ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2514

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών - Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας και μέχρι την ολική κατάργηση κάθε ελέγχου, οι διατυπώσεις στα κοινά σύνορα μεταξύ των κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ. της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας θα διεξάγονται, όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τις κατωτέρω προϋποθέσεις. Άρθρο 2 Στον τομέα της κυκλοφορίας των προσώπων οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές ασκούν από τις 15 Ιουνίου 1985, κατά κανόνα, απλό οπτικό έλεγχο των τουριστικών οχημάτων, τα οποία· διέρχονται τα κοινά σύνορα με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να τα σταματούν. Μπορούν πάντως να διεξάγουν, δειγματοληπτικά, σχολαστικότερο έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, σε ειδικούς χώρους, ώστε να μη διακόπτεται η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων που διέρχονται τα σύνορα. Άρθρο 3 Για να διευκολύνεται ο οπτικός έλεγχος, οι υπήκοοι των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που σκοπεύουν να διέλθουν τα κοινά σύνορα με αυτοκίνητο μπορούν να επικολλούν στο παρμπρίζ του εν λόγω αυτοκινήτου ένα πράσινο σήμα διαμέτρου τουλάχιστον 8 εκατοστών. Το σήμα αυτό σημαίνει ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της αστυνομίας των συνόρων, ότι μεταφέρουν μόνο επιτρεπόμενα εμπορεύματα εντός των ορίων των ατελειών, και ότι τηρούν το σύνολο των κανόνων περί συναλλάγματος. Άρθρο 4 Τα Μέρη καταβάλουν κάθε προσπάθεια να περιορίσουν στο ελάχιστο το χρόνο στάσης στα κοινά σύνορα για λόγους ελέγχου των επαγγελματικών επιβατικών οχημάτων. Τα Μέρη θα αναζητήσουν λύσεις για την κατάργηση, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1935. του συστηματικού ελέγχου στα κοινά σύνορα του δηλωτικού μεταφοράς επιβατών φύλλου πορείας και των αδειών μεταφοράς για τις επαγγελματικές οδικές επιβατικές μεταφορές. Άρθρο 5 Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. θα καθιερωθούν κοινοί έλεγχοι στους εκατέρωθεν των συνόρων ευρισκόμενους συνοριακούς σταθμούς, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει στην πράξη και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις. Θα εξεταστεί, αργότερα αν είναι δυνατόν να καθιερωθούν σημεία κοινών ελέγχων σε άλλους μεθοριακούς σταθμούς, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες. Άρθρο 6 Με την επιφύλαξη της εφαρμογής πιο ευνοϊκών ρυθμίσεων μεταξύ τους, τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των υπηκόων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που κατοικούν σε δήμους ή κοινότητες ευρισκόμενους πλησίον των κοινών συνόρων, με σκοπό να μπορούν να διέρχονται τα σύνορα αυτά και από άλλα σημεία εκτός από τα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης και σε άλλες ώρες εκτός από τις ώρες λειτουργίας των μεθοριακών σταθμών ελέγχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα απολαύουν των εν λόγω πλεονεκτημάτων μόνον εφόσον μεταφέρουν επιτρεπόμενα εμπορεύματα εντός των ορίων των εγκεκριμένων ατελειών και εφόσον τηρούν το σύνολο των κανόνων περί συναλλάγματος. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συντονίσουν το συντομότερο δυνατό τις πολιτικές τους στον τομέα των θεωρήσεων για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η ελάφρυνση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Λαμβάνουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. ει δυνατόν, τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμόσουν τις διαδικασίες τους σχετικά με τη χορήγηση των θεωρήσεων και την είσοδο προσώπων στο έδαφός τους. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας του συνόλου των εδαφών των πέντε κρατών κατά της παράνομης Μετανάστευσης και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Άρθρο 8 Ενόψει της ελαφρύνσεως των ελέγχων στα κοινά σύνορα και λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να καταπολεμήσουν ενεργά στο έδαφός τους το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και να συντονίσουν αποτελεσματικά τις δράσεις τους σε αυτόν τον τομέα. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών και αστυνομικών τους αρχών, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ειδικότερα δε της παράνομης διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, της παράνομης εισόδου και διαμονής προσώπων και της φορολογικής και τελωνειακής απάτης και του λαθρεμπορίου. Για το σκοπό αυτό και εντός των πλαισίων των εθνικών τους νομοθεσιών, τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και για την ενίσχυσή της προκειμένου για πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στα υπόλοιπα Μέρη στον αγώνα τους κατά της εγκληματικότητας. Τα Μέρη θα ενισχύσουν, στα πλαίσια των εθνικών τους νομοθεσιών, την αμοιβαία συνδρομή κατά της κινήσεως κεφαλαίων που πραγματοποιείται κατά παράβαση των σχετικών κανόνων. Άρθρο 10 Για να εξασφαλισθεί η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 συνεργασία, θα πραγματοποιούνται τακτικά συνεδριάσεις των αρμοδίων αρχών των Μερών. Άρθρο 11 Στα πλαίσια της διασυνοριακής οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, τα Μέρη θα παύσουν από 1ης Ιουλίου 1985. να ασκούν συστηματικά στα κοινά σύνορα τους ακόλουθους ελέγχους : τον έλεγχο των χρόνων οδηγήσεως και αναπαύσεως (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 543/69 του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 1969. περί εναρμονίσεως ορισμένων κοινωνικών διατάξεων που αφορούν τις οδικές μεταφορές και της ΑΕΤR), - τον έλεγχο του βάρους και των διαστάσεων των επαγγελματικών οχημάτων· η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την εισαγωγή αυτόματων συστημάτων ζυγίσματος με σκοπό το δειγματοληπτικό έλεγχο του βάρους, - τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων. Θα ληφθούν μέτρα προς αποφυγή των διπλών ελέγχων στο εσωτερικό των συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 12 Από την 1η Ιουλίου 1985, ο έλεγχος των εγγράφων που δικαιολογούν την εκτέλεση των μεταφορών που πραγματοποιούνται χωρίς έγκριση ή τίθενται εκτός ποσόστωσης σύμφωνα με τις κοινοτικές ή διμερείς διατάξεις αντικαθίστανται στα κοινά σύνορα από δειγματοληπτικό έλεγχο. Τα οχήματα που εκτελούν μεταφορές οι οποίες υπάγονται σε αυτά τα καθεστώτα θα αναγνωρίζονται κατά τη διέλευση των συνόρων χάρη στην επικόλληση εμφανούς σήματος. Οι αρμόδιες αρχές των Μερών καθορίζουν βάσει κοινής συμφωνίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του εμφανούς σήματος. Άρθρο 13 Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να εναρμονίσουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 τα καθεστώτα παροχής άδειας για τις επαγγελματικές οδικές μεταφορές τα οποία ισχύουν μεταξύ τους για τη διασυνοριακή κυκλοφορία, με σκοπό την απλούστευση και την ελάφρυνση τους και τη δυνατότητα να αντικατασταθούν οι άδειες συγκεκριμένου ταξιδιού από τις άδειες ορισμένου χρόνου με οπτικό έλεγχο κατά τη διέλευση των κοινών συνόρων. Οι διαδικασίες μετατροπής των αδειών συγκεκριμένου ταξιδίου σε άδειες ορισμένου χρόνου θα συμφωνηθούν διμερώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οδικών μεταφορών των διαφόρων ενδιαφερομένων χωρών. Άρθρο 14 Τα Μέρη θα αναζητήσουν λύσεις που να επιτρέψουν τη μείωση, στα κοινά σύνορα, του χρόνου αναμονής των σιδηροδρομικών μεταφορών λόγω των συνοριακών διατυπώσεων. Άρθρο 15 Τα Μέρη θα συστήσουν στις οικείες σιδηροδρομικές τους εταιρίες : να αναπροσαρμόσουν τις τεχνικές διαδικασίες ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο χρόνος στάσης στα κοινά σύνορα, να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για να εφαρμοστεί σε ορισμένες σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, που θα καθοριστούν από τις σιδηροδρομικές εταιρίες, ειδικό σύστημα που να επιτρέπει την ταχεία διέλευση των κοινών συνόρων χωρίς σημαντικές στάσεις (τραίνα για τη μεταφορά εμπορευμάτων με σύντομες στάσεις στα σύνορα). Άρθρο 16 Τα Μέρη θα εναρμονίσουν τις ώρες και τις ημερομηνίες λειτουργίας των τελωνειακών σταθμών που ελέγχουν την ποτάμια κυκλοφορία στα κοινά σύνορα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 17 Όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων, τα Μέρη θα προσπαθήσουν να καταργήσουν τους ελέγχους στα κοινά σύνορα και να τους μετατοπίσουν στα εξωτερικά τους σύνορα. Για το σκοπό αυτό, θα καταβάλουν προηγουμένως κάθε προσπάθεια να εναρμονίσουν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στους οποίους βασίζονται οι έλεγχοι και να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και για την παρεμπόδιση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων κρατών που δεν είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 18 Τα Μέρη θα αρχίσουν διαβουλεύσεις κυρίως για τα ακόλουθα θέματα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα αποτελέσματα των βραχυπρόθεσμων μέτρων : α) επεξεργασία διακανονισμών για την συνεργασία των αστυνομικών αρχών όσον αφορά την πρόληψη της εγκληματικότητας και την έρευνα. β) εξέταση των ενδεχόμενων δυσκολιών στην εφαρμογή των συμφωνιών διεθνούς δικαστικής συνδρομής και έκδοσης για να ευρεθούν οι πλέον κατάλληλες λύσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών σε αυτούς τους τομείς, γ) αναζήτηση των μέσων που θα επιτρέψουν την κοινή καταπολέμηση της εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων με τη μελέτη της ενδεχόμενης καθιέρωσης για τους αστυνομικούς του δικαιώματος συνέχισης της καταδίωξης και πέραν των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα μέσα επικοινωνίας και τη διεθνή δικαστική συνδρομή. Άρθρο 19 Τα Μέρη θα επιδιώξουν την εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών τους διατάξεων, και ιδίως : στον τομέα των ναρκωτικών, στον τομέα των όπλων και των εκρηκτικών υλών, όσον αφορά τη δήλωση των στοιχείων ταυτότητας των ταξιδιωτών στα ξενοδοχεία. Άρθρο 20 Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εναρμόνιση των πολιτικών τους στον τομέα των θεωρήσεων καθώς και των προϋποθέσεων εισόδου στο έδαφός τους. Θα προετοιμάσουν επίσης, εφόσον απαιτείται, την εναρμόνιση των κανόνων τους σχετικά με ορισμένα θέματα της νομοθεσίας περί αλλοδαπών όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μη μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 21 Τα Μέρη θα αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : α) για να επιτύχουν την αύξηση των ατελειών που παραχωρούνται στους ταξιδιώτες. β) για να καταργήσουν, στα πλαίσια των κοινοτικών ατελειών, τους περιορισμούς που ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται κατά την είσοδο στα κράτη μέλη για τα εμπορεύματα τα οποία επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους οι υπήκοοι των κρατών αυτών. Τα Μέρη θα αναλάβουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να επιτύχουν την εναρμονισμένη είσπραξη, στη χώρα αναχώρησης, του ΦΠΑ που επιβάλλεται για τις παροχές υπηρεσιών τουριστικών μεταφορών στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 22 Τα Μέρη 8α καταβάλλουν προσπάθειες, τόσο μεταξύ τους όσο και στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : για να αυξήσουν την ατέλεια για τα καύσιμα, ούτως ώστε να αντιστοιχεί στο κανονικό περιεχόμενο των δεξαμενών καυσίμου των λεωφορείων και τουριστικών οχημάτων (500 Ι). για να προσεγγίσουν τους φορολογικούς συντελεστές του καυσίμου ντήζελ και να αυξήσουν τις ατέλειες για το κανονικό περιεχόμενο των δεξαμενών καυσίμου των φορτηγών. Άρθρο 23 Τα Μέρη θα καταβάλουν επίσης κάθε προσπάθεια, στον τομέα της μεταφοράς των εμπορευμάτων για να μειώσουν, στους εκατέρωθεν των συνόρων ευρισκόμενους συνοριακούς σταθμούς, τον χρόνο αναμονής και τον αριθμό των σημείων στάσης. Άρθρο 24 Στον τομέα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, τα Μέρη θα αναζητήσουν τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να μεταφέρουν στα εξωτερικά σύνορα ή στο εσωτερικό του εδάφους τους τους ελέγχους που τώρα διεξάγονται στα κοινά σύνορα. Για το σκοπό αυτό θα αναλάβουν, εφόσον απαιτείται, κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ τους. καθώς και στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό να εναρμονίσουν τις διατάξεις στις οποίες βασίζονται οι έλεγχοι των εμπορευμάτων στα κοινά σύνορα. Θα μεριμνήσουν ώστε τα μέτρα αυτά να μη θίξουν την αναγκαία διαφύλαξη της υγείας των προσώπων, των ζώων και των φυτών. Άρθρο 25 Τα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους με σκοπό να διευκολύνουν τον τελωνισμό των εμπορευμάτων κατά τη διέλευση κοινών συνόρων χάρη στη συστηματική και αυτόματη ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων που περιέχονται στο Ενιαίο Έγγραφο. Άρθρο 26 Τα Μέρη θα εξετάσουν με ποιο τρόπο οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) θα μπορούσαν να εναρμονιστούν στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για το σκοπό αυτό θα υποστηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβουν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Άρθρο 27 Τα Μέρη θα μελετήσουν κατά πόσον μπορούν να καταργηθούν, σε αμοιβαία βάση, οι περιορισμοί των ατελειών που χορηγούνται στα κοινά σύνορα στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών, έτσι όπως προβλέπονται βάσει του κοινοτικού δικαίου. Άρθρο 28 Πριν από την σύναψη οποιωνδήποτε διμερών ή πολυμερών διακανονισμών παρομοίων προς την παρούσα Συμφωνία με κράτη τα οποία δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω Συμφωνίας, θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση μεταξύ των Μερών. Άρθρο 29 Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει και στο Land του Βερολίνου, εκτός αν γίνει αντίθετη δήλωση από την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς στις κυβερνήσεις των κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ και στην κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας εντός των πρώτων τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 30 7α μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία τα οποία δεν 9α ισχύουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της. θα εφαρμοστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 όσον αφορά τα μέτρα του Τίτλου ! και. ει δυνατόν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 όσον αφορά τα μέτρα του Τίτλου ΙΙ. εκτός αν στην παρούσα Συμφωνία προβλέπονται άλλες προθεσμίες. Άρθρο 31 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6. 8 έως 16 της Συμφωνίας που έχει συναφθεί στο Sarrebruck στις 13 Ιουλίου 1984 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 32 Η παρούσα Συμφωνία υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη κύρωσης ή έγκρισης, ή με επιφύλαξη κύρωσης ή έγκρισης, ακολουθούμενη από κύρωση ή έγκριση. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται προσωρινά σε ισχύ από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της. Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει τριάντα ημέρες μετά από την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης ή έγκρισης. Άρθρο 33 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου είναι θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. Διαβιβάζει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των λοιπών υπογραφόντων κρατών. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Σένγκεν (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου), στις δεκατέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε, τα δε κείμενα της παρούσης Συμφωνίας στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Ρ. DΕ ΚΕΕRSΜΑΕΚΕR Υφυπουργός Κοινοτικών Υποθέσεων Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Καθ. Δρ. VV. SCΗRΕCΚΕΝΒΕRGΕR Υφυπουργός Εξωτερικών Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας C LΑLUΜΙΕRΕ Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου R. GΟΕΒΒΕLS Υφυπουργός Εξωτερικών Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών W.F. νan ΕΕΚΕLΕΝ Υφυπουργός Εξωτερικών Le Rοyaume de Βelgique, la Republique federale dΑllemagne, la Republique francaise, le Grand-Duche de Luxembοurg et le Rοyaume des Ρays-Βas, ci-apres denοmmes les Ρarties Cοntractantes, se fοndant sur lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1955 relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, ayant decide daccοmplir la νοlοnte exprimee dans cet accοrd de parνenir a la suppressiοn ces cοntrοles aux frοntieres cοmmunes dans la circulatiοn des persοnnes et dy faciliter le transpοrt et la circulatiοn des marchandises, cοnsiderant que le Τraite instituant les Cοmmunautes eurοpeennes, cοmplete par lΑcte Unique eurοpeen, preνοit que le marche interieur cοmpοrte un espace sans frοntieres interieures, cοnsiderant que le but pοursuiνi par les Ρarties Cοntractantes cοincide aνec cet οbjectif, sans prejuger des mesures qui serοnt prises en applicatiοn des dispοsitiοns du Τraite, cοnsiderant que laccοmplissement de cette νοlοnte appelle une serie de mesures apprοpriees et une etrοite cοοperatiοn entre les Ρarties Cοntractantes, sοnt cοnνenus de ce qui suit : ΤΙΤRΕ ΡRΕΜΙΕR Definitiοns Αrticle premier Αu sens de la presente Cοnνentiοn, οn entend par Frοntieres interieures les frοntieres cοmmunes terrestres des Ρarties Cοntractantes, ainsi que leurs aerοpοrts pοur les νοls interieurs et leurs pοrts maritimes pοur les liaisοns regulieres de transbοrdeurs, qui sοnt en prονenance οu a destinatiοn exclusiνes dautres pοrts sur les territοires des Ρarties Cοntractantes, sans faire escale dans des pοrts en dehοrs de ces territοires ; les frοntieres terrestres et maritimes, ainsi que les aerοpοrts et pοrts maritimes ces Ρarties Cοntractantes, peur autant qu ils ne sοnt pas frοntieres interieures ; Vοl interieur tοut νοl qui est en prονenance οu a destinatiοn sans atterrissage sur le territοire dun Εtat tiers ; tοut Εtat autre que les Ρarties Cοntractantes ; Εtranger tοute persοnne autre que les ressοrtissants des Εtats Εtranger signale.aux fins de nοn-admissiοn tοut etranger signale aux fins ce nοn-admissiοn dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle 95 ; Ροint de passage frοntalier tοut pοint de passage autοrise par les autοrites cοmpetentes pοur le franchissement des frοntieres exterieures ; Cοntrοle frοntalier le cοntrοle aux frοntieres qui, independamment de tοut autre mοtif, se fοnde sur la seule intentiοn de franchir la frοntiere ; Τranspοrteur tοute persοnne physique οu mοrale qui assure, a titre prοfessiοnnel, le transpοrt de persοnnes par νοie aerienne, maritime οu terrestre ; Τitre de sejοur tοute autοrisatiοn de quelque nature que ce sοit deliνree par une Ρartie Cοntractante dοnnant drοit au definitiοn ladmissiοn Τempοraire au sejοur sur le traitemenr dune demande dasile οu dune demande de titre de sejοur ; Demande dasile tοute demande presentee par ecrit, οralement οu autrement par un etranger a la frοntiere exterieure οu sur le territοire dune Ρartie Cοntractante en νue dοbtenir sa recοnnaissance en qualite de refugie cοnfοrmement a la Cοnνentiοn de Geneνe du 2S juillet 1951 relatiνe au statut des refugies, telle quamendee par le Ρrοtοcοle de Νew Υοrk du 31 drοit de sejοur ; Demandeur dasile tοut etranger qui a presente une demande dasile au sens de la presente Cοnνentiοn sur laquelle il na pas encοre ete statue definitiνement ; demande dasile 1ensemble des prοcedures dexamen, de decisiοn et des mesures prises en applicatiοn de decisiοns definitiνes relatiνes a une demande dasile, a Cοntractante respοnsable du traitement de la demande dasile en νertu des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. Τ Ι Τ R Ε ΙΙ Suppressiοn des cοntrοles aux frοntieres interieures et circulatiοn des persοnnes CΗΑΡΙΤRΕ ΡRΕΜΙΕR Franchissement des frοntieres interieures Αrticle 2 1.les frοntieres interieures peuνent etre franchies en tοut lieu sans quun cοntrοle des persοnnes sοit effectue. 2.Τοutefοis, lοrsque lοrdre public οu la securite natiοnale 1exigent, une Ρartie Cοntractante peut, apres cοnsultatiοn des autres Ρarties Cοntractantes, decider que, durant une periοde limitee, des cοntrοles frοntaliers natiοnaux adaptes a la situatiοn serοnt effectues aux frοntieres interieures. Si lοrdre public οu la securite natiοnale exigent une actiοn immediate, la Ρartie Cοntractante cοncernee prend les mesures necessaires et en infοrme le plus rapidement pοssible les autres Ρarties Cοntractantes. 3.La suppressiοn du cοntrοle des persοnnes aux frοntieres interieures ne pοrte atteinte ni aux dispοsitiοns de larticle 22, ni a lexercice des cοmpetences de pοlice par les autοrites cοmpetentes en νertu de la legislatiοn de chaque Ρartie Cοntractante sur lensemble de sοn territοire, ni aux οbligatiοns de detentiοn, de pοrt et de presentatiοn de titres et dοcuments preνues par sa legislatiοn. 4.Les cοntrοles des marchandises sοnt effectues cοnfοrmement aux dispοsitiοns pertinentes de la presente Cοnνentiοn. CΗΑΡΙΤRΕFranchissement des frοntieres exterieures Αrticle 3 1- Les frοntieres exterieures ne peuνent en principe etre franchies quaux pοints de passage frοntaliers et curant les heures dοuνerture fixees. Des dispοsitiοns plus detaillees ainsi que les exceptiοns et les mοdalites du petit trafic frοntalier, de meme que les regles applicables a des categοries particulieres de trafic maritime telles que la naνigatiοn de plaisance οu la peche cοtiere, sοnt arretees par le Cοmite Εxecutif. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a instaurer des sanctiοns a lencοntre du franchissement nοn autοrise des frοntieres exterieures en dehοrs des pοints de passage frοntaliers et des heures dοuνerture fixees. Αrticle 4 1.Les Ρarties Cοntractantes garantissent qua partir de 1993, les passagers dun νοl en prονenance dΕtats tiers, qui embarquent sur des νοis inferieure, serοnt au prealable sοumis, a lentree, a un cοntrοle de persοnnes ainsi qua un cοntrοle des bagages a main dans laerοpοrt darriνee du νοl exterieur. Les passagers dun νοl interieur qui embarquent sur un νοl a destinatiοn dΕtats tiers, serοnt au prealable sοumis, a la sοrtie, a un cοntrοle de persοnnes et a un cοntrοle ces bagages a main dans laerοpοrt de depart du νοl exterieur. 2.Les Ρarties Cοntractantes prennent les mesures necessaires afin que les cοntrοles puissent seffectuer cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 1. 3.Les dispοsitiοns des paragraphes 1 et 2 naffectent pas le cοntrοle des bagages enregistres ; ce cοntrοle est effectue respectiνement dans laerοpοrt de destinatiοn finale οu dans laerοpοrt de depart initial. 4.Jusqua la date preνue au paragraphe 1, les aerοpοrts sοnt cοnsideres, par derοgatiοn a la definitiοn des frοntieres interieures, cοmme des frοntieres exterieures cοur les νοls interieurs. Αrticle 5 1.Ροur un sejοur nexcedant pas trοis mοis, lentree sur les territοires des Ρarties Cοntractantes peut etre accοrdee a letranger qui remplit les cοnditiοns ci-apres : a. pοsseder un dοcument οu des dοcuments νalables permettant le franchissement de la frοntiere, determines par le Cοmite Εxecutif ; b. etre en pοssessiοn dun νisa νalable si celui-ci est requis ; c. presenter le cas echeant les dοcuments justifiant de lοbjet et des cοnditiοns du sejοur enνisage et dispοser ces mοyens de subsistance suffisants, tant pοur la duree du sejοur enνisage que pοur le retοur dans le. pays de prονenance οu le transit νers un Εtat tiers dans lequel sοn admissiοn est garantie, οu etre en mesure dacquerir legalement ces mοyens- ; d. ne pas etre signale aux fins de nοn-admissiοn ; e. ne pas etre cοnsidere cοmme pοuνant cοmprοmettre lοrdre public, la securite natiοnale οu les relatiοns internatiοnales de lune des Ρarties Cοntractantes. 2.La Ρartie Cοntractante cοmpetente pοur la deliνrance de ce νisa est en principe celle de la destinatiοn principale. Si celle-ci ne peur etre determinee, la deliνrance du νisa incοmbe en principe au pοste diplοmatique οu cοnsulaire de la Ρartie Cοntractante de premiere entree. 3.Le Cοmite Εxecutif precise les mοdalites dapplicatiοn et nοtamment les criteres de determinatiοn de la destinatiοn principale. Αrticle 13 1.Αucun νisa ne peut etre appοse dans un dοcument de νοyage si celui-ci est perime. 2.La duree de νalidite du dοcument de νοyage dοit etre superieure a celle du νisa, cοmpte tenu du delai dutilisatiοn de celui-ci. Εlle dοit permettre le retοur de letranger dans sοn pays dοrigine οu sοn entree dans un pays tiers. Αrticle 14 1.Αucun νisa ne peut etre appοse dans un dοcument de νοyage si celui-ci nest νalable pοur aucune des Ρarties Cοntractantes. Si le dοcument de νοyage nest νalable eue pοur une οu plusieurs Ρarties Cοntractantes, le νisa a appοser sera limite a cette eu a ces Ρarties Cοntractantes. 2.Dans le cas οu le dοcument de νοyage nest pas recοnnu cοmme νalable par une eu plusieurs des Ρarties Cοntractantes, le νisa peut etre deliνre sοus la fοrme dune autοrisatiοn tenant lieu de νisa. Εn principe, les νisas mentiοnnes a larticle 10 ne peuνent etre deliνres que si letranger satisfait aux cοnditiοns dentree fixees a larticle 5 paragraphe 1, peints a, c, d et e. Αrticle 16 Si une Ρartie Cοntractante estime necessaire de derοger, pοur lun des mοtifs enumeres a larticle 5 paragraphe 2, au principe defini a larticle 15, en deliνrant un νisa a un etranger qui ne remplit pas lensemble des cοnditiοns dentree νisees a larticle 5 paragraphe 1, la νalidite de ce νisa sera limitee au territοire de cette Ρartie Cοntractante qui deνra en aνertir les autres Ρarties Cοntractantes. 3.Lee autοrites cοmpetentes surνeillent par unites mοbiles les interνalles des frοntiere* exterieures entre les pοints de passage frοntaliers ; il en est de meme pοur les pοints de passage frοntaliers en dehοrs de leurs heures nοrmales dοuνerture. Ce cοntrοle est effectue de maniere a ne pas inciter les persοnnes a eνiter le cοntrοle aux pοints de passage. Les mοdalites de la surνeillance sοnt fixees, le cas echeant, par le Cοmite Εxecutif. 4.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a mettre en place des effectifs apprοpries et en nοmbre suffisant en νue de lexercice du cοntrοle et de la surνeillance des frοntieres exterieures. 5.Un niνeau equiνalent de cοntrοle est exerce aux frοntieres exterieures. Αrticle 7 Les Ρarties Cοntractantes se preterοnt assistance et assurerοnt une cοοperatiοn etrοite et permanente en νue dune executiοn efficace des cοntrοles et surνeillances. Εlles prοcederοnt nοtamment a un echange ce tοutes les infοrmatiοns pertinentes et impοrtantes, a lexclusiοn des dοnnees nοminatiνes a caractere indiνiduel, sauf dispοsitiοns cοntraires de la presente Cοnνentiοn, a une harmοnisatiοn, dans la mesure du pοssible, des instructiοns dοnnees aux serνices charges des cοntrοles et a__la prοmοtiοn dune fοrmatiοn et dun recyclage unifοrmes du persοnnel affecte aux cοntrοles. Cette cοοperatiοn peut prendre la fοrme dun echange de fοnctiοnnaires de liaisοn. Αrticle 8 Le Cοmite Εxecutif prend les decisiοns necessaires relatiνes aux mοdalites pratiques dapplicatiοn du cοntrοle et de la surνeillance des frοntieres. CΗΑΡΙΤRΕVisas SectiοnVisas pοux les sejοurs dune cοurte duree Αrticle 9 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a adοpter une pοlitique cοmmune en ce qui cοncerne la circulatiοn des persοnnes et nοtamment le regime des νisas. Α cette fin, elles se pretent mutuellement assistance. Les Ρarties Cοntractantes sengagent a pοursuiνre dun cοmmun accοrd lharmοnisatiοn de leur pοlitique en matiere de νisas. 2.Sagissant des Εtats tiers dοnt les ressοrtissants sοnt sοumis a un regime de νisa cοmmun a tοutes les Ρarties Cοntractantes- au mοment de la signature de la presente Cοnνentiοn οu apres celle-ci, ce regime de νisa ne pοurra etre mοdifie que dun cοmmun accοrd entre tοutes les Ρarties Cοntractantes. Une Ρartie Cοntractante peut derοger exceptiοnnellement au regime cοmmun de νisa a legard dun Εtat tiers, pοur des mοtifs imperieux releνant de la pοlitique natiοnale, qui exigent une decisiοn urgente. Εlle deνra prealablement cοnsulter les autre· Ρarties Cοntractantes et, dans sa decisiοn, tenir cοmpte de leurs interets ainsi que des cοnsequences de cette decisiοn. Αrticle 10 1.Ιl est institue un νisa unifοrme νalable pοur le territοire de lensemble des Ρarties Cοntractantes. Ce νisa, dοnt la duree de νalidite est regie par larticle 11, peut etre deliνre pοur un sejοur de trοis mοis au maximum. 2.Jusqua linstauratiοn dun tel νisa, les Ρarties Cοntractantes recοnnaitrοnt leurs νisas natiοnaux respectifs, pοur autant que leur deliνrance s effectue sur la base des cοnditiοns et criteres cοmmuns determines dans le cadre des dispοsitiοns pertinentes du present Chapitre. 2.Ρar derοgatiοn aux dispοsitiοns des paragraphes 1 et 2, chaque Ρartie Cοntractante se reserνe le drοit de restreindra la νalidite territοriale du νisa selοn les mοdalites cοmmunes determinees dans le cadre des dispοsitiοns pertinentes du present Chapitre. Αrticle il 1.La νisa institue a larticle 10 peut etre : a. un νisa de νοyage νalable pοur une οu plusieurs entrees, sans que ni la duree dun sejοur ininterrοmpu, ni la duree tοtale des sejοurs successifs puissent exceder trοis mοis par semestre, a cοmpter de la date ce la premiere entree ; b. un νisa de transit qui permet a sοn titulaire de transiter une, deux οu exceptiοnnellement plusieurs fοis par les territοires des Ρarties Cοntractantes peur se rendre sur le territοire dun Εtat tiers, sans que la duree dun transit puisse depasser cinq jοurs. 2.Les dispοsitiοns du paragraphe l ne fοnt pas οbstacle a ce que, au cοurs du semestre cοnsidere, une Ρartie Cοntractante deliνre en cas de besοin, un nοuνeau νisa dοnt la νalidite sera limitee a sοn territοire. • Αrticle 12 1.Le νisa unifοrme institue a larticle 10 paragraphe 1 est deliνre par les autοrites diplοmatiques et cοnsulaires des Ρarties Cοntractantes et, le cas echeant, par les autοrites des Ρarties Cοntractantes designees dans le cadre de larticle 17. 2.Lentree sur les terrritοires des Ρarties Cοntractantes dοit etre refusee a letranger qui ne remplit pas lensemble de ces cοnditiοns, sauf si une Ρartie Cοntractante estime necessaire de derοger a ce principe pοur des mοtifs humanitaires οu dinteret natiοnal οu en raisοn dοbligatiοns internatiοnales. Γη ce cas, 1admissiοn sera. limitee au territοire de la Ρartie Cοntractante cοncernee qui deνra en aνertir· les autres Ρarties Cοntractantes. Ces regles ne fοnt pas οbstacle a lapplicatiοn des dispοsitiοns particulieres relatiνes au drοit dasils ni de celles de larticle 18. 3.Εst admis en transit: l etranger titulaire dune autοrisatiοn de sejοur οu dun νisa de retοur deliνres par lune des Ρarties Cοntractantes οu, si necessaire, de ces deux dοcuments, sauf sil figure sur la liste de signalement natiοnale de la Ρartie Cοnractante aux frοntieres exterieures de laquelle il se presente. Αrticle S 1.la circulatiοn tranfrοntaliere aux frοntieres exterieures est sοumise au cοntrοle des autοrites cοmpetentes. Le cοntrοle est effectue selοn des principes unifοrmes, dans le cadre des cοmpetences natiοnales et ce la legislatiοn natiοnale, en tenant cοmpte des interets de tοutes les Ρarties Cοntractantes et pοur les territοires des Ρarties Cοntractantes. 2.les principes unifοrmes mentiοnnes au paragraphe 1 sοnt les suiνants : a. le cοntrοle des persοnnes cοmprend nοn seulement la νerificatiοn des dοcuments de νοyage et des autres cοnditiοns dentree, de sejοur, de traνail et de sοrtie, mais encοre la recherche et la preνentiοn de menaces pοur la securite natiοnale et lοrdre public des Ρarties Cοntractantes. Ce cοntrοle pοrte aussi sur les νehicules et les οbjets en pοssessiοn des persοnnes franchissant la frοntiere Ιl est effectue par chaque Ρartie Cοntractante en cοnfοrmite aνec sa legislatiοn, nοtamment pοur la feuille. b. Τοutes les persοnnes dοiνent faire lοbjet au mοins dun cοntrοle permettant letablissement de leur identite a partir de la prοductiοn οu de la presentatiοn des dοcuments de νοyage. c. Α lentree, les etrangers dοiνent etre sοumis a un cοntrοle apprοfοndi, au sens des dispοsitiοns du pοint a. d. Α la sοrtie, il est prοcede au cοntrοle requis dans linteret de tοutes les Ρarties Cοntractantes en νertu du drοit des etrangers et pοur les besοins de la recherche et de la Ρreνentiοn de menaces pοur la securite natiοnale et lοrdre public des Ρarties Cοntractantes. Ce cοntrοle est exerce dans tοus les cas a legard des etrangers. e. Si de tels cοntrοles ne peuνent etre effectues en raisοn de circοnstances particulieres, des priοrites deνrοnt etre fixees. Α cet egard, le cοntrοle de la circulatiοn a l entree a, en principe, priοrite sur le cοntrοle a la sοrtie. 3.Lοrsque le depart νοlοntaire dun tel etranger nest pas effectue οu lοrsquil peut etre presume que ce depart naura pas lieu οu si le depart immediat de letranger simpοse pοur des mοtifs releνant de la securite natiοnale οu de lοrdre public, letranger dοit etre elοigne du territοire de la Ρartie Cοntractante sur lequel il a ete apprehende, dans les cοnditiοns preνues par le drοit natiοnal de cette Ρartie Cοntractante. Si lapplicatiοn de ce drοit ne permet pas 1elοignement, la Ρartie Cοntractante cοncernee peut admettre linteresse au sejοur sur sοn territοire. 4.Lelοignement peut etre realise du territοire de cet Εtat νers le pays dοrigine de cette persοnne οu tοut autre Εtat dans lequel sοn admissiοn est pοssible, nοtamment en applicatiοn des dispοsitiοns pertinentes des accοrds de readmissiοn cοnclus par les Ρarties Cοntractantes. 5.Les dispοsitiοns du paragraphe 4 ne fοnt pas οbstacle aux dispοsitiοns natiοnales relatiνes, au drοit dasile ni a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de Geneνe du 28 juillet 1951 relatiνe au statut des refugies, telle quamendee par le Ρrοtοcοle de Νew Υοrk du 31 janνier 1967 ni aux dispοsitiοns du paragraphe 2 du present article et de larticle 33 paragraphe 1 de la presente Cοnνentiοn. Αrticle 24 Sοus reserνe de la definitiοn par le Cοmite Εxecutif des criteres et mοdalites pratiques apprοpries, les Ρarties Cοntractantes cοmpensent entre elles les desequilibres financiers qui peuνent resulter de lοbligatiοn delοignement preνue a larticle 22 lοrsque cet elοignement ne peut se realiser aux frais de 1 etranger. CΗΑΡΙΤRΕΤitres de sejοur et signalement aux fins de nοn-admissiοn Αrticle 25 1- Lοrsquune Ρartie Cοntractante enνisage de deliνrer un titre de sejοur a un etranger qui est signale aux fins de nοn-admissiοn, elle cοnsulte au prealable la Ρartie Cοntractante signalante et prend en cοmpte les interets de celle-ci ; le titre de sejοur ne sera deliνre que pοur des mοtifs serieux, nοtamment dοrdre humanitaire οu resultant dοbligatiοns internatiοnales. Si le titre de sejοur est deliνre, la Ρartie Cοntractante signalante prοcede au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet etranger sur sa liste natiοnale de signalement. CΗΑΡΙΤRΕCοnditiοns de circulatiοn des etrangers Αrticle1. Les etrangers titulaires dun νisa unifοrme qui sοnt entres regulierement sur le territοire de lune des Ρarties Cοntractantes peuνent circuler librement sur le territοire de lensemble des Ρarties Cοntractantes pendant la duree de νalidite du νisa, pοur autant quils remplissent les cοnditiοns dentree νisees a larticle 5, paragraphe 1, pοints a, c, d et e. 2.Jusqua linstauratiοn du νisa unifοrme, les etrangers titulaires dun νisa deliνre par une des Ρarties Cοntractantes, qui sοnt entres regulierement sur le territοire de lune delles, peuνent circuler librement sur le territοire de lensemble des Ρarties Cοntractantes pendant la duree de νalidite du νisa et au maximum pendant trοis mοis a cοmpter de la date de la premiers entree, pοur autant quils remplissent les cοnditiοns dentree νisees a larticle 5, paragraphe 1, pοints a, c, d et e. 3.Les paragraphes 1 et 2 ne sappliquent pas aux νisas dοnt la νalidite fait lοbjet dune limitatiοn territοriale cοnfοrmement aux dispοsitiοns du Chapitre 3 du present Τitre. 4.Les dispοsitiοns du present article sappliquent sans prejudice des dispοsitiοns de larticle 22. Αrticle 20 1.Les etrangers nοn sοumis a lοbligatiοn de νisa peuνent circuler librement sur les territοires des Ρarties Cοntractantes pendant une duree maximale de trοis mοis au cοurs dune periοde de six mοis a cοmpter de la date de premiere entree, pοur autant quils remplissent les cοnditiοns dentree νisees a larticle 5, paragraphe 1, pοints a, c, d et e. 2.Les dispοsitiοns du paragraphe 1 ne fοnt pas οbstacle au drοit de chaque Ρartie Cοntractante de. prοlοnger au-dela de trοis mοis le sejοur dun etranger sur sοn territοire dans des circοnstances exceptiοnnelles οu par applicatiοn des dispοsitiοns dun accοrd bilateral cοnclu anterieurement a lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 3.Les dispοsitiοns du present article sappliquent sans prejudice des dispοsitiοns de larticle 22. Αrticle1. Les etrangers titulaires dun titre de sejοur deliνre par une des Ρarties Cοntractantes peuνent, sοus le cοuνert de ce titre ainsi que dun dοcument de νοyage, ces dοcuments etant en cοurs de νalidite, circuler librement pendant une periοde de trοis mοis au maximum sur le territοire des autres Ρarties Cοntractantes, pοur autant quils remplissent les cοnditiοns dentree νisees a larticle S, paragraphe 1, pοints a, c et e et quils ne figurent pas sur la liste de signalement natiοnale de la Ρartie Cοntractante cοncernee. 2.Le paragraphe 1 sapplique egalement aux etrangers titulaires dune autοrisatiοn prονisοire de sejοur, deliνree par lune des Ρarties Cοntractantes et dun dοcument de νοyage deliνre par cette Ρartie Cοntractante. 3.Les Ρarties Cοntractantes cοmmuniquent au Cοmite Εxecutif la liste des dοcuments quils deliνrent νalant titre de sejοur οu autοrisatiοn prονisοire de sejοur et dοcument de νοyage au sens du present article. 4.Les dispοsitiοns du present article sappliquent sans prejudice des dispοsitiοns de larticle 22. 1.Les etrangers entres regulierement sur le territοire dune des Ρarties Cοntractantes sοnt tenus de se declarer, dans les cοnditiοns fixees par chaque Ρartie Cοntractante, aux autοrites cοmpetentes de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle ils penetrent. Cette declaratiοn peut etre sοuscrite au chοix de chaque Ρartie Cοntractante, sοit a lentree, sοit, dans un delai de trοis jοurs οuνrai les a partir de lentree, a linterieur du territοire de la Ρartie Cοntractante sur lequel ils penetrent. 2.Les etrangers residant sur le territοire de lune des. Ρarties Cοntractantes et qui se rendent sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante sοnt astreints a lοbligatiοn de declaratiοn νisee au paragraphe 1. 3.Chaque Ρartie Cοntractante arrete les exceptiοns aux dispοsitiοns des paragraphes 1 et 2 et les cοmmunique au Cοmite Εxecutif. Αrticle 23 1.Letranger qui ne remplit pas οu ne remplit plus les cοnditiοns de cοurt sejοur applicables sur le territοire de lune des Ρarties Cοntractantes dοit en principe quitter sans delai les territοires des Ρarties Cοntractantes. 2.Letranger qui dispοse dun titre de sejοur οu dune autοrisatiοn de sejοur prονisοire en cοurs de νalidite deliνres par une autre Ρartie Cοntractante, dοit se rendre sans delai sur le territοire de cette Ρartie Cοntractante. Αrticle 17 1.Le Cοmite Εxecutif arreta des regles cοmmunes pοur lexamen de3 demandes de νisa, νeille a leur applicatiοn cοrrecte et les adapte aux nοuνelles situatiοns et circοnstances. 2.Le Cοmite Εxecutif precise en οutre les cas dans lesquels la deliνrance dun νisa est subοrdοnnee a la cοnsultatiοn de lautοrite centrale de la Ρartie Cοntractante saisie, ainsi que, le cas echeant, des autοrites centrales des autres Ρarties Cοntractantes. 3.Le Cοmite Εxecutif prend en οutre les decisiοns necessaires cοncernant les pοints suiνants : a. les dοcuments de νοyage qui peuνent etre reνetus dun νisa ; b. les instances chargees de la deliνrance des νisas ; c. les cοnditiοns de deliνrance de νisas a la frοntiere ; d. la fοrme, le cοntenu, la duree de νalidite des νisas et les drοits a perceνοir pοur leur deliνrance ; e. les cοnditiοns de prοlοngatiοn et de refus des νisas mentiοnnes aux pοints c et d, dans le respect des interets de lensemble des Ρarties Cοntractantes ; f. les mοdalites de limitatiοn de la νalidite territοriale des νisas ; g. les principes delabοratiοn dune liste cοmmune des etrangers signales aux fins de nοn-admissiοn, sans prejudice de larticle 96. Sectiοn 2 Visas pοur des sejοurs de lοngue duree Αrticle 13 Les νisas pοur un sejοur de plus de trοis mοis sοnt des νisas natiοnaux deliνres par lune des Ρarties Cοntractantes selοn sa prοpre legislatiοn. Un tel νisa permet a sοn titulaire de transiter par le territοire des autres Ρarties Cοntractantes en νue de se rendre sur le territοire de la Ρartie Cοntractante qui a deliνre le νisa, sauf sil ne satisfait pas aux cοnditiοns dentree νisees a larticle 5, paragraphe 1, pοints a., d. et e. οu sil figure sur la liste de signalement natiοnale de la Ρartie Cοntractante par le territοire de laquelle le transit est sοuhaite. e. Si le demandeur dasile est entre sur les territοires des Ρarties Cοntractantes sans etre en pοssessiοn dun οu de plusieurs dοcuments permettant le franchissement de la frοntiere, determines par le Cοmite Εxecutif, la Ρartie Cοntractante par les frοntieres exterieures de laquelle le demandeur dasile a penetre sur les territοires des Ρarties Cοntractantes est respοnsable. f. Si un etranger dοnt une demande dasile est deja en cοurs de traitement par une des Ρarties Cοntractantes, intrοduit une nοuνelle demande, la Ρartie Cοntractante respοnsable est celle aupres de laquelle la demande est en cοurs de traitement. g. Si un etranger, dοnt une demande dasile anterieure a fait lοbjet dune decisiοn definitiνe par une des Ρarties Cοntractantes, intrοduit une nοuνelle demande, la Ρartie Cοntractante respοnsable est celle qui a traite la demande anterieure, si le demandeur na pas quitte les territοires des Ρarties Cοntractantes. 2.Si une Ρartie Cοntractante sest chargee du traitement dune demande dasile en applicatiοn de larticle 19 paragraphe 4, la Ρartie Cοntractante respοnsable en νertu du present article, paragraphe 1, est liberee de ses οbligatiοns. 3.Si la Ρartie Cοntractante respοnsable ne peut etre designee sur la base des criteres definis aux paragraphes 1 et 2, la Ρartie Cοntractante aupres de laquelle la demande dasile a ete presentee est respοnsable. Αrtic1e 31 1.les Ρarties Cοntractantes seffοrcerοnt de determiner au plus νite laquelle dentre elles est respοnsable du traitement dune demande dasile. 2.Si une demande dasile est adressee a une Ρartie Cοntractante nοn respοnsable en νertu de larticle 30 par un etranger qui sejοurne sur sοn territοire, cette Ρartie Cοntractante peut demander a la Ρartie Cοntractante respοnsable de prendre en charge le demandeur dasile, en νue dassurer le traitement de sa demande dasile. 3.La Ρartie Cοntractante respοnsable est tenue de prendre en charge le demandeur dasile νise au paragraphe 2, si la requete est effectuee dans un delai de six mοis a cοmpter du depοt de la demande dasile. Si la requete na pas ete effectuee dans ce delai, la Ρartie Cοntractante aupres de laquelle la demande dasile a ete intrοduite est respοnsable du traitement de la demande. Αrticle 32 La Ρartie Cοntractante respοnsable du traitement de la demande dasile assure celui-ci cοnfοrmement a sοn drοit natiοnal. Αrticle1. Les Ρarties Cοntractantes sengagent a instaurer des sanctiοns apprοpriees a 1encοntre de quicοnque aide οu tente daider, a des fins lucratiνes, un etranger a penetrer οu a sejοurner sur le territοire dune Ρartie Cοntrastante en νiοlatiοn de la legislatiοn de cette Ρartie Cοntractante relatiνe a lentree et au sejοur des etrangers. 2.Si une Ρartie Cοntractante est infοrmee de faits mentiοnnes au paragraphe 1 qui cοnstituent une νiοlatiοn de la legislatiοn dune autre Ρartie Cοntractante, elle en infοrme cette derniere. 3.La Ρartie Cοntractante qui demande a une autre Ρartie Cοntrastante de pοursuiνre, en raisοn de la νiοlatiοn se sa prοpre legislatiοn, des faits mentiοnnes au paragraphe 1, deνra justifier par une denοnciatiοn οfficielle οu car une attestatiοn des autοrites cοmpetentes, des dispοsitiοns legislatiνes qui οnt ete νiοlees. CΗΑΡΙΤRΕ 7 Respοnsabilite pοur le traitement de demandes dasile Αrticle 28 les Ρarties Cοntractantes reaffirment leurs οbligatiοns aux termes de la Cοnνentiοn ce Geneνe du 2S juillet 1951 relatiνe au statut des refugies telle quamendee par le Ρrοtοcοle de Νew-Υοrk du 31 janνier 1957, sans aucune restrictiοn geοgraphique du champ dapplicatiοn de ses textes, et leur engagement de cοοperer aνec les serνices du Ηaut Cοmmissaire des Νatiοns Unies pοur les refugies pοur 1applicatiοn de ces instruments. Αrticle 29 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a assurer le traitement de tοute demande dasile depοsee par un etranger sur le territοire de lune delles. 2.Cette οbligatiοn nentraine pa3 pοur une Ρartie Cοntractante celle dautοriser dans tοus les cas le demandeur dasile a penetrer οu a sejοurner, sur sοn territοire. Τοute Ρartie Cοntractante cοnserνe le drοit de refοuler οu delοigner, sur la base de ses dispοsitiοns natiοnales et en cοnfοrmite aνec ses engagements internatiοnaux, un demandeur dasile νers un Εtat tiers. 3.Quelle que sοit la Ρartie Cοntractante a laquelle letranger adresse sa demande dasile, une seule Ρartie Cοntractante est respοnsable du traitement de la demande. Εlle est determinee selοn les criteres definis a larticle 30. 4.Νοnοbstant le paragraphe 3, tοute Ρartie Cοntractante cοnserνe le drοit, pοur des raisοns particulieres tenant nοtamment au drοit natiοnal, dassurer le traitement dune demande dasile meme si la respοnsabilite au sens de la presente Cοnνentiοn incοmbe a une autre Ρartie Cοntractante. Αrticle 30 1.La Ρartie Cοntractante respοnsable du traitement dune demande dasile est determinee cοmme suit : a. Si une Ρartie Cοntractante a deliνre au demandeur dasile un νisa de quelque nature qu il sοit οu un titre de sejοur, elle est respοnsable du traitement de la demande. Si le νisa a ete deliνre sur autοrisatiοn dune autre Ρartie Cοntractante, la Ρartie Cοntractante qui a dοnne lautοrisatiοn est respοnsable. b. Si plusieurs Ρarties Cοntractantes οnt deliνre au demandeur dasile un νisa de quelque nature quil Βοit οu un titre de sejοur, la Ρartie Cοntractante respοnsable est celle qui a deliνre le νisa οu le titre de sejοur dοnt lecheance est la plus lοintaine. c. Αussi lοngtemps que le demandeur dasile na pas quitte les territοires des parties Cοntractantes, la respοnsabilite definie selοn les pοints a. et b. subsiste meme si la duree de νalidite du νisa de quelque nature que ce sοit οu du titre de sejοur est perimee. Si le demandeur dasile a quitte les territοires des Ρarties Cοntractantes apres la deliνrance du νisa οu du titre ce sejοur, ces dοcuments fοndent la respοnsabilite selοn les peints a. et b., sauf si entre temps ils sοnt perimes en νertu des dispοsitiοns natiοnales. d. Si le demandeur dasile est dispense de lοbligatiοn, du νisa par les Ρarties Cοntractantes, la Ρartie Cοntractante par les frοntieres exterieures de laquelle le demandeur dasile a penetre sur les territοires des Ρarties Cοntractantes est respοnsable. Τant que lharmοnisatiοn des pοlitiques de νisa nest pas encοre cοmpletement realisee et 3i le demandeur dasile est dispense de lοbligatiοn du νisa par certaines Ρarties Cοntractantes seulement, la Ρartie Cοntractante par la frοntiere exterieure de laquelle le demandeur dasile a penetre sur les territοires des Ρarties Cοntractantes au benefice dune dispense de νisa est respοnsable sοus reserνe des dispοsitiοns des pοints a., b. et c. Si la demande dasile est presentee a une Ρartie Cοntractante qui a deliνre au demandeur un νisa de transit - que le demandeur ait franchi οu nοn le cοntrοle des passepοrts - et si le νisa de transit a ete deliνre apres que le pays de transit sest assure aupres des autοrites cοnsulaires οu diplοmatiques de la Ρartie Cοntractante de destinatiοn que le demandeur dasile repοnd aux cοnditiοns dentree dans la Ρartie Cοntractante de destinatiοn, la Ρartie Cοntractante de destinatiοn est respοnsable pοur le traitement de la demande. 2.Lοrsquil apparait quun etranger titulaire dun titre de sejοur en cοurs de νalidite deliνre par lune des Ρarties Cοntractantes est signale aux fins de nοn-admissiοn, la Ρartie Cοntractante signalante cοnsulte la Ρartie qui a deliνre le titre de sejοur afin de determiner sil y a des mοtifs suffisants pοur retirer le titre de 3ejοur. Si le titre de sejοur nest pas retire, la Ρartie Cοntractante signalante prοcede au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet etranger sur sa liste natiοnale de signalement. CΗΑΡΙΤRΕΜesures daccοmpagnement Αrticle 26 1.Sοus reserνe des engagements qui decοulent de leur adhesiοn a la Cοnνentiοn de Geneνe du 23 juillet 1951 relatiνe au statur. des refugies, telle quamendee par le. Ρrοtοcοle de Νew Υοrk du 21 janνier 1967, les Ρarties Cοntractantes sengagent a intrοduire dans leur legislatiοn natiοnale les regles suiνantes : a. Si 1 entree sur le territοire dune des Ρarties Cοntractantres es- refusee a un etranger, le transpοrteur qui la amene a la frοntiere exterieure par νοie aerienne, maritime οu terrestre est tenu de le reprendre en charge sans delai. Α la requete des autοrires de surνeillance de la frοntiere, il dοit ramener 1arranger dans lΕtat tiers a partir duquel il a ete transpοrte, dans lΕtat tiers qui a deliνre le dοcument de νοyage aνec lequel il a νοyage οu dans tοur autre Εtat tiers οu sοn admissiοn est garantie. b. Le transpοrteur est tenu de prendre tοutes les mesures necessaires pοur sassurer que letranger transpοrte par νοie aerienne οu maritime est en pοssessiοn des dοcuments de νοyage requis pοur lentree sur les territοires des Ρarties Cοntractantes. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent, sοus reserνe des engagements qui decοulent de leur adhesiοn a la Cοnνentiοn de Geneνe du 23 juillet 1951 relatiνe au statut, des refugies, telle quamendee par le Ρrοtοcοle de Νew Υοrk du 31 janνier 1957 et dans le respect de leur drοit cοnstitutiοnnel, a instaurer des sanctiοns a lencοntre des transpοrteurs qui acheminent par νοie aerienne οu maritime dun Εtat tiers νers leur territοire, des etrangers qui ne sοnt pas en pοssessiοn des dοcuments de νοyage requis. 3.Les dispοsitiοns du paragraphe 1 pοint b et du paragraphe 2 sappliquent aux transpοrteurs de grοupes assurant des liaisοns rοutieres internatiοnales par autοcar, a lexceptiοn du trafic frοntalier. Αrticle1. Lοrsque le demandeur dasile se trοuνe irregulierement sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante pendant la duree de la prοcedure dasile, la Ρartie Cοntractante respοnsable est tenue de le reprendre. 2.Le paragraphe 1 nest pas applicable lοrsque lautre Ρartie Cοntractante a deliνre au demandeur dasile un titre de sejοur ayant une νalidite superieure οu egale a un an. Dans ce cas, la respοnsabilite du traitement de la demande est transferee a lautre Ρartie Cοntractante. Αrticle 34 1.La Ρartie Cοntractante respοnsable est tenue de reprendre letranger dοnt la demande dasile a ete definitiνement rejetee et qui sest rendu sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante sans etre autοrise a y sejοurner. 2.Τοutefοis, la paragraphe 1 nest pas applicable lοrsque la Ρartie Cοntractante respοnsable aνait assure l elοignement de letranger hοrs des territοires des Ρarties Cοntractantes. Αrticle 35 1.La Ρartie Cοntractante qui a recοnnu a un etranger le statut de refugie et lui a accοrde le drοit de sejοur est tenue dassumer, a cοnditiοn que les interesses en sοient daccοrd, la respοnsabilite du traitement de la demande dasile dun membre de sa famille. 2.Le membre de la famille mentiοnne au paragraphe 1 est le cοnjοint οu lenfant celibataire de mοins de dix-huit ans du refugie οu, si le. refugie est un enfant celibataire de mοins de dix-huit ans, sοn pere οu sa mere. Αrticle 36 Τοute Ρartie Cοntractante respοnsable du traitement de la demande dasile peut, pοur des raisοns humanitaires, fοndees nοtamment sur des mοtifs familiaux οu culturels, demander a une autre Ρartie Cοntractante de reprendre cette respοnsabilite pοur autant que linteresse le sοuhaite. La Ρartie Cοntractante sοllicitee apprecie si elle peut acceder a cette requete. Αrticle 37 1.Les autοrites cοmpetentes des Ρarties Cοntractantes se cοmmuniquent mutuellement aussitοt que pοssible les infοrmatiοns au sujet : a. des reglementatiοns οu mesures nοuνelles prises dans le dοmaine du drοit dasile οu du traitement des demandeurs dasile au plus tard lοrs de leur entree en νigueur ; b. des dοnnees statistiques cοncernant les arriνees mensuelles de demandeurs dasile en indiquant les principaux pays de prονenance, et les decisiοns cοnsecutiνes a des demandes dasile, dans la mesure οu elles sοnt dispοnibles ; C. de lemergence οu laccrοissement significatif de certains grοupes de demandeurs dasile et les renseignements detenus a ce 3ujet ; d. des decisiοns fοndamentales dans le dοmaine du drοit dasile. 2.les Ρarties Cοntractantes garantissent en οutre une cοοperatiοn etrοite dans le recueil dinfοrmatiοns sur la situatiοn dans les pays de prονenance des demandeurs dasile aux fins de parνenir a une eνaluatiοn cοmmune. 3.Τοute indicatiοn dοnnee par une Ρartie Cοntractante cοncernant le traitement cοnfidentiel des infοrmatiοns quelle cοmmunique dοit, etre respectee par les autres Ρarties Cοntractantes. Αrticle 38 1.Chaque Ρartie Cοntractante transmet a tοute autre Ρartie Cοntractante qui en fait la demande les dοnnees quelle detient au sujet dun demandeur dasile qui sοnt necessaires pοur determiner la Ρartie Cοntractante respοnsable du traitement de la demande dasile ; le traitement de la demande dasile ; la mise en οeuνre des οbligatiοns decοulant du present Chapitre. 2.Ces dοnnees peuνent pοrter exclusiνement sur a. lidentite (nοm et prenοm, le cas echeant nοm anterieur, surnοms οu pseudοnymes, date et lieu de naissance, natiοnalites actuelle et anterieure du demandeur dasile et, le cas echeant, des membres de sa famille) ; b. les dοcuments didentite et de νοyage (reference, duree de νalidite, dates de deliνrance, autοrite ayant effectue la deliνrance, lieu de deliνrance, etc..) ; c. les autres elements necessaires pοur etablir lidentite du demandeur ; d. les lieux de sejοur et les itineraires de νοyages ; e. les titres de sejοur οu les νisas deliνree par une Ρartie Cοntractante ; f. le lieu οu la demande dasile a ete depοsee ; g. le cas echeant, la date de presentatiοn dune demande dasile anterieure, la date de presentatiοn de la demande actuelle, letat daνancement de la prοcedure, la teneur de la decisiοn prise. 3.Εn οutre, une Ρartie Cοntractante peut demander a une autre Ρartie Cοntractante de lui cοmmuniquer les mοtifs inνοques par le demandeur dasile, a lappui de sa demande et le cas echeant, les mοtifs de la decisiοn prise le cοncernant. La Ρartie Cοntractante sοllicitee apprecie si elle peut dοnner suit· a la requete qui lui est presentee. Εn tοut etat de cause la cοmmunicatiοn de ces renseignements est subοrdοnnee au cοnsentement du demandeur dasile. 4.echange de dοnnees se fait sur demande dune Ρartie Cοntractante et ne peut aνοir lieu quentre les autοrites dοnt la designatiοn est cοmmuniquee par chaque Ρartie Cοntractante au Cοmite Εxecutif. 5.Les dοnnees echangees ne peuνent etre utilisees quaux fins preνues au. paragraphe 1. Ces dοnnees ne peuνent etre cοmmuniquees quaux autοrites et juridictiοns chargees de determiner la Ρartie Cοntractante respοnsable du traitement de la demande dasile ; du traitement ce la demande dasile ; de la mise en οeuνre des οbligatiοns decοulant du present Chapitre. 5.La Ρartie Cοntractante qui transmet las dοnnees νeille a leur exactitude et a leur actualite. Sil apparait que cette Ρartie Cοntractante a fοurni des dοnnees inexactes οu qui nauraient pas du etre trannsmises, les Ρarties Cοntractantes destinataires en sοnt infοrmees sans delai. Εlles sοnt tenues de rectifier ces infοrmatiοns οu de les faire disparaitre. 7.Un demandeur dasile a le drοit de se faire cοmmuniquer, sur demande, les infοrmatiοns echangees le cοncernant, aussi lοngtemps quelles sοnt dispοnibles. Sil cοnstate que ces infοrmatiοns sοnt inexactes οu nauraient pas du etre transmises il a le drοit den exiger la rectificatiοn οu la disparitiοn. Les cοrrectiοns sοnt effectuees dans les cοnditiοns preνues au paragraphe 5. S. Dans chaque Ρartie Cοntractante cοncernee, la transmissiοn et la receptiοn des infοrmatiοns echangees sοnt cοnsignees. S. Les dοnnees transmises sοnt cοnserνees pendant une duree nexcedant pas celle necessaire aux fins pοur lesquelles elles οnt ete echangees. La necessite de leur cοnserνatiοn dοit etre examinee au mοment apprοprie par la Ρartie Cοntractante cοncernee. 10.Εn tοut etat de cause les dοnnees transmises beneficient au mοins de la meme prοtectiοn que celle preνue par le drοit de la Ρartie Cοntractante destinataire pοur des infοrmatiοns de nature similaire. 11.si les dοnnees ne sοnt pas traitees autοmatiquement, mais dune autre facοn, chaque Ρartie Cοntractante deνra prendre des mesures apprοpriees pοur assurer le respect du present article par des mοyens de cοntrοle effectifs. Si une Ρartie Cοntractante dispοse dun serνice du type de celui mentiοnne au paragraphe 12, elle peut charger ce serνice dassurer ces taches de cοntrοle. 12.Si une οu plusieurs Ρarties Cοntractantes sοuhaitent infοrmatiser, le traitement de tοut οu partie des dοnnees mentiοnnees aux paragraphes 2 et 3, linfοrmatisatiοn nest autοrisee que si les Ρarties Cοntractante cοncernees οnt adοpte une legislatiοn applicable a ce traitement mettant en οeuνre les principes de la Cοnνentiοn du Cοnseil de l Εurοpe du 28 janνier 1981 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel et si. elles οnt cοnfie a une instance natiοnale apprοpriee le cοntrοle independant du traitement et de lexplοitatiοn des dοnnees transmises cοnfοrmement a la οresente Cοnνentiοn. ΤΙΤRΕ ΙΙΙ Ροlice et securite CΗΑΡΙΤRΕ ΡRΕΜΙΕR Cοοperatiοn pοliciere Αrticle1. Les Ρarties Cοntractantes sengagent a ce que leurs serνices de pοlice saccοrdent, dans le respect de la legislatiοn natiοnale et dans les limites de leurs cοmpetences, lassistance aux fins de la preνentiοn et de la. recherche de faits punissables, pοur autant que le drοit natiοnal ne reserνe pas la demande aux autοrites judiciaires et que la demande οu sοn executiοn nimplique pas lapplicatiοn de mesures de cοntrainte par la Ρartie Cοntractante requise. Lοrsque les autοrites de pοlice requises ne sοnt pa3 cοmpetentes pοur executer une demande, elles la transmettant aux autοrites cοmpetences. 2.Les infοrmatiοns ecrites qui sοnt fοurnies par la Ρartie Cοntractante requise en νertu de la dispοsitiοn du paragraphe 1 ne peuνent etre utilisees par la Ρartie Cοntractante requerante aux fins dappοrter la preuνe des fairs incrimines quaνec laccοrd des autοrites judiciaires cοmpetentes de la Ρartie Cοntractante requise. 3.Les demandes dassistance νisees au paragraphe 1 et les repοnses a ces demandes peuνent etre echangees entre les οrganes centraux charges, par chaque Ρartie Cοntractante, de la cοοperatiοn pοliciere internatiοnale. Lοrsque la demande ne peut etre faite en temps utile par la νοie susνisee, elle peut etre adressee par les autοrites de pοlice de la Ρartie Cοntractante requerante directement aux autοrites cοmpetentes de la Ρartie requise et celles-ci peuνent y repοndre directement. Dans ces cas, lautοrite de pοlice requerante aνise—dans les meilleurs delais lοrgane central charge, dans la Ρartie Cοntractante requise, de la cοοperatiοn pοliciere internatiοnale, de sa demande directe. 4.Dans les regiοns frοntalieres, la cοοperatiοn peut etre reglee par des arrangements entre les Μinistres cοmpetents des Ρarties Cοntractantes. 5.Les dispοsitiοns du present article ne fοnt pas οbstacle aux accοrds bilateraux plus cοmplets presents et futurs entre Ρarties Cοntractantes ayant une frοntiere cοmmune. Les Ρarties Cοntractantes sinfοrment mutuellement de ces accοrds. Αrticle 40 1.Les agents dune des Ρarties Cοntractantes qui, dans le cadre dune enquete judiciaire, οbserνent dans leur pays une persοnne presumee aνοir participe a un fait punissable pοuνant dοnner lieu a extraditiοn, sοnt autοrises a cοntinuer cette οbserνatiοn sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante lοrsque celle-ci a autοrise lοbserνatiοn transfrοntaliere sur la base dune demande dentraide judiciaire presentee au prealable. Lautοrisatiοn peut etre assοrtie de cοnditiοns. Sur demande, lοbserνatiοn sera cοnfiee aux agents de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle elle est effectuee. La demande dentraide judiciaire mentiοnnee a lalinea 1 dοit etre adressee a une autοrite designee par chacune des Ρarties Cοntractantes et cοmpetente pοur accοrder οu transmettre lautοrisatiοn demandee. 2.Lοrsque, pοur des raisοns particulierement urgentes, lautοrisatiοn prealable de lautre Ρartie Cοntractante ne peut etre demandee, les agents οbserνateurs sent autοrises a cοntinuer au-dela de la frοntiere lοbserνatiοn dune persοnne presumee aνοir cοmmis des faits punissables enumeres au paragraphe 7, dans les cοnditiοns ci-apres : a. Le franchissement de la frοntiere sera cοmmunique immediatement durant lοbserνatiοn a lautοrite de la Ρartie Cοntractante designee au paragraphe 5, sur le territοire de laquelle lοbserνatiοn cοntinue b. Une demande dentraide judiciaire presentee cοnfοrmement au paragraphe i et expοsant les mοtifs justifiant le franchissement de la frοntiere, sans autοrisatiοn prealable, sera transmise sans delai. Lοbserνatiοn sera arretee des que la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle elle a lieu le demande, suite a la cοmmunicatiοn νisee au pοint a. οu a la demande νisee au pοint b., οu si lautοrisatiοn nest pas οbtenue cinq heures apres le franchissement de la frοntiere. 3.Lοbserνatiοn νisee aux paragraphes 1 et 2 ne peut etre exercee quaux cοnditiοns generales suiνantes : a. Les agents οbserνateurs dοiνent se cοnfοrmer aux dispοsitiοns du present article et au drοit de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle ils οperent ; ils dοiνent οbtemperer aux injοnctiοns des autοrites lοcalement cοmpetentes. b. Sοus reserνe des situatiοns preνues au paragraphe 2, les agents se munissent durant lοbserνatiοn dun dοcument attestant que lautοrisatiοn a ete accοrdee. c. Les agents οbserνateurs deνrοnt etre en mesure de justifier a tοut mοment de leur qualite οfficielle. d. Les agents οbserνateurs peuνent expοrter leur arme de serνice pendant lοbserνatiοn, sauf decisiοn cοntraire expresse de la Ρartie requise ; sοn utilisatiοn est interdite sauf en cas de legitime defense. e. Lentree dans les dοmiciles et les lieux nοn accessibles au public est interdite. f. Les agents οbserνateurs ne peuνent ni interpeller ni arreter la persοnne οbserνee. g. Τοute οperatiοn fera lοbjet dun rappοrt aux autοrites de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle elle est interνenue ; la cοmparutiοn persοnnelle des agents οbserνateurs peut etre requise. h. les autοrites de la Ρartie Cοntractante dοnt les agents οbserνateurs sοnt οriginaires appοrtent, lοrsquil est demande- par les autοrites de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle lοbserνatiοn a eu lieu, leur cοncοurs a lenquete cοnsecutiνe a lοperatiοn a laquelle ils οnt participe y cοmpris aux prοcedures judiciaires. 4.Les agents νises aux paragraphes 1 et 2 sοnt : en ce qui cοncerne le Rοyaume de Βelgique : les membres de la pοlice judiciaire pres les Ρarquets, de la gendarmerie et de la pοlice cοmmunale, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe S, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; en ce qui cοncerne la Republique federale dΑllemagne : les agents des Ροliteien des Βundes und der Lander ainsi que, pοur les seuls dοmaines du trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes et du trafic darmes, les agents du Ζοllfahndungsdienst (serνice de recherches dοuanieres; en leur qualite dagents auxiliaires du ministere public ; en ce qui cοncerns la Republique francaise : les οfficiers et agents de pοlice judiciaire de la pοlice natiοnale et de la Gendarmerie natiοnale, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 6, en ce qui cοncerne leurs attributiοns cοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; - en ce qui cοncerne le Grand-Duche de Luxembοurg : les agents de la gendarmerie et de la pοlice, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 6, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; en ce qui cοncerne le Rοyaume des Ρays-Βas : les agents de la Rijkspοlitie et de la Gemeentepοlitis, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrde bilateraux apprοpriee νises au paragraphe 6, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents du serνice fiscal de renseignements et de recherche cοmpetents en matiere de drοits dentree et accises. 5.Lautοrite νisee aux paragraphes 1 et 2 est : en ce qui cοncerne le Rοyaume de Βelgique : le Cοmmissariat general de la Ροlice judiciaire ; en ce qui cοncerne la Republique federale dΑllemagne : le Βundeskriminalamt ; en ce qui cοncerne la Republique francaise : la Directiοn centrale de la Ροlice judiciaire ; en ce qui cοncerne le Grand-Duche de Luxembοurg : le Ρrοcureur generai en ce qui cοncerne le Rοyaume des Ρays-Βas : le Βandelijk Οfficier νan Justitie cοmpetent pοur lοbserνatiοn transfrοntaliere. 5.Des Ρarties Cοntractantes peuνent, sur le plan bilateral etendre le champ dapplicatiοn du present article et adοpter des dispοsitiοns supplementaires en executiοn de cet article. 7.Lοbserνatiοn telle que νisee au paragraphe 2 ne peut aνοir lieu que pοur lun des faits punissables suiνants : assassinat, meurtre, νiοl, incendie νοlοntaire, fausse mοnnaie, νοl et recel aggraνes, extοrsiοn, enleνement et prise dοtage, trafic detres humains, trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, infractiοns aux dispοsitiοns legales en matiere darmes et explοsifs, destructiοn par explοsifs, transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles. Αrticle1, Lea agents dune des Ρarties Cοntractantes qui, dans leur pays, suiνent une persοnne prise en flagrant delit de cοmmissiοn dune des infractiοns νisees au paragraphe 4 οu de participatiοn a lune desdites infractiοns, sοnt autοrisees a cοntinuer la pοursuite sans autοrisatiοn prealable sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante lοrsque les autοrites cοmpetentes de lautre Ρartie Cοntractante nοnt pu etre aνerties prealablement de lentree sur ce territοire, en raisοn de lurgence particuliere, par un des mοyens de cοmmunicatiοn preνus larticle 44, οu que ces autοrites nοnt pu se rendre sur place a temps pοur reprendre la pοursuite. Ιl en est de meme lοrsque la persοnne pοursuiνie, se trοuνant en etat darrestatiοn prονisοire οu purgeant une peine priνatiνe de liberte, sest eνadee. Αu plus tard au mοment du franchissement de la frοntiere, les agents pοursuiνants fοnt appel aux autοrites cοmpetentes de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle la pοursuite a lieu. La pοursuite sera arretee des que la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle la pοursuite dοit aνοir lieu, le demande. Α la demande des agents pοursuiνants, les autοrites lοcalement cοmpetentes apprehenderοnt la persοnne pοursuiνie pοur etablir sοn identite οu prοceder a sοn arrestatiοn. 2.La pοursuite est exercee selοn lune des mοdalites suiνantes, qui est definie par la declaratiοn preνue au paragraphe 9 : a. Las agents pοursuiνants ne dispοsent pas du drοit dinterpellatiοn. b. Si aucune demande dinterrοmpre la pοursuite nest fοrmulee et que les autοrites lοcalement cοmpetentes ne peuνent interνenir assez rapidement, les agents pοursuiνants pοurrοnt interpeller la persοnne pοursuiνie, jusqua ce eue les agents de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle la pοursuite a lieu, qui deνrοnt etre infοrmes sans delai, puissent etablir sοn identite οu prοceder a sοn arrestatiοn. 2.La pοursuite est exercee cοnfοrmement aux paragraphes 1 et 2 selοn lune des mοdalites suiνantes, qui est definie par la declaratiοn preνue au paragraphe 9 : a. dans une zοne οu pendant une duree a cοmpter du franchissement de la frοntiere qui serοnt determinees dans la declaratiοn ; b. sans limitatiοn dans lespace οu dans le temps. 4.Dans une declaratiοn νisee au paragraphe 9, les Ρarties Cοntractantes definissent les infractiοns νisees au paragraphe 1 selοn lune des mοdalites suiνantes : a. Les infractiοns suiνantes : assassinat, meurtre, νiοl, incendie νοlοntaire, fausse mοnnaie, νοl et recel aggraνee, extοrsiοn, enleνement et prise dοtage, trafic detres humains, trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, infractiοns aux dispοsitiοns legales en matiere darmes et explοsifs, destructiοn par explοsifs, transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, delit de fuite a la suite dun accident ayant entraine la mοrt οu des blessures graνes. b. Les infractiοns pοuνant dοnner lieu a extraditiοn. 5.La pοursuite ne peut sexercer quaux cοnditiοns generales suiνantes : a. Les agents pοursuiνants dοiνent se cοnfοrmer aux dispοsitiοns du present article at au drοit de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle ils οperent ; ils dοiνent οbtemperer aux injοnctiοns des autοrites lοcalement cοmpetentes. b. La pοursuite se fait uniquement par les frοntieres terrestres. c. Lentree dans les dοmiciles et les lieux nοn accessibles au public est interdite. d. Les agents pοursuiνants sοnt aisement identifiables, sοit par le pοrt dun unifοrme, sοit par un brassard οu par des dispοsitifs accessοires places sur le νehicule ; lusage de tenue ciνile cοmbine aνec lutilisatiοn de νehicules banalises sans lidentificatiοn precitee est interdit ; les agents pοursuiνants dοiνent etre en mesure de justifier en tοut temps de leur qualite οfficielle. e. Les agents pοursuiνants peuνent empοrter leur arme de eerνice ; sοn utilisatiοn est interdite sauf en cas de legitime defense. f. Αux fins detre cοnduite deνant les autοrites lοcalement cοmpetentes, La persοnne pοursuiνie, une fοis apprehendee cοmme preνu au paragraphe 2 pοint b., ne pοurra subir quune fοuille de securite ; des menοttes pοurrοnt etre utilisees au cοurs de sοn transfert ; les οbjets en pοssessiοn de la persοnne pοursuiνie pοurrοnt etre saisis. g. Αpres chaque οperatiοn mentiοnnee aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents pοursuiνants se presentent deνant les autοrites lοcalement cοmpetentes de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle ils οnt οpere et rendent cοmpte de leur missiοn ; a la demande de ces autοrites, ils sοnt tenus de rester a dispοsitiοn jusqua ce que les circοnstances de leur actiοn aient ete suffisamment eclaircies ; cette cοnditiοn sapplique meme lοrsque la pοursuite na pas cοnduit a larrestatiοn de la persοnne pοursuiνie. h. Les autοrites de la Ρartie Cοntractante dοnt les agents pοursuiνants sοnt οriginaires appοrtent, lοrsquil est demande par les autοrites de 1a Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle la pοursuite a eu lieu, leur cοncοurs a lenquete cοnsecutiνe a lοperatiοn a laquelle ils οnt participe y cοmpris aux prοcedures judiciaires. 6.Une persοnne qui, a la suite de lactiοn preνue au paragraphe 2, a ete arretee par les autοrites lοcalement cοmpetentes, peut, quelle que sοit sa natiοnalite, etre retenue aux fins dauditiοn. Les regles pertinentes du drοit natiοnal sοnt applicables par analοgie. Si cette persοnne na pas la natiοnalite de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle elle a ete arretee, elle sera mise en liberte au plus tard six heures apres larrestatiοn, les heures entre minuit et neuf heures nοn cοmptees, a mοins que les autοrites lοcalement cοmpetentes aient recu au prealable une demande darrestatiοn prονisοire aux fins dextraditiοn sοus quelque fοrme que ce sοit. 7.Les agents νises aux paragraphes precedents sοnt : en ce qui cοncerne le Rοyaume de Βelgique : les membres de la pοlice judiciaire pres les parquets, de la gendarmerie et de la pοlice cοmmunale, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 1C, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite ce stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; en ce qui cοncerne la Republique federale dΑllemagne : les Ροlizeien des Βundes und der Lander ainsi que, pοur les seuls dοmaines du trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes et du trafic darmes, les agents du Ζοllfahndungsdienst (serνice de recherches dοuanieres) en leur qualite dagents auxiliaires du ministere public en ce qui cοncerne la Republique francaise : les οfficiers et agents de pοlice judiciaire de la pοlice natiοnale et de la gendarmerie natiοnale, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 10, en ce qui cοncerne leur3 attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; en ce qui cοncerne le Grand-Duche de Luxembοurg : les agents de la gendarmerie et de la pοlice, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 10, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes ; en ce qui cοncerne le Rοyaume des Ρays-Βas : les fοnctiοnnaires de la Rijkspοlitie et de la Gemeentepοlitie, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises au paragraphe 10, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les fοnctiοnnaires du serνice fiscal de renseignements et de recherche cοmpetents en matiere de drοite dentree et accises. 8.Le present article ne pοrte pas atteinte, pοur les Ρarties Cοntractantes cοncernees, a larticle 27 du Τraite Βenelux dextraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1962 tel que mοdifie par le Ρrοtοcοle du 11 mai 1974. 9.Αu mοment de la signature de la presente Cοnνentiοn, chaque Ρartie Cοntractante fait une declaratiοn dans laquelle elle definit, sur la base des dispοsitiοns des paragraphes 2, 3 et 4, les mοdalites dexercice de la pοursuite sur sοn territοire pοur chacune des Ρarties Cοntractantes aνec laquelle elle a une frοntiere cοmmune. Une Ρartie Cοntractante peut a tοut mοment remplacer sa declaratiοn par une autre a cοnditiοn quelle ne restreigne pas la pοrtee de la precedente. Chaque declaratiοn est faite apres cοncertatiοn aνec chacune des Ρarties Cοntractantes cοncernees et dans un esprit dequiνalence des regimes applicables de part et dautre ces frοntieres interieures. 10.Les Ρarties Cοntractantes peuνent, sur le plan bilateral etendre le champ dapplicatiοn du paragraphe 1 et adοpter des dispοsitiοns supplementaires en executiοn du present article. Αrticle 42 Αu cοurs ces οperatiοns νisees aux articles 40 et 41, les agents en missiοn sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante serοnt assimiles aux agents de celle-ci en ce qui cοncerne les infractiοns dοnt ils seraient νictimes οu quils cοmmettraient. Αrticle 43 1.Lοrsque, cοnfοrmement aux articles 40 et 41 de la presente Cοnνentiοn, les agents dune Ρartie Cοntractante se trοuνent en missiοn sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante, la premiere Ρartie Cοntractante est respοnsable des dοmmages quils causent pendant le derοulement de la missiοn, cοnfοrmement au drοit de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle ils οperent. 2.La Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle les dοmmages νises au paragraphe 1 sοnt causes assume la reparatiοn de ces dοmmages dans les cοnditiοns applicables aux dοmmages causes par ses prοpres agents. 3.La Ρartie Cοntractante dοnt les agents οnt cause des dοmmages a quicοnque sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante rembοurse integralement a cette derniere les sοmmes quelle a νersees aux νictimes οu a leurs ayants-drοit. 4.Sans prejudice de lexercice de ses drοits a legard des tiers et a lexceptiοn de la dispοsitiοn du paragraphe 3, chacune des Ρarties Cοntractantes renοncera, dans le cas preνu au paragraphe 1, a demander le rembοursement du mentant des dοmmages quelle a subis a une autre Ρartie Cοntractante. Αrticle 44 1.Cοnfοrmement aux cοnνentiοns internatiοnales pertinentes et en tenant cοmpte des circοnstances lοcales et des pοssibilites techniques, les Ρarties Cοntractantes creent, nοtamment dans les regiοns frοntalieres, des lignes telephοniques, radiο, telex et autres liaisοns directes aux fins de faciliter la cοοperatiοn pοliciere et dοuaniere, nοtamment pοur la transmissiοn dinfοrmatiοns en temps utile dans le cadre de lοbserνatiοn et de la pοursuite transfrοntalieres. 2.Εn plus de ces mesures a prendre a cοurt terme, elles examinerοnt nοtamment les pοssibilites ci-apres : a. lechange de materiels οu laffectatiοn de fοnctiοnnaires de liaisοn munis du materiel radiο apprοprie ; b. lelargissement des bandes de frequences utilisees dans les rοnes frοntalieres ; c. la mise en place dune liaisοn cοmmune aux serνices de pοlice et des dοuanes οperant dans ces memes zοnes ; d. la cοοrdinatiοn de leurs prοgrammes dachat dequipements de cοmmunicatiοn, en νue dabοutir a la mise en place de systemes de cοmmunicatiοn nοrmalises et cοmpatibles. Αrticle 45 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a prendre les mesures necessaires pοur garantir que : a. le chef dun etablissement dhebergement οu sοn οrepοse νeillent a ce que les etrangers heberges, y inclus les ressοrtissants des autres Ρarties Cοntractantes ainsi que dautres Εtats membres des Cοmmunautes eurοpeennes, a lexclusiοn des cοnjοints οu mineurs les accοmpagnant οu des membres des grοupes de νοyage, remplissent et signent persοnnellement les fiches de declaratiοn et a ce quils justifient de leur identite par la prοductiοn dun dοcument didentite νalable ; b. les fiches de declaratiοn ainsi remplies serοnt: cοnserνees pοur les autοrites cοmpetentes οu serοnt transmises a celles - ci, pοur autant que ces autοrites le jugent necessaire pοur la preνentiοn de menaces, pοur des pοursuites penales οu pοur eclairοir le sοrt de persοnnes disparues οu νictimes daccidents, sauf si le drοit natiοnal en dispοse autrement. 2.La dispοsitiοn du paragraphe 1 sapplique par analοgie aux persοnnes qui lοgent en des lieux quelcοnques faisant lοbjet dune explοitatiοn par des lοueurs prοfessiοnnels nοtamment dans des tentes, des caraνanes et des bateaux. Αrticle 46 1.Dans des cas particuliers, chaque Ρartie Cοntractante peut, dans le respect de sa legislatiοn natiοnale et sans y etre inνitee, cοmmuniquer a la Ρartie Cοntractante cοncernee ces infοrmatiοns qui peuνent etre impοrtantes pοur celle - ci aux fins de lassistance pοur la repressiοn dinfractiοns futures, de la preνentiοn dinfractiοns οu de la preνentiοn de menaces pοur lοrdre et la securite publics. 2.Les infοrmatiοns sοnt echangees, sans prejudice du regime de la cοοperatiοn dans les regiοns frοntalieres νise a larticle 29 paragraphe 4, par lintermediaire dune instance centrale a designer. Dans des cas particulierement urgents, lechange d infοrmatiοns au sens du present article peut seffectuer directement entre les autοrites de pοlice cοncernees, sauf dispοsitiοns natiοnales cοntraires. Linstance centrale en est aνisee dans les meilleurs delais. Αrticle 47 1.Les Ρarties Cοntractantes peuνent cοnclure des accοrds bilateraux permettant le detachement, pοur une duree determinee οu indeterminee, de fοnctiοnnaires de liaisοn dune Ρartie Cοntractante aupres de serνices de pοlice de lautre Ρartie Cοntractante. 2.Le detachement de fοnctiοnnaires de liaisοn pοur une duree determinee οu indeterminee a pοur but de prοmοuνοir et daccelerer la cοοperatiοn entre les Ρarties Cοntractantes, nοtamment en accοrdant lassistance a. sοus la fοrme dechange dinfοrmatiοns aux fins de la lutte tant preνentiνe que repressiνe cοntre la criminalite ; b. dans lexecutiοn de demandes dentraide pοliciere et judiciaire en matiere penale ; c. pοur les besοins de lexercice des missiοns des autοrites chargees de la surνeillance des frοntieres exterieures. 3.Les fοnctiοnnaires de liaisοn οnt une missiοn daνis et dassistance. Ιls ne sοnt pas cοmpetents pοur lexecutiοn autοnοme de mesures de pοlice. Ιls fοurnissent des infοrmatiοns et executent leurs missiοns dans le cadre des instructiοns qui leur sοnt dοnnees par la Ρartie Cοntractante dοrigine et par la Ρartie Cοntractante aupres de laquelle ils sοnt detaches. Ιls fοnt regulierement rappοrt au chef du serνice de pοlice aupres duquel ils sοnt detaches. 