνίας Υπουργείο Μεταφορών Υπηρεσίες Ακτοφυλακής Εργαστήριο Μεταφορικών Ερευνών Τμήμα Εγγυήσεων Πιστώσεων Εξαγωγών Υπουργείο Εξωτερικών Συνεδριακό Κέντρο Wiltοn Ρark Τμήμα Κυβερνητικού Εμπειρογνώμονος Κεντρικά Γραφεία Κρατικών Επικοινωνιών Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Ορίων Αγγλίας Συμβούλιο Τυχερών Παιγνίων Ηνωμ. Βασιλείου Επιθεωρητές Χωροφυλακής Επιτροπή Προσωρινών Απελευθερώσεων Κρατουμένων και Τοπικές Επιτροπές Αναθεώρησης Βουλή των Κοινοτήτων Βουλή των Λόρδων Συμβούλιο Οικονομικής Εφορίας Επιτροπή Παρέμβασης στην Αγροτική Παραγωγή Υπουργείο Δικαιοσύνης Μικτό Φορολογικό Δικαστήριο Συμβούλιο Δικαστηρίων Υπηρεσίες Εφέσεων Μεταναστών Δικαστές Θεμάτων Μεταναστών Εφετείο Μεταναστών Δικαστήριο Γαιών Νομική Επιτροπή Ταμείο Νομικής Συνδρομής (Αγγλίας και Ουαλίας) Εφετεία Συντάξεων Γραφείο Δημοσίων Καταπιστευμάτων Γραφείο Υπευθύνων Κοινωνικής Ασφάλισης Ομάδα Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αγγλίας και Ουαλίας) Εφετείο-Ποινικό Γραφεία Περιοδευόντων Δικαστών και Βασιλικά, Κομητειακά και Μικτά Δικαστήρια (Αγγλίας και Ουαλίας) Δικαστήριο Υποθέσεων Μεταφορών Υπουργείο Γεωργίας, Αλιευμάτων και Τροφίμων Συμβουλευτική Υπηρεσία Γεωργικής Εξέλιξης Συμβουλευτικές Επιτροπές Γεωργικών Κατοικιών Δικαστήρια Αγροτικών Γαιών Συμβούλια και Επιτροπές Αγροτικών Ημερομισθίων Κέντρο Πολλαπλασιασμού Βοοειδών Γραφείο Δικαιωμάτων Ποικιλίας Φυτών Βασιλικοί, Βοτανικοί Κήποι, Υπουργείο Άμυνας (28)Μετεωρολογικό Γραφείο Υπηρεσία Προμηθειών Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο Εθνικό Γραφείο Επενδύσεων και Δανείων Δικαστική Υπηρεσία Βορείου Ιρλανδίας Δικαστήρια Ιατροδικαστών Κομητειακά Δικαστήρια Εφετείο και Ανώτατο Δικαστήριο Βορείου Ιρλανδίας Βασιλικό Δικαστήριο Γραφείο Εκτελέσεως Αποφάσεων Ταμείο Νομικής Βοήθειας Ειρηνοδικείο Εφετεία Συντάξεων Υπουργείο Γεωργίας Βορείου Ιρλανδίας Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης Βορείου Ιρλανδίας Υπουργείο Παιδείας Βορείου Ιρλανδίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Βορείου Ιρλανδίας Υπουργείο Οικονομικών και Προσωπικού Βορείου Ιρλανδίας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Βορείου Ιρλανδίας Γραφείο Βορείου Ιρλανδίας Γραφείο Βασιλικού Νομικού Συμβούλου Τμήμα Διευθυντού Δημοσίων Διώξεων Βορείου Ιρλανδίας Ιατροδικαστικό Εργαστήριο Βορείου Ιρλανδίας Γραφείο Ανώτατου Εκλογικού Υπαλλήλου Βορείου Ιρλανδίας Αστυνομική Αρχή Βορείου Ιρλανδίας Συμβούλιο Δικαστικών Επιτηρήσεων Βορείου Ιρλανδίας Κρατική Υπηρεσία Παθολόγων Γραφείο Ελευθέρου Εμπορίου Γραφείο Απογραφών Πληθυσμού Κεντρικό Ληξιαρχείο Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας Γραφείο Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου για τη Διοίκηση και Επιτρόπων Υπηρεσιών Υγείας Επιτελικός Χάρτης Διοίκηση Ανάπτυξης Εξωτερικού Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων Γραφείο Γενικού Ταμία Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Ταχυδρομείου Γραφείο Ανακτοβουλίου Γραφείο Δημοσίων Μητρών Ληξιαρχείο Σωματείων Αλληλοβοήθειας Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων Βασιλικό Νοσοκομείο του Chelsea Βασιλικό Νομισματοκοπείο Γραφείο Στέμματος και Εισαγγελέας Σκωτίας Υπηρεσία Διώξεως Μητρώα Σκωτίας Γενικό Ληξιαρχείο Σκωτίας Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης Σκωτίας Εισπράκτορας Βασιλίσσης και Υπουργού Οικονομικών Σκωτίας Διοίκηση Δικαστηρίων Σκωτίας Λογιστής Δικαστικού Γραφείου ΠρωτοδικείοΔικαστήριο Συνεδριάσεων Ανκριτική Επιτροπή Γαιών Σκωτίας Εφετεία Συντάξεων Δικαστήριο Γαιών Σκωτίας Νομική Επιτροπή Σκωτίας Πρόεδρος Πρωτοδικών Γραφείο Επιτρόπων Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κεντρικές Υπηρεσίες Γραφείου Σκωτίας Τμήμα Γεωργίας και Αλιευμάτων Γραφείου Σκωτίας Επιτροπή Μικροκτηματιών Επιτροπή Ελάφων Βασιλικός Βοτανικός Κήπος Εδιμβούργου Τμήμα Βιομηχανίας Γραφείου Σκωτίας Τμήμα Παιδείας Γραφείου Σκωτίας Εθνικές Πινακοθήκες Σκωτίας Εθνική Βιβλιοθήκη Σκωτίας Εθνικά Μουσεία Σκωτίας Συμβούλιο Χρηματοδότησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Σκωτίας Τμήμα Περιβάλλοντος Γραφείου Σκωτίας Ομάδα και Επιτροπές Καθορισμού Ενοικίων Βασιλική Επιτροπή Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων Σκωτίας Βασιλική Επιτροπή Καλών Τεχνών Σκωτίας Τμήμα Εσωτερικών και Υγείας Γραφείου Σκωτίας Βασιλική Επιθεώρηση Αστυνομίας Τοπικά Συμβούλια Υγείας Εθνικό Συμβούλιο Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών Υγείας ΣκωτίαςΕπιτροπή Προσωρινών Απελευθερώσεων Κρατουμένων Σκωτίας και Τοπική Επιτροπή Αναθεωρήσεων Συμβούλιο Μεταπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης Σκωτίας Ομάδα Εγκλήματος Σκωτίας Γραφείο Ποινικών Μητρώων Σκωτίας Σχολή Εκπαίδευσης Πυροσβεστών Σκωτίας Αρχές και Καταπιστεύματα Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας Σκωτίας Σχολή Αστυνομικών Σκωτίας Γραφείο Μητρώων Σκωτίας Βασιλικό Τυπογραφείο Βασιλικό Δημόσιο Ταμείο Γραφείο Διεκπεραίωσης Γραφείο Ουαλίας Βασιλική Επιτροπή Αρχαίων και Ιστορικών Μνημείων Ουαλίας Εθνικό Συμβούλιο Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών Υγείας ΟυαλίαςΕπιτροπή Ορίων Τοπικής Κυβέρνησης Ουαλίας Εκτιμητικά Δικαστήρια (Ουαλίας) Συμβούλιο Χρηματοδότησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Ουαλίας Αρχές και Καταπιστεύματα Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας Ουαλίας Ομάδες Καθορισμού Ενοικίων Ουαλίας (28) Μη πολεμικό υλικό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Ι (3) του Παρόντος Παραρτήματος 3.Κατάλογος Προμηθειών και εξοπλισμού που αγοράζει το Υπουργείο Άμυνας, που καλύπτονται από την Σύμβαση Κεφάλαιο 25: Άλας, Θείο, εδάφη και πετρώματα, υλικά επικονίασης, άσβεστος και τσιμέντο Κεφάλαιο 26: Μεταλλικά ορυκτά σκωρία και τέφρα Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και προϊόντα του διυλισμού τους, ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτός κήρος εκτός: ex 27.10: ειδικά καύσιμα μηχανών Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, μετάλλων σπανίων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων και ισοτόπων εκτός:ex 28.09: εκρηκτικά ex 28.13: εκρηκτικά ex 28.14: δακρυγόνα ex 28.28: εκρηκτικά ex 28.32: εκρηκτικά ex 28.39: εκρηκτικά ex 28.50: τοξικά προϊόντα ex 28.51: τοξικά προϊόντα ex 28.54: εκρηκτικά Κεφάλαιο 29: Οργανικά Χημικά εκτός:ex 29.03: εκρηκτικά ex 29.04: εκρηκτικά ex 29.07: εκρηκτικά ex 29.08: εκρηκτικά ex 29.11: εκρηκτικά ex29.12: εκρηκτικά ex29.13: τοξικά προϊόντα ex29.14: τοξικά προϊόντα ex29.15: τοξικά προϊόντα ex29.21: τοξικά προϊόντα ex29.22: τοξικά προϊόντα ex29.23: τοξικά προϊόντα ex29.26: εκρηκτικά ex29.27: τοξικά προϊόντα ex29.29: εκρηκτικά Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά Προϊόντα Κεφάλαιο 31: ΛιπάσματαΚεφάλαιο 32: Αποστάγματα Βυρσοδεψίας και βαφής, προϊόντα βυρσοδεψίας και τα παράγωγά τους: βαφές, χρώματα και βερνίκια, κόλλες, γεμίσματα και εμφράξεις, μελάνες Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αρωματικά καλλυντικά ή καλλωπιστικά ιδιοσκευάσματα Κεφάλαιο 34: Σαπούνι, οργανικά ενεργά συστατικά επιφανείας, ιδιοσκευάσματα πλύσεως, λιπαντικά ιδιοσκευάσματα, τεχνητοί κήροι, στιλβωτικά και διαβρωτικά ιδιοσκευάσματα, κεριά και παρόμοια αντικείμενα,-πολτούς προπλασμάτων και οδοντιατρικούς κήρους Κεφάλαιο 35: Λευκοματοειδής ουσίες, κόλλες, ένζυμα Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και Κινηματογραφικά υλικά Κεφάλαιο 38: Διάφορα Χημικά Προϊόντα εκτός:ex 38.19: τοξικά προϊόντα Κεφάλαιο 39: Τεχνητά ρητινώδη και πλαστικά υλικά, εστήρες και αιθέρες κυτταρίνης, αντικείμενα από αυτά εκτός: ex 39.03: εκρηκρικά Κεφάλαιο 40: Ελαστικά, συνθετικά ελαστικά και αντικείμενα από αυτά εκτός: ex 40.11: αλεξίσφαιρα ελαστικά Κεφάλαιο 41: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές (εκτός γουνών) και δέρματαΚεφάλαιο 42: Δερμάτινα είδη, ιπποσκεύη και σαγή, είδη ταξιδιού, τσάντες και όμοια είδη, είδη από ζωϊκά έντερα (εκτός των εντέρων του μεταξοσκώληκα) Κεφάλαιο 43: Γούνες και τεχνητές γούνες, προϊόντα τους Κεφάλαιο 44: Ξύλο και ξύλινα είδη, ξυλάνθρακας Κεφάλαιο 45: Φελλός και αντικείμενα εκ φελλού Κεφάλαιο 46: Προϊόντα από ψάθα και άλλα πλεκόμενα υλικά, καλάθια και είδη καλαθοπλεκτικής Κεφάλαιο 47: Υλικά κατασκευής χαρτιού Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτοσανίδες, είδη από πολτό χάρτου, από χαρτί και χαρτοσανίδες Κεφάλαιο 49: Βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες και άλλα προϊόντα εκτύπωσης, χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα κείμενα και σχέδια Κεφάλαιο 65: Καλλύματα κεφαλής και τμήματά τους Κεφάλαιο 66: Ομπρέλες, σκιάδια, βακτηρίες, μαστίγια, μαστίγια ιππασίας και τμήματά τους Κεφάλαιο 67: Έτοιμα πούπουλα και πτερά και είδη από αυτά τεχνητά άνθη, αντικείμενα από ανθρώπινη τρίχα Κεφάλαιο 68: Αντικείμενα από πέτρα, γύψο, κονίαμα, άσβεστο, μαρμαρυγία και παρόμοια υλικά Κεφάλαιο 69: Κεραμικά προϊόντα Κεφάλαιο 70: Γυαλί και αντικείμενα από γυαλί Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, ελασματοποιημένα πολύτιμα μέταλλα και είδη από αυτά, ψεύτικα κοσμήματα Κεφάλαιο 73: Σίδηρος, χάλυβας και είδη από αυτά Κεφάλαιο 74: Χαλκός και χάλκινα αντικείμενα Κεφάλαιο 75: Νίκελ και αντικείμενα από νίκελ Κεφάλαιο 76: Αλουμίνιο και είδη αλουμινίου Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο και βηρύλλιο και αντικείμενα από αυτά Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος και μολύβδινα είδη Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος και είδη από ψευδάργυρο Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος και είδη από κασσίτερο Κεφάλαιο 81: Άλλα βασικά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην μεταλλουργία και είδη από αυτά Κεφάλαιο 82: Εργαλεία, σύνεργα, είδη μαχαιροποιΐας, πηρούνια, και κοχλιάρια, από βασικά μέταλλα, είδη τους εκτός: ex 82.05: εργαλεία ex 82.07: εργαλεία, τμήματα Κεφάλαιο 83: Διάφορα είδη από βασικά μέταλλα Κεφάλαιο 84: Λέβητες, μηχανήματα και μηχανικές συσκευές, τμήματά τους εκτός ex84.06: μηχανές ex 84.08: άλλες μηχανές ex 84.45: μηχανήματα ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας στοιχείων ex 84.55: τμήματα μηχανών του αριθ.84.53 ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 85: Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, τμήματά τους εκτός:ex85.13: τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ex 85.15: συσκευές μετάδοσης Κεφάλαιο 86: Σιδηροδρομικές και τροχιοδρομικές Ατμομηχανές, τροχαίος εξοπλισμός και τμήματά του, εξαρτήματα και τμήματα σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών γραμμών, εξοπλισμός κυκλοφοριακής σήμανσης κάθε είδους (μη ηλεκτρικός) εκτός: ex86.02: θωρακισμένες ηλεκτρικές ατμομηχανές ex 86.03: άλλες θωρακισμένες ατμομηχανές ex 86.05: θωρακισμένα σιδηροδρομικά οχήματα ex 86.06: σιδηροδρομικά οχήματα επισκευών ex 86.07: σιδηροδρομικά οχήματα Κεφάλαιο 87: Οχήματα, εκτός των σιδηροδρομικών και των τροχιοδρομικών, εξοπλισμός και τμήματά τους εκτός: ex 87.08: άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα ex 87.01: ελκυστήρες ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα ex 87.03: φορτηγά ex 87.09: μοτοσυκλέττες ex 87.14: ρυμουλκά Κεφάλαιο 89: Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές εκτός: 89.01 Α:πολεμικά πλοία Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικές, φωτογραφικές κινηματογραφικές, μετρήσεων, ελέγχου, ακριβείας ιατρικές και χειρουργικές καθώς και τμήματά τους εκτός:ex 90.05: διόπτρες. ex 90.13: διάφορα όργανα laser ex 90.14: διαστημόμετρα ex90.28:ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεων ex 90.11 : μικροσκόπια ex 90.17: ιατρικά όργανα ex90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας ex90.19: ορθοπεδικές συκευές ex90.20: εξοπλισμός ακτίνων Χ Κεφάλαιο 91: Ωρολόγια και τμήματά τους Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου, τηλεοράσεις καθώς και τμήματα και εξαρτήματά τους Κεφάλαιο 94: Επίπλωση και τμήματα επίπλωσης, κλίνες στρώματα, στηρίξεις στρωμάτων, μαξιλάρια και παρόμοια είδη εκτός: ex 94.01: θέσεις αεροσκαφών Κεφάλαιο 95: Αντικείμενα και κατασκευές υλικού λάξευσης ή αποτύπωσηςΚεφάλαιο 96: Σάρωθρα, βούρτσες πομπόν και σήτες Κεφάλαιο 98: Διάφορα βιομηχανικά είδη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 Αξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Έργα που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5,000,000 SDR Κατάλογος φορέων: 1.Συμβαλλόμενες αρχές των περιφερειακών ή τοπικών δημοσίων αρχών 2.Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως καθορίζονται στη Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Τα ακόλουθα Νομικά Πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια αυτά: Ι. - ΒΕΛΓΙΟ (Η Γαλλική έκδοση το αποδεικνύει) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΓενικά Αρχεία Βασιλείου Αρχεία του Κράτους στις Επαρχίες Αυτόνομο Συμβούλιο Κοινοτικής Διδασκαλίας Βελγικό Ραδιόφωνο & Τηλεόραση, Ολλανδικές Εκπομπές Βελγικό Κέντρο Ραδιοφώνου & Τηλεόρασης της Κοινότητας στη Γερμανική Γλώσσα Βασιλική Βιβλιοθήκη Αλβέρτου 1ου Γραφείο Παρέμβασης & Βελγικής Αποκατάστασης Βοηθητικό Ταμείο Πληρωμής Επιδομάτων Ανεργίας Εθνικό Ταμείο Συντάξεων Ταμείο Βοήθειας & Πρόνοιας προς όφελος των Ναυτικών που υπό Βελγική Σημαία Εθνικό Ταμείο Καταστροφών Ειδικό Ταμείο Συμψηφισμού Οικογενειακών Επιδομάτων προς όφελος των Εργαζομένων στη Βιομηχανία των Διαμαντιών Ειδικό Ταμείο Συμψηφισμού Οικογενειακών Επιδομάτων προς όφελος των Εργαζομένων της Βιομηχανίας του Δάσους Ειδικό Ταμείο Συμψηφισμού Οικογενειακών Επιδομάτων προς όφελος των Εργαζομένων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Ναυσιπλοΐας σε Ποτάμια Ειδικό Ταμείο Συμψηφισμού Οικογενειακών Επιδομάτων προς όφελος των Εργαζομένων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Φόρτωσης, Εκφόρτωσης και Διαχείρισης των Εμπορευμάτων στα Λιμάνια, Αποβάθρες, Αποθήκες & Σταθμούς (που ονομάζεται συνήθως Ειδικό Ταμείο Συμψηφισμού Οικογενειακών Επιδομάτων των Θαλασσίων Περιοχών) Ενημερωτικό Κέντρο για την Περιοχή των Βρυξελλών Γενική Επιμελητεία της Φλαμανδικής Κοινότητας για τη Διεθνή Συνεργασία Γενική Επιμελητεία για τις Διεθνείς Σχέσεις της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου Κεντρικό Συμβούλιο Οικονομίας Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Περιοχής Βαλλον Εθνικό Κέντρο Εργασίας Ανώτατο Συμβούλιο Μέσων Τάξεων Γραφείο για τις Εργασίες Υποδομής της Επιδοτούμενης Εκπαίδευσης Βασιλικό Ίδρυμα Ταμείο Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Ταμείο Εργατικών Ατυχημάτων Ταμείο Αποζημίωσης Διπλωματούχων Εργαζομένων σε περίπτωση κλεισίματος των Επιχειρήσεων Εθνικό Ταμείο Εγγύησης για την Επισκευή των Ανθρακοφόρων Ζημιών Εθνικό Ταμείο Συνταξιοδότησης Μεταλλωρύχων Ταμείο για την Χρηματοδότηση Δανείων σε Αλλοδαπά Κράτη Ταμείο για την Πληρωμή Ναυτοπαίδων εγγεγραμμένων στη Διαδρομή Αλιευτικών Πλοίων Ταμείο Προκαταβολών της Βαλλωνίας για την Αποκατάσταση των Ζημιών που προκλήθηκαν από Αντλήσεις και Αντλήσεις Υπογείων Νερών Ινστιτούτο Διαστημικής Αερονομίας Βελγικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης Ινστιτούτο Περιβάλλοντος των Βρυξελλών Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Πραγματογνωμοσύνης Οικονομικό και Κοινωνικό Ινστιτούτο Μέσων Τάξεων Ινστιτούτο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Φραγκόφωνο Ινστιτούτο για την Μόνιμη Εκπαίδευση των Μεσαίων Τάξεων Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο Κρατικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανιών Εξόρυξης Εθνικό Ινστιτούτο Απομάχων Πολέμου, Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Πολέμου Ινστιτούτο για την Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας Βελγικό Βασιλικό Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών Βελγικό Βασιλικό Ινστιτούτο Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς Βασιλικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Παιδική Ηλικία και Οικογένεια Εθνικό Μνημείο του Οχυρού Μπρεενντονκ Βασιλικό Μουσείο Κεντρικής Αφρικής Βασιλικά Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών του Βελγίου Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Βελγίου Βελγικό Γραφείο Εξωτερικού Εμπορίου Κεντρικό Γραφείο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Δράσης προς όφελος των Μελών της Κεντρικής Στρατιωτικής Κοινότητας Γραφείο για την Γέννηση και την Παιδική Ηλικία Γραφείο Ναυσιπλοΐας Γραφείο Προώθησης του Τουρισμού της Γαλλικής Κοινότητας Γραφείο Ενημέρωσης και Βοήθειας στις Οικογένειες των Στρατιωτικών Γραφείο Υπερπόντιας Κοινωνικής Ασφάλειας Εθνικό Γραφείο Οικογενειακών Επιδομάτων για Μισθωτούς Εργαζόμενους Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλειας των Επαρχιακών και Τοπικών Διοικήσεων Εθνικό Γραφείο Ετησίων Διακοπών Περιφερειακό Γραφείο Απασχόλησης των Βρυξελλών Περιφερειακό και Κοινοτικό Γραφείο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Ρυθμιστικό Γραφείο Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας Δημόσια Εταιρεία Απορριμμάτων για την Περιοχή της Φλαμανδίας Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου Εθνικός Οργανισμός Ραδιενεργών Απορριμμάτων και Διασπάσιμων Υλικών Μέγαρο Καλών Τεχνών Ροοl Ναυτικών του Εμπορικού Ναυτικού Βελγικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση της Γαλλικής Κοινότητας Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο για τη Φλαμανδία Εταιρεία Κατοικίας της Περιοχής των Βρυξελλών και Εγκεκριμένες Εταιρείες Βασιλικό Θέατρο του Μονναί Πανεπιστήμια της Φλαμανδικής Κοινότητας Πανεπιστήμια της Γαλλικής Κοινότητας Φλαμανδικό Γραφείο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Φλαμανδικό Ταμείο Οικοδόμησης Νοσηλευτικών και Ιατροκοινωνικών ΙδρυμάτωνΦλαμανδική Εταιρεία Κατοικίας και Εγκεκριμένες Εταιρείες Περιφερειακή Εταιρεία Κατοικίας της Βαλλωνίας και Εγκεκριμένες Εταιρείες Φλαμανδική Εταιρεία Καθαρισμού των Υδάτων Φλαμανδικό Ταμείο Κατοικίας Πολυτέκνων Οικογενειών ΑquafinΒerlaymοnt 2000 Βρυξέλλες - Καθαριότητα Κοινοτικό Ταμείο για την Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ταμείο Οικοδόμησης Νοσηλευτικών και Ιατροκοινωνικών Ιδρυμάτων της Γαλλικής Κοινότητας Ταμείο Εγγύησης των Σχολικών Κτηρίων της Γερμανόφωνης Κοινότητας Ταμείο Σχολικών Κτιρίων της Επιδοτούμενης Επίσημης Εκπαίδευσης Φλαμανδικό Ταμείο Νοσηλευτικών και Ιατροκοινωνικών Οικοδομημάτων Εθνικό Ταμείο Ανακατάταξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Βελγικό Ινστιτούτο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Τηλεπικοινωνιών Φλαμανδικό Ινστιτούτο για Ανεξάρτητη Επιχείρηση Εθνικό Ινστιτούτο Ποινικολογίας Ινστιτούτο για τη Διαρκή και Συνεχή Εκπαίδευση Μεσαίων Τάξεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επιστημονικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υπηρεσίας στην Περιοχή της Βαλλωνίας Γραφείο Ελέγχου Ασφαλίσεων Γραφείο Γερμανόφωνης Κοινότητας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και για Ειδική Κοινωνική Βοήθεια Φλαμανδικό Γραφείο Εξωτερικού Εμπορίου Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Βαλλωνίας Φλαμανδική Εταιρεία για το Περιβάλλον Κτηματική Φλαμανδική Εταιρεία Δημόσια Εταιρεία Απορριμμάτων για την Φλαμανδική Περιοχή Κτηματική Εταιρεία της Βαλλωνίας SοfribruΔημόσια Εταιρεία Βοήθειας στην Ποιότητα του Περιβάλλοντος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΕταιρείες Περιφερειακής Ανάπτυξης Δημόσια Κέντρα Κοινωνικής Βοήθειας Επιτροπές Διαχείρισης των Εκκλησιών και Οργανισμοί Επιφορτισμένοι με τη Διαχείριση των Προσόδων των Αναγνωρισμένων Θρησκειών Ροlders & Waterihgues Επιτροπές Ανασυγκρότησης Αγροτικών Αγαθών ΙΙ. - ΔΑΝΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Νομικά πρόσωπα - Danmarks Radiο Det Landsaekkende Fjernsyn ΤV2 Danmarks Νatiοnalbank - Stοrebaeltsfοrbindelsen Α/S Βyfοrnyelsesselskabet Κοbenhaνn ΚατηγορίεςΆλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιας Διοίκησης ΙΙΙ. - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Κατηγορίες1.Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχές, Ιδρύματα που διέπονται από το Δημόσιο Δίκαιο και ιδρύθηκαν από Ομοσπονδιακές, Κρατικές ή Τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στους ακόλουθους Τομείς: .1.1.ΑρχέςΠανεπιστήμια και αναγνωρισμένα σωματεία φοιτητών Επαγγελματικές ενώσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών-Επιχειρηματικές και Εμπορικές ενώσεις: γεωργικές και βιοτεχνικές ενώσεις, βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια, συντεχνίες βιοτεχνών, εμπορικοί σύλλογοι -Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης: ασφαλιστικά ταμεία υγείας, ατυχημάτων και συντάξεων -Σύλλογοι Ιατρών συμβεβλημένων με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας -Συνεταιρισμοί και άλλες ενώσεις 1.2ΙδρύματαΜη βιομηχανικά και μη εμπορικά ιδρύματα υποκείμενα σε κρατικό έλεγχο τα οποία λειτουργούν για το κοινό συμφέρον, ειδικά στους ακόλουθους τομείς: -Ομοσπονδιακά Ιδρύματα με νομικές ιδιότητες -Συνταξιοδοτικοί οργανισμοί και σωματεία φοιτητών -Πολιτιστικά ιδρύματα και ιδρύματα πρόνοιας και αντιλήψεως 2.Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Μη Βιομηχανικά και μη εμπορικά ιδρύματα υποκείμενα σε κρατικό έλεγχο τα οποία λειτουργούν για το κοινό συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών επιχειρήσεων) ειδικά στους ακόλουθους τομείς: -Υγεία: νοσοκομεία θέρετρα υγείας, ινστιτούτα ιατρικών ερευνών, ιδρύματα ελέγχου και διάθεσης οργάνων σώματος -Πολιτισμός: δημόσια θέρετρα, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι -Κοινωνική Πρόνοια: νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, αναπαυτήρια, στέγες παιδιών, ξενώνες νέων, κέντρα αναψυχής, κοινοτικά και αστικά κέντρα, στέγες κακοποιημένων γυναικών, γηροκομεία, στέγαση αστέγων -Αθλητισμός: κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις -Ασφάλεια: πυροσβεστική υπηρεσία, άλλες υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης -Εκπαίδευση: κατάρτιση, ιδρύματα μετεκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, νυκτερινά μαθήματα ενηλίκων -Επιστήμες, Έρευνα και Ανάπτυξη: ερευνητικά ινστιτούτα μεγάλης κλίμακας, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, σωματεία που προωθούν τις επιστήμες -Υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων και απορριμμάτων: καθαρισμός οδών, διάθεση απορριμμάτων και λυμάτων -Δόμηση και στέγαση: πολεοδομία χωροταξία, στεγαστικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες στέγασης -Οικονομία: οργανισμοί προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης -Κοιμητήρια και υπηρεσίες ταφής -Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες: οικονομία τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση V. - ΙΣΠΑΝΙΑ (πρωτότυπο στην Ισπανική) Κατηγορίες-Φορείς και Κοινοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης -Αυτόνομοι Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης -Αυτόνομοι Οργανισμοί Αυτόνομων Κοινοτήτων -Αυτόνομοι Οργανισμοί Τοπικών Φορέων -Άλλοι Φορείς των οποίων οι Συμβάσεις Υπόκεινται στον έλεγχο του Ισπανικού Κράτους ΙV. - ΓΑΛΛΙΑ (πρωτότυπο στη Γαλλική) ΚατηγορίεςΠεριφερειακά, τμηματικά ή τοπικά δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα: -Κολλέγια-Γυμνάσια -Δημόσια Νοσηλευτήρια -Δημόσια Γραφεία Στέγασης με Χαμηλό Μίσθωμα Εδαφικές Ομάδες -Κοινοτικά Συνδικάτα -Περιφέρειες-Αστικές Κοινότητες -Διανομαρχιακά και Διαπεριφερειακά ιδρύματα -Κοινότητες και Δήμοι ΙV. - ΕΛΛΑΔΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) ΚατηγορίεςΆλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο. VΙΙ. - ΙΡΛΑΝΔΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Φορείς-Συμβούλιο Υπηρεσιών Πληροφορικής Τοπικής Διοίκησης -Συμβούλιο Διαπραγματεύσεων Προσωπικού Τοπικής Διοίκησης -Ιρλανδικό Συμβούλιο Εξαγωγών -Fοrfas -Fοrbairt -Ι.D.Α (Ιre) Ltd -Ιρλανδικό Συμβούλιο Προϊόντων (Προώθηση των Ιρλανδικών Προϊόντων) -Ιρλανδικός Οργανισμός Κρέατος (CΒF) -Αναπτυξιακός Φορέας των ΠεριφερειώνGaeltacht ,-Ιρλανδικός Οργανισμός Σχεδιασμού Κατηγορίες-Εκπαιδευτικά σωματεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιου χαρακτήρα -Εθνικές Υπηρεσίες Κατάρτισης, Πολιτισμού και Ερευνών -Νοσοκομειακά Συμβούλια Δημόσιου Χαρακτήρα -Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίου χαρακτήρα -Κεντρικά και Περιφερειακά Αλιευτικά Συμβούλια VΙΙΙ. - ΙΤΑΛΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Κατηγορίες-Κοινοπραξίες έργων ύδρευσης -Κρατικά Πανεπιστήμια, Κρατικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, κοινοπραξίες αναπτυξιακών έργων Πανεπιστημίων -Ανώτερα Επιστημονικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, αστρονομικά, αστροφυσικό, γεωφυσικά ή ηφαιστειολογικά παρατηρητήρια -Οργανισμοί που διεξάγουν ερευνητικές και πειραματικές εργασίες -Ιδρύματα πρόνοιας και κοινωφελή ιδρύματα -Υπηρεσίες Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης και Προγραμμάτων Πρόνοιας -Κοινοπραξίες εγγειοβελτιωτικών έργων -Υπηρεσίες ανάπτυξης ή ύδρευσης -Κοινοπραξίες βιομηχανικών περιοχών -Ομάδες δήμων ορεινών περιοχών -Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος -Δημόσια σωματεία που ασχολούνται με δραστηριότητες διασκέδασης, τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής -Οργανισμοί προώθησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ΙΧ. - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (πρωτότυπο στη Γαλλική) Οργανισμοί-Επιχείρηση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (29) Κατηγορίες-Δημόσια ιδρύματα υπό την επίβλεψη μέλους της Κυβέρνησης -Δημόσια ιδρύματα υπό την επίβλεψη των κοινοτήτων. -Κοινοτικά συνδικάτα που δημιουργήθηκαν δυνάμει του Νόμου της 14ης Φεβρουαρίου 1990, όπως αργότερα τροποποιήθηκε. (29)Μόνο Ταχυδρομικές Εργασίες Χ. - ΟΛΛΑΝΔΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Φορείς-de Νederlandse Centrale Οrganisatie νοοr Τοegepast Νatuurwetenschappelijk Οnderzοek (ΤΝΟ) en de daarοnder ressοrterende οrganisaties Κατηγορίες-Έργα διαχείρισης ύδατος -Ιδρύματα επιστημονικής εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στο Άρθρο 8 του Νόμου περίΕπιστημονικής Εκπαίδευσης (1985), πανεπιστημιακά νοσοκομεία ΧΙ. - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Κατηγορίες-Κρατικά ιδρύματα εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και υγείας -Κρατικά ινστιτούτα μη εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα -Κρατικά ιδρύματα -Σωματεία γενικής διοίκησης και ανεξάρτητα συμβούλια ΧΙΙ. - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (πρωτότυπο στην Αγγλική) Φορείς-Κεντρικό Αιματολογικό Εργαστήριο -Συμβούλιο Σχεδιασμού -Διοικητική Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας -Εθνική Εταιρεία για την Εξέλιξη της Έρευνας -Συμβουλευτική, Διαπραγματευτική και Διαιτητική Υπηρεσία -Επιτροπή Νew Τοwns -Συμβούλιο Ανάπτυξης της Αγροτικής Ουαλίας -Αγγλική Εταιρεία Βιομηχανικών Κτημάτων -Εθνική Υπηρεσία Ποταμών -Διοικητική Στεγαστική Υπηρεσία Βορείου Ιρλανδίας -Επιχειρήσεις Σκωτίας .-Στεγαστική Υπηρεσία Σκωτίας -Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ουαλίας Κατηγορίες-Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Σχολεία και Κολλέγια -Πυροσβεστικές Αρχές -Αστυνομικές Αρχές -Άλλοι μη-τμηματικοί Κρατικοί Φορείς*. συμπεριλαμβανομένων -Ερευνητικών Συμβουλίων -Εταιρείες Νew Τοwn -Εταιρεία Αστικής Ανάπτυξης που εμπίπτουν στον ορισμό του Άρθρου 1 (β) της Οδηγίας με αριθ.93/37/ΕΟΚ *βλ. Κρατικοί Φορείς που εκδίδεται ετησίως από το Βασιλικό Τυπογραφείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΆλλοι φορείς που προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 (30) Αξία Κατωτάτου Ορίου :400,000 SDR Έργα που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 Αξία Κατωτάτου Ορΐου:5,000,000 SDR Φορείς των τομέων ύδρευσης, ηλεκτρισμού, αστικών συγκοινωνιών, λιμένων και αερολιμένων: Κατάλογος Φορέων: Οι συμβαλλόμενοι φορείς, με την έννοια του Άρθρου 2 της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. οι οποίοι είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και έχουν μεταξύ των δραστηριοτήτων τους οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμενες ή συνδυασμό αυτών: (α)την προμήθεια ή λειτουργία σταθερών δικτύων, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας προς το κοινό σε σχέση με την παραγωγή, την μεταφορά ή την διανομή του πόσιμου ύδατος ή την παροχή ύδατος στα δίκτυα αυτά (β)την προμήθεια ή λειτουργία σταθερών δικτύων, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας προς το κοινό σε σχέση με την παραγωγή, την μεταφορά ή την διανομή ηλεκτρισμού ή την παροχή ηλεκτρισμού στα δίκτυα αυτά (γ)την παροχή αερολιμένων ή άλλων εγκαταστάσεων σταθμών σε αερομεταφορείς (δ)την παροχή θαλάσσιων ή εσωτερικών λιμένων ή άλλων εγκαταστάσεων σταθμών, σε μεταφορείς μέσω θαλάσσης ή εσωτερικού πλωτού δικτύου (ε)την λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσία στο κοινό στον τομέα των μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου (31). αυτόματων συστημάτων, τροχιοδρομικής γραμμής, τρόλλεϋ, λεωφορείου ή τελεφερίκ, σύμφωνα με την οδηγία 93/38/ΕΟΚ Οι δημόσιες αρχές ή οι δημόσιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου ύδατος), στο Παράρτημα ΙΙ (παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού), στο Παράρτημα VΙΙ (συμβαλλόμενοι φορείς στον τομέα των αστικών σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών γραμμών, τρόλλεϋ και λεωφορείων) στο Παράρτημα VΙΙΙ (συμβαλλόμενοι φορείς στον τομέα αερολιμενικών εγκαταστάσεων) και Παράρτημα ΙΧ (συμβαλλόμενοι φορείς στο τομέα θαλάσσιων ή εσωτερικών λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων σταθμών) της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια (επισυνάπτονται αντίγραφα) (30)Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (31)Μη συμπεριλαμβανομένων των φορέων που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (επισυνάπτεται αντίγραφο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο των Υπηρεσιών, όπως αυτός περιέχεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120 συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Αντικείμενο Αριθ. Αναφοράς CΡC Υπηρεσίες Συντήρησης & Εκπαίδευσης 6112,6122,633,886 Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών θωρακισμένων αυτοκινήτων και μεταφορικές υπηρεσίες εκτός της μεταφοράς, ταχυδρομείου 712 (εκτός 71235) 7512, 87304 Υπηρεσίες Εναέριων Μεταφορών, επιβατών και εμπορευμάτων, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου 73 (εκτός 7321) Οδική Μεταφορά Ταχυδρομείου εκτός σιδηροδρομικής και εναέριας 71235,7321 Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 752*(εκτός 7524,7525,7526) Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (α) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες (β) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες ex 81 812,814 Υπηρεσίες Επεξεργασίας δεδομένων και συναφείς 84 Υπηρεσίες Λογιστικής, Λογιστικού Ελέγχου και Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων 862 Υπηρεσίες Έρευνας αγοράς και Δημοσκοπήσεων 864 Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Συμβούλων Διαχείρισης (μάνατζμεντ) 865,866 *** Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μηχανικών και Υπηρεσίες Μηχανικού και Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, συναφείς 867 Υπηρεσίες παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών, Υπηρεσίες Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων Διαφημιστικές Υπηρεσίες 871 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων και Διαχείρισης Περιουσίας 874,82201-82206 Τυπογραφικές και Εκδοτικές Υπηρεσίες βάσει Αμοιβής ή Συμβολαίου 88442 Υπηρεσίες Αποχέτευσης και Διάθεσης Απορριμμάτων, Υπηρεσίες Υγιεινής και συναφείς Υπηρεσίες 94 Σημειώσεις στο Παράρτημα 4 Εκτός τηλεφωνικών, τέλεξ, ραδιοτηλεφωνικών, κλήσης και δορυφορικών Εκτός συμβολαίων για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σχέση με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή την μεταβίβαση χρεογράφων ή άλλων χρηματοπιστωτικών πράξεων και υπηρεσίες Κεντρικών Τραπεζών *** Εκτός Υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών) έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : (προσαρτημένος) Ομάδα >α Κατηγορία Υποκατηγ.Τίτλος Αντίστοιχο ΙSΙC ΤΟΜΕΑΣ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ: ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ 51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 511 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων 5111 5112 5113 5114 51110 51120 51130 51140 Εργασίες μελέτης εργοταξίου Εργασίες κατεδάφισης Εργασίες διευθέτησης και εκκαθάρισης εργοταξίου Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 4510 4510 4510 4510 5115 5116 51150 51160 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων για ορυχεία (εξόρυξη ) Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων 4510 4520 512 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια 5121 5122 5123 5124 5125 5126 51210 51220 51230 51240 51250 51260 Για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες Για πολυκατοικίες Για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια Για εμπορικά κτίρια Για κτίρια δημόσιας αναψυχής Για ξενοδοχεία, εστιατόρια και παρόμοια κτίρια 4520 4520 4520 4520 4520 4520 5127 51270 Για εκπαιδευτικά κτίρια 4520 5128 51280 Για υγειονομικά κτίρια 4520 5129 51290 Για άλλα κτίρια 4520 513 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα πολιτικού μηχανικού 5131 51310 Για αυτοκινητοδρόμους (εκτός των υπερυψωμένων αυτοκινητοδρόμων), δρόμους, οδούς σιδηροδρόμους και διαδρόμους αεροδρομίων 4520 5132 51320 Για γέφυρες, υπερυψωμένους αυτοκινητοδρόμους, σήραγγες και υπόγειες διαβάσεις 4520 5133 51330 Για υδάτινες οδούς, λιμάνια, φράγματα και άλλα υδραυλικά έργα 4520 5134 5134-0 Για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, γραμμές (καλώδια) επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας 4520 5135 51350 Για τοπικούς αγωγούς και καλωδιώσεις, βοηθητικά έργα 4520 5136 51360 Για κατασκευές προοριζόμενες για τον εξορυκτικό και τον μεταποιητικό τομέα 4520 5137 Για κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής 51371 Για στάδια και αθλητικά γήπεδα 4520 51372 Για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής (κολυμβητήρια, γήπεδα τέννις, γήπεδα γκολφ κλπ) 4520 5139 51390 Για άλλα έργα πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 45205140 51400 Συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών 4520 515 Κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 5151 51510 Εργασίες θεμελιώσεων συμπεριλαμβανομένης της έμπηξης πασσάλων5152 51520 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος 4520 5153 51530 Κατασκευή στεγών και εργασίες στεγάνωσης 4520 5154 51540 Εργασίες σκυροδέματος 4520 5155 51550 Κάμψη και τοποθέτηση χάλυβα (συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης) 4520 5156 51560 Εργασίες τοιχοποιίας 452051590 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 4520 516 Εργασίες εγκαταστάσεων 5161 51610 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 4530 5162 51620 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 4530 5163 51630 Κατασκευαστικές εργασίες εγκαταστάσεων φυσικού αερίου5164 Ηλεκτρολογικές εργασίες 51641 Εργασίες ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4530 51642 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 4530 51643 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού 4530 51644 Κατασκευαστικές εργασίες κεραιών σε κατοικίες 4530 51649 Άλλες ηλεκτρολογικές κατασκευαστικές εργασίες 4530 5165 51650 Εργασίες μόνωσης (ηλεκτρικών καλωδίων, υγρομόνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση) 4530 5166 61660 Κατασκευαστικές εργασίες περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 4530 5169 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων 51691 Κατασκευαστικές εργασίες ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων 4530 51699 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 4530 517 Εργασίες αποπεράτωσης και τελειωμάτων σε κτίρια 5171 51710 Υαλοτεχνικές εργασίες και εργασίες τοποθέτησης υαλοπινάκων σε παράθυρα 5172 51720 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 4540 5173 51730 Εργασίες χρωματισμών 4540 5174 51740 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδου και τοίχου 4540 5175 51750 Άλλες εργασίες διάστρωσης δαπέδων, επενδύσεων τοίχων και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 4540 5176 51760 Εργασίες ξυλουργικής και μεταλλικών κατασκευών 4540 5177 5178 5179 51770 51780 51790 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης Εργασίες κατασκευών διακόσμησης Άλλες εργασίες αποπεράτωσης και εργασίες τελειωμάτων σε κτίρια 4540 4540 45405180 51800 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού για την κατασκευή ή την κατεδάφιση κτιρίων ή έργων πολιτικού μηχανικού, μαζί με το χειριστή 4550 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΒΕΛΓΙΟΟργανισμός που ιδρύθηκε σύμφωνα με το διάταγμα της 2ας Ιουλίου 1987 de la regiοn wallοnne erigeant en enterprise regiοnal de prοductiοn et d adductiοn d eau le serνice du ministere de la regiοn charge de la prοductiοn at du grand transpοrt deau Οργανισμός που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 23ης Απριλίου 1986 pοrtant cοnstitutiοn d une sοciete wallοnne de distributiοn deau· Οργανισμός που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 17ης Ιουλίου 1985 de Γ executif flamand pοrtant fixatiοn des statuts de la sοciete flamande de distributiοn deau Οργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο relatiνe auxintercοmmunales της 22ας Δεκεμβρίου 1986 Οργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον κοινοτικό κώδικα, άρθρο 47 dis ter et quater, sur lew regiew cοmmunales ΔΑΝΙΑΟργανισμοί παραγωγής και διανομής ύδατος που αναφέρονται στο Άρθρο 3, παρ.3, του lονdekendtgοrelse οm νandfοrsyning m.ν af 4 juli 1985. ΓΕΡΜΑΝΙΑΟργανισμοί παραγωγής και διανομής ύδατος σύμφωνα με τον Εigenbetriebsνerοrdnungen οr Εigenbetriebsgesetze οf the Lander (Κοmmunale Εigenbetriebe) Οργανισμοί παραγωγής και διανομής ύδατος σύμφωνα με τον Gesetze uber die Κοmmunale Gemeinschaftsarbeit οder Ζusammenarbeit οf the Lander. Οργανισμοί παραγωγής ύδατος σύμφωνα με τον Gesetz uber Wasser-und Βοdenνerbande νοm. Februar 1937 et erste Verοrdnung uber Wasser-und Βοdenνerbande νοm 3 September 1937 (Regiebetriebe)παραγωγής και διανομής ύδατοςσύμφωνα με τον Κοmmunalgesetze και με τον Gemeindeοrdnungen der Lander Οργανισμοί που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον Αktiengesetz νοm. 6 September 1965, zuletzt geandert am 19 Dezember 1985 οr GmbΗ-Gesetz νοm 20 Μai 1898, zuletzi geandert am 15 Μai 1986, ή με το νομικό καθεστώς του Κοmmanditgesellschaft, παραγωγής ή διανομής ύδατος βάσει ειδικού συμβολαίου με περιφερειακές ή τοπικές αρχές. ΕΛΛΑΔΑΗ Εταιρεία Ύδρευσης Αθηνών που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 1060/80 της 23ης Αυγούστου 1980 Ο Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης που λειτουργεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 61/1988 Η Εταιρεία Ύδρευσης Βόλου που λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 890/1979. Δημοτικές Εταιρείες που παράγουν ή διανέμουν νερό και ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 1059/80 της 23ης Αυγούστου 1980 Ενώσεις τοπικών αρχών που λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εφαρμόσθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 76/1985 ΙΣΠΑΝΙΑ-Οργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με τον Νόμο αριθ.7/1985 της 2ας Απριλίου 1985, Reguladοra de las Βases del Regimen lοcal και με το Βασιλικό Διάταγμα με αριθ. 781/1986 Τextο Refundidο Regimen Lοcal -Canal de Ιsabel ΙΙ. Νόμος της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης της 20ης Δεκεμβρίου 1984 -Μancοmunidad de lοw Canales de Τaibilla,Νόμος της 27ης Απριλίου 1946 ΓΑΛΛΙΑΟργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με τα ακόλουθα: dispοsitiοns generales sur les regies,cοde des cοmmunes L 323-1 a L 328-8,R 323-1 a R 323-6 (dispοsitiοns generales sur le regies), ή cοde des cοmmunes L 323-8 R 323:4 (regies directes (οy de fait) ), ή decret-lοi du 28 Decembre 1926,reglement dadministratiοn publique du 17 Feνrier 1930,cοde des cοmmunes L 323-10 a L 323-13,R 323-75 a 3230132 (regies a simple autοnοmie financiere), ή cοde des cοmmunes L 323-9,R 323-7 a R 323-74, decret du 19 Οctοbre 1959 (regies a persοnnalite mοrale et a autοnοmie financiere), ή cοde des cοmmunes L 324-1 a L 324-6,R 324-1 a R 324-13 (gestiοn delequee, cοncessiοn et affermage) ή jurisprudence administratiνe, circulaire interieure du 13 Decembre 1975 (gerance) ή cοde des cοmmunes R 324-6, circulaire interieure du 13 Decembre 1975 (regie interessee) ή circulaire interieure du 13 Decembre 1975 (explοitatiοn aux risques et perils) ή decret du 20 Μai 1955,lοi du 7 Julliet 1983 sur les sοcietes d ecοnοmie mixte (participatiοn a une sοciete d ecοnοmie mixte) ή cοde des cοmmunes L 322-1 a L 322-6,R 322-1 a R 322-4 (dispοsitiοns cοmmunes aux regies, cοncessiοns et affermages) ΙΡΛΑΝΔΙΑΟργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με τον Νόμο περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υγειονομικές Υπηρεσίες) από το 1878 έως το 1964. ΙΤΑΛΙΑΟργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με το Τestο unicο delle leggi sull assunziοne diretta dei pubblici sernizi da parte dei cοmuni e delle prονince apprονatο cοn Regiο Decretο 15 Οttοbre 1925,n 2578 kai tο Decretο del Ρ.R.n 902 del 4 Οttοbre 1986 Εnte Αutοnοmο Αcquedοttο Ρugliese που ιδρύθηκε με τον RDL 19 Οttοbre 1919, n.2060. Εnte Αcquedοtti Siciliani που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περιφερειακό νόμο της 4ης Σεπτεμβρίου 1979,αριθ.2/2 και της 4ης Αυγούστου 1980, αριθ.81. Εnte Sardο Αcquedοtti e Fοgnature ποθ ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο της 5ης Ιουλίου 1963, αριθ.9. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΤοπικές Αρχές Διανομής νερού Ενώσεις τοπικών αρχών που παράγουν ή διανέμουν νερό και ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον νόμο της 14ης Φεβρουαρίου 1900 cοncernant la creatiοn dessyndicats de cοmunes όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1958 και τον Νόμο της 29ης Ιουλίου 1981, και σύμφωνα με τον Νόμο της 31ης Ιουλίου 1962 ayant pοur οbjet le renfοrcement de Γ alimentatiοn en eau pοtable du grand-duche du Luxembοurgh a partir du reserνοir d Εsch-sur-Sure ΟΛΛΑΝΔΙΑ·Οργανισμοί παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με: τον Waterleidingwet νan 6 april 1957, όπως τροποποιήθηκε από τους. wetten νan 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september Ι981, 25 januari 1984, 29 januari 1986. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΕmpresa Ρublicadas ΑguasLiνres παραγωγήςή διανομήςύδατος σύμφωνα με το ν.δ. με αριθ.190/81 της 4ης Ιουλίου 1981. Τοπικές αρχές παραγωγής ή διανομής νερού. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Εταιρείες ύδρευσης παραγωγής ή διανομής ύδατος σύμφωνα με τους Νόμους περί Ύδρευσης του 1945 και του 1989. Κεντρικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Ύδατος Σκωτίας, το οποίο παράγει νερό και οι υδρευτικές αρχές που παράγουν ή διανέμουν νερό σύμφωνα με το Νόμο περί Ύδρευσης (Σκωτίας) του 1980. Τμήμα Περιβάλλοντος της Βορείου Ιρλανδίας υπεύθυνο για την παραγωγή και διανομή ύδατος, σύμφωνα με το Διάταγμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Βορείου Ιρλανδίας) του 1973. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΒΕΛΓΙΟΟργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού σύμφωνα με το άρθρο 5:Des regies cοmmunales et intercοmmunales του νόμου της 10ης Μαρτίου 1925 περί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οργανισμοί μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο relatiνe aux intercοmmunales της 22ας Δεκεμβρίου 1986. ΕΒΕS, Ιntercοm, Unerg και άλλοι οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού στους οποίους έχει παραχωρηθεί έγκριση, διανομής σύμφωνα με το άρθρο 8 - les cοncessiοns cοmmunales et intercοmmunales-του νόμου της 10ης Μαρτίου 1952 περί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Δημόσια Επιχείρηση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (SΡΕ) ΔΑΝΙΑΟργανισμοί παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρισμού βάσει άδειας, σύμφωνα με την παρ.3.1 του νόμου αριθ.54 της 25ης Φεβρουαρίου 1976 οm elfοrsyning, jf. bekendtgοrelse nr. 607 af 17 december 1976 οm elfοrsyningslονens anνendelsesοmrade. Οργανισμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όπως καθορίζονται στην παρ.3.2 του νόμου αριθ.54 της 25ης Φεβρουαρίου 1976 οm elfοrsyning, jf. bekendtgοrelse nr.607 af 17 december 1976 οm elfοrsyningslονens anνendelsesοmrade και βάσει εγκρίσεων απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 15 του νόμου οm elektriske staerkstrοmsaniaeg, jf lονbekendtgοrelse nr. 669 af 28 december 1977. ΓΕΡΜΑΝΙΑΟργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού όπως καθορίζονται στη παρ.2 Αbsatz 2 του Gesertz zur Fοrderung der Εnergiewirtschaft (Εnergiewirtschaftsgesetz) της 13ης Δεκεμβρίου 1935. Τελευταία τροποποίηση απο την Gesetz την 19η Δεκεμβρίου 1977, και αυτόματη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο βαθμό που αυτή καλύπτεται από τον τομέα εφαρμογής της οδηγίας σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 2, παρ.5 ΕΛΛΑΔΑ(Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο 1468 της 2ας Αυγούστου 1950 και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 57/85. ΙΣΠΑΝΙΑΟργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Διατάγματος της 12ης Μαρτίου 1954, όπως εγκρίθηκε από τον Reglamentο de νerificactiοnew electricas y regularidad en el suministrο de energia και σύμφωνα με το Διάταγμα 2617/1966 της 20ης Οκτωβρίου, sοbre autοrizatiοn administratiνa en materia le instalaciοnes electricas. Red Εlectrica de Εspana SΑ,, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 91/1985 της 23ης Ιανουαρίου. ΓΑΛΛΙΑΕlectricite-de France, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο 46/288 της 8ης Απριλίου 1946 sur la natiοnalisatiοn de l electricite et du gaz. Οργανισμοί (εταιρείες μικτής οικονομίας ή δημόσιοι οργανισμοί) που διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια και αναφέρονται στο άρθρο 23 του νόμου 48/126.0 της 12ης Αυγούστου 1948 pοrtant mοdificatiοn de lοis 46/6288 du 8 Ανril 1946 et 46/2298 du 21 Οctοbre 1946 sur la natiοnalisatiοn de l electricite et du gaz. Cοmpagnie natiοnale du Rhοne. ΙΡΛΑΝΔΙΑΤο Συμβούλιο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕSΒ) που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο περί παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του 1927. ΙΤΑΛΙΑΕnte naziοnale per l energia elettrica, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο αριθ.1643 της 6ης Δεκεμβρίου 1962, ο οποίος εγκρίθηκε με το Διάταγμα αριθ.1720 της 21ης Δεκεμβρίου 1965. Οργανισμοί που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4, αριθ.5 ή 8 του νόμου της 6ης Δεκεμβρίου 1962, αριθ. 1643-Ιnstituziοne dell Εnte naziοnale per la energia elettrica e trasferimentο ad essο delle impresse esercenti le industrie elettriche. Οργανισμοί που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Προεδρικού Διατάγματος της 18ης Μαρτίου 1965, αριθ.342, nοrme integratiνe della legge 6 dicembre 1962,n.1643, e nοrme relatiνe al cοοrdinamentο e all eserciziο delle attiνita elettriche esercitate da enti ed imprese diνerse dell. Εnte naziοnale per Γ energia elettrica. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟCοmpanie grand-ducale delectricite de Luxembοurg, που παράγει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την σύμβαση της 11ης Νοεμβρίου 1927 cοncernant letablissement et Γ explοitatiοn des reseaux de distributiοn d energie electrique dans le grand-duche du Luxembοurg apprοuνe par la lοi du 4 janνier 1928. Sοciete electrique de Ι Οur (SΕΟ) Syndicat de Cοmmunes SΙDΟR ΟΛΛΑΝΔΙΑΕlektriciteitsprοduktie Οοst-Νederland Εlektriciteitsbedrijf Utrecht-Νοοrd-Ηοlland-Αmsterdam (UΝΑ) Εlektriciteitsbedrijf Ζuid-Ηοlland (ΕΖΗ) Εlektriciteitsprοduktiemaatschppij Ζuid-Νederland (ΕΡΖ) Ρrονinciale Ζeeuwse Εnergie Μaatschappij (ΡΖΕΜ) Samenwerkende Εlektriciteitsbedrijνen (SΕΡ) Οργανισμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει άδειας (νergunning) που χορηγείται απο τις επαρχιακές αρχές σύμφωνα με το Ρrονincewet. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΕlectridade de Ροrtugal (ΕDΡ), που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον ν.δ. αριθ.502/76 της 30ης Ιουνίου 1976. Οργανισμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. αριθ.344-Β.82 της 1ης Σεπτεμβρίου 1982, όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ. αριθ.297/86 της 19ης Σεπτεμβρίου 1986. Οργανισμοί παραγωγής ηλεκτρισμού σύμφωνα με το ν.δ. αριθ.189/88 της 27ης Μαίου 1988. Ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το ν.δ. αριθ.189/88 της 27ης Μαΐου 1988. Εmpresa de Εlectricidade de Αcοres ΕDΑ,ΕΡ,που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Περιφερειακό Διάταγμα αριθ. 16/80 της 21ης Αυγούστου 1980. Εmpresa de Εlectricidade de Μadeira,ΕΡ,που ιδρύθηκε σύμφωνα με το ν.δ. 12/74 της 17ης Ιανουαρίου 1974 και καθιερώθηκε σύμφωνα με τα ν.δ. αριθ.31/79 της 24ης Φεβρουαρίου 1979 και αριθ. 91/79 της 21ης Αυγούστου 1979. ΗΝΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟ Κεντρική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (CΕGΒ) και τα Τοπικά Συμβούλια Ηλεκτρ. Ενέργειας, που παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τον Νόμο περί Ηλεκτρικής Ενέργειας του 1957. Συμβούλιο Υδρο-ηλεκτρισμού Βόρειας Σκωτίας (ΝSΗΒ), που παράγει, μεταφέρει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τον Νόμο περί Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σκωτίας) του 1979. Συμβούλιο Υδροηλεκτρισμού Νότιας Σκωτίας (SSΗΒ) που παράγει, μεταφέρει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με το Νόμο περί Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σκωτίας) του 1979. Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Βορείου Ιρλανδίας (ΝΙΕS) που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα περί παροχής Ηλεκτρισμού (Βορείου Ιρλανδίας) του 1972,* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟSοciete Νatiοnale des chemins de fer belges/Νatiοnale Μaatschappij der Βelgische Spοοrwegen ΔΑΝΙΑDanske Statsbaner (DSΒ) Οργανισμοί που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αριθ.295 της 6ης Ιουνίου 1984 οm priνatbanerne jf lον nr.245 af 6 august 1977. ΓΕΡΜΑΝΙΑDeutsche Βundesbahn Άλλοι οργανισμοί που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο κοινό όπως καθορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του Αllgemeines Εisenbahngesetz της 29ης Μαρτίου 1951. ΕΛΛΑΔΑΟργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΙΣΠΑΝΙΑRed Νaciοnal de lοw Ferrοcarriles Εspanοles. Ferrοcarriles de Via Εstrecha (FΕVΕ) Ferrοcarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) Εuskο Τrenbideak (Βilbaο) Ferrοcarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) ΓΑΛΛΙΑSοciete natiοnale des chemins de fer francais και άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα ανοικτάστο κοινό,τα οποίααναφέρονται στοννόμο περίπροσανατολισμού των εσωτερικών συγκοινωνιών της 30ης Δεκεμβρίου 1982, παρ.ΙΙ κεφ.1 για τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. ΙΡΛΑΝΔΙΑlarnrοd Εireann (Ιρλανδικοί Σιδηρόδρομοι) ΙΤΑΛΙΑFerrονie dellο Statο Οργανισμοί που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Περιφ. Διατάγματος της 9ης Μαΐου 1912, με αριθ.1447 che apprονa il Τestο unicο delle despοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse all Ιndustria priνata, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Οργανισμοί που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας, σύμφωνα με ειδικούς νόμους, όπως αναφέρονται στο Τμήμα ΧΙ, Κεφ.ΙΙ, παρ.Ια, του Περιφ. Διατάγματος της 9ης Μαΐου 1912,με αριθ.1447 che apprονa il Τestο unicο delle dispοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse all Ιndustria priνata, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Οργανισμοί που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει παραχώρησης άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου της 14ης Ιουνίου 1949, με αριθ. .410-Cοncοrsο dellο Statο per la riattiνaziοne del pubbici sernizi di traspοrtο in cοncessiοne. Οργανισμοί ή τοπικές αρχές που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει παραχώρησης άδειας, σύμφωνα με το άρθρ 14 του Νόμου της 2ας Αυγούστου 1952, με αριθ.1221 - Ρrοννedimenti per Γ eserciziο ed il pοtenziamentο di ferrονie e di altre linee di traspοrtο in regime di cοncessiοne. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟChemines de fer Luxembοurgeοis (CFL) ΟΛΛΑΝΔΙΑΝederlandse Spοοrwegen ΝV ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑCaminhοs de Ferrο Ροrugueses ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Βρετανικοί Σιδηροδρομικοί Οργανισμοί Σιδηρόδρομοι Βορείου Ιρλανδίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV Ι Ι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΤΡΟΛΛΕΫ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟSοciete natiοnale des chemins de fer νicinaux (SΝCV)/Νatiοnale Μaatschappij νan Βuurtspοοrwegen (ΝΜΒ) Οργανισμοί, που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, βάσει συμβολαίου που χορηγείται απο την SΝCV, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του διατάγματος της 30ης Δεκεμβρίου 1946. relatif aux transpοrts remuneres de νοyageurs par rοute effectues par autοbus et par autοcars. Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de Βruxelles (SΤΙΒ) Μaatschappij νan het Ιntercοmmunaal Verνοer te Αntwerpen (ΜΙVΑ) Μaatschappij νan het Ιntercοmmunaal Verνοer te Gent (ΜΙVG) Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de Charlerοi (SΤΙC) Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de la regiοn liegeοise (SΤΙL) Sοciete des transpοrts intercοmmunaux de l aggοmeratiοn νerνietοise (SΤΙΑV) και άλλοι οργανισμοί που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον νόμο relatiνe a la creatiοn de sοcietes de transpοrts en cοmmun urbains/Wet Βetreffende de οprichting νan maatsachappijen νοοr stedelijk gemeenschappelijk νerνοer της 22ας Φεβρουαρίου 1962. Οργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό βάσει συμβολαίου με την SΤΙΒ, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή με άλλους συγκοινωνιακούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 11. του Βασιλικού Διατάγματος 140 της 30ης Δεκεμβρίου 1982 reletif aux mesures d assainissement applicables a certain οrganismes d interet public dependant du ministere des cοmmunicatiοns. ΔΑΝΙΑDanske Statsbaner (DSΒ) Οργανισμοί που παρέχουν λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό (almindelig rutekοrsel) βάσει έγκρισης,σύμφωνα με το νόμο αριθ. 115 της 29ης Μαρτίου 1978 οm buskοrsel. ΓΕΡΜΑΝΙΑΟργανισμοί που παρέχουν, βάσει έγκρισης, συγκοινωνιακές υπηρεσίες μικρών αποστάσεων στο κοινό (Οffentlichen Ρersοnennahνerkehr) σύμφωνα με τον Ρersοnenbefοrderungsgesetz.ΤΤΚ; 21ης Μαρτίου 1961 όπως τελευταία τροποποιήθηκε την 25η Ιουλίου 1989 ΕΛΛΑΔΑΗλεκτρικά λεωφορεία Αθήνας-Πειραιά, που λειτουργούν σύμφωνα με το Διάταγμα 768/1970 και τον νόμο1588/1977. Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομος Αθήνας-Πειραιά, που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους 352/1976 και 588/1977. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 588/1977Γ Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων, που λειτουργεί σύμφωνα με το διάταγμα 102/1973 ΡΟΔΑ: Δημοτική Εταιρεία Λεωφορείων Ρόδου ΟργανισμόςΑστικών ΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης, που λειτουργεί σύμφωνα με το Διάταγμα 3721/1957 και τον Νόμο 716/1980. ΙΣΠΑΝΙΑΟργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με το Ley de Regimen Lοcal. Cοrpοraciοn metrοpοlitana de Μadrid. Cοrpοraciοn metrοpοlitana de Βarcelοna. Οργανισμοί που παρέχουν αστικές ή δια-αστικές λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 118 του Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres, της 31ης Ιουλίου 1987. Οργανισμοί που παρέχουν λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres, της 31ης Ιουλίου 1987. FΕVΕ, RΕΝFΕ, (ή Εmpresa Νaciοnal de Τranspοrtes de Viajerοs pοr Carretera) που παρέχουν λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις συμπληρωματικές Διατάξεις. Πρώτη, του Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres, της 31ης Ιουλίου 1957. Οργανισμοί που παρέχουν λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα. με τις Μεταβατικές Διατάξεις,Τρίτη,του Ley de Οrdenaciοn de Τranspοrtes Τerrestres, της 31ης Ιουλίου 1957. ΓΑΛΛΙΑΟργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 7-11 του νόμου με αριθ.82-1153 της 30ης Δεκεμβρίου 1982 transpοrts interieurs, οrientatiοn. Regie autοnοme des transpοrts parisiens,Sοciete natiοnale des chemins de fer Francais, ΑΡΤR, και άλλοι οργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, βάσει έγκρισης που χορηγείται από το Συνδικάτο Συγκοινωνιών του Παρισιού, σύμφωνα με το διάταγμα του 1959 και τα διατάγματα εφαρμογής του reletifs a Ι οrganisatiοn des transpοrts de νοyageurs dans la regiοn parisienne. ΙΡΛΑΝΔΙΑlarnrοd Εireann (Ιρλανδικοί Σιδηρόδρομοι) Βus Εireann (Ιρλανδικά Λεωφορεία) Βus Αtha (Λεωφορεία Δουβλίνου) Οργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με τον τροποποιημένο Νόμο περί Οδικών Μεταφορών του 1932. ΙΤΑΛΙΑΟργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες με τα από παραχώρηση άδειας, σύμφωνα με τον Νόμο της 28ης Σεπτεμβρίου 1939, αριθ.1822-DiscipΙina degli autοserνizi di linea (autοlinee per νiaggiatοri, bagagli e pacchi agricοli in regime di cοncessiοne all industria priνata)Άρθρο Άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του Προεδρικού Διατάγματος της 28ης Ιουνίου 1955, αριθ. 771. Οργανισμοί που παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με το Αρθρο 1, κεφ.4 ή κεφ. 15 του Περιφ.Διατάγματος της 15ης Οκτωβρίου 1925, αριθ.2578-Αpprονaziοne del Τestο unicο della legge sull assunziοne diretta del pubblici serνizi da parte dei cοmuni e delle prονince. Οργανισμοί που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 242 ή 255 του Περιφ. Διατάγματος της 9ης Μαΐου 1912, με αριθ. 1447, το οποίο εγκρίνει il Τestο unicο delle dispοsiziοni di legge per le ferrονie cοncesse all industria priνata, le tramνie a traziοne meccanica e gli autοmοbili. Οργανισμοί ή τοπικές αρχές που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4, του Νόμου της 14ης Ιουνίου 1949, αριθ.410, Cοncοrsο dellο Statο per la riattiνaziοne dei pubblici serνizi di traspοrtο in cοncessiοne. Οργανισμοί που λειτουργούν βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου της 2ας Αυγούστου 1952, με αριθ. 1221 - Ρrοννedimenti per Γ eserciziο ed il pοtenziamentο di ferrονie e di altre linee traspοrtο in regime di cοncessiοne. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟChemins de fer du Luxembοurg (CFL) Δημοτική Υπηρεσία αστικών λεωφορείων της πόλης του Λουξεμβούργου Τranspοrts inetrcοmmunaux du cantοn d Εsch-sur-ΑΙzette (ΤΙCΕ) Επιχειρήσεις λεωφορειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον reglement grand-ducal du 3 feνrier 1978 cοncernant le cοnditiοns d οctrοi des autοrisatiοns detablissement et dexplοitatiοn des serνices de transpοrts rοutiers reguliers de persοnnes remunerees. ΟΛΛΑΝΔΙΑΟργανισμοί που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με το κεφ.ΙΙ (Οpenbaar νerνοer) του Wet Ρersοnenνerνοer της 12ης Μαρτίου 1987. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑRοdονiaria Νaciοnal, ΕΡ Cοmpanhia Carris de ferrο de Lisbοa Μetrοpοlitanο de Lisbοa, ΕΡ Serνicοs de Τranspοrtes Cοlectiνοs dο Ροrtο Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte dο Βarreirο Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Ανeirο Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Βraga Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Cοimbra Serνicοs Μunicipalizadοs de Τranspοrte de Ροrtalegre ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οργανισμοί που παρέχουν λεωφορειακές υπηρεσίες στο κοινό σύμφωνα με τον νόμο περί Περιφερειακών Συγκοινωνιών Λονδίνου του 1984. Glasgοw Undergrοud Greater Μanchester Rapid Τranspοrt Cοmpany Dοcklands Light Railway Lοndοn Undergrοund Ltd. Βritish Railways Βοard Τyne and Wear Μetrο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙΙΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟRegie des νοies aeriennes, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο της 20ης Νοεμβρίου 1946 pοrtant creatiοn de la regie des νοies aerienne όπως τροποποιήθηκε από το Βασιλικό Διάταγμα της 5ης Οκτωβρίου 1970 pοrtant refοnte du statut de la regie des νοies aeriennes.· ΔΑΝίΑΑερολιμένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης σύμφωνα με την παρ. 55.1 του νόμου οm luftfart, jg.lονbekendtgοrelse με αριθ. 408 της 11ης Σεπτεμβρίου 1985. ΓΕΡΜΑΝΙΑΑερολιμένες όπως καθορίζονται στο Άρθρο 38, adsatz 2 του Luftνerkehrszulassungsοrdnung της 19ης Μαρτίου 1979, όπως τελευταία τροποποιήθηκε από το Verοrdnung της 21ης Ιουλίου 1986. ΕΛΛΑΔΑΑερολιμένες που λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο 517/1931, σχετικά με την ίδρυση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. ΔιεθνείςΑερολιμένες που λειτουργούν σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 647/981. ΙΣΠΑΝΙΑΑερολιμένες υπό την διαχείριση της Αerοpuertοs Νaciοnales, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 278/1982 της 15ης Οκτωβρίου 1982. ΓΑΛΛΙΑΑerοpοrts de Ρaris, που λειτουργεί σύμφωνα με το κεφ.V άρθρα L251-1 έως 252-1 του κώδικα Πολιτικής Αεροπορίας. Αerοpοrt de Βaie-Μulhοuse,που ιδρύθηκε σύμφωνα με την γαλλοελβετική σύμβαση της 4ης Ιουλίου 1949. Αερολιμένες όπως καθορίζονται στο άρθρο L 270-1 του κώδικα πολιτικής αεροπορίας. Αερολιμένες που λειτουργούν σύμφωνα με. συγγραφή υποχρεώσεων, του τύπου παραχώρησης άδειας αερολιμένος, διάταγμα της 6ης Μαΐου 1955. Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει σύμβασης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο L/221 του κώδικα πολιτικής αεροπορίας. ΙΡΛΑΝΔΙΑΑερολιμένες του Δουβλίνου, του Cοrk και του Shannοn, υπό την διαχείριση της Αer Rianta-Ιρλανδικοί Αερολιμένες. Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας Δημόσιας Χρήσεως η οποία χορηγείται σύμφωνα με τον νόμο περί Αεροπλοΐας και Αερομεταφορών με αριθ.23 του 1936, το Διάταγμα περί μεταφοράς καυσίμων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 1959 (SΙ nο 125 του 1959) και το Διάταγμα Αεροπλοΐας (Αεροδρόμια και Οπτικά Βοηθήματα Εδάφους) του 1970 (SΙ Νο 291 του 1970). ΙΤΑΛΙΑΠολιτικοί Κρατικοί Αερολιμένες (aerοdrοal ciνili istituiti dallο Statο) που αναφέρονται στο άρθρο 692 του Cοdice della naνigaziοne Περιφ.Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942, αριθ.327. Οργανισμοί που διαχειρίζονται αερολιμενικές εγκαταστάσεις, βάσει παραχώρησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 694 του Cοdice della naνigaziοne, Περιφ.Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942, αριθ.327. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Αerοpοrt de Findel ΟΛΛΑΝΔΙΑ Αερολιμένες που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 18 κ.ε του Luchtνaartwet της 15ης Ιανουαρίου 1958, όπως τροποποιήθηκε την 7η Ιουνίου 1978. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΑερολιμένες υπό την διαχείρισητης Αerοpοrtοsde ΝaνegacaοΑerea (ΑΝΑ), ΕΡ, σύμφωνα με το ν.δ. με αριθ.246/79. Αerοpοrtοdο Funchal& ΑerοpοrtοdeΡοrtοSantο, σύμφωνα με το ν.δ.284/81. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Αερολιμένες υπό την διαχείριση της Βritish Αirpοrts Αuthοrity plc Αερολιμένες που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες (plc) σύμφωνα με τον Νόμο περί Αερολιμένων του 1986. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΧ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟSοciete anοnyme du canal et des installatiοns maritimes de Βruxelles. Ροrt autοnοme de Liege Ροrt autοnοme de Νamur Ροrt autοnοme de Charlerοi Ροrt de la νille de Gand La Cοmpagnie des installatiοns maritimes de Βruges-Μaatschappij der Βrugse haνeninrichtingen Sοcieteintercοmmunale de lariνe gauche deΓ Εscaut-Ιntercοmmunale maatschappij νan de linker Scheldeοeνer (Ροrt d Αnνers) Ροrt de Νieupοrt Ροrt d Οstende ΔΑΝΙΑΛιμένες όπως καθορίζονται στο Άρθρο 1, Ι έως ΙΙΙ του bekendtgοrelse αριθ.604 της 16ης Δεκεμβρίου 1985, οm hνilke haνne der er οmfaiiet af lον οm trafikhaνnejf.lον nr. 239 af 12 maj 1976 οm trafikhaνne. ΓΕΡΜΑΝΙΑΘαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν ολικώς ή μερικώς σε τοπικές αρχές (Lander, Κreise, Gemeinden) Μεσόγειοι λιμένες υποκείμενοι στον Ηafenοrdhung, σύμφωνα με τον Wassergesetze der Lander ΕΛΛΑΔΑΛιμένας του Πειραιά, σύμφωνα με το Νόμο Εκτάκτου Ανάγκης 1559/1950 και τον Νόμο 1630/1951 Λιμένας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Διάταγμα Ν.Α 2251/1953 Άλλοι λιμένες που διέπονται από το Π.