ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2515

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού. σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του πδ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α), ασκείται: 1)από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α). 2)από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και 3)από μη πτυχιούχους. 2.Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α. Β, Γ και Δ τάξεως: 1)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή η στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου η Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτήριου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή η στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή η στους αποφοίτους των μακροχρονίων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ τάξεως. 2)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε.., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή η στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή. 3)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως. 4)Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί οκταετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως. 5)Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται και μετά από επιτυχείς εξετάσεις, όπως αυτές θα καθορισθούν από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές Α.Ε.Ι. και ειδικούς επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους με την ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.. Οι ενότητες των εξεταζόμενων μαθημάτων (Α. Β και Γ) θα καθορισθούν στο ίδιο προεδρικό διάταγμα. 6)Οι νομίμως ασκούντες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί η ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν το δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, εντασσόμενοι σε κατηγορία αντίστοιχη αυτής που ανήκουν με βάση το άρθρο 29 του π.δ/τος 186/1992 περί Κ.Β.Σ.. 3.Τα της ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας, το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά κατηγορία άδειας, οι διαδικασίες για την απόδειξη της άσκησης του επαγγέλματος, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης για την απόκτηση άδειας ανώτερης κατηγορίας, η πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων, η επιβολή κυρώσεων. καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος θα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, προ της έκφρασης γνώμης, θα ζητά τις απόψεις και 9α διαβουλεύεται με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνικών. 4.Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1479/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.). του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.). των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο η τον ιδιωτικό τομέα. 5.Τα δικαιώματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την έκδοση από αυτό των αδειών κάθε κατηγορίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Άρθρο Άρθρο 2 Θέματα λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών 1.Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., που δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται, ελέγχεται, διοικείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτού διατάξεις, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου. Μέλη του Σ.Ο.Ε. είναι οι Ορκωτοί Εκτιμητές, οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α τάξεως και οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, οι οποίοι από της συστάσεως του ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είναι ελεύθεροι. επαγγελματίες και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σ.Ο.Ε.. 2.Το Σ.Ο.Ε. διοικείται και ελέγχεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο. που αποτελείται από: 1)έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας η Αρεοπαγίτη η Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή πρόσωπο που διατελεί η διετέλεσε καθηγητής ή αναπληρωτής η επίκουρος καθηγητής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής η Τεχνικής κατεύθυνσης, ως πρόεδρο. 2)ένα πρόσωπο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο, ως αντιπρόεδρο, 3)ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως μέλος, 4)ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ως μέλος, 5)έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία, ως μέλος, 6)δύο Ορκωτούς Εκτιμητές, που εκλέγονται από την Ολομέλεια του Σώματος για μια τετραετία, ως μέλη. 7)ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας των μελών, κατά το χρόνο διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.. τα 68 έτη. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο αυτού τουλάχιστον δυο φορές κάθε μήνα. εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Με απόφαση του Ε.Σ. καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής των μελών του Σ.Ο.Ε.. Για το συντονισμό και την προώθηση του έργου του το Ε. Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του και να εκχωρεί σε αυτές ή και σε ορισμένο μόνο μέλος του η στην Ολομέλεια των Ορκωτών Εκτιμητών αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Σώματος. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α) και οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4 του π.δ. 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο του π.δ. 488/1979 (ΦΕΚ 151 Α), καταργούνται. Η θητεία του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. λήγει με τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 3.Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται: 1)Τα ελληνικά εκτιμητικά πρότυπα. 2)Ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Ο.Ε.. 3)Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Ολομέλειας των Ορκωτών Εκτιμητών. 4)Ο κανονισμός δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε.. 5)Ο αριθμός των οργανικών θέσεων και τα προσόντα διορισμού των μελών του Σ.Ο.Ε.. 6)Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό Ορκωτών Εκτιμητών για την καταβολή αποζημιώσεων, κατά την αποχώρηση των μελών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να συγκεντρώνουν οι δικαιούχοι. 7)Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Σ.Ο.Ε.. 4.Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 tοu άρθρου 8 του π.δ/τος 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 140/1990 (ΦΕΚ 55 Α), αντικαθίσταται ως εξής: γ. Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ.. των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.. Άρθρο Άρθρο 3 Αστικοί συνεταιρισμοί 1.η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. 7ο καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνέταιρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκείμενου για καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του. που συνέρχονται σε τακτική η έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος αυτός. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη. το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους -μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό. 3.Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 τροποποιείται ως εξής: 1)Στην αρχή της παραγράφου αυτής προστίθεται το εξής εδάφιο: Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού. 2)Μετά το εδάφιο της παραγράφου αυτής που ορίζει ότι Το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο, προστίθεται το εξής εδάφιο: Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, είναι μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) του αριθμού των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Άρθρο 4 Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Το άρθρο 12 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων (Γ.Δ.Ε.Ο. και Ε.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων. με αρμοδιότητα στους τομείς του σχεδιασμού και κατάρτισης, συντονισμού. υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης εθνικών. ετήσιων ή μεσοπρόθεσμων, προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και κάθε είδους ειδικών προγραμμάτων και έργων με εθνική, κοινοτική ή διεθνή χρηματοδότηση, που απευθύνονται σε τρίτες χώρες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της νέας Διεύθυνσης, καταργούνται και αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων. των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην παραπάνω Διεύθυνση και ορίζεται ο κλάδος του προσωπικού για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένου αυτής και των οργανικών της μονάδων, με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συγκροτείται Επιτροπή παρακολούθησης και διαχείρισης του πενταετούς προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας 1997-2001. που κατήρτισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 265/29.8.1996 (ΦΕΚ 214 Α). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εν γένει λειτουργία της πιο πάνω Επιτροπής, τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων της. ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια και συνιστώνται ομάδες εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την υποβοήθηση του έργου της πιο πάνω Επιτροπής. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η σχετική δαπάνη, όπως και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Άρθρο 5 Θέματα λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 12. Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Λ. και οι ειδικοί επιστήμονες της περίπτωσης ιθ της παραγράφου 2. εκτός από τα καθήκοντά τους ως μελών του Ε.ΣΥ.Λ., παρέχουν έργο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που συνίσταται στη μελέτη και ανάλυση θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.ΣΥ.Λ. και στην εποπτεία του έργου των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας της παραγράφου 5 του άρθρου 3. συνεπικουρούμενοι στο έργο αυτό από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής και υπαλλήλους της ίδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθώς και η αποζημίωση για την πρόσθετη αυτήν απασχόληση των ανωτέρω προσώπων που δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984. Άρθρο 6 του ν. 2331/1995 1.Στην περίπτωση α του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 73 Α) προστίθενται εδάφια αιζ, αιη και αιθ ως εξής: αιζ) της τοκογλυφίας αν αυτή ασκείται κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια (άρθρο 404, παρ. 3, Ποινικού Κώδικα), αιη) της λαθρομεταναστεύσεως (άρθρο 19 του ν. 1941/1991), αιθ) της λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών κ.λπ. ραδιενεργών ουσιών, πέραν της περιπτώσεως του ανωτέρω εδαφίου αιγ. 2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποχρεώσεων του. μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση της αρμόδιας Αρχής ή της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.. 3.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Ή επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, χρέη δε Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.. 4.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών με την Τελωνειακή Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία ενισχύεται, αν υπάρχει ανάγκη, και με υπαλλήλους που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν από τα προαναφερόμενα Υπουργεία. 5.Όπου στο άρθρο 1 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2.3 και 4 και στα άρθρα 9 και 10 του π.δ/τος 401/1996 (ΦΕΚ 269 Α) αναφέρονται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο Οικονομικών ή ο Υπουργός Οικονομικών. 6.Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ορισμένη σύμβαση ή συναλλαγή ύποπτη νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα και το αποστέλλει μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε διαφορετική περίπτωση θέτει την υπόθεση στο αρχείο, από όπου είναι δυνατόν να ανασυρθεί σε κάθε περίπτωση σχετιζόμενη με την ίδια ή με οποιαδήποτε άλλη ύποπτη, κατά την προαναφερόμενη έννοια, σύμβαση η συναλλαγή. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την έρευνα μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ήμερες από τότε που θα περιέλθει σε αυτήν η σχετική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της έρευνας εκείνος που διαβίβασε την πληροφορία. 7.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως εξής : Οι αμοιβές του προέδρου. των μελών, των υπαλλήλων και του γραμματέα της Επιτροπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1256/ 1982, καθώς και των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988. και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 7 Δικαστική εκπροσώπηση Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που ενάγονται ή διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δύναται να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κρίνει ότι οι υπάλληλοι αυτοί ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας. Άρθρο 8 1.Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, η δε λειτουργία και διεξαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται η συνομολόγηση στοιχήματος ή η παροχή οποιασδήποτε μορφής οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όλα τα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου χαρακτηρισθέντα ως τεχνικά παίγνια με βάση τις διατάξεις του β.δ/τος 29/1971. Τα παντός είδους παιγνιομηχανήματα. στα οποία εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σύστημα απόδοσης οικονομικού οφέλους. 2.Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια διενεργούνται ελεύθερα. Για όσα εξ αυτών προβλέπεται η καταβολή τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5, χορηγείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Για το έτος 1997. η άδεια αυτή χορηγείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και η ισχύς της λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997. Για τα έτη 1998 και επόμενα, η άδεια χορηγείται από το δήμο η την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκληση της. Η άδεια εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 3.Για τη χορήγηση της αναφερομένης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και για τη διατήρηση της σε ισχύ κατ έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, ετήσιο και αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων. 4.Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), από το εισπραττόμενο ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, για τα έτη 1998 και επόμενα, αποδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στο δήμο ή την κοινότητα, στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια. 5.Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε παιγνιομηχάνημα. στο οποίο εγκαθίστανται ή λειτουργούν ηλεκτρονικά. ηλεκτρικά η μηχανικά ψυχαγωγικά παίγνια, με σκοπό την εκμετάλλευση σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), καθώς επίσης και σε κάθε τραπέζι, που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής: 1)Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού η μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση. 2)Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές η αρχαιολογικές η με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 3)Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα- ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 4)Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 5)Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 6)Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων. σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 5.Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου ή κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή. Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως ένας Δήμος. Το αυτό ισχύει και για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή ή μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) η άλλου πρόσφορου επιτρεπομένου μέσου. 7.Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) η απο τους ιδιοκτήτες των παιγνιομηχανημάτων, είτε στις ίδιες πιο πάνω Δ.Ο.Υ. είτε στις. αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. με την υποβολή: 1)δήλωσης απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών και 2)υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), ότι: στα παιγνιομηχανήματα ή/και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια. Με την καταβολή του τέλους, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό καταβολής, προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής και χορηγεί ειδικό αυτοκόλλητο σήμα για κάθε παιγνιομηχάνημα η/και τραπέζι. Το χορηγούμενο σήμα. μετά τη χορήγηση της άδειας διενέργειας και λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επικολλάται σε εμφανές σημείο σε κάθε μηχάνημα και τραπέζι και αποτελεί ένδειξη, ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους και ότι συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση απογραφής. 