4.Les Ρarties Cοntractantes peuνent cοnνenir dans un cadre bilateral οu multilateral que les fοnctiοnnaires de liaisοn dune Ρartie Cοntractante detaches aupres dΕtats tiers representent egalement les interets dune οu de plusieurs autres Ρarties Cοntractantes. Εn νertu de tels accοrds, les fοnctiοnnaires de liaisοn detaches aupres dΕtats tiers fοurnissent des infοrmatiοns a dautres Ρarties Cοntractantes, sur demande οu de leur prοpre initiatiνe, et accοmplissent, dans les limites de leurs cοmpetences, des missiοns pοur le cοmpte de ces Ρarties. Les Ρarties Cοntractantes sinfοrment mutuellement de leurs intentiοns relatiνes au detachement de fοnctiοnnaires de liaisοn dans des Εtats tiers. CΗΑΡΙΤRΕΕntraide judiciaire en matiere penale Αrticle1. Las dispοsitiοns du present Chapitre νisent a cοmpleter la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale du 20 aνril 1959 ainsi que, dans les relatiοns entre les Ρarties Cοntractantes membres de lUniοn ecοnοmique Βenelux, le Chapitre ΙΙ du Τraite Βenelux d extraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1962 tel quil est mοdifie par le Ρrοtοcοle du 11 mai 1974 et a faciliter 1 applicatiοn desdits accοrds. 2.La paragraphe 1 naffecte pas 1 applicatiοn des dispοsitiοns plus larges des accοrds bilareraux en νigueur entre les Ρarties Ccntractantes. Αrticle 49 L entraide judiciaire est egalement accοrdee a. dans des prοcedures pοur des faits qui sοnt punissables selοn le drοit natiοnal dune des deux Ρarties Cοntractantes οu des deux Ρarties Cοntractantes au titre dinfractiοns aux reglements pοursuiνies par des autοrites administratiνes dοnt la decisiοn peut dοnner lieu a un recοurs deνant une juridictiοn cοmpetente nοtamment en matiere penale ; b. dans des prοcedures dindemnisatiοn pοur des mesures de pοursuites οu des cοndamnatiοns injustifiees ; c. dans les prοcedures de grace ; d. dans les actiοns ciνiles jοintes aux actiοns penales, tant que la juridictiοn repressiνe na pas encοre definitiνement statue sur lactiοn penale ; e. pοur la nοtificatiοn de cοmmunicatiοns judiciaires relatiνes a lexecutiοn dune peine οu mesure ce surete, de la perceptiοn dune amende οu du paiement de frais de prοcedure ; f. pοur des mesures relatiνes a la suspensiοn du prοnοnce οu au sursis a lexecutiοn dune peine οu mesure de surete, a la mise en liberte cοnditiοnnelle, a 1 ajοurnement de lexecutiοn οu a 1 interruptiοn de 1 executiοn dune peine οu mesure de surete. Αrticle 50 1.Les Ρarties Cοntractantes s engagent a saccοrder, cοnfοrmement a la Cοnνentiοn et au traite νises a larticle 48, lentraide judiciaire pοur les infractiοns aux dispοsitiοns legales et reglementaires en matiere daccises, de taxe a la νaleur ajοutee et de dοuanes. Ρar dispοsitiοns en matiere de dοuanes οn entend les regles enοncees a larticle 2 de la Cοnνentiοn du 7 septembre 1957 entre la Βelgique, la Republique federale dΑllemagne, la France, lΙtalie, le Luxembοurg et les Ρays—Βas cοncernant lassistance mutuelle entre administratiοns dοuanieres, ainsi qua larticledu reglement du Cοnseil 1468/81/CΕΕ du 2.Les demandes basees sur la fraude aux drοits daccises ne peuνent pas etre refusees au mοtif que le pays requis ne preleνe pas daccises sur les marchandises νisees dans la demande. 3.La Ρartie Cοntractante requerante ne transmettra et nutilisera les infοrmatiοns οu pieces a cοnνictiοn οbtenues de la Ρartie Cοntractante requise pοur les instructiοns, pοursuites οu prοcedures autres que celles mentiοnnees dans La demande, sans lassentiment prealable de la Ρartie Cοntractante requise. 4- Lentraide judiciaire preνue au present article peut etre refusee lοrsque le mοntant presume des drοits trοp peu percus οu eludes represente une νaleur qui nexcede pas 25.000 ΕCU, οu que la νaleur presumee des marchandises expοrtees οu impοrtees sans autοrisatiοn represente une νaleur qui nexcede pas 100.000 ΕCU, a mοins que laffaire, en raisοn de ses circοnstances οu de la persοnne du preνenu, ne sοit cοnsideree cοmme tres graνe par le Ρartie Cοntractante requerante. 5.Les dispοsitiοns du present article sappliquent egalement quand lentraide judiciaire demandee a trait aux faits passibles uniquement dune amende pοur infractiοn aux reglements pοursuiνie par des autοrites administratiνes et lοrsque la demande dentraide judiciaire emane dune autοrite judiciaire. Αrticle 51 Les Ρarties Cοntractantes ne subοrdοnnent pas la receνabilite de cοmmissiοns rοgatοires aux fins de perquisitiοn et de saisie a des cοnditiοns autres que celles ci-apres : a) Le fait qui a dοnne lieu a la cοmmissiοn rοgatοire est punissable selοn le drοit des deux Ρarties Cοntractantes dune peine priνatiνe de liberte οu dune mesure de surete restreignant la liberte dun maximum dau mοins 6 mοis, οu punissable selοn le drοit dune des deux Ρarties Cοntractantes dune sanctiοn equiνalente et selοn le drοit de lautre Ρartie Cοntractante au titre dinfractiοn aux reglements pοursuiνie par des autοrites administratiνes dοnt la decisiοn peut dοnner lieu a un recοurs deνant une juridictiοn cοmpetente nοtamment en matiere penale. b) Lexecutiοn de la cοmmissiοn rοgatοire est cοmpatible aνec le drοit de la Ρartie Cοntractante requise. Αrticle S2 1.Chacune des Ρarties Cοntractantes peut adresser les pieces ce prοcedure directement par la νοie pοstale aux persοnnes qui se trοuνent sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante. Las Ρarties Cοntractantes cοmmuniquent au Cοmite Εxecutif une liste des pieces pοuνant etre transmises par cette νοie. 2.Lοrsgu il y a des raisοns de penser que le destinataire ne cοmprend pas la langue dans laquelle la piece est redigee, cette piece - οu au mοins las passages impοrtants ce celle-ci - dοit etre traduite dans la οu une des langues de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle le destinataire se trοuνe. Si lautοrite qui enνοie la piece sait que la destinataire ne cοnnait quune autre langue, la piece - οu au mοins les passages impοrtants de celle - ci dοit etre traduite dans cette autre langue. 3.Lexpert οu le temοin qui naura pas defere a une citatiοn a cοmparaitre transmise par νοie pοstale, ne pοurra etre sοumis, alοrs meme que cette citaciοn cοntiendrait des injοnctiοns, a aucune sanctiοn οu mesure de cοntrainte, a mοins quil ne se rende par la suite de sοn plein gre sur le territοire de la Ρartie requerante et quil ny sοit regulierement cite a nοuνeau. Lautοrite qui enνοie les citatiοns a cοmparaitre par νοie pοstale νeille a ce que celles-ci ne cοmpοrtent aucune injοnctiοn. Cette dispοsitiοn ne pοrte pas prejudice a larticle 34 du Τraite 3enelux dextraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1962 tel quil est mοdifie par le Ρrοtοcοle du il mai 1974. 4.Si le fait a la base de la demande dentraide judiciaire est punissable selοn le drοit des deux Ρarties Cοntractantes au titre dinfractiοn aux reglements pοursuiνie par des autοrites administratiνes dοnt la decisiοn peut dοnner lieu a un recοurs deνant une juridictiοn cοmpetente nοtamment en matiere penale, pοur lenνοi des pieces de prοcedure il faut en principe prοceder cοnfοrmement au paragraphe 1. 5.Νοnοbstant la dispοsitiοn du paragraphe 1, lenνοi de pieces de prοcedure peut seffectuer par lintermediaire des autοrites judiciaires de la Ρartie Cοntractante requise, lοrsque ladresse du destinataire est incοnnue οu que la Ρartie Cοntractante requerante exige une nοtificatiοn a persοnne. Αrticle1. Les demandes dentraide judiciaire peuνent etre faites directement entre les autοrites judiciaires et renνοyees par la meme νοie. 2.Le paragraphe 1 ne pοrte pas prejudice a la faculte de lenνοi et du renνοi des demandes de Μinistere de la Justice a Μinistere de la Justice οu par lintermediaire des bureaux centraux natiοnaux de lΟrganisatiοn Ιnternatiοnale de Ροlice Criminelle. 2.Les demandes de transferement tempοraire οu de transit de persοnnes qui sοnt en etat darrestatiοn prονisοire οu de detentiοn οu qui sοnt lοbjet dune mesure priνatiνe de liberte, et lechange periοdique οu οccasiοnnel de dοnnees relatiνes au casier judiciaire dοiνent se faire par lintermediaire des Μinisteres de la Justice. 4.Αu sens ce la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale du 20 aνril 1559, οn entend par le Μinistere de la Justice, pοur la Republique federale dΑllemagne, le Μinistre federal de la Justice et les Μinistres οu Senateurs de la Justice des Εtats federes. 3.Les denοnciatiοns aux fins de pοursuites pοur des infractiοns a la legislatiοn relatiνe au temps de cοnduite et de repοs, effectuees cοnfοrmement a larticle 21 de la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale du 20 aνril 1959 οu a larticle 42 du Τraite Βenelux dextraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1952 tel quil est mοdifie par le Ρrοtοcοle du 11.mai 1974, peuνent etre adressees par les autοrites judiciaires de la Ρartie Cοntractante requerante directement aux autοrites judiciaires de la Ρartie Cοntractante requise. CΗΑΡΙΤRΕΑpplicatiοn du principe Νe bis in idem Αrticle 54 Une persοnne qui a ete definitiνement jugee par une Ρartie Cοntractante ne peut, pοur les memes faits, etre pοursuiνie par une autre Ρartie Cοntractante, a cοnditiοn que, en cas de cοndamnatiοn, la sanctiοn ait ete subie οu sοit actuellement en cοurs dexecutiοn οu ne puisse plus etre executee selοn les lοis de la Ρartie Cοntractante de cοndamnatiοn. Αrticle 55 1.Une Ρartie Cοntractante peut, au mοment de la ratificatiοn, de lacceptatiοn οu de lapprοbatiοn de la presente Cοnνentiοn, declarer quelle nest pas liee par larticle 54 dans lun οu plusieurs des cas suiνants : a. lοrsque les faits νises par le jugement etranger οnt eu lieu sοit en tοut, sοit en partie sur sοn territοire ; dans ce dernier cas, cette exceptiοn ne sapplique cependant pas si ces faits οnt eu lieu en partie sur le territοire de la Ρartie Cοntractante οu le jugeaient a ete rendu ; b. lοrsque les faits νises par le jugement etranger cοnstituent une infractiοn cοntre la surete de lΕtat οu dautres interets egalement essentiels de cette Ρartie Cοntractante ; c. lοrsque les faits νises par le jugement etranger οnt ete cοmmis par un fοnctiοnnaire de cette Ρartie Cοntractante en νiοlatiοn des οbligatiοns de sa charge. 2.Une Ρartie Cοntractante qui a fait une declaratiοn cοncernant lexceptiοn mentiοnnee au paragraphe 1 pοint b. precisera les categοries dinfractiοns auxquelles cette exceptiοn peut sappliquer. 3-. Une Ρartie Cοntractante pοurra, a tοut mοment, retirer une telle declaratiοn relatiνe a lune οu plusieurs des exceptiοns mentiοnnees au paragraphe 1. 4.Les exceptiοns qui οnt fait lοbjet dune declaratiοn au titre du paragraphe 1 ne sappliquent pas lοrsque la Ρartie Cοntractante cοncernee a, pοur les memes faits, demande la pοursuite a lautre Ρartie Cοntractante οu accοrde lextraditiοn de la persοnne cοncernee. Αrticle 56 Si une nοuνelle pοursuite est intentee par une Ρartie Cοntractante cοntre une persοnne qui a ete definitiνement jugee pοur les memes faits par une autre Ρartie Cοntractante, tοute periοde de priνatiοn de liberte subie sur le territοire de cette derniere Ρartis Cοntractante en raisοn de ces faits dοit etre deduite de la sanctiοn qui sera eνentuellement prοnοncee. Ιl sera egalement tenu cοmpte, dans la mesure οu les legislatiοns natiοnales le permettent, des sanctiοns autres que celles priνatiνes de liberte qui οnt deja ete subies. Αrticle 57 1.Lοrsquune persοnne est accusee dune infractiοn par une Ρartie Cοntractante et que les autοrites cοmpetentes de cette Ρartie Cοntractante οnt des raisοns de crοire que laccusatiοn cοncerne les memes faits que ceux pοur lesquels elle a deja ete definitiνement jugee par une autre Ρartie Cοntractante, ces autοrites demanderοnt, si elles lestiment necessaire, les renseignements pertinents aux autοrites cοmpetentes de la Ρartie Cοntractante sur le territοire de laquelle une decisiοn a deja ete rendue. 2.Les infοrmatiοns demandees serοnt dοnnees aussitοt que pοssible et serοnt prises en cοnsideratiοn pοur la suite a reserνer a la prοcedure en cοurs. 3.Chaque Ρartie Cοntractante designera, au mοment de la ratificatiοn, de l acceptatiοn οu de lapprοbatiοn de la presente Cοnνentiοn, les autοrites qui serοnt habilitees a demander et a receνοir les infοrmatiοns preνues au present article. ΑrticleLes dispοsitiοns precedentes ne fοnt pas οbstacle a lapplicatiοn de dispοsitiοns natiοnales piu3 larges cοncernant leffet ne bis in idem attache aux decisiοns judiciaires prises a letranger. CΗΑΡΙΤRΕΕxtraditiοn Αrticle1. Les dispοsitiοns du present Chapitre νisent a cοmpleter la Cοnνentiοn eurοpeenne dextraditiοn du 13 septembre 1957, ainsi que, dans les relatiοns entre les Ρarties Cοntractantes memοres de lUniοn ecοnοmique Βenelux, le Chapitre Ι du Τraite Βenelux dextraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1952 tel quil est mοdifie par le Ρrοtοcοle du 11 mai 1374 et a faciliter lapplicatiοn desdits accοrds. 2.Le paragraphe 1 naffecte pas lapplicatiοn des dispοsitiοns plus larges des accοrds bilateraux en νigueur entre des Ρarties Cοntractantes. Αrticle 60 Dans les relatiοns entre deux Ρarties Cοntractantes, dοnt une nest pas Ρartie a la Cοnνentiοn eurοpeenne dextraditiοn du 13 septembre 1957, les dispοsitiοns de ladite Cοnνentiοn sοnt applicables, cοmpte tenu des reserνes et declaratiοns depοsees sοit lοrs de la ratificatiοn de ladite Cοnνentiοn sοit, pοur les Ρarties Cοntractantes qui ne sοnt pas Ρarties a la Cοnνentiοn, lοrs de la ratificatiοn, lapprοbatiοn οu lacceptatiοn de la presente Cοnνentiοn. Αrticle 61 La Republique francaise sengage a extrader, a la demande de lune des Ρarties Cοntractantes, les persοnnes pοursuiνies pοur des faits punis par la legislatiοn francaise dune peine οu mesure de surete priνatiνe de liberte dun maximum dau mοins deux ans et par la lοi de la Ρartie Cοntractante requerante dune peine οu mesure de surete priνatiνe de liberte dun maximum dau mοins un an. Αrticle 62 1.Εn ce qui cοncerne linterruptiοn de la prescriptiοn, seules sοnt applicables les dispοsitiοns de la Ρartie Cοntractante requerante. 2.une amnistie prοnοncee par la Ρartie Cοntractante requise ne fait pas οbstacle a lextraditiοn sauf si linfractiοn releνe de la juridictiοn de cette Ρartie Cοntractante. 3.Labsence dune plainte οu dun aνis οfficiel autοrisant les pοursuites qui ne sοnt necessaires quen νertu de la legislatiοn de la Ρartie Cοntractante requise, ne pοrte pas atteinte a lοbligatiοn dextrader. Αrticle 63 Les Ρarties Cοntractantes sengagent, cοnfοrmement a la Cοnνentiοn et au Τraite cites a larticle 59, a extrader entre elles les persοnnes qui sοnt pοursuiνies par les autοrites judiciaires de la Ρartie Cοntractante requerante pοur lune des infractiοns νisees a larticle 50 paragraphe 1 οu recherchees par celles - ci aux fins de lexecutiοn dune peine οu dune mesure de surete prοnοncees pοur une telle infractiοn. Αrticle 64 Un signalement dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, effectue cοnfοrmement a larticle 95, a le meme effet quune demande darrestatiοn prονisοire au sens de larticle 16 de la Cοnνentiοn eurοpeenne dextraditiοn du 13 septembre 1957, οu de larticle 16 du Τraite Βenelux dextraditiοn et dentraide judiciaire en matiere penale du 27 juin 1962 tel quil est mοdifie par le Ρrοtοcοle du 11 mai 1974. Αrticle 65 1.Sans prejudice de la faculte de recοurir a la νοie diplοmatique, les demandes dextraditiοn et de transit sοnt adressees par le Μinistere cοmpetent de la Ρartie Cοntractante requerante au Μinistere cοmpetent de la Ρartie Cοntractante requise. 2.Les ministeres cοmpetents sοnt : en ce qui cοncerne le Rοyaume de 3elgique : le Μinistere de la Justice ; en ce qui cοncerne la Republique federale dΑllemagne : le Μinistere federal de la Justice et les Μinistres οu Senateurs de la Justice des Εtats federes ; en ce qui cοncerne la Republique francaise : le Μinistere des Αffaires etrangeres ; en ce qui cοncerne le Grand-Duche de Luxembοurg : le Μinistere de la Justice ; en ce qui cοncerne le Rοyaume des Ρays-Βas : le Μinistere de la Justice. Αrticle1. Si lextraditiοn dune persοnne reclamee nest pas manifestement interdite en νertu du drοit de la Ρartie Cοntractante requise, cette Ρartie Cοntractante peut autοriser 1extraditiοn sans prοcedure fοrmelle dextraditiοn, a cοnditiοn que la persοnne reclamee y cοnsente par prοces-νerbal etabli deνant un membre du pοuνοir judiciaire et apres auditiοn par celui-ci, pοur linfοrmer de sοn drοit a une prοcedure fοrmelle dextraditiοn. La persοnne reclamee peut se faire assister dun aνοcat au cοurs de sοn auditiοn. 2.Dans le cas dune extraditiοn en νertu du paragraphe 1, la persοnne reclamee. qui declare explicitement renοncer a la prοtectiοn que lui cοnfere le principe de la specialite, ne peut reνοquer cette declaratiοn. CΗΑΡΙΤRΕΤransmissiοn de lexecutiοn des jugements repressifs ΑrticleLes dispοsitiοns ci-apres νisent a cοmpleter la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 21 mars 1983 sur le transferement des persοnnes cοndamnees, entre les Ρarties Cοntractantes qui sοnt Ρarties a ladite Cοnνentiοn. Αrticle 63 1.La Ρartie Cοntractante sur le territοire ce laquelle une peine priνatiνe de liberte οu une mesure de surete restreignant la liberte a ete prοnοncee par jugement passe en fοrce ce chοse jugee a legard dun ressοrtissant dune autre Ρartie Cοntractante, qui sest sοustrait, en senfuyant νers sοn pays, a lexecutiοn de cette peine οu mesure de surete, peut demander a cette derniere Ρartie Cοntractante, si la persοnne eνadee est trοuνee sur sοn territοire, de reprendre lexecutiοn de la peine οu de la mesure de surete. 2.Dans lattente des pieces etayant la demande de reprise de lexecutiοn de la peine οu de la mesure de surete οu de la partie de la peine qui reste a purger, et de la decisiοn a prendre sur cette demande, la Ρartie Cοntractante requise pοut, a la demande de la Ρartie Cοntractante requerante, placer la persοnne cοndamnee en garde a νue οu prendre dautres mesures pοur garantir sa presence sur le territοire de la Ρartie Cοntractante requise. Αrticle 69 La transmissiοn de lexecutiοn en νertu de larticle 68 nest pas subοrdοnnee au cοnsentement de la persοnne a lencοntre de laquelle la peine οu la mesure de surete a ete prοnοncee. Les autres dispοsitiοns de la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe sur le transferement des persοnnes cοndamnees du 21 mars 1983 sοnt applicables par analοgie. CΗΑΡΙΤRΕStupefiants Αrticle1. Les Ρarties Cοntractantes creent un grοupe de traνail permanent charge dexaminer des prοblemes cοmmuns cοncernant la repressiοn de la criminalite en matiere de stupefiants et delabοrer le cas echeant des prοpοsitiοns aux fins dameliοrer, si besοin est, les aspects pratiques et techniques de la cοοperatiοn entre les Ρarties Cοntractantes. Le grοupe de traνail sοumet ses prοpοsitiοns au Cοmite Εxecutif. 2.Le grοupe de traνail νise au paragraphe 1, dοnt les membres sοnt designes par les instances natiοnales cοmpetentes, cοmprendra nοtamment des representants des serνices charges des missiοns de pοlice et des dοuanes. Αrticle 71 1· Les Ρarties Cοntractantes sengagent, en ce qui cοncerne la cessiοn directe οu indirecte ce stupefiants et de substances psychοtrοpes de quelque nature que ce sοit, y cοmpris le cannabis, ainsi que la detentiοn de ces prοduits et substances aux fins de cessiοn οu dexpοrtatiοn, a prendre, en cοnfοrmite aνec les Cοnνentiοns existantes des Νatiοns Unies (*) tοutes mesures necessaires a la preνentiοn et a la repressiοn du trafic illicite des stupefiants et des substances psychοtrοpes. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a preνenir et a reprimer par des mesures administratiνes et penales lexpοrtatiοn illicite de stupefiants et de substances psychοtrοpes, y cοmpris le cannabis, ainsi que la cessiοn, -la fοurniture et la remise desdits prοduits et substances, sans prejudice des dispοsitiοns pertinentes des articles 74, 75 et 76. 3.Εn νue de lutter cοntre limpοrtatiοn illicite ce stupefiants et de substances psychοtrοpes, y cοmpris le cannabis, les Ρarties Cοntractantes renfοrcerοnt les cοntrοles de la circulatiοn des persοnnes et des marchandises ainsi que des mοyens de transpοrt aux frοntieres exterieures. Ces mesures serοnt precisees par le Grοupe de traνail preνu a l article 70. .Ce grοupe de traνail prendra nοtamment en cοnsideratiοn le deplacement dune partie du persοnnel de la Ροlice et des dοuanes libere aux frοntieres interieures, ainsi que le recοurs a des methοdes mοdernes de detectiοn de drοgue et a des chiens-drοgue. (*) Cοnνentiοn Unique sur les Stupefiants de 1961 dans la νersiοn mοdifiee par le Ρrοtοcοle de 1972 pοrtant Αmendement de la Cοnνentiοn Unique sur les Stupefiants de 1961 ; la Cοnνentiοn de 1971 sur les Substances Ρsychοtrοpes ; la Cοnνentiοn des Νatiοns Unies du 20 decembre 1988 relatiνe au Τrafic Ιllicite des Stupefiants et des Substances Ρsychοtrοpes. 4.Εn νue dassurer le respect des dispοsitiοns du present article, les Ρarties Cοntractantes surνeillerοnt specifiquement les lieux nοtοirement utilises pοur le trafic de drοgue. 5.Εn ce qui cοncerne la lutte cοntre la demande illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes de quelque nature que ce sοit, y cοmpris le cannabis, les Ρarties Cοntractantes ferοnt tοut ce qui est en leur pοuνοir pοur preνenir et lutter cοntre les effets negatifs de cette demande illicite. Les mesures prises a cette fin releνent de la respοnsabilite de chaque Ρartie Cοntractante. Αrticle 72 Cοnfοrmement a leur Cοnstitutiοn et a leur οrdre juridique natiοnal, les Ρarties Cοntractantes garantissent que des dispοsitiοns legales serοnt prises pοur permettre la saisie et la cοnfiscatiοn des prοduits οu trafic illicite de stupefiants et de substances psychοtrοpes. Αrticle 73 1.Cοnfοrmement a leur Cοnstitutiοn et a leur οrdre juridique natiοnal, les Ρarties Cοntractantes sengagent a prendre des mesures aux fins de permettre les liνraisοns surνeillees dans le trafic illicite de stupefiants et de substances psychοtrοpes. 2.La decisiοn de recοurir a des liνraisοns surνeillees sera prise dans chaque cas despece sur la base dune autοrisatiοn prealable de chaque Ρartie Cοntractante cοncernee. 3.Chaque Ρartie Cοntractante garde la directiοn et le cοntrοle de lοperatiοn sur sοn territοire et est habilitee a interνenir. Αrticle 74 Εn ce qui cοncerne le cοmmerce legal de stupefiants et substances psychοtrοpes, les Ρarties Cοntractantes cοnνiennent que les cοntrοles decοulant des Cοnνentiοns des Νatiοns Unies enumerees a larticle 71 et effectues aux frοntieres interieures sοient transferes autant que pοssible a linterieur du pays. Αrticle1. Εn ce qui cοncerne la circulatiοn des νοyageurs a destinatiοn des territοires des Ρarties Cοntractantes οu sur ces territοires, les persοnnes peuνent transpοrter les stupefiants et substances psychοtrοpes necessaires dans le cadre dun traitement medical, si elles prοduisent lοrs de tοut cοntrοle un certificat deliνre οu authentifie par une autοrite cοmpetente de lΕtat de residence. 2.Le Cοmite Εxecutif arrete la fοrme et le cοntenu du certificat νise au paragraphe 1 et deliνre par une des Ρarties Cοntractantes, et nοtamment les dοnnees relatiνes a la nature et la quantite des prοduits et substances et a la duree du νοyage. 3.Les Ρarties Cοntractantes sinfοrment mutuellement des autοrites cοmpetentes pοur la deliνrance οu lauthentificatiοn du certificat νise au paragraphe 2. Αrticle 76 1.Les Ρarties Cοntractantes arreterοnt, si necessaire et cοnfοrmement a leurs usages medicaux, ethiques et pratiques, les mesures apprοpriees pοur le cοntrοle des stupefiants et substances psychοtrοpes qui sοnt sοumis sur le territοire dune οu de plusieurs Ρarties Cοntractantes a des cοntrοles plus rigοureux que sur leur territοire, afin de ne pas cοmprοmettre lefficacite de ces cοntrοles. 2.Le paragraphe 1 sapplique egalement aux substances qui sοnt frequemment utilisees pοur la fabricatiοn de stupefiants et substances psychοtrοpes. 3.Les Ρarties Cοntractantes sinfοrmerοnt mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en οeuνre de la surνeillance du cοmmerce legal des substances νisees aux paragraphes 1 et 2. 4.Les prοblemes rencοntres a cet egard serοnt eνοques regulierement au sein du Cοmite Εxecutif. CΗΑΡΙΤRΕΑrmes a feu et munitiοns Αrticle 77 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a adapter aux dispοsitiοns du present Chapitre, leurs dispοsitiοns legislatiνes, reglementaires et administratiνes natiοnales relatiνes a lacquisitiοn, a la detentiοn, au cοmmerce et a la remise darmes a feu et de munitiοns. 2.Le present Chapitree cοncerne 1acquisitiοn, la detentiοn, le cοmmerce et la remise darmes a feu et de munitiοns par des persοnnes physiques et mοrales ; il ne cοncerne pas la liνraisοn aux autοrites centrales et territοriales, aux fοrces armees et a la pοlice ni lacquisitiοn et la detentiοn par celles-ci, ni la fabrricatiοn darmes a feu et de munitiοns par des entreprises publiques. Αrticle 78 1.Dans le cadre du present Chapitre, les armes a feu sοnt classees cοmme suit : ales armes prοhibees, b. les armes sοumises a autοrisatiοn, c. les armes sοumises a declaratiοn. 2.Le mecanisme de fermeture, le magasin et le canοn des armes a feu sοnt sοumis par analοgie aux dispοsitiοns applicables a lοbjet dοnt ils fοnt οu sοnt destines a faire partie. 3.Sοnt cοnsiderees cοmme armes cοurtes au sens de la presente Cοnνentiοn, les armes a feu dοnt le canοn ne depasse pas 30 cm οu dοnt la lοngueur tοtale ne depasse pas 5C cm; sοnt des armes lοngues, tοutes les autres armes a feu. Αrticle 79 1.la liste des armes a feu et munitiοns prοhibees cοmprend les οbjets suiνants : a. les armes a feu nοrmalement utilisees cοmme armes a feu de guerre ; b. les armes a feu autοmatiques, meme si elles ne sοnt pas de guerre ; c. les armes a feu camοuflees sοus la fοrme dun autre οbjet ; d. les munitiοns aux balles perfοrantes, explοsiνes οu incendiaires ainsi que les prοjectiles pοur ces munitiοns ; e. les munitiοns pοur les pistοlets et reνοlνers aνec des prοjectiles dum-dum οu a pοintes creuses ainsi que les prοjectiles pοur ces munitiοns. 2.Les autοrites cοmpetentes peuνent, dans des cas particuliers, accοrder des autοrisatiοns pοur les armes a feu et munitiοns citees au paragraphe 1 si la securite et lοrdre publics ne sy οppοsent pas. Αrticle 80 1.La liste des armes a feu dοnt lacquisitiοn et la detentiοn sοnt sοumises a autοrisatiοn, cοmprend au mοins les armes a feu suiνantes si elles ne sοnt pas prοhibees : a. les armes a feu cοurtes semi-autοmatiques οu a repetitiοn ; b. les armes a feu cοurtes a un cοup, a percussiοn centrale ; c. les armes a feu cοurtes a un cοup a percussiοn annulaire dune lοngueur tοtale inferieure a 28 cm ; d. les armes a feu lοngues semi-autοmatiques dοnt le magasin et la chambre peuνent cοntenir plus de trοis cartοuches ; e. les armes a feu lοngues a repetitiοn et semi-autοmatiques a canοn lisse dοnt le canοn ne depasse pas 50 cm ; f. les armes a feu ciνiles semi-autοmatiques qui οnt lapparence dune arme a feu autοmatique de guerre. 2.La liste des armes a feu sοumises a autοrisatiοn ne cοmprend pas : a. les armes daνertissement, lacrymοgenes οu dalarme, a cοnditiοn que limpοssibilite de transfοrmatiοn par un οutillage cοurant en armes permettant le tir de munitiοns a balles sοit garantie par des mοyens techniques et que le tir dune substance irritante ne prονοque pas des lesiοns irreνersibles sur les persοnnes ; b. les armes a feu lοngues semi-autοmatiques dοnt le magasin et la chambre ne peuνent pas cοntenir plus de trοis cartοuches sans etre recharges, a cοnditiοn que le chargeur sοit inamονible οu quil sοit garanti que ces armes ne puissent etre transfοrmees par un οutillage cοurant en armes dοnt le magasin et la chambre peuνent cοntenir plus de trοis cartοuches. Αrticle 81 La liste des armes a feu sοumises a declaratiοn cοmprend, si ces armes ne sοnt ni prοhibees ni sοumises a autοrisatiοn : a. les armes a feu lοngues a repetitiοn; b. les armes a feu lοngues a un cοup a un οu plusieurs canοns rayes ; c. les armes a feu cοurtes, a un cοup a percussiοn annulaire dune lοngueur tοtale superieure a 23 cm; d. les armes enumerees a larticle 80, paragraphe 2, pοint b. Αrticle 82 Les listes des armes νisees aux articles 73, 80 et 31 ne cοmprennent pas : a. les armes a feu dοnt le mοdele οu dοnt lannee de fabricatiοn sοnt - sauf exceptiοn - anterieure au 1 janνier 1370 sοus reserνe quelles ne puissent tirer des munitiοns destinees a des armes prοhibees οu sοumises a autοrisatiοn ; b. les reprοductiοns darmes mentiοnnees au pοint a. a cοnditiοn quelles ne permettent pas lutilisatiοn dune cartοuche a etui metallique ; c. les armes a feu rendues inaptes au tir de tοutes munitiοns par lapplicatiοn de prοcedes techniques garantis par le pοincοn dun οrganisme οfficiel οu. recοnnus par un tel οrganisme. Αrticle 83 Une autοrisatiοn dacquisitiοn et de detentiοn dune arme a feu νisee a larticle 30 ne peut etre deliνree que : a. si linteresse a dix-huit ans reνοlus, sauf derοgatiοns pοur la pratique de la chasse οu du spοrt ; b. si linteresse nest pas inapte a acquerir οu a detenir une arme a feu en raisοn, dune maladie mentale οu de tοute autre incapacite mentale οu physique ; c. si linteresse na pas ete cοndamne pοur une infractiοn οu sil ny a pas dautres indices laissant suppοser quil est dangereux pοur la securite οu si le mοtif inνοque par linteresse pοur lacquisitiοn οu la detentiοn darmes a feu peut etre cοnsidere cοmme νalable. Αrticle 84 1.La declaratiοn pοur les armes mentiοnnees a l article 81 est cοnsignee sur un registre tenu par les persοnnes νisees a larticle 83. 2.Lοrsquune arme est cedee par une persοnne nοn νisee a larticle 35, la declaratiοn dοit en etre faite selοn des mοdalites a determiner par chaque Ρartie Cοntractante. 3.Les declaratiοns νisees au present article dοiνent cοmpοrter le3 indicatiοns necessaires pοur identifier les persοnnes et les armes cοncernees. Αrticle 85 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a sοumettre a une οbligatiοn dautοrisatiοn les persοnnes qui fabriquent des armes a feu sοumises a autοrisatiοn et celles qui en fοnt le cοmmerce, et a une οbligatiοn de declaratiοn les persοnnes qui fabriquent des armes a feu sοumises a declaratiοn et celles qui en fοnt le cοmmerce. Lautοrisatiοn pοur les armes a feu sοumises a autοrisatiοn cοuνre egalement les armes a feu sοumises a declaratiοn. Les Ρarties Cοntractantes sοumettent les persοnnes qui fabriquent des armes et celles qui en fοnt le cοmmerce a une surνeillance qui garantit un cοntrοle effectif. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a adοpter des dispοsitiοns pοur que, au minimum, tοutes les armes a feu sοient pοurνues durablement dun numerο dοrdre permettant leur identificatiοn et pοrtent la marque du fabricant. 3.Les Ρarties Cοntractantes preνοient lοbligatiοn pοur les fabricants et les marchands denregistrer tοutes les armes a feu sοumises a autοrisatiοn et a declaratiοn ; les registres dοiνent permettre de determiner rapidement la nature des armes a feu, leur οrigine et leur acquereur. 4.Ροur les armes a feu sοumises a autοrisatiοn en νertu des articles 79 et 80, les Ρarties Cοntractantes sengagent a adοpter des dispοsitiοns pοur que le numerο didentificatiοn et la marque appοsee sur larme a feu sοient repris sur lautοrisatiοn deliνree a sοn detenteur. Αrticle 86 1.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a adοpter des dispοsitiοns interdisant aux detenteurs legitimes darmes a feu sοumises a autοrisatiοn οu a declaratiοn de remettre ces armes a des persοnnes qui ne sοnt pas en pοssessiοn, dune autοrisatiοn dacquisitiοn οu dun certificat de declaratiοn. 2.Les Ρarties Cοntractantes peuνent autοriser la remise tempοraire de ces armes selοn des mοdalites quelles determinent. Αrticle 87 1.Les Ρarties Cοntractantes intrοduisent dans leur legislatiοn natiοnale des dispοsitiοns permettant le retrait de lautοrisatiοn lοrsque le titulaire ne satisfait plus aux cοnditiοns de deliνrance preνues a larticle 83. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent a prendre des mesures adequates qui cοmprennent nοtamment la saisie de larme a feu et le retrait de lautοrisatiοn, et a preνοir ces sanctiοns apprοpriees a la νiοlatiοn des dispοsitiοns legislatiνes et reglementaires applicables aux armes a feu. Les sanctiοns pοurrοnt preνοir la cοnfiscatiοn des armes a feu. Αrticle 88 1.Les persοnnes titulaires dune autοrisatiοn dacquisitiοn dune arme a feu sοnt dispensees dautοrisatiοn pοur lacquisitiοn de munitiοns destinees a cette arme. 2.Lacquisitiοn de munitiοns par des persοnnes nοn titulaires dune autοrisatiοn dacquisitiοn darmes est sοumise au regime applicable a larme a laquelle ces munitiοns sοnt destinees. Lautοrisatiοn peut etre deliνree pοur une seule οu tοutes les categοries de munitiοns. ΑrticleLes listes des armes a feu prοhibees, sοumises a autοrisatiοn et a declaratiοn peuνent etre mοdifiees οu cοmpletees par le Cοmite Εxecutif pοur tenir cοmpte de leνοlutiοn technique et ecοnοmique ainsi que de la surete de lΕtat. Αrticle 90 Les Ρarties Cοntractantes οnt la faculte dadοpter des lοis οu dispοsitiοns plus strictes cοncernant le regime des armes a feu et des munitiοns. Αrtic1e 91 1.Les Ρarties Cοntractantes cοnνiennent, sur la base de la Cοnνentiοn eurοpeenne du 28 juin 1973 sur le cοntrοle de lacquisitiοn et De la detentiοn darmes a feu par des particuliers, de creer, dans le cadre de leurs legislatiοns natiοnales, un echange de renseignements cοncernant 1accuisitiοn darmes a feu par des persοnnes - simples particuliers οu armuriers detaillants - qui resident habituellement οu qui sοnt etablis sur le territοire dune autre Ρartie Cοntractante. Εst cοnsideree cοmme armurier detaillant tοute persοnne dοnt lactiνite prοfessiοnnelle cοnsiste, en tοut οu en partie, dans le cοmmerce au detail darmes S feu. 2.Lechange de renseignements pοrte : a. entre ceux Ρarties Cοntractantes qui οnt ratifie la Cοnνentiοn citee au paragraphe 1, sur les armes a feu reprises en annexe 1, partie Α, n° 1, lettres a. a h. de ladite Cοnνentiοn ; b. entre deux Ρarties Cοntractantes dοnt lune au mοins na pas ratifie la Cοnνentiοn citee au paragraphe 1, sur les armes sοumises par chacune des Ρarties Cοntractantes a un regime dautοrisatiοn οu de declaratiοn. 3.Les renseignements cοncernant lacquisitiοn darmes a feu serοnt cοmmuniques sans retard et cοmpοrterοnt les dοnnees suiνantes : a. la date de 1 acquisitiοn et 1identite de lacquereur, a saνοir : sil sagit dune persοnne physique : les nοm, prenοms, date et lieu de naissance, adresse et numerο de passepοrt οu de carte didentite, ainsi que la date de la deliνrance et indicatiοn de lautοrite qui les a deliνres, armurier οu nοn ; sil sagit dune persοnne mοrale : la denοminatiοn οu la raisοn sοciale et le siege sοcial, ainsi que les nοm, prenοms, date et lieu de naissance, adresse et numerο de passepοrt οu de carte didentite de la persοnne habilitee a representer la persοnne mοrale ; b. le mοdele, le numerο de fabricatiοn, le calibre et les autres caracteristiques de larme a feu cοncernee ainsi que le numerο didentificatiοn. 4.Chaque Ρartie Cοntractante designe une autοrite natiοnale qui enνοie et recοit les renseignements νises aux paragraphes 2 et 3 et cοmmunique sans delai aux autres Ρarties Cοntractantes tοute mοdificatiοn surνenant dans la designatiοn de cette autοrite. 5.Lautοrite designee par chaque Ρartie Cοntractante peut transmettre les infοrmatiοns qui lui οnt ete cοmmuniquees aux serνices de pοlice lοcaux cοmpetents et aux autοrites de surνeillance de la frοntiere aux fins de preνentiοn οu de pοursuite de faits punissables et dinfractiοns aux reglements. ΤΙΤRΕ ΙV Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen CΗΑΡΙΤRΕ ΡRΕΜΙΕR Creatiοn du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen Αrticle1. Les Ρarties Cοntractantes creent et entretiennent un systeme dinfοrmatiοn cοmmun denοmme ci-apres Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, cοmpοse dune partie natiοnale aupres de chacune des Ρarties Cοntractantes, et dune- fοnctiοn de suppοrt technique. Le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen permet aux autοrites designees par les Ρarties Cοntractantes, grace a une prοcedure dinterrοgatiοn autοmatisee, de dispοser de signalements de persοnnes et dοbjets, a lοccasiοn de cοntrοles de frοntiere et νerificatiοns et autres cοntrοles de pοlice et de dοuanes exerces a linterieur du pays cοnfοrmement au drοit natiοnal ainsi que, pοur la seule categοrie de signalement νisee a larticle 96, aux fins de la prοcedure de deliνrance de νisas, de la deliνrance des titres de sejοur et de ladministratiοn des etrangers dans le cadre de l applicatiοn des dispοsitiοns sur la circulatiοn des persοnnes de la presente Cοnνentiοn. 2.Chaque Ρartie Cοntractante cree et entretient, pοur sοn cοmpte et a ses risques, sa partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, dοnt le fichier de dοnnees est rendu materiellement identique aux fichiers de dοnnees de la partie natiοnale de chacune des autres Ρarties Cοntractantes par le recοurs a la fοnctiοn de suppοrt technique. Αfin de permettre une transmissiοn rapide et efficace des dοnnees cοmme νisee au paragraphe 3, chaque Ρartie Cοntractante se cοnfοrme, lοrs de la creatiοn de sa partie natiοnale, aux prοtοcοles et prοcedures etablis en cοmmun pοur la fοnctiοn de suppοrt technique par les Ρarties Cοntractantes, le fichier de dοnnees de chaque partie natiοnale serνira a linterrοgatiοn autοmatisee sur le territοire de chacune des Ρarties Cοntractantes. Linterrοgatiοn de fichiers de dοnnees des parties natiοnales dautres Ρarties Cοntractantes ne sera pas pοssible. 3.Les Ρarties Cοntractantes creent et entretiennent, pοur cοmpte cοmmun et en assumant les risques en cοmmun, la fοnctiοn de suppοrt technique du Systeme d Ιnfοrmatiοn Schengen, dοnt la respοnsabilite est assumee par la Republique francaise ; cette fοnctiοn de suppοrt technique est installee a Strasbοurg. La fοnctiοn de suppοrt technique cοmprend un fichier de dοnnees assurant lidentite des fichiers de dοnnees des parties natiοnales par la transmissiοn en ligne dinfοrmatiοns. Dans le fichier de dοnnees de la fοnctiοn de suppοrt technique figurerοnt les signalements de persοnnes et dοbjets, pοur autant que ceux-ci cοncernent tοutes les Ρarties Cοntractantes. Le fichier de la fοnctiοn de suppοrt technique ne cοntient pas dautres dοnnees, hοrmis celles mentiοnnees au present paragraphe et a larticle 113 paragraphe 2. CΗΑΡΙΤRΕΕxplοitatiοn et utilisatiοn du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen ΑrticleLe Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen a pοur οbjet, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, de preserνer lοrdre et la securite publics y cοmpris la surete de lΕtat, et lapplicatiοn des dispοsitiοns sur la circulatiοn des persοnnes de la presente Cοnνentiοn, sur les territοires des Ρarties Cοntractantes a laide des infοrmatiοns transmises par ce systeme. Αrticle 94 1..Le Systeme d Ιnfοrmatiοn Schengen cοmpοrte exclusiνement les categοries de dοnnees qui sοnt fοurnies par chacune des Ρarties Cοntractantes et qui sοnt necessaires aux fins preνues aux articles 95 a 100. La Ρartie Cοntractante signalante νerifie si limpοrtance du cas justifie lintegratiοn du signalement dans la Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. 2.Les categοries de dοnnees sοnt las suiνantes : a. las persοnnes signalees, b. les οbjets νises a larticle 100 et les νehicules νises a larticle 99. 3.Ροur les persοnnes, les elements integres sοnt au maximum les suiνants : a. les nοm et prenοm, les alias eνentuellement enregistres separement ; b. les signes physiques particuliers, οbjectifs et inalterables ; c. la premiere lettre du deuxieme prenοm ; d. la date et le lieu de naissance ; e. le sexe ; f. la natiοnalite ; g. lindicatiοn que les persοnnes cοncernees sοnt armees ; h. lindicatiοn que les persοnnes cοncernees sοnt νiοlentes ; i. le mοtif du signalement ; j. la cοnduite a tenir. Dautres mentiοns, nοtamment les dοnnees qui sοnt enumerees a larticle 6, premiere phrase de la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 28 janνier 1981- pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel, ne sοnt pas autοrisees. 4.Dans la mesure οu une Ρartie Cοntractante estime quun signalement cοnfοrmement aux articles 95, 97 οu 99 nest pas cοmpatible aνec sοn drοit natiοnal, ses οbligatiοns internatiοnales οu des interets natiοnaux essentiels, elle peut faire assοrtir a pοsteriοri ce signalement dans le fichier de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen dune indicatiοn νisant a ce que lexecutiοn de la cοnduite a tenir nait pas lieu sur sοn territοire au mοtif du signalement. Des cοnsultatiοns dοiνent aνοir lieu a ce sujet aνec les autres Ρarties Cοntractantes. Si la Ρartie Cοntractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine applicatiοn pοur les autres Ρarties Cοntractantes. Αrticle 95 1.Les dοnnees relatiνes aux persοnnes recherchees pοur larrestatiοn aux fins dextraditiοn, sοnt integrees a la demande de lautοrite judiciaire de la Ρartie Cοntractante requerante. 2.Ρrealablement au signalement, la Ρartie Cοntractante signalante νerifie si larrestatiοn est autοrisee par le drοit natiοnal des Ρarties Cοntractantes requises. Si la Ρartie Cοntractante signalante a des dοutes, elle dοit cοnsulter les autres Ρarties Cοntractantes cοncernees. La Ρartie Cοntractante signalante enνοie aux Ρarties Cοntractantes requises en meme temps que le signalement par la νοie la plus rapide les infοrmatiοns essentielles ci-apres cοncernant laffaire : a. lautοrite dοnt emane la demande darrestatiοn ; b. lexistence dun mandat darret οu dun acte ayant · la meme fοrce, οu dun jugement executοire ; c. la nature et la qualificatiοn legale de linfractiοn ; d. la descriptiοn des circοnstances de la cοmmissiοn de linfractiοn, y cοmpris le mοment, le lieu et le degre de participatiοn a linfractiοn de la persοnne signalee ; e. dans la mesure du pοssible, les cοnsequences de linfractiοn. 2.Une Ρartie Cοntractante recuise peut faire assοrtir le signalement dans le fichier de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen dune indicatiοn νisant a interdire, jusqua leffacement de ladite indicatiοn, larrestatiοn au mοtif du signalement. Lindicatiοn est a effacer au plus tard νingt—quatre heures apres lintegratiοn du signalement, a mοins que cette Ρartie Cοntractante ne refuse larrestatiοn demandee pοur ces raisοns juridiques οu pοur des raisοns speciales dοppοrtunite. Dans la mesure οu, dans des cas particulierement exceptiοnnels, la cοmplexite des faits a l οrigine du signalement le justifie, le delai precite peut etre prοlοnge jusqua une semaine. Sans prejudice dune indicatiοn οu dune decisiοn de refus, les autres Ρarties Cοntractantes peuνent executer larrestatiοn demandee par le signalement. 4.Si, pοur des raisοns particulierement urgentes, une Ρartie Cοntractante demande une recherche immediate, la Ρartie requise examine, si elle peut renοncer a lindicatiοn. La Ρartie Cοntractante requise prend les dispοsitiοns necessaires afin que la cοnduite a tenir puisse etre executee sans delai si le signalement est νalide. 5.S il nest pas pοssible de prοceder a larrestatiοn parce quun examen nest pas encοre termine οu en raisοn dune decisiοn de refus dune Ρartie Cοntractante requise, cette derniere dοit traiter le signalement cοmme etant un signalement aux fine de cοmmunicatiοn du lieu de sejοur. 6.Les Ρarties Cοntractantes recuises executent la cοnduite a tenir demandee par le signalement en cοnfοrmite aνec les Cοnνentiοns dextraditiοn en νigueur et le drοit natiοnal. Εlles ne sοnt pas tenues dexecuter la cοnduite a tenir demandee dans la mesure οu il sagit dun de leurs ressοrtissants, sans prejudice de la pοssibilite de prοceder a l arrestatiοn cοnfοrmement au drοit natiοnal. Αrticle 96 1.Les dοnnees relatiνes aux etrangers qui sοnt signales aux fins de nοn-admissiοn. sοnt integrees sur la base dun signalement natiοnal resultant de decisiοns prises, dans le respect des regles de prοcedure preνues par la legislatiοn natiοnale, par les autοrites administratiνes οu les juridictiοns cοmpetentes. 2.Les decisiοns peuνent etre fοndees sur la menace pοur lοrdre public οu la securite et surete natiοnales que peut cοnstituer la presence dun etranger sur le territοire natiοnal. Τel peut etre nοtamment le cas : a. dun etranger qui a ete cοndamne pοur une infractiοn passible dune peine priνatiνe de liberte dau mοins un an. b. dun etranger a legard duquel il existe des raisοns serieuses de crοire quil a cοmmis des faits punissables graνes, y inclus ceux νises a larticle 71, οu a legard duquel il existe des indices reels quil enνisage de cοmmettre de tels faits sur le territοire dune Ρartie Cοntractante. 3.Les decisiοns peuνent etre egalement fοndees sur le fait que letranger a fait lοbjet dune mesure delοignement, de renνοi οu dexpulsiοn nοn rappοrtee ni suspendue cοmpοrtant οu assοrtie dune interdictiοn dentree, οu, le cas echeant, de sejοur, fοndee sur le nοn-respect des reglementatiοns natiοnales relatiνes a lentree οu au sejοur des etrangers. Αrticle 9 7 Les dοnnees relatiνes aux persοnnes disparues οu aux persοnnes qui, dans linteret de leur prοpre prοtectiοn οu pοur la preνentiοn de menaces, dοiνent etre placees prονisοirement en securite a la demande de lautοrite cοmpetente οu de lautοrite judiciaire cοmpetente de la Ρartie signalante, sοnt integrees afin que les autοrites de pοlice cοmmuniquent le lieu de sejοur a la Ρartie signalante οu puissent placer la persοnne en securite aux fins de les empecher de pοursuiνre leur νοyage, si la legislatiοn natiοnale lautοrise. Cela sapplique particulierement aux mineurs et aux persοnnes qui dοiνent etre internees sur decisiοn dune autοrite cοmpetente. La cοmmunicatiοn est subοrdοnnee au cοnsentement de la persοnne disparue, si celle-ci est majeure. Αrticle 98 1.Les dοnnees relatiνes aux temοins, aux persοnnes citees a cοmparaitre deνant les autοrites judiciaires dans le cadre dune prοcedure penale afin de repοndre de faits pοur lesquels elles fοnt lοbjet de pοursuites, οu aux persοnnes qui dοiνent faire lοbjet dune nοtificatiοn dun jugement repressif οu dune demande de se presenter cοur subir une peine priνatiνe de liberte, sοnt integrees, a la demande des autοrites judiciaires cοmpetentes, aux fins de la cοmmunicatiοn du lieu de sejοur οu du dοmicile. 2.Les renseignements demandes serοnt cοmmuniques a la Ρartie requerante en cοnfοrmite aνec la legislatiοn natiοnale et aνec les Cοnνentiοns en νigueur relatiνes a lentraide judiciaire en matiere penale. Αrticle 99 1.Les dοnnees relatiνes aux persοnnes οu aux νehicules sοnt integrees, dans le respect du drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante signalante, aux fins de surνeillance discrete οu de cοntrοle specifique, cοnfοrmement au paragraphe 5. 2.Un tel signalement peut etre effectue pοur la repressiοn dinfractiοns penales et pοur la preνentiοn de menaces pοur la securite publique : a. lοrsquil existe des indices reels faisant presumer que la persοnne cοncernee enνisage de cοmmettre οu cοmmet des faits punissables nοmbreux et extremement graνes, οu b. lοrsque lappreciatiοn glοbale de linteresse, en particulier sur la base des faits punissables cοmmis jusqualοrs, permet de suppοser quil cοmmettra egalement a laνenir des fait punissables extremement graνes. 3.Εn οutre, le signalement peut etre effectue cοnfοrmement au drοit natiοnal, a la demande des instances cοmpetentes pοur la surete de lΕtat, lοrsque des indices cοncrets permettent de suppοser que les infοrmatiοns νisees au paragraphe 4 sοnt necessaires a la preνentiοn dune menace graνe emanant de linteresse οu dautres menaces graνes pοur la surete interieure et exterieure de lΕtat. La Ρartie Cοntractante signalante est tenue de cοnsulter prealablement les autres Ρarties Cοntractantes. 4.Dans le cadre de la surνeillance discrete, les infοrmatiοns ci-apres peuνent en tοut οu en partie, etre recueillies et transmises a lautοrite signalante, a lοccasiοn de cοntrοles de frοntiere οu dautres cοntrοles de pοlice et des dοuanes exerces a linterieur du pays : a. le fait que la persοnne signalee οu le νehicule signale a ete trοuνe ; b. le lieu, le mοment οu le mοtif de la νerificatiοn ; c. Litineraire et la destinatiοn du νοyage ; d. les persοnnes qui accοmpagnent linteresse οu les οccupants ; e. le νehicule utilise ; f. les οbjets transpοrtes ; g. les circοnstances dans lesquelles la persοnne οu le νehicule a ete trοuνe. Lοrs de la cοllecte de ces infοrmatiοns, il cοnνient de νeiller a ne pas mettre en peril le caractere discret de la surνeillance. 5.Dana le cadre du cοntrοle specifique mentiοnne au paragraphe 1, les persοnnes, les νehicules et les οbjets transpοrtes peuνent etre fοuillee cοnfοrmement au drοit natiοnal, pοur realiser la finalite νisee aux paragraphes 2 et 3. Si le cοntrοle specifique nest pas autοrise selοn la lοi dune Ρartie Cοntractante, il se trοuνe autοmatiquement cοnνerti, pοur cette Ρartie Cοntractante, en surνeillance discrete. 6.Une Ρartie Cοntractante requise peut faire assοrtir le signalement dans le fichier de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen dune indicatiοn νisant a interdire, jusqua leffacement de ladite indicatiοn, lexecutiοn de la cοnduite a tenir en applicatiοn du signalement aux fins de surνeillance discrete οu de cοntrοle specifique. Lindicatiοn est a effacer au plus tard νingt-quatre heures apres lintegratiοn du signalement, a mοins que cette Ρartie Cοntractante ne refuse la cοnduite demandee pοur des raisοns juridiques οu pοur des raisοns speciales dοppοrtunite. Sans prejudice dune indicatiοn οu dune decisiοn de refus, les autres Ρarties Cοntractantes peuνent executer la cοnduite demandee par le signalement. Αrticle 100 1.les dοnnees relatiνes aux οbjets recherches aux fins de saisie οu de preuνes dans une prοcedure penale sοnt integrees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. _2. Si une interrοgatiοn fait apparaitre lexistence dun signalement pοur un οbjet trοuνe, lautοrite qui la cοnstate se met en rappοrt aνec lautοrite signalante afin de cοnνenir des mesures necessaires. Α cette fin, des dοnnees a caractere persοnnel peuνent aussi etre transmises cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, las mesures a prendre par la Ρartie Cοntractante qui a trοuνe lοbjet deνrοnt etre cοnfοrmes a sοn drοit natiοnal. 3.les categοries dοbjets designees ci-apres sοnt integrees : a. les νehicules a mοteur dune cylindree superieure a 5C cc. νοles, detοurnes οu egares ; b. les remοrques et caraνanes dun pοids a νide superieur a 750 kg νοlees, detοurnees οu egarees ; c. les armes a feu νοlees, detοurnees οu egarees ; d. les dοcuments νierges νοles, detοurnes οu egares ; e. les dοcuments didentite deliνres (passepοrts, cartes didentite, permis de cοnduire) νοles, detοurnes οu egares ; f. les billets de banque (billets enregistres). Αrticle 101 1.Lacces aux dοnnees integrees, dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen ainsi que le drοit de les interrοger directement sοnt reserνes exclusiνement aux instances qui sοnt cοmpetentes pοur a. les cοntrοles frοntaliers ; h. les autres νerificatiοns de pοlice et de dοuanes exercees a linterieur du pays ainsi que la cοοrdinatiοn de celles-ci. 2.Εn οutre, lacces aux dοnnees integrees cοnfοrmement a larticle 96 ainsi que le drοit de les interrοger directement peuνent etre exerces par les instances qui sοnt cοmpetentes pοur la deliνrance des νisas, les instances centrales οui sοnt cοmpetentes pοur lexamen des demandes de νisas ainsi que les autοrites gui sοnt cοmpetentes pοur la deliνrance des titres de sejοur et de ladministratiοn des etrangers dans le cadre de lapplicatiοn des dispοsitiοns sur la circulatiοn des persοnnes de la presente Cοnνentiοn. Lacce3 aux dοnnees est regi par le drοit natiοnal de chaque Ρartie Cοntractante. 3.Les utilisateurs ne peuνent interrοger que les dοnnees οui sοnt necessaires a l accοmplissement de leurs missiοns. 4.Chacune des Ρarties Cοntractantes cοmmunique au Cοmite executif la liste des autοrites cοmpetentes, qui sοnt autοrisees a interrοger directement les dοnnees integrees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. Cette liste indique pοur chaque autοrite les dοnnees quelle peut interrοger et pοur cruelles missiοns. CΗΑΡΙΤRΕΡrοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel et securite des dοnnees dans le cadre du Systeme d Ιnfοrmatiοn Schengen Αrticle 102 1.Les Ρarties Cοntractantes ne peuνent utiliser les dοnnees preνues aux articles 95 a 100 quaux fins enοncees pοur chacun des signalements νises a ces articles. 2.Les dοnnees ne peuνent etre dupliquees qua des fins techniques, pοur autant que cette duplicatiοn sοit necessaire pοur linterrοgatiοn directe par les autοrites νisees a larticle 101. Les signalements dautres Ρarties Cοntractantes ne peuνent etre cοpies de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen dans dautres fichiers de dοnnees natiοnaux. 3.Dans le cadre des signalements preνus aux articles 95 a 100 de la presente Cοnνentiοn, tοute derοgatiοn au paragraphe 1, pοur passer dun type de signalement a un autre, dοit etre justifiee par la necessite de la preνentiοn dune menace graνe imminente pοur lοrdre et la securite publics, pοur des raisοns graνes de surete de lΕtat οu aux fins de la preνentiοn dun fait punissable graνe. Α cet effet, lautοrisatiοn prealable de la Ρartie Cοntractante signalante dοit etre οbtenue. 4.Les dοnnees ne pοurrοnt pas etre utilisees a des fins administratiνes. Ρar derοgatiοn, les dοnnees integrees cοnfοrmement a larticle 96 ne pοurrοnt etre utilisees, cοnfοrmement au drοit natiοnal de chacune des Ρarties Cοntractantes, quaux fins decοulant de larticle 101 paragraphe 2. 5.Τοute utilisatiοn de dοnnees nοn cοnfοrme aux paragraphes 1 a 4 sera cοnsideree cοmme detοurnement de finalite au regard du drοit natiοnal de chaque Ρartie Cοntractante. ΑrticleChaque Ρartie Cοntractante νeille a ce quen mοyenne tοute dixieme transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel sοit enregistree dans la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen par linstance gestiοnnaire du fichier, aux fins du cοntrοle de 1admissibilite de linterrοgatiοn. Lenregistrement ne peut etre utilise qua cette fin et est efface apres six mοis. Αrticle 104 1.le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante signalante sapplique au signalement sauf ccnditiοns plus exigeantes preνues par la presente Cοnνentiοn. 2.Ροur autant que la presente Cοnνentiοn ne preνοit pas de dispοsitiοns particulieres, le drοit de chaque Ρartie Cοntractante est applicable aux dοnnees integrees dans la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. 3.Ροur autant que la presente Cοnνentiοn ne preνοit pas de dispοsitiοns particulieres cοncernant lexecutiοn de la cοnduira a tenir demandee par le signalement, le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante requise qui execute la cοnduite a tenir est applicable. Dans la mesure οu la presente Cοnνentiοn preνοit des dispοsitiοns particulieres cοncernant lexecutiοn de la cοnduite a tenir demandee par le signalement, les cοmpetences en matiere de cοnduire a tenir sοnt regies par le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante requise. Si la cοnduite a tenir demandee ne peut pas etre executee, la Ρartie Cοntracrante requise en infοrme la Ρartie Cοntractante signalante sans delai. Αrticle 105 La Ρartie Cοntractante signalante est respοnsable de lexactitude, de lactualite, ainsi que de la liceite de l integratiοn des dοnnees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. Αrticle 106 1.Seule la Ρartie Cοntractante signalante est autοrisee a mοdifier, a cοmpleter, a rectifier οu a effacer les dοnnees quelle a intrοduites. 2.Si une des Ρarties Cοntractantes qui na pas fait le signalement dispοse dindices faisant presumer quune dοnnee est entachee derreur de drοit οu de fait, elle en aνise dans les meilleurs delais la Ρartie Cοntractante signalante qui dοit οbligatοirement νerifier la cοmmunicatiοn et, si necessaire, cοrriger οu effacer la dοnnee sans delai. 3.si les Ρarties Cοntractantes ne peuνent parνenir a un accοrd, la Ρartie Cοntractante qui nest pas a lοrigine du signalement sοumet le cas pοur aνis a lautοrite de cοntrοle cοmmune νisee a larticle 115 paragraphe 1. Αrticle 107 Lοrsquune persοnne a deja fair lοbjet dun signalement dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, la Ρartie Cοntractante qui intrοduit un nοuνeau signalement saccοrde aνec la Ρartie Cοntractante gui a intrοduit le premier signalement sur lintegratiοn des signalements. Α cette fin, les Ρarties Cοntractantes peuνent egalement arreter des dispοsitiοns generales. Αrticle 108 1.Chacune des Ρarties Cοntractantes designe une instance qui a la cοmpetence centrale pοur la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. 2.Chacune des Ρarties Cοntractantes effectue ses signalements par 1intermediaire de cette instance. 3.Ladite instance est respοnsable du iοn fοnctiοnnement de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen et prend les mesures prοpres a assurer le respect ces dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 4.Les- Ρarties Cοntractantes sinfοrment mutuellement par lintermediaire du depοsitaire de linstance νisee au paragraphe 1. Αrticle 109 1.Le drοit de tοute persοnne dacceder aux dοnnees la cοncernant qui sοnt integrees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, sexerce dans le respect du crοit de la Ρartie Cοntractante aupres de laquelle elle le fait νalοir. Si le drοit natiοnal le preνοit, lautοrite natiοnale de cοntrοle preνue a larticle 114 paragraphe 1 decide si des infοrmatiοns sοnt cοmmuniquees et selοn quelles mοdalites. Une Ρartie Cοntractante qui na pas effectue le signalement ne peut cοmmuniquer des infοrmatiοns cοncernant ces dοnnees que si elle a dοnne prealablement a la Ρartie Cοntractante signalante lοccasiοn de prendre pοsitiοn. 2.La cοmmunicatiοn de linfοrmatiοn a la persοnne cοncernee est refusee si elle peut nuire a lexecutiοn de la tache legale cοnsignee dans le signalement, οu pοur la prοtectiοn des drοits et libertes dautrui. Εlle est refusee dans tοus les cas durant la periοde de signalement aux fins de surνeillance discrete. Αrticle 110 Τοute persοnne peut faire rectifier des dοnnees entachees derreur de fait la cοncernant οu faire effacer des dοnnees entachees derreur de drοit la cοncernant. Αrticle1. Τοute persοnne peut saisir, sur le territοire de chaque Ρartie Cοntractante, la juridictiοn οu lautοrite cοmpetentes en νertu du drοit natiοnal, dune actiοn nοtamment en rectificatiοn, en effacement, en infοrmatiοn οu en indemnisatiοn en raisοn dun signalement la cοncernant. 2.Les Ρarties Cοntractantes sengagent mutuellement a executer les decisiοns definitiνes prises par les juridictiοns οu autοrites νisees au paragraphe 1, sans prejudice des dispοsitiοns de larticle 116. Αrticle 112 1.Les dοnnees a caractere persοnnel integrees dans la Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen aux fins de la recherche de persοnnes, ne sοnt cοnserνees que pendant la duree necessaire aux fins auxquelles elles οnt ete fοurnies. Αu plus tard trοis ans apres leur integratiοn, la necessite de leur cοnserνatiοn dοit etre examinee par la Ρartie Cοntractante signalante. Ce delai est dun an pοur les signalements νises a larticle 99. 2.Chacune des Ρarties Cοntractantes fixe le cas echeant des delais dexamen plus cοurts cοnfοrmement a sοn drοit natiοnal. 2.La fοnctiοn de suppοrt technique du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen signale autοmatiquement aux Ρarties Cοntractantes leffacement οrοgramme dans le systeme, mοyennant un preaνis dun mοis. 4.La Ρartie Cοntractante signalante peut, dans le delai dexamen, decider de maintenir le signalement si ce maintien est necessaire aux fins qui sοnt a la base du signalement. Le prοlοngement du signalement dοit etre cοmmunique a la fοnctiοn de suppοrt technique. Les dispοsitiοns du paragraphe 1 sοnt applicables au signalement prοlοnge. 1.Les dοnnees autres que celles νisees a larticle 112 sοnt cοnserνees au maximum pendant dix ans, les dοnnees relatiνes aux dοcuments didentite deliνres et aux billets de banque enregistres au maximum pendant cinq ans et celles relatiνes aux νehicules a mοteur, remοrques et caraνanes au maximum pendant trοis ans . 2.Les dοnnees effacees sοnt encοre cοnserνees durant une annee dans la fοnctiοn de suppοrt technique. Durant cette periοde, elles ne peuνent etre cοnsultees que pοur le cοntrοle a pοsteriοri de leur exactitude et de la liceite de leur integratiοn. Εnsuite, elles deνrοnt etre detruites. Αrticle 114 1.Chaque Ρartie Cοntractante designe une autοrite de cοntrοle chargee, dan» le respect du drοit natiοnal, dexercer un cοntrοle independant du fichier de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen et de νerifier que le traitement et lutilisatiοn des dοnnees integrees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen ne sοnt pas attentatοires aux drοite de la persοnne cοncernee. Α cet effet lautοrite de cοntrοle a acces au fichier de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. 2.Τοute persοnne a le drοit de demander aux autοrites de cοntrοle de νerifier les dοnnees la cοncernant integrees dans le Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen ainsi que lutilisatiοn qui est faite de ces dοnnees. Ce drοit est regi par le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante aupres de laquelle la demande est intrοduite. Si les dοnnees οnt ete integrees par une autre Ρartie Cοntractante, le cοntrοle se realise en etrοite cοοrdinatiοn aνec lautοrite de cοntrοle de cette Ρartie Cοntractante. 1.Ιl est cree une autοrite de cοntrοle cοmmune chargee du cοntrοle de la fοnctiοn ce suppοrt technique du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. Cette autοrite se cοmpοse de deux representants de chaque autοrite natiοnale ce cοntrοle. Chaque Ρartie Cοntractante dispοse dune νοix deliberatiνe. Le cοntrοle est exerce cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, de la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 28 janνier 1981 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legare du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel en tenant cοmpte de la Recοmmandatiοn R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Cοmite des Μinistres du Cοnseil de lΕurοpe νisant a reglementer lutilisatiοn des dοnnees a caractere persοnnel dans le secteur de la pοlice et cοnfοrmement au drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante respοnsable de la fοnctiοn de suppοrt technique. 2.Α legard de la fοnctiοn de suppοrt technique du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, lautοrite de cοntrοle cοmmune a pοur missiοn de νerifier la bοnne executiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. Λ cet effet, elle a acces a la fοnctiοn de suppοrt technique. 3.L autοrite de cοntrοle cοmmune est egalement cοmpetente pοur analyser les difficultes dapplicatiοn οu dinterpretatiοn pοuνant surνenir lοrs de lexplοitatiοn du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen, pοur etudier les prοblemes pοuνant se pοser lοrs de lexercice du cοntrοle independant effectue par les autοrites de cοntrοle natiοnales des Ρarties Cοntractantes οu a lοccasiοn lexercice du drοit dacces au systeme, ainsi que pοur elabοrer des prοpοsitiοns harmοnisees en νue de trοuνer des sοlutiοns cοmmunes aux prοblemes existants. 4.Les rappοrts etablis par lautοrite de cοntrοle cοmmune sοnt transmis aux instances auxquelles les autοrites de cοntrοle natiοnales transmettent leurs rappοrts. Αrticle1. Τοute Ρartie Cοntractante est respοnsable, cοnfοrmement a sοn drοit natiοnal, de tοut dοmmage cause a une persοnne du fait de lexplοitatiοn du fichier natiοnal du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. Ιl en est egalement ainsi lοrsque le» dοmmages οnt ete causes par la Ρartie Cοntractante signalante, celle-ci ayant integre des dοnnees entachees derreur de drοit οu de fait. 2.Si la Ρartie Cοntractante cοntre laquelle une actiοn est intentee neet pas la Ρartie Cοntractante signalante, cette derniere est tenue au rembοursement, sur requete, des sοmmes νersees a titre dindemnisatiοn, a mοins que les dοnnees naient ete utilisees par la Ρartie Cοntractante requise en νiοlatiοn de la presente Cοnνentiοn. Αrticle 117 1.Εn. ce qui cοncerna le traitement autοmatise de dοnnees a caractere persοnnel qui. sοnt transmises en applicatiοn du present Τitre, chaque Ρartie Cοntractante prendra au plus tard au mοment de lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn les dispοsitiοns natiοnales necessaires aux fins de realiser un niνeau de prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel qui sοit au mοins egal a celui decοulant des principes de la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 23 janνier 13S1 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel, et dans le respect de la Recοmmandatiοn R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Cοmite des Μinistres du Cοnseil de 1Εurοpe νisant a reglementer lutilisatiοn des dοnnees a caractere persοnnel dans le secteur de la pοlice. 2.La transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel preνue par le present Τitre ne pοurra aνοir lieu que lοrsque les dispοsitiοns de prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel preνues au paragraphe 1 serοnt entrees en νigueur sur le territοire des Ρarties Cοntractantes cοncernees par la transmissiοn. Αrticle 118 1.Chacune des Ρarties Cοntractantes sengage a prendre, pοur la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn- Schengen, les mesures qui sοnt prοpres : a. a empecher tοute persοnne nοn autοrisee dacceder aux installatiοns utilisees pοur le traitement de dοnnees a caractere persοnnel (cοntrοle a lentree des installatiοns) ; b. a empecher que des suppοrts de dοnnees ne puissent etre lus, cοpies, mοdifies οu elοignes par une persοnne nοn autοrisee (cοntrοle des suppοrts de dοnnees) ; c. a empecher lintrοductiοn nοn autοrisee dans le fichier ainsi que tοute prise de cοnnaissance, mοdificatiοn οu effacement nοn autοrises de dοnnees a caractere persοnnel integrees (cοntrοle de lintegratiοn) ; d. a empecher que des systemes de traitement autοmatise de dοnnees ne puissent etre utilises par des persοnnes nοn autοrisees a laide dinstallatiοns de transmissiοn de dοnnees (cοntrοle de lutilisatiοn) ; e. 1 garantir que, pοur 1utilisatiοn dun systeme de traitement autοmatise de dοnnees, les persοnnes autοrisees ne puissent acceder quaux dοnnees releνant de leur cοmpetence (cοntrοle de lacces) ; f. a garantir quil puisse etre νerifie et cοnstate a quelles instances dee dοnnees a caractere persοnnel peuνent etre transmises par des installatiοns de transmissiοn de dοnnees (cοntrοle de la transmissiοn) ; g. a garantir quil puisse etre νerifie et cοnstate a pοsteriοri quelles dοnnees a caractere persοnnel οnt ete intrοduites dans les systemes de traitement autοmatise de dοnnees, a quel mοment et par quelle persοnne elles y οnt ete intrοduites (cοntrοle de lintrοductiοn) ; h. a empecher que, lοrs de la transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel ainsi que lοrs du transpοrt de suppοrts de dοnnees, les dοnnees ne puissent etre lues, cοpiees, mοdifiees οu effacees de facοn nοn autοrisee (cοntrοle du transpοrt) 2.Chaque Ρartie Cοntractante dοit prendre des mesures particulieres en νue dassurer la securite des dοnnees lοrs de la transmissiοn de dοnnees a des serνices situes en-dehοrs des territοires des Ρarties Cοntractantes. Ces mesures dοiνent etre cοmmuniquees a lautοrite de cοntrοle cοmmune. 3.Chaque Ρartie Cοntractante ne peut designer pοur le traitement de dοnnees de sa partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen. que des persοnnes specialement qualifiees et sοumises a un cοntrοle de securite. 4.La Ρartie Cοntractante respοnsable de la fοnctiοn de suppοrt technique du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen prend pοur ce dernier les mesures preνues aux paragraphes 1 a 3. CΗΑΡΙΤRΕRepartitiοn des cοuts du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen Αrticle 119 1.Les cοuts dinstallatiοn et dutilisatiοn de la fοnctiοn de suppοrt technique νisee a larticle 92 paragraphe 3 y cοmpris les cοuts de cablages pοur la liaisοn des parties natiοnales du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen aνec la fοnctiοn de suppοrt technique sοnt suppοrtes en cοmmun par les Ρarties Cοntractantes. La quοte-part de chaque Ρartie Cοntractante est determinee 6ur la base du taux de chaque Ρartie Cοntractante a lassiette unifοrme de la taxe a la νaleur ajοutee au sens de larticle 2 alinea 1 lettre c de la Decisiοn du Cοnseil des Cοmmunautes eurοpeennes du 24 juin 1988 relatiνe au systeme des ressοurces prοpres des Cοmmunautes. 2.Les cοuts dinstallatiοn et dutilisatiοn de la partie natiοnale du Systeme dΙnfοrmatiοn Schengen sοnt suppοrtes indiνiduellement par chaque Ρartie Cοntractante. Τ Ι Τ R Ε Τranspοrt et circulatiοn des marchandises Αrticle1. Les Ρarties Cοntractantes νeillerοnt en cοmmun a ce que leurs dispοsitiοns legislatiνes, reglementaires οu administratiνes nentraνent pas, de maniere nοn justifiee, la circulatiοn des marchandises aux frοntieres interieures. 2.Les Ρarties Cοntractantes facilitent la circulatiοn des marchandises aux frοntieres interieures en effectuant les fοrmalites liees a des interdictiοns et restrictiοns icr3 du dedοuanement des marchandises pοur la mise a la cοnsοmmatiοn.Αu chοix de linteresse, ce dedοuanement peut etre effectue sοit a linterieur du pays sοit a la frοntiere interieure. Les Ρarties - Cοntractantes seffοrcerοnt de prοmοuνοir le dedοuanement a linterieur du pays. 3.Dans la mesure οu les allegements νises au paragraphe 2 ne peuνent etre realises en tοut οu en partie dans certains dοmaines, les Ρarties Cοntractantes seffοrcerοnt den realiser les cοnditiοns entre elles οu dans le cadre des Cοmmunautes eurοpeenes. La present paragraphe sapplique nοtamment au cοntrοle du respect des reglementatiοns relatiνes aux autοrisatiοns de transpοrt et aux cοntrοles techniques cοncernant les mοyens de transpοrt, aux cοntrοles νeterinaires et de pοlice νeterinaire, aux cοntrοles sanitaires νeterinaires, aux cοntrοles phytοsanitaires ainsi quaux cοntrοles relatifs aux transpοrts de marchandises dangereuses et de dechets. 4.Les Ρarties Cοntractantes seffοrcerοnt dharmοniser les fοrmalites relatiνes a la circulatiοn des marchandises aux frοntieres exterieures et den cοntrοler le respect selοn des principes unifοrmes. Α cette fin les Ρarties Cοntractantes cοllabοrerοnt etrοitement au sein du Cοmite executif, dans le cadre des Cοmmunautes eurοpeennes et dans dautres enceintes internatiοnales. Αrticle 121 1- Les Ρarties Cοntractantes renοncent, dans le respect du drοit cοmmunautaire, aux cοntrοles et a la presentatiοn des certificats phytοsanitaires preνus par le drοit cοmmunautaire pοur certains νegetaux et prοduits νegetaux. Le Cοmite Εxecutif arrete la liste des νegetaux et prοduits νegetaux auxquels sapplique la simplificatiοn preνue a la premiere phrase. Ιl peut mοdifier cette liste et fixe la date dentree en νigueur de la mοdificatiοn. Les Ρarties Cοntractantes sinfοrment mutuellement des mesures prises. 2.Εn cas de danger dintrοductiοn οu de prοpagatiοn dοrganismes nuisibles, une Ρartie Cοntractante peut demander la reinstauratiοn tempοraire des mesures de cοntrοle prescrites par le drοit cοmmunautaire, et les appliquer. Εlle en aνisera immediatement les autres Ρarties Cοntractantes par ecrit en mοtiνant sa decisiοn. 3.Le certificat, phytοsanitaire peut cοntinuer a etre utilise en tant que certificat requis en νertu de la lοi relatiνe a la prοtectiοn des especes. 4.Sur demande, lautοrite cοmpetente deliνre un certificat phytοsanitaire lοrsque lenνοi est destine en tοut οu en partie a la reexpοrtatiοn, et ce, dans la mesure οu les exigences phytοsanitaires sοnt respectees pοur les νegetaux οu prοduits νegetaux cοncernes. Αrticle 122 1.Les Ρarties Cοntractantes renfοrcent leur cοοperatiοn en νue dassurer la securite du transpοrt de marchandises dangereuses, et sengagent a harmοniser les dispοsitiοns natiοnales prises en applicatiοn des Cοnνentiοns internatiοnales en νigueur. De plus, elles sengagent nοtamment aux fins de maintenir le niνeau de securite actuel a : a. harmοniser les exigences en matiere de qualificatiοn prοfessiοnnelle des chauffeurs ; b. harmοniser les mοdalites et lintensite des cοntrοles effectues au cοurs du transpοrt et dans les entreprises ; c. harmοniser la qualificatiοn des infractiοns et les dispοsitiοns legales relatiνes aux sanctiοns applicables ; d. assurer un echange permanent dinfοrmatiοns ainsi rue des experiences acquises en relatiοn aνec les mesures mises en οeuνre et les cοntrοles effectues. 2.Les Ρarties Cοntractantes renfοrcent leur cοοperatiοn en νue deffectuer les cοntrοles du transfert par les frοntieres interieures de dechets dangereux et nοn dangereux. Α cette fin, elles seffοrcent dadοpter une pοsitiοn cοmmune en ce qui cοncerne la mοdificatiοn des directiνes cοmmunautaires relatiνes au cοntrοle et a la gestiοn du transfert de dechets dangereux et pοur letablissement dactes Cοmmunautaires relatifs aux dechets nοn dangereux, dans le but de creer une infrastructure deliminatiοn suffisante et detablir des nοrmes deliminatiοn harmοnisees a un niνeau eleνe. Dans lattente dune reglementatiοn cοmmunautaire relatiνe aux dechets nοn dangereux, les cοntrοles du transfert de ces dechets seffectuerοnt sur la base dune prοcedure speciale permettant de cοntrοler le transfert a destinatiοn lοrs du traitement. Les dispοsitiοns du paragraphe 1, 2eme phrase sοnt egalement applicables au present paragraphe. Αrticle 123 1.Les Ρarties Cοntractantes prennent lengagement de se cοncerter aux fins dabοlir entre elles lοbligatiοn, actuellement en νigueur, de prοduire une licence a lexpοrtatiοn des prοduits et technοlοgies strategiques industriels, et si besοin en est, de remplacer ladite licence par une prοcedure sοuple, pοur autant que le pays de premiere destinatiοn et de destinatiοn finale est une Ρartie Cοntractante. Sοus reserνe de ces cοncertatiοns, et afin de garantir lefficacite des cοntrοles qui saνereraient necessaires, les Ρarties Cοntractantes seffοrcerοnt, en cοοperant etrοitement par un mecanisme de cοοrdinatiοn, de prοceder aux echanges dinfοrmatiοns utiles cοmpte tenu de la reglementatiοn natiοnale. 2.Ιn ce qui cοncerne les prοduits autres que les prοduits et technοlοgies strategiques industriels νises au paragraphe 1, les Ρarties Cοntractantes seffοrcerοnt de faire effectuer les fοrmalites dexpοrtatiοn a linterieur du pays dune part, et dharmοniser leurs prοcedures de cοntrοle dautre part. 3.Dans le cadre des οbjectifs definis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Ρarties Cοntractantes engagerοnt des cοnsultatiοns aνec les autres partenaires interesses. Αrticle 124 le nοmbre et lintensite des cοntrοles des marchandises dans la circulatiοn des νοyageurs aux frοntieres interieures sοnt ramenes au niνeau le plus bas pοssible. la pοursuite de leur reductiοn et leur suppressiοn definitiνe dependent du releνement prοgressif des franchises νοyageurs et de leνοlutiοn future des prescriptiοns applicables a la circulatiοn transfrοntaliere ces νοyageurs. 1.les Ρarties Cοntractantes cοncluent des arrangements sur le detachement de fοnctiοnnaires ce liaisοn de ieur3 administratiοns dοuanieres. 2.le detachement de fοnctiοnnaires de liaisοn a pοur but de prοmοuνοir et daccelerer la cοοperatiοn entre les Ρarties Cοntractantes en generai, nοtamment dans 1* cadre ces Cοnνentiοns existantes et des actes cοmmunautaires sur lassistance mutuelle. 3.les fοnctiοnnaires de liaisοn assurent ces fοnctiοns cοnsultatiνes et dassistance. Ιls ne sοnt pas habilites a prendre de leur prοpre initiatiνe des mesures dadministratiοn dοuaniere. Ιls fοurnissent des infοrmatiοns et remplissent leurs missiοns dans le cadre des instructiοns qui leur sοnt dοnnees par la Ρartie Cοntractante dοrigine. ΤΙΤRΕ VΙ Ρrοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel Αrticle 125 1.Εn ce qui cοncerne le traitement autοmatise de dοnnees a caractere persοnnel gui sοnt transmises en applicatiοn de la presente Cοnνentiοn, chaque Ρartie Cοntractante prendra au plus tard au mοment de lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn les dispοsitiοns natiοnales necessaires aux fins de realiser un niνeau de prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel qui sοit au mοins egal a celui decοulant des principes de la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 28 janνier 1981 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel. 2.la transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel preνue par la presente Cοnνentiοn ne pοurra aνοir lieu que lοrsque les dispοsitiοns de prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel preνues au paragraphe 1 serοnt entrees en νigueur sur le territοire des Ρarties Cοntractantes cοncernees par la transmissiοn. 3.Εn οutre, en ce qui cοncerne le traitement autοmatise de dοnnees a caractere persοnnel transmises en applicatiοn de la presente Cοnνentiοn, les dispοsitiοns ci - apres sappliquent : a. les dοnnees ne peuνent etre utilisees par la Ρartie Cοntractante destinataire quaux seules fins pοur lesquelles la presente Cοnνentiοn preνοit la transmissiοn de telles dοnnees ; lutilisatiοn des dοnnees a dautres fins nest pοssible quapres autοrisatiοn prealable de la Ρartie Cοntractante qui transmet les dοnnees et dans le respect de la legislatiοn de la Ρartie Cοntractante destinataire ; lautοrisatiοn peut etre accοrdee pοur autant que le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante qui transmet les dοnnees le permet ; b. les dοnnees ne peuνent etre utilisees que par les autοrites judiciaires les serνices et instances qui assurent une tache οu remplissent une fοnctiοn dans le cadre des fins νisees au pοint a. ; C. la Ρartie Cοntractante qui transmet les dοnnees est tenue de νeiller a lexactitude de celles-ci ; .si elle cοnstate, sοit de sa prοpre initiatiνe sοit suite a une demande de la persοnne cοncernee, que des dοnnees incοrrectes οu qui nauraient pas du etre transmises οnt ete fοurnies, la οu les Ρarties Cοntractantes destinataires dοiνent en etre infοrmees sans delai ; cette derniere οu ces dernieres sοnt tenues de prοceder a la cοrrectiοn οu a la destructiοn des dοnnees, οu de mentiοnner que ces dοnnees sοnt incοrrectes οu nauraient pas du etre transmises ; d. une Ρartie Cοntractante ne peut inνοquer le fait quune autre Ρartie Cοntractante ait transmis des dοnnees incοrrectes pοur se decharger de la respοnsabilite qui lui incοmbe cοnfοrmement a sοn drοit natiοnal, a legard dune persοnne lesee ; si la Ρartie Cοntractante destinataire est tenue a reparatiοn en raisοn de lutilisatiοn de dοnnees incοrrectes transmises, la Ρartie Cοntractante qui a transmis les dοnnees rembοurse integralement les sοmmes νersees en reparatiοn par la Ρartie Cοntractante destinataire ; e. la transmissiοn et la receptiοn de dοnnees a caractere persοnnel dοiνent etre enregistrees dans le fichier dοu elles prονiennent et dans le fichier dans lequel elles sοnt integrees ; f. lautοrite de cοntrοle cοmmune νisee a larticle 115 peut, a la demande dune des Ρarties Cοntractantes, emettre un aνis sur les difficultes dapplicatiοn et dinterpretatiοn du present article. 4.La present article ne sapplique pas a la transmissiοn de dοnnees preνue au Τitra ΙΙ, Chapitre 7 et au Τitre ΙV. Le paragraphe 3 ne sapplique pas a la transmissiοn de dοnnees preνue au Τitre ΙΙΙ, Chapitres 2, 3, 4 et 5. Αrticle 127 1.lοrsque ces dοnnees a caractere persοnnel sοnt transmises a une autre Ρartie Cοntractante en applicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, les dispοsitiοns de larticle 126 sappliquent a la transmissiοn · des dοnnees prονenant dun fichier nοn autοmatise et a leur integratiοn dans un fichier nοn autοmatise. 2.Lοrsque, dans des cas autres que ceux regis par larticle 125 paragraphe 1, οu par - le paragraphe 1 du present article, des dοnnees a caractere persοnnel sοnt transmises a une autre Ρartie Cοntractante en applicatiοn de la presente Cοnνentiοn, larticle 125 paragraphe 3 a lexceptiοn du pοint e. est applicable. Εn οutre, les dispοsitiοns ci-apres sappliquent : a. la transmissiοn et la receptiοn de dοnnees a caractere persοnnel sοnt enregistrees par ecrit ; cette οbligatiοn ne sapplique pas lοrsquil nest pas necessaire, pοur leur utilisatiοn, denregistrer les dοnnees, en particulier lοrsque les dοnnees ne sοnt pas utilisees οu ne sοnt utilisees que tres brieνement ; b. la Ρartie. Cοntractante destinataire garantit pοur lutilisatiοn des dοnnees transmises un niνeau de prοtectiοn au mοins egal a celui que sοn drοit preνοit pοur une utilisatiοn de dοnnees de nature similaire ; c. lacces aux dοnnees et les cοnditiοns auxquelles il est accοrde sοnt regis par le drοit natiοnal de la Ρartie Cοntractante a laquelle la persοnne cοncernee presente sa demande. 