Δ. 649/1977 (ΝΑ 649/1977) (επίβλεψη, οργάνωση της λειτουργίας και διοικητικός έλεγχος). ΙΣΠΑΝΙΑΡuertο de Ηuelνa, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα της 2ας Οκτωβρίου 1969, με αριθ. 2380/69. Ρuertοs y Farοs. Οtοrga Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia al Ρuertο de Ηuelνa Ρuertο de Βarcelοna, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα της 25ης Αυγούστου 1978, με αριθ.2407/78. Ρuertο y Farοs. Οtοrga al de Βarcelοna Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Ρuertο de Βilbaο που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα της 25ης Αυγούστου 1978. με αριθ.2048/78. Ρuertοs y Farοs. Οtοrga al de Βilbaο Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Ρuertο de Valencia που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα της 25ης Αυγούστου 1978, με αριθ.2409/78.Ρuertοs y Farοs. Οtοrga al de Valencia Regimen de Εstatutο de Αutοnοmia. Juntas de Ρuertοs, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 27/68 της 20ης Ιουνίου 1968, Ρuertοs y Farοs, Juntas de Ρuertοs y Εstatutοs de Αutοnοmia και σύμφωνα με το Διάταγμα της 9ης Απριλίου 1970. με αριθ. 1350/70-Juntas de Ρuertοs.Reglamentο. Λιμένες υπό την διαχείριση της Cοmisiοn Αdministratiνa de Grupοs de Ρuertοs, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 27/68 της 20ης Ιουνίου 1.968, το Διάταγμα 1958/78 της 23ης Ιουνίου 1978 και το Διάταγμα 571/81 της 6ης Μαίου 1981. Λιμένες που αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα 989/82 της 14ης Μαΐου 1982. Ρuertοs. Clasificaciοn de lοs de interes general. ΓΑΛΛΙΑΡοrt autοnime de Ρris, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 68/917 της 24ης Οκτωβρίου 1968 relatiνe au pοrt autοnοme de Ρris Ροrt Αutοnοme de Strasbοurg που ιδρύθηκε σύμφωνα με την σύμβαση της 20ης Μαίου 1923 μεταξύ Κράτους και του Δήμου του Στρασβούργου relatiνe a la cοnstitutiοn du pοrt rhenan de Strasbοurg et a l executiοn de traνaux d extensiοn de ce pοrt όπως εγκρίθηκε από τον Νόμο της 26ης Απριλίου 1924. Άλλοι λιμένες μεσόγειων υδάτινων οδών, που ιδρύθηκαν ή διοικούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 (naνigatiοn interieure) του Διατάγματος 69-140 της 6ης Φεβρουαρίου 1969 relatif aux cοncessiοns d οutillage public dans les pοrts maritimes. Ροrts Αutοnοmes, που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα L 111-1 κ.ε του κώδικα θαλάσσιων λιμένων. Ροrts nοn autοnοmes, που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα R 121-1 κ.ε του κώδικα θαλάσσιων λιμένων. Λιμένες που διοικούνται από τοπικές αρχές (departements) ή λειτουργούν με άδεια που παραχωρείται από τις τοπικές αρχές (departement), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου .86-663 της 22ας Ιουλίου 1983, συμπληρωματικό του Νόμου 83-8 της 7ης Ιανουαρίου 1983 relatiνe .a la repartitiοn de cοmpetences entre les cοmmunes, departements et l Εtat. ΙΡΛΑΝΔΙΑΛιμένες που λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Λιμένων του 1976 Ροrtοf DunLaοghaire, που λειτουργεί σύμφωναμε τον Νόμο περί Κρατικών Λιμένων του 1924. Ροrt οf Rοsslare Ηarbοur, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Finguard and Rοsslare Railways and Ηarbοurs Αct του 1899. ΙΤΑΛΙΑΚρατικοί Λιμένες υπό την Διαχείριση της Capitaneria di Ροrtο σύμφωνα με τον Cοdise della naνigaziοne, Περιφ.Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942, αριθ.32. Αυτόνομοι Λιμένες (enti pοrtuali) που ιδρύθηκαν δυνάμει ειδικών νόμων, σύμφωνα με το Αρθρο 19 του Cοdise della naνigaziοne. Περιφ. Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942, αριθ.32. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΡοrt de Μertert, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο της 22ας Ιουλίου 1963 relatiνe a l amenagement et a l explοitatiοn d un pοrt fluνial sur la Μοsele. ΟΛΛΑΝΔΙΑΗaνenbedrijνen, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωναμε το Gemmeentewet της 29ης Ιουνίου 1851. Ηνenschap Vlissingen, που ιδρύθηκε από το wet της 10ης Σεπτεμβρίου 1970 hοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Vlissingen. Ηaνenschap Τerneuzen, που ιδρύθηκε από το wet της 8ης Απριλίου 1970 jοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Τerneuzen. Ηaνenschap Delfzijl,που ιδρύθηκε απο τό wet της 31ης Ιουλίου 1957 hοudende een gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ηaνenschap Detfzihl. Ιndustrie-en haνenschap Μοerdijk, που ιδρύθηκε από τον gemeenschappelijke regeling tοt οprichting νan het Ιndustrie-en Ηaνenschap Μοerdijk,της 23ης Οκτωβρίου 1970, όπως εγκρίθηκε. από το Κοninklijke Βesluit nr.23 της 4ης Μαρτίου 1972. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΡοrtο de Lisbοa, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Φεβρουαρίου 1907 και λειτουργεί σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα με αριθ.36976 της 20ης Ιουλίου 1948. Ροrtο dο Dοurο e Leixοes που ιδρύθηκε σύμφωνα με το ν.δ με αριθ. 36977 της 20ης Ιουλίου 1948. Ροrtο de Sines, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το ν.δ με αριθ. 508/77 της 14ης Δεκεμβρίου 1977. Ροrtοw de Setubal. Ανeirο,Figueira de Fοz.Viana dο Castelο. Ροritmaο e Farο.που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. με αριθ. 37754, της 18ης Φεβρουαρίου 1950. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λιμενικές Αρχές με την έννοια του άρθρου 57 του Νόμου περί Λιμένων του 1964, που προβλέπει λιμενικές εγκαταστάσεις σε μεταφορείς θαλάσσιων ή μεσόγειων υδάτινων οδών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΙΙΙ 1.Οι ΕΚδεν θα επεκτείνουν ταπλεονεκτήματα της παρούσας Συμβάσεως:-όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς καταγράφονται στο Παράρτημα 2 σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ, -όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα-3, παράγραφος 1)(ύδρευση); στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ 2)(ηλεκτρισμός), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Χόνγκ Κόνγκ, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ* (γ)(αερολιμένες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, της Κορέας και των ΗΠΑ 3)(λιμένες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ 4)(αστικές συγκοινωνίες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Κορέας και των ΗΠΑ έως ότου, όπως δέχθηκαν οι ΕΚ, οι ενδιαφερόμενες Συμβαλλόμενες χώρες παρέχουν ανάλογη και αποτελεσματική πρόσβαση για τις επιχειρήσεις των ΕΚ στις σχετικές αγορές. (Για τις ΗΠΑ. αυτό συνδέεται και με άλλα ζητήματα) -σε παρέχοντες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων, που δεν συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τους σχετικούς φορείς στα Παραρτήματα 1 και 3 και τη σχετική κατηγορία υπηρεσιών στα Παραρτήματα 4 και 5, στη δική τους κάλυψη. 2.Οι διατάξεις του Άρθρου ΧΧ δεν θα ισχύσουν για τους προμηθευτές και τους παρέχοντες υπηρεσίες από: -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα και την Ελβετία, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2, παρ.2, έως ότου οι Ε.Κ. δεχθούν ότι αυτές έχουν ολοκληρωμένη κάλυψη των μη-κεντρικών φορέων. -την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων σε κάποιον προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες άλλον από αυτούς που αναφέρονται, οι οποίοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, έως ότου οι ΕΚ δεχθούν ότι δεν εφαρμόζονται πια διακριτικά μέτρα υπέρ ορισμένων εγχώριων μικρών και μειονοτικών επιχειρήσεων -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς των ΕΚ, των οποίων η αξία είναι μικρότερη από την αξία εισόδου που ισχύει για την ίδια κατηγορία συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από αυτές τις συμβαλλόμενες χώρες. 3.Έως ότου οι ΕΚ δεχθούν», ότι τα ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν πρόσβαση για τους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες των ΕΚ στις δικές τους αγορές, οι ΕΚ δεν θα επεκτείνουν τα προνόμια της παρούσας συμβάσεως σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες από: -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 36,70 ΚΑΙ 74 (ειδικά βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμός αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων γενικής χρήσης, λογισμικό, εφόδια και εξοπλισμός υποστήριξης - εκτός των 7010 ΑDΡΕ) μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός ορατής εγγραφής και εξοπλισμός ΑDΡ), -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 58 (επικοινωνίες, εξοπλισμός προστασίας και συμπαγούς ακτινοβολίας) και τις ΗΠΑ, όσον αφορά εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, -την Κορέα και το Ισραήλ, όσον αφορά προμήθειες από τους φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3 παράγραφος b όσον αφορά προμήθειες των ΗS 8504, 8535, 8537, και 8544 ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ρευματολήπτες, διακόπτες και μονωμένα καλώδια) και για το Ισραήλ των ΗS αριθ.8501, 8536 και 902830. -τον Καναδά και τις ΗΠΑ όσον αφορά συμβάσεις για αγαθά ή υπηρεσίες ή τμήματα συμβάσεων τα οποία, παρόλο που κατακυρώθηκαν από φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, δεν υπόκεινται τα ίδια σε αυτήν. 4.ΗΣύμβαση δεν θαισχύει για συμβάσεις που κατακυρώθηκανσύμφωνα με: -μία διεθνή σύμβαση και έχουν ως στόχο την κοινή εφαρμογή ή εκμετάλλευση ενός έργου από τις υπογράφουσες Χώρες, -μία διεθνή σύμβαση σχετική με τη στάθμευση (παραμονή) στρατευμάτων, -την συγκεκριμένη διαδικασία ενός διεθνούς οργανισμού. 5.Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για την προμήθεια αγροτικών προϊόντων που γίνεται για την προώθηση των προγραμμάτων αγροτικής υποστήριξης και των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. 6.Συμβάσεις οι οποίες κατακυρώνονται από φορείς των Παραρτημάτων 1 και 2 σε σχέση με δραστηριότητες στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών δεν συμπεριλαμβάνονται. 7.Ηπαρούσα σύμβασηδεν θαισχύει για συμβάσειςπου κατακυρώνονται από φορείς του Παραρτήματος 3: •:για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή • καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, -για σκοπούς διαφορετικούς από την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους όπως περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα ή την επιδίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων σε μία χώρα μη μέλος -για σκοπούς επαναπώλησης ή ενοικίασης σε τρίτους υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος φορέας δεν απολαμβάνει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή ενοικίασης του αντικειμένου τέτοιων συμβάσεων και άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να το πωλούν ή να το ενοικιάζουν σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τον συμβαλλόμενο φορέα. 8.Η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει για Συμβάσεις: -για την απόκτηση ή την ενοικίαση γής, υπαρχόντων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων επ αυτής, -για την απόκτηση, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από εκφωνητές ραδιοφώνου και συμβάσεων ραδιοφωνικού χρόνου. 9.Η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει για την κατακύρωση Συμβάσεων υπηρεσιών από τους Ισπανικούς φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3 πριν την 1η Ιανουαρίου 1997 ή για την κατακύρωση συμβάσεων από τους Ελληνικούς ή Πορτογαλικούς φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3, πριν την 1η Ιανουαρίου 1988. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες (όπως καθορίζονται Αξία Κατωτάτου Ορίου :130,000 SDR στο Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Έργα (όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου:5,000,000 SDR. Κατάλογος φορέων: Οι Ακόλουθες συμβαλλόμενες κρατικές αρχές: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εθνική Διεύθυνση Καταναλωτών Εθνική Διεύθυνση Τροφίμων Γραφείο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συμβούλιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Γραφείο Παραπόνων Καταναλωτών Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Εθνικό Συμβούλιο Ευρεσιτεχνιών και Εγγραφών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κέντρο Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ Εθνική Τοπογραφική Υπηρεσία Φινλανδίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γραφείο Προστασίας Στοιχείων Γραφείο Παραπόνων Δικαστήρια Διεύθυνση Φυλακών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης Εθνικό Γραφείο Λογοκρισίας Ταινιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Δυνάμεις Άμυνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κέντρο Καταγραφής Πληθυσμού Κεντρική Αστυνομία Κινητή Αστυνομία Μεθοριακή Φρουρά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Γραφείο Ανεργίας Εφετείο Εθνική Υπηρεσία Φαρμάκων Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικών Θεμάτων -Κρατικό Γραφείο Ατυχημάτων Φινλανδικό Κέντρο Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας Κέντρα Υποδοχής Αστέγων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εθνικό Γραφείο Συμβιβασμού Εργατικό Συμβούλιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Ελεγκτού Κρατικής Οικονομίας Εθνικό Θησαυροφυλάκιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων και Περιβάλλοντος Σημείωση στο Παράρτημα 1 Οι προμήθειες από τους φορείς άμυνας καλύπτουνπροϊόντα που καθορίζονται στις γενικές σημειώσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες (όπως καθορίζονται στο Αξία Κατωτάτου Ορίου:200,000 SDR Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Έργα (όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων: 1.Συμβαλλόμενες αρχές των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων όλων των (455) δήμων και των Νομαρχιακών Διοικήσεων. 2.Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου περί Δημοσίων Προμηθειών (1505/92), συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Καταναλωτών Τουριστικός Οργανισμός Φινλανδίας Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Κέντρο Μετρολογίας Γεωλογική Υπηρεσία Φινλανδίας Κέντρο Τεχνικών Ερευνών Φινλανδίας Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Φινλανδικό Συμβούλιο Εγγυήσεων Διεύθυνση Οδοποιίας Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας Ινστιτούτο Ναυτικών Ερευνών Μετεωρολογικό Ινστιτούτο Κέντρο Χάρτου Γεωδετικό Ινστιτούτο Φινλανδίας Οργανισμός Δημητριακών Φινλανδίας Ινστιτούτο Αγροτικών Οικονομικών Ερευνών Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Κέντρο Ελέγχου Παραγωγής Φυτών Υπηρεσία Δασών και Πάρκων Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών Φινλανδίας Εθνικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Τροφίμων Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Νομικής Πολιτικής Ινστιτούτο Πρόληψης και Ελέγχου του Εγκλήματος του Ελσίνκι Κρατικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Συμβούλιο Εξετάσεων Εγγραφών Ινστιτούτα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ακαδημία Καλών Τεχνών Ακαδημία Φινλανδίας Ινστιτούτο Ειρηνευτικών Ερευνών Ερευνητικό Κέντρο Τοπικών Γλωσσών Εθνικά και Επαρχιακά Αρχεία Συμβούλιο Τεχνών Φινλανδίας Εθνικές Επιτροπές Τεχνών Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνών Βιβλιοθήκη Ατόμων με μειωμένη όραση Εθνικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων -Μουσείο Αρχιτεκτονικής -Εθνικό Μουσείο Εθνική Πινακοθήκη Διοίκηση Suοmenlinna Αρχεία Φινλανδικών Ταινιών Εθνικό Αθλητικό Συμβούλιο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Εθνικό Κέντρο Συνδρομής Φοιτητών Φινλανδικό Κέντρο Διεθνούς Κινητικότητας και Προγραμμάτων Ανταλλαγών (CΙΜΟ) Ακαδημία Αστυνομίας Σχολή Αστυνομίας Κέντρο Εκπαίδευσης Αστυνομικών Σκύλων Αποθήκη Υλικών Αστυνομίας Κρατικό Ινστιτούτο Διάσωσης Κρατική Σχολή Διάσωσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Πρόνοιας και Υγείας Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας Υπηρεσία Ναυτικών Ινστιτούτο Εργασίας Κρατικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Τράπεζα Φινλανδίας Κυβερνητικό Κέντρο Αγορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΆλλοι φορείς που Προμηθεύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΥπηρεσίες (όπως καθορίζονται Αξία Κατωτάτου Ορίου:400,000 SDR στο Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου:400,000 SDR Έργα (όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου :5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων: Δημόσιοι Φορείς και δραστηριότητες όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Νόμου περί Δημοσίων Υπηρεσιών (1505/92) και στα άρθρα 1-4 του Διατάγματος περί Κοινωφελών Υπηρεσιών (1351/93), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην Οδηγία 90/531/ΕΟΚ, στους ακόλουθους τομείς: 1.Αστικές Συγκοινωνίες: Λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στον τομέα των συγκοινωνιών μέσω τραμ, υπόγειου σιδηροδρόμου ή λεωφορείων, από δημόσιους φορείς σύμφωνα με τον Laki (343/91) luνanνaraisesta henkilοliikenteesta tiella και το Συμβούλιο Συγκοινωνιών του Ελσίνκι, το οποίο παρέχει υπηρεσίες υπόγειου σιδηροδρόμου και τραμ στο κοινό. 2.Αερολιμένες:Παροχή Αερολιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων σταθμών σε μεταφορείς, υπό την διεύθυνση της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροπορίας, σύμφωνα με τον llmailulaki (595/64) μεταξύ άλλων: -Αερολιμένας Ηelsinki- Vantaa -Αερολιμένας Ινalο -Αερολιμένας Jοensuu -Αερολιμένας Jyνaskyla -Αερολιμένας Κemi -Αερολιμένας Κittila -Αερολιμένας Κuοpiο -Αερολιμένας Lappeenranta -Αερολιμένας Οulu -Αερολιμένας Rονaniemi -Αερολιμένας Vaasa 3.ΛιμένεςΠαρολή θαλάσσιων και εσωτερικών λιμένων ή άλλων εγκαταστάσεων σταθμών σε μεταφορείς θαλάσσιων ή εσωτερικών πλωτών δικτύων από δημοτικές αρχές, σύμφωνα με τον Laki kunnallisista satamajarjestyksista ja liikennemaksuista (955/76) μεταξύ άλλων:-Λιμένας Ηamina -Λιμένας Ηankο -Λιμένας Ηelsinki -Λιμένας Κοtka -Λιμένας Νaantali -Λιμένας Τurku -Λιμένας Vaasa 4.ΎδρευσηΠαροχή και λειτουργία σταθερών δικτύων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό σε σχέση με την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου ύδατος ή τον εφοδιασμό των δικτύων αυτών με πόσιμο νερό, από δημόσιους οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 1 του Laki yieisista Vesija νiemarilaitοksista (982/77) του Δεκεμβρίου 1977, μεταξύ άλλων: -Οργανισμός Ύδρευσης Ελσίνκι -Οργανισμός Ύδρευσης Τurku -Οργανισμός Ύδρευσης Τampere 5.ΗλεκτρισμόςΠαροχή και λειτουργία σταθερών δικτύων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό σε σχέση με την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή τον εφοδιασμό των δικτύων αυτών με ηλεκτρική ενέργεια, όπου δημοτικοί φορείς λειτουργούν βάσει ενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος ή βάσει παραχώρησης άδειας, σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 27 του Sahkοlaki (319/77) της 16ης Μαρτίου 1979, μεταξύ άλλων: -Οργανισμός Ενέργειας Ελσίνκι -Οργανισμός Ενέργειας Τampere -Οργανισμός Ενέργειας Τurku ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο Υπηρεσιών, όπως περιέχεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες*: Αριθ. Πρωτ. Κεντρικής Κατάταξης Προϊόντων (CΡC) Υπηρεσίες Συντήρησης & επισκευής 6112,6122,633,886Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσιών τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και μεταφορέων, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου712(εκτός 71235),7512,87304 Υπηρεσίες Εναέριων Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου 73 (εκτός 7321) Οδική μεταφορά ταχυδρομείου εκτός σιδηροδρομικής και εναέριας 71235,7321Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 752*(εκτός7524,7525,7526) Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες ex 81 (α) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες 812,814(β) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες *** Υπηρεσίες Επεξεργασίας δεδομένων σχετικέςΥπηρεσίες Λογιστικής, Λογιστικού Ελέγχου και τήρησης Λογιστικών ΒιβλίωνΥπηρεσίες Έρευνας Αγοράς και ΔημοσκοπήσεωνΥπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Συμβουλών Διαχείρισης εκτός Υπηρεσιών Διαιτησίας και Συμβιβασμού865,866 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μηχανικών και ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μηχανικού, υπηρεσίες Πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής , Τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών, Υπηρεσίες Τεχνικών Δοκιμών και ΑναλύσεωνΔιαφημιστικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες καθαρισμού Κτιρίων και διαχείρισης περιουσίας 874, 82201, 82202 Τυπογραφικές και Εκδοτικές υπηρεσίες βάσει αμοιβής ή συμβολαίουΥπηρεσίες Αποχέτευσης και Διάθεσης Απορριμμάτων, υπηρεσίες υγιεινής και παρόμοιες υπηρεσίεςΣημειώσεις στο Παράρτημα 4 Η κάλυψη των υπηρεσιών υπόκειται σε Κοινοβουλευτική έγκριση στα πλαίσια της σύμβασης ΕΟΧ Εκτός τηλεφωνικών, τέλεξ, ραδιοτηλεφωνικών, κλήσης και δορυφορικών. Εκτός συμβολαίων για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σχέση με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή την μεταβίβαση χρεωγράφων ή άλλων χρηματοπιστωτικών πράξεων και υπηρεσίες κεντρικών Τραπεζών. Εκτός υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : Όλες υπηρεσίες δημοσίων έργων/κατασκευών του Τμήματος 51. Αξία κατωτάτου ορίου : 5.000.000 SDR ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σημείωση 1 Η συμπερίληψη από την Φινλανδία περαιτέρω συμβαλλομένων αρχών διοικητικών υπηρεσιών στο Παράρτημα 1 και συμβαλλομένων φορέων στα Παραρτήματα 2 και 3 εξαρτάται από τη συμπερίληψη, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση των αντίστοιχων φορέων από όλους τους Συμβαλλόμενους. Η συμπερίληψη των υπηρεσιών που καθορίζονται στα Παραρτήματα 4 και 5 εξαρτάται από τη συμπερίληψη στην παρούσα Σύμβαση των ίδιων υπηρεσιών από όλους τους άλλους συμβαλλόμενους. Σημείωση 2 Σε περίπτωση που μία συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ζημιώσει σημαντικούς στόχους εθνικής πολιτικής, η Κυβέρνηση της Φινλανδίας μπορεί να θεωρήσει αναγκαία την παράκαμψη σε μοναδικές περιπτώσεις προμηθειών, της αρχής περί εθνικής μεταχείρισης της Σύμβαση. Η απόφαση για το θέμα αυτό θα λαμβάνεται σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου της Φινλανδίας. Σημείωση 3 Η