8.Το τέλος που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας, πριν τη χορήγηση των αδειών, για έκαστο δε από τα επόμενα έτη εντός του τελευταίου δίμηνου του προηγούμενου έτους εκείνου για το οποίο καταβάλλεται. Εξαιρετικά, για το έτος 1997 το τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της περίπτωσης που μετά τη συμπλήρωση του τριμήνου θα χορηγηθεί πρώτη ή συμπληρωματική άδεια, οπότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Στην εκδιδόμενη άδεια επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού καταβολής του τέλους. Σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης μηχανήματος ή ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού, για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος, δεν οφείλεται νέο τέλος για το ίδιο έτος, εκτός εάν η νέα εγκατάσταση γίνεται σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, οπότε καταβάλλεται η διαφορά του τέλους, χωρίς να χορηγείται νέο σήμα. Τα χρηματικά ποσά. που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος διενέργειας Ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά η από τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά ή από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που προσδιορίζεται αντικειμενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994. Το πιο πάνω ετήσιο τέλος δεν συμψηφίζεται με άλλους φόρους ή τέλη ούτε επιστρέφεται. 9.Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος δημιουργείται υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος, με καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο παιγνιομηχάνημα η στο τραπέζι, για το οποίο προορίζεται το σήμα. Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του, κατά τις παραγράφους 3 και 5, τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ετήσιου τέλους, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι. Πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ετήσιου τέλους επιβάλλεται και σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος, σε παιγνιομηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται εντός του χώρου διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. 10.Απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α), η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάσταση και διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο μετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση η διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται ως προς τις κυρώσεις οι σχετικές διατάξεις του β.δ/τος 29/1971. 11.Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται η σύνθεση και το έργο της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας της. Στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής αυτής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. .; 12.Ο έλεγχος της εφαρμογής των οριζομένων από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για μεν το έτοςενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για δε τα έτηκαι επόμενα ανατίθεται στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στη Δημοτική Αστυνομία. 13.Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, που επικολλάται σε κάθε παιγνιομηχάνημα και σε κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, η εκτύπωση και διάθεση αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το σήμα αυτό. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το έτος 1997 οι όροι. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Για τα έτη 1998 και επόμενα, οι όροι. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 14.Η προθεσμία που προβλέπεται απο τη διάταξη, της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2390/1996, για την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων του έτους 1996, που έληγε στις 21 Ιουνίου 1996, παρατείνεται, από τότε που έληγε, μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 1996. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα μη καταβολής του τέλους ή μη επικόλλησης του σήματος, για παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί κατά το χρονικό διάστημα από 21 Μαρτίου 1996 μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 1996. Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδοθείσες. κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του β.δ/τας 29/1971. διοικητικές πράξεις αφαίρεσης της άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και εκείνες, η διαδικασία έκδοσης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται ούτε εκδίδονται, αντίστοιχα. 15.Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 1, το άρθρο 2 και διαγράφεται η φράση ή δρασάντων αντεθνικώς της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του β.δ/τος 29/1971. Ομοίως, καταργείται ολόκληρο το άρθρο 7 του ν. 2390/1996 και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 16.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Άρθρο Άρθρο 9 Φορολογικές ρυθμίσεις ναυτικών 1.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 ΦΕΚΑ) προστίθεται περίπτωση ι, που έχει ως εξής: 1)Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατωτέρων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. 2.Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 2459/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Κατ’ εξαίρεση ο φόρος που αναλογεί στις δηλώσεις έτους 1997 καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επομένου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα. Άρθρο Άρθρο 10 Τράπεζα Τροφίμων και λοιπές διατάξεις 1.Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως ακολούθως: Ή αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ (ΦΕΚ 540 Β΄/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης η παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α) καταργούνται. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προστιθέμενης αξίας του προμηθευτή - πωλητή, που προέκυψε λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του φόρου των εισροών του με το φόρο των εκροών εξαιτίας του ειδικού τρόπου απόδοσης του φόρου που αναλογούσε στην αξία των πωληθέντων αγαθών, κατά τις ως άνω διατάξεις του / 2267/1995 επιστρέφεται κατά το μέρος που δεν έγινε δυνατός ο συμψηφισμός του με αντίστοιχο φόρο εκροών. Η επιστροφή αυτή θα γίνει με τη διαδικασία της αριθμ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ. 1078/2.4.1991 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 3.Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων συμμετέχει στις κληρώσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑΕLLΕ) με την κυκλοφορία έκτακτων ή ειδικών εκδόσεων των κρατικών λαχείων, που ήδη υφίστανται, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την Ένωση αυτή. Το καθαρό προϊόν από την πώληση του λαχείου τούτου εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Κράτους και αποτελεί δημόσιο έσοδο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ευρωπαϊκή κλήρωση, τον τρόπο πληρωμής αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στη λειτουργία των έκτακτων ή ειδικών εκδόσεων των κρατικών λαχείων. 4.Στο άρθρο 23 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α) προστίθεται περίπτωση και. που έχει ως εξής: 1)Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), όπως ισχύει Άρθρο Άρθρο 11 Κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων 1.Στο άρθρο 5 παρ. 2 του κωδικοποιημένρυ με το άρθρο 1 του π.δ/τος 456/1995 (ΦΕΚ 259 Α/29.12.1995) ν. 1892/1990 και μετά την 7η πρόταση, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά προκειμένου για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4, περιπτώσεις (α) και (β), ως ιδία συμμετοχή του φορέα στην επένδυση νοείται και τμήμα των εσόδων της επιχείρησης από την πώληση των κτιρίων ή και γηπέδων της που εγκαταλείπονται λόγω της μετεγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ως ιδία συμμέτοχη νοείται το μέρος των συνολικών εσόδων της πώλησης το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί του εισπραχθέντος τιμήματος στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη φορολογία επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται αύξηση ταυ εταιρικού κεφαλαίου ή ύπαρξη φορολογηθέντων αποθεματικών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι η πώληση των ως άνω ακινήτων να γίνεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πραγματοποίηση της πώλησης των άνω ακίνητων, η καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης, εκτός από τις δύο τελευταίες δόσεις, γίνεται, εφόσον για την πραγματοποίηση της επένδυσης έχει δαπανηθεί κάθε φορά από τα διαθέσιμα της επιχείρησης ποσό αντίστοιχο τις ίδιας συμμέτοχης, κατά παρέκκλιση των οριζομένων σχετικά στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος τέτοιων επενδύσεων που πρόκειται να καλύψουν την ιδία τους συμμετοχή και με έσοδα από πώληση των ως άνω ακίνητων, ελέγχεται η επαρκής δυνατότητα της επιχείρησης να δαπανήσει, μέχρι την πώληση των ακινήτων, τα ποσά αυτά εκ των διαθεσίμων της. 2.Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις μετεγκατάστασης επιχειρήσεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 περιπτώσεις (α) και (β) του ν. 1892/1990, που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 1892/1990, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εξέτασής τους, καθώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του εν λόγω νόμου και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου για πώληση των ακινήτων μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης δεν έχει εφαρμογή για όσες από τις επενδύσεις αυτές έχουν μεν προβεί στην πώληση τους μέσα στο τελευταίο εξάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, αλλά μέχρι την ημερομηνία υποβολής δεν έχει εγκαταλειφθεί από την επιχείρηση η παραγωγική χρησιμοποίηση των ακινήτων αυτών και τα έσοδα από την πώλησή τους δεν έχουν αναλωθεί σε άλλους σκοπούς. Άρθρο Άρθρο 12 Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. Φυσικά η νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1642/1986 για τα τέλη και δικαιώματα στις υπηρεσίες ύδρευσης και μεταφοράς ποσίμου νερού, που. με βάση σύμβαση με τις νομαρχίες ή τους Ο.Τ,Α. ή το Δημόσιο γενικότερα, δεν κατέβαλαν το νόμιμο Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1996. εφόσον οι νομαρχίες ή οι Ο.Τ.Α. ή το Δημόσιο γενικότερα δεν κατέβαλαν ως όφειλαν το σχετικό ποσό του Φόρου προστιθέμενης αξίας. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, προστίμων κ.λπ. που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο. εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές, παύουν να ισχύουν. Άρθρο Άρθρο 13 Εκκρεμείς υποθέσεις προσωπικών ειδών μετοικούντων προσώπων Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2443/1996 αναδιατυπώνονται ως εξής: 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 9 της Δ. 245/1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των τελωνειακών και δικαστικών αρχών για προσωπικά είδη που έχουν παραληφθεί βάσει της πιο πάνω απόφασης, καθώς και της Δ. 264/23/1985 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 139 Β), που κυρώθηκε με το ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α), εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση και οι ενδιαφερόμενοι παραιτηθούν των ενδίκων μέσων και καταβάλουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 5 ποσά χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31 Οκτωβρίου 1997. Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ήταν νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με την έννοια ότι έφεραν εκ κατασκευής καταλύτη και ήταν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, και όχι κατ ανάγκη καινουργή, και χρεώθηκαν ποσά ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τους συντελεστές του άρθρου 1 του ν. 363/1976. επαναχρεώνονται με βάση τους συντελεστές του άρθρου 1 του ν. 1853/1933 (ΦΕΚ 148 Α) ή του άρθρου 37 του ν. 1882/1990, που ίσχυαν κατά τον ίδιο χρόνο. Τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα και τα δεσμευθέντα η κατασχεθέντα προσωπικά είδη αποδίδονται στους δικαιούχους. Καταβληθέντα ποσά σε εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων των αρμοδίων τελωνειακών αρχών συμψηφίζονται με πράξη της αρμόδιας τελωνειακής αρχής μέχρι των προσδιορισθέντων ποσών των παραγράφων 1 και 5 και τα τυχόν επιπλέον δεν επιστρέφονται. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που άσκησαν το δικαίωμα της μετοικεσίας, καθώς και για τους αγοραστές η κατόχους των αυτοκίνητων και λοιπών ειδών για τους οποίους διαπιστώθηκε παράβαση των σχετικών διατάξεων, όχι όμως και άλλα άτομα που καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην παραπάνω παράβαση ιδίως δε για όσους αναμείχθηκαν ως έμποροι ή επαγγελματίες στη σχετική παράβαση για τους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο Άρθρο 14 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ελευθέρων βαρών Η έννοια της διατάξεως του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφιο β του ν. 2330/1995 (ΦΕΚ 172 Α), για ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1279 του Αστικού Κώδικα ως προς τα εισφερόμενα στο νέο νομικό πρόσωπο περιουσιακά στοιχεία, είναι ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιέρχονται στο νέο νομικό πρόσωπο ελεύθερα από τις τυχόν υπάρχουσες προσημειώσεις από το χρόνο συστάσεως του νέου νομικού προσώπου. Η εξάλειψη των προσημειώσεων αυτών γίνεται με αίτηση του νέου νομικού προσώπου στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα. Άρθρο Άρθρο 15 Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 5422/ 1932. όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2076/1992, προστίθενται παράγραφοι 3. 4. 5 και 6 ως εξής: 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει το γενικό κανονιστικό πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας, του ελέγχου και της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων να διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος προσώπων, νομικών η φυσικών. ιδίως των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία λειτουργούν κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, ως ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού, μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση ΦΕΚ 154 καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρίες, τη διαφοροποίηση του ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων καθώς και την κατάθεση μέρους του στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό μορφή εγγύησης για τις κυρώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που ήδη διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, μετά πάροδο προθεσμίας συμμόρφωσης που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει ότι οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζει επίσης το είδος, την έκταση και τον τρόπο είσπραξης των δαπανών, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται κατά κατηγορία ελεγχόμενων προσώπων. 4.Η Τράπεζα της Ελλάδος θεσπίζει πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων και προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, κατά των προσώπων που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ εφαρμογή του παρόντος και της εν γένει συναλλαγματικής νομοθεσίας. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να συνίστανται ιδία σε διοικητικά πρόστιμα. τα οποία αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας η την οριστική ανάκληση της άδειας της λειτουργίας, η οποία, προκείμενου περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, επιφέρει αναγκαστικά τη θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση. Τα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται είτε (α) ως ποσοστό, μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%). επί της αξίας του αντικειμένου της παράβασης είτε (β) ως εφάπαξ ποσό. μέχρι δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), το οποίο ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 26 του ν. 2076/1992. 5.Ανεξαρτήτως διοικητικών κυρώσεων, οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού και των κατ εφαρμογή των εκδιδόμενων κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος τιμωρούνται κατά τους όρους και με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 6.Οι κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της ή των υπ αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων.. Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων 1.Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 130 Α), πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. κατά τους ορισμούς του άρθρου 68 του κ.ν. 2190/1920. Με τη συγχώνευση με απορρόφηση εξομοιώνονται και οι πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του κ.ν. 2190/ 1920. 2.