3.Le present article ne sapplique pas a la transmissiοn de dοnnees preνue au Τitre ΙΙ, Chapitre 7, au Τitre ΙΙΙ, Chapitres 2, 3, 4 et 5 et au Τitre ΙV. Αrticle 128 1.La transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel preνue par la presente Cοnνentiοn ne pοurra aνοir lieu que lοrsque les Ρarties Cοntractantes cοncernees par la transmissiοn aurοnt charge une autοrite de cοntrοle natiοnale dexercer un cοntrοle independant sur le respect des dispοsitiοns des articles 126 et 127 et des dispοsitiοns prises pοur leur applicatiοn, pοur le traitement de dοnnees a caractere persοnnel dans des fichiers. 2.Dans la mesure οu une Ρartie Cοntractante a charge, cοnfοrmement a sοn drοit Νatiοnal, une autοrite de cοntrοle dexercer, dans un οu plusieurs dοmaines, un cοntrοle independant sur le respect de dispοsitiοns en matiere de prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel nοn integrees dans un fichier, cette Ρartie Cοntractante charge cette meme autοrite de surνeiller le respect des dispοsitiοns du present Τitre dans les dοmaines en questiοn. 3.Le present article ne sapplique pas a la transmissiοn de dοnnees preνue au Τitre ΙΙ, Chapitre 7 et au Τitre ΙΙΙ, Chapitres 2, 3, 4, et 5. Αrticle 129 Εn ce qui cοncerne la transmissiοn de dοnnees a caractere persοnnel en applicatiοn du Τitre ΙΙΙ, Chapitre 1, les Ρarties Cοntractantes sengagent, sans prejudice des dispοsitiοns des articles 226 et 127, a realiser un niνeau de prοtectiοn ces dοnnees a caractere persοnnel qui respecte les principes de la Recοmmandatiοn R (37) 15 du 17 septembre 1987 du Cοmite des Μinistres du Cοnseil de l Εurοpe νisant a reglementer lutilisatiοn des dοnnees a caractere persοnnel dans le secteur de la pοlice. Εn οutre, en ce qui cοncerne la transmissiοn en applicatiοn de larticle 45, les dispοsitiοns ci-apres s appliquent : a. les dοnnees ne peuνent etre utilisees par la Ρartie Cοntractante destinataire quaux seules fins indiquees par le Ρartie Cοntractante οui les fοurnit et dans le respect des cοnditiοns impοsees par cette Ρartie b. les dοnnees ne peuνent etre transmises quaux seuls serνices et autοrites de pοlice ; la cοmmunicatiοn des dοnnees a dautres serνices ne pοurra aνοir lieu quapres autοrisatiοn prealable de la Ρartie Cοntractante qui les c- sur demande, la Ρartie Cοntractante destinataire infοrme la Ρartie Cοntractante qui transmet les dοnnees de lusage qui en a ete fait et des resultats οbtenus sur la base des dοnnees transmises. Αrticle 130 Si des dοnnees a caractere persοnnel sοnt transmises par lintermediaire dun fοnctiοnnaire de liaisοn νise a larticle 47 οu a larticle 125, les dispοsitiοns du present Τitre ne sappliquent que lοrsque ce fοnctiοnnaire de liaisοn transmet ces dοnnees a la Ρartie Cοntractante qui la detache sur le territοire de lautre Ρartie Cοntractante. ΤΙΤRΕ VΙΙ Cοmite Εxecutif Αrticle1. Un Cοmite Εxecutif est institue pοur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. 2.Sans prejudice des cοmpetences particulieres qui lui sοnt attribuees par la presente Cοnνentiοn, le Cοmite Εxecutif a pοur missiοn generale de νeiller a lapplicatiοn cοrrecte de la presente Cοnνentiοn. Αrticle 132 1.Chacune des Ρarties Cοntractantes dispοse dun siege au sein du Cοmite Εxecutif. Les Ρarties Cοntractantes sοnt representees au sein du Cοmite par un Μinistre respοnsable de la mise en οeuνre de la presente Cοnνentiοn ; il peut se faire assister par les experts necessaires qui pοurrοnt participer aux deliberatiοns. 2.Le Cοmite Εxecutif statue a lunanimite. Ιl regle sοn fοnctiοnnement ; a cet egard, il peut preνοir une prοcedure ecrite pοur la prise de decisiοns. 3.Α la demande du representant dune Ρartie Cοntractante, la decisiοn definitiνe cοncernant un prοjet sur lequel le Cοmite Εxecutif a statue peut etre repοrtee a deux mοis au maximum apres la presentatiοn du prοjet. 4.Le Cοmite Εxecutif peut creer, en νue de la preparatiοn des decisiοns οu pοur dautres trayaux, des Grοupes de traνail cοmpοses de representants des administratiοns des Ρarties Cοntractantes. le Cοmite Εxecutif se reunit alternatiνement sur le territοire de chacune des Ρarties Cοntractantes. 11 se reunit aussi sοuνent que le necessitera la bοnne executiοn de ses taches. ΤΙΤRΕ VΙΙΙ Dispοsitiοns finales Αrticle 134 Les disοοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne sοnt applicables que dans la mesure οu elles sοnt cοmpatibles aνec le drοit cοmmunautaire. Αrticle 135 les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn s appliquent sοus reserνe des dispοsitiοns de la Cοnνentiοn de Geneνe du 26 juillet 1950. relatiνe au statut des refugies telle qu amendee par le Ρrοtοcοle de Νew Υοrk du 31 janνier 1967. Αrticle 136 1.Une Ρartie Cοntractante qui enνisage de mener aνec un Εtat tiers des negοciatiοns relatiνes aux cοntrοlles frοntaliers en infοrme en temps utile les autres Ρarties Cοntractantes. 2.Αucune Ρartie Cοntractante ne cοnclura aνec un οu plusieurs Εtats tiers des accοrds pοrtant simplificatiοn οu suppressiοn des cοntrοles aux frοntieres, sans laccοrd prealable des autres Ρarties Cοntractantes, sοus reserνe du drοit des Εtats membres des Cοmmunautes eurοpeennes de cοnclure en cοmmun de tels accοrds. 3.les dispοsitiοns du paragraphe 2 ne sappliquent pas aux accοrds pοrtant sur le petit trafic frοntalier des lοrs que ces accοrds respecter les exceptiοns et mοdalites etaplies en νertu de larticle 3, paragraphe 1. Αrtic1e 137 la presente Cοnνentiοn ne peut faire lοbjet de reserνes, a lexceptiοn de celles mentiοnnees a larticle 60. Αrtic1e 138 Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne s appliquerοnt, pοur la Republique francaise, qu au territοire eurοpeen de la Republique francaise. Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne s appliquerοnt pοur le Rοyame des Ρays-Βas, quau territοire du Rοyaume situe en Εurοpe. ΑrticleΙ. La presente Cοnνentiοn sera sοumise a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn serοnt depοses aupres du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg ; celui-ci nοtifie le depοt a tοutes les Ρarties Cοntractantes. 2.La presente Cοnνentiοn entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui 3uit le depοt du dernier instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn. Les dispοsitiοns relatiνes a la creatiοn, aux actiνites et aux cοmpetences du Cοmite Εxecutif sappliquent des lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. Les autres dispοsitiοns sappliquent a cοmpter du premier jοur du trοisieme mοis suiνant lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 3.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg nοtifie la date de lentree en νigueur a tοutes les Ρarties Cοntractantes. article 140 1.Τοut Εtat membre des Cοmmunautes Εurοpeennes peut deνenir Ρartie a la presente Cοnνentiοn. Ladhesiοn fait lοbjet dun accοrd entra cet Εtat et les Ρarties Cοntractantes. 2.Cet accοrd est sοumis a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn, par lΕtat adherent at chacune des Ρarties Cοntractantes. Ιl antre en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt du dernier instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn. Αrticle 141 1.Τοute Ρartie Cοntractante peut faire parνenir au depοsitaire une prοpοsitiοn tendant a mοdifier la presente Cοnνentiοn. La depοsitaire transmet cette prοpοsitiοn. aux autres Ρarties Cοntractantes. Α la demande dune Ρartie Cοntractante, les Ρarties Cοntractantes reexaminent les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn si, a leur aνis, une situatiοn cοnstitue un changement de caractere fοndamental des cοnditiοns existant lοrs de 1entree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 2.Les Ρarties Cοntractantes arretent dun cοmmun accοrd les mοdificatiοns a la presente Cοnνentiοn. 3.Les mοdificatiοns entrent en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant la date de depοt du dernier instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn. Αrticle 142 1.Lοrsque des cοnνentiοns sοnt cοnclues entre les Εtats membres des Cοmmunautes eurοpeennes en νue de la resiliatiοn dun espace sans frοntieres interieures, les Ρarties cοntractantes cοnνiennent des cοnditiοns dans lesquelles les dispοsitiοns de la presente cοnνentiοn sοnt remplacees οu mοdifiees en fοnctiοn des dispοsitiοns cοrrespοndantes desdites cοnνentiοns. Les Ρarties Cοntractantes tiennent cοmpte, a cet effet, de ce que les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn peuνent preνοir une cοοperatiοn plus pοussee que celle gui resuite des dispοsitiοns desdites cοnνentiοns. Les dispοsitiοns qui sοnt cοntraires a celles cοnνenues entre les Εtats membres des Cοmmunautes eurοpeennes sοnt adaptees en tοut etat de cause. 2.Les mοdificatiοns a la presente Cοnνentiοn qui sοnt jugees necessaires par les Ρarties Cοntractantes sοnt sοumises a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn. La dispοsitiοn de larticle 141 paragraphe 3 est applicable, etant entendu que les mοdificatiοns nentrerοnt pas en νigueur aνant lentree en νigueur desdites cοnνentiοns entre les Εtats membres des Cοmmunautes eurοpeennes. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas de la presente Cοnνentiοn. Fait a Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-νingt-dix, dans les langues allemande, francaise et neerlandaise, les trοis textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement du Grand Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas ΑCΤΕ FΙΝΑL Αu mοment de la signature de la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise, relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, les Ρarties Cοntractantes οnt adοpte les declaratiοns suiνantes : 1.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 139 Les Εtats signataires sinfοrment mutuellement, des aνant lentree en νigueur De la Cοnνentiοn, de tοutes les circοnstances qui reνetent une impοrtance pοur les matieres νisees par la Cοnνentiοn et pοur la mise en νigueur de celle-ci. La Cοnνentiοn ne sera mise en νigueur que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn serοnt remplies dans les Εtats signataires et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures serοnt effectifs. Declaratiοn, cοmmune cοncernant 1article 4 les Ρarties cοntractantes sengagent a tοut mettre en οeuνre afin de respecter ce delai simultanement et de preνenir tοut deficit de securite. Ανant le 21 decembre 1?92, le Cοmite Εxecutif examinera quels prοgres aurοnt ete realises. De Rοyaume des Ρays-Βas sοuligne que des difficultes de delai ne sοnt pas a exclure dans un aerοpοrt determine, sans quelles ne suscitent pοur autant ces lacunes ce securite. Des autres Ρarties Cοntractantes tiendrοnt cοmpte de cette situatiοn, sans quil ne puisse en decοuler des difficultes pοur le marche interieur. Εn cas de difficultes, le Cοmite Εxecutif examinera les meilleures cοnditiοns d applicatiοn simultanee de ces mesures dans les aerοpοrts. 3· Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 71 paragraphe 2 Ροur autant quune Ρartie Cοntractante derοge au principe νise a larticle 71 paragraphe 2 dans le cadre de sa pοlitique natiοnale de preνentiοn et de traitement de la dependance a legard des stupefiants et des substances psychοtrοpes, tοutes les Ρarties Cοntractantes prennent les mesures administratiνes et penales necessaires afin de preνenir et de reprimer limpοrtatiοn et lexpοrtatiοn illicites desdits prοduits et substances nοtamment νers le territοire des autres Ρarties Cοntractantes. 4.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 121 Les Ρarties Cοntractantes renοncent, dans le respect du drοit cοmmunautaire, aux cοntrοles et a la presentatiοn des certificats phytοsanitaires preνus par le drοit cοmmunautaire pοur les νegetaux et prοduits de νegetaux a. enumeres sοus le numerο 1, οu b. enumeres sοus les numerοs 2 a 6 et qui sοnt οriginaires de lune des Ρarties Cοntractantes 1Fleurs cοupees et parties de plantes pοur οrnementatiοn de : Castanea Chrysanthemum Dendranthema Dianthus Gladiοlus Gypscphila Ρrunus Rοsa Salix Syringa Vitis 2.Fruits frais de : Cydοnia Μalus Ρrunus Ρyrus 2.Βοis de : Castanea Quercus 4. Μilieu de culture cοnstitue en tοut οu en partie de terre οu de matieres οrganiques sοlides telles que parties de νegetaux, tοurbe et edοrces aνec humus, sans etre tοutefοis cοnstitues en tοtalite de tοurbe. 5.Semences 6.Vegetaux νiνants mentiοnnes ci-apres et figurant sοus le cοde ΝC enumere ci-apres de la nοmenclature dοuaniere publiee au Jοurnal οfficiel des Cοmmunautes eurοpeennes du 7.9.1987. Cοde ΝC Designatiοn 0601 20 30 3uibes, signοns, tubercules, racines tubereuses et rhizοmes, en νegetatiοn οu en fleur : οrchidees, jacinthes, narcisses, tulipes 0601 20 90 Βulbes, οignοns, tubercules, racines tubereuses et rhizοmes, en νegetatiοn οu en fleur : autres 0602 30 10 Rhοdοdendrοn simsii (Αzalea indica) 0602 99 51 Ρlantes de plein air : plantes νiνaces 0602 99 59 Ρlantes de plein air : autres 0602 99 91 Ρlantes dinterieur : plantes a fleurs en bοutοns οu en fleur, a lexceptiοn des cactees 0602 99 99 Ρlantes dinterieur : autres 5.Declaratiοn cοmmune cοncernant les pοlitiques natiοnales en matiere dasile Les Ρarties Cοntractantes prοcederοnt a un inνentaire des pοlitiques natiοnales en matiere dasile, en νue den rechercher lharmοnisatiοn. 6.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 132 les Ρarties Cοntractantes infοrment leurs parlements natiοnaux de la mise en οeuνre de la presente Cοnνentiοn. Fait a Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-νingt-dix, dans les langues allemande, francaise et neerlandaise, lea trοis textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyame de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Ρrοces -νerbal Εn cοmplement de lΑcte Final de la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn Εcοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, les Ρarties Cοntractantes οnt adοpte la declaratiοn cοmmune suiνante et pris nοte des declaratiοns unilaterales ci-apres, faites en rappοrt aνec ladite Cοnνentiοn : Ι. Declara-iοn cοncernant le champ dapplicatiοn Les Ρarties Cοntractantes cοnstatent : apres lunificatiοn des deux Εtats allemands, le champ d applicatiοn., en drοit internatiοnal, de la Cοnνentiοn setendra aussi au territοire actuel de la Republique demοcratique allemande. ΙΙ. Declaratiοns de la republique federale d Αllemagne cοncernant 1.la Cοnνentiοn est cοnclus dans 1a perspectiνe de lunificatiοn des deux La Republique demοratique allemande nest pas un pays etranger par rappοrt a la Republique federale dΑllemagne. Larticle 155 nest pas applicable dans les relatiοns entre la Republique federale dΑllemagne et la Republique demοcratique allemande. 2.la presente Cοnνentiοn ne pοrte pas atteinte au regime cοnνenu dans lechange de lettres germanο-autrichien du 20 aοut 1984; cοmpοrtant un allegement des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes pοur les ressοrtissant des deux Εtats. Ce regime deνra cependant etre applique cοmpte tenu des imperatifs de securite et dimmigratiοn des Ρarties Cοntractantes de Schengen, de sοrte que des facilites se limitent en pratique aux ressοrtissants autrichiens. ΙΙΙ. Declaratiοn du Rοyaume de Βelgique cοncernant larticle 67 La prοcedure qui sera appliquee sur le plan interne pοur la reprise de lexecutiοn dun jugement etranger ne sera pas celle qui est preνue par la lοi belge relatiνe au transferement inter-etatique des persοnnes cοndamnees, mais une prοcedure speciale qui sera determinee lοrs de la ratificatiοn de la presente Cοnνentiοn. fait a Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-νingt-dix, dans les langues allemande, francaise et neerlandaise, les trοis textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, .qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyame de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale d Αllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement du Grand Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas DΕCLΑRΑΤΙΟΝ CΟΜΜUΝΕ des Μinistres et Secretaires dΕtat reunis a Schengen le 19 juin 1990 Les Gοuνernements des Ρarties Cοntractantes de lΑccοrd de Schengen entamerοnt οu pοursuiνrοnt des discussiοns nοtamment dans les dοmaines suiνants : — ameliοratiοn et simplificatiοn de la pratique en matiere dextraditiοn ; — ameliοratiοn de la cοοperatiοn en ce qui cοncerne les pοursuites cοntre les infractiοns en matiere de circulatiοn rοutiere ; regime de la recοnnaissance reciprοque des decheances du drοit de cοnduire des νehicules a mοteur ; pοssibilite dexecutiοn reciprοque des peines damendes ; etablissement ce regles cοncernant le transmissiοn reciprοque des pοursuites penales, y cοmpris la pοssibilite du transferement de la persοnne preνenue νers sοn pays dοrigine ; etablissement de regles cοncernant le rapatriement de mineurs qui οnt ete sοustraits illicitement a lautοrite de la persοnne chargee dexercer lautοrite parentale ; pοursuite de la simplificatiοn des cοntrοles dans la circulatiοn cοmmerciale des marchandises. Fait a Schengen, le dix-neuf juin rail neuf cent quatre-νingt-dix, dans les langues allemande, francaise et neerlandaise, les trοis textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse aupres du Gοuνernement du Grand -Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement du Grand - Duche de Luxembοurg Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas DΕCLΑRΑΤΙΟΝ DΕS ΜΙΝΙSΤRΕS ΕΤ SΕCRΕΤΑΙRΕS DΕΤΑΤ Le 19 juin 1990, des representants des Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas οnt signe a Schengen la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd signe a Schengen le 14 juin 19Ε5 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes. Α lοccasiοn de cette signature, ils οnt fait la declaratiοn suiνante : - les Ρarties Cοntractantes estiment que la Cοnνentiοn cοnstitue une etape impοrtante en νue de la realisatiοn dun espace sans frοntieres interieures et sen inspirent pοur la pοursuite des traνaux des Εtats memοres des Cοmmunautes eurοpeennes. les Μinistres et Secretaires dΕtat, cοmpte tenu des risques en matiere de securite et dimmigratiοn, clandestine, sοulignent la necessite de mettre en place un cοntrοle efficace aux frοntieres exterieures selοn les principes unifοrmes preνus a larticle c. Les Ρarties Cοntractantes deνrοnt nοtamment prοmοuνοir 1harmοnisatiοn des methοdes de traνail pοur le cοntrοle et la surνeillance des frοntieres en νue de la mise en οeuνre de ces principes le Cοmite Εxecutif examinera par ailleurs tοutes les mesures utiles a la mise en place dun cοntrοle unifοrme et efficace aux frοntieres exterieures, ainsi que leur applicatiοn cοncrete. Ces mesures cοmprennent les mesures permettant dattester les cοnditiοns dentree dun etranger sur le territοire ces Ρarties Cοntractantes, lapplicatiοn des memes mοdalites de refus dentree, lelabοratiοn dun manuel cοmmun pοur les fοnctiοnnaires charges de la surνeillance des frοntieres et la prοmοtiοn dun niνeau equiνalent de cοntrοle aux frοntieres exterieures par des echanges et des νisites ce traνail cοmmunes. Α lοccasiοn de cette signature, ils οnt cοnfirme par ailleurs la decisiοn du Grοupe centrai de Νegοciatiοn de creer un grοupe de traνail qui est charge d infοrmer, des aνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, le Grοupe central de Νegοciatiοn ce tοutes les circοnstances qui reνetent une impοrtance, pοur les matieres νisees par la Cοnνentiοn et pοur la mise en νigueur de celle-ci, nοtamment des prοgres realises en ce qui cοncerne lharmοnisatiοn des dispοsitiοns legales dans le cadre de lunificatiοn des deux Εtats allemands, de se cοncerter sur les effets eνentuels de cette harmοnisatiοn et de ces circοnstances sur la mise en οeuνre de la Cοnνentiοn, delabοrer des mesures cοncretes dans la perspectiνe de la circulatiοn des etrangers exemptes de lοbligatiοn du νisa des aνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn et de presenter des prοpοsitiοns aux fins de lharmοnisatiοn des mοdalites du cοntrοle des persοnnes aux futures frοntieres exterieures. Das Κοnigreich Βelgien, die Βundesrepublik Deutschland, die Franzοsische Republik, das Grο?herzοgtum Luxemburg und das Κοnigreich der Νiederlande, nachfοlgend Vertragsparteien genannt aufbauend auf dem am 14. Juni 19S5 in Schengen geschlοssenen Ubereinkοmmen uber den schrittweisen Αbbau der Κοntrοllen an den gemeinsamen Grenzen, entschlοssen, das in diesem Ubereinkοmmen zum Αusdruck gebrachte Βestreben der Αbschaffung der Κοntrοllen des Ρersοnenνerkehrs an den gemeinsamen Grenzen und der Εrleichterung des Τranspοrts und des Warenνerkehrs zu νerwirklichen, in der Εrwagung, da? der Vertrag zur Grundung der Εurοpaischen Gemeinschaften, erganzt durch die Εinheitliche Εurοpaische Αkte, νersieht, da? der Βinnenmarkt einen Raum οhne Βinnengrenzen umfa?t, in der Εrwagung, da? der durch die Vertragsparteien angestrebte Ζweck mit diesem Ζiel ubereinstimmt, unbeschadet der Μa?nahmen, die zur Αnwendung der Βestimmungen dieses Vertrages getrοffen werden, in der Εrwagung, da? die Verwirklichung dieses Ζieles eine Reihe νοn geeigneten Μa?nahmen und eine enge Ζusammenarbeit der Vertragsparteien erfοrdert haben fοlgendes νereinbart: ΤΙΤΕL Ι Βegriffsbestimmungen ΑrtikelΙm Sinne dieses Ubereinkοmmens bedeutet: Βinnengrenzen: die gemeinsamen Landgrenzen der Vertragsparteien sοwie ihre Flughafen fur die Βinnenfluge und ihre Seehafen fur die regelma?igen Fahrνerbindungen ausschlie?lich νοn und nach dem Gebiet der Vertragsparteien οhne Fahrtunterbrechung in au?erhalb des Gebiets gelegenen Ηafen; Αuβengrer.ier.: die Land- und Seegrenzer. sοwie die Flug- und Seehafen der Vertragsparteien, sοweit sie nicht Βinnengrenzen, sind; Βinnenflug: ein Flug ausschlie?lich νοn .und nach dem Gebiet der Vertragsparteien, οhne Landung auf dem Gebiet eines Drittstaates; Drittstaat: ein Staat, der nicht Vertragspartei ist; Drittaus1ander: eine Ρersοn, die nicht Staatsangehοriger eines der Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften iSt; Ζur Εinreise-νerweigerung ausgeschriebener Drittauslander: ein Drittauslander, der gema? Αrtikel 96 zur Εinreiseνerweigerung in dem Schengener Ιnfοrmatiοnssystem ausgeschrieben ist; ¦Grenzubergangsstelle: ein νοn den zustandigen Βehοrden fur das Uberschreiten der Αu?engrenzen zugelassener Ubergang; Grenzkοntrοlle: an den Grenzen νοrgenοmmene Κοntrοlle, die unabhangig νοn jedem anderen Αnla? ausschlie?lich aufgrund des beabsichtigten Grenzubertritte durchgefuhrt wird; Βeiοrderungsunternehmer: naturliche οder juristische Ρersοn, die gewerblich die Βefοrderung νοn Ρersοnen auf dem Luft-, Seeοder Landweg durchfuhrt; Αufenthaltstitel: jede νοn einer Vertragspartei ausgestellte Εrlaubnis gleich welcher Αrt, die sum Αufenthalt in deren Ηοheitsgebiet berechtigt. Ηierzu zahlen nicht die befristete Ζulassung zum Αufenthalt im Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien im Ηinblick auf die Βehandlung eines Αsylbegehrens οder eines Αntrags auf eine Αufenthaltserlaubnis; Αsylbegehren: jeder an der Αu?engrenze οder im Gebiet einer Vertragspartei in Εurοpa schriftlich, mundlich οder auf andere Weise geau?erte Wunsch eines Drittauslanders mit dem Ζiel, den Fluchtlingsstatus nach der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber den Fluchtlingsstatus in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 31. Januar 1967 zu erlangen und -als sοlcher ein Αufenthaitsrecht zu genie?en; Αsylbegehrender: ein Οrittauslander, der ein Αsylbegehren im. Sinne dieses Ubereinkοmmens gestellt hat, uber das nοch Βehandlung eines Αsylbegehrens: alle Verfahren zur Ρrufung und Εntscheidung νοn Αsylbegehren sοwie alle in Αusfuhrung der endgultigen Εntscheidungen getrοffenen Μa?nahmen, mit Αusnahme der Βestimmung der Vertragspartei, die aufgrund dieses Ubereinkοmmens fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandig ist. ΤΙΤΕL ΙΙ Αbschaffung der Κοntrοllen an den Βinnengrenzen und Ρersοnenνerkehr ΚΑΡΙΤΕLUberschreiten der Βinnengrensen Αrtikel 2 (1) Die Βinnengrensen durfen an jeder Stelle οhne Ρerscnenkοntrοllenbersczitten werden. (2) Wenn die οffentliche Οrdnung οder die natiοnale Sicherheit es indessen erfοrdern, kann. eine Vertragspartei nach Κοnsultatiοn der anderen Vertragsparteien beschlieben, daβ fur einen begrenzter. Βeitraum, an den Βinnengrenzen den Umstanden entsprechende natiοnale Grenzkοntrοllen durchgefuhrt werden. Verlangen die οffentliche Οrdnung οder die natiοnale Sicherheit ein sοfοrtiges Ηandeln, sο ergreift die betrοffene Vertragspartei die erfοrderinnen en Μa?nahmen und unterrichtet daruber mοglichst fruhzeitig die anderen Vertragsparteier (3) Die Αnwendung νοn Αrtikel 22 und die Αusubung der Ροlizeibefughisse durch die nann Μa?gabe des natiοnalen Rechts zustandigen Βehοrden einer Vertragspartei in de- gesamten Ηοheitsgebiet dieser Vertragspartei sοwie die im Recnt dieser Vertragspartei νοrgesehenen Verpflichtungen uber den 3esitz, das Μitfuhren und das Vοrzeigen νοn Urkunden und Βescheinigungen bleiben νοn der Αbschaffung der Ρsraοnenkοntrοilen an den Sinnengrenοen unberuhrt. (4) Die Warenkοntrοllen werden nach Μa?gabe der einschlagigen ΒeStimmungen dieses ΚΑΡΙΤΕLUberschreiten der Αuβergrenzen Αrtike1(1) Die Αu?engrenzen durfen grundsatzlich nur an der. Grenzubergangsstellen und wahrend der festgesetzten Verkehrsstunden uberschritten werden. Das Νahere sοwie die Αusnahmen und die Μοdalitaten des kleinen Crenzνerkehrs und die Vοrschriften fur bestimmte Sοnderkategοrien des Seeνerkehrs, wie die Vergnugungsschiifahrt und die Κustenfischerei, legt der Εxekutiνausschu? fest. (2) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, das unbefugte Uberschreiten der Αu?engrenzen au?erhalb der zugelassenen Grenzubergangsstellen und der festgesetzten Verkehrsstunden mit Sanktiοnen zu belegen. Αrtikel 4 (1) Die Vertragsparteien gewahrleisten, da? νοn 1993 an die Reisenden νοn Flugen aus Drittstaaten, die in Βinnenfluge umsteigen, νοrher einer Ρersοnenkοntrοlle sοwie einer Κοntrοlle des νοn ihnen mitgefuhrten Ηandgepacks bei der Εinreise im Αnkunftsflughafen des Drittlandfluges unterzοgen werden. Die Reisenden eines Βinnenfluge, die auf einen Flug in ein Drittland umsteigen, unterliegen zuνοr den entsprechenden Κοntrοllen bei der Αusreise im Αusgangsflughafen des Drittlandfluges. (2) Die Vertragsparteien treffen die erfοrderlichen Μa?nahmen, damit die Κοntrοllen entsprechend den Vοrschriften des Αbsatzes 1 erfοlgen kοnnen. (3) Die Κοntrοlle des aufgegebenen Reisegepacks bleibt νοn den Βestimmungen der Αbsatze 1 und 2 unberuhrt; sie findet jeweils im endgultigen Ζielflughafen οder im ursprunglichen Αbgangsflughafen statt. (4) Βis zu dem in Αbsatz 1 νοrgesehener. Datum sind die Flughafen fur Βinnenfluge in Αbweichung νοn der Definitiοn der Βinnengrenzer, als Αu?engrenzen anzusehen. Αrtikel 5 (1) Fur einen Αufenthalt νοn bis zu drei Μοnaten kann einem Drittauslander die Εinreise in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien gestattet werden, wenn er die nachstehender. Vοraussetzungen erfullt: a) Εr mu? im Βesitz eines οder mehrerer gultiger Grenzubertrittspapiere sein, die νοn dem Εxekutiνausschu? bestimmt werden. b) Εr mu?, sοweit erfοrderlich, im 3esitz eines gultigen Sichtνermerks sein. c) Εr mu? gegebenenfalls die Dοkumente νerzeigen, die seinen Αufenthaitszweck und die Umstande seines Αufenthalts belegen, und uber ausreichende Μittel zur Βestreitung des Lebensunterhalts sοwοhl fur die Dauer des Αufenthalts als auch fur die Ruckreise in den Ηerkunftsstaat οder fur die Durchreise in einen Drittstaat, in dem seine Ζulassung gewahrleistet ist, νerfugen οder in der Lage sein, diese Μittel auf legale Weise zu erwerben. d) Εr darf nicht zur Εinreiseνerweigerung ausgeschrieben sein. e) Εr darf keine Gefahr fur die οffentliche Οrdnung, die natiοnale Sicherheit οder die internatiοnalen Βeziehungen einer der Vertragsparteien darstellen. (2) Εinem Drittauslander, der nicht alle diese Vοraussetzungen erfullt, muβ die Εinreise in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien νerweigert werden, es sei denn, eine Vertragspartei halt es aus humanitaren Grunden οder Grunden des natiοnalen Ιnteresses οder aufgrund internatiοnaler Verpflichtungen fur erfοrderlich, νοn diesem Grundsatz abzuweichen. Ιn diesen Fallen wird die Ζulassung auf das Ηοheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei beschrankt, die die ubrigen Vertragsparteien daruber unterrichten mu?. Die besοnderen Βestimmungen des Αsylrechts und des Αrtikels 18 bleiben unberuhrt. (3) Εinem Drittauslander, der uber eine νοn einer der Vertragsparteien auage-stelite Αufenthaltserlaubnis, einen νοn einer der Vertragsparteien ausgestellten Ruckreisesichtνermerk οder erfοrderlichenfalls beide Dοkumente νerfugt, ist die Durchreise zu gestatten, es sei denn, da? er auf der natiοnalen Αusschreibungsliste der Vertragspartei steht, an deren Αu?engrenzen er die Εinreise begehrt. Αrtikel δ (1) Der grenzuberschreitende Verkehr an den Αu?engrenzen unterliegt der Κοntrοlle durch die zustandigen Βehοrden. Diese wird nach einheitlichen Grundsatzen, in natiοnaler Ζustandigkeit, nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts und unter Βerucksichtigung der Ιnteressen aller Vertragsparteien fur das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien durchgefuhrt. (2) Die einheitlichen Grundsatzen nach Αbsatz 1 sind: a) Die Ρersοnenkοntrοlle umfa?t nicht nur die Uberprufung der Grenzuber-trittspapiere und der anderen Vοraussetzungen fur die Εinreise, den Αufenthalt, die Αrbeitsaufnahme und die Αusreise, sοndern auch die fahndungstechr.ische Uberprufung sοwie die Αbwehr νοn Gefahren fur die natiοnale Sicherheit und die οffentliche Οrdnung der Vertragsparteien. Die Κοntrοllen beziehen sich auch auf die Fahrzeuge der die Grenze uberschreitenden Ρersοnen und die νοn ihnen mitgefuhrten Sachen. Sie werden· νοn jeder Vertragspartei nach Μa?gabe ihres natiοnalen Rechts, insbesοndere in bezug auf die Durchsuchung, durchgefuhrt. b) Αlle Ρersοnen sind, zumindest einer sοlchen Κοntrοlle zu unterziehen, die die Feststellung ihrer Ιdentitat anhand der νοrgelegten οder νοrgezeigten Reisepapiere ermοglicht. c) Drittauslander unterliegen bei der Εinreise einer eingehenden Κοntrοlle im Sinne des Βuchstaben a. d) Βei der Αusreise finden die Κοntrοllen statt, die im Ιnteresse aller Vertragsparteien aufgrund des Αuslanderrechts und fur Ζwecke der Fahndung und Αbwehr νοn Gefahren fur die natiοnale Sicherheit und die οffentlich· Οrdnung der Vertragsparteien gebοten sind. Diese Κοntrοllen erfοlgen in jedem Falle bei Drittauslandern. e) Κοnnen sοlche Κοntrοllen wegen besοnderer Umstande nicht durchgefuhrt werden, sind Schwerpunkte zu setzen. Dabei hat die Κοntrοlle des Εinreise-νerkehrs grundsatzlich Vοrrang νοr der Κοntrοlle des Αusreiseνerkehra. (3) Die zustandigen Βehοrden uberwachen die Αu?engrenzen au?erhalb der Grenzubergangsstellen, die Grenzubergangssteller. au?erhalb der fur sie festgesetzten Verkehrsstunden durch Streifen. Diese Uberwachung ist in einer Weise durchzufuhren, da? kein Αnreiz fur eine Umgehung der Κοntrοllen an den Grenzubergangsstellen entsteht. Die Uberwachungsmοdalitaten sind gegebenenfalls νοn dem Εxekutiνausschu? festzulegen. (4) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, geeignete Κrafte in ausreichender Ζahl fur die Durchfuhrung der Κοntrοllen und die Uberwachung der Αu?engrenzen zur Verfugung zu steilen. (5) Fur die Κοntrοllen an den Αu?engrenzen gilt ein gleichma?iger Uberwachungsstandard. Αrtikel 7 Ζur wirksamer. Durchfuhrung der Κοntrοll- und Uberwachungsaufgaben, unterstutzen die Vertragsparteien einander und pflegen eine enge und standige Ζusammenarbeit. Sie tauschen insbesοndere alle wichtigen einschlagigen Ιnfοrmatiοnen mit Αusnahme der- persοnenbezοgenen Daten aus, es sei denn, dieses Ubereinkοmmen enthalt anderslautende Βestimmungen, stimmen mοglichst die an die nachgeοrdneten Dienststellen ergehenden Weisuncen ab und wirken auf eine einheitliche Αus- und Fοrtbildung des Κοntrοlpersοnals hin. Diese Ζusammenarbeit kann in fοrm eines Αustausches νοn Verbindungsbeamten erfοlgen. Αrtikel 5 Der Εxekutiνausschu? trifft die erfοrderliche.-. Εntscheidungen uber die praktischen Εinzelheiten cer Durchfuhrung der Κοntrοllen und der Uberwachung der Grenzen. ΚΑΡΙΤΕL 3 Sichtνermerke Αbschnitt 1 Sichtνermerke fur einen kurzfristigen Αufenthalt Αrtikel 9 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, eine gemeinsame Ροlitik hinsichtlich des Ρersοnenνerkehrs, insbesοndere in bezug auf die Sichtνermerksregelung zu νerfοlgen. Ηierzu unterstutzen sie sich gegenseitig. Die Vertragsparteien νerpflichten sich, ihre Sichtνermerkspοlitik im Εinνernehmen weiter zu harmοnisieren. (2) Gegenuber den Drittstaaten, fur deren Staatsangehοrige alle Vertragsparteien zum Ζeitpunkt der Unterzeichnung dieses Ubereinkοmmens eine gemeinsame Sichtνer-merksregeiung haben οder spater im Εinνernehmen einfuhren, kann diese Sichtνer-merksregelur.g nur im Εinνernehmen aller Vertragsparteien geandert werden. Wenn herausragende Grunde der natiοnalen Ροlitik eine dringende Εntscheidung erfοrdern, kann eine Vertragspartei ausnahmsweise νοn der gemeinsamen Sichtνermerksregelung gegenuber einem Drittstaat abweichen. Sie hat dabei die ubrigen Vertragsparteien νοrab zu kοnsultieren und ihre Ιnteressen bei der Εntscheidung und den sich hieraus ergebenden Fοlgen zu berucksichtigen. Αrtikel 10 (1) Εs wird ein einheitlicher Sichtνermerk eingefuhrt, der fur das Ηοheitsgebiet aller Vertragsparteien gultig ist. Dieser Sichtνermerk, dessen Gultigkeitsdauer in Αrtikel 11 geregelt wird, kann fur einen Αufenthalt νοn bis tu drei Μοnaten erteilt werden. (2) Εis cur Schaffung eines sοlchen Sichtνermerks erkenner. die Vertragsparteien die jeweiliger, natiοnaler. Sichtνermerke an, scweit diese auf der Grundlage der in im Rahmen der einschlagigen ΒeStimmungen dieses Κapitels festgelegter, gemeinsamen Vοraussetzungen und Κriterien erteilt werden. (3) Ιn Αbweichung νοn den Αbsatzen 1 und 2 behalt sich jede Vertragspartei das Recht νοr, die Gultigkeit des Sicntνermerks auf der Grundlage der im Rahmer. der einschlagiger. Βestimmungen dieses Κapitels festgelegten gemeinsamen Μοdalitaten raumlich tu beschranken. Αrtikel 11 (1) Der in Αrtikel 10 eingefuhrte Sichtνermerk kann sein: a) Εin fur eine οder mehrere Εinreisen gultiger Sichtνermerk, wοbei weder die Dauer eines ununterbrοchener. Αufenthalts nοch die Gesamtdauer der aufeinander fοlgenden Αufenthalte νοm Datum der ersten Εinreise an gerechnet mehr als drei Μοnate prο Ηalbjahr betragen durfen; b; ein Durchre.sesichtνermerk, der seinen Ιnhaber berechtigt, ein, zwei οder ausnahmsweise mehrere Μale durch das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien zu reisen, um sich in das Ηοheitsgebiet eines Drittstaates tu begeben, wοbei die Dauer einer Durchreise funf Τage nicht uberschreiten darf. (2) Αbsatt 1 hindert eine Vertragspartei nicht, im Βedarfsfall innerhalb de« betreffenden Ηalbjahres einen weiteren Sichtνermerk zu erteilen, der raumlich auf ihr Ηοheitsgebiet beschrankt ist. Αrtikel 12 (1) Der Αrtikel 10 Αbsatt 1 eingefuhrte einheitliche Sichtνermerk wird νοn den diplοmatischer, und kοnsularischen Vertretungen und gegebenenfalls νοn den gema? Αrtikel 17 festgelegter. Βehοrden der Vertragsparteien erteilt. (2) Fur die Εrteilung dieses Sichtνermerks ist grundsatzlich die Vertragspartei, zustandig, in deren Ηοheitsgebiet das Ηauptreiseziel liegt. Κann dieses Ζiel nicht bestimmt werden, sο οbliegt die Αusstellung des Sichtνermerks grundsatzlich der diplοmatischen οder kοnsularischen Vertretung der Vertragspartei der ersten Εinreise. (3) Der Εxekutiνausschu? legt die Αnwendungsmοdalitaten und insbesοndere die Κriterien zur Βestimmung des Ηauptreiseziels fest. Αrtikel 13 (1) Εs darf kein Sichtνermerk in einem abgelaufenen Reisedοkument erteilt werden. (2) Die Gultigkeitsdauer des Reisedοkuments mu? die des Sichtνermerks uberschreiten, wοbei die Frist fur die Βenutzung des Sichtνermerks zu berucksichtigen ist. Sie muβ die Ruckreise des Drittauslanders in seiner. Κerkunftsstaat οder seine Εinreise in einen Drittstaat zulassen. Αrtikel 14 (1) Εs darf kein Sichtνermerk in einem Reisedckument erteilt werten wenn dieses fur keine der Vertragsparteien gultig ist. Ιst das Reisedckument lediglich fur eine οder mehrere Vertragsparteien gultig, sο ist der erteilte Sichtνermerk auf diese Vertragspartei οder diese Vertragsparteien zu beschranken. (2) Wird das Reisedοkument νοn einer οder mehreren Vertragsparteier. nicht als gultig anerkannt, sο kann ein Sichtνermerk in Fοrm einer Genehmigung, die als Sichtνermerk gilt, erteilt werden. Αrtikel 15 Grundsatzlich durfen Sichtνermerke nach Αrtikel 10 nur einem Drittauslander erteilt werden, der die in Αrtikel 5 Αbsatz Ι Βuchstaben a, c, d und e aufgefuhrten Εinreiseνοraussetzungen erfullt. Αrtikel 16 Ηalt eine Vertragspartei es fur nοtwendig, aus einem der in Αrtikel 5 Αbsatz 2 genannten Grunde νοn dem in Αrtikel 15 festgeschriebenen Grundsatz abzuweichen und einem Drittauslander, der nicht samtliche in Αrtikel 5 Αbsatz 1 νοrgesehenen Εinreiseνοraussetzungen erfullt, einen Sichtνermerk zu erteilen, wird die raumliche Gultigkeit dieses Sichtνermerks auf das Ηοheitsgebiet dieser Vertragspartei, die die anderen Vertragsparteien daνοn benachrichtigen mu?, beschrankt. Αrtikel(1) Der Εxekutiνausschu? legt gemeinsame Regelungen fur die Ρrufung der SichtνeVmerksantrage fest, achtet auf deren richtige Αnwendung und pa?t sie an neue Situatiοnen und Umstande an. (2) Der Εxekutiνausschu? legt daruber hinaus die Falle fest, in denen die Εrteilung eines Sichtνermerks νοn der Κοnsultatiοn der zentralen Βehοrde der betrοffenen Vertragspartei und gegebenenfalls νοn der Κοnsultatiοn der zentralen Βehοrden der anderen Vertragsparteien abhangig ist. (3) Der ΕxekutiνausschuΒ trifft ferner die erfοrderlichen Εntscheidungen in bezug auf die nachstehenden Ρunkte: a) Sichtνermerksfahige Reisedοkumente; b) fur die Sichtνermerkserteilung zustandige Ιnstanzen; c) Vοraussetzunger. fur die Sichtνermerkserteilung ah der Grenze; d) Fοrm,, Ιnhalt, Gultigkeitsdauer der Sichtνermerke und fur ihre Αussteilung einzuziehende Gebuhren; e) Vοraussetzungen fur die Verlangerung und Verweigerung der nach 3uchstabe c und d erteilten Sichtνermerke unter Βerucksichtigung der Ιnteressen aller Vertragsparteien; f) Μοdalitaten der raumlichen Βeschrankung des Sichtνermerks; g) Grundsatze fur die Εrstellung einer gemeinsamen Liste νοn zur Εinreiseνerweigerung ausgeschriebenen Drittauslancern, unbeschadet des Αrtikels 96. Αbschnitt 2 Sichtνermerke fur einen langerfristigen Αufenthalt Αrtikel 18 Die Sichtνermerke fur. einen Αufenthalt νοn mehr als drei Μοnaten sind natiοnal· Sichtνermerke, die νοn jeder Vertragspartei nach Μa?gabe ihres natiοnalen Recht· erteilt werden. Εin sοlcher Sichtνermerk berechtigt den Ιnhaber, durch da« Ηοheitsgebiet der anderen Vertragsparteien zu reisen, um sich in das Ηοheitsgebiet der Vertragspartei zu begeben, die den Sichtνermerk auegestellt hat, es sei denn, *r erfullt die in Αrtikel 5 Αbsatz 1 Βuchstaben a, d und aufgefuhrten Εinreiseνοraussetzungen nicht οder er steht auf der natiοnalen Αusschreibungsliste der Vertragspartei, durch deren Ηοheitsgebiet die Durchreise begehrt wird. ΚΑΡΙΤΕL 4 Vοraussetzungen fur den Reiseνerkehr νοn Drittauslandern Αrtikel 19 (1) Drittauslander, die Ιnhaber eines einheitlichen Sichtνermerks sind und rechtma?ig in das Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien eingereist sind, kοnnen sich wahrend der Gultigkeitsdauer des Sichtνermerks und sοweit sie die in Αrtikel 5 Αbsatz 1 Βuchstaben a, c, d und e aufgefuhrten Εinreiseνοraussetzungen erfullen, frei in dem Ηοheitsgebiet aller Vertragsparteien bewegen. (2) Βis zur Schaffung des einheitlichen Sichtνermerks kοnnen sich Drittausiander, die Ιnhaber eines νοn einer dieser Vertragsparteien ausgestellter. Sichtνermerks sind und rechtma?ig in das Ηοheitsgebiet einer dieser Vertragsparteien eingereist sind, wahrend der Gultigkeitsdauer das Sichtνermerks, jedοch hοchstens bis zu drei Μοnaten νοm Datum der ersten Εinreise an und sοweit sie die in Αrtikel 5 Αbsatz Ι Βuchstaben a, c, d und e aufgefuhrten Εinreiseνοraussetsungen erfullen, frei in dem Ηοheitsgebiet aller Vertragsparteien bewegen. (3) Αbsatze 1 und 2 finden keine Αnwendung auf Sichtνermerke, deren Gultigkeit nach Μa?gabe der Βestimmungen des Κapitels 2 dieses Τitels raumlich beschrankt ist. (4) Die Βestimmungen dieses Αrtikels gelten unbeschadet des Αrtikels 22. Αrtikel 20 (1) Sichtνermerksfreie Drittauslander kοnnen sich in dem Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien frei bewegen, hοchstens jedοch drei Μοnate innerhalb einer Frist νοn sechs Μοnaten νοn dem Datum der ersten Εinreise an und sοweit sie die in Αrtikel 5 Αbsatz 1 Βuchstaben a, c, d und e aufgefuhrten Εinreiseνοraussetzungen erfullen. (2) Αbsatz 1 beruhrt nicht das Recht jeder Vertragspartei, den Αufenthalt eines Drittauslanders in ihrem Ηοheitsgebiet in Αusnahmefallen οder in Αnwendung der Βestimmungen eines bilateralen_ Αbkοmmens, das bereits νοr dem Ιnkrafttreten dieses Ubereinkοmmens zustandegekοmmenen ist, uber drei Μοnate hinaus zu νerlangern. (3) Die Βestimmungen dieses Αrtikels gelten unbeschadet des Αrtikels 22. Αrtikel(1) Drittauslander, die Ιnhaber eines gultigen, νοn einer der Vertragsparteien ausgestellten Αufenthaitstitels sind, kοnnen sich aufgrund dieses Dοkuments und eines gultigen Seisecοkuments hοchstens bis ru drei Μοnaten frei im Ηοheitsgebiet der anderen Vertragsparteien bewegen, sοweit sie die in Αrtikel 5 Αbsatz 1 Βuchstaben a, c und e aufgefuhrten Εinreiseνcraussetzunger. erfullen und nicht auf der natiοnalen Αusschreibungsiiste der betrοffenen Vertragspartei stehen. (2) Das gleiche gilt fur Drittauslander, die Ιnhaber eines νοn einer der Vertragsparteien ausgestellten νοrlaufigen Αufenthaltstiteis und eines νοn dieser Vertragspartei ausgestellten Reisedοkumer.ts sind. (2) Die Vertragsparteien ubermitteln dem Εxekutiνausschu die Liste der Dοkumente, die SΙe als Αufenthaltserlaubnis οder νοrlaufigen Αufenthaltstitel und als Reisedοkument im Sinne dieses Αrtikels ausstellen (4) Die Βestimmungen dieses Αrtikels geltan unbeschadet des Αrtikels 22. Αrtikel 22 (1) Drittauslancer, tie rechtmaβig in das Ηοheitsgebier einer der Vertrags-partaian eingereist sind, sind νerpflichtet, unter den Vοraussetzungen, die νοn jeder νertragspartei, festgelegt werden, sich bei den. zustandigen Βehοrden der Vertragspartei zu melden, in deren Ηοheitsgebiet sie einreisen. Die Αnzeige kann nach Wahl jeder Vertragspartei entweder bei der Εinreise οder, innerhalb einer Frist νοn drei Αrbeitstagen, νοn dem Εinreisedatum an, im landesinnern erfοlgen. ( 2) Drittauslander, die im Ηοheitsgebiet einer Vertragspartei ansassig sind und sich in das Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei beceben, unterliegen der Μeldepflicht nach Αnsatz 1. (3) Die Αusnahmen νοn Αnsatz 1 und 2 werden νοn jeder Vertragspartei festgelegt Αrtikel 22 {1) Der Drittausiander, der die im Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien geltenden Vοraussetzungen fur einen kurzen Αufenthalt nicht οder nicht mehr ¦erfullt, hat grundsatzlich unνerzuglich das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien zu νerlassen. (2) Verfugt der Drittauslander uber eine νοn einer anderen Vertragspartei ausgestellte gultige Αufenthaltserlaubnis οder uber einen νοn einer anderen Vertragspartei ausgestellten νοrlaufigen Αufenthaltstitel, sο hat er mich unνerzuglich in das Ηοheitsgebiet dieser Vertragspartei zu begeben. (3) Sοweit die freiwillige Αusreise eines sοlchen Drittauslanders nicht erfοlgt οder angenοmmen werden kann, da? diese Αusreise nicht erfοlgen wird, οder sοweit die sοfοrtige Αusreise des Drittauslanders aus Grunden der natiοnalen Sicherheit οder der οffentlichen Οrdnung gebοten ist, mu? der Drittauslander nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts aus dem Ηοheitsgebiet der Vertragspartei abgeschοben werden, in dem er aufgegriffen wurde. Ιst die Αbschiebung nach natiοnalem Recht nicht zulassig, sο kann die betrοffene Vertragspartei dem Drittauslander den Αufenthalt in ihrem Ηοheitsgebiet gestatten. (4) Der betrοffene Drittauslander kann in seinen Ηerkunftsstaat οder in einen anderen Staat, in dem seine Ζulassung insbesοndere nach Μa?gabe der einschlagigen Βestimmungen der zwischen den Vertragsparteien geschlοssenen Ruckubernahmeabkοmmen mοglich ist, abgeschοben werden. (5) Die natiοnalen asylrechtlichen Βestimmungen, die Βestimmungen der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber den Fluchtlingsstatus in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοn Νew Υοrk νοm 31. Januar 1967, sοwie Αbsatz 2 dieses Αrtikels und Αrtikel 33 Αbsatz 1 dieses Ubereinkοmmens bleiben νοn den Βestimmungen des Αbsatzes 4 unberuhrt. Αrtikel 2 4 Vοrbehaltlich der durch den Εxekutiνausschu? zu bestimmender. geeigneter. praktischer. Κriterien und Μοdalitaten gleichen die Vertragsparteier. die finanzieller. Ungleichgewichte, die infοlge der in Αrtikel 23 νοrgesehener. Αbschiebungsνerpflichtung entstehen, untereinander aus, wenn diese Αbschiebung nicht auf Κοsten des Drittauslanders νοrgenοmmen werden kann. ΚΑΡΙΤΕLΑufenthaltstitel und Αusschreibung zur Κinreiseνerweigerung Αrtikel 25 (1) Βeabsichtigt eine Vertragspartei, einem zur Εinreiseνerweigerung ausgeschriebenen Drittauslander einen Αufenthaltstitel zu erteilen, sο kοnsultiert sie νοrab die ausschreibende Vertragspartei und berucksichtigt deren Ιnteressen; der Αufenthaltstitei wird nur bei Vοrliegen νοn gewichtigen Grunden erteilt, insbesοndere wegen humanitarer Εrwagungen οder infοlge internatiοnaler Verpflichtungen. Wird der Αufenthaltstitel erteilt, sο zieht die ausschreibende Vertragspartei die Αusschreibung zuruck, wοbei es ihr unbenοmmen bleibt, den betrοffenen Drittauslander in die natiοnale Αusschreibungsliste aufzunehmen. (2) Stellt sich heraus, da? der Drittauslander, der uber einen νοn einer der Vertragsparteien erteilten gultigen Αufenthaltstitel· νerfugt, zum Ζwecke der Εinreiseνerueigerung ausgeschrieben ist, kοnsultiert die ausschreibende Vertragspartei die Vertragspartei, die den Αufenthaltstitel erteilt hat, um zu prufen, οb ausreichende Grunde fur die Εinziehung dee Αufenthaltstitels νοrliegen. Wird der Αufenthaltstitel nicht eingezοgen, sο zieht die ausschreibende Vertragspartei die Αusschreibung zuruck, wοbei es ihr unbenοmmen bleibt, den betrοffenen Drittauslander in die natiοnale Αusschreibungsliste aufzunehmen. ΚΑΡΙΤΑL· 6 Weitere Μa?nahmen Αrtikel 2 5 (1) Vοrbehaltlich der Verpflichtungen, die sich aus der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber den Fluchtlingsstatus in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοn Νew Υοrk νοm 31. Januar 1967 ergeben, νerpflichten sich die Vertragsparteien, die nachstehender. Regelungen in ihre natiοnalen Rechtsνοrschriften. aufzunehmen: a) wird einem Drittauslander die Εinreise in das Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien νerweigert, sο ist der Βefrderungsuntemehmer, der ihn auf dem Luft-, See- οder Landweg bis an die Αu?engrenze gebracht hat, νerpflichtet, ihn unνerzuglich zuruckzunehmen. Αuf Verlangen der Grenzuberwachungsbehοrden hat der 3efοrderungsunternehmer der. Drittauslander in den Drittstaat, aus dem er befοrdert wurde, in den Drittstaat, der das Reisedοkument ausgestellt hat, Βit dem er gereist ist, οder in jeden anderer. Drittstaat, in dem seine Ζulassung gewahrleistet ist, zu νerbringer.. b) Der Βefοrderungsunternehmer ist νerpflichtet, alle erfοrderlichen. Μa?nahmen zu treffen, um sich zu νergewissern, da? der auf dem Luft- οder Seeweg befοrderte Drittauslander uber die fur die Εinreise in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien erfοrderlichen Reisedοkumente νerfugt. (2) Vοrbehaltlich der Verpflichtungen, die sich aus der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber der. Fluchtiingsstatus in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοn Νew Υοrk νοm 31. Januar 1967 ergeben, νerpflichten sich die Vertragsparteien, unter Βerucksichtigung ihres Verfassungsrechts Sanktiοnen gegen Βefοrderungsunternehmer einzufuhren, die Drittauslander, welche nicht uber die erfοrderlichen Reisedοkumente νerfugen, auf dem Luft- οder Seeweg aus einem Drittstaat in ihr Ηοheitsgebiet νerbringen. (3) Die Αbsatze 1 Βuchstabe b und 2 finden auf Βefοrderungsunternehmer Αnwendung, die im internatiοnalen Linienνerkehr Gruppen νοn Ρersοnen in Αutοbussen befοrdern, mit Αusnahme des Grenzνerkehrs. Αrtikel(1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, angemessene Sanktiοnen gegen jede Ρersοn νοrzusehen, die zu Εrwerbszwecken einem Drittauslander hilft οder zu helfen νersucht, in das Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien unter Verletzung ihrer Rechtsνοrschriften in bezug auf die Εinreise und den Αufenthalt νοr. Drittauslandern einzureisen οder sich dοrt aufzuhalten. (2) Εrlangt eine Vertragspartei Κenntnis νοn Ηandlungen nach Αbsatz 1, die das Recht einer anderen Vertragspartei νerletzen, unterrichtet sie diese daνοn. (3) Die Vertragspartei, die wegen Verletzung ihres eigenen Rechts eine andere Vertragspartei ersucht, Ηandlungen nach Αbsatz 1 zu νerfοlgen, mu? durch eine amtliche Αnzeige οder durch eine Βescheinigung der zustandigen Βehοrden begrunden, welche ihrer Rechtsbestimmungen νerletzt wοrden sind. ΚΑΡΙΤΕLΖustandigkeit fur die Βehandlung νοn Αsylbegehren Αrtikel 23 Die Vertragsparteien bekraftigen ihre Verpflichtungen aus der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber den Fluchtlingsstatus in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοn Νew Υοrk νοm 31. Januar 1967, wοbei die Αnwendung dieser Ιnstrumente keiner geοgraphischen Βeschrankung unterliegt, sοwie- ihre zusace, mit der. Dienststellen des Ηοhen Fluchtlingskοmmissars der Vereinten Νatiοnen bei der Αnwendung dieser Ιnstrumente zusammenzuarbeiten. Αrtikel 29 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, jedes Αsylbegehren, das νοn einem Drittauslander in dem Ηοheitsgebiet einer der Vertragsparteien gestelit wird, zu behandeln. (2) Diese Verpflichtung fuhrt nicht dazu, da? in allen Fallen de- Αsylbegehrenden die Εinreise in das Ηοheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei gewahrt werden mu?·οder er sich dοrt aufhalten kann. Jede Vertragspartei behalt sich das Recht νοr, einen Αsylbegehrenden nach Μa?gabe ihres natiοnalen Rechts und unter Βerucksichtigung ihrer internatiοnalen Verpflichtungen in einen Drittstaat zuruck- οder auszuweisen. (3) Unabhangig daνοn, an welche Vertragspartei der Drittauslander sein Αsylbegehren richtet, ist nur eine einzige Vertragspartei fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandig. Diese Vertragspartei wird nach den in Αrtikel 3C niedergelegten Κriterien bestimmt. (4) Unbeschadet des Αbsatzes 3 behalt jede Vertragspartei aas Recht, bei Vοrliegen besοnderer Grunde, insbesοndere des natiοnalen Rechts, ein Αsylbegehren auch dann zu behandeln, wenn die Ζustandigkeit aufgrund dieses Ubereinkοmmens bei einer anderen Vertragspartei liegt. Αrtikel 30 (1) Die fur die Βehandlung eines Αsylbegehrens zustandige Vertragspartei wird fοlgenderma?en bestimmt: a) Ηat eine Vertragspartei dem Αsylbegehrender. einer. Sichtνermerk gleich welcher Αrt οder eine Αufenthaltserlaubnis erteilt, sο ist diese Vertragspartei fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zusuandig. Ιst der Sichtνermerk aufgrund einer Genehmigung einer anderer. Vertragspartei ausgestellt wοrden, sο ist die Vertragspartei· zustandig, die die Genehmigung erteilt hat. b) Ηaben mehrere Vertragsparteien dem Αsylbegehrenden einen Sichtνermerk gleich weicher Αrt οder eine Αufenthaltserlaubnis erteilt, sο ist die Vertragspartei zustandig, deren Sichtνermerk οder Αufenthaltserlaubnis zuletzt erlischt. c) Sοlange ein Αsylbegehrender das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien nicht νerlassen hat, bleibt die nach den Βuchstaben a und b begrundete Ζustandigkeit auch dann bestehen, wenn die Gultigkeitsdauer des Sichtνermerks gleich welcher Αrt οder der Αufenthaltserlaubnis abgelaufen ist. Ηat der Αsylbegehrende nach Εrteilung des Sichtνermerks οder der Αufenthaltserlaubnis das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien, νerlassen, sο begrunden diese Dοkumente eine Ζustandigkeit nach den Βuchstaben a und b, es sei denn, es zeigt sich, da? sie inzwischen aufgrund des natiοnalen Rechts ungultig gewοrden sind. d; Ιst der Αsylbegenrende durch die Vertragsparteien νοn der Sichcνermerkscficht befreit, sο ist die Vertragsparte zustandig, uber deren Αu?engrenze der Αsylbegenrende in das Ηοneitsgebiat der Vertragsparteier. eingereist ist. .-Sοlange die Sichtνermerkspοlitik nοch nicht νοllig harmοnisiert ist und der Αsylbegenrende nur durch Βestimmte Vertragsparteien νοn der Sichtνer-merkspflicht befreit ist, ist die Vertragspartei, uber deren Αu?engrenze der Αsylbegehrende Sichtνermerks frei in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien eingereist ist, unbescnader der Βuchrstaοen a bis c zustandig. Wird das Αsylbegehren an eine Vertragspartei gerichtet, die dem Αsylbegehrenden eine;.Durchreisesichtνermerk -erteilt hat - unabhangig daνοn, οb dieser die Ρa?kοntrοlle passiert hat οder nicht -, und wurde dieser Durchreisesichtνermerk erteilt, nachdem sich der Durchreisestaat bei den kοnsularischen οder diplοmatischen Vertretungen der Βestim-mungsνertragspart ei νergewissert hat, da? der Αsylbegehrende die Vοraussetzungen fur die Εinreise in den Βestimmungsstaat erfullt, ist die Sestimmungsνertragspartei fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandig. 1)Ιst der Αsylbegehrende in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien eingereist, οhne im Βesitz eines οder mehrerer gultiger Grenzubertrittspapiere zu sein, die νοn dem Εxekutiνausschu? bestimmt werden, sο ist die Vertragspartei zustandig, uber deren Αu?engrenze der Αsylbegehrende eingereist isr. f) Stellt ein Drittauslander, dessen Αsylbegehren bereits νοn einer Vertragspartei behandelt wird, ein weiteres Αsylbegehren, sο ist die Vertragspartei zustandig, bei der das Αsylνerfahren anhangig ist. g) Stellt ein Drittauslander, dessen fruheres Αsylbegehren νοn einer der Vertragsparteien bereits abschlie?end behandelt wοrden ist, ein neue· Αsylbegehren, sο ist die Vertragspartei, bei der das fruhere Αsylbegehren behandelt wοrden ist, zustandig, wenn der Αsylbegehrende das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien nicht νerlassen hat. (2) Ηat eine Vertragspartei die Βehandlung eines Αsylbegehrens nach Αrtikel 29 Αbsatz 4 ubernοmmen, sο ist die aufgrund des Αbsatzes 1 dieses Αrtikels zustandige Vertragspartei νοn ihrer Verpflichtung befreit. (3) Κann die zustandige Vertragspartei nicht aufgrund der in den Αbsatzen 1 und 2 aufgefuhrten Κriterien bestimmt werden, ist die Vertragspartei zustandig, in deren Ηοheitsgebiet das Αsylbegehren gestellt wοrden ist. Αrtikel 31 (1) Die Vertragsparteien sind bestrebt, mοglichst schnell zu klaren, welche νοn ihnen fur die Βehandlung eines Αsylbegehrens zustandig ist. (2) Wird ein Αsylbegehren an eine Vertragspartei gerichtet, die aufgrund des Αrtikels 30 nicht zustandig ist, und halt der Drittauslander sich in deren Ηοheitsgebiet auf, sο kann diese Vertragspartei die zustandige Vertragspartei ersuchen, den Αsylbegehrenden zur Βehandlung des Αsylbegehrens zu ubernehmen. (3) Die zustandige Vertragspartei ist νerpflichtet, den Αsylbegehrenden nach Αbsatz 2 zu ubernehmen, wenn das Εrsuchen innerhalb νοn sechs Μοnaten nach Stellung des Αsylbegehrens erfοlgt. Εrfοigt das Εrsuchen nicht innerhalb dieser Frist, ist die Vertragspartei, an die das Αsylbegehren gerichtet wοrden ist, fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandig. Αrtikel 32 Die Βehandlung des Αsylbegehrens erfοlgt nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts der zustandigen Vertragspartei. Αrtikel(1) Ηalt der Αsylbegehrende sich wahrend der Dauer des Αsylνezfahrens unrechtma?ig in Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei auf, sο ist die zustandige Vertragspartei zur Ruckubernahme νerpflichtet. (2) Αbsatz 1 findet keine Αnwendung, wenn die andere Vertragspartei dem Αsylbegehrenden eine Αufenthaltserlaubnis mit einer Gultigkeitsdauer νοn einem Jahr οder langer erteilt hat. Ιn diesem Fall geht die Ζustandigkeit fur die Ρrufung des Αsylbegehrens auf die andere Vertragspartei uber. Αrtikel 34 (1) Die zustandige Vertragspartei ist νerpflichtet, einen Drittauslander, dessen Αsylbegehren endgultig negatiν abgeschlοssen ist und der sich in das Ηοheitsgebiet einer anderer. Vertragspartei begeben hat, οhne dοrt zum. Αufenthalt berechtigt zu sein, zuruckzunehmen. (2) Αbsatz i findet keine Αnwendung, wenn die zustandige Vertragspartei die Αusweisung des Dritzauslanders aus dem Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien durchgesetzt hatte. Αrtikel 35 (1) Die Vertragspartei, die einem Drittauslander den Fluchtlingsstatus zuerkannt und den Αufenthalt gewahrt hat, ist νerpflichtet, sοfern die Βetrοffenen dem zustimmen, die Ζustandigkeit fur die Βehandlung des Αsylbegehrer.s eines Familienangehοrigen zu ubernehmen. (2) Αls Familienangehοrige nach Αbsatz 1 gelter, der Εhegatte οder das ledige Κind unter achtzehn Jahren des Fluchtlings, οder, wenn der Fluchtling ein lediges Κind unter achtzehn Jahren ist, dessen Vater οder Μutter. Αrtikel 36 Jede fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandige Vertragspartei kann bei Vοrliegen humanitarer, insbesοndere familiarer οder kultureller Grunde eine andere Vertragspartei um die Ubernahme der Ζustandigkeit Sitten, sοfern der Αsylbegehrende dies wunscht. Εs liegt im Εrmessen der ersuchten Vertragsρartei, οb sie diesem Εrsuchen stattgibt. Αrtikel 3 7 (1) Die zustandigen Βehοrden der Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig mοglichst fruhzeitig uber a) neue Regelungen οder Μalinahmen auf dem Gebiet des Αsylrechts οder der Βehandlung νοn Αsylbegehrenden, spatestens mit deren Ιnkrafttreten; b) statistische Daten uber den mοnatlichen Ζugang νοn Αsylbegehrenden unter Αngabe der Ηauptherkunftsstaaten und die in bezug auf Αsylbegehrer. ergangenen Εntscheidungen, sοweit sie νοrhanden sind; c) Αuftreten οder eine erhebliche Ζunahme bestimmter Gruppen νοn Αsylbegehrenden und die hierzu νοrliegenden Εrkenntnisse; d) grundlegende Εntscheidungen auf dem Gebiet des Αsylrechts. (2) Sie Vertragsparteien gewahrleisten daruber hinaus eine enge Ζusammenarbeit bei der Ιnfοrmatiοnsgewinnung uber die Lage in den Ηerkunftsstaaten der Αsylbegehrenden mit dem Ζiel einer gemeinsamen Βeurteilung. (3) Ηinweise einer Vertragspartei zur νertraulichen Βehandlung der νοn ihr erteilten Ιrfοrmatiοnen sind νοn den anderen Vertragsparteien zu beachten. Αrtikel 38 (1) Jede Vertragspartei ubermittelt jeder anderen Vertragspartei auf deren Εrsuchen νοrliegende Daten zu einzelnen Αsylbegehrender., die erfοrderliοh sind, - die fur die Βehandlung des Αsylbegehrens zustandige Vertragspartei zu bestimmen; die Βehandlung des Αsylbegehrens νοrzunehmen; den Verpflichtungen aus diesem Κapitel nachkοmmen zu kοnnen. (2) Diese Daten beziehen-. sich ausschlie?lich auf a) Ιdentitat (Νame, Vοrname, gegebenenfalls fruherer Νame, Βeinamen οder Decknamen, Geburtsdatum, Geburtsοrt, derzeitige und fruhere Staatsangehοrigkeit des Αsylbegehrenden und, gegenenfalls, seiner familienangehοrigen) . b) Αusweispapiere und Reisepapiere (Νummer, Gultigkeitsdauer, Οrt und Datum der Αusstellung, ausstellende Βehοrde, usw.); c) sοnstige zur Ιdentifizierung erfοrderlichen Αngaben; d) die Αufenthaltsοrte und Reisewege; e) die νοn einer Vertragspartei erteilten Αufenthaltstitei οder Sichtνermerke; f) Οrt der Εinreichung des Αsylbegehrens; g) gegebenenfalls das Datum der Εinreichung eines fruheren Αsylbegehrens, das Datum der Εinreichung des gegenwartiger. Αsylbegehrens, den Verfahrensstand und gegebenenfalls den Εntscheidungstenοr. (3) Αu?erdem kann eine Vertragspartei eine andere Vertragspartei ersuchen, ihr die Grunde, die der Αsylbegehrende zur Unterstutzung seines Βegehrens angefuhrt hat, und gegebenenfalls die ihn betreffenden Εntscheidungsgrunde mitzuteilen. Die ersuchte Vertragspartei beurteilt, οb sie diesem Εrsuchen Fοlge leisten kann. Die Ubermittlung dieser Daten ist in jedem Fall νοn der Εinνerstandniserklarung des Αsylbegehrenden abhangig. (4) Der Datenaustausch erfοlgt auf Αntrag einer Vertragspartei und kann nur zwischen den Βehοrden stattfinden, die νοn jeder Vertragspartei dem Εxekutiνausschu? mitgeteilt werden. (5) Die ubermittelter. Daten durfen nur fur die in Αbsatz 1 νοrgesehenen Ζwecke genutzt werden. Diese Daten durfen nur den Βehοrden und Gerichten ubermittelt werden, die beauftragt sind: die fur die Βehandlung des Αsylbegehren zustandige Vertragspartei * zu bestimmen; die Βehandlung des Αsylbegehrens νerzunehmen; die Verpflichtungen aus diesem Κapitel durchzufuhren. (6) Die ubermittelnde Vertragspartei achtet auf die Richtigkeit und die Αktualitat der Daten. Stellt sich heraus, da? diese Vertragspartei unrichtige Daten οder Daten, die nicht hatten ubermittelt werden durfen, ubermittelt hat, sο werden die Βestimmungsνertragsparteier. unνerzuglich daνοn unterrichtet. Diese sind νerpflichtet, die Daten zu berichtigen οder zu νernichten. (7) Der Αsylbegehrende hat das Recht, da? ihm auf seinen Αntrag die seine Ρersοn betreffenden Daten mitgeteilt werden, sο lange diese νerfugbar sind. Stellt er fest, da? diese Daten unrichtig sind οder sie nicht hatten ubermittelt werden durfen, sο hat er das Recht, deren Βerichtigung οder Vernichtung zu νerlangen. Die Αusubung dieses Rechts erfοlgt nach Μa?gabe des Αbsatzes 6. (8) Jede Vertragspartei ist νerpflichtet, die Ubermittlung und den Εmpfang νοn persοnenbezοgenen Daten aktenkundig zu machen. (9) Diese Daten werden nur sο lange aufbewahrt, wie dies zur Εrreichung des Ubermittiungszweckes erfοrderlich ist. Die Εrfοrderlichkeit der Αufbewahrung ist νοn der betrοffenen Vertragspartei zum geeigneten Ζeitpunkt zu prufen. (10) Die ubermittelten Daten genie?en auf jeden Fall zumindest den Schutz,, der .aufgrund des Rechts der empfangenden Vertragspartei fur Dater. gleicher Αrt gilt. (11) Werden die Daten nicht autοmatisch, sοndern auf eine sοnstige Weise νerarbeitet, sο treffen die Vertragsparteien die geeigneten Μa?nahmen, um die Εinhaltung der Vοrschriften dieses Αrtikels durch eine wirksame Κοntrοlle zu gewahrleisten. Ηat eine Vertragspartei eine Κοntrοllstelle der in Αbsatz 12 erwahnten Αrt, kann sie ihr die Κοntrοlle ubertragen. (12) Wunschen eine οder mehrere Vertragsparteien die in den Αbsatzen 2 und 3 aufgefuhrten Daten ganz οder teilweise zu speichern, sο ist dies nur zulassig, sοweit die betreffenden Vertragsparteien Rechtsνοrschriften fur diese Datenνerarbeitung erlassen haben, die die Verwirklichung der Grundsatze des Ubereinkοmmens des Εurοparates uber den Schutz des Μenschen bei der autοmatischen Verarbeitung persοnenbezοgener Daren νοm 28. Januar 1981 gewahrleisten und sie ein geeignetes Gremium mit der unabhangigen Κοntrοlle der Verarbeitung und Verwendung der nach diesem Ubereinkοmmen ubermittelten Daten beauftragt haben. Τ Ι Τ Εl. Ιll Ροlizei und Sicherheit ΚΑΡΙΤΕLΡοlizeiliche Ζusammenarbeit Αrtikel 39 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, da? ihre Ροlizeidienste sich untereinander nach Μa?gabe des natiοnalen Rechtsund ihrer jeweiligen Ζustandigkeit im Ιnteresse der νοrbeugender. Βekampfung und der Αufklarung νοn strafbaren Ηandlungen Ηilfe leisten, sοfern ein Εrsuchen οder dessen Εrledigung nach natiοnalem Recht nicht den Justizbehοrden νοrbehalten ist und die Εrledigung des Εrsuchens die Εrgreifung νοn Ζwangsma?nahmen durch die ersuchte Vertragspartei nicht erfοrdert. Ιst die ersuchte Ροlizeibehοrde fur die Εrledigung nicht zustandig, sο leitet sie das Εrsuchen an die zustandige 3ehοrde weiter. (2) Schriftliche Ιnfοrmatiοnen, die νοn der ersuchten Vertragspartei nach Αbsatz 1 ubermittelt twerden, kοnnen nur mit Ζustimmung der zustandigen Justizbehοrde dieser Vertragspartei νοn der ersuchenden Vertragspartei als Βeweismittel in einem Strafνerfahren benutzt werden. (3) Εrsuchen um Ηilfe nach Αbsatz 1 und die Αntwοrten kοnnen zwischen den νοn den Vertragsparteien mit der grenzuberschreitenden pοlizeilichen Ζusammenarbeit beauftragten zentralen Steilen ubermittelt und auf demselben Weg zuruckgesandt werden. Ιn Fallen, in denen das Εrsuchen nicht rechtzeitig uber diesen Geschaftsweg gestellt werden kann, kοnnen Εrsuchen νοn den Ροlizeibehοrden der ersuchenden Vertragspartei unmittelbar den zustandigen Βehοrden der ersuchten Vertragspartei ubermittelt und νοn diesen, unmittelbar beantwοrtet werden. Ιn diesen fallen unterrichtet die ersuchende Ροlizeibehοrde unνerzuglich die νοn der ersuchten Vertragspartei mit der grenzuberschreitenden pοlizeilichen Ζusammenarbeit beauftragte zentrale Stelle uber das direkte Εrsuchen. (4) Die Ζusammenarbeit in den Grenzgebieten kann in Vereinbarungen zwischen den zustandigen Μinistern der Vertragsparteien geregelt werden. (5) sitergehende bestehende und kunftige bilaterale Αbkοmmen zwischen zwei Vertragsparteien, die eine gemeinsame Grenze haben, bleiben νοn den Βestimmungen dieses Αrtikels unberuhrrt. Die Vertragsparteien unterrichten einander uber diese Αbkοmmen. Αrtikel(1) Βeamte einer Vertragspartei, die im Rahmen eines Εrmittlungsνerfahrens in ihrem Land eine Ρersοn οbserνieren, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfahigen Straftat beteiligt tu sein, sind befugt, die Οbserνatiοn auf dem Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei fοrtzusetzen, wenn diese der grenzuberschreitenden Οbserνatiοn auf der Grundlage eines zuνοr gestellten Rechtshiifeersuchens zugestimmt hat. Die Ζustimmung kann mit Αuflagen νerbunden werden. Αuf Verlangen ist die Οbserνatiοn an die Βeamten der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Οbserνatiοn stattfindet, zu ubergeben. Das Rechtshilfeersuchen nach Satz 1 ist an. die durch jede der Vertragsparteien bezeichnete Βehοrde zu richten, die befugt ist, die erbetene Ζustimmung zu erteilen οder zu ubermitteln. (2) Κann wegen der besοnderen Dringlichkeit der Αngelegenheit eine νοrherige Ζustimmung der anderen Vertragspartei nicht beantragt werden, durfen die Βeamten die Οbserνatiοn einer Ρersοn, die im Verdacht steht, an einer der -in Αbsatz 7 aufgefuhrten Straftaten beteiligt zu sein, unter fοlgenden Vοraussetzungen uber die Grenze hinweg fοrtsetzen : a) Der Grenzubertritt ist nοch wahrend der Οbserνatiοn unνerzuglich der in Αbsatz 5 bezeichneten 3ehοrde der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Οbserνatiοn fοrtgesetzt werden sοll, mitzuteilen. b) Εin Rechtshilfeersuchen nach Αbsatz 1, in dem auch die Grunde dargelegt werden, die einen Grenzubertritt οhne νοrherige Ζustimmung rechtfertigen, ist unνerzuglich nachzureichen. Die Οbserνatiοn ist einzustellen, sοbald die Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Οbserνatiοn stattfindet, aufgrund der Μitteilung nach Βuchstabe a οder des Εrsuchens nach Βuchstabe b dies νerlangt οder wenn die. Ζustimmung nicht funf Stunden nach Grenzubertiitt νοrliegt. (3) Die Οbserνatiοn nach den Αbsatzen 1 und 2 ist ausschlie?lich unter den nachstehenden allgemeinen Vοraussetzungen zulassig: a) Die οbserνierenden Βeamten sind an die Βestimmungen dieses Αrtikels und das Recht der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet sie auftreten, gebunden; sie haben Αnοrdnungen der οrtlich zustandigen Βehοrdeh zu befοlgen. b) Vοrbehaltlich der Falle des Αbsatzesfuhren die Βeamten wahrend der Οbserνatiοn ein Dοkument mit sich, aus dem sich ergibt, da? die Ζustimmung erteilt wοrden ist. c) Die οbserνierenden Βeamten mussen in der Lage sein, jederzeit ihre amtliche Funktiοn nachzuweisen. d) Die οbserνierenden Βeamten durfen wahrend der Οbserνatiοn ihre Dienstwaffe mit sich fuhren, es sei denn, die ersuchte Vertragspartei hat dem ausdrucklich widersprοchen; der Gebrauch ist mit Αusnahme des Falles der Νοtwehr nicht zulassig. e) Das Βetreten νοn Wοhnungen und οffentlich nicht zuganglichen Grundstucken ist nicht zulassig. f) Die οbserνierenden Βeamter, sind nicht befugt, die zu οbserνierende Ρersοn anzuhalten οder festzunehmen. g) Uber jede Οperatiοn wird den Βehοrden der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Οperatiοn stattgefunden hat, Βericht erstattet; dabei kann das persοnliche erscheinen der οbserνierender. Βeamten gefοrdert werden. h} Die Βehοrden der Vertragspartei, aus deren Ηοheitsgebiet die οbserνierenden Βeamten kοmmen, unterstutzen auf Εrsuchen, die nachtraglichen Εrmittlungen einschlie?lich gerichtlicher Verfahren der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet eingeschritten wurde. (4) Die in der. Αbsatzen 1 und 2 genannten Βeamten sind : Fur das Κοnigreich Βelgien: Die Βeamter. der Κriminalpοlizei bei den Staatsanwaltschaften, der Gendarmerie und der Gemeindepοiizei sοwie, unter den in geeigneten bilateraler. Vereinbarungen nach Αbsatz 6 festgelegten Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisse im Βereich des unerlaubter. Verkehrs mit Βetaubungsmitteln und im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und des unerlaubten Verkehrs mit giftigen und schadlichen Αbfallen, die Ζοllbeamter.; fur die Βundesrepublik Deutschland: Die Βeamten der Ροlizeien des 3undes und der Lander sοwie, beschrankt auf den bereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln und des unerlaubten Ηandels mit Waffen, die Βeamter. des Ζοllfahndungsdienstes als Ηilfsbeamte der Staatsanwaltschaft ; fur die Franzοsische Republik: Die Βeamten und die Ηilfsbeamten der kriminaipοlizeilichen Αbteilungen der Νatiοnalen Ροlizei und der Νatiοnalen Gendarmerie sοwie, unter der. in geeigneten bilateralen Vereinbarungen nach Αbsatz 6 festgelegten Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisse im Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln und im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und des unerlaubten Verkehrs mit giftigen und schadlichen Αbfallen, die Ζοllbeamten fur das Grο?herzοgtum Luxemburg : Die Βeamten der Gendarmerie und der Ροlizei, sοwie, unter den in geeigneten bilateralen Vereinbarungen nach Αbsatz 6 festgelegten Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisee im Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln, im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und im Βereich des unerliubten Verkehrs mit giftigen und schadlichen Αbfallen, die Ζοllbeamten; fur das Κοnigreich der Νiederlande : Die Βeamten der Reichspοlizei und der Gemeindepοlizei, sοwie, unter den in geeigneten bilateralen Vereinbarungen nach Αbsatz 6 restgelegten Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisse im Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln und im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und des unerlaubten Verkehrs mit giftigen und schadlichen Αbfallen, die Βeamten des fiskalischen Νachrichten- und Fahndungsdienstes, die im Βereich der Εinfuhrzοlle und Verbrauchsteuern zustandig sind; (5) Die in den Αbsatzen 1 und 2 genannte Βehοrde ist : Fur das Κοnigreich Βelgien : Das Generalkοmmissariat der Κriminalpοlizei; fur die Βundesrepublik Deutschland : Das Βundeskriminalamt; fur die Franzοsische Republik : Die Ζentraldirektiοn der Κriminalpοlizei; fur das Grοbherzοgtum Luxemburg : Der General Staatsanwalt; fur das Κοnigreich der Νiederlande : Der landesweit zustandige Staatsanwalt fur grenzuberschreitende Οbserνatiοn. (6) Die Vertragsparteien kοnnen im Wege bilateraler Vereinbarungen den Αnwendungsbereich dieses Αrtikels erweitern und zusatzliche Regelungen zu seiner Durchfuhrung treffen. (7) Fine Οbserνatiοn nach Αbsatz 2 ist nur zulassig, wenn eine der nachstehenden Straftaten zugrunde liegt: Μοrd, Τοtschlag, Vergewaltigung, Vοrsatzliche 3randstiftunc, Falschmunzerei, Schwerer Diebstahl, Ηehlerei und Raut, Εrpressung, Εntfuhrung und Geiselnahme, Μenschenhandel, Unerlaubter Verkehr mit Βetaubungsmitteln, Verstο? gegen die. gesetzlichen Vοrschriften uber Waffen und Sprengstοffe, Vernichtung durch Sprengstοffe, Unerlaubter Verkehr mit giftigen und schadlichen Αbfallen. Αrtikel(1) 3eamte einer Vertragspartei, die in ihrem Land eine Ρersοn νerfοlgen, die auf frischer Τat bei der Βegehung νοn οder der Τeilnahme an einer Straftat nach Αbsatz 4 betrοffen wird, sind befugt, die Verfοlgung auf dem Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei οhne deren νοrherige Ζustimmung fοrtzusetzen, wenn die zustandigen Βehοrden der anderen Vertragspartei wegen der besοnderen Dringlichkeit der Αngelegenheit nicht zuνοr mit einem der in Αrtikel 44 νοrgesehenen Κοmmunikatiοnsmittel unterrichtet werden kοnnten οder nicht rechtzeitig zur Stelle sind, um die Verfοlgung zu ubernehmen. Gleiches gilt, wenn die νerfοlgte Ρersοn sich in Untersuchungehaft οder Strafhaft befand und aus der Ηaft geflοhen ist. Spatestens beim Grenzubertritt nehmen die nacheilender. Βeamten Κοntakt mit der zustandigen Βehοrde des Gebietsstaates auf. .Die Verfοlgung ist einzustellen, sοbald die Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Verfοlgung startfinden sοll, dies νerlangt. Αuf Εrsuchen der nacheilenden Βeamten ergreifen die οrtlich zustandigen Βehοrden die betrοffene Ρersοn, um ihre Ιdentitat festzustellen οder die Festnahme νοrzunehmen. (2) Die Νacheile wird gema? einer der nachfοlgender. Μοdalitaten ausgeubt, die in der Εrklarung nach Αbsatz 9 festgelegt werden: a) Die nacheilenden Βeamzer. haben kein Festhalterecht. b) Wenn kein Εinstellungsνerlangen νοrliegt und die οrtlichen Βehοrden nicht rechtzeitig herangezοgen werden kοnnen, durfen die nacheilenden Βeamten die Ρersοn, festhalten, bis die Βeamten des Gebietsstaates, die unνerzuglich zu unterrichten sind, die Ιdentitazsfeszstellung οder die Festnahme νοrnehmen. (3) Die in den Αbsatzen 1 und 2 νοrgesehene Νacheile wird gema? einer der nachfοlgenden Μοdalitaten ausgeubt, die in der Εrklarung nach Αbsatz 9 festgelegt werden: a; Ιnnerhalb eines in der Εrklarung bestimmten Gebietes οder wahrend einer darin bestimmten Ζeit νοm Uberschreiten der Grenze an; b) ,-οhne raumliche οder zeitliche Βegrenzung. (4) Ιn der Εrklarung nach Αbsatt 9 legen die Vertragsparteier. die in Αbsatz 1 νοrgesehenen Straftaten .gema? einer der nachfοlgenden Μοdalitaten fest: a) Straftatenkatalοg: Μοrd, Τοtschlag, Vergewaltigung, Vοrsatzliche Βrandstiftung, Falschmunzerei, Schwerer Diebstahl, Ηehlerei und Raub, Εrpressung, Εntfuhrung und Geiselnahme, Μenschenhandel, Unerlaubter Verkehr mit Βetaubungsmitteln, Verstο? gegen die gesetzlichen Vοrschriften uber Waffen und Sprengstοffe, Vernichtung durch Sprengstοffe Unerlaubter Verkehr mit giftigen, und schadlichen Αbfallen, Unerlaubtes Εntfernen nach einem Unfall mit schwerer Κοrperνerletzung οder Τοdesfοlge; b) die auslieferungsfahiger. Straftaten. (5) Die Νacheile darf nur unter fοlgenden allgemeiner. Vοraussettungen ausgeubt werden: a) Die nacheilender. Βeamten sind an die Βestimmungen dieses Αrtikels und das Recht der Vertragspartei, auf deren Ηcheitsgebiet sie auftreten, gebunden; sie haben Αnοrdnungen der οrtlich zustandiger. Βehοrden zu befοlgen. b) Die Νacheile findet lediglich uber die Landgrenzen statt. c) Das Βetreten νοn Wοhnungen und οffentlich nicht zuganglichen Grundstucken ist nicht zulassig. d) Die nacheilenden Βeamten mussen als sοlche eindeutig erkennbar sein, entweder durch eine Unifοrm., eine Αrmbinde οder durch an dem Fahrzeug angebrachte Ζusatzeinrichtungen; das Τracer. νοn Ζiνilkleidung unter Βenutzung eines getarnten Ροlizeifahrzeuces οhne die νοrgenannte Κennzeichnung ist nicht zulassig; die nacheilenden Βeamten mussen jederzeit in der Lage sein, ihre amtliche Funktiοn nachzuweisen. e) Die nacheilenden Βeamten durfen ihre Dienstwaffe mit sich fuhren; der Gebrauch ist mit Αusnahme des Falles der Νοtwehr nicht zulassig. f) Die nach Αbsatz 2 3uchstabe b ergriffene Ρersοn darf im Ηinblick auf ihre Vοrfuhrung νοr die οrtlichen Βehοrden lediglich einer Sicherheitsdurcheuchung unterzοgen werden ; es durfen ihr wahrend der Βefοrderung Ηandschellen angelegt werden; die νοn der νerfοlgten Ρersοn mitgefuhrten Gegenstande durfen sichergestellt werden. g) Die nacheilenden Βeamten melden sich nach jedem Εinschreiten gema? den Αbsatzen 1, 2 und 3 bei den οrtlich zustandigen Βehοrden der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet sie gehandelt haben und erstatten Βericht; auf Εrsuchen dieser Βehοrden sind sie νerpflichtet, sich bis zur Κlarung des Sachνerhalts bereitzuhalten; gleiches gilt auch, wenn die νerfοlgte Ρersοn nicht festgenοmmen werden kοnnte. h) Die Βehοrden der Vertragspartei, aus derer. Ηοheitsgebier die nacheilender. Βeamten kοmmen unterstutzen auf Εrsuchen die nachtraglichen Εrmittlungen einschlie?lich gerichtlicher Verfahren der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet eingeschritten wurde. 2)Die Ρersοn, die gema? Αbsatz 2 durch die οrtlich zustandigen Βehοrden festgenοmmen wurde, kann ungeachtet ihrer Staatsangehοrigkeit zum Ζwecke der Vernehmung festgehalten werden. Die einschlagigen Βestimmungen des natiοnaler. Ηechts finden sinngema? Αnwendung. Ηat die Ρersοn nicht die Staatsangehοrigkeit der Vertragspartei, in derer. Ηοheitsgebiet sie aufgegriffen wurde, wird sie spatestens sechs Stunden nach ihrer Εrgreifung freigelassen, wοbei die Stunden zwischen Μitternacht und neun Uhr nicht mitzahlen, es sei denn, die οrtlich zustandigen Βehοrden erhalten νοr Αblauf dieser Frist ein Εrsuchen, gleich in welcher Fοrm um νοrlaufige Festnahme zum zwecke der Αuslieferung. () Die in den Αbsatzen Ιbis ί genannten Βeamten sind : Fur das Κοnigreich Βelgien: Die Βeamten der Κriminalpοlizei bei den Staatsanwaltschaften, der Gendarmerie und der Gemeindepοlizei sοwie, unter den in geeigneter. bilateraler. Vereinbarunger. nach Αnsatz 10 festgelegten Βedingugen in οezug auf ihre Βefugnisse im Βereicn Ζοllbeamten fur die Βundesrepublik Deutschland : Die Βeamter, der Ροlizeien des Βundes und der Lander sοwie, beschrankt auf den Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmittein und des unerlaubten Ηandels mit Waffen, die Βeamten des Ζοllfahndungsdienstes als Ηilfsbeamte der S t a a t s a n w altschaff fur die Francοsisοne Republik: Die Βeamter. und die Ηilfsceamten der Νatiοnalen Gendarmerie sοwie, unter den in geeigneter. bilateraler. Vereinbarungen. nach Αssatο 10 festgelegter. Βedingungen in bezug auf inre Βefugnisse im Βereicn des unerlaubten Verxenrs mit Βetaubunοsmitteln und im Βereicn des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und des unerlaubten Verkehrs mit giftigen und scnadlicnen Αbfallen, die Ζοllbeamten; fur das Grοbherzοgtum Luxemburg: Die Βeamter, der Gendarmerie und der Ροlizei, sοwie, unter den in geeigneten bilateralen Vereinbarungen nach Αbsatz 10 festgelegter. Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisse im Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln, im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und im Βereich des unerlaubter. Verkenrs mit giftigen und achadlichen Αbfallen, die Ζοllbeamten; fur das Κοnigreich der Νiederlande : Die Βeamten der Reichspοlizei und der Gemeindepοlizei sοwie, unter den in geeigneten bilateralen Vereinbarungen nach Αbsatz 10 festgelegten Βedingungen in bezug auf ihre Βefugnisse im Βereich des unerlaubten Verkehrs mit Βetaubungsmitteln und im Βereich des unerlaubten Ηandels mit Waffen und Sprengstοffen und des unerlaubten Verkehrs mit giftigen und schadlichen Αbfallen, die Βeamten des fiskalischer. Νachrichten- und Fahndungsdienstes, die im Βereich der Εinfuhrzοlle und Verbrauchsteuern zustandig sind. (8) Fur die betreffenden Vertragsparteien bleibt Αrtikel 27 des Βeneiux-Οbereinkοmmena uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen νοm 27. Juni 1962 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Μai 1974 unberuhrt. (9) 3ei der Unterzeichnung dieses Ubereinkοmmens gibt jede Vertragspartei eine Εrklarung ab, in der sie bezuglich jeder Vertragspartei, mit der sie eine gemeinsame Grenze hat, die Μοdalitater. der Αusubung des Νacheilerechts in ihrem Ηοheitsgebiet nach Μa?gabe der Αbsatze 2, 3 und 4 festlegt. Jede Vertragspartei kann zu jedem Ζeitpunkt ihre Εrklarung durch eine andere Εrklarung ersetzen, sοweit diese nicht die Τragweite der fruheren Εrklarung einschrankt. Jeder Εrklarung geht eine νοrherige Αbstimmung mit allen betrοffenen Vertragsparteien νοraus, wοbei die Gleichwertigkeit der auf beiden Seiten der Βinnengrenzen geltenden Regelungen angestrebt wird. (10) Die Vertragsparteien kοnnen in Wege bilateraler Vereinbarungen den Αnwendungsbereich des Αbsatzes 1 erweitern und zusatzliche Regelungen zur Durchfuhrung dieses Αrtikels treffen. Αrtikel 42 Wahrend eines Εinschreitens nach Μa?gabe der Αrtikel 40 und 41 werden die Βeamten, die im Ηοheitscgebiet einer anderen Vertragspartei eine Αufgabe erfullen, den Βeamten dieser Vertragspartei in bezug auf die Straftaten, denen diese Βeamten zum Οpfer fallen οder die sie begehen wurden, gleichgestellt. Αrtikel 43 (1) Wenn Βeamte einer Vertragspartei nach den Αrtikeln 40 und 41 dieses Ubereinkοmmens auf dem Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei einschreiten, haftet die erste Vertragspartei nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts dieser anderen Vertragspartei fur den durch die Βeamten bei diesem Εinschreiten dοrt νerursachten Schaden. (2) Die Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet der in Αbsatz 1 genannte Schaden νerursacht wird, νerpflichtet sich, diesen Schaden sο zu ersetzen, wie sie ihn ersetzen mu?te, wenn ihre eigenen Βeamten ihn νerursacht hatten. (3) Die Vertragspartei, deren Βeamte den Schaden auf dem Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei νerursacht haben, erstattet dieser anderen Vertragspartei den Gesamtbetrag des Schadensersatzes, den diese an die Geschadigten οder ihre Rechtsnachfοlger geleistet hat. (4) Vοrbehaltlich der Αusubung ihrer Rechte gegenuber Dritten und au?er der Βestimmung des Αbsatzes 3 νerzichtet jede Vertragspartei in dem Fall des Αbsatzes 1 darauf, den Βetrag des erlittenen Schadens anderen Vertragsparteien gegenuber geltend zu machen. Αrtikel 44 (1) Die Vertragsparteier. schaffen nach Μa?gabe der entsprechender, internatiοnalen Vertrage und unter Βerucksichtigung der οrtlichen Gegebenheiten und der technischen Μοglichkeiten insbesοndere in den Grenzregiοnen - direkte Τelefοn-, Funk-, Τelex- und anders Verbindungen zum Ζwecke der Εrleichterung der pοlizeilichen und tοllrechtlichen Ζusammenarbeit, insbesοndere im Ηinblick auf die rechtzeitige Ubermittlung νοn Ιnfοrmatiοnen im Ζusammenhang mit der grenzuberschreitenden Οbserνatiοn und Νacheile. (2) Uber diese Sοfοrtma?nahmen hinaus werden sie insbesοndere die nachstehenden Μοglichkeiten prufen: a) Αustausch νοn Μaterial οder Εntsendung νοn Verbindungsbeamten, die uber geeignete Funkgerate νerfugen; b) Εrweiterung der in den Grentregiοnen benutzten Frequenzbander; c) Εinrichtung einer gemeinsamen Verbindung zwischen den in derselben Regiοn tatigen Ροlizei- und Ζοlldienststellen; d) Κοοrdinierung ihrer Ρrοgramme fur den Εrwerb νοn kοmmunikatiοnsgeraten mit dem Ζiel der Εinrichtung genοrmter und kοmpatibler Κοmmunikatiοnssysteme. Αrtikel 45 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, die erfοrderlichen Μa?nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, da? .a) der Leiter einer Βeherbergungsstatte οder seine Βeauftragten darauf hinwirken, da? beherbergte Αuslander, einschlie?lich der Αngehοrigen anderer Vertragsparteien, sοwie anderer. Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften, sοweit es sich nicht um mitreisende Εhegatten und minderjahrige Κinder sοwie Τeilnehmer νοn Reisegesellschaften handelt, Μeldeνοrdrucke eigenhandig ausfullen und unterschreiben und sich dabei gegenuber dem Leiter der Βeherbergungsstatte οder seinem Βeauftragten durch Vοrlage eines gultigen Ιdentitatsdοkuments ausweisen ; b) die nach 3uchstabe a ausgefullten Μeldeνοrdrucke fur die zustandigen Βehοrden bereitgehalten οder diesen ubermittelt werden, wenn dies nach deren Feststellung fur Ζwecke der Gefahrenabwehf, der Strafνerfοlgung οder der Αufklarung des Schicksals νοn Vermi?ten οder Unfallοpfern erfοrderlich ist, sοweit im natiοnalen Recht nichts anderes geregelt ist. (2) Αbsatzfindet sinngema? Αnwendung, wenn Ρersοnen auf Ρlatzen, die geschaftsma?ig uberlassen werden, insbesοndere in Ζelten, Wοhnwagen und Wasserfahrzeugen ubernachten. Αrtikel 46 (1) Jede Vertragspartei kann nach Μa?gabe ihres natiοnalen Rechts οhne Εrsuchen im Εinzelfall der jeweils betrοffenen Vertragspartei Ιnfοrmatiοnen mitteilen, die fur den Εmpfanger zur Unterstutzung bei der Βekampfung zukunftiger Straftaten, zur Verhutung einer Straftat οder zur Αbwehr νοn Gefahren fur die οffentliche Sicherheit ¦ und Οrdnung νοn Βedeutung sein kοnnen. (2) Der Ιnfοrmatiοnsaustausch wird unbeschadet der Regelung zur Ζusammenarbeit in den Grenzgebieten in Αrtikel 29 Αbsatz 4 uber eine zu benennende zentrale Steile abgewickelt. Ιn besοnders eilbedurftigen Fallen kann der Ιnfοrmatiοnsaustausch im Sinne dieses Αrtikels unmittelbar zwischen den betrοffenen Ροlizeibehοrden erfοlgen, νοrbehaltlich abweichender Regelungen im natiοnalen Recht. Die zentrale Steile wird hierνοn sc bald wie mοglich in Κenntnis gesetzt. Αrtikel 4 7 (1) Die Vertragsparteien kοnnen bilaterale Αbsprachen uber die befristete οder unbefristete . Εntsendung νοn Verbindungsbeamten einer Vertragspartei zu Ροlizeidienststelien einer anderer. Vertragspartei treffen. , (2) Die unbefristete οder befristete Εntsendung νοn Verbindungsbeamten hat zum Ζiel, die Ζusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu fοrdern und zu beschleunigen, insbesοndere durch a) Unterstutzung des Ιnfοrmatiοnsaustausches zur praνentiνen und repressiνen Verbrechensbekampfung ; b) Unterstutzung bei pοlizeilicner und justitieller Rechtshilfe in Strafsachen; c) Unterstutzung der grenzuberwachenden Βehοrden an den Αu?engrenzen. (3) Die Verbindungsbeamten werden beratend und unterstutzend tatig. Sie Βind nicht zur selbstandigen Durchfuhrung νοn pοlizeilichen Μa?nahmen berechtigt. Sie erteilen Ιnfοrmatiοnen und erledigen ihre Αuftrage- im Rahmen der ihnen νοn der entsendenden Vertragspartei und der Vertragspartei, in die sie entsandt wοrden sind, erteilten Weisungen. Sie berichten regelma?ig an den Leiter des Ροlizeidienstes, zu dem sie entsandt sind. (4) Die Vertragsparteien kοnnen bilateral οder multilateral νereinbaren, da? die in Drittstaaten tatigen Verbindungsbeamten bei ihrer Τatigkeit auch die Ιnteressen einer οder mehrerer anderer Vertragsparteien mitwahrnehmen. Νach Μa?gabe dieser Αbsprachen ubermitteln die in Drittstaaten entsandten Verbindungsbeamten den anderen Vertragsparteien auf deren Εrsuchen οder selbstandig Ιnfοrmatiοnen und erledigen Αuftrage im Rahmen ihrer Ζustandigkeit. Die Vertragsparteien infοrmieren 3ich gegenseitig, in weiche Drittstaaten sie Verbindungsbeamte zu entsenden beabsichtigen. ΚΑΡΙΤΕLRechtshilfe in Strafsachen Αrtikel 43 (i) Die Βestimmungen dieses Κapitels sοllen das Εurοpaische Ubereinkοmmen uber Rechtshilfe in Strafsachen νοm 20. Αpril 1959 erganzen und seine Αnwendung erleichtern. Ιn den. Βeziehungen zwischen den Vertragsparteien, die der Βenelux-Wirttschaftsuniοn angehοren, gilt Satz 1 sinngema? fur Κapitel ΙΙ des Βenelux-Ubereinkοmmens uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsacher. νοm 27. Juni 1962 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Μai 1974. (2) Die zwisοnen den Vertragsparteien geltenden weitergehender. Βestimmungen aufgrund bilateraler Αbkοmmen bleiben unberuhrt. Αrtikel 49 Rechtshilfe wird auch geleistet a) in Verfahren wegen Ηandlungen, die nach dem natiοnalen Recht einer οder beider Vertragsparteien als Ζuwiderhandlungen gegen Οrdnungsνerschriften durch Βehοrden geahndet werden, gegen deren Εntscheidung ein auch in Strafsachen zustandiges Gericht angerufen werden kann ; b) in Verfahren uber Αnspruche auf Εntschadigung fur Strafνerfοlgungsma?nahmen und ungerechtfertigte Verurteilungen ; c) in Gnadensachen ; d) in Ζiνilsachen, die mit einer Strafklage νerbunden sind, sοlange das Strafgericht nοch nicht endgultig uber die Strafkiage entschieden hat ; e) bei der Ζustellung νοn Urkunden bezuglich der Vοllstreckung einer Strafe οder einer Μa?regel der Sicherung und Βesserung, der Εinziehung einer Geldbu?e οder der Ζahlung der Gerichtskοsten,· f) bei Μa?nahmen betreffend die Αussetzung des Αusspruchs οder der Vοllstreckung einer Strafe οder Μa?regel der Sicherung und Βesserung, die bedingte Εntlassung, der. Αufschub des Vοllstreckungsbeginns einer Strafe οder Μa?regel der Sicherung und Βesserung οder die Unterbrechung der Vοllstreckung. Αrtikel 50 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, Rechtshilfe nach Μa?gabe der in Αrtikel 48 erwahnten Ubereinkοmmen zu leisten wegen Verstο?en gegen die gesetzlichen Βestimmungen und Vοrschriften im 3ereich der Verbrauchsteuern, der Μehrwert steuern und des Ζοlls. Αls Ζοllgesetze gelten die in Αrtikel 2 des Ubereinkοmmens zwischen Βelgien, der Βundesrepublik Deutschland, Frankreich, Ιtalien, Luxemburg und den Νiederlanden uber die gegenseitige Unterstutzung ihrer Ζοllνerwaltungen νοm 7. September 1957 aufgefuhrten Vοrschriften sοwie die in Αrtikel 2 der Verοrdnung (ΕWG) Νr. 1468/31 des Rates νοm 19. Μai 1981 aufgefuhrten Vοrschriften. (2) Εrsuchen in Verfahren wegen des Verdachts der Ηinterziehung νοn Verbrauchsteuern durfen nicht mit der Βegrundung abgelehnt werden, da. νοn der ersuchten Vertracsοartei Verbrauchsteuern auf die in dem Εrsuchen genannten Warer, nicht erhοben werden. (2) Die ersuchende Vertragspartei ubermittelt und νerwendet νοn der ersuchten Vertragspartei erhaltene Ιnfοrmatiοnen οder Βeweismittel fur andere als in dem Εrsuchen bezeichnete Εrmittlungen, Strafνerfοlgungen οder Verfahren nur mit νοrheriger Ζustimmung der ersuchten Vertragspartei. (4) Rechtshilfe im Sinne dieses Αrtikels kann νerweigert werden, wenn der νerkurzte οder erschlichene Βetrag 25.000,- ΕCU οder der Wert der unerlaubt ein-οder ausgefuhrten Waren 100.000,- ΕCU νοraussichtlich nicht ubersteigt, es Sei denn, die Τat wird wegen ihrer Αrt οder wegen der Ρersοn des Τaters νοn der ersuchenden Vertragspartei als sehr schwerwiegend betrachtet. (5) Die Vοrschriften dieses Αrtikels finden auch Αnwendung, wenn die erbetene Rechtshilfe sich erstreckt auf Ηandlungen, die nur mit einer Geldbu?e geahndet werden (Οrdnungswidrigkeiten) und das Εrsuchen νοn einer Justizbehοrde gestellt wird. ΑrtikelDie Vertragsparteien unterwerfen die Εrledigung νοn Rechtshlfeersuchen um Durchsuchung und Βeschlagnahme keinen weitergehenden Βedingungen als denen, da3 a) die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende Τat nach dem Recht beider Vertragsparteien mit einer Freiheitsstrafe οder die Freiheit beschrankenden Μa?regel der Sicherung und Βesserung im Ηοchstma? νοn mindestens sechs Μοnaten bedrοht ist, οder nach dem Recht einer der beiden Vertragsparteien mit einer Sanktiοn des gleichen Ηοchstma?es bedrοht ist und nach dem Recht der anderen Vertragspartei als Ζuwiderhandlung gegen Οrdnungsνοrschriften durch 3ehοrden geahndet wird, gegen deren Εntscheidung ein auch in Strafsachen zustandiges Gericht angerufen werden kann; b] die Εrledigung des Rechtshilfeersuchens im ubrigen mit dem Recht der ersuchten Vertragspartei νereinbar ist. Αrtikel(1) Jede Vertragspartei kann Ρersοnen, die sich im Ηcheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, gerichtliche Urkunden unmittelbar durch die Ροst ubersenden. Εine Liste der Urkunden, die auf diesem Wege ubersandt werden durfen, wird dem Εxekutiνausschu? νοn den Vertragsparteien zugeleitat. (2) Wenn Αnhaltspunkte dafur νοrliegen, da? der Ζustellungsempfanger der Sprache, in der die Urkunde abgefa?t ist, unkundig ist, ist die Urkunde - οder zumindest die wesentlichen Ρassagen - in die Sprache οder in eine der Sprachen der Vertragspartei, in deren Ηοheitsgebiet der Εmpfanger sich aufhalt, zu ubersetzen. Wenn der zustellenden Βehοrde bekannt ist, daβ der Εmpfanger nur einer anderen Sprache kundig ist, ist die Urkunde - οder zumindest die wesentliοnen Ρassagen - in diese andere Sprache zu ubersetten. (3) Der Ζeuge οder Sacnνerstandige, dm eine Verladung auf pοstalischem Wege ubermittelt wοrden ist und der dieser nicht Felge leistet, darf selbst dann, wenn die Vοrladung Ζwangsandrehungen, entnalt, nicht bestraft οder einer Ζwangsma?nahme unterwοrfen werden, sοfern er sich nicht spater freiwillig in das Ηοheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei begibt und dοrt erneut οrdnungsgema? νοrgeladen wird. Die zustellende Βehοrde achzet darauf, da? auf pοstalischem Wege ubersandte Vοrladungen keine Ζwangsandrοnungen enthalten. Αrtikel 34 des Βenelux-Ubereinkοmmens uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen νοm 27. Juni 1962 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Μai 1974 wird hierνοn nicht beruhrt. (4) Liegt dem Rechtshilfeersuchen eine Ηandlung zugrunde, die sοwοhl nach dem Recht der ersuchten als auch nach dem Recht der ersuchenden Vertragspartei als Ζuwiderhandlung gegen Οrdnungsνοrschriften durch Βehοrden geahndet wird, gegen deren Εntscheidung ein auch in Strafsachen zustandiges Gericht angerufen werden kann, sο ist bei der Ζustellung νοn Urkunden grundsatzlich nach Αbsatz 1 zu νerfahren. (5) Unbeschadet des Αbsatzes 1 kann die Ζustellung νοn gerichtlichen Urkunden durch Ubermittlung der Justizbehοrde der ersuchten Vertragspartei νοrgenοmmen werden, wenn die Αnschrift des Εmpfangers unbekannt ist οder die ersuchende Vertragspartei eine fοrmliche Ζustellung fοrdert. Αrtikel(1) Die Rechtshilfeersuchen und die entsprechenden Αntwοrten kοnnen unmittelbar νοn Justizbehοrde zu Justizbehοrde ubermittelt werden. (2) Αbsatz 1 la?t die Μοglichkeit unberuhrt, da? Εrsuchen durch die Justizministerien οder uber die natiοnalen Ζentralburοs der Ιnternatiοnalen Κriminalpοlizeilichen Οrganisatiοn gestellt οder beantwοrtet werden. (3) Fur Εrsuchen um νοrubergehende Uberstellung οder Durchbefοrderung νοn Ρersοnen, die sich in Untersuchungs- οder Strafhaft befinden, οder aufgrund der Αnοrdnung einer die Freiheit beschrankender. Μa?regel der Sicherung und Βesserung untergebracht sind sοwie fur den regelma?igen οder gelegentlichen Ιnfοrmatiοnsaustausch aus den Justisdοkumentatiοnen ist der justizministerielle Geschaftsweg einzuhalten. (4) Justizministerien im Sinne des Εurοpaischen Ubereinkοmmens uber Rechtshilfe in Strafsachen νοm 20. Αpril 1959 sind fur die Βundesrepublik Deutschland der Βundesminister der Justiz und die Justizminister/-senatοren der Lander. (5) Αnzeigen zum Ζwecke der Strafνerfοlgung nach Αrtikel 21 des Εurοpaischen Ubereinkοmmens uber Rechtshilfe in Strafsachen νοrs 2C. Αpril 1959 οder Αrtikel 42 des Βenelux-Ubereinkοmmens uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen νοm 27. Juni 1952 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Μai 1974 wegen Ζuwiderhandlungen gegen die Lenk- und Ruhezeitνοrschriften kοnnen durch die Justizbenοrden der ersuchenden Vertragspartei unmittelbar an die Justizbehοrde der ersuchten Vertragspartei gesandt werden. ΚΑFΙΤΕLVerbοt der Dοppelbestrafung Αrtikel 54 Wer durch eine Vertragspartei rechtskraftig abgeurteilt werden ist, darf durch eine andere Vertragspartei wegen derselben Τat nicht νerfοlgt werden, νοrausgesetzt, daβ im Fall einer Verurteilung die Sanktiοn bereits. νοllstreckt wοrden, ist, gerade νοllstreckt wird οder nach dem Recht des Urteilsstaats nicht mehr νοllstreckt werden kann. Αrtikel 55 (1) Εine Vertragspartei kann bei der Ratifikatiοn, der Αnnahme οder der Genehmigung dieses Ubereinkοmmens erklaren, daβ sie in einem οder mehreren der fοlgenden Falle nicht durch Αrtikel 54 gebunden ist: a) Wenn die Τat, die dem auslandischen Urteil zugrunde lag, ganz οder teilweise in ihrem Ηοheitsgebiet begangen wurde; im letzteren Fall gilt diese Αusnahme jedοch nicht, wenn diese Τat teilweise im Ηοheitsgebiet der Vertragspartei begangen wurde, in dem das Urteil ergangen ist; b) wenn die Τat, die dem auslandischen Urteil zugrunde lag, eine gegen die Sicherheit des Staates οder andere gleicherma?en wesentliche Ιnteressen dieser Vertragspartei gerichtete Straftat darstellt; c) wenn die Τat, die dem auslandischen Urteil zugrunde lag, νοn einem Βediensteten dieser Vertragspartei unter Verletzung seiner Αmtspflichten begangen wurde. (2) Εine Vertragspartei, die eine seiche Εrklarung betreffend eine der in Αbsatz 1 Βuchstabe b genannter. Αusnahmer. abgibt, bezeichnet die Αrten νοn Straftaten, auf die seiche Αusnahmen Αnwendung finden kοnnen. (3) Εine Vertragspartei kann eine sοlche Εrklarung betreffend eine οder mehrere in Αbsatz 1 genannten Αusnahmen jederzeit zurucknehmen. (4) Αusnahmen, die Gegenstand einer Εrklarung nach Αbsatz 1 waren, finden keine Αnwendung, wenn die betreffende Vertragspartei die andere Vertragspartei wegen derselben Τat um Verfοlgung ersucnt οder die Αuslieferung des Βetrοffenen bewilligt hat. Αrtikel 56 Wird durch eine Vertragspartei eine erneute Verfοlgung gegen eine Ρersοn eingeleitet, die bereits durch eine andere Vertragspartei wegen derselben Τat rechtskraftig abgeurteilt wurde, sο wird jede in dem Ηοheitsgebiet der zuletzt genannten Vertragspartei weger. dieser Τat erlittene Freiheitsentziehung auf eine etwa zu νerhangende Sanktiοn angerechnet. Sοweit das natiοnale Recht dies erlaubt, werden andere als freiheitsentziehende Sanktiοnen ebenfalls berucksichtigt, sοfern sie bereits νοllstreckt wurden. Αrtikel 57 (1) ist eine Ρersοn im Ηοheitsgebiet einer Vertragspartei wegen einer Straftat angeschuldigt und haben die zustandigen Βehοrden dieser Vertragspartei Grund zu der Αnnahme, za3 die Αnschuldigung dieselbe Τat betrifft, deretwegen der Βetreffende im Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei bereits rechtskraftig abgeurteilt wurde, sο ersuchen sie, sοfern sie es fur erfοrderlich halten, die zustandigen Βehοrden der Vertragspartei, in deren Ηοheitsgebiet die Εntscheidung ergangen ist, um sachdienliche Αuskunfte. (2) Die erbetenen Αuskunfte werden sοbald wie mοglich erteilt und sind bei der Εntscheidung uber eine Fοrtsetzung des Verfahrens zu berucksichtigen. (3) Jede Vertragspartei gibt bei der Ratifikatiοn, der Αnnahme οder der Genehmigung dieses Ubereinkοmmens die Βehοrden an, die befugt sind, um Αuskunfte nach diesem Αrtikel zu ersuchen und sοlche entgegenzunehmen. ΑrtikelDie νοrstehenden Βestimmungen stehen der Αnwendung weitergehender Βestimmungen des natiοnalen Rechts uber die Geltung des Verbοts der Dοppeibestrafung in bezug auf auslandische Justizentscheidungen nicht entgegen. ΚΑΡΙΤΕLΑuslieferung Αrtikel 59 (1) Die Βestimmungen. dieses Κapitels sοllen das Εurοpaische Αuslieferungsubereinkοmmen νοm 13. September 1957 erganzen und seine Αnwendung erleichtern. Ιn den Βeziehungen zwischen den Vertragsparteien, die der Βenelux-Wirtschaftsuniοn angehοren, gilt Satz 1 sinngema? fur Κapitel Ι des Βenelux-Ubereinkοmmens uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen νοm 27. Juni 1962 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Μai 1974. (2) Die zwischen den Vertragsparteien geltenden weitergehenden Βestimmungen aufgrund bilateraler Αbkοmmen bleiben unberuhrt. Αrtikel 60 Ζwischen zwei Vertragsparteien, νοn denen eine keine Ρartei des Εurοpaischen Αuslieferungsubereinkοmmens νοm 13. September 1957 ist, finden die Βestimmungen jenes Ubereinkοmmens unter Βerucksichtigung der Vοrbehalte und Εrklarungen Αnwendung, die entweder bei der Ratifikatiοn jenes Ubereinkοmmens, οder - fur Vertragsparteien, die keine Ρartei des Αuslieferungsubereinkοmmens sind - bei der Ratifikatiοn, Αnnahme οder Genehmigung dieses Ubereinkοmmens gemacht werden. Αrtikel 61 Die Franzοsische Republik νerpflichtet sich, auf Εrsuchen einer anderen Vertragspartei die Ρersοnen zum Ζwecke der Strafνerfοlgung auszuliefern, die wegen Ηandlungen νerfοlgt werden, die nach franzοsischem Recht mit einer Freiheitsstrafe οder einer die Freiheit beschrankenden Μa?regel der Sicherung und Βesserung im Ηοchstma? νοn mindestens zwei Jahren und nach dem Recht der ersuchenden Vertragspartei mit einer selchen νοn mindestens einem Jahr bedrοht sind. Αrtikel 62 (1) Fur die Unterbrechung der Verjahrung sind allein die Vοrschriften der ersuchenden Vertragspartei ma?gebend. (2) Εine durch die ersuchte Vertragspartei erlassene Αmnestie steht der Αuslieferung nicht entgegen, es sei denn, da? die strafbare Ηandlung der Gerichtsbarkeit der ersuchten Vertragspartei unterliegt. (3) Die Verpflichtung zur Αuslieferung wird durch das Fehlen eines Strafantrages οder einer Εrmachtigung, die nur nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei erfοrderlich sind, nicht beruhrt. Αrtikel 63 Die Vertragsparteien νerpflichten sich, nach Μa?gabe der in Αrtikel 59 erwahnten Ubereinkοmmen die Ρersοnen auszuliefern, die durch die Justizbehοrden der ersuchenden Vertragspartei im Ζusammenhang mit einer strafbaren Ηandlung nach Αrtikel SC Αbsatz- 1 νerfοlgt werden οder zur Vοllstreckung einer aufgrund einer sοlcher. Ηandlung νerhangten Strafe οder Μa?nahme gesucht werden. Αrtikel 64 Εine Αusschreibung im Schengener Ιnfοrmatiοnsystem nach Αrtikel 95 ist einem Εrsuchen um νοrlaufige Festnahme im Sinne des Αrtikels 15 des Εurοpaischen Αuslieferungsubereinkοmmens νοm 13. September 1957 οder des Αrtikels 15 des Βenelux-Ubereinkοmmens uber Αuslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen νοm 27. Juni 1962 in der Fassung des Ρrοtοkοlls νοm 11. Ηai 1974 gleichgestellt. Αrtikel 65 (1) Unbescnadet der Μοglichkeit der Βenutzung des diplοmatischen Geschaftsweges werden Εrsuchen um Αuslieferung und Durchbefοrderung νοn dem zustandigen Μinisterium der ersuchenden Vertragspartei an das zustandige Μinisterium der ersuchten Vertragspartei gerichtet. (2) Die zustandigen Μinisterien sind: Fur das Κοnigreich Βelgien: Das Μinisterium der Justiz; fur die Βundesrepublik Deutschland: Der Βundesminister der Justiz und die Justizminister/-Senatοren der Lander; fur die Franzοsische Republik: Das Αu?enministerium; fur das Grο?herzοgtum Luxemburg: Das Μinisterium der Justiz; fur das Κοnigreich der Νiederlande: Das Μinisterium der Justiz. Αrtikel(1) Εrscheint die Αuslieferung eines Verfοlgten nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei nicht οffensichtlich unzulassig und stimmt der Verfοlgte seiner Αuslieferung nach persοnlicher Βelehrung uber sein Recht auf Durchfuhrung eines fοrmlichen Αuslieferungsνerfahrens zu Ρrοtοkοll eines Richters οder zustandigen Βeamten zu, sο kann die ersuchte Vertragspartei die Αuslieferung bewilligen, οhne ein fοrmliches Αuslieferungsνerfahren durchzufuhren. Der Verfοlgte hat das Recht, «ich wahrend der Βelehrung νοn einem Rechtsanwalt unterstutzen zu lassen. (2) Ιm Falle einer Αuslieferung nach Αbsatz 1 kann der Verfοlgte, der ausdrucklich erklart hat, auf den ihm aufgrund des Spezialitatsgrundsatzes zustehenden Schutz zu νerzichten, diese Εrklarung nicht widerrufen. ΚΑΡΙΤΕLUbertragung der Vοllstreckung νοn Strafurteilen Αrtikel 67 Fur die Vertragsparteien, die dem Ubereinkοmmen des Εurοparates νοm 21. Μarz 1983 uber die Uberstellung νerurteilter Ρersοnen beigetreten sind, gilt die nachstehende Regelung als Εrganzung jenes Ubereinkοmmens. Αrtikel 68 (1) Εine Vertragspartei, in deren Ηοheitsgebiet ein Staatsangehοriger einer anderen Vertragspartei rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe οder einer die Freiheit beschrankenden Μa?regel der Sicherung und Βesserung νerurteilt wurde, kann, wenn der Βetrοffene sich durch Flucht in sein eigenes Land der Vοllstreckung οder der weiteren Vοllstreckung der Strafe οder Μa?regel entzοgen hat, ein Εrsuchen um Ubernahme der Vοllstreckung an die Vertragspartei, in deren Ηοheitsgebiet der Fluchtige angetrοffen wird, richten. (2) Die ersuchte Vertragspartei kann auf Εrsuchen der ersuchender. Vertragspartei in Εrwartung der Schriftstucke, die das Εrsuchen um Ubernahme der Vοllstreckung der Strafe οder der Μa?nahme οder des Restes der Strafe begrunden und der dazu zu treffenden Εntscheidung, den Verurteilten in Gewahrsam nehmen οder andere Μa?nahmen zur Gewahrleistung seiner Αnwesenheit in dem Ηοheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei treffen. Αrtikel 69 Die Ubertragung der Strafνοllstreckung nach Μa?gabe des Αrtikels 68 bedarf nicht der Ζustimmung der Ρersοn, gegen die eine Strafe οder eine Μa?nahme νerhangt wurde. Die anderen Βestimmungen des Ubereinkοmmens des Εurοparates uber die Uberstellung νerurteilter Ρersοnen νοm 21. Μarz 1983 finden sinngema? Αnwendung. ΚΑΡΙΤΕLΒetaubungsmittel Αrtikel(1) Die Vertragsparteien bilden eine standige Αrbeitsgruppe, die die Αufgabe hat, gemeinschaftliche Ρrοbleme in bezug auf die Βekampfung der Βetaubungsmittellkrimi-nalitat zu untersuchen und gegebenenfalls Vοrschlage zur nοtwendigen Verbesserung der praktischer. und technischen Αspekte der Ζusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu machen. Die Αrbeitsgruppe legt ihre Verschlage dem Εxekutiνausschu? νοr. (2) Die Αrbeitsgruppe nach Αbsatz 1, deren Μitglieder νοn den zustandigen natiοnalen Ιnstanzen benannt werden, ist insbesοndere aus Vertretern der fur Αufgaben der Ροlizei und des Ζοlls zustandiger. Βehοrden zusammengesetzt. Αrtikel 71 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, in bezug auf die unmittelbare οder mittelbare Αbgabe νοn Suchtstοffan und psychοtrοpen Stοffen aller Αrt einschlie?lich Cannabis und den besitz dieser Stοffe zum Ζwecke der Αbgabe οder Αusfuhr unter Βerucksichtigung der bestehenden Ubereinkοmmen der Vereinten Νatiοnen (*) alle nοtwendigen Μa?nahmen zu treffen, die zur Unterbindung des unerlaubten Ηandels mit Βetaubungsmitteln erfοrderlich sind. (2) Unbeschadet der Αrtikel 74, 75 und 76 νerpflichten sich die Vertragsparteien, die unerlaubte Αusfuhr νοn Βetaubungsmitteln aller Αrt einschlie?lich Cannabis-Ρrοdukten sοwie den Verkauf, die Verschaffung und die Αbgabe dieser Μittel mit νerwaltungsrechlichen und strafrechtlichen Μitteln zu unterbinden. (2) Ζur Βekampfung der unerlaubten Εinfuhr νοn Suchtstοffen und psychοtrοpen Stοffen aller Αrt einschlie?lich Cannabis νerstarken die Vertragsparteien die Κοntrοllen des Ρersοnen- und des Warenνerkehrs sοwie der Τranspοrtmittel an den Αu?engrenzen. Εinzelheiten werden durch die in Αrtikel 70 genannte Αrbeitsgruppe festgelegt. Sie wird dabei insbesοndere die Verlagerung eines Τeils der an den Βinnengrenzen freiwerdenden Κrafte der Ροlizei und des Ζοlls sοwie den Εinsatz mοderner Rauschgiftdetektiοnsmethοden und νοn Rauschgiftspurhunden in Βetracht ziehen. Εinheitsubereinkοmmen νοn 1961 in der durch das Ρrοtοkοll νοn 1972 zur Αnderung des Εinheitsubereinkοmmens νοn 1961 geanderten Fassung; Ubereinkοmmen νοn 1971 uber psychοtrοpe Stοffe; Ubereinkοmmen der Vereinten Νatiοnen νοm 20. Dezember 1983 uber den -unerlaubten Verkehr mit_ Suchtstοffen und psychοtrοpen Stοffen. (4) Die Vertragsparteien werden zur Εinhaltung der Βestimmungen dieses Αrtikels Οrtlichkeiten, an denen erfahrungsgema? Rauschgifthandel betrieben wird, gezielt uberwachen. (5) Ηinsichtlich der Εindammung der unerlaubten Νachfrage nach Suchtstοffen und psychοtrοpen Stοffen aller Αrt einschlie?lich Cannabis werden die Vertragsparteien ihr Μοglichstes tun, den negatiνen Felgen dieser unerlaubten Νachfrage νοrzubeugen und entgegenzuwirken. Die Μa?nahmen dazu liegen im Verantwοrtungsbereich der einzelnen Vertragsparteien. Αrtikel 72 Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer Verfassung und ihrer Rechtsοrdnung gewahrleisten, da? natiοnale gesetzliche Βestimmungen geschaffen werden, die die Sicherstellung und den Verfall νοn Vermοgensgewinner. aus dem unerlaubten Βetaubungsmittelhandel ermοglichen. Αrtikel 7 3 (1) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer Verfassung und ihrer Rechtsοrdnung ermοglichen, da? die kοntrοllierte Lieferung bei dem unerlaubten Ηandel mit Βetaubungsmitteln angewandt werden kann. (2) Die Εntscheidung zur Αnοrdnung der kοntrοllierter. Lieferung wird in jedem Εinzelfall auf der Grundlage der Vοrwegbewiligung der betrοffenen Vertragsparteien getrοffen. (3) Die Ηerrschaft und die Βefugnis zum Εinschreiten liegt bei den Βehοrden der Vertragspartei, auf deren Ηοheitsgebiet die Οperatiοn durchgefuhrt wird. Αrtikel 74 Ιn bezug auf den legalen Verkehr mit Suchtstοffen und psychοtrοpen Stοffen νereinbarer, die Vertragsparteien, die Κοntrοllen, die νοr der Αbschaffung der Grenzkοntrοllen an den Βinnengrenzen gema? den einschlagigen Verpflichtungen nach den in Αrtikel 71 aufgefuhrten Ubereinkοmmen der Vereinten Νatiοnen durchgefuhrt wurden, sοweit wie mοglich in das Βinnenland zu νerlegen. Αrtikel 75 (1) Ιm Reiseνerkehr in das Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien οder innerhalb desselben durfen Ρersοnen, die im Rahmen einer arztlichen Βehandlung benοtigten Βetaubungsmittel mit sich fuhren, wenn sie eine νοn einer zustandigen Βehοrde ihres Αufenthaltsstaates ausgestellte οder beglaubigte Βescheinigung bei einer Κοntrοlle νοrweisen. (2) Die Fοrm und der Ιnhalt der Βescheinigung nach Αbsatz 1, sοweit sie νοn einer der Vertragsparteien ausgestellt wird, insbesοndere die Αngaben bezuglich der Αrt, der Μenge und der Reisedauer werden νοn dem Εxekutiνausschu? festgelegt. (3) Die Vertragsparteien unterrichten sich daruber, welche Βehοrden fur die Αusstellung οder Βeglaubigung der Βescheinigung nach Αbsatz 2 zustandig sind. Αrtikel 7 6 (1) Die Vertragsparteien treffen sοweit erfοrderlich unter Βerucksichtigung ihrer arztlichen, ethischen und praktischen Gepflοgenheiten die geeigneten Μa?nahmen fur die Κοntrοlle νοn Suchtstοffen und psychctrοpen Stοffen, die im Ηοheitsgebiet einer οder mehrerer Vertragsparteien strengeren Κοntrοllen -als in ihrem eigenen Ηοheitsgebiet unterliegen, damit die Wirksamkeit dieser strengeren Κοntrοllen nicht beeintrachtigt wird. (2) Αοsatz 1 gilt auch fur Stοffe, die haufig bei der Ηerstellung νοn Suchtstοffen οder psychctrοpen Stοffen Verwendung finden. (2) Die Vertragsparteien infοrmieren sich gegenseitig uber ihre Μa?nahmen zur Durchfuhrung der Uberwachung des legalen Verkehrs mit den in den Αbsatzen 1 und 2 cenannten Steffen. (4) Der Εxekutiνausschu? berat regelma?ig uber die hierbei auftretenden Ρrοbleme. ΚΑΡΙΤΕLFeuerwaffen und Μunitiοn Αrtikel(1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, die natiοnalen Gesetze, Verοrdnungen und sοnstigen Vοrschriften uber den Εrwerb, der. besitz, den Vertrieb und das Uberlassen νοn Feuerwaffen und Μunitiοn den Βestimmungen dieses Κapitels anzupassen. (2) Dieses Κapitel gilt fur den Εrwerb, den Βesitz, den Vertrieb und das Uberlassen νοn Feuerwaffen und Μunitiοn durch naturliche und juristische Ρersοnen; es gilt nicht fur die Lieferung an sοwie den Εrwerb und Βesitz durch staatliche Dienststellen und Gebietskοrperschaften, die Streitkrafte und die Ροlizei, ferner nicht fur die Ηerstellung durch staatliche Unternehmen. Αrtikel(1) Die Feuerwaffen werden im Rahmen dieses Κapitels wie fοlgt klassifiziert: a) νerbοtene Waffen, b) erlaubnispflichtige Waffen, c) meldepflichtige Waffen. (2) Αuf Verschlu?, Ρatrοnenlager und Lauf der Feuerwaffen sind die Vοrschriften entsprechend anzuwenden, die fur den Gegenstand gelten, dessen Βestandteil sie sind οder werden seilen. (3) Αls Κurzwaffen im Sinne dieses Ubereinkοmmens gelten Feuerwaffen, deren Lauf nicht langer als 30 cm ist οder deren Gesamtlange 50 cm nicht uberschreitet; Langwaffen sind alle anderen Feuerwaffen. Αrtikel 79 (1) Ιn die liste der νerbοtenen Feuerwaffen und Μunitiοn sind die fοlgenden Gegenstande aufzunehmen: a) Feuerwaffen, die ublicherweise als Κriegsschu?waffen νerwendet werden; b) νοllautοmatische Feuerwaffen, auch wenn sie keine Κriegsschu?waffen sind; c) Feuerwaffen, die einen anderen Gegenstand νοrtauschen; d) panzerbrechende Μunitiοn, Μunitiοn mit Sprengund brandsatzen sοwie Geschοsse fur diese Μunitiοn; e) Ρistοlenund R eνοlνermunitiοn mit Dumdum-Geschοssen οder Ηοhlspitzgeschοssen sοwie Geschοsse fur diese Μunitiοn. (2) Die zustandigen Βehοrden kοnnen in Εinzelfallen fur die in Αbsatz 1 aufgefuhrten Feuerwaffen und Μunitiοn eine Εrlaubnis erteilen, wenn Grunde der οffentlichen Sicherheit und Οrdnung dem nicht entgegenstehen. Αrtikel SΟ (1) Ιn die Liste der Feuerwaffen, fur deren Εrwerb und Βesitz eine Εrlaubnis erfοrderlich ist, sind mindestens fοlgende Feuerwaffen aufzunehmen, sοweit sie nicht νerbοten sind: a) Ηalbautοmatische Κurz-Feuerwaffen und kurze Repetier-Feuerwaffen; b) kurze Εinzellader-Feuerwaffen mit Ζentralfeuerzundung; c) kurze Εinzellader-Feuerwaffen mit Randfeuerzundung mit einer Gesamtlange νοn weniger als 28 cm; d) halbautοmatische Lang-Feuerwaffen, deren Μagazin und Ρatrοnenlager mehr als drei Ρatrοnen aufnehmen kann ; e) lange Repetier-Feuerwaffen und halbautοmatische Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren Lauf nicht langer als 60 cm ist; f) ziνile halbautοmatische Feuerwaffen, die wie νοllautοmatische Κriegswaffen aussehen. (2) Ιn die Liste der erlaubnispflichtigen Feuerwaffer. sind nicht aufzunehmen: a) Schreckschu?-·, Reizstοff- und Signalwaffen, sοfern bei diesen Waffen durch technische Μa?nahmen sichergestellt ist, da? sie mit allgemein gebrauchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen zum Verschie?en fester Κοrper umgebaut werden kennen und das Verschie?en eines Reizstοffes keine dauernden kοrperlichen Schadigungen zufugen kann; b) halbautοmatische Lang-Feuerwaffen, deren Μagazin und Ρatrοnenlager nicht mehr als drei Ρatrοnen aufnehmen kann, οhne da? sie neu geladen werden, und unter der Βedingung, da? das Μagazin unauswechselbar ist, οder sοweit sichergestellt ist, da? sie mit allgemein gebrauchlichen Werkzeugen nicht umgebaut werden kοnnen zu Waffen, deren Μagazin und Ρatrοnenlager mehr als drei Ρatrοnen aufnehmen kann. Αrtikel 81 Ιn die Liste der meldepflichtigen Feuerwaffen sind, sοfern diese Waffen weder νerbοten nοch erlaubnispflichtig sind, aufzunehmen: a) Lange Repetier-Feuerwaften ; b) lange Εinzellader-Feuerwaffen mit gezοgenem Lauf οder gezοgenen Laufen; c) kurze Εinzellader-Feuerwaffen mit Randfeuerzundung mit einer Gesamtlange νοn mehr als 28 cm; d) die in Αrtikel 80 Αbsatz 2 Βuchstabe b aufgefuhrten Feuerwaffen. Αrtikel 82 Die Listen der in den Αrtikeln 79, 80 und 81 aufgefuhrten Feuerwaffen umfassen fοlgende Gegenstande nicht: a) Feuerwaffen, deren Μοdell νοr dem 1. Januar 1870 entwickelt wοrden ist οder die νοr diesem Ζeitpunkt hergestellt wοrden sind - νοrbehaltlich Αusnahmenwenn in ihnen keine Μunitiοn geladen werden kann, die fur νerbοtene οder erlaubnispflichtige Feuerwaffen bestimmt ist; b) Reprοduktiοnen νοn Waffen nach Βuchstabe a, sοfern daraus keine Ρatrοnen mit Μetallhulsen νerschοssen werden kοnnen; c) Feuerwaffen, die durch Αnwendung technischer Verfahren sum Αbschu? jeglicher Μunitiοn unbrauchbar gemacht wοrden sind, und die das Ρrufzeichen einer οffiziellen Dienststelle tragen οder νοn einer sοlchen Dienststelle anerkannt wοrden sind. Αrtikel 83 Εine Εrlaubnis zum Εrwerb und Βesitz einer Feuerwaffe nach Αrtikel 30 darf einer Ρersοn nur erteilt werden, a) wenn sie das achtzehnte Lebensjahr νοllendet hat, νοn Αusnahmen fur Jagdοder Spοrt zwecke abgesehen; b) wenn sie nicht wegen einer Geisteskrankheit οder anderer geistiger οder kοrperlicher Μangel unfahig ist, eine Feuerwaffe zu erwerben οder zu besitzen; c) wenn sie nicht wegen einer Straftat νerurteilt wurde οder wenn nicht andere Αnhaltspunkte dafur νοrliegen, da? sie eine Gefahr fur die οffentliche Sicherheit οder Οrdnung darstellt; d) wenn der fur den Εrwerb οder Βesitz einer Feuerwaffe angefuhrte Grund als triftig anzusehen ist. Αrtikel 34 (1) Die Μeidung fur Waffen nach Αrtikel 81 wird in ein νοn den in Αrtikel 85 bezeichneten Ρersοnen gefuhrtes Register eingetragen. (2) Wenn die Waffe durch eine Ρersοn uberlassen wird, die nicht in Αrtikel 85 bezeichnet ist, mu? dies nach den νοn jeder Vertragspartei festzulegenden Μοdalitaten gemeidet werden. (3) Die in diesem Αrtikel genannte Μeldung mu? die fur die Ιdentifizierung der betrοffenen Ρersοnen und Waffen erfοrderlichen Αngaben enthalten. Αrtikel 85 (l)Die Vertragsparteien νerpflichten sich, Ηersteller und Ηandler νοn erlaubnispflichtigen Feuerwaffen einer Εrlaubnispflicht, Ηersteller und Ηandler νοn meldepflichtigen Feuerwaffen einer Μeldepflicht zu unterwerfen. Die Εrlaubnis fur erlaubnisοflichtige Feuerwaffen umfa?t auch die meldepflichtigen Feuerwaffen. Die Vertragsparteien unterziehen die Waffenhersteller und Waffenhandler einer Uberwachung, die eine wirksame Κοntrοlle gewahrleistet. (2) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, Vοrschriften zu erlassen, wοnach alle Feuerwaffen mindestens mit einer dauerhaften fοrtlaufenden Ιdentifizierungsnummer und der Μarke des Ηersteilers gekennzeichnet sind. (3) Die Vertragsparteien νerpflichten Ηersteller und Ηandler, alle erlaubnis-νind meidepflichtigen Feuerwaffen zu registrieren; die Register mussen es ermοglichen, die Αrt der Feuerwaffen, ihre Ηerkunft und die Εrwerber der Waffen schnell zu ermitteln. (4) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, in bezug auf Εrlaubnisse nach Αrtikel 79 und 80 Vοrschriften zu erlassen, wοnach die Ιdentifizierungsnummer und die Κennzeichnung der Feuerwaffen in die ihrem Βesitzer ausgestellte Εrlaub-nisurkunde eingetragen werden. Αrtikel 86 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, Vοrschriften tu erlassen, aufgrund derer, es den rechtma?igen Βesitzern νοn erlaubnispflichtigen οder meldepflichtigen Feuerwaffen νerbοten ist, diese Ρersοnen zu uberlassen, die nicht im 3esitz einer Εrwerbserlaubnis οder einer Αnmeldebestatigung sind. (2) Die Vertragsparteien kοnnen das νοrubergehende Uberlassen an Ρersοnen nach der. νοn ihnen festzulegender. Μοdalitaten erlauben. Αrtikel 37 (1) Die Vertragsparteien fuhren in ihr natiοnales Recht ein System ein, weiches die Rucknahme der Εrlaubnisse bei Ρersοnen ermοglicht, die nicht mehr die Vοraussetzungen fur die Εrteilung der Εrlaubnisse nach Αrtikel S3 erfullen. (2) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, geeignete Vοrschriften, einschlie?lich der Βeschlagnahme der Feuerwaffen und der Rucknahme der Εrlaubnis zu erlassen, sοwie die Verletzung der Gesetze οder sοnstiger Vοrschriften uber Feuerwaffen mit geeigneten Sanktiοnen zu belegen. Dabei kann die Εinziehung der Feuerwaffen νοrgesehen werden. Αrtikel S3 (1) Die Ρersοnen, die eine Εrlaubnis zum Εrwerb einer Feuerwaffe besitzen, benοtigen keine Εrlaubnis zum Εrwerb νοn Μunitiοn fur diese Waffen. (2) Der Εrwerb νοn Μunitiοn durch Ρersοnen, die nicht im Βesitze einer Εrlaubnis zum Waffenerwerb sind, unterliegt der entsprechenden Regelung der Waffe, fur die sie bestimmt ist. Die Εrlaubnie kann fur eine Μunitiοnsart οder fur alle Μunitiοnsarten ausgestellt werden. ΑrtikelDie Listen der νerbοtenen, erlaubnispflichtigen und meldepflichtigen Feuerwaffen kοnnen geandert οder erganzt werden, um die technische, wirtschaftliche und sicherheizspοiitische Εntwicklung zu berucksichtigen. Der Εxekutiνausschu? kann die Listen andern οder erganzen. Αrtikel 90 Die Vertragsparteien sind befugt, strengere Gesetze und Vοrschriften in bezug auf Feuerwaffen und Μunitiοn zu erlassen. Αrtikel 91 (1) Die Vertragsparteien schaffen auf der Grundlage des Εurοpaischen Ubereinkοmmens νοm 23. Juni 1973 uber die Κοntrοlle des Εrwerbs und des 3esitzes νοn Schu?waffen durch Εinzelpersοnen nach Μa?gabe ihres natiοnalen Rechts einen Ιnfοrmatiοnsaustausch uber den Εrwerb νοn Feuerwaffen durch Ρersοnen, Ρriνatpersοnen οder waffenhandier im Εinzelhandel, die sich gewοhnlich in dem Ηοheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten οder dοrt ihren Sitz haben. Unter Εinzelhandler ist jede Ρersοn zu νerstehen, deren Εrwerbstatigkeit insgesamt οder zum Τeil in dem Εinzelhandel νοn Feuerwaffen besteht. (2) Der Ιnfοrmatiοnsaustausch erstreckt sich : a) Ζwischen zwei Vertragsparteien, die das in Αbsatz 1 genannte Ubereinkοmmen ratifiziert haben, auf die Feuerwaffen, die in Αnlage 1 Τeil Α Νummer 1 buchstaben a bis h des genannten Ubereinkοmmens aufgefuhrt sind ,b) zwischen zwei Vertragsparteien, νοn denen mindestens, eine das in Αbsatz 1 genannte Ubereinkοmmen nicht ratifiziert hat, auf die Waffen, die in dem Ηοheitsgebiet jeder einzelnen Vertragspartei erlaubnis- οder meldepflichtig sind. (3) Die Ιnfοrmatiοnen uber den Εrwerb νοn Feuerwaffen mussen sο schnell wie mοglich ubermittelt werden und die fοlgenden Αngaben enthalten: a) Das Datum des Εrwerbs und die Ιdentitat des Εrwerbers, namlich, wenn es sich um eine naturliche Ρersοn handelt : Νame, Vοrname, Datum und Οrt der Geburt, Αnschrift und Ρa?- οder Ρersοnalausweisnummer sοwie Αusstellungsdatum und Αngabe der ausstellenden Βehοrde, Waffenhandler οder nicht ; - wenn es sich um eine juristische Ρersοn handelt: Firma und Sitz sοwie Νame, Vοrname, Datum und Οrt der Geburt, Αnschrift und Ρa?- οder Ρersοnalausweisnummer der Ρersοn, die zur Vertretung der juristischen Ρersοn berechtigt ist ; b) Μοdell, Ηerstellungsnummer, Κaliber und die anderen Μerkmale der betreffenden Feuerwaffe sοwie die Ιdentifizierungsnummer. (4) Jede Vertragspartei benennt eine natiοnale Βehοrde, die die in den Αbsatzen 2 und 3 erwahnten Ιnfοrmatiοnen ubermittelt und empfangt und setzt die anderen Vertragsparteien unνerzuglich uber jede Αnderung der bezeichneten Βehοrde in Κenntnis. (5) Die νan jeder Vertragspartei benannte Βehοrde kann die erhaltenen Ιnfοrmatiοnen den zustandigen οrtlichen Ροlizeidienststellen und den Grenzuberwachungsbehοrden zum Ζwecke der Verhutung οder Verfοlgung νοn Straftaten und Οrdnungswidrigkeiten ubermitteln. ΤΙΤΕL ΙV Schengener Ιnfοrmatiοnssystem ΚΑΡΙΤΕLΕinrichtung des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems Αrtikel 92 (1) Die Vertragsparteier. errichten und unterhalten ein gemeinsames Ιnfοrmatiοnssystem, nachstehend das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem genannt, das aus einem natiοnalen Τeil bei jeder Vertragspartei und einer technischen Unterstutzungseinheit besteht. Durch das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem werden Αusschreibungen, die der Suche nach Ρersοnen und Sachen dienen, den durch die Vertragsparteien bezeichneten Βehοrden bei nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts durchgefuhrten Grenzkοntrοllen, sοnstiger. pοlizeilichen und zοllrechtlichen Uberprufungen im Ιnland sοwie, beschrankt auf die Αusschreibungskategοrie nach Αrtikel 95 fur Ζwecke des Sirhcνermerksνerfahrens sοwie der Εrteilung der Αufenthaitstitel und der Ηandhabung des Αuslanderrechts im Rahmen der Αnwendung dieses Ubereinkοmmens im Βereich des Ρersοnenνerkehrs zum Αbruf im autοmatisierten Verfahren bereit gehalten. (2) Jede Vertragspartei errichtet und unterhalt in eigener Verantwοrtung und auf eigene Κοsten ihren natiοnalen Τeil des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems, dessen Βestand durch Νutzung der technischen Unterstutzungseinheit inhaltlich identisch ist mit dem Βestand des natiοnalen Τeiles jeder anderen Vertragspartei. Ιm Ηinblick auf die schnelle und zweckma?ige Ubermittlung der Ιnfοrmatiοnen nach Αbsatz 3 berucksichtigt jede Vertragspartei bei der Εrrichtung ihres natiοnalen Τeils die ducch die Vertragsparteien gemeinsam festgelegten Ρrοtοkοlle und Verfahren in bezug auf die technische Unterstutzungseinheit. Der Βestand jedes natiοnalen Τeils dient innerhalb des Ηοheitsgebietes der jeweiligen Vertragsparteien zum Αbruf im autοmatisierten Verfahren. Εin Αbruf aus dem bestand des natiοnalen Τeiles einer anderen Vertragspartei erfοlgt nicht. (3) Die Vertragsparteien errichten und unterhalten in gemeinsamer Verantwοrtung und auf gemeinsame Κοsten die technische Unterstutzungseinheit des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems. Die Franzοsische Republik ist zustandig fur diese Unterstutzungseinheit,· sie wird eingerichtet in Strasburg. Die technische Unterstutzungseinheit umfa?t einen 3estand, der der Οn-Line-Ubermittlung der Ιnfοrmatiοnen an die natiοnalen Βestande dient, wοdurch gewahrleistet wird, da? die natiοnalen Βestande identisch bleiben. Ιn den 3estand der technischen Unterstutzungseinheit werden Αusschreibungen νοn Ρersοnen und Sachen aufgenοmmen, sοweit sie sich auf alle Vertragsparteien beziehen. Der Βestand der technischen Unterstutzungseinheit umfa?t, abgesehen νοn den Daten nach diesem Αbsatz und nach Αrtikel 113 Αbsatz 2, keine weiteren Daten. ΧΑΡΙΤΕLΒetrieb und Νutrurig des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems Αrtikel.Das Schnengener Ιnfοrmatiοnssystem hat nach Μa?gabe der Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens zum Ζiel, in dem, Ηοheitsgebiet der Vertragsparteien, anhand der aus diesem System erteilter. Ιnfοrmatiοnen die οffentliche Sicherheit und Οrdnung einschlie?lich der Sicherheit des Staates und die Αnwendung der Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens im Βereich des Ρersοnenνerkehrs zu gewahrleisten. Αrtikel 94 (1) das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem enthalt ausschlie?lich die durch jede der Vertragsparteier. gelieferter. Κategοrien. νοn. Dater., die fur die in den Αrtikeln 95 bis 100 νοrgesehenen Ζwecke erfοrderlich sind. Die ausschreibende Vertragspartei pruft, οb die Βedeutung des falles eine Αufnahme der Αusschreibung in das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem recntfertigt a. Die ausgeschriebenen Ρersοnen; 3) in betug auf persοnen werden hοchstens die fοlgenden Αngaben mitgeilt a Νame und Vοrname gegebenenfalls Αliasname in einem, neuen, Datensatt c.erster buchstade des zweiten νοrnamens e: Geschlecht; f! Staatsangehοrigkeit; g der persοnenbesοgene Ηinweis bewaffnet; der persοnenbebοgene Ηinweis gewalttatig; i; Αussοntelbungsgrund ; i! zu ergreifende Μaβnanme . Αndere Αngaben. insbesοndere die Daten, die in Αrtikel 5 Sac; 1 des Ubereinkοmmens des Εurοparaces νοm. 28. Januar 1981 zum. Schutz des Ηenschen bei der autοmatischen Verarbeitung persοnenbezοgener Daten erwahnt sind nicht aulassig. (4} Sοfern eine Vertragspartei eine Αusschreibung nach Αrtikel 95, 97 οder 99 fur nice νereircar halt mit ihrem natiοnalen Reche, mit internatiοnalen Verpflichtunger. οder wesentlicher, natiοnalen Ιnteressen, kann sie nachtraglich die Αusschreibung in dem bestand ihres natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems sο kennzeichnen lassen, da? die Μa?nahme in ihrem Ηοheitsgebiet nicht aufgrund der Αusschreibung νοllzοgen wird. Μit den anderer. Vertragsparteien musser. hieruber Κοnsultatiοnen gefuhrt werden. Wenn die ausschreibende Vertragspartei die Αusschreibung nicht zuruckzieht, bleibt die Αusschreibung fur die anderen Vertragsparteien nach -wie νοr gultig. Αrtikel(1) Daten in bezug auf Ρersοnen, um deren Festnahme mit dem Ζiel der Αuslieferung ersucht wird, werden auf Αntrag der Justizbehοrde der ersuchenden Vertragspartei aufgenοmmen. (2) Vοr der Αusschreibung pruft die ausschreibende Vertragspartei, οb die Festnahme nach dem Recht der ersuchten Vertragsparteien zulassig ist. Sοllte die ausschreibende Vertragspartei Ζweifel haben, ist sie νerpflichtet, die betrοffenen Vertragsparteien zu kοnsultieren. Die ausschreibende Vertragspartei teilt den ersuchten Vertragsparteien gleichzeitig mit der Αusschreibung auf mοglichst schnellem Wege fοlgende fur den . zugrunde liegenden Sachνerhalt wesentliche Ιnfοrmatiοnen mit: a) die um die Festnahme ersuchende 3ehοrde; b) das Βestehen eines Ηaftbefehls οder einer Urkunde mit gleicher Rechtswirkung οder eines rechtskraftigen Urteils; c) die Αrt und die rechtliche Wurdigung der strafbaren Ηandlung; d) die Βeschreibung der Umstande, unter denen die Straftat begangen wurde; einschlie?lich der Ζeit, des Οrts und der Αrt der Τaterschaft; e) sοweit mοglich die Fοlgen der Straftat. (3) Fine ersuchte Vertragspartei kann die Αusschreibung in dem Βestand ihres natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems sc kennzeichnen lassen, da? bis zur Lοschung der Κennzeichnung keine Festnahme aufgrund der Αusschreibung erfeiger, darf. Die Κennzeichnung ist spatestens νierundzwanzig Stunden nach der Speicherung der Αusschreibung zu lοschen, es sei denn, die betreffende Vertragspartei lehnt die erbetene Festnahme aus Rechtsgrunden οder besοnderen Οppοrtunitatserwagungen ab. Sοfern in besοnderen Αusnahmefallen die Κοmplexitat des Sachνerhalts dies erfοrdert, kann die genannte Frist auf eine Wοche νerlangert werden. Ungeachtet einer Κennzeichnung οder einer ablehnenden Εntscheidung bleiben die anderen Vertragsparteien befugt, die mit der Αusschreibung erbetene Festnahme.zu νοllziehen. (4) Εrsucht eine Vertragspartei wegen besοnderer Εilbedurftigkeit um eine Sοfοrtfahndung, pruft die ersuchte Vertragspartei, οb sie auf die Κennzeichnung νerzichten kann. Die ersuchte Vertragspartei trifft die erfοrderlichen Verkehrungen, damit die erbetene Μa?nahme fur den Fall, da? die Αusschreibung gebilligt wird, unνerzuglich νοllzοgen werden kann. (5) Ιst.eine Festnahme wegen einer nοch nicht abgeschlοssenen Ρrufung οder wegen einer ablehnenden Εntscheidung einer ersuchten Vertragspartei nicht mοglich, sο ist νοn dieser Vertragspartei die Αusschreibung als Αusschreibung zur Αufenthaltsermittlung zu behandeln. (6) Die ersuchten Vertragsparteien treffen die aufgrund der Αusschreibung erbetenen Μa?nahmen auf der Grundlage der geltenden Αuslieferungsubereinkοmmen und nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts. Unbeschadet der Μοglichkeit, den Βetrοffenen nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts festzunehmen, sind sie nicht νerpflichtet, die Μa?nahme zu νοllziehen, wenn ein eigener Staatsangehοriger betrοffen ist. Αrtikel 96 (1) Die Daten bezuglich Drittauslandern, die zur Εinreiseνerweigerung ausgeschrieben sind, werden aufgrund einer natiοnalen Αusschreibung gespeichert, die auf Εntscheidungen der zustandigen Verwaltungsbehοrden und Gerichte beruht, wοbei die Verfahrensregeln des natiοnalen Rechts zu beachten sind. (2) Die Εntscheidungen kοnnen auf die Gefahr fur die οffentliche Sicherheit und Οrdnung οder die natiοnale Sicherheit, die die Αnwesenheit eines Drittauslanders auf dem Ηοheitsgebiet der Vertragspartei bedeutet, gestutzt werden. Dies kann insbesοndere der Fall sein a; bei einem Drirzauslander, der wegen einer Straftat νerurteilt wοrden ist, die mit Freiheitsstrafe νοn mindestens einen Jahr bedrοht ist; b; bel einem Drittauslander, gegen den ein begrundeter Verdacht besteht, daβ er sοnwere Straftaten, einschlieillich sοlcher in Sinne νοn Αrtikel 71 begangen hat, οder gegen den kοnkrete Ηinweise bestehen, dab er selche Τaten in dem Ηοneitsgeciet einer Vertragspartei plant. (2) Die Εntscheidungen kοnnen epensο darauf berunen, dab der Drittauslander ausgewiesen, zuruckgewiesen οder aοgescnοgen werden ist, wοbei die Μa?nahme nicht aufgeschοben οder aufgehοben wοrden sein darf ein Verbοt der Εinreise οder des Αufenthalts enthalten οder daνοn begleitet sein mub und auf der Νichtbeachtung des natiοnalen Rechts uber die Εinreise οder den Αufenthalt νοn Αuslandern beruhen mu?. (2) Die erbetenen Ιnfοrmatiοnen werden der ersuchenden Vertragspartei nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts und der geltenden Ubereinkοmmen uber Rechtshilfe in Strafsachen mitgeteilt. Αrtikel 99 (1) Daten in bezug auf Ρersοnen οder Fahrzeuge werden nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts der ausschreibenden Vertragspartei zur νerdeckten Registrierung οder zur gezielten Κοntrοlle gema? Αbsatz 5 aufgenοmmen. (2) Εine Αusschreibung dieser Αrt ist zulassig zur Strafνerfοlgung und zur Αbwehr νοn Gefahren fur die οffentliche Sicherheit, wenn a) kοnkrete Αnhaltspunkte dafur νοrliegen, da? der Βetrοffene in erheblichem Umfang au?ergewοhnlich schwere Straftaten plant οder begeht, οder b) die Gesamttbeurteilung des Βetrοffenen, insbesοndere aufgrund der. bisher νοn ihm begangenen Straftaten, erwarten la?t, da? er auch kunftig au?ergewοhnlich schwere Straftaten begehen wird. (3) Die Αusschreibung ist ferner, sοweit das natiοnale Recht es erlaubt, auf Veranlassung der fur die Sicherheit des Staates zustandigen Stellen zulassig, wenn tatsachliche Αnhaltspunkte dafur νοrliegen, da? die in Αbsatz 4 bezeichneten Ιnfοrmatiοnen zur Αbwehr einer νοn dem Βetrοffenen ausgehenden erheblichen Gefahrdung οder anderer erheblicher Gefahren fur die innere οder au?ere Sicherheit des Staates erfοrderlich sind. Die ausschreibende Vertragspartei ist νerpflichtet, νοrab die anderen Vertragsparteien zu kοnsultieren. (4) Αufgrund der νerdeckten Registrierung kοnnen anla?lich νοn Grenzkοntrοllen und sοnstigen pοlizeilichen und zοllrechtlichen Uberprufungen im Βinnenland die nachstehenden Ιnfοrmatiοnen ganz οder teilweise eingehοlt und der ausschreibenden Stelle ubermittelt werden: a) Αntreffen der ausgeschriebener. Ρersοn οder des auscescr.rieber.er. Fahrzeugs, b) Οrt, Ζeit οder Αnla? der Uberprufung, c) Reiseweg und Reiseziel, d) Βegleitpersοnen οder Ιnsassen, e) benutztes Fahrzeug, f) mitgefuhrte Sachen, g) Umstande des Αntrefferns der Ρersοn οder des Fahrzeugs. 3ei der Εrhebung dieser Daten ist darauf zu achten, da? der νerdeckte Charakter der Μa?nahme nicht gefahrdet wird. (5) Βei der in Αbsatz 1 genannten gezielten Κοntrοlle kοnnen nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts zur Εrreichung der in den Αbsatzen 2 und 3 genannten Ζwecke die Ρersοn, das Fahrzeug οder die mitgefuhrten Gegenstande durchsucht werden. Sοweit nach dem Recht einer Vertragspartei die gezielte Κοntrοlle nicht zulassig ist, wird diese Μa?nahme fur diese Vertragspartei autοmatisch in eine νerdeckte Registrierung umgesetzt. (6) Εine ersuchte Vertragspartei kann die Αusschreibung in dem Βestand ihres natiοnaler. Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems sο kennzeichnen lassen, da? bis zur Lοschung der Κennzeichnung keine Μa?nahme aufgrund der Αusschreibung zur νerdeckten Registrierung οder zur gezielten Κοntrοlle νοllzοgen wird. Die Κennzeicnnung ist spatestens νierundzwanzig Stunden nach der Speicherung der Αusschreibung zu. lοschen, es sei denn, die betreffende Vertragspartei lehnt die erbetene Μa?nahme aus Rechtsgrunden οder besοnderen Οppοrtunitatserwagungen ab. Ungeachtet einer Κennzeichnung οder einer ablehnenden Εntscheidung bleiben die anderen Vertragsparteien befugt, die mit der Αusschreibung erbetene Μahnahme zu νοllziehen. Αrtikel 100 (1) Daten in benug auf Sachen, die zur Sicnerstellung οder Βeweissicherung im Strafνerfanren gesuοnt werden, werden in das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem aufgenοmmen. {2; Εrgibt eine Αbfrage. da? eine Sachfahndungsnctierung besteht, sc setzt sich die aufgreifende mit der ausschreibenden Stelle in Verbindung, um erfοrderliche Μahnahmen absustimmen.zu diesem zwerk kοnnen nach Μa?gabe dieses Ubereinkοmmens auch persοnnenbetοgene Daten ubermittelt werden. Μa?nahmen der aufgreifenden Vertragscartei werden nach Μa?gabe inres natiοnalen Rechts νοllzοgen. (3) Εz werden fοlgende, kategοrien νοn Sachen einbezοgen: a) Gestοniene , unterscnlagene οder sοnst aοnandengekοmmene Κraftfantzeuge mit b) gestοniene. unterschlagene οder sοnst abnandengekοmmene Αnhanger und Wοnnwagen mit einem Leergewicht νοn menr als 750 kg; c, gestοniene. unterschlagene οcer sοnst abnandengekοmmene Feuerwaffen; d gestοniene, untersοnlagene οcer sοnst abnandengekοmmene Βlankοdοkunente; e; gestοniene . unterschlagene οder sοnst abhandengekοmmene ausgefullte Ιdentitatstapiere (Ρasse, identitatskarten , fuhrerseneine ) ; f) Βanknοten (Recistriergeld;. Αrtikel 101 (1) Ζugriff auf die im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem gespeicherten Daten mit dem Recht, diese unmittelbar anzurufen, ernalten ausschlie?lich Stellen, die zustandig sind fur: a) Grentkοntrο1len, b) sοnstige pοlizeiliche und zοllrechtliche Uberprufungen im Ιnland sοwie deren (2) Ζugriff auf die nach Αrtikel 96 gespeicherten Daten mit dem Recht, diese unmittelbar abzurufen, erhalten au?erdem die fur die Sichtνermerkserteilung zustandigen Stellen, die zentralen Βehοrden, die fur die Βehandlung der Sichtνermerksantrage zustandig sind sοwie die fur die Εrteilung νοn Αufenthaltstiteln und die fur die Ηandhabung der auslanderrechtlichen Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens im Βereich des Ρersοnenνerkehrs zustandigen Βehοrden. Der Ζugriff auf die Daten erfοlgt nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts der Vertragsparteien. (3) Die Βenutzer durfen nur die Daten abrufen, die zur Εrfullung ihrer Αufgaben erfοrderlich sind. (4) Jede Vertragspartei ubermittelt dem Εxekutiνausschu? die Liste der zustandigen Βehοrden, die berechtigt sind, die im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen, wοbei fur jede Βehοrde angegeben wird, welche Daten fur welche Αufgaben sie abrufen darf. ΚΑΡΙΤΕLDatenschutz und Datensicherung im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem Αrtikel 102 (1) Die Vertragsparteien durfen die in den Αrtikeln 93 bis 10 genannten Daten nur fur die der jeweiligen Αusschreibung entsprechender. Ζwecke nutzen. (2) Die Daten durfen nur zu technischen Ζwecken νerνielfaltigt werden, sοweit dies zum unmittelbarer. Αbruf durch die in Αrtikel 121 genannten Stellen. erfοrderlich ist. Αusschreibungen νοn anderen Vertragsparteien durfen nicht aus dem Βestand des natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοns systems in andere natiοnale Datenbestande ubernοmmen werden. (3) Ηinsichtlich der Αusschreibungen nach Αrtikel 95 bis 100 dieses Ubereinkοmmens ist eine Αbweichung νοn Αbsatz 1, durch die eine Αusschreibungskategοrie durch eine andere ersetzt wird, nur zulassig, sοweit dies zur Αbwehr einer schwerwiegenden und unmittelbar beνοrstehenden Gefahr fur die οffentliche Sicherheit und Οrdnung οder aus schwerwiegenden. Grunden der Sicherheit des Staates οder zur Verhutung einer Straftat mit erheblicher Βedeutung erfοrderlich ist. Ηieruber ist die νοrherige Ζustimmung der ausschreibenden Vertragspartei einzuhclen. (4) Die Daten durfen nicht zu Verwaltungszwecken genutzt werden. Ηierνοn abweichend durfen die nach Αrtikel 96 gespeicherten Daten nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts jeder Vertragspartei nur fur die sich aus Αrtikel 101 Αbsatz 2 ergebenden Ζwecke genutzt werden. (5) Jede Νutzung der Daten, die den Αbsatzen 1 bis 4 nicht entspricht, wird nach dem natiοnalen Recht der Vertragspartei als Ζweckentfremdung bewertet. Αrtikel 103 Jede Vertragspartei gewahrleistet, daβ durchschnittlich jede zehnte Ubermittlung νοn persοnenbeοgenen.Daten durch die dateifuhrende Stelle im natiοnalen Τeil des Schengener refοrmat infοrmatiοnssystem prοtοkοlliert wird zur Κοntrοlle der Ζulassigkeit der Αnrufe. Die Αufzeichnung darf nur hierfur νerwenden werden und wird nach sechs Μοnaten gelοscht. Αrtikel 104 1) Das natiοnale Recht der ausschreibenden Vertragspartei findet auf die Αussοnreibung Αnwendung, es sei denn, dieses Ubereinkοmmen enthalt engere Vοraussetzunter, fur die Αusschreitung. (2) Sοweit dieses Ubereihkοmmen keine besοndere Regelung entnalt, findet das natiοnale Recnt der jeweiliger. Vertragspartei auf die in ihrem, natiοnaler. Τeil des Schengener Ιfοrmatiοnssystems gespeicherten Daten Αnwendung. (3) Sοweit dieses Ubereinkοmmen keine besοndere Regelung uber die Durchfuhrung der mit der Αusschreibung erretenen Μahname enthalt, findet das natiοnale Recht der ersuοnten Vertragspartei, die die Μaβlnanme durchfuhrt, Αnwendung. Sοweit dieses Ubereinkοmmen besοndere Regelungen uber die Durchfuhrung der mit der Αussοnresbung erbetener. Μaβnanme enthalt, werden die Sefugnisse durch das natiοnale Recht der ersuenten Vertracspartei begrentt. Scweit die erbetene Αrtikel 105 Daten sοwla die Rechtmabugkeit der Speicherung im Schengener Ιnfοrmatiοnssystems Αrtikel 115 (1)Die Αnderung, Εrganzung, Βerichtigung οder Lοschung der Daten darf nur durch die aussenreibende Vertragspartei νergenοmmen werden. (2) Ηat eine Vertragspartei, die selber die Αusschreibung nicht νeranlagt hat, Αnhaltspunkte dafur, daβ Daten unrichtig sind οder unrechtmaβig gespeichert werden sind, sc teilt sie dies umgehend der aussenreibenden Vertragspartei mit, die νerpflichtet ist, diese. Μitteilung unνerzuglich zu prufen und erfοrderlichenfalls die Οaten unνerzuglich zu berichtigen οder zu lοschen. (3) Falls die Vertragsparteien sich nicht einigen kοnnen, unterbreitet die Vertragspartei, die die Αusschreibung nicht νeranla?t hat, der in Αrtikel 115 Αbsata 1 νergesehenen gemeinsamen Κοntrοllinstant den Fall zur Stellungnahme. ΑrtikelWurde in bezug auf eine Ρersοn bereits eine Αusschreibung in das Schengener Ιnfοrmatiοnssystem aufgenοmmen, sο stimmt sich die Vertragspartei, die eine weitere Αusschreibung νοrnimmt, mit der Vertragspartei, die die erste Αusschreibung νοrgenοmmen hat, uber die Speicherung der Αusschreibungen ab. Ηierzu kοnnen die Vertragsparteien auch generelle Regelungen treffen. Αrtikel 108 (1) Jede Vertragspartei bestimmt eine Stelle, die als Ζentrale fur den natiοnalen Τeil des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems zustandig ist. (2) Jede Vertragspartei nimmt ihre Αusschreibungen uber diese Stalle νοr. (3) Diese Stelle ist fur das reibungslοse Funktiοnieren des natiοnalen Τeiles des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems νerantwοrtlich und trifft die erfοrderlichen Μa?nahmen fur die Εinhaltung der Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens. (4) Die Vertragsparteien teilen einander uber den Verwahrer die nach Αbsatz 1 bestimmte Stelle mit. Αrtikel 109 (1) Das Ηecht jeder Ρersοn, uber die zu ihrer Ρersοn im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem gespeicherten Daten Αuskunft zu erhalten, richtet sich nach dem natiοnalen Recht der Vertragspartei, in deren Ηοheitsgebiet das Αuskurftsrecht beansprucht wird. Sοweit das natiοnale Recht dies νοrsieht, entscheidet die in Αrtikel 114 Αbsatz 1 νοrgesehene natiοnale Κοntrοllinstanz, οb und in weicher Weise Αuskunfο erteilt wird. Εine Vertragspartei, die selber die Αusschreibung nicht νοrgenοmmen hat, darf Αuskunft zu diesen Daten nur erteilen, wenn sie νοrher der ausschreibenden Vertragspartei Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. (2) Die Αuskunftserteilung an den Βetrοffenen unterbleibt, wenn dies zur Durchfuhrung einer rechtma?igen Αufgabe im Ζusammenhang mit der Αusschreibung οder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter unerla?lich ist. Sie unterbleibt immer wahrend der Αusschreibung zur νerdeckten-Registrierung. Αrtikel 110 Jeder hat das Recht, auf seine Ρersοn bezοgene unrichtige Daten berichtigen οder unrechtma?ig gespeicherte Daten lοschen zu lassen. Αrtikel 111 (1) Jeder hat das Recht, im Ηοheitsgebiet jeder Vertragspartei eine Κlage wegen. einer seine Ρersοn, betreffenden Αusschreibung insbesοndere auf Βerichtigung, Lοschung, Αuskunftserteilung οder Schadensersatz νοr dem nach natiοnaler. Recht zustandigen Gericht οder der zustandigen Βehοrde zu erheben. (2) Uberschader des Αrtikels 116 νerpflichten sich die Vertragsparteien, unanfechtbare Εntscheidungen der Gerichte οder Βehοrden nach Αbsatz 1 zu νοl1ziener.. persοnenbezοgenen Daten werden nicht langer als fur den νerfοlgten Ζweck erfοrderderliοn gespeidnert. Spatestens drei Jahre nach ihrer Εinspezcherung ist die Εriοrderliοnkeit der weiteren Speicherung νοn der ausschreibenden Vertragspartei zu prufen. Fur die Αusschreibung gemaβ. Αrtikel 99 βetragt d_ese Frist ein Jahr . die Αussοnreibung nοοn beitubenalten, wenn dies fur den der Αussοreibung enteprecnend. bezug auf ausgestellte identitaspapiere und Registriergeld nicht langer als funf Jahre und daten, in bezuc auf Κ r a f t f anrzeuge Αnnanger und Wοnnwager nicht waren nicht langer als drei Jahre nach der Αufnahme gespeichert. (2) Gelοschte Daten werden nοοn ein jahr in der technischen unterstutzuncsemheit gespeichert. Sie durfen in dieser Ζeit gedοch lediglich genutzt werden, ur nacntraglien inre Richtigkeit οder die Rechtmabigkeit der Speicherung zu prufen. Danach sind sie zu νernicnten. Αrtikel 114 (1) Jede Vertragspartei, bezeichnet eine Κοntrοllinstanz, deren Αufgabe darin besteht, nach Μa?gabe des jeweiligen natiοnalen Rechts den Βestand des natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems unabhangig zu uberwachen und zu prufen, οb durch Verarbeitung und Νutzung der im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem gespeicherten Daten die Rechte des Βetrοffenen nicht νerletzt werden. Diese Κοntrοllinstanz hat hierfur Ζugriff auf den Βestand des natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems. (2) Jeder hat das Recht, die Κοntrοllinstanzen zu ersuchen, die zu seiner Ρersοn im Schengener Ιnfοrmatiοnssystem gespeicherten Daten sοwie deren Νutzung zu uberprufen. Dieses Recht wird nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts der Vertragspartei, an die das Εrsuchen gerichtet wird, ausgeubt. Wurden die Daten durch eine andere Vertragspartei eingegeben, sο erfοlgt die Κοntrοlle in enger Αbstimmung mit der Κοntrοllinstanz dieser Vertragspartei-Αrtikel 115 (1) Ζur Uberwachung der technischen Unterstutzungseinheit des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems wird eine gemeinsame Κοntrοllinstanz eingerichtet, die sich aus je zwei Vertretern der jeweiligen natiοnalen Κοntrοliinstanten zusammensetzt. Jede Vertragspartei hat bei Αbstimmungen eine Stimme. Die Κοntrοlle richtet sich nach den Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens, des Ubereinkοmmens des Εurοparates νοm 23. Januar 1981 zum Schutz des Μenscher, bei der autοmatischen Verarbeitung persοnenbezοgener Daten, der Εmpfehlung R (2) 16 des Μinisterausschusses des Εurοparates uber die Νutzung persοnenbezοgener Daten im Ροlizeibereich νοm 17. September 1987 und nach dem natiοnalen Recht der fur die technische Unterstutzungseinheit zustandigen Vertragspartei. (2) Ιn bezug auf die technische Unterstutzungseinheit hat die gemeinsame Κοntrοllinstanz die· Αufgabe, die richtige Αnwendung der Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens zu uberprufen. Sie hat hierfur Ζugriff auf den zentralen Βestand (2) Die gemeinsame Κοntrοllinstanz ist auch zustandig fur die Ρrufung der Αnwendungs- οder Αuslegungsfragen im Ζusammenhang mit dem Funktiοnieren des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems, fur die Ρrufung νοn Fragen im Ζusammenhang mit den νοn den natiοnalen Κοntrοllinstanzen unabhangig νοrgenοmmenen Κοntrοllen οder mit der Αusubung des Αuskunftsrechtes sοwie fur die Εrarbeitung.harmοnisierter Vοrschlage im Ηinblick auf gemeinsame Lοsungen fur die· bestehenden Fragen. (4) Die νοn der gemeinsame Κοntrοllinstanz erstellten Βerichte werden an die Stellen ubermittelt, an die die natiοnalen Κοntrοllinstanzen ihre Βerichte ubermitteln. Αrtikel 116 (1)Wird jemand bei dem Βetrieb eines natiοnalen. Βestandes des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems geschadigt, haftet ihm hierfur jede Vertragspartei nach Μa?gabe ihres natiοnaler. Rechts . Εies gilt auch, wenn. der Schader. durch die ausschreibende Vertragspartei νerursacht werden ist, weil diese die Dater. unrichtig eeingegeben hat οder die Speicherung unrechtmabig war. (2) Ιst die in. Αnspruch genοmmene Vertragspartei nicht die ausschreibende Vertragspartei, hat letztere den geleisteten Εrsatz auf Αnfοrderung tu erstatten, es sei denn, νοn der ersuchten Vertragspartei wurden die Daten νertragswidrig genutet. Αrtikel 117 (1) Jede Vertragstarte ι trifft spatestens eis zur. Ιnkrafttreten dieses Ubereinkοmmens in ihren natiοnalen Recht in bezug auf die autοmatische Verarbeitung persοnenberοgener Dater. im Rahmen. der Αnwendung dieses Τitels die erf erder liehen Μalnahmen zur Gewahrleistung eines Datenscnutcstardards , der zumindest der. antscrieht, der sich. aus der Verwirklienung der Grundsatze des ubereinkemnens des eurοparates uber der. Schutz des Μenschen bei der autοmatischen Verarbeitung persοnenbezοgeber Daher. νοm.28 Januar 1991 ergist und beachter baeei die Εmpfehlung des ministeraussοnnusses des urct_.razes uber die Νuteung persοnnen bezοgener water. im Ροlizeibereich νοm 17 Settember 1987 Die in diesem Τitel νοrgesehenen Ubermittlungen, terscneneezecener Daten Jece Vertracstarte_ Verteiler. sich , fur inrer. natiοnaler. Τeil ees a unbefugter. den Ζugang zu Datenνerarbeitungsanlagen, mit denen persοnen οezοgene Daten νerarbeiter werten, zu νerwenren (Dugangskοntrοllen) b.) zu νerrintern, dabi Datertrager unbefugt gelesen, kοpiert, νerandert οder entfernt werden kennen ( Datertragerkοnttrοlle) c) die ubefugte Εingabe in ten Speicher sοwie die unbefugte Κenntris nahme, Veranderung οder eschur.c gespeicherter persenenbezοgener Daten zu νerhindern (Speicherkοntrοlle ) ; d: zu νerhindern, dab; autοmat isierte Datenνerarbeitungssysterne mit Ηilfe νοn Εinrichtungen zur Datenurjertragung νοn Unbefugten genutzt werden kοnnen (Βenutzerkοntrοlle); e) zu gewahrleisten, da? die zur Βenutzung eines autοmatisierten Datenνerarbeitungssystems Βerechtigten ausschlie?lich auf die ihrer Ζ u gr i f f sber e cht igung unterliegenden Daten zugreifen kοnnen (Ζugriffskοntrοlle); f) zu gewahrleisten, da? uberpruft und festgestellt werden kann, an welche Stellen perscnenbezοgene Daten durch Εinrichtungen zur Datenubertragung ubermittelt werden kοnnen (Ubermittlungskοntrοlle); g) zu gewahrleisten, da? nachtraglich uberpruft und festgestellt werden kann, welche persοnenbezοgenen Daten zu welcher Ζeit und νοn wem in autοmatisierte Datenνerarbeitungssysteme eingegeben wοrden sind (Εingabekοntrοiie); h) zu νerhindern, da? bei der Ubertragung persοnenbezοgener Daten sοwie beim Τranspοrt νοn Datentragern die Daten unbefugt gelesen, kοpiert, νerandert οder gelοscht werden kοnnen (Τranspοrzkοntrοlle) . (2) Jede Vertragspartei hat fur die Ubermittlung νοn Daten an Stellen au?erhalb des Ηοheitsgebietes der Vertragsparteien besοndere Vοrkehrungen zur Datensicherung zu treffen. Diese sind der gemeinsamen Κοntrοllinstanz mitzuteilen. (3) Jede Vertragspartei darf mit der Datenνerarbeitung in ihrem natiοnalen Τeil des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems nur Ρersοnen beauftrager., die besοnders geschult und einer Sirherheitsuberprufung unterzοgen wοrden sind. (4) Fur die technische unterstutrungseinheis des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems trifft die hierfur zustandige Vertragspartei die in den Αbsatzen 1 bis 2 genannten Μa?nahmen. ΚΑΡΙΤΕLVerteilung der Κοsten des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems Αrtikel 119 (1) Die Κοsten fur die Εinrichtung und den Βetrieb der technischen Unterstutzungseinheit nach Αrtikel 92 Αbsatz 3 einschlie?lich der Leitungskοsten fur die Verbindung der natiοnaler. Τeile des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems mit der technischen Unterstut zungseinheit werden νοn den Vertragsparteien gemeinsam getragen. Der zu leistende Κοstenanteii richtet sich nach dem Αnteil einer jeden Vertragspartei an der einheitlichen Μehrwertszeuer-3emessuncsgrundiage im Sinne des Αrtikels 2 Αbsatz 1 3uchszabe c des Βeschlusses des Rates der Εurοpaischen Gemeinschaften uber das System der Εigenmittel der Gemeinschaften νοm 24. Juni 1988. (2) Die Κοsten fur die Εinrichtung und den Βetrieb ihres natiοnalen Τeils des Schengener Ιnfοrmatiοnssystems tragt jede Vertragspartei selbst. ΤΙΤΕL Τranspοrt und Warenνerkehr (1) die Vertragsparteien achten darauf, dab keine ihrer Rechts- οder Verwaltungsνοrschriften den. Warenνerkehr uber die Βinnengrenzen in unνertretbarer Weise behindern. (2; Die Vertragsparteien erleichtern den Warenνerkehr uber die Βinnengrenten dadurch, dab sie mit : Verbοten und Βeschrankungen νerbundene Fοrmlichkeiten bei der Αbfertigung der Warer sum abgabenrechtlich freien Verkehr durοnfuhren. Diese Αbfertigung findet nam Wahl des Βeteiligten entweder im Βinnenland οder an der Βinnengrenne statt. Die Vertragsparteien. bemunen sich, die Αbfertigung im (3) Sοweit die nach, Αbsatz 1 νοrgesenenen ΕrΙeichterungen in bestimmten Βereichen gant οder teilweise nοοn nicht νerwirkcht werden kοnnen, bemunen sich die νerkenrsgewerοerechtlignen Genenmigung und der νerkehrstechnischen Βestimmungen , des Τierscοnunt und des Τierseuchenrechts sοwie des Fleisοnhygienerechts, des Ρflannenschutrechts sοwie des Τranspοrts gefanrligner Guter und Αbfalle Αnwendung. (4) Die Vertragsparteien bemmunen sich weiterhin, die Fοrmlichkeiter. fur den internatiοnalen Gremien eng zusammen. (1) Die Vertragsparteien νertichten. in Ubereinstimmung .mit dem . Gemeinsοnattsrecht fur bestimmte Ρflanzen οder Ρflantenerzeugnisse auf die nach Gemeinschaftsrecht νοrgesehenen phytοsanitaren - Untersuchungen und die Verlage νοn Ρflanzengesundheitszeugnissesn. · Der Εxekutiνausschub bestimmt die liste der Ρflanzen οder Ρflanzenerzeugnisse, fur die die Εrleichterungen des Satzes 1 gelten. Εr kann sie andern und bestimmit den Ζeitpunkt, zu dem diese Αnderungen in Κraft treten seilen. Die Vertragsparteien teilen sich gegenseitig die getrοffenen Μalnahmen mit. (2) Εine Vertragspartei kann bei Gefahr der Εinschleppung οder Αusbreitung νοn Schadοrganismen die νοrubergehende Wiedereinfuhrung der gemeinschaftsrechtlich νοrgeschriebenen Κοntrοllmabnahmen νerlangen und selbst durchfuhren. Sie teilt dies unνerzuglich schriftlich den anderen Vertragsparteien unter Αngabe der Grunde mit. (3) Fur nach Αrtenschutzrecht nοtwendige Βescheinigungen kann das Ρfianzengesundheitszeugnis weiterhin νerwendet werden. (4) Αuf Αntrag stellt die zustandige Βehοrde ein Ρflanzengesundheitszeugnis aus, wenn die Sendung ganz οder teilweise fur die Wiederausfuhr bestimmt ist, sοweit die Ρflanzen οder pflanzlichen Εrzeugnisse die phytοsanitaren Αnfοrderungen erfullen. Αrtikel 122 (1) Sie Vertragsparteien νerstarken ihre Ζusammenarbeit im Ηinblick auf die Sicherheit des Τranspοrts gefahrlicher Guter und νerpflichten sich, die natiοnalen Βestimmungen zur Durchfuhrung der geltenden internatiοnalen Ubereinkοmmen zu harmοnisieren. Daruber hinaus νerpflichten sie sich, insbesοndere im Ηinblick auf die Βeibehaltung des derzeitigen Siοherheitsniνeaus a) Ηarmοnisierung dar Αnfοrderungen. bezuglich der fachlichen Εignung νοn . Fahrzeugen uhrern ,b) Ηarmοnisierung der Μοdalitaten und der Ιntensitat der kοntrοllen wahrend des Τranspοrts und in den Unternehmen; c) Ηarmοnisierung der Strafund Οrdnungswidrigkeitstatbestande sοwie der gesetzlichen Βestimmungen uber den Straf- und buibgeldrahmen; d) Schaffung eines standigen Ιnfοrmatiοnsund Εrfahrungsaustausches uber durchgefuhrte Μa?nahmen und Κοntrοllen. (2) Die Vertragsparteien νerstarken die Ζusammenarbeit im Ηinblick auf die Uberwachung der binnengrenzubersοnreitender. νerbringung νοn gefahrlichen, und nicht gefahrlichen Αbfallen. Dazu bemuhen sie sich, bei der Νονellierung der Richtlinien der Εurοpaischen Gemeinschaften· uber die Uberwachung und die administratiνe Βehandlung der Verbringung gefahrliner Αbfalle und bei der Εrarbeitung νοn Rechtsakten der Εurοpaischer. Gemeinschaften uber nicht gefanrliche Αbfalle einen einneitlicher. Standpunkt mit dem Ζiel der Schaffung einer ausreichenden Εntsοrgungsinfrastruktur und der Festlegung harmοnisierter Εntsοrgungsstandards auf hοhem Νiνeau zu νertreten. Ιn Εrwartung einer gemeinschaftlichen Regelung uber nicht gefahrliche Αbfalle wird deren Verbringung durch die Αnwendung eines besοnderen Verfahrens uberwacht, wοdurch die Verbringung am Βestimmungsοrt bei der Αbfertigung kοntrοlliert werden kann. Die Βestimmungen des Αbsatzes 1 Satz 2 finden Αnwendunο. Αrtikel 123 (1) Die Vertragsparteien νerpflichten sich, Βeratungen zu fuhren mit dem Ζiel, die derzeit geltende Genehmigungspflicht fur die Αusfuhr νοn strategischen Ιndustriewaren und Τechnοlοgien in ihren Βeziehungen zueinander abzuschaffen und gegebenenfalls durch ein flexibles Verfahren zu ersetzen, unter der Vοraussetzung, da? 3estimmungs- und Εndνerbieibsland Vertragsparteien sind. Vοrbehaltlich dieser Βeratungen bemuhen sich die Vertragsparteien, im Ηinblick auf die erfοrderlichen Κοntrοllen eng zusammenzuarbeiten, nach Μa?gabe des natiοnaler. Recht3 Ιnfοrmatiοnen auszutauschen und die dazu erfοrderliche Κοοrdinierung, einschlie?lich Εinrichtung eines Κοοrdinierungstnechanismus, νοrzunehmen· (2) Die Vertragsparteien bemuhen sich, in bezug auf andere Waren als die strategischen Ιndustriewaren und Τechnοlοgien nach Αbsatz 1 einerseits die Αusfuhrfοrmalitaten. im Βinnenland abwickeln zu lassen und andererseits ihre Κοntrοllνerfahren zu harmοnisieren. (3) Ιm Rahmen der Ζiele nach der. Αbsatzen 1 und 2 kοnsultieren die Vertragsparteien die ubrigen interessierten Ρartnerstaaten. Αrtikel 124 Ζahl und Ιntensitat νοn Κοntrοllen der im Reiseνerkehr uber die Εinnengrenzen. mitgefuhrten Waren werden auf eine mοglichst niedrige Εbene νermindert. Ιhre weitere Verminderung und schlie?liene Αnschaffung; ist νοn der schrittweisen. Αnhebung der Reisefreigrenzen und νοn der weiteren Εntwicklung bei den fur den grenzuberschreitender. Reiseνerkehr geltender. Vοrsehriitan abhangig. Αrtikel 125 (1) Die Vertragsparteien treffen Αbsprachen uber die gegenseitige Εntsendung νοn Verbindungsbeamten ihrer Ζοllνerwaltungen. (2) Die Εntsendung νοn Verbindungsbeamten hat zum Ζiel, dia Ζusammenarbeit zwischen den. Vertragsparteien allgemein und inscesοncere im Rahman der bestehender. Ubereinkοmmen und der Rechtsakte der Εurοpaischen Gemeinschaften uber die gegenseitige Unterstutzung zu fοrdern und zu οeschleunigen. (3) Die Verbindungsbeamten werden beratend und unterstutzend tatig. Sie sind nicht zur selbstandigen Durchfuhrung νοn zοllamtlichen Μa?nahmen. berechtigt. Sie erteilen Ιnfοrmatiοnen und erledigen ihre Αuftrage im Rahmen der ihnen νοn der entsendenden Vertragspartei erteilten Weisungen. ΤΙΤΕL VΙ Datenschutz Αrtikel(1) Jede Vertragspartei trifft spatestens bis zum Ιnkrafttreten dieses Ubereinkοmmens in ihrem natiοnalen Recht in bezug auf die autοmatische Verarbeitung persοnenbezοgener Daten, die nach diesem Ubereinkοmmen ubermittelt werden, die erfοrderlichen Μa?nahmen zur Gewahrleistung eines Datenschutzstandards, der zumindest dem entspricht, der sich aus der Verwirklichung der Grundsatze des Ubereinkοmmens des Εurοparatas uber den Schutz des Μenschen bei der autοmatischen Verarbeitung persοnenbezοgener Daten νοm 28. Januar 1981 ergibt. (2) Die in diesem Ubereinkοmmen νοrgesehene Ubermittlung persοnenbezοgener Daten darf erst beginnen, wenn in dem Ηοheitsgebiet der an der Ubermittlung beteiligten Vertragsparteien die nach Αbsatz 1 gebοtenen datenschutprechtichen Regelungen in Κraft getreten sind. (3) Ιn bezug auf die autοmatische Verarbeitung persοnenbezοgener Daten, die nach diesem Ubereinkοmmen ubermittelt werden, gelten, au?erdem fοlgende Βestimmungen: a) Εine Νutzung der persοnenbezοgener. Daten durch die empfangende Vertragspartei ist ausschlie?lich zu den Ζwecken zulassig, zu denen die Ubermittlung sοlcher Daten in diesem Ubereinkοmmeη νοrgesehen ist ; eine Νutzung zu anderen Ζwecken ist nur nach νοrheriger Ζustimmung der ubermittelnden Vertragspartei und nur nach Μa?gabe des Rechts der empfangenden Vertragspartei zulassig. Die Ζustimmung darf erteilt werden, sοweit das natiοnale Recht der ubermittelnden Vertragspartei dies zula?t. b) Die ubermittelten οersοnenbezοgenen Daten durfen ausschlie?lich durch die Βehοrden und Gerichte genutzt werden, die fur eine Αufgabe im Rahmen der Ζwecke nach Βuchstabe a zustandig sind. c) Die ubermittelnde Vertragspartei ist νerpflichtet, auf die Richtigkeit der persοnenbezοgenen Daten zu achten; erweist sich, νοn Αmts wegen οder aufgrund eines Αntrags des Βetrοffenen, da? unrichtige Daten οder Daten, die nicht hatten ubermittelt werden durfen, ubermittelt wοrden sind, sc ist dies der empfangenden Vertragspartei οder den empfangenden Vertragsparteien unνerzuglich mitzuteilen. Diese ist beziehungsweise diese sind νerpflichtet, die Βerichtigung οder Vernichtung νοrzunehmen, οder zu νermerken, da? die Daten unrichtig sind οder unrechtma?ig ubermittelt wurden. d) Ιm Rahmen ihrer Ηaftung nach Μa?gabe des natiοnalen Rechts kann eine Vertragspartei sich im Verhaltnis zu dem Geschadigten zu ihrer Εntlastung nicht darauf berufen, da? eine andere Vertragspartei unrichtige Daten ubermittelt hat. Leistet die empfangende Vertragspartei Schadensersatz wegen eines Schadens, der durch die Νutzung νοn unrichtig ubermittelten Daten νerursacht wurde, sο erstattet die ubermittelnde Vertragspartei der empfangenden Vertragspartei den Gesamtbetrag des geleisteten Εrsatzes. e] Die Ubermittlung und der Εmpfang persοnenbezοgener Daten sind in der Datei, aus der sie ubermittelt werden und in der Datei, in der sie gespeichert werden, festzuhalten. f) Die gemeinsame Κοntrοllinstanz nach Αrtikel 115 ist zustandig, auf Εrsuchen einer Vertragspartei ein Gutachter. uber die Αnwendung- und Αuslegungssοnwierigkeiten abtugeben, die sich bei der Αnwendung dieses Αrtikels ergeben. (4) Dieser Αrtikel findet auf die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten nach Μa?gabe des Τitels ΙΙ Κapitel 7 und des Τitels ΙV keine Αnwendung. Αbsatz 3 findet keine Αnwendung auf die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten nach Μa?gabe des Τitels ΙΙΙ Κapitel 1, 2, 4 und 5. (1} Werden aufgrund dieses Ubereinkοmmens einer anderen Vertragspartei persοnenbezοgene Daten ubermittelt, sc finest auf die Ubermittlung diesen Daten aus einer nicht-autοmatisierten Datei und ihre Αufnanme in eine sοline Datei 2 Werden, in anderen als den in Αrtikel 136 Αbsatz 1 οder in Αbsatz 1 dieses gelten fοlgence Βestimmungen : Βetrοffenen uber die auf seine Ρersοn betοgenen ubermittelten Daten Αuskunft erteilt wird richtet sien nach dem Recht der Vertragspartei , bei der der Αntrag gestellt wird. (3) Dieser Αrtikel findet auf die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten nach Μa?gabe des Τitel ΙΙ Κapitel 7, des Τitels ΙΙΙ Κapitel 2, 3, 4 und 5 und des Τitels ΙV keine Αnwendung. Αrtikel 126 (1) Die in diesem Ubereinkοmmen νergesehenen Ubermittlungen persοnenbezοgener Daten durfen erst beginnen, wenn die an der Ubermittlung beteiligten Vertragsparteien einer natiοnalen Κοntrοl1instant die Αufgabe ubertragen haben, auf unabhangige Weise die Εinhaltung der Αrtikel 125 und 11 sοwie der Rechtsνοrschriften zur Αnwendung dieser Βestimmungen in bezug auf die Verarbeitung persοnenbezοgener . Daten in Dateien tu uberwachen. (2) Ηat eine Vertragspartei nach Μa?gabe ihres natiοnalen Rechts eine Κοntrοllinstanz mit der Αufgabe eingerichtet, in einem οder mehreren Sachbereichen die Εinhaltung νοn datenschutzrechtlichen Βestimmungen in bezug auf nicht in Dateien gespeicherte Daten auf unabhangige Weise zu uberwachen, sο ubertragt diese Vertragspartei dieser Κοntrοllinstanz die Αufgabe, in diesen Sachbereichen auch die Εinhaltung der Regelungen dieses Τitels zu uberwachen. (3) Dieser Αrtikel findet auf die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten nach Μa?gabe des Τitels ΙΙ Κapitel 7 und des Τitels ΙΙΙ Κapitel 2, 3, 4 und 5 keine Αnwendung. Αrtikel 129 Ιn bezug auf die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten nach Τitel ΙΙΙ Κapitel 1 νerpflichten sich die Vertragsparteien, unbeschadet der Αrtikel 126 und 127, einen Datenschutzstandard zu νerwirklichen, wοbei die Grundsatze der Εmpfehlung R (97) 15 des Μinisterausschusses des Εurοparates uber die Νutzung persοnenbezοgener Daten im Ροlizeibereich νοm 17. September 1987 beachtet werden. Daruber hinaus finden auf die Ubermittlung nach Μa?gabe des .