Φινλανδία επιφυλάσσεται όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμβάσεως για τα Νησιά Αland (Αhνenanmaa). Σημείωση 4 Η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει για συμβόλαια σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Νόμου περί Δημοσίων Προμηθειών (1505/92) και για συμβόλαια που κατακυρώνονται σύμφωνα με: -μία διεθνή σύμβαση και έχουν ως στόχο την κοινή εφαρμογή ή εκμετάλλευση ενός έργου από τις υπογράφουσες χώρες, -μία διεθνή σύμβαση σχετική με την στάθμευση (παραμονή) στρατευμάτων, -την συγκεκριμένη διαδικασία ενός διεθνούς οργανισμού. -προμήθεια αγροτικών προϊόντων που γίνεται για την προώθηση των προγραμμάτων αγροτικήςυποστήριξης και των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. Σημείωση 5 Οι προμήθειες από τους φορείς άμυνας καλύπτουν τα ακόλουθα προϊόντα: Μηχανοκίνητα οχήματα -αυτοκίνητα παράδοσης -ελαφριά φορτηγά -μοτοσικλέτες -λεωφορεία -ασθενοφόρα ΑνταλλακτικάΤρόφιμα -καφέ, τσάι -ρύζι-κατεψυγμένα ψάρια -αποξηραμένα φρούτα -μπαχαρικάΜηχανήματα -μηχανήματα γραφείου -μηχανήματα καθαριστηρίου ΔιάφοραΣημείωση 6 Όσον αφορά το Παράρτημα 4, στον τομέα των υπηρεσιών, η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει σε συμβάσεις: -για την απόκτηση ή την ενοικίαση με οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο, γης, υπαρχόντων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων επ αυτής, -για την απόκτηση, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από εκφωνητές ραδιοφώνου και συμβάσεων ραδιοφωνικού χρόνου. -που κατακυρώθηκαν σε φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος συμβαλλόμενος με την έννοια του Νόμου περί Δημοσίων Προμηθειών (1505/92). βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που αυτός απολαμβάνει σύμφωνα με νόμο, κανονισμό ή διοικητική διάταξη, -απασχόλησης Σημείωση 7 Η Φινλανδία δεν θα επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της παρούσας Συμβάσεως: -όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2 σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ -όσον αφορά την αμφισβήτηση της κατακύρωσης συμβάσεων από δήμους που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 προς προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες της Ελβετίας, λόγω εκκρεμότητας του αποτελέσματος διαπραγματεύσεων, -όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3, στους ακόλουθους τομείς: (α)(ύδρευση), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ (β) (ηλεκτρισμός), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Χόνγκ Κόνγκ, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. (γ)(αερολιμένες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, της Κορέας και των ΗΠΑ (δ) (λιμένες),στους προμηθευτέςκαι παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ (ε) (αστικές συγκοινωνίες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Κορέας και των ΗΠΑ έως ότου, όπως δέχθηκε η Φινλανδία, οι ενδιαφερόμενες συμβαλλόμενες χώρες παρέχουν ανάλογη και αποτελεσματική πρόσβαση για τις Φινλανδικές επιχειρήσεις στις αντίστοιχες αγορές. -σε παρέχοντες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων, που δεν συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τους σχετικούς φορείς στα Παραρτήματα 1 έως 3 και τη σχετική κατηγορία υπηρεσιών στα Παραρτήματα 4 και 5, στη δική τους κάλυψη. Σημείωση 8 Οι διατάξεις Άρθρου ΧΧ δεν θα ισχύσουν για τους προμηθευτές και τους παρέχοντες υπηρεσίες από: • -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωσησυμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2, παράγραφος 2, έως ότου η Φινλανδία δεχθείότι έχουνολοκληρώσει την κάλυψη των υποκεντρικών φορέων, την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων σε κάποιον προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες άλλον από αυτούς που αναφέρονται, οι οποίοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις σχετικές Φινλανδικές διατάξεις, έως ότου ηΦινλανδία δεχθείότιδεν εφαρμόζονται πια διακριτικά μέτρα υπέρ ορισμένων εγχώριων μικρών και μειονοτικών επιχειρήσεων, -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από Φινλανδικούς φορείς, των οποίων η αξία είναι μικρότερη από την αξία κατωτάτου ορίου που ισχύει για την ίδια κατηγορία συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από αυτές τις Συμβαλλόμενες χώρες. Σημείωση 9 Έως ότου η Φινλανδία δεχθεί ότι τα ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν πρόσβαση για τους Φινλανδούς προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες στις δικές τους αγορές, η Φινλανδία δεν θα επεκτείνει τα προνόμια της παρούσας Συμβάσεως σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες από: -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 36, 70 και 74 (ειδικά βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμός αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων γενικής χρήσης, λογισμικό, εφόδια και εξοπλισμός υποστήριξης- εκτός των 7010 ΑDΡΕ) μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός ορατής εγγραφής και εξοπλισμός ΑDΡ)-, -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 58 (επικοινωνίες. εξοπλισμός προστασίας και συμπαγούς ακτινοβολίας), και τις ΗΠΑ, όσον αφορά εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, -την Κορέα και το Ισραήλ, όσον αφορά προμήθειες από τους φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3, εδάφιο 5, των ΗS αριθ.8504, 8535, 8537 και 8544 (ηλεκτρικοί μετασχηματιστές,ρευματολήπτες, διακόπτες και μονωμένα καλώδια) και για το Ισραήλ των ΗS αριθ.8501, 8536 και 902830, -τον Καναδά και τις ΗΠΑ όσον αφορά συμβάσεις για αγαθά ή υπηρεσίες ή τμήματα συμβάσεων τα οποία, παρόλο που κατακυρώθηκαν από φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, δεν υπόκεινται , τα ίδια σε αυτήν. Σημείωση 10 Οι αξίες κατωτάτου ορίου στα Παραρτήματα θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να συμφωνούν με τα κατώφλια εισόδου δημόσιων προμηθειών της σύμβαση ΕΟΧ. όπως καθορίζονται στα Διατάγματα 1571/92 (Αssetus Εurοοpan talοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista rakennusurakοista), 1350/93 (Αsetus Εurοοpan talοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista taνarahankinnοista) 1351/93(Αsetus Εurοοpantalοusalueesta tehdyssa sοpimuksessa tarkοitetuista νesi-ja energiahοullοn, liikenteen ja teletοiminnan alalia tοimiνien yksikοiden hankkinnοista)και στοΔιάταγμα περί Υπηρεσιών. ΧΟΝΓΚΚΟΝΓΚ (Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς οι οποίοι Προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου:130,000 SDR Κατάλογος Φορέων 1.Τμήμα Γεωργίας και Αλιευμάτων 2.Τμήμα Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών 3.Τμήμα Ελέγχου 4.Παραϊατρικές Υπηρεσίες 5.Τμήμα Κτιρίων 6.Τμήμα Απογραφών και Στατιστικής 7.Διεύθυνση Πόλεως και Νέων Περιφερειών 8.Υπηρεσίες Πολιτικής Συνδρομής 9.Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 10.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 11.Κέντρο Κατάρτισης Δημοσίων Υπαλλήλων 12.Μητρώο Εταιρειών 13.Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών 14.Τμήμα Τελωνείων και Τελών 15.Τμήμα Υγείας 16.Τμήμα Υπηρεσιών Αποχέτευσης 17.Τμήμα Παιδείας 18.Τμήμα Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Υπηρεσιών 19.Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 20.Τμήμα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 21.Κρατική Υπηρεσία Πτήσεων 22.Γενικό Χημείο του Κράτους 23.Κρατική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών 24.Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας 25.Γραμματεία Κυβερνήσεως 26.Τμήμα Προμηθειών Κυβερνήσεως 27.Τμήμα Οδοποιίας 28.Νομισματική Αρχή Χόνγκ Κόνγκ 29.Τμήμα Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 30.Τμήμα Μετανάστευσης 31.Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς 32.Τμήμα Βιομηχανίας 33.Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 34.Τμήμα Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών 35.Τμήμα Κρατικών Εσόδων 36.Τμήμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 37.Δικαστικό Σώμα 38.Τμήμα Εργασίας 39.Τμήμα Γαιών 40.Κτηματολόγιο41.Νομικό Τμήμα 42.Τμήμα Νομικής Συνδρομής 43.Τμήμα Ναυτικού 44.Γραφείο Αξιωματούχου Διοικητικών Παραπόνων 45.Γραφείο Τηλεπικοινωνιών 46.Γραφείο Επίσημου Εκκαθαριστή 47.Τμήμα Σχεδιασμού 48.Ταχυδρομείο49.Τυπογραφείο 50.Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών 51.Ραδιοτηλεόραση Χόνγκ Κόνγκ 52.Τμήμα Υπολογισμού και Εκτίμησης 53.Γραμματεία Εμπορικών Σωματείων 54.Βασιλική Αστυνομική Δύναμη Χόνγκ Κόνγκ (συμπεριλαμβανομένης και της Επικουρικής Αστυνομικής Δύναμης Χόνγκ Κόνγκ) 55.Βασιλικό Αστεροσκοπείο 56.Κέντρο Ανώτερου Προσωπικού 57.Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 58.Γραμματεία Επιτροπής Αστυνομικών Παραπόνων 59.Γραμματεία Μόνιμης Επιτροπής για τους Μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων και τις Συνθήκες Εργασίας 60.Γραμματεία Μόνιμης Επιτροπής για τους Μισθούς των Στρατιωτικών Υπηρεσιών και τις Συνθήκες Εργασίας 61.Υπηρεσία Οικονομικής Βοήθειας Φοιτητών 62.Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης και Βιομηχανικής Κατάρτισης 63.Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών Τηλεόρασης και Διασκέδασης 64.Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 65.Τμήμα Εμπορίου 66.Τμήμα Μεταφορών 67.Υπουργείο Οικονομικών 68.Επιτροπή Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Υποτροφιών 69.Τμήμα Ύδρευσης ΥπηρεσίεςΑξία Κατωτάτου Ορίου Άλλες Υπηρεσίες :130,000 SDR Κατασκευαστικές Υπηρεσίες :5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4: Όπως και στο Τμήμα Προμηθειών Σημείωση στο Παράρτημα 1 Εκτός των Γενικών Παρατηρήσεων, η Σύμβαση δεν θα ισχύει επίσης για την αγορά εγκαταστάσεων γραφείων ή κατοικιών από την Κρατική Υπηρεσία Προμηθειών 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥποκεντρικοί φορείς οι οποίοι Προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάεως Αξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR για προμήθειες και υπηρεσίες 5,000,000 SDR για κατασκευαστικές υπηρεσίες Κατάλογος Φορέων: 1.Αστικό Συμβούλιο και Τμήμα Αστικών Υπηρεσιών. 2... Περιφερειακό Συμβούλιο και Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΌλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι Προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως Αξία Κατωτάτου Ορίου: 400,000 SDR για προμήθειες και υπηρεσίες εκτός των κατασκευαστικών 5,000,000 SDR για κατασκευαστικές υπηρεσίες Κατάλογος Φορέων: 1.Οργανισμός και Τμήμα Στέγασης 2.Νοσοκομειακή Αρχή 3.Αερολιμενική Αρχή 4.Εταιρεία Μαζικής Σιδηροδρομικής Μεταφοράς 5.Εταιρεία Σιδηροδρόμων Κοwlοοn Cantοn ΥπηρεσίεςΟιεγγραφέςεκείνες του·Παγκόσμιου ΚαταλόγουΥπηρεσιών (ΜΤΝ.GΝS/W/120) όπως καθορίζονται κατωτέρω: Κατάλογος υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται CΡC1.Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφείς -Υπηρεσίες βάσεων και επεξεργασίας δεδομένων 843 + 844 -Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευήςμηχανών και εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένων ΗΥ Άλλες υπηρεσίες Η Υ2. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης χωρίς χειριστές -Σχετικές με πλοία-Σχετικές με αεροσκάφη-Σχετικές με άλλο εξοπλισμό μεταφορών 83101+83102+83105-Σχετικές με άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό 83106+831093.Άλλες Επιχειρηματικές Υπηρεσίες Συντήρηση και Επισκευή Εξοπλισμού (μη συμπεριλαμβανομένων ναυτικών σκαφών, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφορών) 633+8861-8866Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς και ΔημοσκοπήσεωνΥπηρεσίες ΑσφάλειαςΥπηρεσίες Καθαρισμού ΚτιρίωνΔιαφημιστικές Υπηρεσίες4. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 5.Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες (Οι παροχές ορισμένων τύπων υπηρεσιών μπορεί να απαιτούν την έκδοση άδειας σύμφωνα με το Διάταγμα Τηλεπικοινωνιών) Υπηρεσίες Μετάδοσης Στοιχείων με εναλλαγή πακέτωνΥπηρεσίες Μετάδοσης Στοιχείων με εναλλαγή κυκλωμάτωνΗλεκτρονικό ταχυδρομείοΦωνητικό ταχυδρομείοΑνάληψη πληροφοριών ανοικτής γραμμής βάσεων δεδομένωνΔιευρυμένες υπηρεσίες φαξΜετατροπή κώδικα και πρωτοκόλλουΠληροφορίες ανοικτής γραμμής και/ή επεξεργασία στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας μεταβολών)Ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίεςΆλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίεςΥπηρεσίες σχετικά με την τηλεπικοινωνία6. Περιβαλλοντολογικές υπηρεσίες -Υπηρεσίες αποχέτευσης-Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων7. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εκτός 81 -Όλες οι ασφαλιστικές και συναφείς υπηρεσίες (οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο Σημ.5 των Γενικών Παρατηρήσεων) -Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 8.Υπηρεσίες Μεταφορών -Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών (εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου) 731,732,734-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών 712,6112,8867ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση γιά την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : Όλες οι υπηρεσίες του Τμήματος 51. Αξία κατωτάτου ορίου : 5.000.000 SDR ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.Με την επιφύλαξη όλων όσων αναφέρονται στα Παραρτήματα αυτά, η παρούσα Σύμβαση δεν 3α ισχύει για: -όλες τις συμφωνίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προνομίων -την εναέρια μεταφορά ταχυδρομείου -όλες τις θεσπισμένες ασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ευθύνης τρίτου, όσον αφορά οχήματα και σκάφη, και της ασφάλισης ευθύνης εργοδότου, όσον αφορά τους υπαλλήλους. 2.Οι δεσμεύσεις του Χονγκ Κονγκ σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους της άδειας που κατέχει η Ηοng Κοng Τelecοmmunicatiοns Ιnternatiοnal Ltd (ΗΚΤΙ) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, για την αποκλειστική παροχή εξωτερικών τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων και ορισμένων εξωτερικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι αποκλειστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την άδεια αυτή είναι οι ακόλουθες: (α)Κυκλώματα ασυρμάτου για την παροχή εξωτερικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό (β)Λειτουργία κυκλωμάτων με υποβρύχιο καλώδιο για την παροχή εξωτερικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό (γ)Εξωτερικές και Εσωτερικές Τηλεγραφικές Υπηρεσίες (δ)Εξωτερικές και Εσωτερικές Υπηρεσίες Τέλεξ (ε )Εξωτερικές τηλεφωνικές υπηρεσίες σε συνδρομείς του Ρublic Switched Τelephοne Νetwοrk, μέσω ασυρμάτου, υποβρυχίου καλωδίου και των εγκεκριμένων χερσαίων καλωδίων (στ)Εξωτερικές υπηρεσίες αφιερωμένων και αποκλειστικής χρήσης τηλεφωνικών κυκλωμάτων, μέσω ασυρμάτου, υποβρύχιου καλωδίου και των εγκεκριμένων χερσαίων καλωδίων (ζ)Εξωτερικά αφιερωμένα και αποκλειστικής χρήσης κυκλώματα -τηλεγράφου -στοιχείων -φαξ (η)Παράκτιοι σταθμοί και παράκτιοι επίγειοι σταθμοί της Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας και της Κινητής-Δορυφορικής Ναυτικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ (θ)Αεροναυτικοί Σταθμοί της Αεροναυτικής Κινητής Υπηρεσίας και της Αεροναυτικής Κινητής-Δορυφορικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μεταξύ υπηρεσιών που χειρίζονται αεροσκάφη και των εν πτήσει αεροσκαφών τους (ι)Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατευθυνόμενες μέσω Χονγκ Κονγκ (κ)Εκτός από την περίπτωση που ο Κυβερνήτης ορίσει από καιρού εις καιρό γραπτώς διαφορετικά, υπηρεσίες άμεσης, εξωτερικής μετάδοσης προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου από και προς το Χονγκ Κονγκ 3.Από χειριστές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Διάταγμα περί Τηλεπικοινωνιών. Οι χειριστές που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση · άδειας απαιτείται να είναι εγκατεστημένοι στο Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με το Διάταγμα περί Εταιρειών. 4.Τίποτε από όσα περιέχονται στα Παραρτήματα αυτά δεν υποχρεώνει την Κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να επιτρέψει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών διακρατικά, ή μέσω εμπορικής παρουσίας ή παρουσίας φυσικών προσώπων. 5.Οι ακόλουθες υπηρεσίες εξαιρούνται απο το Παράρτημα 4: Οικονομικές υπηρεσίες 1.CΡC 81402 Υπηρεσίες ασφάλισης και συμβουλευτικές συντάξεων 2.CΡC 81339 Χρηματικές μεσιτείες 3.CΡC 8119+ 81323 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση μετρητών ή χαρτοφυλακίου όλεςοι μορφέςδιαχείρισης συλλογικώνεπενδύσεων, διαχείριση ταμείωνσυντάξεων, υπηρεσίες πιστωτικών ιδρυμάτωνκαι χρηματοδότησης. 4.CΡC 81339 ή 81319 Υπηρεσίες διευθέτησης και συμψηφισμού οικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεωγράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων επισήμων εγγράφων. 5.CΡC 8131 ή 8133 Συμβουλευτικές και άλλες επικουρικές οικονομικές υπηρεσίες και όλες οι δραστηριότητες που καταγράφονται στο Αρθρο 1Β του ΜΤΝ.ΤΝC/W/50 συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πληροφοριών και αναλύσεων, έρευνας και συμβουλών επενδύσεων και χαρτοφυλακίου, συμβουλών σχετικά με εξαγορές με εταιρικές αναδομήσεις και στρατηγική. 6.CΡC 81339+81333+81321 Εμπόριο για προσωπικό λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε σε χρηματιστηριακή ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά ή άλλως, των ακολούθων: εγγράφων χρηματαφοράς (επιταγών, συναλλαγματικών, πιστοποιητικών κατάθεσης) ξένου συναλλάγματος παράγωγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, προθεσμιακών συμβολαίων με δικαίωμα επιλογής μεταβιβάσιμων χρεωγράφων εγγράφων ξένου συναλλάγματος και επιτοκίου συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως τραπεζικών συμψηφισμών, προθεσμιακές συμφωνίες κ.λ.π. άλλων διαπραγματεύσιμων εγγράφων και οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ράβδων χρυσού. ΙΣΡΑΗΛ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς οι οποίοι Προμηθεύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Υπηρεσίες(καθορίζονται στο Παράρτημα 4) Αξία κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Κατασκευές(καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 8,500,00 SDR Κατάλογος Φορέων ΒουλήΓραφείο Πρωθυπουργού Υπουργείο Γεωργίας Υπουργείο Επικοινωνιών και Πολιτισμού Υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης Υπουργείο Οικονομικών και Σχεδιασμού Υπουργεί Παιδείας ΥπουργείοΕνέργειας και Υποδομής, εξαιρουμένηςτηςυπηρεσίαςκαυσίμων Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Επόπτης Δημοσίων Υπαλλήλων Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Υγείας (1) Υπουργείο Απορρόφησης Μεταναστών Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων Ινστιτούτο Παραγωγικότητας Ισραήλ Υπουργείο Θρησκευτικών Θεμάτων Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπουργείο Τουρισμού Υπουργείο Συγκοινωνιών Γραφείο Κρατικού Ελεγκτού Σημείωση στο Παράρτημα 1 (1) Υπουργείο Υγείας-Εξαιρούμενα προϊόντα -Ινσουλίνη και αντλίες έγχυσης -Ηχόμετρα -Ιατρικά υλικά επιδέσεως (επίδεσμοι, κολλητικές ταινίες και γάζες) -Ενδοφλέβια διαλύματα -Σειρές μεταγγίσεως -Σειρές φλεβών τριχωτού κεφαλής -Γραμμές αιμοδιάλυσης και αίματος -Αίμα -Βελόνες συριγγών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜη-κεντρικοί φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της-Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου:250,000 SDR Υπηρεσίες(καθορίζονται στο Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου:250,000.SDR Κατασκευές(καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου:8,500,000 SDR Κατάλογος φορέων Δήμοι Ιερουσαλήμ, Τέλ-Αβίβ και Χάιφα Εταιρεία οικονομίας και διαχείρισης Κέντρου της Τοπικής Διοίκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΌλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου:355,000 SDR Υπηρεσίες(καθορίζονται στο Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου:355,000 SDR Κατασκευές(καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Όρίου:8,500,000 SDR Κατάλογος. Φορέων Αερολιμενική Υπηρεσία Ισραήλ Λιμενική και Σιδηροδρομική Υπηρεσία Ισραήλ (1) Ραδιοφωνική Υπηρεσία Ισραήλ Εκπαιδευτική Τηλεόραση Ισραήλ Ταχυδρομική Υπηρεσία Βezek(Εταιρεία Επικοινωνιών Ισραήλ) (1) (2) Εταιρεία Ηλεκτρισμού Ισραήλ (3) Υδάτινοι Πόροι Μekοrοth Ltd Οργανισμός Διευθέτησης Στοιχημάτων στον Αθλητισμό Ινστιτούτο Προτύπων Ισραήλ Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Σημειώσεις στο Παράρτημα 3 (1)Εξαιρείται η προμήθεια καλωδίων (2) Όσον αφορά προμήθειες απο την Βezek, η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει μόνο σε αγαθά και υπηρεσίες των ΗΠΑ. Το Ισραήλ επιθυμεί να διαπραγματευθεί το άνοιγμα του τομέα τηλεπικοινωνιών του επίσης σε άλλα μέλη υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (3)Εξαιρούμενα προϊόντα: καλώδια (Η.S. 8544), ηλεκτρομηχανικά μέτρα (Η.S. 9028), μετασχηματιστές (Η.S.8504), αποσυνδετήρες και διακόπτες (Η.S.8535-8537), ηλεκτρικοί κινητήρες (Η.S. 8501) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο Υπηρεσιών, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120, καλύπτονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: CΡCΠεριγραφή 8672-3Αρχιτεκτονικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ΜηχανικώνΠολεοδομία 841-3Υπηρεσίες Η/Υ και συναφείςΔιαφημιστικές ΥπηρεσίεςΈρευνα Αγοράς και Δημοσκοπήσεων 865-6Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 9401-5Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Σημείωση στο Παράρτημα 4 Η προσφορά όσον αφορά τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαστικών) υπόκειται σε περιορισμούς και όρους που καθορίζονται από την προσφορά του Ισραήλ σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις της GΑΤΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Αξία κατωτάτου ορίου : 8.500.000 SDR Κατάλογος προσφερομένων υπηρεσιών κατασκευών : CΡC ΠεριγραφήΕργασίες προπαρασκευής εργοταξίωνΚατασκευαστικές εργασίες για κτίριαΚατασκευαστικές εργασίες για έργα πολιτικού μηχανικούΣυναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευώνΚατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσηςΕργασίες εγκαταστάσεωνΕργασίες αποπεράτωσης και τελειωμάτων σε κτίριαΥπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού κατασκευών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1)Η Σύμβαση δεν θα ισχύει στις Συμβάσεις που κατακυρώνονται για σκοπούς επαναπώλησης ή ενοικίασης σε τρίτους, υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος φορέας δεν απολαμβάνει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή ενοικίασης του αντικειμένου τέτοιων συμβάσεων και άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να το πωλούν ή να το ενοικιάζουν σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τον συμβαλλόμενο φορέα. (2)Η Σύμβαση δεν θα ισχύει στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας και καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. (3)Η Σύμβαση δεν θα ισχύει στις συμβάσεις για την απόκτηση ή την ενοικίαση γης, κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων έπ αυτής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αντισταθμιστικά Οφέλη 1.Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο ΧVΙ και τις γενικές σκέψεις περί της αναπτυξιακής πολιτικής, το Ισραήλ μπορεί να θέσει σε λειτουργία διατάξεις οι οποίες απαιτούν την ελάχιστη ενσωμάτωση εγχώριας περιεκτικότητας σύναψης συμβάσεων αντισταθμιστικών οφελών ή μεταφορά τεχνολογίας με την μορφή αντικειμενικών και σαφώς καθορισμένων όρων συμμετοχής στις διαδικασίες κατακύρωσης συμβάσεων, οι οποίες δεν θα μεροληπτούν έναντι άλλων Συμβαλλομένων. Αυτό θα επιτευχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 1)Το Ισραήλ θα εξασφαλίσει ότι οι φορείς του θα υποδηλώνουν την ύπαρξη τέτοιων όρων στις διακηρύξεις τους και θα τους προσδιορίζουν σαφώς στα έγγραφα των συμβάσεων. 2)Δεν θα απαιτείται από τους προμηθευτές να αγοράσουν προϊόντα που δεν προσφέρονται με ανταγωνιστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ποιότητας, ή να ενεργούν οτιδήποτε το οποίο δεν αιτιολογείται από εμπορική άποψη. 3)Οι οποιασδήποτε μορφής συμψηφισμοί μπορεί να απαιτείται να φθάνουν έως και το 35 τοις εκατό της συμβάσεως, το οποίο θα μειώνεται σε 30 τοις εκατό μετά από πέντε έτη και σε 20 τοις εκατό μετά από εννέα έτη, από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμβάσεως από το Ισραήλ. 2.1)Στο τέλος κάθε περιόδου πέντε και τεσσάρων ετών το Ισραήλ θα υποβάλλει μία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σημείωσης αυτής. (β)Όταν το επίπεδο του συμψηφισμού φθάσει το 20 τοις εκατό, το Ισραήλ θα έλθει σε διαβουλεύσεις με τους Συμβαλλόμενους στην παρούσα Σύμβαση σχετικά με το επίπεδο χρήσης συμψηφισμών από το Ισραήλ. Η αναθεώρηση θα λάβει υπόψη μεταξύ άλλων γενικές και οικονομικές εξελίξεις στο Ισραήλ, το εμπορικό του ισοζύγιο, την πραγματική απόδοση εντός του πλαισίου της παρούσας Συμβάσεως και τις απόψεις των άλλων Συμβαλλομένων. ΙΑΠΩΝΙΑ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου :130,000νSDRΚατάλογος φορέων Όλοιοι φορείςπου καλύπτονταιαπότονΝόμο Λογαριασμών,ως ακολούθως: -Βουλή Αντιπροσώπων -Βουλή Συμβούλων -Ανώτατο Δικαστήριο -Ελεγκτικό Συμβούλιο -Υπουργικό Συμβούλιο -Εθνική Υπηρεσία Προσωπικού -Γραφείο Πρωθυπουργού -Επιτροπή Ελευθέρου Εμπορίου -Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας (Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία) -Επιτροπή Συντονισμού Περιβαλλοντικών Συζητήσεων -Υπηρεσία Αυτοκρατορικού Οίκου -Υπηρεσία Διαχείρισης και Συντονισμού -Υπηρεσία Ανάπτυξης Ηοkkaidο -Υπηρεσία Άμυνας -Υπηρεσία Οικονομικού Σχεδιασμού -Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας -Υπηρεσία Περιβάλλοντος -Υπηρεσία Ανάπτυξης Οkinawa -Εθνική Υπηρεσία Γαιών -Υπουργείο Δικαιοσύνης -Υπουργείο Εξωτερικών -Υπουργείο Οικονομικών -Υπουργείο Παιδείας -Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας -Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας -Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας -Υπουργείο Συγκοινωνιών -Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών -Υπουργείο Εργασίας -Υπουργείο Κατασκευών -Υπουργείο Εσωτερικών ΥπηρεσίεςΚατασκευαστικές Υπηρεσίες Αξία κατωτάτου ορίου: 4,500,000 SDR ,Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίεςμηχανικούκαι άλλες μηχανικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση: 450 χιλιάδες SDR Άλλες υπηρεσίες: 130 χιλιάδες SDR Κατάλογοςφορέωνπουπρομηθεύονται τις υπηρεσίεςοι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα 4: Όλοιοι φορείςπουκαλύπτονταιαπότονΝόμο Λογαριασμών,ως ακολούθως: -Βουλή Αντιπροσώπων -Βουλή Συμβούλων -Ανώτατο Δικαστήριο -Ελεγκτικό Συμβούλιο -Υπουργικό Συμβούλιο -Εθνική Υπηρεσία Προσωπικού -Γραφείο Πρωθυπουργού -Επιτροπή Ελευθέρου Εμπορίου -Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας (Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία) -Επιτροπή Συντονισμού Περιβαλλοντικών Συζητήσεων -Υπηρεσία Αυτοκρατορικού Οίκου -Υπηρεσία Διαχείρισης και Συντονισμού -Υπηρεσία Ανάπτυξης Ηοkkaidο -Υπηρεσία Άμυνας -Υπηρεσία Οικονομικού Σχεδιασμού -Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας -Υπηρεσία Περιβάλλοντος -Υπηρεσία Ανάπτυξης Οkinawa -Εθνική Υπηρεσία Γαιών -Υπουργείο Δικαιοσύνης -Υπουργείο Εξωτερικών -Υπουργείο Οικονομικών -Υπουργείο Παιδείας -Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας -Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας -Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας -Υπουργείο Συγκοινωνιών -Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών -Υπουργείο Εργασίας -Υπουργείο Κατασκευών -Υπουργείο Εσωτερικών Σημειώσεις στο Παράρτημα 1 1.Στους φορείς που καλύπτονται από τον Νόμο Λογαριασμών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εσωτερικά τμήματα τους, ανεξάρτητα όργανα, θυγατρικοί και άλλοι οργανισμοί και τοπικά υποκαταστήματα, τα οποία προβλέπονται στον Νόμο περί Εθνικού Κυβερνητικού Οργανισμού. 2.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό την επαναπώληση ή την χρήση στην παραγωγή αγαθών προς πώληση δεν συμπεριλαμβάνονται. 3.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για Συμβάσεις που θα κατακυρωθούν σε Συνεταιρισμούς ή ενώσεις σύμφωνα με νόμους και κανονισμούς που υπάρχουν κατά την περίοδο έναρξης ισχύος της Συμβάσεως στην Ιαπωνία. 4.Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει γενικά για προμήθειες, από την Υπηρεσία Άμυνας των ακόλουθων κατηγοριών της Ομοσπονδιακής Κατάταξης Προμηθειών (FSC) , υπό τον όρο αποφάσεων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΧΧΙ Ι Ι παρ.1 : ΠεριγραφήΣιδηροδρομικός ΕξοπλισμόςΕλκυστήρεςΞυλουργικά Μηχανήματα και ΕξοπλισμόςΜεταλλουργικά ΜηχανήματαΕξοπλισμός Υπηρεσιών και ΕμπορίουΕιδικά Βιομηχανικά ΜηχανήματαΓεωργικά Μηχανήματα και ΕξοπλισμόςΚατασκευαστικός, Μεταλλευτικός, Εκσκαφικός εξοπλισμός και Εξοπλισμός Συντήρησης ΔρόμωνΕξοπλισμός Χειρισμού ΥλικώνΣχοινιά, Καλώδια, Αλυσίδες και ΕξαρτήματαΕξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού και Εξαερισμού 43 Αντλίες και ΣυμπιεστέςΕξοπλισμός Υδραυλικός, Θέρμανσης και ΥγιεινήςΕξοπλισμός Καθαρισμού Ύδατος και Επεξεργασίας ΑποβλήτωνΣωλήνες, Ελαστικοί Σωλήνες και Τμήματά τουςΒαλβίδεςΕργαλεία ΧειρόςΕργαλεία ΜετρήσεωνΞυλεία, Κόντρα Πλακέ και ΚαπλαμάςΗλεκτρικά Καλώδια και Εξοπλισμός Ισχύος και ΔιανομήςΕξαρτήματα Φωτισμού και ΛάμπεςΙατρικός, Οδοντιατρικός και Κτηνιατρικός Εξοπλισμός και ΕφόδιαΌργανα Χημικής ΑνάλυσηςΕξοπλισμός Ελέγχου Φυσικών ΙδιοτήτωνΕργαστηριακός Εξοπλισμός και ΕφόδιαΌργανα Μέτρησης ΧρόνουΟπτικά ΌργαναΓεωφυσικά και Αστρονομικά ΌργαναΜετεωρολογικά Όργανα και ΣυσκευέςΠλάστιγγες και ΖυγοίΌργανα Χαρτογράφησης.Όργανα Μέτρησης Ροής Υγρών και Αερίων, Στάθμης Υγρών και Μηχανικής ΚίνησηςΌργανα Μέτρησης και Ελέγχου Πίεσης, Θερμοκρασίας και ΥγρασίαςΣυνδυασμοί και Διάφορα ΌργαναΦωτογραφικός ΕξοπλισμόςΧημικά ΠροϊόνταΕπίπλωσηΟικιακή και Εμπορική Επίπλωση και ΣυσκευέςΕξοπλισμός Προετοιμασίας και Σερβιρίσματος ΦαγητούΜηχανές Γραφείου και Εξοπλισμός Ορατής ΕγγραφήςΠρομήθειες και Συσκευές ΓραφείουΒιβλία, Χάρτες και άλλες ΕκδόσειςΜουσικά Όργανα, Φωνόγραφοι και ΡαδιόφωναΕξοπλισμός και Προμήθειες ΚαθαρισμούΒούρτσες, Χρώματα, Σφραγίδες και Συγκολλητικά 8110 Κύλινδροι και ΔοχείαΚυτία, Χαρτοκιβώτια και Κλούβες ΕμπορευμάτωνΦιάλες και ΒάζαΈλικτρα και ΠηνίαΥλικά ΣυσκευασίαςΕίδη ΤουαλέταςΓεωργικές ΠρομήθειεςΜη Μεταλλικά Κατεργασμένα ΥλικάΜη Μεταλλικά Ακατέργαστα Υλικά 99 ΔιάφοραΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜη Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς οι οποίοι Προμηθεύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 200 χιλιάδες SDR Κατάλογος Φορέων: Όλες οι Νομαρχιακές Διοικήσεις με τίτλο Το, Dο, Fu και Κen και όλες οι καθοριζόμενες πόλεις με τίτλο SΚitei-tοshi οι οποίες καλύπτονται από τον Νόμο Τοπικής Αυτονομίας, ως ακολούθως: -Ηοkkaidο-Αοmοri-ken -Ιwate-ken · -Μiyaki-ken -Αkita-ken -Υamagata-ken -Fukushima-ken -Ιbaraki-ken -Τοchigi-ken -Gunma-ken -Saitama-ken -Chiba-ken -Τοkyο-tο -Κanagawa-ken -Νiigata-ken -Τοyama-ken -Ιshikawa-ken -Fukui-ken -Υamanashi-ken -Νaganο-ken -Gifu-ken -Shizuοka-ken -Αichi-ken -Μie-ken -Shiga-ken -Κyοtο-fu -Οsaka-fu -Ηyοgο-ken -Νara-ken -Wakayama-ken -Τοttοri-ken -Shimane-ken -Οkayama-ken -Ηirοshima-ken -Υamaguchi-ken -Τοdushima-ken -Κagawa-ken -Εhime-ken -Κοchi-ken -Fukuοka-ken -Saga-ken -Νagasaki-ken -Κumamοtο-ken -Οita-ken -Μiyazaki-ken -Κagοshima-ken -Οkinawa-ken -Οsaka-shi -Νagοya-shi -Κyοtο-shi -Υοkοhama-shi -Κοbe-shi -Κitakyushu-shi -Sappοrο-shi -Κawasaki-shi -Fukuοka-shi -Ηirοshima-shi -Sendai-shi -Chiba-shi ΥπηρεσίεςΑξία κατωτάτου ορίου Κατασκευαστικές Υπηρεσίες: 15,000 χιλιάδες SDR Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικού και άλλες τεχνικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση: 1,500 χιλιάδες SDR Άλλες υπηρεσίες: 200 χιλιάδες SDR Κατάλογος Φορέων οι οποίοι προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4: Όλες οι Νομαρχιακές Διοικήσεις με τίτλο Το, Dο, Fu και· Κen και όλες οι καθοριζόμενες πόλεις με τίτλο Shitei-tοshi οι οποίες καλύπτονται από τον Νόμο Τοπικής Αυτονομίας, ως ακολούθως: -Ηοkkaidο-Αοmοri-ken -Ιwate-ken-Μiyaki-ken-Αkita-ken-Υamagata-ken-Fukushima-ken-Ιbaraki-ken-Τοchigi-ken-Gunma-ken-Saitama-ken-Chiba-ken-Τοkyο-tο-Κanagawa-ken-Νiigata-ken-Τοyama-ken-Ιshikawa-ken-Fukui-ken-Υamanashi-ken-Νaganο-ken-Gifu-ken-Shizuοka-ken-Αichi-ken-Μie-ken-Shiga-ken-Κyοtο-fu-Οsaka-fu-Ηyοgο-ken-Νara-ken-Wakayama-ken-Τοttοri-ken-Shimane-ken-Οkayama-ken-Ηirοshima-ken-Υamaguchi-ken-Τοdushima-ken-Κagawa-ken-Εhime-ken-Κοchi-ken-Fukuοka-ken-Saga-ken-Νagasaki-ken-Κumamοtο-ken-Οita-ken-Μiyazaki-ken-Κagοshima-ken-Οkinawa-ken-Οsaka-shi-Νagοya-shi-Κyοtο-shi-Υοkοhama-shi-Κοbe-shi-Κitakyushu-shi-Sappοrο-shi-Κawasaki-shi-Fukuοka-shi-Ηirοshima-shi-Sendai-shi-Chiba-shiΣημειώσεις στο Παράρτημα 2 1.Τα Το, uFu, Κen και Shitei-tοshi που καλύπτονται από τον Νόμο Τοπικής Αυτονομίας συμπεριλαμβάνουν .όλα τα εσωτερικά τμήματα, θυγατρικές οργανώσεις και υποκαταστήματα όλων των κυβερνητών ή δημάρχων, επιτροπών και άλλων οργανώσεων τους, που προβλέπονται στο Νόμο Τοπικής Αυτονομίας. 2.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό την μεταπώληση ή την χρήση στην παραγωγή αγαθών προς πώληση δεν συμπεριλαμβάνονται. 3.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για Συμβάσεις που θα κατακυρωθούν σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις σύμφωνα με νόμους και κανονισμούς που υπάρχουν κατά την περίοδο έναρξης ισχύος της Συμβάσεως στην Ιαπωνία. 4.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για Συμβάσεις οι οποίες κατακυρώνονται από τους φορείς για λόγους δραστηριοτήτων καθημερινού κέρδους, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ανταγωνιστικές δυνάμεις στις αγορές. Η Σημείωση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταστρατήγηση των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως. 5.Εξαιρούνται οι προμήθειες που αφορούν την λειτουργική ασφάλεια των μεταφορών. 6.Δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Όλοι οι υπόλοιποι φορείς που προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία κατωτάτου ορίου: 130 χιλιάδες SDR Κατάλογος Φορέων -Δημόσια Εταιρεία Ανάπτυξης Υδάτινων Πόρων -Ιαπωνική Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης -Εταιρεία Ανάπτυξης Δασών -Ιαπωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Γης -Ιαπωνική Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου (γ) -Εταιρεία Ναυτιλιακής Πίστης (ε) -Δημόσια Εταιρεία Κατασκευής Σιδηροδρόμων Ιαπωνίας (α) -Υπηρεσία Νέου Διεθνούς Αερολιμένα του Τόκυο -Δημόσια Εταιρεία Οδοποιίας Ιαπωνίας -Δημόσια Εταιρεία Μητροπολιτικού Υπόγειου Σιδηροδρόμου -Δημόσια Εταιρεία Υπόγειου Σιδηροδρόμου Ηanshin -Υπηρεσία Γεφυρών Ηοnsu-Shikοku -Εταιρεία Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης -Εταιρεία Ανάπτυξης Έρευνας Ιαπωνίας -Εταιρεία Ανάπτυξης Αντιδραστήρων Ισχύος και Πυρηνικών Καυσίμων (β) -Ιαπωνική Εταιρεία Περιβάλλοντος -Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας -Εταιρεία Κοινωνικής Πρόνοιας και Ιατρικών Υπηρεσιών -Δημόσια Εταιρεία Υπηρεσίας Πρόνοιας Συντάξεων -Εταιρεία Προώθησης Παραγωγής Αγροτικών Ζώων -Ιαπωνική Υπηρεσία Σταθεροποίησης Τιμής Σακχάρεως και Ακατέργαστης Μετάξης -Ιαπωνική Υπηρεσία Εξόρυξης Μετάλλων (γ) -Υπηρεσία Αποκατάστασης Περιοχών Εξόρυξης Άνθρακα -Ιαπωνική Εταιρεία Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Διευθέτησης JΝR (δ) -Εταιρεία Πρόνοιας Ταχυδρομικής Ασφάλειας Ζωής -Εταιρεία Πρόνοιας Εργατών -Εταιρεία Αμοιβαίας Αρωγής Επιδόματος Συνταξιοδότησης Μικρών -Επιχειρήσεων -Εταιρεία Προώθησης Απασχόλησης -Δημόσια Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης Ηοkaidο-Τοhοku -Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης Οkinawa -Λαϊκή Εταιρεία Χρηματοδότησης -Εταιρεία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Περιβαλλοντικής Υγιεινής-Εταιρεία Χρηματοδότησης Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιευμάτων -Ιαπωνική Εταιρεία Χρηματοδότησης Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Ασφάλειας των Πιστώσεων Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων -Ιαπωνική Εταιρεία Χρηματοδότησης Δημοτικών Επιχειρήσεων -Ιαπωνική Τράπεζα Ανάπτυξης -Ιαπωνική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών -Υπηρεσία Ταχείας Διαμετακόμισης Τeitο 1)-Καπνά Ιαπωνίας (Japan Τοbaccο Ιnc) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Ηοkkaidο (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Ανατολικής Ιαπωνίας (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Κεντρικής Ιαπωνίας (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Δυτικής Ιαπωνίας (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Shikοku (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Κyushu (α) -Ιαπωνική Εταιρεία Φορτηγών Εμπορικών Σιδηροδρόμων (α) -Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Εταιρεία Νippοn (στ) -Ένωση Θεμάτων Βορείων Περιφερειών -Ταμείο Οικονομικής Συνεργασίας με την Αλλοδαπή -Ιαπωνικό. Κέντρο Πληροφόρησης Καταναλωτών -Ιαπωνικό Ινστιτούτο Ερευνών Ατομικής Ενέργειας (β) -Ιαπωνικό Κέντρο Πληροφοριών Επιστήμης και Τεχνολογίας -Ινστιτούτο Φυσικών και Χημικών Ερευνών (β) -Ένωση Αποζημίωσης για Βλάβες Υγείας προερχόμενες από την Ρύπανση -Ταμείο Προώθησης και Ανάπτυξης των Νήσων Αmami -Ιαπωνικό Ίδρυμα -Ιαπωνικό Ίδρυμα Υποτροφιών -Ένωση Αμοιβαίας Βοήθειας Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων -Κέντρο Εθνικής Παιδείας -Ιαπωνικό Συμβούλιο Τεχνών -Ιαπωνική Εταιρεία για την Προώθηση των Επιστημών -Ιαπωνικό ίδρυμα Προώθησης Ιδιωτικών Σχολείων -Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Αέρος -Εθνικό Στάδιο και Κέντρο Σχολικής Υγείας Ιαπωνίας -Ταμείο Πληρωμών Ιατρικών Αμοιβών Κοινωνικής Ασφάλισης -Ινστιτούτο Έρευνας Κοινωνικής Ανάπτυξης -Ένωση Πρόνοιας Διανοητικά και Σωματικά Αναπήρων Ατόμων -Ιαπωνική Ένωση Αγώνων Ταχύτητας -Ενωση Αμοιβαίας Αρωγής Προσωπικού Γεωργικών, Δασοκομικών και Αλιευτικών Εταιρειών -Εθνική Ένωση Αγώνων Ταχύτητας -Ταμείο Γεωργικών Συντάξεων -Ιαπωνική Ένωση Κeirin -Ιαπωνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου -Ινστιτούτο Αναπτυσσόμενων Οικονομιών -Ιαπωνική Οργάνωση Αγώνων Ταχύτητας Μοτοσικλετών -Οργανισμός Ανάπτυξης Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας -Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Ιαπωνίας -Ταμείο Ανάπτυξης Σιδηροδρόμων -Ιαπωνικό Ινστιτούτο Εργασίας -Ένωση Αμοιβαίας Αρωγής Επιδομάτων Συνταξιοδότησης Κατασκευών Ζυθοποιίας Sake και Δασοκομίας -Κοινό Ταμείο Αρωγής Επαγγελματικών Απωλειών και Συνταξιοδότησης Εθελοντών Πυροσβεστών ΥπηρεσίεςΑξία Κατωτάτου Ορίου Κατασκευαστικές Υπηρεσίες : 15,000 χιλιάδες SDR Αρχιτεκτονικέςυπηρεσίες,υπηρεσίεςμηχανικών καιάλλεςτεχνικέςυπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση: 450 χιλιάδες SDR Άλλες Υπηρεσίες :130 χιλιάδες SDR ΚατάλογοςΦορέων οιοποίοι προμηθεύονταιτις υπηρεσίεςπου καθορίζονται στο Παράρτημα 4: -Δημόσια Εταιρεία Ανάπτυξης Υδάτινων Πόρων -Ιαπωνική Εταιρεία Περιφεριακής Ανάπτυξης -Εταιρεία Ανάπτυξης Δασών -Ιαπωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Γης -Ιαπωνική Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου (γ) -Εταιρεία Ναυτιλιακής Πίστης (ε) -Δημόσια Εταιρεία Κατασκευής Σιδηροδρόμων Ιαπωνίας (α) -Υπηρεσία Νέου Διεθνούς Αερολιμένα του Τόκυο -Δημόσια Εταιρεία Οδοποιίας Ιαπωνίας -Δημόσια Εταιρεία Μητροπολιτικού Υπόγειου Σιδηροδρόμου -Δημόσια Εταιρεία Υπόγειου Σιδηροδρόμου Ηanshin -Υπηρεσία Γεφυρών Ηοnshu-Shikοku -Εταιρεία Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης -Εταιρεία Ανάπτυξης Έρευνας Ιαπωνίας -Εταιρεία Ανάπτυξης Αντιδραστήρων Ισχύος και Πυρηνικών Καυσίμων (β) -Ιαπωνική Εταιρεία Περιβάλλοντος -Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας -Εταιρεία Κοινωνικής Πρόνοιας και Ιατρικών Υπηρεσιών -Δημόσια Εταιρεία Υπηρεσίας Πρόνοιας Συντάξεων -Εταιρεία Προώθησης Παραγωγής Αγροτικών Ζώων -Ιαπωνική Υπηρεσία Σταθεροποίησης Τιμής Σακχάρεως και Ακατέργαστης Μετάξης -Ιαπωνική Υπηρεσία Εξόρυξης Μετάλλων (γ) -Υπηρεσία Αποκατάστασης Περιοχών Εξόρυξης Άνθρακα -Ιαπωνική Εταιρεία Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Διευθέτησης JΝR (δ) -Εταιρεία Πρόνοιας Ταχυδρομικής Ασφάλειας Ζωής -Εταιρεία Πρόνοιας Εργατών -Εταιρεία Αμοιβαίας Αρωγής Επιδόματος Συνταξιοδότησης Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Προώθησης Απασχόλησης -Δημόσια Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης Ηοkkaidο-Τοhοku -Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης Οkinawa -Λαϊκή Εταιρεία Χρηματοδότησης -Εταιρεία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Περιβαλλοντικής Υγιεινής-Εταιρεία Χρηματοδότησης Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιευμάτων -Ιαπωνική Εταιρεία Χρηματοδότησης Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Ασφάλειας των Πιστώσεων Μικρών Επιχειρήσεων -Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων -Ιαπωνική Εταιρεία Χρηματοδότησης Δημοτικών Επιχειρήσεων -Ιαπωνική Τράπεζα Ανάπτυξης -Ιαπωνική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών -Υπηρεσία Ταχείας Διαμετακόμισης Τeitο (α) -Καπνά Ιαπωνίας (Japan Τοbaccο Ιnc) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Ηοkkaidο (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Ανατολικής Ιαπωνίας (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Κεντρικής Ιαπωνίας (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Δυτικής Ιαπωνίας (ο.) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Shikοku (α) -Σιδηροδρομική Εταιρεία Κyushu (α) -Ιαπωνική Εταιρεία Φορτηγών Εμπορικών Σιδηροδρόμων (α) -Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Εταιρεία ΝΙΡΡΟΝ 2)-Ένωση Θεμάτων Βορείων Περιφερειών -Ταμείο Οικονομικής Συνεργασίας με την Αλλοδαπή -Ιαπωνικό Κέντρο Πληροφόρησης Καταναλωτών -Ιαπωνικό Ινστιτούτο Ερευνών Ατομικής Ενέργειας (β) -Ιαπωνικό Κέντρο Πληροφοριών Επιστήμης και Τεχνολογίας -Ινστιτούτο Φυσικών και Χημικών Ερευνών(β) -Ένωση Αποζημίωσης για Βλάβες Υγείας προερχόμενες από την Ρύπανση -Ταμείο Προώθησης και Ανάπτυξης των Νήσων Αmami -Ιαπωνικό Ίδρυμα -Ιαπωνικό Ίδρυμα Υποτροφιών -Ένωση Αμοιβαίας Βοήθειας Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων -Κέντρο Εθνικής Παιδείας -Ιαπωνικό Συμβούλιο Τεχνών -Ιαπωνική Εταιρεία για την Προώθηση των Επιστημών -Ιαπωνικό Ίδρυμα Προώθησης Ιδιωτικών Σχολείων -Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Αέρος -Εθνικό Στάδιο και Κέντρο Σχολικής Υγείας Ιαπωνίας -Ταμείο Πληρωμών Ιατρικών Αμοιβών Κοινωνικής Ασφάλισης -Ινστιτούτο Έρευνας Κοινωνικής Ανάπτυξης -Ένωση Πρόνοιας Διανοητικά και Σωματικά Ανάπηρων Ατόμων -Ιαπωνική Ένωση Αγώνων Ταχύτητας -Ένωση Αμοιβαίας Αρωγής Προσωπικού Γεωργικών, Δασοκομικών και Αλιευτικών Εταιρειών -Εθνική Ένωση Αγώνων Ταχύτητας -Ταμείο Γεωργικών Συντάξεων -Ιαπωνική Ένωση Κeirin-Ιαπωνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου -Ινστιτούτο Αναπτυσσομένων Οικονομιών -Ιαπωνική Οργάνωση Αγώνων Ταχύτητας Μοτοσικλετών -Οργανισμός Ανάπτυξης Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας -Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Ιαπωνίας -Ταμείο Ανάπτυξης Σιδηροδρόμων -Ιαπωνικό Ινστιτούτο Εργασίας -Ένωση Αμοιβαίας Αρωγής Επιδομάτων Συνταξιοδότησης Κατασκευών Ζυθοποιίας Sake και Δασοκομίας -Κοινό Ταμείο Αρωγής Επαγγελματικών Απωλειών και Συνταξιοδότησης Εθελοντών Πυροσβεστών Σημειώσεις στο Παράρτημα 3 1.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό την μεταπώληση ή την χρήση στην παραγωγή αγαθών προς πώληση δεν συμπεριλαμβάνονται. 2.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για Συμβάσεις που θα κατακυρωθούν σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις σύμφωνα με νόμους και κανονισμούς που υπάρχουν κατά την περίοδο έναρξης ισχύος της Συμβάσεως στην Ιαπωνία.