Στη συγχώνευση της παραγράφου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69 έως και 80 του κ.ν. 2190/1920. εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και στα πιστωτικά ιδρύματα που συνιστώνται και λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α). 4.Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920. 5.Αντί της εκτίμησης της παραγράφου 4 μπορεί να γίνει ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς τους που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν και μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού του πιστωτικού .ιδρύματος, απορροφώντος ή νέου. Η ημερομηνία των ισολογισμών αυτών είναι κοινή και μπορεί να ανατρέχει μέχρι και στη ληκτική ημερομηνία της τελευταίας κλεισμένης χρήσης. Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια του ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη συγχώνευση πραγματοποιείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στη συγχώνευση και συντάσσει προς το σκοπό αυτόν σχετική έκθεση. Στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών περιλαμβάνεται δήλωση ότι έγινε έλεγχος του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης, καθώς και διατύπωση γνώμης για το αν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική. Στις ίδιες εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: α) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και β) δήλωση για το αν η μέθοδος η οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την η τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό των αξιών αυτών. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτίμηση της κατά τα ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής. Ως μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που προέρχεται από τη συγχώνευση θεωρείται το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα μετά την ημερομηνία των ισολογισμών συγχώνευσης θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό του προερχόμενου από τη συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτού. 6.Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, το υπόλοιπο αυτό εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό του προερχόμενου από τη συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος. Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α). 7.Δεν απαιτείται περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων στη σύμβαση της συγχώνευσης ούτε στο καταστατικό. 3.Η μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται από τα συγχνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομα του από τη συγχώνευση προερχόμενου νέου πιστωτικού ιδρύματος η του απορροφώντος, εφόσον δεν υπάρχει περιγραφή αυτών στη σύμβαση ή το καταστατικό, γίνεται εφαρμοζομένων κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο να εμφαίνεται ότι το απορροφόν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακίνητων που αφορούν. 9.Η σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, κάθε σχετική πράξη η συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού η παθητικού η άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού η άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν. οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία η πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό του νέου πιστωτικού ιδρύματος, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπράγματων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου η άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων. επιδομάτων η άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Ειδικά: 1)για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α) και της παραγράφου 41 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) και β) για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει. 10.Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη σύμβαση της συγχώνευσης και το καταστατικό του τυχόν συνιστώμενου με τη συγχώνευση νέου πιστωτικού ιδρύματος η την τυχόν συνεπεία της συγχώνευσης τροποποίηση του καταστατικού του απορροφωντος πιστωτικού ιδρύματος ορίζονται σε πάγιο ποσό δραχμών 5.000.000 και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα. 11.Ουδεμία φορολογική υποχρέωση δημιουργείται για το νέο πιστωτικό ίδρυμα που συνιστάται με τη συγχώνευση ή για το απορροφόν και το απορροφώμενο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και για τους μετόχους τους, συνεπεία της συγχώνευσης, ιδίως για τυχόν εμφανιζόμενες υπεραξίες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, με εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). 12.Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμομένων κερδών ή άλλα αφορολόγητα αποθεματικά ή αφορολόγητες κρατήσεις επί των κερδών που υφίστανται στα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα δεν υπόκεινται σε φορολόγηση κατά το χρόνο της συγχώνευσης, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς του απορροφώντος η του νέου πιστωτικού ιδρύματος. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία η συγχώνευση διενεργείται κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 13.Όπου σε νόμο. διάταγμα η υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποιο από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα. νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση το απορροφόν η το νέο πιστωτικό ίδρυμα που συνίσταται με τη συγχώνευση. 14.Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ κάποιου από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα θεωρείται ότι ισχύει. κατά περίπτωση, υπέρ του απορροφώντας η του νέου. 15.Στην περίπτωση του άρθρ 84 παρ.3 εδ. γ του ν. 1969/1991 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α) εφαρμόζονται εφεξής οι παράγραφοι 3 εως και 12 του παρόντος άρθρου. 16.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 12 εφαρμόζονται και επί διασπάσεως πιστωτικών ιδρυμάτων (με την επιφύλαξη της παραγράφου 2) κατά τα άρθρα 31 έως και 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και επί εισφοράς από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα κλάδου. μέρους, τμήματος ή υποκαταστήματός του σε άλλο λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα. 17.Στη μεταβίβαση από πιστωτικό ίδρυμα κλάδου. μέρους ή τμήματος της επιχείρησης του ή υποκαταστήματος του προς άλλο πιστωτικό ίδρυμα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει. 18.Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν 2292/1953 περί συγχωνεύσεως ανωνύμων τραπεζιτικών εταιρειών (ΦΕΚ 31 Α) καταργούνται, με εξαίρεση το αρθρο 2. όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και το άρθρο 3 αυτού. 19.Διαδικασία συγχωνεύσεως ή διασπάσεως πιστωτικών ιδρυμάτων ή εισφοράς κλάδου, μέρους. τμήματος η υποκαταστήματος διεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η οποία έχει αρχίσει σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου αυτού. είναι εξυπαρχής νόμιμη. Άρθρο Άρθρο 17 Παραχώρηση Δημοσίου Κτήματος Παραχωρείται κατά πλήρη κυριότητα στον Οικοδομικό Συν/σμό Υπαξιωματικών Αστυφυλάκων της Τέως Αστυνομίας Πόλεων, τμήμα του δημοσίου κτήματος με αριθμ. 3.Κ. 1958, έκτασης 45.110 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Φτυλίτσα Κοινότητας Αγ. Σεραφείμ Ν. Φθιώτιδας, όπως αυτό απεικονίζεται στο από 2.3.1996 τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας, που συμπληρώθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παραχώρηση γίνεται ύστερα από αίτηση του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαξιωματικών Αστυφυλάκων της τέως Αστυνομίας Πόλεων στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Φθιώτιδας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με τίμημα ίσο με τα 10/10 της τρέχουσας αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο παραχώρησης που θα καταβληθεί σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 7% ετησίως. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται. Άρθρο Άρθρο 18 Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. 1.Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1262/1982. όπως ισχύει σήμερα. αντικαθίσταται ως Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία. συνεταιρισμοί. ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, δύνανται να επιχορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις αυτές θεωρούνται Δημόσιες Επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 2957/1954 Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού και εγκρίνονται με την ένταξη αντίστοιχων έργων στις οικείες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε).: του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού. στην αρμοδιότητα ή στην εποπτεία του οποίου υπάγονται οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες. Αποφάσεις επιχορηγήσεων. που εκδόθηκαν πριν από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου για όμοιες περιπτώσεις, θεωρούνται έγκυρες, νόμιμα εντάσσονται και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 1262/1982. όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2443/1996. καταργείται. Άρθρο Άρθρο 19 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση ειδικών εντύπων θεωρήσεων Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η υπογραφείσα μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Τράπεζας της Ελλάδος Σύμβαση για την εκτύπωση των ειδικών εντύπων θεωρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 9η Νοεμβρίου 1995, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κάρολο Παπούλια και της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή κ. Λουκά Παπαδήμο. συνωμολογήθησαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 Ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων περί Δημοσίου Λογιστικού Διατάξεων. το έργο της εκτύπωσης των ειδικών εντύπων θεωρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. επειδή μόνο το ίδρυμα Εκτύπωσης της Τράπεζας της Ελλάδος διαθέτει, στην Ελλάδα, ειδικό τεχνικό προσωπικό και κατάλληλο για την εκτύπωση των θεωρήσεων εξοπλισμό. Άρθρο 2 Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών εντύπων θεωρήσεων θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα δείγμα. Άρθρο 3 Η εκτύπωση των ειδικών εντύπων θεωρήσεων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος στο Χαλάνδρι. Η ετήσια αναγκαία ποσότητα εκτιμάται σε περίπου 1.000.000 έντυπες θεωρήσεις. Η εκτυπούμενη συνολική ετήσια ποσότητα θα καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους για να πραγματοποιείται έγκαιρα η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ο προγραμματισμός των εκτυπωτικών εργασιών του Ι.Ε.Τ.Α.. Η παράδοση θα γίνεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραγγελίας της ετήσιας ποσότητας και. υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία έγινε μέχρι τέλος Ιουνίου, όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η αρχική ποσότητα 1.000.000 τεμαχίων, που ήδη έχει εκτυπωθεί, θα παραδοθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας. Άρθρο 4 Η τιμή των ειδικών εντύπων θεωρήσεων καθορίζεται ως εξής: α) Δρχ. 96 ανά τεμάχιο για το έτος 1995 και για την αρχική ετήσια ποσότητα 1.000.000 τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί γι αυτήν από το έτος 1993 μέχρι σήμερα. β) Δρχ. 75 ανά τεμάχιο για το έτος 1996 και για ποσότητα 1.000.000 τεμαχίων. γ) Από το έτος 1997 και στο εξής η τιμή ανά τεμάχιο, που έχει καθορισθεί για το 1996 σε δρχ. 75, θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τιμές των υλικών και γενικών δαπανών παραγωγής. Για την εξόφληση της συνολικής αξίας για κάθε παραγγελλόμενη ποσότητα, θα χρεώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών, η δε πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή της παραγγελλόμενης κάθε φορά ετήσιας ποσότητας, τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών περί καλής εκτέλεσης της παραγγελίας και την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος περί της αξίας των απαιτηθέντων υλικών και γενικών δαπανών παραγωγής. Άρθρο 5 Η προμήθεια του χαρτιού. των λοιπών πρώτων υλών και των αναλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρθρο 6 Η παραλαβή των ειδικών εντύπων θεωρήσεων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών από Επιτροπή, αποτελούμενη από υπάλληλους του Υπουργείου Εξωτερικών. η οποία θα συνίσταται με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών. Η καταστροφή των κακέκτυπων ειδικών εντύπων θεωρήσεων και των άχρηστων πλακών εκτύπωσης θα ενεργείται από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, στις εγκαταστάσεις του. από την αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 7 Κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της σύμβασης αυτής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εκδιδόμενη μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 8 Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε ένα αντίτυπο. Άρθρο 9 Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαετής, από 1ης Ιανουαρίου 1995 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2004. Η σύμβαση θα κυρωθεί με Νόμο. Είναι δυνατή η παράταση της παρούσας σύμβασης μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Άρθρο 2 Η ισχύς της συμβάσεως που κυρώνεται αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο Άρθρο 20Ρυθμίσεις μετατάξεων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 1.Η περίπτωση (δ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994, που επιτρέπει μετάταξη από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 σε υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., καταργείται. 2.Μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994) επιτρέπονται μόνο από τους φορείς των περιπτώσεων α έως και δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. 3.Οι μεταταγέντες η μετατασσόμενοι με βάση την καταργούμενη με την παρ. 1 διάταξη, καθώς και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α), του ν. 2436/1996 ΦΕΚ 192 Α) και του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 ΦΕΚ 261 Α). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α), κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο οικείο νομικό πρόσωπο. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα (τριετίες, πολυετίες) και η Α.Τ.Α.. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις της παραγράφου 2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιλέγει το φορέα μετάταξης, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και δεν δεσμεύεται από δηλώσεις προτίμησης που έχουν υποβληθεί. 4.Σε περίπτωση μετάταξης με σύσταση προσωποπαγούς θέσης και για όσο χρόνο υφίστανται οι θέσεις αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού. 5.Οι διατάξεις της παρ. 3 ισχύουν και για όλους τους υπαλλήλους που μεταφέρονται η μετατάσσονται, ως και αυτούς που έχουν μεταφερθεί η μεταταγεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και μισθοδοτούνται με τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται. 6.Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α) και οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2175/1993 (ΦΕΚ 211 Α) καταργούνται. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Α.Σ.Α. ή στις θυγατρικές του εταιρίες ολοκληρώνονται υπό τους όρους και τη διαδικασία των καταργούμενων διατάξεων, εφόσον είχε κριθεί πλεονάζον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. πριν την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή. Το προσωπικό αυτό μπορεί να μετατάσσεται και σε υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Ο.Α.Σ.Α.. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται και έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Για τις αποδοχές των μετατασσομένων της παραγράφου αυτής ισχύει η παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 7.Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται σε παραμεθόριες περιοχές με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις μεταφέρεται με την πράξη της μετάταξης η θέση που κατέχει η συνίσταται προσωρινή προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δίκαιου με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης. Άρθρο Άρθρο 21Οικογενειακή παροχή 1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4.Στην περίπτωση που ο ένας από τους δυο συζύγους λαμβάνει οικογενειακό επίδομα από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου η ιδιωτικού τομέα, τότε στον έτερο σύζυγο υπάλληλο του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως εξής: 1)το ποσό των προσαυξήσεων λόγω τέκνων, όταν το καταβαλλόμενο στον έτερο αναφέρεται μόνο σε επίδομα γάμου 2)το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής, χωρίς προσαυξήσεις, όταν το καταβαλλόμενο ποσό στον έτερο αναφέρεται μόνο σε επίδομα τέκνων. Στους περιορισμούς των προηγούμενων διατάξεων δεν εμπίπτουν παροχές που χορηγούνται από διανεμητικούς λογαριασμούς οικογενειακών επιδομάτων εν γένει. 