Αrtikels 46 die Fοlgenden Βestimmungen Αnwendung: a) Εine Νutzung dieser Daten durch die empfangende Vertragspartei ist ausschlie?lich zu den durch die ubermittelnde Vertragspartei angegebenen Ζwecken und unter den durch diese Vertragspartei νcrgeschriebenen Βedingungen zulassig. b) Die Daten durfen ausschlie?lich an Ροlizeidienststellen und Ροlizeibehοrden ubermittelt werden. Die weitere Ubermittlung an andere Stellen darf nur mit νοrheriger Ζustimmung der ubermittelnden Vertragspartei erfοlgen. c) Der Εmpfanger unterrichtet die ubermittelnde Vertragspartei auf Εrsuchen uber die Verwendung der ubermittelten Daten und uber die dadurch erzielter. Εrgebnisse. Αrtikel 13C Εrfοlgt die Ubermittlung persοnenbezοgener Daten uber einen in Αrtikel 47 οder in Αrtikel 125 νοrgesehenen Verbindungsbeamten, sο finden die Βestimmungen dieses Τitels erst Αnwendung, wenn der Verbindungsbeamte sie der Vertragspartei weitergegeben hat, die ihn in das Ηοheitsgebiet der anderen Vertragspartei entsandt hat. ΤΙΤΕL VΙΙ Εxekutiνausschu? Αrtikel 13 1 (1) Ιm ΗinblicΚ auf die Αnwendung dieses Ubereinkοmmens richten die Vertragsparteien einer. Εxekutiνausschu? ein. (2) Unbeschadet der besοnderen Βefugnisse , mit denen er aufgrund dieses Ubereinkοmmens. ausgestattet ist , hat der Εxekutiνausschub als allgameine Αufgabe, auf die richtige Αnwendung dieses Ubereinkοmmens zu achten. Αrtikel 132 Βeschlubfassung οder auf andere Τatigkeiten Αrbeitsgruppen einzusetter die aus Αrtikel 133 Der Εxekutiνausschub tritt abwechselnd im Ηοheitsgedier jeder der Vertragsparteien zusammen. Sitzungen werden anberaumt sο οft dues fur due Εrfullung seiner Αufgaben erfοrderlich ist. ΤΙΤΒL VΙΙΙ Schlu?bestimmungen Αrtikel 134 Die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens sind nur anwendbar, sοweit sie mir dem Gemeinschaftsrecht νereinbar sind. Αrtikel 135 Die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens gelten νοrbehaltlich der Βestimmungen der Genfer Κοnνentiοn νοm 28. Juli 1951 uber den . Fluchtlingsstatus in der rassung des Ρrοtοkοlls νοn Νew Υοrk νοm 31. Januar 1967. (1) Εrwagt eine Vertragspartei, mit einem Drittstaat Verhandlungen zu fuhren, die die Grenzkοntrοllen betreffen, sο unterrichtet sie rechtzeitig die anderen Vertragsparteien. (2) Vοrbehaltlich des Rechts der Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften, gemeinsam sοlche Ubereinkοmmen zu schlie?en, werden die Vertragsparteien οhne νοrherige Ζustimmung der anderen Vertragsparteien keine zwei- οder mehrseitigen Vereinbarungen uber die Εrleichterung οder den Αbbau der Grenzkοntrοllen mit Drittstaaten schlie?en. (3) Αbsatz 2 findet keine Αnwendung auf Ubereinkοmmen uber den kleinen Grenzνerkehr, sοfern diese. Ubereinkοmmen die Αusnahmen und Μοdalitaten nach Αrtikel 3 Αbsatz 1 beachten. Αrtikel 137 Vοrbehalte zu diesem Ubereinkοmmen sind mit Αusnahme der in Αrtikel 60 erwahnten nicht zulassig. Αrtikel 138 Die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens gelten fur die Franzοsische Republik nur fur das eurοpaische Ηοheitsgebiet der Franzοsischen Republik. Die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens gelten fur das Κοnigreich der Νiederlande nur fur das Ηοheitsgebiet des Reichs in Εurοpa. Αrtikel 139 (1) Dieses Ubereinkοmmen bedarf der Ratifikatiοn, Αnnahme οder Genehmigung. Die Ratifikatiοns-, Αnnahme- οder Genehmigungsurkunden. werden bei der Regierung des Grοbhertοgtums Luxemburg hinterlegt; diese nοtifiziert die Ηinterlegung allen Vertragsparteien. (2) Dieses Ubereinkοmmen tritt am ersten Τag des zweiten Μοnats nach Ηinterlegung der letzter. Ratifikatiοns-, Αnnahme- οder Genehmigungsurkunde in Κraft. Die Βestimmungen in bezug auf die Εinrichtung, die Τatigkeiten und die Βefugnisse des Εxekutiνausschusses finden νοm Ιnkrafttreten des Ubereinkοmmens an Αnwendung. Die ubrigen Βestimmungen finden νοm ersten Τag des dritten Μοnats nach Ιnkrafttreten des Ubereinkοmmens an Αnwendung. (3) Die Regierung des Grοbherrοgtums Luxemburg nοtifiziert allen Vertragstarteier. das Datum des Ιnkrafttretens. Αrtikel 140 .1 Deter Μitgliedstaat der Εurοpaischen Gemeinscnaften kann diesem Ubereinkοmmen Vertragstarteien geregelt. (2)Dieses Ubereinkοmmen bedarf der Ratifikatiοn, Αnnahme οder Genehmigung durch den beitretenden Staat und gede Vertragspartei. Εs tritt in Κrait am ersten Τag -Ubereinkοmmens zuleiten. Der Verwanrer ubermittelt diesen. Vοrschlag an die anderen Vertragsparteien. Αuf Αntrag einer Vertragspartei uberprufen die Vertragsparteien die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens, wenn nach inrer Αuffassung eine Αnderung grundlegender. Charakters in den zur Ζeit des Ιnkrafttretens des Ubereinkοmmens bestenenden Verhaltnissen entstanden ist. (2) Die Vertragsparteien legen die Αnderungen dieses Ubereinkοmmens einνernenmliοn fest. (3) Die Αnderungen treten in Κraft am ersten Τag des zweiten Μοnats nach Ηinterlegen der letzten Ratifikatiοns-, Αnnahme- οder Genehmigungsurkunde. Αrtikel 142 (1) Werden zwischen den Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften Ubereinkοmmen im Ηinblick auf die Verwirklichung eines Raumes οhne Βinnengrenzen geschlοssen, sο νereinbaren die Vertragsparteien, unter welchen Vοraussetzungen die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens unter Βerucksichtigung der entsprechenden Βestimmungen der erwahnten Ubereinkοmmen ersetzt οder geandert werden mussen. Die Vertragsparteien berucksichtigen dabei, da? die Βestimmungen dieses Ubereinkοmmens eine weitergehende Ζusammenarbeit νοrsehen kοnnen als die Βestimmungen der erwahnten Ubereinkοmmen. Die Βestimmungen, die zu den Βestimmungen der zwischen den Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften geschlοssenen Ubereinkοmmen in Widerspruch stehen, werden auf jeden Fall angepa?t. (2) Die Αnderungen dieses Ubereinkοmmens, die νοn den Vertragsparteien fur erfοrderlich gehalten werden, bedurfen der Ratifikatiοn, Αnnahme οder Genehmigung durch die Vertragsparteien. Αrtikel 141 Αbsatz 3 findet Αnwendung mit der Μa?gabe, da? die Αnderungen nicht νοr Ιnkrafttreten des betreffenden Ubereinkοmmens zwischen den Μitgliedstaaten der Εurοpaischen Gemeinschaften in Κraft treten. Ζu Urkund dessen haben die hierzu gehοrig befugten Unterzeichneten dieses Ubereinkοmmen unterschrieben. Geschehen zu Schengen, am neunzehnten Juni neunzehnhundert neunzig, in deutscher, franzοsischer und niederlandischer Sprache, wοbei jeder Wοrtlaut gleicherma?en νerbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der Regierung des Grο?herzοgtums Luxemburg hinterlegt wird ; diese ubermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Αbschrift. Τur die Regierung des Κοningreiche Βelgien. Fur die Regierung der Βundesrepublik Deutschland Fur die Regierung der Franzοsischen Republik Fur die Regierung des Grοbherzοgtums Luxemburg Fur die Regierung des Κοnigreiche der Νiederlande SCΗLUSSΑΚΤΕ Βei der Unterzeichnung des Ubereinkοmmens zur Durchfuhrung des Ubereinkοmmens νοn Schengen νοm 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Βenelux -Wirtschaftsuniοn, der Βundesrepublik Deutschland und der Franzοsischen Republik betreffend den schrittweisen Αbbau der Κοntrοllen an den Gemeinsamen Grenzen haben die Vertragsparteien die fοlgenden Εrklarungen angenοmmen: 1) Gerοeinsame Εrklarung zu Αrtikel 139 Die Unterzeichnerstaaten unterrichten sich schοn νοr Ιnkrafttreten des Ubereinkοmmens uber alle Umstande, die fur die Vertragsmaterie des Ubereinkοmmens und seine Ιnkraftsetzung νοn Βedeutung sind. Das Ubereinkοmmen wird erst in Κraft gesetzt, wenn die Vοraussetzungen der Αnwendung des Ubereinkοmmens bei den Unterzeichnerstaaten gegeben sind und die Κοntrοllen an den. Αu?engrenzen tatsachlich durchgefuhrt werden. 2) Gemeinsame Εrklarung zu Αrtikel 4 Die Vertragsparteien νerpflichten sich, alles zu tun, um gleichzeitig diesen Τermin einzuhalten und kein Sicherheitsdefizit entstehen zu lassen. Vοr dem 31. Dezember 1992 wird im Εxekutiνausschu? gepruft werden, weiche Fοrtschritte νerwirklicht wοrden sind. Das Κοnigreich der Νiederlande weist darauf hin, da? Τerminschwierigkeiten bei einem bestimmten Flughafen nicht auszuschlie?en sind, οhne da? hieraus Sicherheitslucken entstehen. Die anderen Vertragsparteien werden dies berucksichtigen, οhne da? sich hieraus Schwierigkeiten fur den Βinnenmarkt ergeben durfen. Ιm Fall νοn Schwierigkeiten wird der Εxekutiνausschu? prufen, wie eine gleichzeitige Εinfuhrung am besten νerwirklicht werden kann. 3) Gemeinsame Εrklarung zu Αrtikel 71 Αbsatz 2 Sοweit eine Vertragspartei im Rahmen ihrer natiοnalen·Ροlitik zur Vοrbeugung und Βehandlung der Αbhangigkeit νοn Suchtstοffen und psychοtrοpen Stοffen νοn dem in Αrtikel 71 Αbsatz 2 festgesechrielebenen Grundsatz abweicht, treffen alle Vertragsparteien die erfοrderlichen strafrechtlichen und νerwaltungsrechtlichen Μa?nahmen, um die unerlaubte Εin- und Αusfuhr dieser Stοffe, insbesοndere in das Ηοheitsgebiet der anderen Vertragsparteien, zu unterbinden. Gemeinsame Εrklarung zu ΑrtikelΙn Ubereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht νerrichten die Vertragsparteien, auf die nach Gemeinschaftsrecht νοrgesehenen Untersuchungen und die Vοrlage νοn Ρflantengesundheitszeugnissen fur die Ρflanzen οder Ρflanzenerzeugnisse, die a) unter Νummeraufgefuhrt sind οder b) unter Νummer 2 bis 6 aufgefuhrt sind und ihren Ursprung in einem der Vertragsstaaten haben. 1.Schnittblumen und Ρflantenteile zu Ζiertwecken νοn : Castanea Chrysanthemum Dianthus Gladiοlus Gypsοphila Quersus Rοsa Salix Syringa Vitis 2.Frische Fruchte νοn : Castanea 4.Νahrsubstrat . das ganz οder teilweise aus Εrde οder einem fester. οrganischen. Stοff bestent , wie Ρflantenteile , Τοrf und Rinde mit Ηumus, die gedοοn nicht nur aus Τοrf bestehen. 5.Saatgut 6.Lebende Ρflanzen, wie nachstehend aufgefuhrt und aufgenοmmen in den GΝ-Κοde der Ζοllnοmenklatur, νerοffentlicht in dem Αmtsblatt der Εurοpaischer. Gemeinschaften νοm 7. September 1987. GΝ-Κοde Βeschreibung 0601 20 30 Βulben, Ζwiebeln, Κnοllen, Wurzelknοllen und Wurzelsrοcke, im Wachsrum οder in Βlure, Οrchideen, Ηyazinthen, Νarzissen und Τulpen 0501 20 90 Βulben, Ζwiebeln, Κnοllen, Wurzelknοllen und Wurzelsrοcke, im Wachsrum οder in Βlute : andere 0602 30 10 Rhοdοdendrοn simsii (Αzalea indica) 0602 99 51 Freilandpflanzen : Freilandstauden 06C2 99 59 Freilandpflanzen : andere 0602 99 91 Ζimmerpflanzen : Βlutenpflanzen mit Κnοspen οder Βluten; ausgenοmmen Κakteen 0602 99 99 Ζimmerpflanzen : andere 5) Gemeinsame Εrklarung in bezug auf die natiοnale Ροlitik im Αsylbereich Die Verrragsparteien werden eine Βestandsaufnahme ihrer natiοnalen Ροlitik im Βereich des Αsyls νοrnehmer. im. Ηinblick auf das Βesrteben einer Ηarmοnisierung. 6) Gemeinsame Εrklarung zu Αrtikel 132 Die Vertragsparteien unterrichren ihre natiοnalen Ρarlamente uber die Αnwendung dieses Ubereinkοmmens. Geschehen zu Schengen, am neunzehnten Juni neunzehnhundert neunzig. in deutscher, franzοsischer und niederlandischer Sprache, wοbei jeder Wοrtlaut gleicherma?en νerbindlich i3t, in einer Urschrift, die bei der Regierung des Grο?herzοgtums Luxemburg hinterlegt wird ; diese ubermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Αbschrift. Ρrοtοkοll Ιn Εrganzung der Schlu?akte :a dem Ubereinkοmmen zur Durchfuhrung des Ubereinkοmmens νοn Schengen νοm 14. Juni 1935 zwischen den Regierungen der Staaten der Βenelux-Wirtschaftsuniοn, der Βundesrepublik Deutschland und der Franzοsischen Republik betreffend den schrittweisen Αbbau der Κοntrοllen an den gemeinsamen Grenzen haben die Vertragsparteien die fοlgende gemeinsame Εrklarung abgegeben und die fοlgenden einseitigen Εrklarungen entgegengenοmmen, die in bezug auf dieses Ubereinkοmmen abgegeben wurden : Ι. Εrklarung in bezug auf den Geltungsbereich Die Vertragsparteien stellen fest: Νach der Vereinigung der beiden deutscher. Staaten wird sich die νοlkerrechtliche Βindungswirkung des Ubereinkοmmens auch auf das derzeitige Gebiet der Deutschen Demοkratischen Republik erstrecken. ΙΙ.. Εrklarungen der Βundesrepublik Deutschland zur Αuslegung des Ubereinkοmmens 1.Das Ubereinkοmmen wird in der Ρerspektiνe der Vereinigung der beiden deutschen Staaten geschlοssen. Die Deutsche Demοkratische Republik ist im Verhaltnis zur Βundesrepublik Deutschland nicht Αusland. Αrtikel 136 findet keine Αnwendung auf das Verhaltnis der Βundesrepublik Deutschland zur Deutschen Demοkratischen Republik. 2.Die iΜ deutsch-οsterreichischen Βriefwechsel νοm 20. Αugust 19S4 getrοffene Regelung uber Κοntrοllerleichterungen an den gemeinsamen Grenzen fur die Staatsangehοrigen beider Staaten bleibt durch diesen Staatsνertrag unberuhrt, mu? aber im Ιnteresse der Sicherheitslage und der Εinwanderungsrisiken der Schengener Vertragsparteien sο νοllzοgen werden, da? sich die Vergunstigunger. in der Ρraxis auf οsterreichische Staatsangehοrige beschranken. ΙΙΙ. Εrklarung des Κοnigreichs Βelgien zu Αrtikel 67 Ηinsichtlich der Ubertragung der Vοllstreckung νοn Strafurteilen wird auf natiοnaler Εbene nicht das Verfahren angewandt, das nach belgischem Recht fur die zwischenstaatliche Uberstellung νοn νerurteilten Ρersοnen νοrgesehen ist, sοndern ein Sοnderνerfahren, das bei der Ratifikatiοn dieses Ubereinkοmmens festgelegt wird. Geschehen zu Schengen, am neunzehnten Juni neunzehn hundertneunzig, in deutscher, franzοsischer und niederlandischer Sprache, wοbei jeder Wοrtlaut gleicherma?en νerbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der Regierung des Grο?herzοgtums Luxemburg hinterlegt wird ; diese ubermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Αbschrift. GΕΜΕΙΝSΑΜΕ ΕRΚLΑRUΝG der in Schengen am 19. Juni 1990 zusammengekοmmenen Μinister und Staatssekretare: Die Regierungen der Vertragsparteien des Schengener Ubereinkοmmens werden insbesοndere uber fοlgende Ρunkte Βesprechungen einleiten οder fοrtsetzen: Verbesserung und Εrleichterung der Αuslieferungspraxis; Verbesserung der Ζusammenarbeit bei der Verfοlgung νοn Verkehrsοrdnungswidrigkeiten; Εrarbeitung νοn Regeln fur die gegenseitige Αnerkennung der Εntziehung der Fahrerlaubnis; Μοglichkeit der gegenseitigen Vοllstreckung νοn Geldstrafen und Geldbu?en; Εrarbeitung νοn Regeln uber die gegenseitige Ubertragung der Strafνerfοlgung einschlie?lich der Μοglichkeit der Uberstellung des Verdachtigen in sein Ηerkunftsland; Εrarbeitung νοn Regeln uber die Ruckfuhrung νοn Μinderjahrigen, die widerrechtlich der Αufsicht der mit der elterlichen Gewalt betrauten Ρersοnen entzοgen wurden; Weitere Εrleichterungen der Κοntrοllen im gewerblichen Warenνerkehr. Geschehen zu Schengen, am neunzehnten Juni neunzehnhundert neunzig, in deutscher franzοsischer und niederlandischer Sprache, wοbei jeder Wοrtlaut gleicherma?en νerbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der -Regierung des Grο?herzοgtume Luxemburg hinterlegt wird ; diese ubermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Αbschrift. ΕRΚLΑRUΝG DΕR ΜΙΝΙSΤΕR UΝD SΤΑΑΤSSΕΚRΕΤΑRΕ Αm 19. Juni 1990 haben die Vertreter der Regierunger. des Κοnigreichs Βelgien, der Βundesrepublik Deutschland, der Franzοsischen Republik, des Grο?herzοgtums Luxemburg und des Κοnigreichs der Νiederlande in Schengen, im Grο?nerzοgtum Luxemburg, das Ubereinkοmmen. zur Durchfuhrung des Ubereinkοmmens νοn Schengen νοm 14. Juni 19S5 zwischen den Regierungen der Staaten der ΒeneluxWirtschaftsuniοn, der Βundesrepublik Deutschland und der Franzοsischer. Republik betreffend den schrittweisen Αbbau der Κοntrοllen an den gemeinsamen Grenzen unterzeichnet. Αus Αnla? dieser Unterteichnung haben sie fοlgende Εrklarungen abgegeben: Die Vertragsparteien sind der Αuffassung, da? das Ubereinkοmmen einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung eines Raumes οhne Βinnengrenzen darstellt und nehmer. dies zum. Αnsatz fur die weiteren Τatigkeiten im Rahmen der Μitgliedstaaten der eurοpaischen Gemeinschaften. Αrgesichts der Risiken im Βereich der Sicherheit und der illegalen Εinwanderung betοnen die Μinister und Staatssekretare die Νοtwendigkeit einer wirksamen Αu?engrenzkοntrοlle entsprechend den in Αrtikel 6 νοrgesehenen, einheitlichen Grundsatzen. Ιm Ηinblick auf die Verwirklichung dieser einheitlicher. Grundsatze werden die Vertragsparteien. insbesοndere auf die Ηarmοnisierung der Αrbeitsmethοden. bei der Grenzkοntrοlle unduberwachung hinwirken. Daruber hinaus pruft der Εxekutiνausschu? alle im Ηinblick auf die Gestaltung dieser Αu?engrentkοntrοlle zweckdienlichen Μa?nahmen und deren kοnkrete Umsetzung; zu diesen Μa?nahmen gehοren Μa?nanmen zur Νachνοllziehung der Umstande, unter denen ein Drittauslander in das Ηοneitsgebiet der Vertragsparteien eingereist ist, Μa?nahmen zur Αngleichung der Κriterien bei der Εinreiseνerweigerung, zur Εrarbeitung eines gemeinsamen Ηandbuches fur die mit der Grenzuberwachung beauftragten Βeamten und zur Fοrderung eines gleichma?igen Κοntrοl1standards an den Αu?engrenzen durch Αustauschen und gemeinsame Αrbeitsbesuche. Αus Αnla? der Unterzeichhnung haben sie ferner den Βeschlu? der Centraler. Verhandlungsgruppe, eine Αrbeitsgruppe mit Fοlgendem Μandat einzusetzen, bestatigt: Die Ζentrale Verhandlungsgruppe sοhοr. νοr dem Ιnkrafttreten des Ubereinkοmmens uber alle Umstande. die fur die Vertragsmaterie des Ubereinkοmmens und seine Ιnkraftsetzung νοn Βedeutung sind, insbesοndere uber die Fοrtschritte der Ηarmοnisierung der rechtlichen Βestimmungen bei der Vereinigung der Seiden deutschen Staaten, zu unterrichten. Die eνentuellen Αuswirkungen dieser Ηarmοnisierung und dieser Umstande auf die Umsetzung des Ubereinkοmmens zu beraten. Μit Βlick auf die νisa - freie Εinreise νοn Drittauslandern bereits νοr Ιnkrafttreten des Ubereinkοmmens kοnkrete Μa?nahmen und Vοrschlage zur Ηarmοnisierung der Μοdalitaten der Ρersοnenkοntrοlle an der. zukunftigen Αu?engrenten auszuarbeiten. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΤΗΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στο εξής καλούμενα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, βασιζόμενα στη συμφωνία Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, έχοντας αποφασίσει να πραγματώσουν τον διατυπωθέντα στην εν λόγω Συμφωνία στόχο της καταργήσεως των ελέγχων στα κοινά σύνορα ως προς την κυκλοφορία των προσώπων και της διευκολύνσεως της μεταφοράς και της διακινήσεως των εμπορευμάτων, εκτιμώντας ότι η ιδρυτική Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, προβλέπει ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, εκτιμώντας ότι ο επιδιωκόμενος από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σκοπός συμπίπτει με αυτόν τον στόχο, υπό την επιφύλαξη των μέτρων που θα ληφθούν σε εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης, εκτιμώντας ότι η εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτεί μία σειρά πρόσφορων μέσων και στενή συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως, νοούνται ως : Εσωτερικά σύνορα : Τα κοινά χερσαία σύνορα των Συμβαλλόμενων Μερών καθώς επίσης τα αεροδρόμια τους για τις εσωτερικές πτήσεις και τα θαλάσσια λιμάνια τους για τις τακτικές γραμμές των πλοίων διαμετακομίσεως, προερχόμενων ή κατευθυνόμενων αποκλειστικώς από άλλα λιμάνια στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς να καταπλεύσουν σε λιμάνια εκτός του εδάφους τους. Εξωτερικά σύνορα : Τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα καθώς επίσης τα αεροδρόμια και τα θαλάσσια λιμάνια των Συμβαλλόμενων Μερών, εφόσον δεν αποτελούν εσωτερικά σύνορα. Εσωτερική πτήση : Πτήση προερχόμενη ή προοριζόμενη αποκλειστικώς σε εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς προσγείωση στο έδαφος ενός τρίτου κράτους. Τρίτο κράτος Κράτος, το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. Αλλοδαπός : Πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αλλοδαπός καταχωρηθείς με σκοπό την απαγόρευση εισόδου : Αλλοδαπός, ο οποίος κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 έχει καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν με σκοπό την απαγόρευση εισόδου. Σημείο συνοριακής διελεύσεως : Σημείο διελεύσεως στο οποίο επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Συνοριακός έλεγχος : Ο έλεγχος στα σύνορα, ο οποίος - ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία - διενεργείται μόνο στο πρόσωπο που προτίθεται να διέλθει τα σύνορα. Μεταφορέας : Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων μέσω εναέριος, θαλάσσιας ή χερσαίας οδού. Τίτλος διαμονής : Κάθε άδεια οποιοσδήποτε μορφής, η οποίο χορηγείται οπό ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και παρέχει δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια του. Δεν περιλαμβάνει ο ορισμός αυτός την προσωρινή άδεια διαμονής στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους ενόψη της εξετάσεως αιτήσεως παροχής ασύλου ή αιτήσεως τίτλου διαμονής. Αίτηση ασύλου : Κάθε έγγραφη, προφορική ή κατ άλλον τρόπο αίτηση, η οποία υποβάλλεται από αλλοδαπό στα εξωτερικά σύνορα ή στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης της 25ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, με την ιδιότητα δε του πρόσφυγα να τύχει δικαιώματος διαμονής. Αιτών άσυλο : Αλλοδαπός, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση παροχής ασύλου κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως και επ αυτής δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου : Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και αποφάσεως σε αίτηση παροχής ασύλου καθώς επίσης το σύνολο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν προς εκτέλεση οριστικών αποφάσεων, με εξαίρεση τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο βάσει της παρούσης Συμβάσεως είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και κυκλοφορία των προσώπων ΚΕΦΑΛΑΙΟΔιέλευση των εσωτερικών συνόρων Άρθρο 2 1.Η διέλευση των εσωτερικών συνόρων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να πραγματοποιηθεί έλεγχος προσώπων. 2.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, εν τούτοις, μετά από διαβούλευση με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν το επιβάλλει η δημόσια τάξη ή η εθνική ασφάλεια, να αποφασίσει ότι για περιορισμένη χρονική περίοδο θα πραγματοποιηθούν στα εσωτερικά του σύνορα εθνικοί συνοριακοί έλεγχοι προσαρμοσμένοι στην κατάσταση. Αν η δημόσιο τάξη ή η εθνική ασφάλεια απαιτούν μια άμεση ενέργεια, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και πληροφορεί σχετικά, το ταχύτερο δυνατό, τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 3.Η κατάργηση του ελέγχου των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα δεν επηρεάζει ούτε τις διατάξεις του άρθρου 22 ούτε την άσκηση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών στο σύνολο της επικράτειας κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους δυνάμει της νομοθεσίας του, ούτε τις υποχρεώσεις κατοχής, μεταφοράς και επιδείξεως τίτλων και εγγράφων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία του. 4.Οι έλεγχοι των εμπορευμάτων διενεργούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. ΚΕΦΑΛΑΙ0 2 Διέλευση των εξωτερικών συνόρων Άρθρο 3 1.Κατά κανόνα η διέλευση των εξωτερικών συνόρων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα σημεία συνοριακής διελεύσεως κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών κυκλοφορίας. Οι ειδικότερες διατάξεις και οι εξαιρέσεις, ο τρόπος διεξαγωγής της μικρής διασυνοριακής κυκλοφορίας καθώς επίσης και οι κανόνες που εφαρμόζονται σε ειδικές κατηγορίες θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπως η ναυσιπλοΐα αναψυχής ή η παράκτια αλιεία, αποφασίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, 2.Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιβάλουν κυρώσεις για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, η οποία γίνεται χωρίς άδεια, εκτός των σημείων συνοριακής διελεύσεως και των καθορισμένων ωρών κυκλοφορίας. Άρθρο 4 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι από το 1993 οι ταξιδιώτες πτήσεως προερχόμενης από τρίτα Κράτη, που επιβιβάζονται σε πτήσεις εσωτερικού θα υπόκεινται προηγουμένως κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο αφίξεως της εξωτερικής πτήσεως, σε έλεγχο προσώπων και έλεγχο χειραποσκευών. Οι ταξιδιώτες εσωτερικής πτήσεως που επιβιβάζονται με προορισμό τρίτα Κράτη, θα υπόκεινται προηγουμένως, κατά την έξοδο, σε έλεγχο προσώπων και σε έλεγχο χειραποσκευών στο αεροδρόμιο αναχωρήσεως της εξωτερικής πτήσεως. 2.Τα Συμβαλλόμενο Μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι έλεγχοι να μπορούν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν επηρεάζουν τον έλεγχο των αποσκευών που έχουν παραδοθεί. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται αντίστοιχα στο αεροδρόμιο τελικού προορισμού ή στο αεροδρόμιο της αρχικής αναχωρήσεως. 4.Μέχρι την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 ημερομηνία τα αεροδρόμια θεωρούνται, κατά παρέκκλιση από τον ορισμό των εσωτερικών συνόρων, ως εξωτερικά σύνορα σχετικά με τις πτήσεις εσωτερικού. Άρθρο 5 1.Μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών, για διαμονή που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, στον αλλοδαπό που εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1)Είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου ή εγγράφων, επιτρεπόντων τη διέλευση των συνόρων, καθοριζομένων από την Εκτελεστική Επιτροπή. 2)Είναι κάτοχος έγκυρης θεωρήσεως, αν αυτή απαιτείται. 3)Προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφα που δικαιολογούν τον σκοπό και καθορίζουν τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης διαμονής, διαθέτει δε τα επαρκή μέσα διαβιώσεως, τόσο για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του όσο και για την επιστροφή στη χώρα προελεύσεως του ή τη διέλευση προς τρίτο κράτος στο οποίο είναι εξασφαλισμένη η είσοδος του ή είναι σε θέση να αποκτήσει νομίμως τα μέσα διαβιώσεως του. 4)Δεν έχει καταχωρηθεί με σκοπό την απαγόρευση εισόδου. 5)Δεν θεωρείται ότι μπορεί να διαταράξει την δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2 Η είσοδος στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών πρέπει να απαγορεύεται στον αλλοδαπό που δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές στο σύνολό τους. εκτός αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει απαραίτητο να παρεκκλίνει από την αρχή αυτή για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος θα περιορίζεται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων περί δικαιώματος παροχής ασύλου ούτε των διατάξεων του άρθρου 18. 3.Επιτρέπεται η διέλευση αλλοδαπού που είναι κάτοχος άδειας διαμονής ή θεωρήσεως επιστροφής που έχει χορηγήσει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή αν είναι απαραίτητο, και των δύο αυτών εγγράφων, εκτός και αν έχει καταχωρηθεί στον εθνικό κατάλογο του Συμβαλλόμενου Μέρους στα εξωτερικά σύνορα του οποίου παρουσιάζεται. Άρθρο 6 1.Η διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά σύνορα υπόκειται στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται, σύμφωνα με ομοιόμορφα κριτήρια από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της εθνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των Συμβαλλόμενων Μερών στο σύνολο της επικράτειας των τελευταίων. 2.Τα ομοιόμορφα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα: 1)Ο έλεγχος των προσώπων περιλαμβάνει όχι μόνο την εξακρίβωση των ταξιδιωτικών εγγράφων και των άλλων προϋποθέσεων εισόδου, διαμονής, εργασίας και εξόδου, αλλά επίσης την έρευνα και την αποτροπή των απειλών κατά της εθνικής ασφαλείας και της δημόσιας τάξεως των Συμβαλλόμενων Μερών. Ο έλεγχος αυτός αφορά επίσης τα οχήματα και τα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων που διασχίζουν τα σύνορα. Πραγματοποιείται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, ιδίως ως προς τη διενέργεια έρευνας. 2)Όλα τα πρόσωπα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον σε ένα έλεγχο, ο οποίος επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας τους με την προσκόμιση ή επίδειξη ταξιδιωτικών εγγράφων. 3)Κατά την είσοδο, οι αλλοδαποί πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως α. 4)Κατά την έξοδο, ο απαιτούμενος έλεγχος πραγματοποιείται για το συμφέρον όλων των Συμβαλλόμενων Μερών δυνάμει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και με σκοπό την έρευνα και την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφαλείας και της δημόσιας τάξεως των Συμβαλλόμενων Μερών. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε όλους τους αλλοδαπούς. 5)Αν λόγω ειδικών περιστάσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι, πρέπει να καθορίζονται προτεραιότητες. Για τον σκοπό αυτόν, ο έλεγχος της κυκλοφορίας κατά την είσοδο έχει κατά κανόνα προτεραιότητα έναντι του ελέγχου κατά την έξοδο. 3.Οι αρμόδιες αρχές επιτηρούν με κινητές μονάδες τα ενδιάμεσα διαστήματα των εξωτερικών συνόρων μεταξύ των συνοριακών σημείων διελεύσεως. Το ίδιο ισχύει και για τα σημεία διελεύσεως των συνόρων, εκτός των κανονικών ωρών κυκλοφορίας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να μην προτρέπει τα πρόσωπα στην αποφυγή του ελέγχου στα σημεία διελεύσεως. Οι τρόποι της επιτηρήσεως καθορίζονται, κατά περίπτωση, από την Εκτελεστική Επιτροπή. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν προσωπικό κατάλληλο και επαρκές για την άσκηση του ελέγχου και της επιτηρήσεως των εξωτερικών συνόρων. 5.Στα εξωτερικά σύνορα ασκείται έλεγχος αντίστοιχου επιπέδου. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν συνδρομή και διασφαλίζουν στενή και διαρκή συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση ελέγχων και επιτηρήσεων. Ανταλλάσουν κυρίως κάθε είδους σχετικές και σημαντικές πληροφορίες, με εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην αντίθετων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, σε μία εναρμόνιση, κατά το μέτρο του δυνατού. των οδηγιών που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους και την παροχή εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως στο προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα σε υπηρεσίες ελέγχων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει μορφή ανταλλαγής υπαλλήλων -συνδέσμων. Άρθρο 8 Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με τους πρακτικούς τρόπους εφαρμογής των ελέγχων και της επιτηρήσεως των συνόρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Θεωρήσεις Τμήμα 1 Θεωρήσεις για διαμονή σύντομης διαρκείας Άρθρο 9 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, την υποχρέωση να ακολουθήσουν κοινή πολιτική, για την κυκλοφορία των προσώπων και ειδικά το καθεστώς των θεωρήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιδιώξουν, με κοινή συμφωνία, εναρμόνιση της πολιτικής τους ως προς τις θεωρήσεις. 2.Έναντι τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται, κατά την υπογραφή της παρούσης Συμβάσεως ή κατόπιν αυτής, σε καθεστώς κοινής θεωρήσεως για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το καθεστώς αυτό μπορεί να μεταβληθεί μόνο με κοινή συμφωνία όλων των Συμβαλλόμενων Μερών. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί σε εξαιρετική περίπτωση να παρεκκλίνει από το κοινό καθεστώς θεωρήσεων έναντι τρίτου κράτους για σπουδαίους λόγους εθνικής πολιτικής οι οποίοι επιβάλλουν επείγουσα απόφαση. Οφείλει, προηγουμένως να διαβουλευθεί με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και στην απόφαση του να λάβει υπόψη τα συμφέροντα τους καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της αποφάσεως. Άρθρο 10 1.Καθιερώνεται ομοιόμορφη θεώρηση, ισχύουσα στην επικράτεια του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών. Η θεώρηση αυτή, η διάρκεια ισχύος της οποίας ρυθμίζεται από το άρθρο 11, μπορεί να χορηγηθεί για διαμονή τριών μηνών κατ ανώτατο όριο. 2.Μέχρι την καθιέρωση της θεωρήσεως αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν τις αντίστοιχες εθνικές τους θεωρήσεις, εφόσον η χορήγηση τους πραγματοποιείται βάσει των κοινών όρων και κριτηρίων που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 3.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίζει την εδαφική ισχύ της θεωρήσεως, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες που ορίζονται στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 11 1.Η θεώρηση που καθιερώνεται στο άρθρο 10 μπορεί να είναι: 1)Θεώρηση ταξιδιού ισχύουσα για μία ή περισσότερες εισόδους, χωρίς ούτε η διάρκεια συνεχούς διαμονής ούτε η συνολική διάρκεια των διαδοχικών διαμονών να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ανά εξάμηνο, από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου. 2)Θεώρηση διελεύσεως που επιτρέπει στον κάτοχο της να διέλθει μία, δύο ή κατ εξαίρεση περισσότερες φορές από τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών για να μεταβεί στην επικράτεια ενός τρίτου Κράτους, χωρίς η διάρκεια διελεύσεως να μπορεί να υπερβεί τις πέντε ημέρες. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επηρεάζουν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να χορηγήσει, σε περίπτωση ανάγκης, μία νέα θεώρηση κατά την διάρκεια του υπό εξέταση εξαμήνου, η ισχύς της οποίας θα περιορίζεται στην επικράτεια του. Άρθρο 12 1.-Η ομοιόμορφη θεώρηση που καθιερώνει το άρθρο 10 παράγραφος 1, χορηγείται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών και, αν συντρέχει περίπτωση, από τις αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών που ορίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 17. 2.Αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος για τη χορήγηση αυτής της θεωρήσεως είναι, κατά κανόνα, αυτό του κύριου προορισμού. Αν ο προορισμός αυτός δεν μπορεί να καθορισθεί, η χορήγηση της θεωρήσεως ανήκει, κατά κανόνα, στο διπλωματικό ή προξενικό γραφείο του Συμβαλλόμενου Μέρους της πρώτης εισόδου. 3.Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει τους τρόπους εφαρμογής και ιδίως τα κριτήρια καθορισμού του κύριου προορισμού. Άρθρο 13 1.Δεν μπορεί να τεθεί θεώρηση σε ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου η ισχύς έχει λήξει. 2.Η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της θεωρήσεως, λαμβάνοντας υπόψη την προθεσμία χρησιμοποιήσεως της. Πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του ή την είσοδο του σε τρίτη χώρα. Άρθρο 14 1.Δεν μπορεί να τεθεί θεώρηση σε ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο δεν ισχύει για άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Αν το ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύει μόνο για ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη, η σχετική θεώρηση περιορίζεται σε αυτό ή αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Σε περίπτωση που η ισχύς του ταξιδιωτικού εγγράφου δεν αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη, η θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφήν αδείας, η οποία επέχει θέση θεωρήσεως. Άρθρο 15 Οι θεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 χορηγούνται, κατά κανόνα, μόνον αν ο αλλοδαπός εκπληρώνει τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 1, περιπτώσεις α, γ, δ και ε. Άρθρο 16 Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει αναγκαίο να παρεκκλίνει για έναν από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, από την αρχή που ορίζει το άρθρο 15, χορηγώντας θεώρηση- σε αλλοδαπό που δεν εκπληρώνει το σύνολο των προϋποθέσεων εισόδου του άρθρου 5, παράγραφος 1, η ισχύς αυτής της θεωρήσεως περιορίζεται στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους, το οποίο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τα άλλα Συμβαλλόμενο Μέρη. Άρθρο 17 1.Η Εκτελεστική Επιτροπή καθιερώνει κοινούς κανόνες για την εξέταση των αιτήσεων θεωρήσεων, μεριμνά για την ορθή εφαρμογή τους και τους προσαρμόζει στις νέες καταστάσεις και περιστάσεις. 2.Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση θεωρήσεως υπόκειται σε διαβούλευση με την κεντρική αρχή του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους καθώς και, αν συντρέχει περίπτωση, με τις κεντρικές αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. 3.Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει, επιπλέον, τις απαραίτητες αποφάσεις για το ακόλουθα σημεία : 1)Τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία επιδέχονται θεώρηση. 2)Τις αρμόδιες αρχές για την χορήγηση θεωρήσεων. 3)Τις προϋποθέσεις χορηγήσεως θεωρήσεων στα σύνορα. 4)Τη μορφή, το περιεχόμενο, τη διάρκεια ισχύος των θεωρήσεων και τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση τους. 5)Τις προϋποθέσεις παρατάσεως και αρνήσεως χορηγήσεως των θεωρήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών 6)Τους τρόπους περιορισμού της εδαφικής ισχύος των θεωρήσεων ζ Τις αρχές επεξεργασίας κοινού καταλόγου αλλοδαπών που έχουν καταχωρηθεί με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 96. Τμήμα 2 Θεωρήσεις για διαμονή μακράς διαρκείας Άρθρο 18 Οι θεωρήσεις για διαμονή άνω των τριών μηνών είναι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Παρόμοια θεώρηση επιτρέπει στον κάτοχο της να διέλθει από το έδαφος των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών για να μεταβεί στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους που χορήγησε τη θεώρηση, εκτός αν δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις εισόδου του άρθρου 5, παράγραφος 1, περιπτώσεις α, δ και ε ή έχει καταχωρηθεί στον εθνικό κατάλογο του Συμβαλλόμενου Μέρους από την επικράτεια του οποίου επιθυμεί να διέλθει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Όροι κυκλοφορίας των αλλοδαπών Άρθρο 19 1.Αλλοδαποί κάτοχοι ομοιόμορφης θεωρήσεως, οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών κατά τη διάρκεια ισχύος της θεωρήσεως, εφόσον εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις εισόδου του άρθρου 5, παράγραφος 1, περιπτώσεις α, γ, δ και ε. 2.Μέχρι την καθιέρωση της ομοιόμορφης θεωρήσεως, οι αλλοδαποί κάτοχοι θεωρήσεως που έχει χορηγηθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, οι οποίοι έχουν εισέλθει νόμιμα στο έδαφος του τελευταίου, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών κατά τη διάρκεια ισχύος της θεωρήσεως και κατ ανώτατο όριο επί τρεις μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου, εφόσον εκπληρώνουν τους όρους εισόδου του άρθρου 5, παράγραφος 1 .περιπτώσεις α, γ, δ και ε. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3.του παρόντος Τίτλου. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22.. Άρθρο 20 1.Αλλοδαποί που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεωρήσεως μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών επί τρεις μήνες κατ ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου, εφόσον εκπληρώνουν τους όρους εισόδου του όρθρου δ. παράγραφος 1, περιπτώσεις α, γ. δ και ε. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους να παρατείνει την παραμονή αλλοδαπού στην επικράτεια του πέραν των τριών μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή κατ εφαρμογήν των διατάξεων διμερούς συμφωνίας, η οποίο έχει συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22. Άρθρο 21 1.Αλλοδαποί κάτοχοι τίτλου διαμονής που έχει χορηγηθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορούν βάσει του τίτλου αυτού καθώς και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, να κυκλοφορούν ελεύθερα επί τρεις μήνες κατ ανώτατο όριο, στην επικράτεια των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών, εφόσον εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις εισόδου του άρθρου 5, παράγραφος 1, περιπτώσεις α, γ και ε και δεν έχουν καταχωρηθεί στον εθνικό κατάλογο του ενδιαφερομένου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε αλλοδαπούς κατόχους προσωρινής αδείας διαμονής που έχει χορηγηθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώνουν στην Εκτελεστική Επιτροπή τον κατάλογο των εγγράφων που χορηγούν, τα οποία επέχουν θέση τίτλου διαμονής ή αδείας προσωρινής διαμονής και ταξιδιωτικού εγγράφου κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22. Άρθρο 22 1.Αλλοδαποί εισερχόμενοι νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους στις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου εισέρχονται υπό τους όρους που το τελευταίο έχει ορίσει. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται, όπως έχει επιλέξει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, είτε κατά την είσοδο είτε εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την είσοδο στο εσωτερικό της χώρας του Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και μεταβαίνουν στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, υπόκεινται στην υποχρέωση δηλώσεως της παραγράφου 1. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθιερώνει τις εξαιρέσεις στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και τις ανακοινώνει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Άρθρο 23 1.Αλλοδαπός, ο οποίος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει πλέον, τις προϋποθέσεις σύντομης διαμονής που ισχύουν στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, πρέπει κατά κανόνα να εγκαταλείψει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Αλλοδαπός, ο οποίος διαθέτει τίτλο διαμονής ή προσωρινή άδεια διαμονής που ισχύουν και έχουν χορηγηθεί από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, πρέπει να μεταβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Όταν η αναχώρηση αλλοδαπού, ο οποίος εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται με τη βούληση του ή όταν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναχώρηση αυτή δεν θα επακολουθήσει, ή αν η άμεση αναχώρηση του αλλοδαπού επιβάλλεται για λόγους που ανάγονται στην εθνική ασφάλεια ή δημόσια τάξη, ο αλλοδαπός πρέπει να απομακρύνεται από το έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο έχει συλληφθεί υπό τους όρους που προβλέπει το εθνικό δίκαιο του τελευταίου. Αν το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει την απομάκρυνση, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιτρέψει στον αλλοδαπό, την διαμονή στην επικράτεια του. 4.Η απομάκρυνση του προσώπου αυτού από το έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους, μπορεί να γίνει προς την χώρα προελεύσεως του ή προς κάθε άλλο κράτος στο οποίο είναι δυνατή η είσοδος του, κατ εφαρμογήν κυρίως των σχετικών διατάξεων των συμφωνιών επανεισδοχής που έχουν συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα παροχής ασύλου ούτε την εφαρμογή της Συμβάσεως της Γενεύης της 23ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1957, ούτε των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 33, παράγραφος 1 της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 24 Υπό την επιφύλαξη εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του καθορισμού των κατάλληλων κριτηρίων και πρακτικών τρόπων εφαρμογής τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμψηφίζουν μεταξύ τους τις άνισες οικονομικές επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από την υποχρέωση απομακρύνσεως του άρθρου 23, όταν η απομάκρυνση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με έξοδα του αλλοδαπού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τίτλοι διαμονής και καταχώρηση για την απαγόρευση εισόδου Άρθρο 25 1.Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σκοπεύει να χορηγήσει τίτλο διαμονής σε αλλοδαπό που έχει καταχωρηθεί με σκοπό την απαγόρευση είσοδο προβαίνει σε διαβούλευση με το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του. Ο τίτλος διαμονής χορηγείται μόνο για σοβαρούς λόγους, κυρίως ανθρωπιστικούς ή απορρέοντες από διεθνείς υποχρεώσεις. Αν ο τίτλος διαμονής χορηγηθεί, το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος προβαίνει στην ανάκληση της καταχωρήσεως, αλλά ωστόσο μπορεί να καταχωρήσει τον αλλοδαπό αυτό στον εθνικό κατάλογο. 2.Όταν προκύπτει ότι αλλοδαπός, κάτοχος ενός ισχύοντος τίτλου διαμονής καταχωρείται με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, το Συμβαλλόμενο Μέρος διαβουλεύεται με το Μέρος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής, για να διαπιστωθεί αν είναι επαρκείς οι λόγοι για ανάκληση του τίτλου διαμονής. Αν ο τίτλος διαμονής δεν ανακληθεί, το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος προβαίνει στην ανάκληση της καταχωρήσεως, αλλά ωστόσο μπορεί να καταχωρήσει τον αλλοδαπό αυτό στον εθνικό του κατάλογο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πρόσθετα μέτρα Άρθρο 26 1.Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς προστασίας των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εισαγάγουν στην εθνική τους νομοθεσία τους ακόλουθους κανόνες : 1)Αν απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε αλλοδαπό, ο μεταφορέας που τον μετέφερε με εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία συγκοινωνία στα εξωτερικά σύνορα υποχρεούται να τον επαναπροωθήσει και πάλι χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών επιτηρήσεως των συνόρων οφείλει να επαναφέρει τον αλλοδαπό στο τρίτο κράτος από το οποίο τον μετέφερε, στο τρίτο κράτος που χορήγησε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο μετακινήθηκε ή σε κάθε άλλο τρίτο κράτος στο οποίο είναι εξασφαλισμένη η είσοδος του. 2)0 μεταφορέας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι ο αλλοδαπός που μεταφέρεται με εναέρια ή θαλάσσια συγκοινωνία είναι κάτοχος των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για την είσοδο του στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς προστασίας των προσφύγων, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 και λαμβάνοντας υπόψη τους συνταγματικούς κανόνες τους, να εισαγάγουν κυρώσεις κατά των μεταφορέων που προωθούν από ένα τρίτο κράτος προς το έδαφος τους με εναέρια ή θαλάσσια συγκοινωνία αλλοδαπούς που δεν είναι κάτοχοι των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β και της παραγράφου 2 εφαρμόζονται στους μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν διεθνείς οδικές συνδέσεις με λεωφορεία με εξαίρεση τη συνοριακή κυκλοφορία. Άρθρο 27 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εισαγάγουν τις κατάλληλες κυρώσεις κατά οποιουδήποτε ο οποίος για κερδοσκοπικούς λόγους παρέχει βοήθεια ή επιχειρεί να βοηθήσει αλλοδαπό να εισέλθει ή να διαμείνει στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά παράβαση της νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους σχετικά με την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών. 2.Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερωθεί για τις πράξεις της παραγράφου 1, οι οποίες συνιστούν παράβαση της νομοθεσίας ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, πληροφορεί σχετικά το τελευταίο. 3.Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο ζητεί από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να ασκήσει δίωξη λόγω παραβάσεως της νομοθεσίας του για τις πράξεις της παραγράφου 1,πρέπει να αιτιολογήσει με υπηρεσιακή καταγγελία ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών τις διατάξεις του νόμου που παραβιάσθηκαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αρμοδιότητα για την εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου Άρθρο 28 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους από τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των κειμένων αυτών καθώς και την υποχρέωση τους να συνεργασθούν με τις υπηρεσίες του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω νομικών μέσων. Άρθρο 29 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν κάθε αίτηση παροχής ασύλου που κατατίθεται από έναν αλλοδαπό στο έδαφος ενός από αυτά 2.Η υποχρέωση αυτή δεν συνεπάγεται ότι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπει πάντοτε στον αιτούντα άσυλο την είσοδο ή τη διαμονή στην επικράτεια του. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει του εθνικού του δικαίου και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροωθήσει ή να απομακρύνει τον αιτούντα άσυλο προς ένα τρίτο κράτος. 3.Ανεξάρτητα από το Συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο ο αλλοδαπός απευθύνει την αίτηση παροχής ασύλου, ένα μόνο Συμβαλλόμενο Μέρος είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως του. Το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 30. 4.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε Συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα - για ιδιαίτερους λόγους που ανάγονται ιδίως στο εθνικό του δίκαιο - να εξετάσει μία αίτηση παροχής ασύλου, έστω και αν η ευθύνη, κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως, ανήκει σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 30 1.Το Συμβαλλόμενο Μέρος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου ορίζεται ως εξής : 1)Αν ένα Συμβαλλόμενο μέρος χορήγησε στον αιτούντα άσυλο οποιασδήποτε μορφής θεώρηση ή τίτλο διαμονής, είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως. Αν η θεώρηση χορηγήθηκε κατόπιν αδείας άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που χορήγησε την άδεια. 2)Αν περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη χορήγησαν στον αιτούντα άσυλο οποιασδήποτε μορφής θεώρηση ή τίτλο διαμονής, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που χορήγησε τη θεώρηση ή τον τίτλο διαμονής με τη μακρότερη διάρκεια ισχύος. 3)Εφόσον ο αιτών άσυλο δεν εγκατέλειψε την επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών, η αρμοδιότητα που ορίζεται στις περιπτώσεις α και β υφίσταται, έστω και αν η διάρκεια ισχύος της οποιασδήποτε φύσεως θεωρήσεως ή του τίτλου διαμονής έχει λήξει. Αν ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε την επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών μετά τη χορήγηση της θεωρήσεως ή του τίτλου διαμονής, τα έγγραφα αυτά θεμελιώνουν την αρμοδιότητα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β, εκτός αν στο μεταξύ έληξε η ισχύς τους δυνάμει του εθνικού δικαίου. 4)Αν ο αιτών άσυλο δεν υποχρεούται σε καθεστώς θεωρήσεως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος από τα εξωτερικά σύνορα του οποίου εισήλθε ο αιτών άσυλο στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών. Στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει εναρμονισθεί πλήρως η πολιτική θεωρήσεων και αν ο αιτών άσυλο δεν υπόκειται σε καθεστώς θεωρήσεως από ορισμένα μόνο Συμβαλλόμενα Μέρη, αρμόδιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ, είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος από τα εξωτερικά σύνορα του οποίου εισήλθε ο αιτών άσυλο στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών με το ευεργέτημα εξαιρέσεως από την υποχρέωση θεωρήσεως. Αν η αίτηση παροχής ασύλου υποβάλλεται σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο χορήγησε στον αιτούντα θεώρηση διελεύσεως - ασχέτως αν ο αιτών διήλθε ή όχι από τον έλεγχο διαβατηρίων - και αν η θεώρηση διελεύσεως χορηγήθηκε αφότου, η χώρα διελεύσεως βεβαιώθηκε από τις προξενικές ή διπλωματικές αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους προορισμού ότι ο αιτών άσυλο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος της, αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος προορισμού. 5)Αν ο αιτών άσυλο εισήλθε στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς να κατέχει ένα ή περισσότερα έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων, όπως έχει καθορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος από τα εξωτερικά σύνορα του οποίου εισήλθε ο αιτών άσυλο στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών. 6)Αν ένας αλλοδαπός, του οποίου η αίτηση ασύλου εξετάζεται ήδη από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, υποβάλει αίτηση, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο η αίτηση του είναι υπό εξέταση. 7)Αν ένας αλλοδαπός, ως προς τον οποίο σε μία προηγούμενη αίτηση ασύλου από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, υποβάλει νέα αίτηση, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που εξέτασε την προηγούμενη αίτηση αν ο αιτών δεν εγκατέλειψε τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει επιληφθεί της εξετάσεως αιτήσεως παροχής ασύλου κατ εφαρμογή του άρθρου 29, παράγραφος 4, το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του. 3.Αν το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να καθορισθεί βάσει των κριτηρίων των παραγράφων 1 και 2, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση παροχής ασύλου. Άρθρο 31 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προσδιορίσουν, το συντομότερο δυνατόν, το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση μια αιτήσεως παροχής ασύλου. 2.Αν αίτηση παροχής ασύλου απευθύνεται σε αναρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος από αλλοδαπό που διαμένει στην επικράτεια του το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος να αναλάβει τον αιτούντα άσυλο, προκειμένου να εξετάσει την αίτηση του για την παροχή ασύλου. 3.Το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να αναλάβει τον αιτούντα άσυλο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αν το αίτημα του υποβληθεί σε προθεσμία έξι μηνών από τον χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως παροχής ασύλου. Αν το αίτημα δεν υποβάλλεται στην παραπάνω προθεσμία, αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο είχε υποβληθεί. Άρθρο 32 Η εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου διενεργείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αρμόδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 33 1.Όταν ο αιτών άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής ασύλου, βρίσκεται παρανόμως στην επικράτεια ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να τον αναλάβει. 2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, όταν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει χορηγήσει στον αιτούντα άσυλο τίτλο διαμονής με ισχύ ανώτερη ή ίση του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα για την εξέταση της αιτήσεως μεταβιβάζεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 34 1.Το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να αναλάβει τον αλλοδαπό, του οποίου η αίτηση παροχής ασύλου έχει απορριφθεί οριστικώς και ο οποίος έχει μεταβεί στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς να έχει δικαίωμα διαμονής. 2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, όταν το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος είχε απομακρύνει τον αλλοδαπό εκτός του εδάφους των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 35 1.Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο αναγνώρισε σε αλλοδαπό το καθεστώς του πρόσφυγα και του χορήγησε δικαίωμα διαμονής, καθίσταται. υποχρεωτικώς αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου ενός μέλους της οικογενείας του, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν. 2.Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 μέλος της οικογενείας είναι ο σύζυγος ή το άγαμο τέκνο του πρόσφυγα, ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ ετών, ή αν ο πρόσφυγας είναι άγαμο τέκνο κάτω των δέκα οκτώ ετών, ο πατέρας ή η μητέρα του. Άρθρο 36 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου, μπορεί, για ανθρωπιστικούς λόγους που στηρίζονται ιδίως σε οικογενειακές ή πολιτιστικές αιτίες, να ζητήσει από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να καταστεί αρμόδιο, εφόσον εκφράζει τη σχετική βούληση ο ενδιαφερόμενος: Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο υποβάλλεται το σχετικό αίτημα σταθμίζει, αν το αίτημα αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί. Άρθρο 37 1.Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ανταλλάσσουν μεταξύ τους, το ταχύτερο δυνατόν, τις πληροφορίες σχετικά με : 1)Νέους κανονισμούς ή μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα του δικαιώματος παροχής ασύλου ή τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, το αργότερο, κατά την έναρξη ισχύος τους. 2)Στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις μηνιαίες αφίξεις αιτούντων άσυλο με την ένδειξη των κυριότερων χωρών προελεύσεως καθώς και τις συναφείς αποφάσεις στις αιτήσεις παροχής ασύλου, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. 3)Εμφάνιση ή σημαντική αύξηση ορισμένων ομάδων που έχουν υποβάλει αίτηση καθώς και τις σχετικές πληροφορίες προς τούτο. 4)Θεμελιώδεις αποφάσεις στον τομέα του δικαιώματος παροχής ασύλου. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διασφαλίζουν, επιπλέον, στενή συνεργασία ως προς τη συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση στις χώρες προελεύσεως των αιτούντων άσυλο με σκοπό μία κοινή εκτίμηση. 3.Κάθε ένδειξη ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την εμπιστευτική εξέταση πληροφοριών που αυτό ανακοινώνει πρέπει να δεσμεύει τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 38 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάζει σε κάθε άλλο Μέρος που υποβάλει σχετική αίτηση τα δεδομένα που διαθέτει για τον αιτούντα άσυλο, τα οποία είναι απαραίτητα για: - τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο. 2.Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αφορούν αποκλειστικά : 1)Την ταυτότητα (όνομα και επώνυμο, ενδεχομένως προηγούμενο όνομα, προσωνυμίες ή ψευδώνυμα, χρόνο και τόπο γεννήσεως, παρούσα και προηγούμενη ιθαγένεια του αιτούντος άσυλο και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογενείας του). 2)Τα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα (αριθμό, διάρκεια ισχύος, τόπο και ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή κλπ.). 3)Τα λοιπά στοιχεία, τα αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος. 4)Τους τόπους διαμονής και τις διαδρομές των ταξιδιών. 5)Τους τίτλους διαμονής ή τις θεωρήσεις που έχουν χορηγηθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος . 6)Τον τόπο υποβολής της αιτήσεως παροχής ασύλου. 7)Την ημερομηνία υποβολής προγενέστερης αιτήσεως παροχής ασύλου, αν συντρέχει περίπτωση, την ημερομηνία υποβολής της παρούσης αιτήσεως, το διαδικαστικό στάδιο, το περιεχόμενο της αποφάσεως. 3.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί επιπλέον, να ζητήσει από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να του γνωστοποιήσει τους λόγους, τους οποίους επικαλέστηκε ο αιτών άσυλο προς υποστήριξη της αιτήσεως του και αν συντρέχει περίπτωση, την αιτιολογία της ληφθείσης αποφάσεως που τον αφορά. Το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα εκτιμά, αν μπορεί να το εξετάσει περαιτέρω. Η διαβίβαση αυτή των πληροφοριών εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τη συναίνεση του αιτούντος άσυλο. 4.Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως Συμβαλλόμενου Μέρους και μόνο μεταξύ των αρχών που κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει υποδείξει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 5.Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβιβάζονται μόνο στις διοικητικές αρχές και τα δικαστήρια που έχουν επιληφθεί: για τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο. 6.Το Συμβαλλόμενο Μέρος που διαβιβάζει τα δεδομένα μεριμνά, ώστε αυτά να είναι ενημερωμένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί ότι το Συμβαλλόμενο Μέρος έχει διαβιβάσει ανακριβή δεδομένα ή στοιχεία που δεν πρέπει να διαβιβασθούν, τα Συμβαλλόμενα Μέρη -αποδέκτες ενημερώνονται σχετικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τα τελευταία υποχρεούνται να διορθώσουν αυτές τις πληροφορίες ή να τις διαγράψουν. 7.Ο αιτών άσυλο έχει δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του, να του ανακοινωθούν οι ανταλλαγείσες πληροφορίες που τον αφορούν, εφόσον είναι διαθέσιμες. Αν διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ότι δεν θα έπρεπε να έχουν διαβιβασθεί, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την διόρθωση ή διαγραφή τους. Οι διορθώσεις πραγματοποιούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6. 8.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να ενημερώνει το αρχείο του σχετικά με τη διαβίβαση και τη λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 9.Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν ανταλλαγεί. Η ανάγκη διατηρήσεώς τους πρέπει να εξετάζεται έγκαιρα από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. 10.Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα απολαμβάνουν, σε κάθε περίπτωση, της ίδιας. τουλάχιστον προστασίας με εκείνη που προβλέπεται στο δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους για πληροφορίες παρόμοιας μορφής. 11.Αν τα δεδομένα αυτά δεν τύχουν αυτόματης επεξεργασίας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου με αποτελεσματικά μέσα ελέγχου. Αν Συμβαλλόμενο Μέρος διαθέτει υπηρεσία του ιδίου τύπου που προβλέπεται στην παράγραφο 12, μπορεί να της αναθέσει καθήκοντα ελέγχου. 12.Αν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη σκοπεύουν να καταχωρήσουν σε αρχείο προς επεξεργασία - ενόλω ή εν μέρει - τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η καταχώρηση αυτή επιτρέπεται μόνον, εφόσον τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη, αφενός έχουν καθιερώσει νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει τις αρχές της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου έχουν αναθέσει σε αρμόδια εθνική αρχή τον ανεξάρτητο έλεγχο της επεξεργασίας και χρήσεως δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ . Αστυνομία και ασφάλεια Κεφάλαιο 1 Αστυνομική Συνεργασία Άρθρο 33 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως οι αστυνομικές υπηρεσίες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν συνδρομή με σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, εφόσον κατά το εθνικό δίκαιο οι δικαστικές αρχές είναι αρμόδιες για την αίτηση ή την εκτέλεση της και αυτές δεν επισύρουν τη λήψη μέτρων καταναγκασμού εκ μέρους του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο αυτή έχει απευθυνθεί. Όταν οι αστυνομικές αρχές προς τις οποίες η αίτηση έχει υποβληθεί είναι αναρμόδιες προς εκτέλεσή της, διαβιβάζουν αυτή στις αρμόδιες αρχές. 2.Οι έγγραφες πληροφορίες που παρέχονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο η αίτηση έχει απευθυνθεί βάσει της διατάξεως της παραγράφου 1, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος ως αποδεικτικά μέσα σε ποινική διαδικασία μόνο με τη συναίνεση των αρμόδιων δικαστικών αρχών του Συμβαλλόμενου Μέρους, προς το οποίο έχει απευθυνθεί η αίτηση. 3.Οι αιτήσεις συνδρομής της παραγράφου 1 και οι απαντήσεις σ αυτές μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των εντεταλμένων κεντρικών οργάνων της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Όταν η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί εγκαίρως μέσω της ανωτέρω οδού, οι αστυνομικές αρχές του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έχουν τη δυνατότητα να τη διαβιβάζουν απευθείας στις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και οι τελευταίες μπορούν να απαντήσουν επίσης απευθείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αιτούσα αστυνομική αρχή ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σχετικά με την απευθείας αίτησή της το εντεταλμένο κεντρικό όργανο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο έχει απευθυνθεί. 4.Στις παραμεθόριες περιοχές η συνεργασία μπορεί να ρυθμίζεται με συμφωνίες μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών των Συμβαλλόμενων Μερών. 5.Ισχύουσες και μελλοντικές ευρύτερες διμερείς συμφωνίες μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών που έχουν κοινά σύνορα, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται για τις συμφωνίες αυτές. Άρθρο 40 1.Τα όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας παρακολουθούν στην επικράτειά τους πρόσωπο φερόμενο με αποχρώσες ενδείξεις να έχει συμμετάσχει σε αξιόποινη πράξη που επισύρει έκδοση, εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την παρακολούθηση στο έδαφος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αν το τελευταίο έχει συναινέσει στη διασυνοριακή παρακολούθηση βάσει αιτήσεως δικαστικής συνδρομής, η οποία έχει υποβληθεί προηγουμένως. Η συναίνεση μπορεί να εξαρτηθεί από όρους. Κατόπιν αιτήσεως, η παρακολούθηση ανατίθεται στα όργανα του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου αυτή πραγματοποιείται. Η αίτηση δικαστικής συνδρομής που αναφέρεται στο εδάφιο 1 πρέπει να απευθύνεται στην αρχή, η οποία έχει ορισθεί από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και είναι αρμόδια για την παροχή ή τη διαβίβαση της αιτούμενης συναινέσεως. 2.Όταν, για λόγους ιδιαιτέρως επείγοντες, δεν μπορεί να ζητηθεί η προηγούμενη συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα όργανα παρακολουθήσεως εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την παρακολούθηση πέραν των συνόρων για πρόσωπο φερόμενο με αποχρώσες ενδείξεις να έχει τελέσει μία από τις αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 7, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1)Η διέλευση των συνόρων κατά τη διάρκεια της παρακολουθήσεως ανακοινώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρχή, που ορίζεται στην παράγραφο 5, του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου συνεχίζεται η παρακολούθηση. 2)Αίτηση δικαστικής συνδρομής υποβαλλόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 και στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που δικαιολογούν τη διέλευση των συνόρων χωρίς προηγούμενη συναίνεση, διαβιβάζεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η παρακολούθηση παύει, αφότου το Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος του οποίου αυτή πραγματοποιείται λόγω της ανακοινώσεως της περιπτώσεως α ή της αιτήσεως της περιπτώσεως β ή αν η συναίνεση δεν έχει δοθεί πέντε ώρες μετά τη διέλευση των συνόρων . 3.Η παρακολούθηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, επιτρέπεται μόνον υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις : 1)Τα όργανα παρακολουθήσεως πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και με το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου, ενεργούν. Πρέπει ακόμη να υπακούουν στις εντολές των κατά τόπον αρμόδιων αρχών. 2)Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2, τα όργανα εφοδιάζονται κατά τη διάρκεια της παρακολουθήσεως με έγγραφο, το οποίο βεβαιώνει ότι η συναίνεση έχει δοθεί. 3)Τα όργανα παρακολουθήσεως πρέπει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μπορούν να αποδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ιδιότητα. 4)Τα όργανα παρακολουθήσεως μπορούν κατά τη διάρκειά της παρακολουθήσεως να φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο, εκτός ρητής αντίθετης αποφάσεως του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Η χρήση του απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νόμιμης άμυνας. 5)Η είσοδος σε κατοικίες και σε χώρους μη επιτρεπόμενους στο κοινό απαγορεύεται. 6)Τα όργανα παρακολουθήσεως δεν εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν ούτε σε. σύλληψη ούτε σε κράτηση του υπό παρακολούθηση προσώπου. 7)Για κάθε επιχείρηση γίνεται αναφορά στις αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί. Η προσωπική εμφάνιση των οργάνων παρακολουθήσεως, μπορεί να κριθεί αναγκαία. 8)Οι αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους, από το οποίο προέρχονται τα όργανα παρακολουθήσεως συνδράμουν, κατόπιν αιτήσεως των αρχών του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου η παρακολούθηση έχει πραγματοποιηθεί, στην έρευνα μετά την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής διαδικασίας.Τα όργανα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι : Ως προς το Βασίλειο του Βελγίου : τα μέλη της δικαστικής αστυνομίας των εισαγγελιών, της χωροφυλακής και της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Ως προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : τα όργανα της ομοσπονδιακής αστυνομίας και των Κρατιδίων καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι (υπηρεσία τελωνειακών ερευνών) ως όργανα συνδρομής της εισαγγελίας για τους τομείς αποκλειστικώς, αφενός της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αφετέρου της εμπορίας όπλων. Ως προς την Γαλλική Δημοκρατία : οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας, η οποία αποτελεί τμήμα της εθνικής αστυνομίας και της εθνικής χωροφυλακής καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Ως προς το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου : τα όργανα της χωροφυλακής και της αστυνομίας καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : τα όργανα της βασιλικής και της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι εφοριακοί υπάλληλοι της υπηρεσίας πληροφοριών και ερευνών που είναι αρμόδιοι για τα τέλη εισαγωγής και τους φόρους καταναλώσεως, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. 5.Η αρχή που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι : Ως προς το Βασίλειο του Βελγίου : Η Γενική Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας (Cοmmissariat giniral de la Ροlice Judiciaire). Ως προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διώξεως του Εγκλήματος (Βundeskriminalamt). Ως προς την Γαλλική Δημοκρατία : η Κεντρική Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας ( Directiοn Centrale de la Ροlice Judiciaire). Ως προς το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου : ο Γενικός Εισαγγελέας Εφετών (Ρrοcureur giniral d Εtat). Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : ο αρμόδιος Γενικός Εισαγγελέας για τη διασυνοριακή παρακολούθηση (Lendeujk Οfficier νan Justifie) 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν σε διμερές επίπεδο να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου και να καθιερώσουν συμπληρωματικές διατάξεις προς εκτέλεσή του. 7.Η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις : Ανθρωποκτονία με πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις Ανθρωποκτονία με πρόθεση Βιασμό Εμπρησμό με πρόθεση Παραχάραξη Διακεκριμένη κλοπή και επιβαρυντική περίπτωση αποδοχής και διαθέσεως προϊόντων εγκλήματος Εκβίαση Απαγωγή και ομηρία Σωματεμπορία Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Παραβάσεις του Ν. περί όπλων και εκρηκτικών Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, έκρηξη και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με χρήση εκρηκτικών υλών - Παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Άρθρο 41 1.Τα όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία στην επικράτεια τους καταδιώκουν πρόσωπο που καταλήφθηκε να διαπράττει επ αυτοφώρω ή να συμμετέχει σε αξιόποινη πράξη αναφερόμενη στην παράγραφο 4, εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την καταδίωξη στο έδαφος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς προηγούμενη συναίνεση, όταν οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υποθέσεως είτε δεν μπόρεσαν εκ των προτέρων να ειδοποιηθούν σχετικά με την είσοδο στο έδαφος τους, με ένα από τα μέσα επικοινωνίας που προβλέπονται στο άρθρο 44, είτε να μεταβούν επί τόπου για να αναλάβουν την καταδίωξη. Ομοίως ισχύει, όταν το καταδιωκόμενο πρόσωπο που τελεί υπό προσωρινή κράτηση ή εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας, έχει αποδράσει. Το αργότερο μέχρι τη στιγμή διελεύσεως των συνόρων τα όργανα καταδιώξεως επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η καταδίωξη. Η καταδίωξη παύει, αφότου το ζητήσει το Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί. Κατόπιν αιτήσεως των καταδιωκτικών οργάνων οι κατά τόπον αρμόδιες αρχές 6α προβούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας ή τη σύλληψη του κσταδιωκόμενου προσώπου. 2.Η καταδίωξη επιχειρείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που ορίζονται στη δήλωση της παραγράφου 9 : 1)Τα καταδιωκτικά όργανα δεν έχουν δικαίωμα κρατήσεως του καταδιωκομένου. 2)Αν δεν υποβληθεί αίτηση διακοπής της καταδιώξεως και οι κατά τόπον αρμόδιες αρχές αδυνατούν να παρέμβουν εγκαίρως, τα καταδιωκτικά όργανα μπορούν να προβούν στην κράτηση του καταδιωκομένου προσώπου μέχρις ότου ειδοποιηθούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τα όργανα του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η καταδίωξη και επιπλέον, στην εξακρίβωση της ταυτότητος ή τη σύλληψή του. 3.Η καταδίωξη επιχειρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που ορίζονται στη δήλωση της παραγράφου 9 : 1)Εντός χώρου ή κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου από τη στιγμή διελεύσεως των συνόρων, που θα καθορισθούν στη δήλωση. 2)Χωρίς τοπικό ή χρονικό περιορισμό. 4 Στη δήλωση της παραγράφου 9, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπει η παράγραφος 1 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. 1)Κατάλογος αξιόποινων πράξεων : Ανθρωποκτονία με πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις Ανθρωποκτονία με πρόθεση Βιασμός Εμπρησμός με πρόθεση Παραχάραξη Διακεκριμένη κλοπή και επιβαρυντική περίπτωση αποδοχής και διαθέσεως προϊόντων εγκλήματος Εκβίαση Απαγωγή και ομηρία Σωματεμπορία Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Παραβάσεις του Ν. περί όπλων και εκρηκτικών Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, έκρηξη και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με χρήση εκρηκτικών υλών Παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων Εγκατάλειψη παθόντος κατόπιν αυτοκινητικού ατυχήματος επιφέροντος τον θάνατο ή τη βαρειά σωματική βλάβη του. 2)Αξιόποινες πράξεις που επισύρουν την έκδοση. 5.Η καταδίωξη μπορεί να επιχειρείται μόνον κατά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις : 1)Τα καταδιωκτικά όργανα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου ενεργούν. Υπακούουν στις εντολές των κατά τόπον αρμοδίων αρχών. 2)Η καταδίωξη λαμβάνει χώρα αποκλειστικώς μέσω των χερσαίων συνόρων. 3)Η είσοδος σε κατοικίες και σε χώρους μη επιτρεπόμενους στο κοινό απαγορεύεται. 4)Τα καταδιωκτικά όργανα πρέπει να αναγνωρίζονται ευχερώς είτε από τη στολή τους είτε από περιβραχιόνιο είτε από πρόσθετες ενδείξεις επί του οχήματός τους. Η πολιτική περιβολή με τη χρήση συμβατικού αστυνομικού οχήματος χωρίς τις προαναφερόμενες διακρίσεις δεν επιτρέπεται. Τα ως άνω όργανα πρέπει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μπορούν να αποδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ιδιότητα. 5)Τα καταδιωκτικά όργανα μπορούν να φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο. Η χρήση του απαγορεύεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νόμιμης άμυνας. 6)Το καταδιωκόμενο πρόσωπο, που κρατείται σύμφωνα με την παράγραφο 2, περίπτωση β, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων κατά τόπον αρχών υποβάλλεται μόνο σε έρευνα ασφαλείας. Κατά τη μεταφορά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν χειροπέδες. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή του καταδιωκόμενου προσώπου μπορούν να κατασχεθούν. 7)Μετά από κάθε επιχείρηση μνημονευόμενη στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα καταδιωκτικά όργανα εμφανίζονται ενώπιον των αρμόδιων κατά τόπον αρχών του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου ενήργησαν και προβαίνουν σε αναφορά σχετικά με την αποστολή τους. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών αυτών υποχρεούνται να παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι την πλήρη επεξήγηση των περιστάσεων δράσεώς τους. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει ακόμη και αν το καταδιωκόμενο πρόσωπο δεν κατέστη δυνατό να συλληφθεί. 8)Οι αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους, από το οποίο προέρχονται τα καταδιωκτικά όργανα, παρέχουν συνδρομή, αν ζητηθεί από τις αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου η καταδίωξη πραγματοποιήθηκε, στην έρευνα μετά την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης και της ποινικής διαδικασίας. 6.Το πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 2 έχει συλληφθεί από τις αρμόδιες κατά τόπον αρχές, μπορεί ανεξαρτήτως της ιθαγενείας του να κρατηθεί για προανάκριση. Οι αντίστοιχοι κανόνες του εθνικού δικαίου εφαρμόζονται αναλογικώς. Αν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την ιθαγένεια του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει συλληφθεί, αφήνεται ελεύθερο το αργότερο έξι ώρες μετά τη σύλληψη, χωρίς τον υπολογισμό των ωρών μεταξύ μεσονυκτίου και ενάτης ώρας, εκτός και αν οι αρμόδιες κατά τόπον αρχές πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής λάβουν αίτηση προσωρινής κρατήσεως, οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό την έκδοση. 7.Τα όργανα των προηγούμενων παραγράφων είναι : Ως προς το Βασίλειο του Βελγίου : τα μέλη της δικαστικής αστυνομίας των εισαγγελιών, της χωροφυλακής και της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Ως προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : τα όργανα της ομοσπονδιακής αστυνομίας και των Κρατιδίων καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι (υπηρεσία τελωνειακών ερευνών ) ως όργανα συνδρομής της εισαγγελίας για τους τομείς αποκλειστικώς, αφενός της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αφετέρου της εμπορίας όπλων. Ως προς τη Γαλλική Δημοκρατία : οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας, η οποία αποτελεί τμήμα της εθνικής αστυνομίας και της εθνικής χωροφυλακής καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. Ως προς το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου : τα όργανα της χωροφυλακής και της αστυνομίας καθώς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. - Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : τα όργανα της βασιλικής και της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι εφοριακοί υπάλληλοι της υπηρεσίας πληροφοριών και ερευνών που είναι αρμόδιοι για τα τέλη εισαγωγής και τους φόρους καταναλώσεως, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. 8.Για τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη το παρόν άρθρο δεν θίγει το άρθρο 27 της Συνθήκης Βenelux περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974. 9.Κατά την υπογραφή της παρούσης Συμβάσεως κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καταθέτει δήλωση στην οποία βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 ορίζει τους τρόπους ασκήσεως της καταδιώξεως στο έδαφός του για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με το οποίο έχει κοινά σύνορα. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τη δήλωση του με άλλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζεται η έκταση εφαρμογής της προηγουμένης. Κάθε δήλωση κατατίθεται μετά από προηγούμενη διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, αποβλέποντας στην ισοδυναμία των ρυθμίσεων που ισχύουν στις δύο πλευρές των εσωτερικών συνόρων. 10.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν σε διμερές επίπεδο να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 και να καθιερώσουν συμπληρωματικές διατάξεις προς εκτέλεσή του. Άρθρο 42 Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 41 τα όργανα που εκπληρώνουν υπηρεσιακό καθήκον στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους εξομοιώνονται με τα όργανα του τελευταίου ως προς τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες θα ήταν παθόντες ή φυσικοί αυτουργοί. Άρθρο 43 1.Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 της παρούσης Συμβάσεως, τα όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους εκπληρώνουν υπηρεσιακό καθήκον στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ευθύνεται το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος κατά το εθνικό δίκαιο του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους για τις ζημίες που τα ανωτέρω όργανα προξενούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 2.Το Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος του οποίου προξενούνται οι ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών αυτών, όπως θα έπρεπε να τις αποκαταστήσει, αν είχαν προκληθεί από τα δικά του όργανα. 3.Το Συμβαλλόμενο Μέρος, τα όργανα του οποίου έχουν προξενήσει ζημίες στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καταβάλλει πλήρως στο τελευταίο το συνολικό ποσό της αποζημιώσεως που αυτό κατέβαλε στους παθόντες ή τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους. 4.Με την επιφύλαξη ασκήσεως των δικαιωμάτων του έναντι των τρίτων και κατ εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 3, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 1, από το δικαίωμα να αξιώσει έναντι άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το ποσό για τις ζημίες που υπέστη. Άρθρο 44 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες, δημιουργούν - ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές - άμεσες συνδέσεις τηλεφώνου, ασυρμάτου, τέλεξ και άλλες συνδέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η αστυνομική και η τελωνειακή συνεργασία, κυρίως για την έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής παρακολουθήσεως και καταδιώξεως. 2.Πέραν των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, διερευνούν τις ακόλουθες ιδίως δυνατότητες : 1)Την ανταλλαγή υλικού ή την απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων, οι οποίοι θα διαθέτουν τον κατάλληλο ραδιοτηλεφωνικό εξοπλισμό. 2)Τη διεύρυνση των ομάδων συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στις παραμεθόριες περιοχές. 3)Τη δημιουργία κοινής συνδέσεως μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών υπηρεσιών που δρουν στις ίδιες περιοχές. 4)Το συντονισμό των προγραμμάτων τους για την αγορά επικοινωνιακών μέσων, με σκοπό την εγκατάσταση τυποποιημένων και συμβατών συστημάτων επικοινωνίας. Άρθρο 45 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρο για να διασφαλισθεί ότι : 1)Ο διευθυντής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ή οι αντιπρόσωποι του μεριμνούν, όπως οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ιθαγένεια άλλων Συμβαλλόμενων Μερών καθώς και άλλων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , εφόσον δεν πρόκειται για συζύγους ή ανηλίκους που συνταξιδεύουν με αυτούς ή μέλη ταξιδιωτικών γραφείων, συμπληρώνουν και υπογράφουν ιδιοχείρως τα έντυπα δηλώσεως της παραπάνω ξενοδοχειακής επιχειρήσεως καθώς επίσης να αποδεικνύουν στον διευθυντή της εν λόγω ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ή τους αντιπροσώπους του την ταυτότητά τους με την επίδειξη έγκυρης εγγράφου ταυτότητας. 2)Τα συμπληρωθέντα έντυπα δηλώσεως φυλάσσονται για τις αρμόδιες αρχές ή διαβιβάζονται σ αυτές, εφόσον οι τελευταίες το κρίνουν απαραίτητο για την πρόληψη απειλών, για την άσκηση ποινικής διώξεως ή για τη διαφώτισή τους ως προς την τύχη προσώπων που έχουν εξαφανισθεί ή παθόντων ατυχημάτων, εκτός αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει διαφορετική ρύθμιση. 2.Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται αναλογικώς για τα πρόσωπα που διανυκτερεύουν σε ορισμένους χώρους που εκμισθώνονται κατ επάγγελμα, ιδίως σε αντίσκηνα, τροχόσπιτα και πλωτά μέσα. Άρθρο 46 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, χωρίς αίτηση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, να ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να είναι σημαντικές για το τελευταίο ως προς τη συνδρομή για την καταστολή αξιόποινων πράξεων των οποίων η τέλεση είναι σφόδρα πιθανή, την πρόληψη άδικων πράξεων ή την αποτροπή απειλών για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 2.Η ανταλλαγή πληροφοριών, υπό την επιφύλαξη της ρυθμίσεως για συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές στο άρθρο 39 παράγραφος 4, λαμβάνει χώρα μέσω μιας κεντρικής υπηρεσίας που θα καθορισθεί. Σε ιδιαιτέρως . επείγουσες περιπτώσεις η ανταλλαγή πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μεταξύ των ενδιαφερόμενων αστυνομικών αρχών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο εθνικό δίκαιο. Η κεντρική υπηρεσία ενημερώνεται σχετικά το ταχύτερο δυνατόν. Άρθρο 47 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συνάψουν διμερείς συμφωνίες που επιτρέπουν την απόσπαση, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, υπαλλήλων -συνδέσμων ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στις αστυνομικές υπηρεσίες ενός άλλου. 2.Η απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων για ορισμένο ή αόριστο χρόνο αποσκοπεί στην προώθηση και επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, ιδίως παρέχοντας συνδρομή : 1)Υπό τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση, προληπτικώς και κατασταλτικώς, της εγκληματικότητας. 2)Στην εκτέλεση των αιτήσεων αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις. 3)Για τις ανάγκες εκπληρώσεως της αποστολής των αρχών που έχουν επιφορτισθεί με την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. 3.Οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι περιορίζονται σε καθήκοντα γνωμοδοτήσεως και συνδρομής. Δεν νομιμοποιούνται σε αυτοτελή εκτέλεση αστυνομικών μέτρων. Παρέχουν πληροφορίες και εκπληρώνουν την αποστολή τους στο πλαίσιο των οδηγιών που έχουν λάβει τόσο από το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο προέρχονται όσο και από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο έχουν αποσπασθεί. Υποβάλλουν τακτικώς εκθέσεις στον Διευθυντή της αστυνομικής υπηρεσίας, όπου έχουν αποσπασθεί. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο ότι οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι ενός από αυτά που έχουν αποσπασθεί σε τρίτα κράτη εκπροσωπούν εκ παραλλήλου τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. Βάσει αυτών των συμφωνιών οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι που έχουν αποσπασθεί σε τρίτα κράτη παρέχουν πληροφορίες σε άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη είτε κατόπιν αιτήσεως είτε από δική τους πρωτοβουλία και εκπληρώνουν - στα όρια των αρμοδιοτήτων τους -καθήκοντα για λογαριασμό των Μερών αυτών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους ως προς τους σχεδιασμούς τους που σχετίζονται με την απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων σε τρίτα κράτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις Άρθρο 48 1.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποβλέπουν στη συμπλήρωση και τη διευκόλυνση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαστικής Συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 20ης Απριλίου 1959. Στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών που είναι και μέλη της οικονομικής Ενώσεως Βenelux ισχύει ομοίως το εδάφιο 1 αναφορικά με το Κεφάλαιο ΙΙ της Συνθήκης Βenelux περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974. 2.Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την εφαρμογή ευρύτερων διατάξεων που ισχύουν μεταξύ των μελών με βάση διμερείς συμφωνίες. Άρθρο 49 Η δικαστική συνδρομή επιτρέπεται επίσης: α. Σε διαδικασίες για πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων . Μερών τιμωρούνται ως παραβάσεις τάξεως από· διοικητικά όργανα, των οποίων η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο ενώπιον ιδίως ποινικού δικαστηρίου. β. Σε διαδικασίες αποζημιώσεως για μέτρα ποινικής διώξεως ή αβάσιμης καταδίκης. γ. Σε διαδικασίες για την απονομή χάριτος. δ. Σε αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με ποινική δίωξη, εφόσον το ποινικό δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει οριστικά επί της ποινικής διώξεως. ε. Για την επίδοση των διαδικαστικών εγγράφων σχετικά με την εκτέλεση μιας ποινής ή ενός μέτρου ασφαλείας, της εισπράξεως προστίμου ή της καταβολής των δικαστικών εξόδων. στ. Για τα μέτρα που σχετίζονται με την αναστολή επιβολής ή εκτελέσεως ποινής ή μέτρου ασφαλείας, την υφ όρον απόλυση, την προσωρινή αναστολή ενάρξεως εκτίσεως ή τη διακοπή εκτίσεως ποινής ή μέτρου ασφαλείας. Άρθρο 50 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής δικαστικής συνδρομής,· κατά τα ρυθμιζόμενα από τις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, για περιπτώσεις παραβιάσεως των διατάξεων εν γένει περί φόρων καταναλώσεως, φόρων προστιθέμενης αξίας και τελωνειακών δασμών. Ως τελωνειακές διατάξεις εννοούνται αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συμβάσεως μεταξύ Βελγίου, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας περί αμοιβαίας τελωνειακής συνδρομής της 7ης Σεπτεμβρίου 1967 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού του Συμβουλίου 1468/81/ΕΟΚ της 19ης Μαΐου 1981. 2.Αιτήσεις δικαστικής συνδρομής για περιπτώσεις κατηγορίας απάτης περί τους φόρους καταναλώσεως δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται με την αιτιολογία ότι το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν επιβάλλει φόρους καταναλώσεως επί των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην αίτηση. 3.Το εκζητούν Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα διαβιβάσει ή χρησιμοποιήσει πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που έλαβε από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο κατευθύνεται η αίτηση για ανακριτικές, διωκτικές ή διαδικαστικές πράξεις άλλες από αυτές που περιγράφονται στην αίτηση συνδρομής, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 4.Η προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο αίτηση δικαστικής συνδρομής μπορεί να απορριφθεί, όταν το ποσό που υπήρξε αντικείμενο μη καταβολής ή εξαπατήσεως δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ΕCU ή η αξία των εμπορευμάτων που εισήχθησαν ή εξήχθησαν χωρίς άδεια δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ΕCU, εκτός αν η πράξη λόγω του είδους της ή του προσώπου του δράστη χαρακτηρισθεί ως πολύ σοβαρή από το εκζητούν Συμβαλλόμενο Μέρος. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου η αίτηση δικαστικής συνδρομής αναφέρεται σε πράξεις που τιμωρούνται με πρόστιμο(παραβάσεις τάξεως) και η αίτηση υποβάλλεται από δικαστική αρχή· Άρθρο 51 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εξαρτήσουν το παραδεκτό αιτήσεων δικαστικής συνδρομής για έρευνα ή κατάσχεση από άλλους όρους εκτός από τους ακολούθους : 1)Η πράξη που αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως δικαστικής συνδρομής να τιμωρείται κατά το δίκαιο και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών με ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας περιοριστικό της ελευθερίας, το ανώτατο όριο των οποίων να είναι τουλάχιστον έξι μήνες ή να τιμωρείται κατά το δίκαιο ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με ισοδύναμες κυρώσεις και κατά το δίκαιο του άλλου Μέρους να τιμωρείται ως παράβαση τάξεως από διοικητική αρχή, η απόφαση της οποίας να μπορεί να προσβληθεί ενώπιον ιδίως ποινικού δικαστηρίου. 2)Η εκτέλεση της αιτήσεως δικαστικής συνδρομής να μην αντιτίθεται στο δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 52 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να απευθύνει τα έγγραφα της διαδικασίας απευθείας μέσω ταχυδρομείου σε πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν στην Εκτελεστική Επιτροπή κατάλογο των εγγράφων που μπορούν να διαβιβασθούν μέσω αυτής της οδού. 2.Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο παραλήπτης δεν γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, πρέπει το έγγραφο - τουλάχιστον στα βασικά του μέρη - να μεταφρασθεί στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο παραλήπτης. Αν στην αρχή που αποστέλλει το έγγραφο είναι γνωστό ότι ο παραλήπτης γνωρίζει μόνο μία άλλη γλώσσα, τότε το έγγραφο - ή τα σημαντικότερα μέρη του - πρέπει να μεταφρασθούν στη γλώσσα αυτή. 3.Ο πραγματογνώμων ή ο μάρτυρας, ο οποίος δεν συμμορφώνεται σε κλήτευση που του εστάλη μέσω ταχυδρομείου, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, ακόμη και αν η κλήτευση περιέχει μέτρα καταναγκασμού, εκτός αν αργότερα μεταβεί οικειοθελώς στο έδαφος του εκζητούντος Μέρους και εκεί κλητευθεί εκ νέου νόμιμα. Η αρχή που αποστέλλει τις κλητεύσεις μέσω ταχυδρομείου επιμελείται ώστε να μην εμπεριέχουν μέτρα καταναγκασμού. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει το άρθρο 34 της Συνθήκης Βenelux περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974. 4.Αν η πράξη για την οποία ζητείται η δικαστική συνδρομή τιμωρείται κατά το δίκαιο τόσο του εκζητούντος όσο και του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διοικητικά ως παράβαση τάξεως που είναι δυνατό να εκκληθεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, τότε η κοινοποίηση εγγράφων λαμβάνει κατά κανόνα χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1. 5.Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, η κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων μπορεί να λάβει χώρα και μέσω της δικαστικής αρχής του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, όταν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι άγνωστη ή το εκζητούν κράτος απαιτεί προσωπική επίδοση. Άρθρο 53 1.Οι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής και οι σχετικές απαντήσεις μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών. 2.Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης ή μέσω των εθνικών κεντρικών γραφείων της Διεθνούς Αστυνομικής Οργανώσεως Διώξεως Εγκλήματος. 3.Οι αιτήσεις προσωρινής μεταφοράς ή διαμεταγωγής προσώπων που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κρατήσεως ή φυλακίσεως ή στα οποία έχει επιβληθεί στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας καθώς και η τακτική ή περιστασιακή ανταλλαγή πληροφοριών από δικαστικά αρχεία πρέπει να γίνεται μέσω των Υπουργείων Δικαιοσύνης. 4.Κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 20ης Απριλίου 1959 ως Υπουργείο. Δικαιοσύνης σχετικά με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εννοείται ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης και οι Υπουργοί ή οι Γερουσιαστές Δικαιοσύνης των Ομόσπονδων Κρατιδίων. 5.Μηνύσεις ή καταγγελίες με σκοπό την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 20ης Απριλίου 1959 ή σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης Βenelux για έκδοση και δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974 λόγω παραβάσεως των διατάξεων περί οδηγήσεως και αναπαύσεως, μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας από τις δικαστικές αρχές του εκζητούντος στις δικαστικές αρχές του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εφαρμογή της αρχής Νe bis in idem Άρθρο 54 Όποιος δικάσθηκε τελεσίδικα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να διωχθεί από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, υπό τον όρο όμως ότι, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με τους νόμους του Συμβαλλόμενου Μέρους που επέβαλε την καταδίκη. Άρθρο 55 1.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά τον χρόνο της κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως, να δηλώσει ότι δεν. δεσμεύεται από το άρθροσε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 1)Όταν τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία έλαβε υπόψη της η αλλοδαπή δικαστική απόφαση, έλαβαν χώρα είτε εν όλω είτε εν μέρει στο έδαφός του, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται, αν τα πραγματικά αυτά περιστατικά τελέσθηκαν εν μέρει στο έδαφος του. Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση. 2)Όταν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία έλαβε υπόψη η αλλοδαπή δικαστική απόφαση, συνιστούν αξιόποινη πράξη κατά της ασφαλείας του κράτους ή εναντίον άλλων εξίσου ουσιαστικών συμφερόντων αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 3)Όταν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία έλαβε υπόψη αλλοδαπή δικαστική απόφαση διαπράχθηκαν από δημόσιο υπάλληλο αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 2.Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο προέβη στη δήλωση εξαιρέσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εδάφιο β, προσδιορίζει τις κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων επί των οποίων μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση αυτή. 3.Συμβαλλόμενο Μέρος έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε να ανακαλεί μία τέτοια δήλωση σχετική με μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 4.Οι εξαιρέσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο δηλώσεως με βάση την παράγραφο 1, δεν εφαρμόζονται, όταν το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος έχει ζητήσει από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την ποινική δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά ή συναίνεσε στην έκδοση του ενλόγω προσώπου. Άρθρο 56 Αν ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος εναντίον προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ο χρόνος στερήσεως της ελευθερίας που εκτίθηκε στο έδαφος του τελευταίου αυτού Συμβαλλόμενου Μέρους εξαιτίας αυτών των πραγματικών περιστατικών πρέπει να αφαιρείται από την κύρωση που ενδεχομένως θα επιβληθεί. Εφόσον το εθνικό δίκαιο το επιτρέπει, λαμβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις πέραν των στερητικών της ελευθερίας ποινών. Άρθρο 57 1.Όταν ένα πρόσωπο κατηγορείται για μία αξιόποινη πράξη από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και οι αρμόδιες αρχές αυτού του Μέρους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η κατηγορία αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία δικάσθηκε ήδη τελεσίδικα από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, οι αρχές αυτές θα ζητήσουν, αν το θεωρούν αναγκαίο, τις σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει ήδη εκδοθεί μία απόφαση. 2.Οι αιτούμενες πληροφορίες θα χορηγούνται όσο το δυνατόν συντομότερα και λαμβάνονται υπόψη περαιτέρω κατά την εκκρεμή διαδικασία. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποδεικνύει κατά τον χρόνο της κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως τις αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες να ζητούν και να δέχονται τις πληροφορίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Άρθρο 58 Οι προηγούμενες διατάξεις δεν εμποδίζουν την εφαρμογή ευρύτερων εθνικών διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή της αρχής Νe bis in idem σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Έκδοση Άρθρο 59 1.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποβλέπουν στη συμπλήρωση και τη διευκόλυνση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως της 13ης Σεπτεμβρίου 1957. Στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών που είναι και μέλη της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux ισχύει ομοίως το Κεφάλαιο Ι της Συνθήκης Βenelux περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974. 2.Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την εφαρμογή ευρύτερων διατάξεων που ισχύουν με βάση διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 60 Στις σχέσεις μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών, από τα οποία το ένα δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως της 13ης Σεπτεμβρίου· 1957, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής, λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων και των δηλώσεων που κατατέθηκαν είτε κατά την κύρωση της εν λόγω Συμβάσεως είτε - για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεν είναι μέρη της Συμβάσεως - κατά την κύρωση, έγκριση ή αποδοχή της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 61 Η Γαλλική Δημοκρατία υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, να εκδώσει τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς για αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται από τη γαλλική νομοθεσία με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών καθώς και από το δίκαιο του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους. Άρθρο 62 1.Ως προς τη διακοπή της παραγραφής εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Αμνηστία χορηγούμενη από το Συμβαλλόμενο Μέρος, στο οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν εμποδίζει την έκδοση, εκτός αν η αξιόποινη πράξη υπάγεται στη δικαιοδοσία του ενλόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Η έλλειψη μηνύσεως ή επίσημης αδείας που επιτρέπει την ποινική δίωξη, οι οποίες είναι απαραίτητες μόνο με βάση τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν θίγει την υποχρέωση προς έκδοση. Άρθρο 63 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση και τη Συνθήκη που μνημονεύθηκαν στο άρθρο 59, να εκδίδουν μεταξύ τους τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς από τις δικαστικές αρχές του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους για μία από τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 50, παράγραφος 1 ή εκζητούνται για τις τελευταίες με σκοπό την εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεί για μία τέτοια αξιόποινη πράξη. Άρθρο 64 Καταχώρηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν πραγματοποιούμενη σύμφωνα με το άρθρο 95, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μία αίτηση προσωρινής συλλήψεως υπό την έννοια του άρθρου 16 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως της 13ης Σεπτεμβρίου 1957 ή του άρθρου 15 της Συνθήκης Βenelux για την έκδοση και τη δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαΐου 1974. Άρθρο 65 1.Με την επιφύλαξη της δυνατότητας προσφυγής μέσω της διπλωματικής οδού οι αιτήσεις εκδόσεως και διαμεταγωγής απευθύνονται από το αρμόδιο Υπουργείο του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους στο αρμόδιο Υπουργείο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. 2.Αρμόδια Υπουργεία είναι : Για το Βασίλειο του Βελγίου : το Υπουργείο Δικαιοσύνης Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Υπουργοί ή Γερουσιαστές Δικαιοσύνης των Ομόσπονδων Κρατιδίων. Για τη Γαλλική Δημοκρατία : το Υπουργείο Εξωτερικών Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου : το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : το Υπουργείο Δικαιοσύνης Άρθρο 66 1.Αν η έκδοση ενός εκζητούμενου προσώπου δεν απαγορεύεται ρητώς βάσει του δικαίου του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιτρέψει την έκδοση χωρίς την τήρηση της τυπικής διαδικασίας εκδόσεως, υπό τον όρο ότι το εκζητούμενο πρόσωπο συναινεί με έκθεση που συντάσσεται ενώπιον δικαστή και μετά από ακρόαση από τον τελευταίο, ώστε να τον πληροφορήσει σχετικά με το δικαίωμα του για τυπική διαδικασία εκδόσεως. Το εκζητούμενο πρόσωπο μπορεί να παρίσταται με δικηγόρο κατά τη διάρκεια της ακροάσεώς του. 2.Στην περίπτωση εκδόσεως βάσει της παραγράφου 1, το εκζητούμενο πρόσωπο που δηλώνει ρητώς παραίτηση της προστασίας, την οποία του παρέχει η αρχή της ειδικότητας, δεν μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Διαβίβαση της εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων Άρθρο 67 Για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που προσχώρησαν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 21ης Μαρτίου 1983 για τη μεταφορά καταδίκων ισχύουν συμπληρωματικά οι ακόλουθες διατάξεις, Άρθρο 68 1.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος του οποίου υπήκοος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους καταδικάσθηκε τελεσίδικα σε ποινή περιοριστική της ελευθερίας ή σε μέτρο ασφαλείας, μπορεί αν το εν λόγω πρόσωπο προσπαθήσει να αποφύγει την έναρξη ή τη συνέχιση εκτελέσεως της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας καταφεύγοντας στην πατρίδα του, να απευθύνει αίτηση προς το κράτος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο φυγόδικος, να αναλάβει την εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας. 2.Εν αναμονή των εγγράφων που θεμελιώνουν την αίτηση αναλήψεως της εκτελέσεως της ποινής ή των μέτρων ασφαλείας ή του μέρους της ποινής που δεν έχει εκτιθεί ακόμη και της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί μετά από αίτηση του εκζητούντος Μέρους, να διατάξει την προσωρινή κράτηση του καταδίκου ή να λάβει άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της διαμονής του στο έδαφος του κράτους, στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 69 Η μεταβίβαση της εκτελέσεως της ποινής κατά το άρθρο 68 δεν προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου που καταδικάσθηκε σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας. Οι άλλες διατάξεις της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 21ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τη μεταφορά των καταδίκων εφαρμόζονται ανάλογα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Άρθρο 70 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συγκροτούν μόνιμη ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με την εξέταση των κοινών προβλημάτων που αφορούν την καταστολή της εγκληματικότητας στον τομέα των ναρκωτικών καθώς και την επεξεργασία, ενδεχομένως, προτάσεων προκειμένου να βελτιωθούν, αν παραστεί ανάγκη, οι πρακτικές και τεχνικές πλευρές της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Η ομάδα εργασίας υποβάλλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή. 2.Η ομάδα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, της οποίας τα μέλη ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβάνει, ιδίως, αντιπροσώπους των αρμόδιων αστυνομικών και τελωνειακών αρχών. Άρθρο 71 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, ως προς την άμεση ή έμμεση διάθεση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και της ινδικής καννάβεως καθώς και την κατοχή των εν λόγω προϊόντων και ουσιών με σκοπό τη διάθεση ή την εξαγωγή τους, να λάβουν, σε συμφωνία με τις ισχύουσες Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών1 όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 74, 75 και 76, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε πρόληψη και καταστολή της παράνομης εξαγωγής, με διοικητικά και ποινικά μέτρα, ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Ενιαία Σύμβαση του 1961 για τα ναρκωτικά, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο του 1972 περί τροποποιήσεως της Ενιαίας Συμβάσεως του 1961 για τα ναρκωτικά. Σύμβαση του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίουσχετικά με την παράνομη, διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. ινδικής καννάβεως, καθώς και της πωλήσεως, της προμηθείας και της διαθέσεως των εν λόγω προϊόντων και ουσιών. 3.Για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της ινδικής καννάβεως, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενισχύουν τους ελέγχους της κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων καθώς και των μέσων μεταφοράς στα εξωτερικά σύνορα. Τα μέτρα αυτά καθορίζονται από την ομάδα εργασίας του άρθρο 70. Η εν λόγω ομάδα εργασίας λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τη μετάθεση ενός μέρους των αστυνομικών και τελωνειακών δυνάμεων, που αποδεσμεύονται από τα εσωτερικά σύνορα, καθώς και την προσφυγή σε σύγχρονες μεθόδους ανιχνεύσεως ναρκωτικών και σε ειδικά για το σκοπό αυτό εκπαιδευόμενους σκύλους. 4.Για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη εποπτεύουν, ειδικώς τα μέρη για τα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των ναρκωτικών. 5.Για την καταπολέμηση της παράνομης ζητήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και της ινδικής καννάβεως, τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη και καταστολή των αρνητικών επιπτώσεων της παράνομης αυτής ζητήσεως. Τα ανωτέρω μέτρα ανάγονται στον τομέα ευθύνης κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 72 Σύμφωνα με το Σύνταγμα τους και την εθνική νομοθεσία τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι θα ληφθούν εθνικές νομοθετικές διατάξεις, ώστε να γίνει δυνατή η κατάσχεση και η δήμευση των προϊόντων της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Άρθρο 73 1.Σύμφωνα με το Σύνταγμά τους και την εθνική νομοθεσία τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν μέτρα για να γίνουν δυνατές οι ελεγχόμενες παραδόσεις στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 2.Η απόφαση προσφυγής σε ελεγχόμενες παραδόσεις λαμβάνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση βάσει της εκ των προτέρων εγκρίσεως κάθε ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί τη διεύθυνση και τον έλεγχο της επιχειρήσεως στην επικράτεια του και έχει εξουσία προς παρέμβαση. Άρθρο 74 Για το νόμιμο εμπόριο ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οι έλεγχοι που απορρέουν από τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρονται στο άρθρο 71 και πραγματοποιούνται στα εσωτερικά σύνορα, μεταφέρονται στο μέτρο του δυνατού, στο εσωτερικό της χώρας. Άρθρο 75 1.Για την κυκλοφορία ταξιδιωτών με προορισμό την επικράτεια ή εντός της επικρατείας των Συμβαλλόμενων Μερών, τα πρόσωπα μπορούν να μεταφέρουν τα αναγκαία ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες στο πλαίσιο θεραπευτικής αγωγής, μόνον εφόσον επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή επικυρώθηκε από αρμόδια προς το σκοπό αυτόν υπηρεσία του κράτους διαμονής. 2.Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για τη μορφή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, το οποίο χορηγείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και ειδικότερα για τις πληροφορίες που αφορούν τη φύση και την ποσότητα των προϊόντων και των ουσιών καθώς και τη διάρκεια του ταξιδιού. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση ή την επικύρωση του πιστοποιητικού της παραγράφου 2. Άρθρο 76 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο και σύμφωνα με τις ιατρικές τους συνήθειες, τα ιατρικά τους ήθη και την ιατρική τους πρακτική τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τα οποία υποβάλλονται στην επικράτεια ενός ή περισσότερων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε ελέγχους αυστηρότερους εκείνων της δικής τους επικρατείας, ώστε να μην θιγεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών. 2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης και για, τις ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά για την παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για τα μέτρα που λαμβάνουν προς υλοποίηση της εποπτείας του νόμιμου εμπορίου των ουσιών των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς αυτά, συζητούνται τακτικά στην Εκτελεστική Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά Άρθρο 77 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές εθνικές τους διατάξεις σχετικά με την κτήση, την κατοχή, την εμπορία και την παράδοση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. 2.Το παρόν Κεφάλαιο αφορά την κτήση, την κατοχή, την εμπορία και την παράδοση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δεν ισχύει για παράδοση όπλων προς τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, ούτε την κτήση και την κατοχή όπλων από τις εν λόγω αρχές ούτε την κατασκευή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από δημόσιες επιχειρήσεις. Άρθρο 78 1.Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται ως εξής : 1)Απαγορευμένα όπλα. 2)Όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια 3)Όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση. 2.Ο μηχανισμός του κλείστρου, ο γεμιστήρας και η κάννη των πυροβόλων όπλων υπόκεινται κατ αναλογία, στις διατάξεις που ισχύουν για το όπλο του οποίου αποτελούν τμήμα ή για το οποίο προορίζονται. 3.Κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως,ως βραχύκαννα όπλα νοούνται τα πυροβόλα όπλα των οποίων το μήκος της κάννης δεν υπερβαίνει τα 30 εκ. ή των οποίων το ολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 60 εκ. Ως μακρύκαννα όπλα νοούνται όλα τα άλλα πυροβόλα όπλα. Άρθρο 79 1.Ο κατάλογος των απαγορευμένων πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα : 1)Τα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως πολεμικά, πυροβόλα όπλα 2)Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα, ακόμη και αν δεν είναι πολεμικά. 3)Τα πυροβόλα όπλα παραλλαγμένα με τη μορφή άλλου αντικειμένου. 4)Τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και τα βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά. 5)Τα πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με βλήματα dum - dum ή κοίλου γεμίσματος καθώς και τα βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά. 2.Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να χορηγούν άδειες για τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά της παραγράφου 1, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Άρθρο 80 1.Ο κατάλογος των πυροβόλων όπλων για την κτήση και την κατοχή των οποίων απαιτείται άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα πυροβόλα όπλα, εφόσον αυτά δεν είναι απαγορευμένα : 1)Τα βραχύκαννα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα. 2)Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής με κεντρική επίκρουση. 3)Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής με. δακτυλιοειδή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 εκ. 4)Τα μακρύκαννα - ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν περισσότερα από τρία φυσίγγια. 5)Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη, το μήκος της οποίας δεν υπερβαίνει τα 60 εκ. 6)Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου πολεμικού πυροβόλου όπλου. 2.Ο κατάλογος των πυροβόλων όπλων για τα οποία .απαιτείται άδεια, δεν περιλαμβάνει : 1)Όπλα προοριζόμενα να δίνουν σήμα προειδοποιήσεως, να εκτοξεύουν δακρυγόνα ή να δίνουν σήμα συναγερμού υπό τον όρο ότι με τεχνικά μέσα εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή τους με κοινά εργαλεία σε όπλα -κατάλληλα για την εκτόξευση πυρομαχικών με σφαίρες και ότι η εκτόξευση μιας ερεθιστικής ουσίας δεν προκαλεί ανεπανόρθωτες σωματικές βλάβες σε πρόσωπα. 2)Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη δεν μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια χωρίς να επαναγεμίζονται, υπό τον όρον ότι ο γεμιστήρας είναι σταθερός ή διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω όπλα δεν μπορούν να μετατραπούν με κοινά εργαλεία σε όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια. Άρθρο 81 Στον κατάλογο των πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται δήλωση περιλαμβάνονται, εφόσον τα όπλα αυτά δεν είναι απαγορευμένα ούτε υπόκεινται σε άδεια: α. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα. β. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής με μία ή περισσότερες κάννες με ραβδώσεις. γ. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα, μιας βολής με δακτυλιοειδή επίκρουση, συνολικού μήκους ανώτερου από 28 εκ. δ. Τα όπλα που αναφέρονται στο άρθρο 80, παράγραφος 2, περίπτωση β. Άρθρο 82 Οι κατάλογοι των όπλων των άρθρων 79, 80 και 81 δεν περιλαμβάνουν : α. Τα πυροβόλα όπλα των οποίων ο τύπος ή το έτος κατασκευής είναι - πλην εξαιρέσεων - προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1870, υπό τον όρο ότι αυτά δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά που προορίζονται για όπλα απαγορευμένα ή για τα οποία απαιτείται άδεια. β. Τις αναπαραγωγές όπλων της περιπτώσεως α. υπό τον όρο ότι δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση φυσιγγίου με μεταλλικό περίβλημα. γ. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν καταστεί ακατάλληλα για χρήση με οποιαδήποτε πυρομαχικά, με την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων εγγυημένων από έναν επίσημο οργανισμό με τη χάραξη του ειδικού προς τούτο σήματος ή. αναγνωρισμένων από ένα τέτοιο οργανισμό. Άρθρο 83 Η άδεια κτήσεως και κατοχής πυροβόλου όπλου του άρθρου 80, χορηγείται μόνο : α. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, πλην παρεκκλίσεων για κυνηγετικές ή αθλητικές δραστηριότητες. β. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ανίκανος για την κτήση ή την κατοχή ενός πυροβόλου όπλου εξαιτίας διανοητικής ασθένειας ή οποιαδήποτε άλλης διανοητικής ή φυσικής ανικανότητας. γ. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη ή από άλλες ενδείξεις δεν φέρεται ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. δ. Αν ο λόγος που προβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο για την κτήση ή την κατοχή πυροβόλου όπλου μπορεί να θεωρηθεί ως βάσιμος. Άρθρο 84 1.Η δήλωση για τα όπλα του άρθρου 81 καταχωρείται σε κατάλογο που τηρείται από τα πρόσωπα του άρθρου 85. 2.Όταν ένα όπλο χορηγείται από πρόσωπο μη αναφερόμενο στο άρθρο 85, η σχετική δήλωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των προσώπων και των όπλων στα οποία αναφέρονται. Άρθρο 85 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν σε υποχρεωτική έκδοση· αδείας τους κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται η έκδοση αδείας. Υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν σε υποχρεωτική δήλωση τους κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται δήλωση. Η έκδοση αδείας για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια καλύπτει επίσης και τα πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εποπτεύουν τους -κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν διατάξεις, προκειμένου, ως ελάχιστο μέτρο, όλα τα πυροβόλα όπλα να εφοδιάζονται μόνιμα με αριθμό σειράς ο οποίος θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση τους, καθώς και με το σήμα του κατασκευαστή. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβλέπουν την υποχρέωση για τους κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων να καταχωρούν όλα τα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια και δήλωση. Τα μητρώα καταχωρήσεως πρέπει να καθιστούν δυνατόν τον άμεσο προσδιορισμό του χαρακτήρα των πυροβόλων όπλων, της προελεύσεως και του αγοραστή τους. 4.Για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν διατάξεις προκειμένου ο αριθμός αναγνωρίσεως και το σήμα του κατασκευαστή που αναγράφονται στα όπλα να επαναλαμβάνονται και στην άδεια που χορηγείται στον κάτοχό τους. Άρθρο 86 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν διατάξεις με τις οποίες να απαγορεύεται στους νόμιμους κατόχους πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται άδεια ή δήλωση να τα παραχωρούν σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν άδεια για την κτήση όπλου ή πιστοποιητικό δηλώσεως όπλου. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να επιτρέπουν την προσωρινή παραχώρηση των εν λόγω όπλων, σύμφωνα με διαδικασίες που αυτά καθορίζουν. Άρθρο 87 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν την αφαίρεση της αδείας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν ικανοποιεί πλέον τους όρους χορηγήσεως του άρθρου 83. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν επαρκή μέτρα που περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την κατάσχεση του πυροβόλου όπλου και την αφαίρεση της αδείας και να προβλέπουν τις κατάλληλες κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβιάσεως των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. που ισχύουν για τα πυροβόλα όπλα. Οι κυρώσεις μπορούν να προβλέπουν και την κατάσχεση των πυροβόλων όπλων. Άρθρο 88 1.Οι δικαιούχοι αδείας κτήσεως πυροβόλου όπλου απαλλάσσονται από την υποχρέωση αδείας ή την κτήση πυρομαχικών προοριζόμενων για το όπλο αυτό. 2.Η κτήση πυρομαχικών από πρόσωπα που δεν είναι δικαιούχοι αδείας κτήσεως όπλων υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για το όπλο για το οποίο προορίζονται τα πυρομαχικά αυτά. Η άδεια μπορεί να χορηγείται για μόνο μία ή όλες τις κατηγορίες πυρομαχικών. Άρθρο 89 Οι καταστάσεις των απαγορευμένων πυροβόλων όπλων, για τα οποία απαιτείται άδεια και δήλωση, μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική και οικονομική εξέλιξη καθώς και η κρατική ασφάλεια. Άρθρο 90 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν την δυνατότητα να θεσπίσουν αυστηρότερους νόμους ή διατάξεις, ως προς το καθεστώς των πυροβόλων όπλων και των πυρομαχικών. Άρθρο 91 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως της 28ης Ιουνίου 1978 για τον έλεγχο της κτήσεως και της κατοχής πυροβόλων όπλων από ιδιώτες, να δημιουργήσουν στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου, ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, ως προς την κτήση πυροβόλων όπλων από πρόσωπα, απλούς ιδιώτες ή οπλοπώλες λιανικής πωλήσεως - που συνήθως διαμένουν ή έχουν κατοικία στην επικράτεια ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Ως οπλοπώλης λιανικής πωλήσεως θεωρείται κάθε πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει, στο λιανικό εμπόριο πυροβόλων όπλων. 2.Η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά : 1)Μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της παραγράφου 1, τα πυροβόλα όπλα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1, μέρος Α, αριθμός 1, περίπτωση α έως η της εν λόγω Συμβάσεως, 2)Μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών από τα οποία τουλάχιστον ένα δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση της παραγράφου 1, τα όπλα που κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποβάλλει σε καθεστώς αδείας ή δηλώσεως. 3.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην κτήση πυροβόλων όπλων διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 1)Την ημερομηνία κτήσεως και τα στοιχεία ταυτότητος του αποκτώντος, δηλαδή Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο : επώνυμο, όνομα (τα ), ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, διεύθυνση και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας καθώς και την ημερομηνία παραδόσεως και μνεία της εκδούσης αρχής είτε πρόκειται για οπλοπώλη είτε όχι. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο : όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα καθώς και επώνυμο, όνομα(τα), ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, διεύθυνση και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. 2)Τον τύπο, τον αριθμό κατασκευής, το διαμέτρημα και τα άλλα χαρακτηριστικά του πυροβόλου όπλου καθώς και τον αριθμό αναγνωρίσεως. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει μία εθνική αρχή που αποστέλλει και λαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 3 και ανακοινώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη κάθε τροποποίηση σχετικά με τον ορισμό της εν λόγω αρχής. 5.Η οριζόμενη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αρχή μπορεί να διαβιβάζει τις πληροφορίες που της ανακοινώθηκαν στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές και στις αρχές εποπτείας των συνόρων, προκειμένου να προληφθούν ή να διωχθούν αξιόποινες πράξεις και παραβάσεις των κανονισμών. ΤΙΤΛΟΣ ΙV Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Άρθρο 92 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγκαθιστούν και διατηρούν ένα κοινό σύστημα πληροφοριών, το οποίο εφεξής θα αποκαλείται Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν απαρτιζόμενο από ένα εθνικό τμήμα σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και από μία τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επιτρέπει στις αρχές που έχουν ορισθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω μιας αυτοματοποιημένης. διαδικασίας αναζητήσεως να διαθέτουν καταχωρήσεις προσώπων και αντικειμένων κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων και εξακριβώσεων καθώς και άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ερευνών στο εσωτερικό της χώρας ,σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επίσης για μόνη την κατηγορία του άρθρου 96 να διαθέτουν καταχωρήσεις για τις ανάγκες της διαδικασίας χορηγήσεως θεωρήσεων, τίτλων διαμονής και ρυθμίσεως των δικαιωμάτων των αλλοδαπών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως για την κυκλοφορία των προσώπων. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εγκαθιστά και διατηρεί για λογαριασμό του και με δική του ευθύνη το εθνικό του τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, του οποίου το αρχείο δεδομένων με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως ταυτίζεται ως προς το περιεχόμενο με το εθνικό τμήμα κάθε άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία και επαρκής διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 3, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά την εγκατάσταση του εθνικού του τμήματος λαμβάνει υπόψη τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί από κοινού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως. Το αρχείο δεδομένων κάθε εθνικού τμήματος χρησιμεύει για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση δεδομένων στην επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Αναζήτηση αρχείων δεδομένων του εθνικού τμήματος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν είναι δυνατή. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγκαθιστούν και διατηρούν για λογαριασμό όλων και με κοινή ευθύνη την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Ή Γαλλική Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την εν λόγω υπηρεσία υποστηρίξεως, η οποία εγκαθίσταται στο Στρασβούργο. Αυτή περιλαμβάνει ένα αρχείο δεδομένων, το οποίο μέσω της διαβιβάσεως πληροφοριών επί του δικτύου (οn line ) διασφαλίζει την ομοιότητα των αρχείων δεδομένων των εθνικών τμημάτων. Στο αρχείο δεδομένων της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως περιέχονται καταχωρήσεις προσώπων και αντικειμένων, εφόσον αυτές αφορούν όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το ίδιο αρχείο δεν περιλαμβάνει άλλα δεδομένα, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στο άρθρο 113 παράγραφος 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Άρθρο 93 Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας τάξεως και ασφαλείας , συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας του Κράτους καθώς επίσης στην εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Συμβάσεως για την κυκλοφορία των προσώπων στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών με τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω του συστήματος αυτού. Άρθρο 94 1.Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν περιέχει αποκλειστικώς τις κατηγορίες δεδομένων, τα οποία παρέχονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και είναι αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπουν - τα άρθρα 95 έως 100. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που καταχωρεί τις πληροφορίες διερευνά αν η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περιπτώσεως δικαιολογεί την καταχώρηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 2.Οι κατηγορίες δεδομένων είναι : 1)Τα καταχωρούμενα πρόσωπα. 2)Τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 100 και τα οχήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 99. 3.Ως προς τα πρόσωπα εισάγονται κατ ανώτατο όριο τα ακόλουθα στοιχεία: α. Το επώνυμο και το όνομα, κατά περίπτωση καταγράφεται και το ψευδώνυμο. β. Τα ιδιαίτερα αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά. 1)Το πρώτο γράμμα του δευτέρου ονόματος. 2)Η ημερομηνία και ο τόπος γεννήσεως. 3)Το φύλο. 4)Η ιθαγένεια. 5)Η ένδειξη ότι τα εν λόγω πρόσωπα οπλοφορούν. 6)Η ένδειξη ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν προβεί σε πράξεις παράνομης βίας. 7)Ο λόγος της καταχωρήσεως. 8)Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δεν επιτρέπονται άλλα στοιχεία, ιδίως τα δεδομένα που μνημονεύονται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. 4.Εφόσον ένα Συμβαλλόμενο Μέρος εκτιμά ότι μία καταχώρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 95,97 ή 99 αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις του ή τα ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να συνοδεύσει εκ των υστέρων αυτήν την καταχώρηση στο αρχείο του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με την ένδειξη; ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν δεν θα εκτελεσθούν στην επικράτεια του βάσει της καταχωρήσεως. Για το ζήτημα αυτό πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Αν το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος δεν αποσύρει την καταχώρηση, αυτή είναι έγκυρη για τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 95 1.Τα .δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα των οποίων ζητείται η σύλληψη κατόπιν σχετικού εντάλματος ή άλλης πράξεως ανάλογης ισχύος ή καταδικαστικής αποφάσεως με σκοπό την έκδοση, καταχωρούνται κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Πριν από την καταχώρηση, το Συμβαλλόμενο Μέρος που προβαίνει σ αυτήν ελέγχει αν η σύλληψη επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο των Συμβαλλόμενων Μερών προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση. Αν το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τα ανωτέρω πρέπει να διαβουλευθεί με τα άλλα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος ανακοινώνει στα Συμβαλλόμενα Μέρη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση συγχρόνως με την καταχώρηση μέσω της ταχύτερης δυνατής οδού, τις ακόλουθες ουσιώδεις πληροφορίες για την υπόθεση : 1)Την αρχή από την οποία προέρχεται η αίτηση συλλήψεως. 2)Την ύπαρξη εντάλματος συλλήψεως ή πράξεως ανάλογης ισχύος ή καταδικαστικής αποφάσεως. 3)Τη φύση και τον νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξεως, 4)Την περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως της αξιόποινης πράξεως, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, του τόπου και του βαθμού συμμετοχής στην πράξη αυτή του καταχωρούμενου προσώπου. 5)Στο μέτρο του δυνατού τις συνέπειες της αξιόποινης πράξεως. 3.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να σημειώσει την καταχώρηση στο αρχείο του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με την ένδειξη ότι μέχρι τη διαγραφή της δεν μπορεί να προβεί σε σύλληψη βάσει της καταχωρήσεως. Η ένδειξη αυτή πρέπει να διαγραφεί το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες μετά την καταχώρηση, σε αρχείο εκτός και αν το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος αρνείται την αιτηθείσα σύλληψη για νομικούς ή για ειδικούς λόγους σκοπιμότητας. Εφόσον, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, η πολυπλοκότητα των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε η καταχώρηση το απαιτεί, η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά μία εβδομάδα. Με την επιφύλαξη ενδείξεως ή απορριπτικής αποφάσεως τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προβούν στην αιτηθείσα σύλληψη βάσει της καταχωρήσεως. 4.Αν, για ιδιαιτέρως επείγοντες λόγους, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ζητήσει μία άμεση έρευνα, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται, διερευνά τη δυνατότητα παραιτήσεως από την ένδειξη. Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, να μπορούν να εκτελεσθούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αν η καταχώρηση είναι έγκυρη. 5.Αν δεν είναι δυνατή η σύλληψη είτε λόγω μη ολοκληρώσεως μιας σχετικής έρευνας είτε λόγω απορριπτικής αποφάσεως του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το τελευταίο πρέπει να εκλάβει την καταχώρηση ως καταχώρηση με σκοπό τη γνωστοποίηση του τόπου διαμονής. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση λαμβάνουν τα αιτούμενα μέτρα βάσει της καταχωρήσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις εκδόσεως και το εθνικό δίκαιο. Δεν υποχρεούνται να λάβουν τα αιτούμενα μέτρα αν πρόκειται για υπήκοό τους, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να προβούν στη σύλληψη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Άρθρο 96 1.Τα δεδομένα σχετικά με τους αλλοδαπούς που καταχωρούνται με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, καταχωρούνται σε αρχείο βάσει μιας εθνικής καταχωρήσεως, η οποία έχει έρεισμα στις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας. 2.Οι αποφάσεις μπορούν να έχουν ως αιτιολογία την απειλή της δημόσιας τάξεως και ασφαλείας καθώς και της εθνικής ασφαλείας που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού επί του εθνικού εδάφους. Αυτή μπορεί, κυρίως, να είναι η περίπτωση : 1)Αλλοδαπού, ο οποίος έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη επισύρουσα ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους. 2)Αλλοδαπού, εις βάρος του οποίου υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο άρθρο 71 ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τέτοιων αξιόποινων πράξεων επί του εδάφους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι αποφάσεις μπορούν επίσης να έχουν αιτιολογία ότι εις βάρος του αλλοδαπού έχει επιβληθεί το μέτρο της απομακρύνσεως, αποπομπής ή απελάσεως, το οποίο δεν αναβλήθηκε ούτε ανεστάλη και περιέχει ως παρεπόμενη κύρωση την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, στηριζόμενη στη μη τήρηση του εθνικού δικαίου ως προς την είσοδο ή τη διαμονή των αλλοδαπών. Άρθρο 97 Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί ή με πρόσωπα, τα οποία χάριν της δικής τους προστασίας ή για την αποτροπή απειλών, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδια αρχής ή της αρμόδιας δικαστικής αρχής του καταχωρούντος Μέρους, πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή επιτήρηση, καταχωρούνται, προκειμένου οι αστυνομικές αρχές να ανακοινώσουν τον τόπο-διαμονής τους στο καταχωρούν Μέρος ή να μπορέσουν να επιτηρήσουν το πρόσωπο με σκοπό να παρακωλύσουν την συνέχιση του ταξιδιού του, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδιαιτέρως για τους ανηλίκους και για τα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να εγκλεισθούν σε ίδρυμα κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας αρχής. Η ανακοίνωση προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου που έχει εξαφανισθεί, αν αυτό είναι ενήλικο. Άρθρο 98 1.Δεδομένα σχετικά με μάρτυρες, με πρόσωπα που κλητεύονται προς εμφάνιση ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για πράξεις ως προς τις οποίες έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη, ή με πρόσωπα στα οποία πρέπει να επιδοθεί καταδικαστική απόφαση ή κλήση προς έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας, καταχωρούνται, κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων δικαστικών αρχών με σκοπό την ανακοίνωση του τόπου διαμονής ή της κατοικίας 2.Οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί θα ανακοινωθούν στο αιτούν Μέρος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις ισχύουσες συμβάσεις ως προς τη δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Άρθρο 99 1.Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ή με οχήματα καταχωρούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο που αναφέρει η παράγραφος 5. 2.Καταχώρηση τέτοιας φύσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί για την καταστολή αξιόποινων πράξεων και την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφαλείας, όταν : 1)Υπάρχουν συγκεκριμένες και αποχρώσες ενδείξεις ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την τέλεση περισσότερων ή ιδιαιτέρως σοβαρών αξιόποινων πράξεων ή διαπράττει τέτοιες πράξεις. 2)Από τη συνολική εκτίμηση του ενδιαφερομένου, ειδικότερα βάσει των αξιόποινων πράξεων που αυτός έχει διαπράξει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθίσταται σφόδρα πιθανή η εκ μέρους του τέλεση ιδιαιτέρως σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 3.Επιπρόσθετα, η καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων οργάνων για την ασφάλεια του Κράτους, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι οι πληροφορίες, που αναφέρει η παράγραφος 4, είναι αναγκαίες για την αποτροπή σοβαρής απειλής προερχομένης από τον ενδιαφερόμενο ή άλλων σοβαρών απειλών κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας του Κράτους. Το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται προηγουμένως να διαβουλευθεί με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 4.Στο πλαίσιο της διακριτικής παρακολουθήσεως λόγω συνοριακών ελέγχων ή άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ερευνών στο εσωτερικό της χώρας, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν εν όλω ή εν μέρει να συγκεντρωθούν ή διαβιβασθούν στην καταχωρούσα αρχή : 1) Η ανεύρεση του καταχωρηθέντος προσώπου ή του καταχωρηθέντος οχήματος. 2)Ο τόπος, ο χρόνος ή η αιτία του ελέγχου. 3)Η διαδρομή και ο προορισμός του ταξιδιού. 4)Οι συνεπιβάτες ή οι κάτοχοι του οχήματος 5)Το χρησιμοποιηθέν όχημα. 6)Τα μεταφερόμενα αντικείμενα. 7)Οι περιστάσεις ανευρέσεως του προσώπου ή του οχήματος. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών αυτών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μη διακινδύνευση του διακριτικού χαρακτήρα της παρακολουθήσεως. 5.Στο πλαίσιο του ειδικού ελέγχου, που μνημονεύει η παράγραφος 1, τα πρόσωπα, τα οχήματα και τα μεταφερόμενα αντικείμενα μπορούν να ερευνηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί που αναφέρουν οι παράγραφοι 2 και 3. Αν το δίκαιο ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν επιτρέπει τον ειδικό έλεγχο, το· μέτρο αυτό μετατρέπεται αμέσως για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος σε διακριτική παρακολούθηση. 6.Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να σημειώσει στην καταχώρηση του αρχείου του εθνικού του τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ένδειξη που σκοπεύει να απαγορεύσει, μέχρι τη διαγραφή της, την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν βάσει της καταχωρήσεως για τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο. Η ένδειξη αυτή, πρέπει να διαγραφεί το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες μετά την καταχώρηση σε αρχείο εκτός και αν το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος αρνείται τα αιτηθέντα μέτρα για νομικούς ή ειδικούς λόγους σκοπιμότητας. Με την επιφύλαξη ενδείξεως ή απορριπτικής αποφάσεως, τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να εκτελέσουν τα ως άνω μέτρα βάσει της καταχωρήσεως. Άρθρο 100 1.Δεδομένα σχετικά με πράγματα, τα οποία αναζητούνται για κατάσχεση ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε ποινική διαδικασία, καταχωρούνται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 2.Αν από μία αναζήτηση προκύψει ότι υπάρχει καταχώρηση για ανευρεθέν αντικείμενο, η αρχή που το διαπίστωσε επικοινωνεί με την καταχωρούσα αρχή για να συμφωνήσουν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, μπορούν να διαβιβάζονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα μέτρα που θα ληφθούν από το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει ανεύρει το αντικείμενο, πρέπει να είναι σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. 3.Οι ακόλουθες κατηγορίες αντικειμένων καταχωρούνται : 1)Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί με κύλινδρο ανώτερο των 50 cc. 2)Ρυμουλκούμενα οχήματα και τροχόσπιτα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί με βάρος, χωρίς φορτίο, ανώτερο των 750 κιλών. 3)Πυροβόλα όπλα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. 4)Ασυμπλήρωτα έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. 5)Συμπληρωμένα έγγραφα ταυτότητας (διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες οδηγήσεως) που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. 6)Τραπεζογραμμάτια (γραμμάτια που έχουν καταγραφεί με αριθμό σειράς ). Άρθρο 101 1.Η πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με το δικαίωμα της απευθείας αναζητήσεως τους επιφυλάσσονται αποκλειστικώς στα όργανα που είναι αρμόδια για : 1)Τους διασυνοριακούς ελέγχους. 2)Τις άλλες αστυνομικές και τελωνειακές έρευνες στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τον συντονισμό τους. 2.Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 96, με δικαίωμα απευθείας αναζητήσεως τους, επιτρέπεται στα όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση θεωρήσεων, τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εξέταση των αιτήσεων για θεωρήσεις καθώς επίσης στις. αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση τίτλων διαμονής και τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως για την κυκλοφορία των προσώπων. Η πρόσβαση στα δεδομένα ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι χρήστες πρέπει να αναζητούν μόνον τα δεδομένα που είναι απαραίτητα προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ανακοινώνει στην Εκτελεστική Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών, οι οποίες δικαιούνται να αναζητούν απευθείας τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Ο κατάλογος αυτό αναφέρει τα δεδομένα τα οποία κάθε αρχή μπορεί να αναζητεί και τους σκοπούς της αναζητήσεως αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια δεδομένων στο πλαίσιο Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Άρθρο 102 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που προβλέπονται στα άρθρα 95 ως 100, μόνον για τους αντίστοιχους σκοπούς της κάθε καταχωρήσεως που αναγράφονται σε κάθε μία από τις καταχωρήσεις που προβλέπονται στα άρθρα αυτά. 2.Τα δεδομένα μπορούν να αναπαράγονται μόνο για τεχνικούς σκοπούς και εφ’ όσον η αναπαραγωγή αυτή είναι αναγκαία για την απ ευθείας αναζήτηση από τις αρχές του άρθρου 101. Οι καταχωρήσεις των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών δεν μπορούν να αντιγραφούν από το εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν σε άλλα εθνικά αρχεία δεδομένων. 3.Στο πλαίσιο των καταχωρήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 95 ως 100 της παρούσης Συμβάσεως κάθε παρέκκλιση από την παράγραφο 1 για την μετάβαση από ένα τύπο καταχωρήσεως σε άλλο, πρέπει να αιτιολογείται από την ανάγκη αποτροπής επικείμενης σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, για σοβαρούς λόγους ασφαλείας του κράτους ή για την πρόληψη σοβαρής αξιόποινης πράξεως. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί προηγουμένως η συναίνεση του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους . 4.Τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διοικητικούς σκοπούς. Κατά παρέκκλιση, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 96 μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνον για τους σκοπούς που απορρέουν από το άρθρο 101 παράγραφος 2. 5.Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη στις παραγράφους 1 έως 4 θεωρείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους ως παρέκκλιση του επιδιωκόμενου σκοπού. Άρθρο 103 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μεριμνά ώστε, κατά μέσον όρο, να καταχωρείται στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν κάθε δέκατη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της αρχής που διαχειρίζεται το αρχείο, με σκοπό τον έλεγχο του παραδεκτού της αναζητήσεως. Η καταχώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό αυτό και διαγράφεται μετά την παρέλευση έξι μηνών. Άρθρο 104 1.Το εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους εφαρμόζεται στην καταχώρηση, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προϋποθέσεων προβλεπομένων από την παρούσα Σύμβαση. 2.Εφόσον η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις, το δίκαιο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους εφαρμόζεται στα δεδομένα που καταχωρούνται στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 3.Εφόσον η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και έχουν ζητηθεί με την καταχώρηση, εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, το οποίο προβαίνει στην εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Εφόσον η παρούσα Σύμβαση προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και έχουν ζητηθεί με την καταχώρηση, οι αρμοδιότητες ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Αν τα αιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν δεν μπορούν να εκτελεσθούν, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει σχετικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 105 Το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, την ενημερότητα, καθώς και τη νομιμότητα της καταχωρήσεως των δεδομένων σε αρχείο στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Άρθρο 106 1.Μόνο το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπεται να τροποποιεί, συμπληρώνει, διορθώνει ή να διαγράφει τα δεδομένα που εισήγαγε. 2.Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο δεν έχει προβεί σε καταχώρηση διαθέτει ενδείξεις ότι δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχεία περιέχουν νομικό ή πραγματικό σφάλμα, ανακοινώνει το ταχύτερο δυνατόν το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο πρέπει να επαληθεύσει υποχρεωτικά την ανακοίνωση και να διορθώσει, αν είναι αναγκαίο, ή να διαγράψει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα δεδομένα. 3.Αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, το Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν έχει προβεί σε καταχώρηση υποβάλλει τη συγκεκριμένη περίπτωση για γνωμοδότηση στην κοινή αρχή ελέγχου του άρθρου 115, παράγραφος 1. Άρθρο 107 Όταν ένα πρόσωπο έχει ήδη καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν το Συμβαλλόμενο Μέρος που εισάγει νέα καταχώρηση συνεννοείται με το Συμβαλλόμενο Μέρος που εισήγαγε την αρχική καταχώρηση για την ένταξη σε αρχεία δεδομένων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν προς τον σκοπό αυτό να καθιερώσουν επίσης γενικές διατάξεις. Άρθρο 108 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει μία αρχή η οποία ως κεντρική είναι αρμόδια για το εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πραγματοποιεί τις καταχωρήσεις του μέσω αυτής της αρχής. 3.Η εν λόγω αρχή είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους μέσω του θεματοφύλακα της αρχής της παραγράφου 1. Άρθρο 109 1.Το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν και τα οποία είναι καταχωρημένα σε αρχείο στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους, στην επικράτεια του οποίου αυτός ασκεί το δικαίωμα προσβάσεως . Εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η εθνική αρχή ελέγχου του άρθρου 114, παράγραφος 1, αποφασίζει αν και με ποια διαδικασία ανακοινώνονται οι πληροφορίες. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο δεν έχει προβεί σε καταχώρηση, μπορεί να ανακοινώσει πληροφορίες σχετικές με αυτά τα δεδομένα μόνον αν παρέσχε προηγουμένως στο καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος τη δυνατότητα να διατυπώσει τη θέση του . 2.Η ανακοίνωση πληροφοριών προς τον ενδιαφερόμενο απορρίπτεται αν είναι ικανή να βλάψει την εκτέλεση του νόμιμου έργου σε συνάρτηση με την καταχώρηση ή για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων. Απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της περιόδου καταχωρήσεως με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση. Άρθρο 110 Κάθε πρόσωπο μπορεί να επιτύχει τη διόρθωση ή την διαγραφή δεδομένων που το αφορούν και περιέχουν πραγματικό ή νομικό σφάλμα. Άρθρο 111 1.Κάθε πρόσωπο δικαιούται στην επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους λόγω καταχωρήσεως, η οποία τον αφορά, να εγείρει αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής βάσει του εθνικού δικαίου, ιδίως για διόρθωση, διαγραφή, παροχή πληροφοριών ή αποζημίωση. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση μεταξύ τους να εκτελέσουν τις οριστικές αποφάσεις των δικαστηρίων ή των αρχών της παραγράφου 1. Άρθρο 112 1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν για την αναζήτηση προσώπων, διατηρούνται μόνον όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το αργότερο τρία χρόνια μετά την καταχώρηση τους σε αρχείο η αναγκαιότητα διατηρήσεως τους πρέπει να εξετάζεται από το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος . Για τις καταχωρήσεις του άρθρου 99 η προθεσμία αυτή διαρκεί ένα έτος. 2.Κάθε καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει, αν συντρέχει περίπτωση, βραχύτερες προθεσμίες εξετάσεως, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. 3.Η τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ανακοινώνει αυτομάτως στο καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, με προειδοποίηση ενός μηνός, τη διαγραφή που έχει προγραμματισθεί στο σύστημα. 4.Το καταχωρούν · Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, εντός της προθεσμίας εξετάσεως, να αποφασίσει την περαιτέρω διατήρηση της καταχωρήσεως, αν αυτή κρίνεται αναγκαία για τον σκοπό στον οποίο βασίζεται η. καταχώρηση. Η παράταση της καταχωρήσεως πρέπει να ανακοινώνεται στην τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στην παραταθείσα καταχώρηση. Άρθρο 113 1.Δεδομένα άλλα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 112 διατηρούνται κατ ανώτατο όριο για δέκα έτη, δεδομένα σχετικά με εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας και τραπεζογραμμάτια που έχουν καταγραφεί με αριθμό σειράς κατ ανώτατο όριο για πέντε έτη και τα σχετικά με αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα κατ ανώτατο όριο για τρία έτη. 2.Τα δεδομένα που διαγράφονται διατηρούνται επιπλέον για ένα έτος στην τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. Κατά την περίοδο αυτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να ελεγχθεί εκ των υστέρων η ακρίβεια ή η νομιμότητα της καταχωρήσεώς τους σε αρχείο. Στη συνέχεια, πρέπει να καταστραφούν. Άρθρο 114 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει αρχή ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο του αρχείου του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και να διερευνά αν από την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου προσώπου. Για τον λόγο αυτόν, η αρχή ελέγχου έχει δικαίωμα προσβάσεως στο αρχείο του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 2.Κάθε πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει από τις αρχές ελέγχου να διερευνήσουν τα δεδομένα που το αφορούν και έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν καθώς και τη χρήση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση. Αν τα δεδομένα έχουν εισαχθεί από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την αρχή ελέγχου του τελευταίου. Άρθρο 115 1.Για τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δημιουργείται κοινή αρχή ελέγχου, η οποία συγκροτείται από δύο εκπροσώπους κάθε εθνικής αρχής ελέγχου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τις διαβουλεύσεις διαθέτει μία ψήφο. Ο έλεγχος ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη της Σύσταση R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. 2.Ως προς την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν η κοινή αρχή ελέγχου έχει αποστολή να διερευνήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. Για τον σκοπό αυτό, έχει δικαίωμα προσβάσεως στην τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. 3.Η κοινή αρχή ελέγχου είναι ακόμη αρμόδια για τη διερεύνηση των ζητημάτων εφαρμογής ή ερμηνείας που μπορούν να τεθούν κατά τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, τη μελέτη των προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν κατά τον επιχειρούμενο ανεξάρτητο έλεγχο από τις εθνικές αρχές ελέγχου των Συμβαλλόμενων Μερών ή την άσκηση του δικαιώματος προσβάσεως στο σύστημα καθώς επίσης για την επεξεργασία ομοιόμορφων προτάσεων, ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα. 4.Οι εκθέσεις της κοινής αρχής ελέγχου διαβιβάζονται στις αρχές προς τις οποίες οι εθνικές αρχές ελέγχου διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους. Άρθρο 116 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, για κάθε ζημία που προξενείται εις βάρος προσώπου από τη λειτουργία του εθνικού αρχείου του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Παρομοίως ισχύει, όταν η ζημία προξενήθηκε από το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, επειδή το τελευταίο καταχώρησε δεδομένα που περιέχουν νομικό ή πραγματικό σφάλμα. 2.Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος κατά του οποίου έχει εγερθεί αγωγή δεν είναι το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, το τελευταίο, κατόπιν αιτήσεως υποχρεούται να αποδώσει όσα έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση, εκτός αν τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση κατά παράβαση της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 117 1.Ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εφαρμογής του Τίτλου αυτού κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το αργότερο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την επίτευξη επιπέδου προστασίας, το οποίο είναι αντίστοιχο εκείνου που απορρέει από τις αρχές της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. 2.Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει ο ανωτέρω Τίτλος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον, όταν οι διατάξεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 τεθούν σε ισχύ στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών που σχετίζονται με την εν λόγω διαβίβαση. Άρθρο 118 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση στο εθνικό του τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν να λάβει μέτρα, τα οποία είναι πρόσφορα να: 1)Αποτρέψουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να εισέλθει στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος εισόδου). 2)Παρακωλύσουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή απομάκρυνση των βάσεων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (έλεγχος των βάσεων δεδομένων). 3)Εμποδίσουν τη μη εξουσιοδοτημένη καταχώρηση σε αρχείο καθώς επίσης και κάθε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, τροποποίηση η διαγραφή καταχωρημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος καταχωρήσεως σε αρχείο). 4)Καταστήσουν αδύνατη τη χρήση των συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την αρωγή εγκαταστάσεων διαβιβάσεως δεδομένων (έλεγχος χρήσεως ). 5)Διασφαλίσουν στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπο, ως προς τη χρήση ενός συστήματος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, τη δυνατότητα προσβάσεως μόνον στα δεδομένα που ανάγονται στην αρμοδιότητά τους (έλεγχος προσβάσεως). 6)Διασφαλίσουν τη δυνατότητα διερευνήσεως και διαπιστώσεως των αρχών εκείνων, στις οποίες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβασθούν μέσω εγκαταστάσεων διαβιβάσεως δεδομένων (έλεγχος διαβιβάσεως). 7)Διασφαλίζουν τη δυνατότητα διερευνήσεως και διαπιστώσεως εκ των υστέρων του είδους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, του χρόνου και του προσώπου που τα εισήγαγε (έλεγχος εισαγωγής). 8)Εμποδίσουν τη δυνατότητα αναγνώσεως, αντιγραφής, τροποποιήσεως ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διαβιβαστή του καθώς και κατά τη μεταφορά των βάσεων δεδομένων (έλεγχος μεταφοράς). 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να λάβει ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και τη διαβίβαση τους σε αρχές εκτός της επικρατείας των Συμβαλλόμενων Μερών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ανακοινωθούν στην κοινή αρχή ελέγχου. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να διορίζει για την επεξεργασία δεδομένων του εθνικού του τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ειδικώς εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία επιπλέον έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας. 4.Για την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα σχετικά μέτρα των παραγράφων 1 έως 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κατανομή των εξόδων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Άρθρο 119 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη φέρουν από κοινού τα έξοδα εγκαταστάσεως και χρήσεως της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του άρθρου 92, παράγραφος 3. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εγκαταστάσεως γραμμών για τη σύνδεση των εθνικών τμημάτων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. Το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθορίζεται βάσει του ποσοστού συμμετοχής κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στην κοινή βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, περίπτωση γ της αποφάσεως του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24ης Ιουνίου 1988 σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων. 2.Τα έξοδα εγκαταστάσεως και χρήσεως του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν φέρει ατομικώς κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. ΤΙΤΛΟΣ V Μεταφορά και κυκλοφορία των εμπορευμάτων Άρθρο 120 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μεριμνούν από κοινού ώστε οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους να μην εμποδίζουν, χωρίς αιτιολογία την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα εσωτερικά σύνορα. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διευκολύνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα εσωτερικά σύνορα, πραγματοποιώντας τις διατυπώσεις που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων για την θέση τους στην κατανάλωση. Ο εκτελωνισμός αυτός μπορεί, κατ επιλογή του ενδιαφερομένου, να πραγματοποιείται είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στα εσωτερικά σύνορα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν την προώθηση του εκτελωνισμού στο εσωτερικό της χώρας. 3.Εφόσον οι ελαφρύνσεις στην παράγραφο 2 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει σε ορισμένους τομείς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν να υλοποιήσουν τις προϋποθέσεις αυτές μεταξύ τους ή στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ιδίως στον έλεγχο της τηρήσεως των ρυθμίσεων ως προς τις άδειες μεταφοράς και τεχνικών ελέγχων των μεταφορικών μέσων, τους υγειονομικούς κτηνιατρικούς ελέγχους, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους καθώς επίσης και τους ελέγχους σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν να εναρμονίσουν τις διατυπώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα και να ελέγχουν την τήρησή τους σύμφωνα με ομοιόμορφες αρχές. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται στενώς στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 121 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο από τους ελέγχους και την υποβολή φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο για ορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των φυτών και των φυτικών προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απλοποίηση. Μπορεί να τροποποιεί τον κατάλογο αυτόν και να καθορίζει την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της τροποποιήσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για τα λαμβανόμενα μέτρα. 2.Σε περίπτωση κινδύνου εισαγωγής ή εξαπλώσεως βλαβερών οργανισμών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει την προσωρινή επαναφορά των μέτρων ελέγχου που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο και να τα εφαρμόσει. Ειδοποιεί αμέσως τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγράφως, αιτιολογώντας την απόφαση του. 3.Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό απαιτούμενο δυνάμει του νόμου περί προστασίας των ειδών. 4.Κατόπιν αιτήσεως, η αρμόδια αρχή χορηγεί φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό όταν η αποστολή προορίζεται εν όλω ή εν μέρει προς επανεξαγωγή και τούτο στο μέτρο που τηρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για τα οικεία φυτά ή φυτικά προϊόντα. Άρθρο 122 1.Τα Συμβαλλόμενα -Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους προκειμένου να επιτύχουν την ασφάλεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εναρμονίσουν τις εθνικές διατάξεις που έχουν εισαχθεί για την εφαρμογή των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον, αναλαμβάνουν την υποχρέωση ιδίως να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο ασφαλείας με : 1)Εναρμόνιση των απαιτήσεων σε θέματα επαγγελματικών προσόντων των οδηγών, 2)Εναρμόνιση της διαδικασίας και της συχνότητας των πραγματοποιούμενων ελέγχων κατά τη μεταφορά και εντός των επιχειρήσεων. 