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για Συμβάσεις οιοποίες κατακυρώνονται από τους φορείς για λόγους δραστηριοτήτων καθημερινού κέρδους, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ανταγωνιστικές δυνάμεις στις αγορές. Η Σημείωση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταστρατήγηση των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως. 4.Σημειώσεις που αφορούν συγκεκριμένους φορείς: (α)Δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια των μεταφορών. (β)Δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη πληροφοριών ασυμβιβάστων με το στόχο της Σύμβασης για το μη Πολλαπλασιασμό των Πυρηνικών Όπλων ή με διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης προμήθειες δραστηριοτήτων σχετικών με την ασφάλεια, που στοχεύουν στην χρήση και τη διαχείριση ραδιενεργών υλικών και λειτουργούν σε περιπτώσεις καταστάσεων ανάγκης πυρηνικών εγκαταστάσεων. (γ)Δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες σχετικές με γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες. 1)Δεν συμπεριλαμβάνονται παροχές διαφημιστικών υπηρεσιών, κατασκευαστικών υπηρεσιών και εμπραγμάτων υπηρεσιών. (ε)Δεν συμπεριλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού δημοσίων ηλεκτρικών τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών. (στ)Δεν συμπεριλαμβάνονται παροχές των υπηρεσιών που καθορίζονται στο Παράρτημα 4, εκτός των κατασκευαστικών υπηρεσιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο Υπηρεσιών, όπως περιέχεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Προσωρινή Κεντρική Κατάταξης Προϊόντων (CΡC 1991) -51Κατασκευαστικές Εργασίες -6112Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων (σημείωση *1) -6122 Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής μοτοσικλετών και μηχανημάτων χιονιού -712 Άλλες οδικές υπηρεσίες (εκτός 71235 οδική μεταφορά ταχυδρομείου) -7213 Υπηρεσίες ενοικίασης θαλάσσιων σκαφών με χειριστή -7223Υπηρεσίες ενοικίασης μη θαλάσσιων σκαφών με χειριστή -73 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών (εκτός 7321 εναέριας μεταφοράς ταχυδρομείου) -748 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφοράς φορτίων -7512Υπηρεσίες μεταφορών (σημείωση 2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ΜΤΝ.GΝS/W/120-Αντίστοιχο CΡC ~2.C.h. -7523 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο -2.C.Ι. -7521 Φωνητικό ταχυδρομείο -2.C.J. -7523 Ανάκτηση πληροφοριών ανοικτής γραμμής και βάσεων δεδομένων --2.C.Κ. -7523 Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων (ΕDΙ) -2. C.Ι. -7529 Διευρυμένες υπηρεσίες φαξ ~2.C.m -7523 Μετατροπή κωδικών & πρωτοκόλλων και ~2.C.n. -7523 Πληροφορίες ανοικτής γραμμής και/ή επεξεργασία στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας συναλλαγών) -84Υπηρεσίες Η/Υ και συναφείς -864Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων -867Αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες μηχανικών και άλλες τεχνικές υπηρεσίες (σημείωση 3) -871 Διαφημιστικές υπηρεσίες -87304Υπηρεσίες τεθωρακισμένων οχημάτων -874Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων -88442Υπηρεσίες έκδοσης και εκτύπωσης (σημείωση 4) -886Υπηρεσίες επισκευής μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού -94 Υπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσης απορριμμάτων υπηρεσίες υγιεινής και άλλες υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντοςΣημειώσεις στο Παράρτημα 4 1.Δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες και οχήματα χιονιού τα οποία έχουν ειδικά τροποποιηθεί και- επιθεωρηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς των φορέων. 2.Δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες μεταφοράς που αφορούν επιστολές. 3.Συμπεριλαμβάνονται αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες μηχανικών και άλλες τεχνικές υπηρεσίες συναφείς με τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ακόλουθες υπηρεσίες όταν η παροχή τους είναι ανεξάρτητη: -Υπηρεσίεςτελικού σχεδιασμούτου CΡCΥπηρεσίες Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού -CΡC 86713 Υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων -Υπηρεσίες σχεδιασμού που αποτελούνται από ένα ή συνδυασμό τελικών σχεδίων, προδιαγραφών και προϋπολογισμών είτε του CΡC 86722 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού για την κατασκευή θεμελιώσεων και κτιρίων, είτε του CΡC 86723 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού μηχανικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, είτε του CΡC 86724 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού κατασκευής έργων πολιτικών μηχανικών, και -CΡC 86727 Άλλες υπηρεσίες μηχανικών κατά την διάρκεια του σταδίου κατασκευής και εγκατάστασης. 4.Δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες έκδοσης και εκτύπωσης που αφορούν υλικό που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : Όλες οι υπηρεσίες που απαριθμούνται στο Τμήμα 51. Αξία κατωτάτου ορίου: 4.500 χιλιάδες SDR γιά φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 1, 15.000 χιλιάδες SDR γιά όσους καταγράφονται στο Παράρτημα 2, και 15.000 χιλιάδες SDR γιά όσους καταγράφονται στο Παράρτημα 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαστικών) του Καναδά Και των ΗΠΑ καθώς και τους προμηθευτές τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών, η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει όσον αφορά τις προμήθειες από φορείς που καταγράφονται στα Παραρτήματα 2 και 3. 2.Σε περίπτωση που οι Συμβαλλόμενοι δεν εφαρμόσουν το Αρθρο ΧΧ για τους προμηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες της Ιαπωνίας αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς, η Ιαπωνία μπορεί να μην εφαρμόσει το Αρθρο για τους προμηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από το ίδιο είδος φορέων. ΚΟΡΕΑ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 · Κεντρικοί Κυβερνητικοί φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Κατάλογος Φορέων Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης Γραμματεία Πρωθυπουργού Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού Πρώτος Υπουργός Πολιτικών Θεμάτων Δεύτερος Υπουργός Πολιτικών Θεμάτων Συμβούλιο Οικονομικού Σχεδιασμού Εθνικό Συμβούλιο Ένωσης Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπουργείο Πληροφοριών Κρατική Νομοθετική Υπηρεσία Κρατική Υπηρεσία Θεμάτων Πατριωτών και Βετεράνων Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργείο Κατασκευών Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Υπουργείο Εργασίας Υπουργείο Μεταφορών Υπουργείο Επικοινωνιών Γραφείο Εφοδιασμού (με περιορισμό για αγορές από τους φορείς που αναφέρονται μόνο στον παρόντα κατάλογο. Όσον αφορά τις προμήθειες για τους φορείς των Παραρτημάτων 2 και 3 στον κατάλογο αυτό, θα εφαρμόζονται οι καλύψεις και οι αξίες εισόδου σύμφωνα με αυτά). Εθνικό Στατιστικό Γραφείο Μετεωρολογική Διεύθυνση Κορέας Εθνική Αστυνομική Διοίκηση (εκτός αγορών με σκοπό τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, όπως ορίζεται στο Άρθρο ΧΧΙΙΙ του Κώδικα). Εθνική Φορολογική Διοίκηση Διεύθυνση Τελωνείων Γραφείο Εισαγγελέα Ανωτάτου Δικαστηρίου Διοίκηση Στρατιωτικού Προσωπικού Διεύθυνση Στρατιωτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Δασών Διεύθυνση Αλιευμάτων Διεύθυνση Βιομηχανικής Προόδου Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κορέας Ναυτική και Λιμενική Διεύθυνση Κορέας Εθνική Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Κορέας (Η Κυβέρνηση της Κορέας σχεδιάζει την αλλαγή της ΕΔΣ σε μία δημόσια εταιρεία κατά το 1996, οπότε η Κυβέρνηση της Κορέας έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την ΕΔΣ από το Παράρτημα 1 στο Παράρτημα 3 χωρίς κάποια συνεργασία και/ή αντισταθμιστικά μέτρα). ΥπηρεσίεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Κατάλογος φορέων που προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4: Όμοιος με τον Κατάλογο των Προμηθειών. Κατασκευαστικές Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων που προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 5: Όμοιος με τον κατάλογο των Προμηθειών. Σημειώσεις στο Παράρτημα 1 1.Οι ανωτέρω κεντρικοί κυβερνητικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν και τους υφιστάμενους τους οργανισμούς, ειδικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και θυγατρικά όργανα, όπως περιγράφονται στο Νόμο περί Οργάνωσης της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας.2.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό την μεταπώληση ή τη χρήση για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς πώληση. 3.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για προμήθειες απλής δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένων αποταμιεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Νόμο Προϋπολογισμού και Λογαριασμού και το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα και τις προμήθειες γεωργικών, αλιευτικών και ζωϊκών προϊόντων σύμφωνα με τονΝόμοΔιαχείρισης Δημητριακών, τον Νόμο περί Μάρκετινγκ και Σταθεροποίησης Τιμών των Αγροτικών και Αλιευτικών Προϊόντων και τον Νόμο περί Αγροτικών Ζώων. 4.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για την προμήθεια δορυφόρων σύμφωνα με τον Νόμο περί Προώθησης της Ανάπτυξης της Διαστημικής Βιομηχανίας, για πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του στην Κορέα. 5.Η Υπηρεσία Αμυντικής Διοικητικής Μέριμνας θεωρείται ως Τμήμα του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπό τον όρο της λήψης απόφασης από την Κυβέρνηση της Κορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις τής παραγράφου 1, Άρθρο ΧΧΙΙΙ για τις αγορές του ΥΕΘΑ, η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει γενικά για τις ακόλουθες κατηγορίες της FSC μόνο. Οσον αφορά τις υπηρεσίες και τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που καταγράφονται στα Παραρτήματα 4 και 5, θα ισχύει μόνο για για τους τομείς εκείνους που δεν σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και άμυνα. ΠεριγραφήΕξαρτήματα Καμπίνας, αμαξώματος και σκελετού οχημάτωνΕξαρτήματα μετάδοσης ισχύος οχημάτωνΕπίπλωση και αξεσουάρ οχημάτωνΔιάφορα εξαρτήματα οχημάτωνΕλαστικά και σωλήνες, πνευματικά, εκτός αεροσκαφώνΕξαρτήματα συστήματος καυσίμων μηχανής, εκτός αεροσκαφώνΕξαρτήματα ηλεκτρικού συστήματος μηχανής, εκτός αεροσκαφώνΕξαρτήματα συστήματος ψύξης μηχανής, εκτός αεροσκαφώνΦίλτρα αέρος και λαδιού μηχανής, ηθμοί και καθαριστές, εκτός αεροσκαφώνΔιάφορα μηχανικά εξαρτήματα, εκτός αεροσκαφώνΜηχανισμοί, τροχαλίες, οδοντώσεις και αλυσίδες μετάδοσηςΤόρνοιΜηχανές άλεσηςΕξοπλισμός πλυντηρίων και στεγνοκαθαριστηρίωνΨυκτικός εξοπλισμόςΕξοπλισμός απολύμανσης και εμποτισμούΕξοπλισμός θέρμανσης χώρων και οικιακοί θερμοσίφωνεςΔιάφορα εξαρτήματα συνεργείου συντήρησης και επισκευήςΕργαλεία χειρός, μη αιχμηρά, μη μηχανοκίνηταΠροκατασκευασμένα και φορητά κτίριαΚόντρα πλακέ και καπλαμάςΦράκτες και πύλεςΗλεκτρονόμοι και σωληνοειδήΣυσκευές κεφαλής και χειρός, μικρόφωνα και μεγάφωναΚεραίες, κυματοδηγοί και σχετικός εξοπλισμόςΚαλώδια και συστήματα καλωδίων: τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμόςΦάρμακα και βιολογικά προϊόνταΗλεκτρικά φώτα και εξαρτήματα οχημάτωνΜέσα ελέγχου πανώλης και απολυμαντικάΔιάφορα χημικά ιδιοσκευάσματαΕξοπλισμός μαγειρικής, ψησίματος και σερβιρίσματοςΕξοπλισμός και συσκευές κουζίναςΕργαλεία χειρός και εξαρτήματα κουζίναςΕπιτραπέζια σκεύηΣυσκευές, σύνεργα, εξοπλισμός και μέτρα προετοιμασίας και σερβιρίσματος φαγητούΓραφική ύλη και μορφές εγγραφήςΣκούπες, βούρτσες, σφουγγαρίστρες και σπόγγοιΕνώσεις και ιδιοσκευάσματα καθαρισμού και στιλβώματοςΚυλινδρικά και μεταλλικά δοχείαΈλαια και Λιπαντικά: κοπής, λίπανσης και υδραυλικάΧαρτί και χαρτοσανίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥποκεντρικοί Κυβερνητικοί φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Κατάλογος φορέων Μητροπολιτική Διοίκηση Σεούλ Δήμος Ρusan-. Δήμος Τaegu Δήμος Ιnchοn - Δήμος Κwangju Κyοnggi-dο Κang-wοn-dο Chungchοngbuk-dο Chungchοngnam-dο Κyοngsangbuk-dο Κyοngsangnam-dο Chοllabuk-dο Chοllanamm-dο Cheju-dο ΥπηρεσίεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Κατάλογος φορέων που προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 4: Όμοιος με τον κατάλογο των Προμηθειών. Κατασκευαστικές Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου : 15,000,000 SDR Κατάλογος φορέων που προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 5: Όμοιος με τον κατάλογο Προμηθειών. Σημειώσεις στο Παράρτημα 2 1.Οι ανωτέρω υποκεντρικοί κυβερνητικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν και τους υφιστάμενους τους οργανισμούς, υπό άμεσο έλεγχο, και γραφεία, όπως περιγράφονται στο Νόμο Τοπικής Αυτονομίας τής Δημοκρατίας της Κορέας. 2.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό, την μεταπώληση ή τη χρήση για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς πώληση. 3.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για προμήθειες απλής δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένων αποταμιεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Νόμο Τοπικής Οικονομίας και το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα. 4.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για την προμήθεια δορυφόρων, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προώθησης της Ανάπτυξης της Διαστημικής Βιομηχανίας, για πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του στην Κορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΌλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 450,00.0 SDR Κατάλογος φορέων Αναπτυξιακή-Τράπεζα Κορέας Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εθνική Τράπεζα Πολιτών Στεγαστική Τράπεζα Κορέας Εταιρεία Καπνού και Ginseng Κορέας Εταιρεία Εκτύπωσης και Κοπής Νομισμάτων Κορέας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Κορέας (εκτός αγορών προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες ΗS αριθ.8504, 8535, 8537 και 8544) Εταιρεία Ανθρακα Dai Ηam Εταιρεία Προώθησης Μεταλλευτικής Κορέας Εταιρεία Ανάπτυξης Πετρελαίου Κορέας Γενική Χημική Εταιρεία Κορέας Εταιρεία Προώθησης Εμπορίου Κορέας Εταιρεία Οδοποιίας Κορέας Εθνική Στεγαστική Εταιρεία Κορέας Εταιρεία Υδάτινων Πόρων Κορέας Εταιρεία Ανάπτυξης Γαιών Κορέας Εταιρεία Γεωργικής Ανάπτυξης Εταιρεία Εμπορίας Γεωργικών και Αλιευτικών Προϊόντων Τηλεπικοινωνίες Κορέας (εκτός προμηθειών κοινών προϊόντων τηλεπικοινωνίας και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών δικτύων) Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Κορέας Νatiοanl Τextbοοk Ltd. Εταιρεία Πρόνοιας Εργατών Κορέας Εταιρεία Αερίου Κορέας Κατασκευαστικές Υπηρεσίες Αξία Κατωτάτου Ορίου : 15,000,000 SDR Κατάλογος φορέων που προμηθεύονται τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 5: Όμοιος με τον κατάλογο των Προμηθειών. Σημειώσεις στο Παράρτημα 3 1.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των οποίων η προμήθεια γίνεται με σκοπό την μεταπώληση ή τη χρήση για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς πώληση. 2.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για προμήθειες απλής δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένων αποταμιεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαχείρισης Εταιρειών Κυβερνητικών Επενδύσεων και τους Λογιστικούς Κανονισμούς των Εταιρειών Κυβερνητικών Επενδύσεων. 3.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει, για την προμήθεια δορυφόρων, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προώθησης της Ανάπτυξης της Διαστημικής Βιομηχανίας, για πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του στην Κορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο Υπηρεσιών, όπως περιλαμβάνεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120, καλύπτονται οι ακόλουθες υπηρεσίες (και άλλες εξαιρούνται): GΝS/W/120 CΡC Περιγραφή 1.Α. b. 862 •Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 1.Α. c 863 Φορολογικές υπηρεσίες 1.Α. d. 8671 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες 1.Α. e. 8672 Υπηρεσίες μηχανικών 1.Α. f. 8673 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών 1.Α. g. 8674 Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου 1.Β. a. 841 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την εγκατάσταση του λειτουργικού μέρους Η/Υ 1.Β. b. 842 Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού 1.Β. c 843 Υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων 1.Β. d. 844 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 1.Β. e. 845 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων ηλ. υπολογιστών) 1.Ε. a. 83013 Υπηρεσίες ενοικίασης χωρίς χειριστές σχετικές με πλοία 1.Ε. b. 83104 Υπηρεσίες ενοικίασης χωρίς χειριστές σχετικές με αεροσκάφη 1.Ε. c 83101, Υπηρεσίες ενοικίασης χωρίς χειριστές 83105* σχετικές με άλλον εξοπλισμό μεταφοράς (μόνο επιβατηγά οχήματα για λιγότερους από 15 επιβάτες) 1.Ε. d. 83106, Υπηρεσίες ενοικίασης χωρίς χειριστές 83108, σχετικές με άλλα μηχανήματα και 83109 εξοπλισμό 83107 Υπηρεσίες ενοικίασης χωρίς χειριστές σχετικές με δομικά μηχανήματα και εξοπλισμό 1.F. a. 8711, 8719 Διαφημιστικές υπηρεσίες 1.F. b. 864 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 1.F. c. 865 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ) 1.F. d. 86601 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων 1.F. e. 86761* Υπηρεσίες ελέγχου και ανάλυσης σύνθεσης και καθαρότητας (μόνο υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και ανάλυσης του επιπέδου αέρα, ύδατος, θορύβου και δόνησης) 86764 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 1.F. f 8811*,8812* Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικές με την γεωργία και την γεωργική οικονομία 8814* Σχετικές με την δασοκομία (εκτός εναέριας πυρόσβεσης και απολύμανσης) 1.F. g. 882* Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικές με την αλιεία 1.F. h. 883* Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικές με τα μεταλλεύματα 1.F. m. 86751 86752 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών 1.F. n. 633,8861, Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 8862,8863, 8864,8865,1. F. p. 875 Φωτογραφικές υπηρεσίες 1.F. q. 876 Υπηρεσίες συσκευασίας 1.F. r. 88442* Εκτυπώσεις (εκτυπώσεις οθόνης, εκτυπώσεις γκραβούρας και υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση) 1.F. s. 87909* -Στενογραφικές υπηρεσίες -Υπηρεσίες πρακτορείων συνεδρίων 1.F. t. 87905 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας 1.C. h. 7523* Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2.C. i. 7523* Φωνητικό ταχυδρομείο 2.C.j. 7523* Ανάκληση πληροφοριών ανοικτής γραμμής και βάσεων δεδομένων 2.C. k. 7523 Ανταλλαγή ηλεκτρονικών στοιχείων 2.C. Ι. 7523 Διευρυμένες υπηρεσίες φαξ 2.C. m. - Μετατροπή κωδικών και πρωτοκόλλου 2.C. n. 843* Πληροφορίες ανοικτής γραμμής και/ή επεξεργασία στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας συναλλαγών) 2.D. a 96112*, 96113* Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών βίντεο και υπηρεσίες διανομής (εκτός εκείνων της καλωδιακής τηλεόρασης) 2.D. e Παραγωγή δίσκων και υπηρεσίες διανομής (εγγραφή ήχου) 6.Α. 9401* Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων (μόνο συλλογή και επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων) 6.Β. 9402* Υπηρεσίες διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων (μόνο συλλογή, μεταφορά και διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων) 6.D. 9404*. Υπηρεσίες καθαρισμού αερίων εξαγωγής 9405* και υπηρεσίες ελάττωσης θορύβου (υπηρεσίες άλλες εκτός των κατασκευαστικών έργων) ΕΚ 139 9406*.Υπηρεσίες ελέγχου και εκτίμησης 9409*περιβάλλοντος (μόνο υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικής επίπτωσης) 11.Α.b.Διεθνείς μεταφορές, εξαιρουμένου ακτοπλοϊκού εμπορίου 11.Α.d.Επισκευή και συντήρηση πλοίων 11.F.Β.Μεταφορά φορτίου σε κιβώτια, εκτός ακτοπλοϊκού εμπορίου 11.Η.a.-Υπηρεσίες χειρισμού ναυτικού φορτίου -Υπηρεσίες σταθμού εμπορευμάτων (παρεχόμενες σε περιοχές λιμένων) 11.Η.b.Υπηρεσίες- αποθήκευσης εκτός εκείνων που παρέχονται σε λιμένες (εξαιρουμένων υπηρεσιών για προϊόντα γεωργικά, αλιευτικά και ζωϊκά) 11.Η.c.748* Υπηρεσίες πρακτορείου μεταφοράς φορτίων-Υπηρεσίες Ναυτιλιακού Πρακτορείου -Υπηρεσίες διαβίβασης ναυτικού φορτίου -Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων -Υπηρεσίες πρακτορείου εναέριας μεταφοράς φορτίου -Υπηρεσίες εκτελωνισμού 11.1. Διαβίβαση φορτίου για σιδηροδρομική μεταφοράΣημειώσεις στο Παράρτημα 4 Οι αστερίσκοι (*) υποδηλώνουν τμήμα του όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Αναθεωρημένη Προσωρινή Προσφορά της Δημοκρατίας της Κορέας που αφορά τις Αρχικές Δεσμεύσεις για το Εμπόριο Υπηρεσιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CΡC). Αξία κατωτάτου ορίου : 5.000.000 SDR για φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 15.000.000 SDR για φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2 15.000.000 SDR για φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3 Κατάλογος προσφερομένων υπηρεσιών κατασκευών : CΡC ΠεριγραφήΕργασίες προπαρασκευής εργοταξίωνΚατασκευαστικές εργασίες για κτίριαΚατασκευαστικές εργασίες για έργα πολιτικού μηχανικούΣυναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευώνΚατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσηςΕργασίες εγκαταστάσεωνΕργασίες αποπεράτωσης και τελειωμάτων σε κτίρια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.