2.Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 2470/1997 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ελλείψει άλλου τρόπου απόδειξης, η διάσταση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρείται ότι υπάρχει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης η αγωγής διαζυγίου. 3.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Η διάθεση του ανώτατου αυτού αριθμού ωρών γίνεται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπερωριακή απασχόληση πέραν των εξήντα (60) ωρών τα μήνα κατά υπάλληλο. 4.Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού ανατρέχει στην 1.1.1997. Άρθρο 22 Ρυθμίσεις εισφοράς του ν. 128/1975 και μείωση ποσοστού Ε.Φ.Τ.Ε. Α. 1. Οι πάσης φύσεως χορηγήσεις δανείων η πιστώσεων σε δραχμές και συνάλλαγμα από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της παροχής δανειακής διευκόλυνσης μέσω διάθεσης με ιδιωτική τοποθέτηση στα πιστωτικά ιδρύματα ομολογιακών εκδόσεων των δανειοδοτούμενων. καθώς και των πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων. υπάγονται, ανεξαρτήτως του ύψους του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, στην εισφορά η οποία επιβλήθηκε με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 και τις εν συνέχεια τροποποιήσεις αυτής με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 375/1979 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1083/1980. με εξαίρεση τις πάσης φύσεως χορηγήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο επί των οποίων δεν επιβάλλεται εισφορά. 2.Η εισφορά αυτή επιβάλλεται και επί των δανείων σε δραχμές και συνάλλαγμα και των ισοδύναμου αποτελέσματος συμβάσεων από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την απόδοση της εν λόγω εισφοράς είναι ο δανειοδοτούμενος. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρινομένη από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα καθορισθούν το ποσοστό της εισφοράς, καθώς και οι διαδικασίες και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων 1 και 2 του παρόντος, τροποιούμενων αντιστοίχως των ισχυουσών διατάξεων. 4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή επί των υφιστάμενων από την 1η Σεπτεμβρίου 1997 και μετά υπολοίπων χορηγήσεων. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2459/1997 που παραμένουν σε ισχύ. Β. 1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει, μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 2.Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.9.1997 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 23 Ρυθμίσεις χρεών γουνοποιών1.Οφειλόμενα ποσά από δάνεια, που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 στο λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε είκοσι (20) κατ ανώτατο όριο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις που το ποσά της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Οι δόσεις αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 2.Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται: 1)Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δευτέρου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. 2)Η προσκόμιση βεβαίωσης της Τράπεζας που χορήγησε το δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι για τις οφειλές αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 46111/ Β.691/21.5.1993 (ΦΕΚ 368 Β ) και ότι δεν έγινε χρήση της ρύθμισης σε εφαρμογή της απόφασης αυτής λόγω της βεβαίωσης των οφειλών αυτών στις Δ.Ο.Υ.. 3)Η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών εξαμηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας εξαμηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση εμπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., υπολογιζόμενη επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Άρθρο Άρθρο 24Ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ. και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) 1.Από την 1η Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα, καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις οποίες εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου π.δ/τος, εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996 και δεν χρησιμοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997. Τα ως άνω ισχύουν και για κάθε βιβλίο ή στοιχείο. που προέρχεται από συνένωση ή συγχώνευση με τα στοιχεία του προηγουμένου εδαφίου. 2.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1642/1986 προστίθεται περίπτωση θ, η οποία έχει ως εξής και η προ της περίπτωσης αυτής τελεία γίνεται κόμμα: , θ) τηλεπικοινωνιών. Ως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή και λήψη σημάτων, εγγράφων, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης μέσω καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή παραχώρησης δικαιώματος χρήσης μέσων για μια τέτοια μετάδοση, εκπομπή η λήψη. 3.Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 3 του άρθρου 12. εκτός αν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε Κράτος-Μέλος της Κοινότητας και οι υπηρεσίες παρέχονται σε λήπτη που δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης και είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας. Ομοίως δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για τις παροχές υπηρεσιών της παραγράφου του άρθρου 12. καθώς και στην ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών και στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12. όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε Κράτος-Μέλος της Κοινότητας και ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο. εγκατεστημένος σε Κράτος-Μέλος της Κοινότητας. 4.Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 αρχίζει από 1.7.1997. Άρθρο Άρθρο 25Συμπλήρωση άρθρου 4 του ν. 2234/1994 Μετά την παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 27/1975. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α/31.8.94) προστίθεται παρ. 10 ως ακολούθως: 10. Η ισχύς των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 39/1967. 378/1968 και ν. 27/1975, 314/1978, παρατείνεται μετά τη λήξη της πενταετίας μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όμοιας κοινής υπουργικής απόφασης για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 814/1978 η του παρόντος νόμου, εφόσον οι εταιρείες που αναφέρονται σε αυτές έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση, τους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πριν τη λήξη της πενταετίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων. Άρθρο Άρθρο 26Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς Ι. Για την οργάνωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς τίτλων των Ελληνικού Δημοσίου καθιερώνεται ο θεσμός των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Ρrimary Dealers). Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς είναι τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που επιλέγονται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, για να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις αγορές τίτλων του Δημοσίου, όπως συμμετοχή στις δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διενέργειας Συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου. Το ηλεκτρονικό Σύστημα Διενέργειας Συναλλαγών καλύπτει την εκτός χρηματιστηρίου δευτερογενή αγορά τίτλων του Δημοσίου και διαχειριστής αυτού είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 2.Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διενεργείται από εννεαμελή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών. δύο της Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις δασικούς Διαπραγματευτές και ένα μη Βασικό Διαπραγματευτή, ως μέλη. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διενέργειας Συναλλαγών διενεργείται από υποεπιτροπή, που αποτελείται από μέλη της Επιτροπής με πλειοψηφία των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Οι Επιτροπές αυτές εισηγούνται για τα θέματα της αρμοδιότητας τους στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και μέχρι της επιλογής αυτών η παραπάνω Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου συγκροτείται νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή των Βασικών και μη Διαπραγματευτών. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδος. 3.Η λειτουργία του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διέπεται από Κανονισμό, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια επιλογής αυτών, το χρόνο που διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, τις περιπτώσεις και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων και αυτών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία του θεσμού. 4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: α. καταρτίζεται ο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, β. συγκροτούνται οι Επιτροπές της παρ. 2 του παρόντος και καθορίζονται οι επί μέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών, γ. επιλέγονται οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς βάσει των κριτηρίων του Κανονισμού Λειτουργίας και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου, δ. καθορίζονται οι αρχές λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κλεισίματος Συναλλαγών και οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε αυτό. ε. καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο Άρθρο 27Κύρωση σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Τ.Ε. Κυρώνεται και έχει ισχύ νομού η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. υπογραφείσα την 7η Μαΐου 1997 σύμβαση, με την οποία τροποποιείται η από 8 Αυγούστου 1996 μεταξύ τους σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2441/1996 (ΦΕΚ 256 Α), της οποίας το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΗ Τροποποίησης της από 8.8.96 σύμβασης, αντικατάστασης: Α. μετατρέψιμων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας, εκδόσεως 1991 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με μετατρέψιμες ομολογίες της ίδιας Τράπεζας εκδόσεως 1996, Β. ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκδόσεως 1991, κυριότητας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με νέα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου εκδόσεως 1996. Άρθρο Άρθρο 1οΤροποποιείται η από 3 Αυγούστου 1996 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2441/1996 ως ακολούθως: Στο 7ο άρθρο ως ημερομηνία έναρξης του νέου ομολογιακού δανείου ορίζεται η 15.11.96 αντί της 16.11.96. το δε ύψος του δανείου ορίζεται σε δρχ. 128.037 200.000 αντί δρχ. 128.037.280.000.. Το υπόλοιπο ποσό των 80000 δρχ. καταβάλλεται στην Τράπεζα σε μετρητά. Άρθρο 2ο Οι λοιποί όροι και συμφωνίες της από 3.3.96 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. παραμένουν ισχυροί και αμετάβλητοι. Άρθρο 3ο Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με νόμο και η ισχύς της άρχεται αφ ης ίσχυσε και η αρχική τροποποιούμενη σύμβαση.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2435/26.6.98 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1998/1_29.06.1998 1998
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Θ[...]" 2001/1_07.05.2001 2001
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 104/18.6.2001, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚ[...]" 2001/1_12.07.2001 2001
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, περί ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 112/5.11.2001, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2001/1_13.12.2001 2001
Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και ανταλλακτηρία συναλλάγματος για μη παρακράτηση πλαστών ή παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ή κίβδηλων κερμάτων ευρώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/2484_27.12.2001 2001
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2473/10.4.2001 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, όπως ισχύει, που αφορά την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/3_23.04.2001 2001
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖ[...]" 2001/9_23.04.2001 2001
Αριθ. Φ. 0544 / 2 / ΑΣ 550 / Μ.5422 Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2002, 2003 και 2004». Α[...]" 2002/1_22.10.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της τραπεζικής εταιρείας ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 131/15.7.2002 θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ [...]" 2002/1_23.08.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών ΑΒC FΑCΤΟRS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. και FΑCΤ ΗΕLLΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 133/4.9.2002, θέμα 4 ΤΡΑΠΕ[...]" 2002/1_25.09.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με τη θυγατρική της Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 137/30.[...]" 2002/1_27.11.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων τραπεζικών εταιριών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 164/2.12.2003, θέμα 1ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2003/1_18.12.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε. και των εταιριών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη. (Συνεδρίαση 158/16.9.2003[...]" 2003/1_26.09.2003 2003
Ανάκληση της άδειας για ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρία «GΑLΙΝΟS CΗΑΝGΕ S.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 156/27.8.2003, θέμα 7) 2003/2_12.09.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Ε.Ε.Ξ.Τ.Μ.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑ[...]" 2003/2_18.12.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 146/25.2.2003, θέμα 6) 2003/2_28.03.2003 2003
α) Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρείες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ [...]" 2004/1_01.10.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συνεδρίαση 18[...]" 2004/1_02.11.2004 2004
Έγκριση απόκτησης από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του δικτύου των τριών υποκαταστημάτων της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.» στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, Θέμα 2) 2004/2_01.10.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 183/12.10.2004, θέμα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_02.11.2004 2004
Πράξη Διοικητή αριθ. 2541/27.2.2004 Κωδικοποίηση και τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ[...]" 2004/2_05.04.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 186/14.12.2004, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_23.12.2004 2004
Απόφαση περί εφαρμογής της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σουδάν. 2005/1_19.05.2005 2005
Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «ΤRΙΡLΕ’S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 226/10.72006) 2006/1_03.08.2006 2006
Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LΕΑSΙΝG ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 213/4.1.2006, θέμα 4) 2006/1_14.02.2006 2006
Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση[...]" 2006/1_19.01.2006 2006
Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 214/24.1.2006, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ 2006/1_27.02.2006 2006
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΙΒΙΖΙΟΝ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 218/4.4.2006, θέμα 2ο) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ 2006/1_27.04.2006 2006
Έγκριση συγχώνευσης της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε.” με την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συ[...]" 2006/2_27.03.2006 2006
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις. 1997/2526 1997
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. 1998/2655 1998
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 1998/2656 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Απαγόρευση παιγνίων. 2002/3037 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις. 2006/3517 2006
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. 2008/3660 2008
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2010/3854 2010
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότηταςκαι Ανάπτυξης. 2011/3912 2011
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 2018/4548 2018
Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.). 1997/338 1997
Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του. 1998/340 1998
Κανονισμός Δεοντολογίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. 1999/105 1999
Κατάργηση του ιδρύματος με την επωνυμία «Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού Πειραιά» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών -Πειραιώς. 1999/223 1999
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1999/243 1999
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005