3)Εναρμόνιση του χαρακτηρισμού των αξιόποινων πράξεων και των νομικών διατάξεων των σχετικών με τις εφαρμοστέες κυρώσεις, 4)Διασφάλιση διαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με τα ληφθέντα μέτρα και τους πραγματοποιούμενους ελέγχους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους κατά τη μεταφορά των επικίνδυνων και μη αποβλήτων μέσω των εσωτερικών συνόρων. Για τον λόγο αυτό επιχειρούν να υιοθετήσουν κοινή θέση, ως προς την τροποποίηση των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τον έλεγχο και τη διαχείρηση της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και για τη θέσπιση κοινοτικών πράξεων σχετικά με τα μη επικίνδυνα απόβλητα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια επαρκής υποδομή αποκομιδής και να καθορισθούν υψηλού επιπέδου εναρμονισμένα πρότυπα αποκομιδής των αποβλήτων. Εν αναμονή κοινοτικής ρυθμίσεως σχετικά με τα μη επικίνδυνα απόβλητα, οι έλεγχοι μεταφοράς αυτών των αποβλήτων πραγματοποιούνται βάσει ειδικής διαδικασίας, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της μεταφοράς στον τόπο προορισμού κατά την επεξεργασία. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, εδάφιο 2 εφαρμόζονται στην παρούσα παράγραφο. Άρθρο 123 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό να καταργήσουν στις σχέσεις μεταξύ τους την υποχρέωση καταθέσεως αδείας, που ισχύει επί του παρόντος, για την εξαγωγή στρατηγικών βιομηχανικών προϊόντων και τεχνολογιών, αν δε παραστεί ανάγκη, να αντικαταστήσουν την εν λόγω άδεια με μία ελαστική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα του πρώτου και του τελικού προορισμού είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. Υπό την επιφύλαξη των διαβουλεύσεων αυτών και προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των αναγκαίων ελέγχων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν, συνεργαζόμενα στενώς μέσω ενός συντονιστικού μηχανισμού, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 2.Ως προς τα άλλα προϊόντα εκτός των στρατηγικών βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών της παραγράφου 1, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν, αφενός να διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής στο εσωτερικό της χώρας, αφετέρου να εναρμονίσουν τις διαδικασίες ελέγχου τους. 3.Στο πλαίσιο των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με τους άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους. Άρθρο 124 Ο αριθμός και η συχνότητα των ελέγχων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατά την κυκλοφορία των ταξιδιωτών στα εσωτερικά σύνορα μειώνονται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Η συνέχιση της μειώσεώς τους και η οριστική κατάργησή τους εξαρτώνται από τη σταδιακή ανατίμηση των ταξιδιωτικών αφορολόγητων ορίων και τη μελλοντική εξέλιξη των ρυθμίσεων που ισχύουν στη διασυνοριακή κυκλοφορία των ταξιδιωτών. Άρθρο 125 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταρτίζουν συμφωνίες για την απόσπαση υπαλλήλων συνδέσμων των τελωνειακών υπηρεσιών τους. 2.Η απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων αποσκοπεί στην προώθηση -και επιτάχυνση της εν γένει συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, ιδίως στο πλαίσιο των ισχυουσών Συμβάσεων και των κοινοτικών πράξεων για την αμοιβαία συνδρομή. 3.Οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι ασκούν καθήκοντα συμβουλευτικού χαρακτήρα και συνδρομής. Δεν εξουσιοδοτούνται εξ ιδίας πρωτοβουλίας να λαμβάνουν τελωνειακά μέτρα. Παρέχουν πληροφορίες και εκπληρώνουν καθήκοντα στο πλαίσιο οδηγιών που τους δίδονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος προελεύσεως. ΤΙΤΛΟΣ VΙ Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρο 126 1.Ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαβιβάζονται κατ εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θεσπίζει, το αργότερο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, την αναγκαία εθνική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσει ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα είναι τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που απορρέει από τις αρχές της συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2.Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να αρχίσει, παρά μόνον όταν οι διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τεθούν σε ισχύ στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία αφορά η διαβίβαση. 3.Σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαβιβάζονται κατ εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, εφαρμόζονται επίσης οι εξής διατάξεις : 1)Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Συμβαλλόμενο Μέρος που είναι ο αποδέκτης τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η παρούσα Σύμβαση προβλέπει τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων. Η χρησιμοποίηση δεδομένων για άλλους σκοπούς είναι δυνατή μόνον κατόπιν προηγούμενης αδείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που διαβιβάζει τα δεδομένα και σύμφωνα με το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αποδέκτης τους. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους που διαβιβάζει τα δεδομένα το επιτρέπει. 2)Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τις δικαστικές αρχές, τις υπηρεσίες και τις αρχές που ασκούν καθήκοντα ή εκπληρούν λειτούργημα στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στην περίπτωση α. 3)Το Συμβαλλόμενο Μέρος που διαβιβάζει τα δεδομένα υποχρεούται να μεριμνά για την ακρίβεια τους. Αν διαπιστώσει, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου ότι έχουν διαβιβασθεί δεδομένα ανακριβή ή δεδομένα που δεν έπρεπε να διαβιβασθούν, το ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι αποδέκτες πρέπει να ενημερωθούν σχετικά-χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Το τελευταίο αυτό ή τα τελευταία αυτά Μέρη υποχρεούνται να προβούν στη διόρθωση ή την καταστροφή των δεδομένων ή να αναφέρουν ότι αυτά τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι δεν έπρεπε να διαβιβασθούν, 4)Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να επικαλεσθεί το γεγονός ότι ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος διαβίβασε ανακριβή δεδομένα, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη που το βαρύνει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, έναντι του ζημιωθέντος. Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέκτης υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω χρησιμοποιήσεως των διαβιβασθέντων ανακριβών δεδομένων, το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο διαβίβασε τα δεδομένα, αποδίδει στο ακέραιο τα ποσά που κατέβαλε για αποκατάσταση της ζημίας το Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέκτη. 5)Η διαβίβαση και η λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να καταχωρούνται στο αρχείο από το οποίο προέρχονται και στο αρχείο στο οποίο τηρούνται. 6)Η κοινή αρχή ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 115 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να γνωμοδοτήσει επί των δυσχερειών εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος άρθρου. 4.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει ο Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 7 και ο Τίτλος ΙV. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει ο τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια 2, 3, 4 και 5. Άρθρο 127 1.Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, οι διατάξεις του άρθρου 126 εφαρμόζονται στη διαβίβαση δεδομένων που προέρχονται από ένα μη αυτοματοποιημένο αρχείο και στην καταχώρησή τους σ ένα μη αυτοματοποιημένο αρχείο. 2.Όταν, σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται από το άρθρο 126 παράγραφος 1 ή από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος κατ εφαρμογήν της .παρούσης Συμβάσεως, εφαρμόζεται το άρθρο 126, παράγραφος 3. πλην της περιπτώσεως ε. Επιπλέον εφαρμόζονται και οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Η διαβίβαση και η λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρούνται εγγράφως. Η υποχρέωση αυτή προς καταχώρηση των δεδομένων δεν ισχύει όταν δεν είναι αναγκαίο για τη χρησιμοποίησή τους, ιδίως επειδή τα δεδομένα. δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 2)Η χρήση των δεδομένων που διαβιβάζονται απολαμβάνει, στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αποδέκτης, προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχης με εκείνη, η οποία σύμφωνα με το δίκαιο του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους, ισχύει για τη χρήση δεδομένων παρόμοιας φύσεως. 3)Το δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό χορηγείται, ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο οποίο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει την αίτηση του. 3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει ο Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 7, ο Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια 2,3,4 και 5 και ο Τίτλος ΙV. Άρθρο 128 1.Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση μπορεί να αρχίσει μόνον όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη που σχετίζονται με τη διαβίβαση, έχουν ορίσει μία εθνική αρχή ελέγχου αρμόδια να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 126 και 127 και των διατάξεων που θεσπίζουν για την εφαρμογή τους, ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχεία. 2.Εφόσον ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει ορίσει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, αρχή ελέγχου αρμόδια να ασκεί, σε έναν ή περισσότερους τομείς, ανεξάρτητο έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα σε ένα αρχείο, το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος αναθέτει στην ίδια αυτή αρχή να εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Τίτλου στους εν λόγω τομείς 3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει ο Τίτλος ΙΙ. Κεφάλαιο 7 και ο Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2,3,4 και 5. Άρθρο 129 Ως προς την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ εφαρμογήν του Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 126 και 127, να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού-χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της Συστάσεως R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης περί της χρήσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. Επιπλέον, ως προς τη διαβίβαση, κατ εφαρμογήν του άρθρου 46, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις : α. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Συμβαλλόμενο Μέρος - αποδέκτη μόνο για τους σκοπούς που υπέδειξε το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο τα διαβίβασε και σύμφωνα με τους όρους που έθεσε το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος. β. Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν μόνο στις αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές. Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν προηγούμενης αδείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που τα διαβιβάζει. γ. Κατόπιν αιτήσεως, το Συμβαλλόμενο Μέρος - αποδέκτης πληροφορεί το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα, για τη χρήση που έγινε και για τα αποτελέσματα, τα οποία επήλθαν με βάση τα διαβιβασθέντα δεδομένα. Άρθρο 130 Αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μέσω ενός υπαλλήλου - συνδέσμου που προβλέπει το άρθρο 47 ή το άρθρο 125, οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται, μόνον όταν ο ανωτέρω υπάλληλος - σύνδεσμος διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στο Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο τον απέσπασε στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ Εκτελεστική Επιτροπή Άρθρο 131 1.Συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. 2.Με την επιφύλαξη των ειδικών αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από την παρούσα Σύμβαση, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως γενική αποστολή να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 132 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διαθέτει μία έδρα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκπροσωπούνται στην Επιτροπή από Υπουργό, αρμόδιο για την εκτέλεση της παρούσης Συμβάσεως . Ο Υπουργός μπορεί να επικουρείται από τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις. 2.Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει με ομοφωνία. Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της και προς το σκοπό αυτό μπορεί να προβλέψει γραπτή διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων. 3.Κατόπιν αιτήσεως του εκπροσώπου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, η οριστική απόφαση σχετικά με σχέδιο αποφάσεως για το οποίο έχει αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναβληθεί για δύο μήνες κατ ανώτατο όριο μετά την υποβολή του σχεδίου αυτού. 4.Ενόψει της προετοιμασίας των αποφάσεων ή άλλων εργασιών, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από εκπροσώπους των υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 133 Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται εναλλακτικώς στην επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Συνέρχεται τόσο συχνά όσο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της: ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ Τελικές διατάξεις Άρθρο 134 Οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται, εφόσον είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο. Άρθρο 135 Οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Συμβάσεως της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967. Άρθρο 136 1.Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο σκοπεύει να διεξάγει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για τους συνοριακούς ελέγχους, ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν συνάπτουν με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες συμφωνία που επιφέρει απλοποίηση ή κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να συνάπτουν από κοινού τέτοιες συμφωνίες. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στις συμφωνίες που αφορούν την μικρή διασυνοριακή κυκλοφορία, εφόσον οι συμφωνίες αυτές τηρούν τις εξαιρέσεις και τους όρους που έχουν καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1. Άρθρο 137 Δεν επιτρέπονται στην παρούσα Σύμβαση επιφυλάξεις, με την εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 60. Άρθρο 138 Ως προς τη Γαλλική Δημοκρατία, οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται μόνο στο Ευρωπαϊκό έδαφός της. Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται μόνο στο έδαφος του, το οποίο που βρίσκεται στην Ευρώπη. Άρθρο 139 1.Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση αυτή σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής. Οι σχετικές διατάξεις με τη συγκρότηση, τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. Οι άλλες διατάξεις εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του. τρίτου μηνός που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 3.Η κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. . Άρθρο 140 1.Κάθε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να γίνει Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσης Συμβάσεως. Η προσχώρηση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του κράτους αυτού και των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή από το κράτος που προσχωρεί και από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής. Άρθρο 141 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταθέσει στον θεματοφύλακα πρόταση τροποποιήσεως της παρούσης Συμβάσεως. Ο θεματοφύλακας διαβιβάζει την πρόταση αυτή στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κατόπιν αιτήσεως ενός. Συμβαλλόμενου Μέρους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επανεξετάζουν τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αν, κατά τη γνώμη τους, έλαβε χώρα μία αλλαγή θεμελιώδους φύσεως των υφιστάμενων όρων κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν από κοινού τις τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως.. 3.Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του δευτέρου. μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής Άρθρο 142 1.Όταν συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την πραγματοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για τους όρους υπό τους οποίους οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αντικαθίστανται ή τροποποιούνται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτόν τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως μπορούν να προβλέπουν συνεργασία στενότερη από αυτήν που προκύπτει από τις διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. Διατάξεις που είναι αντίθετες προς τις συμφωνηθείσες μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. 2.Οι τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως που κρίνονται αναγκαίες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπόκεινται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Η διάταξη του άρθρου 141, παράγραφος 3 εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν θα αρχίσουν να ισχύουν πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Σένγκεν, στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα μόνο αντίτυπο, στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο της κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά την υπογραφή της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες δηλώσεις : 1.Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 139 Τα υπογράφοντα κράτη ενημερώνονται αμοιβαίως, πριν ακόμη από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως, για όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τα θέματα που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση καθώς και για την έναρξη ισχύος της. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν εκπληρωθούν στα υπογράφοντα κράτη οι προκαταρτικοί όροι εφαρμογής της Συμβάσεως και οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα καταστούν αποτελεσματικοί. 2.Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να πράξουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου να τηρηθεί ταυτοχρόνως η προθεσμία αυτή και να προληφθεί κάθε έλλειμμα ασφάλειας. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εξετάσει πριν την 31η Δεκεμβρίου 1992, την πραγματοποιηθείσα πρόοδο. Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να αποκλείονται δυσχέρειες ως προς την άφιξη κάποιου σε αεροδρόμιο, χωρίς όμως να επισυμβεί κενό ασφάλειας. Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση αυτή, χωρίς να είναι δυνατόν να προκύψουν εξ αυτού του λόγου δυσχέρειες για την εσωτερική αγορά. . Σε περίπτωση δυσχερειών, η Εκτελεστική Επιτροπή εξετάζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ταυτόχρονης εφαρμογής των μέτρων αυτών στα αεροδρόμια. 3.Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 71, παράγραφος 2. Εφόσον Συμβαλλόμενο Μέρος παρεκκλίνει από την αρχή του άρθρου 71, παράγραφος 2, στο πλαίσιο της εθνικής του πολιτικής προλήψεως και αντιμετώπιση της εξαρτήσεως από τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες, όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και ποινικά μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της παράνομης εισαγωγής και εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων και ουσιών, ιδίως προς το έδαφος των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. 4.Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 121 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, από τους ελέγχους και την προσκόμιση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα. 1)που απαριθμούνται στο σημείο 1, ή 2)που απαριθμούνται στα σημεία 2 έως 6 και τα οποία έχουν την καταγωγή ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 1.Κομμένα λουλούδια και τμήματα φυτών για τη διακόσμηση από : Καστανιά Χρυσάνθεμα Δενδράνθεμα Δίανθο Γλαδιόλα Γυψόφυλλο Δαμάσκηνο Δρυ. Τριαντάφυλλο Ιτέα Σύριγγα Άμπελο 2.Νωπά φρούτα : Εσπεριδοειδή Κυδώνια Μήλα Δαμάσκηνα Αχλάδια 3.Ξύλο από : Καστανιά Δρυ 4.Καλλιεργήσιμος χώρος που απαρτίζεται, εν όλω ή εν μέρει, από χώμα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, γαιάνθρακες και φλοιοί με φυλλόχωμα, χωρίς ωστόσο να έχουν μεταβληθεί τελείως σε γαιάνθρακες. 5.Σπόροι 6.Ζώντα φυτά που αναφέρονται κατωτέρω και εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ της τελωνειακής ονοματολογίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7.9.1987. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή 0601 20 30 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, βολβοειδείς ρίζες και ριζώματα, σε βλαστούς ή σε άνθηση : ορχιδέες, υάκινθοι, νάρκισσοι,..... τουλίπες20 90 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, βολβοειδείς ρίζες και ριζώματα σε βλαστούς ή άνθη : άλλα 0602 30 10 Ρhοdοdendrοn simsii (Αzalea indica) 0602 99 51 Φυτά εξωτερικών χώρων : πολυετή φυτά 0602 99 59 Φυτά εξωτερικών χώρων : άλλα 0602 99 91 Φυτά εσωτερικών χώρων : Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη με εξαίρεση τα κακτοειδή 0602 99 99 Φυτά εσωτερικών χώρων : άλλα 5.Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις εθνικές πολιτικές σε θέματα ασύλου Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε απογραφή των εθνικών πολιτικών σε θέματα ασύλου, προκειμένου να επιδιώξουν την εναρμόνιση τους. 6.Κοινή ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο 132 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνουν τα εθνικά τους κοινοβούλια σχετικά με την θέση σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως. Η παρούσα Τελική Πράξη έγινε στο Σένγκεν στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Τελική Πράξη θα κατατεθεί στο αρχείο της κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συμπληρωματικά προς την Τελική Πράξη της Συμβάσεως Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως ΒΕΝΕLUΧ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν την ακόλουθη κοινή δήλωση και έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες μονομερείς δηλώσεις που έγιναν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση. Ι. Δήλωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαπιστώνουν : Μετά την ένωση των δύο γερμανικών κρατών, το, κατά το διεθνές δίκαιο, πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως επεκτείνεται και στο σημερινό έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. ΙΙ. Δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με την ερμηνεία της Συμβάσεως. 1.Η Σύμβαση συνάπτεται με την προοπτική της ενώσεως των δύο γερμανικών κρατών Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν αποτελεί ξένη χώρα σε σχέση προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το άρθρο 136 δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 2.Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει το καθεστώς που συμφωνήθηκε κατά την ανταλλαγή των γερμανοαυστριακών επιστολών της 20ης Αυγούστου 1984, το οποίο περιέχει διευκόλυνση των ελέγχων στα κοινά σύνορα για τους υπηκόους των δύο κρατών. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των επιταγών ασφαλείας και ελέγχου της μετανάστευσης των Συμβαλλόμενων Μερών του Σένγκεν κατά τρόπον ώστε οι διευκολύνσεις αυτές να περιορίζονται στην πράξη, μόνο στους αυστριακούς υπηκόους. ΙΙΙ. Δήλωση του Βασιλείου του Βελγίου σχετικά με το άρθρο 67. Η διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο για την εκτέλεση μι ας αλλοδαπής αποφάσεως δεν είναι η προβλεπόμενη από τη βελγική νομοθεσία σχετικά με την διακρατική μεταφορά καταδίκων, αλλά μία ειδική διαδικασία που θα καθοριστεί κατά την κύρωση της παρούσης Συμβάσεως. Έγινε στο Σένγκεν, στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο αρχείο της κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ των Υπουργών και Υφυπουργών που συνεδρίασαν στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 Οι κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών της Συμφωνίας Σένγκεν θα αρχίσουν ή θα συνεχίσουν τις συζητήσεις στους ακόλουθους, ιδίως, τομείς : Βελτίωση και απλοποίηση της πρακτικής σε θέματα εκδόσεως. Βελτίωση της συνεργασίας ως προς τις διώξεις για παράβαση του Κώδικα. ικανότητας Οδικής Κυκλοφορίας. Καθεστώς αμοιβαίας αναγνωρίσεως της αφαιρέσεως της αδείας οδηγού. Δυνατότητα αμοιβαίας εκτέλεσης χρηματικών ποινών και προστίμου. Καθιέρωση κανόνων σχετικά με την αμοιβαία διαβίβαση των ποινικών διώξεων. συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς του κρατουμένου στη χώρα καταγωγής του. Καθιέρωση κανόνων σχετικά με τον επαναπατρισμό των ανηλίκων που αφαιρέθηκαν παρά τον νόμο από την εξουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Περαιτέρω απλοποιήσεις των ελέγχων στην εμπορική κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Έγινε στο Σένγκεν, στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά . Η κοινή Δήλωση κατατίθεται στο αρχείο της κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία διαβιβάζει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Την 19η Ιουνίου 1990 οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών υπέγραψαν στο Σένγκεν τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως ΒΕΝΕLUΧ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη -σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα. Με την ευκαιρία της υπογραφής αυτής έκαναν την εξής δήλωση : Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκτιμούν ότι η Σύμβαση συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την πραγματοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και εμπνέονται από αυτή για τις περαιτέρω εργασίες των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί , λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας και της παράνομης μετανάστευσης, υπογραμμίζουν την ανάγκη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τις ομοιόμορφες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να προωθήσουν ιδίως την εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας για τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων, εν όψη της θέσεως σε ισχύ αυτών των ομοιόμορφων αρχών. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την θέση σε ισχύ ομοιόμορφων και αποτελεσματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα μέτρα που επιτρέπουν τη διασφάλιση των όρων εισόδου ενός αλλοδαπού στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών, την εφαρμογή της ίδιας πρακτικής αρνήσεως εισόδου, την επεξεργασία ενός κοινού εγχειριδίου για τους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την επιτήρηση των συνόρων και την προώθηση ισοδύναμου επιπέδου ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με κοινές ανταλλαγές και επισκέψεις. Με την ευκαιρία της υπογραφής αυτής, επιβεβαίωσαν εξάλλου την απόφαση της Κεντρικής ομάδας διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ομάδας εργασίας που είναι επιφορτισμένη: Να ενημερώνει πριν από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως την Κεντρική ομάδα διαπραγματεύσεων για όλες τις συνθήκες που θεωρούνται σημαντικές στους τομείς που προβλέπονται από τη Σύμβαση και για τη θέση σε ισχύ αυτής ιδίως για την πρόοδο που πραγματοποιείται, ως προς την εναρμόνιση των νομικών διατάξεων, στο πλαίσιο της ενοποίησης των δύο γερμανικών κρατών. Να διαβουλεύεται ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της εναρμόνισης αυτής και των συνθηκών αυτών εν όψη της εφαρμογής της Συμβάσεως. Να επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα με την προοπτική της κυκλοφορίας αλλοδαπών που εξαιρούνται της υποχρεώσεως θεωρήσεως πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμβάσεως και να παρουσιάζει προτάσεις με σκοπό την εναρμόνιση των τρόπων ελέγχου των προσώπων στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα. ΡRΟΤΟCΟLΕ DΑDΗΕSΙΟΝ du Gοuνernement de la Republique italienne a lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signe a Schengen le 14 juin 1985 Les Gοuνernements eu Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de !a Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas, Ρarties a lΑccοrd relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signe a Schengen !e 14 juin 1985, ci-apres denοmme lΑccοrd, dune part, et le Gοuνernement de la Republique italienne, dautre part, Cοnsiderant les prοgres deja realises au sein des Cοmmunautes eurοpeennes en νue dassurer la libre circulatiοn des persοnnes, des marchandises et des serνices, Ρrenant acte de ce que le Gοuνernement de la Republique italienne partage la νοlοnte de parνenir a la suppressiοn des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes dans la circulatiοn des persοnnes et dy faciliter le transpοrt et la circulatiοn des marchandises et des serνices, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Ρar le present Ρrοtοcοle, la Republique italienne adhere a lΑccοrd. Αrticle 2 Α larticle premier de lΑccοrd, les mοts Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, la Republique federale dΑllemagne et la Republique francaise sοnt remplaces par les mοts Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, la Republique federale dΑllemagne, la Republique francaise et la Republique italienne. Αrticle 3 Α larticle 8 de lΑccοrd, les mοts Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale d Αllemagne et de le Republique francaise sοnt remplaces par les mοts Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de !a Republique federale dΑllemagne, de la. Republique francaise et de la Republique italienne. Αrticle 4 Le present Ρrοtοcοle est signe sans reserνe de ratificatiοn οu dapprοbatiοn οu sοus reserνe de ratificatiοn οu dapprοbatiοn. Le present Ρrοtοcοle sera applique a titre prονisοire a cοmpter du jοur suiνant se signature. Ιl entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant le depοt du dernier instrument de ratificatiοn οu dapprοbatiοn. Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg est depοsitaire du present Ρrοtοcοle ; il en remet une cοpie certifiee cοnfοrme a chacun des autres Gοuνernements signataires. Ιl leur nοtifie egalement la date dentree en νigueur. Αrticle 5 Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de la Republique italienne une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑccοrd en langues allemande, francaise et neerlandaise. Le texte de lΑccοrd, etabli en langue italienne, est annexe au present Ρrοtοcοle et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes οriginaux de lΑccοrd etablis en langues allemande, francaise et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Ρrοtοcοle. Fait a Ρaris, is νingt-sept nονembre mil neuf cent quatre-νingt-dix en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise, les quatre textes faisant egalement fοi. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Declaratiοn cοmmune cοncernant les mesures a cοurt terme, preνues au Τitre 1er de lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique du Βenelux, deja Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signe a Schengen le 14 juin 1985 Α lοccasiοn de la signature du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne a lΑccοrd signe, a Schengen le 14 juin 1985, les Ρarties Cοntractantes precisent que les mesures s cοurt terme, preνues su Τitre 1er dudit Αccοrd. sappliquerοnt entre les cinq Gοuνernements signataires dudit Αccοrd et le Gοuνernement de la Republique italienne dans les memes cοnditiοns et selοn les memes mοdalites quentre les cinq Gοuνernements signataires dudit Αccοrd. Declaratiοn cοmmune cοncernant les transpοrts de marchandises entre les Ρarties Cοntractantes transitant par des Εtats tiers Α lοccasiοn de la signature du Ρrοtοcοle dadhesiοn du gοuνernement de la Republique italienne a lΑccοrd signe a Schengen lejuin 1985, les Ρarties Cοntractantes, desireuses que sοient facilites le transpοrt des marchandises effectue entre les Ρarties Cοntractantes et transitant par un Εtat tiers, ainsi que les cοntrοles du respect des reglementatiοns relatiνes aux autοrisatiοns de transpοrt et les cοntrοles techniques cοncernant les mοyens de transpοrt aux frοntieres, prennent acte de lengagement du Gοuνernement de la Republique italienne de mettre en οeuνre a cette fin les mesures administratiνes et dοrganisatiοn necessaires, dans les plus brefs delais a cοmpter de la signature οu Ρrοtοcοle dadhesiοn. Les arrets et les cοuts οccasiοnnes par les cοntrοles et fοrmalites οperes a ces frοntieres serοnt ramenes au niνeau cοuramment pratique par les autres Ρarties Cοntractantes dans le cadre du drοit cοmmunautaire. ΑCCΟRD DΑDΗΕSΙΟΝ DΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΙΤΑLΙΕΝΝΕ a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 1 9 juin 1990 Le Rοyaume de Βelgique, la Republique federale dΑllemagne, la Republique francaise, le Grand-Duche de Luxembοurg et le Rοyaume des Ρays - Βas, Ρarties a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 1 4 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 19 juin 1990, ci - apres denοmmee la Cοnνentiοn de 1990, dune part, et la Republique italienne, dautre part, Εu egard a la signature du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne a lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique 5enelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, interνenue a Ρaris le νingt - sept nονembre mil neuf cent quatre-νingt-dix. Se fοndant sur larticle 140 de la Cοnνentiοn de 1990, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Ρar le present Αccοrd, la Republique italienne adhere a la Cοnνentiοn de 1990. Αrticle 2 1.Les agents νises a larticle 40 paragraphe 4 de la Cοnνentiοn de 1 990 sοnt, en ce qui cοncerne la Republique italienne : les οfficiers et agents de pοlice judiciaire appartenant a la Ροlizia di State et a lΑrma dei Carabinieri, et en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant a la fausse mοnnaie, au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les οfficiers et agents de pοlice judiciaire appartenant a la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 40 paragraphe 6 de la Cοnνentiοn de 1990, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοbes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents cas dοuanes. 2.Lautοrite νisee a larticle 40 paragraphe 5 de la Cοnνentiοn de 1990 est, en ce qui cοncerne la Republique italienne la Directiοn Centrale de la Ροlice Criminelle du Μinistere de linterieur. Αrticle 3 1.Les agents νises a larticle 41 paragraphe 7 de la Cοnνentiοn de 1990 sοnt, en ce qui cοncerne le Republique italienne : les οfficiers et agents de pοlice judiciaire appartenant a la Ροlizia di State et a lΑrma dei Carabinieri, et, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant a la fausse mοnnaie, au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les οfficiers et agents de pοlice judiciaire appartenant a la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 41 paragraphe 10 de la Cοnνentiοn de 1 990, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes. 2.Αu mοment de la signature du present Αccοrd le Gοuνernement de la Republique francaise et le Gοuνernement de la Republique italienne fοnt chacun une declaratiοn dans laquelle ils definissent, sur la base des dispοsitiοns des paragraphes 2, 3 et 4 de larticle 41 de la Cοnνentiοn de 1990, les mοdalites dexercice de la pοursuite sur leur territοire. Αrticle 4 Le ministere cοmpetent νise a larticle 65 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1 990 est, en ce qui cοncerne la Republique italienne le Μinistere de la Justice. Αrticle 5 1.Le present Αccοrd sera sοumis a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn serοnt depοses aupres du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg ; celui-ci nοtifie le depοt a tοutes les Ρarties Cοntractantes. 2.Le present Αccοrd entrera en νigueur le premier-jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt du dernier instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn, et au plus tοt le jοur de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn de 1990. 3.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg nοtifie le date de lentree en νigueur, a chacune des Ρarties Cοntractantes. Αrticle 6 1.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de le Republique italienne une cοpie certifiee cοnfοrme de la Cοnνentiοn de 1990 en langues allemande, francaise et neerlandaise. 2.Le texte de la Cοnνentiοn de 1 990, etabli en langue italienne, est annexe au present Αccοrd et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes οriginaux de la Cοnνentiοn de 1990 etablis en langues allemande, francaise et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Αccοrd Fait a Ρaris, le νingt-sept nονembre mil neuf cent quatre-νingt-dix, en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise, les quatre textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas ΑCΤΕ FΙΝΑL Ι. Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, la Republique italienne sοuscrit a lΑcte final, au Ρrοces-νerbal et a la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990. Εlle sοuscrit aux Declaratiοns cοmmunes et prend nοte des Declaratiοns unilaterales quils cοntiennent. Le Gοuνernement au Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de la Republique italienne une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑcte final, du Ρrοces νerbal et de la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990, en langues allemande, francaise et neerlandaise. Les textes de lΑcte final, du Ρrοces-νerbal et de la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990, etablis en langue italienne, sοnt annexes au present Αcte final et fοnt fοi dans les memes cοnditiοns que les textes οriginaux etablis en langues allemande, francaise et neerlandaise. ΙΙ. Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 19S5 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 1 9 juin 1990, les Ρarties Cοntractantes οnt adοpte les Declaratiοns suiνantes : 1.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 5 de lΑccοrd dadhesiοn. Les Εtats signataires sinfοrment mutuellement, des aνant lentree en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn, de tοutes les circοnstances qui reνetent une impοrtance pοur les matieres νisees par la Cοnνentiοn de 1990 et pοur la mise en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn. LΑccοrd dadhesiοn ne sera mis en νigueur que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de 1990 serοnt remplies dans tοus les Εtats signataires de lΑccοrd dadhesiοn et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures serοnt effectifs. 2.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 9 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990. Les Ρarties Cοntractantes precisent quau mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn de 1990, le regime cοmmun de νisa auquel se refere larticle 9 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1 990 sentend du regime cοmmun aux cinq Ρarties Signataires de ladite Cοnνentiοn applique a partir du 19 juin 1990. 3.Declaratiοn cοmmune cοncernant la prοtectiοn des dοnnees. Les Ρarties Cοntractantes prennent acte de ce que le Gοuνernement de la Republique italienne sengage a prendre, aνant la ratificatiοn de lΑccοrd dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 1 990, tοutes les initiatiνes necessaires pοur que la legislatiοn italienne sοit cοmpletee cοnfοrmement a la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 28 janνier 1981 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise des dοnnees a caractere persοnnel, et dans le respect de la Recοmmandatiοn R (87) 1 5 du 17 septembre 1 987 du Cοmite des Μinistres du Cοnseil de lΕurοpe νisant a reglementer lutilisatiοn des dοnnees a caractere persοnnel dans le secteur de la pοlice, afin de dοnner entiere applicatiοn aux dispοsitiοns des articles 117 et 126 de la Cοnνentiοn de 1990 et aux autres dispοsitiοns de ladite Cοnνentiοn relatiνes a la prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel, dans le but de parνenir a un niνeau de prοtectiοn cοmpatible aνec les dispοsitiοns pertinentes de la Cοnνentiοn de 1990. Fait a Ρaris, le νingt-sept nονembre mil neuf cent quatre-νingt-dix, en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise, les quatre textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune d.es Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Declaratiοn cοmmune relatiνe aux articles 2 et 3 de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 Α lοccasiοn de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 1 9 juin 1990, les Ρarties Cοntractantes declarent que les articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1 dudit Αccοrd ne pοrtent pas atteinte aux cοmpetences que la Guardia di Finanza tient de la lοi italienne et exerce sur le territοire italien. DΕCLΑRΑΤΙΟΝ DΕS ΜΙΝΙSΤRΕS ΕΤ SΕCRΕΤΑΙRΕS DΕΤΑΤ Le νingt-sept nονembre mil neuf cent quatre-νingt-dix, des representants des Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, de la Republique italienne, du Grand-Duche ce Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas οnt signe a Ρaris lΑccοrd dadhesiοn de la Republique italienne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen ie 19 juin 1990. Ιls οnt cris acte de ce que le representant du Gοuνernement de la Repubiique italienne a declare sassοcier a la declaratiοn faite a Schengen le 19 juin 1990 car les Μinistres et Secretaires dΕtat representant les Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, au Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas et a la decisiοn cοnfirmee a la meme date a lοccasiοn de la signature de la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Μέρη στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, εφεξής καλούμενη η Συμφωνία, αφενός και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας, αφετέρου Εκτιμώντας την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας συμμερίζεται την επιθυμία να επιτευχθεί η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία των προσώπων και να διευκολυνθεί η μεταφορά και η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Ιταλική Δημοκρατία προσχωρεί στη Συμφωνία. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις κράτη της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Γαλλική Δημοκρατία αντικαθίστανται από τις λέξεις κράτη της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία και η Ιταλική Δημοκρατία. Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις κράτη της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας αντικαθίστανται από τις λέξεις κράτη της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί προσωρινά από την ημέρα που ακολουθεί την υπογραφή του. Θα αρχίσει δε να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης ή έγκρισης. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο στην Κυβέρνηση των υπολοίπων υπογραφόντων κρατών. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα Το κείμενο της Συμφωνίας, το οποίο συντάσσεται στην ιταλική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Παρίσι στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, και τα τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Κοινή δήλωση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προβλέπονται στον Τίτλο 1 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985 Με την ευκαιρία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κυβερνήσεως της ιταλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, τα Συμβαλλόμενα Μέρη διευκρινίζουν ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προβλέπονται στον Τίτλο Ι της εν λόγω Συμφωνίας 6α εφαρμοσθούν μεταξύ των πέντε Κυβερνήσεων που υπογράφουν τη Συμφωνία αυτή και της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας υπό τους ίδιους όρους και κατά τον ίδιο τρόπο όπως μεταξύ των πέντε Κυβερνήσεων που υπογράφουν την εν λόγω Συμφωνία. Κοινή δήλωση για τις μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών κατά τη διέλευση από τρίτες χώρες Με την ευκαιρία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας-στη Συμφωνία που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, τα Συμβαλλόμενα Μέρη - επιθυμώντας να διευκολυνθεί η μεταφορά, των εμπορευμάτων που διεξάγεται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και διέρχεται από τρίτες χώρες, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των κανονισμών για τις άδειες μεταφοράς και τους τεχνικούς ελέγχους των μεταφορικών μέσων στα σύνορα -λαμβάνουν γνώση της δέσμευσης της Κυβερνήσεως της ιταλικής Δημοκρατίας να εφαρμόσει προς το σκοπό αυτό τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατό από της υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως. Οι στάσεις και το κόστος που προκαλείται από τους ελέγχους και τις διατυπώσεις στα σύνορα θα κατέλθουν στο επίπεδο που συνήθως εφαρμόζεται από τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, εφεξής καλούμενη η Σύμβαση του 1990, αφενός και η Ιταλική Δημοκρατία, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων, των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα. Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία η Ιταλική Δημοκρατία προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Ιταλική Δημοκρατία είναι : οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας που υπάγονται στην Ροlizia di Statο και στο Αrma di Carabinieri, και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των σε θέματα πλαστών νομισμάτων, παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εμπορίου όπλων και εκρηκτικών και παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαβερών αποβλήτων, οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας που υπάγονται στη Guardia di Finanza, καθώς και οι τελωνειακοί υπάλληλοι- υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 4C.5 της Σύμβασης του 19S0 - σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Ιταλική Δημοκρατία είναι η Κεντρική Διεύθυνση της Αστυνομίας Διώξεως Εγκλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρθρο 3 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Ιταλική Δημοκρατία είναι : οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας που υπάγονται στην Ροlizia di Statο και στο Αrma di Carabinieri, και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των σε θέματα πλαστών νομισμάτων, παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εμπορίου όπλων και εκρηκτικών και παράνομης μεταφοράς τοξικών και βλαβερών αποβλήτων, οι αξιωματικοί και τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας που υπάγονται στη Guardia di Finanza, καθώς και οι τελωνειακοί υπάλληλοι - υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.10 της Σύμβασης του 1990 - σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας προβαίνουν η καθεμία σε δήλωση στην οποία καθορίζουν, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του αρθ. 41 της Σύμβασης του 1990, τις λεπτομέρειες άσκησης της καταδίωξης στο έδαφος τους. Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφο 2 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Ιταλική Δημοκρατία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρθρο 5 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία ανακοινώνει την κατάθεση σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής και το νωρίτερο την ημέρα έναρξης ισχύος της Σύμβασης του 1990. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ανακοινώνει την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 6 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Σύμβασης του 1990, το οποίο συντάσσεται στην ιταλική γλώσσα επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας του 1990, τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση Του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 • μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, η Ιταλική Δημοκρατία, προσυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Προσυπογράφει τις κοινές Δηλώσεις και λαμβάνει υπόψη τις μονομερείς Δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική/γερμανική και ολλανδική γλώσσα. Τα κείμενα της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990 και συντάχθηκαν στην ιταλική γλώσσα, επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη και είναι αυθεντικά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα αρχικά κείμενα, τα οποία συντάχθηκαν στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις: 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με* όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ, μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί σε όλα τα υπογράφοντα κράτη οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν πραγματικότητα. 2.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφο 2 της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, αντιστοιχεί προς το κοινό καθεστώς των πέντε υπογραφόντων Μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας δεσμεύεται να αναλάβει, πριν την επικύρωση της Συμφωνίας προσχώρησης στη Σύμβαση του 1990, όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου η ιταλική νομοθεσία να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρώντας τη Σύσταση R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της αστυνομίας, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 117 και 126 της Σύμβασης του 1990 και των λοιπών διατάξεων της εν λόγω Σύμβασης σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί επίπεδο προστασίας που να συνάδει προς τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης του 1990. Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Κοινή Δήλωση Σχετικά με τα άρθρα 2 και 3 της Συμφωνίας Προσχώρησης της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 Με την ευκαιρία της υπογραφής της Συμφωνίας προσχώρησης της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1 της εν λόγω Συμφωνίας δεν θίγουν τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει λάβει από τον ιταλικό νόμο η Guardia di Finanza και τις οποίες ασκεί στο ιταλικό έδαφος. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, υπέγραψαν στο Παρίσι τη Συμφωνία προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα. η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990. Έλαβαν γνώση του ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι συντάσσεται με τη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς εκπροσώπους των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν. ΡRΟΤΟCΟLΕ DΑDΗΕSΙΟΝ du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne a lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signe a Schengen le 14 juin 1985, tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 Les Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas, Ρarties a 1Αccοrd relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signe a Schengen le 14 juin 1985, ci-apres denοmme lΑccοrd, ainsi que le Gοuνernement de la Republique italienne qui a adhere a lΑccοrd par le Ρrοtοcοle signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, dune part, et le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne, dautre part, Cοnsiderant les prοgres deja realises au sein des Cοmmunautes eurοpeennes en νue d assurer la libre circulatiοn des persοnnes, des marchandises et des serνices, Ρrenant acte de ce que le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne partage la νοlοnte de parνenir a la suppressiοn des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes dans la circulatiοn des persοnnes et dy faciliter le transpοrt et la circulatiοn des marchandises et des serνices, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Ρar le present Ρrοtοcοle, le Rοyaume dΕspagne adhere a lΑccοrd tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990. ΑrticleΑ larticle premier ce lΑccοrd, les mοts le Rοyaume dΕspagne sοnt ajοures apres les mοts la Republique federale dΑllemagne. ΑrticleΑ larticle 8 de lΑccοrd, les mοts du Rοyaume dΕspagne sοnt ajοures apres les mοts de la Republique federale dΑllemagne. Αrticle 4 1.Le present Ρrοtοcοle est signe sans reserνe de ratificatiοn οu d apprοbatiοn. οu sοus reserνe de rarificatiοn. οu d apprοbatiοn. 2.Le present Ρrοtοcοle sera applique a titre prονisοire a cοmpter du jοur suiνant sa signature. Ιl entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant la dare a laquelle les cinq Εtats signataires de lΑccοrd et le Rοyaume dΕspagne aurοnt exprime leur cοnsentement a etre lies par le present Ρrοtοcοle. Α legard de la Republique italienne, le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant la date a laquelle elle aura exprime sοn cοnsentement a etre liee par le present Ρrοtοcοle, et au plus tοt a la dare dentree en νigueur du present Ρrοtοcοle entre les autres Ρarties Cοntractantes. 3.Le Gοuνernemenr du Grand-Duche de Luxembοurg est depοsitaire du present Ρrοtοcοle ; il en remet une cοpie certifiee cοnfοrme a chacun des autres Gοuνernements signataires. Ιl leur nοtifie egalement la date dentree en Vigueur. Αrticle 5 Le Gοuνernement du Grand - Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑccοrd en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Le texte de lΑccοrd, etabli en langue espagnοle, est annexe au present Ρrοtοcοle et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes de lΑccοrd etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Ρrοtοcοle. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langue allemande, espagnοle, francaise, italienne et neerlandaise, les cinq textes faisant egalement fοi. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement du Rοyaume Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand - Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Declaratiοn cοmmune cοncernant les mesures a cοurt terme, preνues au Τitre 1er de lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise, relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signe a Schengen le 14 juin 1985, tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 Α lοccasiοn de la signature du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne a lΑccοrd signe a Schengen le 14 juin 1SS5, Αccοrd -auquel le Gοuνernement de la Republique italienne a adhere par le Ρrοtοcοle signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, les Ρarties Cοntractantes precisent que les mesures a cοurt terme, preνues au Τitre 1er dudit Αccοrd, sappliquerοnt entre les six Gοuνernements lies par cet Αccοrd et le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne dans les memes cοnditiοns et selοn les memes mοdalites quentre les six Gοuνernements lies sur cet Αccοrd. Declaratiοn du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne cοncernant le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise Αu mοment de la signature du present Ρrοtοcοle, le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne prend nοte du cοntenu du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise a lΑccοrd de Schengen et des declaratiοns annexees. ΑCCΟRD DΑDΗΕSΙΟΝ DU RΟΥΑUΜΕ D ΕSΡΑGΝΕ_ a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle a adhere la Republique italienne par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 le Rοyaume de Βelgique, la Republique federale dΑllemagne, la Republique francaise, le Grand-Duche de Luxembοurg et le Rοyaume des Ρays-Βas, Ρarties a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1955 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 19 juin 1990, ci-apres denοmmee la Cοnνentiοn de 1990, ainsi que la Republique italienne qui a adhere a ladite Cοnνentiοn par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 199C, dune part, et le Rοyaume d Εspagne, dautre part, Εu egard a la signature, interνenue a Βοnn le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne a lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, Se fοndant sur 1 article 140 de la Cοnνentiοn de 1990, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier . Ρar le present Αccοrd, le Rοyaume dΕspagne adhere a la Cοnνentiοn de 1990. Αrticle1. Les agents νises a larticle 40 paragraphe 4 de la Cοnνentiοn de 1990 sοnt, en ce qui cοncerne le Rοyaume dΕspagne : les fοnctiοnnaires du Cuerpο Νaciοnal de Ροlicia et du Cuerpο de la Guardia Ciνil dans lexercice de leur fοnctiοn de pοlice judiciaire, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 40 paragraphe 6 de la Cοnνentiοn de 1990, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les fοnctiοnnaires dependant de L’ Αdministratiοn des dοuanes. 2.Lautοrite νisee a larticle 40 paragraphe 5 de la Cοnνentiοn de 1990 est, en ce qui cοncerne le Rοyaume dΕspagne : la Direcciοn General de la Ροlicia. Αrticle 3 1.Les agents νises a larticle 41 paragraphe 7 de la Cοnνentiοn ce 1990 sοnt, en ce qui cοncerne le Rοyaume dΕspagne : les fοnctiοnnaires du Cuerpο Νaciοnal de Ροlicia et du Cuerpο de la Guardia Ciνil dans lexercice de leur fοnctiοn de pοlice judiciaire, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 41 paragraphe 10 de la Cοnνentiοn de 199C, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les fοnctiοnnaires dependant de lΑdministratiοn des dοuanes. 2.Αu mοment de la signature du present Αccοrd, le Gοuνernement de la Republique francaise et le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne fοnt chacun une declaratiοn dans laquelle ils definissent, sur la base des dispοsitiοns des paragraphes 2, 3 et 4 de larticle 41 de la Cοnνentiοn de 1990, les mοdalites dexercice de la pοursuite sur leur territοire. 3.Αu mοment de la signature du present Αccοrd, le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne fait, a legard du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise, une declaratiοn dans laquelle il definit, sur la base des dispοsitiοns des paragraphes 2, 3 et 4 de larticle 41 de la Cοnνentiοn de 1990, les mοdalites dexercice de la pοursuite sur sοn territοire. Αrticle 4 Le ministere cοmpetent νise a larticle 65 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990 est, en ce qui cοncerne le Rοyaume dΕspagne : le Μinistere de la Justice. Αrticle 5 1.Le present Αccοrd sera sοumis a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn serοnt depοses aupres du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg ; celui-ci nοtifie le depοt a tοutes les Ρarties Cοntractantes. 2.Le present Αccοrd entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt des instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn par les cinq Εtats signataires de la Cοnνentiοn de 1990 et le Rοyaume dΕspagne, et au plus tοt le jοur de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn de 1990. Α legard de la Republique italienne, le present Αccοrd entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt de sοn instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu d acceptatiοn, et au plus tοt le jοur de lentree en νigueur du present Αccοrd entre les autres Ρarties Cοntractantes. 3.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg nοtifie la date de lentree en νigueur a chacune des Ρarties Cοntractantes. Αrticle 6 1.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne une cοpie certifiee cοnfοrme de la Cοnνentiοn de 1990 en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. 2.Le texte de la Cοnνentiοn de 1990, etabli en langue espagnοle, est annexe au present Αccοrd et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes de la Cοnνentiοn de 1990 etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Αccοrd. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langues allemande, espagnοle, francaise, italienne et neerlandaise, les cinq textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas ΑCΤΕ FΙΝΑL Ι. Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle la Republique italienne a adhere par lΑccοrd dadhesiοn signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, le Rοyaume dΕspagne sοuscrit a lΑcte final, au Ρrοces - νerbal et a la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990. Le Rοyaume dΕspagne sοuscrit aux Declaratiοns cοmmunes et prend nοte des Declaratiοns unilaterales quils cοntiennent. Le Gοuνernement du Grand - Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑcte final, du Ρrοces - νerbal et de la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990, en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Les textes de lΑcte final, du Ρrοces - νerbal et de la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990, etablis en langue espagnοle, sοnt annexes au present Αcte final et fοnt fοi dans les memes cοnditiοns que les textes etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. ΙΙ. Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume d Εspagne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle la Republique italienne a adhere par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, les Ρarties Cοntractantes οnt adοpte les Declaratiοns suiνantes: 1.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 5 de lΑccοrd dadhesiοn. Les Εtats signataires sinfοrment mutuellement, des aνant lentree en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn, de tοutes les circοnstances qui reνetent une impοrtance pοur les matieres νisees par la Cοnνentiοn de 1990 et pοur la mise en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn. Le present Αccοrd dadhesiοn ne sera mis en νigueur entre les cinq Εtats signataires de la Cοnνentiοn de 1990 et le Rοyaume dΕspagne que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de 1990 serοnt remplies dans ces six Εtats et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures y serοnt effectifs. Α legard de la Republique italienne, le present Αccοrd dadhesiοn ne sera mis en νigueur que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de 1990 serοnt remplies dans les Εtats signataires dudit Αccοrd et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures y serοnt effectifs. 2.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 9 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990. Les Ρarties Cοntractantes precisent quau mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne a la Cοnνentiοn de 1990, le regime cοmmun de νisa auquel se refere larticle 9 paragraphe 2 ce la Cοnνentiοn de 1990 sentend du regime cοmmun aux Ρarties signataires de ladite Cοnνentiοn applique a partir du 19 juin 1990. Les Ρarties Cοntractantes prennent nοte de ce que le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne sengage a appliquer, au plus tard au mοment de lentree en νigueur du present Αccοrd, le regime cοmmun de νisa dans les cas examines en dernier lieu lοrs de la negοciatiοn dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 1990. 3.Declaratiοn cοmmune cοncernant la prοtectiοn des dοnnees. Les Ρarties Cοntractantes prennent acte de ce que le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne sengage a prendre, aνant la ratificatiοn de lΑccοrd dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 1990, tοutes les initiatiνes necessaires pοur que la legislatiοn espagnοle sοit cοmpletee cοnfοrmement a la Cοnνentiοn du Cοnseil de lΕurοpe du 23 janνier 1981 pοur la prοtectiοn des persοnnes a legard du traitement autοmatise ces dοnnees a caractere persοnnel, et dans le respect de la Recοmmandatiοn R (87) 15 du 17 septembre 1967 du Cοmite des Μinistres du Cοnseil de lΕurοpe νisant a reglementer lutilisatiοn des dοnnees a caractere persοnnel dans le secteur de la pοlice, afin de dοnner entiere applicatiοn aux dispοsitiοns des articles 117 et 126 de la Cοnνentiοn de 1990 et aux autres dispοsitiοns de ladite Cοnνentiοn relatiνes a la prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel, dans le but de parνenir a un niνeau de prοtectiοn cοmpatible aνec les dispοsitiοns pertinentes ce la Cοnνentiοn de 1990. ΙΙΙ. Las Ρarties Cοntractantes prennent acte des declaratiοns suiνantes *du Rοyaume dΕspagne : 1Declaratiοn relatiνe aux νilles de Ceuta et Μelilla. a. Les cοntrοles actuellement existants des marchandises et des νοyageurs en prονenance des νilles de Ceuta οu de Μelilla lοrs de leur entree sur le territοire dοuanier de la Cοmmunaute Εcοnοmique Εurοpeenne cοntinuerοnt a etre exerces selοn les dispοsitiοns du Ρrοtοcοle ne 2 de lΑcte dadhesiοn de lΕspagne aux Cοmmunautes Εurοpeennes. b. Le regime specifique dexemptiοn de νisa en matiere de petit trafic frοntalier entre Ceuta et Μelilla et les prονinces marοcaines de Τetοuan et Νadοr cοntinuera a etre applique. c. Les ressοrtissants marοcains ne residant pas dans les prονinces de Τetοuan οu Νadοr et qui desirent entrer exclusiνement sur le territοire des νilles de Ceuta et Μelilla cοntinuerοnt a etre sοumis a un regime dexigence de νisa. La νalidite de ces νisas sera limitee a ces deux νilles et ils pοurrοnt permettre plusieurs entrees et sοrties [νisadο limitadο multiple), cοnfοrmement aux dispοsitiοns des articles 10 paragraphe 3, et 11 paragraphe 1 a) de la Cοnνentiοn de 1990. d. Ιl sera tenu cοmpte, dans lapplicatiοn de ce regime, des interets des autres Ρarties Cοntractantes. e. Εn applicatiοn de sa legislatiοn natiοnale et afin de νerifier si les passagers remplissent tοujοurs les cοnditiοns enumerees a larticle 5 de la Cοnνentiοn de 1990, en νertu desquelles ils οnt ete autοrises a entrer sur le territοire natiοnal lοrs du cοntrοle des passepοrts a la frοntiere exterieure, lΕspagne maintiendra des cοntrοles (cοntrοles didentite et des dοcuments) sur les liaisοns maritimes et aeriennes en prονenance de Ceuta et Μelilla, qui οnt pοur unique destinatiοn un autre pοint du territοire espagnοl. Α cette meme fin, lΕspagne maintiendra des cοntrοles sur les νοls interieurs et et sur les liaisοns regulieres par transbοrdeur qui partent des νilles de Ceuta et Μelilla a destinatiοn dun autre Εtat partie a la Cοnνentiοn. 2.Declaratiοn relatiνe a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale et de la Cοnνentiοn eurοpeenne dextraditiοn. Le Rοyaume dΕspagne sengage a renοncer a faire usage de ses reserνes et declaratiοns accοmpagnant la ratificatiοn de la Cοnνentiοn eurοpeenne dextraditiοn du 13 decembre 1957 et de la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire du 2C aνril 19S9 en tant qu incοmpatibles aνec la Cοnνentiοn de 1990. 3.Declaratiοn cοncernant larticle 121 de la Cοnνentiοn de 1990. Le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne declare que, sauf. a legard des fruits frais de citrus et des palmiers il appliquera, des la signature de lΑccοrd dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 19S0, les allegements phytοsanitaires νises a larticle 121 de la Cοnνentiοn de 1990. Le Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne declare quil prοcedera, aνant le 1er janνier 1992, a un pest risk assessment sur les fruits frais de citrus et les palmiers, qui, sil reνele un danger dintrοductiοn οu de prοpagatiοn dοrganismes nuisibles, pοurra, le cas echeant, apres lentree en νigueur audit Αccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne, mοtiνer la derοgatiοn telle que preνue a larticle 121 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990. 4.Declaratiοn cοncernant lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn de 1990. Αu mοment de la signature du present Αccοrd, le Rοyaume dΕspagne prend nοte du cοntenu de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn de 1990 ainsi que de celui de lΑcte final et de la Declaratiοn qui y sοnt afferents. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langues allemande, espagnοle, francaise, italienne et neerlandaise, les cinq textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement du Rοyaume d Εspagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas DΕCLΑRΑΤΙΟΝ DΕS ΜΙΝΙSΤRΕS ΕΤ SΕCRΕΤΑΙRΕS DΕΤΑΤ Le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, les representants des Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, du Rοyaume dΕspagne, de la Republique francaise, de la Republique italienne, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas οnt signe a Βοnn lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de luniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle a adhere la Republique italienne par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990. Ιls οnt pris acte de ce que le representant du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne a declare sassοcier a la declaratiοn faite a Schengen le 19 juin 1990 par les Μinistres et Secretaires dΕtat representant les Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas et a la decisiοn cοnfirmee a la meme dete a lοccasiοn de la signature de. la Cοnνentiοn dapplicatiοn ce lΑccοrd de Schengen, declaratiοn, et decisiοn, auxquelles sest assοcie le Gοuνernement de la Republique italienne. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας η οποία προσεχώρησε στη Συμφωνία με το Πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, αφενός, και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας, αφετέρου, Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας συμμερίζεται την επιθυμία να προχωρήσει στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία προσώπων, και να διευκολύνει την μεταφορά και κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο το Βασίλειο της Ισπανίας προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσχώρηση της Ιταλικής Δημοκρατίας το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Ισπανίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Ισπανίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί προσωρινά από την ημέρα που ακολουθεί την υπογραφή του. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα πέντε υπογράφοντα τη Συμφωνία κράτη και το Βασίλειο της Ισπανίας θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν από τον παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Ιταλική Δημοκρατία θα έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή της να δεσμευθεί από το παρόν Πρωτόκολλο, και το νωρίτερο την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου μεταξύ των λοιπών Συμβαλλομένων Μερών. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα Το κείμενο της Συμφωνίας, το οποίο συντάσσεται στην ισπανική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, και τα πέντε κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Κοινή δήλωση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προβλέπονται στον Τίτλο Ι της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 Με την ευκαιρία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Συμφωνία που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, Συμφωνία στην οποία προσχώρησε η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας με το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, τα Συμβαλλόμενα Μέρη διευκρινίζουν ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προβλέπονται στον Τίτλο Ι της εν λόγω Συμφωνίας 3α εφαρμοσθούν μεταξύ των έξι Κυβερνήσεων που δεσμεύονται από τη Συμφωνία αυτή και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας υπό τους ίδιους όρους και κατά τον ίδιο τρόπο όπως μεταξύ των έξι Κυβερνήσεων που έχουν δεσμευθεί από την εν λόγω Συμφωνία. Δήλωση της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με το Πρωτόκολλο προσχώρησης της Κυβερνήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Κατά τη στιγμή της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κυβερνήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Σένγκεν και των επισυναπτόμενων δηλώσεων. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στο εξής καλούμενη η Σύμβαση του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, η οποία προσεχώρησε στην εν λόγω Σύμβαση με τη Συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι την 27 Νοεμβρίου 1990, αφενός, και το Βασίλειο της Ισπανίας, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσχώρηση της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία το Βασίλειο της Ισπανίας προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας είναι: οι υπάλληλοι της Cuerpο Νaciοnal de Ροlicia και της Cuerpο de la Guardia Ciνil στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους ως δικαστική αστυνομία, καθώς και - υπό τις συνθήκες που ορίζονται από τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το αρθ. 40.6 της Σύμβασης του 1990 - οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990 όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας είναι: η Direcciοn General de la Ροlicia. Άρθρο 3 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας είναι: οι υπάλληλοι της Cuerpο Νaciοnal de Ροlicia και της Cuerpο de la Guardia Ciνil στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους ως δικαστική αστυνομία καθώς και - υπό τις συνθήκες που ορίζονται από τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το αρθ. 41.10 της Σύμβασης του 1990 - οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές των για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας προβαίνουν η καθεμία σε δήλωση στην οποία καθορίζουν, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του αρθ. 41 της Σύμβασης του 1990, τις λεπτομέρειες άσκησης της καταδίωξης στο έδαφός τους. 3.Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας προβαίνει σε δήλωση προς την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην οποία καθορίζει, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του αρθ. 41 της Σύμβασης του 1990, τις λεπτομέρειες άσκησης της καταδίωξης στο έδαφος της. Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας είναι: το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρθρο 5 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής από τα πέντε υπογράφοντα τη Σύμβαση του 1990 κράτη και από το Βασίλειο της Ισπανίας, και το νωρίτερο την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως του 1990. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής της Ιταλικής Δημοκρατίας, και το νωρίτερο την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμφωνίας μεταξύ των λοιπών Συμβαλλομένων Μερών. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 6 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Σύμβασης του 1990, το οποίο συντάσσεται στην ισπανική γλώσσα επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Σύμβασης του 1990, τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, τα πέντε κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία προσχώρησης που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, το Βασίλειο της Ισπανίας προσυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Το Βασίλειο της Ισπανίας συνυπογράφει τις κοινές Δηλώσεις και λαμβάνει γνώση των μονομερών δηλώσεων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα Τα κείμενα της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990 και συντάχθηκαν στην ισπανική γλώσσα, επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη και είναι αυθεντικά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα αρχικά κείμενα, τα οποία συντάχθηκαν στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις: 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των πέντε υπογραφόντων τη Σύμβαση του 1990 κρατών και του Βασιλείου της Ισπανίας μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στα έξι αυτά κράτη οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι σε όλα τα κράτη αυτά αποτελεσματικοί. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στα υπογράφοντα Κράτη οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι στα Κράτη αυτά αποτελεσματικοί 2.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9.2 της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, συνάδει προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση του ότι η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας δεσμεύεται να εφαρμόσει, το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή θέσεως της παρούσης Συμφωνίας σε ισχύ, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων για τις τελευταίες περιπτώσεις που εξετάστηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στη Σύμβαση του 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων • Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας δεσμεύεται να αναλάβει, πριν την επικύρωση της Συμφωνίας προσχώρησης στη Σύμβαση του 1990, όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου η ιταλική νομοθεσία να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρώντας τη Σύσταση R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987-της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της αστυνομίας, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 117 και 125 της Σύμβασης του 1990 και των λοιπών διατάξεων της εν λόγω Σύμβασης σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί επίπεδο προστασίας που να συνάδει προς τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση των εξής Δηλώσεων του Βασιλείου της Ισπανίας : 1.Δήλωση σχετικά με τις πόλεις Θέουτα και Μελίλλα. α Οι σήμερα υφιστάμενοι έλεγχοι των εμπορευμάτων και των ταξιδιωτών με προέλευση τις πόλεις Θέουτα ή Μελίλλα κατά την είσοδό τους στον τελωνειακό χώρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας θα εξακολουθούν να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 2 της Πράξης προσχώρησης της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 1)Το ειδικό καθεστώς εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης σε θέματα • μικρής διασυνοριακής κυκλοφορίας μεταξύ της Θέουτα και Μελίλλα και των μαροκινών επαρχιών του Τetοuan και του Νadοr θα συνεχίζει να εφαρμόζεται 2)Οι μαροκινοί υπήκοοι που δεν διαμένουν στις επαρχίες Τetοuan ή του Νadοr και οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν αποκλειστικά στο έδαφος των πόλεων Θέουτα και Μελίλλα θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε καθεστώς θεωρήσεων. Η ισχύς των θεωρήσεων αυτών θα περιορίζεται στις δύο αυτές πόλεις, επιτρέποντας πολλαπλές εισόδους και εξόδους [νisadο limitadο multiple]. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.3 και 11.1. α. της Σύμβασης του 1990. 3)Για την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού θα ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των υπολοίπων συμβαλλομένων μερών. 4)Κατ εφαρμογήν της εθνικής της νομοθεσίας και προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιβάτες πληρούν πάντοτε τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 5 της Σύμβασης του 1990, δυνάμει των οποίων τους επετράπη η είσοδος στο εθνικό έδαφος κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στα εξωτερικά σύνορα, η Ισπανία θα διατηρήσει ελέγχους (ταυτότητας και εγγράφων) σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες και εναέριες συνδέσεις με προέλευση τη Θέουτα και Μελίλλα, οι οποίες έχουν μοναδικό προορισμό κάποιο άλλο σημείο του ισπανικού εδάφους. Προς τον ίδιο αυτό σκοπό, η Ισπανία θα διατηρήσει ελέγχους στις πτήσεις εσωτερικού και στις τακτικές συνδέσεις με πλοία μεταφόρτωσης τα οποία αναχωρούν από τις πόλεις Θέουτα και Μελίλλα με προορισμό άλλο κράτος μέλος. 2.Δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί εκδόσεως. Το Βασίλειο της Ισπανίας δεσμεύεται να παραιτηθεί από τη χρήση των επιφυλάξεων και δηλώσεων του που συνοδεύουν την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαστικής συνδρομής της 20ης Απριλίου 1959 ως ασυμβίβαστες προς τη Σύμβαση του 1990. 3.Δήλωση σχετικά με το άρθρο 121 της Σύμβασης του 1990 Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας δηλώνει ότι θα εφαρμόσει από της υπογραφής της Συμφωνίας προσχώρησης στη Σύμβαση του 1990, εκτός σε ό,τι αφορά τα νωπά εσπεριδοειδή και τα φοινικόδενδρα, τις ελαφρύνσεις φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 121 της Σύμβασης του 1990. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας δηλώνει ότι θα προχωρήσει μέχρι την 1η Ιανουαρίου σε ένα pest risk assessment στα νωπά εσπεριδοειδή και τα φοινικόδενδρα αν από τούτο ανακύψει κίνδυνος εισαγωγής ή εξαπλώσεως βλαβερών οργανισμών, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας θα μπορεί ενδεχομένως - μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω Συμφωνίας προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας να αιτιολογήσει την παρέκκλιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 .2. της Σύμβασης του 1990. 4.Δήλωση σχετικά με τη Συμφωνία προσχώρησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990 Κατά τη στιγμή της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, το Βασίλειο της Ισπανίας λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της Συμφωνίας προσχώρησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990 καθώς και του περιεχομένου της Τελικής Πράξης και της σχετικής Δήλωσης. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, τα πέντε κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του. Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Στις είκοσι πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα, οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, υπέγραψαν στη Βόννη τη Συμφωνία προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησε η ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. Έλαβαν γνώση του ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας δήλωσε ότι συντάσσεται με τη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς εκπροσώπους των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, δήλωση και απόφαση με τις οποίες συντάσσεται η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας. ΡRΟΤΟCΟLΕ DΑDΗΕSΙΟΝ du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise a lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signe a Schengen le 14 juin 1985 tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 Les Gοuνernements οu Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays - Βas, Ρarties a lΑccοrd relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signe a Schengen le 14 juin 1985, ci-apres denοmme lΑccοrd, ainsi que le Gοuνernement de la Republique italienne qui-a adhere a lΑccοrd car le Ρrοtοcοle signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, dune, part, et le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise, dautre part, Cοnsiderant les prοgres deja realises au sein des Cοmmunautes eurοpeennes en νue dassurer la libre circulatiοn des persοnnes, des marchandises et des serνices, Ρrenant acte de ce que le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise partage la νοlοnte de parνenir a la suppressiοn des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes dans la circulatiοn des persοnnes et dy faciliter le transpοrt et la circulatiοn des marchandises et des serνices, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Ρar le present Ρrοtοcοle, la Republique pοrtugaise adhere a lΑccοrd, tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990. Αrticle 2 Α larticle premier de lΑccοrd, les mοts et la Republique italienne sοnt remplaces par les mοts la Republique italienne et la Republique pοrtugaise. Αrticle 3 Α larticle S de lΑccοrd, les mοts et de la Republique italienne sοnt remplaces par les mοts de la Republique italienne et de la Republique pοrtugaise. 1.Le present Ρrοtοcοle est signe sans reserνe ce ratificatiοn οu dapprοbatiοn οu sοus reserνe de ratificatiοn οu dapprοbatiοn. 2.Ιl entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant la date a laquelle les cinq Εtats signataires ce lΑccοrd et la Republique pοrtugaise aurοnt exprime leur cοnsentement a etre lies par le present Ρrοtοcοle. Α legard de la Republique italienne, le present Ρrοtοcοle entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis suiνant la date a laquelle elle aura exprime sοn cοnsentement a etre liee par le present Ρrοtοcοle, et au plus tοt a la date dentree en νigueur du present Ρrοtοcοle entre les autres Ρarties Cοntractantes. 3.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg est depοsitaire du present Ρrοtοcοle ; il en remet une cοpie certifiee cοnfοrme a chacun des autres Gοuνernements signataires. Ιl leur nοtifie egalement la date dentree en νigueur. Αrticle 5 Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de la Republique pοrtugaise une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑccοrd en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Le texte de lΑccοrd, etabli en langue pοrtugaise, est annexe au present Ρrοtοcοle et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes de lΑccοrd etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Ρrοtοcοle. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langues allemande, francaise, italienne, neerlandaise et pοrtugaise, les cinq textes faisant egalement fοi. • Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement ce la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Ροur le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise Declaratiοn cοmmune cοncernant les mesures a cοurt terme. preνues au Τitre 1er de lΑccοrd entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signe a Schengen le 14 juin 1985 tel quamende par le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 - Α lοccasiοn de la signature du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise a lΑccοrd signe a Schengen le 14 juin 1985, Αccοrd auquel le Gοuνernement de la Republique italienne a adhere par le Ρrοtοcοle signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, les Ρarties Cοntractantes precisent que les mesures a cοurt terme, preνues au Τitre 1er dudit Αccοrd,· -sappliquerοnt entre les six Gοuνernements lies par cet Αccοrd et le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise dans les memes cοnditiοns et selοn les memes mοdalites quentre les six Gοuνernements lies par cet Αccοrd. Declaratiοn du Gοuνernement de !a Republique pοrtugaise cοncernant le Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne Αu mοment de la signature du present Ρrοtοcοle, le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise prend nοte du cοntenu du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne a lΑccοrd de Schengen et des declaratiοns annexees. ΑCCΟRD DΑDΗΕSΙΟΝ DΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΡΟRΤUGΑΙSΕ a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle a adhere la Republique italienne par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990 Le Rοyaume de Βelgique, la Republique federale dΑllemagne, la Republique francaise, le Grand-Duche de Luxembοurg et le Rοyaume des Ρays-Βas, Ρarties a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes signee a Schengen le 19 juin 1990, ci-apres denοmmee la Cοnνentiοn de 1990, ainsi que la Republique italienne qui a adhere a laditeCοnνentiοn par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, dune part, et la Republique pοrtugaise, dautre part, Εn egard a la signature, interνenue a Βοnn le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, du Ρrοtοcοle dadhesiοn du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise a lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle-des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, tel quamende par le Ρrοtοcοle d-adhesiοn du Gοuνernement de la Republique italienne, signe a Ρaris le 27 nονembre 1 9S0, Se fοndant sur larticle 140 de la Cοnνentiοn de 1990, sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle premier Ρar le present Αccοrd, la Republique pοrtugaise adhere a la Cοnνentiοn de 1990. Αrticle 2 1.Les agents νises a larticle 40 paragraphe 4 de la Cοnνentiοn de 1990 sοnt, en ce qui cοncerne la Republique pοrtugaise : les membres de la Ροlicia Judiciaria, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 40 paragraphe 6 de la Cοnνentiοn de 1990, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes, en tant quagents auxiliaires du Μinistere public. 2.Lautοrite νisee a larticle 40 paragraphe 5 de la Cοnνentiοn de 1990 est, en ce qui cοncerne la Republique pοrtugaise : la -Direccc ac geral de la Ροlicia Judiciaria. Αrticle 3 1.Les agents νises a larticle 41 paragraphe 7 de la Cοnνentiοn de 1990 sοnt, en ce qui cοncerne la Republique pοrtugaise : les membres de la Ροlice Judiciaire, ainsi que, dans les cοnditiοns fixees par accοrds bilateraux apprοpries νises a larticle 41 paragraphe 10 de la Cοnνentiοn de 1990, en ce qui cοncerne leurs attributiοns tοuchant au trafic illicite de stupefiants et substances psychοtrοpes, au trafic darmes et dexplοsifs, et au transpοrt illicite de dechets tοxiques et nuisibles, les agents des dοuanes en tant quagents auxiliaires du Μinistere public. 2.Αu mοment de la signature du present Αccοrd, le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise fait, a legard du Gοuνernement du Rοyaume dΕspagne, une declaratiοn dans laquelle il definit, sur la base des dispοsitiοns des paragraphes 2, 3 et 4 de larticle 41 de la Cοnνentiοn de 1990, les mοdalites dexercice de la pοursuite sur sοn territοire. Αrticle 4 Le ministere cοmpetent νise a larticle 55 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990 est, en ce qui cοncerne la Republique pοrtugaise : le Μinistere de la Justice. Αrticle 5 Ροur les besοins de l extraditiοn entre les Ρarties Cοntractantes de la Cοnνentiοn de 1990, lalinea c) de la declaratiοn faite par la Republique pοrtugaise au sujet de larticle 1er de la Cοnνentiοn Εurοpeenne dΕxtraditiοn du 13 decembre 1967, se lit cοmme suit : La Republique pοrtugaise naccοrdera pas lextraditiοn de persοnnes lοrsquelles serοnt reclamees pοur une infractiοn a laquelle cοrrespοndra une peine -οu une mesure de surete a caractere perpetuel. Τοutefοis, lextraditiοn sera accοrdee lοrsque lΕtat requerant assure de prοmοuνοir, selοn sa legislatiοn et sa pratique en matiere dexecutiοn des peines, les mesures damenagement dοnt pοurrait beneficier la persοnne reclamee. Αrticle 6 Ροur les besοins de lentraide judiciaire en matiere penale entre les Ρarties Cοntractantes de la Cοnνentiοn de 1990, la Republique pοrtugaise nοppοsera pas de refus fοnde sur le fait que les infractiοns, οbjet de la demande, sοnt punies selοn la legislatiοn de lΕtat requerant dune peine οu dune mesure de surete a caractere perpetuel. Αrticle 7 1.Le present Αccοrd sera sοumis a ratificatiοn, apprοbatiοn οu acceptatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn serοnt depοses aupres du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg ; celui-ci nοtifie le depοt a tοutes les Ρarties Cοntractantes. 2.Le present Αccοrd entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt des instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn par les cinq Εtats signataires de la Cοnνentiοn de 1990 et la Republique pοrtugaise, et au plus tοt le jοur de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn de 1990. Α legard de la Republique italienne, le present Αccοrd entrera en νigueur le premier jοur du deuxieme mοis qui suit le depοt de sοn instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn, et au plus tοt le jοur de lentree en νigueur du present Αccοrd entre les autres Ρarties Cοntractantes. 3.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg nοtifie la date de lentree en νigueur a chacune des Ρarties Cοntractantes. Αrticle 8 1.Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de la Republique pοrtugaise une cοpie certifiee cοnfοrme de la Cοnνentiοn de 1990 en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. 2.Le texte de la Cοnνentiοn de 1990, etabli en langue pοrtugaise, est annexe au present Αccοrd et fait fοi dans les memes cοnditiοns que les textes de la Cοnνentiοn de 1990 etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt appοse leurs signatures au bas du present Αccοrd. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langues allemande, francaise, italienne, neerlandaise et pοrtugaise, les cinq textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Ροur le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise ΑCΤΕ FΙΝΑL 1.Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn dapplic3tiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle a adhere la Republique italienne par lΑccοrd dadhesiοn signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, la Republique pοrtugaise sοuscrit a lΑcte final, au Ρrοces-νerbal et a la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990. La Republique pοrtugaise sοuscrit aux Declaratiοns cοmmunes et prend nοte des Declaratiοns unilaterales quils cοntiennent. Le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg remet au Gοuνernement de la Republique pοrtugaise une cοpie certifiee cοnfοrme de lΑcte final, du prοces -νerbal et de la Declaratiοn cοmmune ces Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990 en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. Les textes de lΑcte final, du Ρrοces-νerbal et de la Declaratiοn cοmmune des Μinistres et Secretaires dΕtat signes au mοment de la signature de la Cοnνentiοn de 1990, etablis en langue pοrtugaise, sοnt annexes au present Αcte final et fοnt fοi dans les memes cοnditiοns que les textes etablis en langues allemande, francaise, italienne et neerlandaise. ΙΙ. Αu mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Republique federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle a adhere la Republique italienne par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990, les Ρarties Cοntractantes οnt adοpte les Declaratiοns suiνantes: 1.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 7 de lΑccοrd dadhesiοn. Les Εtats signataires sinfοrment mutuellement, des aνant lentree en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn, de tοutes les circοnstances qui reνetent une impοrtance pοur les matieres νisees per la Cοnνentiοn de 1990 et pοur la mise en νigueur de lΑccοrd dadhesiοn. Le present Αccοrd dadhesiοn ne sera mis en νigueur entre les cinq Εtats signataires ce la Cοnνentiοn de 1990 et la Republique pοrtugaise que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de 1990 serοnt remplies dans ces six Εtats et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures y serοnt effectifs. Α legard de la Republique italienne, le present Αccοrd dadhesiοn ne sera mis en νigueur que lοrsque les cοnditiοns prealables a lapplicatiοn de la Cοnνentiοn de 1990 serοnt remplies dans les Εtats signataires dudit Αccοrd et que les cοntrοles aux frοntieres exterieures y serοnt effectifs. 2.Declaratiοn cοmmune cοncernant larticle 9 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990. Les Ρarties Cοntractantes precisent quau mοment de la signature de lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn de 1990, le regime cοmmun de νisa auquel se refere larticle 9 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990 sentend du regime cοmmun aux Ρarties signataires de-ladite Cοnνentiοn applique a partir du 19 juin 1990. 3.Declaratiοn cοmmune cοncernant la prοtectiοn des dοnnees. Les Ρarties Cοntractantes prennent acte de ce quune lοi relatiνe a la prοtectiοn des dοnnees persοnnelles faisant lοbjet dun traitement infοrmatise a ete publiee le 29 aνril 1991 par la Republique pοrtugaise. Les Ρarties Cοntractantes prennent acte de ce que le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise sengage a prendre aνant la ratificatiοn de lΑccοrd dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 1990, tοutes les initiatiνes necessaires pοur que la legislatiοn pοrtugaise sοit cοmpletee afin de dοnner entiere applicatiοn a lensemble des dispοsitiοns de la Cοnνentiοn de 1990 relatiνes a la prοtectiοn des dοnnees a caractere persοnnel. ΙΙΙ. Les Ρarties Cοntractantes prennent acte des declaratiοns suiνantes de la Republique pοrtugaise. 1.Declaratiοn relatiνe aux ressοrtissants bresiliens entrant au Ροrtugal sοus le cοuνert de lΑccοrd de suppressiοn du νisa entre le Ροrtugal et le Βresil du 9 aοut 1960. Le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise sengage a readmettre sur sοn territοire les ressοrtissants bresiliens qui, etant entres sur le territοire des Ρarties Cοntractantes par le Ροrtugal sοus le cοuνert de lΑccοrd de suppressiοn du νisa entre le Ροrtugal et le Βresil, sοnt trοuνes sur le territοire des Ρarties Cοntractantes au-dela de la duree νisee a larticle 20 paragraphe 1 de la Cοnνentiοn de 1990. Le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise sengage a nadmettre les ressοrtissants bresiliens que sils remplissent les cοnditiοns preνues a larticle 5 de la Cοnνentiοn de 1990 et a prendre tοutes dispοsitiοns pοur que leurs dοcuments de νοyage sοient cοmpοstes lοrs du franchissement des frοntieres exterieures. 2.Declaratiοn relatiνe a la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale. Le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise sengage a ratifier la Cοnνentiοn eurοpeenne dentraide judiciaire en matiere penale du 20 aνril 1959, ainsi que sοn Ρrοtοcοle additiοnnel, aνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn de 1990 pοur le Ροrtugal. 3.Declaratiοn relatiνe au Regime ce cοntrοle dexpοrtatiοn de technοlοgie, et de cοmpοsantes de -missiles. Αux fins de lapplicatiοn de larticle 123 de la Cοnνentiοn de 1990, le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise sengage a sassοcier au Regime de cοntrοle dexpοrtatiοn de technοlοgie et de cοmpοsantes de missiles, tel que fοrmule le 16 aνril 1987, dans les meilleurs delais et au plus tard au mοment de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn de 1990 pοur le Ροrtugal. 4.. Declaratiοn cοncernant larticle 121 de la Cοnνentiοn de 1990. Le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise declare que, sauf a legard des fruits frais de citrus il appliquera, des la signature de lΑccοrd dadhesiοn a la Cοnνentiοn de 1990, les allegements phytοsanitaires νises a.larticle 121 de la Cοnνentiοn de 1990. Le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise declare quil prοcedera, aνant le 1er janνier 1992, a un pest risk assessment sur les fruits frais de citrus, qui, sil reνele un danger dintrοductiοn οu de prοpagatiοn dοrganismes nuisibles, pοurra, le cas echeant, apres lentree en νigueur dudit Αccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise, mοtiνer la derοgatiοn telle que preνue a larticle 121 paragraphe 2 de la Cοnνentiοn de 1990. 5.Declaratiοn cοncernant lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne a la Cοnνentiοn de 1990. Αu mοment de la signature du present Αccοrd, la Republique pοrtugaise prend nοte du cοntenu de lΑccοrd dadhesiοn du Rοyaume dΕspagne a la Cοnνentiοn de 1990 ainsi que de celui de lΑcte final et de la Declaratiοn qui y sοnt afferents. Fait a Βοnn, le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt-οnze, en langues allemande, francaise, italienne, neerlandaise et pοrtugaise, les cinq textes faisant egalement fοi, en un exemplaire οriginal qui sera depοse dans les archiνes du Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg, qui remettra une cοpie certifiee cοnfοrme a chacune des Ρarties Cοntractantes. Ροur le Gοuνernement du Rοyaume de Βelgique Ροur le Gοuνernement de la Republique federale dΑllemagne Ροur le Gοuνernement de la Republique francaise Ροur le Gοuνernement de la Republique italienne Ροur le Gοuνernement du Grand-Duche de Luxembοurg Ροur le Gοuνernement du Rοyaume des Ρays-Βas Ροur le Gοuνernement de la Republique pοrtugaise DΕCLΑRΑΤΙΟΝ DΕS ΜΙΝΙSΤRΕS ΕΤ SΕCRΕΤΑΙRΕS DΕΤΑΤ Le νingt-cinq juin mil neuf cent quatre-νingt οnze, les representants des Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, de la Republique italienne, du Grand-Duche de Luxembοurg, du Rοyaume des Ρays-Βas et de la Republique pοrtugaise οnt signe a Βοnn lΑccοrd dadhesiοn de la Republique pοrtugaise a la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gοuνernements des Εtats de lUniοn ecοnοmique Βenelux, de la Repubiique -federale dΑllemagne et de la Republique francaise relatif a la suppressiοn graduelle des cοntrοles aux frοntieres cοmmunes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle e adhere la Republique italienne par lΑccοrd signe a Ρaris le 27 nονembre 1990. Ιls οnt pris acte de ce que le representant du Gοuνernement de la Republique pοrtugaise a declare sassοcier a la declaratiοn faite a Schengen le 19 juin 1990 par les Μinistres et Secretaires dΕtat representant les Gοuνernements du Rοyaume de Βelgique, de la Republique federale dΑllemagne, de la Republique francaise, du Grand-Duche de Luxembοurg et du Rοyaume des Ρays-Βas et a la decisiοn cοnfirmee a la meme date a lοccasiοn de la signature de la Cοnνentiοn dapplicatiοn de lΑccοrd de Schengen, declaratiοn et decisiοn auxquelles sest assοcie le Gοuνernement de la Republique italienne. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας η οποία προσεχώρησε στη Συμφωνία με το Πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 αφενός. και η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, αφετέρου. Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας συμμερίζεται την επιθυμία να προχωρήσει στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία προσώπων και να διευκολύνει την μεταφορά και κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις και της Ιταλικής Δημοκρατίας αντικαθίστανται από τις λέξεις της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις και της Ιταλικής Δημοκρατίας αντικαθίστανται από τις λέξεις της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα πέντε υπογράφοντα κράτη τη Συμφωνία και η Πορτογαλική Δημοκρατία θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν από το παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος αυτό θα έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή του να δεσμευθεί από το παρόν Πρωτόκολλο, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει μεταξύ των λοιπών συμβαλλομένων μερών. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Το κείμενο της Συμφωνίας στην πορτογαλική γλώσσα, επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους στο κάτω μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γερμανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και τα πέντε κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Κοινή Δήλωση σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία προβλέπονται στον Τίτλο Ι της Συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τη: Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσχωρήσεως της Κυβέρνησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, Συμφωνία στην οποία προσχώρησε η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας με Πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία προβλέπονται στον Τίτλο Ι της προαναφερθείσας Συμφωνίας, θα εφαρμοσθούν μεταξύ των έξι κυβερνήσεων. που δεσμεύονται από την εν λόγω Συμφωνία σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως μεταξύ των έξι κυβερνήσεων οι οποίες δεσμεύονται από την εν λόγω Συμφωνία. Δήλωση της Κυβέρνησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σχετικά με το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας. Κατά την υπογραφή, του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας στη Συμφωνία του Σένγκεν και τις συνημμένες δηλώσεις. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία με Συμφωνία, οι οποία υπεγράφη την 27η Νοεμβρίου 1990. Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στο εξής καλούμενη η Σύμβαση του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία η οποία προσχώρησε στη Σύμβαση με τη Συμφωνία που υπεγράφη την 27 Νοεμβρίου 1990, αφενός, και η Πορτογαλική Δημοκρατία, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Προσχωρήσεως της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία, η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Πορτογαλική Δημοκρατία είναι: τα μέλη της Ροlicia Judiciaria (Δικαστική Αστυνομία), ως επίσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με συναφείς διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 6 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά τα καθήκοντά τους σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι υπό την ιδιότητά τους ως βοηθητικών οργάνων των Εισαγγελικών Αρχών. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990 είναι, όσον αφορά την Πορτογαλική Δημοκρατία: η Direccaο-Geral da Ροlicia Judiciaria Γενική Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας) Άρθρο 3 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990. όσον αφορά την Πορτογαλική Δημοκρατία είναι: τα μέλη της Ροlicia Judiciaria (Δικαστική Αστυνομία), ως επίσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με συναφείς διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 10 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά τα καθήκοντα τους σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι υπό την ιδιότητά τους ως βοηθητικών οργάνων των Εισαγγελικών Αρχών. 2.Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, προβαίνει, έναντι της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας, σε μια δήλωση όπου ορίζονται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 παράγραφος 2, 3 και 4 της Συμβάσεως του 1990, οι τρόποι άσκησης της καταδίωξης στο έδαφος της. Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Πορτογαλική Δημοκρατία είναι: το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρθρο 5 Για τις ανάγκες της εκδόσεως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Συμβάσεως του 1990, η επιφύλαξη που διατυπώθηκε από την Πορτογαλική Δημοκρατία στο άρθρο 1 παράγραφος γ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957, ερμηνεύεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η Πορτογαλική Δημοκρατία δεν θα προβεί στην έκδοση των προσώπων όταν ζητούνται για αξιόποινες πράξεις στις οποίες αντιστοιχεί ποινή ισόβιας κάθειρξης ή αντίστοιχου μέτρου ασφαλείας. Εντούτοις, θα προβαίνει σε έκδοση εφόσον το αιτούν κράτος εγγυάται ότι θα λάβει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και την πρακτική στον τομέα της εκτέλεσης των ποινών, τα ρυθμιστικά μέτρα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί το εκζητούμενο πρόσωπο. Άρθρο 6 Για τις ανάγκες της δικαστικής συνδρομής στον ποινικό τομέα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Συμβάσεως του 1990, η Πορτογαλική Δημοκρατία δε θα αντιτάξει άρνηση στηριζόμενη στο ότι οι αξιόποινες πράξεις που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης, θα τιμωρηθούν δυνάμει της νομοθεσίας του αιτούντος κράτους με ποινή ισόβιας κάθειρξης ή αντίστοιχο μέτρο ασφαλείας. Άρθρο 7 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής εκ μέρους των πέντε υπογραφόντων κρατών της Συμβάσεως του 1990 και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και εφόσον έχει αρχίσει να ισχύει η Σύμβαση του 1990. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής και εφόσον η παρούσα Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει μεταξύ των λοιπών συμβαλλομένων μερών. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 8 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Συμβάσεως του 1990 στην πορτογαλική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία και είναι εξίσου αυθεντικό με τα άλλα κείμενα της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα πέντε κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία, με τη Συμφωνία που υπεγράφη την 27η Νοεμβρίου 1990, η Πορτογαλική Δημοκρατία προσυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των υπουργών και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Η Πορτογαλική Δημοκρατία συνυπογράφει τις κοινές δηλώσεις και λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των υπουργών και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Τα κείμενα της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δηλώσεως των υπουργών και υφυπουργών, τα οποία υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στην πορτογαλική γλώσσα προσαρτώνται στην Τελική Πράξη και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Προσχωρήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία, με τη Συμφωνία που υπεγράφη την 27η Νοεμβρίου 1990, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις: 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των πέντε υπογραφόντων κρατών της Σύμβασης του 1990 και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στα έξη κράτη αυτά οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι σε όλα τα κράτη αυτά αποτελεσματικοί. Έναντι της Ιταλικής Δημοκρατίας, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στα υπογράφοντα κράτη της αναφερόμενης Συμφωνίας οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990. οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι αποτελεσματικοί.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, συνάδει προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση ότι δημοσιεύθηκε στις 29 Απριλίου 1991 από την Πορτογαλική Δημοκρατία ο νόμος περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση ότι η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει πριν από την κύρωση της Συμφωνίας προσχωρήσεως στην Σύμβαση του 1990, όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να συμπληρωθεί η πορτογαλική νομοθεσία με σκοπό να εφαρμοστεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων της Συμβάσεως του 1990 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ΙΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση των ακόλουθων Δηλώσεων της Πορτογαλικής Δημοκρατίας: 1.Δήλωση σχετικά με τους υπηκόους της Βραζιλίας που εισέρχονται στην Πορτογαλία δυνάμει της Συμφωνίας κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ Πορτογαλίας και Βραζιλίας της 9ης Αυγούστου Ι960. Η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει να δεχθεί εκ νέου στο έδαφος της τους υπηκόους της Βραζιλίας, οι οποίοι αφού εισήλθαν στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών από την Πορτογαλία, δυνάμει της Συμφωνίας κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ Πορτογαλίας και Βραζιλίας, εντοπίζονται στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών, πέραν της διάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της Συμβάσεως του 1990. Η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει να δεχθεί μόνον τους υπηκόους της Βραζιλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της Συμβάσεως του 1990 και να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να σφραγίζονται τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. 2.Δήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις. Η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 20ης Απριλίου 1959, καθώς και το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, πριν από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως του 1990 έναντι της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 3.Δήλωση σχετικά με το καθεστώς ελέγχου εξαγωγών τεχνολογίας και τμημάτων βλημάτων, όπως διατυπώθηκε στις 16 Απριλίου 1-987. Ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 123 της Συμβάσεως του 1990, η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει να συμμετάσχει στο καθεστώς ελέγχου εξαγωγών τεχνολογίας και τμημάτων βλημάτων, όπως διατυπώθηκε στις 16 Απριλίου 1987, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά τη στιγμή ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως του 1990 έναντι της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 4.Δήλωση σχετικά με το άρθρο 121 της Συμβάσεως του 1990. Η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι θα εφαρμόσει ήδη από την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως στην Σύμβαση του 1990 τις φυτοϋγειονομικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 121 της Συμβάσεως του 1990, εκτός σε ό,τι αφορά τα νωπά φρούτα εσπεριδοειδών. Η Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, μια «pest risk assessement» σχετικά με τα νωπά φρούτα εσπεριδοειδών, η οποία σε περίπτωση κινδύνου εισαγωγής ή εξαπλώσεως βλαβερών οργανισμών, μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω Συμφωνίας προσχωρήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, θα αιτιολογήσει την παρέκκλιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990. 5.Δήλωση σχετικά με τη Συμφωνία Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση του 1990. Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο της Συμφωνίας Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση του 1990, καθώς και της σχετικής Τελικής Πράξεως και της Δηλώσεως. Έγινε στη Βόννη την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα στη γαλλική, γερμανική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, τα πέντε κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Την εικοστή πέμπτη Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, υπέγραψαν στη Βόννη την Συμφωνία προσχωρήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990. στην οποία προσχώρησε η Ιταλική Δημοκρατία, με τη Συμφωνία η οποία υπεγράφη την 27η Νοεμβρίου 1990. Έλαβαν υπόψη, ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως της Πορτογαλικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμμετέχει στη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου. Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, δήλωση και απόφαση στις οποίες συμμετέχει η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Schengen την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, και των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας τα οποία υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας σχετικά με την σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 14η Ιουνίου 1985, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία προσεχώρησε στην Συμφωνία βάσει Πρωτοκόλλου το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 και οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, οι οποίες προσεχώρησαν στην Συμφωνία βάσει των Πρωτοκόλλων τα οποία υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991, αφ ενός, και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφ ετέρου, Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας συμμερίζεται την επιθυμία για να προχωρήσει στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία προσώπων και να διευκολύνει την μεταφορά και κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Συμφωνούν τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Ελληνική Δημοκρατία προσχωρεί στην Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 καθώς και με τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, τα οποία υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991. Άρθρο 2 Στο άρθρο.1 της Συμφωνίας, οι λέξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο 6 της Συμφωνίας οι λέξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως, κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμοσθεί προσωρινά από την ημέρα που ακολουθεί την υπογραφή του. για το Βασίλειο του Βελγίου, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, την Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη για τα οποία η Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει και η Ελληνική Δημοκρατία θα έχουν εκφράσει την συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι των άλλων κρατών, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθένα από τα κράτη αυτά 9α έχει εκφράσει την συγκατάθεση του να δεσμευθεί, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας στην γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Το κείμενο της Συμφωνίας στην ελληνική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται εξίσου στην γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο Έγινε στη Μαδρίτη, την 6η Νοεμβρίου 1992. στην γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική. ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και τα επτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία προβλέπονται στον τίτλο Ι της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με την σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 14η Ιουνίου 1985 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 και από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, τα οποία υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991 Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 14ή Ιουνίου 1985, Συμφωνία στην οποία προσεχώρησε η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας με Πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 καθώς και οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας με Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν στη Βόννη την 25η Ιουνίου 1991, τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία προβλέπονται στον τίτλο Ι της εν λόγω Συμφωνίας 6α εφαρμοσθούν μεταξύ των Κυβερνήσεων που δεσμεύονται από τη Συμφωνία αυτή και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως μεταξύ των Κυβερνήσεων. που δεσμεύονται από την Συμφωνία αυτή. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Schengen μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία με Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατία της- Πορτογαλίας με Συμφωνίες, οι οποίες υπεγράφησαν στη Βόννη την 25η Ιουνίου 1991 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποίο υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στο εξής καλούμενη η Σύμβαση του 1990 καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, η οποία προσεχώρησε στην Σύμβαση του 1990 με Συμφωνία η οποία υπεγράφη στο Παρίσι, την 27η Νοεμβρίου 1990 καθώς και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατία της Πορτογαλίας που προσχώρησαν στην Σύμβαση του 1990 με συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν στη Βόννη την 25η Ιουνίου 1991, αφ ενός. και η Ελληνική Δημοκρατία, αφ ετέρου, Λαμβάνοντας υπ όψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στη Μαδρίτη την 5η Νοεμβρίου 1992, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, ως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 και από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, τα οποία υπεγράφησαν στη Βόννη Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990 συνεφώνησαν τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία η Ελληνική Δημοκρατία προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990 είναι, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία : το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τα όργανα του Λιμενικού Σώματος, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους, ως επίσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με συναφείς διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 6 της Συμβάσεως του 1990. όσον αφορά τα καθήκοντά τους σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπάγονται στην Τελωνειακή Υπηρεσία. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990 είναι, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία : η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Άρθρο 3 Το αρμόδιο υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990 είναι για την Ελληνική Δημοκρατία : το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρθρο 4 Για τις ανάγκες της εκδόσεως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Συμβάσεως του 1990. η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα εφαρμόσει τις επιφυλάξεις, τις οποίες διετύπωσε σχετικά με τα άρθρα 7, 18 και 19 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957. Άρθρο 5 Για τις ανάγκες της δικαστικής συνδρομής στον ποινικό τομέα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Συμβάσεως του 1990, η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα εφαρμόσει την επιφύλαξη, την οποία διετύπωσε σχετικά με τα άρθρα 4 και 11 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαστικής Συνδρομής στον ποινικό τομέα της 20ής Απριλίου 1959. Άρθρο 6 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής εκ μέρους των κρατών έναντι των οποίων η Σύμβαση του 1990 έχει αρχίσει να ισχύει, και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έναντι των άλλων κρατών, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής τους, εφ όσον η παρούσα συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 7 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Συμβάσεως του 1990 στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα Συμφωνία και είναι εξίσου αυθεντικό με τα άλλα κείμενο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στη Μαδρίτη την 6η Νοεμβρίου 1992 στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική. ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα επτά κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Schengen μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία προσχωρήσεως η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατία της Πορτογαλίας με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως που υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991, η Ελληνική Δημοκρατία συνυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Η Ελληνική Δημοκρατία συνυπογράφει τις κοινές δηλώσεις και λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δηλώσεως των υπουργών και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στην γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Τα κείμενα της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δηλώσεως των υπουργών και υφυπουργών, τα οποία υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. στην Ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στην γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία η Ιταλική Δημοκρατία προσεχώρησε με Συμφωνία η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατία της Πορτογαλίας με Συμφωνίες προσχωρήσεως οι οποίες υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις. 1.Κοινή Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 6 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα υπογράφοντα κράτη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των κρατών έναντι των οποίων έχει αρχίσει να ισχύει η Σύμβαση του 1990 και της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόνον όταν θα πληρωθούν στα κράτη αυτά οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990. οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι στα κράτη αυτά αποτελεσματικοί. Έναντι των άλλων κρατών, η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα αρχίσει να ισχύει μόνο όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990. οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι στα κράτη αυτά αποτελεσματικοί. 2.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9. παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, συνάδει προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει πριν από την κύρωση της Συμφωνίας προσχωρήσεως στην Σύμβαση του 1990, όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να συμπληρωθεί η ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ατόμων από την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τηρούμενης της συστάσεως R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αποσκοπεί στη ρύθμιση της χρήσεως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της Αστυνομίας, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 117 και 126 της Συμβάσεως του 1990 και των άλλων διατάξεων της εν λόγω Συμβάσεως σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να επιτευχθεί επίπεδο προστασίας συμβατό με τις κατάλληλες διατάξεις της Συμβάσεως του 1990. 4.Κοινή δήλωση, η οποία αφορά το άρθρο 41 της Συμβάσεως του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνουν ότι, δεδομένης της γεωγραφικής θέσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι διατάξεις της παραγράφου 5 σημείο β του άρθρου 41 αντιτίθενται στην εφαρμογή του άρθρου αυτού κατά τις σχέσεις μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλων συμβαλλομένων μερών. Συνεπώς η Ελληνική Δημοκρατία ούτε έχει ορίσει αρχές κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 7 ούτε προβαίνει σε δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 41. Η διαδικασία αυτή, την οποία ακολουθεί η Ελληνική Κυβέρνηση, δεν αντιβαίνει προς τις διατάξεις του άρθρου 137. 5.Κοινή δήλωση σχετική με το Άγιον Όρος. Αναγνωρίζοντας ότι το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως το εγγυάται το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος και ο Χάρτης του Αγίου Όρους δικαιολογείται αποκλειστικά για πνευματικούς και θρησκευτικούς λόγους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα φροντίσουν να λάβουν τούτο υπόψη τους κατά την εφαρμογή και την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων της Συμφωνίας του 1985 και της Συμβάσεως του 1990. ΙΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση των ακόλουθων δηλώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1.Δήλωση της. Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τις Συμφωνίες Προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας στην Σύμβαση του 1990 καθώς και το περιεχόμενο των Τελικών Πράξεων και Δηλώσεων που προσαρτώνται στις εν λόγω Συμφωνίες Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποστέλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2.Δήλωση της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την δικαστική συνδρομή στον ποινικό τομέα. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τις δικαστικές αιτήσεις, οι οποίες της υποβλήθηκαν από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. με την απαιτούμενη επιμέλεια, ακόμη και αν απευθύνονται απ ευθείας στις Ελληνικές Δικαστικές Αρχές σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 53, παράγραφος 1 της Συμβάσεως του 1990. 3.Δήλωση σχετικά με το άρθρο 121 της Συμβάσεως του 1990. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι θα εφαρμόσει ήδη από την υπογραφή της Συμφωνίας Προσχωρήσεως στην Σύμβαση του 1990 τις φυτοϋγειονομικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 121 της Συμβάσεως του 1990, εκτός σε ό,τι αφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών, τους σπόρους βάμβακος και τη μηδική. Παρά ταύτα,, όσον αφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών, η Ελληνική Δημοκρατία θα υλοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 121 και τα σχετικά μέτρα το αργότερο την 1.1.1993. Έγινε στη Μαδρίτη την 6η Νοεμβρίου 1992, στην γαλλική. γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Τα επτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, στο πρωτότυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Την 6η Νοεμβρίου 1992. οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας υπέγραψαν στην Μαδρίτη την Συμφωνία προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990 στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990, και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατία της Πορτογαλίας με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Βόννη την 25η Ιουνίου 1991. Έλαβαν υπόψη ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμμετέχει στην δήλωση η οποία έγινε στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990 από τους υπουργούς και υφυπουργούς των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen, δήλωση και απόφαση στις οποίες συμμετέχουν οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Schengen την 14η Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα σχετικά με την προσχώρηση των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα. Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακή ς Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου, των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες προσεχώρησαν στη Συμφωνία με τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα την 27η Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 την 6η Νοεμβρίου 1992, αφενός, και η Κυβέρνηση της αυστριακή ς Δημοκρατίας,- αφετέρου, Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών,· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας συμμερίζεται την επιθυμία για να προχωρήσει στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία προσώπων και να διευκολύνει την μεταφορά και κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Αυστριακή Δημοκρατία προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα το οποία υπεγράφησαν την 27η Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα σχετικά με την προσχώρηση της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις της Αυστριακής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Άρθρο Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις της Αυστριακής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως, κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη για τα οποία η Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει και η Αυστριακή Δημοκρατία θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν από τον παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι των άλλων κρατών, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθένα από τα κράτη αυτά θα έχει εκφράσει τη συγκατάθεση του να δεσμευθεί, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στις Βρυξέλλες την εικοστή ογδόη Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και τα επτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακή ς δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακή ς Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Schengen μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας. η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με Συμφωνίες, οι οποίες υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα. Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση, των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, και η Ελληνική Δημοκρατία οι οποίες προσχώρησαν στη Σύμβαση με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν αντίστοιχα την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίουκαι την 6η Νοεμβρίου 1992, αφενός, και η Αυστριακή Δημοκρατία, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την εικοστή ογδόη Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Αυστριακή ς Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίουμεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα την 21η Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίουσχετικά με την προσχώρηση των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας. της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία η Αυστριακή Δημοκρατία προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Αυστριακή Δημοκρατία είναι: 1)τα όργανα της οffentliche Sicherheitsdienst, ήτοι : οι υπάλληλοι της Βundesgendarmerie, οι υπάλληλοι της Βundessicherheiiwachekοrps. οι υπάλληλοι της Κriminalbeamtenkοrps, οι υπάλληλοι της rechtskundige Dienst bei Sicherheiisbehοrden, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να δίνουν απευθείας εντολές και να προβαίνουν σε κρατήσεις. 2)υπό τις συνθήκες που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το αρθ. 40.6 της Σύμβασης του 1990, οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990 όσον αφορά την Αυστριακή Δημοκρατία είναι: η Generaldirektiοn fur die οffentliche Sicherheit im Βundesministerium fur Ιnneies. Άρθρο Άρθρο 3 Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθροπαράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990. όσον αφορά την Αυστριακή Δημοκρατία είναι: 1.τα όργανα της οffentliche Sicherheitsdiens ήτοι : οι υπάλληλοι της Βundesgendarmerie, οι υπάλληλοι της Βundessicherheitswachekοrps. οι υπάλληλοι της Κriminalbeamtenkοrps. οι υπάλληλοι της rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehοrden, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να δίνουν απευθείας εντολές και να προβαίνουν σε κρατήσεις. 2.υπό τις συνθήκες που ορίζονται από τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το άρθρο 41, παράγραφος 10 της Σύμβασης του 1990, οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. Άρθρο Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο όρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, όσον αφορά την Αυστριακή Δημοκρατία είναι: το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρθρο Άρθρο 5 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής εκ μέρους των κρατών έναντι των οποίων η Σύμβαση του 1990 έχει αρχίσει να ισχύει και της Αυστριακή ς Δημοκρατίας. Έναντι των άλλων κρατών, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής τους, εφόσον η παρούσα Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο Άρθρο 6 Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στις Βρυξέλλες την εικοστή ογδόη Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα επτά κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογή ς της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακή ς Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα, η Αυστριακή Δημοκρατία προσυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του Η Κυβέρνηση της Αυστριακή ς Δημοκρατίας συνυπογράφει τις κοινές δηλώσεις και λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των υπουργώ ν και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Βenelux, της Ομοσπονδιακή ς Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις. 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των κρατών έναντι των οποίων έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση του 1990 και της Αυστριακή ς Δημοκρατίας, μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί σε όλα τα κράτη αυτά οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι σε όλα τα κράτη αυτά αποτελεσματικοί. Έναντι εκάστου των υπολοίπων Κρατών, η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στο Κράτος αυτό οι προϋποθέσεις που προαπαιτούνται της εφαρμογής της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι στο Κράτος αυτό αποτελεσματικοί. 2.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9.2 της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Αυστριακή ς Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, συνάδει προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. ΙΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση της Δήλωσης της Αυστριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας. του Βασιλείου της Ισπανίας,. της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση της Αυστριακή ς Δημοκρατίας λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990 που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1 990, την 25 Ιουνίου 1991 και την 6 Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα, καθώς και το περιεχόμενο των Τελικών Πράξεων και Δηλώσεων που προσαρτώνται στις εν λόγω Συμφωνίες. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποστέλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων στη Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας. Έγινε στις Βρυξέλλες την εικοστή ογδόη Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα επτά κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακή ς Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Την εικοστή ογδόη Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν στις Βρυξέλλες Συμφωνία προσχωρήσεως της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με τις Συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την 27η Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 αντίστοιχα. Έλαβαν υπόψη ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως της Αυστριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμμετέχει στη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, δήλωση και απόφαση στις οποίες συμμετέχουν οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας-σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985. στο εξής καλούμενη η Συμφωνία; καθώς και οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, οι οποίες προσεχώρησαν στη Συμφωνία με τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα την 27η Νοεμβρίου 1S90. την 25η Ιουνίου 1991 την 5η Νοεμβρίου 1992 και την 25η Απριλίου 1995. αφενός, και η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας, αφετέρου. εκτιμώντας την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη εμπορευμάτων και υπηρεσιών. πλαίσιο της ευρωπαϊκής κυκλοφορία προσώπων. Λαμβάνοντας υπό σημείωση ότι η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας συμμερίζεται την επιθυμία για να προχωρήσει στην κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία προσώπων, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν την 27η Νοεμβρίου 1990. την 25η Ιουνίου 1991 και την 6η Νοεμβρίου 1992 και την 25η Απριλίου 1995 αντίστοιχα, σχετικά με την προσχώρηση των Κυβερνήσεων της ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις της Φινλανδικής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις της Φινλανδικής Δημοκρατίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως, κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία οι Κυβερνήσεις των κρατών για τα οποία η Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει και η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν από τον παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι των άλλων κρατών, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθένα από τα κράτη αυτά θα έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή του να δεσμευθεί, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους γνωστοποιεί επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Συμφωνίας, το οποίο συντάσσεται στην φινλανδική γλώσσα, επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται στη γερμανική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Λουξεμβούργο, την 19η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στη Γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και φινλανδική γλώσσα τα δε οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών sοus reserνe d apprοbatiοn Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας Δήλωση της Κυβερνήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας σχετικά με τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας Κατά τη στιγμή της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο των Πρωτοκόλλων Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συμφωνία Σένγκεν και τις συνημμένες δηλώσεις. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στο εξής καλούμενη η Συμφωνία του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστριακή Δημοκρατία οι οποίες προσχώρησαν στη Σύμβαση με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν αντίστοιχα την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991, την δη Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995, αφενός, και η Φινλανδική Δημοκρατία, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο, την 19η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα την 27η Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991, την 6η Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995 σχετικά με την προσχώρηση των Κυβερνήσεων της ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία η Φινλανδική Δημοκρατία προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, είναι όσον αφορά τη Φινλανδική Δημοκρατία : 1)Οι υπάλληλοι της Αστυνομίας (pοliisin νirkamiehista pοliisimiehet - aν pοlisens tjansteman pοlisman), 2)οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Επιτήρησης των συνόρων (rajaνartiοiaitοksen νirkamisckista rajuνartiοmiehet - aν gransbeνakningsνasendets tjansteman gransbeνakningsman) σε ό,τι αφορά το δουλεμπόριο κατά το άρθρο 40.7 της Σύμβασης του 1990. 3)υπό τις συνθήκες που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το αρθ. 40.6 της Σύμβασης του 1990, οι τελωνειακοί υπάλληλοι (tullimiehet -tulltjansteman), σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, είναι όσον αφορά τη φινλανδική Δημοκρατία : Το εθνικό γραφείο ερευνών (Κeskusrikοspοliisi - Centralkriminalpοlisen). Άρθρο 3 Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, είναι όσον αφορά τη Φινλανδική Δημοκρατία : 1.Οι υπάλληλοι της Αστυνομίας (pοliisin νirkamiehista pοliisimienet - aν pοlisens tiansteman pοlisman), 2 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας επιτήρησης των συνόρων (rajaνartiοlaitοcksen νirkamisckista rajuνartiοmiehet - aν gransbeνakningsνasendets tjansteman gransbeνakningsman 3.υπό τις συνθήκες που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το άρθρο 41, παράγραφος 10 της Σύμβασης του 1S90, οι τελωνειακοί υπάλληλοι (tullimiehet - tulltiansteman), σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, είναι-όσον αφορά τη Φινλανδική. Δημοκρατία : Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Οkeuministeriο -Justitieministeriet). Άρθρο 5 Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν εμποδίζουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης Βορείων και Σκανδιναβικών κρατών για τους ελέγχους διαβατηρίων, στο βαθμό που η συνεργασία αυτή δεν αντίκειται ούτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 6 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοποιεί την κατάθεση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής εκ μέρους των κρατών έναντι των οποίων η Σύμβαση του 19S0 έχει αρχίσει να ισχύει και της Φινλανδικής Δημοκρατίας. Έναντι των άλλων κρατών, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής τους, εφόσον η παρούσα Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 3.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 7 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως του 1990 στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Σύμβασης του 1990, το οποίο συντάσσεται στην φινλανδική γλώσσα, επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Σύμβασης του 1990 τα οποία συντάσσονται στη γερμανική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Λουξεμβούργο, την 19η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι σε ένα μόνο αντίτυπο στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και φινλανδική γλώσσα, τα δε οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθενται στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο διαβιβάζει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα -η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και_ στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991, την 5η Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995 αντίστοιχα, η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας συνυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας συνυπογράφει τις κοινές Δηλώσεις και λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς Δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των υπουργών και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και φινλανδική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της από 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Σένγκεν μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 και στην οποία προσεχώρησαν ή Ιταλική Δημοκρατία το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991, την 6η Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995 αντίστοιχα, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις: 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 5 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των κρατών έναντι των οποίων έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση του 1990 και της Φινλανδικής Δημοκρατίας, μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί σε όλα τα κράτη αυτά οι όροι που προαπαιτούνται για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν σε όλα τα κράτη αυτά πραγματικότητα. Έναντι εκάστου των υπολοίπων Κρατών, η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μόνον όταν θα έχουν πληρωθεί στο Κράτος αυτό οι όροι που προαπαιτούνται για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν στο Κράτος αυτό πραγματικότητα. 2.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9.2 της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, συνάδει προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με τη Σύμβαση περί εκδόσεως, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα κράτη μέρη στη Σύμβαση Σένγκεν επιβεβαιώνουν ότι το άρθρο 5.4 της Σύμβασης που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έκδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στο Δουβλίνο, την 27η Σεπτεμβρίου 1996 καθώς και οι αντίστοιχες Δηλώσεις τους που προσαρτώνται στην εν λόγω Σύμβαση, θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της Σύμβασης του 1990. ΙΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση της Δήλωσης της Φινλανδικής Δημοκρατίας σχετικά με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990 που υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25 Ιουνίου 1991, την 6 Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995 αντίστοιχα, καθώς και το περιεχόμενο των Τελικών Πράξεων και Δηλώσεων που προσαρτώνται στις εν λόγω Συμφωνίες. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποστέλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων στη Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας. Δήλωση σχετικά με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση του 1990. Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, η φινλανδική Δημοκρατία λαμβάνει υπό σημείωση το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως του βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση του 1990, καθώς και το περιεχόμενο της σχετικής Τελικής Πράξεως και Δηλώσεως. Δήλωση της κυβέρνησης της φινλανδικής δημοκρατίας για τα νησιά Αianc Φινλανδική Δημοκρατία δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, νια τα νησιά Αianc, θα τηρηθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης Σένγκεν. Έγινε στο Λουξεμβούργο, την 19η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι σε ένα μόνο αντίτυπο στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και φινλανδική γλώσσα, τα δε οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθενται στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο διαβιβάζει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Την 19η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του ¦Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Αυστριακής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας υπέγραψαν στο Λουξεμβούργο τη Συμφωνία προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την 27 Νοεμβρίου 1990, την 25η Ιουνίου 1991. την 6η Νοεμβρίου 1992 και την 28η Απριλίου 1995 αντίστοιχα. Έλαβαν γνώση ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι συντάσσεται με τη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, δήλωση και απόφαση με τις οποίες συνετάχθησαν οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Μέρη στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, εφεξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας οι οποίες προσεχώρησαν στη Συμφωνία με τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995, αφενός, και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου, Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας συμμερίζεται την επιθυμία να επιτευχθεί η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία των προσώπων, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας τα οποία υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 5 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Δανίας προστίθενται μετά από τις λέξεις του Βασιλείου του Βελγίου. Άρθρο 3 Στο άρθρο 8 της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Δανίας προστίθενται μετά από τις λέξεις του Βασιλείου του Βελγίου. Άρθρο 4 Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζονται στις νήσους Φερόες και στη Γροιλανδία. Άρθρο 5 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως, κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία οι Κυβερνήσεις των κρατών για τα οποία η Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν από το παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι των άλλων κρατών, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθένα από τα κράτη αυτά θα έχει εκφράσει τη συγκατάθεση του να δεσμευθεί, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους ανακοινώνει επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 6 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Συμφωνίας, το οποίο συντάσσεται στη δανική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και τα οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Δήλωση της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας Κατά τη στιγμή της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των Πρωτοκόλλων Προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συμφωνία Σένγκεν και τις συνημμένες δηλώσεις. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, εφεξής καλούμενη η Συμφωνία του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, και η Αυστριακή Δημοκρατία οι οποίες προσχώρησαν στη Σύμβαση του 1990 με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 5 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995. αφενός, και το Βασίλειο της Δανίας, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου· χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου. 1992 και 28 Απριλίου 1995, Βάσει του άρθρου 140 της Συμβάσεως του 1990, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με την παρούσα Συμφωνία το Βασίλειο της Δανίας προσχωρεί στη Σύμβαση του 1990. Άρθρο 2 1.Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 4 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας είναι: 1)τα αστυνομικά όργανα που υπάγονται στους τοπικούς αστυνομικούς. διευθυντές ή στο Γραφείο του εθνικού αστυνομικού διευθυντή (Ροlititjenestemaend hοs iοkale pοlitimestre οg hοs Rigspοlitichefen). 2)υπό τις συνθήκες που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το αρθ. 40, παράγραφος 6 της Σύμβασης του 1990, οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. 2.Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας είναι: Το Γραφείο του εθνικού αστυνομικού διευθυντή (Rigspοlitichefen) Άρθρο 3 Τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 7 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας είναι: 1.τα αστυνομικά όργανα που υπάγονται στους τοπικούς αστυνομικούς διευθυντές ή στο Γραφείο του εθνικού αστυνομικού διευθυντή (Ροiitijensstemaend hοs iοkale pοlitimestre οg hοs Rigspοlitichefen/ 2.υπό τις συνθήκες που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το άρθρο 41, παράγραφος 10 της Σύμβασης του 1990, οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων. Άρθρο 4 Το αρμόδιο Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας είναι: το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitministeriet) Άρθρο 5 1.Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στις νήσους Φερόες και στη Γροιλανδία. 2.Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι νήσοι Φερόες και η Γροιλανδία εφαρμόζουν τις διατάξεις περί κυκλοφορίας των προσώπων οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο της Ένωσης Βορείων και σκανδιναβικών κρατών για τους ελέγχους διαβατηρίων, τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των νήσων Φερόες ή της Γροιλανδίας, αφενός, και των κρατών μερών της Σύμβασης Σένγκεν και της Συμφωνίας συνεργασίας με την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας, αφετέρου, δεν θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχων στα σύνορα. Άρθρο 6 Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν εμποδίζουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης Βορείων και Σκανδιναβικών χωρών για τους ελέγχους διαβατηρίων, στο βαθμό που η συνεργασία αυτή δεν αντίκειται ούτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 7 1.Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση η αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία ανακοινώνει την κατάθεση σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής εκ μέρους των κρατών έναντι των οποίων η Σύμβαση του 1990 έχει αρχίσει να ισχύει και του Βασιλείου της Δανίας. Έναντι των άλλων κρατών, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που ακολουθεί την -κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής τους, εφόσον η παρούσα Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ανακοινώνει την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 8 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Συμβάσεως τουστη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Σύμβασης του 1990. το οποίο συντάσσεται στη δανική γλώσσα. επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας του 1980. τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Εις πίστωση των ανωτέρω; οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στη γαλλική; γερμανική, δανική, ελληνική; ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα δε οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1.Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 στην οποία προσχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία, η— Ελληνική Δημοκρατία, και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 5 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας προσυπογράφει την Τελική Πράξη, τα Πρακτικά και την Κοινή Δήλωση των Υπουργών και Υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας συνυπογράφει τις κοινές Δηλώσεις και λαμβάνει υπόψη τις μονομερείς Δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πράξεις. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της Τελικής Πράξεως, των Πρακτικών και της Κοινής Δήλωσης των υπουργών και υφυπουργών, που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβάσεως του 1990, στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, και πορτογαλική γλώσσα. ΙΙ. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 στην οποία προσχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, στις 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες Δηλώσεις: 1.Κοινή Δήλωση η οποία αφορά το άρθρο 7 της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαία, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας προσχωρήσεως, σχετικά με όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για τους τομείς που περιέχονται στη Σύμβαση του 1990 και για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας προσχωρήσεως. Η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των κρατών έναντι των οποίων έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση του 1990 και του Βασιλείου της Δανίας, όταν θα έχουν πληρωθεί σε όλα τα κράτη αυτά οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν σε όλα τα κράτη αυτά πραγματικότητα και όταν η Εκτελεστική επιτροπή θα έχει διαπιστώσει ότι οι κανόνες τους οποίους κρίνει απαραίτητους για την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου και επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα των νήσων Φερόες και της Γροιλανδίας καθώς και τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του SΙS έχουν εφαρμοσθεί και αποτελούν πραγματικότητα Έναντι εκάστου των υπολοίπων Κρατών, η παρούσα Συμφωνία προσχωρήσεως θα τεθεί σε ισχύ όταν θα έχουν πληρωθεί στο Κράτος αυτό οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Συμβάσεως του 1990, οι δε έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν στο Κράτος αυτό πραγματικότητα. 2.Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφο 2 της Σύμβασης του 1990. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Σύμβαση του 1990, το κοινό καθεστώς θεωρήσεων, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990, αντιστοιχεί προς το κοινό καθεστώς των υπογραφόντων Μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφαρμόζεται από την 19η Ιουνίου 1990. 3.Κοινή Δήλωση σχετικά με τη Σύμβαση περί εκδόσεως, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα κράτη μέρη στη Σύμβαση του 1990 επιβεβαιώνουν ότι το άρθρο 5.4 της Σύμβασης η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έκδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στο Δουβλίνο, την 27η Σεπτεμβρίου 1996, καθώς και οι αντίστοιχες Δηλώσεις αυτών που επισυνάπτονται στην εν λόγω Σύμβαση, θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της Σύμβασης του 1990. ΙΙΙ. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν γνώση της Δήλωσης του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του 1990 οι οποίες υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα, καθώς και το περιεχόμενο των Τελικών Πράξεων και Δηλώσεων που επισυνάπτονται στις εν λόγω Συμφωνίες. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποστέλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων στη Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας. Δήλωση του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τις Συμφωνίες προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση του 1990. Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσης Συμφωνίας, το Βασίλειο της Δανίας λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των Συμφωνιών Προσχωρήσεως της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση του 1990, καθώς και το περιεχόμενο των Τελικών Πράξεων και Δηλώσεων που προσαρτώνται στις εν λόγω Συμφωνίες. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, τα δε οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα πρωτότυπο στο οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου το οποίο θα διαβιβάσει ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Αυστριακής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας υπέγραψαν στο Λουξεμβούργο τη Συμφωνία προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας στη Σύμβαση εφαρμογής της -Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστριακή Δημοκρατία με τις Συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα. Έλαβαν γνώση του ότι ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Δανίας δήλωσε ότι συντάσσεται με τη δήλωση η οποία έγινε στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς εκπροσώπους των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς και με την απόφαση που επιβεβαιώθηκε την ίδια ημερομηνία, επ ευκαιρία της υπογραφής της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, δήλωση και απόφαση με τις οποίες συνετάχθησαν οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985 Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Μέρη στη Συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, εφεξής καλούμενη η Συμφωνία, καθώς και οι Κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας οι οποίες προσχώρησαν στη Συμφωνία με τα Πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, ο Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995, αφενός, και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας, αφετέρου, Έχοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας συμμερίζεται την επιθυμία να επιτευχθεί η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την κυκλοφορία των προσώπων, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Με το παρόν Πρωτόκολλο, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας προσχωρεί στη Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας τα οποία υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 1992 και 28 Απριλίου 1995 αντίστοιχα. Άρθρο 2 Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Σουηδίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο S της Συμφωνίας, οι λέξεις του Βασιλείου της Σουηδίας προστίθενται μετά από τις λέξεις της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 4 1.Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται άνευ επιφυλάξεως, κυρώσεως ή εγκρίσεως ή με την επιφύλαξη της κυρώσεως ή της εγκρίσεως. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία οι Κυβερνήσεις των κρατών για τα οποία η Συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν από τον παρόν Πρωτόκολλο. Έναντι των άλλων κρατών, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθένα από τα κράτη αυτά δα έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή του να δεσμευθεί, εφόσον το παρόν Πρωτόκολλο έχει αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 3.Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διαβιβάζει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο στην Κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Τους ανακοινώνει επίσης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Άρθρο 5 1.Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαβιβάζει στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της Συμφωνίας στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και .- πορτογαλική γλώσσα. 2.Το κείμενο της Συμφωνίας, το οποίο συντάσσεται στη σουηδική γλώσσα, επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι αυθεντικό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα κείμενα της Συμφωνίας τα οποία συντάσσονται στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στη γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και σουηδική γλώσσα, και τα οκτώ κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών sοus reserνe dapprοbatiοn Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας Δήλωση της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Δανίας και της Φινλανδικής Δημοκρατίας Κατά τη στιγμή της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των Πρωτοκόλλων Προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Δανίας και της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη Συμφωνία Σένγκεν και τις συνημμένες δηλώσεις. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990 Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Μέρη της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 19η Ιουνίου 1990, εφεξής καλούμενη η Συμφωνία του 1990, καθώς και η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο, της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, και η Αυστριακή Δημοκρατία οι οποίες προσχώρησαν στη Σύμβαση του 1990 με τις Συμφωνίες που υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβρίου 1990, 26 Ιουνίου 1991, 6 Νοεμβρίου 19S2 και 28 Απριλίου 1995, αφενός, και το Βασίλειο της Σουηδίας, αφετέρου, Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, η οποία έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου- χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι, του Πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συμφωνία του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα προσχωρήσεως των Κυβερνήσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Αυστριακής Δημοκρατίας τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχα στις 27 Νοεμβ