Η Κορέα δεν θα επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της παρούσας Συμβάσεως: 1)όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από την Εθνική Διοίκηση Σιδηροδρόμων, 2)όσον αφορά την προμήθεια για αερολιμένες από τους φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 1, 3)όσον αφορά την προμήθεια αστικών συγκοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου και του υπόγειου σιδηροδρόμου) από φορείς που καταγράφονται στα Παραρτήματα 1 και 2 στους προμηθευτές και τους παρέχοντες υπηρεσίες από τα κράτη-μέλη της ΕΚ, την Αυστρία, την Νορβηγία, την Σουηδία, την Φινλανδία-και την Ελβετία, έως ότου η Κορέα δεχθεί ότι οι χώρες αυτές παρέχουν ανάλογη και αποτελεσματική πρόσβαση στις σχετικές αγορές για τις Κορεατικές επιχειρήσεις. 2.Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών κατασκευών) του Καναδά και τους προμηθευτές των αγαθών και των υπηρεσιών αυτών, η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει όσον αφορά τις προμήθειες από τους φορείς που καταγράφονται στα Παραρτήματα 2 και 3. Η Κορέα είναι έτοιμη να τροποποιήσει τη σημείωση αυτή μόλις ή κάλυψη αναφορικά με τα Παραρτήματα αυτά αποκατασταθεί με τον Καναδά. 3.Μία υπηρεσία που αναφέρεται στο Παράρτημα 4 καλύπτεται όσον αφορά ένα συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μόνο στο βαθμό που ο συμβαλλόμενος αυτός έχει συμπεριλάβει την ίδια υπηρεσία στο δικό του Παράρτημα 4. ΝΟΡΒΗΓΙΑ(Πρωτότυπο στην Αγγλική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Υπηρεσίες (καθορίζονται στο παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 130,000 SDR Έργα (καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5.000,000 SDR Κατάλογος Φορέων: Οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι κρατικοί φορείς: Γραφείο Πρωθυπουργού Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως Διεύθυνση Τιμών Διοικητικές Υπηρεσίες Κυβερνήσεως Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Νορβηγίας Διεύθυνση Δημόσιας Διαχείρισης Υπουργείο Παίδων και Οικογενειακών θεμάτων Επίτροπος Παίδων Γραφείο Παραπόνων Καταναλωτών Συμβούλιο Καταναλωτών Γραφείο Παραπόνων Ισότητας Συμβούλιο Ισότητας Κυβερνητικό Γραφείο Υιοθεσιών Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Τραπεζών, Ασφαλειών και Χρεωγράφων Νορβηγίας Διεύθυνση Φόρων Γραφείο Φόρου Πετρελαίου Διεύθυνση Τελωνείων και Τελών Υπουργείο Αλιείας Διεύθυνση Αλιευμάτων Ινστιτούτο Ναυτικών Ερευνών Διεύθυνση Ακτών Υπουργείο Άμυνας Νορβηγικό Ίδρυμα Αμυντικών Ερευνών Κεντρικά Γραφεία Αρχηγείου Άμυνας Νορβηγίας Αρχηγείο Στρατιωτικού Υλικού Αρχηγείο Αεροπορικού Υλικο Αρχηγείο Ναυτικού Υλικού* Ιατρική Αμυντική Ιατρική Υπηρεσία Υπουργείο Δικαιοσύνης (και Αστυνομίας) Κέντρο Αναφοράς Βrοnnοysund Επιθεώρηση Στοιχείων Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Διώξεων Γενική Εισαγγελεία: -Εidisiνating-Vestfοld οg Τelemark -Αgder-Rοgaland -Ηοrdaland-Μοre οg Rοmsdal, Sοgn οg Fjοrdance -Τrοndheim-Νοrdland -Τrοmw οg Finmark Αστυνομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Εκκλησιαστικών θεμάτων Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησίας της Νορβηγίας Συμβούλιο Εκπαίδευσης Δασκάλων Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Νορβηγίας Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Θεμάτων Νορβηγικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικό Γραφείο Έρευνας και Ειδικές Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Sami Υπουργείο Τοπικής Διοίκησης και Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Ινστιτούτο Εργατικής Έρευνας Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας Διεύθυνση Πρόληψης Πυρκαγιάς και Εκρήξεων Μητρώο Προϊόντων Εθνικό Γραφείο Τεχνολογίας και Διοίκησης Δόμησης Διεύθυνση Μετανάστευσης Υπουργείο Πολιτισμού Νορβηγικό Συμβούλιο Κινηματογράφου Νορβηγικό Πολιτιστικό Συμβούλιο Νορβηγικής Γλώσσας Εθνικά Αρχεία Νορβηγίας Εθνικά Αρχεία: -Όσλο-Ηamar -Κοngsberg-Κristiansand -Staνanger-Βergen -Τrοndheim-Τrοmsο Κρατικό Νορβηγικό Ίδρυμα Εθνικής Προώθησης της Μουσικής Νορβηγική Διεύθυνση Δημοσίων και Σχολικών Βιβλιοθηκών Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Ταινιών Εθνικό Συμβούλιο Κινηματογράφου Υπουργείο Γεωργίας Νορβηγικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Διεύθυνση Διαχείρισης Ταράνδων Νορβηγικοί Κρατικοί Σταθμοί Αγροτικής Έρευνας Εθνικό Ταμείο Συνδρομής Φυσικών Καταστροφών Νορβηγική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων Εθνικές Υπηρεσίες Γεωργικής Επιθεώρησης Εθνικό Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Διεύθυνση Διαχείρισης της Φύσης Νορβηγικό Ινστιτούτο Πολικών Ερευνών Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρατική Υπηρεσία Ελέγχου της Μόλυνσης Νορβηγική Υπηρεσία Χαρτογράφησης Υπουργείο Ενέργειας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Εθνικής Υπηρεσίας Νομικής Μετρολογίας Γεωλογική Έρευνα Νορβηγίας Νορβηγική Διοίκηση Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας Νορβηγική Διεύθυνση Πετρελαίου Γραφείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επενδυτών τηςΝορβηγικής ΚυβέρνησηςΓραφείο Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νορβηγίας Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Διεύθυνση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Δημοσίων Οδών Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση Υγείας Εθνικό Νοσοκομείο Εθνική Ασφαλιστική Διοίκηση Διεύθυνση Πρόληψης των Προβλημάτων Αλκοολισμού & Ναρκωτικών Εθνική Υπηρεσία Προστασίας της Υγείας Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών Αλκοολισμού & Ναρκωτικών Νορβηγική Υπηρεσία Ελέγχου των Φαρμάκων Νορβηγική Υπηρεσία Προστασίας απο την Ακτινοβολία Εθνικό Συμβούλιο Καπνίσματος και Υγείας Υπουργείο Εξωτερικών Διεύθυνση Ανάπτυξης Συνεργασίας ΝορβηγικόΓραφείο ΠροώθησηςΕισαγωγών Προϊόντωναπότις αναπτυσσόμενες Χώρες Νορβηγική Ναυτική Διεύθυνση StοrtingetΓραφείο Παραπόνων Δημόσιας Διοίκησης Γραφείο Γενικού Ελεγκτή Ανώτατο Δικαστήριο Σημείωση στο Παράρτημα 1 Οι προμήθειες από τους αμυντικούς φορείς (που σημειώνονται με αστερίσκο) καλύπτουν προϊόντα που υπόκεινται στα κεφάλαια της CCCΝ όπως καθορίζονται στις Γενικές Σημειώσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΦορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Υπηρεσίες- (καθορίζονται στο Παράρτημα-4) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 200,000 SDR Έργα (καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων 1.Συμβαλλόμενες αρχές των περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών (όλες οι κομητείες (19) και οι Δήμοι (435)). 2.Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ενώσεις που συγκροτήθηκαν από μία ή περισσότερες τέτοιες αρχές ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (32), συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: Νορβηγική Ραδιοφωνική Εταιρεία Τράπεζα Νορβηγίας Στατιστική Υπηρεσία Νορβηγίας Ερευνητικό Συμβούλιο Νορβηγίας Νορβηγικό Ταμείο Συντάξεων Δημοσίων Υπαλλήλων ΝορβηγίαςΝορβηγικό Ινστιτούτο Εγγυήσεων Πιστώσεων Εξαγωγών Κρατική Αγροτική Τράπεζα Εθνική Αλιευτική Τράπεζα Νορβηγίας Νορβηγικό Βιομηχανικό και Περιφερειακό Αναπτυξιακό ΤαμείοΝορβηγική Κρατική Στεγαστική Τράπεζα Νορβηγική Τράπεζα Δήμων Κρατικό Ταμείο Δανειοδότησης Εφημερίδων Κρατικό Ταμείο Εκπαιδευτικών Δανείων -Πανεπιστήμια και Κολλέγια -Μουσεία που ανήκουν και λειτουργούνται από το Δημόσιο Κ 139 (32)Ένα νομικό πρόσωπο είναι δημοσίου δικαίου όταν: -έχει ιδρυθεί για συγκεκριμένο σκοπό αντιμετώπισης αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς να έχει εμπορική ή βιομηχανική φύση, και -έχει νομική προσωπικότητα, και -χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος από το Κράτος ή τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές ή άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή υπόκειται στη διαχείριση των προσώπων αυτών, ή - έχει διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό συμβούλιο, περισσότερα από τα μισά μέλη του οποίου έχουν διορισθεί από το Κράτος ή άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3* Άλλοι φορείς οι οποίοι προμηθεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως ΠρομήθειεςΑξία Κατωτάτου Ορίου: 400,000 SDR Υπηρεσίες (καθορίζονται στο Παράρτημα 4) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 400,000 SDR Έργα (καθορίζονται στο Παράρτημα 5) Αξία Κατωτάτου Ορίου: 5,000,000 SDR Κατάλογος Φορέων 1.Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας Δημόσιοι Οργανισμοί που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τον Lον οm bygging οg drift aν elektriske aniegg (LΟV 1969-06-19), Lον οm erνerν aν νannfall, bergνerk οg annen fast eiendοm m.ν.,Κap.1,jf.kap V (LΟV 19-17-24 15 kap.l ) ή τον Vassdragwreguleringslονen (LΟV 1917-12-14 17) ή τον Εnergiiονen (LΟV 1990-06-29-50). 2.Αστικές Συγκοινωνίες: Δημόσιοι φορείς που μεταξύ των δραστηριοτήτων τους έχουν τη λειτουργία δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό, στο τομέα των συγκοινωνιών με αυτόματα συστήματα, αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλλεϋ ή λεωφορείο, σύμφωνα με τον Lον οm aniegg οg drift aν jernbane, herunder spοrνei, tunellbane οg fοsrtadsbane m.m (LΟV 1993-06-11 100 ) ή τον Lον οm samferdsel (LΟV 1976-06-04-63) ή τον Lον οm aniegg aν taugbaner οg lοipestrenger (LΟV 1912-06-14 1). 3.Αερολιμένες:Δημόσιοι φορείςπουπαρέχουναερολιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Lον οm luftfart (LΟV 1960-12-16 1) Εθνική Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας 4.ΛιμένεςΔημόσιοι φορείςπουλειτουργούνσύμφωναμετονΗaνnelονen (LΟV 1984-06-08 51) 5.Παροχή ύδατος:*** Δημόσιοι φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό σύμφωνα με τον Fοrskrift οm Drikkeνann οg Vannfοrsyning (FΟR 1951-09-28). Σημειώσεις στο Παράρτημα 3 ΤοΠαράρτημαυπόκειται σεΚοινοβουλευτική έγκρισητης συμπληρωματικής νομοθεσίας .του ΕΟΧ στον τομέα αυτό. Ηπαρούσα Σύμβασηδενθαισχύειγιασυμβόλαια παροχής υπηρεσιών τα οποία: 1)ένας συμβαλλόμενος φορέας κατακυρώνει σε μία θυγατρική επιχείρηση 2)κατακυρώνονται από κοινοπραξία που συστάθηκε από έναν αριθμό συμβαλλομένων φορέων με σκοπό την εκτέλεση μίας σχετικής δραστηριότητας, με την έννοια των παραγράφων 1-5 του παρόντος Παραρτήματος, σε κάποιον από αυτούς τους συμβαλλόμενους φορείς ή σε μία επιχείρηση η οποία είναι θυγατρική ενός από τους ίδιους συμβαλλόμενους φορείς, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 τοις εκατό του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής όσον αφορά τις υπηρεσίες που προκύπτουν εντός του ΕΟΧ για τα τρία προηγούμενα έτη, προέρχεται από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με τις οποίες ανήκει στον ίδιο όμιλο. Όταν περισσότερες από μία υπηρεσίες θυγατρικές του συμβαλλόμενου φορέα παρέχουν την ίδια υπηρεσία ή παρεμφερείς υπηρεσίες, ο συνολικός κύκλος εργασιών που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η παροχή πόσιμου ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκτυα που παρέχουν υπηρεσία στοι κοινό από έναν συμβαλλόμενο φορέα που δεν αποτελεί δημόσια αρχή δεν θα θεωρηθεί ως σχετική δραστηριότητα με την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του Παραρτήματος 3, στις περιπτώσεις όπου: -η παραγωγή πόσιμου ύδατος ή ηλεκτιρκής ενέργειας από τον ενδιαφερόμενο φορέα λαμβάνει χώρα επειδή η κατανάλωσή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση μίας δραστηριότητας εκτός εκείνων οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος Παραρτήματος και -η παροχή στο δημόσιο δίκτυο εξαρτάται μόνο από την κατανάλωση του ίδιου του φορέα και δεν έχει υπερβεί το 30 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος και ενέργειας του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπηρεσίεςΑπό τον Παγκόσμιο Κατάλογο Υπηρεσιών, όπως περιλαμβάνεται στο έγγραφο ΜΤΝ.GΝS/W/120, καλύπτονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:* Αριθ. Π ρωτ. Κεντρικής Αντικείμενο Κατάταξης Προϊόντων (CΡC) Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευής 6112,6122,633,886Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και μεταφορέων, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου 712,(εκτός71235),7512,87304 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και φορτίου, εκτός μεταφοράς ταχυδρομείου 73 (εκτός 7321) Οδική μεταφορά ταχυδρομείου, εκτός σιδηροδρομικής και εναέριας 71235,7321Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 752**(εκτός7524,7525,7526) Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ex 81 1)Ασφαλιστικές υπηρεσίες 812,8142)Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες *** Υπηρεσίες Ηλ. Υπολογιστών και συναφείςΥπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και λογιστικών βιβλίωνΥπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεωνΥπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαχείρισης (μάνατζμεντ) και συναφείς υπηρεσίες 865,866 **** Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών υπηρεσίες πολεοδομικές και αρχιτεκτονικής τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεωνΔιαφημιστικές υπηρεσίεςΥπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης περιουσίας 874,82201-82206Τυπογραφικές και εκδοτικές υπηρεσίες βάσει αμοιβής ή συμβολαίουΥπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσης απορριμμάτων, υπηρεσίες υγιεινής και συναφείς υπηρεσίεςΣημειώσεις στο Παράρτημα 4 Εκτός υπηρεσιών τις οποίες οι φορείς πρέπει να προμηθευτούν από έναν άλλον φορέα σύμφωνα με αποκλειστικό δικαίωμα, καθιερωμένο με Νόμο, κανονισμό ή διοικητική διάταξη. Εκτός τηλεφωνικών, τέλεξ, ραδιοτηλεφωνικών, κλήσης και δορυφορικών Εκτός συμβολαίων για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε σχέση με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση χρεογράφων ή άλλων οικονομικών πράξεων και κεντρικές τραπεζικές υπηρεσίες Εκτός υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπηρεσίες Κατασκευών Ορισμός : Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας κατασκευών είναι μία σύμβαση η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση με οποιοδήποτε μέσο έργων πολιτικού μηχανικού ή κτιριακών έργων, με την έννοια του Τμήματος 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων (CRC). Κατάλογος του Τμήματος 51, CΡC : Όλες οι υπηρεσίες δημοσίων έργων/κατασκευών του Τμήματος 51. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1.Η Νορβηγία δεν θα επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της παρούσας Συμβάσεως: -όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2 σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ, -όσον αφορά την κατακύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3, στις παραγράφους : (1)(ηλεκτρισμός), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του · Καναδά, του Χονγκ Κονγκ, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ (2 (αστικές συγκοινωνίες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας της Κορέας και των ΗΠΑ. (3)(αερολιμένες) στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά, της Κορέας και των ΗΠΑ. (4)(λιμένες), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ (5)(ύδρευση), στους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες του Καναδά και των ΗΠΑ έως ότου, όπως δέχθηκε η Νορβηγία, οι ενδιαφερόμενες Συμβαλλόμενες χώρες παρέχουν ανάλογη και αποτελεσματική πρόσβαση για τις Νορβηγικές Επιχειρήσεις στις σχετικές αγορές, -σε παρέχοντες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων, που δεν συμπεριλαμβάνουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τους σχετικούς φορείς στα Παραρτήματα 1 έως 3 και τη σχετική κατηγορία υπηρεσιών στα Παραρτήματα 4 και 5, στη δική τους κάλυψη. 2.Οι διατάξεις του Άρθρου ΧΧ δεν θα ισχύσουν για τους προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες από: -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα και την Ελβετία αμφισβητώντας την καταύρωση συμβάσεων από φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 2, παράγραφος 2, έως ότου η Νορβηγία δεχθεί ότι έχουν ολοκληρωμένη κάλυψη των υποκεντρικών φορέων, -την Ιαπωνία, την Κορέα και τις ΗΠΑ, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων σε κάποιον προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες άλλον από αυτούς που αναφέρονται, οι οποίοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις σχετικές Νορβηγικές διατάξεις, έως ότου η Νορβηγία δεχθεί ότι δεν εφαρμόζονται πια διακριτικά μέτρα υπέρ ορισμένων εγχώριων μικρών και μειονοτικών επιχειρήσεων, -το Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Κορέα, αμφισβητώντας την κατακύρωση συμβάσεων από Νορβηγικούς φορείς, των οποίων η αξία είναι μικρότερη από την αξία εισόδου που ισχύει για την ίδια κατηγορία συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από τις Συμβαλλόμενες αυτές Χώρες. 3.Έως ότου η Νορβηγία δεχθεί ότι τα ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν πρόσβαση για τους Νορβηγούς Προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες στις δικές τους αγορές, η Νορβηγία δεν θα επεκτείνει τα προνόμιά της παρούσας Συμβάσεως σε προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες από: -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 36, 70 και 74 (ειδικά βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμός αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων γενικής χρήσης, λογισμικό, εφόδια και εξοπλισμός υποστήριξης-εκτός των 7010 ΑDΡΕ), μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός ορατής εγγραφής και εξοπλισμός ΑDΡ), -τον Καναδά, όσον αφορά την προμήθεια FSC 58 (επικοινωνίες, εξοπλισμός προστασίας και συμπαγούς ακτινοβολίας) και τις ΗΠΑ, όσον αφορά εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, -την Κορέα και το Ισραήλ, όσον αφορά προμήθειες από τους φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα 3, παράγραφος 1 των ΗS αριθ.8504,8535,8537, και 8544 (ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ρευματολήπτες, διακόπτες και μονωμένα καλώδια) και για το Ισραήλ των ΗS αριθ.8501.8536 και 902830, -τον Καναδά και τις ΗΠΑ, όσον αφορά συμβάσεις ή τμήματα συμβάσεων για αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία, παρόλο που κατακυρώθηκαν από φορείς που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, δεν υπόκεινται τα ίδια σε αυτήν. 4.Συμβάσεις οι οποίες κατακυρώνονται από φορείς των Παραρτημάτων 1 και 2 σε σχέση με δραστηριότητες στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών δεν συμπεριλαμβάνονται. 5.Όσον αφορά το Παράρτημα 3, η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει για τις ακόλουθες συμβάσεις: -συμβάσεις τις οποίες οι συμβαλλόμενοι φορείς της παρ.1 κατακυρώνουν για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, -συμβάσεις τις οποίες οι συμβαλλόμενοι φορείς κατακυρώνουν για σκοπούς διαφορετικούς από την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους όπως περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα ή την επιδίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων σε μία χώρα μη μέλος του ΕΟΧ, -συμβάσεις που κατακυρώνονται για σκοπούς επαναπώλησης ή ενοικίασης σε τρίτους, υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος φορέας δεν απολαμβάνει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή ενοικίασης του αντικειμένου τέτοιων συμβάσεων και άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να το πωλούν ή να το ενοικιάζουν σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τον συμβαλλόμενο φορέα. -οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν- δραστηριότητες στον τομέα λεωφορειακών μεταφορών όπου άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και με ουσιαστικά τις ίδιες συνθήκες. 6.Όσον αφορά το Παράρτημα 4, η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει σε συμβάσεις: -για την απόκτηση ή την ενοικίαση, με οποιοδήποτε οικονομικό μέσο γης, υπαρχόντων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων επ αυτής, -για την απόκτηση, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων από εκφωνητές ραδιοφώνου και συμβάσεων ραδιοφωνικού χρόνου, -που κατακυρώθηκαν σε φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος συμβαλλόμενος με την έννοια του Νόμου περί Δημοσίων Προμηθειών (LΟV 1992-11-27 116) βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που αυτός απολαμβάνει σύμφωνα με νόμο, κανονισμό, ή διοικητική διάταξη, •-απασχόλησης 7.Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για συμβάσεις που κατακυρώθηκαν σύμφωνα με: -μία διεθνή Σύμβαση και έχουν ως στόχο την κοινή εφαρμογή ή εκμετάλλευση ενός έργου από τις υπογράφουσες χώρες, -μία διεθνή σύμβαση σχετική με την στάθμευση στρατευμάτων, -την συγκεκριμένη διαδικασία ενός διεθνούς οργανισμού. 8.Η Σύμβαση δεν θα ισχύει για την προμήθεια αγροτικών προϊόντων που γίνεται για την προώθηση των προγραμμάτων αγροτικής υποστήριξης και των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. 9.Τα κατώφλια εισόδου στα Παραρτήματα θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να συμφωνούν με τα κατώφλια εισόδου δημόσιων προμηθειών της Σύμβασης ΕΟΧ. 10.Η παρούσα Σύμβαση δεν ισχύει για προμήθειες που υπόκεινται στο καθεστώς του απορρήτου ή άλλων συγκεκριμένων περιορισμών όσον αφορά την ασφάλεια του βασιλείου. 11.Όταν μία συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ζημιώσει σημαντικούς στόχους της εθνικής πολιτικής, η· Νορβηγική Κυβέρνηση μπορεί να θεωρήσει αναγκαία την παράκαμψη, σε μοναδικές περιπτώσεις προμηθειών, της αρχής εθνικής μεταχείρισης. Η απόφαση για το θέμα αυτό θα λαμβάνεται σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου της Νορβηγίας. 12.Η Νορβηγία επιφυλάσσεται όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως για τα νησιά Sνalbard και Jan Μayen και τις Νορβηγικές κτήσεις στην Ανταρκτική. Αμυντικοί φορείς: Οιπρομήθειες απότους αμυντικούςφορείς(πουσημειώνονται με αστερίσκο στο Παράρτημα 1) καλύπτουν τα ακόλουθα: Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο, εδάφη και πετρώματα, υλικά επικονίασης, άσβεστος και τσιμέντο. Κεφάλαιο 26: Μεταλλικά ορυκτά, σκωρία και τέφρα Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και προϊόντα τού διυλισμού τους, ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτός κήρος εκτός:ex 27.10: ειδικά καύσιμα Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολ